Sony | NWD-B105F | Sony NWD-B105F Navodila za uporabo

Navodila za uporabo
NWD-B103/B105/B103F/B105F
© 2007 Sony korporacija
Odpadna električna in
elektronska oprema
(velja za evropsko unijo
in druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno
in elektronsko opremo. S tem ko izdelek
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev
tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate na
upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Sprejemljiv dodatek: slušalke.
2
Opomba za kupce v deželah, kjer so v veljavi
direktive EU
Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Pooblaščeni
zastopnik za EMC in varnost izdelkov je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. Za zadeve, ki se tičejo
servisa ali garancije, se prosimo obrnite na naslove,
navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Opombe za uporabnike
• Posnete skladbe so namenjene samo za privatno
uporabo. Javno predvajanje skladb je dovoljeno
samo z dovoljenjem nosilca avtorskih pravic.
• Sony ne odgovarja za nekompletno snemanje/
nalaganje ali poškodbe datotek zaradi težav s
predvajalnikom ali računalnikom.
• Možnost prikaza jezikov na priloženi opremi je
odvisna od naloženega operacijskega sistema.
Za doseganje boljših rezultatov prosimo, da preverite, če je OS združljiv z jezikom, ki ga hočete
prikazati.
– Ne jamčimo za pravilen prikaz vseh jezikov na
priloženi opremi.
– Znaki, ki jih sami ustvarite, in nekateri
posebni znaki morda ne bodo prikazani.
• Odvisno od vrste besedila in znakov, besedilo,
pravilno prikazano na predvajalniku, morda ne
bo pravilno prikazano na napravi zaradi:
• kapacitete priključenega predvajalnika;
• nenormalnega delovanja predvajalnika;
• predvajalnik ne podpira jezika ali znakov zapisanih informacij.
Statična elektrika iz človeškega telesa
Ob redkih priložnostih predvajalnika ne boste
mogli uporabiti zaradi močne statične elektrike
iz človeškega telesa. Če se to zgodi, pustite
predvajalnik 30 sekund do 1 minnute. Nato ga
boste lahko spet normalno uporabili.
3
Vsebina
Na začetku ........................................................................................................6
Priloženi dodatki .................................................................................................6
Deli in nadzorne tipke ..........................................................................................8
Meni HOME ....................................................................................................10
Osnovno upravljanje .......................................................................... 12
Vklop in izklop prdvajalnika ................................................................................. 12
Polnjenje baterije .............................................................................................. 13
Ročni prenos glasbe ......................................................................................... 15
Predvajanje glasbe ............................................................................. 17
Predvajanje glasbe ............................................................................................ 17
Iskanje skladb po naslovu mape in datoteke .................................................... 18
Iskanje skladb po imenu izvajalca, albuma ali skladbe ....................................... 19
Spreminjanje predvajalnega načina ......................................................................23
Nastavitev kakovosti zvoka .................................................................................25
Poslušanje/snemanje FM radia (samo NWD-B103F/B1) ................... 27
Poslušanje FM radia v načinu ročne uglasitve ...........................................................27
Poslušanje FM radia v načinu preduglasitve ...........................................................29
Prednastavitev zaželenih oddajnih postaj .........................................................29
Izbira oddajnih postaj v načinu preduglasitve ....................................................32
4
Snemanje FM radia ...........................................................................................33
Predvajanje posnetih FM radio programov ............................................................34
Poslušanje/snemanje zvoka .............................................................. 36
Snemanje zvoka ...............................................................................................36
Predvajanje posnetih zvočnih datotek ...................................................................37
Nastavitve .......................................................................................... 39
Spreminjanje nastavitev .....................................................................................39
Uporaba programske opreme »Auto Transfer« .................................. 43
Samodejni prenos glasbe ...................................................................................43
Odpravljanje težav ............................................................................. 46
Odpravljanje težav .............................................................................................46
Sporočila ........................................................................................................57
Dodatne informacije ........................................................................... 60
Varnostni ukrepi ...............................................................................................60
Tehnične specifikacije .......................................................................................65
Abecedno kazalo ..............................................................................................69
5
Na začetku
Hvala, da ste kupili NWD-B103/B105/B103F/B105F*1.
S prenosom skladb z vašega računalnika na predvajalnik s pomočjo načina »drag and drop« lahko uživate v
glasbi, kamorkoli greste. Poslušate lahko tudi FM radio (samo B103F/B105F) in s pomočjo predvajalnika
snemate zvok.
Na vgrajenem flash pomnilniku predvajalnika je shranjena preogramska oprema »Auto Transfer«. Ker jo
lahko uporabite tako, kot je na pomnilniku, ni potrebno nalaganje na računalnik. Avdio datoteke prenesete
samodejno tako, da priključite predvajalnik na računalnik (str. 43).
Priloženi dodatki
Prosimo, preglejte dodatke v zavoju.
s Slušalke (1)
s Navodila za upravljanje*2 (ta priročnik) (1)
s Navodila za hitri začetek*3 (1)
s Programska oprema »Auto Transfer«*4
*1
Odvisno od dežele/regije, kjer predvajalnik kupujete, nekateri modeli morda ne bodo na voljo.
Odvisno od dežele/regije, kjer predvajalnik kupujete, so lahko Navodila za upravljanje samo v obliki PDF
datoteke v pomnilniku predvajalnika (ni tiskanega priročnika).
*3
Če so Navodila za upravljanje prilođena v obliki tiskanega priročnika, Navodila za hitri začetek niso
priložena.
*4
Programska oprema »Auto Transfer« je shranjena na vgrajenem flash pomnilniku predvajalnika. Več
informacij o tej programski opremi najdete v »Uporabi programske opreme »Auto Transfer«« (str. 43).
*2
6
O serijski številki
Serijska številka predvajalnika je potrebna za registracijo kupca. Številka je navedena na zadnji strani
osnove za USB priključek predvajalnika.
Serijska številka
Opomba o formatiranju predvajalnika
Navodila za upravljanje (PDF datoteka) in programska oprema »Auto Transfer« so shranjeni na vgrajenem
pomnilniku predvajalnika. Če vgrajeni pomnilnik formatirate, se izbrišejo vse datoteke, vključno z Navodili
za upravljanje (PDF datoteka) in programsko opremo »Auto Transfer«. Pred formatiranjem preverite
datoteke v pomnilniku in izvozite potrebne datoteke na trdi disk vašega računalnika ali drugo napravo.
Če flash pomnilnik vašega predvajalnika formatirate po nesreči, naložite Navodila za upravljanje (PDF
datoteka) in programsko opremo »Auto Transfer« z ene od podpornih spletnih strani (str. 47) ter jih
shranite na vgrajeni flash pomnilnik vašega predvajalnika.
7
Deli in nadzorne tipke
Spredaj
slušalke
1 Tipka REC/STOP (str. 33, 36)
Za začetek/ustavitev snemanja. Snemate lahko
zvok iz mikrofona ali FM radijski program, ki
ga trenutno sprejemate (samo NWD-B103F/
B105F).
2 Tipka VOL +*1/–
Za prilagoditev glasnosti.
3 Tipka vklop/izklop (str. 12)
6 Tipka BACK/HOME*2 (str. 11)
Za vrnitev v prejšnji meni. Pritisnite in držite
to tipko za prikaz menija HOME.
7 Prikazovalnik (str. 21)
8 Mikrofon (str. 36)
9 Priključek za slušalke
Ko priključujete slušalke, vstavite vtič, da s
klikom sede na svoje mesto. Če slušalke niso
pravilno priključene, zvok ne bo ustrezen.
Za vklop/izklop predvajalnika.
4 Tipka ./> (str. 11, 12)
Za izbiro skladbe, albuma, izvajalca, mape
ali menijske možnosti. Lahko tudi preskočite
začetek skladbe/albuma/izvajalca/mape, se
pomaknete hitro naprej ali hitro nazaj.
5 Tipka BX*1 (str. 11, 18)
Za začetek/začasno prekinitev predvajanja
ali za začasno prekinitev/ponovni začetek
snemanja. Kadar je na prikazovalniku prikazan
meni, uporabite to tipko za potrditev menijske
možnosti.
8
*1
Tam so točke na dotik. Uporabite jih za pomoč
pri upravljanju s tipkami.
*2
Funkcije z oznako z pri tipkah se aktivirajo,
pri
ko tipko pritisnete. Funkcije z oznako
tipkah se aktivirajo, če tipko pritisnete in držite.
Zadaj
0 Stikalo HOLD
Predvajalnik lahko med prenašanjem
zavarujete proti nehotenemu upravljanju s
pomočjo stikala HOLD.
Če zavrtite stikalo HOLD v smeri puščice
(), so vse upravljalne tipke deaktivirane. Če
pritisnete kako tipko, ko je aktivna funkcija
HOLD, se na prikazovalniku prikaže ta
»HOLD« in trenutni čas (trenutni čas se
prikaže samo, ča je ura nastavljena (str. 41).
Če zavrtite stikalo HOLD v nasprotni smeri,
se funkcija HOLD deaktivira.
qs Odprtina za trak
Za pritrditev traku (ni priložen).
qd USB pokrovček
Odstranite USB pokrovček in povežite USB
priključek predvajalnika z USB priključkom
vašega računalnika.
Odstranjevanje USB pokrovčka
Odstranite pokrovček, kot je prikazano spodaj.
qa Tipka RESET
Za ponastavitev predvajalnika z majhnim
koničastim predmetom pritisnite tipko RESET.
Ko po ponastavitvi vklopite predvajalnik, se
aktivirajo prednastavljene možnosti.
USB konektor
9
Meni HOME
Meni HOME se prikaže, ko predvajalnik vklopite ali pritisnete in držite tipko BACK/HOME na
predvajalniku. Meni HOME je začetna točka za predvajanje skladb, poslušanje FM radia*1, predvajanje
posnetih zvočnih datotek ali spreminjanje nastavitev.
Meni HOME
V meniju HOME se prikažejo 4 simboli, trenutna izbira je na sredi. Trenutni simbol se spreminja glede na
funkcijo, ki jo uporabite. S pritiskom na tipko lahko izberete simbol in pritisnete tipko za potrditev.
Voice (zvok)
Music Library
(glasbena knjižnica)
*1
Predvajanje/brisanje posnetih zvočnih datotek. (str. 37)
Predvajanje skladb, prenešenih na predvajalnik. (str. 17)
FM*1
Predvajanje FM radia ali predvajanje ali brisanje posnetega FM programa.
(str. 17)
Settings (nastavitve)
Nastavitev glasbenih, FM* funkcij, funckij snemanja zvoka ali predvajalnika.
(str. 27)
Samo NWD-B103F/B105F
10
Upravljanje menija HOME
Ko se v meniju HOME prikažejo menijske možnosti, za izbiro ene od njih pritisnite tipko ./> , nato
pritisnite tipko BX za potrditev.
Ko so v meniju HOME prikazane menijske možnosti in pritisnete tipko BACK/HOME, se vrnete v prejšnji
meni. Če tipkopritisnete in držite, se vrnete za začetni zaslon menija HOME.
Na primer, če želite predvajati skladbo tako, da izberete
(glasbena knjižnica) v meniju HOMR, se meni
spreminja, kot je prikazano spodaj.
Meni HOME
Music Library
Song (File) List
Trenutni zaslon
A Pritisnite tipko BACK/HOME.
B Pritisnitein držite tipko BACK/HOME.
11
Osnovno upravljanje
Vklop in izklop predvajalnika
Vklop predvajalnika
Pritisnite tipko )/1 (vklop/izklop), da se prikaže zaslon. Ko predvajalnik vklopite, se aktivirajo prej
nastavljene možnosti.
Izklop predvajalnika
Ko je predvajalnik vklopljen,, pritisnite in držite tipko )/1 (vklop/izklop),, dokler se ne prikaže »POWER
OFF...« (izklopljeno).
z Nasvet
• Če določen čas ne izvedete nobene operacije, se prikazovalnik samodejno izklopi in predvajalnik preide
v stanje pripravljenosti. V tem stanju predvajalnik porabi zelo malo moči baterije.
12
Polnjenje baterije
Baterija se polni, ko je predvajalnik priključen na vklopljen računalnik. Odstranite USB pokrovček in
priključite USB priključek na USB vrata vašega računalnika.
USB priključek
, je polnjenje končano. Če predvajalnik
Ko indikator preostale moči baterije na prikazovalniku kaže
uporabljate prvič ali če ga dalj časa niste uporabljali, povsem napolnite baterijo, da se na zaslonu prikaže
. Več o času polnjenja in življenjski dobi baterije preberite na str. 67.
Opomba
• Pazite, da slučajno ne butnete predvajalnika ali pritisnete nanj, ko je priključen na vaš računalnik, ker se
lahko poškoduje.
Se nadaljuje k
13
Prikaz preostale moči baterije
Simbol baterije na prikazovalniku (str. 21) se spreminja, kot je prikazano spodaj. O podrobnostih trajanja
baterije preberite na str. 67.
Moč baterije pada tako, kot je prikazano na simbolu baterije. Če se prikaže »LOW BATTERY« (baterija
prazna), predvajalnika ne morete uporabljati. Napolnite baterijo tako, da ga prikljulite na vaš računalnik.
Opombe
• Polnite baterijo pri temperaturi okolja med 5 in 35°C.
• Baterijo lahko pribl. 500x napolnite, preden je dokončno izrabljena. Število polnjenj je odvisno od pogojev, v katerih predvajalnik uporabljate.
• Prikaz moči baterije je samo ocena. Npr., en črni del na simbolu ne pomeni nujno natanko četrtine moči
baterije.
• Ko predvajalnik dostopa do računalnika, se na prikazovalniku prikaže »DATA ACCESS« (dostopanje do
podatkov). Ne izključujte predvajalnika, dokler se prikazuje »DATA ACCESS«, sicer se lahko datoteka,
ki se prenaša, uniči.
• Ko izključujete predvajalnik iz vašega ralunalnika, ravnajte po spodnjem postopku.
(Remove Hardware/odstrani strojno opremo) v opravilni vrstici na desnem spodnjem
1 Dvokliknite
delu zaslona. V oknu, ki se odpre, kliknite [USB Mass Storage Device] ali [USB Disk], nato kliknite
[Stop].
2 Kliknite [OK].
3 Ko se na zaslonu prikaže »Safe To Remove Hardware« (odstranitev strojne opreme je varna),
izključite predvajalnik iz računalnika. Prikazani simboli in sporočila so lahko drugačni, odvisno od
operacijskega sistema.
• Ko je predvajalnik priključen na računalnik, so vse upravljalne tipke deaktivirane.
• Nekatere USB naprave, priključene na računalnik, lahko motijo pravilno delovanje predvajalnika.
• Ne jamčimo za polnjenje baterij z uporabo računalnikov, ki ste jih sami sestavili ali preoblikovali.
14
Ročni prenos glasbe
Priključite predvajalnik na vaš računalnik in prenesite nanj avdio datoteko.
Opomba
• S predvajalnikom lahko predvajate samo MP3/WMA datoteke (str. 65).
1
Priključite predvajalnik neposredno na USB vrata vašega računalnika.
2
Dvokliknite [My Computer] (moj računalnik) – [WALKMAN] ali
[Removable Disc] (prenosni disk).
3
Odprite mapo ([My Music] (moja glasba) itd.), od koder hočete prenesti
avdio datoteke, nato uporabite »drag and drop« za prenos na pogon
predvajalnika.
Če se prikaže zaslon z izbiro, kaj naj Windows stori, izberite [Open folder to view files] (odprite
mapo za ogled datotek) in kliknete [OK], nato se pomaknite na korak 3.
Avdio datoteke se prenesejo na predvajalnik.
Datoteke lahko prenesete na predvajalnik tudi tako, da z »drag and drop« prenesete mapo.
Brisanje skladb, prenešenih na predvajalnik
Priključite predvajalnik na vaš računalnik in s pomočjo Windows Explorerja (Raziskovalca) izbrišite vse
nepotrebne avdio datoteke.
Se nadaljuje k
15
z Nasvet
• S pomočjo porgramske opreme »Auto Transfer« lahko samodejno prenesete avdio datoteke iz zaželene
mape vsakokrat, ko predvajalnik priključite na vaš računalnik (str. 43).
Opomba
• Pazite, da slučajno ne butnete predvajalnika ali pritisnete nanj, ko je priključen na vaš računalnik, ker se
lahko poškoduje.
• Predvajalnik ne uporablja programske opreme SonicStage (SonicStage programska oprema, ki jo je razvil
Sony, upravlja glasbo na računalniku ali jo prenaša na druge vrste predvajalnikov). Pri tem predvajalniku
lahko glasbo prenesete s pomočjo »drag and drop« (povleci in spusti), ne z uporabo SonicStage.
• Med prenosom datotek ne izključujte predvajalnika, sicer se datoteke, ki se prenašajo, poškodujejo.
• Ko izključujete predvajalnik iz vašega ralunalnika, ravnajte po spodnjem postopku.
1 Dvokliknite
(Remove Hardware/odstrani strojno opremo) v opravilni vrstici na desnem spodnjem
delu zaslona. V oknu, ki se odpre, kliknite [USB Mass Storage Device] ali [USB Disk], nato kliknite
[Stop].
2 Kliknite [OK].
3 Ko se na zaslonu prikaže »Safe To Remove Hardware« (odstranitev strojne opreme je varna),
izključite predvajalnik iz računalnika. Prikazani simboli in sporočila so lahko drugačni, odvisno od
operacijskega sistema.
• Če predvajalnik izključite med prenašanjem datotek, lahko na najem ostanejo nepotrebne datoteke. V
takem primeru prenesite uporabne datoteke nazaj na računalnik in formatirajte predvajalnik (str. 42).
• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati zaradi zaščite avtorskih pravic.
• Predvajalnik lahko prikaže 999 map in datotek skupaj, mape so lahko na 8 nivojih. Tudi če na predvajalnik prenesete več datotek ali map, ne bodo prikazane in jih ne bo mogoče predvajati, enako mape na
nivojih, ki presegajo to omejitev.
• Če je na predvajalniku shranjenih veliko datotek ali map, lahko traja nekaj časa, da se predvajalnik
zažene ali jih prikaže.
16
Predvajanje glasbe
Predvajanje glasbe
Skladbe lahko iščete na dva načina:
• iskanje skladb po naslovu mape in datoteke (način »Folder/File Name Sort«)
• iskanje skladb po imenu izvajalca, albuma in skladbe (način »Artist/Album/Song Sort«)
Tipka ./>
Tipka BACK/HOME Tipka BX
Opomba
• Pred predvajanjem skladb:
– Prepričajte se, da baterija ni prazna (str. 14), sicer jo napolnite (str. 13).
– Izključite predvajalnik iz ralunalnika.
– Deaktivirajte funkcijo HOLD (str. 9).
– Vklopite predvajalnik (str. 12).
Se nadaljuje k
17
Iskanje skladb po naslovu mape in datoteke
Skladbe lahko iščete po naslovu mape/datoteke.
1
2
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
S tipko ./> izberite
potrditev.
(Music Library), nato pritisnite tipko BX za
Prikažejo se sledeči seznami prenešenih skladb in datotek:
• »Now Playing« (zdaj se predvaja): Predvaja zadnjo datoteko*, ki ste jo poslušali.
• »Play All« (predvajaj vse): Predvaja vse skladbe na predvajalniku.
• Folder name (naslov mape): Prikaže mape na nivoju 1.
• Song name (naslov skladbe): Prikaže naslove skladb v mapah na nivoju 1.
• »Artist/Album/Song Sort« (urejeno po izvajalcu/albumu/skladbi). Preklop v način »Artist/Album/
Song Sort«. V tem načinu lahko skladbe iščete po imenu izvajalca, albuma in skladbe.
* Datoteka pomeni skladbe, posneti FM radijski program (samo NWD-B103F/B105F) ali s pomočjo
menija »Voice« posneti zvok, ki ste ga zadnjega poslušali.
3
S tipko ./> izberite zaželeno možnost, nato pritisnite tipko BX za
potrditev.
Ponavljajte ta korak, da najdete skladbo.
4
18
S tipko ./> izberite skladbo, nato pritisnite tipko BX za potrditev.
Predvajanje se začne.
Opomba
• Predvajalnik lahko prikaže 999 map in datotek skupaj, mape so lahko na 8 nivojih. Tudi če na predvajalnik prenesete več datotek ali map, ne bodo prikazane in jih ne bo mogoče predvajati, enako mape na
nivojih, ki presegajo to omejitev.
• Če je na predvajalniku shranjenih veliko datotek ali map, lahko traja nekaj časa, da se predvajalnik
zažene ali jih prikaže.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko BACK/HOME.
Iskanje skladb po imenu izvajalca, albuma ali skladbe
Skladbe lahko iščete po imenu izvajalca, albuma ali skladbe.
1
2
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
S tipko ./> izberite
potrditev.
(Music Library), nato pritisnite tipko BX za
Prikažejo se sledeči seznami prenešenih skladb in datotek:
• »Now Playing« (zdaj se predvaja): Predvaja zadnjo datoteko*, ki ste jo poslušali.
• »All Songs« (vse skladbe): Išče skladbo po naslovu.
• »Artist« (izvajalec): Išče skladbo po imenu izvajalca.
• »Album« (album): Išče skladbo po naslovu albuma.
• »Artist/Album/Song Sort« (urejeno po izvajalcu/albumu/skladbi). Preklop v način »Artist/Album/
Song Sort«. V tem načinu lahko skladbe iščete po imenu izvajalca, albuma in skladbe.
* Datoteka pomeni skladbe, posneti FM radijski program (samo NWD-B103F/B105F) ali s pomočjo
menija »Voice« posneti zvok, ki ste ga zadnjega poslušali.
Se nadaljuje k
19
3
S tipko ./> izberite zaželeno možnost, nato pritisnite tipko BX za
potrditev.
Ponavljajte ta korak, da najdete skladbo.
4
S tipko ./> izberite skladbo, nato pritisnite tipko BX za potrditev.
Predvajanje se začne.
Opomba
• Predvajalnik lahko samodejno klasificira samo skladbe, ki imajo ID3 informacijsko oznako.
• Če ni imena izvajalca ali albuma, se prikaže »Unknown« (neznan). Če skladbe nimajo naslovov, se
prikažejo dodeljena datotečna imena (brez končnic) za vse skladbe.
• Predvajalnik lahko prikaže 999 map in datotek skupaj, mape so lahko na 8 nivojih. Tudi če na predvajalnik prenesete več datotek ali map, ne bodo prikazane in jih ne bo mogoče predvajati, enako mape na
nivojih, ki presegajo to omejitev.
• Če je na predvajalniku shranjenih veliko datotek ali map, lahko traja nekaj časa, da se predvajalnik
zažene ali jih prikaže.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko BACK/HOME.
20
Prikaz
Če je izbran način »Folder/File Name Sort«
Če je izbran način »Artist/Album/Song Sort«
1 Prikaz naslova skladbe/mape
Pri načinu »Folder/File Name Sort« so
prikazani naslovi trenutno predvajanih skladb
in map.
Pri načinu »Artist/Album/Song Sort« so
prikazani naslovi trenutno predvajanih
skladb in albumov. Če izberete »All Songs«,
je prikazan naslov skladbe/ime trenutnega
izvajalca.
2 Prikaz obsega predvajanja
Prikaže obseg predvajanja.
3 Prikaz predvajalnega statusa
Prikaže trenutni predvajalni način (N:
predvajanje, X: prekinitev, m(M): hitro
nazaj (naprej), .(>): skok na začetek
trenutne (ali naslednje) skladbe.
5 Prikaz številke trenutne skladbe/skupnega
števila skladb
Prikaže številko trenutno izbrane ali
predvajane skladbe in skupno število skladb.
6 Prikaz predvajalnega načina
Prikaže simbol trenutnega predvajalnega
načina (str. 24). Če je izbran predvajalni način
»Normal«, se simbol ne prikaže.
7 Prikaz preostale moči baterije
Prikaže preostalo moč baterije.
8 Prikaz izenačevalniškega načina
Prikaže trenutni izenačevalniški način (str.
26).
4 Prikaz pretečenega časa
Prikaže pretečeni čas.
Se nadaljuje k
21
O drugih predvajalnih operacijah
Za
Operacija s tipko
Prekinitev skladbe
Pritisnite tipko BX.
Ponovno predvajanje
Pritisnite tipko BX med prekinitvijo skladbe.
Skok na začetek trenutne (ali naslednje)
skladbe
Pritisnite tipko .(>).
Hitro pomikanje nazaj (ali naprej)
po trenutni skladbi
Pritisnite tipko .(>) med predvajanjem in jo
spustite na zaželeni točki.
z Nasvet
• Predvajalnik omogoča več predvajalnih načinov, vključno z naključnim predvajanjem in predvajanjem
izbranega dela (str. 24). Z nastavitvami izenačevalnika lahko spreminjate tudi kakovost zvoka (str. 26).
22
Spreminjanje predvajalnega načina
Predvajalnik omogoča več predvajalnih načinov, vključno z naključnim predvajanjem in predvajanjem
izbranega dela.
1
2
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
3
S tipko ./> izberite »Music Settings« (nastavitve za glasbo), nato
pritisnite tipko BX za potrditev.
4
S tipko ./> izberite »Play Mode« (predvajalni način), nato pritisnite
BX tipko za potrditev.
5
S tipko ./> izberite zaželeni predvajalni način, nato pritisnite tipko
BX za potrditev.
S tipko ./> izberite
BX za potrditev.
(Settings) (nastavitve), nato pritisnite tipko
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko BACK/HOME.
Se nadaljuje k
23
O drugih predvajalnih operacijah
Nastavitvena možnost/simbol
Opis
»Normal«/ni simbola
Ko se trenutna skladba konča, se po enkrat predvajajo
vse skladbe v izbrani mapi/albumu ali skladbe
izbranega izvajalca. (Osnovna nastavitev)
Repeat all (ponovi vse)/
Ko se trenutna skladba konča, se ponavlja predvajanje
vseh skladb v izbrani mapi/albumu ali skladb izbranega
izvajalca.
Repeat 1 song (ponovi 1 skladbo)/
1
Repeat shuffle all (ponovi vse v naključnem
vrstnem redu)/ SHUF
24
Ponavlja se predvajanje trenutne skladbe.
Ko se trenutna skladba konča, se v naključnem vrstnem
redu ponovi predvajanje vseh skladb v izbrani mapi/
albumu ali skladb izbranega izvajalca.
Nastavitev kakovosti zvoka
Nastavite lahko kakovost zvoka glede na zvrst glasbe itd.
1
2
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
3
S tipko ./> izberite »Music Settings« (nastavitve za glasbo), nato
pritisnite tipko BX za potrditev.
4
S tipko ./> izberite »Equalizer« (izenačevalnik), nato pritisnite BX
tipko za potrditev.
5
S tipko ./> izberite zaželeno nastavitev izenačevalnika, nato
pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite
BX za potrditev.
(Settings) (nastavitve), nato pritisnite tipko
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko BACK/HOME.
25
Seznam nastavitev izenačevalnika
Nastavitvena možnost/simbol
Opis
»EQ OFF« (izenačevalnik izklopljen)
/ni simbola
Izklop izenačevalnika. (Osnovna nastavitev)
»EQ Heavy«
Poudarjen visoki in nizki obseg za šemogočnejši zvok.
»EQ Rock«/
Poudarjen visoki in nizki obseg za mogočen zvok.
»EQ Classical«/
Poudarjen visoki in nizki obseg, da so tudi mehki zvoki
dobro slišni.
»EQ Pop«/
Poudarjen avdio srednjega obsega, idealno za vokalno glasbo.
»EQ Jazz«/
Poudarjen visoki in nizki obseg za živahen zvok.
»EQ Custom«
Zvočne nastavitve po meri uporabnika.
Če pritisnete tipko ./> in izberete »Edit« (urejanje),
lahko urejate zvočno nastavitev. Za urejanje zvočne
nastavitve pritisnite tipko ./>, da izberete pas (5
pasov: 100 Hz do 10 kHz,) in pritisnite BX za potrditev.
Nato pritisnite pritisnite tipko ./>, da izberete nivo (7
nivojev: -3 do +3), in pritisnite BX za potrditev. Ponavljajte
ta korak za nastavitev zvočnega nivoja za vsak pas.
Če se po nastavitvi zvočnega nivoja vrnete v prejšnji meni s
pomočjo tipke BACK/HOME, se bo sprememba nastavitve
preklicala. Ne pozabite pritisniti tipke BX za potrditev.
26
Poslušanje/snemanje FM radia (samo NWD-B103F/B105F)
Poslušanje FM radia v načinu ročne uglasitve
Na predvajalnik priključite slušalke, sicer ne more sprejemati FM signala.
1
2
3
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
S tipko ./> izberite
(FM), nato pritisnite tipko BX za potrditev.
Preverite, če je izbrano »Manual« (ročno), nato pritisnite tipko BX za
potrditev.
Predvajalnik preide v način ročne uglasitve.
Prednastavljena številka
Frekvenca
Opombi
• Prednastavljena številka je prikazana samo, če je trenutna frekvenca že prednastavljena (str. 29).
• Zaslon FM radia na ilustraciji se lahko razlikuje od zaslona pri vašem modelu.
Se nadaljuje k
27
Seznam nastavitev izenačevalnika
Za
Operacija s tipko
Izbiro naslednje frekvence
Pritisnite tipko >.
Izbiro prejšnje frekvence
Pritisnite tipko ..
Izbiro naslednje radijske postaje,
ki jo je mogoče sprejemati
Pritisnite in držite tipko >.
Izbiro prejšnje radijske postaje,
ki jo je mogoče sprejemati
Pritisnite in držite tipko ..
z Nasvet
• Če med FM sprejemom pritisnete in držite tipko .(>), se poišče prejšnja (ali naslednja) oddajna
postaja. Če je sprejem mogoč, se signal sprejme.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko BACK/HOME.
Izboljšanje sprejema
Žica slušalk deluje kot antena, zato jo iztegnite kolikor mogoče daleč.
28
Poslušanje FM radia v načinu prednastavljene uglasitve
Prednastavitev radijskih postaj
Prednastavite lahko do 30 radijskih postaj, za katere je na vašem področju sprejem mogoč (P01 do P30), in
sicer samodejno z uporabo funkcije »FM Auto Preset«.
Ko FM radio prvič uporabite ali greste na novo področje, priporočamo, da (ponovno) prednastaviteradijske
postaje s pomočjo funkcije »FM Auto Preset«.
Opomba
• Izvedba operacije »FM Auto Preset« izbriše do tedaj prednastavljene radijske postaje.
1
2
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
3
S tipko ./> izberite »FM Settings« (nastavitve za FM radio), nato
pritisnite tipko BX za potrditev.
4
S tipko ./> izberite »FM Auto Preset« (samodejna prednastavitev FM
postaj), nato pritisnite tipko BX za potrditev.
5
S tipko ./> izberite »OK«, nato pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite
BX za potrditev.
(Settings) (nastavitve), nato pritisnite tipko
Radijske postaje se prednastavijo v vrstnem redu od nizkih proti visokim frekvencam. Ko je
prednastavitev končana, se prikaže »COMPLETE« (končano) in preva prednastavljena postaja se
sprejema.
Opomba
• Prednastavitvene številke so vedno urejene od nizkih proti visokim frekvencam.
Se nadaljuje k
29
Ustavitev samodejne prednastavitve
V koraku 5 izberite »Cancel« (prekliči) in pritisnite tipko za potrditev.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko BACK/HOME.
30
Ročna prednastavitev radijskih postaj
1
2
Med FM sprejemom pritisnite in držite tipko BX.
3
S tipko ./> izberite prednastavitveno številko, ki jo hočete dodeliti
trenutni frekvenci, nato pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite »Add Preset« (dodaj prednastavitev), nato
pritisnite tipko BX za potrditev.
Trenutna frekvenca je prednastavljena in prednastavitvena številka se prikaže na levi strani frekvence.
Če izberete številko, ki ste jo že dodelili kaki frekvenci, se prikaže sporočilo za potrditev nadomestitve
dosedanje izbire. Če izberete »OK« in pritisnete tipko BX, se dotedanja nastavitev nadomesti z novo.
Brisanje prednastavljene radijske postaje
1
2
Med FM sprejemom pritisnite in držite tipko BX.
3
S tipko ./> izberite prednastavitveno številko, ki jo hočete izbrisati,
nato pritisnite tipko BX za potrditev.
4
S tipko ./> izberite »OK«, nato pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite »Delete Preset« (izbriši prednastavitev), nato
pritisnite tipko BX za potrditev.
Prednastavljena postaja je izbrisana.
31
Izbiranje radijskih postaj v načinu prednastavljene uglasitve
Postaj ne morete izbirati, če jih niste prednastavili. Prednastavite radijske postaje s pomočjo funkcije »FM
Auto Preset« (str. 29) ali ročno (str. 31).
1
2
3
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
S tipko ./> izberite
(FM), nato pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite »Preset« (prednastavitev), nato pritisnite tipko
BX za potrditev.
Predvajalnik preide v način prednastavljene uglasitve.
4
32
S tipko ./> izberite prejšnjo (ali naslednjo) prednastavitveno
številko.
Snemanje FM radia
1
Med poslušanjem postaje, ki jo hočete posneti, pritisnite in držite tipko
REC/STOP.
Predvajalnik preide v pripravljenost na snemanje.
2
Pritisnite tipko REC/STOP.
3
Za konec snemanja ponovno pritisnite tipko REC/STOP.
Snemanje se začne.
Posnetek se shrani kot datoteka, imenovana FRnnnn*.mp3, v mapi [Record] - [FM].
*Datotekam se samodejno dodelijo imena od “FR0001.mp3” do “FR9999.mp3”. Po “FR9999.mp3”
se številka vrne na “FR0001.mp3”. Če datoteka s tem imenom že obstaja, se jo preskoči.
z NasvetI
• FM radio lahko snemate tudi tako, da v koraku 1 kratko pritisnete tipko REC/STOP, izberete »OK« in
pritisnete tipko BX za potrditev.
• Snemanje na področjih, kjer je signal šibak, lahko povzroči motnje. Snemajte tam, kjer je signal dovolj
močan.
• Za začasno prekinitev snemanja pritisnite tipko BX. Za nadaljevanje snemanja jo ponovno pritisnite.
Opomba
• Če preimenujete datoteke v mapi [Record] na vašem računalniku ali če datoteke, ki ste jih že uvozili na
predvajalnik, vrnete v mapo [Record], jih ne morete predvajati. Za predvajanje datotek, ki ste jih uvozili
na vaš računalnik kot avdio vsebine, jih morate prenesti v druge mape, ne v mapo [Record].
33
Predvajanje posnetih FM radijskih programov
1
2
3
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
4
S tipko ./> izberite posneti FM radijski program, nato pritisnite tipko
BX za potrditev.
S tipko ./> izberite
(FM), nato pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite »Delete Rec Data« (izbriši posnete podatke),
nato pritisnite tipko BX za potrditev.
z Nasvet
• Za poslušanje vseh posnetih FM radijskih programov v koraku 4 izberite »Play All« (predvajaj vse).
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko BACK/HOME.
34
Predvajanje posnetih FM radijskih programov
1
2
3
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
4
S tipko ./> izberite posneti FM radijski program, ki ga hočete
izbrisati, nato pritisnite tipko BX za potrditev.
5
S tipko ./> izberite »OK«, nato pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite
(FM), nato pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite »Play Rec Data« (predvajaj posnete podatke),
nato pritisnite tipko BX za potrditev.
Izbrani FM radijski program je izbrisan.
z NasvetA
• Za brisanje vseh posnetih FM radijskih programov v koraku 4 izberite »Delete All« (izbriši vse).
• Za ustavitev brisanja v koraku 5 izberite »Cancel« (prekiliči).
35
Snemanje zvoka
Zmikrofonom predvajalnika lahko posnamete zvok in predvajate posnete zvočne datoteke v meniju »Voice«
(zvok). Posnete zvočne datoteke so v formatu MP3.
Opomba
• Snemanje zvoka ne deluje v načinih »FM« (samo NWD-B103F/B105F) in »Settings«. Za snemanje zvoka
nastavite funkcijo »Voice« ali »Music Library«.
1
V načinu »Voice« ali »Music Library« pritisnite in držite tipko REC/STOP.
2
Pritisnite tipko REC/STOP.
3
Za konec snemanja ponovno pritisnite tipko REC/STOP.
Predvajalnik preide v pripravljenost na snemanje.
Snemanje se začne.
Posnetek se shrani kot datoteka, imenovana VRnnnn*.mp3, v mapi [Record] - [Voice].
* Datotekam se samodejno dodelijo imena od “VR0001.mp3” do “VR9999.mp3”. Po “VR9999.mp3”
se številka vrne na “VR0001.mp3”. Če datoteka s tem imenom že obstaja, se jo preskoči.
z NasvetI
• Zvok lahko snemate tudi tako, da v koraku 1 kratko pritisnete tipko REC/STOP, izberete »OK« in pritisnete tipko BX za potrditev.
• Za začasno prekinitev snemanja pritisnite tipko BX. Za nadaljevanje snemanja jo ponovno pritisnite.
• Spremenite lahko pretok podatkov avdio datoteke. Več o tem je v »Rec Settings« (str. 40).
36
Opomba
• Če preimenujete datoteke v mapi [Record] na vašem računalniku ali če datoteke, ki ste jih že uvozili na
predvajalnik, vrnete v mapo [Record], jih ne morete predvajati. Za predvajanje datotek, ki ste jih uvozili
na vaš računalnik kot avdio vsebine, jih morate prenesti v druge mape, ne v mapo [Record].
Predvajanje posnetih zvočnih datotek
1
2
3
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
4
S tipko ./> izberite zaželeno zvočno datoteko, nato pritisnite tipko
BX za potrditev.
S tipko ./> izberite
(Voice), nato pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite »Play Rec Data« (predvajaj posnete podatke),
nato pritisnite tipko BX za potrditev.
z Nasvet
• Za poslušanje vseh posnetih zvočnih datotek v koraku 4 izberite »Play All« (predvajaj vse).
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko BACK/HOME.
37
Predvajanje posnetih zvočnih datotek
1
2
3
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
4
S tipko ./> izberite zvočno datoteko, ki jo hočete izbrisati, nato
pritisnite tipko BX za potrditev.
5
S tipko ./> izberite »OK«, nato pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite
(Voice), nato pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite »Delete Rec Dataa« (izbriši posnete podatke),
nato pritisnite tipko BX za potrditev.
Izbrana zvočna datoteka je izbrisana.
z NasvetA
• Za brisanje vseh posnetih zvočnih datotek v koraku 4 izberite »Delete All« (izbriši vse).
• Za ustavitev brisanja v koraku 5 izberite »Cancel« (prekiliči).
38
Spreminjanje nastavitev
S pomočjo menija »Settings« (nastavitve) lahko spreminjate različne nastavitve. Spodnji postopek je osnova
za spreminjanje nastavitev.
1
2
Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
3
S tipko ./> izberite zaželeno možnost, nato pritisnite tipko BX za
potrditev.
4
Ponavljajte korak 3 in spreminjajte njegovo vrednost, nato vsakokrat
pritisnite tipko BX za potrditev.
S tipko ./> izberite
BX za potrditev.
(Settings) (nastavitve), nato pritisnite tipko
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko BACK/HOME.
Music settings
Nastavitev
Opis
»Play Mode« (predvajalni način)
Za izbiro različnih predvajalnih načinov, vključno z
naključnim predvajanjem in ponavljanjem izbranega dela.
Več v »Spreminjanju predvajalnega načina« (str. 23)
»Equalizer« (izenačevalnik)
Za izbiro zaželene kakovosti zvoka glede na zvrst glasbe itd.
Več v »Nastavitev kakovosti zvoka« (str. 25)
39
»FM nasavitve« (samo NWD-B103F/B105F)
Nastavitev
Opis
»FM Auto preset« (FM samodejna
prednastavitev)
Samodejno prednastavi radijske postaje, ki jih je
mogoče sprejemati. Več v »Prednastavitev zaželenih
radijskih postaj« (str. 29)
»Snemalne nastavitve«
Nastavitev
Opis
»Codec« (nastavitve zvočnih posnetkov)
Za izbiro nivoja kakovosti snemanja izmed
»Low(96kbps)«, »Mid(128kbps)« ali »High(192kbps)«.
Višji kot je nivo, več spomina porabi predvajalnik za snemanje zvoka. Osnovna nastavitev je
»Mid(128kbps)«.
40
»Splošne nastavitve«
Nastavitev
Opis
»Set Date-Time«
(nastavitev datuma-ure)
Za prilagoditev datuma in ure.
Za nastavitev numeričnih vrednosti uporabite tipko
./>.
Za premikanje osvetljenega drsnika uporabite tipko BX.
»AVLS«
(omejitev glasnosti)«
Za izbiranje med aktiviranjem in deaktiviranjem »AVLS
(omejitve glasnosti)« (Automatic Volume Limiter
System), ki omeji največjo glasnost in s tem prepreči
zvočne motnje ali odvračenje pozornosti. S pomočjo
»AVLS (omejitve glasnosti)« lahko glasbo poslušate na
ugodnem nivoju. Osnovna nastavitev je »AVLS OFF«.
»Beep«
(zvočni signal)
Za vklop ali izklop zvočnega signala ob pritisku na
tipko.
Za vklop zvočbega signala nastavite »Beep ON«.
Za izklop zvočnega signala nastavite »Beep OFF«.
Osnovna nastavitev je »Beep ON«.
»Power Save Mode«
(energetsko varčni način)
Za izbiro nastavitve varčevanja z energijo.
Če je nastavljeno »Save ON Normal« (vklopljeno
normalno varčevanje), se zaslon varčevanja z energijo
prikaže na prikazovalniku, če 15 sekund ne izvedete
nobene operacije.
Če je nastavljeno »Save ON Super« (vklopljeno super
varčevanje), se zaslon prikaže, če 15 sekund ne izvedete
nobene operacije. Ta nastavitev porabi najmanj moči
baterije.
Če je nastavljeno »Save OFF« (varčevanje izklopljeno),
se simboli in črke prikazujejo na prikazovalniku neprestano med predvajanjem ali FM sprejemom (samo
NWD-B103F/V105F).
Osnovna nastavitev je »Save ON Normal«.
Se nadaljuje k
41
»Informacije«
Prikažejo se lahko informacije, kot so ime modela, zmogljivost vgrajenega flash pomnilnika in verzija
tovarniške opreme.
1: ime modela
2: zmogljivost vgrajenega flash pomnilnika
3: informacije o verziji tovarniške opreme predvajalnika
»Jezik«
Izberite jezik za prikaz izmed naslednjih jezikov: “English”, “Espanol”, “Français,” “Portugues”...
»Reset All Settings« (po nastavitev vseh nastavitev)
Predvajalnik lahko ponastavite na osnovne tovarniške nastavitve. S ponastavitvijo ne izbrišete skladb, ki ste
jih prenesli na predvajalnik.
Pritisnite »OK« za potrditev ponastavitve.
»Formatiranje«
Vgrajeni flash pomnilnik predvajalnika lahko formatirate. Če ga formatirate, se izbrišejo vse datoteke in
vse nastavitve se vrnejo na svoje osnovne vrednosti. Pred formatiranjem preglejte datoteke v pomnilniku in
izvozite potrebne datoteke na trdi disk vašega računalnika ali kako drugo napravo.
Pritisnite »OK« za potrditev formatiranja.
Opomba
• Če ima baterija le še malo moči, predvajalnika ne morete formatirati. Pred formatiranjem napolnite
baterijo.
42
Uporaba programske opreme »Auto Transfer«
Samodejni prenos glasbe
S pomočjo programske opreme »Auto Transfer« lahko samodejno prenesete datoteke iz zaželene mape,
kadarkoli priključite predvajalnik na vaš računalnik.
Ko prvič uporabite programsko opremo »Auto Transfer«, prenesite avdio datoteke na sledeči način.
1
Priključite predvajalnik neposredno na USB vrata vašega računalnika.
2
Dvokliknite [My Computer] – [WALKMAN] ali [Removable Disc] (AutoTransfer.exe).
3
Na zaslonu »Settings« (nastavitve) nastavite zaželene možnosti.
Če se prikaže okno, ki vprašuje po tem, kaj hočete narediti, izberite [Launc Auto Transfe] (zaženi
samodejni prenos) in kliknite [OK]. »Auto Transfer«, shranjen na vgrajenem flash pomnilniku
predvajalnika se zažene, nato preidite h koraku 3.
Mapa za samodejno iskanje
Lahko določite mapo, v kateri poteka samodejno iskanje, kadar priključite predvajalnik na vaš
računalnik. Osnovno sta določeni [My Music] in [Desktop]. Če hočete iskati avdio datoteke v kaki
drugi mapi, jo izberite.
»Določena(e) mapa(e)«
Prikažejo se mape, v katerih lahko iščete, razen map [My Music] in [Desktop]. Ko kliknete [Add]
(dodaj), se prikaže okno za izbiro map in dodate lahko mapo, ki je v »Specified Folder(s)«. Če hočete
izbrisati mapo iz v »Specified Folder(s)«, jo izberite in kliknite [Remove] (odstrani).
Se nadaljuje k
43
»Iskanje po vseh mapah«
Če označite [Search all folder and drives] (išči po vseh mapah in pogonih), se išče datoteke na trdem
disku (trdih diskih) in v mapah na vašem računalniku.
Opomba
• Če označite [Search all folder and drives] (išči po vseh mapah in pogonih), se čas iskanja podaljša.
»Zahtevnejše«
Prikaže se zaslon »Advanced Settings« (zahtevnejše nastavitve). Lahko določite končnico za avdio
datoteko ali mapo, ki se naj prenese. Več o tem v »Nastavitvi možnosti za »Advanced Settings« zaslon«
(str. 45).
4
Kliknite [OK].
Prikaže se okno za prenos in prenos se začne.
Ko je prenos končan, se prikaže sporočilo na delu zaslona »Transfer log«. Kliknite na desni strani
okna, da ga zaprete.
z Nasveta
• Za ustavitev prenosa avdio datotek kliknite [Stop Transfer] v oknu za prenos.
• Ko v oknu za prenos kliknete [Settings], se prikaže okno »Settings«. Ko kliknete [Display destination
folder] (prikaži mapo, kamor se prenaša), se v Windows Raziskovalcu prikaže temeljna mapa predvajalnika (prenosni disk).
Izhod iz programa »Auto Transfer«
Tudi če zaprete okno programske opreme »Auto Transfer«, programa niste zapustili. Za zapustitev
programa z desno tipko miške kliknite simbol
v predelu za obvestila spodaj desno v Desktopu, nato iz
menija izberite [Exit Application] (izhod iz aplikacije).
44
Ko naslednjič priključite predvajalnik na računalnik
Prikaže se okno za prenos in prenos se začne.
Prenesejo se samo avdio datoteke, ki še niso bile prenešene.
Nastavitev možnosti zaslona »Advanced Settings« (zahtevnejše nastavitve)
Na zaslonu »Advanced Settings« lahko nastavite naslednje možnosti.
»Set files/destination for transfer« (nastavite datoteke/cilje za prenos)
Prikažejo se končnice avdio datotek in seznam ciljbih map.
• [Add] (dodaj)
Avdio datoteki za prenos lahko dodate končnico in ciljno mapo.
• [Edit] (uredi)
Spremenite lahko trenutno izbrano nastavitev končnice.
• [Remove] (odstrani)
Izbrišete lahko trenutno izbrano končnico.
»Clear transfer history« (pobriši zgodovino prenosov)
Če kliknete [Clear] (briši) se izbriše zgodovina prenešenih datotek pred samodejnim prenosom. Če
brišete zgodovino, se vse avdio datoteke v »Specified folder(s)« prenesejo na predvajalnik, ko ga naslednjič
priključite na računalnik.
Opomba o formatiranju predvajalnika
Programska oprema »Auto Transfer« je shranjena na vgrajenem flash pomnilniku predvajalnika. Če
vgrajeni flash pomnilnik formatirate, se izbrišejo vse datoteke, vključno s programsko opremo »Auto
Transfer«. Pred formatiranjem ne pozabite pregledati datotek, shranjenih na pomnilniku, in potrebne
datoteke izvozite na trdi disk vašega računalnika ali na drugo napravo. Če vgrajeni flash pomnilnik
formatirate po nesreči, naložite programsko opremo »Auto Transfer« s podporne spletne strani (str. 47) in
jo shranite na vgrajeni flash pomnilnik predvajalnika.
45
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če predvajalnik ne deluje po pričakovanjih, poizkusite s pomočjo naslednjih korakov odpraviti težavo.
1
V sledečih razpredelnicah za odpravljanje težav poiščite simptome vaše
težave in izvedite navedene ukrepe.
2
Z majhnim koničastim predmetom pritisnite tipko RESET.
3
Poiščite informacije o težav na eni od podpornih spletnih strani.
4
Če z gornjimi postopki težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim
Sonyjevim zastopnikom.
Če tipko RESET pritisnete med upravljanjem predvajalnika, se lahko shranjene datoteke in nastavitve
izbrišejo.
Ko po ponastavitvi predvajalnik spet vklopite, se aktiviranjo prejšnje nastavitve.
Stranke v Evropi: http://support.sony-europe.com/DNA
Stranke v Latinski Ameriki: http://www.sony-latin.com/index.crp
Stranke v drugih državah/regijah: http://www.css.ap.sony.com
Stranke, ki so kupile modele za prekomorske dežele: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
RESET button
RESET
tipka
46
Delovanje
Simptom
Vzrok/odprava
Ni zvoka
• Nastavljen je ničelni nivo glasnosti.
c Povečajte glasnost (str. 8).
• Slušalke niso pravilno priključene.
c Pravilno priključite slušalke (str. 8).
• Vtič slušalk je umazan..
c Očistite vtič z mehko suho krpo.
• Na vgrajenem flash pomnilniku ni skladb.
c Če se prikaže »NO DATA«, prenesite avdio datoteke z
računalnika.
Skladb ni mogoče predvajati
• Baterija je prazna.
c Povsem napolnite baterijo (str. 13).
c Če predvajalnik tudi po polnjenju baterije ne reagira, pritisnite
tipko RESET in ga ponastavite.
Se nadaljuje k
47
Delovanje (nadaljevanje)
Simptom
Vzrok/odprava
Prihaja do motenj zvoka.
• V bližini predvajalnika uporabljate napravo, ki oddaja radijske signale, npr. mobilni telefon.
c Takih naprav ne uporabljajte v neposredni bližini predvajalnika.
• Avdio podatki so poškodovani.
c Izbrišite avdio datoteke in jih nato ponovno prenesite.
Med prenosom avdio datotek naj bodo vse druge aplikacije
zaprte, da ne pride do poškodb datotek.
Tipke ne delujejo.
• Stikalo HOLD je nastavljeno v smeri puščice L.
c Zavrtite stikalo HOLD v nasprotni smeri puščice L (str. 9).
• V predvajalniku se je nabral kondenz.
c Počakajte nekaj ur, da se predvajalnik posuši.
• Preostala moč baterije je majhna ali nezadostna.
c Napolnite baterijo tako, da predvajalnik priključite na računalnik
(str. 13).
c Če tudi po polnjenju baterije ni sprememb, s pritiskom na tipko
RESET ponastavite predvajalnik (str. 46).
Predvajanje se ne ustavi.
• Za predvajalnik ni razlike med ustavitvijo in začasno prekinitvijo. Ko
pritisnete tipko BX, se prikaže X in predvajanje se ustavi/prekine.
48
Simptom
Vzrok/odprava
Predvajalnik ne deluje
• Preostala moč baterije ni zadostna..
c Napolnite baterijo tako, da predvajalnik priključite na računalnik
(str. 13).
c Če tudi po polnjenju baterije ni sprememb, s pritiskom na tipko
RESET ponastavite predvajalnik (str. 46).
• Izbrišite nepotrebne datoteke.
Za normalno delovanje je potrebno vsaj 20 MB praznega prostora.
Prazen prostor lahko preverite tako, da kliknete [My Computer], z
desnim klikom odprete [WALKMAN] ali [Removable Disc] in nato
z levim klikom okno[Properties].
Dolgo traja, da se predvajalnik
zažene.
• Zagon predvajalnika lahko traja dolgo, če je na njem shranjenih
veliko datotek ali map ali če imajo prenešeni podatki veliko ID3
informacijskih oznak. Počakajte, da se prikaže animacija za začetek.
Prenešenih skladb ni mogoče najti. • Vgrajeni falsh pomnilnik ste formatirali s pomočjo Windows
Raziskovalca.
c Formatirajte vgrajeni flash pomnilnik s pomočjo
predvajalnikovega menija »Format« (str. 42).
• Predvajalnik ste izključili iz računalnika med prenosom datotek.
c Prenesite uporabne datoteke nazaj na vaš računalnik in
formatirajte vgrajeni flash pomnilnik s pomočjo predvajalniko
vega menija »Format« (str. 42).
Iz desnega kanala slušalk ni zvoka • Vtič slušalk ni povsem vstavljen.
ali pa se zvok iz desnega kanala
c Če slušalke niso pravilno priključene, zvok ne izhaja pravilno.
sliši na obeh straneh slušalk.
Priključite slušalke na priključek tako, da zaslišite klik (str. 8).
Se nadaljuje k
49
Delovanje (nadaljevanje)
Simptom
Vzrok/odprava
Predvajanje se je nenadoma
ustavilo.
• Preostala moč baterije ni zadostna..
c Napolnite baterijo tako, da predvajalnik priključite na računalnik
(str. 13).
Predvajalnik ne more formatirati. • Preostala moč baterije ni zadostna..
c Napolnite baterijo tako, da predvajalnik priključite na računalnik
(str. 13).
Prikaz
Simptom
Vzrok/odprava
Namesto naslova se prikaže »«.
• Naslov je napisan z znaki, ki jih ni mogoče prikazati na
predvajalniku.
c Na računalniku preimenujte naslov in uporabite ustrezne znake.
Namesto naslova se prikaže
»Unknown« (neznan).
• Naslov ni poimenovan.
c Upravljajte v načinu »Folder/File Name Sort«.
Napajanje
Simptom
Vzrok/odprava
Predvajalnik se ne vklopi.
• Če neposredno po izklopu predvajalnika pritisnete tipko )/1, se predvajalnik ne vklopi zaradi preocesiranja zaustavljanja. Počakajte nekaj
sekund, nato predvajalnik vklopite.
50
Simptom
Vzrok/odprava
Baterija se hitro izprazni.
• Delovna temperatura je pd 5°C.
c Življenjska doba baterije se skrajša zaradi lastnosti baterije.
To ni napaka.
• Čas polnjenja baterije ni bil dovolj dolg.
c Polnite baterijo, dokler se ne prikaže
.
• S prilagoditvijo nastavitev in pravilnim ravnanjem z napajanjem je
mogoče varčevati z energijo in predvajalnik uporabljati dalj časa (str.
41).
· Baterijo je treba zamenjati.
c Posvetujte se z najbližjim Sonyjevim zastopnikom.
Predvajalnik ne more napolniti
baterije.
• Predvajalnik ni pravilno priključen na USB vrata vašega računalnika.
c Izkljulite in ponovno priključite predvajalnik.
• Baterijo ste polnili pri temperaturah okolja zunaj obsega od 5°C do
35°C.
c Polnite baterijo pri temperaturah okolja od 5°C do 35°C.
• Vaš računalnik ni vklopljen.
c Vklopite računalnik.
• Vaš računalnik je v načinu Sleep.
c Aktivirajte računalnik.
Polnjenje je zelo hitro končano.
• Če je baterija ob začetku polnjenja skoraj polna, je hitro povsem
napolnjena.
Se nadaljuje k
51
Snemanje
Simptom
Vzrok/odprava
Prikazuje se »MEMORY IS FULL • Predvajalnik lahko prikaže do 999 datotek in map. Čeprav lahko
REMOVE CONTENT« (pomnilnik prenesete več datotek in map, predvajalnik ne more prikazati in
je poln, odstranite vsebino),
predvajati datotek, map ali nivojev, ki presegajo to mejo.
čeprav maksimalni snemalni čas ni c Izbrišite toliko nepotrebnih datotek, da je skupno število datotek
dosežen.
in map 999 ali manj.
c Izvozite posnete datoteke na računalnik.
Preostali snemalni čas ostane isti, • Zaradi sistemskih omejitev se snemalni čas morda ne podaljša,
čeprav ste pobrisali datoteke.
čeprav ste izbrisali nekaj kratkih datotek.
Snemanje ni mogoče.
• Ostalo je premalo spomina.
c Izbrišite nepotrebne datoteke.
c Izvozite posnete datoteke na računalnik.
Potrebni prazni prostor se lahko spreminja, odvisnop od pretoka
podatkov ali snemalnega časa.
• Predvajalnik lahko prikaže do 999 datotek in map. Čeprav lahko
prenesete več datotek in map, predvajalnik ne more prikazati in
predvajati datotek, map ali nivojev, ki presegajo to mejo.
c Izbrišite toliko nepotrebnih datotek, da je skupno število datotek
in map 999 ali manj.
c Izvozite posnete datoteke na računalnik.
• Predvajalnik je priključen na računalnik.
c Izključite predvajalnik iz računalnika.
Skupni snemalni čas in preostali • Ko snemate veliko kratkih datotek, se zaradi sistemskih omejitev
čas se ne ujemata z maksimalnim
lahko samodejno posnamejo z vmesnimi praznimi prostori. To
snemalnim časom.
povzroča povečanje skupnega snemalnega časa in posledično neujemanje.
Posnetih datotek ni mogoče
izbrisati.
• Datoteka ali mapa, ki ju ni mogoče izbrisati, sta na računalniku
nastavljeni samo za branje [Read-only].
c Prikažite podatke v Windows Raziskovalcu in odstanite oznako za
[Read-only] v [Properties] (lastnostih) datoteke ali mape.
• Baterija je prazna ali skoraj prazna.
c Povsem napolnite baterijo (str. 13).
Mapa ni izbrisana, čeprav so
izbrisane vse datoteke.
• Datoteke razen posnetih datotek so vključene v mapo.
c Odprite podatke v Windows Explorerju in izbrišite datoteke, ki
niso posnete s predvajalnikom.
52
Povezava z računalnikom/programsko opremo »Auto Transfer«
Simptom
Vzrok/odprava
Programska oprema »Auto
Transfer« se ne zažene.
• Če se programska oprema »Auto Transfer« ne zažene, ko priključite
predvajalnik na računalnik, dvokliknite [My Computer] – [WALKMAN] ali [Removable Disk] (AutoTransfer.exe).
• Morda ste programsko opremo »Auto Transfer« izbrisali.
c Naložite programsko opremo »Auto Transfer« s podpornih
spletnih strani (str. 47) in jo shranite na vgrajenem flash
pomnilniku predvajalnika
Ko predvajalnik priključite na
• USB priključek predvajalnika ni pravilno priključen na USB vrata
računalnik, se »USB CONNECT«
vašega računalnika.
ne prikaže.
c Izključite in ponovno priključite predvajalnik.
• Uporabljate USB hub.
c Priključite predvajalnik neposredno na USB vrata, ker priključitev
preko USB huba morda ne bo delovala. Vendar pa lahko
uporabite USB hub, ki skrbi za napajanje.
• Na računalniku je aktivna kaka druga aplikacija.
c Izključite predvajalnik, počakajte nekaj minut in ga ponovno
priključite. Če težave tako ne odpravite, izključite predvajalnik,
ponovno zaženite računalnik in nato še enkrat priključite
predvajalnik.
Ko predvajalnik priključite na
računalnik, ga ta ne prepozna.
• USB priključek predvajalnika ni pravilno priključen na USB vrata
vašega računalnika.
c Izključite in ponovno priključite predvajalnik.
• Uporabljate USB hub.
c Priključite predvajalnik neposredno na USB vrata, ker priključitev
preko USB huba morda ne bo delovala. Vendar pa lahko
uporabite USB hub, ki skrbi za napajanje.
• Morda so težave z USB vrati vašega računalnika. Priključite
USB priključek predvajalnika na kaka druga USB vrata vašega
računalnika.
Se nadaljuje k
53
Simptom
Vzrok/odprava
Avdio datotek ni mogoče prenesti • USB priključek predvajalnika ni pravilno priključen na USB vrata
z računalnika na predvajalnik.
vašega računalnika. Prepričajte se, da se na prikazovalniku prikaže
»DATA ACCESS« ali »USB CONNECT«.
c Izključite in ponovno priključite predvajalnik.
• Na vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj prostora.
c Izbrišite nepotrebne skladbe, da pridobite več praznega prostora.
• Na predvajalniku so nenormalne datoteke.
c Prenesite vse potrebne datoteke nazaj na računalnik in
formatirajte predvajalnik (str. 42).
• Avdio datoteka je poškodovana.
c Izbrišite avdio datoteko in jo ponovno prenesite. Med prenosom
avdio datotek naj bodo vse druge aplikacije zaprte, da ne pride do
poškodb datoteke.
Na predvajalnik je mogoče
prenesti samo majhno
število skladb.
• Na vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj prostora.
c Izbrišite nepotrebne skladbe, da pridobite več praznega prostora.
• Na vgrajenem flash pomnilniku so shranjeni ne-zvočni podatki.
c Premaknite ne-zvočne datoteke na računalnik, da pridobite več
praznega prostora
Ko je predvajalnik priključen na
računalnik, postane nestabilen.
• Uporabljate USB hub.
c Priključite predvajalnik neposredno na USB vrata, ker priključitev
preko USB huba morda ne bo delovala. Vendar pa lahko
uporabite USB hub, ki skrbi za napajanje.
54
FM radio (samo NWD-B103F/B105F)
Simptom
Vzrok/odprava
FM oddaj ne slišite dobro.
• Sprejemna frekvenca ni povsem uglašena.
c Frekvenco izberite ročno, da izboljšate sprejem (str. 27).
Sprejem je šibak, kakovost zvoka
pa slaba.
• Radijski signal je šibak.
c FM oddaje poslušajte ob oknu, ker je v stavbah ali vozilih signal
lahko šibak.
• Kabel slušalk ni dovolj iztegnjen.
c Kabel slušalk deluje kot antena. Iztegnite ga, kolikor je mogoče.
Na FM oddaje vplivajo
interference.
• V bližini predvajalnika je v uporabi naprava, ki oddaja radijske
signale, npr. mobilni telefon.
c Takih naprav ne uporabljajte v neposredni bližini predvajalnika.
Se nadaljuje k
55
Razno
Simptom
Vzrok/odprava
Ko predvajalnik upravljate, ni
zvočnega signala.
• »Beep« (zvočni signal) je izklopljen (»Beep OFF«).
c Nastavite »Beep« na »Beep ON« (str. 41).
Nivo zvočnega signala se spreminja.• Nivo zvočnega signala se spreminja glede na trenutno glasnost predvajalnika.
Predvajalnik se segreva.
• Predvajalnik je lahko topel med polnjenjem baterije in neposredno
po njem. Predvajalnik se lahko segreje tudi pri prenosu velikega
števila datotek. To je normalno in ni vzrok za skrb. Pustite predvajalnik, da se ohladi.
Ponastavila sta se datum in ura.
• Če pustite predvajalnik nekaj časa z izpraznjeno baterijo, se lahko
datum in ura ponastavita.
c To ni napaka. Polnite baterijo, dokler se na zaslonu ne prikaže
(str. 13), nato ponovno nastavite datum in uro (str. 41).
Ponastavile so se vse nastavitve
predvajalnika.
• Premaknili, izbrisali ali preimenovali ste sistemske datoteke. Ali pa
ste formatirali vgrajeni flash pomnilnik predvajalnika na kak drug
način, ne s pomočjo predvajalnikovega menija »Format«.
c Ob vseh gornjih operacijah se sistem prestrukturira in vse
nastavitve predvajalnika se ponastavijo, ko predvajalnik izključite
iz računalnika ali druge naprave. Če predvajalnik ne deluje nor
malno po formatiranju zd rugo napravo, ga formatirajte s
pomočjo predvajalnikovega menija »Format« (42).
56
Sporočila
Če se na prikazovalniku prikaže sporočilo, sledite spodnjim navodilom.
Sporočilo
Pomen
Odprava
AVLS (utripa)
Nivo glasnosti presega nastavljeno
vrednost, ko je »AVLS (omejitev
glasnosti)« aktivirana.
Zmanjšajte glasnost ali deaktivirajte
»AVLS (omejitev glasnosti)« (str. 41).
CHARGING
Baterija se polni.
To ni napaka. Počakajte, da se baterija
povsem napolni. Vendar pa lahko predvajalnik uporabljate tudi, če baterija ni
povsem napolnjena.
DATA ACCESS
Dostopanje do vgrajenega flash
pomnilnika.
To sporočilo se prikaže, ko se dostopa do
vgrajenega flash pomnilnika- Počakajte,
da je dostopanje končano.
FILE ERROR
• Prenesite normalno avdio datoteko
• Datoteke ni mogoče odčitati.
• Datoteka ni normalna.
nazaj na računalnik in formatirajte
• Predvajalnik ne more predvajati
predvajalnik.
določenih datotek zaradi nezdružljivih • Če je skladba, ki je ne morete predvaformatov.
jati, nepotrebna, jo lahko izbrišete iz
• Prenos je bil nasilno prekinjen.
vgrajenega flash pomnilnika.
HOLD
Predvajalnika ni mogoče upravljati, ker
je stikalo HOLD nastavljeno na lego
HOLD.
Za upravljanje predvajalnika zasučite
stikalo HOLD v nasprotno smer (str. 9).
LOW BATTERY
Baterija je prazna.
Napolnite baterijo (str. 13).
MEMORY FULL
• V vgrajenem flash pomnilniku ni
dovolj praznega prostora.
• Snemati skušate FM radio (samo
NWD-B103F/B105F) ali zvok, ko je
na predvajalniku skupaj že 999
datotek in map.
• Spremenili ste datoteke v mapi
[Record].
• Priključite predvajalnik na računalnik
in pobrišite nepotrebne datoteke.
• Ne morete posnet več kot 999 datotek
in map. Izbrišite odvečne.
• Kopirajte datoteke v mapo [Record]
na vašem računalniku, nato izbrišite
mapo [Record] na predvajalniku. Nato
prenesite datoteke, ki ste jih kopirali
v kako drugo mapo, ne v mapo [Record], na računalniku, da jih boste
lahko predvajali kot avdio vsebine.
Se nadaljuje k
57
Sporočilo
Pomen
Odprava
MEMORY IS FULL • Baze podatkov ni mogoče narediti, ker • Izbrišite nepotrebne datoteke.
REMOVE CONTENT je pomnilnik poln.
Za normalno delovanje je potrebno
• Snemati skušate FM radio (samo
vsaj 20 MB praznega prostora. Prazen
NWD-B103F/B105F) ali zvok, na pred- prostor lahko preverite tako, da
kliknete [My Computer], z desnim
vajalniku pa je že skupno 999 datotek
in map.
klikom odprete [WALKMAN] ali [Re• Spremenili ste datoteke v mapi [Removable Disc] in nato z levim klikom
cord].
okno[Properties].
• Ne morete posneti več kot 999 enot.
Priključite predvajalnik na računalnik
in izbrišite nepotrebne skladbe ali
datoteke.
• Kopirajte datoteke v mapo [Record]
na vašem računalniku, nato izbrišite
mapo [Record] na predvajalniku.
Nato prenesite datoteke, ki ste jih kopirali v kako drugo mapo, ne v mapo
[Record], na računalniku, da jih boste
lahko predvajali kot avdio vsebine.
NO DATA
Na vgrajenem flash pomnilniku ni avdio Prenesite avdio datoteke.
datotek.
NO ITEM
Izbrana postavka ne vsebuje skladb.
Prenesite avdio datoteke.
READ ONLY
Izbrisati skušate skldabe [Read-only].
Na računalniku prekličite oznako [Readonly] v oknu [Properties] mape ali
datoteke.
USB CONNECT
Predvajalnik je priključen na računalnik. To ni napaka. Nadzorne tipke
predvajalnika so deaktivirane, ko je
priključen na računalnik.
58
59
Dodatne informacije
Varnostni ukrepi
O varnosti
• Pazite, da s kakim kovinskim predmetom ne povzročite kratkega stika na kontaktih predvajalnika.
• Če baterija pušča, se je ne dotikajte z golimi rokami. Ler lahko baterijska tekočin ostane v predvajalniku,
se posvetujte z najbližjim Sonyjevim zastopnikom, če je prišlo do puščanja. Če vam pride tekočina v oči,
jih ne drgnite, ker lahko to privede do slepote. Izperite oči s čisto vodo in pojdite k zdravniku.
Če tekočina pride na vaše telo ali obleko, jo takoj izperite, sicer lahko povzroči opekline in poškodbe. Če
pride do tega, pojdite k zdravniku.
• V predvajalnik ne vlivajte vode in vanj ne vtikajte kakih predmetov, ker to lahko povzroči požar ali
električni udar. Če pride do tega, takoj izklopite predvajalnik in se obrnite na najbližji Sonyjev servisni
center.
• Ne mecite predvajalnika v ogenj.
• Predvajalnika ne razstavljajte ali preoblikujte, ker lahko pride do električnega udara. Za menjavo akumulatorske baterije, preverjanja ali popravila se obrnite na najbližji sonyjev servisni center.
O nameščanju
• Na predvajalnik ne polagajte težkih predmetov in ne udarjajte po njem, ker lahko pride do napak pri
delovanju ali okvare.
• Predvajalnika ne uporabljajte na mestih, kjer so ekstremni svetlobni in temperaturni pogoji, vlažnost ali
tresljaji. Predvajalnik se lahko razbarva, popači ali poškoduje.
• Predvajalnika ne puščajte na visokih temperaturah, npr. v avtu, parkiranem na sončnem mestu, ali na
neposredni sončni svetlobi.
• Predvajalnika ne puščajte na pretirano prašnih mestih.
• Predvajalnika ne polagajte na nestabilno ali nagnjeno površino.
• Če predvajalnik povzroča interferenčne motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, ga izklopite in
odstranite iz bližine radia ali televizije.
60
• Pri uporabi predvajalnika upoštevajte spodnje varnostne ukrepe, da
ne zvijete ohišja ali povzročite napak pri delovanju.
– Ne sedajte, ko imate predvajalnik v zadnjem žepu.
– Ne dajajte v torbo predvajalnika, okoli katerega ste ovili kabel za
slušalke, če jo izpostavljate udarcem.
• Predvajalnika ne močite, ker ni vodoodporen, Sledite spodnjim
varnostnim uprepom.
– Pazite, da vam predvajal nik ne pade v umivalnik ali posodo z
vodo.
– Ne uporabljajte predvajalnika na vlažnih mestih ali pri slabem
vremenu, npr. pri dežju ali snegu.
– Predvajalnika ne zmočite. Če ga prijemate z mokrimi rokami ali
ga imate v mokrih oblačilih, se lahko zmoči in pride do napak pri
delovanju.
• Ko izključujete slušalke, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel, ker ga lahko poškodujete.
Se nadaljuje k
61
O segrevanju
Predvajalnik se lahko segreje med polnjenjem ali dolgotrajno uporabo.
O slušalkah
Varnost na cesti
Ne poslušajte po slušalkah v situacijah, kjer morate dobro slišati zunanje zvoke.
Preprečevanje poškodb sluha
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo neprestano, glasno in
dolgotrajno poslušanje. Če vam začne zvoniti po ušesih, zmanjšajte glasnost ali prenehajte s poslušanjem.
Ne povečajte glasnosti nenadoma, predvsem, kadar poslušate po slušalkah.
Glasnost povečajte postopoma, da glasni zvok ne poškoduje vašega sluha.
Obzirnost do drugih
Glasnost naj bo na zmerni ravni. Tako boste slišali zunanje zvoke in ne boste motili ljudi okoli vas.
Pozor
Če se začne bliskati, ko uporabljate predvajalnik, takoj snamite slušalke.
Če priložene slušalke pri vas povzročijo alergično reakcijo, jih takoj snemite in se obrnite na zdravnika.
O uporabi
• Če uporabljate trak za nošenje (ni priložen), pazite, da se ne zatakne za kak predmet, mimo katerega
greste.
• Ne uporabljajte predvajalnika med vzletanjem in pristankom letala.
• Če predvajalnik prenesete s hladnega na toplo ali ga uporabljate v prostoru, ki se je šele začel ogrevati, se
lahko začasno pojavi kondenz. Kondenzacija je pojav, pri katerem se zračna vlaga nabere na površinah,
kot so kovinske plšče itd., nato pa se oblikujejo kapljice. Če se v predvajalniku nabere kondenz, ga pustite
izklopljenega, dokler se ne posuši, sicer lahko pride do napak pri delovanju.
62
O LCD-ju
• Ne pritiskajte na LCD zaslon, ker se lahko pojavijo barvne lise ali pa se LCD plošča poškoduje.
• Če predvajalnik uporabljate na haldnem, lahko pride do senc. To ni napaka.
• Če predvajalnik uporabljate na hladnem ali vročem kraju, lahko to vpliva na kontrast.
O čiščenju
• Ohišje predvajalnika očistite z mehko krpo, npr, s čistilno krpo za očala.
• Če je ohišje zelo umazano, ga očistite z mehko krpo, ki ste jo navlažili z vodo ali blago raztopino detergenta.
• Ne uporabljajte abrazivnih blazinic, praškov za drgnjenje ali razredčil, kot sta alkohol ali bencin, ker
lahko uničijo lak na ohišju.
• Pazite, da v predvajalnik skozi odprtino v bližini priključka ne pride voda.
• Redno čistite vtič slušalk.
• Če imate kaka vprašanja ali težave z vašim predvajalnikom, se posvetujte z najbližjim Sonyjevim zastopnikom.
O programski opremi
• Zakoni o avtorskih pravicah prepovedujejo reprodukcijo, delni ali celotni ročno prenos in izposojo programske opreme brez dovoljenja nosilca avtorske pravice.
• SONY ni v nobenem primeru odgovoren za finančno škodo ali izgubo dobička, vključno z zahtevki tretje
strani, ki bi nastali zaradi uporabe temu predvajalniku priložene programske opreme.
• V primeru, da pride do težave s programsko opremo zaradi napake pri izdelavi, jo bo SONY zamenjal,
vendar ne nosi nobene druge odgovornosti.
Se nadaljuje k
63
• Priložene programske opreme ni mogoče uporabiti za nobeno opremo razen za tisto, ki je tej uporabi
prilagojena.
• Specifikacije programske opreme se lahko spremenijo brez opozorila, ker se neprestano trudimo
izboljšati kakovost.
• Upravljanje tega predvajalnika z drugo programsko opremo, ne s priloženo, ni pokrita z garancijo.
• Možnost prikaza jezikov v programski opremi ne odvisna od operacijskega sistema na vašem
računalniku. Za boljše rezultate prosimo, da zagotovite združljivost naloženega OS in jezika, ki ga želite
prikazati.
– Ne jamčimo, da bo s priloženo programsko opremo mogoče pravilno prikazati vse jezike.
– Znaki, ki jih ustvarite sami, in nekateri posebni znaki morda ne bodo prikazani.
• V razlagah v tem priričniku domnevamo, da poznate osnovne operacije v Windowsih. Podrobnosti o
uporabi vašega računalnika in operacijskega sistema najdete v njihovih priročnikih.
O podpornih spletnih straneh za uporabnike
Če imate kako vprašanje ali težavo s tem izdelkom, obiščite naslednje spletne strani.
Stranke v Evropi: http://support.sony-europe.com/DNA
Stranke v Latinski Ameriki: http://www.sony-latin.com/index.crp
Stranke v drugih državah/regijah: http://www.css.ap.sony.com
Stranke, ki so kupile modele za prekomorske dežele: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
64
Tehnične specifikacije
Avdio kompresijska tehnologija (podpora za pretok podatkov in frekvenco vzorčenja*1)
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 do 384 kbps usterzno variabilnemu pretoku podatkov, 11.025, 48 kHz
• WMA*2 (Windows Media Audio)
48 do 320 kbps usterzno variabilnemu pretoku podatkov, 22.05, 48 kHz
*1
*2
Frekvenca vzorčenja morda ne ustreza vsem kodirnikom.
WMA datotek z avtorsko zaščito ni mogoče predvajati.
Največje število skladb, ki jih je mogoče posneti, in najdaljši čas (pribl.)
Približni časi temeljijo na prenešeni 4-minutni skladbi v formatu MP3.
Pri drugih formatih datotek za predvajanje se lahko čas in število skladb razlikujeta.
NWD-B103/B103F
NWD-B105/B105F
Skladbe
Čas
Skladbe
64 kbps
490
32 ur 40 min.
990
66 ur 00 min.
128 kbps
250
16 ur 40 min.
500
33 ur 20 min.
256 kbps
125
8 ur 20 min.
250
16 ur 40 min.
320 kbps
99
6 ur 30 min.
200
13 ur 20 min.
Prenos podatkov
Čas
Se nadaljuje k
65
Najdaljši snemalni čas (pribl.)
Spodnji časi so ocenjeni za primer, če so shranjene samo FM (samoNWD-B103F/B105F) ali zvočne
avdiodatoteke. Časi se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev uporabe predvajalnika.
NWD-B103/B103F
NWD-B105/B105F
Codec (pretok podatkov)
Čas
Čas
High(192kbps)
11 ur. 00 min.
22 ur 20 min.
Mid(128kbps)
16 ur 20 min.
33 ur 20 min.
Low(96kbps)
22 ur 00 min.
44 ur 20 min.
Kapaciteta (kapaciteta, na voljo uporabniku)*1
NWD-B103/B103F: 1 GB (Pribl. več kot 910 MB = 977,105,060 bytes)
NWD-B105/B105F: 2 GB (Pribl. več kot 1.81 GB = 1,943,472,701 bytes)
*1
Kapaciteta shranjevanja se lahko razlikuje.
Del spomina se uporablja za funkcije obdelave podatkov. Dokumenti (PDF datoteka): pribl.
10 MB in programska oprema “Auto Transfer”: pribl. 1 MB niso vključeni.
Izhod (slušalke)
Fekvenčni odziv:
20 to 20,000 Hz (pri predvajanju podatkovnih datotek, merjenje posameznega signala)
FM radio (samo NWD-B103F/B105F)
• Prednastavitev: 30 prednastavitev
• FM frekvenčni obseg: 87.5 do 108.0 MHz
Antena
Kabel za slušalke kot antena
Vmesnik
Slušalke: Stereo mini
Hi-Speed USB (ustrezen USB 2.0)
66
Delovna temperatura
5 °C do 35 °C
Vir napajanja
• Vgrajena 240 mA litij-ionska baterija
• USB napajanje (z računalnika preko USB priključka predvajalnika)
Čas polnjenja
Polnjenje na temelju USB-ja
Pribl. 120 minut
Trajanje baterije (neprestano predvajanje)*1 (pribl.)
*1
Če je “Power Save Mode” (str. 41) nastavljen na “Save ON Super.” Trajanje baterije je odvisno od temperature in uporabe.
Status predvajalnika
NWD-B103/B105
NWD-B103F/B105F
Predvajanje pri MP3 128 kbps
12 ur
12 ur
Predvajanje pri WMA 128 kbps
9 ur
9 ur
Pri sprejemu FM oddaj
(samo NWD-B103F/B105F)
–
7 ur
Prikazovalnik
3-vrstični barvni LCD
Mere (š/v/g, štrleči deli niso vključeni)
25.0 × 88.5 × 14.1 mm
Mere (š/v/g)
25.0 × 89.9 × 16.7 mm
Teža
Pribl. 30 g
Se nadaljuje k
67
Minimalne sistemske zahteve (za predvajalnik)
• Računalnik
IBM PC/AT združljiv računalnik s prednaloženimi naslednjimi Windows operacijskimi sistemi:
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ali novejši) / Windows XP Home Edition (Service Pack 2
ali novejši) / Windows XP Professional (Service Pack 2 ali novejši) / Windows XP Media Center Edition
(Service Pack 2 ali novejši) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ali novejši) /
Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ali novejši) / Windows Vista Home Basic
/Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Ni podpore za 64 bitno verzijo OS.
Ni podpore za druge OS.
• CPU: Pentium III 450 MHz ali višji (za Windows Vista, Pentium III 800 MHz ali več)
• RAM: 128 MB ali več (za Windows Vista, 512 MB ali več)
• Prikazovalnik:
– Ločljivost zaslona: 800 × 600 slikovnih točk (ali več) (priporočeno 1,024 × 768 ali več)
– Barve: High Color (16 bit) (ali več)
• USB vrata (Hi-Speed USB priporočljiv)
Ne jamčimo za delovanje pri vseh računalnikih, tudi če izpolnjujejo gornje sistemske zahteve.
Ni podpore za naslednja okolja:
– Računalniki ali operacijski sistemi, ki ste jih sami sestavili.
– Okolje, ki je nadgradnja originalnega operacijskega sistema, ki ga je naložil proizvajalec.
– Multi-boot okolje
– Multi-monitor okloje
– Macintosh
Dizajn in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodne najave.
68
Abecedno kazalo
Simboli
(EQ Classical) .......................................................26
(EQ Custom) .........................................................26
(EQ Heavy) ............................................................26
(EQ Jazz) ...............................................................26
(EQ Pop) ................................................................26
(EQ Rock)..............................................................26
(ponovi vse) ........................................................... 24
1 (ponovi 1 skladbo) ............................................. 24
(ponovi pomešano) ............................................... 24
A
Artist/Album/Song Sort mode.............................. 21
AVLS(omejitev glasnosti) ...................................... 41
J
Jezik ........................................................................42
K
KakoVost zvoka ......................................................25
M
Meni HOME ........................................................... 10
Mikrofon ................................................................... 8
MP3 ...............................................15, 33, 36, 65, 67
Music Library (glasbena knjižnica) ................ 10, 18
Način varčevanja z energijo ................................... 41
N
B
Baterija .................................................................... 13
Beep (zvočni signal) ............................................... 41
C
Codec (nastavitve snemanja zvoka) .....................40
D
Dodatki...................................................................... 6
F
FM ..................................................................27, 40
FM samodejna prednastavitev ..............................29
Folder/File Name Sort mode ................................ 21
Formatiranje (inicializacija) ............................42, 49
G
Glasnost ..............................................................8, 62
H
Hitro naprej.............................................................22
Hitro nazaj ..............................................................22
I
Napajanje ............................................................8, 12
Nastavitev datuma .................................................. 41
Nastavitev datuma-ure............................................ 41
Nastavitev ure ......................................................... 41
Nastavitve ................................................................39
Odpravljanje težav ..................................................46
P
Polnjenje .................................................................. 13
Pomešano ................................................................ 24
Ponastavitev vseh nastavitev..................................42
Ponavljanje .............................................................. 24
Predanastavljena uglasitev .....................................32
Predvajalni način ....................................................23
Predvajanje .............................................................. 17
Prenos ................................................................15, 43
Preostala moč baterije ...................................... 14, 21
Pretok podatkov ......................................................65
Prikazovalnik .......................................................... 21
R
Računalnik ..............................................................68
Radio .................................................................27, 40
Radio .................................................................27, 40
RESET (ponastavitev predvajalnika) ...................46
Ročno uglaševanje .................................................. 27
Informacije ..............................................................42
Inicializacija (formatiranje) .............................42, 49
Izenačevalnik ..........................................................26
Izvajalec............................................................. 19, 21
Se nadaljuje k
69
S
Serijska številka......................................................... 7
SHUF (ponovi pomešano) .................................... 24
Slušalke......................................................6, 8, 61, 62
Snemanje ...........................................................33, 36
Sporočila ................................................................. 57
Stikalo HOLD........................................................... 9
T
Tipka BACK/HOME ......................................... 8, 11
Tipka VOL +/–.......................................................... 8
W
WMA .................................................................65, 67
Z
Zvok ..................................................................10, 37
70
• »WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
• Microsoft, Windows, Windows Vista in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke korporacije Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.
• Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
• MPEG Layer-3 avdio kodirna tehnologija je uporabljena po licenci Fraunhoferja ITS in Thomsona.
• IBM in PC/AT sta registrirani blagovni znamki International Business Machines Corporation.
• Macintosh je blagovna znamka Apple Inc.
• Pentium je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka korporacije Intel.
• Licenčna uporaba Dolby Digital patentov iz ZDA ali drugod.
• Vse druge blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so v lasti nosilcev. V tem priročniku oznake
TM in R niso uporabljene.
Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami do intelektualne lastnine korporacije Microsoft. Uporaba
ali razširjanje take tehnologije s povzemanjem tega izdelka je prepovedana brez Microsoftove licence ali
licence Microsoftovega namestnika.
Program ©2007 Sony Corporation
Documentation ©2007 Sony Corporation
71
72
73
NWD-B100
Download PDF