Sony | NWZ-M504 | Sony NWZ-M504 WALKMAN® s povezavama NFC in Bluetooth Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

Priložena oprema
Kratka navodila za
hitro uporabo
Prosim preverite razpoloženo opremo.
øPredvajalnik Walkman (1)
øSlušalke (1)
øUšesni čepki (1)
øKratka navodila za hitro uporabo (ta priročnik)
øKabel USB (1)
øSponka (1)
NWZ-M504
Polnjenje baterije
SL
Baterijapredvajalnika Walkman se polni, medtem ko
je priključen v zagnani računalnik.
Namestitev in branje
vodnika za pomoč
1
2
Približno 3
ure
Povsem napolnjena
Podrobnejše informacije o delovanju
predvajalnika WALKMAN lahko najdete na
spletu v vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/
Medtem ko je brskanje brezplačno, bo v
določenih primerih potrebno plačati prispevek
za komunikacijo, kar je odvisno od pogodbe
vašega ponudnika.
Več informacij o osnovnem delovanju najdete
na spletni strani za pomoč uporabnikom in
pod »Namestitev in branje vodnika za pomoč«
v teh navodilih.
©2014 Sony Corporation
4-539-939-11(1)
Ko se predvajalnik Walkman popolnoma napolni,
prekinite povezavo z računalnikom.
µNasvet
ȽPreostalo raven napolnjenosti baterije lahko preverite
na zaslonu za predvajanje glasbe in zaslonu
radijskega sprejemnika FM.
Opombi
ȽZa boljše delovanje baterije jo napolnite najmanj
enkrat na šest mesecev ali na leto.
ȽPredvajalnika Walkman ne morete upravljati med
polnjenjem baterije.
3
Sledite navodilom na zaslonu
in dokončajte namestitev.
4
Za branje vodnika za pomoč
dvokliknite bližnjico ali ikono
na namizju.
Opozorilni signal in opozorilo [Check the volume
level] sta namenjena zaščiti vaših ušes, ko glasnost
prvič nastavite na stopnjo, ki lahko škodi vašemu
sluhu. Opozorilni signal in opozorilo lahko
prekličete s pritiskom katerekoli tipke.
Tipko RESET pritisnite s pisalom ali sponko za papir
itd. in ponastavite predvajalnika Walkman.
ȩ Tipka )0.&t#"$,
ȽVrnitev na predhodni zaslon
ȽPrekinitev/preklic klica
Pritisnite in držite za prikaz elementa
začetnem meniju.
[Music] v
Ȫ Tipka VOL (glasnost) + (*1)/–
Za zvišanje glasnosti pritisnite VOL + in za znižanje
glasnosti pritisnite tipko VOL –.
Odprite naslednje mape in
dvokliknite izvršljivo
datoteko na predvajalniku
Walkman.
[Computer] – [WALKMAN] – [FOR_
WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
Ƚ Windows 8: [Start screen] – [Desktop]
– [File Explorer] – [Computer] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
Ƚ Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer]
– [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_
WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
Ƚ Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_
MAC] – [Help_Guide_Installer_for_
mac].
Opomba o nastavitvi glasnosti
Vstavite vtič slušalk, dokler se ne zaskoči.
Ȩ Tipka RESET
Predvajalnik Walkman
priključite v zagnani
računalnik.
Ƚ Windows 7 ali prejšnji: [Start] –
Ȧ Priključek za slušalke
ȧ Priključek USB
V računalnik namestite vodnik za pomoč. Vodnik za
pomoč vsebuje opis osnovnih funkcij predvajalnika
Walkman, naslov spletni strani za pomoč
uporabnikom in informacije o prenosu vsebin, kot
denimo glasbe na predvajalnik Walkman.
Polnjenje
Opomba o navodilih za uporabo
Posamezni deli in tipke
ȫ Stikalo HOLD
Onemogoči delovanje tipk in tako prepreči
neželeno upravljanje predvajalnika Walkman.
Ȭ Znak N
ȣ Prikazovalnik
S tem znakom se dotaknite pametnega telefona, ki
ima na voljo funkcijo NFC, in ga povežite s
predvajalnikom Walkman.
ȤTipka
ȭ Odprtina za pašček
Ȣ Vgrajeni mikrofon
(*1)
ȽVklop predvajalnika
ȽPotrditev želenega elementa
ȽPredvajanje/začasna zaustavitev predvajanja
glasbe
ȽSprejem vhodnega klica
ȥ Vrtljivo stikalo
Za izbor elementa ali za izvedbo katerega izmed
spodnjih postopkov zavrtite stikalo.
ȽHitro iskanje naprej/nazaj
ȽPreskok na začetek predhodne (ali trenutne)
skladbe ali preskok na naslednjo skladbo
ȽIzbor predhodne ali naslednje prednastavljene
radijske postaje FM
Izvlecite in zasučite in izvedite
naslednji funkciji.
ȽPreskok na predhodno/
naslednjo mapo
ȽRočni izbor radijske postaje
FM
Opombe
ȽPo preklicu opozorilnega signala in opozorila lahko
glasnost povišate.
ȽPo začetnem opozorilu se opozorilni zvok in
opozorilo ponovita vsakih 20 ur, ko je glasnost
nastavljena na stopnjo, ki lahko škodi vašemu sluhu.
V tem primeru se glasnost samodejno zniža.
ȽČe je glasnost nastavljena na stopnjo, ki lahko škodi
vašemu sluhu in če izklopite predvajalnik, se glasnost
samodejno ponastavi na stopnjo, ki je varna za vaša
ušesa.
Vklop in izklop
Vklop
Stikalo HOLD potisnite v nasprotni smeri puščice in
pritisnite tipko
.
Izbor prikazanega jezika
Pred prenosom vsebin izberite prikazani jezik.
Ȯ Vgrajena antena Bluetooth
1
Ko je aktivna povezava Bluetooth, dela z anteno ne
prekrivajte z rokami ali drugimi predmeti, ker lahko
zmotite povezavo.
2
*1 Tipka je opremljena z otipljivo piko, ki vam bo
pomagala pri uporabi tipke.
V začetnem meniju izberite
[Settings].
Izberite [Language Settings] - želeno
nastavitev jezika.
Izklop
Pritisnite in držite tipko
.
µNasveti
ȽČe na predvajalniku ne izvedete nobenega postopka,
se zaslon izklopi. Za vklop zaslona pritisnite tipko
)0.&t#"$,
ȽČe določen čas na predvajalniku Walkman ne
izvedete nobenega postopka, se bo predvajalnik
samodejno izklopil.
ȽPrikazan jezik izberite pred prenosom vsebin.
NWZ-M504
4-539-939-11(1)
Uporaba predvajalnika
Walkman
Predvajanje glasbe
Začetni meni (Home) je izhodišče vsake aplikacije.
1
Prikaz [Music] v 1SJUJTOJUFJOESäJUFUJQLP)0.&t#"$,
začetnem
meniju
Izbor elementa
Z vrtljivim stikalom izberite želeni meni
in potem za potrditev pritisnite tipko
.
Vrnitev na
prejšnji zaslon
1SJUJTOJUFOBUJQLP)0.&t#"$,
Predvajanje glasbe.
Predvajanje glasbe, ki je
shranjena v pametnem
telefonu, ki je s
predvajalnikom povezan
prek povezave
Bluetooth.
Sprejemanje radijskih
postaj FM.
Spreminjanje različnih
nastavitev v
predvajalniku Walkman.
Uživajte ob predvajanju glasbe, ki ste jo prenesli v
predvajalnik Walkman.
2
V začetnem meniju izberite
[Music] in potem pritisnite
tipko
.
Izberite želeni način iskanja
in želeni element, dokler se
ne prikaže seznam skladb in
potem izberite želeno
skladbo.
Predvajanje se začne in prikaže se zaslon
za predvajanje glasbe. Za začasno
zaustavitev predvajanja na zaslonu za
predvajanje glasbe ponovno pritisnite
tipko
Naslov skladbe
Ime
izvajalca
Status
predvajanja
.
Prikazani zasloni in slike so samo za referenco in se
lahko razlikujejo od dejanskega izdelka ali zaslona.
Pretečeni
čas
Nastavitev
trenutne ponovitve
skladbe
Nastavitev
naključnega
predvajanja
Nastavitev
izravnalnika
Ikona
statusa
baterije
Status
telefonskega
klica preko
povezave
Bluetooth
µNasveti
ȽČe med predvajanjem glasbe ne izvedete nobenega
postopka, se zaslon izklopi.
ȽZa vrnitev na zaslon za predvajanje glasbe iz drugih
zaslonov med predvajanje glasbe pritisnite ter držite
UJQLP)0.&t#"$,JOQSJLBäJUF [Music] in potem
QPOPWOPQSJUJTOJUFUJQLP)0.&t#"$,
ȽČe določen čas na predvajalniku Walkman ne
izvedete nobenega postopka, se bo predvajalnik
samodejno izklopil.
ȽPodrobnejša navodila o prenosu glasbe v
predvajalnik Walkman, različnih funkcijah
predvajanja, poslušanju radijskih postaj FM in drugih
nastavitvah najdete v vodniku za pomoč, ki ga lahko
namestite na svoj računalnik ali ga najdete na
spletnem naslovu, ki je na naslovni strani tega
priročnika naveden pod »Opomba o navodilih za
uporabu«.
Združitev in povezava s
pametnim telefonom
Predvajalnik Walkman lahko uporabljate kot
brezžične slušalke za poslušanje glasbe, ki jo imate
shranjeno na pametnem telefonu. Predvajati ne
morete glasbe ali radijskih postaj FM, ki jih na
predvajalniku Walkman brezžično predvajate preko
zvočnikov Bluetooth ali slušalk.
µNasveti
ȽFunkcijo Bluetooth izklopite tako, da v začetnem
meniju predvajalnika Walkman izberete
[Settings]
– [Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off ] –
[Bluetooth Off ].
ȽPredvajalnik Walkman in pametni telefon lahko
združite tudi s funkcijo enega dotika (NFC).
ȽPodrobnejša navodila najdete v vodniku za pomoč, ki
ga lahko namestite na svoj računalnik ali ga najdete
na spletnem naslovu, ki je na naslovni strani tega
priročnika naveden pod »Opomba o navodilih za
uporabu«.
Sprejemanje/prekinjanje
klicev
Odpravljanje težav
Če predvajalnik Walkman ne deluje pravilno, za
rešitev težave izvedite naslednje.
1
2
3
Poiščite težavo v »Odpravljanju
težav« v vodniku za pomoč (datoteka
HTML) in izvedite navedeno rešitev.
Priključite predvajalnik Walkman v
računalnik in napolnite baterijo.
S pisalom ali sponko za papir ipd.
pritisnite tipko RESET.
Težava/rešitev
Združitev s pametnim telefonom ni možna.
ȽVaš predvajalnik Walkman deluje kot sprejemnik
Bluetooth in se ne more povezati z zvočniki Bluetooth
ali slušalkami, ker so te naprave prav tako sprejemniki.
ȽČe predvajalnik Walkman in pametni telefon podpirata
različne profile, ju ne morete združiti. Več informacij
najdete v vodniku za pomoč pod »Tehnični podatki«.
Povezava s funkcijo Bluetooth ni možna.
ȽPreverite, ali je na pametnem telefonu in predvajalniku
Walkman aktivna funkcija Bluetooth.
ȽPreverite, ali se med postopkom povezave na
nastavitvenem zaslonu pametnega telefona prikaže
[NWZ-M504]. Če predvajalnik Walkman ni povezan,
pritisnite [NWZ-M504].
Tipka RESET
Sprejem
1
Oddaja
Predvajalnik Walkman
preklopite v združevalni
način.
S predvajalnikom lahko sprejemate ali prekinite
klice.
Sprejem klica
Vgrajeni mikrofon
4
V začetnem meniju predvajalnika
Walkman izberite
[Settings] –
[Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off ]
– [Bluetooth On] – [Add Device (Pairing)].
2
Na pametnem telefonu
vklopite funkcijo Bluetooth in
na nastavitvenem zaslonu
Bluetooth poiščite
predvajalnik Walkman.
Ko se na nastavitvenem zaslonu
Bluetooth prikaže seznam zaznanih
naprav, pritisnite [NWZ-M504].
Če morate vnesti geslo, vnesite »0000«.
Za dokončanje združitve sledite
navodilom na zaslonu.
Predvajalnik Walkman in pametni telefon se
združita in med njima se vzpostavi povezava.
Po ponastavitvi predvajalnik
Walkman pritisnite tipko
in ga
vklopite.
Težava/rešitev
Prekinitev/preklic klica
Sprejem klica
Za sprejem klica pritisnite tipko
.
Za preklic dohodnega klica pritisnite tipko
)0.&t#"$,
µNasveti
ȽMikrofon je vgrajen na mestu, kjer se nahaja Sonyjev
logotip.
ȽGlasnost klica in glasbe lahko nastavite ločeno.
ȽKo se predvajalnik Walkman izklopi samodejno, se
prekine povezava Bluetooth in ne morete sprejemati
telefonskih klicev.
Baterije ni mogoče napolniti ali pa ga ne prepozna
računalnik.
ȽKabel USB (priložen) ni pravilno priključen v priključek
USB na računalniku. Izvlecite kabel USB in ga ponovno
priključite.
ȽUporabite priloženi kabel USB.
ȽPri prvi uporabi predvajalnika Walkman ali če
predvajalnika Walkman niste uporabljali dlje časa, se
lahko zgodi, da ga računalnik ne bo prepoznal
nemudoma. Preverite, ali računalnik predvajalnik
Walkman prepozna v okrog 10 minutah po priključitvi.
Predvajalnik Walkman ne deluje ali ga ni možno
vklopiti.
ȽKo je predvajalnik Walkman priključen v računalnik, ga
ne morete upravljati. Počakajte, da se popolnoma
napolni.
Prekinitev klica
1SJUJTOJUFUJQLP)0.&t#"$,
NWZ-M504
4-539-939-11(1)
Download PDF

advertising