Sony | PS-HX500 | Sony PS-HX500 Gramofon z možnostjo pretvorbe v zvok visoke ločljivosti Navodila za uporabo

4-585-834-11 (2) (SL)
Stereo gramofon
Navodila za uporabo
Uvod
Poslušanje vinilne plošče
Snemanje vinilne plošče
Vzdrževanje
Dodatne informacije
PS-HX500
Evidenčni list
za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta
na zadnji strani izdelka. Zabeležite številki
v spodaj podanem prostoru. Ti številki
imejte pri sebi, kadar koli stopite v stik
s prodajalcem izdelkov Sony v zvezi
s tem izdelkom.
Št. modela: PS-HX500
Serijska št.:________________
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate
slabim vremenskim pogojem ali vlagi.
Omrežni napajalnik je namenjen za uporabo
v suhih prostorih.
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganim svečam).
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne
postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Omrežnega napajalnika ne smete prekriti
z ničemer in ga smete uporabljati samo pri
temperaturi do 40 °C.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če
je izklopljena.
2
Ker se glavni vtič omrežnega napajalnika
uporablja za izklop omrežnega napajalnika
iz napajalnega omrežja, ga priključite v lahko
dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje, ga takoj
izključite iz električne vtičnice.
Omrežni napajalnik ni namenjen za popravilo
ter ga morate prenehati uporabljati takoj,
ko ugotovite, da je poškodovan ali okvarjen.
POZOR:TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA
UPORABA IZKLJUČNO V SUHEM
OKOLJU
Polarnost izhoda DC omrežnega
napajalnika

Opomba za uporabnike: spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano v državah,
v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonska, ali pa je bil
proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka z zakonodajo Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika – družbo Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
V primeru vprašanj glede servisa ali garancije
glejte naslove, navedene v ločenih servisnih
ali garancijskih dokumentih.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev tega
izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se obrnite na
lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Veljavnost oznake CE je omejena samo
na države, kjer to zahteva zakonodaja
(večinoma v državah Evropskega
gospodarskega prostora (EGP)).
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam uredbe o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
Funkcije
PS-HX500 je stereo gramofon, zasnovan
za analogno predvajanje vinilnih plošč.
S priključitvijo računalnika na gramofon
lahko s snemalno aplikacijo, zasnovano
ekskluzivno za ta gramofon, snemate
zvočne posnetke na vinilni plošči kot
zvočne vire v visoki ločljivosti.
Posnete zvočne vire v visoki ločljivosti
lahko predvajate tako, da prenesete
posnete zvočne vire v visoki ločljivosti
v združljivo zvočno napravo ali uporabite
računalniško programsko opremo,
ki podpira predvajanje zvoka v visoki
ločljivosti.
Prva uporaba gramofona
Gramofon morate najprej sestaviti.
Skrbno preberite navodila v tem priročniku
in sestavite gramofon. (Glejte stran 9.)
Poslušanje vinilne plošče
Gramofon nima vgrajenega zvočnika.
Če želite poslušati vinilno ploščo, morate
na gramofon s priloženimi kabli PHONO
priključiti zvočno napravo, kot je glasbeni
sistem ali ojačevalnik, in predvajati vinilno
ploščo. (Glejte stran 14.)
Snemanje zvočnih posnetkov
v računalnik
Računalnik in gramofon morate povezati
prek vrat USB in v računalnik namestiti
aplikacijo za snemanje zvoka v visoki
ločljivosti. (Glejte stran 18.)
Opomba
Ta gramofon ni analogni predvajalnik plošč,
zasnovan za DJ-je. Ročno zaustavljanje ali
obračanje vrtenja vinilne plošče bo povzročilo
okvare.
3
O priročnikih
Navodila za uporabo
(ta priročnik)
Opisuje osnovne funkcije
vašega gramofona,
vključno s sestavljanjem
gramofona, predvajanjem
in snemanjem vinilne
plošče, ter vzdrževanje
sistema, pridobivanje
potrošnih komponent
in odpravljanje težav.
Pomoč za snemalnik
zvoka v visoki
ločljivosti
(spletni priročnik)
Opisuje funkcije aplikacije
snemalnika zvoka v visoki
ločljivosti za snemanje
zvočnih posnetkov vinilne
plošče v računalnik.
Za ogled pomoči obiščite
http://rd1.sony.net/help/
ha/hrar/.
Opomba
Če želite uporabljati aplikacijo
snemalnika zvoka v visoki
ločljivosti, se morate povezati
z internetom ter prenesti in
namestiti aplikacijo
v računalnik.
4
Kazalo vsebine
Evidenčni list za uporabnike............ 2
Funkcije............................................. 3
O priročnikih..................................... 4
Deli in upravljalne funkcije............... 6
Uvod
Odstranjevanje embalaže................ 8
Sestavljanje gramofona................... 9
Nameščanje
protiprašnega pokrova.................... 13
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi.........................22
Odpravljanje težav..........................22
Garancijska kartica
in storitve popravil.......................... 24
Tehnični podatki............................. 25
Spletna mesta
za podporo uporabnikom.............. 26
Stvarno kazalo................................ 26
Poslušanje vinilne plošče
Priključitev zvočne naprave............14
Predvajanje vinilne plošče.............. 15
Snemanje vinilne plošče
Snemanje zvočnih
posnetkov v računalnik...................18
Vzdrževanje
Čiščenje igle.................................... 20
Zamenjava igle............................... 20
Zamenjava pogonskega pasu......... 21
Čiščenje protiprašnega
pokrova in ohišja gramofona.......... 21
5
Deli in upravljalne funkcije
Sprednja stran
Os (stran 9)
Gumijasta podloga (stran 8, 10)
Pladenj (stran 8, 9)
Pladenj namestite na os, ko sestavljate
gramofon. Okoli zadnje strani ima navit
pogonski pas.
Vrtljivi preklopni gumb SPEED/POWER
(stran 16, 19)
Zavrtite gumb, da vklopite/izklopite gramofon,
ali izberite hitrost vrtenja, primerno za
predvajanje vinilne plošče.
Zavrtite ta gumb, da prilagodite protidrsno
silo, potem ko ste sestavili gramofon.
Zaklep tonske ročice
(stran 11, 16, 17)
Zaklenite tonsko ročico, da jo zaščitite pred
mehanskimi udarci, ko ne nameravate
predvajati vinilne plošče.
Dvižni vzvod tonske ročice (stran 16)
S tem vzvodom dvignete ali spustite tonsko
ročico. Tonska ročica se spusti počasi.
Odlagalnik tonske ročice
Protiprašni pokrov (stran 8, 13)
(stran 11, 17)
Tečaja protiprašnega pokrova
Tonsko ročico odložite sem, ko ne predvajate
vinilne plošče.
(stran 8, 13)
Protiutež (stran 8, 11)
Zavrtite protiutež, da prilagodite ravnovesje
tonske ročice in pritisk igle, potem ko ste
sestavili gramofon.
6
Protidrsni gumb (stran 10, 12)
Tonska ročica (stran 10, 16, 17)
Ohišje kasete (stran 20)
Igla (stran 20)
Glava (stran 16)
Opomba
Igla je visokonatančna komponenta.
Z njo ravnajte skrbno, da se ne poškoduje.
Hrbtna stran
Stikalo PHONO/LINE (stran 14)
S tem stikalom izberete tip avdio izhoda,
primeren za priključeno zvočno napravo,
kot je zvočni sistem ali ojačevalnik.
 Vrata USB (tip B) (stran 18)
Prek teh vrat povežete računalnik za snemanje.
 DC IN (stran 15)
Avdio izhod (stran 14)
 Ozemljitveni priključek (stran 14)
7
• Tečaja protiprašnega pokrova (2)
Uvod
Odstranjevanje
embalaže
• Omrežni napajalnik (1)
Preverite, ali imate priloženo vso spodaj
navedeno dodatno opremo. Če ugotovite,
da kaj ni priloženo, se obrnite na prodajalca
ali spletno mesto za podporo strankam.
(Glejte stran 26.)
• Pladenj (s pogonskim pasom) (1)
• Kabli PHONO z ozemljitvenimi žicami (1)
• Gumijasta podloga (1)
• Kabel USB (1)
• Protiutež (1)
• Navodila za uporabo (ta priročnik)
• Garancijska kartica
• Registracijska kartica za uporabnika
(samo za ZDA)
• Protiprašni pokrov (1)
Opomba
Shranite embalažo za primer, da bi morali
gramofon nesti na popravilo.
• Adapter za 45 obratov na minuto (1)
Namestite adapter na os za predvajanje
17-cm vinilne plošče.
8
Sestavljanje gramofona
Opomba
Ne povežite gramofona v električno vtičnico
z omrežnim napajalnikom, dokler sestavljanje
ni končano.
• Postavite enoto na ravno površino.
• Enote ne postavljajte v bližino električnih
naprav (kot so televizija, sušilnik za lase
ali fluorescentna lučka), saj lahko pride
do šumenja ali brnenja.
• Postavite enoto na mesto, kjer ne bo
vibriranja, npr. zaradi zvočnikov, zapiranja
vrat itd.
• Enote ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi, skrajnim temperaturam
ter prekomernemu prahu in vlagi.
• Enoto hranite proč od elektronskih naprav,
ki bi lahko oddajale radijske valove ali
elektromagnetni šum.
1 Postavite pladenj na os.
Držite pladenj poravnan, ko ga
postavljate na os.
Pladenj
Uvod
Previdnostni ukrepi glede
postavitve
Nameščanje pladnja
Os
Jermenica
motorja
Opomba
Čvrsto držite pladenj, da vam ne pade iz rok,
saj bi lahko poškodovali sebe ali gramofon.
2Obrnite pladenj v položaj, v katerem
lahko vidite jermenico motorja skozi
pravokotno odprtino s konicami
rdečega traku, prilepljenega
na pladenj.
Rdeči trak
Jermenica
motorja
9
3Odlepite lepilni trak, povlecite in
pridržite rdeči trak ter nato spnite
pogonski pas okoli jermenice
motorja.
Prilagajanje ravnovesja
tonske ročice
Prilagodite ravnovesje tonske ročice, da
je tonska ročica v vodoravnem ravnovesju
(ničelno ravnovesje), tako da je pritisk igle
na vinilno ploščo ustrezen.
1 Odstranjevanje zaščitne
prevleke igle.
Zaščitna
prevleka igle
Opomba
•Ne sukajte pogonskega pasu.
•Ko nataknete pogonski pas okoli jermenice
motorja, odstranite trak.
4Postavite gumijasto podlogo
na pladenj.
Opomba
Pazite, da je prirezana stran gumijaste podloge
obrnjena navzgor. Na zadnji strani gumijaste
podloge je vtisnjen napis SONY.
10
Opomba
Previdno odstranite zaščitno prevleko igle,
da igle ne poškodujete.
2Zagotovite, da je merilna številka
»0« na protidrsnem gumbu
poravnana z referenčno črto.
Protidrsni gumb
3Pritrdite protiutež na zadnjo stran
tonske ročice.
Nekoliko potisnite protiutež in jo vrtite
v smeri puščice, dokler ni sprednja stran
merilnega obročka blizu bele črte na
tonski ročici.
kazalca in v nasprotni smeri, dokler
ni tonska ročica v vodoravnem
ravnovesju.
Morda bo prilagajanje ravnovesja tonske
ročice lažje, če protiutež večkrat malo
zavrtite ter vmes odmaknete roko in
pogledate, ali je tonska ročica
v vodoravnem ravnovesju.
Uvod
Protiutež
5Vrtite protiutež v smeri urinega
Bela črta
Opomba
Nasvet
Protiutež lahko vrtite v smeri urnega kazalca,
da jo premaknete navzven, ali v nasprotni
smeri urnega kazalca (v smeri črne puščice
zgoraj), da jo premaknete navznoter.
4Odklenite zaklep tonske ročice in
Pazite, da se konica igle med prilagajanjem
ravnovesja tonske ročice ne dotika gumijaste
podloge ali pladnja.
6Postavite tonsko ročico nazaj na
odlagalnik tonske ročice.
dvignite tonsko ročico z odlagalnika
ročice.
Zaklep tonske ročice
11
Prilagajanje pritiska igle
in protidrsne sile
Ko je tonska ročica v vodoravnem
ravnovesju, prilagodite pritisk igle
in protidrsno silo.
3Vrtite protidrsni gumb, da se
merilna številka »3« poravna
z referenčno črto.
1 Vrtite samo merilni obroček na
protiuteži, da se merilna številka »0«
na obročku poravna z belo črto na
tonski ročici.
Merilni
obroček
Nasvet
Opomba
Ne vrtite protiuteži skupaj z merilnim
obročkom.
2Vrtite protiutež v nasprotni smeri
urnega kazalca, da se merilna
številka »3« na merilnem obročku
poravna z belo črto na tonski ročici.
Nasvet
Za vsako kaseto je priporočen primeren pritisk
igle. Za zaščito igle in plošče pred poškodbami
prilagodite pritisk igle na priporočeno
vrednost. Na gramofonu nastavite pritisk
igle na »3«.
12
•Prilagajanje protidrsne sile je potrebno za
uporabo ustrezne protidrsne sile, ki izniči
silo pomika navznoter, ki jo proizvaja vrteči
se pladenj med predvajanjem vinilne plošče.
•Protidrsno silo morate nastaviti na enako
vrednost kot pritisk igle, ki ste ga nastavili
v 2. koraku.
Nameščanje
protiprašnega pokrova
1 Vstavite priložena tečaja
protiprašnega pokrova v odprtini
tečajev na protiprašnem pokrovu.
Ko prenašate ta izdelek, pazite, da ga
čvrsto držite za spodnji del, kot je prikazano
spodaj. Če izdelka ne držite na ustrezen
način, vam lahko pade iz rok, pri čemer
se lahko okvari ali vas poškoduje.
Uvod
Odprtini tečajev
Opomba glede prenašanja
tega izdelka
Tečaja protiprašnega pokrova
2Poravnajte priložena tečaja
z odprtinami tečajev na zadnji
strani gramofona in vstavite
protiprašni pokrov.
Nasvet
Za odstranjevanje protiprašnega pokrova
z gramofona popolnoma odprite protiprašni
pokrov, pokrov primite spodaj na obeh straneh
in ga nežno izvlecite v smeri navzgor.
13
Poslušanje vinilne
plošče
Priključitev zvočne
naprave
2Povežite priložene kable PHONO
v vtičnico AUX ali analogni vhod
na zvočni napravi.
Priključite beli vtič kabla v belo (L)
vtičnico in rdeči vtič v rdečo (R) vtičnico.
Opomba
• Pred priključitvijo izklopite zvočno napravo,
kot je glasbeni sistem ali ojačevalnik.
• Povežite vse priključke, preden povežete
omrežni napajalnik v električno vtičnico.
1 Zagotovite, da je stikalo
PHONO/LINE na zadnji strani
gramofona nastavljeno na LINE.
Opomba
Nasvet
Če želite za povezavo uporabiti vhodne
priključke PHONO na zvočni napravi, nastavite
stikalo PHONO/LINE na PHONO. Vendar pa
bo to občutno zmanjšalo raven izhoda zvoka.
14
Vtiča namestite v vtičnici tako, da tesno
prilegata. Zaradi slabše povezave lahko
pri predvajanju nastanejo šumi.
Nasvet
Vaše zvočne naprave imajo lahko ozemljitveni
priključek v bližini vhodnih vtičnic PHONO.
S povezavo ozemljitvenih priključkov na
gramofonu in zvočni napravi z ozemljitveno
žico lahko zmanjšate šume pri predvajanju.
3Priključite omrežni napajalnik.
Predvajanje vinilne
plošče
Opomba
1 Postavite vinilno ploščo na pladenj.
Vinilna plošča
Poslušanje vinilne plošče
Opomba
V izogib motnjam šumenja postavite
ohišje omrežnega napajalnika čim bolj
proč od gramofona.
Pred predvajanjem vinilne plošče zmanjšajte
glasnost povezane zvočne naprave (ojačevalnik,
zvočniki itd.), da se izognete morebitnemu
glasnemu prasketanju. Prasketanje, ki ga povzroča
igla v stiku z vinilno ploščo, lahko poškoduje
zvočno napravo. Počakajte, da je igla v celoti
na vinilni plošči in nato povečajte glasnost.
Opomba
Na pladenj postavite samo eno vinilno
ploščo hkrati.
Predvajanje 17-cm vinilne plošče
Postavite priloženi adapter za 45 obratov
na minuto na os.
15
2Zavrtite vrtljivi preklopni gumb
SPEED/POWER, da izberete hitrost
vrtenja, primerno za vinilno ploščo.
4Premaknite tonsko ročico v položaj
nad želeno skladbo.
Tonska ročica
Pladenj se začne vrteti.
Opomba
Vrtljivi preklopni gumb
SPEED/POWER
Za premik tonske ročice nežno pridržite glavo.
5Povlecite dvižni vzvod tonske ročice
proti sprednjemu delu gramofona.
Tonska ročica se počasi spusti in
predvajanje se začne.
Nasvet
Hitrost vrtenja je običajno natisnjena
na sredinski nalepki vinilne plošče ali
ovoja plošče.
3Odklenite zaklep tonske ročice in
Dvižni
vzvod
tonske
ročice
potisnite dvižni vzvod tonske ročice
proti zadnjemu delu gramofona.
Tonska ročica se počasi spusti.
Za zaustavitev predvajanja pred koncem
potisnite dvižni vzvod tonske ročice proti
zadnji strani gramofona. Tonska ročica
se počasi spusti in predvajanje se
zaustavi.
Dvižni
vzvod
tonske
ročice
Zaklep tonske ročice
16
Opomba
• Protiprašni pokrov zapirajte počasi,
da ne boste ustvarili sile, ki bi povzročila
preskok igle.
• Med predvajanjem držite roke proč od
tonske ročice in vrteče se vinilne plošče.
• Med predvajanjem z roko ne zaustavljajte
vrtenja.
Nasvet
Z dvižnim vzvodom tonske ročice preprečite
nastanek prask na vinilni plošči in zagotovite
enakomerno predvajanje.
Ob koncu predvajanja
1 Potisnite dvižni vzvod tonske ročice
2Prestavite tonsko ročico nazaj
na odlagalnik tonske ročice.
3Povlecite dvižni vzvod tonske ročice
proti sprednjemu delu gramofona
in pritrdite tonsko ročico z zaklepom
tonske ročice.
Poslušanje vinilne plošče
proti zadnjemu delu gramofona.
4Zavrtite vrtljivi preklopni gumb
SPEED/POWER, da izberete
»STANDBY«.
Pladenj se preneha vrteti in gramofon
se izklopi.
17
Snemanje vinilne
plošče
Snemanje zvočnih
posnetkov v računalnik
S priloženim kablom USB lahko povežete
gramofon in računalnik ter z aplikacijo
snemalnika zvoka v visoki ločljivosti
presnamete zvočne posnetke na vinilni
plošči v računalnik. Aplikacija snemalnika
zvoka v visoki ločljivosti je snemalna
aplikacija, zasnovana ekskluzivno za
ta gramofon.
Opomba
•Za prenos aplikacije snemalnika zvoka v visoki
ločljivosti potrebujete računalnik z internetno
povezavo.
•Aplikacija snemalnika zvoka v visoki ločljivosti
je samo snemalna aplikacija. Predvajanje
ni mogoče.
•Izhodni signali USB se lahko uporabljajo samo
za snemanje, ne za predvajanje.
Mac
Operacijski sistemi:
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
Ločljivost zaslona: 1024 x 768 ali višja
Operacijski sistemi, ki niso navedeni,
niso podprti.
Opomba
Ni zagotovila, da bo ta aplikacija delovala
ustrezno:
–– v vsakem računalniku z enim od navedenih
operacijskih sistemov
–– v doma izdelanem računalniku
–– v računalniku z operacijskim sistemom,
ki ga je nadgradil uporabnik
–– v računalniku z večzagonskim sistemom
–– z računalniškimi funkcijami za varčevanje
z energijo: mirovanje sistema ali spanje
(pripravljenost)
1 Priključite računalnik na gramofon.
Nasvet
Za prenos zvočnih virov v visoki ločljivosti,
posnetih v računalniku, v drugo zvočno napravo
za predvajanje potrebujete zvočno napravo,
ki podpira predvajanje zvoka v visoki ločljivosti.
Sistemske zahteve
Windows
Operacijski sistemi:
Windows 7 (32/64-bitni)
Windows 8 (32/64-bitni)
Windows 8.1 (32/64-bitni)
Windows 10 (32/64-bitni)
(Obvezen je najnovejši servisni paket.)
CPE: procesor Intel Core2; 1.6 GHz ali
močnejši
Pomnilnik: 1 GB ali večji
Ločljivost zaslona: 1024 x 768 ali višja
18
V vrata USB
Kabel USB (priložen)
V vrata USB
Računalnik
(ni priložen)
2Zavrtite vrtljivi preklopni gumb
SPEED/POWER, da izberete »ON«
na gramofonu.
4Z aplikacijo snemalnika zvoka
v visoki ločljivosti snemajte
zvočne posnetke v računalnik.
Podrobnejša navodila za uporabo
aplikacije snemalnika zvoka v visoki
ločljivosti in prenos zvočnih posnetkov
v napravo, ki podpira visoko ločljivosti,
si oglejte v pomoči za snemalnik zvoka
v visoki ločljivosti na
http://rd1.sony.net/help/ha/hrar/.
Opomba
aplikacijo snemalnika zvoka v visoki
ločljivosti.
Podrobna navodila si lahko ogledate
na spletnem mestu za svoje območje
bivanja.
Pojdite na http://www.sony.eu/support,
preklopite na spletno mesto svoje države
in poiščite »Snemalnik zvoka v visoki
ločljivosti«.
Snemanje vinilne plošče
3V računalnik prenesite in namestite
•Pri povezovanju računalnika na gramofon
smete uporabljati samo priloženi kabel USB.
Za povezavo ne uporabljajte zvezdišč USB ali
podaljškov USB.
•Vtič kabla USB vstavite naravnost v vrata USB
in ga potisnite do konca. V vrata ga ne potiskajte
pod kotom, saj lahko pride do okvar.
•Ko ne nameravate snemati zvočnih posnetkov
v računalnik, je priporočeno, da z gramofona
odstranite kabel USB. Če je računalnik povezan
z gramofonom prek vrat USB, lahko pri
predvajanju s povezano zvočno napravo
nastanejo šumi.
•Ko je računalnik povezan z gramofonom
prek kabla USB za snemanje, se ne glede na
izbiro preklopa PHONO/LINE na zadnji strani
gramofona pri predvajanju vinilne plošče
zvočni podatki, ki jih optimizira izenačevalnik
gramofona, pošljejo v vrata USB v računalniku.
19
Vzdrževanje
Čiščenje igle
Igla je visokonatančna komponenta.
Z njo ravnajte skrbno, da se ne poškoduje.
Za čiščenje igle uporabljajte čistilo, ki je na
voljo v trgovinah.
3Držite ohišje kasete () z eno
roko, primite iglo z drugo in nato
povlecite iglo v smeri puščice,
da jo odstranite z ohišja kasete.

Zamenjava igle
Igla se lahko izrabi, poškoduje ali umaže,
tako da je ni mogoče očistiti, odvisno
od uporabe. V takšnem primeru iglo
zamenjajte.
Za pridobitev nadomestne igle se obrnite
na prodajalca ali spletno mesto za podporo
strankam. (Glejte stran 26.)
Pritrjevanje igle
Opomba
Pred zamenjavo igle nanjo pritrdite zaščitno
prevleko, da ne poškodujete blazinic svojih
prstov ali igle.
1 Pritrdite zaščitno prevleko igle na
nadomestno iglo.
Odstranjevanje igle
1 Izklopite gramofon in povezano
zvočno napravo ter nato odklopite
omrežni napajalnik z električne
vtičnice.
2Pritrdite zaščitno prevleko igle
na iglo.
2Držite ohišje kasete () z eno roko
in vstavite jeziček nadomestne igle
v vtičnico na ohišju kasete.

3Potisnite iglo v smeri puščice, da se
zaskoči na mestu.
20
Zamenjava
pogonskega pasu
Pogonski pas se lahko sčasoma obrabi
ali celo pretrga. V tem primeru namestite
novega.
Za pridobitev nadomestnega pogonskega
pasu se obrnite na prodajalca ali spletno
mesto za podporo strankam.
(Glejte stran 26.)
1 Izklopite gramofon in povezano
pogonski pas.
6Ovijte nov pogonski pas okoli
pladnja, pri čemer pazite, da se
ne obrača.
Dokončajte sestavljanje po navodilih
v razdelku »Sestavljanje gramofona«.
(Glejte stran 9.)
Opomba
2Odstranjevanje gumijaste podloge.
3Odpnite pogonski pas z jermenice
motorja.
4Vstavite kazalec in palec v okrogli
odprtini pladnja, da pladenj primete
in odstranite.
Nadomestni pogonski pasovi nimajo
pritrjenega rdečega označevalnega traka.
Vzdrževanje
zvočno napravo ter nato odklopite
omrežni napajalnik z električne
vtičnice.
5Obrnite pladenj naokoli in odstranite
Čiščenje protiprašnega
pokrova in ohišja
gramofona
Protiprašni pokrov in ohišje
gramofona očistite s suho mehko krpo.
Ko umazanije ne morete obrisati, poskusite
s krpo, navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte kemičnih raztopin, npr.
alkohola, bencina ali razredčila, ki lahko
poškodujejo premaz.
21
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi
• Vse druge blagovne znamke in zaščitene
blagovne znamke so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov.
Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista posebej
navedeni.
Varnost
• Pred uporabo enote preverite, ali njena
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja.
• Če v ohišje pade predmet ali če vanj uide
tekočina, izključite enoto, pred nadaljnjo
uporabo pa jo mora pregledati usposobljeni
serviser.
• Če enote ne nameravate uporabljati dalj
časa, jo izključite iz električne vtičnice.
Pritem ne držite za kabel, ampak za
priključek.
Odpravljanje težav
Če gramofon ne deluje ustrezno, najprej
preverite naslednje predloge in šele nato
razmislite o popravilu. Če vam niso v pomoč
pri odpravljanju težave, se obrnite na
prodajalca ali spletno mesto za podporo
strankam. (Glejte stran 26.)
Predvajanje vinilne plošče
Ponovna uporaba embalaže
Shranite škatlo in embalažo. Potrebovali
ju boste pri transportiranju enote. Če imate
kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
s svojo enoto, ki niso zajeta v tem priročniku,
se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Opomba glede snemanja
Posneta glasba je omejena na zasebno
uporabo. Za druge vrste uporabe potrebujete
dovoljene lastnikov avtorskih pravic.
Blagovne znamke
• IBM in PC/AT sta zaščiteni blagovni znamki
podjetja International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows in Windows Media
so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
• Mac, MAC OS in OS X so blagovne znamke
družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih
državah.
• ASIO je blagovna znamka podjetja
Steinberg Media Technologies GmbH.
• DSD je zaščitena blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
22
Ne slišite zvoka iz računalnika ali zvočne
naprave, povezane prek vrat USB.
CC Če želite poslušati vinilno ploščo, morate
povezati zvočno napravo s priloženimi kabli
PHONO. (Glejte stran 8.)
CC Prek vrat USB priključite računalnik za
snemanje zvočnih posnetkov z aplikacijo
snemalnika zvoka v visoki ločljivosti,
zasnovano ekskluzivno za ta gramofon.
Vrat USB ni mogoče uporabiti za povezavo
z zvočno napravo.
Tonska ročica preskakuje, drsi ali ostaja
na isti skladbi.
CC Protiutež ni pravilno prilagojena.
Ko prilagodite pritisk igle, zavrtite protiutež,
ne merilnega obročka. (Glejte stran 12.)
CC Pladenj ni nameščen poravnano. Postavite
gramofon na ravno površino.
CC Vinilna plošča je prašna ali opraskana.
Očistite površino s čistilnim izdelkom
za plošče, ki je naprodaj v trgovinah,
ali zamenjajte vinilno ploščo.
Pojavljajo se težave z zvokom.
Ton zvoka niha.
CC Če zaradi umazane igle pogosto nastajajo
šumi, iglo očistite s komercialnim čistilnim
izdelkom za igle. Če je igla izrabljena,
jo zamenjajte. (Glejte stran 20.)
CC Zagotovite, da sta pritisk igle in protidrsna sila
ustrezno nastavljena. (Glejte stran 12.)
CC Pogonski pas je morda izrabljen. Zamenjajte
pogonski pas. (Glejte stran 21.)
CC Če zaradi prašne vinilne plošče pogosto
nastajajo šumi, očistite njeno površino
s čistilnim izdelkom za plošče, ki je naprodaj
v trgovinah.
CC Zagotovite, da sta pritisk igle in protidrsna sila
ustrezno nastavljena. (Glejte stran 12.)
CC Igla je izrabljena. Zamenjajte jo z novo.
(Glejte stran 20.)
Slišite šume*, kot je bobnenje ali
nizkofrekvenčno zavijanje.
CC Gramofon je postavljen preblizu zvočnikom.
Gramofon odmaknite od zvočnikov.
Slišite zvoke.
CC Zagotovite, da je stikalo PHONO/LINE na
zadnji strani gramofona nastavljeno na LINE.
Če je stikalo PHONO/LINE nastavljeno na
PHONO, ko je gramofon povezan z drugimi
priključki kot vhodnimi priključki PHONO na
zvočni napravi, lahko slišite zvoke predvajanja.
Ko je stikalo PHONO/LINE nastavljeno na
LINE, ne povežite gramofona z vhodnimi
priključki PHONO na zvočni napravi.
CC Zagotovite, da računalnik z gramofonom
NI povezan prek kabla USB. Če je računalnik
povezan z gramofonom prek vrat USB, lahko
pri predvajanju s povezano zvočno napravo
nastanejo šumi.
Ton zvoka je previsok ali prenizek.
CC Izbrana je napačna hitrost vrtenja.
Na sredinski nalepki vinilne plošče ali ovoju
plošče preverite hitrost vrtenja in jo ustrezno
izberite. Zavrtite vrtljivi preklopni gumb
SPEED/POWER, da izberete »33« za plošče
33 1/3 obratov na minuto ali »45« za plošče
45 obratov na minuto.
Pogonski pas je izrabljen ali pretrgan.
CC Zamenjajte pogonski pas. (Glejte stran 21.)
Za pridobitev nadomestnega pogonskega
pasu se obrnite na prodajalca ali spletno
mesto za podporo strankam.
(Glejte stran 26.)
Pladenj se ne vrti.
CC Preverite, ali je omrežni napajalnik čvrsto
priključen v električno vtičnico in priključek
DC IN na gramofonu.
CC Zagotovite, da je pogonski pas v celoti
nataknjen okoli jermenice motorja.
(Glejte stran 10.)
Zvok predvajanja ima prenizko glasnost ali
je popačen.
CC Zagotovite, da se izbira preklopa PHONO/LINE
na gramofonu ujema s tipom vhodnega
priključka na zvočni napravi, uporabljeni za
povezavo z gramofonom. (Glejte stran 14.)
Namestitev programske
opreme
Dodatne informacije
* Ta pojav, ki se imenuje »akustični odboj«, se pojavi,
ko se vibracije, ki od zvočnikov potujejo po zraku
ali skozi trdne predmete (police, omarico ali tla),
ujamejo v iglo, ojačajo in reproducirajo skozi
zvočnike.
CC Igla je izrabljena. Zamenjajte jo z novo.
(Glejte stran 20.)
Ne morete namestiti aplikacije snemalnika
zvoka v visoki ločljivosti v računalnik.
CC Obiščite spletno mesto podpore za podrobna
navodila glede prenosa in namestitve
aplikacije.
Pojdite na http://www.sony.eu/support,
preklopite na spletno mesto svoje države in
poiščite »Snemalnik zvoka v visoki ločljivosti«.
CC Zagotovite, da ima računalnik internetno
povezavo.
CC Pogonski pas je morda obrnjen ali izrabljen.
Obrnite pogonski pas. (Glejte stran 21.)
23
Garancijska kartica
in storitve popravil
Garancijska kartica
Vašemu gramofonu je priložena garancijska
kartica, ki jo prodajalec zagotovi ob nakupu.
Preberite določila in pogoje garancije, izpolnite
zahtevane informacije ter shranite garancijsko
kartico na varnem mestu.
Sony daje garancijo za gramofon za obdobje
enega leta od datuma nakupa.
Storitve popravil
Če gramofon ne deluje ustrezno, najprej
preverite naslednje predloge, navedene
v razdelku »Odpravljanje težav«, da ugotovite,
ali je za vašo težavo potrebno popravilo.
Če vam ti predlogi niso v pomoč pri
odpravljanju težave, se obrnite na prodajalca
ali spletno mesto za podporo strankam.
(Glejte stran 26.)
Storitve popravil v garancijskem obdobju:
Storitve popravil bodo zagotovljene v skladu
z določili in pogoji garancije. Podrobnosti
najdete na garancijski kartici.
Storitve popravil po garancijskem obdobju:
Če je pričakovano, da bo gramofon
s popravilom znova funkcionalen, bodo
na vašo zahtevo proti plačilu zagotovljene
storitve popravila.
Obdobje hrambe nadomestnih komponent:
Podjetje Sony bo hranilo funkcionalne
komponente gramofona za popravila
(komponente, potrebne za delovanje
gramofona) najmanj osem let po opustitvi
izdelave izdelka, v skladu z navodilom
Ministrstva za gospodarstvo, trgovino
in industrijo Japonske ter bo zagotavljalo
storitve popravil med tem obdobjem hrambe.
Odvisno od komponente, za katero je
potrebno popravilo, pa bodo storitve popravil
morda zagotovljene tudi po obdobju hrambe.
Več informacij poiščite na spletnem mestu
za podporo kupcem. (Glejte stran 26.)
24
Preden se obrnete na prodajalca ali
spletno mesto za podporo strankam
(Glejte stran 26), je priporočeno,
da pripravite naslednje informacije:
• Številka modela: PS-HX500
• Serijska številka na zadnji strani gramofona:
• Opis okvare ali okvar: Opis naj bo čim bolj
temeljit.
• Datum nakupa:
• Ime prodajalca:
Če je igla ali pogonski pas poškodovan ali
izrabljen zaradi nepravilne uporabe, boste
morali sami kriti stroške storitev popravil.
Tehnični podatki
Motor in pladenj
Pogonski sistem
Pogonski pas
Motor
Motor DC
Pladenj
Premer 296 mm (liti aluminij)
Hitrosti
33 1/3 in 45 obratov na minuto, 2 hitrosti
Zavijanje tona
Manj kot 0,25 % (WRMS)
Razmerje signal/šum
Več kot 50 dB (DIN-B) s priloženo kaseto
Tonska ročica
Tip
Dinamično uravnotežena, ravne oblike, z nežnim blaženjem
Dejanska dolžina ročice
221 mm
Povezljivost USB
USB tipa B
USB 2.0
Kaseta
Tip
MM
Pritisk igle
3g
Izhodna napetost
2.5 mV
Splošno
Napajanje
Enosmerni tok 5 V 2.0 A (omrežni napajalnik)
Poraba energije
3W
Mere
430 x 104 x 366 mm (širina/višina/globina)
Teža
Pribl. 5.4 kg
Dodatne informacije
Izhodna vrata
Omrežni napajalnik
HK-AR-050A200-US za ZDA in Kanado
Vhod
100–240 V pri izmeničnem toku 0.35 A, 50/60 Hz
Izhod
5 V pri enosmernem toku, 2.0 A
HK-AR-050A200-EU za evropske države
Vhod
100–240 V pri izmeničnem toku 0.35 A, 50/60 Hz
Izhod
5 V pri enosmernem toku, 2.0 A
HK-AR-050A200-GB za Združeno kraljestvo
Vhod
100–240 V pri izmeničnem toku 0.35 A, 50/60 Hz
Izhod
5 V pri enosmernem toku, 2.0 A
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
25
Spletna mesta za
podporo uporabnikom
Informacije o nakupu nadomestnih
komponent, dodatne opreme in drugih
storitvah podpore poiščite na spletnem
mestu za podporo uporabnikom za svoje
območje bivanja.
http://www.sony.eu/support
26
Stvarno kazalo
adapter za 45 obratov na minuto...........8, 15
aplikacija snemalnika
zvoka v visoki ločljivosti................ 4, 18, 19, 23
avdio izhod.............................................. 7, 14
blagovne znamke....................................... 22
DC IN........................................................ 7, 15
dvižni vzvod tonske ročice.................6, 16, 17
glava......................................................... 7, 16
gumijasta podloga..............................6, 8, 10
hitrost vrtenja.............................................. 16
jermenica motorja..............................9, 10, 21
merilni obroček............................................12
namestitev......................................... 4, 19, 23
ohišje kasete............................................7, 20
omrežni napajalnik..................................8, 15
os............................................................... 6, 9
ozemljitveni priključek............................. 7, 14
PHONO, kabli............................................8, 14
PHONO/LINE, stikalo................................ 7, 14
pladenj.............................................6, 8, 9, 23
prilagajanje............................................ 10, 12
pritisk igle....................................................12
protidrsni gumb..................................6, 10, 12
protiutež................................................6, 8, 11
SPEED/POWER,
vrtljivi preklopni gumb..................6, 16, 17, 19
spletna mesta
za podporo uporabnikom........................... 26
storitve popravil.......................................... 24
šum......................................................... 9, 23
tečaja protiprašnega pokrova............. 6, 8, 13
tonska ročica........................ 7, 10, 11, 16, 17, 22
USB, kabel................................................8, 18
USB, vrata............................................7, 18, 22
zaklep tonske ročice...................... 6, 11, 16, 17
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising