Sony | CMT-SBT20B | Sony CMT-SBT20B Glasbeni sistem s povezavo Bluetooth in radiem DAB Navodila za uporabo

Domači zvočni sistem
Navodila za uporabo
Uvod
Poslušanje CD-ja
Poslušanje radia
Poslušanje datoteke,
shranjene v napravi USB
Poslušanje glasbe z dodatnimi
zvočnimi komponentami
Poslušanje glasbe prek
povezave BLUETOOTH
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Previdnostni ukrepi/tehnični
podatki
CMT-SBT20B
OPOZORILO
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja
(na primer prižganih sveč).
Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje,
da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara,
tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam
ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Veljavnost oznake CE je omejena samo na države,
kjer to zahteva zakonodaja (večinoma v državah
Evropskega gospodarskega prostora (EGP)).
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj
izvlecite glavni napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Za uporabnike v Evropi in Avstraliji
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je
izklopljena.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom
poveča nevarnost poškodb oči.
Za uporabnike v Evropi
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Nameščena
je na zadnji zunanji strani naprave.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije zadevajo le opremo, prodano
v državah, v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali pa je bil proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka z zakonodajo
Evropske unije naslovite na pooblaščenega
predstavnika – družbo Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. V primeru vprašanj glede
servisa ali garancije uporabite naslove, navedene
v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
2SL
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter
električne in elektronske opreme (velja
za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali
embalaži pomeni, da izdelka in baterij
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem,
ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter
električno in elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek
ali baterijo.
Ta sistem se uporablja za naslednje namene:
•• Predvajanje glasbenih virov na ploščah in
v napravah USB
•• Poslušanje radijskih postaj
•• Predvajanje glasbenih virov v napravah
BLUETOOTH
Pred uporabo
sistema
Okvare, do katerih pride med običajno
uporabo sistema, bo odpravilo podjetje
Sony skladno s pogoji, določenimi
v omejenem jamstvu za ta sistem.
Vendar podjetje Sony ne bo odgovorno
za posledice, nastale zaradi izpada
predvajanja zaradi poškodovanega ali
okvarjenega sistema.
Glasbene plošče, kodirane
s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic
Ta izdelek je namenjen za predvajanje plošč,
ki so izdelane v skladu s standardom Compact
Disc (CD). V zadnjem času nekatere založniške
hiše izdane glasbene plošče kodirajo
s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic.
Nekatere od teh plošč niso izdelane v skladu
s standardom Compact Disc (CD) in jih ta
izdelek ne more predvajati.
Opombe o ploščah DualDisc
DualDisc je dvostranska plošča, na kateri
so združene posnete DVD-vsebine na eni
strani in digitalne zvočne vsebine na drugi.
Ker stran z zvočnimi vsebinami ni izdelana
v skladu s standardom Compact Disc (CD),
ta izdelek teh vsebin morda ne bo mogel
predvajati.
3SL
Kazalo vsebine
Pred uporabo sistema............................................................................. 3
Uvod
Položaj in funkcija upravljalnih gumbov................................................. 6
Priprava daljinskega upravljalnika.........................................................10
Pritrditev podstavkov za zvočnike.........................................................10
Nastavitev ure........................................................................................10
Poslušanje CD-ja
Predvajanje plošče CD-DA/MP3/WMA................................................. 12
Spreminjanje načina predvajanja..............................................................12
Ustvarjanje lastnega programa (programirano predvajanje)....................14
Poslušanje radia
Nastavitev radijske postaje.................................................................... 15
Ročni zagon samodejnega iskanja postaj DAB..........................................16
Prednastavitev radijskih postaj..............................................................16
Izbira prednastavljene radijske postaje.....................................................17
Poslušanje datoteke, shranjene v napravi USB
Predvajanje datoteke v napravi USB......................................................18
Spreminjanje načina predvajanja..............................................................18
Poslušanje glasbe z dodatnimi
zvočnimi komponentami
Uporaba dodatnih zvočnih komponent............................................... 20
4SL
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
Seznanjanje sistema z napravo BLUETOOTH in poslušanje glasbe...... 21
Seznanjanje z napravo, ki ne podpira funkcije NFC.................................... 22
Seznanjanje z napravo, ki podpira funkcijo NFC........................................ 23
Brisanje podatkov o seznanjanju.............................................................. 24
Seznanjanje dodatnih naprav................................................................... 25
Dodatne informacije
Nastavitev funkcije samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti......................................................................... 26
Nastavitev stanja pripravljenosti povezave BLUETOOTH..................... 26
Vklop/izklop brezžičnega signala BLUETOOTH.....................................27
Prilagajanje zvoka..................................................................................27
Uporaba časovnikov............................................................................. 28
Nastavitev izklopnega časovnika.............................................................. 28
Nastavitev časovnika za predvajanje........................................................ 28
Spreminjanje zaslonskega prikaza....................................................... 29
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav................................................................................ 30
Sporočila............................................................................................... 34
Previdnostni ukrepi/tehnični podatki
Previdnostni ukrepi............................................................................... 35
Spletna mesta za združljive naprave.................................................... 36
Brezžična tehnologija BLUETOOTH....................................................... 36
Tehnični podatki................................................................................... 38
5SL
Uvod
Položaj in funkcija upravljalnih gumbov
Opomba
V tem priročniku so razloženi predvsem postopki, pri katerih uporabljate daljinski upravljalnik,
vendar lahko enake postopke izvajate tudi prek gumbov na enoti z enakimi ali podobnimi imeni.
Enota (spredaj/zgoraj)
6SL
Daljinski upravljalnik
 Enota: gumb  (predvajanje/začasna
zaustavitev)*
Daljinski upravljalnik: gumb 
(predvajanje)*/ (začasna
zaustavitev)
Zaženite ali začasno zaustavite
predvajanje.
Gumb  (zaustavitev)
Pritisnite, če želite ustaviti predvajanje.
Uvod
 Oznaka N
Za registracijo, povezavo ali prekinitev
povezave BLUETOOTH z napravo z enim
dotikom približajte pametni telefon/
tablični računalnik, opremljen s funkcijo
NFC, tej oznaki (stran 23).
Gumba / (nazaj/naprej)
Izbiranje skladbe ali datoteke.
Gumbi TUNING +/–
Poiščite želeno radijsko postajo.
Daljinski upravljalnik: gumba /
(hiter pomik naprej/nazaj)
Pritisnite za hitro pomikanje naprej/
nazaj po posnetku ali datoteki.
Gumb / (vklop/stanje
pripravljenosti)
Pritisnite, da vklopite sistem ali ga
preklopite v stanje pripravljenosti.
 Senzor daljinskega upravljalnika
Indikator
(BLUETOOTH)
Sveti ali utripa za prikaz stanja povezave
BLUETOOTH.
 Enota: Gumb FUNCTION/PAIRING
Daljinski upravljalnik: Gumbi PRESET +/–
Pritisnite, če želite priklicati
prednastavljene postaje.
Gumb  (odpiranje/zapiranje)
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti
pladenj za plošče .
Zaslon
 Pladenj za plošče
Uporabite za vstavljanje plošče
(stran 12).
•• Pritisnite, če želite izbrati vir. Z vsakim
pritiskom se premaknete na naslednji
vir v spodnjem zaporedju:
CD  USB  BT AUDIO  FM  DAB
 AUDIO IN
•• Pridržite gumb, če želite napravo
preklopiti v način za seznanjanje
z napravami BLUETOOTH.
 Enota: Nadzor VOLUME
Daljinski upravljalnik: Gumbi
FUNCTION (CD, USB, BLUETOOTH,
FM/DAB, AUDIO IN)
Pritisnite, če želite izbrati vir.
 Gumb BLUETOOTH MENU
Daljinski upravljalnik: gumb
VOLUME +*/–
Nastavite glasnost.
Vrata (USB)
Uporabite za priključitev naprave USB
(stran 18).
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti meni
BLUETOOTH (strani 22, 25, 26).
7SL
 Gumb EQ
Pritisnite, če želite izbrati zvočni učinek
(stran 27).
 Gumb MEGA BASS
Pritisnite za izboljšanje nizkotonskega
zvoka (stran 27).
 Gumb MUTING
Pritisnite za izklop ali vnovični vklop
zvoka.
 Gumb PLAY MODE/TUNING MODE
•• Uporabite za izbiro načina predvajanja
(stran 13).
•• Uporabite za izbiro načina uglaševanja
(stran 15).
 Gumb REPEAT/FM MODE
•• Uporabite za izbiro načina predvajanja
s ponavljanjem (stran 13).
•• Uporabite za izbiro načina sprejema
FM (mono ali stereo) (stran 15).
 Gumb CLEAR
Uporabite za izbris programirane
skladbe ali datoteke (stran 14).
 Gumb RETURN
Vrnitev v prejšnje stanje.
Gumb
(potrditev)
Pritisnite, če želite potrditi možnost.
Gumbi ///
Pritisnite, če želite izbrati možnost.
Gumba +/–
Pritisnite, če želite izbrati mapo (album)
na plošči MP3/WMA ali v napravi USB.
 Gumb TUNER MEMORY
Pritisnite, če želite prednastaviti radijske
postaje (stran 16).
 Številski gumbi TUNER MEMORY (1–4)
Pritisnite, če želite izbrati 4 shranjene
postaje DAB/FM.
 Gumb TIMER MENU
Uporabite za nastavitev ure ali časovnika
za predvajanje (stran 10, 28).
8SL
 Gumb SLEEP
Pritisnite za nastavitev izklopnega
časovnika (stran 28).
 Gumb DISPLAY
Pritisnite, če želite spremeniti prikaz
podatkov na zaslonu  (stran 29).
Podčrtaj »_« je prikazan na mestu
neprepoznanega znaka.
Če pritisnete ta gumb, ko je napajanje
izklopljeno, se prikaže ura.
* Na gumbu  na enoti ter gumbih  in
VOLUME + na daljinskem upravljalniku je otipljiva
pika. Ta pika vam bo v pomoč pri upravljanju
sistema.
Enota (zadaj)
 žična antena DAB/FM
 v desni zvočnik
 v levi zvočnik
 kabel zvočnika (rdeč/)
 kabel zvočnika (črn/)
 v električno vtičnico
Uvod
 Antena DAB/FM
Priključite anteno DAB/FM.
•• Namestite in usmerite sistem tako,
da zagotovite dober sprejem.
•• Konec antene DAB/FM pritrdite z zatičem
ali lepilnim trakom ipd.
Območja s slabim
sprejemom:
stran od oken itd.
•• Če se želite izogniti šumu pri predvajanju
zvoka, postavite anteno stran od kablov
zvočnikov, napajalnega kabla in kabla USB.
•• Pred izklopom antene DAB/FM se
prepričajte, da je sistem izklopljen, če želite
ohraniti svoje nastavitve za DAB in FM.
Območja z dobrim
sprejemom:
v bližini oken itd.
•• Izogibajte se namestitvi sistema na
naslednjih mestih.
Med stavbami
V bližini mobilnih
telefonov, električnih
naprav
 Priključek za avdio vhod
Priključite dodatno zunanjo opremo z avdio
kablom (ni priložen).
Zvočnika
Priključite zvočnika.
Levi in desni zvočnik sta enaka. Zvočnika
lahko povežete s katerim koli priključkom
za zvočnik ne glede na oznaki L in R nad
priključkoma.
Vklop
Priključite napajalni kabel v stensko vtičnico.
Na jeklenih pultih
ali mizah
9SL
Priprava
daljinskega
upravljalnika
Nastavitev ure
Vstavite baterijo R6 velikosti AA (ni priložena)
tako, da se pola ujemata, kot je prikazano
na sliki.
Opombi glede uporabe daljinskega
upravljalnika
•• Pri običajni uporabi baterija zdrži do približno
šest mesecev.
•• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterijo, da
preprečite izpust tekočine iz baterije in korozijo.
Pritrditev
podstavkov
za zvočnike
Priložene podstavke za zvočnika pritrdite
na vogale spodnjega dela zvočnikov,
da preprečite drsenje.
10SL
1
Pritisnite / , da vklopite
sistem.
2
Pritisnite TIMER MENU ,
če želite preklopiti v način za
nastavitev ure.
Na zaslonu utripa indikator ure .
Če se prikaže »SELECT« ali »PLAY SET«,
pritiskajte / , da izberete »CLOCK«
in nato pritisnite .
3
Pritiskajte / , da nastavite
uro, in nato pritisnite .
Na zaslonu utripa indikator minut .
4
Pritiskajte / , da nastavite
minute, in nato pritisnite .
Opomba
•• Če izklopite napajalni kabel ali če pride do izpada
elektrike, se nastavitve ure ponastavijo.
Uvod
Prikaz ure, ko je sistem izklopljen
Pritisnite DISPLAY . Ura se prikaže za
približno 8 sekund.
11SL
Ostale funkcije
Poslušanje CD-ja
Predvajanje plošče
CD-DA/MP3/WMA
1
Pritisnite gumb CD .
2
Pritisnite gumb   na enoti,
da odprete pladenj za plošče 
in namestite ploščo na pladenj.
CD vstavite tako, da je stran z oznako
(stran s tiskom) obrnjena navzgor.
Namen
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite
 . Če želite nadaljevati
predvajanje, pritisnite
gumb  .
 . Če želite nadaljevati
predvajanje, pritisnite
gumb  *. Če želite
preklicati nadaljevanje
predvajanja, znova
pritisnite  .
Izbiranje mape na
plošči MP3/WMA3
Pritiskajte
Izbiranje skladbe
ali datoteke
/ .
Začasna
zaustavitev
predvajanja
+/
– .
Iskanje točke v
Med predvajanjem pridržite
skladbi ali datoteki gumb /  in ga
spustite na želeni točki.
* Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA bo sistem
morda nadaljeval predvajanje na drugi točki.
Izmet CD-ja.
Na enoti pritisnite gumb  .
Opomba
Stran z oznako (potiskana stran)
3
Pritisnite gumb   na enoti,
da zaprete pladenj za plošče .
4
Pritisnite  .
Začne se predvajanje.
•• Ne vstavljajte plošč z neobičajnimi oblikami
(na primer v obliki srca, kvadrata ali zvezde).
Takšna plošča lahko povzroči nepopravljive
poškodbe na sistemu.
•• Ne uporabljajte plošče z lepilnim trakom ali
nalepkami, ker lahko povzroči nepravilno
delovanje enote.
•• Ko ploščo odstranjujete, se je dotikajte samo
ob robovih.
Spreminjanje načina
predvajanja
Način predvajanja omogoča ponavljanje
predvajanja iste glasbe ali naključno
predvajanje.
1
12SL
Pritisnite  , da ustavite
predvajanje.
2
Pritiskajte PLAY MODE ,
da izberete način predvajanja.
Izberete lahko naslednje načine
predvajanja.
Učinek
FLDR*
(mapa)
Predvajanje vseh datotek
v izbrani mapi.
SHUF
(naključno)
Predvajanje vseh skladb
ali datotek po naključnem
vrstnem redu.
FLDRSHUF*
(naključno
v mapi)
Predvajanje vseh datotek
v izbrani mapi po
naključnem vrstnem redu.
PROGRAM
(programirano)
Predvajanje programiranih
skladb ali datotek.
Podrobnosti najdete
v razdelku »Ustvarjanje
lastnega programa
(programirano
predvajanje)«
(stran 14).
OFF
(običajno
predvajanje)
Predvajanje vseh skladb
ali datotek po vrstnem
redu.
* Ta način predvajanja lahko uporabite
samo za predvajanje naprave USB ali
plošče MP3/WMA.
Ko se prikaže »PLS STOP«
Načina predvajanja med predvajanjem ni
mogoče spremeniti. Ustavite predvajanje in
nato spremenite način predvajanja.
Uporaba načina ponavljajočega
se predvajanja
Če želite spremeniti način ponavljajočega se
predvajanja, pritiskajte gumb REPEAT . Izbira
želenega načina predvajanja je mogoča, ko je
predvajanje zaustavljeno ali v teku.
Izberete lahko naslednje načine predvajanja.
Način
predvajanja
Učinek
REP ONE
(ponavljanje
ene datoteke)
Ponavljajoče predvaja
izbrano skladbo ali
datoteko.
REP FLDR*
(ponavljanje
vseh v mapi)
Ponavljajoče predvaja vse
datoteke v izbrani mapi.
Učinek
REP ALL
(ponavljanje
vseh)
Ponavljajoče predvaja vse
skladbe ali datoteke.
REP OFF
(onemogočeno
ponavljanje)
Izklopi ponavljajoče se
predvajanje.
* Ta način predvajanja lahko uporabite samo za
predvajanje naprave USB ali plošče MP3/WMA.
Opomba
•• Ko izklopite napajalni kabel, se način predvajanja
samodejno izklopi.
Opomba o predvajanju plošč MP3/WMA
•• Na ploščo z datotekami MP3/WMA ne
shranjujte nepotrebnih map ali datotek.
•• Sistem ne prepozna map brez datotek
MP3/WMA.
•• Sistem lahko predvaja le datoteke MP3/
WMA s pripono datoteke ».mp3« ali
».wma«. Če ima ime datoteke pripono
».mp3« ali ».wma«, vendar datoteka ni
zvočna datoteka MP3/WMA, se lahko pri
predvajanju datoteke ustvari glasen šum,
ki lahko povzroči okvaro sistema.
•• Največje število map in datotek, ki jih lahko
prepozna sistem:
–– 256* map (vključno s korensko mapo),
–– 999 datotek,
–– 999 datotek v posamezni mapi,
–– 8 ravni map (drevesna struktura datotek).
* Vključno z mapami brez datotek MP3/WMA ali
drugih datotek. Število map, ki jih sistem lahko
prepozna, je lahko manjše od dejanskega
števila map, odvisno od strukture map.
•• Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje MP3/
WMA, pogoni CD-R/RW in zapisovalnimi
mediji ni zagotovljena. Pri uporabi
nezdružljivih plošč MP3/WMA se lahko
pojavi šum, predvajanje zvoka je lahko
moteno ali pa predvajanje sploh ni mogoče.
Opomba o predvajanju plošč za več sej
Sistem lahko predvaja več zaporednih sej,
posnetih na ploščo, če je njihova oblika zapisa
enaka obliki zapisa prve seje. Če sistem naleti
na sejo z drugačno obliko zapisa, te seje in
drugih sej, ki ji sledijo, ni mogoče predvajati.
Četudi imajo posnete seje enako obliko zapisa,
nekaterih morda ni mogoče predvajati.
13SL
Poslušanje CD-ja
Način
predvajanja
Način
predvajanja
Ustvarjanje lastnega
programa (programirano
predvajanje)
Predvaja programirano skladbo ali datoteko.
1
Pritisnite  , da ustavite
predvajanje.
2
Pritiskajte PLAY MODE ,
da izberete »PROGRAM«.
3
4
Pri predvajanju plošče MP3/WMA
pritisnite gumb +/– , da
izberete mapo s skladbami ali
datotekami, ki jih želite
programirati.
Pritiskajte / , da
izberete želeno skladbo ali
datoteko, in nato pritisnite .
Izbrana številka
skladbe ali
datoteke
Čas predvajanja izbrane
skladbe (samo za plošče
CD-DA)
Pri datoteki MP3/WMA se na zaslonu 
najprej prikaže ime ali naslov izbrane
datoteke, skupni čas predvajanja pa se
ne prikaže.
5
Ponovite korak 4 (za skladbe
CD-DA) ali koraka 3 in 4
(za datoteke MP3/WMA),
če želite nastaviti programirano
predvajanje.
Programirate lahko največ 64 skladb ali
datotek.
6
14SL
Pritisnite  .
Predvajanje programiranih skladb ali
datotek se prične.
Preklic programiranega
predvajanja
Pritiskajte PLAY MODE , da izberete »OFF«.
Brisanje programirane skladbe ali
datoteke
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisnite
CLEAR . Vsakič, ko pritisnete gumb,
se izbriše zadnja programirana skladba ali
datoteka.
Ko so izbrisane vse programirane skladbe ali
datoteke, se prikaže »NO STEP«.
Nasvet
•• Če želite program predvajati še enkrat, pritisnite
gumb  .
Opomba
•• Programirate lahko do 64 skladb ali datotek.
Če poskusite programirati več kot 64 skladb ali
datotek, se prikaže »FULL«.
•• Če po končanem programiranju izvedete katero
koli od naslednjih dejanj, se vse programirane
skladbe ali datoteke izbrišejo:
–– sprememba funkcije;
–– izklop sistema;
–– odklop napajalnega kabla;
–– odprtje pladnja za plošče.
Poslušanje radia
Nastavitev radijske
postaje
1
Pritiskajte gumb FM/DAB .
Izberite funkcijo »FM« ali »DAB«.
Sprejem signala radijske postaje
DAB/DAB+
2
Opombe o postajah DAB/DAB+
•• Pri nastavljanju postaje DAB/DAB+ lahko traja
nekaj sekund, preden zaslišite zvok.
•• Ko je sekundarna storitev zaključena, je primarna
storitev samodejno sprejeta.
•• Ta sprejemnik ne podpira podatkovnih storitev.
Poslušanje radia
Ob prvi izbiri možnosti »DAB« se zažene
samodejno iskanje postaj DAB in ustvari
se seznam razpoložljivih storitev. Med
samodejnim iskanjem postaj DAB je
postopek iskanja prikazan v obliki odstotka.
Med samodejnim iskanjem DAB ne
pritiskajte nobenih gumbov na enoti ali
daljinskem upravljalniku. V nasprotnem
primeru bo iskanje prekinjeno in seznam
storitev morda ne bo pravilno ustvarjen.
Če želite samodejno iskanje postaj
DAB zagnati ročno, izvedite postopek
»Ročni zagon samodejnega iskanja
postaj DAB« (stran 16). Če uporabljate
enoto v drugem območju, ročno izvedite
samodejno iskanje postaj DAB in znova
registrirajte vsebino postaj.
Za ročno iskanje postaj
(samo v frekvenčnem pasu FM)
Pritiskajte TUNING MODE , dokler
se ne prikaže »MANUAL« in nato
s pritiskanjem gumbov TUNING +/– 
poiščite želeno postajo. Z vsakim
pritiskom gumba TUNING +/– 
preklopite na drugo frekvenco.
Če pridržite TUNING +/– ,
se frekvenca neprekinjeno spreminja,
dokler ne spustite gumba.
Nasvet
•• Če izberete postajo FM, ki podpira storitve RDS,
se na zaslonu prikaže ime storitve ali postaje
(samo evropski modeli).
•• Če se pri sprejemu stereo oddajanja FM pojavi
šum, pritiskajte FM MODE , da izberete »MONO«
za sprejem v načinu mono. To zmanjša šum.
Poiščite postaje.
Za nastavitev radijske postaje
DAB/DAB+
S pritiskanjem gumbov PRESET +/– 
poiščite želeno postajo.
Za samodejno iskanje postaj
(samo v frekvenčnem pasu FM)
Pritiskajte gumb TUNING MODE ,
dokler se ne prikaže možnost »AUTO« in
nato pritisnite TUNING +/– . Iskanje se
samodejno zaustavi, ko sistem najde
postajo.
Če se iskanje postaje FM ne zaustavi,
pritisnite gumb  , da zaustavite
iskanje, in postajo poiščite ročno.
15SL
Ročni zagon samodejnega
iskanja postaj DAB
1
Pritiskajte TUNING MODE ,
dokler se ne prikaže »SCAN«.
2
Pritisnite , da zaženete
postopek iskanja postaj.
Prednastavitev
radijskih postaj
Prednastavite lahko želene radijske postaje.
Iskanje se začne. Postopek iskanja je
prikazan v obliki odstotka. Odvisno
od storitev DAB/DAB+, ki so na voljo
v vašem območju, lahko iskanje traja
nekaj minut.
Ko je iskanje končano, se ustvari seznam
razpoložljivih storitev.
Opomba
•• Če oddajanje signalov DAB/DAB+ v državi/regiji,
kjer uporabljate sistem, ni podprto, se na zaslonu
prikaže sporočilo »NO SERV«.
•• S tem postopkom izbrišete vse predhodno
shranjene prednastavljene postaje.
•• Če želite ohraniti nastavitve DAB/DAB+, se pred
odklopom antene DAB/FM prepričajte, da je
sistem izklopljen.
1
Poiščite želeno postajo.
2
Pritisnite TUNER MEMORY .
3
Pritiskajte gumba PRESET +/– ,
da izberete številko prednastavitve,
in nato pritisnite .
Številko prednastavitve lahko izberete
tudi s pritiskanjem številskih gumbov
TUNER MEMORY (1–4)  ali /// .
Prednastavljena številka
Na zaslonu se prikaže »COMPLETE« 
in radijska postaja je registrirana
s prednastavljeno številko.
Ostale radijske postaje registrirate tako,
da ponovite zgornje korake.
Nasvet
•• Prednastavite lahko največ 20 postaj DAB/DAB+
in 20 postaj FM.
•• Če v 3. koraku izberete že registrirano
prednastavljeno številko, bo prednastavljeno
radijsko postajo nadomestila izbrana radijska
postaja.
16SL
Izbira prednastavljene
radijske postaje
Izbira radijske postaje, registrirane
pod prednastavljeno številko 1–4
1 Pritiskajte FM/DAB , da izberete funkcijo
»FM« ali »DAB«.
2 Pritisnite številski gumb TUNER MEMORY
(1–4) .
Poslušanje radia
Izbira radijske postaje, registrirane
pod prednastavljeno številko 5
ali več
1 Pritiskajte FM/DAB , da izberete funkcijo
»FM« ali »DAB«.
2 Pritiskajte TUNING MODE , da izberete
»PRESET«.
3 Pritiskajte PRESET +/– , da izberete
želeno prednastavljeno številko.
17SL
Poslušanje datoteke,
shranjene v napravi USB
Predvajanje datoteke
v napravi USB
S tem sistemom lahko predvajate zvočne
datoteke, ki so shranjene v napravi USB, kot sta
WALKMAN® ali predvajalnik digitalnih medijev,
tako da priključite napravo USB na sistem.
Za več informacij o združljivih napravah USB
glejte »Spletna mesta za združljive naprave«
(stran 36).
1
Pritisnite gumb USB .
2
Priključite napravo USB v vrata
(USB)  na sprednji strani enote.
Napravo USB priključite neposredno ali
s kablom USB, ki je priložen napravi USB,
v vrata (USB) .
Počakajte, da sporočilo »SEARCH« izgine.
3
Začne se predvajanje.
Ostale funkcije
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite
 . Če želite nadaljevati
predvajanje, pritisnite
gumb  .
 . Če želite nadaljevati
predvajanje, pritisnite
 *. Če želite preklicati
nadaljevanje predvajanja,
znova pritisnite  .
Izbira mape
Pritiskajte
Izbira datoteke
/ .
Iskanje točke
v skladbi ali
datoteki
Med predvajanjem pridržite
gumb /  in ga
spustite na želeni točki.
+/
– .
* Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA bo sistem
morda nadaljeval predvajanje na drugi točki.
18SL
Uporaba sistema kot polnilnika
baterij
S tem sistemom lahko polnite akumulatorske
baterije naprav USB.
Baterija se začne polniti, ko napravo USB
povežete z vrati (USB)  na enoti. Če se
naprava ne polni, jo izključite in znova vključite.
Informacije o tem, kako preverite stanje
polnjenja, najdete v navodilih za uporabo
naprave USB.
Opombe glede polnjenja naprav USB s tem
sistemom
•• Ko je sistem izklopljen, ga ni mogoče
uporabiti za polnjenje baterij.
•• Polnjenje baterij morda ne bo mogoče,
odvisno od specifikacij naprave USB.
Spreminjanje načina
predvajanja
Če izberete funkcijo USB, lahko spremenite
način predvajanja. Podrobnosti najdete
v razdelku »Spreminjanje načina
predvajanja« (stran 12).
Pritisnite  .
Namen
Opomba glede odstranjevanja naprave USB
Preden odstranite napravo USB, izklopite
sistem. Če napravo USB odstranite, ko je
sistem vklopljen, se lahko podatki na njej
poškodujejo.
Opomba
•• Vrstni red predvajanja v sistemu se lahko razlikuje
od vrstnega reda predvajanja v digitalnem
predvajalniku glasbe.
•• Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo USB,
za priključitev uporabite kabel USB, ki je priložen
napravi USB. Podrobnosti o priključitvi so
v navodilih za uporabo naprave USB, ki jo želite
priključiti.
•• Sporočilo »SEARCH« se morda prikaže šele nekaj
časa po vzpostavljeni povezavi, odvisno od vrste
priključene naprave USB.
•• Naprave USB ne povezujte prek zvezdišča USB.
•• Če je naprava USB povezana s sistemom, ta prebere
vse datoteke v napravi USB. Če je v napravi USB
večje število map ali datotek, lahko branje vsebin
v napravi USB traja dalj časa.
•• Pri nekaterih povezanih napravah lahko po
izvedbi funkcije pride do zakasnitve, preden
funkcijo izvede tudi ta sistem.
•• Združljivost z vsemi vrstami programske opreme
za šifriranje/zapisovanje ni zagotovljena.
Če so bile zvočne datoteke v napravi USB prvotno
šifrirane z nezdružljivo programsko opremo,
bodo te datoteke morda povzročale šum ali ne
bodo delovale pravilno.
•• Največje število map in datotek, ki jih lahko
prepozna sistem:
–– 256* map (vključno s korensko mapo),
–– 999 datotek,
–– 999 datotek v posamezni mapi,
–– 8 ravni map (drevesna struktura datotek).
** S tem sistemom ni mogoče predvajati datotek
z zaščito avtorskih pravic DRM (Digital Rights
Management) ali datotek, ki ste jih prenesli
iz spletne glasbene trgovine. Ob poskusu
predvajanja tovrstne datoteke sistem predvaja
naslednjo nezaščiteno zvočno datoteko.
Poslušanje datoteke, shranjene v napravi USB
* Vključno z mapami brez zvočnih datotek, ki jih
je mogoče predvajati, in s praznimi mapami.
Število map, ki jih sistem lahko prepozna,
je lahko manjše od dejanskega števila map,
odvisno od strukture map.
•• Sistem morda ne podpira nekaterih funkcij
priključene naprave USB.
•• Sistem ne prepozna map brez zvočnih datotek.
•• S tem sistemom lahko poslušate naslednje oblike
zvočnega zapisa:
–– MP3: pripona ».mp3«,
–– WMA**: pripona ».wma«.
Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono,
vendar je datoteka drugačne vrste, lahko sistem
predvaja šum ali ne deluje pravilno.
19SL
Poslušanje glasbe z dodatnimi
zvočnimi komponentami
Uporaba dodatnih
zvočnih komponent
Poslušate lahko zvočne vsebine iz dodatne
zvočne komponente, priključene na sistem.
Opomba
•• Pred zagonom predvajanja zmanjšajte glasnost
tako, da pritisnete VOLUME – , da preprečite
predvajanje nenadnega glasnega zvoka iz
zvočnikov.
1
Pritisnite gumb AUDIO IN .
2
Povežite dodatno zvočno
komponento s priključkom
AUDIO IN  na enoti tako,
da uporabite zvočni analogni
kabel (ni priložen).
3
Zaženite predvajanje v priključeni
komponenti.
Med predvajanjem prilagajajte glasnost
priključene komponente.
4
Pritisnite VOLUME +/– ,
da nastavite glasnost.
Opomba
•• Sistem bo morda samodejno preklopil
v stanje pripravljenosti, če je glasnost povezane
komponente prenizka. Podrobnosti najdete
v razdelku »Nastavitev funkcije samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti« (stran 26).
20SL
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
Seznanjanje sistema z napravo
BLUETOOTH in poslušanje glasbe
Skladbe, shranjene v napravi BLUETOOTH, lahko predvajate brezžično. Z napravami s funkcijo
NFC (pametni telefoni, tablični računalniki itd.) lahko preprosto vzpostavite povezavo
BLUETOOTH tako, da se z napravo dotaknete sistema.
Zagon postopka seznanjanja
Pri vzpostavljanju povezave med napravama BLUETOOTH se morata napravi predhodno
medsebojno registrirati. Ta postopek, ki se imenuje »seznanjanje«, je treba opraviti pri prvi
povezavi obeh naprav. Pri povezavi že registrirane naprave ni treba znova zagnati postopka
seznanjanja.
Obstajata dva načina seznanjanja: seznanjanje prek funkcije NFC in ročno seznanjanje s funkcijo
BLUETOOTH. Izberite način seznanjanja, ki ustreza vaši napravi.
 Seznanjanje z napravo, ki ne podpira funkcije NFC (stran 22)
Način seznanjanja!
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
Ko preklopite sistem v način za seznanjanje, ga poiščite z napravo
BLUETOOTH, da zaženete postopek seznanjanja.
CMT-SBT20B
Povezava je vzpostavljena.
 Seznanjanje z napravo, ki podpira funkcijo NFC (stran 23)
S pametnim telefonom/tabličnim računalnikom s funkcijo NFC se
preprosto dotaknite sistema. Sistem se bo samodejno vklopil in
zagnal se bo postopek seznanjanja.
Povezava je vzpostavljena.
21SL
Seznanjanje z napravo,
ki ne podpira funkcije NFC
3
Če sistem zahteva vnos gesla, vnesite
»0000«. Če se sistem ne prikaže na
seznamu naprav, znova začnite
s 1. korakom.
Za delovanje te funkcije napravo BLUETOOTH
približajte sistemu na 1 meter.
1
Po končanem seznanjanju se na zaslonu
prikaže »BT AUDIO« , indikator
(BLUETOOTH)  pa preneha utripati.
Pritisnite BLUETOOTH .
Če sistem nima informacij o seznanjanju
(na primer pri uporabi naprave
BLUETOOTH po nakupu sistema), sistem
samodejno preklopi v način seznanjanja.
Na zaslonu utripa »PAIRING« , indikator
(BLUETOOTH)  pa hitro utripa.
2
Vklopite (omogočite) funkcijo
BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH.
Za več informacij glejte navodila za
uporabo, ki so priložena napravi
BLUETOOTH.
Na zaslonu naprave BLUETOOTH se
lahko prikaže seznam najdenih naprav.
Izberite [CMT-SBT20B] (ta sistem).
4
Pritisnite  .
5
Pritisnite VOLUME +/– ,
da nastavite glasnost.
Začne se predvajanje.
Z gumbi na sistemu ali daljinskem
upravljalniku lahko upravljate
predvajanje/začasno zaustavitev
predvajanja (/ ) in pomik nazaj/
naprej (/ ). Zaustavitev
predvajanja in druge funkcije lahko
upravljate z napravo BLUETOOTH.
Poslušanje glasbe iz seznanjene
naprave
Pritisnite BLUETOOTH .
Zadnja povezana naprava bo samodejno
povezana. Če povezave ni mogoče vzpostaviti,
preverite, ali je v napravi BLUETOOTH omogočena
funkcija BLUETOOTH, in nato izberite sistem
(»CMT-SBT20B«), da zaženete postopek povezave.
Preklic postopka seznanjanja
Pritisnite BLUETOOTH MENU , BLUETOOTH
 ali spremenite vir.
Prekinitev povezave BLUETOOTH
1 Pritisnite BLUETOOTH MENU .
2 Pritisnite / , da izberete
»DISCONNECT«, in nato pritisnite
22SL
.
Opomba
Seznanjanje z napravo,
ki podpira funkcijo NFC
Združljivi so tisti pametni telefoni, ki
so opremljeni s funkcijo NFC (združljiv
operacijski sistem: Android™ različice 2.3.3
ali novejše, razen Android 3.x).
Podrobnosti najdete v razdelku »Spletna
mesta za združljive naprave« (stran 36).
Kaj je »NFC«?
NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega
polja) je tehnologija, ki omogoča brezžično
komunikacijo kratkega dosega med različnimi
napravami, kot so mobilni telefoni in oznake
IC. S funkcijo NFC lahko podatke enostavno
prenašate tako, da se dotaknete ustrezne
oznake ali lokacije na napravah, ki so združljive
s funkcijo NFC.
1
Vklopite funkcijo NFC v pametnem
telefonu/tabličnem računalniku.
Za podrobnosti glejte navodila za
uporabo, ki so priložena pametnemu
telefonu/tabličnem računalniku.
2
S pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom se dotaknite oznake
N  na enoti.
Ko pametni
telefon/
tablični
računalnik
prepozna
sistem,
se odzove.
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
•• Če se predvajanje ne zažene, ko pritisnete  
v 4. koraku postopka »Seznanjanje z napravo,
ki ne podpira funkcije NFC« (stran 22), znova
pritisnite   ali zaženite predvajanje
v napravi BLUETOOTH.
•• Delovanje se lahko razlikuje odvisno od naprave
BLUETOOTH.
•• Ta sistem se lahko seznani z do 8 napravami
BLUETOOTH. Če s sistemom seznanite novo
napravo, medtem ko ste postopek seznanjanja
opravili z že 8 napravami, se informacije
o seznanjanju naprave, ki je bila s sistemom
povezana prva, prepišejo z informacijami na
novo seznanjene naprave.
•• Ko so naprave seznanjene, tega postopka ni
potrebno ponavljati. Postopek seznanjanja
morate ponoviti v naslednjih primerih:
–– Informacije o seznanjanju so bile izbrisane
zaradi popravila itd.
–– Informacije o seznanjanju in registraciji s tem
sistemom se izbrišejo iz priključene naprave
BLUETOOTH.
–– Če sistem ponastavite na tovarniške nastavitve,
se izbrišejo vsi podatki o seznanjanju (stran 33).
•• Zvoka tega sistema ni mogoče poslati v zvočnik
BLUETOOTH.
•• Geslo »Passkey« je lahko označeno z besedami
»Passcode«, »PIN code«, »PIN number« ali
»Password« itd.
•• Medtem ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena z določeno napravo BLUETOOTH,
ne morete vzpostaviti povezave BLUETOOTH
z drugo napravo BLUETOOTH. Najprej prekinite
povezavo in nato vzpostavite povezavo
z novo napravo.
•• Sistem podpira samo kodek SBC (Sub Band Codec).
Upoštevajte navodila na zaslonu,
da vzpostavite povezavo. Ko je
povezava BLUETOOTH vzpostavljena,
se na zaslonu prikaže »BT AUDIO« .
23SL
3
Pritisnite  .
4
Pritisnite VOLUME +/– ,
da nastavite glasnost.
Začne se predvajanje.
Z gumbi na sistemu ali daljinskem
upravljalniku lahko upravljate
predvajanje/začasno zaustavitev
predvajanja (/ ) in pomik nazaj/
naprej (/ ). Zaustavitev
predvajanja in druge funkcije lahko
upravljate z napravo BLUETOOTH.
Poslušanje glasbe iz seznanjene
naprave
Opomba
•• Če se predvajanje ne zažene, ko pritisnete 
 v 3. koraku postopka »Seznanjanje z napravo,
ki podpira funkcijo NFC« (stran 23), znova
pritisnite   ali zaženite predvajanje v napravi
BLUETOOTH.
•• V nekaterih državah in regijah aplikacije, ki podpira
funkcijo NFC, morda ne boste mogli prenesti.
•• Pri uporabi funkcije NFC, se postopki seznanjanja,
vklopa sistema in vzpostavljanja povezave
BLUETOOTH samodejno izvedejo ob dotiku
naprave. Vendar pri uporabi funkcije NFC, ko je
sistem izklopljen, se zvok morda ne bo predvajal
od začetka posnetka. Če želite zagnati predvajanje
spet od začetka, pritisnite  , da izberete
posnetek, ali izklopite sistem in se nato s pametnim
telefonom/tabličnim računalnikom znova
dotaknite oznake N , ko spet vklopite sistem.
Pritisnite BLUETOOTH .
Zadnja povezana naprava bo samodejno
povezana. Če povezave ni mogoče vzpostaviti,
preverite, ali je v napravi BLUETOOTH omogočena
funkcija BLUETOOTH, in nato izberite sistem
(»CMT-SBT20B«), da zaženete postopek povezave.
Prekinitev povezave BLUETOOTH
Z napravo se znova dotaknite oznake N 
na enoti.
Nasvet
•• Če se pametni telefon/tablični računalnik
kljub dotiku z enoto ne odzove, vanj prenesite
aplikacijo »NFC Easy Connect« in jo zaženite. Nato
se znova dotaknite enote. »NFC Easy Connect«
je brezplačna aplikacija, ki se uporablja izključno
z operacijskim sistemom Android. Optično
preberite naslednjo kodo 2D.
•• Če se s pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom s funkcijo NFC dotaknete sistema,
ko je ta že povezan z drugo napravo BLUETOOTH,
sistem prekine to povezavo in vzpostavi
povezavo s pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom.
•• Če se z napravo dotaknete oznake N , medtem
ko sistem bere podatke s CD-ja ali iz naprave
USB, se lahko povezava BLUETOOTH prekine.
Počakajte, da sistem prebere podatke, nato pa se
ga dotaknite z napravo.
24SL
Brisanje podatkov
o seznanjanju
Če želite izbrisati podatke o seznanjanju,
ponastavite sistem na tovarniške nastavitve
tako, da upoštevate naslednji postopek.
1
Hkrati na enoti pridržite gumba
FUNCTION  in  , dokler se
na zaslonu ne prikaže »RESET« .
Opomba
•• Če se podatki o seznanjanju za seznanjeno
napravo izbrišejo, uporaba te naprave ne bo
mogoča, razen če znova izvedete postopek
seznanjanja.
•• Če ponastavite sistem na tovarniške nastavitve,
se poleg podatkov o seznanjanju izbrišejo
tudi vse uporabniške nastavitve, kot so
prednastavljene radijske postaje, časovnik in ura.
Seznanjanje dodatnih
naprav
Ta sistem se lahko seznani in shrani podatke
o seznanjanju z največ 8 napravami
BLUETOOTH.
Če naprava nima funkcije NFC:
1 Pritisnite BLUETOOTH MENU ,
z gumboma /  izberite »PAIRING«
in nato pritisnite .
2 Upoštevajte postopek v korakih 2-3
v razdelku »Seznanjanje z napravo,
ki ne podpira funkcije NFC« (stran 22),
da izvedete seznanjanje.
Izvedba seznanjanja s pritiskom gumba
na enoti
1 Pritiskajte FUNCTION , da izberete
»BT AUDIO«.
2 Pridržite gumb FUNCTION , dokler
3 Upoštevajte postopek v korakih 2-3
v razdelku »Seznanjanje z napravo,
ki ne podpira funkcije NFC«
(stran 22), da izvedete seznanjanje.
Nasvet
•• Če želite vzpostaviti povezavo BLUETOOTH z na
novo seznanjeno napravo, medtem ko je sistem
povezan z drugo napravo, najprej prekinite
povezavo BLUETOOTH z napravo, ki jo trenutno
uporabljate, in nato vzpostavite povezavo z novo
napravo.
Če ima naprava funkcijo NFC:
Upoštevajte navodila v razdelku
»Seznanjanje z napravo, ki podpira funkcijo
NFC« (stran 23), da izvedete postopek
seznanjanja za novo napravo.
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
indikator (BLUETOOTH)  ne začne
hitro utripati.
25SL
Dodatne informacije
Nastavitev funkcije
samodejnega
preklopa v stanje
pripravljenosti
Sistem samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, če ga ne uporabljate
približno 15 minut ali če izhod zvočnega
signala ni nastavljen (funkcija samodejnega
načina pripravljenosti).
Privzeto se vklopi funkcija samodejnega
načina pripravljenosti.
1
Pritisnite / , da vklopite
sistem.
2
3
Nastavitev stanja
pripravljenosti
povezave
BLUETOOTH
Če je omogočeno stanje pripravljenosti
BLUETOOTH, sistem preklopi v stanje čakanja
na vzpostavljeno povezavo BLUETOOTH,
tudi ko je izklopljen. Ta funkcija je privzeto
onemogočena.
1
Pritisnite BLUETOOTH MENU .
Pridržite gumb /  več kot
3 sekunde.
2
Pritisnite / , da izberete
»BT: STBY«, in nato pritisnite .
Ko se prikaže »AUTO STANDBY OFF«
(funkcija samodejnega načina
pripravljenosti je izklopljena)
ali »AUTO STANDBY ON«
(funkcija samodejnega načina
pripravljenosti je vklopljena),
spustite gumb.
3
Pritisnite / , da izberete »ON«
ali »OFF«, in nato pritisnite .
4
Za izklop sistema pritisnite gumb
/ .
Nasvet
•• Ko sistem preklopi v stanje pripravljenosti, se
na zaslonu prikaže napis »STANDBY«, ki 8-krat
utripne .
Opomba
•• Sistem morda ne bo samodejno preklopil v stanje
pripravljenosti v naslednjih primerih:
–– ko uporabljate funkcijo sprejemnika
–– ko je zaznan zvočni signal
–– med predvajanjem zvočnih skladb ali datotek
–– ko uporabljate časovnik za predvajanje ali
izklopni časovnik
26SL
•• Sistem znova odšteva čas (15 minut) do preklopa
v stanje pripravljenosti v teh primerih:
–– ko je povezana in aktivna naprava USB
–– ko je na daljinskem upravljalniku ali enoti
pritisnjen gumb
Ko je sistem izklopljen, indikator
(BLUETOOTH) počasi utripa.
Nasvet
•• Ko je ta način nastavljen na »ON«, se sistem
vklopi samodejno in glasbo lahko poslušate tako,
da v napravi BLUETOOTH vzpostavite povezavo
BLUETOOTH.
•• Onemogočite stanje pripravljenosti povezave
BLUETOOTH, če želite zmanjšati porabo energije
v stanju pripravljenosti.
Opomba
•• Če sistem nima informacij o seznanjanju, ta način
ni na voljo. Če želite uporabiti ta način, mora
sistem biti povezan z napravo in imeti njene
informacije o seznanjanju.
Vklop/izklop
Prilagajanje zvoka
brezžičnega signala
BLUETOOTH
Želeni zvok lahko prilagodite tako,
da izberete različne sloge in spremenite
učinkovitost nizkotonskega zvoka.
Signal BLUETOOTH lahko upravljate,
ko je sistem vklopljen. Signal BLUETOOTH
je privzeto vklopljen.
1
2
3
Pritisnite / , da vklopite
sistem.
Na enoti hkrati pritisnite in
pridržite gumba   in  
za 5 sekund.
Nasvet
•• Če je ta možnost nastavljena na »BT OFF«,
funkcija BLUETOOTH ni na voljo.
•• Če se enote dotaknete s pametnim telefonom/
tabličnim računalnikom s funkcijo NFC, ko je
ta nastavitev izklopljena, se sistem vklopi in ta
nastavitev se nastavi na »BT ON«.
•• Če je ta možnost izključena, stanja pripravljenosti
BLUETOOTH ni mogoče nastaviti.
•• Če je ta možnost izključena, sistema in naprave
BLUETOOTH ni mogoče seznaniti.
Pritiskajte gumb EQ , da izberete želeni
zvok med naslednjimi slogi:
»R AND B/HIP HOP«, »FLAT«, »POP«,
»JAZZ«, »ROCK«, »CLASSIC«.
Nasvet
•• Privzeta nastavitev je »R AND B/HIP HOP«.
Spreminjanje učinkovitosti
nizkotonskega zvoka
Pritisnite MEGA BASS .
Z vsakim pritiskom funkcijo vklopite
(»BASS ON«) in izklopite (»BASS OFF«).
Nasvet
•• Privzeta nastavitev je »BASS ON«.
Dodatne informacije
Ko se prikaže »BT OFF« (brezžični
signal BLUETOOTH je izklopljen)
ali »BT ON« (brezžični signal
BLUETOOTH je vklopljen),
spustite gumb.
Izbira želenega zvoka
27SL
Uporaba časovnikov
1
Pripravite vir zvoka in nato
pritisnite VOLUME +/– ,
da prilagodite glasnost.
2
Z gumbom TIMER MENU 
preklopite v način za nastavitev
časovnika.
3
Pritisnite / , da izberete
»PLAY SET«, in nato pritisnite
Sistem omogoča uporabo izklopnega
časovnika in časovnika za predvajanje.
Opomba
•• Izklopni časovnik ima prednost pred časovnikom
za predvajanje.
Nastavitev izklopnega
časovnika
Na zaslonu se prikaže »ON TIME« in
prične utripati indikator ure .
Sistem se samodejno izklopi ob določeni uri.
1
Pritiskajte gumb SLEEP ,
da izberete želeni čas.
Izberete lahko od »SLEEP 90« (90 minut)
do »SLEEP 10« (10 minut) ali »AUTO«.
Z vsakim pritiskom gumba se nastavitev
zmanjša za 10 minut. Če izberete možnost
»AUTO«, se sistem samodejno izklopi, ko
se konča predvajanje datotek s CD-ja ali iz
naprave USB ali ko preteče 100 minut.
4
5
Pritiskajte SLEEP , da izberete »OFF«.
Nastavitev časovnika za
predvajanje
Ploščo CD, napravo USB ali radio lahko
poslušate ob prednastavljenem času.
Opomba
•• Uro morate nastaviti pred nastavitvijo časovnika
(stran 10).
Pritiskajte / , da nastavite
minute, in nato pritisnite .
Na zaslonu se prikaže »OFF TIME« in
prične utripati indikator ure . Na enak
način nastavite ure in minute za končni
čas časovnika za predvajanje.
Nasvet
Preklic izklopnega časovnika
Pritiskajte / , da nastavite
uro, in nato pritisnite .
Na zaslonu utripa indikator minut .
•• Če želite preveriti preostali čas izklopnega
časovnika, znova pritisnite gumb SLEEP .
•• Izklopni časovnik deluje, tudi če ura sistema ni
nastavljena.
28SL
.
6
Pritisnite / , da izberete
želeni vir zvoka, in nato
pritisnite .
Prikaže se potrditveni zaslon časovnika
za predvajanje.
7
Za izklop sistema pritisnite
gumb / .
Nasvet
•• Če je vir zvoka radio, poiščite radijsko postajo,
preden izklopite sistem (stran 15).
•• Če želite nastavitev časovnika spremeniti,
uporabite isti postopek.
•• Časovnik za predvajanje je nastavljen, dokler ga
ročno ne prekličete.
Opomba
•• Sistem se vklopi natanko ob času, ki je nastavljen
v časovniku za predvajanje. Če je vir zvoka CD,
plošča MP3/WMA ali USB, lahko traja nekaj časa,
da se predvajanje zažene.
•• Če je sistem ob prednastavljenem času že
vklopljen, časovnik za predvajanje ne deluje.
•• Če je kot vir zvoka za časovnik za predvajanje
izbrana radijska postaja, se za časovnik za
predvajanje uporabi nazadnje nastavljena
frekvenca. Če spremenite radijsko frekvenco po
nastavitvi časovnika, se spremeni tudi nastavitev
radijske postaje za časovnik.
Preverjanje nastavitve
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite / , da izberete »SELECT«,
in nato pritisnite
.
3 Pritisnite / , da izberete »PLAY SEL«,
in nato pritisnite
.
Na zaslonu  se prikaže nastavitev časovnika.
Preklic časovnika
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite / , da izberete »SELECT«,
in nato pritisnite
.
in nato pritisnite
.
Namen
Pritisnite
Sprememba
podatkov na
zaslonu*
Pritiskajte DISPLAY ,
ko je sistem vklopljen.
Prikaz ure, ko je
sistem izklopljen
Pritiskajte DISPLAY ,
ko je sistem izklopljen.
Ura se prikaže za 8 sekund.
* Ogledate si lahko npr. informacije o plošči
CD-DA/MP3/WMA ali napravi USB, kot je številka
skladbe, ime datoteke/mape, ime albuma,
ime izvajalca in preostali čas predvajanja.
Ogledate si lahko tudi podatke o postaji DAB/
DAB+, kot so ime storitve, oznaka kanala,
podatki DLS (Dynamic Label Segment) in oznaka
glasbene skupine.
Opombe o podatkih na zaslonu
•• Znaki, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot
»_«.
•• Podatki, ki niso prikazani:
–– skupni čas predvajanja za ploščo MP3/WMA in
napravo USB,
–– preostali čas predvajanja za datoteko MP3/WMA,
–– podatki o oznaki WMA (naslov skladbe/naslov
albuma/ime izvajalca).
•• Podatki, ki niso pravilno prikazani:
–– pretečeni čas predvajanja za datoteko MP3/
WMA s spremenljivo bitno hitrostjo (VBR),
–– imena map in datotek, ki niso v razširitveni
obliki zapisa ISO9660 Level 1, Level 2 ali Joliet.
•• Prikazani podatki:
–– preostali čas predvajanja skladbe,
–– podatki o oznaki ID3 za datoteke MP3, kadar
se uporabljajo oznake ID3 različice 1 in 2 (če se
za isto datoteko MP3 uporabljata obe različici,
ima prednost prikaz podatkov o oznaki ID3
različice 2),
–– največ 64 znakov za podatke o oznaki ID3, pri
čemer je dovoljena uporaba velikih črk (od A do
Z), številk (od 0 do 9) in simbolov (< > +, [ ] \ _).
–– največ 17 znakov v imenu storitve, največ
64 znakov v podatkih DLS (Dynamic Label
Segment) in največ 17 znakov v oznaki glasbene
skupine, pri čemer je dovoljena uporaba velikih
črk (od A do Z), številk (od 0 do 9) in simbolov
(< > +, [ ] \ _).
Dodatne informacije
3 Pritisnite / , da izberete »OFF«,
Spreminjanje
zaslonskega prikaza
29SL
Splošno
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če med uporabo sistema nastane težava,
pred posvetovanjem z lokalnim prodajalcem
izdelkov Sony izvedite spodaj opisani
postopek. Če se prikaže sporočilo o napaki,
naredite opombo o vsebini za referenco.
1
2
Preverite, ali je napaka navedena
na seznamu v tem razdelku
»Odpravljanje težav«.
Preverite informacije na spletnih
mestih za podporo strankam.
Za uporabnike v Evropi:
http://www.sony.eu/support
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
http://www.sony-asia.com/support
3
Na teh spletnih mestih so na voljo
najnovejše informacije o podpori in
odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja.
Če po izvedbi postopkov v 1. in 2.
koraku še vedno ni mogoče
odpraviti težave, se obrnite na
lokalnega prodajalca izdelkov Sony.
Če se odločite dati izdelek v popravilo,
ga dostavite skupaj s celotnim
sistemom (glavno enoto, daljinskim
upravljalnikom in zvočnikoma).
Ta izdelek je sistemski izdelek, zato je pri
popravilu treba pregledati celoten sistem.
Če se na zaslonu prikaže sporočilo
»PROTECT« 
Takoj izključite napajalni kabel in, ko napis
»PROTECT« izgine, preverite naslednje.
•• Poskrbite, da kabla zvočnika + in – nista
v kratkem stiku.
•• Poskrbite, da pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine sistema ni oviran.
Ko preverite zgoraj navedene opombe in
se prepričate, da ni težav, znova priključite
napajalni kabel in vklopite sistem.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
30SL
Sistem se ne vklopi.
CCNapajalni kabel mora biti pravilno vključen
v električno vtičnico.
Sistem nepričakovano preklopi v stanje
pripravljenosti.
CCTo ne pomeni, da gre za okvaro. Če sistema ne
uporabljate približno 15 minut ali če ni izhoda
zvočnega signala, sistem samodejno preklopi
v stanje pripravljenosti. Glejte »Nastavitev
funkcije samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti« (stran 26).
Nastavitev ure ali odštevalnika časa za
predvajanje se nepričakovano prekliče.
CCČe se v roku približno ene minute ne izvede
noben postopek, se nastavitev ure ali
odštevalnika časa za predvajanje samodejno
prekliče. Znova izvedite postopek od začetka.
Zvok se ne predvaja.
CCAli je med priključkoma + in – kabla zvočnika
nastal kratek stik?
CCAli uporabljate izključno priložena zvočnika?
CCAli je pretok zraka skozi prezračevalne odprtine
sistema oviran?
CCPovečajte glasnost naprave.
CCPrepričajte se, da je zunanja komponenta
pravilno povezana s priključkom AUDIO IN ,
funkcijo pa nastavite na AUDIO IN.
CCIzbrana postaja je morda začasno zaustavila
oddajanje signala.
Zvok se predvaja prek enega kanala ali
glasnost predvajanega zvoka prek levega in
desnega kanala ni enaka.
CCPostavite zvočnika v kar najbolj simetričen
položaj.
CCPriključite izključno priložena zvočnika.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
CCOdmaknite sistem od virov šuma.
CCNapajalni kabel sistema vključite v drugo
električno vtičnico.
CCPriporočamo, da uporabite napajalni kabel
s filtrom za šum (ni priložen).
Daljinski upravljalnik ne deluje.
CCOdstranite morebitne predmete med
daljinskim upravljalnikom in senzorjem  na
enoti ter postavite enoto stran od virov
fluorescentne svetlobe.
CCDaljinski upravljalnik usmerite proti senzorju
za daljinski upravljalnik  na enoti.
CCDaljinski upravljalnik približajte sistemu.
CCZamenjajte baterijo z novo.
Predvajalnik plošč
Plošča ali datoteka se ne predvaja.
CCPlošča ni dokončno posneta (plošča CD-R ali
CD-RW, na katero je mogoče dodati podatke).
Zvok se med predvajanjem prekinja ali
plošče ni mogoče predvajati.
CCPlošča je umazana ali spraskana. Če je plošča
umazana, jo očistite.
CCOdmaknite sistem od vira tresljajev (na primer
na vrh stabilnega stojala).
CCPostavite zvočnika stran od sistema ali na
ločeni stojali. Pri glasnem predvajanju zvoka se
lahko predvajanje prekinja zaradi tresljajev
zvočnikov.
CCNačin predvajanja nastavite na »OFF«
(običajni način predvajanja) (stran 12).
Predvajanje se začne pozneje kot običajno.
CCPlošče, ki jih lahko sistem začne predvajati
z zakasnitvijo:
•• plošča, posneta z zapleteno drevesno
strukturo
•• plošča, posneta v formatu za več sej
•• plošča z velikim številom map
Za več informacij o združljivih napravah USB
glejte »Spletna mesta za združljive naprave«
(stran 36).
Priključena je nepodprta naprava USB.
CCLahko se pojavijo naslednje težave.
•• Sistem ne prepozna naprave USB.
•• Ta sistem ne prikazuje imen datotek ali map.
•• Predvajanje ni mogoče.
•• Prekinjanje predvajanja zvoka.
•• Sliši se šum.
•• Zvok je popačen.
Zvok se ne predvaja.
CCNaprava USB ni pravilno priključena. Izklopite
sistem in znova priključite napravo USB.
Sliši se šum, zvok preskakuje ali je popačen.
CCPriključena je nepodprta naprava USB.
Priključite podprto vrsto naprave USB.
CCIzklopite sistem in znova priključite napravo
USB, nato sistem znova vklopite.
CCZvočni podatki vključujejo šum oziroma so
popačeni. Šum je morda nastal pri ustvarjanju
zvočnih podatkov zaradi pogojev računalnika.
Znova ustvarite zvočne podatke.
CCPri šifriranju podatkov je bila uporabljena nizka
bitna hitrost. V napravo USB pošljite datoteke,
šifrirane z višjo bitno hitrostjo.
Odpravljanje težav
Sistem predvajanja ne začne s prvim
posnetkom ali datoteko.
Naprava USB
Na zaslonu je dalj časa prikazano sporočilo
»SEARCH« (Branje) ali traja dolgo, da se
predvajanje začne.
CCPostopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih.
•• V napravi USB je večje število map ali datotek.
•• Datotečna struktura je zelo zapletena.
•• Na voljo ni zadosti pomnilnika.
•• Notranji pomnilnik je fragmentiran.
31SL
Ime datoteke ali mape (ime albuma) ni
pravilno prikazano.
CCSistem lahko prikaže naslednje kode znakov:
•• velike črke (A–Z),
•• številke (0–9),
•• simboli (< > +, [ ] \ _).
Drugi znaki so prikazani kot »_«.
Datotek ni mogoče predvajati.
CCPripone zvočnih datotek so morda nepravilne.
Spodaj so navedene pripone, ki jih podpira ta
sistem:
– MP3: pripona ».mp3«
– WMA: pripona ».wma«
CCZvočne datoteke morda niso bile ustvarjene
v obliki zapisa MP3/WMA.
Sistem ne prepozna naprave USB.
CCPodprte so samo naprave za shranjevanje USB
CCIzklopite sistem in znova priključite napravo
CCČe uporabljate napravo za shranjevanje USB
CCMorda je priključena nezdružljiva naprava USB.
CCNaprava USB ne deluje pravilno. Informacije
CCDatotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli,
USB, nato sistem znova vklopite.
o tem, kako odpraviti to težavo, so na voljo
v priročniku za uporabo, ki je bil priložen
napravi USB.
Prikaže se sporočilo »OVER CURRENT«.
CCSistem je zaznal težavo glede jakosti
električnega toka skozi vrata (USB) .
Izklopite sistem in odstranite napravo USB
iz vrat (USB) . Preverite, ali naprava USB
deluje pravilno. Če je to sporočilo še vedno
prikazano, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Predvajanje se ne začne.
CCIzklopite sistem in znova priključite napravo
USB, nato sistem znova vklopite.
CCMorda je priključena nezdružljiva naprava USB.
Sistem ne začne predvajati prve od datoteke
naprej.
CCNačin predvajanja nastavite na »OFF«
(običajni način predvajanja) (stran 12).
Naprave USB ni mogoče polniti.
CCNaprava USB mora biti varno priključena
v vrata
(USB) .
CCSistem morda ne podpira te naprave USB.
CCPolnjenje baterij morda ne bo mogoče,
odvisno od specifikacij naprave USB.
CCIzključite napravo USB in jo znova vključite.
Podrobnosti o stanju polnjenja naprave USB so
na voljo v priročniku za uporabo naprave USB.
32SL
z datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32.*
z več particijami, je mogoče predvajati samo
zvočne datoteke na prvi particiji.
ni mogoče predvajati.
* Ta sistem podpira datotečna sistema FAT16 in
FAT32, vendar ju nekatere naprave za shranjevanje
USB morda ne podpirajo. Za več informacij
preberite priročnik za uporabo naprave za
shranjevanje USB ali pa se obrnite na proizvajalca.
Radio
Sliši se glasno šumenje/brnenje ali sistem ne
sprejema signalov radijskih postaj.
CCPreverite, ali je antena ustrezno priključena.
CCPoiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata
dober sprejem, in znova namestite anteno
(stran 9).
CCČe se želite izogniti šumu pri predvajanju
zvoka, postavite anteni stran od enote ali
drugih komponent AV.
CCIzklopite električno opremo v bližini sistema.
Hkrati se sliši več radijskih postaj.
CCPoiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata
dober sprejem, in znova namestite anteno
(stran 9).
CCKable antene povežite s kupljenimi sponkami
za kable in prilagodite njihovo dolžino.
Sprejem signala radijske postaje DAB/DAB+
ni ustrezen.
Zvok preskakuje, niha ali pa je prekinjena
povezava.
CCPreverite, ali so vse antene ustrezno
CCSistem in naprava BLUETOOTH sta preveč
priključene (stran 9), in nato izvedite
postopek samodejnega iskanja postaj DAB.
Glejte »Ročni zagon samodejnega iskanja
postaj DAB« (stran 16).
CCTrenutna storitev DAB/DAB+ morda ni na voljo.
Z gumbom PRESET+/PRESET–  izberite
drugo storitev.
CCČe ste sistem prestavili na drugo mesto, so se
nekatere storitve/frekvence morda spremenile,
zato sprejem signalov, ki se običajno oddajajo,
morda ne bo mogoč.
Če želite znova registrirati vsebine oddajanih
signalov, zaženite postopek samodejnega
iskanja postaj DAB (stran 16). (Z izvedbo tega
postopka izbrišete vse predhodno shranjene
prednastavljene postaje.)
Naprava BLUETOOTH
Postopka seznanjanja ni mogoče izvesti.
CCNapravo BLUETOOTH postavite bližje sistemu.
CCČe so v bližini sistema še druge naprave
BLUETOOTH, seznanjanje morda ne bo
mogoče. V tem primeru druge naprave
BLUETOOTH izklopite.
CCPrepričajte se, da vnesete pravilno geslo, ko
Povezava ni mogoča.
CCNaprava BLUETOOTH, ki ste jo želeli povezati,
ne podpira profila A2DP in je ni mogoče
povezati s sistemom.
CCOmogočite funkcijo BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH.
CCVzpostavite povezavo iz naprave BLUETOOTH.
CCPodatki o seznanjanju oz. registraciji so bili
izbrisani. Znova opravite postopek
seznanjanja.
CCIzbrišite informacije o registriranju seznanjanja
za napravo BLUETOOTH (stran 24) in znova
izvedite postopek seznanjanja (stran 21).
fizične ovire, jih odstranite ali zaobidite.
CCČe je v bližini oprema, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, kot na primer
brezžični LAN, druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
Zvoka naprave BLUETOOTH ni mogoče slišati
prek tega sistema.
CCNajprej povečajte glasnost naprave
BLUETOOTH, nato pa prilagodite glasnost
z gumboma VOLUME +/– .
Sliši se glasno brnenje, šum ali popačeni zvok.
CCČe so med sistemom in napravo BLUETOOTH
fizične ovire, jih odstranite ali zaobidite.
CCČe je v bližini oprema, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, kot na primer
brezžični LAN, druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
CCZmanjšajte glasnost povezane naprave
BLUETOOTH.
Ponastavitev sistema na
tovarniške nastavitve
Če sistem še vedno ne deluje pravilno,
ga ponastavite na tovarniške nastavitve.
1 Pritisnite / , da vklopite sistem.
2 Hkrati na enoti pridržite gumba FUNCTION
 in  , dokler se na zaslonu ne prikaže
»RESET« .
Vse uporabniške nastavitve, kot so
prednastavljene radijske postaje, časovnik
in ura, ter podatki o seznanjanju naprav
BLUETOOTH se izbrišejo.
Če težave po upoštevanju vseh zgoraj navedenih
navodil ni mogoče odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Odpravljanje težav
izbirate številko modela (ta sistem) v napravi
BLUETOOTH (stran 22).
oddaljena.
CCČe so med sistemom in napravo BLUETOOTH
Opomba
•• Če enoto odvržete ali jo predate drugi osebi,
jo zaradi varnosti ponastavite.
33SL
Sporočila
Med delovanjem se lahko pojavijo ali
začnejo utripati naslednja sporočila.
COMPLETE
Postopek prednastavitve postaj se je
pravilno zaključil.
DISC ERR
Vstavili ste ploščo, ki je sistem ne more
predvajati, na primer CD-ROM, ali pa ste
poskušali predvajati nepodprto datoteko.
FULL
Poskušali ste programirati več kot 64
posnetkov ali datotek.
NO DISC
V predvajalniku ni plošče ali pa je vstavljena
plošča, ki je sistem ne more naložiti.
NO FILE
V napravi USB ali na plošči ni datotek, ki bi jih
sistem lahko predvajal.
NOPRESET (samo za DAB/DAB+)
V sistemu ni prednastavljenih postaj.
NO SERV (samo za DAB/DAB+)
V državi, kjer uporabljate sistem, ni na voljo
podprtega oddajanja signalov DAB/DAB+.
NO STEP
Ni programiranih posnetkov/datotek za
programirano predvajanje ali pa so izbrisani
vsi programirani posnetki/datoteke.
NO TEXT (samo za DAB/DAB+)
Sprejeta storitev ne vključuje besedilnih
podatkov.
NO USB
Na sistem ni priključena nobena naprava
USB, priključena naprava USB je bila
odstranjena ali pa sistem ne podpira
naprave USB.
OVER CURRENT
Sistem je zaznal nadtok v priključeni napravi
USB. Napravo USB izključite iz vrat, nato pa
izklopite in znova vklopite sistem.
34SL
PLS STOP
Med predvajanjem z vklopljeno funkcijo
CD ali USB ste poskusili spremeniti način
predvajanja.
READING
Sistem bere podatke s CD-ja. Nekateri gumbi
v postopku branja medija ne delujejo.
SEARCH
Sistem išče podatke v napravi USB. Nekateri
gumbi med iskanjem ne delujejo.
TIME NG
Nastavljeni čas zaustavitve predvajanja je
enak času začetka predvajanja.
TUNING
Sistem išče radijsko postajo. Nekateri gumbi
v postopku nastavitve postaje ne delujejo.
Varnost
Previdnostni ukrepi/tehnični podatki
Previdnostni ukrepi
Plošče, ki jih LAHKO predvaja ta sistem
•• Avdio CD
•• CD-R/CD-RW (zvočni podatki skladb
CD-DA in datoteke MP3/WMA)
•• 8-centimetrske plošče
Ne uporabljajte praznih plošč CD-R/CD-RW,
ker se lahko poškodujejo.
Plošče, ki jih ta sistem NE MORE predvajati
Opomba o ploščah CD-DA/MP3/WMA
•• Pred predvajanjem očistite ploščo s čistilno
krpo v smeri od sredine navzven.
•• Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil, kot so
bencin, razredčila ali komercialna čistila, ali
antistatičnih razpršilnikov, ki so namenjeni
čiščenju vinilnih gramofonskih plošč.
•• Plošč ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot
so toplozračne cevi, in jih ne puščajte
v notranjosti avtomobilov, izpostavljenih
neposredni sončni svetlobi.
Postavitev
•• Sistema ne postavljajte na neravno
površino ali na slabo prezračeno mesto
in ga ne izpostavljajte izredno visokim ali
nizkim temperaturam, prahu, umazaniji,
vlagi, tresljajem, neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom svetlobe.
•• Sistema ne postavljajte v bližino svetil.
Toplota, ki jo oddajajo svetila, lahko
poškoduje ohišje in povzroči okvaro
sistema.
•• Pri postavljanju sistema na obdelano
površino (na primer z voskom, oljem,
polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni,
da ne nastanejo madeži ali se ne razbarva
površina.
•• Na sistem ne polagajte težkih predmetov.
•• Če sistem prenesete s hladnega na toplo
mesto ali če ga postavite v zelo vlažen
prostor, se lahko na leči sistema nabere
kondenzirana vlaga, ki lahko povzroči
nepravilno delovanje sistema. V tem
primeru odstranite ploščo in pustite
sistem vklopljen približno eno uro, da
vlaga izhlapi. Če po sistem tudi po daljšem
času ne deluje, se obrnite na lokalnega
prodajalca izdelkov Sony.
Segrevanje
•• Povsem običajno je, da se enota med
polnjenjem ali daljšim delovanjem
segreva, zato ni razloga za preplah.
•• Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi sistema
se ne dotikajte ohišja, ker je lahko vroče.
•• Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Previdnostni ukrepi/tehnični podatki
•• CD-ROM
•• Plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete
v obliki glasbenega CD-ja in niso v skladu
z zapisom ISO9660 Level 1/Level 2 ali Joliet
•• Plošče CD-R/CD-RW za več sej, katerih
snemanje ni končano s funkcijo
»končanja seje«
•• Plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo
kakovostjo zapisovanja, umazane ali
opraskane plošče CD-R/CD-RW ali plošče
CD-R/CD-RW, posnete z nezdružljivo
napravo za snemanje
•• Nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW
•• Plošče z datotekami, ki niso posnete
v obliki MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA
•• Plošče neobičajne oblike (na primer
v obliki srca, kvadrata ali zvezde)
•• Plošče s pritrjenim lepilnim trakom,
papirjem ali nalepko
•• Izposojene ali rabljene plošče, pri katerih se
lepilo razteza izpod nameščenega tesnila
•• Plošče z oznakami, natisnjenimi s črnilom,
ki je lepljivo na otip
•• Če sistema ne nameravate uporabljati
dlje časa, odklopite napajalni kabel iz
električne vtičnice. Sistem odklopite tako,
da kabel držite za vtikač. Ne vlecite kabla.
•• Če v ohišje sistema pade predmet ali če
vanj uide tekočina, izključite sistem. Pred
vnovično uporabo mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
•• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
35SL
Zvočniški sistem
Ta zvočniški sistem nima magnetne zaščite,
zato je lahko slika na bližnjih televizorjih
popačena. V tem primeru izklopite televizor,
počakajte 15–30minut, nato pa ga znova
vklopite. Če se slika ne izboljša, premaknite
zvočnika stran od televizorja.
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo
z blago raztopino čistila. Ne uporabljajte
grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil,
kot so razredčila, bencin ali alkohol.
Premikanje sistema
Pred premikanjem sistema odstranite ploščo
in odklopite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
Ravnanje s ploščami
•• Če želite, da plošča ostane čista, se je
dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte se
površine.
•• Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega
traku.
•• Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in jih ne puščajte v avtu,
parkiranem na neposredni sončni svetlobi,
saj se lahko notranjost avtomobila močno
segreje.
Spletna mesta za
združljive naprave
Na spodnjih spletnih mestih poiščite
najnovejše informacije o združljivih
napravah USB in BLUETOOTH.
Za uporabnike v Evropi:
http://www.sony.eu/support
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/support
36SL
Brezžična
tehnologija
BLUETOOTH
Brezžična tehnologija BLUETOOTH je
brezžična tehnologija kratkega dosega,
ki omogoča brezžično prenašanje podatkov
med digitalnimi napravami, kot sta
računalnik in digitalni fotoaparat. Brezžična
tehnologija BLUETOOTH deluje v obsegu
desetih metrov.
Običajno se povežeta dve napravi, nekatere
naprave pa je mogoče povezati z več
napravami hkrati.
Za povezavo ne potrebujete kabla in naprav
ni treba usmeriti eno proti drugi kot pri
infrardeči tehnologiji. Napravo lahko na
primer uporabljate tudi, če jo imate v torbi
ali žepu.
Standard BLUETOOTH je mednarodni
standard, ki ga podpira več tisoč podjetij
po vsem svetu in ga uporabljajo različna
podjetja po svetu.
Podprte različice in profili BLUETOOTH
Profil se nanaša na standardno skupino
zmogljivosti za različno zmogljive izdelke
BLUETOOTH. Podrobnosti o podprtih
različicah in profilih BLUETOOTH so na voljo
v poglavju »Tehnični podatki« (stran 38).
Opomba
•• Če želite uporabljati napravo BLUETOOTH,
ki je povezana s tem sistemom, mora naprava
podpirati enak profil kot sistem. Čeprav ima
naprava enak profil kot sistem, se lahko funkcije
naprave BLUETOOTH razlikujejo glede na
specifikacije naprave.
•• Zaradi lastnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH
se v primerjavi s predvajanjem zvoka na prenosni
napravi vsebina lahko predvaja z zamikom.
Obseg za učinkovito komunikacijo
Naprave BLUETOOTH uporabljajte na
medsebojni razdalji do desetih metrov
(brez vmesnih ovir).
Obseg za učinkovito komunikacijo med
napravami je lahko manjši pod temi pogoji:
–– Ko je med napravama s povezavo
BLUETOOTH oseba, kovinski predmet,
zid ali druga ovira
–– Na mestih, kjer je nameščen brezžični LAN
–– okrog mikrovalovnih pečic, ki so v uporabi,
–– na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi.
Motnje, ki jih povzročajo druge naprave
Naprave BLUETOOTH in brezžična povezava
LAN (IEEE802.11b/g) uporabljajo enak
frekvenčni pas (2,4 GHz). Če napravo
BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave,
ki se lahko poveže z brezžično povezavo LAN,
lahko pride do elektromagnetnih motenj.
Posledično je lahko hitrost prenosa podatkov
nižja, slišite lahko šume ali pa povezave
ni mogoče vzpostaviti. Če se to zgodi,
poskusite naslednje:
–– sistem in napravo BLUETOOTH poskusite
povezati vsaj 10 metrov stran od opreme
z brezžično povezavo LAN;
–– ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
v območju desetih metrov izklopite vso
opremo z brezžično povezavo LAN.
Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem, lahko
vplivajo na delovanje nekaterih medicinskih
naprav. Ker motnje zaradi radijskih valov
lahko povzročijo okvaro, sistem in napravo
BLUETOOTH vedno izklopite na teh mestih:
–– v bolnišnicah, na vlakih, letalih,
–– blizu avtomatskih vrat ali požarnih alarmov.
Previdnostni ukrepi/tehnični podatki
Motnje, ki jih enota povzroča drugim
napravam
Opomba
•• Ta sistem podpira varnostne funkcije, ki so
v skladu s specifikacijami BLUETOOTH z namenom
zagotavljanja varnosti v času komuniciranja
s tehnologijo BLUETOOTH. Ta varnost pa je lahko
nezadostna, odvisno od vsebin nastavitev in
drugih dejavnikov, zato bodite previdni vedno,
kadar komunicirate prek tehnologije BLUETOOTH.
•• Podjetje Sony ne odgovarja za kakršno koli
nastalo škodo ali izgubo, ki je posledica uhajanja
informacij v času komunikacije prek tehnologije
BLUETOOTH.
•• Komunikacija BLUETOOTH z vsemi napravami
BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta enota,
ni nujno zagotovljena.
•• Naprave BLUETOOTH, ki so povezane s tem
sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, ki jo je predpisalo podjetje
Bluetooth SIG, Inc. Da naprave ustrezajo
specifikaciji, morajo biti potrjene. Četudi je
naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH,
lahko v posameznih primerih značilnosti ali
specifikacije naprave BLUETOOTH ne dopustijo
povezovanja ali posledično pomenijo drugačne
načine upravljanja, drugačen zaslon in delujejo
na drugačen način.
•• Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je povezana
s tem sistemom, od okolja, v katerem poteka
komunikacija, ter od ostalih pogojev, se lahko
pojavijo šumi in zvok je lahko odrezan.
37SL
Tehnični podatki
Ojačevalnik
Izhodna moč (nazivna):
5.2 + 5.2 W (pri 8 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)
Izhodna moč RMS (referenčna):
6 + 6 W (na kanal pri 8 ohmih, 1 kHz)
Radio DAB/DAB+:
Frekvenčni obseg
Frekvenčni pas Band-III:
od 174,928 (5A) MHz do 239,200 (13F) MHz
Frekvenčna tabela DAB/DAB+ (frekvenčni pas
Band-III)
Frekvenca
Oznaka Frekvenca
174,928 MHz
5A
209,936 MHz 10A
Oznaka
176,640 MHz
5B
211,648 MHz 10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz 10C
180,064 MHz 5D
215,072 MHz 10D
Vhodni/izhodni priključki
181,936 MHz
6A
216,928 MHz 11A
AUDIO IN:
183,648 MHz
6B
218,640 MHz 11B
220,352 MHz 11C
Priključek AUDIO IN (zunanji vhod):
priključek stereo mini, občutljivost 1 V,
impedanca 12 kiloohmov
USB:
Vrata USB: vrste A, 5 V pri enosmernem toku
500 mA
SPEAKERS:
Sprejema vire z impedanco 8 ohmov
Predvajalnik CD-DA/MP3/WMA
Sistem:
Zvočni sistem za predvajanje CD-jev in
digitalnih zvočnih vsebin
Lastnosti laserske diode:
Žarčenje: neprekinjeno
Moč laserja*: manj kot 44,6 μW
* Ta izhodna moč je izmerjena na razdalji 200 mm
od površine leče objektiva na optičnem bralniku
z odprtino 7 mm.
Frekvenčni odziv:
20 Hz–20 kHz
Razmerje signal – šum:
več kot 90 dB
Dinamični obseg:
več kot 90 dB
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz 11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz 12A
190,640 MHz 7B
225,648 MHz 12B
192,352 MHz
227,360 MHz 12C
7C
194,064 MHz 7D
229,072 MHz 12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz 13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz 13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz 13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz 13D
202,928 MHz 9A
237,488 MHz 13E
204,640 MHz 9B
239,200 MHz 13F
206,352 MHz 9C
208,064 MHz 9D
Radio FM
Frekvenčni pas:
od 87,5 do 108,0 MHz (v korakih po 50 kHz)
Enota BLUETOOTH
Komunikacijski sistem:
Standardna različica BLUETOOTH 4.0
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred moči 2
Največji obseg za komunikacijo:
Brez fizičnih ovir doseg približno 10 m*1
Radio
Radio FM stereo, superheterodinski radio
DAB/FM
Antena:
žična antena DAB/FM
38SL
Frekvenčni pas:
Pas 2,4 GHz (2,4–2,4835 GHz)
Modulacijski način:
FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2:
A2DP (profil naprednega distribuiranja zvoka)
AVRCP (avdio-video profil z daljinskim
upravljanjem)
Podprt način zaščite vsebine
Način SCMS-T
Podprti kodeki
SBC (Sub Band Codec)
Pasovna širina prenosa
20–20.000 Hz (s frekvenco vzorčenja
44,1 kHz)
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so
fizične ovire med napravama, magnetna polja
okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operacijski sistem, programska oprema itd.
*2 Običajni profili BLUETOOTH označujejo namen
komuniciranja BLUETOOTH med napravami.
Zvočniki
Zvočniški sistem:
s polnim obsegom, z diagonalo 8 cm,
stožčasti
Nazivna impedanca:
8 ohmov
Mere (Š/V/G):
pribl. 148 × 240 × 127 mm
Teža:
pribl. 1,2 kg na zvočnik (neto)
Količina:
2 kosa
Napajanje:
120–240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Poraba energije:
24 W
Mere (š/v/g), vključno z izbočenimi deli:
pribl. 170 × 133 × 222 mm
Teža:
pribl. 1,3 kg
Priložena dodatna oprema:
daljinski upravljalnik (RM-AMU216), (1) žična
antena DAB/FM (1), podstavki za zvočnike
(8), navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
Izdelke je treba skladiščiti v kartonasti škatli
v temnem, suhem, čistem in dobro
prezračevanem prostoru stran od vsebnikov
s kislinami in alkalnimi snovmi.
Temperatura pri shranjevanju:
od –10 °C do 45 °C
Vlažnost pri shranjevanju: 30–70 %
Delovna temperatura: od 5 °C do 35 °C
Delovna vlažnost: 30–70 %
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Poraba energije v načinu pripravljenosti:
Ko je stanje pripravljenosti BLUETOOTH
izklopljeno: 0,3 W
Ko je vklopljeno stanje pripravljenosti
BLUETOOTH: 2,5 W
Blagovne znamke ipd.
•• Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
•• Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali
njegove pooblaščene podružnice.
•• Tehnologija zvočnega kodiranja in patenti
MPEG Layer-3 imajo licenco družb Fraunhofer IIS
in Thomson.
•• »WALKMAN« in logotip »WALKMAN«
sta registrirani blagovni znamki družbe
Sony Corporation.
•• Oznaka BLUETOOTH® in logotipi so registrirane
blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc.
Družba Sony Corporation te blagovne znamke
uporablja na podlagi licence.
•• Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA
in v drugih državah.
•• Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc.
•• Imena sistemov in izdelkov v tem priročniku
so običajno blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke svojega proizvajalca.
Oznaki ™ in sta izpuščeni iz besedila v tem
priročniku.
®
Previdnostni ukrepi/tehnični podatki
Splošno
Pogoji za shranjevanje:
39SL
© 2015 Sony Corporation
4-582-332-11(2) (SL)
Download PDF