Sony | CMT-SBT40D | Sony CMT-SBT40D Glasbeni sistem s povezavo BLUETOOTH® Navodila za uporabo

Domači zvočni
sistem
Uvod
Predvajanje plošče
Poslušanje radia
Navodila za uporabo
Poslušanje datoteke, shranjene
v napravi USB
Poslušanje glasbe z dodatnimi
zvočnimi komponentami
Poslušanje glasbe prek povezave
BLUETOOTH
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Previdnostni ukrepi/
Tehnični podatki
CMT-SBT40D
OPOZORILO
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja
(na primer prižganim svečam).
Nevarnost požara ali električnega udara lahko
zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem,
enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote,
takoj izvlecite glavni napajalni priključek
iz električne vtičnice.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprav, v katerih so baterije,
ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je
izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti, ker si
lahko poškodujete sluh.
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Ta oznaka
je nameščena na zadnji zunanji strani naprave.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije zadevajo le opremo, prodano
v državah, v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali pa je bil proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi
na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite
na pooblaščenega predstavnika, družbo
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede
servisa ali garancije glejte naslove, navedene
v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Podjetje Sony Corp. izjavlja, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
2SI
Odstranjevanje izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo
izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev
tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Če želite več informacij
o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek.
Samo za Evropo
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni,
da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo,
tako da izdelek ob koncu njegove življenjske
dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij
iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju tega
izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste
kupili izdelek.
Pred uporabo
sistema
Okvare, do katerih pride med običajno
uporabo sistema, bo odpravilo podjetje
Sony skladno s pogoji, določenimi
v omejenem jamstvu za ta sistem.
Vendar podjetje Sony ne bo odgovorno
za posledice, nastale zaradi izpada
predvajanja zaradi poškodovanega
ali okvarjenega sistema.
Področna koda
(samo DVD VIDEO)
Območna koda je natisnjena na zadnji strani
enote, sistem pa omogoča samo
predvajanje plošč DVD VIDEO, označenih
z isto območno kodo ali oznako
.
Opomba o ploščah za več sej
Sistem lahko predvaja več zaporednih sej,
posnetih na ploščo, če je njihova oblika
zapisa enaka obliki zapisa prve seje.
Če sistem naleti na sejo z drugačno obliko
zapisa, te seje in drugih sej, ki ji sledijo,
ni mogoče predvajati. Četudi imajo posnete
seje enako obliko zapisa, nekaterih morda
ni mogoče predvajati.
Glasbene plošče, kodirane
s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic
Ta izdelek je namenjen predvajanju diskov,
ki so izdelani v skladu s standardom
Compact Disc (CD). V zadnjem času nekatere
založniške hiše izdane glasbene diske
kodirajo s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic.
Nekateri od teh diskov niso izdelani v skladu
s standardom Compact Disc (CD) in jih ta
izdelek ne more predvajati.
Opombe o diskih DualDisc
DualDisc je dvostranski disk, na katerem so
združene posnete DVD-vsebine na eni strani
in digitalne zvočne vsebine na drugi.
Ker stran z zvočnimi vsebinami ni izdelana
v skladu s standardom Compact Disc (CD),
ta izdelek teh vsebin morda ne bo mogel
predvajati.
Opomba glede funkcij
predvajanja DVD-jev
Nekateri izdajatelji programske opreme
nekatere funkcije predvajanja DVD-jev
namerno omejijo. Ker ta sistem omogoča
predvajanje DVD-jev glede na vsebino
plošče, nekatere funkcije predvajanja
morda ne bodo na voljo.
Opomba glede dvoslojnih
DVD-jev
Preklop med slojema lahko začasno zmoti
predvajano sliko in zvok.
3SI
Kazalo
Pred uporabo sistema............................................................................ 3
Uvod
Položaj in funkcija upravljalnih gumbov................................................ 6
Priprava daljinskega upravljalnika ........................................................10
Pritrditev podstavkov za zvočnike ........................................................10
Priključitev televizorja ........................................................................... 11
Nastavitev barvnega sistema ............................................................... 11
Nastavitev ure .......................................................................................12
Predvajanje plošče
Predvajanje plošče DVD/CD .................................................................13
Spreminjanje načina predvajanja .....................................................13
Ustvarjanje lastnega programa (programirano predvajanje) ...............14
Druge funkcije predvajanja..............................................................15
Poslušanje radia
Nastavitev radijske postaje ................................................................... 17
Prednastavitev radijskih postaj ............................................................. 17
Izbira prednastavljene radijske postaje .............................................18
Poslušanje datoteke, shranjene v napravi USB
Predvajanje datoteke iz naprave USB ...................................................19
Poslušanje glasbe z dodatnimi zvočnimi
komponentami
Predvajanje glasbe z dodatnimi zvočnimi komponentami................. 20
4SI
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
Seznanjanje sistema z napravo BLUETOOTH
in poslušanje glasbe.......................................................................... 21
Poslušanje glasbe prek registrirane naprave .....................................22
Poslušanje glasbe s funkcijo delovanja z enim dotikom (NFC) ............23
Dodatne informacije
Nastavitev funkcije samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti..................................................................... 24
Nastavitev stanja pripravljenosti BLUETOOTH......................................25
Nastavljanje brezžičnega signala BLUETOOTH na ON/OFF..................25
Prilagajanje zvoka................................................................................ 26
Uporaba časovnikov ............................................................................ 26
Nastavitev izklopnega časovnika .................................................... 26
Nastavitev časovnika za predvajanje ................................................27
Uporaba nastavitvenega menija ......................................................... 28
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav............................................................................... 30
Sporočila ...............................................................................................33
Previdnostni ukrepi/Tehnični podatki
Previdnostni ukrepi.............................................................................. 34
Združljive naprave USB in različice........................................................35
Brezžična tehnologija BLUETOOTH...................................................... 36
Tehnični podatki ...................................................................................37
5SI
Uvod
Položaj in funkcija upravljalnih gumbov
Opomba
V tem priročniku je opisano predvsem upravljanje sistema z daljinskim upravljalnikom,
vendar iste upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi na enoti z istimi ali podobnimi imeni.
Enota (spredaj/zgoraj)
6SI
Daljinski upravljalnik
 Zaslon
 Pladenj za plošče
Uporabite za vstavljanje plošče (stran 13).
 Enota: upravljalni gumb VOLUME
Daljinski upravljalnik: gumb
VOLUME +/–
Uporabite za nastavitev glasnosti.
Uvod
 Priključek  (slušalke)
Uporabite za priključitev slušalk.
 Vrata  (USB)
Uporabite za priključitev naprave USB
(stran 19).
 Gumb / (vklop/izklop)
Pritisnite za vklop ali izklop naprave.
 Senzor za signal daljinskega
upravljalnika
 Lučka (BLUETOOTH)
Sveti ali utripa za prikaz stanja povezave
BLUETOOTH.
 Gumba / (nazaj/naprej)
Pritisnite, če želite nastaviti začetek
posnetka ali datoteke.
Gumb TUNING +/–
Pritisnite, če želite poiskati želeno
radijsko postajo.
Daljinski upravljalnik: gumba /
(hiter pomik naprej/nazaj)
Pritisnite za hitro pomikanje naprej/nazaj
po posnetku ali datoteki.
Daljinski upravljalnik: gumba
PRESET +/–
Pritisnite, če želite priklicati
prednastavljene postaje.
 Gumb  (odpiranje/zapiranje)
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti
pladenj za plošče .
 Enota: gumb FUNCTION/PAIRING
 Pritisnite, da zamenjate vir. Z vsakim
pritiskom se premaknete na naslednji
vir v spodnjem zaporedju: DVD/CD 
USB  BT AUDIO  FM  AUDIO IN
 Pritisnite in pridržite gumb, če želite
napravo preklopiti v način za
seznanjanje z napravami BLUETOOTH.
Daljinski upravljalnik: gumbi DVD/CD/
USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN
Pritisnite, če želite izbrati vir.
 Enota: gumb  (predvajanje/začasna
zaustavitev predvajanja)
Daljinski upravljalnik: gumba 
(predvajanje)/ (začasna zaustavitev
predvajanja)
Pritisnite, če želite zagnati ali začasno
zaustaviti predvajanje.
 Gumb  (zaustavitev)
Pritisnite, če želite ustaviti predvajanje.
 Oznaka N
Za registracijo, povezavo ali prekinitev
povezave BLUETOOTH z enim dotikom
približajte pametni telefon/tablični
računalnik, opremljen s funkcijo NFC,
tej oznaki (stran 23).
7SI
 Gumb BLUETOOTH MENU
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti
meni BLUETOOTH (stran 21, 22, 25).
 Gumb EQ
Pritisnite, če želite izbrati zvočni učinek
(stran 26).
 Gumb AUDIO/SUBTITLE
 Pritisnite za izbiro oblike zapisa
zvočnega signala, če je na voljo več
zvočnih signalov.
 Pritisnite za izbiro načina sprejema FM
(mono ali stereo), ko poslušate stereo
programe FM (stran 17).
 Pritisnite za izbiro jezika podnapisov,
ko so na voljo podnapisi v več jezikih
(stran 15).
 Gumb  (vrnitev)/DVD MENU
 Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon
med uporabo seznama map ali
datotek, prikazanega na TV-zaslonu.
 Pritisnite, če želite med predvajanjem
plošče DVD VIDEO odpreti ali zapreti
meni DVD-ja.
 MUTING
Pritisnite za izklop ali vnovični vklop
zvoka.

DISPLAY
Pritisnite, če želite prikazati ali skriti
spustni meni za način iskanja ali za
informacije o trenutnem predvajanju.
Podčrtaj »_« je prikazan na mestu
neprepoznanega znaka.
 Gumb SHIFT
Pritisnite in pridržite, če želite uporabiti
številske gumbe ter funkcije TIME ,
ZOOM  in SUBTITLE .
 Gumb SETUP
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti
nastavitveni meni.
 Gumb
(vnos)
Pritisnite, če želite potrditi možnost.
 Gumbi ///
Pritisnite, če želite izbrati možnost.
8SI
 Gumb DVD TOP MENU
 Pritisnite, če želite med predvajanjem
DVD-ja odpreti osnovni meni DVD-ja.
 Pritisnite za vklop ali izklop funkcije
PBC, ko predvajate VIDEO CD
s funkcijo PBC.
 Gumb ANGLE
Pritisnite za preklop kota kamere, če so
na plošči DVD VIDEO posneti različni koti.
 Gumb PLAY MODE/ZOOM
 Pritisnite, če želite izbrati način
predvajanja (stran 13).
 Pritisnite, če želite vstopiti v način
za nastavitev prednastavitve
za radio FM (stran 17).
 Pritisnite za povečavo ali pomanjšavo
slike, ko gledate DVD VIDEO, VIDEO CD,
video Xvid ali sliko JPEG.
 Gumb MEGA BASS
Pritisnite za izboljšanje nizkotonskega
zvoka (stran 26).
 Gumb TIMER MENU
Pritisnite za nastavitev menija časovnika
(stran 26).
 Gumb TIME/DIMMER
 Uporabite z gumbom SHIFT  za
prikaz ure. Ta postopek deluje tudi
pri izklopljenem sistemu (stran 12).
 Pritisnite, če želite spremeniti svetlost
zaslona .
 Gumb TV INPUT
Pritisnite za preklapljanje vhodnega vira
televizorja med televizijskim signalom in
drugim vhodnim virom. S tem daljinskim
upravljalnikom lahko upravljate le
televizorje Sony.
Gumb TV / (vklop/izklop)
Pritisnite za vklop ali izklop televizorja.
S tem daljinskim upravljalnikom lahko
upravljate le televizorje Sony.
Enota (zadaj)
Uvod
 FM ANTENNA
Priključite anteno FM.
Opomba
 Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata
dober sprejem, in nato namestite anteno FM
na stabilno površino (okno, steno itd.).
 Konec žične antene FM pritrdite z lepilnim
trakom.
 Priključka AUDIO IN in VIDEO OUT
AUDIO IN:
Priključite zunanjo zvočno komponento
z zvočnim kablom (ni priložen).
VIDEO OUT:
Priključite vhodni video priključek
televizorja ali projektorja z video kablom
(priložen).
 SPEAKERS
Priključite zvočnika.
 Vhod ~ AC IN (120–240 V AC)
Priključite napajalni kabel v stensko
vtičnico.
 Žična antena FM
(poravnajte jo vodoravno)
 V desni zvočnik
 V levi zvočnik
 Kabel zvočnika (rdeč/)
 Kabel zvočnika (črn/)
 V stensko vtičnico
9SI
Priprava daljinskega
upravljalnika
Vstavite baterijo R6 velikosti AA
(ni priložena) tako, da se pola ujemata,
kot je prikazano na sliki.
Opombe glede uporabe daljinskega
upravljalnika
 Pri običajni uporabi baterija zdrži do približno
šest mesecev.
 Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterijo, da
preprečite razlitje baterije in korozijo.
10SI
Pritrditev
podstavkov
za zvočnike
Priložene podstavke za zvočnika pritrdite
na vogale spodnjega dela zvočnikov,
da preprečite drsenje.
Nastavitev barvnega
sistema
S priloženim video kablom povežite vhodni
video priključek televizorja s priključkom
VIDEO OUT  na enoti.
Ko povežete televizor, po potrebi
spremenite barvni sistem iz [PAL] ali [NTSC].
Privzeta tovarniška nastavitev za barvni
sistem je [PAL] pri modelih za Evropo, Rusijo,
Oceanijo, Kitajsko, Afriko in Bližnji vzhod
ter [NTSC] pri drugih modelih. Funkcija za
nastavitev barvnega sistema ni na voljo pri
modelih za Severno Ameriko in Latinsko
Ameriko (razen za Argentino).
Povezovanje video mize
Z video kablom in zvočnim kablom
(nista priložena) povežite televizor in
video mizo, kot je prikazano na sliki.
1
Pritisnite / , da vklopite
sistem.
2
Pritisnite SETUP  v funkciji
DVD/CD.
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni
meni.
Izbrana kategorija
TV
Video miza
Uvod
Priključitev
televizorja
Izbrani element nastavitve
Enota
Ne povežite neposredno.
Če povežete video mizo med tem sistemom
in televizorjem, lahko pride med gledanjem
video signala iz tega sistema do uhajanja
video signala. Ne povežite video mize med
tem sistemom in televizorjem.
Kategorije nastavitev
Možnosti
3
Pritiskajte gumba / ,
da izberete nastavitve [SCREEN],
in nato pritisnite .
4
Pritiskajte gumba / , da
izberete [TV System], in nato
pritisnite .
11SI
5
Pritiskajte gumba / , da
izberete [PAL] ali [NTSC],
in nato pritisnite .
Pritisnite gumb SETUP, da izklopite
nastavitveni meni.
Opomba
Nastavitev ure
1
Pritisnite / , da vklopite
sistem.
2
Pritisnite gumb TIMER MENU .
3
Pritiskajte gumba / ,
da izberete »CLOCK«, in nato
pritisnite
.
4
Pritiskajte gumba / ,
da nastavite uro, in nato
pritisnite
.
5
Pritiskajte gumba / ,
da nastavite minute, in nato
pritisnite
.
 Po spreminjanju barvnega sistema se prikaz
na TV-zaslonu lahko za trenutek prekine.
Če uro nastavljate prvič, nadaljujte
s 4. korakom.
Dokončajte nastavitev ure.
Opomba
 Če izklopite napajalni kabel ali če pride do
izpada elektrike, se nastavitve ure ponastavijo.
Prikaz ure, ko je sistem izklopljen
Pritisnite gumb TIME/DIMMER , medtem
ko držite gumb SHIFT . Ura se prikaže
za približno 8 sekund.
12SI
Izmet plošče DVD/CD
Predvajanje plošče
Na enoti pritisnite gumb  .
Nasvet
Predvajanje plošče
DVD/CD
Pritisnite gumb DVD/CD .
2
Pritisnite gumb   na enoti, da
odprete pladenj za plošče ,
in namestite ploščo na pladenj.
DVD/CD vstavite tako, da je stran
z oznako (potiskana stran) obrnjena
navzgor.
Opomba
 Ne vstavljajte plošč z neobičajnimi oblikami
(na primer v obliki srca, kvadrata ali zvezde).
Takšna plošča lahko povzroči nepopravljive
poškodbe na sistemu.
 Ne uporabljajte plošče z lepilnim trakom ali
nalepkami, ker lahko povzroči nepravilno
delovanje enote.
 Ko ploščo odstranjujete, se je dotikajte samo
ob robovih.
 Naprave USB ne priključujte med predvajanjem
DVD-ja. To lahko povzroči motnje pri
predvajanju.
Predvajanje plošče
1
 Pladenj za plošče lahko zaklenete, tako da se ne
more odpreti ali zapreti. Na enoti hkrati pritisnite
in za 5 sekund pridržite gumba FUNCTION  ter
TUNING- , da se na zaslonu  prikaže napis
»LOCKED«, kar pomeni, da gumb   ne
deluje. Če želite odkleniti pladenj za plošče,
ponovite isti postopek.
Spreminjanje načina
predvajanja
Način predvajanja omogoča ponavljanje
predvajanja iste glasbe ali naključno
predvajanje.
Stran z oznako (potiskana stran)
3
Pritisnite gumb   na enoti, da
zaprete pladenj za plošče .
4
Pritisnite gumb  .
Če želite s katere koli funkcije preklopiti
na funkcijo »DVD/CD«, ko že plošča
že vstavljena, pritisnite  , ko
z zaslona  izgine napis »LOADING«.
Gumb na daljinskem upravljalniku
ali enoti vam omogoča hiter pomik
naprej/nazaj in izbiro skladbe, datoteke
ali mape (MP3/WMA) itd.
1
Pritisnite gumb PLAY MODE .
2
Pritiskajte gumba / ,
da izberete »PROGRAM«
ali »REPEAT«, in nato
pritisnite
.
3
Pritiskajte gumba / ,
da izberete način predvajanja,
in nato pritisnite
.
Izberete lahko naslednje načine
predvajanja.
13SI
PROGRAM
Opomba
Način
Učinek
predvajanja
PROGRAM*
Predvajanje programiranih
skladb ali datotek. Za podrobnosti glejte »Ustvarjanje lastnega programa (programirano
predvajanje)« (stran 14).
* Ta način predvajanja lahko uporabite samo
za predvajanje plošč CD-DA.
REPEAT
DVD
Način
Učinek
predvajanja
CHAPTER
Ponavljajoče predvajanje
izbranega poglavja. Na zaslonu
 se prikaže »REP CHP«.
TITLE
Ponavljajoče predvajanje
izbranega naslova. Na zaslonu
 se prikaže »REP TIT«.
ALL
Ponavljajoče predvajanje vse
izbrane vsebine. Na zaslonu 
se prikaže »REP ALL«.
OFF
Preklic ponavljajočega
predvajanja.
CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD
Način
Učinek
predvajanja
ONE
Ponavljajoče predvajanje
izbrane skladbe. Na zaslonu 
se prikaže »REP 1«.
FOLDER*1
Ponavljajoče predvajanje
vseh skladb v izbrani mapi.
Na zaslonu  se prikaže
»REP FLD«.
ALL
Ponavljajoče predvajanje vseh
skladb na plošči. Na zaslonu 
se prikaže »REP ALL«.
SHUFFLE*2
Ponavljajoče predvajanje
vseh skladb po naključnem
vrstnem redu. Na zaslonu  se
prikaže »SHUFFLE«.
OFF
Preklic ponavljajočega
predvajanja.
*1 Ta način predvajanja lahko uporabite samo za
predvajanje naprave USB ali plošče MP3/WMA.
*2 Ta način predvajanja lahko uporabite samo
za predvajanje naprave USB ali plošče
CD-DA/MP3/WMA.
14SI
 Ko izklopite napajalni kabel, se način
predvajanja samodejno izklopi.
Opomba o predvajanju plošč MP3/WMA
 Na ploščo z datotekami MP3/WMA ne
shranjujte nepotrebnih map ali datotek.
 Sistem ne prepozna map brez datotek
MP3/WMA.
 Sistem lahko predvaja samo datoteke
MP3/WMA s pripono ».mp3« ali ».wma«.
Če ima ime datoteke pripono ».mp3« ali
».wma«, vendar datoteka ni zvočna
datoteka MP3/WMA, se lahko pri
predvajanju datoteke ustvari glasen šum,
ki lahko povzroči okvaro sistema.
 Največje število map in datotek MP3/
WMA, ki jih podpira ta sistem, je:
 188* map (vključno s korensko mapo),
 999 datotek,
 999 datotek v posamezni mapi,
 8 ravni map (drevesna struktura
datotek).
* Vključno z mapami brez datotek MP3/WMA
ali drugih datotek. Število map, ki jih
sistem lahko prepozna, je lahko manjše
od dejanskega števila map, odvisno
od strukture map.
 Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za kodiranje/zapisovanje MP3/
WMA, pogoni CD-R/RW in zapisovalnimi
mediji ni zagotovljena. Pri uporabi
nezdružljivih plošč MP3/WMA se lahko
pojavi šum, predvajanje zvoka je lahko
moteno ali pa predvajanje sploh ni
mogoče.
Ustvarjanje lastnega
programa (programirano
predvajanje)
Predvajanje programiranih skladb ali
datotek na plošči CD-DA. Za ustvarjanje
lastnega programa je potrebno upravljanje
na TV-zaslonu.
1
Pritisnite gumb PLAY MODE .
Preklic programiranega
predvajanja
Izbrišite ustvarjeni program.
2
Pritiskajte gumba / , da
izberete »PROGRAM«, in nato
pritisnite
.
Na TV-zaslonu se prikaže meni
programov. Med ustvarjanjem
programa se predvajanje samodejno
začasno zaustavi.
Programiranje skladbe
Programirana skladba
1 V 2. koraku postopka »Ustvarjanje
lastnega programa (programirano
predvajanje)« (stran 14) izberite
»PROGRAM« in nato pritisnite
.
2 Pritiskajte gumbe /// , da
izberete [CLEAR], in nato pritisnite
.
Brisanje programirane skladbe
1 V 2. koraku postopka »Ustvarjanje
Predvajanje plošče
lastnega programa (programirano
predvajanje)« (stran 14) izberite
»PROGRAM« in nato pritisnite
.
2 Pritiskajte gumbe /// , da
izberete številko skladbe, ki jo želite
izbrisati.
3 Pritisnite in pridržite gumb SHIFT  ter
nato pritisnite »00«.
4 Prikazana številka skladbe se spremeni
3
Pritisnite in pridržite gumb
SHIFT  ter nato s številskimi
gumbi vnesite dvomestno
številko skladbe (npr. »02«
za 2. skladbo).
Številke na levi strani so vrstni red
predvajanja.
4
5
Pritisnite gumb   in
ponavljajte ta postopek (3. korak)
za programiranje dodatnih
skladb.
Pritiskajte gumbe /// ,
da izberete [PLAY] za zagon
programiranega predvajanja.
Programirano predvajanje lahko
zaženete tudi s pritiskom
gumba  .
v »--« in skladba se izbriše.
Nasvet
 Programirate lahko do 16 skladb ali datotek.
 Če želite program predvajati še enkrat, pritisnite
gumb  .
Opomba
 Če po programiranju odstranite ploščo ali
izklopite napajalni kabel, se vse programirane
skladbe in datoteke izbrišejo.
Druge funkcije
predvajanja
Spreminjanje kotov (samo
za združljive plošče DVD VIDEO)
Med predvajanjem pritiskajte gumb
ANGLE , da izberete želeni kot.
Prikaz podnapisov
(samo za plošče DVD VIDEO
in videodatoteke Xvid)
Med predvajanjem pritiskajte gumb
SUBTITLE  in hkrati držite gumb SHIFT ,
da izberete želeni jezik podnapisov.
15SI
Spreminjanje jezika zvoka
Pri predvajanju CD-ja
Med predvajanjem pritiskajte gumb
AUDIO , da izberete želeni jezik zvoka.
1 Med predvajanjem pritisnite
gumb
DISPLAY .
Na vrhu TV-zaslona se prikaže spustni meni.
Predvajanje plošče VIDEO CD
s funkcijami PBC
2 Pritiskajte gumba / , da označite
Ko začnete predvajati VIDEO CD s funkcijami
PBC (upravljanje predvajanja), se prikaže
meni PBC. Pritisnite gumb PRESET+/– ,
da izberete element, in nato potrdite
s pritiskom gumba
.
3 Pridržite gumb SHIFT  in nato
Predvajanje brez funkcije PBC
Pri predvajanju zvočne datoteke, slikovne
datoteke JPEG ali videodatoteke
Ko izklopite funkcijo PBC, lahko izberete
želeno skladbo tako, da pritisnete
gumba / .
Povečava prikazane slike
Ko gledate DVD VIDEO, VIDEO CD, video
Xvid ali sliko JPEG, lahko povečate ali
pomanjšate sliko.
Pritisnite gumb ZOOM , medtem ko držite
gumb SHIFT , da povečate sliko.
Z vsakim pritiskom gumba se spremeni
stopnja povečave. Povečano sliko lahko
premikate gor, dol, levo ali desno tako,
da pritiskate gumbe /// .
Iskanje naslova, poglavja,
skladbe ipd.
Pri predvajanju DVD-ja
1 Med predvajanjem pritisnite
gumb
DISPLAY .
Na vrhu TV-zaslona se prikaže spustni meni.
2 Pritiskajte gumba / , da označite
območje številke naslova ali poglavja.
3 Pridržite gumb SHIFT  in nato
s številskimi gumbi vnesite številko
naslova ali poglavja (npr. »02« za
2. naslov, »003« za 3. poglavje).
, da se pomaknete
na izbrani naslov ali poglavje.
4 Pritisnite gumb
16SI
območje številke skladbe.
s številskimi gumbi vnesite dvomestno
številko skladbe (npr. »02« za 2. skladbo).
, da se pomaknete
na izbrano skladbo.
4 Pritisnite gumb
Pridržite gumb SHIFT  in nato s številskimi
gumbi vnesite dvomestno številko datoteke
(npr. »02« za 2. datoteko).
Poslušanje radia
Nastavitev radijske
postaje
1
Prednastavite lahko želene radijske postaje.
1
Poiščite želeno postajo.
2
Pritisnite gumb PLAY MODE .
3
Pritiskajte gumb PRESET+/– ,
da izberete številko
prednastavitve, in nato pritisnite
gumb
.
Pritisnite gumb FM .
Pritisnite in pridržite gumb
TUNING +/– .
Prikaz frekvence na zaslonu  se
začne spreminjati in se samodejno
ustavi, ko je prejeto stereo oddajanje
FM (samodejno iskanje postaj).
Ročno iskanje postaj
Pritiskajte gumb TUNING +/– , da poiščete
želeno postajo. Z vsakim pritiskom se
frekvenca spremeni navzgor/navzdol za
en korak.
Na zaslonu  utripa številka
prednastavitve.
Številko prednastavitve lahko izberete
tudi tako, da pritiskate gumba / 
ali da pridržite gumb SHIFT in nato
številske gumbe.
Nasvet
 Če se pri sprejemu stereo oddajanja FM pojavi
šum, pritiskajte gumb AUDIO , da izberete
»MONO«, in nato pritisnite gumb
,
da izberete sprejem v načinu mono.
To zmanjša šum.
 Če izberete postajo, ki podpira storitve RDS,
se na zaslonu prikaže ime postaje.
Poslušanje radia
2
Prednastavitev
radijskih postaj
Številka prednastavitve
Na zaslonu  se prikaže napis
»COMPLETE« in radijska postaja je
registrirana s številko prednastavitve.
Dodatne radijske postaje registrirate
tako, da ponovite zgornje korake.
Nasvet
 Prednastavite lahko do 20 postaj FM.
 Če v 3. koraku izberete že registrirano številko
prednastavitve, prednastavljeno radijsko postajo
nadomesti izbrana radijska postaja.
17SI
Izbira prednastavljene
radijske postaje
1
Pritisnite gumb FM .
2
Pritiskajte gumb PRESET +/– ,
da izberete številko
prednastavitve.
Številko prednastavitve lahko izberete
tudi tako, da pritiskate številske gumbe,
medtem ko držite gumb SHIFT .
18SI
Opomba
Poslušanje datoteke, shranjene
v napravi USB
Predvajanje datoteke
iz naprave USB
1
Pritisnite gumb USB .
2
Priključite napravo USB v vrata 
(USB)  na sprednji strani enote.
Napravo USB priključite neposredno ali
s kablom USB, ki je priložen napravi
USB, v vrata  (USB) .
Počakajte, da izgine napis »SEARCH«.
3
Pritisnite gumb  .
Začne se predvajanje.
Funkcije hiter pomik naprej/nazaj,
izbira skladbe ali datoteke ali izbira
mape lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom ali gumbom na enoti.
Nasvet
 Pri predvajanju iz naprave USB lahko
izberete način predvajanja. Pritisnite gumb
PLAY MODE  in izberite »REPEAT«.
Za podrobnosti glejte »Spreminjanje načina
predvajanja« (stran 13). Programiranega
predvajanja ni mogoče nastaviti za datoteke
v napravi USB.
 Polnjenje baterije se samodejno začne,
ko napravo USB priključite na enoto. Če se
naprava USB ne polni, jo izključite in znova
vključite. Nekaterih naprav USB ni mogoče
polniti s tem sistemom Podrobnosti o stanju
polnjenja naprave USB so na voljo v priročniku
za uporabo naprave USB.
Poslušanje datoteke, shranjene v napravi USB
S tem sistemom lahko predvajate zvočne
datoteke, ki so shranjene v napravi USB,
kot je WALKMAN® ali predvajalnik digitalnih
medijev, tako da priključite napravo USB
na sistem.
Za več informacij o združljivih napravah USB
glejte »Združljive naprave USB in različice«
(stran 35).
 Vrstni red predvajanja v sistemu se lahko
razlikuje od vrstnega reda predvajanja
v digitalnem predvajalniku glasbe.
 Preden odstranite napravo USB, izklopite sistem.
Če napravo USB odstranite, ko je sistem
vklopljen, se lahko podatki na njej poškodujejo.
 Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo USB,
za priključitev uporabite kabel USB, ki je priložen
napravi USB. Podrobnosti o priključitvi
so v navodilih za uporabo naprave USB,
ki jo želite priključiti.
 Napis »SEARCH« se lahko prikaže šele nekaj časa
po vzpostavitvi povezave, odvisno od vrste
priključene naprave USB.
 Naprave USB ne povezujte prek zvezdišča USB.
 Če je naprava USB povezana s sistemom, ta
prebere vse datoteke v napravi USB. Če je
v napravi USB večje število map ali datotek,
lahko branje vsebin v napravi USB traja dalj časa.
 Pri nekaterih napravah USB lahko prenašanje
signalov iz sistema ali branje iz naprave USB
traja dlje.
 Združljivost z vsemi vrstami programske opreme
za šifriranje/zapisovanje ni zagotovljena. Če so
bile zvočne datoteke v napravi USB prvotno
šifrirane z nezdružljivo programsko opremo,
bodo te datoteke morda povzročale šum ali
ne bodo delovale pravilno.
 Največje število map in datotek v napravi USB,
ki jih podpira ta sistem, je:
 188* map (vključno s korensko mapo),
 999 datotek,
 999 datotek v posamezni mapi,
 8 ravni map (drevesna struktura datotek).
* Vključno z mapami brez zvočnih datotek,
ki jih je mogoče predvajati, in s praznimi
mapami. Število map, ki jih sistem lahko
prepozna, je lahko manjše od dejanskega
števila map, odvisno od strukture map.
 Sistem morda ne podpira nekaterih funkcij
priključene naprave USB.
 Sistem ne prepozna map brez zvočnih datotek.
 S tem sistemom lahko poslušate naslednje
oblike zvočnega zapisa:
 MP3: pripona ».mp3«,
 WMA**: pripona ».wma«.
Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar
je datoteka drugačne vrste, lahko sistem predvaja
šum ali ne deluje pravilno.
** S tem sistemom ni mogoče predvajati datotek
z zaščito avtorskih pravic DRM (upravljanje
digitalnih pravic) ali datotek, ki ste jih prenesli
iz spletne glasbene trgovine. Ob poskusu
predvajanja tovrstne datoteke sistem predvaja
naslednjo nezaščiteno zvočno datoteko.
19SI
Poslušanje glasbe z dodatnimi
zvočnimi komponentami
Predvajanje glasbe
z dodatnimi zvočnimi
komponentami
Predvajate lahko skladbo iz dodatnih
zvočnih komponent, ki so priključene
v napravo.
Opomba
 Pred tem pritisnite gumb VOLUME – ,
da zmanjšate glasnost.
1
Pritisnite gumb AUDIO IN .
2
Povezovalni zvočni kabel
priključite v priključek
AUDIO IN  na zadnji strani
enote in v izhodni priključek
dodatne zunanje opreme.
3
Začnite s predvajanjem
priključene komponente.
Med predvajanjem prilagajajte glasnost
priključene komponente.
4
Pritiskajte gumb VOLUME +/– ,
da prilagodite glasnost.
Opomba
 Sistem bo morda samodejno preklopil v stanje
pripravljenosti, če je glasnost priključene
komponente prenizka. Za podrobnosti glejte
»Nastavitev funkcije samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti« (stran 24).
20SI
Poslušanje glasbe prek povezave
BLUETOOTH
Seznanjanje sistema
z napravo
BLUETOOTH in
poslušanje glasbe
3
Na zaslonu naprave BLUETOOTH se
lahko pojavi seznam najdenih naprav.
4
Opomba
Pritisnite gumb  .
6
Pritiskajte gumb VOLUME +/– ,
da prilagodite glasnost.
Pritisnite gumb BLUETOOTH
MENU .
Če izberete funkcijo BLUETOOTH,
ko sistem nima nobenih informacij
o seznanjanju, sistem samodejno
preklopi v način za seznanjanje.
Seznanjanje lahko izvedete tudi
s pritiskom gumba na enoti. Glejte
»Izvedba seznanjanja s pritiskom
gumba na enoti« (stran 21).
2
5
Pritiskajte gumba / ,
da izberete »PAIRING«, in nato
pritisnite gumb
.
Sistem preklopi v način za seznanjanje.
Na zaslonu  se prikaže napis
»PAIRING« in lučka (BLUETOOTH) 
hitro utripa.
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
1
Izberite [SONY:CMT-SBT40D]
(ta sistem).
Če naprava BLUETOOTH zahteva geslo,
vnesite »0000«.
Če ta sistem ni prikazan na zaslonu
naprave, znova začnite s 1. korakom.
Ko je seznanjanje končano, se povezava
BLUETOOTH samodejno vzpostavi.
Na zaslonu sistema  se prikaže
napis »BT AUDIO« in zasveti
lučka (BLUETOOTH) .
Ta korak opravite v 5 minutah,
sicer je seznanjanje preklicano.
Če je seznanjanje preklicano,
znova začnite s 1. korakom.
Glasbo lahko poslušate s pomočjo naprave
s povezavo BLUETOOTH ali prek brezžične
povezave.
Pred uporabo funkcije BLUETOOTH izvedite
postopek seznanjanja, da registrirate
naprave BLUETOOTH.
 Napravo BLUETOOTH pri povezovanju
s sistemom približajte na en meter.
 Če je naprava BLUETOOTH skladna s tehnologijo
NFC, preskočite spodnja navodila. Preberite
poglavje »Poslušanje glasbe s funkcijo delovanja
z enim dotikom (NFC)« (stran 23).
Sistem poiščite z napravo
BLUETOOTH.
Začne se predvajanje.
Znova pritisnite gumb  , odvisno
od naprave BLUETOOTH. Morda boste
morali zagnati predvajalnik glasbe
v napravi BLUETOOTH.
Če ne morete spremeniti glasnosti
v sistemu, jo nastavite v napravi
BLUETOOTH.
Izvedba seznanjanja s pritiskom
gumba na enoti
1 Pritiskajte gumb FUNCTION , da izberete
»BT AUDIO«.
2 Pritisnite in pridržite gumb FUNCTION ,
dokler lučka (BLUETOOTH)  ne začne
hitro utripati.
Sistem preklopi v način za seznanjanje.
Na zaslonu  se prikaže napis »PAIRING«.
Če želite vzpostaviti povezavo BLUETOOTH,
opravite enake postopke po 2. koraku
z daljinskim upravljalnikom.
21SI
Nasvet
 Medtem ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena z eno napravo BLUETOOTH,
lahko izvedete postopek seznanjanja tudi
z drugo napravo BLUETOOTH.
Opomba
 Zgoraj opisane funkcije morda niso na voljo
za določene naprave BLUETOOTH. Poleg
tega se dejanske funkcije lahko razlikujejo,
odvisno od povezane naprave BLUETOOTH.
 Ko so naprave seznanjene, tega postopka ni
potrebno ponavljati. Postopek seznanjanja
morate ponoviti v naslednjih primerih:
 Pri popravilu naprave BLUETOOTH so bile
izbrisane informacije o seznanjanju.
 Sistem poskušate seznaniti z več kot
8 napravami BLUETOOTH.
Ta sistem se lahko seznani z največ 8
napravami BLUETOOTH. Če želite s sistemom
seznaniti še eno napravo BLUETOOTH,
ko ste postopek seznanjanja opravili že
z 8 napravami, se informacije o seznanjanju
naprave, ki je bila s sistemom povezana prva,
prepišejo z informacijami na novo
seznanjene naprave.
 Informacije o seznanjanju in registraciji s tem
sistemom se iz priključene naprave izbrišejo.
 Če sistem inicializirate ali izbrišete zgodovino
seznanjanja s sistemom, se izbrišejo vse
informacije o seznanjanju.
 Ne slišite zvoka tega sistema, poslanega
v zvočnik BLUETOOTH.
 Geslo »Passkey« je lahko označeno z besedami
»Passcode«, »PIN code«, »PIN number«
ali »Password« itd.
 Medtem ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena z eno napravo BLUETOOTH,
ne morete vzpostaviti povezave BLUETOOTH
z drugo napravo BLUETOOTH. Najprej prekinite
povezavo in nato vzpostavite povezavo z drugo
napravo.
 Sistem podpira samo kodek SBC
(Sub Band Codec).
Preklic postopka seznanjanja
z napravo BLUETOOTH
Pritisnite gumb BLUETOOTH MENU ,
gumb BLUETOOTH  ali zamenjajte vir.
Nasvet
 Če sistem nima informacij o seznanjanju,
postopka seznanjanja ni mogoče preklicati.
22SI
Prekinjanje povezave
z napravo BLUETOOTH
Pritisnite gumb BLUETOOTH MENU  in
gumba / , da izberete »DISCONCT«,
in nato pritisnite
.
Nasvet
 Povezavo BLUETOOTH lahko prekinete tudi
v napravi BLUETOOTH.
Brisanje informacij o seznanjanju
in registraciji
1 Pritisnite gumb BLUETOOTH .
2 Hkrati na enoti pritisnite in pridržite
gumba FUNCTION  in  , dokler se
na zaslonu  ne prikaže napis »RESET«.
Opomba
 Če ste izbrisali informacije o seznanjanju,
povezave BLUETOOTH ne morete vzpostaviti,
razen če ponovite postopek seznanjanja.
Poslušanje glasbe prek
registrirane naprave
Po 1. koraku v poglavju »Seznanjanje
sistema z napravo BLUETOOTH in poslušanje
glasbe« se z napravo BLUETOOTH povežite
s sistemom in nato pritisnite gumb  ,
da zaženete predvajanje.
Poslušanje glasbe
s funkcijo delovanja
z enim dotikom (NFC)
NFC je tehnologija za brezžično
komunikacijo kratkega dosega med
različnimi napravami, kot sta mobilni
telefon in oznaka IC.
S pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom se dotaknite sistema. Sistem
se samodejno vklopi, napravi se seznanita
in povezava BLUETOOTH je vzpostavljena.
Pred tem vklopite funkcijo NFC.
 Če se pametni telefon/tablični računalnik kljub
dotiku z enoto ne odzove, vanj prenesite
aplikacijo »NFC Easy Connect« in jo zaženite.
Nato se znova dotaknite enote. »NFC Easy
Connect« je brezplačna aplikacija, ki se uporablja
izključno z operacijskim sistemom Android.™.
Optično preberite naslednjo kodo 2D.
 Če se s pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom, ki podpira funkcijo NFC,
dotaknete enote, medtem ko je s sistemom
povezana druga naprava BLUETOOTH,
je povezava z napravo BLUETOOTH prekinjena
in sistem se poveže s pametnim telefonom/
tabličnim računalnikom.
Opomba
1
S pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom se dotaknite
oznake N  na enoti.
2
Ko vzpostavite povezavo,
pritisnite gumb  .
Začne se predvajanje.
Za prekinitev povezave se s pametnim
telefonom/tabličnim računalnikom
dotaknite oznake N  na enoti.
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
S pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom se dotaknite enote
in počakajte, da telefon/tablični
računalnik zavibrira ali predvaja
kratek zvok.
Informacije o tem, s katerim delom
pametnega telefona/tabličnega
računalnika se dotaknite enote,
so v navodilih za uporabo pametnega
telefona/tabličnega računalnika.
 V nekaterih državah in na nekaterih območjih
aplikacije, ki podpira funkcijo NFC, morda ne
boste mogli prenesti.
 Pri nekaterih pametnih telefonih/tabličnih
računalnikih je ta funkcija morda na voljo brez
aplikacije »NFC Easy Connect«. V tem primeru
se uporaba in tehnični podatki pametnega
telefona/tabličnega računalnika morda
razlikujejo od opisov v teh navodilih.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo
pametnega telefona/tabličnega računalnika.
 Povezava BLUETOOTH morda ne bo uspešno
vzpostavljena, če se sistema dotaknete
s pametnim telefonom/tabličnim računalnikom
s funkcijo NFC, medtem ko poteka nalaganje
plošče CD/DVD ali iskanje naprave USB.
 Če vklopite enoto in zaženete predvajanje
s funkcijo NFC prek povezave BLUETOOTH,
se zvok predvajanja morda ne bo slišal od
začetka skladbe. Če želite predvajanje začeti na
začetku, pritisnite gumb   ali vzpostavite
povezavo BLUETOOTH po vklopu sistema.
Nasvet
 Združljivi so tisti pametni telefoni, ki so
opremljeni s funkcijo NFC (združljiv operacijski
sistem: Android, različica 2.3.3 ali novejša,
razen Android 3.x).
Oglejte si spodnjo spletno stran, če želite več
informacij o združljivih napravah.
http://support.sony-europe.com/
23SI
Opomba
Dodatne informacije
Nastavitev funkcije
samodejnega
preklopa v stanje
pripravljenosti
Sistem samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, če ga ne uporabljate
približno 15 minut ali če izhod zvočnega
signala ni nastavljen (funkcija samodejnega
načina pripravljenosti).
Funkcija samodejnega načina pripravljenosti
je privzeto vklopljena.
1
Pritisnite / , da vklopite
sistem.
2
Pritisnite in pridržite
gumb /  za več kot
3 sekunde.
Na zaslonu  se prikaže napis
»AUTO STANDBY ON«.
Če želite izklopiti funkcijo, ponovite isti
postopek. Na zaslonu  se prikaže
napis »AUTO STANDBY OFF« in funkcija
se izklopi.
Nasvet
 Ko sistem preklopi v stanje pripravljenosti,
se na zaslonu  prikaže napis »STANDBY«,
ki 8-krat utripne.
24SI
 Funkcija samodejnega načina pripravljenosti
je neveljavna za funkcijo sprejemnika (FM),
tudi če jo omogočite.
 Sistem morda ne bo samodejno preklopil
v stanje pripravljenosti v teh primerih:
 ko uporabljate funkcijo FM,
 ko je zaznan zvočni signal,
 med predvajanjem zvočnih skladb ali
datotek,
 ko uporabljate časovnik za predvajanje
ali izklopni časovnik
 Sistem znova odšteva čas (približno 15 minut)
do preklopa v stanje pripravljenosti, tudi če je
funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenost omogočena. To se zgodi
v naslednjih primerih:
 ko je povezana in aktivna naprava USB
 ko je na daljinskem upravljalniku ali enoti
pritisnjen gumb.
Nastavitev stanja
pripravljenosti
BLUETOOTH
Ko je funkcija stanja pripravljenosti
BLUETOOTH omogočena, sistem preklopi
v stanje čakanja na vzpostavljeno povezavo
BLUETOOTH, tudi ko je izklopljen. Ta način je
privzet onemogočen.
1
2
Pritisnite gumb BLUETOOTH
MENU .
Nastavljanje
brezžičnega
signala BLUETOOTH
na ON/OFF
Signal BLUETOOTH lahko upravljate, ko je
enota vklopljena. Privzeta nastavitev je ON.
Vklopite enoto.
2
Na enoti hkrati pritisnite
in pridržite gumba  
in   za 5 sekund.
3
Ko se prikaže napis »BT OFF«
(brezžični signal BLUETOOTH je
izklopljen) ali »BT ON« (brezžični
signal BLUETOOTH je vklopljen),
spustite gumb.
Pritiskajte gumba / ,
da izberete »BT: STBY«, in nato
pritisnite gumb
.
3
Pritiskajte gumba / ,
da izberete »ON« ali »OFF«,
in nato pritisnite gumb
.
4
Pritisnite gumb / ,
da izklopite sistem.
Nasvet
Nasvet
 Ko je ta način nastavljen na »ON«, se sistem
vklopi samodejno in glasbo lahko poslušate
tako, da v napravi BLUETOOTH vzpostavite
povezavo BLUETOOTH.
 Če je ta možnost nastavljena na OFF, funkcija
BLUETOOTH ni na voljo.
 Če se enote dotaknete s pametnim telefonom/
tabličnim računalnikom s funkcijo NFC, ko je ta
možnost nastavljena na OFF, se sistem vklopi
in ta možnost se nastavi na ON.
 Če je ta možnost izključena, stanja
pripravljenosti BLUETOOTH ni mogoče nastaviti.
 Če je ta možnost izključena, enote in naprave
BLUETOOTH ni mogoče seznaniti.
Dodatne informacije
1
Opomba
 Če sistem nima informacij o seznanjanju,
ta način ni na voljo. Če želite uporabiti ta način,
mora sistem biti povezan z napravo in imeti
njene informacije o seznanjanju.
25SI
Prilagajanje zvoka
Uporaba časovnikov
Želeni zvok lahko prilagodite tako,
da izberete različne sloge in spremenite
učinkovitost nizkotonskega zvoka.
Sistem omogoča uporabo izklopnega
časovnika in časovnika za predvajanje.
Izbira želenega zvoka
Pritiskajte gumb EQ , da izberete želeni
zvok med naslednjimi slogi:
»ROCK«, »POP«, »JAZZ«, »CLASSIC«,
»R AND B/HIP HOP«, »FLAT«.
Spreminjanje učinkovitosti
nizkotonskega zvoka
Pritisnite gumb MEGA BASS .
Z vsakim pritiskom funkcijo vklopite
(»BASS ON«) in izklopite (»BASS OFF«).
Nasvet
 Tovarniška nastavitev je »BASS ON«.
Opomba
 Izklopni časovnik ima prednost pred časovnikom
za predvajanje.
Nastavitev izklopnega
časovnika
Sistem se samodejno izklopi ob določeni uri.
1
Pritisnite gumb TIMER MENU .
2
Pritiskajte gumba / ,
da izberete »SLEEP«, in nato
pritisnite gumb
.
3
Pritiskajte gumba / ,
da izberete želeno uro, in nato
pritisnite gumb
.
Na voljo so možnosti od »SLEEP 10«
(10 minut) do »SLEEP 90« (90 minut)
v 10-minutnih korakih ali možnost
»AUTO«. Če izberete možnost »AUTO«,
se sistem samodejno izklopi po
končanem predvajanju vsebine
s CD-ja ali iz naprave USB.
Nasvet
 Če želite preveriti preostali čas izklopnega
časovnika, izvedite koraka 1 in 2, opisana zgoraj.
 Izklopni časovnik deluje, tudi če ura sistema ni
nastavljena.
Preklic izklopnega časovnika
Izberite »OFF« v 3. koraku zgoraj.
26SI
Nastavitev časovnika
za predvajanje
Ploščo CD, napravo USB ali radio lahko
poslušate ob prednastavljenem času.
Opomba
 Uro morate nastaviti pred nastavitvijo časovnika
(stran 12).
1
Pripravite vir zvoka.
2
Pritisnite gumb TIMER MENU .
Opomba
 Sistem se vklopi natanko ob času, ki je
nastavljen v časovniku za predvajanje. Če je vir
zvoka CD, plošča MP3/WMA ali USB, lahko traja
nekaj časa, da se predvajanje zažene.
 Če je sistem ob prednastavljenem času že
vklopljen, časovnik za predvajanje ne deluje.
 Če je kot vir zvoka za časovnik za predvajanje
izbrana radijska postaja, se za časovnik
za predvajanje uporabi nazadnje predvajana
frekvenca. Če spremenite radijsko frekvenco po
nastavitvi časovnika, se spremeni tudi nastavitev
radijske postaje za časovnik.
Preverjanje nastavitve
1 Pritisnite gumb TIMER MENU .
2 Pritiskajte gumba / , da izberete
»SELECT«, in nato pritisnite gumb
.
3 Pritiskajte gumba / , da izberete
3
Pritiskajte gumba / ,
da izberete »PLAY SET«, in nato
pritisnite gumb
.
Na zaslonu  utripa začetni čas.
Pritiskajte gumba / ,
da nastavite čas, in nato pritisnite
gumb
.
Na enak način nastavite možnost
»MINUTE« za začetni čas ter nato
še »HOUR« in »MINUTE« za čas
zaustavitve.
5
.
Preklic časovnika
Izberite »OFF« v 3. koraku postopka
»Preverjanje nastavitve« (stran 27).
Dodatne informacije
4
»PLAY SEL«, in nato pritisnite gumb
Na zaslonu  se prikaže nastavitev časovnika.
Pritiskajte gumba / ,
da izberete želeni vir zvoka,
in nato pritisnite gumb
.
Prikaže se potrditveni zaslon časovnika
za predvajanje.
6
Pritisnite gumb / ,
da izklopite sistem.
Nasvet
 Če je vir zvoka radio, morate poiskati radijsko
postajo, preden izklopite sistem (stran 17).
 Če želite nastavitev časovnika spremeniti,
uporabite isti postopek.
27SI
Uporaba
nastavitvenega
menija
Elemente menija lahko spreminjate
na različne načine. Elementi, ki jih je
mogoče prikazati, se morda razlikujejo
glede na državo ali območje. Privzeta
nastavitev je podčrtana.
1
Pritisnite SETUP  v funkciji
DVD/CD.
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni
meni.
Izbrana kategorija
Izbrani element
nastavitve
Nastavitve [SCREEN]
[TV System]
[PAL]: za televizor s sistemom PAL.
[NTSC]: za televizor s sistemom NTSC.
[Auto]: za televizor, ki je združljiv s sistemom
PAL in NTSC.
[Screen Saver]
[ON]: kadar je sistem v ustavljenem načinu
predvajanja, v načinu začasne zaustavitve,
v načinu brez vstavljene plošče ali
v odprtem načinu več kot 15 minut,
samodejno vklopi funkcijo ohranjevalnika
zaslona.
[OFF]: izklopi ohranjevalnik zaslona.
[TV Type]
[16:9]: to možnost izberite pri povezovanju
s širokozaslonskim televizorjem ali
televizorjem s funkcijo širokega zaslona.
[4:3PS]: prikaže sliko polne višine na
celotnem zaslonu, s prirezanimi stranicami.
Kategorije nastavitev
28SI
Možnosti
2
Pritiskajte gumbe /// ,
da izberete kategorijo nastavitve
in element, in nato pritisnite
gumb
.
3
Pritiskajte gumba / ,
da izberete možnost, ki jo želite
spremeniti, in nato pritisnite
gumb
, da potrdite izbiro.
4
Pritisnite SETUP , da zaprete
nastavitveni meni.
[4:3LB]: prikaže široko sliko s črnim pasom
na vrhu in na dnu.
[OSD] (Zaslonski prikaz)
Pritiskajte gumba / , da izberete raven
ocene od [0 Lock ALL] do [8 No Limit], in nato
pritisnite gumb
.
Spremenite lahko jezik za prikaz
na TV-zaslonu.
[Password]
[Audio]
Nastavite lahko geslo za nastavitve [Rating]
in [Default] ter se tako izognete neželenemu
upravljanju.
Nastavitve [LANGUAGE]
Za DVD-je z več zvočnimi posnetki lahko
izberete želeni jezik posnetka.
[Subtitle]
Izberete lahko jezik podnapisov, posnetih
na plošči DVD VIDEO.
[Menu]
Izberete lahko jezik menija plošče.
Vnesite novo 4-mestno geslo in pritisnite
gumb
.
Če želite spremeniti geslo, vnesite svoje
geslo, da odklenete polje za vnos besedila,
in nato vnesite novo geslo.
Če pozabite svoje geslo, sledite spodnjemu
postopku, da potrdite trenutno nastavljeno
geslo.
Nastavitve [AUDIO]
1 Pritisnite gumb DVD/CD .
[DRC]
2 Pritisnite gumb   na enoti, da odprete
pladenj za plošče.
Prilagodite raven dinamičnega razpona
za avdio izhod.
Nastavitve [VIDEO]
[Brightness]
Prikaže se stran [CUSTOM PAGE] in lahko
potrdite trenutno nastavljeno geslo.
Če želite zapustiti stran [CUSTOM PAGE],
pritisnite SETUP.
[Contrast]
[Default]
Prilagodite raven kontrasta slike.
Vse možnosti nastavitvenega menija in
svoje osebne nastavitve lahko ponastavite
na privzete tovarniške nastavitve.
Če ste nastavili geslo, z vnosom gesla
odklenite zaščito z geslom. Preden izvedete
ponastavitev, glejte »[Password]« v razdelku
»Nastavitve [PREFERENCE]« (stran 29).
[Hue]
Prilagodite raven odtenka slike (barvni ton).
[Saturation]
Prilagodite raven nasičenosti slike.
[Sharpness]
Prilagodite raven ostrine robov slike.
Dodatne informacije
Prilagodite raven svetlosti slike.
3 Pritisnite gumba   in ZOOM , medtem
ko držite gumb SHIFT , in nato pritisnite
gumb
.
Pritisnite gumb  , da izberete [Restore],
in nato pritisnite gumb
.
Nastavitve [PREFERENCE]
[Rating]
Omejite lahko predvajanje DVD-jev, ki imajo
ocene. Prizori so lahko blokirani ali
zamenjani z drugimi.
Če ste nastavili geslo, z vnosom
gesla odklenite zaščito z geslom
(glejte »[Password]«), preden spremenite
raven ocene.
29SI
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če med uporabo sistema nastane težava,
pred posvetovanjem z lokalnim prodajalcem
izdelkov Sony izvedite spodaj opisani
postopek. Če se prikaže sporočilo o napaki,
naredite opombo o vsebini za referenco.
1
Preverite, ali je napaka navedena
na seznamu v tem razdelku
»Odpravljanje težav«.
2
Preverite informacije na spletnih
mestih za podporo strankam.
Če se na zaslonu  prikaže napis
»PROTECT«
Takoj izklopite napajalni kabel in potem,
ko napis »PROTECT« izgine, preverite
naslednje.
Poskrbite, da kabla zvočnika + in – nista
v kratkem stiku.
Poskrbite, da pretok zraka skozi prezračevalne
odprtine sistema ni oviran.
Ko preverite zgoraj navedene elemente
in se prepričate, da ni težav, znova
priključite napajalni kabel in vklopite
sistem. Če težava ni odpravljena, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
http://support.sony-europe.com/
Na teh spletnih mestih so na voljo
najnovejše informacije o podpori in
odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja.
3
Če po izvedbi postopkov v 1. in 2.
koraku še vedno ni mogoče
odpraviti težave, se obrnite na
lokalnega prodajalca izdelkov Sony.
Če težave po upoštevanju vseh zgoraj
navedenih navodil ni mogoče odpraviti,
se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Če se odločite dati izdelek v popravilo,
ga dostavite skupaj s celotnim
sistemom (glavno enoto in daljinskim
upravljalnikom).
Ta izdelek je sistemski izdelek, zato je
pri popravilu treba pregledati celoten
sistem.
Splošno
Sistem se ne vklopi.
 Napajalni kabel mora biti pravilno vključen
v električno vtičnico.
Sistem nepričakovano preklopi v stanje
pripravljenosti.
 To ne pomeni, da gre za okvaro. Če sistema ne
uporabljate približno 15 minut ali če ni izhoda
zvočnega signala, sistem samodejno preklopi
v način stanja pripravljenosti. Glejte
»Nastavitev funkcije samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti« (stran 24).
Nastavitev ure ali odštevalnika časa za
predvajanje se nepričakovano prekliče.
 Če se v roku približno ene minute ne izvede
noben postopek, se nastavitev ure ali
odštevalnika časa za predvajanje samodejno
prekliče. Znova izvedite postopek od začetka.
Zvok se ne predvaja.
 Povečajte glasnost naprave.
 Poskrbite, da je zunanja komponenta pravilno
priključena v priključek AUDIO IN ,
in nastavite funkcijo na AUDIO IN.
 Izbrana postaja je morda začasno zaustavila
oddajanje signala.
30SI
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
 Premaknite sistem stran od virov šuma.
 Napajalni kabel sistema vključite v drugo
električno vtičnico.
 Priporočamo, da uporabite napajalni kabel
s filtrom za šum (ni priložen).
Daljinski upravljalnik ne deluje.
 Odstranite morebitne predmete med
daljinskim upravljalnikom in senzorjem
na enoti ter enoto postavite stran od virov
fluorescentne svetlobe.
 Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju  na enoti.
 Približajte daljinski upravljalnik sistemu.
 Zamenjajte novi bateriji.
DVD/CD-DA/MP3/WMA
Na zaslonu  se prikaže napis »LOCKED«
in plošče ni mogoče odstraniti iz reže
za plošče.
 Aktivirana je funkcija zaklepanja pladnja.
Izklopite funkcijo (stran 13).
Plošča ali datoteka se ne predvaja.
CD-RW, na katero je mogoče dodati podatke).
Zvok se med predvajanjem prekinja ali
plošče ni mogoče predvajati.
 Plošča je umazana ali ima praske. Če je plošča
Ni slike.
 Video kabel ni trdno priključen.
 Enota ni priključena v pravilen vhodni
priključek televizorja.
 Sistem ni izbran prek video vhoda televizorja.
 Preverite, ali ste sistem in televizor povezali
z video kablom (priložen), da si lahko ogledate
slike.
Slika ne zapolni TV-zaslona, čeprav je
v možnosti [TV Type] pod nastavitvijo
[SCREEN] nastavljeno razmerje stranic.
 Razmerje stranic na plošči je nespremenljivo.
Barve na TV-zaslonu niso prikazane
pravilno.
 Zvočniki sistema vsebujejo magnetne dele,
zato lahko pride do magnetnega popačenja.
Kadar pride do motenj prikaza barv na
TV-zaslonu, preverite naslednje možnosti.
 Zvočnike namestite vsaj 0,3 metra
od televizorja.
 Če motenj prikaza barv na zaslonu
televizorja ne odpravite, izklopite televizor
in ga ponovno vklopite po 15–30 minutah.
 Zvočnike premestite dlje od televizorja.
Odpravljanje težav
 Plošča ni dokončno posneta (plošča CD-R ali
Slika
Nastavitev [TV System] se ne ujema
s televizorjem.
 Ponastavite nastavitev (glejte možnost
»[Default]« v razdelku »Nastavitve
[PREFERENCE]«).
umazana, jo očistite.
 Postavite sistem stran od vira tresljajev
(na primer na vrh stabilnega stojala).
Sistem predvajanja ne začne s prvim
posnetkom ali datoteko.
Naprava USB
Za več informacij o združljivih napravah USB
glejte »Združljive naprave USB in različice«
(stran 35).
 Izbran mora biti pravilni način predvajanja.
Če je nastavljen način predvajanja »SHUFFLE«
ali »PROGRAM«, spremenite nastavitev
(stran 13).
Predvajanje se začne pozneje kot običajno.
 Plošče, ki jih lahko sistem začne predvajati
z zakasnitvijo:
 plošča, posneta z zapleteno drevesno
strukturo
 plošča, posneta v formatu za več sej,
 plošča z velikim številom map.
Priključena je nepodprta naprava USB.
 Lahko se pojavijo naslednje težave.
 Sistem ne prepozna naprave USB.
 Ta sistem ne prikazuje imen datotek ali map.
 Predvajanje ni mogoče.
 Prekinjanje predvajanja zvoka.
 Sliši se šum.
 Zvok je popačen.
31SI
Zvok se ne predvaja.
Predvajanje se ne začne.
 Naprava USB ni pravilno priključena. Izklopite
 Izklopite sistem in znova priključite napravo
sistem in znova priključite napravo USB.
USB, nato sistem znova vklopite.
 Morda je priključena nezdružljiva naprava USB.
Sliši se šum, zvok preskakuje ali je popačen.
 Priključena je nepodprta naprava USB.
Sistem ne začne predvajati prve skladbe.
Priključite podprto vrsto naprave USB.
 Izbran mora biti pravilni način predvajanja.
 Izklopite sistem in znova priključite napravo
USB, nato sistem znova vklopite.
Če je nastavljen način predvajanja »SHUFFLE«,
spremenite nastavitev (stran 13).
 Zvočni podatki vključujejo šum oziroma so
popačeni. Šum je morda posledica delovanja
računalnika pri ustvarjanju zvočnih podatkov.
V tem primeru izbrišite datoteke in zvočne
podatke v napravo USB pošljite znova.
 Pri šifriranju podatkov je bila uporabljena
nizka bitna hitrost. V napravo USB pošljite
datoteke, kodirane z višjo bitno hitrostjo.
Na zaslonu je dalj časa prikazan napis
»SEARCH« ali pa dolgo traja, da se
predvajanje začne.
 Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih.
 V napravi USB je večje število map ali
datotek.
 Datotečna struktura je zelo zapletena.
 Na voljo ni zadosti pomnilnika.
 Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Naprave USB ni mogoče polniti.
 Naprava USB mora biti trdno priključena
v vrata  (USB) .
 Sistem morda ne podpira te naprave USB.
 Izklopite napravo USB in jo znova priklopite.
Podrobnosti o stanju polnjenja naprave
USB so na voljo v priročniku za uporabo
naprave USB.
Radio
Sliši se glasno šumenje ali brnenje
(na zaslonu  utripa napis »STEREO«) ali
sistem ne sprejema signala radijskih postaj.
 Preverite, ali je antena pravilno priključena.
 Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata
dober sprejem, in znova namestite anteno.
Ime datoteke ali mape (ime albuma)
ni pravilno prikazano.
 Znova pošljite zvočne podatke v napravo USB,
ker so morda podatki, shranjeni v napravi USB,
poškodovani.
 Sistem lahko prikaže naslednje kode znakov:
 velike črke (A–Z),
 številke (0–9),
 simbole (< > +, [ ] \ _).
Drugi znaki so prikazani kot »_«.
Sistem ne prepozna naprave USB.
 Izklopite sistem in znova priključite napravo
USB, nato sistem znova vklopite.
 Morda je priključena nezdružljiva naprava USB.
 Naprava USB ne deluje pravilno. Informacije
o tem, kako odpraviti to težavo, so na voljo
v priročniku za uporabo, ki je bil priložen
napravi USB.
32SI
 Če se želite izogniti šumu pri predvajanju
zvoka, postavite anteni stran od enote ali
drugih komponent AV.
 Izklopite električno opremo v bližini sistema.
Hkrati se sliši več radijskih postaj.
 Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata
dober sprejem, in znova namestite anteno.
 Kable antene povežite s kupljenimi sponkami
za kable in prilagodite njihovo dolžino.
Ponastavitev sistema na
tovarniške nastavitve
Če sistem še vedno ne deluje pravilno,
ga ponastavite na tovarniške nastavitve.
1 Vklopite sistem.
2 Hkrati na enoti pritisnite in pridržite
gumba FUNCTION  in  , dokler se
na zaslonu  ne prikaže napis »RESET«.
Vse uporabniške nastavitve, kot so
prednastavljene radijske postaje, časovnik in
ura, se izbrišejo.
Če težave po upoštevanju vseh zgoraj navedenih navodil ni mogoče odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Sporočila
Med delovanjem se lahko pojavijo ali
začnejo utripati naslednja sporočila.
DISC ERR
Vstavili ste ploščo, ki je sistem ne more
predvajati, na primer CD-ROM, ali pa ste
poskušali predvajati nepodprto datoteko.
COMPLETE
Postopek prednastavljanja postaj se je
normalno končal.
Opomba
 Če enoto odvržete ali jo predate drugi osebi,
jo zaradi varnosti ponastavite.
LOCKED
Aktivirana je funkcija zaklepanja pladnja.
NO USB
Na sistem ni priključena nobena naprava
USB, priključena naprava USB je bila
odstranjena ali pa sistem ne podpira
naprave USB.
NO DISC
V predvajalniku ni plošče ali pa je vstavljena
plošča, ki je sistem ne more naložiti.
V napravi USB ali na plošči ni datotek, ki bi
jih sistem lahko predvajal.
OVER CURRENT
Sistem je zaznal nadtok v priključeni napravi
USB.
Napravo USB odstranite iz vrat, nato pa
izklopite in znova vklopite sistem.
Odpravljanje težav
NO FILE
LOADING
Sistem nalaga podatke s plošče. Nekateri
gumbi med nalaganjem podatkov
ne delujejo.
SEARCH
Sistem išče podatke v napravi USB. Nekateri
gumbi med iskanjem ne delujejo.
TIME NG
Nastavljeni čas zaustavitve predvajanja je
enak času začetka predvajanja.
33SI
Opomba o ploščah DVD/CD-DA/MP3/WMA
Previdnostni ukrepi/Tehnični podatki
 Pred predvajanjem očistite ploščo
s čistilno krpo v smeri od sredine navzven.
 Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil,
Previdnostni ukrepi
Plošče, ki jih ta sistem LAHKO predvaja
 Zvočne plošče CD-DA
 CD-R/CD-RW (zvočni podatki skladb







CD-DA in datoteke MP3/WMA)
8-centimetrske plošče
DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
VIDEO CD
CDG
Ne uporabljajte praznih plošč CD-R/CD-RW,
ker se lahko poškodujejo.
Plošče, ki jih ta sistem NE MORE predvajati
 CD-ROM
 Plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete








34SI
v obliki glasbenega CD-ja ali CD-ja
z datotekami MP3/WMA v skladu
z zapisom ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
Plošče CD-R/CD-RW, posnete v obliki
več sej, pri čemer seja ni zaprta
Plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo
kakovostjo zapisovanja, umazane ali
opraskane plošče CD-R/CD-RW ali plošče
CD-R/CD-RW, posnete z nezdružljivo
napravo za snemanje
Nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW
Plošče CD-R/CD-RW z datotekami, ki niso
posnete v obliki zapisa MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3/WMA)
Plošče neobičajne oblike (na primer
v obliki srca, kvadrata ali zvezde)
Plošče s pritrjenim lepilnim trakom,
papirjem ali nalepko
Izposojene ali rabljene plošče, pri katerih
se lepilo razteza izpod nameščenega
tesnila
Plošče z oznakami, natisnjenimi s črnilom,
ki je lepljivo na otip
kot so bencin, razredčila ali komercialna
čistila, ali antistatičnih razpršilnikov,
ki so namenjeni čiščenju vinilnih
gramofonskih plošč.
 Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in jih ne puščajte
v notranjosti avtomobilov, izpostavljenih
neposredni sončni svetlobi.
Varnost
 Če sistema ne nameravate uporabljati
dlje časa, odklopite napajalni kabel iz
električne vtičnice. Sistem odklopite tako,
da kabel držite za vtikač. Ne vlecite kabla.
 Če v ohišje sistema pade predmet ali če
vanj uide tekočina, izključite sistem. Pred
vnovično uporabo mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
 Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Postavitev
 Sistema ne postavljajte na neravno
površino ali na slabo prezračeno mesto
in ga ne izpostavljajte izredno visokim ali
nizkim temperaturam, prahu, umazaniji,
vlagi, tresljajem, neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom svetlobe.
 Pri postavljanju sistema na obdelano
površino (na primer z voskom, oljem,
polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni,
da ne nastanejo madeži ali se ne razbarva
površina.
 Na sistem ne polagajte težkih predmetov.
 Če sistem prenesete s hladnega na toplo
mesto ali če ga postavite v zelo vlažen
prostor, se lahko na leči sistema nabere
kondenzirana vlaga, ki lahko povzroči
nepravilno delovanje sistema. V tem
primeru odstranite ploščo in pustite
sistem vklopljen približno eno uro,
da vlaga izhlapi. Če po sistem tudi po
daljšem času ne deluje, se obrnite na
lokalnega prodajalca izdelkov Sony.
Segrevanje
 Povsem običajno je, da se enota med
polnjenjem ali daljšim delovanjem
segreva, zato ni razloga za preplah.
 Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi
sistema se ne dotikajte ohišja, ker je
lahko vroče.
 Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Čiščenje ohišja
Združljive naprave
USB in različice
Več informacij o najnovejših podprtih
različicah združljivih naprav je na spodnjih
spletnih mestih:
http://support.sony-europe.com/
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo
z blago raztopino čistila. Ne uporabljajte
abrazivnih gobic, čistilnih praškov ali topil,
kot so razredčilo, bencin ali alkohol.
Barve na TV-zaslonu
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: dolgotrajen prikaz iste slike
(mirujoča slika, zaslonski prikaz ipd.)
na TV-zaslonu lahko povzroči trajno
okvaro TV-zaslona. To še posebej velja
za projekcijsko televizijsko sliko.
Premikanje sistema
Pred premikanjem sistema odstranite ploščo
in odklopite napajalni kabel iz stenske
vtičnice.
Ravnanje s ploščami
 Če želite, da plošča ostane čista, se je
Previdnostni ukrepi/Tehnični podatki
dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte se
površine.
 Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega
traku.
 Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in jih ne puščajte v avtu,
parkiranem na neposredni sončni
svetlobi, saj se lahko notranjost
avtomobila močno segreje.
35SI
Obseg za učinkovito komunikacijo
Brezžična
tehnologija
BLUETOOTH
Brezžična tehnologija BLUETOOTH je
brezžična tehnologija kratkega dosega,
s katero lahko povežete digitalne naprave,
kot so osebni računalniki in digitalni
fotoaparati. Z brezžično tehnologijo
BLUETOOTH lahko upravljate enote
v obsegu desetih metrov.
Brezžična tehnologija BLUETOOTH se
navadno uporablja med dvema napravama,
ena sama naprava pa se lahko poveže z več
napravami.
Za povezavo ne potrebujete žic, kot pri
povezavi z napravo USB, in naprav ni
potrebno stakniti skupaj, kot pri brezžični
infrardeči tehnologiji. Tehnologijo lahko
uporabljate tako, da imate napravo
BLUETOOTH kar v torbi ali žepu.
Brezžična tehnologija BLUETOOTH je
globalni standard, ki ga podpira na tisoče
podjetij. Ta podjetja izdelujejo izdelke,
ki so skladni z globalnim standardom.
Podprte različice in profili BLUETOOTH
Profil se nanaša na standardno skupino
zmogljivosti za različno zmogljive izdelke
BLUETOOTH. Podrobnosti o podprtih
različicah in profilih BLUETOOTH so na voljo
v poglavju »Tehnični podatki« (stran 37).
Opomba
 Če želite uporabljati napravo BLUETOOTH,
ki je povezana s tem sistemom, mora naprava
podpirati enak profil kot sistem. Čeprav ima
naprava enak profil kot sistem, se lahko funkcije
naprave BLUETOOTH razlikujejo glede
na specifikacije naprave.
 Zaradi lastnosti brezžične tehnologije
BLUETOOTH se lahko vsebina v primerjavi
s predvajanjem zvoka prek prenosne naprave
predvaja s krajšim zamikom.
36SI
Naprave BLUETOOTH uporabljajte na
medsebojni razdalji do desetih metrov
(brez vmesnih ovir).
Obseg za učinkovito komunikacijo med
napravami je lahko manjši pod temi pogoji:
 če med napravami s povezavo
BLUETOOTH stoji oseba, kovinski
predmet, stena ali kaj drugega,
 na mestih, kjer je nameščena brezžična
povezava LAN,
 okrog mikrovalovnih pečic, ki so
v uporabi,
 na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi.
Vplivi drugih naprav
Naprave BLUETOOTH in brezžična povezava
LAN (IEEE802.11b/g) uporabljajo enak
frekvenčni pas (2,4 GHz). Če napravo
BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave, ki
se lahko poveže z brezžično povezavo LAN,
lahko pride do elektromagnetnih motenj.
Posledično je lahko hitrost prenosa
podatkov nižja, slišite lahko šume ali pa
povezave ni mogoče vzpostaviti. Če se to
zgodi, poskusite naslednje:
 ta sistem in mobilni telefon BLUETOOTH
ali napravo BLUETOOTH skušajte
povezati, ko ste od opreme z brezžično
povezavo LAN oddaljeni vsaj 10 metrov,
 ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
v območju desetih metrov izklopite vso
opremo z brezžično povezavo LAN.
Vpliv na druge naprave
Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem, lahko
vplivajo na delovanje nekaterih medicinskih
naprav. Ker motnje zaradi radijskih valov
lahko povzročijo okvaro, sistem in mobilni
telefon BLUETOOTH ali napravo BLUETOOTH
vedno izklopite na teh mestih:
 v bolnišnicah, na vlakih, letalih,
 blizu avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
Opomba
 Ta sistem podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijami BLUETOOTH,
z namenom zagotavljanja varnosti v času
komuniciranja s tehnologijo BLUETOOTH.
Ta varnost pa je lahko nezadostna, odvisno
od vsebin nastavitev in drugih dejavnikov, zato
bodite previdni vedno, kadar komunicirate prek
tehnologije BLUETOOTH.
 Družba Sony ne odgovarja za kakršno koli
nastalo škodo ali izgubo, ki je posledica uhajanja
informacij v času komunikacije prek tehnologije
BLUETOOTH.
 Komunikacija BLUETOOTH ni nujno zagotovljena
z vsemi napravami BLUETOOTH, ki imajo enak
profil kot ta sistem.
 Naprave BLUETOOTH, ki so povezane s tem
sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, ki jo je predpisalo podjetje
BLUETOOTH SIG, Inc. Da naprave ustrezajo
specifikaciji, morajo biti potrjene. Četudi je
naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH,
lahko v posameznih primerih značilnosti ali
specifikacije naprave BLUETOOTH ne dopustijo
povezovanja ali imajo posledično drugačne
načine upravljanja, drugačen zaslon in delujejo
na drugačen način.
 Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je povezana
s tem sistemom, od okolja, v katerem poteka
komunikacija, ter od ostalih pogojev, se lahko
pojavijo šumi in zvok je lahko odrezan.
Tehnični podatki
Ojačevalnik
Izhodna moč (nazivna):
20 W + 20 W (pri 8 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)
Efektivna izhodna moč (referenčna):
25 W + 25 W (na kanal pri 8 Ohm, 1 kHz)
Vhodni/izhodni priključki
AUDIO IN:
Priključek AUDIO IN (zunanji vhod):
priključek stereo mini, občutljivost 1 V,
impedanca 47 kiloohmov
USB:
vrata USB: vrsta A, 5 V enosmerno, 1,5 A
Priključek  (slušalke):
standardni stereo priključek, 8 ohmov ali več
VIDEO OUT:
največji izhodni signal 1 V (od vrha do vrha),
neuravnovešen, negativna sinhronizacija,
impedanca nalaganja
75 ohmov
sprejema impedanco 8 ohmov
Predvajalnik plošč
Sistem:
sistem za predvajanje CD-jev ter digitalnih
zvočnih in video vsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Moč laserja*: manj kot 1000 μW
* Ta izhodna moč je izmerjena na razdalji 200?mm
od površine leče objektiva na optičnem bralniku
z odprtino 7 mm.
Previdnostni ukrepi/Tehnični podatki
SPEAKERS:
Frekvenčni odziv
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz–20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz–20 kHz (±1 dB)
Oblika zapisa barvnega video sistema
Modeli za Severno in Latinsko Ameriko
(razen za Argentino): NTSC
Drugi modeli: NTSC/PAL
37SI
Pasovna širina prenosa
Radio
20 Hz–20.000 Hz (s frekvenco vzorčenja
44,1 kHz)
Radio FM:
radio FM stereo, superheterodinski radio FM
Frekvenčni pas:
87,5 MHz–108,0 MHz (v korakih po 50 kHz)
Antena:
žična antena FM
Zvočniki
Zvočniški sistem:
2-sistemski, Bass Reflex, z magnetno zaščito
*1 Na dejanski doseg vplivajo dejavniki, kot so
fizične ovire med napravami, magnetna polja
okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operacijski sistem, programska aplikacija itd.
*2 Standardni profili BLUETOOTH označujejo
namen komuniciranja BLUETOOTH med
napravami.
Splošno
Napajanje:
Zvočniška enota:
nizkotonski zvočnik: 95 mm, stožčasti
visokotonski zvočnik: 57 mm, stožčasti
120–240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Poraba energije:
35 W
Nazivna impedanca:
8 ohmov
Mere (š/v/g), vključno z izbočenimi deli:
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem:
osrednja enota:
pribl. 170 mm × 132,5 mm × 222 mm
zvočniška enota:
pribl. 132,5 mm × 214 mm × 207 mm
standardna različica BLUETOOTH 3.0
Teža:
Izhod:
osrednja enota: pribl. 1,4 kg
zvočniška enota: pribl. 1,7 kg
BLUETOOTH, standardni razred moči 2
Priložena dodatna oprema:
Največji obseg za komunikacijo:
brez fizičnih ovir doseg približno 10
m*1
Frekvenčni pas:
pas 2,4 GHz (2,4–2,4835 GHz)
daljinski upravljalnik (RM-AMU214) (1),
video kabel (1), žična antena FM (1),
podstavki za zvočnike (8), navodila
za uporabo (ta priročnik) (1),
garancijska kartica (1)
Modulacijski način:
FHSS
*2
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Združljivi profili BLUETOOTH :
A2DP (Profil naprednega distribuiranja
zvoka)
AVRCP (Avdio-video profil z daljinskim
upravljanjem)
Podprt način zaščite vsebine
Način SCMS-T
Podprti kodeki
SBC (Sub Band Codec)
38SI
Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W
(omrežna vrata BLUETOOTH izklopljena)
Stanje pripravljenosti (BLUETOOTH): 5,9 W
(omrežna vrata BLUETOOTH vklopljena)
Blagovne znamke ipd.
 Windows Media je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
 Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine družbe
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka
ni dovoljena brez licence družbe Microsoft
ali njene pooblaščene podružnice.
 Tehnologija zvočnega kodiranja in patenti
MPEG Layer-3 imajo licenco družb Fraunhofer IIS
in Thomson.
 »WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta
registrirani blagovni znamki družbe
Sony Corporation.
 Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH®
so registrirane blagovne znamke v lasti družbe
BLUETOOTH SIG, Inc., vsakršna uporaba
teh blagovnih znamk s strani družbe
Sony Corporation pa je licenčna.
 N Mark je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA
in v drugih državah.
 Imena sistemov in izdelkov v tem priročniku
so običajno blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke proizvajalca. Oznaki ™ in ®
sta izpuščeni iz besedila v tem priročniku.
 Ta sistem je opremljen s tehnologijo
Dolby* Digital.
* Izdelano na podlagi licence družbe
Dolby Laboratories.
»Dolby« in simbol DD sta blagovni znamki
družbe Dolby Laboratories.

je blagovna znamka družbe DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
 O PATENTU MPEG-4 VISUAL: TA IZDELEK SE
LICENCIRA NA PODLAGI LICENCE ZA ZBIRKO
PATENTOV MPEG-4 VISUAL ZA OSEBNO IN
NEKOMERCIALNO UPORABO POTROŠNIKOV PRI
(i) KODIRANJU VIDEA V SKLADU S STANDARDOM
MPEG-4 VISUAL (»MPEG-4 VIDEO«)
IN/ALI
(ii) DEKODIRANJU VIDEA MPEG-4, KI GA JE
ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO DEJAVNOST
KODIRAL POTROŠNIK IN/ALI KI GA JE ZAGOTOVIL
PONUDNIK VIDEA, KI IMA LICENCO
ZA PONUJANJE VIDEA MPEG-4.
LICENCA SE NE IZDAJA IN NI NAMENJENA
ZA NOBENO DRUGO UPORABO. DODATNE
INFORMACIJE, VKLJUČNO Z INFORMACIJAMI
GLEDE UPORABE V REKLAMNE, INTERNE IN
KOMERCIALNE NAMENE IN GLEDE PRIDOBITVE
LICENC, SO NA VOLJO PRI DRUŽBI MPEG LA,
L.L.C. OBIŠČITE http://www.mpegla.com/
 Vse druge blagovne znamke so blagovne
znamke njihovih lastnikov.
39SI
©2014 Sony Corporation
4-540-127-11(2) (SI)
Download PDF

advertising