Sony | CMT-X3CD | Sony CMT-X3CD Glasbeni sistem s povezavo BLUETOOTH® Navodila za uporabo

Osebni zvočni
sistem
Uvod
Poslušanje CD-ja
Poslušanje radia
Navodila za uporabo
Poslušanje datoteke, shranjene
v napravi USB
Poslušanje glasbe z dodatnimi
zvočnimi komponentami
Poslušanje glasbe prek povezave
BLUETOOTH
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Previdnostni ukrepi/
Tehnični podatki
CMT-X3CD
OPOZORILO
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja
(na primer prižganim svečam).
Nevarnost požara ali električnega udara lahko
zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer
vaz).
Ker se glavni napajalni priključek uporablja
za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem,
enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote,
takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz
električne vtičnice.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprav, v katerih so baterije,
ne izpostavljajte prekomerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če
je izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti,
ker si lahko poškodujete sluh.
Oznaka izdelka je na spodnji strani enote.
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Ta oznaka
je na zunanji spodnji strani naprave.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije veljajo samo za opremo, ki se
prodaja v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali pa je bil proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi
na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite
na pooblaščenega predstavnika, družbo
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede
servisa ali garancije glejte naslove, navedene
v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Podjetje Sony Corp. izjavlja, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
2SI
Podrobnosti najdete na spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Odstranjevanje izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni,
da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo
izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev
tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Če želite več informacij
o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek.
Samo za Evropo
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni,
da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo,
tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju tega
izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Pred uporabo
sistema
Okvare, do katerih pride med običajno
uporabo sistema, bo odpravilo podjetje
Sony skladno s pogoji, določenimi
v omejenem jamstvu za ta sistem.
Vendar podjetje Sony ne bo odgovorno
za posledice, nastale zaradi izpada
predvajanja zaradi poškodovanega
ali okvarjenega sistema.
Glasbene plošče, kodirane
s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic
Ta izdelek je namenjen predvajanju diskov,
ki so izdelani v skladu s standardom
Compact Disc (CD). V zadnjem času nekatere
založniške hiše izdane glasbene diske
kodirajo s tehnologijami za zaščito avtorskih
pravic.
Nekateri od teh diskov niso izdelani v skladu
s standardom Compact Disc (CD) in jih ta
izdelek ne more predvajati.
Opombe o diskih DualDisc
DualDisc je dvostranski disk, na katerem
so združene posnete DVD-vsebine na eni
strani in digitalne zvočne vsebine na drugi.
Ker stran z zvočnimi vsebinami ni izdelana
v skladu s standardom Compact Disc (CD),
ta izdelek teh vsebin morda ne bo mogel
predvajati.
3SI
Kazalo
Pred uporabo sistema............................................................................ 3
Uvod
Položaj in funkcija upravljalnih gumbov................................................ 6
Priprava daljinskega upravljalnika ........................................................10
Nastavitev ure .......................................................................................10
Poslušanje CD-ja
Predvajanje plošče CD-DA/MP3/WMA ................................................ 11
Spreminjanje načina predvajanja ..................................................... 11
Ustvarjanje lastnega programa (programirano predvajanje) ...............13
Poslušanje radia
Nastavitev radijske postaje ...................................................................14
Prednastavitev radijskih postaj .............................................................14
Izbira prednastavljene radijske postaje .............................................15
Poslušanje datoteke, shranjene v napravi USB
Predvajanje datoteke iz naprave USB ...................................................16
Poslušanje glasbe z dodatnimi zvočnimi
komponentami
Predvajanje glasbe z dodatnimi zvočnimi komponentami.................. 17
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
Seznanjanje sistema z napravo BLUETOOTH in poslušanje glasbe .....18
Poslušanje glasbe prek registrirane naprave .....................................19
Poslušanje glasbe s funkcijo delovanja z enim dotikom (NFC)............ 20
4SI
Dodatne informacije
Nastavitev funkcije samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti...................................................................... 21
Nastavitev stanja pripravljenosti BLUETOOTH......................................22
Nastavljanje brezžičnega signala BLUETOOTH na ON/OFF..................22
Prilagajanje zvoka.................................................................................23
Uporaba časovnikov .............................................................................23
Nastavitev izklopnega časovnika .....................................................23
Nastavitev časovnika za predvajanje ............................................... 24
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav................................................................................25
Sporočila .............................................................................................. 28
Previdnostni ukrepi/Tehnični podatki
Previdnostni ukrepi.............................................................................. 29
Združljive naprave USB in različice....................................................... 30
Brezžična tehnologija BLUETOOTH....................................................... 31
Tehnični podatki ...................................................................................32
5SI
Uvod
Položaj in funkcija upravljalnih gumbov
Opomba
V tem priročniku je opisano predvsem upravljanje sistema z daljinskim upravljalnikom,
vendar iste upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi na enoti z istimi ali podobnimi imeni.
Enota (spredaj/zgoraj)
6SI
Daljinski upravljalnik
 Gumba / (nazaj/naprej)
Pritisnite, če želite nastaviti začetek
skladbe ali datoteke.
Gumb TUNING +/–
Pritisnite, če želite poiskati želeno
radijsko postajo.
Uvod
Daljinski upravljalnik: gumba /
(hiter pomik naprej/nazaj)
Pritisnite za hitro pomikanje naprej/nazaj
po posnetku ali datoteki.
Daljinski upravljalnik:
gumba PRESET +/–
Pritisnite, če želite priklicati vnaprej
nastavljene postaje.
 Enota: gumba VOL +/–
Daljinski upravljalnik:
gumb VOLUME +/–
Nastavite glasnost.
 Gumb / (vklop/izklop)
Pritisnite za vklop ali izklop naprave.
 Zaslon
 Gumb  (izmet)
Izvrzite CD.
 Enota: gumb FUNCTION/PAIRING
 Pritisnite, če želite izbrati vir. Z vsakim
pritiskom se premaknete na naslednji
vir v spodnjem zaporedju:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
 Pritisnite in pridržite gumb, če želite
napravo preklopiti v način za
seznanjanje z napravami BLUETOOTH.
Daljinski upravljalnik: gumbi za izbiro
funkcije (CD/USB/BLUETOOTH/FM/
AUDIO IN)
Pritisnite, če želite izbrati vir.
 Enota: gumb  (predvajanje/začasna
zaustavitev predvajanja)
Daljinski upravljalnik: gumb
 (predvajanje)/ (začasna
zaustavitev predvajanja)
Zaženite ali začasno zaustavite
predvajanje.
 Senzor za signal daljinskega
upravljalnika
Oznaka IR
ni označena na izdelku.
 Reža za ploščo
Vstavite CD.
 Oznaka N
Za registracijo, povezavo ali prekinitev
povezave BLUETOOTH z enim dotikom
približajte pametni telefon/tablični
računalnik, opremljen s funkcijo NFC,
tej oznaki (stran 20).
 Indikator (BLUETOOTH)
Sveti ali utripa za prikaz stanja povezave
BLUETOOTH.
 Gumb BLUETOOTH MENU
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti
meni BLUETOOTH (stran 18, 19, 22).
 Gumb EQ
Pritisnite, če želite izbrati zvočni učinek
(stran 23).
7SI
 Gumb MEGA BASS
Pritisnite za izboljšanje nizkotonskega
zvoka (stran 23).
 MUTING
Pritisnite za izklop ali vnovični vklop
zvoka.
 Gumb PLAY MODE/TUNING MODE
 Pritisnite, če želite izbrati način
predvajanja (stran 11).
 Pritisnite, če želite izbrati način iskanja
postaj (stran 14).
 Gumb REPEAT/FM MODE
 Pritisnite, če želite izbrati način
predvajanja s ponavljanjem (stran 12).
 Pritisnite, če želite izbrati način
sprejema FM (mono ali stereo)
(stran 14).
 Gumb  (zaustavitev)
Pritisnite, če želite ustaviti predvajanje.
 Gumb CLEAR
Pritisnite, če želite izbrisati programirano
skladbo (stran 13).
 Gumb RETURN
Pritisnite za vrnitev v prejšnje stanje.
 Gumb
(vnos)
Pritisnite, če želite potrditi možnost.
 Gumbi ///
Pritisnite, če želite izbrati možnost.
Gumba
+/–
Pritisnite, če želite izbrati mapo (album)
na plošči MP3/WMA ali v napravi USB.
 Gumb TUNER MEMORY
Pritisnite, če želite vnaprej nastaviti
radijske postaje (stran 14).
 Gumbi TUNER PRESET (od 1 do 4)
Pritisnite, če želite izbrati 4 shranjene
postaje FM.
 Gumb TIMER MENU
Pritisnite za nastavitev menija časovnika
(stran 23).
 Gumb SLEEP
Pritisnite za nastavitev izklopnega
časovnika (stran 23).
8SI
 Gumb DISPLAY
Pritisnite, če želite spremeniti prikaz
podatkov na zaslonu .
Podčrtaj »_« je prikazan na mestu
neprepoznanega znaka.
Če pritisnete ta gumb, ko je napajanje
izklopljeno, se prikaže ura.
Enota (zadaj)
Uvod
 FM ANTENNA
Priključite anteno FM.
 Vtičnica AUDIO IN (zunanji vhod)
Priključite dodatno zunanjo opremo
z avdio kablom (ni priložen).

Vrata (USB)
Uporabite za priključitev naprave USB
(stran 16).

Opomba
 Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata
dober sprejem, in nato namestite anteno FM
na stabilno površino (okno, steno itd.).
 Konec žične antene FM pritrdite z lepilnim
trakom.
 Vtičnica HEADPHONE
Uporabite za priključitev slušalk.
 Vhod ~ AC IN (120–240 V izmenično)
Priključite napajalni kabel v stensko
vtičnico.
9SI
Priprava daljinskega
upravljalnika
Vstavite baterijo R6 velikosti AA
(ni priložena) tako, da se pola ujemata,
kot je prikazano na sliki.
Opombe glede uporabe daljinskega
upravljalnika
 Pri običajni uporabi baterija zdrži do približno
šest mesecev.
 Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterijo,
da preprečite razlitje baterije in korozijo.
Nastavitev ure
1
Pritisnite gumb / ,
da vklopite sistem.
2
Pritisnite gumb TIMER MENU .
3
Pritiskajte gumba / ,
da izberete »CLOCK«, in nato
pritisnite
.
4
Pritiskajte gumba / ,
da nastavite uro, in nato
pritisnite
.
5
Pritiskajte gumba / ,
da nastavite minute, in nato
pritisnite
.
Če uro nastavljate prvič, nadaljujte
s 4. korakom.
Dokončajte nastavitev ure.
Opomba
 Če izklopite napajalni kabel ali če pride do
izpada elektrike, se nastavitve ure ponastavijo.
Prikaz ure, ko je sistem izklopljen
Pritisnite gumb DISPLAY , da se prikaže
ura. Ura se prikaže za približno 8 sekund.
10SI
Izmet CD-ja
Na enoti pritisnite gumb  .
Poslušanje CD-ja
Nasvet
Predvajanje plošče
CD-DA/MP3/WMA
 Režo za plošče lahko zaklenete .
Na enoti hkrati pritisnite in za 5 sekund pridržite
gumba FUNCTION  ter VOL – , da se na
zaslonu  prikaže napis »LOCKED«, kar pomeni,
da gumb   ne deluje. Če želite odkleniti režo
za plošče , ponovite isti postopek.
1
Pritisnite gumb CD .
2
Vstavite CD v režo  na vrhu
enote.
 Ta sistem ne more predvajati 8-centimetrskih
CD-jev.
 Ne vstavljajte plošč z neobičajnimi oblikami
(na primer v obliki srca, kvadrata ali zvezde).
Takšna plošča lahko povzroči nepopravljive
poškodbe na sistemu.
 Ne uporabljajte plošče z lepilnim trakom ali
nalepkami, ker lahko povzroči nepravilno
delovanje enote.
 Ko ploščo odstranjujete, se je dotikajte samo
ob robovih.
Opomba
Poslušanje CD-ja
CD vstavite tako, da je stran z oznako
(potiskana stran) obrnjena proti vam.
Stran z oznako
(potiskana stran)
Spreminjanje načina
predvajanja
 (izmet)
3
Pritisnite gumb  .
Če preklopite z druge funkcije na
funkcijo »CD«, ko je CD že v reži,
pritisnite  , ko z zaslona 
izgine napis »READING«.
Gumb na daljinskem upravljalniku ali
enoti vam omogoča hiter pomik
naprej/nazaj, izbiro skladbe, datoteke
ali mape (pri plošči MP3/WMA) itd.
Način predvajanja omogoča ponavljanje
predvajanja iste glasbe ali naključno
predvajanje.
1
Pritisnite gumb  , da ustavite
predvajanje.
2
Pritiskajte gumb PLAY MODE ,
da izberete način predvajanja.
Izberete lahko naslednje načine predvajanja.
Način
predvajanja
Učinek
FOLDER*
Predvajanje vseh skladb
v izbrani mapi. Na zaslonu
 se prikaže »FLDR«.
SHUFFLE
Predvajanje vseh skladb
s ponavljanjem po
naključnem vrstnem redu.
Na zaslonu  se prikaže
»SHUF«.
11SI
Način
predvajanja
Učinek
FOLDER
SHUFFLE*
Predvajanje vseh skladb
v izbrani mapi po
naključnem vrstnem redu.
Na zaslonu  se prikaže
»FLDRSHUF«.
PROGRAM
Predvajanje programiranih
skladb ali datotek.
Na zaslonu  se prikaže
napis »PROGRAM«.
Za podrobnosti glejte
»Ustvarjanje lastnega
programa (programirano
predvajanje)« (stran 13).
OFF
Predvajanje skladbe ali
datoteke.
* Ta način predvajanja lahko uporabite samo za
predvajanje naprave USB ali plošče MP3/WMA.
REPEAT
Če želite spremeniti način predvajanja s
ponavljanjem, pritiskajte gumb REPEAT .
Izberete lahko naslednje načine predvajanja.
Način
predvajanja
Učinek
ONE
Ponavljajoče se
predvajanje izbrane
skladbe. Na zaslonu 
se prikaže »REP ONE«.
FOLDER*
Ponavljajoče se
predvajanje vseh skladb
v izbrani mapi. Na zaslonu
 se prikaže »REP FLDR«.
ALL
Ponavljajoče se
predvajanje vseh skladb
na plošči. Na zaslonu 
se prikaže »REP ALL«.
OFF
Preklic ponavljajočega
se predvajanja.
* Ta način predvajanja lahko uporabite samo za
predvajanje naprave USB ali plošče MP3/WMA.
Če se prikaže napis »PLS STOP«
Med predvajanjem ne morete spremeniti
načina predvajanja. Ustavite predvajanje
in nato spremenite način predvajanja.
Opomba
 Ko izklopite napajalni kabel, se način
predvajanja samodejno izklopi.
12SI
Opomba o predvajanju plošč MP3/WMA
 Na ploščo z datotekami MP3/WMA ne
shranjujte nepotrebnih map ali datotek.
 Sistem ne prepozna map brez datotek
MP3/WMA.
 Sistem lahko predvaja samo datoteke
MP3/WMA s pripono ».mp3«.
Če ima ime datoteke pripono ».mp3«,
vendar datoteka ni zvočna datoteka MP3/
WMA, se lahko pri predvajanju datoteke
ustvari glasen šum, ki lahko povzroči
okvaro sistema.
 Največje število map in datotek MP3/
WMA, ki jih podpira ta sistem, je:
 256* map (vključno s korensko mapo),
 999 datotek,
 999 datotek v posamezni mapi,
 8 ravni map (drevesna struktura
datotek).
* Vključno z mapami brez datotek MP3/WMA
ali drugih datotek. Število map, ki jih sistem
lahko prepozna, je lahko manjše od
dejanskega števila map, odvisno od strukture
map.
 Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za kodiranje/zapisovanje MP3/
WMA, pogoni CD-R/RW in zapisovalnimi
mediji ni zagotovljena. Pri uporabi
nezdružljivih plošč MP3/WMA se lahko
pojavi šum, predvajanje zvoka je lahko
moteno ali pa predvajanje sploh ni
mogoče.
Ustvarjanje lastnega
programa (programirano
predvajanje)
Predvaja programirano skladbo ali datoteko.
Pritisnite gumb  , da ustavite
predvajanje.
2
Pritiskajte gumb PLAY MODE ,
da izberete »PROGRAM«.
3
Če je vstavljena plošča MP3,
pritisnite gumb
+/– ,
da izberete mapo s skladbami
ali datotekami, ki jih želite
programirati.
4
Pritisnite / , da
izberete želeno skladbo ali
datoteko, in nato pritisnite
Številka izbrane
skladbe ali
datoteke
Pri 2. koraku izberite »OFF« za »PROGRAM«.
Brisanje programirane skladbe ali
datoteke
Pritisnite gumb CLEAR , medtem ko
je predvajanje zaustavljeno. Z vsakim
pritiskom gumba se izbriše zadnja
programirana skladba ali datoteka.
Ko so izbrisane vse programirane skladbe
ali datoteke, se prikaže napis »NO STEP«.
Poslušanje CD-ja
1
Preklic programiranega
predvajanja
Nasvet
 Programirate lahko do 64 skladb ali datotek.
Če poskusite programirati več kot 64 skladb ali
datotek, se prikaže napis »FULL«. V tem primeru
izbrišite skladbe, ki jih ne potrebujete.
 Če želite program predvajati še enkrat, pritisnite
gumb  .
Opomba
 Če po končanem programiranju odstranite
ploščo ali izvlečete napajalni kabel, bodo vse
programirane skladbe in datoteke izbrisane.
.
Skupni čas predvajanja
izbrane skladbe ali
datoteke
Ponovite zgornje korake, če želite
programirati dodatne skladbe ali
datoteke.
5
Pritisnite gumb  .
Predvajanje programiranih skladb ali
datotek se prične.
Opomba
 Pri datoteki MP3/WMA se na zaslonu  najprej
prikaže ime ali naslov izbrane datoteke, skupni
čas predvajanja pa se ne prikaže.
13SI
Poslušanje radia
Nastavitev radijske
postaje
1
2
Prednastavite lahko želene radijske postaje.
1
Poiščite želeno postajo.
2
Pritisnite gumb
TUNER MEMORY .
3
Pritiskajte gumba PRESET +/– ,
da izberete številko
prednastavitve, in nato
pritisnite
.
Pritisnite gumb FM .
Pritiskajte gumb
TUNING MODE ,
da izberete »AUTO«.
Z vsakim pritiskom gumba se način
spremeni v AUTO, MANUAL ali PRESET.
3
Prednastavitev
radijskih postaj
Pritiskajte gumba TUNING +/– .
Prikaz frekvence na zaslonu  se
začne spreminjati in se samodejno
ustavi, ko je prejeto stereo oddajanje
FM (samodejno iskanje postaj).
Številko prednastavitve lahko izberete
tudi tako, da pritisnete gumbe TUNER
PRESET (1 do 4)  ali /// .
Številka prednastavitve
Ročno iskanje postaj
1 Pritiskajte gumb TUNING MODE 
v funkciji FM, da izberete »MANUAL«.
2 Pritiskajte gumba TUNING +/–  ali
ju držite, da poiščete želeno postajo.
Pritiskanje: z vsakim pritiskom se frekvenca
spremeni navzgor/navzdol za en korak.
Držanje: dokler držite gumb, se frekvenca
spreminja navzgor/navzdol za več korakov.
Nasvet
 Če se pri sprejemu stereo oddajanja FM
pojavi šum, pritiskajte gumb FM MODE ,
da izberete »MONO« za sprejem v načinu mono.
To zmanjša šum.
 Če izberete postajo, ki podpira storitve RDS,
se na zaslonu prikaže ime postaje.
14SI
Na zaslonu  se prikaže napis
»COMPLETE« in radijska postaja je
registrirana s številko prednastavitve.
Dodatne radijske postaje registrirate
tako, da ponovite zgornje korake.
Nasvet
 Prednastavite lahko do 20 postaj FM.
 Če v 3. koraku izberete že registrirano številko
prednastavitve, prednastavljeno radijsko postajo
nadomesti trenutno izbrana radijska postaja.
Izbira prednastavljene
radijske postaje
Registrirane radijske postaje s številko
prednastavitve od 1 do 4 izberete tako,
da pritisnete TUNER PRESET (od 1 do 4) ,
ko je sistem v funkciji FM.
Če ste radijsko postajo registrirali na številko
prednastavitve 5 ali več, pritiskajte gumb
TUNING MODE , da izberete »PRESET«,
in nato pritiskajte gumbe PRESET +/– 
ali /// , da izberete želeno številko
prednastavitve.
Poslušanje radia
15SI
Opomba
Poslušanje datoteke, shranjene
v napravi USB
Predvajanje datoteke
iz naprave USB
S tem sistemom lahko predvajate zvočne
datoteke, ki so shranjene v napravi USB,
kot sta WALKMAN® ali predvajalnik
digitalnih medijev, tako da priključite
napravo USB na sistem.
Za več informacij o združljivih napravah USB
glejte »Združljive naprave USB in različice«
(stran 30).
Pritisnite gumb USB .
2
Priključite napravo USB v vrata
(USB)  na zadnji strani enote.

1

Napravo USB priključite neposredno ali
s kablom USB, ki je priložen napravi
USB, v vrata
(USB) .
Počakajte, da izgine napis »SEARCH«.
3
Pritisnite gumb  .
Začne se predvajanje.
Funkcije hiter pomik naprej/nazaj,
izbira skladbe ali datoteke ali izbira
mape lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom ali gumbom na enoti.
Nasvet
 Pri predvajanju iz naprave USB lahko izberete
način predvajanja in način predvajanja
s ponavljanjem. Pritiskajte gumb PLAY MODE 
ali REPEAT , da izberete želeni način.
Za podrobnosti glejte »Spreminjanje načina
predvajanja« (stran 11).
 Polnjenje baterije se samodejno začne,
ko napravo USB priključite na enoto. Če se
naprava USB ne polni, jo izključite in znova
vključite. Nekaterih naprav USB ni mogoče
polniti s tem sistemom Podrobnosti o stanju
polnjenja naprave USB so na voljo v priročniku
za uporabo naprave USB.
16SI
 Vrstni red predvajanja v sistemu se lahko
razlikuje od vrstnega reda predvajanja
v digitalnem predvajalniku glasbe.
 Preden odstranite napravo USB, izklopite sistem.
Če napravo USB odstranite, ko je sistem
vklopljen, se lahko podatki na njej poškodujejo.
 Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo USB,
za priključitev uporabite kabel USB, ki je priložen
napravi USB. Podrobnosti o priključitvi so
v navodilih za uporabo naprave USB, ki jo želite
priključiti.
 Napis »SEARCH« se lahko prikaže šele nekaj časa
po vzpostavitvi povezave, odvisno od vrste
priključene naprave USB.
 Naprave USB ne povezujte prek zvezdišča USB.
 Če je naprava USB povezana s sistemom,
ta prebere vse datoteke v napravi USB. Če je
v napravi USB večje število map ali datotek,
lahko branje vsebin v napravi USB traja dalj časa.
 Pri nekaterih napravah USB lahko prenašanje
signalov iz sistema ali branje iz naprave USB
traja dlje.
 Združljivost z vsemi vrstami programske opreme
za šifriranje/zapisovanje ni zagotovljena.
Če so bile zvočne datoteke v napravi USB
prvotno šifrirane z nezdružljivo programsko
opremo, bodo te datoteke morda povzročale
šum ali ne bodo delovale pravilno.
 Največje število map in datotek v napravi USB,
ki jih podpira ta sistem, je:
 256* map (vključno s korensko mapo),
 999 datotek,
 999 datotek v posamezni mapi,
 8 ravni map (drevesna struktura datotek).
* Vključno z mapami brez zvočnih datotek,
ki jih je mogoče predvajati, in s praznimi
mapami. Število map, ki jih sistem lahko
prepozna, je lahko manjše od dejanskega
števila map, odvisno od strukture map.
 Sistem morda ne podpira nekaterih funkcij
priključene naprave USB.
 Sistem ne prepozna map brez zvočnih datotek.
 S tem sistemom lahko poslušate naslednje
oblike zvočnega zapisa:
 MP3: pripona ».mp3«,
 WMA**: pripona ».wma«.
Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar
je datoteka drugačne vrste, lahko sistem predvaja
šum ali ne deluje pravilno.
** S tem sistemom ni mogoče predvajati datotek
z zaščito avtorskih pravic DRM (upravljanje
digitalnih pravic) ali datotek, ki ste jih prenesli
iz spletne glasbene trgovine. Ob poskusu
predvajanja tovrstne datoteke sistem predvaja
naslednjo nezaščiteno zvočno datoteko.
Poslušanje glasbe z dodatnimi
zvočnimi komponentami
Predvajanje glasbe
z dodatnimi zvočnimi
komponentami
Lahko prevajate skladbo iz dodatnih zvočnih
komponent, ki so priključene v napravo.
Opomba
 Pred tem pritisnite gumb VOLUME – ,
da zmanjšate glasnost.
Pritisnite gumb AUDIO IN .
2
Povezovalni zvočni kabel
priključite v vtičnico AUDIO IN 
na zadnji strani enote in v izhodni
priključek dodatne zunanje
opreme.
3
Začnite s predvajanjem
priključene komponente.
Poslušanje glasbe z dodatnimi zvočnimi komponentami
1
Med predvajanjem prilagajajte glasnost
priključene komponente.
4
Pritiskajte gumba
VOLUME +/– , da
prilagodite glasnost.
Opomba
 Sistem bo morda samodejno preklopil v način
stanja pripravljenosti, če je glasnost povezane
komponente prenizka. Za podrobnosti glejte
»Nastavitev funkcije samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti« (stran 21).
17SI
Poslušanje glasbe prek povezave
BLUETOOTH
Seznanjanje
sistema z napravo
BLUETOOTH in
poslušanje glasbe
3
Na zaslonu naprave BLUETOOTH se
lahko pojavi seznam najdenih naprav.
4
Opomba
1
2
5
Pritisnite gumb  .
6
Pritiskajte gumba VOLUME +/–
, da prilagodite glasnost.
Pritisnite gumb
BLUETOOTH MENU .
Če izberete funkcijo BLUETOOTH,
ko sistem nima nobenih informacij
o seznanjanju, sistem samodejno
preklopi v način za seznanjanje.
Seznanjanje lahko izvedete tudi
s pritiskom gumba na enoti. Glejte
»Izvedba seznanjanja s pritiskom
gumba na enoti« (stran 18).
Pritiskajte gumba /,
da izberete »PAIRING«,
in nato pritisnite
.
Sistem preklopi v način za seznanjanje.
Na zaslonu  se prikaže napis
»PAIRING« in lučka (BLUETOOTH) 
hitro utripa.
Izberite [SONY:CMT-X3CD]
(ta sistem).
Če naprava BLUETOOTH zahteva geslo,
vnesite »0000«.
Če ta sistem ni prikazan na zaslonu
naprave, znova začnite s 1. korakom.
Ko je seznanjanje končano, se povezava
BLUETOOTH samodejno vzpostavi.
Na zaslonu sistema  se prikaže napis
»BT AUDIO« in zasveti lučka
(BLUETOOTH) .
Ta korak opravite v 5 minutah,
sicer je seznanjanje preklicano.
Če je seznanjanje preklicano,
znova začnite s 1. korakom.
Glasbo lahko poslušate s pomočjo naprave
s povezavo BLUETOOTH ali prek brezžične
povezave.
Pred uporabo funkcije BLUETOOTH izvedite
postopek seznanjanja, da registrirate
naprave BLUETOOTH.
 Napravo BLUETOOTH pri povezovanju
s sistemom približajte na en meter.
 Če je naprava BLUETOOTH skladna s tehnologijo
NFC, preskočite spodnja navodila. Preberite
poglavje »Poslušanje glasbe s funkcijo delovanja
z enim dotikom (NFC)« (stran 20).
Sistem poiščite z napravo
BLUETOOTH.
Začne se predvajanje.
Znova pritisnite gumb  , odvisno
od naprave BLUETOOTH. Morda boste
morali zagnati predvajalnik glasbe
v napravi BLUETOOTH.
Če ne morete spremeniti glasnosti
v sistemu, jo nastavite v napravi
BLUETOOTH.
Izvedba seznanjanja s pritiskom
gumba na enoti
1 Pritiskajte gumb FUNCTION , da izberete
»BT AUDIO«.
2 Pritisnite in pridržite gumb FUNCTION ,
dokler lučka (BLUETOOTH)  ne začne
hitro utripati.
Sistem preklopi v način za seznanjanje. Na
zaslonu  se prikaže napis »PAIRING«.
Če želite vzpostaviti povezavo BLUETOOTH,
opravite enake postopke po 2. koraku
z daljinskim upravljalnikom.
18SI
Nasvet
 Medtem ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena z eno napravo BLUETOOTH,
lahko izvedete postopek seznanjanja tudi
z drugo napravo BLUETOOTH.
Opomba
Pritisnite gumb BLUETOOTH MENU 
in gumba / , da izberete »DISCONCT«,
in nato pritisnite
.
Nasvet
 Povezavo BLUETOOTH lahko prekinete tudi
v napravi BLUETOOTH.
Brisanje informacij o seznanjanju
in registraciji
1 Pritisnite gumb BLUETOOTH .
2 Hkrati na enoti pritisnite in pridržite
gumba FUNCTION  in  , dokler se
na zaslonu  ne prikaže napis »RESET«.
Opomba
 Če ste izbrisali informacije o seznanjanju,
povezave BLUETOOTH ne morete vzpostaviti,
razen če ponovite postopek seznanjanja.
Poslušanje glasbe prek
registrirane naprave
Po 1. koraku v poglavju »Seznanjanje
sistema z napravo BLUETOOTH in poslušanje
glasbe« se z napravo BLUETOOTH povežite
s sistemom in nato pritisnite gumb  ,
da zaženete predvajanje.
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
 Zgoraj opisane funkcije morda niso na voljo za
določene naprave BLUETOOTH. Poleg tega se
dejanske funkcije lahko razlikujejo, odvisno od
povezane naprave BLUETOOTH.
 Ko so naprave seznanjene, tega postopka ni
potrebno ponavljati. Postopek seznanjanja
morate ponoviti v naslednjih primerih:
 Pri popravilu naprave BLUETOOTH so bile
izbrisane informacije o seznanjanju.
 Sistem poskušate seznaniti z več
kot 8 napravami BLUETOOTH.
Ta sistem se lahko seznani z največ
8 napravami BLUETOOTH. Če želite
s sistemom seznaniti še eno napravo
BLUETOOTH, ko ste postopek seznanjanja
opravili že z 8 napravami, se informacije
o seznanjanju naprave, ki je bila s sistemom
povezana prva, prepišejo z informacijami na
novo seznanjene naprave.
 Informacije o seznanjanju in registraciji s tem
sistemom se iz priključene naprave izbrišejo.
 Če sistem inicializirate ali izbrišete zgodovino
seznanjanja s sistemom, se izbrišejo vse
informacije o seznanjanju.
 Ne slišite zvoka tega sistema, poslanega
v zvočnik BLUETOOTH.
 Geslo »Passkey« je lahko označeno z besedami
»Passcode«, »PIN code«, »PIN number« ali
»Password« itd.
 Medtem ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena z eno napravo BLUETOOTH,
ne morete vzpostaviti povezave BLUETOOTH
z drugo napravo BLUETOOTH. Najprej prekinite
povezavo in nato vzpostavite povezavo z drugo
napravo.
 Sistem podpira samo kodek SBC
(Sub Band Codec).
Prekinjanje povezave z napravo
BLUETOOTH
Preklic postopka seznanjanja
z napravo BLUETOOTH
Pritisnite gumb BLUETOOTH MENU ,
gumb BLUETOOTH  ali zamenjajte vir.
Nasvet
 Če sistem nima informacij o seznanjanju,
postopka seznanjanja ni mogoče preklicati.
19SI
Poslušanje glasbe
s funkcijo delovanja
z enim dotikom (NFC)
NFC je tehnologija za brezžično
komunikacijo kratkega dosega med
različnimi napravami, kot sta mobilni telefon
in oznaka IC.
S pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom se dotaknite sistema. Sistem
se samodejno vklopi, napravi se seznanita in
povezava BLUETOOTH je vzpostavljena.
Pred tem vklopite funkcijo NFC.
 Če se s pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom, ki podpira funkcijo NFC,
dotaknete enote, medtem ko je s sistemom
povezana druga naprava BLUETOOTH,
je povezava z napravo BLUETOOTH prekinjena
in sistem se poveže s pametnim telefonom/
tabličnim računalnikom.
Opomba
1
S pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom se dotaknite
oznake N  na enoti.
S pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom se dotaknite enote
in počakajte, da telefon/tablični
računalnik zavibrira ali predvaja
kratek zvok.
Informacije o tem, s katerim delom
pametnega telefona/tabličnega
računalnika se dotaknite enote,
so v navodilih za uporabo pametnega
telefona/tabličnega računalnika.
2
Ko vzpostavite povezavo,
pritisnite gumb  .
Začne se predvajanje.
Za prekinitev povezave se s pametnim
telefonom/tabličnim računalnikom
dotaknite oznake N  na enoti.
Nasvet
 Združljivi so tisti pametni telefoni, ki so
opremljeni s funkcijo NFC (združljiv operacijski
sistem: Android, različica 2.3.3 ali novejša, razen
Android 3.x).
Oglejte si spodnjo spletno stran, če želite več
informacij o združljivih napravah.
http://support.sony-europe.com/
20SI
 Če se pametni telefon/tablični računalnik kljub
dotiku z enoto ne odzove, vanj prenesite
aplikacijo »NFC Easy Connect« in jo zaženite.
Nato se znova dotaknite enote. »NFC Easy
Connect« je brezplačna aplikacija, ki se uporablja
izključno z operacijskim sistemom Android.™.
Optično preberite naslednjo kodo 2D.
 V nekaterih državah in na nekaterih območjih
aplikacije, ki podpira funkcijo NFC, morda ne
boste mogli prenesti.
 Pri nekaterih pametnih telefonih/tabličnih
računalnikih je ta funkcija morda na voljo brez
aplikacije »NFC Easy Connect«. V tem primeru
se uporaba in tehnični podatki pametnega
telefona/tabličnega računalnika morda
razlikujejo od opisov v teh navodilih.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo
pametnega telefona/tabličnega računalnika.
 Povezava BLUETOOTH morda ne bo uspešno
vzpostavljena, če se sistema dotaknete
s pametnim telefonom/tabličnim računalnikom
s funkcijo NFC, medtem ko poteka branje CD-ja
ali iskanje naprave USB.
 Če vklopite sistem in zaženete predvajanje
s funkcijo NFC prek povezave BLUETOOTH,
se zvok predvajanja morda ne bo slišal od
začetka skladbe. Če želite predvajanje začeti na
začetku, pritisnite gumb   ali vzpostavite
povezavo BLUETOOTH po vklopu sistema.
Nasvet
Dodatne informacije
Nastavitev funkcije
samodejnega
preklopa v stanje
pripravljenosti
Sistem samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, če ga ne uporabljate
približno 15 minut ali če izhod zvočnega
signala ni nastavljen (funkcija samodejnega
načina pripravljenosti).
Funkcija samodejnega načina pripravljenosti
je privzeto vklopljena.
Pritisnite gumb / ,
da vklopite sistem.
2
Pritisnite in pridržite gumb /
 za več kot 3 sekunde.
Opomba
 Funkcija samodejnega načina pripravljenosti je
neveljavna za funkcijo sprejemnika (FM), tudi če
jo omogočite.
 Sistem morda ne bo samodejno preklopil
v stanje pripravljenosti v teh primerih:
 ko uporabljate funkcijo FM,
 ko je zaznan zvočni signal,
 med predvajanjem zvočnih skladb ali
datotek,
 ko uporabljate časovnik za predvajanje ali
izklopni časovnik
 Sistem znova odšteva čas (približno 15 minut)
do preklopa v stanje pripravljenosti, tudi če je
funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenost omogočena. To se zgodi
v naslednjih primerih:
 ko je povezana in aktivna naprava USB
 ko je na daljinskem upravljalniku ali enoti
pritisnjen gumb.
Dodatne informacije
1
 Ko sistem preklopi v stanje pripravljenosti, se na
zaslonu  prikaže napis »STANDBY«, ki 8-krat
utripne.
Na zaslonu  se prikaže napis »AUTO
STANDBY ON«.
Če želite izklopiti funkcijo, ponovite isti
postopek. Na zaslonu  se prikaže
napis »AUTO STANDBY OFF« in funkcija
se izklopi.
21SI
Nastavitev stanja
pripravljenosti
BLUETOOTH
Ko je funkcija stanja pripravljenosti
BLUETOOTH omogočena, sistem preklopi
v stanje čakanja na povezavo BLUETOOTH,
tudi ko je izklopljen. Ta funkcija je privzeto
onemogočena.
1
Pritisnite gumb
BLUETOOTH MENU .
2
Pritiskajte gumba / ,
da izberete »BT: STBY«,
in nato pritisnite gumb
.
3
Pritiskajte gumba / ,
da izberete »ON« ali »OFF«,
in nato pritisnite
.
4
Pritisnite gumb / ,
da izklopite sistem.
Nasvet
 Ko je ta način nastavljen na »ON«, se sistem
vklopi samodejno in glasbo lahko poslušate
tako, da v napravi BLUETOOTH vzpostavite
povezavo BLUETOOTH.
Opomba
 Če sistem nima informacij o seznanjanju,
ta način ni na voljo. Če želite uporabiti ta način,
mora sistem biti povezan z napravo in imeti
njene informacije o seznanjanju.
22SI
Nastavljanje
brezžičnega signala
BLUETOOTH na
ON/OFF
Signal BLUETOOTH lahko upravljate,
ko je enota vklopljena. Privzeta nastavitev
je »ON«.
1
Vklopite enoto.
2
Pritisnite in pridržite
gumba   in VOL+ 
na enoti za 5 sekund.
3
Ko se prikaže napis »BT OFF«
(brezžični signal BLUETOOTH je
izklopljen) ali »BT ON« (brezžični
signal BLUETOOTH je vklopljen),
spustite gumb.
Nasvet
 Če je ta možnost nastavljena na OFF,
funkcija BLUETOOTH ni na voljo.
 Če se enote dotaknete s pametnim telefonom/
tabličnim računalnikom s funkcijo NFC, ko je ta
nastavitev izklopljena, se sistem vklopi in ta
nastavitev se nastavi na »ON«.
 Če je ta nastavitev izklopljena, stanja
pripravljenosti BLUETOOTH ni mogoče nastaviti.
 Če je ta možnost izključena, enote in naprave
BLUETOOTH ni mogoče seznaniti.
Prilagajanje zvoka
Uporaba časovnikov
Želeni zvok lahko prilagodite tako,
da izberete različne sloge in spremenite
učinkovitost nizkotonskega zvoka.
Sistem omogoča uporabo izklopnega
časovnika in časovnika za predvajanje.
Izbira želenega zvoka
Pritiskajte gumb EQ , da izberete želeni
zvok med naslednjimi slogi:
»ROCK«, »POP«, »JAZZ«, »CLASSIC«,
»R AND B/HIP HOP«, »FLAT«.
Spreminjanje učinkovitosti
nizkotonskega zvoka
Pritisnite gumb MEGA BASS .
Z vsakim pritiskom funkcijo vklopite
(»BASS ON«) in izklopite (»BASS OFF«).
Nasvet
 Tovarniška nastavitev je »BASS ON«.
Opomba
 Izklopni časovnik ima prednost pred časovnikom
za predvajanje.
Nastavitev izklopnega
časovnika
Sistem se samodejno izklopi ob določeni uri.
1
Pritiskajte gumb SLEEP ,
da izberete želeno uro, in nato
pritisnite gumb
.
Nasvet
 Če želite preveriti preostali čas izklopnega
časovnika, znova pritisnite gumb SLEEP .
 Izklopni časovnik deluje, tudi če ura sistema ni
nastavljena.
Dodatne informacije
Na voljo so možnosti od »SLEEP 10«
(10 minut) do »SLEEP 90« (90 minut)
v 10-minutnih korakih ali možnost
»AUTO«. Če izberete možnost »AUTO«,
se sistem samodejno izklopi po
končanem predvajanju vsebine s CD-ja
ali iz naprave USB.
Preklic izklopnega časovnika
Izberite »OFF« v 1. koraku zgoraj.
23SI
Nastavitev časovnika
za predvajanje
Ploščo CD, napravo USB ali radio lahko
poslušate ob prednastavljenem času.
Opomba
 Uro morate nastaviti pred nastavitvijo časovnika
(stran 10).
1
Pripravite vir zvoka.
2
Pritisnite gumb TIMER MENU .
Opomba
 Sistem se vklopi natanko ob času, ki je
nastavljen v časovniku za predvajanje. Če je vir
zvoka CD, plošča MP3/WMA ali USB, lahko traja
nekaj časa, da se predvajanje zažene.
 Če je sistem ob prednastavljenem času že
vklopljen, časovnik za predvajanje ne deluje.
 Če je kot vir zvoka za časovnik za predvajanje
izbrana radijska postaja, se za časovnik za
predvajanje uporabi nazadnje predvajana
frekvenca. Če spremenite radijsko frekvenco
po nastavitvi časovnika, se spremeni tudi
nastavitev radijske postaje za časovnik.
Preverjanje nastavitve
1 Pritisnite gumb TIMER MENU .
2 Pritiskajte gumba / , da izberete
»SELECT«, in nato pritisnite gumb
.
3 Pritiskajte gumba / , da izberete
3
Pritiskajte gumba / , da
izberete »PLAY SET«, in nato
pritisnite
.
Na zaslonu  utripa začetni čas.
4
Pritiskajte gumba / , da
nastavite čas, in nato pritisnite
gumb
.
Na enak način nastavite možnost
»MINUTE« za začetni čas, nato »HOUR«
in »MINUTE« za čas zaustavitve.
5
Pritiskajte gumba / ,
da izberete želeni vir zvoka,
in nato pritisnite gumb
.
Prikaže se potrditveni zaslon časovnika
za predvajanje.
6
Pritisnite gumb / ,
da izklopite sistem.
Nasvet
 Če je vir zvoka radio, morate poiskati radijsko
postajo, preden izklopite sistem (stran 14).
 Če želite nastavitev časovnika spremeniti,
uporabite isti postopek.
24SI
»PLAY SEL«, in nato pritisnite
.
Na zaslonu  se prikaže nastavitev časovnika.
Preklic časovnika
Izberite »OFF« v 3. koraku postopka
»Preverjanje nastavitve« (stran 24).
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če med uporabo sistema nastane težava,
pred posvetovanjem z lokalnim prodajalcem
izdelkov Sony izvedite spodaj opisani
postopek. Če se prikaže sporočilo o napaki,
naredite opombo o vsebini za referenco.
1
Preverite, ali je napaka navedena
na seznamu v tem razdelku
»Odpravljanje težav«.
2
Preverite informacije na spletnih
mestih za podporo strankam.
Če se na zaslonu  prikaže napis
»PROTECT«
Takoj izklopite napajalni kabel in ko napis
»PROTECT« izgine, preverite naslednje.
Poskrbite, da kabla zvočnika + in – nista
v kratkem stiku.
Poskrbite, da pretok zraka skozi prezračevalne
odprtine sistema ni oviran.
Ko preverite zgoraj navedene elemente
in se prepričate, da ni težav, znova
priključite napajalni kabel in vklopite
sistem. Če težava ni odpravljena,
se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
http://support.sony-europe.com/
Na teh spletnih mestih so na voljo
najnovejše informacije o podpori in
odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja.
3
Če težave po upoštevanju vseh zgoraj
navedenih navodil ni mogoče odpraviti,
se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Če se odločite dati izdelek v popravilo,
ga dostavite skupaj s celotnim
sistemom (glavno enoto in daljinskim
upravljalnikom).
Ta izdelek je sistemski izdelek, zato je
pri popravilu treba pregledati celoten
sistem.
Sistem se ne vklopi.
 Napajalni kabel mora biti pravilno vključen
v električno vtičnico.
Sistem nepričakovano preklopi v stanje
pripravljenosti.
 To ne pomeni, da gre za okvaro. Če sistema
ne uporabljate približno 15 minut ali če ni
izhoda zvočnega signala, sistem samodejno
preklopi v način stanja pripravljenosti.
Glejte »Nastavitev funkcije samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti« (stran 21).
Odpravljanje težav
Če po izvedbi postopkov
v 1. in 2. koraku še vedno ni
mogoče odpraviti težave,
se obrnite na lokalnega
prodajalca izdelkov Sony.
Splošno
Nastavitev ure ali odštevalnika časa za
predvajanje se nepričakovano prekliče.
 Če se v roku približno ene minute ne izvede
noben postopek, se nastavitev ure ali
odštevalnika časa za predvajanje samodejno
prekliče. Znova izvedite postopek od začetka.
Zvok se ne predvaja.
 Povečajte glasnost naprave.
 Poskrbite, da je zunanja komponenta pravilno
priključena v priključek AUDIO IN ,
in nastavite funkcijo na AUDIO IN.
 Izbrana postaja je morda začasno zaustavila
oddajanje signala.
25SI
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
 Premaknite sistem stran od virov šuma.
 Napajalni kabel sistema vključite v drugo
električno vtičnico.
 Priporočamo, da uporabite napajalni kabel
Naprava USB
Za več informacij o združljivih napravah USB
glejte »Združljive naprave USB in različice«
(stran 30).
s filtrom za šum (ni priložen).
Priključena je nepodprta naprava USB.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
 Odstranite morebitne predmete med
daljinskim upravljalnikom in senzorjem 
na enoti ter postavite enoto stran od virov
fluorescentne svetlobe.
 Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju
 na enoti.
 Približajte daljinski upravljalnik sistemu.
 Zamenjajte stari bateriji z novima.
 Lahko se pojavijo naslednje težave.
 Sistem ne prepozna naprave USB.
 Ta sistem ne prikazuje imen datotek ali map.
 Predvajanje ni mogoče.
 Prekinjanje predvajanja zvoka.
 Sliši se šum.
 Zvok je popačen.
Zvok se ne predvaja.
 Naprava USB ni pravilno priključena. Izklopite
CD-DA/MP3/WMA
Na zaslonu  se prikaže napis »LOCKED«
in plošče ni mogoče odstraniti iz reže za
plošče .
Sliši se šum, zvok preskakuje ali je popačen.
 Aktivirana je funkcija zaklepanja reže za
 Izklopite sistem in znova priključite napravo
plošče. Izklopite funkcijo (stran 11).
Plošča ali datoteka se ne predvaja.
 Plošča ni dokončno posneta (plošča CD-R ali
CD-RW, na katero je mogoče dodati podatke).
Zvok se med predvajanjem prekinja ali
plošče ni mogoče predvajati.
 Plošča je umazana ali ima praske. Če je plošča
umazana, jo očistite.
 Postavite sistem stran od vira tresljajev
(na primer na vrh stabilnega stojala).
Sistem predvajanja ne začne s prvim
posnetkom ali datoteko.
 Izbran mora biti pravilni način predvajanja.
Če je nastavljen način predvajanja »SHUFFLE«
ali »PROGRAM«, spremenite nastavitev
(stran 11).
Predvajanje se začne pozneje kot običajno.
 Plošče, ki jih lahko sistem začne predvajati
z zakasnitvijo:
 plošča, posneta z zapleteno drevesno
strukturo
 plošča, posneta v formatu za več sej,
 plošča z velikim številom map.
26SI
sistem in znova priključite napravo USB.
 Priključena je nepodprta naprava USB.
Priključite podprto vrsto naprave USB.
USB, nato sistem znova vklopite.
 Zvočni podatki vključujejo šum oziroma so
popačeni. Šum je morda posledica delovanja
računalnika pri ustvarjanju zvočnih podatkov.
V tem primeru izbrišite datoteke in zvočne
podatke v napravo USB pošljite znova.
 Pri šifriranju podatkov je bila uporabljena
nizka bitna hitrost. V napravo USB pošljite
datoteke, kodirane z višjo bitno hitrostjo.
Na zaslonu je dalj časa prikazan napis
»SEARCH« ali pa dolgo traja, da se
predvajanje začne.
 Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih.
 V napravi USB je večje število map ali
datotek.
 Datotečna struktura je zelo zapletena.
 Na voljo ni zadosti pomnilnika.
 Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Ime datoteke ali mape (ime albuma) ni
pravilno prikazano.
 Znova pošljite zvočne podatke v napravo USB,
ker so morda podatki, shranjeni v napravi USB,
poškodovani.
 Sistem lahko prikaže naslednje kode znakov:
 velike črke (A–Z),
 številke (0–9),
 simbole (< > +, [ ] \ _).
Drugi znaki so prikazani kot »_«.
Sistem ne prepozna naprave USB.
Radio
Sliši se glasno šumenje ali brnenje (na
zaslonu  utripa napis »STEREO«) ali sistem
ne sprejema signala radijskih postaj.
 Preverite, ali je antena ustrezno priključena.
 Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata
dober sprejem, in znova namestite anteno.
 Če se želite izogniti šumu pri predvajanju
zvoka, postavite anteni stran od enote ali
drugih komponent AV.
 Izklopite električno opremo v bližini sistema.
 Izklopite sistem in znova priključite napravo
USB, nato sistem znova vklopite.
 Morda je priključena nezdružljiva naprava USB.
 Naprava USB ne deluje pravilno. Informacije
o tem, kako odpraviti to težavo, so na voljo
v priročniku za uporabo, ki je bil priložen
napravi USB.
Predvajanje se ne začne.
 Izklopite sistem in znova priključite napravo
USB, nato sistem znova vklopite.
 Morda je priključena nezdružljiva naprava USB.
Sistem ne začne predvajati prve skladbe.
Če je nastavljen način predvajanja »SHUFFLE«
ali »PROGRAM«, spremenite nastavitev
(stran 11).
Naprave USB ni mogoče polniti.
 Naprava USB mora biti trdno priključena

v vrata
(USB) .
 Sistem morda ne podpira te naprave USB.
 Odklopite napravo USB in jo znova priklopite.
Podrobnosti o stanju polnjenja naprave USB
so na voljo v priročniku za uporabo
naprave USB.
 Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata
dober sprejem, in znova namestite anteno.
 Kable antene povežite s kupljenimi sponkami
za kable in prilagodite njihovo dolžino.
Ponastavitev sistema na
tovarniške nastavitve
Če sistem še vedno ne deluje pravilno,
ga ponastavite na tovarniške nastavitve.
1 Vklopite sistem.
2 Hkrati na enoti pritisnite in pridržite
gumba FUNCTION  in  , dokler se
na zaslonu  ne prikaže napis »RESET«.
Vse uporabniške nastavitve, kot so
prednastavljene radijske postaje, časovnik
in ura, se izbrišejo.
Če težave po upoštevanju vseh zgoraj
navedenih navodil ni mogoče odpraviti,
se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Odpravljanje težav
 Izbran mora biti pravilni način predvajanja.
Hkrati se sliši več radijskih postaj.
Opomba
 Če enoto odvržete ali jo predate drugi osebi,
jo zaradi varnosti ponastavite.
27SI
READING
Sporočila
Med delovanjem se lahko pojavijo ali
začnejo utripati naslednja sporočila.
DISC ERR
Vstavili ste ploščo, ki je sistem ne more
predvajati, na primer CD-ROM, ali pa ste
poskušali predvajati nepodprto datoteko.
COMPLETE
Postopek prednastavljanja postaj se je
normalno končal.
FULL
Poskušali ste programirati več kot 64 skladb
ali datotek.
LOCKED
Aktivirana je funkcija zaklepanja reže
za plošče.
NO USB
Na sistem ni priključena nobena naprava
USB, priključena naprava USB je bila
odstranjena ali pa sistem ne podpira
naprave USB.
NO DISC
V predvajalniku ni plošče ali pa je vstavljena
plošča, ki je sistem ne more naložiti.
NO STEP
Ni registriranih korakov ali pa so izbrisane
vse programirane skladbe.
NO FILE
V napravi USB ali na plošči ni datotek,
ki bi jih sistem lahko predvajal.
OVER CURRENT
Sistem je zaznal nadtok v priključeni napravi
USB. Napravo USB odstranite iz vrat, nato pa
izklopite in znova vklopite sistem.
PLS STOP
Med predvajanjem z vklopljeno funkcijo CD
ali USB ste poskusili spremeniti način
predvajanja.
28SI
Sistem bere podatke s CD-ja ali iz naprave
USB. Nekateri gumbi med branjem ne
delujejo.
SEARCH
Sistem išče podatke v napravi USB. Nekateri
gumbi med iskanjem ne delujejo.
TIME NG
Nastavljeni čas zaustavitve predvajanja je
enak času začetka predvajanja.
Opomba o ploščah CD-DA/MP3/WMA
Previdnostni ukrepi/Tehnični podatki
 Pred predvajanjem očistite ploščo
s čistilno krpo v smeri od sredine navzven.
 Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil,
Previdnostni ukrepi
Plošče, ki jih ta sistem LAHKO predvaja
 Zvočne plošče CD-DA
 CD-R/CD-RW (zvočni podatki posnetkov
CD-DA in datoteke MP3/WMA)
Ne uporabljajte praznih plošč CD-R/CD-RW,
ker se lahko poškodujejo.
Plošče, ki jih ta sistem NE MORE predvajati
 CD-ROM
 Plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete







Varnost
 Če sistema ne nameravate uporabljati dlje
časa, odklopite napajalni kabel iz
električne vtičnice. Sistem odklopite tako,
da kabel držite za vtikač. Ne vlecite kabla.
 Če v ohišje sistema pade predmet ali
če vanj uide tekočina, izključite sistem.
Pred vnovično uporabo mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
 Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Postavitev
 Sistema ne postavljajte na neravno
površino ali na slabo prezračeno mesto
in ga ne izpostavljajte izredno visokim ali
nizkim temperaturam, prahu, umazaniji,
vlagi, tresljajem, neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom svetlobe.
 Pri postavljanju sistema na obdelano
površino (na primer z voskom, oljem,
polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni,
da ne nastanejo madeži ali se ne razbarva
površina.
 Na sistem ne polagajte težkih predmetov.
 Če sistem prenesete s hladnega na toplo
mesto ali če ga postavite v zelo vlažen
prostor, se lahko na leči sistema nabere
kondenzirana vlaga, ki lahko povzroči
nepravilno delovanje sistema. V tem
primeru odstranite ploščo in pustite
sistem vklopljen približno eno uro,
da vlaga izhlapi. Če po sistem tudi po
daljšem času ne deluje, se obrnite na
lokalnega prodajalca izdelkov Sony.
Previdnostni ukrepi/Tehnični podatki


v obliki glasbenega CD-ja ali CD-ja
z datotekami MP3/WMA v skladu
z zapisom ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
Plošče CD-R/CD-RW, posnete v obliki več
sej, pri čemer seja ni zaprta
Plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo
kakovostjo zapisovanja, umazane ali
opraskane plošče CD-R/CD-RW ali plošče
CD-R/CD-RW, posnete z nezdružljivo
napravo za snemanje
Nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW
Plošče CD-R/CD-RW z datotekami, ki niso
posnete v obliki zapisa MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3/WMA)
8-centimetrske plošče
Plošče neobičajne oblike (na primer
v obliki srca, kvadrata ali zvezde)
Plošče s pritrjenim lepilnim trakom,
papirjem ali nalepko
Izposojene ali rabljene plošče, pri katerih
se lepilo razteza izpod nameščenega
tesnila
Plošče z oznakami, natisnjenimi s črnilom,
ki je lepljivo na otip
kot so bencin, razredčila ali komercialna
čistila, ali antistatičnih razpršilnikov, ki so
namenjeni čiščenju vinilnih gramofonskih
plošč.
 Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in jih ne puščajte
v notranjosti avtomobilov, izpostavljenih
neposredni sončni svetlobi.
29SI
Segrevanje
 Povsem običajno je, da se enota med
polnjenjem ali daljšim delovanjem
segreva, zato ni razloga za preplah.
 Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi
sistema se ne dotikajte ohišja, ker je
lahko vroče.
 Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo
z blago raztopino čistila. Ne uporabljajte
grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil,
kot so razredčila, bencin ali alkohol.
Premikanje sistema
Pred premikanjem sistema odstranite ploščo
in odklopite napajalni kabel iz stenske
vtičnice.
Ravnanje s ploščami
 Če želite, da plošča ostane čista, se je
dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte se
površine.
 Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega
traku.
 Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in jih ne puščajte v avtu,
parkiranem na neposredni sončni
svetlobi, saj se lahko notranjost
avtomobila močno segreje.
30SI
Združljive naprave
USB in različice
Več informacij o najnovejših podprtih
različicah združljivih naprav je na spodnjih
spletnih mestih:
http://support.sony-europe.com/
Obseg za učinkovito komunikacijo
Brezžična
tehnologija
BLUETOOTH
Brezžična tehnologija BLUETOOTH je
brezžična tehnologija kratkega dosega,
s katero lahko povežete digitalne naprave,
kot so osebni računalniki in digitalni
fotoaparati. Z brezžično tehnologijo
BLUETOOTH lahko upravljate enote
v obsegu desetih metrov.
Brezžična tehnologija BLUETOOTH se
navadno uporablja med dvema napravama,
ena sama naprava pa se lahko poveže z več
napravami.
Za povezavo ne potrebujete žic, kot pri
povezavi z napravo USB, in naprav ni
potrebno stakniti skupaj, kot pri brezžični
infrardeči tehnologiji. Tehnologijo lahko
uporabljate tako, da imate napravo
BLUETOOTH kar v torbi ali žepu.
Brezžična tehnologija BLUETOOTH je
globalni standard, ki ga podpira na tisoče
podjetij. Ta podjetja izdelujejo izdelke,
ki so skladni z globalnim standardom.
Profil se nanaša na standardno skupino
zmogljivosti za različno zmogljive izdelke
BLUETOOTH. Podrobnosti o podprtih
različicah in profilih BLUETOOTH so na voljo
v poglavju »Tehnični podatki« (stran 32).
Opomba
 Če želite uporabljati napravo BLUETOOTH,
ki je povezana s tem sistemom, mora naprava
podpirati enak profil kot sistem. Čeprav ima
naprava enak profil kot sistem, se lahko funkcije
naprave BLUETOOTH razlikujejo glede na
specifikacije naprave.
 Zaradi lastnosti brezžične tehnologije
BLUETOOTH se lahko vsebina v primerjavi
s predvajanjem zvoka prek prenosne naprave
predvaja s krajšim zamikom.
Vplivi drugih naprav
Naprave BLUETOOTH in brezžična povezava
LAN (IEEE802.11b/g) uporabljajo enak
frekvenčni pas (2,4 GHz). Če napravo
BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave, ki
se lahko poveže z brezžično povezavo LAN,
lahko pride do elektromagnetnih motenj.
Posledično je lahko hitrost prenosa
podatkov nižja, slišite lahko šume ali pa
povezave ni mogoče vzpostaviti. Če se to
zgodi, poskusite naslednje:
 ta sistem in mobilni telefon BLUETOOTH
ali napravo BLUETOOTH skušajte
povezati, ko ste od opreme z brezžično
povezavo LAN oddaljeni vsaj 10 metrov,
 ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
v območju desetih metrov izklopite vso
opremo z brezžično povezavo LAN.
Previdnostni ukrepi/Tehnični podatki
Podprte različice in profili BLUETOOTH
Naprave BLUETOOTH uporabljajte na
medsebojni razdalji do desetih metrov
(brez vmesnih ovir).
Obseg za učinkovito komunikacijo med
napravami je lahko manjši pod temi pogoji:
 če med napravami s povezavo
BLUETOOTH stoji oseba, kovinski
predmet, stena ali kaj drugega,
 na mestih, kjer je nameščena brezžična
povezava LAN,
 okrog mikrovalovnih pečic, ki so
v uporabi,
 na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi.
Vpliv na druge naprave
Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem, lahko
vplivajo na delovanje nekaterih medicinskih
naprav. Ker motnje zaradi radijskih valov
lahko povzročijo okvaro, sistem in mobilni
telefon BLUETOOTH ali napravo BLUETOOTH
vedno izklopite na teh mestih:
 v bolnišnicah, na vlakih, letalih,
 blizu avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
31SI
Opomba
 Ta sistem podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijami BLUETOOTH,
z namenom zagotavljanja varnosti v času
komuniciranja s tehnologijo BLUETOOTH.
Ta varnost pa je lahko nezadostna, odvisno
od vsebin nastavitev in drugih dejavnikov,
zato bodite previdni vedno, kadar komunicirate
prek tehnologije BLUETOOTH.
 Družba Sony ne odgovarja za kakršno koli
nastalo škodo ali izgubo, ki je posledica uhajanja
informacij v času komunikacije prek tehnologije
BLUETOOTH.
 Komunikacija BLUETOOTH ni nujno zagotovljena
z vsemi napravami BLUETOOTH, ki imajo enak
profil kot ta sistem.
 Naprave BLUETOOTH, ki so povezane s tem
sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, ki jo je predpisalo podjetje
BLUETOOTH SIG, Inc. Da naprave ustrezajo
specifikaciji, morajo biti potrjene. Četudi je
naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH,
lahko v posameznih primerih značilnosti ali
specifikacije naprave BLUETOOTH ne dopustijo
povezovanja ali imajo posledično drugačne
načine upravljanja, drugačen zaslon in delujejo
na drugačen način.
 Lahko se pojavijo šumi ali zvok je lahko odrezan,
odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je povezana
s tem sistemom, od okolja, v katerem poteka
komunikacija, in od drugih pogojev.
Tehnični podatki
Ojačevalnik
Izhodna moč (nazivna):
8 W + 8 W (pri 8 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)
Efektivna izhodna moč (referenčna):
10 W + 10 W (na kanal pri 8 ohmih, 1 kHz)
Vhodni/izhodni priključki
AUDIO IN:
Priključek AUDIO IN (zunanji vhod):
priključek stereo mini, občutljivost 1 V,
impedanca 47 kiloohmov
USB:
Vrata USB: vrsta A, 5 V enosmerno, 1,5 A
Vtičnica HEADPHONE:
standardni stereo priključek, 8 ohmov ali več
Predvajalnik CD-DA/MP3/WMA
Sistem:
sistem za predvajanje CD-jev in digitalnih
zvočnih vsebin
Lastnosti laserske diode:
Žarčenje: neprekinjeno
Moč laserja*: manj kot 44,6 μW
* Ta moč je izmerjena na razdalji 200 mm od
površine leče objektiva s funkcijo blokiranja
optičnega zaznavanja s 7-mm zaslonko.
Frekvenčni odziv:
20 Hz–20 kHz
Razmerje signal – šum:
več kot 90 dB
Dinamični razpon:
več kot 90 dB
32SI
Radio
Radio FM:
radio FM stereo, superheterodinski radio FM
Frekvenčni pas:
87,5 MHz–108,0 MHz (v korakih po 50 kHz)
Antena:
žična antena FM
Antenski priključki:
8 ohmov, neuravnovešeno
Zvočniki
*1 Na dejanski doseg vplivajo dejavniki, kot so
fizične ovire med napravami, magnetna polja
okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operacijski sistem, programska aplikacija itd.
*2 Standardni profili BLUETOOTH označujejo
namen komuniciranja BLUETOOTH med
napravami.
Splošno
Napajanje:
120–240 V izmenično, 50/60 Hz
Poraba energije:
Zvočniški sistem:
28 W
zvočnik polnega razpona
pasivni zvočnik
Mere (š/v/g), vključno z izbočenimi deli:
Nazivna impedanca:
pribl. 340 × 173 × 90 mm
8 ohmov
Teža:
BLUETOOTH
Priložena dodatna oprema:
Komunikacijski sistem:
standardna različica BLUETOOTH 3.0
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred moči 2
Največji obseg za komunikacijo:
brez fizičnih ovir, doseg približno 10 m*1
Frekvenčni pas:
Modulacijski način:
FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2:
A2DP (Profil naprednega distribuiranja
zvoka)
AVRCP (Avdio-video profil z daljinskim
upravljanjem)
Podprt način zaščite vsebine
Način SCMS-T
Podprti kodeki
daljinski upravljalnik (RM-AMU212) (1),
žična antena FM (1), navodila za uporabo
(ta priročnik) (1), garancijska kartica (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W
(omrežna vrata BLUETOOTH izklopljena)
Stanje pripravljenosti (BLUETOOTH): 5,9 W
(omrežna vrata BLUETOOTH vklopljena)
Previdnostni ukrepi/Tehnični podatki
pas 2,4 GHz (2,4–2,4835 GHz)
pribl. 2,3 kg
SBC (Sub Band Codec)
Pasovna širina prenosa
20 Hz–20.000 Hz (s frekvenco vzorčenja
44,1 kHz)
33SI
Blagovne znamke ipd.
 Windows Media je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
 Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine družbe
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence družbe Microsoft ali
njene pooblaščene podružnice.
 Tehnologija zvočnega kodiranja in patenti
MPEG Layer-3 imajo licenco družb Fraunhofer IIS
in Thomson.
 »WALKMAN« in logotip »WALKMAN«
sta registrirani blagovni znamki družbe
Sony Corporation.
 Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH®
so registrirane blagovne znamke v lasti
družbe BLUETOOTH SIG, Inc., vsakršna
uporaba teh blagovnih znamk s strani
družbe Sony Corporation pa je licenčna.
 N Mark je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA
in v drugih državah.
 Imena sistemov in izdelkov v tem priročniku
so običajno blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke proizvajalca. Oznaki ™ in ®
sta izpuščeni iz besedila v tem priročniku.
34SI
©2014 Sony Corporation
4-540-126-11(1) (SI)
Download PDF

advertising