Sistem mikro
komponent
Navodila za uporabo
CMT-DH5BT
© 2007 Sony korporacija
OPOZORILO
Ne postavljajte sistema v knjižno
omaro ali vgrajeno omaro z
neustreznim zračenjem.
Ne izpostavljajte baterije prekomerni
vročini, na primer neposrednemu soncu,
ognju, ipd.
2
Odpadna električna in
elektronska oprema
(velja za evropsko unijo
in druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi
embalaži nahaja ta simbol, pomeni,
naj z izdelkom ne ravnamo enako kot
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za
električno in elektronsko opremo. S tem
ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega
izdelka. Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Dodatna oprema: daljinski upravljalnik
3
Nekaj o tem priročniku
• Simboli, kot je
, ki so navedeni nad
posameznimi razlagami, povedo, kateri medij
lahko uporabljate z opisano funkcijo.
• Na slikah v priročniku je predstavljen angleški
prikaz na zaslonu.
• Postavke v nadzornem meniju (Control Menu)
so odvisne od diska.
• Postavke v nadzornem meniju so odvisne od
področja.
4
Vsebina
Nekaj o priročniku ..........................4
Diski, ki jih lahko predvajate .............7
Opis delov in tipk .......................... 12
Radijski sprejemnik
Uvod
Naprava Bluetooth
Priključitev sistema ....................... 19
Priključitev televizorja .................... 21
Nastavitev ure .............................. 24
Izvedba hitre nastavitve
(QUICK SETUP) ........................... 25
Uporaba funkcije THEATRE SYNC .. 27
Uporaba funkcije Bluetooth ............ 63
Disk
Predvajanje diska – Normal Play ..... 28
Uporaba načina predvajanja ........... 34
Iskanje/izbira diska ....................... 39
Predvajanje diskov MP3/JPEG ....... 42
Predvajanje video datotek DivX® ...... 48
Nastavitev sinhronizacije slike
z zvokom – A/V SYNC................... 50
Omejitev predvajanja diska
– CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL .................. 51
Uporaba menija
za nastavitev DVD-ja ...................... 56
Poslušanje radia ........................... 61
USB naprava
Poslušanje glasbe iz USB naprave ... 70
Ustvarjanje programa z USB
napravo – Program Play................. 73
Nastavitev zvoka
Nastavitev zvoka ........................... 75
Karaoke ...................................... 75
Ostale funkcije
Uporaba časovnika ....................... 81
Sprememba prikaza ...................... 83
Ogled informacij o disku ................ 83
Priključitev dodatnih komponent ...... 87
Se nadaljuje
5
Dodatne informacije
Odpravljanje težav ........................ 89
Opozorila .................................. 102
Tehnični podatki ......................... 104
Vodič po nadzornem meniju ......... 107
Seznam jezikovnih kod .................111
Brezžična tehnologija Bluetooth .....113
USB in Bluetooth naprave,
ki jih sistem lahko predvaja ............115
Slovarček ...................................116
Abecedno kazalo........................ 120
6
Diski, ki jih lahko predvajate
Vrsta
Pomen
Simbol,
ki se uporablja
v tem
priročniku
Logotip
DVD VIDEO • DVD VIDEO
• DVD-R*/-RW*/+R/+RW
v formatu DVD VIDEO
* tudi v video načinu
Način VR
• DVD-R/-RW v načinu
VR (Video Recording)
VIDEO CD
• VIDEO CD
• Super VCD*
• CD-ROM*/-R*/-RW*
* v formatu VIDEO CD ali Super
VCD
CD
• AUDIO CD*
• CD-R* / -RW*
* v formatu AUDIO CD
DATA CD
• CD-ROM /- R/ -RW v
formatu DATA CD, ki
vsebujejo zvočne posnetke
MP31), slikovne datoteke
JPEG2) ali video datoteke
DivX3) in ki ustrezajo
določitvam ISO 96604) Level 1
ali Level 2 ali Joliet (razširjen
format).
Se nadaljuje
7
Vrsta
DATA DVD
Pomen
Simbol,
ki se uporablja
v tem
priročniku
Logotip
• DVD-ROM/-R/-RW/+R/
+RW v formatu DATA
DVD, ki vsebujejo zvočne
posnetke MP31), slikovne
datoteke JPEG2) ali video
datoteke DivX3) in ki
ustrezajo formatu UDF
(Universal Disk Format).
Sistem lahko predvaja tudi diske z naslednjimi logotipi:
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je standardni format, usklajen z določili ISO/MPEG, ki kompresira
zvočne podatke. Format zvočnih posnetkov MP3 mora biti MPEG 1 Audio Layer 3.
Slikovne datoteke JPEG morajo ustrezati slikovnemu formatu DCF. (DCF »Design rule for Camera
File System«: slikovni standardi za digitalne fotoaparate, ki jih določata Japan Electronics in
Information Technology Industries Association (JEITA)).
3)
Video datoteke DivX® morajo biti posnete v formatu DivX s končnico ».AVI« ali ».DIVX«.
4)
Logični format za datoteke in mape na CD-ROM-ih, ki jih določa organizacija ISO (International
Organization for Standardization).
2)
Logotipi »DVD+RW«, »DVD-RW«, »DVD+R«, »DVD VIDEO« in »CD« so blagovne
znamke.
8
Diski, ki jih ni mogoče predvajati na
tem sistemu
• diski CD-ROM, posneti v formatu
PHOTO CD,
• diski DATA CD, posneti v formatu MP3
PRO,
• podatkovni del CD-Extras1),
• podatkovni del Mixed CD-ja2),
• super Avdio CD,
• DVD avdio disk,
• DVD-RAM,
• DVD video z drugačno področno kodo,
• disk neobičajne oblike (npr. v obliki
srca, kvadrata, zvezde),
• disk z ostanki celofana ali nalepke.
Koda področja
Ta sistem ima kodo področja, ki je
označena na zadnji strani ohišja. Možno je
le predvajanje diskov DVD, ki so označeni
z enako kodo področja.
Na tem sistemu lahko predvajate diske
DVD VIDEO z oznako
.
Če bi skušali predvajati disk z drugačno
oznako, bi se na TV zaslonu pojavil napis
[Playback prohibited by area limitations]
(Predvajanje tega diska ni dovoljeno zaradi
področnih omejitev).
Pri nekaterih diskih DVD VIDEO koda
področja ni označena, čeprav obstajajo
omejitve predvajanja glede na področje.
1)
CD-Extra: ta format snema zvok (AUDIO CD
podatke) na posnetke v delu 1 in podatke na
posnetke v delu 2.
2)
Mixed CD: ta format snema podatke na prvi
posnetek in zvok (AUDIO CD podatke) na
drugi in naslednje posnetke dela.
Opombe o dvojnih diskih (DualDiscs)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki
združuje gradivo, posneto v standardu
DVD, na eni strani, z digitalnim zvočnim
gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh
diskov ne ustrezajo standardu CD in
zato na tej enoti ne bo mogoče predvajati
zvočne strani diska DualDisc.
Se nadaljuje
9
Opomba o diskih CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Glasbeni diski, kodirani s tehnologijo
za zaščito avtorskih pravic
• V nekaterih primerih diskov CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW na tem sistemu ne bo
mogoče predvajati. Možnost predvajanja
je odvisna od kakovosti posnetkov,
fizikalnih pogojev diska in lastnosti
snemalne naprave. Poleg tega, diska ne
bo mogoče predvajati, če ni bil pravilno
zaključen. Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo snemalne naprave.
• Pri nekaterih diskih DVD+RW/DVD+R
določene funkcije predvajanja ne bodo
delovale, čeprav so bili diski pravilno
zaključeni. V tem primeru si oglejte disk
v običajnem načinu predvajanja.
• Disk, ki ste ga ustvarili v formatu Paket
Write, ni mogoče predvajati.
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov,
ki ustrezajo standardu Compact Disc
(CD). V zadnjem času je nekaj glasbenih
založb izdalo avdio diske z avtorsko
zaščito in nekaterih na vaši enoti ne bo
mogoče predvajati.
Opomba v zvezi s predvajanjem diskov
DVD VIDEO in VIDEO CD
Nekatere funkcije predvajanja diskov
DVD VIDEO in VIDEO CD določajo
proizvajalci teh medijev. Ker ta sistem
vse funkcije predvajanja izvaja skladno z
zapisi na mediju, se lahko zgodi, da katera
od funkcij predvajanja ni na voljo. Zato
upoštevajte tudi navodila, ki so priložena
diskom DVD VIDEO ali VIDEO CD.
10
Predvajanje diska Multi Session CD
• Na tem sistemu lahko predvajate Multi
Session CD-je, če se avdio posnetek
MP3, slikovna datoteka JPEG ali video
datoteka DivX nahajaJO v prvem delu.
Predvajate lahko tudi vse nadaljnje
avdio posnetke MP3, slikovne datoteke
in video datoteke DivX, posnete v
sledečih delih.
• Če je prvi del posnet v formatu AUDIO
CD ali VIDEO CD, se bo predvajal le
prvi del.
• Sistem prepozna Multi Session disk kot
AUDIO CD, če je na disku posnet del
v formatu AUDIO CD. Predvajal pa
bo disk le, če je v formatu AUDIO CD
posnet prvi del.
• Pri diskih DATA CD in DATA DVD bo
sistem predvajal le video datoteke DivX,
tudi če disk vsebuje zvočne posnetke
MP3 in slikovne datoteke JPEG.
Zaščita avtorskih pravic
Ta proizvod vključuje tehnologijo
zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena
z metodami, ki se sklicujejo na patente
ZDA in druge elemente intelektualne
lastnine. Pravica do uporabe avtorskih
pravic do te tehnologije zaščite mora
biti odobrena s strani Microvision in je
namenjena le za domačo uporabo in druge
uporabnike v omejenem obsegu, razen če
podjetje Microvision ne odobri drugačne
uporabe. Dekodiranje ali razstavljanje je
prepovedano.
• »WALKMAN« in logotip za
»WALKMAN« so blagovne znamke
korporacije Sony.
• MICROVAULT je blagovne znamka
korporacije Sony.
• ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus in
njihovi logotipi so blagovne znamke
korporacije Sony.
• Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG
Layer-3 in patenti imajo licenco
Fraunhofer IIS in Thomson.
• Ta sistem vključuje dekodirnika Dolby*
Digital in DTS** Digital Surround
System.
*Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. »Dolby«, »Pro Logic« in simbol
z dvojnim D so blagovne znamke podjetja
Dolby Laboratories.
** »DTS« je registrirana blagovna znamka
Digital Theater Systems, Inc., »DTS 2.0
+ Digital Out« pa je blagovne znamka
korporacije DTS.
• Ameriški in drugi tuji patenti imajo
licenco Dolby Laboratories.
• DivX® je tehnologija kompresiranja
video datotek, ki jo je razvila družba
DivX, Inc. DivX, DivX Certified in
podobni logotipi so blagovne znamke
družbe DivX in se uporabljajo z licenco.
• Besedna oznaka Bluetooth in njen
logotip sta last družbe Bluetooth SIG,
Inc. in se uporabljajo z licenco. Ostale
blagovne znamke so last zadevnih
lastnikov.
11
Opis delov in tipk
V teh navodilih so sicer opisani postopki z uporabo daljinskega upravljalnika, vendar
lahko nekatere funkcije opravite tudi s tipkami na enoti, ki imajo enako ali podobno ime.
Sprednja stran
Zgornja stran
12
Daljinski upravljalnik
2
Indikator STANDBY (89)
Zasveti, ko se sistem izklopi.
3
Indikator za BLUETOOTH (68, 69)
Sveti, ko je vklopljena funkcija Bluetooth.
4
Tipka BLUETOOTH OPR (66, 68, 69)
Pritisnite, če želite priključiti, izključiti ali
združiti z napravo Bluetooth.
5
6 (izmet) (30)
Pritisnite za izmet diska.
6
Reža za disk
7
+/- (27, 29, 64, 71, 74)
Pritisnite za izbiro albuma.
8
(USB) vrata (70)
Povežite z dodatno USB napravo (digitalni
glasbeni predvajalnik ali USB medij za
shranjevanje).
1
Enota: 1/u (vklop/stanje pripravljenosti)
(24, 25, 61, 82, 98)
Daljinski upravljalnik: 1/u1) (vklop/stanje
pripravljenosti) (23)
Pritisnite, če želite vklopiti sistem.
Pritisnite, če želite vklopiti televizor.
Se nadaljuje
13
9
PRESET +/- (62)
Pritisnite, če želite izbrati nastavljeno
postajo.
=/+ (pomik nazaj/naprej) (29, 44,
49, 66, 71, 74)
Pritisnite, če želite izbrati posnetek ali
datoteko.
Daljinski upravljalnik: TV CH +/-1) (23)
Pritisnite, če želte spremeniti TV kanal.
Daljinski upravljalnik: SLOW /& (29)
Pritisnite za počasno predvajanje.
Daljinski upravljalnik: TUNING +/- (61)
Pritisnite, če želite uglasiti želeno postajo.
0/) (hitro vrtenje nazaj/naprej) (29,
66, 71)
Pritisnite, če želite poiskati mesto na
posnetku ali datoteki.
0
ECHO LEVEL 2) (75)
S to tipko lahko nastavite odmev za
mikrofon.
MIC LEVEL (75)
Za nastavitev glasnosti mikrofona.
Priključek MIC (75)
Za priključitev mikrofona.
qa
Priključek AUDIO IN (88)
Povežite z dodatno avdio komponento.
14
qs
Priključite PHONES
Priključite slušalke.
qd
Tipka DISPLAY (71, 83)
Pritisnite za prikaz informacij in ure na
zaslonu sprednje plošče.
qf
PROGRESSIVE (22, 88)
Pritisnite za zamenjavo formata za video
izhod (prepleteni ali progresivni).
qg
DSGX (75)
Pritisnite za poudarek nizkih tonov.
qh
IR sprejemnik
qj
Enota: DVD ( (predvajanje) (22, 28)
Pritisnite, če želite izbrati funkcijo DVD.
Pritisnite za začetek predvajanja diska.
Enota: USB ( (predvajanje) (71, 74)
Pritisnite, če želite izbrati funkcijo USB.
Pritisnite za začetek predvajanja
dodatne USB naprave (digitalni
glasbeni predvajalnik ali USB medij za
shranjevanje).
Enota: BLUETOOTH ( (64, 65)
Pritisnite, če želite izbrati funkcijo
Bluetooth.
Pritisnite za začetek predvajanja glasbe
na napravi Bluetooth (Bluetooth mobilni
telefon, ipd.).
Enota: TUNER/BAND (61)
Pritisnite za izbiro funkcije TUNER.
Pritisnite za preklop med frekvenčnima
pasoma FM in AM.
Enota: AUDIO IN
Pritisnite za izbiro funkcije AUDIO IN.
FUNCTION +/- (22, 28, 61, 64, 65, 67,
69, 70, 73, 75)
Pritisnite za izbiro funkcije.
qk
p (stop) (29, 61, 66, 71)
P (začasna ustavitev) (29, 66, 71)
Pritisnite za ustavitev ali začasno ustavitev
predvajanja.
Daljinski upravljalnik: ·3) (predvajanje)
(28, 35, 43, 49, 54, 65, 71, 74)
Pritisnite za začetek predvajanja.
w;
DIMMER (83)
Za nastavitev osvetlitve prikazovalnika.
wa
PICTURE NAVI (41)
Pritisnite, če želite izbrati format
VIEWER za iskanje poglavij, naslovov in
posnetkov.
Pritisnite za prikaz vzorčnih sličic
'thumbnails'.
ws
Tipka REPEAT/FM MODE (38, 62, 71)
Pritisnite, če želite ponavljati predvajanje
diska, enega posnetka ali datoteke.
Pritisnite za izbiro načina sprejema FM
(mono ali stereo).
wd
AUDIO (31, 76, 77, 86)
Pritisnite, če želite prikazati trenutni avdio
signal na TV zaslonu.
wf
SUBTITLE (30)
Pritisnite, če želite spremeniti jezik za
podnapise (DVD VIDEO).
ql
VOLUME +/-3) (28, 66, 69, 71)
Pritisnite za nastavitev glasnosti.
TV VOL +/-1)3) (23)
Pritisnite za nastavitev glasnosti
televizorja.
Se nadaljuje
15
wg
ANGLE (30)
Pritisnite, če želite spremeniti kot (samo
pri diskih DVD VIDEO z večimi zornimi
koti).
wh
DVD/USB/TUNER MENU (39, 46, 62)
Pritisnite za prikaz postavk v MENU na
TV zaslonu.
Pritisnite za ponastavitev radijskih postaj.
Pritisnite za izbiro načina predvajanja,
kadar uporabljate dodatno USB napravo.
e;
ADVANCE , (29)
Pritisnite za preskok trenutnega kadra med
predvajanjem.
REPLAY < (29)
Pritisnite za ponovno predvajanje
predhodnega kadra.
r
r
ea
ˆ RETURN (33)
Pritisnite za vrnitev na predhodni meni na
TV zaslonu.
es
wj
EQ (75)
Pritisnite za izbiro zvočnega učinka.
wk
V/v/B/b (24,25, 34, 36, 37, 39, 43,
71, 73, 81)
Pritisnite za izbiro postavk v MENU.
ENTER (24, 42, 62, 73)
Pritisnite za vpis nastavitev.
å DISPLAY (26, 34, 39, 46, 50, 51,
56, 78, 87, 99)
Pritisnite, če želite prikazati nadzorni
meni na TV zaslonu.
wl
TV1) (23)
Pritisnite, če želite upravljati TV funkcije.
16
ed
DVD TOP MENU (39)
Pritisnite za prikaz naslova DVD-ja na TV
zaslonu.
ef
CLEAR (35, 41, 65, 68, 74)
Pritisnite, če želite izbrisati vnaprej
programiran posnetek ali datoteko.
Pritisnite, če želite izbrisati podatke o
registraciji združitve naprave Bluetooth.
-/--1)
Pritisnite za vpis ene števke ali
dvomesnega števila.
eg
Oštevilčene tipke3) (23, 29, 32, 39, 53,
64)
Pritisnite za izbiro posnetka ali datoteke.
Pritisnite za vpis gesla ali kode.
10/01)
Pritisnite za vpis dvomestnega števila.
eh
KEY CONTROL
(80)
Pritisnite za spremembo ključa (tona) v
skladu z vokalnim razponom.
SCORE (79)
Pritisnite za izbiro težavnostne stopnje za
način ocenjevanja.
KARAOKE MODE (76)
Pritisnite za izbiro načina ‚karaoke‘.
KARAOKE PON (80)
Pritisnite za vklop funkcije KARAOKE
PON.
ej
TIMER/TEXT (83)
Pritisnite za spremembo informacij na
prikazovalniku sprednje plošče.
ek
TV/VIDEO1) (23)
Pritisnite za preklop vhodnega izvora.
SLEEP (81)
Pritisnite za nastavitev časovnika izklopa.
el
TIMER MENU (24, 81)
Pritisnite za nastavitev ure in časovnika.
r;
THEATRE SYNC (27)
Pritisnite za vklop funkcije THEATRE
SYNC.
1)
Ta tipka se uporablja za upravljanje televizorja
Sony. Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Upravljanje televizorja Sony« (stran 23).
2)
Ne velja za evropske in ruske modele.
3)
Tipka s številko 5, TV VOL +, VOLUME + ql
in · qk se nahaja otipljiva pika.
Se nadaljuje
17
Prikazovalnik
1 Prikaže izbrano funkcijo.
2 Prikaže izbrani način predvajanja.
(34)
qa Zasveti, če je izhodni video signal
NTSC. (22)
3 Zasveti, če je nastavljen časovnik. (81)
qs Zasveti, če predvajate VIDEO CD s
funkcijo PBC. (32)
4 Zasveti, ko se uglasi postaja. (61)
qd Prikaže vrsto avdio formata.
5 Zasveti, ko se vklopi DSGX. (75)
qf Prikaže informacije o posnetku/
albumu.
6 Prikaže stanje predvajanja.
7 Zasveti, če izberete DTS. (59)
8 Zasveti, če izberete Dolby Digital. (59)
9 Zasveti, če priključite dodatno USB
napravo. (70)
0 Zasveti, če izberete »P AUTO« ali »P
VIDEO«. (22)
18
qg Zasveti, ko se prikaže številka poglavja
ali naslova.
qh Prikaže vrsto diska, ki ga predvajate.
(28)
qj Prikaže tekstovne informacije.
Uvod
Priključitev sistema
or
Right
Desnispeaker
zvočnik
Stenska
vtičnica
Wall socket
Levispeaker
zvočnik
Left
A
B
C
D
AM zančna antena
Bela stran za severno-ameriške modele
Rjava stran za ostale regije
FM žična antena (raztegnite jo v vodoravni smeri)
A FM/AM antena
Poiščite lokacijo in položaj, ki nudi dober
sprejem, nato tja postavite anteno.
Antena naj bo oddaljena od zvočniških
kablov in omrežnega kabla, da ne bi
sprejemala šuma.
B Zvočniki
Se nadaljuje
19
C Napajanje
Priključite omrežni kabel v stensko
vtičnico.
Če priloženi prilagodilni vtikač na
vtikaču ne ustreza omrežni vtičnici, ga
odstranite (samo za modele, opremljene s
prilagodilnim vtikačem).
Podložke za zvočnike
Pritrdite priložene podložke na spodnjo
stran zvočnikov, da ne bi drseli.
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
Vstavite dve bateriji R6 (velikosti
AA) v prostor za baterije v daljinskem
upravljalniku. Pri tem upoštevajte oznaki
za polariteto (] in }).
Pri nošenju sistema
Sledite spodnjemu postopku, da
zaščitite DVD mehanizem. Uporabite
tipke na enoti.
1 Pritisnite na tipko 1/u 1, da
vklopite sistem, nato pritisnite na
tipko DVD ( qj.
2 Prepričajte se, da v sistemu ni
Opomba
Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste
uporabljali, odstranite bateriji; s tem se boste
izognili nevarnosti okvare in korozije, če bi
prišlo do izlitja baterij.
Namig
Pri običajni uporabi baterije delujejo približno
šest mesecev. Ko z daljinskim upravljalnikom ni
več mogoče upravljati sistema, zamenjajte obe
bateriji z novima.
20
diskov in da se je prikazal napis
»No Disc«.
3 S tipko 1/u 1 izklopite sistem
in se prepričajte, da je napis
»STANDBY« izginil.
4 Izvlecite omrežni kabel.
Priključitev televizorja
S priloženim video kablom priključite
video vhod televizorja v priključek VIDEO
OUT.
Priključitev video enote
Z video kablom (ni priložen) priključite
video enoto v TV. Ne priključujte pa
te enote v TV prek video enote, ker bi
med gledanjem video slike iz sistema
utegnilo priti do motenj. Priključite enoto
neposredno v TV kot kaže spodnja slika.
TV
Videoenota
deck
Video
Unit
Enota
Do
connect
Nenot
priključujte
directly
neposredno
Opomba
Za višjo kakovost video slike:
- Uporabite video kable dodatne komponente za
povezavo vhodnega priključka COMPONENT
VIDEO na televizorju s priključki
COMPONENT VIDEO OUT enote. Če je
TV združljiv s signali progresivnega formata,
uporabite to povezavo in pritiskajte na tipko
PROGRESSIVE qf na enoti, dokler se na
zaslonu ne prikaže napis »P AUTO« ali »P
VIDEO« (stran 22).
- Uporabite lahko dodatni S Video kabel za
povezavo vhodnega priključka S VIDEO na
televizorju s priključkom S VIDEO OUT na
enoti.
Se nadaljuje
21
Sprememba formata za izhod video
signala iz priključkov COMPONENT
VIDEO OUT
Progresivni način je način prikaza TV slik,
ki zmanjšuje utripanje in izostri sliko. Če
želite uporabiti ta način, morate priključiti
TV, ki sprejema progresivne signale.
Video signal lahko iz priključkov
COMPONENT VIDEO OUT potuje v
prepletenem ali progresivnem formatu.
1
2
Večkrat pritisnite na tipko FUNCTION
+/- qj in izberite „DVD“ (ali pritisnite
na DVD ( qj na enoti).
Večkrat pritisnite na tipko
PROGRESSIVE (14) na enoti.
Če vaš televizor sprejema progresivne
signale in je priključen v priključke
COMPONENT VIDEO OUT,
izberite „P AUTO“ ali „P VIDEO“.
Če ne, izberite „INTERLACE“.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
Sistem samodejno zazna vrsto
programa in izbere ustrezen način
pretvorbe.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
Sistem za program, osnovan na
videu, izbere način pretvorbe
PROGRESSIVE VIDEO.
Izberite ta način, če slika pri izbiri
načina „P AUTO“ ni jasna.
22
Nekaj o vrstah programa DVD VIDEO in
načinu pretvorbe
Program DVD VIDEO delimo v dve vrsti:
• Program, osnovan na filmu
Program, osnovan na filmu, izhaja iz
filma in prikaže 24 slik na sekundo.
• Program, osnovan na videu
Program, osnovan na videu, izhaja iz
televizije in prikaže 30 slik ali 60 polslik
na sekundo.
Nekateri diski DVD VIDEO vsebujejo
obe vrsti programa. Da bi bile slike na
televizorju pri video izhodu progresivnega
formata čim bolj naravne, morajo biti
progresivni signali pretvorjeni v skladu s
programom DVD VIDEO.
Pri uporabi televizorja
Vklopite televizor in izberite video vhod, da
boste lahko gledali slike iz sistema.
Upravljanje televizorja Sony
Za upravljanje televizorja Sony lahko
uporabljate naslednje tipke. Te tipke so
označene z oranžno barvo.
Če želite
Pritisnite
Vklopiti ali
TV 1/u 1 med
izklopiti televizor, držanjem tipke TV
wl.
preklapljate
TV/VIDEO ek,
vhodni vir
med držanjem tipke
televizorja med
TV wl.
TV in drugim
vhodnim virom,
Izbrati TV kanale, TV CH +/- 9 ali
oštevilčene tipke
eg*, med držanjem
tipke TV wl.
Nastaviti glasnost TV VOL +/- ql,
TV zvočnikov,
med držanjem tipke
TV wl.
* Za dvomestna števila držite tipko TV wl in
pritisnite na -/- - ef, nato pa pritisntie na
številko. (Na primer, za kanal 25, držite tipko
TV wl in pritisnite na -/-- ef, nato pa na 2
in 5).
23
Nastavitev ure
Uporabite tipke na daljinskem
upravljalniku.
1
2
3
4
5
6
24
Pritisnite na tipko 1/u 1 in vklopite
sistem.
Pritisnite na TIMER MENU el.
Na prikazovalniku utripa indikator
za uro.
Če na prikazovalniku utripa napis
»PLAY SET?«, s puščicama V in
v izberite »CLOCK SET?«, nato
pritisnite na ENTER es.
S puščicama V in v es nastavite uro.
Pritisnite na ENTER es.
Na prikazovalniku utripa indikator
za minute.
S puščicama V in v es nastavite
minute.
Pritisnite na ENTER es.
Ura začne teči.
Opomba
Če izvlečete napajalni kabel ali če pride do
izpada elektrike, se nastavitve ure izbrišejo.
Prikaz ure pri izklopljenem sistemu
Pritisnite na tipko DISPLAY qd. Ura se
prikaže za približno 8 sekund.
Izvedba HITRE NASTAVITVE 4
(QUICK SETUP)
Pred uporabo sistema lahko izvedete
minimalne osnovne nastavitve v hitrih
nastavitvah (QUICK SETUP). Če tega ne
želite, v koraku 3 pritisnite CLEAR ef
(briši). Sporočilo za vodenje bo izginilo s
tv zaslona.
1
2
Vklopite vaš TV in izberite video
vhod.
Pritisnite 1/u 1 za vklop sistema.
Opomba
Prepričajte se, da v enoti ni diska, sicer se
sporočilo za vodenje ne prikaže. Za izvedbo
hitre nastavitve pritisnite 6 5 na enoti, da
odstranite disk.
3
Pritisnite ENTER es (vnos), ne da bi
vstavili disk.
Na TV zaslonu se prikaže
»LANGUAGE SETUP« (nastavitev
jezika).
Večkrat pritisnite FUNCTION +/- qj,
da izberete »DVD« (ali pritisnite DVD
( qj na enoti).
Na dnu TV zaslona se prikaže
sporočilo za vodenje.
5
Večkrat pritisnite V ali v, da izberete
jezik, nato pritisnite ENTER es.
Nastavitev je izbrana in prikaže se
»SCREEN SETUP« (nastavitev
zaslona).
Nasveti
• Izbrani jezik se uporabi za »OSD« (prikaz
na zaslonu), »MENU« in »SUBTITLE«
(podnapise).
• Jeziki, ki so na izbiro, so odvisni od
področja.
Se nadaljuje
25
6
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete nastavitev, ki se ujema z
vašim televizorjem.
Priklic prikaza hitre nastavitve (QUICK
SETUP)
1
Med ustavitvijo predvajanja pritisnite å
DISPLAY wk.
Na TV zaslonu se prikaže Control Menu
(nadzorni meni).
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da izberete
(SETUP), nato pritisnite ENTER
es.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da izberete
»QUICK«, nato pritisnite ENTER es.
Če imate standardni 4:3 TV:
Izberite »4:3 LETTER BOX« ali »4:3 PAN
SCAN« (str. 58).
Če imate širokozaslonski
TV ali standardni 4:3 TV s
širokozaslonskim načinom:
Izberite »16:9« (str. 58).
7
Pritisnite ENTER es.
Nastavitev je izbrana in na TV
zaslonju se prikaže »QUICK SETUP
is complete.« (Hitra nastavitev je
končana).
Sistem je pripravljen za predvajanje.
Če hočete spremeniti posamezne
nastavitve, glejte »Uporaba DVD
nastavitvenega menija« (str. 56).
Izhod iz QUICK SETUP
Pritisnite å DISPLAY wk.
26
Opomba
Sporočilo za vodenje se prikaže na dnu TV
zaslona, ko vaš sistem prvič vklopite ali po
ponastavitvi (»RESET«) (str. 98).
Uporaba funkcije
THEATRE SYNC
THEATRE SYNC vam omogoča, da vaš
Sony TV in ta sistem vklopite, spremenite
funkcijo sistema v »DVD« in nato
preklopite na nastavljeni vhodni vir za TV
z eno samo tipko.
Priprava na uporabo funkcije THEATRE
SYNC
Zapišite vhodni vir za TV, priključen na
ta sistem.
Izbira vhodnega vira za TV
Držite tipko SLEEP ek in hkrati pritisnite
navedene tipke.
Pritisnite
0
1 do 8
9
CLEAR ef
-7
+7
Vhodni vir za TV
Ni vhodnega vira
(osnovna nastavitev)
VIDEO 1 do VIDEO 8
COMPONENT 1
COMPONENT 2
COMPONENT 3
COMPONENT 4
Uporaba funkcije THEATRE SYNC
Daljinski upravljalnik naj bo usmerjen
proti TV-ju, dokler se TV ne vklopi in
se vhodni vir pravilno ne preklopi, nato
pritisnite THEATRE SYNC r;.
Če ta funkcija ne deluje, spremenite čas
prenosa. Čas prenosa je odvisen od TV-ja.
Sprememba čas aprenosa
M4edtem ko držite + 9, pritisnite
navedene tipke.
Pritisnite
1
2
3
4
5
6
7
8
Čas prenosa
0,5 (osnovna nastavitev)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Izbrani vhodni vir za TV se pomni
daljinskem upravljalniku.
27
Disk
Predvajanje diska
2
- Običajno predvajanje
V režo za disk 6 vstavite disk tako,
da stran z nalepko gleda navzgor.
Če se predvajanje ne začne
samodejno, pritisnite · qk (ali DVD
( qj na enoti).
Nekatere operacije so lahko drugačne
ali niso na voljo, to je odvisno od DVD
VIDEA ali CIDEO CD-ja. Preberite
navodila za uporabo, ki jih dobite z
diskom.
Primer: Predvajanje DVD VIDEA
3
Pritisnite VOLUME +/- ql, da
prilagodite glasnost.
Opombe
Title number
1
28
Elapsed playing time
Večkrat pritisnite FUNCTION +/- qj,
da izberete DVD (ali pa pritisnite DVD
( qj na enoti).
• Nivo glasnosti se morda ne prikaže na TV
zaslonu, to je odvisno od statusa sistema.
• Ko sistem vklopite, se disk ne pomakne v režo
6, dokler se na prikazovalniku ne prikaže
»No Disc«. Ne potiskajte diska v režo, dokler
se ne prikaže »No Disc«.
• Ne vstavljajte 8 cm diska s prilagojevalnikom,
ker lahko pride do nepravilnega delovanja
sistema.
• Ko disk odstranjujete, ga primite na robu in ga
potegnite iz reže 6. Ne dotikajte se površine.
Druge operacije
Če želite
Ustaviti
predvajanje
Začasno
prekiniti
predvajanje
Izbrati
posnetek1),
poglavje ali
video datoteko
Izbrati album3)
Pritisnite
p qk.
P qk. Ponovno
pritisnite P qk (ali
DVD · qk na
enoti) za nadaljevanje
predvajanja.
= ali + 9 med
predvajanjem. Ali pa
pritisnite oštevilčene
tipke eg, ko je Control
Menu (nadzorni
meni) izklopljen, nato
pritisnite ENTER es2).
+/- 7, in sicer
večkrat zapored
mend predvajanjem
ali prekinitvijo
predvajanja.
Hitro najti
0 ali ) 9
določeno
med predvajanjem.
točko s hitrim Vsakokrat, ko
iskanjem naprej pritisnete 0 ali )
ali nazaj (Lock 9, se hitrost spemeni.
Search)4/5)
Za nadaljevanje
običajnega predvajanja
pritisnite · qk (ali
DVD ( qj na enoti).
Če želite
Ogled po
kadrih
(Slowmotion
Play)6)
Pritisnite
SLOW
ali SLOW
& 9 med prekinitvijo
predvajanja. Vsakokrat,
ko pritisnete SLOW
ali SLOW & 9, se
hitrost spemeni.
Za nadaljevanje
običajnega predvajanja
pritisnite · qk (ali
DVD ( qj na enoti).
Predvajati
STEP 7 e; za pomik
posamezne
na naslednji kader,
kadre (Freeze kadar je predvajanje
Frame)6)
prekinjeno.
STEP ' e;7) za
pomik na prejšnji
kader, kadar je
predvajanje prekinjeno.
Za nadaljevanje
običajnega predvajanja
pritisnite · qk (ali
DVD ( qj na enoti).
Ponovno
REPLAY < e; med
predvajati
predvajanjem. (Instant
prejšnji prizor Replay)7)
Na kratko hitro ADVANCE , e;
pomakniti
med predvajanjem.
naprej trenutni (Instant Replay)7)
prizor
r
r
Se nadaljuje
29
Če želite
Preklopiti na
DVD funkcijo iz
drugega vira
Odstraniti disk
Pritisnite
FUNCTION qj, in
sicer večkrat zapored
(ali pa pritisnite DVD
( qj na enoti)
(Automatic Source
Selection / samodejna
izbira vira)
6 5 na enoti.
1)
Med operacijo Lock Search pri MP3 avdio
posnetkih ne morete izbrati avdio posnetka.
2)
DVD VIDEO, DVD-R/-RW v VR načinu,
samo VIDEO CD, AVDIO CD in DivX video
datoteke.
3)
Samo MP3 avdio posnetki, JPEG slikovne
datoteke in DivX video datoteke.
4)
Razen pri JPEG slikovnih datotekah.
5)
Odvisno od diska. Dejanska hitrost je lahko
drugačna.
6)
DVD VIDEO, DVD-R/-RW v VR načinu,
samo DivX video datoteke in VIDEO CD.
7)
Samo DVD VIDEO in DVD-R/-RW v VR
načinu.
Opombi
• Na DVD-R/-RW v VR načinu ne morete iskati
mirujoče slike.
• Pri ponavljalnem predvajanju (Repeat Play) ali
pri nekaterih prizorih morda ne boste mogli
uporabiti funkcij Instant Replay ali Instant
Advance.
30
Prikaz več zornih kotov in podnapisov
Spreminjanje zornih kotov
(samo DVD VIDEO)
Spremenite lahko zorni kot med
predvajanjem DVD VIDEA, na katerem
so prizori, posneti z več zornih kotov.
Med predvajanjem večkrat pritisnte
ANGLE wg. Vsakokrat, ko pritisnte
ANGLE wg, se kot spremeni.
Opomba
Kotov morda ne boste mogli spreminjati, tudi
če so prizori z več zornimi koti posneti na DVD
VIDEU, to je odvisno od DVD VIDEA.
Prikaz podnapisov
(Samo DVD VIDEO, DVD-R/-RW v VR
načinu in DivX video datoteke)
Med predvajanjem DVD VIDEA,
DVD-R/-RW v VR načinu in DivX video
datotek, na katerih so posneti podnapisi,
lahko prikaz podnapisov vklopite ali
izklopite. Pri DVD VIDEU, DVD-R/-RW
v VR načinu in DivX video datotekah, na
katerih so posneti podnapisi v več jezikih,
lahko tudi zamenjate jezik podnapisov.
Med predvajanjem večkrat pritisnte
SUBTITLE wf. Vsakokrat, ko pritisnte
SUBTITLE wf, se jezik podnapisov
spremeni ali izklopi.
Opombi
• Jezika podnapisov morda ne boste mogli
spreminjati, tudi če so podnapisi v več jezikih
posneti na DVD VIDEU, to je odvisno od
DVD VIDEA. Podnapisov morda tudi ne bo
mogoče izklopiti.
• Jezik podnapisov lahko spremenite, če ima
DivX video datoteka končnico ».AVI« ali
».DivX« in so v isti datoteki informacije o
podnapisih.
Druge priročne funkcije
Spreminjanje zvoka
Pri predvajanju DVD VIDEA ali DivX
video datotek, posnetih v več avdio
formatih, lahko izberete zaželeni avdio
format. Če ima DVD VIDEO večjezične
posnetke, lahko spremenite tudi jezik.
Pri predvajanju VIDEO CD-jev, AVDIO
CD-jev ali MP3 avdio posnetkov lahko
izberete zvok iz desnega ali levega kanala
in poslušate zvok iz izbranega kanala
po levih in desnih zvočnikih. Npr. pri
predvajanju posnetka vokalov po desnem
kanalu in inštrumentov po levem kanalu
lahko poslušate inštrumente po obojnih
zvočnikih, če izberete levi kanal.
Med predvajanjem večkrat pritisnite
AUDIO wd, da izberete zaželeni avdio
signal.
Osnovne (tovarniške) nastayvitve so
podčertane.
Pri predvajanju DVD VIDEA:
Možnosti izbire jezika in avdio formata so
odvisne od DVD VIDEA.
Če je prikazana štirimestna številka, ta
predstavlja jezikovno kodo (gl. »Seznam
jezikovnih kod« (str. 111)). Če je isti jezik
prikazan dvakrat ali večkrat, je DVD
VIDEO posnet v več avdio formatih. Ne
pozabite, da se zvok spreminja samodejno
glede na disk.
Pri predvajanju DVD-R/-RW diska v VR
načinu:
Prikazano je število avdio posnetkov na
disku.
Primer:
• 1: MAIN: glavni zvok avdio posnetka 1.
• 1: SUB: dodatni zvok avdio posnetka 1.
• 1: MAIN+SUB: glavni in dodatni zvok
avdio posnetka 1.
• 2: MAIN*: glavni zvok avdio
posnetka 2.
• 2: SUB*: dodatni zvok avdio
posnetka 2.
• 2: MAIN+SUB*: glavni in dodatni zvok
avdio posnetka 2.
* Te postavke se ne prikažejo, če je na
predvajanem disku posnet samo en avdio tok.
Se nadaljuje
31
Pri predvajanju DivX video datotek:
Možnosti za avdio format so odvisne od
DivX video datotek.
Pri predvajanju VIDEO CD-jev, AVDIO
CD-jev ali MP3 avdio posnetkov:
• STEREO: standardni stereo zvok.
• 1/L: zvok levega kanala (mono)
• 2/R: zvok desnega kanala (mono).
Pri predvajanju Super VCD-ja:
• 1: STEREO: standardni stereo zvok
avdio posnetka 1.
• 1: 1/L: zvok levega kanala avdio
posnetka 1 (mono)
• 1: 2/R: zvok desnega kanala avdio
posnetka 1 (mono).
• 2: STEREO: standardni stereo zvok
avdio posnetka 2.
• 2: 1/L: zvok levega kanala avdio
posnetka 2 (mono)
• 2: 2/R: zvok desnega kanala avdio
posnetka 2 (mono).
32
Predvajanje VIDEO CD-jev s PBC
funkcijami (verzija 2.0) – PBC predvajanje
(Samo VIDEO CD)
S pomočjo menijev PBC (nadzor
predvajanja) na vašem TV zaslonu lahko
uporabljate interaktivno programsko
opremo diska. Format in struktura menija
sta odvisna od diska.
1
Pritisnite · qk (ali DVD ( qj na
enoti) za začetek predvajanja VIDEO CD-ja
s PBC funkcijami (verzija 2.0).
Na zaslonu se šrikaže PBC meni. Morda se
meni ne prikaže, to je odvisno od VIDEO
CD-ja.
2
S pritiskom na oštevilčene tipke eg
izberite zaželeno možnost.
3
Pritisnite ENTER es.
Namesto »Press ENTER« je lahko v
navodilih za uporabo diska navedeno »Press
SELECT«. V takem primeru pritisnite ·
qk (ali DVD ( qj na enoti).
4
Nadaljujte s predvajanjem v skladu z
navodili v meniju.
Ravnajte se po navodilih za uporabo, ki jih
dobite z VIDEO CD-jem, ker je postopek
upravljanja odvisen od VIDEO CD-ja.
1
Če aktivirate Shullfe Play (pomešano
predvajanje), Program Play (programirano
predvajanje) ali Repeat Play (ponavljalno
predvajanje) se PBC predvajanje prekliče.
Med predvajanjem diska pritisnite p qk,
da ustavite predvajanje.
Na prikazovalniku se prikaže »Resume«. Če
se »Resume« ne prikaže, Resume Play (n
adaljevanje predvajanja) ni na voljo.
2
Pritisnite · qk (ali DVD ( qj na enoti).
Sistem začne s predvajanjem na točki, kjer
ste v koraku 1 ustavili disk.
Preklic predvajanja s PBC funkcijami
1 Večkrat pritisnite = ali + 9 ali pa
Opombe
Vrnitev v prjšnji meni
Pritisnite ˆ RETURN ea.
Opomba
pritisnite oštevilčene tipke eg za izbiro
posnetka pri ustavljenem predvajanju.
2
Pritisnite · qk (ali DVD ( qj na
enoti) ali ENTER es.
Predvajanje se začne z izbranim
posnetkom.
Mirujoče slike, npr. zaslon z menijem, se
ne prikažejo.
Za nadaljevanje PBC predvajanja dvakrat
pritisnite p qk, nato pritisnite · qk (ali
DVD ( qj na enoti).
Nadaljevanje predvajanja od točke,
kjer ste ustavili disk – Resume Play
Ta sistem si zapomni točko, kjer ste
ustavili disk, tako da lahko predvajanje
nadaljujete od te točke naprej.
Nadaljevanje predvajanja (Resume Play)
se ne prekliče, ko sistem izklopite, razen
pri MP3 avdio posnetkih, JPEG slikovnih
datotekah in DivX video datotekah.
• Med Shufle Play (pomešanim predvajanjem)
ali Program Play (programiranim
predvajanjem) ne morete izvesti Resume Play
(nadalevanja predvajanja.
• Pri nekaterih diskih ta funkcija morda ne bo
pravilno delovala.
• Resume Play se prekliče, če:
-– pri ustavljenem predvajanju pritisnete p qk;
– izvržete disk;
– spremenite funkcijo;
– spremenite nastavitve v nastavitvenem
meniju.
• Sistem morda ne bo nadaljeval s predvajanjem
na natančno isti točki, to je odvisno od tega,
kje ste ustavili disk.
• Če je »MULTI-DISC RESUME« nastavljen
na »ON«, se Resume Play ne prekliče za DVD
VIDEO in VIDEO CD, kadar izvržete disk ali
spremenite funkcijo.
Nasvet
Za predvajanje od začetka diska dvakrat
pritisnite p qk, nato pritisnite · qk (ali DVD
( qj na enoti).
Se nadaljuje
33
Nadaljevanje predvajanja ustavljenega
diska – Multi-disc Resume
(Samo DVD VIDEO in VIDEO CD)
Ta sistem si lahko zapomni točko, na
kateri ste ustavili predvajanje diska, za 40
diskov in nadaljuje s predvajanjem, ko isti
disk ponovno vstavite. Če shranite točko
za nadaljevanje predvajanja za 41. disk, se
točka za prvi disk izbriše.
Za aktiviranje te funkcije nastavite
»MULTI-DISC RESUME« v »CUSTOM
SETUP« (uporabniških nastavitvah) na
»ON« (str. 59).
Opomba
Če je »MULTI-DISC RESUME« v »CUSTOM
SETUP« (uporabniških nastavitvah) nastavljen
na »ON« in predvajate posneti disk, kot je npr.
DVD-R, bo sistem morda drugi posneti disk
predvajal od iste točke naprej. Za predvajanje
diska od začetka dvakrat pritisnite p qk, nato
pritisnite · qk (ali DVD ( qj na enoti).
Uporaba predvajalnega
načina
Ustvarjanje lastnega programa
– Program Play (preogramirano
predvajanje)
Ustvarite lahko program iz največ 99
korakov v vrstnem redu, v katerem hočete,
da se predvajajo.
1
Pritisnite å DISPLAY wk.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni
meni.
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete
(PROGRAM), nato
pritisnite ENTER es.
Na TV zaslonu se prikažejo možnosti
za »PROGRAM«.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete »SETt«, nato pritisnite
ENTER es.
Track number
34
4
Pritisnite b es.
Smernik se pomakne na seznam
posnetkov »T« (v tem primeru na
»01«).
5
Izberite posnetek, ki ga hočete
programirati.
Npr., izberite posnetek »02«.
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete »02« v seznamu »T«, nato
pritisnite es.
Selected track
Sprememba programiranega
koraka:
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete številko programiranega
koraka, ki ga hočete spremeniti, nato
pritisnite b es.
Brisanje programiranega koraka:
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete številko programiranega
koraka, ki ga hočete izbrisati, nato
pritisnite CLEAR ef.
Brisanje vseh programiranih
korakov na programskem
seznamu:
Večkrat pritisnite V es, da izberete
»ALL CLEAR« (brisanje vsega), nato
pritisnite es.
Total time of the programmed tracks
6
7
Za programiranje drugih posnetkov
ponavljajte koraka 4 in 5.
Pritisnite · qk (ali DVD ( qj na
enoti).
Programirano predvajanje (Preogram
Play) se začne.
Ko se Program Play konča, ga lahko
ponovno zaženete tako, da pritisnete
· qk (ali DVD ( qj na enoti).
Se nadaljuje
35
Preklic programiranega predvajanja
Pritisnite CLEAR ej ali izberite »OFF« v
koraku 3. Za ponovno predvajanje istega
programa v koraku 3 izberite »ON« in
pritisnite ENTER es.
Predvajanje po naključnem vrstnem
redu
– Shuffle Play (pomešano predvajanje)
Izklop nadzornega menija
Večkrat pritisnite å DISPLAY wk, da
nadzorni meni izgine s TV zaslona.
Opombi
• Ko je aktivirano programirano predvajanje,
se nastavitev »REPEAT« (ponavljanje)
samodejno spremeni v »ON«, če je trenutna
nastavitev »DISC« ali »TRACK«.
• Pri VIDEO CD-jih med PBC predvajanjem ne
morete izvesti programiranega predvajanja.
Nasvet
Programirano predvajanje se prekliče in
programski seznam izbriše, če:
- izvržete disk;
- izklopite sistem;
- spremenite funkcijo.
Posnetke na trenutnem disku lahko
predvajate po naključnem vrstnem redu.
Vsakokrat, ko izvedete Shuffle Play
(pomešano predvajanje), je vrstni red
lahko drugačen.
1
Med predvajanjem pritisnite å
DISPLAY wk.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni
meni.
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete
(SHUFFLE), nato
pritisnite ENTER es.
Na TV zaslonu se prikažejo možnosti
za »SHUFFLE«.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete zaželeno nastavitev.
Predvajanje CIDEO CD-ja ali
AVDIO CD-ja:
• TRACK: Vsi posnetki na disku se
predvajajo naključno.
Če je aktivno programirano
predvajanje:
• ON: vsi posnetki na programskem
seznamu se predvajajo naključno.
36
Predvjanje PODATKOVNIH CDjev/DVD-jev (razen DivX video
datotek):
• ON: vsi MP3 avdio posnetki v
izbranem albumu ali na izbranem
disku se predvajajo naključno.
• Če ni zbran noben album, se
nakljulno predvaja prvi album.
4
Pritisnite ENTER es.
Pomešano predvajanje se začne.
Za preklic pomešanega predvajanja
pritisnite CLEAR ef ali v koraku 3
izberite »OFF«.
Ponavljanje predvajanja
– Repeat Play (ponavljalno predvajanje)
Ponavlja se lahko predvajanje vseh
naslovov, posnetkov in datotek ali
posameznega naslova, poglavja, posnetka
ali datoteke na disku.
1
Med predvajanjem pritisnite å
DISPLAY wk.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni
meni.
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete
(REPEAT), nato
pritisnite ENTER es.
Na TV zaslonu se prikažejo možnosti
za »REPEAT«.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete zaželeno nastavitev.
Osnovna tovarniška nastavitev je
podčrtana.
Izklop nadzornega menija
Večkrat pritisnite å DISPLAY wk, da
nadzorni meni izgine s TV zaslona.
Opombe
• Shuffle Play se prekliče, če:
– izvržete disk;
– izklopite sistem;
– spremenite funkcijo;
– izvedete Track/Index Search (iskanje
posnetka/po kazalu).
• Pomešanega predvajanja ne morete
izvesti med PBC predvajanjem VIDEO
CD-jev.
• Pri MP3 avdio posnetkih se lahko ista
skladba večkrat predvaja.
Predvajanje DVD VIDEA ali DVDR/DVD-RW diska v VR načinu:
• OFF: predvajanje se ne ponavlja.
• TITLE (naslov): ponavlja se
trenutni naslov.
• CHAPTER (poglavje): ponavlja se
trenutno poglavje.
Se nadaljuje
37
Predvajanje VIDEO CD-ja ali
AVDIO CD-ja:
• OFF: predvajanje se ne ponavlja.
• DISC: ponavljajo se vsi posnetki na
disku.
• TRACK (posnetek): ponavlja se
trenutni posnetek.
Predvajanje PODATKOVNI CD ali
DVD VIDEA:
• OFF: predvajanje se ne ponavlja.
• DISC: ponavljajo se vsi albumi na
disku.
• ALBUM: ponavlja se trenutni
album.
• TRACK1) (posnetek): ponavlja se
trenutni posnetek.
• FILE (datoteka): ponavlja se
trenutna datoteka.
1) Samo MP3 avdio posnetki.
2) Samo DivX video datoteke.
Če je aktivno programirano
predvajanje ali pomešano
predvajanje:
• OFF: predvajanje se ne ponavlja.
• ON: programirano predvajanje ali
pomešano predvajanje se ponavlja.
4
38
Pritisnite ENTER es.
Ponavljalno predvajanje se začne.
Za preklic ponavljalnega predvajanja
pritisnite CLEAR ef ali v koraku 3
izberite »OFF«.
Izklop nadzornega menija
Večkrat pritisnite å DISPLAY wk, da
nadzorni meni izgine s TV zaslona.
Opombe:
• Nastavitev predvajalnega predvajanja lahko
spremenite tudi z večkratnim pritiskom na
REPEAT/FM MODE ws.
• Če je ponavljalni način nastavljen na »DISC«,
»ALBUM« ali »ON«, na prikazovalniku zasveti
»REP«.
• Če je ponavljalni način nastavljen na »TITLE«,
»CHAPTER«, »TRACK« ali »FILE«, na
prikazovalniku zasveti »REP1«.
• Ponavljalno predvajanje ni vselej mogoče, to je
odvisno od DVD VIDEA.
• Ponavljalnega predvajanja ne morete izvesti
med PBC predvajanjem VIDEO CD-jev.
• Pri predvajanju PODATKOVNIH CD/DVD
diskov, na katerih so MP3 posnetki in JPEG
slikovne datoteke, se zvok ne bo ujemal s sliko,
če časa predvajanja nista pri obeh enaka.
• »TRACK« ne morete izbrati, če je »MODE«
(MP3, JPEG) nastavljen na »IMAGE (JPEG)«
(str. 46).
• Ponavljalno predvajanje se prekliče, če:
– izvržete disk;
– izklopite sistem;
– spremenite funkcijo.
Iskanje/izbiranje diska
Predvajanje DVD VIDEA s pomočjo
menija
Nekateri DVD VIDEO diski imajo menije,
ki so vam v pomoč. Take DVD VIDEO
diske lahko predvajate z uporabo teh
menijev na TV zaslonu.
Uporaba DVD TOP MENIJA
Na DVD VIDEU je mnogo delov glasbe
in slik, ki se imenujejo »naslovi«. Ko
predvajate DVD VIDEO, na katerem je vel
naslovov, lahko zaželeni naslov izberete s
pomočjo DVD TOP MENIJA ed.
Uporaba DVD MENIJA
Pri nekaterih DVD VVIDEIH lahko s
pomočjo menija izberetevsrbino diska.
Ko predvajate take DVD VIDEO diske,
lahko možnosti, kot npr. jezik podnapisov
in jezik za zvok izberete s pomočjo DVD/
UB/TUNER MENIJA wh.
1
2
3
Pritisnite DVD TOP MENU 33 ali
DVD/UB/TUNER MENU 26.
Meni se prikaže na TV zaslonu.
Vsebina menija je odvisna od diska.
S pritiskom na X/X/X/X 32 ali na
oštevilčene tipke 35 izberite naslov
ali možnost, ki jo hočete predvajati.
Pritisnite ENTER 32.
Izbira »ORIGINAL« ali »PLAY LIST«
(predvajalni seznam) na DVD-R/-RW
disku v VR načinu
Ta funkcija je na voljo samo za DVDR/RW diske v VR načinu, če imajo
predvajalni seznam.
1
Med ustavitvijo predvajanja pritisnite
å DISPLAY wk.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni
meni.
Se nadaljuje
39
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete
(ORIGINAL/PLAY
LIST), nato pritisnite ENTER es.
Na TV zaslonu se pprikažejo
možnosti za »ORIGINAL/PLAY
LIST«.
1
Pritisnite å DISPLAY wk. (Pri
predvajanju PODATKOVNEGA
CD-ja/DVD-ja z JPEG slikami å
DISPLAY wk pritisnite dvakrat.)
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni
meni.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete zaželeno nastavitev.
• PLAY LIST (predvajalni seznam):
predvajanje s predvajalnega
seznama na disku.
• ORIGINAL: predvajanje v
originalno posnetem vrstnem redu.
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete postavko, ki jo hočete
poiskati.
Primer: če izberete
(CHAPTER)
Izbrano je »** (**)« (** je številka).
Številka v oklepaju navaja skupno
število naslovov, poglavij, posnetkov,
kazal, prizorov, albumov ali datotek.
4
Pritisnite ENTER es.
Uporaba prikaza na zaslonu za iskanje
naslova/poglavja/prizora/posnetka/
kazala/albuma/datoteke
Iščete lahko po različnih informacijah,
posnetih na disku, npr. po naslovu,
posnetku in albumu. Vsaka postavka
na disku ima neponovljivo številko in
oštevilčeno postavko lahko izberete v
nadzornem meniju. Iščete lahko tudi
določeno točko, in sicer s pomočjo
časovne kode (Time search) (samo DVD
VIDEO in DVD-R/RW v VR načinu).
40
Selected row
3
4
Pritisnite ENTER es.
»** (**)« se spremeni v »- - (**)«.
S pritiskom na V ali v es ali na
oštevilčene tipke eg izberite naslov,
posnetek, album itd. ali številko
datoteke.
Če se zmotite, pritisnite CLEAR ef
za preklic številke.
5
Pritisnite ENTER es.
Sistem začne s predvajanjem
izbranega naslova, posnetka, albuma
itd.
4
S pomočjo oštevilčenih tipk 35 vnesite
časovno kodo, nato pritisnite ENTER 32.
Če hočete najti npr. prizor pri 2 urah,
10 minutah in 20 sekundah po začetku,
vnesite »2:10:20«.
Če se zmotite, pritisnite CLEAR 34 za
preklic številke.
Izklop nadzornega menija
Večkrat pritisnite å DISPLAY wk, da
nadzorni meni izgine.
Opomba
Iskanja po času ne morete izvesti pri vseh diskih.
Nasvet
Ko je nadzorni meni izklopljen, lahko iščete
poglavje (DVD VIDEO in DVD-R/-RW v VR
načinu), posnetek (AVDIO CD-ji in VIDEO
CD-ji) ali datoteko (DivX video datoteke na
PODATKOVNIH CD-jih/DVD-jih) tako, da
pritisnete oštevilčene tipke eg in ENTER es.
Iskanje določene točke s pomočjo
časovne kode – Time Search (iskanje
po času)
(Samo DVD VIDEO in DVD-R/-RW v VR
načinu)
1
Pritisnite å DISPLAY wk.
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da izberete
(TIME/TEXT).
Izbrano je »T **:**:**« (pretečeni
predvajalni čas trenutnega naslova).
3
Pritisnite ENTER es.
»T **:**:**« se spremeni v »T - -:- -:- -«.
Iskanje po prizoru
– Picture Navigation (navigcija po slikah)
1
Večkrat pritisnite PICTURE NAVI
wa, da izberete format VIEWER (za
ogled), v katerem hočete iskati.
• CHAPTER VIEWER (DVD
VIDEO) (ogled poglavij)
• TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
(ogled naslovov)
• TRACK VIEWER (VIDEO CD ali
Super VCD) (ogled posnetkov)
Se nadaljuje
41
2
Pritisnite ENTER es.
Prikaže se prvi prizor prvih 9 poglavij,
naslovov ali posnetkov. Če je več kot
9 poglavij, naslovov ali posnetkov, se
desno spodaj na zaslonu prikaže »$«.
Predvajanje MP3/JPEG
diskov
Opombe
3
S pritiskom na V/v/B/b es izberite
poglavje, naslov sli posnetek, nato
pritisnite ENTER es.
Sistem začne s predvajanjem pri
izbranem prizoru,
Preklic iskanja
Pritisnite ˆ RETURN ea ali DISPLAY
wk.
Opomba
Nekaterih postavk morda ne boste mogli izbrati,
to je odvisno od diska.
Nasvet
Za prikaz preostalih poglavij, naslovov ali
posnetkov izberite prizor v zadnji vrsti in
pritisnite v es. Za vrnitev k prejšnjemu prizoru
izberite prizor v zgornji vrsti in pritisnite V es.
42
• Vrstni red predvajanja je lahko drugačen,
odvisno od programske opreme, ki jo
uporabljate za ustvarjanje PODATKOVNIH
CD-jev ali DVD-jev.
• Sistem lahko predvaja do 200 albumov,
vključno s tistimi, ki ne vsebujejo MP3
avdio posnetkov in JPEG slikovnih datotek.
Nadštevilnih albumov sistem ne predvaja.
• Največje število MP3 avdio posnetkov ali
JPEG slikovnih datotek, ki jih sistem lahko
prepozna, je:
– 600, če je »MODE (MP3, JPEG) nastavljen
na »AUDIO (MP3)« ali »IMAGE (JPEG)«.
– 300, če je »MODE (MP3, JPEG) nastavljen
na »AUTO«.
• Sistem lahko predvaja MP3 avdio posnetke
in JPEG slikovne datoteke. Sistem predvaja
vse podatke s končnico ».MP3«, ».JPG«
ali ».JPEG«, tudi če niso v MP3 ali JPEG
formatu. Predvaqjanje teh podatkov lahko
povzroči močan hrup, ki lahko poškoduje vaš
zvočniški sistem.
• Zaradi kodirne/zapisovalne programske
opreme, snemalne naprave ali snemalnega
medija za snemanje MP3 avdio posnetkov
lahko pride do težav, kot so neizvedljivo
predvajanje, prekinjanje zvoka in motnje.
• Čas do začetka predvajanja se lahko podaljša
pri sledečih diskih/v sledečih situacijah:
– na disku je zapletena struktura (drevo)
posnetkov;
– za disk je bilo izvedenih več snemanj;
– prevkar so se predvajalni posnetki ali
datoteke iz drugega albuma.
• Nekaterih CD-R/-RW ali DVD-R/-RW/+R/
+RW diskov ni mogoče predvajati, to je
odvisno od datotečnega formata.
• Pri predvajanju PODATKOVNIH CD-jev ali
DVD-jev, na katerih so MP3 avdio posnetki in
JPEG slikovne datoteke, v nadzornem meniju
izberite »MODE (MP3, JPEG)«, ko je TOC
odčitavanje končano. Če hočete predvajati
– MP3 avdio posnetke in JPEG slikovne
datoteke, nastavite »MODE (MP3, JPEG)«
na »AUTO«;
– samo MP3 avdio posnetke, nastavite
»MODE (MP3, JPEG)« na »AUDIO
(MP3)«;
– samo JPEG slikovne datoteke, nastavite
»MODE (MP3, JPEG)« na »IMAGE
(JPEG)«.
• Sistem lahko predvaja samo 8 map v globino
(mape do 8. nivoja).
Izbiranje MP3 avdio posnetka ali
albuma
1
2
Vstavite disk v režo 6.
Sistem začne predvajati prvi album.
Pritisnite DVD/USB/TUNER MENU
wh.
Seznam albumov se prikaže na TV
zaslonu.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete album.
Predvajanje albuma:
Pritisnite · qk (ali DVD ( qj na
enoti).
Sistem začne predvajati prvi posnetek
v izbranem albumu.
Za ustavitev predvajanja pritisnite p
qk.
Se nadaljuje
43
Predvajanje posnetka:
1
Pritisnite ENTER es.
Prikaže se seznam posnetkov v izbranem
albumu.
Vrnitev k seznamu albumov, ko je
prikazan seznam posnetkov
Pritisnite ˆ RETURN ea.
Vklop ali izklop seznama albumov ali
seznama posnetkov
Večkrat pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU wh.
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete zaželeni MP3 avdio posnetek,
nato pritisnite ENTER es.
Sistem začne predvajati izbrani MP3
avdio posnetek.
Za ustavitev predvajanja pritisnite p qk.
Prikaz naslednje ali prejšnje strani
seznama posnetkov ali seznama albumov
Ko je prikazan seznam posnetkov ali
seznam albumov, večkrat pritisnite B ali
b es.
Predvajanje naslednjega albuma MP3
avdio posnetkov
Z večkratnim pritiskom na + 9 do
zadnjega posnetka v trenutnem albumu
lahko izberete naslednji album, nato
enkrat pritisnite + 9. Izbran je prvi
posnetek naslednjega albuma. Vendar
pa z večkratnim pritiskom na = 9 ne
morete izbrati prejšnjega albuma. Prejšnji
album lahko izberete iz seznama albumov.
44
Izbiranje JPEG slikovne datoteke ali
albuma
1
2
Vstavite disk v režo 6.
Sistem začne predvajati prvi album.
Pritisnite DVD/USB/TUNER MENU
wh.
Seznam albumov se prikaže na TV
zaslonu.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete album.
Predvajanje albuma:
Pritisnite · qk (ali DVD ( qj na
enoti).
Sistem začne predvajati prvo slikovno
datoteko v izbranem albumu.
Za ustavitev predvajanja pritisnite p
qk.
Predvajanje slikovne datoteke:
1
Pritisnite PICTURE NAVI 31.
Prikažejo se informativne sličice za prvih
16 JPEG slikovnih datotek v izbranem
albumu.
Prikaz naslednje ali prejšnje strani
seznama albumov
Ko je prikazan seznam albumov, večkrat
pritisnite B ali b es.
Prikaz naslednje ali prejšnje JPEG
slikovne datoteke
Med zaporednim prikazom večkrat
pritisnite B ali b es.
Predvajanje naslednjega albuma JPEG
slikovnih datotek
Če je v izbranem albumu več kot 16
slikovnih datotek, se na desni prikaže
pasica za pomikanje.
2
Večkrat pritisnite V/v/B/b es, da
izberete zaželeno sliko, nato pritisnite ·
qk (ali DVD ( qj na enoti).
Z izbrano slikovno datoteko se začne
zaporedni prikaz.
Za ustavitev predvajanja pritisnite p qk.
Z večkratnim pritiskom na b es do
zadnje datoteke v trenutnem albumu
lahko izberete naslednji album, nato
enkrat pritisnite b es. Izbrana je prva
datoteka naslednjega albuma. Vendar pa z
večkratnim pritiskom na B es ne morete
izbrati prejšnjega albuma. Prejšnji album
lahko izberete iz seznama albumov.
Vklop ali izklop prikaza seznama
albumov
Večkrat pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU wh.
Se nadaljuje
45
Zasuk JPEG slikovne datoteke
Ko je JPEG slikovna datoteka prikazana
na TV zaslonu, jo lahko zasučete za 90
stopinj.
Med ogledom slike večkrat pritisnite V ali
v es.
Za vrnitev k izhodiščnemu pogledu
pritisnite CLEAR ef.
2
Pritisnite p qk za ustavitev
predvajanja.
3
Pritisnite å DISPLAY wk.
NaTV zaslonu se prikaže nadzorni
meni.
4
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete
(MODE (MP3,
JPEG)), nato pritisnite ENTER es.
NaTV zaslonu se prikažejo možnosti
za »(MODE (MP3, JPEG))«.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• AUTO: Predvajanje JPEG slikovnih
datotek in MP3 avdio posnetkov
v istem albumu kot zaporedno
predvajanje z zvokom.
• AUDIO (MP3): Neprestano
predvajanje MP3 avdio posnetkov.
• IMAGE (JPEG): Zaporedno
predvajanje JPEG slikovnih
datotek.
5
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete »AUTO«, nato pritisnite
ENTER es.
Opombe
• Tipka PICTURE NAVI wa ne deluje, če
je »MODE (MP3, JPEG)« nastavljen na
»AUDIO (MP3)«.
• Če pritisnete B ali b es, da izberete naslednjo
ali prejšnjo sliko, se vzpostavi izhodiščni
pogled, tudi če ste sliko predhodno zasukali.
• Zaporedni prikaz se ustavi, če pritisnete V ali
v es.
MP3 avdio posnetkov in JPEG slikovnih
datotek v zaporednem prikazu z
zvokom
Zaporedni prikaz z zvokom lahko
predvajate tako, da najprej daste JPEG
slike in MP3 avdio posnetke v isti album
na PODATKOVNEM CD-ju/DVD-ju.
1
46
Vstavite disk v režo 6.
Sistem začne predvajati prvi album.
6
Pritisnite DVD/USB/TUNER MENU
wh.
Seznam albumov se prikaže na TV
zaslonu.
7
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete zaželeni album, nato
pritisnite · qk (ali DVD ( qj na
enoti).
Zaporedni prikaz z zvokom se začne s
prvim izbranim albumom.
Za ustavitev predvajanja pritisnite p
qk.
Določanje hitrosti zaporednega prikaza
(samo JPEG slikovne datoteke)
1
Večkrat pritisnite å DISPLAY wk, da
se na TV zaslonu prikaže nadzorni
meni za JPEG slikovne datoteke.
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete
(INTERVAL), nato
pritisnite ENTER es.
NaTV zaslonu se prikažejo možnosti
za »INTERVAL«.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete zaželeni interval.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• NORMAL: Trajanje je nastavljeno
na pribl. 6 do 9 sekund (pri slikah
s 4.000.000 ali več slikovnimi
točkami se čas podaljša).
• FAST (hitro): Trajanje je
nastavljeno na krajši čas kot pri
NORMAL.
• SLOW 1 (počasi 1): Trajanje je
nastavljeno na daljši čas kot pri
NORMAL.
• SLOW 2 (počasi 2): Trajanje je
nastavljeno na daljši čas kot pri
SLOW 1.
Vklop ali izklop prikaza seznama
albumov
Večkrat pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU wh.
Preklic zaporednega prikaza z zvokom
V koraku 4 izberite »AUDIO (MP3)« ali
»IMAGE (JPEG)«.
Opombe
• V nekaterih primerih nastavitve » MODE
(MP3, JPEG)« ne morete spremeniti, če je
– »IMAGE (JPEG)« in so na izbranem disku
samo MP3 avdio posnetki.
– »AUDIO (MP3)« in so na izbranem disku
samo JPEG slikovne datoteke.
• Če na disku ni MP3 avdio posnetkov, se na
TV zaslonu prikaže »No audio data« (ni avdio
podatkov) in diska ne morete predvajati.
• Če na disku ni JPEG slikovnih datotek, se
na TV zaslonu prikaže »No image data«
(ni slikovnih podatkov) in diska ne morete
predvajati.
• Če predvajate velik obseg podatkov MP3 avdio
posnetkov in JPEG datotek hkrati, lahko pride
do preskakovanja zvoka.
4
Pritisnite ENTER es.
Izbrana nastavitev se izvede.
Opomba
Nekatere JPEG slikovne datoteke (predvsem
progresivne JPEG slikovne datoteke ali JPEG
slikovne datoteke s 3.000.000 ali več slikovnimi
točkami) potrebujejo več časa za prikaz, zaradi
česar se lahko zdi, da prehod traja dalj, kot naj bi
pri izbrani možnosti.
Se nadaljuje
47
Izbira učinka prehoda pri zaporednem
prikazu slikovnih datotek
(samo JPEG slikovne datoteke)
1
Večkrat pritisnite å DISPLAY wk, da se
na TV zaslonu prikaže nadzorni meni za
JPEG slikovne datoteke.
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da izberete
(EFFECT), nato pritisnite
ENTER es.
NaTV zaslonu se prikažejo možnosti za
»EFFECT«.
3
4
48
Večkrat pritisnite V ali v es, da izberete
zaželeno nastavitev.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• MODE 1: Slika se pojavi z dna zaslona.
• MODE 2: Slika se pojavi z leve proti
desni strani zaslona.
• MODE 3: Slika se razširi iz sredine
zaslona.
• MODE 4: Način se naključno izbere
izmed možnih učinkov.
• MODE 5: Naslednja slika zdrsi čez
trenutno.
• OFF: Izklop te funkcije.
Pritisnite ENTER es.
Izbrana nastavitev se izvede.
Užitek pri DivX® video
datotekah
O DivX video datotekah
DivX® je video kompresijska tehnologija,
ki jo je razvil DivX, Inc. Ta izdelek je
uradni DivX® certificirani izdelek.
Ta sistem lahko predvaja datoteke s
končnicami ».AVI« ali ».DIVX«, v katerih
so podatki v DivX formatu.
Opombe
• Sistem morda ne bo predvajal DivX video
datoteke, če je ta sestavljena iz ene ali več
DivX video datotek.
• Sistem ne more predvajati DivX video datotek,
večjih kot 720 (širina) × 576 (višina)/2GB.
• Slika je lahko neostra in zvok lahko
preskakuje, to je odvisno od DivX video
datoteke.
• Sistem ne more predvajati nekaterih DivX
video datotek, ki so daljše kot 3 ure.
Predvajanje albuma DivX video
datotek ali DivX video datoteke
1
2
Vstavite PODATKOVNI CD/DVD z
DivX video datotekami v režo 6.
Sistem začne predvajati prvi album.
Predvajanje DivX video datoteke:
1 Pritisnite ENTER es.
Prikaže se seznam DivX video datotek
v izbranem albumu.
Pritisnite DVD/USB/TUNER MENU
wh.
Seznam albumov se prikaže na TV
zaslonu.
2 Večkrat pritisnite V ali v es, da izberete
zaželeno DivX video datoteko, nato
pritisnite ENTER es.
Sistem začne predvajati izbrane DivX
video datoteke.
Za ustavitev predvajanja pritisnite p qk.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete album.
Predvajanje albuma:
Pritisnite · qk (ali DVD ( qj na
enoti).
Sistem začne predvajati prvo DivX
slikovno datoteko v izbranem albumu.
Za ustavitev predvajanja pritisnite
p qk.
Prikaz naslednje ali prejšnje strani
seznama albumov
Ko je prikazan seznam albumov, večkrat
pritisnite B ali b es.
Predvajanje naslednjega albuma DivX
video datotek
Z večkratnim pritiskom na + 9 do
zadnje datoteke v trenutnem albumu
lahko izberete naslednji album, nato
enkrat pritisnite + 9. Izbrana je prva
datoteka naslednjega albuma. Vendar pa
z večkratnim pritiskom na = 9 ne
morete izbrati prejšnjega albuma. Prejšnji
album lahko izberete iz seznama albumov.
Se nadaljuje
49
Vrnitev k seznamu albumov, ko je
prikazana prva datoteka
Pritisnite ˆ RETURN es.
Vklop ali izklop prikaza seznama
albumov
Večkrat pritisnite DVD/USB/TUNER
MENU wh.
Opombe
• Slika se lahko zaustavlja ali je nejasna, to je
odvisno od DivX video datoteke. V takem
primeru je priporočljivo, da ustvarite datoteko
z nižjim pretokom podatkov. Če so pri zvoku
še vedno motnje, je priporočljiv MP3 format.
Ne pozabite, da se sistem ne sklada z WMA
(Windows Media Audio) formatom.
• Zaradi kompresijske tehnologije, uporabljene
za DivX video datoteke, lahko traja nekaj časa,
da se pojavi slika, ko pritisnete · qk.
• Zvok se morda ne bo juemal s slikami na
zaslonu, to je odvisno od DivX video datoteke.
Prilagajanje zamika med
sliko in zvokom
- A/V SYNC
Če zvok in slika na zaslonu nista
sinhronizirana, lahko zamik med sliko in
zvokom prilagodite.
A/V SYNC ne deluje pri MP3 avdio
posnetkih in JPEG slikovnih datotekah na
PODATKOVNIH CD-jih/DVD-jih.
1
Na TV zaslo nu se prikaže nadzorni
meni.
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete
(A/V SYNC), nato
pritisnite ENTER es.
NaTV zaslonu se prikažejo možnosti
za »A/V SYNC«.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete zaželeno nastavitev.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• OFF: Ni prilagajanja.
• ON: Prilagajanje razlike med sliko
in zvokom..
Nasvet
Če je prednastavljeno število ogledov, lahko
DivX datoteko predvajate tolikokrat, kot je
prednastavljeno. Šteje se naslednje:
– ko se sistem izklopi;
– ko se predvaja druga DivX video datoteka.
Med ustavitvijo predvajanja pritisnite
å DISPLAY wk.
4
Pritisnite ENTER es.
Opomba
Ta funkcija morda ne bo delovala, to je odvisno
od vhodnega toka.
50
Omejitve predvajanja
diska
– CUSTOM PARENTAL CONTROL
(STARŠEVSKI NADZOR PO MERI
UPORABNIKA), PARENTAL CONTROL
(STARŠEVSKI NADZOR)
Nastavite lahko 2 vrsti omejitev
predvajanja za izbrani disk.
Starševski nadzor po meri uporabnika
Omejitev predvajanja lahko nastavite tako,
da sistem ne predvaja neprimernih diskov.
Starševski nadzor
Predvajanje nekaterih DVD VIDEOV
lahko omejite v skladu z vnaprej
določenimi nivoji, kot je npr. starost
uporabnika. Ko se predvaja prizor z
omejitvijo, se ta prizor preskoči ali
nadomesti z drugim.
Za Starševski nadzor po meri uporabnika
in za Starševski nadzor se uporablja isto
geslo.
Preprečitev predvajanja določenih
diskov
- CUSTOM PARENTAL CONTROL
Isto geslo za Starševski nadzor po meri
upoirabnika lahko nastavite za do 40
diskov. Ko ga nastavite za 41. disk, se
omejitev za prvi disk prekliče.
1
2
Vstavite disk, za katerega hočete
nastaviti omejitev predvajanja.
Če se disk predvaja, pritisnite p qk za
ustavitev predvajanja.
Med ustavitvijo predvajanja pritisnite
å DISPLAY wk.
Na TV zaslo nu se prikaže nadzorni
meni.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete
(PARENTAL
CONTROL), nato pritisnite ENTER
es.
NaTV zaslonu se prikažejo možnosti
za »PARENTAL CONTROL«.
4
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete »ON t«, nato pritisnite
ENTER 32.
Se nadaljuje
51
Če še niste vnesli gesla:
Pojavi se prikaz za registracijo novega
gesla.
Če se zmotite pri vnosu gesla
Večkrat pritisnite B es, da izbrišete
vnešeno številko, nato ponovno vnesite
vaše geslo.
Izklop funkcije Starševski nadzor po
meri uporabnika
S pomočjo oštevilčenih tipk eg vnesite
štirimestno geslo, nato pritisnite
ENTER es.
Na TV zaslonu se pojavi prikaz za
potrditev gesla.
Ko ste geslo že registrirali:
Na TV zaslonu se pojavi prikaz za vnos
gesla.
5
52
S pomočjo oštevilčenih tipk eg
vnesite ali ponovno vnesite vaše
štirimestno geslo, nato pritisnite
ENTER es.
Na TV zaslonu se prikaže »Custor
parental control is set.« (starševski
nadzor po meri uporabnika je
nastavljen) in na zaslon se vrne
nadzorni meni.
1
Izvedite korake 1 do 3 pri »Preprečevanju
predvajanja določenih diskov« (str. 51).
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da izberete
»OFF t«, nato pritisnite ENTER es.
3
S pomočjo oštevilčenih tipk 35 vnesite
vaše štirimestno geslo, nato pritisnite
ENTER es.
Predvajanje diska, za katerega je
nastavljen starševski nadzor po meri
uporabnika
1
Vnesite disk, za katerega je nastavljen
starševski nadzor po meri uporabnika.
Pojavi se prikaz za »CUSTOM PARENTAL
CONTROL«.
2
S pomočjo oštevilčenih tipk 35 vnesite
vaše štirimestno geslo, nato pritisnite
ENTER 32.
Sistem je pripravljen za predvajanje.
Nasvet
Če ste pozabili vaše geslo, s pomočjo
oštevilčenih tipk eg vnesite šestmestno številko
»199703«, ko je na prikazovalniku zahteva po
vašem geslu, nato pritisnite ENTER es. Naq
prikazovalniku se bo pojavila zahteva po novem
geslu.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete »PLAYER t«, nato pritisnite
ENTER 32.
Če še niste vnesli gesla:
Pojavi se prikaz za registracijo novega
gesla.
Omejitev predvajanja za otroke
- PARENTAL CONTROL
(samo DVD VIDEO)
Med ustavitvijo predvajanja pritisnite
å DISPLAY wk.
Na TV zaslo nu se prikaže nadzorni
meni.
1
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete
(PARENTAL
CONTROL), nato pritisnite ENTER
es.
NaTV zaslonu se prikažejo možnosti
za »PARENTAL CONTROL«.
S pomočjo oštevilčenih tipk eg vnesite
štirimestno geslo, nato pritisnite
ENTER es.
Na TV zaslonu se pojavi prikaz za
potrditev gesla.
Ko ste geslo že registrirali:
Na TV zaslonu se pojavi prikaz za
vnos gesla.
Se nadaljuje
53
4
5
6
54
S pomočjo oštevilčenih tipk eg
vnesite ali ponovno vnesite vaše
štirimestno geslo, nato pritisnite
ENTER es.
Na TV zaslonu se pojavi prikaz za
nastavitev omejitvene ravni.
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete (STANDARD), nato pritisnite
ENTER es.
NaTV zaslonu se prikažejo možnosti
za »STANDARD«.
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete zemljepisno področje kot
nivo omejitve predvajanja, nato
pritisnite ENTER es.
Področje je izbrano.
Če izberete »OTHERS t« (drugo), s
pomočjo oštevilčenih tipk eg vnesite
področno kodo iz »Seznama kod za
starševski nadzor« (str. 112).
7
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete LEVEL (nivo), nato pritisnite
ENTER es.
NaTV zaslonu se prikažejo možnosti
za »LEVEL«.
8
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete zaželeni nivo, nato pritisnite
ENTER es.
Nastavitev starševskega nadzora je
končana.
Nižja kot je vrednost, strožja je
omejitev.
Za izklop funkcije starševskega
nadzora nastavite »LEVEL« na
»OFF«.
Če se zmotite pri vnosu gesla
Večkrat pritisnite B es, da izbrišete
vnešeno številko, nato ponovno vnesite
vaše geslo.
Predvajanje diska, za katerega je
nastavljen starševski nadzor
1
Vnesite disk in pritisnite · qk (ali DVD
( qj na enoti).
Pojavi se prikaz za vnos vašega gesla.
2
S pomočjo oštevilčenih tipk eg vnesite
vaše štirimestno geslo, nato pritisnite
ENTER es.
Sistem začne s predvajanjem.
Opombe
• V nadzornem meniju bodo prikazane različne
postavke, to je odvisno od vrste diska.
• Če predvajate DVD VIDEO diske, ki nimajo
funkcije starševskega nadzora, predvajanja na
tem sistemu ne morete omejiti.
• Morda boste med predvajanjem diska morali
spremeniti nivo starševskega nadzora, to je
odvisno od DVD VIDEA. V takem primeru
vnesite vaše geslo in spremenite nivo.
Če prekličete Resume Play (nadaljevanje
predvajanja), se omejitev vrne na prejšnji nivo.
3
4
5
Nasvet
Če ste pozabili vaše geslo, odstranite disk in
ponovite korake 1 do 3 iz »Omejitve predvajanja
za otroke«. S pomočjo oštevilčenih tipk eg
vnesite šestmestno številko »199703«, ko je na
prikazovalniku zahteva po vašem geslu, nato
pritisnite ENTER es. Na prikazovalniku se bo
pojavila zahteva po novem geslu. Ko vnesete
novo štirimestno geslo, ponovno vstavite disk
in pritisnite · qk. Ko je na prikazovalniku
zahteva po vašem geslu, vnesite novo geslo.
6
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete »PASSWORD t« (geslo),
nato pritisnite ENTER es.
Na TV zaslonu se pojavi prikaz za
vnos gesla.
S pomočjo oštevilčenih tipk eg
vnesite vaše štirimestno geslo, nato
pritisnite ENTER es.
S pomočjo oštevilčenih tipk eg
vnesite novo štirimestno geslo, nato
pritisnite ENTER es.
S pomočjo oštevilčenih tipk eg
ponovno vnesite vaše štirimestno
geslo, da ga potrdite, nato pritisnite
ENTER es.
Če se zmotite pri vnosu gesla
Večkrat pritisnite B es, da izbrišete
vnešeno številko, nato ponovno vnesite
vaše geslo.
Spreminjanje gesla
1
Med ustavitvijo predvajanja pritisnite
å DISPLAY wk.
Na TV zaslo nu se prikaže nadzorni
meni.
2
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete
(PARENTAL
CONTROL), nato pritisnite ENTER
es.
NaTV zaslonu se prikažejo možnosti
za »PARENTAL CONTROL«.
55
Uporaba DVD
nastavitvenega menija
4
Z uporabo DVD nastavitvenega menija
lahko izvedete različne prilagoditve
postavk, npr. slike in zvoka.
Opomba
Predvajalne nastavitve, shranjene na disku, imajo
prednost pred nastavitvami DVDnastavitvenega
menija, zato se nekatere od teh morda ne bodo
izvedle.
1
Večkrat pritisnite V ali v es, da
s prikazanega seznama izberete
postavko za nastavitev: »LANGUAGE
SETUP« (nastavitev jezika),
»SCREEN SETUP« (nastavitev
zaslona), »CUSTOM SETUP«
(nastavitev po meri). Nato pritisnite
ENTER es.
Postavka za nastavitev je izbrana.
Primer: SCREEN SETUP (nastavitev
zaslona)
Selected item
Med ustavitvijo predvajanja pritisnite
å DISPLAY wk.
Na TV zaslo nu se prikaže nadzorni
meni.
2
3
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete
(SETUP), nato
pritisnite ENTER es.
NaTV zaslonu se prikažejo možnosti
za »SETUP«.
Večkrat pritisnite XX ali XX es, da
izberete »CUSTOM« (po meri), nato
pritisnite ENTER es.
Na TV zaslonu se prikaže nastavitveni
meni.
Setup items
5
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete zaželeno postavko, nato
pritisnite ENTER es.
Na zaslonu se prikažejo možnosti za
izbrano postavko.
Primer: TV TYPE (vrsta TV-ja)
Options
56
6
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete zaželeno nastavitev, nato
pritisnite ENTER es.
Nastavitev je končana.
Selected setting
Seznam postavk DVD nastavitvenega
menija
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
Nastavitev jezika – LANGUAGE SETUP
Nastavitev različnih jezikov za prikaz na
zaslonu ali zvočne posnetke.
OSD
(Prikaz na zaslonu) Zamenjava jezika za
prikaz na zaslonu
MENU*
(samo DVD VIDEO) Izbira jezika za
DVD meni.
AUDIO*
(samo DVD VIDEO) Zamenjava jezika
zvočnega posnetka.
Če izberete »ORIGINAL«, se izbere
prednostni jezik na disku.
SUBTITLE* (podnapisi)
(samo DVD VIDEO) Zamenjava jezika
podnapisov.
Če izberete »AUDIO FOLLOW", se jezik
podnapisov spremeni skladno z jezikom,
ki ste ga izbrali za zvočni zapis.
* Če v »MENU«, »SUBTITLE« ali »AUDIO«
izberete jezik, ki ga ni na DVD VIDEU, se
samodejno izbere en od posnetih jezikov.
Vendar pa ni nujno, da se jezik samodejno
izbere, to je odvisno od diska.
Če izberete »OTHERS t« (drugo), s pomočjo
oštevilčenih tipk eg vnesite področno kodo iz
»Seznama kod za starševski nadzor« (str. 112).
Se nadaljuje
57
Nastavitev TV zaslona – SCREEN SETUP
Izberite nastavitve, ki ustrezajo
priključenemu TV-ju.
TV TYPE1) (vrsta TV-ja)
(Samo DVD VIDEO)
16:9: Izberite, če je priključen
širokozaslonski TV ali TV s
širokozaslonsko funkcijo.
4:3 LETTER BOX: Izberite, če je
priključenTV zaslon 4:3. Pri tej nastavitvi
je prikazana široka slika s pasovoma na
zgornjem in spodnjem robu zaslona.
4:3 PAN SCAN2): Izberite, če je
priključenTV zaslon 4:3. Pri tej nastavitvi
je prikazana široka slika na celotnem
zaslonu, slika pa je obrezana.
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(Razen za modele za Rusijo in Evropo)
Ko predvajate VIDEO CD, izberite
izhodni video signal.
AUTO: Izhaja video signal, ki ustreza
barvnemu sistemu diska, in sicer PAL ali
NTSC.
PAL: Spremeni video signal NTSC diska
in ga oddaja v PAL sistemu.
NTSC: Spremeni video signal PAL diska
in ga oddaja v NTSC sistemu.
58
SCREEN SAVER (ohranjevalnik
zaslona)
Ohranjevalnik zaslona pomaga preprečiti
poškodbe prikazovalnika (sence). Za
izklop ohranjevalnika zaslona pritisnite
· qk (ali DVD ( qj na enoti).
ON: Slika ohranjevalnika zaslona se
prikaže, če je predvajanje ustavljeno ali
prekinjeno več kot 15 minut ali če več kot
15 minut predvajate AVDIO CD ali MP3
avdio posnetke.
OFF: Ohranjevalnik zaslona se ne prikaže.
BACKGROUND (ozadje)
Za izbiro barve ozadja ali slike za
ozadje, ki se prikazuje na TV zaslonu.
Barva ozadja ali slika se prikazuje, ko je
predvajanje ustavljeno ali ko predvajate
AVDIO CD ali MP3 avdio posnetke.
JACKET PICTURE (slika z ovitka) se
prikaže na ozadju, vendar samo, če je že
posneta na disku 8DVD VIDEU, CDEXTRA itd.). Če na disku ni takšne slike,
se prikaže slila »GRAPHICS« (grafika).
GRAPHICS (grafika): Na ozadju se
prikaže prednastavljena slika, shranjena v
sistemu.
BLUE (modro): Ozadje je modro.
BLACK (črno): Ozadje je črno.
4:3 OUTPUT3) (izhod 4:3)
Spremenite to nastavitev za ogled
progresivnih signalov v razmerju pogleda
4:3. Če lahko spremenite razmerje
pogleda pri vašem s progresivnim
formatom (525p/625p) združljivem TV-ju,
spremenite nastavitev tam.
FULL (polno): Izberite, če lahko
spremenite razmerje pogleda pri vašem
TV-ju.
NORMAL: Izberite, če ne morete
spremeniti razmerja pogleda pri vašem
TV-ju. Signal razmerja pogleda 16:9 je
prikazan s črnimi pasovi na levi in desni
strani slike.
16:9 aspect ratio TV
1)
Osnovna nastavitev je odvisna od dežele ali
regije.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
2)
»4:3 LETTER BOX« se lahko samodejno
izbere namesto »4:3 PAN SCAN« ali obratno,
to je odvisno od DVD VIDEA.
3)
Ta nastavitev je aktivna samo, ko
– nastavite »TV TYPE« »16:9« v »SCREEN
SETUP«.
– izberete »P AUTO« ali »P VIDEO« (str. 22).
Nastavitev predvajalnih možnosti
– CUSTOM SETUP (uporabniška
nastavitev)
Nastavitev predvajanja in drugih
nastavitev.
PAUSE MODE (prekinitev)
(Samo DVD VIDEO in DVD-R/-RW v VR
načinu)
AUTO: Slika vključno z dinamičnimi
detajli izhaja brez trepetanja. Običajno
boste izbrali to možnost.
FRAME (kader): Slika vključno s
podrobnostmi, ki se ne premikajo
dinamično, izhaja v visoki ločljivosti.
TRACK SELECTION (izbira posnetka)
(Samo DVD VIDEO) Ko predvajate DVD
VIDEO, na katerem je posnetih več avdio
formatov1) (PCM, DTS, MPEG avdio
ali Dolby Digital), ima prednost zvočni
posnetek z najvišjim številom kanalov.
OFF: Ni prednosti.
AUTO2): Prednost.
MULTI-DISC RESUME (nadaljevanje
predvajanja za več diskov)
(Samo DVD VIDEO in VIDEO CD)
ON: V pomnilniku se shrani točka za
nadaljevanje predvajanja za največ 40
diskov.
OFF: Točka za nadaljevanje predvajanja se
ne shrani. Predvajanje se nadaljuje s točke
za nadaljevanje samo pri trenutnem disku
v sistemu.
Se nadaljuje
59
AUDIO DRC3) (Dynamic Range
Compression - kompresija
dinamičnega obsega)
(Samo DVD VIDEO in DVD-R/-RW v VR
načinu)
OFF: Ni kompresije dinamičnega obsega..
STANDARD: Podaja zvočni posnetek
v takem dinamičnem obsegu, kot je
nameraval snemalni tehnik. Primerno je
za nočni ogled filmov pri nizki glasnosti.
MAX: Povsem zoža dinamični obseg.
DivX
Prikaz registracijske kode za ta sistem.
Več informacij najdete na internetu na
http://www.divx.com
1)
Če imajo vsi zvočni posnetki enako število
kanalov, sistem izbere posnetek po vrsti od
PCM, DTS, Dolby Digital do MPEG.
2)
Če nastavite »TRACK SELECTION« na
»AUTO«, se lahko jezik spremeni. Nastavitev
»TRACK SELECTION« ima prednost pred
»LANGUAGE SETUP«. Vendar pa se ta
funkcija morda ne izvede, to je odvisno od
diska.
3)
AUDIO DRC se lahko izvede samo pri Dolby
Digital virih.
60
Radijski sprejemnik
Poslušanje radia
Radijsko postajo lahko poslušate tako, da
izberete prednastavljeno postajo ali da jo
ročno uglasite.
Če se »TUNED« ne prikaže in
se iskanje ne ustavi, večkrat pritisnite
TUNING +/- 9, da uglasite zaželeno
postajo.
Če uglasite postajo, ki zagotavlja
RDS, se ime postaje prikaže na
prikazovalniku (samo evropski
modeli).
3
Poslušanje FM alu AM psotaj
1
2
Večkrat pritisnite FUNCTION +/– qj,
da izberte »TUNER FM« ali »TUNER
AM« (ali večkrat pritisnite TUNER/
BAND qj na enoti, da izberte »FM«
ali »AM«).
Pritisnite in držite TUNING +/– 9,
dokler se navedba frekvence ne
spremeni, nato tipko spustite.
Iskanje s pregledovanjem se
samodejno ustavi, ko je postaja
uglašena, in »TUNED« zasveti na
prikazovalniku. Če je uglašen FM
stereo program, na prikazovalniku
zasveti »ST«.
Prilagodite glasnost.
Pritisnite VOLUME +/– ql.
Ustavitev samodejnega iskanja s
pregledovanjem
Pritisnite p qk.
Sprememba AM uglaševalskega intervala
Tovarniška nastavitev za AM uglaševalski
interval je 9 kHz (ali 10 kHz za nekatera
področja, ta funkcija ni na voljo za modele
za Evropo in Rusijo).
Uporabite tipke na enoti.
1
Večkrat pritisnite TUNER/BAND qj na
enoti, da izberte »AM«.
2
Pritisnite 1/u 1, da izklopite sistem.
3
Pritisnite DISPLAY qd za prikaz ure.
4
Ko je prikazana ura, pritiskajte TUNER/
BAND qj in pritisnite 1/u 1, da sistem
vklopite. Na prikazovalniku se prikaže »AM
9k Step« ali »AM 10k Step«.
Ko spremenite interval, se izbrišejo
AM prednastavljene postaje.
Se nadaljuje
61
Nasveta
• Za izboljšanje sprejema oddajanja prilagodite
priložene antene ali priključite zunanjo anteno.
• Če so pri FM stereo programu elektrostatične
motne, večkrat pritisnite REPEAT/FM
MODE 22, da se na prikazovalniku prikaže
»MONO«. Stereo učinka sicer ne bo, sprejem
pa bo boljši.
Poslušanje pred nastavljenih radijskih
postaj
1
2
3
5
6
Uglasite zaželeno postajo (glejte
»Poslušanje FM ali AM« (str. 61)).
Pritisnite DVD/USB/TUNER MENU
wh.
Na prikazovalniku utripa »Memory?«
(pomnjenje?).
Pritisnite ENTER es.
Prednastavitvena številka utripa na
prikazovalniku.
Postaje se shranjijo od
prednastavitvene številke 1.
Preset number
62
4
7
Večkrat pritisnite PRESET +/– 9, da
izberete zaželeno prednastavitveno
številko.
Pritisnite ENTER es.
Na prikazovalniku se prikaže
»Complete!« (končano). Postaja je
shranjena.
Ponavljajte korake 1 do 6, da
shranite še druge postaja.
Prednastavite lahko do 20 FM postaj
in 10 AM postaj.
Prednastavljene postaje se ohranijo
pol dneva, tudi če prekinete napajanje
ali pride do izpada elektrike.
Za poslušanje prednastavljene
postaje večkrat pritisnite PRESET
+/– 9 in izberite zaželeno postajo.
Postajo čahko izberete tudi s
pritiskom na oštevilčene tipke eg in
nato ENTER es.
Preklic prednastavitve
Pritisnite DVD/USB/TUNER MENU wh.
Radijski sprejemnik
Poslušanje radia
Ta sistem podpira profile Bluetooth A2DP
in AVRCP. Več o brezžični Bluetooth
tehnologiji najdete v poglavju »Brezžična
tehnologija Bluetooth« (str. 113).
Najnovejše informacije o združljivih
napravah najdete na spletnih straneh.
ZDA:
http://www.sony.com/shelfsupport
Kanada: angleško
http://www.sony.ca/Electronicssupport
Francija:
http://fr.sony.ca/Electronicssupport
Evropa:
http://sonydigital-link.com/dna
Latinska Amerika:
http://www.sony-latin.com/pa/info
Azija in Oceanija:
http://www.css.ap.sony.com/
Poslušanje glasbe z Bluetooth mobilnega telefona ali Bluetooth naprave
Po brezžični povezavi čahko poslušate
glasbo z vašega Bluetooth mobilnega
telefona ali Bluetooth naprave.
Za poslušanje glasbe iz Bluetooth naprav
s tem sistemom sledite spodnjemu
postopku.
Povežite ta sistem z Bluetooth napravo
r
Priključite registrirane naprave
r
Predvajajte glasbo z Bluetooth naprave
Več informacij o delovanju Bluetooth
naprave najdete v priročniku, ki ga dobite
z njo.
Se nadaljuje
63
Povezovanje tega sistema z Bluetooth
napravo
Povezovanje (pairing, sestavljanje v
par) je operacija, pri kateri se Bluetooth
naprave vnaprej medsebojno registrirajo.
Za povezavo sistema z Bluetooth napravo
sledite spodnjemu postopku. Ko je
operacija povezovanja izvedena, je ni treba
več ponavljati. Če je operacija že izvedena,
pojdite k »Predvajanju glasbe z Bluetooth
naprave« (str. 65).
1
2
3
64
Namestite Bluetooth napravo, ki
jo hočete povezati s tem sistemom, v
razdalji do 1 m od sistema.
Izberite funkcijo Bluetooth.
Večkrat pritisnite FUNCTION +/- 17,
da izberete »BLUETOOTH« (ali
pritisnite BLUETOOTH ( qj na
enoti).
Izvedite operacijo povezovanja z
upravljanjem Bluetooth naprave.
Več informacij o delovanju Bluetooth
naprave najdete v priročniku, ki ga
dobite z njo.
Ko z Bluetooth napravo iščete
ta sistem, se na prikazovalniku
Bluetooth naprave lahko prikaže
seznam najdenih naprav, to je odvisno
od vrste Bluetooth naprave.
Ta sistem se prikaže kot
»CMT-DH5BT«.
Ko vzpostavljate povezavo s tem
sistemom, izberite avdio profil
(A2DP, AVRCP) na Bluetooth
napravi. Če Bluetooth naprava
ne podpira AVRCP profila, s tem
sistemom ne morete predvajati in
izvajati drugih operacij (str. 63).
4
Vnesite kodo.
Vnos kode se zahteva odvisno od
vrste Bluetooth naprave.
Ko se prikažeta »PIN?« in odštevanje,
pri sistemu vnesite kodo, kot je
navedeno spodaj:
S pritiskom na oštevilčene tipke
eg (ali
+/– 7 in =/+ 9
na enoti) vnesite isto kodo, ki ste
jo vnesli pri Bluetooth napravi,
nato pritisnite ENTER es (ali
BLUETOOTH OPR 4 na enoti).
Ko je povezava končana in zveza
vzpostavljena, prikazovalnik sistema
prikaže:
»Connect« t ime Bluetooth naprave.
Preklic vnosa kode med postopkom
Pritisnite p qk.
Opombe
Opomba
• Koda (»Passcode«) se lahko imenuje tudi
»Passkey«, »PIN code«, »PIN number«,
»Password« itd., to je odvisno od naprave.
• Ta sistem podpira samo številčne kode z
največ štirimi mesti.
• Status pripravljenosti na povezovanje
se prekliče po pribl. 30 sekundah. Če
povezovanje ni uspelo, ponovite postopek od
koraka 1 naprej.
• Ko je ta sistem povezan z Bluetooth napravo,
ga druga Bluetooth naprava ne more zaznati in
se povezati z njim.
Če hočete sistem povezati z Bluetooth napravo,
ko ste izvedli to operacijo, morat ponovno vnesti
kodo.
Izbris vseh informacij o registraciji
povezave
1
Večkrat pritisnite FUNCTION +/– qj,
da izberete »BLUETOOTH« (ali pritisnite
BLUETOOTH ( qj na enoti).
Ko je sistem povezan z Bluetooth
napravo (ime Bluetooth naprave
ali druge informacije so prikazane
na prikazovalniku sistema), pritisnite
in držite BLUETOOTH OPR 4 na
enoti pribl. 2 sekundi, da sistem
preide v način Bluetooth
pripravljenosti.
2
Pritisnite CLEAR ef.
Prikaže se »Delete?« (izbris?).
3
Pritisnite ENTER es.
Prikaže se »Complete!« (dokončano)
in vse informacije o povezovanju so
izbrisane.
Predvajanje glasbe z Bluetooth naprave
Bluetooth napravo lahko upravljate
tako, da povežete ta sistem in Bluetooth
napravo, ki uporablja AVRCP. Če sistem
ni povezan z Bluetooth napravo, ki
uporablja AVRCP, se prikaže »Not In Use«
(ni v uporabi), ko sistem deluje.
1
2
3
Izberite funkcijo Bluetooth.
Večkrat pritisnite FUNCTION +/– qj,
da izberete »BLUETOOTH« (ali
pritisnite BLUETOOTH ( qj na
enoti).
Vzpostavite povezavo z Bluetooth
napravo.
Več informacij o delovanju Bluetooth
naprave najdete v priročniku, ki ga
dobite z njo.
Ko je povezava končana in zveza
vzpostavljena, prikazovalnik sistema
prikaže:
»Connect« t ime Bluetooth naprave.
Začnite s predvajanjem.
Pritisnite · qk (ali BLUETOOTH
( qj na enoti).
Morda boste morali predhodno
zagnati AV programsko opremo
Bluetooth naprave, to je odvisno od
naprave.
Se nadaljuje
65
4
Prilagodite glasnost.
Pritisnite VOLUME +/- 19.
Preverjanje naslova povezane Bluetooth
naprave
Pritisnite DISPLAY 13, ko je ime
Bluetooth naprave prikazano na
prikazovalniku sistema.
Naslov Bluetooth naprave se prikaže za 8
sekund.
Preklic povezave z Bluetooth napravo
Pritisnite in držite BLUETOOTH OPR
4 na enoti pribl. 2 sekundi, da se prikaže
»Disconnect« (prekinitev povezave) ali da
izginejo informacije (ime naprave itd.) s
prikazovalnika.
Druge operacije
Za
Pritisnite
Prekinitev
predvajanja
P qk.
Ustavitev
predvajanja
p qk.
Izbiro datoteke
=/+ 9.
Iskanje točke v
datoteki
Držite 0/) 9.
66
Opomba
Te operacije pri nekaterih Bluetooth napravah
morda niso na voljo. Poleg tega so lahko
dejanske operacije drugačne, to je odvisno od
Bluetooth naprave.
Opombe o povezavi z Bluetooth
napravami
• Če ne morete vzpostaviti zveze s povezano
Bluetooth napravo, ponovno izvedite oeracijo
povezovanja med sistemom in to napravo.
• Glasnost lahko morda prilagodite tudi s
pomočjo nadzornih tipk na Bluetooth napravi,
to je odvisno od naprave.
• Ko med povezavo z Bluetooth slušalkami
pritiskate BLUETOOTH ( qj na enoti,
lahko traja nekaj časa, da se vzpostavi zveza
med sistemom in drugo Bluetooth napravo.
Poslušanje glasbe s tega sistema s
pomočjo Bluetooth slušalk
Po brezžični povezavi lahko poslušate
glasbo s tega sistema s pomočjo Bluetooth
slušalk.
Povezovanje tega sistema z Bluetooth
slušalkami
Povezovanje (pairing, sestavljanje v par) je
operacija, pri kateri se Bluetooth naprave
vnaprej medsebojno registrirajo. Za
povezavo sistema z Bluetooth slušalkami
sledite spodnjemu postopku. Ko je
operacija povezovanja izvedena, je ni
treba več ponavljati. Če je operacija že
izvedena, pojdite k »Predvajanju glasbe s
tem sistemom« (str. 69).
1
2
3
Za poslušanje glasbe s tem sistemom
s pomočjo Bluetooth slušalk sledite
spodnjemu postopku.
Izberite funkcijo, ki ni Bluetooth.
Večkrat pritisnite FUNCTION +/– qj.
Namestite Bluetooth slušalke, ki jih
hočete povezati, v razdalji do 1 m od
sistema.
Nastavite Bluetooth slušalke v način
za povezovanje.
Več informacij o delovanju Bluetooth
slušalk najdete v priročniku, ki ga
dobite z njimi.
Povežite ta sistem z Bluetooth
slušalkami
r
Priključite registrirane slušalke
r
Predvajajte glasbo s tem sistemom
Več informacij o delovanju Bluetooth
slušalk najdete v priročniku, ki ga dobite
z njimi.
Se nadaljuje
67
4
5
Pritisnite in držite BLUETOOTH OPR
4 na enoti pribl. 7 sekund, da začne
BLUETOOTH indikator 3 utripati.
Izhod zvoka iz zvočnikov se ustavi.
Izbris vseh informacij o registraciji
povezave
1
Vnesite kodo.
Sledite postopku v koraku 4 pri
»Povezovanju tega sistema z Bluetooth
napravo« (str. 64).
Ko je povezava končana in zveza
vzpostavljena, prikazovalnik sistema
prikaže:
»Connect« t ime Bluetooth naprave.
Preklic vnosa kode med postopkom
Pritisnite p qk.
Opombe
• Koda (»Passcode«) se lahko imenuje tudi
»Passkey«, »PIN code«, »PIN number«,
»Password« itd., to je odvisno od naprave.
• Ta sistem podpira samo številčne kode z
največ štirimi mesti.
• Status pripravljenosti na povezovanje
se prekliče po pribl. 30 sekundah. Če
povezovanje ni uspelo, ponovite postopek od
koraka 1 naprej.
• Ko je ta sistem povezan z Bluetooth napravo,
ga druga Bluetooth naprava ne more zaznati in
se povezati z njim.
• Povezovanje morda ne bo mogoče, če so v
bližini sistema druge Bluetooth naprave. V
takem primeru jih izklopite.
68
2
3
Večkrat pritisnite FUNCTION +/– qj,
da izberete »BLUETOOTH« (ali
pritisnite BLUETOOTH ( qj na
enoti).
Ko je sistem povezan z Bluetooth
napravo (ime Bluetooth naprave ali
druge informacije so prikazane na
prikazovalniku sistema), pritisnite
in držite BLUETOOTH OPR
4 na enoti pribl. 2 sekundi, da
sistem preide v način Bluetooth
pripravljenosti.
Pritisnite CLEAR ef.
Prikaže se »Delete?« (izbris?).
Pritisnite ENTER es.
Prikaže se »Complete!« (dokončano)
in vse informacije o povezovanju so
izbrisane.
Opomba
Če hočete sistem povezati z Bluetooth
slušalkami, ko ste izvedli to operacijo, morat
ponovno vnesti kodo.
Predvajanje glasbe s tem sistemom
Ta sistem lahko upravljate s pomočjo
Bluetooth slušalk tako, da povežete ta
sistem in Bluetooth slušalke, ki uporabljajo
AVRCP.
1
2
3
Izberite funkcijo, ki ni Bluetooth.
Večkrat pritisnite FUNCTION
+/– qj.
Vzpostavite povezavo z Bluetooth
slušalkami.
4 Pritisnite in držite BLUETOOTH
OPR 4 na enoti pribl. 2 sekundi, da
začne BLUETOOTH indikator 3
utripati. Če je v bližini sistema več
kot ena Bluetooth naprava, ki ste jo
že povezali s sistemom, bo ta skušal
vzpostaviti povezavo s 3 nazadnje
povezanimi napravami. (Najprej
se vzpostavlja povezava z zadnjo
priključeno, poskus je končan, ko je
zveza vzpostavljena.)
Ko je povezava končana in zveza
vzpostavljena, prikazovalnik sistema
prikaže:
»Connect« t ime Bluetooth naprave.
4
Začnite s predvajanjem glasbe za
funkcijo, ki ste jo izbrali v koraku 1.
Ta sistem (predvajanje, nadzor
glasnosti itd.) boste morda lahko
upravljali s pomočjo Bluetooth
slušalk, to je odvisno od slušalk.
Več informacij o delovanju Bluetooth
slušalk najdete v priročniku, ki ga
dobite z njimi.
Prilagodite glasnost.
Pritisnite VOLUME +/– ql.
Preklic povezave z Bluetooth slušalkami
Pritisnite in držite BLUETOOTH OPR
4 na enoti pribl. 2 sekundi, da se
BLUETOOTH indikator 3 izklopi.
Opombe
• Če ne morete vzpostaviti zveze s povezanimi
Bluetooth slušalkami, ponovno izvedite
oeracijo povezovanja med sistemom in
slušalkami.
• Ko sistem preklopite v funkcijo, ki ni
Bluetooth, in pritisnete BLUETOOTH OPR
4 na enoti, lahko traja nekaj časa, da se
vzpostavi zveza med sistemom in Bluetooth
slušalkami.
• Sistem shranjuje nastavitve za glasnost ločeno
za poslušanje po zvočnikih ali po priključku
za slušalke PHONES qs na enoti ter za
poslušanje po Bluetooth slušalkah.
69
USB naprava
Poslušanje glasbe z USB
naprave
Na USB vrata 8 lahko priključite USB
napravo (predvajalnik digitalne glasbe ali
USB shranjevalni medij) in poslušate na
njem shranjeno glasbo. Seznam naprav, ki
jih lahko priključite na ta sistem, najdete
v poglavju »USB in Bluetooth naprave, ki
jih je mogoče uporabiti za predvajanje«
(str. 115).
Ta sistem lahko predvaja sledeče formate:
ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*.
* Datotek z avtorsko zaščito (Digital Rights
Management) s tem sistemom ni mogoče
predvajati.
1
Izberite USB funkcijo.
Večkrat pritisnite FUNCTION +/– qj,
da izberete »USB«.
2
Priključite USB napravo (predvajalnik
digitalne glasbe ali USB shranjevalni
medij) na (USB) vrata 8, kot je
prikazano spodaj.
USB device (Digital
music player or USB
storage media)
Če je potrebna priključitev z ZSB kablom,
uporabite kabel, ki ga dobite z USB
napravo.
Več informacij o delovanju USB naprave
najdete v priročniku, ki ga dobite z njo.
Ko je USB naprava priključena,
prikazovalnik sistema prikaže:
»Reading« t »ATRAC AD1)« ali »Storage
Drive2)«
1)
2)
Pri priključitvi predvajalnika digitalne glasbe.
Pri priključitvi USB shranjevalnega medija. Če
je posnet zaznamek z vsebino, se prikaže.
Opomba
Preden se prikaže »Reading« (odčitavanje«,
lahko traja 10 sekund, to je odvisno od
priključene USB naprave.
70
3
4
Začnite s predvajanjem.
Pritisnite · qk (ali USB ( qj na
enoti).
Prilagodite glasnost.
Pritisnite VOLUME +/– ql.
* Ogledate si lahko npr. informacije o USB
napravi, kot so številka posnetka ali naslov
albuma (med predvajanjem), ali celoten
predvajalni čas (med ustavitvijo).
Sprememba predvajalnega načina
1 Pritisnite DVD/USB/TUNER MENU wh,
ko je USB naprava ustavljena.
Druge operacije
Za
Pritisnite
Ustavitev
predvajanja
p 18.
Prekinitev
predvajanja
P 18. Za nadaljevanje
predvajanja ponovno
pritisnite P qk ali · qk
(ali USB ( qj na enoti).
Izbiro albuma
Izbiro
posnetka
+/– 7.
=/+ 9.
Iskanje točke Držite 0/) 9 med
na posnetku predvajanjem in izpustite
na zaželeni točki.
Na prikazovalniku se prikaže »Play
Mode?« (predvajalni način?).
2
3
Pritisnite ENTER es.
Večkrat pritisnite V ali v es, da izberte
predvajalni način.
Izberete lahko naslednje predvajalne
načine:
• Continue (Normal Play) (nadaljevanje
– običajno predvajanje):
Avdio posnetki se predvajajo v vrstnem
redu, v kakršnem so na USB napravi.
• AlbumContinue (nadaljevanje albuma):
• Predvajajo se avdio posnetki iz izbranega
albuma na USB napravi.
• Shuffle (pomešano): Avdio posnetki z
USB naprave se predvajajo v naključnem
vrstnem redu.
Izbiro
REPEAT/FM MODE ws
ponavljalnega pritisnite večkrat, da se
predvajanja prikaže »REP« ali »REP 1«.
Odstranitev Držite p qk, da se prikaže
USB naprave »No Device« (ni naprave),
nato USB napravo
odstranite.
Ogled
Večkrat pritisnite
informacij o DISPLAY qd.
USB napravi*
Se nadaljuje
71
• Album Shuffle (album pomešano):
Avdio posnetki v izbranem albumu na
USB napravi se predvajajo v naključnem
vrstnem redu.
• Program:
Avdio posnetki na USB napravi se
predvajajo v vrstnem redu, kakršnega
določite.
Opombe o USB napravi
• Ne priključujte sistema in USB naprave preko
USB huba.
• Pri nekaterih USB napravah lahko pride do
zamika med izvedbo operacije pri napravi in
tem sistemom.
• Ta sistem ne podpira nujno vseh funkcij na
priključeni USB napravi.
• Vrstni red predvajanja s tem sistemom se
lahko razlikuje od vrstnega reda na priključeni
USB napravi.
• Preden odstranite USB napravo, vedno
pritisnite in držite p qk ter se prepričajte,
da se je prikalzalo »No Device«. Če prej
odstranite napravo, lahko pride do poškodbe
podatkov na napravi ali do poškodbe USB
naprave.
• Na USB napravi, na kateri so avdio datoteke,
ne shranjujte drugih vrst datotek ali
nepotrebnih map.
• Mape, na katerih ni avdio datotek, se
preskočijo.
• Datoteke se predvajajo v takem vrstnem redu,
v kakršnem so bile prenešene na USB napravo.
• Največje število albumov in posnetkov na eni
USB naprav je kot sledi:
– Predvajalnik digitalne glasbe: 65,535 skupin
(največ 999 posnetkov na skupino)
– USB shranjevalni mediji: 999 datotek
Največje število posnetkov in albumov je
odvisno od strukture datotek in map.
• S tem sistemom lahko poslušate nasednje
avdio formate:
– MP3: končnica datoteke ».mp3«
– Windows Media Audio datoteke: končnica
datoteke ».wma«
– AAC: končnica datoteke ».m4a«
Če imajo datoteke gornje končnice, vendar
niso v teh formatih, lahko pride do motenj ali
napak pri delovanju sistema.
72
• Ni jamstva za združljivost z vo kodirno/
zapisovalno programsko premo, snemalnimi
napravami in snemalnimi mediji. Nezdružljive
USB naprave lahko povzročajo motnje,
prekinitve zvoka ali pa predvajanja sploh ni.
Opombe o prikazu informacij
• Če znaka ni mogoče prikazati, se pojavi »_«.
• Naslednje ni prikazano:
– skupni predvajalni čas za CD-DA disk,
odvisno od predvajalnega načina;
– skupni predvajalni čas in preostali
predvajalni čas za MP3 disk in USB
napravo;
• Naslednje ni prikazano pravilno:
– imena map in datotek, ki v ekspanzijskem
formatu ne sledijo ISO 9660 Level 1, Level
2 ali Jolietu.
• Prikazano je naslednje:
– informacije z ID3 oznak za MP3 datoteke,
če so uporabljene oznake ID3 verzija 1 in
verzija 2 (do 62 znakov za MP3 disk);
– informacije z ID3 oznak za »ATRAC«
datoteke, če so uporabljene oznake ID3
verzija 2.
Ustvarjanje lastnega
programa s pomočjo USB
naprave
– Program Play (programirano
predvajanje)
1
2
3
4
Izberite USB funkcijo.
Večkrat pritisnite FUNCTION
+/– qj, da izberete »USB«.
Med ustavitvijo USB naprave
pritisnite DVD/USB/TUNER MENU
wh.
Na prikazovalniku se prikaže »Play
Mode?« (predvajalni način?).
Pritisnite ENTER es.
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete »Program«, nato pritisnite
ENTER es.
Se nadaljuje
73
5
Večkrat pritisnite =/+ 9,
da se prikaže zaželena številka
posnetka.
Pri programiranju posnetkov večkrat
pritisnite
+/- 7, da izberete
zaželeni album, nato izberite zaželeni
posnetek.
8
Primer: Programiran je posnetkov na
USB napravi
Preklic programiranega predvajanja
Za predvajanje programa posnetkov
pritisnite · qk (ali USB ( qj na
enoti).
Program je na voljo, dokler USB
naprave ne odstranite. Za ponovno
predvajanje istega programa pritisnite
· qk (ali USB ( qj na enoti).
V koraku 4 izberite kak drug predvajalni
način.
Brisanje zadnjega posnetka v programu
Selected track number
6
7
74
Pritisnite ENTER es, da programu
dodate posnetek.
Skupnega časa programa ni mogoče
prikazati, zato se pojavi »--.—».
Ponavljajte koraka 5 in 6, da
programirate še druge posnetke,
skupaj največ 25.
Med ustavitvijo USB naprave pritisnite
CLEAR ef.
Prilagoditev zvoka
Prilagajanje zvoka
Ustvarjanje bolj dinamičnega zvoka
(Dynamic Sound Generator X-tra)
Nizke tone lahko ojačite in ustvarite
mogočnejši zvok.
DSGX nastavitev je idealna za glasbene
vire.
Večkrat pritisnite DSGX qg na enoti.
Ob vskaem pritisku se prikaz spremeni:
DSGX ON y DSGX OFF
Nasvet
Osnovna nastavitev je »DSGX ON«.
Nastavitev zvočnega učinka
1
2
Večkrat pritisnite EQ wj, da izberete
»BASS« (nizki toni) ali »TREBLE«
(visoki toni).
Večkrat pritisnite PRESET +/– 9,
da prilagodite nivo.
Spremljanje s petjem:
Karaoke
Z vsakim multipleks AVDIO CD-jem,
VIDEO CD-jem ali DVD VIDEOM v
Dolby Digital Karaoke formatu lahko
pojete.
Priprava na karaoke
(Samo DVD VIDEO, DVD-R/-RW v VR
načinu, VIDEO CD, AVDIO CD, MP3
avdio posnetki in DivX video datoteke)
1
2
3
Večkrat pritisnite FUNCTION +/– qj,
da izberete »DVD« (ali pa pritisnite
DVD ( qj na enoti).
Zasučite MIC LEVEL 0 na enoti
na »MIN«, da zmanjšate glasnost
mikrofona, in ECHO LEVEL 0 * na
enoti na »MIN«, da prekličete učinek
odmeva.
Priključite mikrofon (ni priložen) na
priključek MIC 0 na enoti.
Se nadaljuje
75
4
5
Pritisnite KARAOKE MODE 36.
Na TV zaslonu se prikaže
»KARAOKE MODE: ON«.
Začnite s predvajanjem glasbe in
prilagodite glasnost.
DVD VIDEO, DVD-R/-RW v VR
načinu ali DivX video datoteke:
Iz sistema izhaja avdio format, ki ste
ga izbrali.
AVDIO CD, VIDEO CD ali MP3
avdio posnetki:
Avdio nastavitev se samodejno
spremeni v »1/L« in sistem oddaja
avdio levega kanala po spredjem in
prostorskem kanalu.
Če hočete slišati vokal:
Večkrat pritisnite AUDIO wd, da
izberete drug avdio kanal.
6
76
Začnite peti ob glasbi.
Druge operacije
Za
Pritisnite
Prilagoditev
glasnosti
mikrofona
MIC LEVEL 0 na
enoti.
Prilagoditev
odmevnosti
mikrofona
ECHO LEVEL 0 *
na enoti.
Preklic učinka
odmeva
ECHO LEVEL 0 * na
»MIN«.
* Razen pri modelih za Evropo in Rusijo.
Izklop načina karaok
Izključite mikrofon ali pritisnite
KARAOKE MODE eh. Na TV zaslonu se
prikaže »KARAOKE MODE:OFF«.
Opombe
• Karaok ne morete aktivirati v koraku 4, če je
na TV zaslonu prikazano sporočilo za vodenje
QUICK SETUP (hitre nastavitve).
• Način karaok se samodejno izklopi, če:
– izklopite sistem;
– spremenite funkcijo;
– priključite slušalke.
Dolby Digital Karaoke format
(Samo DVD VIDEO)
Format Dolby Digital, ki podaja zvok s
pomočjo 5 kanalov, lahko vsebuje tudi
»Dolby Digital Karaoke« format, ki je
namenjen karaokam. Na diskih z Dolby
Digital Karaoke formatom so poleg
spremljave tudi posnetki vodilne melodije
in vodilnih vokalov. Izberete jih lahko, ko
je vklopljen način karaok.
Oddajanje zvočnikov pri običajnem
Dolby Digital formatu (5.1 kanalnem)
Front (L)
Center
Surround (L)
Front (R)
Avdio informacije lahko preverite s
pritiskom na AUDIO wd (str. 23). Pri
predvajanju Dolby Digital Karaoke diska
se pri trenutnem avdio formatu prikaže
»≥« (str. 86).
Primer:
2/0: Posneto samo s spremljavo.
3/0: Posneto z vodilno melodijo.
3/1: Posneto z vodilno melodijo in enim vodilnim
vokalom.
3/2: Posneto z vodilno melodijo in dvema
vodilnima vokaloma.
Surround (R)
Oddajanje
zvočnikov
pri Dolby
Speaker output
in Dolby
DigitalDigital
Karaoke
Karaoke formatu
format
Accompaniment
Accompaniment
Front (L)
Center
Front (R)
Guide melody
Surround (L)
Surround (R)
Guide vocal 1
Guide vocal 2
You can select any of these.
Se nadaljuje
77
Užitek pri karaokah s pomočjo
nadzornega menija
1
2
Ko med predvajanjem diska vklopite
način karaok, enkrat ali dvakrat
pritisnite XX DISPLAY 28.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni
meni.
Enkrat ali dvakrat pritisnite V ali v
es, da iz prikazanega seznama
izberete postavko karaok, nato
pritisnite ENTER es.
Izbrana je postavka karaok.
Nastavitev načina karaok
Osnovne nastavitve so podčrtane.
KARAOKE PON1)
ON: V karaokah lahko uživate pri vsakem
disku, tudi če ni karaoke ali multiplex disk,
ker je zvok vokala zmanjšan.
OFF: Preklic učinka »KARAOKE PON«.
KEY CONTROL2)
Prilagoditev višine tona tako, da ustreza
obsegu vašega glasu.
Za preklic učinka »KEY CONTROL«
izberite »X«.
VOCAL SELECT3)
(Samo DVD VIDEO, VIDEO CD,
AVDIO CD)
Pri predvajanju DVD VIDEA:
OFF (izklop vodilnega vokala)
2
r
Enkrat ali dvakrat pritisnite V ali v
es, da izberete zaželeno nastavitev,
nato pritisnite ENTER es.
1+2 (vodilni vokal 1 + 2)
r
1 (vodilni vokal 1)
r
2 (vodilni vokal 2)
78
Pri predvajanju VIDEO CD-jev ali
AVDIO CD-jev:
OFF (izklop vokala)
r
L+ R
(isti izhid iz obeh zvočnikov)
r
STEREO (standardni stereo zvok)
Pri predvajanju Super VCD-ja:
OFF (izklop vodilnega vokala)
r
1: L+ R
r
GUIDE MELODY4)
(Samo DVD VIDEO)
ON: Vklop vodilne melodije.
OFF: Izklop vodilne melodije.
SCORE MODE5)
To lahko izberete v načinu karaok.
Rezultat se izračuna iz primerjave med
vašim glasom in glasbenim virom.
NORMAL: Zahtevna ali profesionalna
raven.
EASY: Začetniška ali srednja raven.
DEMO: Predstavitev.
Prikaže visok rezultat za vsako pesem.
1
1: STEREO (stereo zvok avdio
posnetka 1)
Na TV zaslonu se prikaže prejšnji
najvišji rezultat.
r
2: L+ R
r
2: STEREO (stereo zvok avdio
posnetka 2)
Preden pojete v načinu karaok, pritisnite
SCORE eh.
2
Ko pojete dalj kot minuto, ponovno
pritisnite SCORE eh, da pogledate svoj
rezultat.
Vaš rezultat se izračuna po lestvici od
0 do 99.
Se nadaljuje
79
1)
Pevčev glas ni reduciran, če:
– igra samo nekaj inštrumentov;
– se predvaja duet;
– ima vir močne odmeve ali zbor;
– je glas na viru visok sopran ali tenor.
Če pritisnete KARAOKE PON eh, ko je
način karaok vklopljen, lahko nastavitev
»KARAOKE PON« spremenite.
Nastavitev »KARAOKE PON« se samodejno
spremeni na »OFF«, če nastavite »VOCAL« na
»ON«.
2)
Če pritisnete KEY CONTROL b eh, da
znižate ključ KEY CONTROL # eh, da ga
zvišate, ko je način karaok vklopljen.
Če spremenite posnetek ali naslov, se
nastavitev »KEY CONTROL« samodejno vrne
na osnovno nastavitev.
Ta operacija ni vedno mogoča, to je odvisno
od diska.
3)
Nastavitev »VOCAL« se samodejno spremeni
na »OFF«, če »KARAOKE PON« nastavite
na »ON«.
Pri DVD VIDEIH brez vodilnega vokala
le-tega ne morete vklopiti. Pri DVD VIDEU
funkcija deluje samo za Dolby Digital Karaoke
format. Pri DVD VIDEIH z 1 vodilnim
vokalom le-tega ne morete spremeniti.
Vokala morda ne boste mogli spremeniti, to je
odvisno od diska.
4)
Pri DVD VIDEU funkcija deluje samo za
Dolby Digital Karaoke format. Pri DVD
VIDEIH brez vodilne melodije le-te ne morete
slišati, tudi če je nastavitev na »ON«.
5)
Najvišji rezultat se ponastavi, ko je sistem
izklopljen.
Če pritisnete kako drugo tipko na daljinskem
upravljalniku, lahko funkcijo izračunavanja
rezultata prekličete.
V nekaterih primerih tega načina ne bo
mogoče uporabiti.
80
Opomba
Vsaka nastavitev za karaoke iz zgornje
razpredelnice se samodejno spremeni na »OFF«
ali na osnovno nastavitev, če:
– izklopite sistem;
– spremenite funkcijo;
– priključite slušalke;
– izklopite način karaok;
– izvržete disk.
Druge operacije
Uporaba časovnika
Zaspite ob glasbi
- Sleep Timer (časovnik izklopa)
Sistem lahko nastavite, da se po
določenem času izklopi, tako da lahko
zaspite ob glasbi.
Prebujanje ob glasbi
- Play Timer (časovnik vklopa)
CD, radio ali USB napravo lahko
nastavite, da se prebudite ob glasbi z
njih. Preverite, če ste nastavili uro (gl.
»Nastavitev ure« (str. 24)).
1
Večkrat pritisnite SLEEP ek.
Vsakokrat, ko pritisnete tipko, se prikaz
minut spremeni:
90 min. t 80 min. t 70 min. t ... t
10 min. t OFF
Druge operacije
Za
Pritisnite
Preverjanje
preostalega časa
Enkrat pritisnite
SLEEP ek.
Spremenbo časa
izklopa
Večkrat pritisnite
SLEEP ek, da
izberete zaželeni čas.
Preklic časovnika Večkrat pritisnite
izklopa
SLEEP ek, da se na
prikazovalniku prikaže
»SLEEP OFF«.
2
3
4
5
Pripravite vir zvoka.
• Disk: vstavite disk.
• Radio: uglasite zaželeno postajo
(gl. Poslušanje radia« (str. 61)).
• USB naprava: priključite USB
napravo (str. 70).
Pritisnite VOLUME +/– ql, da
prilagodite glasnost.
Pritisnite TIMER MENU el.
Večkrat pritisnite V ali v es, da
izberete »PLAY SET?« (predvajanje
nastavljeno?), nato pritisnite ENTER
es.
Prikaže se »ON« in na prikazovalniku
utripa prikaz ure.
Nastavite uro za začetek predvajanja.
Večkrat pritisnite V ali v es, da
nastavite uro, nato pritisnite ENTER
es.
Enako nastavite minute. Prikađe
se »OFF« in navedba ure utripa na
prikazovalniku.
Se nadaljuje
81
6
7
8
Po istem postopku kot v koraku 5
nastavite čas ustavitve predvajanja.
Izberite vir zvoka.
Večkrat pritisnite V ali v es, da se
zaželeni vir prikaže na prikazovalniku,
nato pritisnite ENTER 32. Prikazana
je nastavitev časovnika.
Pritisnite 1/u 1, da sistem
izklopite.
Ostale operacije
Za
Pritisnite
Preverjanje
nastavitve
1 Pritisnite TIMER
MENU el. Utripa
»TIMER SEL?«.
2 Pritisnite ENTER es.
3 Večkrat pritisnite V ali
v es, da izberete »PLAY
SELECT?«, nato pritisnite
ENTER es.
Sprememba
nastavitve
Začnite s korakom 1.
Preklic
časovnika
predvajanja
1 Pritisnite TIMER
MENU el. Utripa
»TIMER SEL?«.
2 Pritisnite ENTER es.
3 Večkrat pritisnite V ali
v es, da izberete »TIMER
OFF?«, nato pritisnite
ENTER es.
82
Opombe
• Časovnik se ne aktivira, če je sistem vklopljen
ali če utripa »STANDBY«.
• Sistem se vklopi 30 sekund pred nastavljenim
časom.
• Če je vzpostavljena povezava z Bluetooth
slušalkami, preden sistem izklopite, se lahko
s pomočjo časovnika predvajani zvok sliši po
Bluetooth slušalkah.
Sprememba prikaza
Preverjanje ure
Ko je sistem izklopljen, pritisnite
DISPLAY qd. Ura je prikazana 8 sekund.
Ogled informacij o disku
Ogled informacij o disku na
prikazovalniku na sprednji plošči
Pritisnite DISPLAY qd.
Prilagajanje svetlosti prikazovalnika
Ko je sistem vklopljen, večkrat pritisnite
DIMMER w;.
Prikaz se spremeni:
DIMMER OFF t DIMMER 1 t
DIMMER 2*
* DIMMER 2 je najtemnejši.
Ob vsakem pritisku se prikaz spremeni:
1 t 2 t 1 t ...
1 Informacije o disku
2 Prikaz ure (8 sekund)
Preverjanje pretečenega predvajalnega
časa, preostalega časa in naslovov
Med predvajanjem pritisnite TIME/TEXT
ej.
Ob vsakem pritisku se prikaz spremeni:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Pri predvajanju DVD VIDEA ali DVD-R/
-RW diska v VR načinu:
• Če se predvaja meni ali naslov brez
poglavij:
1 Pretečeni predvajalni čas menija ali
trenutnega diska
2 Naslov diska1)
Se nadaljuje
83
• Pri predvajanju poglavij:
1 Pretečeni predvajalni trenutnega
naslova
2 Preostali čas trenutnega naslova
3 Pretečeni predvajalni trenutnega
poglavja
4 Preostali čas trenutnega poglavja
5 Naslov diska1)2)
Pri predvajanju AVDIO CD-ja ali VIDEO
CD-ja brez PBC funkcije:
1 Pretečeni predvajalni čas trenutnega
posnetka
2 Preostali čas trenutnega posnetka
3 Pretečeni predvajalni trenutnega
diska3)
4 Preostali čas trenutnega diska3)
5 Naslov diska1)4)
Pri predvajanju VIDEO CD-ja/Super
VCD-ja:
1 Pretečeni predvajalni čas trenutnega
prizora/posnetka
2 Naslov diska1)4)
Pri predvajanju MP3 avdio posnetkov
na PODATKOVNIH CD-jih/DVD-jih ali
DivX video datotek na PODATKOVNIH
CD-jih/DVD-jih:
1 Pretečeni predvajalni čas trenutnega
posnetka/datoteke
2 Naslov posnetka indatoteke5)
84
Preverjanje skupnega predvajalnega
časa in naslovov
Med ustavitvijo pritisnite TIME/TEXT
ej.
Ob vsakem pritisku se prikaz spremeni:
1 t 2 t 1 t ...
DVD VIDEO ali DVD-R/-RW disk v VR
načinu:
1 Skupno število naslovov na disku
2 Naslov diska1)
AVDIO CD ali VIDEO CD brez PBC
funkcije:
1 Skupno število posnetkov na disku in
skupni predvajalni čas diska
2 Naslov diska1)
AVDIO CD ali VIDEO CD s PBC
funkcijo:
1 Skupno število prizorov na disku
2 Naslov diska1)
1)
Če DVD VIDEO ni DVD-TEXT disk ali na
VIDEO CD-ju ni tekstovnih informacij, se
prikaže »NO TEXT«.
3)
Številka trenutnega poglavja in trenutnega
naslova se prikažeta za 2 sekundi, preden se
prikaz vrne na pretečeni predvajalni čas.
3)
Če je vklopljen Program Play ali Shuffle Play,
se pretečeni predvajalni čas in preostali čas
diska preskoči.
4)
Številka trenutnega posnetka in trenutnega
kazala (za disk brez PCB-ja) ali številka
trenutnega prizora (za disk s PCB-jem) se
prikažeta za 2 sekundi, preden se prikaz vrne
na pretečeni predvajalni čas.
5)
Pri predvajanju DivX video datotek se številka
trenutnega albuma in trenutne datoteke
prikažeta za 2 sekundi, preden se prikaz vrne
na pretečeni predvajalni čas.
Opombe
• Če predvajate disk, na katerem so samo JPEG
slikovne datoteke, se na prikazovalniku prikaže
»JPEG« ali »No Audio«.
• S TIME/TEXT ej ne morete spremeniti
prikaza, če:
– se predvaja JPEG slikovna datoteka;
– je predvajanje ustavljeno pri
PODATKOVNEM CD-ju/DVD-ju z MP3
avdio posnetki in/ali JPEG slikovnimi
datotekami;
– je predvajanje ustavljeno pri
PODATKOVNEM CD-ju/DVD-ju DivX
video datotekami.
• Če so pri MP2 avdio posnetku znaki, ki jih ni
mogoče prikazati, se namesto njih prikaže »*«.
• Pretečeni predvajalni čas MP3 avdio
posnetkov in DivX video datotek morda ne bo
prikazan pravilno.
Ogled informacij o disku na prikazu na
zaslonu
Pritisnite TIME/TEXT ej.
Ob vsakem pritisku se prikaz spremeni:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Prikaz časa na TV zaslonu je odvisen od
diska, ki ga predvajate.
T: title or track
C: chapter
D: disc
Bit rate
Time information
Album Title
Disc/track/file title
Pri predvajanju DVD VIDEA ali DVD-R/
-RW diska v VR načinu:
1 Preostali predvajalni čas menija ali
trenutnega naslova
2 Preostali čas trenutnega naslova
3 Pretečeni predvajalni trenutnega
poglavja
4 Preostali čas trenutnega poglavja
5 Naslov diska
Se nadaljuje
85
Pri predvajanju VIDEO CD-ja/Super
VCD-ja:
1 Pretečeni predvajalni čas trenutnega
prizora/posnetka
2 Naslov diska
Pri predvajanju AVDIO CD-ja ali VIDEO
CD-ja brez PBC funkcije:
1 Pretečeni predvajalni čas trenutnega
posnetka
2 Preostali čas trenutnega posnetka
3 Pretečeni predvajalni čas trenutnega
diska
4 Preostali čas trenutnega diska
5 Naslov diska
Pri predvajanju PODATKOVNIH CDjev/DVD-jev
Pretečeni predvajalni čas trenutnega
posnetka/datoteke
Pri predvajanju DVD VIDEA:
Npr. v Dolby Digital formatu so lahko na
DVD VIDEO posneti signali v obsegu od
mono do 5.1kanalnih.
Primer:
Dolby Digital 5.1 kanalov:
2 Surround components
2 Front components +
1 Center component
Pri predvajanju DivX video datoteke:
Primer:
MP3 avdio posnetek
Opombe
• Prikazani so lahko samo črke, številke in
nekateri simboli.
• Sistem lahko prikaže samo omejeno število
znakov, to je odvisno od diska.
• Za MP3 avdio posnetke, ki niso v formatu ISO
9660 Level 1 in Level 2, se naslov albuma in
posnetka morda ne prikaže.
Prikaz avdio informacij diska
(Samo DVD VIDEO in DivX video
datoteke)
Če med predvajanjem večkrat pritisnete
AUDIO wd, se format trenutnega avdio
signala prikaže na TV zaslonu.
86
1 LFE (Low Frequency
Effect) component
Bit rate
Preverjanje datumskih informacij JPEF
slikovnih datotek
Med predvajanjem lahko preverite
datunske informacije, če je na JPEG
datoteki posneta Exif* oznaka.
Med predvajanjem večkrat pritisnite
å DISPLAY wk.
Priključevanje dodatnih
komponent
Priključite lahko dodatne komponente in
razširite vaš sistem. Preberite priročnik
vsake komponente.
Sprednja plošča
Prikaže se Control meni.
Date information
* »Exchangeable Image File Format« (zamenljivi
format slikovnih datotek) je slikovni format za
digitalne kamere, ki ga je definirala japonska
zveza Hapan Electronics & Information
Technology Industries Association (JEITA).
Zadnja plošča
Opomba
Format datumske informacije je odvisen
od področja.
Se nadaljuje
87
1 Priključek AUDIO IN
Priključite avdio izhodni priključek
dodatne komponente (prenosnega
avdio predvajalnika itd.).
2 Priključki COMPONENT VIDEO OUT
Priključite komponentne video
vhodne priključke TV-ja ali
projektorja. Če vaš T V sprejema
signale progresivnega formata, morate
uporabiti to povezavo in večkrat
pritisnite PROGRESSIVE qf na
enoti, da izberete »P AUTO« ali »P
VIDEO«. Uživate lahko v video sliki
boljše kakovosti.
3 Priključki S VIDEO OUT/VIDEO OUT
Priključite S video/video vhodni
priključek vašega TV-ja. Če izberete
S VIDEO, lahko uživate v video sliki
boljše kakovosti.
4 Priključek DIGITAL OUT
Priključite digitalni optični vhodni
priključek dodatne digitalne
komponente (npr. ojačevalnika).
Uživate lahko v 5.1 kanalnem
zvoku, če je priključeni ojačevalnik
opremljen z Dolby Digital ali DTS
dekodirnikom.
Opomba
Zvok izhaja samo, če je funkcija
sistema nastavljena na »DVD«.
88
Užitek v večkanalnem zvoku daje
dodatni ojačevalnik
1
2
3
4
Priključite digitalni optični kabel.
Glejte »Priključevanje dodatnih
komponent« (str. 87).
Na dodatni ojačevalnik z
dekodirnikom priključite zvočnike.
Informacije o namestitvi zvočnikov
najdete v priročniku ojačevalnika.
Začnite predvajati večkanalni vir, npr.
DVD VIDEO.
Izberite zaželeni avdio format.
Gl. »Spreminjanje zvoka« (str. 31).
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če pride do težave z vašim sistemom:
1
Preverite, če so omrežni kabel in zvočniški
kabli pravilno in trdno priključeni.
2
Poiščite vašo težavo na spodnjem seznamu
preverjanj in jo odpravite po navedenem
postopku.
Če težava še obstaja, se posvetujte z
najbližjim Sonyjevim zastopnikom.
Če indikator STANDBY utripa
Takoj izključite omrežni priključek iz
omrežja in preverite sledeče:
• Če ima vaš sistem izbiralnik napetosti, ali
je nastavljen na pravilno napetost?
• Ali uporabljate samo priložene zvočnike?
• Ali so zračniki na zadnji strani zamašeni?
Ko indikator STANDBY 2 neha
utripati, ponovno priključite omrežni
priključek in vklopite sistem. Če
se težava nadaljuje, se posvetujte z
najbližjim Sonyjevim zastopnikom.
Splošno
Nastavitev ure ali časovnika je
preklicana
• Omrežni priključek je izključen ali pa
je priščo do izpada elektrike. Ponovno
izvedite »Nastavitev ure« (str. 24). Če
je bil nastavljen časovnik, ponovno
izvedite »prebujanje ob glasbi« (str. 81).
Na prikazovalniku se prikaže »--:--»
• Priščo je do izpada elektrike. ponovno
nastavite uro (str. 24) in časovnik (str.
81).
Ni zvoka
• Večkrat pritisnite VOLUME + ql.
• Na priključek PHONES qs so
priključene slušalke.
• Preverite priključitve zvočnikov (str. 19).
• Sistem je v načinu začasne prekinitve,
počasnega predvajanja ali Lock iskanja.
Pritisnite · qk (ali DVD ( qj na
enoti).
• Če je izbrana kaka druga funkcija, sveti
ali utripa pa indikator BLUETOOTH
3, iz zvočnikov ali priključka
PHONES qs ne izhaja zvok. Pribl. 2
sekundi pritiskajte BLUETOOTH OPR
4, da se indikator BLUETOOTH 3
izklopi.
Se nadaljuje
89
Ni zvoka mikrofona
• Večkrat pritisnite VOLUME + 19 ali
zasučite MIC LEVEL 10 na enoti v
smeri urinega kazalca, da prilagodite
glasnost mikrofona.
• Preverite, če je mikrofon pravilno
priključen na priključek MIC 10.
Sliši se močno šumenja ali hrup.
• TV ali VCR je preblizu enoti.
Odmaknite TV ali VCR.
• Umaknite enoto od vira motenj.
• Priključite enoto na drugo omrežno
vtičnico.
• Na omrežni priuključek namestite filter
proti motnjam (v prosti prodaji).
Časovnik ne deluje.
• Preverite nastavitev časovnika in
nastavite pravilno uro (str. 81).
• Prekličite funkcijo časovnika izklopa
(str. 81).
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Odstranite ovire med daljinskim
upravljalnikom in enoto.
• Približajte daljinski upravljalnik enoti.
• Usmerite daljinski upravljalnik proti
senzorju enote.
• Zamenjajte baterije (R6/velikost AA).
• Umaknite enoto izpod neonske luči.
Prihaja do akustičnega povratnega
zvoka
• Zmanjšajte glasnost.
• Odmaknite mikrofon od zvočnikov ali
ga drugače usmerite.
90
Barvne nepravilnosti na TV zaslonu
ne izginejo
• Izklopite TV in ga ponovno vklopite čez
15 do 30 minut. Če barvne nepravilnosti
še vedno ne izginejo, namestite zvočnike
dalj od TV-ja.
Funkcija THEATRE SYNC ne deluje.
• Če je razdalja med TV-jem in to enoto
prevelika, ta funkcija morda ne bo
delovala. Namestite enoto bližje TV-ju.
Zvočniki
Zvok izhaja iz enega kanala ali
pa glasnost na levi in desni ni v
ravnovesju.
• Namestite zvočnike kolikor mogoče
simetrično.
• Preverite, če so zvočniki varno in
pravilno priključeni.
• Predvaja se mono vir.
Predvajalnik diskov
Disk se ne izvrže.
• Posvetujte se z najbližjim Sonyjevim
trgovcem.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite, če je disk vstavljen.
• Očistite disk (str. 102).
• Ponovno vstavite disk.
• Vstavite disk, ki ga sistem lahko
predvaja (str. 7).
• Vstavite disk v režo 6 tako, da je stran
z nalepko zgoraj.
• Odstranite disk in obrišite z njega
kondenz, nato pustite sistem izklopljen
nekaj ur, da se kondenz posuši.
• Pritisnite · qk (ali DVD ( qj na
enoti), da začnete predvajanje.
• Področna koda na DVD VIDEU se ne
ujema s sistemom.
• Prekličite funkcijo starševskega nadzora
po meri (str. 52).
Zvok preskakuje.
• Očistite disk (str. 102).
• Ponovno vstavite disk.
• Prestavite enoto na mesto, kjer ni
tresljajev (npr. na stabilno stojalo).
• Umaknite zvočnike od enote ali
jih namestite na ločena stojala. Če
poslušate posnetek z nizkimi toni pri
veliki glasnosti, lahko preskakovanje
povzročijo vibracije zvolnikov.
Predvajanje se ne začne s prvim
posnetkom.
• Sistem je v načinu Program Play ali
Shuffle Play. Izklopite ta način.
• Izbrali ste nadaljevanje predvajanja.
Dvakrat pritisnite p qk. Nato pritisnite
· qk (ali DVD ( qj na enoti), da
začnete predvajanje (str. 33).
• Na TV zaslonu se samodejno prikaže
naslov DVD VIDEO ali PBC menija.
Predvajanje se začne samodejno.
• DVD VIDEO ima funkcijo samodejnega
predvajanja.
Predvajanje se konča samodejno.
• Nekateri diski imajo signal za
samodejno prekinitev. Pri predvajanju se
tak disk ustavi pri signalu za samodejno
prekinitev.
Se nadaljuje
91
Nekaterih funkcij, npr. Stop, Lock
Search, Slowmotion Play, Repeat
Play Shuffle Play ali Program Play ni
mogoče izvesti.
• Nekaterih gornjih operacij morda ne bo
mogoče izvesti, to je odvisno od diska.
PODATKOVNEGA CD-ja (MP3 avdio
posnetka/JPEG slikovne datoteke/
DivX video datoteke) ni mogoče
predvajati.
• PODATKOVNI CD ni posnet v
formatu, skladnem z ISO 9660 Level 1,
Level2 ali Joliet.
• PODATKOVNI CD ni posnet v
formatu, skladnem z UDF (Universal
Disc Format).
• MP3 format nima končnice ».MP3«.
• MP3 avdio posnetkov, ki niso v formatu
MPEG 1 Aaudio Layer 3, ni mogoče
predvajati.
• Sistem lahko predvaja 8 map v globino.
• Preverite »MODE (MP3, JPEG)« za
MP3/JPEG datoteke.
• Na disku je več kot 200 albumov.
• V albumu je več kot 600 posnetkov/
datotek.
• Pri MP3/JPEG datotekah je v albumu
več kot 300 posnetkov/datotek, ko je
»MODE (MP3, JPEG)« nastavljen na
»AUTO«.
• Pri MP3/JPEG datotekah
PODATKOVNI CD vsebuje DivX video
datoteke.
• JPEG slikovna datoteka nima končnice
».JPG« ali ».JPEG«.
92
• JPEG slikovna datoteka je večja
kot 3.072 (širina) x 2.048 (višina)
v normalnem načinu ali večja kot
2.000.000 slikovnih točk v progresivnem
JPEG načinu, ki se večinoma uporablja
na spletnih straneh.
• JPEG slikovne datoteke z velikim
razmerjem med širino in višino ni
mogoče predvajati.
• DivX video datoteka nima končnice
».AVI« ali ».DIVX«.
• DivX video datoteke z velikim
razmerjem med širino in višino ni
mogoče predvajati.
MP3 avdio posnetek potrebuje za
predvajanje več časa kot drugi.
• Ko sistem odčita vse posnetke na disku,
lahko predvajanje traja dalj kot običajno,
če:
– je število albumov ali posnetkov na
disku zelo veliko;
– je organizacijska struktura albumov in
posnetkov zelo kompleksna.
Znaki v naslovu diska, naslovu
albuma, naslovu posnetka in DVDTEXTu se ne prikažejo pravilno.
• Uporabite disk, skladen z ISO 9660
Level 1, Level2 ali Joliet.
• Znaki, ki jih ta sistem lahko prikaže:
– velike tiskane črke (od A do Z);
– male tiskane črke (od a do z);
– številke (od 0 do 9);
– simboli (<>*+,-/[]_)
Drugi znaki se morda ne prikažejo
pravilno.
Pri predvajanju Dolby Digital ali MPEG
avdio zvočnih posnetkov je težko
slišati prostorske učinke.
• Preverite priključitev zvočnikov (str. 19).
• Oddajani signal morda ni celih 5.1
kanalni, to je odvisno od diska. Lahko je
mono ali stereo.
Pri predvajanju AVDIO CD-jev, VIDEO
CD-jev, MP3 avdio posnetkov, DivX
video datotek ali DVD VIDEA zvok
izgubi stereo učinek.
• Preverite, če je priključitev sistema
pravilna.
• Izključite mikrofon ali večkrat pritisnite
KARAOKE MODE 9, dokler se na
TV zaslonu ne prikaže »KARAOKE
MODE: OFF«.
Bluetooth naprava
Povezave ni mogoče izvesti.
• Približajte Bluetooth napravo sistemu.
• Povezava morda ni mogoča, če so v
bližini sistema druge Bluetooth naprave.
V tem primeru druge naprave izklopite.
Zveza ni mogoča.
• Bluetooth naprava, ki ste jo nameravali
povezati, ne podpira A2DP in AVRCP
profilov in je ni mogoče povezati s
sistemom.
• Aktivirajte Bluetooth funkcijo Bluetooth
naprave.
• Informacije za registracijo povezave
so bile izbrisane. Ponovno izvedite
povezavo.
• Ko je ta sistem povezan z Bluetooth
napravo, ga druga Bluetooth naprava
ne more zaslediti in vzpostaviti zveze z
njim.
Zvok preskakuje ali niha ali pa se
zveza izgubi.
• Ta sistem in Bluetooth naprava sta
predaleč narazen.
• Če so med sistemom in
Bluetoothnapravo ovire, jih odstranite.
• Če je v bližini oprema, ki ustvarja
elektromagnetno sevanje, kot npr.
Lan, druga Bluetooth naprava ali
mikrovalovna pečica, jo odmaknite.
Se nadaljuje
93
Zvoka vaše Bluetooth naprave ne
morete slišati po sistemu.
• Najprej povečajte glasnost vaše
Bluetooth naprave, nato prilagodite
glasnost s pomočjo VOLUME +/– ql.
Močan šum ali motnje
• Če so med sistemom in
Bluetoothnapravo ovire, jih odstranite.
• Če je v bližini oprema, ki ustvarja
elektromagnetno sevanje, kot npr.
Lan, druga Bluetooth naprava ali
mikrovalovna pečica, jo odmaknite.
• Zmanjšajte glasnost povezane Blooteoth
naprave.
Zvok iz Bluetooth slušalk je popačen
• Zmanjšajte glasnost sistema s pomočjo
VOLUME +/– ql. Če vaše slušalke
omogočajo nadzor glasnosti, lahko
glasnost prilagodite tudi s pomočjo
slušalk.
• Večkrat pritisnite DGSX qg na enoti,
da se prikaže »DGSX OFF«.
• .Večkrat pritisnite EQ wj, da izberete
»BASS« ali »TREBLE«, nato večkrat
pritisnite PRESET – 9, da znižate
nivo.
USB naprava
Ali uporabljate USB napravo, ki ima
podporo?
• Če uporabljate USB napravo, ki nima
podpore, pride do naslednjih težav. Gl.
»USB naprave in Bluetooth naprave, ki
jih je mogoče predvajati« (str. 115).
– USB naprava se ne prepozna.
– Imena datotek ali map se na tem
sistemu ne prikažejo.
– Predvajanje ni mogoče.
– Zvok preskakuje.
– Prihaja do motenj.
Prikaže se »Over Current«
• Prišlo je do težav z nivojem električnega
toka iz (USB) vrat 8. Izklopite sistem
in odstranite USB napravo iz (USB) vrat
8. Prepričajte se, da je z USB napravo
vse v redu. Če težave ne odpravite,
se obrnite na najbližjega Sonyjevega
trgovca.
Ni zvoka.
• USB naprava ni pravilno priključena.
Izklopite sistem, ponovno priključite
USB napravo in preverite, če se prikaže
»USB MEMORY«.
Zvok je popačen.
• Pri kodiranjnu je bil uporabljen prenizek
pretok podatkov. Na USB napravo
pošljite datoteke, kodirane z višjim
pretokom podatkov.
94
Prihaja do motenj ali pa preskakuje
zvok
• Izklopite sistem in ponovno priključite
USB napravo.,
• Med samimi glasbenimi podatki so
motnje, morda zaradi računalniških
pogojev pri ustvarjanju glasbenih
podatkov. Ponovno ustvarite glasbene
podatke.
• Če uporabljate USB shranjevalni medij,
kopirajte datoteke na računalniki,
formatirajte medij v formatu FAT 16
ali FAT 32 ter ponovno kopirajte nanj
datoteke.*
»Reading« (odčitavanje) se dolgo
prikazuje.
• Če je na USB napravi veliko map ali
datotek, odčitavanje traja dalj časa.
Priporočamo, da upoštevate naslednje:
– Skupno število map na USB napravi:
100 ali manj;
– Skupno število datotek v mapi: 100 ali
manj.
USB naprave ni mogoče priključiti na
(USB) vrata 8.
• USB napravo poskušate priključiti
narove obrnjeno. Obrnite jo prav.
Predvajanje se ne začne
• Izklopite sistem in ponovno priključite
USB napravo.
• Priključite USB napravo, ki jo ta sistem
lahko predvaja.
• Pritisnite · qk (ali USB ( qj na
enoti), da začnete predvajanje.
USB shranjevalni medij, ki ste ga
uporabljali pri drugi napravi, ne
deluje.
• Morda so posnteki v formatu, za
katerega ni podpore. Le je tako, najprej
arhivirajte pomembne datoteke na trdi
disk računalnika, nato formatirajte
medij v formatu FAT 16 ali FAT 32 ter
ponovno prenesite nanj datoteke.*
Moten prikaz
• Ponovno prenesite glasbene podatke
na USB napravo, ker so lahko na njej
shranjeni podatki poškodovani.
Predvajanje se ne začne s prvim
posnetkom.
• Nastavite normalni predvajalni način.
Se nadaljuje
95
Datotek ni mogoče predvajati.
• Podpora je samo za USB shranjevalne
medije, formatirane z datotečnim
sistemom FAT16 ali FAT32.
• Če uporabljate razdeljene USB
shranjevalne medije,je mogoče
predvajati samo datoteke iz prvega
razdelka.
• Kodiranih ali z geslom zaščitenih
datotek ni mogoče predvajati.
* Ta sistem podpira FAT16 in FAT 32, ki jih
nekateri USB shranjevalni mediji ne podpriajo.
Poglejte priročnik vaše USB naprave ali se
obrnite na njenega proizvajalca.
Slika
Ni slike.
• Večkrat pritisnite FUNCTION +/– qg,
da izberete »DVD« (ali pritisnite DVD
( qj na enoti).
• Preverite, če je sistem varno priključen.
• Video kabel je poškodovan. Zamenjajte
ga.
• Prepričajte se, če ste enoto priključili
na video vhodni priključek vašega TV-ja
(str. 21).
• Prepričajte se, če ste TV vklopili in
deluje pravilno.
• Če TV priključite na priključke
COMPONENT VIDEO te
enote in TV ne more sprejemati
progresivnega signala, večkrat pritisnite
PROGRESSIVE qf na enoti, da
izberete »INTERLACE« (prepletanje).
• Nastavili ste progresivni format,
vendar vaš TV takega signala ne
more sprejemati. Nastavite na format
prepletanja (osnovna nastavitev) (str.
22).
96
• Tudi če je vaš TV združljiv s signalom
progresivnega formata (525p/625p),
lahko pride do vplivanja na sliko.
Nastavite na format prepletanja
(osnovna nastavitev) (str. 22).
• Prepričajte se, če ste izbrali video vhod
na TV-ju.
• Prepričajte se, da ste nastavili vašemu
TV-ju ustrezen barvni sistem.
• Prepričajte se, če ste TV priključili s
prilođenim video kablom.
Na sliki so motnje.
• Očistite disk.
• Če prihaja signal vašega sistema na
TV skozi VCR, lahko zaradi zaščite
avtorskih pravic na nekaterih DVD
VIDEIH pride do poslabšanje slike.
V takem primeru enoto priključite
neposredno na video vhod vašega TV-ja
(str. 21).
• Zvočniški kabli naj ne bodo v bližini
antene.
• Slika je lahko popačena, če predvajate
VIDEO CD, posnet v drugem barvnem
sistemu, kot ste ga nastavili na vašem
sistemu.
• Če priključite vaš TV na COMPONENT
VIDEO OUT priključke in predvajate na
videu temelječo programsko opremo v
formatu progresivnega signala, so lahko
deli slike nenaravni zaradi konverzije.
• Nastavite barvni sistem, ki se sklada z
vašim TV-jem (str. 58).
Razmerja pogleda TV zaslona ni
mogoče spremeniti, tudi če nastavite
»TV TYPE« v »SCREEN SETUP« v
nastavitvenem meniju, kko predvajate
široko sliko.
• Razmerje pogleda na vašem DVD
VIDEU je fiksno.
• Če enoto priključite s S video
priključkom, jo priključiteneposredno na
TV, sicer se razmerja ne da spremeniti.
• Razmerja se morda ne da spremeniti, to
je odvisno od TV-ja.
Sporočila na TV zaslonu niso v
zaželenem jeziku
• Izberite zaželeni jezik za prikaz na
zaslonu v »OSD« pri »LANGUAGE
SETUP« v nastavitvenem meniju (str.
57).
Jezika za zvočni posnetek ni mogoče
spremeniti.
• Na predvajanem DVD VIDEU ni
večjezičnih posnetkov.
• DVD VIDEO prepoveduje spremembo
jezika za zvočni posnetek.
Jezika podnapisov ni mogoče
spremeniti
• Na predvajanem DVD VIDEU ni
večjezičnih podnapisov.
• DVD VIDEO prepoveduje spremembo
jezika podnapisov.
Radio
Prednastavitev radia se prekliče.
• Omrežni priključek je izključen ali pa
je prišlo do izpada elektrike za več kot
pol dneva. Ponovno izvedite »Poslušanje
prednastavljenih radijskih postaj« (str.
62).
Prihaja do močnega šuma ali motenj
(na prikazovalniku utripa »TUNED« ali
»ST«).
• Nastavite pravilni pas in frekvenco (str.
61).
• Pravilno priključite anteno (str. 19).
• Poiščite mesto in smer, kjer je sprejem
dober. Če to ni mogoče, priključite
zunanjo anteno.
• Priložena FM antena sprejema signale
po celi dolžini, zato jo povsem izprožite.
• Namestite antene kolikor mogoče daleč
od zvočniških kablov, omrežnega kabla
in USB kabla, da ne prihaja do motenj.
• Izklopite električno opremo v bližini.
Stereo FM programa ni mogoče
sprejemati v stereu.
• Večkrat pritisnite REPEAT/FM
MODE ws, da »MONO« izgine s
prikazovalnika.
Podnapisov ni mogoče izklopiti.
• DVD VIDEO prepoveduje izklop
podnapisov.
Zornega kota ni mogoče spremeniti
• Na predvajanem DVD VIDEU ni več
zornih kotov.
• DVD VIDEO prepoveduje spremembo
zornega kota.
Se nadaljuje
97
Dodatne komponente
Ni zvoka.
• Glejte splošno o »Ni zvoka« (str. 89).
• Pravilno priključite komponento (str.
87) in preverite:
– če so kabli pravilno priključeni;
– če so vtiči trdno in do konca
vstavljeni.
• Izklopite priključeno komponento.
• Poglejte navodila, ki jih dobite s
komponento.
Če po izvedbi vseh gornjih ukrepov
sitem še vedno ne deluje pravilno
ali se pojavijo kake druge težave, ga
resetirajte:
S pomočjo tipk za ponastavitev na enoti
nastavite sistem na tovarniške nastavitve.
1
Izključite omrežni priključek.
2
Ponovno priključite omrežni priključek.
3
Pritisnite 1/u 1 za vklop sistema.
4
Hkrati pritisnite p qk, DISPLAY qd in
1/u 1.
Na prikazovalniku se prikaže »RESET«.
98
Ponastavljene so tovarniške nastavitve
razen DVD nastavitev. Ponovno izvedite
svoje nastavitve, npr. prednastavitev
postgaj, ure in časovnika.
Vrnitev DVD nastavitev na osnovne
nastavitve*:
1
Med ustavitvijo predvajanja pritisnite å
DISPLAY wk.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
2
Večkrat pritisnite V ali v es, izberete
(SETUP), nato pritisnite ENTER es.
3
Večkrat pritisnite V ali v es, izberete
(RESET), nato pritisnite ENTER es.
4
Večkrat pritisnite V ali v es, izberete (YES),
nato pritisnite ENTER es.
Po nekaj sekundah je ponastavitev končana.
Med ponastavljkanjem ne pritiskajte 1/u 1.
* Razen za nastavitev starševskega nadzora.
Funkcija samodiagnoze
(Če se na prikazovalniku prikažejo
črke/številke)
Ko se aktivira funkcija samodiagnoze za
preprečitev napak pri delovanju sistema,
se na TV zaslonu in prikazovalniku na
sprednji plošči prikaže 5-mestna servisna
števila (npr. C 13 50) s kombinacijo črke
in 4 številk.
Če se na zaslonu prikaže številka verzije
Ko vklopite sistem, se lahko na RC
zaslonu prikaže številka verzije [VER.
X.XX] (X je številka). Čeprav to ni napaka
in je namenjeno samo za uporabo na
Sonyjevem servisu, normalno delovanje
sistema ni mogoče. Izklopite sistem in ga
ponovno vklopite.
Prvi 3 znaki Vzrok in odprava
servisne
številke
C 13
Disk je umazan.
• Očistite disk z mehko
krpo (str. 102).
C 31
Disk ni pravilno vstavljen.
• Ponovno zaženite sistem
in pravilno vstavite disk.
E XX (XX je Sistem je izvedel
številka)
samodiagnozo za
preprečitev napak pri
delovanju.
• Obrnite se na najbližji
onyjev pooblaščeni
servis in navedite 5mestno servisno številko
(npr. E 61 10).
99
Sporočila
Eno od naslednjih sporočil se lahko
prikaže ali utripa na prikazovalniku na
sprednji plošči med predvajanjem.
DVD predvajalnik, radio
Cannot Play (predvajanje ni mogoče)
• Vstavili ste disk, ki ga ni mogoče
predvajati.
• Vstavili ste DVD VIDEO s področno
kodo, za katero ni podpore.
Data Error (napaka pri podatkih)
• MP3 avdio posnetek, JPEG slikovna
datoteka ali DivX video datoteka, ki jo
hočete predvajati, je poškodovana.
• MP3 avdio posnetek se ne sklada z
MPEG Audio Layer 3 formatom.
• JPEG slikovna datoteka se ne sklada z
DCF formatom.
• DivX video datoteka se ne sklada z
DivX certificiranim profilom.
• MP3 avdio posnetek ima končnico
».MP3«, vendar ni v MP3 formatu.
• JPEG slikovna datoteka ima končnico
».JPEG«, vendar ni v JPEG formatu.
• DivX video datoteka ima končnico
».AVI« ali ».DIVX«, vendar ni v DivX
formatu.
No Disc (ni diska)
V reži 6 ni diska.
Not In Use (ni v uporabi)
Pritisnili ste tipko, pri kateri v tistem
trenutku operacija ni dovoljena ali
veljavna.
OFF TIME NG! (izven časovnega
območja)
Časovnik vklopa, izklopa in predvajanja
je isti.
PASSWORD (geslo)
Nastavljen je starševski nadzor po meri ali
starševski nadzor.
Please Wait (prosimo, počakajte)
Sistem izvaja proces inicializacije.
Reading (odčitavanje)
Sistem odčitava informacije z diska.
Nekatere tipke niso na voljo.
Bluetooth naprava
Connect (povezovanje)
Vzpostavila se je Bluetooth povezava.
Disconnect (ni zveze)
Komunikacija z Bluetoothe napravo se
je iz kakega razloga prekinila ali je bila
končana.
Not Connect (ni povezano)
Povezava ni bila mogoča.
100
No Device (ni naprave)
Povezane naprave ni mogoče najti al
povezava ni bila mogoča.
No Track (ni posnetka)
V sistemu ni datoteke, ki bi jo bilo mogoče
predvajati.
Not In Use (ni v uporabi)
Sistem ni povezan z Bluetooth napravo z
AVRCP.
Not Supported (ni podpore)
Prijključena je USB naprava, za katero ni
podpore.
PIN?
Sistem spračuje po kodi. Gl. »Uporaba
funkcije Bluetooth« (str. 63).
Please Wait (prosimo, počakajte)
Sistem se pripravlja na uporabo USB
naprave.
Please Wait (prosimo, počakajte)
Sistem se pripravlja na uporabo Bluetooth
naprave.
Reading (odčitavanje)
Sistem prepoznava USB napravo.
USB naprava
ATRAC AD
Priključena je ATRAC avdio naprava.
Device Error (napaka pri napravi)
USB naprave ni bilo mogoče prepoznati.
Removed (odstranjeno)
USB naprava je bila odstranjena.
Step Full! (koraki polni)
Poskusili ste programirati več kot 26
posnetkov ali datotek (korakov).
StorageDrive
Prikjučen je USB shranjevalni medij.
No Step (ni koraka)
Vsi programirani posnetki ali datoteke so
bili izbrisani.
101
Varnostni ukrepi
Diski, ki jih ta sistem NE MORE
predvajati
• Diski nestandardnih oblik (npr. srčasti,
kvadratni, zvezdasti).
• Diski, na katerih je lepilni trak, papri ali
nalepka
• Izposojeni ali uporabljeni diski z
razmazanim lepilom
• Diski, pri katerih so nalepke natisnjene s
črnilom, ki je lepljivo na ptip.
Opombe o diskih
• Pred predvajanjem obrišite disk s
čistilno krpico od sredine proti robu.
• Ne čistite diskov s topili, kot je npr.
bencinsko razredčilo, ali s čistili ali
čistilnimi pršili za vinilne plošče.
• Ne izpostavljajte diskov neposredni
sončni svetlobi ali virom toplote, kot
so vodniki vročega zraka, ter jih ne
puščajte v avtu, parkiranem na soncu.
• Ne uporabljajte diskov z zaščitnim
obročem, ker to lahko povzroči napake
pri delovanju sistema.
Napajanje
Pred uporabo sistema preverite, če je
delovna napetost sistema enaka kot
napetost pri vašem dobavitelju energije.
102
Varnost
• Ta enota ni izključena iz napajanja,
dokler je povezana z omrežno vtičnico,
tudi če je izklopljena.
• Če enote dalj časa ne nameravate
uporabljati, jo izključite iz omrežja.
Vedno primite za vtič, nikoli ne vlecite
za omrežni kabel.
• Če kak predmet pade v enoto ali se
vanjo polije tekočina, jo izključite iz
omrežja in pred ponovno uporabo jo naj
pregleda usposobljeno osebje.
• Omrežni priključek lahko zamenja samo
usposobljeno osebje.
Namestitev
• Ne postavljajte naprave v nagnjeno lego
ali na izredno vroča, mrzla, prašna,
umazana, vlažna ali nezračna mesta ter
na kraje, kjer je izpostavljena tresljajem,
neposredni sončni svetlobi ali svetli luči.
• Pazite, če postavljate enoto ali zvočnike
na površine s posebno obdelavo (npr.
povoskane, naoljene ali lakirane), ker
lahko nastanejo madeži ali pride do
razbarvanja.
• Če sistem prenesete s hladnega na
toplo, se lahko kondenz nabere na
objektivu DVD predvajalnika in
povzroči napake pri delovanju. V takem
primeru odstranite disk in pustite sistem
izklopljen kako uro, da se kondenh
posuši.
O segrevanju
• Segrevanje med delovanjem je normalno
in ni vzrok za zaskrbljenost.
• Ne dotikajte se ohišja, če ste sistem
uporabljali pri visoki glasnosti, ker je
lahko vroče.
• Ne mašite zračnikov.
O zvočniškem sistemu
Sprednji zvočnik ima magnetno zaščito in
ga lahko namestite v bližino TV-ja. Vseeno
lahko pri nekaterih vrstah TV zaslonov
pride do barvnih nepravilnosti. V takem
primeru izklopite TV, počakajte 15 do
30 minut in ga spet vklopite. Postavite
desni zvočnik na desno, levi pa na levo
stran enote. Če ni izboljšanja, umaknite
zvočnike od TV-ja.
POMEMBNA OPOMBA
Pozor: Če s pomočjo tega sistema na
TV-ju dalj časa predvajate mirujočo
sliko ali prikaz na zaslonu, lahko
trajno poškodujete zaslon. Na to so
posebej občutljivi projekcijski TV-ji.
Čiščenje ohišja
Za čiščenje zunanjega dela enote,
uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo z
vodo. Ne uporabljajte alkohola, bencina ali
razredčila.
103
Tehnični podatki
Glavna enota
Ojačevalniški del
DIN izhod moči
40W + 40W (6 ohmov pri 1 kHz, DIN)
Stalni RMS izhod moči (referenca)
50W + 50W (6 ohmov pri 1 kHz,
10% THD)
Vhodi:
AUDIO IN (stereo mini vtič)
Napetost 620 mV, impedanca 10
kiloohmov
USB vrata:
Tip A, največji tok 500 mA
Izhodi:
DIGITAL OUT (kvadratni optični
priključek)
Valovna dolžina 600 nm
VIDEO OUT (fono priključek):
Max. izhodni nivo 1 Vp-p,
neuravnotežen, sinh. neg. impedanca
nalaganja 75 ohmov
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, neuravnotežen, sinh. neg.
C: 0,286 Vp-p, impedanca nalaganja
75 ohmov
PHONES (stereo mini vtič):
za slušalke 8 ohmov ali več
104
Bluetooth del
komunikacijski sistem:
Bluetooth Standard verzija 2.0
Izhod:
Bluetooth Standard Power Class 2
Največji komunikacijski obseg:
Zračne črte pribl. 10 m1)
Frekvenčni pas:
2.4 GH pas (2,400 GHz – 2,4835
GHz)
Modulacijska metoda:
FHSS
Združljivi Bluetooth profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Kodeki s podporo:
Sprejem: SBC (Sub Band Codec),
MP3
Oddjanje: SBC (Sub Band Codec)
1) Dejanski obseg je odvisen od ovir
med napravami, magnetneih polj okoli
mikrovalovnih pečic, statične elektrike,
občtljivosti sprejema, delovanja antene,
operacijskega sistema, programske
aplikacije itd.
2) Bluetooth standardni profili kažejo
namen Bčuetooth komunikacije med
napravami.
USB del
Podprt pretok podatkov:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3):
32 – 320 kbps, VBR
ATRAC: 48 – 352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps.
(ATRAC3)
WMA: 32 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Frekvence vzorčenja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Del za predvajalnik diskov
Sistem:
Kompaktni diskovni in digitalni avdio
in video sistem
Laser:
Lastnosti laserske diode:
Trajanje sevanja: stalno
Laserski izhod*: manj kot 1000μW
* Ta izhod je vrednost meritve na razdalji
200 mm od površine leč objektiva pri
opričnem Pick-up bloku z zaslonko 7 mm.
Polprevodniški laser:
(DVD: =650 nm, CD: =790 nm)
Frekvenčni odziv: DVD (PCM 48
kHz): 2 Hz – 22 Hz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 22 Hz (±0,5 dB)
Format video barvnega sistema:
Modeli za Evropo in Rusijo: PAL
Drugi modeli: NTSC in PAL
Radijski del
FM Stereo, FM/AM superheterodinski
radio
Del za FM radio
Obseg uglaševanja:
87,5 – 108,0 MHz (koraki po 50 kHz)
Antena:
FM žična natena
Antenski priključki:
75 ohmov neuravnoteženi
Vmesna frekvenca:
10,7 MHz
Del za AM radio
Obseg uglaševanja:
Modeli za Evropo in Rusijo:
531 – 1.602 kHz (intervali po 9 kHz)
Drugi modeli: 530 – 1.71010 kHz
(intervali po 9 kHz)
Antena:
AM zančna natena
Antenski priključki:
zunanji antenski priključek
Vmesna frekvenca:
450 kHz
Zvočnik (SS-CDH5)
Zvočniški sistem:
2-smerni, vrste bass-reflex, magnetno
zaščiten
Zvočniška enota:
Nizkotonec: 12 cm, stožčast
Visokotonec: 2,5 cm, kupolast
Nominalna impedanca:
6 ohmov
Mere (š/v/g)
Pribl. 140 x 283 x 240 mm
Teža:
Pribl. 2,7 kg neto na zvočnik
Se nadaljuje
105
Splošno
Napajanje:
Taivanski model: 120 V AC, 50/60 Hz
Tajski model: 220 V AC, 50/60 Hz
Drugi modeli: 220 - 240 V AC,
50/60 Hz
Poraba moči:
45 W
Mere (š/v/g)
Pribl. 190 x 141 x 273 mm
Teža:
Pribl. 2,8 kg
Priloženi dodatki:
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R6 (velikosti AA) (2)
AM zančna antena (1)
FM žična antena (1)
Video kabel (1)
Zvočniške blazinice (8)
Oblikovnje in specifikacije se lahko
spremenijo brez vnaprejšnje najave.
• Poraba moči v pripravljenosti:
0,5 W
• Zadrževačci halogeniranega
plamena niso uporabljeni pri
tiskanem vezju.
106
Vodnik po prikazu nadzornega menija
Uporabite nadzorni meni, da izberete funkcijo in si ogledate povezane informacije.
Večkrat pritisnite å DISPLAY wk, da vklopite izklopite ali spremenite prikaz
nadzornega menija v naslednjem vrstnem redu:
Prikaz nadzornega menija 1 t Prikaz nadzornega menija 2 (pojavi se samo pri
določenih diskih) t Nadzorni meni je izklopljen t Prikaz nadzornega menija 1 t ...
Prikaz nadzornega menija
Prikaz nadzornega menija 1 in 2 kaže različne postavke, odvisno od vrste diska.
Primer: Prikaz nadzornega menija 1 pri predvajanju DVD VIDEA
Currently playing title number
Currently playing chapter number
Total number of titles
Total number of chapters
Control Menu
items
Selected item
Playback status ( Playback,
Pause, Stop, etc.)
Type of disc being played
back
Elapsed playing time
Current setting
Options
Function name of
selected Control
Menu item
Operation message
Se nadaljuje
107
Seznam postavk nadzornega menija
Postavka
Item
Ime postavke,
Vrsta diska,
Funkcija
Item
Name, Relevant
Disc Type,
Function
TITLE/SCENE/TRACK
Izbira
posnetka
predvajanje.
Selectsnaslova,
the title,prizora
scene, ali
or track
to bezaplayed
back.
CHAPTER/INDEX
Izbira poglavja
ali indeksa
Selects
the chapter
or indexuatopredvajanje.
be played back.
TRACK
Selectsposnetka
the trackza
topredvajanje.
be played back.
Izbira
ORIGINAL/PLAY LIST
Izbira
reda predvajanja,
ali vtoizvornem
vrstnem
redu ali po
Selectsvrstenga
the playback
sequence either
the originally
recorded
predvajalnem
sequence or toseznamu.
the playlist created on the disc.
TIME/TEXT
Preverjanje
pretečenega
predvajalnega
časa
in preostalega
Checks
the elapsed
playing
time and the
remaining
time. časa.
Vnos časovne
iskanje
slike
glasbe.searching.
Inputs
the timekode
codezafor
picture
andinmusic
Prikaz tekstovnih
informacije on
DVD
diskovdiscs
in MP3
Displays
the text information
theTEKST
DVD TEXT
and avdio
MP3 audio
posnetkov.
tracks.
PROGRAM
Predvajanje
posnetkov
vrstnem
redu,want.
ki ga programirate.
Plays
back the
track in vthe
order you
SHUFFLE
Predvajanje
posnetkov
naključnem
Plays
back the
track in vrandom
order.vrstnem redu.
REPEAT
Večkratno
diska,the
ponavljanje
celotnega
diskatracks/all
(vsi naslovi/vsi
Plays
back predvajanje
a disc repeatedly,
entire disc
(all titles/all
posnetki/vsi
albumi)oralione
samo
enega nasl./pogl./posn./albuma/datoteke.
albums)
repeatedly
title/chapter/track/album/file
repeatedly.
108
Item
Postavka
Item
Name, Relevant
Disc Type,
Function
Ime postavke,
Vrsta diska,
Funkcija
A/V SYNC
Sets the delay
time med
between
the sound
Nastavitev
zamika
zvokom
in sliko.and display.
PARENTAL CONTROL
Sets
to prohibit
playback
on this system.
Nastavitev
prepovedi
predvajanja
na tem sistemu.
SETUP
QUICK Setup
QUICK
SETUP
(hitro
uporabiteofzathe
izbiro
jezika za
prikaz
Use
QUICK
SETUP
to nastavitev)
choose the language
on-screen
display
na zaslonu
in razmerje
pogleda
and
the aspect
ratio of the
TV. TV-ja.
CUSTOM Setup
In
addition lahko
to thetudi
QUICK
Prilagodite
drugeSETUP setting, you can adjust other
settings.
nastavitve.
RESET
Nastavitve
»SETUP«
vrnejo na
Returns thev settings
in se
“SETUP”
to tovarniške
the defaultnastavitve.
setting.
ALBUM
Selectsalbuma
the album
to be played back.
Izbira
za predvajanje.
FILE
SelectsJPEG
the JPEG
image
file or DivX
video
file datoteke
to be played
back.
Izbira
slikovne
datoteke
ali DivX
video
za predvajanje.
DATE
Prikaz datuma,
čewhen
je bilathe
slika
posneta
digitalnim
fotoaparatom.
Displays
the date
picture
wasztaken
by a digital
camera.
INTERVAL
Specifies the
duration
slides are displayed on the TV
Določitev
časa
prikazafor
slikwhich
na TVthe
zaslonu.
screen.
EFFECT
Izbira
prehoda
pri menjavanju
pri zaporednem
Selectsučinkov
the transition
effects
to be used slik
for changing
slides during a
slide show.
prikazu.
109
Postavka
Item
Ime postavke,
Vrsta diska,
Funkcija
Item
Name, Relevant
Disc Type,
Function
MODE (MP3, JPEG)
Izbira
podatkov:
MP3audio
avdiotrack
posnetka
(AUDIO),
Selectsvrste
the data
type: MP3
(AUDIO),
JPEGJPEG
image file
(IMAGE)datoteke
or both(IMAGE)
(AUTO) toalibeobojega
played (AUTO)
back when
a DATA
slikovne
za playing
predvajanje
pri
CD/DVD.
PODATKOVNIH
CD-jih/DVD-jih.
KEY CONTROL*
Changes
the tonske
key to suit
yourzavocal
Sprememba
lestvice
načinrange.
določanja vašega rezultata.
SCORE MODE*
Izbira nivoja
za točkovanje.
Selects
the level
for scoring mode.
KARAOKE PON*
Enjoys
with ob
a stereo-recorded
by reducing
the sound of
Uživajtekaraoke
v karaokah
stereo glasbi in disc
reduciranem
zvoku
the
vocals.
vokala.
VOCAL SELECT*
Selectsvodilnega
the guidevokala,
vocal recorded
onna
thedisku
Dolby
DigitalDigital
Karaoke
Format
Izbira
posnetega
v Dolby
karaoke
disc (DVD
VIDEO
formatu
(samo
DVDonly).
VIDEO).
GUIDE MELODY*
Turns on
or off the
guidemelodije
melody za
fordisk
Dolby
Digital
Karaoke
Format
Vklop
ali izklop
vodilne
v Dolby
Digital
karaoke
disc.
formatu.
* Ta funkcija je na voljo samo v načinu karaok.
110
Seznam jezikovnih kod
Jeziki so izpisani skladno s standardom ISO 639:1988 (E/F).
Code Language
Code Language
Code Language
Code Language
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Not specified
Se nadaljuje
111
Seznam področnih kod za starševski nadzor
Code Area
Code Area
Code Area
Code Area
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
112
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Denmark
Finland
France
Germany
India
Indonesia
Italy
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United Kingdom
Bluetooth brezžična
tehnologija
Bluetooth brezžična tehnologija je
brezžična tehnologija kratkega dosega
za povezovanje digitalnih naprav, kot so
osebni računalniki in digitalni fotoaparati.
Z Bluetooth brezžično tehnologijo lahko
upravljate enote v oddaljenosti pribl. 10
metrov.
Bluetooth brezžična tehnologija
se običajno uporablja med dvema
napravama, vendar je lahko ena naprava
priključena tudi na več naprav.
Za povezavo ne potrebujete žic kot
pri USB priključitvi in naprav vam ni
treba postaviti drugo nasproti druge
kot pri infrardeči brezžični tehnologiji.
Tehnologijo lahko uporabite, če imate eno
Bluetooth napravo v torbi ali žepu.
Bluetooth brezžična tehnologija je globalni
standard, ki ga podpira na tisoče podjetij.
Ta podjetja izdelujejo izdelke, ki ustrezajo
globalnemu standardu.
Bluetooth verzije in profili, ki imajo
podporo
Profil se nanaša na skupino zmogljivosti
za različne zmogljivosti Bluetooth
izdelkov. Ta sistem podpira naslednje
Bluetooth verzije in profile.
Bluetooth verzija, ki ima podporo:
Bluetooth Standard verzija 2.0
Bluetooth profili, ki imajo podporo:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Učinkoviti komunikacijski doseg
Bluetooth naprave je treba uporabljati v
medsebojni razdalji pribl. 10 m (brez ovir).
Učinkoviti komunikacijski doseg se lahko
skrajša v naslednjih primerih.
– Le je med napravama z Bluetooth
povezavo človek, kovinski predmet ali
druga ovira.
– Na krajih, kjer je nameščen brezžični
LAN.
– V okolici delujočih mikrovalovnih
pečic.
– Na krajih, kjer so drugi
elektromagnetni valovi.
Se nadaljuje
113
Vplivi drugih naprav
Bluetooth naprave in brezžični LAN
(IEEE 802.1 lb/g) uporabljajo isti
frekvenčni pas (2,4 GHz). Le uporabljate
Bluetooth napravo v bližini naprave z
brezžično LAN zmogljivostjo, lahko pride
do interference. To lahko povzroči nižje
hitrosti prenosa podatkov, motnje ali
prepreči zvezo. Če se to zgodi, poskusite
sledeče:
– Poskusite povezati ta sistem in
Bluetooth mobilni telefon ali
Bluetooth napravo, ko ste najmanj 10
m do brezžične LAN opreme.
– Izklopite brezžično LAN opremo,
ko v oddaljenosti do 10 m uporabljate
Bluetooth napravo.
Vplivi na druge naprave
Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem,
lahko interferirajo z delovanjem nekaterih
medicinskih naprav. Ker lahko zaradi tega
pride do napak pri delovanju, ta sistem,
Bluetooth mobilni telefon ali Bluetooth
napravo vedno izklopite na naslednjih
krajih:
– V bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod, kjer so
lahko prisotni vnetljivi plini.
– V bližini avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
114
Opombe
• Ta sistem podpira varnostne funkcije, ki
ustrezajo Bluetooth specifikacijam, kot
sredstvo za zagotavljanje varnosti med
komunikacijo z Bluetooth tehnologijo.
Vendar pa ta varnost morda ni zadostna,
kar je odvisno od nastavitvenih vsebin
in drugih dejavnokov, zato bodite vedno
previdni.
• Sony ne odgovarja za kakršnekoli
poškodbe ali druge izgube, do katerih bi
prišlo zaradi uhajanja informacij med
komunikacijo z Bluetooth tehnologijo.
• Bluetooth komunikacija ni nujno
zagotovljena za vse Bluetooth naprave z
istim profilom kot ta sistem.
• Bluetooth naprave, povezane s tem
sistemom, morajo ustrezati Bluetooth
specifikacijam, ki jih predpisuje
Bluetooth SIG, Inc., in morajo imeti
certifikat o ustreznosti. Kljub temu pa
so lahko primeri, ko je zaradi značilnosti
in specifikacij Bčuetooth naprave
nemogoče vzpostaviti povezavo ali pride
do drugačnih nadzornih metod, prikaza
ali delovanja.
• Pride lahko do motenj ali do prekinitve
avdia, to je odvisno od Bčuetooth
naprave, povezane s tem sistemom,
komunikacijskim okoljem ali pogoji v
okolju.
USB in Bluetooth naprave
za predvajanje
Verificirani Sonyjev USB shranjevalni
medij (z januarja 2007)
Ime izdelka
Ime modela
MICROVAULT USM512EX/1GEX/
2GEX
USB naprave
Za predvajanje na tem sistemu lahko
uporabite naslednje USB naprave. Drugih
USB naprav ne morete uporabiti.
USM128J/256J/512J/
1GJ/2GJ/4GJ/8GJ
USM512X/1GX/2GX/
4GX
Verificirani Sonyjev predvajalnik
digitalne glasbe (z januarja 2007)
USM256H/512H/1GH/
2GH/4GH
Ime izdelka Ime modela
USD2G/4G/5G/8G
Walkman®
NW-E103/E105/E107
NW-E205/E207
NW-E303/E305/E307
NW-E403/E405/E407
NW-E503/E505/E507
NW-E002/E002F/E003/
E003F/E005/E005F
NW-A1000/A1200/A3000
NW-HD5
Najnovejše informacije o združljivih
napravah najdete na spletnih straneh.
ZDA: http://www.sony.com/shelfsupport
Kanada: angleško http://www.sony.
ca/Electronicssupport
francosko http://fr.sony.ca/
Electronicssupport
Evropa: http://sonydigital-link.com/dna
Latinska Amerika: http://www.sony-latin.
com/pa/info
Azija in Oceanija: http://www.css.ap.sony.
com/
NW-S603/S605/S703/
S705/S706
NW-S202/S202F/S203/
S203F
Se nadaljuje
115
Opombe
• Ne uporabljajte drugih USB naprav. Ni
jamstva za delovanje modelov, ki niso
navedeni.
• Delovanje morda ne bo vedno mogoče,
tudi če uporabljate te ZSB naprave.
• Nekaterih od teh USB naprav morda
na nekaterih področjih ne bost mogli
kupiti.
Opombe o Walkmanu
• Na tem sistemu ne morete predvjati
Linear PCM avdia.
• Na tem sistemu ne morete predvajati
ATRAC Lossless avdio formata.
• Na tem sistemu ne morete predvajati
glasbe, posnete neposredno na Walkman
brez pomoči računalnika.
Bluetooth naprave
Najnovejše informacije o združljivih
napravah najdete na spletnih straneh.
ZDA: http://www.sony.com/shelfsupport
Kanada: angleško http://www.sony.
ca/Electronicssupport
francosko http://fr.sony.ca/
Electronicssupport
Evropa: http://sonydigital-link.com/dna
Latinska Amerika: http://www.sony-latin.
com/pa/info
Azija in Oceanija: http://www.css.ap.sony.
com/
116
Glosar
Album
Del glasbe ali sliuk na PODATKOVNEM
CD-ju ali DVD-ju, kjer so MP3 avdio
posnetki, JPEG slikovne datoteke ali DivX
video datoteke.
Poglavje
Pododelek naslova na DVD VIDEU.
Naslov je sestavljen iz več poglavij.
DivX®
Digitalna video tehnologija, ki jo je
izdelal DivX, Inc. Videi, kodirani z DivX
tehnologijo, so med najbolj kakovostnimi
pri relativno najhni velikosti datoteke.
Dolby Digital
Ta zvočni format za kinodvorane je
naprednejši kot Dolby Surround Pro
Logic. V tem formatu prostorski zvočniki
oddajajo stereo zvok z razširjenim
frkvenčnim obsegom, zagotovljen je tudi
poseben nizkotonski kanal za nizke tone.
Ta format se imenuje tudi »5.1«, ker se
nizkotonec šteje kot 0.1 kanala (deluje
samo, kadar je potreben nizkotonski
učinek). Vseh šest kanalov v tem formatu
je posnetih ločeno, da dajeno največjo
ločitev kanalov. Ker se signali obdelujejo
digitalno, pride do manj poslabšanja
signala.
DTS
DVD-RW
Digitalna avdio kompresijska tehnologija,
ki so jo razvili v Digital Theater Systems,
Inc. Ta tehnologija ustreza 5.1 kanalni
prostorskosti. Prostroski kanal je stereo in
pri tem formatu je diskretni nizkotonski
kanal. DTS daje 5.1 diskretnih kanalov
visokokakovostnega digitalnega avdia.
Dobra ločljivost kanalov se doseže z
diskretnim snemanjem in digitalno
obdelavo.
DVD-RW je disk za večkratno snemanje
iste velikosti kot DVD VIDEO. DVD-RW
ima dva različna načina: VR način in
video način. DVD-WR v video načinu
ima isti format kot DVD VIDEO, disk v
VR načinu pa omogoča programiranje ali
urejanje vsebine.
DVD VIDEO
Disk, ki vsebuje do 8 ur gibljivh slik,
čeprav je enako velik kot AVDIO CD.
Podatkovna zmogljivost DVD VIDEA z
eno plastjo in eno stranjo je 7x tolikšna
kot pri AVDIO CD-ju.
Slikovni podatki uporabljajo MPEG2
format, ki je eden od svetovnih standardov
za kompresijsko tehnologijo.
Avdio podatki so posneti v Dolby Digital
in PCM. na razpolago so tudi različne
funkcije, npr. več zorenih kotov, več
jezikov in starševski nadzor.
DVD+RW
DVD+RWE je disk za večkratno snemanje.
Uporablja snemalni format, ki je primerljiv
s formatom DVD VIDEA.
Datoteka
JPEG slikovna datoteka ali DivX video
datoteka, posneta na PODATKOVNEM
CD-ju ali DVD-ju. V eni datoteki je ena
slika ali video.
Se nadaljuje
117
Programska oprema, ki temelji na filmu
ali videu
DVD VIDEE je mogoče klasificirati kot
temelječe na filmu ali videu. Prvi imajo
isto število slik (24 kadrov na sekundo)
kot filmi, drugi pa 30 kadrov (ali 60 poln)
na sekundo.
Prepletni format
Prepletni format je NTSC standardna
metoda za prikaz TV slik po 30 kadrov na
sekundo. Vsak kader se odčita dvakrat,
izmenično sode in lihe številke črt, in sicer
60x na sekundo.
Funkcija več zornih kotov
Na nekaterih DVD VIDEIH so prizori
posneti z več zornih kotov.
Večjezičnba funkcija
Na nekaterih DVD VIDEIH je posnetih
več jezikov za zvok ali podnapise.
118
Starševski nadzor
Funkcija na DVD VIDEU, s katero je
mogoče omejiti ogled glede na starost
uporabnika. Uporabljajo se omejitveni
nivoji, te omejitve pa se razlikujejo od
diska do diska.
Nadzor predvajanja (PBC)
Signali, kodirani na VIDEO CD-jih
(verzija 2.0), za nadzor predvajanja.
Progresivni format
V nasprotju s prepletnim formatom lahko
progresivni format poda 50 -60 kadrov na
sekundo, in sicer z reprodukcijo vseh črt
(525 za NTSC sistem, 625 za PAL).
Področna koda
VIDEO CD
Ta sistem se uporablja za zaščito avtorskih
pravic. Vsaka področna koda je prikazana
na enoti in na ovitku diska. Ta sistem
lahko predvaja samo diske, ki se ujemajo z
njegovo področno kodo.
Kompaktni disk z gobljivimi slikami.
Slikovni podatki uporabljajo format
MPEG1, ki je eden od svetovnih
standardov za digitalno kompresijsko
tehnologijo. Na VIDEO CD-ju je lahko do
74 minut gibljivih slik.
VIDEO CD-ji lahko vsebujejo kompaktne
avdio podatke.
Obstajata 2 verziji VIDEO CD-jev:
• Verzija 1.1: Predvajate lahko samo
gibljive slike in zvoke.
• Verzija 2.0: Predvajate lahko
visokoločljive mirujoče slike in
uporabljate PCB funkcije.
Ta sistem ustreza za obe verziji.
Prizor
Na VIDEO CD-jih s PCB funkcijami so
menijski zaslon, videi in mirujoče slike
razdeljeni na prizpre.
Naslov
Najdaljši del slike ali glasbe na DVD
VIDEU.
Posnetek
Del slike ali glasbe na VIDEO Cd-ju,
CD-ju ali MP3. Album je sestavljen iz več
posnetkov (samo MP3).
119
Abecedno kazalo
Oštevilčenja
16:9 ............................................................58
4:3 LETTER BOX ....................................58
4:3 OUTPUT ............................................58
4:3 PAN SCAN.........................................58
I
INTERVAL .............................................109
A
A/VSYNC ........................................ 50, 109
A2DP .................................................. 63,113
AAC ..................................................... 70,72
ALBUM ..................................................109
Album ................................................29, 116
ATRAC................................................ 70,73
AUDIO ......................................................57
AUDIO DRC ............................................60
AVRCP .................................. 63, 65, 69,113
K
KARAOKE ...............................................75
KAZALO ................................................108
KOT ...........................................................30
B
BARVNI SISTEM (VIDEO CD) ...........58
Baterije.......................................................20
BLUETOOTH OPR ..............64, 65, 68, 69
N
NASLOV ...........................................37, 108
NASTAVITEV JEZIKA.....................25, 57
C
COMPONENT VIDEO OUT.......... 22, 88
CUSTOM PARENTAL CONTROL ...... 51
CUSTOM SETUP ....................................59
Časovnik .................................................... 81
D
DATOTEKA ...........................................109
DIMMER ..................................................83
Diski za uporabo ........................................7
DivX...................................................48, 116
Dolby Digital .......................................... 116
DTS.......................................................... 117
DVD.............................................................7
DVD+RW ............................................ 7, 117
DVD-RW ............................................. 7, 117
H
Hitro naprej...............................................29
Hitro nazaj ................................................29
120
J
JPEG ............................................. 42,44, 46
M
MENI ........................................................57
Mikrofon .............................................75, 76
MODE (MP3, JPEG) ............................ 110
MP3 .............................................................7
O
Odpravljanje težav ....................................89
OSD ...........................................................57
OZADJE ...................................................58
P
PBC Predvajanje .......................................32
PICTURE NAVI.................................41, 45
PIN ............................................................64
PODATKOVNI DVD ................................8
PODNAPISI .............................................57
Področne kode ........................................ 119
POGLAVJE ..................................... 40, 108
PODATKOVNI CD ...................................7
Poslušanje drugih komponent .................88
Poslušanje radia ........................................ 61
POSNETEK............................................108
Povezava .................................64, 65, 67, 68
PREDVAJALNI SEZNAM ............ 39, 108
PRIKAZOVALNIK..................................24
Prikazovalnik na sprednji plošči .............18
Priključitev drugih komponent ................87
PRIZOR ..................................................108
R
Radijske postaje ........................................62
Radio ......................................................... 61
RESET.............................................. 98, 109
S
S VIDEO ...................................................88
SCREEN SAVER .....................................58
SCREEN SETUP .....................................25
SETUP.....................................................109
Seznam jezikovnih kod .......................... 111
SLEEP .................................................27, 81
Sprednja plošča.........................................87
STARŠEVSKI NADZOR ............... 53, 109
T
THEATREE SYNC .................................27
TIME/TEXT ...........................................108
U
UČINEK .......................................... 48, 109
USB............................................................70
V
VIDEO CD .........................................7, 119
W
WMA .................................................. 70, 72
Z
Zadnja plošča ............................................87
121
CMT-DH5BT
Download PDF

advertising