Sony | CMT-V11iP | Sony CMT-V11iP Navodila za uporabo

4-462-381-11 (1) (SI)
Položaj upravljalnih gumbov
Funkcije
Enota (zgornja stran)
Daljinski upravljalnik
Predvajanje plošče CD/MP3
1 Izberite funkcijo CD.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite
gumb CD FUNCTION  ali na enoti pritiskajte
gumb FUNCTION .
Osebni zvočni sistem
SI
2 Odprite vrata za CD.
Največje število:
map je 255* (vključno s korensko mapo),
datotek MP3 je 512,
datotek MP3 v posamezni mapi je 512,
podrejenih map (drevesna struktura datotek) je 9.
Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/
zapisovanje MP3 ter s snemalnimi napravami ali mediji ni
zagotovljena. Pri uporabi nezdružljivih plošč MP3 se lahko pojavi
šum, predvajanje zvoka je lahko moteno ali pa predvajanje sploh ni
mogoče.
* Vključno z mapami brez datotek MP3 ali drugih datotek. Število
map, ki jih sistem lahko prepozna, je lahko manjše od dejanskega
števila map, odvisno od strukture map.
Na enoti pritisnite  (odpiranje/zapiranje) .
 (odpiranje/zapiranje) 
Navodila za uporabo
 Zaslon
Ko vklopite sistem, se na zaslonu prikaže stanje nastavitev.
Ko sistem preklopi v stanje pripravljenosti, stanje nastavitev ni več prikazano na zaslonu.
Ustvarjanje lastnega programa
(programirano predvajanje)
1 Izberite funkcijo CD.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite
gumb CD FUNCTION  ali na enoti pritiskajte
gumb FUNCTION .
Enota (sprednja stran)
2 Izberite način predvajanja.
Tipalo za signal daljinskega upravljalnika
©2013 Sony Corporation
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte gumb
PLAY MODE , dokler se ne prikaže »PGM«.
Indikator daljinskega upravljalnika
3 Izberite mapo (samo plošče MP3).
CMT-V11iP
Želeno mapo izberete tako, da pritiskate
+/ .
gumb
3 Vstavite ploščo.
Vrata za CD
(ležišče za CD)
Samo za Evropo
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara in prezračevalnih rež
naprave ne prekrivajte s predmeti, kot so časopisi, prti,
zavese ipd. Na napravo ne postavljajte virov odprtega
ognja, na primer prižganih sveč.
Nevarnost požara ali električnega udara zmanjšate tako,
da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom
in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni vtič omrežnega napajalnika uporablja
za izklop omrežnega napajalnika iz napajalnega omrežja,
ga priključite v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje, ga takoj iztaknite
iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Če je omrežni napajalnik priključen v električno vtičnico,
je povezan z napajalnim omrežjem, tudi če je glavna
enota izklopljena.
Oznaka izdelka je nameščena na spodnji zunanji strani
glavne enote in na omrežnem napajalniku.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča
nevarnost poškodb na očeh.
Ta naprava ima oznako
CLASS 1 LASER.
Ta oznaka je nameščena
na spodnji zunanji strani
glavne enote.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije zadevajo le opremo, prodano
v državah, v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali
pa je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja
glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje
Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika,
družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. Vprašanja glede servisa ali
garancije pošljite na naslove, ki so navedeni v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Za uporabnike v Evropi in Avstraliji
Odstranjevanje izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da
izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Če želite več informacij
o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Naprava, za katero veljajo zgornja določila: daljinski
upravljalnik
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da
baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje
trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno
ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu
njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
V tem priročniku je opisano predvsem upravljanje
sistema z daljinskim upravljalnikom, vendar iste
upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi na enoti
z istimi ali podobnimi imeni.
Z dvema prstoma pritisnite sredinski del plošče,
da se zaskoči v ustrezen položaj.
Ploščo vstavite tako,
da je stran z oznako
obrnjena naprej.
Izbrana številka
Skupni čas predvajanja
skladbe ali datoteke
Skupni čas predvajanja za vse programirane skladbe
ali datoteke, vključno z izbrano skladbo ali datoteko,
je prikazan na desni strani zaslona.
Odstranite pokrov prostora za baterije ter vstavite
priloženi bateriji R6 (AA) s stranjo  najprej, tako
da se poli baterij ujemajo, kot prikazuje spodnja slika.
Sveti rumeno, ko prejme signal iz daljinskega upravljalnika.
Pritiskajte / , dokler se ne prikaže želena
številka skladbe ali datoteke.
5 Programirajte izbrano skladbo ali datoteko.
, da vnesete izbrano skladbo
Pritisnite
ali datoteko.
Ko skupni čas predvajanja za CD doseže 100 minut
ali ko programirate datoteke MP3, se prikaže »--.--«.
4 Zaprite vrata za CD.
Opombe glede uporabe daljinskega upravljalnika
Pri običajni uporabi se baterije izrabijo po približno 6 mesecih.
Ne vstavljate skupaj starih in novih baterij ali baterij različnih vrst.
Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite baterije, da preprečite razlitje baterij in korozijo.
Na enoti pritisnite  (odpiranje/zapiranje) .
Prikaže se »READING«.
5 Zaženite predvajanje.
Pritisnite gumb   na daljinskem upravljalniku
ali gumb   na enoti.
Odstranjevanje plošče
Na enoti pritisnite gumb  (odpiranje/zapiranje) 
in odstranite ploščo, tako da privzdignete rob plošče
ter z enim prstom pritisnete ob os.
Opombe
Uvod
Priključitev naprave iPhone/iPod
Priključite napravo iPod/iPhone na vrata
(USB) 
s kablom USB, ki ste ga dobili skupaj z napravo
iPod/iPhone.
Opombe o ploščah DualDisc
DualDisc je dvostranska plošča, na kateri so združene
posnete DVD-vsebine na eni strani in digitalne zvočne
vsebine na drugi. Ker stran z zvočnimi vsebinami
ni izdelana v skladu s standardom Compact Disc (CD),
ta izdelek teh vsebin morda ne bo mogel predvajati.
Nastavitev ure
1 Pritisnite  , da vklopite sistem.
2 Z gumbom TIMER MENU  izberite način
Glasbene plošče, kodirane s tehnologijami
za zaščito avtorskih pravic
za nastavitev ure.
Ta izdelek je namenjen predvajanju diskov, ki so
izdelani v skladu s standardom Compact Disc (CD).
V zadnjem času nekatere založniške hiše izdane glasbene
diske kodirajo s tehnologijami za zaščito avtorskih
pravic. Nekatere od teh plošč niso izdelane v skladu
s standardom Compact Disc (CD) in jih ta izdelek
ne more predvajati.
3
Če utripa možnost »PLAY SET«, pritiskajte
gumba / , da izberete »CLOCK«, in nato
(vnos) .
pritisnite
Pritiskajte / , da nastavite uro, in nato
(vnos) .
pritisnite
4 Z enakim postopkom nastavite minute.
Opomba
Če izklopite napajalni kabel ali če pride do izpada elektrike,
se nastavitve ure ponastavijo.
Opombe glede licenc in blagovnih znamk
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch
so blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene
v ZDA in drugih državah.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine podjetja Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega
izdelka ni dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali
njegove pooblaščene podružnice.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne
znamke so last svojih lastnikov. Oznaki in v tem
priročniku nista posebej navedeni.
Prikaz ure, ko je sistem izklopljen
Pritisnite gumb DISPLAY . Ura se prikaže
za približno 8 sekund.
Sistem samodejno zapre vrata za CD , če se nekaj minut
ne zgodi nič, ko so vrata za CD odprta.
Ne vstavljajte diskov z neobičajno obliko (na primer z obliko
srca, kvadrata ali zvezde). Disk lahko pade v sistem in povzroči
nepopravljivo škodo.
Če pritisnete / , ko so vrata za CD odprta, jih sistem
samodejno zapre.
Ne uporabljajte plošče z lepilnim trakom, pečati ali pasto, ker lahko
povzroči nepravilno delovanje enote.
Pri odstranjevanju plošče se je dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte
se površine.
Ostale funkcije
Namen
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Zaustavitev
predvajanja
Izbiranje mape
na plošči MP3
Izbiranje skladbe
ali datoteke
Iskanje točke
v skladbi ali
datoteki
Izbiranje
ponavljajočega se
predvajanja
Odstranjevanje
plošče
Pritisnite
  (ali   na enoti).
Predvajanje nadaljujete tako,
da znova pritisnete gumb.
 .
+/ .
/ // .
Med predvajanjem pridržite gumb
/  (ali / 
na enoti) in ga spustite na želeni točki.
Pritiskajte gumb REPEAT ,
dokler se ne prikaže » « ali » 1«.
  na enoti.
Spreminjanje načina predvajanja
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte gumb
PLAY MODE . Izberete lahko način običajnega
predvajanja (»Normal« ali »FLDR« za vse datoteke MP3
v mapi na plošči), naključnega predvajanja (»SHUF«
ali »FLDR SHUF*« za naključno predvajanje iz map)
ali programiranega predvajanja (»PGM«).
™ ®
 V omrežni napajalnik
 Okvirna antena AM
 Glavna antena FM (izvlecite jo vodoravno)
 Napajanje (DC IN 9,5 V)
 Anteni
1 Priključite omrežni napajalnik na enoto.
2 Omrežni napajalnik priključite v električno vtičnico.
Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober
sprejem, in nastavite anteno AM.
Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka,
postavite anteno stran od napajalnega kabla.
 Priključek AUDIO IN
Priključite zunanjo zvočno komponento.
postopek od 1. do 4. koraka.
Prednastavite lahko do 20 postaj FM in 10 postaj AM.
Iskanje prednastavljene radijske postaje
Če ste registrirali radijsko postajo za prednastavljeno
številko od 1 do 6, postajo izberete tako, da pritisnete
številko TUNER MEMORY NUMBER (od 1 do 6) ,
ko je funkcija sistema nastavljena na FM ali AM.
Če ste radijsko postajo registrirali na prednastavljeno
številko 7 ali več, pritiskajte gumb TUNING MODE ,
dokler se na zaslonu ne prikaže »PRESET«, in nato
pritiskajte +/ , da izberete želeno prednastavljeno
številko.
Predvajanje datoteke v napravi USB
Oblika zvočnega zapisa, ki jo lahko predvajate s tem
sistemom, je MP3/WMA*.
* S tem sistemom ni mogoče predvajati datotek z zaščito avtorskih
pravic DRM (Digital Rights Management) ali datotek, ki ste jih
prenesli iz spletne glasbene trgovine. Ob poskusu predvajanja
tovrstne datoteke sistem predvaja naslednjo nezaščiteno zvočno
datoteko.
Če želite več informacij o združljivih napravah USB,
obiščite spodnja spletna mesta.
Za uporabnike v Evropi:
<http://support.sony-europe.com/>
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Za uporabnike v Aziji in drugih državah/regijah:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Izberite funkcijo USB.
Uporaba daljinskega upravljalnika
 Indikator daljinskega upravljalnika
4 Izberite poljubno skladbo ali datoteko.
5 Ostale radijske postaje registrirate tako, da ponovite
* Pri predvajanju (zvočne) plošče CD-DA ima način FLDR (SHUF)
isto funkcijo kot običajni način predvajanja (SHUF).
6 Ponovite korake 3 do 5, da programirate dodatne
skladbe ali datoteke (do skupno 25 skladb/datotek).
7 Če želite predvajati programirane skladbe
ali datoteke, pritisnite   (ali   na enoti).
Program je na voljo, dokler ne odstranite plošče
iz ležišča za ploščo  ali odklopite napajalnega kabla.
Če želite program predvajati še enkrat, pritisnite  
(ali   na enoti).
Preklic programiranega predvajanja
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte gumb
PLAY MODE , dokler »PGM« ne izgine z zaslona.
Brisanje zadnje skladbe ali datoteke v
programu
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisnite CLEAR .
Poslušanje radia
1 Izberite funkcijo TUNER.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite
gumb TUNER FM/AM FUNCTION  ali na enoti
pritiskajte gumb FUNCTION .
2 Poiščite postaje.
Samodejno iskanje postaj
Pritiskajte gumb TUNING MODE , dokler
se ne prikaže možnost »AUTO« in nato pritisnite +/ .
Iskanje se samodejno zaustavi, ko sistem najde
postajo in na zaslonu zasvetita oznaki »TUNED«
in »STEREO« (samo za stereo programe).
Če oznaka »TUNED« ne zasveti in se iskanje postaje
ne zaustavi, pritisnite gumb  , da zaustavite iskanje,
in postajo poiščite ročno (kot je opisano spodaj).
Če izberete postajo, ki podpira storitve RDS (samo
evropski modeli), se z oddajanimi signali posredujejo
tudi informacije o imenu storitve ali postaje.
Ročno iskanje postaj
Pritiskajte gumb TUNING MODE , dokler
se ne prikaže možnost »MANUAL«, in nato pritiskajte
gumb +/ , da poiščete želeno postajo.
Nasvet
Če želite zmanjšati statični šum pri slabem sprejemu postaje FM,
izklopite stereo sprejem, tako da pritiskate FM MODE , dokler
se na zaslonu ne prikaže »MONO«.
Prednastavitev radijskih postaj
1 Poiščite želeno postajo.
2 Pritisnite gumb TUNER MEMORY , da izberete
način za shranjevanje postaj.
Prednastavljena številka
» « prikazuje ponavljanje vseh skladb ali datotek, dokler
ne zaustavite predvajanja.
» 1« prikazuje ponavljanje posamezne skladbe ali datoteke,
dokler ne zaustavite predvajanja.
Na ploščo z datotekami MP3 ne shranjujte skladb ali datotek drugih
vrst ali nepotrebnih map.
Mape brez datotek MP3 ne bodo vključene.
Sistem lahko predvaja le datoteke MP3 s pripono ».mp3«.
Če ima ime datoteke pripono ».mp3«, vendar je datoteka drugačne
vrste, se lahko pri predvajanju datoteke ustvari glasen šum, ki lahko
povzroči okvaro sistema.
(USB) .
Pritisnite gumb   na daljinskem upravljalniku ali
gumb   na enoti.
Ostale funkcije
Namen
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite
  (ali   na enoti).
Predvajanje nadaljujete tako, da
znova pritisnete gumb.
 . Če želite nadaljevati
predvajanje, pritisnite  * (ali
  na enoti). Če želite preklicati
nadaljevanje predvajanja, znova
pritisnite  .
Izbiranje mape
Pritiskajte
+/ .
/ // .
Med predvajanjem pridržite
gumb /  ali / 
(ali /  na enoti) in ga
spustite na želeni točki.
Pritiskajte gumb REPEAT , dokler
se ne prikaže » « ali » 1«.
Izbiranje datoteke
Iskanje točke
v datoteki
Izbiranje
ponavljajočega
se predvajanja
Spreminjanje načina predvajanja
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte gumb
PLAY MODE . Izberete lahko način običajnega
predvajanja (zaporedno predvajanje vseh datotek
v napravi USB), predvajanja map (»FLDR« za vse
datoteke v izbrani mapi v napravi USB), naključnega
predvajanja (»SHUF« ali »FLDR SHUF« za naključno
predvajanje po mapah) ali programiranega predvajanja
(»PGM«).
Opombe o načinu naključnega predvajanja
Če je način naključnega predvajanja nastavljen na »SHUF«, sistem
naključno predvaja vse zvočne datoteke v napravi USB. Če izberete
način naključnega predvajanja »FLDR SHUF«, sistem naključno
predvaja vse zvočne datoteke v izbrani mapi.
Ko sistem izklopite, se izbrani način naključnega predvajanja
(»SHUF« ali »FLDR SHUF«) izbriše in način predvajanja se povrne
v običajni način (»FLDR«).
Opombe glede ponavljajočega se predvajanja
Opombe glede ponavljajočega se predvajanja
Opombe o predvajanju plošč MP3
2 Napravo USB priključite v vrata
3 Zaženite predvajanje.
* Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA bo sistem morda
nadaljeval predvajanje na drugi točki.
Opombe o načinu naključnega predvajanja
Če izberete način naključnega predvajanja »SHUF«, sistem
naključno predvaja vse skladbe ali datoteke na plošči. Če izberete
način naključnega predvajanja »FLDR SHUF«, sistem naključno
predvaja vse skladbe ali datoteke v izbrani mapi.
Ko sistem izklopite, se izbrani način naključnega predvajanja
(»SHUF« ali »FLDR SHUF«) izbriše in način predvajanja se povrne
v običajni način (»FLDR«).
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb USB
FUNCTION  ali na enoti pritiskajte gumb
FUNCTION .
3 Pritiskajte +/  ali /// , da izberete
želeno prednastavljeno številko.
Če je izbrani prednastavljeni številki že določena
postaja, bo to postajo nadomestila nova postaja.
4 Pritisnite gumb
, da registrirate postajo.
Če v običajnem načinu predvajanja izberete možnost » «,
se vse zvočne datoteke v napravi USB predvajajo,
dokler ne zaustavite predvajanja. Če v načinu predvajanja map
izberete možnost » «, se vse zvočne datoteke v izbrani mapi
predvajajo, dokler ne zaustavite predvajanja.
Če izberete » 1«, sistem ponavlja predvajanje izbrane datoteke,
dokler ne zaustavite predvajanja.
Opombe
Vrstni red predvajanja v sistemu se lahko razlikuje od vrstnega
reda predvajanja v digitalnem predvajalniku glasbe.
Preden odstranite napravo USB, izklopite sistem. Če napravo
USB odstranite, ko je sistem vklopljen, se lahko podatki
na njej poškodujejo.
Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo USB, za priključitev
uporabite kabel USB, ki je priložen napravi USB. Več informacij
o načinih upravljanja je na voljo v priročniku za uporabo,
priloženemu napravi USB, ki jo želite priključiti.
Sporočilo »READING« se morda pojavi šele čez nekaj časa,
odvisno od vrste povezane naprave USB.
Sistem ne podpira zvezdišča USB. Naprave USB ne povezujte
prek zvezdišča USB.
Če je naprava USB povezana s sistemom, ta prebere vse datoteke
v napravi USB. Če je v napravi USB večje število map ali datotek,
lahko branje vsebin v napravi USB traja dalj časa.
Pri nekaterih povezanih napravah USB lahko po izvedbi funkcije
pride do zakasnitve, preden jo izvede ta sistem.
Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/
zapisovanje ni zagotovljena. Če so bile zvočne datoteke v napravi
USB prvotno šifrirane z nezdružljivo programsko opremo, bodo
te datoteke morda povzročale šum ali prekinjen zvok ali se sploh
ne bodo predvajale.
Sistem ne more predvajati zvočnih datotek iz naprave USB
v naslednjih primerih:
če je skupno število zvočnih datotek v posamezni mapi večje od 999,
če je skupno število zvočnih datotek v napravi USB večje od 3.000,
če je skupno število map v napravi USB večje od 1.000 (vključno
z mapo »ROOT« in praznimi mapami).
Število se lahko razlikuje glede na strukturo datotek in map.
V napravo USB z zvočnimi datotekami ne shranjujte drugih vrst
datotek ali nepotrebnih map.
Sistem lahko predvaja samo do globine 9 map (vključno z mapo »ROOT«).
Sistem morda ne podpira nekaterih funkcij priključene naprave USB.
Mape brez zvočnih datotek ne bodo vključene.
S tem sistemom lahko poslušate naslednje oblike zvočnega zapisa:
MP3: pripona ».mp3«
WMA: pripona ».wma«
Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar je datoteka
drugačne vrste, lahko sistem predvaja šum ali ne deluje pravilno.
Uporaba sistema kot polnilnik baterij
Ko je sistem vklopljen, ga lahko uporabite kot polnilnik
baterij za naprave USB, ki imajo akumulatorsko funkcijo.
Polnjenje se začne, ko je naprava USB povezana z vrati
(USB) . Na zaslonu naprave USB se prikaže stanje
polnjenja. Več informacij najdete v navodilih za uporabo
naprave USB.
Uporaba dodatnih zvočnih
komponent
1 Pripravite zvočni vir.
Dodatne zvočne komponente s pomočjo zvočnega
analognega kabla (ni priložen) priključite v priključek
na enoti AUDIO IN .
2 Zmanjšajte glasnost.
Pritisnite gumb VOLUME  .
3 Izberite funkcijo AUDIO IN.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb AUDIO
IN FUNCTION  ali na enoti pritiskajte gumb
FUNCTION .
4 Zaženite predvajanje.
Zaženite predvajanje povezane komponente
in prilagodite glasnost.
Opomba
Sistem bo morda samodejno preklopil v način pripravljenosti,
če je glasnost povezane komponente prenizka. Ustrezno nastavite
glasnost komponente. Glejte razdelek »Izklop funkcije samodejnega
načina pripravljenosti«.
Prilagajanje zvoka
Namen
Prilagoditev
glasnosti
Ustvarjanje bolj
dinamičnega
zvoka
Nastavitev
zvočnega učinka
Pritisnite
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
Pritiskajte SOUND EFFECT ,
dokler se ne prikaže želeni zvočni
učinek.
Vsakič, ko pritisnete ta gumb,
se zvočni učinki prikažejo v tem
zaporedju: »ROCK«  »POP« 
»JAZZ«  »FLAT«.
Odstranite napravo USB.
Naprave USB ni mogoče polniti, ko je sistem izklopljen.
Predvajanje vsebin v napravi
iPhone/iPod
1 Priključite kabel USB, ki ste ga dobili skupaj
z napravo iPod/iPhone, v vrata
(USB)  na enoti.
2 Izberite funkcijo USB.
Spreminjanje zaslonskega prikaza
Namen
Sprememba
podatkov na
zaslonu1)
Sprememba
načina zaslonskega
prikaza
(glejte spodaj)
1)
Na daljinskem upravljalniku pritisnite
gumb USB FUNCTION  ali na enoti pritiskajte
gumb FUNCTION .
3 Predvajanje začnite, ko se na zaslonu prikaže »iPod«.
Pritisnite gumb   na daljinskem upravljalniku
ali gumb   na enoti.
Pomikanje
navzgor/navzdol
v meniju naprave
iPod
Vrnitev v prejšnji
meni
Pritisnite
 /  (ali   na enoti).

/ . Pritisnite in zadržite
gumb, če se želite hitro pomakniti
naprej ali nazaj.
Med predvajanjem pridržite gumb
/  in ga spustite na želeni
točki.
/  .
/ .
RETURN /  .
Uporaba sistema kot polnilnik baterij
Ko je sistem vklopljen, ga lahko uporabite kot polnilnik
baterij za napravo iPod/iPhone.
Če želite preveriti, ali napajanje deluje, si oglejte
ikono baterije na zaslonu naprave iPod/iPhone.
Seznam modelov naprave iPod/iPhone, združljivih
s tem sistemom, najdete v razdelku iPod/iPhone
v specifikacijah.
Zaustavitev polnjenja naprave iPod/iPhone
Odstranite priključeno napravo iPod/iPhone z enote.
Opombe
Zmogljivost sistema se lahko razlikuje, kar je odvisno
od specifikacije vaše naprave iPod/iPhone.
Ko je naprava iPod/iPhone povezana z napravo prek vrat USB,
se najprej prikaže »CONNECT« in nato »iPod«.
Sistema ne prenašajte, kadar je nanj priključena
naprava iPod/iPhone. To bi lahko povzročilo okvaro.
Pri priključitvi ali izključitvi naprave iPod/iPhone z eno roko primite
sistem in pazite, da pomotoma ne pritisnete upravljalnih gumbov
na napravi iPod/iPhone.
Več informacij o uporabi naprave iPhone/iPod najdete v navodilih
za uporabo naprave iPhone/iPod.
Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali okvaro
podatkov, shranjenih v napravi iPod/iPhone, če jo uporabljate
s tem sistemom.
Pritisnite
Pritiskajte DISPLAY , ko je sistem
vklopljen.
Pritiskajte DISPLAY , ko je sistem
izklopljen.
Lahko si ogledate na primer podatke o vsebini plošče CD/MP3
ali naprave USB, kot so:
Odštevalnik časa za izklop sistema
Omogoča, da lahko zaspite ob glasbi. Ta funkcija deluje
tudi, če ura sistema ni nastavljena.
Pritiskajte gumb SLEEP .
Z vsakim pritiskom gumba SLEEP  se nastavitev
poveča za 10 minut (najnižja nastavitev je 10 minut
in najvišja 90 minut).
Če želite preklicati izklopni časovnik, izberite »OFF«.
Časovnik za predvajanje:
Omogoča, da se zbudite ob glasbi s CD-ja,
postaje FM/AM oz. naprave USB ali iPod/iPhone
ob prednastavljenem času. Preverite, ali ste pred
tem nastavili uro.
1 Pripravite zvočni vir.
Pripravite zvočni vir in pritisnite gumb VOLUME +/ ,
da nastavite glasnost. Za zvočni vir lahko nastavite
funkcijo CD, USB (tudi iPod/iPhone), FM ali AM.
Če želite zagnati predvajanje izbrane skladbe s CD-ja,
zvočne datoteke ali radijske postaje, ustvarite svoj
program.
2 Izberite način za nastavitev časovnika.
Pritisnite gumb TIMER MENU .
3 Nastavite časovnik za predvajanje.
Pritiskajte / , da izberete »PLAY SET«,
.
in nato pritisnite
4 Nastavite čas začetka predvajanja.
Pritiskajte / , da nastavite uro, in nato
. Minute nastavite tako,
pritisnite
da upoštevate zgornja navodila.
5 Nastavite čas zaustavitve predvajanja,
tako da upoštevate navodila v 4. koraku.
6 Izberite zvočni vir.
7 Izklopite sistem.
Pritisnite gumb  . Sistem se samodejno
vklopi ob prednastavljenem času.
Če je sistem ob prednastavljenem času
vklopljen, se časovnik za predvajanje ne vključi.
V času od vklopa sistema do začetka predvajanja
ne upravljajte sistema.
Če je zvočni vir za časovnik nastavljen na postajo
FM/AM, se sistem samodejno vklopi 15 sekund pred
prednastavljenim časom. Če je zvočni vir nastavljen
na CD/USB, se sistem samodejno vklopi 30 sekund
pred prednastavljenim časom.
Plošča CD-DA
Preverjanje nastavitve
preostali čas predvajanja skladbe,
skupni preostali čas predvajanja.
1 Pritisnite gumb TIMER MENU .
2 Pritiskajte gumba / , da izberete »SELECT«,
Plošča MP3/naprava USB
ime skladbe ali datoteke (»
ime izvajalca (» «),
naslov albuma (»
«).
Upravljanje naprave iPod/iPhone
Namen
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Začasna
zaustavitev
Izbira skladbe
ali poglavja zvočne
knjige/poddaje
Iskanje točke
v skladbi ali
poglavju zvočne
knjige/poddaje
Izbira elementa
Sistem omogoča uporabo dveh časovnikov.
Če uporabljate oba časovnika, ima prednost izklopni
časovnik.
Pritiskajte / , dokler se ne prikaže izbrani zvočni
.
vir, in nato pritisnite
Prenehanje polnjenja naprave USB
Opomba glede polnjenja naprave USB
Uporaba časovnikov
«),
Izbirate lahko med spodnjimi načini zaslonskega prikaza.
Način
zaslonskega
prikaza
Način varčevanja
z energijo1)
Ura2)
Ko je sistem izklopljen
Zaslon je izklopljen in sistem varčuje
z energijo. Časovnik in ura sistema
ostaneta dejavna.
Prikaže se ura.
1)
Ure v načinu varčevanja z energijo ni mogoče nastaviti.
2)
Prikaz ure po 8 sekundah samodejno preklopi v način varčevanja
z energijo.
Opombe o podatkih na zaslonu
Ko informacije vključujejo dvobajtne znake, vsak dvobajtni znak
zavzame 2 bajta
Znaki, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot »_«
Podatki, ki niso prikazani:
skupni čas predvajanja za disk MP3 in napravo USB,
skupni preostali čas predvajanja za disk MP3 in napravo USB,
preostali čas predvajanja za datoteko MP3 na disku MP3
ali datoteko MP3/WMA v napravi USB.
Podatki, ki niso pravilno prikazani:
pretečeni čas predvajanja za datoteko MP3 s spremenljivo bitno
hitrostjo (VBR),
imena map in datotek, ki niso v razširitveni obliki zapisa ISO9660
Level 1, Level 2 ali Joliet.
Prikazani podatki:
skupni čas predvajanja za disk CD-DA (razen ko je izbran način
PGM in je predvajalnik zaustavljen),
preostali čas predvajanja skladbe na disku CD-DA,
preostali čas predvajanja za disk CD-DA (samo, kadar
je med predvajanjem izbran običajni način predvajanja),
podatki o oznaki ID3 za datoteke MP3, kadar se uporabljajo
oznake ID3 različice 1 in 2 (če se za isto datoteko MP3 uporabljata
obe različici, ima prednost prikaz podatkov o oznaki ID3
različice 2),
do 64 znakov za oznako ID3, pri čemer so dovoljeni velike
črke (od A do Z), male črke (a do z) (male črke bodo
prikazane kot velike črke), številke (od 0 do 9) in simboli
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `).
in nato pritisnite gumb
.
3 Pritiskajte gumba / , da izberete »PLAY SEL«,
in nato pritisnite
.
Preklic časovnika
Ponavljajte zgornji postopek, dokler se v 3. koraku
.
ne prikaže možnost »OFF«, in nato pritisnite
Spreminjanje nastavitve
Ponovite postopek od 1. koraka naprej.
Opombe
Če za zvočni vir pri nastavitvi časovnika izberete napravo
USB, v kateri je več datotek in map, je predvajanje zaradi
obdelave pri branju podatkov nekoliko zakasnjeno v primerjavi
s prednastavljenim časom časovnika.
Če je zvočni vir za časovnik za predvajanje nastavljen na postajo
FM/AM, ki ste jo nastavili s samodejnim ali ročnim iskanjem postaj,
in po nastavitvi časovnika za predvajanje zamenjate radijsko postajo,
se bo spremenila tudi nastavitev radijske postaje za časovnik.
Če je zvočni vir za časovnik za predvajanje nastavljen na postajo
FM/AM z registrirano prednastavljeno postajo, se nastavitev radijske
postaje za časovnik ne spremeni. Tudi če zamenjate radijsko postajo,
potem ko nastavite časovnik za predvajanje, se nastavitev radijske
postaje za časovnik za predvajanje ne bo spremenila.
Opombe glede uporabnikov naprave iPhone/iPod
Če želite uporabiti časovnik za predvajanje, se vsebine iz naprave
iPod/iPhone ne smejo predvajati.
Časovnik se glede na stanje priključene naprave iPhone/iPod morda
ne bo vključil.
Nasvet
Časovnik za predvajanje ostane nastavljen, dokler ga ne prekličete
ročno in dokončate nastavitev ure.
Odpravljanje težav
1 Preverite, ali je napajalni kabel dobro priklopljen.
2 Poiščite svojo težavo na spodnjem kontrolnem
seznamu in izvedite navedeni ukrep za odpravljanje
težave.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na najbližjega
prodajalca Sony.
Splošno
Sistem se ne vklopi.
Sliši se šum, predvajanje zvoka se prekinja ali
je popačeno.
Radio
 Uporabljate nepodprto vrsto naprave USB. Oglejte
si informacije o združljivih napravah USB na spodnjih
spletnih mestih.
 Izklopite sistem in znova priključite napravo USB,
nato sistem znova vklopite.
 Zvočni podatki vključujejo šum oziroma so popačeni.
Med prenosom je lahko v datoteko vstopil šum.
Izbrišite datoteko in jo prenesite še enkrat.
 Pri šifriranju zvočnih datotek je bila uporabljena nizka
bitna hitrost. V napravo USB pošljite zvočne datoteke,
šifrirane z višjo bitno hitrostjo.
Sliši se glasno šumenje/brnenje ali sistem
ne sprejema signalov radijskih postaj.
(Na zaslonu sprejemnika začne utripati oznaka
TUNED ali STEREO.)
 Ali je napajalni kabel pravilno priključen?
Na zaslonu je dalj časa prikazano »READING«
ali traja dolgo, da se predvajanje začne.
Sistem nepričakovano preklopi v stanje
pripravljenosti.
 Postopek branja lahko traja dalj časa v naslednjih
primerih:
 v napravi USB je večje število map ali datotek,
 datotečna struktura je zelo zapletena,
 pomnilnik je zelo velik,
 notranji pomnilnik je fragmentiran.
 To ne pomeni, da gre za okvaro. Če sistema ne
uporabljate približno 30 minut ali če ni izhoda
zvočnega signala, sistem samodejno preklopi v način
pripravljenosti. Glejte razdelek »Izklop funkcije
samodejnega načina pripravljenosti«.
Nastavitev ure ali časovnika za predvajanje
se nepričakovano prekliče.
 Če se v roku približno ene minute ne izvede noben
postopek, se nastavitev ure ali odštevalnika časa
za predvajanje samodejno prekliče. Znova izvedite
postopek od začetka.
Zvok se ne predvaja.
 Pritisnite gumb VOLUME + , da povečate glasnost.
 Preverite, ali so dodatne zvočne komponente pravilno
povezane.
 Preverite, ali je funkcija nastavljena na AUDIO IN.
 Ali je pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema
oviran?
 Izbrana postaja je morda začasno zaustavila oddajanje
signala.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
 Premaknite sistem stran od virov šuma.
 Priklopite napajalni kabel sistema v drugo električno
vtičnico.
 Namestite filter za šum (ni priložen) na napajalni kabel.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
 Odstranite morebitne predmete med daljinskim
upravljalnikom in senzorjem  na enoti ter postavite
enoto stran od virov fluorescentne svetlobe.
 Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju
na sistemu .
 Približajte daljinski upravljalnik sistemu.
Plošča CD/MP3
Zvok se med predvajanjem prekinja ali plošče
ni mogoče predvajati.
 Očistite ploščo in jo poskusite znova predvajati.
 Postavite sistem stran od vira tresljajev (na primer
na vrh stabilnega stojala).
Sistem ne začne predvajati prvega posnetka.
 Preklopite v način običajnega predvajanja,
tako da pritiskate gumb PLAY MODE , dokler
možnosti »PGM« in »SHUF« ne izgineta z zaslona.
Predvajanje se začne pozneje kot običajno.
 Plošče, ki jih lahko sistem začne predvajati
z zakasnitvijo:
 disk, posnet z zapleteno drevesno strukturo,
 plošča z velikim številom map.
Nepravilen prikaz.
 Podatki, shranjeni na disku CD-DA ali MP3, so morda
poškodovani. Ponovite prenos.
 Sistem lahko prikaže naslednje kode znakov:
 velike črke (od A do Z),
 male črke (od a do z) (male črke bodo prikazane
kot velike črke),
 številke (od 0 do 9),
 simbole (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Drugi znaki so prikazani kot »_«.
Naprava USB
Ali uporabljate podprto vrsto naprave USB?
 Če priključite nepodprto vrsto naprave USB, lahko
nastanejo spodaj navedene težave. Preverite informacije
o združljivih napravah USB na spletnih mestih z naslovi
URL, ki so navedeni v razdelku »Predvajanje datoteke
v napravi USB«.
 Sistem ne prepozna naprave USB
 Ta sistem ne prikazuje imen datotek ali map
 Predvajanje ni mogoče
 Zvok se prekinja
 Sliši se šum
 Zvok je popačen
Zvok se ne predvaja.
 Naprava USB ni pravilno priključena. Izklopite sistem
in znova povežite napravo USB.
Nepravilen prikaz.
 Podatki, shranjeni v napravi USB, so morda
poškodovani. Ponovite prenos.
 Sistem lahko prikaže naslednje kode znakov:
 velike črke (od A do Z),
 male črke (od a do z) (male črke bodo prikazane
kot velike črke),
 številke (od 0 do 9),
 simbole (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Drugi znaki so prikazani kot »_«.
Sistem ne prepozna naprave USB.
 Izklopite sistem in znova priključite napravo USB, nato
sistem znova vklopite.
 Oglejte si informacije o združljivih napravah USB
na spodnjih spletnih mestih.
 Naprava USB ne deluje pravilno. Informacije o tem,
kako odpraviti to težavo, so na voljo v navodilih
za uporabo, ki so bila priložena napravi USB.
Predvajanje se ne začne.
 Izklopite sistem in znova priključite napravo USB,
nato sistem znova vklopite.
 Oglejte si informacije o združljivih napravah USB
na spodnjih spletnih mestih.
Sistem ne začne predvajati prve datoteke.
 Nastavite običajni način predvajanja.
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
 Datotek MP3 in MP3 PRO ni mogoče predvajati.
 Datotek WMA v obliki Windows Media Audio Lossless
in Professional ni mogoče predvajati.
 Podprte so samo naprave USB z datotečnimi sistemi
FAT16 ali FAT32.*
 Če je v uporabljeni napravi USB več particij, se datoteke
morda ne bodo predvajale.
 Sistem lahko predvaja samo do globine 9 map.
 Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli, ni mogoče
predvajati.
 Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM (upravljanje
digitalnih pravic) s tem sistemom ni mogoče predvajati.
* Ta sistem podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32, vendar ju
nekatere naprave USB morda ne podpirajo. Več informacij poiščite
v navodilih za uporabo posamezne naprave USB ali se obrnite na
proizvajalca.
 Preverite, ali je antena ustrezno priključena.
 Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober
sprejem, in znova namestite anteno.
 Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka,
postavite antene stran od napajalnega kabla.
 Izklopite električno opremo v bližini sistema.
Hkrati se sliši več radijskih postaj.
 Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober
sprejem, in znova namestite anteno.
 Kable antene povežite na primer s kupljenimi sponkami
za kable, ter prilagodite njihovo dolžino.
Ponastavitev sistema na tovarniške
nastavitve
Če sistem še vedno ne deluje pravilno, ga ponastavite
na tovarniške nastavitve.
Za ponastavitev sistema na privzete tovarniške nastavitve
uporabite gumbe na enoti.
1 Odklopite in znova priklopite napajalni kabel
ter nato vklopite sistem.
2 Pridržite gumba   in /  na enoti, dokler
se na zaslonu ne prikaže možnost »RESET«.
Vse uporabniške nastavitve, kot so prednastavljene
radijske postaje, časovnik in ura, se zbrišejo.
Izklop funkcije samodejnega načina
pripravljenosti
Sistem je opremljen s funkcijo samodejnega načina
pripravljenosti. Ta funkcija samodejno preklopi sistem
v način pripravljenosti, če sistema ne uporabljate
približno 30 minut ali če izhod zvočnega signala
ni nastavljen.
Funkcija samodejnega načina pripravljenosti je privzeto
vključena.
Funkcijo samodejnega načina pripravljenosti lahko
izključite z gumbi na enoti.
Ko je sistem vklopljen, pridržite gumb  ,
dokler se ne prikaže možnost »AUTO. STBY OFF«.
Če želite funkcijo izklopiti, ponovite postopek,
da se prikaže možnost »AUTO. STBY ON«.
Opombe
»AUTO. STBY« se prikaže na zaslonu za 2 minuti, preden sistem
preide v način pripravljenosti.
Funkcija samodejnega načina pripravljenosti je neveljavna
za funkcijo sprejemnika (FM/AM), tudi če jo omogočite.
Sistem morda ne bo samodejno preklopil v stanje pripravljenosti
v naslednjih primerih:
ko je zaznan zvočni signal,
med predvajanjem zvočnih skladb ali datotek,
ko se uporablja prednastavljeni izklopni časovnik ali časovnik
za predvajanje.
Sistem znova odšteva čas do preklopa v stanje pripravljenosti, tudi
če je omogočena funkcija samodejnega načina pripravljenosti,
in sicer v naslednjih primerih:
ko je povezana naprava USB ali iPod/iPhone,
ko je na daljinskem upravljalniku ali enoti pritisnjen gumb,
ko je vklopljen prednastavljen izklopni časovnik ali časovnik
za predvajanje.
Sporočila
iPod/iPhone
Zvok se ne predvaja.
 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno
priključena.
 Preverite, ali naprava iPod/iPhone predvaja glasbeno
vsebino.
 Preverite, ali je programska oprema naprave
iPod/iPhone posodobljena. Če je treba, pred uporabo
naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite njeno
programsko opremo.
 Prilagodite glasnost.
Zvok je popačen.
 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno
priključena.
 Zmanjšajte glasnost.
 Pri nastavitvi EQ v napravi iPod/iPhone izberite
možnost »Off« ali »Flat«.
Naprava iPod/iPhone ne deluje.
 Zaprite morebitne druge aplikacije iOS, ki se izvajajo
v napravi iPod/iPhone. Več informacij je na voljo
v priročniku za uporabo, ki je priložen napravi
iPod/iPhone.
 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno
priključena.
 Preverite, ali je programska oprema naprave
iPod/iPhone posodobljena. Če je treba, pred uporabo
naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite njeno
programsko opremo.
 Ker je delovanje sistema drugačno od delovanja naprave
iPod/iPhone, naprave iPod/iPhone morda ne boste
mogli upravljati z gumbi na daljinskem upravljalniku
ali enoti. V tem primeru uporabite gumbe na napravi
iPod/iPhone.
Naprave iPod/iPhone ni mogoče polniti.
 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno
priključena.
 Sistem mora biti vklopljen.
 Če ne morete do konca napolniti naprave iPod/iPhone,
jo znova napolnite, ko izklopite funkcijo samodejnega
načina pripravljenosti.
COMPLETE: Prednastavljeni postopek se je normalno
končal.
CONNECT: Priključena naprava iPod/iPhone izvaja
preverjanje pristnosti.
DEVICE ERROR: Nepredvidljiva situacija (ali povezana
je neznana naprava).
FULL: Poskušali ste programirati več kot 25 posnetkov
ali datotek (korakov).
NO DEVICE: Naprava USB ali iPod/iPhone
ni priključena.
NO DISC: V predvajalniku ni plošče ali vstavljena
je plošča, ki je sistem ne more predvajati.
NO STEP: Vsi programirani posnetki so bili izbrisani.
NO SUPPORT: Priključena je nepodprta naprava USB.
NO TRACK: V napravi USB ali na plošči CD ni datotek,
ki bi jih sistem lahko predvajal.
NOT USED: Poskušali ste izvesti poseben postopek pod
pogoji, pri katerih je takšen postopek prepovedan.
OVER CURRENT: Sistem je zaznal izpad elektrike
na priključeni napravi USB ali iPod/iPhone. Napravo
USB ali iPod/iPhone odstranite iz sistema ter nato
izklopite in znova vklopite sistem. Če težava ni
odpravljena, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony.
PROTECT: Sistem je zaznal izpad elektrike. Odklopite
omrežni napajalnik. Če težava ni odpravljena,
se obrnite na najbližjega prodajalca Sony.
PUSH STOP: Med predvajanjem z vklopljeno funkcijo
CD ali USB ste pritisnili gumb PLAY MODE .
READING: Sistem bere podatke s plošče, naprave USB
ali naprave iPod/iPhone. Nekateri gumbi v postopku
branja medija ne delujejo.
REMOVED: Priključena naprava USB ali iPod/iPhone
je bila odstranjena.
TIME NG: Nastavljeni čas zaustavitve predvajanja je enak
času začetka predvajanja.
Previdnostni ukrepi
Plošče, ki jih ta sistem LAHKO predvaja
 avdio CD
 CD-R/CD-RW (zvočni podatki/datoteke MP3)
Diski, ki jih ta sistem NE MORE predvajati
 CD-ROM
 Plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v obliki
glasbenega CD-ja ali CD-ja z datotekami MP3 v skladu
z zapisom ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
 Plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo kakovostjo
zapisovanja, umazane ali opraskane plošče
CD-R/CD-RW ali plošče CD-R/CD-RW, posnete
z nezdružljivo napravo za snemanje
 Nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW
 Plošče z datotekami, ki niso posnete v obliki
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
 Plošče neobičajne oblike (na primer v obliki srca,
kvadrata ali zvezde)
 Plošče s pritrjenim lepilnim trakom, papirjem
ali nalepko
 Izposojene ali rabljene plošče, pri katerih se lepilo
razteza izpod nameščenega tesnila
 Plošče z oznakami, natisnjenimi s črnilom, ki je lepljivo
na otip
Opombe o ploščah
 Pred predvajanjem očistite ploščo s čistilno krpo
v smeri od sredine navzven.
 Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil, kot so bencin,
razredčila ali komercialna čistila, ali antistatičnih
razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje vinilnih
gramofonskih plošč.
 Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in jih
ne puščajte v notranjosti avtomobilov, izpostavljenih
neposredni sončni svetlobi.
Varnost
 Če sistema ne nameravate uporabljati dlje časa,
odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Sistem odklopite tako, da kabel držite za vtikač.
Ne vlecite kabla.
 Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj uide
tekočina, izključite sistem. Pred vnovično uporabo
mora sistem pregledati usposobljeni serviser.
 Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen
serviser.
Postavitev
 Sistema ne postavljajte na neravno površino ali na slabo
prezračeno mesto in ga ne izpostavljajte izredno
visokim ali nizkim temperaturam, prahu, umazaniji,
vlagi, tresljajem, neposredni sončni svetlobi ali drugim
virom svetlobe.
 Pri postavljanju sistema na obdelano površino
(na primer z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.)
bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se ne
razbarva površina.
 Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto
ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko
na leči predvajalnika CD-jev nabere kondenzirana
vlaga, ki lahko povzroči nepravilno delovanje sistema.
V tem primeru odstranite disk in pustite sistem
vklopljen približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Pri segrevanju
 Običajno je, da se enota med delovanjem segreva,
kar ni razlog za preplah.
 Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi sistema
se ne dotikajte ohišja, ker je lahko vroče.
 Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Zvočniški sistem
Ta zvočniški sistem nima magnetne zaščite,
zato je lahko televizijska slika bližnjih naprav
popačena. V tem primeru izklopite televizor,
počakajte 15–30 minut, nato pa ga znova vklopite.
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot so razredčila, alkohol in bencin.
Tehnični podatki
Ojačevalnik
Izhodna moč (nazivna): 4 W + 4 W (8 ohmov pri 1 kHz, 1 % THD)
Neprekinjena izhodna moč RMS (referenčna): 5 W + 5 W
(8 ohmov pri 1 kHz, 10 % THD)
Vhodni priključek
AUDIO IN (stereo mini priključek): občutljivost 900 mV,
impedanca 47 kohm
CD-predvajalnik
Sistem: sistem za predvajanje CD-jev (Compact Disc) in digitalnih
zvočnih vsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Moč laserja*: manj kot 44,6 μW
* Ta izhodna moč je izmerjena pri razdalji 200 mm od površine leče
objektiva na optičnem bralniku z odprtino 7 mm.
Frekvenčni odziv: 20 Hz20 kHz
Razmerje signal – šum: več kot 80 dB
Dinamični obseg: več kot 80 dB
Radio
Antena: Glavna antena FM
Okvirna antena AM
Radio FM
Frekvenčni pas:
87,5 MHz  108,0 MHz (v intervalih po 50 kHz)
Radio AM
Frekvenčni pas:
Evropski model:
531 kHz  1.602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
Modeli za Latinsko Ameriko in Avstralijo:
530 kHz  1.710 kHz (v intervalih po 10 kHz)
531 kHz  1.710 kHz (v intervalih po 9 kHz)
Drugi modeli:
531 kHz  1.602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
530 kHz  1.610 kHz (v intervalih po 10 kHz)
USB
Podprta bitna hitrost:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s  192 kb/s, VBR
Frekvence vzorčenja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44.1 kHz
(USB): vrste A, največji tok 500 mA
Vrata
iPod/iPhone
Združljivi modeli naprav iPod/iPhone:
 iPod touch (pete generacije)
 iPod touch (četrte generacije)
 iPod touch (tretje generacije)
 iPod nano (sedme generacije)*
 iPod nano (šeste generacije)
 iPod nano (pete generacije)
 iPod nano (četrte generacije)
 iPod classic
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
* Naprave iPod nano (sedme generacije) ni mogoče upravljati z daljinskim
upravljalnikom, ko so pritisnjeni gumbi »TOOL MENU«, »«, »«, »«,
»«, »
« in »RETURN«.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima potrdilo
proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost
z varnostnimi in predpisanimi standardi. Uporaba tega pripomočka z napravo
iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.
Zvočniki
Zvočnik s polnim obsegom: 80 mm, stožčasti
Nazivna impedanca: 8 ohmov
Splošno
Napajanje:
Avstralski modeli:
Omrežni napajalnik
Vhod: 120 V  240 V pri dvosmernem toku, 50/60 Hz
Izhod: 9,5 V pri enosmernem toku, 1,8 A
Drugi modeli:
Omrežni napajalnik
Vhod: 110 V  240 V pri dvosmernem toku, 50/60 Hz
Izhod: 9,5 V pri enosmernem toku, 1,8 A
Poraba energije: 13 W
Mere (Š/V/G)
Pribl. 400 × 197 × 114 mm
Teža: pribl. 2,4 kg
Količina glavne enote: 1 kos
Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik (1), omrežni napajalnik (1),
okvirna antena AM (1), baterije R6 (velikost AA) (2), pretvornik za napajalnik
(samo model za Latinsko Ameriko) (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Poraba energije v načinu pripravljenosti: 0,5 W
Download PDF

advertising