Mikro sistem
komponent
Navodila za uporabo
CMT-BX3
© 2007 Sony korporacija
OPOZORILO
Ne izpostavljajte sistema dežju
in vlagi zaradi nevarnosti
požara in električnega udara.
Zaradi nevarnosti požara, ne prekrivajte
zračnikov naprave s časopisom, prtom,
zavesami, ipd. Ne postavljajte prižganih
sveč na napravo.
Zaradi nevarnosti požara in električnega
udara, ne postavljajte vaz, napolnjenih z
vodo, na napravo.
Priključite enoto v lahko dostopno
stensko vtičnico. Če opazite, da je z enoto
kaj narobe, nemudoma izvlecite vtič iz
vtičnice.
Ne postavljajte sistema v knjižno omaro ali
vgrajeno omaro z neustreznim zračenjem.
Ne izpostavljajte baterije prekomerni
vročini, na primer neposrednemu soncu,
ognju, ipd.
POZOR
Uporaba optičnih instrumentov s tem
izdelkom bi povečala nevarnost za oči.
2
Odpadna električna in
elektronska oprema
(velja za evropsko unijo
in druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za električno
in elektronsko opremo. S tem ko izdelek
pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega
izdelka. Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Dodatna oprema: daljinski upravljalnik
Opombe o dvojnih diskih
(DualDiscs)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki
združuje gradivo, posneto v standardu
DVD, na eni strani, z digitalnim zvočnim
gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh
diskov ne ustrezajo standardu CD in
zato na tej enoti ne bo mogoče predvajati
zvočne strani diska DualDisc.
Glasbeni diski, kodirani z avtorsko
zaščito pred presnemavanjem
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov,
ki ustrezajo standardu CD (Compact
Disc). Nekatere založbe plošč so nedavno
začele izdajati glasbene diske, kodirane z
avtorsko zaščito pred presnemavanjem.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh
diskov ne ustrezajo standardu CD in jih na
tej enoti ne bo mogoče predvajati.
• »WALKMAN« in logotip za
»WALKMAN« sta registrirani blagovni
znamki korporacije Sony.
• MICROVAULT je blagovna znamka
korporacije Sony.
• ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus in
njihovi logotipi so blagovne znamke
korporacije Sony.
• Ameriški in tuji patenti imajo licenco
Dolby Laboratories.
• Tehnologija zvočnega kodiranja,
MPEG Layer-3, in patenti z licenco
Fraunhofer IIS in Thomson.
3
Vsebina
Opis delov in tipk ................................. 5
Informacije na prikazovalniku ......... 9
Uvod
Priključitev sistema............................10
Nastavitev ure .....................................11
Osnovne funkcije
Predvajanje diskov CD/MP3 ...........12
Poslušanje radia ..................................13
Poslušanja glasbe iz USB
naprave ..................................................14
Uporaba dodatnih avdio
komponent ..........................................16
Nastavitev zvoka ................................16
Sprememba prikaza ..........................17
Ostale funkcije
Ustvarjanje svojega programa
(Program Play) .....................................18
Nastavitev radijskih postaj..............19
Uporaba časovnikov .........................20
4
Ostalo
Odpravljanje težav.............................21
Sporočila ...............................................24
Opozorila...............................................25
Tehnični podatki.................................27
USB naprave, ki jih sistem lahko
predvaja.................................................28
Opis delov in tipk
V teh navodilih so sicer opisani postopki z uporabo daljinskega upravljalnika, vendar
lahko nekatere funkcije opravite tudi s tipkami na enoti, ki imajo enako ali podobno ime.
Enota
Sprednja stran
Zgornja stran
Se nadaljuje M
5
Daljinski upravljalnik
Indikator za USB MEMORY
Zasveti, če priključite dodatno USB
napravo (digitalni glasbeni predvajalnik ali
USB shranjevalni medij).
Priključek AUDIO IN (str. 16)
Povežite z dodatno avdio komponento.
Priključek PHONES
Priključite slušalke.
(USB) vrata (str. 14, 28)
Povežite z dodatno USB napravo (digitalni
glasbeni predvajalnik ali USB medij za
shranjevanje).
Tipka / (vklop) (str. 11, 20, 23)
S to tipko lahko vklopite sistem.
Indikator STANDBY (str. 17, 21)
Zasveti, ko se sistem izklopi.
Senzor za daljinsko upravljanje
(str. 21)
Tipka ; (odpri/zapri) (str. 12)
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti
nosilec diska.
Tipke za predvajanje in funkcijske
tipke
Enota: tipka USB /9
(predvajanje/začasna ustavitev)
(str. 14)
Pritisnite za izbiro funkcije USB.
Pritisnite za začetek ali začasno ustavitev
predvajanja dodatne USB naprave
(digitalnega glasbenega predvajalnika ali
USB medija za shranjevanje).
Daljinski upravljalnik: tipka USB
(str. 14)
Pritisnite za izbiro funkcije USB.
Enota: tipka CD /9
(predvajanje/začasna ustavitev)
(str. 12)
Pritisnite za izbiro funkcije CD.
Pritisnite za začetek ali za začasno
ustavitev predvajanja.
Daljinski upravljalnik: tipka CD
(str. 12)
Pritisnite za izbiro funkcije CD.
6
Daljinski upravljalnik: tipka
/ (predvajanje), 9 (začasna
ustavitev)
Pritisnite za začetek in začasno ustavitev
predvajanja.
Tipka TUNER/BAND (str. 13)
Pritisnite za izbiro funkcije TUNER.
Pritisnite za izbiro načina sprejema, FM
ali AM.
Enota: Tipka AUDIO IN (str. 16)
Pritisnite za izbiro funkcije AUDIO IN.
Daljinski upravljalnik: Tipka
FUNCTION
Pritisnite za izbiro funkcije.
Tipka DISPLAY (str. 17)
RG
Tipka ENTER (str. 11, 18, 19, 20)
Pritisnite za vnos nastavitev.
RH
Tipka / (nazaj/naprej)
(str. 12, 15, 18)
Pritisnite za izbiro posnetka ali datoteke.
Enota: tipka TUNE +/- (uglasitev)
(str. 13)
Daljinski upravljalnik: +/(uglasitev) (str. 13, 19)
Pritisnite za uglasitev želene postaje.
+/– (izbira mape)
(str. 12, 15, 18)
Pritisnite za izbiro mape.
Pritisnite za zamenjavo informacij na
zaslonu.
Tipka N/. (hitro vrtenje
nazaj/naprej) (str. 12, 15)
RB
Pritisnite, če želite poiskati mesto v
posnetku ali datoteki.
Tipka PLAY MODE/TUNING MODE
(str. 12, 13, 15, 18, 19)
RI
Pritisnite za izbiro načina predvajanja
diska CD, MP3 ali dodatne USB naprave
(digitalnega glasbenega predvajalnika ali
USB shranjevalnega medija).
Pritisnite za izbiro načina uglaševanja.
Enota: Tipka VOL +/–
(str. 12, 13, 14, 16)
Daljinski upravljalnik: Tipka
VOLUME +/- (str. 12, 13, 14, 16)
S pritiskom nastavite glasnost.
RT
Tipke za zvok (str. 16)
Enota: tipka DSGX
Daljinski upravljalnik: tipka EQ
S pritiskom izberite zvok.
RE
RK
Tipka CLOCK/TIMER SELECT
(str. 20)
Tipka CLOCK/TIMER SET
(str. 11, 20)
Pritisnite za nastavitev ure in časovnikov.
Enota: Y/CANCEL (stop/preklic)
(str. 12, 13, 15)
Daljinski upravljalnik: tipka Y
(stop) (str. 12, 13, 15)
S pritiskom na tipko lahko ustavite
predvajanje.
Se nadaljuje M
7
RL
Tipka REPEAT/FM MODE
(str. 12, 13, 15)
Pritisnite, če želite ponavljati predvajanje
diska, enega posnetka ali datoteke.
Pritisnite za izbiro načina sprejema FM
(mono ali stereo).
RM
Pokrov prostora za baterijo
(str. 11)
X
Tipka CLEAR (str. 18)
Pritisnite za izbris vnaprej programiranega
posnetka.
XB
Tipka TUNER MEMORY (str. 19)
Pritisnite za nastavitev radijske postaje.
XT
Tipka SLEEP (str. 20)
Pritisnite za nastavitev časovnika izklopa.
8
Informacije na prikazovalniku
Funkcija
Časovnik (str. 20)
Avdio format
Način predvajanja (str. 12, 15)
DSGX (str. 16)
Način radijskega sprejemanja
(str. 13)
Radijsko sprejemanje (str. 13)
Predvajanje / Začasna ustavitev
Tekstovne informacije
9
Uvod
Priključitev sistema
Levi zvočnik
Desni zvočnik
ali
Stenska vtičnica
"
#
$
%
&
'
Kabel za zvočnik (rdeč/)
Kabel za zvočnik (črn/)
AM zančna antena
FM žična antena (raztegnite jo v vodoravni smeri)
Rjava stran za ostale regije
Bela stran za severno-ameriške modele
10
" Zvočniki
Vstavite le del brez izolacije.
# Antene
Poiščite mesto in smer, kjer je sprejem
najboljši in tam postavite anteno. Antena
naj bo odmaknjena od kablov za zvočnike,
da ne bi lovila šumov.
$ Napajanje
Pri modelih s stikalom za napetost
nastavite VOLTAGE SELECTOR na
lokalno napetost omrežja.
Priključite omrežni kabel v stensko
vtičnico.
Če priloženi prilagodilni vtikač na
vtikaču ne ustreza omrežni vtičnici, ga
odstranite (samo za modele, opremljene s
prilagodilnim vtikačem).
Pri nošenju sistema
Nastavitev ure
Uporabite tipke na daljinskem
upravljalniku.
1
Pritisnite na tipko / in
vklopite sistem.
2
Pritisnite na CLOCK/TIMER SET
RK.
Če se na prikazovalniku prikaže
trenutni način, s pritiskanjem
na tipko / RH izberite
»CLOCK SET«, nato pritisnite na
ENTER RG.
1 Odstranite disk, da ne bi poškodovali
CD mehanizma.
2 Pritisnite na tipko CD in izberite
funkcijo CD.
3 Držite tipki TUNER/BAND in DSGX
RT na enoti in pritiskajte na tipko
; na enoti, dokler se ne prikaže
napis “STANDBY”.
4 Ko se prikaže napis »LOCK«, izključite
omrežni kabel.
Uporaba daljinskega upravljalnika
Premaknite in odstranite pokrov za bateriji
RM ter vstavite dve priloženi bateriji R6
(velikost AA) kot kaže slika.
3
S pritiskanjem na tipko /
RH nastavite uro in pritisnite na
ENTER RG.
4
Z enakim postopkom nastavite
še minute.
Če izvlečete napajalni kabel ali
če pride do izpada elektrike, se
nastavitve ure izbrišejo.
Prikaz ure pri izklopljenem sistemu
Pritisnite na tipko DISPLAY . Ura se
prikaže za približno 8 sekund.
Opombe
• Pri običajni uporabi bi morali bateriji
delovati približno šest mesecev.
• Ne mešajte starih baterij z novimi in ne
mešajte baterij različnih vrst.
• Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne
boste uporabljali, odstranite bateriji, da ne bi
prišlo do izlitja ali korozije.
11
Ostale funkcije
Osnovne funkcije
Predvajanje diskov
CD/MP3
1 Izberite funkcijo CD.
Pritisnite na CD .
2
Vstavite disk.
Pritisnite na tipko ; na enoti in
položite disk na nosilec, s potiskano
stranjo obrnjeno navzgor.
Če želite
začasno
ustaviti
predvajanje,
ustaviti
predvajanje,
izbrati mapo
na disku MP3,
izbrati
posnetek ali
datoteko
poiskati mesto
na posnetku
ali v datoteki ,
Pritisnite
na / (ali CD /9
na enoti) . Za
nadaljevanje predvajanja
ponovno pritisnite na
tipko.
na Y RE.
na
+/- RH.
na / RH.
med predvajanjem
držite tipko N/.
RH in jo sprostite na
želenem mestu.
izbrati način na REPEAT RL, dokler
»Repeat Play«, se ne prikaže napis
»REP« ali »REP1«.
Ko želite nosilec diska zapreti,
ponovno pritisnite na tipko ;.
Ne zapirajte nosilca za disk s silo, ker
bi utegnili poškodovati enoto.
3
Začnite s predvajanjem.
Pritisnite na / (ali CD /9 na
enoti) .
4
Nastavite glasnost.
Pritisnite na VOLUME +/– (ali VOL
+/– na enoti) RI.
12
Sprememba načina predvajanja
Pri ustavljeni enoti pritiskajte na tipko
PLAY MODE RB. Izberete lahko
za
način običajnega predvajanja (
vse datoteke MP3 v mapi na disku),
predvajanja v naključnem zaporedju
SHUF«) ali predvajanja
(»SHUF« ali »
programa (»PGM«).
* Kadar predvajate disk CD-DA,
(SHUF)
Play izvede isto funkcijo kot SHUF Play.
Opombe o funkciji »Repeat Play«
(ponavljajoče predvajanje)
• Vsi posnetki in datoteke na disku se ponovijo
vse do petkrat.
• »REP1« pomeni, da se bo ponavljal en
posnetek ali ena datoteka, dokler ga/jo sami
ne ustavite.
Opombe o predvajanju diskov MP3
• Ne shranjujte drugih vrst datotek ali
nepotrebnih map na disk, ki ima datoteke
MP3.
• Mape brez datotek MP3 se preskočijo.
• Datoteke MP3 se predvajajo v zaporedju, v
katerem so bile posnete na disk.
• Sistem lahko predvaja le datoteke MP3 s
končnico ».MP3«.
• Če so na disku posnete datoteke s končnico
».MP3«, a niso datoteke MP3, utegne priti do
šuma ali poškodbe enote.
• Največje število:
– map je 255 (vključno z osnovno mapo),
– MP3 datotek 511,
– datotek MP3 in map, ki jih lahko vsebuje
en disk, je 512,
– nivojev map (drevesna struktura datotek)
je 8.
• Združljivost z vsemi programi kodiranja/
zapisovanja MP3, snemalnimi napravami
in snemalnimi mediji ni zagotovljena.
Nezdružljivi diski MP3 utegnejo povzročiti
šum ali prekinitve zvoka ali pa pa se sploh ne
bodo predvajali.
Opozorila v zvezi s predvajanjem
diskov, posnetih v načinu »Multi
Session«
• Če se disk začne z delom CD-DA (ali MP3),
ga sistem prepozna kot CD-DA (ali MP3)
disk in drugih delov ne predvaja.
• Sistem prepozna disk z mešanimi CD formati
kot CD-DA (avdio) disk.
Poslušanje radia
1 Izberite »FM« ali »AM«.
Pritiskajte na TUNER/BAND .
2
Izberite način uglaševanja.
3
Uglasite želeno postajo.
Pritiskajte na TUNING MODE RB,
dokler se ne prikaže napis »AUTO«.
Pritisnite na +/– (ali TUNING +/– na
enoti) RH. Iskanje se samodejno
ustavi, ko sistem uglasi postajo in
prikažeta se napisa »TUNED« in
»ST« (za stereo programe).
Če uglasite postajo, ki nudi storitve
RDS, se na prikazovalniku prikaže
ime postaje.
4
Nastavite glasnost.
Pritisnite na VOLUME +/- (ali VOL
+/– na enoti) RI.
Ustavitev samodejnega iskanja
Pritisnite na Y RE.
Uglasitev postaje s šibkim signalom
Če se napis »TUNED« ne prikaže in se
iskanje ne ustavi, pritiskajte na TUNING
MODE RB, dokler napisa »AUTO« in
»PRESET« ne izgineta, nato s pritiskanjem
na +/– (ali TUNE +/– na enoti) RH
uglasite želeno postajo.
Zmanjšanje statičnega šuma na šibki
FM stereo postaji
Pritiskajte na FM MODE RL, dokler se ne
prikaže napis »MONO«.
13
Poslušanje glasbe iz
USB naprave
1
Select the USB function.
2
Connect an optional USB device
(Digital music player or USB
storage media) to the (USB)
port as shown below.
V
(USB) vrata na enoti lahko
priključite dodatno USB napravo (digitalni
glasbeni predvajalnik ali USB shranjevalni
medij) in poslušate glasbo, shranjeno na
USB napravi. Seznam USB naprav, ki jih
lahko priključite v enoto, je naveden na
strani 28.
Avdio formati, ki jih lahko predvajate na
tem sistemu, so naslednji: ATRAC/MP3*/
WMA*/AAC*.
* Datotek z zaščito pred presnemavanjem ni
mogoče predvajati.
Press USB .
USB naprava (digitalna
glasbena naprava ali USB
shranjevalni medij)
Če je potrebna priključitev z USB
kablom, priključite kabel, ki je
priložen USB napravi, ki jo boste
priključili.
Podrobnosti o načinu upravljanja si
oglejte v navodilih, priloženih USB
napravi.
Ko priključite USB napravo, se prikaz
spremeni na naslednji način:
»READING« »ATRAC AD1)« ali
»STORAGE DRIVE«2)”
1)
2)
Če priključite digitalni glasbeni predvajalnik.
Če priključite USB shranjevalni medij.
Opomba
Včasih traja približno 10 sekund, preden se
prikaže napis »READING«, kar je odvisno od
vrste USB naprave.
3
Začnite s predvajanjem.
Pritisnite na / (ali USB /9 na
enoti) .
4
14
Nastavite glasnost.
Pritisnite na tipko VOLUME +/- (ali
VOL +/- na enoti) RI.
Opombe o USB napravi
Ostale funkcije
Za
začasno
ustavitev
predvajanja
Pritisnite
ustavitev
predvajanja
Pritisnite na tipko Y
RE.
Pritisnite na tipko /
(ali USB /9 na
enoti) . Ko zopet
pritisnete na tipko, se
predvajanje nadaljuje.
izbiro mape
Pritisnite na
+/- RH.
izbiro datoteke na / RH.
iskanje mesta v med predvajanjem
datoteki
držite tipko N/.
RH in jo spustite na
želenem mestu.
izbiro načina
Pritiskajte na tipko
»Repeat Play« REPEAT RL, dokler se
ne prikaže napis »REP«
ali »REP1«.
odstranitev
Držite tipko Y RE,
USB naprave
dokler se ne prikaže
napis »NO DEVICE«,
nato odstranite USB
napravo.
Sprememba načina predvajanja
Pri ustavljeni USB napravi pritiskajte na
tipko PLAY MODE RB. Izberete lahko
za vse datoteke
običajno predvajanje (
na digitalnem glasbenem predvajalniku),
predvajanje v naključnem zaporedju
SHUF« ali programirano
(»SHUF« ali »
predvajanje (»PGM«).
• Ne priključujte sistema in USB naprave prek
USB vrat.
• Pri nekaterih USB napravah se utegne
zgoditi, da bo po opravljeni funkciji izvedba
na sistemu imela zakasnitev.
• Ta sistem ne podpira vseh funkcij, ki jih
utegne nuditi priključena USB naprava.
• Zaporedje predvajanja na tem sistemu utegne
biti drugačno kot zaporedje na priključeni
USB napravi.
• Preden odstranite USB napravo, vedno
najprej pritisnite na Y RE in se prepričajte,
da se je prikazal napis »NO DEVICE«. Če
ostranite USB napravo, ko napis ni prikazan,
se utegnejo podatki ali sama naprava
poškodovati.
• Ne shranjujte drugih vrst datotek ali
nepotrebnih map na USB napravi, ki vsebuje
avdio datoteke.
• Mape, ki ne vsebujejo avdio datoteke, se
preskočijo.
• Datoteke se predvajajo v zaporedju, v
katerem so bile prenešene na USB napravo.
• Največje število map in datotek, ki jih lahko
vsebuje ena USB naprava, je naslednje:
– digitalni glasbeni predvajalnik: 65 535
skupin (največ 999 posnetkov na skupino)
– USB shranjevalni medij: največ 999 datotek
Največje število datotek in map je odvisno od
strukture datoteke in mape.
• Avdio formati, ki jih lahko poslušate s tem
sistemom, so:
– MP3: končnica datoteke ».mp3«
– Datoteka Windows Media Audio: končnica
datoteke »wma«
– AAC: končnica datoteke ».m4a«
Tudi če imajo imena datotek zgornje
končnice, a je dejanska datoteka drugačna,
sistem utegne oddajati šum ali utegne priti
do okvare.
• Združljivost z vsemi kodirnimi/
zapisovalnimi programi, snemalnimi
napravami in snemalnimi mediji ni
zagotovljena. Nezdružljiva USB naprava
utegne oddajati šum, naprekinjen zvok ali
sploh ne predvajati.
15
Uporaba dodatnih
avdio komponent
1 Z analognim kablom (ni
priložen) priključite dodatno
avdio komponento v priključek
AUDIO IN na enoti.
2
Zmanjšajte glasnost.
3
Izberite funkcijo AUDIO IN.
4
Začnite predvajati priključeno
komponento.
5
Nastavite glasnost.
Pritisnite na tipko VOLUME – (ali
VOL – na enoti) RI.
Pritisnite na tipko AUDIO IN na
enoti.
Pritisnite na tipko VOLUME +/- (ali
VOL +/- na enoti) RI.
16
Nastavitev zvoka
Dodajanje zvočnih učinkov
Če želite
Ustvariti bolj
dinamičen zvok
(Dynamic Sound
Generator X-tra),
Nastaviti zvočni
učinek,
Storite naslednje
Pritisnite na DSGX
RT na enoti.
Pritiskajte na EQ RT
in izberite »BASS«
ali »TREBLE«, nato
pa s pritiskanjem na
+/– RH nastavite nivo.
Sprememba prikaza
Če želite
spremeniti
informacije na
prikazovalniku*,
Storite naslednje
Večkrat pritisnite na
tipko DISPLAY ,
medtem ko je sistem
vklopljen.
prikazati uro pri Večkrat pritisnite na
izklopljeni enoti, tipko DISPLAY ,
medtem ko je sistem
izklopljen. Ura se
prikaže za približno 8
sekund.
1)
2)
Na primer, ogledate si lahko informacije o
diskih CD/MP3 ali o USB napravi, kot so
število posnetkov ali datotek ali ime mape
med običajnim predvajanjem, ali skupni čas
predvajanja, ko je predvajalnik ustavljen.
Indikator STANDBY na enoti sveti, če je
sistem izklopljen.
Opombe on informacijah na
prikazovalniku
• Znaki, katerih ni mogoče prikazati, se
prikažejo kot »_«.
• Naslednje se ne prikaže:
– skupni čas predvajanja za disk CD-DA,
odvisno od načina predvajanja,
– skupni čas predvajanja in preostali čas na
disku MP3 in USB napravi.
• Naslednje se ne prikaže pravilno:
– imena map in datotek, ki ne ustrezajo
standardom ISO9660 Level 1, Level 2 ali
Joliet v podaljšanem formatu.
• Prikaže se naslednje:
– podatki ID3 tag za datoteke MP3, če
uporabljate oznake ID3, različic 1 in 2
(vse do 62 znakov za disk MP3),
– informacije ID3 tag za datoteke ATRAC, če
uporabljate ID3 verzije 2.
17
Ostale funkcije
4
Ustvarjanje svojega
programa
Izberite želeno funkcijo.
CD
Če skupni čas programa presega 100
minut za CD ali če izberete posnetek
CD, katere številka je 21 ali višja ali
če izberete datoteko MP3, se prikaže
»--.--».
CD
Pritisnite na CD za izbiro funkcije
CD.
USB
Skupni čas programa se ne more
prikazati, zato se prikaže »--.--».
(Program Play)
1
USB
Pritisnite na USB za izbiro
funkcije USB.
2
3
S pritiskom na tipko ENTER RG
dodajte posnetek ali datoteko v
program.
Pri ustavljeni enoti pritiskajte
tipko PLAY MODE RB, dokler se
na prikazovalniku ne prikaže
“PGM”.
Pritiskajte tipko / RH,
dokler se ne pojavi številka
želenega posnetka.
Če želite programirati datoteke,
pritisnite tipko
+ /– RH in izberite
želeno mapo, nato izberite želeno
datoteko.
Primer: če programirate posnetke na
CD-ju
5
S ponavljanjem korakov 3 do
4 vključite dodatne posnetke
ali datoteke v program (vse
do skupno 25 posnetkov ali
datotek).
6
Za predvajanje programa,
pritisnite na / .
Program je na voljo vse dokler ne
odstranite disk ali USB napravo. Če
želite ponovno predvajati program,
pritisnite na / .
Preklic predvajanja programa
Pri ustavljeni enoti pritiskajte na PLAY
MODE RB, dokler napis »PGM« ne izgine.
Izbris zadnjega posnetka ali datoteke
v programu
Pri ustavljeni enoti pritiskajte na CLEAR
X.
Številka izbranega posnetka
ali datoteke
18
Skupni čas predvajanja
programa (vključno z
izbranim posnetkom ali
datoteko)
Nastavitev radijskih
postaj
Svoje najljubše radijske postaje lahko
vnaprej nastavite in jih takoj uglasite
tako, da preprosto izberete ustrezno
prednastavitveno številko.
Za nastavitev postaj uporabite tipke na
daljinskem upravljalniku.
1
Uglasite želeno postajo (glej
poglavje »Poslušanje radia« na
strani 13).
2
Pritisnite na tipko TUNER
MEMORY XB.
6
Za priklic nastavljene radijske
postaje, večkrat pritisnite na
TUNING MODE RB, dokler se ne
prikaže napis »PRESET«, nato
pa pritisnite na tipko +/– RH in
izberite želeno številko.
Prednastavitvena številka
3
Pritiskajte na +/– (15) in izberite
želeno prednastavitveno
številko.
Če je izbrani številki že dodeljena
druga postaja, jo zamenja nova.
4
5
Pritisnite na ENTER RG.
S ponavljanjem korakov 1 do 4
shranite ostale postaje.
Nastavite lahko vse do 20 FM in 10
AM postaj. V primeru, da izključite
napajalni kabel ali da pride do izpada
elektrike, se nastavljene postaje
ohranijo približno pol dneva.
19
Uporaba časovnika
Sistem vam nudi dve funkciji časovnika.
Če uporabite časovnik »Play timer«
skupaj s časovnikom izklopa, ima le-ta
prednost.
5
S postopkom v koraku 4
nastavite uro za ustavitev
predvajanja.
6
Izberite izvor zvoka ali pripravite
kaseto.
Pritiskajte na / RH, dokler
se ne prikaže želeni izvor zvoka, nato
pritisnite na ENTER RG. Prikaz
prikaže nastavitve časovnika.
Časovnik izklopa (Sleep Timer)
Ta funkcija vam omogoča, da zaspite ob
glasbi. Deluje tudi, če ura ni nastavljena.
Pritiskajte na tipko SLEEP XT.
Če izberete »AUTO«, se sistem samodejno
izklopi za tem, ko se trenutni disk ali
kaseta ustavita ali po 100-ih minutah.
Časovnik »Play Timer«:
Ta funkcija vam omogoča, da se ob
nastavljeni uri zbudite ob poslušanju CDja, radia ali USB naprave.
Za upravljanje časovnika »Play
Timer« uporabite tipke na daljinskem
upravljalniku. Preverite, če je ura
nastavljena.
1
Pripravite izvor zvoka.
Pripravite izvor zvoka, nato s tipko
VOLUME +/- RI nastavite glasnost.
Če želite začeti z določenim
posnetkom ali datoteko, najprej
ustvarite program (str. 18).
2
Pritisnite na CLOCK/TIMER SET
RK.
3
S pritiskanjem na / RH
izberite »PLAY SET« in pritisnite
na ENTER RG.
S tipko / izklopite sistem.
Sistem se vklopi 15 sekund pred
nastavljenim časom. Če je sistem ob
nastavljenem času že vklopljen,
se časovnik »Play Timer« ne bo
vklopil.
Ponovni vklop ali preverjanje
časovnika
Pritisnite na CLOCK/TIMER SELECT RK,
pritiskajte na / RH, dokler se ne
prikaže napis »PLAY SEL«, nato pritisnite
na ENTER RG.
Preklic časovnika
Ponavljajte zgornji postopek, dokler se
ne prikaže napis »TIMER OFF«, nato
pritisnite na ENTER RG.
Sprememba nastavitve
Začnite znova od koraka 1.
Nasvet
Prikaže se »ON« in indikator za uro
začne utripati.
4
7
Nastavite uro za začetek
predvajanja ali snemanja.
S pritiskanjem na / RH
nastavite uro, nato pritisnite na
ENTER RG. Indikator za minute
začne utripati. Z zgornjim
postopkom nastavite minute.
20
Nastavitev časovnika »Play Timer« ostane vse
dokler nastavitve ročno ne prekličete.
Ostalo
Odpravljanje težav
1 Prepričajte se, da so omrežni kabel in
kabli za zvočnike pravilno priključeni.
2 Poiščite težavo v spodnjem seznamu
težav in ustrezno ukrepajte. Če se
problem kljub temu nadaljuje, se
posvetujte z najbljižjim pooblaščenim
Sonyjevim prodajalcem.
Če utripa indikator STANDBY
Nemudoma izvlecite napajalni kabel
in preverite sledeče postavke:
• Je izbirnik napetosti nastavljen na
ustrezno napetost?
• Ali uporabljate priložene zvočnike?
• Ali morda kaj ovira zračenje na
zadnji strani sistema?
Ko indikator STANDBY preneha
utripati, ponovno priključite napajalni
kabel in vklopite sistem. Če se težava
nadaljuje, se posvetujte z najbližjim
prodajalcem opreme Sony.
Splošno
Zvok prihaja iz enega kanala /
neusklajena glasnost levega in
desnega zvočnika.
• Postavite zvočnike čim bolj simetrično.
• Priključite lahko samo priložene
zvočnike.
Pojavita se močan šum ali brnenje.
• Odmaknite sistem od izvora šuma.
• Priključite sistem v drugo omrežno
vtičnico.
• Vstavite filter proti motnjam (na voljo
v trgovinah) v omrežni kabel.
Daljinski upravljalnik ne deluje
• Odstranite oviro med daljinskim
upravljalnikom in senzorjem na enoti ter oddaljite enoto od
fluorescentne luči.
• Usmerite daljinski upravljalnik na
senzor na sistemu.
• Pomaknite daljinski upravljalnik bližje
sistemu.
CD/MP3 predvajalnik
Zvok preskakuje / disk se ne
predvaja.
• Obrišite disk ali ga zamenjajte z
drugim.
• Premaknite sistem na mesto, kjer ne bo
izpostavljen vibracijam.
• Poskusite oddaljiti zvočnike od sistema
ali jih postaviti na ločena stojala. Če
poslušate posnetek z nizkimi toni
pri visoki jakosti, utegne tresenje
zvočnikov povzročiti prekinjanje
zvoka.
Predvajanje se ne začne s prvim
posnetkom
• Pritiskajte na PLAY MODE RB, dokler
oba napisa, „PGM“ in „SHUF“ ne
izgineta z zaslona.
Čas do začetka predvajanja je daljši
kot običajno.
• Pri naslednjih diskih traja dlje, da se
začno ptredvajati.
– disk, posnet z zapleteno drevesno
strukturo,
– disk, posnet v načinu »Multi Session«,
– disk, ki še ni bil zaključen (disk, na
katerega je mogoče dodajati podatke),
– disk, ki ima mnogo map.
Se nadaljuje M
21
USB naprava
Ali uprabljate ustrezno USB napravo?
• Če priključite USB napravo, ki jo
sistem ne podpira, se utegnejo pojaviti
naslednje težave. Glej poglavje »USB
naprave, ki jih lahko predvajate« (stran
28).
– Sistem ne prepozna USB naprave,
– Ime datoteke ali mape se na sistemu
ne prikaže,
– Predvajanje ni mogoče,
– Zvok preskakuje,
– Pojavi se šum.
Prikaže se napis »Over Current«
• Pojavila se je težava z nivojem
(USB) vrat
električnega toka iz
. Izklopite sistem in odstranite
USB napravo iz
(USB) vrat .
Prepriačjte se, da ni težav z USB
napravo. Če se vzorec ponavlja, se
posvetujte z najbližjim trgovcem z
opremo Sony.
Ni zvoka
• USB naprava ni pravilno priključena.
Izklopite sistem, nato ponovno
priključite USB napravo in preverite, če
indikator USB MEMORY zasveti.
Zvok je popačen.
• Hitrost prenosa podatkov, ki se
uporablja pri kodiranju datotek, je bila
nizka. V USB napravo pošljite datoteke,
kodirane z višjo hitrostjo prenosa
podatkov.
Pojavi se šum ali zvok prekinja.
• Izklopite sistem, nato ponovno
priključite USB napravo.
• Glasbeni podatki sami vsebujejo šum.
Šum se je morda pojavil pri ustvarjanju
glasbenih podatkov (zaradi stanja
računalnika). Ponovno ustvarite
glasbene podatke.
22
• Pri uporabi USB shranjevalnega
medija, kopirajte datoteke v računalnik,
formatirajte USB shranjevalni medij v
formatu FAT16 ali FAT32 in kopirajte
datoteke na USB shranjevalni medij*.
USB naprave ni mogoče priključiti v
(USB) vrata .
• USB naprava se priključuje v
nasprotnem položaju. Priključite jo v
pravem položaju.
USB shranjevalni medij, katerega ste
uporabili na drugi napravi, ne deluje.
• Morda je posnet v formatu, ki ga ne
podpira. V tem primeru si najprej na
USB shranjevalnem mediju ustvarite
zaščitno kopijo s pomembnimi
datotekami, tako da jih najprej
kopirate na trdi disk računalnika. Nato
formatirajte USB shranjevalni medij s
sistemom datotek FAT16 ali FAT32 in
ponovno prenesite avdio datoteke na
USB shranjevalni medij.
Napis »READING« se prikaže za dlje
časa.
• Včasih traja dlje časa, da se branje
USB naprave konča, predvsem če le-ta
vsebuje mnogo map ali datotek. Zato
upoštevajte naslednje:
– skupno število map na USB napravi:
100 ali manj
– skupno število datotek na mapo: 100
ali manj
Nepravilen prikaz
Ponovno pošljite glasbene podatke v
USB napravo, ker utegnejo biti podatki,
shranjeni na USB napravi, poškodovani.
Predvajanje se ne začne.
• Izklopite sistem, nato ponovno vklopite
USB napravo.
• Priključite USB napravo, ki jo sistem
lahko predvaja.
• Pritisnite na / (ali USB /9 na
enoti) in začnite s predvajanjem.
Predvajanje se ne začne s prvim
posnetkom.
• Nastavite način predvajanja na običajni
način.
Izboljšava sprejema
Datotek ni mogoče predvajati.
• USB shranjevalnih medijev,
formatiranih s sistemom datotek,
ki niso FAT16 ali FAT32, sistem ne
podpira.
• Če uporabljate razdeljen USB
shranjevalni medij, lahko predvajate le
datoteke na prvem veljavnem delu.
• Datotek, ki so kodirane ali zaščitene z
geslom, itd., ni mogoče predvajati.
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION in
* Ta sistem podpira formata FAT16 in FAT32,
a nekateri shranjevalni medijev ne podpirajo
vseh formatov FAT. Podrobnosti si oglejte
v navodilih za uporabo posameznih USB
shranjevalnih medijev ali pa se pozanimajte
pri proizvajalcu.
Radijski sprejemnik
Pojavita se močan šum ali brnenje
/ postaj ni mogoče sprejemati (na
prikazovalniku utripa napis “TUNER”
ali “ST”)
• Pravilno priključite anteno.
• Poiščite položaj in smer, ki bosta
omogočala dober sprejem, nato
ponovno postavite anteni.
• Oddaljite antene od kablov za
zvočnike, napajalnega kabla in od USB
kabla, da ne bi lovili šum.
• Priključite zunanjo anteno, ki je
naprodaj v trgovinah.
• Če se je priložena AM antena snela
s plastičnega sotjala, se posvetujte z
najbližjim prodajalcem opreme Sony.
• Izključite bližnjo električno opremo.
S funkcijo »CD power management«
izključite CD predvajalnik. Po tovarniški
nastavitvi je CD predvajalnik vklopljen.
izberite funkcijo CD, nato izklopite
sistem.
2 Ko napis »STANDBY« preneha
utripati, pritisnite na tipko / na enoti, medtem ko držite tipko
Y/CANCEL RE na enoti.
Prikaže se napis »CD POWER OFF«.
Ko je CD predvajalnik izklopljen, se
čas dostopa do diska poveča. Za vklop
CD predvajalnika ponovite postopek,
da se prikaže napis »CD POWER
ON«.
Vrnitev sistema na tovarniške
nastavitve
Če sistem ne deluje pravilno, ga resetirajte.
Za resetiranje sistema uporabite tipke na
enoti.
1 Izključite in ponovno vključite
napajalni kabel, nato vklopite sistem.
2 Pritisnite na
– RH, Y/CANCEL RE
in / hkrati.
Vse nastavitve, ki jih je opravil
uporabnik (npr. nastavitev radijskih
postaj, časovnika in ure) se izbrišejo.
23
Sporočila
CD/MP3 predvajalnik, radijski
sprejemnik
CD OVER: Med pritiskanjem na tipko
. RH med predvajanjem ali začasno
ustavitvijo ste dosegli konec diska.
COMPLETE: Nastavitev je uspešno
opravljena.
INVALID: Pritisnili ste neveljavno tipko.
LOCKED: Nosilec diska se ne odpre.
Posvetujte se s pooblaščenim
prodajalcem opreme Sony.
NO DISC: V predvajalniku ni diska /
vstavili ste disk, katerega ta sistem ne
more predvajati.
NO STEP: Vsi programirani posnetki so
se izbrisali.
PUSH SELECT: Poskušali ste nastaviti
uro ali časovnik med delovanjem
časovnika.
PUSH STOP: Med predvajanjem ste
pritisnili PLAY MODE RB.
READING: Sistem bere podatke o disku.
Nekaterih tipk ni mogoče uporabiti.
SET CLOCK: Poskušali ste izbrati
časovnik, medtem ko ura ni
nastavljena.
SET TIMER: Poskušali ste izbrati
časovnik, medtem ko funkciji
»Play Timer« in »Rec Timer« nista
nastavljeni.
STEP FULL: V program ste poskušali
vključiti 26 posnetkov ali več.
TIME NG: Začetni in končni čas
časovnika sta nastavljena na isto uro.
24
USB naprava
ATRAC AD: priključena je avdio naprava
ATRAC.
ERROR: USB naprave ni bilo mogoče
prepoznati / priključena je nepoznana
naprava.
INVALID: Opravili ste neveljavno ali
trenutno nedovoljeno operacijo.
NO DEVICE: USB naprava ni priključena.
NO STEP: vsi programirani posnetki ali
datoteke so bile izbrisane.
NO TRACK: v sistem ni naložena nobena
datoteka, ki ji je mogoče predvajati.
NOT SUPPORTED: priključena je USB
naprava, ki jo sistem ne podpira.
PLEASE WAIT: sistem bere za uporabo
USB naprave.
READING : sistem prepoznava USB
napravo.
REMOVED: USB naprava je bila
odstranjena.
STEP FULL: poskušali ste programirati
več kot 26 posnetkov ali datotek
(korakov).
STORAGE DRIVE: priključen je USB
shranjevalni medij.
Primeri prikazov
Prikaz
Pomen
2 (dva)
5 (pet)
6 (šest)
8 (osem)
0 (ničla)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
|
”
$
%
,
.
?
@
^
Opozorila
Diski, ki jih sistem LAHKO predvaja
• Avdio CD
• CD-R/CD-RW (avdio podatki/
datoteke MP3)
Diski, ki jih sistem NE MORE
predvajati
• diski CD-ROM,
• diski CD-R/CD-RW, razen tistih, ki
so posneti v glasbenem CD formatu
ali formatu MP3, ki ustreza standaru
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ali
Multi Session
• diski CD-R/CD-RW, posneti v načinu
»Multi Session«, ki niso bili zaključeni,
• diski CD-R/CD-RW slabe kakovosti
snemanja, CD-R/CD-RW, ki imajo
praske ali so umazani in CD-R/CDRW, posneti z nezdružljivo snemalno
napravo,
• CD-R/CD-RW, ki so bili nepravilno
zaključeni,
• diski, ki vsebujejo datoteke, ki niso
formata MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3),
• diski nestandardnih oblik (npr. v obliki
karte, srca),
• diski, na katerih se nahaja papir ali
nalepka,
• diski, na katerih se nahajajo ostanki
lepila, lepilnega traku ali nalepke,
Opombe o diskih
• Pred predvajanjem obrišite disk
s čistilno krpo, od sredine proti
zunanjemu robu.
• Ne čistite diska s topili ali čistili,
naprodaj v trgovinah, ter z
antistatičnimi spreji, namenjeni
vinilnim LP ploščam.
• Ne izpostavljajte diska neposredni
sončni svetlobi ali izvoru vročine in ne
puščajte ga v avtomobilu, parkiranem
na neposrednem soncu.
Se nadaljuje M
25
O varnosti
• Če enote dlje časa ne boste uporabljali,
izvlecite napajalni kabel iz stenske
vtičnice. Ko izklapljate kabel, nikoli ne
vlecite za sam kabel, temveč držite za
vtič.
• Če v sistem zaide kak predmet ali
tekočina, izključite sistem in naj ga
pred nadaljnjo uporabo pregleda
usposobljen serviser.
• Omrežni kabel lahko zamenja le
usposobljen serviser.
Postavitev sistema
• Ne postavljajte ga na neravne površine
ali na mesta, kjer je zelo vroče, hladno,
prašno, umazano, zelo vlažno ali kjer
ni dovolj zračenja, kjer je izpostavljen
mehanskim tresljajem in neposredni
sončni svetlobi.
• Kadar nameščate enoto ali zvočnike
na površino, ki je povoščena, lakirana
ali polirana, upoštevajte, da utegnejo
povzročiti madeže.
• Če sistem prinesete iz hladnega
neposredno v topel prostor ali če ga
postavite v vlažno sobo, se utegne
na lečah znotraj CD predvajalnika
nabrati vlaga in povzročiti okvaro. V
tem primeru odstranite disk in pustite
sistem vklopljen približno eno uro, da
vlaga izhlapi.
Segrevanje enote
• Enota se med delovanjem segreje, kar
ne pomeni okvare.
• Če enoto dlje časa poslušate pri visoki
jakosti, se bodo zgoranja, stranski in
spodnja stran ohišja segrele. V tem
primeru se ne dotikajte ohišja, da se ne
bi opekli.
• Da ne bi prišlo do okvare enote, ne
prekrivajte njenih zračnikov.
26
Sistem zvočnikov
Zvočniki niso magnetno oklopljeni in
zaradi magnetizma utegne biti slika na
televizorju popačena. V tem primeru
takoj izklopite televizor in ga po 15 do 30
minut ponovno vklopite.
Čiščenje ohišja
Očistite ohišje, sprednjo ploščo in
kontrolne tipke z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blagim čistilom.
Tehnični podatki
Glavna enota
Ojačevalnik
DIN power output (rated):
18 + 18 watts (6 ohms at 1 kHz, DIN)
Continuous RMS power output
(reference): 25 + 25 watts (6 ohms at
1 kHz, 10% THD)
Inputs:
AUDIO IN (stereo mini jack):
voltage 250 mV, impedance
47 kilohms
(USB) port: Type A, maximum
current 500 mA
Outputs:
PHONES (stereo mini jack): accepts
headphones of 8 ohms or more
SPEAKER: accepts impedance of 6 to
16 ohms
USB
Podprta hitrost prenosa podatkov
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kb/s, VBR
ATRAC: 48 – 352 kb/s (ATRAC3
plus), 66/105/132 kb/s (ATRAC3)
WMA: 48 – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 – 320 kb/s
Frekvence vzorčenja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
ATRAC: 44.1 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
CD predvajalnik
Sistem: avdio sistem za CD-je in digitalni
avdio sistem
Laser
Trajanje emisije: neprekinjeno
Laserski izhod*: manj kot 44,6μW
* To je vrednost, merjena pri
oddaljenosti od površine leče, 200mm,
na optičnem bloku s 7 mm režo.
Frekvenčni odziv: 20 Hz – 20 Hz
Razmerje signal šum: Več kot 90 dB
Dinamično območje: Več kot 90 dB
Sprejemnik
FM stereo, FM / AM superheterodinski
sprejemnik
Sprejemnik FM
Območje nastavitve
87,5 – 108,0 MHz
(v korakih po 50 kHz)
Antena: Žična antena FM
Antenski priključki: 75-omski nesimetrični
Medfrekvenca: 10,7 MHz
Sprejemnik AM
Območje nastavitve
531 – 1,602 kHz (z nastavljenim
intervalom na 9 kHz)
Antena: Zančna antena AM
Medfrekvenca: 450 kHz
Zvočnik
Sistem zvočnikov: polnega razpona, premer
10 cm, konusni
Nazivna impedanca: 6 omov
Mere (š / v / g): Pribl. 140 x 245 x 210 mm
Masa: Pribl. 1,9 kg vsak zvočnik
Se nadaljuje M
27
Splošno
Zahteve napajanja
230 V AC, 50 / 60 Hz
Moč: 65 W
Mere (š/v/g) (brez zvočnikov)
pribl.
ribl. 200 x 132 x 298 mm
Masa: pribl. 3,7 kg
Priložena oprema :
Daljinski upravljalnik (1),
Bateriji R6 (velikost AA) (2)
AM zančna antena (1)
FM žična antena (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
USB naprave, ki jih
sistem lahko predvaja
Na tem sistemu lahko predvajate
naslednje Sonyjeve USB naprave. Ostalih
USB naprav na tem sistemu ni mogoče
predvajati.
Potrjeni Sonyjevi digitalni glasbeni
predvajalniki (od januarja, 2007)
Ime izdelka
Walkman
®
28
Ime modela
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Potrjeni Sonyjev USB shranjevalni
medij (od januarja, 2007)
Ime izdelka
Ime modela
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Na spodnjih spletnih straneh si lahko
ogledate najnovejše informacije o
združljivih napravah.
<http://www.sony.com/shelfsupport>
For customers in Canada:
English <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
French <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
For customers in Europe:
<http://sonydigital-link.com/dna>
For customers in Latin America:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
For customers in Asia and Oceania:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Opombe
• Ne uporabljate drugih USB naprav. Delovanje
drugih modelov ni zagotovljeno.
• Tudi pri navedenih USB napravah delovanje
ni vedno gotovo.
• Nekateri modeli v vaši državi morda niso na
voljo.
Opombe o Walkman-u
• Na tem sistemu ni mogoče predvajati zvoka
Linear PCM.
• Na tem sistemu ni mogoče predvajati avdio
foramta ATRAC Advanced Lossless.
• Na tem sistemu ni mogoče predvajati glasbe,
posnete neposredno na Walkman, brez
uporabe računalnika.
29
Download PDF

advertising