Sony | CMT-V10iP | Sony CMT-V10iP CMT-V10iP All-in-one Audio system with dock for iPod and iPhone Navodila za uporabo

4-423-934-71 (1) (SL)
Položaj upravljalnih gumbov
Funkcije
Enota (zgornja stran)
Daljinski upravljalnik
Uporaba daljinskega upravljalnika
Odstranite pokrov prostora za baterije ter vstavite
priloženi bateriji R6 (AA) s stranjo  najprej, tako da se
poli baterij ujemajo, kot prikazuje spodnja slika.
Komponentni sistem
Micro Hi-FI
SL
Predvajanje diska CD/MP3
1 Izberite funkcijo CD.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CD
FUNCTION  ali pa na enoti pritiskajte gumb
FUNCTION .
2 Odprite vrata za CD.
Na enoti pritisnite  (odpiranje/zapiranje) .
 (odpiranje/zapiranje) 
Navodila za uporabo
Opombe glede uporabe daljinskega upravljalnika
Ustvarjanje lastnega programa
(programirano predvajanje)
 Pri običajni uporabi se baterije izrabijo po približno 6 mesecih.
 Ne vstavljate skupaj starih in novih baterij ali baterij različnih vrst.
 Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite baterije, da preprečite razlitje baterij in korozijo.
1 Izberite funkcijo CD.
Enota (sprednja stran)
©2012 Sony Corporation
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CD
FUNCTION  ali pa na enoti pritiskajte gumb
FUNCTION .
Tipalo za signal daljinskega upravljalnika
2 Izberite način predvajanja.
Indikator daljinskega
upravljalnika
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte gumb PLAY
MODE , dokler se na zaslonu ne prikaže »PGM«.
CMT-V10iP
3 Vstavite disk.
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Nevarnost požara ali električnega udara lahko zmanjšate
tako, da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali
curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s
tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v
knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni vtič omrežnega napajalnika uporablja za
izklop omrežnega napajalnika iz napajalnega omrežja,
ga priključite v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje, ga takoj iztaknite iz
električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Če je omrežni napajalnik priključen v električno vtičnico,
je povezan z napajalnim omrežjem, tudi če je glavna
enota izklopljena.
Oznaka izdelka je nameščena na spodnji zunanji strani
glavne enote in na omrežnem napajalniku.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča
nevarnost poškodb na očeh.
Ta naprava ima oznako
CLASS 1 LASER. Ta
oznaka je nameščena na
spodnji zunanji strani
glavne enote.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije zadevajo le opremo, prodano
v državah, v katerih veljajo direktive EU.
Proizvajalec tega izdelka je podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščeni predstavnik za elektromagnetno združljivost
in varnost izdelka je družba Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte
naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Odstranjevanje stare električne
ali elektronske opreme
(velja za države EU in druge
evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da
izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Če želite več informacij
o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Naprava, za katero veljajo zgornja določila: daljinski
upravljalnik
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da
baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski
simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec
(Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje
trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno
ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu
njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Priključek za iPod/
iPhone
 Indikator daljinskega upravljalnika
Sveti rumeno, ko prejme signal iz daljinskega upravljalnika.
3 Izberite mapo (samo na disku MP3).
Z dvema prstoma pritisnite sredinski del diska, da se
zaskoči v ustrezen položaj.
Disk vstavite tako, tako
da je stran z oznako
obrnjena naprej.
Vrata za CD
(ležišče za CD)
Samo za Evropo
Zmanjšajte nevarnost požara in ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd. Na napravo ne postavljajte virov
odprtega ognja, na primer gorečih sveč.
* Vključno z mapami brez datotek MP3 ali drugih datotek. Število
map, ki jih sistem lahko prepozna, je lahko manjše od dejanskega
števila map, odvisno od strukture map.
 Zaslon
Ko vklopite sistem, se na zaslonu prikaže stanje nastavitev.
Ko sistem preklopi v način pripravljenosti, stanje nastavitev ni več prikazano na zaslonu.
OPOZORILO
Če ima ime datoteke pripono ».mp3«, vendar je datoteka drugačne
vrste, se lahko pri predvajanju datoteke ustvari glasen šum, ki lahko
povzroči okvaro sistema.
 Največje število:
255* map (vključno s korensko mapo),
512 datotek MP3,
512 datotek MP3 v posamezni mapi,
9 podrejenih map (drevesna struktura datotek).
 Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/
zapisovanje MP3 ter s snemalnimi napravami ali mediji ni
zagotovljena. Pri uporabi nezdružljivih plošč MP3 se lahko pojavi
šum, je moteno predvajanje zvoka ali pa predvajanje sploh ni
mogoče.
 V tem priročniku je v glavnem opisano upravljanje
sistema z daljinskim upravljalnikom, vendar iste
upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi na enoti
z istimi ali podobnimi imeni.
 Funkciji SLEEP in TIMER MENU, ki sta na daljinskem
upravljalniku označeni z rožnato barvo, lahko aktivirate
z gumbom SHIFT . Če želite uporabiti funkciji
SLEEP ali TIMER MENU, pridržite gumb SHIFT ,
nato pa pritisnite gumb SLEEP  ali TIMER MENU
. Če pritisnete gumba, ne da bi pridržali tipko SHIFT
, sistem aktivira funkcijo BASS BOOST ali SOUND
EFFECT.
Želeno mapo izberete tako, da pritiskate gumb
+/ .
4 Izberite poljubno številko skladbe ali datoteke.
Pritiskajte / , dokler se ne prikaže želena
številka skladbe ali datoteke.
izbrana številka
skladbe ali datoteke
Skupni čas
predvajanja
Skupen čas predvajanja za vse programirane skladbe
ali datoteke, vključno z izbrano skladbo ali datoteko,
je prikazan na desni strani zaslona.
5 Programirajte izbrano skladbo ali datoteko.
4 Zaprite vrata za CD.
Na enoti pritisnite  (odpiranje/zapiranje) .
Prikaže se »READING«.
5 Začnite predvajanje.
Pritisnite gumb   na daljinskem upravljalniku ali
gumb   na enoti.
Odstranjevanje diska
Na enoti pritisnite gumb  (odpiranje/zapiranje)  in
odstranite disk, tako da privzdignete rob diska, z enim
prstom pa pritisnite ob os.
Opombe
Uvod
Opombe o diskih DualDisc
DualDisc je dvostranski disk, na katerem so združene
posnete DVD-vsebine na eni strani in digitalne zvočne
vsebine na drugi. Ker stran z zvočnimi vsebinami ni
izdelana v skladu s standardom Compact Disc (CD),
ta izdelek teh vsebin morda ne bo mogel predvajati.
Uporaba naprave iPod/iPhone
Nastavitev ure
1 Odprite priključek, tako da ga pritisnete na sredini.
1 Pritisnite  , da vklopite sistem.
2 Če želite izbrati način za nastavitev ure, pridržite
gumba SHIFT  in TIMER MENU .
3
Glasbeni diski, kodirani s tehnologijami za
zaščito avtorskih pravic
Če »PLAY SET« utripa, pritiskajte / , da
(vnos) .
izberete »CLOCK«, nato pa pritisnite

Pritiskajte / , da nastavite uro, nato pa
(vnos) .
pritisnite
4 Z enakim postopkom nastavite minute.
Ta izdelek je zasnovan za predvajanje diskov, ki so izdelani
v skladu s standardom Compact Disc (CD).
V zadnjem času nekatere založniške hiše izdane glasbene
diske kodirajo s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic.
Nekateri od teh diskov niso izdelani v skladu s standardom
Compact Disc (CD) in jih ta izdelek ne more predvajati.
Opomba
Če izklopite napajalni kabel ali če pride do izpada elektrike,
se nastavitve ure ponastavijo.
Prikaz ure, ko je sistem izklopljen
Priključek
Opombe glede licenc in blagovnih znamk
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so
blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene v ZDA
in drugih državah.
 Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
 Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
 Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine podjetja Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega
izdelka ni dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali
njegove pooblaščene podružnice.
 Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne
znamke so last svojih lastnikov. Oznaki in v tem
priročniku nista posebej navedeni.
2 Namestite napravo iPod/iPhone.
Pritisnite gumb DISPLAY . Ura se prikaže za približno
8 sekund.
 Sistem samodejno zapre vrata za CD , če se nekaj minut ne zgodi
nič, ko so vrata za CD odprta.
 Ne vstavljajte diskov z neobičajno obliko (na primer z obliko
srca, kvadrata ali zvezde). Disk lahko pade v sistem in povzroči
nepopravljivo škodo.
 Če pritisnete / , ko so vrata za CD odprta, jih sistem
samodejno zapre.
 Ne uporabljajte diska z lepilnim trakom, pečati ali pasto, ker lahko
to povzroči nepravilno delovanje.
 Ko odstranjujete disk, se ga dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte se
površine.
Ostale funkcije
Namen
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Zaustavitev
predvajanja
Izbiranje mape na
plošči MP3
Izbiranje skladbe
ali datoteke
Iskanje točke v
skladbi ali datoteki
Izbiranje
ponavljajočega se
predvajanja
Odstranjevanje
diska
Pritisnite
  (ali   na enoti).
Predvajanje nadaljujete tako, da
znova pritisnete gumb.
 .
+/ .
/ // .
Med predvajanjem pridržite gumb
/  (ali /  na
enoti) in ga spustite na želeni točki.
Pritiskajte gumb REPEAT , dokler
se ne prikaže » « ali » 1«.
  na enoti.
Spreminjanje načina predvajanja
Ko je predvajalnik zaustavljen, pritiskajte gumb PLAY
MODE . Izberete lahko način običajnega predvajanja
(»Normal« ali »FLDR« za vse datoteke MP3 v mapi
na disku), naključnega predvajanja (»SHUF« ali
»FLDR SHUF*« za naključno predvajanje iz map) ali
programiranega predvajanja (»PGM«).
™ ®
 V omrežni napajalnik
 Okvirna antena AM
 Glavna antena FM (izvlecite jo vodoravno)
 Napajanje (DC IN 9,5 V)
 Anteni
1 Priključite omrežni napajalnik na enoto.
2 Omrežni napajalnik priključite v električno vtičnico.
Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober
sprejem, in nastavite anteno AM.
Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka,
postavite anteno stran od napajalnega kabla.
 Priključek AUDIO IN
Priključite zunanjo zvočno komponento.
* Pri predvajanju (zvočnega) diska CD-DA ima način FLDR (SHUF)
isto funkcijo kot običajni način predvajanja (SHUF).
Pritisnite , da vnesete izbrano skladbo ali datoteko.
Ko skupni čas predvajanja za CD preseže 100 minut ali
ko programirate datoteke MP3, se prikaže »--.--«.
6 Ponovite korake 3 do 5, da programirate dodatne
skladbe ali datoteke (do skupno 25 skladb/datotek).
7 Če želite predvajati programirane skladbe ali
datoteke, pritisnite   (ali   na enoti).
Program je na voljo, dokler ne odstranite diska iz
ležišča za disk  ali odklopite napajalnega kabla.
Če želite program predvajati še enkrat, pritisnite 
 (or   na enoti).
Preklic programiranega predvajanja
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte gumb PLAY
MODE , dokler »PGM« ne izgine z zaslona.
Brisanje zadnje skladbe ali datoteke v programu
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisnite CLEAR .
Poslušanje radia
1 Izberite funkcijo TUNER.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb TUNER
FM/AM FUNCTION  ali pa na enoti pritiskajte
gumb FUNCTION .
2 Poiščite postaje.
Samodejno iskanje postaj
Pritiskajte gumb TUNING MODE , dokler se ne
prikaže možnost »AUTO«, nato pa pritisnite +/
. Iskanje se samodejno zaustavi, ko sistem najde
postajo in na zaslonu zasvetita oznaki »TUNED« in
»STEREO« (samo za stereo programe).
Če oznaka »TUNED« ne zasveti in se iskanje postaje
ne zaustavi, pritisnite gumb  , da zaustavite iskanje,
in postajo poiščite ročno (kot je opisano spodaj).
Če izberete postajo, ki podpira storitve RDS, se
z oddajanimi signali posredujejo tudi informacije
o imenu ali storitve ali postaje.
Ročno iskanje postaj
Pritiskajte gumb TUNING MODE , dokler se ne
prikaže možnost »MANUAL«, nato pa pritiskajte +/
, da poiščete želeno postajo.
Nasvet
Če želite zmanjšati statični šum pri slabem sprejemu postaje FM,
izklopite stereo sprejem, tako da pritiskate FM MODE , dokler se
na zaslonu ne prikaže »MONO«.
Opombe glede ponavljajočega se predvajanja
 » « prikazuje ponavljanje vseh skladb ali datotek, dokler ne
zaustavite predvajanja.
 » 1« prikazuje ponavljanje posamezne skladbe ali datoteke, dokler
ne zaustavite predvajanja.
Opombe o načinu naključnega predvajanja
 Če izberete način naključnega predvajanja »SHUF«, sistem
naključno predvaja vse skladbe ali datoteke na disku. Če izberete
način naključnega predvajanja »FLDR SHUF«, sistem naključno
predvaja vse skladbe ali datoteke v izbrani mapi.
 Ko izklopite sistem, se izbran način naključnega predvajanja
(»SHUF« ali »FLDR SHUF«) izbriše, pri čemer se način predvajanja
povrne v običajni način (»FLDR«).
Opombe o predvajanju diskov MP3
 Na disk z datotekami MP3 ne shranjujte skladb ali datotek drugih
vrst oz. nepotrebnih map.
 Mape brez datotek MP3 ne bodo vključene.
 Sistem lahko predvaja le datoteke MP3 s pripono ».mp3«.
Prednastavitev radijskih postaj
1 Poiščite želeno postajo.
2 Pritisnite gumb TUNER MEMORY , da izberete
način za shranjevanje postaj.
Prednastavljena številka
3 Pritiskajte +/  or /// , da izberete
želeno prednastavljeno številko.
Če je za izbrano prednastavljeno številko že določena
postaja, bo to postajo zamenjala nova postaja.
4 Pritisnite gumb , da registrirate postajo.
5 Ostale radijske postaje registrirate tako, da ponovite
postopek od 1. do 4. koraka.
Prednastavite lahko do 20 postaj FM in 10 postaj AM.
Iskanje prednastavljene radijske postaje
Če ste registrirali radijsko postajo za prednastavljeno številko
od 1 do 6, postajo izberete tako, da preprosto pritisnete
številko TUNER MEMORY NUMBER (od 1 do 6) ,
ko je funkcija sistema nastavljena na AM ali FM.
Če ste radijsko postajo registrirali na prednastavljeno
številko 7 ali več, pritiskajte gumb TUNING MODE
, dokler se na zaslonu ne prikaže »PRESET«, nato pa
pritiskajte +/ , da izberete želeno prednastavljeno
številko.
Predvajanje vsebin v napravi iPhone/
iPod
1 Izberite funkcijo iPod.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb iPod
FUNCTION  ali pa na enoti pritiskajte gumb
FUNCTION .
2 Namestite napravo iPod/iPhone.
3 Začnite predvajanje.
Pritisnite   na daljinskem upravljalniku ali 
 na enoti.
Upravljanje naprave iPod/iPhone
Namen
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Začasna
zaustavitev
Izbiranje skladbe
ali poglavja zvočne
knjige/poddaje
Iskanje točke
v skladbi ali
poglavju zvočne
knjige/poddaje
Izbira elementa
Pomikanje
navzgor/navzdol
v meniju naprave
iPod
Vrnitev v prejšnji
meni ali izbira
menija
Vklop ali izklop
naključnega
predvajanja
Izbiranje
ponavljajočega se
predvajanja
Pritisnite
 /  (ali   na enoti).
Ostale funkcije
Namen
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Zaustavitev
predvajanja
Izbiranje mape
Izbiranje datoteke
Iskanje točke
v datoteki
Izbiranje
ponavljajočega se
predvajanja
3 Izberite funkcijo AUDIO IN.
Pritisnite
  (ali   na enoti).
Predvajanje nadaljujete tako, da
znova pritisnete gumb.
 . Če želite nadaljevati
predvajanje, pritisnite  *1 (ali
  na enoti). Če želite preklicati
nadaljevanje predvajanja, znova
pritisnite  *2.
Pritiskajte +/ .
/ // .
Med predvajanjem pridržite
gumb /  ali / 
(ali /  na enoti) in ga
spustite na želeni točki.
Pritiskajte gumb REPEAT , dokler
se ne prikaže » « ali » 1«.
*1 Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA bo sistem morda
nadaljeval predvajanje na drugi točki.
*2 Predvajanje se nadaljuje v nadrejeni mapi.
Spreminjanje načina predvajanja
/ . Pridržite gumb, če
se želite hitro pomakniti naprej ali
nazaj.
Med predvajanjem pridržite gumb
/  in ga spustite na želeni
točki.
.
/ .
4 Začnite predvajanje.
Začnite predvajati povezano komponento in nastavite
glasnost.
Sistem bo morda samodejno preklopil v način pripravljenosti, če je
glasnost povezane komponente prenizka. Ustrezno nastavite glasnost
komponente. Glejte razdelek »Izklop funkcije samodejnega načina
pripravljenosti«.
Opomba o načinu predvajanja
Ko izklopite sistem, se izbran način naključnega predvajanja (»SHUF«)
izbriše, pri čemer se način predvajanja povrne v običajni način.
 Če je način naključnega predvajanja nastavljen na »SHUF«, sistem
naključno predvaja vse zvočne datoteke v napravi USB. Če izberete
način naključnega predvajanja »FLDR SHUF«, sistem naključno
predvaja vse zvočne datoteke v izbrani mapi.
Ko izklopite sistem, se izbran način naključnega predvajanja
(»SHUF« ali »FLDR SHUF«) izbriše, pri čemer se način predvajanja
povrne v običajni način (»FLDR«).
Opombe glede ponavljajočega se predvajanja
 Če v običajnem načinu predvajanja izberete možnost » «, se vse
zvočne datoteke v napravi USB predvajajo, dokler ne zaustavite
predvajanja. Če v načinu predvajanja map izberete možnost » «,
se vse zvočne datoteke v izbrani mapi predvajajo, dokler ne
zaustavite predvajanja.
 Če izberete » 1«, sistem ponavlja predvajanje izbrane datoteke,
dokler ne zaustavite predvajanja.
TOOL MENU /RETURN .
PLAY MODE .
Pritiskajte gumb REPEAT .
Uporaba sistema kot polnilnik baterij
Ko je sistem vklopljen ali izklopljen, ga lahko uporabite
kot polnilnik baterij za napravo iPod/iPhone.
Če želite preveriti, ali napajanje deluje, si oglejte ikono
baterije na zaslonu naprave iPod/iPhone. Seznam
modelov naprave iPod/iPhone, združljivih s tem
sistemom, najdete v razdelku iPod/iPhone
v specifikacijah.
Zaustavitev polnjenja naprave iPod/iPhone
Odstranite napravo iPod/iPhone.
Opomba glede polnjenja naprave iPod/iPhone
Ko je sistem vklopljen in izberete funkcijo USB, naprave iPod/iPhone
ne morete polniti.
Opombe
 Zmogljivost sistema se lahko razlikuje, kar je odvisno od
specifikacije vaše naprave iPod/iPhone.
 Pri nameščanju ali odstranjevanju naprave iPod/iPhone pazite, da bo
ta pod enakim kotom kot priključek iPod/iPhone na enoti, pri tem
pa naprave ne zvijajte ali upogibajte, da ne poškodujete priključka.
 Sistema ne prenašajte, če je naprava iPod/iPhone priklopljena. To bi
lahko povzročilo okvaro.
 Pri nameščanju ali odstranjevanju naprave iPod/iPhone z eno roko
primite sistem in pazite, da pomotoma ne pritisnete upravljalnih
gumbov na napravi iPod/iPhone.
 Več informacij o uporabi naprave iPhone/iPod najdete v navodilih
za uporabo naprave iPhone/iPod.
 Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali okvaro
podatkov, shranjenih v napravi iPod/iPhone, če jo uporabljate s tem
sistemom.
Predvajanje datoteke v napravi USB
Oblika zvočnega zapisa, ki jo lahko predvajate s tem
sistemom, je MP3/WMA*.
* S tem sistemom ni mogoče predvajati datotek z zaščito avtorskih
pravic DRM (Digital Rights Management) ali datotek, ki ste jih
prenesli iz spletne glasbene trgovine. Ob poskusu predvajanja
tovrstne datoteke sistem predvaja naslednjo nezaščiteno zvočno
datoteko.
Če želite več informacij o združljivih napravah USB,
obiščite spodnja spletna mesta.
http://support.sony-europe.com
1 Izberite funkcijo USB.
Pritisnite gumb USB FUNCTION  na daljinskem
upravljalniku ali pa na enoti pritiskajte gumb
FUNCTION .
2 Napravo USB priključite v vrata
3 Začnite predvajanje.
(USB) .
Pritisnite   na daljinskem upravljalniku ali 
 na enoti.
Uporaba sistema kot polnilnik baterij
Ko je sistem vklopljen, ga lahko uporabite kot polnilnik
baterij za naprave USB, ki imajo akumulatorsko funkcijo.
Polnjenje se začne, ko je naprava USB povezana z vrati
(USB) , naprava iPod/iPhone pa ni priključena.
Na zaslonu naprave USB se prikaže stanje polnjenja. Več
informacij najdete v navodilih za uporabo naprave USB.
Ko je naprava iPod/iPhone priključena, izberete funkcijo
USB tako, da pritisnete gumb USB FUNCTION  na
daljinskem upravljalniku ali na enoti pritiskate gumb
FUNCTION .
Prenehanje polnjenja naprave USB
Odstranite napravo USB.
Opombe glede polnjenja naprave USB
 Naprav iPod/iPhone in USB ni mogoče polniti hkrati. Če želite
polniti napravo USB, ko je priključena naprava iPod/iPhone, izberite
funkcijo USB. Ko naprava iPod/iPhone ni priključena, lahko napravo
USB polnite z vsemi drugimi funkcijami, razen funkcijo iPod.
Naprave USB ni mogoče polniti, ko je sistem izklopljen.
Uporaba dodatnih zvočnih
komponent
1 Pripravite zvočni vir.
Dodatne zvočne komponente povežite v priključek
AUDIO IN  na enoti s pomočjo zvočnega
analognega kabla (ni priložen).
2 Zmanjšajte glasnost.
Pritisnite gumb VOLUME  .
4 Nastavite čas začetka predvajanja.
Pritiskajte / , da nastavite uro, nato pa pritisnite
. Minute nastavite tako, da upoštevate zgornja
navodila.
upoštevate navodila v 4. koraku.
6 Izberite zvočni vir.
Pritiskajte / , dokler se ne prikaže izbrani zvočni
.
vir, nato pa pritisnite
Pritisnite
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
Pritiskajte SOUND EFFECT ,
dokler se ne prikaže želeni zvočni
učinek.
Vsakič ko pritisnete ta gumb, se
zaslon spremeni v tem zaporedju:
»ROCK«  »POP«  »JAZZ« 
»FLAT«.
Pritisnite  . Sistem se samodejno vklopi ob
prednastavljenem času.
Če je sistem ob prednastavljenem času vklopljen, se
časovnik za predvajanje ne vključi. V času od vklopa
sistema do začetka predvajanja ne upravljajte sistema.
Če je zvočni vir za časovnik nastavljen na postajo
FM/AM, se sistem samodejno vklopi 15 sekund
pred prednastavljenim časom. Če je zvočni vir
nastavljen na CD/USB, se sistem samodejno vklopi
30 sekund pred prednastavljenim časom. Če je zvočni
vir nastavljen na napravo iPod/iPhone, se sistem
samodejno vklopi 30 sekund pred prednastavljenim
časom.
Spreminjanje zaslonskega prikaza
Namen
Sprememba
podatkov na
zaslonu1)
Sprememba
načina zaslonskega
prikaza (glejte
spodaj)
1)
3 Pritiskajte gumba / , da izberete »PLAY SEL«,
Pritiskajte DISPLAY , ko je sistem
izklopljen.
Ponavljajte zgornji postopek, dokler se v 3. koraku ne
.
prikaže možnost »OFF«, nato pa pritisnite
.
Preklic časovnika
Ponovite postopek od 1. koraka naprej.
Lahko si ogledate na primer podatke o vsebini CD-ja/diska MP3 ali
naprave USB, kot so:
Disk MP3/naprava USB
ime skladbe ali datoteke (»
ime izvajalca (» «),
naslov albuma (»
«).
nato pa pritisnite
Spreminjanje nastavitve
preostali čas predvajanja skladbe,
skupni preostali čas predvajanja.
«),
Izbirate lahko med spodnjimi načini zaslonskega prikaza.
Način
Ko je sistem izklopljen
zaslonskega
prikaza
Način varčevanja z Zaslon je izklopljen, sistem pa tako
energijo1)
varčuje z energijo. Časovnik in ura
delujeta naprej.
Prikaže se ura.
Ura2)
2)
.
Pritisnite
Pritiskajte gumb DISPLAY , ko je
sistem vklopljen.
Disk CD-DA
1)
1 Pridržite gumba SHIFT  in TIMER MENU .
2 Pritiskajte gumba / , da izberete »SELECT«,
nato pa pritisnite gumb
Ure v načinu varčevanja z energijo ni mogoče nastaviti.
Prikaz ure po 8 sekundah samodejno preklopi v način varčevanja
z energijo.
Opombe o podatkih na zaslonu
 Ko informacije vključujejo dvobajtne znake, vsak dvobajtni znak
zavzame 2 bajta
 Znaki, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot »_«
 Podatki, ki niso prikazani:
skupni čas predvajanja za disk MP3 in napravo USB,
skupni preostali čas predvajanja za disk MP3 in napravo USB,
preostali čas predvajanja za datoteko MP3 na disku MP3 ali
datoteko MP3/WMA v napravi USB.
 Podatki, ki niso pravilno prikazani:
pretečeni čas predvajanja za datoteko MP3 s spremenljivo bitno
hitrostjo (VBR),
imena map in datotek, ki niso v razširitveni obliki zapisa ISO9660
Level 1, Level 2 ali Joliet.
 Prikazani podatki:
skupni čas predvajanja za disk CD-DA (razen ko je izbran način
PGM in je predvajalnik zaustavljen),
preostali čas predvajanja skladbe na disku CD-DA,
preostali čas predvajanja za disk CD-DA (samo, kadar je med
predvajanjem izbran običajni način predvajanja),
podatki o oznaki ID3 za datoteke MP3, kadar se uporabljajo
oznake ID3 različice 1 in 2 (če se za isto datoteko MP3 uporabljata
obe različici, ima prednost prikaz podatkov o oznaki ID3
različice 2),
do 64 znakov za oznako ID3, pri čemer so dovoljeni velike črke
(od A do Z), male črke (a do z) (male črke bodo prikazane kot
velike črke), številke (od 0 do 9) in simboli (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < =
> ? @ [ \ ] `).
Opombe
 Če za zvočni vir pri nastavitvi časovnika izberete napravo USB,
v kateri je več datotek in map, je predvajanje zaradi obdelave
pri branju podatkov nekoliko zakasnjeno v primerjavi s
prednastavljenim časom časovnika.
 Če je zvočni vir za časovnik za predvajanje nastavljen na postajo
FM/AM, ki ste jo nastavili s samodejnim ali ročnim iskanjem postaj,
in po nastavitvi časovnika za predvajanje zamenjate radijsko postajo,
se bo spremenila tudi nastavitev radijske postaje za časovnik.
 Če je zvočni vir za časovnik za predvajanje nastavljen na postajo
FM/AM z registrirano prednastavljeno postajo, se nastavitev radijske
postaje za časovnik ne spremeni. Tudi če zamenjate radijsko postajo,
potem ko nastavite časovnik za predvajanje, se nastavitev radijske
postaje za časovnik za predvajanje ne bo spremenila.
Opombe za uporabnike naprave iPod/iPhone
 Če želite uporabiti časovnik za predvajanje, se vsebine iz naprave
iPod/iPhone ne smejo predvajati.
 Časovnik za predvajanje se glede na stanje priključene naprave
iPhone/iPod morda ne bo vključil.
Nasvet
Časovnik za predvajanje ostane nastavljen, dokler ga ne prekličete
ročno in dokončate nastavitev ure.
Odpravljanje težav
1 Preverite, ali je napajalni kabel dobro priklopljen.
2 Na spodnjm kontrolnem seznamu poiščite svojo
težavo in izvedite navedeni ukrep za odpravljanje
težave.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na najbližjega
prodajalca Sony.
Sistem omogoča uporabo dveh časovnikov. Če uporabljate
oba časovnika, ima prednost izklopni časovnik.
Izklopni časovnik:
Omogoča, da lahko zaspite ob glasbi. Ta funkcija deluje,
tudi če ura sistema ni nastavljena.
Pridržite gumb SHIFT  in pritiskajte gumb SLEEP .
Z vsakim pritiskom gumba SLEEP , medtem ko je
pridržan gumb SHIFT , se nastavitev poveča za 10
minut (najnižja nastavitev je 10 minut, najvišja pa 90).
Če želite preklicati izklopni časovnik, izberite »OFF«.
Časovnik za predvajanje:
Omogoča, da se zbudite ob glasbi s CD-ja, postaje FM/
AM oz. naprave iPod/iPhone ali USB ob prednastavljenem
času. Preverite, ali ste pred tem nastavili uro.
1 Pripravite zvočni vir.
Pripravite zvočni vir in pritisnite gumb VOLUME
+/ , da nastavite glasnost. Za zvočni vir lahko
nastavite funkcijo CD, iPod, USB, FM ali AM.
Če želite zagnati predvajanje izbrane skladbe s CD-ja,
zvočne datoteke ali radijske postaje, ustvarite svoj program.
2 Izberite način za nastavitev časovnika.
Pridržite gumba SHIFT  in TIMER MENU .
Na zaslonu je dalj časa prikazano »READING«
ali pa traja dolgo, da se predvajanje začne.
Zvok se med predvajanjem prekinja ali pa
diska ni mogoče predvajati.
 Postopek branja lahko traja dalj časa v naslednjih
primerih:
 v napravi USB je večje število map ali datotek,
 datotečna struktura je zelo zapletena,
 pomnilnik je zelo velik,
 notranji pomnilnik je fragmentiran.
 Očistite disk in ga poskusite znova predvajati.
 Postavite sistem stran od vira tresljajev (na primer na
vrh stabilnega stojala).
Sistem ne začne predvajati prvega posnetka.
 Preklopite v način običajnega predvajanja, tako da
pritiskate gumb PLAY MODE , dokler možnosti
»PGM« in »SHUF« ne izgineta z zaslona.
Predvajanje se začne pozneje kot običajno.
 Diski, ki jih lahko sistem začne predvajati
z zakasnitvijo:
 disk, posnet z zapleteno drevesno strukturo,
 disk z velikim številom map.
Nepravilen prikaz.
 Podatki, shranjeni na disku CD-DA ali MP3, so morda
poškodovani. Ponovite prenos.
 Sistem lahko prikaže naslednje kode znakov:
 velike črke (od A do Z),
 male črke (od a do z) (male črke bodo prikazane kot
velike črke),
 številke (od 0 do 9),
 simbole (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Drugi znaki so prikazani kot »_«.
iPod/iPhone
Zvok se ne predvaja.
 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno
priključena.
 Preverite, ali naprava iPod/iPhone predvaja glasbeno
vsebino.
 Preverite, ali je programska oprema naprave iPod/
iPhone posodobljena. Če je treba, pred uporabo
naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite njeno
programsko opremo.
 Prilagodite glasnost.
Zvok je popačen.
 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno
priključena.
 Zmanjšajte glasnost.
 Nastavite možnost »EQ« na napravi iPod/iPhone
na »Off« ali »Flat«.
Naprava iPod/iPhone ne deluje.
 Zaprite morebitne druge aplikacije iOS, ki se izvajajo
v napravi iPod/iPhone. Več informacij je na voljo
v priročniku za uporabo, ki je priložen napravi iPod/
iPhone.
 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno
priključena.
 Preverite, ali je programska oprema naprave iPod/
iPhone posodobljena. Če je treba, pred uporabo
naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite njeno
programsko opremo.
 Ker je delovanje sistema drugačno od delovanja naprave
iPod/iPhone, naprave iPod/iPhone morda ne boste
mogli upravljati z gumbi na daljinskem upravljalniku
ali enoti. V tem primeru uporabite gumbe na napravi
iPod/iPhone.
Naprave iPod/iPhone ni mogoče polniti.
 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno
priključena.
 Preverite, ali v sistemu ni nastavljena funkcija USB.
Naprave iPod/iPhone ni mogoče polniti, ko je
vklopljena funkcija USB.
 Naprave iPod/iPhone ne morete polniti niti,
če v priključek USB v sistemu priklopite kabel USB,
priložen napravi iPod/iPhone.
Splošno
Glasnost zvonjenja naprave iPhone se ne
spreminja.
Sistem se ne vklopi.
 Nastavite glasnost zvonjenja v napravi iPhone.
 Ali je napajalni kabel pravilno priklopljen?
Sistem nepričakovano preklopi v način
pripravljenosti.
 To ne pomeni, da gre za okvaro. Če sistema ne
uporabljate približno 30 minut ali če ni izhoda
zvočnega signala, sistem samodejno preklopi v način
pripravljenosti. Glejte razdelek »Izklop funkcije
samodejnega načina pripravljenosti«.
Nastavitev ure ali časovnika za predvajanje se
nepričakovano prekliče.
Uporaba časovnikov
Disk CD/MP3
Nepravilen prikaz.
 Podatki, shranjeni v napravi USB, so morda
poškodovani. Ponovite prenos.
 Sistem lahko prikaže naslednje kode znakov:
 velike črke (od A do Z),
 male črke (od a do z) (male črke bodo prikazane
kot velike črke),
 številke (od 0 do 9),
 simbole (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Drugi znaki so prikazani kot »_«.
Sistem ne prepozna naprave USB.
 Izklopite sistem in znova priključite napravo USB, nato
pa vklopite sistem.
 Oglejte si informacije o združljivih napravah USB na
spodnjih spletnih mestih.
 Naprava USB ne deluje pravilno. Informacije o tem,
kako odpraviti to težavo, so na voljo v navodilih za
uporabo, ki so bila priložena napravi USB.
Predvajanje se ne začne.
Preverjanje nastavitve
Opombe
 Vrstni red predvajanja v sistemu se lahko razlikuje od vrstnega reda
predvajanja v digitalnem predvajalniku glasbe.
 Preden odstranite napravo USB, izklopite sistem. Če napravo USB
odstranite, ko je sistem vklopljen, se lahko podatki na njej poškodujejo.
 Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo USB, za priključitev
uporabite kabel USB, ki je priložen napravi USB. Več informacij
o načinih upravljanja je na voljo v priročniku za uporabo,
priloženemu napravi USB, ki jo želite priključiti.
 Sporočilo »READING« se morda pojavi šele čez nekaj časa, odvisno
od vrste povezane naprave USB.
 Sistem ne podpira zvezdišča USB. Naprave USB ne povezujte prek
zvezdišča USB.
 Ko je vstavljena naprava USB, sistem prebere vse datoteke v njej.
Če je v napravi USB večje število map ali datotek, lahko branje vsebin
v napravi USB traja dalj časa.
 Pri nekaterih povezanih napravah USB lahko po izvedbi funkcije
pride do zakasnitve, preden jo izvede ta sistem.
 Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/
zapisovanje ni zagotovljena. Če so bile zvočne datoteke v napravi
USB prvotno šifrirane z nezdružljivo programsko opremo, bodo te
datoteke morda povzročale šum ali prekinjen zvok ali se sploh ne
bodo predvajale.
 Sistem ne more predvajati zvočnih datotek iz naprave USB
v naslednjih primerih:
če je skupno število zvočnih datotek v posamezni mapi večje od 999,
ko je skupno število zvočnih datotek v napravi USB več kot 3000,
če je skupno število map v napravi USB večje od 1000 (vključno
z mapo »ROOT« in praznimi mapami).
Število se lahko razlikuje glede na strukturo datotek in map.
V napravo USB z zvočnimi datotekami ne shranjujte drugih vrst
datotek ali nepotrebnih map.
 Sistem lahko predvaja samo do globine 9 map (vključno z mapo
»ROOT«).
 Sistem morda ne podpira nekaterih funkcij priključene naprave USB.
 Mape brez zvočnih datotek ne bodo vključene.
 S tem sistemom lahko poslušate naslednje oblike zvočnega zapisa:
MP3: pripona ».mp3«
WMA: pripona ».wma«
Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar je datoteka
drugačne vrste, lahko sistem predvaja šum ali ne deluje.
Pritiskajte / , da izberete »PLAY SET«, nato pa
.
pritisnite
7 Izklopite sistem.
Nastavitev zvoka
Namen
Nastavitev
glasnosti
Bolj dinamičen
zvok
Nastavitev
zvočnega učinka
3 Nastavite časovnik za predvajanje.
5 Nastavite čas zaustavitve predvajanja, tako da
Opomba
Ko je predvajalnik zaustavljen, pritiskajte gumb PLAY
MODE . Izberete lahko način običajnega predvajanja
(zaporedno predvajanje vseh datotek v napravi USB),
predvajanja map (»FLDR« za vse datoteke v izbrani mapi
v napravi USB), naključnega predvajanja (»SHUF« ali
»FLDR SHUF« za naključno predvajanje po mapah) ali
programiranega predvajanja (»PGM«).
Opombe o načinu naključnega predvajanja
 .
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb AUDIO
IN FUNCTION  ali pa na enoti pritiskajte gumb
FUNCTION .
 Če se v roku približno ene minute ne izvede noben
postopek, se nastavitev ure ali odštevalnika časa
za predvajanje samodejno prekliče. Znova izvedite
postopek od začetka.
Zvok se ne predvaja.
 Pritisnite gumb VOLUME + , da povečate glasnost.
 Preverite, ali so dodatne zvočne komponente pravilno
povezane.
 Preverite, ali je funkcija nastavljena na AUDIO IN.
 Ali je pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema
oviran?
 Izbrana postaja je morda začasno zaustavila oddajanje
signala.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
 Premaknite sistem stran od virov šuma.
 Priklopite napajalni kabel sistema v drugo električno
vtičnico.
 Namestite filter za šum (ni priložen) na napajalni kabel.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
 Odstranite morebitne predmete med daljinskim
upravljalnikom in tipalom  na enoti ter postavite
enoto stran od virov fluorescentne svetlobe.
 Daljinski upravljalnik usmerite proti tipalu na sistemu .
 Približajte daljinski upravljalnik sistemu.
Naprava USB
Če na sistem hkrati priključite napravo iPod/
iPhone in napravo USB, se napravi ne polnita.
 Naprav iPod/iPhone in USB ni mogoče polniti hkrati.
Če želite polniti napravo USB, izberite funkcijo USB.
 Izklopite sistem in znova priključite napravo USB, nato
pa vklopite sistem.
 Oglejte si informacije o združljivih napravah USB na
spodnjih spletnih mestih.
Sistem ne začne predvajati prve datoteke.
 Nastavite način predvajanja na »Normal Play«.
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
 Datotek MP3 in MP3 PRO ni mogoče predvajati.
 Datotek WMA v obliki Windows Media Audio Lossless
in Professional ni mogoče predvajati.
 Podprte so samo naprave USB z datotečnimi sistemi
FAT16 ali FAT32.*
 Če je v uporabljeni napravi USB več particij, se datoteke
morda ne bodo predvajale.
 Sistem lahko predvaja samo do globine 9 map.
 Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli, ni mogoče
predvajati.
 Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM (upravljanje
digitalnih pravic) s tem sistemom ni mogoče predvajati.
* Ta sistem podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32, vendar ju
nekatere naprave USB morda ne podpirajo. Več informacij poiščite
v navodilih za uporabo posamezne naprave USB ali se obrnite na
proizvajalca.
Sprejemnik
Sliši se glasno šumenje/brnenje ali sistem ne
sprejema signalov radijskih postaj. (Na zaslonu
sprejemnika začne utripati oznaka TUNED ali
STEREO.)
 Preverite, ali je antena ustrezno priključena.
 Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober
sprejem, in znova namestite anteno.
 Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka,
postavite anteni stran od napajalnega kabla.
 Izklopite električno opremo v bližini sistema.
Hkrati se sliši več radijskih postaj.
 Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober
sprejem, in znova namestite anteno.
 Kable antene povežite na primer s kupljenimi sponkami
za kable, ter prilagodite njihovo dolžino.
Ponastavitev sistema na tovarniške nastavitve
Če sistem še zmeraj ne deluje pravilno, ga ponastavite na
tovarniške nastavitve.
Za ponastavitev sistema na privzete tovarniške nastavitve
uporabite gumbe na enoti.
1 Odklopite in znova priklopite napajalni kabel, nato
pa vklopite sistem.
2 Pridržite gumba   in /  na enoti, dokler
se na zaslonu ne prikaže možnost »RESET«.
Vse uporabniške nastavitve, na primer prednastavljene
radijske postaje, časovnik in ura, se izbrišejo.
Ali uporabljate podprto vrsto naprave USB?
 Če priključite nepodprto vrsto naprave USB, lahko
nastanejo spodaj navedene težave. Preverite informacije
o združljivih napravah USB na spletnih mestih z naslovi
URL, ki so navedeni v razdelku »Predvajanje datoteke
v napravi USB«.
 Sistem ne prepozna naprave USB
 Ta sistem ne prikazuje imen datotek ali map
 Predvajanje ni mogoče
 Zvok se prekinja
 Sliši se šum
 Zvok je popačen
Zvok se ne predvaja.
 Naprava USB ni pravilno priključena. Izklopite sistem
in znova povežite napravo USB.
Sliši se šum, predvajanje zvoka se prekinja ali
je popačeno.
 Uporabljate nepodprto vrsto naprave USB. Oglejte si
informacije o združljivih napravah USB na spodnjih
spletnih mestih.
 Izklopite sistem in znova priključite napravo USB, nato
pa vklopite sistem.
 Zvočni podatki vključujejo šum oziroma so popačeni.
Med prenosom je lahko v datoteko vstopil šum.
Izbrišite datoteko in jo prenesite še enkrat.
 Pri šifriranju zvočnih datotek je bila uporabljena nizka
bitna hitrost. V napravo USB pošljite zvočne datoteke,
šifrirane z višjo bitno hitrostjo.
Izklop funkcije samodejnega načina
pripravljenosti
Sistem je opremljen s funkcijo samodejnega načina
pripravljenosti. Ta funkcija samodejno preklopi sistem
v način pripravljenosti, če sistema ne uporabljate približno
30 minut ali če izhod zvočnega signala ni nastavljen.
Privzeto se vklopi funkcija samodejnega načina
pripravljenosti.
Z gumbi na enoti izklopite funkcijo samodejnega načina
pripravljenosti.
Ko je sistem vklopljen, pridržite gumb  ,
dokler se ne prikaže možnost »AUTO. STBY OFF«.
Če želite funkcijo izklopiti, ponovite postopek, da se
prikaže možnost »AUTO. STBY ON«.
Opombe
 Možnost »AUTO. STBY« se prikaže na zaslonu za 2minuti, preden
sistem preide v način pripravljenosti.
 Funkcija samodejnega načina pripravljenosti je neveljavna za
funkcijo sprejemnika (FM/AM), tudi če jo omogočite.
 Sistem morda ne bo samodejno preklopil v način pripravljenosti
v naslednjih primerih:
ko je zaznan zvočni signal,
med predvajanjem zvočnih skladb ali datotek,
ko se uporablja prednastavljeni izklopni časovnik ali časovnik za
predvajanje.
 Sistem znova odšteva čas do preklopa v način pripravljenosti, tudi če
je omogočena funkcija samodejnega načina pripravljenosti, in sicer
v naslednjih primerih:
ko je povezana naprava iPod/iPhone ali USB,
ko je na daljinskem upravljalniku ali enoti pritisnjen gumb,
ko je vklopljen prednastavljen izklopni časovnik ali časovnik za
predvajanje.
Sporočila
CANNOT PLAY: Vstavili ste disk, ki ga sistem ne more
predvajati.
COMPLETE: Prednastavljeni postopek se je normalno
končal.
DEVICE ERROR: Nepredvidljiva situacija (ali pa je
povezana neznana naprava).
FULL: Poskušali ste programirati več kot 25 posnetkov
ali datotek (korakov).
No DEVICE: Naprava USB ni povezana ali pa je bila
odstranjena.
NO DISC: V predvajalniku ni diska ali pa je vstavljen
disk, ki ga sistem ne more predvajati.
No MEMORY: V zvezdišče USB, ki je povezano
s sistemom, ni priklopljena nobena pomnilniška
naprava.
NO STEP: Vsi programirani posnetki so bili izbrisani.
NO SUPPORT: Povezan je nepodprt disk, naprava USB
ali iPod/iPhone ali pa je baterija povezane naprave
iPod/iPhone prazna.
NO TRACK: V napravi USB ali na disku CD ni datotek,
ki bi jih sistem lahko predvajal.
NOT USED: Poskušali ste izvesti poseben postopek pod
pogoji, pri katerih je takšen postopek prepovedan.
OVER CURRENT: Sistem je zaznal izpad elektrike na
povezani napravi iPod/iPhone ali USB. Napravo USB
ali iPod/iPhone odstranite iz sistema, nato pa izklopite
in znova vklopite sistem. Če težava ni odpravljena,
se obrnite na najbližjega prodajalca Sony.
PROTECT: Sistem je zaznal izpad elektrike. Odklopite
omrežni napajalnik. Če težava ni odpravljena,
se obrnite na najbližjega prodajalca Sony.
PUSH STOP: Med predvajanjem z vklopljeno funkcijo
CD ali USB ste pritisnili gumb PLAY MODE .
TIME NG: Nastavljeni čas zaustavitve predvajanja je enak
kot čas začetka predvajanja.
Previdnostni ukrepi
Diski, ki jih ta sistem LAHKO predvaja
 Avdio CD
 CD-R/CD-RW (zvočni podatki/datoteke MP3)
Diski, ki jih ta sistem NE MORE predvajati
 CD-ROM
 Diski CD-R/CD-RW, ki niso posneti v obliki
glasbenega CD-ja ali CD-ja z datotekami MP3 v skladu
z zapisom ISO9660 Level 1/Level 2 ali Joliet
 Diski CD-R/CD-RW, posneti z nižjo kakovostjo,
umazani ali opraskani diski CD-R/CD-RW ali diski
CD-R/CD-RW, posneti z nezdružljivo napravo za
snemanje
 Nepravilno posneti diski CD-R/CD-RW,
 Diski z datotekami, ki niso posnete v obliki MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
 Diski z neobičajno obliko (na primer z obliko srca,
kvadrata ali zvezde)
 Diski s pritrjenim lepilnim trakom, papirjem ali
nalepkami
 Izposojeni ali rabljeni diski, pri katerih se lepilo razteza
izpod nameščenega tesnila
 Diski z oznakami, natisnjenimi s črnilom, ki je lepljivo
na otip
Opombe v zvezi z diski
 Pred predvajanjem očistite disk s čistilno krpo v smeri
od sredine navzven.
 Za čiščenje diskov ne uporabljajte topil, kot so bencin,
razredčila ali komercialna čistila, ali antistatičnih
razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje vinilnih
gramofonskih plošč.
 Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in jih
ne puščajte v notranjosti avtomobilov, izpostavljenih
neposredni sončni svetlobi.
Varnost
 Če sistema ne nameravate uporabljati dlje časa, odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice. Sistem odklopite
tako, da kabel držite za vtikač. Ne vlecite kabla.
 Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj uide
tekočina, odklopite sistem. Pred vnovično uporabo
mora sistem pregledati usposobljen serviser.
 Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen
serviser.
Postavitev
 Sistema ne postavljajte na neravno površino ali na
slabo prezračeno mesto in ga ne izpostavljajte izredno
visokim ali nizkim temperaturam, prahu, umazaniji,
vlagi, tresljajem, neposredni sončni svetlobi ali drugim
virom svetlobe.
 Pri postavljanju sistema na obdelano površino (na
primer z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.)
bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
 Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto ali
če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na leči
predvajalnika CD-jev nabere kondenzirana vlaga, ki
lahko povzroči nepravilno delovanje sistema. V tem
primeru odstranite disk in pustite sistem vklopljen
približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Pri segrevanju
 Običajno je, da se enota med delovanjem segreva, kar
ni razlog za preplah.
 Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi sistema se ne
dotikajte ohišja, ker je lahko vroče.
 Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Sistem zvočnikov
Ta sistem zvočnikov nima magnetne zaščite, zato je
lahko televizijska slika bližnjih naprav popačena. V tem
primeru izklopite televizor, počakajte 15–30 minut, nato
pa ga znova vklopite.
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot so razredčila, bencin ali alkohol.
Tehnični podatki
Ojačevalnik
Izhodna moč (nazivna): 4 W+ 4 W (8 ohmov pri 1 kHz, 1 % THD)
Neprekinjena izhodna moč RMS (referenčna): 5 W+ 5 W (8 ohmov pri
1 kHz, 10 % THD)
Vhod
AUDIO IN (stereo mini priključek): Občutljivost 900 mV, impedanca
47 kohm
Predvajalnik CD-jev
Sistem: Sistem za predvajanje CD-jev (Compact Disc) in digitalnih zvočnih
vsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Moč laserja*: manj kot 44,6 μW
* Ta izhodna moč je izmerjena pri razdalji 200 mm od površine leče
objektiva na optičnem bralniku z odprtino 7 mm.
Frekvenčni odziv: 20 Hz  20 kHz
Razmerje signal – šum: več kot 80 dB
Dinamični obseg: več kot 80 dB
Radio
Antena: Svinčena antena FM
Okvirna antena AM
Radio FM
Frekvenčni pas:
87,5 MHz  108,0 MHz (v intervalih po 50 kHz)
Radio AM
Frekvenčni pas:
531 kHz  1602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
iPod/iPhone
Združljivi modeli naprav iPod/iPhone:
 iPod touch 4th generation
 iPod touch 3rd generation
 iPod touch 2nd generation
 iPod nano 6th generation
 iPod nano 5th generation (video camera)
 iPod nano 4th generation (video)
 iPod nano 3rd generation (video)
 iPod classic 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima potrdilo
proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost
z varnostnimi in predpisanimi standardi. Uporaba tega pripomočka z napravo
iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.
USB
Podprta bitna hitrost:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s  192 kb/s, VBR
Frekvence vzorčenja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(vrata USB): vrste A, največji tok 500 mA
Zvočniki
Zvočnik s polnim obsegom: 80 mm, stožčasti
Nazivna impedanca: 8 ohmov
Splošno
Napajanje:
Omrežni napajalnik
Vhod: 110 V  240 V pri dvosmernem toku, 50/60 Hz
Izhod: 9,5 V pri enosmernem toku, 1,8 A
Poraba energije: 13 W
Mere (Š/V/G)
Pribl. 400 × 197 × 114 mm
Teža: Pribl. 2,4 kg
Količina glavne enote: 1 kos
Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik (1), omrežni napajalnik (1),
okvirna antena AM (1), bateriji R6 (velikosti AA) (2)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Poraba energije v načinu pripravljenosti: 0,5 W
Download PDF