Sony | CMT-S40D | Sony CMT-S40D Glasbeni sistem DVD Navodila za uporabo

4-460-926-11(1) (SI)
Domači zvočni sistem
OPOZORILO
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov
s tem izdelkom poveča nevarnost
poškodb oči.
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže
naprave s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom
odprtega ognja (na primer prižganim
svečam).
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate vodnim kapljam
ali curkom in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Navodila za uporabo
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER.
Ta oznaka je nameščena na zadnji
zunanji strani naprave.
Opomba za uporabnike: spodaj
navedene informacije zadevajo le
opremo, prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali pa je bil proizveden v imenu tega
podjetja. Vprašanja glede skladnosti
izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite na
pooblaščenega predstavnika, družbo
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
Vprašanja glede servisa ali garancije
pošljite na naslove, ki so navedeni
v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno
delovanje enote, takoj izvlecite glavni
napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Baterij ali naprav, v katerih so baterije,
ne izpostavljajte prekomerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Samo za
Evropo
Odstranjevanje odpadne
električne in elektronske
opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka
ni dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske
opreme. Z ustreznim odlaganjem
izdelka pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev
tega izdelka. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če želite več informacij o recikliranju
tega izdelka, se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Naprava, za katero veljajo zgornja
določila: daljinski upravljalnik.
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU
in druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži
naprave pomeni, da baterij, priloženih
temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah
vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen
serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo, tako da izdelek ob koncu
njegove življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije, se obrnite na
lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
O tem priročniku
 »DVD« se lahko uporablja kot splošen
izraz za DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R ali DVD+RW.
 CD-R ali CD-RW je včasih naveden kot
»DATA CD«.
 DVD-R, DVD-RW, DVD+R ali DVD+RW
je včasih naveden kot »DATA DVD«.
 V tem priročniku je opisano predvsem
upravljanje sistema z daljinskim
upravljalnikom, vendar iste
upravljalne funkcije omogočajo tudi
gumbi na enoti z istimi ali podobnimi
imeni.
©2013 Sony Corporation
Plošče, ki jih je mogoče
predvajati
DVD
CD
2
SI
CMT-S40D
Opombe o ploščah DualDisc
DualDisc je dvostranska plošča,
na kateri so združene posnete
DVD-vsebine na eni strani in digitalne
zvočne vsebine na drugi. Ker stran
z zvočnimi vsebinami ni izdelana
v skladu s standardom Compact Disc
(CD), ta izdelek teh vsebin morda ne
bo mogel predvajati.
DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R*/DVD-RW*
DVD+R*/DVD+RW*
CD-DA (glasbeni CD)
CD-ROM
CD-R*/CD-RW*
VIDEO CD
Opomba glede funkcij predvajanja
DVD-jev
Nekateri izdajatelji programske opreme
nekatere funkcije predvajanja DVD-jev
namerno omejijo. Ker ta sistem
omogoča predvajanje DVD-jev glede
na vsebino plošče, nekatere funkcije
predvajanja morda ne bodo na voljo.
* Če plošče niso ustrezno posnete,
se ne bodo predvajale. Več informacij
je na voljo v navodilih za uporabo,
priloženih napravi za snemanje.
Plošče, ki jih ni mogoče predvajati
 Blu-ray
 HD DVD
 DVD-RAM
 Avdio DVD
 PHOTO CD
 Super Audio CD
 Podatkovni posnetek plošč CD-Extra
 Zvočna stran plošč DualDisc
 DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
v načinu VR (snemanje video vsebine)
 DVD-R/RW, združljiv s CPRM (zaščita
vsebine za zapisljive medije),
ki vsebuje vsebino, označeno
kot »Copy once«.
Opomba glede dvoslojnih DVD-jev
Preklop med slojema lahko začasno
zmoti predvajano sliko in zvok.
Področna koda (samo DVD VIDEO)
Področna koda je natisnjena na zadnji
strani enote, sistem pa omogoča samo
predvajanje plošč DVD VIDEO,
označenih z isto področno kodo ali
oznako
.
Opomba o ploščah za več sej
Sistem lahko predvaja več zaporednih
sej, posnetih na ploščo, če je njihova
oblika zapisa enaka obliki zapisa
prve seje. Če sistem naleti na sejo
z drugačno obliko zapisa, te seje in
drugih sej, ki ji sledijo, ni mogoče
predvajati. Četudi imajo posnete seje
enako obliko zapisa, nekaterih morda
ni mogoče predvajati.
Glasbene plošče, kodirane
s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic
Ta izdelek je zasnovan za predvajanje
plošč, ki so izdelane v skladu
s standardom Compact Disc (CD).
V zadnjem času nekatere založniške
hiše izdane glasbene plošče kodirajo
s tehnologijami za zaščito avtorskih
pravic. Nekatere od teh plošč niso
izdelane v skladu s standardom
Compact Disc (CD) in jih ta izdelek
ne more predvajati.
Video
Pripone
Video Xvid
».avi«
Glasba
Oblika zapisa
datoteke
Pripone
MP3 (MPEG1 Audio ».mp3«
Layer 3)1)
WMA2)
».wma«
Fotografija
Oblika zapisa
datoteke
Pripone
JPEG
».jpg« ali ».jpeg«
Oblika zapisa MP3 PRO ni podprta.
2)
Oblike zapisa WMA DRM, WMA
Lossless in WMA PRO niso podprte.
1)
 Ko je sistem izklopljen
Pritisnite gumb
DISPLAY . Ura
se prikaže za približno 8 sekund.
 Ko je sistem vklopljen
Pritisnite gumb TIME . Ura se prikaže
za približno 8 sekund.
Priključitev televizorja
S priloženim video kablom povežite
vhodni video priključek televizorja
s priključkom VIDEO OUT na enoti.
Nastavitev ure
1
2
3
4
5
Nastavitev barvnega sistema
7
1
Pritisnite / , da vklopite
sistem.
2
Pridržite gumb SHIFT , nato
pritisnite gumb ANGLE/TIMER
MENU , da izberete način za
nastavitev ure.
Če se na zaslonu prikaže »SELECT«,
pritiskajte gumba / , da
izberete možnost »CLOCK«, nato
pritisnite
(vnos) .
Povezovanje video mize
Z video kablom in zvočnim kablom
(nista priložena) povežite televizor in
video mizo, kot je prikazano na sliki.
3
TV
Pritisnite / ,
da nastavite uro, nato
.
pritisnite
4
Video miza
Z enakim postopkom nastavite
minute.
Če odklopite napajalni kabel
ali če pride do izpada elektrike,
se nastavitve ure izbrišejo.
Enota
Ne povežite neposredno.

Gumb / (hitro pomikanje
nazaj/naprej)
Pritisnite za iskanje točke
v posnetku, datoteki ali poglavju.
Enota: gumb /

Gumb  (počasno premikanje
naprej)
Pritisnite v načinu začasne
zaustavitve za počasno
predvajanje.

Gumb PRESET +/
Pritisnite za izbiro prednastavljene
radijske postaje.

Gumb  (odpiranje/zapiranje)
Pritisnite, če želite odpreti ali
zapreti podstavek za plošče.

Enota: gumb ENTER

Daljinski upravljalnik: gumb
(vnos)
Pritisnite za vnos/potrditev
nastavitev.


Enota: upravljalni gumb VOLUME
Zavrtite za nastavitev glasnosti.
Daljinski upravljalnik:
gumb VOLUME +/
Pritisnite za nastavitev glasnosti.

Vrata
(USB)
Uporabite za povezavo naprave
USB. Ko ima priklopljena naprava
akumulatorsko baterijo in je sistem
vklopljen, se bo baterija napajala iz
sistema.
Gumb ECHO
Pritisnite za nastavitev ravni
odmeva.
Gumb MIC LEVEL
Pritisnite za nastavitev glasnosti
mikrofona.
Daljinski upravljalnik:
gumb ///
Pritisnite, če želite premakniti
kazalnik in izbrati element.
Priključek MIC (mikrofon)
Uporabite za povezavo mikrofona.

13
Vstavite baterijo R6 velikosti AA
(ni priložena), da se poli baterij
ujemajo, kot je prikazano na sliki.
Za uporabnike v Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
http://esupport.sony.com/LA
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
http://www.sony-asia.com/support
Gumb TIME
Pritisnite za prikaz informacij
o času ali preklop nanje med
predvajanjem.
Gumb DIMMER
Pritisnite za spremembo svetlosti
zaslona enote. Če ta gumb
pritisnete dvakrat zapored, se
svetlost spremeni na 2 ravneh
(svetlo/temno).
Gumb ANGLE/TIMER MENU
 Pritisnite za preklop v druge
vidne kote fotoaparata, če so
na plošči DVD VIDEO posneti
različni koti.
 Pritisnite za nastavitev časovnika
za predvajanje. Glejte tudi opis
gumba SHIFT .
Gumb  DVD MENU
 Pritisnite, če želite med
predvajanjem plošče DVD VIDEO
odpreti ali zapreti meni DVD-ja.
 Pritisnite za vrnitev na prejšnji
zaslon med uporabo seznama
map/datotek, prikazanega na
TV-zaslonu.






Glavna antena FM
(Poravnajte jo vodoravno.)





V desni zvočnik
V levi zvočnik
Kabel zvočnika (rdeč/)
Kabel zvočnika (črn/)
V električno vtičnico
Opombe glede uporabe
daljinskega upravljalnika
 Pri običajni uporabi baterija zdrži
do približno šest mesecev.
 Če daljinskega upravljalnika ne
nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite baterijo, da preprečite
razlitje baterije in korozijo.
 Antena
6
8
Pritiskajte gumba / , da
izberete nastavitve [SCREEN]
.
(ZASLON), nato pritisnite
Pritiskajte gumba / , da
izberete [TV System] (TV-sistem),
.
nato pritisnite
 Zvočniki
Ko nameščate anteno, poiščite položaj
in usmeritev, ki zagotavljata dober
sprejem.
Če želite preprečiti šum pri predvajanju
zvoka, postavite anteno stran od
kablov zvočnikov in napajalnega kabla.
Priključite kable za zvočnike.
 Napajanje
Priključite napajalni kabel v električno
vtičnico.
 Priključka AUDIO IN in VIDEO OUT
AUDIO IN:
Priključite zunanjo zvočno
komponento.
VIDEO OUT:
Priključite video priključek televizorja ali
projektorja.
8
Deli sistema in upravljalne funkcije

Daljinski upravljalnik
Glavna enota
Enota: gumb  (zaustavitev)/
CANCEL
Pritisnite gumb SETUP ,
da izklopite nastavitveni meni.
Daljinski upravljalnik: gumb 
(zaustavitev)
 Z enim pritiskom tega gumba
zaustavite predvajanje, pri
čemer si sistem zapomni točko
zaustavitve (točka nadaljnjega
predvajanja). Nato pritisnite 
(ali  na enoti), da nadaljujete
predvajanje od točke, pri kateri
ste predvajanje nazadnje
zaustavili. Če želite začeti
predvajanje od prvega
posnetka/naslova/poglavja itn.
dalje, dvakrat pritisnite 
(ali /CANCEL na enoti) in nato
pritisnite  (ali  na enoti).
 Pritisnite, če želite preklicati
samodejno iskanje postaj med
iskanjem radijskih frekvenc.
Opomba
Po spreminjanju barvnega sistema se
prikaz na TV-zaslonu lahko za trenutek
prekine.
Pritisnite / , da vklopite
sistem.
Pritiskajte gumb FUNCTION ,
da preklopite funkcijo na možnost
DVD/CD.
Če je vstavljena plošča s funkcijo
samodejnega predvajanja, se
predvajanje začne samodejno.
Dvakrat pritisnite gumb  ,
da ustavite predvajanje.
V zaustavljenem načinu
predvajanja pritisnite
gumb SETUP .
Prikaže se nastavitveni meni.

Gumb SHIFT
Pridržite, če želite uporabiti
gumbe z rožnatimi oznakami
(številski gumbi, SLEEP  in
TIMER MENU ).

Gumb SETUP
Pritisnite, če želite odpreti ali
zapreti nastavitveni meni.
Gumb ZOOM
Pritisnite za povečavo ali
pomanjšavo prikazane slike, ko
gledate DVD VIDEO, VIDEO CD,
video Xvid ali sliko JPEG. Po sliki se
lahko pomikate gor, dol, levo ali
desno na izbrani stopnji povečave,
tako da pritisnete /// .
Predvajanje plošče
1
2
3
Gumb PROGRAM
Pritisnite za programiranje
posnetkov CD-DA za programirano
predvajanje ali za prednastavitev
radijskih postaj.
Gumb REPEAT
Pritisnite za aktiviranje načina
ponavljajočega se predvajanja.
Gumb DVD TOP MENU
 Pritisnite, če želite med
predvajanjem DVD-ja odpreti
osnovni meni DVD-ja.
 Pritisnite za vklop ali izklop
funkcije PBC, ko predvajate
VIDEO CD s funkcijo PBC.

Gumb AUDIO/SLEEP
 Pritisnite za izbiro oblike zapisa
zvočnega signala med
predvajanjem, če je na voljo več
oblik zapisa zvočnega signala.
 Pritisnite za izbiro načina
sprejema FM (mono ali stereo),
ko poslušate stereo
programe FM.
 Pritisnite za nastavitev
izklopnega časovnika. Glejte tudi
opis gumba SHIFT .


Senzor za signal daljinskega
upravljalnika

Gumb FUNCTION
Pritisnite za izbiro funkcije.
Pritiskajte gumb FUNCTION ,
da izberete funkcijo DVD/CD.
1
Pritisnite   na enoti, da
odprete podstavek za plošče.
Vstavite ploščo v podstavek za
plošče in pritisnite   na enoti,
da zaprete podstavek za plošče.
Predvajanje se samodejno začne,
ko zaprete podstavek za plošče.
Če se predvajanje ne zažene
samodejno, pritisnite  .
Gumb TV INPUT
Pritisnite za preklapljanje
vhodnega vira televizorja med
televizijskim signalom in drugim
vhodnim virom.
S tem daljinskim upravljalnikom
lahko upravljate le televizorje Sony.
2
3
Enota: gumb TUNE +/
(Primer: plošča MP3)
Pritiskajte / , da izberete
vrsto medija (glasba/fotografija/
.
video), nato pritisnite
Vstavite vir.
 Za ploščo
Odprite podstavek za plošče,
vstavite ploščo v podstavek
in ga zaprite.
4
4
Priključite napravo USB
v vrata
(USB) .
1
2
Z nalepko na zgornji strani.
Pritisnite VOLUME +/ , da
nastavite glasnost.
Naprava USB
3
Pritisnite VOLUME +/ , da
nastavite glasnost.
Predvajanje želene mape
Pritisnite VOLUME +/ , da
nastavite glasnost.
Ko želite predvajati drugo datoteko,
zaustavite predvajanje in sledite
spodnjemu postopku.
1
2
Predvajanje želene datoteke
15

Daljinski upravljalnik:
gumb TUNING +/
Pritisnite za nastavitev želene
postaje.
Pritisnite / , da pomaknete
kazalnik na
, nato
.
pritisnite
Pritisnite / , da pomaknete
kazalnik na
, nato
.
pritisnite
Pritisnite / , da pomaknete
kazalnik na želeno mapo, nato
 (ali  ).
pritisnite
Predvajanje se začne s prvo datoteko
izbrane mape in se konča, ko so
predvajane vse datoteke v mapi.
Pritisnite / , da pomaknete
kazalnik na mapo, v kateri je
datoteka, ki jo želite predvajati,
.
nato pritisnite
3
Pritisnite / , da pomaknete
kazalnik na želeno datoteko, nato
 (ali  ), da
pritisnite
zaženete predvajanje.
 Datoteko za predvajanje lahko
izberete s pritiskanjem gumbov
/  med predvajanjem,
pri čemer gledate informacije
na zaslonu.
 Na prejšnji zaslon se lahko vrnete
tako, da pritisnete  DVD MENU ,
ko uporabljate seznam map/datotek,
prikazan na TV-zaslonu.
 Po eno stran naprej ali nazaj se lahko
pomikate s pritiskanjem gumbov
/  na seznamu map/datotek, ko
za izbrani element obstaja več strani.
Pritisnite VOLUME +/ , da
nastavite glasnost.
Nasveti
Gumb MUTING
Pritisnite za izklop ali ponovni
vklop zvoka.
14
Gumb EQ
Pritisnite, če želite izbrati zvočni
učinek.
Pritiskajte gumb FUNCTION , da
izberete funkcijo DVD/CD ali USB.
 DVD/CD: za predvajanje datotek
na plošči.
 USB: za predvajanje datotek na
napravi USB.
 Za napravo USB
4

12
Predvajanje datotek na
plošči/napravi USB
Gumb BASS BOOST
Pritisnite, če želite ustvariti bolj
dinamičen zvok. S pritiskanjem
tega gumba lahko učinek vklopite
ali izklopite.
Gumb TV / (vklop/stanje
pripravljenosti)
Pritisnite za vklop ali izklop
televizorja.
S tem daljinskim upravljalnikom
lahko upravljate le televizorje Sony.
Gumb SUBTITLE
Pritisnite za izbiro jezika
podnapisov, ko so na voljo
podnapisi v več jezikih
(npr. DVD VIDEO).
Gumb / (vklop/stanje
pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite ali
izklopite sistem.
11

Gumb
DISPLAY
Pritisnite, če želite prikazati ali
skriti spustni meni za način iskanja
ali za informacije o trenutnem
predvajanju.
Enota: gumb  (predvajanje/
začasna zaustavitev predvajanja)
Daljinski upravljalnik: gumb 
(predvajanje), gumb  (začasna
zaustavitev predvajanja)
S tem gumbom znova zaženete ali
začasno zaustavite predvajanje.
Če se želite iz stanja začasne
zaustavitve vrniti v predvajanje,
pritisnite  (ali  na enoti).
Pritiskajte / , da izberete
[PAL], [NTSC] ali [Auto]
(Samodejno), nato
.
pritisnite
10

Daljinski upravljalnik: gumb
/ (nazaj/naprej)
Pritisnite za izbiro posnetka,
datoteke ali poglavja.
Če želite več informacij o združljivih
napravah USB, obiščite naslednja
spletna mesta.
Varno povezovanje sistema
Priključite napajalni kabel
v električno vtičnico.
9
Enota: gumb / (nazaj/
naprej)
Priprava daljinskega
upravljalnika
7
Če povežete video mizo med tem
sistemom in televizorjem, lahko pride
med oddajanjem video signala iz tega
sistema do razlitja. Ne povežite video
mize med tem sistemom in
televizorjem.
Ko povežete televizor, po potrebi
spremenite barvni sistem iz [PAL],
[NTSC] ali [Auto] (Samodejno). Privzeta
tovarniška nastavitev za barvni sistem
je [PAL] pri modelih za Evropo, Rusijo,
Savdsko Arabijo in Argentino ter [NTSC]
pri drugih modelih. Funkcija za
nastavitev barvnega sistema ni na voljo
pri modelih za Latinsko Ameriko (razen
za Argentino).
4
Naprave USB, ki so združljive
s tem sistemom
6
Prikaz ure
Priložene podstavke za zvočnike
pritrdite na vogale spodnjega dela
zvočnikov, da preprečite drsenje.
 Nekaterih datotek ni mogoče
predvajati, odvisno od oblike zapisa,
načina kodiranja ali posnetega stanja
datoteke.
 Nekatere naprave USB morda ne
bodo delovale s tem sistemom.
 Za povezavo sistema in naprave USB
ne uporabljajte zvezdišča USB.
 Sistem podpira zapis ISO 9660
Level 1/Level 2 za DATA CD.
 Sistem podpira UDF (univerzalni
diskovni format) za DATA DVD.
 Sistem podpira FAT16 in FAT32 za
naprave USB.
 Sistem lahko prepozna datoteke ali
mape na plošči DATA DVD, DATA CD
ali napravi USB, kot sledi:
 največ 188 map, vključno
s korensko mapo na plošči
DATA DVD, DATA CD ali
napravi USB;
 največ 999 datotek na plošči
DATA DVD, DATA CD ali
napravi USB.
 Postopek branja datotek lahko traja
dalj časa v naslednjih primerih:
 na plošči DATA DVD, DATA CD ali
v napravi USB je preveč map ali
datotek;
 zmogljivost pomnilnika naprave
USB je zelo velika;
 zmogljivost pomnilnika naprave
USB je fragmentirana.
Vrste datotek, ki jih je mogoče
predvajati
5
Pritrditev podstavkov
za zvočnike
Opombe
Opombe o ploščah
 Sistem lahko predvaja samo
standardne okrogle plošče.
Z uporabo nestandardnih plošč,
ki niso okrogle oblike (npr. v obliki
kartice, srca ali zvezde), lahko
poškodujete sistem.
 Ne predvajajte plošč z dodatkom,
ki ga je mogoče kupiti, kot je nalepka
ali obroč.
Oblika zapisa
datoteke
3
16
se nadaljuje 
Poslušanje zvoka iz dodatne
komponente
Druge funkcije predvajanja
Spreminjanje kotov (samo
za DVD VIDEO)
Zvok lahko poslušate iz komponente,
povezane s priključkom AUDIO IN na
enoti, tako da uporabite 3,5-mm stereo
zvočni kabel (ni priložen).
1
Med predvajanjem pritisnite
ANGLE/TUNER MENU , da izberete
želeni kot.
Povežite izhodne zvočne
priključke komponente in
priključek AUDIO IN sistema
z zvočnim kablom.
Prikaz podnapisov (samo za
DVD VIDEO in videodatoteke Xvid)
Med predvajanjem pritiskajte
SUBTITLE , da izberete želeni
jezik podnapisov.
Spreminjanje zvoka
Med predvajanjem pritiskajte AUDIO/
SLEEP , da izberete želeno obliko
zapisa zvočnega signala.
2
3
4
Ko predvajate DVD VIDEO z več
oblikami zvočnega zapisa, lahko
spremenite obliko zvočnega zapisa
iz PCM, Dolby Digital itd. Če je na plošči
DVD VIDEO posnetih več posnetkov,
lahko spremenite tudi jezik zvoka.
Pritisnite VOLUME  , da
zmanjšate glasnost.
Pritiskajte FUNCTION , da
izberete funkcijo AUDIO IN.
Začnite predvajati povezano
komponento in pritisnite
VOLUME +/ , da nastavite
glasnost.
Predvajanje plošče VIDEO CD
s funkcijami PBC
Ko začnete predvajati VIDEO CD
s funkcijami PBC (upravljanje
predvajanja), se prikaže meni PBC.
Če želite uporabiti meni PBC, pridržite
gumb SHIFT , nato s številskimi
gumbi izberite številko želenega
elementa.
Nastavite glasnost mikrofona na
»MIC 0« in odklopite mikrofon iz
priključka MIC .
1
2
1
2
3
4
Med petjem pritisnite ECHO .
Pritisnite / , da nastavite
učinek odmeva.
Opomba
Povečava prikazane slike
Prednastavitev radijskih postaj
1
2
Pritisnite MIC LEVEL .
Pritisnite / , da nastavite
glasnost mikrofona.
Pritiskajte gumb FUNCTION ,
da izberete »FM«.
Pridržite gumb TUNING +/ 
za 2 sekundi, dokler se frekvenca
na zaslonu ne začne spreminjati.
Sistem samodejno išče radijske
frekvence in se ustavi, ko najde
postajo brez šuma.
Če se iskanje ne konča,
pritisnite  , da zaustavite
iskanje, nato ročno poiščite
želeno postajo. Postaje lahko
ročno iščete s pritiskanjem
gumbov TUNING +/ .
Če izberete postajo, ki podpira
storitve RDS, se na zaslonu prikaže
ime postaje (samo evropski modeli).
Zaženite predvajanje glasbe
in nastavite glasnost.
4
Med predvajanjem
pritisnite
DISPLAY .
Na vrhu TV-zaslona se prikaže
spustni meni.
Pritisnite / , da označite
območje številke naslova/
poglavja.
Pridržite gumb SHIFT , nato
s številskimi gumbi vnesite
številko naslova/poglavja
(npr. »02« za 2. naslov, »003«
za 3. poglavje).
, da se pomaknete
Pritisnite
na izbrani naslov/poglavje.
2
3
4
Izberite posnetke, ki jih želite predvajati
v želenem vrstnem redu (samo za
plošče CD-DA). Programirate lahko
največ 16 posnetkov.
Pritisnite / , da označite
območje številke posnetka.
1
Pridržite gumb SHIFT , nato
s številskimi gumbi vnesite
dvomestno številko posnetka
(npr. »02« za 2. posnetek).
2
, da se pomaknete
Pritisnite
na izbrani posnetek.
3
 Pri predvajanju zvočne datoteke/
slikovne datoteke JPEG/videodatoteke
Pridržite gumb SHIFT , nato
s številskimi gumbi vnesite dvomestno
številko datoteke (npr. »02« za
2. datoteko).
4
Pritiskajte ZOOM , da povečate
sliko.
Z vsakim pritiskom gumba se spremeni
stopnja povečave. Po prikazani sliki se
lahko pomikate gor, dol, levo ali desno
na izbrani stopnji povečave, tako da
pritisnete /// .
3
4
5
6
Poslušanje radia
Priklopite dodaten mikrofon
v priključek MIC  na enoti.
Na zaslonu se prikaže »MIC ON«.
3
Prikazano sliko lahko povečujete ali
pomanjšujete, ko gledate DVD VIDEO,
VIDEO CD, videodatoteko Xvid ali
sliko JPEG.
Funkcija mikrofona je na voljo le, ko
uporabljate funkcije DVD/CD in USB.
Če priklopite mikrofon (ni priložen),
lahko pojete ob glasbeni spremljavi.
2
Pritisnite DVD TOP MENU .
Ko izklopite funkcijo PBC, lahko izberete
želeni posnetek tako, da vnesete
njegovo številko.
 Nastavitev ravni odmeva mikrofona
Petje ob spremljavi: karaoke
1
Predvajanje v programiranem
vrstnem redu
Med predvajanjem
pritisnite
DISPLAY .
Na vrhu TV-zaslona se prikaže
spustni meni.
2
3
Pritisnite   in ponavljajte
ta postopek (2. korak) za
programiranje dodatnih
posnetkov.
Pritisnite /// , da izberete
[PLAY] (Predvajanje) za zagon
programiranega predvajanja.
 Brisanje programa
Pritisnite PROGRAM . Nato pritisnite
/// , da izberete [CLEAR]
.
(Počisti), in pritisnite
Uporaba izklopnega časovnika
Pritisnite PRESET +/ 
(ali pridržite gumb SHIFT  in
pritisnite številske gumbe), da
izberete prednastavljeno številko.
Sistem lahko nastavite tako, da se
izklopi ob predhodno nastavljenem
času in tako lahko zaspite med
poslušanjem glasbe.
, da shranite
Pridržite gumb SHIFT , nato
pritiskajte AUDIO/SLEEP .
Ob vsakem pritisku tega gumba se
prikaz minut (preostali čas) spremeni
za 10 minut.
Če izberete možnost »AUTO«, se sistem
samodejno izklopi, ko se zaustavi
predvajanje datotek s plošče oz. iz
naprave USB ali ko preteče 100 minut.
Ostale radijske postaje
prednastavite tako, da ponovite
postopek od 2. do 5. koraka.
Prednastavite lahko največ
20 postaj FM. Če izklopite napajalni
kabel ali če pride do izpada
elektrike, sistem prednastavljene
postaje hrani približno pol dneva.
1
2
Pripravite zvočni vir.
Pridržite gumb SHIFT , nato
pritiskajte AUDIO/SLEEP , dokler se
na zaslonu ne prikaže »OFF«.
3
Pritiskajte / , da
izberete »PLAY SET«, nato
.
pritisnite
4
5
Pritisnite PRESET +/ 
(ali pridržite gumb SHIFT  in
pritisnite številske gumbe), da
izberete prednastavljeno številko.
6
Pritisnite VOLUME +/ , da
nastavite glasnost.
7
Nasvet
Če ima stereo program FM statični šum,
pritiskajte AUDIO/SLEEP , da izberete
»MONO«. Tako sicer ne bo več učinka
stereo, a sprejem bo boljši.
1
2
3
Pridržite gumb SHIFT  in nato
pritisnite ANGLE/TIMER MENU .
Pridržite gumb SHIFT  in nato
pritisnite ANGLE/TIMER MENU .
Pritiskajte / ,
da izberete »SELECT«, nato
.
pritisnite
Pritiskajte / , da
izberete »PLAY SEL«, nato
.
pritisnite
 Preklic časovnika
Ponavljajte postopek iz razdelka
»Preverjanje nastavitve«, dokler se
v 3. koraku ne prikaže »OFF«, nato
.
pritisnite
Nastavite čas začetka predvajanja.
Pritiskajte / , da
.
nastavite uro, nato pritisnite
Po enakem postopku nastavite
minute.
 Spreminjanje nastavitve
Ponovite postopek od 1. koraka
razdelka »Uporaba časovnika za
predvajanje«.
Nasvet
Nastavite čas zaustavitve
predvajanja, tako da sledite
navodilom v 4. koraku.
Trenutna nastavitev časovnika za
predvajanje velja, dokler je ne
prekličete ročno.
Izberite zvočni vir.
Pritiskajte / , dokler se
ne prikaže želeni zvok, nato
.
pritisnite
Uporaba spustnega menija
za različne informacije med
predvajanjem
Pritiskajte gumb REPEAT , da
izberete želeni način predvajanja.
Na zaslonu se prikaže izbrani način.
 »REP CHP«: ponovitev trenutnega
poglavja.
 »REP TIT«: ponovitev trenutnega
naslova.
 »REP ALL«: ponovitev vseh naslovov/
posnetkov/datotek.
 »REP OFF«: sistem se vrne v običajni
način predvajanja.
 »SHUFFLE«: sistem ponavljajoče
predvaja naključno izbrano datoteko
iz trenutne mape. V tem načinu je
mogoče isto datoteko predvajati več
kot enkrat.
 »REP 1«: ponovitev trenutnega
posnetka ali datoteke.
 »REP FLD«: ponovitev trenutne mape.
Med predvajanjem pritiskajte gumb
DISPLAY .
Na TV-zaslonu se prikaže spustni meni.
Poleg informacij o času predvajanja si
lahko ogledate na primer tudi trenutni
način način ponavljanja, izbrano obliko
zvočnega zapisa in jezik podnapisov.
Elementi, ki jih je mogoče prikazati,
se razlikujejo glede na vir predvajanja.
Nastavitev zvoka
Ustvarjanje bolj dinamičnega zvoka
Med predvajanjem pritiskajte gumb
BASS BOOST , da vklopite ali
izklopite funkcijo.
Privzeta nastavitev je podčrtana.
 »BASS ON«: ustvarja bolj dinamičen
zvok.
 »BASS OFF«: izklopi funkcijo.
Opomba
Načini za izbiro in njihov vrstni red se
lahko razlikujejo glede na ploščo ali
datoteko.
Prikaz informacij o času predvajanja
Med predvajanjem pritiskajte
gumb DISPLAY .
Z vsakim pritiskom gumba se spremeni
prikazani element. Prikažete lahko
informacije, kot sta pretečeni čas
predvajanja in preostali čas trenutnega
posnetka/poglavja. Elementi, ki jih je
mogoče prikazati, se razlikujejo glede
na vir predvajanja.
20
 Preverjanje nastavitve
Uporaba časovnika za predvajanje
Časovnik za predvajanje lahko
nastavite s funkcijami DVD/CD, USB,
AUDIO IN in FM.
Preden nastavite časovnik za
predvajanje, preverite, ali ste
nastavili uro.
 Preklic funkcije izklopnega časovnika
Pritiskajte gumb FUNCTION ,
da izberete »FM«.
Ponavljajoče se predvajanje
19
Uporabne funkcije
Poslušanje prednastavljene
radijske postaje
1
Pridržite gumb SHIFT , nato
s številskimi gumbi vnesite
dvomestno številko posnetka
(npr. »02« za 2. posnetek).
Pritisnite   in nato  .
Predvajanje se spremeni v običajen
način predvajanja.
Pritisnite PROGRAM .
Na zaslonu utripa »P 01«.
Pritisnite
postajo.
Pritisnite PROGRAM .
Na TV-zaslonu se prikaže meni
programov.
 Preklic programiranega predvajanja
18
 Ko končate
Med predvajanjem pritiskajte EQ ,
dokler se na zaslonu ne prikaže
želeni način.
Privzeta nastavitev je podčrtana.
 »FLAT«: način nevtralnega in čistega
zvoka.
 »ROCK«: boljši razpon nizkih in
visokih tonov za odlične zvočne
učinke in vzdušje filmov. Odlično
za akcijske filme in rock glasbo.
 »POP«: idealno za poslušanje pop
glasbe.
 »JAZZ«: čisti razpon srednjih in
visokih tonov. Ustvari vzdušje kluba
z živo glasbo. Dobro za jazz glasbo
in ogled dram.
 »CLASSIC«: idealno za poslušanje
klasične glasbe in ogled koncertov
v živo na DVD-jih.
 Pri predvajanju CD-ja
1
 Pri predvajanju DVD-ja
 Predvajanje brez funkcije PBC
17
Izbira nastavitve izenačevalnika
Iskanje naslova/poglavja/
posnetka itd.
Uporaba nastavitvenega
menija
Spreminjanje svetlosti zaslona
Izbirate lahko med dvema ravnema
svetlosti zaslona.
Privzeta nastavitev je podčrtana.
Elemente menija lahko spreminjate
na različne načine.
Elementi, ki jih je mogoče prikazati,
se lahko razlikujejo glede na državo
ali regijo.
Privzeta nastavitev je podčrtana.
Pritiskajte DIMMER .
 »DIM OFF«: svetlo.
 »DIM ON«: temno.
Funkcija samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti
1
2
Sistem je opremljen s funkcijo
samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti. Ta funkcija samodejno
preklopi sistem v stanje pripravljenosti,
če sistema ne uporabljate približno
30 minut ali če izhod zvočnega signala
ni nastavljen.
Funkcijo samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti lahko vklopite
ali izklopite. Privzeto je funkcija
samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti vklopljena.
Ko je sistem vklopljen, pridržite
gumb /  na enoti, dokler se ne
prikaže »AUTO STANDBY ON« ali
»AUTO STANDBY OFF«.
Kategorije
nastavitev
Pritisnite /  za izklop sistema.
Sistem se samodejno vklopi ob
prednastavljenem času.
Če je sistem ob prednastavljenem
času vklopljen, se časovnik za
predvajanje ne bo vklopil. V času
od vklopa sistema do začetka
predvajanja ne upravljajte sistema.
22
3
4
5
[4:3LB]: prikaže široko sliko s črnim
pasom na vrhu in na dnu.
Nastavitve [SCREEN] (Zaslon)
 [TV System] (TV-sistem)*
Če pozabite svoje geslo, sledite
spodnjemu postopku, da potrdite
trenutno nastavljeno geslo.
Nastavitve [VIDEO]
 [Brightness] (Svetlost)
[PAL]: za televizor s sistemom PAL.
[NTSC]: za televizor s sistemom NTSC.
[Auto] (Samodejno): za televizor, ki je
združljiv s sistemom PAL in NTSC.
Prilagodi raven svetlosti slike.
* Privzeta nastavitev se lahko razlikuje
glede na državo ali regijo.
Prilagodi raven odtenka slike (barvni
ton).
1
 [Contrast] (Kontrast)
2
Prilagodi raven kontrasta slike.
 [Hue] (Odtenek)
Nastavitve [LANGUAGE] (Jezik)
 [Screen Saver] (Ohranjevalnik zaslona)
[ON] (Vklopljeno): kadar je sistem
v zaustavljenem načinu predvajanja,
v načinu začasne zaustavitve, v načinu
brez vstavljene plošče ali v odprtem
načinu več kot 15 minut, samodejno
vklopi funkcijo ohranjevalnika zaslona.
[OFF] (Izklopljeno): izklopi ohranjevalnik
zaslona.
 [OSD] (Zaslonski prikaz)
Spremenite lahko jezik za prikaz
na TV-zaslonu.
 [Audio] (Zvok)
Za DVD-je z več zvočnimi posnetki
lahko izberete želeni jezik posnetka.
 [Subtitle] (Podnapisi)
Izberete lahko jezik podnapisov,
posnetih na plošči DVD VIDEO.
 [TV Type] (Vrsta televizorja)
[16:9]: To možnost izberite pri
povezovanju s širokozaslonskim
televizorjem ali televizorjem s funkcijo
širokega zaslona.
 [Menu] (Meni)
Izberete lahko jezik menija plošče.
Nastavitve [AUDIO] (Zvok)
 [DRC]
Prilagodi raven dinamičnega razpona
za avdio izhod.
 [Karaoke Setup] (Nastavitev
za karaoke)
[4:3PS]: prikaže sliko polne višine na
celotnem zaslonu, s prirezanimi
stranicami.
[ECHO] (Odmev): prilagodi raven
odmeva.
[MIC VOL] (Glasnost mikrofona):
prilagodi raven glasnosti mikrofona.
3
 [Saturation] (Nasičenost)
Prilagodi raven nasičenosti slike.
 [Sharpness] (Ostrina)
Prilagodi raven ostrine robov slike.
[PREFERENCE] (Nastavitev)
Delovanje
Sliši se glasno šumenje oziroma
brnenje ali sistem ne sprejema
signala radijskih postaj FM.
 Preverite, ali je antena ustrezno
priključena.
 Za boljši sprejem poskusite anteno
prestaviti ali preusmeriti.
 Če želite preprečiti šum pri
predvajanju zvoka, postavite anteno
stran od kablov zvočnikov in
napajalnega kabla.
 Izklopite električno opremo v bližini
sistema.
Zvok
Zvok se ne predvaja.
 Pritiskajte VOLUME + , da nastavite
glasnost.
 Preverite povezave zvočnika.
 Sistem je v stanju začasne zaustavitve
ali v načinu počasnega predvajanja.
Pritisnite  , da preklopite nazaj
v običajen način predvajanja.
Plošča se ne predvaja.
 Področna koda DVD-ja se ne ujema
s sistemom.
 Kondenzirana vlaga v notranjosti
enote lahko povzroči okvaro
optičnega pogona. Odstranite ploščo
in pustite enoto vklopljeno približno
pol ure.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
 Premaknite sistem stran od vira
šuma.
 Priklopite napajalni kabel sistema
v drugo električno vtičnico.
 Na napajalni kabel namestite filter
za šum (naprodaj posebej).
Plošč DATA CD ali DATA DVD ni
mogoče predvajati.
 Plošča DATA CD ni posneta v skladu
z zapisom ISO 9660 Level 1/Level 2.
 Plošča DATA DVD ni posneta v
formatu UDF (Universal Disk Format).
29

Pritisnite  , ZOOM  in
(v tem zaporedju).
Prikaže se [CUSTOM PAGE] (Stran po
meri) in lahko potrdite trenutno
nastavljeno geslo.
Če želite zapustiti [CUSTOM PAGE]
(Stran po meri), pritisnite SETUP .
Omejite lahko predvajanje DVD-jev, ki
imajo ocene. Prizori so lahko blokirani
ali zamenjani z drugimi.
Če ste nastavili geslo, morate odkleniti
zaščito gesla, tako da vnesete svoje
geslo (glejte »[Password]« (Geslo)),
preden spremenite raven ocene.
Pritisnite  , da izberete [Restore]
.
(Ponastavi), nato pritisnite
Pritisnite / , da izberete raven
ocene od [0 Lock ALL] (0 Zakleni vse)
do [8 No Limit] (8 Neomejeno), nato
.
pritisnite
Previdnostni ukrepi
Postavitev
 Sistema ne postavljajte v zaprte
prostore z neustreznim
prezračevanjem, ker bi se lahko
prekomerno segrel.
 Sistema ne postavljajte v bližino
toplotnih virov, kot so radiatorji ali
toplozračne cevi, in ga ne
izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi, prahu, mehanskim tresljajem
ali udarcem.
 Sistema ne nameščajte v nagnjen
položaj. Zasnovan je samo za
delovanje v vodoravnem položaju.
 [Password] (Geslo)
Nastavite lahko geslo za nastavitve
[Rating] (Ocena) in [Default] (Privzeto)
ter se tako izognete neželenemu
postopku.
Datotek na ploščah DATA DVD,
DATA CD ali v napravi USB ni mogoče
predvajati.
 S tem sistemom ni mogoče predvajati
zvočnih datotek z zaščito avtorskih
pravic DRM (Digital Rights
Management) ali datotek, ki ste jih
prenesli iz spletne glasbene trgovine.
Ob poskusu predvajanja tovrstne
datoteke sistem predvaja naslednjo
nezaščiteno zvočno datoteko.
 Na plošči oziroma v napravi USB ni
datotek, ki bi jih bilo mogoče
predvajati.
Naprava USB ne deluje pravilno.
 Če priključite nepodprto napravo USB,
lahko pride do spodaj navedenih
težav. Preverite informacije
o združljivih napravah USB na
spletnih mestih z naslovi URL, ki so
navedeni v razdelku »Naprave USB, ki
so združljive s tem sistemom«.
 Sistem ne prepozna naprave USB.
 Ta sistem ne prikazuje imen
datotek ali map.
 Predvajanje ni mogoče.
 Zvok se prekinja.
 Sliši se šum.
 Zvok je popačen.
Imena map ali datotek se ne
prikažejo pravilno.
Sistem lahko prikaže samo številke in
črke abecede. Drugi znaki so prikazani
kot »_«.
Prikaže se napis »OVER CURRENT«.
 Sistem je zaznal težavo glede
jakosti električnega toka skozi
vrata (USB) . Izklopite sistem
in odstranite napravo USB iz vrat
(USB) . Preverite, ali naprava
USB deluje pravilno. Če je to sporočilo
še vedno prikazano, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
 Priključene naprave USB ni mogoče
polniti.
 Preverite, ali je naprava USB
ustrezno priključena.
 Če je sistem v stanju pripravljenosti,
ga vklopite.
 Poskusite spremeniti funkcijo
v funkcijo USB. Nekatere naprave
USB lahko polnite samo, če je
sistem nastavljen na funkcijo USB.
Sistem plošče ne začne predvajati
od začetka.
 Plošča je v načinu nadaljevanja
predvajanja. Med predvajanjem
enkrat pritisnite   in sistem
bo preklopil v način predvajanja.
Ko želite ponovno začeti predvajanje
od začetka, dvakrat pritisnite  ,
nato pritisnite  .
 Izberete lahko programirano
predvajanje ali način naključnega
predvajanja. Zaustavite predvajanje in
nastavite običajni način predvajanja.
Plošče ni mogoče izvreči, na zaslonu
pa se prikaže oznaka »LOCKED«.
Obrnite se na svojega prodajalca
izdelkov Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
Premikanje sistema
Pred premikanjem sistema odstranite
ploščo in odklopite napajalni kabel iz
električne vtičnice.
Ravnanje s ploščami
 Če želite, da plošča ostane čista, se je
dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte
se površine.
 Na ploščo ne lepite papirja ali
lepilnega traku.
 Plošče ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom,
kot so toplozračne cevi, in je ne
puščajte v avtu, parkiranem na
neposredni sončni svetlobi, saj se
lahko notranjost avtomobila močno
segreje.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne gumbe
sistema očistite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol in
bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali
težave v zvezi s sistemom, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Čiščenje plošč, sredstva za čiščenje
plošč/leč
 Ne uporabljajte čistil za plošče ali
sredstev za čiščenje plošč/leč
(vključno s sredstvi na vodni osnovi
ali z razpršilniki). Povzročijo lahko
okvaro naprave.
 Ploščo pred predvajanjem očistite
s čistilno krpo. Obrišite jo od sredine
navzven proti robu.
 Ne uporabljajte topil, kot so bencin,
razredčila ali komercialna čistila, ali
antistatičnih razpršilnikov, ki so
namenjeni za čiščenje vinilnih
gramofonskih plošč.
Tehnični podatki
Glavna enota
Ojačevalnik
Oblika zapisa barvnega video sistema
Modeli za Latinsko Ameriko (razen
za Argentino): NTSC
Drugi modeli: NTSC/PAL
Izhodna moč (nazivna):
20 W + 20 W (8 ohmov pri 1 kHz,
1 % THD)
Neprekinjena izhodna moč RMS
(referenčna):
25 W + 25 W (8 ohmov pri 1 kHz,
10 % THD)
USB
Vrata
(USB):
Vrste A, največji tok: 5 V, 500 mA
Vhodi
Sprejemnik
AUDIO IN (3,5-mm stereo mini
priključek):
Občutljivost 1 V, impedanca
50 kiloohmov
Sprejemnik FM stereo,
superheterodinski sprejemnik FM
Frekvenčni pas:
87,5 MHz  108,0 MHz (v intervalih
po 50 kHz)
MIC (mono mini vtičnica):
Občutljivost 4 mV, impedanca
10 kiloohmov
Antena: glavna antena FM
Zvočnik
Izhodni priključki
Zvočniški sistem:
S polnim obsegom, z diagonalo
8 cm, stožčasti
VIDEO OUT:
Največji izhodni signal 1 Vp-p,
neuravnovešen, negativna
sinhronizacija, impedanca
nalaganja 75 ohmov
Nazivna impedanca: 8 ohmov
Mere (Š/V/G):
Pribl. 148 mm × 240 mm × 127 mm
SPEAKERS:
Sprejema vire z impedanco
8 ohmov
Teža: pribl. 1,3 kg na zvočnik (neto)
Količina: 2 kosa
Predvajalnik plošč
Splošno
Sistem:
Sistem za predvajanje CD-jev ter
digitalnih zvočnih in video vsebin
Napajanje
Korejski model: 220 V  240 V pri
izmeničnem toku, 50/60 Hz
Drugi modeli: 120 V  240 V pri
izmeničnem toku, 50/60 Hz
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Moč laserja*: manj kot 1000 μW
Poraba energije: 23 W
Mere (Š/V/G, vključno z največjimi
izboklinami) (brez zvočnikov):
Pribl. 170 mm × 133 mm × 240 mm
31
Možnosti
Pritisnite / , da izberete eno
od kategorij nastavitev, nato
.
pritisnite
Pritisnite / , da izberete
element nastavitve,
.
nato pritisnite   ali
Pritisnite / , da izberete
možnost, ki jo želite spremeniti,
, da potrdite
nato pritisnite
izbor.
Pritisnite gumb SETUP , da
izklopite nastavitveni meni.
Vklop
Sistem se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno
priključen.
Sistem ne preklopi samodejno
v stanje pripravljenosti.
 Funkcija samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti ne velja
za funkcijo FM.
 Sistem morda ne bo samodejno
preklopil v stanje pripravljenosti
v naslednjih primerih:
 ko je zaznan zvočni signal;
 če je s sistemom povezana
naprava USB;
 med predvajanjem zvočnih skladb
ali datotek;
 ko se uporablja prednastavljeni
časovnik za predvajanje ali izklopni
časovnik.
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera
od spodnjih težav, lahko, preden
zahtevate popravilo, poskusite težavo
odpraviti sami, pri čemer upoštevate ta
navodila za odpravljanje težav. Če
težave ne morete odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Če serviser pri popravilu zamenja
nekatere dele naprave, lahko te dele
obdržite.
Slika
Ni slike.
 Video kabel ni trdno priključen.
 Enota ni priključena v pravilen vhodni
priključek televizorja.
 Sistem ni izbran prek video vhoda
televizorja.
 Preverite, ali ste sistem in televizor
povezali z video kablom (priložen),
da si lahko ogledate slike.
Na zaslonu se prikaže napis
»PROTECT«
Takoj odklopite napajalni kabel in po
tem, ko napis »PROTECT« izgine,
preverite naslednje.
 Ali je med priključkoma + in 
kabla zvočnika nastal kratek stik?
 Ali je pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine sistema
oviran?
Ko ste preverili zgoraj navedene
elemente in se prepričali, da ni
težav, znova priključite napajalni
kabel in vklopite sistem. Če težava
ni odpravljena, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Slika ne zapolni TV-zaslona, čeprav je
v možnosti [TV Type] (Vrsta
televizorja) pod nastavitvijo [SCREEN]
(Zaslon) nastavljeno razmerje stranic.
Razmerje stranic na plošči je
nespremenljivo.
28
Frekvenčni odziv
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz  20 kHz
(±1 dB)
CD: 20 Hz  20 kHz (±1 dB)
* Ta izhodna moč je izmerjena pri
razdalji 200 mm od površine leče
objektiva na optičnem bralniku
z odprtino 7 mm.
30
Segrevanje
 Povsem običajno je, da se sistem
med delovanjem segreva.
 Ob dolgotrajnejšem predvajanju pri
visoki glasnosti se ohišje sistema
segreje. To ne pomeni, da je prišlo do
okvare. Kljub temu pa se ohišja raje
ne dotikajte.
 Sistem postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje.
 Ne prekrivajte prezračevalnih rež,
da preprečite okvare.
27
Sistem ne deluje normalno.
Odklopite napajalni kabel iz električne
vtičnice in ga čez nekaj minut znova
priključite.
Videodatoteke ni mogoče predvajati.
Videodatoteka je večja od
720 (širina) × 576 (višina) slikovnih pik.
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: dolgotrajen neprekinjen
prikaz iste mirujoče slike (mirujoča
slika, zaslonski prikaz itd.) na
TV-zaslonu lahko povzroči trajno
okvaro TV-zaslona. To še posebej
velja za projekcijsko televizijsko
sliko.
Delovanje
 Če sistem prenesete neposredno
s hladnega na toplo mesto ali če
ga postavite v zelo vlažen prostor,
se lahko na lečah enote nabere
kondenzacijska vlaga. Sistem zato
morda ne bo deloval pravilno. V tem
primeru odstranite ploščo in pustite
sistem vklopljen približno pol ure, da
vlaga izhlapi.
 Če v ohišje sistema pade predmet,
odklopite enoto, pred nadaljnjo
uporabo pa mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
Izbrani element
nastavitve
24
Barve na TV-zaslonu
 Na sistem ne polagajte težkih
predmetov.
26
Zvok mikrofona se ne predvaja.
 Pritiskajte VOLUME + , da nastavite
glasnost zvočnika.
 Pritisnite MIC LEVEL , nato
pritisnite  , da nastavite glasnost
mikrofona.
 Preverite, ali je mikrofon ustrezno
priključen v priključek MIC .
 Preverite, ali je mikrofon vklopljen.
Nastavitev [TV System] (TV-sistem)
se ne ujema s televizorjem.
Ponastavite nastavitev (glejte možnost
[Default] (Privzeto) v razdelku
»[PREFERENCE]« (Nastavitev)).
Pritisnite   na enoti, da
odprete podstavek za plošče.
Vse možnosti nastavitvenega menija in
svoje osebne nastavitve lahko
ponastavite na privzete tovarniške
nastavitve.
Če ste nastavili geslo, morate odkleniti
zaščito gesla, tako da vnesete svoje
geslo (glejte »[Password]« (Geslo)),
preden izvedete ponastavitev.
Vnesite novo 4-mestno geslo in
.
pritisnite
Če želite spremeniti geslo, vnesite
svoje geslo, da odklenete polje za vnos
besedila, nato vnesite novo geslo.
Barve na TV-zaslonu niso prikazane
pravilno.
Zvočniki sistema vsebujejo magnetne
dele, zato lahko pride do magnetnega
izkrivljanja. Kadar pride do motenj
prikaza barv na TV-zaslonu, preverite
naslednje možnosti.
 Zvočnike namestite vsaj 0,3 metra od
televizorja.
 Če motenj prikaza barv na zaslonu
televizorja ne odpravite, izklopite
televizor in ga ponovno vklopite
po 15 – 30 minutah.
 Zvočnike premestite dlje od
televizorja.
Pritiskajte gumb FUNCTION ,
da izberete funkcijo DVD/CD.
 [Default] (Privzeto)
 [Rating] (Ocena)
25
23
V zaustavljenem načinu
predvajanja pritisnite
gumb SETUP .
Prikaže se nastavitveni meni.
Izbrana
kategorija
6
21
Pritiskajte gumb FUNCTION , da
izberete funkcijo DVD/CD ali USB.
Teža (brez zvočnikov):
Pribl. 1,4 kg
dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
 O PATENTU MPEG-4 VISUAL:
TA IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU
LICENCE PORTFELJA ZA PATENT
MPEG-4 VISUAL ZA OSEBNO IN
NEKOMERCIALNO UPORABO
POTROŠNIKA ZA ODKODIRANJE
VIDEO VSEBIN V SKLADU
S STANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(»MPEG-4 VIDEO«), KI JIH JE
POTROŠNIK KODIRAL V OKVIRU
OSEBNE IN NEKOMERCIALNE
DEJAVNOSTI IN/ALI PRIDOBIL
OD PONUDNIKA VIDEO VSEBIN,
KATEREMU JE LICENCO ZA
DISTRIBUCIJO VIDEO VSEBIN MPEG-4
PODELIL MPEG LA.
LICENCA SE NE IZDAJA IN NI
NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI
DRUGO UPORABO. DODATNE
INFORMACIJE, VKLJUČNO
Z INFORMACIJAMI GLEDE
UPORABE V REKLAMNE, INTERNE
IN KOMERCIALNE NAMENE IN GLEDE
PRIDOBITVE LICENC, SO NA VOLJO
PRI DRUŽBI MPEG LA, LLC. OBIŠČITE
SPLETNO STRAN
http://www.mpegla.com/
 Vse druge blagovne znamke in
registrirane blagovne znamke so last
svojih lastnikov. Oznaki TM in
v tem
priročniku nista posebej navedeni.
Količina glavne enote: 1 kos
Priložena dodatna oprema:
daljinski upravljalnik (1),
glavna antena FM (1),
video kabel (1),
podstavki za zvočnike (8).
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
 Poraba energije v stanju
pripravljenosti: 0,5 W
 Halogenski zaviralci ognja v nekaterih
tiskanih vezjih niso uporabljeni.
Licence in blagovne znamke
 Ta sistem je opremljen s tehnologijo
Dolby* Digital.
* Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
»Dolby« in simbol DD sta blagovni
znamki podjetja
Dolby Laboratories.
 Logotip »DVD« je
blagovna znamka
podjetja DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
 Tehnologija zvočnega šifriranja in
patenti MPEG Layer-3 z licenco
združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
 Windows Media je registrirana
blagovna znamka ali
blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
 Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine
podjetja Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne
tehnologije zunaj tega izdelka ni
®
32
Download PDF

advertising