Sony | GTK-X1BT | Sony GTK-X1BT Navodila za uporabo

4-485-790-13(2) (SI)
OSEBNI ZVOČNI
SISTEM
Navodila za uporabo
Uvod
Predvajanje naprave USB
Bluetooth
Sprejemnik
Nastavitev zvoka
Drugi postopki
Dodatne informacije
GTK-X1BT
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne
prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganih sveč).
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne
postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem,
enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje
enote, takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte čezmerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi
če je izklopljena.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od treh metrov.
2SI
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
ter električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke
in baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo ter električno in elektronsko opremo,
tako da izdelke ob koncu življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka ali baterije
se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek ali baterijo.
Opomba za uporabnike: Spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano
v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska, ali je bil proizveden
v imenu tega podjetja. Vprašanja glede
skladnosti izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite na
pooblaščenega predstavnika, družbo Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru
vprašanj glede servisa ali garancije glejte
naslove, navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Družba Sony Corp. s tem dokumentom
potrjuje, da je ta oprema skladna
z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opomba glede licenc in blagovnih znamk
• iPhone in iPod touch sta blagovni znamki
družbe Apple Inc., zaščiteni v ZDA in
drugih državah. App Store je oznaka
storitve družbe Apple Inc.
• Oznaki »Made for iPod« in »Made for
iPhone« pomenita, da je elektronska
dodatna oprema zasnovana za povezavo
z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov
podjetja Apple Podjetje.
Apple ni odgovorno za delovanje te
naprave ali njeno skladnost z varnostnimi
in predpisanimi standardi. Uporaba tega
pripomočka z napravo iPod ali iPhone
lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
• Besedna znamka Bluetooth® in logotipi
so registrirane blagovne znamke podjetja
Bluetooth SIG, Inc. Podjetje
Sony Corporation te blagovne znamke
uporablja na podlagi licence. Druge
blagovne znamke in tovarniška imena
so blagovne znamke svojih lastnikov.
• Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja NFC Forum,
Inc. v ZDA in v drugih državah.
• © 2013 CSR plc in povezane družbe.
Oznaka aptX® in logotip aptX sta blagovni
znamki družbe CSR plc ali ene njenih
povezanih družb in sta lahko registrirani
pri več organih.
• Android™ je blagovna znamka podjetja
Google Inc.
• Google Play™ je blagovna znamka
podjetja Google Inc.
• Tehnologija zvočnega šifriranja
in patenti MPEG Layer-3 z licenco
združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
• Windows Media je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
• Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega
izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali pooblaščene podružnice
podjetja Microsoft.
• Vse druge blagovne znamke in zaščitene
blagovne znamke so last svojih lastnikov.
Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista
posebej navedeni.
3SI
Kazalo vsebine
Vodnik po delih sistema in
upravljalnih gumbih...................... 5
Uvod
Varna namestitev sistema............. 8
Nastavitev ure................................. 9
Spreminjanje načina zaslona...... 10
Predvajanje naprave USB
Predvajanje naprave USB ........... 10
Bluetooth
O brezžični tehnologiji
Bluetooth ....................................... 12
Nastavitev zvočnih kodekov
Bluetooth ....................................... 12
Vzpostavljanje povezave
s pametnim telefonom z enim
dotikom (NFC) ............................ 13
Brezžično poslušanje glasbe
v napravi Bluetooth...................... 14
Nastavljanje stanja
pripravljenosti Bluetooth ............ 16
Nastavljanje signala Bluetooth ... 16
Uporaba aplikacije »SongPal«
prek povezave Bluetooth ............. 16
Sprejemnik
Poslušanje radia ........................... 17
4SI
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka.........................18
Ustvarjanje ozračja za zabavo
(DJ EFFECT).................................18
Nastavitev navpičnega
zvočnega učinka............................18
Drugi postopki
Uporaba funkcije Party Chain....19
Nastavitev osvetlitve.....................21
Uporaba odštevalnikov časa .......21
Uporaba dodatne opreme ...........22
Onemogočanje gumbov
na enoti (ključavnica
za otroke).......................................22
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti.................22
Dodatne informacije
Spletna mesta za združljive
naprave...........................................23
Odpravljanje težav........................23
Sporočila ........................................26
Previdnostni ukrepi......................26
Tehnični podatki ..........................28
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Ta priročnik razlaga predvsem postopke, pri katerih uporabljate daljinski upravljalnik,
vendar lahko enake postopke izvajate tudi s pomočjo gumbov na enoti z enakimi ali
podobnimi imeni.
Enota
– pogled od zgoraj
– pogled od spredaj
Izbočeni deli
5SI
– pogled z desne (pri vodoravni namestitvi)
Opomba
Pri pritiskanju gumbov na enoti pritisnite na oznake gumbov, da izberete želeno. Za gumb
9 pa pritisnite izpostavljene dele, kot je prikazano (stran 5).
Daljinski upravljalnik RM-AMU166
1 ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
Vklopite sistem ali ga preklopite
v stanje pripravljenosti.
B BLUETOOTH (stran 12, 14, 15)
Pritisnite, da izberete funkcijo
Bluetooth.
Pridržite, da aktivirate seznanjanje
Bluetooth med funkcijo Bluetooth.
C Enota: FUNCTION
Daljinski upravljalnik:
FUNCTION +/–
Izberite funkcijo.
D
+/– (izbira mape)
Izberite mapo v napravi USB.
E PARTY CHAIN (stran 20)
Vklopite ali izklopite funkcijo
Party Chain.
6SI
F
(vrata USB) (stran 10, 11)
Priključite napravo USB.
G
(oznaka N) (stran 13)
Navedba točke dotika komunikacije
s tehnologijo bližnjega polja (NFC).
H x (zaustavitev)
Zaustavite predvajanje.
Pritisnite dvakrat, če želite
preklicati nadaljevanje predvajanja
naprave USB.
I m/M (hitro previjanje
nazaj/naprej)
Pridržite, da poiščete točko v skladbi
ali datoteki med predvajanjem.
./> (pomik nazaj/naprej)
Izberite skladbo ali datoteko.
Enota: TUNING +/–
Daljinski upravljalnik: +/–
(nastavitev)
Izberite postajo, ki bo nastavljena
med funkcijo TUNER.
J Enota: NX (predvajanje/
začasna zaustavitev)
Daljinski upravljalnik:
N* (predvajanje), X (začasna
zaustavitev)
Zaženite ali začasno zaustavite
predvajanje.
Če želite nadaljevati predvajanje
naprave USB, pritisnite NX ali N.
K Zaslon
L Senzor daljinskega upravljalnika
M Enota: VOLUME/ DJ CONTROL +/–
Prilagodite glasnost.
Prilagodite raven DJ EFFECT
(stran 18).
S tem vrtljivim gumbom ni mogoče
prilagoditi glasnosti, ko je vklopljena
možnost DJ EFFECT.
Daljinski upravljalnik: VOLUME +*/–
Prilagodite glasnost.
N LED SPEAKER (stran 21)
Spremenite osvetlitev.
P BASS BAZUCA (stran 18)
Izberite učinek BASS BAZUCA.
Q EQ (stran 18)
Izberite prednastavljeni zvočni
učinek.
R TIMER MENU (stran 9, 21)
Nastavite uro in odštevalnike časa.
S
Vnesite nastavitve.
T OPTIONS
Odprite ali zaprite meni z možnostmi.
U RETURN O
Vrnite se na prejšnjo izbiro.
V
/ / /
Izberite meni z možnostmi ali
elemente menija odštevalnika časa.
W TUNER MEMORY (stran 17)
Prednastavite radijsko postajo.
X PLAY MODE/TUNING MODE
Izberite način predvajanja naprave
USB (stran 10).
Izberite način za iskanje (stran 17).
Y REPEAT/FM MODE
Omogočite ponavljajoče se
predvajanje posamezne skladbe ali
datoteke v napravi USB (stran 11).
Izberite način sprejema FM
(mono ali stereo) (stran 17).
Z SLEEP (stran 21)
Nastavite izklopni časovnik.
wj DISPLAY (stran 10)
Spremenite prikaz informacij
na zaslonu.
* Na gumbih VOLUME + in N je otipljiva
pika. Ta pika vam bo v pomoč pri upravljanju
sistema.
O FLANGER, ISOLATOR, PHASER,
PAN (stran 18)
Izberite vrsto DJ EFFECT.
7SI
Uvod
Varna namestitev sistema
V električno vtičnico
Priključek A FM ANTENNA
Ko nameščate anteno, poiščite mesto
in usmeritev, kjer je dober sprejem.
Če se želite izogniti šumu pri predvajanju
zvoka, mora biti antena odmaknjena od
napajalnega kabla in kabla USB.
Primer:
– Priključki AUDIO IN L/R
Priključite v priključke za izhod zvoka
dodatne opreme. Zvok se predvaja prek
tega sistema.
– Priključki PARTY CHAIN IN/OUT L/R
Povežite se z drugim zvočnim
sistemom, da izkoristite funkcijo
Party Chain (stran 19).
Primer:
Žično anteno FM izvlecite
vodoravno
* Oblika konektorja se razlikuje glede
na državo/regijo.
8SI
B Zvok
C Vklop
Uporabite zvočni kabel (ni priložen), da
vzpostavite katero od naslednjih povezav:
– Priključki AUDIO OUT L/R
Priključite v priključke za vhod zvoka
dodatne opreme.
Napajalni kabel priključite v električno
vtičnico. Na zaslonu se prikaže
predstavitev. Pritisnite ?/1, če želite
vklopiti sistem, in predstavitev se
samodejno konča.
Če se priloženi vmesnik na vtiču ne
prilega električni vtičnici, ga odstranite
z vtiča (samo za modele z vmesnikom).
Vstavljanje baterij
– navpična namestitev
Vstavite dve priloženi bateriji R6
(velikost AA), tako da se polarnost ujema,
kot je prikazano spodaj.
Uvod
Opombe
• Ne uporabljajte hkrati starih in novih baterij
ali različnih vrst baterij.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije,
da preprečite škodo zaradi razlitja baterij
in korozije.
Namestitev sistema
Pozor
Ne sedite na sistemu in ga ne potiskajte, saj
se lahko prevrne, pri čemer lahko pride do
poškodb. Sistem postavite na ravno površino
in upoštevate ustrezne previdnostne ukrepe
(zlasti glede otrok).
Sistem lahko namestite vodoravno
ali navpično. Izberite želeni način
namestitve.
Nastavitev ure
– vodoravna namestitev
Ure ne morete nastaviti v načinu
varčevanja z energijo.
1 Pritisnite ?/1, da vklopite sistem.
2 Pritisnite TIMER MENU.
Če se na zaslonu prikaže »PLAY SET«,
pritiskajte / , da izberete
»CLOCK«, nato pa pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ , da nastavite uro,
nato pa pritisnite
.
4 Pritiskajte
/ , da nastavite
minute, nato pa pritisnite
.
9SI
Spreminjanje načina
zaslona
Ko napajalni kabel vtaknete v električno
vtičnico, se na zaslonu prikaže
predstavitev.
Večkrat pritisnite DISPLAY,
ko je sistem izklopljen.
Predstavitev
Zaslon se spremeni in indikator utripa
tudi, ko je sistem izklopljen.
Ni zaslona (način varčevanja z energijo)
Zaslon je izklopljen zaradi varčevanja
z energijo. Odštevalnik časa in ura
še vedno delujeta interno.
Ura
Zaslon ure po nekaj sekundah samodejno
preklopi na način varčevanja z energijo.
Predvajanje naprave USB
Predvajanje naprave USB
Oblike zvočnega zapisa, ki jih lahko
predvaja ta sistem:
– MP3: pripona datoteke ».mp3«
– WMA: pripona datoteke ».wma«
– AAC: pripona datoteke ».m4a«, ».mp4«
ali ».3gp«
– WAV: pripona datoteke ».wav«
Če imajo zvočne datoteke katero od
zgornjih pripon, vendar niso v zadevni
obliki, lahko sistem predvaja šum ali pa
ne deluje pravilno.
Na spletnem mestu poiščite informacije
o združljivih napravah USB (stran 23).
1 Priključite napravo USB v vrata
Opombe
• Ta sistem omogoča uporabo naprave
iPhone/iPod samo prek povezave
Bluetooth.
• Če naprave USB ni mogoče priključiti
v vrata
, lahko za priključitev naprave
USB v enoto uporabite vmesnik USB
(ni priložen).
2 Večkrat pritisnite gumb
FUNCTION +/–, da izberete
funkcijo USB.
3 Pritisnite gumb N, da začnete
predvajanje.
Spreminjanje načina predvajanja
Večkrat pritisnite PLAY MODE.
• Običajno predvajanje (prazno):
predvajanje vseh zvočnih datotek
v napravi USB
• Predvajanje mape (»FLDR«)1):
predvajanje vseh zvočnih datotek
iz določene mape v napravi USB
• Naključno predvajanje (»SHUF«)2)3):
naključno predvajanje vseh zvočnih
datotek v napravi USB
10SI
.
1)
Ogled informacij na zaslonu
2)
Pritiskajte DISPLAY, ko je sistem
vklopljen.
Predvajanja mape in možnosti »
«
ne morete izbrati hkrati.
Naključnega predvajanja in ponavljajočega
se predvajanja ne morete izbrati hkrati.
3) Ko izklopite sistem, se izbrano naključno
predvajanje počisti in znova se nastavi
običajni način predvajanja.
Izbira ponavljajočega se predvajanja
Večkrat pritisnite gumb REPEAT.
•
: ponavljanje vseh zvočnih datotek
v napravi USB ali mapi
•
: ponavljanje zvočne datoteke
• Vrstni red predvajanja za sistem se lahko
razlikuje od vrstnega reda predvajanja
v priključenem digitalnem
predvajalniku glasbe.
• Pred odstranjevanjem naprave USB vedno
izklopite sistem. Če napravo USB odstranite,
ko je sistem vklopljen, se lahko poškodujejo
podatki, shranjeni v njej.
• Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje
ni zagotovljena. Če so bile zvočne datoteke
v napravi USB izvorno šifrirane z nezdružljivo
programsko opremo, se pri predvajanju lahko
pojavi šum, prekinja zvok ali se datoteke sploh
ne predvajajo.
• Ta sistem lahko prepozna največ
– 256 map v napravi USB,
– 65.536 zvočnih datotek v napravi USB,
– 256 zvočnih datotek v mapi.
Opombe
• Skupni čas predvajanja za napravo USB
ni prikazan.
• Naslednje informacije ne bodo pravilno
prikazane:
– pretečeni čas predvajanja datoteke MP3,
šifrirane z variabilno bitno hitrostjo (VBR),
– imena map in datotek, ki v razširitveni
obliki niso v skladu s standardom ISO9660
raven 1, raven 2 ali Joliet.
• Informacije v oznaki ID3 za datoteke MP3
so prikazane, ko so uporabljene oznake ID3
različice 1 in različice 2 (če sta za eno datoteko
MP3 uporabljeni obe oznaki ID3 različice 1
in različice 2, ima prednost zaslon
z informacijami v oznaki ID3 različice 2).
Predvajanje naprave USB
Opombe glede naprave USB
Ogledate si lahko naslednje informacije:
• pretečeni čas predvajanja, ime datoteke
in ime mape,
• informacije o naslovu, izvajalcu in
albumu.
Uporaba sistema kot polnilnika baterij
Sistem lahko uporabljate kot polnilnik
baterij za naprave USB, ki se polnijo,
ko je sistem vklopljen.
Večkrat pritisnite FUNCTION +/–,
da izberete funkcijo USB.
Polnjenje se začne, ko napravo USB
priključite v vrata
. Na zaslonu naprave
USB se prikaže stanje napolnjenosti.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave USB.
11SI
Bluetooth
O brezžični tehnologiji
Bluetooth
Brezžična tehnologija Bluetooth je
brezžična tehnologija kratkega dosega,
ki omogoča brezžično prenašanje
podatkov med digitalnimi napravami.
Brezžična tehnologija Bluetooth deluje
v obsegu desetih metrov (33 čevljev).
Podprta različica, profili in kodeki
Bluetooth
Podprta različica Bluetooth:
• Bluetooth, standardna različica 3.0
Podprti profili Bluetooth:
• A2DP (Profil naprednega distribuiranja
zvoka)
• AVRCP 1.3 (Avdio-video profil
z daljinskim upravljanjem)
Podprti kodeki Bluetooth:
• SBC (Kodiranje podpasov)
• AAC (Napredno zvočno kodiranje)
• aptX (Kodek aptX)
O indikatorju BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH zasveti ali utripa
modro, da prikaže stanje Bluetooth.
12SI
Stanje sistema
Stanje indikatorja
Bluetooth
v pripravljenosti
Počasi utripa
Seznanjanje Bluetooth
Hitro utripa
Povezava Bluetooth
je vzpostavljena
Sveti
Nastavitev zvočnih
kodekov Bluetooth
Iz naprave Bluetooth lahko sprejemate
podatke v obliki kodeka AAC ali aptX.
1 Pritisnite BLUETOOTH na enoti,
da izberete funkcijo Bluetooth.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»BT AUDIO«.
2 Pritisnite gumb OPTIONS.
3 Večkrat pritisnite / , da
izberete »BT AAC« ali »BT APTX«,
nato pa pritisnite
.
4 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »ON« ali »OFF«, nato
pa pritisnite
.
• ON: Omogočite sprejem v obliki
kodeka AAC oziroma aptX, če je v 3.
koraku izbrano »BT AAC« oziroma
»BT APTX«.
• OFF: Sprejemajte podatke v obliki
kodeka SBC.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Opombe
• Če je izbrana možnost AAC ali aptX, lahko
uživate v visokokakovostnem zvoku. Če zvoka
AAC ali aptX s svojo napravo ne morete
poslušati, izberite možnost »OFF«.
• Če to nastavitev spremenite, ko je sistem
priključen na napravo Bluetooth, se povezava
z napravo Bluetooth prekine. Če se želite
povezati z napravo Bluetooth, znova
vzpostavite povezavo Bluetooth.
• Če je predvajanje zvoka z obliko kodeka AAC
moteno, izberite »OFF«, da prekličete
nastavitev. V tem primeru sistem prejema
signale v obliki kodeka SBC.
Vzpostavljanje povezave
s pametnim telefonom
z enim dotikom (NFC)
Kaj je »NFC«?
Ko se dotaknete sistema s pametnim
telefonom, združljivim s funkcijo NFC,
sistem samodejno:
– vklopi funkcijo Bluetooth,
– dokonča seznanjanje,
– vzpostavi povezavo Bluetooth.
Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno
funkcijo NFC (operacijski sistemi:
Android 2.3.3 ali novejši, razen
Android 3.x)
2 V pametnem telefonu zaženite
aplikacijo »NFC Easy Connect«.
Prikazan naj bo zaslon aplikacije.
3 S pametnim telefonom se
dotaknite oznake N- na sistemu,
tako da pametni telefon zavibrira.
Bluetooth
NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega
polja) je tehnologija, ki omogoča brezžično
komunikacijo kratkega dosega med
različnimi napravami, kot so mobilni
telefoni in oznake IC. S funkcijo NFC lahko
podatke enostavno prenašate tako, da se
dotaknete za to namenjene točke dotika na
napravah, združljivih s funkcijo NFC.
• Funkcijo NFC lahko uporabljate brez
namestitve aplikacije, kar je odvisno od
pametnega telefona. V tem primeru so
lahko delovanje in specifikacije drugačni.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo pametnega telefona.
1 Prenesite in namestite aplikacijo
»NFC Easy Connect«.
Prenesite brezplačno aplikacijo
Android iz trgovine Google Play,
tako da poiščete aplikacijo »NFC Easy
Connect« ali dostopite do nje
s spodnjo dvodimenzionalno kodo.
Obračuna se lahko prenos podatkov.
Dvodimenzionalna koda* za
neposreden dostop
* Uporabite aplikacijo za branje
dvodimenzionalnih kod.
Opombe
• Aplikacija v nekaterih državah/regijah
morda ni na voljo.
Dokončajte vzpostavitev povezave
tako, da upoštevate navodila,
prikazana na pametnem telefonu.
Ko je povezava Bluetooth vzpostavljena,
indikator BLUETOOTH preneha
utripati in sveti. Ime naprave
Bluetooth se prikaže na zaslonu.
Vir zvoka lahko preklopite iz
pametnega telefona v drugo napravo,
združljivo s funkcijo NFC Bluetooth.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave Bluetooth.
13SI
Nasvet
Če postopek seznanjanja in vzpostavljanje
povezave Bluetooth nista uspešna, sledite
spodnjim navodilom.
– Ponovno zaženite aplikacijo »NFC Easy
Connect« in pametni telefon počasi
premaknite prek oznake N.
– Če uporabljate ovitek za pametni telefon, ki je
dostopen na trgu, ga odstranite.
Predvajanje glasbe v pametnem
telefonu
Prek pametnega telefona začnite
predvajanje zvočnega vira. Podrobnosti
o predvajanju so na voljo v navodilih za
uporabo pametnega telefona.
Prekinitev povezave s pametnim
telefonom
S pametnim telefonom se znova dotaknite
oznake N na sistemu.
Brezžično poslušanje
glasbe v napravi
Bluetooth
Glasbo iz naprave Bluetooth lahko
poslušate prek brezžične povezave.
Na spletnem mestu poiščite informacije o
združljivih napravah Bluetooth (stran 23).
Seznanjanje sistema
z napravo Bluetooth
Seznanjanje je postopek, pri katerem
se naprave Bluetooth predhodno
medsebojno registrirajo. Ko so naprave
seznanjene, tega postopka ni potrebno
ponavljati. Če je vaša naprava pametni
telefon, združljiv s funkcijo NFC, ročni
postopek seznanjanja ni potreben.
1 Napravo Bluetooth sistemu
približajte na en meter (3 čevlji).
14SI
2 Pritisnite BLUETOOTH na enoti,
da izberete funkcijo Bluetooth.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»BT AUDIO«.
Opomba
Če je sistem povezan z napravo Bluetooth,
pritisnite BLUETOOTH, da prekinete
povezavo z napravo Bluetooth.
3 Na enoti pritisnite gumb
BLUETOOTH in ga držite
dve sekundi ali dlje.
Na zaslonu utripa oznaka »PAIRING«.
4 Izvedite postopek seznanjanja
v napravi Bluetooth.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave Bluetooth.
5 Na zaslonu naprave Bluetooth
izberite možnost »SONY:GTK-X1BT«.
Če naprava Bluetooth zahteva geslo,
vnesite »0000«.
6 Vzpostavite povezavo Bluetooth
v napravi Bluetooth.
Ko je seznanjanje končano in povezava
Bluetooth vzpostavljena, se na zaslonu
prikaže ime naprave Bluetooth.
Ko je postopek seznanjanja zaključen,
se lahko, odvisno od naprave Bluetooth,
povezava vzpostavi samodejno.
Naslov naprave Bluetooth lahko
preverite tako, da večkrat pritisnete
gumb DISPLAY.
Opombe
• S sistemom lahko seznanite do devet naprav
Bluetooth. Če s sistemom seznanite še deseto
napravo Bluetooth, bo najstarejša seznanjena
naprava izbrisana.
• »Geslo« je lahko označeno z besedami
»Passcode«, »PIN code«, »PIN number«
ali »Password«, odvisno od naprave.
• Stanje pripravljenosti na seznanjanje sistema
je preklicano po približno petih minutah.
Če seznanjanje ni uspešno, ponovite postopek
od 1. koraka.
• Če želite sistem seznaniti z drugo napravo
Bluetooth, ponovite postopek od 1. do 6.
koraka.
Preklic postopka seznanjanja
Držite gumb BLUETOOTH na enoti
vsaj dve sekundi, dokler se na zaslonu
ne prikaže oznaka »BT AUDIO«.
Predvajanje glasbe
iz naprave Bluetooth
1 Pritisnite BLUETOOTH na enoti,
da izberete funkcijo Bluetooth.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»BT AUDIO«.
2 Vzpostavite povezavo z napravo
Bluetooth.
Zadnja povezana naprava Bluetooth
bo samodejno povezana.
Vzpostavite povezavo Bluetooth iz
naprave Bluetooth, če naprava ni
povezana.
Ko je povezava vzpostavljena, se na
zaslonu prikaže ime naprave Bluetooth.
3 Pritisnite gumb N, da zaženete
• Če sistem ni povezan z nobeno napravo
Bluetooth, ob pritisku gumba N samodejno
vzpostavi povezavo z nazadnje povezano
napravo Bluetooth .
• Če s sistemom poskusite povezati drugo
napravo Bluetooth, bo povezava s trenutno
povezano napravo Bluetooth prekinjena.
Prekinjanje povezave z napravo Bluetooth
Na enoti pritisnite BLUETOOTH. Na
zaslonu se prikaže oznaka »BT AUDIO«.
Odvisno od naprave Bluetooth bo
povezava Bluetooth morda samodejno
prekinjena, ko zaustavite predvajanje.
Brisanje vseh podatkov
o seznanjanju oz. registraciji
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko upravljate tako,
da sistem in napravo Bluetooth povežete
s profilom AVRCP.
Preden predvajate glasbo, preverite
naslednje:
– Funkcija Bluetooth naprave Bluetooth
je vklopljena.
– Postopek seznanjanja je zaključen.
Opombe
1 Pritisnite BLUETOOTH, da izberete
funkcijo Bluetooth.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»BT AUDIO«.
Če je sistem povezan z napravo
Bluetooth, se ime naprave Bluetooth
prikaže na zaslonu.
Pritisnite BLUETOOTH, da prekinete
povezavo z napravo Bluetooth.
2 Ko držite gumb x, pritisnite LED
SPEAKER za približno tri sekunde.
Na zaslonu se prikažeta oznaki
»BT HIST« in »CLEAR«, vsi podatki
o seznanjanju pa so izbrisani.
predvajanje.
Odvisno od naprave Bluetooth
– boste gumb N morda morali
pritisniti dvakrat;
– boste predvajanje zvočnega vira
morda morali začeti v napravi
Bluetooth.
15SI
Opombe
Nastavljanje stanja
pripravljenosti Bluetooth
Stanje pripravljenosti Bluetooth sistemu
omogoča, da se samodejno vklopi, ko
vzpostavite povezavo Bluetooth iz naprave
Bluetooth.
1 Pritisnite gumb OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite / , da izberete
»BT STBY«, nato pa pritisnite
3 Večkrat pritisnite
.
/ , da izberete
»ON« ali »OFF«.
4 Pritisnite ?/1, da izklopite sistem.
Ko je stanje pripravljenosti Bluetooth
vklopljeno, sistem čaka povezavo
Bluetooth, tudi ko je izklopljen.
Ko se vzpostavi povezava Bluetooth,
se sistem samodejno vklopi.
Opomba
Sistem ne more preiti v stanje pripravljenosti
Bluetooth, če so bili podatki o seznanjanju
oz. registraciji izbrisani.
Nastavljanje signala
Bluetooth
S sistemom se lahko povežete iz seznanjene
naprave Bluetooth z vsemi funkcijami,
ko je signal Bluetooth vklopljen. Signal
Bluetooth je privzeto vklopljen.
Za izvedbo tega postopka uporabite gumbe
na enoti.
Ko držite gumb x, pritisnite
BLUETOOTH za približno tri sekunde.
Na zaslonu se prikaže oznaka »BT ON«
ali »BT OFF«.
16SI
• Ko je signal Bluetooth izklopljen,
naslednjih operacij ni mogoče izvesti:
– Seznanjanje z napravo Bluetooth
– Brisanje podatkov o seznanjanju
– Uporaba aplikacije »SongPal« prek
povezave Bluetooth
• Ko je signal Bluetooth izklopljen, ga ni
mogoče zaznati in povezave z napravo
Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.
• Če se sistema dotaknete s pametnim
telefonom, združljivim s funkcijo NFC,
ali vklopite stanje pripravljenosti Bluetooth,
se signali Bluetooth samodejno vklopijo.
Uporaba aplikacije
»SongPal« prek povezave
Bluetooth
O aplikaciji
Namenska aplikacija za ta model je na
voljo v trgovinah Google Play in App
Store. Če želite izvedeti več o priročnih
funkcijah aplikacije »SongPal«, jo poiščite
in naložite.
Tehnologija Bluetooth deluje z napravami
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (5. generacija), iPod touch
(4. generacija).
Sprejemnik
Poslušanje radia
1 Večkrat pritisnite FUNCTION +/–,
da izberete pas FM.
2 Samodejno iskanje postaj:
Postaje FM (do 20) lahko shranite kot
priljubljene postaje.
1 Izberite želeno radijsko postajo.
2 Pritisnite TUNER MEMORY.
Številka prednastavljene postaje
3 Pritiskajte +/–, da izberete želeno
številko prednastavljene postaje,
nato pa pritisnite .
Na zaslonu se prikaže oznaka
»COMPLETE«. Postaja se shrani.
Ročno iskanje postaj:
Pritiskajte gumb TUNING MODE,
dokler oznaki »AUTO« in »PRESET«
ne izgineta z zaslona.
Nato pritiskajte +/–, da poiščete
želeno postajo.
Iskanje prednastavljene postaje
Sprejemnik
Večkrat pritisnite TUNING MODE,
dokler na zaslonu ne zasveti oznaka
»AUTO«. Nato pritisnite gumb +/–.
Iskanje radijskih postaj se samodejno
ustavi, ko je prejet signal postaje. Na
zaslonu zasvetita oznaki »TUNED« in
»ST« (samo za stereo programe FM).
Če oznaka »TUNED« ne zasveti,
iskanje pa se ne zaustavi, pritisnite x,
da ga zaustavite. Nato ročno poiščite
radijsko postajo (spodaj).
Prednastavitev radijskih postaj
Pritiskajte TUNING MODE, dokler
na zaslonu ne zasveti »PRESET«.
Nato pritiskajte +/–, da izberete želeno
številko prednastavljene postaje.
Opomba
Če izberete postajo FM, ki omogoča uporabo
storitev RDS, lahko prejmete informacije, kot
je ime storitve ali postaje.
Podatke storitev RDS preverite tako, da večkrat
pritisnete gumb DISPLAY.
Nasvet
Če želite zmanjšati statični šum zaradi šibkega
stereo signala postaje FM, pritiskajte FM MODE,
dokler na zaslonu ne zasveti oznaka »MONO«.
17SI
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka
Za
Storite to
Ojačitev nizkih Pritisnite BASS BAZUCA.
tonov in
ustvarjanje
močnejšega zvoka
Izbira
prednastavljeneg
a zvočnega
učinka
Večkrat pritisnite EQ.
Če želite preklicati
prednastavljeni zvočni
učinek, pritiskajte EQ,
da izberete »FLAT«.
Ustvarjanje ozračja
za zabavo
(DJ EFFECT)
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Pritisnite FLANGER, ISOLATOR,
PHASER ali PAN.
Izbrani gumb zasveti in učinek se
vklopi.
• FLANGER: Ustvarite močan učinek
»flanger«, ki spominja na zvok
reaktivnega letala.
• ISOLATOR: Izolirajte določeni
frekvenčni pas, tako da prilagodite
druge frekvenčne pasove (če se na
primer želite na primer
osredotočiti na glas).
• PHASER: Ustvarite niz najvišjih
in najnižjih točk v frekvenčnem
spektru, podoben učinku
nihanja zvoka.
• PAN: Ustvarite občutek, da se zvok
premika po zvočnikih med levim in
desnim kanalom.
2 Zavrtite DJ CONTROL +/–,
da prilagodite raven učinka.
18SI
Izklop učinka
Znova pritisnite gumb izbranega učinka.
Opombe
• DJ EFFECT se samodejno izklopi, ko
izklopite sistem oziroma spremenite funkcijo
ali pas sprejemnika.
• Gumba VOLUME/DJ CONTROL +/– ne
morete uporabljati za prilagoditev glasnosti,
ko je vklopljena možnost DJ EFFECT.
Pritisnite VOLUME +/– na daljinskem
upravljalniku, da prilagodite glasnost.
Nastavitev navpičnega
zvočnega učinka
Zvočni učinek lahko nastavite tako, da se
samodejno spremeni glede na način
namestitve sistema.
Ko je sistem nameščen vodoravno,
ustvarja učinek stereo zvoka.
Pri navpični namestitvi zgornji zvočnik
okrepi frekvenco srednjega razpona,
spodnji zvočnik pa okrepi frekvenco
spodnjega razpona.
1 Pritisnite gumb OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite / , da
izberete »VERTICAL SOUND«,
nato pa pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »AUTO« ali »OFF«,
nato pa pritisnite
.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Po vzpostavitvi povezave A
Drugi postopki
Uporaba funkcije Party
Chain
Več zvočnih sistemov lahko povežete
v verigo, da ustvarite zanimivejše okolje
za zabave in omogočite predvajanje zvoka
prek več virov.
Aktivirajte sistem v verigi, da bo »gostitelj
Party« in omogočite skupno rabo glasbe.
Drugi sistemi bodo »gostje Party«
in predvajali bodo isto glasbo kot
»gostitelj Party«.
Nastavitev funkcije Party Chain
A Vsi sistemi imajo funkcijo Party
Chain
B En sistem nima funkcije Party Chain
Prvi sistem
Drugi sistem
Nadaljevanje povezave do zadnjega
sistema
Zadnji sistem
Prvi sistem
Drugi sistem
Nadaljevanje povezave do zadnjega
sistema
Zadnji sistem
Po vzpostavitvi povezave B
• Z zadnjim sistemom lahko povežete
sistem, ki nima funkcije Party Chain.
Izbrati morate funkcijo, ki ustreza
priključkom »AUDIO IN«
na zadnjem sistemu.
• Prvi sistem morate izbrati kot gostitelja
Party, tako da po vklopu funkcije Party
Chain vsi sistemi predvajajo isto glasbo.
• V tej povezavi zadnji sistem ni povezan
s prvim sistemom.
Nastavitev zvoka/Drugi postopki
Funkcijo Party Chain lahko nastavite
tako, da vse sisteme povežete z zvočnimi
kabli (niso priloženi).
Pred priključevanjem kablov odklopite
napajalni kabel.
• V tej povezavi je lahko vsak sistem
gostitelj Party.
• Ko je vklopljena funkcija Party Chain,
lahko izberete novega gostitelja Party.
Podrobnosti najdete v razdelku »Izbira
novega gostitelja Party« (stran 20).
• V tej povezavi mora biti zadnji sistem
povezan s prvim sistemom.
19SI
Uporaba funkcije Party Chain
Upoštevajte naslednji postopek, da
vklopite funkcijo Party Chain.
1 Priključite napajalni kabel in
vklopite vse sisteme.
2 Prilagodite glasnost na vsakem
sistemu.
3 V sistemu, ki bo gostitelj Party,
vklopite funkcijo Party Chain.
Pritiskajte FUNCTION +/–, da izberete
želeno funkcijo (razen AUDIO IN),
nato pa začnite predvajanje.
Na enoti pritisnite PARTY CHAIN.
Na zaslonu se dvakrat prikažeta oznaki
»PARTY« in »CHAIN«. Vsi sistemi
predvajajo isto glasbo kot gostitelj Party.
Opombe
• Gost Party bo za zagon predvajanja glasbe
morda potreboval nekaj časa, odvisno od
skupnega števila povezanih sistemov.
• Spreminjanje ravni glasnosti in zvočnih
učinkov gostitelja Party ne bo vplivalo
na izhodni zvok gosta Party.
• Gost Party nadaljuje predvajanje istega
vira glasbe kot gostitelj Party, tudi kadar
zamenjate funkcijo gosta Party. Vendar lahko
prilagodite glasnost in spremenite zvočni
učinek gosta Party.
• Sistem, ki nima funkcije Party Chain, ne more
biti gostitelj Party.
• Za podrobnosti o delovanju drugega sistema
glejte navodila za uporabo sistema.
Izbira novega gostitelja Party
Ko vzpostavite povezavo A, lahko kot
gostitelja Party izberete drug sistem.
V sistemu, ki bo novi gostitelj Party,
ponovite 3. korak iz razdelka »Uporaba
funkcije Party Chain«.
Trenutni gostitelj Party bo samodejno
postal gost Party. Vsi sistemi predvajajo
isto glasbo kot novi gostitelj Party.
20SI
Opombe
• Drug sistem lahko izberete kot novega
gostitelja Party samo, kadar je funkcija
Party Chain vključena v vseh sistemih.
• Če se izbrani sistem po nekaj sekundah
ne spremeni v novega gostitelja Party,
ponovite zgornji korak.
Izklop funkcije Party Chain
Na enoti gostitelja Party pritisnite
PARTY CHAIN.
Opomba
Če se funkcija Party Chain v sistemu po nekaj
sekundah ne izključi, ponovite zgornji korak.
Nastavitev zvočnega načina
Party Chain
Ko je funkcija Party Chain vklopljena,
lahko nastavite zvočni način.
Za najboljši zvočni učinek v okolju za
zabave nastavite sisteme v levem predelu
prostora tako, da oddajajo samo zvok
prek levega kanala, sisteme v desnem
predelu prostora pa tako, da oddajajo
samo zvok prek desnega kanala.
1 Pritisnite gumb OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite / , da
izberete »P.CHAIN MODE«,
nato pa pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da izberete
»STEREO«, »RIGHT CH« ali
»LEFT CH«, nato pa pritisnite
.
• STEREO: Predvajajte stereo zvok.
• RIGHT CH: Predvajajte mono zvok
desnega kanala.
• LEFT CH: Predvajajte mono zvok
levega kanala.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Nastavitev osvetlitve
Za osvetlitev lahko nastavite različne
vzorce osvetlitve. Osvetlitev bo ustvarila
svetlobne učinke na podlagi vira glasbe.
Večkrat pritisnite gumb LED SPEAKER.
Z vsakim pritiskom gumba se vzorec
spremeni.
Izklop osvetlitve
Pritiskajte LED SPEAKER, da izberete
»LED OFF«.
Opomba
Če je svetlost osvetlitve premočna, vklopite
luči v prostoru ali osvetlitev izklopite.
1 Pripravite vir zvoka in pritisnite
VOLUME +/–, da prilagodite
glasnost.
2 Pritisnite gumb TIMER MENU.
3 Večkrat pritisnite / , da izberete
»PLAY SET«, nato pa pritisnite
.
4 Nastavite čas za začetek
predvajanja.
Pritiskajte / , da nastavite
uro/minute, nato pa pritisnite
.
5 Za nastavitev časa, ko se
predvajanje zaustavi, uporabite
postopek iz 4. koraka.
6 Pritiskajte
/ , da izberete želeni
vir zvoka, nato pa pritisnite
.
Uporaba odštevalnikov
časa
Preverjanje nastavitev odštevalnika
časa ali vnovični vklop odštevalnika časa
1 Pritisnite gumb TIMER MENU.
Na zaslonu utripa oznaka »TIMERSEL«.
Izklopni časovnik
Med poslušanjem glasbe lahko zaspite.
Po predhodno nastavljenem času se
sistem izklopi.
2 Pritisnite gumb .
3 Večkrat pritisnite / , da izberete
»PLAY SEL«, nato pa pritisnite
.
Večkrat pritisnite SLEEP.
Preklic odštevalnika časa
Če želite preklicati izklopni časovnik,
pritiskajte SLEEP, da izberete »OFF«.
Ponovite zgornji postopek in v 3. koraku
izberite »OFF«, nato pa pritisnite .
Nasvet
Opombe
Če želite preveriti preostali čas pred izklopom
sistema, pritisnite SLEEP.
Odštevalnik časa predvajanja
Ob predhodno nastavljenem času
vas lahko prebudi sprejemnik ali
naprava USB.
Poskrbite, da je ura nastavljena.
Ostale funkcije
Sistem vključuje dve funkciji odštevalnika
časa. Če uporabljate oba odštevalnika
časa, ima prednost izklopni časovnik.
7 Pritisnite ?/1, da izklopite sistem.
• Sistem se vklopi pred predhodno
nastavljenim časom. Če se sistem vklopi ob
predhodno nastavljenem času ali na zaslonu
utripa oznaka »STANDBY«, odštevalnik časa
predvajanja ne bo predvajal zvoka.
• Od trenutka, ko se sistem vklopi, do začetka
predvajanja ne upravljajte sistema.
21SI
Opomba
Uporaba dodatne opreme
Funkcija ključavnice za otroke bo preklicana,
ko izključite napajalni kabel.
1 Pritiskajte VOLUME –, dokler se
na zaslonu ne prikaže »VOL MIN«.
2 Priključite dodatno opremo
(stran 8).
3 Večkrat pritisnite FUNCTION +/–,
da izberete funkcijo AUDIO IN.
4 Zaženite predvajanje s priključeno
opremo.
5 Pritiskajte VOLUME +, da
prilagodite glasnost.
Opomba
Sistem lahko samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, če je raven glasnosti priključene
opreme prenizka. Prilagodite raven glasnosti
opreme. Če želite izklopiti funkcijo
samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti,
glejte »Nastavitev funkcije samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti« (stran 22).
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti
Ta sistem ima funkcijo samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti.
S to funkcijo sistem samodejno preklopi
v stanje pripravljenosti približno 15 minut
po tem, ko ne zazna ukazov upravljanja
ali izhodnega zvočnega signala.
Funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti je privzeto vklopljena.
1 Pritisnite gumb OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite / , da
izberete »AutoSTBY«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
Onemogočanje gumbov
na enoti
(ključavnica za otroke)
Na enoti lahko onemogočite gumbe
(razen gumba ?/1), da preprečite
neželeno uporabo, kot je pritiskanje
gumbov s strani otrok.
Na enoti pritisnite gumb x in ga
držite več kot 5 sekund.
Na zaslonu se prikažeta oznaki »CHILD«
in »LOCK ON«.
Sistem lahko upravljate le z gumbi na
daljinskem upravljalniku.
Za preklic pritisnite gumb na enoti x in
ga držite več kot pet sekund, dokler se na
zaslonu ne prikažeta oznaki »CHILD« in
»LOCK OFF«.
22SI
/ , da izberete
»ON« ali »OFF«.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Opombe
• Približno dve minuti pred preklopom v stanje
pripravljenosti na zaslonu utripa sporočilo
»AutoSTBY«.
• Funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti ne deluje, če je vključena
funkcija sprejemnika.
• Sistem ne preklopi samodejno v stanje
pripravljenosti v naslednjih primerih:
– ko je zaznan zvočni signal;
– med predvajanjem zvočnih datotek;
– ko je vključen predhodno nastavljeni
odštevalnik časa predvajanja ali izklopni
časovnik.
Dodatne informacije
Spletna mesta za
združljive naprave
Na spodnjih spletnih mestih poiščite
najnovejše informacije o združljivih
napravah USB in Bluetooth.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za uporabnike v Združenih državah:
<http://esupport.sony.com/>
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
<http://support.sony-europe.com/>
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
<http://www.sony-asia.com/support>
Odpravljanje težav
Če serviser pri popravilu zamenja
nekatere dele naprave, lahko te dele
obdržite.
Na zaslonu se prikažeta oznaki
»PROTECT« in »EXX« (X je število)
Nemudoma izključite napajalni kabel.
• Preverite, ali je pretok zraka skozi
prezračevalne reže enote oviran.
• Odstranite priključeno napravo
USB. Preverite, ali je z napravo
USB vse v redu.
Ko to preverite in odpravite morebitne
težave, znova priklopite napajalni kabel
in vklopite sistem. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Sistem je preklopil v stanje
pripravljenosti.
• To ne pomeni, da gre za okvaro.
Sistem samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti približno 15 minut
po tem, ko ne zazna delovanja ali
izhodnega zvočnega signala (stran 22).
Nastavitev ure ali odštevalnika časa je
preklicana.
• Napajalni kabel je izključen ali je prišlo
do izpada elektrike. Znova nastavite uro
(stran 9) in odštevalnik časa (stran 21).
Zvok se ne predvaja.
• Prilagodite glasnost.
• Preverite povezavo morebitne dodatne
opreme (stran 8).
• Vklopite vso priključeno opremo.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
• Premaknite sistem stran od virov šuma.
• Sistem priključite v drugo električno
vtičnico.
• Na napajalni kabel namestite filter
za šum (komercialno dostopen).
• Izklopite električno opremo v bližini.
Odštevalnik časa ne deluje.
• Preverite nastavitev odštevalnika časa in
nastavite točen čas (stran 21).
• Prekličite funkcijo izklopnega časovnika
(stran 21).
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Dodatne informacije
Če imate težavo s sistemom, jo poiščite
na spodnjem seznamu za odpravljanje
težav in jo ustrezno odpravite.
Če težave ne morete odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Splošno
• Odstranite vse predmete med
daljinskim upravljalnikom in enoto.
• Daljinski upravljalnik premaknite
bližje enoti.
• Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju enote.
• Zamenjajte baterije (R6/velikost AA).
• Enoto odmaknite od vira fluorescentne
svetlobe.
Ko pritisnete poljubni gumb na enoti, se
prikažeta oznaki »CHILD« in »LOCK«.
• Izklopite funkcijo ključavnice za otroke
(stran 22).
23SI
Naprava USB
Zvok se ne predvaja.
• Naprava USB ni pravilno priključena.
Sistem izklopite, znova priključite
napravo USB, nato pa sistem znova
vklopite.
Sliši se šum, predvajanje zvoka se
prekinja ali je popačeno.
• Podatki, shranjeni v napravi USB, so
morda poškodovani. Zvočne podatke
znova pošljite v napravo USB.
• Kode znakov, ki jih lahko prikaže ta
sistem, so samo številke in abecedni
znaki. Drugi znaki, ki jih ni mogoče
prikazati, so prikazani kot »_«.
Sistem ne prepozna naprave USB.
• Uporabljate nepodprto napravo USB.
Na spletnem mestu poiščite informacije
o združljivih napravah USB (stran 23).
• Sistem izklopite, znova priključite
napravo USB, nato pa sistem znova
vklopite.
• Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo
šum oziroma so popačeni. Šum je
morda nastal pri ustvarjanju zvočnih
podatkov zaradi pogojev računalnika.
Znova ustvarite zvočne podatke.
• Bitna hitrost pri šifriranju zvočnih
datotek je bila nizka. V napravo USB
pošljite zvočne datoteke z višjo bitno
hitrostjo.
• Sistem izklopite, znova priključite
napravo USB, nato pa sistem znova
vklopite.
• Na spletnem mestu poiščite informacije
o združljivih napravah USB (stran 23).
• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave
USB preberite več o tem, kako
odpraviti težavo.
Na zaslonu je dalj časa prikazano
»READING« ali pa traja dolgo, da
se predvajanje začne.
Predvajanje se ne zažene pri prvi
datoteki.
• Postopek branja lahko traja dalj
časa v naslednjih primerih.
– V napravi USB je veliko map
ali datotek.
– Datotečna struktura je zelo zapletena.
– Pomnilnik je zelo velik.
– Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Prikaže se oznaka »OVER CURRENT«.
• Zaznana je bila težava v zvezi z ravnjo
električnega toka iz vrat
. Izklopite
sistem in odstranite napravo USB iz
vrat. Preverite, ali je z napravo USB vse
v redu. Če težave z zaslonom ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
24SI
Nepravilen prikaz.
Predvajanje se ne začne.
• Sistem izklopite, znova priključite
napravo USB, nato pa sistem znova
vklopite.
• Na spletnem mestu poiščite informacije
o združljivih napravah USB (stran 23).
• Način predvajanja nastavite na običajno
predvajanje (stran 10).
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
• Datotek MP3 v obliki MP3 PRO ni
mogoče predvajati.
• Nekatere datoteke AAC morda ne
bodo pravilno predvajane.
• Datoteke AAC s pretakanjem videa
ni mogoče predvajati.
• Datotek WMA v oblikah Windows
Media Audio Lossless in Professional
ni mogoče predvajati.
• Podprte so samo naprave USB z
datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32.*
• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče
predvajati samo zvočne datoteke na
prvi particiji.
• Sistem lahko predvaja samo datoteke
do globine 8 map.
• Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene
z gesli, ni mogoče predvajati.
• Sistem ne omogoča predvajanja datotek
z zaščito avtorskih pravic DRM.
* Ta sistem podpira formata FAT16 in FAT32,
vendar ni nujno, da ta formata FAT podpirajo
tudi naprave USB. Več informacij poiščite
v navodilih za uporabo posamezne naprave
USB ali se obrnite na proizvajalca.
• Če je v bližini oprema, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, kot na primer
brezžični LAN, druga naprava Bluetooth
ali mikrovalovna pečica, jo odstranite.
Zvoka naprave Bluetooth ni mogoče
slišati prek tega sistema.
• Najprej povečajte glasnost naprave
Bluetooth, nato pa glasnost prilagodite
s tipkama VOLUME +/–.
Naprava Bluetooth
Sliši se glasno brnenje, šum ali
popačeni zvok.
Postopka seznanjanja ni mogoče izvesti.
• Če so med sistemom in napravo
Bluetooth fizične ovire, jih odstranite
ali zaobidite.
• Če je v bližini oprema, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, kot na primer
brezžični LAN, druga naprava Bluetooth
ali mikrovalovna pečica, jo odstranite.
• Zmanjšajte glasnost povezane naprave
Bluetooth.
• Napravo Bluetooth postavite bližje
sistemu.
• Če so v bližini sistema še druge naprave
Bluetooth, seznanjanje morda ne bo
mogoče. V tem primeru druge naprave
Bluetooth izklopite.
• Prepričajte se, da ste v napravo
Bluetooth vnesli pravilno geslo.
Naprava Bluetooth ne zazna te enote
ali pa se na zaslonu prikaže oznaka
»BT OFF«.
Povezava ni mogoča.
• Naprava Bluetooth, ki ste jo želeli
povezati, ne podpira profila A2DP in
je ni mogoče povezati s sistemom.
• Omogočite funkcijo Bluetooth naprave
Bluetooth.
• Vzpostavite povezavo iz naprave
Bluetooth.
• Podatki o seznanjanju oz. registraciji
so bili izbrisani. Ponovno opravite
postopek seznanjanja.
• Izbrišite podatke o seznanjanju oz.
registraciji naprave Bluetooth in znova
opravite seznanjanje.
Zvok preskakuje, niha ali pa je
prekinjena povezava.
• Sistem in naprava Bluetooth sta preveč
oddaljena.
• Če so med sistemom in napravo
Bluetooth fizične ovire, jih odstranite
ali zaobidite.
Sliši se glasno brnenje ali šum ali pa
sprejem postaj ni mogoč. (Na zaslonu
utripa oznaka »TUNED» ali »ST«.)
• Pravilno priključite anteno.
• Premaknite anteno in spremenite njeno
usmeritev, da dosežete dober sprejem.
• Priključite zunanjo anteno
(komercialno dostopno).
• Izklopite električno opremo v bližini.
Party Chain
Dodatne informacije
• Signal Bluetooth nastavite na »BT ON«
(stran 16).
Sprejemnik
Funkcije Party Chain ni mogoče vključiti.
• Preverite povezavo (stran 19).
• Zagotovite, da so zvočni kabli pravilno
priključeni.
Na zaslonu utripata oznaki »PARTY«
in »CHAIN«.
• Hkrati s funkcijo Party Chain je izbrana
funkcija AUDIO IN. Večkrat pritisnite
FUNCTION +/–, da izberete drugo
funkcijo.
• Znova zaženite sistem.
25SI
Funkcija Party Chain ne deluje pravilno.
• Izklopite sistem. Nato vklopite sistem in
vključite funkcijo Party Chain.
Ponastavitev sistema
NO TRACK
V sistemu ni naložena nobena datoteka,
ki bi jo lahko predvajali.
Če sistem vseeno ne deluje pravilno,
ga ponastavite na privzete tovarniške
nastavitve.
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
NOT SUPPORT
Priključena je nepodprta naprava USB
ali pa je naprava USB priključena prek
zvezdišča USB.
1 Izključite napajalni kabel in ga nato
PAIRING
Sistem je v načinu seznanjanja.
znova priključite.
2 Sistem vklopite tako, da pritisnete ?/1.
3 Ko držite gumb x, pritisnite
FUNCTION za približno tri sekunde.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»RESET«.
Vse uporabniško konfigurirane
nastavitve, kot so prednastavljene
radijske postaje, odštevalniki časa in
ura, se ponastavijo na privzete
tovarniške nastavitve.
Sporočila
Med delovanjem se lahko na zaslonu
prikaže ali utripa eno od naslednjih
sporočil.
CHILD LOCK
Funkcija ključavnice za otroke je
omogočena.
CONNECT
Ko je vključena funkcija Bluetooth, se
sistem želi povezati z zadnjo povezano
napravo.
ERROR
Sistem ni prepoznal naprave USB ali
pa je povezana neznana naprava.
GUEST
Ko je vključena funkcija Party Chain,
sistem postane gost Party.
HOST
Ko je vključena funkcija Party Chain,
sistem postane gostitelj Party.
26SI
NoDEVICE
Priključena ni nobena naprava USB.
READING
Sistem bere podatke naprave USB.
Nekateri postopki niso na voljo.
TIME NG
Čas vklopa in čas izklopa odštevalnika
časa predvajanja sta enaka.
Previdnostni ukrepi
Varnost
• Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa,
popolnoma izključite napajalni kabel
iz električne vtičnice. Pri izključitvi enote
vedno primite za vtič. Ne vlecite samega kabla.
• Če v sistem pade predmet ali če vanj uide
tekočina, ga izključite, pred vnovično uporabo
pa mora sistem pregledati usposobljeni
serviser.
• (Za uporabnike v ZDA)
Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek
vtiča širši od drugega, tako da je vtič mogoče
v električno vtičnico priključiti samo na en
način. Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti
v električno vtičnico, se obrnite na prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Postavitev
• Sistema ne nameščajte v nagnjen položaj ali na
mestih, ki so izjemno topla, hladna, zaprašena,
umazana, vlažna, brez ustreznega
prezračevanja ali izpostavljena vibracijam,
neposredni sončni svetlobi ali močni svetlobi.
• Pri postavljanju sistema na obdelano površino
(na primer z voskom, oljem, polirnim
sredstvom) bodite previdni, da ne nastanejo
madeži ali se razbarva površina.
• Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto
ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se
lahko na lečah enote nabere kondenzacijska
vlaga, zaradi katere se lahko sistem okvari.
V tem primeru pustite sistem izklopljen,
dokler vlaga ne izhlapi.
Segrevanje
• Segrevanje enote med delovanjem je običajno
in ni vzrok za preplah.
• Če sistem dlje časa oddaja zvok pri visoki
glasnosti, se ne dotikajte ohišja, saj je morda
vroče.
• Poskrbite, da pretok zraka skozi prezračevalne
reže ni oviran.
•
Zvočniški sistem
Vgrajeni zvočniški sistem nima zaščite pred
vplivom magnetnega polja, zato je lahko slika na
televizorjih v bližini motena. V tem primeru
izklopite televizor, počakajte 15 do 30 minut,
nato pa ga znova vklopite. Če se slika ne izboljša,
sistem odmaknite daleč stran od televizorja.
•
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo
z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot je razredčilo, bencin
ali alkohol.
• Naprave Bluetooth uporabljajte na
medsebojni razdalji do 10 metrov (33 čevljev)
(brez vmesnih ovir). Obseg za učinkovito
komunikacijo med napravami je lahko manjši
pod temi pogoji:
– ko je med napravama s povezavo Bluetooth
oseba, kovinski predmet, zid ali druga ovira;
– na mestih, kjer je nameščena brezžična
povezava LAN;
– v bližini mikrovalovnih pečic, ki so
v uporabi;
– na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi.
• Naprave Bluetooth in brezžična povezava
LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo enak
frekvenčni pas (2,4 GHz). Če napravo
Bluetooth uporabljate v bližini naprave, ki
se lahko poveže z brezžičnim omrežjem LAN,
lahko pride do elektromagnetnih motenj.
Posledično je lahko hitrost prenosa podatkov
nižja, slišite lahko šume ali pa povezave ni
mogoče vzpostaviti. Če se to zgodi, poskusite
naslednje:
•
•
•
Dodatne informacije
Komunikacija Bluetooth
•
– sistem in napravo Bluetooth poskusite
povezati vsaj deset metrov (33 čevljev) stran
od opreme z brezžično povezavo LAN;
– ko uporabljate napravo Bluetooth
v območju desetih metrov (33 čevljev),
izklopite vso opremo z brezžično
povezavo LAN.
Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem, lahko
vplivajo na delovanje nekaterih medicinskih
naprav. Ker motnje zaradi radijskih valov
lahko povzročijo okvaro, sistem in napravo
Bluetooth vedno izklopite na teh mestih:
– v bolnišnicah, na vlakih, letalih, bencinskih
črpalkah in povsod, kjer so lahko prisotni
vnetljivi plini;
– blizu avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
Ta sistem podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijami Bluetooth,
z namenom zagotavljanja varnosti v času
komuniciranja prek tehnologije Bluetooth.
Ta varnost pa je lahko nezadostna, odvisno od
vsebine nastavitev in drugih dejavnikov, zato
bodite previdni vedno, kadar komunicirate
prek tehnologije Bluetooth.
Družba Sony ne odgovarja za kakršno koli
nastalo škodo ali izgubo, ki je posledica
uhajanja informacij v času komunikacije
prek tehnologije Bluetooth.
Komunikacija Bluetooth ni nujno
zagotovljena z vsemi napravami Bluetooth,
ki imajo enak profil kot ta sistem.
Naprave Bluetooth, ki so povezane s tem
sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo
Bluetooth, ki jo je predpisalo podjetje
Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potrjene,
da ustrezajo specifikaciji. Četudi je naprava
v skladu s specifikacijo Bluetooth, lahko
v posameznih primerih značilnosti ali
specifikacije naprave Bluetooth ne dopustijo
povezovanja ali imajo posledično drugačne
načine upravljanja, drugačen zaslon ali
delujejo na drugačen način.
Odvisno od naprave Bluetooth, ki je povezana
s tem sistemom, od okolja, v katerem poteka
komunikacija, ter od ostalih pogojev, se lahko
pojavijo šumi in zvok je lahko odrezan.
27SI
Tehnični podatki
TEHNIČNI PODATKI ZA MOČ
ZVOKA
IZHODNA MOČ IN SKUPNO
HARMONIČNO POPAČENJE:
(samo pri modelih v ZDA)
Pri 6-ohmski obremenitvi, dvokanalnem
delovanju, od 120 – 10.000 Hz; nazivna
minimalna moč RMS 75 W na kanal, z ne
več kot 0,7 % skupnega harmoničnega
popačenja od 250 mW do nazivne
izhodne moči.
Ojačevalnik
Naslednje je izmerjeno pri
Model za ZDA:
120 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Model za Mehiko:
127 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Modeli za Evropo in Rusijo:
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Modeli za Čile in Bolivijo:
220–240 V pri izmeničnem toku, 50 Hz
Drugi modeli:
120–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Izhodna moč (nazivna)
150 W + 150 W (pri 6 ohmih, 1 kHz,
1 % THD)
Izhodna moč RMS (referenčna)
250 W + 250 W (na kanal pri 6 ohmih,
1 kHz)
Vhodi
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R
Napetost 2 V, impedanca
47 kiloohmov
Izhodi
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Napetost 2 V, impedanca 1 kiloohm
28SI
Razdelek USB
Podprt format
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kb/s, VBR
WMA: 48–192 kb/s
AAC: 48–320 kb/s
WAV: 16-bitni signali PCM
Frekvence vzorčenja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8–48 kHz
Podprta naprava USB
MSC (za količinsko shranjevanje)
Največji tok
1A
Vrata
(USB)
Vrsta A
Razdelek Bluetooth
Komunikacijski sistem
Bluetooth, standardna različica 3.0
Izhod
Bluetooth – standardni razred moči 2
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno
10 m1)
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4– 2,4835 GHz)
Modulacijski način
FHSS (širjenje s frekvenčnim
preskakovanjem)
Združljivi profili Bluetooth2)
A2DP (Profil naprednega
distribuiranja zvoka)
AVRCP 1.3 (Avdio-video profil
z daljinskim upravljanjem)
Podprti kodeki
SBC (Kodiranje podpasov)
AAC (Napredno zvočno kodiranje)
aptX (Kodek aptX)
1) Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so
fizične ovire med napravama, magnetna polja
okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operacijski sistem, aplikacija programske
opreme itd.
2) Običajni profili Bluetooth označujejo namen
komuniciranja Bluetooth med napravami.
Radio FM
FM stereo, FM superheterodinski
sprejemnik
Antena
Žična antena FM
Frekvenčni pas
Model za ZDA:
87,5–108,0 MHz (v korakih po
100 kHz)
Drugi modeli:
87,5–108,0 MHz (v korakih po 50 kHz)
Poraba energije (v načinu varčevanja
z energijo)
Za modele v Evropi in Rusiji:
0,5 W (ko je možnost »BT STBY«
nastavljena na »OFF«)
6 W (ko je možnost »BT STBY«
nastavljena na »ON«)
Mere (d/š/g) (pribl.)
757 mm × 303 mm × 363 mm
(29 ⅞ palcev × 12 palcev × 14 ⅜ palcev)
Teža (pribl.)
13,8 kg (30 funtov in 7 unč)
Priložena dodatna oprema
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R6 (velikosti AA) (2)
Žična antena FM (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Razdelek z zvočniki
Splošno
Napajanje
Model za ZDA:
120 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Model za Mehiko:
127 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Modeli za Evropo in Rusijo:
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Modeli za Čile in Bolivijo:
220–240 V pri izmeničnem toku, 50 Hz
Drugi modeli:
120–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Poraba energije
110 W
Dodatne informacije
Zvočniški sistem
Dvosmerni, Bass reflex
Zvočniška enota
Globokotonec: 200 mm (7 ⅞ palcev),
stožčasti
Visokotonski zvočnik: 66 mm
(2 ⅞ palcev), stožčasti
Nazivna impedanca
6 ohmov
29SI
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising