Sony | MHC-GT5D | Sony MHC-GT5D Visokozmogljiv domači glasbeni sistem s tehnologijo BLUETOOTH® Navodila za uporabo

Domači zvočni sistem
Navodila za uporabo
Uvod
Predvajanje plošče/USB-ja
Prenos USB
Sprejemnik
BLUETOOTH
Nastavitev zvoka
Drugi postopki
Dodatne informacije
MHC-GT5D
OPOZORILO
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže
naprave s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom
odprtega ognja (na primer prižganim
svečam).
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate vodnim kapljam
ali curkom in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno
delovanje enote, takoj izvlecite glavni
napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprav, v katerih so baterije,
ne izpostavljajte prekomerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Naprava je namenjena samo za
uporabo v zaprtih prostorih.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov
s tem izdelkom poveča nevarnost
poškodb oči.
2SL
Za uporabnike v Evropi in
Združenih arabskih emiratih
Ta izdelek ima oznako Class 1 Laser
v skladu s standardom
IEC 60825-1:2007.
Ta oznaka je nameščena na hrbtni
strani izdelka.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne in
elektronske opreme (velja za
države EU in druge evropske
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in
baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na
nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je
dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 %
svinca. S tem, ko izdelke in baterije
pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi
jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljeni
serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij iz
izdelka. Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega
izdelka ali baterije se obrnite na
lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek ali baterijo.
Opomba za uporabnike:
spodaj navedene informacije
se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali pa je bil proizveden v imenu tega
podjetja. Vprašanja glede skladnosti
izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite
na pooblaščenega predstavnika,
družbo Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Vprašanja glede servisa
ali garancije pošljite na naslove, ki
so navedeni v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Veljavnost oznake CE je omejena samo
na države, kjer je pravno veljavna, zlasti
v državah Evropskega gospodarskega
prostora (EGP).
Ta oprema je bila preizkušena
in ustreza zahtevam uredbe
o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnega kabla,
krajšega od 3 metrov.
Ta sistem se uporablja za naslednje
namene:
•• Predvajanje glasbenih/video/
foto virov na ploščah ali
v napravah USB
•• Prenos glasbe v naprave USB
•• Poslušanje radijskih postaj
•• Poslušanje zvoka televizorja
•• Predvajanje glasbenih virov
v napravah BLUETOOTH
•• Uživanje v družabnih srečanjih
z uporabo funkcije »Party Chain«
Podjetje Sony Corp. izjavlja, da je
ta oprema skladna z osnovnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi
določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti so na voljo na tem
naslovu
URL:
http://www.compliance.sony.de/
3SL
Opombe glede licenc in
blagovnih znamk
••
je blagovna znamka družbe
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
•• Logotipi DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO in CD
so blagovne znamke.
•• WALKMAN® in logotip WALKMAN®
sta registrirani blagovni znamki
družbe Sony Corporation.
•• Tehnologija zvočnega šifriranja
in patenti MPEG Layer-3 z licenco
združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
•• Windows Media je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka
podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
•• Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine
podjetja Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne
tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
•• Ta sistem je opremljen s tehnologijo
Dolby* Digital.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories. Dolby in simbol
DD sta blagovni znamki podjetja
Dolby Laboratories.
•• Oznaka BLUETOOTH® in logotipi
so registrirane blagovne znamke
družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba
Sony Corporation te blagovne
znamke uporablja na podlagi
licence. Druge blagovne znamke
in tovarniška imena so blagovne
znamke svojih lastnikov.
•• Oznaka N je blagovna znamka
ali registrirana blagovna znamka
družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in
v drugih državah.
•• Android™ je blagovna znamka
družbe Google Inc.
4SL
•• Google Play™ je blagovna znamka
družbe Google Inc.
•• Apple, logotip Apple, iPhone in iPod
touch so blagovne znamke družbe
Apple Inc., zaščitene v ZDA in
drugih državah. App Store je oznaka
storitve družbe Apple Inc.
•• Oznaki »Made for iPod« in »Made for
iPhone« pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo
z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov
družbe Apple. Družba Apple ni
odgovorna za delovanje te naprave
ali njeno skladnost z varnostnimi
in predpisanimi standardi. Uporaba
tega pripomočka z napravo iPod ali
iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
•• TA IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU
LICENCE PORTFELJA ZA PATENT
MPEG-4 VISUAL ZA OSEBNO IN
NEKOMERCIALNO UPORABO
POTROŠNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEO VSEBIN
V SKLADU S STANDARDOM
MPEG-4 VISUAL (»MPEG-4
VIDEO«)
IN/ALI
(ii)DEKODIRANJE VSEBIN
MPEG-4, KI JIH JE POTROŠNIK
KODIRAL V OKVIRU OSEBNE IN
NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI
IN/ALI PRIDOBIL OD PONUDNIKA
VIDEO VSEBIN Z LICENCO ZA
DISTRIBUCIJO VSEBIN MPEG-4
VIDEO.
LICENCA SE NE IZDAJA IN NI
NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI
DRUGO UPORABO. DODATNE
INFORMACIJE, VKLJUČNO
Z INFORMACIJAMI GLEDE UPORABE
ZA REKLAMNE, INTERNE IN
KOMERCIALNE NAMENE TER GLEDE
PRIDOBITVE LICENC, SO NA VOLJO
PRI DRUŽBI MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Vse druge blagovne znamke so
blagovne znamke svojih lastnikov.
•• Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista
posebej navedeni.
O tem priročniku
•• V tem priročniku je opisano
predvsem upravljanje sistema
z daljinskim upravljalnikom,
vendar iste upravljalne funkcije
omogočajo tudi gumbi na
globokotoncu z istimi ali
podobnimi imeni.
, navedene na
•• Ikone, kot je
vrhu vsake razlage, prikazujejo
vrste medijev, ki jih lahko
uporabljate, razložena pa je tudi
funkcija.
•• Nekatere slike so prikazane
kot vzorčne skice in se lahko
razlikujejo od dejanskih izdelkov.
•• Oznake, prikazane na TV-zaslonu,
se lahko razlikujejo glede na
območje.
•• Privzeta nastavitev je podčrtana.
•• Besedilo v oglatih oklepajih ([--])
se prikaže na TV-zaslonu, besedilo
v narekovajih (»--«) pa na zaslonu
naprave.
5SL
Kazalo vsebine
O tem priročniku..................... 5
Plošče/datoteke na
ploščah/v napravi USB,
ki jih lahko predvaja
ta sistem................................. 8
Spletna mesta
za združljive naprave............. 11
Vodnik po delih sistema
in upravljalnih gumbih...........12
Uvod
Odstranjevanje embalaže.....18
Namestitev sistema...............18
Varno povezovanje
sistema................................. 24
Onemogočenje
predstavitve.......................... 26
Vstavljanje baterij................. 26
Priprava na predvajanje
zvoka televizorja................... 27
Prenašanje sistema............... 29
Spreminjanje
barvnega sistema................. 30
Izvajanje hitre nastavitve...... 30
Nastavitev ure........................31
Spreminjanje načina
prikaza...................................31
6SL
Predvajanje
plošče/USB-ja
Pred uporabo
naprave USB.......................... 32
Osnovno predvajanje........... 32
Druge funkcije
predvajanja........................... 34
Uporaba načina
predvajanja........................... 37
Omejitev predvajanja plošče....................................40
Prikaz informacij
o plošči in napravi USB...........41
Uporaba nastavitvenega
menija................................... 42
Prenos USB
Pred uporabo
naprave USB..........................46
Prenos glasbe.......................46
Sprejemnik
Poslušanje radia....................50
BLUETOOTH
Drugi postopki
O brezžični tehnologiji
BLUETOOTH.......................... 52
Uporaba funkcije
Party Chain............................60
Seznanjanje sistema
z napravo BLUETOOTH.......... 52
Petje ob spremljavi:
karaoke................................. 63
Poslušanje glasbe
v napravi BLUETOOTH........... 53
Uživanje v glasbi
z uporabo funkcij
Party Light
in Speaker Light....................64
Povezava
z enim dotikom
(NFC) BLUETOOTH ................ 54
Uporaba časovnikov.............64
Nastavitev zvočnih
kodekov BLUETOOTH............ 55
Uporaba dodatne
opreme.................................66
Nastavljanje stanja
pripravljenosti
BLUETOOTH.......................... 56
Onemogočanje
gumbov na globokotoncu
(funkcija ključavnice
za otroke)..............................66
Vklop ali izklop
signala BLUETOOTH.............. 56
Uporaba aplikacije
»SongPal« prek
povezave BLUETOOTH.......... 57
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka................. 57
Nastavitev ravni
globokotonca........................ 57
Izbira načina
Virtual Football...................... 58
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka................... 58
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti......... 67
Posodabljanje
programske opreme............. 67
Dodatne informacije
Odpravljanje težav................68
Previdnostni ukrepi............... 78
Tehnični podatki...................80
Seznam jezikovnih kod.........84
Ustvarjanje vzdušja
zabave (DJ EFFECT)................ 59
7SL
Plošče/datoteke na
ploščah/v napravi USB,
ki jih lahko predvaja
ta sistem
Plošče, ki jih lahko predvaja ta
sistem
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW v formatu
DVD VIDEO ali v video načinu
•• DVD+R/DVD+RW v formatu
DVD VIDEO
•• VIDEO CD (plošče razl. 1.0, 1.1
in 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM v formatu
VIDEO CD ali Super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW v formatu AUDIO CD
Datoteke na ploščah/v napravi
USB, ki jih lahko predvaja ta
sistem
1)2)
•• Glasba: Datoteke MP3
(.mp3), datoteke WMA2)3)
(.wma), datoteke AAC2)3)
(.m4a/.mp4/.3gp)
•• Fotografije: Datoteke JPEG
4)
(.jpg/.jpeg/.jpe)
5)
•• Video: Datoteke MPEG4
(.mp4/.m4v), datoteke Xvid (.avi)
Opombi
•• Plošče morajo biti v tem formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW v formatu DATA
CD, ki vsebuje datoteke MP31)2),
JPEG4), MPEG45) in Xvid ter je v skladu
s standardom ISO 96606) Level 1/
Level 2 ali Joliet (razširitveni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
v formatu DATA DVD, ki vsebuje
datoteke MP31)2), JPEG4), MPEG45) in
Xvid ter je v skladu s formatom UDF
(univerzalni diskovni format).
8SL
•• Sistem bo poskušal predvajati vse
podatke z zgornjimi priponami, tudi če
niso v formatu MP3/WMA/AAC/JPEG/
MPEG4/Xvid. Pri predvajanju takšnih
podatkov se lahko pojavi glasen šum,
ki lahko poškoduje zvočniški sistem.
1)MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je
standardni format, ki je določen
s standardom ISO/MPEG za stisnjene
zvočne podatke. Datoteke MP3 morajo
biti v formatu MPEG 1 Audio Layer 3.
2)Datotek z zaščito avtorskih pravic
DRM (upravljanje digitalnih pravic)
s sistemom ni mogoče predvajati.
3)Samo v napravi USB.
4)Datoteke JPEG morajo biti v skladu
s formatom slikovnih datotek DCF.
(DCF – »Design rule for Camera File
System«: slikovni standardi za digitalne
fotoaparate, ki jih upravlja združenje
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).)
5)Datoteke MPEG4 morajo biti posnete
v datotečnem formatu MP4. Podprti
video kodeki in zvočni kodeki:
—— Video kodek: osnovni profil MPEG4
(AVC ni podprt)
—— Zvočni kodek: AAC-LC (HE-AAC ni
podprt)
6)
Logični format datotek in map
na ploščah CD-ROM, ki je določen
s standardom ISO (Mednarodna
organizacija za standardizacijo).
Plošče/datoteke, ki jih sistem
ne more predvajati
•• Naslednjih plošč ni mogoče
predvajati:
—BD
— (plošče Blu-ray)
—plošče
—
CD-ROM, posnete
v formatu PHOTO CD
—podatkovni
—
deli plošč CD-Extra
ali Mixed Mode CD*
—plošče
—
CD Graphics
—plošče
—
Super Audio CD
—DVD
—
Audio
—plošče
—
DATA CD/DATA DVD,
ustvarjenih v formatu paketnega
zapisovanja
—DVD-RAM
—
—neustrezno
—
posnete plošče
DATA CD/DATA DVD
—plošče
—
DVD-R/-RW, združljive
s CPRM (zaščita vsebine za
zapisljive medije) in posnete
s programi »Copy-Once«
—plošče
—
z nestandardno obliko
(npr. z obliko srca, kvadrata ali
zvezde)
—plošče
—
s pritrjenim lepilnim
trakom, papirjem ali nalepko
•• Naslednjih datotek ni mogoče
predvajati:
—Datoteke
—
JPEG, ki so večje od
3072 (širina) × 2048 (višina)
slikovnih pik v navadnem načinu
ali imajo več kot 3.300.000
slikovnih pik v progresivnem
načinu JPEG, ki se večinoma
uporablja za spletna mesta
v internetu.
—video
—
datoteke, ki so večje
od 720 (širina) × 576 (višina)
slikovnih pik
—Slikovne
—
in video datoteke
z velikim razmerjem med širino
in dolžino.
—Datoteke
—
WMA v formatu WMA
DRM, WMA Lossless ali WMA
PRO.
—Datoteke
—
AAC v formatu AAC
DRM ali AAC Lossless.
—Datoteke
—
AAC, šifrirane pri
96 kHz.
—Datoteke,
—
ki so šifrirane ali
zaščitene z gesli.
—Datoteke
—
z zaščito avtorskih
pravic DRM (upravljanje
digitalnih pravic).
—Zvočno
—
datoteko MP3 PRO lahko
predvajate kot datoteko MP3.
—Sistem
—
morda ne bo predvajal
datoteke Xvid, ki je bila
ustvarjena iz dveh ali več
datotek Xvid.
—Sistem
—
ne omogoča predvajanja
nekaterih datotek Xvid, daljših
od 2 ur.
* Plošča Mixed Mode CD: v tem formatu
se podatki posnamejo kot prvi
posnetek, zvok (podatki AUDIO CD) pa
kot drug in vsi naslednji posnetki v seji.
Opombi o ploščah CD-R/-RW
in DVD-R/-RW/+R/+RW
•• Sistem v nekaterih primerih ne
more predvajati plošč CD-R/-RW
in DVD-R/-RW/+R/+RW zaradi
kakovosti zapisovanja/fizičnega
stanja plošče ali lastnosti naprave
za snemanje in uporabljene
programske opreme. Več
informacij je na voljo v navodilih
za uporabo naprave za snemanje.
•• Nekatere funkcije predvajanja
morda ne bodo delovale
z nekaterimi ploščami
DVD+R/+RW, tudi če so bile
pravilno posnete. V tem primeru
predvajajte ploščo v običajnem
načinu.
Opombi o ploščah
•• Ta izdelek je zasnovan za
predvajanje plošč, ki so izdelane
v skladu s standardom Compact
Disc (CD).
•• Plošče DualDisc in nekatere
glasbene plošče, šifrirane
s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic, niso izdelane
v skladu s standardom CD. Takšne
plošče zato morda niso združljive
s tem izdelkom.
Opomba o ploščah za več sej
Sistem lahko predvaja več
zaporednih sej, posnetih na ploščo,
če je njihova oblika zapisa enaka
obliki zapisa prve seje. Vendar
predvajanje ni zajamčeno.
9SL
Opomba glede funkcij
predvajanja plošč DVD VIDEO
in VIDEO CD
Nekateri izdajatelji programske
opreme morda namerno omejijo
določene funkcije predvajanja
plošč DVD VIDEO in VIDEO CD.
Nekatere funkcije predvajanja
zaradi tega morda ne bodo na voljo.
Preverite navodila za uporabo plošč
DVD VIDEO in VIDEO CD.
Opombe glede datotek,
ki jih je mogoče predvajati
•• V naslednjih primerih lahko zagon
predvajanja traja dalj časa:
—plošča
—
DATA CD/DATA DVD/
naprava USB je posneta
z zapleteno drevesno strukturo
—zvočne,
—
slikovne ali video
datoteke v drugi mapi so bile
ravnokar predvajane
•• Sistem lahko ploščo DATA CD/
DATA DVD ali napravo USB
predvaja v teh primerih:
—do
— globine 8 map
—do
— 300 map
—do
— 999 datotek na plošči
—do
— 2000 datotek v napravi USB
—do
— 650 datotek v mapi
Te številke se lahko razlikujejo
glede na konfiguracijo datotek ali
map.
•• Mape brez zvočnih, slikovnih ali
video datotek ne bodo vključene.
•• Datotek, prenesenih z napravo,
kot je računalnik, sistem morda
ne bo predvajal v vrstnem redu,
v katerem so bile prenesene.
•• Sistem morda ne bo upošteval
vrstnega reda predvajanja,
odvisno od programske opreme,
uporabljene za ustvarjanje
zvočnih, slikovnih ali video
datotek.
10SL
•• Združljivost z vsemi vrstami
programske opreme za
šifriranje/zapisovanje datotek
MP3/WMA/AAC/MPEG4/Xvid
ter s snemalnimi napravami
ali zapisovalnimi mediji ni
zagotovljena.
•• Odvisno od datoteke Xvid bosta
slika ali zvok morda motena.
Opombe glede naprav USB
•• Delovanje sistema z vsemi
napravami USB ni zajamčeno.
•• Čeprav za naprave USB obstaja
vrsta kompleksnih funkcij, lahko
sistem predvaja samo glasbo,
fotografije in videovsebino
v povezani napravi USB. Za več
informacij preberite navodila za
uporabo naprave USB.
•• Ko je vstavljena naprava USB,
sistem prebere vse datoteke v njej.
Če je v napravi USB večje število
map ali datotek, lahko branje
vsebin v napravi USB traja dalj
časa.
•• Za povezavo sistema in naprave
USB ne uporabljajte zvezdišča
USB.
•• Pri nekaterih povezanih napravah
USB lahko pride do zamika, preden
sistem izvede funkcijo.
•• Vrstni red predvajanja, ki ga
določi sistem, se lahko razlikuje
od vrstnega reda predvajanja
v povezani napravi USB.
•• Pred uporabo naprave USB
preverite, ali so v njej datoteke,
ki vsebujejo viruse.
Področna koda
Sistem vsebuje področno kodo
in omogoča le predvajanje plošč
DVD VIDEO, označenih z isto
področno kodo ali oznako .
Spletna mesta za
združljive naprave
Na spodnjih spletnih mestih poiščite
najnovejše informacije o združljivih
napravah USB in BLUETOOTH.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
http://esupport.sony.com/LA
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://www.sony.eu/support
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
http://www.sony-asia.com/support
O komuniciranju BLUETOOTH
za iPhone in iPod touch
Sistem je zasnovan za uporabo
z napravami
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPhone 4
•• iPhone 3GS
•• iPod touch (pete generacije)
•• iPod touch (četrte generacije)
11SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Gumbe na globokotoncu, razen gumba  (vklop/stanje pripravljenosti),
lahko zaklenete, da preprečite njihovo neželeno uporabo (stran 66).
Aktivni globokotonec
Speaker Light*
(stran 64)
Party Light*
(stran 64)
* Ko sta funkciji Speaker Light in Party Light vklopljeni, ne glejte neposredno v dele,
ki oddajajo svetlobo.
12SL
Zvočniški sistem
Gumb  (vklop/stanje
pripravljenosti)
Indikator BLUETOOTH
(stran 52)
Pritisnite, da vklopite sistem
ali ga preklopite v stanje
pripravljenosti.
Gumb MEGA BASS
(stran 57)
Gumb PARTY LIGHT
(stran 64)
Indikator MEGA BASS
(stran 57)
Gumb  (predvajanje)1)
Pritisnite, da zaženete
predvajanje.
Pridržite gumb  na
globokotoncu več kot 2 sekundi
in sistem bo predvajal vgrajeni
predstavitveni zvočni posnetek.
Če želite zaustaviti predstavitev,
pritisnite .
Gumb  (zaustavitev)
——Pritisnite, da zaustavite
predvajanje. Pritisnite
dvakrat, če želite preklicati
nadaljevanje predvajanja.
——Pritisnite, da med prenosom
glasbe zaustavite prenos.
——Pritisnite, da zaustavite
predvajanje vgrajenega
predstavitvenega zvočnega
posnetka.
Gumb BLUETOOTH-PAIRING
——Pritisnite, da izberete funkcijo
BLUETOOTH.
——Pridržite, da aktivirate
seznanjanje BLUETOOTH med
uporabo funkcije BLUETOOTH.
 Gumb FUNCTION2)
Gumb SOUND FIELD2)
Gumb LIGHT MODE
(stran 64)
Gumb ENTER
Pritisnite za vnos/potrditev
nastavitev.
Gumb MULTI CONTROL
Obrnite, da izberete funkcijo,
zvočno polje ali način osvetlitve.
 Gumbi FLANGER, ISOLATOR,
SAMPLER, DJ OFF (stran 59)
Gumb REC TO USB
Pritisnite, če želite prenesti
glasbo v napravo USB, povezano
prek vrat (USB) 2.
Gumb PARTY CHAIN
(stran 62)
13SL
Vrata (USB) 1 (PLAY)
 Gumb FOOTBALL (stran 58)
Pritiskajte, da izberete način
izboljšane glasnosti navijanja
med ogledi prenosov
nogometnih tekem.
Uporabite za povezavo naprave
USB. Ta vrata USB je mogoče
uporabiti le za predvajanje.
Vrata (USB) 2 (REC/PLAY)
Gumb  (odpiranje/
zapiranje)
Uporabite za povezavo naprave
USB. Ta vrata USB je mogoče
uporabiti za predvajanje in
prenos glasbe.

(oznaka N) (stran 55)
Pritisnite, če želite odpreti ali
zapreti pladenj za plošče.
 Gumb VOLUME/DJ CONTROL
——Zavrtite za nastavitev
glasnosti. S tem vrtljivim
gumbom ni mogoče
prilagoditi glasnosti, ko je
vklopljena možnost DJ EFFECT
ali SAMPLER.
——Obrnite, če želite prilagoditi
učinek FLANGER in ISOLATOR
ali stalno oddajanje zvočnega
učinka SAMPLER (stran 59).
Zaslon
 Vtičnica MIC 1/2
Uporabite za povezavo
mikrofona(/-ov).
Gumb VOCAL FADER
(stran 63)
Gumb MIC ECHO (stran 63)
Gumb MIC LEVEL (MIN/MAX)
(stran 63)
Gumb
+/– (izbira map)
Pritisnite, da izberete mapo na
podatkovni plošči ali v napravi
USB.
Gumba S1, S2 (stran 59)
Gumb / (preskok
nazaj/naprej)
Pritisnite za izbiro skladbe ali
datoteke.
Gumb TUNING+/–
(stran 50)
Gumba S3, S4 (stran 59)
14SL
 Senzor daljinskega
upravljalnika
 Pladenj za plošče
1)
Na gumbu  globokotonca je otipljiva
pika. Ta pika vam bo v pomoč pri
upravljanju sistema.
2)
Potem ko pritisnete gumb FUNCTION
ali SOUND FIELD, zavrtite gumb
MULTI CONTROL, da izberete želeno
funkcijo ali zvočno polje, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
Daljinski upravljalnik
 Gumb DISPLAY
Pritisnite za spreminjanje
informacij na zaslonu.
Gumb
DISPLAY1)
Pritisnite, če želite prikazati
ali skriti prikaz na zaslonu.
Gumb SLEEP (stran 64)
Gumb TIMER MENU1)
(stran 31, 65)
Gumb  (vklop/stanje
pripravljenosti)
Pritisnite, da vklopite sistem
ali ga preklopite v stanje
pripravljenosti.
 Gumb PARTY LIGHT
(stran 64)
Gumb LIGHT MODE
(stran 64)
Gumb PLAY MODE
(stran 37)
Gumb REPEAT/FM MODE
(stran 39, 50)
 Gumbi SOUND FIELD
(MUSIC, VIDEO, FOOTBALL)
(stran 57)
15SL
 Številski gumbi1) 2)
Pritisnite, da prikažete naslov
DVD na TV-zaslonu.
Gumb SUBTITLE (stran 36)
Gumb RETURN (stran 34)
Gumb AUDIO2)
(stran 36, 41)
Gumb OPTIONS
Gumb ANGLE (stran 35)
Gumb SETUP (stran 42)
Gumb MEDIA MODE
Pritisnite za izbiro medija, ki ga
želite predvajati na podatkovni
plošči ali v napravi USB.
Gumb CLEAR
(stran 34, 39)
Gumb DVD/TUNER MENU
(stran 34, 35, 51)
Pritisnite, da odprete ali zaprete
meni z možnostmi.
Gumb / / /
Pritisnite, da izberete elemente
menija.
Gumb
Pritisnite za vnos/potrditev
nastavitev.
 Gumb MEGA BASS
(stran 57)
Gumb VOCAL FADER
(stran 63)
Gumb FUNCTION +/–
Gumb MIC ECHO (stran 63)
Gumb SEARCH
(stran 34, 35)
Gumb SCORE (stran 64)
Gumb
+/– (izbira map)
Pritisnite, da izberete mapo na
podatkovni plošči ali v napravi
USB.
Gumb KEY CONTROL /
(stran 63)
16SL
 Gumb DVD TOP MENU
——Pritisnite, da izberete številko
elementa, ki označuje
skladbo, poglavje ali datoteko.
——Pritisnite za vnos številk ali
vrednosti.
Pritisnite za izbiro funkcije.
Gumb SHIFT1)
Pridržite, da aktivirate rožnate
gumbe.
Gumb  +/–2)
Pritisnite za nastavitev glasnosti.
Gumb / (previjanje
nazaj/hitro previjanje naprej)
(stran 34)
Pritisnite, da poiščete točko
v skladbi ali datoteki med
predvajanjem.
Gumb / (počasno
premikanje nazaj/naprej)
(stran 34)
1)Ta gumb je na daljinskem upravljalniku
obarvan rožnato. Če želite uporabljati ta
gumb, pridržite gumb SHIFT () in nato
pritisnite ta gumb.
2)Na številskem gumbu 2/AUDIO ter
gumbih  + in  na daljinskem
upravljalniku je otipljiva pika. Ta pika
vam bo v pomoč pri upravljanju
sistema.
Pritisnite za počasno
predvajanje.
Gumb TUNING+/–
(stran 50)
Gumb  (predvajanje)2)
Pritisnite, da zaženete
predvajanje.
Gumb / (preskok
nazaj/naprej)
Pritisnite za izbiro skladbe ali
datoteke.
Gumb PRESET+/– (stran 51)
Gumb  (začasna
zaustavitev)
Pritisnite za začasno zaustavitev
predvajanja. Za nadaljevanje
predvajanja pritisnite gumb .
Gumb  (zaustavitev)
——Pritisnite, da zaustavite
predvajanje. Pritisnite
dvakrat, če želite preklicati
nadaljevanje predvajanja.
——Pritisnite, da med prenosom
glasbe zaustavite prenos.
——Pritisnite, da zaustavite
predvajanje vgrajenega
predstavitvenega zvočnega
posnetka.
17SL
Uvod
Odstranjevanje
embalaže
•• Daljinski upravljalnik (1)
•• Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
•• Stojali za zvočnika (2)
•• Kabel zvočnika (1)
•• Podstavki za zvočnike (8)
•• Glavna antena FM/okvirna antena
Namestitev sistema
Na spodnjih slikah so prikazani
primeri namestitve sistema.
•• Uporaba priloženih stojal za
zvočnike (stran 19) in navpična
namestitev zvočniških enot na
vsaki strani televizorja na omarici
za televizor
AM (1)
•• Napajalni kabel (1)
•• Optični digitalni kabel (1)
•• Video kabel (1)
•• Prilagojevalnik za vtič napajalnega
kabla* (1) (priložen samo za
nekatera območja)
* Ta prilagojevalnik za vtič napajalnega
kabla ni namenjen za uporabo v Čilu,
Paragvaju in Urugvaju. Uporabljajte
ga v državah, kjer je to potrebno.
•• Združitev zvočniških enot
(slog zvočne palice) in namestitev
združene enote v omarico za
televizor (stran 20)
Sistem sestavljata:
•• Aktivni globokotonec:
SA-WGT5D (1)
•• Zvočniški sistem: SS-GT5DB (2)
Opomba
Pri odstranjevanju embalaže poskrbite,
da globokotonec držita dve osebi.
Če globokotonec pade na tla, lahko pride
do osebnih poškodb in/ali poškodb
lastnine.
18SL
•• Namestitev zvočniških enot kot
združeno enoto (slog zvočne
palice) na steno (stran 21)
•• Namestitev zvočniških enot
na palico globokotonca
(slog zaporednih zvočnikov
Line Array) (stran 22)
•• Globokotonec postavite vsaj 8 cm
stran od stene, da ne poškodujete
izpostavljenega napajalnega kabla.
8 cm
Uvod
Opombe
•• Otrokom in dojenčkom ne dovolite
v bližino sistema.
•• Sistema ne smete namestiti na poševni
podlagi.
•• Ob nameščanju zvočniškega sistema
in globokotonca upoštevajte naslednje
previdnostne ukrepe:
—— Pazite, da pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine na zadnji
strani globokotonca ni oviran.
—— Zvočniškega sistema in globokotonca
ne postavite v kovinsko omaro.
—— Med zvočniški sistem in
globokotonec ne postavite
predmetov, kot je akvarij.
—— Globokotonec postavite v bližino
zvočniškega sistema v istem
prostoru.
•• Ko je zvočniški sistem postavljen pred
televizorjem, poskrbite, da ne ovira
TV-zaslona ali senzorja daljinskega
upravljalnika. Če zvočniški sistem
ovira senzor daljinskega upravljalnika,
bo upravljanje s televizorjem morda
onemogočeno.
Pritrditev stojal za zvočnike
Pritrdite stojala za zvočnike, kot
je prikazano spodaj. Pazite, da
uporabite ustrezno stojalo za levo
in desno zvočniško enoto.
 Postavitev leve zvočniške enote
Vstavite dvignjeni del stojala
za zvočnik v vdolbino zvočniške
enote in potisnite stojalo v smeri
puščice , dokler se ne zaskoči.
Oznaka 
Ob potiskanju stojala se zaponke
na stojalu priležejo zaponkam na
zvočniški enoti.
19SL
 Postavitev desne zvočniške
enote
Vstavite dvignjeni del zvočniške
enote v vdolbino stojala za zvočnik
in potisnite stojalo v smeri puščice
, dokler se ne zaskoči.
2 Vstavite dvignjeni del desne
zvočniške enote v vdolbino leve
zvočniške enote.
Leva zvočniška
enota
Desna zvočniška
enota
3 Potisnite levo zvočniško enoto
v smeri puščice, dokler se ne
zaskoči.
Oznaka 
Ob potiskanju stojala se zaponke
na stojalu priležejo zaponkam na
zvočniški enoti.
Odstranitev stojal za zvočnike
Potisnite stojalo v nasprotni smeri
puščice .
Med potiskanjem leve zvočniške
enote se zaponke na nosilcih
priležejo druga v drugo in oba
zvočnika se zaskočita v blokirani
položaj.
Ločitev zvočniških enot
Združitev zvočniških enot
(slog zvočne palice)
1 Priložena podstavka za
Med potiskanjem gumba za
sprostitev v smeri puščice 
potisnite levo zvočniško enoto
v smeri puščice .
zvočnika pritrdite na zvočniški
enoti, da preprečite drsenje.
Leva zvočniška enota
Desna zvočniška enota
Gumb za sprostitev
20SL
Namestitev zvočniških enot kot
združeno enoto (slog zvočne
palice) na steno
3 Privijte vijaka v steno.
Vijaka morata iz stene moleti od
6 do 7 mm.
387 mm
Opombe
•• Uporabite vijake, ki so primerni za
1 Združite zvočniški enoti
Od 6 do 7 mm
Uvod
material in nosilnost stene. Ker je stena
iz mavčnih plošč še posebej krhka,
vijake čvrsto pritrdite na stenski nosilec.
Zvočniški sistem namestite na navpično
in ravno steno z dodatno ojačitvijo.
•• Namestitev prepustite prodajalcem
izdelkov Sony ali licenciranim
pogodbenikom, pri nameščanju pa
še posebej pazite na varnost.
•• Sony ne prevzema odgovornosti za
nezgode ali poškodbe, ki nastanejo
zaradi nepravilne namestitve,
neustrezne nosilnosti stene, nepravilne
pritrditve vijakov ali naravne nesreče itd.
4Zvočniški sistem obesite
na vijaka.
Odprtine na zadnji strani
zvočniškega sistema poravnajte
z vijakoma, nato pa zvočniški sistem
obesite na vijaka.
(slog zvočne palice)
(stran 20).
2 Pripravite vijaka
(nista priložena), ki ustrezata
odprtinam na zadnji strani
zvočniškega sistema.
4 mm
Opomba
Pazite, da pridržite obe zvočniški enoti.
Združeni zvočniški enoti se lahko
razdvojita, če ju držite samo na enem
koncu.
Več kot 25 mm
Odprtina na zadnji strani
zvočniškega sistema
5 mm
10 mm
21SL
Pritrditev zvočniških enot
na namestitveno palico
globokotonca (slog zaporednih
zvočnikov Line Array)
Opomba
Pred izvedbo postopka odstranite
naprave USB iz sistema, da preprečite
poškodbe ob morebitnem padcu
zvočniških enot.
Opombi
•• Položaj palice prilagodite pred
pritrjevanjem zvočniških enot.
•• Pazite, da se roka ne ujame
v odprtino, ko palico spuščate
v položaj za shranjevanje.
2 Zvočniški enoti namestite
na nastavka.
Odprite zaklepno ročico.
1 Povlecite namestitveno palico
globokotonca navzgor.
Sprostite blokator, nato pa ob
pritisku gumba za sprostitev
povlecite palico navzgor in jo
raztegnite.
Blokator
Gumb za sprostitev
Spustite gumb in zaustavite
palico v želenem položaju.
Palica se zaustavi v dveh
položajih glede na postavitev
lukenj v palici. Zaprite blokator
in poskrbite, da je palica trdno
pritrjena.
22SL
Nosilec zvočniške enote
poravnajte z nosilcem nastavka
za zvočnik in nato potisnite
navzdol, da pritrdite zvočniško
enoto.
Zaprite zaklepno ročico.
3 Prilagodite kot zvočniških enot.
Uvod
Odvijte gumb in prilagodite
zvočniški enoti glede na želeni kot.
Ko končate, privijte gumb, da
zvočnik zadržite v izbranem
položaju.
Odstranitev zvočniških enot
Odprite zaklepno ročico in povlecite
zvočniški enoti navzgor, da ju
odstranite.
23SL
Varno povezovanje sistema
Oznaka 
Bel
V električno
vtičnico
Siv
Bel
Oznaka 
Rdeč
24SL
A
ntena
Ko nameščate anteni, poiščite
položaj in usmeritev, ki zagotavljata
dober sprejem.
Če se želite izogniti šumu pri
predvajanju zvoka, odmaknite
anteni od napajalnega kabla in
kabla USB.
•• Vtičnice AUDIO IN/PARTY CHAIN
IN L/R
—Povežite
—
z izhodnimi zvočnimi
vtičnicami televizorja ali zvočne/
video opreme. Zvok se oddaja
skozi ta sistem.
—Povežite
—
z drugim zvočnim
sistemom, da omogočite
uporabo funkcije Party Chain
(stran 60).
Glavno anteno FM
izvlecite vodoravno
Z video kablom povežite vtičnico
video vhoda na televizorju ali
projektorju.
Uvod
 Izhodna video vtičnica
Okvirna
antena AM
Opomba
 Vtičnica za optični vhod
(OPT IN)
Ne povežite tega sistema s televizorjem
prek video mize.
(Priloženi) optični digitalni kabel
povežite v (optični) digitalno
izhodno vtičnico na televizorju,
ko poslušate zvok televizorja ob
uporabi tega sistema (stran 27).
 Zvočnika
 Vhodne in izhodne zvočne
vtičnice
Z zvočnim kablom (ni priložen)
povežite priključke, kot sledi:
•• AUDIO OUT/PARTY CHAIN
OUT L/R
—Povežite
—
z vhodnimi zvočnimi
priključki dodatne opreme.
—Povežite
—
z drugim zvočnim
sistemom, da omogočite
uporabo funkcije Party Chain
(stran 60).
Priključite (priloženi) kabel zvočnika
na zvočniški enoti.
Opombi
•• Uporabite izključno priloženi zvočnik.
•• Pri povezovanju kabla zvočnika vstavite
konektor naravnost v priključek.
Odklop kabla zvočnika
Potisnite zaklepno ročico navzdol in
hkrati izvlecite konektor iz priključka.
25SL
 Napajanje
Povežite (priloženi) napajalni kabel
v sistem, nato pa v električno
vtičnico.
Ko je napajalni kabel povezan
v sistem, se predstavitev
(stran 31) začne predvajati
samodejno. Če pritisnete ,
da vklopite sistem, se predstavitev
konča.
Onemogočenje
predstavitve
Če želite onemogočiti predstavitev,
ko je sistem vklopljen, pritiskajte
DISPLAY, da izberete način
varčevanja z energijo (stran 31).
Vstavljanje baterij
Vstavite dve priloženi bateriji R03
(velikost AAA) tako, da se poli baterij
ujemajo, kot prikazuje spodnja slika.
Opombi
•• Ne vstavljajte skupaj starih in novih
baterij ali baterij različnih vrst.
•• Če daljinskega upravljalnika ne
nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite baterije, da preprečite razlitje
baterij in korozijo.
26SL
Upravljanje globokotonca
z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju daljinskega upravljalnika
na globokotoncu.
Senzor daljinskega
upravljalnika
Priprava na predvajanje zvoka televizorja
Zvok televizorja lahko poslušate prek tega sistema tako, da povežete
globokotonec s televizorjem prek (priloženega) optičnega digitalnega kabla,
kot je prikazano spodaj.
(Optična)
digitalna
izhodna
vtičnica
TV
Uvod
Digitalni optični
kabel (priložen)
Poslušanje zvoka televizorja prek povezave z optičnim digitalnim
kablom
Vklopite televizor in pritiskajte FUNCTION +/–, da izberete funkcijo
optične povezave.
Opomba
Sistem bo morda samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, če je glasnost povezanega
televizorja prenizka. Prilagodite glasnost televizorja. Če izklopite funkcijo samodejnega
stanja pripravljenosti, glejte razdelek »Nastavitev funkcije samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti« (stran 67).
Namiga
•• Zunanjo opremo (DVD-predvajalniki itd.) lahko prav tako povežete z vtičnico OPT IN.
Pri povezovanju takšne opreme povežite vtičnico OPT IN in (optični) izhodno digitalno
vtičnico opreme na enak način, kot je opisano zgoraj. Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo zadevne opreme.
•• Če je pri povezavi z zunanjo opremo raven oddajanja zvoka v sistemu nizka, poskusite
prilagoditi nastavitve oddajanja zvoka na povezani opremi. Morda boste s tem izboljšali
raven oddajanja zvoka. Če želite več informacij, preberite navodila za uporabo zadevne
opreme.
27SL
Na zaslonu globokotonca se prikaže sporočilo »CODE 01«
ali »SIGNAL ERR«
Če vhodni zvočni signali, ki vstopajo v sistem, niso dvokanalni linearni
signali formata PCM, se na zaslonu globokotonca prikaže sporočilo
»CODE 01« ali »SIGNAL ERR« (opozarjata, da vhodni zvočni signali niso
podprti).
V tem primeru izberite ustrezni način avdio izhoda na televizorju ali zunanji
opremi, da omogočite oddajanje dvokanalnih linearnih zvočnih signalov
formata PCM.
Sistem ne oddaja zvoka televizorja
Če se na zaslonu prikaže sporočilo »CODE 01« ali »SIGNAL ERR« ter
globokotonec in zvočniški sistem ne oddajata zvoka, upoštevajte spodnja
navodila za odpravljanje težav na televizorju.
•• Preverite, ali je izhod zvočnikov nastavljen na zunanje zvočnike.
Primer: KDL-42W800B
1 Pritisnite gumb HOME na daljinskem upravljalniku televizorja in
izberite element nastavitve.
2 Izberite element nastavitve zvoka in nato izberite element nastavitve
zvočnika.
3 Izberite način oddajanja zvoka iz zunanjega zvočnika.
•• Preverite nastavitev avdio izhoda in jo spremenite v način izhoda PCM,
če je izbran samodejni način. Ta sistem podpira samo dvokanalne
linearne formate PCM.
Primer: KDL-42W800B
1 Pritisnite gumb HOME na daljinskem upravljalniku televizorja in
izberite element nastavitve.
2 Izberite element nastavitve zvoka in nato izberite element nastavitve
digitalnega avdio izhoda.
3 Izberite način izhoda PCM.
Opomba
Zgoraj navedeni podatki se nanašajo na televizor Sony. Če imate televizor ali zunanjo
opremo drugega proizvajalca, preverite nastavitve podobnih elementov. Za več
informacij preberite navodila za uporabo zadevnega televizorja ali zunanje opreme.
28SL
Prenašanje sistema
Ko je ročaj povsem
obrnjen navzgor, se
samodejno zaskoči.
na ravni površini. Na neravni površini naj
globokotonec dvigneta dve osebi. Zelo
pomembno je, da med prenašanjem
globokotonca držite roki na ustreznem
mestu, saj se tako lahko izognete
osebnim poškodbam in/ali poškodbam
lastnine.
Uvod
Globokotonec ima na palici
nameščen ročaj, na dnu pa koleščke,
da ga lažje prenašate. Običajno
je priporočljivo, da globokotonec
na tak način prenašate le po ravni
površini.
Če želite globokotonec prestaviti
drugam, najprej odklopite vse kable
iz zvočniških enot.
Opombe
•• Koleščki so namenjeni samo za uporabo
•• Pri prenašanju globokotonca po
nagnjeni podlagi bodite zelo previdni.
•• Globokotonca ne dvignite tako, da ga
primete za ročaj na palici.
•• Zvočniškega sistema, nameščenega
Prepogibanje ročaja
Potisnite blokator v desno in
prepognite ročaj navzdol.
v slogu zvočne palice, ne prenašajte
tako, da ga držite samo na enem koncu,
saj se združeni zvočniški enoti lahko
razdvojita.
•• Globokotonca ne prenašajte skupaj
z nameščenima zvočniškima enotama
(slog zaporednih zvočnikov Line Array),
saj lahko zvočniški enoti padeta na tla.
29SL
•• Ob prenašanju globokotonca nanj ne
polagajte prtljage, oseb itd.
•• Otrokom in dojenčkom ne dovolite
v bližino, ko prenašate sistem.
•• Sistem ni nepremočljiv ali vodotesen.
Sistema ne postavite na mokro mesto.
Spreminjanje
barvnega sistema
Izvajanje hitre
nastavitve
Pred uporabo sistema lahko
izvedete nekatere osnovne
prilagoditve hitre nastavitve.
1 Vklopite televizor in izberite
video vhod.
(razen pri modelih za Latinsko
Ameriko, Evropo in Rusijo)
2 Pritisnite , da vklopite
Nastavite barvni sistem na PAL ali
NTSC, odvisno od barvnega sistema
televizorja.
Ob vsakem izvajanju spodnjega
postopka se barvni sistem spremeni
tako:
NTSC  PAL
3 Pritiskajte FUNCTION +/–, da
Za izvedbo tega postopka
uporabljajte gumbe na
globokotoncu.
4Pritisnite
1 Pritisnite , da vklopite
sistem.
2 Pritisnite FUNCTION, obrnite
sistem.
izberete »DVD/CD«, »USB 1« ali
»USB 2«.
Na dnu TV-zaslona se prikaže
sporočilo [Press ENTER to run
QUICK SETUP.].
, ne da bi vstavili
ploščo ali povezali napravo USB.
Na TV-zaslonu se prikaže
[LANGUAGE SETUP]. Prikazani
elementi se lahko razlikujejo glede
na državo ali regijo.
gumb MULTI CONTROL, da
izberete »DVD/CD«, in nato
pritisnite ENTER.
3 Pridržite MIC ECHO in ENTER
vsaj 3 sekunde.
Na zaslonu se prikaže
»COLOR NTSC« ali »COLOR PAL«.
5 Pritiskajte
/ , da izberete jezik,
nato pa pritisnite .
Na TV-zaslonu se prikaže
[VIDEO SETUP].
30SL
6Pritiskajte
/ , da izberete
nastavitev, ki ustreza vrsti
televizorja, in pritisnite
gumb .
Spreminjanje načina
prikaza
Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo
[QUICK SETUP is complete.] in
sistem je pripravljen za predvajanje.
Ko je sistem izklopljen, pritiskajte
DISPLAY.
Ročno spreminjanje nastavitve
Preklic hitre nastavitve
Pritisnite SETUP.
Opomba
Obvestilno sporočilo se prikaže ob
prvem vklopu sistema ali po izvedbi
koraka [RESET] (glejte »Ponastavitev
nastavitvenega menija na privzete
vrednosti« na strani 75).
Nastavitev ure
1 Pritisnite , da vklopite
sistem.
Predstavitev
Ob vklopljeni osvetlitvi se na zaslonu
prikazujejo sporočila o glavnih
značilnostih sistema.
Če želite izklopiti osvetlitev, pritisnite
PARTY LIGHT.
Uvod
Glejte »Uporaba nastavitvenega
menija« (stran 42).
Vsakič, ko pritisnete gumb, se način
prikaza spremeni, kot je navedeno
spodaj.
Brez prikaza (način varčevanja
z energijo)
Zaslon je izklopljen, sistem pa tako
varčuje z energijo. Časovnik in ura
sistema ostaneta dejavna.
Ura
Ura se prikaže za nekaj sekund,
nato pa sistem preklopi v način
varčevanja z energijo.
2 Pridržite gumb SHIFT, nato pa
pritisnite TIMER MENU.
Če se na zaslonu prikaže »PLAY SET«,
pritiskajte / , da izberete
»CLOCK SET«, nato pa pritisnite .
3 Pritiskajte
/ , da nastavite uro,
in nato pritisnite .
4Pritiskajte
/ , da nastavite
minute, nato pa pritisnite .
Opomba
Ure v načinu varčevanja z energijo ni
mogoče nastaviti.
31SL
Predvajanje
plošče/USB-ja
Pred uporabo
naprave USB
Za združljive naprave USB glejte
»Spletna mesta za združljive
naprave« (stran 11).
(S tem sistemom lahko naprave
Apple uporabljate le prek povezave
BLUETOOTH.)
Znova pritisnite gumb  na
globokotoncu, da zaprete pladenj
za plošče.
Pri zapiranju pladnja za plošče ne
uporabljajte prekomerne sile,
ker lahko povzročite okvaro.
Za funkcijo USB:
Povežite napravo USB z vrati
(USB) 1 ali (USB) 2 glede na to,
kaj ste izbrali v 1 koraku.
Vrata
(USB) 1
Vrata
(USB) 2
Osnovno predvajanje
1 Pritiskajte FUNCTION +/–, da
izberete »DVD/CD«, »USB 1«,
ali »USB 2«.
Uporabite lahko tudi gumbe na
globokotoncu. Pritisnite FUNCTION,
nato obrnite gumb MULTI CONTROL,
da izberete »DVD/CD«, »USB 1« ali
»USB 2« in nato pritisnite ENTER.
2 Pripravite vir predvajanja.
Za funkcijo DVD/CD:
Pritisnite gumb  na globokotoncu,
da odprete pladenj za plošče, in
vstavite ploščo tako, da je stran
z oznako obrnjena navzgor glede
na pladenj za plošče.
Kadar predvajate 8-centimetrsko
ploščo, kot je CD-singel, jo
postavite na notranji krog pladnja.
32SL
Opomba
Če naprave USB ni mogoče vstaviti
v vrata (USB), lahko za povezovanje
naprave USB z globokotoncem
uporabite adapter USB (ni priložen).
3 (samo
)
Pritiskajte MEDIA MODE, da
izberete želeni medij ([MUSIC]/
[VIDEO]/[PHOTO]).
4Pritisnite , da zaženete
predvajanje.
Ostale funkcije
Predvajanje poljubne zvočne ali
videodatoteke
Namen
Naredite naslednje
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite .
1 Pritiskajte MEDIA MODE, da
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite .
2 Pritisnite SEARCH, da prikažete
izberete [MUSIC] ali [VIDEO].
seznam map.
Preklic točke za Dvakrat pritisnite .
nadaljevanje
predvajanja
Izbira skladbe,
datoteke,
poglavja ali
prizora
Med predvajanjem
pritisnite  ali .
Ali pridržite gumb
SHIFT, pritisnite
ustrezne številske
gumbe in nato
pritisnite .
(plošča ali naprava
USB morda ne bo
omogočala
delovanja.)
Izbira pomnilnika USB
Če ima naprava USB notranji
pomnilnik in pomnilniško kartico,
lahko izberete, kateri pomnilnik
želite uporabljati kot vir predvajanja
ali cilj prenosa. Pomnilnik morate
izbrati pred začetkom predvajanja
ali prenosa.
3 Pritiskajte
/ , da izberete
želeno mapo.
4 Pritisnite
, da prikažete
seznam datotek.
Predvajanje plošče/USB-ja
Nadaljevanje Pritisnite .
predvajanja ali
preklop nazaj
v običajni način
predvajanja
5 Pritiskajte
/ , da izberete
želeno datoteko, in nato
pritisnite .
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »MEM SEL«, in nato
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ , da izberete želeni
pomnilnik, in nato pritisnite .
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
33SL
Predvajanje poljubne slikovne
datoteke (diaprojekcije)
1 Pritiskajte MEDIA MODE,
da izberete [PHOTO].
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
Na TV-zaslonu se prikažejo sličice
prvih 16 slikovnih datotek JPEG
v izbrani mapi.
Namen
Naredite naslednje
Preklop
s seznama
datotek na
seznam map
Pritisnite RETURN.
Hitro iskanje
Med predvajanjem
točke
pritisnite  ali .
predvajanja
Z vsakim pritiskom
s hitrim
gumba  ali  se
premikanjem hitrost predvajanja
naprej/nazaj spremeni.
(zaklep iskanja)
Prikaz vsake
slike posebej
(počasno
predvajanje)
Če izbrana mapa vsebuje več kot
16 slikovnih datotek, se na desnem
robu prikaže drsnik.
3 Pritiskajte
/ / / , da izberete
želeno datoteko, in nato
pritisnite .
Druge funkcije
predvajanja
Ta funkcija morda ne bo delovala,
odvisno od vrste plošče ali datoteke.
Namen
Naredite naslednje
Prikaz menija
DVD
Pritisnite
DVD/TUNER MENU.
Prikaz
Pritisnite SEARCH.
seznama map Znova pritisnite
ali datotek
SEARCH, če želite
seznam map ali
datotek izklopiti.
34SL
Pritisnite gumb ,
nato pa
ali .
Z vsakim pritiskom
gumba
ali se
hitrost predvajanja
spremeni.
Prikaz slik
Pritisnite
v pogledu sličic DVD/TUNER MENU.
Pomikanje
Pritisnite / / / .
v pogledu sličic
v pogledu
Prikaz
posamezne
slike
Pritisnite
sličic.
Zagon
diaprojekcije
slik
Pritisnite .
Spremenite lahko
interval diaprojekcije
(stran 44) in
v diaprojekcijo
dodajate učinke
(stran 44).
Zaustavitev
diaprojekcije
slik
Pritisnite .
Pritisnite  ali .
Prikaz
naslednje/
prejšnje slike
pri diaprojekciji
Zasuk slike za Pritisnite / med
prikazom slike.
90 stopinj
Pritisnite CLEAR, če
želite preklopiti na
izvirni prikaz.
Iskanje določene skladbe
Pridržite SHIFT, pritisnite številske
gumbe, da izberete skladbo, ki jo
želite predvajati, in nato
pritisnite .
Iskanje z gumbom SEARCH
seznam skladb.
2 Pritiskajte
/ da izberete
skladbo, ki jo želite predvajati,
in nato pritisnite .
Iskanje določenega naslova/
poglavja/prizora/skladbe/
seznama za predvajanje
1 Med predvajanjem pritiskajte
SEARCH in izberite želeni način
iskanja.
2 Pridržite SHIFT, s številskimi
gumbi vnesite številko želenega
naslova, poglavja, prizora,
skladbe ali seznama za
predvajanje in nato
pritisnite .
Predvajanje se začne.
Opombi
•• Za VIDEO CD s predvajanjem PBC
1 Med predvajanjem pritiskajte
SEARCH in izberite način
časovnega iskanja.
2 Pridržite gumb SHIFT, pritisnite
ustrezne številske gumbe za
vnos časovne kode in nato
pritisnite gumb .
Primer: Če želite na primer poiskati
prizor 2 uri, 10 minut in 20 sekund
po začetku, pridržite SHIFT, nato
pritisnite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Če se zmotite, številko prekličete
tako, da pritisnete CLEAR.
Iskanje z menijem DVD
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ali pridržite
Predvajanje plošče/USB-ja
1 Pritisnite SEARCH, da prikažete
Iskanje določene točke
s časovno kodo
SHIFT in s številskimi gumbi
izberite naslov ali element, ki ga
želite predvajati, nato pa
pritisnite .
Spreminjanje kotov
fotoaparata
Med predvajanjem pritiskajte
ANGLE in izberite želeni kot
fotoaparata.
pritisnite SEARCH za iskanje prizora.
•• Za VIDEO CD brez predvajanja PBC
pritisnite SEARCH za iskanje skladbe
in seznama za predvajanje.
35SL
Izbira nastavitve podnaslovov
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereo zvok zvočnega
posnetka 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Mono zvok levega
Med predvajanjem pritiskajte
SUBTITLE, da izberete želeni jezik
podnapisov ali izklopite
podnapise.
Spreminjanje jezikovnih/
zvočnih nastavitev
Med predvajanjem pritiskajte
AUDIO, da izberete želeno obliko
zvočnega zapisa ali zvočni način.
DVD VIDEO
Ko vir vsebuje različne oblike
zvočnega zapisa ali zvoke v več
jezikih, lahko izbirate med različnimi
zvočnimi zapisi ali jeziki.
Prikazana štirimestna številka
označuje jezikovno kodo. Opisi
jezikovnih kod so na voljo
v razdelku »Seznam jezikovnih kod«
(stran 84). Če je isti jezik prikazan
dvakrat ali večkrat, je DVD VIDEO
posnet v več oblikah zvočnega
zapisa.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (datoteka MP3) ali
naprava USB (zvočna datoteka)
Zvočni izhod lahko zamenjate.
•• [STEREO]: Standardni stereo zvok.
•• [1/L]/[2/R]: Mono zvok levega ali
desnega kanala.
36SL
ali desnega kanala zvočnega
posnetka 1.
•• [2:STEREO]: Stereo zvok zvočnega
posnetka 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Mono zvok levega
ali desnega kanala zvočnega
posnetka 2.
Predvajanje VIDEO CD-ja
s funkcijami PBC (funkcije za
upravljanje predvajanja)
Z menijem PBC (nadzor predvajanja)
lahko uživate v interaktivnih
funkcijah VIDEO CD-jev (VIDEO CD
različica 2.0 in Super VCD).
1 Pritisnite  za predvajanje
VIDEO CD-jev s funkcijami PBC.
Na TV-zaslonu se prikaže meni PBC.
2 Pridržite SHIFT, s številskimi
gumbi izberite številko
želenega elementa in nato
pritisnite .
3 Upoštevajte navodila za
nadaljevanje predvajanja
v meniju.
Opomba
Če omogočite ponavljajoče se
predvajanje, je predvajanje PBC
preklicano.
Preklic predvajanja PBC
1 Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritisnite  ali  ali pridržite
SHIFT in nato s številskimi gumbi
izberite skladbo.
2 Pritisnite  ali
.
Predvajanje se začne od izbrane
skladbe.
Uporaba načina
predvajanja
Predvajanje v zaporednem
vrstnem redu (običajno
predvajanje)
Preklop v predvajanje PBC
Nadaljevanje predvajanja
več plošč
Sistem lahko shrani točke
nadaljevanja predvajanja za največ
6 plošč in nadaljuje predvajanje,
ko znova vstavite isto ploščo.
Če shranite točko nadaljevanja
predvajanja za 7. ploščo, se izbriše
točka nadaljevanja predvajanja za
prvo ploščo.
Če želite vključiti to
funkcijo, nastavite možnost
[MULTI-DISC RESUME]
v [SYSTEM SETUP] na [ON]
(stran 45).
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte PLAY MODE.
 Pri predvajanju plošče
•• [DISC]: zaporedno predvajanje
vseh skladb/datotek.
•• [FOLDER]*: predvajanje vseh
združljivih datotek v navedeni
mapi na plošči.
* Ta možnost ni na voljo za AUDIO CD-je.
 Pri predvajanju naprave USB
•• [ALL USB DEVICES]: zaporedno
predvajanje vseh združljivih
datotek v obeh napravah USB.
•• [ONE USB DEVICE]: zaporedno
predvajanje vseh združljivih
datotek v eni napravi USB.
•• [FOLDER]: predvajanje vseh
združljivih datotek v navedeni
mapi v napravi USB.
Predvajanje plošče/USB-ja
Dvakrat pritisnite gumb  in nato
pritisnite .
Opomba
Če želite znova začeti predvajanje od
začetka plošče, dvakrat pritisnite  in
nato pritisnite .
37SL
Predvajanje v naključnem
vrstnem redu (naključno
predvajanje)
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte PLAY MODE.
 Pri predvajanju plošče
•• [DISC (SHUFFLE)]: naključno
predvajanje vseh zvočnih datotek
na plošči.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: naključno
predvajanje vseh zvočnih datotek
v navedeni mapi na plošči.
* Ta možnost ni na voljo za AUDIO CD-je.
 Pri predvajanju naprave USB
•• [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]:
naključno predvajanje vseh
zvočnih datotek v obeh
napravah USB.
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
naključno predvajanje vseh
zvočnih datotek v eni napravi USB.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: naključno
predvajanje vseh zvočnih datotek
v navedeni mapi v napravi USB.
Opombe
•• Naključno predvajanje slik in
videodatotek ni mogoče.
•• Naključno predvajanje se prekliče, če:
—— izklopite sistem,
—— odprete pladenj za plošče,
—— izvedete prenos iz naprave USB 1
v napravo USB 2 (razen prenosa
REC1),
—— prenesete glasbo s plošče v napravo
USB (razen prenosa REC1),
—— spremenite MEDIA MODE,
—— preklopite izbiro pomnilnika USB.
•• Ko izberete mapo ali skladbo za
predvajanje, se lahko naključno
predvajanje prekliče.
38SL
Ustvarjanje lastnega programa
(programirano predvajanje)
Izdelate lahko program z največ
25 koraki v vrstnem redu, v katerem
ga želite predvajati.
Programirate lahko le zvočne
posnetke/datoteke s plošče ali
naprave USB 1.
1 Pritiskajte FUNCTION +/–, da
izberete »DVD/CD« ali »USB 1«.
2 (samo
)
Pritiskajte MEDIA MODE,
da izberete [MUSIC].
3 Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte PLAY MODE, da
izberete [PROGRAM].
4Pritisnite SEARCH.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
map ali skladb.
5 (samo
)
Pritiskajte / , da izberete
želeno mapo, in nato
pritisnite .
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
datotek.
6Pritiskajte
/ , da izberete
želeno skladbo ali datoteko,
in nato pritisnite .
Na levi strani izbrane skladbe ali
datoteke se prikaže številka koraka
programa.
7 Če želite programirati druge
skladbe ali zvočne datoteke
v isti mapi, ponovite 6. korak.
Če želite programirati datoteke
v drugih mapah, pritisnite RETURN,
da se vrnete na seznam map, in
nato ponovite 5. in 6. korak.
8Pritisnite , če želite zagnati
programirano predvajanje.
Izbris programiranega koraka
videodatotek ni mogoče.
•• Programirano predvajanje se
prekliče, če:
—— odprete pladenj za plošče,
—— spremenite MEDIA MODE,
—— preklopite izbiro pomnilnika USB.
•• (Samo funkcija DVD/CD) Seznam
programa se počisti, ko odprete pladenj
za plošče.
•• (Samo funkcija USB) Seznam programa
se počisti, ko:
—— izvedete brisanje,
—— odstranite napravo USB,
—— preklopite izbiro pomnilnika USB.
•• (samo funkcija USB) Programirano
predvajanje je na voljo samo, ko je
naprava USB povezana z vrati (USB) 1.
1 Upoštevajte navodila v 4. in 5.
koraku razdelka »Ustvarjanje
lastnega programa
(programirano predvajanje)«.
Ponavljanje predvajanja
(ponovno predvajanje)
2 Pritiskajte
/ , da izberete
skladbo ali datoteko, ki jo želite
izbrisati, in nato pritisnite .
Številka koraka programa izgine.
Za izbris zadnjega koraka na
seznamu programov
Pritisnite CLEAR.
Preklic programiranega
predvajanja
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte PLAY MODE, da izberete
druge načine predvajanja.
Prikaz seznama programov
Pridržite gumb SHIFT in nato
pritiskajte DISPLAY.
Predvajanje plošče/USB-ja
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
programov.
Ko se programirano predvajanje
konča, ga lahko znova zaženete
z gumbom .
Opombe
•• Programirano predvajanje slik in
Pritiskajte REPEAT.
Nekatere nastavitve morda ne bodo
na voljo, odvisno od vrste plošče ali
datoteke.
•• [OFF]: ponavljajoče se predvajanje
ni vključeno
•• [ALL]: ponavljajoče se predvajanje
vseh skladb ali datotek v izbranem
načinu predvajanja.
•• [DISC]: ponavljajoče se
predvajanje vseh vsebin (samo
DVD VIDEO in VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavljajoče se
predvajanje trenutnega naslova
(samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavljajoče se
predvajanje trenutnega poglavja
(samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavljajoče se
predvajanje trenutnega posnetka.
•• [FILE]: ponavljajoče se predvajanje
trenutne videodatoteke.
39SL
Preklic ponavljajočega
se predvajanja
Pritiskajte REPEAT, da izberete [OFF].
Opombe
•• Kadar je ponavljajoče se predvajanje
nastavljeno na [ALL] ali [DISC], na
zaslonu zasveti » «.
•• Kadar je ponavljajoče se predvajanje
nastavljeno na [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] ali [FILE], na zaslonu zasveti »
«.
•• Ponavljajoče se predvajanje z VIDEO
CD-jem med predvajanjem PBC ni
mogoče.
•• Ponavljajoče se predvajanje ni mogoče,
odvisno od plošče DVD VIDEO.
•• Ponavljajoče se predvajanje je
preklicano, če:
—— odprete pladenj za plošče,
—— izklopite sistem (samo za DVD VIDEO
in VIDEO CD),
—— spremenite funkcijo (samo za DVD
VIDEO in VIDEO CD),
—— izvedete prenos iz naprave USB 1
v napravo USB 2 (razen prenosa
REC1),
—— prenesete glasbo s plošče v napravo
USB (razen prenosa REC1),
—— spremenite MEDIA MODE,
—— preklopite izbiro pomnilnika USB.
Omejitev
predvajanja plošče
(starševski nadzor)
Predvajanje plošč DVD VIDEO lahko
omejite glede na vnaprej določeno
raven. Prizori so lahko preskočeni ali
zamenjani z drugimi.
1 Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritisnite SETUP.
40SL
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [SYSTEM SETUP], in
nato pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [PARENTAL CONTROL],
in nato pritisnite .
4S številskimi gumbi (znova)
vnesite štirimestno geslo, nato
pa pritisnite .
5 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [STANDARD], in nato
pritisnite .
6Pritiskajte
/ , da izberete
geografsko območje kot raven
omejitve predvajanja, nato pa
pritisnite .
Območje je izbrano.
Če izberete [OTHERS],
s številskimi gumbi vnesite
področno kodo za želeno
geografsko območje glede na
»Seznam območnih kod za
starševski nadzor« (stran 85).
7 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [LEVEL], in nato
pritisnite .
8Pritiskajte
/ , da izberete
želeno raven, in nato
pritisnite .
Nižja kot je vrednost, strožja je
omejitev.
Izklop funkcije starševskega
nadzora
V 8. koraku nastavite možnost
[LEVEL] na [OFF].
Predvajanje plošče, za katero je
nastavljen starševski nadzor
1 Vstavite ploščo in pritisnite .
Na TV-zaslonu se prikaže zaslon za
vnos gesla.
2 S številskimi gumbi vnesite
štirimestno geslo, nato pa
pritisnite .
Sistem začne predvajati.
Če pozabite geslo
Prikaz informacij
o plošči in napravi USB
 Bitna hitrost
 Vrsta datoteke
 Stanje predvajanja
 Naslov2)/ime skladbe/
datoteke3)
 Album2)/ime mape3)/številka
poglavja/kazala
 Ime izvajalca2)3)
Prikaže se med predvajanjem
zvočne datoteke.
1)Informacije o datumu so prikazane,
kadar je v slikovni datoteki JPEG
posneta oznaka Exif (Exchangeable
Image File Format). »Exif« je format
slike, zajete z digitalnim fotoaparatom,
ki ga upravlja združenje JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
2)Če ima zvočna datoteka oznako ID3,
sistem na podlagi informacij v oznaki
prikaže ime albuma/naslova/izvajalca.
Sistem podpira ID3 razl. 1.0/1.1/2.2/2.3.
3)Če datoteka ali mapa vsebuje znake, ki
jih ni mogoče prikazati, bodo ti znaki
prikazani kot »_«.
Predvajanje plošče/USB-ja
Odstranite ploščo in ponovite
postopek od 1. do 3. koraka
v razdelku »Omejitev
predvajanja plošče« (stran 40).
S številskimi gumbi vnesite geslo
»199703« nato pa pritisnite .
Upoštevajte navodila na zaslonu
in vnesite novo štirimestno geslo.
Nato znova vstavite ploščo in
pritisnite . Znova vnesite
novo geslo.
 Informacije o predvajanju
Čas predvajanja, preostali čas in
informacije o datumu1)
Opombi
•• Odvisno od predvajanega vira:
Informacije na TV-zaslonu
Med predvajanjem pridržite SHIFT
in pritiskajte DISPLAY.
—— nekatere informacije morda ne bodo
prikazane,
—— prikaz nekaterih znakov ne bo
mogoč.
•• Prikazani podatki se lahko razlikujejo
glede na način predvajanja.
Prikaz podatkov o obliki
zvočnega zapisa na ploščah
DVD VIDEO in v videodatotekah
(samo pri ploščah DVD VIDEO in
videodatotekah)
Med predvajanjem pritiskajte
AUDIO.
41SL
Podatki na zaslonu
Vklopite sistem in pritiskajte
DISPLAY.
Ogledate si lahko naslednje
informacije:
—čas
— predvajanja, preostali čas
predvajanja skladbe/naslova/
poglavja
—številka
—
prizora
—ime
—
mape, ime datoteke
—informacije
—
o naslovu, izvajalcu
in albumu
Opombe
•• Ime plošče ali skladbe morda ne bo
prikazano, odvisno od znakov.
•• Čas predvajanja zvočnih datotek in
videodatotek morda ne bo pravilno
prikazan.
•• Pretečeni čas predvajanja zvočne
datoteke, kodirane z možnostjo VBR
(spremenljiva bitna hitrost), ni prikazan
pravilno.
Uporaba
nastavitvenega menija
Možnosti, kot sta slika in zvok, lahko
spreminjate na različne načine.
Prikazani elementi se razlikujejo
glede na državo ali regijo.
Opomba
Nastavitve predvajanja, shranjene na
plošči, imajo prednost pred nastavitvami
v nastavitvenem meniju. Zato nekatere
nastavitve v nastavitvenem meniju morda
ne bodo delovale.
1 Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritisnite SETUP.
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni meni.
42SL
2 Pritiskajte
/ , da izberete
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP]
ali [SYSTEM SETUP], in nato
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da izberete
želeni element, in nato
pritisnite .
4Pritiskajte
/ , da izberete
želeno nastavitev, in nato
pritisnite .
Možnost je izbrana in nastavitev
je končana.
Izhod iz menija
Pritisnite SETUP.
J ezikovne nastavitve –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Omogoča izbiro jezika zaslonskega
prikaza.
[MENU]
Omogoča izbiro jezika za meni DVD.
[AUDIO]
Omogoča izbiro jezika za zvočni
posnetek.
Če izberete možnost [ORIGINAL],
je izbran jezik, ki ima prednost
na plošči.
[SUBTITLE]
Omogoča izbiro jezika podnapisov,
posnetih na plošči DVD VIDEO.
Če izberete [AUDIO FOLLOW], se
jezik podnapisov spremeni glede
na jezik, ki ste ga izbrali za zvočni
posnetek.
Opomba
Če izberete [OTHERS] v [MENU],
[AUDIO] in [SUBTITLE], s številskimi
gumbi vnesite jezikovno kodo iz razdelka
»Seznam jezikovnih kod« (stran 84).
N
astavljanje TV-zaslona –
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[4:3 LETTER BOX]: To možnost
izberite pri povezavi televizorja
z zaslonom 4 : 3 brez funkcije
širokega zaslona. Sistem pri tej
nastavitvi prikaže široko sliko
s črnim pasom na vrhu in na dnu.
[4:3 PAN SCAN]: To možnost
izberite pri povezavi televizorja
z zaslonom 4 : 3 brez funkcije
širokega zaslona. Sistem pri tej
nastavitvi prikaže sliko polne višine
na celotnem zaslonu s prirezanimi
stranicami.
(razen pri modelih za Latinsko
Ameriko, Evropo in Rusijo)
Izbira barvnega sistema (PAL ali
NTSC) med predvajanjem plošče
VIDEO CD.
[AUTO]: Video signale predvaja
glede na barvni sistem plošče.
To nastavitev izberite, če televizor
uporablja sistem DUAL.
[PAL]: Spremeni video signal plošče
NTSC in ga oddaja v sistemu PAL.
[NTSC]: Spremeni video signal
plošče PAL in ga oddaja v sistemu
NTSC.
Podrobnosti najdete v razdelku
»Spreminjanje barvnega sistema«
(stran 30).
[BLACK LEVEL]
(samo pri modelih za Južno
Ameriko)
Izbere raven črne barve (raven
nastavitve) za video signale,
predvajane prek vtičnice VIDEO OUT.
[ON]: Nastavi standardno raven črne
barve izhodnih signalov.
[OFF]: Zniža standardno raven črne
barve. To možnost uporabite, ko je
slika preveč bela.
Predvajanje plošče/USB-ja
[16:9]: To možnost izberite pri
povezavi televizorja s širokim
zaslonom ali funkcijo širokega
zaslona.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Slika, vključno s predmeti, ki
se dinamično premikajo, se predvaja
brez tresljajev. Običajno izberite ta
položaj.
[FRAME]: Slika, vključno s predmeti,
ki se ne premikajo dinamično, se
predvaja z visoko ločljivostjo.
43SL
[PHOTO EFFECT]
[TRACK SELECTION]
(samo slikovne datoteke JPEG)
Izbira učinka za diaprojekcijo.
[MODE 1]: Slika se pomika od
zgornje strani zaslona proti spodnji.
[MODE 2]: Slika se pomika od leve
strani zaslona proti desni.
[MODE 3]: Slika se razširi od sredine
navzven.
[MODE 4]: Slika naključno kroži
skozi učinke.
[MODE 5]: Naslednja slika prekrije
trenutno sliko.
[OFF]: Izklopi učinke.
Pri predvajanju plošče DVD VIDEO
z različnimi oblikami zvočnega
zapisa (PCM, MPEG audio ali Dolby
Digital) se prednostno obravnava
zvočni posnetek z največjim
številom kanalov.
[OFF]: Brez prednostnega
obravnavanja.
[AUTO]: S prednostnim
obravnavanjem.
[PHOTO INTERVAL]
(samo slikovne datoteke JPEG)
Izbira trajanja diaprojekcije.
[NORMAL]: Nastavitev trajanja na
standardno trajanje.
[FAST]: Nastavitev trajanja, krajšega
od [NORMAL].
[SLOW 1]: Nastavitev trajanja,
daljšega od [NORMAL].
[SLOW 2]: Nastavitev trajanja,
daljšega od [SLOW 1].
N
astavljanje zvočnih
možnosti – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(stiskanje dinamičnega obsega)
Možnost je uporabna zlasti, če
želite ponoči gledati filme pri nizki
glasnosti.
[OFF]: Brez stiskanja dinamičnega
razpona.
[STANDARD]: Dinamični obseg se
stisne v tolikšni meri, kot si je zamislil
snemalni tehnik.
44SL
[SCORE MODE]
V načinu karaok omogoča izbiro
načina ocenjevanja petja.
[BEGINNER 1]: Začetniška raven.
Rezultat se prikaže med petjem.
[BEGINNER 2]: Začetniška raven.
[EXPERT 1]: Napredna raven.
Rezultat se prikaže med petjem.
[EXPERT 2]: Napredna raven.
[DEMO]: Način predstavitve.
Rezultat se prikaže neodvisno
od petja.
[A/V SYNC]
(samo videodatoteke)
Prilagoditev zamika med sliko
in zvokom, če se zvok ne ujema
s prikazano sliko.
[OFF]: Ne prilagodi.
[ON]: Prilagodi zamik med sliko
in zvokom.
[DOWNMIX]
Omogoča izbiro izhodnega
zvočnega signala za predvajanje
večkanalnega zvoka.
[NORMAL]: Predvaja večkanalni
zvok v obliki dvokanalnega stereo
zvočnega signala.
[DOLBY SURROUND]: Predvaja
večkanalni zvok v obliki
dvokanalnega prostorskega
zvočnega signala.
[SCREEN SAVER]
Ohranjevalnik zaslona bo pomagal
preprečiti okvare vaše prikazovalne
naprave (podvajanje slike). Za izhod
iz ohranjevalnika zaslona pritisnite
kateri koli gumb.
[ON]: Ko sistema ne uporabljate
približno 15 minut, se prikaže
ohranjevalnik zaslona.
[OFF]: Izklopi funkcijo. Ohranjevalnik
zaslona se ne prikaže.
Nastavi omejitve za predvajanje
plošče. Podrobnosti najdete
v razdelku »Omejitev
predvajanja plošče« (stran 40).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: V pomnilnik shrani točko
nadaljevanja predvajanja za največ
6 plošč.
[OFF]: Ne shrani mest nadaljnjega
predvajanja v pomnilnik. Predvajanje
se začne na točki nadaljevanja
predvajanja samo za trenutno
ploščo v sistemu.
.
[RESET]
Omogoča ponastavitev
nastavitvenega menija na
privzete vrednosti. Podrobnosti
najdete v razdelku »Ponastavitev
nastavitvenega menija na privzete
vrednosti« (stran 75).
Predvajanje plošče/USB-ja
N
astavitev sistema –
[SYSTEM SETUP]
[PARENTAL CONTROL]
[BACKGROUND]
Omogoča izbiro barve ozadja ali
slike za prikaz na TV-zaslonu.
[JACKET PICTURE]: V ozadju se
prikaže ovojna slika (mirujoča slika),
posneta na plošči.
[GRAPHICS]: V ozadju se prikaže
prednastavljena slika, shranjena
v sistemu.
[BLUE]: Barva ozadja je modra.
[BLACK]: Barva ozadja je črna.
45SL
Prenos USB
Pred uporabo
naprave USB
Prenesena glasba je omejena na
zasebno uporabo. Za druge vrste
uporabe potrebujete dovoljenje lastnikov
avtorskih pravic.
Za združljive naprave USB glejte
»Spletna mesta za združljive
naprave« (stran 11).
(S tem sistemom lahko naprave
Apple uporabljate le prek povezave
BLUETOOTH.)
Izbira pomnilnika USB
Prenos glasbe
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
Glasbo lahko prenašate iz zvočnega
vira v napravo USB, povezano z vrati
(USB) 2.
Oblike zvočnega zapisa,
ustvarjene pri prenosu
 Zvočni vir: Plošče, radio ali
izbirna oprema, priključena
v vtičnice AUDIO IN L/R
Prenesene datoteke so ustvarjene
v formatu MP3.
 Zvočni vir: Naprava USB,
povezana v vrata (USB) 1
Datoteke MP3/WMA/AAC so
ustvarjene v enakem formatu
(MP3, WMA ali AAC) kot izvirne
zvočne datoteke.
Opombe
•• Naprave USB med prenosom ali
postopki brisanja ne odstranjujte. Če to
naredite, lahko poškodujete podatke
v napravi USB ali samo napravo USB.
•• Datoteke MP3/WMA/AAC se prenesejo
z enako bitno hitrostjo kot izvirne
datoteke.
•• Kadar je pladenj za plošče odprt, so
postopki prenosa in brisanja USB
onemogočeni.
46SL
Opomba o vsebini, zaščiteni
z avtorskimi pravicami
Glejte stran 33.
Izbira bitne hitrosti
Če želite kakovostnejši prenos
glasbe, lahko izberete večjo bitno
hitrost.
, da
izberete »BIT RATE«, in nato
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ , da izberete
želeno bitno hitrost, in nato
pritisnite .
•• 128 KBPS: kodirane datoteke
MP3 so manjše velikosti in
imajo slabšo kakovost zvoka.
•• 256 KBPS: kodirane datoteke
MP3 so večje velikosti, a imajo
boljšo kakovost zvoka.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Opomba
Bitno hitrost je mogoče spremeniti
le, če so zvočni vir skladbe CD-DA na
ploščah AUDIO CD, radijski zvok ali
izbirna oprema, povezana v vtičnice
AUDIO IN L/R.
Prenos glasbe s plošče,
iz naprave USB ali analognega
zvočnega vira
1 Ciljno napravo USB za prenos
priključite v vrata (USB) 2.
Vrata
(USB) 2
Plošče:
Pritiskajte FUNCTION +/–,
da izberete možnost »DVD/CD«.
Po izbiri funkcije vstavite ploščo.
Če začne sistem samodejno
predvajati vsebino, dvakrat
pritisnite , da zaustavite
predvajanje.
USB:
Pritiskajte FUNCTION +/–,
da izberete »USB 1«. Po izbiri funkcije
povežite napravo USB z zvočnimi
datotekami, ki jih želite prenesti,
v vrata (USB) 1.
Analogni zvočni vir:
Pritiskajte FUNCTION +/–,
da izberete vir
(»TUNER FM«/»TUNER AM«/
»AUDIO IN«), ki ga želite prenesti.
Prenos USB
Glasbo lahko prenesete v napravo
USB, povezano z vrati (USB) 2 na
naslednji način:
•• Sinhronizirani prenos: prenos vse
glasbe s plošče ali naprave USB 1
v napravo USB 2.
•• Prenos REC1: prenos posamezne
skladbe ali zvočne datoteke med
predvajanjem.
•• Analogni prenos: prenos
radijskega zvoka ali izbirne
opreme, priključene v vtičnice
AUDIO IN L/R.
2 Izberite funkcijo.
3 Pripravite zvočni vir.
Sinhronizirani prenos:
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte PLAY MODE, da izberete
želeni način predvajanja.
Opomba
Opomba
Če naprave USB ni mogoče vstaviti
v vrata (USB), lahko za povezovanje
naprave USB z globokotoncem
uporabite adapter USB (ni priložen).
Če zaženete prenos v načinu
naključnega predvajanja,
ponavljajočega predvajanja ali
programiranega predvajanja brez
korakov, izbrani način predvajanja
samodejno preklopi na običajno
predvajanje.
Prenos REC1:
Izberite skladbo ali zvočno
datoteko, ki jo želite prenesti,
in nato zaženite predvajanje.
47SL
Analogni prenos:
Za prenos radijskega programa in
nastavitev želene postaje glejte
»Pred uporabo naprave USB«
(stran 50).
Za prenos zvoka izbirne opreme,
povezane z vtičnicami
AUDIO IN L/R, in zagon predvajanje
povezane opreme, si oglejte
»Uporaba dodatne opreme«
(stran 66).
4Na globokotoncu pritisnite
REC TO USB.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»PUSH ENTER«.
5 Pritisnite
.
Prenos se začne, ko se na zaslonu
prikaže »DO NOT REMOVE«. Naprave
USB ne odstranite, dokler prenos ni
zaključen.
Ko je prenos končan, sistem stori
naslednje:
Sinhronizirani prenos:
Ko je prenos končan, se plošča ali
naprava USB samodejno zaustavita.
Prenos REC1:
Prenos je samodejno končan,
vendar plošča ali naprava USB
nadaljuje s predvajanjem naslednje
skladbe ali datoteke.
Analogni prenos:
Prenos se nadaljuje, dokler je
pritisnjena tipka .
Zaustavitev prenosa
Pritisnite .
48SL
Prenos zvoka v obliki nove
datoteke MP3 med analognim
prenosom
Med analognim prenosom na
globokotoncu pritisnite REC TO USB.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»NEW TRACK«.
Opombe glede analognega prenosa
•• Med ustvarjanjem nove datoteke MP3 je
prenos onemogočen.
•• Če po nekaj sekundah na globokotoncu
še enkrat pritisnete gumb REC TO USB,
lahko ustvarite novo datoteko MP3.
•• Približno 1 uro po začetku analognega
prenosa se samodejno ustvari nova
datoteka MP3.
Opombe glede prenosa
•• Zvočnih datotek na plošči z datotečnim
sistemom UDF (Universal Disk Format)
ni mogoče prenesti v napravo USB.
•• Med prenosom (razen analognega
prenosa) se ne oddajajo nobeni zvoki.
•• Informacije CD-TEXT se ne prenesejo
v ustvarjene datoteke MP3.
•• Prenos se samodejno zaustavi, če:
—— med prenosom v napravi USB
zmanjka prostora.
—— število zvočnih datotek ali map
v napravi USB doseže omejitev
števila, ki ga sistem lahko prepozna.
•• Če mapa ali datoteka, ki jo želite
prenesti, v napravi USB že obstaja
z istim imenom, se imenu doda
zaporedna številka, izvirna mapa ali
datoteka pa ostane nedotaknjena.
•• Med prenosom ne morete izvajati
naslednjih postopkov:
—— Izvreči plošče.
—— Izbrati druge skladbe ali datoteke.
—— Začasno zaustaviti predvajanja ali
poiskati točko v skladbi ali datoteki.
—— Spremeniti funkcije ali pas
sprejemnika.
•• Pri prenašanju glasbe v napravo
Walkman® s programsko opremo
»Media Manager for WALKMAN«
se prepričajte, da gre za prenos
v formatu MP3.
•• Pri povezovanju naprave Walkman®
v sistem morate povezavo vzpostaviti
po tem, ko z zaslona naprave Walkman®
izgine napis »Creating Library« ali
»Creating Database«.
Pravila ustvarjanja map
in datotek
Največje število zvočnih datotek,
ki jih lahko ustvarite
•• 298 map,
•• 650 datotek v mapi,
•• 650 datotek v mapi REC1-CD ali
Med prenašanjem v napravo
USB se neposredno pod mapo
»MUSIC« ustvari mapa »ROOT«.
Glede na način prenosa in vir
se mape in datoteke v tej mapi
»MUSIC« ustvarijo, kot je opisano
v nadaljevanju:
Sinhronizirani prenos
 Prenos skladb CD-DA
z AUDIO CD-ja
Ime mape: »CDDA0001«*
Ime datoteke: »TRACK001«*
 Prenos datotek MP3 s plošče
ali datotek MP3/WMA/AAC
iz naprave USB
Ime mape: Enako kot vir
Ime datoteke: Enako kot vir
Prenos REC1
 Prenos skladbe CD-DA
z AUDIO CD-ja
Ime mape: »REC1-CD«
Ime datoteke: »TRACK001«*
Analogni prenos
 Med prenosom programa FM
Ime mape: »TUFM0001«*
Ime datoteke: »TRACK001«*
 Med prenosom programa AM
Ime mape: »TUAM0001«*
Ime datoteke: »TRACK001«*
 Prenos zvoka iz izbirne opreme,
priključene v vtičnice
AUDIO IN L/R
Ime mape: »EXAU0001«*
Ime datoteke: »TRACK001«*
Prenos USB
REC1-MP3.
Te številke se lahko razlikujejo glede
na konfiguracijo datotek ali map.
 Prenos datoteke MP3 s plošče
ali datoteke MP3/WMA/AAC
iz naprave USB
Ime mape: »REC1-MP3«
Ime datoteke: Enako kot vir
* Številke map in datotek se nato dodelijo
v zaporedju.
Namig
V načinu programiranega predvajanja je
ime mape »PGM_xxxx«, ime datoteke pa
je odvisno od glasbenega vira (AUDIO CD
ali zvočne datoteke).
Brisanje zvočnih datotek ali
map v napravi USB
1 Pritiskajte FUNCTION +/–, da
izberete »USB 1« ali »USB 2«.
2 Pritiskajte MEDIA MODE, da
izberete [MUSIC].
3 Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritisnite OPTIONS.
49SL
4Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »ERASE«, in nato
pritisnite .
Na TV-zaslonu se prikaže
seznam map.
5 Pritiskajte
/ , da izberete
mapo, in nato pritisnite .
6Pritiskajte
/ , da izberete
zvočno datoteko, ki jo želite
izbrisati, in nato pritisnite .
Če želite izbrisati vse zvočne
datoteke v mapi, na seznamu
izberite [ALL TRACKS].
Na zaslonu se prikaže »FLDR ERASE«
ali »TRK ERASE« in »PUSH ENTER«.
Za preklic funkcij brisanja
pritisnite .
7 Pritisnite
.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»COMPLETE«.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Opombe
•• Ko je izbran način naključnega ali
programiranega predvajanja, ne morete
brisati zvočnih datotek ali map. Pred
brisanjem nastavite običajni način
predvajanja.
•• Mape z zvočnimi datotekami, ki niso
v formatu MP3/WMA/AAC, ali podmap
ni mogoče izbrisati.
•• Brisanje ni dovoljeno, kadar je pladenj
za plošče odprt.
Sprejemnik
Poslušanje radia
1 Pritiskajte FUNCTION +/–,
da izberete funkcijo radia
(»TUNER FM« ali »TUNER AM«).
Uporabite lahko tudi gumbe na
globokotoncu. Pritisnite FUNCTION,
nato obrnite gumb MULTI CONTROL,
da izberete »TUNER FM« ali
»TUNER AM« in nato pritisnite
ENTER.
2 Poiščite postajo.
Za samodejno iskanje postaj:
Pridržite gumb TUNING+/–, dokler
se na zaslonu ne začne spreminjati
frekvenca.
Iskanje se samodejno zaustavi
in »TUNED« zasveti na zaslonu,
ko sistem najde postajo.
Če »TUNED« ne zasveti in se iskanje
ne konča, pritisnite , da končate
z iskanjem. Nato izvedite ročno
iskanje (opisano spodaj).
Za ročno iskanje postaj:
Pritiskajte TUNING+/–, da poiščete
želeno postajo.
Opomba
Če izberete postajo FM, ki podpira storitve
RDS, se z oddajanimi signali posredujejo
tudi informacije o imenu storitve ali
postaje. Podatke o storitvi RDS lahko
preverite s pritiskanjem tipke DISPLAY.
Namig
Če želite zmanjšati statični šum na šibki
stereo postaji FM, pritiskajte FM MODE,
dokler na zaslonu ne zasveti oznaka
»MONO«. V tem primeru stereo učinek
ne bo na voljo, vendar bo sprejem boljši.
50SL
Spreminjanje intervala
za iskanje postaj AM
Poslušanje prednastavljene
postaje
(razen za modele v Evropi in Rusiji)
Interval za iskanje postaj AM je
privzeto nastavljen na 9 kHz
(ali 10 kHz za določena območja).
V načinu varčevanja z energijo
intervala za iskanje postaj AM ni
mogoče spreminjati.
Pritiskajte PRESET+/–, da izberete
želeno prednastavljeno številko.
Prednastavljeno postajo lahko
izberete tudi tako, da držite tipko
SHIFT, pritisnete številske gumbe in
nato pritisnete .
Za izvedbo tega postopka
uporabljajte gumbe na
globokotoncu.
1 Pritisnite FUNCTION, obrnite
gumb MULTI CONTROL, da
izberete »TUNER AM«, in nato
pritisnite ENTER.
ENTER ter pritisnite FOOTBALL.
Na zaslonu se prikaže »9K STEP« ali
»10K STEP«.
Ko spremenite interval, se izbrišejo
vse prednastavljene postaje AM.
Sprejemnik
2 Pritisnite , da izklopite sistem.
3 Pritisnite in pridržite gumb
Prednastavitev radijskih postaj
Med priljubljene postaje lahko
shranite do 20 postaj FM in 10 postaj
AM.
1 Poiščite želeno postajo.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Pritiskajte / , da izberete
želeno prednastavljeno
številko, nato pa pritisnite
.
Na zaslonu se prikaže »COMPLETE«,
postaja pa se shrani.
Če je izbrani prednastavljeni številki
že dodeljena postaja, bo to postajo
nadomestila nova.
51SL
BLUETOOTH
O brezžični tehnologiji
BLUETOOTH
Brezžična tehnologija BLUETOOTH
je brezžična tehnologija kratkega
dosega, ki omogoča brezžično
prenašanje podatkov med
digitalnimi napravami. Brezžična
tehnologija BLUETOOTH deluje
v obsegu 10 metrov.
Seznanjanje sistema
z napravo BLUETOOTH
Seznanjanje je postopek, pri
katerem se naprave BLUETOOTH
predhodno medsebojno registrirajo.
Ko so naprave seznanjene, tega
postopka ni treba ponavljati.
Če je vaša naprava pametni
telefon, združljiv s funkcijo NFC,
ročno seznanjanje ni potrebno.
(Glejte »Povezava z enim dotikom
(NFC) BLUETOOTH« (stran 54).)
Podprta različica, profili in
kodeki BLUETOOTH
1 Napravo BLUETOOTH sistemu
Podrobnosti najdete v razdelku
»BLUETOOTH« (stran 82).
2 Pritisnite BLUETOOTH na
Združljive naprave BLUETOOTH
Podrobnosti najdete v razdelku
»Spletna mesta za združljive
naprave« (stran 11).
približajte na 1 meter.
globokotoncu, da izberete
funkcijo BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»BLUETOOTH«.
Namiga
O indikatorju BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH na
globokotoncu sveti ali utripa modro
in tako prikazuje stanje povezave
BLUETOOTH.
Stanje sistema
Stanje indikatorja
Stanje
pripravljenosti
povezave
BLUETOOTH
Seznanjanje
BLUETOOTH
Povezava
BLUETOOTH je
vzpostavljena
Utripa počasi
Utripa hitro
Sveti
•• Če sistem nima informacij
o seznanjanju (na primer ob prvi
uporabi funkcije BLUETOOTH
po nakupu), na zaslonu utripa
»PAIRING« in sistem preklopi v način
seznanjanja. Nadaljujte s 4. korakom.
•• Če je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, pritisnite gumb
BLUETOOTH na globokotoncu, da
odklopite napravo BLUETOOTH.
3 Na globokotoncu pritisnite in
za najmanj 2 sekundi pridržite
PAIRING.
Na zaslonu utripa sporočilo
»PAIRING«.
4Izvedite postopek seznanjanja
v napravi BLUETOOTH.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave
BLUETOOTH.
52SL
5 Izberite ime sistema (npr.
»MHC-GT5D«) na zaslonu
naprave BLUETOOTH.
Ta korak morate opraviti v petih
minutah, sicer se postopek
seznanjanja prekliče. V tem primeru
ponovite postopek od 3. koraka
naprej.
Opomba
Če naprava BLUETOOTH zahteva
geslo, vnesite »0000«. »Geslo« lahko
označujejo izrazi »šifra«, »koda PIN«,
»številka PIN« ali »geslo«.
6Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH.
Opombi
•• S sistemom lahko seznanite do 9 naprav
BLUETOOTH. Če s sistemom seznanite
še deseto napravo BLUETOOTH,
bo najstarejša seznanjena naprava
izbrisana.
•• Če želite sistem seznaniti z drugo
napravo BLUETOOTH, ponovite
postopek od 1. do 6. koraka.
Preklic postopka seznanjanja
Vsaj dve sekundi pridržite gumb
PAIRING na globokotoncu, dokler na
zaslonu ne zasveti »BLUETOOTH«.
Za izvedbo tega postopka
uporabljajte gumbe na
globokotoncu.
1 Pritisnite BLUETOOTH, da
izberete funkcijo BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»BLUETOOTH«.
Če je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, se na zaslonu prikaže
ime naprave BLUETOOTH. Pritisnite
BLUETOOTH, da prekinete povezavo
BLUETOOTH.
2 Pritisnite in približno 3 sekund
držite gumba ENTER in
–.
Na zaslonu se prikaže
»BT HISTORY CLEAR« in vse
informacije o seznanjanju so
izbrisane.
Poslušanje glasbe
v napravi BLUETOOTH
BLUETOOTH
Ko je seznanjanje končano in
povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, se na zaslonu prikaže
ime naprave BLUETOOTH.
Ko je postopek seznanjanja
zaključen, se lahko, odvisno od
naprave BLUETOOTH, povezava
vzpostavi samodejno.
Naslov naprave BLUETOOTH lahko
preverite tako, da večkrat pritisnete
gumb DISPLAY.
Brisanje informacij
o seznanjanju
Napravo BLUETOOTH lahko
upravljate tako, da s profilom
AVRCP vzpostavite povezavo med
sistemom in napravo BLUETOOTH.
Pred predvajanjem glasbe preverite
naslednje:
—Funkcija
—
BLUETOOTH naprave
BLUETOOTH je vklopljena.
—Postopek
—
seznanjanja je zaključen
(stran 52).
Ko je povezava med sistemom in
napravo BLUETOOTH vzpostavljena,
lahko predvajanje upravljate
z gumbi , , , /
in /.
53SL
1 Pritisnite BLUETOOTH na
globokotoncu, da izberete
funkcijo BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»BLUETOOTH«.
2 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH z napravo
BLUETOOTH.
Pritisnite gumb BLUETOOTH na
globokotoncu, da vzpostavite
povezavo z zadnjo povezano
napravo BLUETOOTH.
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH
iz naprave BLUETOOTH, če naprava
ni povezana.
Ko je povezava vzpostavljena, se
na zaslonu prikaže ime naprave
BLUETOOTH.
3 Pritisnite , da zaženete
predvajanje.
Odvisno od naprave BLUETOOTH
——boste morda morali  pritisniti
dvakrat.
——boste predvajanje zvočnega vira
morda morali zagnati v napravi
BLUETOOTH.
4Prilagodite glasnost.
Najprej prilagodite glasnost
naprave BLUETOOTH. Če je raven
glasnosti še vedno prenizka,
prilagodite glasnost sistema.
Opombi
•• Kadar sistem ni povezan z nobeno
napravo BLUETOOTH, bo samodejno
vzpostavil povezavo z nazadnje
povezano napravo BLUETOOTH,
ko pritisnete BLUETOOTH na
globokotoncu ali .
•• Če s sistemom poskusite povezati
drugo napravo BLUETOOTH, bo
povezava s trenutno povezano napravo
BLUETOOTH prekinjena.
54SL
Prekinitev povezave BLUETOOTH
Na globokotoncu pritisnite
BLUETOOTH. Na zaslonu se prikaže
sporočilo »BLUETOOTH«.
Odvisno od naprave BLUETOOTH
se povezava BLUETOOTH lahko
prekine samodejno, ko zaustavite
predvajanje.
Povezava
z enim dotikom
(NFC) BLUETOOTH
NFC (Komunikacija s tehnologijo
bližnjega polja) je tehnologija, ki
omogoča brezžično komunikacijo
kratkega dosega med različnimi
napravami, kot so pametni telefoni
in oznake IC.
Ko se dotaknete sistema
s pametnim telefonom, ki ima
omogočeno funkcijo NFC, sistem
samodejno:
—vklopi
—
funkcijo BLUETOOTH,
—dokonča
—
seznanjanje in
vzpostavitev povezave
BLUETOOTH.
Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno
funkcijo NFC (operacijski sistemi:
Android™ 2.3.3 ali novejša
različica, razen Android 3.x)
Opombi
•• Sistem lahko hkrati prepozna samo en
pametni telefon, ki je združljiv s funkcijo
NFC, in se z njim poveže. Če s sistemom
poskusite povezati drug pametni
telefon, ki je združljiv s funkcijo NFC,
bo povezava s trenutno povezanim
pametnim telefonom, združljivim
s funkcijo NFC, prekinjena.
•• Morda boste morali v pametnem
telefonu, združljivem s funkcijo NFC,
prej opraviti naslednje korake, kar
je odvisno od pametnega telefona,
združljivega s funkcijo NFC.
—— Vklopite funkcijo NFC. Podrobnosti
poiščite v navodilih za uporabo
pametnega telefona, združljivega
s funkcijo NFC.
—— Če je v pametnem telefonu,
združljivem s funkcijo NFC, nameščen
operacijski sistem, starejši od različice
Android 4.1.x, prenesite in zaženite
aplikacijo »NFC Easy Connect«.
»NFC Easy Connect« je brezplačna
aplikacija za pametne telefone
z operacijskim sistemom Android, ki
jo lahko namestite prek spletnega
mesta Google Play™. (Aplikacija
v nekaterih državah/regijah morda
ni na voljo.)
se dotaknite oznake N
na globokotoncu, dokler
pametni telefon ne zavibrira.
Prekinitev povezave BLUETOOTH
S telefonom se znova dotaknite
oznake N na globokotoncu.
Nastavitev zvočnih
kodekov BLUETOOTH
BLUETOOTH
1 S pametnim telefonom
Namig
Če postopka seznanjanja in
vzpostavljanje povezave BLUETOOTH
nista uspešna, sledite spodnjim
navodilom.
—— Če uporabljate ovitek za pametni
telefon, ki je dostopen na trgu, ga
odstranite.
—— S telefonom se znova dotaknite
oznake N na globokotoncu.
—— Znova zaženite aplikacijo
»NFC Easy Connect«.
izberete lahko zvočni kodek
BLUETOOTH v obliki AAC ali SBC.
AAC lahko izberete le, če naprava
BLUETOOTH podpira format AAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »BT AAC«, in nato
pritisnite .
Postopek vzpostavljanja povezave
dokončajte tako, da upoštevate
navodila, prikazana na zaslonu
pametnega telefona.
Ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, se na zaslonu prikaže
ime naprave BLUETOOTH.
3 Z gumboma
/ izberite
nastavitev in pritisnite gumb
.
•• BT AAC ON: AAC je na voljo.
•• BT AAC OFF: AAC ni na voljo, zato
je omogočen SBC.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
2 Prek pametnega telefona
predvajajte zvočni vir.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave
BLUETOOTH.
55SL
Opombi
Vklop ali izklop signala
BLUETOOTH
•• Če izberete format AAC, lahko uživate
v visokokakovostnem zvoku. Če zvoka
AAC s svojo napravo ne morete
poslušati ali je zvok prekinjen, izberite
možnost »BT AAC OFF«.
•• Če to nastavitev spremenite, ko je
sistem povezan z napravo BLUETOOTH,
se povezava z napravo BLUETOOTH
prekine. Če se želite povezati z napravo
BLUETOOTH, znova vzpostavite
povezavo BLUETOOTH.
S sistemom se lahko povežete prek
seznanjene naprave BLUETOOTH
pri uporabi vseh funkcij, ko je
vklopljen signal BLUETOOTH. Signal
BLUETOOTH je privzeto vklopljen.
Za izvedbo tega postopka
uporabljajte gumbe na
globokotoncu.
Nastavljanje stanja
pripravljenosti
BLUETOOTH
Pritisnite in približno 3 sekund
držite gumba ENTER in +.
Na zaslonu se prikaže »BT ON« ali
»BT OFF«.
Opombi
Stanje pripravljenosti povezave
BLUETOOTH omogoča, da se sistem
samodejno vklopi ob vzpostavitvi
povezave BLUETOOTH z napravo
BLUETOOTH.
•• Če je signal BLUETOOTH izklopljen, ne
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »BT STBY«, in nato
pritisnite .
3 Z gumboma
/ izberite
nastavitev in pritisnite gumb
.
•• ON: Sistem se samodejno vklopi,
tudi kadar je v stanju
pripravljenosti.
•• OFF: Izklopi to funkcijo.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
56SL
morete izvajati naslednjih postopkov:
—— seznanjanje in/ali vzpostavljanje
povezave z napravo BLUETOOTH,
—— brisanje informacij o seznanjanju,
—— uporaba aplikacije »SongPal« prek
povezave BLUETOOTH,
—— spreminjanje zvočnih kodekov
BLUETOOTH.
•• Če se globokotonca dotaknete
s pametnim telefonom, združljivim
s funkcijo NFC, ali če vklopite stanje
pripravljenosti povezave BLUETOOTH,
se signali BLUETOOTH samodejno
vklopijo.
Uporaba aplikacije
»SongPal« prek
povezave BLUETOOTH
O aplikaciji
Sistem lahko upravljate prek
brezplačne aplikacije »SongPal«,
ki je na voljo v spletnih trgovinah
Google Play in App Store. Poiščite
»SongPal« ali optično preberite
spodnjo dvorazsežnostno kodo QR
in naložite aplikacijo, da izveste več
o njenih uporabnih storitvah.
Prilagajanje zvoka
Funkcija
Naredite naslednje
Ojačanje nizkih Pritiskajte MEGA BASS,
tonov in
da izberete »BASS ON«.
ustvarjanje
Indikator MEGA BASS
močnejšega na globokotoncu
zvoka
zasveti.
Izbira
Pritisnite MUSIC ali
prednastavlje- VIDEO. Uporabite
nega
lahko tudi gumbe
zvočnega
na globokotoncu.
učinka
Pritisnite SOUND FIELD,
obrnite gumb
MULTI CONTROL,
da izberete želeni
zvočni učinek, in nato
pritisnite ENTER.
Če želite preklicati
prednastavljeni zvočni
učinek, pritiskajte
MUSIC, da izberete
»FLAT«. Uporabite
lahko tudi gumbe
na globokotoncu in
izberete »FLAT«.
Nastavitev zvoka
Opomba
Če aplikacija »SongPal« ne deluje
pravilno, pritisnite tipko BLUETOOTH na
globokotoncu, da prekinete povezavo
BLUETOOTH, in nato znova vzpostavite
povezavo BLUETOOTH, da bo povezava
BLUETOOTH delovala pravilno.
Nastavitev zvoka
Nastavitev ravni
globokotonca
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »SUBWOOFER«,
in nato pritisnite .
3 Pritiskajte
/ , da izberete
želeno raven globokotonca,
in nato pritisnite .
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
57SL
Izbira načina Virtual
Football
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka
Ko gledate prenos nogometne
tekme, se zdi, kot bi bili na tribuni
nogometnega igrišča.
Način Virtual Football lahko izberete
le med uporabo funkcije Audio In in
optičnih funkcij.
Ravni določenih frekvenčnih pasov
lahko povečate ali zmanjšate in nato
shranite nastavitev v pomnilnik kot
»CUSTOM EQ«.
Med gledanjem prenosa
nogometne tekme večkrat
pritisnite gumb FOOTBALL.
• ON NARRATION: Ker boste slišali
glasno navijanje, se vam bo zdelo,
kot da ste na tribuni nogometnega
igrišča.
• OFF NARRATION: Če zmanjšate
glasnost glasovnega posnetka in
povečate glasnost navijanja, bo
občutek prisotnosti na nogometni
tekmi še bolj pristen.
Preklic načina Virtual Football
Pritiskajte MUSIC, da izberete »FLAT«.
Opombe
•• Med spremljanjem prenosa nogometne
tekme priporočamo, da izberete način
Virtual Football.
•• Če je zvok nenaraven, ko je izbrana
možnost »OFF NARRATION«, raje
uporabite možnost »ON NARRATION«.
•• Ta funkcija ne podpira mono zvoka.
58SL
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »EQ EDIT«, in nato
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ , da nastavite
raven izenačevalnika, in nato
pritisnite .
4Za prilagoditev ravni drugih
frekvenčnih pasov in učinka
prostorskega zvoka ponovite
3. korak.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Izbira uporabniške nastavitve
izenačevalnika
Pritiskajte MUSIC, da izberete
»CUSTOM EQ«.
Ustvarjanje vzdušja
zabave (DJ EFFECT)
Za izvedbo tega postopka
uporabljajte gumbe na
globokotoncu.
1 Pritisnite naslednji gumb,
da izberete vrsto učinka.
•• FLANGER: Ustvari globok učinek,
podoben hrumenju letala.
•• ISOLATOR: Izolira določen
frekvenčni pas tako, da prilagodi
druge frekvenčne pasove.
To je uporabno, če želite
poudariti vokal.
•• SAMPLER: Omogoča niz
posebnih zvočnih učinkov.
Opombe
•• Učinek DJ EFFECT se samodejno
izklopi, ko:
—— izklopite sistem,
—— spremenite funkcijo,
—— spremenite pas sprejemnika,
—— vklopite ali izklopite funkcijo
Party Chain,
—— vklopite način Virtual Football.
•• Učinek DJ EFFECT ne vpliva na
prenesene zvočne datoteke.
Prenesene zvočne datoteke bodo
ustvarjene brez učinka DJ EFFECT,
tudi če ste ga aktivirali.
•• Ko je vklopljen učinek DJ EFFECT,
ne morete uporabljati funkcije
VOLUME/DJ CONTROL na
globokotoncu. Za prilagoditev glasnosti
pritisnite gumb  +/– na daljinskem
upravljalniku.
2 Spremenite zvočni učinek.
Zavrtite gumb
VOLUME/DJ CONTROL, da
prilagodite raven učinka.
Za SAMPLER:
Pritiskajte SAMPLER, da izberete
»SAMPLER1« ali »SAMPLER2«, nato
pritisnite S1/S2/S3/S4 za oddajanje
zvočnega učinka »sampler«.
Za stalno oddajanje drugega
zvočnega učinka »sampler«, zavrtite
gumb VOLUME/DJ CONTROL.
Nastavitev zvoka
Za FLANGER in ISOLATOR:
Izklop učinka
Znova pritisnite DJ OFF ali gumb
izbranega učinka (samo za FLANGER
in ISOLATOR).
59SL
Drugi postopki
Uporaba funkcije Party Chain
Povežete lahko več zvočnih sistemov ter ustvarite zanimivejše okolje in boljše
oddajanje zvoka.
Če aktivirate sistem v skupini, ta sistem postane gostitelj »Party Host« in deli
glasbo. Drugi sistemi postanejo gostje »Party Guest« in predvajajo isto glasbo
kot »Party Host«.
Nastavitev funkcije Party Chain
Nastavite funkcijo Party Chain tako, da povežete vse sisteme z zvočnimi kabli
(niso priloženi).
Preden priključite povezovalne kable, iz električne vtičnice izključite napajalni
kabel.
 Če so vsi sistemi opremljeni s funkcijo Party Chain
Primer: povezovanje z uporabo tega sistema kot prvega sistema
Prvi sistem
Nadaljujte
povezovanje
do zadnjega
sistema
Drugi sistem
Zadnji sistem
•• Zadnji sistem mora biti povezan s prvim sistemom.
•• Gostitelj Party Host lahko postane kateri koli sistem.
•• Gostitelja Party Host lahko zamenjate z drugim sistemom v verigi.
60SL
Podrobnosti najdete v razdelku »Izbira novega sistema z vlogo Party Host«
(stran 62).
 Če eden od sistemov ni opremljen s funkcijo Party Chain
Primer: povezovanje z uporabo tega sistema kot prvega sistema
Prvi sistem
Nadaljujte
povezovanje
do zadnjega
sistema
Drugi sistem
Zadnji
sistem*
•• Zadnji sistem ni povezan s prvim sistemom.
•• Prvi sistem morate izbrati za gostitelja Party Host, tako da vsi sistemi
predvajajo isto glasbo, ko je aktivirana funkcija Party Chain.
Drugi postopki
* Sistem, ki nima funkcije Party Chain, povežite z zadnjim sistemom. V zadnjem sistemu
izberite funkcijo vhoda zvoka (Audio In).
61SL
Uživanje ob uporabi funkcije
Party Chain
1 Priključite napajalni kabel in
vklopite vse sisteme.
2 Prilagodite raven glasnosti vseh
sistemov.
3 Aktivirajte funkcijo Party Chain
v sistemu, ki ga želite uporabiti
kot enoto Party Host.
Primer: Uporaba tega sistema kot
Party Host
Pritiskajte FUNCTION +/– za izbiro
želene funkcije (razen ko je funkcija
vhoda zvoka uporabljena pri
povezavi  (stran 60)). Začnite
predvajati glasbo in nato pritisnite
PARTY CHAIN na globokotoncu.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»PARTY CHAIN«. Sistem Party Host
zažene funkcijo Party Chain, pri
čemer drugi sistemi samodejno
postanejo Party Guest. Vsi sistemi
predvajajo isto glasbo kot sistem
Party Host.
Opombe
•• Glede na skupno število enot sistemov,
ki ste jih povezali, lahko traja nekaj
časa, preden enote Party Guest začnejo
predvajati glasbo.
•• Če spremenite glasnost in zvočni učinek
v enoti Party Host, s tem ne vplivate na
predvajanje v enotah Party Guest.
•• Enote Party Guest predvajajo vir glasbe
z enote Party Host, tudi če spremenite
funkcijo na kateri koli enoti Party
Guest. Lahko pa prilagodite glasnost in
spremenite zvočni učinek v kateri koli
enoti Party Guest.
62SL
•• Če v enoti Party Host uporabljate
mikrofon, se zvok ne oddaja iz enot
Party Guest.
•• Ko eden od sistemov v skupini izvaja
prenos USB, funkcijo Party Chain
vklopite šele, ko sistem dokonča ali
zaustavi prenos.
•• Za podrobnosti o delovanju drugih
sistemov glejte njihova navodila za
uporabo.
Izbira novega sistema z vlogo
Party Host
Ponovite postopek iz 3. koraka
v razdelku »Uživanje ob uporabi
funkcije Party Chain« v sistemu, ki
ga želite uporabiti kot novi Party
Host. Trenutni Party Host samodejno
postane Party Guest. Vsi sistemi
predvajajo isto glasbo kot novi
sistem Party Host.
Opombi
•• Drug sistem lahko izberete kot novi
Party Host šele po tem, ko je funkcija
Party Chain aktivirana v vseh sistemih
v skupini.
•• Če izbrani sistem po nekaj sekundah
ne postane novi Party Host, ponovite
postopek iz 3. koraka v razdelku
»Uživanje ob uporabi funkcije Party
Chain«.
Izklop funkcije Party Chain
Na enoti Party Host pritisnite
PARTY CHAIN.
Opomba
Če sistem po nekaj sekundah ne izklopi
funkcije Party Chain, znova pritisnite
PARTY CHAIN na enoti Party Host.
Petje ob spremljavi:
karaoke
Priprava na karaoke
1 Zavrtite MIC LEVEL na
globokotoncu na možnost MIN,
da zmanjšate glasnost
mikrofona.
Razpon glasnosti mikrofona
Opombe
•• Način karaok je vklopljen, ko so
priključeni mikrofoni in je vklopljena
funkcija DVD/CD ali USB.
•• V primeru zvočne resonance:
—— Premaknite mikrofon stran od
sistema.
—— Obrnite mikrofon drugam.
—— Znižajte raven glasnosti mikrofona.
—— Pritisnite  –, da zmanjšate
glasnost, ali pritiskajte MIC ECHO,
da nastavite raven odmeva.
•• Zvok iz mikrofona se med prenosom
USB ne bo prenašal v napravo USB.
Uporaba učinka Vocal Fader
Zvok vokala v stereo viru lahko
zmanjšate.
2 Priklopite dodaten mikrofon
Če želite prepevati v duetu,
priklopite dodaten mikrofon.
3 Zaženite predvajanje glasbe in
nastavite glasnost mikrofona.
Pritiskajte MIC ECHO, da
nastavite učinek odmeva.
4Začnite prepevati ob glasbi.
Za preklic učinka Vocal Fader pritiskajte
VOCAL FADER, da izberete možnost
»V,FADER OFF«.
Opomba
Če želite učinek Vocal Fader uporabljati
med uporabo funkcije DVD/CD ali USB,
vklopite način karaok tako, da priključite
mikrofon.
Drugi postopki
v vtičnico MIC 1 ali MIC 2 na
globokotoncu.
Pritiskajte VOCAL FADER, da
izberete »V,FADER ON«.
Spreminjanje tonovskega
načina (funkcija Key Control)
Pritisnite KEY CONTROL /, da
prilagodite nastavitev glede na
glasovni obseg v načinu karaok.
63SL
Izbira načina ocenjevanja
(funkcija Score Mode)
Ko je način karaok vklopljen,
lahko uporabite funkcijo načina
ocenjevanja.
Vaš rezultat se izračuna na lestvici
od 0 do 99 tako, da se vaš glas
primerja z glasbenim virom.
1 Začnite predvajati glasbo.
2 Preden začnete peti v načinu
karaok, pritisnite SCORE.
3 Ko pojete več kot eno minuto,
znova pritisnite SCORE, da si
ogledate rezultat.
Sistem omogoča uporabo treh
odštevalnikov časa. Časovnika za
predvajanje ne morete aktivirati
hkrati s časovnikom za snemanje.
Če uporabljate enega od teh
časovnikov z izklopnim časovnikom,
ima prednost izklopni časovnik.
Izklopni časovnik
Sistem se samodejno izklopi ob
prednastavljenem času.
Pritiskajte SLEEP, da izberete
želeni čas.
Izbira ocene v načinu
ocenjevanja
Če želite preklicati izklopni časovnik,
pritiskajte SLEEP, da izberete možnost
»OFF«.
Glejte [SCORE MODE] v razdelku
»Nastavljanje zvočnih možnosti –
[AUDIO SETUP]« (stran 44).
Če želite preveriti preostali čas pred
izklopom sistema, pritisnite SLEEP.
Uživanje v glasbi
z uporabo funkcij Party
Light in Speaker Light
1 Pritiskajte PARTY LIGHT,
da izberete »LED ON«.
2 Pritiskajte LIGHT MODE, da
spremenite način osvetlitve.
Izklop funkcij Party Light in
Speaker Light
Pritiskajte PARTY LIGHT, da izberete
»LED OFF«.
Opomba
Če je svetlost premočna, izklopite luči
v prostoru ali osvetlitev sistema.
64SL
Uporaba časovnikov
Namig
Časovnik za predvajanje/
snemanje
Preverite, ali ste pred tem nastavili
uro (stran 31).
Časovnik za predvajanje:
Ob prednastavljenem času se
lahko zbudite ob glasbi s plošče,
sprejemnika ali naprave
USB.
Časovnik za snemanje:
Glasbo prednastavljene radijske
postaje lahko ob določenem času
prenesete v napravo USB.
1 Pripravite zvočni vir.
Časovnik za predvajanje:
Pripravite zvočni vir in nato
pritisnite  +/–, da prilagodite
glasnost.
Ko izbirate ploščo ali napravo
USB kot zvočni vir in želite začeti
s predvajanjem določene skladbe
ali datoteke, ustvarite lastni
program (stran 38).
Časovnik za snemanje:
Poiščite radijsko postajo
(stran 50).
2 Pridržite gumb SHIFT, nato pa
pritisnite TIMER MENU.
3 Pritiskajte
/ , da izberete
»PLAY SET« ali »REC SET«, nato
pa pritisnite .
4Nastavite čas začetka
predvajanja ali prenosa.
5 Nastavite čas zaustavitve
predvajanja ali prenosa, tako da
upoštevate navodila v 4. koraku.
6Pritiskajte
/ , da izberete
želeni zvočni vir in nato
pritisnite .
1 Pridržite gumb SHIFT, nato pa
pritisnite TIMER MENU.
Na zaslonu utripa sporočilo
»TIMER SEL«.
2 Pritisnite
3 Pritiskajte
.
/ , da izberete
»PLAY SEL« ali »REC SEL«,
nato pa pritisnite .
Preklic časovnika
Ponovite postopek, ki je opisan
v razdelku »Preverjanje nastavitve
ali ponovno aktiviranje časovnika«
in v 3. koraku izberite možnost
»TIMER OFF«, nato pa pritisnite .
Opombi
•• Sistem se vklopi pred prednastavljenim
časom. Če je sistem že vklopljen ob
prednastavljenem času ali če na
zaslonu utripa »STANDBY«, se časovnik
za predvajanje in časovnik za snemanje
ne bosta vklopila.
•• V času od vklopa sistema do začetka
predvajanja ali prenosa ne upravljajte
sistema.
Drugi postopki
Pritiskajte / , da nastavite uro/
minute in nato pritisnite .
Preverjanje nastavitve ali
ponovno aktiviranje časovnika
Za nastavitev časovnika za
snemanje povežite napravo USB
z vrati (USB) 2, potem ko izberete
zvočni vir.
7 Pritisnite , da izklopite
sistem.
Opomba
Če sistem ostane vklopljen, časovniki ne
bodo delovali.
65SL
Uporaba dodatne
opreme
1 Pritiskajte gumb  –, dokler se
na zaslonu ne prikaže možnost
»VOLUME MIN«.
2 Priključite dodatno opremo
(stran 24).
3 Pritiskajte FUNCTION +/–, da
izberete funkcijo, ki ustreza
priključeni opremi.
4Zaženite predvajanje
priključene opreme.
5 Pritiskajte  +, da prilagodite
glasnost.
Opomba
Sistem bo morda samodejno preklopil
v stanje pripravljenosti, če je glasnost
priključene opreme prenizka. Prilagodite
glasnost opreme.
Če izklopite funkcijo samodejnega
stanja pripravljenosti, glejte razdelek
»Nastavitev funkcije samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti«
(stran 67).
66SL
Onemogočanje
gumbov na
globokotoncu
(funkcija ključavnice
za otroke)
Na globokotoncu lahko
onemogočite gumbe (razen
gumba ), da preprečite neželeno
uporabo, kot je pritiskanje gumbov
s strani otrok.
Na globokotoncu pritisnite gumb
 in ga držite več kot pet sekund.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»CHILD LOCK ON«.
Sistem lahko upravljate le z gumbi na
daljinskem upravljalniku.
Za izklop funkcije ključavnice za otroke
pritisnite gumb  na globokotoncu
in ga držite več kot 5 sekund, dokler
se na zaslonu ne prikaže sporočilo
»CHILD LOCK OFF«.
Opombi
•• Funkcija ključavnice za otroke bo
samodejno izklopljena, ko odklopite
napajalni kabel.
•• Funkcije ključavnice za otroke ni
mogoče vklopiti, ko odprete pladenj
za plošče.
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti
Če sistema ne uporabljate približno
15 minut ali če ni izhoda zvočnega
signala, sistem samodejno preklopi
v stanje pripravljenosti.
Privzeto je funkcija samodejnega
stanja pripravljenosti vklopljena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »AUTO STBY«, in nato
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ , da izberete »ON«
ali »OFF«, nato pa pritisnite .
Posodabljanje
programske opreme
V prihodnosti bodo morda na
voljo posodobitve za programsko
opremo tega sistema. Programsko
opremo lahko posodobite na spodaj
navedenih spletnih mestih.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
http://esupport.sony.com/LA
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://www.sony.eu/support
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
http://www.sony-asia.com/support
Za posodobitev programske opreme
sledite navodilom v spletu.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS.
Opombi
v stanje pripravljenosti na zaslonu
utripa »AUTO STBY«.
•• Funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti ne deluje v naslednjih
primerih:
—— ko je vklopljena funkcija sprejemnika,
—— ko je vklopljen časovnik,
—— ko je priključen mikrofon.
Drugi postopki
•• Približno dve minuti pred preklopom
67SL
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Sistem se ne vklopi.
•• Preverite, ali je napajalni kabel
ustrezno priključen.
Če v sistemu pride do težave,
poiščite svojo težavo na
spodnjem kontrolnem seznamu
za odpravljanje težav in izvedite
navedeni ukrep.
Če težave ne morete odpraviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Sistema ni mogoče izklopiti niti
s pritiskom tipke .
•• Morda ste način prikaza
pomotoma nastavili na
predstavitveni način. Pritiskajte
DISPLAY, da izberete način
varčevanja z energijo (stran 31).
Če serviser pri popravilu zamenja
nekatere dele naprave, lahko te dele
obdržite.
Če se na zaslonu prikaže
»PROTECT XX« (X je številka)
Takoj odklopite napajalni kabel in
preverite naslednje.
•• Ali je pretok zraka skozi
prezračevalne reže
globokotonca oviran?
•• Ali je pri povezavi prek vrat USB
nastal kratek stik?
Ko ste preverili zgoraj navedene
elemente in se prepričali, da ni
težav, znova priključite napajalni
kabel in vklopite sistem.
Če težava ni odpravljena, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
68SL
Splošno
Sistem preklopi v stanje
pripravljenosti.
•• To ne pomeni, da gre za okvaro.
Če sistema ne uporabljate
približno 15 minut ali če ni
izhoda zvočnega signala, sistem
samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti (stran 67).
Nastavitev ure ali časovnika je
preklicana.
•• Napajalni kabel je izklopljen ali pa
je prišlo do napake pri napajanju.
Znova nastavite uro (stran 31)
in časovnik (stran 64).
Zvok se ne predvaja.
•• Prilagodite glasnost.
•• Preverite povezave zvočnika
(stran 24).
•• Preverite povezavo morebitne
dodatne opreme (stran 24).
•• Vklopite vso priključeno opremo.
•• Med delovanjem časovnika za
snemanje se zvok ne oddaja.
•• Odklopite in znova priklopite
napajalni kabel, nato pa vklopite
sistem.
Zvok mikrofona se ne predvaja.
•• Prilagodite raven glasnosti
mikrofona.
•• Preverite, ali je mikrofon ustrezno
priključen v vtičnico MIC 1 ali MIC 2
na globokotoncu.
•• Preverite, ali je mikrofon vklopljen.
Sistem ne predvaja zvoka
televizorja. Na zaslonu
se prikažeta sporočili
»CODE 01» in «SIGNAL ERR«.
•• Ta sistem podpira samo
dvokanalne linearne formate PCM.
Preverite nastavitve avdio izhoda
televizorja in jih spremenite
v način izhoda PCM, če je izbran
samodejni način (stran 28).
•• Preverite, ali je izhod zvočnikov
nastavljen na zunanje zvočnike
(stran 28).
Časovnik ne deluje.
•• Preverite nastavitev časovnika in
nastavite točen čas (stran 64).
•• Prekličite funkcijo izklopnega
časovnika (stran 64).
upravljalnikom in globokotoncem.
•• Daljinski upravljalnik približajte
globokotoncu.
•• Daljinski upravljalnik usmerite
proti senzorju na globokotoncu.
•• Zamenjajte baterije (R03/
velikost AAA).
•• Globokotonec umaknite stran
od fluorescentne svetlobe.
Zvok se odbija.
•• Zmanjšajte glasnost.
•• Mikrofon premaknite stran od
sistema ali ga obrnite drugam.
Barv na TV-zaslonu ni mogoče
prikazati pravilno.
•• Izklopite televizor in ga znova
vklopite po 15–30 minutah.
Če so barve še vedno nepravilne,
povečajte razdaljo med sistemom
in televizorjem.
Ko pritisnete kateri koli gumb
na globokotoncu, se prikaže
»CHILD LOCK«.
•• Izklopite funkcijo ključavnice za
otroke (stran 66).
Ko vklopite napajanje,
se zasliši klik.
•• Ta zvok označuje delovanje in se
sproži, ko npr. vklopite ali izklopite
napajanje. To ne pomeni, da gre
za okvaro.
Dodatne informacije
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
•• Premaknite sistem stran od virov
šuma.
•• Priključite napajalni kabel sistema
v drugo električno vtičnico.
•• Na napajalni kabel namestite filter
za šum (naprodaj posebej).
•• Izklopite električno opremo
v okolici.
•• Sliši se hrup ventilatorjev, ko je
sistem v stanju pripravljenosti ali
predvaja zvok. To ne pomeni, da
gre za okvaro.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
•• Odstranite ovire med daljinskim
69SL
Predvajalnik plošč
Pladenj za plošče se ne odpre in
na zaslonu se prikaže »LOCKED«.
•• Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony ali
na lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Pladenj za plošče se ne zapre.
•• Ploščo vstavite pravilno.
Plošča se ne izvrže.
•• Odstranitev plošče med
sinhroniziranim prenosom CD-USB
ali REC1 ni mogoča. Pritisnite  za
preklic prenosa in nato pritisnite 
na globokotoncu, da sistem izvrže
ploščo.
•• Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Predvajanje se ne začne.
•• Očistite ploščo (stran 78).
•• Znova vstavite ploščo.
•• Vstavite ploščo, ki jo ta sistem
lahko predvaja (stran 8).
•• Odstranite ploščo in z nje obrišite
vlago, nato pa pustite sistem
vklopljen nekaj ur, da vlaga izhlapi.
•• Področna koda plošče DVD VIDEO
se ne ujema s sistemom.
Zvok preskakuje.
•• Očistite ploščo (stran 78).
•• Znova vstavite ploščo.
•• Postavite globokotonec na mesto,
kjer ni vibracij.
Sistem ne začne predvajati prve
skladbe.
•• Nastavite običajni način
predvajanja (stran 37).
•• Izbrana je bila možnost
nadaljevanja predvajanja.
Dvakrat pritisnite . Nato
pritisnite , da zaženete
predvajanje.
70SL
Nekaterih funkcij, kot so
zaustavitev, zaklep iskanja,
počasno predvajanje, ponavljajoče
se predvajanje, predvajanje
v naključnem vrstnem redu ali
programirano predvajanje, ni
mogoče uporabljati.
•• Odvisno od plošče nekaterih
navedenih funkcij morda ne bo
mogoče uporabljati. Upoštevajte
navodila za uporabo, ki so bila
priložena plošči.
Plošč DATA CD/DATA DVD
(datotek MP3, JPEG, MPEG4 ali
Xvid) ni mogoče predvajati.
•• Podatki niso shranjeni v podprtem
formatu.
•• Pred predvajanjem morate izbrati
ustrezni način medija.
Ime mape, ime skladbe, ime
datoteke in znaki oznake ID3 se
ne prikazujejo pravilno.
•• Različica oznake ID3 ni različice 1
(1.0/1.1) ali različice 2 (2.2/2.3).
•• Sistem lahko prikaže naslednje
kode znakov:
—velike
—
črke (A–Z),
—številke
—
(0–9),
—simbole
—
(< > * +, [ ] \ _).
Drugi znaki so prikazani kot »_«.
Stereo učinek se izgubi pri
predvajanju medijev AUDIO CD,
VIDEO CD in DVD VIDEO ter
zvočnih in videodatotek.
•• Izključite vse mikrofone. » «
izgine z zaslona.
•• Preverite, ali je sistem ustrezno
priključen.
•• Preverite povezave zvočnika
(stran 24).
Naprava USB
Zvok se ne predvaja.
•• Naprava USB ni pravilno
priključena. Izklopite sistem
in znova priključite napravo
USB, nato pa vklopite sistem in
preverite, ali se na zaslonu prikaže
»USB 1« ali »USB 2«.
Sliši se šum, zvok preskakuje ali je
popačen.
•• Uporabljate nepodprto vrsto
naprave USB. Informacije
o združljivih napravah USB poiščite
na spletnem mestu (stran 11).
•• Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB, nato sistem znova
vklopite.
•• Zvočni podatki vključujejo šum
oziroma so popačeni. Med
prenosom je lahko prišlo do šuma.
Izbrišite datoteko in jo prenesite
še enkrat.
•• Pri šifriranju zvočnih datotek je bila
uporabljena nizka bitna hitrost.
V napravo USB pošljite zvočne
datoteke, šifrirane z višjo bitno
hitrostjo.
Dodatne informacije
Prenos se ne konča uspešno.
•• Uporabljate nepodprto vrsto
naprave USB. Informacije
o združljivih napravah USB poiščite
na spletnem mestu (stran 11).
•• Naprava USB ni pravilno
formatirana. Preberite navodila za
uporabo naprave USB, kjer najdete
napotke za formatiranje.
•• Izklopite sistem in odstranite
napravo USB. Če ima naprava
USB stikalo za vklop, napravo USB
najprej odstranite iz sistema ter jo
nato izklopite in znova vklopite.
Nato ponovite prenos.
•• Če postopke prenosov in brisanja
ponovite večkrat, postane
struktura datotek v napravi USB
razdrobljena. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite
več o tem, kako odpraviti težavo.
•• Med prenašanjem je bila
odklopljena naprava USB oziroma
je bil izklopljen sistem. Izbrišite
delno preneseno datoteko in jo
prenesite še enkrat. Če težave
tako ne odpravite, je naprava USB
morda okvarjena. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite
več o tem, kako odpraviti težavo.
Zvočnih datotek ali map v napravi
USB ni mogoče izbrisati.
•• Preverite, ali je naprava USB
zaščitena pred pisanjem.
•• Med brisanjem je bila odklopljena
naprava USB oz. je bil izklopljen
sistem. Izbrišite delno izbrisano
datoteko. Če težave tako ne
odpravite, je naprava USB morda
okvarjena. V navodilih za uporabo
naprave USB preberite več o tem,
kako odpraviti težavo.
71SL
Na zaslonu je dalj časa prikazano
sporočilo »READING« ali pa traja
dolgo, da se predvajanje začne.
•• Postopek branja lahko traja dalj
časa v naslednjih primerih:
—V napravi
—
USB je večje število
map ali datotek (stran 10).
—Datotečna
—
struktura je zelo
zapletena.
—Pomnilnik
—
je zelo velik.
—Notranji
—
pomnilnik je
fragmentiran.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»NO FILE«.
•• Sistem je preklopil v način
posodobitve programske opreme
in vsi gumbi (razen gumba )
so onemogočeni. Za preklic
posodobitve programske opreme
na globokotoncu pritisnite .
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»OVER CURRENT«.
•• Sistem je zaznal težavo glede
jakosti električnega toka skozi
vrata (USB) 1 ali vrata (USB)
2. Izklopite sistem in odstranite
napravo USB iz vrat. Preverite, ali je
z napravo USB vse v redu. Če je to
sporočilo še vedno prikazano, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Nepravilen prikaz.
•• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani, zato
ponovite prenos.
•• Sistem lahko prikaže naslednje
kode znakov:
—velike
—
črke (A–Z),
—številke
—
(0–9),
—simbole
—
(< > * +, [ ] \ _).
Drugi znaki so prikazani kot »_«.
72SL
Sistem ne prepozna naprave USB.
•• Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB, nato sistem znova
vklopite.
•• Glejte informacije na spletnem
mestu o združljivih napravah USB
(stran 11).
•• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave
USB preberite več o tem, kako
odpraviti težavo.
Predvajanje se ne začne.
•• Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB, nato sistem znova
vklopite.
•• Glejte informacije na spletnem
mestu o združljivih napravah USB
(stran 11).
Sistem ne začne predvajati prve
datoteke.
•• Nastavite običajni način
predvajanja (stran 37).
Datotek ni mogoče predvajati.
•• Pred predvajanjem morate izbrati
ustrezni način medija.
•• Naprave USB, formatirane
z datotečnimi sistemi, ki niso FAT16
ali FAT32, niso podprte.*
•• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče
predvajati samo datoteke na prvi
particiji.
* Ta sistem podpira datotečna sistema
FAT16 in FAT32, vendar ju nekatere
naprave USB morda ne podpirajo.
Več informacij poiščite v navodilih
za uporabo posamezne naprave USB
ali se obrnite na proizvajalca.
Slika
Ni slike.
•• Preverite, ali je sistem ustrezno
priključen.
•• Če je video kabel poškodovan,
ga zamenjajte z novim.
•• Preverite, ali ste globokotonec
povezali z vtičnico za video vhod
na televizorju (stran 25).
•• Televizor morate vklopiti in ga
ustrezno upravljati.
•• Če si želite ogledati slike iz
sistema, morate v televizorju
izbrati video vhod.
•• (Ne velja za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji.) Barvni
sistem mora biti pravilno
nastavljen glede na barvni sistem
televizorja.
Jezika zvočnega posnetka
ni mogoče spremeniti.
•• Večjezični posnetki niso
posneti na predvajanem mediju
DVD VIDEO.
•• DVD VIDEO onemogoča
spremembo jezika zvočnega
posnetka.
Jezika podnapisov ni mogoče
spremeniti.
•• Večjezični podnapisi niso posneti
na predvajanem mediju DVD
VIDEO.
•• DVD VIDEO onemogoča
spremembo jezika podnapisov.
Podnapisov ni mogoče izklopiti.
•• DVD VIDEO onemogoča izklop
podnapisov.
Kotov fotoaparata ni mogoče
spremeniti.
•• Različni koti niso posneti na
predvajanem mediju DVD VIDEO.
•• DVD VIDEO onemogoča
spremembo kotov.
Dodatne informacije
Slika je popačena.
•• Očistite ploščo (stran 78).
•• Če mora video signal iz sistema
potovati do televizorja prek
videorekorderja, lahko signal
za zaščito pred kopiranjem,
ki se uporablja pri nekaterih
programih DVD VIDEO, zmanjša
kakovost slike.
•• (Ne velja za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji.)
Ko predvajate VIDEO CD, posnet
v drugačnem barvnem sistemu,
kot je tisti, ki ste ga nastavili za
sistem, je lahko slika popačena
(strani 30, 43).
•• (Ne velja za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji.) Barvni
sistem nastavite v skladu
s televizorjem (strani 30, 43).
Razmerja stranic TV-zaslona
ni mogoče spremeniti.
•• Razmerje stranic v mediju
DVD VIDEO in videodatotekah
je nespremenljivo.
•• Odvisno od televizorja morda
ni mogoče spremeniti razmerja
stranic.
73SL
Sprejemnik*
Sliši se glasno šumenje/brnenje
ali sistem ne sprejema signalov
radijskih postaj. (Na zaslonu utripa
»TUNED« ali »STEREO«.)
•• Preverite, ali je antena ustrezno
priključena.
•• Spremenite lokacijo in
usmerjenost antene, da
zagotovite dober sprejem.
•• Če se je priložena antena AM snela
s plastičnega stojala, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
•• Izklopite električno opremo
v bližini sistema.
* Ni sprejema radijskega signala, odvisno
od pogojev za sprejemanje radijskih
valov ali stanovanjskega okolja.
Naprava BLUETOOTH
Postopka seznanjanja ni mogoče
opraviti.
•• Napravo BLUETOOTH postavite
bližje sistemu.
•• Če so v bližini sistema še druge
naprave BLUETOOTH, seznanjanje
morda ne bo mogoče. V tem
primeru izklopite druge naprave
BLUETOOTH.
•• Prepričajte se, da vnesete pravilno
geslo, ko izbirate ime sistema
(ta sistem) v napravi BLUETOOTH.
Naprava BLUETOOTH ne more
zaznati sistema ali pa se na
zaslonu prikaže »BT OFF«.
•• Signal BLUETOOTH nastavite na
»BT ON« (stran 56).
74SL
Vzpostavitev povezave ni mogoča.
•• Naprava BLUETOOTH, ki ste jo
želeli povezati, ne podpira profila
A2DP in je ni mogoče povezati
s sistemom.
•• Omogočite funkcijo BLUETOOTH
naprave BLUETOOTH.
•• Vzpostavite povezavo z napravo
BLUETOOTH.
•• Podatki o seznanjanju oz.
registraciji so bili izbrisani. Znova
opravite postopek seznanjanja.
•• Izbrišite podatke o registraciji
naprave BLUETOOTH in
(stran 53) znova izvedite
seznanjanje (stran 52).
Zvok preskakuje, niha ali pa je
prekinjena povezava.
•• Sistem in naprava BLUETOOTH sta
preveč oddaljena.
•• Če so med sistemom in napravo
BLUETOOTH fizične ovire, jih
odstranite ali zaobidite.
•• Če je v bližini oprema, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje,
kot na primer brezžični LAN,
druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
Zvoka naprave BLUETOOTH ni
mogoče slišati prek tega sistema.
•• Najprej povečajte glasnost
naprave BLUETOOTH, nato
pa glasnost prilagodite
z gumboma +/–.
Sliši se brnenje, šum ali
popačen zvok.
•• Če so med sistemom in napravo
BLUETOOTH fizične ovire, jih
odstranite ali zaobidite.
•• Če je v bližini oprema, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje,
kot na primer brezžični LAN,
druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
•• Zmanjšajte glasnost povezane
naprave BLUETOOTH.
Party Chain
Funkcije Party Chain ni mogoče
aktivirati.
•• Preverite povezave (stran 60).
•• Prepričajte se, da so zvočni kabli
ustrezno priključeni.
Funkcija Party Chain ne deluje
pravilno.
•• Izklopite sistem. Nato znova
vklopite sistem in vključite funkcijo
Party Chain.
Če sistem še vedno ne deluje
pravilno, ga ponastavite na privzete
tovarniške nastavitve.
Za izvedbo tega postopka
uporabljajte gumbe na
globokotoncu.
1 Odklopite napajalni kabel in ga
nato znova priklopite.
2 Pritisnite , da vklopite sistem.
3 Pritisnite in približno 3 sekund
držite gumba ENTER in
TUNING+/ .
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»RESET«.
Vse uporabniške nastavitve, kot so
prednastavljene radijske postaje,
časovnik in ura, se ponastavijo na
privzeto tovarniško nastavitev.
Ponastavitev nastavitvenega
menija na privzete vrednosti
Nastavitve v nastavitvenem meniju
lahko ponastavite na privzete
vrednosti (razen nastavitev
[PARENTAL CONTROL]).
1 Pritisnite SETUP.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [SYSTEM SETUP],
in nato pritisnite .
Dodatne informacije
Na zaslonu utripa »PARTY CHAIN«.
•• Funkcije Audio In ni mogoče
izbrati, če vzpostavite
povezavo  (stran 60) med
uporabljanjem funkcije Party
Chain. Izberite funkcijo, ki ni
funkcija Audio In (stran 62).
•• Na globokotoncu pritisnite
PARTY CHAIN.
•• Poskusite izklopiti in nato znova
vklopiti sistem.
Ponastavitev sistema
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [RESET], in nato
pritisnite .
4 Večkrat pritisnite
/ , da izberete
[YES], in nato pritisnite .
Postopek traja nekaj sekund.
Ko ponastavljate sistem,
ne pritisnite gumba .
75SL
Funkcija samodiagnoze
Na TV-zaslonu ali zaslonu
naprave se prikažejo
črke/številke.
Ko je funkcija samodiagnoze
vklopljena, da prepreči okvaro
sistema, se prikaže servisna številka.
Petmestno servisno številko
(npr. C 13 50) sestavljajo črka in štiri
številke. Vzroke za težave in njihovo
odpravljanje si oglejte v spodnji
tabeli.
Prvi trije
znaki
servisne
številke
Vzrok in navodila za
odpravljanje
C 13
Plošča je umazana.
•• Ploščo očistite z mehko
krpo (stran 78).
C 31
Plošča ni pravilno
vstavljena.
•• Izklopite sistem in ga
nato znova vklopite.
Nato pravilno vstavite
ploščo.
E XX
(XX je
številka)
Sistem je izvedel
samodiagnozo, da bi
preprečil okvaro.
•• Obrnite se na
najbližjega prodajalca
družbe Sony ali lokalni
pooblaščeni servisni
center Sony in jim
sporočite petmestno
servisno številko.
Primer: E 61 10
Sporočila
Med delovanjem se lahko na
zaslonu prikaže ali začne utripati
eno od naslednjih sporočil.
CANNOT PLAY
•• Vstavljena je bila plošča, ki je ni
mogoče predvajati.
•• Vstavljen je DVD VIDEO
s področno kodo, ki ni podprta.
CODE 01/SIGNAL ERR
Zvočni signal televizorja, ki je
posredovan vtičnici OPT IN, ni
podprt. Glejte »Sistem ne oddaja
zvoka televizorja« (stran 28).
DATA ERROR
•• Datoteka je ustvarjena
v nepodprtem formatu.
•• Pripone datoteke se ne ujemajo
z datotečnim formatom.
DEVICE ERROR
Priključene naprave USB ni bilo
mogoče prepoznati ali pa je
priključena neznana naprava.
DEVICE FULL
Pomnilnik naprave USB je poln.
ERASE ERROR
Brisanje zvočnih datotek ali map
v napravi USB ni uspelo.
FATAL ERROR
Naprava USB je bila med prenosom
ali brisanjem odstranjena in je
morda poškodovana.
FOLDER FULL
V napravo USB ne morete prenašati,
ker je bilo doseženo maksimalno
število map.
76SL
GUEST
Sistem je postal Party Guest, ker je
Party Host aktiviral funkcijo Party
Chain.
HOST
Sistem je aktiviral funkcijo Party
Chain in postal Party Host.
NO DEVICE
Naprava USB ni priključena.
NO DISC
V pladnju predvajalnika ni nobene
plošče.
NO MEMORY
Za izbrani pomnilnik za predvajanje
ali prenos ni v napravi USB vstavljen
noben pomnilniški medij (bralnik
pomnilniških kartic itd.).
NO MUSIC
V viru predvajanja ni datotek
MP3/WMA/AAC.
NO PHOTO
V viru predvajanja ni nobene
datoteke JPEG.
NO VIDEO
V viru predvajanja ni nobene
datoteke MPEG4/Xvid.
NOT IN USE
Poskušali ste izvesti poseben
postopek pod pogoji, pri katerih
je takšen postopek prepovedan.
PROTECTED
Naprava USB je zaščitena pred
pisanjem.
PUSH STOP
Poskušali ste izvesti postopek,
ki ga lahko izvedete le, kadar je
predvajanje zaustavljeno.
READING
Sistem bere informacije s plošče ali
iz naprave USB. Nekateri postopki
niso na voljo.
REC ERROR
Prenos se ni začel, se je sredi
postopka ustavil ali pa ga iz
katerega drugega vzroka ni bilo
mogoče izvesti.
STEP FULL
Poskušali ste programirati več kot
25 korakov.
TIME NG
Čas vklopa in izklopa časovnika za
predvajanje ali snemanje sta enaka.
TRACK FULL
V napravo USB ne morete prenašati,
ker je bilo doseženo maksimalno
število datotek.
Dodatne informacije
NO STEP
Vsi programirani koraki so bili
izbrisani.
OVER CURRENT
Zaznan je bil nadtok prek
vrat (USB).
NOT SUPPORTED
Povezana je nepodprta naprava
USB ali pa je naprava povezana prek
zvezdišča USB.
77SL
Previdnostni ukrepi
Ustrezno prenašanje
globokotonca
Da bi preprečili poškodbe
mehanizma za plošče, pred
prenašanjem globokotonca
izvedite naslednji postopek.
Za izvedbo tega postopka
uporabljajte gumbe na
globokotoncu.
1 Pritisnite , da vklopite sistem.
2 PritisniteFUNCTION, obrnite
gumb MULTI CONTROL, da
izberete »DVD/CD«, in nato
pritisnite ENTER.
3 Odstranite ploščo.
Pritisnite , da odprete ali zaprete
pladenj za plošče.
Počakajte, dokler se na zaslonu ne
prikaže »NO DISC«.
4 Odklopite napajalni kabel.
Opombe o ploščah
•• Pred predvajanjem očistite ploščo
s čistilno krpo v smeri od sredine
navzven.
•• Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil,
kot so bencin, razredčila ali komercialna
čistila, ali antistatičnih razpršilnikov,
ki so namenjeni za čiščenje vinilnih
gramofonskih plošč.
•• Plošč ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom,
kot so toplozračne cevi, in jih ne
puščajte v notranjosti avtomobilov,
izpostavljenih neposredni sončni
svetlobi.
78SL
Varnost
•• Če sistema ne nameravate uporabljati
dlje časa, odklopite napajalni kabel iz
električne vtičnice. Sistem odklopite
tako, da kabel držite za vtikač. Ne vlecite
kabla.
•• Če v ohišje sistema pade predmet ali
če vanj uide tekočina, izključite sistem.
Pred vnovično uporabo mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
•• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Ravnanje z enoto
Sistem ni nepremočljiv ali vodotesen.
Pazite, da enote ne poškropite ali očistite
z vodo.
Postavitev
•• Sistema ne postavljajte na neravno
površino ali na slabo prezračeno mesto
in ga ne izpostavljajte izredno visokim
ali nizkim temperaturam, prahu,
umazaniji, vlagi, tresljajem, neposredni
sončni svetlobi ali drugim virom
svetlobe.
•• Pri postavljanju sistema na obdelano
površino (na primer z voskom, oljem,
polirnim sredstvom) bodite previdni,
da ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
•• Če sistem prenesete s hladnega na
toplo mesto ali če ga postavite v zelo
vlažen prostor, se lahko na leči
CD-predvajalnika v globokotoncu
nabere kondenzirana vlaga, ki lahko
povzroči nepravilno delovanje sistema.
V tem primeru odstranite ploščo in
pustite sistem vklopljen približno eno
uro, da vlaga izhlapi.
Pri segrevanju
•• Običajno je, da se globokotonec med
delovanjem segreva, kar ni razlog
za skrb.
•• Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi
sistema pri visoki glasnosti se ne
dotikajte ohišja, ker je lahko vroče.
•• Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Zvočniški sistem
Ta zvočniški sistem nima magnetne
zaščite, zato je lahko televizijska slika
bližnjih naprav popačena. V tem primeru
izklopite televizor, počakajte 15–30 minut,
nato pa ga znova vklopite. Če se slika ne
izboljša, premaknite zvočnika stran od
televizorja.
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: dolgotrajen neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonski prikaz
slike na TV-zaslonu prek tega sistema
lahko povzroči trajno okvaro zaslona.
To še posebej velja za projekcijske
televizorje.
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot so razredčila, bencin
ali alkohol.
Komunikacija BLUETOOTH
•• Naprave BLUETOOTH uporabljajte
z brezžično povezavo LAN
(IEEE 802.11b/g) uporabljajo isti
frekvenčni pas (2.4 GHz). Če napravo
BLUETOOTH uporabljate v bližini
naprave, ki se lahko poveže z brezžično
povezavo LAN, lahko pride do
elektromagnetnih motenj. Posledično
je lahko hitrost prenosa podatkov nižja,
slišite lahko šume ali pa povezave ni
mogoče vzpostaviti. Če se to zgodi,
poskusite naslednje:
—— Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov
stran od opreme z brezžično
povezavo LAN.
—— Ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
v območju 10 metrov izklopite vso
opremo z brezžično povezavo LAN.
—— Ta sistem in napravo BLUETOOTH
postavite kar najbolj skupaj.
•• Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem,
lahko vplivajo na delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker motnje zaradi
radijskih valov lahko povzročijo okvaro,
sistem in napravo BLUETOOTH vedno
izklopite na teh mestih:
—— v bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod, kjer
so prisotni vnetljivi plini,
—— blizu avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
•• Ta sistem podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijami
BLUETOOTH, z namenom
zagotavljanja varnostne povezave
v času komuniciranja s tehnologijo
BLUETOOTH. Ta varnost pa je lahko
nezadostna, odvisno od vsebin
nastavitev in drugih dejavnikov,
zato bodite previdni vedno, kadar
komunicirate prek tehnologije
BLUETOOTH.
•• Podjetje Sony ne odgovarja za
kakršno koli nastalo škodo ali izgubo,
ki je posledica uhajanja informacij
v času komunikacije prek tehnologije
BLUETOOTH.
•• Komunikacija BLUETOOTH z vsemi
napravami BLUETOOTH, ki imajo
enak profil kot ta sistem, ni nujno
zagotovljena.
Dodatne informacije
na medsebojni razdalji do 10 metrov
(brez vmesnih ovir). Obseg za učinkovito
komunikacijo med napravami je lahko
manjši pod temi pogoji:
—— ko je med napravama s povezavo
BLUETOOTH oseba, kovinski
predmet, zid ali druga ovira;
—— na mestih, kjer je nameščen
brezžični LAN;
—— okrog mikrovalovnih pečic, ki so
v uporabi;
—— na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi.
•• Naprave BLUETOOTH in oprema
79SL
•• Naprave BLUETOOTH, ki so povezane
s tem sistemom, morajo biti v skladu
s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo je
predpisalo podjetje Bluetooth SIG,
Inc. Da naprave ustrezajo specifikaciji,
morajo biti potrjene. Četudi je naprava
v skladu s specifikacijo BLUETOOTH,
lahko v posameznih primerih
značilnosti ali specifikacije naprave
BLUETOOTH ne dopustijo povezovanja
ali imajo posledično drugačne načine
upravljanja, drugačen zaslon in delujejo
na drugačen način.
•• Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je
povezana s tem sistemom, od okolja,
v katerem poteka komunikacija, ter od
ostalih pogojev, se lahko pojavijo šumi
in zvok je lahko odrezan.
Tehnični podatki
Aktivni globokotonec
(SA-WGT5D)
Ojačevalnik
Naslednje vrednosti so izmerjene pri
120–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Izhodna moč (nazivna):
Levi/desni kanal: 400 W + 400 W
(pri 4 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)
Izhodna moč RMS (referenčna):
Levi/desni kanal: 600 W + 600 W
(na kanal pri 4 ohmih, 1 kHz)
Globokotonec: 1200 W
(pri 8 ohmih, 100 Hz)
Zvočniki
Zvočniški sistem:
Globokotonec, Sound Pressure
Horn
Zvočniška enota:
350 mm, stožčasti
Nazivna impedanca:
8 ohmov
Vhodi
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:
napetost 2 V, upor 47 kiloohmov
OPT IN:
Podprte oblike zvočnega signala:
dvokanalni linearni PCM
MIC 1, MIC 2:
občutljivost 1 mV, impedanca
10 kiloohmov
Izhodni priključki
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napetost 2 V, impedanca
1 kiloohm
VIDEO OUT:
Največji izhodni signal 1 Vp-p,
neuravnovešen, negativna
sinhronizacija, impedanca
nalaganja 75 ohmov
80SL
Predvajalnik plošč
Sprejemnik
Sistem:
Sistem za predvajanje CD-jev ter
digitalnih zvočnih in video vsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Moč laserja*: manj kot 44,6 μW
Radio FM stereo, superheterodinski
radio FM/AM
Antena:
Glavna antena FM
Okvirna antena AM
* Ta izhodna moč je izmerjena pri
razdalji 200 mm od površine leče
objektiva na optičnem bralniku
z zaslonko 7 mm.
Frekvenčni odziv:
20 Hz–20 kHz
Format barvnega video sistema:
Model za Latinsko Ameriko:
NTSC
Drugi modeli:
NTSC in PAL
USB
Podprta naprava USB:
Razred za količinsko shranjevanje
Največji tok:
1 A
Vrata USB:
(USB) 1, (USB) 2
Tip A
Radio FM
Frekvenčni pas:
87,5–108,0 MHz (v intervalih
po 50 kHz)
Radio AM
Dodatne informacije
Frekvenčni pas:
Modeli za Evropo in Rusijo:
531–1602 kHz (v intervalih
po 9 kHz)
Modeli za Latinsko Ameriko in
Avstralijo:
531–1710 kHz (v intervalih
po 9 kHz)
530–1710 kHz (v intervalih
po 10 kHz)
Drugi modeli:
531–1602 kHz (v intervalih
po 9 kHz)
530–1610 kHz (v intervalih
po 10 kHz)
81SL
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem:
BLUETOOTH Standardna
različica 3.0
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred
moči 2
Največji obseg za komunikacijo:
Brez fizičnih ovir doseg približno
10 m1)
Frekvenčni pas:
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum (širjenje s frekvenčnim
preskakovanjem))
Združljivi profili BLUETOOTH2):
A2DP (profil naprednega
distribuiranja zvoka)
AVRCP (Avdio-video profil
z daljinskim upravljanjem)
SPP (profil serijskih vrat)
Podprti kodeki:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)Na dejanski obseg vplivajo dejavniki,
kot so fizične ovire med napravama,
magnetna polja okrog mikrovalovne
pečice, statična elektrika, občutljivost
sprejema, delovanje antene, operacijski
sistem, aplikacija programske opreme
itd.
2)Standardni profili BLUETOOTH
označujejo namen komuniciranja
BLUETOOTH med napravami.
82SL
Podprte oblike zvočnega
zapisa
Podprta bitna hitrost:
MPEG1 Layer-3:
32–320 kb/s (VBR)
WMA (samo naprave USB):
48–192 kb/s (VBR, CBR)
AAC (samo naprave USB):
48–320 kb/s (VBR, CBR)
Frekvence vzorčenja:
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA (samo naprave USB):
44,1 kHz
AAC (samo naprave USB):
44,1 kHz
Podprte oblike video zapisa
Xvid:
Video kodek: Video Xvid
Bitna hitrost: 4,854 Mb/s (NAJV.)
Ločljivost/hitrost sličic:
720 × 480, 30 sličic/sekundo
720 × 576, 25 sličic/sekundo
(razen pri modelih za Latinsko
Ameriko)
Zvočni kodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: format
datoteke MP4
Video kodek: osnovni profil
MPEG4 (AVC ni združljiv.)
Bitna hitrost: 4 Mb/s
Ločljivost/hitrost sličic:
720 × 480, 30 sličic/sekundo
720 × 576, 25 sličic/sekundo
(razen pri modelih za Latinsko
Ameriko)
Zvočni kodek: AAC-LC (HE-AAC
ni združljiv.)
DRM: ni združljiv
Zvočniški sistem
(SS-GT5DB)
Zvočniški sistem:
2-smerni, bass reflex
Zvočniška enota (leva):
Visokotonski zvočnik:
50 mm × 1, stožčasti
Srednjetonski zvočnik:
90 mm × 2, stožčasti
Zvočniška enota (desna):
Visokotonski zvočnik:
50 mm × 1, stožčasti
Srednjetonski zvočnik:
90 mm × 2, stožčasti
Nazivna impedanca:
4 ohmi
Splošno
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Dodatne informacije
Napajanje:
120–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Poraba energije:
350 W
Poraba energije (v načinu varčevanja
z energijo):
0,5 W (ko je možnost »BT STBY«
nastavljena na »OFF«)
2,5 W (ko je možnost »BT STBY«
nastavljena na »ON«)
Mere (D/Š/G) (pribl.):
Aktivni globokotonec:
450 mm × 728 mm × 503 mm
Zvočniška enota (leva):
500 mm × 115 mm × 142 mm
Zvočniška enota (desna):
507 mm × 115 mm × 142 mm
Zvočniške enote (slog zvočne
palice)
1000 mm × 115 mm × 142 mm
Teža (pribl.):
Aktivni globokotonec:
32 kg
Zvočniška enota (leva):
3,2 kg
Zvočniška enota (desna):
3,2 kg
Količina:
Aktivni globokotonec:
1 kos
Zvočniška enota:
2 kosa
83SL
Seznam jezikovnih kod
Jezikovne kode so v skladu s standardom ISO 639:1988 (E/F).
84SL
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
1066
Bengali; Bangla 1253
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
Ukrainian
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Ni določeno
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Seznam območnih kod za starševski nadzor
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
2044
Argentina
2174
Francija
2362
Mehika
2149
Španija
2047
Avstralija
2248
Indija
2109
Nemčija
2499
Švedska
2046
Avstrija
2238
Indonezija
2376
Nizozemska
2086
Švica
2057
Belgija
2254
Italija
2379
Norveška
2528
Tajska
2184
Združeno kraljestvo
2070
Brazilija
2276
Japonska
2390
Nova Zelandija
2090
Čile
2079
Kanada
2427
Pakistan
2115
Danska
2092
Kitajska
2436
Portugalska
2424
Filipini
2304
Koreja
2489
Rusija
2165
Finska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
85SL
©2015 Sony Corporation
4-570-734-12(1) (SL)
Download PDF

advertising