Hi-Fi sistem mini
komponent
Navodila za uporabo
MHC-EC78/EC68
© 2008 Sony korporacija
OPOZORILO
Ne izpostavljajte sistema dežju in
vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara.
Zaradi nevarnosti požara, ne prekrivajte
zračnikov naprave s časopisom, prtom, zavesami,
ipd. Ne postavljajte prižganih sveč na napravo.
Zaradi nevarnosti požara in električnega udara,
ne postavljajte vaz, napolnjenih z vodo, na
napravo.
Priključite enoto v lahko dostopno omrežno
vtičnico. Če se pojavijo kakršnekoli težave z
enoto, nemudoma izvlecite vtič iz omrežne
vtičnice.
Ne postavljajte sistema v knjižno omaro ali
vgrajeno omaro z neustreznim zračenjem.
Ta sistem je razvrščen
med proizvode CLASS 1
LASER. Oznaka CLASS
1 LASER PRODUCT je
se nahaja na zunanji zadnji
strani sistema.
2
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem mestu za
električno in elektronsko opremo. S tem ko
izdelek pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic
za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Odpadne baterije (velja za evropsko
unijo in druge evropske države s
sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo enako
kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in
naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja
tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti
ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Opomba za države, v katerih veljajo EU
direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in
varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za
servis in v garantnem listu.
DualDiscs (dvojni diski)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje
gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani,
z digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov
ne ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti
ne bo mogoče predvajati zvočne strani diska
DualDisc.
Glasbeni diski, kodirani z avtorsko
zaščito pred presnemavanjem
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov,
ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc).
Nekatere založbe plošč so nedavno začele
izdajati glasbene diske, kodirane z avtorsko
zaščito pred presnemavanjem. Bodite pozorni
na to, da nekateri od teh diskov ne ustrezajo
standardu CD in jih na tej enoti ne bo mogoče
predvajati.
Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer-3
in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and
Thomson.
3
Varna priključitev sistema
Med nošenjem sistema
1 Odstanite vse diske, da ne bi poškodovali CD mehanizma.
2 Držite tipko NX 4 na enoti in pritiskajte na tipko 1/u 1
na enoti, dokler se ne prikaže napis »STANDBY«.
3 Ko se prikaže napis »LOCK«, izvlecite napajalni kabel.
FM žična antena
(raztegnite jo v vodoravni smeri)
AM zančna antena
Izbirnik napetosti
Pri modelih s stikalom za napetost
nastavite VOLTAGE SELECTOR
na lokalno napetost omrežja.
Desni zvočnik
(visoka frekvenca)
Desni zvočnik
(nizka frekvenca)
Napajanje
Priključite omrežni kabel v
stensko vtičnico. Če vtič ne
ustreza vtičnici, odstranite
priloženi adapter (velja za
modele z adapterjem.)
Stenska vtičnica
4
Antene
Poiščite mesto in položaj, ki omogočata
dober sprejem, nato postavite anteno.
Antene naj bodo oddaljene od kablov
za zvočnike in od omrežnega kabla, da
ne bi sprejemale šuma.
Podložke za zvočnike
Pritrdite priložene podložke na spodnji del
zvočnikov, da ne bi drseli.
Samo MHC-EC68
Sprednja zvočnika:
4 podložke za vsak zvočnik
Zvočniki
Vstavite samo goli del
kabla.
Brez črte (moder/3)
Levi zvočnik (visoka frekvenca)
Brez črte (siv/#)
Brez črte (rdeč/3)
Brez črte
črn/#)
Levi zvočnik (nizka frekvenca)
5
Osnovne funkcije
Pred uporabo sistema
Uporaba daljinskega upravljalnika
Odprite in odstranite pokrov prostora za baterije
w; in vstavite dve bateriji R6 (velikost AA)
(priloženi). Najprej vstavite stran E, pri čemer
pazite na polariteto, kot kaže slika.
Opombe
• Pri običajni uporabi bateriji delujeta približno
šest mesecev.
• Ne mešajte starih baterij z novimi ali različnih
vrst baterij.
• Če upravljalnika dalj časa ne uporabljate,
odstranite bateriji. Tako preprečite morebitno
škodo zaradi izlitja baterij.
• Ne izpostavljajte naprav z baterijami
prekomerni toploti (sončna svetloba), ognju ali
podobnem.
Nastavitev ure
1
Vklopite sistem.
Pritisnite na tipko 1/u (vklop) 1.
2
Izberite način nastavitve ure.
Pritisnite na tipko CLOCK/TIMER qj na
daljinskem upravljalniku. Če se na prikazovalniku prikaže trenutni način, večkrat
pritisnite na tipko ./> 5 na daljinskem upravljalniku in izberite »CLOCK«,
nato pa pritisnite na tipko ENTER ql na
daljinskem upravljalniku.
3
V teh navodilih so v glavnem opisane
funkcije, katere lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom, lahko pa iste funkcije upravljate
tudi s tipkami na enoti, ki imajo enako ali
podobno ime.
6
Nastavite uro.
Večkrat pritisnite na tipko ./> 5
na daljinskem upravljalniku in nastavite
uro, nato pritisnite na tipko ENTER ql na
daljinskem upravljalniku. Z enakim postopkom nastavite minute.
Če izklopite omrežni kabel ali če pride do
izpada elektrike, se nastavite ure izbriše.
Izbiranje izvora glasbe
Predvajanje diskov CD/MP3
Uporabite naslednje tipke (ali večkrat pritisnite
na FUNCTION 6).
1
Če želite izbrati
pritisnite
CD,
na CD 6 na daljinskem
upravljalniku.
sprejemnik,
na TUNER/BAND 6.
kaseto,
na TAPE 6.
komponento*
(priključeno z avdio
kablom),
na FUNCTION 6,
dokler se ne prikaže
»AUDIO IN«.
1)
2)
Izberite funkcijo CD.
Pritisnite na tipko CD na daljinskem upravljalniku (ali večkrat pritisnite na FUNCTION) 6.
2
Vstavite disk.
Pritisnite na tipko Z (odpri/zapri) 9 na
enoti in položite disk s potiskano stranjo
obrnjeno navzgor na nosilec. Če želite
vstaviti več diskov, s prstom premaknite
nosilec za diske, kot kaže slika.
Če želite zapreti nosilec, pritisnite na tipko
Z 9 na enoti.
Ne zapirajte nosilca na silo, s prstom, ker bi
utegnili poškodovati enoto.
Razen angleških modelov.
Če ima komponenta AVLS (Automatic
Volume Limiter System - sistem samodejne
omejitve glasnosti) ali funkcijo BASS BOOST,
izključite to funkcijo, da ne bi prišlo do
popačenega zvoka v zvočnikih.
Nastavitev zvoka
Nastavitev glasnosti
Pritisnite na tipko VOLUME +/– na daljinskem
upravljalniku (ali zavrtite gumb VOLUME na
enoti) qh.
3
Če so diski trenutno ustavljeni, pritisnite na
tipko DISK SKIP qd. Če želite zamenjati
disk med uporabo drugih funkcij, pritisnite
na tipko DISC 1 - 3 0 na enoti.
Dodajanje zvočnih učinkov
Če želite izbrati
pritisnite
ustvariti bolj dinamičen tipko DSGX qf na
zvok (Dynamic Sound enoti.
Generator X-tra),
nastaviti zvočni učinek, tipko EQ qf.
Izberite disk.
4
Začnite s predvajanjem.
Pritisnite na tipko N (predvajanje) (ali CD
N (predvajanje/začasna ustavitev) 4 na
enoti).
Če želite med predvajanjem zamenjati druge
diske, pritisnite na tipko EX-CHANGE qd
na enoti.
Se nadaljuje
7
Ostale operacije
Če želite
Pritisnite na tipko
začasno ustaviti
predvajanje
X (začasna ustavitev) 4.
Za nadaljevanje
predvajanja ponovno
pritisnite na tipko.
ustaviti predvajanje x (stop) 4.
izbrati mapo na
disku MP3
+/– 8.
izbrati posnetek ali ./> (nazaj/naprej)
datoteko
na daljinskem upravljalniku
(l/L na enoti) 5.
poiskati mesto
na posnetku ali v
datoteki
Med predvajanjem držite
tipko m/M (hitro
vrtenje nazaj/naprej) 5 in
spustite na želenem mestu.
izbrati način
»Repeat Play«
REPEAT qk na
daljinskem upravljalniku,
dokler se ne prikaže napis
»REP« ali »REP1«.
Sprememba načina predvajanja
Pri ustavljeni enoti večkrat pritisnite na tipko
PLAY MODE qg. Izberete lahko običajno
predvajanje (za predvajanje vseh diskov ni
prikaza, za en disk se prikaže »1DISC«, za
vse datoteke MP3 v mapi na disku pa
), predvajanje v naključnem zaporedju (za
naključno predvajanje vseh diskov se prikaže
»SHUF«, za naključno predvajanje enega diska
se prikaže »1 DISC SHUF«, za naključno
predvajanje map pa
SHUF«*) in predvajanje
programa (»PGM«).
* Če predvajate disk CD-DA, funkcija
naključnega predvajanja vseh diskov izvede isti
postopek kot funkcija 1 DISC (SHUF).
8
Opombe o ponavljajočem predvajanju
• Predvajanje vseh posnetkov ali datotek na
disku se do 5x ponovi.
• Funkcij »REP« in »SHUF« ne morete uporabiti
hkrati.
• »REP1« pomeni, da se bosta en posnetek ali
datoteka ponavljala, dokler ju ne ustavite.
Opombe o predvajanju diskov MP3
• Na disk z datotekami MP3 ne shranjujte
drugih vrst posnetkov ali datotek ali
nepotrebnih map.
• Mape, brez datotek MP3, se preskočijo.
• Datoteke MP3 se predvajajo v zaporedju, v
katerem so bile posnete na disk.
• Sistem lahko predvaja le datoteke MP3, ki
imajo končnico ».MP3«.
• Če so na disku datoteke, ki imajo končnico
».MP3«, vendar niso datoteke MP3, utegne
enota oddajati šum ali ne bo pravilno delovala.
• Največje število:
– map je 150 (vključno z osnovno mapo),
– datotek MP3 je 255,
– datotek MP3 in map, ki jih lahko vsebuje en
disk, je 300,
– nivojev map (drevesna struktura datotek) je 8.
• Združljivost s programom za kodiranje/
zapisovanje MP3-ja, snemalno napravo
in snemalnim medijem ni zagotovljeno.
Nezdružljivi diski MP3 utegnejo oddajati šum,
zvok utegne prekinjati ali morda sploh ne bodo
delovali.
Opombe o predvajanju diskov »Multi
session«
• Če se disk začne z delom CD-DA (ali MP3),
ga enota prepozna kot disk CD-DA (ali MP3)
in predvajanje se nadaljuje, dokler ne doseže
drugega dela.
• Disk z mešanimi formati CD enota prepozna
kot disk CD-DA (avdio).
Poslušanje radia
Predvajanje kasete
1
1
Izberite »TUNER FM« ali »TUNER
AM«.
Večkrat pritisnite na tipko TAPE na daljinskem upravljalniku (ali tipko FUNCTION
na enoti) 6.
Pritiskajte na TUNER/BAND 6.
2
Izberite način uglaševanja.
Pritiskajte na TUNING MODE qg, dokler
se ne prikaže napis »AUTO«.
3
2
Vstavite kaseto.
Pritisnite na tipko xZ (stop/izmet) 3
na enoti in vstavite kaseto v kasetofon.
Prepričajte se, da je trak napet, da se kaseta
ali kasetofon ne bi poškodovala.
Uglasite želeno postajo.
Pritisnite na +/- na daljinskem upravljalniku
(ali tipko TUNING + ali – na enoti) 5.
Iskanje se samodejno ustavi, ko enota uglasi
postajo.
Izberite funkcijo kasete.
3
Začnite s predvajanjem.
Pritisnite na tipko N (predvajanje) 3
na enoti.
Za
Storite naslednje
začasno ustaviti
predvajanje,
X (začasna ustavitev) 3
na enoti. Za nadaljevanje
predvajanja, ponovno
pritisnite na tipko.
ustaviti
predvajanje,
xZ (stop/izmet) 3 na
enoti.
Samodejna ustavitev iskanja
Pritisnite na tipko x (stop) 4.
Uglasitev postaje s šibkim signalom
Če se napis »TUNED« ne prikaže in se iskanje
ne ustavi, večkrat pritisnite na tipko TUNING
MODE qg, dokler se ne prikaže napis
»MANUAL«, nato večkrat pritisnite na +/- na
daljinskem upravljalniku (ali na tipko TUNING
+ ali - na enoti) 5 in uglasite želeno postajo.
Zmanjševanje statičnega šuma na šibki
FM stereo postaji
Večkrat pritisnite na tipko FM MODE qk,
dokler se ne prikaže napis »MONO«.
hitro vrtenje nazaj/ m/M 3 na enoti.
naprej*,
* Ne pozabite pritisniti na tipko xZ (stop/
izmet) 3 na enoti po tem, ko ste kaseto
prevrteli do konca.
Opomba
Ne izključujte sistema med predvajanjem ali
snemanjem.
9
Spreminjanje prikaza
Če želite
Storite naslednje
spremeniti
informacije na
prikazovalniku*,
Večkrat pritisnite na tipko
DISPLAY 7, ko je sistem
vklopljen.
spremeniti način
prikaza (glej
spodaj)*,
Pritisnite na tipko
DISPLAY 7, ko je sistem
izklopljen.
* Na primer, ogledate si lahko informacije o
disku CD/MP3, kot so:
– številko posnetka ali datoteke med običajnim
predvajanjem,
– ime posnetka ali datoteke med običajnim
predvajanjem,
– ime izvajalca med običajnim
predvajanjem,
med običajnim
– ime albuma ali mape
predvajanjem,
– skupni čas predvajanja pri ustavljeni enoti.
Sistem nudi naslednje načine prikaza:
Način prikaza
Ko je sistem izklopljen1)
Način varčevanja z Prikaz se izklopi in varčuje
energijo2)
z energijo. Časovnik in ura
še naprej delujeta.
Ura
1)
2)
Prikaže se ura.
V načinu varčevanja z energijo ure ne morete
nastaviti.
Prikaz ure se po osmih sekundah samodejno
preklopi na način varčevanja z energijo.
Opombe on informacijah na prikazovalniku
• Oznake, ki jih prikazovalnik ne more prikazati,
se prikažejo kot »_».
• Naslednji podatki se ne prikažejo:
– skupni čas predvajanja diska MP3,
– preostali čas predvajanja datoteke MP3.
• Naslednji podatki se ne prikažejo pravilno:
– pretekli predvajanja datoteke MP3,
kodirane z načinom VBR (variable bit rate
- spremenljiva hitrost prenosa podatkov),
– ime mape ali datoteke, ki ne omogoča
standardov ISO9660 Level 1 in 2 ali Joliet.
10
• Prikaže se naslednje:
– skupni čas predvajanja diska CD-DA, če je
način predvajanja »1 DISC«.
– preostali čas posnetka,
– podatki ID3 za datoteke MP3, če uporabljate
različice oznak ID3-ja 1 in 2,
– vse do 15 znakov informacij ID3 tag z
velikimi črkami (A do Z), številkami
(0 do 9) in simboli (‘$ % ( ) * , – . / = @ ! ?).
Uporaba dodatnih avdio
komponent
Priključitev dodatnih slušalk
Priključite slušalke v priključek PHONES (12)
na enoti.
Priključitev dodatne komponente
Priključite dodatne avdio komponente v
priključek AUDIO IN (11) na enoti z analognim
avdio kablom (ni priložen). Znižajte jakost zvoka
na sistemu, nato izberite funkcijo AUDIO IN.
Ostale funkcije
Ustvarjanje programa
CD posnetkov
(Program Play)
Uporabite tipke na daljinskem upravljalniku.
1
Pritisnite na CD 6 in izberite funkcijo
CD.
2
Pri ustavljeni enoti večkrat pritisnite na
PLAY MODE qg, dokler se ne prikaže
napis »PGM«.
3
Pritisnite na DISC SKIP qa in izberite
disk.
4
Večkrat pritisnite na ./> (ali
l/L na enoti) 5, dokler se ne
pojavi številka želenega posnetka.
Preklic predvajanja programa
Pri ustavljeni enoti pritiskajte na PLAY MODE
qg, dokler napis »PGM« ne izgine.
Če želite izbrisati zadnji posnetek ali
datoteko iz programa
Pri ustavljeni enoti pritisnite na CLEAR w; na
daljinskem upravljalniku.
Če si želite ogledati podatke o programu,
npr. skupno število posnetkov v programu
Pritiskajte na DISPLAY 7.
Če želite programirati posnetke MP3,
pritiskajte na tipko
+/– 8 in izberite
želeno mapo, nato izberite želeno datoteko.
Številka izbranega posnetka ali datoteke
Skupni čas predvajanja izbranega posnetka
5
Če želite programu dodati posnetek ali
datoteko, pritisnite tipko ENTER ql.
6
Če želite v program vključiti dodatne
posnetke ali datoteke (vse do 25),
ponovite korake 3 do 5.
7
Če želite predvajati program, pritisnite
na N (ali CD N na enoti) 4.
Program ostane shranjen, dokler ne odprte
nosilca za diske. Če ga želite ponovno
predvajati, izberite funkcijo CD in pritisnite
na N (ali CD N 4 na enoti).
11
Nastavitev radijskih
postaj
Snemanje na kaseto
Svoje najljubše radijske postaje lahko nastavite in
jih nato takoj uglasite z izbiro ustrezne številke.
Iz izvora zvoka, vključno s priključenimi avdio
komponentami, lahko posnamete le želene dele.
Za upravljanje snemanja na kaseto uporabite
tipke na enoti.
1
Uglasite želeno postajo (glej
»Poslušanje radia«).
2
Pritisnite na tipko TUNER MEMORY
ws.
Nastavitvena številka
3
Uporabljajte le kasete TYPE I (normal).
1
Vstavite kaseto za snemanje v kasetofon, s stranjo, na katero želite snemati,
obrnjeno navzgor.
2
Pripravite izvor snemanja.
Izberite želeni izvor za snemanje.
Vstavite disk, ki ga želite posneti in pritisnite
na DISC SKIP qd za izbiro diska.
Če snemate mapo iz diska MP3, pritiskajte
na PLAY MODE qg in izberite
, nato pa
pritiskajte na
+/– 8 in izberite želeno
mapo.
Če želite posneti le svoje najljubše posnetke
ali datoteke MP3 na CD-ju v želenem
zaporedju, opravite korake 2 do 5 v poglavju
»Ustvarjanje programa CD posnetkov«.
Pritiskajte na +/- (ali TUNING + ali - na
enoti) 5 in izberite želeno nastavitveno številko.
Če je izbrani številki že dodeljena druga
postaja, le-to nadomesti nova.
4
5
Pritisnite na ENTER ql.
Za shranitev drugih postaj ponovite
korake 1 do 4.
Nastavite lahko vse do 20 FM in 10 AM
postaj. Če izkljujčite omrežni kabel ali če
pride do izpada elektrike ostanejo nastavljene postaje shranjene približno pol dneva.
6
Za priklic nastavljene postaje pritiskajte na TUNING MODE qg, dokler se
ne prikaže napis »PRESET«, nato pa
pritiskajte na +/- (ali TUNING + ali - na
enoti) 5 in izberite želeno nastavitveno številko.
3
Začnite snemati.
Pritisnite na tipko z (snemanje) 3 in
začnite predvajati želeni izvor.
CD se začne po 10-ih sekundah samodejno
predvajati.
Če se med snemanjem z radia pojavi šum,
obrnite anteno tako, da se bo šum zmanjšal.
Med snemanjem na morete poslušati drugih
izvorov.
Ustavitev snemanja
Pritisnite na xZ 3.
Nasvet
Priporočamo vam, da najprej pritisnete na
X 3, nato pa na xZ 3, da se ob ustavitvi
snemanja ne bi posnel šum.
12
Uporaba časovnikov
Sistem nudi dve funkciji časovnika. Pri uporabi
obeh ima časovnik izklopa prednost.
Za upravljanje funkcij časovnika uporabite tipke
na daljinskem upravljalniku.
Sleep Timer (časovnik izklopa):
Ta funkcija vam omogoča, da zaspite ob glasbi.
Deluje tudi, če ura ni nastavljena.
Večkrat pritisnite na tipko SLEEP wd na
daljinskem upravljalniku. Če izberete »AUTO«,
se bo sistem samodejno izklopil, ko se disk ali
kaseta ustavi ali čez 100 minut.
Če se kaseta še vedno predvaja ali snema v času,
ki je nastavljen za časovnik, se bo sistem ustavil,
ko se bo ustavil kasetofon.
Če želite vklopiti ali preveriti časovnik
Pritisnite na CLOCK/TIMER SELECT qj
in pritiskajte na ./> 5, dokler se ne
prikaže napis »PLAY SEL«, nato pa pritisnite na
ENTER ql.
Preklic časovnika
Ponovite zgornji postopek , dokler se ne prikaže
napis »OFF«, nato pa pritisnite na ENTER ql.
Sprememba nastavitve
Začnite znova od koraka 1.
Nasvet
Nastavitev časovnika vklopa ostane shranjena,
vse dokler je ročno ne prekličete.
Časovnik »Play Timer«:
Ta funkcija vam omogoča, da se ob nastavljenem
času prebudite ob CD-ju ali radiu.
Prepričajte se, da je ura nastavljena.
1
Pripravite izvor zvoka.
Pritisnite na tipko VOLUME +/- (ali zavrtite
gumb VOLUME na enoti) qh in nastavite
glasnost.
Če želite začeti z določenim posnetkom na
CD-ju ali datoteko MP3, ustvarite program.
2
3
Pritisnite na CLOCK/TIMER SET qj
Pritiskajte na ./> 5 in izberite
»PLAY SET«, nato pritisnite na ENTER
ql.
Prikaže se napis »ON TIME« in oznaka za
uro začne utripati.
4
Nastavite uro za začetek snemanja.
S pritiskanjem na ./> 5 nastavite
uro, nato pritisnite na ENTER ql.
Oznaka za minute začne utripati. Z zgornjim postopkom nastavite minute.
5
Z istim postopkom kot v koraku 4
nastavite uro za ustavitev predvajanja.
6
Izberite izvor zvoka.
Pritiskajte na ./> 5, dokler se ne
prikaže želeni izvor zvoka, nato pritisnite na
ENTER ql. Na prikazovalniku se prikažejo
nastavitve časovnikov.
7
S tipko 1/u 5 izklopite sistem.
Če je sistem ob nastavljenem času vklopljen,
se časovnik vklopa ne bo vklopil.
13
Odpravljanje težav
1
Prepričajte se, da so omrežni kabel in
kabli za zvočnike pravilno priključeni.
2
Poiščite težavo v spodnjem seznamu
težav in ustrezno ukrepajte.
Če se problem kljub temu nadaljuje, se
posvetujte z najbljižjim pooblaščenim
Sonyjevim prodajalcem.
Če se na prikazovalniku prikaže napis
»PROTECT«
Nemudoma izvlecite napajalni kabel in ko
napis »PROTECT« izgine, preverite sledeče
postavke:
• Če ima sistem izbirnik napetosti ali je
nastavljen na ustrezno napetost?
• Sta morda + in – kablov za zvočnike v
kratkem stiku?
• Ali morda kaj ovira zračenje na vrhu in
hrbtni strani sistema?
Ko ste preverili zgornje postavke in ste težavo
odpravili, ponovno priključite napajalni kabel
in vklopite sistem. Če se težava nadaljuje, se
posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme
Sony.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Odstranite oviro med daljinskim
upravljalnikom in senzorjem 2 na enoti in
oddaljite enoto od fluorescentnih luči.
• Usmerite daljinski upravljalnik na senzor na
sistemu.
• Pomaknite daljinski upravljalnik bližje sistemu.
CD/MD3 predvajalnik
Zvok preskakuje / disk se ne predvaja.
• Obrišite disk in ga zamenjajte.
• Premaknite sistem na mesto, kjer ne bo
izpostavljen vibracijam.
• Poskusite oddaljiti zvočnike od sistema ali
jih postaviti na ločena stojala. Če poslušate
posnetek pri visoki jakosti, utegne tresenje
zvočnikov povzročiti prekinjanje zvoka.
Predvajanje se ne začne s prvim posnetkom
• Pritiskajte na PLAY MODE qg, dokler oba
napisa, „PGM“ in „SHUF“ ne izgineta z
zaslona.
Nosilec diskov se ne odpre in prikaže se
napis »LOCKED«.
• Posvetujte se z najbližjim prodajalcem opreme
Sony.
Radijski sprejemnik
Splošno
Sistem se ne vklopi.
• Je napajalni kabel priključen?
• Je izbirnik napetosti pravilno nastavljen?
Ni zvoka.
• Je morda prišlo do kratkega stika med + in
– kablov za zvočnike?
• Ali uporabljate priložene zvočnike?
• Ali morda kaj ovira zračenje na zadnji strani
sistema?
• Zvok prihaja iz enega kanala ali neusklajena
glasnost levega in desnega zvočnika.
• Zvočniki naj bodo postavljeni čim bolj
simetrično.
• Priključite priložene zvočnike.
• Pojavita se močan šum ali brnenje.
• Odmaknite sistem od izvora šuma.
• Priključite sistem v drugo omrežno vtičnico.
• Vstavite filter proti motnjam (na voljo v
trgovinah) v omrežni kabel.
14
Pojavita se močan šum ali brnenje / postaj ni
mogoče sprejemati (na prikazovalniku utripa
napis “TUNED” ali “ST”)
• Pravilno priključite anteno.
• Poiščite položaj in smer, ki bosta omogočala
dober sprejem, nato ponovno postavite anteni.
• Izključite bližnje električne naprave.
Kasetofon
Zvok prekinja ali zavija.
• Očistite vodilo in kolesce. Očistite in
razmagnetite glave. Glejte poglavje
»Opozorila«.
Izboljšanje radijskega sprejema
Izključite CD predvajalnik s funkcijo „CD power
management“.Tovarniško je ta funkcija vklopljena.
1
Pritisnite na CD na daljinskem upravljalniku (ali pritiskajte na tipko FUNCTION) 6 in izberite funkcijo CD.
2
3
S tipko 1/u 1 izklopite sistem.
Ko napis “STANDBY” preneha utripati,
pritisnite na DISPLAY 7 da se prikaže
ura, nato pa med držanjem tipke x 4
na enoti pritisnite na 1/u 1.
Prikaže se napis “CD POWER OFF”. Pri izklopljenem CD predvajalniku se čas dostopa
do diska poveča. Če želite enoto vklopiti,
ponovite postopek, dokler se ne prikaže
napis “CD POWER ON”.
Ponovna nastavitev sistema na
tovarniško nastavitev
Če sistem še vedno ne deluje pravilno, jo
resetirajte.
Uporabite tipke na enoti.
1
Izključite in ponovno priključite
omrežni kabel, nato vklopite sistem.
2
Pritisnite na tipke x 4, FUNCTION
6 in 1/u 1 naenkrat.
Vse nastavitve, npr. nastavitev radijskih
postaj in ure, se bodo izbrisale.
Sporočila
CANNOT LOCK: Po opravljenem postopku “Pri
nošenju sistema” sistema ni mogoče zakleniti.
COMPLETE: Nastavitev je uspešno opravljena.
FULL: V program ste poskušali vključiti več kot
15 posnetkov.
LOCKED: Nosilec diska se ne odpre. Posvetujte
se s pooblaščenim prodajalcem opreme Sony.
NO DISC: V predvajalniku ni diska / vstavili ste
disk, katerega ta sistem ne more predvajati.
NO STEP: Vsi programirani posnetki so se
izbrisali.
OVER: Medtem, ko ste pritiskali tipko M 5
med predvajanjem ali začasno ustavitvijo
predvajanja, ste dosegli konec diska.
PROTECT: Upoštevate lahko naslednje vzroke:
– Izbirnik napetosti ni pravilno nastavljen,
– Zvočniki so v kratkem stiku,
– Zračenje je ovirano.
– Oglejte si poglavje »Če se na prikazovalniku
prikaže napis »PROTECT«.
PUSH SELECT: Poskušali ste nastaviti uro ali
časovnik med delovanjem časovnika.
PUSH STOP: Med predvajanjem ste pritisnili
PLAY MODE qg.
READING: Sistem bere podatke o disku.
Nekaterih tipk ni mogoče uporabiti.
SET CLOCK: Poskušali ste izbrati časovnik,
medtem ko ura ni nastavljena.
SET TIMER: Poskušali ste izbrati časovnik,
medtem ko funkcija »Play Timer« ni
nastavljeni.
TIME NG: Začetni in končni čas za funkcijo
»Play Timer« sta nastavljena na isto uro.
15
Opozorila
Diski, ki jih sistem LAHKO predvaja
• Avdio CD
• CD-R/CD-RW (avdio podatki/datoteke MP3)
Diski, ki jih sistem NE MORE predvajati
• diski CD-ROM,
• diski CD-R/CD-RW, z izjemo tistih, ki so
posneti v formatu glasbenega CD-ja ali
formatu MP3 in ki ustrezajo standardu
ISO9660 Level 1/Level 2,
• diski CD-R/CD-RW, posneti v načinu
»Multisession«, ki niso bili zaključeni,
• diski CD-R/CD-RW slabše kakovosti
posnetkov, diski CD-R/CD-RW, na katerih so
praske ali umazanija in CD-R/CD-RW, posneti
z nezdružljivo snemalno napravo,
• diski CD-R/CD-RW, ki niso bili pravilno
zaključeni,
• diski, ki vsebujejo datoteke (z izjemo datotek
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)),
• diski nestandardnih oblik (npr. v obliki karte,
srca),
• diski, na katerih se nahaja papir ali nalepka,
• diski, na katerih se nahajajo ostanki lepila,
lepilnega traku ali nalepke.
Opombe o diskih
• Pred predvajanjem očistite CD s čistilno krpo
od sredine proti robu.
• Ne izpostavljajte diska neposredni sončni
svetlobi ali virom toplote.
16
Varnost
• Tudi če je sistem izklopljen, je pod omrežno
napetostjo. Popolnoma je izklopljen samo v
primeru, če izvlečete omrežni vtikač iz
vtičnice.
• Če sistema dalj časa ne boste uporabljali,
izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice. Pri tem
izvlecite vtikač – nikoli ne vlecite za kabel.
• Če pade v ohišje komponente sistema predmet
ali tekočina, izvlecite vtikač iz omrežne
• vtičnice. Preden ga znova vključite, naj ga
pregleda pooblaščeni serviser.
• Priključni kabel naj zamenjajo samo na
pooblaščenem servisu.
Postavitev
• Ne postavljajte ga na neravne površine ali na
mesto, ki je zelo vroče ali hladno, prašno ali
umazano, zelo vlažno, izpostavljen tresenju ali
neposredni sončni svetlobi.
• Kadar nameščate enoto ali zvočnike na
površino, ki je povoščena, lakirana ali polirana,
upoštevajte, da utegnejo povzročiti madeže.
• Če prinesete sistem iz mrzlega v topel
prostor, se utegne znotraj CD predvajalnika
na leči nabrati vlaga, kar povzroči nepravilno
delovanje sistema. V tem primeru odstranite
disk in pustite sistem vklopljen približno eno
uro, da vlaga izhlapi.
Segrevanje enote
• Enota se med delovanjem segreje, kar ne
pomeni okvare.
• Če enoto dlje časa poslušate pri visoki jakosti,
se bodo zgoranja, stranski in spodnja stran
ohišja segrele. V tem primeru se ne dotikajte
ohišja, da se ne bi opekli.
• Da ne bi prišlo do okvare enote, ne prekrivajte
njenih zračnikov.
Sistem zvočnikov
Zvočniki niso magnetno oklopljeni in zaradi
magnetizma utegne biti slika na televizorju
popačena. V tem primeru takoj izklopite
televizor in ga po 15 do 30 minut ponovno
vklopite.
Če s tem ne rešite težave, oddaljite zvočnike dlje
od televizorja.
Čiščenje ohišja
Očistite ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne
tipke z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim
čistilom. Ne uporabljajte grobih čistil ali topil,
kot sta bencin in alkohol.
Zaščita posnetih kaset
Če želite kaseto zaščititi pred naključnim
neželenim presnemavanjem, odlomite zaščitni
jeziček za stran A ali B.
Odlomite
zaščitni
jeziček
Če želite takšno kaseto ponovno uporabiti za
snemanje, prelepite odprtino z lepilnim trakom.
Uporaba kaset, daljših od 90 minut
Kaset, daljših od 90 minut ne priporočamo,
razen za dolga neprekinjena snemanja in
predvajanja.
Čiščenje tonskih glav
Tonske glave čistite na vsakih 10 ur uporabe.
Priporočamo vam, da pred vsakim pomembnim
snemanjem ali po predvajanju starega traku,
glave očistite. Uporabite čistilno kaseto suhega
ali mokrega tipa. Glede podrobnosti se ravnajte
po navodilih čistilne kasete.
Razmagnetenje tonskih glav
Glave in vse kovinske dele na poti, po kateri
teče trak, razmagnetite po vsakih 20 do 30 urah
uporabe s kaseto za razmagnetenje tonskih glav.
Glede podrobnosti se ravnajte po navodilih
kasete za razmagnetenje.
17
Tehnični podatki
Ojačevalnik
MHC-EC78
Izhodna moč (nazivna):
Nizek kanal
55 W + 55 W (na kanal pri 8 omih,
1 kHz, 1 % THD)
Visok kanal
55 W + 55 W (na kanal pri 8 omih,
8 kHz, 1 % THD)
RMS izhodna moč (referenčna):
Nizek kanal
75 W + 75 W (na kanal pri 8 omih,
1 kHz, 10 % THD)
Visok kanal
75 W + 75 W (na kanal pri 8 omih,
8 kHz, 10 % THD)
MHC-EC68
Izhodna moč (nazivna):
50 W + 50 W (pri 6 omih, 1 kHz, 1 % THD)
RMS izhodna moč (referenčna):
70 W + 70 W (pri 6 omih, 1 kHz, 10 % THD
Vhodi
AUDIO IN (stereo mini vtič): občutljivost 800
mV, impedanca 22 kiloomov
Izhodi
PHONES (stereo mini vtič):
sprejme slušalke z impedanco 8 omov in več
SPEAKER: impedanca:
MHC-EC78: 8 omov
MHC-EC68: 6 omov
CD predvajalnik
Sistem: sistem za CD-je in digitalni avdio sistem
Laser: polprevodniški laser (770 – 810 nm)
Trajanje emisije: neprekinjeno
Frekvenčni odziv: 20 Hz – 20 kHz
Razmerje signal šum: Več kot 90 dB
Dinamično območje: Več kot 88 dB
Kasetofon
Snemalni sistem: 4-stezni, 2-kanalni stereo
18
Sprejemnik
FM stereo, FM / AM superheterodinski
sprejemnik
Antena
FM žična antena
AM zančna antena
Sprejemnik FM
Območje nastavitve 87,5 – 108,0 MHz (v
korakih po 50 kHz)
Medfrekvenca: 10,7 MHz
Sprejemnik AM
Območje nastavitve 531 – 1,602 kHz (z
nastavljenim intervalom na 9 kHz)
Medfrekvenca: 450 kHz
Zvočniki
SS-EC78/SS-EC78S za MHC-EC78
Sistem zvočnikov: 3 stezni, 3 enoti , bas refleks
Zvočniške enote
Nizkotonec : 13 cm x 2, konusni
Visokotonski zvočnik: 4 cm
Nazivna impedanca: 8 omov
Mere (š / v / g): Pribl. 220 x 350 x 220 mm
Masa: Pribl. 3,5 kg vsak zvočnik
SS-EC68/SS-EC68S za MHC-EC68
Sistem zvočnikov: 2 stezni, 2 enoti , bas refleks
Zvočniške enote
Nizkotonec: 16 cm, konusni
Visokotonski zvočnik: 4 cm
Nazivna impedanca: 6 omov
Mere (š / v / g): Pribl. 220 x 306 x 215 mm
Masa: Pribl. 2,5 kg vsak zvočnik
Splošno
Napajalna napetost
230 V AC, 50 / 60 Hz
Moč
MHC-EC78:
160 W
0, 5 W (v načinu varčevanja z energijo)
MHC-EC68:
100 W
0, 5 W (v načinu varčevanja z energijo)
Mere (š/v/g) (brez zvočnikov)
pribl. 200 x 306 x 415 mm
Masa (brez zvočnikov)
MHC-EC78:
Prbl. 6,0 kg
MHC-EC68:
Prbl. 5,3 kg
Priložena oprema :
Daljinski upravljalnik (1) / bateriji R6 (velikost
AA) (2) / FM/AM antena (1) / Podložke za
zvočnike (8)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
19
20
Download PDF

advertising