Sony | MHC-EC719IP | Sony MHC-EC719iP Navodila za uporabo

4-467-786-11(1) (SI)
Domači zvočni sistem
Navodila za uporabo
Uvod
Plošča
Sprejemnik
iPod/iPhone
Naprava USB
Ostale funkcije
Dodatne informacije
MHC-EC919iP/EC719iP
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka
sta na zadnji strani enote. Obe številki
vnesite v spodnji prostor. Številki
imejte pri sebi, kadar koli stopite v stik
s prodajalcem izdelkov Sony v zvezi
s tem izdelkom.
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže
naprave s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganim svečam).
Pomembna varnostna opozorila
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave ne
izpostavljate vodnim kapljam ali curkom
in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
1)
2)
3)
4)
5)
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto priključite
v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote,
takoj izvlecite glavni napajalni priključek
iz električne vtičnice.
Baterij ali naprav, v katerih so baterije,
ne izpostavljajte prekomerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem
izdelkom poveča nevarnost poškodb oči.
Razen za uporabnike v ZDA
in Kanadi
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER.
Ta oznaka je nameščena na zadnji
zunanji strani naprave.
2SI
Obvestilo za uporabnike v ZDA
Št. modela
Serijska št.
Preberite ta navodila.
Navodila shranite.
Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Naprave ne uporabljajte
v bližini vode.
6) Čistite samo s suho krpo.
7) Poskrbite, da pretok zraka skozi
prezračevalne reže ne bo oviran.
Napravo namestite v skladu
z navodili proizvajalca.
8) Naprave ne nameščajte v bližino
toplotnih virov, npr. radiatorjev,
grelnikov, štedilnikov ali drugih
naprav (vključno z ojačevalniki),
ki oddajajo toploto.
9) Nikoli ne onesposobite varnostne
funkcije polariziranega ali
ozemljitvenega vtikača. Polariziran
vtikač ima dva vtiča – eden je širši
od drugega. Ozemljitveni vtikač ima
dva vtiča in tretji ozemljitveni vtič.
Široki vtič ali tretji vtič je namenjen
zagotavljanju varnosti. Če priloženi
vtikač ne ustreza vaši vtičnici, se
glede zamenjave zastarele vtičnice
posvetujte z električarjem.
10) Napajalni kabel zaščitite, da ga ne
pohodite ali ne preščipnete – zlasti
pazite na vtikače, dodatne vtičnice
in točke izstopa iz naprave.
11) Uporabljajte samo priključke
in dodatno opremo, ki jo določi
proizvajalec.
12) Uporabljajte samo
z vozičkom, stojalom,
trinožnim stojalom,
nosilcem ali mizo, ki jo
določi proizvajalec oz.
je priložena napravi. Pri premikanju
vozička z napravo bodite previdni,
da se voziček ne prevrne in ne pride
do poškodb.
13) Napravo odklopite med nevihto ali
v primeru, da je dlje časa ne boste
uporabljali.
14) Vsa popravila naj izvaja usposobljen
serviser. Popravilo je potrebno, če
se naprava na kakršen koli način
poškoduje – če pride do poškodb
napajalnega kabla ali vtikača,
razlitja tekočine po izdelku, tujkov
v izdelku, izpostavljenosti dežju ali
vlagi oziroma če izdelek ne deluje
pravilno ali je padel na tla.
Naslednja izjava Zvezne komisije
za komunikacije (FCC) velja samo
za različico tega modela, ki je
proizvedena za prodajo v ZDA.
Druge različice morda niso v skladu
s tehničnimi predpisi FCC.
OPOMBA:
Ta oprema je bila preizkušena in je
v skladu z mejnimi vrednostmi za
digitalno napravo razreda B, kot to
določa 15. del pravil komisije FCC.
Te mejne vrednosti določajo primerno
zaščito pred škodljivimi motnjami pri
namestitvah v stanovanjskih objektih.
Ta oprema proizvaja, uporablja in oddaja
radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno
nameščena in se ne uporablja v skladu
z navodili, lahko pride do škodljivih
motenj radijskega valovanja.
Kljub temu ni mogoče zagotoviti, da
na posamezni lokaciji ne bo prišlo do
motenj. Če ta oprema povzroča škodljive
motnje v radijskem ali televizijskem
sprejemu – to lahko ugotovite tako,
da opremo vklopite in izklopite –
priporočamo, da poskusite motnje
odpraviti z naslednjimi ukrepi:
Obrnite ali prestavite sprejemno
anteno.
Povečajte razdaljo med opremo
in sprejemnikom.
Priključite opremo v vtičnico, ki je
v drugem tokokrogu kot tista, v katero
je priključen sprejemnik.
Posvetujte se s prodajalcem ali
strokovnjakom za radiotelevizijsko
tehnologijo.
POZOR
Spremembe, ki niso izrecno
odobrene v tem priročniku, lahko
izničijo uporabnikova pooblastila
za uporabo te opreme.
Ta simbol opozarja
uporabnika na prisotnost
neizolirane »nevarne
napetosti« v ohišju
izdelka, ki je lahko tako
visoka, da predstavlja
nevarnost električnega
udara.
Ta simbol opozarja
uporabnika na pomembna
navodila za delovanje
in vzdrževanje
(servisiranje), ki jih
dobite v dokumentaciji,
priloženi napravi.
Opomba za uporabnike: Spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano
v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato‑ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali pa je bil proizveden v imenu tega
podjetja. Vprašanja glede skladnosti
izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite
na pooblaščenega predstavnika, družbo
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
Vprašanja glede servisa ali garancije
pošljite na naslove, ki so navedeni
v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
3SI
Za uporabnike v Evropi in Avstraliji
Odstranjevanje stare
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske
opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka
pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje
ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Če želite več informacij
o recikliranju tega izdelka, se obrnite na
lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Naprava, za katero veljajo zgornja
določila: daljinski upravljalnik.
Samo za
Evropo
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži
naprave pomeni, da baterij, priloženih
temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah
vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb)
je dodan, če baterija vsebuje več
kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij
pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje
ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov.
4SI
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljeni
serviser. Poskrbite za pravilno
ravnanje s takšno baterijo, tako da
izdelek ob koncu življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije
odložite na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju tega
izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca,
pri katerem ste kupili izdelek.
Opombe o ploščah DualDisc
DualDisc je dvostranska plošča, na kateri
so združene posnete DVD-vsebine
na eni strani in digitalne zvočne vsebine
na drugi. Ker stran z zvočnimi vsebinami
ni izdelana v skladu s standardom
Compact Disc (CD), ta izdelek teh
vsebin morda ne bo mogel predvajati.
Glasbene plošče, kodirane
s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic
Ta izdelek je namenjen predvajanju plošč,
ki so izdelane v skladu s standardom
Compact Disc (CD). V zadnjem času
nekatere založniške hiše izdane glasbene
diske kodirajo s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic. Nekatere od teh plošč
niso izdelane v skladu s standardom
Compact Disc (CD) in jih ta izdelek
ne more predvajati.
Kazalo vsebine
Opisi delov sistema in
upravljalnih funkcij..................... 6
Uvod
Varno povezovanje sistema....... 9
Vstavljanje baterij..................... 10
Nastavitev ure........................... 10
Plošča
Dodatne informacije
Naprave, združljive
s tem sistemom........................ 24
Odpravljanje težav.................... 24
Sporočila................................... 29
Previdnostni ukrepi.................. 29
Tehnični podatki........................31
Opombe glede licenc
in blagovnih znamk.................. 33
Predvajanje plošče CD/MP3...... 11
Sprejemnik
Poslušanje radia........................13
iPod/iPhone
Predvajanje vsebin v napravi
iPhone/iPod.............................. 14
Naprava USB
Pred uporabo naprave USB...... 16
Prenos glasbe s plošče..............17
Predvajanje datoteke............... 18
Ostale funkcije
Uporaba dodatnih zvočnih
komponent................................21
Prilagajanje zvoka.....................21
Spreminjanje zaslonskega
prikaza...................................... 22
Uporaba časovnikov................. 22
5SI
Opisi delov sistema in upravljalnih funkcij
V tem priročniku je opisano predvsem upravljanje sistema z daljinskim
upravljalnikom, vendar iste upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi
na enoti z istimi ali podobnimi imeni.
Enota
O funkciji ključavnice za otroke
Gumbe na enoti, razen gumba  (vklop/stanje pripravljenosti), lahko
zaklenete, da preprečite njihovo neželeno uporabo. Pritisnite in zadržite
gumb  (zaustavitev) na enoti, dokler se na zaslonu ne prikaže »LOCK ON« ali
»LOCK OFF«. Gumbi (razen gumba ) na enoti bodo zaklenjeni ali odklenjeni.
6SI
Daljinski upravljalnik

Enota: gumb ENTER
Daljinski upravljalnik: gumb
Pritisnite za vnos/potrditev nastavitev.

Gumb TUNING+/TUNING
Pritisnite za nastavitev želene postaje.
Gumb  (preskok nazaj)/
 (preskok naprej)
Za izbiranje skladbe ali datoteke.
Gumb  (previjanje nazaj)/
 (hitro previjanje naprej)
Za iskanje točke v skladbi ali datoteki.
Daljinski upravljalnik: gumb
PRESET+/PRESET
Pritisnite za izbiro prednastavljene
radijske postaje.

Gumb
+/
 (izbiranje mape)
(stran 11, 18)
Za izbiranje mape.

Gumb  (vklop/stanje
pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite ali izklopite
sistem.

Gumb OPTIONS (stran 19)
S tem gumbom odprite ali zaprite
meni z možnostmi.

Senzor daljinskega upravljalnika

Priključek Lightning
Za povezovanje naprav iPhone 5,
iPod touch (5. generacija) ali iPod nano
(7. generacija).

Gumb REC TO USB (stran 17)
Pritisnite za prenos glasbe s plošče
v povezano dodatno napravo USB.
Enota: gumb PRESET+/PRESET
Pritisnite za izbiro prednastavljene
radijske postaje.
Daljinski upravljalnik: gumb ///
Pritisnite za upravljanje menija
naprave iPod/iPhone.

Gumb  OPEN/CLOSE
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti
podstavek za plošče.

Enota: upravljalni gumb VOLUME
Zavrtite za nastavitev glasnosti.
Daljinski upravljalnik: gumb
VOLUME +*/
Pritisnite za nastavitev glasnosti.

Vrata (USB)
Za priključitev dodatne naprave USB.

Priključek AUDIO IN
Priključite zunanjo zvočno komponento.
7SI

Gumb BASS BOOST (stran 21)
Pritisnite, če želite ustvariti bolj
dinamičen zvok.

Gumb CLEAR (stran 20)
Pritisnite za izbris zadnjega koraka
v seznamu programov.

Enota: gumb EQ
Daljinski upravljalnik: gumb
EQ +/EQ  (stran 21)
Pritisnite, da izberete prednastavljen
zvočni učinek.

Gumb RETURN (stran 14)
S tem gumbom se vrnete v prejšnji
meni v napravi iPod/iPhone.

Gumb  (zaustavitev)
Pritisnite, da ustavite predvajanje.

Enota: gumb  (predvajanje/
začasna zaustavitev)
S tem gumbom zaženete ali začasno
zaustavite predvajanje.
Daljinski upravljalnik: gumb
 (predvajanje)*
Pritisnite, da zaženete predvajanje.
Daljinski upravljalnik: gumb
 (začasna zaustavitev)
Pritisnite za začasno zaustavitev
predvajanja.

Gumb FUNCTION
Pritisnite za izbiro funkcije.

Gumb TUNING MODE (stran 13)
Pritisnite, da izberete način iskanja
radijskih postaj.

Gumb PLAY MODE (stran 11, 19)
Pritisnite, da izberete način
predvajanja za ploščo CD,
MP3 ali napravo USB.

Gumb REPEAT (stran 11, 18)
Pritisnite za aktiviranje načina
ponavljajočega se predvajanja.
Gumb FM MODE (stran 13)
Pritisnite za izbiro načina
sprejema FM (mono ali stereo).
8SI

Gumb TUNER MEMORY (stran 13)
Pritisnite za prednastavitev radijske
postaje.

Gumb TUNER MEMORY NUMBER
(stran 13)
Pritisnite za iskanje prednastavljene
radijske postaje.

Gumb CD
Pritisnite za izbiro funkcije CD.
Gumb USB
Pritisnite za izbiro funkcije USB.
Gumb AUDIO IN
Pritisnite, da izberete funkcijo AUDIO IN.
Gumb TUNER
Pritisnite za izbiro funkcije sprejemnika
(FM/AM).
Gumb iPod
Pritisnite za izbiro funkcije iPod.

Gumb DISPLAY (stran 22)
Pritisnite za spreminjanje informacij
na zaslonu.

Gumb SLEEP (stran 22)
Pritisnite za nastavitev izklopnega
časovnika.

Gumb TIMER MENU (stran 10, 22)
Pritisnite za nastavitev ure in
časovnika za predvajanje.
* Na gumbih VOLUME + in  na daljinskem
upravljalniku je otipljiva pika. Ta pika vam
bo v pomoč pri upravljanju sistema.
Uvod
Varno povezovanje sistema
Za MHC-EC719iP
Uvod
 V globokotonca
 V levi zvočnik
 V desni zvočnik
 Kabel zvočnika (rdeč/)
 Kabel zvočnika (črn/)
 Glavna antena FM (izvlecite
jo vodoravno)
 Okvirna antena AM
 V električno vtičnico
 SUBWOOFER
(samo MHC‑EC919iP)
 ANTENNA
Povežite kabel globokotonca
v vtičnico SUBWOOFER. Globokotonca
postavite navpično, da dosežete
boljšo reprodukcijo nizkih tonov.
Globokotonca postavite tudi:
na trdna tla, kjer je verjetnost
resonance majhna,
vsaj nekaj centimetrov stran
od stene,
stran od sredine prostora ali pa
ob steno postavite knjižno polico,
da se ne bi ustvaril stoječi val.
Pri vstavljanju konektorja glavne
antene FM ali okvirne antene AM se
prepričajte, da ga vstavite pravilno.
Ko nameščate antene, poiščite položaj
in usmeritev, ki zagotavljata dober
sprejem.
Če se želite izogniti šumu pri
predvajanju zvoka, postavite
antene stran od kablov zvočnikov
in napajalnega kabla.
 Napajanje
Priključite napajalni kabel v električno
vtičnico.
 FRONT SPEAKERS (MHC‑EC919iP)/
SPEAKERS (MHC‑EC719iP)
Priključite kable za zvočnike.
9SI
Pritrditev podstavkov za zvočnike
Priložene podstavke za zvočnika
pritrdite na spodnji del sprednjih
zvočnikov in globokotonca,
da preprečite drsenje.
Vstavljanje baterij
Vstavite baterijo R6 velikosti AA
(priložena), da se poli baterij ujemajo,
kot je prikazano na sliki.
Opombe glede uporabe daljinskega
upravljalnika
Prenašanje sistema
Prepričajte se, da ni naložena
nobena plošča oziroma povezana
nobena naprava USB ali iPod/
iPhone, in odklopite napajalni
kabel iz električne vtičnice.
Pri običajni uporabi baterija zdrži
do približno šest mesecev.
Če daljinskega upravljalnika ne
nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite baterijo, da preprečite
razlitje baterij in korozijo.
Nastavitev ure
1 Pritisnite , da vklopite
sistem.
2 Pritisnite TIMER MENU,
da izberete način za
nastavitev ure.
Če se prikaže »SELECT«, pritiskajte
/, da izberete »CLOCK«,
in nato pritisnite (ENTER).
3 Pritiskajte ///,
da nastavite uro, nato
pritisnite .
4 Z enakim postopkom
nastavite minute.
Opomba
Če izklopite napajalni kabel ali če pride do
izpada elektrike, se nastavitve ure izbrišejo.
Prikaz ure, ko je sistem izklopljen
Pritisnite »DISPLAY«. Ura se prikaže
za nekaj sekund.
10SI
Plošča
Predvajanje plošče
CD/MP3
1 Izberite funkcijo CD.
Pritisnite CD.
2 Vstavite ploščo.
3 Pritisnite gumb  OPEN/
CLOSE na enoti, da zaprete
podstavek za plošče.
Predvajanje se samodejno začne,
ko zaprete podstavek za plošče.
Če se predvajanje ne zažene
samodejno, pritisnite
 (predvajanje).
Ostale funkcije
Namen
Pritisnite
Začasna
zaustavitev
predvajanja
. Če želite
nadaljevati
predvajanje,
pritisnite .
Zaustavitev
predvajanja
. Če želite nadaljevati
predvajanje,
pritisnite . Če želite
preklicati nadaljevanje
predvajanja, znova
pritisnite .
Izbiranje
mape na
plošči MP3
Pritiskajte
+/
.
Izbira skladbe
ali datoteke
/.
Iskanje točke
v skladbi ali
datoteki
Med predvajanjem
pridržite gumb
/ in ga spustite
na želeni točki.
Izbira
Pritiskajte REPEAT/FM
ponavljajočega MODE, dokler se ne
se predvajanja prikaže »REP ONE«*1,
»REP FLDR«*2 ali
»REP ALL«*3.
Pritisnite
Spreminjanje
načina
predvajanja
Pritiskajte PLAY MODE,
ko je predvajalnik
zaustavljen.
Izberete lahko
način običajnega
predvajanja (»FLDR«
za vse datoteke
MP3 v mapi na
plošči), naključnega
predvajanja (»SHUF«
ali »FLDRSHUF«
za naključno
predvajanje iz map)
ali programiranega
predvajanja
(»PROGRAM«).
*1 »REP ONE«: ponovitev trenutnega
posnetka ali datoteke.
*2»REP FLDR« (samo za plošče MP3):
ponovitev trenutne mape.
*3»REP ALL«: ponovitev vseh posnetkov
ali datotek.
Plošča
Pritisnite  OPEN/CLOSE na enoti,
da odprete podstavek za plošče in
nato vanj vstavite ploščo tako, da je
stran z oznako obrnjena navzgor.
Namen
Opombe o predvajanju plošč MP3
Na ploščo z datotekami MP3 ne shranjujte
datotek drugih vrst ali nepotrebnih map.
Mape brez datotek MP3 ne bodo
vključene.
Datoteke MP3 se predvajajo v vrstnem
redu, v katerem so posnete na ploščo.
Sistem lahko predvaja le datoteke MP3
s pripono ».mp3«.
Če ima ime datoteke pravo pripono,
vendar je datoteka drugačne vrste, lahko
pri predvajanju datoteke nastane glasen
šum, ki lahko povzroči okvaro sistema.
Največje število:
 map je 256 (vključno s korensko mapo),
 datotek MP3 je 999,
 podrejenih map (drevesna struktura
datotek) je 8.
Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje MP3 ter
s snemalnimi napravami ali zapisovalnimi
mediji ni zagotovljena. Pri uporabi
nezdružljivih plošč MP3 se lahko pojavi
šum, predvajanje zvoka je lahko moteno
ali pa predvajanje sploh ni mogoče.
Opomba o predvajanju plošč za več sej
Sistem lahko predvaja več zaporednih sej,
posnetih na ploščo, če je njihova oblika
zapisa enaka obliki zapisa prve seje.
Če sistem naleti na sejo z drugačno obliko
zapisa, te seje in drugih sej, ki ji sledijo,
ni mogoče predvajati. Četudi imajo posnete
seje enako obliko zapisa, nekaterih morda
ni mogoče predvajati.
11SI
Ustvarjanje lastnega programa
(programirano predvajanje)
1 Izberite funkcijo CD.
Pritisnite CD.
2 Izberite način predvajanja.
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte gumb PLAY MODE,
dokler se na zaslonu ne prikaže
napis »PROGRAM«.
3 Izberite poljubno številko
skladbe ali datoteke.
Pritiskajte /, dokler se na
zaslonu ne prikaže izbrana številka
skladbe ali datoteke.
Med programiranjem datotek
MP3 v določeni mapi pritiskajte
 +/
  za izbiro želene mape,
nato izberite želeno datoteko.
4 Programirajte izbrano skladbo
ali datoteko.
Pritisnite , da vnesete izbrano
skladbo ali datoteko.
Izbrana
številka
skladbe ali
datoteke
Čas predvajanja
izbrane skladbe
(samo za plošče
CD-DA)
5 Ponovite koraka 3 in 4,
da programirate dodatne
skladbe ali datoteke, do
skupno 64 skladb ali datotek.
6 Če želite zagnati predvajanje
programiranih skladb ali
datotek, pritisnite gumb .
Program se počisti, ko odprete
podstavek za plošče ali odstranite
napajalni kabel.
Če želite programirano vsebino
predvajati znova, pritisnite .
12SI
Preklic programiranega predvajanja
Pritisnite PLAY MODE.
Za izbris zadnjega koraka
v seznamu programov
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritisnite CLEAR.
Sprejemnik
Poslušanje radia
1 Izberite funkcijo sprejemnika
(FM/AM).
Pritiskajte TUNER (ali FUNCTION
na enoti).
Prednastavitev radijskih postaj
1 Poiščite želeno postajo.
2 Pritisnite TUNER MEMORY,
da izberete način za
shranjevanje postaj.
2 Poiščite postaje.
Samodejno iskanje postaj
3 Pritiskajte gumb PRESET+/
PRESET, da izberete želeno
prednastavljeno številko.
Če je izbrani prednastavljeni številki
že določena postaja, bo to postajo
nadomestila nova postaja.
4 Pritisnite gumb
, da shranite
postajo.
Če se iskanje postaje ne zaustavi,
pritisnite gumb , da zaustavite
iskanje, in postajo poiščite ročno
(kot je opisano spodaj).
Ročno iskanje postaj
Pritiskajte gumb TUNING MODE,
dokler se ne prikaže možnost
»MANUAL«, nato pa pritiskajte
TUNING+/TUNING, da poiščete
želeno postajo.
Če izberete postajo, ki podpira
storitve RDS, se na zaslonu prikaže
ime postaje (samo evropski
modeli).
Nasvet
Če želite zmanjšati statični šum pri slabem
sprejemu postaje FM, izklopite stereo
sprejem, tako da pritiskate REPEAT/FM
MODE, dokler se na zaslonu ne prikaže
»MONO«. V tem primeru stereo učinek
ne bo na voljo, vendar bo sprejem boljši.
Sprejemnik
Pritiskajte gumb TUNING MODE,
dokler se ne prikaže možnost
»AUTO«, nato pa pritisnite
TUNING+/TUNING. Iskanje se
samodejno zaustavi, ko sistem
najde postajo.
5 Ostale radijske postaje
shranite tako, da ponovite
postopek od 1. do 4. koraka.
Prednastavite lahko največ
20 postaj FM in 10 postaj AM.
Če izklopite napajalni kabel ali
če pride do izpada elektrike,
sistem prednastavljene postaje
hrani približno pol dneva.
Iskanje prednastavljene
radijske postaje
Če ste radijsko postajo shranili pod
prednastavljeno številko od 1 do 4,
postajo izberete tako, da preprosto
pritisnete številko TUNER MEMORY
NUMBER (od 1 do 4), ko je funkcija
sistema nastavljena na FM ali AM.
Če ste radijsko postajo shranili pod
prednastavljeno številko 5 ali več,
pritiskajte gumb TUNING MODE, dokler
se na zaslonu ne prikaže »PRESET«,
nato pa pritiskajte PRESET+/PRESET,
da izberete želeno prednastavljeno
številko.
13SI
iPod/iPhone
Ostale funkcije
Namen
Pritisnite
Predvajanje vsebin v
napravi iPhone/iPod
Začasna
zaustavitev
predvajanja
/.
Zaustavitev
.
Konektor Lightning deluje z napravami
iPhone 5, iPod touch (5. generacija)
in iPod nano (7. generacija).
Možnost USB deluje z napravami
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPod touch
(3., 4. in 5. generacija), iPod classic
in iPod nano (4. – 7. generacija).
Glejte tudi stran 24.
Izbira skladbe /.
Iskanje točke
v skladbi
Med predvajanjem
pridržite gumb
/ in ga spustite
na želeni točki.
Izbira
elementa
/. Potrdite
lahko izbrani
element, podobno
kot s sredinskim
gumbom ali
delovanjem na dotik
naprave iPod/iPhone.
Pomikanje
navzgor/
navzdol po
menijih
/. Pomikate se lahko
navzgor ali navzdol po
menijih podobno kot
pri delovanju »kolesca
za klikanje« ali vlečenju
navzgor ali navzdol
v napravi iPod/iPhone.
Vrnitev
v prejšnji
meni*
/RETURN.
iPod/iPhone.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ali iPod nano
(7. generacija)
* Ta postopek je lahko v nekaterih
aplikacijah neveljaven.
1 Izberite funkcijo.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ali iPod nano
(7. generacija)
Pritisnite iPod.
Za druge modele naprav
iPod/iPhone
Pritisnite USB.
2 Povežite napravo
Povežite napravo iPod/iPhone
s konektorjem Lightning.
Za druge modele naprav
iPod/iPhone
Povežite napravo iPod/iPhone
z vrati (USB), in sicer prek
kabla USB, priloženega napravi
iPod/iPhone.
3 Zaženite predvajanje.
Pritisnite .
14SI
Opombe
Zmogljivost sistema se lahko razlikuje
glede na specifikacije naprave
iPod/iPhone.
Če naprave iPod/iPhone ne morete
upravljati prek sistema, jo upravljajte
neposredno na sami napravi iPod/iPhone.
Pri priključitvi ali izključitvi naprave iPod/
iPhone z eno roko primite sistem in pazite,
da pomotoma ne pritisnete upravljalnih
gumbov na napravi iPod/iPhone.
Pred izklopom naprave iPod/iPhone
zaustavite predvajanje.
Raven glasnosti lahko spreminjate
z gumboma VOLUME +/. Ravni glasnosti
ni mogoče spremeniti s prilagajanjem
glasnosti na napravi iPod/iPhone.
Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti
za izgubo ali okvaro podatkov, shranjenih
v napravi iPod/iPhone, če jo uporabljate
s tem sistemom.
Ko je sistem vklopljen, ga lahko
uporabite kot polnilnik baterij
za napravo iPod/iPhone.
1 Izberite funkcijo.
Odklopite napravo iPhone/iPod. Tudi ob
izklopu sistema se naprava iPod/iPhone
preneha polniti.
iPod/iPhone
Uporaba sistema za polnjenje
baterij
Zaustavitev polnjenja naprave
iPod/iPhone
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ali iPod nano
(7. generacija)
Pritisnite iPod.
Za druge modele naprav
iPod/iPhone
Pritisnite USB.
2 Povežite napravo iPod/iPhone.
Za iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) ali iPod nano
(7. generacija)
Povežite napravo iPod/iPhone
s konektorjem Lightning.
Za druge modele naprav
iPod/iPhone
Povežite napravo iPod/iPhone
z vrati (USB), in sicer prek
kabla USB, priloženega napravi
iPod/iPhone.
Polnjenje se začne, ko je
naprava iPod/iPhone povezana
s konektorjem Lightning ali vrati
 (USB). Na zaslonu naprave
iPod/iPhone se prikaže stanje
polnjenja. Več informacij najdete
v navodilih za uporabo naprave
iPod/iPhone.
15SI
Naprava USB
Pred uporabo
naprave USB
Preverite informacije o združljivih
napravah USB na spletnih mestih
z naslovi URL, ki so navedeni pod
točko »Naprave USB« v razdelku
»Naprave, združljive s tem sistemom«
(stran 24). Za podrobnosti o uporabi
naprave USB glejte navodila za
uporabo, priložena napravi USB.
Opombe
Ko morate vzpostaviti kabelsko
povezavo USB, za priključitev uporabite
kabel USB, ki je priložen napravi USB.
Več informacij o načinih upravljanja
je na voljo v priročniku za uporabo,
priloženemu napravi USB, ki jo želite
priključiti.
Glede na vrsto priključene naprave USB
se lahko napis »SEARCH« prikaže šele
po dolgem času.
Za povezavo sistema in naprave USB
ne uporabljajte zvezdišča USB.
Če je naprava USB povezana s sistemom,
ta prebere vse datoteke v napravi
USB. Če je v napravi USB večje število
map ali datotek, lahko branje vsebin
v napravi USB traja dalj časa.
Pri nekaterih povezanih napravah
USB lahko po izvedbi funkcije pride
do zakasnitve, preden funkcijo izvede
tudi ta sistem.
Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje
ni zagotovljena. Če so bile zvočne
datoteke v napravi USB prvotno šifrirane
z nezdružljivo programsko opremo, bodo
te datoteke morda povzročale šum, zvok
je lahko prekinjen ali pa datoteke sploh
ne bodo delovale.
Sistem morda ne podpira nekaterih funkcij
priključene naprave USB.
Naprave USB med prenosom ali postopki
brisanja ne odstranjujte. Če to naredite,
lahko poškodujete podatke v napravi
ali samo napravo.
16SI
Uporaba sistema za polnjenje
baterij
Ko je sistem vklopljen, ga
lahko uporabite kot polnilnik
baterij za naprave USB, ki imajo
akumulatorsko funkcijo.
1 Izberite funkcijo USB.
Pritisnite USB.
2 Priključite napravo USB v vrata
(USB).
Polnjenje se začne, ko je naprava
USB povezana z vrati (USB).
Več informacij najdete v navodilih
za uporabo naprave USB.
Prenos glasbe s plošče
Glasbo s plošč (plošča CD-DA
ali plošča MP3) lahko prenesete
z naslednjimi načini prenosa
v tem sistemu.
Prenos CD SYNC: Prenesite vse
skladbe CD-DA s plošče CD-DA.
Prenos mape MP3: Prenesite
datoteke MP3 v posebni mapi
s plošče MP3.
Prenos REC1: S plošče prenesite
skladbo ali datoteko MP3, ki se
trenutno predvaja.
1 Izberite funkcijo CD.
Pritisnite CD.
2 Priključite napravo USB
v vrata
(USB).
prenesti.
Če se predvajanje zažene
samodejno, dvakrat pritisnite .
4 Pripravite se na prenos.
V primeru prenosa CD SYNC
nadaljujte s 5. korakom.
Za prenos mape MP3
Za prenos datotek MP3 v posebni
+/
,
mapi pritiskajte
da izberete želeno mapo. Nato
zaženite predvajanje in enkrat
pritisnite .
Prepričajte se, da se je čas
predvajanja na zaslonu ustavil.
Pravila ustvarjanja map
in datotek
Pri prvem prenosu v napravo USB se
neposredno pod mapo »ROOT« ustvari
mapa (»CDDA001«*, »MP3_REC1«
ali »CD_REC1«) (v primeru prenosa
mape MP3 se pod mapo »ROOT«
ustvari mapa z enakim imenom
kot vir prenosa).
Mape in datoteke se ustvarijo
na naslednji način.
Prenos CD SYNC
Vir prenosa Ime mape
CD-DA
Ime
datoteke
»CDDA001«* »TRACK001«*
Prenos mape MP3
Vir prenosa Ime mape
MP3
Ime
datoteke
Enako kot vir prenosa
Prenos REC1
Vir prenosa Ime mape
Za prenos REC1
Pritisnite /, da izberete
skladbo ali datoteko MP3, ki jo
želite prenesti, in nato zaženite
predvajanje.
Za prenos datoteke MP3
v določeno mapo pritiskajte
+/
, da izberete želeno
mapo, in nato pritisnite /,
da izberete datoteko MP3, ki jo
želite prenesti. Nato zaženite
predvajanje.
.
Začne se prenos, nato se
na zaslonu prikaže »USB REC«.
Naprave USB ne odstranjujte,
dokler se prenos ne konča.
Ko je prenos končan, se na zaslonu
prikaže »COMPLETE« in ustvarile
se bodo zvočne datoteke
v zapisu MP3.
Naprava USB
3 Vstavite ploščo, ki jo želite
6 Pritisnite
MP3
CD-DA
Ime
datoteke
»MP3_REC1« Enako kot
vir prenosa
»CD_REC1«
»TRACK001«*
* Številke map in datotek se nato
dodeljujejo v seriji.
5 Pritisnite REC TO USB na enoti.
Na zaslonu se prikaže
oznaka »READY«.
17SI
Opombe
Če začnete prenašati v načinu naključnega
ali ponavljajočega predvajanja, se izbrani
način predvajanja samodejno spremeni
v običajno predvajanje.
Informacije CD-TEXT se ne prenesejo
v ustvarjene datoteke MP3. Ta sistem
ne podpira standarda CD-TEXT.
Prenos se samodejno zaustavi, če:
 med prenosom v napravi USB zmanjka
prostora,
 število zvočnih datotek in map
v napravi USB doseže omejitev števila,
ki ga sistem lahko prepozna.
Če mapa ali datoteka, ki jo želite prenesti,
v napravi USB že obstaja z istim imenom,
se imenu doda zaporedna številka,
izvirna mapa ali datoteka pa ostane
nedotaknjena.
Med prenosom ne uporabljajte gumbov
na daljinskem upravljalniku ali enoti,
da se prenos ne bi ustavil.
Opomba o vsebini, zaščiteni
z avtorskimi pravicami
Prenesena glasba je omejena na
zasebno uporabo. Za druge vrste
uporabe potrebujete dovoljenje
lastnikov avtorskih pravic.
Predvajanje datoteke
Oblika zvočnega zapisa, ki jo lahko
predvajate s tem sistemom, je
MP3/WMA*.
* Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM
(upravljanje digitalnih pravic) s tem
sistemom ni mogoče predvajati.
Datotek, ki ste jih prenesli iz spletne
glasbene trgovine, morda ne bo
mogoče predvajati.
1 Izberite funkcijo USB.
Pritisnite USB.
2 Priključite napravo USB
v vrata
(USB).
3 Zaženite predvajanje.
Pritisnite .
Ostale funkcije
Namen
Pritisnite
Začasna
zaustavitev
predvajanja
. Če želite
nadaljevati
predvajanje,
pritisnite .
Zaustavitev
predvajanja
. Če želite
nadaljevati
predvajanje,
pritisnite *1.
Če želite preklicati
nadaljevanje
predvajanja, znova
pritisnite .
Izbira mape
Pritiskajte
+/
.
Izbira datoteke /.
Iskanje točke
v datoteki
Med predvajanjem
pridržite gumb
/ in ga spustite
na želeni točki.
Izbira
Pritiskajte REPEAT/FM
ponavljajočega MODE, dokler se ne
se predvajanja prikaže »REP ONE«*2,
»REP FLDR«*3 ali
»REP ALL«*4.
18SI
Namen
Pritisnite
Spreminjanje
načina
predvajanja
Pritiskajte PLAY MODE,
ko je naprava
USB zaustavljena.
Izberete lahko
način običajnega
predvajanja (»FLDR«
za vse datoteke
v mapi v napravi
USB), naključnega
predvajanja (»SHUF«
ali »FLDRSHUF«
za naključno
predvajanje iz map)
ali programiranega
predvajanja
(»PROGRAM«).
Opombe
Sistem ne more predvajati zvočnih datotek
iz naprave USB v naslednjih primerih:
 ko je v posamezni mapi več kot 999
zvočnih datotek,
 ko je skupno število zvočnih datotek
v napravi USB več kot 999,
 ko je skupno število map v napravi USB
več kot 256 (skupaj z mapo »ROOT«
in praznimi mapami).
Število se lahko razlikuje glede na
strukturo datotek in map. V napravo USB
z zvočnimi datotekami ne shranjujte
drugih vrst datotek ali nepotrebnih map.
Sistem lahko predvaja samo do globine
8 map.
Datoteke in mape so prikazane v vrstnem
redu glede na nastanek v napravi USB.
Mape brez zvočnih datotek ne bodo
vključene.
S tem sistemom lahko poslušate naslednje
oblike zvočnega zapisa:
 MP3: pripona ».mp3«
 WMA: pripona ».wma«
Tudi če ima ime datoteke ustrezno
pripono, vendar je datoteka drugačne
vrste, lahko sistem predvaja šum ali
ne deluje pravilno.
1 Izberite funkcijo USB.
Pritisnite USB.
2 Priključite napravo USB
v vrata
(USB).
3 Pritiskajte / ali
+/
, da izberete
zvočno datoteko ali mapo,
ki jo želite izbrisati, in nato
zaženite predvajanje.
4 Pritisnite OPTIONS na enoti.
5 Pritisnite /, da izberete
»ERASE«, nato pritisnite .
Na zaslonu se prikaže »FO ERASE«
ali »FI ERASE«.
6 Pritisnite
.
Na zaslonu se prikaže »COMPLETE«.
Naprava USB
*1 Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA
bo sistem morda nadaljeval predvajanje
na drugi točki.
2
* »REP ONE«: ponovitev trenutne datoteke.
*3»REP FLDR«: ponovitev trenutne mape.
*4»REP ALL«: ponovitev vseh datotek
v napravi USB.
Brisanje zvočnih datotek ali map
iz naprave USB
19SI
Ustvarjanje lastnega programa
(programirano predvajanje)
1 Izberite funkcijo USB.
Pritisnite USB.
2 Izberite način predvajanja.
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte gumb PLAY MODE,
dokler se na zaslonu ne prikaže
napis »PROGRAM«.
3 Izberite poljubno številko
datoteke.
Pritiskajte /, dokler se
na zaslonu ne prikaže izbrana
številka datoteke.
Med programiranjem datotek
MP3/WMA v določeni mapi
pritiskajte
 +/
  za izbiro
želene mape, nato izberite
želeno datoteko.
4 Programirajte izbrano
datoteko.
Pritisnite , da vnesete izbrano
datoteko.
Izbrana številka datoteke
5 Ponovite koraka 3 in 4,
da programirate dodatne
datoteke, do skupno
64 datotek.
6 Če želite zagnati predvajanje
programiranih datotek,
pritisnite gumb .
Program se počisti, ko odprete
podstavek za plošče ali odstranite
napajalni kabel.
Če želite programirano vsebino
predvajati znova, pritisnite .
20SI
Preklic programiranega predvajanja
Pritisnite PLAY MODE.
Za izbris zadnjega koraka
v seznamu programov
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritisnite CLEAR.
Ostale funkcije
Uporaba dodatnih
zvočnih komponent
1 Pripravite zvočni vir.
Dodatne zvočne komponente
povežite v vtičnico AUDIO IN
na enoti s pomočjo zvočnega
analognega kabla (ni priložen).
2 Pritiskajte VOLUME , dokler
se na zaslonu ne prikaže
»VOL MIN«.
Prilagajanje zvoka
Namen
Pritisnite
Prilagajanje
glasnosti
VOLUME +/.
Ustvarjanje
bolj
dinamičnega
zvoka
BASS BOOST.
Nastavitev
zvočnega
učinka
Pritiskajte EQ +/EQ ,
dokler se ne prikaže
želeni zvočni učinek.
3 Izberite funkcijo AUDIO IN.
Pritisnite gumb AUDIO IN.
4 Zaženite predvajanje.
Opomba
Sistem bo morda samodejno preklopil
v stanje pripravljenosti, če je glasnost
povezane komponente prenizka. Ustrezno
nastavite glasnost komponente. Glejte
»Izklop funkcije samodejnega načina
pripravljenosti« (stran 28).
Ostale funkcije
Zaženite predvajanje povezane
komponente in prilagodite
glasnost.
21SI
Spreminjanje
zaslonskega prikaza
Namen
Pritisnite
Sprememba
podatkov
na zaslonu*
Pritiskajte DISPLAY,
ko je sistem vklopljen.
* Ogledate si lahko npr. informacije, kot
je številka skladbe, ime datoteke/mape,
ime albuma in ime izvajalca.
Sistem ponudi naslednji način
zaslonskega prikaza.
Način
zaslonskega
prikaza
Ko je sistem
izklopljen
Način
varčevanja
z energijo
Zaslon je izklopljen,
sistem pa tako varčuje
z energijo. Časovnik
in ura sistema ostaneta
dejavna.
Opombe o podatkih na zaslonu
Znaki, ki jih ni mogoče prikazati,
so prikazani kot »-«.
Podatki, ki niso prikazani:
 skupni čas predvajanja za disk MP3
in napravo USB;
 preostali čas predvajanja za datoteko
MP3/WMA.
Podatki, ki niso pravilno prikazani:
 pretečeni čas predvajanja za datoteko
MP3/WMA s spremenljivo bitno
hitrostjo (VBR);
 imena map in datotek, ki niso
v razširitveni obliki zapisa
ISO9660 Level 1/Level 2.
Uporaba časovnikov
Sistem omogoča uporabo dveh
časovnikov. Če uporabljate oba
časovnika, ima prednost izklopni
časovnik.
Izklopni časovnik:
Omogoča, da lahko zaspite ob glasbi.
Ta funkcija deluje tudi, če ura sistema
ni nastavljena.
Pritiskajte gumb SLEEP. Če izberete
možnost »AUTO«, se sistem
samodejno izklopi, ko se zaustavi
predvajanje datotek s plošče ali
iz naprave USB ali ko preteče
100 minut.
Časovnik za predvajanje:
Omogoča, da se zbudite ob
glasbi s CD-ja, postaje FM/AM oz.
naprave iPod/iPhone ali USB ob
prednastavljenem času.
Preverite, ali ste pred tem nastavili uro.
1 Pripravite zvočni vir.
Pripravite zvočni vir in pritisnite
VOLUME +/, da prilagodite
glasnost.
Če želite zagnati predvajanje
določene skladbe CD-DA ali zvočne
datoteke, ustvarite svoj program
(stran 12, 20).
2 Izberite način za nastavitev
časovnika.
Pritisnite TIMER MENU.
Če ura ni nastavljena, bo sistem
preklopil na način za nastavitev ure.
V tem primeru nastavite uro.
3 Nastavite časovnik
za predvajanje.
Pritiskajte /, da izberete
»PLAY SET«, in nato .
4 Nastavite čas začetka
predvajanja.
Pritiskajte ///, da nastavite
uro, nato pritisnite . Po enakem
postopku nastavite minute.
5 Nastavite čas zaustavitve
predvajanja, tako da sledite
navodilom v 4. koraku.
22SI
6 Izberite zvočni vir.
Pritiskajte /, dokler se ne
prikaže izbrani zvočni vir, nato
pa pritisnite .
7 Izklopite sistem.
Pritisnite . Sistem se samodejno
vklopi ob prednastavljenem času.
Če je sistem ob prednastavljenem
času vklopljen, se časovnik za
predvajanje ne bo vklopil. V času
od vklopa sistema do začetka
predvajanja ne upravljajte sistema.
Preverjanje nastavitve
1 Pritisnite TIMER MENU.
2 Pritiskajte /, da izberete
»SELECT«, nato pa pritisnite
.
3 Pritiskajte /, da izberete
»PLAY SEL«, nato pa pritisnite
.
Preklic časovnika
Spreminjanje nastavitve
Ponovite postopek od 1. koraka
razdelka »Uporaba časovnikov«.
Ostale funkcije
Ponavljajte postopek iz razdelka
»Preverjanje nastavitve«, dokler se
v 3. koraku ne prikaže »OFF«, nato
pritisnite .
Opombe za uporabnike naprave
iPod/iPhone
Če želite uporabiti časovnik
za predvajanje, se vsebine iz naprave
iPod/iPhone ne smejo predvajati.
Časovnik se glede na stanje priključene
naprave iPod/iPhone morda ne bo vključil.
Nasvet
Časovnik za predvajanje je nastavljen,
dokler ga ročno ne prekličete.
23SI
Dodatne informacije
Naprave, združljive
s tem sistemom
iPod/iPhone
S tem sistemom lahko uporabljate
spodnje modele naprav iPod/iPhone.
Pred uporabo naprave iPod ali iPhone
posodobite njeno programsko
opremo.
Sistem je zasnovan za uporabo
z napravami
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5. generacija)
 iPod touch (4. generacija)
 iPod touch (3. generacija)
 iPod classic
 iPod nano (7. generacija)
 iPod nano (6. generacija)
 iPod nano (5. generacija)
 iPod nano (4. generacija)
Odpravljanje težav
1 Preverite, ali so napajalni
kabel in kabli zvočnikov
pravilno in ustrezno povezani.
2 Poiščite svojo težavo na
spodnjem kontrolnem
seznamu in izvedite navedeni
ukrep za odpravljanje težave.
Če težava ni odpravljena, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Na zaslonu se prikaže napis
»PROTECT«
Takoj izključite napajalni kabel in,
po tem ko napis »PROTECT« izgine,
preverite naslednje.
Ali je med priključkoma + in 
kabla zvočnika nastal kratek stik?
Ali je pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine sistema
oviran?
Ko ste preverili zgoraj navedene
elemente in se prepričali, da ni
težav, znova priključite napajalni
kabel in vklopite sistem. Če težava
ni odpravljena, se obrnite
na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Naprave USB
Če želite več informacij o združljivih
napravah USB, obiščite spodnja
spletna mesta.
Za uporabnike v Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za uporabnike v ZDA:
http://esupport.sony.com/
Za uporabnike v Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
http://www.sony-asia.com/support
24SI
Če se na zaslonu prikaže napis
»OVER CURRENT«
Sistem je zaznal težavo glede
jakosti električnega toka skozi
vrata (USB) in konektor Lightning.
Izklopite sistem in odstranite
napravo USB ali iPod/iPhone iz vrat
(USB) in konektorja Lightning.
Preverite, ali je z napravo USB ali
iPod/iPhone vse v redu. Če je to
sporočilo še vedno prikazano, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Splošno
Sistem se ne vklopi.
Ali je napajalni kabel priklopljen?
Sistem nepričakovano preklopi v stanje
pripravljenosti.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
Če sistema ne uporabljate približno
30 minut ali če ni izhoda zvočnega
signala, sistem samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti.
Glejte »Izklop funkcije samodejnega
načina pripravljenosti« (stran 28).
Nastavitev ure ali časovnika
za predvajanje se nepričakovano
prekliče.
Če se v roku približno ene minute
ne izvede noben postopek, se
nastavitev ure ali časovnika za
predvajanje samodejno prekliče.
Znova izvedite postopek od začetka.
Zvok se ne predvaja.
Zvok se predvaja prek enega kanala
ali glasnost predvajanega zvoka prek
levega in desnega kanala ni enaka.
Postavite zvočnika v kar najbolj
sorazmeren položaj.
Priključite izključno priložena
zvočnika.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
Premaknite sistem stran od virov
šuma.
Priključite napajalni kabel sistema
v drugo električno vtičnico.
Na napajalni kabel namestite filter
za šum (naprodaj posebej).
Odstranite morebitne predmete
med daljinskim upravljalnikom in
senzorjem na enoti ter postavite
enoto stran od virov fluorescentne
svetlobe.
Daljinski upravljalnik usmerite
proti senzorju na sistemu.
Daljinski upravljalnik približajte
sistemu.
Razen gumba  ne dela noben
gumb na enoti in na zaslonu se
prikaže »LOCK ON«.
Omogočena je bila funkcija
ključavnice za otroke. Če želite
izklopiti ključavnico za otroke, na
enoti pridržite gumb , dokler se
na zaslonu ne prikaže »LOCK OFF«.
Plošče ni mogoče izvreči, na zaslonu
pa se prikaže oznaka »LOCKED«.
Obrnite se na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
Plošča CD/MP3
Zvok se med predvajanjem prekinja
ali plošče ni mogoče predvajati.
Očistite ploščo in jo poskusite
znova predvajati.
Postavite sistem stran od vira
tresljajev (na primer na vrh
stabilnega stojala).
Zvočnika postavite stran
od sistema ali na ločeni stojali.
Pri glasnem predvajanju zvoka se
lahko predvajanje prekinja zaradi
tresljajev zvočnikov.
Dodatne informacije
Ali je med priključkoma + in  kabla
zvočnika nastal kratek stik?
Ali uporabljate izključno priložena
zvočnika?
Ali je pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine sistema
oviran?
Izbrana postaja je morda začasno
zaustavila oddajanje signala.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Sistem predvajanja ne začne s prvim
posnetkom.
Nastavite običajni način predvajanja.
Predvajanje se začne pozneje
kot običajno.
Plošče, ki jih lahko sistem začne
predvajati z zakasnitvijo:
plošča, posneta z zapleteno
drevesno strukturo;
plošča, posneta v načinu za več sej;
nedokončno posneta plošča
(na katerega je mogoče dodati
podatke);
plošča z velikim številom map.
25SI
iPod/iPhone
Zvok se ne predvaja.
Preverite, ali je naprava iPod/iPhone
ustrezno priključena.
Preverite, ali naprava iPod/iPhone
predvaja glasbeno vsebino.
Preverite, ali je programska oprema
naprave iPod/iPhone posodobljena.
Če je treba, pred uporabo naprave
iPod/iPhone s sistemom posodobite
njeno programsko opremo.
Prilagodite glasnost.
Zvok je popačen.
Preverite, ali je naprava iPod/iPhone
ustrezno priključena.
Zmanjšajte glasnost.
Nastavite možnost »EQ« na napravi
iPod ali iPhone na »Off« ali »Flat«.
Naprava iPod/iPhone ne deluje.
Zaprite morebitne druge aplikacije
»iOS«, ki se izvajajo v napravi
iPod/iPhone. Več informacij je na
voljo v priročniku za uporabo, ki je
priložen napravi iPod/iPhone.
Preverite, ali je naprava iPod/iPhone
ustrezno priključena.
Ker je delovanje sistema drugačno
od delovanja naprave iPod/iPhone,
naprave iPod/iPhone morda ne
boste mogli upravljati z gumbi na
daljinskem upravljalniku ali enoti.
V tem primeru upravljajte napravo
iPod/iPhone.
Priključene naprave iPod/iPhone
ni mogoče polniti.
Preverite, ali je naprava iPod/iPhone
ustrezno priključena.
Sistem mora biti vklopljen.
Naprava USB
Priključene naprave USB ni
mogoče polniti.
Preverite, ali je naprava USB ustrezno
priključena.
Ali uporabljate podprto vrsto
naprave USB?
Če priključite nepodprto vrsto
naprave USB, lahko nastanejo
spodaj navedene težave. Preverite
informacije o združljivih napravah
USB na spletnih mestih z naslovi
URL, ki so navedeni pod točko
»Naprave USB« v razdelku »Naprave,
združljive s tem sistemom«
(stran 24).
Sistem ne prepozna naprave USB.
Ta sistem ne prikazuje imen
datotek ali map.
Predvajanje ni mogoče.
Zvok preskakuje.
Sliši se šum.
Zvok je popačen.
Zvok se ne predvaja.
Naprava USB ni pravilno priključena.
Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB.
Sliši se šum, zvok preskakuje ali
je popačen.
Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB.
Zvočni podatki vključujejo šum
oziroma so popačeni. Šum je morda
posledica delovanja sistema ali
računalnika pri ustvarjanju glasbe.
Znova ustvarite zvočne podatke.
Pri šifriranju podatkov je bila
uporabljena nizka bitna hitrost.
V napravo USB prenesite datoteke,
šifrirane z višjo bitno hitrostjo.
Na zaslonu je dalj časa prikazan napis
»SEARCH« ali pa dolgo traja, da se
predvajanje začne.
Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih:
V napravi USB je večje število
map ali datotek.
Datotečna struktura je zelo
zapletena.
Pomnilnik je zelo velik.
Notranji pomnilnik je
fragmentiran.
Nepravilen prikaz
Znaki, ki jih ni mogoče prikazati,
so prikazani kot »-«.
26SI
Sistem ne prepozna naprave USB.
Predvajanje se ne začne.
Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB, nato sistem znova
vklopite.
Preverite informacije o združljivih
napravah USB na spletnih mestih
z naslovi URL, ki so navedeni
pod točko »Naprave USB«
v razdelku »Naprave, združljive
s tem sistemom« (stran 24).
Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB, nato sistem znova
vklopite.
Preverite informacije o združljivih
napravah USB na spletnih mestih
z naslovi URL, ki so navedeni
pod točko »Naprave USB«
v razdelku »Naprave, združljive
s tem sistemom« (stran 24).
Pritisnite , da zaženete
predvajanje.
Prenos se ne konča uspešno.
Zvočnih datotek ali map v napravi USB
ni mogoče izbrisati.
Preverite, ali je naprava USB
zaščitena pred pisanjem.
Med brisanjem je bila odklopljena
naprava USB oz. je bil izklopljen
sistem. Izbrišite delno izbrisano
datoteko. Če tako težave ne
odpravite, je naprava USB morda
okvarjena. V navodilih za uporabo
naprave USB preberite več o tem,
kako odpraviti težavo.
Sistem predvajanja ne začne s prvim
posnetkom.
Nastavite običajni način predvajanja.
Datotek ni mogoče predvajati.
Pripone zvočnih datotek so morda
nepravilne. Spodaj so navedene
pripone, ki jih podpira ta sistem:
MP3: pripona ».mp3«
WMA: pripona ».wma«
Podprte so samo naprave
za shranjevanje USB z datotečnimi
sistemi FAT16 ali FAT32.*
Če uporabljate napravo za
shranjevanje USB z več particijami,
je mogoče predvajati samo zvočne
datoteke na prvi particiji.
Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene
z gesli, ni mogoče predvajati.
* Ta sistem podpira datotečna sistema
FAT16 in FAT32, vendar ju nekatere
naprave za shranjevanje USB morda
ne podpirajo. Za več informacij
preberite priročnik za uporabo naprave
za shranjevanje USB ali pa se obrnite
na proizvajalca.
Dodatne informacije
Preverite informacije o združljivih
napravah USB na spletnih mestih
z naslovi URL, ki so navedeni
pod točko »Naprave USB«
v razdelku »Naprave, združljive
s tem sistemom« (stran 24).
Naprava USB ni pravilno formatirana.
Preberite navodila za uporabo
naprave USB, kjer najdete napotke
za formatiranje.
Izklopite sistem in odstranite
napravo USB. Če ima naprava USB
stikalo za vklop, napravo najprej
odstranite iz sistema ter jo nato
izklopite in znova vklopite. Nato
ponovite prenos.
Med prenašanjem je bila odklopljena
naprava USB oz. je bil izklopljen
sistem. Izbrišite delno preneseno
datoteko in jo prenesite še enkrat.
Če tako težave ne odpravite, je
naprava USB morda okvarjena.
V navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
Sprejemnik
Sliši se glasno šumenje/brnenje
ali sistem ne sprejema signalov
radijskih postaj.
Preverite, ali je antena ustrezno
priključena.
Za boljši sprejem zamenjajte
usmeritev ali položaj antene.
Če želite preprečiti šum pri
predvajanju zvoka, postavite
anteno stran od kablov zvočnikov
in napajalnega kabla.
Izklopite električno opremo v bližini
sistema.
27SI
Spreminjanje intervala za iskanje
postaj AM (razen za evropski model)
Izklop funkcije samodejnega načina
pripravljenosti
Interval za iskanje postaj AM je
tovarniško prednastavljen na 9 kHz ali
10 kHz. Interval za iskanje postaj AM
lahko spremenite z gumbi na enoti.
Sistem je opremljen s funkcijo
samodejnega stanja pripravljenosti.
Ta funkcija samodejno preklopi sistem
v stanje pripravljenosti, če sistema ne
uporabljate približno 30 minut ali če
izhod zvočnega signala ni nastavljen.
Privzeto je funkcija samodejnega
stanja pripravljenosti vklopljena.
Z gumbi na enoti izklopite funkcijo
samodejnega stanja pripravljenosti.
1 Poiščite želeno postajo AM.
2 Pritisnite in zadržite gumb
OPTIONS na enoti, dokler se na
zaslonu ne prikaže »530« ali »531«.
Vse prednastavljene postaje AM
se zbrišejo.
Ponastavitev sistema na tovarniške
nastavitve
Če sistem še vedno ne deluje
pravilno, ga ponastavite na tovarniške
nastavitve.
1 Odklopite in znova priklopite
napajalni kabel, nato pa vklopite
sistem.
2 Pridržite gumb  in EQ na enoti,
dokler se ne prikaže »RESET OK«.
Vse uporabniške nastavitve, kot so
prednastavljene radijske postaje,
časovnik in ura, se zbrišejo.
28SI
Medtem ko je sistem
vklopljen, pridržite gumb ,
dokler se ne prikaže napis
»AUTO STANDBY OFF«.
Če želite funkcijo vklopiti, ponovite
postopek, dokler se ne prikaže
oznaka »AUTO STANDBY ON«.
Opombe
Funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti ne velja za funkcijo
sprejemnika (FM/AM).
Sistem morda ne bo samodejno preklopil
v stanje pripravljenosti v naslednjih
primerih:
 ko je zaznan zvočni signal,
 kadar je v konektor Lightning
priključena naprava iPod/iPhone,
 med predvajanjem zvočnih skladb
ali datotek,
 ko se uporablja prednastavljeni
časovnik za predvajanje ali
izklopni časovnik.
Sporočila
Previdnostni ukrepi
DISC ERR
Plošče, ki jih ta sistem LAHKO predvaja
Vstavljena je plošča, ki je ni mogoče
predvajati.
ERROR
Naprava USB je zaščitena pred
pisanjem.
Pomnilnik naprave USB je poln.
Zvočni CD
CD-R/CD-RW (zvočni podatki/
datoteke MP3)
Plošče, ki jih ta sistem NE MORE
predvajati
SELECT
Opombe o ploščah
FULL
Poskušali ste programirati več kot
64 posnetkov ali datotek (korakov).
NO FILE
V napravi USB ali na plošči CD-R/
CD‑RW ni datotek, ki bi jih sistem
lahko predvajal.
NO STEP
Vsi programirani koraki so bili izbrisani.
NO USB
Naprava USB ni priključena
ali priključena naprava USB
ni združljiva s sistemom.
V napravi USB ni datotek, ki bi jih
sistem lahko predvajal.
PLAY SET
Skušali ste izbrati časovnik za
predvajanje, ko ta ni bil nastavljen.
PLS STOP
Med delovanjem časovnika
za predvajanje ste pritisnili
gumb TIMER MENU.
TIME NG
Nastavljeni čas zaustavitve
predvajanja je enak času začetka
predvajanja.
Dodatne informacije
Med predvajanjem ste pritisnili
gumb PLAY MODE.
CD-ROM;
plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete
v obliki glasbenega CD-ja in niso
v skladu z zapisom ISO9660 Level 1/
Level 2;
plošče CD-R/CD-RW za več sej,
katerih snemanje ni končano
s funkcijo »končanja seje«;
plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo
kakovostjo zapisovanja, umazane
ali opraskane plošče CD-R/CD‑RW
ali plošče CD‑R/CD-RW, posnete
z nezdružljivo napravo za snemanje;
nepravilno posnete plošče CD-R/
CD‑RW;
plošče z datotekami, ki niso posnete
v obliki MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3);
plošče neobičajne oblike (na primer
v obliki srca, kvadrata ali zvezde);
plošče s pritrjenim lepilnim trakom,
papirjem ali nalepko;
izposojene ali rabljene plošče,
pri katerih se lepilo razteza izpod
nameščenega tesnila;
plošče z oznakami, natisnjenimi
s črnilom, ki je lepljivo na otip.
Pred predvajanjem očistite ploščo
s čistilno krpo v smeri od sredine
navzven.
Za čiščenje diskov ne uporabljajte
topil, kot so bencin, razredčila ali
komercialna čistila, ali antistatičnih
razpršilnikov, ki so namenjeni za
čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
Plošč ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom,
kot so toplozračne cevi, in jih ne
puščajte v notranjosti avtomobilov,
izpostavljenih neposredni sončni
svetlobi.
29SI
Varnost
Če sistema ne nameravate
uporabljati dlje časa, napajalni
kabel izključite iz električne vtičnice.
Kabel odklopite tako, da ga držite
za vtikač. Ne vlecite kabla.
Če v ohišje sistema pade predmet
ali če vanj uide tekočina, izključite
sistem. Pred vnovično uporabo
mora sistem pregledati usposobljeni
serviser.
Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Postavitev
Sistema ne postavljajte na neravno
površino ali na slabo prezračeno
mesto in ga ne izpostavljajte izredno
visokim ali nizkim temperaturam,
prahu, umazaniji, vlagi, tresljajem,
neposredni sončni svetlobi ali
drugim virom svetlobe.
Pri postavljanju enote ali zvočnikov
na obdelano površino (na primer
z voskom, oljem, polirnim sredstvom
ipd.) bodite previdni, da ne
nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
Če sistem prenesete s hladnega
na toplo mesto ali če ga postavite
v zelo vlažen prostor, se lahko
na leči CD-predvajalnika nabere
kondenzirana vlaga, ki lahko
povzroči nepravilno delovanje
sistema. V tem primeru odstranite
ploščo in pustite sistem vklopljen
približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Pri segrevanju
Običajno je, da se enota med
delovanjem segreva, kar ni razlog
za preplah.
Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi
sistema pri visoki glasnosti se ne
dotikajte ohišja, ker je lahko vroče.
Ne prekrivajte prezračevalnih
odprtin.
30SI
Zvočniški sistem
Ta zvočniški sistem nima magnetne
zaščite, zato je lahko televizijska slika
bližnjih naprav popačena. V tem
primeru izklopite televizor, počakajte
15 – 30 minut, nato pa ga znova
vklopite.
Če se slika ne izboljša, premaknite
zvočnika stran od televizorja.
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic,
čistilnih praškov ali topil, kot so
razredčila, bencin ali alkohol.
Tehnični podatki
Glavna enota
TEHNIČNI PODATKI ZA MOČ ZVOKA
IZHODNA MOČ IN SKUPNO HARMONIČNO
POPAČENJE:
(samo pri modelih v ZDA)
Pri 3-ohmski obremenitvi,
dvokanalnem delovanju, od
120 – 10.000 Hz; nazivna minimalna
moč RMS 30 W na kanal, z ne več
kot 0,7 % skupnega harmoničnega
popačenja od 250 mW do nazivne
izhodne moči.
Ojačevalnik
MHC-EC919iP
MHC-EC719iP
Model v ZDA:
Izhodna moč (referenčna):
235 W + 235 W (na kanal pri
3 ohmih, 1 kHz)
Drugi modeli:
Izhodna moč (nazivna):
60 W + 60 W (pri 3 ohmih, 1 kHz,
1 % THD)
Izhodna moč (referenčna):
235 W + 235 W (na kanal
pri 3 ohmih, 1 kHz)
AUDIO IN (stereo mini vtičnica):
občutljivost 800 mV, impedanca
10 kiloohmov
Izhodni priključki
FRONT SPEAKERS (MHC-EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP): Sprejema
vire z impedanco 3 ohmov
SUBWOOFER (samo MHC‑EC919iP):
Sprejema vire z impedanco 3 ohmov
CD-predvajalnik
Sistem: sistem za predvajanje CD-jev
(Compact Disc) in digitalnih zvočnih
vsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Moč laserja*: manj kot 44,6 µW
* Ta moč je izmerjena na razdalji
200 mm od površine leče objektiva
s funkcijo blokiranja optičnega
zaznavanja s 7-mm zaslonko.
Sprejemnik
Radio FM stereo, superheterodinski
radio FM/AM
Antena:
glavna antena FM
okvirna antena AM
Sprejemnik FM:
Frekvenčni pas:
Model za Severno Ameriko:
87,5 – 108,0 MHz (v intervalih
po 100 kHz)
Drugi modeli: 87,5 – 108,0 MHz
(v intervalih po 50 kHz)
Radio AM:
Frekvenčni pas:
Evropski model: 531 – 1.602 kHz
(v intervalih po 9 kHz)
Drugi modeli:
531 – 1.710 kHz (v intervalih
po 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (v intervalih
po 10 kHz)
Dodatne informacije
Model v ZDA:
Sprednji zvočnik:
Izhodna moč (referenčna):
235 W + 235 W (na kanal pri
3 ohmih, 1 kHz)
Globokotonec:
Izhodna moč (referenčna):
230 W (pri 3 ohmih, 100 Hz)
Drugi modeli:
Sprednji zvočnik:
Izhodna moč (nazivna):
60 W + 60 W (pri 3 ohmih, 1 kHz,
1 % THD)
Izhodna moč (referenčna):
235 W + 235 W (na kanal pri
3 ohmih, 1 kHz)
Globokotonec:
Izhodna moč (referenčna):
230 W (pri 3 ohmih, 100 Hz)
Vhodni priključek
Razdelek združitvenega priključka
Vrsta konektorja: konektor Lightning
z 8 nožicami*
Izhodna napetost: DC 5 V
Največji izhodni tok: 1 A
* Konektor Lightning deluje
z napravami iPhone 5, iPod touch
(5. generacija) in iPod nano
(7. generacija).
31SI
USB
Vrata
(USB)*: vrste A, največji tok 1 A
* Priključite iPod/iPhone na vrata
(USB) s kablom USB, ki ste ga
dobili skupaj z napravo iPod/iPhone.
Podprte oblike zvočnega zapisa
(samo plošče MP3 in naprave USB)
Podprta bitna hitrost:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kb/s, VBR
WMA*: 32 – 192 kb/s, VBR
Frekvence vzorčenja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Samo naprave USB
Zvočnik
Sprednji zvočnik (SS-EC719iP)
Zvočniški sistem: dvosmerni zvočniški
sistem, Bass Reflex
Zvočniške enote:
Nizkotonski zvočnik: 160 mm
(6 1/2 in), vrste »cone«
Visokotonski zvočnik: 40 mm
(1 1/2 in), vrste »horn«
Nazivna impedanca: 3 ohmi
Mere (Š/V/G): približno 230 mm ×
300 mm × 205 mm (9 in × 11 3/4 in ×
8 1/8 in)
Teža: približno 2,5 kg (5 lb 8 1/8 oz)
neto na zvočnik
Količina: 2 kosa
Globokotonec (SS-WG919iP) samo
za MHC-EC919iP
Zvočniški sistem: sistem globokotonca,
Bass reflex
Zvočniška enota: 200 mm (8 in),
vrste »cone«
Nazivna impedanca: 3 ohmi
Mere (Š/V/G): približno 280 mm ×
300 mm × 290 mm (11 in × 11 3/4 in ×
11 3/8 in)
Teža: približno 5,0 kg (11 lb 3/8 oz) neto
na zvočnik
Količina: 1 kos
32SI
Splošno
Napajanje
Model za Severno Ameriko: 120 V pri
izmeničnem toku, 60 Hz
Drugi modeli: 120 – 240 V pri
izmeničnem toku, 50/60 Hz
Poraba energije:
MHC-EC919iP: 90 W
MHC-EC719iP: 75 W
(0,5 W v načinu varčevanja
z energijo)
Mere (Š/V/G, vključno z največjimi
izboklinami) (brez zvočnikov):
MHC-EC919iP: približno 193 mm ×
300 mm × 260 mm (7 5/8 in ×
11 3/4 in × 10 1/4 in)
MHC-EC719iP: približno 193 mm ×
300 mm × 260 mm (7 5/8 in ×
11 3/4 in × 10 1/4 in)
Teža (brez zvočnikov):
MHC-EC919iP: približno 2,4 kg
(5 lb 4 5/8 oz)
MHC-EC719iP: približno 2,4 kg
(5 lb 4 5/8 oz)
Količina glavne enote: 1 kos
Priložena dodatna oprema:
daljinski upravljalnik (1), baterija R6
(velikost AA) (1), glavna antena FM (1),
okvirna antena AM (1), podstavki
za zvočnike MHC-EC919iP (12)/
MHC‑EC719iP (8)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Poraba energije v stanju pripravljenosti:
0,5 W
Opombe glede licenc
in blagovnih znamk
Dodatne informacije
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
in iPod touch so blagovne znamke
podjetja Apple Inc., zaščitene
v ZDA in drugih državah. Lightning
je blagovna znamka podjetja
Apple Inc.
Oznaki »Made for iPod« in »Made
for iPhone« pomenita, da je
elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod
ali iPhone in da ima potrdilo
proizvajalca o skladnosti s standardi
za delovanje izdelkov podjetja
Apple. Podjetje Apple ni odgovorno
za delovanje te naprave ali
njeno skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi. Uporaba
tega pripomočka z napravo iPod ali
iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
Tehnologija zvočnega šifriranja
in patenti MPEG Layer-3 z licenco
združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
Windows Media je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka
podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine
podjetja Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne
tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
Vse druge blagovne znamke
in zaščitene blagovne znamke so
last svojih lastnikov. Oznaki TM in ®
v tem priročniku nista posebej
navedeni.
33SI
©2013 Sony Corporation
4-467-786-11(1) (SI)
Download PDF

advertising