Sony FST-GTK17iP Navodila za uporabo

Add to my manuals
34 Pages

advertisement

Sony FST-GTK17iP  Navodila za uporabo | Manualzz
4-449-198-14(1) (SI)
OSEBNI ZVOČNI
SISTEM
Navodila za uporabo
Uvod
Osnovne funkcije
Bluetooth
Sprejemnik
Nastavitev zvoka
Ostale funkcije
Dodatne informacije
FST-GTK37iP/GTK17iP
RDH-GTK37iP/GTK17iP
OPOZORILO
Naprave ne izpostavljate dežju ali vlagi,
da zmanjšate nevarnost požara ali
električnega udara.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne
prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganih sveč).
Nevarnost požara ali električnega udara
zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne
postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Ker se glavni napajalni priključek uporablja
za prekinitev povezave z napajalnim
omrežjem, enoto priključite v lahko
dostopno električno vtičnico. Če opazite
neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite
glavni napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprav, v katerih so baterije, ne
izpostavljajte čezmerni vročini, na primer
sončni svetlobi in ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi
če je izklopljena.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od
treh metrov.
2SI
Za uporabnike v Združenih
državah
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na
zadnji strani enote. Obe številki vnesite
v spodnji prostor. Številki imejte vedno pri
sebi, ko stopite v stik s prodajalcem izdelkov
Sony v zvezi s tem izdelkom.
Št. modela __________________________
Serijska št. __________________________
Ta simbol opozarja
uporabnika na prisotnost
neizolirane »nevarne
napetosti« v ohišju izdelka,
ki je lahko tako visoka,
da predstavlja nevarnost
električnega udara.
Ta simbol opozarja
uporabnika na pomembna
navodila za delovanje in
vzdrževanje (servisiranje),
navedena v dokumentaciji,
priloženi napravi.
Pomembna varnostna opozorila
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Preberite ta navodila.
Navodila shranite.
Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
Čistite samo s suho krpo.
Poskrbite, da pretok zraka skozi
prezračevalne reže ne bo oviran.
Napravo namestite v skladu z navodili
proizvajalca.
8) Naprave ne nameščajte v bližino
toplotnih virov, na primer radiatorjev,
grelnikov, štedilnikov ali drugih naprav
(vključno z ojačevalniki), ki oddajajo
toploto.
9) Nikoli ne onesposobite varnostne
funkcije polariziranega ali
ozemljitvenega vtikača. Polariziran
vtikač ima dva vtiča – eden je širši od
drugega. Ozemljitveni vtikač ima dva
vtiča in tretji ozemljitveni vtič. Široki vtič
ali tretji vtič je namenjen zagotavljanju
varnosti. Če priloženi vtikač ne ustreza
vaši vtičnici, se glede zamenjave zastarele
vtičnice posvetujte z električarjem.
10) Napajalni kabel zaščitite, da ga ne
pohodite ali preščipnete – še posebno
pazite na vtikače, dodatne vtičnice in
točke izstopa iz naprave.
11) Uporabljajte samo priključke in dodatno
opremo, ki jo določi proizvajalec.
12) Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom,
trinožnim stojalom, nosilcem ali mizo,
ki jo določi proizvajalec oz. je priložena
napravi. Pri premikanju vozička z
napravo bodite previdni, da se voziček
ne prevrne in ne pride do poškodb.
13) Odklopite napravo med nevihto ali če je
dalj časa ne boste uporabljali.
14) Vsa popravila naj izvaja usposobljen
serviser. Popravilo je potrebno, če se
naprava na kakršen koli način
poškoduje – če pride do poškodb
napajalnega kabla ali vtikača, razlitja
tekočine po izdelku, tujkov v izdelku,
izpostavljenosti dežju ali vlagi oziroma
če izdelek ne deluje pravilno ali je
padel na tla.
Naslednja izjava Zvezne
komisije za komunikacije (FCC)
velja samo za različico tega
modela, ki je proizvedena za
prodajo v ZDA. Druge različice
morda niso v skladu s tehničnimi
predpisi FCC.
OPOMBA:
Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu
z mejnimi vrednostmi za digitalno napravo
razreda B, kot to določa 15. del pravil
komisije FCC. Te mejne vrednosti določajo
primerno zaščito pred škodljivimi motnjami
pri namestitvah v stanovanjskih objektih.
Ta oprema proizvaja, uporablja in oddaja
radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno
nameščena in se ne uporablja v skladu
z navodili, lahko pride do škodljivih motenj
radijskega valovanja. Kljub temu ni mogoče
zagotoviti, da na posamezni lokaciji ne bo
prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje v radijskem ali
televizijskem sprejemu – to lahko ugotovite
tako, da opremo vklopite in izklopite –
priporočamo, da poskusite motnje odpraviti
z naslednjimi ukrepi:
– Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
– Povečajte razdaljo med opremo in
sprejemnikom.
– Priključite opremo v vtičnico, ki je
v drugem tokokrogu kot tista, v katero
je priključen sprejemnik.
– Posvetujte se s prodajalcem ali
strokovnjakom za radiotelevizijsko
tehnologijo.
3SI
POZOR
Spremembe, ki niso izrecno odobrene v tem
priročniku, lahko izničijo uporabnikova
pooblastila za uporabo te opreme.
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/
ali zunanjimi napravami uporabite ustrezno
zaščitene in ozemljene kable ter priključke,
ki so skladni z omejitvami emisij FCC.
Osebni zvočni sistem
(FST-GTK37iP/FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP)
Ta oprema ne sme kolocirati s katero koli
drugo anteno ali oddajnikom oz. je ne smete
upravljati v povezavi s katero koli drugo
anteno ali oddajnikom.
Ta oprema je v skladu z mejnimi
vrednostmi sevanja, ki jih je za uporabo
v nenadzorovanem območju določila
Zvezna komisija za komunikacije (FCC)
in ustreza navodilom Zvezne komisije za
komunikacije (FCC) v povezavi
z izpostavljenostjo radiofrekvenčni energiji,
ki so navedena v prilogi C poročila OET 65.
Ta oprema ima zelo nizke stopnje
radiofrekvenčne energije, zato je izpolnjevala
pogoje brez ocenjevanja najvišje dovoljene
izpostavljenosti (MPE). Pri nameščanju in
upravljanju opreme pa je priporočljivo, da je
razdalja med virom sevanja in vašim telesom
najmanj 20 cm (kar ne velja za okončine:
roke, zapestja, noge in gležnje).
4SI
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje
izrabljene električne
in elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske
opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka
pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih
virov. Za več informacij o recikliranju tega
izdelka se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek.
Odstranjevanje
izrabljenih baterij (velja
za države EU in druge
evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave
pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku,
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove
življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek.
Družba Sony Corp. s tem dokumentom
potrjuje, da je ta oprema skladna
z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Za uporabnike v Avstraliji
Odstranjevanje
izrabljene električne
in elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Opomba za uporabnike: Spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano
v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil
proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja
glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite na
pooblaščenega predstavnika, družbo Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. Vprašanja glede
servisa ali garancije pošljite na naslove, ki so
navedeni v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
5SI
Obvestilo o licenci in blagovni znamki
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in
iPod touch so blagovne znamke podjetja
Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih
državah. Lightning je zaščitena blagovna
znamka podjetja Apple Inc.
• Oznaki »Made for iPod« in »Made for
iPhone« pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo z napravo
iPod ali iPhone in da ima potrdilo
proizvajalca o skladnosti s standardi
za delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za
delovanje te naprave ali njeno skladnost
z varnostnimi in predpisanimi standardi.
Uporaba tega pripomočka z napravo iPod
ali iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
• Besedna znamka Bluetooth® in logotipi
so registrirane blagovne znamke
podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje
Sony Corporation te blagovne znamke
uporablja na podlagi licence. Druge
blagovne znamke in tovarniška imena
so blagovne znamke njihovih lastnikov.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka podjetja
NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih
državah.
• Android je blagovna znamka podjetja
Google Inc.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
• Windows Media je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
6SI
• Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega
izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali pooblaščene podružnice
podjetja Microsoft.
• Vse druge blagovne znamke in zaščitene
blagovne znamke so last njihovih
lastnikov. Oznaki ™ in ® v tem priročniku
nista posebej navedeni.
Kazalo vsebine
Vodnik po delih sistema in
upravljalnih gumbih.......................8
Uvod
Varna priključitev sistema...........11
Uporaba menija iPod/iPhone .....12
Nastavitev ure ...............................13
Osnovne funkcije
Predvajanje iz naprave
iPod/iPhone...................................14
Predvajanje vsebine
iz naprave USB..............................15
Bluetooth
O brezžični tehnologiji
Bluetooth ........................................16
Brezžično poslušanje glasbe
prek naprave Bluetooth................16
Nastavljanje zvočnih kodekov
Bluetooth ........................................19
Nastavitev/Preklic Bluetooth
stanja pripravljenosti....................20
Ostale funkcije
Nastavitev osvetlitve ....................22
Uporaba časovnikov ....................22
Spreminjanje zaslonskega
prikaza ...........................................23
Uporaba izbirne opreme .............24
Onemogočanje gumbov na enoti
(ključavnica za otroke) ................24
Nastavitev/preklic funkcije
samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti ................24
Dodatne informacije
Spletne strani za združljive
naprave ..........................................25
Odpravljanje težav .......................25
Sporočila........................................29
Previdnostni ukrepi .....................29
Tehnični podatki ..........................31
Sprejemnik
Poslušanje radia ............................20
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka.........................21
Kot na zabavi (DJ EFFECT)........21
Izbira navpičnega
zvočnega učinka............................22
7SI
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
V tem priročniku je opisano predvsem upravljanje sistema z daljinskim upravljalnikom,
vendar pa lahko enake funkcije izvedete tudi z gumbi na enoti, ki imajo podobna imena.
Enota
– Zgornji del
– Sprednji del
8SI
Daljinski upravljalnik RM-AMU166
F VERTICAL SOUND (stran 22)
Izbere navpični zvočni učinek.
G FLANGER, ISOLATOR
(stran 21)
Izbere vrsto učinka DJ EFFECT.
H Enota: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Prilagodi glasnost.
Prilagodi raven učinka DJ EFFECT
(stran 21).
Tega gumba ne morete uporabiti za
prilagajanje glasnosti, ko je aktiviran
učinek DJ EFFECT.
Daljinski upravljalnik: VOLUME +*/–
Prilagodi glasnost.
I BASS BAZUCA (stran 21)
Izbere učinek BASS BAZUCA.
J EQ (stran 21)
Izbere prednastavljen zvočni učinek.
K
1 "/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite sistem ali ga
preklopite v stanje pripravljenosti.
B LED SPEAKER (stran 22)
Nastavi osvetlitev.
C Indikator VERTICAL SOUND
Zasveti, ko je vklopljen navpični
zvočni učinek.
D Indikator BLUETOOTH
(stran 16)
Prikazuje stanje Bluetooth sistema.
E BLUETOOTH (stran 16, 18)
Pritisnite, če želite izbrati funkcijo
Bluetooth.
Pridržite gumb, če želite aktivirati
seznanjanje Bluetooth naprav,
medtem ko je vklopljena funkcija
Bluetooth.
vrata (USB) (stran 13, 14, 15)
Sem lahko priključite napravo iPod/
iPhone ali USB.
L Priključek za napravo Apple
(stran 12, 14)
M Držalo (stran 12)
N Gumb PUSH (stran 12)
O m/M (pomikanje nazaj/hitro
pomikanje naprej)
Pridržite ta gumb, če želite med
predvajanjem najti točko v skladbi ali
datoteki.
Enota: l/L (nazaj/naprej)
Daljinski upravljalnik: ./>
(nazaj/naprej)
Izbere skladbo ali datoteko.
Enota: TUNING +/–
Daljinski upravljalnik: +/– (iskanje
postaj)
Poišče želeno postajo.
9SI
P
(Oznaka N) (stran 18)
Točka, kamor približate napravo,
če uporabljate funkcijo komunikacije
s tehnologijo bližnjega polja (NFC).
Q Enota: FUNCTION
Daljinski upravljalnik:
FUNCTION +/–
Izbere funkcijo.
R Zaslon
S Senzor daljinskega upravljalnika
T
+/– (izbere mapo)
Izbere mapo v napravi USB.
U Enota: NX (predvajanje/
začasna zaustavitev)
Daljinski upravljalnik: N*
(predvajanje),
X (začasna zaustavitev)
S tem gumbom zaženete ali začasno
zaustavite predvajanje.
Če želite nadaljevati predvajanje iz
naprave USB, pritisnite gumb NX
ali N.
x (zaustavitev)
Zaustavi predvajanje.
Če želite preklicati nadaljevanje
predvajanja iz naprave USB,
gumb pritisnite dvakrat.
V TIMER MENU (stran 13, 23)
Nastavi uro in časovnike.
W
Potrdi nastavitve.
X OPTIONS
Odpre ali zapre meni z možnostmi.
Y RETURN O
Vrnitev na prejšnjo izbiro.
Z
/ / /
Izbere elemente menija z možnostmi
ali menija s časovniki.
wj TUNER MEMORY (stran 21)
Prednastavi radijsko postajo.
10SI
wk PLAY MODE/TUNING MODE
Izbere način predvajanja vsebine
iz naprave USB (stran 15).
Izbere način iskanja radijske postaje
(stran 20).
wl REPEAT/FM MODE
Predvajanje vsebine iz naprave USB,
posamezne skladbe ali datoteke se
lahko ponavlja (stran 15).
Izbere način sprejema FM
(mono ali stereo) (stran 20).
e; SLEEP (stran 22)
Nastavi izklopni časovnik.
ea DISPLAY
Spremeni informacije na zaslonu.
* Gumba VOLUME + in N imata otipljivo
piko. Ta pika vam bo v pomoč pri upravljanju
sistema.
Uvod
Varna priključitev sistema
Uvod
A Žična antena FM (izvlecite jo
v vodoravni smeri.)
B Okvirna antena AM
C V priključek DVD/PC IN L
D V priključek DVD/PC IN R
E V električno vtičnico
A Anteni
C Napajanje
Pri nameščanju anten poiščite mesto in
usmeritev, kjer je dober sprejem.
Če se želite izogniti šumu pri predvajanju
zvoka, postavite anteno stran od
napajalnega kabla in kabla USB.
Napajalni kabel vključite v električno
vtičnico. Na zaslonu se prikaže
predstavitev. Ko pritisnete gumb "/1,
se sistem vklopi, predstavitev pa se
samodejno konča.
Če vmesnik na vtiču ni primeren za zidno
vtičnico, ta vmesnik odstranite (samo za
modele z vmesnikom).
B Priključki DVD/PC IN L/R
Uporabite zvočni kabel (ni priložen) za
priključitev v avdio izhod avdio/video
opreme. Zvok se oddaja prek sistema.
11SI
Vstavljanje baterij
– V vodoravnem položaju
Vstavite dve priloženi bateriji R6
(velikosti AA), usmerjeni tako, kot
je prikazano spodaj.
Uporaba menija iPod/iPhone
Opombe
• Skupaj ne smete uporabljati starih in novih
baterij oz. različnih tipov baterij.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da
preprečite razlitje baterij in korozijo.
Namestitev sistema
Sistem lahko namestite navpično ali
vodoravno. Na podlagi svojih želja
izberite ustrezno namestitev.
Opombe
• Ko v priključek za napravo Apple priključite
model iPod nano, sistem namestite
v vodoraven položaj.
• Ko je sistem nameščen navpično,
izberite navpični zvočni učinek
(stran 22).
– V navpičnem položaju
Povezovanje s priključkom za
napravo Apple
V priključek za napravo Apple lahko
priključite spodnje modele.
• iPod touch pete generacije
• iPod nano sedme generacije
• iPhone 5
Če želite pri priključitvi naprave iPod/
iPhone v priključek za napravo Apple
preprečiti, da bi naprava iPod/iPhone
padla, jo vedno trdno pritrdite na držalo.
Pri odstranjevanju naprave iPod/iPhone
dvignite držalo dokler se ne zaskoči v svoj
položaj, nato pa s priključka za napravo
Apple odstranite napravo iPod/iPhone.
1 Napravo iPod/iPhone vstavite
v priključek za naprave Apple.
2 Pridržite gumb PUSH, dokler
se držalo ne sprosti.
Držalo izskoči ter tako pritrdi napravo
iPod/iPhone.
12SI
Opomba za uporabnike modela
iPod nano
Pri uporabi modelov iPod nano tega sistema ne
nameščajte v navpičnem položaju. Modelov
iPod nano zaradi njihove višine ni mogoče
pritrditi z držalom. Sistem namestite
v vodoraven položaj.
Opomba v zvezi s prenašanjem sistema
Nastavitev ure
V načinu varčevanja z energijo ne morete
nastaviti ure.
1 Vklopite sistem, tako da pritisnete
gumb "/1.
2 Pritisnite gumb TIMER MENU.
Opombe
3 Pritiskajte gumb
• Pri uporabi ovitkov za naprave iPod/iPhone,
ki jih je mogoče kupiti, sistem morda ne bo
prepoznal priključene naprave iPod/iPhone.
V tem primeru z naprave iPod/iPhone
odstranite ovitek in jo znova povežite
s priključkom za naprave Apple.
• Kadar uporabljate navpično nameščeni
sistem, poskrbite, da bo naprava iPod/
iPhone ostala v pokončnem položaju in
ne bo nagnjena.
Če se na zaslonu prikaže oznaka
»PLAY SET«, pritiskajte gumb / ,
daizberete možnost »CLOCK« in nato
pritisnite gumb
.
Uvod
Sistema ne prenašajte, ko je z njim povezana
naprava iPod/iPhone. V nasprotnem primeru
lahko naprava iPod/iPhone pade in se
poškoduje. Podjetje Sony ne prevzema
odgovornosti za škodo, nastalo zaradi
neustrezne uporabe.
/ ,
da nastavite uro, nato pa
pritisnite gumb
.
4 Pritiskajte gumb
/ , da
nastavite minute, nato pa
pritisnite gumb
.
Povezovanje z vrati
Napravo iPod/iPhone priključite
v vrata
, tako da uporabite kabel USB,
priložen napravi iPod/iPhone.
iPod/iPhone
(ni priložen)
Kabel USB
(ni priložen)
13SI
Osnovne funkcije
Predvajanje iz naprave
iPod/iPhone
x Povezovanje s priključkom za
naprave Apple
1 Pritiskajte gumb FUNCTION +/–,
da izberete funkcijo iPod.
2 Napravo iPod/iPhone vstavite
v priključek za naprave Apple.
3 Pritisnite gumb PUSH in pritrdite
napravo iPod/iPhone.
4 Pritisnite gumb N.
x Povezovanje z vrati
1 Pritiskajte gumb FUNCTION +/–,
da izberete funkcijo USB.
2 Napravo iPod/iPhone priključite
v vrata
.
3 Pritisnite gumb N.
Upravljanje naprave iPod/iPhone
14SI
Dejanje
Ukazi
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb X/x.
Izbira pesmi
ali poglavja
zvočne knjige/
poddaje
Pritisnite gumb ./>.
Če se želite pomakniti
naprej ali nazaj po
posnetku, gumb pridržite.
Iskanje določene
točke v pesmi ali
poglavju zvočne
knjige/poddaje
Med predvajanjem
pridržite gumb m/M
in ga na želeni točki
spustite.
Uporaba sistema kot polnilnika baterij
Sistem lahko uporabite tudi za polnjenje
baterij naprave iPod/iPhone, ne glede na
to, ali je sistem vklopljen ali izklopljen.
Polnjenje se začne, ko napravo iPod/
iPhone vstavite v priključek za napravo
Apple ali jo povežete z vrati
. Na
zaslonu naprave iPod/iPhone se prikaže
stanje polnjenja.
Za več informacij preberite navodila
za uporabo naprave iPod/iPhone.
Prenehanje polnjenja naprave
iPod/iPhone
Odstranite napravo iPod/iPhone.
Opombe glede polnjenja naprave
iPod/iPhone
• Če je sistem, s katerim povežete napravo iPod/
iPhone izklopljen, se naprava ne polni.
• Ko je naprava iPod/iPhone povezana
s priključkom za napravo Apple, pritisnite
gumb FUNCTION +/–, da izberete funkcijo
iPod, TUNER ali DVD/PC.
• Ko je naprava iPod/iPhone povezana
z vrati
, pritisnite gumb FUNCTION +/–,
da izberete funkcijo USB ali BT AUDIO.
Opombe
• Priključka za napravo Apple se ne dotikajte.
• Delovanje sistema se lahko razlikuje glede na
specifikacije naprave iPod/iPhone.
• Nameščanje ali odstranjevanje naprave
iPod/iPhone
– naprava iPod/iPhone naj bo postavljena
pod enakim kotom kot priključek za
naprave Apple na enoti, naprave iPod/
iPhone pa ne zvijajte in ne upogibajte,
da ne poškodujete priključka.
– enoto primite z eno roko, pri tem pa pazite,
da po pomoti ne pritisnete nobenega gumba
naprave iPod/iPhone.
• Pred odstranjevanjem naprave iPod/iPhone
začasno zaustavite predvajanje.
• Pridržite gumb ./>, če se želite med
predvajanjem po videu pomakniti nazaj
(ali naprej), gumb m/M pa ne deluje.
• Raven glasnosti prilagodite z gumbom
VOLUME +/–. Raven glasnosti se ne
spremeni, če jo prilagajate na napravi iPod/
iPhone.
• Ta sistem je zasnovan samo za uporabo
z napravo iPod/iPhone z 8-pinskim
priključkom Lightning. V priključek za
napravo Apple ne morete priključiti nobene
druge naprave.
• Če želite več informacij o uporabi naprave
iPod/iPhone, preberite navodila za uporabo
naprave iPod/iPhone.
• Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za
izgubo ali poškodbo podatkov, shranjenih
v napravi iPod/iPhone, ko napravo iPod/
iPhone uporabljate v povezavi s tem
sistemom.
1)
Načina predvajanja po mapah in »
«
ne morete izbrati hkrati.
Naključnega predvajanja in ponavljajočega se
predvajanja ne morete izbrati hkrati.
3) Ko izklopite sistem, se izbrani način
naključnega predvajanja izbriše, sistem pa
preklopi v običajni način predvajanja.
2)
Izbiranje ponavljajočega se predvajanja
Predvajanje vsebine
iz naprave USB
Če imajo zvočne datoteke zgoraj
navedene datotečne pripone, ampak niso
ustrezne oblike, lahko sistem oddaja šum
ali ne deluje pravilno.
Več informacij o združljivih napravah
USB najdete na spletnih straneh
(stran 25).
1 Pritisnite gumb FUNCTION +/–,
da izberete funkcijo USB.
2 Priključite napravo USB
v vrata
Opombe glede naprave USB
• Vrstni red predvajanja, ki ga določi sistem,
se lahko razlikuje od vrstnega reda
predvajanja iz priključenega digitalnega
predvajalnika glasbe.
• Pred odstranjevanjem naprave USB vedno
izklopite sistem. Če napravo USB odstranite,
ko je sistem vklopljen, se lahko poškodujejo
podatki, shranjeni v napravi USB.
• Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje ni
zagotovljena. Če so bile zvočne datoteke
v napravi USB izvorno šifrirane z nezdružljivo
programsko opremo, se lahko pri predvajanju
pojavi šum ali prekinjen zvok ali pa sistem
datoteke sploh ne predvaja.
• Sistem lahko prepozna do
– 256 zvočnih datotek v posamezni mapi;
– 65.536 zvočnih datotek v napravi USB;
– 256 map v napravi USB.
Osnovne funkcije
Oblike zvočnega zapisa, ki jih lahko
predvaja ta sistem:
– MP3: datotečna pripona ».mp3«
– WMA: datotečna pripona ».wma«
– AAC: datotečna pripona ».m4a«,
».mp4« ali ».3gp«
– WAV: datotečna pripona ».wav«
Pritiskajte gumb REPEAT.
•
: ponavljajoče se predvajanje vseh
zvočnih datotek iz naprave USB ali
iz mape
•
: ponavljajoče se predvajanje
ene zvočne datoteke
.
3 Pritisnite gumb N.
Spreminjanje načina predvajanja
Pritiskajte gumb PLAY MODE.
• Običajni način predvajanja (prazno):
zaporedno predvajanje vseh zvočnih
datotek iz naprave USB
• Način predvajanja po mapah
(»FLDR«)1): predvajanje vseh zvočnih
datotek iz določene mape v napravi USB
• Naključno predvajanje (»SHUF«)2)3):
predvajanje vseh zvočnih datotek
iz naprave USB v naključnem
vrstnem redu
Uporaba sistema kot polnilnika baterij
Ko je sistem vklopljen, ga lahko uporabite
tudi za polnjenje baterij naprav USB
s funkcijo ponovnega polnjenja.
Pritiskajte gumb FUNCTION +/–,
da izberete funkcijo USB.
Polnjenje se začne, ko je naprava USB
povezana z vrati
. Na zaslonu naprave
USB se prikaže stanje polnjenja. Za več
informacij preberite navodila za uporabo
naprave USB.
15SI
Bluetooth
O brezžični tehnologiji
Bluetooth
Brezžična tehnologija Bluetooth je
brezžična tehnologija kratkega dosega,
ki omogoča brezžično prenašanje
podatkov med digitalnimi napravami.
Brezžična tehnologija Bluetooth deluje
v obsegu desetih metrov (33 čevljev).
Podprte različice, profili in kodeki
Bluetooth
Podprte različice Bluetooth:
• Standardna različica Bluetooth 3.0 +
EDR (Razširjena podatkovna hitrost)
Podprti profili Bluetooth:
• A2DP (Profil naprednega
distribuiranja zvoka)
• AVRCP 1.3 (Avdio-video profil
z daljinskim upravljanjem)
Podprti kodeki Bluetooth:
• SBC (Kodiranje podpasov)
• AAC (Napredno avdio kodiranje)
O indikatorju BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH zasveti ali utripa
modro ter tako kaže stanje funkcije
Bluetooth.
Stanje sistema
Stanje indikatorja
Stanje pripravljenosti
Bluetooth
utripa počasi
Seznanjanje Bluetooth
utripa hitro
Povezovanje Bluetooth
utripa
Povezava Bluetooth
je vzpostavljena
sveti
Seznanjanje sistema z napravo
Bluetooth
Seznanjanje je postopek, ko se naprave
Bluetooth pred pričetkom prenašanja
podatkov medsebojno registrirajo. Ko so
naprave seznanjene, tega postopka ni
potrebno ponavljati. Če je vaša naprava
pametni telefon, ki je združljiv s funkcijo
NFC, postopek ročnega seznanjanja ni
potreben.
1 Napravo Bluetooth sistemu
Brezžično poslušanje
glasbe prek naprave
Bluetooth
Glasbo lahko s pomočjo brezžične
povezave poslušate prek naprave
Bluetooth.
Več informacij o združljivih napravah
Bluetooth najdete na spletnih straneh
(stran 25).
približajte na en meter (3 čevlje).
2 Na enoti pritiskajte gumb
BLUETOOTH, da izberete funkcijo
Bluetooth.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»BT AUDIO«.
Opomba
Če je sistem povezan z napravo Bluetooth,
za prekinitev povezave z napravo Bluetooth
pritisnite gumb BLUETOOTH.
3 Na enoti pritisnite gumb
BLUETOOTH in ga držite 2 sekundi
ali dlje.
Na zaslonu utripa oznaka »PAIRING«.
16SI
4 Na napravi Bluetooth izvedite
postopek seznanjanja.
Za več informacij preberite navodila za
uporabo naprave Bluetooth.
5 Na zaslonu naprave Bluetooth
izberite številko modela enote.
Izberite na primer »SONY
FST-GTK37iP« (ali FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP).
Če naprava Bluetooth zahteva geslo,
vnesite »0000«.
6 Na napravi Bluetooth izvedite
Ko je postopek seznanjanja končan in
je povezava Bluetooth vzpostavljena, se
na zaslonu prikaže ime naprave
Bluetooth.
Ko je postopek seznanjanja zaključen,
se naprava s sistemom lahko poveže
samodejno, odvisno od naprave
Bluetooth.
Naslov naprave Bluetooth lahko
preverite tako, da pritiskate gumb
DISPLAY.
Opombe
• S sistemom lahko seznanite do devet naprav
Bluetooth. Če s sistemom seznanite še deseto
napravo Bluetooth, bo ta zamenjala tisto že
obstoječo povezano napravo, ki ste jo
s sistemom seznanili najprej.
• »Geslo« je lahko označeno z besedami
»Passcode«, »PIN code«, »PIN number«,
»Password« itd, odvisno od naprave.
• Stanje pripravljenosti sistema na postopek
seznanjanja je preklicano po približno petih
minutah. Če seznanjanje ni uspešno izvedeno,
postopek ponovite od 1. koraka naprej.
• Ko je sistem povezan z napravo Bluetooth, ga
druga naprava ne more zaznati in povezave
z drugo napravo Bluetooth, ki s sistemom še ni
bila seznanjena, ni mogoče vzpostaviti.
• Če želite sistem seznaniti z drugo napravo
Bluetooth, ponovite korake od 1 do 6.
Preklic postopka seznanjanja
Pridržite gumb BLUETOOTH na enoti za
dve sekundi ali več, dokler se na zaslonu
ne prikaže oznaka »BT AUDIO«.
Če se sistema dotaknete s telefonom,
ki je združljiv s funkcijo NFC, se sistem
samodejno vklopi v funkciji Bluetooth, nato
pa samodejno nadaljuje s seznanjanjem in
vzpostavljanjem povezave Bluetooth.
Kaj je »NFC«?
NFC (Komunikacija s tehnologijo bližnjega
polja) je tehnologija, ki omogoča brezžično
komunikacijo kratkega dosega med
različnimi napravami, kot so mobilni telefoni
in oznake IC. S funkcijo NFC lahko podatke
enostavno prenašate tako, da se z napravo
dotaknete določene oznake na drugi napravi,
ki je združljiva s funkcijo NFC.
Bluetooth
postopek seznanjanja Bluetooth.
Vzpostavljanje povezave
s pametnim telefonom
z enim dotikom (NFC)
1 Prenos in namestitev aplikacije
»NFC Easy Connect«.
Brezplačno aplikacijo Android prenesite
s spletne strani Google Play, v iskalnik
vpišite »NFC Easy Connect« ali do te
aplikacije dostopajte s pomočjo spodnje
dvodimenzionalne kode. Morda boste
morali plačati prenos podatkov.
Dvodimenzionalna koda* za
neposreden dostop
* Uporabite aplikacijo za branje
dvodimenzionalnih kod.
Opombe
• Aplikacija v nekaterih državah/regijah
morda ni na voljo.
• Funkcijo NFC morda lahko uporabljate,
brez da bi v pametni telefon namestili to
aplikacijo, odvisno od telefona. V tem
primeru so funkcije in specifikacije lahko
drugačne. Za več informacij preberite
navodila za uporabo pametnega telefona.
17SI
Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno
funkcijo NFC (operacijski sistemi:
Android 2.3.3 ali novejši, razen
Android 3.x)
2 S pametnim telefonom zaženite
aplikacijo »NFC Easy Connect«.
Prikazan naj bo zaslon aplikacije.
3 S pametnim telefonom se
dotaknite oznake N na sistemu in
počakajte, da pametni telefon
zavibrira.
Nasvet
Če postopek seznanjanja in vzpostavljanje
povezave Bluetooth nista uspešna, sledite
spodnjim navodilom.
– Ponovno zaženite aplikacijo »NFC Easy
Connect« in pametni telefon počasi približajte
oznaki N.
– Če uporabljate ovitek za pametni telefon, ki je
dostopen na trgu, ga odstranite.
Predvajanje glasbe iz naprave
Bluetooth
Z napravo Bluetooth lahko upravljate prek
povezave sistema in naprave Bluetooth,
ki uporablja funkcijo AVRCP.
Preden predvajate glasbo, preverite
naslednje:
– Funkcija Bluetooth na napravi Bluetooth
je vklopljena.
– Postopek seznanjanja je zaključen.
x Naprava Bluetooth
1 Na enoti pritiskajte gumb
BLUETOOTH, da izberete
funkcijo Bluetooth.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»BT AUDIO«.
2 Vzpostavite povezavo z napravo
Bluetooth.
Vzpostavljanje povezave dokončajte
tako, da sledite navodilom na zaslonu
pametnega telefona.
Ko je povezava Bluetooth
vzpostavljena, indikator
BLUETOOTH preneha utripati;
sedaj sveti. Na zaslonu se prikaže ime
naprave Bluetooth.
Iz pametnega telefona lahko v zvezi
z virom zvoka preklopite tudi na drugo
napravo Bluetooth, ki je združljiva
s funkcijo NFC.
Za več informacij preberite navodila
za uporabo naprave Bluetooth.
18SI
Povezava bo z zadnjo
povezano napravo Bluetooth
vzpostavljena samodejno.
Povezavo Bluetooth vzpostavite iz
naprave Bluetooth, če naprava ni
povezana.
Ko je povezava vzpostavljena, se
na zaslonu prikaže ime naprave
Bluetooth.
3 Pritisnite gumb N.
Odvisno od naprave Bluetooth,
– ampak gumb N boste morda
morali pritisniti dvakrat.
– predvajanje zvočnega vira boste
morda morali zagnati na napravi
Bluetooth.
Opombe
• Če sistem ni povezan z nobeno napravo
Bluetooth, bo sistem samodejno vzpostavil
povezavo z zadnjo povezano napravo
Bluetooth in iz te naprave predvajal glasbo,
ko pritisnete gumb N.
• Če s sistemom želite povezati še eno napravo
Bluetooth, bo povezava s trenutno povezano
napravo Bluetooth prekinjena.
x Pametni telefon, ki je združljiv
s funkcijo NFC
Prekinjanje povezave z napravo Bluetooth
x Naprava Bluetooth
Na enoti pritisnite gumb BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikaže oznaka »BT AUDIO«.
Ko zaustavite predvajanje, je lahko
povezava Bluetooth prekinjena samodejno,
odvisno od naprave Bluetooth.
x Pametni telefon, ki je združljiv
s funkcijo NFC
S pametnim telefonom se ponovno
dotaknite oznake N na sistemu.
Brisanje vseh podatkov
o seznanjanju oz. registraciji
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Pritisnite gumb BLUETOOTH,
da izberete funkcijo Bluetooth.
pritisnite gumb "/1 za približno
tri sekunde.
Na zaslonu se prikažeta oznaki
»BT HIST« in »CLEAR«, vsi podatki
o seznanjanju oz. registraciji pa so
izbrisani.
Nastavljanje zvočnih
kodekov Bluetooth
Če povezana naprava Bluetooth podpira
funkcijo naprednega avdio kodiranja
(AAC), lahko izberete zvočne kodeke
Bluetooth.
1 Pritisnite gumb OPTIONS.
2 Pritiskajte gumb / , da izberete
Bluetooth
S pametnim telefonom se dotaknite
oznake N na sistemu in vzpostavite
povezavo Bluetooth.
Prek pametnega telefona predvajajte
zvočni vir. Za več informacij
o predvajanju preberite navodila
za uporabo pametnega telefona.
2 Medtem ko držite gumb x,
možnost »BT AAC«, nato pa
pritisnite gumb
.
3 Pritiskajte gumb
/ , da izberete
možnost »ON« ali »OFF«.
• ON: Napredno avdio kodiranje
(AAC) je izbrano, če naprava
Bluetooth podpira funkcijo AAC.
• OFF: Izbrano je kodiranje podpasov
(SBC).
Opombe
• Če je izbrana funkcija AAC, lahko uživate
v visokokakovostnem zvoku. Če zvoka AAC
s svojo napravo ne morete poslušati, izberite
možnost »OFF«.
• Če te nastavitve spremenite, medtem ko je
sistem povezan z napravo Bluetooth, bo
povezava s trenutno povezano napravo
Bluetooth prekinjena. Če se želite povezati
z napravo Bluetooth, znova vzpostavite
povezavo Bluetooth.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»BT AUDIO«.
Če je sistem povezan z napravo
Bluetooth, se na zaslonu prikaže ime
naprave Bluetooth.
Pritisnite gumb BLUETOOTH,
da prekinete povezavo Bluetooth.
19SI
Nastavitev/Preklic
Bluetooth stanja
pripravljenosti
Sistem vključi stanje pripravljenosti
Bluetooth in čaka na vzpostavitev
povezave Bluetooth, tudi kadar je sistem
izklopljen.
1 Pritisnite gumb OPTIONS.
2 Pritiskajte gumb / , da izberete
možnost »BT STBY«, nato pa
pritisnite gumb
.
Sprejemnik
Poslušanje radia
1 Pritiskajte gumb FUNCTION +/–,
da izberete postajo v frekvenčnem
pasu FM ali AM.
2 Samodejno iskanje:
Pritiskajte gumb TUNING MODE,
dokler na zaslonu ne zasveti oznaka
»AUTO«. Nato pritisnite gumb +/–.
Ko sistem najde postajo, se iskanje
samodejno ustavi. Na zaslonu pa
zasvetita oznaki »TUNED« in »ST«
(samo za stereo programe FM).
3 Pritiskajte gumb
/ , da izberete
možnost »ON« ali »OFF«.
4 Pritisnite gumb "/1, da izklopite
sistem.
Ko je stanje pripravljenosti Bluetooth
vklopljeno, se bo sistem samodejno
vklopil, ko z naprave Bluetooth
vzpostavite povezavo Bluetooth.
Opomba
Sistem ne bo preklopil v stanje pripravljenosti
Bluetooth, če izbrišete informacije
o seznanjanju.
Če oznaka »TUNED« ne zasveti in se
iskanje ne zaustavi, pritisnite gumb x,
da zaustavite iskanje. Nato postaje
poiščite ročno (spodaj).
Če izberete postajo FM, ki podpira
storitve RDS, se prikažejo informacije,
kot je ime storitve ali postaje.
Informacije o funkciji RDS lahko
preverite tako, da pritiskate gumb
DISPLAY.
Ročno iskanje postaj:
Pritiskajte gumb TUNING MODE,
dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka
»AUTO«, oznaka »PRESET« pa izgine
z zaslona.
Nato pritiskajte gumb +/–, da poiščete
želeno postajo.
Nasvet
Če želite zmanjšati statični šum na stereo postaji
FM s šibkim signalom, pritiskajte gumb FM
MODE, dokler na zaslonu ne zasveti oznaka
»MONO«.
20SI
Spreminjanje intervala postaj AM
(razen za modele za Evropo,
Rusijo in Savdsko Arabijo)
Privzeta nastavitev intervala AM je
prednastavljena na 9 kHz (ali 10 kHz
na nekaterih območjih).
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Pritiskajte gumb FUNCTION, da izberete
postajo v frekvenčnem pasu AM.
2 Pritisnite gumb "/1, da izklopite
sistem.
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka
Dejanje
Izbere
prednastavljeni
zvočni učinek
3 Medtem ko držite gumb TUNING +,
Pritiskajte gumb EQ.
Če želite preklicati izbiro
prednastavljenega
zvočnega učinka,
pritiskajte gumb EQ, da
izberete možnost »FLAT«.
Kot na zabavi
(DJ EFFECT)
Prednastavitev radijskih postaj
Med priljubljene postaje lahko shranite
do 20 postaj FM in 10 postaj AM.
1 Poiščite želeno postajo.
2 Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
Številka prednastavljene postaje
3 Pritiskajte gumb +/–, da izberete
poljubno številko za prednastavljeno
postajo in pritisnite gumb
.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»COMPLETE«. Postaja je shranjena.
Poslušanje prednastavljene postaje
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Pritisnite gumb FLANGER ali
ISOLATOR.
Izbrani gumb zasveti in učinek
je aktiviran.
• FLANGER: Predvajajte učinek
globokega prodornega zvoka,
ki je podoben grmenju letala.
• ISOLATOR: Osamite določen
frekvenčni pas, tako da prilagodite
ostale frekvenčne pasove. Če se na
primer želite osredotočiti
na vokal ipd.
Sprejemnik/Nastavitev zvoka
pritisnite gumb "/1.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»9K STEP« ali »10K STEP«.
Če spremenite interval, se vse
prednastavljene postaje AM zbrišejo.
Ukazi
Doda nizke
Pritisnite gumb BASS
tone in ustvari BAZUCA.
mogočnejši zvok
2 Obrnite gumb DJ CONTROL +/–,
če želite prilagoditi raven učinka.
Izklop učinka
Znova pritisnite gumb izbranega učinka.
Pritiskajte gumb TUNING MODE,
dokler na zaslonu ne zasveti oznaka
»PRESET«. Nato pritiskajte gumb +/–,
da izberete želeno številko za
prednastavljeno postajo.
21SI
Opombe
• Učinek DJ EFFECT se samodejno izklopi,
ko izklopite sistem, spremenite funkcijo
ali frekvenčni pas.
• Gumba VOLUME/DJ CONTROL +/– ne
morete uporabiti za prilagajanje glasnosti,
ko je aktiviran učinek
DJ EFFECT. Pritisnite gumb VOLUME +/–
na daljinskem upravljalniku, da prilagodite
glasnost.
Ostale funkcije
Nastavitev osvetlitve
Nastavite lahko različne vzorce osvetlitve.
Učinki osvetlitve se prilagajajo
glasbenemu viru.
Pritiskajte gumb LED SPEAKER.
Izbira navpičnega
zvočnega učinka
Zvočni učinek lahko izberete glede
na način namestitve sistema.
Navpični zvočni učinek vklopite,
ko je sistem nameščen navpično.
Pritiskajte gumb VERTICAL SOUND
na enoti.
Z vsakim pritiskom gumba se vzorec
spremeni.
Izklop osvetlitve
Večkrat pritisnite gumb LED SPEAKER,
da izberite možnost »LED OFF«.
Uporaba časovnikov
V sistemu sta na voljo 2 funkciji
časovnika. Če uporabljate obe, ima
prednost izklopni časovnik.
Izklopni časovnik
Zaspite lahko ob poslušanju glasbe.
Sistem se izklopi glede na
prednastavljeni čas.
Pritiskajte gumb SLEEP.
Če želite izklopiti izklopni časovnik,
pritiskajte gumb SLEEP in izberite
možnost »OFF«.
Nasvet
Če želite preveriti preostali čas pred izklopom
sistema, pritisnite gumb SLEEP.
Časovnik predvajanja
Če predhodno nastavite čas, se lahko
zbudite ob glasbi iz radia, naprave iPod/
iPhone ali USB. Preverite, ali ste
nastavili uro.
22SI
1 Pripravite vir zvoka, nato pa
z gumbom VOLUME +/–
prilagodite glasnost.
2 Pritisnite gumb TIMER MENU.
3 Pritiskajte gumb / , da izberete
možnost »PLAY SET«, nato pa
pritisnite gumb
.
4 Nastavite čas za začetek
predvajanja.
Pritiskajte gumb / , če želite
nastaviti ure/minute in nato pritisnite
gumb
.
5 Če želite nastaviti čas za zaustavitev
predvajanja, uporabite enak
postopek kot v 4. koraku.
Opombe za uporabnika naprave iPod/
iPhone
• Pri uporabi časovnika predvajanja naprava
iPod/iPhone ne sme predvajati glasbe.
• Odvisno od stanja povezane naprave iPod/
iPhone se časovnik predvajanja morda ne
bo aktiviral.
Spreminjanje
zaslonskega prikaza
Spreminjanje načina prikaza
Pritiskajte gumb DISPLAY,
ko je sistem izklopljen.
6 Večkrat pritisnite gumb
Predstavitev
7 Pritisnite gumb "/1, da izklopite
Zaslon je ugasnjen (način varčevanja
z energijo)
/ ,
da izberete želeni vir zvoka in nato
pritisnite
.
Preverjanje nastavitev časovnika
ali ponoven vklop časovnika
1 Pritisnite gumb TIMER MENU.
Na zaslonu utripa oznaka »TIMERSEL«.
2 Pritisnite gumb .
3 Pritiskajte gumb / , da izberete
možnost »PLAY SEL«, nato
pa pritisnite gumb
.
Zaslon je izklopljen ter tako varčuje
z energijo. Časovnik in ura še naprej delujeta.
ali
iPod/iPhone Način polnjenja
Ostale funkcije
sistem.
Zaslon se spremeni in indikator utripa
tudi, ko je sistem izklopljen.
Prikaže se oznaka »CHARGING« in
naprava iPod/iPhone se prek sistema
še naprej polni.
Ura
Način prikaza ure po 8 sekundah samodejno
preklopi v način varčevanja z energijo.
Preklic časovnika
Ponovite zgornji postopek in v 3. koraku
izberite možnost »OFF«, nato pritisnite
gumb
.
Opombe
• Sistem se vklopi pred prednastavljenim
časom. Če je sistem ob prednastavljenem času
že vklopljen ali če na zaslonu utripa oznaka
»STANDBY«, se časovnik predvajanja ne
aktivira.
• Sistema v času med vklopom in začetkom
predvajanja ne upravljajte.
Ogled podatkov na zaslonu
Ko je sistem vklopljen, med
izvajanjem funkcije USB pritiskajte
gumb DISPLAY.
Prikazane so spodnje informacije:
• pretečeni čas predvajanja, ime datoteke
in mape;
• informacije o naslovu, izvajalcu
in albumu.
23SI
Opombe
• Skupni čas predvajanja za vsebino iz naprave
USB ni prikazan.
• Spodnji podatki se ne prikažejo pravilno:
– pretečeni čas predvajanja datoteke MP3,
šifrirane s spremenljivo bitno
hitrostjo (VBR).
– imena map in datotek, ki v obliki zapisa niso
v skladu s standardom ISO9660 raven 1,
raven 2 ali Joliet.
• Informacije o oznakah ID3 za datoteke MP3
so prikazane, ko sta uporabljeni oznaki ID3
različice 1 in 2 (pri čemer ima prednost
oznaka ID3 za prikaz podatkov ID3
različice 2, če sta za eno datoteko MP3
uporabljeni obe oznaki).
Uporaba izbirne opreme
1 Pritiskajte gumb VOLUME –, da
se na zaslonu prikaže oznaka
»VOL MIN«.
2 Priključite opremo (stran 11).
3 Pritiskajte gumb FUNCTION +/–,
da izberete funkcijo DVD/PC.
4 Začnite predvajati vsebino iz
priključene opreme.
5 Pritiskajte gumb VOLUME +,
da nastavite glasnost.
Opomba
Če je raven glasnosti priključene opreme
prenizka, lahko sistem samodejno preide
v stanje pripravljenosti. Prilagodite raven
glasnosti opreme. Če želite izklopiti funkcijo
samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti,
glejte »Nastavitev/preklic funkcije samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti« (stran 24).
Onemogočanje gumbov
na enoti
(ključavnica za otroke)
Na enoti lahko onemogočite gumbe
(razen gumba "/1) ter tako preprečite
neželeno uporabo, kot je pritiskanje
gumbov s strani otrok.
24SI
Na enoti pritisnite gumb x in ga
držite več kot 5 sekund.
Na zaslonu se prikažeta oznaki »CHILD«
in »LOCK ON«.
Sistem lahko upravljate le z daljinskim
upravljalnikom.
Če želite izklopiti to funkcijo, na enoti
za več kot 5 sekund pridržite gumb x,
dokler se na zaslonu ne prikažeta oznaki
»CHILD« in »LOCK OFF«.
Opomba
Funkcija ključavnice za otroke bo
onemogočena, ko boste odklopili
napajalni kabel.
Nastavitev/preklic
funkcije samodejnega
preklopa v stanje
pripravljenosti
Ta sistem je opremljen s funkcijo
samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti. Z njo sistem samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti, ko ga
približno 30 minut ne uporabljate oz. ko
v tem času ni izhoda zvočnega signala.
Privzeto je funkcija samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti
vklopljena.
1 Pritisnite gumb OPTIONS.
2 Pritiskajte gumb / , da izberete
možnost »AutoSTBY«, nato
pritisnite gumb
.
3 Pritiskajte gumb
/ , da izberete
možnost »ON« ali »OFF«.
Opombe
• Oznaka »AutoSTBY« začne utripati na
zaslonu približno dve minuti preden
sistem preide v stanje pripravljenosti.
• Ko je vklopljena funkcija sprejemnika,
funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti ne deluje.
• Sistem v stanje pripravljenosti ne more
samodejno preklopiti v naslednjih
primerih:
– ko je zaznan zvočni signal,
– med predvajanjem zvočnih datotek,
– ko je v teku prednastavljen časovnik
predvajanja ali izklopni časovnik.
Dodatne informacije
Spletne strani za
združljive naprave
Najnovejše informacije o združljivih
napravah USB in Bluetooth najdete na
spodnji spletni strani.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za uporabnike v Združenih državah:
<http://www.esupport.sony.com/>
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
<http://support.sony-europe.com/>
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
<http://www.sony-asia.com/support>
Odpravljanje težav
Če serviser pri popravilu zamenja
nekatere dele naprave, lahko te dele
obdržite.
Na zaslonu se prikažeta oznaki
»PROTECT« in »EXX« (X je številka)
Dodatne informacije
Če pri delovanju sistema naletite
na težavo, jo poiščite na spodnjem
seznamu in ustrezno ukrepajte.
Če težave ne morete odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Izključite napajalni kabel.
• Preverite, ali je pretok zraka skozi
prezračevalne reže enote oviran.
• Odstranite priključene naprave USB
in iPod/iPhone. Preverite, ali je
z napravami USB in iPod/iPhone
vse v redu.
Ko to preverite in odpravite
morebitne težave, znova vključite
napajalni kabel in vklopite sistem.
Če težave ne morete odpraviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
25SI
Splošno
Sistem je preklopil v stanje
pripravljenosti.
• To ne pomeni, da gre za okvaro.
Sistem samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, ko ga približno
30 minut ne uporabljate oz. ko v tem
času ni izhoda zvočnega signala.
(stran 24).
Nastavitve za uro ali časovnik so bile
preklicane.
• Napajalni kabel je izključen ali pa je
prišlo do izpada elektrike. Znova
nastavite uro (stran 13) in časovnik
(stran 22).
Ni zvoka.
• Prilagodite glasnost.
• Če priključite dodatno opremo,
preverite, povezavo (stran 11).
• Vklopite vso priključeno opremo.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
• Premaknite sistem stran od virov šuma.
• Sistem povežite v drugo električno
vtičnico.
• Na napajalni kabel namestite filter
šuma (na voljo na tržišču).
• Izklopite vso električno opremo
v bližini.
Časovnik ne deluje.
• Preverite nastavitev časovnika in
nastavite pravi čas (stran 22).
• Prekličite funkcijo izklopnega
časovnika (stran 22).
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Odstranite fizične ovire med daljinskim
upravljalnikom in enoto.
• Daljinski upravljalnik premaknite
bližje k enoti.
• Daljinski upravljalnik usmerite v senzor
enote.
• Zamenjajte baterije (R6/velikost AA).
• Enoto umaknite stran od fluorescentne
svetlobe.
26SI
Ko pritisnete kateri koli gumb na enoti,
se na zaslonu prikažeta oznaki »CHILD«
in »LOCK«.
• Izklopite funkcijo ključavnice za otroke
(stran 24).
iPod/iPhone
Ni zvoka.
• Preverite, ali je naprava iPod/iPhone
čvrsto pritrjena.
• Preverite, ali naprava iPod/iPhone
predvaja glasbo.
• Preverite, ali je v napravi iPod/iPhone
nameščena najnovejša programska
oprema.
• Prilagodite glasnost.
Zvok je popačen.
• Preverite, ali je naprava iPod/iPhone
čvrsto pritrjena.
• Zmanjšajte glasnost.
• Možnost »EQ« za napravo iPod/iPhone
nastavite na »Off« ali »Flat«.
Med predvajanjem pride do
nepričakovanega preklapljanja med
pesmimi.
• Funkcijo na napravi iPod/iPhone
»Shake to Shuffle« (preklapljanje med
pesmimi s tresenjem naprave iPod/
iPhone) med poslušanjem glasbe
z napravo iPod/iPhone pri visokih
stopnjah glasnosti izklopite. Če je
funkcija omogočena, lahko zaradi
vibracij, ki jih povzroči glasnost sistema,
pride do nepričakovanega preklapljanja
med pesmimi.
Predvajanje vsebine z napravo iPod/
iPhone ne deluje.
• Če je baterija naprave iPod/iPhone
prazna, naprava s sistemom morda ne
bo delovala. V tem primeru jo napolnite
prek računalnika in jo znova povežite
s sistemom.
• Preden napravo iPod ali iPhone
uporabite s sistemom, zaprite vse odprte
aplikacije v njej. Za več informacij
preberite navodila za uporabo naprave
iPod/iPhone.
• Preverite, ali je naprava iPod/iPhone
čvrsto pritrjena.
• Preverite, ali je v napravi iPod/iPhone
nameščena najnovejša programska
oprema.
• Ker se delovanje sistema razlikuje od
delovanja naprave iPod/iPhone,
naprave iPod/iPhone morda ne boste
mogli upravljati z gumbi na daljinskem
upravljalniku ali enoti. V tem primeru
uporabite gumbe za upravljanje na
napravi iPod/iPhone.
Naprave iPod/iPhone ni mogoče polniti.
• Če je baterija v napravi iPod/iPhone
prazna, je morda ne boste mogli
napolniti prek sistema, tudi če boste
napravo in sistem povezali. V tem
primeru jo napolnite prek računalnika
in jo znova povežite s sistemom.
• Preverite, ali je naprava iPod/iPhone
čvrsto pritrjena.
• Prepričajte se, da je sistem vklopljen,
ko priključujete napravo iPod/iPhone.
• Glasnost zvonjenja prilagodite na
napravi iPhone.
Naprava USB
Ni zvoka.
• Naprava USB ni pravilno povezana.
Izklopite sistem, nato pa znova
priključite napravo USB.
Sliši se šum, predvajanje zvoka se
prekinja ali je popačeno.
• Uporabljate nepodprto vrsto naprave
USB. Več o združljivih napravah USB
lahko preberete na spletnih straneh
(stran 25).
• Izklopite sistem, nato pa znova
priključite napravo USB.
• Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo
šum oziroma so popačeni. Med
ustvarjanjem glasbenih podatkov je bil
zaradi pogojev v računalniku dodan
šum. Znova ustvarite glasbene podatke.
Na zaslonu je dalj časa prikazana oznaka
»READING« ali pa dolgo traja, da se
predvajanje začne.
• Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih.
– V napravi USB je veliko map ali
datotek.
– Datotečna struktura je zelo zapletena.
– Pomnilnik je zelo velik.
– Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Pojavi se oznaka »OVER CURRENT«.
• Zaznana je bila težava v zvezi z ravnjo
električnega toka iz vrat
. Izklopite
sistem in napravo USB izključite iz vrat.
Preverite, ali je z napravo USB vse
v redu. Če težav z zaslonom ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Nepravilen prikaz.
• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani, glasbene
podatke znova pošljite v napravo USB.
• Kode znakov, ki se lahko prikažejo v tem
sistemu, so samo številke in črke. Drugi
znaki, ki jih ni mogoče prikazati,
so prikazani kot »_«.
Sistem ne prepozna naprave USB.
• Izklopite sistem, nato pa znova
priključite napravo USB in vklopite
sistem.
• Več o združljivih napravah USB lahko
preberete na spletnih straneh (stran 25).
• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
Dodatne informacije
Glasnost zvonjenja naprave iPhone
se ne spreminja.
• Bitna hitrost pri šifriranju zvočnih
datotek je bila nizka. V napravo USB
pošljite zvočne datoteke, šifrirane pri
višjih bitnih hitrostih.
Predvajanje se ne začne.
• Izklopite sistem, nato pa znova
priključite napravo USB in vklopite
sistem.
• Več o združljivih napravah USB lahko
preberete na spletnih straneh (stran 25).
27SI
Predvajanje se ne začne pri prvi
datoteki.
• Nastavite običajni način predvajanja
(stran 15).
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
• Datotek MP3 v formatu MP3 PRO
ni mogoče predvajati.
• Nekatere datoteke AAC morda ne bodo
pravilno predvajane.
• Datoteke AAC, ki vsebuje pretakanje
videa, ni mogoče predvajati.
• Datotek WMA v formatih Windows
Media Audio Lossless in Professional
ni mogoče predvajati.
• Podprte so samo naprave USB
formatirane z datotečnimi sistemi
FAT16 ali FAT32.*
• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, lahko predvajate
samo zvočne datoteke na prvi particiji.
• Sistem lahko predvaja samo
razporeditev do globine 8 map.
• Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene
z gesli ipd. ni mogoče predvajati.
• Sistem ne omogoča predvajanja datotek
z zaščito avtorskih pravic DRM.
* Ta sistem podpira datotečna sistema FAT16
in FAT32, vendar ju nekatere naprave USB ne
podpirajo FAT. Za več informacij preberite
navodila za uporabo posamezne naprave USB
ali se obrnite na proizvajalca.
Naprava Bluetooth
Postopka seznanjanja ni mogoče
opraviti.
• Napravo Bluetooth premaknite bližje
sistemu.
• Če so v bližini sistema prisotne še druge
naprave Bluetooth, seznanjanje morda
ne bo mogoče. V tem primeru druge
naprave Bluetooth izklopite.
• Prepričajte se, da je geslo, ki ste ga vnesli
v napravo Bluetooth, pravilno.
28SI
Povezave ni mogoče vzpostaviti.
• Naprava Bluetooth, ki jo želite povezati
s sistemom, ne podpira profila A2DP,
zato povezave s sistemom ni mogoče
vzpostaviti.
• V napravi Bluetooth omogočite
funkcijo Bluetooth.
• Vzpostavite povezavo iz naprave
Bluetooth.
• Podatki o seznanjanju oz. registraciji
so bili izbrisani. Ponovno opravite
postopek seznanjanja.
• Ko je sistem povezan z napravo
Bluetooth, ga druga naprava ne more
zaznati in povezave z drugo napravo
Bluetooth, ki s sistemom še ni bila
seznanjena, ni mogoče vzpostaviti.
• Izbrišite podatke o seznanjanju oz.
registraciji naprave Bluetooth in ponovno
opravite postopek seznanjanja.
Zvok preskakuje, niha ali pa je
prekinjena povezava.
• Sistem in naprava Bluetooth sta preveč
oddaljena.
• Če so med sistemom in napravo
Bluetooth fizične ovire, jih odstranite
ali se jim izognite.
• Če je v bližini naprava, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, kot na primer
brezžična povezava LAN, druge naprave
Bluetooth ali mikrovalovna pečica,
jo odstranite.
Zvoka iz naprave Bluetooth se ne sliši.
• Najprej povečajte glasnost na napravi
Bluetooth in šele nato glasnost
prilagodite z gumbom VOLUME +/–.
Sliši se glasno šumenje, brnenje ali pa je
zvok popačen.
• Če so med sistemom in napravo
Bluetooth fizične ovire, jih odstranite
ali se jim izognite.
• Če je v bližini naprava, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, kot na primer
brezžična povezava LAN, druge naprave
Bluetooth ali mikrovalovna pečica,
jo odstranite.
• Znižajte glasnost povezane naprave
Bluetooth.
Sprejemnik
Sliši se glasno šumenje oz. brnenje ali
pa ni mogoče sprejemati postaj.
(Na zaslonu utripa oznaka »TUNED«
ali »ST«.)
• Pravilno povežite anteno.
• Premaknite anteno in spremenite njeno
usmeritev, da bo sprejem dober.
• Kupite in priključite lahko zunanjo
anteno.
• Če je priložena antena odstopila
od plastičnega podstavka, se posvetujte
z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
• Izklopite vso električno opremo
v bližini.
Ponastavitev sistema
Če sistem ne deluje pravilno, ga
ponastavite na privzete tovarniške
nastavitve.
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Izključite napajalni kabel in ga nato
2 Vklopite sistem, tako da pritisnete
gumb "/1.
ERROR: Naprave USB sistem ne prepozna
ali pa je priključena neznana naprava.
NoDEVICE: Naprava USB ni priključena.
NO TRACK: V sistemu ni nobene
datoteke, ki bi jo lahko predvajali.
NOT SUPPORT: Priključena naprava
USB ni združljiva, naprava USB je
priključena prek zvezdišča USB ali pa je
priključena naprava iPod/iPhone s prazno
baterijo.
PAIRING: Sistem je v načinu za
seznanjanje.
PUSH STOP: Poskušali ste izvesti
določeno dejanje, ki ga lahko izvedete le,
ko zaustavite predvajanje.
READING: Sistem bere podatke iz
naprave USB. Nekateri gumbi niso
na voljo.
TIME NG: Začetni in končni čas časovnika
predvajanja sta enaka.
3 Medtem ko držite gumb FUNCTION,
za približno tri sekunde pritisnite
gumb "/1 .
Na zaslonu se prikaže oznaka »RESET«.
Vse uporabniško konfigurirane
nastavitve, kot so prednastavljene
radijske postaje, časovnik in ura, se
ponastavijo na privzete tovarniške
nastavitve.
Sporočila
CHARGING: Naprava iPod/iPhone se
polni, ko je sistem izklopljen (stanje
pripravljenosti).
CHILD LOCK: Funkcija ključavnice za
otroke je omogočena.
Previdnostni ukrepi
Varnost
• Če sistema ne nameravate uporabljati dalj
časa, iz električne vtičnice izključite napajalni
kabel. Pri odklapljanju enote vedno pridržite
vtič. Nikoli ne vlecite kabla.
• Če v sistem pade predmet ali če vanj uide
tekočina, ga izključite, pred ponovno uporabo
pa mora sistem pregledati usposobljeni
serviser.
• (Samo za uporabnike v Združenih državah)
Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek
vtiča širši od drugega, tako da je vtič mogoče
v električno vtičnico priključiti samo na en
način. Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti
v električno vtičnico, se obrnite na prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljeni serviser.
Dodatne informacije
znova priključite.
CONNECT: Naprava iPod/iPhone je
priključena med delovanjem funkcije
iPod ali pa sistem vzpostavlja povezavo
z zadnjo povezano napravo med
delovanjem funkcije Bluetooth.
29SI
Postavitev
• Sistema ne postavljajte v nagnjen položaj, niti
na izjemno vroča, hladna, prašna, umazana ali
vlažna mesta oz. mesta brez ustreznega
prezračevanja ali na mesta, ki so izpostavljena
vibracijam, neposredni sončni svetlobi ali
visoki osvetlitvi.
• Pri postavljanju sistema na obdelano površino
(z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.)
pazite, da ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
• Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto
ali če ga postavite v zelo vlažen prostor,
se lahko na lečah enote nabere kondenzacijska
vlaga, ki lahko povzroči okvaro sistema. V tem
primeru izklopite sistem za toliko časa,
da vlaga izhlapi.
Pri segrevanju
• Segrevanje enote med delovanjem je običajno
in ni razlog za skrb.
• Ohišja sistema se ne dotikajte, če ste sistem
dalj časa uporabljali pri visoki glasnosti, saj
se je lahko močno segrelo.
• Pred prezračevalnimi režami ne sme biti ovir.
Zvočniški sistem
Vgrajeni zvočniški sistem ni zaščiten pred
magnetnim valovanjem, zato je slika na
televizorjih v bližini lahko magnetno popačena.
V tem primeru izklopite televizor, počakajte od
15 do 30 minut in ga znova vklopite. Če težave
tako ne odpravite, sistem premaknite stran od
televizorja.
Čiščenje ohišja
Ta sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo
z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot so razredčilo, bencin
ali alkohol.
Komunikacija Bluetooth
• Naprave Bluetooth uporabljajte na
medsebojni razdalji do desetih metrov
(33 čevljev) (brez vmesnih ovir). Obseg za
učinkovito komunikacijo med napravami
je lahko manjši pod temi pogoji:
– če med napravami s povezavo Bluetooth
stoji oseba, kovinski predmet, stena ali kaj
drugega;
– na mestih, kjer je nameščena brezžična
povezava LAN;
– okrog mikrovalovnih pečic, ki so v uporabi;
– na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi
30SI
• Naprave Bluetooth in brezžična povezava
LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo enak
frekvenčni pas (2,4 GHz). Če napravo
Bluetooth uporabljate v bližini naprave, ki se
lahko poveže z brezžičnim omrežjem LAN,
lahko pride do elektromagnetnih motenj.
Posledično je lahko hitrost prenosa podatkov
nižja, slišite lahko šume ali pa povezave ni
mogoče vzpostaviti. Če se to zgodi, poskusite
naslednje:
– Povezavo med sistemom in napravo
Bluetooth poskusite vzpostaviti, ko ste od
opreme z brezžično povezavo LAN
oddaljeni vsaj 10 metrov (33 čevljev).
– Ko uporabljate napravo Bluetooth,
v območju desetih metrov (33 čevljev)
izklopite vso opremo z brezžično
povezavo LAN.
• Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem, lahko
vplivajo na delovanje nekaterih medicinskih
naprav. Ker motnje zaradi radijskih valov
lahko povzročijo okvaro, sistem in naprave
Bluetooth vedno izklopite na teh mestih:
– v bolnišnicah, na vlakih, letalih, bencinskih
črpalkah in povsod, kjer so prisotni
vnetljivi plini;
– blizu avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
• Ta sistem podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijami Bluetooth,
z namenom zagotavljanja varne povezave
v času komuniciranja prek tehnologije
Bluetooth. Ta varnost pa je lahko nezadostna,
odvisno od vsebin nastavitev in drugih
dejavnikov, zato bodite previdni vedno, kadar
komunicirate prek tehnologije Bluetooth.
• Družba Sony ne odgovarja za kakršno koli
nastalo škodo ali izgubo, ki je posledica
uhajanja informacij v času komunikacije prek
tehnologije Bluetooth.
• Komunikacija Bluetooth z vsemi napravami
Bluetooth, ki imajo enak profil kot ta sistem,
ni nujno zagotovljena.
• Naprave Bluetooth, ki so povezane s tem
sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo
Bluetooth, ki jo je predpisalo podjetje
Bluetooth SIG, Inc. Da naprave ustrezajo
specifikaciji, morajo biti potrjene. Četudi
je naprava v skladu s specifikacijo Bluetooth,
lahko v posameznih primerih značilnosti ali
specifikacije naprave Bluetooth ne dopustijo
povezovanja ali imajo posledično drugačne
načine upravljanja, drugačen zaslon in
delujejo na drugačen način.
• Odvisno od naprave Bluetooth, ki je povezana
s tem sistemom, od okolja, v katerem poteka
komunikacija, ter od ostalih pogojev, se lahko
pojavijo šumi in zvok je lahko odrezan.
Tehnični podatki
TEHNIČNI PODATKI ZA
MOČ ZVOKA
IZHODNA MOČ IN SKUPNO
HARMONIČNO POPAČENJE:
(samo pri modelih v ZDA)
Pri 3,5-ohmski obremenitvi,
dvokanalnem delovanju, od 120 do
10.000 Hz; nazivna minimalna moč
RMS 50 W na kanal, z ne več kot 0,7 %
skupnega harmoničnega popačenja od
250 mW do nazivne izhodne moči.
Ojačevalnik
Izmerjeno pod temi pogoji
Model za ZDA:
izmenični tok 120 V, 60 Hz
Model za Mehiko:
izmenični tok 120 V–240 V, 60 Hz
Drugi modeli:
izmenični tok 120 V–240 V, 50/60 Hz
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP
Izhodna moč (nazivna):
55 W + 55 W (pri 3 ohmih, 1 kHz,
1 % THD)
Izhodna moč RMS (referenčna):
115 W + 115 W (na kanal pri 3 ohmih,
1 kHz)
Zvočniki
Zvočniški sistem
Dvosmerni zvočniški sistem, Bass reflex
Zvočniška enota
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Nizkotonski zvočnik: 200 mm
(7 7/8 palca), stožčasti
Visokotonski zvočnik: 66 mm
(2 5/8 palca), stožčasti
Vhod
DVD/PC IN (audio in L/R):
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
občutljivost 1 V, impedanca
47 kiloohmov
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
občutljivost 1,5 V, impedanca
47 kiloohmov
Razdelek iPod/iPhone
Priključek za napravo Apple
Izhodna napetost: enosmerni tok, 5 V
Največji izhodni tok: 1 A
Združljivi modeli naprav iPod/iPhone:
– iPod touch pete generacije
– iPod nano sedme generacije
– iPhone 5
Vrata (USB)
Največji izhodni tok: 1 A
Združljivi modeli naprav iPod/iPhone:
– iPod touch pete generacije
– iPod touch četrte generacije
– iPod touch tretje generacije
– iPod touch druge generacije
– iPod nano sedme generacije
– iPod nano šeste generacije
– iPod nano pete generacije
(videokamera)
– iPod nano četrte generacije (video)
– iPod nano tretje generacije (video)
– iPod classic
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
Dodatne informacije
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP
Izhodna moč (nazivna):
100 W + 100 W (pri 3,5 ohmih, 1 kHz,
1 % THD)
Izhodna moč RMS (referenčna):
210 W + 210 W (za vsak kanal pri
3,5 ohmih, 1 kHz)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Nizkotonski zvočnik: 160 mm
(6 3/8 palca), stožčasti
Visokotonski zvočnik: 40 mm
(1 5/8 palca), stožčasti
Nazivna impedanca
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
3,5 ohmov
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
3 ohme
31SI
Razdelek USB
Sprejemnik
Podprte oblike
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, spremenljiva bitna
hitrost (VBR)
WMA: 48–192 kb/s
AAC: 48–320 kb/s
WAV: 16-bitni PCM
Frekvence vzorčenja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8–48 kHz
Podprta naprava USB
MSC (za količinsko shranjevanje)
Vrata (USB): Vrsta A
FM stereo, superheterodinski sprejemnik
FM/AM
Antena:
Žična antena FM
Okvirna antena AM
Razdelek Bluetooth
Komunikacijski sistem
Standardna različica Bluetooth 3.0 +
EDR (Razširjena podatkovna hitrost)
Izhod
Bluetooth, standardni razred moči 2
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno
10 m1)
Frekvenčni pas
pas 2,4 GHz (24.000 GHz–
24.835 GHz)
Modulacijski način
FHSS (Širjenje s frekvenčnim
preskakovanjem)
Združljivi profili Bluetooth2)
A2DP (Profil naprednega
distribuiranja zvoka)
AVRCP 1.3 (Avdio-video profil
z daljinskim upravljanjem)
Podprti kodeki
SBC (Kodiranje podpasov)
AAC (Napredno avdio kodiranje)
1)
Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so
fizične ovire med napravama, magnetna polja
okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operacijski sistem, aplikacija programske
opreme itd.
2)
Običajni profili Bluetooth označujejo namen
komuniciranja Bluetooth med napravami.
32SI
Radio FM
Frekvenčni pas
Za modele iz ZDA in brazilske modele:
87,5 MHz–108,0 MHz
(v intervalih po 100 kHz)
Drugi modeli:
87,5 MHz–108,0 MHz
(v intervalih po 50 kHz)
Radio AM
Frekvenčni pas
Modeli za Evropo, Rusijo in Savdsko
Arabijo:
531 kHz–1.602 kHz
(v korakih po 9 kHz)
Za modele iz ZDA, Latinske Amerike
in Avstralije:
530 kHz–1.710 kHz
(v korakih po 10 kHz)
531 kHz–1.710 kHz
(v korakih po 9 kHz)
Drugi modeli:
530 kHz–1.610 kHz
(v korakih po 10 kHz)
531 kHz–1.602 kHz
(v korakih po 9 kHz)
Splošno
Napajanje
Model za ZDA:
izmenični tok 120 V, 60 Hz
Model za Mehiko:
izmenični tok 120 V–240 V, 60 Hz
Drugi modeli:
izmenični tok 120 V–240 V, 50/60 Hz
Poraba energije
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP: 85 W
(0,5 W v načinu varčevanja z energijo)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP: 60 W
(0,5 W v načinu varčevanja z energijo)
Mere (d/š/g) (pribl.)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
768,5 mm × 323 mm × 385 mm
(30 3/8 palca × 12 3/4 palca ×
15 1/4 palca)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
678,5 mm × 323 mm × 385 mm
(26 3/4 palca × 12 3/4 palca ×
15 1/4 palca)
Teža (pribl.)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
14,0 kg (30 funtov in 14 unč)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
12,0 kg (26 funtov in 8 unč)
Priložena dodatna oprema
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R6 (velikost AA) (2)
Žična antena FM/okvirna
antena AM (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Dodatne informacije
33SI
©2013 Sony Corporation

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement