Sony | SHAKE-5 | Sony SHAKE-5 Visokozmogljiv domači glasbeni sistem s tehnologijo BLUETOOTH® Navodila za uporabo

4-462-816-12(1) (SI)
DOMAČI ZVOČNI
SISTEM
Navodila za uporabo
Uvod
Predvajanje plošče/
predvajanje naprave USB
Prenos USB
Sprejemnik
Bluetooth
Nastavitev zvoka
Ostale funkcije
Dodatne informacije
SHAKE-5
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne
prekrivajte prezračevalne reže naprave s
predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganim svečam).
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo
ne postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem,
enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje
enote, takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprav, v katerih so baterije, ne
izpostavljajte prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi
če je izklopljena.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od treh metrov.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem
izdelkom poveča nevarnost poškodb oči.
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER.
Ta oznaka je nameščena na zadnji zunanji
strani naprave.
2SI
Pri razpakiranju ali premikanju velikega in/
ali težkega zvočnika morata enoto držati vsaj
dve osebi. Če enota pade na tla, lahko pride
do osebnih poškodb in/ali poškodb lastnine.
Za uporabnike v Združenih
državah
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na
zadnji strani enote. Obe številki vnesite
v spodnji prostor. Številki imejte pri sebi,
kadar koli stopite v stik s prodajalcem
izdelkov Sony v zvezi s tem izdelkom.
Št. modela __________________________
Serijska št. __________________________
Ta simbol opozarja
uporabnika na prisotnost
neizolirane »nevarne
napetosti« v ohišju izdelka,
ki je lahko tako visoka,
da predstavlja nevarnost
električnega udara.
Ta simbol opozarja
uporabnika na pomembna
navodila za delovanje in
vzdrževanje (servisiranje), ki
jih dobite v dokumentaciji,
priloženi napravi.
Pomembna varnostna opozorila
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Preberite ta navodila.
Navodila shranite.
Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
Čistite samo s suho krpo.
Poskrbite, da pretok zraka skozi
prezračevalne reže ne bo oviran.
Napravo namestite v skladu
z navodili proizvajalca.
8) Naprave ne nameščajte v bližino toplotnih
virov, na primer radiatorjev, grelnikov,
štedilnikov ali drugih naprav (vključno
z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.
9) Nikoli ne onesposobite varnostne
funkcije polariziranega ali ozemljitvenega
vtikača. Polariziran vtikač ima dva vtiča –
eden je širši od drugega. Ozemljitveni
vtikač ima dva vtiča in tretji ozemljitveni
vtič. Široki vtič ali tretji vtič je namenjen
zagotavljanju varnosti. Če priloženi
vtikač ne ustreza vaši vtičnici, se glede
zamenjave zastarele vtičnice posvetujte
z električarjem.
10) Napajalni kabel zaščitite, da ga ne
pohodite ali preščipnete – še posebej
pazite na vtikače, dodatne vtičnice in
točke izstopa iz naprave.
11) Uporabljajte samo priključke in dodatno
opremo, ki jo določi proizvajalec.
12) Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom,
trinožnim stojalom, nosilcem ali mizo,
ki jo določi proizvajalec oz. je priložena
napravi. Pri premikanju vozička
z napravo bodite previdni, da se voziček
ne prevrne in ne pride do poškodb.
13) Če naprave dalj časa ne boste uporabljali,
jo odklopite, prav tako jo odklopite med
nevihto.
14) Vsa popravila naj izvaja usposobljen
serviser. Popravilo je potrebno, če se
naprava na kakršen koli način poškoduje
– če pride do poškodb napajalnega kabla
ali vtikača, razlitja tekočine po izdelku,
tujkov v izdelku, izpostavljenosti dežju
ali vlagi oziroma če izdelek ne deluje
pravilno ali je padel na tla.
Naslednja izjava Zvezne
komisije za komunikacije (FCC)
velja samo za različico tega
modela, ki je proizvedena za
prodajo v ZDA. Druge različice
morda niso v skladu s tehničnimi
predpisi FCC.
OPOMBA:
Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu
z mejnimi vrednostmi za digitalno napravo
razreda B, kot to določa 15. del pravil
komisije FCC. Te mejne vrednosti določajo
primerno zaščito pred škodljivimi motnjami
pri namestitvah v stanovanjskih objektih.
Ta oprema proizvaja, uporablja in oddaja
radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno
nameščena in se ne uporablja v skladu z
navodili, lahko pride do škodljivih motenj
radijskega valovanja. Kljub temu ni mogoče
zagotoviti, da na posamezni lokaciji ne bo
prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje v radijskem ali
televizijskem sprejemu – to lahko ugotovite
tako, da opremo vklopite in izklopite –
priporočamo, da poskusite motnje odpraviti
z naslednjimi ukrepi:
– Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
– Povečajte razdaljo med opremo in
sprejemnikom.
– Priključite opremo v vtičnico, ki je
v drugem tokokrogu kot tista, v katero
je priključen sprejemnik.
– Posvetujte se s prodajalcem ali
strokovnjakom za radiotelevizijsko
tehnologijo.
3SI
POZOR
Vse spremembe, ki jih naredite, in v tem
priročniku niso izrecno dovoljene, lahko
izničijo pravico do uporabe te opreme.
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/
ali zunanjimi napravami uporabite ustrezno
zaščitene in ozemljene kable ter priključke,
ki so skladni z omejitvami emisij FCC.
Te opreme ne smete postaviti ob ali
uporabljati skupaj z nobeno drugo anteno
ali oddajnikom.
Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC
glede izpostavljenosti sevanju, postavljenimi
za nenadzorovano okolje, in ustreza
smernicam FCC glede radiofrekvenčne (RF)
izpostavljenosti, navedenim v dodatku C
k OET65. Ta oprema ima zelo nizke ravni
energije RF in ustreza brez ocene največje
dovoljene izpostavljenosti (MPE). Vendar
je priporočljivo, da napravo namestite in
upravljate tako, da je radiator od telesa
oddaljen vsaj 20 cm (ne velja za okončine:
roke, zapestja, noge in gležnje).
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje
odpadne električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev tega
izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Če želite več
informacij o recikliranju tega izdelka, se
obrnite na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
4SI
Samo za
Evropo
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali
embalaži naprave pomeni,
da baterij, priloženih temu izdelku,
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljeni serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo, tako da izdelek ob koncu življenjske
dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju tega
izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca,
pri katerem ste kupili izdelek.
Opomba za uporabnike: spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano v državah,
v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska, ali je bil proizveden
v imenu tega podjetja. Vprašanja glede
skladnosti izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite na
pooblaščenega predstavnika, družbo
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
Vprašanja glede servisa ali garancije pošljite
na naslove, ki so navedeni v ločenih servisnih
ali garancijskih dokumentih.
Družba Sony Corp. s tem dokumentom
potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti so na voljo na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
• Windows Media je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
• Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega
izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
• Besedna znamka Bluetooth® in logotipi
so registrirane blagovne znamke
podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje
Sony Corporation te blagovne znamke
uporablja na podlagi licence. Druge
blagovne znamke in tovarniška imena
so blagovne znamke svojih lastnikov.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka podjetja
NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih
državah.
• Android je blagovna znamka podjetja
Google Inc.
Za uporabnike v Avstraliji
Odstranjevanje
odpadne električne
in elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
• Vse druge blagovne znamke in zaščitene
blagovne znamke so last svojih lastnikov.
Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista
posebej navedeni.
Opombe glede licenc in blagovnih znamk
• »WALKMAN« in logotip »WALKMAN«
sta zaščiteni blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
• Tehnologija zvočnega šifriranja MPEG
Layer-3 in patenti z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
5SI
Kazalo vsebine
Opisi delov sistema in
upravljalnih funkcij ....................... 7
Uvod
Varno povezovanje sistema........ 10
Postavitev zvočnikov ................... 12
Nastavitev ure............................... 12
Predvajanje plošče/
predvajanje naprave USB
Predvajanje plošče ....................... 12
Pred uporabo naprave USB
s tem sistemom............................. 13
Predvajanje naprave USB ........... 13
Iskanje skladbe ali
zvočne datoteke
(Iskanje skladbe) .......................... 14
Uporaba načina predvajanja ...... 14
Prenos USB
Prenos glasbe ................................ 16
Sprejemnik
Poslušanje radia ........................... 19
Bluetooth
O brezžični tehnologiji
Bluetooth ....................................... 20
Brezžično poslušanje glasbe
v napravi Bluetooth...................... 20
Nastavljanje zvočnih
kodekov Bluetooth ....................... 23
Nastavitev/preklic stanja
pripravljenosti Bluetooth ............ 24
6SI
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka.........................24
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka............................25
Ustvarjanje vzdušja zabave
(DJ EFFECT).................................25
Ostale funkcije
Petje ob spremljavi .......................26
Spreminjanje vzorca in barve
osvetlitve ........................................26
Uporaba časovnikov.....................26
Spreminjanje zaslonskega
prikaza............................................27
Uporaba dodatne opreme ...........28
Onemogočanje
gumbov na enoti
(Ključavnica za otroke)................28
Nastavitev/preklic funkcije
samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti
(Samo za evropski model)...........29
Dodatne informacije
Plošče, ki jih lahko predvaja
ta sistem .........................................29
Spletna mesta za združljive
naprave...........................................30
Odpravljanje težav........................30
Sporočila ........................................35
Previdnostni ukrepi......................36
Tehnični podatki ..........................37
Opisi delov sistema in upravljalnih funkcij
V tem priročniku je opisano predvsem upravljanje sistema z daljinskim upravljalnikom,
vendar iste upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi na enoti z istimi ali
podobnimi imeni.
Enota
AB
C
D
C E
FG
H
I
J
K
L
S RQ C P O N M
Daljinski upravljalnik RM-AMU163
T
A
H
Q
J
Z
C
Y
FLANGER
ISOLATOR
SOUND
FLASH
PHASER
MUSIC
MOVIE/
GAME
FOOTBALL
CD
USB
FUNCTION
D
B
U
V
D
W
C
X
7SI
1 "/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
Vklopite sistem ali ga preklopite
v stanje pripravljenosti.
B MUSIC, MOVIE/GAME, FOOTBALL
Izberite prednastavljen zvočni učinek
(stran 24).
D Enota: VOLUME/DJ CONTROL
Prilagodite glasnost.
Prilagodite raven učinka DJ EFFECT
(stran 25).
Ko je omogočen učinek DJ EFFECT,
tega gumba ne morete uporabljati za
prilagajanje glasnosti.
Enota: BASS BAZUCA (stran 24)
Pritisnite za izbiro učinka BASS
BAZUCA.
Pritisnite in pridržite za izbiro učinka
BASS CUT.
C
/ / /
Izberite elemente menija.
+/– (izbira mape)
Izberite mapo na plošči MP3 ali
v napravi USB.
m/M (pomikanje nazaj/hitro
pomikanje naprej)
Pritisnite in pridržite, da poiščete
točko v skladbi ali datoteki med
predvajanjem.
./> (nazaj/naprej)
Izberite skladbo ali datoteko.
TUNING+/–
Poiščite želeno postajo.
x (zaustavitev)
Zaustavite predvajanje.
Pritisnite dvakrat za preklic
nadaljevanja predvajanja naprave USB.
Enota: ENTER
Daljinski upravljalnik:
Vnesite nastavitve.
Enota: NX (predvajanje/
začasna zaustavitev)
Daljinski upravljalnik:
N (predvajanje)*, X (začasna
zaustavitev)
Začnite ali začasno zaustavite
predvajanje.
Za nadaljevanje predvajanja pritisnite
NX ali N.
8SI
Daljinski upravljalnik: VOLUME +/–*
Prilagodite glasnost.
Daljinski upravljalnik:
DJ CONTROL +/–
Prilagodite raven učinka DJ EFFECT.
E Pladenj za plošče
F Z OPEN/CLOSE
Vstavite ali izvrzite ploščo.
G
(oznaka N) (stran 21)
Prikazuje točko dotika za
komunikacijo Near Field
Communication (NFC).
H LED PATTERN (stran 26)
Spremenite vzorec osvetlitve na
zvočnikih in enoti.
LED COLOR (stran 26)
Spremenite barvo osvetlitve na
zvočnikih in enoti.
I OPTIONS
Odprite ali zaprite meni z možnostmi.
J CD
Izberite funkcijo CD.
Enota: USB/USB SELECT
Daljinski upravljalnik: USB
Izberite funkcijo USB.
Izberite napravo USB, povezano
z vrati A ali B med uporabo
funkcije USB.
Enota: TUNER/BAND
Izberite funkcijo TUNER.
Izberite pas FM ali AM med uporabo
funkcije TUNER.
Enota: AUDIO IN
Izberite funkcijo TV/DVD/SAT ali
PC/GAME.
Daljinski upravljalnik: FUNCTION
Izberite funkcijo.
K Zaslon
L Spodnja plošča (stran 11)
M REC TO USB B
Prenesite v dodatno napravo USB,
povezano z vrati B.
N Vrata B (REC/PLAY) (USB)
Vzpostavite povezavo z dodatno
napravo USB in prenašajte vanjo.
O Priključek MIC
Priključite mikrofon.
W SEARCH/TUNER MEMORY
Odprite ali zaprite način iskanja.
Prednastavite radijsko postajo
(stran 19).
X CLEAR
Izbrišite zadnji korak na seznamu
programov.
Y TIMER MENU (stran 12, 27)
Nastavite uro in časovnike.
Z PLAY MODE/TUNING MODE
Izberite način predvajanja plošče
AUDIO CD, MP3 ali naprave USB
(stran 14).
Izberite način nastavljanja (stran 19).
* Na gumbih VOLUME + in N je
otipljiva pika. Ta pika vam je v pomoč
pri upravljanju sistema.
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Nastavite glasnost mikrofona.
P Vrata A (PLAY) (USB)
Priključite dodatno napravo USB.
Q FLANGER, ISOLATOR, SOUND
FLASH, PHASER (stran 25)
Izberite vrsto učinka DJ EFFECT.
R Senzor daljinskega upravljalnika
S BLUETOOTH (stran 20, 22)
Pritisnite za izbiro funkcije Bluetooth.
Pritisnite in pridržite, da aktivirate
seznanjanje Bluetooth med uporabo
funkcije Bluetooth.
T SLEEP (stran 26)
Nastavite izklopni časovnik.
U REPEAT/FM MODE
Znova predvajajte ploščo, napravo
USB, posamezno skladbo ali datoteko
(stran 15).
Izberite način sprejema FM (mono ali
stereo) (stran 19).
V DISPLAY
Spremenite informacije na zaslonu.
9SI
Uvod
Varno povezovanje sistema
A Anteni
Primer:
Ko nameščate anteni, poiščite položaj in
usmeritev, ki zagotavljata dober sprejem.
Če se želite izogniti šumu pri predvajanju
zvoka, postavite anteni stran od kablov
zvočnikov, napajalnega kabla in kabla USB.
bel
Opombe
Glavno anteno FM izvlecite
vodoravno
• Uporabljajte izključno priložene zvočnike.
• Pri povezovanju kablov zvočnika vstavite
konektor naravnost v priključke.
– Priključki LED SPEAKER
Okvirna
antena AM
B Zvočniki
– Priključka TWEETERS/WOOFERS in
SUBWOOFERS
Konektorji zvočnikov se barvno
ujemajo z ustreznimi priključki
za zvočnike na enoti.
10SI
Konektor LED SPEAKER zvočnika
povežite s tem priključkom.
Osvetlitev na zvočnikih se bo odzivala
glede na vir glasbe. Vzorec in barvo
osvetlitve lahko izberete po želji
(stran 26).
Primer:
C Priključki AUDIO IN
Z zvočnim kablom (ni priložen) povežite
priključke avdio izhoda naslednje
opreme. Zvok se oddaja skozi ta sistem.
– TV/DVD/SAT L/R
Vzpostavite povezavo s TV-jem ali
avdio/video opremo.
– PC/GAME L/R
Pritrjevanje spodnje plošče
Priloženo spodnjo ploščo lahko pritrdite
na glavno enoto, da dvignete sprednjo
ploščo in poenostavite delovanje.
1 Vstavite kljuke spodnje plošče
v luknje na spodnji strani glavne
enote.
Kljuka
D Napajanje
Napajalni kabel priključite v električno
vtičnico. Na zaslonu se prikaže
predstavitev. Pritisnite "/1, da vklopite
sistem; predstavitev se samodejno konča.
Če priloženi adapter na vtiču ne ustreza vaši
stenski vtičnici, ga odstranite z vtiča (samo
za modele, opremljene z adapterjem).
Vstavljanje baterij
Vstavite dve priloženi bateriji R6 (velikost
AA), in sicer tako, da se poli baterij
ujemajo, kot prikazuje spodnja slika.
Uvod
Spodnja
plošča
Vzpostavite povezavo z računalnikom
ali igralno napravo.
Luknja
Glavna enota
2 Vstavite zatiče spodnje plošče
v luknje. Nato potisnite spodnjo
ploščo, dokler se ne zaskoči
v glavno enoto.
Luknja
Zatič
Opombe
• Ne vstavljajte skupaj starih in novih baterij ali
baterij različnih vrst.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da
preprečite razlitje baterij in korozijo.
11SI
Postavitev zvočnikov
Za zagotovitev optimalnega delovanja
sistema vam priporočamo, da zvočnike
postavite tako, kot je prikazano na
spodnji sliki.
A Enota
B Zvočnik (levi)
C Zvočnik (desni)
B
A
0,3 m (1 čevelj)
C
0,3 m (1 čevelj)
45
Nastavitev ure
Ure v načinu varčevanja z energijo ni
mogoče nastaviti.
1 Pritisnite "/1, da vklopite sistem.
2 Pritisnite TIMER MENU.
Če se na zaslonu prikaže napis »PLAY
SET«, pritiskajte / , da izberete
»CLOCK SET«, nato pa pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ , da nastavite uro,
nato pritisnite
.
4 Pritiskajte
/ , da nastavite
minute, nato pritisnite
.
12SI
Predvajanje plošče/predvajanje
naprave USB
Predvajanje plošče
1 Pritisnite CD.
2 Na enoti pritisnite Z OPEN/CLOSE.
3 Vstavite ploščo v pladenj za plošče
s stranjo z oznako obrnjeno
navzgor.
Kadar predvajate
8-centimetrsko
ploščo, kot je CD singl,
jo postavite na
notranji krog pladnja
4 Pritisnite Z OPEN/CLOSE na enoti,
da zaprete pladenj za plošče.
Pri zapiranju pladnja za plošče ne
uporabljajte prekomerne sile, ker
lahko povzročite okvaro.
5 Pritisnite N, da začnete
predvajanje.
Pred uporabo naprave
USB s tem sistemom
Predvajanje naprave USB
Če želite več informacij o združljivih
napravah USB, preverite spletna mesta
(stran 30).
Izbiranje vira predvajanja ali cilja
za prenos (izbira pomnilnika USB)
Če imajo zvočne datoteke zgoraj
navedeno pripono, vendar niso v ustrezni
obliki zapisa, lahko sistem proizvaja šum
ali pa se okvari.
1 Pritiskajte USB, dokler na zaslonu
ne zasveti »USB A« ali »USB B«.
2 Priključite napravo USB
v vrata
A ali
B.
Opomba
Med predvajanjem ali prenosom ne morete
izbrati pomnilnika. Pomnilnik morate izbrati
pred začetkom predvajanja ali prenosa.
1 Pritiskajte USB/USB SELECT, dokler na
zaslonu ne zasveti »USB A« ali »USB B«.
2 Priključite napravo USB v vrata
ali
A
B.
3 Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritisnite OPTIONS.
4 Pritisnite / , da izberete »USB
MEM SEL«, nato pritisnite ENTER.
5 Pritisnite / , da izberete želeni
pomnilnik, nato pritisnite ENTER.
Naprava USB
Opomba
Predvajanje plošče/predvajanje naprave USB
Če ima naprava USB več kot en pomnilnik
(npr. notranji pomnilnik in pomnilniško
kartico), lahko izberete, kateri pomnilnik
želite uporabljati kot vir predvajanja ali
cilj prenosa.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na enoti.
Oblike zvočnega zapisa, ki jih lahko
predvaja ta sistem, so naslednje:
– MP3: pripona ».mp3«
– WMA: pripona ».wma«
– AAC: pripona ».m4a«, ».mp4« ali ».3gp«
Če naprave USB ni mogoče vstaviti v vrata ,
lahko za povezovanje naprave USB z enoto
uporabite adapter USB (ni priložen).
3 Pritisnite N.
Zvočne datoteke se predvajajo
v različnih vrstnih redih odvisno
od načina predvajanja.
13SI
Iskanje skladbe ali zvočne
datoteke
Uporaba načina
predvajanja
(Iskanje skladbe)
1 Pritisnite SEARCH.
Na zaslonu zasveti »SEARCH«.
2 (Samo zvočne datoteke)
Pritisnite / , da izberete želeno
mapo, nato pa pritisnite
ali N.
3 Pritisnite
/ , da izberete želeno
skladbo ali zvočno datoteko, nato
pa pritisnite
ali N.
Izbrana skladba ali datoteka se začne
predvajati.
Opombe o ploščah
• (Za zvočni CD) Ta sistem lahko prepozna do
99 skladb.
• (Za plošče MP3) Ta sistem lahko prepozna do
– 999 map (vključno s korensko mapo),
– 999 datotek MP3,
– 250 datotek MP3 v mapi,
– 8 ravni map (drevesna struktura datotek).
• Informacije CD-TEXT niso podprte.
Opombe glede naprave USB
• Ta sistem lahko prepozna do
– 250 zvočnih datotek v mapi,
– 3000 zvočnih datotek v napravi USB,
– 1000 map v napravi USB (vključno
s korensko mapo).
Predvajanje v izvirnem vrstnem
redu (običajno predvajanje)
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte
PLAY MODE.
Pri predvajanju plošče
• (prazna): predvajanje plošče
• FLDR*: predvajanje vseh zvočnih
datotek v mapi na plošči
* Pri predvajanju zvočnega CD-ja ima način
»FLDR« isto funkcijo kot način predvajanja
»(prazna)«.
Pri predvajanju naprave USB
• ALL USB: predvajanje vseh naprav USB
• 1 USB: predvajanje naprave USB
• FLDR: predvajanje vseh zvočnih
datotek v mapi v napravi USB
Predvajanje v naključnem vrstnem
redu (naključno predvajanje)
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte
PLAY MODE.
Pri predvajanju plošče
• SHUF: naključno predvajanje plošče
• FLDR SHUF*: naključno predvajanje
vseh zvočnih datotek v mapi na plošči
* Pri predvajanju zvočnega CD-ja ima način
»FLDR SHUF« isto funkcijo kot način
predvajanja »SHUF«.
Pri predvajanju naprave USB
• ALL USB SHUF: naključno predvajanje
vseh naprav USB
• 1 USB SHUF: naključno predvajanje
naprave USB
• FLDR SHUF: naključno predvajanje vseh
zvočnih datotek v mapi v napravi USB
Opomba
Ko izklopite sistem, se izbran način naključnega
predvajanja izbriše, pri čemer se način
predvajanja povrne v običajni način.
14SI
Ustvarjanje lastnega programa
(programirano predvajanje)
Izdelate lahko program z največ 25 koraki,
da bi ga predvajali.
1 Za funkcijo CD-ja:
Za izbris zadnjega koraka v seznamu
programov
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritisnite CLEAR.
Preklic programiranega predvajanja
Za funkcijo USB:
Opombe
Pritiskajte USB, da izberete želeno
napravo USB.
• (Samo funkcija CD) Seznam programa
se počisti, ko odprete pladenj za plošče.
• (Samo funkcija USB) Seznam programa
se počisti, ko:
– izvedete brisanje,
– odstranite napravo USB,
– preklopite izbiro pomnilnika USB.
2 Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte PLAY MODE, dokler
na zaslonu ne zasveti »PGM«.
3 (Samo zvočne datoteke)
Pritiskajte
+/–, da izberete
mapo.
Če želite programirati vse datoteke
v mapi, pritisnite
.
4 Pritiskajte ./>, da izberete
želeno skladbo ali zvočno
datoteko, nato pritisnite
Izbrana številka
skladbe ali datoteke
.
Skupen čas predvajanja
programa (vključno z izbrano
skladbo ali datoteko)
Ponavljanje predvajanja
(ponovno predvajanje)
Pritiskajte gumb REPEAT.
•
: ponavljanje vseh skladb ali zvočnih
datotek v mapi/plošči/napravi USB
•
: ponavljanje skladbe ali zvočne
datoteke
Opombe glede naprave USB
• Vrstni red predvajanja v sistemu se lahko
razlikuje od vrstnega reda predvajanja
v digitalnem predvajalniku glasbe.
• V naključnem ali programiranem predvajanju
ne morete brisati zvočnih datotek in map.
Predvajanje plošče/predvajanje naprave USB
Pritisnite CD za izbiro funkcije CD.
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte
PLAY MODE, dokler z zaslona ne
izgine »PGM«.
Če skupni čas predvajanja zvočnega
CD-ja presega 100 minut ali če
programirate zvočno datoteko,
se prikaže »--.--«.
5 Ponovite koraka 3 in 4, če želite
programirati dodatne skladbe
ali zvočne datoteke.
6 Pritisnite N, da zaženete
programirano predvajanje.
15SI
Prenos USB
Prenos glasbe
Glasbo lahko prenašate iz zvočnega vira
v napravo USB, priključeno v vrata B.
Oblika zvočnega zapisa datotek, ki jih
prenese ta sistem, je MP3. Prenašate lahko
tudi datoteke WMA in AAC iz možnosti
USB A.
Opombe
• Naprave USB med prenosom ali postopki
brisanja ne odstranjujte. Če to naredite, lahko
poškodujete podatke v napravi USB ali samo
napravo USB.
• Datoteke MP3/WMA/AAC se prenesejo
z enako bitno hitrostjo kot izvirne datoteke.
• Pri prenašanju iz funkcije AUDIO CD,
TUNER, TV/DVD/SAT ali PC/GAME
lahko pred prenosom izberete bitno hitrost.
• Kadar je pladenj za plošče odprt, so postopki
prenosa in brisanja USB onemogočeni.
• 128 KBPS: kodirane skladbe MP3
imajo manjšo velikost datoteke in
slabšo kakovost zvoka.
• 256 KBPS: kodirane skladbe MP3
imajo večjo velikost datoteke, a boljšo
kakovost zvoka.
Prenos glasbe s plošče ali
naprave USB
Vso glasbo na plošči ali napravi USB A
lahko brez težav prenesete v napravo
USB B (sinhronizirani prenos). Med
predvajanjem lahko prenesete tudi
eno skladbo ali zvočno datoteko
(prenos REC1).
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na enoti.
1 Priključite prenosljivo napravo
USB v vrata
spodaj.
B, kot je prikazano
Opomba o vsebini, zaščiteni z avtorskimi
pravicami
Prenesena glasba je omejena na zasebno
uporabo. Za druge vrste uporabe
potrebujete dovoljenje lastnikov
avtorskih pravic.
Izbiranje vira predvajanja ali cilja za
prenos (izbira pomnilnika USB)
Naprava USB
Glejte stran 13.
Opomba
Izbira bitne hitrosti
Če želite bolj kakovosten prenos glasbe,
lahko izberete večjo bitno hitrost.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na enoti.
1 Pritisnite gumb OPTIONS.
2 Pritiskajte / , da izberete »REC BIT
RATE«, in pritisnite ENTER.
3 Pritiskajte / , da izberete želeno
bitno hitrost, in nato pritisnite ENTER.
16SI
Če naprave USB ni mogoče vstaviti v vrata ,
lahko za povezovanje naprave USB z enoto
uporabite adapter USB (ni priložen).
2 Za ploščo:
Pritisnite gumb CD in vstavite ploščo.
Za USB:
Pritiskajte USB/USB SELECT, dokler
na zaslonu ne zasveti »USB A«, in nato
povežite napravo USB, v katero želite
prenašati, v vrata A.
3 Za sinhronizirani prenos:
Ko je predvajanje zaustavljeno,
pritiskajte PLAY MODE na daljinskem
upravljalniku, da izberete želeni način
predvajanja.
Zvok iz analognega zvočnega vira
(ki ni CD, USB ali funkcija Bluetooth),
lahko prenesete v napravo USB.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na enoti.
1 Priključite prenosljivo napravo
USB v vrata
B (stran 16).
2 Pritiskajte TUNER/BAND ali AUDIO
IN, da izberete vir, ki ga želite
prenesti.
• Če začnete prenašati v načinu naključnega
predvajanja (»FLDR SHUF«), se izbrani
način predvajanja samodejno spremeni
v »FLDR«.
• Če začnete prenašati v načinu naključnega
predvajanja (razen »FLDR SHUF«),
ponavljajočega predvajanja ali
programiranega predvajanja brez
korakov, se izbrani način predvajanja
samodejno spremeni v običajno
predvajanje.
3 Pritisnite REC TO USB B.
Za prenos REC1:
Zaustavitev prenosa
Izberite skladbo ali zvočno datoteko,
ki jo želite prenesti, in nato zaženite
predvajanje.
Pritisnite gumb x.
4 Pritisnite REC TO USB B.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»PUSH ENTER«.
5 Pritisnite ENTER.
Prenos se začne, ko se na zaslonu
prikaže »DON’T REMOVE«.
Za sinhronizirani prenos:
Ko je prenos dokončan, se vir prenosa
in naprava USB samodejno zaustavita.
Za prenos REC1:
Na zaslonu se prikaže oznaka
»PUSH ENTER«.
4 Pritisnite ENTER.
Prenos USB
Opombe
Prenos analognega zvoka
(analogni prenos)
Prenos se začne, ko se na zaslonu
prikaže »DON’T REMOVE«.
5 Začnite predvajati vir.
Ustvarjanje nove datoteke MP3
Med analognim prenosom pritisnite
REC TO USB B.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»NEW TRACK«.
Po približno eni uri prenosa se samodejno
ustvari tudi nova datoteka MP3.
Opombe
• Ko je nova datoteka MP3 ustvarjena,
je prenos začasno onemogočen.
• Če v nekaj sekundah še enkrat pritisnete
gumb REC TO USB B, lahko ustvarite
novo datoteko MP3.
Ko je prenos dokončan, se predvajanje
plošče ali naprave USB nadaljuje.
17SI
Brisanje zvočnih datotek ali map iz
naprave USB
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na enoti.
1 Pritiskajte USB/USB SELECT,
dokler na zaslonu ne zasveti
»USB A« ali »USB B«, ko je
predvajanje zaustavljeno.
2 Pritiskajte ./> ali
+/– ,
da izberete zvočno datoteko
ali mapo.
3 Pritisnite gumb OPTIONS.
4 Pritisnite / , da izberete »USB
ERASE« in nato pritisnite ENTER.
Na zaslonu se prikaže »FOLDER
ERASE« ali »TRACK ERASE«.
5 Pritisnite gumb ENTER.
Na zaslonu se prikaže »COMPLETE.
Pravila ustvarjanja map in
datotek
Med prenašanjem v napravo USB se
neposredno pod mapo »ROOT« ustvari
mapa »MUSIC«. Glede na način prenosa
in vir se mape in datoteke v tej mapi
»MUSIC« ustvarijo, kot je opisano
v nadaljevanju.
Sinhronizirani prenos
Vir
Ime mape
Zvočne
datoteke
Enako kot vir
Ime datoteke
AUDIO CD »CDDA0001«* »TRACK001«*
18SI
Prenos REC1
Vir
Ime mape
Ime datoteke
Zvočne
datoteke
»REC1-MP3«
Enako kot vir
AUDIO CD »REC1-CD«
»TRACK001«*
Analogni prenos
Vir
Ime mape
FM
»TUFM0001«* »TRACK001«*
Ime datoteke
AM
»TUAM0001«*
TV/DVD/
SAT
»EXTD0001«*
PC/GAME
»EXPG0001«*
* Številke map in datotek se nato dodeljujejo
v seriji.
Opombe glede prenosov
• Med prenosom (razen analognega prenosa)
se ne oddajajo nobeni zvoki.
• Informacije CD-TEXT se ne prenesejo
v ustvarjene datoteke MP3.
• Prenos se samodejno zaustavi, če:
– med prenosom v napravi USB zmanjka
prostora,
– število zvočnih datotek in map v napravi
USB doseže omejitev.
• Če mapa ali datoteka, ki jo želite prenesti,
v napravi USB že obstaja z istim imenom,
se imenu doda zaporedna številka, izvirna
mapa ali datoteka pa ostane nedotaknjena.
• Med prenosom ne morete izvajati naslednjih
postopkov:
– izvreči ploščo,
– izbrati drugo skladbo ali datoteko,
– začasno zaustaviti predvajanje ali poiskati
točko v skladbi ali datoteki,
– spremeniti funkcijo ali pas sprejemnika.
• Pri prenašanju glasbe v napravo Walkman®
s funkcijo »Media Manager for WALKMAN«
se prepričajte, da prenašate v obliki zapisa MP3.
• Pri povezovanju naprave Walkman® v sistem
morate povezavo vzpostaviti potem, ko
z zaslona naprave Walkman® izgine napis
»Creating Library« (Ustvarjanje knjižnice)
ali »Creating Database« (Ustvarjanje baze
podatkov).
Sprejemnik
Poslušanje radia
1 Pritiskajte gumb FUNCTION,
da izberete pas FM ali AM.
2 Za samodejno iskanje postaj:
Za ročno iskanje postaj:
Pritiskajte TUNING MODE, dokler
z zaslona ne izgineta napisa »AUTO«
in »PRESET«.
Nato pritiskajte TUNING+/–,
da poiščete želeno postajo.
Opomba
Če izberete postajo FM, ki podpira storitve RDS,
se z oddajanimi signali posredujejo tudi
informacije o imenu storitve ali postaje.
Podatke RDS lahko preverite tako, da pritiskate
gumb DISPLAY.
Interval za iskanje postaj AM je privzeto
nastavljen na 9 kHz (ali 10 kHz za
določena območja). V načinu varčevanja
z energijo tega intervala ni mogoče
spreminjati.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na enoti.
1 Pritiskajte TUNER/BAND, da izberete
pas AM.
2 Pritisnite "/1, da izklopite sistem.
3 Pritisnite in pridržite gumb OPTIONS
in pritisnite "/1.
Na zaslonu se prikaže »AM 9K STEP«
ali »AM 10K STEP«.
Ko spremenite interval, se izbrišejo vse
prednastavljene postaje AM.
Prednastavitev radijskih postaj
Sprejemnik
Pritiskajte TUNING MODE, dokler na
zaslonu ne zasveti »AUTO«. Nato
pritisnite TUNING+/–.
Iskanje se samodejno zaustavi, ko
sistem najde postajo. Na zaslonu
zasvetita oznaki »TUNED« in »ST«
(samo za stereo programe FM).
Če napis »TUNED« ne zasveti in se
iskanje postaj ne konča, pritisnite x,
da ustavite iskanje. Nato izvedite ročno
iskanje (opisano spodaj).
Spreminjanje intervala za iskanje postaj
AM (razen za evropski model)
Med priljubljene postaje lahko shranite
do 20 postaj FM in 10 postaj AM.
1 Poiščite želeno postajo.
2 Pritisnite TUNER MEMORY.
Prednastavljena številka
Nasvet
Če želite zmanjšati statični šum pri slabem
sprejemu postaje FM, pritiskajte FM MODE,
dokler na zaslonu ne zasveti »MONO«.
3 Pritiskajte TUNING+/–, da izberete
želeno prednastavljeno številko, in
nato pritisnite
.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»COMPLETE«. Postaja se shrani.
Iskanje prednastavljene radijske postaje
Pritiskajte TUNING MODE, dokler na
zaslonu ne zasveti »PRESET«. Nato
pritiskajte TUNING+/–, da izberete
želeno prednastavljeno številko.
19SI
Bluetooth
O brezžični tehnologiji
Bluetooth
Brezžična tehnologija Bluetooth je
brezžična tehnologija kratkega dosega, ki
omogoča brezžično prenašanje podatkov
med digitalnimi napravami. Brezžična
tehnologija Bluetooth deluje v obsegu
približno desetih metrov (33 čevljev).
Podprta različica, profili in kodeki
Bluetooth
Podprta različica Bluetooth:
• Bluetooth standardna različica 3.0 +
EDR (izboljšana hitrost podatkov)
Podprti profili Bluetooth:
• A2DP (Profil naprednega distribuiranja
zvoka)
• AVRCP 1.3 (Avdio-video profil
z daljinskim upravljanjem)
Podprti kodeki Bluetooth:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
Brezžično poslušanje
glasbe v napravi
Bluetooth
Glasbo lahko s pomočjo brezžične
povezave poslušate prek naprave
Bluetooth.
Če želite več informacij o združljivih
napravah Bluetooth, obiščite spletna
mesta (stran 30).
O indikatorju BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH sveti ali utripa
modro in tako prikazuje stanje povezave
Bluetooth.
Stanje sistema
Stanje indikatorja
Pripravljenost Bluetooth Utripa počasi
Seznanjanje Bluetooth
Utripa hitro
Povezovanje Bluetooth
Utripa
Povezava Bluetooth je
vzpostavljena
Sveti
Seznanjanje sistema z napravo
Bluetooth
Seznanjanje je postopek, ko se naprave
Bluetooth pred pričetkom prenašanja
podatkov medsebojno registrirajo. Ko so
naprave seznanjene, tega postopka ni
treba ponavljati. Če je vaša naprava
pametni telefon, združljiv s funkcijo NFC,
ročno seznanjanje ni potrebno.
1 Napravo Bluetooth postavite
največ 1 meter (3 čevlje) od
sistema.
2 Na enoti pritisnite BLUETOOTH,
da izberete funkcijo Bluetooth.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»BLUETOOTH«.
Opomba
Če je sistem povezan z napravo Bluetooth,
pritisnite BLUETOOTH, da prekinete
povezavo z napravo Bluetooth.
3 Na enoti pritisnite in pridržite
gumb BLUETOOTH za najmanj
2 sekundi.
Na zaslonu utripa napis »PAIRING«.
20SI
4 Izvedite postopek seznanjanja
v napravi Bluetooth.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave Bluetooth.
5 Na zaslonu naprave Bluetooth
izberite številko modela enote.
Izberite na primer
»SONY:SHAKE-5«.
Če naprava Bluetooth zahteva geslo,
vnesite »0000«.
6 Vzpostavite povezavo Bluetooth
prek naprave Bluetooth.
Opombe
• Seznanite lahko do 9 naprav Bluetooth.
Če s sistemom seznanite še deseto napravo
Bluetooth, bo ta zamenjala tisto že obstoječo
povezano napravo, ki ste jo s sistemom
seznanili najprej.
• »Passkey« se lahko imenuje »Passcode«,
»PIN code«, »PIN number« ali »Password«
itd., odvisno od naprave.
• Stanje pripravljenosti sistema za seznanjanje
se po približno 5 minutah prekliče.
Če seznanjanje ni uspešno izvedeno,
ponovite postopek od 1. koraka naprej.
• Ko je sistem povezan z napravo Bluetooth,
ga druga naprava ne more zaznati in povezave
z drugo napravo Bluetooth, s katero nikoli
ni bila vzpostavljena povezava, ni mogoče
vzpostaviti.
• Če želite seznaniti drugo napravo Bluetooth,
ponovite korake od 1 do 6.
Preklic postopka seznanjanja
Pritisnite in pridržite gumb BLUETOOTH
na enoti za vsaj 2 sekundi, dokler se na
zaslonu ne prikaže napis »BLUETOOTH«.
Če se sistema dotaknete s pametnim
telefonom, združljivim s funkcijo NFC,
se sistem samodejno vklopi v funkciji
Bluetooth in nato nadaljuje z dokončanjem
seznanjanja in samodejne vzpostavitve
povezave Bluetooth.
Kaj je »NFC«?
NFC (Komunikacija s tehnologijo
bližnjega polja) je tehnologija, ki omogoča
brezžično komunikacijo kratkega dosega
med različnimi napravami, kot so mobilni
telefoni in oznake IC. S funkcijo NFC
lahko podatke enostavno prenašate tako,
da se dotaknete temu namenjene točke na
napravi, ki je združljiva s funkcijo NFC.
1 Prenesite in namestite aplikacijo
»NFC Easy Connect«.
Brezplačno aplikacijo za operacijski
sistem Android prenesite iz spletne
trgovine Google Play, in sicer tako, da
poiščete »NFC Easy Connect« ali pa do
nje dostopite s pomočjo spodnje
dvodimenzionalne kode. Zaračunajo
se lahko stroški prenosa podatkov.
Bluetooth
Ko je seznanjanje dokončano in je
povezava Bluetooth vzpostavljena, se na
zaslonu prikaže ime naprave Bluetooth.
Odvisno od naprave Bluetooth se
povezava lahko vzpostavi samodejno,
potem ko je postopek seznanjanja
končan.
Naslov naprave Bluetooth lahko
preverite tako, da pritiskate
gumb DISPLAY.
Vzpostavljanje povezave s pametnim
telefonom z enim dotikom (NFC)
Dvodimenzionalna koda* za
neposreden dostop
* Uporabite aplikacijo za branje
dvodimenzionalnih kod.
Opombe
• Aplikacija v nekaterih državah/regijah
morda ni na voljo.
• Funkcijo NFC lahko morda uporabljate,
ne da bi morali namestiti aplikacijo, kar je
odvisno od pametnega telefona. V tem
primeru se lahko delovanje in specifikacije
razlikujejo. Podrobnosti poiščite v navodilih
za uporabo pametnega telefona.
21SI
Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo
NFC (operacijski sistemi: Android
2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x)
2 Prek pametnega telefona zaženite
aplikacijo »NFC Easy Connect«.
Prikazan naj bo zaslon aplikacije.
3 S pametnim telefonom se
dotaknite oznake N- na sistemu,
dokler pametni telefon ne
zavibrira.
Predvajanje glasbe iz naprave
Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko upravljate tako,
da s profilom AVRCP vzpostavite
povezavo med sistemom in napravo
Bluetooth.
Pred predvajanjem glasbe preverite
naslednje:
– Funkcija Bluetooth naprave Bluetooth
je vklopljena.
– Postopek seznanjanja je zaključen.
x Za napravo Bluetooth
1 Na enoti pritisnite BLUETOOTH,
da izberete funkcijo Bluetooth.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»BLUETOOTH«.
2 Vzpostavite povezavo z napravo
Bluetooth.
Postopek vzpostavljanja povezave
dokončajte tako, da sledite navodilom,
prikazanim na pametnem telefonu.
Ko je povezava Bluetooth vzpostavljena,
indikator BLUETOOTH preneha
utripati in začne svetiti. Na zaslonu
se prikaže ime naprave Bluetooth.
Vir zvoka lahko preklopite s telefona
na drugo napravo Bluetooth,
združljivo s funkcijo NFC.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave
Bluetooth.
Nasvet
Če postopek seznanjanja in vzpostavljanje
povezave Bluetooth nista uspešna, sledite
spodnjim navodilom.
– Znova zaženite aplikacijo »NFC Easy
Connect« in pametni telefon počasi
približajte oznaki N.
– Če uporabljate ovitek za pametni telefon, ki je
dostopen na trgu, ga odstranite.
22SI
Povezava z nazadnje povezano
napravo Bluetooth se bo vzpostavila
samodejno.
Če naprava ni povezana, vzpostavite
povezavo Bluetooth prek naprave
Bluetooth.
Ko je povezava vzpostavljena, se na
zaslonu prikaže ime naprave Bluetooth.
3 Pritisnite N.
Odvisno od naprave Bluetooth
– boste morda N morali pritisniti
dvakrat,
– boste morda morali začeti
predvajanje zvočnega vira v napravi
Bluetooth.
Opombe
• Kadar sistem ni povezan z nobeno napravo
Bluetooth, bo sistem samodejno vzpostavil
povezavo in predvajal iz nazadnje povezane
naprave Bluetooth, ko pritisnete N.
• Če s sistemom poskusite povezati drugo
napravo Bluetooth, se povezava s trenutno
povezano napravo Bluetooth prekine.
x Za pametni telefon, združljiv
s funkcijo NFC
Za vzpostavitev povezave Bluetooth se
s pametnim telefonom dotaknite oznake
N na sistemu.
Prek pametnega telefona predvajajte
zvočni vir. Podrobnosti o predvajanju
so na voljo v navodilih za uporabo
pametnega telefona.
Prekinjanje povezave z napravo Bluetooth
x Za napravo Bluetooth
Na enoti pritisnite gumb BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»BLUETOOTH«.
Odvisno od naprave Bluetooth se
povezava Bluetooth lahko prekine
samodejno, potem ko zaustavite
predvajanje.
Brisanje vseh podatkov
o registraciji seznanjanja
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na enoti.
Zvočne kodeke Bluetooth lahko izberete,
če povezana naprava Bluetooth podpira
funkcijo Advanced Audio Coding (AAC).
1 Pritisnite OPTIONS na enoti.
2 Pritiskajte / , da izberete
»BT AAC« in nato pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ , da izberete
»BT AAC ON« ali »BT AAC OFF«.
• BT AAC ON: Funkcija Advanced
Audio Coding (AAC) je izbrana, če
naprava Bluetooth podpira AAC.
• BT AAC OFF: Izbere se kodek Sub
Band Codec (SBC).
Opombe
• Če izberete funkcijo AAC, lahko uživate
v visokokakovostnem zvoku. Če zvoka AAC
s svojo napravo ne morete poslušati, izberite
možnost »BT AAC OFF«.
• Če to nastavitev spremenite, ko je sistem
povezan z napravo Bluetooth, se bo povezava
z napravo Bluetooth prekinila. Če se želite
znova povezati z napravo Bluetooth, znova
vzpostavite povezavo Bluetooth.
Bluetooth
x Za pametni telefon, združljiv
s funkcijo NFC
Znova se s telefonom dotaknite oznake
N na sistemu.
Nastavljanje zvočnih
kodekov Bluetooth
1 Pritisnite BLUETOOTH za izbiro
funkcije Bluetooth.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»BLUETOOTH«.
Če je sistem povezan z napravo
Bluetooth, se na zaslonu prikaže ime
naprave Bluetooth. Pritisnite
BLUETOOTH, da prekinete povezavo
z napravo Bluetooth.
2 Za približno 3 sekunde pritisnite in
pridržite gumba OPTIONS in
PHASER.
Na zaslonu se prikažeta napisa »PAIR
HISTORY« in »CLEAR« ter vse
informacije o seznanjanju se izbrišejo.
23SI
Nastavitev/preklic stanja
pripravljenosti Bluetooth
Sistem preklopi v stanje pripravljenosti
Bluetooth in čaka na povezavo Bluetooth,
tudi če je izklopljen.
1 Pritisnite OPTIONS na enoti.
2 Pritiskajte / , da izberete
»BT STANDBY«, in nato
pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ , da izberete
»ON« ali »OFF«.
4 Pritisnite ?/1, da izklopite sistem.
Ko je stanje pripravljenosti Bluetooth
vklopljeno, se bo sistem ob
vzpostavitvi povezave Bluetooth prek
naprave Bluetooth samodejno vklopil.
Opomba
Če izbrišete informacije o seznanjanju, sistem
ne bo preklopil v stanje pripravljenosti
Bluetooth.
24SI
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka
Za
Naredite naslednje
Ojačanje nizkih Na enoti pritisnite BASS
tonov in
BAZUCA.
ustvarjanje
močnejšega zvoka
Zmanjšanje
nizkotonskega
zvoka (BASS
CUT)
Na enoti pritisnite in
pridržite BASS BAZUCA
za vsaj 2 sekundi.
Za preklic učinka BASS
CUT znova pritisnite
BASS BAZUCA.
Opombe
• Indikator BASS BAZUCA
utripa, ko je učinek BASS
CUT vklopljen.
• Učinek BASS CUT se
ob zaustavitvi sistema
samodejno izklopi.
Izbira
Pritisnite MUSIC,
prednastavljenega MOVIE/GAME ali
zvočnega učinka FOOTBALL.
Za preklic
prednastavljenega
zvočnega učinka
pritiskajte MUSIC,
da izberete »FLAT«.
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka
Ustvarjanje vzdušja
zabave
Ravni določenih frekvenčnih pasov lahko
povečate ali zmanjšate in nato shranite
nastavitev v pomnilnik kot »USER EQ«.
.
3 Pritiskajte
/ , da nastavite
raven izenačevalnika, in nato
pritisnite
.
Frekvenčni pas
Raven izenačevalnika
frekvenčnih pasov in učinka
prostorskega zvoka ponovite
3. korak.
Uporabniška nastavitev izenačevalnika
je shranjena, ko se na zaslonu prikaže
»USER EQ«.
Pritiskajte MUSIC, da izberete
»USER EQ«.
Izbrani gumb zasveti in učinek se
aktivira.
• FLANGER: ustvarite globok učinek,
podoben rjovenju letala.
• ISOLATOR: izolirajte določen
frekvenčni pas tako, da prilagodite
druge frekvenčne pasove. Primer:
če se želite osredotočiti na vokal itd.
• SOUND FLASH: nastavite, da se
zvok oddaja v sunkih. Zvok se
občasno prekinja.
• PHASER: ustvarite več valovnih
hribov in dolin v frekvenčnem
spektru.
2 Pritisnite DJ CONTROL +/–,
da nastavite raven učinka.
Izklop učinka
Znova pritisnite izbrani gumb.
Opombe
Nastavitev zvoka
4 Za prilagoditev ravni drugih
Priklic uporabniške nastavitve
izenačevalnika
1 Pritisnite naslednji gumb,
da izberete vrsto učinka.
1 Pritisnite OPTIONS na enoti.
2 Pritiskajte / , da izberete
»EQ EDIT« in nato pritisnite
(DJ EFFECT)
• Učinek DJ EFFECT se ob izklopu sistema
ali spremembi funkcije ali pasu sprejemnika
samodejno izklopi.
• Če med prenosom aktivirate učinek
DJ EFFECT, se zvočni učinek ne bo
prenesel v napravo USB.
• Ko je učinek DJ EFFECT vklopljen,
ne morete uporabljati možnosti VOLUME/
DJ CONTROL na enoti za prilagajanje
glasnosti. Za prilagoditev glasnosti pritisnite
gumb VOLUME +/– na daljinskem
upravljalniku.
25SI
Ostale funkcije
Petje ob spremljavi
Ob vseh virih zvoka, ki jih lahko ta sistem
predvaja, lahko pojete.
1 Gumb MIC LEVEL obrnite na MIN,
da zmanjšate glasnost mikrofona.
2 Mikrofon priključite v vtičnico
MIC na enoti.
3 Zaženite predvajanje glasbe in
nastavite glasnost.
4 Obrnite MIC LEVEL za nastavitev
glasnosti mikrofona.
Če pride do vračanja zvoka (zavijanje),
zmanjšajte glasnost, odmaknite
mikrofon od zvočnikov ali spremenite
usmerjenost mikrofona.
Ko končate, odklopite mikrofon.
Opomba
Zvok iz mikrofona se med prenosom USB ne bo
prenesel v napravo USB.
Spreminjanje vzorca in
barve osvetlitve
Pritisnite LED PATTERN ali LED
COLOR, da izberete vzorec ali barvo
osvetlitve.
Pritisnite LED PATTERN ali LED
COLOR, da prikažete trenutno nastavitev.
Pritisnite znova, da takoj spremenite
vzorec ali barvo osvetlitve na enoti in
zvočnikih.
Če želite izklopiti osvetlitev,
pritiskajte LED PATTERN,
da izberete »PATTERN OFF«.
Uporaba časovnikov
Sistem omogoča uporabo treh
odštevalnikov časa. Časovnika za
predvajanje ne morete aktivirati
hkrati s časovnikom za snemanje.
Če uporabljate enega od teh časovnikov
z izklopnim časovnikom, ima prednost
izklopni časovnik.
Izklopni časovnik
Omogoča, da lahko zaspite ob
poslušanju glasbe. Sistem se izklopi
ob prednastavljenem času.
Pritiskajte SLEEP.
Za preklic izklopnega časovnika
pritiskajte SLEEP, da izberete
»SLEEP OFF«.
Nasvet
Če želite preveriti preostali čas pred izklopom
sistema, pritisnite SLEEP.
Časovnik za predvajanje/snemanje
Preverite, ali ste pred tem nastavili uro.
Časovnik za predvajanje:
Ob prednastavljenem času se lahko
zbudite ob glasbi s plošče, sprejemnika
ali naprave USB.
Časovnik za snemanje:
Glasbo iz prednastavljene radijske postaje
lahko ob določenem času prenesete
v napravo USB.
1 Za časovnik za predvajanje:
Pripravite vir zvoka in nato pritisnite
VOLUME +/–, da prilagodite glasnost.
Če želite zagnati predvajanje določene
skladbe ali datoteke, ustvarite lasten
program (stran 15).
Za časovnik za snemanje:
Poiščite prednastavljeno radijsko
postajo (stran 19).
26SI
2 Pritisnite TIMER MENU.
3 Pritiskajte / , da izberete
»PLAY SET« ali »REC SET« in nato
pritisnite
.
4 Nastavite čas začetka predvajanja
ali prenosa.
Pritiskajte / , da nastavite
uro/minute, nato pritisnite
.
5 Nastavite čas zaustavitve
predvajanja ali prenosa, tako da
upoštevate navodila v 4. koraku.
6 Pritiskajte
Spreminjanje zaslonskega
prikaza
Spreminjanje načina prikaza
Ko je sistem izklopljen, pritiskajte
DISPLAY.
Predstavitev
Zaslon se spremeni in indikator utripa
tudi ko je sistem izklopljen.
/ , da izberete želeni
vir zvoka, in nato pritisnite
.
Brez prikaza (način varčevanja
z energijo)
Za časovnik za snemanje:
Zaslon je izklopljen, sistem pa tako
varčuje z energijo. Časovnik in ura
sistema ostaneta dejavna.
Priključite prenosljivo napravo USB
v vrata B.
7 Pritisnite "/1, da izklopite sistem.
Preverjanje nastavitve ali ponovno
aktiviranje časovnika
Na zaslonu utripa »TIMER SELECT«.
2 Pritisnite .
3 Pritiskajte / , da izberete
»PLAY SELECT« ali »REC SELECT«,
nato pritisnite
.
Po nekaj sekundah prikazovanja ure
sistem samodejno preklopi v način
varčevanja z energijo.
Spreminjanje vzorca spektra
zaslona
1 Na enoti pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / , da izberete
»SPECTRUM«, in nato pritisnite
Preklic časovnika
Znova izvedite zgornji postopek in
v 3. koraku izberite »TIMER OFF«,
nato pritisnite
.
Opombe
• Sistem se vklopi pred prednastavljenim
časom. Če se sistem vklopi ob
prednastavljenem času ali če na zaslonu utripa
»STANDBY«, se časovnik za predvajanje in
časovnik za snemanje ne bosta predvajala ali
prenašala.
• V času od vklopa sistema do začetka
predvajanja ali prenosa ne upravljajte sistema.
Ostale funkcije
1 Pritisnite TIMER MENU.
Ura
.
3 Pritiskajte
/ , da izberete
želeni vzorec spektra, in nato
pritisnite
.
Za izhod iz menija z možnostmi
pritisnite OPTIONS na enoti.
27SI
Ogled informacij na zaslonu
Ko je sistem vklopljen, pritiskajte
DISPLAY.
Informacije si lahko ogledate tako:
• Za AUDIO CD:
– Pretečeni in preostali čas predvajanja
med predvajanjem.
– Skupni čas predvajanja, ko je
predvajanje zaustavljeno.
• Za zvočne datoteke:
– Pretečeni čas predvajanja,
ime datoteke in ime mape.
– Informacije o naslovu, izvajalcu
in albumu.
Opomba
Pretečeni čas predvajanja zvočne datoteke,
kodirane z možnostjo VBR (spremenljiva
bitna hitrost), ni prikazan pravilno.
Opomba
(Samo za evropski model)
Sistem bo morda samodejno preklopil v stanje
pripravljenosti, če je glasnost povezane opreme
prenizka. Nastavite glasnost opreme. Za izklop
funkcije samodejnega stanja pripravljenosti
glejte »Nastavitev/preklic funkcije samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti (Samo za
evropski model)« (stran 29).
Onemogočanje gumbov
na enoti
(Ključavnica za otroke)
Na enoti lahko onemogočite gumbe
(razen gumba "/1) in tako preprečite
neželeno uporabo, kot je pritiskanje
gumbov s strani otrok.
Na enoti pritisnite gumb x in ga
držite več kot 5 sekund.
Uporaba dodatne opreme
1 Pritiskajte VOLUME –, dokler se na
zaslonu ne prikaže »VOLUME MIN«.
2 Priključite dodatno opremo
(stran 10).
3 Pritiskajte FUNCTION, da izberete
funkcijo, ki ustreza povezani
opremi.
4 Začnite s predvajanjem povezane
opreme.
5 Pritiskajte VOLUME +, da nastavite
glasnost.
28SI
Na zaslonu se prikažeta napisa »CHILD
LOCK« in »ON«.
Sistem lahko upravljate le z gumbi na
daljinskem upravljalniku.
Za preklic pritisnite gumb x na enoti in
ga držite več kot 5 sekund, dokler se na
zaslonu ne prikažeta napisa »CHILD
LOCK« in »OFF«.
Opomba
Funkcija ključavnice za otroke bo preklicana,
ko odklopite napajalni kabel.
Nastavitev/preklic
funkcije samodejnega
preklopa v stanje
pripravljenosti
(Samo za evropski model)
Sistem je opremljen s funkcijo
samodejnega stanja pripravljenosti.
Ta funkcija samodejno preklopi sistem
v stanje pripravljenosti, če sistema ne
uporabljate približno 30 minut ali če
izhod zvočnega signala ni nastavljen.
Privzeto je funkcija samodejnega stanja
pripravljenosti vklopljena.
1 Na enoti pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / , da izberete
»AUTO STANDBY«, in nato
pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ , da izberete »ON«
ali »OFF«.
Opombe
Plošče, ki jih lahko
predvaja ta sistem
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW
– zvočni podatki
– datoteke MP3, ki so v skladu
s standardom ISO9660 Level 1/Level 2
ali Joliet (razširitveni format).
Opombe
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je standardni
format za stiskanje zvočnih podatkov, ki ga
določa ISO (Mednarodna organizacija za
standardizacijo). Datoteke MP3 morajo biti
v formatu MPEG 1 Audio Layer-3.
• Sistem lahko predvaja le datoteke MP3
s pripono ».mp3«.
Plošče, ki jih sistem ne more predvajati
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW z naslednjimi pogoji:
– posnet v formatu MP3 PRO,
– posnet za več sej, katerih snemanje ni
končano s funkcijo »končanja seje«,
– posnet z nezdružljivo napravo za
snemanje,
– slaba kakovost zapisovanja,
– praske ali umazanija,
– nepravilno dokončanje.
• Plošče neobičajne oblike (na primer
v obliki srca, kvadrata, zvezde, itd.)
• Plošče s pritrjenim lepilnim trakom,
papirjem ali nalepko
• Izposojene ali rabljene plošče,
pri katerih se lepilo razteza izpod
nameščenega tesnila
• Plošče z oznakami, natisnjenimi
s črnilom, ki je lepljivo na otip
Dodatne informacije
• Približno 2 minuti preden sistem preide
v stanje pripravljenosti, na zaslonu utripa
sporočilo »AUTO STANDBY«.
• Funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti ne deluje med funkcijo
sprejemnika.
• Sistem morda ne bo samodejno preklopil
v stanje pripravljenosti v naslednjih primerih:
– ko je zaznan zvočni signal,
– med predvajanjem zvočnih datotek,
– ko se uporablja prednastavljeni časovnik za
predvajanje, snemanje ali izklopni časovnik.
Dodatne informacije
Opomba glede plošč DualDiscs
Plošča DualDiscs je dvostranska plošča, na
kateri so združene posnete vsebine DVD
na eni strani in digitalne zvočne vsebine na
drugi. Ker stran z zvočnimi vsebinami ni
izdelana v skladu s standardom Compact
Disc (CD), ta izdelek teh vsebin morda ne
bo mogel predvajati.
29SI
Glasbene plošče, kodirane
s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic
Ta izdelek je zasnovan za predvajanje
plošč, ki so izdelane v skladu s
standardom Compact Disc (CD).
V zadnjem času nekatere založniške
hiše izdane glasbene diske kodirajo
s tehnologijami za zaščito avtorskih
pravic. Nekatere od teh plošč niso
izdelane v skladu s standardom CD
in jih ta izdelek ne more predvajati.
Opombe o predvajanju plošč za več sej
• Ta sistem lahko predvaja plošče za več
sej, ko je v prvi seji shranjena datoteka
MP3. Predvajati je mogoče tudi vse
nadaljnje datoteke MP3, posnete
v poznejših sejah (če poznejše seje
vsebujejo format AUDIO CD, sistem ne
more predvajati teh plošč za več sej).
• Če je prva seja posneta v formatu
AUDIO CD, se bo predvajala le
prva seja.
Spletna mesta za
združljive naprave
Obiščite spodnja spletna mesta za
najnovejše informacije o združljivih
napravah USB in Bluetooth.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za uporabnike v Združenih državah:
<http://www.esupport.sony.com/>
Za uporabnike v Evropi:
<http://support.sony-europe.com/>
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
<http://www.sony-asia.com/support>
30SI
Odpravljanje težav
Če v sistemu pride do težave, poiščite
svojo težavo na spodnjem kontrolnem
seznamu za odpravljanje težav in izvedite
navedeni ukrep.
Če težave ne morete odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Če serviser pri popravilu zamenja
nekatere dele naprave, lahko te dele
obdržite.
Če se na zaslonu prikaže »PROTECT EXX«
(X je številka)
Takoj odklopite napajalni kabel in
preverite naslednje.
• Ali uporabljate izključno priložena
zvočnika?
• Ali je pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine enote oviran?
Ko to preverite in odpravite
morebitne težave, znova priklopite
napajalni kabel in vklopite sistem.
Če težave ne morete odpraviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Splošno
Sistem preklopi v stanje pripravljenosti.
• To ne pomeni, da gre za okvaro.
Če sistema ne uporabljate približno
30 minut ali če ni izhoda zvočnega
signala, sistem samodejno preklopi
v stanje pripravljenosti (stran 29).
Nastavitev ure ali časovnika je
preklicana.
• Napajalni kabel je izklopljen ali pa je
prišlo do napake pri napajanju. Znova
nastavite uro (stran 12) in časovnik
(stran 26).
Zvok se ne predvaja.
• Prilagodite glasnost.
• Preverite povezave zvočnika (stran 10).
• Preverite povezavo dodatne opreme,
če je priključena (stran 10).
• Vklopite vso priključeno opremo.
• Med časovnikom za snemanje se
zvok ne oddaja.
Zvok mikrofona se ne predvaja.
• Nastavite glasnost mikrofona.
• Preverite, ali je mikrofon ustrezno
priključen v vtičnico MIC.
• Preverite, ali je mikrofon vklopljen.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
• Premaknite sistem stran od virov šuma.
• Priključite napajalni kabel sistema
v drugo električno vtičnico.
• Na napajalni kabel namestite filter
za šum (naprodaj posebej).
• Izklopite električno opremo v okolici.
Časovnik ne deluje.
• Preverite nastavitev časovnika in
nastavite točen čas (stran 26).
• Prekličite funkcijo izklopnega
časovnika (stran 26).
Ko pritisnete kateri koli gumb na enoti,
se prikaže »CHILD LOCK«.
• Izklopite funkcijo ključavnice za otroke
(stran 28).
Zvočniki
Zvok se predvaja prek enega kanala
ali glasnost prek levega in desnega
kanala ni enaka.
• Postavite zvočnika v kar najbolj
sorazmeren položaj.
• Preverite, ali so zvočniki in oprema
trdno ter ustrezno povezani.
• Vir, ki se predvaja, je mono.
Določen zvočnik ne predvaja zvoka.
• Preverite, ali je ta zvočnik trdno in
ustrezno povezan.
Predvajalnik plošč
Pladenj za plošče se ne odpre in na
zaslonu se prikaže »LOCKED«.
• Obrnite se na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Pladenj za plošče se ne zapre.
• Odstranite ovire med daljinskim
upravljalnikom in enoto.
• Daljinski upravljalnik približajte enoti.
• Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju na enoti.
• Zamenjajte baterije (R6/velikost AA).
• Enoto umaknite stran od fluorescentne
svetlobe.
• Ploščo vstavite pravilno.
Zvok se odbija.
• Zmanjšajte glasnost.
• Mikrofon premaknite stran od
zvočnikov ali spremenite njegovo
usmerjenost.
Plošča se ne izvrže.
• Plošče ne morete izvreči med
sinhroniziranim prenosom CD-USB ali
prenosom REC1. Pritisnite x za preklic
prenosa in nato pritisnite Z OPEN/
CLOSE na enoti, da izvržete ploščo.
• Obrnite se na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Dodatne informacije
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Predvajanje se ne začne.
• Očistite ploščo (stran 36).
• Znova vstavite ploščo.
• Vstavite ploščo, ki jo ta sistem lahko
predvaja (stran 29).
• Odstranite ploščo in z nje obrišite vlago,
nato pa pustite sistem vklopljen za nekaj
ur, da vlaga izhlapi.
31SI
Zvok preskakuje.
• Očistite ploščo (stran 36).
• Znova vstavite ploščo.
• Postavite enoto stran od vira tresljajev
(na primer na vrh stabilnega stojala).
• Zvočnika postavite stran od enote ali na
ločeni stojali. Pri glasnem predvajanju
skladbe z nizkotonskim zvokom se
lahko predvajanje prekinja zaradi
tresljajev zvočnikov.
Sistem ne začne predvajati prvega
posnetka.
• Nastavite običajni način predvajanja
(stran 14).
Ime mape, ime skladbe, ime datoteke
in znaki oznake ID3 se ne prikazujejo
pravilno.
• Oznaka ID3 ni različice 1(1.0/1.1) in
različice 2(2.2/2.3).
• Sistem lahko prikaže naslednje kode
znakov:
– velike črke (od A do Z),
– številke (od 0 do 9),
– simbole (< > * +, [ ] \ _).
Drugi znaki so prikazani kot »_«.
Zvočnih datotek ali map v napravi USB
ni mogoče izbrisati.
• Preverite, ali je naprava USB zaščitena
pred pisanjem.
• Med brisanjem je bila odklopljena
naprava USB oziroma je bil izklopljen
sistem. Izbrišite delno izbrisano
datoteko. Če tako težave ne odpravite,
je naprava USB morda okvarjena.
V navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
Zvok se ne predvaja.
• Naprava USB ni pravilno priključena.
Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB, nato pa vklopite sistem
in preverite, ali na zaslonu zasveti
»USB A« ali »USB B«.
Naprava USB
Sliši se šum, zvok preskakuje ali je
popačen.
Prenos se ne konča uspešno.
• Uporabljate nepodprto vrsto naprave
USB. Oglejte si informacije v spletu
o združljivih napravah USB (stran 30).
• Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB, nato sistem znova
vklopite.
• Zvočni podatki vključujejo šum
oziroma so popačeni. Med prenosom je
lahko v datoteko vstopil šum. Izbrišite
datoteko in jo prenesite še enkrat.
• Pri šifriranju zvočnih datotek je bila
uporabljena nizka bitna hitrost.
V napravo USB pošljite zvočne
datoteke, šifrirane z višjo bitno hitrostjo.
• Uporabljate nepodprto vrsto naprave
USB. Oglejte si informacije v spletu
o združljivih napravah USB (stran 30).
• Naprava USB ni pravilno formatirana.
Preberite navodila za uporabo naprave
USB, kjer najdete napotke za
formatiranje.
• Izklopite sistem in odstranite napravo
USB. Če ima naprava USB stikalo za
vklop, napravo USB najprej odstranite
iz sistema ter jo nato izklopite in znova
vklopite. Nato ponovite prenos.
• Če postopke prenosov in brisanja
ponovite večkrat, postane struktura
datotek v napravi USB razdrobljena.
Informacije o tem, kako odpraviti to
težavo, so na voljo v navodilih za uporabo,
ki so bila priložena napravi USB.
32SI
• Med prenašanjem je bila odklopljena
naprava USB oziroma je bil izklopljen
sistem. Izbrišite delno preneseno
datoteko in jo prenesite še enkrat.
Če težave s tem ne odpravite, je naprava
USB morda okvarjena. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite več
o tem, kako odpraviti težavo.
Na zaslonu je dalj časa prikazano
sporočilo »READING« ali pa traja dolgo,
da se predvajanje začne.
• Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih:
– V napravi USB je preveč map ali
datotek (stran 14).
– Datotečna struktura je zelo zapletena.
– Pomnilnik je zelo velik.
– Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Prikaže se napis »OVER CURRENT«.
• Sistem je zaznal težavo glede jakosti
električnega toka skozi vrata A ali
vrata B. Izklopite sistem in odstranite
napravo USB iz vrat. Preverite, ali je
z napravo USB vse v redu. Če je to
sporočilo še vedno prikazano, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Nepravilen prikaz.
Sistem ne prepozna naprave USB.
• Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB, nato sistem znova vklopite.
• Oglejte si informacije v spletu
o združljivih napravah USB (stran 30).
• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
Predvajanje se ne začne.
• Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB, nato sistem znova
vklopite.
• Oglejte si informacije v spletu
o združljivih napravah USB (stran 30).
Sistem ne začne predvajati prve
datoteke.
• Naprave USB, ki niso formatirane
z datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32,
niso podprte.*
• Zvočne datoteke WMA v formatu
WMA DRM, WMA Lossless ali
WMA PRO ni mogoče predvajati.
• Zvočne datoteke AAC v formatu
AAC DRM ali AAC Lossless ni mogoče
predvajati.
• Zvočnih datotek AAC, kodiranih pri
96 kHz, ni mogoče predvajati.
• Če je v uporabljeni napravi USB več
particij, se datoteke morda ne bodo
predvajale.
• Sistem lahko predvaja samo do globine
8 map.
• Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene
z gesli itd., ni mogoče predvajati.
• Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM
(upravljanje digitalnih pravic) s tem
sistemom ni mogoče predvajati.
• Zvočno datoteko MP3 PRO lahko
predvajate kot zvočno datoteko MP3.
* Ta sistem podpira datotečna sistema FAT16
in FAT32, vendar nekatere naprave USB
morda ne podpirajo teh sistemov FAT.
Več informacij poiščite v navodilih za
uporabo posamezne naprave USB ali se
obrnite na proizvajalca.
Sprejemnik
Sliši se glasno šumenje/brnenje ali
sistem ne sprejema signalov radijskih
postaj. (Na zaslonu utripa napis
»TUNED« ali »ST«.)
Dodatne informacije
• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani, zato ponovite
prenos.
• Sistem lahko prikaže naslednje kode
znakov:
– velike črke (od A do Z),
– številke (od 0 do 9),
– simbole (< > * +, [ ] \ _).
Drugi znaki so prikazani kot »_«.
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
• Preverite, ali je antena ustrezno
priključena.
• Spremenite lokacijo in usmerjenost
antene, da zagotovite dober sprejem.
• Povežite zunanjo anteno, ki je na voljo
v trgovinah.
• Če se je priložena antena AM snela s
plastičnega stojala, se obrnite na
najbližjega prodajalca Sony.
• Izklopite električno opremo v okolici.
• Nastavite običajni način predvajanja
(stran 14).
33SI
Naprava Bluetooth
Postopka seznanjanja ni mogoče
opraviti.
• Napravo Bluetooth postavite bližje
sistemu.
• Če so v bližini sistema prisotne še druge
naprave Bluetooth, seznanjanje morda
ne bo mogoče. V tem primeru druge
naprave Bluetooth izklopite.
• V napravi Bluetooth mora biti vneseno
pravo geslo.
Vzpostavitev povezave ni mogoča.
• Naprava Bluetooth, ki ste jo poskusili
povezati, ne podpira profila A2DP in
je ne morete povezati s sistemom.
• Omogočite funkcijo Bluetooth naprave
Bluetooth.
• Vzpostavite povezavo iz naprave
Bluetooth.
• Podatki o seznanjanju oz. registraciji so
bili izbrisani. Znova opravite postopek
seznanjanja.
• Ko je sistem povezan z napravo
Bluetooth, ga druga naprava Bluetooth,
s katero ni bila nikoli vzpostavljena
povezava, ne more prepoznati in
povezave ni mogoče vzpostaviti.
• Izbrišite informacije o registriranju
seznanjanja za napravo Bluetooth
(stran 23) in znova izvedite seznanjanje
(stran 20).
Zvok preskakuje, niha ali pa je
prekinjena povezava.
• Sistem in naprava Bluetooth sta preveč
oddaljena.
• Če so med sistemom in napravo
Bluetooth ovire, jih odstranite.
• Če je v bližini naprava, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, kot na primer
brezžični LAN, druge naprave Bluetooth
ali mikrovalovna pečica, jo odstranite.
Zvoka iz naprave Bluetooth v tem
sistemu ne morete slišati.
• Najprej povečajte glasnost naprave
Bluetooth in nato nastavite glasnost
z gumbom VOLUME +/–.
34SI
Sliši se brnenje, šum ali popačen zvok.
• Če so med sistemom in napravo
Bluetooth ovire, jih odstranite.
• Če je v bližini naprava, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, kot na primer
brezžični LAN, druge naprave Bluetooth
ali mikrovalovna pečica, jo odstranite.
• Zmanjšajte glasnost povezane naprave
Bluetooth.
Ponastavitev sistema
Če sistem še vedno ne deluje pravilno,
ga ponastavite na privzete tovarniške
nastavitve.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na enoti.
1 Izključite napajalni kabel in ga nato
znova priključite.
2 Pritisnite "/1, da vklopite sistem.
3 Hkrati pritisnite in za približno
3 sekunde zadržite x in LED COLOR.
Na zaslonu se prikaže »RESET«.
Vse uporabniške nastavitve, kot so
prednastavljene radijske postaje,
časovnik in ura, se ponastavijo na
privzeto tovarniško nastavitev.
Sporočila
Med delovanjem se lahko na zaslonu
prikaže ali začne utripati eno od
naslednjih sporočil.
CANNOT PLAY
Vstavljena je bila plošča, ki je ni mogoče
predvajati.
DEVICE ERROR
Priključene naprave USB ni bilo mogoče
prepoznati ali pa je priključena neznana
naprava.
DEVICE FULL
Pomnilnik naprave USB je poln.
FATAL ERROR
Naprava USB je bila med prenosom ali
brisanjem odstranjena in je morda
poškodovana.
FOLDER FULL
V napravo USB ne morete prenašati, ker
je bilo doseženo maksimalno število map.
NO DEVICE
Povezana ni nobena naprava USB.
NO MEMORY
Za izbrani pomnilnik za predvajanje ali
prenos ni v napravi USB vstavljen noben
pomnilniški medij.
NO STEP
Vsi programirani koraki so bili izbrisani.
NO TRACK
V sistemu ni naložena nobena datoteka,
ki jo je mogoče predvajati.
OFF TIME NG
Čas vklopa in izklopa časovnika za
predvajanje ali snemanje sta enaka.
PROTECTED
Naprava USB je zaščitena pred pisanjem.
PUSH STOP
Poskušali ste izvesti postopek, ki ga lahko
izvedete le, kadar je predvajanje
zaustavljeno.
READING
Sistem bere informacije s plošče ali iz
naprave USB. Nekateri postopki niso na
voljo.
REC ERROR
Prenos se ni začel, se je sredi postopka
ustavil ali pa ga iz kakega drugega vzroka
ni bilo mogoče izvesti.
STEP FULL
Poskušali ste programirati več kot
25 korakov.
TRACK FULL
V napravo USB ne morete prenašati,
ker je bilo doseženo maksimalno število
datotek.
UNLOCKED
Funkcija za preprečevanje kraje plošč je
sproščena.
Dodatne informacije
NO DISC
V pladnju ni nobene plošče.
NOT SUPPORTED
Povezana je nepodprta naprava USB,
ali pa je naprava USB povezana prek
zvezdišča USB.
NOT IN USE
Poskušali ste izvesti poseben postopek
pod pogoji, pri katerih je takšen postopek
prepovedan.
35SI
Previdnostni ukrepi
Prenašanje enote
Za zaščito mehanizma za plošče izvedite
naslednji postopek.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na enoti.
1 Pritisnite "/1, da vklopite sistem.
2 Pritisnite CD.
3 Odstranite ploščo.
Pritisnite Z OPEN/CLOSE, če želite
odpreti ali zapreti pladenj za plošče.
Počakajte, dokler se na zaslonu ne
prikaže »NO DISC«.
4 Gumba CD in FLANGER pritisnite in
pridržite za 3 sekunde.
Na zaslonu se prikaže
»MECHA LOCK«.
5 Izključite napajalni kabel.
Opombe na ploščah
• Pred predvajanjem očistite ploščo s čistilno
krpo v smeri od sredine navzven.
• Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil, kot so
bencin, razredčila ali komercialna čistila, ali
antistatičnih razpršilnikov, ki so namenjeni za
čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
• Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in jih ne puščajte
v notranjosti avtomobilov, izpostavljenih
neposredni sončni svetlobi.
Varnost
• Če sistema ne nameravate uporabljati dlje
časa, napajalni kabel izključite iz električne
vtičnice. Kabel odklopite tako, da ga držite
za vtikač. Ne vlecite kabla.
• Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj
uide tekočina, izključite sistem. Pred
vnovično uporabo mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
36SI
• (Samo za uporabnike v Združenih državah)
Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek
vtiča širši od drugega, tako da je vtič mogoče
v električno vtičnico priključiti samo na en
način. Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti
v električno vtičnico, se obrnite na prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Postavitev
• Sistema ne postavljajte na neravno površino
ali na slabo prezračeno mesto in ga ne
izpostavljajte izredno visokim ali nizkim
temperaturam, prahu, umazaniji, vlagi,
tresljajem, neposredni sončni svetlobi ali
drugim virom svetlobe.
• Pri postavljanju enote ali zvočnikov na
obdelano površino (na primer z voskom,
oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite
previdni, da ne nastanejo madeži ali se
razbarva površina.
• Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto
ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se
lahko na leči v enoti nabere kondenzirana
vlaga, ki lahko povzroči nepravilno delovanje
sistema. V tem primeru odstranite ploščo in
pustite sistem vklopljen približno eno uro,
da vlaga izhlapi.
Pri segrevanju
• Običajno je, da se sistem med delovanjem
segreva, kar ni razlog za preplah.
• Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi sistema
pri visoki glasnosti se ne dotikajte ohišja, ker
je lahko vroče.
• Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Zvočniški sistem
Ta zvočniški sistem nima magnetne zaščite,
zato je lahko televizijska slika bližnjih naprav
popačena. V tem primeru izklopite televizor,
počakajte 15–30 minut, nato pa ga znova
vklopite. Če se slika ne izboljša, premaknite
zvočnika stran od televizorja.
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo
z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot so razredčila, bencin
ali alkohol.
Komunikacija Bluetooth
• Naprave Bluetooth, ki so povezane s tem
sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo
Bluetooth, ki jo je predpisalo podjetje
Bluetooth SIG, Inc. Da naprave ustrezajo
specifikaciji, morajo biti potrjene. Četudi je
naprava v skladu s specifikacijo Bluetooth,
lahko v posameznih primerih značilnosti ali
specifikacije naprave Bluetooth ne dopustijo
povezovanja ali imajo posledično drugačne
načine upravljanja, drugačen zaslon in
delujejo na drugačen način.
• Odvisno od naprave Bluetooth, ki je povezana
s tem sistemom, od okolja, v katerem poteka
komunikacija, ter od ostalih pogojev, se lahko
pojavijo šumi in zvok je lahko odrezan.
Tehnični podatki
TEHNIČNI PODATKI ZA MOČ
ZVOKA
IZHODNA MOČ IN SKUPNO
HARMONIČNO POPAČENJE:
(Samo pri modelih v ZDA)
Pri 4-ohmski obremenitvi, dvokanalnem
delovanju, od 120–10.000 Hz; nazivna
minimalna moč RMS 150 W na kanal,
z ne več kot 0,7 % skupnega harmoničnega
popačenja od 250 mW do nazivne
izhodne moči.
Ojačevalnik
Naslednje vrednosti so izmerjene pri
Model za ZDA:
120 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Model za Mehiko:
120–240 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Evropski model:
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Drugi modeli:
120–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Visokotonski/nizkotonski zvočniki
Izhodna moč (nazivna):
350 W + 350 W (pri 4 ohmih, 1 kHz,
1 % THD)
Izhodna moč RMS (referenčna):
600 W + 600 W (za vsak kanal pri
4 ohmih, 1 kHz)
Dodatne informacije
• Naprave Bluetooth uporabljajte na
medsebojni razdalji do 10 metrov (33 čevljev)
(brez vmesnih ovir). Obseg za učinkovito
komunikacijo med napravami je lahko manjši
pod temi pogoji:
– če med napravami s povezavo Bluetooth
stoji oseba, kovinski predmet, stena ali kaj
drugega,
– na mestih, kjer je nameščena brezžična
povezava LAN,
– okrog mikrovalovnih pečic, ki so v uporabi,
– na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi.
• Naprave Bluetooth in brezžični LAN
(IEEE 802.11b/g) uporabljajo isti frekvenčni
pas (2,4 GHz). Če napravo Bluetooth
uporabljate v bližini naprave, ki se lahko
poveže z brezžičnim omrežjem LAN, lahko
pride do elektromagnetnih motenj.
Posledično je lahko hitrost prenosa podatkov
nižja, slišite lahko šume ali pa povezave ni
mogoče vzpostaviti. Če se to zgodi, poskusite
naslednje:
– ta sistem in napravo Bluetooth skušajte
povezati, ko ste od opreme z brezžično
povezavo LAN oddaljeni vsaj 10 metrov
(33 čevljev),
– ko uporabljate napravo Bluetooth, v
območju 10 metrov (33 čevljev) izklopite
vso opremo z brezžično povezavo LAN.
• Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem, lahko
vplivajo na delovanje nekaterih medicinskih
naprav. Ker motnje zaradi radijskih valov
lahko povzročijo okvaro, sistem in naprave
Bluetooth vedno izklopite na teh mestih:
– v bolnišnicah, na vlakih, letalih, bencinskih
črpalkah in povsod, kjer so prisotni vnetljivi
plini,
– blizu avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
• Ta sistem podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijami Bluetooth,
z namenom zagotavljanja varnosti v času
komuniciranja s tehnologijo Bluetooth.
Ta varnost pa je lahko nezadostna, odvisno od
vsebin nastavitev in drugih dejavnikov, zato
bodite previdni vedno, kadar komunicirate
prek tehnologije Bluetooth.
• Družba Sony ne odgovarja za kakršno koli
nastalo škodo ali izgubo, ki je posledica
uhajanja informacij v času komunikacije prek
tehnologije Bluetooth.
• Komunikacija Bluetooth z vsemi napravami
Bluetooth, ki imajo enak profil kot ta sistem,
ni nujno zagotovljena.
37SI
Globokotonci
Izhodna moč (nazivna):
350 W + 350 W (pri 4 ohmih, 100 Hz,
1 % THD)
Izhodna moč RMS (referenčna):
600 W + 600 W (za vsak kanal pri
4 ohmih, 100 Hz)
Vhodi
TV/DVD/SAT (AUDIO IN) L/R
Napetost 2 V, upor 47 kiloohmov
PC/GAME (AUDIO IN) L/R
Napetost 2 V, upor 47 kiloohmov
MIC
Občutljivost 1 mV, upor 10 kiloohmov
Vrata A (USB), B (USB): Type A
Razdelek USB
Podprta bitna hitrost
WMA:
48–192 kb/s, VBR, CBR
AAC:
48–320 kb/s, VBR, CBR
Frekvence vzorčenja
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Podprta naprava USB
Razred za količinsko shranjevanje
Največji tok
500 mA
Razdelek za plošče/USB
Podprta bitna hitrost
MPEG1 Layer-3:
32–320 kb/s, VBR
MPEG2 Layer-3:
8–160 kb/s, VBR
MPEG1 Layer-2:
32–384 kb/s, VBR
Frekvence vzorčenja
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
MPEG2 Layer-3:
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz
MPEG1 Layer-2:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
38SI
Predvajalnik plošč
Sistem
Sistem za predvajanje CD-jev
(Compact Disc) in digitalnih zvočnih
vsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Moč laserja*: manj kot 44,6 μW
* Ta izhodna moč je izmerjena pri
razdalji 200 mm od površine leče
objektiva na optičnem bralniku
z odprtino 7 mm.
Frekvenčni odziv
20 Hz–20 kHz
Razmerje signal – šum
več kot 90 dB
Dinamični obseg
več kot 88 dB
Sprejemnik
FM stereo, superheterodinski sprejemnik
FM/AM
Antena:
glavna antena FM
okvirna antena AM
Sprejemnik FM
Frekvenčni pas
Model za ZDA:
87,5–108,0 MHz (v intervalih po
100 kHz)
Drugi modeli:
87,5–108,0 MHz (v intervalih po
50 kHz)
Radio AM
Frekvenčni pas
Evropski model:
531–1602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
Drugi modeli:
531–1710 kHz (v intervalih po 9 kHz)
530–1710 kHz (v intervalih po 10 kHz)
Bluetooth
Komunikacijski sistem
Bluetooth standardna različica 3.0 +
EDR (izboljšana hitrost podatkov)
Izhod
Bluetooth, standardni razred moči 2
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno
10 m1)
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz band (2,4000–
2,4835 GHz)
Modulacijski način
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum
(Širjenje s frekvenčnim
preskakovanjem))
Združljivi profili Bluetooth2)
A2DP (Profil naprednega
distribuiranja zvoka)
AVRCP 1.3 (Avdio-video profil
z daljinskim upravljanjem)
Podprti kodeki
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1) Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so
Zvočniki
Zvočniški sistem
3-smerni, Bass reflex
Zvočniška enota
Nizkotonski zvočniki:
200 mm (8 palcev), vrste »cone«
Visokotonski zvočniki:
25 mm (1 palec), vrste »horn«
Globokotonci:
350 mm (14 palcev), vrste »cone«
Nazivna upornost
4 ohmi
Splošno
Napajanje
Model za ZDA:
120 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Model za Mehiko:
120–240 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Evropski model:
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Drugi modeli:
120–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Poraba energije
370 W (0,5 W v načinu varčevanja
z energijo)
Mere (d/š/g) (brez zvočnikov) (pribl.):
505 mm × 160 mm × 350 mm
(20 palcev × 6 3/8 palcev × 13 7/8 palcev)
Teža (brez zvočnikov) (pribl.):
6,0 kg (13 funtov in 4 unče)
Priložena dodatna oprema
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R6 (velikost AA) (2)
Glavna antena FM/okvirna antena
AM (1)
Spodnja plošča (1)
Dodatne informacije
fizične ovire med napravama, magnetna polja
okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operacijski sistem, aplikacija programske
opreme itd.
2) Običajni profili Bluetooth označujejo namen
komuniciranja Bluetooth med napravami.
Mere (d/š/g) (pribl.)
490 mm × 660 mm × 360 mm
(19 3/8 palcev × 26 palcev ×
14 1/4 palcev)
Teža (pribl.)
26,5 kg (58 funtov in 7 unč)
Količina: 2 kosa
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
39SI
©2013 Sony Corporation
Download PDF