Sony | SHAKE-X10D | Sony SHAKE-X10D Navodila za uporabo

Domači zvočni sistem
Navodila za uporabo
Uvod
Predvajanje plošče/USB
Prenos USB
Sprejemnik
BLUETOOTH
Nastavitev zvoka
Druge funkcije
Dodatne informacije
SHAKE-X70D/SHAKE-X30D/SHAKE-X10D
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara, tako
da prezračevalnih rež naprave ne
prekrivate s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom
odprtega ognja (na primer gorečim
svečam).
Da bi zmanjšali tveganje električnega
udara, naprave ne izpostavljajte
tekočinam in nanjo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s tekočinami,
kot so vaze.
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave z
napajalnim omrežjem, enoto priključite
v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje
enote, takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini, na
primer sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Naprava je namenjena samo za
uporabo v zaprtih prostorih.
Za izdelke z oznako CE
Veljavnost oznake CE je omejena samo
na države, kjer to zahteva zakonodaja
(večinoma v državah Evropskega
gospodarskega prostora (EGP).
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem
izdelkom poveča nevarnost poškodb oči.
2SL
Ta naprava sodi v razred izdelkov
CLASS 1 LASER pod oznako IEC 608251:2007. Ta oznaka je nameščena na
zadnji zunanji strani enote.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne in
elektronske opreme (velja za
države EU in druge evropske
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in
baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na
nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je
dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 %
svinca. S tem, ko izdelke in baterije
pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi
jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen
serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z
drugimi baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij iz
izdelka. Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega
izdelka ali baterije se obrnite na
lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek ali baterijo.
Opomba za stranke: spodaj
navedene informacije se
nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil
proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka
s predpisi na podlagi zakonodaje
Evropske unije naslovite na
pooblaščenega predstavnika – družbo
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija. Če imate vprašanja
o servisu ali garanciji, uporabite
naslove, ki so navedeni v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Podrobnosti so na voljo na naslovu
URL:
http://www.compliance.sony.de/.
Oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam uredbe o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od 3
metrov.
Domači zvočni sistem se uporablja za
naslednje namene:
•• Predvajanje virov glasbe/videa na
ploščah ali napravah USB
•• Prenos glasbe v naprave USB
•• Poslušanje radijskih postaj
•• Predvajanje zvoka televizorja
•• Predvajanje glasbenih virov na
napravah BLUETOOTH
•• Popestritev družabnih srečanjih s
funkcijo "Party Chain"
Za uporabnike v Avstraliji in
Indiji
Odstranjevanje
izrabljene električne
in elektronske
opreme (velja za
države EU in druge
evropske države s
sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Družba Sony Corp. s tem dokumentom
potrjuje, da je ta oprema skladna
z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami v Direktivi
1999/5/ES.
3SL
Za stranke v Združenih
arabskih emiratih
Opombe glede licenc in
blagovnih znamk
••
je blagovna znamka družbe za
licenciranje DVD-formata/logotipov.
•• Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" in
"CD" so blagovne znamke.
•• WALKMAN® in logotip WALKMAN®
sta registrirani blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
•• Tehnologija zvočnega šifriranja
in patenti MPEG Layer-3 z licenco
združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
•• Windows Media je zaščitena
blagovna znamka ali blagovna
znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
•• Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine
družbe Microsoft Corporation. Uporaba
ali distribucija tovrstne tehnologije
zunaj tega izdelka ni dovoljena brez
licence podjetja Microsoft ali njegove
pooblaščene podružnice.
•• Sistem je opremljen s tehnologijo
Dolby* Digital.
* Izdelano z licenco družbe Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio
in simbol dvojnega D so blagovne
znamke družbe Dolby Laboratories.
•• Sistem uporablja tehnologijo
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™). Izraza HDMI in
večpredstavnostni vmesnik visoke
ločljivosti HDMI ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
4SL
•• BRAVIA je blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
•• LDAC™ in logotip LDAC sta zaščiteni
blagovni znamki družbe Sony
Corporation.
•• Besedna znamka BLUETOOTH®
in logotipi so zaščitene blagovne
znamke podjetja Bluetooth SIG,
Inc. Družba Sony Corporation te
blagovne znamke uporablja na
podlagi licence. Druge blagovne
znamke in tovarniška imena so
blagovne znamke svojih lastnikov.
•• Oznaka N-Mark je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka
podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in v
drugih državah.
•• Android™ je blagovna znamka
družbe Google Inc.
•• Google Play™ je blagovna znamka
družbe Google Inc.
•• Apple, logotip Apple, iPhone in iPod
touch so blagovne znamke družbe
Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih
državah. App Store je storitvena
znamka družbe Apple Inc., zaščitena
v ZDA in drugih državah.
•• Oznaki "Made for iPod" in "Made for
iPhone" pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo z
napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov
podjetja Apple. Podjetje Apple ni
odgovorno za delovanje te naprave
ali njeno skladnost z varnostnimi
in predpisanimi standardi. Uporaba
tega pripomočka z napravo iPod ali
iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
•• IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU
LICENCE PORTFELJA ZA PATENT
MPEG-4 VISUAL ZA OSEBNO IN
NEKOMERCIALNO UPORABO
POTROŠNIKA ZA
(I) KODIRANJE VIDEOVSEBIN V
SKLADU S STANDARDOM MPEG-4
VISUAL ("MPEG-4 VIDEO")
IN/ALI
(ii)ODKODIRANJE VIDEOVSEBIN
MPEG-4, KI JIH JE POTROŠNIK
KODIRAL V OKVIRU OSEBNE IN
NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI
IN/ALI PRIDOBIL OD PONUDNIKA
VIDEOVSEBIN Z LICENCO ZA
DISTRIBUCIJO VIDEOVSEBIN
MPEG-4.
LICENCA SE NE DODELJUJE IN NI
NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI
DRUGO UPORABO. DODATNE
INFORMACIJE, VKLJUČNO Z
INFORMACIJAMI GLEDE UPORABE
V REKLAMNE, INTERNE IN
KOMERCIALNE NAMENE IN GLEDE
PRIDOBITVE LICENC, SO NA VOLJO
PRI DRUŽBI MPEG LA, LLC.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Vse druge blagovne znamke so
blagovne znamke svojih lastnikov.
•• Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista
posebej navedeni.
O tem priročniku
•• Navodila v tem priročniku veljajo
za modele SHAKE-X70D,
SHAKE-X30D in SHAKE-X10D. V
priročniku je v ilustrativne namene
prikazan model SHAKE-X70D,
razen kjer je drugače navedeno.
•• V tem priročniku so razloženi
predvsem postopki, pri katerih
uporabljate daljinski upravljalnik,
vendar lahko enake postopke
izvajate tudi prek gumbov na enoti
z enakimi ali podobnimi imeni.
•• Na vrhu vsake razlage so
navedene ikone, kot je
, ki
prikazujejo vrste medijev, ki jih
lahko uporabljate, razložena pa je
tudi funkcija.
•• Nekatere slike so prikazane
kot vzorčne skice in se lahko
razlikujejo od dejanskih izdelkov.
•• Oznake, prikazane na zaslonu
televizorja, se lahko razlikujejo
glede na območje.
•• Privzeta nastavitev je podčrtana.
•• Besedilo v oglatih oklepajih ([--])
se prikaže na zaslonu televizorja,
besedilo v narekovajih ("--") pa na
zaslonu.
5SL
Vsebina
O tem priročniku..................... 5
Odstranjevanje embalaže...... 8
Plošče ali datoteke na
ploščah/napravi USB,
ki jih lahko predvajate............. 8
Spletna mesta za združljive
naprave.................................. 11
Vodnik po delih sistema in
upravljalnih gumbih..............12
Uvod
Varna namestitev sistema.....17
Onemogočenje
predstavitve.......................... 20
Vstavljanje baterij................. 20
Namestitev zvočnikov.......... 20
Priključitev televizorja............21
Spreminjanje barvnega
sistema................................. 23
Izvajanje hitre nastavitve...... 23
Spreminjanje načina
zaslona.................................. 24
Predvajanje plošče/prek
povezave USB
Pred uporabo naprave
USB........................................ 24
Osnovno predvajanje........... 24
Druge funkcije
predvajanja........................... 25
Uporaba načina
predvajanja........................... 28
6SL
Omejitev predvajanja
plošče (starševski nadzor).... 29
Ogled informacij o plošči in
napravi USB........................... 30
Uporaba nastavitvenega
menija....................................31
Prenos prek USB-ja
Pred uporabo naprave
USB........................................ 35
Prenos glasbe....................... 35
Sprejemnik
Poslušanje radia.................... 38
BLUETOOTH
Več o brezžični tehnologiji
BLUETOOTH.......................... 39
Seznanjanje sistema z
napravo BLUETOOTH............40
Poslušanje glasbe v napravi
BLUETOOTH...........................41
Vzpostavljanje povezave
BLUETOOTH z enim
dotikom s funkcijo NFC......... 42
Nastavitev zvočnih kodekov
BLUETOOTH.......................... 43
Nastavitev stanja
pripravljenosti
BLUETOOTH.......................... 43
Vklop ali izklop signala
BLUETOOTH..........................44
Nadzor sistema s pametnim
telefonom ali tabličnim
računalnikom (SongPal)........44
Z aplikacijo "Fiestable" do
divje zabave.......................... 45
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka................. 45
Izbira navideznega
nogometnega načina........... 45
Posodabljanje programske
opreme................................. 56
Dodatne informacije
Odpravljanje težav................ 57
Previdnostni ukrepi............... 67
Tehnični podatki................... 69
Seznam jezikovnih kod......... 72
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka...................46
Ustvarjanje zabavnega
vzdušja (DJ Effect).................46
Druge funkcije
Uporaba funkcije Control
for HDMI................................ 47
Uporaba funkcije Party
Chain.....................................50
Petje ob spremljavi:
karaoke................................. 53
Uporaba glasovnih
navodil.................................. 54
Uživanje v zvoku kitare......... 54
Uživanje v glasbi z lučjo za
zabavo in osvetlitvijo
zvočnika................................ 55
Uporaba izklopnega
časovnika.............................. 55
Uporaba dodatne opreme.... 55
Onemogočanje gumbov
na enoti (ključavnica za
otroke)................................... 55
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa v
stanje pripravljenosti............ 56
7SL
Odstranjevanje
embalaže
•• Daljinski upravljalnik (1)
•• Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
•• Antenski kabel FM (1)
Samo SHAKE-X70D
•• Enota: HCDSHAKEX70 (1)
•• Zvočniški sistem: SSSHAKEX70 (2)
•• napajalni kabel
——Samo pri modelih za Latinsko
Ameriko, Bližnji vzhod in Afriko (2)*
—Drugi
—
modeli (1)
* Količina priloženih napajalnih kablov se
razlikuje glede na območje.
Samo SHAKE-X30D
•• Enota: HCDSHAKEX30 (1)
•• Zvočniški sistem: SSSHAKEX30 (2)
•• Napajalni kabel (1)
•• Adapter za omrežni vtič (1) (priložen
samo na nekaterih območjih)
Adapter za omrežni vtič ni namenjen
za uporabo v Čilu, Paragvaju in
Urugvaju. Prilagojevalnik uporabite
v državah, kjer je to potrebno.
Samo SHAKE-X10D
•• Enota: HCDSHAKEX10 (1)
•• Zvočniški sistem: SSSHAKEX10 (2)
•• Napajalni kabel (1)
•• Adapter za omrežni vtič (1) (priložen
samo na nekaterih območjih)
Adapter za omrežni vtič ni
namenjen za uporabo v
Čilu, Paragvaju in Urugvaju.
Prilagojevalnik uporabite v
državah, kjer je to potrebno.
Opomba
Pri odpakiranju ali rokovanju z velikim
in/ali težkim zvočnikom morata sodelovati
dve osebi ali več. Če zvočnik pade na tla,
se lahko poškodujejo osebe in/ali lastnina.
8SL
Plošče ali datoteke na
ploščah/napravi USB, ki
jih lahko predvajate
Plošče, ki jih lahko predvajate
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW v obliki DVD VIDEO
ali video načinu
•• DVD+R/DVD+RW v obliki DVD VIDEO
•• VIDEO CD (plošče razl. 1.0, 1.1 in 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM v obliki
VIDEO CD ali obliki super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW v obliki AUDIO CD
Datoteke na ploščah, ki jih lahko
predvajate
•• Glasba:
Datoteke mp3 (.mp3)*1*2
•• Video:
Datoteke mpeg4 (.mp4/.m4v)*2*3,
datoteke Xvid (.avi)
Datoteke, ki jih lahko predvajate
na napravi USB
•• Glasba:
Datoteke mp3 (.mp3)*1*2, datoteke
WMA (.wma)*2, datoteke AAC
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, datoteke
WAV (.wav)*2
•• Video:
Datoteke mpeg4 (.mp4/.m4v)*2*3,
datoteke Xvid (.avi)
Opomba
•• Plošče morajo biti v tej obliki:
—— CD-ROM/-R/-RW v obliki DATA CD, ki
vsebuje datoteke mp3*1*2, mpeg4*2*3
in Xvid in je v skladu s standardom
ISO 9660*4 Level 1/Level 2 ali Joliet
(razširjena oblika).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW v obliki
DATA DVD, ki vsebuje datoteke mp3*1*2,
mpeg4*2*3 in Xvid in je v skladu z
obliko UDF (Universal Disk Format).
•• Sistem bo poskušal predvajati vse
podatke z zgornjimi priponami, tudi
če niso v podprti obliki. Pri predvajanju
takšnih podatkov se lahko pojavi glasen
šum, ki lahko poškoduje zvočniški sistem.
*1 mp3 (mpeg 1 Audio Layer 3) je
standardna oblika, ki jo določa
standard ISO/MPEG za stisnjene
zvočne podatke. Datoteke mp3 morajo
biti v obliki mpeg 1 Audio Layer 3.
*2 Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM
(upravljanje digitalnih pravic) s tem
sistemom ni mogoče predvajati.
*3 Datoteke mpeg4 morajo biti posnete
v obliki datoteke mp4. Spodaj so
navedeni podprti video in zvočni kodeki:
—— Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC ni podprt.)
—— Zvočni kodek: AAC-LC (HE-AAC ni
podprt.)
*4 Logična oblika datotek in map na
ploščah CD-ROM, ki jo določa standard
ISO (International Organization for
Standardization).
Plošče/datoteke, ki jih ne morete
predvajati
•• Naslednjih plošč ni mogoče
predvajati
—BD
— (plošče Blu-Ray)
—Plošče
—
CD-ROM, posnete v obliki
PHOTO CD
—Podatkovni
—
deli plošč CD-Extra
ali CD-plošč Mixed Mode*
—Plošče
—
CD Graphics
—Plošče
—
Super Audio CD
—DVD
—
Avdio
—DATA
—
CD/DATA DVD, ki je
ustvarjen v obliki paketnega
zapisovanja
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD, ki ni bil
pravilno posnet
——CPRM (Content Protection for
Recordable Media), združljivo s
ploščami DVD-R/-RW, posnetimi
s programi za enkratno kopiranje.
——Plošče z nestandardno obliko (npr.
z obliko srca, kvadrata ali zvezde)
—Plošče
—
s pritrjenim lepilnim
trakom, papirjem ali nalepko
•• Naslednjih datotek ni mogoče
predvajati
—Videodatoteke,
—
ki so večje
od 720 (širina) × 576 (višina)
slikovnih pik.
—Videodatoteke
—
z visokim
razmerjem med širino in dolžino.
—Datoteka
—
WMA v obliki WMA
DRM, WMA Lossless ali WMA
PRO.
—Datoteka
—
AAC v obliki AAC DRM
ali AAC Lossless.
—Datoteke
—
AAC, ki so kodirane pri
96 kHz.
—Datoteke,
—
ki so šifrirane ali
zaščitene z gesli.
—Datoteke
—
z zaščito avtorskih
pravic DRM (Digital Rights
Management).
—Nekatere
—
datoteke Xvid, ki so
daljše od dveh ur.
•• Zvočno datoteko mp3 PRO je
mogoče predvajati kot datoteko
mp3.
•• Sistem morda ne predvaja
datoteke Xvid, če je bila datoteka
združena iz dveh ali več datotek
Xvid.
* Mixed Mode CD: ta oblika posname
podatke na prvi skladbi in zvok (podatki
AUDIO CD) na drugi in naslednjih
skladbah seje.
Opombi o ploščah CD-R/-RW in
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• V nekaterih primerih plošč CD-
R/-RW in DVD-R/-RW/+R/+RW
ni mogoče predvajati s sistemom
zaradi kakovosti zapisovanja ali
fizičnega stanja plošče ali zaradi
značilnosti snemalne naprave ali
programske opreme za izdelavo
vsebin. Več informacij je na voljo v
navodilih za uporabo naprave za
snemanje.
9SL
•• Nekatere funkcije predvajanja
morda ne delujejo z določenimi
ploščami DVD+R/+RW, tudi če
so bile pravilno posnete. V tem
primeru ploščo predvajajte v
običajnem načinu.
Opombi o ploščah
•• Ta izdelek je namenjen predvajanju
plošč, ki so izdelane v skladu s
standardom Compact Disc (CD).
•• Plošče DualDisc in nekatere glasbene
plošče, kodirane s tehnologijami za
zaščito avtorskih pravic, niso izdelane
v skladu s standardom CD. Takšne
plošče zato morda niso združljive s
tem izdelkom.
Opomba o ploščah za več sej
Sistem lahko predvaja več
zaporednih sej, posnetih na ploščo,
če je njihova oblika zapisa enaka
obliki zapisa prve seje. Vendar
predvajanje ni zagotovljeno.
Opomba glede predvajanja
plošč DVD VIDEO in VIDEO CD
Nekatere operacije predvajanja
plošč DVD VIDEO ali VIDEO CD so
proizvajalci programske opreme
morda namerno omejili. Zato nekatere
funkcije predvajanja morda niso na
voljo. Preberite navodila za uporabo
plošč DVD VIDEO ali VIDEO CD.
Opombe glede datotek, ki jih
lahko predvajate
•• Začetek predvajanja lahko zamuja,
kadar:
—je
— plošča DATA CD/DATA
DVD/naprava USB posneta z
zapleteno drevesno strukturo;
—so
— bile pravkar predvajane
zvočne datoteke ali
videodatoteke v drugi mapi.
10SL
•• Sistem lahko predvaja ploščo
DATA CD/DATA DVD ali napravo
USB pod naslednjimi pogoji:
—do
— globine 8 map
—do
— 300 map
—do
— 999 datotek na plošči
—do
— 2000 datotek v napravi USB
—do
— 650 datotek v mapi
Število se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo datotek ali map.
•• Sistem preskoči mape brez
zvočnih datotek ali videodatotek.
•• Datotek, prenesenih z napravo,
kot je računalnik, sistem morda
ne bo predvajal v vrstnem redu, v
katerem so bile prenesene.
•• Od programske opreme,
uporabljene za ustvarjanje
zvočnih datotek ali videodatotek,
je odvisno, ali bo sistem upošteval
vrstni red predvajanja.
•• Ni mogoče zagotoviti združljivosti
z vso programsko opremo za
kodiranje/zapisovanje podprtih
oblik datotek, snemalnimi
napravami in snemalnimi mediji.
•• Od datoteke Xvid je odvisno, ali
bo slika nejasna in ali bo zvok
preskakoval.
Opombe glede naprav USB
•• Delovanje sistema z vsemi
napravami USB ni zagotovljeno.
•• Čeprav obstaja vrsta kompleksnih
funkcij za naprave USB, je mogoče
predvajati samo glasbene in
video vsebine iz naprav USB,
ki so povezane s sistemom. Za
podrobnejše informacije preberite
navodila za uporabo naprave USB.
•• Ko vstavite napravo USB, sistem
prebere vse datoteke v napravi
USB. Če je v napravi USB večje
število map ali datotek, lahko
branje vsebin v napravi USB traja
dalj časa.
•• Za povezavo sistema in naprave
USB ne uporabljajte zvezdišča USB.
•• Pri nekaterih povezanih napravah
USB lahko pride do zamika, preden
sistem izvede funkcijo.
•• Vrstni red predvajanja, ki ga
določi sistem, se lahko razlikuje
od vrstnega reda predvajanja v
priključeni napravi USB.
•• Pred uporabo naprave USB
preverite, da v njej ni datotek z
virusi.
Spletna mesta za
združljive naprave
Na spodnjih spletnih mestih poiščite
najnovejše informacije o združljivih
napravah USB in napravah
BLUETOOTH.
Združljivi modeli naprav iPhone/
iPod
Spodaj so našteti združljivi modeli
naprav iPhone/iPod. Pred uporabo
naprave iPhone/iPod s sistemom
posodobite njeno programsko
opremo.
Tehnologija BLUETOOTH deluje z
naslednjimi napravami:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
<http://www.sony-asia.com/
support>
11SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Vse gumbe na enoti, razen  (napajanje), lahko zaklenete in tako preprečite
nenamerno pritiskanje (stran 55).
Enota (zgornja stran)












Enota (sprednja stran)



* Na gumbu  je otipljiva pika. Ta pika vam bo v pomoč pri upravljanju sistema.
12SL
Vrata (USB) (REC/PLAY)
  (vklop/izklop)
Uporabite za povezavo naprave
USB.
Ta vrata je mogoče uporabljati
za predvajanje in prenos glasbe.
S tem gumbom vklopite
sistem ali preklopite v stanje
pripravljenosti.
 (zaustavitev)
——Zaustavi predvajanje.
Če ga pritisnete dvakrat,
lahko prekličete nadaljevanje
predvajanja.
——Zaustavi prenos glasbe.
——S tem gumbom ustavite
predvajanje vgrajenega
zvočnega predstavitvenega
posnetka.
FUNCTION
Izbere funkcijo.
FLANGER (stran 46)
ISOLATOR (stran 46)
Gumb VOLUME/DJ CONTROL
Prilagodi glasnost.*
Prilagodi učinka FLANGER in
ISOLATOR ali stalno predvaja
zvočni učinek SAMPLER (stran
46).
 (predvajanje)
Zažene predvajanje.
Gumb  pridržite za več kot
2 sekundi in predvajal se bo
vgrajen predstavitveni zvočni
posnetek. Za zaustavitev
predstavitve pritisnite .

PARTY LIGHT (stran 24, 55)
 GUITAR (stran 54)
LIGHT MODE (stran 55)
BLUETOOTH
* Tega gumba ne morete uporabljati
za nastavitev glasnosti, ko je
izbrana funkcija DJ Effect.
(Oznaka N) (stran 42)
Indikator GUITAR
Zasveti ob vklopljenem načinu
kitare.
Izbere funkcijo BLUETOOTH.
DJ OFF (stran 47)
Indikator BLUETOOTH (stran
39)
SAMPLER (stran 46)
PAIRING
 Vtičnica MIC1
Za seznanjanje naprav
BLUETOOTH ob delovanju funkcije
BLUETOOTH pridržite gumb.
Uporabite jo za priključitev
mikrofona.
REC TO USB
Uporabite jo za priključitev
mikrofona ali kitare.
Prenos glasbe v napravo USB,
priključeno v vrata (USB).
MEGA BASS (stran 45)
Indikator MEGA BASS
Zasveti, ko izberete zvočni
učinek MEGA BASS.
Vtičnica MIC2/GUITAR
Zaslon
 VOCAL FADER (stran 53)
MIC ECHO (stran 53)
13SL
Gumb MIC/GUITAR LEVEL
(stran 53, 54)

Zvočnik (zadnja stran)
Primer:
+/– (izberi mapo)

Izbere mapo na podatkovni
plošči ali napravi USB.
S1, S2, S3, S4 (stran 46)
 (odpiranje/zapiranje)

Odpre ali zapre pladenj za
ploščo.
/ (pomik naprej/
nazaj) (stran 25)
TUNING+/– (stran 38)
ENTER
Vnese nastavitve.
 FOOTBALL (stran 46)
FIESTA (stran 45)
SOUND FIELD (stran 45)
 PARTY CHAIN (stran 52)
 Senzor daljinskega
upravljalnika (stran 20)
 Pladenj za ploščo
 Osvetlitev sprednje strani
Ko je osvetlitev sprednje strani
vklopljena, ne glejte neposredno
vanjo.
14SL
* Samo za SHAKE-X70D
 Osvetlitev za zabavo
Ko osvetlitev za zabavo sveti,
ne glejte neposredno v del, ki
oddaja svetlobo.
Ročaj
Za dvigovanje zvočnika
uporabljajte izključno ročaj.
Daljinski upravljalnik
AUDIO*2 (stran 27, 31)
ANGLE (stran 27)
SETUP (stran 31)
MEDIA MODE (stran 25)
Za izbiro medija, ki naj se
predvaja s podatkovne plošče ali
naprave USB.
CLEAR (stran 26)
VOCAL FADER (stran 53)
MIC ECHO (stran 53)
SCORE (stran 53)
+/– (izberi mapo)
Izbere mapo na podatkovni
plošči ali napravi USB.
KEY CONTROL / (stran
53)
 DVD TOP MENU
Prikaže naslov DVD-ja na
televizijskem zaslonu.
  (vklop/izklop)
S tem gumbom vklopite sistem ali
preklopite v stanje pripravljenosti.
 PLAY MODE (stran 28,
36)
DVD/TUNER MENU (stran
25, 26, 39)
RETURN (stran 25)
OPTIONS
Odpre ali zapre meni z možnostmi.
/ / /
 REPEAT/FM MODE (stran
29, 38)
Izbere elemente menija.
 Številski (0 – 9) gumbi*1*2
Vnese/potrdi nastavitve.
——Za izbiro posnetka, poglavja
ali datoteke pod izbrano
številko.
——Za vnos številk in vrednosti.
SUBTITLE (stran 27)
(vnos)
 SEARCH (stran 25, 26)
  (glasnost) +/–*2
Prilagodi glasnost.
15SL
SHIFT*1
Pridržite, da vklopite rožnate
gumbe.
 / (hitro previjanje
naprej/nazaj) (stran 26)
/ (počasno previjanje
naprej/nazaj) (stran 26)
TUNING+/– (stran 38)
 (predvajanje)*2
Zažene predvajanje.
/ (pomik naprej/
nazaj) (stran 25)
PRESET+/– (stran 39)
 (začasna zaustavitev)
Premor predvajanja. Za
nadaljevanje predvajanja
pritisnite gumb .
 (zaustavitev)
——Zaustavi predvajanje.
Če ga pritisnete dvakrat,
lahko prekličete nadaljevanje
predvajanja.
——Zaustavi prenos glasbe.
——S tem gumbom ustavite
predvajanje vgrajenega
zvočnega predstavitvenega
posnetka.
 FUNCTION +/–
Izbere funkcijo.
 MEGA BASS (stran 45)
 Gumbi SOUND FIELD
MUSIC (stran 45),
VIDEO (stran 45),
FOOTBALL (stran 46)
16SL
 PARTY LIGHT (stran 24,
55)
LIGHT MODE (stran 55)
 DISPLAY (stran 20, 24,
31, 38, 40)
Spremeni informacije na
zaslonu.
DISPLAY*1 (stran 30)
Prikaže ali skrije prikaz na
zaslonu.
 SLEEP (stran 55)
*1 Ta gumb je natisnjen v rožnati barvi. Za
uporabo tega gumba najprej pridržite
SHIFT () in šele nato pritisnite ta
gumb.
*2 Številski gumb 2/AUDIO,  + in gumbi
 imajo otipljivo piko. Ta pika vam bo
v pomoč pri upravljanju sistema.
Uvod
Varna namestitev sistema
Enota (zadaj)
SHAKE-X70D



Uvod
 


SHAKE-X30D/SHAKE-X10D
 





 Priključek VIDEO OUT
Video kabel (ni priložen) priključite v video vhod na televizorju ali
projektorju (stran 21).
Opomba
Ne povežite tega sistema s televizorjem prek video mize.
 Priključek HDMI OUT (TV)
Kabel HDMI (ni priložen) priključite v vhod HDMI na televizorju (stran 21).
17SL
 Vtičnici za zvočni vhod in izhod
Uporabite zvočni kabel (ni priložen), da vzpostavite katero od naslednjih
povezav:
•• Vhodi AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R
—Priključite
—
v vtičnici za izhod zvoka televizorja ali avdio/video opreme.
Zvok se predvaja prek tega sistema.
—Povežite
—
se z drugim zvočnim sistemom in izkoristite funkcijo Party
Chain (stran 50).
•• Vhodi AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
—Priključite
—
v vtičnici za vhod zvoka dodatne opreme.
—Povežite
—
se z drugim zvočnim sistemom in izkoristite funkcijo Party
Chain (stran 50).
 Priključek za anteno FM
Ko nameščate anteni, poiščite mesto in usmeritev, kjer je dober sprejem.
Antena naj ne bo v bližini zvočniških kablov, napajalnega kabla in kabla
USB, da ne bo zajemala šumov.
Svinčeno anteno FM
izvlecite vodoravno
 Zvočniki
•• Priključki PARTY LIGHT L/R
Povežite konektor Party Light na zvočniku s tem priključkom. Luč na
zvočnikih se bo odzvala glede na vir glasbe. Po želji lahko izberete
osvetlitev za zabavo Party Light ali osvetlitev zvočnikov Speaker Light
(stran 55).
•• Priključki LEFT SPEAKER in RIGHT SPEAKER
(Samo SHAKE-X70D)
Povežite konektor zvočnika s tem priključkom.
•• Priključki SPEAKERS L/R
(Samo SHAKE-X30D in SHAKE-X10D)
Povežite konektor zvočnika s tem priključkom.
18SL
Primer:
Uvod
Opomba
•• Uporabljajte izključno priložena zvočnika.
•• Med priklapljanjem kablov zvočnikov vstavite priključek neposredno v priključke na
enoti.
 Napajalni kabel
Povežite napajalni kabel (priložen) v enoto in ga nato vklopite v električno
vtičnico.
Napajalni kabel
(priložen)
v električno vtičnico
Med vtičem in enoto ostane nekaj razmika, tudi ko je napajalni kabel
povsem vključen. Kabel mora biti priključen tako. Ne gre za okvaro.
Ko je napajalni kabel povezan, se samodejno začne predvajati
predstavitveni posnetek (stran 24). Če pritisnete gumb  (napajanje) za
vklop sistema, se predstavitev konča.
19SL
Onemogočenje
predstavitve
Če želite onemogočiti predstavitev,
medtem ko je sistem izključen,
z večkratnim pritiskom gumba
DISPLAY izberete način brez prikaza
(način varčevanja z energijo) (stran
24).
Namestitev zvočnikov
Za optimalno delovanje sistema
priporočamo, da zvočnike
namestite, kot je prikazano spodaj.
Enota
Levi zvočnik (L)
Desni zvočnik (R)
TV
Vstavljanje baterij
Vstavite dve priloženi bateriji R03
(velikost AAA) tako, da se ujemata s
polarnostjo, kot je prikazano spodaj.
0,3 m
0,3 m
Opomba
Opomba
•• Ne vstavljajte skupaj starih in novih
baterij ali baterij različnih vrst.
•• Če daljinskega upravljalnika ne
nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite baterije, da preprečite škodo
zaradi razlitja baterij in korozije.
•• Na ploščici s podatki na zadnji strani
zvočnika preverite vrsto zvočnika (»L«
ali »R«).
•• Za optimalno delovanje učinkov
osvetlitve za zabavo priporočamo, da
zvočnike namestite na oddaljenosti od
stene, kot je prikazano spodaj.
45 cm
Upravljanje sistema z daljinskim
upravljalnikom
Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju daljinskega upravljalnika
enote.
20SL
Priključitev televizorja
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Ogled videoposnetka
Izberite načine povezave glede na vtičnice na televizorju.
Visoka kakovost
HDMI IN (ARC)*2
 Video kabel (ni priložen)
ali
HDMI IN
Uvod
 Kabel HDMI*1 (ni priložen)
VIDEO IN
Standardna kakovost
Priporočena povezava
Alternativna povezava
*1 Kabel HDMI za hiter prenos z ethernetnim priključkom
*2 Zvok televizorja lahko predvajate prek sistema, če sistem povežete z vhodom HDMI
IN (ARC) na televizorju. Funkcija povratnega zvočnega kanala (ARC) omogoča
televizorju, da zvok predvaja prek sistema s povezavo HDMI brez vzpostavitve zvočne
povezave (povezava je spodaj). Za nastavitev funkcije ARC v tem sistemu glejte
[AUDIO RETURN CHANNEL] (stran 35). Če želite preveriti, ali je funkcija ARC vašega
televizorja združljiva, preberite navodila za uporabo, ki so bila priložena televizorju.
21SL
Predvajanje zvoka televizorja prek sistema
Če sistema ne povežete z vhodom HDMI IN (ARC) na televizorju, vzpostavite to
povezavo.
 Zvočni kabel (ni priložen)
AUDIO OUT
Če želite predvajati zvok televizorja, večkrat pritisnite FUNCTION +/–, da
izberete "TV".
Ali pa večkrat pritisnite gumb FUNCTION na enoti.
Namig
•• Uživate lahko tudi v zvoku zunanje opreme (DVD-predvajalniki itd.) prek sistema, če
vzpostavite povezavo z vhodom AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV), kot je to pri zgornji
povezavi . Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo opreme.
•• Če je pri povezovanju zunanje opreme raven avdio izhoda sistema nizka, poskusite
prilagoditi nastavitve avdio izhoda na povezani opremi. Raven avdio izhoda se lahko
poveča. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo opreme.
Če se na zaslonu enote izpiše "CODE 01" in "SGNL ERR"
Če vhodni zvočni signali, ki pridejo v sistem, niso dvokanalni linearni signali
PCM, se na zaslonu enote izpišeta sporočili "CODE 01" in "SGNL ERR" (kar
pomeni, da vhodnih zvočnih signalov sistem ne podpira).
V tem primeru izberite pravilen način zvočnega izhoda na televizorju, da
oddajate dvokanalne linearne zvočne signale PCM. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo televizorja.
22SL
Spreminjanje barvnega
sistema
(razen za modele v Latinski Ameriki,
Evropi in Rusiji)
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
2 S pritiskanjem gumba
FUNCTION izberite »DVD/CD«.
3 Za več kot 3 sekunde pridržite
gumba MIC ECHO in ENTER.
Na zaslonu se izpiše »COLORNTSC«
ali »COLORPAL«.
Izvajanje hitre nastavitve
Pred uporabo sistema lahko v hitri
nastavitvi opravite minimalne
osnovne nastavitve.
1 Vklopite televizor in izberite
vhod glede na povezavo.
2 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
3 Večkrat pritisnite FUNCTION +/–,
, a ne vstavite
plošče.
Na TV-zaslonu se prikaže oznaka
[LANGUAGE SETUP]. Prikazani
elementi se lahko razlikujejo glede
na državo ali regijo.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
Uvod
Barvni sistem nastavite na PAL ali
NTSC, odvisno od barvnega sistema
televizorja.
Vsakič ko opravite spodaj opisani
postopek, se barvni sistem spremeni
na naslednji način:
COLOR NTSC  COLOR PAL
4Pritisnite gumb
5 S pritiskanjem gumba
/
izberite jezik in nato pritisnite
.
Na TV-zaslonu se prikaže oznaka
[VIDEO SETUP].
6S pritiskanjem gumba
/
izberite nastavitev, ki ustreza
vrsti televizorja, in nato
pritisnite .
Ko se na TV-zaslonu prikaže
sporočilo
[QUICK SETUP is complete.], je
sistem pripravljen za predvajanje.
Ročno spreminjanje nastavitve
Glejte »Uporaba nastavitvenega
menija« (stran 31).
Izhod iz hitrih nastavitev
Pritisnite SETUP.
Opomba
Sporočilo z navodilom se izpiše, ko prvič
vklopite sistem ali ko izvedete funkcijo
[RESET] (glejte »Ponastavitev nastavitev
menija na privzete vrednosti« na strani
65).
da izberete "DVD/CD".
Na dnu televizijskega zaslona se
izpiše sporočilo z navodilom [Press
ENTER to run QUICK SETUP.].
23SL
Spreminjanje načina
zaslona
Večkrat pritisnite DISPLAY, ko je
sistem izklopljen.
Vsakič, ko pritisnete gumb, se način
zaslona spremeni, kot sledi.
Predstavitev
Sporočila o glavnih funkcijah
sistema se pomikajo po zaslonu in
vklopi se osvetlitev.
Če želite izklopiti osvetlitev, pritisnite
PARTY LIGHT.
Ni prikaza (način varčevanja z
energijo)
Zaslon je izklopljen zaradi
varčevanja z energijo.
Predvajanje plošče/prek
povezave USB
Pred uporabo naprave
USB
Za združljive naprave USB glejte
»Spletna mesta za združljive
naprave« (stran 11).
(Naprave Apple lahko s tem
sistemom uporabljate le prek
povezave BLUETOOTH.)
Osnovno predvajanje
1 Večkrat pritisnite FUNCTION +/–,
da izberete "DVD/CD" ali "USB".
Ali pa večkrat pritisnite gumb
FUNCTION na enoti.
2 Pripravite vir predvajanja.
Za funkcijo DVD/CD:
na enoti pritisnite gumb , da
odprete pladenj za plošče, in vstavite
ploščo z nalepko obrnjeno navzgor.
Če želite predvajati ploščo s
premerom 8 cm, kot je mala
plošča CD, jo vstavite v notranje
ležišče pladnja.
Ponovno pritisnite gumb  na
enoti, da zaprete pladenj za plošče.
Ne potiskajte pladnja na silo, da ga
zaprete, saj lahko pride do okvare.
24SL
Za funkcijo USB:
Priključite napravo USB v vrata USB
.
2 Pritisnite SEARCH, da se prikaže
seznam map.
Opomba
Če naprave USB ni mogoče priključiti
v vrata (USB) , lahko za priključitev
naprave USB v enoto uporabite
vmesnik USB (ni priložen).
3 (Samo
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno mapo.
4 Pritisnite
, da se prikaže
seznam datotek.
4Pritisnite , da začnete
predvajanje.
Druge funkcije
V
Opis postopka
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite .
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite .
Nadaljevanje Pritisnite .
predvajanja ali
vrnitev v
običajno
predvajanje
Preklic točke za Dvakrat pritisnite .
nadaljevanje
predvajanja
Izbira
posnetka,
datoteke,
poglavja ali
prizora
Pritisnite  ali 
med predvajanjem.
Lahko pa pridržite
SHIFT in pritisnete
številske gumbe, nato
pa pritisnete še .
(Postopek lahko
onemogoči plošča ali
naprava USB.)
Predvajanje iz določene datoteke
1 S pritiskanjem gumba MEDIA
MODE izberite [MUSIC] ali [VIDEO].
5 S pritiskanjem gumba
/
izberite želeno datoteko in nato
pritisnite .
Druge funkcije
predvajanja
Predvajanje plošče/prek povezave USB
)
S pritiskanjem gumba MEDIA
MODE izberite želeno vrsto
medija ([MUSIC]/[VIDEO]).
Odvisno od vrste plošče ali datoteke
ta funkcija morda ne bo delovala.
V
Opis postopka
Ogled menija
DVD-ja
Pritisnite DVD/TUNER
MENU.
Ogled
seznama map
ali seznama
datotek
Pritisnite SEARCH.
Znova pritisnite SEARCH,
da skrijete seznam map
ali seznam datotek.
Vrnitev v
Pritisnite RETURN.
seznam map, ko
ste v seznamu
datotek
25SL
V
Opis postopka
Hitro iskanje
Med predvajanjem
določene točke pritisnite  ali .
v načinu
Ob vsakem pritisku
hitrega
gumba  ali  se
pomikanja po spremeni hitrost
posnetku
predvajanja.
naprej ali nazaj
(osredotočeno
iskanje)
Prikaz vsake
slike posebej
(predvajanje v
počasnem
posnetku)
Pritisnite , nato pa
pritisnite
ali .
Z vsakim pritiskom
gumba
ali  se
spremeni hitrost
predvajanja.
Iskanje določene skladbe
2 Pridržite gumb SHIFT, nato s
številskimi gumbi vnesite
številko želenega naslova,
poglavja, prizora, posnetka ali
seznama in nato pritisnite .
Predvajanje se začne.
Opomba
•• Pri VIDEO CD s predvajanjem PBC
pritisnite SEARCH za iskanje prizora.
•• Pri VIDEO CD brez predvajanja PBC
pritisnite SEARCH za iskanje posnetka
in seznama.
Iskanje določene točke s
pomočjo časovne kode
1 Med predvajanjem večkrat
pritisnite SEARCH, da izberete
način časovnega iskanja.
Pridržite gumb SHIFT, nato s
številskimi gumbi izberite
posnetek, ki ga želite predvajati, in
nato pritisnite .
Iskanje z gumbom SEARCH
1 Pritisnite SEARCH, da se prikaže
seznam posnetkov.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete posnetek, ki ga želite
predvajati, in nato pritisnite .
Iskanje določenega naslova/
poglavja/prizora/posnetka/
seznama
1 Med predvajanjem večkrat
pritisnite SEARCH, da izberete
način iskanja.
26SL
2 Držite pritisnjen SHIFT, nato s
številskimi gumbi vnesite
časovno kodo, nato pa pritisnite
.
Primer: Če želite poiskati prizor pri
2 urah, 10 minutah in 20 sekundah,
pridržite SHIFT, nato pa pritisnite 2, 1,
0, 2, 0 ([2:10:20]).
Če naredite napako, pritisnite CLEAR,
da prekličete številko.
Iskanje z menijem DVD
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ali pridržite
gumb SHIFT, nato s številskimi
gumbi izberite naslov ali
element, ki ga želite predvajati, in
pritisnite .
Spreminjanje kotov snemanja
Med predvajanjem večkrat
pritisnite ANGLE, da izberete
želeni kot snemanja.
Izbiranje nastavitev
podnapisov
Spreminjanje jezika/zvoka
Med predvajanjem večkrat
pritisnite AUDIO, da izberete
želeno obliko zvočnega zapisa ali
želeni zvočni način.
DVD VIDEO
Ko vir vsebuje različne oblike
zvočnega zapisa ali zvoke v več
jezikih, lahko izbirate med različnimi
zvočnimi zapisi ali jeziki.
Prikazana štirimestna številka
pomeni jezikovno kodo. V poglavju
»Seznam jezikovnih kod« (stran
72) si oglejte, kateri jezik
predstavlja koda. Če je isti jezik
prikazan dvakrat ali večkrat, je
plošča DVD VIDEO posneta v več
oblikah zvočnega zapisa.
Predvajani zvok lahko spremenite.
•• [STEREO]: Stereo zvok.
•• [1/L]/[2/R]: Mono zvok levega ali
desnega kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereo zvok zvočnega
posnetka 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Mono zvok levega
ali desnega kanala zvočnega
posnetka 1.
•• [2:STEREO]: Stereo zvok zvočnega
posnetka 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Mono zvok levega
ali desnega kanala zvočnega
posnetka 2.
Predvajanje plošče VIDEO CD s
funkcijami PBC
Z menijem PBC (nadzor predvajanja)
lahko uživate v interaktivnih
funkcijah plošče VIDEO CD (VIDEO
CD različice 2.0 in Super VCD).
1 Pritisnite  za predvajanje
Predvajanje plošče/prek povezave USB
Med predvajanjem večkrat
pritisnite SUBTITLE, da izberete
želeni jezik podnapisov ali
izklopite podnapise.
VIDEO CD/AUDIO CD/zvočna
datoteka
plošče VIDEO CD s funkcijami
PBC.
Na televizijskem zaslonu se prikaže
meni PBC.
2 Držite gumb SHIFT, nato s
številskimi gumbi izberite
številko želenega elementa in
pritisnite .
3 Za nadaljevanje predvajanja
sledite navodilom v meniju.
Opomba
Predvajanje PBC je preklicano, ko vklopite
ponavljajoče se predvajanje.
27SL
Preklic predvajanja PBC
1 Pritisnite  ali  ali pridržite
gumb SHIFT, nato pa s številskimi
gumbi izberite posnetek, ko se
predvajanje prekine.
2 Pritisnite  ali
.
Uporaba načina
predvajanja
Predvajanje v zaporedju
(običajno predvajanje)
Predvajanje se začne od izbrane
skladbe.
Vrnitev v predvajanje PBC
Dvakrat pritisnite , nato pa
pritisnite .
Nadaljevanje predvajanja več
plošč
Ko se predvajanje ustavi, večkrat
pritisnite PLAY MODE.
P
redvajanje plošče
•• [DISC]: predvaja ploščo.
•• [FOLDER]*: predvaja vse datoteke,
ki jih je mogoče predvajati, iz
določene mape na plošči.
* Ni mogoče izbrati za AUDIO CD.
Sistem lahko shrani mesta za
nadaljnje predvajanje za do 6 plošč
in nadaljuje predvajanje, ko znova
vstavite isto ploščo. Če shranite
mesto za nadaljnje predvajanje
sedme plošče, se mesto za nadaljnje
predvajanje prve plošče izbriše.
Za vklop funkcije nastavite
možnost [MULTI-DISC RESUME]
v [SYSTEM SETUP] na [ON]
(stran 34).
Opomba
Če želite začeti predvajati ploščo od
začetka, dvakrat pritisnite , nato pa
pritisnite .
 Predvajanje naprave USB
•• [ONE USB DEVICE]: predvaja
napravo USB.
•• [FOLDER]: predvaja vse datoteke,
ki jih je mogoče predvajati, iz
določene mape v napravi USB.
Opomba
•• Na zaslonu zasvetita »FLDR« in »SHUF«,
ko je običajno predvajanje nastavljeno
na [DISC] ali [ONE USB DEVICE].
•• Na zaslonu zasveti »FLDR«, ko je običajno
predvajanje nastavljeno na [FOLDER].
Predvajanje v naključnem vrstnem
redu (naključno predvajanje)
Ko se predvajanje ustavi, večkrat
pritisnite PLAY MODE.
28SL
 Predvajanje plošče
•• [DISC (SHUFFLE)]: predvaja vse
zvočne datoteke na plošči v
naključnem vrstnem redu.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: predvaja
vse zvočne datoteke iz določene
mape na plošči v naključnem
vrstnem redu.
* Ni mogoče izbrati za AUDIO CD.
 Predvajanje naprave USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
predvaja vse zvočne datoteke v
napravi USB v naključnem vrstnem
redu.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: predvaja
vse zvočne datoteke iz določene
mape v napravi USB v naključnem
vrstnem redu.
Opomba
•• Na zaslonu zasveti »SHUF«,
Večkratno predvajanje
(ponavljajoče se predvajanje)
Večkrat pritisnite REPEAT.
Odvisno od vrste plošče ali datoteke
nekatere nastavitve morda ne bodo
na voljo.
•• [OFF]: ne predvaja ponavljajoče.
•• [ALL]: ponovi vse skladbe ali
datoteke v izbranem načinu
predvajanja.
•• [DISC]: ponovi vso vsebino (samo
DVD VIDEO in VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponovi trenutni naslov
(samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponovi trenutno
poglavje (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponovi trenutno skladbo.
•• [FILE]: ponovi trenutno video
datoteko.
S pritiskanjem gumba REPEAT
izberite [OFF].
Opomba
•• Na zaslonu zasveti »
«, ko je
ponavljajoče se predvajanje nastavljeno
na [ALL] ali [DISC].
•• Na zaslonu zasveti »
«, ko je
ponavljajoče se predvajanje nastavljeno
na [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ali [FILE].
•• Ponavljajoče se predvajanje ni mogoče
s ploščo VIDEO CD med predvajanjem
PBC.
•• Od plošče DVD VIDEO je odvisno, ali je
ponavljajoče se predvajanje mogoče.
•• Ponavljajoče se predvajanja se prekliče,
če:
—— izklopite sistem (samo DVD VIDEO in
VIDEO CD);
—— odprete pladenj za plošče;
—— spremenite funkcijo (samo DVD
VIDEO in VIDEO CD);
—— opravite sinhronizirani prenos;
—— spremenite način MEDIA MODE.
Omejitev predvajanja
plošče (starševski
nadzor)
Predvajanje plošče/prek povezave USB
ko je naključno predvajanje
nastavljeno na [DISC (SHUFFLE)] ali
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• Na zaslonu zasvetita »FLDR« in »SHUF«,
ko je naključno predvajanje nastavljeno
na [FOLDER (SHUFFLE)].
•• Naključno predvajanje ni mogoče pri
videodatotekah.
•• Naključno predvajanja se prekliče, če:
—— odprete pladenj za plošče;
—— opravite sinhronizirani prenos;
—— spremenite način MEDIA MODE.
•• Naključno predvajanje lahko prekličete,
ko izberete mapo ali skladbo, ki jo želite
predvajati.
Preklic ponavljajočega se
predvajanja
Omejite lahko predvajanje plošč
DVD VIDEO glede na predhodno
določeno omejitev. Prizori se lahko
preskočijo ali zamenjajo z drugimi.
1 Ko se predvajanje ustavi,
pritisnite SETUP.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [SYSTEM SETUP], nato
pa pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [PARENTAL CONTROL],
nato pa pritisnite .
29SL
4Pridržite gumb SHIFT, nato s
številskimi gumbi vnesite ali
znova vnesite svoje štirimestno
geslo, nato pa pritisnite .
5 Večkrat pritisnite
/ , da izberete
[STANDARD], nato pa pritisnite .
6Večkrat pritisnite
/ , da
izberete geografsko območje
kot raven omejitve predvajanja,
in nato pritisnite .
Območje je izbrano.
Ko izberete [OTHERS], vnesite
območno kodo za želeno
geografsko območje glede na
»Seznam območnih kod za
starševski nadzor« (stran 73)
tako, da pridržite gumb SHIFT, nato
pa pritiskajte številske gumbe.
7 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [LEVEL], nato pa
pritisnite .
8Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno raven, in nato
pritisnite .
Če pozabite geslo
Odstranite disk in ponovite korake
od 1 do 3 v razdelku »Omejitev
predvajanja plošče (starševski
nadzor)« (stran 29). Pridržite
gumb SHIFT, nato s številskimi gumbi
vnesite geslo »199703« in nato
pritisnite . Upoštevajte navodila na
zaslonu in vnesite novo štirimestno
geslo. Nato znova vstavite ploščo in
pritisnite .
Novo geslo morate vnesti še enkrat.
Ogled informacij o
plošči in napravi USB
Informacije na televizijskem
zaslonu
Pridržite gumb SHIFT, nato med
predvajanjem večkrat pritisnite
DISPLAY.
Nižja je vrednost, strožja je omejitev.
Izklop funkcije starševskega
nadzora
V 8. koraku možnost [LEVEL]
nastavite na [OFF].
Predvajanje plošče z nastavljenim
starševskim nadzorom
1 Vstavite ploščo in pritisnite .
Na zaslonu televizorja se prikaže
zaslon za vnos gesla.
2 Pridržite gumb SHIFT, nato s
številskimi gumbi vnesite ali
znova vnesite svoje štirimestno
geslo, nato pa pritisnite .
Sistem začne predvajati.
30SL
 Informacije o predvajanju
Čas predvajanja in preostali čas
predvajanja
 Bitna hitrost
 Vrsta medija
 Stanje predvajanja
 Naslov12/posnetek/ime
datoteke2
 Album*1*2/ime mape*2/
poglavje/številka seznama
 Ime izvajalca*1*2
Prikaže se med predvajanjem
zvočne datoteke.
*1 Če ima zvočna datoteka oznako ID3, bo
sistem izpisal naslov albuma/naslov
skladbe/izvajalca, ki jih bo pridobil s
pomočjo podatkov v oznaki ID3. Sistem
podpira ID3 razl. 1.0/1.1/2.2/2.3.
2
* Če ime vsebuje znake, ki jih ni mogoče
prikazati, bodo ti znaki prikazani kot
"_".
Opomba
—— nekatere informacije morda ne bodo
prikazane,
—— prikaz nekaterih znakov ni mogoč.
•• Prikazane informacije se lahko
razlikujejo glede na način predvajanja.
Prikaz informacij o obliki
zvočnega zapisa na ploščah DVD
VIDEO in video datotekah
Pritisnite AUDIO med predvajanjem.
Informacije na zaslonu
Večkrat pritisnite DISPLAY, ko je
sistem vklopljen.
Ogledate si lahko naslednje
informacije:
——čas predvajanja/preostali čas
predvajanja skladbe, naslov, poglavje
—številka
—
prizora
—ime
—
datoteke, ime mape
—informacije
—
o naslovu, izvajalcu in
albumu
Opomba
•• Ime plošče ali skladbe morda ne bo
prikazano, odvisno od znakov.
•• Čas predvajanja zvočnih datotek in
videodatotek morda ne bo pravilno
prikazan.
•• Pretečeni čas predvajanja zvočne
datoteke, šifrirane z variabilno bitno
hitrostjo (VBR), ni prikazan pravilno.
Možnosti, kot sta slika in zvok, lahko
spreminjate na različne načine.
Prikazani elementi se lahko
razlikujejo glede na državo ali regijo.
Opomba
Nastavitve predvajanja, shranjene na
plošči, imajo prednost pred nastavitvami
v nastavitvenem meniju. Zato nekatere
nastavitve v nastavitvenem meniju morda
ne bodo delovale.
1 Ko se predvajanje ustavi v
funkciji plošč DVD/CD ali naprav
USB, pritisnite SETUP.
Na zaslonu televizorja se prikaže
nastavitveni meni.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ali
[HDMI SETUP], nato pa pritisnite
.
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeni element, in nato
pritisnite .
Predvajanje plošče/prek povezave USB
•• Odvisno od predvajanega vira:
Uporaba
nastavitvenega menija
4Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno nastavitev, in
nato pritisnite .
Možnost je izbrana, nastavitev pa
končana.
Izhod iz menija
Pritisnite SETUP.
31SL
Nastavitev jezika
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Nastavitev jezika zaslonskega
prikaza.
[MENU]
Nastavi jezik za meni DVD-ja.
astavitev televizijskega
N
zaslona – [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Ta nastavitev je izbrana,
ko povežete televizor s širokim
zaslonom ali funkcijo širokega
zaslona.
[AUDIO]
Omogoča izbiro jezika za zvočni
posnetek.
Ko izberete možnost [ORIGINAL],
je izbran jezik, ki ima prednost na
plošči.
[SUBTITLE]
Preklopi jezik podnapisa, posnetega
na plošči DVD VIDEO.
Če izberete [AUDIO FOLLOW], se
jezik podnapisov spremeni glede
na jezik, ki ste ga izbrali za zvočni
posnetek.
Opomba
Če izberete [OTHERS] v [MENU],
[AUDIO] in [SUBTITLE], vnesite jezikovno
kodo iz »Seznam jezikovnih kod« (stran
72) s številskimi gumbi.
[4:3 LETTER BOX]: Ta nastavitev
je izbrana, ko povežete televizor z
zaslonom z razmerjem stranic 4 : 3,
ki nima funkcije širokega zaslona.
Ta nastavitev prikaže široko sliko s
črnim pasom na vrhu in na dnu.
[4:3 PAN SCAN]: Ta nastavitev je
izbrana, ko povežete televizor z
zaslonom z razmerjem stranic 4 : 3,
ki nima funkcije širokega zaslona. Ta
nastavitev prikaže sliko polne višine
na celotnem zaslonu, s prirezanimi
stranicami.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Ta nastavitev je izbrana,
ko povežete televizor s funkcijo
širokega zaslona. Zaslonska slika
4 : 3 se prikaže v razmerju 16 : 9 tudi
na televizorju s širokim zaslonom.
32SL
[NORMAL]: Spremeni velikost slike,
tako da se ta prilagodi velikosti zaslona
in ohrani razmerje izvirne slike. Ta
nastavitev prikaže črna trakova na
levi in desni strani, če prikažete sliko z
razmerjem stranic 4 : 3.
[FRAME]: slika, vključno s predmeti,
ki se ne premikajo dinamično, se
predvaja v visoki ločljivosti.
astavitev zvočnih
N
možnosti – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(stiskanje dinamičnega obsega)
(razen za modele v Latinski Ameriki,
Evropi in Rusiji)
Nastavitev barvnega sistema (PAL
ali NTSC).
[AUTO]: Oddaja video signal v
skladu z barvnim sistemom na
plošči. To nastavitev izberite, če
televizor uporablja sistem DUAL.
[PAL]: Sprememba video signala
plošče NTSC in oddaja v sistemu PAL.
[NTSC]: Sprememba video signala
plošče PAL in oddaja v sistemu
NTSC.
Za podrobnosti glejte »Spreminjanje
barvnega sistema« (stran 23).
[BLACK LEVEL]
(Samo latinskoameriški model)
Izbira ravni črnin (na ravni
nastavitev) za izhodne video signale
iz vhoda VIDEO OUT.
[ON]: raven črne barve izhodnega
signala je nastavljena na standardno
raven.
[OFF]: standardna raven črne barve
je znižana. To možnost uporabite, ko
je slika preveč bela.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: slika, vključno s predmeti, ki
se dinamično premikajo, se predvaja
brez tresljajev. Običajno izberite to
nastavitev.
Možnost je uporabna, če želite
ponoči gledati filme pri nizki
glasnosti.
[OFF]: izklopljeno.
[STANDARD]: dinamični obseg se
stisne v tolikšni meri, kot si je zamislil
snemalni tehnik.
[TRACK SELECTION]
Prednost ima zvočni posnetek
z najvišjim številom kanalov, ko
predvajate ploščo DVD VIDEO,
na kateri je zapisanih več oblik
zvočnega zapisa (PCM, MPEG audio
ali Dolby Digital).
[OFF]: Brez prednosti.
[AUTO]: S prednostjo.
Predvajanje plošče/prek povezave USB
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
[A/V SYNC]
(samo videodatoteke)
[OFF]: Funkcija ne dela.
[ON]: Prilagodi časovni zamik
med sliko in zvokom, ko zvok ni
sinhroniziran s prikazano sliko.
[DOWNMIX]
Določi zvočni signal za predvajanje
večkanalnega zvoka.
[NORMAL]: večkanalni zvok oddaja
v obliki dvokanalnega stereo
signala.
33SL
[DOLBY SURROUND]: večkanalni
zvok oddaja v obliki dvokanalnega
prostorskega signala.
Opomba
Funkcija deluje samo za izhodno vtičnico
HDMI (TV).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Shrani mesta za nadaljnje
predvajanje v pomnilniku za do 6
plošč.
[OFF]: Predvajanje se začne na
točki, kjer je bilo prekinjeno, samo za
ploščo, ki je trenutno v sistemu.
[RESET]
astavitev sistema
N
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Ohranjevalnik zaslona pomaga
preprečiti poškodbe zaslona vaše
naprave (bleščanje). Pritisnite 
+/–, da prekinete ohranjevalnik
zaslona.
[ON]: Slika ohranjevalnika zaslona
se prikaže, če 15 minut ne uporabljate
sistema.
[OFF]: Izklopi funkcijo. Slika
ohranjevalnika zaslona se ne
prikaže.
[BACKGROUND]
Omogoča izbiro barve ozadja ali
slike na zaslonu televizorja.
[JACKET PICTURE]: v ozadju se
prikaže ovojna slika (mirujoča slika),
posneta na plošči.
[GRAPHICS]: v ozadju se prikaže
prednastavljena slika, shranjena v
sistemu.
[BLUE]: ozadje je modro.
[BLACK]: ozadje je črno.
[PARENTAL CONTROL]
Omogoča nastavitev omejevanja
predvajanja. Za podrobnosti glejte
»Omejitev predvajanja plošče
(starševski nadzor)« (stran 29).
34SL
Povrne nastavitve v nastavitvenem
meniju na privzete vrednosti. Za
podrobnosti glejte »Ponastavitev
nastavitev menija na privzete
vrednosti« (stran 65).
astavitev možnosti
N
HDMI – [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Izbere izhodno ločljivost televizorja,
ko je televizor povezan prek kabla
HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Oddaja
video signale glede na ločljivost
televizorja.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Oddaja video signale glede na
izbrano nastavitev ločljivosti.
*1 Samo za latinskoameriške modele.
*2 Za druge modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Oddaja video signale
YCBCR.
[RGB]: Oddaja video signale RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Oddaja zvočne signale v
izvirni obliki zapisa iz vhoda HDMI
OUT (TV).
[PCM]: Oddaja dvokanalne linearne
signale PCM iz izhodne vhoda HDMI
OUT (TV).
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: funkcija Control for HDMI je
omogočena. Lahko jo upravljate
prek sistema ali prek televizorja, ki
sta povezana s kablom HDMI.
[OFF]: izklopljeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
[STANDBY LINKED TO TV]
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [CONTROL FOR HDMI]
nastavljena na [ON].
[AUTO]: Ob izklopu televizorja
se sistem samodejno izklopi pod
naslednjimi pogoji:
—med
—
predvajanjem videoposnetka
s funkcijo DVD/CD ali USB;
—ko
— je predvajanje zvoka prekinjeno
s funkcijo DVD/CD ali USB;
—ko
— je izbrana funkcija televizorja.
[ON]: Sistem se ob izklopu
televizorja samodejno izklopi ne
glede na funkcijo.
[OFF]: Sistem se ne izklopi, ko
izklopite televizor.
Pred uporabo naprave
USB
Za združljive naprave USB glejte
»Spletna mesta za združljive
naprave« (stran 11).
(Naprave Apple lahko s tem
sistemom uporabljate le prek
povezave BLUETOOTH.)
Prenos glasbe
Glasbo lahko prenesete s plošče
(samo AUDIO CD ali mp3) v napravo
USB, ki je priključena v vrata (USB).
Oblika zvočnega zapisa datotek, ki
jih sistem prenaša, je mp3.
Prenos prek USB-ja
Funkcijo nastavite, ko je sistem
povezan z vhodno vtičnico HDMI
na televizorju, ki je združljiva s
povratnim zvočnim kanalom.
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [CONTROL FOR HDMI]
nastavljena na [ON].
[ON]: zvok televizorja lahko
poslušate prek zvočnikov sistema.
[OFF]: izklopljeno.
Prenos prek USB-ja
Opomba
•• Med prenosom ali brisanjem
ne odstranjujte naprave USB. V
nasprotnem primeru se lahko
poškodujejo podatki v napravi USB ali
naprava USB sama.
•• Datoteke mp3 se prenesejo z enako
bitno hitrostjo kot izvirne datoteke.
•• Pred prenosom s plošče AUDIO CD
lahko izberete bitno hitrost.
•• Postopkov prenosa prek USB-ja in
brisanja ne smete izvajati, ko je pladenj
za plošče odprt.
Opomba o vsebini z zaščito avtorskih
pravic
Prenesena glasba je omejena na zasebno
uporabo. Za druge vrste uporabe potrebujete
dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.
Izbira bitne hitrosti
Izberete lahko višjo bitno hitrost za
prenos glasbe višje kakovosti.
1 Pritisnite OPTIONS.
35SL
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »BIT RATE«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno bitno hitrost, in
nato pritisnite .
•• "128 KBPS": šifrirane datoteke
mp3 so manjše in imajo nižjo
kakovost zvoka.
•• "256 KBPS": šifrirane datoteke
mp3 so večje, a imajo višjo
kakovost zvoka.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Prenašanje glasbe s plošče
Glasbo lahko prenesete v napravo
USB, ki je priključena v vrata
(USB), na naslednji način:
•• Sinhronizirani prenos: Prenesite
vse skladbe ali datoteke mp3 s
plošče v napravo USB.
•• Prenos REC1: Prenesite eno
skladbo ali datoteko mp3 med
predvajanjem.
Sinhronizirani prenos:
Če sistem samodejno začne
predvajanje, dvakrat pritisnite , da
se predvajanje povsem ustavi.
Ko se predvajanje ustavi, večkrat
pritisnite gumb PLAY MODE na
daljinskem upravljalniku, da
izberete želeni način predvajanja.
Opomba
Če začnete prenos v načinu
naključnega predvajanja ali
ponavljajočega se predvajanja, se
izbrani način predvajanja samodejno
spremeni v običajni način predvajanja.
Prenos REC1:
Izberite skladbo ali datoteko mp3, ki jo
želite prenesti, in zaženite predvajanje.
4Pritisnite REC TO USB.
Na zaslonu se izpiše "PUSH ENTER".
5 Pritisnite gumb ENTER.
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
Prenos se začne, nato se na zaslonu
izpiše "DO NOT REMOVE". Ne
odstranite naprave USB, dokler
prenos ni dokončan.
Ko je prenos dokončan, sistem
opravi naslednje:
1 Priključite prenosno napravo
Sinhronizirani prenos:
Plošča se samodejno zaustavi.
USB v
vrata (USB).
Opomba
Če naprave USB ni mogoče priključiti
v vrata (USB) , lahko za priključitev
naprave USB v enoto uporabite
vmesnik USB (ni priložen).
2 Z večkratnim pritiskom gumba
FUNCTION izberite »DVD/CD« in
nato vstavite ploščo.
36SL
3 Pripravite zvočni vir.
Prenos REC1:
Predvaja se naslednja skladba ali
datoteka na plošči.
Zaustavitev prenosa
Pritisnite .
Opombe glede prenosa
•• V napravo USB ne morete prenesti datotek
mp3, ki so na disku, ki je formatiran v
skladu z UDF (Universal Disk Format).
•• Med prenosom se ne predvaja zvok.
•• Besedilne informacije CD-ja (CD-TEXT) se
ne prenesejo v ustvarjene datoteke mp3.
•• Prenos se samodejno zaustavi v
Pravila ustvarjanja map in
datotek
Največje število datotek mp3, ki
jih lahko ustvarite
•• 298 map
•• 650 datotek v mapi
•• 650 datotek v mapi REC1-CD ali
REC1-MP3.
Število se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo datotek ali map.
Med prenosom v napravo USB se
neposredno pod "ROOT" ustvari
mapa "MUSIC". Mape in datoteke so
ustvarjene v tej mapi "MUSIC" glede
na način in vir prenosa na naslednji
način:
Sinhronizirani prenos
 Prenos skladb CD-DA s plošče
AUDIO CD
Ime mape: "CDDA0001"*
Ime datoteke: "TRACK001"*
 Prenos datotek mp3 s plošče
Ime mape: Enako kot izvirnik
Ime datoteke: Enako kot izvirnik
REC1, prenos
 Prenos skladbe CD-DA s plošče
AUDIO CD
Ime mape: "REC1-CD"
Ime datoteke: "TRACK001"*
P
renos datoteke mp3 s plošče
Ime mape: "REC1-MP3"
Ime datoteke: Enako kot izvirnik
* Številke map in datotek se nato
dodeljujejo v vrstnem redu.
Prenos prek USB-ja
naslednjih primerih:
—— Če med prenosom v napravi USB
zmanjka prostora.
—— Če število zvočnih datotek ali map v
napravi USB doseže omejitev števila
datotek ali map, ki jih sistem lahko
prepozna.
•• Če mapa ali datoteka, ki jo želite
prenesti, v napravi USB že obstaja
z istim imenom, se imenu doda
zaporedna številka, izvirna mapa ali
datoteka pa ostane nedotaknjena.
•• Med prenosom ne morete izvajati
naslednjih funkcij:
—— Odstraniti ploščo.
—— Izbrati drugo skladbo ali datoteko.
—— Začasno zaustaviti predvajanje ali
poiskati točke v posnetku ali datoteki.
—— Spremeniti funkcijo.
•• Glasbo morate v predvajalnik
WALKMAN® s programsko opremo
"Media Manager for WALKMAN"
prenesti v obliki zapisa mp3.
•• Predvajalnik WALKMAN® povežite
s sistemom šele, ko z zaslona
predvajalnika WALKMAN® izgine
napis »Creating Library« ali
»Creating Database«.
Brisanje zvočnih datotek ali
map v napravi USB
1 Večkrat pritisnite FUNCTION +/–,
da izberete "USB".
2 Večkrat pritisnite MEDIA MODE,
da izberete [MUSIC].
3 Ko se predvajanje ustavi,
pritisnite OPTIONS.
4Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »ERASE«, nato pa
pritisnite .
Na televizijskem zaslonu se prikaže
seznam map.
37SL
5 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete mapo, nato pa
pritisnite .
Na televizijskem zaslonu se prikaže
seznam datotek.
6Večkrat pritisnite
/ , da
izberete zvočno datoteko, ki jo
želite izbrisati, in nato pritisnite
.
Če želite izbrisati vse zvočne
datoteke v mapi, na seznamu
izberite [ALL TRACKS].
Na zaslonu se izpiše »FOLDER
ERASE« ali »TRACK ERASE« in »PUSH
ENTER«.
Za preklic brisanja pritisnite .
7 Pritisnite
.
Na zaslonu se izpiše "COMPLETE".
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Opomba
•• Izbrišete lahko samo podprto zvočno
datoteko, datoteko oblike zapisa mp3 in
datoteko oblike zapisa 3gp.
•• Ko je izbrano naključno predvajanje,
ne morete izbrisati zvočnih datotek ali
map. Pred brisanjem nastavite način
predvajanja na običajno predvajanje.
•• Brisanje je onemogočeno, ko je pladenj
za plošče odprt.
Sprejemnik
Poslušanje radia
1 Večkrat pritisnite FUNCTION +/–,
da izberete "TUNER FM".
Ali pa večkrat pritisnite gumb
FUNCTION na enoti.
2 Na sprejemniku izberite
postajo.
Samodejno iskanje postaj:
Pridržite gumb TUNING+/–, dokler
se na zaslonu ne začne spreminjati
frekvenca.
Iskanje se samodejno ustavi, ko
sprejemnik najde postajo. Na
zaslonu zasveti »STEREO« (samo za
programe FM stereo).
Če se iskanje ne ustavi, pritisnite ,
da ga ustavite sami. Nato ročno
poiščite radijsko postajo (spodaj).
Ročno iskanje postaj:
Večkrat pritisnite gumb TUNING+/–,
da izberete želeno postajo.
Opomba
Če izberete postajo FM, ki omogoča
storitve RDS, oddajani program omogoča
informacije, kot sta ime storitve ali ime
postaje. Informacije RDS prikažete tako,
da večkrat pritisnete gumb DISPLAY.
Namig
Če želite zmanjšati statično šumenje
postaje FM stereo s šibkim signalom,
večkrat pritisnite gumb FM MODE, dokler
na zaslonu ne zasveti »MONO«. Izgubili
boste stereo učinek, vendar bo sprejem
boljši.
38SL
Prednastavitev radijskih postaj
Postaje FM (do 20) lahko shranite kot
priljubljene postaje.
1 Izberite želeno radijsko postajo.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Večkrat pritisnite / , da
izberete želeno številko
prednastavljene postaje, nato
pa pritisnite .
Poslušanje prednastavljene
postaje
Večkrat pritisnite PRESET+/–,
da izberete številko želene
prednastavljene postaje.
Ali držite pritisnjen gumb SHIFT,
pritisnite številske gumbe, nato pa
pritisnite .
Več o brezžični
tehnologiji BLUETOOTH
Brezžična tehnologija BLUETOOTH
je brezžična tehnologija kratkega
dosega, ki omogoča brezžično
podatkovno komunikacijo med
digitalnimi napravami.
Podprta različica BLUETOOTH,
profili in kodeki
Za podrobnosti glejte »Razdelek
BLUETOOTH« (stran 70).
Združljive naprave BLUETOOTH
Za podrobnosti glejte »Spletna
mesta za združljive naprave« (stran
11).
Več o indikatorju BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH zasveti ali
utripa modro, da prikaže stanje
povezave BLUETOOTH.
Stanje sistema
Stanje indikatorja
Stanje
pripravljenosti
BLUETOOTH
BLUETOOTH,
seznanjanje
Povezava
BLUETOOTH je
vzpostavljena
Počasi utripa
Sprejemnik / BLUETOOTH
Na zaslonu se izpiše "COMPLETE" in
postaja je shranjena.
Če je izbrani prednastavljeni številki
že dodeljena postaja, bo to postajo
nadomestila nova.
BLUETOOTH
Hitro utripa
Sveti
39SL
Seznanjanje sistema z
napravo BLUETOOTH
Seznanjanje je postopek, pri
katerem se naprave BLUETOOTH
predhodno medsebojno registrirajo.
Ko so naprave seznanjene, tega
postopka ni treba ponavljati.
Če je vaša naprava pametni
telefon, združljiv s funkcijo NFC,
ročno seznanjanje ni potrebno.
(Glejte »Vzpostavljanje povezave
BLUETOOTH z enim dotikom s
funkcijo NFC« (stran 42).)
1 Oddaljenost med napravo
BLUETOOTH in enoto mora biti
največ en meter.
2 Pritisnite gumb BLUETOOTH na
enoti, da izberete funkcijo
BLUETOOTH.
Na zaslonu se izpiše »BLUETOOTH«.
Namig
•• Ko v sistemu ni nobenih informacij
o seznanjanju (ko na primer prvič
po nakupu uporabite funkcijo
BLUETOOTH), na zaslonu utripa
"PAIRING" in sistem vključi način
seznanjanja. Nadaljujte s 4. korakom.
•• Če je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, pritisnite gumb
BLUETOOTH na enoti, če želite
prekiniti povezavo z napravo
BLUETOOTH.
3 Na enoti pritisnite gumb
PAIRING in ga držite vsaj dve
sekundi.
Na zaslonu utripa napis "PAIRING".
4Opravite postopek seznanjanja
na napravi BLUETOOTH.
40SL
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave
BLUETOOTH.
5 Na zaslonu naprave BLUETOOTH
izberite ime sistema (na primer
»SHAKE-X70D«).
Ta korak morate opraviti v petih
minutah, sicer je postopek
seznanjanja preklican. V tem
primeru ponovite postopek od
koraka 3.
Opomba
Če naprava BLUETOOTH zahteva
geslo, vnesite "0000". "Geslo" je lahko
označeno z besedami "Passcode", "PIN
code", "PIN number" ali "Password".
6Vzpostavitev povezave z
napravo BLUETOOTH.
Ko je postopek seznanjanja
dokončan in je povezava
BLUETOOTH vzpostavljena, se na
zaslonu izpiše ime naprave
BLUETOOTH.
Od naprave BLUETOOTH je odvisno,
ali se po dokončanem postopku
seznanjanja povezava vzpostavi
samodejno.
Naslov naprave BLUETOOTH lahko
preverite s pritiskanjem gumba
DISPLAY.
Opomba
•• S sistemom lahko seznanite do devet
naprav BLUETOOTH. Če boste seznanili
še deseto napravo BLUETOOTH,
bo najstarejša seznanjena naprava
izbrisana.
•• Če želite sistem seznaniti z drugo
napravo BLUETOOTH, ponovite
postopek od 1. do 6. koraka.
Preklic postopka seznanjanja
Na enoti vsaj za dve sekundi
pridržite gumb PAIRING, dokler se
na zaslonu ne izpiše »BLUETOOTH«.
Brisanje informacij o
seznanjanju
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 S pritiskom gumba BLUETOOTH
izberite funkcijo BLUETOOTH.
Na zaslonu se izpiše »BLUETOOTH«.
Če je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, se na zaslonu izpiše
ime naprave BLUETOOTH. S
pritiskom gumba BLUETOOTH
prekinite povezavo z napravo
BLUETOOTH.
2 Za približno 3 sekunde pridržite
gumba ENTER in LIGHT MODE.
Na zaslonu se izpiše »BT HISTORY
CLEAR« in vsi podatki o seznanjanju
se izbrišejo.
Napravo BLUETOOTH lahko
upravljate tako, da sistem in napravo
BLUETOOTH povežete prek profila
AVRCP.
Preden predvajate glasbo, preverite
naslednje:
—Funkcija
—
BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH je vključena.
—Postopek
—
seznanjanja je dokončan
(stran 40).
Ko je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, lahko predvajanje
upravljate z gumbi , , ,
/ in /.
1 Pritisnite gumb BLUETOOTH na
enoti, da izberete funkcijo
BLUETOOTH.
Na zaslonu se izpiše »BLUETOOTH«.
napravo BLUETOOTH.
Na enoti pritisnite gumb
BLUETOOTH, da vzpostavite
povezavo z nazadnje povezano
napravo BLUETOOTH.
Povezavo BLUETOOTH opravite iz
naprave BLUETOOTH, če povezava
še ni vzpostavljena.
Ko je povezava vzpostavljena, se na
zaslonu izpiše ime naprave
BLUETOOTH.
3 Pritisnite , da začnete
predvajanje.
Od naprave BLUETOOTH je odvisno,
——ali boste morda morali gumb 
pritisniti dvakrat;
——ali boste predvajanje zvočnega
vira morda morali začeti v napravi
BLUETOOTH.
4Prilagodite glasnost.
Najprej prilagodite glasnost
naprave BLUETOOTH. Če
predvajanje še vedno ni dovolj
glasno, prilagodite glasnost na
sistemu.
BLUETOOTH
Poslušanje glasbe v
napravi BLUETOOTH
2 Vzpostavitev povezave z
Opomba
•• Če sistem nima vzpostavljene povezave
z nobeno napravo BLUETOOTH, se bo
samodejno povezal z nazadnje povezano
napravo BLUETOOTH, ko pritisnete gumb
BLUETOOTH ali  na enoti.
•• Če poskušate povezati drugo napravo
BLUETOOTH s sistemom, bo trenutno
vzpostavljena povezava z napravo
BLUETOOTH prekinjena.
Prekinitev povezave BLUETOOTH
Pritisnite gumb BLUETOOTH
na enoti. Na zaslonu se izpiše
»BLUETOOTH«.
Od naprave BLUETOOTH je odvisno,
ali bo povezava BLUETOOTH
samodejno prekinjena, ko zaustavite
predvajanje.
41SL
Vzpostavljanje povezave
BLUETOOTH z enim
dotikom s funkcijo NFC
NFC (Komunikacija s tehnologijo
bližnjega polja) je tehnologija, ki
omogoča brezžično komunikacijo
kratkega dosega med različnimi
napravami, kot so pametni telefoni
in oznake IC.
Ko se dotaknete sistema s
pametnim telefonom, združljivim s
funkcijo NFC, sistem samodejno:
—vklopi
—
funkcijo BLUETOOTH;
—dokonča
—
seznanjanje in povezavo
BLUETOOTH.
Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno
funkcijo NFC (operacijski sistemi:
Android 2.3.3 ali novejša različica,
razen Android 3.x)
Opomba
•• Sistem lahko prepozna in vzpostavi
42SL
povezavo samo z enim pametnim
telefonom, združljivim s funkcijo NFC,
hkrati. Če želite sistem povezati z drugim
pametnim telefonom, združljivim s
funkcijo NFC, bo trenutno vzpostavljena
povezava s pametnim telefonom,
združljivim s funkcijo NFC, prekinjena.
•• Od vašega pametnega telefona,
združljivega s funkcijo NFC, je odvisno,
ali boste morali vnaprej opraviti
naslednje korake na svojem pametnem
telefonu, združljivem s funkcijo NFC.
—— Vklopite funkcijo NFC. Podrobnosti
najdete v navodilih za uporabo
pametnega telefona, združljivega s
funkcijo NFC.
—— Če je v pametnem telefonu,
združljivem s funkcijo NFC, nameščen
operacijski sistem, starejši od različice
Android 4.1.x, prenesite in zaženite
aplikacijo »NFC Easy Connect«.
»NFC Easy Connect« je brezplačna
aplikacija za pametne telefone z
operacijskim sistemom Android, ki jo
lahko namestite prek spletnega mesta
Google Play. (Aplikacija v nekaterih
državah/regijah morda ni na voljo.)
1 S pametnim telefonom se
dotaknite oznake N na enoti, da
pametni telefon zavibrira.
Dokončajte vzpostavitev povezave
tako, da upoštevate navodila,
prikazana na pametnem telefonu.
Ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, se na zaslonu izpiše
ime naprave BLUETOOTH.
2 Prek pametnega telefona
predvajajte zvočni vir.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave
BLUETOOTH.
Namig
Če postopek seznanjanja in
vzpostavljanje povezave BLUETOOTH
nista uspešna, upoštevajte spodnja
navodila.
—— Če uporabljate ovitek za pametni
telefon, ki je dostopen na trgu, ga
odstranite.
—— S pametnim telefonom se znova
dotaknite oznake N na enoti.
—— Znova zaženite aplikacijo
»NFC Easy Connect«.
Prekinitev povezave BLUETOOTH
S pametnim telefonom se znova
dotaknite oznake N na enoti.
Nastavitev zvočnih
kodekov BLUETOOTH
Iz naprave BLUETOOTH lahko
omogočite sprejem kodekov
AAC, LDAC ali SBC. AAC/LDAC je
mogoče izbrati, samo ko naprava
BLUETOOTH podpira AAC/LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »BT CODEC«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete nastavitev, nato pa
pritisnite .
Namig
LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja
družbe Sony, ki omogoča prenos zvočne
vsebine z visoko ločljivostjo (Hi-Res) tudi
prek povezave BLUETOOTH. Za razliko od
drugih tehnologij šifriranja, ki podpirajo
standard BLUETOOTH (npr. SBC), deluje
brez pretvarjanja zvočne vsebine z visoko
ločljivostjo na nižjo raven*1, omogoča
prenos trikrat večje količine podatkov*2
prek brezžičnega omrežja BLUETOOTH
kot druge tehnologije ter zagotavlja
neprekosljivo kakovost zvoka na podlagi
učinkovitega šifriranja in optimiziranega
paketiranja.
*1 Razen vsebin formata DSD.
*2 V primerjavi s tehnologijo SBC
(šifriranje podpasov), ko je izbrana
bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali
909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
obliki kodeka AAC ali LDAC.
•• "SBC": Sprejemajte obliko kodeka
SBC.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Opomba
•• Če izberete kodek AAC ali LDAC, lahko
uživate v visokokakovostnem zvoku.
Če s svojo napravo ne morete poslušati
zvoka AAC ali LDAC ali je zvok prekinjen,
izberite "SBC".
•• Če spremenite to nastavitev, medtem
ko je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, bo povezava z napravo
BLUETOOTH prekinjena. Če želite
vzpostaviti povezavo z napravo
BLUETOOTH, znova opravite korake za
vzpostavitev povezave BLUETOOTH.
Nastavitev stanja
pripravljenosti
BLUETOOTH
BLUETOOTH
•• "AUTO": Omogočite sprejem v
Stanje pripravljenosti BLUETOOTH
omogoča samodejni vklop
sistema, ko vzpostavite povezavo
BLUETOOTH iz naprave BLUETOOTH.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »BT STBY«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete nastavitev, nato pa
pritisnite .
•• »ON«: sistem se samodejno
vklopi, tudi ko je v stanju
pripravljenosti.
•• »OFF«: izklopi to funkcijo.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
43SL
Vklop ali izklop signala
BLUETOOTH
S sistemom se lahko povežete iz
seznanjene naprave BLUETOOTH
z vsemi funkcijami, ko je signal
BLUETOOTH vklopljen. Signal
BLUETOOTH je privzeto vklopljen.
Za približno 3 sekunde pridržite
gumba ENTER in .
Na zaslonu se izpiše »BT ON« ali »BT
OFF«.
Opomba
Aplikacija "SongPal" omogoča:
—spremembo
—
funkcije sistema,
upravljanje predvajanja plošče/
naprave USB in nastavitev postaje
FM;
—brskanje
—
po glasbeni vsebini
plošče/naprave USB;
—ogled
—
informacij, kot sta čas
predvajanja in naslov, na plošči/
napravi USB;
—nastavitev
—
glasnosti in
spremembo zvočnih nastavitev.
1 Poiščite »SonPal« ali skenirajte
dvodimenzionalno spodnjo kodo.
•• Ko je signal BLUETOOTH izklopljen,
naslednjih operacij ni mogoče izvesti:
—— Seznanjanje in povezovanje z
napravo BLUETOOTH
—— Brisanje podatkov o seznanjanju
—— Uporaba »SongPal«
—— Spreminjanje zvočnih kodekov
BLUETOOTH
•• Če se na enoti N dotaknete oznake N
s pametnim telefonom, združljivim
s funkcijo NFC, ali vključite stanje
pripravljenosti BLUETOOTH, se bo signal
BLUETOOTH samodejno vključil.
Nadzor sistema s
pametnim
telefonom ali
tabličnim
računalnikom
(SongPal)
44SL
"SongPal" je namenska aplikacija
za upravljanje zvočnih naprav
Sony, ki so združljive z aplikacijo
SongPal, prek pametnega telefona
ali tabličnega računalnika. S
pametnim telefonom ali tabličnim
računalnikom poiščite aplikacijo
SongPal v spletni trgovini Google
Play ali App Store in jo prenesite.
2 Prenesite aplikacijo »SongPal« v
napravo.
3 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH med sistemom in
napravo (stran 39).
4Zaženite »SongPal« in sledite
navodilom na zaslonu.
Opomba
•• Priporočamo uporabo najnovejše
različice »SongPal«.
•• Če aplikacija »SongPal« ne deluje
ustrezno, na enoti pritisnite gumb
BLUETOOTH, da se povezava
BLUETOOTH prekine, nato pa znova
vzpostavite povezavo BLUETOOTH, da
bo normalno delovala.
•• Operacije, ki so na voljo prek aplikacije
"SongPal", se razlikujejo glede na
zvočne naprave.
•• Več informacij o aplikaciji "SongPal"
lahko najdete na tej povezavi URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• Tehnični podatki in oblika zaslona
aplikacije "SongPal" se lahko
spremenijo brez obvestila.
Z aplikacijo
"Fiestable" do
divje zabave.
Funkcije za zabavo Sonyjevega
domačega zvočnega sistema
lahko upravljate z intuitivnim in
čednim uporabniškim vmesnikom
z aplikacijo "Fiestable". "Fiestable"
omogoča upravljanje funkcij, kot so
DJ Effect, osvetlitev in Karaoke.
Čeprav je aplikacija "Fiestable"
nameščena, ikona "Fiestable" ne
bo prikazana na domačem zaslonu
pametnega telefona ali tabličnega
računalnika. Kot vtičnik je vgrajena v
aplikacijo "SongPal".
1 Poiščite in prenesite aplikacijo
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka
Opis postopka
Ojačajte
nizkotonski zvok
in ustvarite
močnejši zvok
(MEGA BASS)
Na enoti pritisnite
gumb MEGA BASS
in izberite »BASS
ON«. Indikator
MEGA BASS zasveti.
Za preklic znova
pritisnite gumb
MEGA BASS in
izberite »BASS OFF«.
Reproducirajte
zvočni učinek
dvorane z zabavo
(Fiesta)
Pritisnite gumb
FIESTA na enoti. Na
zaslonu zasveti
»FIESTA«.
Za preklic na enoti z
večkratnim
pritiskom gumba
SOUND FIELD
izberite »FLAT«.
Izberite zvočno
polje
Večkrat pritisnite
MUSIC ali VIDEO.
Ali pa večkrat
pritisnite gumb
SOUND FIELD na
enoti. Za preklic
večkrat pritisnite
MUSIC in izberite
"FLAT".
»SongPal« v svojo napravo
(stran 44).
2 S svojo napravo poiščite in
prenesite aplikacijo "Fiestable"
iz spletnega mesta Google Play
ali App Store.
3 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH med sistemom in
napravo (stran 39).
4Zaženite aplikacijo "SongPal" in
se dotaknite ikone "Fiestable" v
zgornjem levem kotu.
Nastavitev zvoka
V
Izbira navideznega
nogometnega načina
Opomba
Več informacij o aplikaciji "SongPal" lahko
najdete na tej povezavi URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Med ogledom prenosa nogometne
tekme lahko podoživite stadionske
občutke.
Navidezni nogometni način lahko
izberete samo med funkcijama
AUDIO IN in TV.
45SL
Med ogledom prenosa
nogometne tekme večkrat
pritisnite gumb FOOTBALL.
•• "ON NARRATION": ker boste slišali
glasno navijanje, se vam bo zdelo,
kot da ste na tribuni nogometnega
stadiona.
•• "OFF NARRATION": če zmanjšate
glasnost glasovnega posnetka in
povečate glasnost navijanja, bo
občutek prisotnosti na nogometni
tekmi še bolj pristen.
Preklic načina za športne
dogodke
Večkrat pritisnite MUSIC, da izberete
"FLAT".
Opomba
•• Priporočamo, da navidezni nogometni
način izberete med ogledom prenosa
nogometne tekme.
•• Če v vsebini slišite nenaravne zvoke, ko
je izbrana možnost "OFF NARRATION",
priporočamo izbiro možnosti "ON
NARRATION".
•• Ta funkcija ne podpira mono zvoka.
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka
Ravni določenih frekvenčnih pasov
lahko zvišate ali znižate in nato
nastavitev shranite v pomnilnik kot
"CUSTOM EQ".
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »CUSTOM EQ«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
prilagodite raven
izenačevalnika, in nato pritisnite
.
46SL
4Ponovite 3. korak, da prilagodite
raven drugih frekvenčnih pasov
in prostorski učinek.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Izbira nastavitve izenačevalnika
po meri
Večkrat pritisnite MUSIC, da izberete
"CUSTOM EQ".
Ustvarjanje zabavnega
vzdušja (DJ Effect)
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Pritisnite naslednji gumb, da
izberete vrsto učinka.
•• FLANGER: ustvari močan učinek
"flanger", ki spominja na zvok
reaktivnega letala.
•• ISOLATOR: izolira določeni
frekvenčni pas, tako da prilagodi
druge frekvenčne pasove (če se
želite na primer osredotočiti na
glas).
•• SAMPLER: zagotovi niz posebnih
zvočnih učinkov.
2 Spremenite zvočni učinek.
Za FLANGER in ISOLATOR:
zavrtite vrtljiv gumb VOLUME/DJ
CONTROL, da prilagodite raven
učinka.
Za SAMPLER:
Z večkratnim pritiskom gumba
SAMPLER izberite želeni način
SAMPLER, nato pa z gumbi S1, S2, S3 ali
S4 predvajajte zvočni učinek SAMPLER.
Za stalno oddajanje drugega
zvočnega učinka SAMPLER zavrtite
vrtljiv gumb VOLUME/DJ CONTROL.
Izklop učinka
•• Pritisnite DJ OFF.
•• Znova pritisnite gumb za izbrani
učinek (samo za FLANGER in
ISOLATOR).
Opomba
•• Funkcija DJ Effect se samodejno izklopi,
ko:
—— izklopite sistem;
—— spremenite funkcijo;
—— vklopite ali izklopite funkcijo PARTY
CHAIN;
—— spremenite zvočni učinek;
—— uporabite učinek Vocal Fader;
—— spremenite tonaliteto (Key Control).
•• Če med prenosom vklopite funkcijo DJ
Effect, se zvočni učinek ne bo prenesel v
napravo USB.
•• Na enoti ni mogoče uporabljati gumba
VOLUME/DJ CONTROL za nastavitev
glasnosti, ko je vključena funkcija DJ
Effect.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite 
+/–, da nastavite glasnost.
Druge funkcije
Uporaba funkcije
Control for HDMI
Priključitev televizorja, ki podpira
funkcijo Control for HDMI*, s
kablom HDMI (kabel HDMI za hiter
prenos z ethernetnim priključkom,
ni priložen) omogoča enostavno
upravljanje naprave z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
S funkcijo Control for HDMI lahko
uporabljate naslednje funkcije.
•• Funkcija izklopa sistema
•• Funkcija nadzora zvoka v sistemu
•• Povratni zvočni kanal
•• Predvajanje z enim dotikom
•• Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom
•• Povezanost jezikov
Opomba
Te funkcije bodo morda delovale pri
napravah, ki jih ne proizvaja družba Sony,
vendar delovanje ni zagotovljeno.
Druge funkcije
* Control for HDMI je standard, ki ga
uporablja CEC (Consumer Electronics
Control), da omogoča napravam HDMI
(večpredstavnostni vmesnik visoke
ločljivosti), da upravljajo druga z drugo.
Priprava na uporabo funkcije
Control for HDMI
Pritisnite SETUP, nato
nastavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na sistemu na
vrednost [ON] (stran 35). Privzeta
nastavitev je [ON].
Omogočite nastavitve funkcije
Control for HDMI za televizor, ki je
povezan s sistemom.
47SL
Namig
Če omogočite funkcijo Control for
HDMI ("BRAVIA" Sync) med uporabo
Sonyjevega televizorja, bo tudi funkcija
Control for HDMI na sistemu samodejno
omogočena. Ko so nastavitve dokončane,
se na zaslonu izpiše "COMPLETE".
Funkcija izklopa sistema
Ko izklopite televizor, se bo sistem
samodejno izklopil.
Pritisnite SETUP, nato na sistemu
nastavite [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] na vrednost
[ON] ali [AUTO] (stran 35). Privzeta
nastavitev je [AUTO].
Opomba
Povezana naprava se morda ne bo
izklopila, odvisno od njenega stanja.
Funkcija nadzora zvoka v sistemu
Če vklopite sistem, ko gledate
televizor, se zvok televizorja
oddaja iz zvočnikov sistema.
Glasnost sistema lahko prilagodite
z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
Če se je zvok televizorja predvajal
prek zvočnikov sistema, ko ste
nazadnje gledali televizor, se sistem
samodejno vklopi, ko znova vklopite
televizor.
Nastavitve lahko spreminjate tudi
prek menija televizorja. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
Opomba
•• Raven glasnosti sistema je prikazana na
televizijskem zaslonu, kar je odvisno od
televizorja. Lahko se razlikuje od ravni
glasnosti na zaslonu.
•• Funkcija za nadzor zvoka sistema morda
ne bo na voljo, odvisno od nastavitev
televizorja. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo
televizorja.
48SL
Povratni zvočni kanal
Če je sistem povezan z vhodno vtičnico
HDMI na televizorju, ki je združljiva s
povratnim zvočnim kanalom, lahko
poslušate zvok televizorja prek
zvočnikov sistema brez povezave z
zvočnim kablom (ni priložen).
Na sistemu pritisnite SETUP, nato
nastavite [HDMI SETUP] – [AUDIO
RETURN CHANNEL] na možnost [ON]
(stran 35). Privzeta nastavitev je
[ON].
Opomba
Če televizor ni združljiv s povratnim
zvočnim kanalom, ga morate priključiti
z zvočnim kablom (ni priložen)
(stran 22).
Predvajanje z enim dotikom
Ko pritisnete  v funkciji DVD/CD ali
USB, se televizor vklopi samodejno.
Ko priključite sistem, vhod televizorja
preklopi na vhod HDMI.
Opomba
Začetni del predvajane vsebine se morda
ne bo pravilno predvajal, odvisno od
televizorja.
Preprosto upravljanje z
daljinskim upravljalnikom
Sistem lahko izberete z gumbom
SYNC MENU na daljinskem
upravljalniku televizorja in upravljate
sistem.
To funkcijo lahko uporabljate, če
televizor podpira meni s povezavami.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo televizorja.
Opomba
•• V meniju s povezavami v televizorju je
sistem prepoznan kot "Player".
•• Nekatere funkcije v določenih
televizorjih morda niso na voljo.
Povezanost jezikov
Če spremenite jezik zaslonskega
prikaza televizorja, se spremeni tudi
jezik zaslonskega prikaza sistema.
Druge funkcije
49SL
Uporaba funkcije Party Chain
Več zvočnih sistemov lahko povežete v verigo, da ustvarite zanimivejše okolje
za zabave in omogočite predvajanje zvoka prek več virov.
Aktiviran sistem v verigi bo postal "Party Host" in glasbo delil z drugimi. Drugi
sistemi bodo "Party Guests" in bodo predvajali isto glasbo kot "Party Host".
Nastavitev funkcije Party Chain
Funkcijo Party Chain lahko nastavite tako, da vse sisteme povežete z zvočnimi
kabli (niso priloženi).
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
 Če imajo vsi sistemi funkcijo Party Chain
Primer: povezovanje z uporabo tega sistema kot prvega sistema.
Prvi sistem
Nadaljevanje
povezave do
zadnjega
sistema
Drugi
sistem
•• Zadnji sistem mora biti povezan s prvim sistemom.
•• Vsak sistem je lahko gostitelj Party Host.
50SL
Zadnji
sistem
•• Gostitelja Party Host lahko zamenjate z drugim sistemom v verigi.
Za podrobnosti glejte »Izbira nove enote Party Host (ko so vsi sistemi
opremljeni s funkcijo Party Chain)« (stran 52).
 Če eden od sistemov nima funkcije Party Chain
Primer: povezovanje z uporabo tega sistema kot prvega sistema.
Prvi sistem
Nadaljevanje
povezave do
zadnjega
sistema
Zadnji
sistem*
* Sistem, ki nima funkcije Party Chain, povežite kot zadnjega, saj se bo veriga pri njem
ustavila. V zadnjem sistemu izberite funkcijo vhoda zvoka (Audio In).
Druge funkcije
Drugi
sistem
•• Zadnji sistem ni povezan s prvim sistemom.
•• Prvi sistem morate izbrati kot gostitelja Party Host, tako da po vklopu
funkcije Party Chain vsi sistemi predvajajo isto glasbo.
51SL
Uporaba funkcije Party Chain
1 Priklopite napajalni kabel in
vklopite vse sisteme.
2 Prilagodite glasnost na vsakem
sistemu.
3 Aktivirajte funkcijo Party Chain
v sistemu, ki ga želite uporabiti
kot enoto Party Host.
Primer: uporaba tega sistema kot
gostitelja Party Host.
Z večkratnim pritiskom gumba
FUNCTION na enoti izberite želeno
funkcijo (razen če pri povezavi ni
uporabljena funkcija AUDIO IN 
(stran 50)). Začnite predvajati
glasbo, nato pa pritisnite gumb
PARTY CHAIN na enoti.
Na zaslonu se izpiše "PARTY CHAIN".
Sistem Party Host zažene funkcijo
Party Chain, pri čemer drugi sistemi
samodejno postanejo Party Guest.
Vsi sistemi predvajajo isto glasbo
kot enota Party Host.
Opomba
•• Odvisno od skupnega števila povezanih
sistemov, lahko enote Party Guest
potrebujejo nekaj časa, da začnejo
predvajati glasbo.
•• Če spremenite glasnost in zvočni učinek
v enoti Party Host, s tem ne vplivate na
predvajanje v enotah Party Guest.
•• Enata Party Guest nadaljuje predvajanje
istega vira glasbe kot enota Party Host,
tudi kadar zamenjate funkcijo enote
Party Guest. Vendar lahko prilagodite
glasnost in spremenite zvočni učinek
enote Party Guest.
•• Ko uporabljate mikrofon ali igrate kitaro
z enoto Party Host, enote Party Guests
ne bodo oddajale zvoka.
52SL
•• Ko eden od sistemov v verigi prenaša
prek povezave USB, počakajte, da
dokonča ali zaustavi prenos, preden
vključite funkcijo Party Chain.
•• Za podrobnosti o delovanju na drugih
sistemih glejte navodila za uporabo
sistemov.
Izbira nove enote Party Host (ko
so vsi sistemi opremljeni s
funkcijo Party Chain)
Ponovite postopek iz 3. koraka v
razdelku "Uporaba funkcije Party
Chain" v sistemu, ki ga želite
uporabiti kot novo enoto Party
Host. Trenutna enota Party Host
samodejno postane enota Party
Guest. Vsi sistemi predvajajo isto
glasbo kot nova enota Party Host.
Opomba
•• Drug sistem lahko izberete kot novo
enoto Party Host šele po tem, ko je
funkcija Party Chain aktivirana v vseh
sistemih v skupini.
•• Če izbrani sistem po nekaj sekundah
ne postane nova enota Party Host,
ponovite postopek iz 3. koraka v
razdelku "Uporaba funkcije Party Chain".
Izklop funkcije Party Chain
V načinu Party Host pritisnite gumb
PARTY CHAIN.
Opomba
Če funkcije Party Chain po nekaj
sekundah ne izklopite, znova pritisnite
gumb PARTY CHAIN v načinu Party Host.
Petje ob spremljavi:
karaoke
Priprava za karaoke
1 Na enoti z vrtenjem gumba
MIC/GUITAR LEVEL v levo
znižajte raven jakosti
mikrofonskega signala.
2 Na enoti pritiskajte gumb
GUITAR, dokler se indikator
GUITAR ne izklopi.
3 Priključite dodatni mikrofon v
vtičnico MIC1 ali MIC2/GUITAR
na enoti.
Priklopite drug dodaten mikrofon,
če želite peti v duetu.
4Začnite predvajanje glasbe in
5 Začnite peti ob glasbi.
Opomba
•• V primeru zvočne resonance:
—— mikrofon odmaknite od zvočnikov;
—— zamenjajte smer mikrofona;
—— na enoti zavrtite gumb MIC/GUITAR
LEVEL v nasprotni smeri urinih
kazalcev;
—— s pritiskanjem gumba MIC ECHO
uravnajte jakost odmeva.
•• Med prenosom prek povezave USB zvok
mikrofona ne bo prenesen v napravo
USB.
nastaviti z vrtljivim gumbom VOLUME/
DJ CONTROL na enoti ali z gumbom
 +/– na daljinskem upravljalniku. Na
enoti z vrtenjem gumba MIC/
GUITAR LEVEL v obe smeri prilagodite
raven jakosti mikrofonskega signala.
Uporaba učinka Vocal Fader
V stereo viru lahko zmanjšate zvok
vokala.
Večkrat pritisnite VOCAL FADER, da
izberete "ON V FADER".
Za preklic učinka Vocal Fader, večkrat
pritisnite VOCAL FADER, da izberete
"OFF".
Spreminjanje tonalitete (Key
Control)
Pritisnite KEY CONTROL / , da
prilagodite svojemu vokalnemu
razponu.
Vklop načina točkovanja
karaok (način točkovanja)
Druge funkcije
prilagodite glasnost mikrofona.
Večkrat pritisnite MIC ECHO, da
prilagodite učinek odmeva.
•• Ravni glasnosti mikrofona ni mogoče
Funkcijo točkovanja lahko uporabite
samo ob priključenem mikrofonu.
Točke se prištejejo na lestvici od 0
do 99 s primerjavo vašega glasu z
glasbenim virom.
1 Zaženite predvajanje glasbe.
2 Pritisnite SCORE, preden
zapojete skladbo.
3 Po več kot minuti petja znova
pritisnite SCORE, da si ogledate
svoje točke.
53SL
Uporaba glasovnih
navodil
Glasovna navodila v angleščini lahko
prek sistema slišite v naslednjih
situacijah.
—ob
— seznanjanju BLUETOOTH;
—ob
— vzpostavitvi povezave z
napravo BLUETOOTH;
—ob
— prekinitvi povezave z napravo
BLUETOOTH.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »VOICE GUIDANCE«,
nato pa pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »ERASE«, nato pa
pritisnite .
Glasovna navodila so vklopljena.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Opomba
•• Glasovnih navodil in zvočnega učinka
SAMPLER ni mogoče predvajati hkrati.
Če izberete zvočni učinek SAMPLER
med uporabo glasovnih navodil,
bodo glasovna navodila samodejno
prekinjena, če pa uporabite glasovna
navodila med predvajanjem zvočnega
učinka SAMPLER, bo zvočni učinek
SAMPLER samodejno prekinjen.
•• Raven glasnosti glasovnih navodil se
spreminja v skladu z ravnjo glasnosti
sistema. Toda v nekaterih primerih
se raven glasnosti glasovnih navodil
morda ne bo spremenila.
•• V nekaterih primerih lahko pride do
časovnega zamika pri predvajanju
glasovnih navodil.
54SL
Uživanje v zvoku kitare
Če priključite kitaro v vtičnico MIC2/
GUITAR na enoti, lahko poslušate
zvok kitare.
Če priključite mikrofon v vtičnico
MIC1 na enoti, lahko poleg igranja
kitare tudi pojete.
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Z vrtenjem gumba MIC/GUITAR
LEVEL v levo znižajte raven
jakosti kitarskega signala.
2 S kablom za instrumente (ni
priložen) priključite kitaro (ni
priložena) v vtičnico MIC2/
GUITAR na enoti.
3 Večkrat pritisnite gumb GUITAR,
dokler ne zasveti indikator
GUITAR.
4Začnite igrati kitaro in
prilagodite glasnost kitare.
Sistem oddaja zvok kitare.
Opomba
•• Če je zvok kitare popačen, znižajte raven
glasnosti kitare na svoji kitari, dokler
popačeni zvok ne izgine. Če je raven
glasnosti kitare prenizka, jo prilagodite
z vrtenjem gumba MIC/GUITAR LEVEL +
na enoti v smeri urinih kazalcev.
•• Med igranjem kitare lahko nastavite
učinek odmeva, če večkrat pritisnete
gumb MIC ECHO.
Izklop načina kitare
Večkrat pritisnite gumb GUITAR,
dokler se indikator GUITAR ne
ugasne.
Uživanje v glasbi z lučjo
za zabavo in
osvetlitvijo zvočnika
1 Večkrat pritisnite PARTY LIGHT,
da izberete "LED ON".
2 Večkrat pritisnite LIGHT MODE,
da izberete želeni način
osvetlitve.
Izklop luči za zabavo in
osvetlitve zvočnika
Večkrat pritisnite PARTY LIGHT, da
izberete "LED OFF".
Opomba
•• Ko luč za zabavo in osvetlitev zvočnika
Uporaba izklopnega
časovnika
Po predhodno nastavljenem času se
sistem samodejno izklopi.
Večkrat pritisnite SLEEP, da
izberete želeni čas.
Za preklic izklopnega časovnika
večkrat pritisnite SLEEP, da izberete
"OFF".
Namig
Če želite preveriti preostali čas pred
izklopom sistema, pritisnite SLEEP.
1 Večkrat pritisnite  –, dokler se
na zaslonu ne izpiše »VOLUME
MIN«.
2 Priključite dodatno opremo
(stran 18).
3 Večkrat pritisnite FUNCTION +/–,
da izberete "AUDIO IN".
4Zaženite predvajanje s
priključeno opremo.
5 Večkrat pritisnite  +, da
prilagodite glasnost.
Opomba
Sistem lahko samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, če je raven glasnosti
priključene opreme prenizka. Prilagodite
raven glasnosti opreme.
Če želite izklopiti funkcijo samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti, glejte
»Nastavitev funkcije samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti« (stran
56).
Druge funkcije
svetita, ne glejte neposredno v del, ki
oddaja svetlobo.
•• Če je svetlost osvetlitve premočna,
vklopite luči v prostoru ali izklopite
osvetlitev.
•• Luč za zabavo in osvetlitev zvočnika
lahko vključite ali izključite, ko je
predstavitev vključena.
Uporaba dodatne
opreme
Onemogočanje
gumbov na enoti
(ključavnica za otroke)
Gumbe na enoti (razen ) lahko
izklopite, da preprečite nenamerno
upravljanje, na primer zaradi
razigranih otrok.
Na enoti pritisnite gumb  za več
kot 5 sekund.
Na zaslonu se izpiše "CHILD LOCK ON".
Sistem lahko upravljate le z gumbi na
daljinskem upravljalniku.
55SL
Če želite izklopiti funkcijo ključavnice
za otroke, pritisnite gumb  na enoti
za več kot 5 sekund, dokler se na
zaslonu ne izpiše »CHILD LOCK OFF«.
Opomba
•• Funkcija ključavnice za otroke bo
samodejno izklopljena, ko odklopite
napajalni kabel.
•• Funkcije ključavnice za otroke ni mogoče
aktivirati, ko odprete pladenj plošče.
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti
Če sistema ne uporabljate približno
15 minut ali če ni oddajanja
zvočnega signala, sistem
samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti.
Funkcija samodejnega preklopa v
stanje pripravljenosti je privzeto
vklopljena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »AUTO STBY«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »ON« ali »OFF«, nato pa
pritisnite .
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Opomba
•• Približno dve minuti pred preklopom v
stanje pripravljenosti na zaslonu utripa
»AUTO STBY«.
•• Funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti ne deluje v teh primerih:
—— med funkcijo sprejemnika;
—— ko je vklopljen izklopni časovnik;
—— ko sta priključena mikrofon ali kitara.
56SL
Posodabljanje
programske opreme
V prihodnosti bodo morda na voljo
posodobitve za programsko opremo
tega sistema.
Predhodno nameščeno programsko
opremo lahko posodobite prek
spodnjih spletnih strani.
Za posodobitev programske opreme
sledite spletnim navodilom.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če imate težavo s sistemom, jo
poiščite na spodnjem seznamu za
odpravljanje težav in jo ustrezno
odpravite.
Če težave ne morete odpraviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Če serviser pri popravilu zamenja
nekatere dele naprave, lahko te dele
obdržite.
Če se na zaslonu izpiše
»PROTECT XX« (X je število)
Takoj odklopite napajalni kabel in
preverite naslednje.
•• Ali uporabljate izključno
priložena zvočnika?
•• Ali je pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine enote
oviran?
Splošno
Izdelek se ne vklopi.
•• Preverite, ali je napajalni kabel
ustrezno povezan.
Sistem je preklopil v stanje
pripravljenosti.
•• Ne gre za okvaro. Sistem
samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti približno 15 minut
po tem, ko ne zazna delovanja
ali izhodnega zvočnega signala
(stran 56).
Ni slike/zvoka, ko je sistem
priključen v vhod HDMI OUT (TV).
•• Spremenite nastavitve v [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Težava je morda odpravljena.
•• Oprema, ki je priključena v vhod
HDMI OUT (TV), ni skladna z
obliko zvočnega signala. V tem
primeru nastavite [HDMI SETUP]
– [AUDIO(HDMI)] na [PCM] (stran
34).
•• Poskusite naslednje:
—Izklopite
—
in znova vklopite
sistem.
—Izklopite
—
in znova vklopite
priključeno opremo.
—Iztaknite
—
in znova vtaknite kabel
HDMI.
Zvok mikrofona se ne predvaja.
•• Nastavite glasnost mikrofona.
•• Mikrofon mora biti ustrezno
priključen v izhod MIC1 ali MIC2/
GUITAR na enoti.
•• Preverite, ali je mikrofon vklopljen.
Dodatne informacije
Če kljub preverjanju niste našli
težave, znova vtaknite napajalni
kabel in vklopite sistem. Če
težava ni odpravljena, se obrnite
na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Zvok se ne predvaja.
•• Prilagodite glasnost.
•• Preverite povezave zvočnikov
(stran 18).
•• Preverite povezavo morebitne
dodatne opreme (stran 18).
•• Vklopite vso priključeno opremo.
•• Izključite napajalni kabel, ga znova
priključite in vklopite sistem.
57SL
Sistem ne predvaja zvoka
televizorja. Na zaslonu se izpiše
"CODE 01" in "SGNL ERR".
•• Ta sistem podpira le formate
dvokanalnega linearnega PCM-ja.
Preverite nastavitev avdio izhoda
na televizorju in če je izbran
samodejni način, ga spremenite v
način izhoda PCM.
•• Prepričajte se, da je nastavitev
izhoda zvočnikov na televizorju
nastavljena na zunanje zvočnike.
Barve na televizijskem zaslonu
niso prikazane pravilno.
•• Takoj izklopite televizor in ga
znova vklopite po 15–30 minutah.
Če barve še vedno niso prave,
povečajte razdaljo med sistemom
in televizorjem.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
•• Premaknite sistem stran od virov
šuma.
•• Sistem priključite v drugo
električno vtičnico.
•• Na napajalni kabel namestite filter
za šume (ni priložen).
•• Izklopite električno opremo v
bližini.
•• Zvok ventilatorjev je mogoče
slišati, ko je sistem vklopljen. Ne
gre za okvaro.
•• Enoto odmaknite proč od
neonskih znakov in fluorescentne
svetlobe.
Ob pritisku kateregakoli gumba na
enoti se pojavi napis »CHILD
LOCK«.
•• Izklopite funkcijo ključavnice za
otroke (stran 55).
Daljinski upravljalnik ne deluje.
•• Odstranite vse predmete med
daljinskim upravljalnikom in
enoto.
•• Daljinski upravljalnik premaknite
bližje enoti.
•• Daljinski upravljalnik usmerite
proti senzorju enote.
•• Zamenjajte baterije (R03/velikost
AAA).
•• Enoto odmaknite od vira
fluorescentne svetlobe.
Zasliši se zvok.
•• Zmanjšajte glasnost.
•• Mikrofon in kitaro premaknite
stran od sistema ali spremenite
smer mikrofona.
58SL
Pojavi se napis »PLEASE CONNECT
ALL SPK«.
•• Preverite, ali so priključeni vsi
zvočniki.
Ob vklopu sistema se zasliši klik.
•• To je zvok delovanja, ki se zasliši
na primer ob vklopu ali izklopu. Ne
gre za okvaro.
Zvočniki
Zvok se predvaja samo prek enega
kanala ali glasnost predvajanega
zvoka prek levega in desnega
kanala ni enaka.
•• Postavite zvočnika v kar najbolj
sorazmeren položaj.
•• Preverite, ali so zvočniki varno in
ustrezno povezani.
•• Predvajani vir je mono.
Določen zvočnik ne predvaja
zvoka.
•• Preverite, ali je zvočnik pravilno in
ustrezno povezan.
Predvajalnik plošč
Pladenj za plošče se ne odpre, na
zaslonu pa se izpiše "LOCKED".
•• Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony ali
na lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Pladenj za plošče se ne zapre.
•• Ustrezno vstavite ploščo.
Plošča se ne izvrže.
•• Plošče ni mogoče izvreči med
sinhroniziranim prenosom ali
prenosom REC1. S pritiskom
gumba  prekličite prenos in nato
pritisnite  na enoti, da plošča
izskoči.
•• Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Predvajanje se ne začne.
•• Očistite ploščo (stran 67).
•• Znova vstavite ploščo.
•• Vstavite ploščo, ki jo ta sistem
lahko predvaja (stran 8).
•• Odstranite ploščo in z nje obrišite
vlago, nato pustite sistem
vklopljen nekaj ur, da vlaga izhlapi.
•• Področna koda na DVD VIDEO se
ne ujema s sistemom.
Sistem ne začne predvajati prvega
posnetka.
•• Način predvajanja nastavite na
običajno predvajanje (stran 28).
•• Izbrana je bila možnost
nadaljevanja predvajanja. Dvakrat
pritisnite . Nato pritisnite , da
zaženete predvajanje.
DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
ali Xvid) ni mogoče predvajati.
•• Podatki niso shranjeni v podprti
obliki zapisa.
•• Pred predvajanjem morate izbrati
ustrezni način medija.
Ime mape, ime skladbe, ime
datoteke in znaki oznake ID3 se ne
prikazujejo ustrezno.
•• Oznaka ID3 ni različice 1 (1.0/1.1) ali
različice 2 (2.2/2.3).
•• Sistem lahko prikaže naslednje
kode znakov:
—Velike
—
črke (A–Z)
—Številke
—
(0–9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi znaki se prikažejo kot "_".
Zvok izgubi stereo učinek, ko
predvajate AUDIO CD, VIDEO CD,
zvočno datoteko, videodatoteko
ali DVD VIDEO.
•• Izklopite učinek za utišanje
vokalov Vocal Fader (stran 53).
•• Preverite, ali je sistem ustrezno
povezan.
•• Preverite povezave zvočnikov
(stran 18).
Dodatne informacije
Zvok je prekinjen.
•• Očistite ploščo (stran 67).
•• Znova vstavite ploščo.
•• Postavite enoto na mesto, kjer ni
vibracij.
•• Zvočnike odmaknite od enote.
Pri glasnem predvajanju skladbe
z nizkotonskim zvokom se lahko
predvajanje prekinja zaradi
tresljajev zvočnikov.
Nekaterih funkcij, kot so
zaustavitev, osredotočeno iskanje,
predvajanje v počasnem posnetku,
ponavljajoče se predvajanje ali
naključno predvajanje, ni mogoče
izvesti.
•• Odvisno od plošče morda ne
boste mogli izvesti nekaterih od
zgornjih postopkov. Upoštevajte
navodila za uporabo, ki so bila
priložena plošči.
59SL
iPhone ali USB
Prenos se ne konča uspešno.
•• Uporabljate nepodprto vrsto
naprave USB. Na spletnem mestu
poiščite informacije o združljivih
napravah USB (stran 11).
•• Naprava USB ni ustrezno
formatirana. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite,
kako jo formatirate.
•• Izklopite sistem in odstranite
napravo USB. Če ima naprava USB
stikalo za vklop/izkop, jo izklopite
in znova vklopite, ko jo odstranite
s sistema. Nato ponovite prenos.
•• Če postopke prenosov in brisanja
ponovite večkrat, postane
struktura datotek v napravi USB
fragmentirana. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite
več o tem, kako odpraviti težavo.
•• Med postopkom prenosa je bila
naprava USB odklopljena oz. je
bilo izklopljeno napajanje. Izbrišite
deloma preneseno datoteko in jo
prenesite še enkrat. Če težave s
tem ne odpravite, je naprava USB
morda okvarjena. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite
več o tem, kako odpraviti težavo.
Zvočnih datotek ali map v napravi
USB ni mogoče izbrisati.
•• Preverite, ali je naprava USB
zaščitena pred pisanjem.
60SL
•• Med postopkom brisanja je bila
naprava USB odklopljena oz. je
bil izklopljeno napajanje. Izbrišite
delno izbrisane datoteke. Če
težave s tem ne odpravite, je
naprava USB morda okvarjena. V
navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
Zvok se ne predvaja.
•• Naprava USB ni pravilno
priključena. Izklopite sistem in
znova priključite napravo USB,
nato pa sistem znova vklopite in
preverite, ali se na zaslonu izpiše
"USB".
Sliši se šum, zvok preskakuje ali je
popačen.
•• Uporabljate nepodprto vrsto
naprave USB. Na spletnem mestu
poiščite informacije o združljivih
napravah USB (stran 11).
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato pa
sistem znova vklopite.
•• Zvočni podatki že v osnovi
vsebujejo šum oziroma so
popačeni. Med prenosom je lahko
v datoteko vstopil šum. Izbrišite
datoteko in znova poskusite
opraviti prenos.
•• Bitna hitrost pri šifriranju zvočne
datoteke je bila nizka. V napravo
USB pošljite zvočno datoteko z
višjo bitno hitrostjo.
Na zaslonu je dalj časa prikazano
sporočilo "READING" ali pa traja
dolgo, da se predvajanje začne.
•• Postopek branja lahko traja dalj
časa v naslednjih primerih.
—Na
— napravi USB je veliko map ali
datotek (stran 10).
—Datotečna
—
struktura je zelo
zapletena.
—Pomnilnik
—
je zelo velik.
—Notranji
—
pomnilnik je
fragmentiran.
Na zaslonu se izpiše "NO FILE".
•• Sistem je v načinu posodobitve
programske opreme in vsi gumbi
(razen ) so izklopljeni. Na
enoti pritisnite , da prekličete
posodobitev programske opreme.
Na zaslonu se izpiše "OVER
CURRENT".
•• Zaznana je bila težava v zvezi z
ravnjo električnega toka iz vrat
(USB) . Izklopite sistem in
odstranite napravo USB iz vrat.
Preverite, ali je z napravo USB vse
v redu. Če težave z zaslonom ne
morete odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Sprejemnik ne prepozna naprave
USB.
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato pa
sistem znova vklopite.
•• Na spletnem mestu poiščite
informacije o združljivih napravah
USB (stran 11).
•• Naprava USB ne deluje pravilno. V
navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
Predvajanje se ne zažene pri prvi
datoteki.
•• Način predvajanja nastavite na
običajno predvajanje (stran 28).
Datotek ni mogoče predvajati.
•• Pred predvajanjem morate izbrati
ustrezni način medija.
•• Podprte so samo naprave USB z
datotečnim sistemom FAT16 ali
FAT32.*
•• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče
predvajati samo datoteke na prvi
particiji.
* Ta sistem podpira formata FAT16 in
FAT32, vendar ni nujno, da ta formata
FAT podpirajo tudi naprave USB. Več
informacij poiščite v navodilih za
uporabo posamezne naprave USB ali se
obrnite na proizvajalca.
Slika
Ni slike.
•• Preverite, ali je sistem ustrezno
priključen.
•• Če je video kabel ali kabel HDMI
poškodovan, ga zamenjajte z
novim.
•• Enoto morate povezati z vhodno
vtičnico HDMI ali z vhodno
video vtičnico na televizorju
(stran 21).
•• Televizijo morate vklopiti in
ustrezno nastaviti.
•• Izberite vhod glede na povezavo
na televizorju, da si boste lahko
ogledali slike s sistema.
Dodatne informacije
Nepravilen prikaz.
•• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani, zato
ponovite prenos.
•• Sistem lahko prikaže naslednje
kode znakov:
—Velike
—
črke (A–Z)
—Številke
—
(0–9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi znaki se prikažejo kot "_".
Predvajanje se ne začne.
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato pa
sistem znova vklopite.
•• Na spletnem mestu poiščite
informacije o združljivih napravah
USB (stran 11).
61SL
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Barvni
sistem morate ustrezno nastaviti
glede na barvni sistem televizorja.
Prihaja do šuma slike.
•• Očistite ploščo (stran 67).
•• Če video signal slike iz sistema
potuje do televizorja prek
videorekorderja, lahko signal za
zaščito pred kopiranjem, ki se
uporablja pri nekaterih DVD VIDEO
ploščah, zmanjša kakovost slike.
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Ko
predvajate ploščo VIDEO CD,
posneto v drugačnem barvnem
sistemu od tega, ki ste ga nastavili
za sistem, se lahko slika popači
(stran 23, 33).
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Nastavite
barvni sistem, ki se bo ujemal s
televizorjem (stran 23, 33).
Razmerja stranic televizijskega
zaslona ni mogoče spremeniti.
•• Razmerje strani je fiksno na DVD
VIDEO ploščah in v videodatoteki.
•• Odvisno od televizorja morda
ni mogoče spremeniti razmerja
stranic.
Jezika zvočnega posnetka ni
mogoče spremeniti.
•• Večjezični posnetki niso posneti
na DVD VIDEO plošči, ki se
predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
jezika na zvočnem posnetku.
Jezika podnapisov ni mogoče
spremeniti.
•• Večjezični podnapisi niso posneti
na DVD VIDEO plošči, ki se
predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
podnapisov.
62SL
Podnapisov ni mogoče izklopiti.
•• DVD VIDEO ne dovoli izklopa
podnapisov.
Kotov snemanja ni mogoče
spreminjati.
•• Posnetki z več zornih kotov niso
posneti na DVD VIDEO plošči, ki se
predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
kotov.
Sprejemnik*
Sliši se glasno brnenje ali šum ali
pa sprejem postaj ni mogoč.
•• Pravilno priključite anteno.
•• Premaknite anteno in spremenite
njeno usmeritev, da dosežete
dober sprejem.
•• Izklopite električno opremo v
bližini.
* Radijskega signala morda ne bo
mogoče sprejeti, odvisno od pogojev za
radijske valove ali od okoliških stavb na
vašem območju.
Naprava BLUETOOTH
Postopka seznanjanja ni mogoče
izvesti.
•• Napravo BLUETOOTH prestavite
bližje sistemu.
•• Če so v bližini sistema še
druge naprave BLUETOOTH,
seznanjanje morda ne bo mogoče.
V tem primeru druge naprave
BLUETOOTH izklopite.
•• Vnesti morate pravilno geslo, ko
izbirate ime sistema (ta sistem) na
napravi BLUETOOTH.
Naprava BLUETOOTH ne more
zaznati sistema ali pa se na
zaslonu izpiše "BT OFF".
•• Signal Bluetooth nastavite na »BT
ON« (stran 44).
Povezava ni mogoča.
•• Naprava BLUETOOTH, s katero
ste želeli vzpostaviti povezavo,
ne podpira profila A2DP in je ni
mogoče povezati s sistemom.
•• Vključite funkcijo BLUETOOTH na
napravi BLUETOOTH.
•• Vzpostavitev povezave z napravo
BLUETOOTH.
•• Podatki o seznanjanju oz.
registraciji so bili izbrisani.
Ponovno opravite postopek
seznanjanja.
•• Izbrišite podatke o registraciji
seznanjanja naprave BLUETOOTH
(stran 41) in znova opravite
postopek seznanjanja
(stran 40).
Zvoka naprave BLUETOOTH ni
mogoče slišati prek tega sistema.
•• Najprej povišajte glasnost na
napravi BLUETOOTH, nato pa
nastavite glasnost z gumbom 
+/–.
Control for HDMI ("BRAVIA"
Sync)
Sistem se ne vklopi, tudi če je
televizor vklopljen.
•• Pritisnite SETUP, nato
nastavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(stran 35). Televizor mora
podpirati funkcijo Control for
HDMI (stran 47). Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
•• Preverite nastavitve zvočnikov
televizorja. Napajanje sistema
se sinhronizira z nastavitvami
zvočnikov televizorja. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
•• Če so bili vir zvoka prejšnjič
zvočniki televizorja, se sistem
ne bo vklopil, tudi če je televizor
vklopljen.
Dodatne informacije
Zvok preskakuje, niha ali pa je
prekinjena povezava.
•• Sistem in naprava BLUETOOTH sta
preveč narazen.
•• Če so med sistemom in napravo
BLUETOOTH ovire, jih odstranite ali
se jim izognite.
•• Če je v bližini naprava, ki oddaja
elektromagnetno sevanje,
kot na primer brezžični LAN,
druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
Sliši se glasno brnenje, šum ali
popačeni zvok.
•• Če so med sistemom in napravo
BLUETOOTH ovire, jih odstranite ali
se jim izognite.
•• Če je v bližini naprava, ki oddaja
elektromagnetno sevanje,
kot na primer brezžični LAN,
druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
•• Zmanjšajte glasnost naprave
BLUETOOTH.
Sistem se izklopi, ko izklopite
televizor.
•• Preverite nastavitev [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV] (stran
35). Ko je funkcija [STANDBY
LINKED TO TV] nastavljena na
[ON], se sistem samodejno izklopi,
ko izklopite televizor, ne glede na
uporabljen vhod.
63SL
Sistem se ne izklopi, tudi če se
izklopi televizor.
•• Preverite nastavitev [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(stran 35).
Če želite, da se sistem ne glede
na vhod samodejno izklopi ob
izklopu televizorja, nastavite
možnost [STANDBY LINKED TO TV]
na [ON]. Televizor mora podpirati
funkcijo Control for HDMI (stran
47). Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo
televizorja.
Sistem ne oddaja zvoka
televizorja.
•• Preverite vrsto in povezavo kabla
HDMI ali zvočnega kabla, ki je
priključen na sistem in televizor
(stran 21).
•• Če je televizor združljiv s
povratnim zvočnim kanalom,
mora biti sistem priključen na
vhod HDMI IN na televizorju, ki
podpira povratni zvočni kanal
(stran 21). Če zvok še vedno ni
predvajan oziroma je zvočni signal
prekinjen, priključite zvočni kabel
(ni priložen) in pritisnite SETUP,
nato pa funkcijo [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
nastavite na [OFF] (stran 35).
•• Če televizor ni združljiv s
povratnim zvočnim kanalom, se
zvok televizorja ne bo predvajal
prek sistema, čeprav je sistem
priključen v vhod HDMI IN na
televizorju. Če želite predvajati
zvok televizorja prek sistema,
priključite zvočni kabel (ni
priložen) (stran 22).
•• Spremenite funkcijo sistema v
»TV« (stran 22).
•• Povišajte glasnost sistema.
64SL
•• Od vrstnega reda priključitve
televizorja in sistema je odvisno,
ali bo sistem utišan in se bo na
zaslonu enote izpisalo »MUTING«.
V tem primeru najprej vklopite
televizor in nato sistem.
•• Nastavite zvočnike televizorja
(BRAVIA) na zvočni sistem. Za
informacije o nastavitvi televizorja
glejte navodila za nastavitev
televizorja.
Zvok se oddaja iz sistema in
televizorja.
•• Izklopite zvok sistema ali
televizorja.
•• Izhod zvočnika na televizorju
spremenite v zvočnik televizorja
ali zvočni sistem.
Funkcija nadzora za HDMI ne
deluje pravilno.
•• Preverite povezavo s sistemom
(stran 17).
•• Vklopite funkcijo nadzora za
HDMI v televizorju. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
•• Počakajte trenutek in nato
poskusite znova. Če odklopite
sistem, bo trajalo nekaj časa,
preden lahko opravljate postopke.
Počakajte vsaj 15 sekund in nato
poskusite znova.
•• Televizor, povezan s sistemom, mora
podpirati funkcijo Control for HDMI.
•• Vrste in število naprav, ki jih je
mogoče upravljati s funkcijo
Control for HDMI, je omejeno s
standardom HDMI CEC, kot je
opisano spodaj:
—Snemalne
—
naprave (snemalnik
Blu-Ray Disc, DVD-snemalnik
itd.): do 3 naprave
—Predvajalne
—
naprave
(predvajalnik Blu-Ray Disc, DVDpredvajalnik itd.): do 3 naprave
(ta sistem uporablja eno od njih)
—Naprave,
—
povezane s
sprejemnikom: do 4 naprave
—Zvočni
—
sistem (sprejemnik/
slušalke): samo 1 naprava (ki jo
uporablja sistem)
Party Chain
Funkcije Party Chain ni mogoče
vključiti.
•• Preverite povezave (stran 50).
•• Prepričajte se, da so zvočni kabli
pravilno priključeni.
Na zaslonu utripa "PARTY CHAIN".
•• Funkcije AUDIO IN ne morete
izbrati, če vzpostavite povezavo
 (stran 50) med funkcijo Party
Chain. Izberite drugo funkcijo
(stran 52).
•• Na enoti pritisnite PARTY CHAIN.
•• Znova zaženite sistem.
Ponastavitev sistema
Če sistem vseeno ne deluje
pravilno, ga ponastavite na privzete
tovarniške nastavitve.
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Iztaknite napajalni kabel in ga
znova vtaknite.
2 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
gumba DJ OFF in .
Na zaslonu se izpiše "RESET".
Ko je ponastavitev zaključena, se
sistem samodejno znova zažene. S
pritiskom gumba  vklopite sistem.
Vse uporabniško konfigurirane
nastavitve, kot so prednastavljene
radijske postaje, se ponastavijo na
tovarniško privzete nastavitve (razen
nekaterih nastavitev v
nastavitvenem meniju).
Za ponastavitev vseh nastavitev v
nastavitvenem meniju si oglejte
»Ponastavitev nastavitev menija na
privzete vrednosti« (stran 65).
Ponastavitev nastavitev
menija na privzete vrednosti
Nastavitve v nastavitvenem meniju
lahko ponastavite (razen nastavitve
[PARENTAL CONTROL]) na privzete
nastavitve.
1 Pritisnite SETUP.
Na zaslonu televizorja se prikaže
nastavitveni meni.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [SYSTEM SETUP], nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [RESET], nato pa
pritisnite .
4 Večkrat pritisnite
Dodatne informacije
Funkcija Party Chain ne deluje
pravilno.
•• Izklopite sistem. Nato znova
vklopite sistem in vključite funkcijo
Party Chain.
3 Za približno 3 sekunde pridržite
/ , da
izberete [YES], nato pa pritisnite
.
To traja nekaj sekund. Med
ponastavitvijo sistema ne pritiskajte
.
65SL
Funkcija samodiagnoze
Ko se na televizijskem zaslonu
ali zaslonu sistema izpišejo
črke/številke
Ko se vklopi funkcija samodiagnoze,
da prepreči okvaro sistema, se
izpiše servisna številka. Servisno
številko sestavljajo črka in številke
(npr. C 13 50). Vzrok in navodila za
odpravljanje težave si oglejte v
naslednji tabeli.
Prvi trije
znaki
servisne
številke
Vzrok in navodila za
odpravljanje
C 13
Plošča je umazana.
•• Ploščo očistite z mehko
krpo (stran 67).
C 31
Plošča ni ustrezno
vstavljena.
•• Izklopite sistem in ga
znova vklopite. Nato
pravilno vstavite ploščo.
E XX
(XX je
številka)
Sistem je z namenom
preprečevanja okvar
izvedel samodiagnozo.
•• Obrnite se na
najbližjega prodajalca
izdelkov Sony
ali na lokalnega
pooblaščenega
serviserja izdelkov
Sony in mu zaupajte
petmestno servisno
številko.
Primer: E 61 10
Sporočila
Med delovanjem se lahko na
zaslonu prikaže ali utripa eno od
naslednjih sporočil.
66SL
CANNOT PLAY
•• Vstavljena je plošča, ki je ni
mogoče predvajati.
•• Vstavljen je plošča DVD VIDEO s
področno kodo, ki je sistem ne
podpira.
CODE 01/SGNL ERR
Zvočni signal brez podpore se
predvaja prek vhodne vtičnice HDMI
(ARC) priključenega televizorja (stran
21).
DATA ERROR
•• Ustvari se datoteka z nepodprto
obliko zapisa.
•• Pripona datoteke se ne ujema z
obliko zapisa datoteke.
DEVICE ERROR
Sistem ni prepoznal naprave USB ali
pa je povezana neznana naprava.
DEVICE FULL
Pomnilnik naprave USB je poln.
ERASE ERROR
Brisanje zvočnih datotek ali map v
napravi USB ni uspelo.
FATAL ERROR
Naprava USB je bila odstranjena
med prenosom ali brisanjem in je
morda poškodovana.
FOLDER FULL
Prenos v napravo USB ni mogoč, saj
že ima največje število map.
GUEST
Sistem je postal Party Guest, saj je
Party Host vključil funkcijo Party
Chain.
HOST
Sistem je vključil funkcijo Party Chain
in postal Party Host.
NO DEVICE
Nobena naprava USB ni priključena
oziroma je priključena naprava, ki je
sistem ne podpira.
NO DISC
V enoti ni plošče.
Previdnostni ukrepi
NO MUSIC
Vir predvajanja ne vsebuje podprtih
zvočnih datotek.
Prenašanje enote
NO VIDEO
Vir predvajanja ne vsebuje podprtih
videodatotek.
NOT IN USE
Poskušali ste izvesti poseben
postopek pod pogoji, pri katerih je
takšen postopek prepovedan.
NOT SUPPORTED
Priključena je nepodprta naprava
USB ali pa je naprava USB priključena
prek zvezdišča USB.
OVER CURRENT
Zaznan je bil prekomeren tok prek
vrat (USB).
PROTECTED
Naprava USB je zaščitena pred
pisanjem.
READING
Sistem bere podatke s plošče ali iz
naprave USB. Nekateri postopki niso
na voljo.
REC ERROR
Prenos se ni začel, se je na sredini
zaustavil ali ga ni bilo mogoče
izvesti.
TRACK FULL
Prenos v napravo USB ni mogoč, saj
že ima največje število datotek.
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
2 S pritiskanjem gumba FUNCTION
izberite »DVD/CD«.
3 Odstranite ploščo.
S pritiskom gumba  odprite in
zaprite pladenj za ploščo.
Počakajte, da se na zaslonu izpiše
"NO DISC".
4 Odstranite napajalni kabel.
Opombe o ploščah
•• Pred predvajanjem očistite ploščo
s čistilno krpo v smeri od sredine
navzven.
•• Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil,
kot so bencin, razredčila ali komercialna
čistila, ali antistatičnih razpršilnikov,
ki so namenjeni za čiščenje vinilnih
gramofonskih plošč.
•• Plošč ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot
so toplozračne cevi, in jih ne puščajte
v notranjosti parkiranih avtomobilov,
izpostavljenih neposredni sončni svetlobi.
Dodatne informacije
PUSH STOP
Poskušali ste izvesti postopek,
ki je mogoč le, ko je predvajanje
zaustavljeno.
Da se izognete poškodbam
mehanizma za plošče, pred
prenašanjem enote opravite
naslednji postopek.
Varnost
•• Če sistema ne nameravate uporabljati dalj
časa, odklopite napajalni kabel iz električne
vtičnice. Pri izključitvi enote vedno primite
za vtič. Ne vlecite samega kabla.
•• Če v sistem pade predmet ali če vanj
uide tekočina, ga izključite, pred
ponovno uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
•• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
67SL
Ravnanje s sistemom
Sistem ni vodoodporen, niti ni odporen
na kapljice. Ne smete ga zmočiti ali ga
čistiti z vodo.
Postavitev
•• Sistema ne nameščajte v nagnjen
položaj ali na mestih, ki so izjemno
topla, hladna, zaprašena, umazana,
vlažna, brez ustreznega prezračevanja
ali izpostavljena vibracijam, neposredni
sončni svetlobi ali močni svetlobi.
•• Pri postavljanju enote ali zvočnikov
na obdelano površino (na primer z
voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.)
bodite previdni, da ne nastanejo madeži
ali se razbarva površina.
•• Če sistem prenesete s hladnega na
toplo mesto ali če ga postavite v zelo
vlažen prostor, se lahko na lečah enote
nabere kondenzacijska vlaga, zaradi
katere se lahko sistem okvari. V tem
primeru odstranite ploščo in pustite
sistem vklopljen približno eno uro, da
vlaga izhlapi.
Pri segrevanju
•• Segrevanje enote med delovanjem je
običajno in ni vzrok za preplah.
•• Če sistem dalj časa oddaja zvok pri
visoki glasnosti, se ne dotikajte ohišja,
saj je morda vroče.
•• Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Zvočniški sistem
Zvočniški sistem ima magnetne lastnosti,
tako da je lahko slika na televizorjih v
bližini motena. V tem primeru izklopite
televizor, počakajte 15–30 minut, nato pa
ga znova vklopite. Če se slika ne izboljša,
premaknite zvočnika stran od televizorja.
68SL
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: Dolgotrajen neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonski prikaz na
televizorju prek tega sistema lahko
povzroči trajno okvaro televizijskega
zaslona. To še posebej velja za
projekcijsko televizijsko sliko.
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot je razredčilo, bencin
ali alkohol.
Komunikacija BLUETOOTH
•• Naprave BLUETOOTH uporabljajte
na medsebojni razdalji do desetih
metrov (brez vmesnih ovir). Obseg
za učinkovito komunikacijo med
napravami je lahko manjši pod temi
pogoji:
—— če med napravami s povezavo
BLUETOOTH stoji oseba, kovinski
predmet, stena ali kaj drugega;
—— na mestih, kjer je nameščena
brezžična povezava LAN;
—— okrog mikrovalovnih pečic, ki so v
uporabi;
—— na mestih, kjer se ustvarjajo drugi
elektromagnetni valovi.
•• Naprave BLUETOOTH in oprema z
brezžično povezavo LAN (IEEE802.11b/
g/n) uporabljajo enak frekvenčni pas
(2,4 GHz). Če napravo BLUETOOTH
uporabljate v bližini naprave, ki se
lahko poveže z brezžično povezavo
LAN, lahko pride do elektromagnetnih
motenj. To lahko upočasni hitrosti
prenosa podatkov, povzroči šum ali
nezmožnost povezave. Če se to zgodi,
naredite naslednje:
—— Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov
stran od opreme z brezžično
povezavo LAN.
—— Ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
izklopite opremo z brezžično
povezavo LAN v območju desetih
metrov.
Tehnični podatki
Vhodi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Napetost 2 V, impedanca 47 kΩ
TV (ARC):
Podprti zvočni signal:
dvokanalni linearni PCM
MIC1:
Občutljivost 1 mV, impedanca
10 kΩ
MIC2/GUITAR:
Občutljivost 1 mV, impedanca
10 kΩ (pri izključenem načinu
kitare.)
Občutljivost 200 mV, impedanca
1 MΩ (pri vključenem načinu
kitare.)
Izhodni priključki
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napetost 2 V, impedanca 1
kiloohm
VIDEO OUT:
Največji izhodni signal 1Vp-p,
neuravnovešen, negativna
sinhronizacija, impedanca
nalaganja 75 ohmov
HDMI OUT (TV):
Podprti zvočni signal: Dvokanalni
linearni PCM (do 48 kHz), Dolby
Digital
HDMI
Konektor:
Tip A (19-pinski)
Dodatne informacije
—— Sistem in napravo BLUETOOTH
postavite čim bližje skupaj.
•• Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem,
lahko vplivajo na delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker lahko motnje
zaradi radijskih valov povzročijo okvaro,
sistem in napravo BLUETOOTH vedno
izklopite na teh mestih:
—— V bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod, kjer
so lahko prisotni vnetljivi plini.
—— V bližini avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
•• Sistem podpira varnostne funkcije,
ki so skladne s specifikacijami
BLUETOOTH za zagotavljanje varnih
povezav med komunikacijo prek
tehnologije BLUETOOTH. Ta varnost
pa je lahko nezadostna, odvisno od
vsebin nastavitev in drugih dejavnikov,
zato bodite previdni vedno, kadar
komunicirate prek tehnologije
BLUETOOTH.
•• Družba Sony ne odgovarja za kakršno
koli nastalo škodo ali izgubo, ki je
posledica uhajanja informacij v
času komunikacije prek tehnologije
BLUETOOTH.
•• Komunikacija BLUETOOTH z vsemi
napravami BLUETOOTH, ki imajo
enak profil, kot ta sistem, ni nujno
zagotovljena.
•• Naprave BLUETOOTH, ki so povezane
s tem sistemom, morajo izpolnjevati
pogoje specifikacije BLUETOOTH, ki jo je
predpisalo podjetje Bluetooth SIG, Inc.,
in morajo biti overjeno skladne. Četudi
je naprava v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, lahko v posameznih
primerih značilnosti ali specifikacije
naprave BLUETOOTH ne dopustijo
povezovanja ali imajo posledično
drugačne načine upravljanja, drugačen
zaslon in delujejo na drugačen način.
•• Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je
povezana s tem sistemom, od okolja,
v katerem poteka komunikacija, ter od
ostalih pogojev, se lahko pojavijo šumi
in zvok je lahko odrezan.
Predvajalnik plošč
Sistem:
Sistem za predvajanje CD-jev ter
digitalnih zvočnih in videovsebin
69SL
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Moč laserja*: Manj kot 44,6 μW
* Ta izhodna moč je izmerjena pri
razdalji 200 mm od površine leče
objektiva na optičnem bralniku z
odprtino 7 mm.
Frekvenčni odziv:
20 Hz–20 kHz
Oblika zapisa barvnega video sistema:
Latinskoameriški model:
NTSC
Drugi modeli:
NTSC in PAL
USB
Podprta naprava USB:
MSC (za količinsko shranjevanje)
Največji tok:
1 A
vrata (USB):
Vrsta A
Radio FM
FM stereo, FM superheterodinski
sprejemnik
Antena:
Glavna antena FM
Frekvenčni pas:
87,5–108 MHz (v intervalih po
50 kHz)
Razdelek BLUETOOTH
Komunikacijski sistem:
Standardna različica BLUETOOTH
3.0
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred
moči 2
Največji obseg za komunikacijo:
Brez fizičnih ovir doseg približno
10 m1
Frekvenčni pas:
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način:
FHSS (širjenje s frekvenčnim
preskakovanjem)
70SL
Podprta profila BLUETOOTH*2:
A2DP (Profil naprednega
distribuiranja zvoka)
AVRCP (Avdio-video profil z
daljinskim upravljanjem)
SPP (Profil za serijska vrata)
Podprti kodeki:
SBC (kodiranje podpasov)
AAC (napredno zvočno šifriranje)
LDAC
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki,
kot so fizične ovire med napravama,
magnetna polja okrog mikrovalovne
pečice, statična elektrika, občutljivost
sprejema, zmogljivost antene,
operacijski sistem, aplikacija
programske opreme itd.
*2 Običajni profili BLUETOOTH označujejo
namen komunikacije BLUETOOTH med
napravami.
Podprte oblike zvočnega
zapisa
Podprte bitne hitrosti in frekvence
vzorčenja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32–320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48–320 kb/s (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48–192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16-bitni)
Podprti video formati
Xvid:
Video kodek: Xvid video
Bitna hitrost: 4854 Mb/s (MAX)
Ločljivost/hitrost sličic:
720 × 480, 30 sličic/sekundo
720 × 576, 25 sličic/sekundo
(razen za modele v Latinski
Ameriki)
Zvočni kodek: MP3
MPEG4:
Oblika zapisa datoteke: Format
datoteke MP4
Video kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC ni združljiv)
Bitna hitrost: 4 Mb/s
Ločljivost/hitrost sličic:
720 × 480, 30 sličic/sekundo
720 × 576, 25 sličic/sekundo
(razen za modele v Latinski
Ameriki)
Zvočni kodek: AAC-LC (HE-AAC ni
združljiv)
DRM: Ni združljiv
Zvočniški sistem
SSSHAKEX70
SSSHAKEX30
Zvočniški sistem:
2-stranski, zvočna hupa
Zvočniška enota:
Visokotonski zvočniki: 25 mm,
hupasti
Globokotonci: 250 mm, stožčasti
Nazivna impedanca:
4 ohmi
Mere (š/v/g) (pribl.):
368 × 585 × 391 mm
Teža (pribl.):
16,1 kg
Zvočniški sistem:
2-stranski, zvočna hupa
Zvočniška enota:
Visokotonski zvočniki: 25 mm,
hupasti
Globokotonci: 200 mm, stožčasti
Nazivna impedanca:
4 ohmi
Mere (š/v/g) (pribl.):
315 × 490 × 388 mm
Teža (pribl.):
12 kg
Splošno
Zahteve napajanja:
AC 120–240 V, 50/60 Hz
Poraba energije:
SHAKE-X70D: 375 W
SHAKE-X30D/SHAKE-X10D: 220 W
Poraba energije (v načinu varčevanja z
energijo):
0,5 W (ko je funkcija »BT STBY«
nastavljena na »OFF« in funkcija
[CONTROL FOR HDMI] na [OFF].)
3 W*(ko je funkcija »BT STBY«
nastavljena na »ON« in funkcija
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].)
Mere (š/v/g) (brez zvočnikov) (pribl.):
455 × 165 × 330 mm
Teža (brez zvočnikov) (pribl.):
SHAKE-X70D: 6,2 kg
SHAKE-X30D/SHAKE-X10D: 5,8 kg
* Poraba energije sistema bo manjša
od 0,5 W, ko ni povezave HDMI in je
funkcija "BT STBY" nastavljena na "OFF".
Dodatne informacije
Zvočniški sistem:
3-stranski, zvočna hupa
Zvočniška enota:
Nizkotonski zvočniki: 150 mm,
stožčasti
Visokotonski zvočniki: 25 mm,
hupasti
Globokotonci: 380 mm, stožčasti
Nazivna impedanca:
8 ohmov
Mere (š/v/g) (pribl.):
510 × 773 × 491 mm
Teža (pribl.):
30,6 kg
SSSHAKEX10
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
71SL
Seznam jezikovnih kod
Jezikovne kode so v skladu s standardom ISO 639:1988 (E/F).
72SL
Koda Jezik
Koda Jezik
1027
Afarščina
1186
Škotska gelščina 1350
Koda Jezik
Malajalščina
Koda Jezik
1513
Sisvatščina
1028
Abhaščina
1194
Galicijščina
1352
Mongolščina
1514
Sotojščina
1032
Afrikanščina
1196
Gvaranščina
1353
Moldavščina
1515
Sudanščina
1039
Amharščina
1203
Gudžaratščina
1356
Maratščina
1516
Švedščina
1044
Arabščina
1209
Havščina
1357
Malajščina
1517
Svahili
1045
Asamščina
1217
Hindijščina
1358
Malteščina
1521
Tamilščina
1051
Ajmarščina
1226
Hrvaščina
1363
Burmanščina
1525
Teluščina
1052
Azerbajdžanščina
1229
Madžarščina
1365
Nauruanščina
1527
Tadžiščina
1053
Baškirščina
1233
Armenščina
1369
Nepalščina
1528
Taščina
1057
Beloruščina
1235
Interlingva
1376
Nizozemščina
1529
Tigrajščina
1059
Bolgarščina
1239
Interlingva
1379
Norveščina
1531
Turkmenščina
1060
Biharščina
1245
Inupiaščina
1393
Okcitanščina
1532
Tagaloščina
1061
Bislama
1248
Indonezijščina
1403
Oromščina
1534
Setsvanščina
1066
Bengalščina
1253
Islandščina
1408
Orijščina
1535
Tonganščina
1067
Tibetanščina
1254
Italijanščina
1417
Pandžabščina
1538
Turščina
1070
Bretonščina
1257
Hebrejščina
1428
Poljščina
1539
Tsonga
1079
Katalonščina
1261
Japonščina
1435
Paštunščina
1540
Tatarščina
1093
Korzijščina
1269
Jidiš
1436
Portugalščina
1543
Tvijščina
1097
Češčina
1283
Javanščina
1463
Kečuanščina
1557
Ukrajinščina
1103
Valižanščina
1287
Gruzijščina
1481
Retoromanščina
1564
Urdujščina
1105
Danščina
1297
Kazaščina
1482
Rundijščina
1572
Uzbeščina
1109
Nemščina
1298
Greenlandščina 1483
Romunščina
1581
Vietnamščina
1130
Dzongkha
1299
Kmerščina
1489
Ruščina
1587
Volapukščina
1142
Grščina
1300
Kannadščina
1491
Kinjaruandščina
1613
Wolofščina
1144
Angleščina
1301
Korejščina
1495
Sanskrit
1632
Koščina
1145
Esperanto
1305
Kašmirščina
1498
Sindščina
1665
Joruba
1149
Španščina
1307
Kurdščina
1501
Sangoščina
1684
Kitajščina
1150
Estonščina
1311
Kirgiščina
1502
Srbohrvaščina
1697
Zulujščina
1151
Baskovščina
1313
Latinščina
1503
Sinhalščina
1703
Ni določeno
1157
Perzijščina
1326
Lingalščina
1505
Slovaščina
1165
Finščina
1327
Laoščina
1506
Slovenščina
1166
Fidži
1332
Litovščina
1507
Samojščina
1171
Ferščina
1334
Latvijščina
1508
Šona
1174
Francoščina
1345
Malagajščina
1509
Somalščina
1181
Frizijščina
1347
Maorščina
1511
Albanščina
1183
Irščina
1349
Makedonščina
1512
Srbščina
Seznam območnih kod za starševski nadzor
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Mehika
2149
Španija
2047
Avstralija
2174
Francija
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Avstrija
2109
Nemčija
2390
Nova Zelandija
2086
Švica
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajska
2070
Brazilija
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Združeno kraljestvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japonska
2436
Portugalska
2092
Kitajska
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
73SL
©2017 Sony Corporation Natisnjeno v Maleziji
4-691-054-12(1)
Download PDF

advertising