Blu-ray Disc/DVD sistem
za domači kino
Navodila za uporabo
BDV-E870 / E370
©2010 Sony korporacija
1
POZOR
Ne postavljajte sistema v knjižno omaro ali
vgrajeno omaro z neustreznim zračenjem.
Ne prekrivajte zračnikov s časopisnim papirjem,
prtom, zavesami, itd. Ne polagajte prižganih sveč
na napravo.
Ne izpostavljajte baterij polagajte predmetov na
napravo (npr. vaza z vodo).
Ne izpostavljajte baterij visokim temperaturam,
na primer soncu, ognju, ipd.
Da ne bi prišlo do poškodbe, naj bo naprava
varno nameščena na tla/steno v skladu z navodili
za namestitev.
Naprava je namenjena samo uporabi v prostoru.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom
lahko poveča nevarnost poškodb na očeh. Ker
lahko laserski žarek v tem Blu-ray disk/DVD
predvajalniku poškoduje oči, ne razstavljajte
ohišja. Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Ta naprava je označena kot CLASS 3R laserski
izdelek. Če odprete ohišje za zaščito laserja, bo
enota oddajala vidno in nevidno lasersko sevanje.
Zato v tem primeru ne glejte v laser.
Ta oznaka se nahaja na ohišju za zaščito laserja,
na notranji strani.
Ta naprava je označena kot CLASS 1 laserski
izdelek. Na zadnji strani se nahaja označba za
laserski izdelek 1. razreda.
2
Odpadna električna in
elektronska oprema
(velja za evropsko unijo
in druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za električno in elektronsko opremo. S
tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Odpadne baterije (velja
za evropsko unijo in
druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo enako
kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev
tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost
izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi
s servisom in garancijo se obrnite na naslove,
navedene v dokumentih za servis in v garantnem
listu.
Opozorila
Naprava je testirana in z uporabo priključnega
kabla, krajšega od 3 m, potrjeno ustreza
omejitvam, ki jih določa direktiva EMC.
Napajanje
• Enota ni izključena iz omrežja, vse dokler je
priključena v stensko vtičnico, tudi če je sama
izključena.
• Postavite sistema na mesto, kjer boste lahko
omrežni kabel v primeru težav takoj izvlekli iz
stenske vtičnice.
Zaščita avtorskih pravic in
blagovne znamke
• Ta proizvod vključuje tehnologijo zaščite
avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodami, ki
se sklicujejo na patente ZDA in druge elemente
intelektualne lastnine. Pravica do uporabe
avtorskih pravic do te tehnologije zaščite
mora biti odobrena s strani Microvision in je
namenjena le za domačo uporabo in druge
uporabnike v omejenem obsegu, razen če podjetje Microvision ne odobri drugačne uporabe.
Dekodiranje ali razstavljanje je prepovedano.
• Ta sistem vključuje prilagodljiva matrična
prostorska dekodirnika Dolby* Digital in
Dolby Pro Logic (II) in sistem DTS** Digital
Surround Surround.
* Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. »Dolby«, »Pro Logic« in
simbol z dvojnim D so blagovne znamke
podjetja Dolby Laboratories.
**Izdelano po licenci pod U.S.Patent#
: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616; 6.487.535;
7.392.195; 7.272.567; 7.333.929;
7.212.872 & drugih ameriških in
svetovnih patentov. DTS je registrirana
blagovna znamka, DTS logotip, simbol,
DTS-HD in DTS-HD Master Audio /
Essential pa so blagovne znamke družbe
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Vse
pravice pridržane.
• Ta sistem vključuje tehnologijo HDMITM
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, logotip HDMI in izraz »High-Definition Multimedia Interface« so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI
Licencing LLC.
• Java in vse blagovne znamke osnovane na Javi,
so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke družbe Sun Microsystems, Inc.
• “BD-Live” in “BonusView” sta blagovni znamki
združenja ‘Blu-ray Disc”.
• »Blu-ray Disc« je blagovna znamka.
• Logotipi »Blu-ray Disc«, »DVD+RW«, »DVDRW«, »DVD+R, »DVD-R«, »DVD VIDEO« in
»CD« so blagovne znamke.
• “BRAVIA” je blagovna znamka korporacije Sony.
• »AVCHD« in logotip »AVCHD« sta blagovni
znamki družbe Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. in korporacije Sony.
• ”S-AIR” in njegov logotip sta blagovni znamki
korporacije Sony.
• , »XMB« in »xross media bar« so blagovne
znamke korporacije Sony in družbe Sony
Computer Entertainment Inc.
• “PLAYSTATION” je blagovna znamka družbe
“Sony Computer Entertainment Inc.”
• DivX®, DivX Certified® in njihovi logotipi so
registrirane blagovne znamke družbe DivX,
Inc. in se uporabljajo z licenco.
• Gracenote® nudi podatke o tehnologiji za prepoznavanje glasbe in videa ter druge sorodne
podatke. Gracenote je industrijski standard
tehnologije prepoznavanja glasbe in podobnih
vsebin. Podrobnosti si oglejte na spletni strani
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc in podatki, ki
se nanašajo na glasbo in video podjetja
Gracenote, avtorska zaščita © 2000-sedanji
Gracenote.
Program Gracenote, avtorska zaščita ©
2000-sedanji Gracenote. Eden ali več patentov,
ki so last družbe Gracenote, se nanaša na ta
izdelek in storitve. Na spletni strani Gracenote
si lahko ogledate seznam ustreznih patentov
Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logotip za Gracenote in logotip
“Powered by Gracenote” so registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke družbe
Gracenote v ZDA in/ali drugih državah.
• »PhotoTV HD« in »PhotoTV HD« logotip sta
blagovni znamki korporacije Sony.
• MPEG Layer-3 tehnologija zvočnega kodiranja in
patenti z licenco Fraunhofer IIS and Thomson.
• iPod je blagovna znamka družbe Apple, registrirane v ZDA in drugih državah.
• “Made for iPod” pomeni, da je bila elektronska
naprava izdelana posebej za priključitev v iPod
in potrjeno ustreza standardom delovanja
naprav Apple.
• Družba Apple ni odgovorna za delovanje te
naprave in njeno ustreznost varnostnim in
predpisanim standardom.
• Imena drugih sistemov in izdelkov so običajno
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke proizvajalcev. Oznaki TM in ® v tem
priročniku nista navedeni.
3
Nekaj o navodilih za
uporabo
• V teh navodilih so opisane tipke na daljinskem
upravljalniku. Uporabljate pa lahko tudi tipke
na predvajalniku, ki imajo podoben simbol kot
tipke na daljinskem upravljalniku.
• V tem priročniku se za diske BD, DVD, Super
Avdio CD in CD uporablja splošni izraz »disk«,
razen če ni drugače navedeno.
• Navodila se nanašajo na modela BDV-F870 in
BDV-F370. BDV-F870 je model, ki se uporablja
za ilustracijo, razen če je navedeno drugače.
Razlika v delovanju je jasno navedena, na
primer, “BDV-F870”.
• Postavke, ki se prikažejo na TV zaslonu, so
odvisne od področja.
• Tovarniške nastavitve so podčrtane.
• Ta sistem je združljiv s funkcijo S-AIR, ki
omogoča brezžičen prenos zvoka med izdelki
S-AIR. Podrobnosti o funkciji S-AIR si oglejte v
poglavju »Uporaba izdelkov S-AIR« (stran 39).
• Opombe in navodila za prostorski ojačevalnik
ali sprejemnik S-AIR v tem priročniku se
nanašajo samo na primer, ko uporabljate prostorski ojačevalnik ali sprejemnik S-AIR.
4
Pregled vsebine
Nekaj o priročniku ............................................4
Odpiranje embalaže...........................................6
Opis delov in tipk ..............................................8
Uvod
Korak 1: Namestitev sistema ................. 13
Korak 2: Priključitev sistema ................. 19
Korak 3: Hitra nastavitev ........................ 25
Korak 4: Izbira izvora .............................. 26
Korak 5: Poslušanje prostorskega
zvoka .................................................... 27
Disk
Predvajanje diskov .......................................... 29
Predvajanje USB naprave .............................. 30
Uporaba enote iPod........................................ 30
Predvajanje prek omrežja (Network) .............31
Razpoložljive možnosti .................................. 32
Nastavitev zvoka
Izbira učinkov v skladu z izvorom..................34
Izbira avdio formata, posnetkov v večih
jezikih in kanalov .......................................34
Poslušanje zvoka Multiplex Broadcast ......... 35
Uporaba zvočnih učinkov .............................. 35
Nastavitve
Uporaba prikaza za nastavitve....................... 50
Posodabljanje omrežja.................................... 20
Nastavitve zaslona ..........................................51
Nastavitev zvoka ............................................. 52
Nastavitve za predvajanje diskov
BD/DVD .................................................... 52
Nastavitve starševskega nadzora ................... 53
Nastavitve glasbe ............................................ 53
Nastavitve sistema ...........................................54
Nastavitve omrežja ......................................... 55
Enostavne nastavitve ...................................... 55
Ponastavitev .................................................... 55
Dodatne informacije
Opozorila......................................................... 56
Opombe o diskih .............................................57
Odpravljanje težav .......................................... 58
Diski, ki jih lahko predvajate ......................... 65
Vrste datotek, ki jih lahko predvajate ........... 66
Avdio formati, ki jih naprava podpira............67
Ločljivost video izhoda ...................................67
Tehnični podatki ............................................. 68
Seznam jezikovnih kod................................... 70
Pojasnitev pojmov............................................71
Radijski sprejemnik
Poslušanje radia ...............................................37
Uporaba funkcije RDS
(Radio Data System) ................................ 38
Zunanja avdio naprava
Uporaba izdelka S-AIR .................................. 39
Ostale funkcije
Uporaba funkcije upravljanja vmesnika
HDMI za »BRAVIA« Sync....................... 44
Samodejno kalibriranje ustreznih
nastavitev ................................................... 46
Nastavitev zvočnikov .......................................47
Uporaba časovnika izklopa............................ 49
Zaklep tipk na enoti ....................................... 49
Upravljanje televizorja s priloženim
daljinskim upravljalnikom ........................ 49
Varčevanje z energijo v načinu 'Standby' ..... 49
5
Odpiranje embalaže
BDV-F870
• Sprednja zvočnika (2)
• FM žična antena (1)
• Vijaki (6)
ali
• Pokrova za dno zvočnika (2)
• Kabli za zvočnike (3, moder/
siv/zelen)
• Navodila za uporabo
• Vodič za namestitev zvočnikov
• Vodič za hitro postavitev
• Informacije o licenci programa
• Video kabel (1)
• Prostorska zvočnika (2)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6, velikosti AA (2)
• Srednji zvočnik (1)
• Kalibracijski mikrofon (1)
• Nizkotonec (1)
6
• Podstavka (2)
BDV-F370
• Sprednja zvočnika (2)
• FM žična antena (1)
• Kalibracijski mikrofon (1)
ali
• Prostorska zvočnika (2)
• Kabli za zvočnike (5, bel/
rdeč/moder/siv/zelen)
• Srednji zvočnik (1)
• Video kabel (1)
• Navodila za uporabo
• Vodič za namestitev zvočnikov
• Vodič za hitro postavitev
• Informacije o licenci programa
• Daljinski upravljalnik (1)
• Nizkotonec (1)
• Bateriji R6, velikosti AA (2)
Priprava daljinskega upravljalnika
Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA) v prostor za baterije v daljinskem upravljalniku. Upoštevajte
polariteto 3 in #.
7
Opis delov in tipk
Dodatne informacije si lahko ogledate na straneh, navedenih med oklepaji.
Prednja stran
FUNCTION
1 @/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
S to tipko lahko vklopite enoto ali nastavite
način stanja pripravljenosti.
2 Tipke za upravljanje predvajanja
Z (odpri/zapri) (stran 29)
Odpre ali zapre nosilec diska.
Predvajanje diaprojekcije, če je vstavljen disk,
ki vsebuje slikovne datoteke JPEG.
N (predvajanje)
Začne ali ponovno začne predvajanje
(resume play).
Če vstavite disk z JPEG slikovnimi
datotekami, lahko predvajate diaprojekcijo.
x (stop)
Ustavi predvajanje in si zapomni mesto
ustavitve.
Mesto ustavitve naslova/posnetka je zadnje
mesto predvajanja ali zadnja fotografija v
mapi s fotografijami.
FUNCTION
Izbere izvor za predvajanje.
VOLUME +/–
Nastavi glasnost sistema.
8
3
4
5
6
7
VOLUME
VOLUME
(USB) vrata (stran 30)
Za priključitev USB naprave.
Prikaz na sprednji plošči
(senzor za daljinsko upravljanje)
Indikator za vklop
Sveti, medtem ko je sistem vklopljen.
Nosilec diska (stran 29)
Prikazovalnik na sprednji plošči
Indikatorji na prikazovalniku sprednje plošče
1 Prikaže trenutni format zvoka
2 Zasveti, če enota oddaja 1920 x
1080p/24Hz video signale.
3 Zasveti, če enota oddaja
720p/1080i/1080p video signale iz
HDMI OUT priključka ali 720p/1080i
video signale iz priključkov
COMPONENT VIDEO OUT.
4 Sveti, če je priključek HDMI IN
pravilno priključen v napravo, združljivo
s HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection), s HDMI ali DVI
(Digital Visual Interface) vhodom.
5 Zasveti, ko enota sprejema postajo
(samo radio) (stran 37).
6 Zasveti, ko enota sprejema stereo zvok
(samo radio) (stran 37).
7 Utripa, če je nastavljen časovnik
izklopa (stran 49).
8 Indikator za S-AIR (samo, če je v enoto
vstavljen brezžičen oddajnik (ni
priložen))
9 Prikaže stanje sistema, npr. številko
poglavja, naslova ali posnetka,
informacije o času, radijsko frekvenco,
stanje predvajanja, prostorske
nastavitve, itd.
0 Zasveti, če je vklopljen način
ponavljajočega predvajanja.
qa Prikaže status predvajanja sistema.
qs Zasveti, če je zvok utišan (muting).
9
Hrbtna stran
VIDEO OUT
LAN(100)
ARC
Y
PB / CB
PR / CR
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKERS
SPEAKERS
SAT/CABLE
TV
DIGITAL IN
DIGITAL IN
EZW-T100
A. CAL MIC
FM COAXIAL 75
AUDIO
ECM-AC2
ANTENNA
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
SUR L
1
(USB) vrata (stran 30)
2
Priključek LAN (100) (stran 24)
3 Priključki COMPONENT VIDEO OUT
(stran 20)
4 Priključek VIDEO OUT (stran 20)
5 Priključek HDMI OUT (stran 20)
6 Reža za EZW-T100 (stran 39)
7 Priključka AUDIO (AUDIO IN L/R)
(stran 22)
8 Priključek A.CAL MIC (stran 25, 46)
10
COAXIAL
OPTICAL
R AUDIO IN L
9 Priključek ANTENNA (FM COAXIAL
75) (stran 23)
0 Priključek TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(stran 21)
qa Priključek SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) (stran 22)
qs Priključki SPEAKER (stran 19)
POZOR
Ne odstranjujte vijakov, razen v primeru, da
nameščate EZW-T100.
Daljinski upravljalnik
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
1
BRAVIA Sync
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
SYSTEM
MENU
0
2
D.TUNING
3
TOP MENU
POP UP/ MENU
4
RETURN
OPTIONS
FUNCTION
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
DISPLAY
TV
TV
7
Na tipkah 5,
, 2+ in N se nahaja otipljiva
pika, ki poenostavlja upravljanje.
•
: TV: za upravljanje televizorja
(Podrobnosti si oglejte v poglavju “Upravljanje
televizorja s priloženim daljinskim upravljalnikom” na strani 48).
1 THEATRE (stran 45)
Samodejno preklopi na video način, ki
najbolj ustreza gledanju filmov.
ONE-TOUCH PLAY (stran 45)
Vklop funkcije ‘One-Touch Play’.
TV @/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(stran 49)
Vklopi TV ali nastavi način stanja
pripravljenosti.
@/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(stran 25, 37)
Vklopi sistem ali nastavi način stanja
pripravljenosti.
2 Oštevilčene tipke (stran 38, 49)
(avdio) (stran 34, 35)
Izberite avdio format/posnetek.
(podnapis) (stran 53)
Izberete lahko jezik za podnapise, če so na
disku BD-ROM/DVD VIDEO posneti v večih
jezikih.
D.TUNING (stran 37)
Nastavite radijsko frekvenco.
3 Barvne tipke (rdeča/zelena/rumena
modra)
Bližnjice za izbiro postavk v nekaterih
menijih diska BD (lahko se uporablja tudi za
interaktivne funkcije Java na disku BD).
4 TOP MENU
Odpre ali zapre Top Menu diska BD ali
DVD.
POP UP/MENU
Odpre ali zapre Pop-up Menu diska BD-ROM
ali meni DVD-ja.
OPTIONS (stran 32)
Na TV zaslonu se prikaže z možnostmi, ki jih
lahko izberete.
RETURN
Vrnitev na predhodni prikaz.
C/X/x/c
Označite lahko prikazani postavko, ki jo
želite izbrati.
(ENTER)
Potrditev izbrane postavke.
5 FUNCTION (stran 26, 37)
Izbere izvor za predvajanje.
HOME (stran 25, 37, 39, 46, 47, 50)
Vklopi in izklopi osnovni meni sistema.
SOUND MODE (stran 34)
Izbere način zvoka..
6 Tipke za upravljanje predvajanja
Glej poglavje “Predvajanje” (stran 29).
./> (predhodni/naslednji)
Preskok na naslednje/prejšnje poglavje,
posnetek ali datoteko.
(ponovitev predvajanja/naprej)
Hitra ponovitev predvajanja trenutnih kadrov
za 10 sekund. / Hitro pomikanje trenutnih
kadrov naprej za 15 sekund.
11
m/M (hitro pomikanje nazaj/naprej)
Hitro pomikanje diska nazaj/naprej med
predvajanjem. Z vsakim pritiskom na tipko se
hitrost iskanja spremeni.
Če pri začasni ustavitvi pritisnete in držite
tipko več kot eno sekundo, se vklopi počasno
predvajanje.
Če pri začasni ustavitvi pritisnete na tipko, se
bo predvajala ena slika za drugo.
N (predvajanje)
Začne in nadaljuje predvajanje od mesta
ustavitve.
Predvajanje diaprojekcije, če je vstavljen disk,
ki vsebuje slikovne datoteke JPEG.
X (začasna ustavitev)
Začasna ustavitev ali nadaljevanje
predvajanja.
x (stop)
S to tipko se predvajanje ustavi in enota si
zapomni mesto ustavitve (resume point).
Mesto nadaljevanja naslova/posnetka je
zadnje mesto, ki ste ga predvajali ali zadnja
fotografija v mapi s fotografijami.
Tipke za upravljanje radia
Glej “Radijski sprejemnik” (stran 37).
PRESET +/–
TUNING +/–
7 % (utišanje)
Začasen izklop zvoka.
2 (glasnost) +/– (stran 37)
Nastavitev glasnosti.
TV2 (glasnost) +/–
Nastavitev glasnosti TV zvoka.
TV t/(TV vhod)
Preklopi vhodni vir televizorja med TV in
drugimi vhodnimi viri.
8 DISPLAY (stran 29, 31)
Na TV zaslonu prikaže informacije o
predvajanju.
Če je izbrana funkcija “TUNER FM”, se
radijske informacije na prikazovalniku
sprednje plošče spremenijo.
Če je izbrana funkcija “TV” ali “SAT/
CABLE” in digitalni signali vstopajo prek
priključka DIGITAL IN, se prikažejo
informacije na prikazovalniku sprednje
plošče.
12
9 Z (izmet)
Izmet diska.
SLEEP (stran 49)
Nastavitev časovnika izklopa.
SYSTEM MENU (stran 27, 33, 35, 37)
Vklop ali izklop menija sistema na
prikazovalniku sprednje plošče.
(priljubljene)
Prikaže internetno vsebino, ki je dodana
seznamu priljubljenih. Shranite lahko 18
najljubših internetnih vsebin.
Uvod
Korak 1: Namestitev sistema
Postavitev sistema
Če želite doseči najboljši »surround« zvok, naj bodo vsi zvočnik enako oddaljeni od mesta poslušanja
A. Razdalja je lahko med 1.0 in 7.0 m.
Če srednjega in prostorskih zvočnikov ne morete postaviti v isti razdalji kot A, jih postavite najdlje 7,0
m od mesta poslušanja.
Postavite prostorska zvočnika za mestom poslušanja B.
Nizkotonec lahko postavite kjerkoli v sobi.
Srednji zvočnik
Nizkotonec
Sprednji zvočnik (L, levi)
Sprednji zvočnik (R, desni)
A
A
B
Prostorski zvočnik (L, levi)
A
30
45
30
45
A
A
B
Prostorski zvočnik (R, desni)
Opombi
• Bodite previdni, ko postavljate zvočnike in/ali stojala (niso priložena), na katera so pritrjeni zvočniki,
na premazana tla (z voskom, oljem, ipd.), ker bi se utegnili pojaviti madeži ali razbarvanje površine.
• Ne naslanjajte in ne obešajte se na zvočnik, ker bi le-ta utegnil pasti.
13
Če želite dodati prostorska zadnja zvočnika
Če kupite pribor za brezžične prostorske zvočnike (WAHT-SBP1, niso priloženi), boste lahko poslušali
7.1 prostorski zvok.
Več o postavitvi prostorskih zadnjih zvočnikov si oglejte na spodnji sliki C.
Srednji zvočnik
Nizkotonec
Sprednji zvočnik (R, desni)
Sprednji zvočnik (L, levi)
Prostorski levi
zvočnik (L)
Prostorski desni
zvočnik (R)
30
45
C
Prostorski zadnji levi zvočnik (L)
(ni priložen)
30
45
C
Prostorski zadnji desni zvočnik (R)
(ni priložen)
Opomba
• Če uporabljate zadnja prostorska zvočnika, nastavite [Surround Back] (stran 47) v [Speaker Settings]
na [Yes], medtem ko izvajate enostavno nastavljanje (Easy Setup) (stran 25).
Namestitev zvočnikov na steno
Opozorila
• V trgovini se pozanimajte o strukturi sten in kateri vijaki so primerni.
• Uporabite vijake, ki so primerni za strukturo in moč stene. Ker je stena iz gipsa šibka, vijake varno
pritrdite na tram in jih nato pritrdite na steno. Namestite zvočnike na navpično in ravno steno, z
dodatno ojačitvijo.
• Sony ne prevzema odgovornosti za nesreče ali poškodbe, ki jih povzročijo nepravilna namestitev,
nezadostna moč stene, neustrezni vijaki, itd.
Preden namestite sprednja zvočnika modela BDV-E870 na steno, morate razstaviti zvočnike. Na steno
lahko namestite zgornji del zvočnika.
14
Razstavljanje zvočnikov
(sprednja zvočnika modela BDV-E870)
1
Izključite kable iz zvočnikov.
Hrbtna stran zvočnika
2
Odstranite vijak s hrbtne strani zvočnika.
Ta vijak bo potreben pri ponovnem sestavljanju zvočnika. Pazite, da ga ne izgubite.
Vijak
Hrbtna stran zvočnika
3
Razstavite zvočnik tako, da dvignete njegov zgornji del.
Zgornji del
Spodnji del
Hrbtna stran zvočnika
15
4
Izvlecite kabel za zvočnik iz spodnje strani spodnjega dela zvočnika.
Odstanjeni kabel za zvočnik bo potreben pri nameščanju zvočnika na steno.
Spodenji del zvočnika
,
Kabel za zvočnik
5
Odstranite zaščitni listič s pokrova spodnjega dela zvočnika, nato pritrdite
pokrov na spodnji del zgornjega dela zvočnika.
Zaščitni listič
Spodnji del zgornjega dela
zvočnika
Pokrov spodnjega dela
zvočnika
Opomba
• Ko odstranjujete zaščitni listič, ga potegnite prek dela, kjer se nahaja vdolbina na pokrovu spodnjega
dela zvočnika.
Slika povsem razstavljenega zvočnika
Zgornji del
zvočnika
Spodenji del
zvočnika
Kabel za zvočnik
Vijak
16
Namestitev zvočnikov na steno
Preden namestite zvočnike na steno, vanje priključite kable.
Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno cevčico v 3 in kabel brez
barvne cevčice v #.
Barvna cevčica
Sprednji levi zvočnik (L, levi): bel
Sprednji zvočnik (R, desni): rdeč
Srednji zvočnik: zelen
Prostorski levi zvočnik (L, levi): moder
Prostorski desni zvočnik (R, desni): siv
1
Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo luknjam na zadnji strani zvočnikov.
Glej sliko na naslednji strani.
4 mm
30 mm
5 mm
Luknja na zadnji
strani zvočnika
10 mm
17
2
Pritrdite vijake v steno.
BDV-E870
BDV-E870
Za sprednja zvočnika
Za srednji zvočnik
219 mm
304 mm
8 do 10 mm
8 do 10 mm
Za srednji zvočnik
219 mm
Za ostale zvočnike
8
8 do
do 10
10 mm
mm
8 do 10 mm
Za prostorske zvočnike
219 mm
8 do 10 mm
3
Obesite zvočnike na vijake.
5 mm
10 mm
18
Hrbtna stran zvočnika
Luknja na hrbtni strani
zvočnika
Korak 2: Priključitev sistema
Več o priključitvi sistema si preberite na naslednjih straneh.
Ne priključujte omrežnega kabla enote v stensko vtičnico, dokler ne opravite vse povezave.
Opomba
• Če priključite drugo komponento z gumbom za nastavitev glasnosti, pojačajte glasnost druge komponente do stopnjo, kjer zvok ni popačen.
Priključitev zvočnikov
Priključek in barvna cevčica na kablih za zvočnike sta označena z barvo v skladu z vrsto zvočnika.
Priključite kable tako, da bodo ustrezali barvam priključkov SPEAKER na enoti.
Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno cevčico v 3 in kabel brez
barvne cevčice v #. Pazite, da se izolacija kabla za zvočnik ne ujame v priključek.
Priključitev kablov za zvočnike v enoto
Ko priključite enoto, vstavite konektor, dokler ne zaskoči.
Hrbtna stran enote
Siva
(prostorski desni zvočnik (R))
KERS
SPEA
SUR R
KERS
SPEA
TL
TR
FRON
OOFER
SUBW
SUR L
R
CENTE
Modra
(prostorski levi zvočnik (L))
FRON
Zelena
(srednji zvočnik)
Rdeča
(sprednji desni
zvočnik (R))
Vijolična
(nizkotonec)
Bela
(sprednji levi zvočnik (L))
Priključitev kablov za zvočnike v zvočnik
Barvna cevčica
Hrbtna ali spodnja stran zvočnika
Priključek
19
Priključitev televizorja (video povezava)
Ta povezava omogoča pošiljanje video signalov v TV.
Pri nekaterih priključkih na televizorju je potrebno izbrati način povezave.
Hrbtna stran enote
C Komponentni video
kabel (ni priložen)
VIDEO
OUT
ARC
OUT
PB / CB
Y
T
ONEN
COMP
VID
PR / CR
T
EO OU
A HDMI kabel
(ni priložen)
C Video kabel (priložen)
V komponentne video
vhode na televizorju
V video vhode na
televizorju
V HDMI IN priključek
na televizorju
Način 1: Priključitev HDMI kabla (A)
Če ima vaš televizor priključek HDMI, priključite enoto v TV s kablom HDMI. Kakovost slike bo
boljša, kot če uporabite povezavo s komponentnim video kablom ali video kablom.
Če priključite HDMI kabel, morate izbrati vrsto izhodnega signala (stran 51).
Način 2: Priključitev komponenentega video kabla (B)
Če vaš televizor nima priključka HDMI, ima pa komponentne video vhode, za priključitev v TV
uporabite komponentni video kabel. Kakovost slike bo boljša kot če uporabite samo video kabel.
Če priključite komponentni video kabel, izberite vrsto izhodnega signala (stran 51).
Način 3: Priključitev video kabla (C)
Če nimate HDMI kabla ali komponentnega video kabla, začasno uporabite to povezavo.
20
Priključitev televizorja (avdio povezava)
Ta povezava omogoča pošiljanje avdio signala iz televizorja v enoto. Če želite zvok televizorja poslušati
prek sistema, uporabite to povezavo.
Hrbtna stran enote
AUDIO
DIO IN
R AU
ABLE
SAT/C
L IN
DIGITA
L
TV
L IN
DIGITA
AL
OPTIC
IAL
COAX
Digitalni optični kabel
(ni priložen)
V digitalni optični
izhod na televizorju.
Z digitalno avdio povezavo sistem sprejema signal ‘Dolby Digital multiplex broadcast’.
Nekaj o funkciji ARC (Audio Return Channel)
Če je vaš TV združljiv s funkcijo ARC, bo povezava s HDMI kablom omogočila pošiljanje digitalnih
avdio signala iz televizorja. Za poslušanje TV zvoka vam ne bo treba uporabiti ločene avdio povezave.
Podrobnosti o funkciji ARC si oglejte pod [Audio Return Channel] (stran 54).
21
Priključitev drugih komponent
Če v TV priključite sistem in druge komponente, bodo video signali potovali v TV, avdio signali iz
komponent pa bodo potovali v sistem na naslednji način.
TV
Smer signala
Sistem
Video signal
Avdio signal
Priključene komponente lahko poslušate prek zvočnikov sistema.
• Videorekorder ali digitalni satelitski sprejemnik (nista priložena), ki ima optični izhod: D
• Videorekorder, digitalni satelitski sprejemnik , PlayStation ali prenosni avdio izvor, itd. (niso priloženi): E
Hrbtna stran enote
D Digitalni koaksialni kabel
(ni priložen)
AUDIO
DIO
R AU
ABLE
SAT/C
L IN
DIGITA
IN L
TV
L IN
DIGITA
AL
OPTIC
AL
COAXI
V digitalni koaksialni izhod na
videorekorderju ali digitalnem
satelitskem sprejemniku, itd.
22
E Avdio kabel
(ni priložen)
V avdio izhode na videorekorderju,
digitalnem satelitskem sprejemniku,
PlayStation ali prenosnem avdio izvoru, itd.
Priključitev antene
Priključitev antene
Hrbtna stran enote
FM
AL 75
COAXI A
NN
ANTE
ali
FM žična antena
(priložena)
Opombi
• Prepričajte se, da je FM žična antena povsem raztegnjena.
• Po pritrditvi pokrova naj bo FM žična antena v čim bolj vodoravnem položaju.
Nasvet.
• Če je FM sprejem slab, za povezavo sistema z zunanjo FM anteno, uporabite 75-omski koaksialni
kabel (ni priložen), kot je prikazano spodaj.
Zunanja FM antena
Enota
FM COAXIAL 75
ANTENNA
23
Priključitev na omrežje
Žična nastavitev
Uporabite LAN kabel za priključitev v priključek
LAN (100) na enoti.
LAN kabel
(ni priložen)
Širokopasovni ADSL modem / Internet
usmerjevalnik kabelski modem
USB brezžična nastavitev
Uporabite brezžični LAN prek USB brezžičnega
LAN adapterja (samo Sony UWA-BR100*) (ni
priložen).
USB brezžični LAN adapter ni na voljo v vseh
državah/področjih.
* Od januarja 2010.
Izklopite enoto preden priključite podaljševalni
kabel ali preden vstavite USB brezžični
LAN adapter. Ko ste vstavili adapter v bazo
podaljševalnega kabla in priključili kabel v
(USB) vrata (levo ali desno), ponovno vklopite
enoto.
VIDEO OUT
LAN(100)
ARC
Y
PB / CB
P R / CR
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKERS
SPEAKERS
SAT/CABLE
TV
DIGITAL IN
DIGITAL IN
EZW-T100
A. CAL MIC
FM COAXIAL 75
AUDIO
ECM-AC2
ANTENNA
FRONT R
USB
brezžični
LAN
adapter
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
SUR L
Internet
COAXIAL
OPTICAL
Podrobnosti si oglejte pod [Network Settings]
(stran 55) in sledite navodilom na zaslonu.
Nekaj o zaščiti brezžičnega LAN
Ker se komunikacija prek funkcije brezžičnega
LAN ustvarja po radijskih valovih, utegne biti
brezžični signal občutljiv na prestrezanje drugih
signalov. Da bi zaščitili brezžično komunikacijo,
predvajalnik podpira različne varnostne funkcije.
Pazite na to, da bo konfiguracija varnostnih
nastavitev pravilna in v skladu z vašim omrežjem.
Brez zaščite
Čeprav so nastavitve povsem enostavne, lahko
kdorkoli prestreže brezžično komunikacijo
ali se vmeša v vaše brezžično omrežje, brez
posebnega orodja. Pomnite, da obstaja tveganje
nepooblaščenega dostopa in prestrezanja
podatkov.
WEP
WEP komunikacijam dodeli zaščito in
preprečuje zunanjim uporabnikom prestreganje
komunikacije in vmešavanje v brezžično omrežje.
WEP je varnostna tehnologija, ki omogoča
priključitev starejših naprav, ki ne podpirajo
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
(TKIP)
TKIP je varnostna tehnologija, ki je namenjena
odpravljanju pomanjkljivosti tehnologije
WEP. TKIP zagotavlja višjo stopnjo zaščite od
tehnologije WEP.
R AUDIO IN L
LAN kabel
(ni priložen)
ADSL modem /
kabelski modem
Brezžični LAN
usmerjevalnik
Opombe
• Razdalja med USB brezžičnim LAN adapterjem in vašim brezžičnim usmerjevalnikom pri
nameščanju je odvisna od okolja uporabe. Če
se sistem ne more povezati v omrežje ali če
povezava z omrežjem ni stabilna, premaknite
USB brezžični LAN adapter na drugo mesto
ali pa ga približajte brezžičnemu LAN usmerjevalniku.
24
Izbira nastavitev omrežja
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK
(AES)
AES je varnostna tehnologija, ki uporablja
napreden način zaščite, drugačen od WEP in
TKIP.
AES zagotavlja višjo stopnjo zaščite od WEP ali
TKIP.
Korak 3: Enostavna
nastavitev (Easy Setup)
2
Pred izvedbo koraka 3
Prepričajte se, da so povezave trdne, nato
priključite omrežni kabel.
S pomočjo spodnjih korakov lahko opravite
osnovne nastavitve za uporabo sistema.
Prikazane postavke so odvisne od področja.
Priključite mikrofon za kalibriranje
(priložen) v priključek A.CAL MIC na
hrbtni strani enote.
S pomočjo stojala, ipd. (ni priloženo),
postavite mikrofon za kalibriranje v višino
ušesa. Sprednja stran zvočnikov naj bo
obrnjena proti mikrofonu in med zvočniki
in mikrofonom naj ne bo nobenih ovir.
Opomba
• Če želite uporabiti dodatne zadnje prostorske zvočnike, nastavite [Surround Back] v
[Speaker Settings] na [Yes] (stran 47).
MIC
A. CAL
C2
ECM-A
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Mikrofon za kalibriranje
C/X/x/c,
HOME
1
Vklopite televizor.
3
4
Pritisnite na @/1 na enoti.
Preklopite izbirnik vhoda na televizorju
tako, da se bo na TV zaslonu prikazal
signal iz sistema.
Pojavi se nastavitveni prikaz (Setup
Display) za izbiro jezika za prikaz na
zaslonu.
Easy Setup - OSD
Select the language to be displayed by this unit.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
25
5
Opravite postopek [Easy Setup].
Sledite navodilom na zaslonu in s
puščicami C/X/x/c ter tipko
opravite osnovne nastavitve.
Podrobnosti o nastavitvah [Auto
Calibration] v [Easy Setup] si oglejte v
poglavju »Samodejno kalibriranje ustreznih
nastavitev« (stran 46).
Korak 4: Izbira izvora
Izberete lahko izvor predvajanja.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kako priklicati prikaz 'Easy
Setup'
1
Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže domači meni
(Home menu).
2
S puščicama C/c izberite
[Setup].
3
S puščicama X/x izberite [Easy
Setup] in pritisnite na tipko .
4
S puščicama C/c izberite [Start] in
pritisnite na tipko .
Pojavi se prikaz 'Easy Setup'.
26
FUNCTION
Pritiskajte na FUNCTION, dokler se
na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želena funkcija.
Z vsakim pritiskom na FUNCTION se funkcija
spremeni na naslednji način.
“BD/DVD” t “D.MEDIA“ t “TUNER FM”
t“TV” t “SAT/CABLE” t ““AUDIO” t
“BD/DVD” t …
Funkcija
Izvor
“BD/DVD”
Disk, ki ga sistem predvaja.
“D. MEDIA”
USB naprava, iPod ali
BRAVIA Internet Video
“TUNER FM”
FM radio (stran 37)
“TV”
Komponenta (TV, ipdd), ki
je priključena v priključek TV
(DIGITAL IN OPTICAL)
na stranski plošči ali TV, ki je
združljiv s funkcijo ARC in je
priključen v priključek DHMI
OUT na stranski plošči
(stran 21).
“SAT/CABLE”
Komponenta, ki je priključena
v priključek SAT/CABLE
(DIGITAL IN OPTICAL) na
hrbtni strani (stran 22).
“AUDIO”
Komponenta, ki je priključena
v priključek AUDIO (AUDIO
IN L/R) na hrbtni strani
(stran 22).
Korak 5: Predvajanje prostorskega zvoka
Prostorski zvok lahko poslušate preprosto tako, da izberete enega od vnaprej programiranih načinov
dekodiranja. Le-ti ustvarijo vznemirljiv in močan zvok kinodvorane v vašem domu.
SYSTEM MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
Izbira prostorskih nastavitev v skladu z vašimi željami
1 Pritisnite na SYSTEM MENU.
2 Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “SUR.SETTING”, nato pritisnite na
3
ali c.
Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želena prostorska nastavitev.
Glej spodnjo tabelo.
4
Pritisnite na
.
Nastavitev je opravljena.
5
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Izhodi na zvočnikih
V spodnji tabeli so opisane možnosti, ki so na razpolago, ko priključite vse zvočnike v enoto.
Tovarniška nastavitev je »A.F.D.MULTI«.
Zvok iz
Prostorski učinek
Učinek
Odvisno od izvora.
»A.F.D. STD«
Sistem loči format zvoka iz izvora in ga predvaja
(AUTO FORMAT
takšnega, kakršen je bil posnet/kodiran.
DIRECT STANDARD)
27
Zvok iz
Prostorski učinek
Učinek
»A.F.D. MULTI«
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-kanalni izvor:sistem posnema prostorski zvok iz
2-kanalnih izvorov in oddaja zvok iz 5.1 kanalnih
zvočnikov, tako da podvoji zvok 2-kanalnega izvora
v vsakem zvočniku.
• Večkanalni izvor: sistem oddaja zvok iz zvočnikov v
skladu s številom kanalov izvora.
»PRO LOGIC«
»PLII MOVIE«
• 2-kanalni izvor:sistem posnema prostorski zvok iz
2-kanalnih izvorov in oddaja zvok iz 5.1 kanalnih
zvočnikov.
– »PRO LOGIC« izvaja dekodiranje ‘Dolby Pro
Logic’.
– »PLII MOVIE« izvaja dekodiranje ‘Dolby Pro
Logic II movie mode’.
• Večkanalni izvor: sistem oddaja zvok iz zvočnikov v
skladu s številom kanalov izvora.
»NEO6 CIN«
»NEO6 MUS«
• 2-kanalni izvor:sistem posnema prostorski zvok iz
2-kanalnih izvorov in ustvari 6.1 kanalni zvok.
– NEO6 CIN izvede dekodiranje načina DTS
Neo:6 Cinema.
– NEO6 MUS izvede dekodiranje načina DTS
Neo:6 Music.
• Večkanalni izvor: sistem oddaja zvok iz zvočnikov v
skladu s številom kanalov izvora.
»2CH STEREO«
Sistem oddaja 2-kanalni zvok, ne glede na format
zvoka in število kanalov.
Več-kanalni prostorski formati se združijo v 2 kanala.
Opombe
• Če izberete “A.F.D. MULTI”, utegne biti pri nekaterih diskih ali izvorih začetek zvoka odrezan,
medtem ko enota samodejno izbira najboljši način. Če tega ne želite, izberite “A.F.D. STD”.
• Če v enoto vstopa dvojezični zvok, načini “PRO LOGIC” in “PLII MOVIE” nimajo učinka.
• Pri nekaterih vhodnih signalih, način dekodiranja morda ne bo imel učinka.
• Če pri uporabi sprejemnika S-AIR spremenite način dekodiranja, utegne zvok iz sprejemnika preskakovati.
• Če predvajate Super Avdio CD, se prostorske nastavitve ne bodo vklopile.
Nasvet.
• Sistem si zapomni zadnji način dekodiranja, ki ste ga izbrali za funkcijo. Ko izberete funkcijo, kot je
“BD/DVD” ali “TUNER FM”, bo sistem samodejno dodelil način dekodiranja, ki je bil zadnji dodeljen tej funkciji. Na primer, če ste izbrali “BD/DVD” z načinom dekodiranja “PRO LOGIC”, nato
izberete drugo funkcijo in se kasneje vrnete na “BD/DVD”, se bo temu načinu ponovno dodelil način
“PRO LOGIC”.
28
Nasvet.
Predvajanje
Predvajanje diska
Več o diskih, ki jih lahko predvajate si oglejte na
strani 65..
1
2
Preklopite izbirnik vhoda na TV, da se
bo signal iz sistema prikazal na TV
zaslonu.
• Izbrišite nepotrebne podatke v notranjem pomnilniku ali USB pomnilniku. Izberite [Erase
BD Data] v
[Video] in izbrišite nepotrebne
podatke. Če za lokalno shranjevanje uporabljate USB pomnilnik, se bodo izbrisali vsi
shranjeni podatki v mapi [BUDA/BUDB].
'BONUSVIEW/BD-LIVE
Pritisnite na Z in postavite disk na
nosilec.
S pritiskom na tipko DISPLAY si lahko ogledate
informacije o predvajanju.
Prikazane informacije so odvisne od vrste diska
in stanja predvajanja.
Primer: Predvajanje diska BD-ROM
3
Pritisnite na Z in zaprite nosilec.
Na osnovnem meniju se prikaže simbol
predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne samodejno,
izberite
v kategoriji
[Video],
[Music] ali
[Photo] in pritisnite na
in
.
Uporaba funkcije
'BONUSVIEW/BD-LIVE
1 Trenutno izbrani kot
2 Številka ali ime naslova
3 Trenutno izbrana nastavitev zvoka
Nekateri diski BD-ROM z logotipom »BD-LIVE
Logo*« vključujejo dodatno vsebino (bonus) in
druge podatke, ki jih lahko naložite.
4 Razpoložljive funkcije (
kot/
zvok/
podnapisi)
5 Informacije o predvajanju
Prikaže se vrsta diska, način predvajanja,
vrsta ponavljanja, video kodek, hitrost
prenosa podatkov, predvajalni pas, čas
predvajanja, skupni čas
1
6 Številka poglavja
7 Izhodna ločljivost/Video frekvenca
2
Opravite priprave za BONUSVIEW/
BD-LIVE.
• Priključite predvajalnik v omrežje (stran 24).
• Nastavite [BD Internet Connection] na
[Allow] (stran 52).
Vstavite BD-ROM z BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Način upravljanja je odvisen od diska. Oglejte
si navodila za uporabo, priložena disku.
29
Predvajanje iz USB
naprave
Uporaba enote iPod
Predvajate lahko video/glasbene/foto datoteke na
priključeni USB napravi.
Več o vrstah datotek si oglejte na strani 66.
1
Priključite USB napravo v
(USB)
vrata na enoti.
Pred priključitvijo si oglejte navodila za
uporabo, priložena USB napravi.
Prek sistema lahko uživate v poslušanju in
polnjenju enote iPod.
Združljivi modeli iPod
Modeli iPod, ki so združljivi s tem sistemom
so naslednji. Pred uporabo enote iPod s
tem sistemom, ga posodobite z najnovejšim
programom.
USB naprava
USB naprava
2
S puščicama C/c izberite
[Music] ali
[Photo].
3
S puščicama X/x izberite
[USB
Device (left)] ali
[USB Device
(right)] in pritisnite na .
[Video],
Opomba
• Ne odstranjujte USB naprave med delovanjem
funkcije. Da ne bi prišlo do okvare podatkov ali
poškodbe USB naprave, najprej izklopite sistem
in nato priključite ali izključite USB napravo.
30
1
2
3
Prikjlučite iPod v
(USB) vrata na
enoti z USB kablom enote iPod.
S puščicama C/c izberite
[Music].
S puščicama X/x izberite [iPod
(left)] ali [iPod (right)], nato pritisnite
na .
Zvok iz enote iPod se predvaja prek sistema.
iPod lahko upravljate s tipkami na daljinskem
upravljalniku.
Podrobnosti o delovanju si oglejte v navodilih
za uporabo enote iPod.
Upravljanje enote iPod z
daljinskim upravljalnikom
iPod lahko upravljate s tipkami na daljinskem
upravljalniku. V naslednji tabeli si oglejte primere
tipk, ki jih lahko uporabljate.
Za
Pritisnite
N, X
Enako delovanje kot tipka
N/X na enoti iPod.
x
Začasna ustavitev.
m ali M
Hitro vrtenje nazaj ali
naprej.
.ali >
Enako delovanje kot tipki
. in > na enoti iPod.
DISPLAY,
RETURN, C
Enako delovanje kot tipka
MENU na enoti iPod.
X/x
Enako delovanje kot kolesce
'Click Wheel' na enoti iPod.
,c
Enako delovanje kot tipka
'Center' na enoti iPod.
Opombe
• Enota iPod se polni, ko je priključena v sistem,
medtem ko je sistem vklopljen.
• Pesmi ni mogoče prenesti na iPod.
• Sony ne prevzema nikakršne odgovornosti, če se
podatki, posneti na iPod, izgubijo ali poškodujejo,
medtem ko uporabljate iPod, priključen v to enoto.
• Ta izdelek je izdelan posebej za delovanje z enoto iPod
in potrjeno ustreza standardom delovanja znamke
Apple.
• Ne odstranjujte enote iPod med delovanjem. Da ne
bi prišlo do okvare podatkov ali enote iPod, najprej
izklopite sistem in nato priključite ali izključite iPod.
Predvajanje prek omrežja
Prenos BRAVIA Internet Videa
Vrata, ki omogočajo prenos izbrane internetne
vsebine in različnih vrst naročenega razvedrila
naravnost v predvajalnik.
1
Opravite priprave za BRAVIA Internet
Video.
Priključite predvajalnik v omrežje (stran 24).
2
S puščicama C/c izberite
[Music] ali
[Photo].
3
S puščicama X/x izberite simbol
ponudnika internetne vsebine in
pritisnite na .
Ko dobite seznam internetne vsebine, se
prikaže nov simbol.
[Video],
Uporabite nadzorno ploščo
Nadzorna plošča se prikaže, ko se začne
predvajati video datoteka. Prikazane postavke
so odvisne od ponudnika internetne vsebine. Za
ponovn prikaz pritisnite na DISPLAY.
1 Nadzorni prikaz
za upravljanje
Pritisnite na C/X/x/c ali
predvajanja.
2 Predvajalni pas
Stanje, smernik, ki označuje trenutni
položaj, čas predvajanja, trajanje video
datoteke
3 Ime naslednje video datoteke
4 Ime trenutno izbrane video datoteke in
rating (gledanost)
31
Razpoložljive možnosti
Če pritisnete na tipko OPTIONS, vam bodo na
voljo različne nastavitve in funkcije predvajanja.
Razpoložljivost postavk je odvisna od situacije.
Samo
(Video)
Postavke
Podrobnosti
Video Settings
Picture Quality Mode: izbere
nastavitev slike za različno
osvetljena okolja.
FNR: zmanjša naključni šum
na sliki.
BNR: zmanjša mozaični
blokovni šum na sliki.
MNR: zmanjša manjši šum
okoli obrisov slike (mosquito
noise).
Play/Pause
Začne ali začasno ustavi
predvajanje.
Top Menu
Prikaže Top Menu BD-ja ali
DVD-ja.
Menu/Popup
Menu
Prikaže Pop-up Menu
BD-ROMa ali DVD meni.
Title Search
Poišče naslov na disku
BD-ROM/DVD VIDEO in
začne predvajati od začetka.
Chapter Search
Poišče poglavje in začne
predvajati od začetka.
Angle
Če so diski BD-ROM/DVD
VIDEO posneti z različnimi
zornimi koti, preklopi na
drug zorni kot.
Običajne možnosti
Postavke
Podrobnosti
Playback History
Prikaže naslove/posnetke
v zgodovini predvajanja
diska BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA (glasbenega CD-ja)
na podlagi tehnologije
Gracenote.
Repeat Setting
Nastavi način ponavljanja.
Favourites List
Prikaže seznam priljubljenih.
Play/Stop
Začne ali ustavi predvajanje.
Play from start
Predvajanje se začne od
začetka.
Information
Dusplay
Prikaže informacije na disku
BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA (glasbenega CD-ja)
na podlagi tehnologije
Gracenote.
Add to Favourites Seznamu priljubljenih doda
internetno vsebino.
Remove from
Favourites
32
Iz seznama prikljubljenih
odstrani internetno vsebino.
Samo
(Photo)
Postavke
Podrobnosti
Slideshow
Predvaja diaprojekcijo.
Slideshow Speed
Spremeni hitrost
diaprojekcije.
Rotate Left
Fotografijo obrne v
nasprotni smeri urinega
kazalca, za 90 stopinj.
Rotate Right
Fotografijo obrne v smeri
urinega kazalca, za 90
stopinj.
View Image
Prikaže izbrano sliko
Nastavitev sinhronizacije
zvoka s sliko
(A/V SYNC)
Če zvok ne ustreza sliki na zaslonu, lahko zvok
sinhronizirate s sliko.
1
2
3
4
5
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “A/V SYNC”, nato
pritisnite na
ali c.
S puščicama X/x nastavite zamik med
sliko in zvokom.
Nastavitev lahko izberete med 0 ms do 300
ms v korakih po 25 ms.
Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni se izklopi.
Opomba
• Pri nekaterih vhodnih signalih ta funkcija ne
bo imela učinka.
33
Nastavitev zvoka
Izbira učinka v skladu z
izvorom
Izberete lahko način zvoka, ki ustreza filmom ali
glasbi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Izbira avdio formata,
posnetkov v večih jezikih
ali kanala
Kadar predvajate diske BD/DVD VIDEO ali
DATA CD/DATA DVD (DivX video datoteke),
posnete v večih zvočnih formatih (PCM, Dolby
Digital, MPEG avdio ali DTS) ali v večih jezikih,
lahko izberete želeni zvočni format ali jezik.
Pri CD-jih lahko izbirate med zvokom levega in
desnega kanala in ta izbrani zvok poslušate v
levem in desnem zvočniku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Med predvajanjem pritiskajte
tipko SOUND MODE, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želeni način.
• “AUTO”: sistem samodejno izbere “MOVIE”
ali “MUSIC” in ustvari zvočni učinek v skladu
z diskom ali zvočnim signalom.
• “MOVIE”: Sistem ustvari zvok za filme.
• “MUSIC”: Sistem ustvari zvok za glasbo.
• “SPORTS”: sistem doda odmev za športne
oddaje.
• “NEWS”: Sistem ustvari zvok za glasovne
programe, kot so novice.
• “GAME ROCK”: Sistem nudi zvok za glasbene/ritmične igre.
Opombe
• Pri nekaterih diskih ali izvorih, utegne biti ob
izbiri načina “AUTO” začetek zvoka odrezan,
ker sistem samodejno izbere najboljši način.
Da do tega ne bi prišlo, izberite drugo nastavitev.
• Pri nekaterih vhodnih virih način zvoka morda
ne bo imel učinka.
• Če med uporabo S-AIR sprejemnika spremenite način zvoka, utegne zvok iz S-AIR sprejemnika preskakovati.
• Če predvajate Super Avdio CD, ta funkcija ne
deluje.
34
Med predvajanjem pritisnite na tipko
in izberite želeni avdio signal.
Na TV zaslonu se prikažejo informacije o zvoku.
x BD/DVD VIDEO
Pri nekaterih diskih BD/DVD VIDEO je izbira
jezikov drugačna.
Prikazane 4 števke predstavljajo jezikovno kodo.
Glejte seznam jezikovnih kod na strani 70.
Če je prikazan isti jezik dva ali več-krat, pomeni,
da je BD/DVD VIDEO posnet v večih zvočnih
formatih.
x DVD-VR
Prikažejo se vse vrste zvočnih posnetkov na
disku.
Primer:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Opomba
• [ Stereo (Audio1)] in [ Stereo (Audio2)]
se ne prikažeta, če je na disku posnet samo en
avdio signal.
x DATA CD (DivX video datoteka)/
DATA DVD (DivX video datoteka)
Izbira med formatom avdio signala DATA CD-ja
in DATA DVD-ja je odvisna od video datoteke
DivX, ki jo disk vsebuje. Format se prikaže na
TV zaslonu.
x CD
[ Stereo]: običajni stereo zvok
[ 1/L]: Zvok levega kanala (mono)
[ 2/R]: Zvok desnega kanala (mono)
Večkrat pritisnite na
, dokler se
na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želeni signal.
• MAIN
Levi in desni zvočnik oddajata glavni zvok.
• SUB
Levi in desni zvočnik oddajata pod-zvok.
• MAIN/SUB
Levi in desni zvočnik oddajata glavni zvok in
pod-zvok.
Uporaba zvočnih učinkov
Poslušanje zvoka
Multiplex Broadcast
(DUAL MONO)
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
Zvok „Multiplex Broadcast“ lahko poslušate, če
sistem sprejema ali predvaja signal Dolby Digital
multiplex broadcast.
Opomba
• Za sprejem signala Dolby Digital morate z
digitalnim optičnim kablom (stran 21, 22)
enoto priključiti v TV ali drugo komponento.
Če je TV združljiv s funkcijo ARC (stran 45),
lahko sprejemate signal Dolby Digital prek
HDMI kabla.
Uživanje ob zvoki pri nizki
glasnosti
Ob zvočnih učinkih ali dialogu lahko uživate
tudi pri nizkih glasnostih, kot to lahko tudi v
kinematografski dvorani. Funkcija je še posebej
priročna pri gledanju filmov pozno ponoči.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
35
2
Pritiskajte na X/x, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “NIGHT MODE”, nato
pritisnite na
ali c.
3
S puščicama X/x izberite nastavitev.
• NIGHT ON: vklop.
• NIGHT OFF: izklop.
4
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Sistemski meni se izklopi.
Opomba
• Če se zvok oddaja preko sredinskega zvočnika, je ta
učinek še posebej poudarjen, ker se govor (filmski
dialogi, itd.) lažje sliši. Če se zvok ne oddaja preko
sredinskega zvočnika, sistem prilagodi glasnost na
najboljši nivo.
Poudarjanje nizkih tonov
Nizke frekvence lahko poudarite.
1
2
3
4
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Pritiskajte na X/x, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “D.BASS”, nato pritisnite
na
ali c.
S puščicama X/x izberite nastavitev.
• D.BASS ON: vklop.
• D.BASS OFF: izklop.
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Sistemski meni se izklopi.
36
Če FM program šumi
Radijski sprejemnik
Če FM program šumi, lahko izberete mono
sprejem. V tem primeru ne bo stereo učinka, a
sprejem bo boljši.
Poslušanje radia
Zvok iz radia lahko poslušate prek zvočnikov tega
sistema.
1
2
"/1
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pritiskajte na X/x, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “FM Mode”
Number
Številčne
tipke
buttons
D.TUNING
0
3
4
C/X/x/c,
HOME
PRESET +/–
FUNCTION
TUNING +/–
x
5
2 +/–
Trenutni frekvenčni pas in
nastavitvena številka
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Trenutna postaja
FM 7
88.00 MHz
Pritisnite na
ali c.
S puščicama X/x izberite MONO.
• STEREO: stereo sprejem.
• MONO: mono sprejem
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni se izklopi.
Izklop radia
Pritisnite na @/1.
Prednastavitev radijskih
postaj
SONY FM
Nastavite lahko 20 FM. Preden začnete nastavljati postaje, zmanjšajte glasnost na minimum.
Ime postaje
1
2
Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku sprednje plošče
ne prikaže “TUNER FM”.
1
2
Izberite radijsko postajo.
Samodejno uglaševanje
Pritisnite in držite tipko TUNING +/-,
dokler se ne začne samodejno iskanje
postaj.
Na TV zaslonu se prikaže [Auto Tuning].
Iskanje se ustavi, ko sistem uglasi postajo.
Za ročno ustavitev samodejnega uglaševanja, pritisnite na TUNING +/– ali x.
3
4
Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže napis
“TUNER FM”.
Pritisnite in držite tipko TUNING +/–,
dokler se ne začne samodejno iskanje.
Ko sistem uglasi postajo, se iskanje ustavi..
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Prikaže se meni z možnostmi.
Pritiskajte na X/x, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “MEMORY” in pritisnite
na
ali c.
Prikaže se prednastavitvena številka.
Ročno uglaševanje
Pritiskajte na tipko TUNING +/–.
3
S tipko 2 +/– nastavite glasnost.
37
5
S puščicama X/x izberite želeno
prednastavitveno številko.
Nasvet.
• Prednastavitveno številko lahko izberete
direktno s pritiskom na oštevilčene tipke.
6
7
8
Pritisnite .
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
napis “COMPLETE” in postaja je shranjena.
Za shranjevanje ostalih postaj
ponavljajte korake od 2 do 6.
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Meni se izklopi.
Sprememba prednastavitvene
številke
S tipko PRESET +/– izberite želeno prednastavitveno številko in opravite postopek od koraka 3.
Izbiranje nastavljenih postaj
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže napis
“TUNER FM”.
Uglasi se zadnja sprejeta postaja.
2
Pritiskajte na PRESET +/– in izberite
postajo.
Na TV zaslonu in prikazovalniku sprednje
plošče se prikaže nastavitvena številka in
frekvenca. Z vsakim pritiskom na tipko
sistem uglasi eno od nastavljenih postaj.
Nasvet.
• Številko nastavljene postaje lahko izberete
neposredno s pritiskom na oštevilčeno
tipko.
Izbira radijske postaje
z neposrednim vpisom frekvence
Če poznate frekvenco, lahko izberete radijsko
postajo tako, da jo vpišete.
1
Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže napis
“TUNER FM”.
38
2
3
4
Pritisnite na D.TUNING.
S pritiskanjem na oštevilčene tipke
izberite frekvenco.
Pritisnite na
.
Uporaba sistema RDS
(Radio Data System)
Kaj je RDS (Radio Data
System - radijski podatkovni
sistem)?
RDS* je storitev, ki jo nudi oddajna postaja
in radijskim postajam omogoča pošiljanje
dodatnih informacij skupaj z običajnim signalom
programa. RDS nudijo samo FM postaje*.
Sprejemanje RDS signalov
Preprosto izberite postajo v
frekvenčnem območju FM.
Ko uglasite postajo, ki nudi storitve RDS, se
na prikazovalniku sprednje plošče prikaže ime
postaje*.
* Če ne sprejemate RDS signalov, se ime postaje
morda ne bo prikazalo.
Opombi
• Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala,
če uglašena postaja ne oddaja RDS signala
pravilno ali če je signal prešibak.
• RDS storitev ne nudijo vse FM postaje in vse
FM postaje ne nudijo iste vrste storitev. Če ne
poznate RDS sistema, se na lokalni radijski
postaji pozanimajte o podrobnostih glede RDS
storitev na vašem področju.
Nasvet.
• Med sprejemanjem RDS oddaje in pritiskanjem na tipko DISPLAY lahko na prikazovalniku sprednje ploošče preklapljate med
prikazom imena postaje in frekvence.
Opombi
Predvajanje
Uporaba izdelka S-AIR
Ko kupite izdelek S-AIR, je potrebno izvesti
naslednje nastavitve in tako vklopiti brezžični
prenos.
Nekaj o izdelkih S-AIR
Obstajata dve vrsti izdelkov S-AIR:
• Glavna enota S-AIR (ta enota): enota služi
prenašanju zvoka. Uporabljate lahko vse do
tri glavne enote S-AIR. (Število glavnih enot
S-AIR, ki jih lahko uporabljate, je odvisna od
pogojev uporabe.)
• Pod-enota S-AIR: ta enota služi sprejemanju
zvoka.
– Prostorski ojačevalnik: zvok iz prostorskih
zvočnikov lahko poslušate brezžično.
– Sprejemnik S-AIR: zvok iz sistema lahko
poslušate v drugi sobi.
Soba A
• Preden vstavite brezžični oddajnik/oddajnosprejemno enoto, se prepričajte, da omrežni
kabel ni priključen v stensko vtičnico.
• Ne dotikajte se priključkov brezžičnega oddajnika/ oddajno-sprejemne enote.
Vstavljanje brezžičnega
oddajnika v enoto
1
Odstranite vijake in pokrov na reži.
Odstranite vijake tik pod oznako
.
Hrbtna stran enote
EZW-T100
-T1
EZW
Glavna enota S-AIR
00
Opombi
• Iz pokrova na reži odstranite le tiste
vijake, na katerih se nahaja opozorilni
znak. Drugih vijakov ne odstranjujte.
2
Pod-enota S-AIR
(prostorski ojačevalnik)
Vstavite brezžični oddajnik.
Hrbtna stran enote
EZW-T100
Soba B
Pod-enota S-AIR
(sprejemnik S-AIR)
0
-T10
EZW
Vstavljanje brezžičnega
oddajnika/oddajnosprejemne enote
Če želite uporabiti funkcijo S-AIR, morate
vstaviti brezžični oddajnik (ni priložen) v enoto
in brezžično oddajno-sprejemno enoto (ni
priložen) v pod-enoto S-AIR.
Opombi
• Vstavite brezžični oddajnik z logotipom
S-AIR obrnjenim navzgor.
• Vstavite brezžični oddajnik tako, da bosta
oznaki V poravnani.
• V režo EZW-T100 ne vstavljajte drugega
kot brezžični oddajnik.
39
3
Za pritrditev brezžičnega oddajnika
uporabite iste vijake.
Hrbtna stran enote
EZW-T100
3
4
S puščicama X/x izberite [System
Settings] in pritisnite na .
S puščicama X/x izberite [S-AIR
Settings] in pritisnite na .
6
S puščicama X/x izberite [ID] in
pritisnite na .
7
S puščicama X/x izberite želeni ID.
Izberete lahko katerikoli ID (A, B ali C).
8
Opomba
[Setup].
5
0
-T10
EZW
• Ne uporabljajte drugih vijakov za pritrditev brezžičnega oddajnika.
S puščicama C/c izberite
9
Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
Nastavite S-AIR pod-enoto na isti ID.
Prenos zvoka je vzpostavljen na naslednji
način (primer):
Vstavitev brezžične oddajnosprejemne enote v pod-enoto
S-AIR
ID A
Podrobnosti o vstavljanju brezžične oddajnosprejemne enote v pod-enoto S-AIR, na primer
v prostorski ojačevalnik ali sprejemnik S-AIR, si
oglejte v navodilih za uporabo po-enote S-AIR.
Nasvet.
• Če spremenite konfiguracijo S-AIR, Sony
priporoča izvedbo postopka [AUTO CALIBRATION]. Podrobnosti si oglejte na strani 46.
ID A
ID A
Nastavite ID za prostorski
ojačevalnik
Nastavitev S-AIR ID za
aktiviranje brezžičnega
prenosa
Za prostorski ojačevalnik
Za sprejemnik S-AIR
Z uskladitvijo ID-ja enote in pod-enote S-AIR,
lahko vzpostavite prenos zvoka. Več glavnih enot
S-AIR lahko uporabite tako, da nastavite različne
ID-je za posamezne komponente.
1
2
Pritisnite na @/1 na enoti.
Sistem se vklopi.
Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
40
Oglejte si navodila za uporabo prostorskega
ojačevalnika.
Uporaba 7.1 kanalnega sistema
Če uporabw paket brezžičnih prostorskih
zvočnikov (WHAT-SBP2, ni priložen), boste
lahko uživali v realnejšem učinku prostorskega
zvoka iz 7.1 kanala. Podrobnosti so oglejte
v navodilih za uporabo, priloženih paketu
brezžičnih prostorskih zvočnikov.
V tem primeru nastavite [Surround Back] v
[Speaker Settings] na [Yes] (stran 47).
Poslušanje zvoka iz sistema
v drugi sobi
Za sprejemnik S-AIR
Zvok sistema lahko poslušate s pomočjo
sprejemnika S-AIR. Sprejemnik S-AIR lahko
postavite v drugo sobo in tam uživate v zvoku iz
sistema.
1
Uporaba sprejemnika S-AIR,
medtem ko je enota v stanju
pripravljenosti
Za sprejemnik S-AIR
Če nastavite [Standby] na [On], lahko
sprejemnik S-AIR uporabljate, medtem ko je
enota v stanju pripravljenosti.
Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
1
2
3
S puščicama C/c izberite
2
3
4
S puščicama X/x izberite XX [S-AIR
Settings] in pritisnite na .
Prikaže se [S-AIR Settings].
4
5
S puščicama X/x izberite [S-AIR
Settings] in pritisnite na .
Prikaže se [S-AIR Settings].
S puščicama X/x izberite XX [Mode] in
pritisnite na .
5
6
S puščicama X/x izberite [Standby] in
pritisnite na .
S puščicama X/x izberite želeno
nastavitev.
6
S puščicama X/x izberite želeno
nastavitev.
• On: sprejemnik S-AIR lahko uporabite,
medtem ko je enota v stanju pripravljenosti
ali vklopljena. Poraba energije je v stanju
pripravljenosti večja.
• Off: sprejemnika S-AIR ne morete
uporabljati, medtem ko je enota v stanju
pripravljenosti.
[Setup].
S puščicama X/x izberite [System
Settings] in pritisnite na .
• “Party”: S-AIR sprejemnik oddaja zvok v
skladu s funkcijami, nastavljenimi na enoti.
• “Separate”: nastavite lahko želeno
funkcijo za S-AIR sprejemnik, medtem ko
se funkcije na enoti ne spremenijo.
7
8
Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
Če v koraku 6 izberete [Separate],
pritisnite na S-AIR CH na S-AIR
sprejemniku in izberite funkcijo.
Funkcija S-AIR sprejemnika se spreminja na
naslednji način:
“MAIN UNIT” t “TUNER FM” t
“AUDIO” t …
Če želite uporabiti isto funkcijo kot enota,
izberite “MAIN UNIT”.
9
7
Pritisnite na tipko HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
S puščicama C/c izberite
[Setup].
S puščicama X/x izberite [System
Settings] in pritisnite na .
Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
Opomba
• Če izklopite sistem, medtem ko je možnost
[Standby] nastavljena na [On], začne napis
“S-AIR” na prikazovalniku sprednje plošče
utripati (če ni vzpostavljen prenos zvoka med
enoto in sprejemnikom S-AIR) ali sveti (če
je prenos zvoka med enoto in sprejemnikom
S-AIR vzpostavljen).
Nastavite glasnost na S-AIR
sprejemniku.
41
Indentifikacija enote z
določeno pod-enoto S-AIR
(postopek združevanja)
9
Za prostorski ojačevalnik
Za sprejemnik S-AIR
Če uporabljate izdelke S-AIR, se lahko zgodi, da
sosedje sprejemajo zvok vašega sistema ali da vi
sprejemate zvok od sosedov. Da bi to preprečili,
lahko enoto identificirate z določeno pod-enoto
S-AIR tako, da opravite postopek združevanja.
Ko opravite združevanje, se bo vklopil samo prenos
med združeno glavno enoto in S-AIR pod-enoto.
1
2
3
Opomba
• Opravite postopek združevanja v roku
nekaj minut po koraku 9. Če ne, se bo
na TV zaslonu prikazal napis [Pairing
failed. Retry?]. Če želite nadaljevati z
združevanjem, izberite [OK] in pritisnite
na , nato začnite znova od koraka 8.
Za preklic združevanja izberite [Cancel].
Postavite pod-enoto S-AIR, ki jo želite
združiti, v bližino enote.
Nastavite enaka ID-ja za enoto in podenoto S-AIR.
• Če želite nastaviti ID enote, si oglejte
poglavje “Nastavitev ID-ja enote” (stran 40).
• Če želite nastaviti ID prostorskega
ojačevalnika, si oglejte navodila za uporabo
prostorskega ojačevalnika.
• Če želite nastaviti ID S-AIR sprejemnika,
si oglejte navodila za uporabo S-AIR
sprejemnika.
Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
S puščicama C/c izberite [Start] in
pritisnite na .
Enota začne z združevanjem.
Ko se združevanje začne, indikator PAIRING
na prostorskem ojačevalniku začne utripati.
Ko se vklopi brezžični prenos, se indikator
PAIRING vklopi.
Za preklic združevanja izberite [Cancel].
Preklic združevanja
Spremenite ID glavne enote in pod-enote (stran
40).
Če je prenos zvoka
nestabilen
Za prostorski ojačevalnik
Za sprejemnik S-AIR
Če uporabljate več brezžičnih sistemov, na
primer brezžični LAN ali Bluetooth, utegne biti
prenos iz izdelkov S-AIR ali drugih brezžičnih
sistemov, nestabilen. V tem primeru lahko
izboljšate prenos tako, da spremenite naslednjo
nastavitev [RF Change].
4
5
S puščicama C/c izberite
6
S puščicama X/x izberite [S-AIR
Settings] in pritisnite na .
Prikaže se [S-AIR Settings].
7
S puščicama X/x izberite [Pairing] in
pritisnite na .
2
3
Začnite s postopkom združevanja podenote S-AIR.
4
S puščicama X/x izberite [S-AIR
Settings] in pritisnite na .
Prikaže se [S-AIR Settings].
5
S puščicama X/x izberite [RF Change]
in pritisnite na .
8
[Setup].
S puščicama X/x izberite [System
Settings] in pritisnite na .
x Za prostorski ojačevalnik
Oglejte si navodila za uporabo prostorskega
ojačevalnika.
x Za S-AIR sprejemnik
Oglejte si navodila za uporabo S-AIR
sprejemnika.
42
1
Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
S puščicama C/c izberite
[Setup].
S puščicama X/x izberite [System
Settings] in pritisnite na .
6
7
8
S puščicama X/x izberite želeno
nastavitev in pritisnite na .
• [Auto]: običajna izbira. Sistem samodejno
spremeni nastavitev “RF CHANGE” na
“ON” ali “OFF”.
• [On]: sistem oddaja zvok tako, da poišče
boljši kanal za prenos zvoka.
• [Off]: sistem oddaja zvok tako, da nastavi
kanal za prenos zvoka.
Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
Če nastavite “RF CHANGE” na “OFF”,
izberite ID, da bo prenos zvoka kar
najbolj stabilen (stran 40).
Opombi
• V večini primerov bo potrebna sprememba
nastavitve.
– Če je možnost “RF CHANGE” nastavljena
na “OFF”, lahko prenos med enoto in podenoto S-AIR pod-enoto opravite z uporabo
enega od naslednjih kanalov.
– S-AIR ID A: enako kanalu za IEEE
802.11b/g kanal 1
– S-AIR ID B: enako kanalu za IEEE 802.11b/g
kanal 6
– S-AIR ID C: enako kanalu za IEEE
802.11b/g kanal 11
• Prenos lahko izboljšate tako, da spremenite
kanal prenosa (frekvenco) drugega brezžičnega
sistema. Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo drugega brezžičnega sistema.
43
Ostale funkcije
Uporaba nadzora HDMI za
funkcijo BRAVIA Sync
Ta funkcija je na voljo le na televizorjih s funkcijo
“BRAVIA” Sync.
S povezavo Sony naprav z nadzorno funkcijo
HDMI s kablom HDMI(ni priložen), se
upravljanje poenostavi kot je navedeno spodaj:
– Izklop sistema (str. 45)
– Predvajanje z enim pritiskom (str. 45)
– Theatre Mode (str. 45)
– Nadzor avdio sistema (str. 45)
– Omejitev glasnosti (str. 45)
– Audio Return Channel (stran 45)
– Remote Easy Control (stran 46)
– Language Follow (stran 46)
Nadzor HDMI je vzajemna nadzorna funkcija
standarda CEC(Consumer Electronics Control)
za HDMI.
Nadzorna HDMI funkcija ne bo deloval, če
povežete ta sistem s komponento, ki ni združljiva
z nadzorno HDMI funkcijo.
Na sistemskem daljinskem upravljalniku so
priročne tipke za upravljanje televizorja kot
so THEATRE, ONE-TOUCH PLAY in @/1.
Podrobnosti so navedene na strani 11 in v
navodilih za uporabo televizorja.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
Priprava na nadzorno HDMI
funkcijo
(Nadzor za HDMI – Easy Setting
(enostavna nastavitev))
Če je vaš TV združljiv s funkcijo ‘Control for
HDMI – Easy Setting’, lahko nastavite funkcijo
[CONTROL for HDMI] tako, da nastavite TV.
Podrobnosti so navedene v navodilih za uporabo
televizorja.
Če TV ni združljiv s funkcijo Control for HDMI
– Easy Setting, ročno nastavite nadzorno HDMI
funkcijo sistema.
Opomba
• Podrobnosti o nastavitvi televizorja si oglejte v
navodih za uporabo.
1
Prepričajte se, če je nadzorna
enota priključena na TV (združljiv
s funkcijo HDMI CONTROL) s
pomočjo HDMI povezave.
2
3
Vklopite sistem in TV.
Funkciji ‘Control for HDMI’ sistema in
priključene komponente se hkrati vklopita.
Ročni vklop in izklop funkcije
[Control for HDMI] tega sistema
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
3
Opombi
• Glede na priključeno napravo, lahko nadzorna
funkcija HDMI tudi ne deluje. Preverite
navodila za uporabo priključene naprave.
• Funkcija ‘Control for HDMI’ lahko ne deluje,
če ne uporabljate Sonyjeve naprave tudi, če je
naprava združljiva z nadzorno funkcijo HDMI.
44
Nastavite za ta sistem in TV
ustrezno nadzoeno funkcijo HDMI.
2
3
Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže meni ‘Home’.
S puščicama C/c izberite
[Setup].
S puščicama X/x izberite [System
Settings], nato pritisnite na .
4
S puščicama X/x izberite [HDMI
Settings], nato pritisnite na .
Prikažejo se možnosti za [HDMI Settings].
5
S puščicama X/x izberite [Control for
HDMI], nato pritisnite na .
6
S puščicama X/x izberite nastavitev,
nato pritisnite na .
• [On]: vklop
• [Off]: izklop
Izklop sistema usklajen s TV
(Sistem Power Off)
Ko izklopite TV @/1 s tipko na daljinskem
upravljalniku TV-ja ali na sistemu, se sistem
samodejno izklopi.
Opomba
• Funkcija je odvisna od nastavitev televizorja.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo
televizorja.
Predvajanje DVD-ja z enim
pritiskom tipke.
(One-Touch Play)
Pritisnite na ONE-TOUCH PLAY.
Sistem in TV se vklopite in vhod televizorja se
nastavi na HDMI vhod, v katerega je sistem
priključen. Sistem samodejno začne predvajati
disk.
Tudi funkcija ‘System Audio Control’ se
samodejno vklopi.
Poleg tega, če vstavite disk, omogočite delovanje
načina ‘One-Touch Play’. Če se predvajanje
‘One-Touch Play’ ne začne (v primeru, da vstavite
disk, ki ni združljiv s funkcijo samodejnega
predvajanja), večkrat pritisnite na tipko
FUNCTION in izberite “BD/DVD”, nato
pritisnite na tipko N ali ONE-TOUCH PLAY.
Poslušanje zvoka televizorja
po zvočnikih tega sistema
(System Audio Control / avdio nadzor
sistema)
Zvok televizorja lahko poslušate po zvočnikih
tega sistema s pomočjo preprostega postopka.
Če hočete uporabiti System Audio Control
(avdio nadzor sistema), povežite sistem in TV z
avdio kablom in HDMI kablom (stran 20, 21).
System Audio Control lahko uporabite na sledeče
načine:
• Če je sistem vklopljen, bo zvok iz televizorja
potoval iz zvočnikov sistema.
• Če zvok televizorja potuje iz zvočnikov sistema,
lahko spremenite način izhoda zvoka v TV
zvočnike prek TV menija.
• Če zvok televizorja potuje iz zvočnikov sistema,
lahko nastavite glasnost in izklopite zvok sistema s pomočjo TV daljinskega upravljalnika.
Opomba
• Ko je TV v načinu PAP (picture and picture /
slika in slika) funkcija System Audio Control
ne bo delovala.
Nastavitev omejitve največje
glasnosti sistema
(Volume Limit)
Uporaba načina Theatre
Mode
(Theatre Mode – dvoranski način)
Pritisnite na tipko THEATRE.
Če je vaš TV združljiv z načinom Theatre,
lahko pritisnete na tipko THEATRE in uživate
optimalno filmsko sliko in zvok, ki najbolj ustreza
filmom. Tudi funkcija ‘System Audio Control’ se
samodejno vklopi.
Če zamenjate izhodni način iz TV zvočnikov
na zvočnike sistema, lahko glede na nastavitev
glasnosti sistema pride do glasnega zvoka iz
sistema.
To lahko preprečite z omejitvijo največje glasnosti
sistema. Podrobnosti na str. 54.
Sprejemanje digitalnega
avdio signala televizorja
(Audio Return Channel)
Sistem lahko sprejema digitalni avdio signal
televizorja prek HDMI kabla, če je TV združljiv s
funkcijo ‘Audio Return Channel’. Zvok
televizorja lahko poslušate prek sistema in sicer,
če uporabite HDMI kabel. Podrobnosti si oglejte
na strani 54.
45
Upravljanje sistema z
daljinskim upravljalnikom
televizorja
4
5
(Remote Easy Control)
Osnovne funkcije sistema lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom televizorja, če je
na TV zaslonu prikazan video izhod sistema.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo
televizorja.
S puščicama X/x izberite [Auto
Calibration], nato pritisnite na .
Prikaže se zaslon za potrditev funkcije [Auto
Calibration].
Priključite kalibracijski mikrofon na
A.CAL MIC priključek na hrbtni plošči.
Kalibracijski mikrofon s pomočjo stativa,
itd. (ni priložen) postavite na višino ušes.
Sprednja stran vsakega zvočnika naj bo
obrnjena proti kalibracijskemu mikrofonu in
med zvočniki ter mikrofonom naj ne bo ovir.
Spreminjanje jezika za
prikaz na TV zaslonu
(Language Follow)
MIC
A. CAL
C2
ECM-A
Če spremenite jezik za prikaz na TV zaslonu,
se bo spremenil tudi jezik prikaza na zaslonu
sistema.
Spreminjanje jezika za
prikaz na TV zaslonu
(Language Follow)
Če spremenite jezik za prikaz na TV zaslonu,
se bo spremenil tudi jezik prikaza na zaslonu
sistema.
Samodejno kalibriranje
ustreznih nastavitev
[Auto Calibration]
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
lahko samodejno nastavi ustrezni prostorski zvok.
7
Opomba
• Ko se začne postopek [Auto Calibration],
sistem odda glasen testni zvok. Pri tem
zmanjšanje glasnosti ni možno. Bodite uvidevni
in pomislite na otroke in sosede.
1
2
3
Pritisnite na HOME.
Prikaže se domači meni.
S puščicama C/c izberite
S puščicama X/x izberite [OK].
Za preklic izberite [Cancel].
Pritisnite .
Postopek [Auto Calibration] se začne.
Sistem samodejno izbere nastavitve za
zvončike.
Med meritvami ne povzročajte hrupa v
prostoru.
Opomba
[Setup].
S puščicama X/x izberite [Audio
Settings], nato pritisnite na .
46
6
• Pred postopkom samodejne kalibracije se
prepričajte, da je prostorski ojačevalnik
vklopljen in da stoji na ustreznem
mestu. Če stoji na neustreznem mestu,
na primer, v drugi sobi, meritev ne bo
opravljena pravilno.
• Če uporabljate pribor za brezžične
prostorske zvočnike (WAHT-SBP2, ni
priložen) za prostorske zadnje zvočnike
(strarn 14), postavite zvočnike na
ustrezno mesto in vklopite prostorski
ojačevalnik. Za uporabo prostorskih
zvočnikov nastavite [Surround Back] v
[Speaker Settings] na [Yes] (stran 47).
8
Potrdite rezultate meritev [Auto
Calibration].
Zvočniki, priključeni v enoto, so na TV
zaslonu navedeni z [Yes].
Opombi
• Če meritev spodleti, sledite sporočilu in
ponovite postopek samodejnega kalibriranja.
• Meritev za nizkotonec, [Subwoofer],
je vedno [Yes] in ko opravite postopek
samodejnega kalibriranja, se nastavitve
[Speaker Settings] vrnejo na tovarniško
nastavitev.
9
P S puščicama X/x izberete [OK] ali
[Cancel] in nato pritisnite .
x Meritve so pravilne
Izdklopite kalibracijski mikrofon in izberite
možnost [OK]. Rezultat se uporabi.
x Meritve so napačne
Sledite sporočili in nato izberite [OK] za
ponovni poskus.
Opombi
• Med izvajanjem funkcije samodejnih
meritev:
– Ne izklapljajte naprave,
– Ne pritiskajte na tipke,
– Ne spreminjajte glasnosti,
– Ne menjajte funkcij,
– Ne menjajte diska,
– Ne vstavljajte in ne odstranjujte diska,
– Ne izključujte kalibracijskega mikrofona.
Nastavitev zvočnikov
1
2
3
Pritisnite na HOME.
Prikaže se domači meni.
S puščicama C/c izberite
[Setup].
S puščicama X/x izberite [Audio
Settings], nato pritisnite na .
4
S puščicama X/x izberite [Speaker
Settings], nato pritisnite na .
Prikaže se zaslon za potrditev funkcije
[Speaker Settings].
5
S puščicama X/x izberite postavko in
pritisnite na .
x CONNECTION
Če ne želite priključiti srednjega in prostorskih
zvočnikov, nastavite parametre postavk [Center]
in [Surround]. Nastavitev prednjih zvočnikov ni
mogoče spreminjati.
Če uporabljate pribor za brezžične prostorske
zvočnike (WAHT-SBP1, ni priložen) za
prostorske zadnje zvočnike (strarn 16), nastavite
tudi [Surround Back].
[Front]
[Yes]
[Center]
[Yes]: običajna izbira.
[None]: izberite to postavko, če ne želite
priključiti srednjega zvočnika
[Surround]
[Yes]: običajna izbira.
[None]: Izberite, če ne uporabljate prostorskih
zvočnikov.
[Surround Back]
[Yes]: izberite, če uporabljate prostorske zadnje
zvočnike.
[None]: Izberite, če ne uporabljate prostorskih
zadnjih zvočnikov.
[Subwoofer]
[Yes]
[Speaker Settings]
Če želite poslušati najboljši možni prostorski
zvok, najprej določite velikost priključenih
zvočnikov in njihovo oddaljenost od mesta
poslušanja. Nato nastavite razmerje in nivo
zvoka. Uporabite testni zvok za nastavitev
glasnosti zvočnikov na enak nivo.
x [Distance]
Če zvočnike premaknete, ne pozabite nastaviti
parametre za razdaljo (A) med mestom
poslušanja in zvočniki.
Parameter lahko nastavite od 0.0 do 7.0 m.
47
Zvočniki na sliki:
1 Srednji zvočnik
2 Sprednji levi zvočik (L)
3 Sprednji desni zvočnik (R)
4 Nizkotonec
5 Prostorski levi zvočik (L)
6 Prostorski desni zvočnik (R)
7 Prostorski levi zadnji zvočik (L) (ni
priložen)
8 Prostorski desni zadnji zvočnik (R)
(ni priložen)
1
2
3
4
A
5
6
A
[Surround L/R] 0.0dB*: nastavite nivo
prostorskih zvočnikov.
[Surround Back L/R] 0.0dB*: nastavite nivo
prostorskih zadnjih zvočnikov.
[Subwoofer] 0.0dB: nastavite nivo nizkotonca.
* Postavka se prikaže, če v nastavitvah [Connection] izberete [Yes].
x [Test Tone]
Zvočniki bodo oddajali testni ton za nastavitev
postavke [Level].
[Off]: zvočniki ne oddajajo testnega tona.
[On]: testni ton potuje iz obeh zvočnikov, levega
in desnega, hkrati, medtem pa se nastavlja
razmerje. Če izberete eno od postavk v [Speakers
Settings], testni ton potuje iz obeh zvočnikov
zaporedoma.
Nastavitev nivoja zvoka
1
2
Nastavite [Test Tone] na [On].
S puščicami X/x izberite [Level] in
pritisnite na .
3
S puščicama X/x izberite želeno vrsto
zvočnikov in pritisnite na .
[Front L/R] 3.0m: nastavite oddaljenost
sprednjih zvočnikov.
[Center] 3.0m*: nastavite oddaljenost srednjega
zvočnika.
[Surround L/R] 3.0m*: nastavite oddaljenost
prostorskih zvočnikov.
[Surround Back L/R] 3.0m*: nastavite
oddaljenost prostorskih zadnjih zvočnikov.
[Subwoofer] 3.0m: nastavite oddaljenost
nizkotonca.
* Postavka se prikaže, če v nastavitvah [Connection] izberete [Yes].
4
S puščicama C/c izberite levi ali
desni zvočnik, nato s puščicama X/x
nastavite nivo.
8
S puščicami X/x izberite [Test Tone] in
pritisnite na .
Opomba
9
S puščicami X/x izberite [Off] in
pritisnite na .
7
8
• Pri nekaterih vhodnih signalih možnost [Distance] morda ne bo imela učinka.
5
6
7
Pritisnite na
.
Ponovite korake od 3 do 5.
Pritisnite na RETURN.
Sistem se vrne na predhodni prikaz.
Opomba
x [Level]
Možnost imate spreminjati nivo posameznih
zvočnikov. Parametre lahko nastavite med -0,6
dB in +6,0 dB za. Ne pozabite nastaviti “TEST
TONE” na “ON” za poenostavitev nastavitve.
[Front L/R] 0.0dB: Nastavite nivo sprednjih
zvočnikov.
[Center] 0.0dB*: Nastavite nivo srednjega zvočnika.
48
• Signali testnega tona ne potujejo iz priključka
HDMI.
Nasvet.
• Če želite nastaviti gasnost vseh zvočnikov
hkrati, pritisnite na 2+/–.
Uporaba časovnika
izklopa
Sistem lahko nastavite tako, da se samodejno
izklopi ob nastavljenem času in tako lahko
zaspite med poslušanjem glasbe. Čas lahko
nastavite v 10-minutnih korakih.
Pritisnite SLEEP.
Z vsakim pritiskom tipke SLEEP se prikaz
minut (preostali čas) spremeni za 10 minut.
Ko nastavite časovnik za samodejni izklop, na
prikazovalniku utripa »SLEEP«.
Preverjanje preostalega časa
Enkrat pritisnite tipko SLEEP.
Spreminjanje preostalega časa
Zaporedoma pritisnite SLEEP za izbiro želenega
časa.
Zaklep tipk na enoti
(Child Lock)
Tipke na enoti (razen tipke @/1) lahko zaklenete
in tako preprečite neželeno upravljanje enote
(npr. otroka).
Pritisnite in najmanj 5 sekund držite
tipko x na enoti.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikažeta
napisa “CHILD LOCK” in “ON”.
Funkcija zaklepa je vklopljena in tipke na enoti se
zaklenejo. (Sistem lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom).
Za preklic pritisnite in več kot 5 sekund držite
tipko x, da se na prikazovalniku sprednje plošče
prikažeta napisa “CHILD LOCK” in “OFF”.
Upravljanje televizorja in drugih komponent s priloženim
daljinskim upravljalnikom
Če nastavite signal daljinskega upravljalnika,
boste s priloženim daljinskim upravljalnikom
lahko upravljali televizor.
Opomba
• Ko v daljinskem upravljalniku zamenjate baterije, se utegne koda ponastaviti na tovarniško
nastavitev (SONY). Ponovno nastavite
ustrezno kodo.
Priprava daljinskega
upravljalnika za upravljanje
komponent
Pritisnite in držite tipko @/1, medtem ko
z oštevilčenimi tipkami vpisujete kodo
proizvajalca vašega televizorja (glej
tabelo). Nato sprostite tipko TV @/1.
Če nastavitev ni uspela, se tranutna registracijska
koda ni spremenila. Ponovno vpišite kodo.
Koda komponent, ki jih lahko
upravljate
Če je navedenih več kod, vnesite eno za drugo,
dokler ne najdete kode, ki deluje za vaš TV.
Manufacturer
Proizvajalec
Code number
Številka
kode
SONY
01 (default)
SAMSUNG
02, 08
LG
05
PHILIPS
02, 03, 07
PANASONIC
06
TOSHIBA
04
Opomba
• Če pritisnete na tipke na enoti, medtem ko deluje funkcija ‘Child Lock’, se bo na prikazovalniku sprednje plošče prikazal napis “CHILD
LOCK”.
Varčevanje z energijo v
stanju pripravljenosti
Prepričajte se, da so opravljene naslednje nastavitve:
– [Control for HDMI] je v nastavitvah [HDMI
Settings] nastavljen na [Off] (stran 44),
– [Standby] je v nastavitvah [S-AIR Settings]
nastavljen na [Off] (stran 41),
– [Quick Start Mode] je nastavljen na
[Off] (stran 54).
49
Nastavitve
Uporaba nastavitvenega
prikaza (Setup Display)
Z uporabo prikaza za nastavitve lahko opravite
razne nastavitve postavk, na primer slike in
zvoka.
Ko želite spremeniti nastavitve sistema, v
domačem meniju izberite
(Setup).
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
Opomba
• Nastavitve predvajanja, ki so shranjene na
disku, imajo prednost pred nastavitvami v
‘Setup Display’. Morda ne bodo delovale vse
funkcije.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu se prikaže domači meni.
S puščicama C/c izberite
[Setup].
S puščicama X/x izberite simbol za
kategorijo, ki jo želite spremeniti, nato
pritisnite na .
Primer: [Video Settings] (nastavitev slike)
Setup
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
Nastavite lahko naslednje možnosti
Postavka Opis
[Network Update] (stran 50)
Posodobitev programa sistema.
[Screen Settings] (stran 51)
Opravi nastavitev zaslona v
skladu z vrsto priključkov.
50
Postavka Opis
[Audio Settings]
(stran 52)
Opravi nastavitev zvoka v
skladu z vrsto priključkov.
[BD/DVD Viewing Settings]
(stran 52)
Opravi natančne nastavitve za
BD/DVD predvajanje.
[Parental Control Settings]
(stran 53)
Nastavitve za funkcijo
starševskega nadzora.
[System Settings] (stran 53)
Nastavitve za predvajanje Super
Avdio CD-ja.
[System Settings] (stran 54)
Opravi nastavitve, ki se
nanašajo na sistem.
[Network Settings] (stran 55)
Opravi natančne nastavitve za
Internet in omrežje.
[Easy Setup] (stran 55)
Ponovi postopek ‘Easy Setup’ in
opravi osnovne nastavitve.
[Resetting] (stran 55)
Ponastavi sistem na tovarniške
nastavitve.
[Network Update]
(posodobitev omrežja)
Funkcije sistema lahko posodobite in izboljšate.
Podrobnosti o posodabljanju funkcij si oglejte na
spletni strani: http://www.sony.net/
[Screen Settings]
(nastavitev slike)
x [TV Type]
[16:9]: Izberite to postavko, če priključite
televizor s širokim zaslonom ali televizor s
funkcijo širokega zaslona.
[4:3]: Izberite to postavko, če priključite televizor
z zaslonom 4:3, ki nima funkcije široke slike.
x [Screen Format]
[Original]: To možnost izberite pri priključitvi
na televizor, ki ima na voljo širokozaslonsko
funkcijo. 4:3 slika se prikaže v 16:9 razmerju slike
tudi na širokozaslonskem televizorju.
[Fixed Aspect Ratio]: Spreminjanje razmerja
slike, tako da se prilagaja zaslonu z originalnim
razmerjem slike.
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Prikaže široko sliko s črnimi robovi
na vrhu in spodaj.
[Pan & Scan]: Prikaže sliko na celotnem zaslonu
v polni višini in obrezanimi stranicami.
Opombi
• Če hkrati priključite priključka HDMI OUT in
druge izhodne priključke, izberite [Component
Video].
• Če se pri izbiri ločljivosti [HDMI] ali [Component Video] slika ne prikaže, izberite drugo
nastavitev.
x [BD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Posredovanje 1920 x 1080p/24 Hz
video signalov samo pri priključitvi televizorja,
ki je združljiv s 1080/24p, prek HDMI OUT
priključka.
[Off]: To nastavitev izberite, če vaš televizor ni
združljiv z 1080/24 Hz video signali.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Samodejno zaznavanje tipa zunanje
naprave in izbor ustrezne nastavitve barve.
[YCbCr (4:2:2)]: Posreduje YCbCr 4:2:2 video
signale.
[YCbCr (4:4:4)]: Posreduje YCbCr 4:4:4 video
signale.
[RGB]: Izberite to možnost, če priključite
napravo, ki ima s priključek DVI, združljiv s
HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Običajno izberite to nastavitev.
[12bit], [10bit]: oddaja 12 bit-ne/10-bitne video
signale, če je TV združljiv s funkcijo ‘Deep
Colour’.
[Off]: To nastavitev izberite v primeru nestabilne
slike ali nenaravnih barv.
x [Pause Mode] (samo BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: Običajno izberite to možnost.
Predvajalnik samodejno zazna vrsto materiala
(video ali film) in izbere ustrezno pretvorbeno
metodo.
[Video]: Pretvorbena metoda za video material se
uporabi stalno, ne glede na vrsto materiala.
[Auto]: Slike, ki vključujejo objekte, ki se
dinamično premikajo, se prikažejo brez motenj.
To je običajna izbira.
[Frame]: Prikaz statičnih slik z visoko
ločljivostjo.
x [Output Video Format]
[HDMI]: Običajna izbira je [Auto]. Izberite
[Original Resolution] za posredovanje ločljivosti,
posnete na disku. (Če je ločljivost nižja od
ločljivosti SD, se poviša na ločljivost SD).
[Component Video]: Izberete lahko ločljivost, ki
ustreza vašemu televizorju.
[Video]: Samodejno nastavi najnižjo loljivost.
51
[Audio Settings]
x [BD Audio MIX Setting]
[On]: Enota oddaja zvok, ustvarjen z združitvijo
interaktivnega zvoka in sekundarnega zvoka v
primarni zvok.
[Off]: Enota oddaja samo primarni zvok. Izberite
to možnost, če HD avdio signali potujejo v AV
sprejemnik.
x [Audio DRC]
Kompresirate lahko dinamični obseg zvočnega
posnetka.
[Auto]: Predvaja zvok z dinamičnim razponom,
ki ga določi disk (samo BD-ROM).
[Off]: Dinamični razpon se ne kompresira.
[On]: Sistem reproducira zvočni posnetek s
takim dinamičnim razponom, kakršnega si je
zamislil snemalni tehnik .
x [Attenuate – AUDIO]
Pri poslušanju komponente, ki je priključena v
priključke AUDIO (IN L/R) se utegnejo pojaviti
motnje.
Da bi preprečili motnje, zmanjšajte vhodni nivo
na enoti.
[On]: Vhodni nivo se zniža. Izhodni nivo se
spremeni.
[Off]: Običajni vhodni nivo.
x [Audio Output]
[Speaker]: zvok potuje samo iz zvočnikov
sistema.
[Speaker + HDMI]: zvok potuje iz zvočnikov
sistema, 2-kanalni linearni PCM signali pa iz
priključka HDMI OUT.
[HDMI]: zvok potuje samo iz priključka HDMIO
OUT. Format zvoka je odvisen od priključene
komponente.
Opombe
• Tudi če izberete [HDMI] ali [Speaker +
HDMI], bo zvok funkcij, razen “BD/DVD” in
“D.MEDIA”, potoval iz zvočnikov sistema in
ne iz priključka HDMI OUT.
• Če nastavite možnost [Audio Output] na
[HDMI], funkciji SOUND MODE in SUR.
SETTING ne delujeta.
52
• Če je funkcija ‘System Audio Control’ (stran
45) vklopljena, se nastavitev samodejno spremeni.
x [Sound Effect]
Zvočne učinke sistema (SOUND MODE in
SUR.SETTING) lahko vklopite ali izklopite.
[On]: zvočni učinki sistema so vklopljeni.
Zgornja meja frekvence vzorčenja je nastavljana
na 48kHz.
[Off]: zvočni učinki so izklopljeni. Izberite to
možnost, če ne želite nastaviti zgornje omejitve
frekvence vzorčenja.
x [Speaker Settings]
Da bi dobili kar najboljši možni prostorski zvok,
nastavite zvočnike. Podrobnosti si oglejte v
poglavju “Nastavitev zvočnikov” (stran 47).
x [Auto Calibration]
Izberete lahko samodejno kalibriranje ustreznih
nastavitev. Podrobnosti si oglejte na strani 46.
[BD/DVD nastavitve]
Opravite lahko natančne nastavitve za
predvajanje diska BD/DVD.
x [BD/DVD Menu]
Nastavitev privzetega jezika menijev za BD-ROM
ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Select Language Code«, se prikaže
zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite kodo
vašega jezika. Več informacij o tem najdete na
strani 70 »Seznam jezikovnih kod«.
x [Audio]
Nastavitev privzetega avdio jezika za BD-ROM
ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Original«, se izbere prednosti jezik
diska. Če izberete »Select Language Code«, se
prikaže zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite
kodo vašega jezika. Več informacij o tem najdete
na strani 70 »Seznam jezikovnih kod«.
x [Subtitle]
Nastavitev privzetega jezika za podnapise za
BD-ROM ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Select Language Code«, se prikaže
zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite kodo
vašega jezika. Več informacij o tem najdete na
strani 70 »Seznam jezikovnih kod«.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Predvaja BD plast.
[DVD/CD]: Predvaja DVD ali CD plast.
x [BD Internet Connection]
[Allow]: Običajna izbira.
[Do not allow]: Internetna povezava ni dovoljena.
x [BD Data Storage Options]
[Internal memory]: Izbere notranji pomnilnik za
shranjevanja BD podatkov.
[USB naprava (leva)]: Izbere
(USB) vrata na
levi strani enote za shranjevanje BD podatkov.
[USB naprava (leva)]: Izbere
(USB) vrata na
desni strani enote za shranjevanje BD podatkov.
Nastavitve
starševskega nadzora
x [BD Parental Control]
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
BD-ROM diskov glede na starost uporabnikov.
Posamezne kadre lahko blokirate ali jih
zamenjate z drugimi kadri. Sledite navodilom na
zaslonu in vpišite štirimestno geslo.
x [DVD Parental Control]
S to funkcijo lahko omejite predvajanje
nekaterih DVD VIDEO diskov. Posamezne
kadre lahko blokirate ali jih zamenjate z drugimi
kadri. Sledite navodilom na zaslonu in vpišite
štirimestno geslo.
x [Internet Video Parental Control]
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
internetnih videov glede na starost uporabnikov.
Posamezne kadre lahko blokirate ali jih
zamenjate z drugimi kadri. Sledite navodilom na
zaslonu in vpišite štirimestno geslo.
x [Internet Video Unrated]
Allow: Omogoča predvajanje neocenjenih
internetnih videov.
Block: Blokira predvajanje neocenjenih
internetnih videov.
Nastavitve »Music«
x [Password] (Geslo)
Nastavitev ali sprememba gesla za starševski
nadzor. Z geslom lahko nastavite omejitev
predvajanja BD-ROM, DVD VIDEO in
internetnih videov. Po potrebi lahko ločite nivoje
za BD-ROM in DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code]
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
BD-ROM ali DVD VIDEO diskov glede na
geografsko področje. Posamezne kadre lahko
blokirate ali jih zamenjate z drugimi kadri.
Sledite navodilom na zaslonu in vpišite
štirimestno geslo.
Opravite lahko natančnejšo nastavitev za Super
Avdio CD.
x [Predvajalna plast za Super Avdio CD]
Super Audio CD: Predvajanje Super Avdio CD
plasti.
CD: Predvajanje CD plasti.
x [Predvajalni kanali za Super Avdio CD]
DSD 2ch: Predvajanje 2-kanalnega področja.
DSD Multi: Predvajanje več-kanalnega področja.
53
[System Settings]
(nastavitve sistema)
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
x [OSD]
Izberite jezik za prikaze menijev na zaslonu.
x [S-AIR Settings]
Izberete lahko nastavitve S-AIR. Podrobnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba izdelka S-AIR “ na
strani 39.
[ID]: Nastavite lahko ID sistema.
[Pairing]: Sistem in podenoto S-AIR, na primer
prostorski ojačevalnik ali S-AIR sprejemnik,
lahko združite.
[RF Change]: Če je brezžični prenos nestabilen,
funkcijo nastavite.
[MODE]: v zvoku iz sistema lahko uživate tudi v
drugih sobah.
[Standby]: S-AIR sprejemnik lahko uporabljate,
medtem ko je enota v stanju pripravljenosti.
x [Dimmer]
[Bright]: svetlejše.
[Dark]: temnejše.
x [HDMI Settings]
Če s HDMI kablom priključite Sony
komponento, ki je združljiva s funkcijo ‘Control
for HDMI’, bo upravljanje enostavnejše.
Podrobnosti si oglejte na strani 44.
[Control for HDMI]
Funkcijo [Control for HDMI] lahko vklopite ali
izklopite.
[On]: vklop. Upravljate lahko komponente,
priključene s HDMI kablom.
[Off]: izklop.
[Audio Return Channel]
Ta funkcija je na voljo, če povežete sistem in TV,
združljiva s to funkcijo.
[Auto]: sistem lahko samodejno sprejema
digitalni avdio signal televizorja prek HDMI
kabla.
[Off]: izklop.
54
Opomba
• Ta funkcija je na voljosamo, če je možnost
[Control for HDMI] nastavljena na [On].
[Volume Limit]
Če je funkcija ‘System Audio Control’ (stran
44) vklopljena, se utegne iz sistema oglasiti
glasen zvok, odvisen od nastavljene glasnosti.
To lahko preprečite tako, da omejite maksimalni
nivo glasnosti, kadar je funkcija ‘System Audio
Control’ vklopljena.
[Level3]: maksimalni nivo glasnosti je nastavljen
na 15.
[Level2]: maksimalni nivo glasnosti je nastavljen
na 20.
[Level1]: maksimalni nivo glasnosti je nastavljen
na 30.
Opomba
• Ta funkcija je na voljosamo, če je možnost
[Control for HDMI] nastavljena na [On].
x [Quick Start Mode]
[On]: skrajša čas zagona iz stanja pripravljenosti.
Sistem lahko hitro po vkopu začnete upravljati.
[Off]: tovarniška nastavitev.
x [Auto Standby]
[On]: vklopi funkcijo [Auto Standby]. Če sistema
približno 30 minut ne upravljate, samodejno
vzpostavi stanje pripravljenosti.
[Off]: funkcija je izklopljena.
x [Auto Display]
[On]: Samodejni prikaz informacij pri
spreminjanju naslova, načina slike, avdio signala,
itd.
[Off]: Prikaz informacij samo v primeru pritiska
na tipko DISPLAY.
x [Screen Saver]
[On]: Vklop funkcije ohranjevalnika zaslona.
[Off]: Izklop ohranjevalnika zaslona.
x [Software Update Notification]
[On]: sistem nastavi tako, da vas obvešča o
novejših verzijah programa (stran 50).
[Off]: funkcija je izklopljena.
x [Gracenote Settings]
[Auto]: ko ustavite predvajanje diska, samodejno
naloži informacije. Za nalaganje informacij mora
biti sistem povezan z omrežjem.
[Manual]: naloži informacije o disku, če v meniju
z možnostmi izberete [Playback History] ali
[Information Display].
x [DivX® VOD]
Prikažete lahko registracijsko kodo ali kodo za
preklic registracije za ta sistem in lahko prekličete
registracijo sistema po registriranju.
[Wired Setup]: izberite to možnost, če želite
direktno priključiti širokopasovni usmerjevalni.
[USB Wireless Setup]: izberite ta način, če
uporabljate USB Wireless LAN Adapter.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani http://
support.sony-europe.com/
x [Diagnostika omrežnih povezav]
S pomočjo diagnostike omrežja lahko preverite,
če so omrežne povezave pravilno izvedene.
Če je vklop onemogočen
x [Registracija »BD Remote« naprave]
»BD Remote« napravo lahko registrirate.
[Registration Code]: prikaže se registracijska
koda.
[Deregistration Code]: prikaže se koda za preklic
registracije. (To postavko lahko izberete po tem,
ko se prikaže registracijska koda).
x [Registrirane »BD Remote« naprave ]
Prikaže se seznam registriranih »BD Remote«
naprav.
Če je registracija omogočena
S puščicama X/x izberite [OK] ali [Cancel],
nato pritisnite na .
[OK]: registracija naprave je preklicana in
prikaže se koda za preklic .
[Cancel]: sistem se vrne na predhodni prikaz.
Podrobnosti si oglejte na spletnistrani http://
www.divx.com
x [System Information]
Prikažete lahko informacije o verziji programa
tega sistema in MAC naslov.
[Network Settings]
(nastavitve omrežja)
[Easy Setup]
(Enostavna nastavitev)
Ponovi enostavno nastavitev in opravi osnovne
nastavitve. Sledite navodilom na zaslonu.
[Resetting]
(Ponastavitev)
x [Ponastavitev predvajalnika]
Vse nastavitve lahko prekličete in povrnete
tovarniške nastavitve, tako da izberete skupino
nastavitev. Vse nastavitve v tej skupini se
ponastavijo.
Opravite lahko natančne nastavitve za Internet
in omrežje.
x [Internet Settings]
Najprej povežite sistem z omrežjem. Podrobnosti
si oglejte na strani 24.
x [Inicializacija osebnih informacij]
Vse osebne informacije, shranjene na sistemu,
lahko izbrišete.
[View Network Status]: prikaže se trenutno
stanje omrežja.
55
Dodatne informacije
Varnostni ukrepi
Varnost
• Zaradi nevarnosti požara ali električnega udara
na napravo ne postavljajte posod z vodo (npr.
vaze).
Če v notranjost naprave zaide tujek ali
tekočina, nemudoma odklopite napravo iz
električnega omrežja in naj jo pred nadaljnjo
uporabo pregleda strokovno usposobljena
oseba.
• Ne dotikajte se omrežnega kabla z mokrimi
rokami. S tem bi utegnili povzročiti električni
udar.
Uporaba
• Če napravo prenesete iz hladnega v topel
prostor, se lahko v notranjosti tvori kondenzacijska vlaga, ki lahko poškoduje leče. Zato pred
prvo priključitvijo naprave ali če jo prenesete
iz hladnega v topel prostor pred vključitvijo
počakajte približno eno uro.
• Kadar premikate predvajalnik, odstranite
disk. V nasprotnem primeru se utegne disk
poškodovati.
Naravnavanje glasnosti
• Ne povečujte glasnosti med poslušanjem
zelo tihih delov ali ko ni avdio signala. Sicer
lahko ob delih z največjo glasnostjo pride do
poškodbe zvočnikov.
Čiščenje
Vir napajanja
Če sistema dlje časa ne boste uporabljali,
izvlecite kabel iz omrežne vtičnice. Pri tem držite
za vtič in ne za kabel.
O postavitvi
• Napravo postavite na zračno mesto, da ne bi
prišlo do premočnega segrevanja.
• Po daljšem času predvajanja pri visoki glasnosti
se ohišje segreje. To ne predstavlja okvare. V
tem primeru se ne dotikajte ohišja. Ne postavljajte enote v zaprt prostor, kjer je premalo
zračenja, ker bi se naprava utegnila pregreti.
• Ne postavljajte predmetov na sistem, ker bi
utegnili prekriti zračnike. Ne postavljajte sistema na mehko površino, kot je preproga, ker bi s
tem utegnili zapreti zračnike na spodnji strani.
Sistem je opremljen z močnim ojačevalnikom.
Če prekrijete zračnike, se utegne enota pregreti
in pokvariti.
• Ne postavljajte naprave na površine, prekrite
z volneno odejo ali podobnim materialom ali
v bližino zaves, ker bi s tem utegnili prekriti
odprtine za zračenje naprave na spodnji strani
predvajalnika.
• Ne nameščajte naprave v zaprt prostor, na
primer v omarico ali podobno enoto.
• Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote
in je ne izpostavljajte sončnim žarkom; ne izpostavljajte je prahu ali mehanskim vibracijam
in udarcem.
56
• Očistite ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne
tipke z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim
čistilom. Ne uporabljajte grobih krp, čistilnega
praška ali topil, kot sta bencin in alkohol.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali probleme v
zvezi z vašim predvajalnikom, se posvetujte z
najbljižjim pooblaščenim Sonyjevim prodajalcem.
Čiščenje diskov
• Ne uporabljajte komercialnega čistilnega diska
ali čistilca za diske/leče (mokrega ali v spreju).
Z njim bi utegnili povzročiti okvaro.
Zamenjava delov
V primeru popravila enote, se zbrani deli
ponovno uporabijo ali reciklirajo.
Nekaj o barvah televizorja
• Če zvočniki povzročajo nepravilnosti v barvah,
TV izklopite in ga nato po 15-ih ali 30-ih minutah ponovno vklopite. Če barve še vedno niso
prave, namestite zvočnike dlje od televizorja.
POMEMBNO OBVESTILO
Opozorilo: Ta sistem omogoča neprekinjeno
prikazovanje mirujoče video slike ali slike
prikazovalnika na zaslonu. Dolgotrajen prikaz
take slike na TV zaslonu utegne povzročiti
trajno poškodbo TV zaslona. Projekcijski
televizorji so še posebno občutljivi.
Nekaj o prenašanju sistema
• Pred premikanjem sistema odstranite disk in
izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice.
Opombe v zvezi z diski
Ravnanje z diski
• Da bo disk ostal čist, se ga dotikajte le na robu.
• Ne dotikajte se površine.
• Diskov ne izpostavljajte sončnim žarkom
ali virom toplote. Ne imejte jih shranjenih
v vozilu, parkiranem na soncu; notranjost
avtomobila se lahko močno segreje.
• Po koncu predvajanja disk shranite v škatlico.
Čiščenje
• Pred predvajanjem disk očistite s čistilno
krpico. Disk obrišite od sredine navzven.
• Ne uporabljajte topil kot so bencin, razredčilo
ali drugih močnih čistil; ne uporabljajte
antistatičnih pršilk, namenjenih čiščenju
vinilnih gramofonskih plošč.
Ta sistem lahko predvaja le okrogle diske. Z
uporabo nestandardnih diskov (npr. v obliki srca
ali zvezde) lahko poškodujete sistem.
Ne uporabljajte diskov z dodatkom, npr. nalepko
ali obročem.
Ne uporabljajte diskov za čiščenje leč.
57
Odpravljanje težav
Če med uporabo predvajalnika naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, upoštevajte podana
navodila. Če se težave kljub temu nadaljujejo, se posvetujte z najbližjim zastopnikom podjetja Sony.
Če serviser med popravilom zamenja dele, lahko te dele obdrži.
Če se pojavi težava s funkcijo S-AIR, naj prodajalec opreme Sony pregleda celotni sistem (galvno enoto in
S-AIR pod-enoto).
Napajanje
Težava
Rešitev
Naprava ni vključena.
• Preverite, če je omrežni kabel pravilno priključen na električno
omrežje.
Če se na prikazovalniku sprednje • S tipko @/1 izključite sistem in za tem, ko se prikaže napis
plošče izmenično prikazujeta
„STANDBY“, preverite naslednje postavke.
napisa „PROTECTOR“ in „PUSH • Ali sta + in – kabla za zvočnik ustvarila kratek stik?
• Ali uporabljate ustrezne zvočnike?
POWER“
• Ali kaj ovira zračnike na vrhu sistema?
• Ko ste preverili zgornje postavke in popravili težavo, ponovno
vklopite sistem. Če še vedno ne najdete vzroka za težavo, se
posvetujte z najbližjem prodajalcem Sony opreme.
Splošno
Težava
Rešitev
Daljinski upravljalnik ne deluje
• Razdalja med daljinskim upravljalnikom in enoto je prevelika.
• Bateriji sta šibki.
• Če menija ni mogoče upravljati prek prikazovalnika sprednje
plošče, pritisnite na tipko HOME na daljinskem upravljalniku.
Sistem ne deluje pravilno.
• Izključite omrežni napajalnik iz stenske vtičnice, nato ga po
nekaj minutah ponovno priključite.
Slika
Težava
Rešitev
Ni slike.
• Preglejte video povezave (stran 20).
• Enota ni priključena na ustrezni TV vhodni priključek (str. 20).
• Video vhod na televizorju ni pravilno nastavljen.
• Preverite način izhoda na vašem sistemu (str. 20).
• Ponovno priključite priključni kabel.
• Enota je priključena v vhodno napravo, ki ni združljiva s HDCP
(high-bandwidth digital content protection) (na sprednji plošči
napis “HDMI” ne zasveti). Glej stran 20.
• Če predvajate dvo-plastni DVD, se utegneta slika in zvok za
trenutek prekiniti na mestu, kjer se plasti zamenjata.
Če video izhodni format, ki ste ga • Pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipki N in VOLUME– na
izbrali v »Output Video Format«
enoti, da se video izhodni format ponastavi na najnižjo ločljivost.
ni pravilen, se slika ne prikaže.
Video signali potujejo samo iz
• Nastavite [Output Video Format] v [Screen Settings] na
priključkov HDMI OUT, če hkrati [Component Video] (stran 51).
priključite priključka HDMI OUT
in VIDEO OUT.
58
Težava
Rešitev
Temna polja na sliki so pretemna/ • Nastavite »Picture Quality Mode« na »Standard« (tovarniška
svetla polja so presvetla ali
nastavitev) (stran 32).
nenaravna
Enota slike ne oddaja pravilno.
• Preverite nastavitve »Output Video Format« (stran 51).
• Če sistem hkrati oddaja analogne in digitalne signale, nastavite
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output] v [Screen Settings] na [Off]
(stran 51).
• Pri diskih BD-ROM preverite nastavitve [BD/DVD-ROM 1080
24p Output] v [Screen Settings] (stran 51).
Slika je motena.
• Disk je umazan ali z napako.
• Če slika, ki jo oddaja sistem, potuje prek videorekorderja v TV,
utegne signal za zaščito pred kopiranjem, dodeljen nekaterim
BD/DVD programom, vplivati na kakovost slike. Če se težava
nadaljuje tudi po tem, ko priključite enoto neposredno v TV,
poskusite priključiti enoto v drug vhodni priključek.
Tudi če je v [TV Type] pod
[Screen Settings] nastavite
razmerje slike, slika ne izpolni
celega TV zaslona.
• Razmerje slike je na disku tovarniško določeno.
Na TV zaslonu se pojavijo barvne • Če uporabljate zvočnike s televizorjem, ki vključuje katodno cev,
ali projektor, postavite zvočnike najmanj 0,3 m od televizorja.
nepravilnosti.
• Če se barvne nepravilnosti nadaljujejo, izključite televizor, nato
pa ga po 15 – 30-ih minutah ponovno vklopite.
• Prepričajte se, da v bližini zvočnikov ni nobenih magnetnih
predmetov.
Zvok
Težava
Rešitev
Ni zvoka.
• Kabel za zvočnik ni pravilno priključen.
• Preverite nastavitve zvočnikov (stran 57).
• Enota izvaja hitro predvajanje naprej ali nazaj. Pritisnite tipko
N za vrnitev na običajni način predvajanja.
• Enota izvaja počasno predvajanje ali zamrznitev slike. Pritisnite
tipko N za vrnitev na običajni način predvajanja.
Priključek HDMI OUT ne oddaja • Nastavite možnost [Audio Output] na [HDMI] (stran 52).
zvoka.
Levi in desni zvok nista v pravem • Preverite, če so zvočniki in komponente pravilno priključeni.
razmerju ali sta zamenjana
Nizkotonec ne oddaja zvoka
Pri uporabi funkcije ‘Audio
Return Channel’ priključek
HDMI OUT ne oddaja
digitalnega zvoka
• Preverite priključitev in nastavitve zvočnikov (strani 19, 47).
• Nastavite možnost [Control for HDMI] v [HDMI Settings] pod
[System Settings] na [On] (stran 54). Poleg tega nastavite [Audio Return Channel] v [HDMI Settings] pod [System Settings]
na [Auto] (stran 54).
• Prepričajte se, da je vaš TV združljiv s funkcijo ‘Audio Return
Channel’.
• Prepričajte se, da je HDMI kabel priključen v priključek na
televizorju, ki je združljiv s funkcijo ‘Audio Return Channel’.
• Frekvenca vzorčenja vhodnega podatkovnega toka je večja od 48
kHz.
59
Težava
Rešitev
Sistem ne oddaja zvoka pravilno, • Nastavite možnost [Audio Return Channel] v [HDMI Settings]
pod [System Settings] na [Off] (stran 45).
če je priključena v enoto ‘set-top
box’.
V zvočnikih je slišati šumenje
• Preverite, če so priključni kabli odmaknjeni od transformatorja
ali motorja in vsaj 3 metre oddaljeni od televizorja ali fluorescentne luči.
• Odmaknite televizor od avdio komponent.
• Očistite disk.
Med predvajanjem CD-ja zvok
izgubi stereo učinek
• S pritiskom na tipko
izberite stereo zvok (stran 34)
Med predvajanjem zvočnega
• Preverite nastavitev načina dekodiranja (stran 27)
zapisa Dolby Digital ali MPEG je • Preverite priključitve in nastavitve zvočnikov (strani 19, 47).
učinek “surround” težko zaznati • Pri nekaterih DVD-jih izhodni signal morda ni 5.1 kanalni,
temveč mono ali stereo, tudi če je zvočni zapis posnet v formatu
Dolby Digital ali MPEG.
Zvok prihaja samo iz srednjega
zvočnika
• Pri nekaterih diskih oddaja zvok samo srednji zvočnik.
Srednji zvočnik ne oddaja zvoka
• Preverite priključitev zvočnikov in nastavitve (strani 19, 47).
• Preverite nastavitev načina dekodiranja (str. 27)
• Pri nekaterih izvorih bo učinek srednjega zvočnika manj očiten.
• Predvaja se 2-kanalni izvor.
Prostorski zvočniki ne oddajajo
zvoka ali pa oddajajo zvok zelo
nizke jakosti.
• Preverite priključitev in nastavitve zvočnikov (str. strani 19, 47).
• Preverite nastavitev načina dekodiranja (str. 27)
• Pri nekaterih izvorih bo učinek prostorskih zvočnikov manj
očiten.
• Predvaja se 2-kanalni izvor.
Začetek zvoka je odrezan.
Zvočni učinki ne delujejo.
• Nastavite način zvoka na “MOVIE” ali “MUSIC” (stran 34).
• Za “SUR.SETTING” izberite “A.F.D. STD” (stran 27).
• Učinki načinov SOUND MODE, D.BASS, NIGHT MODE in
SUR. SETTING pri nekaterih vhodnih signalih ne delujejo
(stran 52).
V zvoku priključene naprave se
pojavi popačenje.
• Zmanjšajte vhodni nivo priključene komponente tako, da nastavite [Attenuate - AUDIO] (stran 52).
60
Delovanje
Težava
Rešitev
Radijskih postaj ni mogoče
uglasiti.
• Preverite, če so antene ustrezno priključene. Nastavite antene in
po potrebi priključite zunanjo anteno.
• Signal postaje je prešibek (pri uporabi samodejnega uglaševanja).
Uporabite neposredno uglaševanje.
Diska ni mogoče predvajati
• Poskušate predvajati disk s formatom, katerega ta sistem ne
more predvajati (stran 65).
• Na BD/DVD-ju preverite kodo področja.
• Znotraj sistema se je nabrala vlaga. Odstranite disk in pustite
sistem prižgan približno pol ure.
• Sistem ne more predvajati posnetih diskov, ki niso bili pravilno
zakljušeni (stran 65).
Ime datoteke se ne prikaže
pravilno
• Sistem lahko prikaže samo znake, ki ustrezajo standardu ISO
8859-1. Ostali znaki se prikažejo drugače.
• Pri nekaterih zapisovalnih programih se utegnejo vpisani znaki
prikazati drugače.
Predvajanje se ne izvaja od
začetka diska.
• Izbrana je funkcija ‘Resume Play’. Pritisnite na OPTIONS in
izberite [Play from start], nato pritisnite .
• Pri nekaterih diskih se utegne BD/DVD meni samodejno pojaviti
na zaslonu.
Predvajanje se ne začne od mesta, • Mesto ustavitve se pri nekaterih diskih izbriše iz pomnilnika, če:
– Odstranite disk,
kjer ste ga nazadnje ustavili.
– Izključite USB napravo,
– Predvajate drugo vsebino,
– Izklopite enoto.
Sistem samodejno začne
predvajati.
• BD/DVD izvaja funkcijo samodejnega predvajanja.
Predvajanje se samodejno ustavi. • Nekateri diski vsebujejo signal za samodejno začasno ustavitev.
Med predvajanjem takega diska sistem ob tem signalu ustavi
predvajanje.
Nekaterih funkcij, na primer
ustavitve ali iskanja, ni mogoče
izvesti
• Pri nekaterih diskih se lahko zgodi, da katera od omenjenih funkcij ni na voljo. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena disku.
Sporočila se ne prikažejo na TV
zaslonu v želenem jeziku.
• V nastavitvenem prikazu v [OSD] pod [System Settings] izberite
želeni jezik (stran 54).
Jezika za zvočni posnetek/
podnapis in kota ni mogoče
spremeniti.
• Poskusite uporabiti meni BD-ja ali DVD-ja.
• Na BD-ju ali DVD-ju, ki ga predvajate, jeziki/podnapisi niso
posneti v večih jezikih / kader ni posnet iz večih kotov.
• BD ali DVD ne dovoljujeta spreminjanja jezika za zvočni posnetek/podnapise in kotov.
Nosilec diska se ne odpre in diska • Preizkusite naslednje: 1 Pritisnite in najmanj 5 sekund držite
ne morete odstraniti, tudi če
tipko N in Z na enoti, da se nosilec za disk odpre. 2 Odstranpritisnete na tipko Z:
ite disk. 3 Izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice, nato pa
ga po nekaj minutah ponovno priključite.
61
Težava
Rešitev
Diska ni mogoče odstraniti in na • Posvetujte se s prodajalcem ali s pooblaščenim serviserjem
prikazovalniku sprednje plošče se
opreme Sony.
prikaže napis »TLK ON«.
Funkcija Control for HDMI ne
deluje.
• Nastavite [CONTROL FOR HDMI] pod [HDMI Settings] na
[On] (str. 54).
Prepričajte se, da je priključena komponenta združljiva s funkcijo
CONTROL FOR HDMI.
• Preverite nastavitev za funkcijo HDMI CONTROL na priključeni
komponenti. Oglejte si navodila za uporabo komponente.
• Če spremenite priključitev HDMI, priključite in izključite
omrežni kabel ali če pride do izpada elektrike, nastavite
[CONTROL FOR HDMI] v [HDMI Settings] na [OFF], nato
nastavite [CONTROL FOR HDMI] na [ON] (str. 54).
• Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja
vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync« (stran 44).
Med uporabo funkcije »System
Audio Control« sistem in TV ne
oddajata zvoka.
• Prepričajte se, da je priključen TV združljiv s funkcijo »System
Audio Control«.
• Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja
vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync« (stran 43).
Dodatne vsebine (bonus) in
• Preizkusite naslednje: 1 Odstranite disk. 2 Izklopite sistem.
drugih podatkov na BD-ROM-u ni 3 Odstranite in ponovno vstavite USB napravo (stran 35). 4
mogoče predvajati.
Vklopite sistem. 5 Vstavite BD-ROM s funkcijo ‘Bonus View/
BD-Live’.
Na zaslonu se prikaže sporočilo, • Izbrišite nepotrebne podatke iz notranjega pomnilnika ali USB
ki pomeni, da notranji pomnilnik
pomnilnika. Izberite [Erase BD Data] v
[Video] in izbrišite
nima dovolj prostora.
nepotrebne podatke. Če uporabljate USB pomnilnik kot lokalni
shranjevalnik, se bodo izbrisali vsi podatki shranjeni v mapi
[BUDA/BUDB]. Ne pozabite ustvariti zaščitno kopijo video/
glasbenih/foto podatkov v mapi [BUDA/BUDB] (stran 29).
Ko pritisnete na eno od tipk
• Izklopite funkcijo ‘Child Lock’ (stran 49).
na enoti, enota ne deluje in na
prikazovalniku sprednje plošče se
prikaže napis »CHILD LOCK«.
Meni sistema ne deluje.
• Pritisnite na tipko HOME na daljinskem upravljalniku.
USB naprava
Težava
Rešitev
Predvajalnik ne prepozna USB
naprave.
• Preizkusite naslednje: 1 Izklopite sistem. 2 Odstranite in
ponovno vstavite USB napravo. 3 Vklopite sistem.
• Prepričajte se, da je USB naprava pravilno priključena v USB
priključek.
• Prepričajte se, da USB naprava ni poškodovana.
• Preverite, če je USB naprava vklopljena.
• Če je USB naprava priključena prek USB vrat, jo priključite
neposredno v enoto.
62
S-AIR
Težava
Rešitev
Pojavi se šum / zvok prekinja.
• Če uporabljate glavno enoto S-AIR, jo postavite najmanj 8 m
stran od enote.
• Postavite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR bližje skupaj.
• Izogibajte se uporabi naprav, ki ustvarjajo elektromagnetno
energij , kot je mikrovalovna pečica.
• Namestite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR stran od
drugih brezžičnih izdelkov.
• Preverite, če je morda brezžični prenos nestabilen (stran 42).
• Spremenite nastavitev S-AIR ID za glavno enoto S-AIR in podenoto S-AIR.
• Izklopite sistem in pod-enoto S-AIR in ju nato ponovno vklopite.
BRAVIA Internet Video
Težava
Rešitev
Slika/zvok sta slaba/nekateri
• Kakovost slike/zvoka utegne biti pri nekaterih ponudnikih internetnih vsebin slabša.
programi se prikažejo z manj
• Kakovost slike/zvoka se utegne izboljšati, če spremenite hitrost
detajlov, posebej med hitropovezave. Priporočamo vam 2,5 Mb/s za standardno ločljivost
premikajočimi ali temnimi kadri.
videa (10 Mb/s za visoko-ločljiv video).
• Vsi videi ne vsebujejo zvoka.
Slika je majhna.
• Pritisnite na X in jo povečajte.
Povezava omrežja
Težava
Rešitev
Predvajalnik se ne poveže na
omrežje.
• Preverite povezavo (stran 24) in nastavitve omrežja (stran 55).
Računalnika ne morete priključiti • Brezžične nastavitve usmerjevalnika se samodejno spremenijo,
na Internet, po tem ko ste izvedli
če uporabite funkcijo ‘Wi-Fi Protected Setup’ pred izbiro
nastavitev [Wi-Fi Protected Setup
nastavitev za usmerjevalnik. V tem primeru ustrezno spremenite
(WPS)].
brezžične nastavitve računalnika.
Sistema ni mogoče
povezati z brezžičnim LAN
usmerjevalnikom.
• Preverite, če je LAN usmerjevalnika vklopljen.
• Pri nekaterih pogojih, vključno z materijalom stene, pogoji
sprejema radijskih valov in ovirami med sistemom in brezžičnim
LAN usmerjevalnikom, utegne biti razdalja za vzpostavitev
komunikacije krajša. Približajte sistem in brezžični LAN usmerjevalnik bližje drug k drugemu.
• Naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz, na primer
mikrovalovna pečica, Bluetooth in digitalna brezžična naprava,
utegnejo prekiniti komunikacijo. Premaknite enoto stran od
takih naprav ali take naprave izključite.
Enota ne zazna želenega
brezžičnega usmerjevalnika, tudi
če izvedete postopek [Scan].
• Pritisnite na RETURN in se vrnite na predhodni zaslon,
nato ponovite postopek [Scan]. Če enota še vedno ne zazna
brezžičnega usmerjevalnika, pritisnite na RETURN in izberite
[Manual registration].
63
Težava
Rešitev
Ob vklopu sistema se na zaslonu • Glej [Network Update] (stran 50) in posodobite sistem z
prikaže sporočilo [A new software najnovejšo verzijo programa.
version has been found on the
network. Perform update under
»Network Update«].
Ostalo
Težava
Rešitev
Na prikazovalniku sprednje
plošče se prikaže »Exxxx«.
• Obrnite se na najbližjega zastopnika ali lokalnega pooblaščenega
serviserja opreme Sony.
Čez ves zaslon se prikaže simbol , • Obrnite se na najbližjega zastopnika ali lokalnega pooblaščenega
brez drugih sporočil.
serviserja opreme Sony.
64
Diski, ki jih lahko
predvajate
Blu-ray Disc
DVD
3)
CD3)
1)
2)
3)
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
Opomba o dvoplastnih BD/DVD
diskih
Predvajane slike in zvok se lahko za trenutek
prekinejo pri menjavi plasti.
BD/DVD regijske kode
Sistem ima na hrbtni strani odtisnjeno regijsko
kodo in lahko predvaja samo BD-ROM/DVD
VIDEO diske, ki so označeni z enako regijsko
kodo ALL .
CD-DA (Music CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Ker so Blu-ray Disc specifikacije nove in
v razvoju, nekaterih diskov ne bo mogoče
predvajati. Avdio izhod je odvisen od izvora,
priključenega izhodnega priključka in izbrane
avdio nastavitve.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 vključno z organsko
vrsto barvila BD-R (vrste LTH)
BD-R-ja, posnetega na računalniku, ni mogoče
predvajati, če je možno dodatno snemanje.
CD-ja ali DVD-ja ne bo mogoče predvajati,
če nista bila pravilno zaključena. Podrobnosti
si oglejte v navodilih z a uporabo, priloženih
snemalni napravi.
Naslednjih diskov ni mogoče
predvajati:
• BD z ohišjem
• Diskov DVD-RAM
• Diskov HD DVD
• DVD avdio diskov
• Diskov PHOTO CD
• Podatkovni del diska CD-Extras
• Diskov VCD/Super VCD
• Stran dvojnega diska z avdio materijalom.
Opomba o postopkih
predvajanja BD/DVD diskov
Nekatere postopke predvajanja BD/DVD diskov
lahko proizvajalci programske opreme namerno
določijo. Ker ta sistem predvaja BD/DVD diske
glede na vsebino, ki so jo razvijalci programske
opreme določili, nekatere funkcije predvajanja
niso na voljo.
65
Vrste datotek, ki jih lahko
predvajate
Video
Format datoteke
MPEG-1 Video/PS1)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)
DivX2)
MPEG4/AVC1)
WMV91)
AVCHD
Končnice
“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,”
“.mts”
“.avi,” “.div,” “.divx”
“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,”
“.m2ts,” “.mts”
“.wmv,” “.asf”
3)
Glasba
Format datoteke
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
AAC1)4)
WMA9 Standard1)4)
LPCM
Končnice
“.mp3”
“.m4a”
“.wma”
“.wav”
Fotografija
Format datoteke
JPEG
1)
Končnice
“.jpg,” “.jpeg,” “.jpe”
Predvajalnik ne predvaja kodiranih datotek, na
primer, DRM.
2)
NEKAJ O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni
video format, ki ga je ustvarilo podjetje DivX,
Inc. To je naprava z uradnim potrdilom DivX,
ki predvaja DivX video. Več informacij in več
o tem, kako pretvoriti vaše datoteke v DivX
video, si oglejte na spletni strani www.divx.
NEKAJ O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Za
predvajanje vsebine DivX Video-on-Demand
(VOD) mora biti naprava z uradnim potrdilom
DivX registrirana. Za registracijsko kodo si
oglejte DivX VOD v nastavitvenem meniju
naprave. S to kodo pojdite na vod.divx.com in
zaključite postopek registracije. Izvedeli boste
tudi več o DivX VOD.
3)
Sistem predvaja datoteke formata AVCHD,
posnete na digitalni video kameri, ipd. Če disk
formata AVCHD ni bil pravilno zaključen, ga
ne bo mogoče predvajati.
4)
Predvajalnik ne predvaja kodiranih datotek, na
primer Lossless.
66
Opombe
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče predvajati, kar je odvisno od formata, kodiranja in
od pogojev snemanja.
• Predvajalnik prepozna naslednje datoteke ali
mape v BD, DVD, CD in USB napravah:
– vse do map v 5. drevesu,
– vse do 500 datotek v enem drevesu.
• Nekatere USB naprave s tem predvajalnikom
ne bodo delovale.
• Sistem prepozna naprave ‘Mass Storage Class’
(MSC) (na primer ‘flash’ pomnilnik ali HDD),
ki so združljive s FAT in niso razdeljene na več
particij, naprave razreda SICD (Still Image
Capture Device) in tipkovnico 101 (samo
sprednji USB priključek).
• Da se datoteke in USB pomnilnik ali naprava
ne bi poškodovali, izklopite predvajalnik, kadar
priključujete ali odstranjujete USB pomnilnik
ali napravo.
• Predvajalnik morda ne bo gladko predvajal
video datotek z visoko hitrostjo prenosa
podatkov na DATA CD-ju. Priporočamo vam,
da za predvajanje teh datotek uporabite DATA
DVD.
Avdio formati, ki jih sistem podpira
Avdio formati, ki jih sistem podpira, so naslednji:
Format
LPCM 2ch
Funkcija
Function
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
“BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
“SAT/CABLE”
“TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Sistem podpira format.
–: Sistem formata ne podpira.
Nastavitev video izhodne ločljivosti
Izhodna ločljivost je odvisna od nastavitev »Output Video Format« v nastavitvah »Video Settings«
(stran 79).
Nastavitev
Resolution
ločljivosti
setting
When
[Output
Video
Format]
is set to
Če je [Output
Video
Format]
nastavljen
na
[HDMI]
[HDMI]
VIDEO OUT
jack
COMPONENT
VIDEO OUT
jacks
When
[Output
Video
Format]
is set to
Če
je [Output
Video
Format]
nastavljen
na
[ComponentVideo]
Video]
[Component
HDMI OUT
jack
VIDEO OUT
jack
COMPONENT
VIDEO OUT
jacks
HDMI OUT
jack
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
720p*
720p
480i/576i
720p*
720p
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
1080p
480i/576i
1080i*
1080p
unselectable
unselectable
unselectable
* Zaščitena vsebina na DVD-jih se oddaja v ločljivosti 480p/576p.
Če je [Output Video Format] nastavljen na [Video]
480i/576i video signali potujejo iz priključka VIDEO OUT ali COMPONENT VIDEO OUT, 480p/576p
video signali pa iz priključka HDMI OUT.
67
Tehnični podatki
Ojačevalnik
BDV-E870:
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L (levi)/Sprednji R (desni):
108 W + 108 W (3 omi pri 1 kHz,
1% THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji L (levi)/Sprednji R (desni)/srednji/
prostorski L (levi)/prostorski R (desni:
167 W (na kanal pri 3 omih, 1 kHz)
Nizkotonec: 165 W (pri 3 omih, 80Hz)
BDV-E370:
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L (levi)/Sprednji R (desni):
108 W + 108 W (3 omi pri 1 kHz,
1% THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji L (levi)/Sprednji R (desni)/srednji/
prostorski L (levi)/prostorski R (desni:
142 W (na kanal pri 3 omih, 1 kHz)
Nizkotonec: 140 W (pri 3 omih, 80Hz)
Vhodi (analogni)
AUDIO (IN): Občutljivost: 450/250 mV
Vhodi (digitalni)
SAT/CABLE (COAXIAL), TV (OPTICAL):
Formati, ki jih podpira: LPCM 2CH
(vse do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
Video
Izhodi
VIDEO: 1 Vp-p 75 omov
COMPONENT: Y: 1 Vp-p 75 omov
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p 75 omov
HDMI OUT: Vrsta A (19 pin)
BD/DVD/SACD/CD sistem
Format signala: PAL/NTSC
USB
USB: USB priključek vrste A
(za priključitev USB pomnilnika,
čitalca spominskih kartic, digitalnega
fotoaparata in digitalne videokamere)
Max. tok: 500 mA
LAN
LAN (100): 100BASE-TX Terminal
68
Sprejemnik
Sistem
PLL kvarčni digitalni
sintetizirani sistem
FM sprejemnik
Območje uglaševanja 87,50 – 108,00 MHz
(korak: 50 kHz)
Antena
FM žična antena
Antenski priključki 75 omski
Medfrekvenca
10,7 MHz
Zvočniki
Sprednji /prostorski (SS-TSB101) za
BDV-E370
Prostorski (SS-TSB101) za BDV-E870
Sistem zvočnikov:
polnega razpona, bas
refleks
Enota:
55 mm x 80 mm, konusni
Nazivna impedanca: 3 omi
Mere (prbl.):
75 mm x 225 mm x 71
Masa (prbl.):
5,2 kg
Sprednji (SS-TSB104) za BDV-E870
Sistem zvočnikov:
polnega razpona, bas
refleks
Enota:
55 mm x 80 mm, konusni
Nazivna impedanca: 3 omi
Mere (prbl.):
75 mm x 610 mm x 70 mm
(š/v/g) (del, nameščen na
steno)
251 mm x 1205 mm x
251 mm (š/v/g)
(cel zvočnik)
Masa (prbl.):
0,9 kg (del, nameščen na
steno)
2,7 kg (cel zvočnik)
Srednji (SS-CTB101)
Sistem zvočnikov:
polnega razpona,
magnetno zaščiten
Enota:
30 mm x 60 mm, konusni
Nazivna impedanca: 3 omi
Mere (prbl.):
290 mm x 49 mm x
49 mm (š/v/g)
Masa (prbl.):
0,28 kg
Nizkotonec (SS-WSB101)
Sistem zvočnikov
nizkotonski bas refleks
Enota
160 mm, konusni
Nazivna impedanca 3 omi
Mere (prbl.)
260 mm x 320 mm x
260 mm (š/v/g)
Masa (prbl.)
5,2 kg
Splošno
Zahteve napajanja
Poraba moči
Mere
Masa
220-240 V, 50/60 Hz
Pri vklopljeni napravi:
170 W
V stanju pripravljenosti:
0,3 W (v načinu
varčevanja za energijo)
430 x 85 x 335 mm
(vključno z izstopajočimi
deli)
4,8 kg
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih
sprememb brez predhodnega obvestila.
• Poraba v stanju pripravljenosti je 0,3 W.
69
Seznam jezikovnih kod
Oznake za jezike so povzete po standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Not specified
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Seznam kod za starševski nadzor
Koda Področje
Koda Področje
Koda Področje
Koda Področje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2093
2115
2165
2174
2109
2200
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2304
2333
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2428
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2543
2528
2184
70
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Poland
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
United
Kingdom
Slovarček
AVCHD
Visokoločljivostni format za videokamere,
ki se uporablja za snemanje SD (standardna
ločljivost) ali HD (visoka ločljivost) signala
pri 1080i specifikaciji ali 720p specifikaciji na
DVD, s pomočjo učinkovite kodirne tehnologije
za kompresijo podatkov. MPEG-4 AVC/H.264
format je prilagojen za kompresijo video podatkov
in Dolby Digital ali Linear PCM se uporabljata za
kompresijo avdio podatkov. MPEG-4 AVC/H.264
format je zmožen kompresije slike pri večji
učinkovitosti, kot pa je to pri običajnih formatih
kompresije slike. MPEG-4 AVC/H.264 format
omogoča, da se visokoločljivostni (HD) format
posnet na digitalni videokameri posname na DVD
na enak način, kot pri SD (standardna ločljivost)
TV signalu.
BD-J aplikacija
BD-ROM format podpira Javo za interaktivne
funkcije. »BD-J« dobaviteljem vsebin omogoča
skoraj neomejeno funkcionalnost pri ustvarjanju
interaktivnih BD-ROM naslovov.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je enkratno
zapisljiv Blu-ray Disc, ki je na voljo z enako
nosilnostjo podatkov kot BD. Ker lahko vsebino
posnamete samo enkrat, lahko diske BD-R
uporabljate za arhiviranje pomembnih podatkov
in shranjevanje ter distribuiranje video gradiva.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) Blu-ray Disc,
na katerega lahko večkrat snemate, ki je na voljo
z enako nosilnostjo podatkov kot BD. Možnost
ponovnega zapisovanja omogoča večkratno
urejanje in aplikacije s časovnim zamikom.
BD-ROM
Blu-ray Disc (BD)
Format diska razvit za snemanje/predvajanje
visokoločljivostnega (HD) videa (za HDTV, itd.) in
za shranjevanje velikih količin podatkov. Na samo
eno plast Blu-ray diska lahko shranite do 25GB
podatkov, na dvoplastni BD disk pa celo do 50GB.
Digital Cinema Auto Calibration
Sony je razvil funkcijo 'Digital Cinema Auto
Calibration', ki v kratkem času samodejno izmeri in
nastavi zvočnike v skladu z okoljem poslušanja.
Dolby Digital
Ta format zvoka za kino je naprednejši od “Dolby
Pro Logic Surround”. V tem formatu zadnja
zvočnika oddajata stereo zvok s širšim frekvenčnim
območjem, nizkotonski kanal za globoke nizke
tone pa je ločen. Ta format se imenuje tudi “5,1”,
ker nizkotonski kanal šteje kot 0,1 kanala (saj
deluje le kadar je potreben učinek nizkih tonov).
Vseh šest kanalov v tem formatu je posnetih
ločeno, tako da uresničijo izvrstno ločenost
kanalov. Poleg tega so vsi kanali procesirani
digitalno in zato se pojavlja manj izgub signala.
Dolby Digital Plus
Razvit kot dopolnilo Dolby Digital tehnologiji. Ta
avdio kodirna tehnologija podpira 7.1 večkanalni
prostorski zvok.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II ustvarja pet kanalov iz dvokanalnega zvoka. To napravi tako, da uporabi
izboljšani prostorski dekodirnik z zelo čisto matrico,
ki izvleče prostorske lastnosti osnovnega posnetka,
brez dodajanja novih zvokov ali tonalnih obarvanj.
x Movie mode
Način “Movie” (film) se uporablja pri stereo TV
programih in vseh programih, kodiranih v Dolby
Surround. Rezultat je poudarjena usmerjenost
zvočnih polj, ki dosega kakovost diskretnega 5,1
kanalnega zvoka.
BD-ROM so diski izdelani za komercialne
namene in so na voljo z enako nosilnostjo
podatkov kot BD diski. Poleg običajnih filmskih
in video vsebin imajo ti diski izboljšane možnosti,
kot so interaktivna vsebina, upravljanje z meniji
preko pojavnih menijev (glej spodaj), velika
izbira prikazov podnapisov in diaprojekcije.
Čeprav lahko BD-ROM vsebuje kakršnokoli
vrsto podatkov, večina diskov vsebuje filme v
visokoločljivostnem formatu za predvajanje na
BD/DVD predvajalnikih.
71
Dolby Surround Pro Logic
LTH (Low to High)
To je ena od metod dekodiranja Dolby Surround.
Dolby Pro Logic Surround ustvarja štiri kanale
iz dvo-kanalnega zvoka. Če jo primerjamo s
prejšnjim sistemom Dolby Surround, Dolby Pro
Logic Surround reproducira zvok levo-desno,
ki je naravnejši in bolj osredotočen. Če želite
popolnoma izkoristiti prednosti sistema Dolby
Pro Logic Surround, bi morali imeti par zadnjih
zvočnikov in srednji zvočnik. Zadnja zvočnika
oddajata mono zvok.
LTH je snemalni sistem, ki podpira organsko
pigmentirano vrsto diskov BD-R.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD je kodirna tehnologija brez
izgube, ki podpira do 8 kanalov večkanalnega
prostorskega zvoka pri najnovejši generaciji
optičnih diskov. Reproducirani zvok je povsem
zvest prvotnemu viru.
DTS
Ta pojem predstavlja tehnologijo digitalne zvočne
kompresije, ki so jo razvili pri Dolby Theater
Systems, inc. Ta tehnologija je usklajena s 5.1
kanalnim “surround” zvokom. Zadnji kanal pri
tem formatu je stereofonski, kanal za napajanje
(aktivnega) bas zvočnika je ločen. DTS nudi
enake 5.1 kanale visoko kvalitetnega digitalnega
zvoka, kot ga imajo zvočni sistemi Dolby Digital v
kinodvoranah . Ločitev med kanali je dobra, ker je
vsak kanal posnet posebej in se obdeluje digitalno.
prostor.
Starševski nadzor (Parental
Control)
To je funkcija pri DVD,ki omogoča omejitev
predvajanja diska glede na starost gledalca
v skladu z nivojem zaščite za posamezne
države. Zaščite so pri različnih diskih različne;
če je zaščita vključena, je lahko predvajanje
prepovedano v celoti ali se posamezni kadri, ki
kršijo določila zaščite preskočijo oz. nadomestijo z
drugimi kadri, itd.
PhotoTV HD
Funkcija »PhotoTV HD« ustvarja izjemno
natančne sliko in fotografski izraz nežnih struktur
in barv. Če s kablom HDMI priključite Sonyjevo
napravo, združljivo s funkcijo »PhotoTV HD«,
boste lahko uživali v povsem novem svetu
fotografij, v osupljivi Full HD kakovosti. na
primer, nežna struktura človeške kože, rože, peska
in valov lahko prikažete na velikem zaslonu v
čudoviti fotografski kakovosti.
Pop-up menu
Izboljšan način dela z meniji, ki je na voljo pri
BD-ROM diskih. Pojavni meni se pojavi, ko med
predvajanjem pritisnete POP UP/MENU in z njim
lahko upravljate, ko je predvajanje v teku.
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
S-AIR (Sony Audio Interactive
Radio frequency)
HDMI je vmesnik, ki podpira tako sliko kot
zvok v eni sami digitalni povezavi. Povezava
HDMI prenaša običajne do visoko definirane
video signale in večkanalne avdio signale v AV
komponente, kot je televizor, opremljen s HDMI v
digitali obliki, brez poslabšanja kakovosti.
Ker so video signali združljivi s trenutnim
formatom DVI (Digital Visual Interface), lahko
priključke HDMI povežete s priključki DVI
s pretvorniškim kablom HDMI-DVI. HDMI
podpira HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection – širokopasovna digitalna
zaščita vsebine), tehnologijo za zaščito pred
presnemavanjem, ki vključuje tehnologijo
kodiranja za digitalne video signale.
Današnji časi so priča hitremu širjenju medija
DVD, digitalnega oddajanja in drugih visokokakovostnih medijev.
Da bi se vse nianse teh visoko-kakovostnih
medijev prenašale brez poslabšav, je Sony razvil
tehnologijo z imenom “S-AIR” za radijski prenos
digitalnih video signalov brez kompresije in jo
vključil v enoto EZW-RT10/EZW-RT10A/EZWT100.
Ta tehnologija pretvori digitalne avdio signale
brez kompresiranja s pomočjo 2,4 GHz ISM
frekvenčnega pasu (Industrial, Scientific and
Medical band) , kot sta brezžična LAN in
Bluetooth.
72
24p True Cinema
Filmi, ki so posneti s filmsko kamero, vsebujejo
24 slik na sekundo. Ker običajni TV sprejemniki
(tako tisti s katodno cevjo, kot tudi ploskovni)
prikazujejo slike v 1/60 ali 1/50 sekundnih
intervalih, se 24 slik ne prikaže v enakomernem
tempu.
Pri priključitvi na TV sprejemnik s 24p
zmožnostjo lahko predvajalnik prikaže vsako sliko
v 1/24 sekundnih intervalih – enak interval, kot se
uporabi pri prvotnem snemanju s filmsko kamero
in s tem se omogoči pristno reproduciranje
prvotne kino slike.
73
Abecedno kazalo
Številčno
A, B, C, D
A/V SYNC 33
Attenuate – AUDIO 52
Audio Return Channel 54
Audio DRC 52
AVCHD 54
Avdio 52
Avdio izhod 52
BD Audio MIX nastavitve 52
BD internetna povezava 53
BD starševski nadzor 53
BD/DVD meni 52
BD/DVD-ROM 1080/24p izhod 51
BD-LIVE 29
BD-R 71
BD-RE 71
BONUSVIEW 29
BRAVIA Internet Video 44, 54
D.BASS 36
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 46, 71
Daljinsko upravljanje 11
Diagnosticiranje spletnih
povezav 55
Diaprojekcija 33
Diski, ki jih lahko predvajate 65
DivX® VOD 55
Dolby Digital 34, 71
Dolby Digital Plus 71
Dolby Pro Logic II 72
Dolby Surroujd Pro Logic 72
Dolby TrueHD 72
DTS 34, 72
DTS-HD 72
DVD 65
DVD starševski nadzor 53
E, F, G, H
Enostavna nastavitev 25, 55
FM MODE 37
Format zaslona 51
Geslo 53
HDMI 72
HDMI Deep Colour Output 51
HDMI YcbCr/RGB (HDMI) 51
74
I, J, K, L
R, S, Š, T
Informacije o predvajanju 29
Informacije o sistemu 55
Inicializacija osebnih informacij 55
Internetna vsebina 31
Internetne nastavitve 55
Izhodni video format 51
Kanali predvajanja diska SACD 53
LTH 72
Razmerje slike DVD 51
RDS 38
Registracija BD daljinske
naprave 55
Registrirane BD daljinske
naprave 55
S-AIR 41
Način 42
Združevanje 42
RF Change 39
S-AIR sprejemnik 41
Stanje pripravljenosti 39, 73
Samodejna kalibracija 46, 52
Samodejni prikaz 54
Samodejno stanje
pripravljenosti 54
Seznam jezikovnih kod 70
SLEEP 49
Sprednja plošča 8
Starševski nadzor 72
Starševski nadzor nad
internetnim videom 53
SYSTEM MENU 27, 33, 35, 36
Testni ton 48
M,N, O, P
Možnosti shranjevanja BD
podatkov 53
Način začasne ustavitve 51
Nastavitve ‘Gracenote’ 55
Nastavitve BD/DVD
predvajanja 52
Nastavitve glasbe 53
Nastavitve omrežja 55
Nastavitve S-AIR 54
Nastavitve starševskega
nadzora 53
Nastavitve zvočnikov 47, 52
Povezava 47
Razdalja 47
Nivo 48
Nastavitve zvoka 52
NIGHT MODE 36
Notranji pomnilik 62
OSD 54
PhotoTV HD 72
Plošča na hrbtni strani 10
Podnapisi 53
Področna koda 65
Področna koda za starševski
nadzor 53
Ponastavite 55
Posodobitev 50
Posodobitev omrežja 50
Predvajalna plast diska SACD 53
Predvajalna plast hibridnega
diska BD 53
Prepleten format 72
Prikazovalnik sprednje plošče 9
Progresivni format 73
Prostorski ojačevalnik 39
Quick Start Mode 54
U, V, Z, Ž
USB 30
Vrsta televizorjev 51
WEP 24
WPA2-PSK (AES) 24
WPA2-PSK (TKIP) 24
WPA-PSK (AES) 24
WPA-PSK (TKIP) 24
Zatemnitev (Dimmer) 54
Zvočni učinki 52
Zvok ‘Multiplex broadcast’ 35
75
76
Download PDF

advertising