Sony | BDV-N9100W | Sony BDV-N9100W Navodila za uporabo

4-456-335-11(1) (SI)
Sistem za domači
kino s predvajalnikom
Blu-ray Disc™/DVD
Navodila za uporabo
BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W
BDV-N7100W/BDV-N7100WL
OPOZORILO
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne
prekrivajte prezračevalne reže naprave s
predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganih sveč).
Nevarnost požara ali električnega udara
zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne
postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Baterij ali naprav, v katerih so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer
sončni svetlobi in ognju.
Da bi preprečili poškodbe, napravo varno
pritrdite na tla/steno v skladu z navodili
o nameščanju.
Naprava je namenjena samo za uporabo
v zaprtih prostorih.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom
poveča nevarnost poškodb oči.
Ne razstavljajte ohišja, saj lahko laserski žarek
v tem sistemu za domači kino s predvajalnikom
Blu-ray/DVD poškoduje oči.
Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Ta naprava ima oznako CLASS 3R LASER.
Če je ohišje za zaščito pred laserskim
žarčenjem odprto, naprava oddaja vidne
in nevidne laserske žarke. Ne glejte neposredno
v laserski žarek.
2SI
Ta oznaka je nameščena na zunanji spodnji
strani naprave.
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER.
Ta oznaka je nameščena na zunanji spodnji
strani naprave.
Glavna enota
Ta oznaka je nameščena na zunanji spodnji
strani naprave.
Priporočeni kabli
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali
zunanjimi napravami uporabite ustrezno
zaščitene in ozemljene kable ter priključke.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje
odpadne električne
in elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Odložiti ga morate
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme. S tem,
ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev tega
izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se obrnite na
lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Samo za Evropo
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave
pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku,
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca.
S tem, ko baterijo pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo
usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo, tako da izdelek ob koncu življenjske
dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska, ali pa je bil proizveden
v imenu tega podjetja. Vprašanja glede
skladnosti izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite na
pooblaščenega predstavnika, družbo Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. Vprašanja glede
servisa ali garancije pošljite na naslove, ki so
navedeni v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Družba Sony Corp. s tem dokumentom
potrjuje, da je oprema:
BDV-N9100W/BDV-N9100WL/
BDV-N8100W/BDV-N7100W/
BDV-N7100WL/EZW-RT50 skladna
z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi
določbami v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Za uporabnike v Avstraliji
Pri nameščanju in upravljanju opreme mora
biti razdalja med virom sevanja in vašim
telesom najmanj 20 cm (kar ne velja za
okončine: roke, zapestja, noge in gležnje).
Odstranjevanje
odpadne električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
3SI
Previdnostni ukrepi
Zaščita pred kopiranjem
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od treh metrov.
(samo pri modelih za Evropo)
• Nosilci podatkov Blu-ray Disc in DVD
uporabljajo napredna sistema za zaščito
vsebine. Ta sistema, imenovana AACS
(Advanced Access Content System) in CSS
(Content Scramble System), vključujeta
določene omejitve predvajanja, analognega
izhodnega signala in drugih podobnih
funkcij. Delovanje tega izdelka in njegove
omejitve se lahko razlikujejo glede na datum
nakupa izdelka, saj je mogoče, da je odbor za
upravljanje sistema AACS po dnevu nakupa
tega izdelka sprejel ali spremenil določbe, ki
se nanašajo na te omejitve.
• Opomba za tehnologijo Cinavia
Nepooblaščeno uporabo kopij nekaterih
komercialnih filmov in video vsebin ter
njihovih zvočnih posnetkov v tem izdelku
omejuje tehnologija Cinavia. Če izdelek
zazna prepovedano uporabo nepooblaščene
kopije, se prikaže sporočilo, predvajanje ali
kopiranje pa se prekine.
Več informacij o tehnologiji Cinavia je na
voljo v spletnem informacijskem središču
za potrošnike Cinavia na naslovu
http://www.cinavia.com. Če želite dodatne
informacije o tehnologiji Cinavia prejeti po
pošti, dopisnico s svojim naslovom pošljite
na naslov: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, ZDA.
Viri napajanja
• Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če
je izklopljena.
• Ker se glavni napajalni priključek uporablja
za prekinitev povezave z napajalnim
omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno
električno vtičnico. Če opazite neobičajno
delovanje enote, takoj izvlecite glavni
napajalni priključek iz električne vtičnice.
Predvajanje videoposnetkov 3D
Nekateri ljudje pri gledanju videov 3D občutijo
nelagodje (naprezanje oči, utrujenost ali
slabost). Družba Sony priporoča, da si med
gledanjem videov 3D redno privoščite odmor.
Dolžina in pogostost potrebnih odmorov sta
pri ljudeh različna. Odločite se glede na lastne
potrebe. Če občutite nelagodje, prenehajte
gledati videoposnetke 3D in počakajte,
da se vaše počutje izboljša. Posvetujte se
z zdravnikom, če mislite, da je to potrebno.
Poleg tega preberite (i) navodila za uporabo
in/ali opozorila glede drugih naprav ali vsebin
plošč Blu-ray Disc, ki jih predvajate s tem
izdelkom, ter preverite (ii) najnovejše
informacije na naši spletni strani
(http://esupport.sony.com/). Upoštevajte,
da se vid majhnih otrok (zlasti otrok, mlajših
od 6 let) še razvija. Preden dovolite otrokom
gledati videoposnetke 3D, se posvetujte
z zdravnikom (s pediatrom ali okulistom).
Odrasli morajo poskrbeti, da otroci uporabljajo
izdelek le v skladu z zgoraj navedenimi
priporočili.
4SI
Avtorske pravice in blagovne
znamke
• Ta sistem je opremljen s prilagodljivimi
dekoderji prostorskega zvoka Dolby* Digital
in Dolby Pro Logic ter digitalnim zvočnim
sistemom DTS**.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
in simbol DD so blagovne znamke
podjetja Dolby Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence, ki jo
določajo patenti v ZDA s številkami:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 ter drugi patenti,
ki so bili izdani ali so v postopku izdaje
v ZDA in drugih državah. Kratica
DTS-HD, simbol ter kombinacija
kratice DTS-HD in simbola so zaščitene
blagovne znamke podjetja DTS, Inc.
Izdelek vključuje programsko opremo.
© DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• Ta sprejemnik uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA
in drugih državah.
• Java je blagovna znamka podjetja Oracle
in/ali njegovih podružnic.
• Logotip »DVD logo« je blagovna znamka
podjetja DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• »Blu-ray Disc«, »Blu-ray«, »Blu-ray 3D«,
»BD-LIVE«, »BONUSVIEW« in logotipi so
blagovne znamke združenja Blu-ray Disc
Association.
• Logotipi »Blu-ray Disc«, »DVD+RW«,
»DVD-RW«, »DVD+R«, »DVD-R«, »DVD
VIDEO« in »CD« so blagovne znamke.
• »Super Audio CD« je blagovna znamka.
• »BRAVIA« je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
• »AVCHD 3D/Progressive« in logotip
»AVCHD 3D/Progressive« sta blagovni
znamki družb Panasonic Corporation in
Sony Corporation.
• , »XMB« in »xross media bar« so zaščitene
blagovne znamke družb Sony Corporation
in Sony Computer Entertainment Inc.
• »PlayStation« je zaščitena blagovna znamka
podjetja Sony Computer Entertainment Inc.
• »Sony Entertainment Network« in logotip
»Sony Entertainment Network« sta blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
• Tehnologijo za prepoznavanje zvočnih in
video vsebin ter povezane podatke zagotavlja
podjetje Gracenote®. Gracenote določa
tehnološke standarde za prepoznavanje
glasbe in ponudbo povezanih vsebin.
Več informacij je na voljo na naslovu
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc in z glasbo in
video vsebinami povezani podatki družbe
Gracenote, Inc., copyright © 2000–danes.
Gracenote Software, copyright ©2000–danes.
Ta izdelek in storitev vključujeta vsaj en
patent v lasti podjetja Gracenote. Omejen
seznam uporabljenih patentov Gracenote
je na voljo na spletni strani Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
logo in logotip Gracenote ter logotip
»Powered by Gracenote« so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke podjetja
Gracenote, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® in Wi-Fi
Alliance® so registrirane blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
in Wi-Fi Protected Setup™ so blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka podjetja NFC
Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
• Android je blagovna znamka podjetja
Google Inc.
• Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so
registrirane blagovne znamke podjetja
Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony Corporation
te blagovne znamke uporablja na podlagi
licence. Druge blagovne znamke in tovarniška
imena so blagovne znamke svojih lastnikov.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer
IIS in Thomson.
5SI
• Ta izdelek vključuje patentirano tehnologijo
na podlagi licence podjetja Verance
Corporation in je zaščiten s patentom v ZDA
7,369,677 in drugimi patenti, ki so bili izdani
ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih
državah, določeni deli te tehnologije pa so
zaščiteni z avtorskimi pravicami in izjavami
o varovanju poslovnih skrivnosti. Cinavia je
blagovna znamka podjetja Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance
Corporation. Vse pravice pridržane za
Verance. Obratno inženirstvo ali razstavljanje
je prepovedano.
• Windows Media je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine podjetja Microsoft
Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja Microsoft
ali njegove pooblaščene podružnice.
Lastniki vsebin za zaščito svoje intelektualne
lastnine, vključno z avtorsko zaščiteno
vsebino, uporabljajo tehnologijo za dostop
do vsebin Microsoft® PlayReady™. Ta
naprava za dostop do vsebine, ki je zaščitena
s storitvijo PlayReady in/ali WMDRM,
uporablja tehnologijo PlayReady. Če uporabe
vsebin v napravi ni mogoče ustrezno omejiti,
lahko lastniki vsebin zahtevajo, da podjetje
Microsoft napravi onemogoči uporabo
vsebine, zaščitene s storitvijo PlayReady.
Ukinitev uporabe ne vpliva na nezaščiteno
vsebino ali vsebino, zaščiteno z drugimi
tehnologijami za dostop do vsebin. Za dostop
do vsebin, zaščitenih s storitvijo PlayReady,
bo morda treba nadgraditi tehnologijo
PlayReady. Če nadgradnjo zavrnete, dostop do
vsebine, ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.
• DLNA™, logotip DLNA in DLNA
CERTIFIED™ so blagovne znamke, oznake
storitev ali oznake potrdil združenja Digital
Living Network Alliance.
6SI
• Naprave SDK Opera® podjetja Opera
Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera
Software ASA. Vse pravice pridržane.
• Vse druge blagovne znamke so blagovne
znamke svojih lastnikov.
• Imena drugih sistemov in izdelkov so
običajno blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke proizvajalcev. Oznaki ™
in ® v tem dokumentu nista navedeni.
Podatki o licenci za končnega
uporabnika
Licenčna pogodba za končnega
uporabnika podjetja Gracenote®
Ta aplikacija ali naprava vsebuje programsko
opremo podjetja Gracenote, Inc. iz mesta
Emeryville v Kaliforniji (v nadaljevanju
»Gracenote«). Programska oprema podjetja
Gracenote (v nadaljevanju »programska
oprema Gracenote«) tej aplikaciji omogoča
prepoznavanje plošč in/ali datotek,
pridobivanje informacij, povezanih z glasbo,
na primer informacij o imenu, izvajalcu,
skladbi in naslovu (v nadaljevanju »podatki
Gracenote«), iz spletnih strežnikov ali vdelanih
zbirk podatkov (s skupnim imenom »strežniki
Gracenote«) ter izvajanje drugih funkcij.
Podatke Gracenote lahko uporabljate le prek
predvidenih funkcij za končnega uporabnika
v tej aplikaciji ali napravi.
Strinjate se, da boste podatke Gracenote,
programsko opremo Gracenote in strežnike
Gracenote uporabljali izključno v osebne
nekomercialne namene. Strinjate se, da
programske opreme Gracenote ali katerih
koli podatkov Gracenote ne boste dodelili,
kopirali, prenesli ali oddali nobeni tretji osebi.
STRINJATE SE, DA PODATKOV
GRACENOTE, PROGRAMSKE OPREME
GRACENOTE ALI STREŽNIKOV
GRACENOTE NE BOSTE UPORABLJALI
ALI IZKORIŠČALI, RAZEN KOT JE
TO IZRECNO DOVOLJENO V TEM
DOKUMENTU.
Strinjate se, da vaša neizključna licenca za
uporabo podatkov Gracenote, programske
opreme Gracenote in strežnikov Gracenote
preneha veljati, če prekršite te omejitve. Če
vaša licenca preneha veljati, se strinjate, da
boste v celoti prenehali uporabljati podatke
Gracenote, programsko opremo Gracenote in
strežnike Gracenote. Gracenote si pridržuje
vse pravice v zvezi s podatki Gracenote,
programsko opremo Gracenote in strežniki
Gracenote, vključno z vsemi lastninskimi
pravicami. Podjetje Gracenote v nobenem
primeru ni odgovorno za nobeno plačilo za
kakršne koli informacije, ki jih zagotovite.
Strinjate se, da lahko podjetje Gracenote, Inc.
svoje pravice v okviru te pogodbe v svojem
imenu uveljavlja neposredno pri vas.
Storitev Gracenote za sledenje poizvedbam
v statistične namene uporablja enolični
identifikator. Namen naključno dodeljenega
številskega identifikatorja je, da storitvi
Gracenote omogoča štetje poizvedb, pri tem
vsi podatki o vas ostanejo popolnoma
anonimni. Če želite več informacij, glejte
spletno stran z izjavo o zasebnosti podjetja
Gracenote za storitev Gracenote.
Programska oprema Gracenote in vsak
element zbirke podatkov Gracenote so
vam licencirani »TAKI, KOT SO«. Podjetje
Gracenote ne daje zagotovil ali jamstev,
izrecnih ali naznačenih, v zvezi z natančnostjo
katerih koli podatkov Gracenote v strežnikih
Gracenote. Podjetje Gracenote si pridržuje
pravico do brisanja podatkov iz strežnikov
Gracenote ali spreminjanja kategorij
podatkov iz kakršnega koli razloga, ki se
mu zdi ustrezen. Podjetje Gracenote ne daje
nobenega jamstva, da so programska oprema
Gracenote ali strežniki Gracenote brez napak
ali da bodo programska oprema Gracenote ali
strežniki Gracenote delovali brez prekinitev.
Podjetje Gracenote vam ni dolžno zagotavljati
novih naprednih ali dodatnih vrst oz. kategorij
podatkov, ki jih bo morda zagotavljalo
v prihodnosti, prav tako lahko kadar koli
prekine zagotavljanje svojih storitev.
PODJETJE GRACENOTE ZAVRAČA VSA
JAMSTVA, IZRECNA ALI NAZNAČENA,
VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA
NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO,
USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN,
NAZIVA IN NEKRŠITVE. PODJETJE
GRACENOTE NE DAJE JAMSTEV
ZA REZULTATE, KI JIH PRIDOBITE
S PROGRAMSKO OPREMO GRACENOTE
ALI KATERIM KOLI STREŽNIKOM
GRACENOTE. PODJETJE GRACENOTE
V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNO
ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO ALI
NAKLJUČNO ŠKODO ALI ZA IZGUBO
DOBIČKA ALI PRIHODKOV.
© Gracenote, Inc. 2009
O teh navodilih za uporabo
• V teh navodilih so opisane upravljalne tipke
na daljinskem upravljalniku. Uporabite
lahko tudi upravljalne tipke glavne enote,
če so poimenovane enako ali podobno kot
tipke daljinskega upravljalnika.
• Beseda »plošča« se v tem priročniku na
splošno uporablja za plošče BD, DVD,
Super Audio CD ali CD, razen če je
v besedilu ali na slikah navedeno drugače.
• Navodila v tem priročniku veljajo za
modele BDV-N9100W, BDV-N9100WL,
BDV-N8100W, BDV-N7100W in
BDV-N7100WL. Za ponazoritev je na slikah
prikazan model BDV-N9100WL. Morebitne
razlike med modeli so jasno navedene
v besedilu (na primer »samo pri modelu
BDV-N9100WL«).
• Nekatere slike so prikazane kot vzorčne skice
in se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov.
• Oznake, prikazane na TV-zaslonu, se lahko
razlikujejo glede na območje.
• Privzeta nastavitev je podčrtana.
7SI
Vsebina
O teh navodilih za uporabo .................... 7
Odstranjevanje embalaže ...................... 10
Vodnik po delih sistema in
upravljalnih gumbih ...................... 13
Uvod
1. korak: Namestitev zvočnikov ... 19
2. korak: Priključitev sistema ........ 20
Povezovanje zvočnikov .............
Priključitev televizorja ...............
Priključitev druge opreme
(zunanji digitalni
sprejemnik ipd.) .....................
Priključitev antene .....................
3. korak: Priprave za omrežno
povezavo .................................
4. korak: Nastavitev brezžičnega
sistema .....................................
5. korak: Preproste
nastavitve ................................
6. korak: Izbiranje vira
predvajanja .............................
7. korak: Predvajanje
prostorskega zvoka ................
20
22
23
25
25
27
29
30
30
Predvajanje
Predvajanje plošče ................................. 32
Predvajanje vsebin iz
naprave USB ................................... 34
Zvočna vsebina naprave Bluetooth ......35
Vzpostavljanje povezave s pametnim
telefonom prek funkcije za
predvajanje z enim dotikom
(NFC) .............................................. 37
Predvajanje prek omrežja ..................... 38
Razpoložljive možnosti ......................... 42
8SI
Nastavitev zvoka
Izbira zvočne oblike, večjezičnih
posnetkov ali kanala .......................45
Poslušanje zvoka z večkratnim
oddajanjem ......................................45
Sprejemnik
Poslušanje radia ......................................46
Sprejemanje signalov radijskega
podatkovnega sistema (RDS) ........47
Ostale funkcije
Uporaba funkcije Nadzor za HDMI
za možnost »BRAVIA« Sync .........48
Samodejno umerjanje ustreznih
nastavitev zvočnikov ......................49
Nastavitev zvočnikov .............................50
Uporaba izklopnega časovnika .............52
Onemogočanje gumbov na
glavni enoti ......................................52
Učinek osvetljenih zvočnikov ...............52
Upravljanje televizorja ali druge
opreme s priloženim daljinskim
upravljalnikom ................................53
Varčevanje z energijo v stanju
pripravljenosti .................................54
Brskanje po spletnih straneh ................55
Dodatne nastavitve za
brezžični sistem ...............................57
Nastavitve in prilagoditve
Uporaba zaslona za nastavitev ............. 58
[Remote Control Setting Guide]
(Navodila za nastavitev
daljinskega upravljalnika) ............. 59
[Network Update]
(Posodobitev omrežja) .................. 59
[Screen Settings]
(Nastavitve zaslona) ...................... 60
[Audio Settings]
(Zvočne nastavitve) ....................... 62
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavitve predvajanja
plošč BD/DVD) .............................. 63
[Parental Control Settings]
(Nastavitve starševskega
nadzora) .......................................... 64
[Music Settings]
(Glasbene nastavitve) .................... 64
[System Settings]
(Sistemske nastavitve) ................... 65
[External Input Settings]
(Nastavitve zunanjih vhodov) ...... 66
[Network Settings]
(Omrežne nastavitve) .................... 67
[Easy Network Settings]
(Preproste omrežne
nastavitve) ....................................... 68
[Resetting] (Ponastavitev) .................... 68
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi ............................... 69
Opombe glede plošč .............................. 71
Odpravljanje težav ................................. 72
Plošče, ki jih lahko predvaja
ta sistem ........................................... 78
Vrste datotek, ki jih lahko
predvaja ta sistem ........................... 79
Podprte zvočne oblike ........................... 80
Tehnični podatki ................................... 81
Seznam jezikovnih kod ......................... 84
Stvarno kazalo ........................................ 86
9SI
Odstranjevanje embalaže
• Navodila za uporabo (samo pri modelih
za Oceanijo)
• Kratka navodila za namestitev
• Navodila za namestitev zvočnikov
• Referenčni priročnik (samo pri modelih
za Evropo)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
• Žična antena FM (1)
samo pri modelih BDV-N9100W/
BDV-N9100WL
• Sprednja zvočnika (2)
ali
• Mikrofon za umerjanje (1)
• Zvočnika za prostorski zvok (2)
• Ojačevalnik prostorskega zvoka (1)
• Vmesnika za brezžični prenos (2)
• Osrednji zvočnik (1)
• Globokotonec (1)
10SI
• Kabli zvočnikov (5, rdeč/bel/siv/
moder/zelen)
Samo pri modelu BDV-N8100W
• Sprednja zvočnika (2)
ali
• Pokrovi za spodnje dele zvočnikov (4)
• Podloge (4)
• Zvočnika za prostorski zvok (2)
• Spodnji deli sprednjih zvočnikov in
zvočnikov za prostorski zvok (4)
• Osrednji zvočnik (1)
• Vijaki (16)
• Globokotonec (1)
• Kabli zvočnikov (5, rdeč/bel/siv/
moder/zelen)
11SI
• Pokrovi za spodnje dele zvočnikov (2)
• Zvočnika za prostorski zvok (2)
• Podloge (2)
• Spodnja dela sprednjih zvočnikov (2)
• Osrednji zvočnik (1)
• Globokotonec (1)
• Stojali (za zvočnika za prostorski zvok) (2)
• Zaščitna čepa za luknje za vijaka (2)
• Vijaki (10)
• Kabli zvočnikov (5, rdeč/bel/siv/
moder/zelen)
ali
samo pri modelih BDV-N7100W/
BDV-N7100WL
• Sprednja zvočnika (2)
• Stojala (za sprednja zvočnika in zvočnika
za prostorski zvok) (4)
• Zaščitni čepi za luknje za vijake (4)
• Vijaki (4)
12SI
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Več informacij je na voljo na straneh, navedenih v oklepajih.
Glavna enota
Zgornja in sprednja plošča
2
3
4
5
6
1 0
A "/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
S tem stikalom vklopite glavno enoto
ali jo preklopite v stanje pripravljenosti.
B Pokrov predela za plošče (stran 32)
C Indikator LED
Bel: sveti, ko je glavna enota vklopljena.
Moder (za stanje Bluetooth):
– sistem je pripravljen na seznanjanje
z drugo napravo: hitro utripa
– Med seznanjanjem: hitro utripa
– Med vzpostavljanjem povezave:
utripa
– Povezava je vzpostavljena: sveti
D Zaslon zgornje plošče
9
8
7 Reža
E
(Oznaka N) (stran 37)
Približajte združljive naprave NFC tej
oznaki, da vklopite funkcijo NFC.
F Gumbi na dotik/indikatorji
FUNCTION (stran 30)
S tem gumbom izberete vir predvajanja.
N* (predvajanje)
x* (zaustavitev)
VOL +/–
* Dotaknite se gumba N na glavni enoti in
ga držite za več kot 2 sekundi, sistem bo
predvajal vgrajeni zvočni predstavitveni
posnetek. Če želite končati predstavitev,
se dotaknite gumba x.
13SI
Opomba
Med predstavitvijo je glasnost lahko višja
od glasnosti, ki ste jo nastavili.
G
vrata (USB) (stran 34)
Pri odpiranju pokrovčka reže si
pomagajte z nohti.
H ./> (nazaj/naprej)
I
(senzor daljinskega
upravljalnika)
J Z (odpiranje/zapiranje)
Več o gumbih na dotik/
indikatorjih
Te gumbe lahko uporabljate, ko svetijo
indikatorji za gumbe na dotik.
Indikatorje lahko vklopite/izklopite
z nastavitvijo možnosti [Main Unit
illumination] (Osvetlitev glavne enote)
(stran 65). Če možnost [Main Unit
illumination] (Osvetlitev glavne enote)
nastavite na [Auto] (Samodejno),
se indikatorji izklopijo. V tem primeru
se dotaknite katerega koli gumba na dotik.
Ko indikatorji zasvetijo, se dotaknite
izbranega gumba.
Če se dotaknete katerega koli gumba, ko so
indikatorji ugasnjeni, indikatorji za nekaj
sekund zasvetijo. Če se ponovno dotaknete
gumba N, indikator N nekaj sekund
utripa in se prižge med predvajanjem.
Opombi
• Gumbi delujejo na rahel dotik. Ne pritiskajte jih
s prekomerno silo.
• Če gumb ne deluje, ga spustite in počakajte nekaj
sekund. Nato se gumba ponovno dotaknite,
tako da s prstom pokrijete indikator gumba.
14SI
Indikatorji na zaslonu zgornje plošče
A Zasveti, če sistem sprejema stereo
zvočni signal. (samo pri poslušanju
radia)
D Zasveti, če je zvok izklopljen.
F Prikazuje stanje sistema, na primer
radijsko frekvenco ipd.
Če je funkcija nastavljena na »TV«
in pritisnete gumb DISPLAY,
se prikažejo podatki o pretoku
informacij/stanju odkodiranja.
Podatki o pretoku/stanju odkodiranja
morda ne bodo prikazani, odvisno od
pretoka ali elementa, ki se odkodira.
E Zasveti, če je priključek HDMI
(OUT) pravilno povezan z opremo,
ki podpira funkcijo HDCP
(zaščita digitalnih vsebin pri
širokopasovnem prenosu) in ima
vhod HDMI ali DVI (digitalni video
vmesnik).
Ko je v nastavitvah [System Settings] (Sistemske
nastavitve) možnost [Main Unit illumination]
(Osvetlitev glavne enote) nastavljena na [Auto]
(Samodejno), se lučka na zgornji plošči zaslona
ugasne, če z glavno enoto ne upravljate približno
10 sekund.
B Zasveti, če je omogočeno
ponavljajoče se predvajanje.
C Zasveti, če sistem predvaja vsebino s
funkcijo PARTY STREAMING.
Opomba
15SI
Zadnja plošča
1
0
2
9 8
A Priključek SPEAKER
ILLUMINATION (samo pri modelih
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL)
(stran 21)
7
3
4
65
F Priključek HDMI (OUT) (stran 22)
G Priključka HDMI (IN 1/IN 2)
(stran 23)
H Priključek LAN (100) (stran 25)
B Priključek A.CAL MIC (strani 29, 49)
I Reža vmesnika za brezžični prenos
(stran 27)
C Priključka AUDIO (AUDIO IN L/R)
(stran 23)
J Priključek SPEAKERS (stran 20)
D Priključek ANTENNA (FM COAXIAL
75 ) (stran 25)
E Priključek TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(stran 22)
Ojačevalnik prostorskega zvoka
Sprednja plošča
12
A "/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
B Indikator LINK/STANDBY (stran 28)
Omogoča preverjanje stanja brezžičnega
prenosa med glavno enoto in
ojačevalnikom prostorskega zvoka.
C Vmesnik za brezžični prenos
(EZW-RT50) reža
16SI
Zadnja plošča
3
45 6
D Stikalo funkcije SECURE LINK
(stran 57)
Omogoči funkcijo varne povezave.
E Priključek SPEAKER ILLUMINATION
(samo pri modelih BDV-N9100WL/
BDV-N7100WL) (stran 21)
F Priključki SPEAKERS
Daljinski upravljalnik
Spodaj opisani gumbi se uporabljajo
le za upravljanje sistema. Podrobnosti
o funkcijah gumbov za upravljanje povezane
opreme najdete na strani »Upravljanje
televizorja ali druge opreme s priloženim
daljinskim upravljalnikom« (stran 53).
BDV-N9100WL/
1 BDV-N7100WL
2
BDV-N9100W/
BDV-N8100W/
3 BDV-N7100W
4
5
6
7
8
• Na gumbu s številko 5, gumbih AUDIO,
N in PROG + je otipljiva pika. Ta pika
vam bo v pomoč pri uporabi daljinskega
upravljalnika.
• Če v načinu TV ali STB pritisnete gumb
načina delovanja, se aktivirajo gumbi,
ki so označeni z rumeno.
A Z (odpiranje/zapiranje)
S tem gumbom odprete ali zaprete
pokrov predela za plošče.
SPEAKERS TVyAUDIO
S tem gumbom nastavite predvajanje
zvoka televizorja prek sistemskih
zvočnikov ali zvočnikov televizorja.
Ta funkcija deluje samo, kadar je
možnost [Control for HDMI] (Nadzor
za HDMI) nastavljena na [On]
(Vklopljeno) (stran 65).
AV "/1 (vklop/stanje
pripravljenosti) (stran 53)
S tem stikalom vklopite televizor ali
drugo opremo ali preklopite v stanje
pripravljenosti.
"/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(strani 29, 46)
S tem gumbom vklopite sistem ali ga
preklopite v stanje pripravljenosti.
B SPEAKER ILLUMINATION (stran 52)
Izklopi ali vklopi osvetlitev na zvočnikih.
Gumbi za izbiro komponente za
upravljanje (stran 53)
S temi gumbi lahko izberete opremo,
ki jo želite upravljati z daljinskim
upravljalnikom.
STB: za upravljanje kabelskega
sprejemnika, digitalnega satelitskega
sprejemnika, sprejemnika digitalnega
video signala itd.
TV: za upravljanje televizorja.
BD: za upravljanje tega sistema.
C Številski gumbi (strani 47, 53)
Omogoča vnos številke naslova/
poglavja, prednastavljene postaje itd.
ENTER
Omogoča potrditev izbrane možnosti.
D Barvni gumbi
To so bližnjični gumbi za izbiro
možnosti v nekaterih menijih plošč BD
(lahko jih uporabite tudi za interaktivne
funkcije Java na ploščah BD).
17SI
E TOP MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete
osnovni meni BD ali DVD.
POP UP/MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete
pojavni meni plošče BD-ROM ali meni
DVD-ja.
OPTIONS (strani 31, 42, 56)
Omogoča prikaz menija z možnostmi
na TV-zaslonu ali zaslonu zgornje
plošče. (Izbira zaslona je odvisna od
izbrane funkcije.)
RETURN
S tem gumbom odprete prejšnji zaslon.
B/V/v/b
S temi gumbi označite prikazano možnost.
(potrditev)
Omogoča potrditev izbrane možnosti.
F BLUETOOTH (strani 35, 36)
S tem gumbom izberete funkcijo »BT«.
Ko se med izvajanjem funkcije »BT«
indikator LED izklopi, pritisnite ta
gumb za seznanjanje ali povezovanje
z že seznanjeno napravo Bluetooth.
HOME (strani 30, 50, 58)
S tem gumbom odprete ali zaprete
osnovni meni sistema.
SEN
Omogoča dostop do spletne storitve
»Sony Entertainment Network™«.
FUNCTION (stran 30)
S tem gumbom izberete vir predvajanja.
Če prilagodite možnost [External
Input Settings] (Nastavitve zunanjih
vhodov) (stran 66), lahko neuporabljene
vhode pri izbiri funkcije preskočite.
FOOTBALL (stran 32)
Ustvari optimiziran zvok za gledanje
športnih dogodkov.
SOUND MODE (stran 31)
Omogoča izbiro načina zvoka.
AUDIO (stran 45)
Omogoča izbiro oblike zvočnega
zapisa/skladbe.
18SI
SUBTITLE
Omogoča izbiro jezika podnapisov,
če so pri predvajanju videovsebine
s plošče BD-ROM/DVD VIDEO
na voljo podnapisi v več jezikih.
DISPLAY (strani 34, 39, 47, 55)
Omogoča prikaz podatkov o predvajanju
in spletnem brskanju na TV-zaslonu.
Omogoča prikaz prednastavljene
radijske postaje, frekvence ipd.
na zaslonu zgornje plošče.
MUSIC EQ (stran 31)
Pri poslušanju glasbe izbere vnaprej
nastavljeni izenačevalnik.
G Gumbi za upravljanje predvajanja
Preberite razdelek »Predvajanje«
(stran 32).
m/M (hitro pomikanje/počasno
predvajanje/zamrznitev slike)
Ta gumb omogoča hitro neprekinjeno
pomikanje po posnetku nazaj/naprej
med predvajanjem. Z vsakim pritiskom
gumba se hitrost pomikanja spremeni.
Če v načinu začasne zaustavitve gumb
pritisnete in držite več kot eno sekundo,
omogočite počasno predvajanje.
S pritiskom v načinu začasne zaustavitve
se predvaja posamezni izsek.
Opomba
Med predvajanjem vsebine plošče Blu-ray
3D, počasno predvajanje nazaj in predvajanje
posameznih izsekov nazaj nista na voljo.
./> (nazaj/naprej)
S tem gumbom izberete prejšnje/
naslednje poglavje, posnetek ali datoteko.
N (predvajanje)
S tem gumbom zaženete ali ponovno
zaženete (nadaljujete) predvajanje.
Če je sistem vklopljen in je nastavljena
funkcija »BD/DVD«, s pritiskom tega
gumba omogočite način predvajanja
z enim dotikom (stran 48).
X (začasna zaustavitev)
S tem gumbom začasno zaustavite ali
znova zaženete predvajanje.
Gumbi za upravljanje radia
Preberite razdelek »Sprejemnik«
(stran 46).
TUNING +/–
PRESET +/–
H
(izklop zvoka)
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
2 (glasnost) +/–
S tem gumbom prilagodite glasnost.
SLEEP (stran 52)
S tem gumbom nastavite izklopni
časovnik.
Uvod
Uvod
x (zaustavitev)
S tem gumbom zaustavite predvajanje,
pri čemer si sistem zapomni točko
zaustavitve (točko nadaljnjega
predvajanja). Točka nadaljnjega
predvajanja naslova/posnetka je
nazadnje predvajana vsebina ali
zadnja prikazana fotografija (v mapi
s fotografijami).
S tem gumbom ustavite predvajanje
vgrajenega zvočnega predstavitvenega
posnetka.
1. korak: Namestitev
zvočnikov
Zvočnike namestite tako, kot je prikazano
na spodnji sliki.
A Sprednji levi zvočnik (L)
B Sprednji desni zvočnik (R)
C Osrednji zvočnik
D Levi zvočnik za prostorski zvok (L)
E Desni zvočnik za prostorski zvok (R)
F Globokotonec
G Televizor
Namestitev zvočnikov za prostorski
zvok za hrbet poslušalca
(Položaj zvočnikov: [Standard]
(Običajno))
A
G
C
B
F
D
E
19SI
Uvod
Namestitev vseh zvočnikov ob
sprednjo steno
(Položaj zvočnikov: [All Front]
(Vsi zvočniki spredaj))
DA
G
C B E
F
Opombe
• Glede na položaj zvočnikov izberite prave
nastavitve (stran 50).
• Pri postavljanju zvočnikov in/ali stojal za
zvočnike na premazana tla (z voskom, oljem
ipd.) bodite previdni, da ne bodo nastali madeži
ali razbarvanje površine.
• Na zvočnik se ne naslanjajte ali opirajte, ker se
lahko prevrne.
• Zvočniki tega sistema imajo magnetne lastnosti,
ki lahko povzročijo barvne nepravilnosti, če jih
postavite v bližino televizorja CRT ali projektorja.
Opomba
Če priključite opremo z lastnim nadzorom glasnosti,
zmanjšajte glasnost te opreme, tako da zvok ne bo
popačen.
Povezovanje zvočnikov
Kable zvočnikov priključite v ustrezne barvno
označene priključke SPEAKERS na glavni
enoti in ojačevalniku prostorskega zvoka.
Kable v glavno enoto in v ojačevalnik
prostorskega zvoka priključite tako,
da se priključki zaskočijo.
Glavna enota
Rdeč
(sprednji desni
zvočnik (R))
Vijoličen
(globokotonec)
Namiga
• Če želite, da je predvajani zvok pri izbranem
načinu [All Front] (Vsi zvočniki spredaj) boljši,
priporočamo, da sprednje zvočnike in zvočnike
za prostorski zvok namestite bolj skupaj.
• Zvočnike lahko namestite na steno. Za več
informacij preberite priložena »Navodila za
namestitev zvočnikov«.
2. korak: Priključitev
sistema
Preden napajalni kabel glavne enote
priključite v električno vtičnico, morate
opraviti vse ostale priključitve.
Za navodila o montaži zvočnikov preberite
priložena »Navodila za namestitev
zvočnikov«.
20SI
Bel
(sprednji levi
zvočnik (L))
Zelen
(osrednji
zvočnik)
Ojačevalnik prostorskega zvoka
Uvod
Moder
(levi zvočnik za
prostorski zvok (L))
Ojačevalnik prostorskega zvoka
Siv
(desni zvočnik za
prostorski zvok (R))
Levi zvočnik za
prostorski zvok (L)
Desni zvočnik za
prostorski zvok(R)
Priključek SPEAKER ILLUMINATION
(samo pri modelu BDV-N9100WL/
BDV-N7100WL)
Priključek SPEAKER ILLUMINATION
(pritrjen s kablom zvočnika) povežite
z glavno enoto in ojačevalnikom
prostorskega zvoka, da boste uživali
v svetlobnih učinkih zvočnikov.
Če želite doseči učinek osvetljenih zvočnikov,
morate sestaviti pokončne zvočnike.
(samo pri modelu BDV-N9100WL)
Glavna enota
Sprednji desni
zvočnik (R)
Sprednji levi
zvočnik (L)
21SI
Uvod
Priključitev televizorja
Glede na vhodne priključke televizorja izberite enega od spodnjih načinov priključitve.
C
A
B
Video povezava
A
Kabel HDMI1) (ni priložen)
2)
or
1) Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
2)
Če priključek HDMI IN televizorja podpira funkcijo ARC (Povratni zvočni kanal), se prek povezave
s kablom HDMI iz televizorja lahko prenaša digitalni zvočni signal. Podrobnosti o nastavitvah za
funkcijo ARC najdete v razdelku [Audio Return Channel] (Povratni zvočni kanal) (stran 65).
Avdio povezave
Če sistema ne boste priključili v priključek HDMI televizorja, ki je združljiv s funkcijo ARC,
vzpostavite ustrezno avdio povezavo za poslušanje zvoka iz televizorja prek zvočnikov
sistema.
B
Visoka kakovost
Optični digitalni kabel (ni priložen)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Avdio kabel (ni priložen)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Običajna
kakovost
22SI
Priključitev druge opreme (zunanji digitalni sprejemnik ipd.)
Uvod
Priključite sistem, televizor in drugo opremo v skladu s spodnjimi navodili.
TV
Video izhod*
A
Oprema
(zunanji digitalni sprejemnik,
videorekorder, PlayStation®,
digitalni satelitski sprejemnik ipd.)
B, C
Sistem
Pot signala
: Video signal
: Zvočni signal
* Ta povezava ni potrebna za delovanje povezave A (HDMI).
Glede na vrsto priključka opreme izberite enega od spodnjih načinov priključitve.
C
A
B
23SI
A
Visoka kakovost
Uvod
Kabel HDMI* (ni priložen)
HDMI OUT
* Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
B
Optični digitalni kabel (ni priložen)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Avdio kabel (ni priložen)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Običajna
kakovost
Pri vzpostavitvi povezave A
Ta povezava omogoča prenos video signala in zvočnega signala.
Opombe
• Video signal se od priključkov HDMI (IN 1/2) do priključka HDMI (OUT) prenaša samo, kadar je
izbrana funkcija »HDMI1« ali »HDMI2«.
• Za prenos zvočnega signala od priključkov HDMI (IN 1/2) do priključka HDMI (OUT) bo morda treba
spremeniti nastavitve avdio izhoda. Več informacij je na voljo v razdelku o možnosti [Audio Output]
(Avdio izhod) v meniju [Audio Settings] (Zvočne nastavitve) (stran 62).
• Avdio vhod opreme, ki je povezana prek priključka HDMI (IN 1), lahko povežete s priključkom TV
(DIGITAL IN OPTICAL). Več informacij je na voljo v razdelku o možnosti [HDMI1 Audio Input
mode] (Način za avdio vhod HDMI1) v meniju [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) (stran 65).
(Samo pri modelih za Evropo.)
Pri vzpostavitvi povezav B, C
Sistem priključite tako, da se video signali iz sistema in druge opreme pošiljajo v televizor,
zvočni signali iz opreme pa se v sistem pošiljajo, kot je opisano spodaj.
Opombi
• Če opremo priključite na enega od zgornjih načinov, možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
pod možnostjo [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) v meniju [System Settings] (Sistemske nastavitve)
nastavite na [Off] (Izklopljeno) (stran 65).
• Zvok iz opreme lahko poslušate tako, da za priključitev C izberete funkcijo »AUDIO«.
24SI
Priključitev antene
3. korak: Priprave za
omrežno povezavo
Uvod
Zadnja plošča glavne enote
Namig
Če želite sistem povezati s svojim omrežjem,
izvedite [Easy Network Settings] (Preproste
nastavitve omrežja). Več informacij je na voljo
v razdelku »5. korak: Preproste nastavitve«
(stran 29).
ali
Žična antena FM
(priložena)
Opombi
Izberite način glede na okolje LAN
(Local Area Network).
• Če uporabljate brezžični LAN
Sistem ima vgrajeni vmesnik za povezavo
Wi-Fi, prek katerega lahko vzpostavite
omrežno povezavo, tako da prilagodite
nastavitve omrežja.
• Če uporabljate omrežje, ki ni brezžični LAN
Kabel LAN priključite v priključek LAN
(100) na glavni enoti.
• Žično anteno za radio FM povsem raztegnite.
• Žično anteno FM priključite, nato pa jo
postavite v čim bolj vodoraven položaj.
Namig
Če je sprejem FM slab, za povezavo glavne enote
z zunanjo anteno FM uporabite 75-ohmski
koaksialni kabel (ni priložen).
Širokopasovni usmerjevalnik
Kabel LAN (ni priložen)
Namig
Priporočamo zaščiten vmesniški kabel
(kabel LAN), ki je lahko raven ali prekrižan.
25SI
Uvod
Pred izvajanjem omrežnih
nastavitev
Če je brezžični usmerjevalnik LAN (vstopna
točka) združljiv s funkcijo Wi-Fi Protected
Setup (WPS), lahko omrežne nastavitve
preprosto nastavite z gumbom WPS.
Če ni, vnaprej preverite spodnje podatke in
si jih zabeležite v spodnji prostor.
• Ime omrežja (SSID*), ki določa vaše
omrežje**.
• Varnostni ključ (WEP, WPA)**, če ima
brezžično omrežje nastavljeno varnost.
* SSID (Service Set Identifier) je ime, ki določa
posamezno brezžično omrežje.
** Če želite pridobiti podatke o SSID-u in
varnostnem ključu, preverite nastavitve
svojega brezžičnega usmerjevalnika LAN.
Za več informacij:
– obiščite to spletno stran:
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://support.sony-europe.com/
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
– glejte navodila za uporabo, priložena
brezžičnemu usmerjevalniku LAN
– posvetujte se z izdelovalcem brezžičnega
usmerjevalnika LAN
O varnosti brezžičnega
omrežja LAN
Ker komunikacija prek funkcije brezžičnega
omrežja LAN poteka prek radijskih valov,
je lahko brezžični signal moten. Sistem za
zaščito brezžične komunikacije podpira
različne varnostne funkcije. Varnostne
nastavitve ustrezno konfigurirajte v skladu
z omrežnim okoljem.
26SI
x Brez varnosti
Čeprav je nastavitev enostavna, lahko
kdorkoli zmoti brezžično komunikacijo ali
vdre v vaše brezžično omrežje, in sicer brez
posebnih orodij. Ne pozabite na tveganje
nepooblaščenega dostopa in prestrezanje
podatkov.
x WEP
WEP zavaruje komunikacijo in tretjim
osebam prepreči prestrezanje komunikacije
ter vdor v brezžično omrežje. WEP je
varnostna tehnologija, ki tudi starejšim
napravam brez podpore za TKIP/AES
omogoča povezavo.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je varnostna tehnologija, ki je bila
razvita zaradi pomanjkljivosti tehnologije
WEP. TKIP zagotavlja višjo raven varnosti
kot tehnologija WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je varnostna tehnologija, ki uporablja
napredni način zaščite ter se razlikuje od
tehnologij WEP in TKIP. AES zagotavlja
višjo raven varnosti kot tehnologija WEP
ali TKIP.
Glavna enota prenaša zvočni signal do
ojačevalnika prostorskega zvoka, ki je
povezan z zvočniki za prostorski zvok.
Če želite omogočiti brezžični prenos,
upoštevajte spodnji postopek.
3
4
Priključite napajalni kabel
glavne enote.
Pred priključitvijo napajalnega kabla
preverite, ali so vse povezave, omenjene
v razdelku »2. korak: Priključitev
sistema« (stran 20), varne.
Pritisnite gumb "/1, da vklopite
sistem.
"/1
1
Vstavite vmesnik za brezžični
prenos v glavno enoto.
Zadnja plošča glavne enote
5
Priključite napajalni kabel
ojačevalnika prostorskega zvoka.
Indikator LINK/STANDBY
Vmesnik za brezžični prenos
2
Vstavite vmesnik za brezžični
prenos v ojačevalnik prostorskega
zvoka.
Ko je brezžični prenos aktiviran,
indikator LINK/STANDBY zasveti
zeleno.
Če indikator LINK/STANDBY ne
zasveti, preberite razdelek »Brezžični
prenos zvoka« (stran 75).
Zadnja plošča ojačevalnika prostorskega zvoka
Vmesnik za brezžični prenos
27SI
Uvod
4. korak: Nastavitev
brezžičnega sistema
Uvod
O indikatorju LINK/STANDBY
Nastavitev brezžične povezave
Indikator LINK/STANDBY prikazuje stanje
brezžičnega prenosa na naslednji način.
Uporaba brezžičnih naprav v okolici
sistema (tudi v sosednjih stanovanjih)
lahko povzroči moteno delovanje brezžične
povezave. To preprečite tako, da s funkcijo
varne povezave nastavite ustrezno
brezžično povezavo med glavno enoto in
ojačevalnikom prostorskega zvoka. Več
informacij je na voljo v razdelku »Dodatne
nastavitve za brezžični sistem« (stran 57).
Indikator
Stanje
Sveti zeleno.
Sistem je vklopljen,
brezžični prenos je
omogočen, sistem pa
sprejema prostorske
signale.
Sveti oranžno.
Sistem je vklopljen,
brezžični prenos je
omogočen s funkcijo
varne povezave, sistem
pa sprejema prostorske
signale.
Počasi utripa
zeleno ali
oranžno.
Brezžični prenos je
onemogočen.
Sveti rdeče.
Ojačevalnik prostorskega
zvoka je v načinu
pripravljenosti, ker je
sistem v načinu
pripravljenosti ali ker
je brezžični prenos
onemogočen.
Ne sveti.
Ojačevalnik prostorskega
zvoka je izklopljen.
Hitro utripa
zeleno.
Vmesnik za brezžični
prenos ni pravilno
priključen v režo vmesnika
za brezžični prenos.
Utripa rdeče.
Omogočena je
zaščita ojačevalnika
prostorskega zvoka.
Več o načinu pripravljenosti
Če je glavna enota v načinu pripravljenosti
ali če je brezžični prenos onemogočen,
ojačevalnik prostorskega zvoka samodejno
preklopi v način pripravljenosti.
Ko se brezžični prenos ob vklopu glavne
enote omogoči, se ojačevalnik prostorskega
zvoka samodejno vklopi.
28SI
5
Pred izvedbo 5. koraka
Preklopite izbirnik vhoda, tako da
se na TV-zaslonu prikaže signal
sistema.
Prikaže se možnost [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve) za
izbiro jezika zaslonskega prikaza.
Upoštevajte spodnji postopek za prilagoditev
osnovnih in omrežnih nastavitev sistema.
Prikazane oznake se razlikujejo glede na
območje.
1
2
3
4
Vstavite priloženi bateriji R03
(AAA), tako da sta pola baterij 3 in
# poravnana z oznakami v prostoru
za baterije.
6
B/V/v/b
Vklopite televizor.
Povežite mikrofon za umerjanje
s priključkom A.CAL MIC na zadnji
plošči.
Mikrofon namestite v višini glave, pri
tem pa uporabite stojalo (ni priloženo)
ali drug pripomoček. Mikrofon za
umerjanje naj bo obrnjen proti
TV-zaslonu. Vsi zvočniki morajo biti
s sprednjo stranjo usmerjeni proti
mikrofonu za umerjanje, med njim in
zvočniki pa ne sme biti nobenih ovir.
Vklopite sistem, tako da pritisnete
gumb [/1.
Uporabite možnost [Easy Initial
Settings] (Preproste začetne
nastavitve). Upoštevajte navodila
na zaslonu in prilagodite osnovne
nastavitve z gumbi B/V/v/b in
.
Več informacij o funkciji [Auto
Calibration] (Samodejno umerjanje)
je na voljo v razdelku »Samodejno
umerjanje ustreznih nastavitev
zvočnikov« (stran 49).
7
Ko dokončate nastavitev za [Easy
Initial Settings] (Preproste začetne
nastavitve), pritisnite V/v, da
izberete možnost [Easy Network
Settings] (Preproste omrežne
nastavitve), nato pritisnite
gumb
.
Prikaže se zaslon [Easy Network Settings]
(Preproste omrežne nastavitve).
29SI
Uvod
5. korak: Preproste
nastavitve
8
Uvod
Upoštevajte navodila na zaslonu in
prilagodite omrežne nastavitve
z gumbi B/V/v/b in
.
Če sistem ne more vzpostaviti
povezave z omrežjem, glejte razdelek
»Omrežna povezava« (stran 77) ali
»Brezžična povezava LAN« (stran 77).
Priklic zaslona [Easy Network
Settings] (Preproste omrežne
nastavitve)
1
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Z gumboma B/b izberite možnost
[Setup] (Nastavitev).
3
Z gumboma V/v izberite možnost
[Easy Network Settings] (Preproste
omrežne nastavitve) in nato pritisnite
gumb
.
Funkcija in vir predvajanja
»BD/DVD«
Plošča ali omrežna naprava z vsebino, ki jo
želite predvajati s sistemom
»USB«
Naprava USB, ki je priključena v
(USB) (stran 13)
vrata
»FM«
Radio FM (stran 46)
»HDMI1«/»HDMI2«
Oprema, ki je povezana prek priključka
HDMI (IN 1) ali HDMI (IN 2) (stran 23)
»TV«
Oprema (televizor itd.), ki je povezana prek
priključka TV (DIGITAL IN OPTICAL),
ali televizor, ki podpira funkcijo Povratni
zvočni kanal in je povezan prek priključka
HDMI (OUT) (stran 22)
»BT«
Zvočna vsebina naprave Bluetooth
»AUDIO«
Oprema, ki je povezana prek priključkov
AUDIO (AUDIO IN L/R) (stran 23)
6. korak: Izbiranje vira
predvajanja
Pritiskajte gumb FUNCTION, dokler se
na zaslonu zgornje plošče ne prikaže
želena funkcija.
Če enkrat pritisnete gumb FUNCTION,
se na zaslonu zgornje plošče prikaže
trenutna funkcija, z vsakim naslednjim
pritiskom gumba FUNCTION pa se
funkcija spremeni, kot je prikazano spodaj.
»BD/DVD« t »USB« t »FM« t
»HDMI1« t »HDMI2« t »TV« t
»BT« t »AUDIO«
30SI
Namiga
• Nekatere funkcije je mogoče prek TV-zaslona
spremeniti z gumbi FUNCTION V/v in
.
• Tudi z gumbom BLUETOOTH na daljinskem
upravljalniku lahko izberete funkcijo »BT«.
7. korak: Predvajanje
prostorskega zvoka
Ko izvedete prejšnje korake in začnete
s predvajanjem, lahko na preprost način
začnete uživati v načinih zvoka, ki so
prilagojeni različnim zvočnim virom.
Z njimi lahko uživate v enkratnem in
mogočnem zvoku kar doma.
Izbiranje načina zvoka
Samodejno
Sistem samodejno izbere možnost [Movie]
(Film) ali [Music] (Glasba) in ustvari zvočni
učinek glede na vrsto plošče ali zvočni tok.
• Dvokanalni vir: sistem simulira prostorski
zvok iz dvokanalnih virov in predvaja zvok
iz 5.1-kanalnih zvočnikov.
• Večkanalni vir: sistem iz zvočnikov
predvaja zvok, kot je bil posnet.
Izbiranje načina zvoka v meniju
z možnostmi
1
Pritisnite gumb OPTIONS in z gumboma
V/v izberite možnost [Sound Mode]
(Način zvoka), nato pa pritisnite gumb .
2
Z gumboma V/v izberite način zvoka
in pritisnite gumb
.
Film
Sistem ustvari optimiziran zvok za gledanje
filmov.
Glasba
Sistem ustvari optimiziran zvok za poslušanje
glasbe.
Izboljševalnik digitalne glasbe
[Digital Music] (Digitalna glasba)
Sistem pri predvajanju stisnjenega zvoka
ustvari izboljšani zvok.
Prostorski zvok 3D
[3D Surround] (Prostorski zvok 3D) je
edinstven algoritem podjetja Sony, ki omogoča
predvajanje zvoka 3D z globino in prisotnostjo,
tako da okoli vas ustvari navidezno zvočno polje.
Dvorana Berlinske filharmonije
[Philharmonic Hall] (Dvorana filharmonije)
Sistem pri poslušanju dvokanalnih stereo
virov, kot so CD-ji, poustvari značilnosti
zvoka dvorane Berlinske filharmonije.
Nočni način
Ta možnost je primerna za nočno gledanje
filmov, saj se stišajo glasni zvoki in ohrani
jasnost pogovorov.
Zvok za predstavitev
Sistem ustvari dobro slišen zvok, primeren za
predstavitve.
Izbiranje vnaprej nastavljenega
izenačevalnika glasbe
Med predvajanjem pritiskajte gumb
MUSIC EQ.
Nastavitve zvoka lahko prilagodite po meri.
Vsakič, ko pritisnete gumb, se nastavitev
spremeni v naslednjem zaporedju.
[Standard] (Običajno) t [Rock] t
[Hiphop] t [Electronica] (Elektronsko)
Izenačevalnik glasbe lahko izberete tudi
v meniju z možnostmi v načinu zvoka
[Music] (Glasba).
Opomba
Način zvoka je mogoče izbrati samo, če je
možnost [Sound Effect] (Zvočni učinek)
nastavljena na [Sound Mode On] (Način zvoka
vklopljen) (stran 63). Če je možnost [Sound
Effect] (Zvočni učinek) nastavljena na kaj
drugega kot [Sound Mode On] (Način zvoka
vklopljen), nastavitev načina zvoka ne velja.
Namig
Če želite dvokanalni vir, na primer CD, poslušati
v večkanalnem načinu, svetujemo, da izberete
možnost [Auto] (Samodejno).
31SI
Uvod
Med predvajanjem pritiskajte gumb
SOUND MODE, dokler se na zaslonu
zgornje plošče ali na TV-zaslonu ne
prikaže želeni način.
Namiga
• Če zvok preklopite v način [Auto] (Samodejno)
in predvajate internetne vsebine Berlinske
filharmonije, sistem samodejno preklopi v način
[Philharmonic Hall] (Dvorana filharmonije)
(samo v območjih, kjer je ta storitev podprta).
• Če izberete nastavitev za položaj zvočnikov
[All Front] (Vsi zvočniki spredaj) in predvajate
večkanalni vir, izberite možnost [Auto]
(Samodejno) ali [3D Surround] (Prostorski
zvok 3D), da ustvarite navidezni prostorski zvok.
Izbiranje načina za športne
dogodke
Med gledanjem prenosa nogometne
tekme pritisnite gumb FOOTBALL.
Ko gledate prenos nogometne tekme,
se zdi, kot bi bili na tribuni nogometnega
igrišča.
• [Football: Narration On] (Športni dogodki:
Vklopi glasovni posnetek): ker boste
slišali glasno navijanje, se vam bo zdelo,
kot da ste na tribuni nogometnega igrišča.
• [Football: Narration Off] (Športni dogodki:
Izklopi glasovni posnetek): če zmanjšate
glasnost glasovnega posnetka in povečate
glasnost navijanja pa bo občutek
prisotnosti na nogometni tekmi še bolj
pristen.
• [Football Off] (Izklop načina za športne
dogodke): s tem gumbom izklopite način
za gledanje športnih dogodkov.
Predvajanje
Predvajanje plošče
Več o vrstah plošč, ki jih lahko predvaja ta
sistem, preberite v razdelku »Plošče, ki jih
lahko predvaja ta sistem« (stran 78).
1
Preklopite izbirnik vhoda, tako da
se na TV-zaslonu prikaže signal
sistema.
2
Pritisnite Z in vstavite ploščo
v predel za plošče, tako da se zaskoči.
3
Pritisnite gumb Z, da zaprete
pokrov predela za plošče.
Predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne samodejno,
v kategoriji
[Video] (Video),
[Music] (Glasba) ali
[Photo]
(Fotografije) izberite možnost
in
pritisnite gumb
.
Opombe
• Med gledanjem prenosa nogometne tekme
priporočamo, da izberete način za gledanje
športnih dogodkov.
• Če ste izbrali možnost [Football: Narration Off]
(Športni dogodki: Izklopi glasovni posnetek)
in se iz zvočnikov sliši nenaraven zvok, raje
izberite možnost
[Football: Narration On] (Športni dogodki:
Vklopi glasovni posnetek).
• Ko izklopite sistem, se bo izklopil tudi način za
gledanje športnih dogodkov.
• Ta funkcija ne podpira mono zvoka.
Namiga
• Način za gledanje športnih dogodkov lahko
izberete tudi v meniju z možnostmi.
• Če je na voljo 5.1-kanalni zvočni tok,
priporočamo, da na televizorju ali zunanjem
digitalnem sprejemniku izberete to možnost.
32SI
Uporaba funkcije
BONUSVIEW/BD-LIVE
2
3
*
1
*
1
Sistem podpira predvajanje plošč Blu-ray
3D z logotipom 3D*.
Priključite napravo USB v vrata
(USB) (stran 34).
Uporabite lokalno pomnilniško napravo
USB z zmogljivostjo 1 GB ali več.
Pripravite sistem za BD-LIVE
(samo za BD-LIVE).
• Vzpostavite povezavo med sistemom
in omrežjem (stran 25).
• Možnost [BD Internet Connection]
(Internetna povezava BD) nastavite
na [Allow] (Dovoli) (stran 64).
Vstavite ploščo BD-ROM z vsebino
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način upravljanja je odvisen od
posamezne plošče. Upoštevajte
navodila za uporabo plošče.
2
Pripravite sistem za predvajanje
plošče Blu-ray 3D.
• Vzpostavite povezavo med sistemom
in televizorjem, ki podpira predvajanje
vsebin 3D, za to uporabite kabel
HDMI z visoko hitrostjo prenosa
podatkov (stran 22).
• V nastavitvi [Screen Settings]
(Nastavitve zaslona) določite možnosti
[3D Output Setting] (Nastavitev
izhoda 3D) in [TV Screen Size
Setting for 3D] (Nastavitev velikosti
zaslona televizorja za predvajanje
vsebin 3D) (stran 60).
Vstavite ploščo Blu-ray 3D.
Način upravljanja je odvisen od
posamezne plošče. Upoštevajte navodila
za uporabo, ki so bila priložena plošči.
Namig
Namig
Če želite izbrisati podatke iz pomnilniške naprave
USB, v meniju
[Video] (Video) izberite
možnost [Delete BD Data] (Izbriši podatke BD)
in pritisnite gumb . Izbrišejo se vsi podatki,
shranjeni v mapi buda.
Upoštevajte tudi navodila za uporabo televizorja,
ki podpira predvajanje vsebin 3D.
33SI
Predvajanje
Nekatere plošče BD-ROM z logotipom
»BD-LIVE*« vključujejo dodatno vsebino
in druge podatke, ki jih lahko prenesete.
Uporaba funkcije Blu-ray 3D
Prikaz podatkov o predvajanju
Podatke o predvajanju ipd. prikažete tako,
da pritisnete gumb DISPLAY.
Prikazani podatki se razlikujejo glede na
vrsto plošče in stanje sistema.
Primer: predvajanje plošče BD-ROM
Predvajanje vsebin iz
naprave USB
Sistem omogoča predvajanje video/glasbenih/
slikovnih datotek, shranjenih v priključeni
napravi USB.
Več o vrstah datotek, ki jih lahko predvaja
ta sistem, preberite v razdelku »Vrste
datotek, ki jih lahko predvaja ta sistem«
(stran 79).
1
Priključite napravo USB
v vrata (USB).
Pred priključitvijo preberite navodila
za uporabo naprave USB.
A Izhodna ločljivost/frekvenca
prikazovanja slik
B Številka naslova ali ime posnetka
C Trenutno izbrana nastavitev zvoka
D Razpoložljive funkcije (
kot,
zvok,
podnapisi)
2
E Podatki o predvajanju
Prikazan je način predvajanja, vrstica
stanja predvajanja, vrsta plošče, video
kodek, bitna hitrost, vrsta ponovitve,
pretečeni čas, skupni čas predvajanja.
3
Z gumboma B/b izberite možnost
[Video] (Video),
[Music]
(Glasba) ali
[Photo] (Fotografije).
4
Z gumboma V/v izberite možnost
[USB device] (Naprava USB) in
nato pritisnite gumb .
F Številka poglavja
G Trenutno izbrani kot
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
Opomba
Naprave USB med delovanjem ne odstranjujte.
Če želite preprečiti poškodbo podatkov ali
okvaro naprave USB, pred priključevanjem
ali odstranjevanjem naprave USB izklopite
sistem.
34SI
Opombi
Zvočna vsebina naprave
Bluetooth
Brezžična tehnologija Bluetooth je
brezžična tehnologija kratkega dosega,
ki omogoča brezžično prenašanje podatkov
med digitalnimi napravami. Brezžična
tehnologija Bluetooth deluje v obsegu
desetih metrov.
Za povezavo ne potrebujete žic, kot pri
povezavi z napravo USB, in naprav ni
potrebno stakniti skupaj, kot pri brezžični
infrardeči tehnologiji.
Brezžična tehnologija Bluetooth je globalen
standard, ki ga podpira na tisoče podjetij.
Ta podjetja izdelujejo izdelke, ki so skladni
z globalnim standardom.
Seznanjanje sistema
z napravo Bluetooth
Seznanjanje je postopek, ko se naprave
Bluetooth pred pričetkom prenašanja
podatkov medsebojno registrirajo.
Ko so naprave seznanjene, tega postopka
ni potrebno ponavljati.
1
2
3
Podprte različice in profili
Bluetooth
Profil se nanaša na standardno skupino
zmogljivosti za različno zmogljive izdelke
Bluetooth. Ta sistem podpira spodnje
različice in profile Bluetooth.
Podprte različice Bluetooth:
Specifikacija Bluetooth, različica 3.0
Podprti profili Bluetooth:
A2DP 1.2 (Profil naprednega distribuiranja
zvoka)
AVRCP 1.3 (Avdio-video profil
z daljinskim upravljanjem)
4
Napravo Bluetooth glavni enoti
približajte na en meter.
Pritisnite gumb BLUETOOTH.
Iz osnovnega menija lahko prek
možnosti
[Input] (Vnos) izberete
možnost [Bluetooth AUDIO]
(Zvok iz naprave Bluetooth).
Napravo Bluetooth nastavite na
način za seznanjanje.
Za podrobnosti o tem, kako napravo
Bluetooth nastaviti na način za
seznanjanje, glejte navodila za
uporabo, priložena napravi.
Na zaslonu naprave Bluetooth
izberite možnost »BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM«.
Ta korak morate opraviti v petih minutah,
sicer je postopek seznanjanja preklican.
Opomba
Če naprava Bluetooth zahteva geslo, vnesite
»0000«. Geslo je lahko označeno z besedami
»Passcode«, »PIN code«, »PIN number« ali
»Password«.
35SI
Predvajanje
O brezžični tehnologiji
Bluetooth
• Če želite uporabljati funkcijo Bluetooth, mora
naprava Bluetooth, s katero želite vzpostaviti
povezavo, podpirati enak profil kot sistem.
Čeprav naprava podpira enak profil, se lahko
funkcije razlikujejo glede na specifikacije
naprave Bluetooth.
• Zvok se prek tega sistema v primerjavi z zvokom
iz naprave Bluetooth lahko predvaja z zamikom,
in sicer zaradi značilnosti brezžične tehnologije
Bluetooth.
5
Ko je postopek seznanjanja
zaključen, se naprava s sistemom
poveže samodejno.
Ime naprave se prikaže na TV-zaslonu.
3
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost [Device List]
(Seznam naprav), nato pritisnite
gumb .
Prikaže se seznam seznanjenih naprav
Bluetooth.
4
Z gumboma V/v izberite želeno
napravo in nato pritisnite gumb .
5
Pritisnite N, da zaženete
predvajanje.
Opomba
S sistemom lahko seznanite do devet naprav
Bluetooth. Če s sistemom seznanite še deseto
napravo Bluetooth, bo ta zamenjala tisto že
obstoječo povezano napravo, ki ste jo
s sistemom seznanili najprej.
6
7
Zaženite predvajanje prek naprave
Bluetooth.
6
Prilagajanje glasnosti.
Najprej prilagodite glasnost naprave
Bluetooth, če predvajanje ni dovolj glasno,
glasnost prilagodite na glavni enoti.
Prilagajanje glasnosti.
Najprej prilagodite glasnost naprave
Bluetooth, če predvajanje ni dovolj
glasno, glasnost prilagodite na
glavni enoti.
Opomba
Preklic postopka seznanjanja
Pritisnite gumb HOME ali FUNCTION.
Povezovanje tega sistema
z napravo Bluetooth
Prek glavne enote se lahko povežete
z napravo Bluetooth.
Preden predvajate glasbo, preverite naslednje:
– Funkcija Bluetooth naprave Bluetooth je
vklopljena.
– Postopek seznanjanja je zaključen (stran 35).
1
2
Pritisnite gumb BLUETOOTH.
Pritisnite gumb OPTIONS.
Ko je povezava med glavno enoto in napravo
Bluetooth vzpostavljena, lahko predvajanje upravljate
z gumbi N, X, x, m/M in ./>.
Prekinjanje povezave z napravo
Bluetooth
Pritisnite gumb HOME, FUNCTION ali
RETURN.
Brisanje seznanjene naprave
Bluetooth s seznama naprav
1
Upoštevajte zgoraj opisane korake
od 1 do 3.
2
Z gumboma V/v izberite napravo,
nato pritisnite gumb OPTIONS.
3
Pritiskajte gumba V/v in tako izberite
možnost [Remove] (Odstrani), nato
pritisnite gumb .
4
Upoštevajte navodila na zaslonu in
izbrišite napravo z gumbi B/V/v/b in
Opomba
Če želite vzpostaviti povezavo z napravo
Bluetooth, ki ste jo s sistemom seznanili
nazadnje, pritisnite N. Nato nadaljujte
s petim korakom.
.
Opomba
Ko je sistem povezan z napravo Bluetooth, ga
druga naprava ne more zaznati in povezave
z drugo napravo Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.
36SI
Dvodimenzionalna koda* za
neposreden dostop
Vzpostavljanje povezave
s pametnim telefonom prek
funkcije za predvajanje
z enim dotikom (NFC)
* Uporabite aplikacijo za branje
dvodimenzionalnih kod.
Predvajanje
Če oznaki
na glavni enoti približate
pametni telefon, ki je združljiv s funkcijo
NFC, se glavna enota in telefon samodejno
seznanita in povežeta prek povezave
Bluetooth.
Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo NFC
(operacijski sistemi: Android 2.3.3 – 4.0.x
razen Android 3.x)
Kaj je »NFC«?
NFC (Komunikacija s tehnologijo bližnjega
polja) je tehnologija, ki omogoča brezžično
komunikacijo kratkega dosega med
različnimi napravami, kot so mobilni telefoni
in oznake IC. S funkcijo NFC lahko podatke
enostavno prenašate tako, da napravo
približate oznaki
na napravi, ki je
združljiva s funkcijo NFC.
1
Prenos in namestitev aplikacije
»NFC Easy Connect«.
»NFC Easy Connect« je brezplačna
aplikacija pametnih telefonov
z operacijskim sistemom Android,
ki jo lahko namestite prek spletnega
mesta Google Play. Aplikacijo poiščite
tako, da uporabite ključne besede
»NFC Easy Connect«, ali pa neposredno
dostopajte do spletnega mesta za
prenašanje, tako da preberete spodnjo
dvodimenzionalno kodo.
»NFC Easy Connect« je brezplačna
aplikacija, prenos podatkov pa se
obračuna ločeno.
Opomba
Aplikacija v nekaterih državah/regijah
morda ni na voljo.
2
3
Prek pametnega telefona zaženite
aplikacijo »NFC Easy Connect«.
Prikazan naj bo zaslon aplikacije.
Pametni telefon približajte oznaki
na glavni enoti, dokler telefon
ne zavibrira.
Ko glavna enota prepozna pametni
telefon, telefon zavibrira.
Ko glavna enota prepozna pametni
telefon, sledite navodilom na zaslonu
telefona in končajte postopek
vzpostavljanja povezave Bluetooth.
Ko je povezava Bluetooth vzpostavljena,
modri indikator LED na zgornji plošči
preneha utripati. Na zaslonu zgornje
plošče se prikaže čas predvajanja.
37SI
Opombi
• Sistem lahko hkrati prepozna samo eno napravo,
ki je združljiva s funkcijo NFC, in se z njo poveže.
• Morda boste morali v vašem pametnem
telefonu funkcijo NFC vklopiti, odvisno od
pametnega telefona. Podrobnosti poiščite
v navodilih za uporabo pametnega telefona.
Namig
Če postopek seznanjanja in vzpostavljanje
povezave Bluetooth nista uspešna, sledite
spodnjim navodilom.
– Ponovno zaženite aplikacijo »NFC Easy
Connect« in pametni telefon počasi približajte
oznaki
.
– Če uporabljate ovitek za pametni telefon, ki je
dostopen na trgu, ga odstranite.
Poslušanje glasbe
Prek pametnega telefona predvajajte zvočni
vir. Podrobnosti o funkcijah predvajanja so
na voljo v navodilih za uporabo pametnega
telefona.
Namig
Če je glasnost nizka, najprej prilagodite glasnost s
pametnim telefonom. Če predvajanje še vedno ni
dovolj glasno, prilagodite glasnost na glavni enoti.
Predvajanje prek omrežja
Uporaba spletne storitve
Sony Entertainment
Network (SEN)
Funkcija Sony Entertainment Network
deluje kot prehod, skozi katerega se
neposredno v glavno enoto pretakajo
izbrana internetna vsebina in različne
zabavne vsebine na zahtevo.
Namiga
• Predvajanje nekaterih internetnih vsebin zahteva
predhodno registracijo prek računalnika. Če
želite več podrobnosti, obiščite to spletno stran:
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://support.sony-europe.com/
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Nekatere internetne vsebine v nekaterih
državah/regijah morda niso na voljo.
1
Zaustavitev predvajanja
Predvajanje se zaustavi, če:
– pametni telefon ponovno približate
oznaki
na glavni enoti;
– ustavite predvajalnik glasbe v pametnem
telefonu;
– izklopite glavno enoto ali pametni telefon;
– spremenite funkcijo;
– onemogočite funkcijo Bluetooth
v pametnem telefonu.
38SI
2
3
Pripravite sistem za uporabo
funkcije Sony Entertainment
Network.
Vzpostavite povezavo med sistemom
in omrežjem (stran 25).
Pritisnite gumb SEN.
Z gumbi B/V/v/b izberite internetno
vsebino in različne zabavne vsebine
na zahtevo, nato pa pritisnite
gumb .
Nadzorna plošča za pretakanje
videa
A Prikaz upravljalnih funkcij
Za upravljanje predvajanja uporabite
gumbe B/V/v/b ali .
B Vrstica stanja predvajanja
Vrstica stanja; kazalec, ki kaže na
trenutni položaj; čas predvajanja;
dolžina videodatoteke
Sistem prek vzpostavljene povezave
z domačim omrežjem omogoča predvajanje
video/glasbenih/slikovnih datotek z drugo
opremo, ki podpira uporabo funkcije DLNA.
Glavno enoto lahko uporabljate kot
predvajalnik ali upodabljalnik.
• Strežnik: shranjuje in pošilja digitalno
predstavitveno vsebino.
• Predvajalnik: poišče in predvaja digitalno
predstavitveno vsebino iz DMS.
• Upodabljalnik: prejema in predvaja datoteke
iz strežnika z možnostjo upravljanja prek
druge opreme (upravljalnika).
• Upravljalnik: upravlja opremo
upodabljalnika.
Strežnik
C Indikator stanja omrežnega signala
Ikona
pomeni moč signala za
brezžično povezavo.
pomeni žično povezavo.
Ikona
D Hitrost omrežne povezave
E Ime naslednje video datoteke
F Ime trenutno izbrane videodatoteke
Predvajalnik
(ta sistem)
Predvajalnik
Pripravite sistem za uporabo funkcije
DLNA.
• Vzpostavite povezavo med sistemom in
omrežjem (stran 25).
• Pripravite drugo opremo, ki podpira
uporabo funkcije DLNA. Podrobnosti
poiščite v navodilih za uporabo opreme.
39SI
Predvajanje
Nadzorna plošča se prikaže ob začetku
predvajanja video datoteke. Prikazane
oznake se lahko razlikujejo glede na
ponudnika internetnih vsebin.
Za vnovičen prikaz pritisnite gumb
DISPLAY.
Predvajanje datotek prek
domačega omrežja (DLNA)
Predvajanje datotek, shranjenih
v strežniku DLNA, prek sistema
(predvajalnik DLNA)
Pod možnostjo
[Video] (Video),
[Music] (Glasba) ali
[Photo]
(Fotografije) v osnovnem meniju izberite
ikono strežnika DLNA, nato pa izberite
datoteko, ki jo želite predvajati.
Strežnik
Predvajalnik
(ta sistem)
Predvajanje datotek z oddaljenih
mest z upravljanjem sistema
(upodabljalnik) prek
upravljalnika DLNA
Pri predvajanju datotek, shranjenih
v strežniku lahko sistem upravljate
z upravljalnikom, ki podpira funkcijo
DLNA (mobilni telefon itd.).
Predvajanje iste glasbe
v različnih prostorih
(PARTY STREAMING)
Glasbo lahko hkrati predvajate prek vseh
komponent opreme Sony, ki podpirajo
uporabo funkcije PARTY STREAMING in
imajo vzpostavljeno povezavo z domačim
omrežjem.
Vsebino mape
[Music] (Glasba) ter
funkcije »FM«, »BT« in »AUDIO« lahko
uporabljate s funkcijo PARTY STREAMING.
Obstajata dve vrsti opreme, ki podpirata
uporabo funkcije PARTY STREAMING.
• Gostitelj PARTY: za predvajanje in
pošiljanje glasbe.
• Gost PARTY: za predvajanje glasbe, ki jo
prejme od gostitelja PARTY.
Glavno enoto lahko uporabljate kot gostitelja
ali gosta PARTY.
Gostitelj PARTY
(ta sistem)
Strežnik
Upodabljalnik
(ta sistem)
Gost PARTY
Gost PARTY
Upravljalnik
Podrobnosti postopka najdete v navodilih
za uporabo upravljalnika DLNA.
Opomba
Ne upravljajte sistema s priloženim daljinskim
upravljalnikom in upravljalnikom DLNA hkrati.
Namig
Sistem podpira uporabo funkcije »Play To«
predvajalnika Windows Media® Player 12, ki je
del standardne programske opreme sistema
Windows 7.
40SI
Priprava na funkcijo PARTY
STREAMING.
• Vzpostavite povezavo med sistemom in
omrežjem (stran 25).
• Opremo, ki podpira funkcijo PARTY
STREAMING, povežite v omrežje.
Uporaba sistema kot gostitelja
PARTY
Tehnologija Gracenote omogoča
pridobivanje podatkov o predvajani vsebini
in iskanje dodatnih informacij.
1
2
Opomba
Če poskusite predvajati vsebino, ki ni združljiva
s funkcijo PARTY STREAMING, sistem
samodejno izklopi funkcijo PARTY.
Opomba
Prodajna in proizvodna vrsta izdelkov,
ki podpirajo funkcijo PARTY STREAMING,
se razlikujeta glede na območje.
Vstavite ploščo z vsebino, o kateri
želite poiskati podatke.
Poiščete lahko podatke o videovsebini
plošče BD-ROM ali DVD-ROM in
podatke o glasbeni vsebini plošče
CD-DA (glasbeni CD).
3
Z gumboma B/b izberite možnost
[Video] (Video) ali
[Music]
(Glasba).
4
Z gumboma V/v izberite možnost
[Video Search] (Iskanje video
vsebine) ali
[Music Search]
(Iskanje glasbene vsebine).
Prikazani so podatki o vsebini
(na primer o naslovu, igralski zasedbi,
skladbi ali izvajalcu), [Playback
History] (Zgodovina predvajanja) in
[Search History] (Zgodovina iskanja).
• [Playback History] (Zgodovina
predvajanja)
Vključuje seznam predhodno
predvajanih naslovov plošče
BD­ROM/DVD-ROM/CD-DA
(glasbeni CD). Podatke o vsebini
pridobite z izbiro naslova.
• [Search History] (Zgodovina
iskanja)
Vključuje seznam predhodnih iskanj
s funkcijo [Video Search] (Iskanje
video vsebine) ali [Music Search]
(Iskanje glasbene vsebine).
Uporaba sistema kot gosta PARTY
V možnosti [ Music] (Glasba) izberite
[PARTY] (Funkcija PARTY), nato pa
izberite ikono gostiteljske naprave PARTY.
Če želite onemogočiti funkcijo PARTY,
pritisnite gumb OPTIONS in izberite
možnost [Leave PARTY] (Onemogoči
funkcijo PARTY).
Če želite izklopiti funkcijo PARTY, pritisnite
gumb OPTIONS in nato izberite možnost
[Close PARTY] (Izklopi funkcijo PARTY).
Vzpostavite povezavo med
sistemom in omrežjem (stran 25).
Iskanje drugih dodatnih informacij
Na seznamih izberite element, nato pa
izberite storitev za iskanje.
41SI
Predvajanje
Izberite skladbo v meniju
[Music]
(Glasba), radijsko postajo v meniju
[Radio] (Radio),
[AUDIO] (Zvok)
ali [Bluetooth AUDIO] (Zvok iz naprave
Bluetooth) v meniju
[Input] (Vhod) ter
pritisnite gumb OPTIONS. Nato za začetek
predvajanja izberite možnost [Start
PARTY] (Vklopi funkcijo PARTY).
Če želite izklopiti to funkcijo, pritisnite
gumb OPTIONS in izberite [Close
PARTY] (Izklopi funkcijo PARTY).
Iskanje podatkov o video/
glasbeni vsebini
Uporaba funkcije TV SideView
TV SideView je brezplačna mobilna aplikacija
za oddaljene naprave (npr. pametni telefon
itd.). Če s tem predvajalnikom uporabljate
aplikacijo TV SideView, lahko sistem
preprosto upravljate z oddaljeno napravo.
Storitev ali aplikacijo lahko zaženete
neposredno z oddaljeno napravo ter si med
predvajanjem plošče ogledate podatke
o njej. Aplikacijo TV SideView lahko
uporabljate tudi kot daljinski upravljalnik
in tipkovnico programske opreme.
Preden napravo TV SideView prvič
uporabite s tem sistemom, morate napravo
TV SideView registrirati.
Napravo TV SideView registrirate tako, da
upoštevate navodila na zaslonu naprave.
Opomba
Registracija je mogoča le, ko se na TV-zaslonu
prikaže osnovni meni.
Razpoložljive možnosti
S pritiskom gumba OPTIONS se prikažejo
različne nastavitve in možnosti predvajanja.
Razpoložljive možnosti so odvisne od
posameznega primera.
Skupne možnosti
[Sound Mode] (Način zvoka)
Omogoča spreminjanje nastavitve načina
zvoka (stran 31).
[3D Menu] (Meni 3D)
[Simulated 3D] (Simulirani učinek 3D):
Prilagodi simulirani učinek 3D.
[3D Depth Adjustment] (Prilagoditev
globine 3D): Prilagodi globino slik 3D.
[2D Playback] (Predvajanje 2D): Nastavi
predvajanje na sliko 2D.
[Play/Stop] (Predvajaj/Zaustavi)
Zažene ali zaustavi predvajanje.
[Play from start] (Predvajaj od začetka)
Predvaja posnetek od začetka.
[Start PARTY] (Vklopi funkcijo PARTY)
Vklopi funkcijo PARTY za izbrani vir.
Ta možnost morda ne bo prikazana, odvisno
od vira.
[Leave PARTY] (Onemogoči funkcijo
PARTY)
Onemogoči funkcijo PARTY za posamezni
sistem. Funkcija PARTY STREAMING
se med ostalimi povezanimi napravami
izvaja naprej.
[Close PARTY] (Izklopi funkcijo PARTY)
Za gostitelja PARTY: izklopi funkcijo PARTY.
Za gosta PARTY: izklopi funkcijo PARTY
v posameznem sistemu. Izvajanje funkcije
PARTY STREAMING se konča za vse
povezane naprave.
[Change Category] (Spremeni kategorijo)
V funkciji »BD/DVD« (samo za plošče)
ali »USB« preklaplja med kategorijami
[Video] (Video),
[Music] (Glasba)
in
[Photo] (Fotografije). Ta možnost je
na voljo samo, ko je na voljo prikaz seznama
za posamezno kategorijo.
Samo za možnost
(Video)
[Video]
[Football] (Športni dogodki)
Izbere način za gledanje športnih dogodkov
(stran 32).
[Repeat Setting] (Nastavitev
ponavljajočega se predvajanja)
Omogoči ponavljajoče se predvajanje.
[A/V SYNC] (Sinhroniziranje A/V)
Prilagodi časovni zamik med sliko in zvokom
(stran 44).
[3D Output Setting] (Nastavitev izhodnega
signala 3D)
Omogoča samodejno nastavitev video 3D
signala za izhodni signal.
42SI
[Angle] (Kot)
Omogoča preklop prikaza vidnih kotov,
če so na ploščah BD-ROM/DVD VIDEO
posneti različni koti.
[Video Settings] (Video nastavitve)
[IP Content NR Pro] (NR Pro vsebine IP)
• [Picture Quality Mode] (Način za kakovost
slike): Izbere nastavitve slike. Nastavitve
[Auto] (Samodejno), [Custom1] (Po meri 1)
in [Custom2] (Po meri 2) so na voljo samo
za povezave HDMI.
• [Texture Remaster] (Vnovična nastavitev
teksture): Prilagodi ostrino in natančnost
prikaza robov.
• [Super Resolution] (Super-ločljivost):
Omogoča izboljšanje ločljivosti.
• [Smoothing] (Izravnavanje): Omogoča
zmanjšanje učinka zaslonskih trakov
z izravnavanjem prelivanja v ploskih območjih.
• [Contrast Remaster] (Vnovična nastavitev
kontrasta): Omogoča samodejno
razporeditev črnih in belih ravni, tako da
zaslon ni pretemen in je slika uravnana.
• [Clear Black] (Jasni odtenki črne barve):
Omogoča prilagoditev prikaza temnih
elementov slike. Sence ostanejo izrazite,
odtenki črne barve pa se čudovito
reproducirajo.
Prilagodi video kakovost za predvajanje
internetne vsebine.
[Video Search] (Iskanje video vsebine)
Prikaže podatke o plošči BD-ROM/DVDROM, ki temeljijo na tehnologiji Gracenote.
Samo za možnost
(Glasba)
[Music]
[Add Slideshow BGM] (Dodajanje glasbe v
ozadju za diaprojekcije)
Omogoča registriranje glasbenih datotek
v pomnilniku USB kot glasbo v ozadju za
diaprojekcije (BGM).
[Music Search] (Iskanje glasbene vsebine)
Prikaže podatke o glasbenem CD-ju
(CD-DA) na podlagi tehnologije Gracenote.
Samo za možnost
(Fotografije)
[Photo]
[Pause] (Začasna zaustavitev)
Začasno zaustavi predvajanje.
[Slideshow] (Diaprojekcija)
[Top Menu] (Osnovni meni)
Zažene diaprojekcijo.
Odpre osnovni meni plošče BD ali DVD.
[Slideshow Speed] (Hitrost diaprojekcije)
[Menu/Popup Menu] (Meni/pojavni meni)
Omogoča spreminjanje hitrosti diaprojekcije.
Prikaže pojavni meni plošče BD-ROM ali
meni plošče DVD.
[Slideshow Effect] (Učinek diaprojekcije)
[Title Search] (Iskanje naslova)
Omogoča iskanje naslova na ploščah BDROM/DVD VIDEO in zažene predvajanje
od začetka.
[Chapter Search] (Iskanje poglavja)
Omogoča iskanje poglavja in zažene
predvajanje od začetka.
[Audio] (Zvok)
Omogoča izbiro oblike zvočnega zapisa/skladbe.
[Subtitle] (Podnapis)
Izbere jezik podnapisov, če so pri predvajanju
video vsebine s plošč BD-ROM/DVD
VIDEO na voljo podnapisi v več jezikih.
Omogoča nastavitev učinka med
predvajanjem diaprojekcije.
[Slideshow BGM] (Glasba v ozadju za
diaprojekcije)
• [Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
• [My Music from USB] (Moja glasba iz
pomnilniške naprave USB): Nastavi
glasbene datoteke, registrirane v možnosti
[Add Slideshow BGM] (Dodajanje glasbe
v ozadju za diaprojekcije).
• [Play from Music CD] (Predvajaj glasbo
z glasbenega CD-ja): Nastavi skladbe na
ploščah CD-DA (glasbenih CD-jih).
43SI
Predvajanje
Opomba
Izhodni signal video 3D se prenaša prek priključka
HDMI (IN 1) ali HDMI (IN 2) ne glede na to
nastavitev.
[Change Display] (Spremeni prikaz)
Preklopi med možnostma [Grid View]
(Mrežni pogled) in [List View] (Pogled
seznama).
[Rotate Left] (Obrni v levo)
Obrne sliko za 90 stopinj v nasprotni smeri
urnega kazalca.
[Rotate Right] (Obrni v desno)
Obrne sliko za 90 stopinj v smeri urnega
kazalca.
[View Image] (Prikaži sliko)
Prikaže izbrano sliko.
Prilagoditev zamika med
sliko in zvokom
(A/V SYNC)
Če se zvok ne ujema s prikazanimi slikami
na TV-zaslonu, lahko za vsako posamezno
funkcijo prilagodite zamik med sliko in
zvokom.
Nastavitveni način se razlikuje glede na
funkcijo.
Izbiranje drugih funkcij, ki niso
»BT« ali »TV«
1
Pritisnite gumb OPTIONS.
Na TV-zaslonu se prikaže meni
z možnostmi.
2
Z gumboma V/v izberite možnost
[A/V SYNC] (Sinhroniziranje A/V) in
nato pritisnite gumb .
3
Z gumboma B/b prilagodite zamik
in nato pritisnite gumb .
Zamik lahko prilagodite v obsegu od 0
do 300 ms, in sicer v stopnjah po 25 ms.
Izbrana je funkcija »TV«
1
2
3
4
44SI
Pritisnite gumb OPTIONS.
Na zaslonu zgornje plošče se prikaže
oznaka »AV.SYNC«.
Pritisnite
ali b.
Z gumboma V/v prilagodite zamik
in nato pritisnite gumb .
Zamik lahko prilagodite v obsegu od 0
do 300 ms, in sicer v stopnjah po 25 ms.
Pritisnite gumb OPTIONS.
Meni z možnostmi na zaslonu zgornje
plošče se zapre.
Opomba
Nastavitev zvoka
Pri predvajanju vsebine s plošče BD/DVD
VIDEO, ki je posneta v različnih zvočnih
oblikah (PCM, Dolby Digital, MPEG audio
ali DTS), ali večjezičnih posnetkov lahko
spremenite zvočno obliko ali jezik.
Pri predvajanju CD-ja lahko izbirate med
zvokom desnega ali levega kanala, zvok
izbranega kanala pa lahko poslušate prek
desnega in levega zvočnika.
x CD
• [ Stereo]: običajni stereo zvok.
• [ 1/L]: zvok levega kanala (mono).
• [ 2/R]: zvok desnega kanala (mono).
• [ L+R]: zvok levega in desnega kanala,
ki ju predvaja posamezni zvočnik.
Poslušanje zvoka
z večkratnim oddajanjem
(DUAL MONO)
Med predvajanjem večkrat pritisnite
gumb AUDIO in izberite želeni zvočni
signal.
Na TV-zaslonu se prikažejo podatki o zvoku.
Predvajanje zvoka z večkratnim oddajanjem
je omogočeno, če sistem sprejema ali
predvaja signal z večkratnim oddajanjem
Dolby Digital.
x BD/DVD VIDEO
Izbira jezika je odvisna od plošče BD/DVD
VIDEO.
Prikazana štirimestna številka predstavlja
jezikovno kodo. Preberite razdelek
»Seznam jezikovnih kod« (stran 84). Če je
isti jezik prikazan dvakrat ali večkrat, je
plošča BD/DVD VIDEO posneta v več
zvočnih oblikah.
Če želite sprejemati signal Dolby Digital, morate
televizor ali drugo opremo z optičnim digitalnim
kablom priključiti v priključek TV (DIGITAL IN
OPTICAL) (strani 22, 23).
Če je priključek televizorja HDMI IN združljiv
s funkcijo Audio Return Channel (strani 22, 65),
lahko signal Dolby Digital sprejemate prek kabla
HDMI.
x DVD-VR
Prikažejo se vrste zvočnih posnetkov
na plošči.
Primer:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (Avdio1))
• [ Stereo (Audio2)] (Stereo (Avdio2))
• [ Main] (Glavni)
• [ Sub] (Dodatni)
• [ Main/Sub] (Glavni/dodatni)
Opomba
Pritiskajte gumb AUDIO, dokler se
na zaslonu zgornje plošče ne prikaže
želeni signal.
• »MAIN«: predvaja se zvok glavnega jezika.
• »SUB«: predvaja se zvok dodatnega
jezika.
• »MN/SUB«: predvaja se zvok glavnega in
dodatnega jezika.
45SI
Nastavitev zvoka
Izbira zvočne oblike,
večjezičnih posnetkov
ali kanala
Če je na plošči posnet samo en zvočni tok, možnosti
[ Stereo (Audio1)] (Stereo (Avdio1)) in
[ Stereo (Audio2)] (Stereo (Avdio2)) nista
prikazani.
3
Sprejemnik
Poslušanje radia
1
2
Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu zgornje
plošče ne prikaže oznaka »FM«.
Izberite radijsko postajo.
Samodejno iskanje postaj
Zadržite gumb TUNING +/–, dokler
se ne zažene samodejno iskanje postaj.
Na TV-zaslonu se prikaže oznaka
[Auto Tuning] (Samodejno iskanje
postaj). Iskanje se zaustavi, ko sistem
najde postajo.
Samodejno iskanje postaj prekličete
tako, da pritisnete kateri koli gumb.
Ročno iskanje postaj
Pritiskajte gumb TUNING +/–.
3
Glasnost lahko nastavite
z gumboma 2 +/–.
Namig
Način [FM Mode] (Način FM) lahko nastavite za
vsako prednastavljeno radijsko postajo posebej.
Izklop radia
Pritisnite gumb "/1.
Prednastavitev radijskih
postaj
Prednastavite lahko do 20 postaj. Pred
iskanjem radijskih postaj zmanjšajte
glasnost na najnižjo vrednost.
1
2
Pri poslušanju programa FM je
prisoten šum
Če je pri poslušanju programa FM prisoten
šum, lahko izberete sprejem mono signala.
V tem primeru stereo učinek ne bo na
voljo, vendar bo sprejem boljši.
1
2
46SI
Pritisnite gumb OPTIONS.
Na TV-zaslonu se prikaže meni
z možnostmi.
Z gumboma V/v izberite možnost
[FM Mode] (Način FM) in nato
pritisnite gumb .
Z gumboma V/v izberite možnost
[Monaural] (Mono) in nato
pritisnite gumb .
• [Stereo]: Sprejem stereo signala.
• [Monaural] (Mono): Sprejem mono
signala.
3
Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu zgornje
plošče ne prikaže oznaka »FM«.
Zadržite gumb TUNING +/–, dokler
se ne zažene samodejno iskanje
postaj.
Iskanje se zaustavi, ko sistem najde
postajo.
Pritisnite gumb OPTIONS.
Na TV-zaslonu se prikaže meni
z možnostmi.
4
Z gumboma V/v izberite možnost
[Preset Memory] (Pomnilnik
prednastavitev) in nato pritisnite
gumb .
5
Z gumboma V/v izberite želeno
številko za prednastavljeno
postajo in pritisnite gumb .
6
Druge radijske postaje shranite
tako, da ponovite postopek od 2.
do 5. koraka.
Spreminjanje številke
prednastavljene postaje
Z gumbom PRESET +/– izberite želeno
številko prednastavljene postaje, nato pa
izvedite postopek od 3. koraka naprej.
1
2
Pritiskajte gumb FUNCTION,
dokler se na zaslonu zgornje
plošče ne prikaže oznaka »FM«.
Predvaja se signal nazadnje izbrane
radijske postaje.
Prednastavljeno postajo izberete
tako, da pritiskate gumb PRESET +/–.
Na TV-zaslonu in zaslonu zgornje
plošče se prikažeta številka
prednastavljene postaje in frekvenca.
Z vsakim pritiskom gumba sistem
izbere drugo prednastavljeno postajo.
(samo pri modelih za Evropo)
Radijski podatkovni sistem (RDS) je
storitev radijskega oddajanja, ki radijskim
postajam omogoča pošiljanje dodatnih
informacij v okviru rednega programskega
oddajanja. Ta sistem podpira uporabne
storitve RDS, kot je prikaz imena postaje.
Ime postaje se prikaže na TV-zaslonu.
Izberite postajo v frekvenčnem pasu FM.
Opombi
• Če oddajanje signala RDS izbrane postaje ni
ustrezno ali če je signal prešibek, sistem RDS
morda ne bo deloval pravilno.
• Storitve RDS ne podpirajo vse postaje FM,
prav tako pa ne zagotavljajo iste vrste storitev.
Če sistema RDS ne poznate, se za več informacij
o storitvah RDS na svojem območju obrnite na
lokalne radijske postaje.
Namiga
• Številko prednastavljene postaje lahko
izberete neposredno s pritiskom
ustreznega številskega gumba.
• Ko pritisnete gumb DISPLAY, se prikaz
na zaslonu zgornje plošče spreminja
v naslednjem zaporedju:
frekvenca t številka prednastavljene
postaje t stanje odkodiranja*
* Se pojavi, ko je možnost [Sound Effect]
(Zvočni učinek) nastavljena na [Dolby
Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] ali
[DTS Neo:6 Music] (stran 63).
47SI
Sprejemnik
Izbira prednastavljene
radijske postaje
Sprejemanje signalov
radijskega podatkovnega
sistema (RDS)
Upravljanje zvoka sistema
Ostale funkcije
Uporaba funkcije Nadzor
za HDMI za možnost
»BRAVIA« Sync
Ta funkcija je na voljo samo na televizorjih
s funkcijo »BRAVIA« Sync.
Če s kablom HDMI priključite opremo
družbe Sony, ki podpira funkcijo Nadzor
za HDMI, se upravljanje poenostavi.
Opomba
Če želite uporabljati funkcijo »BRAVIA« Sync,
vklopite sistem in vso opremo, ki ste jo na sistem
priključili s kablom HDMI.
Nadzor za HDMI – Preprosta
nastavitev
Funkcijo sistema [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) lahko samodejno
nastavite, tako da omogočite ustrezno
nastavitev na televizorju.
Več informacij o funkciji Nadzor za HDMI
je na voljo v razdelku »[HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI)« (stran 65)
S preprostim postopkom lahko zvok
poslušate prek televizorja ali drugih
komponent.
Funkcijo upravljanja zvoka sistema
uporabljate tako:
• Če je sistem vklopljen, se lahko zvok
televizorja ali druge opreme predvaja
prek zvočnikov sistema.
• Če se zvok televizorja ali druge opreme
predvaja prek zvočnikov sistema, lahko
preklopite na zvok, ki se predvaja prek
televizorja, tako da pritisnete SPEAKERS
TVyAUDIO.
• Če se zvok televizorja ali druge opreme
predvaja prek zvočnikov sistema, lahko
prek televizorja prilagodite glasnost in
izklopite zvok sistema.
Povratni zvočni kanal
Za poslušanje zvoka televizorja prek
sistema potrebujete en kabel HDMI.
Podrobnosti o tej nastavitvi najdete
v razdelku »[Audio Return Channel]
(Povratni zvočni kanal)« (stran 65).
Samodejna nastavitev jezika
Izklop sistema
Ko spremenite jezik za prikaz na TV-zaslonu,
se spremeni tudi jezik prikaza na zaslonu
sistema, ko tega izklopite in znova vklopite.
Sistem lahko izklopite skupaj s televizorjem.
Nadzor usmerjanja
Opomba
Če na povezani komponenti opreme
uporabite način predvajanja z enim
dotikom, se sistem vklopi in nastavi
funkcijo sistema na »HDMI1« ali
»HDMI2« (odvisno od uporabljenega
priključka HDMI), vhod televizorja pa
se samodejno nastavi na vhod HDMI,
s katerim je povezan sistem.
Sistem se ne izklopi samodejno, če se predvaja
glasba ali če je izbrana funkcija »FM«.
Predvajanje z enim dotikom
Če na daljinskem upravljalniku pritisnete
gumb N, se sistem in televizor vklopita,
vhod televizorja pa je nastavljen na vhod
HDMI, s katerim je povezan sistem.
48SI
Samodejno umerjanje
ustreznih nastavitev
zvočnikov
5
[Auto Calibration] (Samodejno
umerjanje)
Opombi
Prikaže se potrditveni zaslon
nastavitve [Auto Calibration]
(Samodejno umerjanje).
6
• Sistem ob zagonu možnosti [Auto Calibration]
(Samodejno umerjanje) predvaja glasen preizkusni
zvok. Glasnosti ni mogoče zmanjšati, zato
pazite, da ne boste vznemirjali otrok in sosedov.
• Pred izvajanjem možnosti [Auto Calibration]
(Samodejno umerjanje) preverite, ali so vsi
zvočniki priključeni na glavno enoto in
ojačevalnik prostorskega zvoka.
1
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Z gumboma B/b izberite možnost
[Setup] (Nastavitev).
3
Z gumboma V/v izberite možnost
[Audio Settings] (Zvočne nastavitve)
in pritisnite gumb .
4
Z gumboma V/v izberite možnost
[Auto Calibration] (Samodejno
umerjanje), nato pa pritisnite
gumb .
Prikaže se zaslon [Select speaker layout]
(Izbira položaja zvočnikov).
7
8
Povežite mikrofon za umerjanje
s priključkom A.CAL MIC na
zadnji plošči.
Mikrofon namestite v višini glave, pri
tem pa uporabite stojalo (ni priloženo)
ali drug pripomoček. Mikrofon za
umerjanje naj bo obrnjen proti TVzaslonu. Vsi zvočniki morajo biti
s sprednjo stranjo usmerjeni proti
mikrofonu za umerjanje, med njim in
zvočniki pa ne sme biti nobenih ovir.
Z gumboma V/v izberite možnost
[OK] (V redu).
Če želite ta postopek prekiniti, izberite
[Cancel] (Prekliči).
Pritisnite .
Zažene se postopek [Auto Calibration]
(Samodejno umerjanje)
Sistem samodejno prilagodi nastavitve
zvočnikov.
Pri izvajanju meritev mora biti
v prostoru tišina.
49SI
Ostale funkcije
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) omogoča kar najboljše
predvajanje zvoka, tako da samodejno
prilagodi nastavitve razdalje, položaja in
akustike zvočnikov.
Z gumboma V/v izberite prave
nastavitve glede na položaj
zvočnikov in nato pritisnite
gumb .
• [Standard] (Običajno): zvočnika
za prostorski zvok sta nameščena
za hrbet poslušalca.
• [All Front] (Vsi zvočniki spredaj):
vsi zvočniki so nameščeni ob
sprednjo steno.
Opombi
• Pred izvajanjem možnosti [Auto Calibration]
(Samodejno umerjanje) preverite, ali je
ojačevalnik prostorskega zvoka vklopljen
in se prepričajte, da ste ojačevalnik
prostorskega zvoka namestili na ustrezno
mesto, kjer bo z njim zagotovljena
brezžična povezava.
• Med izvajanjem postopka [Auto Calibration]
(Samodejno umerjanje) ne upravljajte
sistema.
9
Potrdite rezultate funkcije [Auto
Calibration] (Samodejno umerjanje).
Na TV-zaslonu se prikažeta razdalja in
raven posameznega zvočnika.
1
2
Z gumboma B/b izberite možnost
[Setup] (Nastavitev).
3
Z gumboma V/v izberite možnost
[Audio Settings] (Zvočne nastavitve)
in nato pritisnite gumb .
4
Z gumboma V/v izberite možnost
[Speaker Settings] (Nastavitve
zvočnikov) in nato pritisnite gumb .
Prikaže se zaslon [Select speaker
layout.] (Izberi položaj zvočnikov).
5
Z gumboma V/v izberite prave
nastavitve glede na položaj
zvočnikov in nato pritisnite .
• [Standard] (Običajno): zvočnika za
prostorski zvok sta nameščena za
hrbet poslušalca.
• [All Front] (Vsi zvočniki spredaj): vsi
zvočniki so nameščeni ob sprednjo
steno.
Opomba
Če meritev ne uspe, upoštevajte prikazano
sporočilo in poskusite znova zagnati postopek
[Auto Calibration] (Samodejno umerjanje).
10 Z gumboma V/v izberite možnost
[OK] (V redu) ali [Cancel] (Prekliči)
in pritisnite gumb .
x Meritev je uspela.
Odklopite mikrofon za umerjanje in
izberite možnost [OK] (V redu).
Rezultati se uveljavijo.
x Meritev ni uspela.
Upoštevajte prikazano sporočilo in
izberite možnost [OK] (V redu) ter
poskusite znova.
Nastavitev zvočnikov
[Speaker Settings] (Nastavitve
zvočnikov)
Če želite poslušati najboljši možen prostorski
zvok, nastavite oddaljenost zvočnikov od
položaja poslušalca. Nato s preizkusnim
tonom prilagodite ravnovesje zvočnikov.
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
Opomba
Vse nastavitve se povrnejo na privzete
tovarniške nastavitve vsakič, ko spremenite
nastavitev za položaj zvočnikov.
6
Z gumboma V/v izberite možnost,
nato pa pritisnite gumb .
7
Z gumboma V/v prilagodite
parameter.
8
Z gumbi B/b in
potrdite izbiro.
Preverite spodnje nastavitve.
x [Distance] (Oddaljenost)
Ko premaknete zvočnike, nastavite
parametre razdalje od položaja poslušalca
do zvočnikov.
Parametre lahko nastavite med 0,0 in
7,0 metra.
[Front Left/Right] (Sprednji levi/desni
zvočnik) 3,0 m: Nastavite oddaljenost
sprednjega zvočnika.
50SI
[Centre] (Osrednji zvočnik) 3,0 m:
Nastavite oddaljenost osrednjega zvočnika.
[Surround Left/Right] (Levi/desni zvočnik
za prostorski zvok) 3,0 m: Nastavite
oddaljenost zvočnikov za prostorski zvok.
[Subwoofer] (Globokotonec) 3,0 m:
Nastavite oddaljenost globokotonca.
[Front Left/Right] (Sprednji levi/desni
zvočnik) 0,0 dB: Nastavite raven
sprednjega zvočnika.
[Centre] (Osrednji zvočnik) 0,0 dB: Nastavite
raven osrednjega zvočnika.
[Surround Left/Right] (Levi/desni zvočnik
za prostorski zvok) 0,0 dB: Nastavite raven
zvočnikov za prostorski zvok.
[Subwoofer] (Globokotonec) 0,0 dB:
Nastavite raven globokotonca.
x [Relocation] (Vnovična postavitev)
Postavitev zvočnikov lahko navidezno
popravite in tako izboljšate učinek
prostorskega zvoka.
[On] (Vklopljeno): Predvaja se zvok
navidezno prestavljenega zvočnika, kot ga
določi funkcija [Auto Calibration]
(Samodejno umerjanje).
[Off] (Izklopljeno): Predvaja se zvok
zvočnikov pri dejanski postavitvi.
[Off] (Izklopljeno): Zvočniki ne oddajo
preizkusnega tona.
[On] (Vklopljeno): Med prilagajanjem
ravni zvočniki zaporedno oddajo
preizkusni ton. Ko izberete eno od
možnosti [Speaker Settings] (Nastavitve
zvočnikov), zvočniki zaporedno oddajo
preizkusni ton.
Prilagodite raven zvoka, kot je opisano
v nadaljevanju.
1
Možnost [Test Tone] (Preizkusni ton)
nastavite na [On] (Vklopljeno).
2
Z gumboma V/v izberite možnost [Level]
(Raven) in nato pritisnite gumb .
3
Z gumboma V/v izberite želeno vrsto
zvočnika in nato pritisnite gumb .
4
Z gumboma B/b izberite levi ali
desni zvočnik in z gumboma V/v
prilagodite raven.
5
6
7
Pritisnite
8
Z gumboma V/v izberite možnost
[Test Tone] (Preizkusni ton) in nato
pritisnite gumb .
9
Z gumboma V/v izberite možnost [Off]
(Izklopljeno) in nato pritisnite gumb .
.
Ponovite korake od 3 do 5.
Pritisnite gumb RETURN.
Sistem se vrne na prejšnji zaslon.
Opomba
Opomba
• Ta nastavitev je omogočena samo, če izvedete
postopek [Auto Calibration] (Samodejno
umerjanje).
• Ta funkcija ni na voljo, če položaj zvočnikov
nastavite na [All Front] (Vsi zvočniki spredaj).
Priključek HDMI (OUT) ne oddaja signalov
preizkusnih tonov.
Namig
Če želite prilagoditi glasnost vseh zvočnikov
hkrati, pritisnite gumb 2 +/–.
51SI
Ostale funkcije
x [Level] (Raven)
Raven zvoka zvočnikov lahko prilagodite.
Parametre lahko nastavite med –6,0 in
+6,0 dB. Za preprosto prilagajanje nastavite
možnost [Test Tone] (Preizkusni ton) na
[On] (Vklopljeno).
x [Test Tone] (Preizkusni ton)
Zvočniki oddajo preizkusni ton, da lahko
prilagodite možnost [Level] (Raven).
Uporaba izklopnega
časovnika
Sistem lahko nastavite tako, da se izklopi ob
predhodno nastavljenem času in tako lahko
zaspite med poslušanjem glasbe. Čas lahko
nastavite v intervalih po 10 minut.
Pritisnete gumb SLEEP.
Vsakič, ko pritisnete gumb SLEEP, se na
zaslonu zgornje plošče prikaz minut
(preostali čas) spremeni za 10 minut.
Ko nastavite izklopni časovnik, se vsakih
5 minut prikaže preostali čas.
Ko je preostalega časa manj kot
dve minuti, na zaslonu zgornje plošče
utripa napis »SLEEP«.
Preverjanje preostalega časa
Znova pritisnite gumb SLEEP.
Spreminjanje preostalega časa
Pritiskajte gumb SLEEP.
Onemogočanje gumbov na
glavni enoti
(Ključavnica za otroke)
Na glavni enoti lahko onemogočite gumbe
(razen gumba "/1) ter tako preprečite
neželeno uporabo, kot je pritiskanje
gumbov s strani otrok.
52SI
Na glavni enoti pritisnite gumb x in ga
držite več kot 5 sekund.
Na zaslonu zgornje plošče se prikaže
oznaka »LOCKED«.
Funkcija ključavnice za otroke je omogočena,
gumbi na glavni enoti pa so zaklenjeni.
(Sistem lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom.)
Če želite preklicati onemogočanje gumbov,
se na enoti dotaknite gumba x in ga držite
več kot 5 sekund, dokler se na zaslonu
zgornje plošče ne prikaže oznaka »UNLOCK«.
Opomba
Ko uporabljate gumbe na glavni enoti, medtem
ko je vklopljena funkcija ključavnice za otroke, na
zaslonu zgornje plošče utripa oznaka »LOCKED«.
Učinek osvetljenih
zvočnikov
(samo pri modelih BDV-N9100WL/
BDV-N7100WL)
SPEAKER ILLUMINATION
Ko je glavna enota vklopljena, zasvetijo
spodnji deli sprednjih zvočnikov in
zvočnikov za prostorski zvok.
Če želite izklopiti osvetlitev zvočnikov,
pritisnite gumb SPEAKER
ILLUMINATION.
Gumb
Upravljanje televizorja ali
druge opreme s priloženim
daljinskim upravljalnikom
Opomba
Ko zamenjate baterije v daljinskem upravljalniku,
se morda njegove nastavitve ponastavijo na
privzete (SONY) nastavitve.
1
2
Pritisnite gumb TV ali STB, ki ustreza
opremi, ki jo želite upravljati.
Pritisnite ustrezne gumbe,
prikazane v spodnji tabeli.
• z: Gumb lahko uporabljate s privzeto
nastavitvijo daljinskega upravljalnika.
• a: Gumb lahko uporabljate, ko
spremenite predhodno nastavljeno
kodo daljinskega upravljalnika.
Gumb
Način daljinskega
upravljalnika
Televizor
STB
AUDIO
z
a
SUBTITLE
z
z
DISPLAY
(
)
z
z
m/M
z
a
./>
z
N
z
a
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
( / )
z
z
z
z
SLEEP (
Opombi
• Če v načinu TV ali STB pritisnete katerega od
zgornjih gumbov, zasveti gumb TV ali STB.
(Pri nekaterih nastavitvah kode nekateri gumbi
morda ne bodo delovali, gumb TV ali STB pa
morda ne bo zasvetil.)
• Pri nekaterih televizorjih ali opremi nekaterih
gumbov morda ne boste mogli uporabljati.
Televizor
STB
AV "/1
z
z
Številski gumbi
z
z
z
z
ENTER (-/--)
z
a
Barvni gumbi
z
z
z
z
B/V/v/b,
z
z
RETURN
z
z
OPTIONS
z
a
HOME (MENU)
z
z
1
SEN
z
SOUND MODE
(
)
z
a
2
TOP MENU (
)
)
Ostale funkcije
Upravljanje opreme
s priloženim daljinskim
upravljalnikom
Način daljinskega
upravljalnika
Spreminjanje predhodno
nastavljene kode
daljinskega upravljalnika
(Način prednastavitev)
Opremo, ki je ni proizvedla družba Sony,
lahko upravljate tako, da spremenite
predhodno nastavljeno kodo daljinskega
upravljalnika.
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
Z gumboma B/b izberite možnost
[Setup] (Nastavitev).
53SI
3
Z gumboma V/v izberite možnost
[Remote Control Setting Guide]
(Navodila za nastavitev daljinskega
upravljalnika), nato pa pritisnite
gumb .
4
Z gumboma V/v izberite možnost
[Preset Mode] (Način prednastavitev)
in pritisnite gumb .
5
Z gumboma V/v izberite vrsto
opreme, ki jo želite upravljati
s priloženim daljinskim
upravljalnikom, nato pa pritisnite
gumb .
6
Z gumboma V/v izberite proizvajalca
naprave in pritisnite gumb .
7
8
Medtem ko pritiskate gumb TV
(za televizor) ali STB (za kabelski
sprejemnik, digitalni satelitski
sprejemnik, digitalni video
snemalnik itd.), pritisnite gumb
POP UP/MENU.
Ko začne gumb TV ali STB utripati,
na TV-zaslonu s številskimi gumbi
vnesite kodo in pritisnite gumb
ENTER.
Če uspešno nastavite kodo, gumb TV
ali STB dvakrat počasi utripne. Če
nastavitev ni uspešna, gumb TV ali
STB petkrat hitro utripne.
Opombi
• Način prednastavitev izklopite tako, da
pritisnete gumb TV ali STB (tistega, ki utripa).
• Če daljinskega upravljalnika v načinu
prednastavitev ne uporabljate več kot
10 sekund, ta izklopi način prednastavitev.
54SI
Ponastavitev daljinskega
upravljalnika
1
2
Medtem ko držite gumb AV ?/1,
pritisnite in zadržite gumb 2 – in
nato pritisnite gumb PROG –.
Gumbi BD, TV in STB zasvetijo.
Spustite vse gumbe.
Gumbi BD, TV in STB se izklopijo,
predhodno nastavljena koda pa je
izbrisana. Nastavitve daljinskega
upravljalnika se vrnejo na privzete.
Varčevanje z energijo
v stanju pripravljenosti
Preverite spodnje nastavitve:
– Možnost [Control for HDMI] (Nadzor za
HDMI) v meniju [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) je nastavljena na
[Off] (Izklopljeno) (stran 65).
– Možnost [Quick Start Mode] (Način za
hitri zagon) je nastavljena na [Off]
(Izklopljeno) (stran 65).
– Možnost [Remote Start] (Oddaljeni
zagon) v meniju [Network Settings]
(Omrežne nastavitve) je nastavljena na
[Off] (Izklopljeno) (stran 68).
Brskanje po spletnih straneh
1
2
Pripravite sistem za brskanje po
internetu.
Vzpostavite povezavo med sistemom
in omrežjem (stran 25).
Prikaz internetnega
brskalnika
Podatke o spletni strani prikažete tako,
da pritisnete gumb DISPLAY. Prikazani
podatki se razlikujejo glede na stanje
spletnega mesta in strani.
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
Z gumboma B/b izberite možnost
[Network] (Omrežje).
4
Z gumboma V/v izberite možnost
[Internet Browser] (Internetni
brskalnik) in nato pritisnite gumb .
Prikaže se zaslon [Internet Browser]
(Internetni brskalnik).
Opomba
Nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane
pravilno ali ne bodo delovale.
Vnos naslova URL
V meniju z možnostmi izberite [URL entry]
(Vnos naslova URL).
S tipkovnico programske opreme vnesite
naslov URL, nato izberite [Enter] (Potrdi).
Nastavitev privzete začetne strani
Ko je prikazana stran, ki jo želite nastaviti,
v meniju z možnostmi izberite [Set as start
page] (Nastavi kot začetno stran).
Prikaz prejšnje strani
V meniju z možnostmi izberite [Previous
page] (Prejšnja stran).
Če se prejšnja stran po izbiri možnosti
[Previous page] (Prejšnja stran) ne prikaže,
v meniju z možnostmi izberite [Window
List] (Seznam oken), nato pa s seznama
izberite stran, ki jo želite prikazati.
Zapiranje internetnega brskalnika
Pritisnite gumb HOME.
Ostale funkcije
3
A Ime strani
B Naslov strani
C Kazalec
Premikajte ga z gumbi B/V/v/b.
Kazalec postavite na povezavo, ki si jo
želite ogledati, in pritisnite gumb .
Prikaže se povezana spletna stran.
D Ikona SSL
Prikaže se, ko je povezani naslov URL
zavarovan.
E Indikator moči signala
Prikaže se, ko je sistem povezan
z brezžičnim omrežjem.
F Vrstica napredovanja/ikona nalaganja
Prikaže se med branjem strani ali
prenosom datoteke.
G Polje za vnos besedila
Pritisnite gumb , nato pa v meniju
z možnostmi izberite [Input] (Vnos
besedila), da odprete tipkovnico
programske opreme.
H Vrstica pomikanja
Z gumbi B/V/v/b lahko stran
premikate levo, gor, dol ali desno.
55SI
Razpoložljive možnosti
S pritiskom gumba OPTIONS se prikažejo
različne nastavitve in možnosti.
Razpoložljive možnosti so odvisne od
posameznega primera.
[Browser Setup] (Nastavitev brskalnika)
[Add to Bookmark] (Dodaj med zaznamke)
S tem gumbom dodate trenutno prikazano
spletno stran na seznam zaznamkov.
[Set as start page] (Nastavi kot začetno
stran)
S tem gumbom nastavite trenutno prikazano
spletno stran kot privzeto začetno stran.
[Open in new window] (Odpri v novem
oknu)
Prikaže nastavitve internetnega brskalnika.
• [Zoom] (Povečava/pomanjšava): Poveča ali
pomanjša velikost prikazane vsebine.
• [JavaScript Setup] (Nastavitev možnosti
JavaScript): Omogoči ali onemogoči
možnost JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavitev piškotkov):
Z njim nastavite, ali so piškotki brskalnika
podprti ali ne.
• [SSL Alarm Display] (Prikaz alarma SSL):
Omogoči ali onemogoči SSL.
S tem gumbom odprete povezavo
v novem oknu.
[Window List] (Seznam oken)
[Break] (Prelom)
Prikaže seznam spletnih strani, ki so trenutno
odprte.
Omogoča, da se vrnete na predhodno prikazano
spletno stran, tako da izberete okno.
Premakne kazalec v naslednjo vrstico polja
za vnos besedila.
[Bookmark List] (Seznam zaznamkov)
Prikaže seznam zaznamkov.
[URL entry] (Vnos naslova URL)
Omogoča vnos naslova URL, ko je prikazana
tipkovnica programske opreme.
[Previous page] (Prejšnja stran)
S tem gumbom se pomaknete na predhodno
prikazano stran.
[Next page] (Naslednja stran)
S tem gumbom se pomaknete na naslednjo
prikazano stran.
[Cancel loading] (Prekliči nalaganje)
S tem gumbom ustavite nalaganje strani.
[Reload] (Ponovno naloži)
S tem gumbom ponovno naložite isto stran.
56SI
[Character encoding] (Šifriranje znakov)
Določi sistem za šifriranje znakov.
[Display certificate] (Prikaži certifikat)
S tem gumbom prikažete strežniške certifikate,
ki so jih poslale strani s podporo za SSL.
[Input] (Vnos)
Prikaže tipkovnico programske opreme za
vnos znakov med brskanjem po spletni strani.
[Delete] (Izbriši)
Med vnosom besedila zbriše znak levo od
kazalca.
Dodatne nastavitve za
brezžični sistem
Omogočanje brezžičnega
prenosa med določenimi
enotami
7
8
[Secure Link] (Varna povezava)
1
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Z gumboma B/b izberite možnost
[Setup] (Nastavitev).
3
Z gumboma V/v izberite možnost
[System Settings] (Sistemske
nastavitve) in pritisnite gumb .
4
Z gumboma V/v izberite možnost
[Wireless Sound Connection]
(Brezžična zvočna povezava) in
pritisnite gumb .
Prikaže se zaslon [Wireless Sound
Connection] (Brezžična zvočna
povezava)
5
Z gumboma V/v izberite možnost
[Secure Link] (Varna povezava) in
pritisnite gumb .
6
Z gumboma V/v izberite možnost
[On] (Vklopljeno) in nato pritisnite
gumb .
9
Z gumboma B/b izberite možnost
[Start] (Začni), nato pa pritisnite
gumb .
Če se želite vrniti na prejšnji zaslon,
izberite [Cancel] (Prekliči).
Ko se prikaže sporočilo [Secure
Link setting is complete.]
(Nastavitev varne povezave je
končana.), pritisnite gumb .
Ojačevalnik prostorskega zvoka je
povezan z glavno enoto, indikator
LINK/STANDBY pa zasveti oranžno.
Če se prikaže sporočilo [Cannot set
Secure Link.] (Varne povezave ni
mogoče nastaviti), sledite sporočilom
na zaslonu.
Onemogočanje funkcije varne
povezave
Glavna enota
V koraku 6 zgoraj izberite [Off]
(Izklopljeno).
Ojačevalnik prostorskega zvoka
Na zadnji strani ojačevalnika prostorskega
zvoka pritisnite in zadržite gumb SECURE
LINK, dokler indikator LINK/STANDBY
ne zasveti/začne utripati zeleno.
57SI
Ostale funkcije
S funkcijo varne povezave nastavite
ustrezno brezžično povezavo med glavno
enoto in ojačevalnikom prostorskega zvoka.
Če uporabljate več brezžičnih naprav
v okolici sistema (tudi v sosednjih
stanovanjih), lahko s to funkcijo preprečite
moteno delovanje brezžične povezave.
Na zadnji strani ojačevalnika
prostorskega zvoka pritisnite
gumb SECURE LINK.
V nekaj minutah nadaljujte z naslednjim
korakom.
Brezžični prenos je moten
[RF Channel] (Kanal RF)
Če uporabljate več brezžičnih sistemov, kot
je brezžična povezava LAN (Local Area
Network) ali Bluetooth, so brezžični signali
lahko moteni. V tem primeru lahko prenos
izboljšate tako, da spremenite nastavitev
[RF Channel] (Kanal RF).
1
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Z gumboma B/b izberite možnost
[Setup] (Nastavitev).
3
Z gumboma V/v izberite možnost
[System Settings] (Sistemske
nastavitve) in pritisnite gumb .
4
Z gumboma V/v izberite možnost
[Wireless Sound Connection]
(Brezžična zvočna povezava) in
pritisnite gumb .
Prikaže se zaslon [Wireless Sound
Connection] (Brezžična zvočna
povezava)
5
Z gumboma V/v izberite možnost
[RF Channel] (Kanal RF), nato pa
pritisnite gumb .
6
Pritiskajte V/v, da izberete želeno
nastavitev, in nato pritisnite
gumb .
• [Auto] (Samodejno): Običajno izberite
to nastavitev. Sistem samodejno
izbere boljši kanal za prenos.
• [1], [2], [3]: Sistem prenaša zvok
tako, da popravi kanal za prenos.
Izberite kanal z boljšim prenosom.
Opomba
Prenos lahko izboljšate tako, da spremenite kanal
prenosa (frekvenco) drugih brezžičnih sistemov.
Če želite več informacij, si oglejte navodila za
upravljanje drugih brezžičnih sistemov.
58SI
Nastavitve in prilagoditve
Uporaba zaslona za
nastavitev
Možnosti, kot sta slika in zvok, lahko
spreminjate na različne načine.
Privzete nastavitve so podčrtane.
Opomba
Nastavitve predvajanja, shranjene na plošči,
imajo prednost pred nastavitvami na zaslonu za
nastavitve. Zato vse opisane funkcije morda ne
bodo delovale.
1
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Z gumboma B/b izberite možnost
[Setup] (Nastavitev).
3
Z gumboma V/v izberite ikono
kategorije nastavitve in pritisnite
gumb .
Ikona
Razlaga
[Remote Control Setting
Guide] (Navodila
za nastavitev daljinskega
upravljalnika) (stran 59)
Določi nastavitve daljinskega
upravljalnika za upravljanje
televizorja ali druge opreme.
[Network Update]
(Posodobitev omrežja)
(stran 59)
Posodobi programsko
opremo sistema.
[Screen Settings]
(Nastavitve zaslona)
(stran 60)
Določi nastavitve zaslona
glede na vrsto televizorja.
Ikona
Razlaga
Ikona
Razlaga
[Audio Settings] (Zvočne
nastavitve) (stran 62)
[Resetting] (Ponastavitev)
(stran 68)
Določi zvočne nastavitve
glede na vrsto priključka.
Ponastavi sistem na
tovarniške nastavitve.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavitve predvajanja
plošč BD/DVD) (stran 63)
Določi podrobne nastavitve
za predvajanje BD/DVD.
[Parental Control Settings]
(Nastavitve starševskega
nadzora) (stran 64)
Določi podrobne nastavitve
za funkcijo starševskega
nadzora.
Določi podrobne nastavitve
za predvajanje plošče Super
Audio CD.
[System Settings]
(Sistemske nastavitve)
(stran 65)
Določi nastavitve, povezane
s sistemom.
x [Preset Mode] (Način prednastavitev)
Predhodno nastavljeno kodo daljinskega
upravljalnika lahko spremenite in z njim
upravljate tudi opremo, ki je ni izdelala
družba Sony. Več informacij je na voljo
v razdelku »Spreminjanje predhodno
nastavljene kode daljinskega upravljalnika
(Način prednastavitev)« (stran 53).
[External Input Settings]
(Nastavitve zunanjih
vhodov) (stran 66)
Nastavi možnost preskoka
vhoda za posamezen
zunanji vhod.
[Network Settings]
(Omrežne nastavitve)
(stran 67)
Določi podrobne nastavitve
interneta in omrežja.
[Easy Network Settings]
(Preproste omrežne
nastavitve) (stran 68)
Zažene funkcijo [Easy
Network Settings]
(Preproste omrežne
nastavitve) za določanje
osnovnih omrežnih
nastavitev.
[Network Update]
(Posodobitev omrežja)
Če programsko opremo posodobite na
najnovejšo različico, lahko uporabljate
najnovejše funkcije.
Če želite več informacij o funkcijah
posodabljanja, si oglejte to spletno stran:
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://support.sony-europe.com/
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
59SI
Nastavitve in prilagoditve
[Music Settings] (Glasbene
nastavitve) (stran 64)
[Remote Control
Setting Guide] (Navodila
za nastavitev daljinskega
upravljalnika)
Med posodabljanjem programske opreme
je na zaslonu zgornje plošče prikazana
oznaka »UPDATE«. Po končani posodobitvi
se glavna enota samodejno izklopi.
V času posodabljanja glavne enote ne
izklapljajte ali vklapljajte, prav tako ne
uporabljajte glavne enote ali televizorja.
Počakajte, da je posodobitev programske
opreme končana.
[Screen Settings]
(Nastavitve zaslona)
x [3D Output Setting]
(Nastavitev izhodnega signala 3D)
[Auto] (Samodejno): Običajno izberite
to nastavitev.
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite,
če želite celotno vsebino prikazati v 2D.
x [Screen Format] (Format zaslona)
[Full] (Celoten): To možnost izberite pri
povezovanju s televizorjem s funkcijo
širokega zaslona. Slika zaslona 4:3 se prikaže
v razmerju stranic 16:9 tudi na televizorju
s širokim zaslonom.
[Normal] (Običajno): Spremeni velikost
slike, da se prilagodi velikosti zaslona
z razmerjem višina/širina izvirne slike.
x [DVD Aspect Ratio] (Razmerje višina/
širina DVD-ja)
[Letter Box] (Podolgovato): Prikaže široko
sliko s črnim pasom na vrhu in na dnu.
[Pan & Scan] (Samodejno prilagajanje):
Prikaže sliko polne višine na celotnem
zaslonu, s prirezanimi stranicami.
Opomba
Izhodni signal video 3D se prenaša prek priključka
HDMI (IN 1) ali HDMI (IN 2) ne glede na to
nastavitev.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavitev velikosti TV-zaslona
za predvajanje vsebin 3D)
Nastavi velikost zaslona za televizor,
ki podpira tehnologijo 3D.
Opomba
Ta nastavitev ne deluje pri videoposnetkih 3D,
ki se predvajajo prek priključka HDMI (IN 1)
ali HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Vrsta televizorja)
[16:9]: To možnost izberite pri povezovanju
s televizorjem s širokim zaslonom ali
s funkcijo širokega zaslona.
[4:3]: To možnost izberite pri povezovanju
s televizorjem, ki ima zaslon 4:3 brez
funkcije širokega zaslona.
60SI
x [Cinema Conversion Mode]
(Način pretvorbe za kino)
[Auto] (Samodejno): Običajno izberite to
nastavitev. Glavna enota samodejno zazna,
ali je material videoposnetek ali film ter
preklopi na ustrezen način pretvorbe.
[Video]: Vedno bo izbran način pretvorbe,
primeren za videoposnetke, ne glede na
material.
x [Output Video Resolution]
(Ločljivost izhodnega video signala)
[Auto] (Samodejno): Video signale
predvaja glede na ločljivost televizorja
ali povezane opreme.
[Original Resolution] (Izvirna ločljivost):
Video signale predvaja glede na ločljivost,
ki je posneta na ploščo. (Če je ločljivost
slabša od ločljivosti SD, se poveča na
ločljivost SD.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: Video signale predvaja glede na
izbrano nastavitev ločljivosti.
x [BD-ROM 24p Output] (Izhod
BD­ROM 24p)
[Auto] (Samodejno): Video signale
24p predvaja samo, če je v sistem prek
priključka HDMI povezan televizor,
ki podpira ločljivost 1080/24p, možnost
[Output Video Resolution] (Ločljivost
izhodnega video signala) pa je nastavljena
na [Auto] (Samodejno) ali [1080p].
[On] (Vklopljeno): To možnost izberite, če
televizor podpira video signale 1080/24p.
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite,
če televizor ne podpira video signalov
1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output] (Izhod
DVD­ROM 24p)
[Auto] (Samodejno): Video signale
24p predvaja samo, če je v sistem prek
priključka HDMI povezan televizor, ki
podpira ločljivost 1080/24p, možnost
[Output Video Resolution] (Ločljivost
izhodnega video signala) pa je nastavljena
na [Auto] (Samodejno) ali [1080p].
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite,
če televizor ne podpira video signalov
1080/24p.
Opomba
Če sistem vaše opreme Sony ne zazna, ko izberete
možnost [Auto1] (Samodejno1), bodo nastavitve
imele enak učinek kot pri možnosti [Auto2]
(Samodejno2).
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Samodejno): Samodejno zazna
vrsto zunanje opreme in preklopi na
ustrezno nastavitev barve.
[YCbCr (4:2:2)]: Predvaja video signale
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Predvaja video signale
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: To možnost izberite pri
povezovanju opreme prek priključka DVI,
ki podpira zaščito HDCP.
61SI
Nastavitve in prilagoditve
* Če je barvni sistem plošče NTSC, se lahko
ločljivost video signala pretvori le v [480i]
in [480p].
x [4K Output] (Izhod 4K)
[Auto1] (Samodejno): Pri predvajanju
videoposnetkov predvaja video signale 2K
(1920 × 1080) in pri predvajanju fotografij
video signale 4K, če je vzpostavljena
povezava z opremo Sony, ki je združljiva
z izhodom 4K.
Video signale 4K predvaja pri predvajanju
videovsebin 24p s plošč BD/DVD ROM in
pri predvajanju fotografij, če je vzpostavljena
povezava z opremo, ki je ni izdelala družba
Sony, in je združljiva z izhodom 4K.
Ta nastavitev ne deluje pri predvajanju
videov in slik 3D.
[Auto2] (Samodejno2): Video signale
4K/24p predvaja samodejno, če vzpostavite
povezavo z opremo, ki podpira signale
4K/24p in določite ustrezne nastavitve
v možnosti [BD-ROM 24p Output]
(Izhod BD-ROM 24p) ali [DVD­ROM
24p Output] (Izhod DVD­ROM 24p), poleg
tega pa predvaja tudi fotografije 4K/24p,
če predvajate slikovne datoteke 2D.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Izhod HDMI za globoke barve)
[Auto] (Samodejno): Običajno izberite to
nastavitev.
[16bit] (16-bitno), [12bit] (12-bitno),
[10bit] (10-bitno): Sistem pošilja 16-bitne /
12-bitne / 10-bitne video signale, ko je
vzpostavljena povezava s televizorjem,
ki je združljiv s funkcijo Deep Colour.
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite,
če je slika motena ali so barve nenaravne.
x [Audio DRC]
Dinamičen razpon zvočnega posnetka
lahko stisnete.
x [SBM] (Super bitna preslikava)
[On] (Vklopljeno): Izravna prelivanje video
signalov prek priključka HDMI (OUT).
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite,
če so izhodni video signali moteni ali so
barve videti nenaravne.
x [Attenuate - AUDIO] (Znižanje –
AUDIO)
Če poslušate zvok opreme, ki je priključena
v priključke AUDIO (AUDIO IN L/R),
lahko pride do popačenja. Popačenje lahko
preprečite tako, da znižate raven vhoda na
glavni enoti.
x [Pause Mode] (Način začasne
zaustavitve) (samo za plošče BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Samodejno): Slika, vključno
s predmeti, ki se dinamično premikajo,
se predvaja brez tresljajev. Običajno
izberite ta položaj.
[Frame] (Okvir): Slika, vključno
s predmeti, ki se ne premikajo dinamično,
se predvaja z visoko ločljivostjo.
[Audio Settings]
(Zvočne nastavitve)
x [BD Audio MIX Setting]
(Nastavitev za mešanje zvoka BD)
[On] (Vklopljeno): Predvaja zvok,
ustvarjen z mešanjem interaktivnega zvoka
ter sekundarnega zvoka v primarni zvok.
[Off] (Izklopljeno): Predvaja samo
primarni zvok.
62SI
[Auto] (Samodejno): Predvaja posnetek
z dinamičnim razponom, ki ga določa
plošča (samo BD-ROM).
[On] (Vklopljeno): Sistem ustvari zvočni
posnetek z vrsto dinamičnega razpona,
ki jo je določil snemalec.
[Off] (Izklopljeno): Brez stiskanja
dinamičnega razpona.
[On] (Vklopljeno): Zniža raven vhoda. Pri
tej nastavitvi se bo zmanjšala raven izhoda.
[Off] (Izklopljeno): Običajna raven vhoda.
x [Audio Output] (Avdio izhod)
Izberete lahko način izhoda, pri katerem se
predvaja zvočni signal.
[Speaker] (Zvočnik): Večkanalni zvok se
predvaja samo prek zvočnikov sistema.
[Speaker + HDMI] (Zvočnik + HDMI):
Večkanalni zvok se predvaja samo prek
zvočnikov sistema in dvokanalni linearni
signali PCM prek priključka HDMI (OUT).
[HDMI]: Predvaja zvok samo prek
priključka HDMI (OUT). Zvočna oblika
je odvisna od povezane opreme.
Opombe
• Ko je možnost [Control for HDMI] (Nadzor
za HDMI) nastavljena na [On] (Vklopljeno)
(stran 65), je možnost [Audio Output] (Avdio
izhod) samodejno nastavljena na [Speaker +
HDMI] (Zvočnik + HDMI), te nastavitve pa
ni mogoče spremeniti.
• (Samo pri modelih za Evropo) Zvočni signali
se ne predvajajo prek priključka HDMI (OUT),
če je možnost [Audio Output] (Avdio izhod)
nastavljena na [Speaker + HDMI] (Zvočnik +
HDMI), možnost [HDMI1 Audio Input Mode]
(Način za avdio vhod HDMI1) (stran 65) pa na
[TV] (Televizor).
• Ko je možnost [Audio Output] (Avdio izhod)
nastavljena na [HDMI] (Avdio izhod HDMI),
je izhodni signal funkcije »TV« dvokanalni
linearni PCM.
[Sound Mode On] (Način zvoka vklopljen):
Omogoči učinek prostorskega načina
zvoka (stran 31) in način za gledanje
športnih dogodkov (stran 32).
[Dolby Pro Logic]: Sistem simulira prostorski
zvok iz dvokanalnih virov in predvaja zvok
iz vseh zvočnikov (5.1-kanalni zvočniki)
(dekodiranje načina Dolby Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Sistem simulira prostorski zvok iz
dvokanalnih virov in predvaja večkanalni
zvok (odkodiranje načina DTS Neo:6
Cinema/DTS Neo:6 Music).
[2ch Stereo] (Dvokanalni stereo zvok):
Sistem oddaja zvok samo prek sprednjega
levega/desnega zvočnika in globokotonca.
Večkanalni prostorski zvok se pretvori
v dvokanalni zvok.
[Off] (Izklopljeno): Zvočni učinki so
onemogočeni. Zvok lahko slišite med
snemanjem.
x [Speaker Settings] (Nastavitve
zvočnikov)
Za najboljši prostorski zvok nastavite
zvočnike. Več informacij je na voljo
x [Auto Calibration] (Samodejno
umerjanje)
Omogočite lahko samodejno umerjanje
ustreznih nastavitev. Več informacij je na
voljo v razdelku »Samodejno umerjanje
ustreznih nastavitev zvočnikov« (stran 49).
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Zvok AAC lahko omogočite ali onemogočite.
[On] (Vklopljeno): Zvok AAC, če naprava
Bluetooth podpira AAC.
[Off] (Izklopljeno): Zvok SBC.
Opomba
Če je funkcija AAC omogočena, lahko uživate
v visokokakovostnem zvoku. Če zvoka AAC
s svojo napravo ne morete poslušati, izberite
možnost [Off] (Izklopljeno).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavitve
predvajanja plošč BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language]
(Jezik menija plošč BD/DVD)
Za plošče BD-ROM ali DVD VIDEO lahko
izberete privzeti jezik menija.
Ko izberete možnost [Select Language Code]
(Izberi jezikovno kodo), se prikaže zaslon
za vnos jezikovne kode. Kodo za svoj jezik
vnesite po navodilih, opisanih v razdelku
»Seznam jezikovnih kod« (stran 84).
x [Audio Language] (Jezik zvoka)
Za plošče BD-ROM ali DVD VIDEO lahko
izberete privzeti jezik posnetkov.
Ko izberete možnost [Original] (Izvirni
jezik zvoka), je izbran jezik, ki ima prednost
na plošči.
63SI
Nastavitve in prilagoditve
x [Sound Effect] (Zvočni učinek)
Zvočne učinke sistema (nastavitev SOUND
MODE (stran 31)) lahko vklopite ali
izklopite.
Pri dvokanalnem viru lahko za simuliranje
prostorskega zvoka izberete možnost
[Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema]
ali [DTS Neo:6 Music].
v razdelku »Nastavitev zvočnikov« (stran 50).
Ko izberete možnost [Select Language Code]
(Izberi jezikovno kodo), se prikaže zaslon
za vnos jezikovne kode. Kodo za svoj jezik
vnesite po navodilih, opisanih v razdelku
»Seznam jezikovnih kod« (stran 84).
x [Subtitle Language] (Jezik
podnapisov)
Za plošče BD-ROM ali DVD VIDEO lahko
izberete privzeti jezik podnapisov.
Ko izberete možnost [Select Language Code]
(Izberi jezikovno kodo), se prikaže zaslon
za vnos jezikovne kode. Kodo za svoj jezik
vnesite po navodilih, opisanih v razdelku
»Seznam jezikovnih kod« (stran 84).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Plast predvajanja hibridne plošče BD)
[BD]: Predvaja plast plošče BD.
[DVD/CD]: Predvaja plast plošče DVD
ali CD.
x [BD Internet Connection]
(Internetna povezava BD)
[Allow] (Dovoli): Običajno izberite to
nastavitev.
[Do not allow] (Ne dovoli): Onemogoča
internetno povezavo.
[Parental Control
Settings] (Nastavitve
starševskega nadzora)
x [Password] (Geslo)
Nastavite ali spremenite geslo za funkcijo
starševskega nadzora. Z geslom lahko
nastavite omejitve za predvajanje
videoposnetkov prek plošč BD-ROM,
DVD VIDEO ali interneta. Po potrebi
lahko nastavite različne ravni omejitev
za plošče BD-ROM in DVD VIDEO.
64SI
x [Parental Control Area Code]
(Območna koda starševskega nadzora)
Predvajanje nekaterih plošč BD-ROM ali
DVD VIDEO je lahko omejeno glede na
geografsko območje. Prizori so lahko
blokirani ali zamenjani z drugimi.
Upoštevajte navodila na zaslonu in
vnesite štirimestno geslo.
x [BD Parental Control] (Starševski
nadzor za plošče BD)/[DVD Parental
Control] (Starševski nadzor za plošče
DVD)/[Internet Video Parental Control]
(Starševski nadzor za internetne video
vsebine)
Če nastavite starševski nadzor, so lahko
prizori blokirani ali zamenjani z drugimi.
Upoštevajte navodila na zaslonu in vnesite
štirimestno geslo.
x [Internet Video Unrated]
(Neocenjene internetne video vsebine)
[Allow] (Dovoli): Dovoli predvajanje
neocenjenih internetnih videovsebin.
[Block] (Blokiraj): Blokira predvajanje
neocenjenih internetnih videovsebin.
[Music Settings]
(Glasbene nastavitve)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Plast predvajanja plošče Super
Audio CD)
[Super Audio CD]: Predvaja plast plošče
Super Audio CD.
[CD]: Predvaja plast plošče CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanali predvajanja plošče Super
Audio CD)
[DSD 2ch] (Dvokanalni DSD): Predvaja
dvokanalno območje.
[DSD Multi] (Večkanalni DSD): Predvaja
večkanalno območje.
x [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
[Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
[On] (Vklopljeno): Vklopi funkcijo
[Control for HDMI] (Nadzor za HDMI).
Hkrati lahko upravljate več komponent
opreme, ki je povezana s kablom HDMI.
[Off] (Izklopljeno): Izklopljeno.
Opomba
[System Settings]
(Sistemske nastavitve)
x [Wireless Sound Connection]
(Brezžična zvočna povezava)
Za brezžični sistem lahko določite še več
nastavitev. Več informacij je na voljo
v razdelku »Dodatne nastavitve za
brezžični sistem« (stran 57).
Prav tako lahko preverite stanje brezžičnega
prenosa. Ko je brezžični prenos omogočen,
se poleg možnosti [Status] (Stanje) prikaže
možnost [OK] (V redu).
x [Main Unit illumination] (Osvetlitev
glavne enote)
[On] (Vklopljeno): Zaslon zgornje plošče
je vedno vklopljen, indikatorji gumbov na
dotik vedno svetijo, svetloba indikatorja
LED pa je najmočnejša.
[Auto] (Samodejno): Zaslon zgornje plošče
in indikatorji gumbov na dotik se izklopijo
in svetlost indikatorja LED se samodejno
zmanjša, če s sistemom ne upravljate
približno 10 sekund.
Opomba
Ko izberete možnost [Auto] (Samodejno), med
predvajanjem zasveti samo gumb N.
[Audio Return Channel] (Povratni
zvočni kanal)
Ta funkcija je na voljo, ko sistem priključite
v priključek televizorja HDMI IN, ki je
združljiv s funkcijo Audio Return Channel
(Povratni zvočni kanal) in je možnost
[Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
nastavljena na [On] (Vklopljeno).
[Auto] (Samodejno): Sistem lahko
samodejno prejema digitalni zvočni
signal televizorja prek kabla HDMI.
[Off] (Izklopljeno): Izklopljeno.
[HDMI1 Audio Input Mode] (Način za
avdio vhod HDMI1) (samo pri modelih
za Evropo)
Izberete lahko avdio vhod opreme, ki je
povezana prek priključka HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Zvok opreme, ki je povezana
s priključkom HDMI (IN 1), se predvaja
prek priključka HDMI (IN 1).
[TV]: Zvok opreme, ki je povezana
s priključkom HDMI (IN 1), se predvaja
prek priključka TV (DIGITAL IN
OPTICAL).
x [Quick Start Mode] (Način za hitri
zagon)
[On] (Vklopljeno): Skrajša čas zagona
iz stanja pripravljenosti. Sistem lahko
začnete upravljati hitro po vklopu.
[Off] (Izklopljeno): Privzeta nastavitev.
65SI
Nastavitve in prilagoditve
x [OSD Language] (Jezik prikaza na
zaslonu)
Za prikaz na zaslonu sistema lahko izberete
želeni jezik.
(samo pri modelih za Evropo)
Ko možnost [Quick Start Mode] (Način za hitri
zagon) nastavite na [On] (Vklopljeno), je možnost
[Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
samodejno nastavljena na [Off] (Izklopljeno).
Opomba
(samo pri modelih za Evropo)
Preden možnost [Quick Start Mode] (Način
za hitri zagon) nastavite na [On] (Vklopljeno),
morate možnosti [Control for HDMI] (Nadzor
za HDMI) in [Remote Start] (Oddaljeni zagon)
nastaviti na [Off] (Izklopljeno).
Ko možnost [Control for HDMI] (Nadzor za
HDMI) ali [Remote Start] (Oddaljeni zagon)
nastavite na [On] (Vklopljeno), je možnost
[Quick Start Mode] (Način za hitri zagon)
samodejno nastavljena na [Off] (Izklopljeno).
x [Power Save Drive] (Način
varčevanja z energijo)
[On] (Vklopljeno): Omogoča manjšo
porabo energije pri nizki glasnosti.
[Off] (Izklopljeno): Običajno stanje.
Sistem lahko predvaja zvok.
x [Auto Standby] (Samodejni preklop
v stanje pripravljenosti)
[On] (Vklopljeno): vklopi funkcijo [Auto
Standby] (Samodejni preklop v stanje
pripravljenosti). Ko sistema ne uporabljate
približno 30 minut, se samodejno preklopi
v stanje pripravljenosti.
[Off] (Izklopljeno): Izklopljeno.
x [Auto Display] (Samodejni prikaz)
[On] (Vklopljeno): Na zaslonu samodejno
prikaže informacije pri spreminjanju
naslovov, načinov slike, zvočnih
signalov itd.
[Off] (Izklopljeno): Prikaže informacije
samo, ko pritisnete gumb DISPLAY.
x [Screen Saver] (Ohranjevalnik
zaslona)
[On] (Vklopljeno): Vklopi funkcijo
ohranjevalnika zaslona.
[Off] (Izklopljeno): Izklopljeno.
66SI
x [Software Update Notification]
(Obvestilo o posodobitvah
programske opreme)
[On] (Vklopljeno): Nastavi sistem,
da vas obvesti, ko je na voljo nova
različica programske opreme (stran 59).
[Off] (Izklopljeno): Izklopljeno.
x [Gracenote Settings] (Nastavitve
storitve Gracenote)
[Auto] (Samodejno): Po zaustavitvi
predvajanja plošče informacije o plošči
samodejno prenese. Sistem mora imeti
za prenos vzpostavljeno povezavo
z omrežjem.
[Manual] (Ročno): Prenese informacije
o plošči, ko je izbrana možnost [Video
Search] (Iskanje video vsebine) ali [Music
Search] (Iskanje glasbene vsebine).
x [System Information] (Informacije
o sistemu)
Prikažete lahko informacije o različici
programske opreme naprave in naslov MAC.
x [Software License Information]
(Podatki o licenci za programsko
opremo)
Prikažete lahko podatke o licenci za
programsko opremo.
[External Input
Settings] (Nastavitve
zunanjih vhodov)
Nastavitev preskoka je uporabna funkcija,
ki omogoča, da se neuporabljeni vhodi pri
izbiri funkcije preskočijo.
x [Internet Settings] (Internetne
nastavitve)
Najprej morate sistem povezati v omrežje.
Več informacij je na voljo v razdelku
»3. korak: Priprave za omrežno povezavo«
(stran 25).
[Wired Setup] (Nastavitev žičnega
omrežja): To možnost izberite, če sistem na
širokopasovni usmerjevalnik priključujete
s kablom LAN.
[Wireless Setup(built-in)] ((Vgrajena)
nastavitev brezžičnega omrežja): To
možnost izberite, če za brezžično omrežno
povezavo uporabljate vgrajeni vmesnik za
brezžično povezavo LAN.
Namig
Če želite več podrobnosti, obiščite spodnjo
spletno stran in si oglejte pogosta vprašanja:
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://support.sony-europe.com/
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Status]
(Stanje omrežne povezave)
Prikaže trenutno stanje omrežne povezave.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika omrežne povezave)
Z diagnostiko omrežja lahko preverite,
ali je bila omrežna povezava nastavljena
pravilno.
x [Connection Server Settings]
(Nastavitve strežnika za povezavo)
Določa, ali je prikazan povezani strežnik
DLNA.
67SI
Nastavitve in prilagoditve
x [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[Bluetooth
AUDIO]/[AUDIO]
[Do not skip] (Ne preskoči): Sistem
pri izbiri funkcije s pritiskom gumba
FUNCTION ne preskoči izbrane funkcije.
[Skip] (Preskoči): Sistem pri izbiri funkcije
s pritiskom gumba FUNCTION preskoči
izbrano funkcijo.
[Network Settings]
(Omrežne nastavitve)
x [Renderer Set-up] (Nastavitev
upodabljalnika)
[Automatic Access Permission]
(Dovoljenje za samodejni dostop): Določa,
ali je dovoljen samodejni dostop za
upravljalnik DLNA, ki je bil na novo zaznan.
[Smart Select] (Pametna izbira):
Upravljalniku Sony DLNA dovoljuje,
da kot ciljno opremo poišče sistem, ki
ga bo upravljal prek infrardečih žarkov.
To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
[Renderer Name] (Ime upodabljalnika):
Prikaže ime sistema, kot je prikazano
v drugih napravah DLNA v omrežju.
x [Renderer Access Control]
(Nadzor dostopa upodabljalnika)
Določa, ali sprejema ukaze upravljalnikov
DLNA ali ne.
x [PARTY Auto Start] (Samodejni
zagon funkcije PARTY)
[On] (Vklopljeno): Na zahtevo naprave
v omrežju, ki podpira funkcijo PARTY
STREAMING, zažene funkcijo PARTY
ali združi obstoječe funkcije PARTY.
[Off] (Izklopljeno): Izklopljeno.
x [Registered Remote Devices]
(Registrirane oddaljene naprave)
Prikaže seznam registriranih oddaljenih
naprav.
x [Remote Start] (Oddaljeni zagon)
[On] (Vklopljeno): Ko je sistem v stanju
pripravljenosti, dovoljuje vklop sistema
z napravo, ki je povezana prek omrežja.
[Off] (Izklopljeno): Sistema z napravo, ki je
povezana prek omrežja, ni mogoče vklopiti.
68SI
Opomba
(samo pri modelih za Evropo)
Ko možnost [Quick Start Mode] (Način za
hitri zagon) nastavite na [On] (Vklopljeno),
je možnost [Remote Start] (Oddaljeni zagon)
samodejno nastavljena na [Off] (Izklopljeno).
[Easy Network
Settings] (Preproste
omrežne nastavitve)
Zažene funkcijo [Easy Network Settings]
(Preproste omrežne nastavitve) za določanje
osnovnih omrežnih nastavitev. Upoštevajte
navodila na zaslonu.
[Resetting]
(Ponastavitev)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Povrnitev privzetih tovarniških
nastavitev)
Nastavitve sistema lahko povrnete na
privzete tovarniške nastavitve, tako da
izberete skupino nastavitev. Ponastavljene
bodo vse nastavitve v skupini.
x [Initialise Personal Information]
(Inicializacija osebnih nastavitev)
Osebne informacije, shranjene v sistemu,
lahko izbrišete.
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi
Varnost
• Če v ohišje sistema pade predmet ali če
vanj uide tekočina, izključite sistem,
pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
• Napajalnega kabla se ne dotikajte
z mokrimi rokami. V nasprotnem primeru
obstaja nevarnost električnega udara.
Viri napajanja
Postavitev
• Sistem postavite na dobro prezračevano
mesto, da preprečite prekomerno
segrevanje.
• Povsem običajno je, da se sistem med
delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sistema pri visoki
glasnosti se temperatura zgornjega,
stranskega in spodnjega dela ohišja
znatno poviša. Če želite preprečiti
morebitne opekline, se ne dotikajte ohišja.
• Sistema ne nameščajte na mehke
površine (preproge, odeje itd.), ki bi
lahko ovirale pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine.
• Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih
virov, kot so radiatorji ali toplozračne
cevi, in ga ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi, prahu, mehanskim
tresljajem ali udarcem.
• Sistema ne nameščajte v nagnjen položaj.
Zasnovan je samo za delovanje
v vodoravnem položaju.
Delovanje
Če sistem prenesete s hladnega na toplo
mesto ali če ga postavite v zelo vlažen
prostor, se lahko na lečah glavne enote
nabere kondenzacijska vlaga. Sistem zato
morda ne bo deloval pravilno. V tem
primeru odstranite ploščo in pustite sistem
vklopljen približno pol ure, da vlaga izhlapi.
Prilagoditev glasnosti
Ne povečujte glasnosti med poslušanjem
zelo tihih delov ali če ni zvočnega signala.
Sicer se lahko ob nenadnem predvajanju
delov z najvišjo glasnostjo poškodujejo
zvočniki.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne tipke sistema
očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo
z blago raztopino čistila. Ne uporabljajte
grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil,
kot sta alkohol in bencin.
69SI
Dodatne informacije
Če sistema ne nameravate uporabljati dalj
časa, ga izključite iz električne vtičnice.
Napajalni kabel odstranite tako, da primete
vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
• Sistema in plošč ne postavljajte v bližino
komponent z močnim magnetnim
delovanjem, kot je mikrovalovna pečica
ali večji zvočniki.
• Na sistem ne polagajte težkih predmetov.
• Pred sprednjo ploščo ne postavljajte
kovinskih predmetov. Omejijo lahko
sprejem radijskih valov.
• Sistema ne postavljajte v prostore, kjer se
uporablja medicinska oprema. Povzroči
lahko moteno delovanje medicinske
opreme.
• Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali
drugo medicinsko napravo, se pred
uporabo funkcije brezžične povezave
LAN posvetujte z zdravnikom ali se
obrnite na proizvajalca medicinske naprave.
Čiščenje plošč, sredstva za
čiščenje plošč/leč
Ne uporabljajte čistil za plošče
ali sredstev za čiščenje plošč/leč
(vključno s sredstvi na vodni osnovi
ali z razpršilniki). Povzročijo lahko
okvaro naprave.
Zamenjava delov
Dele sistema, ki se ob popravilu zamenjajo,
je mogoče znova uporabiti ali reciklirati.
Barve na TV-zaslonu
Če barve na TV-zaslonu zaradi delovanja
zvočnikov niso prave, izklopite televizor
in ga znova vklopite po 15–30 minutah.
Če barve še vedno niso prave, povečajte
razdaljo med zvočniki in televizorjem.
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: Ta sistem omogoča neprekinjen
prikaz mirujoče slike ali zaslonskega
prikaza na TV-zaslonu. Dolgotrajen
neprekinjen prikaz mirujoče slike ali
zaslonski prikaz na TV-zaslonu lahko
povzroči trajno okvaro zaslona. To še
posebej velja za televizorje s plazemskimi
zasloni in projekcijsko televizijsko sliko.
Premikanje sistema
Pred premikanjem sistema odstranite
ploščo in izključite napajalni kabel iz
električne vtičnice.
70SI
Komunikacija Bluetooth
• Naprave Bluetooth uporabljajte na
medsebojni razdalji do desetih metrov
(brez vmesnih ovir). Obseg za učinkovito
komunikacijo med napravami je lahko
manjši pod temi pogoji:
– če med napravami s povezavo Bluetooth
stoji oseba, kovinski predmet, stena ali
kaj drugega;
– na mestih, kjer je nameščena brezžična
povezava LAN;
– okrog mikrovalovnih pečic, ki so
v uporabi;
– na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi
• Naprave Bluetooth in brezžična povezava
LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo enak
časovni pas (2,4 GHz). Če napravo
Bluetooth uporabljate v bližini naprave,
ki se lahko poveže z brezžičnim omrežjem
LAN, lahko pride do elektromagnetnih
motenj. Posledično je lahko hitrost
prenosa podatkov nižja, slišite lahko šume
ali pa povezave ni mogoče vzpostaviti.
Če se to zgodi, poskusite naslednje:
– glavno enoto uporabljajte vsaj deset
metrov stran od naprave z brezžično
povezavo LAN;
– ko uporabljate napravo Bluetooth,
v območju desetih metrov izklopite vso
opremo z brezžično povezavo LAN;
– glavno enoto in napravo Bluetooth
postavite kar najbolj skupaj.
• Radijski valovi, ki jih oddaja glavna enota,
lahko vplivajo na delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker motnje zaradi
radijskih valov lahko povzročijo okvaro,
glavno enoto in naprave Bluetooth vedno
izklopite na teh mestih:
– v bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod, kjer so
prisotni vnetljivi plini;
– blizu avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Opombe glede plošč
Ravnanje s ploščami
• Če želite, da plošča ostane čista, se je
dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte se
površine.
• Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega
traku.
• Plošče ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot
so toplozračne cevi, in je ne puščajte v
avtu, parkiranem na neposredni sončni
svetlobi, saj se lahko notranjost
avtomobila močno segreje.
• Ploščo po koncu predvajanja shranite
v ovitek.
Čiščenje
• Ploščo pred predvajanjem očistite
s čistilno krpo.
Obrišite jo od sredine navzven.
• Ne uporabljajte topil, kot je bencin,
razredčila, komercialnih čistil ali
antistatičnih razpršilnikov, ki so namenjeni
za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
Sistem lahko predvaja samo standardne
okrogle plošče. Z uporabo nestandardnih
plošč, ki niso okrogle oblike (npr. v obliki
kartice, srca ali zvezde), lahko poškodujete
sistem.
Ne predvajajte plošč z dodatkom, ki ga je
mogoče kupiti, kot je nalepka ali obroč.
71SI
Dodatne informacije
• Glavna enota podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijami Bluetooth,
z namenom zagotavljanja varne povezave
v času komuniciranja prek tehnologije
Bluetooth. Ta varnost pa je lahko
nezadostna, odvisno od vsebin nastavitev
in drugih dejavnikov, zato bodite
previdni vedno, kadar komunicirate prek
tehnologije Bluetooth.
• Družba Sony ne odgovarja za kakršno
koli nastalo škodo ali izgubo, ki je
posledica uhajanja informacij v času
komunikacije prek tehnologije Bluetooth.
• Komunikacija Bluetooth z vsemi
napravami Bluetooth, ki imajo enak
profil, kot glavna enota, ni nujno
zagotovljena.
• Naprave Bluetooth, ki so povezane
z glavno enoto, morajo biti v skladu s
specifikacijo Bluetooth, ki jo je predpisalo
podjetje Bluetooth SIG, Inc. Da naprave
ustrezajo specifikaciji, morajo biti
potrjene. Četudi je naprava v skladu
s specifikacijo Bluetooth, lahko
v posameznih primerih značilnosti ali
specifikacije naprave Bluetooth ne
dopustijo povezovanja ali imajo posledično
drugačne načine upravljanja, drugačen
zaslon in delujejo na drugačen način.
• Odvisno od naprave Bluetooth, ki je
povezana z glavno enoto, od okolja,
v katerem poteka komunikacija, ter od
ostalih pogojev, se lahko pojavijo šumi in
zvok je lahko odrezan.
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera
od spodnjih težav, lahko pred zahtevo za
popravilo poskusite težavo odpraviti sami,
tako da upoštevate ta navodila za
odpravljanje težav. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Če imate težave z brezžičnim prenosom
zvočnega signala, mora prodajalec izdelkov
Sony pregledati celoten sistem (glavno
enoto in ojačevalnik prostorskega zvoka).
Splošno
Sistem se ne vklopi.
t Preverite, ali je napajalni kabel
ustrezno priključen.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
t Razdalja med daljinskim upravljalnikom
in glavno enoto je prevelika.
t Raven napolnjenosti baterij
v daljinskem upravljalniku je nizka.
Pokrov predela za plošče se ne odpre,
plošče pa ni mogoče odstraniti niti
s pritiskom gumba Z.
t Poskusite naslednje:
1 Dotaknite se gumbov N in Z na
glavni enoti in jih pridržite za več
kot 5 sekund, da odprete pokrov
predela za plošče.
2 Odstranite ploščo.
3 Odklopite napajalni kabel iz
električne vtičnice in ga čez nekaj
minut znova priklopite.
Sistem ne deluje normalno.
t Izključite napajalni kabel iz električne
vtičnice in ga čez nekaj minut znova
priključite.
72SI
Sporočila
Na TV-zaslonu se prikaže oznaka [A new
software version is available. Please go to
the »Setup« section of the menu and select
»Network Update« to perform the update.]
(Posodobitev SW).
t Več o posodobitvi programske opreme
na najnovejšo različico preberite
v razdelku o možnosti [Network Update]
(Posodobitev omrežja) (stran 59).
Na zaslonu zgornje plošče se izmenično
prikazujejo oznake »PRTECT«, »PUSH«
in »POWER«.
t Izklopite sistem, tako da pritisnete
stikalo "/1. Ko oznaka »STBY« ni več
prikazana, preverite spodnje elemente.
• Ali je med priključkoma + in – kabla
zvočnika nastal kratek stik?
• Ali uporabljate le priložene zvočnike?
• Ali je pretok zraka skozi
prezračevalne reže sistema oviran?
• Ko to preverite in odpravite
morebitne težave, vklopite sistem.
Če vzroka za nastale težave še vedno
ne morete ugotoviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Na zaslonu zgornje plošče se prikaže oznaka
»LOCKED«.
t Izklopite funkcijo ključavnice za
otroke (stran 52).
Na zaslonu zgornje plošče se prikaže oznaka
»D.LOCK«.
t Obrnite se na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Na zaslonu zgornje plošče se prikaže »Exxxx«
(x je številka).
t Obrnite se na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov
Sony in navedite kodo napake.
Na TV-zaslonu se prikaže ikona
dodatnih sporočil.
brez
t Obrnite se na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Ko pritisnete gumb SOUND MODE, FOOTBALL
ali MUSIC EQ, se na zaslonu zgornje plošče
prikaže napis »NOT.USE«.
Slika
Slika se ne prikazuje oz. se prikazuje nepravilno.
t Preverite način izhoda sistema
(stran 22).
t Ponastavite ločljivost video izhoda na
najnižjo vrednost, tako da se dotaknete
gumbov N in VOL – na glavni enoti
in ju držite najmanj 5 sekund.
t Za plošče BD-ROM v možnosti
[Screen Settings] (Nastavitve zaslona)
preverite nastavitve [BD-ROM 24p
Output] (Izhod BD-ROM 24p)
(stran 61).
Pri vzpostavitvi povezave prek kabla HDMI
ni slike.
t Glavna enota je povezana z vhodno
napravo, ki ne podpira funkcije
HDCP (zaščita digitalnih vsebin pri
širokopasovnem prenosu) (na zaslonu
zgornje plošče ne zasveti oznaka
»HDMI«) (stran 22).
t Prikaz slik 3D je odvisen od televizorja
in video opreme.
Zatemnjena območja slike so pretemna/
osvetljena območja slike so presvetla ali
nenaravnega videza.
t Možnost [Picture Quality Mode] (Način
za kakovost slike) nastavite na [Auto]
(Standardno) (privzeto) (stran 43).
Slika je popačena.
t Očistite ploščo.
t Če izhodni signal slike iz sistema potuje
do televizorja prek videorekorderja,
lahko signal za zaščito pred kopiranjem,
ki se uporablja pri nekaterih programih
BD/DVD, zmanjša kakovost slike.
Če težave ne odpravite tudi po tem,
ko glavno enoto povežete neposredno
s televizorjem, poskusite glavno enoto
povezati prek drugih vhodnih
priključkov.
Slika ni prikazana prek celotnega TV-zaslona.
t V možnosti [Screen Settings]
(Nastavitve zaslona) preverite
nastavitev za možnost [TV Type]
(Vrsta televizorja) (stran 60).
t Razmerje stranic na plošči je
nespremenljivo.
Barve na TV-zaslonu niso prikazane pravilno.
t Če zvočnike uporabljate s televizorjem
ali projektorjem s katodno cevjo, jih
postavite na razdalji najmanj 0,3 m od
televizorja.
t Če motenj prikaza barv na zaslonu
televizorja ne odpravite, izklopite
televizor in ga znova vklopite po
15–30 minutah.
t Poskrbite, da v bližini zvočnikov
ni nobenih magnetnih predmetov,
kot so magnetna sponka na TV-stojalu,
medicinske naprave, igrače ipd.
73SI
Dodatne informacije
t Če je možnost [Sound Effect] (Zvočni
učinek) nastavljena na kaj drugega kot
[Sound Mode On] (Način zvoka
vklopljen), nastavitev za možnosti
SOUND MODE, FOOTBALL in
MUSIC EQ ne morete spremeniti.
Možnost [Sound Effect] (Zvočni
učinek) v razdelku [Audio Settings]
(Zvočne nastavitve) nastavite na
[Sound Mode On] (Način zvoka
vklopljen) (stran 63).
Slike 3D se pri povezavi prek priključka HDMI
(IN 1) ali HDMI (IN 2) ne prikažejo na TV-zaslonu.
Zvok
Ni zvoka.
t Kabli zvočnikov niso ustrezno
priklopljeni.
t Preverite nastavitve zvočnikov
(stran 50).
Zvok s plošče Super Audio CD se prek opreme,
ki je povezana s priključkom HDMI (IN 1)
ali HDMI (IN 2), ne predvaja.
t Oblik zvočnega zapisa s signalom za
zaščito pred kopiranjem ni mogoče
prevajati prek priključkov HDMI
(IN 1) in HDMI (IN 2). Povežite
analogni avdio izhod na opremi s
priključki AUDIO (AUDIO IN L/R)
na glavni enoti.
Zvočni signal televizorja se ne predvaja prek
priključka HDMI (OUT), ko uporabljate
funkcijo Povratni zvočni kanal.
t V razdelku [System Settings]
(Sistemske nastavitve) v možnosti
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
funkcijo [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) nastavite na [On]
(Vklopljeno) (stran 65). V razdelku
[System Settings] (Sistemske
nastavitve) v možnosti [HDMI
Settings] (Nastavitve HDMI) funkcijo
[Audio Return Channel] (Povratni
zvočni kanal) nastavite na [Auto]
(Samodejno) (stran 65).
t Prepričajte se, da je televizor združljiv
s funkcijo povratnega zvočnega kanala
(ARC).
t Preverite, ali je kabel HDMI povezan
prek ustreznega priključka televizorja,
ki podpira funkcijo povratnega
zvočnega kanala (ARC).
74SI
Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim
sprejemnikom, se zvok TV-programov ne
predvaja pravilno.
t V razdelku [System Settings]
(Sistemske nastavitve) v možnosti
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
funkcijo [Audio Return Channel]
(Povratni zvočni kanal) nastavite na
[Off] (Izklopljeno) (stran 65).
t Preverite povezave (stran 23).
Slišati je mogoče glasno šumenje ali brnenje.
t Zvočno opremo postavite stran od
televizorja.
t Očistite ploščo.
Stereo učinek pri predvajanju CD-ja je moten.
t Izberite stereo zvok, tako da pritisnete
gumb AUDIO (stran 45).
Zvok se predvaja le iz osrednjega zvočnika.
t Pri nekaterih ploščah lahko zvok
predvaja le osrednji zvočnik.
Zvoka iz zvočnikov za prostorski zvok ni ali pa
je komaj slišen.
t Preverite priključke in nastavitve
zvočnikov (strani 20, 50).
t Preverite nastavitve načina zvoka
(stran 31).
t Pri nekaterih virih učinek zvočnikov
za prostorski zvok morda ne bo zelo
opazen.
t Nastavite možnost [Sound Mode]
(Način zvoka) na [Auto] (Samodejno)
(stran 31).
Pri zvoku priključene opreme prihaja do
popačenja.
t Znižajte raven vhoda za priključeno
opremo, tako da nastavite možnost
[Attenuate - AUDIO] (Znižanje AUDIO) (stran 62).
Nenadoma se zasliši glasna glasba.
t Omogočeno je predvajanje vgrajenega
zvočnega predstavitvenega posnetka.
Pritisnite gumb 2 –, da znižate
glasnost, ali pritisnite gumb x,
da zaustavite predvajanje.
Brezžični prenos zvoka
Brezžični prenos ni aktiviran ali zvočniki za
prostorski zvok ne predvajajo zvoka.
Iz zvočnikov za prostorski zvok se predvaja
šum ali prekinjen zvok.
t Brezžični prenos je moten. Spremenite
nastavitev [RF Channel] (Kanal RF)
v meniju [Wireless Sound Connection]
(Brezžična zvočna povezava).
(stran 58).
t Ojačevalnik prostorskega zvoka
postavite bližje glavni enoti.
t Glavne enote in ojačevalnika
prostorskega zvoka ne postavljajte
v zaprto omaro, na kovinsko ohišje
ali pod mizo.
Sprejemnik
Sistem ne sprejema signala radijskih postaj.
t Preverite, ali je antena ustrezno
priključena. Prilagodite položaj antene
ali po potrebi priključite zunanjo anteno.
t Moč signala radijskih postaj ni zadostna
(pri samodejnem iskanju postaj).
Uporabite ročno iskanje postaj.
75SI
Dodatne informacije
t Preverite stanje indikatorja LINK/
STANDBY na ojačevalniku
prostorskega zvoka.
• Ne sveti.
– Preverite, ali je napajalni kabel
ojačevalnika prostorskega zvoka
ustrezno priključen.
– Vklopite ojačevalnik prostorskega
zvoka, tako da pritisnete stikalo
"/1 na ojačevalniku prostorskega
zvoka.
• Hitro utripa zeleno.
– 1 Pritisnite "/1 na ojačevalniku
prostorskega zvoka.
2 Pravilno vstavite vmesnik za
brezžični prenos v ojačevalnik
prostorskega zvoka.
3 Pritisnite "/1 na ojačevalniku
prostorskega zvoka.
• Utripa rdeče.
– Izklopite ojačevalnik prostorskega
zvoka tako, da pritisnete stikalo
"/1, in preverite naslednje.
1 Ali je med priključkoma + in –
kabla zvočnika nastal kratek stik?
2 Ali je pretok zraka skozi
prezračevalne reže ojačevalnika
prostorskega zvoka oviran?
Ko to preverite in odpravite
morebitne težave, vklopite
ojačevalnik prostorskega zvoka.
Če vzroka za nastale težave še
vedno ne morete ugotoviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
• Počasi utripa zeleno/oranžno ali
zasveti rdeče.
– Preverite, ali je vmesnik za brezžični
prenos pravilno priključen na
glavno enoto.
– Ponastavite možnost [Secure Link]
(Varna povezava) (stran 57).
– Zvočni signal, ki se prenaša, je šibek.
Premaknite ojačevalnik prostorskega
zvoka, tako da indikator LINK/
STANDBY zasveti zeleno ali oranžno.
– Premaknite sistem stran od drugih
brezžičnih naprav.
– Omejite uporabo drugih brezžičnih
naprav.
• Zasveti zeleno ali oranžno.
– Preverite priključke in nastavitve
zvočnikov.
Predvajanje
Plošča se ne predvaja.
t Področna koda plošče BD/DVD se ne
ujema s sistemom.
t Kondenzirana vlaga v notranjosti
glavne enote lahko povzroči okvaro
optičnega pogona. Odstranite ploščo
in pustite glavno enoto vklopljeno
približno pol ure.
t Sistem ne more predvajati neustrezno
posnete plošče (stran 78).
Imena datotek se ne prikažejo pravilno.
t Sistem lahko prikaže samo znake,
združljive s standardom ISO 8859-1.
Druge znakovne oblike bodo morda
prikazane drugače.
t Prikaz vnesenih znakov se lahko
razlikuje glede na programsko opremo
za vnos besedila.
Sistem plošče ne začne predvajati od začetka.
t Izbrana je bila možnost nadaljevanja
predvajanja. Pritisnite gumb OPTIONS
in izberite možnost [Play from start]
(Predvajaj od začetka), nato pritisnite
gumb .
Predvajanje se ne nadaljuje od točke
nadaljnjega predvajanja, pri kateri ste
nazadnje zaustavili predvajanje.
t Pri nekaterih ploščah se lahko točka
nadaljnjega predvajanja izbriše iz
pomnilnika, ko:
• odprete pokrov predela za plošče;
• odklopite napravo USB;
• predvajate drugo vsebino;
• izklopite glavno enoto.
Jezika zvočnega posnetka/podnapisov in
kotov ni mogoče spremeniti.
t Poskusite tako, da uporabite meni
plošče BD ali DVD.
t Večjezični posnetki/podnapisi
ali različni koti niso posneti na
predvajani plošči BD/DVD.
76SI
Dodatnih vsebin ali drugih podatkov na
plošči BD-ROM ni mogoče predvajati.
t Poskusite storiti to:
1 Odstranite ploščo.
2 Izklopite sistem.
3 Odstranite in znova priključite
napravo USB (stran 34).
4 Vklopite sistem.
5 Vstavite ploščo BD-ROM z vsebino
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Naprava USB
Sprejemnik ne prepozna naprave USB.
t Poskusite naslednje:
1 Izklopite sistem.
2 Odstranite in znova priključite
napravo USB.
3 Vklopite sistem.
t Preverite, ali je naprava USB varno
priključena v vrata (USB).
t Preverite, ali je naprava USB (oz. kabel)
poškodovana.
t Preverite, ali je naprava USB vklopljena.
t Če je naprava USB povezana prek
zvezdišča USB, jo izključite, nato pa
napravo USB priključite neposredno
na glavno enoto.
BRAVIA Internet Video
Kakovost slike/zvoka je slaba oziroma pri
nekaterih programih manjkajo podrobnosti,
zlasti pri hitrem predvajanju ali temnih
prizorih.
t Kakovost slike/zvoka je odvisna od
ponudnika internetnih vsebin.
t Kakovost slike/zvoka lahko izboljšate,
tako da spremenite hitrost povezave.
Za predvajanje videov s standardno
ločljivostjo podjetje Sony priporoča
hitrost povezave najmanj 2,5Mb/s in
10Mb/s za videe v visoki ločljivosti.
t Nekatere videovsebine morda ne
vsebujejo zvoka.
Slika je majhna.
t Pritisnite gumb V, da jo povečate.
»BRAVIA« Sync ([Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI))
Funkcija [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
ne deluje (»BRAVIA« Sync).
Omrežna povezava
Sistem ne more vzpostaviti povezave
z omrežjem.
t Preverite delovanje omrežne povezave
(stran 25) in omrežnih nastavitev
(stran 67).
Računalnik ne more vzpostaviti internetne
povezave po opravljeni nastavitvi [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Nastavitev
zavarovanega omrežja Wi-Fi (WPS).
t Če funkcijo varne nastavitve Wi-Fi
uporabite pred prilagoditvijo
nastavitev usmerjevalnika, se lahko
nastavitve brezžične povezave
usmerjevalnika samodejno
spremenijo. V tem primeru ustrezno
prilagodite nastavitve brezžične
povezave računalnika.
Sistem ne more vzpostaviti povezave
z omrežjem ali pa je povezava z omrežjem
motena.
t Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik
LAN vklopljen.
t Preverite delovanje omrežne povezave
(stran 25) in omrežnih nastavitev
(stran 67).
t Okolje uporabe (vključno z materialom,
iz katerega so narejene stene, s pogoji
za sprejemanje radijskih valov ali s
predmeti med sistemom in brezžičnim
usmerjevalnikom LAN) lahko
povzroča motnje komunikacije med
napravama. Zmanjšajte razdaljo med
sistemom in brezžičnim
usmerjevalnikom LAN.
t Naprave, ki uporabljajo frekvenčni
pas 2,4 GHz (mikrovalovne pečice,
naprave Bluetooth ali brezžične
digitalne naprave), lahko povzročajo
motnje komunikacije. Premaknite
glavno enoto stran od takšnih naprav
ali te izklopite.
t Brezžična povezava LAN je glede
na okolje uporabe lahko motena,
še posebno pri uporabi sistemske
funkcije Bluetooth. V tem primeru
prilagodite okolje uporabe.
77SI
Dodatne informacije
t Preverite, ali je možnost [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI) nastavljena
na [On] (Vklopljeno) (stran 65).
t Če spremenite povezavo HDMI,
izklopite sistem, nato pa ga znova
vklopite.
t V primeru izpada elektrike nastavite
možnost [Control for HDMI] (Nadzor
za HDMI) na [Off] (Izklopljeno), nato
pa možnost [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) nastavite na [On]
(Vklopljeno) (stran 65).
t Preverite spodnja stanja in preberite
navodila za uporabo, priložena opremi.
• Povezana oprema podpira uporabo
funkcije [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI).
• Nastavitev povezane opreme za
uporabo funkcije [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) je ustrezna.
Brezžična povezava LAN
Želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan
na seznamu brezžičnih omrežij.
Zvok preskakuje, niha ali pa je prekinjena
povezava.
t Pritisnite gumb RETURN, da se prikaže
prejšnji zaslon, in poskusite znova
uporabiti funkcijo [Wireless Setup
(built-in)] ((Vgrajena) nastavitev
brezžičnega omrežja). Če sistem
brezžičnega usmerjevalnika še vedno
ne zazna, s seznama omrežij izberite
možnost [Add a new address.] (Dodaj
nov naslov), nato izberite možnost
[Manual Registration] (Ročno
registriranje) ter ročno vnesite ime
omrežja (SSID).
t Glavna enota in naprava Bluetooth sta
preveč oddaljeni.
t Če so med glavno enoto in napravo
Bluetooth fizične ovire, jih odstranite.
t Če je v bližini naprava, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, kot na
primer brezžični LAN, druge naprave
Bluetooth ali mikrovalovna pečica, jo
odstranite.
Naprava Bluetooth
Postopka seznanjanja ni mogoče opraviti.
t Napravo Bluetooth postavite bližje
glavni enoti.
t Če so v bližini glavne enote prisotne še
druge naprave Bluetooth, seznanjanje
morda ne bo mogoče. V tem primeru
druge naprave Bluetooth izklopite.
t Iz svoje naprave Bluetooth izbrišite
sistem ter ponovno izvedite postopek
seznanjanja (stran 35).
Plošče, ki jih lahko
predvaja ta sistem
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (glasbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Povezave ni mogoče vzpostaviti.
t Podatki o seznanjanju oz. registraciji
so bili izbrisani. Ponovno opravite
postopek seznanjanja (stran 35).
Ni zvoka.
t Prepričajte se, da ta sistem ni preveč
oddaljen od naprave Bluetooth ali da
povezave ne moti brezžično omrežje,
druge brezžične naprave 2,4 GHz ali
mikrovalovna pečica.
t Preverite, ali je povezava Bluetooth
med sistemom in napravo Bluetooth
pravilno vzpostavljena.
t Znova seznanite sistem in napravo
Bluetooth.
t Sistema ne približujte kovinskim
predmetom ali površinam.
t Prepričajte se, da je izbrana funkcija »BT«.
t Najprej prilagodite glasnost naprave
Bluetooth, če predvajanje ni dovolj glasno,
glasnost prilagodite na glavni enoti.
78SI
1)
Ker so nekatere tehnične značilnosti plošč Bluray Disc nove ali se še razvijajo, sistem ne bo
mogel predvajati nekaterih plošč, odvisno od
njihove vrste in različice. Poleg tega je izhodni
zvočni signal odvisen od vira, povezanega
izhodnega priključka in izbranih zvočnih
nastavitev.
2)
BD-RE: različice 2.1
BD-R: različice 1.1, 1.2, 1.3, vključno z
organskim pigmentom vrste BD-R (LTH)
Plošč BD-R, posnetih z računalnikom, ni
mogoče predvajati, če so elementi PostScript
zapisljivi.
3)
Sistem ne more predvajati neustrezno
posnetega CD-ja ali DVD-ja. Več informacij je
na voljo v navodilih za uporabo, priloženih
napravi za snemanje.
Plošče, ki jih sistem ne more
predvajati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD s kartušo
BDXL
DVD-RAM
HD DVD
Avdio DVD
CD s fotografijami
Podatkovni del plošče CD-Extra
Super VCD
Zvočna stran plošč DualDisc
Opombe na ploščah
Opomba glede funkcij
predvajanja BD-jev/DVD-jev
Nekatere funkcije predvajanja BD-jem/DVDjem namerno nastavijo nekateri izdajatelji
programske opreme. Ker ta sistem omogoča
predvajanje plošč BD/DVD glede na
vsebino plošče, ki jo je zasnoval izdelovalec
programske opreme, nekatere funkcije
predvajanja morda ne bodo na voljo.
Video
Video kodek
Vsebnik
Pripona
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg, .mpeg
MPEG-2 Video*2
PS*3
.mpg, .mpeg
TS*4
.m2ts, .mts
Xvid
MPEG4/AVC*5
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
Video format
Vsebnik
Pripona
AVCHD*1*7
Mapa formata
AVCHD*8
Opomba glede dvoslojnih plošč
BD/DVD
Glasba
Preklop med slojema lahko začasno zmoti
predvajano sliko ali zvok.
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
Področna koda (samo za plošče
BD-ROM/DVD VIDEO)
AAC*1
Standard WMA9*1
.wma
Področna koda je pritrjena na spodnji
strani glavne enote, sistem pa omogoča
samo predvajanje plošč BD-ROM/DVD
VIDEO, označenih z istimi področnimi
kodami ali oznako ALL .
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
Zvočni kodek
Pripona
.m4a, .aac*6, .mka*6
79SI
Dodatne informacije
Ta izdelek je zasnovan za predvajanje plošč,
ki so izdelane v skladu s standardom
Compact Disc (CD).
Plošče DualDisc in nekatere glasbene
plošče, kodirane s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic, niso izdelane v skladu
s standardom Compact Disc (CD). Takšne
plošče zato morda niso združljive s tem
izdelkom.
Vrste datotek, ki jih lahko
predvaja ta sistem
Fotografije
Format fotografije
Pripona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
*1
Sistem morda ne bo predvajal te oblike zapisa
datotek v strežniku DLNA.
Sistem v strežniku DLNA omogoča samo
predvajanje video vsebine s standardno
ločljivostjo.
*3
Sistem ne omogoča predvajanja zapisa datotek
v obliki DTS v strežniku DLNA.
*4
Sistem omogoča le predvajanje datotek
v obliki Dolby Digital v strežniku DLNA.
*5 Sistem podpira AVC do ravni 4.1.
*6
Sistem ne predvaja te oblike zapisa datotek
v strežniku DLNA.
*7
Sistem lahko predvaja obliko datoteke AVCHD,
različica 2.0 (AVCHD 3D/Progressive).
*8
Sistem predvaja obliko datotek AVCHD,
ki so posnete z digitalno videokamero itd.
Predvajalnik ne more predvajati neustrezno
posnete plošče oblike AVCHD.
*9 Sistem ne predvaja animiranih datotek PNG
ali GIF.
*10
Pri datotekah MPO, ki niso 3D, je prikazana
ključna slika ali prva slika.
*2
• Sistem podpira hitrost sličic:
– do 60 sličic/sekundo le za AVCHD.
– do 30 sličic/sekundo za druge video kodeke.
• Sistem podpira video bitno hitrost do 40 Mb/s.
• Sistem podpira ločljivost videa do 1920 × 1080p.
• Nekatere naprave USB morda ne bodo delovale
s tem sistemom.
• Sistem lahko prepozna naprave za količinsko
shranjevanje (MSC) (kot je bliskovni pomnilnik
ali trdi disk), naprave za zajemanje mirujoče
slike (SICD) in tipkovnice s 101 tipko.
• Predvajanje videodatotek z visoko bitno hitrostjo
na podatkovnem CD-ju bo morda moteno. Za
predvajanje video datotek z visoko bitno hitrostjo
se priporoča, da so te shranjene na podatkovnem
DVD-ju ali podatkovni plošči BD.
Podprte zvočne oblike
Spodaj so navedene podprte zvočne oblike.
Funkcija
Oblika
“BD/DVD”
“HDMI1”
“HDMI2”
“TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Opombe
Dolby Digital
a
a
a
• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati,
odvisno od oblike datotek, kodiranja datotek,
stanja posnetka ali stanja strežnika DLNA.
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
• V nekaterih datotekah mogoče ne bo
omogočena uporaba funkcij hitrega pomikanja
naprej ali nazaj.
• Sistem ne omogoča predvajanja kodiranih
datotek, kot so datoteke DRM in Lossless.
• Sistem lahko prepozna naslednje datoteke ali mape
na ploščah BD, DVD, CD in v napravah USB:
– največ do map na 9. ravni (vključno s korensko
mapo)
– do 500 datotek/map na posamezni ravni
• Sistem lahko prepozna naslednje datoteke ali
mape, shranjene v strežniku DLNA:
– do map na 19. ravni
– do 999 datotek/map na posamezni ravni
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
DTS-HD High
Resolution Audio
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
–
80SI
a: podprta oblika
–: nepodprta oblika
* odkodirano kot jedro DTS
Opombe
• Prevajanje vhodnih zvočnih signalov prek
priključkov HDMI (IN 1) in HDMI (IN 2) ni
omogočeno, če oblika zvočnega zapisa vključuje
zaščito pred kopiranjem kot pri vsebinah na
plošči Super Audio CD ali DVD-Audio.
• Pri dvokanalni obliki LPCM je podprta
frekvenca vzorčenja digitalnega signala do
96 kHz pri uporabi funkcije HDMI1 ali HDMI2
in 48 kHz pri uporabi funkcije TV.
• Pri 5.1-kanalni obliki LPCM je podprta
frekvenca vzorčenja digitalnega signala do
48 kHz pri uporabi funkcije HDMI1 ali HDMI2.
USB
vrata (USB):
Vrste A (za priključitev pomnilniške
naprave USB, bralnika pomnilniških
kartic, digitalnega fotoaparata in
digitalne videokamere)
LAN
Priključek LAN (100)
Priključek 100BASE-TX
Brezžično omrežje LAN
Skladnost s standardi
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenca in kanal
Pas 2,4 GHz: Kanali od 1 do 13
Bluetooth
Tehnični podatki
Ojačevalnik
Vhodni (analogni) signali
AUDIO (AUDIO IN)
Občutljivost: 1,8 V/600 mV
Vhodni (digitalni) signali
TV (Audio Return Channel (Povratni zvočni
kanal)/OPTICAL)
Podprte oblike: LPCM 2CH (do 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podprte oblike: LPCM 5.1CH
(do 48 kHz), LPCM 2CH (do 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI
Priključek
vrsta A (19-pinski)
Sistem za plošče BD/DVD/Super Audio
CD/CD
1) Na dejanski obseg
vplivajo dejavniki, kot so
fizične ovire med napravama, magnetna polja
okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika,
brezžični telefon, občutljivost sprejema,
delovanje antene, operacijski sistem, aplikacija
programske opreme itd.
2) Običajni profili Bluetooth označujejo namen
komuniciranja Bluetooth med napravami.
3) Kodek: Oblika zapisa stisnjenega in
pretvorjenega zvočnega signala
4)
Kodiranje podpasov
Sistem oblike signala
NTSC/PAL
81SI
Dodatne informacije
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L/sprednji D:
125 W + 125 W (pri 6 ohmih, 1 kHz,
1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji L/sprednji D:
200 W (na kanal pri 6 ohmih, 1 kHz)
Osrednji zvočnik:
200 W (pri 6 ohmih, 1 kHz)
Globokotonec:
200 W (pri 6 ohmih, 80 Hz)
Komunikacijski sistem
Specifikacija Bluetooth, različica 3.0
Izhod
Specifikacija Bluetooth, razred moči 2
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno 10 m1)
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz
Modulacijski način
FHSS (Širjenje s frekvenčnim
preskakovanjem)
Podprti profili Bluetooth2)
A2DP 1.2 (Profil naprednega
distribuiranja zvoka)
AVRCP 1.3 (Avdio-video profil
z daljinskim upravljanjem)
Podprti kodeki3)
SBC4), AAC
Obseg prenosa (A2DP)
20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja
44,1 kHz, 48 kHz)
Radio FM
Sistem
Digitalni sintetizator PLL (Quartz)
Frekvenčni pas
87,5–108,0 MHz (po intervalih 50 kHz)
Antena
Žična antena FM
Antenski priključki
75 ohmov, neuravnovešeni
Zvočniki
Sprednji (SS-TSB127) za
BDV-N9100WL
Sprednji (SS-TSB126) za BDV-N9100W/
BDV-N8100W
Za prostorski zvok (SS-TSB131) za
BDV-N9100W
Za prostorski zvok (SS-TSB130) za
BDV-N9100WL
Mere (d/š/g) (pribl.)
102 mm × 700 mm × 60 mm
(stenski del)
270 mm × 1.200 mm × 270 mm
(celoten zvočnik)
Teža (pribl.)
1,7 kg (stenski del)
4,0 kg (celoten zvočnik)
Sprednji (SS-TSB125) za BDV-N7100W
Sprednji (SS-TSB124) za BDV-N7100WL
Za prostorski zvok (SS-TSB129) za
BDV-N8100W/BDV-N7100W
Za prostorski zvok (SS-TSB128) za
BDV-N7100WL
Mere (d/š/g) (pribl.)
100 mm × 435 mm × 54 mm (brez stojala)
140 mm × 455 mm × 140 mm (s stojalom)
Teža (pribl.)
1,1 kg (brez stojala)
1,2 kg (s stojalom)
82SI
Osrednji (SS-CTB124) za BDV-N9100W/
BDV-N8100W/BDV-N7100W
Osrednji (SS-CTB123) za
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL
Mere (d/š/g) (pribl.)
365 mm × 75 mm × 75 mm
Teža (pribl.)
1,3 kg
Globokotonec (SS-WSB125) za
BDV-N9100W/BDV-N8100W/
BDV-N7100W
Globokotonec (SS-WSB124) za
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL
Mere (d/š/g) (pribl.)
280 mm × 440 mm × 280 mm
Teža (pribl.)
8,0 kg
Splošno
Glavna enota
Napajanje
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Poraba energije
Vklopljeno: 100 W
Stanje pripravljenosti: 0,3 W
(Podrobnosti o tej nastavitvi najdete
v razdelku stran 54.)
Mere (d/š/g) (pribl.)
480 mm × 79 mm × 212 mm vključno
z izbočenimi deli
480 mm × 79 mm × 226 mm
(z vstavljenim vmesnikom za brezžični
prenos)
Teža (pribl.)
3,1 kg
Ojačevalnik prostorskega zvoka
(TA-SA300WR) za BDV-N9100W/
BDV-N8100W/BDV-N7100W
Ojačevalnik prostorskega zvoka
(TA-SA400WR) za BDV-N9100WL/
BDV-N7100WL
Komunikacijski sistem
Wireless sound Specification različica 1.0
Frekvenčni pas
5,725–5,875 GHz
Modulacijski način
DSSS
Napajanje
enosmerni tok 3,3 V, 300 mA
Mere (d/š/g) (pribl.)
30 mm × 9 mm × 60 mm
Teža (pribl.)
10 g
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
• Poraba energije v stanju pripravljenosti:
0,3 W (glavna enota); 0,2 W (ojačevalnik
prostorskega zvoka).
• Prek 85 % moči omejitve ojačevalnika
predstavlja povsem digitalni ojačevalnik,
S-Master.
83SI
Dodatne informacije
Ojačevalnik
IZHODNA MOČ (referenčna)
zvočnik za prostorski zvok L/D:
100 W (na kanal pri 3 ohmih, 1 kHz)
Nazivna impedanca:
3 Ω – 16 Ω
Napajanje
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Poraba energije
Vklopljeno: 50 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti
0,5 W (v stanju pripravljenosti)
0,2 W (ob izklopu)
Mere (d/š/g) (pribl.)
206 mm × 60 mm × 236 mm
z vstavljenim vmesnikom za brezžični
prenos
Teža (pribl.)
1,3 kg
Vmesnik za brezžični prenos
(EZW-RT50)
Seznam jezikovnih kod
Jezikovne kode so v skladu s standardom ISO 639: 1988 (E/F).
Koda
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
84SI
Jezik
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Koda
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jezik
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Koda
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jezik
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Koda
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jezik
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Ni določeno
Starševski nadzor/seznam območnih kod
Koda
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2200
Območje
Argentina
Avstralija
Avstrija
Belgija
Brazilija
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francija
Grčija
Koda
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2092
2093
2304
2333
2363
Območje
Hongkong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japonska
Kitajska
Kolumbija
Koreja
Luksemburg
Malezija
Koda
2362
2109
2376
2379
2390
2427
2428
2436
2489
2501
2149
Območje
Mehika
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Pakistan
Poljska
Portugalska
Rusija
Singapur
Španija
Koda
2499
2086
2528
2543
2184
Območje
Švedska
Švica
Tajska
Tajvan
Združeno
kraljestvo
Dodatne informacije
85SI
Stvarno kazalo
Številke
H
3D 33
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 61
A
A/V SYNC 44
Audio DRC 62
avdio izhod 62
B
BD-LIVE 33
Bluetooth 35
BONUSVIEW 33
BRAVIA Sync 48
brezžična zvočna povezava 65
C
CD 78
I
informacije o sistemu 66
inicializacija osebnih nastavitev 68
internetna povezava BD 64
internetna vsebina 38
internetne nastavitve 67
izhod BD-ROM 24p 61
izhod DVD-ROM 24p 61
izhod HDMI za globoke barve 62
J
jezik menija plošč BD/DVD 63
jezik podnapisov 64
jezik prikaza na zaslonu 65
jezik zvoka 63
D
D.C.A.C. DX (Digital Cinema
Auto Calibration DX) 49
daljinski upravljalnik 17
diagnostika omrežne povezave 67
diaprojekcija 43
DLNA 39, 68
Dolby Digital 45
DTS 45
DVD 78
F
FM-način 46
format zaslona 60
G
geslo 64
glasbene nastavitve 64
86SI
K
kanali predvajanja plošče Super
Audio CD 64
ključavnica za otroke 52
N
način prednastavitev 59
način pretvorbe za kino 60
način varčevanja z energijo 66
način za hitri zagon 65
način začasne zaustavitve 62
nadzor dostopa upodabljalnika 68
nadzor za HDMI 48, 65
nastavitev izhodnega signala 3D 60
nastavitev upodabljalnika 68
nastavitev velikosti TV-zaslona
za predvajanje vsebin 3D 60
nastavitev za mešanje zvoka BD 62
nastavitve predvajanja plošč BD/DVD 63
nastavitve starševskega nadzora 64
nastavitve storitve Gracenote 66
nastavitve strežnika za povezavo 67
nastavitve zaslona 60
nastavitve zunanjih vhodov 66
nastavitve zvočnikov 50, 63
oddaljenost 50
raven 51
navodila za nastavitev
daljinskega upravljalnika 59
neocenjene internetne video vsebine 64
NFC 37
O
razmerje višina/širina DVD-ja 60
RDS 47
registrirane oddaljene naprave 68
S
samodejni preklop v stanje
pripravljenosti 66
samodejni prikaz 66
samodejni zagon funkcije PARTY 68
samodejno umerjanje 49, 63
SBM 62
seznam jezikovnih kod 84
SLEEP 52
sprednja plošča 13
starševski nadzor za internetne
video vsebine 64
starševski nadzor za plošče BD 64
starševski nadzor za plošče DVD 64
Dodatne informacije
območna koda starševskega nadzora 64
oddaljeni zagon 68
ohranjevalnik zaslona 66
ojačevalnik prostorskega zvoka 16
omrežne nastavitve 67
osvetlitev glavne enote 65
R
U
USB 34
P
plast predvajanja hibridne plošče BD 64
plast predvajanja plošče Super
Audio CD 64
plošče, ki jih lahko predvaja ta sistem 78
podatki o licenci za programsko opremo 66
podatki o predvajanju 34
področna koda 79
ponastavitev 68
posodobitev 59
posodobitev omrežja 59
povratni zvočni kanal 65
povrnitev privzetih
tovarniških nastavitev 68
preizkusni ton 51
preproste nastavitve 29
preproste omrežne nastavitve 68
V
vrsta televizorja 60
W
WEP 26
WPA2-PSK (AES) 26
WPA2-PSK (TKIP) 26
WPA-PSK (AES) 26
WPA-PSK (TKIP) 26
Z
zadnja plošča 16
zaslon zgornje plošče 15
zgornja plošča 13
znižanje – AUDIO 62
zvočne nastavitve 62
zvočni učinek 63
zvok z večkratnim oddajanjem 45
87SI
V prihodnosti bodo morda na voljo posodobitve za programsko opremo tega sistema.
Podrobnosti o razpoložljivih posodobitvah so na voljo na spodnjem naslovu URL.
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://support.sony-europe.com/
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising