Sony | BDV-E290 | Sony BDV-E290 BDV-E290 Home Cinema System Navodila za uporabo

4-418-860-11(1) (Sl)
Blu-ray Disc™/
Sistem za domači kino
s predvajalnikom DVD
Navodila za uporabo
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190
OPOZORILO
Naprave ne postavljajte v zaprt
prostor, na primer v knjižno ali
vgradno omaro.
Da bi zmanjšali nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže
naprave s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd. Na napravo ne
postavljajte virov odprtega ognja,
na primer prižganih sveč.
Zmanjšajte nevarnost električnega
udara, tako da naprave ne
izpostavljate vodnim kapljam ali
curkom, in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s
tekočinami (na primer vaz).
Baterij ali naprave, v kateri
so baterije, ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju ipd.
Da bi preprečili poškodbe, napravo
varno pritrdite na tla/steno v skladu
z navodili o nameščanju.
Naprava je namenjena samo
za uporabo v zaprtih prostorih.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov
s tem izdelkom poveča nevarnost
poškodb na očeh. Ker lahko laserski
žarek v tem predvajalniku Blu-ray
Disc/Sistem za domači kino s
predvajalnikom DVD poškoduje
oči, ne razstavljajte ohišja.
Popravila naj izvaja pooblaščeno
osebje.
Ta naprava ima oznako CLASS 3R
LASER. Če je ohišje za zaščito pred
laserskim žarčenjem odprto,
naprava oddaja vidne in nevidne
laserske žarke. Ne glejte
neposredno v laserski žarek.
2SI
Ta oznaka je nameščena na
zaščitnem ohišju laserja znotraj
naprave.
Ta naprava ima oznako CLASS 1
LASER. Ta oznaka je nameščena
na zadnji zunanji strani naprave.
Oznaka izdelka je nameščena na
spodnji zunanji strani naprave.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje
odpadne
električne in
elektronske
opreme (velja
za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka
ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. S tem,
ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi
jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za
več informacij o recikliranju tega
izdelka se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Odstranjevanje
izrabljenih
baterij (velja
za države EU
in druge
evropske
države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži
naprave pomeni, da baterij,
priloženih temu izdelku, ni
dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah
vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 %
živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k
preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih
virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali
zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s
takšno baterijo, tako da izdelek ob
koncu življenjske dobe odložite na
ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in
elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij
iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite
na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Opomba za uporabnike: spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano
v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Proizvajalec tega izdelka je podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokio, 108-0075
Japonska. Pooblaščeni predstavnik
za elektromagnetno združljivost in
varnost izdelka je podjetje Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Vprašanja glede servisa
ali garancije pošljite na naslov,
naveden v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Previdnostni ukrepi
Ta oprema je bila preizkušena
in ustreza zahtevam Direktive
o elektromagnetni združljivosti
(EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od
treh metrov. (samo pri modelih
za Evropo)
Viri napajanja
• Če je enota priključena v
električno vtičnico, je povezana
z napajalnim omrežjem, tudi če
je izklopljena.
• Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno
električno vtičnico. Če opazite
neobičajno delovanje enote,
takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Predvajanje
videoposnetkov 3D
Nekateri ljudje pri gledanju
videoposnetkov 3D občutijo
nelagodje (naprezanje oči,
utrujenost ali slabost). Podjetje
Sony priporoča, da si med
gledanjem videoposnetkov 3D
redno privoščite odmor. Dolžina
in pogostost potrebnih odmorov
sta pri ljudeh različna. Odločite
se glede na lastne potrebe.
Če občutite nelagodje, prenehajte
gledati videoposnetke 3D in
počakajte, da se vaše počutje
izboljša. Posvetujte se z
zdravnikom, če mislite, da je to
potrebno. Poleg tega (a) preberite
navodila za uporabo in/ali
previdnostna sporočila glede
drugih naprav ali vsebin Blu-ray
Disc, ki jih uporabljate s tem
izdelkom, ter (b) preverite
najnovejše informacije na našem
spletnem mestu na naslovu
http://esupport.sony.com/.
Upoštevajte, da se vid majhnih
otrok (zlasti otrok, mlajših od 6 let)
še razvija. Preden dovolite otrokom
gledati videoposnetke 3D,
se posvetujte z zdravnikom
(s pediatrom ali okulistom).
Odrasli morajo poskrbeti, da otroci
uporabljajo izdelek le v skladu z
zgoraj navedenimi priporočili.
Zaščita pred kopiranjem
• Nosilci podatkov Blu-ray Disc
in DVD uporabljajo napredna
sistema za zaščito vsebine. Ta
sistema, AACS (Advanced Access
Content System) in CSS (Content
Scramble System), vključujeta
določene omejitve predvajanja,
analognega izhodnega signala
in drugih podobnih funkcij.
Delovanje tega izdelka in njegove
omejitve se lahko razlikujejo glede
na datum nakupa izdelka, kajti
mogoče je, da je odbor za
upravljanje sistema AACS po
dnevu nakupa tega izdelka sprejel
ali spremenil določbe, ki se
nanašajo na te omejitve.
• Opomba za tehnologijo Cinavia
Nepooblaščeno uporabo kopij
nekaterih komercialnih filmov in
video vsebin ter njihovih zvočnih
posnetkov v tem izdelku omejuje
tehnologija Cinavia. Če izdelek
zazna prepovedano uporabo
nepooblaščene kopije, se prikaže
sporočilo, predvajanje ali
kopiranje pa se prekine.
Več informacij o tehnologiji
Cinavia je na voljo v spletnem
informacijskem središču za
potrošnike Cinavia na naslovu
http://www.cinavia.com. Če želite
dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia prejeti po pošti,
dopisnico s svojim naslovom
pošljite na naslov: Cinavia
Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, ZDA.
Avtorske pravice in
blagovne znamke
• Ta sistem je opremljen s
prilagodljivimi dekoderji
prostorskega zvoka Dolby*
Digital in Dolby Pro Logic
ter digitalnim zvočnim
sistemom DTS**.
* Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic in simbol
DD so blagovne znamke
podjetja Dolby
Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence,
ki jo določajo patenti v
ZDA s številkami:
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 ter
drugi patenti, ki so bili
izdani ali so v postopku
izdaje v ZDA in drugih
državah. Kratica DTS-HD,
simbol ter kombinacija
kratice DTS-HD in simbola
so zaščitene blagovne
znamke podjetja DTS, Inc.
Izdelek vključuje
programsko opremo.
© DTS, Inc. Vse pravice
pridržane.
• Ta sistem je opremljen s
tehnologijo High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logotip HDMI in HighDefinition Multimedia Interface
so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja HDMI
Licensing LLC v ZDA in drugih
državah.
• Java je blagovna znamka podjetja
Oracle in/ali njegovih podružnic.
3SI
• BD-LIVE in BONUSVIEW sta
blagovni znamki združenja
Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray Disc je blagovna znamka.
• Logotipi Blu-ray Disc, DVD+RW,
DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO in CD so blagovne
znamke.
• Blu-ray 3D in logotip Blu-ray 3D
sta blagovni znamki združenja
Blu-ray Disc Association.
• BRAVIA je blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
• AVCHD in logotip AVCHD
sta blagovni znamki podjetij
Panasonic Corporation in
Sony Corporation.
• , XMB in xross media bar
so blagovne znamke podjetij
Sony Corporation in Sony
Computer Entertainment Inc.
• PlayStation je zaščitena blagovna
znamka podjetja Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tehnologijo za prepoznavanje
zvočnih in video vsebin ter
povezane podatke zagotavlja
podjetje Gracenote®. Gracenote
določa tehnološke standarde za
prepoznavanje glasbe in ponudbo
povezanih vsebin. Več informacij
je na voljo na naslovu
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc in
z glasbo in video vsebinami
povezani podatki podjetja
Gracenote, Inc., copyright
© 2000–danes Gracenote.
Gracenote Software, copyright
© 2000–danes Gracenote. Ta
izdelek in storitev vključujeta
vsaj en patent v lasti podjetja
Gracenote. Omejen seznam
uporabljenih patentov Gracenote
je na voljo na spletnem mestu
Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, logo in
logotip Gracenote ter logotip
Powered by Gracenote so
blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja
Gracenote v ZDA in/ali drugih
državah.
4SI
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
in Wi-Fi Alliance® so blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• WPA™, WPA2™ in Wi-Fi
Protected Setup™ so blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• PhotoTV HD in logotip PhotoTV
HD sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in
patenti MPEG Layer-3 z licenco
združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
• Ta izdelek vključuje patentirano
tehnologijo na podlagi licence
podjetja Verance Corporation
in je zaščiten s patentom v ZDA
7,369,677 in drugimi patenti, ki
so bili izdani ali so v postopku
izdaje v ZDA in drugih državah,
določeni deli te tehnologije
pa so zaščiteni z avtorskimi
pravicami in izjavami o varovanju
poslovnih skrivnosti. Cinavia
je blagovna znamka podjetja
Verance Corporation. Copyright
2004–2010 Verance Corporation.
Vse pravice pridržane za Verance.
Obratno inženirstvo ali
razstavljanje je prepovedano.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano in iPod touch so blagovne
znamke podjetja Apple Inc.,
zaščitene v ZDA in drugih
državah.
• Oznaki Made for iPod in
Made for iPhone pomenita, da
je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali
iPhone in da ima potrdilo
proizvajalca o skladnosti s
standardi za delovanje izdelkov
podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za
delovanje te naprave ali njeno
skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi. Uporaba
tega pripomočka z napravo
iPod ali iPhone lahko vpliva na
delovanje brezžične povezave.
• Windows Media je blagovna
znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA
in/ali drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo,
ki je predmet nekaterih pravic
intelektualne lastnine podjetja
Microsoft. Uporaba ali
distribucija te tehnologije zunaj
tega izdelka ni dovoljena brez
ustreznih licenc podjetja
Microsoft.
Lastniki vsebin za zaščito svoje
intelektualne lastnine, vključno
z avtorsko zaščiteno vsebino,
uporabljajo tehnologijo za
dostop do vsebin Microsoft®
PlayReady™. Ta naprava za
dostop do vsebine, ki je zaščitena
s storitvijo PlayReady in/ali
WMDRM, uporablja tehnologijo
PlayReady. Če uporabe vsebin
v napravi ni mogoče ustrezno
omejiti, lahko lastniki vsebin
zahtevajo, da podjetje Microsoft
napravi onemogoči uporabo
vsebine, zaščitene s storitvijo
PlayReady. Ukinitev uporabe
ne vpliva na nezaščiteno vsebino
ali vsebino, zaščiteno z drugimi
tehnologijami za dostop do
vsebin. Za dostop do vsebin,
zaščitenih s storitvijo PlayReady,
bo morda treba nadgraditi
tehnologijo PlayReady. Če
nadgradnjo zavrnete, dostop do
vsebine, ki zahteva nadgradnjo,
ne bo mogoč.
• DLNA®, logotip DLNA in
DLNA CERTIFIED™ so
blagovne znamke, oznake storitev
ali oznake potrdil združenja
Digital Living Network Alliance.
• Brskalnik Opera® podjetja
Opera Software ASA. Copyright
1995-2010 Opera Software ASA.
Vse pravice pridržane.
Podatki o licenci za
končnega uporabnika
Licenčna pogodba za končnega
uporabnika podjetja Gracenote®
• Vse druge blagovne znamke so
blagovne znamke svojih lastnikov.
• Imena drugih sistemov in
izdelkov so običajno blagovne
znamke ali zaščitene blagovne
znamke proizvajalcev. Oznaki ™
in ® v tem dokumentu nista
navedeni.
Ta aplikacija ali naprava vsebuje
programsko opremo podjetja
Gracenote, Inc. iz mesta Emeryville
v Kaliforniji (v nadaljevanju
»Gracenote«). Programska oprema
podjetja Gracenote (v nadaljevanju
»programska oprema Gracenote«)
tej aplikaciji omogoča
prepoznavanje diskov in/ali
datotek, pridobivanje informacij,
povezanih z glasbo, na primer
informacij o imenu, izvajalcu,
skladbi in naslovu (v nadaljevanju
»podatki Gracenote«), iz spletnih
strežnikov ali vdelanih zbirk
podatkov (s skupnim imenom
»strežniki Gracenote«) ter izvajanje
drugih funkcij. Podatke Gracenote
lahko uporabljate le prek
predvidenih funkcij za končnega
uporabnika v tej aplikaciji ali
napravi.
Strinjate se, da boste podatke
Gracenote, programsko opremo
Gracenote in strežnike Gracenote
uporabljali izključno v osebne
nekomercialne namene. Strinjate
se, da programske opreme
Gracenote ali katerih koli podatkov
Gracenote ne boste dodelili,
kopirali, prenesli ali oddali nobeni
tretji osebi. STRINJATE SE, DA
PODATKOV GRACENOTE,
PROGRAMSKE OPREME
GRACENOTE ALI STREŽNIKOV
GRACENOTE NE BOSTE
UPORABLJALI ALI
IZKORIŠČALI, RAZEN KOT JE
TO IZRECNO DOVOLJENO V
TEM DOKUMENTU.
Strinjate se, da vaša neizključna
licenca za uporabo podatkov
Gracenote, programske opreme
Gracenote in strežnikov Gracenote
preneha veljati, če prekršite te
omejitve. Če vaša licenca preneha
veljati, se strinjate, da boste v celoti
prenehali uporabljati podatke
Gracenote, programsko opremo
Gracenote in strežnike Gracenote.
Gracenote si pridržuje vse pravice
v zvezi s podatki Gracenote,
programsko opremo Gracenote
in strežniki Gracenote, vključno
z vsemi lastninskimi pravicami.
Podjetje Gracenote v nobenem
primeru ni odgovorno za nobeno
plačilo za kakršne koli informacije,
ki jih zagotovite. Strinjate se, da
lahko podjetje Gracenote, Inc.
svoje pravice v okviru te pogodbe
v svojem imenu uveljavlja
neposredno pri vas.
Storitev Gracenote za sledenje
poizvedbam v statistične namene
uporablja enolični identifikator.
Namen naključno dodeljenega
številskega identifikatorja je, da
storitvi Gracenote omogoča štetje
poizvedb, pri tem vsi podatki o vas
ostanejo popolnoma anonimni. Če
želite več informacij, glejte spletno
stran z izjavo o zasebnosti podjetja
Gracenote za storitev Gracenote.
Programska oprema Gracenote in
vsak element zbirke podatkov
Gracenote so vam licencirani
»TAKI, KOT SO«. Podjetje
Gracenote ne daje zagotovil ali
jamstev, izrecnih ali naznačenih,
v zvezi z natančnostjo katerih koli
podatkov Gracenote v strežnikih
Gracenote. Podjetje Gracenote si
pridržuje pravico do brisanja
podatkov iz strežnikov Gracenote
ali spreminjanja kategorij podatkov
iz kakršnega koli razloga, ki se mu
zdi ustrezen. Podjetje Gracenote ne
daje nobenega jamstva, da so
programska oprema Gracenote ali
strežniki Gracenote brez napak ali
da bodo programska oprema
Gracenote ali strežniki Gracenote
delovali brez prekinitev. Podjetje
Gracenote vam ni dolžno
zagotavljati novih naprednih
ali dodatnih vrst oz. kategorij
podatkov, ki jih bo morda
zagotavljalo v prihodnosti, prav
tako lahko kadar koli prekine
zagotavljanje svojih storitev.
PODJETJE GRACENOTE
ZAVRAČA VSA JAMSTVA,
IZRECNA ALI NAZNAČENA,
VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO
NA NAZNAČENA JAMSTVA
5SI
GLEDE PRIMERNOSTI ZA
PRODAJO, USTREZNOSTI ZA
DOLOČEN NAMEN, NAZIVA IN
NEKRŠITVE. PODJETJE
GRACENOTE NE DAJE
JAMSTEV ZA REZULTATE,
KI JIH PRIDOBITE S
PROGRAMSKO OPREMO
GRACENOTE ALI KATERIM
KOLI STREŽNIKOM
GRACENOTE. PODJETJE
GRACENOTE V NOBENEM
PRIMERU NI ODGOVORNO ZA
KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO
ALI NAKLJUČNO ŠKODO ALI
ZA IZGUBO DOBIČKA ALI
PRIHODKOV.
© Gracenote, Inc. 2009
LICENČNA POGODBA ZA
KONČNEGA UPORABNIKA
PODJETJA REAL (samo pri
modelih za Singapur, Kitajsko,
Tajsko in Tajvan)
1. Končni uporabniki ne smejo
spreminjati, prevajati, izvajati
obratnega inženirstva, povratno
prevajati, obratno zbirati ali na
drug način odkrivati programske
opreme, ki jo je razvilo podjetje
Real, ali drugače podvajati
funkcionalnosti programske
opreme, razen do mere, ki jo
izrecno dovoljuje veljavna
zakonodaja.
2. Podjetje Real zavrača vsa jamstva
in pogoje, izrecne ali naznačene,
vključno z naznačenimi jamstvi
ali pogoji glede primernosti za
prodajo in ustreznosti za določen
namen, ter zavrača vsakršno
odgovornost za posredno,
posebno, naključno in
posledično škodo, vključno z,
a ne omejeno na izgubo dobička
ali nadomestne sisteme.
6SI
O teh navodilih za
uporabo
• V teh navodilih so opisane
upravljalne tipke na
daljinskem upravljalniku.
Uporabite lahko tudi
upravljalne tipke enote, če
so poimenovane enako ali
podobno kot tipke
daljinskega upravljalnika.
• Beseda »disk« se v tem
priročniku na splošno
uporablja za disk Blu-ray,
DVD, Super Audio CD ali
CD, razen če je v besedilu ali
na slikah navedeno drugače.
• Navodila v tem priročniku
se nanašajo na modele BDVE690, BDV-E490, BDV-E290
in BDV-E190. Za ponazoritev
je na slikah model BDVE690. Morebitne razlike med
modeli so jasno navedene v
besedilu (na primer »samo
pri modelu BDV-E690«).
• Nekatere slike so prikazane
kot vzorčne skice in se lahko
razlikujejo od dejanskih
izdelkov.
• Oznake, prikazane na
zaslonu televizorja, se lahko
razlikujejo glede na območje.
• Privzeta nastavitev
je podčrtana.
Vsebina
O teh navodilih za uporabo....................... 6
Odstranjevanje embalaže........................... 8
Seznam delov sistema in
upravljalnih tipk ................................ 12
Uvod
1. korak: Namestitev sistema .......... 16
2. korak: Priključitev sistema .......... 16
Priključitev zvočnikov .................. 16
Priključitev televizorja .................. 17
Priključitev drugih komponent
(zunanji digitalni
sprejemnik ipd.) ........................ 18
Priključitev antene ........................ 19
3. korak: Priprave za omrežno
povezavo..................................... 19
4. korak: Uporaba možnosti Easy
Setup (Preprosta nastavitev) .... 21
5. korak: Izbira vira........................... 22
6. korak: Predvajanje
prostorskega zvoka ................... 23
Predvajanje
Predvajanje diska...................................... 24
Predvajanje vsebin iz naprave USB........ 25
Uporaba naprave iPod/iPhone ............... 26
Predvajanje prek omrežja........................ 27
Razpoložljive možnosti............................ 30
Nastavitev zvoka
Izbira zvočne oblike, večjezičnih
posnetkov ali kanala .......................... 33
Poslušanje zvoka z večkratnim
oddajanjem ......................................... 33
Sprejemnik
Poslušanje radia ........................................ 34
Uporaba radijskega podatkovnega
sistema (RDS)..................................... 35
Ostale funkcije
Upravljanje televizorja s priloženim
daljinskim upravljalnikom ............... 38
Sprememba svetlosti zaslona
prednje plošče .................................... 39
Varčevanje z energijo v načinu
pripravljenosti.................................... 39
Brskanje po spletnih mestih.................... 40
Nastavitve in prilagoditve
Uporaba zaslona za nastavitev................ 42
[Network Update]
(Posodobitev omrežja)...................... 42
[Screen Settings] (Nastavitve zaslona) .. 43
[Audio Settings] (Zvočne nastavitve).... 44
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavitve predvajanja diskov
BD/DVD) ........................................... 45
[Parental Control Settings] (Nastavitve
starševskega nadzora) ....................... 46
[Music Settings]
(Glasbene nastavitve)........................ 46
[System Settings]
(Sistemske nastavitve)....................... 46
[Network Settings]
(Omrežne nastavitve) ....................... 48
[Easy Setup] (Preprosta nastavitev)....... 48
[Resetting] (Ponastavitev)....................... 49
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi ................................. 50
Opombe glede diskov .............................. 51
Odpravljanje težav.................................... 52
Diski, ki jih lahko predvaja ta sistem..... 56
Vrste datotek, ki jih lahko predvaja
ta sistem .............................................. 57
Podprte zvočne oblike ............................. 58
Tehnični podatki ...................................... 59
Seznam jezikovnih kod............................ 61
Stvarno kazalo........................................... 62
Uporaba funkcije Control for HDMI
(Nadzor za HDMI) za funkcijo
BRAVIA Sync..................................... 36
Nastavitev zvočnikov ............................... 36
Uporaba odštevalnika časa...................... 38
Onemogočanje gumbov na enoti ........... 38
7SI
Odstranjevanje embalaže
BDV-E690
• Sprednja zvočnika (2)
• Pokrovi za spodnje dele
zvočnikov (4)
• Kabel HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov
(1) (samo pri modelih
za Indijo, Bližnji vzhod,
Singapur in Tajsko)
• Podloge (4)
• Zvočnika za prostorski
zvok (2)
• Spodnji deli sprednjih
zvočnikov in zvočnikov
za prostorski zvok (4)
• Združitveni priključek iPod/
iPhone (TDM-iP30) (1)
(samo pri modelih za
Evropo in Avstralijo)
• Vijaki (16)
• Kabel USB (1) (samo
pri modelih za Evropo
in Avstralijo)
• Žična antena FM (1)
• Video kabel (1) (samo
pri modelih za Evropo
in Avstralijo)
• Osrednji zvočnik (1)
• Nizkotonski zvočnik (1)
ali
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6 (AA) (2)
8SI
• Navodila za uporabo (samo pri
modelih za Avstralijo, Indijo,
Bližnji vzhod, Singapur in
Tajsko)
• Kratka navodila za
namestitev
• Navodila za namestitev
zvočnikov
• Referenčni priročnik (samo
pri modelih za Evropo)
BDV-E490
• Sprednja zvočnika (2)
• Pokrovi za spodnje dele
zvočnikov (2)
• Podloge (2)
• Kabel HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov
(1) (samo pri modelih
za Indijo, Bližnji vzhod,
Singapur, Kitajsko, Tajsko
in Tajvan)
• Spodnja dela sprednjih
zvočnikov (2)
• Zvočnika za prostorski
zvok (2)
• Osrednji zvočnik (1)
• Združitveni priključek za
iPod/iPhone (TDM-iP30)
(1) (samo pri modelih za
Evropo)
• Vijaki (8)
• Kabel USB (1) (samo
pri modelih za Evropo)
• Žična antena FM (1)
• Nizkotonski zvočnik (1)
ali
• Video kabel (1) (samo
pri modelih za Evropo)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6 (AA) (2)
• Navodila za uporabo (samo
pri modelih za Indijo, Bližnji
vzhod, Singapur, Kitajsko,
Tajsko in Tajvan)
• Kratka navodila za
namestitev
• Navodila za namestitev
zvočnikov
• Referenčni priročnik (samo
pri modelih za Evropo)
9SI
BDV-E290
• Sprednja zvočnika (2)
• Žična antena FM (1)
ali
• Združitveni priključek iPod/
iPhone (TDM-iP30) (1)
(samo pri modelih za
Evropo, Avstralijo in Južno
Afriko)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Zvočnika za prostorski
zvok (2)
• Bateriji R6 (AA) (2)
• Osrednji zvočnik (1)
• Nizkotonski zvočnik (1)
10SI
• Kabel HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov
(1) (samo pri modelih
za Indijo, Bližnji vzhod,
Singapur, Kitajsko, Tajsko
in Tajvan)
• Kabel USB (1) (samo
pri modelih za Evropo,
Avstralijo in Južno Afriko)
• Video kabel (1) (samo
pri modelih za Evropo,
Avstralijo in Južno Afriko)
• Navodila za uporabo (samo pri
modelih za Avstralijo, Južno
Afriko, Indijo, Bližnji vzhod,
Singapur, Kitajsko, Tajsko in
Tajvan)
• Kratka navodila za
namestitev
• Navodila za namestitev
zvočnikov
• Referenčni priročnik (samo
pri modelih za Evropo)
BDV-E190
• Sprednja zvočnika (2)
• Podložki (2)
• Kabel HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov
(1) (samo pri modelih za
Singapur)
• Žična antena FM (1)
• Zvočnika za prostorski
zvok (2)
ali
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6 (AA) (2)
• Osrednji zvočnik (1)
• Video kabel (1) (samo pri
modelih za Evropo,
Avstralijo in Južno Afriko)
• Navodila za uporabo (samo pri
modelih za Avstralijo, Južno
Afriko in Singapur)
• Kratka navodila
za namestitev
• Navodila za namestitev
zvočnikov
• Referenčni priročnik (samo
pri modelih za Evropo)
• Nizkotonski zvočnik (1)
11SI
Seznam delov sistema in upravljalnih tipk
Več informacij je na voljo na straneh, navedenih v oklepajih.
Prednja plošča
VOL
VOL
FUNCTION
Reža
A "/1 (vklop/način pripravljenosti)
D
B Pladenj za vstavljanje diska (stran 24)
C Gumbi za upravljanje predvajanja
Z (odpiranje/zapiranje)
N (predvajanje)
x (zaustavitev)
VOL +/–
./> (nazaj/naprej)
FUNCTION (stran 22)
S tem gumbom izberete vir predvajanja.
12SI
vrata (USB) (stran 25)
Pri odpiranju pokrovčka reže si pomagajte
z nohti.
S tem stikalom vklopite enoto ali jo
preklopite v način pripravljenosti.
E
(tipalo za signal daljinskega
upravljalnika)
F Zaslon prednje plošče
Zaslon prednje plošče
Več o oznakah na zaslonu prednje plošče
A Zasveti, če je omogočeno ponavljajoče se
predvajanje.
B Zasveti, če sistem sprejema stereo zvočni
signal. (Samo pri poslušanju radia.)
C Zasveti, če sistem predvaja vsebino
s funkcijo PARTY STREAMING.
D Zasveti, če je zvok izklopljen.
E Zasveti, če je naprava, ki podpira
predvajanje vsebin HDCP (zaščita
digitalnih vsebin pri širokopasovnem
prenosu), pravilno povezana s sistemom
prek svojega priključka HDMI ali DVI
(digitalni video vmesnik) in sistemskega
priključka HDMI (OUT).
F Prikazuje stanje sistema, na primer
radijsko frekvenco ipd.
Če je funkcija nastavljena na »TV« in
pritisnete tipko DISPLAY, se prikažejo
podatki o pretoku/stanju odkodiranja.
Podatki o pretoku/stanju odkodiranja
morda ne bodo prikazani, odvisno od
pretoka ali elementa, ki se odkodira.
Zadnja plošča
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
FM COAXIAL
75
SUR L
SPEAKERS
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
A Priključki SPEAKERS (stran 16)
E Priključek LAN (100) (stran 19)
B Priključek TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(stran 17)
F Priključka AUDIO (AUDIO IN L/R)
(stran 18)
C Priključek VIDEO OUT (stran 17)
G Priključek ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(stran 19)
D Priključek HDMI (OUT) (stran 17)
13SI
"/1 (vklop/način pripravljenosti)
(strani 21, 34)
Daljinski upravljalnik
S tem gumbom vklopite sistem ali ga
preklopite v način pripravljenosti.
SPEAKERS
TV AUDIO
B Številski gumbi (strani 34, 38)
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AUDIO (stran 33)
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO
2
3
POP UP/ MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
SEN
TUNING
Omogoča izbiro zvočne oblike/posnetka.
SUBTITLE
SUBTITLE
0
TOP MENU
Omogoča vnos številke naslova/poglavja,
prednastavljene postaje itd.
6
Omogoča izbiro jezika podnapisov, če
so pri predvajanju video vsebine z diska
Blu-ray/DVD-ja na voljo podnapisi v več
jezikih.
C Barvni gumbi (rdeč/zelen/rumen/moder)
To so bližnjični gumbi za izbiro možnosti v
nekaterih menijih diskov Blu-ray (lahko jih
uporabite tudi za interaktivne funkcije Java
na diskih Blu-ray).
D TOP MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete osnovni
meni diska Blu-ray ali DVD-ja.
DISPLAY
TV
POP UP/MENU
TV
7
S tem gumbom odprete ali zaprete pojavni
meni diska Blu-ray ali meni DVD-ja.
OPTIONS (strani 23, 30, 40)
Na gumbu s številko 5 ter gumbih AUDIO,
2 + in N je otipljiva pika. Ta pika vam bo v
pomoč pri uporabi daljinskega upravljalnika.
•
: Za funkcije televizorja
(Več informacij je na voljo v razdelku
»Upravljanje televizorja s priloženim
daljinskim upravljalnikom« (stran 38).)
Omogoča prikaz menija z možnostmi
na zaslonu televizorja ali prednje plošče.
(Izbira zaslona je odvisna od izbrane
funkcije.)
RETURN
S tem gumbom odprete prejšnji zaslon.
C/X/x/c
S temi gumbi označite prikazano možnost.
A Z (odpiranje/zapiranje)
SPEAKERS TVyAUDIO
S tem gumbom nastavite predvajanje zvoka
televizorja prek sistemskih zvočnikov ali
zvočnikov televizorja. Ta funkcija deluje
samo, kadar je možnost [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI) nastavljena
na [On] (Vklopljeno) (stran 46).
TV "/1 (vklop/način pripravljenosti)
(stran 38)
S tem stikalom vklopite televizor ali
ga preklopite v način pripravljenosti.
14SI
(potrditev)
Omogoča potrditev izbrane možnosti.
E SOUND MODE +/– (stran 23)
Omogoča izbiro načina zvoka.
HOME (strani 21, 34, 36, 40, 42)
S tem gumbom odprete ali zaprete osnovni
meni sistema.
3D
Pretvori vsebino 2D v simulirano vsebino
3D, če je priključena združljiva naprava 3D.
SEN
Omogoča dostop do spletne storitve Sony
Entertainment Network™.
F Gumbi za upravljanje predvajanja
G
(izklop zvoka)
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
2 (glasnost) +/– (stran 34)
S tem gumbom prilagodite glasnost.
Preberite razdelek »Predvajanje« (stran 24).
TV 2 (glasnost) +/–
./> (nazaj/naprej)
S tem gumbom prilagodite glasnost
televizorja.
S tem gumbom se pomaknete na prejšnje/
naslednje poglavje, posnetek ali datoteko.
m/M (hitro pomikanje/počasno
predvajanje/zamrznitev slike)
Ta gumb omogoča hitro neprekinjeno
pomikanje po posnetku nazaj/naprej med
predvajanjem. Z vsakim pritiskom gumba
se hitrost pomikanja spremeni.
Če v načinu začasne zaustavitve gumb
pritisnete in držite več kot eno sekundo,
omogočite počasno predvajanje. S
pritiskom v načinu začasne zaustavitve
se predvaja posamezni izsek.
Opomba
• Med predvajanjem vsebine diska Blu-ray 3D,
počasno predvajanje nazaj in predvajanje
posameznih izsekov nazaj nista na voljo.
TV t (vhod televizorja)
S tem gumbom preklapljate vhodni vir
televizorja med televizijskim in drugimi
vhodnimi viri.
H DISPLAY (strani 24, 27, 40)
Omogoča prikaz podatkov o predvajanju in
spletnem brskanju na zaslonu televizorja.
Omogoča prikaz prednastavljene radijske
postaje, frekvence ipd. na zaslonu prednje
plošče.
I DIMMER
S tem gumbom nastavite svetlost zaslona
prednje plošče na eno od dveh ravni.
SLEEP (stran 38)
S tem gumbom nastavite odštevalnik časa.
N (predvajanje)
FUNCTION (strani 22, 34)
S tem gumbom zaženete ali ponovno
zaženete (nadaljujete) predvajanje.
Če je sistem vklopljen in je nastavljena
funkcija BD/DVD, s pritiskom tega
gumba omogočite način predvajanja
z enim dotikom (stran 36).
S tem gumbom izberete vir predvajanja.
ANGLE
Omogoča preklop v druge vidne kote, če
so na video BD-ROM-u/DVD-ju posneti
različni koti.
X (začasna zaustavitev)
S tem gumbom začasno zaustavite ali
znova zaženete predvajanje.
x (zaustavitev)
S tem gumbom zaustavite predvajanje, pri
čemer si sistem zapomni točko zaustavitve
(točko nadaljnjega predvajanja). Točka
nadaljnjega predvajanja naslova/posnetka
je nazadnje predvajana vsebina ali zadnja
prikazana fotografija (v mapi s
fotografijami).
Gumbi za upravljanje radia
Preberite razdelek »Sprejemnik« (stran 34).
PRESET +/–
TUNING +/–
15SI
2. korak: Priključitev
sistema
Uvod
Uvod
1. korak: Namestitev
sistema
Preden priklopite napajalni kabel enote v
električno vtičnico, morate opraviti vse ostale
priključitve.
Za navodila o sestavljanju zvočnikov preberite
priložena »Navodila za namestitev zvočnikov«.
(samo pri modelih BDV-E690/BDV-E490)
Postavitev sistema
Sistem namestite tako, kot je prikazano na
spodnji sliki.
A
B
F
Opomba
• Če priključite komponento z lastnim nadzorom
glasnosti, zmanjšajte glasnost drugih komponent,
tako da zvok ne bo popačen.
C
Priključitev zvočnikov
G
D
E
A Sprednji zvočnik (L – levi)
B Sprednji zvočnik (D – desni)
C Osrednji zvočnik
D Zvočnik za prostorski zvok (L – levi)
E Zvočnik za prostorski zvok (D – desni)
F Nizkotonski zvočnik
G Enota
Priklopite kable zvočnikov v ustrezne barvno
označene priključke SPEAKERS enote.
Kable v enoto priklopite tako, da se priključka
zaskočita.
Vijoličen
(nizkotonski zvočnik)
Zelen
(osrednji zvočnik)
Bel
(sprednji levi
zvočnik (L))
Rdeč
(sprednji desni
zvočnik (R))
Opomba
• Pri postavljanju zvočnikov in/ali stojal za zvočnike na
premazana tla (z voskom, oljem ipd.) bodite previdni,
da ne bodo nastali madeži ali razbarvanje površine.
• Na zvočnik se ne naslanjajte ali opirajte, ker se lahko
prevrne.
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SPEAKERS
Namig
• Zvočnike lahko namestite na steno. Za več informacij
preberite priložena »Navodila za namestitev
zvočnikov«.
16SI
Siv
(desni zvočnik za
prostorski zvok (R))
Moder
(levi zvočnik za
prostorski zvok (L))
SUR R
SUR L
Priključitev televizorja
Uvod
Glede na vhodne priključke televizorja izberite enega od spodnjih načinov priključitve.
B A
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
FM COAXIAL
75
SUR L
TV
SPEAKERS
LAN (100)
VIDEO OUT
AUDIO IN
C
ANTENNA
D
Video povezavi
A
OUT
ARC
Kabel HDMI1) (priložen samo pri modelih
za Indijo, Bližnji vzhod, Singapur, Kitajsko,
Tajsko in Tajvan)
2)
Visoka
kakovost
ali
B
Video kabel (priložen samo pri
modelih BDV-E190 za Evropo,
Avstralijo in Južno Afriko3))
VIDEO OUT
Običajna
kakovost
1)
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
Če priključek HDMI IN televizorja podpira funkcijo ARC (Audio Return Channel), se prek povezave s kablom
HDMI lahko prenaša tudi digitalni zvočni signal televizorja. Če želite nastaviti funkcijo Audio Return Channel,
preberite razdelek o funkciji [Audio Return Channel] (Povratni zvočni kanal) (stran 46).
3)
Priloženi video kabel je namenjen priključitvi združitvenega priključka za iPod/iPhone. (samo pri modelih
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 za Evropo, Avstralijo in Južno Afriko)
2)
Avdio povezave
Če sistema ne boste priključili na priključek HDMI televizorja, ki je združljiv s funkcijo ARC,
vzpostavite ustrezno avdio povezavo za poslušanje zvoka iz televizorja prek zvočnikov sistema.
C
DIGITAL IN
OPTICAL
Digitalni optični kabel (ni priložen)
Visoka
kakovost
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
D
L
Avdio kabel (ni priložen)
L
R
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
Običajna
kakovost
17SI
Uvod
Priključitev drugih komponent (zunanji digitalni sprejemnik ipd.)
Sistem priključite tako, da se video signali iz sistema in drugih komponent pošiljajo v televizor, zvočni
signali iz komponente pa se v sistem pošiljajo, kot je opisano spodaj.
TV
Izhod videa
Komponenta
(zunanji digitalni sprejemnik, videorekorder,
igralna konzola PlayStation®, digitalni
Izhod zvoka satelitski sprejemnik ipd.)
Pot signala
Sistem
: Video signal
: Zvočni signal
Glede na vrsto priključka komponente izberite enega od spodnjih načinov priključitve.
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
FM COAXIAL
75
SUR L
TV
SPEAKERS
LAN (100)
VIDEO OUT
A
A
DIGITAL IN
OPTICAL
Digitalni optični kabel (ni priložen)
AUDIO IN
ANTENNA
B
Visoka
kakovost
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
B
L
Avdio kabel (ni priložen)
L
R
AUDIO IN
AUDIO
OUTPUT
R
Običajna
kakovost
Opomba
• Če komponento priključite na enega od zgornjih načinov, možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) pod
možnostjo [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) v meniju [System Settings] (Sistemske nastavitve) nastavite na
[Off] (Izklopljeno) (stran 46).
• Zvok iz komponente lahko poslušate tako, da za priključitev B izberete funkcijo AUDIO.
18SI
Priključitev antene
Uvod
3. korak: Priprave za
omrežno povezavo
Zadnja plošča enote
Namig
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
ali
• Če želite sistem povezati s svojim omrežjem, izvedite
[Easy Network Settings] (Preproste nastavitve
omrežja). Več informacij je na voljo v razdelku
»4. korak: Uporaba možnosti Easy Setup (Preprosta
nastavitev)« (stran 21).
Izberite način glede na omrežje LAN
(Local Area Network).
Prednja plošča enote
Žična antena FM
(priložena)
FUNCTION
Opomba
• Žično anteno za radio FM povsem raztegnite.
• Žično anteno FM priključite, nato pa jo postavite
v čim bolj vodoraven položaj.
1
2
Širokopasovni
usmerjevalnik
Namig
LAN
• Če je sprejem FM slab, za povezavo enote z zunanjo
anteno FM uporabite 75-ohmski koaksialni kabel
(ni priložen).
Vmesnik USB za
povezavo z brezžičnim
lokalnim omrežjem
(ni priložen)
Kabel LAN
(ni priložen)
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
Zadnja plošča enote
1 Nastavitev žičnega omrežja
Kabel LAN priključite v priključek LAN (100)
na enoti.
Namig
• Priporočamo zaščiten vmesniški kabel (kabel LAN),
ki je lahko raven ali prekrižan.
19SI
Uvod
2 Nastavitev brezžičnega omrežja USB
O varnosti brezžičnega omrežja LAN
Povezavo z brezžičnim lokalnim omrežjem LAN
vzpostavite prek vmesnika USB za povezavo z
brezžičnim lokalnim omrežjem (samo pri
modelu Sony UWA-BR100*).
Vmesnik USB za povezavo z brezžičnim
lokalnim omrežjem morda v nekaterih regijah/
državah ni na voljo.
Ker komunikacija prek funkcije brezžičnega
omrežja LAN poteka prek radijskih valov, je
lahko brezžični signal moten. Sistem za zaščito
brezžične komunikacije podpira različne
varnostne funkcije. Varnostne nastavitve
ustrezno konfigurirajte v skladu z omrežnim
okoljem.
* Od novembra 2011.
Pred uporabo podaljška ali namestitvijo
vmesnika USB za povezavo z brezžičnim
lokalnim omrežjem izklopite enoto. Ko vmesnik
USB za povezavo z brezžičnim lokalnim
omrežjem vstavite v enoto in priključite
podaljšek v vrata
(USB), znova vklopite
enoto.
Pred izvajanjem omrežnih nastavitev
Če je brezžični usmerjevalnik LAN (vstopna
točka) združljiv s funkcijo WPS (Wi-Fi
Protected Setup), lahko omrežne nastavitve
preprosto nastavite z gumbom WPS.
Če ni, vnaprej preverite spodnje podatke in
si jih zabeležite v spodnji prostor.
• Ime omrežja (SSID*), ki določa vaše
omrežje**.
x Brez varnosti
Čeprav je nastavitev enostavna, lahko kdorkoli
zmoti brezžično komunikacijo ali vdre v vaše
brezžično omrežje, in sicer brez posebnih orodij.
Ne pozabite na tveganje nepooblaščenega
dostopa in prestrezanje podatkov.
x WEP
WEP zavaruje komunikacijo in tretjim osebam
prepreči prestrezanje komunikacije ter vdor v
brezžično omrežje. WEP je varnostna
tehnologija, ki tudi starejšim napravam brez
podpore za TKIP/AES omogoča povezavo.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je varnostna tehnologija, ki je bila razvita
zaradi pomanjkljivosti tehnologije WEP. TKIP
omogoča višjo raven varnosti kot WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
• Varnostni ključ (ključ WEP, ključ WPA)**,
če ima omrežje nastavljeno varnost.
* SSID (Service Set Identifier) je ime, ki določa
posamezno brezžično omrežje.
** Če želite pridobiti podatke o SSID-u in varnostnem
ključu, preverite nastavitve svojega brezžičnega
usmerjevalnika LAN. Za več informacij:
– obiščite to spletno mesto:
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
– glejte priročnik z navodili, priložen brezžičnemu
usmerjevalniku LAN.
– posvetujte se z izdelovalcem brezžičnega
usmerjevalnika LAN
20SI
AES je varnostna tehnologija, ki uporablja
napredni način zaščite ter se razlikuje od
tehnologij WEP in TKIP.
AES zagotavlja višjo raven varnosti kot
tehnologija WEP ali TKIP.
5
Pred izvedbo 4. koraka
C/X/x/c
Preverite, ali so vsi priključki ustrezno
priključeni, in nato priklopite napajalni kabel.
Prilagodite spodnje nastavitve glede na
način povezave (stran 17).
• Povezava prek kabla HDMI: Upoštevajte
navodila na zaslonu televizorja.
• Povezava prek video kabla: Izberite
možnost [16:9] ali [4:3] za pravilen
prikaz zaslonske slike.
Upoštevajte spodnji postopek za prilagoditev
osnovnih in omrežnih nastavitev sistema.
Prikazane oznake se razlikujejo glede na model
države.
1
Vstavite priloženi bateriji R6 (AA) v
daljinski upravljalnik, tako da sta pola
baterij 3 in # poravnana z oznakami
v prostoru za baterije.
6
Ko dokončate nastavitev za [Easy Initial
Settings] (Preproste začetne nastavitve),
izvedite nastavitev za [Easy Network
Settings] (Preproste omrežne nastavitve).
Z gumbi C/X/x/c izberite možnost [Easy
Network Settings] (Preproste omrežne
nastavitve) in nato pritisnite
.
Prikaže se zaslon [Easy Network Settings]
(Preproste omrežne nastavitve).
2
3
4
7
Vklopite televizor.
omrežne nastavitve.
Pritisnite gumb [/1.
Če sistem ne more vzpostaviti povezave
z omrežjem, glejte razdelek »Omrežna
povezava« (stran 55) ali »Brezžična
povezava LAN« (stran 55).
Preklopite izbirnik vhoda, tako da
se na zaslonu televizorja prikaže
signal sistema.
Prikaže se zaslon Easy Setup (Preprosta
nastavitev) za izbiro jezika zaslonskega
prikaza.
Upoštevajte navodila na zaslonu in
prilagodite
z gumbi C/X/x/c in
Priklic zaslona [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve)/[Easy
Network Settings] (Preproste omrežne
nastavitve)
1
Pritisnite gumb HOME.
Na zaslonu televizorja se prikaže
osnovni meni.
2
Z gumboma C/c izberite
(Nastavitev).
3
Z gumboma X/x izberite možnost
[Easy Setup] (Preprosta nastavitev),
nato pa pritisnite gumb
.
[Setup]
21SI
Uvod
4. korak: Uporaba možnosti
Easy Setup (Preprosta
nastavitev)
Uporabite možnost [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve).
Upoštevajte navodila na zaslonu in
prilagodite osnovne nastavitve z gumbi
C/X/x/c in
.
Uvod
4
Z gumboma X/x izberite nastavitev in
pritisnite gumb
.
• [Easy Initial Settings] (Preproste začetne
nastavitve)
• [Easy Network Settings] (Preproste
omrežne nastavitve)
Prikaže se zaslon [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve)/[Easy
Network Settings] (Preproste omrežne
nastavitve).
5. korak: Izbira vira
Izberete lahko vir predvajanja.
Pritiskajte gumb FUNCTION, dokler se na
zaslonu prednje plošče ne prikaže želena
funkcija.
Če enkrat pritisnete gumb FUNCTION, se na
zaslonu prednje plošče prikaže trenutna
funkcija, z vsakim naslednjim pritiskom gumba
FUNCTION pa se funkcija spremeni, kot je
prikazano spodaj.
BD/DVD t USB t FM t TV t AUDIO t
BD/DVD t …
Funkcija
Vir
»BD/DVD«
Disk ali omrežna naprava
z vsebino, ki jo želite predvajati
s sistemom
»USB«
Naprava USB ali iPod/iPhone,
priključen na vrata
(USB)
(stran 12)
»FM«
Radio FM (stran 34)
»TV«
Komponenta (televizor itd.),
ki je povezana prek priključka
TV (DIGITAL IN OPTICAL)
na zadnji plošči, ali televizor,
ki podpira funkcijo Audio Return
Channel in je povezan prek
priključka HDMI (OUT) na zadnji
plošči (stran 17)
»AUDIO«
Komponenta, ki je povezana prek
priključkov AUDIO (AUDIO IN
L/R) na zadnji plošči (stran 18)
Namig
Nekatere funkcije je mogoče prek televizorja
spremeniti z gumbi FUNCTION, X/x in .
22SI
Ko izvedete prejšnje korake in začnete s
predvajanjem, lahko na preprost način začnete
uživati v načinih zvoka, ki so prilagojeni
različnim zvočnim virom. Z njimi lahko uživate
v enkratnem in mogočnem zvoku kinodvorane
kar v svojem domu.
Izbiranje načina zvoka
Med predvajanjem pritiskajte gumb SOUND
MODE +/–, dokler se na zaslonu prednje plošče
ali zaslonu televizorja ne prikaže želeni način.
Izberete lahko te elemente. Besedilo v oglatih
oklepajih ([--]) se prikaže na zaslonu televizorja,
besedilo v narekovajih (“--”) pa na zaslonu
prednje plošče.
Način zvoka
Učinek
[Auto]
(Samodejno)
(»AUTO«)
Sistem samodejno izbere možnost
[Movie] (Film) ali [Music]
(Glasba) in ustvari zvočni učinek
glede na vrsto diska ali zvočni tok.
• Dvokanalni vir: Sistem simulira
prostorski zvok iz dvokanalnih
virov in predvaja zvok iz 5.1kanalnih zvočnikov tako, da
podvoji zvok dvokanalnega
vira v vsakem zvočniku.
• Večkanalni vir: Sistem predvaja
zvok iz zvočnikov glede na
število kanalov vira.
[Movie] (Film)
(»MOVIE«)
Način zvoka
Učinek
[2ch Stereo]
(Dvokanalni
stereo zvok)
(»2CH ST.«)
Sistem predvaja zvok iz sprednjih
zvočnikov in nizkotonskega
zvočnika ne glede na zvočno
obliko ali število kanalov vira.
[Demo Sound]
Sistem ustvari dobro slišen zvok,
(Zvok za
primeren za predstavitve ipd.
predstavitve)
(»DEMO SND«)
Izbiranje načina zvoka v meniju
z možnostmi
1
2
Pritisnite gumb OPTIONS in z gumboma
X/x izberite možnost [Sound Mode]
(Način zvoka), nato pa pritisnite
gumb
.
Z gumboma X/x izberite način zvoka
in pritisnite gumb
.
Opomba
• Način zvoka je mogoče izbrati samo, če je možnost
[Sound Effect] (Zvočni učinek) nastavljena na
[Sound Mode On] (Način zvoka vklopljen)
(stran 45). Če je možnost [Sound Effect] (Zvočni
učinek) nastavljena na kaj drugega kot [Sound Mode
On] (Način zvoka vklopljen), nastavitev načina zvoka
ne velja.
Namig
• Če želite dvokanalni vir, na primer CD, poslušati
v večkanalnem načinu, izberite možnost [Auto]
(Samodejno) ali [Sports] (Šport).
Sistem ustvari optimiran zvok za
gledanje filmov.
[Music] (Glasba) Sistem ustvari optimiran zvok za
(»MUSIC«)
poslušanje glasbe.
[Audio Enhancer] Sistem optimira dvokanalne vire
(Izboljševalnik
tako, da izboljša zvok, ki se izgubi
zvoka)
pri stiskanju zvoka.
(»ENHANCER«)
[Sports] (Šport)
(»SPORTS«)
Sistem ustvari optimiran zvok za
gledanje športnih programov.
[Night] (Noč)
(»NIGHT«)
Ta možnost je primerna za nočno
gledanje filmov, saj se stišajo
glasni zvoki in ohrani jasnost
pogovorov.
23SI
Uvod
6. korak: Predvajanje
prostorskega zvoka
2
Predvajanje
• Vzpostavite povezavo med sistemom in
omrežjem (stran 19).
• Nastavite možnost [BD Internet
Connection] (Internetna povezava BD)
na [Allow] (Dovoli) (stran 45).
Predvajanje diska
Več o vrstah diskov, ki jih lahko predvaja ta
sistem, preberite v razdelku »Diski, ki jih lahko
predvaja ta sistem« (stran 56).
1
2
3
Preklopite izbirnik vhoda, tako da se
na zaslonu televizorja prikaže signal
sistema.
Pritisnite gumb Z in vstavite disk
v pladenj za vstavljanje diska.
Pripravite sistem za uporabo funkcije
BD-LIVE (samo za BD-LIVE).
Vstavite disk Blu-ray z vsebino
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način upravljanja je odvisen od
posameznega diska. Upoštevajte
navodila za uporabo diska.
Namig
• Če želite zbrisati podatke v pomnilniški napravi USB,
v meniju
[Video] izberite možnost [Erase BD
Data] (Izbriši podatke BD) in pritisnite gumb .
Izbrišejo se vsi podatki, shranjeni v mapi BUDA.
Uporaba funkcije Blu-ray 3D
Sistem podpira predvajanje diskov Blu-ray 3D z
logotipom 3D*.
3
Pritisnite gumb Z, da zaprete pladenj
za vstavljanje diska.
*
1
Predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne zažene samodejno, v
kategoriji
[Video],
[Music] (Glasba)
ali
[Photo] (Fotografije) izberite
možnost
in pritisnite gumb
.
• Sistem na televizor, ki podpira
predvajanje vsebin 3D, priključite s
kablom HDMI z visoko hitrostjo prenosa
podatkov (priložen samo pri modelih za
Indijo, Bližnji vzhod, Singapur, Kitajsko,
Tajsko in Tajvan).
• V meniju [Screen Settings] (Nastavitve
zaslona) nastavite možnosti [3D Output
Setting] (Nastavitev izhoda 3D) in [TV
Screen Size Setting for 3D] (Nastavitev
velikosti zaslona televizorja za
predvajanje vsebin 3D) (stran 43).
Uporaba funkcije BONUSVIEW/
BD-LIVE
Nekateri diski Blu-ray z logotipom BD-LIVE*
vključujejo dodatno vsebino in druge podatke,
ki jih lahko prenesete.
*
1
Priključite napravo USB v vrata
(USB) (stran 12).
Uporabite lokalno pomnilniško napravo
USB z zmogljivostjo 1 GB ali več.
24SI
Pripravite sistem za predvajanje diska
Blu-ray 3D.
2
Vstavite disk Blu-ray 3D.
Način upravljanja je odvisen od
posameznega diska. Upoštevajte navodila
za uporabo, ki so bila priložena disku.
Namig
• Upoštevajte tudi navodila za uporabo televizorja,
ki podpira predvajanje vsebin 3D.
Prikaz podatkov o predvajanju
Primer: predvajanje diska Blu-ray
Sistem omogoča predvajanje video/glasbenih/
slikovnih datotek, shranjenih v priključeni
napravi USB.
Več o vrstah datotek, ki jih lahko predvaja ta
sistem, preberite v razdelku »Vrste datotek, ki
jih lahko predvaja ta sistem« (stran 57).
1
Priključite napravo USB v vrata
(stran 12).
Predvajanje
Podatke o predvajanju ipd. prikažete tako, da
pritisnete gumb DISPLAY.
Prikazani podatki se razlikujejo glede na vrsto
diska in stanje sistema.
Predvajanje vsebin iz
naprave USB
(USB)
Pred priključitvijo preberite navodila za
uporabo naprave USB.
2
Pritisnite gumb HOME.
Na zaslonu televizorja se prikaže
osnovni meni.
3
Z gumboma C/c izberite možnost
[Video],
[Music] (Glasba) ali
[Photo] (Fotografije).
4
Z gumboma X/x izberite možnost
[USB device] (Naprava USB) in nato
pritisnite gumb
.
A Izhodna ločljivost/frekvenca prikazovanja slik
B Številka naslova ali ime posnetka
C Trenutno izbrana nastavitev zvoka
D Razpoložljive funkcije (
podnapisi)
kot,
zvok,
E Podatki o predvajanju
Prikazan je način predvajanja, vrstica stanja
predvajanja, vrsta diska, video kodek, bitna
hitrost, vrsta ponovitve, pretečeni čas, skupni
čas predvajanja.
Opomba
• Naprave USB med delovanjem ne odstranjujte.
Če želite preprečiti poškodbo podatkov ali
okvaro naprave USB, pred priključevanjem ali
odstranjevanjem naprave USB izklopite sistem.
F Številka poglavja
G Trenutno izbrani kot
25SI
TV
Uporaba naprave iPod/
iPhone
Vrata
(USB) enote
(samo pri modelih BDV-E690/BDV-E490/
BDV-E290)
VIDEO IN
Sistem omogoča predvajanje glasbe/
videoposnetkov* ali prikaz fotografij* ter
polnjenje baterije naprave iPod/iPhone.
Kabel USB (priložen)
Združitveni priključek za
iPod/iPhone (priložen)
* Samo pri modelih za Evropo, Avstralijo in Južno
Afriko.
Združljivi modeli iPod/iPhone
V I D E O O UT
USB
Pred uporabo naprave iPod/iPhone s sistemom
posodobite njeno programsko opremo.
Sistem je zasnovan za uporabo z napravami iPod
touch 4th generation, iPod touch 3rd
generation, iPod touch 2nd generation, iPod
nano 6th generation, iPod nano 5th generation
(video camera), iPod nano 4th generation
(video), iPod nano 3rd generation (video), iPod
classic, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
Uporaba naprave iPod/iPhone prek
sistema
1
26SI
Video kabel (priložen)
(Pri drugih modelih)
iPod/iPhone priključite v vrata
(USB) (stran 12) s kablom USB naprave
iPod/iPhone.
2
Pritisnite gumb HOME.
Na zaslonu televizorja se prikaže
osnovni meni.
(Samo pri modelih za Evropo, Avstralijo in
Južno Afriko)
Priključite združitveni priključek za iPod/
iPhone na vrata
(USB) (stran 12) in
nato iPod/iPhone postavite v združitveni
priključek za iPod/iPhone.
3
Če nameravate predvajati video/slikovne
datoteke, pred nameščanjem naprave iPod
ali iPhone v združitveni priključek za iPod/
iPhone povežite izhodni video priključek
združitvenega priključka za iPod/iPhone in
vhodni video priključek televizorja z video
kablom.
4
Z gumboma C/c izberite
[Video]*,
[Music] (Glasba) ali
[Photo]
(Fotografije)*.
* Samo pri modelih za Evropo, Avstralijo in
Južno Afriko.
Z gumboma X/x izberite
pritisnite gumb
.
[iPod] in nato
x Če ste v 3. koraku izbrali [Video]* ali
[Music] (Glasba)
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
video/glasbenih datotek. Nadaljujte z
naslednjim korakom.
x Če ste v 3. koraku izbrali [Photo]
(Fotografije)*
* Samo pri modelih za Evropo, Avstralijo in
Južno Afriko.
5
Z gumbi C/X/x/c in
izberite datoteko,
ki jo želite predvajati.
Sistem predvaja zvok iz naprave iPod/
iPhone.
Če želite predvajati video datoteko,
preklopite izbirnik vhodnega signala, tako
da se na zaslonu televizorja prikaže signal
naprave iPod/iPhone. (Samo pri modelih za
Evropo, Avstralijo in Južno Afriko.)
Za upravljanje naprave iPod/iPhone lahko
uporabite priloženi daljinski upravljalnik.
Če želite več informacij o upravljanju,
preberite navodila za uporabo naprave
iPod/iPhone.
Predvajanje prek omrežja
Uporaba funkcije Sony
Entertainment Network (SEN)
Funkcija Sony Entertainment Network deluje
kot prehod, skozi katerega se pretaka izbrana
internetna vsebina in različne zabavne vsebine
na zahtevo neposredno v enoto.
Namig
• Predvajanje nekaterih internetnih vsebin zahteva
predhodno registracijo prek računalnika. Če želite
več podrobnosti, obiščite to spletno mesto:
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Nekatere internetne vsebine morda v nekaterih
regijah/državah niso na voljo.
1
Priprava sistema za uporabo funkcije
Sony Entertainment Network.
Vzpostavite povezavo med sistemom in
omrežjem (stran 19).
Opomba
• Če želite med ogledovanjem slik iz naprave iPod/
iPhone na zaslonu televizorja spremeniti sistemske
nastavitve, kot je nastavitev načina zvoka, pred
upravljanjem sistema izberite vhod na televizorju za
ta sistem. (Samo pri modelih za Evropo, Avstralijo in
Južno Afriko.)
• Če je sistem, s katerim je povezana naprava iPod/
iPhone, vklopljen, se naprava polni.
• Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo
ali poškodbo podatkov, shranjenih v napravi iPod/
iPhone, ko je naprava iPod/iPhone priključena na
enoto tega sistema.
• Naprave iPod/iPhone med delovanjem ne
odstranjujte. Če želite preprečiti poškodbe podatkov
ali okvaro naprave iPod/iPhone, pred
priključevanjem ali odstranjevanjem naprave iPod/
iPhone izklopite sistem.
• Funkcija upravljanja zvoka sistema pri predvajanju
video/slikovnih datotek prek naprave iPod/iPhone
(samo pri modelih za Evropo, Avstralijo in Južno
Afriko) ne deluje.
• Sistem lahko prepozna do 5.000 datotek (vključno z
mapami).
Predvajanje
Na zaslonu televizorja se prikaže sporočilo
[Please change the TV input to the video
input...] (Spremenite nastavitev vhodnega
signala televizorja na možnost za vhodni
video signal ...). Preklopite izbirnik vhoda,
tako da se na zaslonu televizorja prikaže
signal naprave iPod/iPhone. Zaženite
diaprojekcijo neposredno iz naprave iPod/
iPhone.
2
3
Pritisnite gumb SEN.
Z gumbi C/X/x/c izberite internetno
vsebino in različne zabavne vsebine na
zahtevo, nato pa pritisnite gumb
.
Nadzorna plošča za pretakanje videa
Nadzorna plošča se prikaže ob začetku
predvajanja video datoteke. Prikazane oznake se
lahko razlikujejo glede na ponudnika
internetnih vsebin.
Za vnovičen prikaz pritisnite gumb DISPLAY.
27SI
A Prikaz upravljalnih funkcij
Za upravljanje predvajanja uporabite gumbe
C/X/x/c ali
.
Pripravite sistem za uporabo funkcije DLNA.
B Vrstica stanja predvajanja
Vrstica stanja; kazalec, ki kaže na trenutni
položaj; čas predvajanja; dolžina video
datoteke
• Vzpostavite povezavo med sistemom in
omrežjem (stran 19).
• Pripravite druge komponente, ki podpirajo
uporabo funkcije DLNA. Če želite več
informacij, preberite navodila za uporabo
posameznih komponent.
C Indikator stanja omrežnega signala
Ikona
pomeni moč signala za brezžično
povezavo.
pomeni žično povezavo.
Ikona
Predvajanje datotek, shranjenih v
strežniku DLNA, prek sistema
(predvajalnika DLNA)
D Hitrost omrežne povezave
E Ime naslednje video datoteke
F Ime trenutno izbrane video datoteke
Predvajanje datotek prek
domačega omrežja (DLNA)
Pod možnostjo
[Video],
[Music]
(Glasba) ali
[Photo] (Fotografije) v
osnovnem meniju izberite ikono strežnika
DLNA, nato pa izberite datoteko, ki jo želite
predvajati.
Strežnik
Sistem omogoča predvajanje video/glasbenih/
slikovnih datotek prek drugih komponent, ki
podpirajo uporabo funkcije DLNA in imajo
vzpostavljeno povezavo z domačim omrežjem.
Enoto lahko uporabljate kot predvajalnik in
upodabljalnik.
• Strežnik: za shranjevanje in pošiljanje datotek
• Predvajalnik: za prejemanje in predvajanje
datotek iz strežnika
• Upodabljalnik: za prejemanje in predvajanje
datotek iz strežnika z možnostjo upravljanja
prek druge komponente (upravljalnika)
• Upravljalnik: za upravljanje komponente
upodabljalnika
Strežnik
Predvajalnik
(ta sistem)
Predvajanje datotek z oddaljenih
mest z upravljanjem sistema
(upodabljalnika) prek upravljalnika
DLNA
Pri predvajanju datotek, shranjenih na
strežniku DLNA, lahko sistem upravljate
z upravljalnikom, ki podpira uporabo
funkcije DLNA, kot je naprava iPhone.
Strežnik
Predvajalnik
(ta sistem)
Predvajalnik
Upravljalnik
Upodabljalnik
(ta sistem)
Ta sistem lahko upravljate z upravljalnikom
DLNA.
28SI
Če želite več informacij o upravljanju, preberite
navodila za uporabo upravljalnika DLNA.
Opomba
• Vzpostavite povezavo med sistemom in
omrežjem (stran 19).
• Priključite komponente, ki podpirajo uporabo
funkcije PARTY STREAMING.
Uporaba sistema kot gostitelja PARTY
Namig
• Sistem podpira uporabo funkcije »Play To«
predvajalnika Windows Media® Player 12, ki je del
standardne programske opreme sistema Windows 7.
Predvajanje iste glasbe
v različnih prostorih (PARTY
STREAMING)
Glasbo lahko hkrati predvajate prek vseh
komponent Sony, ki podpirajo uporabo funkcije
PARTY STREAMING in imajo vzpostavljeno
povezavo z domačim omrežjem.
Vsebino mape
[Music] (Glasba) ter funkciji
FM in AUDIO lahko uporabljate s funkcijo
PARTY STREAMING.
Obstajata dve vrsti komponent, ki podpirajo
uporabo funkcije PARTY STREAMING.
• Gostitelj PARTY: za predvajanje in pošiljanje
glasbe.
• Gost PARTY: za predvajanje glasbe, ki jo
pošilja gostitelj PARTY.
To enoto lahko uporabljate kot gostitelja ali
gosta PARTY.
Gostitelj PARTY
(ta sistem)
Izberite posnetek v meniju
[Music] (Glasba),
radijsko postajo v meniju
[Radio] ali
možnost
[AUDIO] (Zvok) v meniju
[Input] (Vhod), pritisnite gumb OPTIONS,
nato pa za začetek predvajanja v meniju z
možnostmi izberite možnost [Start PARTY]
(Vklopi funkcijo PARTY).
Če želite izklopiti funkcijo, pritisnite gumb
OPTIONS in nato v meniju z možnostmi
izberite možnost [Close PARTY] (Izklopi
funkcijo PARTY).
Predvajanje
• Ne upravljajte sistema s priloženim daljinskim
upravljalnikom in upravljalnikom DLNA hkrati.
• Če želite več informacij o upravljalniku DLNA,
preberite navodila za uporabo upravljalnika DLNA.
Priprava sistema za uporabo funkcije PARTY
STREAMING.
Opomba
• Če poskusite predvajati vsebino, ki ni združljiva s
funkcijo PARTY STREAMING, sistem samodejno
izklopi funkcijo PARTY.
Uporaba sistema kot gosta PARTY
V meniju
[Music] (Glasba) izberite
[PARTY] (Funkcija PARTY), nato pa izberite
ikono gostiteljske naprave PARTY.
Če želite onemogočiti uporabo funkcije PARTY,
pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Leave
PARTY] (Onemogoči funkcijo PARTY).
Če želite izklopiti funkcijo PARTY, pritisnite
gumb OPTIONS in izberite [Close PARTY]
(Izklopi funkcijo PARTY).
Opomba
• Prodajna in proizvodna vrsta izdelkov, ki podpirajo
funkcijo PARTY STREAMING, se razlikuje glede na
območje.
Iskanje podatkov o video/
glasbeni vsebini
Gost PARTY
Gost PARTY
Tehnologija Gracenote omogoča pridobivanje
podatkov o predvajani vsebini in iskanje
dodatnih informacij.
1
Vzpostavite povezavo med sistemom
in omrežjem (stran 19).
29SI
2
Vstavite disk z vsebino, o kateri želite
poiskati podatke.
Poiščete lahko podatke o video vsebini
diska Blu-ray ali DVD-ja in podatke o
glasbeni vsebini avdio (glasbenega) CD-ja.
3
Z gumboma C/c izberite možnost
[Video] ali
[Music] (Glasba).
4
Z gumboma C/c izberite možnost
[Video Search] (Iskanje video vsebine) ali
[Music Search] (Iskanje glasbene
vsebine).
Prikažejo se podatki o predvajani vsebini.
Razpoložljive možnosti
S pritiskom gumba OPTIONS se prikažejo
različne nastavitve in možnosti predvajanja.
Razpoložljive možnosti so odvisne od
posameznega primera.
Skupne možnosti
Možnost
Opis
[Sound Mode] (Način Omogoča spreminjanje
zvoka)
nastavitve načina zvoka
(stran 23).
[Shuffle Setting]
Omogoči naključno
(Nastavitev
predvajanje.
naključnega
predvajanja) (samo za
iPod/iPhone)
(samo pri modelih
BDV-E690/BDVE490/BDV-E290)
A Podrobnosti o vsebini
Vključujejo seznam dodatnih podatkov, na
primer o naslovu, igralski zasedbi, posnetku ali
izvajalcu.
B [Playback History] (Zgodovina predvajanja)
Vključuje seznam predhodno predvajanih
naslovov diska Blu-ray/DVD-ja/avdio
(glasbenega) CD-ja. Podatke o vsebini
pridobite z izbiro naslova.
C [Search History] (Zgodovina iskanja)
Vključuje seznam predhodnih iskanj s
funkcijo [Video Search] (Iskanje video
vsebine) ali [Music Search] (Iskanje glasbene
vsebine).
Iskanje drugih dodatnih informacij
Na seznamih izberite element, nato pa izberite
storitev za iskanje.
[Repeat Setting]
(Nastavitev
ponavljajočega se
predvajanja)
Omogoči ponavljajoče se
predvajanje.
[3D Menu] (Meni 3D) [Simulated 3D] (Simulirani
učinek 3D): Prilagodi
simulirani učinek 3D.
[3D Depth Adjustment]
(Prilagoditev globine 3D):
Prilagodi globino slik 3D.
[2D Playback] (Predvajanje
2D): Nastavi predvajanje na
sliko 2D.
[Play/Stop]
(Predvajaj/Zaustavi)
Zažene ali zaustavi
predvajanje.
[Play from start]
Predvaja posnetek od začetka.
(Predvajaj od začetka)
[Start PARTY]
(Vklopi funkcijo
PARTY)
Vklopi funkcijo PARTY za
izbrani vir.
Ta možnost morda ne bo
prikazana, odvisno od vira.
[Leave PARTY]
Onemogoči funkcijo PARTY
(Onemogoči funkcijo za posamezni sistem.
PARTY)
Funkcija PARTY
STREAMING se med
ostalimi povezanimi
napravami izvaja naprej.
30SI
Opis
Možnost
Opis
[Close PARTY]
(Izklopi funkcijo
PARTY)
Za gostitelja PARTY: Izklopi
funkcijo PARTY.
Za gosta PARTY: Izklopi
funkcijo PARTY v
posameznem sistemu.
Izvajanje funkcije PARTY
STREAMING se konča za vse
povezane naprave.
[Angle] (Kot)
Omogoča preklop v druge
vidne kote, če so različni koti
posneti na disku Blu-ray/
video DVD-ju.
Možnosti, ki so na voljo samo v meniju
[Video]
Možnost
Opis
[A/V SYNC]
Prilagodi razmik med sliko in
(Sinhroniziranje A/V) zvokom. Več informacij je na
voljo v razdelku »Prilagoditev
zamika med sliko in zvokom«
(stran 32).
[3D Output Setting] Omogoča samodejno
(Nastavitev izhodnega nastavitev video 3D
signala 3D)
signala za izhodni signal.
[Video Settings]
(Video nastavitve)
[Pause] (Začasno
zaustavi)
• [Picture Quality Mode]
(Način za kakovost slike):
Omogoča izbiro nastavitev
slike za različno osvetljene
prostore.
• [BNR]: Zmanjša popačenje
slike v obliki mozaika.
• [MNR]: Zmanjša manjše
popačenje slike ob robovih
(brenčanje).
Začasno zaustavi predvajanje.
[Top Menu] (Osnovni Odpre osnovni meni diska
meni)
Blu-ray ali DVD-ja.
[Menu/Popup Menu] Prikaže pojavni meni diska
(Meni/pojavni meni) Blu-ray ali meni DVD-ja.
[Title Search] (Iskanje Omogoča iskanje naslova na
naslova)
disku Blu-ray/video DVD-ju
in zažene predvajanje od
začetka.
[Chapter Search]
(Iskanje poglavja)
Omogoča iskanje poglavja in
zažene predvajanje od
začetka.
[Audio] (Zvok)
Omogoča izbiro zvočne
oblike/posnetka.
[Subtitle] (Podnapis)
Omogoča izbiro jezika
podnapisov, če so pri
predvajanju video vsebine z
diska Blu-ray/DVD-ja na
voljo podnapisi v več jezikih.
[IP Content Noise
Prilagodi video kakovost za
Reduction]
predvajanje internetne
(Zmanjšanje
vsebine.
popačenja vsebine IP)
[Video Search]
(Iskanje video
vsebine)
Prikaže podatke o disku Bluray/DVD-ju na podlagi
tehnologije Gracenote.
Predvajanje
Možnost
Možnosti, ki so na voljo samo v meniju
[Music] (Glasba)
Možnost
Opis
[Add Slideshow
BGM] (Dodajanje
glasbe v ozadju za
diaprojekcije)
Omogoča registriranje
glasbenih datotek v
pomnilniški napravi USB
kot glasbo v ozadju za
diaprojekcije.
[Music Search]
(Iskanje glasbene
vsebine)
Prikaže podatke o avdio
(glasbenem) CD-ju na
podlagi tehnologije
Gracenote.
Možnosti, ki so na voljo samo v meniju
[Photo] (Fotografije)
Možnost
Opis
[Slideshow]
(Diaprojekcija)
Zažene diaprojekcijo.
[Slideshow Speed]
(Hitrost
diaprojekcije)
Omogoča spreminjanje
hitrosti diaprojekcije.
[Slideshow Effect]
(Učinek
diaprojekcije)
Omogoča nastavitev učinka
med predvajanjem
diaprojekcije.
31SI
Možnost
Opis
[Slideshow BGM]
(Glasba v ozadju za
diaprojekcije)
• [Off] (Izklopljeno): Izklopi
funkcijo.
• [My Music from USB]
(Moja glasba iz pomnilniške
naprave USB): Omogoča
nastavitev glasbenih
datotek, registriranih v
možnosti [Add Slideshow
BGM] (Dodajanje glasbe v
ozadju za diaprojekcije).
• [Play from Music CD]
(Predvajaj glasbo z
glasbenega CD-ja):
Omogoča izbiro skladb na
avdio (glasbenem) CD-ju.
[Switch Display]
(Zamenjaj prikaz)
Omogoča preklapljanje med
pogledoma [Grid View]
(Mrežni pogled) in [List
View] (Pogled seznama).
[Rotate Left] (Obrni v Obrne sliko za 90 stopinj
levo)
v nasprotni smeri urnega
kazalca.
[Rotate Right] (Obrni Obrne sliko za 90 stopinj
v desno)
v smeri urnega kazalca.
[View Image] (Prikaži Prikaže izbrano sliko.
sliko)
Prilagoditev zamika med sliko in
zvokom
(A/V SYNC)
Če se zvok ne ujema s prikazanimi slikami na
televizorju, lahko prilagodite zamik med sliko
in zvokom.
Nastavitveni način se razlikuje glede na funkcijo.
Predvajanje s funkcijo, ki ni funkcija
FM ali TV
1
Pritisnite gumb OPTIONS.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni
z možnostmi.
2
32SI
Z gumboma X/x izberite možnost
[A/V SYNC] (Sinhroniziranje A/V),
nato pa pritisnite gumb
.
3
Zamik med sliko in zvokom prilagodite
z gumboma C/c.
Zamik lahko prilagodite v obsegu od 0 do
300 ms, in sicer v stopnjah po 25 ms.
4
Pritisnite gumb
.
Nastavitev je opravljena.
Predvajanje s funkcijo TV
1
Pritisnite gumb OPTIONS.
Na zaslonu prednje plošče se prikaže meni z
možnostmi.
2
3
Pritiskajte gumb X ali x, dokler se na
zaslonu prednje plošče ne prikaže
možnost A/V SYNC, nato pa pritisnite
gumb
ali c.
Zamik med sliko in zvokom prilagodite
z gumboma X/x.
Zamik lahko prilagodite v obsegu od 0 do
300 ms, in sicer v stopnjah po 25 ms.
4
Pritisnite gumb
.
Nastavitev je opravljena.
5
Pritisnite gumb OPTIONS.
Meni z možnostmi na zaslonu prednje
plošče se zapre.
x CD
Nastavitev zvoka
Pri predvajanju vsebine z diska Blu-ray/video
DVD-ja, ki je posnet v različnih zvočnih oblikah
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio ali DTS), ali
večjezičnih posnetkov lahko spremenite zvočno
obliko ali jezik.
Pri predvajanju CD-ja lahko izbirate med
zvokom desnega ali levega kanala in ga poslušate
prek desnega in levega zvočnika.
Želeni zvočni signal izberete tako, da med
predvajanjem pritiskate gumb AUDIO.
Na zaslonu televizorja se prikažejo podatki
o zvoku.
x BD/DVD VIDEO
Izbira jezika je odvisna od diska Blu-ray/video
DVD-ja.
Prikazana štirimestna številka pomeni jezikovno
kodo. Opisi jezikovnih kod so na voljo v
razdelku »Seznam jezikovnih kod« (stran 61).
Če je isti jezik prikazan dvakrat ali večkrat, je
disk Blu-ray/video DVD posnet v več zvočnih
oblikah.
Poslušanje zvoka z
večkratnim oddajanjem
(DUAL MONO)
Predvajanje zvoka z večkratnim oddajanjem
je omogočeno, če sistem sprejema ali predvaja
signal z večkratnim oddajanjem Dolby Digital.
Nastavitev zvoka
Izbira zvočne oblike,
večjezičnih posnetkov ali
kanala
• [ Stereo]: običajni stereo zvok.
• [ 1/L]: zvok levega kanala (mono).
• [ 2/R] (2/D): zvok desnega kanala (mono).
• [ L+R] (L+D): zvok levega in desnega kanala,
ki ju predvaja posamezni zvočnik.
Opomba
• Če želite sprejemati signal Dolby Digital, morate
televizor ali drugo komponento z digitalnim
optičnim kablom priključiti na priključek TV
(DIGITAL IN OPTICAL) (strani 17, 18). Če je
priključek HDMI IN televizorja združljiv s funkcijo
Audio Return Channel (strani 17,46), lahko signal
Dolby Digital sprejemate prek kabla HDMI.
Pritiskajte gumb AUDIO, dokler se na zaslonu
prednje plošče ne prikaže želeni signal.
• »MAIN«: predvaja se zvok glavnega jezika.
• »SUB«: predvaja se zvok dodatnega jezika.
• »MAIN/SUB«: predvaja se zvok glavnega in
dodatnega jezika.
x DVD-VR
Prikažejo se vrste zvočnih posnetkov na disku.
Primer:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (Avdio1))
• [ Stereo (Audio2)] (Stereo (Avdio2))
• [ Main] (Glavni)
• [ Sub] (Dodatni)
• [ Main/Sub] (Glavni/dodatni)
Opomba
• Če je na disku posnet samo en zvočni tok, možnosti
[ Stereo (Audio1)] in [ Stereo (Audio2)] nista
prikazani.
33SI
Namig
• Način [FM Mode] (Način FM) lahko nastavite za
vsako prednastavljeno radijsko postajo posebej.
Sprejemnik
Poslušanje radia
1
2
Pritiskajte gumb FUNCTION, dokler se
na zaslonu prednje plošče ne prikaže
oznaka FM.
Izberite radijsko postajo.
Samodejno iskanje postaj
Pritisnite gumb TUNING +/– in ga držite,
dokler se ne zažene samodejno iskanje
postaj.
Na zaslonu televizorja se prikaže [Auto
Tuning] (Samodejno iskanje postaj).
Iskanje se zaustavi, ko sistem najde postajo.
Samodejno iskanje postaj prekličete tako,
da pritisnete kateri koli gumb razen 2 +/–.
Ročno iskanje postaj
Izklop radia
Pritisnite gumb "/1.
Prednastavitev radijskih postaj
Prednastavite lahko do 20 postaj. Pred iskanjem
radijskih postaj zmanjšajte glasnost na najnižjo
vrednost.
1
2
Prilagodite glasnost z gumbom
2 +/–.
Če je pri poslušanju programa FM
prisoten šum
Če je pri poslušanju programa FM prisoten šum,
lahko izberete sprejem mono signala. V tem
primeru stereo učinek ne bo na voljo, vendar
bo sprejem boljši.
1
Pritisnite gumb OPTIONS.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni z
možnostmi.
2
Z gumboma X/x izberite možnost
[FM Mode] (Način FM), nato pa pritisnite
gumb
.
3
Z gumboma X/x izberite možnost
[Monaural] (Mono).
• [Stereo]: Sprejem stereo signala.
• [Monaural] (Mono): Sprejem mono
signala.
4
Pritisnite gumb
.
Nastavitev je opravljena.
34SI
Pritisnite gumb TUNING +/– in ga držite,
dokler se ne zažene samodejno iskanje
postaj.
Iskanje se zaustavi, ko sistem najde postajo.
3
Pritisnite gumb OPTIONS.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni
z možnostmi.
Pritiskajte gumb TUNING +/–.
3
Pritiskajte gumb FUNCTION, dokler se
na zaslonu prednje plošče ne prikaže
oznaka FM.
4
Z gumboma X/x izberite možnost [Preset
Memory] (Pomnilnik prednastavitev) in
pritisnite gumb
.
5
Z gumboma X/x izberite želeno številko
za prednastavljeno postajo in pritisnite
gumb
.
6
Druge radijske postaje shranite tako, da
ponovite postopek od 2. do 5. koraka.
Spreminjanje številke prednastavljene
postaje
Z gumbom PRESET +/– izberite ustrezno
številko prednastavljene postaje, nato pa
izvedite postopek od 3. koraka naprej.
Izbira prednastavljenih radijskih
postaj
1
Pritiskajte gumb FUNCTION, dokler se
na zaslonu prednje plošče ne prikaže
oznaka FM.
Predvaja se signal nazadnje izbrane radijske
postaje.
2
Prednastavljeno postajo izberete tako, da
pritiskate gumb PRESET +/–.
Na zaslonu televizorja in prednje plošče se
prikažeta številka prednastavljene postaje in
frekvenca.
Z vsakim pritiskom gumba sistem izbere
drugo prednastavljeno postajo.
Uporaba radijskega
podatkovnega sistema
(RDS)
(samo pri modelih za Evropo)
Namig
Kaj je radijski podatkovni sistem?
Radijski podatkovni sistem (RDS) je storitev
radijskega oddajanja, ki radijskim postajam
omogoča pošiljanje dodatnih informacij
v okviru rednega programskega oddajanja.
Ta radijski sprejemnik podpira uporabne
storitve RDS, kot je prikaz imena postaje.
Ime postaje se prikaže tudi na zaslonu
televizorja.
Sprejemnik
• Številko prednastavljene postaje lahko izberete
neposredno s pritiskom ustreznega številčnega
gumba.
Sprejemanje signalov RDS
Izberite postajo v frekvenčnem pasu FM.
Če izberete postajo, ki omogoča storitve RDS, se
ime postaje* prikaže na zaslonu prednje plošče.
* Če sistem ne sprejema signala RDS, ime postaje
morda ne bo prikazano na zaslonu prednje plošče.
Opomba
• Če oddajanje signala RDS izbrane postaje ni ustrezno
ali če je signal prešibek, sistem RDS morda ne bo
deloval pravilno.
• Storitve RDS ne podpirajo vse postaje FM, prav tako
pa ne zagotavljajo iste vrste storitev. Če sistema RDS
ne poznate, se za več informacij o storitvah RDS na
svojem območju obrnite na lokalne radijske postaje.
Namig
• S pritiskom gumba DISPLAY se prikaz na zaslonu
prednje plošče pri sprejemanju signala RDS
spreminja tako:
Ime postaje t Frekvenca t Številka
prednastavljene postaje t Stanje odkodiranja* t
Ime postaje t …
* Prikaže se, če je možnost [Sound Effect]
(Zvočni učinek) nastavljena na [Dolby Pro
Logic], [DTS Neo:6 Cinema] ali [DTS Neo:+6
Music] (stran 45).
35SI
Ostale funkcije
Uporaba funkcije Control for
HDMI (Nadzor za HDMI) za
funkcijo BRAVIA Sync
Ta funkcija je na voljo samo pri televizorjih
s funkcijo BRAVIA Sync.
Če s kablom HDMI priključite komponente
družbe Sony, ki podpirajo funkcijo Control
for HDMI (Nadzor za HDMI), se upravljanje
poenostavi.
Opomba
Audio Return Channel
• Če želite uporabljati funkcijo BRAVIA, vklopite
sistem in vse komponente, ki ste jih na sistem
priključili s kablom HDMI.
Za poslušanje zvoka televizorja prek sistema
potrebujete en kabel HDMI. Podrobnosti o tej
nastavitvi najdete v razdelku »[Audio Return
Channel] (Povratni zvočni kanal)« (stran 46).
Control for HDMI (Nadzor za HDMI) –
Easy Setting (Preprosta nastavitev)
Samodejna nastavitev jezika
Funkcijo sistema [Control for HDMI] (Nadzor
za HDMI) lahko samodejno nastavite, tako da
omogočite ustrezno nastavitev na televizorju.
Več informacij o funkciji Control for HDMI
(Nadzor za HDMI) je na voljo v razdelku
»[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)«
(stran 46)
Izklop sistema
Sistem lahko izklopite skupaj s televizorjem.
Opomba
• Sistem se ne izklopi samodejno, če se predvaja glasba
ali če je nastavljena funkcija FM.
Predvajanje z enim dotikom
Če spremenite jezik za prikaz na zaslonu
televizorja, se spremeni tudi jezik prikaza
na zaslonu sistema, ko tega izklopite in
znova vklopite.
Nastavitev zvočnikov
[Speaker Settings] (Nastavitve zvočnikov)
Če želite poslušati najboljši možen prostorski
zvok, nastavite oddaljenost zvočnikov od
položaja poslušalca. Nato s preizkusnim
tonom prilagodite ravnovesje zvočnikov.
1
Pritisnite gumb HOME.
Če na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
N, se sistem in televizor vklopita, vhod
televizorja pa je nastavljen na vhod HDMI,
s katerim je povezan sistem.
2
Z gumboma C/c izberite
(Nastavitev).
Upravljanje zvoka sistema
3
Z gumboma X/x izberite možnost [Audio
Settings] (Zvočne nastavitve) in pritisnite
gumb
.
Delovanje lahko poenostavite in zvok poslušate
prek televizorja ali drugih komponent.
36SI
Funkcijo upravljanja zvoka sistema
uporabljate tako:
• Če je sistem vklopljen, se lahko zvok
televizorja ali drugih komponent predvaja
prek zvočnikov sistema.
• Če se zvok televizorja ali drugih komponent
predvaja prek zvočnikov sistema, lahko
zvočnike, prek katerih se predvaja zvok
televizorja, spremenite tako, da pritisnete
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Če se zvok televizorja ali drugih komponent
predvaja prek zvočnikov sistema, lahko prek
televizorja prilagodite glasnost in izklopite
zvok sistema.
Na zaslonu televizorja se prikaže
osnovni meni.
[Setup]
4
Z gumboma X/x izberite možnost
[Speaker Settings] (Nastavitve zvočnikov)
in pritisnite gumb
.
Prikaže se zaslon [Speaker Settings]
(Nastavitve zvočnikov).
5
Z gumboma X/x izberite možnost,
nato pa pritisnite gumb
.
Preverite spodnje nastavitve.
x [Distance] (Oddaljenost)
[Front Left/Right] (Sprednji levi/desni zvočnik)
3,0 m: Nastavite oddaljenost sprednjega
zvočnika.
[Centre] (Osrednji zvočnik) 3,0 m: Nastavite
oddaljenost osrednjega zvočnika.
[Surround Left/Right] (Levi/desni zvočnik za
prostorski zvok) 3,0 m: Nastavite oddaljenost
zvočnikov za prostorski zvok.
[Subwoofer] (Nizkotonski zvočnik) 3,0 m:
Nastavite oddaljenost nizkotonskega zvočnika.
x [Level] (Raven)
Raven zvoka zvočnikov lahko prilagodite.
Parametre lahko nastavite med –6,0 in +6,0 dB.
Za enostavno prilagajanje nastavite možnost
[Test Tone] (Preizkusni ton) na [On]
(Vklopljeno).
[Front Left/Right] (Sprednji levi/desni zvočnik)
0,0 dB: Nastavite raven sprednjega zvočnika.
[Centre] (Osrednji zvočnik) 0,0 dB: Nastavite
raven osrednjega zvočnika.
[Surround Left/Right] (Levi/desni zvočnik za
prostorski zvok) 0,0 dB: Nastavite raven
zvočnikov za prostorski zvok.
[Subwoofer] (Nizkotonski zvočnik) 0,0 dB:
Nastavite raven nizkotonskega zvočnika.
Zvočniki oddajo preizkusni ton, da lahko
prilagodite možnost [Level] (Raven).
[Off] (Izklopljeno): Zvočniki ne oddajo
preizkusnega tona.
[On] (Vklopljeno): Med prilagajanjem ravni
zvočniki zaporedno oddajo preizkusni ton.
Ko izberete eno od možnosti [Speaker Settings]
(Nastavitve zvočnikov), zvočniki zaporedno
oddajo preizkusni ton.
Prilagodite raven zvoka, kot je opisano v
nadaljevanju.
1
Nastavite možnost [Test Tone] (Preizkusni
ton) na [On] (Vklopljeno).
2
Z gumboma X/x izberite možnost [Level]
(Raven), nato pa pritisnite gumb
.
3
Z gumboma X/x izberite želeno vrsto
zvočnika in pritisnite gumb
.
4
Z gumboma C/c izberite levi ali desni
zvočnik in pritisnite gumb X/x.
5
6
7
Pritisnite gumb
Ostale funkcije
Ko premaknete zvočnike, nastavite parametre
razdalje od položaja poslušalca do zvočnikov.
Parametre lahko nastavite med 0,0 in 7,0 metra.
x [Test Tone] (Preizkusni ton)
.
Ponovite korake od 3 do 5.
Pritisnite gumb RETURN.
Sistem se vrne na prejšnji zaslon.
8
Z gumboma X/x izberite [Test Tone]
(Preizkusni ton), nato pa pritisnite
gumb
.
9
Z gumboma X/x izberite možnost [Off]
(Izklopljeno), nato pa pritisnite gumb
.
Opomba
• Priključek HDMI (OUT) ne oddaja signalov
preizkusnih tonov.
Namig
• Če želite prilagoditi glasnost vseh zvočnikov hkrati,
pritisnite gumb 2 +/–.
37SI
Uporaba odštevalnika časa
Sistem lahko nastavite tako, da se izklopi ob
predhodno nastavljenem času in tako lahko
zaspite med poslušanjem glasbe. Čas lahko
nastavite v intervalih po 10 minut.
Pritisnite gumb SLEEP.
Vsakič, ko pritisnete gumb SLEEP, se na zaslonu
prednje plošče prikaz minut (preostali čas)
spremeni za 10 minut.
Ko nastavite odštevalnik časa, se vsakih 5 minut
prikaže preostali čas.
Ko je do izklopa manj kot 2 minuti, na zaslonu
prednje plošče utripa gumb SLEEP.
Preverjanje preostalega časa
Pritisnite gumb SLEEP.
Spreminjanje preostalega časa
Pritiskajte gumb SLEEP, da izberete želeni čas.
Onemogočanje gumbov na
enoti
(ključavnica za otroke)
Na enoti lahko onemogočite gumbe (razen
gumbov "/1) ter tako preprečite neželeno
uporabo, kot je pritiskanje gumbov s strani
otrok (funkcija ključavnice za otroke).
Na enoti pritisnite gumb x in ga držite več kot
5 sekund.
Na zaslonu prednje plošče se prikaže oznaka
LOCKED.
Funkcija ključavnice za otroke je omogočena,
gumbi na enoti pa so zaklenjeni. (Sistem lahko
upravljate z daljinskim upravljalnikom.)
Če želite nastavitev preklicati, pritisnite gumb x
in ga držite več kot 5 sekund, tako da se na
zaslonu prednje plošče prikaže oznaka
UNLOCK.
Opomba
• Ko uporabljate gumbe na enoti, medtem ko je
vklopljena funkcija ključavnice za otroke, na zaslonu
prednje plošče utripa oznaka LOCKED.
Upravljanje televizorja s
priloženim daljinskim
upravljalnikom
Če prilagodite signal priloženega daljinskega
upravljalnika, lahko z njim upravljate televizor.
Opomba
• Ko zamenjate baterije v daljinskem upravljalniku,
se številka kode morda ponastavi na privzeto
nastavitev (SONY). Ponastavite ustrezno
številko kode.
38SI
Priprava daljinskega upravljalnika
za upravljanje televizorja
Med vnašanjem kode proizvajalca televizorja
(glejte tabelo) s številskimi gumbi pritisnite
in pridržite gumb TV "/1. Nato spustite gumb
TV "/1.
Če nastavitev ni uspešna, se trenutno
registrirana koda ne spremeni. Znova
vnesite številko kode.
Če je navedena več kot ena številka kode, jih
posamično vnašajte, dokler ne najdete kode,
ki deluje za vaš televizor.
Proizvajalec
Številka kode
SONY
01 (privzeto)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Preverite spodnje nastavitve:
– Možnost [Control for HDMI] (Nadzor
za HDMI) v meniju [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) mora biti nastavljena
na [Off] (Izklopljeno) (stran 46).
– Možnost [Quick Start Mode] (Način za
hitri zagon) mora biti nastavljena na [Off]
(Izklopljeno) (stran 47).
Ostale funkcije
Številke kod za televizorje, ki jih je
mogoče upravljati
Varčevanje z energijo v
načinu pripravljenosti
Sprememba svetlosti
zaslona prednje plošče
Pritisnite gumb DIMMER.
Vsakič, ko pritisnete gumb DIMMER, se
svetlost zaslona prednje plošče spremeni.
39SI
Brskanje po spletnih mestih
1
Pripravite sistem za brskanje po
internetu.
Vzpostavite povezavo med sistemom
in omrežjem (stran 19).
2
Prikaz internetnega brskalnika
Podatke o spletnem mestu prikažete tako, da
pritisnete gumb DISPLAY. Prikazani podatki
se razlikujejo glede na stanje spletnega mesta
in strani.
Pritisnite gumb HOME.
Na zaslonu televizorja se prikaže
osnovni meni.
3
Z gumboma C/c izberite
(Omrežje).
4
Z gumboma X/x izberite možnost
[Internet Browser] (Internetni brskalnik)
in pritisnite gumb
.
[Network]
Prikaže se zaslon [Internet Browser]
(Internetni brskalnik).
B Naslov strani
• Nekatera spletna mesta morda ne bodo prikazana
pravilno ali ne bodo delovala.
C Kazalec
Premikajte ga z gumbi C/X/x/c. Kazalec
postavite na povezavo, ki si jo želite ogledati,
in pritisnite gumb . Prikaže se povezano
spletno mesto.
Vnos naslova URL
V meniju z možnostmi izberite [URL entry]
(Vnos naslova URL).
S tipkovnico programske opreme vnesite
naslov URL, nato izberite [Enter] (Vnesi).
Nastavitev privzete začetne strani
Ko je prikazana stran, ki jo želite nastaviti, v
meniju z možnostmi izberite [Set as start page]
(Nastavi kot začetno stran).
Prikaz prejšnje strani
V meniju z možnostmi izberite [Previous page]
(Prejšnja stran).
Če se prejšnja stran po izbiri možnosti
[Previous page] (Prejšnja stran) ne prikaže,
v meniju z možnostmi izberite [Window List]
(Seznam oken), nato pa na seznamu izberite
stran, ki jo želite prikazati.
Zapiranje internetnega brskalnika
Pritisnite gumb HOME.
40SI
A Ime strani
Opomba
D Ikona SSL
Prikaže se, ko je povezani naslov URL
zavarovan.
E Indikator moči signala
Prikaže se, ko je sistem povezan z brezžičnim
omrežjem.
F Vrstica napredovanja/ikona nalaganja
Prikaže se med branjem strani ali prenosom
datoteke.
G Polje za vnos besedila
Pritisnite gumb , nato pa v meniju z
možnostmi izberite [Input] (Vnos), da
odprete tipkovnico programske opreme.
H Vrstica pomikanja
Z gumbi C/X/x/c lahko stran premikate levo,
gor, dol ali desno.
Razpoložljive možnosti
S pritiskom gumba OPTIONS se prikažejo
različne nastavitve in možnosti.
Razpoložljive možnosti so odvisne
od posameznega primera.
Opis
[Browser Setup]
(Nastavitev
brskalnika)
Prikaže nastavitve
internetnega brskalnika.
• [Zoom] (Povečava/
pomanjšava): Poveča ali
pomanjša velikost prikazane
vsebine.
• [JavaScript Setup]
(Nastavitev možnosti
JavaScript): Omogoči
ali onemogoči možnost
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavitev
piškotkov): Omogoča
nastavitev, ali so piškotki
brskalnika podprti ali ne.
• [SSL Alarm Display] (Prikaz
alarma SSL): Omogoči ali
onemogoči SSL.
[Input] (Vnos)
Prikaže tipkovnico
programske opreme za vnos
znakov med brskanjem po
spletnem mestu.
[Break] (Prelom)
Premakne kazalec v naslednjo
vrstico polja za vnos besedila.
[Delete] (Izbriši)
Med vnosom besedila zbriše
znak levo od kazalca.
[Window List]
(Seznam oken)
Prikaže seznam spletnih
mest, ki so trenutno odprta.
Omogoča, da se vrnete na
predhodno prikazano spletno
mesto, tako da izberete okno.
Opis
[Reload] (Ponovno
naloži)
S tem gumbom ponovno
naložite isto stran.
[Add to Bookmark]
(Dodaj med
zaznamke)
S tem gumbom dodate
trenutno prikazano spletno
mesto na seznam zaznamkov.
[Set as start page]
(Nastavi kot začetno
stran)
S tem gumbom nastavite
trenutno prikazano spletno
mesto kot privzeto začetno
stran.
[Open in new
window] (Odpri
v novem oknu)
S tem gumbom odprete
povezavo v novem oknu.
[Character encoding] Določi kodo znakov.
(Šifriranje znakov)
[Display certificate]
(Prikaži certifikat)
S tem gumbom prikažete
strežniške certifikate, ki so
jih poslale strani s podporo
za SSL.
Ostale funkcije
Možnosti
Možnosti
[Bookmark List]
Prikaže seznam zaznamkov.
(Seznam zaznamkov)
[URL entry] (Vnos
naslova URL)
Omogoča vnos naslova URL,
ko je prikazana tipkovnica
programske opreme.
[Previous page]
(Prejšnja stran)
S tem gumbom se pomaknete
na predhodno prikazano
stran.
[Next page]
(Naslednja stran)
S tem gumbom se pomaknete
na naslednjo prikazano stran.
[Cancel loading]
(Prekliči nalaganje)
S tem gumbom ustavite
nalaganje strani.
41SI
Ikona
Nastavitve in prilagoditve
Določi podrobne nastavitve za
predvajanje diska Super Audio
CD.
Uporaba zaslona za
nastavitev
[System Settings] (Sistemske
nastavitve) (stran 46)
Možnosti, kot sta slika in zvok, lahko
spreminjate na različne načine.
Privzete nastavitve so podčrtane.
Opomba
• Nastavitve predvajanja, shranjene na disku, imajo
prednost pred nastavitvami na zaslonu za nastavitve,
zato morda ne bodo delovale vse opisane funkcije.
1
Pritisnite gumb HOME.
Na zaslonu televizorja se prikaže
osnovni meni.
2
Z gumboma C/c izberite
(Nastavitev).
3
Z gumboma X/x izberite ikono kategorije
nastavitve, ki jo želite spremeniti,
in pritisnite gumb
.
[Setup]
Nastavite lahko te možnosti.
Ikona
Razlaga
[Network Update] (Posodobitev
omrežja) (stran 42)
Določi nastavitve, povezane s
sistemom.
[Network Settings] (Omrežne
nastavitve) (stran 48)
Določi podrobne nastavitve
interneta in omrežja.
[Easy Setup] (Preprosta
nastavitev) (stran 48)
Ponovno zažene preprosto
nastavitev za določanje osnovnih
nastavitev.
[Resetting] (Ponastavitev)
(stran 49)
Ponastavi sistem na tovarniške
nastavitve.
[Network Update]
(Posodobitev omrežja)
Če želite več informacij o funkcijah
posodabljanja, si oglejte to spletno mesto:
Posodobi programsko opremo
sistema.
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
[Screen Settings] (Nastavitve
zaslona) (stran 43)
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
Določi nastavitve zaslona glede
na vrsto priključka.
[Audio Settings] (Zvočne
nastavitve) (stran 44)
Določi zvočne nastavitve glede
na vrsto priključka.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavitve predvajanja diskov
BD/DVD) (stran 45)
Določi podrobne nastavitve za
predvajanje BD/DVD.
[Parental Control Settings]
(Nastavitve starševskega
nadzora) (stran 46)
Določi podrobne nastavitve za
funkcijo starševskega nadzora.
42SI
Razlaga
[Music Settings] (Glasbene
nastavitve) (stran 46)
Med posodabljanjem programske opreme je na
zaslonu prednje plošče prikazana oznaka
UPDATING. Po končani posodobitvi se glavna
enota samodejno izklopi. Počakajte, da se
posodobitev programske opreme konča; glavne
enote ne izklopite ali vklopite, prav tako ne
uporabljajte glavne enote ali televizorja.
[Screen Settings]
(Nastavitve zaslona)
[Pan & Scan] (Samodejno prilagajanje):
Prikaže sliko polne višine na celotnem zaslonu,
s prirezanimi stranicami.
x [3D Output Setting] (Nastavitev izhodnega
signala 3D)
[Auto] (Samodejno): Običajno izberite
to nastavitev.
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite,
če želite celotno vsebino prikazati v 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavitev
velikosti zaslona televizorja za predvajanje
vsebin 3D)
x [TV Type] (Vrsta televizorja)
[16:9]: To možnost izberite pri povezovanju s
televizorjem s širokim zaslonom ali s funkcijo
širokega zaslona.
[4:3]: To možnost izberite pri povezovanju s
televizorjem, ki ima zaslon 4:3 brez funkcije
širokega zaslona.
[Auto] (Samodejno): Običajno izberite to
nastavitev. Enota samodejno zazna, ali je
material videoposnetek ali film ter preklopi
na ustrezen način pretvorbe.
[Video]: Vedno se bo izbral način pretvorbe,
primeren za videoposnetke, ne glede na
material.
x [Output Video Format] (Oblika izhodnega
video signala)
[HDMI]: Običajno izberite nastavitev [Auto]
(Samodejno). Izberite možnost [Original
Resolution] (Izvirna ločljivost) za ločljivost,
posneto na disk. (Če je ločljivost slabša od
ločljivosti SD, se poveča na ločljivost SD.)
[Video]: Samodejno določi najslabšo ločljivost.
Nastavitve in prilagoditve
Nastavi velikost zaslona za televizor, ki podpira
tehnologijo 3D.
x [Cinema Conversion Mode]
(Način pretvorbe za kino)
x [Screen Format] (Format zaslona)
[Full] (Polno): To možnost izberite pri
povezovanju s televizorjem s funkcijo širokega
zaslona. Slika zaslona 4:3 se prikaže v razmerju
16:9 tudi na televizorju s širokim zaslonom.
[Normal] (Običajno): Spremeni velikost slike,
da se prilagodi velikosti zaslona z razmerjem
višina/širina izvirne slike.
x [DVD Aspect Ratio] (Razmerje višina/širina
DVD-ja)
[Letter Box] (Podolgovato): Prikaže široko sliko
s črnim pasom na vrhu in na dnu.
x [BD-ROM 24p Output] (izhod BD-ROM 24p)
[Auto] (Samodejno): Video signale
1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo, če je
prek priključka HDMI (OUT) povezan s
televizorjem, ki podpira ločljivost 1080/24p.
[On] (Vklopljeno): To možnost izberite, če
televizor podpira video signale 1080/24p.
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite, če
televizor ne podpira video signalov 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output] (izhod
DVD-ROM 24p)
[Auto] (Samodejno): Video signale
1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo, če je
prek priključka HDMI (OUT) povezan s
televizorjem, ki podpira ločljivost 1080/24p.
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite, če
televizor ne podpira video signalov 1080/24p.
43SI
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [Audio DRC] (Avdio DRC)
[Auto] (Samodejno): Samodejno zazna vrsto
zunanje naprave in preklopi na ustrezno
nastavitev barve.
[YCbCr (4:2:2)]: Predvaja video signale
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Predvaja video signale
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: To možnost izberite pri povezovanju
naprave prek priključka DVI, ki podpira zaščito
HDCP.
Dinamičen razpon zvočnega posnetka lahko
stisnete.
x [HDMI Deep Colour Output] (Izhod HDMI
za globoke barve)
x [Attenuate - AUDIO] (Znižanje – AUDIO)
[Auto] (Samodejno): Običajno izberite to
nastavitev.
[16bit] (16-bitno), [12bit] (12-bitno), [10bit]
(10-bitno): Predvaja 16-bitne/12-bitne/10-bitne
video signale, če priključen televizor podpira
funkcijo globokih barv.
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite, če
je slika motena ali so barve nenaravne.
Če poslušate zvok komponente, ki je priključena
na priključke AUDIO (AUDIO IN L/R), lahko
pride do popačenja. Popačenje lahko preprečite
tako, da znižate raven vhoda na enoti.
x [Pause Mode] (Način začasne zaustavitve)
(samo za BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
x [Audio Output] (Avdio izhod)
[Auto] (Samodejno): Slika, vključno s predmeti,
ki se dinamično premikajo, se predvaja brez
tresljajev. Običajno izberite ta položaj.
[Frame] (Okvir): Slika, vključno s predmeti, ki
se ne premikajo dinamično, se predvaja z visoko
ločljivostjo.
[Audio Settings]
(Zvočne nastavitve)
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavitev za
mešanje zvoka BD)
[On] (Vklopljeno): Predvaja zvok, ustvarjen
z mešanjem interaktivnega zvoka ter
sekundarnega zvoka v primarni zvok.
[Off] (Izklopljeno): Predvaja samo primarni
zvok.
44SI
[Auto] (Samodejno): Predvaja posnetek z
dinamičnim razponom, ki ga določa disk
(samo BD-ROM).
[On] (Vklopljeno): Sistem ustvari zvočni
posnetek z vrsto dinamičnega razpona, ki
jo je določil snemalec.
[Off] (Izklopljeno): Brez stiskanja dinamičnega
razpona.
[On] (Vklopljeno): Zniža raven vhoda. Pri
tej nastavitvi se bo zmanjšala raven izhoda.
[Off] (Izklopljeno): Običajna raven vhoda.
Izberete lahko način izhoda, pri katerem
se predvaja zvočni signal.
[Speaker] (Zvočnik): Večkanalni zvok se
predvaja samo prek zvočnikov sistema.
[Speaker + HDMI] (Zvočnik + HDMI):
Predvaja večkanalni zvok prek zvočnikov
sistema in dvokanalne linearne signale
PCM prek priključka HDMI (OUT).
[HDMI]: Predvaja zvok samo prek priključka
HDMI (OUT). Zvočna oblika je odvisna od
povezane komponente.
Opomba
• Ko je možnost [Control for HDMI] (Nadzor za
HDMI) nastavljena na [On] (Vklopljeno) (stran 46),
je možnost [Audio Output] (Avdio izhod) samodejno
nastavljena na [Speaker + HDMI] (Zvočnik +
HDMI), te nastavitve pa ni mogoče spremeniti.
• Ko je možnost [Audio Output] (Avdio izhod)
nastavljena na [HDMI], je izhodni signal funkcije
TV dvokanalni linearni PCM.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavitve
predvajanja diskov
BD/DVD)
x [Sound Effect] (Zvočni učinek)
x [BD/DVD Menu Language] (Jezik menija
diskov BD/DVD)
Zvočne učinke sistema (nastavitev SOUND
MODE (stran 23)) lahko vklopite/izklopite.
Pri dvokanalnem viru lahko za simuliranje
prostorskega zvoka izberete možnosti [Dolby
Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] ali [DTS
Neo:6 Music].
x [Speaker Settings] (Nastavitve zvočnikov)
Za najboljši prostorski zvok nastavite zvočnike.
Več informacij je na voljo v razdelku
»Nastavitev zvočnikov« (stran 36).
x [Audio Language] (Jezik zvoka)
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO lahko
izberete privzeti jezik posnetkov.
Ko izberete možnost [Original] (Izvirnik),
je izbran jezik, ki ima prednost na disku.
Ko izberete možnost [Select Language Code]
(Izberi jezikovno kodo), se prikaže zaslon za
vnos jezikovne kode. Kodo za svoj jezik vnesite
po navodilih, opisanih v razdelku »Seznam
jezikovnih kod« (stran 61).
Nastavitve in prilagoditve
[Sound Mode On] (Način zvoka vklopljen):
Omogoči zvočni učinek načina zvoka (stran 23).
Zgornja meja frekvence vzorčenja je 48 kHz.
[Dolby Pro Logic]: Sistem simulira prostorski
zvok iz dvokanalnih virov in predvaja zvok
iz vseh 5.1-kanalnih zvočnikov (odkodiranje
Dolby Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Sistem simulira prostorski zvok iz
dvokanalnih virov in predvaja 6.1-kanalni zvok
(odkodiranje načina DTS Neo:6 Cinema/DTS
Neo:6 Music).
[Off] (Izklopljeno): Zvočni učinki so
onemogočeni. Zvok lahko slišite med
snemanjem.
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO lahko
izberete privzeti jezik menija.
Ko izberete možnost [Select Language Code]
(Izberi jezikovno kodo), se prikaže zaslon za
vnos jezikovne kode. Kodo za svoj jezik vnesite
po navodilih, opisanih v razdelku »Seznam
jezikovnih kod« (stran 61).
x [Subtitle Language] (Jezik podnapisov)
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO lahko
izberete privzeti jezik podnapisov.
Ko izberete možnost [Select Language Code]
(Izberi jezikovno kodo), se prikaže zaslon za
vnos jezikovne kode. Kodo za svoj jezik vnesite
po navodilih, opisanih v razdelku »Seznam
jezikovnih kod« (stran 61).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Plast
predvajanja hibridnega diska BD)
[BD]: Predvaja plast diska BD.
[DVD/CD]: Predvaja plast diska DVD ali CD.
x [BD Internet Connection] (Internetna
povezava BD)
[Allow] (Dovoli): Običajno izberite to
nastavitev.
[Do not allow] (Ne dovoli): Onemogoča
internetno povezavo.
45SI
[Parental Control
Settings] (Nastavitve
starševskega nadzora)
x [Password] (Geslo)
Nastavite ali spremenite geslo za funkcijo
starševskega nadzora. Z geslom lahko nastavite
omejitve za predvajanje videoposnetkov prek
diskov BD-ROM, DVD VIDEO ali interneta.
Po potrebi lahko nastavite različne ravni
omejitev za diske BD-ROM in DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code] (Območna
koda starševskega nadzora)
Predvajanje nekaterih diskov BD-ROM ali DVD
VIDEO je lahko omejeno glede na geografsko
območje. Prizori so lahko blokirani ali
zamenjani z drugimi. Upoštevajte navodila
na zaslonu in vnesite štirimestno geslo.
[Music Settings]
(Glasbene nastavitve)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Plast predvajanja diska Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Predvaja plast diska Super
Audio CD.
[CD]: Predvaja plast diska CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanali predvajanja diska Super Audio CD)
[DSD 2ch] (Dvokanalni DSD): Predvaja
dvokanalno območje.
[DSD Multi] (Večkanalni DSD): Predvaja
večkanalno območje.
[System Settings]
(Sistemske nastavitve)
x [BD Parental Control] (Starševski nadzor za
diske BD)/[DVD Parental Control] (Starševski
nadzor za diske DVD)/[Internet Video Parental
Control] (Starševski nadzor za internetne
video vsebine)
x [OSD Language] (Jezik prikaza na zaslonu)
Če nastavite starševski nadzor, so lahko prizori
blokirani ali zamenjani z drugimi. Upoštevajte
navodila na zaslonu in vnesite štirimestno geslo.
x [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
x [Internet Video Unrated] (Neocenjene
internetne video vsebine)
[Allow] (Dovoli): Dovoli predvajanje
neocenjenih internetnih video vsebin.
[Block] (Blokiraj): Blokira predvajanje
neocenjenih internetnih video vsebin.
Za prikaz na zaslonu sistema lahko izberete
želeni jezik.
[Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
[On] (Vklopljeno): Vklopljeno. Hkrati lahko
upravljate več komponent, ki so povezane
s kablom HDMI.
[Off] (Izklopljeno): Izklopljeno.
[Audio Return Channel] (Povratni
zvočni kanal)
Ta funkcija je na voljo samo, ko sistem
priključite na priključek HDMI IN televizorja, ki
je združljiv s funkcijo Audio Return Channel.
[Auto] (Samodejno): Sistem lahko samodejno
prejema digitalni zvočni signal televizorja prek
kabla HDMI.
[Off] (Izklopljeno): Izklopljeno.
Opomba
• Ta funkcija je na voljo samo, kadar je možnost
[Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
nastavljena na [On] (Vklopljeno).
46SI
x [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon)
[On] (Vklopljeno): Skrajša čas zagona iz načina
pripravljenosti. Sistem lahko začnete upravljati
hitro po vklopu.
[Off] (Izklopljeno): Privzeta nastavitev.
x [Auto Standby] (Samodejni preklop v način
pripravljenosti)
[On] (Vklopljeno): vklopi funkcijo [Auto
Standby] (Samodejni preklop v način
pripravljenosti). Ko sistema ne uporabljate
približno 30 minut, se samodejno preklopi
v način pripravljenosti.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
[On] (Vklopljeno): Na zaslonu samodejno
prikaže informacije pri spreminjanju naslovov,
načinov slike, zvočnih signalov itd.
[Off] (Izklopljeno): Prikaže informacije samo,
ko pritisnete gumb DISPLAY.
x [Screen Saver] (Ohranjevalnik zaslona)
[On] (Vklopljeno): Vklopi funkcijo
ohranjevalnika zaslona.
[Off] (Izklopljeno): Izklopljeno.
Prikažete lahko informacije o različici
programske opreme naprave in naslov MAC.
x [Software License Information] (Podatki
o licenci za programsko opremo)
Prikažete lahko podatke o licenci za programsko
opremo.
Nastavitve in prilagoditve
x [Auto Display] (Samodejni prikaz)
x [System Information] (Informacije o
sistemu)
x [Software Update Notification] (Obvestilo
o posodobitvah programske opreme)
[On] (Vklopljeno): Nastavi sistem, da
vas obvesti, ko je na voljo nova različica
programske opreme (stran 42).
[Off] (Izklopljeno): Izklopljeno.
x [Gracenote Settings] (Nastavitve storitve
Gracenote)
[Auto] (Samodejno): Po zaustavitvi predvajanja
diska samodejno prenese informacije o njem.
Sistem mora imeti za prenos vzpostavljeno
povezavo z omrežjem.
[Manual] (Ročno): Prenese informacije o disku,
ko je izbrana možnost [Video Search] (Iskanje
video vsebine) ali [Music Search] (Iskanje
glasbene vsebine)
47SI
[Network Settings]
(Omrežne nastavitve)
x [Internet Settings] (Internetne nastavitve)
Najprej morate sistem povezati v omrežje.
Več informacij je na voljo v razdelku »3. korak:
Priprave za omrežno povezavo« (stran 19).
[Wired Setup] (Nastavitev žičnega omrežja):
To možnost izberite, če sistem na širokopasovni
usmerjevalnik priključujete s kablom LAN.
[USB Wireless Setup] (Nastavitev brezžičnega
omrežja z USB): To možnosti izberite, če za
brezžično omrežno povezavo uporabljate
vmesnik USB za povezavo z brezžičnim
lokalnim omrežjem.
[View Network Status] (Ogled stanja omrežja):
Prikaže trenutno stanje omrežja.
Namig
• Če želite več podrobnosti, obiščite spodnje spletno
mesto in si oglejte pogosta vprašanja:
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
[Renderer Name] (Ime upodabljalnika): Prikaže
ime sistema, kot je prikazano v drugih napravah
DLNA v omrežju.
x [Renderer Access Control] (Nadzor dostopa
upodabljalnika)
Določa, ali sprejema ukaze upravljalnikov
DLNA.
x [PARTY Auto Start] (Samodejni zagon
funkcije PARTY)
[On] (Vklopljeno): Na zahtevo naprave
v omrežju, ki podpira funkcijo PARTY
STREAMING, zažene funkcijo PARTY
ali združi obstoječe funkcije PARTY.
[Off] (Izklopljeno): Izklopljeno.
x [Media Remote Device Registration]
(Registracija oddaljene predstavnostne
naprave)
Registrira oddaljeno predstavnostno napravo.
x [Registered Media Remote Devices]
(Registrirane oddaljene predstavnostne
naprave)
Prikaže seznam registriranih oddaljenih
predstavnostnih naprav.
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika omrežne povezave)
Z diagnostiko omrežja lahko preverite, ali je
bila omrežna povezava nastavljena pravilno.
x [Connection Server Settings] (Nastavitve
strežnika za povezavo)
Določa, ali je prikazan povezani strežnik DLNA.
x [Nastavitev upodabljalnika]
[Automatic Access Permission] (Dovoljenje
za samodejni dostop): Določa, ali je dovoljen
samodejni dostop za upravljalnik DLNA, ki
je bil na novo zaznan.
[Smart Select] (Pametna izbira): Upravljalniku
Sony DLNA dovoljuje, da kot ciljno
komponento poišče sistem, ki ga bo upravljal
prek infrardečih žarkov. To funkcijo lahko
vklopite ali izklopite.
48SI
[Easy Setup] (Preprosta
nastavitev)
x [Easy Initial Settings] (Preproste začetne
nastavitve)
Zažene možnost [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve) za določanje
osnovnih nastavitev. Upoštevajte navodila
na zaslonu.
x [Easy Network Settings] (Preproste
omrežne nastavitve)
Zažene možnost [Easy Network Settings]
(Preproste omrežne nastavitve) za določanje
osnovnih omrežnih nastavitev. Upoštevajte
navodila na zaslonu.
[Resetting]
(Ponastavitev)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Povrnitev privzetih tovarniških nastavitev)
Nastavitve sistema lahko povrnete na privzete
tovarniške nastavitve, tako da izberete skupino
nastavitev. Ponastavljene bodo vse nastavitve
v skupini.
x [Initialize Personal Information]
(Inicializacija osebnih nastavitev)
Nastavitve in prilagoditve
Osebne informacije, shranjene v sistemu,
lahko izbrišete.
49SI
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi
Varnost
• Če želite preprečiti nevarnost požara ali električnega
udara, na sistem ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz), prav tako
pa sistema ne postavljajte v bližino vodnih virov, kot
je kopalna kad ali tuš kabina. Če v ohišje sistema pade
predmet ali če vanj uide tekočina, izključite sistem,
pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
• Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
V nasprotnem primeru obstaja nevarnost
električnega udara.
Viri napajanja
• Če enote ne nameravate uporabljati dalj časa, jo
izključite iz električne vtičnice. Pri tem ne držite
za kabel, ampak za priključek.
Postavitev
• Sistem postavite na dobro prezračevano mesto, da
preprečite prekomerno segrevanje.
• Ob dolgotrajnejšem predvajanju pri visoki glasnosti
se ohišje sistema segreje. To ne pomeni, da gre za
okvaro. Kljub temu pa se ohišja raje ne dotikajte.
Sistema ne postavljajte v zaprte prostore z
neustreznim prezračevanjem, ker bi se lahko
prekomerno segrel.
• Pred prezračevalne reže sistema ne postavljajte
predmetov, da pretok zraka ne bo oviran. Sistem
je opremljen z zmogljivim ojačevalnikom. Oviran
pretok zraka skozi prezračevalne reže lahko povzroči
prekomerno segrevanje in okvaro sistema.
• Sistema ne postavljajte na mehke površine (preproge,
odeje ipd.) ali v bližino materialov (zaves, zastorov),
ki lahko ovirajo pretok zraka skozi prezračevalne
reže.
• Sistema ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v
knjižno ali podobno omaro.
• Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov, kot
so radiatorji ali toplozračne cevi, in ga ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu,
mehanskim tresljajem ali udarcem.
• Sistema ne nameščajte v nagnjen položaj. Zasnovan je
samo za delovanje v vodoravnem položaju.
• Sistema in diskov ne postavljajte v bližino komponent
z močnim magnetnim delovanjem, kot je
mikrovalovna pečica ali večji zvočniki.
• Na sistem ne polagajte težkih predmetov.
• Pred prednjo ploščo ne postavljajte kovinskih
predmetov. Povzročijo lahko motnje radijskih valov.
50SI
• Sistema ne postavljajte v prostore, kjer se uporablja
medicinska oprema. Povzroči lahko moteno
delovanje medicinske opreme.
• Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo
medicinsko napravo, se pred uporabo brezžične
funkcije LAN posvetujte z zdravnikom ali se
obrnite na proizvajalca medicinske naprave.
Delovanje
• Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto ali če
ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na lečah
enote nabere kondenzacijska vlaga. Sistem zato
morda ne bo deloval pravilno. V tem primeru
odstranite disk in pustite sistem vklopljen približno
pol ure, da vlaga izhlapi.
• Kadar sistem premikate, iz njega odstranite disk.
V nasprotnem primeru se lahko disk poškoduje.
• Če v ohišje sistema pade predmet, izključite enoto,
pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
Prilagoditev glasnosti
• Ne povečujte glasnosti med poslušanjem zelo tihih
delov ali če ni zvočnega signala. Sicer se lahko ob
nenadnem predvajanju delov z najvišjo glasnostjo
poškodujejo zvočniki.
Čiščenje
• Ohišje, ploščo in upravljalne tipke sistema očistite
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino
čistila. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Čiščenje diskov, sredstva za čiščenje
diskov/leč
• Ne uporabljajte čistil za diske ali sredstev za
čiščenje diskov/leč (vključno s sredstvi na vodni
osnovi ali z razpršilniki). Povzročijo lahko okvaro
naprave.
Zamenjava delov
• Dele sistema, ki se ob popravilu zamenjajo, je
morda mogoče znova uporabiti ali reciklirati.
Barve na zaslonu televizorja
• Če barve na zaslonu televizorja zaradi delovanja
zvočnikov niso prave, izklopite televizor in ga
znova vklopite po 15–30 minutah. Če barve še
vedno niso prave, povečajte razdaljo med zvočniki
in televizorjem.
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: Ta sistem omogoča neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonskega prikaza na zaslonu
televizorja. Dolgotrajen neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonski prikaz na zaslonu
televizorja lahko povzroči trajno okvaro zaslona. To
še posebej velja za projekcijsko televizijsko sliko.
Opombe glede diskov
Ravnanje z diski
• Če želite, da disk ostane čist, se ga dotikajte le
ob robovih. Ne dotikajte se površine.
• Na disk ne lepite papirja ali lepilnega traku.
Premikanje sistema
• Pred premikanjem sistema odstranite disk in
izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Čiščenje
• Disk pred predvajanjem očistite s čistilno
krpo.
Obrišite ga od sredine navzven.
Dodatne informacije
• Diska ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in ga ne puščajte v avtu,
parkiranem na neposredni sončni svetlobi, saj
se lahko notranjost avtomobila močno segreje.
• Disk po koncu predvajanja shranite v ovitek.
• Ne uporabljajte topil, kot je bencin, razredčila,
komercialnih čistil ali antistatičnih
razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje
vinilnih gramofonskih plošč.
Sistem lahko predvaja samo standardne okrogle
diske. Z uporabo nestandardnih diskov, ki niso
okrogle oblike (npr. v obliki kartice, srca ali
zvezde), lahko poškodujete sistem.
Ne predvajajte diskov z dodatkom, ki ga je
mogoče kupiti, kot je nalepka ali obroč.
51SI
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera od
spodnjih težav, lahko pred zahtevo za popravilo
poskusite težavo odpraviti sami, tako da
upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.
Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Če servisno osebje pri popravilu zamenja
nekatere dele sistema, lahko te dele obdržite.
Splošno
Sistem se ne vklopi.
t Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno
priključen.
t Več o posodobitvi programske opreme na
novo različico preberite v razdelku o možnosti
[Network Update] (Posodobitev omrežja)
(stran 42).
Na zaslonu prednje plošče se izmenično prikazujeta
oznaki PROTECT in PUSH PWR.
t Izklopite sistem, tako da pritisnete stikalo "/1.
Ko oznaka STANDBY ni več prikazana,
preverite spodnje elemente.
• Ali je med priključkoma + in – kabla
zvočnika nastal kratek stik?
• Ali uporabljate le navedene zvočnike?
• Ali je pretok zraka skozi prezračevalne reže
sistema oviran?
• Ko to preverite in odpravite morebitne
težave, vklopite sistem. Če vzroka za nastale
težave še vedno ne morete ugotoviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
t Razdalja med upravljalnikom in enoto
je prevelika.
t Raven napolnjenosti baterij v daljinskem
upravljalniku je nizka.
Pladenj za vstavljanje diskov se ne odpre, diska pa ni
mogoče odstraniti niti s pritiskom gumba Z.
t Poskusite storiti to:
1 Pritisnite in pridržite gumba N in Z na
enoti za več kot 5 sekund, da odprete
pladenj za vstavljanje diskov.
2 Odstranite disk.
3 Odklopite napajalni kabel iz električne
vtičnice in ga čez nekaj minut znova
priklopite.
Sistem ne deluje normalno.
t Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice
in ga čez nekaj minut znova priključite.
Sporočila
Na zaslonu televizorja se prikaže sporočilo [A new
software version is available. Please go to the
»Setup« section of the menu and select »Network
Update« to perform the update.] (Na voljo je nova
različica programske opreme. Če želite izvesti
posodobitev, v menijskem razdelku Nastavitev
izberite možnost Posodobitev omrežja.).
52SI
Na zaslonu prednje plošče se prikaže oznaka LOCKED.
t Izklopite funkcijo ključavnice za otroke
(stran 38).
Na zaslonu prednje plošče se prikaže oznaka
DEMO. LOCK.
t Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony ali na lokalnega pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
Na zaslonu prednje plošče se prikaže oznaka Exxxx.
t Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony ali na lokalnega pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony in navedite kodo napake.
Na zaslonu televizorja se prikaže ikona
dodatnih sporočil.
brez
t Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony ali na lokalnega pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
Slika
Slika ni prikazana prek celotnega zaslona televizorja.
t Preverite način izhoda sistema (stran 17).
t Preverite nastavitev [TV Type] (Vrsta
televizorja) pod možnostjo [Screen Settings]
(Nastavitve zaslona) (stran 43).
t Slikovno razmerje na disku je nespremenljivo.
Pri vzpostavitvi povezave prek kabla HDMI ni slike.
Barve na zaslonu televizorja niso prikazane pravilno.
Slika ni prikazana.
t Enota je povezana z vhodno napravo, ki ne
podpira funkcije HDCP (zaščita digitalnih
vsebin pri širokopasovnem prenosu) (na
zaslonu prednje plošče ne zasveti oznaka
HDMI) (stran 17).
Če je ločljivost video izhoda, izbrana v možnosti
[Output Video Format] (Oblika izhodnega video
signala), nepravilna, slika ni prikazana.
t Ponastavite ločljivost video izhoda na najnižjo
vrednost, tako da pritisnete gumba N in VOL
na enoti in ju držite najmanj 5 sekund.
t Možnost [Picture Quality Mode] (Način za
kakovost slike) nastavite na privzeto možnost
[Standard] (Standardno) (stran 31).
Pri predvajanju datoteke z videoposnetkom/
fotografijo v napravi iPod/iPhone ni zaslonske slike.
(Samo pri modelih za Evropo, Avstralijo in
Južno Afriko.)
t Izberite vhod na televizorju za ta sistem.
Zvok
Izhodni signal slike ni pravilno nastavljen.
t Preverite nastavitve [Output Video Format]
(Oblika izhodnega video signala) pod
možnostjo [Screen Settings] (Nastavitve
zaslona) (stran 43).
t Če je izhodni signal hkrati analogni in
digitalni, možnost [BD-ROM 24p Output]
(Izhod BD-ROM 24p) ali [DVD-ROM 24p
Output] (Izhod DVD-ROM 24p) v meniju
[Screen Settings] (Nastavitve zaslona)
nastavite na [Off] (Izklopljeno) (stran 43).
t Če predvajate disk Blu-ray, preverite nastavitve
[BD-ROM 24p Output] (Izhod BD-ROM 24p)
v meniju [Screen Settings] (Nastavitve zaslona)
(stran 43).
Slika je popačena.
t Očistite disk.
t Če izhodni signal slike iz sistema potuje do
televizorja prek videorekorderja, lahko signal
za zaščito pred kopiranjem, ki se uporablja
pri nekaterih programih BD/DVD, zmanjša
kakovost slike. Če težave ne odpravite tudi
po tem, ko enoto povežete neposredno
s televizorjem, poskusite enoto povezati
prek drugih vhodnih priključkov.
Ni zvoka.
t Kabli zvočnikov niso ustrezno priklopljeni.
t Preverite nastavitve zvočnikov (stran 36).
Dodatne informacije
Zatemnjena območja slike so pretemna/osvetljena
območja slike so presvetla ali nenaravnega videza.
t Če zvočnike uporabljate s televizorjem ali
projektorjem s katodno cevjo, jih postavite
na razdalji najmanj 0,3 m od televizorja.
t Če motenj prikaza barv na zaslonu televizorja
ne odpravite, izklopite televizor in ga znova
vklopite po 15–30 minutah.
t Poskrbite, da v bližini zvočnikov ni nobenih
magnetnih predmetov, kot so magnetna
sponka na stojalu televizorja, medicinske
naprave, igrače ipd.
Zvočni signal televizorja se ne predvaja prek
priključka HDMI (OUT) s funkcijo Audio Return
Channel.
t Možnost [Control for HDMI] (Nadzor za
HDMI) pod možnostjo [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) v meniju [System Settings]
(Sistemske nastavitve) nastavite na [On]
(Vklopljeno) (stran 46). Poleg tega nastavite
možnost [Audio Return Channel] (Povratni
zvočni kanal) pod možnostjo [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) v meniju [System Settings]
(Sistemske nastavitve) na [Auto] (Samodejno)
(stran 46).
t Preverite, ali televizor podpira funkcijo Audio
Return Channel.
t Preverite, ali je kabel HDMI povezan prek
ustreznega priključka televizorja, ki podpira
funkcijo Audio Return Channel.
53SI
Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim
sprejemnikom, se zvok TV-programov ne
predvaja pravilno.
t Možnost [Audio Return Channel] (Povratni
zvočni kanal) pod možnostjo [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) v meniju [System Settings]
(Sistemske nastavitve) nastavite na [Off]
(Izklopljeno) (stran 46).
t Preverite povezave (stran 18).
Slišati je mogoče glasno šumenje ali brnenje.
t Premaknite televizor stran od zvočnih
komponent.
t Očistite disk.
Stereo učinek pri predvajanju CD-ja je moten.
t Izberite stereo zvok, tako da pritisnete
gumb AUDIO (stran 33).
Zvok predvaja le osrednji zvočnik.
t Pri nekaterih diskih lahko zvok predvaja
le osrednji zvočnik.
Zvoka iz zvočnikov za prostorski zvok ni ali pa je
komaj slišen.
t Preverite priključke in nastavitve zvočnikov
(strani 16, 36).
t Preverite nastavitve načina zvoka (stran 23).
t Pri nekaterih virih učinek zvočnikov za
prostorski zvok morda ne bo zelo opazen.
t Predvaja se dvokanalni vir.
Pri zvoku priključene komponente prihaja do
popačenja.
t Znižajte raven vhoda za priključeno
komponento, tako da nastavite možnost
[Attenuate - AUDIO] (Znižanje - AUDIO)
(stran 44).
Sprejemnik
Sistem ne sprejema signala radijskih postaj.
t Preverite, ali je antena ustrezno priključena.
Prilagodite položaj antene ali po potrebi
priključite zunanjo anteno.
t Moč signala radijskih postaj ni zadostna
(pri samodejnem iskanju postaj). Uporabite
ročno iskanje postaj.
54SI
Predvajanje
Disk se ne predvaja.
t Področna koda diska Blu-ray/DVD-ja se ne
ujema s sistemom.
t Kondenzirana vlaga v notranjosti enote lahko
povzroči okvaro optičnega pogona. Odstranite
disk in pustite enoto vklopljeno približno
pol ure.
t Sistem ne more predvajati neustrezno
posnetega diska (stran 56).
Imena datotek se ne prikažejo pravilno.
t Sistem lahko prikaže samo znake, združljive
s standardom ISO 8859-1. Druge znakovne
oblike bodo morda prikazane drugače.
t Prikaz vnesenih znakov se lahko razlikuje glede
na programsko opremo za vnos besedila.
Sistem ne začne predvajati diska od začetka.
t Izbrana je bila možnost nadaljevanja
predvajanja. Pritisnite gumb OPTIONS in
izberite možnost [Play from start] (Predvajaj
od začetka), nato pa pritisnite gumb .
Predvajanje se ne nadaljuje od točke nadaljnjega
predvajanja, pri kateri ste nazadnje zaustavili
predvajanje.
t Pri nekaterih diskih se lahko točka nadaljnjega
predvajanja izbriše iz pomnilnika, ko:
• odprete pladenj za vstavljanje diska,
• odstranite napravo USB,
• predvajate drugo vsebino,
• izklopite enoto.
Jezika zvočnega posnetka/podnapisov in kotov ni
mogoče spremeniti.
t Poskusite tako, da uporabite meni diska Blu-ray
ali DVD-ja.
t Večjezični posnetki/podnapisi ali različni koti
niso posneti na predvajanem disku Blu-ray/
DVD-ju.
Dodatnih vsebin ali drugih podatkov na disku Blu-ray
ni mogoče predvajati.
t Poskusite storiti to:
1 Odstranite disk.
2 Izklopite sistem.
3 Odstranite in znova priključite napravo USB
(stran 25).
4 Vklopite sistem.
5 Vstavite BD-ROM z vsebino
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Naprava USB
Sistem ne prepozna naprave USB.
t Poskusite storiti to:
1 Izklopite sistem.
2 Odstranite in znova priključite
napravo USB.
3 Vklopite sistem.
t Preverite, ali je naprava USB ustrezno
priključena v vrata USB
.
t Preverite, ali je naprava USB (ali kabel)
poškodovana.
t Preverite, ali je naprava USB vklopljena.
t Če je naprava USB povezana prek zvezdišča
USB, jo izključite, nato pa napravo USB
priključite neposredno na enoto.
Kakovost slike/zvoka je slaba oziroma pri nekaterih
programih manjkajo podrobnosti, zlasti pri hitrem
predvajanju ali temnih prizorih.
t Kakovost slike/zvoka je odvisna od ponudnika
internetnih vsebin.
t Kakovost slike/zvoke lahko izboljšate, tako
da spremenite hitrost povezave. Podjetje Sony
priporoča, da hitrost povezave nastavite
najmanj na 2,5 Mb/s za video vsebine s
standardno ločljivostjo in 10 Mb/s za video
vsebine z visoko ločljivostjo.
t Nekatere video vsebine morda ne vsebujejo
zvoka.
Slika je majhna.
t Pritisnite gumb X, da jo povečate.
BRAVIA Sync ([Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI))
Funkcija [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) ne
deluje (BRAVIA Sync).
t Preverite, ali je možnost [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) nastavljena na [On]
(Vklopljeno) (stran 46).
t Če spremenite povezavo HDMI, izklopite
sistem, nato pa ga znova vklopite.
t V primeru izpada elektrike nastavite možnost
[Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
Omrežna povezava
Sistem ne more vzpostaviti povezave z omrežjem.
t Preverite delovanje omrežne povezave
(stran 19) in omrežne nastavitve (stran 48).
Brezžična povezava LAN
Računalnik ne more vzpostaviti internetne povezave
po opravljeni nastavitvi [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)] (Nastavitev zavarovanega omrežja Wi-Fi
(WPS)).
t Če funkcijo varne nastavitve Wi-Fi uporabite
pred prilagoditvijo nastavitev usmerjevalnika,
se lahko nastavitve brezžične povezave
usmerjevalnika samodejno spremenijo. V tem
primeru ustrezno prilagodite nastavitve
brezžične povezave računalnika.
Dodatne informacije
BRAVIA, internetne video vsebine
na [Off] (Izklopljeno), nato pa na [On]
(Vklopljeno) (stran 46).
t Preverite spodnja stanja in preberite navodila
za uporabo, priložena komponenti.
• Priključena komponenta podpira uporabo
funkcije [Control for HDMI] (Nadzor za
HDMI).
• Nastavitev priključene komponente za
uporabo funkcije [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) je ustrezna.
Sistem ne more vzpostaviti povezave z omrežjem ali
pa je povezava z omrežjem motena.
t Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik LAN
vklopljen.
t Preverite delovanje omrežne povezave
(stran 19) in omrežne nastavitve (stran 48).
t Okolje uporabe (vključno z materialom,
iz katerega so narejene stene, s pogoji za
sprejemanje radijskih valov, ali predmeti med
sistemom (ali vmesnikom USB za povezavo z
brezžičnim lokalnim omrežjem) in brezžičnim
usmerjevalnikom LAN) lahko povzroča
motnje komunikacije med napravama.
Zmanjšajte razdaljo med sistemom in
brezžičnim usmerjevalnikom LAN.
t Naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4
GHz (mikrovalovne pečice, naprave Bluetooth
ali brezžične digitalne naprave), lahko
povzročajo motnje komunikacije. Premaknite
enoto stran od takšnih naprav ali te izklopite.
55SI
Želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan na
seznamu brezžičnih omrežij.
t Pritisnite gumb RETURN, da se vrnete na
prejšnji zaslon, in nato poskusite znova
izvesti možnost [Wireless Setup (built-in)]
(Nastavitev brezžičnega omrežja (vgrajeno))/
[USB Wireless Setup] (Nastavitev brezžičnega
omrežja z USB). Če sistem še vedno ne zazna
želenega brezžičnega usmerjevalnika, izberite
možnost [Manual registration] (Ročno
registriranje).
Diski, ki jih lahko predvaja
ta sistem
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (glasbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)Ker so nekatere tehnične
značilnosti diskov Blu-ray
Disc nove ali se še razvijajo, sistem morda ne bo
mogel predvajati nekaterih diskov, odvisno od
njihove vrste in različice. Poleg tega je izhodni zvočni
signal odvisen od vira, povezanega izhodnega
priključka in izbranih zvočnih nastavitev.
2)
BD-RE: različice 2.1
BD-R: različice 1.1, 1.2, 1.3, vključno z organskim
pigmentom vrste BD-R (LTH)
Diskov BD-R, posnetih z računalnikom, ni mogoče
predvajati, če so elementi PostScript zapisljivi.
3)Sistem ne more predvajati neustrezno posnetega CDja ali DVD-ja. Več informacij je na voljo v navodilih
za uporabo, priloženih napravi za snemanje.
Diski, ki jih sistem ne more predvajati
• BD s kartušo
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• Avdio DVD
• CD s fotografijami
• Podatkovni del diska CD-Extra
• Super VCD
• Zvočna stran diskov DualDisc
Opombe na diskih
Ta izdelek je zasnovan za predvajanje diskov,
ki so izdelani v skladu s standardom Compact
Disc (CD).
Diski DualDisc in nekateri glasbeni diski,
kodirani s tehnologijami za zaščito avtorskih
pravic, niso izdelani v skladu s standardom
Compact Disc (CD). Takšni diski zato morda
niso združljivi s tem izdelkom.
56SI
Opomba glede funkcij predvajanja
BD-jev/DVD-jev
Nekatere funkcije predvajanja BD-jem/DVDjem namerno nastavijo nekateri izdajatelji
programske opreme. Ker ta sistem omogoča
predvajanje BD-jev/DVD-jev glede na vsebino
diska, ki jo je zasnoval izdajatelj programske
opreme, nekatere funkcije predvajanja morda
ne bodo na voljo.
Vrste datotek, ki jih lahko
predvaja ta sistem
Video
Vrsta datoteke
Pripone
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
».mpg,« ».mpeg,« ».m2ts,«
».mts«
Xvid
».avi”
Preklop med slojema lahko začasno zmoti
predvajano sliko ali zvok.
MPEG4/AVC1)5)
».mkv,« ».mp4,« ».m4v,«
».m2ts,« ».mts«
WMV91)5)
».wmv,« ».asf«
Področna koda (samo za diske BD-ROM/
video DVD-je)
AVCHD2)
3)5)
Real video7)
».rmvb«
Opomba glede dvoslojnih BD-jev/
DVD-jev
Glasba
Vrsta datoteke
Pripone
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
».mp3«
AAC/HE-AAC1)4)5)
».m4a«
WMA9 Standard1)4)
».wma«
LPCM
».wav«
Dodatne informacije
Področna koda je pritrjena na spodnji strani
enote, sistem pa omogoča samo predvajanje
diskov BD-ROM/video DVD-jev, označenih
z istimi področnimi kodami ali oznako ALL .
Fotografije
Vrsta datoteke
Pripone
JPEG
».jpg,« ».jpeg«
GIF8)
».gif«
PNG8)
».png«
MPO9)
».mpo«
1)
Sistem ne omogoča predvajanja datotek, kodiranih
s funkcijo DRM.
2)
AVCHD, združljiv z različico 2.0 (AVCHD 3D/
Progressive).
3)Sistem omogoča predvajanje datotek oblike AVCHD,
posnetih z digitalno videokamero ipd. Sistem lahko
datoteke oblike AVCHD predvaja samo, če je disk z
datotekami oblike AVCHD ustrezno posnet.
4)Sistem ne predvaja datotek, kodiranih s funkcijo
Lossless ipd.
5)
Sistem ne predvaja teh datotek prek funkcije DLNA.
6)
Sistem omogoča predvajanje vsebin z ločljivostjo SD
prek funkcije DLNA.
57SI
7)
Samo pri modelih za Singapur, Kitajsko, Tajsko
in Tajvan.
8)Sistem ne predvaja animiranih datotek PNG ali GIF.
9)Pri datotekah MPO, ki niso 3D, je prikazana ključna
slika ali prva slika.
Opomba
• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati, odvisno
od oblike datotek, kodiranja datotek, stanja posnetka
ali stanja strežnika DLNA.
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
• Sistem lahko prepozna naslednje datoteke ali mape
na diskih BD, DVD, CD in v napravah USB:
– največ do map na 9. ravni, vključno s
korensko mapo
– do 500 datotek/map na posamezni ravni
• Sistem lahko prepozna naslednje datoteke ali mape,
shranjene v strežniku DLNA:
– do map na 19. ravni
– do 999 datotek/map na posamezni ravni
• Nekatere naprave USB morda ne bodo delovale s tem
sistemom.
• Sistem lahko prepozna naprave za količinsko
shranjevanje (MSC) (kot je pomnilnik flash ali disk
HDD), naprave za zajemanje mirujoče slike (SICD)
in tipkovnice s 101 tipko.
• Če želite preprečiti poškodbe podatkov ali okvaro
pomnilniške naprave USB ali drugih naprav, pred
priključevanjem ali odstranjevanjem pomnilniške
naprave USB izklopite sistem.
• Predvajanje video datotek z visoko bitno hitrostjo
na podatkovnem CD-ju bo morda moteno. Za
predvajanje video datotek z visoko bitno hitrostjo se
priporoča, da so te shranjene na podatkovnem DVDju ali podatkovnem disku BD.
58SI
Podprte zvočne oblike
Spodaj so navedene podprte zvočne oblike.
Oblika
Funkcija
»BD/DVD«
»TV« (DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
DTS96/24
a
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD
Master Audio
a
–
a: podprta oblika
–: nepodprta oblika
Opomba
• Pri dvokanalni obliki LPCM je podprta frekvenca
vzorčenja digitalnega signala do 48 kHz pri uporabi
funkcije TV.
LAN
Tehnični podatki
Priključek LAN (100)
Ojačevalnik
Sistem
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290
Frekvenčni pas
Antena
Priključki za anteno
Zvočniki
Sprednji/za prostorski zvok (SS-TSB119) za
BDV-E690
Sprednji (SS-TSB119) za BDV-E490
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
Video
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
95 × 210 × 93 mm (š/v/d)
Sprednji:
0,54 kg (s kablom
zvočnika)
Za prostorski zvok:
0,62 kg (s kablom
zvočnika)
Sprednji/za prostorski zvok (SS-TSB117) za
BDV-E190
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
91 × 148 × 87 mm (š/v/d)
Sprednji:
0,33 kg (s kablom
zvočnika)
Za prostorski zvok:
0,38 kg (s kablom
zvočnika)
Osrednji (SS-CTB113) za BDV-E690/BDV-E490/
BDV-E290
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
245 × 87 × 78 mm (š/v/d)
0,59 kg (s kablom
zvočnika)
Osrednji (SS-CTB112) za BDV-E190
Izhodni priključki
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmov
HDMI
Priključek
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
vrste A (19-pinski)
Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD
Sistem oblike signala
NTSC/PAL
USB
Vrata
260 × 1,190 × 260 mm
(š/v/d)
2,9 kg (s kablom in
stojalom za zvočnik)
Sprednji/za prostorski zvok (SS-TSB118) za
BDV-E290
Za prostorski zvok (SS-TSB118) za BDV-E490
BDV-E190
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L/sprednji D:
40+40 W (pri 3 ohmih,
1 kHz, 1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji L/sprednji D/prostorski L/prostorski D
zvočnik:
40 W (za vsak kanal pri
3 ohmih, 1 kHz)
Osrednji:
70 W (pri 6 ohmih, 1 kHz)
Nizkotonski zvočnik:
70 W (pri 6 ohmih, 80 Hz)
Vhodni (analogni) signali
AUDIO (AUDIO IN)
Občutljivost: 2 V/700 mV
Vhodni (digitalni) signali
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podprte oblike: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
Digitalni sintetizator PLL
(Quartz)
87,5–108,0 MHz (po
intervalih 50 kHz)
Žična antena FM
75 ohmov, neuravnovešen
Dodatne informacije
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L/sprednji D:
75+75 W (pri 3 ohmih,
1 kHz, 1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji L/sprednji D/prostorski L/prostorski D
zvočnik:
125 W (za vsak kanal pri
3 ohmih, 1 kHz)
Osrednji:
250 W (pri 6 ohmih,
1 kHz)
Nizkotonski zvočnik:
250 W (pri 6 ohmih,
80 Hz)
Vhodni (analogni) signali
AUDIO (AUDIO IN)
Občutljivost: 1 V/400 mV
Vhodni (digitalni) signali
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podprte oblike: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
Priključek 100BASE-TX
Radio FM
Nizkotonski zvočnik (SS-WSB115) za
BDV-E690/BDV-E490
Mere (pribl.)
(USB):
vrste A (za priključitev
pomnilniške naprave USB,
pomnilniške kartice,
digitalnega fotoaparata in
digitalne video kamere)
145 × 94 × 84 mm (š/v/d)
0,39 kg (s kablom
zvočnika)
Teža (pribl.)
225 × 365 × 320 mm
(š/v/d)
6,1 kg (s kablom zvočnika)
59SI
Nizkotonski zvočnik (SS-WSB114) za
BDV-E290
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
215 × 335 × 260 mm
(š/v/d)
3,9 kg (s kablom zvočnika)
Nizkotonski zvočnik (SS-WSB113) za
BDV-E190
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
177 × 280 × 245 mm
(š/v/d)
2,7 kg (s kablom zvočnika)
Splošno
Napajanje
220–240 V pri izmeničnem
toku, 50/60 Hz
Poraba energije
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290
Vklopljeno: 130 W
Način pripravljenosti:
0,3 W (v načinu varčevanja
z energijo)
BDV-E190
Vklopljeno: 95 W
Način pripravljenosti:
0,3 W (v načinu varčevanja
z energijo)
Mere (pribl.)
430 × 50 × 275 mm (š/v/d)
vključno z izbočenimi deli
Teža (pribl.)
2,8 kg
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
obvestila.
• Poraba energije v načinu pripravljenosti je 0,3 W.
• Prek 85 % moči omejitve ojačevalnika predstavlja
povsem digitalni ojačevalnik, S-Master.
60SI
Seznam jezikovnih kod
Jezikovne kode so v skladu s standardom ISO 639: 1988 (E/F).
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Koda Jezik
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Dodatne informacije
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
ni določeno
Starševski nadzor/seznam območnih kod
Koda Območje
Argentina
Avstralija
Avstrija
Belgija
Brazilija
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francija
Grčija
Koda Območje
Hongkong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japonska
Kitajska
Kolumbija
Koreja
Luksemburg
Malezija
Koda Območje
Mehika
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Pakistan
Poljska
Portugalska
Rusija
Singapur
Španija
Koda Območje
Švedska
Švica
Tajska
Tajvan
Združeno
kraljestvo
61SI
Stvarno kazalo
Številke
I
3D 24
informacije o sistemu 47
inicializacija osebnih
nastavitev 49
internetna povezava BD 45
internetna vsebina 27
internetne nastavitve 48
izhod BD-ROM 24p 43
izhod DVD-ROM 24p 43
izhod HDMI za globoke
barve 44
A
A/V SYNC 32
Audio Return Channel
(Povratni zvočni kanal) 46
avdio DRC 44
avdio izhod 44
B
BD-LIVE 24
BONUSVIEW 24
BRAVIA Sync 36
C
CD 56
Control for HDMI (Nadzor
za HDMI) 36
D
daljinski upravljalnik 14
diagnostika omrežne
povezave 48
diaprojekcija 31
diski, ki jih lahko predvaja
ta sistem 56
DLNA 28, 48
Dolby Digital 33
DTS 33
DVD 56
E
Easy Setup (Preprosta
nastavitev) 21, 48
F
format zaslona 43
G
geslo 46
glasbene nastavitve 46
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 44
62SI
J
jezik menija diskov
BD/DVD 45
jezik podnapisov 45
jezik prikaza na zaslonu 46
jezik zvoka 45
K
kanali predvajanja diska Super
Audio CD 46
ključavnica za otroke 38
N
način FM 34
način pretvorbe za kino 43
način za hitri zagon 47
način začasne zaustavitve 44
nadzor dostopa
upodabljalnika 48
nadzor za HDMI 46
nastavitev izhodnega
signala 3D 43
nastavitev upodabljalnika 48
nastavitev velikosti zaslona
televizorja za predvajanje
vsebin 3D 43
nastavitev za mešanje
zvoka BD 44
nastavitve predvajanja
diskov BD/DVD 45
nastavitve starševskega
nadzora 46
nastavitve storitve
Gracenote 47
nastavitve strežnika za
povezavo 48
nastavitve zaslona 43
nastavitve zvočnikov 36, 45
oddaljenost 37
raven 37
neocenjene internetne video
vsebine 46
O
oblika izhodnega video
signala 43
območna koda starševskega
nadzora 46
ohranjevalnik zaslona 47
omrežne nastavitve 48
P
plast predvajanja diska Super
Audio CD 46
plast predvajanja hibridnega
diska BD 45
podatki o licenci za programsko
opremo 47
področna koda 57
ponastavitev 49
posodobitev 42
posodobitev omrežja 42
povrnitev privzetih tovarniških
nastavitev 49
Prednja plošča 12
predvajanje, podatki o 25
preizkusni ton 37
preproste omrežne
nastavitve 48
preproste začetne nastavitve 48
R
razmerje višina/širina
DVD-ja 43
RDS 35
registracija oddaljene
predstavnostne naprave 48
registrirane oddaljene
predstavnostne naprave 48
S
samodejni preklop v način
pripravljenosti 47
samodejni prikaz 47
samodejni zagon funkcije
PARTY 48
seznam jezikovnih kod 61
SLEEP 38
starševski nadzor za
diske BD 46
starševski nadzor za
diske DVD 46
starševski nadzor za internetne
video vsebine 46
U
USB 25
V
vrsta televizorja 43
W
WEP 20
WPA2-PSK (AES) 20
WPA2-PSK (TKIP) 20
WPA-PSK (AES) 20
WPA-PSK (TKIP) 20
Z
zadnja plošča 13
zaslon prednje plošče 13
znižanje – AUDIO 44
zvočne nastavitve 44
zvočni učinek 45
zvok z večkratnim
oddajanjem 33
63SI
V prihodnosti bodo morda na voljo posodobitve za programsko opremo tega sistema.
Podrobnosti o razpoložljivih posodobitvah so na voljo na spodnjem naslovu URL.
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF