Sony | BDV-F700 | Sony BDV-F500 2.1 Channel Blu-ray 3D™ Ready Home Cinema System Navodila za uporabo

Blu-ray Disc/DVD sistem
za domači kino
Navodila za uporabo
BDV-F700 / F500
©2010 Sony korporacija
1
POZOR
Ne postavljajte sistema v knjižno omaro ali
vgrajeno omaro z neustreznim zračenjem.
Ne prekrivajte zračnikov s časopisnim papirjem,
prtom, zavesami, itd. Ne polagajte prižganih sveč
na napravo.
Ne izpostavljajte baterij polagajte predmetov na
napravo (npr. vaza z vodo).
Ne izpostavljajte baterij visokim temperaturam,
na primer soncu, ognju, ipd.
Da ne bi prišlo do poškodbe, naj bo naprava
varno nameščena na tla/steno v skladu z navodili
za namestitev.
Naprava je namenjena samo uporabi v prostoru.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom
lahko poveča nevarnost poškodb na očeh. Ker
lahko laserski žarek v tem Blu-ray disk/DVD
predvajalniku poškoduje oči, ne razstavljajte
ohišja. Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Nekaj o enoti
Tablica z imenom se nahaja na strani.
Odpadna električna in
elektronska oprema
(velja za evropsko unijo
in druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za električno in elektronsko opremo. S
tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Odpadne baterije (velja
za evropsko unijo in
druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Ta naprava je označena kot CLASS 3R laserski
izdelek. Če odprete ohišje za zaščito laserja, bo
enota oddajala vidno in nevidno lasersko sevanje.
Zato v tem primeru ne glejte v laser.
Ta oznaka se nahaja na ohišju za zaščito laserja,
na notranji strani.
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo enako
kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev
tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost
izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi
s servisom in garancijo se obrnite na naslove,
navedene v dokumentih za servis in v garantnem
listu.
2
Opozorila
Naprava je testirana in z uporabo priključnega
kabla, krajšega od 3 m, potrjeno ustreza
omejitvam, ki jih določa direktiva EMC.
Napajanje
• Enota ni izključena iz omrežja, vse dokler je
priključena v stensko vtičnico, tudi če je sama
izključena.
• Postavite sistema na mesto, kjer boste lahko
omrežni kabel v primeru težav takoj izvlekli iz
stenske vtičnice.
Zaščita avtorskih pravic in
blagovne znamke
• Ta proizvod vključuje tehnologijo zaščite
avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodami, ki
se sklicujejo na patente ZDA in druge elemente
intelektualne lastnine. Pravica do uporabe
avtorskih pravic do te tehnologije zaščite
mora biti odobrena s strani Microvision in je
namenjena le za domačo uporabo in druge
uporabnike v omejenem obsegu, razen če podjetje Microvision ne odobri drugačne uporabe.
Dekodiranje ali razstavljanje je prepovedano.
• Ta sistem vključuje prilagodljiva matrična
prostorska dekodirnika Dolby* Digital in
Dolby Pro Logic (II) in sistem DTS** Digital
Surround Surround.
* Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. »Dolby«, »Pro Logic« in
simbol z dvojnim D so blagovne znamke
podjetja Dolby Laboratories.
**Izdelano po licenci pod U.S.Patent#
: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616; 6.487.535;
7.392.195; 7.272.567; 7.333.929;
7.212.872 & drugih ameriških in
svetovnih patentov. DTS je registrirana
blagovna znamka, DTS logotip, simbol,
DTS-HD in DTS-HD Master Audio /
Essential pa so blagovne znamke družbe
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Vse
pravice pridržane.
• Ta sistem vključuje tehnologijo HDMITM
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, logotip HDMI in izraz »High-Definition Multimedia Interface« so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI
Licencing LLC.
• Java in vse blagovne znamke osnovane na Javi,
so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke družbe Sun Microsystems, Inc.
• “BD-Live” in “BonusView” sta blagovni znamki
združenja ‘Blu-ray Disc”.
• »Blu-ray Disc« je blagovna znamka.
• Logotipi »Blu-ray Disc«, »DVD+RW«, »DVDRW«, »DVD+R, »DVD-R«, »DVD VIDEO« in
»CD« so blagovne znamke.
• “BRAVIA” je blagovna znamka korporacije
Sony.
• »AVCHD« in logotip »AVCHD« sta blagovni
znamki družbe Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. in korporacije Sony.
• , »XMB« in »xross media bar« so blagovne
znamke korporacije Sony in družbe Sony
Computer Entertainment Inc.
• “PLAYSTATION” je blagovna znamka družbe
“Sony Computer Entertainment Inc.”
• DivX®, DivX Certified® in njihovi logotipi so
registrirane blagovne znamke družbe DivX,
Inc. in se uporabljajo z licenco.
• Gracenote® nudi podatke o tehnologiji za prepoznavanje glasbe in videa ter druge sorodne
podatke. Gracenote je industrijski standard
tehnologije prepoznavanja glasbe in podobnih
vsebin. Podrobnosti si oglejte na spletni strani
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc in podatki, ki
se nanašajo na glasbo in video podjetja
Gracenote, avtorska zaščita © 2000-sedanji
Gracenote.
Program Gracenote, avtorska zaščita ©
2000-sedanji Gracenote. Eden ali več patentov,
ki so last družbe Gracenote, se nanaša na ta
izdelek in storitve. Na spletni strani Gracenote
si lahko ogledate seznam ustreznih patentov
Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logotip za Gracenote in logotip
“Powered by Gracenote” so registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke družbe
Gracenote v ZDA in/ali drugih državah.
• »PhotoTV HD« in »PhotoTV HD« logotip sta
blagovni znamki korporacije Sony.
• MPEG Layer-3 tehnologija zvočnega kodiranja
in patenti z licenco Fraunhofer IIS and Thomson.
• iPod je blagovna znamka družbe Apple, registrirane v ZDA in drugih državah.
• “Made for iPod” pomeni, da je bila elektronska
naprava izdelana posebej za priključitev v iPod
in potrjeno ustreza standardom delovanja
naprav Apple.
• Družba Apple ni odgovorna za delovanje te
naprave in njeno ustreznost varnostnim in
predpisanim standardom.
• Imena drugih sistemov in izdelkov so običajno
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke proizvajalcev. Oznaki TM in ® v tem
priročniku nista navedeni.
3
Nekaj o navodilih za
uporabo
• V teh navodilih so opisane tipke na daljinskem
upravljalniku. Uporabljate pa lahko tudi tipke
na predvajalniku, ki imajo podoben simbol kot
tipke na daljinskem upravljalniku.
• V tem priročniku se za diske BD, DVD, Super
Avdio CD in CD uporablja splošni izraz »disk«,
razen če ni drugače navedeno.
• Navodila se nanašajo na modela BDV-F700
in BDV-F500. BDV-F700 je model, ki se
uporablja za ilustracijo, razen če je navedeno
drugače. Razlika v delovanju je jasno navedena,
na primer, “BDV-F700”.
• Postavke, ki se prikažejo na TV zaslonu, so
odvisne od področja.
• Tovarniške nastavitve so podčrtane.
4
Pregled vsebine
Nekaj o priročniku ............................................4
Odpiranje embalaže...........................................6
Opis delov in tipk ..............................................8
Uvod
Korak 1: Namestitev sistema ..................14
Korak 2: Priključitev sistema ................. 20
Korak 3: Hitra nastavitev ........................ 30
Korak 4: Izbira izvora .............................. 31
Korak 5: Poslušanje prostorskega
zvoka .................................................... 32
Disk
Predvajanje diskov ...........................................34
Predvajanje USB naprave .............................. 35
Uporaba enote iPod........................................ 35
Predvajanje prek omrežja (Network) ............ 36
Razpoložljive možnosti ...................................37
Nastavitev zvoka
Izbira učinkov v skladu z izvorom................. 39
Izbira avdio formata, posnetkov v večih
jezikih in kanalov ...................................... 39
Poslušanje zvoka Multiplex Broadcast ......... 40
Nastavitve
Uporaba prikaza za nastavitve....................... 49
Posodabljanje omrežja.................................... 49
Nastavitve zaslona ......................................... 50
Nastavitev zvoka ..............................................51
Nastavitve za predvajanje diskov
BD/DVD .................................................... 52
Nastavitve starševskega nadzora ................... 52
Nastavitve glasbe ............................................ 53
Nastavitve sistema .......................................... 53
Nastavitve omrežja ..........................................54
Enostavne nastavitve ...................................... 55
Ponastavitev .................................................... 55
Dodatne informacije
Opozorila......................................................... 56
Opombe o diskih .............................................57
Odpravljanje težav .......................................... 58
Diski, ki jih lahko predvajate ..........................64
Vrste datotek, ki jih lahko predvajate ........... 65
Avdio formati, ki jih naprava podpira........... 66
Tehnični podatki ..............................................67
Seznam jezikovnih kod................................... 69
Pojasnitev pojmov........................................... 70
Radijski sprejemnik
Poslušanje radia ...............................................41
Uporaba funkcije RDS
(Radio Data System) ................................ 42
Ostale funkcije
Uporaba funkcije upravljanja vmesnika
HDMI za »BRAVIA« Sync....................... 43
Nastavitev zvočnikov ...................................... 45
Uporaba časovnika izklopa............................ 46
Sprememba vrste LED osvetlitve ................. 46
Zaklep tipk na enoti ........................................47
Upravljanje televizorja s priloženim
daljinskim upravljalnikom ........................ 48
Varčevanje z energijo v načinu 'Standby' ..... 48
5
Odpiranje embalaže
BDV-F700
• Enota (1)
• Stojala za sprednja zvočnika (2)
• Vijaka (2)
• Kabli za zvočnike (3, bel/
rdeč/vijoličen)
• Sprednja zvočnika (2)
• FM žična antena (1)
ali or
• Pašček za kabel (1)
• Talna podstavka (2)
• Nizkotonec (1)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Namizna podstavka (2)
• Bateriji R6, velikosti AA (2)
• Nastavka za podstavka (2)
• Vijaki s podložko (4)
6
• Navodila za uporabo
• Vodič za namestitev zvočnikov
• Vodič za hitro postavitev
• Licenčni sporazum za
končnega uporabnika
BDV-F500
• Enota (1)
• Kabel za zvočnik (1, vijoličen)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6, velikosti AA (2)
• FM žična antena (1)
• Sprednja zvočnika (2)
or
ali
• Navodila za uporabo
• Vodič za hitro postavitev
• Licenčni sporazum za
končnega uporabnika
• Pašček za kabel (1)
• Nizkotonec (1)
or
Priprava daljinskega upravljalnika
Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA) v prostor za baterije v daljinskem upravljalniku. Upoštevajte
polariteto 3 in #.
7
Opis delov in tipk
Dodatne informacije si lahko ogledate na straneh, navedenih med oklepaji.
Enota
VOL
Leva stran
1 Zračniki
2 VOL (glasnost) +/–
Nastavitev glasnosti sistema.
3 Prikazovalnik na sprednji plošči
8
4
(senzor za daljinsko upravljanje)
5 LED osvetlitev (stran 46)
(USB) (stran 35)
6 Priključek
Za priključitev USB naprave.
LAN(100)
LAN(100)
ANTENNA
VIDEO
OUT
FM75
COAXIAL
ANTENNA
AUDIO
FUNCTION
L
VIDEO
OUT
FM75
COAXIAL
IN
AUDIO
L
IN
ARC
R
R
ARC
SAT/
CABLE
SAT/
CABLE
HDMI
OUT
TV
DIGITAL IN
(OPTICAL)
HDMI
OUT
TV
DIGITAL IN
(OPTICAL)
1 @/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
Vklop enote ali vzpostavitev stanja
pripravljenosti.
2 Reža za disk (stran 34)
3 Tipke za upravljanje predvajanja
N (predvajanje)
Začetek in nadaljevanje predvajanja od mesta
ustavitve.
Predvajanje diaprojekcije, če je vstavljen disk,
ki vsebuje slikovne datoteke JPEG.
x (stop)
S to tipko se predvajanje ustavi in enota si
zapomni mesto ustavitve (resume point).
Mesto nadaljevanja naslova/posnetka je
zadnje mesto, ki ste ga predvajali ali zadnja
fotografija v mapi s fotografijami.
FUNCTION
Izbira vira predvajanja.
Z (izmet)
Izmet diska.
4
5
6
7
8
9
0
qa
Priključek LAN (100) (stran 27)
Priključek VIDEO OUT (stran 23)
Priključek HDMI OUT (stran 23)
Priključek
(USB) (desno) (stran 35)
Uporablja se za priključitev USB naprave.
Priključek TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(stran 24)
Prikjuček SAT/CABLE (DIGITAL IN
OPTICAL)
Priključka AUDIO (IN L/R) (stran 25)
Priključek ANTENA (FM 75 COAXIAL)
(stran 26)
9
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
SPEAKERS
1 Ventilatorji
10
2 Priključki SPEAKERS (stran 20)
Prikazovalnik na sprednji strani
Nekaj o indikatorjih na prikazovalniku sprednje plošče
SLEEP
TUNED MONO
STEREO
HDMI
HD
24P
2CH MUTING
NEO:6
WIDE STAGE
1 Utripa, če je nastavljen časovnik.
(stran 46)
2 Sveti, ko enota sprejema postajo
(samo radio) (stran 41)
3 Zasveti, če je “FM MODE” nastavljen na
“MONO” (samo radio) (stran 41)
4 Sveti, ko enota sprejema stereo zvok
(samo radio) (stran 41).
5 Zasveti, če je priključek HDMI OUT
pravilno priključen v napravo, ki je
združljiv s HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection – zaščita
širokopasovne digitalne vsebine)
6 Sveti, ko enota oddaja
720p/1080i/1080p video signale iz
priključka HDMI OUT.
7 Sveti, ko enota oddaja 1920 x
1080p/24 Hz video signale.
8 Sveti med predvajanjem v načinu “2CH
STEREO”.
9 Sveti, če je zvok sistema utišan.
0 Sveti med oddajanjem zvoka v načinu
DTS Neo:6.
qa Sveti med predvajanjem zvoka s
prostorskim učinkom “WIDE STAGE”.
qs Sveti, če je vstavljen disk.
qd Prikaže status sistema, na primer
številko poglavja, naslova ali posnetka,
uro, radijsko frekvenco, status
predvajanja, itd.
qf Sveti, če je vklopljen način
ponavljajočega predvajanja.
qg Prikaže stanje predvajanja sistema.
11
Daljinski upravljalnik
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
1
BRAVIA Sync
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
SYSTEM
MENU
0
2
D.TUNING
3
TOP MENU
POP UP/ MENU
4
RETURN
OPTIONS
FUNCTION
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
DISPLAY
TV
TV
7
Na tipkah 5,
, 2+ in N se nahaja otipljiva
pika, ki poenostavlja upravljanje.
•
: TV: za upravljanje televizorja
(Podrobnosti si oglejte v poglavju “Upravljanje
televizorja s priloženim daljinskim upravljalnikom” na strani 48).
1 THEATRE (stran 44)
Samodejno preklopi na video način, ki
najbolj ustreza gledanju filmov.
ONE-TOUCH PLAY (stran 44)
Vklop funkcije ‘One-Touch Play’.
TV @/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(stran 48)
Vklopi TV ali nastavi način stanja
pripravljenosti.
@/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(stran 30, 41)
Vklopi sistem ali nastavi način stanja
pripravljenosti.
12
2 Oštevilčene tipke (stran 42, 48)
(avdio) (stran 39, 40)
Izberite avdio format/posnetek.
(podnapis) (stran 52)
Izberete lahko jezik za podnapise, če so na
disku BD-ROM/DVD VIDEO posneti v večih
jezikih.
D.TUNING (stran 41)
Nastavite radijsko frekvenco.
3 Barvne tipke (rdeča/zelena/rumena
modra)
Bližnjice za izbiro postavk v nekaterih
menijih diska BD (lahko se uporablja tudi za
interaktivne funkcije Java na disku BD).
4 TOP MENU
Odpre ali zapre Top Menu diska BD ali DVD
na TV zaslonu.
POP UP/MENU
Odpre ali zapre Pop-up Menu diska BD-ROM
ali meni DVD-ja.
OPTIONS (stran 37)
Na TV zaslonu se prikaže z možnostmi, ki jih
lahko izberete.
RETURN
Vrnitev na predhodni prikaz.
C/X/x/c
Označite lahko prikazani postavko, ki jo
želite izbrati.
(ENTER)
Potrditev izbrane postavke.
5 FUNCTION (stran 31, 41)
Izbere izvor za predvajanje.
HOME (stran 30, 41, 45, 49)
Vklopi in izklopi osnovni meni sistema na
TV zaslonu.
SOUND MODE (stran 39)
Izbere način zvoka..
6 Tipke za upravljanje predvajanja
Glej poglavje “Predvajanje” (stran 34).
./> (predhodni/naslednji)
Preskok na naslednje/prejšnje poglavje,
posnetek ali datoteko.
(ponovitev predvajanja/naprej)
Hitra ponovitev predvajanja trenutnih kadrov
za 10 sekund. / Hitro pomikanje trenutnih
kadrov naprej za 15 sekund.
m/M (hitro pomikanje nazaj/naprej)
Hitro pomikanje diska nazaj/naprej med
predvajanjem. Z vsakim pritiskom na tipko se
hitrost iskanja spremen
i.
Če pri začasni ustavitvi pritisnete in držite
tipko več kot eno sekundo, se vklopi počasno
predvajanje.
Če pri začasni ustavitvi pritisnete na tipko, se
bo predvajala ena slika za drugo.
N (predvajanje)
Začne in nadaljuje predvajanje od mesta
ustavitve.
Predvajanje diaprojekcije, če je vstavljen disk,
ki vsebuje slikovne datoteke JPEG.
X (začasna ustavitev)
Začasna ustavitev ali nadaljevanje
predvajanja.
9 Z (izmet)
Izmet diska.
SLEEP (stran 46)
Nastavitev časovnika izklopa.
SYSTEM MENU (stran 32, 38, 41, 46)
Vklop ali izklop menija sistema na
prikazovalniku sprednje plošče.
(priljubljene)
Prikaže internetno vsebino, ki je dodana
seznamu priljubljenih. Shranite lahko 18
najljubših internetnih vsebin.
x (stop)
S to tipko se predvajanje ustavi in enota si
zapomni mesto ustavitve (resume point).
Mesto nadaljevanja naslova/posnetka je
zadnje mesto, ki ste ga predvajali ali zadnja
fotografija v mapi s fotografijami.
Tipke za upravljanje radia
Glej “Radijski sprejemnik” (stran 41).
PRESET +/–
TUNING +/–
7 % (utišanje)
Začasen izklop zvoka.
2 (glasnost) +/– (stran 41)
Nastavitev glasnosti.
TV2 (glasnost) +/–
Nastavitev glasnosti TV zvoka.
TV t/(TV vhod)
Preklopi vhodni vir televizorja med TV in
drugimi vhodnimi viri.
8 DISPLAY (stran 34, 36)
Na TV zaslonu prikaže informacije o
predvajanju.
Če je izbrana funkcija “TUNER FM”, se
radijske informacije na prikazovalniku
sprednje plošče spremenijo.
Če je izbrana funkcija “TV” ali “SAT/
CABLE” in digitalni signali vstopajo prek
priključka TV (DIGITAL IN OPTICAL) ali
SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL),
se prikažejo informacije na prikazovalniku
sprednje plošče.
13
Uvod
Korak 1: Namestitev sistema
Postavitev sistema
Če želite doseči najboljši »surround« zvok, naj bodo vsi zvočnik enako oddaljeni od mesta poslušanja
A. Postavite sistem kot kaže spodnja slika.
Za BDV-F700
A Sprednji zvočnik (L, levi)
A Sprednji zvočnik (R, desni)
A Nizkotonec
A Enota
B
A
C
D
A
A
ForBDV-F500
BDV-F500
Za
B
A
D
C
14
A A
A Sprednji zvočnik (L, levi)
A Sprednji zvočnik (R, desni)
A Nizkotonec
A Enota
Opombi
• Postavite zvočnike na ravna, trdna tla (ne, na primer, na debelo preprogo).
• Če želite v bližino zvočnikov postaviti kak predmet, pustite nekaj prostora za vstavitev/odstranitev
diska (približno 15 cm) na desni strani enote (reža za disk).
Približno 15 cm
• Bodite previdni, ko postavljate zvočnike in/ali stojala (niso priložena), na katera so pritrjeni zvočniki,
na premazana tla (z voskom, oljem, ipd.), ker bi se utegnili pojaviti madeži ali razbarvanje površine.
• Ne naslanjajte in ne obešajte se na zvočnik, ker bi le-ta utegnil pasti.
• Pri nekaterih namestitvah nizkotonca utegne priti do popačenja slike na TV zaslonu. V tem primeru
oddaljite nizkotonec od televizorja.
• Ne zapirajte zračnikov na enoti (stran 8).
• Postavite oba sprednja zvočnika v enaki razdalji od mesta poslušanja.
• Sprednja zvočnika naj bodo postavljena najmanj 0,6 m narazen.
• Postavite sprednja zvočnika naprej od televizorja. Pazite, da se pred zvočniki ne nahajajo ovire, ki bi
odbijale zvok.
• Oba sprednja zvočnika naj bosta usmerjena naravnost naprej.
Postavitev zvočnikov navpičnem položaju (samo BDV-F500)
(samo BDV-F500)
Izberete lahko kot postavitve sprednjih zvočnikov: navpično ali nagnjeno navzgor. (Zvočnika sta
tovarniško nastavljena nagnjeno navzgor).
1
Odstranite vijaka (tovarniško privita) na dnu zvočnika.
Vijaka sta potrebna pri ponovnem sestavljanju zvočnika. Pazite, da ju ne izgubite.
Vijaka
2
Odstranite stojalo za zvočnik.
15
3
Ponovno pritrdite stojalo za zvočnik in sicer tako, da vstavite izstopajoča dela na stojalo
v luknji, za navpični položaj ali nagnjeno navzgor.
Navpični položaj ali
nagnjeno navzgor
Navpični položaj
4
5
Nagnjeno navzgor
Potegnite kabel za zvočnik skozi zarezo na podstavku stojala, da se ne bi zvil ali
preščipnil.
Privijte vijaka in pritrdite stojalo za zvončik.
Vijaka
Opomba
• Pazite, da pri privijanju vijakov ne priščipnete kablov za zvočnike.
Sestavljanje zvočnikov
(samo BDV-F700)
Več o sestavljanju zvočnikov si oglejte v vodiču za namestitev zvočnikov.
16
Namestitev zvočnikov na steno
Opozorila
• V trgovini se pozanimajte o strukturi sten in kateri vijaki so primerni.
• Uporabite vijake, ki so primerni za strukturo in moč stene. Ker je stena iz gipsa šibka, vijake varno
pritrdite na tram in jih nato pritrdite na steno. Namestite zvočnike na navpično in ravno steno, z
dodatno ojačitvijo.
• Sony ne prevzema odgovornosti za nesreče ali poškodbe, ki jih povzročijo nepravilna namestitev,
nezadostna moč stene, neustrezni vijaki, itd.
Priprava za model BDV-F500
Zvočnika ni mogoče namestiti, če je nanj pritrjeno stojalo. Najprej odstranite stojalo, nato boste lahko
zvočnik namestili na steno.
1
Odstranite vijaka (tovarniško privita) na dnu zvočnika.
Vijaka sta potrebna pri ponovnem sestavljanju zvočnika. Pazite, da ju ne izgubite.
Vijaka
2
Odstranite stojalo za zvočnik.
17
3
Izključite kabel iz zvočnika.
4
Izvlecite stojalo za zvočnik.
Slika povsem razstavljenega zvočnika
Zvočnik
Stojalo za zvočnik
Kabel za zvočnik
Vijaka
Namestitev zvočnikov na steno (BDV-F700/BDV-F500)
Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno cevčico v 3 in kabel brez
barvne cevčice v #.
Barvna cevčica
Sprednji zvočnik (L, levi): bel
Sprednji zvočnik (R, desni): rdeč
18
1
Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo luknjam na zadnji strani zvočnikov.
Glej sliko na naslednji strani.
4 mm
30 mm
5 mm
Luknja na zadnji
strani zvočnika
10 mm
Opomba
• Dolžina in vrsta vijaka sta prikazana le kot primer. Izberite vijake v skladu z materijalom in
močjo stene, na katero boste namestili zvočnike.
2
Pritrdite vijake v steno.
8 do 10 mm
3
Obesite zvočnike na vijake.
5 mm
Luknja na hrbtni strani
zvočnika
10 mm
Hrbtna stran zvočnika
Opomba
• Pazite, da pri privijanju vijakov ne priščipnete kablov za zvočnike.
19
Korak 2: Priključitev sistema
Več o priključitvi sistema si preberite na naslednjih straneh.
Ne priključujte omrežnega kabla enote v stensko vtičnico, dokler ne opravite vse povezave.
Opomba
• Če priključite drugo komponento z gumbom za nastavitev glasnosti, pojačajte glasnost druge komponente do stopnjo, kjer zvok ni popačen.
Odstranitev pokrova na enoti.
Pred priključitvijo kablov odstranite pokrov z enote.
A
Držite pokrov za A in ga izvlecite (vstran).
Priključitev zvočnikov
Priključek in barvna cevčica na kablih za zvočnike sta označena z barvo v skladu z vrsto zvočnika.
Priključite kable tako, da bodo ustrezali barvam priključkov SPEAKER na enoti.
Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno cevčico v 3 in kabel brez
barvne cevčice v #. Pazite, da se izolacija kabla za zvočnik ne ujame v priključek.
20
Priključitev kablov za zvočnike v enoto
Vstavite konektorje kablov do konca.
Bela (sprednji levi zvočnik (L))
FRONT R
FRONT L
R
SUBWOOFE
SPEAKE
RS
Vijolična (nizkotonec)
Rdeča (sprednji desni zvočnik (R))
Opomba
• Položite enoto na debelejšo, mehko krpo, da se ne bo poškodovala
Priključitev kablov v nizkotonec
1
Priključite kabel v nizkotonec.
Spodnja stran zvočnika
Barvna cevčica (vijolična)
21
2
Povlecite kabel za zvočnik skozi odprtino ob strani nizkotonca in ga pritrdite v držalo za
kable.
22
Priključitev televizorja (video povezava)
Ta povezava omogoča pošiljanje video signalov v TV.
Pri nekaterih priključkih na televizorju je potrebno izbrati način povezave.
A Video kabel
(priložen)
V video vhod na
televizorju
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
ARC
ARC
HDMI
OUT
V HDMI IN priključek
na televizorju
HDMI
OUT
B HDMI kabel
Način 1: Priključitev HDMI kabla (A)
Če ima vaš televizor priključek HDMI, priključite enoto v TV s kablom HDMI. Kakovost slike bo
boljša, kot če uporabite povezavo z video kablom.
Če priključite HDMI kabel, morate izbrati vrsto izhodnega signala (stran 50).
Način 1: Priključitev video kabla (B)
Če nimate HDMI kabla, začasno uporabite to povezavo.
23
Priključitev televizorja (avdio povezava)
Ta povezava omogoča pošiljanje avdio signala iz televizorja v enoto. Če želite zvok televizorja poslušati
prek sistema, uporabite naslednjo povezavo.
Z digitalno avdio povezavo sistem sprejema signale ‘Dolby Digital multiplex broadcast’ in lahko boste
uživali v zvoku ‘multiplex broadcast’.
Digitalni optični kabel
(ni priložen)
SAT/
CABLE
SAT
CABLE/
TV
TV
V digitalni optični
izhod na televizorju.
DIGITAL IN
(OPTICAL)
DIGITAL
(OPTICALIN
)
Nekaj o funkciji ARC (Audio Return Channel)
Če je vaš TV združljiv s funkcijo ARC, bo povezava s HDMI kablom omogočila pošiljanje digitalnih
avdio signala iz televizorja. Za poslušanje TV zvoka vam ne bo treba uporabiti ločene avdio povezave.
Podrobnosti o funkciji ARC si oglejte pod [Audio Return Channel] (stran 53).
24
Priključitev drugih komponent
Če v TV priključite sistem in druge komponente, bodo video signali potovali v TV, avdio signali iz
komponent pa bodo potovali v sistem na naslednji način.
TV
Videorekorder ali digitalni satelitski
sprejemnik, itd.
Video signal
Video signal
Avdio signal
Sistem
Priključene komponente lahko poslušate prek zvočnikov sistema.
• Videorekorder ali digitalni satelitski sprejemnik (nista priložena), ki ima optični izhod: C
• Videorekorder, digitalni satelitski sprejemnik , PlayStation ali prenosni avdio izvor, itd. (niso priloženi): D
D Avdio kabel
(ni priložen)
V avdio vhode na videorekorderju,
digitalnem satelitskem sprejemniku,
enoti PlayStation ali prenosnem
avdio izvoru, itd.
AUDIO
L
IN
R
AUDIO
SAT/
CABLE
L
IN
R
V digitalni optični izhod na
videorekorderju ali digitalnem
satelitskem sprejemniku, itd.
SAT
CABLE/
TV
TV
DIGITAL IN
(OPTICAL)
DIGITAL
(OPTICALIN
)
C Digitalni optični kabel
(ni priložen)
25
Priključitev antene
Priključitev antene
ANTENN
A
ANTENNA
FM75
COAXIAL
FM75
COAXIAL
FM žična antena
(priložena)
ali
Nasvet.
• Če je FM sprejem slab, za povezavo sistema z zunanjo FM anteno, uporabite 75-omski koaksialni
kabel (ni priložen), kot je prikazano spodaj.
Zunanja FM antena
Enota
ANTENNA
FM75
COAXIAL
26
Priključitev na omrežje
Žična nastavitev
Če s pomočjo omrežnega kabla povežete
priključek LAN (100) na enoti z Internetom,
boste lahko s pomočjo omrežja posodobili
programsko opremo sistema. Lahko boste tudi
uporabljali funkcijo BD-Live (stran 45).
Opravite ustrezne nastavitve v [Internet Settings]
pod [Network Settings] (stran 87).
Enota
LAN kabel
(ni priložen)
Širokopasovni ADSL modem / Internet
usmerjevalnik kabelski modem
USB brezžična nastavitev
Uporabite brezžični LAN prek USB brezžičnega
LAN adapterja (samo Sony UWA-BR100*) (ni
priložen).
USB brezžični LAN adapter ni na voljo v vseh
državah/področjih.
* Od januarja 2010.
Izklopite enoto preden priključite podaljševalni
kabel ali preden vstavite USB brezžični
LAN adapter. Ko ste vstavili adapter v bazo
podaljševalnega kabla in priključili kabel v
(USB) vrata (levo ali desno), ponovno vklopite
enoto.
Enota
USB brezžični LAN adapter na drugo mesto
ali pa ga približajte brezžičnemu LAN usmerjevalniku.
Izbira nastavitev omrežja
Podrobnosti si oglejte pod [Network Settings]
(stran 54) in sledite navodilom na zaslonu.
Nekaj o zaščiti brezžičnega LAN
Ker se komunikacija prek funkcije brezžičnega
LAN ustvarja po radijskih valovih, utegne biti
brezžični signal občutljiv na prestrezanje drugih
signalov. Da bi zaščitili brezžično komunikacijo,
predvajalnik podpira različne varnostne funkcije.
Pazite na to, da bo konfiguracija varnostnih
nastavitev pravilna in v skladu z vašim omrežjem.
Brez zaščite
Čeprav so nastavitve povsem enostavne, lahko
kdorkoli prestreže brezžično komunikacijo
ali se vmeša v vaše brezžično omrežje, brez
posebnega orodja. Pomnite, da obstaja tveganje
nepooblaščenega dostopa in prestrezanja
podatkov.
WEP
WEP komunikacijam dodeli zaščito in
preprečuje zunanjim uporabnikom prestreganje
komunikacije in vmešavanje v brezžično omrežje.
WEP je varnostna tehnologija, ki omogoča
priključitev starejših naprav, ki ne podpirajo
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
(TKIP)
TKIP je varnostna tehnologija, ki je namenjena
odpravljanju pomanjkljivosti tehnologije
WEP. TKIP zagotavlja višjo stopnjo zaščite od
tehnologije WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK
(AES)
USB
brezžični
LAN
adapter
Internet
LAN kabel
(ni priložen)
ADSL modem /
kabelski modem
AES je varnostna tehnologija, ki uporablja
napreden način zaščite, drugačen od WEP in
TKIP.
AES zagotavlja višjo stopnjo zaščite od WEP ali
TKIP.
Brezžični LAN
usmerjevalnik
Opombe
• Razdalja med USB brezžičnim LAN adapterjem in vašim brezžičnim usmerjevalnikom pri
nameščanju je odvisna od okolja uporabe. Če
se sistem ne more povezati v omrežje ali če
povezava z omrežjem ni stabilna, premaknite
27
Pritrditev pokrova
Ko ste priključili kable, jih uredite in pritrdite pokrov kot je prikazano spodaj.
1
Položite enoto obrnjeno navzdol.
Opomba
• Položite jo na debelejšo, mehko krpo, da se ne bi poškodovala.
DIGITAL IN
(OPTICAL)
FM75
COAXIAL
LAN(100)
L
FRONT R
HDMI
OUT
SAT/
CABLE
VIDEO
OUT
IN
SUBWOOFER
R
FRONT L
S
SPEAKER
TV
FM75
COAXIAL
AUDIO
LAN(100)
L
R
IN
VIDEO
OUT
SAT/
CABLE
TV
DIGITAL IN
(OPTICAL)
HDMI
OUT
FRONT R
AUDIO
ANTENNA
Združite kable (razen FM žične antene), potegnite jih skozi odprtino na spodnji strani
enoti, nato pa jih ovijte za ročico na hrbtni strani (A).
ANTENNA
2
FRONT
SPEA
A
3
Potegnite omrežni kabel skozi odprtino na spodnji strani enote, tako da ga pritrdite za
jezičke in nato ovijete za ročico na hrbtni strani (B).
FM75
COAXIAL
AUDIO
L
IN
VIDEO
OUT
SAT/
CABLE
R
FRONT R
HDMI
OUT
TV
DIGITAL IN
(OPTICAL)
LAN(100)
ANTENNA
Tabs
jezički
FRONT L
SUBWOOFER
S
SPEAKER
RONT L
SUBWOOFER
S
PEAKER
B
Spnite vse kable skupaj s paščkom.
pašček za kable (priložen)
FM75
COAXIAL
AUDIO
L
IN
R
VIDEO
OUT
SAT/
CABLE
TV
HDMI
OUT
28
DIGITAL IN
(OPTICAL)
LAN(100)
ANTENNA
4
FRONT R
FRONT L
SUBWOOF
SPEAKERS
ER
5
Pritrdite pokrov na hrbtno stran enote.
Postavite vogal pokrova na (C) in ga pomaknite navznoter, dokler ne zaskoči. Potegnite FM žično
anteno skozi majhno zarezo na pokrovu.
FM žična antena
C
LAN(100
) ANTENN
A
VIDEO
OUT
FM75
COAXIAL
AUDIO
L
IN
Opombi
• Prepričajte se, da je FM žična antena povsem raztegnjena.
• Po pritrditvi pokrova naj bo FM žična antena v čim bolj vodoravnem položaju.
Odpiranje vratc na pokrovu
Če želite priključiti USB napravo (na primer USB pomnilnik) v stransko ploščo, odprite vratca na
pokrovu preden pokrov pritrdite na enoto. Pazite, da vratc ne izgubite.
Vratca
Če želite odpreti vratca, odstranite pokrov, držite vratca in jih nato potegnite navzgor in navzven.
Če želite vratca zapreti, naravnajte izstopajoči del na vratcih z odprtino na pokrovu in vratca nežno
potisnite v odprtino in navzdol, dokler ne zaskočijo.
Odpiranje vratc
Zapiranje vratca
29
Korak 3: Enostavna
nastavitev (Easy Setup)
Kako priklicati prikaz 'Easy
Setup'
1
Pred izvedbo koraka 3
Prepričajte se, da so povezave trdne, nato
priključite omrežni kabel.
S pomočjo spodnjih korakov lahko opravite
osnovne nastavitve za uporabo sistema.
Prikazane postavke so odvisne od področja.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C/X/x/c,
HOME
Vklopite televizor.
Pritisnite na @/1 na enoti.
Preklopite izbirnik vhoda na televizorju
tako, da se bo na TV zaslonu prikazal
signal iz sistema.
Pojavi se nastavitveni prikaz (Setup
Display) za izbiro jezika za prikaz na
zaslonu.
Easy Setup - OSD
Select the language to be displayed by this unit.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
4
Opravite postopek [Easy Setup].
Sledite navodilom na zaslonu in s
puščicami C/X/x/c ter tipko
opravite osnovne nastavitve.
30
2
S puščicama C/c izberite
[Setup].
3
S puščicama X/x izberite [Easy
Setup] in pritisnite na tipko .
4
S puščicama C/c izberite [Start] in
pritisnite na tipko .
Pojavi se prikaz 'Easy Setup'.
0
1
2
3
Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže domači meni
(Home menu).
Korak 4: Izbira izvora
Izberete lahko izvor predvajanja.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Pritiskajte na FUNCTION, dokler se
na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želena funkcija.
Z vsakim pritiskom na FUNCTION se funkcija
spremeni na naslednji način.
“BD/DVD” t “D.MEDIA“ t “TUNER FM”
t“TV” t “SAT/CABLE” t ““AUDIO” t
“BD/DVD” t …
Funkcija
Izvor
“BD/DVD”
Disk, ki ga sistem predvaja.
“D. MEDIA”
USB naprava, iPod ali
BRAVIA Internet Video
“TUNER FM”
FM radio (stran 41)
“TV”
Komponenta (TV, ipdd), ki
je priključena v priključek TV
(DIGITAL IN OPTICAL)
na stranski plošči ali TV, ki je
združljiv s funkcijo ARC in je
priključen v priključek DHMI
OUT na stranski plošči
(stran 24).
“SAT/CABLE”
Komponenta, ki je priključena
v priključek SAT/CABLE
(DIGITAL IN OPTICAL) na
hrbtni strani (stran 25).
“AUDIO”
Komponenta, ki je priključena
v priključek AUDIO (AUDIO
IN L/R) na hrbtni strani
(stran 25).
31
Korak 5: Predvajanje prostorskega zvoka
Prostorski zvok lahko poslušate preprosto tako, da izberete enega od vnaprej programiranih načinov
dekodiranja. Le-ti ustvarijo vznemirljiv in močan zvok kinodvorane v vašem domu.
SYSTEM MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
Izbira prostorskih nastavitev v skladu z vašimi željami
1 Pritisnite na SYSTEM MENU.
2 Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “SUR.SETTING”, nato pritisnite na
3
ali c.
Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želena prostorska nastavitev.
Glej spodnjo tabelo.
4
Pritisnite na
.
Nastavitev je opravljena.
5
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Izhodi na zvočnikih
Tovarniška nastavitev je »AUTO«.
Prostorska nastavitev
Učinek
AUTO
Sistem samodejno začne oddajati zvok z ustreznim učinkom, ki je odvisen
od izvora.
• 2-kanalni izvor: oddajanje 2-kanalnega zvoka, takega kot je.
• Več-kanalni izvor: posnema 7.1 ali 5.1 prostorski zvok z dvema sprednjima zvočnikoma in nizkotoncem. Na prikazovalniku sprednje plošče
zasveti indikator WIDE STAGE.
2CH STEREO
Sistem oddaja 2-kanalni zvok, ne glede na format zvoka in število kanalov.
Več-kanalni prostorski formati se združijo v 2 kanala.
Izklop prostorskega zvoka
Za “SUR. SETTING” izberite “2CH STEREO”.
32
Opombi
• Pri nekaterih vhodnih signalih, način dekodiranja morda ne bo imel učinka.
• Če predvajate Super Avdio CD, se prostorske nastavitve ne vklopijo..
Nasvet.
• Sistem si zapomni zadnji način dekodiranja, ki ste ga izbrali za funkcijo. Ko izberete funkcijo, kot
je “BD/DVD” ali “TUNER FM”, bo sistem samodejno dodelil način dekodiranja, ki je bil zadnji
dodeljen tej funkciji. Na primer, če ste izbrali “BD/DVD” z načinom “AUTO”, nato izberete drugo
funkcijo in se kasneje vrnete na “BD/DVD”, se bo temu načinu ponovno dodelil način “AUTO”.
33
2
Predvajanje
Predvajanje diska
Več o diskih, ki jih lahko predvajate si oglejte na
strani 64..
1
2
Preklopite izbirnik vhoda na TV-j, da se
bo signal iz sistema prikazal na TV
zaslonu.
Vstavite disk.
Potisnite ga v režo, dokler ga enota
samodejno ne povleče vase.
Vstavite BD-ROM z BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Način upravljanja je odvisen od diska. Oglejte
si navodila za uporabo, priložena disku.
Nasvet.
• Izbrišite nepotrebne podatke v notranjem
pomnilniku ali USB pomnilniku. Izberite
[Video] in izbrišite nep[Erase BD Data] v
otrebne podatke. Če za lokalno shranjevanje
uporabljate USB pomnilnik, se bodo izbrisali
vsi shranjeni podatki v mapi [BUDA/BUDB].
Ustvarite si rezervno kopijo video/glasbenih/
foto podatkov v mapi [BUDA/BUDB].
Potiskana stran naj
bo obrnjena naprej.
'BONUSVIEW/BD-LIVE
S pritiskom na tipko DISPLAY si lahko ogledate
informacije o predvajanju.
Prikazane informacije so odvisne od vrste diska
in stanja predvajanja.
Na osnovnem meniju se prikaže simbol
predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne samodejno,
v kategoriji
[Video],
izberite
[Photo] in pritisnite na
[Music] ali
in
Primer: Predvajanje diska BD-ROM
.
Opombi
• Ne vstavljajte diska, medtem ko je enota v stanju
pripravljenosti (standby).
• Ne vstavljajte diska, medtem ko LED lučka
utripa takoj po vklopu enote.
Uporaba funkcije
'BONUSVIEW/BD-LIVE
Nekateri diski BD-ROM z logotipom »BD-LIVE
Logo*« vključujejo dodatno vsebino (bonus) in
druge podatke, ki jih lahko naložite.
1
Opravite priprave za BONUSVIEW/
BD-LIVE.
• Priključite predvajalnik v omrežje (stran 27).
• Nastavite [BD Internet Connection] na
[Allow] (stran 52).
34
1 Trenutno izbrani kot
2 Številka ali ime naslova
3 Trenutno izbrana nastavitev zvoka
kot/
zvok/
4 Razpoložljive funkcije (
podnapisi)
5 Informacije o predvajanju
Prikaže se vrsta diska, način predvajanja,
vrsta ponavljanja, video kodek, hitrost
prenosa podatkov, predvajalni pas, čas
predvajanja, skupni čas
6 Številka poglavja
7 Izhodna ločljivost/Video frekvenca
Predvajanje iz USB
naprave
Uporaba enote iPod
Predvajate lahko video/glasbene/foto datoteke na
priključeni USB napravi.
Več o vrstah datotek si oglejte na strani 65.
1
Priključite USB napravo v
(USB)
vrata na enoti.
Pred priključitvijo si oglejte navodila za
uporabo, priložena USB napravi.
Prek sistema lahko uživate v poslušanju in
polnjenju enote iPod.
Združljivi modeli iPod
Modeli iPod, ki so združljivi s tem sistemom
so naslednji. Pred uporabo enote iPod s
tem sistemom, ga posodobite z najnovejšim
programom.
FUNCTION
Desno
USB naprava
Levo
USB naprava
1
2
S puščicama C/c izberite
[Music] ali
[Photo].
3
S puščicama X/x izberite
[USB
Device (left)] ali
[USB Device
(right)] in pritisnite na .
[Video],
Opomba
• Ne odstranjujte USB naprave med delovanjem
funkcije. Da ne bi prišlo do okvare podatkov ali
poškodbe USB naprave, najprej izklopite sistem
in nato priključite ali izključite USB napravo.
2
3
Prikjlučite iPod v
(USB) vrata na
enoti z USB kablom enote iPod.
S puščicama C/c izberite
[Music].
S puščicama X/x izberite [iPod
(left)] ali [iPod (right)], nato pritisnite
na .
Zvok iz enote iPod se predvaja prek sistema.
iPod lahko upravljate s tipkami na daljinskem
upravljalniku.
Podrobnosti o delovanju si oglejte v navodilih
za uporabo enote iPod.
Upravljanje enote iPod z
daljinskim upravljalnikom
iPod lahko upravljate s tipkami na daljinskem
upravljalniku. V naslednji tabeli si oglejte primere
tipk, ki jih lahko uporabljate.
35
Ostale funkcije
Uporabite nadzorno ploščo
Za
Pritisnite
N, X
Enako delovanje kot tipka
N/X na enoti iPod.
Nadzorna plošča se prikaže, ko se začne
predvajati video datoteka. Prikazane postavke
so odvisne od ponudnika internetne vsebine. Za
ponovn prikaz pritisnite na DISPLAY.
x
Začasna ustavitev.
m ali M
Hitro vrtenje nazaj ali
naprej.
.ali >
Enako delovanje kot tipki
. in > na enoti iPod.
DISPLAY,
RETURN, C
Enako delovanje kot tipka
MENU na enoti iPod.
X/x
Enako delovanje kot kolesce
'Click Wheel' na enoti iPod.
,c
Enako delovanje kot tipka
'Center' na enoti iPod.
Opombe
• Enota iPod se polni, ko je priključena v sistem,
medtem ko je sistem vklopljen.
• Pesmi ni mogoče prenesti na iPod.
• Sony ne prevzema nikakršne odgovornosti, če se
podatki, posneti na iPod, izgubijo ali poškodujejo,
medtem ko uporabljate iPod, priključen v to enoto.
• Ta izdelek je izdelan posebej za delovanje z enoto iPod
in potrjeno ustreza standardom delovanja znamke
Apple.
• Ne odstranjujte enote iPod med delovanjem. Da ne
bi prišlo do okvare podatkov ali enote iPod, najprej
izklopite sistem in nato priključite ali izključite iPod.
Predvajanje prek omrežja
Prenos BRAVIA Internet Videa
Vrata, ki omogočajo prenos izbrane internetne
vsebine in različnih vrst naročenega razvedrila
naravnost v predvajalnik.
1
Opravite priprave za BRAVIA Internet
Video.
Priključite predvajalnik v omrežje (stran 27).
2
S puščicama C/c izberite
[Music] ali
[Photo].
3
S puščicama X/x izberite simbol
ponudnika internetne vsebine in
pritisnite na .
Ko dobite seznam internetne vsebine, se
prikaže nov simbol.
36
[Video],
1 Nadzorni prikaz
Pritisnite na C/X/x/c ali
za upravljanje
predvajanja.
2 Predvajalni pas
Stanje, smernik, ki označuje trenutni
položaj, čas predvajanja, trajanje video
datoteke
3 Ime naslednje video datoteke
4 Ime trenutno izbrane video datoteke in
rating (gledanost)
Razpoložljive možnosti
Če pritisnete na tipko OPTIONS, vam bodo na
voljo različne nastavitve in funkcije predvajanja.
Razpoložljivost postavk je odvisna od situacije.
Samo
(Video)
Postavke
Podrobnosti
Video Settings
Picture Quality Mode: izbere
nastavitev slike za različno
osvetljena okolja.
FNR: zmanjša naključni šum
na sliki.
BNR: zmanjša mozaični
blokovni šum na sliki.
MNR: zmanjša manjši šum
okoli obrisov slike (mosquito
noise).
Play/Pause
Začne ali začasno ustavi
predvajanje.
Top Menu
Prikaže Top Menu BD-ja ali
DVD-ja.
Menu/Popup
Menu
Prikaže Pop-up Menu
BD-ROMa ali DVD meni.
Title Search
Poišče naslov na disku
BD-ROM/DVD VIDEO in
začne predvajati od začetka.
Chapter Search
Poišče poglavje in začne
predvajati od začetka.
Angle
Če so diski BD-ROM/DVD
VIDEO posneti z različnimi
zornimi koti, preklopi na
drug zorni kot.
Običajne možnosti
Postavke
Podrobnosti
Playback History
Prikaže naslove/posnetke
v zgodovini predvajanja
diska BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA (glasbenega CD-ja)
na podlagi tehnologije
Gracenote.
Repeat Setting
Nastavi način ponavljanja.
Favourites List
Prikaže seznam priljubljenih.
Play/Stop
Začne ali ustavi predvajanje.
Play from start
Predvajanje se začne od
začetka.
Information
Dusplay
Prikaže informacije na disku
BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA (glasbenega CD-ja)
na podlagi tehnologije
Gracenote.
Add to Favourites Seznamu priljubljenih doda
internetno vsebino.
Remove from
Favourites
Iz seznama prikljubljenih
odstrani internetno vsebino.
Samo
(Photo)
Postavke
Podrobnosti
Slideshow
Predvaja diaprojekcijo.
Slideshow Speed
Spremeni hitrost
diaprojekcije.
Rotate Left
Fotografijo obrne v
nasprotni smeri urinega
kazalca, za 90 stopinj.
Rotate Right
Fotografijo obrne v smeri
urinega kazalca, za 90
stopinj.
View Image
Prikaže izbrano sliko
37
Nastavitev sinhronizacije
zvoka s sliko
(A/V SYNC)
Če zvok ne ustreza sliki na zaslonu, lahko zvok
sinhronizirate s sliko.
1
2
3
4
5
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na puščici X/x, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “A/V SYNC”, nato
pritisnite na
ali c.
S puščicama X/x nastavite zamik med
sliko in zvokom.
Nastavitev lahko izberete med 0 ms do 300
ms v korakih po 25 ms.
Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni se izklopi.
Opomba
• Pri nekaterih vhodnih signalih ta funkcija ne
bo imela učinka.
38
Opombe
Nastavitev zvoka
Izbira učinka v skladu z
izvorom
Izberete lahko način zvoka, ki ustreza filmom ali
glasbi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Pri nekaterih diskih ali izvorih, utegne biti ob
izbiri načina “AUTO” začetek zvoka odrezan,
ker sistem samodejno izbere najboljši način.
Da do tega ne bi prišlo, izberite drugo nastavitev.
• Pri nekaterih vhodnih virih način zvoka morda
ne bo imel učinka.
• Če spremenite način zvoka med uporabo
S-AIR sprejemnika, utegne zvok S-AIR sprejemnika preskakovati.
• Če predvajate Super Avdio CD, ta funkcija ne
deluje.
0
SOUND
MODE
Med predvajanjem pritiskajte
tipko SOUND MODE, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želeni način.
• “AUTO”: sistem samodejno izbere “MOVIE”
ali “MUSIC” in ustvari zvočni učinek v skladu
z diskom ali zvočnim signalom.
• “MOVIE”: Sistem ustvari zvok za filme.
• “MUSIC”: Sistem ustvari zvok za glasbo.
• “SPORTS”: sistem doda odmev za športne
oddaje.
• “NEWS”: Sistem ustvari zvok za glasovne
programe, kot so novice.
• “GAME ROCK”: Sistem nudi zvok za glasbene/ritmične igre.
Izbira avdio formata,
posnetkov v večih jezikih
ali kanala
Kadar predvajate diske BD/DVD VIDEO ali
DATA CD/DATA DVD (DivX video datoteke),
posnete v večih zvočnih formatih (PCM, Dolby
Digital, MPEG avdio ali DTS) ali v večih jezikih,
lahko izberete želeni zvočni format ali jezik.
Pri CD-jih lahko izbirate med zvokom levega in
desnega kanala in ta izbrani zvok poslušate v
levem in desnem zvočniku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Med predvajanjem pritisnite na tipko
in izberite želeni avdio signal.
Na TV zaslonu se prikažejo informacije o zvoku.
39
x BD/DVD VIDEO
Pri nekaterih diskih BD/DVD VIDEO je izbira
jezikov drugačna.
Prikazane 4 števke predstavljajo jezikovno kodo.
Glejte seznam jezikovnih kod na strani 69.
Če je prikazan isti jezik dva ali več-krat, pomeni,
da je BD/DVD VIDEO posnet v večih zvočnih
formatih.
x DVD-VR
Prikažejo se vse vrste zvočnih posnetkov na
disku.
Primer:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
Opomba
Poslušanje zvoka
Multiplex Broadcast
(DUAL MONO)
Zvok „Multiplex Broadcast“ lahko poslušate, če
sistem sprejema ali predvaja signal Dolby Digital
multiplex broadcast.
Opomba
• Za sprejem signala Dolby Digital morate z
digitalnim optičnim kablom (stran 24, 25)
enoto priključiti v TV ali drugo komponento.
Če je TV združljiv s funkcijo ARC (stran 45),
lahko sprejemate signal Dolby Digital prek
HDMI kabla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
• [ Stereo (Audio1)] in [ Stereo (Audio2)]
se ne prikažeta, če je na disku posnet samo en
avdio signal.
x DATA CD (DivX video datoteka)/
DATA DVD (DivX video datoteka)
Izbira med formatom avdio signala DATA CD-ja
in DATA DVD-ja je odvisna od video datoteke
DivX, ki jo disk vsebuje. Format se prikaže na
TV zaslonu.
x CD
[ Stereo]: običajni stereo zvok
[ 1/L]: Zvok levega kanala (mono)
[ 2/R]: Zvok desnega kanala (mono)
40
Večkrat pritisnite na
, dokler se
na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želeni signal.
• MAIN
Levi in desni zvočnik oddajata glavni zvok.
• SUB
Levi in desni zvočnik oddajata pod-zvok.
• MAIN/SUB
Levi in desni zvočnik oddajata glavni zvok in
pod-zvok.
Če FM program šumi
Radijski sprejemnik
Če FM program šumi, lahko izberete mono
sprejem. V tem primeru ne bo stereo učinka, a
sprejem bo boljši.
Poslušanje radia
Zvok iz radia lahko poslušate prek zvočnikov tega
sistema.
1
2
"/1
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Number
Številčne
tipke
buttons
D.TUNING
0
C/X/x/c,
3
4
PRESET +/–
TUNING +/–
x
5
2 +/–
Trenutni frekvenčni pas in
nastavitvena številka
Pritiskajte na X/x, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “FM Mode”
TUNED
HOME
FUNCTION
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Pritisnite na
STEREO
ali c.
S puščicama X/x izberite MONO.
• STEREO: stereo sprejem.
• MONO: mono sprejem
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
“MONO”.
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni se izklopi.
Trenutna postaja
Izklop radia
Pritisnite na @/1.
FM 7
88.00 MHz
SONY FM
Prednastavitev radijskih
postaj
Nastavite lahko 20 FM. Preden začnete nastavljati postaje, zmanjšajte glasnost na minimum.
Ime postaje
1
2
Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku sprednje plošče
ne prikaže “TUNER FM”.
1
2
Izberite radijsko postajo.
Samodejno uglaševanje
Pritisnite in držite tipko TUNING +/-,
dokler se ne začne samodejno iskanje
postaj.
Na TV zaslonu se prikaže [Auto Tuning].
Iskanje se ustavi, ko sistem uglasi postajo.
Za ročno ustavitev samodejnega uglaševanja, pritisnite na TUNING +/– ali x.
Ročno uglaševanje
Pritiskajte na tipko TUNING +/–.
3
3
4
Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže napis
“TUNER FM”.
Pritisnite in držite tipko TUNING +/–,
dokler se ne začne samodejno iskanje.
Ko sistem uglasi postajo, se iskanje ustavi..
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Prikaže se meni z možnostmi.
Pritiskajte na X/x, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “MEMORY” in pritisnite
na
ali c.
Prikaže se prednastavitvena številka.
TUNED
STEREO
S tipko 2 +/– nastavite glasnost.
41
5
S puščicama X/x izberite želeno
prednastavitveno številko.
TUNED
STEREO
Nasvet.
2
3
4
Pritisnite na D.TUNING.
S pritiskanjem na oštevilčene tipke
izberite frekvenco.
Pritisnite na
.
• Prednastavitveno številko lahko izberete
direktno s pritiskom na oštevilčene tipke.
6
7
8
Pritisnite .
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
napis “COMPLETE” in postaja je shranjena.
Za shranjevanje ostalih postaj
ponavljajte korake od 2 do 6.
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Meni se izklopi.
Sprememba prednastavitvene
številke
S tipko PRESET +/– izberite želeno prednastavitveno številko in opravite postopek od koraka 3.
Izbiranje nastavljenih postaj
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže napis
“TUNER FM”.
Uglasi se zadnja sprejeta postaja.
2
Pritiskajte na PRESET +/– in izberite
postajo.
Na TV zaslonu in prikazovalniku sprednje
plošče se prikaže nastavitvena številka in
frekvenca. Z vsakim pritiskom na tipko
sistem uglasi eno od nastavljenih postaj.
Nasvet.
• Številko nastavljene postaje lahko izberete
neposredno s pritiskom na oštevilčeno
tipko.
Izbira radijske postaje
z neposrednim vpisom frekvence
Če poznate frekvenco, lahko izberete radijsko
postajo tako, da jo vpišete.
1
Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže napis
“TUNER FM”.
42
Uporaba sistema RDS
(Radio Data System)
Kaj je RDS (Radio Data
System - radijski podatkovni
sistem)?
RDS* je storitev, ki jo nudi oddajna postaja
in radijskim postajam omogoča pošiljanje
dodatnih informacij skupaj z običajnim signalom
programa. RDS nudijo samo FM postaje*.
Sprejemanje RDS signalov
Preprosto izberite postajo v
frekvenčnem območju FM.
Ko uglasite postajo, ki nudi storitve RDS, se
na prikazovalniku sprednje plošče prikaže ime
postaje*.
* Če ne sprejemate RDS signalov, se ime postaje
morda ne bo prikazalo.
Opombi
• Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala,
če uglašena postaja ne oddaja RDS signala
pravilno ali če je signal prešibak.
• RDS storitev ne nudijo vse FM postaje in vse
FM postaje ne nudijo iste vrste storitev. Če ne
poznate RDS sistema, se na lokalni radijski
postaji pozanimajte o podrobnostih glede RDS
storitev na vašem področju.
Nasvet.
• Med sprejemanjem RDS oddaje in pritiskanjem na tipko DISPLAY lahko na prikazovalniku sprednje ploošče preklapljate med
prikazom imena postaje in frekvence.
Ostale funkcije
Uporaba nadzora HDMI za
funkcijo BRAVIA Sync
Ta funkcija je na voljo le na televizorjih s funkcijo
“BRAVIA” Sync.
S povezavo Sony naprav z nadzorno funkcijo
HDMI s kablom HDMI(ni priložen), se
upravljanje poenostavi kot je navedeno spodaj:
– Izklop sistema (str. 44)
– Predvajanje z enim pritiskom (str. 44)
– Theatre Mode (str. 44)
– Nadzor avdio sistema (str. 44)
– Omejitev glasnosti (str. 44)
– Audio Return Channel (stran 45)
– Remote Easy Control (stran 45)
– Language Follow (stran 45)
Nadzor HDMI je vzajemna nadzorna funkcija
standarda CEC(Consumer Electronics Control)
za HDMI.
Nadzorna HDMI funkcija ne bo deloval, če
povežete ta sistem s komponento, ki ni združljiva
z nadzorno HDMI funkcijo.
Na sistemskem daljinskem upravljalniku so
priročne tipke za upravljanje televizorja kot
so THEATRE, ONE-TOUCH PLAY in @/1.
Podrobnosti so navedene na strani 12 in v
navodilih za uporabo televizorja.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
Priprava na nadzorno HDMI
funkcijo
(Nadzor za HDMI – Easy Setting
(enostavna nastavitev))
Če je vaš TV združljiv s funkcijo ‘Control for
HDMI – Easy Setting’, lahko nastavite funkcijo
[CONTROL for HDMI] tako, da nastavite TV.
Podrobnosti so navedene v navodilih za uporabo
televizorja.
Če TV ni združljiv s funkcijo Control for HDMI
– Easy Setting, ročno nastavite nadzorno HDMI
funkcijo sistema.
Opomba
• Podrobnosti o nastavitvi televizorja si oglejte v
navodih za uporabo.
1
Prepričajte se, če je nadzorna
enota priključena na TV (združljiv
s funkcijo HDMI CONTROL) s
pomočjo HDMI povezave.
2
3
Vklopite sistem in TV.
Funkciji ‘Control for HDMI’ sistema in
priključene komponente se hkrati vklopita.
Ročni vklop in izklop funkcije
[Control for HDMI] tega sistema
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
3
Opombi
• Glede na priključeno napravo, lahko nadzorna
funkcija HDMI tudi ne deluje. Preverite
navodila za uporabo priključene naprave.
• Funkcija ‘Control for HDMI’ lahko ne deluje,
če ne uporabljate Sonyjeve naprave tudi, če je
naprava združljiva z nadzorno funkcijo HDMI.
Nastavite za ta sistem in TV
ustrezno nadzoeno funkcijo HDMI.
2
3
Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže meni ‘Home’.
S puščicama C/c izberite
[Setup].
S puščicama X/x izberite [System
Settings], nato pritisnite na .
4
S puščicama X/x izberite [HDMI
Settings], nato pritisnite na .
Prikažejo se možnosti za [HDMI Settings].
5
S puščicama X/x izberite [Control for
HDMI], nato pritisnite na .
6
S puščicama X/x izberite nastavitev,
nato pritisnite na .
• [On]: vklop
• [Off]: izklop
43
Izklop sistema usklajen s TV
(Sistem Power Off)
Ko izklopite TV @/1 s tipko na daljinskem
upravljalniku TV-ja ali na sistemu, se sistem
samodejno izklopi.
Opomba
• Funkcija je odvisna od nastavitev televizorja.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo
televizorja.
Predvajanje DVD-ja z enim
pritiskom tipke.
(One-Touch Play)
Pritisnite na ONE-TOUCH PLAY.
Sistem in TV se vklopite in vhod televizorja se
nastavi na HDMI vhod, v katerega je sistem
priključen. Sistem samodejno začne predvajati
disk.
Tudi funkcija ‘System Audio Control’ se
samodejno vklopi.
Poleg tega, če vstavite disk, omogočite delovanje
načina ‘One-Touch Play’. Če se predvajanje
‘One-Touch Play’ ne začne (v primeru, da vstavite
disk, ki ni združljiv s funkcijo samodejnega
predvajanja), večkrat pritisnite na tipko
FUNCTION in izberite “BD/DVD”, nato
pritisnite na tipko N ali ONE-TOUCH PLAY.
Poslušanje zvoka televizorja
po zvočnikih tega sistema
(System Audio Control / avdio nadzor
sistema)
Zvok televizorja lahko poslušate po zvočnikih
tega sistema s pomočjo preprostega postopka.
Če hočete uporabiti System Audio Control
(avdio nadzor sistema), povežite sistem in TV z
avdio kablom in HDMI kablom (stran 23, 24).
System Audio Control lahko uporabite na sledeče
načine:
• Če je sistem vklopljen, bo zvok iz televizorja
potoval iz zvočnikov sistema.
• Če zvok televizorja potuje iz zvočnikov sistema,
lahko spremenite način izhoda zvoka v TV
zvočnike prek TV menija.
• Če zvok televizorja potuje iz zvočnikov sistema,
lahko nastavite glasnost in izklopite zvok sistema s pomočjo TV daljinskega upravljalnika.
Opomba
• Ko je TV v načinu PAP (picture and picture /
slika in slika) funkcija System Audio Control
ne bo delovala.
Nastavitev omejitve največje
glasnosti sistema
(Volume Limit)
Uporaba načina Theatre
Mode
(Theatre Mode – dvoranski način)
Pritisnite na tipko THEATRE.
Če je vaš TV združljiv z načinom Theatre,
lahko pritisnete na tipko THEATRE in uživate
optimalno filmsko sliko in zvok, ki najbolj ustreza
filmom. Tudi funkcija ‘System Audio Control’ se
samodejno vklopi.
44
Če zamenjate izhodni način iz TV zvočnikov
na zvočnike sistema, lahko glede na nastavitev
glasnosti sistema pride do glasnega zvoka iz
sistema.
To lahko preprečite z omejitvijo največje glasnosti
sistema. Podrobnosti na str. 53.
Sprejemanje digitalnega
avdio signala televizorja
(Audio Return Channel)
Sistem lahko sprejema digitalni avdio signal
televizorja prek HDMI kabla, če je TV združljiv
s funkcijo ‘Audio Return Channel’. Zvok
televizorja lahko poslušate prek sistema in sicer,
če uporabite HDMI kabel. Podrobnosti si oglejte
na strani 53.
Upravljanje sistema z
daljinskim upravljalnikom
televizorja
Nastavitev zvočnikov
[Speaker Settings]
Če želite poslušati najboljši možni prostorski
zvok, najprej določite velikost priključenih
zvočnikov in njihovo oddaljenost od mesta
poslušanja. Nato nastavite razmerje in nivo
zvoka. Uporabite testni zvok za nastavitev
glasnosti zvočnikov na enak nivo.
1
2
3
Spreminjanje jezika za
prikaz na TV zaslonu
S puščicama C/c izberite
[Setup].
S puščicama X/x izberite [Audio
Settings], nato pritisnite na .
4
S puščicama X/x izberite [Speaker
Settings], nato pritisnite na .
Prikaže se zaslon za potrditev funkcije
[Speaker Settings].
5
S puščicama X/x izberite postavko in
pritisnite na .
(Remote Easy Control)
Osnovne funkcije sistema lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom televizorja, če je
na TV zaslonu prikazan video izhod sistema.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo
televizorja.
Pritisnite na HOME.
Prikaže se domači meni.
x [Distance]
Če zvočnike premaknete, ne pozabite nastaviti
parametre za razdaljo (A) med mestom
poslušanja in zvočniki.
Parameter lahko nastavite od 0.0 do 7.0 m.
(Language Follow)
Če spremenite jezik za prikaz na TV zaslonu,
se bo spremenil tudi jezik prikaza na zaslonu
sistema.
Spreminjanje jezika za
prikaz na TV zaslonu
Zvočniki na sliki:
1 Sprednji levi zvočnik (L)
2 Sprednji desni zvočnik (R)
3 Nizkotonec
1
3
2
(Language Follow)
Če spremenite jezik za prikaz na TV zaslonu,
se bo spremenil tudi jezik prikaza na zaslonu
sistema.
A
[Front L/R] 3.0m: nastavite oddaljenost
sprednjih zvočnikov.
[Subwoofer] 3.0m: nastavite oddaljenost
nizkotonca.
45
Opomba
Nasvet.
• Pri nekaterih vhodnih signalih možnost [Distance] morda ne bo imela učinka.
• Če želite nastaviti gasnost vseh zvočnikov
hkrati, pritisnite na 2+/–.
x [Level]
Možnost imate spreminjati nivo posameznih
zvočnikov. Parametre lahko nastavite med -0,6
dB in +6,0 dB za. Ne pozabite nastaviti “TEST
TONE” na “ON” za poenostavitev nastavitve.
Uporaba časovnika
izklopa
[Front L/R] 0.0dB: Nastavite nivo sprednjih
zvočnikov.
[Subwoofer] 0.0dB: nastavite nivo nizkotonca.
Sistem lahko nastavite tako, da se samodejno
izklopi ob nastavljenem času in tako lahko
zaspite med poslušanjem glasbe. Čas lahko
nastavite v 10-minutnih korakih.
Pritisnite SLEEP.
x [Test Tone]
Zvočniki bodo oddajali testni ton za nastavitev
postavke [Level].
[Off]: zvočniki ne oddajajo testnega tona.
[On]: testni ton potuje iz obeh zvočnikov, levega
in desnega, hkrati, medtem pa se nastavlja
razmerje. Če izberete eno od postavk v [Speakers
Settings], testni ton potuje iz obeh zvočnikov
zaporedoma.
Nastavitev nivoja zvoka
1
2
Preverjanje preostalega časa
Enkrat pritisnite tipko SLEEP.
Spreminjanje preostalega časa
Zaporedoma pritisnite SLEEP za izbiro želenega
časa.
Nastavite [Test Tone] na [On].
S puščicami X/x izberite [Level] in
pritisnite na .
3
S puščicama X/x izberite želeno vrsto
zvočnikov in pritisnite na .
4
S puščicama C/c izberite levi ali
desni zvočnik, nato s puščicama X/x
nastavite nivo.
5
6
7
Z vsakim pritiskom tipke SLEEP se prikaz
minut (preostali čas) spremeni za 10 minut.
Ko nastavite časovnik za samodejni izklop, na
prikazovalniku utripa »SLEEP«.
Pritisnite na
.
Ponovite korake od 3 do 5.
Pritisnite na RETURN.
Sistem se vrne na predhodni prikaz.
8
S puščicami X/x izberite [Test Tone] in
pritisnite na .
9
S puščicami X/x izberite [Off] in
pritisnite na .
Opomba
• Signali testnega tona ne potujejo iz priključka
HDMI.
46
Sprememba vrste LED
osvetlitve
Kdaj naj se LED osvetlitev
vklopi?
(Illumination Mode)
Izberete lahko možnost, da je LED osvetlitev
vedno vklopljena ali da se vklopi le ob določenem
času.
1
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritiskajte na X/x, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “ILLUM MODE”, nato
ali c.
pritisnite
3
S puščicama X/x izberite nastavitev.
BDV-F700
• “ALL SYNC”: osvetlitev se premika v
skladu z vsem zvokom.
• “MUSIC SYNC”: osvetlitev se premika
samo v skladu z glasbo ali radiom.
• “SIMPLE 1”: osvetlitev se vklopi, ko
vstavite ali odstranite disk. Osvetlitev se
ne premika v skladu z zvokom.
• “SIMPLE 2”: osvetlitev se vklopi, ko
pritisnete na tipko.
4
Pritisnite .
Nastavitev je zaključena.
3
Če v načinu “ILLUM MODE” izberete “ALL
SYNC” ali “MUSIC SYNC”, lahko izberete
način premikanja osvetlitve.
4
Izberete lahko možnost vklopa demonstracije,
medtem ko je sistem v stanju pripravljenosti. Ko
se funkcija vklopi, lahko z demonstracijo začnete
tako, da pritisnete na tipko na enoti (razen tipke
@/1).
1
2
(Flow Light)
(samo BDV-F700)
3
(Illumination Demo)
(samo BDV-F700)
BDV-F500
• “STANDARD”: osvetlitev se vedno
vklopi.
• “SIMPLE”: osvetlitev se vklopi za
približno 10 sekund, ko pritisnete na
tipko.
Izbira vrste osvetlitve za
predvajanje glasbe
1
2
Vklop/izklop demonstracije
osvetlitve
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritiskajte na X/x, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “ILLUM MODE”, nato
pritisnite na
ali c.
S puščicama X/x izberite nastavitev.
• “DEMO ON”: vklop.
• “DEMO OFF”: izklop.
Pritisnite na .
Nastavitev je zaključena.
Zaklep tipk na enoti
(Child Lock)
Pritisnite SYSTEM MENU.
Tipke na enoti (razen tipke @/1) lahko zaklenete
in tako preprečite neželeno upravljanje enote
(npr. otroka).
Pritiskajte na X/x, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis »FLOW LIGHT”, nato
pritisnite na
ali c.
Pritisnite in najmanj 5 sekund držite
tipko x na enoti.
S puščicama X/x izberite nastavitev.
• “FLUID”: prikaže počasno, elastično
osvetlitev, ki se sklada z zvokom.
• “SHARP”: prikaže svetlo, močno osvetlitev,
ki se sklada z zvokom.
Pritisnite na .
Nastavitev je zaključena.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikažeta
napisa “CHILD LOCK” in “ON”.
Funkcija zaklepa je vklopljena in tipke na enoti se
zaklenejo. (Sistem lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom).
Za preklic pritisnite in več kot 5 sekund držite
tipko x, da se na prikazovalniku sprednje plošče
prikažeta napisa “CHILD LOCK” in “OFF”.
Opomba
• Če pritisnete na tipke na enoti, medtem ko deluje funkcija ‘Child Lock’, se bo na prikazovalniku sprednje plošče prikazal napis “CHILD
LOCK”.
47
Upravljanje televizorja
in drugih komponent s
priloženim daljinskim
upravljalnikom
Če nastavite signal daljinskega upravljalnika,
boste s priloženim daljinskim upravljalnikom
lahko upravljali televizor.
Opomba
• Ko v daljinskem upravljalniku zamenjate baterije, se utegne koda ponastaviti na tovarniško
nastavitev (SONY). Ponovno nastavite
ustrezno kodo.
Priprava daljinskega
upravljalnika za upravljanje
komponent
Pritisnite in držite tipko @/1, medtem ko
z oštevilčenimi tipkami vpisujete kodo
proizvajalca vašega televizorja (glej
tabelo). Nato sprostite tipko TV @/1.
Če nastavitev ni uspela, se tranutna registracijska
koda ni spremenila. Ponovno vpišite kodo.
Koda komponent, ki jih lahko
upravljate
Če je navedenih več kod, vnesite eno za drugo,
dokler ne najdete kode, ki deluje za vaš TV.
Manufacturer
Proizvajalec
Code number
Številka
kode
SONY
01 (default)
SAMSUNG
02, 08
LG
05
PHILIPS
02, 03, 07
PANASONIC
06
TOSHIBA
04
48
Varčevanje z energijo v
stanju pripravljenosti
Prepričajte se, da so opravljene naslednje
nastavitve:
– [Control for HDMI] je v nastavitvah [HDMI
Settings] nastavljen na [Off] (stran 43),
– [Quick Start Mode] je nastavljen na [Off]
(stran 53).
Nastavitve
Uporaba nastavitvenega
prikaza (Setup Display)
Z uporabo prikaza za nastavitve lahko opravite
razne nastavitve postavk, na primer slike in
zvoka.
Ko želite spremeniti nastavitve sistema, v
domačem meniju izberite
(Setup).
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
Opomba
• Nastavitve predvajanja, ki so shranjene na
disku, imajo prednost pred nastavitvami v
‘Setup Display’. Morda ne bodo delovale vse
funkcije.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu se prikaže domači meni.
S puščicama C/c izberite
[Setup].
S puščicama X/x izberite simbol za
kategorijo, ki jo želite spremeniti, nato
pritisnite na .
Primer: [Video Settings] (nastavitev slike)
Postavka Opis
[Audio Settings]
(stran 51)
Opravi nastavitev zvoka v
skladu z vrsto priključkov.
[BD/DVD Viewing Settings]
(stran 52)
Opravi natančne nastavitve za
BD/DVD predvajanje.
[Parental Control Settings]
(stran 52)
Nastavitve za funkcijo
starševskega nadzora.
[System Settings] (stran 53)
Nastavitve za predvajanje Super
Avdio CD-ja.
[System Settings] (stran 53)
Opravi nastavitve, ki se
nanašajo na sistem.
[Network Settings] (stran 54)
Opravi natančne nastavitve za
Internet in omrežje.
[Easy Setup] (stran 55)
Ponovi postopek ‘Easy Setup’ in
opravi osnovne nastavitve.
[Resetting] (stran 55)
Ponastavi sistem na tovarniške
nastavitve.
[Network Update]
(posodobitev omrežja)
Funkcije sistema lahko posodobite in izboljšate.
Podrobnosti o posodabljanju funkcij si oglejte na
spletni strani: http://www.sony.net/
Setup
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
Nastavite lahko naslednje možnosti
Postavka Opis
[Network Update] (stran 49)
Posodobitev programa sistema.
[Screen Settings] (stran 50)
Opravi nastavitev zaslona v
skladu z vrsto priključkov.
49
[Screen Settings]
(nastavitev slike)
x [TV Type]
[16:9]: Izberite to postavko, če priključite
televizor s širokim zaslonom ali televizor s
funkcijo širokega zaslona.
[4:3]: Izberite to postavko, če priključite televizor
z zaslonom 4:3, ki nima funkcije široke slike.
x [Screen Format]
[Original]: To možnost izberite pri priključitvi
na televizor, ki ima na voljo širokozaslonsko
funkcijo. 4:3 slika se prikaže v 16:9 razmerju slike
tudi na širokozaslonskem televizorju.
[Fixed Aspect Ratio]: Spreminjanje razmerja
slike, tako da se prilagaja zaslonu z originalnim
razmerjem slike.
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Prikaže široko sliko s črnimi robovi
na vrhu in spodaj.
[Pan & Scan]: Prikaže sliko na celotnem zaslonu
v polni višini in obrezanimi stranicami.
Opombi
• Če hkrati priključite priključka HDMI
OUT in VIDEO OUT, izberite [Video].
• Če se pri izbiri ločljivosti [HDMI] slika
ne prikaže, izberite [Video].
x [BD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Posredovanje 1920 x 1080p/24 Hz
video signalov samo pri priključitvi televizorja,
ki je združljiv s 1080/24p, prek HDMI OUT
priključka.
[Off]: To nastavitev izberite, če vaš televizor ni
združljiv z 1080/24 Hz video signali.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Samodejno zaznavanje tipa zunanje
naprave in izbor ustrezne nastavitve barve.
[YCbCr (4:2:2)]: Posreduje YCbCr 4:2:2 video
signale.
[YCbCr (4:4:4)]: Posreduje YCbCr 4:4:4 video
signale.
[RGB]: Izberite to možnost, če priključite
napravo, ki ima s priključek DVI, združljiv s
HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Običajno izberite to nastavitev.
[12bit], [10bit]: oddaja 12 bit-ne/10-bitne video
signale, če je TV združljiv s funkcijo ‘Deep
Colour’.
[Off]: To nastavitev izberite v primeru nestabilne
slike ali nenaravnih barv.
x [Pause Mode] (samo BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: Običajno izberite to možnost.
Predvajalnik samodejno zazna vrsto materiala
(video ali film) in izbere ustrezno pretvorbeno
metodo.
[Video]: Pretvorbena metoda za video material se
uporabi stalno, ne glede na vrsto materiala.
x [Output Video Format]
[HDMI]: Običajna izbira je [Auto]. Izberite
[Original Resolution] za posredovanje ločljivosti,
posnete na disku. (Če je ločljivost nižja od
ločljivosti SD, se poviša na ločljivost SD).
[Video]: Samodejno nastavi najnižjo loljivost.
50
[Auto]: Slike, ki vključujejo objekte, ki se
dinamično premikajo, se prikažejo brez motenj.
To je običajna izbira.
[Frame]: Prikaz statičnih slik z visoko
ločljivostjo.
[Audio Settings]
x [BD Audio MIX Setting]
[On]: Enota oddaja zvok, ustvarjen z združitvijo
interaktivnega zvoka in sekundarnega zvoka v
primarni zvok.
[Off]: Enota oddaja samo primarni zvok. Izberite
to možnost, če HD avdio signali potujejo v AV
sprejemnik.
x [DTS Neo:6]
Posnema večkanalni prostorski zvok iz 2-kanalnih
izvorov, v skladu z zmožnostjo priključene
naprave in oddaja zvok prek priključka HDMI
OUT.
[Cinema]: oddaja simuliran večkanalni zvok iz
2-kanalnih izvorov s pomočjo načina DTS Neo:6
Cinema.
[Music]: oddaja simuliran večkanalni zvok iz
2-kanalnih izvorov s pomočjo načina DTS Neo:6
Music.
[Off]: oddaja zvok z originalnim številom
kanalov.
x [Audio DRC]
Kompresirate lahko dinamični obseg zvočnega
posnetka.
[Auto]: Predvaja zvok z dinamičnim razponom,
ki ga določi disk (samo BD-ROM).
[Off]: Dinamični razpon se ne kompresira.
[On]: Sistem reproducira zvočni posnetek s
takim dinamičnim razponom, kakršnega si je
zamislil snemalni tehnik .
x [Audio Output]
[Speaker]: zvok potuje samo iz zvočnikov
sistema.
[Speaker + HDMI]: zvok potuje iz zvočnikov
sistema, 2-kanalni linearni PCM signali pa iz
priključka HDMI OUT.
[HDMI]: zvok potuje samo iz priključka HDMIO
OUT. Format zvoka je odvisen od priključene
komponente.
Opombe
• Tudi če izberete [HDMI] ali [Speaker +
HDMI], bo zvok funkcij, razen “BD/DVD” in
“D.MEDIA”, potoval iz zvočnikov sistema in
ne iz priključka HDMI OUT.
• Če nastavite možnost [Audio Output] na
[HDMI], funkciji SOUND MODE in SUR.
SETTING ne delujeta.
• Če je funkcija ‘System Audio Control’ (stran
44) vklopljena, se nastavitev samodejno spremeni.
x [Sound Effect]
Zvočne učinke sistema (SOUND MODE in
SUR.SETTING) lahko vklopite ali izklopite.
[On]: zvočni učinki sistema so vklopljeni.
Zgornja meja frekvence vzorčenja je nastavljana
na 48kHz.
[Off]: zvočni učinki so izklopljeni. Izberite to
možnost, če ne želite nastaviti zgornje omejitve
frekvence vzorčenja.
x [Speaker Settings]
Da bi dobili kar najboljši možni prostorski zvok,
nastavite zvočnike. Podrobnosti si oglejte v
poglavju “Nastavitev zvočnikov” (stran 45).
x [Attenuate – AUDIO]
Pri poslušanju komponente, ki je priključena v
priključke AUDIO (IN L/R) se utegnejo pojaviti
motnje.
Da bi preprečili motnje, zmanjšajte vhodni nivo
na enoti.
[On]: Vhodni nivo se zniža. Izhodni nivo se
spremeni.
[Off]: Običajni vhodni nivo.
51
[BD/DVD nastavitve]
Opravite lahko natančne nastavitve za
predvajanje diska BD/DVD.
x [BD/DVD Menu]
Nastavitev privzetega jezika menijev za BD-ROM
ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Select Language Code«, se prikaže
zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite kodo
vašega jezika. Več informacij o tem najdete na
strani 69 »Seznam jezikovnih kod«.
x [Audio]
Nastavitev privzetega avdio jezika za BD-ROM
ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Original«, se izbere prednosti jezik
diska. Če izberete »Select Language Code«, se
prikaže zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite
kodo vašega jezika. Več informacij o tem najdete
na strani 69 »Seznam jezikovnih kod«.
x [Subtitle]
Nastavitev privzetega jezika za podnapise za
BD-ROM ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Select Language Code«, se prikaže
zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite kodo
vašega jezika. Več informacij o tem najdete na
strani 69 »Seznam jezikovnih kod«.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Predvaja BD plast.
[DVD/CD]: Predvaja DVD ali CD plast.
x [BD Internet Connection]
[Allow]: Običajna izbira.
[Do not allow]: Internetna povezava ni dovoljena.
x [BD Data Storage Options]
[Internal memory]: Izbere notranji pomnilnik za
shranjevanja BD podatkov.
[USB naprava (leva)]: Izbere XX (USB) vrata na
levi strani enote za shranjevanje BD podatkov.
[USB naprava (leva)]: Izbere XX (USB) vrata na
desni strani enote za shranjevanje BD podatkov.
52
Nastavitve
starševskega nadzora
x [Password] (Geslo)
Nastavitev ali sprememba gesla za starševski
nadzor. Z geslom lahko nastavite omejitev
predvajanja BD-ROM, DVD VIDEO in
internetnih videov. Po potrebi lahko ločite nivoje
za BD-ROM in DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code]
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
BD-ROM ali DVD VIDEO diskov glede na
geografsko področje. Posamezne kadre lahko
blokirate ali jih zamenjate z drugimi kadri.
Sledite navodilom na zaslonu in vpišite
štirimestno geslo.
x [BD Parental Control]
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
BD-ROM diskov glede na starost uporabnikov.
Posamezne kadre lahko blokirate ali jih
zamenjate z drugimi kadri. Sledite navodilom na
zaslonu in vpišite štirimestno geslo.
x [DVD Parental Control]
S to funkcijo lahko omejite predvajanje
nekaterih DVD VIDEO diskov. Posamezne
kadre lahko blokirate ali jih zamenjate z drugimi
kadri. Sledite navodilom na zaslonu in vpišite
štirimestno geslo.
x [Internet Video Parental Control]
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
internetnih videov glede na starost uporabnikov.
Posamezne kadre lahko blokirate ali jih
zamenjate z drugimi kadri. Sledite navodilom na
zaslonu in vpišite štirimestno geslo.
x [Internet Video Unrated]
Allow: Omogoča predvajanje neocenjenih
internetnih videov.
Block: Blokira predvajanje neocenjenih
internetnih videov.
Nastavitve »Music«
Opravite lahko natančnejšo nastavitev za Super
Avdio CD.
x [Predvajalna plast za Super Avdio CD]
Super Audio CD: Predvajanje Super Avdio CD
plasti.
CD: Predvajanje CD plasti.
x [Predvajalni kanali za Super Avdio CD]
DSD 2ch: Predvajanje 2-kanalnega področja.
DSD Multi: Predvajanje več-kanalnega področja.
[System Settings]
(nastavitve sistema)
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
x [OSD]
Izberite jezik za prikaze menijev na zaslonu.
x [Dimmer]
[Bright]: svetlejše.
[Dark]: temnejše.
x [HDMI Settings]
Če s HDMI kablom priključite Sony
komponento, ki je združljiva s funkcijo ‘Control
for HDMI’, bo upravljanje enostavnejše.
Podrobnosti si oglejte na strani 43.
[Control for HDMI]
Funkcijo [Control for HDMI] lahko vklopite ali
izklopite.
[On]: vklop. Upravljate lahko komponente,
priključene s HDMI kablom.
[Off]: izklop.
[Audio Return Channel]
Ta funkcija je na voljo, če povežete sistem in TV,
združljiva s to funkcijo.
[Auto]: sistem lahko samodejno sprejema
digitalni avdio signal televizorja prek HDMI
kabla.
[Off]: izklop.
Opomba
• Ta funkcija je na voljosamo, če je možnost
[Control for HDMI] nastavljena na [On].
[Volume Limit]
Če je funkcija ‘System Audio Control’ (stran
44) vklopljena, se utegne iz sistema oglasiti
glasen zvok, odvisen od nastavljene glasnosti.
To lahko preprečite tako, da omejite maksimalni
nivo glasnosti, kadar je funkcija ‘System Audio
Control’ vklopljena.
[Level3]: maksimalni nivo glasnosti je nastavljen
na 15.
[Level2]: maksimalni nivo glasnosti je nastavljen
na 20.
[Level1]: maksimalni nivo glasnosti je nastavljen
na 30.
Opomba
• Ta funkcija je na voljosamo, če je možnost
[Control for HDMI] nastavljena na [On].
x [Quick Start Mode]
[On]: skrajša čas zagona iz stanja pripravljenosti.
Sistem lahko hitro po vkopu začnete upravljati.
[Off]: tovarniška nastavitev.
x [Auto Standby]
[On]: vklopi funkcijo [Auto Standby]. Če sistema
približno 30 minut ne upravljate, samodejno
vzpostavi stanje pripravljenosti.
[Off]: funkcija je izklopljena.
53
Če je registracija omogočena
x [Auto Display]
[On]: Samodejni prikaz informacij pri
spreminjanju naslova, načina slike, avdio signala,
itd.
[Off]: Prikaz informacij samo v primeru pritiska
na tipko DISPLAY.
x [Screen Saver]
[On]: Vklop funkcije ohranjevalnika zaslona.
[Off]: Izklop ohranjevalnika zaslona.
x [Software Update Notification]
[On]: sistem nastavi tako, da vas obvešča o
novejših verzijah programa (stran 78).
[Off]: funkcija je izklopljena.
x [Gracenote Settings]
[Auto]: ko ustavite predvajanje diska, samodejno
naloži informacije. Za nalaganje informacij mora
biti sistem povezan z omrežjem.
[Manual]: naloži informacije o disku, če v meniju
z možnostmi izberete [Playback History] ali
[Information Display].
x [DivX® VOD]
Prikažete lahko registracijsko kodo ali kodo za
preklic registracije za ta sistem in lahko prekličete
registracijo sistema po registriranju.
Če je vklop onemogočen
[Registration Code]: prikaže se registracijska
koda.
[Deregistration Code]: prikaže se koda za preklic
registracije. (To postavko lahko izberete po tem,
ko se prikaže registracijska koda).
S puščicama X/x izberite [OK] ali [Cancel],
nato pritisnite na .
[OK]: registracija naprave je preklicana in
prikaže se koda za preklic .
[Cancel]: sistem se vrne na predhodni prikaz.
Podrobnosti si oglejte na spletnistrani http://
www.divx.com
x [System Information]
Prikažete lahko informacije o verziji programa
tega sistema in MAC naslov.
[Network Settings]
(nastavitve omrežja)
Opravite lahko natančne nastavitve za Internet
in omrežje.
x [Internet Settings]
Najprej povežite sistem z omrežjem. Podrobnosti
si oglejte na strani 27.
[View Network Status]: prikaže se trenutno
stanje omrežja.
[Wired Setup]: izberite to možnost, če želite
direktno priključiti širokopasovni usmerjevalni.
[USB Wireless Setup]: izberite ta način, če
uporabljate USB Wireless LAN Adapter.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani http://
support.sony-europe.com/
x [Diagnostika omrežnih povezav]
S pomočjo diagnostike omrežja lahko preverite,
če so omrežne povezave pravilno izvedene.
x [Registracija »BD Remote« naprave]
»BD Remote« napravo lahko registrirate.
x [Registrirane »BD Remote« naprave ]
Prikaže se seznam registriranih »BD Remote«
naprav.
54
[Easy Setup]
(Enostavna nastavitev)
Ponovi enostavno nastavitev in opravi osnovne
nastavitve. Sledite navodilom na zaslonu.
[Resetting]
(Ponastavitev)
x [Ponastavitev predvajalnika]
Vse nastavitve lahko prekličete in povrnete
tovarniške nastavitve, tako da izberete skupino
nastavitev. Vse nastavitve v tej skupini se
ponastavijo.
x [Inicializacija osebnih informacij]
Vse osebne informacije, shranjene na sistemu,
lahko izbrišete.
55
Dodatne informacije
Varnostni ukrepi
Varnost
• Zaradi nevarnosti požara ali električnega udara
na napravo ne postavljajte posod z vodo (npr.
vaze).
Če v notranjost naprave zaide tujek ali
tekočina, nemudoma odklopite napravo iz
električnega omrežja in naj jo pred nadaljnjo
uporabo pregleda strokovno usposobljena
oseba.
• Ne dotikajte se omrežnega kabla z mokrimi
rokami. S tem bi utegnili povzročiti električni
udar.
Uporaba
• Če napravo prenesete iz hladnega v topel
prostor, se lahko v notranjosti tvori kondenzacijska vlaga, ki lahko poškoduje leče. Zato pred
prvo priključitvijo naprave ali če jo prenesete
iz hladnega v topel prostor pred vključitvijo
počakajte približno eno uro.
• Kadar premikate predvajalnik, odstranite
disk. V nasprotnem primeru se utegne disk
poškodovati.
Naravnavanje glasnosti
• Ne povečujte glasnosti med poslušanjem
zelo tihih delov ali ko ni avdio signala. Sicer
lahko ob delih z največjo glasnostjo pride do
poškodbe zvočnikov.
Čiščenje
Vir napajanja
Če sistema dlje časa ne boste uporabljali,
izvlecite kabel iz omrežne vtičnice. Pri tem držite
za vtič in ne za kabel.
O postavitvi
• Napravo postavite na zračno mesto, da ne bi
prišlo do premočnega segrevanja.
• Po daljšem času predvajanja pri visoki glasnosti
se ohišje segreje. To ne predstavlja okvare. V
tem primeru se ne dotikajte ohišja. Ne postavljajte enote v zaprt prostor, kjer je premalo
zračenja, ker bi se naprava utegnila pregreti.
• Ne postavljajte predmetov na sistem, ker bi
utegnili prekriti zračnike. Ne postavljajte sistema na mehko površino, kot je preproga, ker bi s
tem utegnili zapreti zračnike na spodnji strani.
Sistem je opremljen z močnim ojačevalnikom.
Če prekrijete zračnike, se utegne enota pregreti
in pokvariti.
• Ne postavljajte naprave na površine, prekrite
z volneno odejo ali podobnim materialom ali
v bližino zaves, ker bi s tem utegnili prekriti
odprtine za zračenje naprave na spodnji strani
predvajalnika.
• Ne nameščajte naprave v zaprt prostor, na
primer v omarico ali podobno enoto.
• Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote
in je ne izpostavljajte sončnim žarkom; ne izpostavljajte je prahu ali mehanskim vibracijam
in udarcem.
56
• Očistite ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne
tipke z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim
čistilom. Ne uporabljajte grobih krp, čistilnega
praška ali topil, kot sta bencin in alkohol.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali probleme v
zvezi z vašim predvajalnikom, se posvetujte z
najbljižjim pooblaščenim Sonyjevim prodajalcem.
Čiščenje diskov
• Ne uporabljajte komercialnega čistilnega diska
ali čistilca za diske/leče (mokrega ali v spreju).
Z njim bi utegnili povzročiti okvaro.
Zamenjava delov
V primeru popravila enote, se zbrani deli
ponovno uporabijo ali reciklirajo.
Nekaj o barvah televizorja
• Če zvočniki povzročajo nepravilnosti v barvah,
TV izklopite in ga nato po 15-ih ali 30-ih minutah ponovno vklopite. Če barve še vedno niso
prave, namestite zvočnike dlje od televizorja.
POMEMBNO OBVESTILO
Opozorilo: Ta sistem omogoča neprekinjeno
prikazovanje mirujoče video slike ali slike
prikazovalnika na zaslonu. Dolgotrajen prikaz
take slike na TV zaslonu utegne povzročiti
trajno poškodbo TV zaslona. Projekcijski
televizorji so še posebno občutljivi.
Nekaj o prenašanju sistema
• Pred premikanjem sistema odstranite disk in
izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice.
Opombe v zvezi z diski
Ravnanje z diski
• Da bo disk ostal čist, se ga dotikajte le na robu.
• Ne dotikajte se površine.
• Diskov ne izpostavljajte sončnim žarkom
ali virom toplote. Ne imejte jih shranjenih
v vozilu, parkiranem na soncu; notranjost
avtomobila se lahko močno segreje.
• Po koncu predvajanja disk shranite v škatlico.
Čiščenje
• Pred predvajanjem disk očistite s čistilno
krpico. Disk obrišite od sredine navzven.
• Ne uporabljajte topil kot so bencin, razredčilo
ali drugih močnih čistil; ne uporabljajte
antistatičnih pršilk, namenjenih čiščenju
vinilnih gramofonskih plošč.
Ta sistem lahko predvaja le okrogle diske. Z
uporabo nestandardnih diskov (npr. v obliki srca
ali zvezde) lahko poškodujete sistem.
Ne uporabljajte diskov z dodatkom, npr. nalepko
ali obročem.
Ne uporabljajte diskov za čiščenje leč.
57
Odpravljanje težav
Če med uporabo predvajalnika naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, upoštevajte podana
navodila. Če se težave kljub temu nadaljujejo, se posvetujte z najbližjim zastopnikom podjetja Sony.
Če serviser med popravilom zamenja dele, lahko te dele obdrži.
Napajanje
Težava
Rešitev
Naprava ni vključena.
• Preverite, če je omrežni kabel pravilno priključen na električno
omrežje.
Če se na prikazovalniku sprednje • S tipko @/1 izključite sistem in za tem, ko se prikaže napis
plošče izmenično prikazujeta
„STANDBY“, preverite naslednje postavke.
napisa „PROTECTOR“ in „PUSH • Ali sta + in – kabla za zvočnik ustvarila kratek stik?
• Ali uporabljate ustrezne zvočnike?
POWER“
• Ali kaj ovira zračnike na vrhu sistema?
• Ko ste preverili zgornje postavke in popravili težavo, ponovno
vklopite sistem. Če še vedno ne najdete vzroka za težavo, se
posvetujte z najbližjem prodajalcem Sony opreme.
Splošno
Težava
Rešitev
Daljinski upravljalnik ne deluje
• Razdalja med daljinskim upravljalnikom in enoto je prevelika.
• Bateriji sta šibki.
• Če menija ni mogoče upravljati prek prikazovalnika sprednje
plošče, pritisnite na tipko HOME na daljinskem upravljalniku.
Sistem ne deluje pravilno.
• Izključite omrežni napajalnik iz stenske vtičnice, nato ga po
nekaj minutah ponovno priključite.
Slika
Težava
Rešitev
Ni slike.
• Preglejte video povezave (stran 23).
• Enota ni priključena na ustrezni TV vhodni priključek (str. 23).
• Video vhod na televizorju ni pravilno nastavljen.
• Preverite način izhoda na vašem sistemu (str. 23).
• Ponovno priključite priključni kabel.
• Enota je priključena v vhodno napravo, ki ni združljiva s HDCP
(high-bandwidth digital content protection) (na sprednji plošči
napis “HDMI” ne zasveti). Glej stran 23.
• Če predvajate dvo-plastni DVD, se utegneta slika in zvok za
trenutek prekiniti na mestu, kjer se plasti zamenjata.
Če video izhodni format, ki ste ga • Pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipki N in VOL– na enoti,
izbrali v »Output Video Format«
da se video izhodni format ponastavi na najnižjo ločljivost.
ni pravilen, se slika ne prikaže.
Video signali potujejo samo iz
• Nastavite [Output Video Format] v [Screen Settings] na [Video]
priključkov HDMI OUT, če hkrati (stran 50).
priključite priključka HDMI OUT
in VIDEO OUT.
58
Težava
Rešitev
Temna polja na sliki so pretemna/ • Nastavite »Picture Quality Mode« na »Standard« (tovarniška
svetla polja so presvetla ali
nastavitev) (stran 37).
nenaravna
Enota slike ne oddaja pravilno.
• Preverite nastavitve »Output Video Format« (stran 50).
• Če sistem hkrati oddaja analogne in digitalne signale, nastavite
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output] v [Screen Settings] na [Off]
(stran 50).
• Pri diskih BD-ROM preverite nastavitve [BD/DVD-ROM 1080
24p Output] v [Screen Settings] (stran 50).
Slika je motena.
• Disk je umazan ali z napako.
• Če slika, ki jo oddaja sistem, potuje prek videorekorderja v TV,
utegne signal za zaščito pred kopiranjem, dodeljen nekaterim
BD/DVD programom, vplivati na kakovost slike. Če se težava
nadaljuje tudi po tem, ko priključite enoto neposredno v TV,
poskusite priključiti enoto v drug vhodni priključek.
Tudi če je v [TV Type] pod
[Screen Settings] nastavite
razmerje slike, slika ne izpolni
celega TV zaslona.
• Razmerje slike je na disku tovarniško določeno.
Na TV zaslonu se pojavijo barvne • Če uporabljate zvočnike s televizorjem, ki vključuje katodno cev,
ali projektor, postavite zvočnike najmanj 0,3 m od televizorja.
nepravilnosti.
• Če se barvne nepravilnosti nadaljujejo, izključite televizor, nato
pa ga po 15 – 30-ih minutah ponovno vklopite.
• Prepričajte se, da v bližini zvočnikov ni nobenih magnetnih
predmetov.
Zvok
Težava
Rešitev
Ni zvoka.
• Kabel za zvočnik ni pravilno priključen.
• Preverite nastavitve zvočnikov (stran 45).
• Enota izvaja hitro predvajanje naprej ali nazaj. Pritisnite tipko
N za vrnitev na običajni način predvajanja.
• Enota izvaja počasno predvajanje ali zamrznitev slike. Pritisnite
tipko N za vrnitev na običajni način predvajanja.
Priključek HDMI OUT ne oddaja • Nastavite možnost [Audio Output] na [HDMI] (stran 51).
zvoka.
Levi in desni zvok nista v pravem • Preverite, če so zvočniki in komponente pravilno priključeni.
razmerju ali sta zamenjana
Nizkotonec ne oddaja zvoka
Pri uporabi funkcije ‘Audio
Return Channel’ priključek
HDMI OUT ne oddaja
digitalnega zvoka
• Preverite priključitev in nastavitve zvočnikov (strani 20, 45).
• Nastavite možnost [Control for HDMI] v [HDMI Settings] pod
[System Settings] na [On] (stran 53). Poleg tega nastavite [Audio Return Channel] v [HDMI Settings] pod [System Settings]
na [Auto] (stran 53).
• Prepričajte se, da je vaš TV združljiv s funkcijo ‘Audio Return
Channel’.
• Prepričajte se, da je HDMI kabel priključen v priključek na
televizorju, ki je združljiv s funkcijo ‘Audio Return Channel’.
• Frekvenca vzorčenja vhodnega podatkovnega toka je večja od 48
kHz.
59
Težava
Rešitev
Sistem ne oddaja zvoka pravilno, • Nastavite možnost [Audio Return Channel] v [HDMI Settings]
pod [System Settings] na [Off] (stran 45).
če je priključena v enoto ‘set-top
box’.
V zvočnikih je slišati šumenje
• Preverite, če so priključni kabli odmaknjeni od transformatorja
ali motorja in vsaj 3 metre oddaljeni od televizorja ali fluorescentne luči.
• Odmaknite televizor od avdio komponent.
• Očistite disk.
Med predvajanjem CD-ja zvok
izgubi stereo učinek
• S pritiskom na tipko
izberite stereo zvok (stran 39)
Med predvajanjem zvočnega
• Preverite nastavitev načina dekodiranja (stran 32)
zapisa Dolby Digital ali MPEG je • Preverite priključitve in nastavitve zvočnikov (strani 20, 45).
učinek “surround” težko zaznati • Pri nekaterih DVD-jih izhodni signal morda ni 5.1 kanalni,
temveč mono ali stereo, tudi če je zvočni zapis posnet v formatu
Dolby Digital ali MPEG.
Začetek zvoka je odrezan.
Zvočni učinki ne delujejo.
V zvoku priključene naprave se
pojavi popačenje.
• Nastavite način zvoka na “MOVIE” ali “MUSIC” (stran 39).
• Za “SUR.SETTING” izberite “AUTO” (stran 32).
• Učinki načinov SOUND MODE in SUR SETTING pri nekaterih
vhodnih signalih ne delujejo (stran 51).
• Zmanjšajte vhodni nivo priključene komponente tako, da nastavite [Attenuate - AUDIO] (stran 51).
Delovanje
Težava
Rešitev
Radijskih postaj ni mogoče
uglasiti.
• Preverite, če so antene ustrezno priključene. Nastavite antene in
po potrebi priključite zunanjo anteno.
• Signal postaje je prešibek (pri uporabi samodejnega uglaševanja).
Uporabite neposredno uglaševanje.
Diska ni mogoče predvajati
• Poskušate predvajati disk s formatom, katerega ta sistem ne
more predvajati (stran 64).
• Na BD/DVD-ju preverite kodo področja.
• Znotraj sistema se je nabrala vlaga. Odstranite disk in pustite
sistem prižgan približno pol ure.
• Sistem ne more predvajati posnetih diskov, ki niso bili pravilno
zakljušeni (stran 64).
Ime datoteke se ne prikaže
pravilno
• Sistem lahko prikaže samo znake, ki ustrezajo standardu ISO
8859-1. Ostali znaki se prikažejo drugače.
• Pri nekaterih zapisovalnih programih se utegnejo vpisani znaki
prikazati drugače.
Predvajanje se ne izvaja od
začetka diska.
• Izbrana je funkcija ‘Resume Play’. Pritisnite na OPTIONS in
izberite [Play from start], nato pritisnite .
• Pri nekaterih diskih se utegne BD/DVD meni samodejno pojaviti
na zaslonu.
60
Težava
Rešitev
Predvajanje se ne začne od mesta, • Mesto ustavitve se pri nekaterih diskih izbriše iz pomnilnika, če:
– Odstranite disk,
kjer ste ga nazadnje ustavili.
– Izključite USB napravo,
– Predvajate drugo vsebino,
– Izklopite enoto.
Sistem samodejno začne
predvajati.
• BD/DVD izvaja funkcijo samodejnega predvajanja.
Predvajanje se samodejno ustavi. • Nekateri diski vsebujejo signal za samodejno začasno ustavitev.
Med predvajanjem takega diska sistem ob tem signalu ustavi
predvajanje.
Nekaterih funkcij, na primer
ustavitve ali iskanja, ni mogoče
izvesti
• Pri nekaterih diskih se lahko zgodi, da katera od omenjenih funkcij ni na voljo. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena disku.
Sporočila se ne prikažejo na TV
zaslonu v želenem jeziku.
• V nastavitvenem prikazu v [OSD] pod [System Settings] izberite
želeni jezik (stran 53).
Nosilec diska se ne odpre in diska • Preizkusite naslednje: 1 Pritisnite in najmanj 5 sekund držite
ne morete odstraniti, tudi če
tipko N in Z na enoti, da se nosilec za disk odpre. 2 Odstranpritisnete na tipko Z:
ite disk. 3 Izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice, nato pa
ga po nekaj minutah ponovno priključite.
Diska ni mogoče odstraniti in na • Posvetujte se s prodajalcem ali s pooblaščenim serviserjem
prikazovalniku sprednje plošče se
opreme Sony.
prikaže napis »LOCKED«.
Funkcija Control for HDMI ne
deluje.
• Nastavite [CONTROL FOR HDMI] pod [HDMI Settings] na
[On] (str. 53).
Prepričajte se, da je priključena komponenta združljiva s funkcijo
CONTROL FOR HDMI.
• Preverite nastavitev za funkcijo HDMI CONTROL na priključeni
komponenti. Oglejte si navodila za uporabo komponente.
• Če spremenite priključitev HDMI, priključite in izključite
omrežni kabel ali če pride do izpada elektrike, nastavite
[CONTROL FOR HDMI] v [HDMI Settings] na [OFF], nato
nastavite [CONTROL FOR HDMI] na [ON] (str. 53).
• Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja
vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync« (stran 43).
Med uporabo funkcije »System
Audio Control« sistem in TV ne
oddajata zvoka.
• Prepričajte se, da je priključen TV združljiv s funkcijo »System
Audio Control«.
• Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja
vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync« (stran 43).
Dodatne vsebine (bonus) in
• Preizkusite naslednje: 1 Odstranite disk. 2 Izklopite sistem.
drugih podatkov na BD-ROM-u ni 3 Odstranite in ponovno vstavite USB napravo (stran 35). 4
mogoče predvajati.
Vklopite sistem. 5 Vstavite BD-ROM s funkcijo ‘Bonus View/
BD-Live’.
Ko pritisnete na eno od tipk
• Izklopite funkcijo ‘Child Lock’ (stran 47).
na enoti, enota ne deluje in na
prikazovalniku sprednje plošče se
prikaže napis »CHILD LOCK«.
Meni sistema ne deluje.
• Pritisnite na tipko HOME na daljinskem upravljalniku.
61
USB naprava
Težava
Rešitev
Predvajalnik ne prepozna USB
naprave.
• Preizkusite naslednje: 1 Izklopite sistem. 2 Odstranite in
ponovno vstavite USB napravo. 3 Vklopite sistem.
• Prepričajte se, da je USB naprava pravilno priključena v USB
priključek.
• Prepričajte se, da USB naprava ni poškodovana.
• Preverite, če je USB naprava vklopljena.
• Če je USB naprava priključena prek USB vrat, jo priključite
neposredno v enoto.
BRAVIA Internet Video
Težava
Rešitev
Slika/zvok sta slaba/nekateri
• Kakovost slike/zvoka utegne biti pri nekaterih ponudnikih internetnih vsebin slabša.
programi se prikažejo z manj
• Kakovost slike/zvoka se utegne izboljšati, če spremenite hitrost
detajlov, posebej med hitropovezave. Priporočamo vam 2,5 Mb/s za standardno ločljivost
premikajočimi ali temnimi kadri.
videa (10 Mb/s za visoko-ločljiv video).
• Vsi videi ne vsebujejo zvoka.
Slika je majhna.
• Pritisnite na X in jo povečajte.
Povezava omrežja
Težava
Rešitev
Predvajalnik se ne poveže na
omrežje.
• Preverite povezavo (stran 27) in nastavitve omrežja (stran 54).
Računalnika ne morete priključiti • Brezžične nastavitve usmerjevalnika se samodejno spremenijo,
na Internet, po tem ko ste izvedli
če uporabite funkcijo ‘Wi-Fi Protected Setup’ pred izbiro
nastavitev [Wi-Fi Protected Setup
nastavitev za usmerjevalnik. V tem primeru ustrezno spremenite
(WPS)].
brezžične nastavitve računalnika.
Sistema ni mogoče
povezati z brezžičnim LAN
usmerjevalnikom.
• Preverite, če je LAN usmerjevalnika vklopljen.
• Pri nekaterih pogojih, vključno z materijalom stene, pogoji
sprejema radijskih valov in ovirami med sistemom in brezžičnim
LAN usmerjevalnikom, utegne biti razdalja za vzpostavitev
komunikacije krajša. Približajte sistem in brezžični LAN usmerjevalnik bližje drug k drugemu.
• Naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz, na primer
mikrovalovna pečica, Bluetooth in digitalna brezžična naprava,
utegnejo prekiniti komunikacijo. Premaknite enoto stran od
takih naprav ali take naprave izključite.
Enota ne zazna želenega
brezžičnega usmerjevalnika, tudi
če izvedete postopek [Scan].
• Pritisnite na RETURN in se vrnite na predhodni zaslon,
nato ponovite postopek [Scan]. Če enota še vedno ne zazna
brezžičnega usmerjevalnika, pritisnite na RETURN in izberite
[Manual registration].
Ob vklopu sistema se na zaslonu • Glej [Network Update] (stran 49) in posodobite sistem z
prikaže sporočilo [A new software najnovejšo verzijo programa.
version has been found on the
network. Perform update under
»Network Update«].
62
Ostalo
Težava
Rešitev
Na prikazovalniku sprednje
plošče se prikaže »Exxxx«.
• Obrnite se na najbližjega zastopnika ali lokalnega pooblaščenega
serviserja opreme Sony.
Čez ves zaslon se prikaže simbol , • Obrnite se na najbližjega zastopnika ali lokalnega pooblaščenega
brez drugih sporočil.
serviserja opreme Sony.
63
Diski, ki jih lahko
predvajate
Blu-ray Disc
DVD
3)
CD3)
1)
2)
3)
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (Music CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Ker so Blu-ray Disc specifikacije nove in
v razvoju, nekaterih diskov ne bo mogoče
predvajati. Avdio izhod je odvisen od izvora,
priključenega izhodnega priključka in izbrane
avdio nastavitve.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 vključno z organsko
vrsto barvila BD-R (vrste LTH)
BD-R-ja, posnetega na računalniku, ni mogoče
predvajati, če je možno dodatno snemanje.
CD-ja ali DVD-ja ne bo mogoče predvajati,
če nista bila pravilno zaključena. Podrobnosti
si oglejte v navodilih z a uporabo, priloženih
snemalni napravi.
Naslednjih diskov ni mogoče
predvajati:
• BD z ohišjem
• Diskov DVD-RAM
• Diskov HD DVD
• DVD avdio diskov
• Diskov PHOTO CD
• Podatkovni del diska CD-Extras
• Diskov VCD/Super VCD
• Stran dvojnega diska z avdio materijalom.
Opomba o postopkih
predvajanja BD/DVD diskov
Nekatere postopke predvajanja BD/DVD diskov
lahko proizvajalci programske opreme namerno
določijo. Ker ta sistem predvaja BD/DVD diske
glede na vsebino, ki so jo razvijalci programske
opreme določili, nekatere funkcije predvajanja
niso na voljo.
64
Opomba o dvoplastnih BD/DVD
diskih
Predvajane slike in zvok se lahko za trenutek
prekinejo pri menjavi plasti.
BD/DVD regijske kode
Sistem ima na hrbtni strani odtisnjeno regijsko
kodo in lahko predvaja samo BD-ROM/DVD
VIDEO diske, ki so označeni z enako regijsko
kodo ALL .
Vrste datotek, ki jih lahko
predvajate
Video
Format datoteke
MPEG-1 Video/PS1)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)
DivX2)
MPEG4/AVC1)
WMV91)
AVCHD
Končnice
“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,”
“.mts”
“.avi,” “.div,” “.divx”
“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,”
“.m2ts,” “.mts”
“.wmv,” “.asf”
3)
Glasba
Format datoteke
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
AAC1)4)
WMA9 Standard1)4)
LPCM
Končnice
“.mp3”
“.m4a”
“.wma”
“.wav”
Opombe
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče predvajati, kar je odvisno od formata, kodiranja in
od pogojev snemanja.
• Predvajalnik prepozna naslednje datoteke ali
mape v BD, DVD, CD in USB napravah:
– vse do map v 5. drevesu,
– vse do 500 datotek v enem drevesu.
• Nekatere USB naprave s tem predvajalnikom
ne bodo delovale.
• Sistem prepozna naprave ‘Mass Storage Class’
(MSC) (na primer ‘flash’ pomnilnik ali HDD),
ki so združljive s FAT in niso razdeljene na več
particij, naprave razreda SICD (Still Image
Capture Device) in tipkovnico 101 (samo
sprednji USB priključek).
• Da se datoteke in USB pomnilnik ali naprava
ne bi poškodovali, izklopite predvajalnik, kadar
priključujete ali odstranjujete USB pomnilnik
ali napravo.
• Predvajalnik morda ne bo gladko predvajal
video datotek z visoko hitrostjo prenosa
podatkov na DATA CD-ju. Priporočamo vam,
da za predvajanje teh datotek uporabite DATA
DVD.
Fotografija
Format datoteke
JPEG
Končnice
“.jpg,” “.jpeg,” “.jpe”
1)
Predvajalnik ne predvaja kodiranih datotek, na
primer, DRM.
2)
NEKAJ O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni
video format, ki ga je ustvarilo podjetje DivX,
Inc. To je naprava z uradnim potrdilom DivX,
ki predvaja DivX video. Več informacij in več
o tem, kako pretvoriti vaše datoteke v DivX
video, si oglejte na spletni strani www.divx.
NEKAJ O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Za
predvajanje vsebine DivX Video-on-Demand
(VOD) mora biti naprava z uradnim potrdilom
DivX registrirana. Za registracijsko kodo si
oglejte DivX VOD v nastavitvenem meniju
naprave. S to kodo pojdite na vod.divx.com in
zaključite postopek registracije. Izvedeli boste
tudi več o DivX VOD.
3)
Sistem predvaja datoteke formata AVCHD,
posnete na digitalni video kameri, ipd. Če disk
formata AVCHD ni bil pravilno zaključen, ga
ne bo mogoče predvajati.
4)
Predvajalnik ne predvaja kodiranih datotek, na
primer Lossless.
65
Avdio formati, ki jih sistem podpira
Avdio formati, ki jih sistem podpira, so naslednji:
Format
LPCM 2ch
Funkcija
Function
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
“BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
“SAT/CABLE”
“TV”
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Sistem podpira format.
–: Sistem formata ne podpira.
66
Tehnični podatki
Ojačevalnik
BDV-F700:
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L (levi)/Sprednji R (desni):
85 W + 85 W (4 omi pri 1 kHz,
1% THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji L (levi)/Sprednji R (desni):
130 W (na kanal pri 4 omih, 1 kHz)
Nizkotonec: 140 W (pri 4 omih, 100Hz)
BDV-F500:
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L (levi)/Sprednji R (desni):
80 W + 80 W (4 omi pri 1 kHz,
1% THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji L (levi)/Sprednji R (desni):
155 W (na kanal pri 4 omih, 1 kHz)
Nizkotonec: 120 W (pri 4 omih, 100Hz)
Vhodi (analogni)
AUDIO (IN): Občutljivost: 450/250 mV
Vhodi (digitalni)
SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL), TV
(DIGITAL IN OPTICAL):
Formati, ki jih podpira: LPCM 2CH
(vse do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
Sprejemnik
Sistem
PLL kvarčni digitalni
sintetizirani sistem
FM sprejemnik
Območje uglaševanja 87,50 – 108,00 MHz
(korak: 50 kHz)
Antena
FM žična antena
Antenski priključki 75 omski
Medfrekvenca
10,7 MHz
Zvočniki
Sprednji (SS-TSF770) za BDV-F700
Sistem zvočnikov: polnega razpona, bas refleks
Enota
Visokotonski zvočnik: 20 mm konusni
Nizkotonski z vočnik: 40 mm x 70mm konusni
Nazivna impedanca: 4 omi
Mere (prbl.)
Na tleh: 200 mm x 1100 mm x 230 mm (š/v/g)
(navpični položaj)
200 mm x 1100 mm x 255 mm (š/v/g)
(nagnjen navzgor)
Na mizi:
103 mm x 335 mm x 103 mm (š/v/g)
(navpični položaj)
103 mm x 360 mm x 109 mm (š/v/g)
(nagnjen navzgor)
Masa (prbl.)
Na tleh: 2,9 kg
Na mizi: 0,6 kg
Video
Izhodi
VIDEO OUT: 1 Vp-p 75 omov
HDMI OUT: Vrsta A (19 pin)
BD/DVD/SACD/CD sistem
Format signala: PAL/NTSC
USB
USB:
USB priključek vrste A
(za priključitev USB pomnilnika,
čitalca spominskih kartic, digitalnega
fotoaparata in digitalne videokamere)
Max. tok: 500 mA
LAN
LAN (100): 100BASE-TX Terminal
Sprednji (SS-TSF550) za BDV-F500
Sistem zvočnikov: polnega razpona, bas refleks
Enota
Visokotonski zvočnik: 20 mm, konusni
Nizkotonski zvočnik: 50 mm, konusni
Nazivna impedanca: 4 omi
Mere (prbl.)
76 mm x 270 mm x 85 mm (š/v/g)
(navpični položaj)
76 mm x 270 mm x 90 mm (š/v/g)
(nagnjen navzgor)
Masa (prbl.): 0,8 kg
Nizkotonec (SS-WSF550)
Sistem zvočnikov
Bas refleks
Enota
160 mm, konusni
Nazivna impedanca 5 omov
Mere (prbl.)
265 mm x 335 mm x 265
mm (š/v/g)
Masa (prbl.)
6,5 kg
67
Splošno
Zahteve napajanja
Moč
Mere
Masa
220-240 V, 50/60 Hz
Pri vklopljeni napravi: 85 W
V stanju pripravljenosti:
0,3 W (v načinu
varčevanja za energijo)
452 x 198 x 119 mm
(vključno z izstopajočimi
deli)
5 kg
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih
sprememb brez predhodnega obvestila.
• Poraba v stanju pripravljenosti je 0,3 W.
68
Seznam jezikovnih kod
Oznake za jezike so povzete po standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Not specified
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Seznam kod za starševski nadzor
Koda Področje
Koda Področje
Koda Področje
Koda Področje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2093
2115
2165
2174
2109
2200
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2304
2333
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2428
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2543
2528
2184
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Poland
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
United
Kingdom
69
Slovarček
AVCHD
Visokoločljivostni format za videokamere,
ki se uporablja za snemanje SD (standardna
ločljivost) ali HD (visoka ločljivost) signala
pri 1080i specifikaciji ali 720p specifikaciji na
DVD, s pomočjo učinkovite kodirne tehnologije
za kompresijo podatkov. MPEG-4 AVC/H.264
format je prilagojen za kompresijo video podatkov
in Dolby Digital ali Linear PCM se uporabljata za
kompresijo avdio podatkov. MPEG-4 AVC/H.264
format je zmožen kompresije slike pri večji
učinkovitosti, kot pa je to pri običajnih formatih
kompresije slike. MPEG-4 AVC/H.264 format
omogoča, da se visokoločljivostni (HD) format
posnet na digitalni videokameri posname na DVD
na enak način, kot pri SD (standardna ločljivost)
TV signalu.
Blu-ray Disc (BD)
Format diska razvit za snemanje/predvajanje
visokoločljivostnega (HD) videa (za HDTV, itd.) in
za shranjevanje velikih količin podatkov. Na samo
eno plast Blu-ray diska lahko shranite do 25GB
podatkov, na dvoplastni BD disk pa celo do 50GB.
Dolby Digital
Ta format zvoka za kino je naprednejši od “Dolby
Pro Logic Surround”. V tem formatu zadnja
zvočnika oddajata stereo zvok s širšim frekvenčnim
območjem, nizkotonski kanal za globoke nizke tone
pa je ločen. Ta format se imenuje tudi “5,1”, ker
nizkotonski kanal šteje kot 0,1 kanala (saj deluje le
kadar je potreben učinek nizkih tonov). Vseh šest
kanalov v tem formatu je posnetih ločeno, tako da
uresničijo izvrstno ločenost kanalov. Poleg tega so
vsi kanali procesirani digitalno in zato se pojavlja
manj izgub signala.
Dolby Digital Plus
BD-J aplikacija
BD-ROM format podpira Javo za interaktivne
funkcije. »BD-J« dobaviteljem vsebin omogoča
skoraj neomejeno funkcionalnost pri ustvarjanju
interaktivnih BD-ROM naslovov.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je enkratno
zapisljiv Blu-ray Disc, ki je na voljo z enako
nosilnostjo podatkov kot BD. Ker lahko vsebino
posnamete samo enkrat, lahko diske BD-R
uporabljate za arhiviranje pomembnih podatkov
in shranjevanje ter distribuiranje video gradiva.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) Blu-ray Disc,
na katerega lahko večkrat snemate, ki je na voljo
z enako nosilnostjo podatkov kot BD. Možnost
ponovnega zapisovanja omogoča večkratno
urejanje in aplikacije s časovnim zamikom.
BD-ROM
BD-ROM so diski izdelani za komercialne namene
in so na voljo z enako nosilnostjo podatkov kot BD
diski. Poleg običajnih filmskih in video vsebin imajo
ti diski izboljšane možnosti, kot so interaktivna
vsebina, upravljanje z meniji preko pojavnih menijev
(glej spodaj), velika izbira prikazov podnapisov
in diaprojekcije. Čeprav lahko BD-ROM vsebuje
kakršnokoli vrsto podatkov, večina diskov vsebuje
filme v visokoločljivostnem formatu za predvajanje
na BD/DVD predvajalnikih.
70
Razvit kot dopolnilo Dolby Digital tehnologiji. Ta
avdio kodirna tehnologija podpira 7.1 večkanalni
prostorski zvok.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD je kodirna tehnologija brez izgube,
ki podpira do 8 kanalov večkanalnega prostorskega
zvoka pri najnovejši generaciji optičnih diskov.
Reproducirani zvok je povsem zvest prvotnemu viru.
DTS
Ta pojem predstavlja tehnologijo digitalne zvočne
kompresije, ki so jo razvili pri Dolby Theater
Systems, inc. Ta tehnologija je usklajena s 5.1
kanalnim “surround” zvokom. Zadnji kanal pri
tem formatu je stereofonski, kanal za napajanje
(aktivnega) bas zvočnika je ločen. DTS nudi
enake 5.1 kanale visoko kvalitetnega digitalnega
zvoka, kot ga imajo zvočni sistemi Dolby Digital v
kinodvoranah . Ločitev med kanali je dobra, ker je
vsak kanal posnet posebej in se obdeluje digitalno.
prostor.
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI je vmesnik, ki podpira tako sliko kot zvok
v eni sami digitalni povezavi. Povezava HDMI
prenaša običajne do visoko definirane video signale
in večkanalne avdio signale v AV komponente, kot
je televizor, opremljen s HDMI v digitali obliki, brez
poslabšanja kakovosti.
Ker so video signali združljivi s trenutnim formatom
DVI (Digital Visual Interface), lahko priključke
HDMI povežete s priključki DVI s pretvorniškim
kablom HDMI-DVI. HDMI podpira HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection –
širokopasovna digitalna zaščita vsebine), tehnologijo
za zaščito pred presnemavanjem, ki vključuje
tehnologijo kodiranja za digitalne video signale.
24p True Cinema
Filmi, ki so posneti s filmsko kamero, vsebujejo 24
slik na sekundo. Ker običajni TV sprejemniki (tako
tisti s katodno cevjo, kot tudi ploskovni) prikazujejo
slike v 1/60 ali 1/50 sekundnih intervalih, se 24 slik
ne prikaže v enakomernem tempu.
Pri priključitvi na TV sprejemnik s 24p zmožnostjo
lahko predvajalnik prikaže vsako sliko v 1/24
sekundnih intervalih – enak interval, kot se uporabi
pri prvotnem snemanju s filmsko kamero in s tem se
omogoči pristno reproduciranje prvotne kino slike.
LTH (Low to High)
LTH je snemalni sistem, ki podpira organsko
pigmentirano vrsto diskov BD-R.
Starševski nadzor (Parental
Control)
To je funkcija pri DVD,ki omogoča omejitev
predvajanja diska glede na starost gledalca v skladu
z nivojem zaščite za posamezne države. Zaščite so
pri različnih diskih različne; če je zaščita vključena,
je lahko predvajanje prepovedano v celoti ali se
posamezni kadri, ki kršijo določila zaščite preskočijo
oz. nadomestijo z drugimi kadri, itd.
PhotoTV HD
Funkcija »PhotoTV HD« ustvarja izjemno natančne
sliko in fotografski izraz nežnih struktur in barv.
Če s kablom HDMI priključite Sonyjevo napravo,
združljivo s funkcijo »PhotoTV HD«, boste lahko
uživali v povsem novem svetu fotografij, v osupljivi
Full HD kakovosti. na primer, nežna struktura
človeške kože, rože, peska in valov lahko prikažete
na velikem zaslonu v čudoviti fotografski kakovosti.
Pop-up menu
Izboljšan način dela z meniji, ki je na voljo pri
BD-ROM diskih. Pojavni meni se pojavi, ko med
predvajanjem pritisnete POP UP/MENU in z njim
lahko upravljate, ko je predvajanje v teku.
71
Abecedno kazalo
Numerics
Številčno
24p True Cinema 71
A
DTS-HD 71
DVD 64
DVD Aspect Ratio 50
DVD Parental Control 52
A/V SYNC 38
ARC 24
Attenuate - AUDIO 51
Audio 52
Audio DRC 51
Audio Output 51
Audio Return Channel 24, 53
Audio Settings 51
Auto Display 54
Auto Standby 54
AVCHD 70
E
B
H
BD Audio MIX Setting 51
BD Data Storage Options 52
BD Hybrid Disc Playback
Layer 52
BD Internet Connection 52
BD Parental Control 52
BD Remote Device
Registration 55
BD/DVD Menu 52
BD/DVD Viewing Settings 52
BD/DVD-ROM 1080/24p
Output 50
BD-LIVE 34
BD-R 70
BD-RE 70
Blu-ray Disc 70
BONUSVIEW 34
BRAVIA Internet Video 36
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 50
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 71
HDMI Deep Colour Output 50
HDMI Settings 53
C
CD 64
Child Lock 47
Cinema Conversion Mode 50
Connection Server Settings 54
Control for HDMI 43, 53
D
Dimmer 53
DivX® VOD 54
Dolby Digital 39, 70
Dolby Digital Plus 70
Dolby TrueHD 70
DTS 39, 71
DTS Neo:6 51
72
Easy Setup 30, 55
F
Flow Light 47
FM MODE 41
Front panel display 11
G
Gracenote Settings 54
I
Illumination Demo 47
Illumination Mode 46
Initialize Personal Information
55
Interlace format 71
Internal memory 34
Internet content 36
Internet Settings 54
Internet Video Parental Control
53
Internet Video Unrated 53
L
Language Code List 69
LTH 71
M
Multiplex broadcast sound 40
Music Settings 53
N
Network Connection
Diagnostics 54
Network Settings 54
Network Update 49
O
OSD 53
Output Video Format 50
P
Parental Control 71
Parental Control Area Code 52
Parental Control Settings 52
Password 52
Pause Mode 50
PhotoTV HD 71
Play information 34
Playable discs 64
Progressive format 71
Q
Quick Start Mode 53
R
RDS 42
Region code 64
Registered BD Remote Devices
55
Remote control 12
Reset to Factory Default
Settings 55
Resetting 55
S
Screen Format 50
Screen Saver 54
Screen Settings 50
SLEEP 46
Slideshow 37
Software Update Notification
54
Sound Effect 51
Speaker Settings 45, 51
Distance 45
Level 46
Subtitle 52
Super Audio CD Playback
Channels 53
Super Audio CD Playback
Layer 53
System Information 54
SYSTEM MENU 32, 38
System Settings 53
T
Test Tone 46
TV Type 50
U
Unit 8
Update 49
USB 35
V
Volume Limit 53
W
WEP 27
WPA2-PSK (AES) 27
WPA2-PSK (TKIP) 27
WPA-PSK (AES) 27
WPA-PSK (TKIP) 27
Y
YCbCr/RGB (HDMI) 50
73
74
75
76
Download PDF

advertising