Sony | BDV-IZ1000W | Sony BDV-IZ1000W Blu-ray 3D™ 5.1 home cinema system Navodila za uporabo

4-187-303-12(1)
Blu-ray Disc/DVD
sistem za domači kino
Navodila za uporabo
BDV-IZ1000W
©2010 Sony Corporation
SL
POZOR
Ne postavljajte sistema v knjižno omaro
ali vgrajeno omaro z neustreznim
zračenjem.
Ne prekrivajte zračnikov s časopisnim
papirjem, prtom, zavesami, itd. Ne
polagajte prižganih sveč na napravo.
Ne izpostavljajte baterij polagajte
predmetov na napravo (npr. vaza z
vodo).
Ne izpostavljajte baterij visokim
temperaturam, na primer soncu, ognju,
ipd.
Da ne bi prišlo do poškodbe, naj bo
naprava varno nameščena na tla/steno v
skladu z navodili za namestitev.
Naprava je namenjena samo uporabi v
prostoru.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem
izdelkom lahko poveča nevarnost
poškodb na očeh. Ker lahko laserski
žarek v tem Blu-ray disk/DVD
predvajalniku poškoduje oči, ne
razstavljajte ohišja. Popravila naj izvaja
pooblaščeno osebje.
Ta naprava je označena kot CLASS 3R
laserski izdelek. Če odprete ohišje za
zaščito laserja, bo enota oddajala vidno
in nevidno lasersko sevanje. Zato v tem
primeru ne glejte v laser.
Ta oznaka se nahaja na ohišju za zaščito
laserja, na notranji strani.
2SL
Ta naprava je označena kot CLASS 1
laserski izdelek. Označba za laserski
izdelek 1. razreda se nahaja na zaščitnem
ohišju laserja v notranjosti enote.
Odpadna
električna in
elektronska
oprema (velja za
evropsko unijo
in druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za električno
in elektronsko opremo. S tem ko izdelek
pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki
bi ga povzročilo nepravilna odstranitev
tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni
enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
Odpadne
baterije (velja za
evropsko unijo in
druge evropske
države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. S tem ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic
za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega
izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Pooblaščen
predstavnik za EMC in varnost izdelka
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V
zvezi s servisom in garancijo se obrnite
na naslove, navedene v dokumentih za
servis in v garantnem listu.
Brezžična oddajnosprejemna enota (EZWRT10/EZW-RT10A)
Glej “Varnostne informacije za brezžične
izdelke” (priloženo).
Opozorila
Naprava je testirana in z uporabo
priključnega kabla, krajšega od 3 m,
potrjeno ustreza omejitvam, ki jih določa
direktiva EMC.
Napajanje
• Enota ni izključena iz omrežja,
vse dokler je priključena v stensko
vtičnico, tudi če je sama izključena.
• Postavite sistema na mesto, kjer boste
lahko omrežni kabel v primeru težav
takoj izvlekli iz stenske vtičnice.
Nekaj o gledanju 3D
video slik
Nekaterim ljudem utegne biti med
gledanjem 3D video slik neprijetno
(občutijo lahko napor v očeh, utrujenost,
vrtoglavico). Sony gledalcem priporoča
redne premore med gledanjem 3D video
slik. Dolžina in pogostost potrebnih
premorov je odvisna od posameznikov.
Sami presodite, kaj je najbolje za
vas. Če dobite neprijeten občutek,
prenehajte gledati 3D video slike,
dokler neprijeten občutek ne mine; po
potrebi se posvetujte z zdravnikom.
Oglejte si tudi navodila za uporabo in/
ali varnostna sporočila drugih naprav, ki
jih uporabljate ali vsebino Blu-ray Disc,
ki jo predvajate na tej napravi in našo
spletno stran (http://www.sony-europe.
com/myproduct/), da dobite najnovejše
informacije. Vid mlajših otrok (še
posebej tistih, starih manj kot šest let)
je še v razvoju. Preden dovolite otroku,
da gleda 3D video slike, se posvetujte
z zdravnikom (pediatrom ali očesnim
zdravnikom).
Odrasli naj bodo pozorni na to, da mlajši
otroci upoštevajo zgornje nasvete.
Zaščita avtorskih pravic
in blagovne znamke
• Ta sistem vključuje prilagodljiva
matrična prostorska dekodirnika
Dolby* Digital in Dolby Pro
Logic (II) in sistem DTS** Digital
Surround Surround.
*Izdelano po licenci podjetja
Dolby Laboratories. »Dolby«,
»Pro Logic« in simbol z dvojnim
D so blagovne znamke podjetja
Dolby Laboratories.
** Izdelano po licenci pod
U.S.Patent# : 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567
& drugih ameriških in svetovnih
patentov. DTS je registrirana
blagovna znamka, DTS logotip,
simbol, DTS-HD in DTS-HD
Master Audio / Essential pa so
blagovne znamke družbe DTS,
Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Vse
pravice pridržane.
• Ta sistem vključuje tehnologijo
HDMITM (High-Definition
Multimedia Interface).
• HDMI, logotip HDMI in izraz
»High-Definition Multimedia
Interface« so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe
HDMI Licencing LLC.
• Java in vse blagovne znamke
osnovane na Javi, so blagovne
znamke ali registrirane blagovne
znamke družbe Sun Microsystems,
Inc.
• “BD-Live” in “BonusView” sta
blagovni znamki združenja ‘Blu-ray
Disc”.
• »Blu-ray Disc« je blagovna znamka.
• Logotipi »Blu-ray Disc«,
»DVD+RW«, »DVD-RW«,
»DVD+R, »DVD-R«, »DVD
VIDEO« in »CD« so blagovne
znamke.
• “Blu-ray 3D” in “Blu-ray 3D” logotip
sta blagovni znamki združenja “Bluray Disc Association”:
• “BRAVIA” je blagovna znamka
korporacije Sony.
• »AVCHD« in logotip »AVCHD« sta
blagovni znamki družbe Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. in
korporacije Sony.
• “S-AIR” in njegov logotip sta
blagovni znamki korporacije Sony.
•
, »XMB« in »xross media bar« so
blagovne znamke korporacije Sony in
družbe Sony Computer Entertainment
Inc.
• “PLAYSTATION” je blagovna
znamka družbe “Sony Computer
Entertainment Inc.”
• DivX®, DivX Certified® in njihovi
logotipi so registrirane blagovne
znamke družbe DivX, Inc. in se
uporabljajo z licenco.
• Gracenote® nudi podatke o
tehnologiji za prepoznavanje glasbe
in videa ter druge sorodne podatke.
Gracenote je industrijski standard
tehnologije prepoznavanja glasbe
in podobnih vsebin. Podrobnosti
si oglejte na spletni straniwww.
gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc in podatki,
ki se nanašajo na glasbo in video
podjetja Gracenote, avtorska zaščita
© 2000-sedanji Gracenote.
Program Gracenote, avtorska
zaščita © 2000-sedanji Gracenote.
Eden ali več patentov, ki so last
družbe Gracenote, se nanaša na ta
izdelek in storitve. Na spletni strani
Gracenote si lahko ogledate seznam
ustreznih patentov Gracenote.
3SL
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logotip za Gracenote
in logotip “Powered by Gracenote”
so registrirane blagovne znamke ali
blagovne znamke družbe Gracenote v
ZDA in/ali drugih državah.
• »PhotoTV HD« in »PhotoTV
HD« logotip sta blagovni znamki
korporacije Sony.
• MPEG Layer-3 tehnologija zvočnega
kodiranja in patenti z licenco
Fraunhofer IIS and Thomson.
• iPod je blagovna znamka družbe
Apple, registrirane v ZDA in drugih
državah.
• “Made for iPod” pomeni, da je bila
elektronska naprava izdelana posebej
za priključitev v iPod in potrjeno
ustreza standardom delovanja naprav
Apple.
• Družba Apple ni odgovorna za
delovanje te naprave in njeno
ustreznost varnostnim in predpisanim
standardom.
• Windows Media je registrirana
blagovna znamka ali blagovna
znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
• DLNA®, logotip za DLNA in DLNA
CERTIFIEDTM so blagovne znamke,
storitvene znamke ali potrjene
znamke združenja Digital Living
Network Alliance.
• Imena drugih sistemov in izdelkov
so običajno blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke
proizvajalcev. Oznaki TM in ® v tem
priročniku nista navedeni.
4SL
Nekaj o navodilih
za uporabo
• V teh navodilih so opisane tipke na
daljinskem upravljalniku. Uporabljate
pa lahko tudi tipke na predvajalniku,
ki imajo podoben simbol kot tipke na
daljinskem upravljalniku.
• V tem priročniku se za diske BD,
DVD, Super Avdio CD in CD
uporablja splošni izraz »disk«, razen
če ni drugače navedeno.
• Postavke, ki se prikažejo na TV
zaslonu, so odvisne od področja.
• Tovarniške nastavitve so podčrtane.
• Ta sistem je združljiv s funkcijo
S-AIR, ki omogoča brezžičen
prenos zvoka med izdelki S-AIR.
Podrobnosti o funkciji S-AIR si
oglejte v poglavju »Uporaba izdelkov
S-AIR« (stran 45).
• Opombe in navodila za prostorski
ojačevalnik ali sprejemnik S-AIR
v tem priročniku se nanašajo samo
na primer, ko uporabljate prostorski
ojačevalnik ali sprejemnik S-AIR.
Pregled vsebine
Nekaj o priročniku...................................4
Odpiranje embalaže.................................6
Opis delov in tipk.....................................8
Korak 1: Namestitev
sistema.................................... 14
Korak 2: Priključitev
sistema.................................... 18
Korak 3: Nastavitev
omrežja................................... 25
Korak 4: Nastavitev S-AIR
brezžičnega sistema.............. 26
Korak 5: Hitra nastavitev....... 27
Korak 6: Izbira izvora............. 29
Korak 7: Poslušanje
prostorskega zvoka............... 30
Uvod
Predvajanje
Predvajanje diskov . ................................32
Predvajanje USB naprave........................33
Uporaba enote iPod..................................34
Predvajanje prek omrežja (Network).......35
Razpoložljive možnosti............................37
Nastavitev zvoka
Izbira učinkov v skladu z izvorom...........39
Izbira avdio formata, posnetkov v več
jezikih in kanalov.....................................39
Poslušanje zvoka Multiplex Broadcast....40
Uporaba zvočnih učinkov........................41
Radijski sprejemnik
Poslušanje radia.......................................42
Uporaba funkcije RDS
(Radio Data System)................................43
Zunanja avdio naprava
Uporaba izdelka S-AIR............................45
Ostale funkcije
Uporaba funkcije upravljanja vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync.....................49
Samodejno kalibriranje ustreznih
nastavitev.................................................51
Nastavitev zvočnikov...............................52
Uporaba časovnika izklopa......................54
Zaklep tipk na enoti.................................54
Upravljanje televizorja s priloženim
daljinskim upravljalnikom.......................55
Varčevanje z energijo v načinu
‚Standby‘.................................................57
Nastavitve
Uporaba prikaza za nastavitve ................58
Vodnik za nastavitev daljinskega
upravljalnika ...........................................58
Posodabljanje omrežja ............................59
Nastavitve zaslona ..................................59
Nastavitev zvoka . ...................................60
Nastavitve za predvajanje diskov
BD/DVD .................................................61
Nastavitve starševskega nadzora.............62
Nastavitve glasbe.....................................62
Nastavitve sistema ..................................62
Nastavitve omrežja .................................64
Enostavne nastavitve ..............................64
Ponastavitev ............................................64
Dodatne informacije
Opozorila.................................................65
Opombe o diskih......................................66
Odpravljanje težav...................................67
Diski, ki jih lahko predvajate...................74
Vrste datotek, ki jih lahko predvajate......75
Avdio formati, ki jih naprava podpira......76
Ločljivost video izhoda............................76
Tehnični podatki......................................77
Seznam jezikovnih kod............................79
Pojasnitev pojmov....................................80
5SL
Odpiranje embalaže
• Glavna enota (1)
• Sprednja in prostorska zvočnika (4)
• Podstavka za sprednja zvočnika
(2)
• Podstavka za prostorska
zvočnika (2)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6, velikosti AA (2)
• Kalibracijski mikrofon (1)
• Dodatka za prostorska zvočnika
(2)
• Prostorski ojačevalnik (1)
• Srednji zvočnik (1)
• Nizkotonec (1)
• Vijaki (4)
• Vijaki za sprednja/prostorska
zvočnika (4)
• Brezžični oddajno-sprejemni
enoti (2)
• Navodila za uporabo
• FM žična antena (1)
ali
• Stojala za sprednja zvočnika (2)
• Kabli za zvočnike (6, bel/rdeč/
moder/siv/zelen/vijoličen)
6SL
• Vodič za namestitev zvočnikov
• Vodič za hitro postavitev
• Informacije o licenci programa
• Varnostne informacije za
brezžične izdelke
Priprava daljinskega upravljalnika
Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA) v prostor za baterije v daljinskem upravljalniku. Upoštevajte
polariteto.
7SL
Opis delov in tipk
Dodatne informacije si lahko ogledate na straneh, navedenih med oklepaji.
Front panel
FUNCTION
VOLUME
PUSH OPEN
1
(vklop/stanje pripravljenosti)
S to tipko lahko vklopite enoto ali nastavite
način stanja pripravljenosti.
2 Tipke za upravljanje predvajanja
(predvajanje)
Začne ali ponovno začne predvajanje (resume
play).
Če vstavite disk z JPEG slikovnimi datotekami,
lahko predvajate diaprojekcijo.
(stop)
Ustavi predvajanje in si zapomni mesto
ustavitve.
Mesto ustavitve naslova/posnetka je zadnje
mesto predvajanja ali zadnja fotografija v mapi
s fotografijami.
FUNCTION
Izbere izvor za predvajanje.
VOLUME +/Nastavi glasnost sistema.
(odpri/zapri) (stran 32)
Odpre ali zapre nosilec diska.
8SL
3
(senzor za daljinsko upravljanje)
4 Prikaz na sprednji plošči
5 Nosilec diska (stran 32)
6
(USB) vrata (stran 33)
Za priključitev USB naprave.
Prikazovalnik na sprednji plošči
Indikatorji na prikazovalniku sprednje plošče
1 Prikaže trenutni format zvoka
2 Zasveti, če sistem za predvajanje
3
4
5
6
7
8
uporablja funkcijo PARTY STREAMING.
Zasveti, če enota oddaja 1920 x
1080p/24Hz video signale.
Sveti med delovanjem navideznega
7.1ch dekodiranja.
Zasveti, če enota oddaja
720p/1080i/1080p video signale iz HDMI
(OUT) priključka ali 720p/1080i video
signale iz priključkov COMPONENT
VIDEO OUT.
Sveti, če je priključek HDMI IN pravilno
priključen v napravo, združljivo s
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection), s HDMI ali DVI (Digital
Visual Interface) vhodom.
Zasveti, ko enota sprejema postajo
(samo radio) (stran 42).
Zasveti, ko enota sprejema stereo zvok
(samo radio) (stran 42).
9 Utripa, če je nastavljen časovnik izklopa
(stran 54).
10 Indikator za S-AIR (samo, če je v
11
12
13
14
enoto vstavljena brezžična oddajnosprejemna enota).
Sveti med brezžičnim prenosom. Utripa,
če je [Standby] nastavljen na [On] in je
sistem v stanju pripravljenosti, medtem
ko je brezžični prenos med enoto in
S-AIR sprejemnikom izklopljen (stran
45).
Prikaže stanje sistema, npr. številko
poglavja, naslova ali posnetka,
informacije o času, radijsko frekvenco,
stanje predvajanja, prostorske
nastavitve, itd.
Zasveti, če je vklopljen način
ponavljajočega predvajanja.
Prikaže status predvajanja sistema.
Zasveti, če je zvok utišan (muting).
9SL
Hrbtna stran
HDMI
LAN(100)
S-AIR ID
ARC
IN 1
A B C
EZW-RT10
IN 2
OUT
AUDIO
SPEAKERS
FRONT R FRONT L
WOOFER CENTER
AUDIO IN
L
DIGITAL IN
SAT/CABLE
TV
OPT
OPT
A.CAL
MIC
ANTENNA
VIDEO COMPONENT VIDEO OUT
PR/CR
Y
PB/CB
OUT
ECM-AC2
75 COAXIAL
FM
R
1 Brezžična oddajno-sprejemnaenota
8 Priključki COMPONENT VIDEO OUT
2
9 Priključek VIDEO OUT (stran 19)
10 Priključka AUDIO (AUDIO IN L/R) (stran
3
4
5
6
7
(EZW-RT10)
Stikalo S-AIR ID (stran 26, 45)
Priključek LAN (100) (stran 25)
Priključek HDMI (IN 1/IN 2) (stran 21)
Priključek HDMI (OUT) (stran 21)
Priključek ANTENNA (75Ω COAXIAL
FM) (stran 23)
(USB) vrata (stran 25, 33)
(stran 19)
21)
11 Priključek A.CAL MIC (stran 27, 51)
12 Priključek DIGITAL IN (TV OPT) (stran
20)
13 Priključek DIGITAL IN (SAT/CABLE OPT)
(stran 21)
14 Priključki SPEAKERS (stran 18)
10SL
Prostorski ojačevalnik
Sprednja stran
Hrbtna stran
SURROUND SELECTOR
A B C
PAIRING
L
SURROUND SURROUND BACK
S-AIR ID
R
IMPEDANCE USE
3-16
SPEAKERS
EZW-RT10
S-AIR/STANDBY
1
(vklop)
Vklop/izklop prostorskega ojačevalnika.
2 Indikator S-AIR/STANDBY
Preverite lahko stanje brezžičnega prenosa
avdio signalov prostorskih zvočnikov med
glavno enoto in prostorskim ojačevalnikom.
Indikator
Stanje
Se spremeni v
zeleno barvo.
Brezžični prenos med
glavno enoto in prostorskim
ojačevalnikom se pravilno
vzpostavi in glavna enota
prenaša avdio signale v
prostorske zvočnike prek
prostorskega ojačevalnika.
Hitro utripa v
zeleni barvi.
Brezžični prenos med
glavno enoto in prostorskim
ojačevalnikom se pravilno
vzpostavi, vendar avdio
signalov, ki potujejo v
prostorske zvočnike ne
prenaša glavna enota.
Počasi utripa v
zeleni barvi.
Brezžični prenos med
glavno enoto in prostorskim
ojačevalnikom ni pravilno
nastavljen.
Se spremeni v
rdečo barvo.
Brezžični prenos med
glavno enoto in prostorskim
ojačevalnikom ni nastavljen
ali prostorski ojačevalnik
ali celotni sistem je v stanju
pripravljenosti.
Indikator
Stanje
Se izklopi.
Prostorski ojačevalnik se
izklopi.
Utripa v
oranžni barvi.
Brezžična oddajno-sprejemna
enota ni vstavljena/je narobe
vstavljena v režo.
Utripa v rdeči
barvi.
Zaščita prostorskega
ojačevalnika je vklopljena.
3 Stikalo S-AIR ID
Izbere S-AIR ID.
4 Tipka PAIRING
Začne se združevanje.
5 Indikator PAIRING
Prikaže status združitve.
6 Stikalo SURROUND SELECTOR
Izbere način za prostorski ojačevalnik.
7 Priključka SPEAKERS
8 Reža za brezžično oddajno-sprejemno
enoto (EZW-RT10)
11SL
1
Daljinski upravljalnik
Spodaj so opisane samo tipke za upravljanje
sistema. Več o tipkah za upravljanje priključenih
komponent si oglejte v poglavju “Upravljanje
televizorja ali drugih komponente s priloženim
daljinskim upravljalnikom” (stran 55).
23
wd
BRAVIA
STB
2
3
4
5
6
7
8
9
D.TUNING
ENTER
DIGITAL ANALOG
TON E
SLEEP
P
TO P
M
M EN U
U P/
EN
OP
U
UR
N
18
qk
BD
R ET
19
ql
TV
0
FUNCTION
HO M E
M EN U
SOUND MODE
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
REC
17
qj
16
qh
2 Tipke za upravljalni način (stran 55)
S temi tipkami lahko zamenjate komponento, ki
jo želite upravljati z daljinskim upravljalnikom.
STB: Upravljate lahko STB enoto, digitalni
satelitski sprejemnik, digitalni video
sprejemnik, itd.
11
1
22
ws
21
wa
20
w;
AV
Sync
T IO
NS
OL
S
24
wf
ONE-TOUCH
PLAY
THEATRE
OP
25
wg
TO
26
wh
PROG
DISPLAY
SYSTEM
MENU
(vklop/stanje pripravljenosti) (stran
27, 42)
Vklopi sistem ali nastavi način stanja
pripravljenosti.
TV: Upravljate lahko TV:
22
BD: Upravljate lahko Blu-ray Disc/DVD sistem
za domači kino.
33
3 Oštevilčene tipke (stran 43, 55)
44
55
4 ENTER (stran 55)
Vpišete lahko številko naslova/poglavja ali
radijske frekvence, ipd.
Potrditev izbrane postavke.
66
77
5 TONE (stran 41)
88
6 SLEEP (stran 54)
99
10
0
11
qa
12
qs
13
qd
14
qf
15
qg
Nastavite lahko zvok.
Nastavite lahko časovnik izklopa.
7
(priljubljene)
Prikaže internetno vsebino, ki je dodana
seznamu priljubljenih. Shranite lahko 18
najljubših internetnih vsebin.
8 POP UP/MENU
Odpre ali zapre Pop-up Menu diska BD-ROM
ali meni DVD-ja.
9 ,,,
Označite lahko prikazani postavko, ki jo želite
izbrati.
(ENTER)
Potrditev izbrane postavke.
• Na tipkah 5,
, PROG + in
se nahaja
otipljiva pika, ki poenostavlja upravljanje.
10 OPTIONS (stran 37)
• Imena tipk, ki delujejo po pritisku na na tipko
za upravljalni način TV ali STB so označene z
rumeno.
11 HOME (stran 27, 42, 45, 51, 52, 58)
Na TV zaslonu prikaže meni z opcijami.
Vklopi in izklopi osnovni meni sistema.
12 SOUND MODE (stran 39)
Izbere način zvoka.
12SL
13 Tipke za upravljanje predvajanja
Glej “Predvajanje” (stran 32)
/
(predhodni/naslednji)
Preskok na prejšnje / naslednje poglavje,
posnetek ali datoteko.
(ponovitev predvajanja/naprej)
Hitra ponovitev predvajanja trenutnih kadrov za
10 sekund. / Hitro pomikanje trenutnih kadrov
naprej za 15 sekund.
/
(hitro pomikanje nazaj/naprej)
Hitro pomikanje diska nazaj/naprej med
predvajanjem. Z vsakim pritiskom na tipko se
hitrost iskanja spremeni.
Če pri začasni ustavitvi pritisnete in držite
tipko več kot eno sekundo, se vklopi počasno
predvajanje.
Če pri začasni ustavitvi pritisnete na tipko, se
bo predvajala ena slika za drugo.
(predvajanje)
Začne in nadaljuje predvajanje od mesta
ustavitve.
Predvajanje diaprojekcije, če je vstavljen disk,
ki vsebuje slikovne datoteke JPEG.
(začasna ustavitev)
Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja.
(stop)
S to tipko se predvajanje ustavi in enota si
zapomni mesto ustavitve (resume point).
Mesto nadaljevanja naslova/posnetka je zadnje
mesto, ki ste ga predvajali ali zadnja fotografija
v mapi s fotografijami.
Tipke za upravljanje radia
Glej “Radijski sprejemnik” (stran 42).
PRESET +/TUNING +/-
14 DISPLAY (stran 32, 35)
Na TV zaslonu prikaže informacije o
predvajanju.
Če je izbrana funkcija “TUNER FM”, se
radijske informacije na prikazovalniku sprednje
plošče spremenijo.
Prikaže informacije o signalu na prikazovalniku
sprednje plošče, če: (1) je funkcija nastavljena
na »TV”/”SAT/CABLE”/”HDMI1”/”HDMI2”
in (2) če digitalni signali potujejo prek
priključke DIGITAL IN/HDMI (IN 1)/HDMI
(IN 2).
16 SYSTEM MENU (stran 30, 38, 41, 42)
Vklop sistemskega menija.
17 (utišanje)
Začasen izklop zvoka.
18 +/- (stran 42)
Nastavitev glasnosti.
19 FUNCTION (stran 29, 42)
Izberete lahko izvor predvajanja.
20 RETURN
Vrnitev na predhodni prikaz.
21 TOP MENU
Odpre ali zapre Top Menu diska BD ali DVD.
22 Barvne tipke (rdeča/zelena/rumena/
modra)
Bližnjice za izbiro postavk v nekaterih
menijih diska BD (lahko se uporablja tudi za
interaktivne funkcije Java na disku BD).
23 (avdio) (stran 39, 40)
Izberite avdio format/posnetek.
24 (podnapis) (stran 61)
Izberete lahko jezik za podnapise, če so na
disku BD-ROM/DVD VIDEO posneti v večih
jezikih.
D.TUNING (stran 42)
Nastavite radijsko frekvenco.
25 (odpri/zapri) (stran 32)
Če želite odpreti ali zapreti nosilec diska.
26 THEATRE (stran 50)
Samodejno preklopi na video način, ki je
najprimernejši za gledanje filmov.
27 ONE-TOUCH PLAY (stran 50)
Vklop funkcije ‘One-Touch Play’.
13SL
Uvod
Uvod
Korak 1: Namestitev sistema
Postavitev sistema
Če želite doseči najboljši »surround« zvok, naj bodo vsi zvočnik enako oddaljeni od mesta poslušanja (A).
Razdalja je lahko med 1.0 in 7.0 m.
Če srednjega in prostorskih zvočnikov ne morete postaviti v isti razdalji kot (A), jih postavite najdlje 7,0 m
od mesta poslušanja.
Postavite prostorska zvočnika za mestom poslušanja (B).
Nizkotonec lahko postavite kjerkoli v sobi.
Nizkotonec
Srednji zvočnik
Sprednji zvočnik (R, desni)
Sprednji zvočnik (L, levi)
A
B
Prostorski zvočnik (L, levi)
A
A
30
45
30
45
A
A
B
Prostorski zvočnik (R, desni)
Opombe
• Bodite previdni, ko postavljate zvočnike in/ali stojala (niso priložena), na katera so pritrjeni zvočniki, na premazana tla (z
voskom, oljem, ipd.), ker bi se utegnili pojaviti madeži ali razbarvanje površine.
• Ne naslanjajte in ne obešajte se na zvočnik, ker bi le-ta utegnil pasti.
14SL
Če želite dodati prostorska zadnja zvočnika
Več o postavitvi prostorskih zadnjih zvočnikov si oglejte na spodnji sliki (C).
Srednji zvočnik
Nizkotonec
Sprednji desni
zvočnik (R)
Sprednji levi zvočnik (L)
Prostorski desni
zvočnik (R)
Prostorski levi
zvočnik (L)
45
Prostorski zadnji levi zvočnik
(L) (ni priložen)
C
30
30
45
C
Prostorski zadnji desni zvočnik
(R) (ni priložen)
Opomba
• Če uporabljate zadnja prostorska zvočnika, nastavite [Surround Back] (stran 53) v [Speaker Settings] na [Yes], medtem ko
izvajate enostavno nastavljanje (Easy Setup) (stran 27).
15SL
Uvod
Če kupite pribor za brezžične prostorske zvočnike (WAHT-SBP2, niso priloženi), boste lahko poslušali 7.1
prostorski zvok.
Sestavljanje zvočnikov
Več o sestavljanju zvočnikov si oglejte v vodniku za namestitev zvočnikov (priložen).
Uvod
Priključitev kablov za zvočnike v srednji in v nizkotonski zvočnik
Priključki se nahajajo na hrbtni strani zvočnikov.
Konektor
Barvna cevčica
Hrbtna stran nizkotonskega zvočnika
Vijolično obarvana cevčica
Hrbtna stran srednjega zvočnika
Zeleno obarvana cevčica
Namestitev zvočnikov na steno
Opozorila
• V trgovini se pozanimajte o strukturi sten in kateri vijaki so primerni.
• Uporabite vijake, ki so primerni za strukturo in moč stene. Ker je stena iz gipsa šibka, vijake varno pritrdite
na tram in jih nato pritrdite na steno. Namestite zvočnike na navpično in ravno steno, z dodatno ojačitvijo.
• Sony ne prevzema odgovornosti za nesreče ali poškodbe, ki jih povzročijo nepravilna namestitev,
nezadostna moč stene, neustrezni vijaki, itd.
Namestitev zvočnikov na steno
Pred namestitvijo zvočnikov na steno priključite kabel v zvočnik.
Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno cevčico v (+) in kabel brez barvne
cevčice v (-).
Barvna cevčica
Sprednji zvočnik (L, levi): bel
Sprednji zvočnik (R, desni): rdeč
Srednji zvočnik: zelen
Prostorski zvočnik (L, levi): moder
Prostorski zvočnik (R, desni): siv
16SL
1Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo luknjam na zadnji strani zvočnikov. Glej
Uvod
sliko na naslednji strani.
4 mm
5 mm
10 mm
30 mm
Luknja na zadnji strani
zvočnika
2Pritrdite vijake v steno.
Za srednji zvočnik
Za ostale zvočnike
219 mm
8 to 10 mm
8 to 10 mm
3Obesite zvočnike na vijake.
5 mm
Luknja na hrbtni strani
zvočnika
10 mm
Hrbtna stran zvočnika
17SL
Korak 2: Priključitev sistema
Uvod
Več o priključitvi sistema si preberite na naslednjih straneh.
Ne priključujte omrežnega kabla enote v stensko vtičnico, dokler ne opravite vse povezave.
Opomba
• Če priključite drugo komponento z gumbom za nastavitev glasnosti, pojačajte glasnost druge komponente do stopnjo, kjer
zvok ni popačen.
Priključitev zvočnikov
Priključek in barvna cevčica na kablih za zvočnike sta označena z barvo v skladu z vrsto zvočnika. Priključite
kable tako, da bodo ustrezali barvam priključkov SPEAKER na enoti.
Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno cevčico v (+) in kabel brez barvne
cevčice v (-). Pazite, da se izolacija kabla za zvočnik ne ujame v priključek.
Priključitev kablov za zvočnike v enoto in prostorski ojačevalnik
Ko priključite enoto in prostorski ojačevalnik, vstavite konektor, dokler ne zaskoči.
Hrbtna stran zvočnika
Siva (prostorski desni zvočnik (R))
Bela (sprednji levi zvočnik (L))
R
L
USE
NCE 6
3-1
IMPEDA
KERS
SPEA
ONT L
T R FR
FRON
ER
WOOF
KERS
SPEA
ER
CENT
Zelena (srednji
zvočnik)
Vijolična (nizkotonec)
Rdeča (sprednji
desni zvočnik (R))
18SL
Modra (prostorski desni
zvočnikspeaker (L))
Uvod
Priključitev televizorja (video povezava)
Ta povezava omogoča pošiljanje video signalov v TV.
Pri nekaterih priključkih na televizorju je potrebno izbrati način povezave.
Hrbtna stran enote
(C) Video kabel (ni priložen)
HDMI
ARC
OUT
IN 2
IN 1
T
EO OU
VIDETO
OU
T VID
ONEN
PB/CB
COMP
Y
(A) HDMI kabel
(ni priložen)
PR/CR
(B) Komponentni video
kabel (ni priložen)
V video vhod na
televizorju
V komponentni video
vhode na televizorju
V HDMI IN priključek
na televizorju
Način 1: Priključitev HDMI kabla (A)
Če ima vaš televizor priključek HDMI, priključite enoto v TV s kablom HDMI. Kakovost slike bo boljša, kot
če uporabite povezavo s komponentnim video kablom ali video kablom.
Če priključite HDMI kabel, morate izbrati vrsto izhodnega signala (stran 59).
Način 2: Priključitev komponenentega video kabla (B)
Če vaš televizor nima priključka HDMI, ima pa komponentne video vhode, za priključitev v TV uporabite
komponentni video kabel. Kakovost slike bo boljša kot če uporabite samo video kabel.
Če priključite komponentni video kabel, izberite vrsto izhodnega signala (stran 59).
Način 3: Priključitev video kabla (C)
Če nimate HDMI kabla ali komponentnega video kabla, začasno uporabite to povezavo.
19SL
Priključitev televizorja (avdio povezava)
Uvod
Ta povezava omogoča pošiljanje avdio signala iz televizorja v enoto. Če želite zvok televizorja poslušati prek
sistema, uporabite to povezavo.
Hrbtna stran enote
L IN
DIGITA TV
ABLE
SAT/C
T
OPT
OP
Digitalni optični kabel
(ni priložen)
V digitalni optični izhod
na televizorju.
Z digitalno avdio povezavo sistem sprejema signal ‘Dolby Digital multiplex broadcast’.
Nekaj o funkciji ARC (Audio Return Channel)
Če je vaš TV združljiv s funkcijo ARC, bo povezava s HDMI kablom omogočila pošiljanje digitalnih avdio
signala iz televizorja. Za poslušanje TV zvoka vam ne bo treba uporabiti ločene avdio povezave. Podrsti o
funkciji ARC si oglejte pod [Audio Return Channel] (stran 62).
20SL
Priključitev drugih komponent
Priključite lahko komponento, ki ima priključek HDMI OUT (enota set-top box/digitalni satelitski
sprejemnik ali PLAYSTATION®3, itd.) s kablom HDMI. Povezava s kablom HDMI omogoča pošiljanje
video in avdio signalov. Če sistem in komponento povežete s kablom HDMI, boste lahko uživali v visokokakovostni digitalni sliki in zvoku prek priključka HDMI (IN 1) ali HDMI (IN 2).
Hrbtna stran enote
HDMI
ARC
OUT
IN 2
IN 1
HDMI kabel (ni
priložen)
V HDMI OUT priključek na enoti ‘set-top
box’/digitalnem sprejemniku ali enoti
PLAYSTATION®3, itd.
Opombe
• Video signali potujejo v HDMI (IN 1/IN 2) priključke iz HDMI (OUT) priključka samo, če je izbrana funkcija “HDMI1” ali
“HDMI2”.
• Za oddajanje avdio signalov iz HDMI (OUT) priključka morate spremeniti nastavitev avdio izhoda. Podrobnosti si oglejte v
[Audio Output] v [Audio Settings] (stran 60).
• Avdio vhod komponente, ki je priključena v HDMI (IN 1) priključek, lahko spremenite v DIGITAL IN (SAT/CABNLE OPT)
(stran 63).
21SL
Uvod
Če ima druga komponenta, ki jo želite priključiti v sistem, priključek
HDMI OUT
Če komponenta nima priključka HDMI OUT
Uvod
Video signali iz sistema in komponent potujejo v TV, avdio signali iz komponent pa pa v sistem in sicer na
naslednji način.
TV
Sistem
Smer signala
: Video signal
: Avdio signal
Priključene komponente lahko uporabljate prek zvočnikov sistema.
• Videorekorder ali digitalni satelitski sprejemnik (ni priložen), ki ima digitalni optični izhod: (D).
• Videorekorder, digitalni satelitski sprejemnik, PlayStation ali prenosni avdio izvor, itd. (ni priložen): (E).
Hrbtna stran enote
AUD IOIN
AUD IO
L
IN
TAL
DIGI
TV
E
BL
SAT/CA
OPT
OPT
R
(E) Avdio kabel (ni
priložen)
(D) Digitalni optični kabel
(ni priložen)
V digitalni optični izhod na
videorekorderju ali digitalnem
satelitskem sprejemniku, itd.
22SL
V avdio izhodne priključke na
videorekorderju, digitalnem
satelitskem sprejemniku, PlayStation
ali prenosnem avdio izvoru, itd.
Uvod
Priključitev antene
Hrbtna stran enote
NNA
ANTE
75
COAXIA
L
FM
ali
FM žična antena (priložena)
Opomba
• Prepričajte se, da je FM žična antena povsem raztegnjena.
• Po pritrditvi pokrova naj bo FM žična antena v čim bolj vodoravnem položaju.
Nasvet
• Če je FM sprejem slab, za povezavo sistema z zunanjo FM anteno, uporabite 75-omski koaksialni kabel (ni priložen), kot je
prikazano spodaj.
Enota
Zunanja FM antena
ANTENNA
75
FM
COAXIAL
23SL
Vstavljanje brezžične oddajno-sprejemne enote
Uvod
Zvok lahko prenašate iz enote v S-AIR izdelek (npr. prostorski ojačevalnik ali S-AIR sprejemnik).
Za prenos zvoka iz enote, vstavite eno brezžično oddajno-sprejemno enoto v glavno enoto in drugo v S-AIR
izdelek, npr. prostorski ojačevalnik.
Podrobnosti o funkciji S-AIR si oglejte v poglavju »Uporaba S-AIR izdelka« (stran 45).
Hrbtna stran enote
T10
EZW-R
Brezžična oddajnosprejemna enota
Hrbtna stran prostorskega ojačevalnika
RT10
EZW-
Brezžična oddajnosprejemna enota
Opombi
• Pazite, da boste brezžično oddajno-sprejemno enoto do konca vstavili v režo. Če je enota pravilno vstavljena, se sliši klik.
• Da ne bi brezžične oddajno-sprejemne enote vstavili v nepravilni smeri, jo obrnite tako, da bo Sonyjev logotip obrnjen
navzgor.
24SL
Uvod
Korak 3: Priključitev na
omrežje
Če sistem povežete z Internetom, boste lahko
gledali video z Interneta, poslušali zvok z Interneta,
uporabljali funkcijo BD-LIVE in posodabljali
program sistema za domači kino.
LAN kabel (ni
priložen)
Žična nastavitev
Uporabite LAN kabel za priključitev v priključek
LAN (100) na enoti.
Brezžični LAN
usmerjevalnik
USB
brezžični
LAN adapter
ADSL modem / Internet
kabelski modem
Opomba
• Razdalja med USB brezžičnim LAN adapterjem in
vašim brezžičnim usmerjevalnikom pri nameščanju je
odvisna od okolja uporabe. Če se sistem ne more povezati
v omrežje ali če povezava z omrežjem ni stabilna,
premaknite USB brezžični LAN adapter na drugo mesto
ali pa ga približajte brezžičnemu LAN usmerjevalniku.
LAN kabel (ni
priložen)
Širokopasovni
usmerjevalnik
ADSL modem /
kabelski modem
Internet
Izbira nastavitev omrežja
Izberite [Network Settings], [Internet Settings],
nato pa [USB Wireless Setup] (stran 64) in sledite
navodilom na zaslonu.
Nasvet
• Priporočamo uporabo oklopljenega LAN kabla,
običajnega ali križnega.
Izbira nastavitev omrežja
Izberite [Network Settings], [Internet Settings],
nato pa [Wired Setup] (stran 64) in sledite
navodilom na zaslonu.
USB brezžična nastavitev
Uporabite brezžični LAN prek USB brezžičnega
LAN adapterja (samo Sony UWA-BR100*) (ni
priložen).
USB brezžični LAN adapter ni na voljo v vseh
državah/področjih.
*Od januarja 2010.
Nekaj o zaščiti brezžičnega LAN
Ker se komunikacija prek funkcije brezžičnega
LAN ustvarja po radijskih valovih, utegne biti
brezžični signal občutljiv na prestrezanje drugih
signalov. Da bi zaščitili brezžično komunikacijo,
predvajalnik podpira različne varnostne funkcije.
Pazite na to, da bo konfiguracija varnostnih
nastavitev pravilna in v skladu z vašim omrežjem.
Brez zaščite
Čeprav so nastavitve povsem enostavne, lahko
kdorkoli prestreže brezžično komunikacijo
ali se vmeša v vaše brezžično omrežje, brez
posebnega orodja. Pomnite, da obstaja tveganje
nepooblaščenega dostopa in prestrezanja podatkov.
Izklopite enoto preden priključite podaljševalni
kabel ali preden vstavite USB brezžični
LAN adapter. Ko ste vstavili adapter v bazo
podaljševalnega kabla in priključili kabel v
(USB) vrata (levo ali desno), ponovno vklopite
enoto.
25SL
Uvod
WEP
WEP komunikacijam dodeli zaščito in preprečuje
zunanjim uporabnikom prestreganje komunikacije
in vmešavanje v brezžično omrežje. WEP je
varnostna tehnologija, ki omogoča priključitev
starejših naprav, ki ne podpirajo TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je varnostna tehnologija, ki je namenjena
odpravljanju pomanjkljivosti tehnologije
WEP. TKIP zagotavlja višjo stopnjo zaščite od
tehnologije WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je varnostna tehnologija, ki uporablja
napreden način zaščite, drugačen od WEP in TKIP.
AES zagotavlja višjo stopnjo zaščite od WEP ali
TKIP.
Korak 4: Postavitev S-AIR
brezžičnega sistema
Pred izvedbo koraka 4
Prepričajte se, da so vse povezave trdne in nato
priključite omrežne kable.
Če želite uporabljati S-AIR brezžični sistem,
morate postaviti prostorski ojačevalnik.
Enota oddaja zvok v prostorski ojačevalnik, ki
je priključen v prostorska zvočnika. Če želite
vzpostaviti prenos zvoka, opravite naslednje
korake.
1Pritisnite na
, da vklopite sistem
Prepričajte se, da napis “S-AIR” na
prikazovalniku sprednje plošče zasveti. Če
napis “S-AIR” ne zasveti, se prepričajte, da je
brezžična oddajno-sprejemna enota pravilno
vstavljena v enoto.
2Nastavite stikalo SURROUND
SELECTOR na prostorskem
ojačevalniku na SURROUND.
SURROUND SELECTOR
SURROUND SURROUND BACK
SURROUND SELECTOR
SURROUND SURROUND BACK
3Nastavite S-AIR ID stikalo na
prostorskem ojačevalniku na A.
A B C
PAIRING
S-AIR ID
A B C
S-AIR ID
26SL
4Pritisnite na
Indikator S-AIR/STANDBY
Korak 5: Enostavna
nastavitev (Easy Setup)
Uvod
na prostorskem
ojačevalniku.
Ko se brezžični prenos vklopi, se indikator
S-AIR/STANDBY se spremeni v zeleno barvo.
S pomočjo spodnjih korakov lahko opravite
osnovne nastavitve za uporabo sistema.
Prikazane postavke so odvisne od področja.
Opomba
S-AIR/STANDBY
• Če želite uporabiti dodatne zadnje prostorske zvočnike,
nastavite [Surround Back] v [Speaker Settings] na [Yes]
(stran 53).
Če se indikator S-AIR/STANDBY ne spremeni
v zeleno barvo, si oglejte poglavje “Uporaba
izdelka S-AIR” (stran 45).
Nekaj o stanju pripravljenosti
Če je glavna enota v stanju pripravljenosti ali če je
brezžični prenos izklopljen, prostorski ojačevalnik
samodejno vzpostavi način stanja pripravljenosti
(indikator S-AIR/STANDBY zasveti rdeče).
Prostorski ojačevalnik se samodejno vklopi
(indikator S-AIR/STANDBY zasveti zeleno), če se
sistem vklopi in je brezžični prenos vklopljen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
///,
HOME
1Vklopite televizor.
27SL
Uvod
2Priključite mikrofon za kalibriranje
(priložen) v priključek A.CAL MIC na
hrbtni strani enote.
S pomočjo stojala, ipd. (ni priloženo), postavite
mikrofon za kalibriranje v višino ušesa.
Sprednja stran zvočnikov naj bo obrnjena proti
mikrofonu in med zvočniki in mikrofonom naj
ne bo nobenih ovir.
5Opravite postopek [Easy Setup]. Sledite
navodilom na zaslonu in s puščicami
,,, ter tipko
opravite osnovne
nastavitve.
Podrobnosti o nastavitvah [Auto Calibration] v
[Easy Setup] si oglejte v poglavju »Samodejno
kalibriranje ustreznih nastavitev« (stran 51).
Kako priklicati prikaz ‚Easy
Setup‘
1Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni (Home
menu).
L
A.CA
MIC2
ECM-AC
2S puščicama / izberite [Setup].
3S puščicama / izberite [Easy Setup]
in pritisnite na tipko
.
4S puščicama / izberite [Start] in
Mikrofon za kalibriranje
3Pritisnite na na enoti.
4Preklopite izbirnik vhoda na televizorju
tako, da se bo na TV zaslonu prikazal
signal iz sistema.
Pojavi se nastavitveni prikaz (Setup Display) za
izbiro jezika za prikaz na zaslonu.
Easy Setup - OSD
Select the language to be displayed by this unit.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
28SL
pritisnite na tipko .
Pojavi se prikaz ‚Easy Setup‘.
Funkcija
Izvor
“SAT/CABLE”
Komponenta, ki je
priključena v priključek
DIGITAL IN (SAT/CABLE
OPT) na hrbtni strani (stran
21).
“AUDIO”
Komponenta, ki je
priključena v priključek
AUDIO (AUDIO IN L/R)
na hrbtni strani (stran 21).
Izberete lahko izvor predvajanja.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Pritiskajte na FUNCTION, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže
želena funkcija.
Z vsakim pritiskom na FUNCTION se funkcija
spremeni na naslednji način.
“BD/DVD”  “D. MEDIA”  “TUNER FM” 
“HDMI1”  “HDMI2”  “TV”  “SAT/CABLE”
 “AUDIO”  “BD/DVD”  …
Funkcija
Izvor
“BD/DVD”
Disk, ki ga sistem predvaja.
“D. MEDIA”
USB naprava, iPod,
BRAVIA Internet Video ali
DLNA strežnik
“TUNER FM”
FM radio (stran 42)
“HDMI1”/
”HDMI2”
Komponenta, ki je
priključena v HDMI (IN1)
ali HDMI (IN 2) priključek
na hrbtni strani (stran 21).
“TV”
Komponenta (TV, ipdd),
ki je priključena v
priključek TV (DIGITAL
IN OPTICAL) na stranski
plošči ali TV, ki je združljiv
s funkcijo ARC in je
priključen v priključek
HDMI OUT na stranski
plošči (stran 20).
29SL
Uvod
Korak 6: Izbira izvora
Korak 7: Predvajanje prostorskega zvoka
Uvod
Prostorski zvok lahko poslušate preprosto tako, da izberete enega od vnaprej programiranih načinov
dekodiranja. Le-ti ustvarijo vznemirljiv in močan zvok kinodvorane v vašem domu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
///,
SYSTEM MENU
Izbira prostorskih nastavitev v skladu z vašimi željami
1Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
2Pritiskajte na puščici /, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis
»SUR.SETTING«, nato pritisnite na
ali .
3Pritiskajte na puščici /, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže
želena prostorska nastavitev.
Glej spodnjo tabelo.
4Pritisnite na
.
Nastavitev je opravljena.
5Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Izhodi na zvočnikih
V spodnji tabeli so opisane možnosti, ki so na razpolago, ko priključite vse zvočnike v enoto.
Tovarniška nastavitev je »A.F.D.MULTI«.
Zvok iz
Prostorski učinek
Učinek
Odvisno od
izvora.
»A.F.D. STD«
(AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD)
Sistem loči format zvoka iz izvora in ga predvaja
takšnega, kakršen je bil posnet/kodiran.
30SL
Zvok iz
Učinek
»A.F.D. 7.1CH«
• 2-kanalni izvor:sistem posnema prostorski zvok iz
2-kanalnih izvorov in oddaja zvok iz 5.1 kanalnih
zvočnikov, tako da podvoji zvok 2-kanalnega izvora v
vsakem zvočniku.
(AUTO FORMAT
DIRECT 7.1CH)
• Večkanalni izvor: sistem oddaja zvok iz zvočnikov v
skladu s številom kanalov izvora.
»PRO LOGIC«
»PLII MOVIE«
• 2-kanalni izvor:sistem posnema prostorski zvok iz
2-kanalnih izvorov in oddaja zvok iz 5.1 kanalnih
zvočnikov.
−−PRO LOGIC izvede Dolby Pro Logic dekodiranje.
−−PLII MOVIE izvede dekodiranje filmskega načina
Dolby Pro Logic II.
−−PLII MUSIC izvede dekodiranje glasbenega načina
Dolby Pro Logic II.
• Večkanalni izvor: sistem oddaja zvok iz zvočnikov v
skladu s številom kanalov izvora.
»NEO6 CIN«
»NEO6 MUS«
• 2-kanalni izvor:sistem posnema prostorski zvok iz
2-kanalnih izvorov in ustvari 6.1 kanalni zvok.
−−NEO6 CIN izvede dekodiranje načina DTS Neo:6
Cinema.
−−NEO6 MUS izvede dekodiranje načina DTS Neo:6
Music.
• Večkanalni izvor: sistem oddaja zvok iz zvočnikov v
skladu s številom kanalov izvora.
»2CH STEREO«
Sistem oddaja 2-kanalni zvok, ne glede na format
zvoka in število kanalov.
Več-kanalni prostorski formati se združijo v 2 kanala.
Opomba
• Če izberete “A.F.D. 7.1CH”, utegne biti pri nekaterih diskih ali izvorih začetek zvoka odrezan, medtem ko enota samodejno
izbira najboljši način. Če tega ne želite, izberite “A.F.D. STD”.
• Če v enoto vstopa dvojezični zvok, načini “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” in “PLII MUSIC” nimajo učinka.
• Pri nekaterih vhodnih signalih, način dekodiranja morda ne bo imel učinka.
• Če pri uporabi sprejemnika S-AIR spremenite način dekodiranja, utegne zvok iz sprejemnika preskakovati.
• Če predvajate Super Avdio CD, se prostorske nastavitve ne bodo vklopile.
Opomba
Sistem si zapomni zadnji način dekodiranja, ki ste ga izbrali za funkcijo. Ko izberete funkcijo, kot je “BD/DVD” ali “TUNER
FM”, bo sistem samodejno dodelil način dekodiranja, ki je bil zadnji dodeljen tej funkciji. Na primer, če ste izbrali “BD/DVD”
z načinom dekodiranja “PRO LOGIC”, nato izberete drugo funkcijo in se kasneje vrnete na “BD/DVD”, se bo temu načinu
ponovno dodelil način “PRO LOGIC”.
31SL
Uvod
Prostorski učinek
Predvajanje
Predvajanje diska
Več o diskih, ki jih lahko predvajate si oglejte na
strani 74.
1Preklopite izbirnik vhoda na TV-ja, da
se bo signal iz sistema prikazal na TV
zaslonu.
Pritisnite na
in postavite disk na
nosilec.
Nasveta
• Izbrišite nepotrebne podatke v notranjem pomnilniku
ali USB pomnilniku. Izberite [Erase BD Data] v
[Video] in izbrišite nepotrebne podatke. Če za lokalno
shranjevanje uporabljate USB pomnilnik, se bodo
izbrisali vsi shranjeni podatki v mapi [BUDA/BUDB].
Uporaba Blu-ray 3D diska
Uporabljate lahko Blu-ray 3D diske z logotipom
3D*.
2
1Pripravite vse za predvajanje diska Bluray 3D.
3Pritisnite na
in zaprite nosilec.
Na osnovnem meniju se prikaže simbol
in
predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne samodejno, izberite
v kategoriji
[Video],
[Music] ali
[Photo] in pritisnite na .
Uporaba funkcije
‘BONUSVIEW/BD-LIVE
Nekateri diski BD-ROM z logotipom »BD-LIVE
Logo*« vključujejo dodatno vsebino (bonus) in
druge podatke, ki jih lahko naložite.
1Opravite priprave za BONUSVIEW/
BD-LIVE.
• Priključite predvajalnik v omrežje (stran 25).
• Nastavite [BD Internet Connection] na [Allow]
(stran 61).
2Vstavite BD-ROM z BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Način upravljanja je odvisen od diska. Oglejte si
navodila za uporabo, priložena disku.
32SL
• Priključite sistem v TV, ki je združljiv s 3D,
z uporabo High-Speed HDMI kablom (ni
priložen).
• Nastavite [3D Output Setting] in [TV Screen
Size Setting for 3D] v [Screen Settings] (stran
59).
2Vstavite disk Blu-ray 3D.
Način upravljanja je odvisen od diska. Oglejte si
navodila za uporabo diska.
Nasvet
Oglejte si tudi navodila za uporabo TV-ja, združljivega s 3D.
Prikaz informacij o predvajanju
Primer: Predvajanje diska BD-ROM
Predvajate lahko video/glasbene/foto datoteke na
priključeni USB napravi.
Več o vrstah datotek si oglejte na strani 75.
1Priključite USB napravo v
vrata na enoti.
(USB)
Pred priključitvijo si oglejte navodila za
uporabo, priložena USB napravi.
Predvajanje
S pritiskom na tipko DISPLAY si lahko ogledate
informacije o predvajanju.
Prikazane informacije so odvisne od vrste diska in
stanja predvajanja.
Predvajanje iz USB naprave
Hrbtna stran
USB naprava
1 Izhodna ločljivost/Video frekvenca
Sprednja stran
2 Številka ali ime naslova
3 Trenutno izbrana nastavitev zvoka
4 Razpoložljive funkcije (
podnapisi)
5 Informacije o predvajanju
kot/
zvok /
Prikaže se vrsta diska, način predvajanja, vrsta
ponavljanja, video kodek, hitrost prenosa
podatkov, predvajalni pas, čas predvajanja,
skupni čas
6 Številka poglavja
7 Trenutno izbrani kot
PUSH OPEN
USB naprava
2S puščicama / izberite
[Music] ali
[Photo].
[Video],
3S puščicama / izberite
[USB
Device (front)] ali [USB Device (rear)] in
pritisnite na .
33SL
Upravljanje enote iPod z
daljinskim upravljalnikom
Uporaba enote iPod
Prek sistema lahko uživate v poslušanju in
polnjenju enote iPod.
iPod lahko upravljate s tipkami na daljinskem
upravljalniku. V naslednji tabeli si oglejte primere
tipk, ki jih lahko uporabljate.
Združljivi modeli iPod
Modeli iPod, ki so združljivi s tem sistemom so
naslednji. Pred uporabo enote iPod s tem sistemom,
ga posodobite z najnovejšim programom.
Pritisnite
,
Funkcija
Enako delovanje kot tipka
na enoti iPod.
/
Začasna ustavitev.
/
/
iPod nano
5. generacija
(videokamera)
iPod touch
2. generacija
iPod classic
iPod nano
4. generacija (video)
iPod touch
1. generacija
iPod nano
3. generacija
(video)
(USB) vrata na
enoti z USB kablom enote iPod.
2S puščicama / izberite
3S puščicama / izberite
Enako delovanje kot tipki
na enoti iPod.
in
DISPLAY,
RETURN,

Enako delovanje kot tipka MENU
na enoti iPod.
/
Enako delovanje kot kolesce
‘Click Wheel’ na enoti iPod.
,
Enako delovanje kot tipka ‘Center’
na enoti iPod.
Opomba
iPod nano
2. generacija
(aluminij)
1Priključite iPod v
[Music].
[iPod
(front)] ali [iPod (rear)], nato pritisnite
na .
Zvok iz enote iPod se predvaja prek sistema.
iPod lahko upravljate s tipkami na daljinskem
upravljalniku.
Podrobnosti o delovanju si oglejte v navodilih
za uporabo enote iPod.
34SL
Hitro vrtenje nazaj ali naprej.
• Enota iPod se polni, ko je priključena v sistem, medtem
ko je sistem vklopljen.
• Pesmi ni mogoče prenesti na iPod.
• Sony ne prevzema nikakršne odgovornosti, če se podatki,
posneti na iPod, izgubijo ali poškodujejo, medtem ko
uporabljate iPod, priključen v to enoto.
• Ta izdelek je izdelan posebej za delovanje z enoto iPod in
potrjeno ustreza standardom delovanja znamke Apple.
• Ne odstranjujte enote iPod med delovanjem. Da ne bi
prišlo do okvare podatkov ali enote iPod, najprej izklopite
sistem in nato priključite ali izključite iPod.
Predvajanje prek omrežja
Predvajanje datotek, shranjenih na
strežniku DLNA (DLNA predvajalnik)
1Opravite priprave za BRAVIA Internet
1Pripravite vse za predvajanje datotek na
Video.
Priključite predvajalnik v omrežje (stran 25).
2S puščicama / izberite
[Music] ali
[Photo].
[Video],
3S puščicama / izberite simbol
ponudnika internetne vsebine in
pritisnite na .
Ko dobite seznam internetne vsebine, se prikaže
nov simbol.
Uporabite nadzorno ploščo
Nadzorna plošča se prikaže, ko se začne predvajati
video datoteka. Prikazane postavke so odvisne od
ponudnika internetne vsebine. Za ponovn prikaz
pritisnite na DISPLAY.
Predvajanje
Vrata, ki omogočajo prenos izbrane internetne
vsebine in različnih vrst naročenega razvedrila
naravnost v predvajalnik.
Predvajate lahko video/glasbene/foto datoteke
na domačem strežniku, na primer omrežnem
avdio sistemu s potrdilom DLNA ali računalniku
s programom, ki omogočajo funkcijo strežnika
DLNA in sicer tako, da priključite sistem v domače
omrežje.
Prenos BRAVIA Internet Videa
stražniku DLNA.
• Priključite enoto v omrežje (stran 25).
• Nastavite [Connection Server Settings] (stran
64).
2S puščicama / izberite
[Music] ali
[Photo].
Prikaže se seznam datotek ali map.
[Video],
Predvajanje isti zvok v
različnih sobah (PARTY
STREAMING)
Opomba
• Če se [Party Auto Start] (stran 64) na TV zaslonu ne
prikaže, bo ta funkcija morda na voljo s prihodnjo
posodobitvijo. V določenih državah ta funkcija ni na
voljo.
1 Nadzorni prikaz
Pritisnite na /// ali
predvajanja.
za upravljanje
2 Predvajalni pas
Stanje, smernik, ki označuje trenutni položaj,
čas predvajanja, trajanje video datoteke
3 Ime naslednje video datoteke
4 Ime trenutno izbrane video datoteke in rating
(gledanost)
Isti zvok lahko hkrati predvajate iz vseh Sonyjevih
komponent, združljivih s funkcijo PARTY
STREAMING.
Komponenta, ki z uporabo funkcije [Start Party]
predvaja zvok za zabavo, se imenuje »gostitelj
zabave«. Komponenta, ki je »povabljena na
zabavo« s strani »gostitelja« in predvaja isti zvok
kot »gostitelj«, se imenuje »gost na zabavi«.
35SL
Začetek zabave (samo za
gostitelja zabave)
Za predvajanje vsebine, ki jo predvaja sistem, lahko
uporabite druge komponente.
1Vklopite sistem in druge Sonyjeve
komponente, ki so združljive s funkcijo
PARTY STREAMING.
Prepričajte se, da so vse komponente povezane
z omrežjem.
2S puščicami /// izberite vsebino
pod
[Music]. ali radijsko postajo.
Več o izbiri radijske postaje si oglejte v
poglavju »Poslušanje radia« (stran 42).
3Pritisnite na OPTIONS.
4S puščicama / izberite [Start Party]
in pritisnite na .
Vse komponente »gostov na zabavi« začnejo
predvajati isto zvočno vsebino kot »gostitelj«.
Pridružitev zabavi (samo za
goste zabave)
Sistem lahko uporabite za predvajanje vsebine, ki
se predvaja na drugih komponentah.
1Vklopite sistem in druge Sonyjeve
komponente, ki so združljive s funkcijo
PARTY STREAMING.
Prepričajte se, da so vse komponente povezane
z omrežjem.
Zaključek zabave
Za gostitelja zabave
Pritisnite na
in nato na HOME.
Za goste na zabavi
Pritisnite na OPTIONS, nato s puščicama /
izberite [Close Party] in pritisnite na .
Zapustitev zabave (samo za
goste zabave)
Pritisnite na OPTIONS, nato s puščicama /
izberite [Leave Party] in pritisnite na .
Opomba
Prodaja in izbira izdelkov, združljivih s funkcijo PARTY
STREAMING, sta odvisni od področja.
Upravljanje sistema z DLNA
upravljalnikom
Opomba
Če se [Renderer Set-up] (stran 64) ne prikaže na TV zaslonu,
bo ta funkcija morda na voljo s prihodnjo posodobitvijo. V
določenih državah ta funkcija ni na voljo.
Sistem lahko upravljate z DLNA upravljalnikom.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo
DLNA upravljalnika.
Opomba
2Začnite zabavo na drugi komponenti,
Ne upravljajte sistema s priloženim daljinskim
upravljalnikom, če ga upravljate z DLNA upravljalnikom.
3S puščicama / izberite
4S puščicama / izberite
Sistem je združljiv s funkcijo »Play To« programa Windows
Media® Player 12, ki je priložen okolju Windows 7.
povezani z omrežjem.
pritisnite na
.
[Music].
[Party] in
5S puščicama / izberite »gostitelja
zabave«, ki je nastavljen v koraku 2,
nato pritisnite na .
36SL
Nasvet
Razpoložljive možnosti
Če pritisnete na tipko OPTIONS, vam bodo na
voljo različne nastavitve in funkcije predvajanja.
Razpoložljivost postavk je odvisna od situacije.
Samo
(Video)
Postavke
Podrobnosti
3D Output Setting
Nastavi možnost samodejnega
oddajanja 3D slike.
Običajne možnosti
Postavke
Podrobnosti
Playback History
Prikaže naslove/posnetke v
zgodovini predvajanja diska
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(glasbenega CD-ja) na podlagi
tehnologije Gracenote.
Search History
Poišče sorodne informacije
na osnovi ključnih besed iz
Gracenote prek prikazovalnika z
informacijami.
Search Contents
Poišče vsebino BRAVIA Internet
Video na osnovi ključnih besed
iz Gracenote prek prikazovalnika
z informacijami.
Repeat Setting
Nastavi način ponavljanja.
Favourites List
Prikaže seznam priljubljenih.
Play/Stop
Začne ali ustavi predvajanje.
Play from start
Predvajanje se začne od začetka.
Information
Dusplay
Prikaže informacije na disku
BD-ROM/DVD-ROM/ CD-DA
(glasbenega CD-ja) na podlagi
tehnologije Gracenote.
Add to Favourites
Seznamu priljubljenih doda
internetno vsebino.
Remove from
Favourites
Iz seznama prikljubljenih
odstrani internetno vsebino.
Start Party
Začne zabavo z izbranim
izvorom.
Ta postavka se pri nekaterih
izvorih morda ne bo prikazala.
Leave Party
Zapusti zabavo, v kateri je
udeležen sistem.
Funkcija PARTY STREAMING
se nadaljuje z drugimi
udeleženimi napravami.
Close Party
Zaključi zabavo, v kateri je
udeležen sistem. Funkcija
PARTY STREAMING ustavi
tudi vse druge udeležene
naprave.
Video Settings
• Picture Quality Mode: izbere
nastavitev slike za različno
osvetljena okolja.
• FNR: zmanjša naključni šum
na sliki.
• BNR: zmanjša mozaični
blokovni šum na sliki.
• MNR: zmanjša manjši šum
okoli obrisov slike (mosquito
noise).
Play/Pause
Začne ali začasno ustavi
predvajanje.
Top Menu
Prikaže Top Menu BD-ja ali
DVD-ja.
Menu/Popup
Menu
Prikaže Pop-up Menu BD-ROMa
ali DVD meni.
Title Search
Poišče naslov na disku BD-ROM/
DVD VIDEO in začne predvajati
od začetka.
Chapter Search
Poišče poglavje in začne
predvajati od začetka.
Angle
Če so diski BD-ROM/DVD
VIDEO posneti z različnimi
zornimi koti, preklopi na drug
zorni kot.
IP Content Noise
Reduction
Nastavi kakovost slike za
internetno vsebino.
Samo
Predvajanje
Opomba
3D slika potuje iz HDMI (IN 1)
ali HDMI (IN 2) ne glede na to
nastavitev.
[Music]
Postavke
Podrobnosti
Add Slideshow
BGM
Glasbene datoteke v USB
pomnilniku določi za glasbo v
ozdaju diaprojekcije.
37SL
Samo
(Photo)
Nastavitev sinhronizacije
zvoka s sliko
Postavke
Podrobnosti
Slideshow
Predvaja diaprojekcijo.
Slideshow Speed
Spremeni hitrost diaprojekcije.
(A/V SYNC)
Slideshow Effect
Nastavi učinek med predvajanjem
diaprojekcije.
Če zvok ne ustreza sliki na zaslonu, lahko zvok
sinhronizirate s sliko.
Slideshow BGM
• Off: izklop funkcije.
• My Music from USB: nastavi
glasbene datoteke, registrirane
v »Add Slideshow BGM«. Če
ni registrirana nobena glasbena
datoteka, se prikaže »(Not
registered)«.
• Play from disc: nastavi posnetke
na disku CD-DA.
1Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
2Pritiskajte na puščici /, dokler se
na prikazovalniku sprednje plošče
ne prikaže napis “A/V SYNC”, nato
pritisnite na
ali .
3S puščicama / nastavite zamik med
sliko in zvokom.
Nastavitev lahko izberete med 0 ms do 300 ms
v korakih po 25 ms.
Rotate Left
Fotografijo obrne v nasprotni smeri
urinega kazalca, za 90 stopinj.
Rotate Right
Fotografijo obrne v smeri urinega
kazalca, za 90 stopinj.
4Pritisnite na
View Image
Prikaže izbrano sliko
5Pritisnite na SYSTEM MENU.
.
Nastavitev je opravljena.
Meni se izklopi.
Opomba
• Pri nekaterih vhodnih signalih ta funkcija ne bo imela
učinka.
38SL
Opombe
Nastavitev zvoka
Izbira učinka v skladu z
izvorom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Izbira avdio formata,
posnetkov v več jezikih ali
kanala
0
SOUND
MODE
Nastavitev zvoka
Izberete lahko način zvoka, ki ustreza filmom ali
glasbi.
• Pri nekaterih diskih ali izvorih, utegne biti ob izbiri
načina “AUTO” začetek zvoka odrezan, ker sistem
samodejno izbere najboljši način. Da do tega ne bi prišlo,
izberite drugo nastavitev.
• Pri nekaterih vhodnih virih način zvoka morda ne bo imel
učinka.
• Če med uporabo S-AIR sprejemnika spremenite način
zvoka, utegne zvok iz S-AIR sprejemnika preskakovati.
• Če predvajate Super Avdio CD, ta funkcija ne deluje.
Kadar predvajate diske BD/DVD VIDEO ali DATA
CD/DATA DVD (DivX video datoteke), posnete
v večih zvočnih formatih (PCM, Dolby Digital,
MPEG avdio ali DTS) ali v večih jezikih, lahko
izberete želeni zvočni format ali jezik.
Pri CD-jih lahko izbirate med zvokom levega in
desnega kanala in ta izbrani zvok poslušate v levem
in desnem zvočniku.
Med predvajanjem pritiskajte
tipko SOUND MODE, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želeni način.
• “AUTO”: sistem samodejno izbere “MOVIE”
ali “MUSIC” in ustvari zvočni učinek v skladu z
diskom ali zvočnim signalom.
• “MUSIC”: Sistem ustvari zvok za glasbo.
• “MOVIE”: Sistem ustvari zvok za filme.
• “HD-D.C.S.”: pri filmih na diskih Blu-ray in
DVD, itd, funkcija doseže natančne zvočne
učinke, kot si jih je zamislil ustvarjalec filmske
glasbe.
• “3D SUR”: “3D SUR.” je edinstven Sonyjev
algoritem, ki se uporablja za predvajanje 3D
vsebine (tridimenzionalne), ki nudi globok in
bogat 3D zvok, tako da ustvari navidezno zvočno
polje v bližini vaših ušes.
• “SPORTS”: sistem doda odmev za športne
oddaje.
• “NEWS”: Sistem ustvari zvok za glasovne
programe, kot so novice.
• “GAME ROCK”: Sistem nudi zvok za glasbene/
ritmične igre.
• “OMNI-DIR”: Enako zvočno polje je slišati po
vsej sobi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
39SL
Med predvajanjem pritisnite na tipko
in izberite želeni avdio signal.
Na TV zaslonu se prikažejo informacije o zvoku.
BD/DVD VIDEO
Pri nekaterih diskih BD/DVD VIDEO je izbira
jezikov drugačna.
Prikazane 4 števke predstavljajo jezikovno kodo.
Glejte seznam jezikovnih kod na strani 79.
Če je prikazan isti jezik dva ali več-krat, pomeni,
da je BD/DVD VIDEO posnet v večih zvočnih
formatih.
DVD-VR
Prikažejo se vse vrste zvočnih posnetkov na disku.
Primer:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
Poslušanje zvoka Multiplex
Broadcast
(DUAL MONO)
Zvok „Multiplex Broadcast“ lahko poslušate, če
sistem sprejema ali predvaja signal Dolby Digital
multiplex broadcast.
Opomba
• Za sprejem signala Dolby Digital morate z digitalnim
optičnim kablom (stran 20, 21) enoto priključiti v TV ali
drugo komponento. Če je TV združljiv s funkcijo ARC
(stran 51), lahko sprejemate signal Dolby Digital prek
HDMI kabla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Opomba
[ Stereo (Audio1)] and [ Stereo (Audio2)] se ne
prikažeta, če je na disku posnet samo en avdio signal.
DATA CD (DivX video datoteka)/
DATA DVD (DivX video datoteka)
Izbira med formatom avdio signala DATA CD-ja
in DATA DVD-ja je odvisna od video datoteke
DivX, ki jo disk vsebuje. Format se prikaže na TV
zaslonu.
CD
• [ Stereo]: običajni stereo zvok
• [ 1/L]: Zvok levega kanala (mono)
• [ 2/R]: Zvok desnega kanala (mono)
40SL
Večkrat pritisnite na
, dokler se
na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želeni signal.
• MAIN
• Levi in desni zvočnik oddajata glavni zvok.
• SUB
• Levi in desni zvočnik oddajata pod-zvok.
• MAIN+SUB
• Levi in desni zvočnik oddajata glavni zvok in
pod-zvok.
Uporaba zvočnih učinkov
Sprememba tonskega razmerja
Zvok lahko nastavite tako, da spremenite njegovo
tonsko razmerje.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TONE
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želena nastavitev.
• “BASS”: nastavite lahko nizke frekvence.
• “TREBLE”: nastavite lahko visoke frekvence.
2S puščicama / nastavite zvok.
///,
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
nastavljena vrednost. Vrednost lahko nastavite
od -6.0 do +6.0.
Nastavitev zvoka
0
1Pritiskajte na TONE, dokler se na
SYSTEM
MENU
Uživanje ob zvoki pri nizki
glasnosti
Ob zvočnih učinkih ali dialogu lahko uživate
tudi pri nizkih glasnostih, kot to lahko tudi v
kinematografski dvorani. Funkcija je še posebej
priročna pri gledanju filmov pozno ponoči.
1Pritisnite SYSTEM MENU.
2Pritiskajte na /, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “NIGHT MODE”, nato
pritisnite na .
3S puščicama / izberite nastavitev.
• NIGHT ON: vklop.
• NIGHT OFF: izklop.
4Pritisnite na SYSTEM MENU.
Sistemski meni se izklopi.
Opombe
• Če se zvok oddaja preko sredinskega zvočnika, je ta
učinek še posebej poudarjen, ker se govor (filmski
dialogi, itd.) lažje sliši. Če se zvok ne oddaja preko
sredinskega zvočnika, sistem prilagodi glasnost na
najboljši nivo.
41SL
Radijski sprejemnik
Poslušanje radia
Zvok iz radia lahko poslušate prek zvočnikov tega
sistema.
2Izberite radijsko postajo.
Samodejno uglaševanje
Pritisnite in držite tipko TUNING +/-, dokler se
ne začne samodejno iskanje postaj.
Na TV zaslonu se prikaže [Auto Tuning].
Iskanje se ustavi, ko sistem uglasi postajo.
Za ročno ustavitev samodejnega uglaševanja,
pritisnite na TUNING +/- ali +/–.
Ročno uglaševanje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pritiskajte na tipko TUNING +/-.
Oštevilčene
tipke
0
3S tipko
+/– nastavite glasnost.
Če FM program šumi
D.TUNING
Če FM program šumi, lahko izberete mono
sprejem. V tem primeru ne bo stereo učinka, a
sprejem bo boljši.
///,
FUNCTION
PRESET +/–
TUNING +/–
SYSTEM
MENU
+/–
Trenutni frekvenčni pas in
nastavitvena številka
1Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
2Pritiskajte na /, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “FM Mode”
3Pritisnite na
ali .
Trenutna postaja
FM 7
88.00 MHz
SONY FM
4S puščicama / izberite MONO.
• STEREO: stereo sprejem.
• MONO: mono sprejem
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni se izklopi.
5
Izklop radia
Pritisnite na
Ime postaje
1Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže “TUNER FM”.
.
Prednastavitev radijskih postaj
Nastavite lahko 20 FM. Preden začnete nastavljati
postaje, zmanjšajte glasnost na minimum.
1Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže napis
“TUNER FM”.
2Pritisnite in držite tipko TUNING +/-,
dokler se ne začne samodejno iskanje.
Ko sistem uglasi postajo, se iskanje ustavi.
42SL
3Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
4Pritiskajte na /, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “MEMORY” in pritisnite na
ali .
Prikaže se prednastavitvena številka.
prednastavitveno številko.
Če poznate frekvenco, lahko izberete radijsko
postajo tako, da jo vpišete.
1Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže napis
“TUNER FM”.
Pritisnite na D.TUNING.
2
3S pritiskanjem na oštevilčene tipke
izberite frekvenco.
Opomba
• Prednastavitveno številko lahko izberete direktno s
pritiskom na oštevilčene tipke.
6Pritisnite
.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
napis “COMPLETE” in postaja je shranjena.
7Za shranjevanje ostalih postaj
ponavljajte korake od 2 do 6.
8Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Meni se izklopi.
Sprememba prednastavitvene številke
S tipko PRESET +/- izberite želeno
prednastavitveno številko in opravite postopek od
koraka 3.
Izbiranje nastavljenih postaj
1Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže napis
“TUNER FM”.
Pritiskajte na PRESET +/- in izberite
postajo.
Na TV zaslonu in prikazovalniku sprednje
plošče se prikaže nastavitvena številka in
frekvenca. Z vsakim pritiskom na tipko sistem
uglasi eno od nastavljenih postaj.
2
Opomba
• Številko nastavljene postaje lahko izberete neposredno s
pritiskom na oštevilčeno tipko.
4Pritisnite na
.
Uporaba sistema RDS
(Radio Data System)
Radijski sprejemnik
5S puščicama / izberite želeno
Izbira radijske postaje z
neposrednim vpisom
frekvence
Kaj je RDS (Radio Data System
- radijski podatkovni sistem)?
RDS* je storitev, ki jo nudi oddajna postaja in
radijskim postajam omogoča pošiljanje dodatnih
informacij skupaj z običajnim signalom programa.
RDS nudijo samo FM postaje*.
Sprejemanje RDS signalov
Preprosto izberite postajo v frekvenčnem območju
FM.
Ko uglasite postajo, ki nudi storitve RDS, se
na prikazovalniku sprednje plošče prikaže ime
postaje*.
* Če ne sprejemate RDS signalov, se ime postaje
morda ne bo prikazalo.
Opomba
• Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala, če uglašena
postaja ne oddaja RDS signala pravilno ali če je signal
prešibak.
• RDS storitev ne nudijo vse FM postaje in vse FM postaje
ne nudijo iste vrste storitev. Če ne poznate RDS sistema,
se na lokalni radijski postaji pozanimajte o podrobnostih
glede RDS storitev na vašem področju.
43SL
Opomba
• Med sprejemanjem RDS oddaje in pritiskanjem na tipko
DISPLAY lahko na prikazovalniku sprednje ploošče
preklapljate med prikazom imena postaje in frekvence.
44SL
Uporaba izdelka S-AIR
Nekaj o izdelkih S-AIR
Nastavitev ID-ja enote
1Nastavite stikalo S-AIR ID na enoti na
želeni ID.
S-AIR ID
A B C
Obstajata dve vrsti izdelkov S-AIR:
• Glavna enota S-AIR (ta enota): enota služi
prenašanju zvoka. Uporabljate lahko vse do tri
glavne enote S-AIR. (Število glavnih enot S-AIR,
ki jih lahko uporabljate, je odvisna od pogojev
uporabe.)
−−Prostorski ojačevalnik (priložen): zvok
iz prostorskih zvočnikov lahko poslušate
brezžično.
Izberete lahko katerikoli ID (A, B ali C).
2Pritisnite na
3Nastavite pod-enoto S-AIR na enak ID.
Prenos zvoka je vzpostavljen na naslednji način
(primer):
−−Sprejemnik S-AIR (ni priložen): zvok iz
sistema lahko poslušate v drugi sobi.
Soba A
.
Sistem se vklopi.
ID A
Glavna enota S-AIR
ID A
Zunanja avdio naprava
• Pod-enota S-AIR: ta enota služi sprejemanju
zvoka.
Stikalo S-AIR ID
ID A
Nastavite ID za prostorski ojačevalnik
Pod-enota S-AIR
(prostorski ojačevalnik)
Soba B
1Prepričajte se, da je stikalo SURROUND
SELECTOR na prostorskem
ojačevalniku nastavljen na SURROUND.
2Nastavite stikalo S-AIR ID na
Pod-enota S-AIR
(S-AIR sprejemnik)
Nastavitev S-AIR ID za
aktiviranje brezžičnega
prenosa
Za prostorski ojačevalnik
Za sprejemnik S-AIR
Z uskladitvijo ID-ja enote in pod-enote S-AIR,
lahko vzpostavite prenos zvoka.
prostorskem ojačevalniku tako, da bo
ustrezal ID-ju (A, B ali C) enote.
Pritisntie na
na prostorskem
ojačevalniku.
Ko se brezžični prenos aktivira, indikator
S-AIR/STANDBY na prostorskem ojačevalniku
zasveti zeleno. Podrobnosti o indikatorju
S-AIR/STANDBY si oglejte v poglavju
“Prostorski ojačevalnik” (stran 11).
3
Nastavite ID za S-AIR sprejemnik
Oglejte si navodila za uporabo prostorskega
ojačevalnika.
45SL
Uporaba 7.1 kanalnega sistema
Če uporabite paket brezžičnih prostorskih
zvočnikov (WHAT-SBP2, ni priložen), boste lahko
uživali v realnejšem učinku prostorskega zvoka iz
7.1 kanala. Podrobnosti so oglejte v navodilih za
uporabo, priloženih paketu brezžičnih prostorskih
zvočnikov.
V tem primeru nastavite [Surround Back] v
[Speaker Settings] na [Yes] (stran 53).
Poslušanje zvoka iz sistema v
drugi sobi
Za sprejemnik S-AIR
Zvok sistema lahko poslušate s pomočjo
sprejemnika S-AIR. Sprejemnik S-AIR lahko
postavite v drugo sobo in tam uživate v zvoku iz
sistema.
1Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
2S puščicama / izberite [Setup].
3S puščicama / izberite [System
Settings] in pritisnite na .
4S puščicama / izberite [S-AIR
Settings] in pritisnite na
Prikaže se [S-AIR Settings].
.
5S puščicama / izberite [Mode] in
pritisnite na
.
6S puščicama / izberite želeno
nastavitev.
• “PARTY”: S-AIR sprejemnik oddaja zvok v
skladu s funkcijami, nastavljenimi na enoti.
• “SEPARATE”: nastavite lahko želeno funkcijo
za S-AIR sprejemnik, medtem ko se funkcije
na enoti ne spremenijo.
7Pritisnite na
.
Nastavitev je opravljena.
8Če v koraku 6 izberete [Separate],
pritisnite na S-AIR CH na S-AIR
sprejemniku in izberite funkcijo.
Funkcija S-AIR sprejemnika se spreminja na
naslednji način:
“MAIN UNIT”  “TUNER FM”  “AUDIO”
…
Če želite uporabiti isto funkcijo kot enota,
izberite “MAIN UNIT”.
46SL
9Nastavite glasnost na S-AIR
sprejemniku.
Uporaba sprejemnika S-AIR,
medtem ko je enota v stanju
pripravljenosti
Za sprejemnik S-AIR
Če nastavite [Standby] na [On], lahko sprejemnik
S-AIR uporabljate, medtem ko je enota v stanju
pripravljenosti.
1Pritisnite na tipko HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
2S puščicama / izberite [Setup].
3S puščicama / izberite [System
Settings] in pritisnite na
.
Settings] in pritisnite na
Prikaže se [S-AIR Settings].
.
4S puščicama / izberite [S-AIR
5S puščicama / izberite [Standby] in
pritisnite na
.
6S puščicama / izberite želeno
nastavitev.
• On: sprejemnik S-AIR lahko uporabite,
medtem ko je enota v stanju pripravljenosti
ali vklopljena. Poraba energije je v stanju
pripravljenosti večja.
• Off: sprejemnika S-AIR ne morete uporabljati,
medtem ko je enota v stanju pripravljenosti.
Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
7
Opomba
• Če izklopite sistem, medtem ko je možnost
[Standby] nastavljena na [On], začne napis “S-AIR”
na prikazovalniku sprednje plošče utripati (če ni
vzpostavljen prenos zvoka med enoto in sprejemnikom
S-AIR) ali sveti (če je prenos zvoka med enoto in
sprejemnikom S-AIR vzpostavljen).
Indentifikacija enote z
določeno pod-enoto S-AIR
(postopek združevanja)
Za prostorski ojačevalnik
Za sprejemnik S-AIR
1Postavite pod-enoto S-AIR, ki jo želite
združiti, v bližino enote.
2Nastavite enaka ID-ja za enoto in pod-
enoto S-AIR.
• Če želite nastaviti ID enote, si oglejte poglavje
“Nastavitev ID-ja enote” (stran 45).
• Če želite nastaviti ID prostorskega ojačevalnika,
si oglejte poglavje “Nastavitev ID-ja
prostorskega ojačevalnika” (stran 45).
• Če želite nastaviti ID S-AIR sprejemnika, si
oglejte navodila za uporabo S-AIR sprejemnika.
3Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
Oglejte si navodila za uporabo S-AIR
sprejemnika.
9S puščicama / izberite [Start] in
pritisnite na .
Enota začne z združevanjem.
Ko se združevanje začne, indikator PAIRING na
prostorskem ojačevalniku začne utripati.
Ko se vklopi brezžični prenos, se indikator
PAIRING vklopi.
Za preklic združevanja izberite [Cancel].
Opomba
Opravite postopek združevanja v roku nekaj minut
po koraku 9. Če ne, se bo na TV zaslonu prikazal
napis [Pairing failed. Retry?]. Če želite nadaljevati z
združevanjem, izberite [OK] in pritisnite na , nato
začnite znova od koraka 8. Za preklic združevanja
izberite [Cancel].
Preklic združevanja
Spremenite ID glavne enote in pod-enote (stran 45).
Kako preveriti S-AIR status
enote
4S puščicama / izberite [Setup].
5S puščicama / izberite [System
Ogledate si lahko S-AIR status, na primer S-AIR
ID ali informacije o združitvi.
6S puščicama / izberite [S-AIR
2S puščicama / izberite [Setup].
3S puščicama / izberite [System
Settings] in pritisnite na
.
Settings] in pritisnite na
Prikaže se [S-AIR Settings].
.
7S puščicama / izberite [Pairing] in
pritisnite na
.
8Začnite s postopkom združevanja podenote S-AIR.
Za prostorski ojačevalnik
Pritisnite na tipko
na prostorskem
ojačevalniku in vklopite prostorski ojačevalnik
ter pritisnite na tipko PAIRING na hrbtni strani
prostorskega ojačevalnika (za pritisk na tipko
PAIRING boste potrebovali tanek predmet, na
primer sponko za papir.
Zunanja avdio naprava
Če uporabljate izdelke S-AIR, se lahko zgodi, da
sosedje sprejemajo zvok vašega sistema ali da vi
sprejemate zvok od sosedov. Da bi to preprečili,
lahko enoto identificirate z določeno pod-enoto
S-AIR tako, da opravite postopek združevanja.
Ko opravite združevanje, se bo vklopil samo prenos
med združeno glavno enoto in S-AIR pod-enoto.
Za S-AIR sprejemnik
1Pritisnite na tipko HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
Settings] in pritisnite na
.
4S puščicama / izberite [S-AIR
Settings] in pritisnite na .
Prikaže se prikaz [S-AIR Settings]. S-AIR ID
enote se prikaže v vrstici [Info]. Ko je enota
združena, se za ID-jem prikaže napis [Pairing].
5Pritisnite na RETURN.
Sistem se vrne na predhodni prikaz.
47SL
Če je prenos zvoka nestabilen
Za prostorski ojačevalnik
Za sprejemnik S-AIR
Če uporabljate več brezžičnih sistemov, na primer
brezžični LAN ali Bluetooth, utegne biti prenos
iz izdelkov S-AIR ali drugih brezžičnih sistemov,
nestabilen. V tem primeru lahko izboljšate prenos
tako, da spremenite naslednjo nastavitev [RF
Change].
1Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
2S puščicama / izberite [Setup].
3S puščicama / izberite [System
Settings] in pritisnite na
.
Settings] in pritisnite na
Prikaže se [S-AIR Settings].
.
4S puščicama / izberite [S-AIR
5S puščicama / izberite [RF Change]
in pritisnite na
.
6S puščicama / izberite želeno
nastavitev in pritisnite na .
• [Auto]: običajna izbira. Sistem samodejno
spremeni nastavitev “RF CHANGE” na “ON”
ali “OFF”.
• [On]: sistem oddaja zvok tako, da poišče boljši
kanal za prenos zvoka.
• [Off]: sistem oddaja zvok tako, da nastavi
kanal za prenos zvoka.
7Pritisnite na
.
Nastavitev je opravljena.
8Če nastavite “RF CHANGE” na “OFF”,
izberite ID, da bo prenos zvoka kar
najbolj stabilen (stran 45).
Opombe
• V večini primerov bo potrebna sprememba nastavitve.
–– Če je možnost “RF CHANGE” nastavljena na “OFF”,
lahko prenos med enoto in pod-enoto S-AIR pod-enoto
opravite z uporabo enega od naslednjih kanalov.
–– S-AIR ID A: enako kanalu za IEEE 802.11b/g kanal 1
–– S-AIR ID B: enako kanalu za IEEE 802.11b/g kanal 6
–– S-AIR ID C: enako kanalu za IEEE 802.11b/g kanal 11
48SL
• Prenos lahko izboljšate tako, da spremenite kanal prenosa
(frekvenco) drugega brezžičnega sistema. Podrobnosti
si oglejte v navodilih za uporabo drugega brezžičnega
sistema.
Opombi
Ostale funkcije
Uporaba nadzora HDMI za
funkcijo BRAVIA Sync
Ta funkcija je na voljo le na televizorjih s funkcijo
“BRAVIA” Sync.
S povezavo Sony naprav z nadzorno funkcijo
HDMI s kablom HDMI(ni priložen), se upravljanje
poenostavi kot je navedeno spodaj:
−−Izklop sistema (str. 50)
−−Predvajanje z enim pritiskom (str. 50)
−−Routing Control (str. 50)
−−Nadzor avdio sistema (str. 50)
−−Omejitev glasnosti (str. 51)
−−Audio Return Channel (stran 51)
−−Remote Easy Control (stran 51)
−−Language Follow (stran 51)
Nadzor HDMI je vzajemna nadzorna funkcija
standarda CEC(Consumer Electronics Control) za
HDMI.
Nadzorna HDMI funkcija ne bo deloval, če
povežete ta sistem s komponento, ki ni združljiva z
nadzorno HDMI funkcijo.
Na sistemskem daljinskem upravljalniku so
priročne tipke za upravljanje televizorja kot
so THEATRE, ONE-TOUCH PLAY in
.
Podrobnosti so navedene na strani 12 in v navodilih
za uporabo televizorja.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA
STB
Priprava na nadzorno HDMI
funkcijo
(Nadzor za HDMI – Easy Setting
(enostavna nastavitev))
Če je vaš TV ali druga komponenta združljiv(-a) s
funkcijo ‘Control for HDMI – Easy Setting’, lahko
nastavite funkcijo [CONTROL for HDMI] tako, da
nastavite TV. Podrobnosti so navedene v navodilih
za uporabo televizorja.
Če TV ni združljiv s funkcijo Control for HDMI
– Easy Setting, ročno nastavite nadzorno HDMI
funkcijo sistema.
Ostale funkcije
−−Theatre Mode (str. 50)
Glede na priključeno napravo, lahko nadzorna funkcija
HDMI tudi ne deluje. Preverite navodila za uporabo
priključene naprave.
Funkcija ‘Control for HDMI’ lahko ne deluje, če ne
uporabljate Sonyjeve naprave tudi, če je naprava združljiva z
nadzorno funkcijo HDMI.
Opomba
Podrobnosti o nastavitvi televizorja si oglejte v navodih za
uporabo.
1Prepričajte se, da sta sistem in TV
priključena s HDMI kablom.
2Vklopite TV in druge komponente, ki so
priključene prek HDMI povezave, nato
pritisnite na
za vklop sistema.
3Nastavite funkcijo ‘Control for HDMI’
tega sistema in TV-ja.
Funkciji ‘Control for HDMI’ sistema in
priključene komponente se hkrati vklopita.
AV
Sync
TV
BD
Ročni vklop in izklop funkcije [Control
for HDMI] tega sistema
1Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže meni ‘Home’.
2S puščicama / izberite
[Setup].
49SL
3S puščicama / izberite [System
Settings], nato pritisnite na
.
Settings], nato pritisnite na
Prikaže se [HDMI Settings].
.
4S puščicama / izberite [HDMI
5S puščicama / izberite [Control for
HDMI] in pritisnite na
.
6S puščicama / izberite nastavitev,
nato pritisnite na
• [On]: vklop
• [Off]: izklop
.
Uporaba komponente,
priključene v sistem s HDMI
kablom
(Routing Control)
Če izvedete postopek ‘One-Touch Play’ prek
priključene komponente, se sistem vklopi in
funkcija sistema se nastavi na “HDMI1” ali
“HDMI2” (odvisno od uporabljenega HDMI
priključke), vhod televizorja pa se samodejno
nastavi na HDMI vhod, na katerega je priključen
sistem.
Opomba
Izklop sistema usklajen s TV
(Sistem Power Off)
Ko izklopite TV s tipko POWER na daljinskem
upravljalniku TV-ja ali tipko
na daljinskem
upravljalniku sistema, se sistem samodejno izklopi.
• Prepričajte se, da je komponenta priključena v priključek
HDMI (IN 1) ali HDMI (IN 2) na sistemu prek HDMI
kabla in da je funkcija ‘Control for HDMI’ priključene
komponente vklopljena.
Uporaba načina Theatre Mode
Opomba
(Theatre Mode – dvoranski način)
• Funkcija je odvisna od nastavitev televizorja. Podrobnosti
si oglejte v navodilih za uporabo televizorja.
Pritisnite na tipko THEATRE.
Predvajanje BD/DVD-ja z enim
pritiskom tipke.
Če je vaš TV združljiv z načinom Theatre, lahko
pritisnete na tipko THEATRE in uživate optimalno
filmsko sliko in zvok, ki najbolj ustreza filmom.
Tudi funkcija ‘System Audio Control’ se samodejno
vklopi.
(One-Touch Play)
Pritisnite na ONE-TOUCH PLAY.
Sistem in TV se vklopite in vhod televizorja
se nastavi na HDMI vhod, v katerega je sistem
priključen. Sistem samodejno začne predvajati disk.
Tudi funkcija ‘System Audio Control’ se samodejno
vklopi.
Poleg tega, če vstavite disk, omogočite delovanje
načina ‘One-Touch Play’. Če se predvajanje ‘OneTouch Play’ ne začne (v primeru, da vstavite disk,
ki ni združljiv s funkcijo samodejnega predvajanja),
večkrat pritisnite na tipko FUNCTION in izberite
“BD/DVD”, nato pritisnite na tipko
ali ONETOUCH PLAY.
Poslušanje zvoka televizorja
po zvočnikih tega sistema
(System Audio Control / avdio nadzor
sistema)
Postopek lahko poenostavite in uživate v TV zvoku
prek sistema.
Če hočete uporabiti System Audio Control (avdio
nadzor sistema), povežite sistem in TV z avdio
kablom in HDMI kablom ali pa sistem in druge
komponente s HDMI kablom (stran 19, 21).
System Audio Control lahko uporabite na naslednje
načine:
• Če je sistem vklopljen, bo zvok iz televizorja ali
drugih komponent potoval iz zvočnikov sistema.
• Če zvok televizorja ali drugih komponent potuje
iz zvočnikov sistema, lahko spremenite način
izhoda zvoka v TV zvočnike prek TV menija.
50SL
• Če zvok televizorja ali drugih komponent potuje
iz zvočnikov sistema, lahko nastavite glasnost in
izklopite zvok sistema s pomočjo TV daljinskega
upravljalnika.
Opombe
• Ko je TV v načinu PAP (picture and picture / slika in
slika) funkcija System Audio Control ne bo delovala.
Nastavitev omejitve največje
glasnosti sistema
(Volume Limit)
To lahko preprečite z omejitvijo največje glasnosti
sistema. Podrobnosti na str. 63.
Sprejemanje digitalnega avdio
signala televizorja
(Audio Return Channel)
Sistem lahko sprejema digitalni avdio signal
televizorja prek HDMI kabla, če je TV združljiv s
funkcijo ‘Audio Return Channel’. Zvok televizorja
lahko poslušate prek sistema in sicer, če uporabite
HDMI kabel. Podrobnosti si oglejte na strani 62.
Upravljanje sistema z
daljinskim upravljalnikom
televizorja
(Language Follow)
Če spremenite jezik za prikaz na TV zaslonu, se bo
spremenil tudi jezik prikaza na zaslonu sistema.
Samodejno kalibriranje
ustreznih nastavitev
[AUTO CALIBRATION]
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration) lahko
samodejno nastavi ustrezni prostorski zvok.
Opomba
• Ko se začne postopek [Auto Calibration], sistem odda
glasen testni zvok. Pri tem zmanjšanje glasnosti ni
možno. Bodite uvidevni in pomislite na otroke in sosede.
1Pritisnite na HOME.
Prikaže se domači meni.
2S puščicama / izberite [Setup].
3S puščicama / izberite [Audio
Settings], nato pritisnite na
Ostale funkcije
Če zamenjate izhodni način iz TV zvočnikov
na zvočnike sistema, lahko glede na nastavitev
glasnosti sistema pride do glasnega zvoka iz
sistema.
Spreminjanje jezika za prikaz
na TV zaslonu
.
4S puščicama / izberite [Auto
Calibration], nato pritisnite na .
Prikaže se zaslon za potrditev funkcije [Auto
Calibration].
(Remote Easy Control)
Osnovne funkcije sistema lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom televizorja, če je na TV
zaslonu prikazan video izhod sistema. Podrobnosti
si oglejte v navodilih za uporabo televizorja.
51SL
5Priključite kalibracijski mikrofon na
A.CAL MIC priključek na hrbtni plošči.
Kalibracijski mikrofon s pomočjo stativa, itd.
(ni priložen) postavite na višino ušes. Sprednja
stran vsakega zvočnika naj bo obrnjena proti
kalibracijskemu mikrofonu in med zvočniki ter
mikrofonom naj ne bo ovir.
• Če uporabljate pribor za brezžične prostorske zvočnike
(WAHT-SBP2, ni priložen) za prostorske zadnje zvočnike
(strarn 15), postavite zvočnike na ustrezno mesto in
vklopite prostorski ojačevalnik. Za uporabo prostorskih
zvočnikov nastavite [Surround Back] v [Speaker Settings]
na [Yes] (stran 53).
8Potrdite rezultate meritev [Auto
Calibration].
Rezultati se prikažejo na TV zaslonu. S
puščicama / lahko zamenjate stran. Na prvi
strani je navedena oddaljenost zvočnikov. Na
drugi strani pa stopnja glasnosti zvočnikov.
9S puščicama / izberete [OK] ali
L
A.CA
MIC2
[Cancel] in nato pritisnite
ECM-AC
Meritve so pravilne
.
Izdklopite kalibracijski mikrofon in izberite
možnost [OK]. Rezultat se uporabi.
Meritve so napačne
Kalibracijski mikrofon
Sledite sporočili in nato izberite [OK] za
ponovni poskus.
Opombe
6S puščicama / izberite [OK].
Za preklic izberite [Cancel].
7Pritisnite
.
Postopek [Auto Calibration] se začne.
Sistem samodejno izbere nastavitve za
zvončike.
Med meritvami ne povzročajte hrupa v prostoru.
Opombe
• Pred postopkom samodejne kalibracije se prepričajte,
da je prostorski ojačevalnik vklopljen in da stoji na
ustreznem mestu. Če stoji na neustreznem mestu, na
primer, v drugi sobi, meritev ne bo opravljena pravilno.
• Med izvajanjem funkcije samodejnih meritev:
–– Ne izklapljajte naprave,
–– Ne pritiskajte na tipke,
–– Ne spreminjajte glasnosti,
–– Ne menjajte funkcij,
–– Ne menjajte diska,
–– Ne vstavljajte in ne odstranjujte diska,
–– Ne izključujte kalibracijskega mikrofona.
Nastavitev zvočnikov
(SPEAKER SETUP)
Če želite poslušati najboljši možni prostorski zvok,
najprej določite velikost priključenih zvočnikov
in njihovo oddaljenost od mesta poslušanja. Nato
nastavite razmerje in nivo zvoka. Uporabite testni
zvok za nastavitev glasnosti zvočnikov na enak
nivo.
1Pritisnite na HOME.
Prikaže se domači meni.
2S puščicama / izberite
52SL
[Setup].
3S puščicama / izberite [Audio
Settings], nato pritisnite na
.
4S puščicama / izberite [Speaker
Settings], nato pritisnite na .
Prikaže se zaslon za potrditev funkcije [Speaker
Settings].
5S puščicama / izberite postavko in
pritisnite na
.
 Sprednji levi zvočik (L)
 Sprednji desni zvočnik (R)
 Nizkotonec
 Prostorski levi zvočik (L)
 Prostorski desni zvočnik (R)
 Prostorski levi zadnji zvočik (L) (ni priložen)
1
2
3
4
CONNECTION
A
5
7
A
6
8
[Front]
[Yes]
 Prostorski desni zadnji zvočnik (R) (ni priložen)
[Center]
Yes: običajna izbira.
None: izberite to postavko, če ne želite priključiti
srednjega zvočnika
[Front L/R] 3.0m: nastavite oddaljenost sprednjih
zvočnikov.
[Center] 3.0m*: nastavite oddaljenost srednjega
zvočnika.
[Surround L/R] 3.0m*: nastavite oddaljenost
prostorskih zvočnikov.
[Surround Back L/R] 3.0m*: nastavite oddaljenost
prostorskih zadnjih zvočnikov.
[Subwoofer] 3.0m: nastavite oddaljenost
nizkotonca.
* Postavka se prikaže, če v nastavitvah
[Connection] izberete [Yes].
[Surround]
[Yes]: običajna izbira.
[None]: Izberite, če ne uporabljate prostorskih
zvočnikov.
[Surround Back]
[Yes]: izberite, če uporabljate prostorske zadnje
zvočnike.
[None]: Izberite, če ne uporabljate prostorskih
zadnjih zvočnikov.
[Subwoofer]
[Yes]
[Distance]
Če zvočnike premaknete, ne pozabite nastaviti
parametre za razdaljo (A) med mestom poslušanja
in zvočniki.
Parameter lahko nastavite od 0.0 do 7.0 m.
Zvočniki na sliki:
 Srednji zvočnik
Ostale funkcije
Če ne želite priključiti srednjega in prostorskih
zvočnikov, nastavite parametre postavk [Center]
in [Surround]. Nastavitev prednjih zvočnikov ni
mogoče spreminjati.
Če uporabljate pribor za brezžične prostorske
zvočnike (WAHT-SBP2, ni priložen) za prostorske
zadnje zvočnike (strarn 15), nastavite tudi
[Surround Back].
Opomba
• Pri nekaterih vhodnih signalih možnost [Distance] morda
ne bo imela učinka.
[Level]
Možnost imate spreminjati nivo posameznih
zvočnikov. Parametre lahko nastavite med -0,6 dB
in +6,0 dB za. Ne pozabite nastaviti “TEST TONE”
na “ON” za poenostavitev nastavitve.
[Front L/R] 0.0dB: Nastavite nivo sprednjih
zvočnikov.
[Center] 0.0dB*: Nastavite nivo srednjega
zvočnika.
[Surround L/R] 0.0dB*: nastavite nivo prostorskih
zvočnikov.
53SL
[Surround Back L/R] 0.0dB*: nastavite nivo
prostorskih zadnjih zvočnikov.
[Subwoofer] 0.0dB: nastavite nivo nizkotonca.
* Postavka se prikaže, če v nastavitvah
[Connection] izberete [Yes].
[Test Tone]
Zvočniki bodo oddajali testni ton za nastavitev
postavke [Level].
[Off]: zvočniki ne oddajajo testnega tona.
[On]: testni ton potuje iz obeh zvočnikov, levega in
desnega, hkrati, medtem pa se nastavlja razmerje.
Če izberete eno od postavk v [Speakers Settings],
testni ton potuje iz obeh zvočnikov zaporedoma.
Nastavitev nivoja zvoka
Uporaba časovnika izklopa
Sistem lahko nastavite tako, da se samodejno
izklopi ob nastavljenem času in tako lahko zaspite
med poslušanjem glasbe. Čas lahko nastavite v 10minutnih korakih.
Pritisnite SLEEP.
Z vsakim pritiskom tipke SLEEP se prikaz minut
(preostali čas) spremeni za 10 minut. Ko nastavite
časovnik za samodejni izklop, na prikazovalniku
utripa »SLEEP«.
1Nastavite [Test Tone] na [On].
2S puščicami / izberite [Level] in
Preverjanje preostalega časa
3S puščicama / izberite želeno vrsto
Zaporedoma pritisnite SLEEP za izbiro želenega
časa.
pritisnite na
.
zvočnikov in pritisnite na
.
4S puščicama / izberite levi ali
desni zvočnik, nato s puščicama /
nastavite nivo.
5Pritisnite na .
6Ponovite korake od 3 do 5.
7Pritisnite na RETURN.
Sistem se vrne na predhodni prikaz.
8S puščicami / izberite [Test Tone] in
pritisnite na
.
9S puščicami / izberite [Off] in
pritisnite na
Opomba
• Signali testnega tona ne potujejo iz priključka HDMI.
Nasvet
• Če želite nastaviti gasnost vseh zvočnikov hkrati,
+/–.
pritisnite na
54SL
Enkrat pritisnite tipko SLEEP.
Spreminjanje preostalega časa
Zaklep tipk na enoti
(Child Lock)
Tipke na enoti (razen tipke
) lahko zaklenete
in tako preprečite neželeno upravljanje enote (npr.
otroka).
Pritisnite in najmanj 5 sekund držite
tipko na enoti.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikažeta
napisa “CHILD LOCK” in “ON”.
Funkcija zaklepa je vklopljena in tipke na enoti se
zaklenejo. (Sistem lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom).
Za preklic pritisnite in več kot 5 sekund držite
tipko , da se na prikazovalniku sprednje plošče
prikažeta napisa “CHILD LOCK” in “OFF”.
Opomba
Če pritisnete na tipke na enoti, medtem ko deluje funkcija
‘Child Lock’, se bo na prikazovalniku sprednje plošče
prikazal napis “CHILD LOCK”.
Upravljanje televizorja
in drugih komponent s
priloženim daljinskim
upravljalnikom
Če nastavite signal daljinskega upravljalnika, boste
s priloženim daljinskim upravljalnikom lahko
upravljali televizor in druge komponente, kot
so STB enota ali digitalni satelitski sprejemnik.
Daljinski upravljalnik je v osnovi nastavljen na
upravljanje Sonyjevih komponent.
Če spremenite nastavljeno kodo daljinskega
upravljalnika, boste lahko upravljali tudi
komponente, ki niso Sony. Več o tem si oglejte v
poglavju “Sprememba nastavljene kode daljinskega
upravljalnika (Preset mode)” (stran 56).

SLEEP
(ANALOG)

○
Barvne tipke
(rdeča/zelena
rumena/modra)


TOP MENU
( )


FAVORITES


POP UP/MENU
(
 )


///,


RETURN


HOME (MENU)


OPTIONS
(TOOLS)


SOUND MODE
(
)

○
/
Opomba
Ko v daljinskem upravljalniku zamenjate baterije, se utegne
koda ponastaviti na tovarniško nastavitev (SONY).

/
Upravljanje komponent
s priloženim daljinskim
upravljalnikom
○

○
○
○


STB, ki ustreza komponenti, ki jo želite
upravljati.
Pritisnite na ustrezne tipke, navedene v
spodnji tabeli.
• : Tipko lahko uporabite s tovarniško
nastavitvijo daljinskega upravljalnika.
• ○: Tipko lahko uporabite, če nastavljeno kodo
daljinskega upravljalnika spremenite.
2
Način daljinskega upravljalnika
TV
STB
AV


Oštevilčene tipke






○
○


ENTER


1Pritisnite na tipko za upravljanje, TV ali
Tipka

Ostale funkcije
Nastavite lahko tudi novo kodo, ki ni shranjena
v daljinskem upravljalniku. Več o tem si oglejte
v poglavju “Programiranje kode iz drugega
daljinskega upravljalnika (Learning mode)” (stran
56).
TONE
(DIGITAL)
+/–

PROG +/–
( / )


DISPLAY
( / )


SYSTEM
MENU ( )


med
pritiskanjem na
 (snemanje se
začne)


med
pritiskanjem na
 (snemanje se
začasno ustavi)

med
pritiskanjem na
 (snemanje se
ustavi)
55SL
Opomba
• Če v načinu TV ali STB pritisnete na eno od zgornjih
tipk, tipka TV ali STB zasveti. (Pri nekaterih nastavitvah,
določene tipke ne bodo delovale in tipka za upravljanje,
TV in STB, ne bo zasvetila.)
• Če uporabite druge tipke in ne zgoraj navedenih, medtem
ko je daljinski upravljalnik v načinu TV ali STB, tipka
TV ali STB ne bo zasvetila.
Spreminjanje nastavljene
kode daljinskega upravljalnika
(Preset mode)
1Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
2S puščicama / izberite [Setup].
3S puščicama / izberite [Remote
Controller Setting Guide], nato pritisnite
na .
4S puščicama / izberite [Preset Mode],
nato pritisnite na
.
5S puščicama / izberite vrsto
komponente, ki jo želite upravljati s
priloženim daljinskim upravljalnikom,
nato pritisnite na :
6S puščicama / izberite proizvajalca
naprave, nato pritisnite na
.
7Pritisnite na POP UP/MENU, medtem ko
pritiskate na tipko za način upravljanja,
TV (za TV) ali STB (za STB enoto,
digitalni satelitski sprejemnik, digitalni
video snemalnik, itd.).
Daljinski upravljalnik vzpostavi način ‘Preset
mode’. Tipka TV ali STB (tista, ki ste jo
pritisnili) začne utripati.
8Ko začne tipka TV ali STB utripati,
vpišite kodo na TV zaslonu s pomočjo
oštevilčenih tipk, nato pritisnite na
ENTER.
Če uspešno nastavite kodo, bo tipka TV ali
STB dvakrat počasi utripnila. Če nastavitev ni
bila uspešna, bo tipka TV ali STB petkrat hitro
utripnila.
Opomba
• Način ‘Preset mode’ lahko prekličete, če pritisnete na TV
ali STB (tisto, ki utripa).
• Če daljinskega upravljalnika v načinu prednastavitve več
kot 10 sekund ne upravljate, bo daljinski upravljalnik ta
način preklical.
56SL
Programiranje kode iz drugega
daljinskega upravljalnika
(Learning mode)
Kodo daljinskega upravljalnika, ki ni shranjena
na priloženem daljinskem upravljalniku lahko
programirate iz daljinskega upravljalnika druge
komponente, na primer TV-ja.
Uporabite lahko vse tipke, razen ONE-TOUCH
PLAY,
, BD, TV in STB.
1Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
2S puščicama / izberite [Setup].
3S puščicama / izberite [Remote
Controller Setting Guide], nato pritisnite
na .
4S puščicama / izberite [Learning
Mode], nato pritisnite na
.
5Pritisnite na .
6Pripravite drugi daljinski upravljalnik
s tipko, ki jo želite programirati na
priloženi daljinski upravljalnik.
7Pritisnite na TOP MENU, medtem ko za
eno sekundo pritisnete na tipko za način
upravljanja, TV (za TV) ali STB (za STB
enoto, digitalni satelitski sprejemnik,
digitalni video snemalnik, itd.).
Daljinski upravljalnik vzpostavi način ‘Learning
mode’. Tipka BD zasveti in tipka TV ali STB
(tista, na katero ste pritisnili) začne utripati.
8Pritisnite na tipko na priloženem
daljinskem upravljalniku, kateremu želit
dodeliti novo kodo.
Tipka TV ali STB zasveti.
Opomba
• Če pritisnjena tipka že ima dodeljeno kodo, bo tipka za
način upravljanja, TV ali STB, petkrat hitro utripnila. V
tem primeru izbrišite naučeno kodo tipke (stran 57), nato
pa dodelite novo kodo.
• Tipke  ni mogoče uporabiti posebej.  se uporablja
ali . Pri učenju pritisnite na ,
skupaj s tipkami ,
ali , medtem ko pritiskate na .
9Usmerite daljinska upravljalnika drug
proti drugem.
10Pritisnite na tipko na drugem
daljinskem upravljalniku, katerega
želite programirati na priloženi
daljinski upravljalnik.
Opomba
Če več kot 10 sekund po koraku 8 ne pritisnete na
tipko, se bo stanje daljinskega upravljalnika vrnilo na
stanje po koraku 7. Ponovite korak 8.
11Ponovite korake 8 do 10 in
programirajte še ostale tipke.
Opomba
• Način ‘Learning mode’ lahko prekličete tako, da
pritisnete na tipko za način upravljanja, TV ali STB (tisto,
ki utripa).
• Če v načinu ‘Learning’ več kot 1 minuto ne pritisnete
na tipko, ki jo želite programirati, daljinski upravljalnik
prekliče način ‘Learning’.
Brisanje programirane kode
daljinskega upravljalnika
1Sledite korakom 1 do 7 v poglavju
1Pritisnite in držite tipko
, nato pa
pritisnite na VOL – in nato še na CH -.
Tipke BD, TV in STB zasvetijo.
2Spustite vse tipke.
Tipke BD, TV in STB se izklopijo in vse
dodane kode se izbrišejo. Daljinski upravljalnik
se vrne na tovarniško nastavitev.
Varčevanje z energijo v
stanju pripravljenosti
Prepričajte se, da so opravljene naslednje
nastavitve:
−−[Control for HDMI] je v nastavitvah [HDMI
Settings] nastavljen na [Off] (stran 49),
Ostale funkcije
Če uspešno programirate kodo, bo tipka BD
dvakrat počasi utripnila. Če nastavitev ni bila
uspešna, bo tipka TV ali STB petkrat hitro
utripnila.
Brisanje vseh nastavljenih
in programiranih kod iz
pomnilnika daljinskega
upravljalnika
−−[Standby] je v nastavitvah [S-AIR Settings]
nastavljen na [Off] (stran 46),
−−[Quick Start Mode] je nastavljen na [Off] (stran
63).
“Programiranje kode iz drugega
daljinskega upravljalnika (Learning
mode)”.
2Držite tipko
več kot 1 sekundo.
Tipka TV ali STB dvakrat utripne.
3Pritisnite na tipko na priloženem
daljinskem upravljalniku, na katerem
želite izbrisati kodo.
Če uspešno izbrišete kodo, bo tipka BD dvakrat
počasi utripnila. Če brisanje ni bilo uspešno, bo
tipka BD petkrat hitro utripnila.
4Za nadaljnje brisanje ponavljajte korak
3.
Opomba
Če izbrišete programirano kodo daljinskega upravljalnika, se
bo funkcija tipke vrnila na tovarniško nastavitev.
57SL
[Network Update] (stran 59)
Nastavitve
Posodobitev programa sistema.
Uporaba nastavitvenega
prikaza (Setup Display)
[Screen Settings] (stran 59)
Z uporabo prikaza za nastavitve lahko opravite
razne nastavitve postavk, na primer slike in zvoka.
Ko želite spremeniti nastavitve sistema, v domačem
meniju izberite
(Setup).
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
[Audio Settings] (stran 60)
Opomba
Nastavitve predvajanja, ki so shranjene na disku, imajo
prednost pred nastavitvami v ‘Setup Display’. Morda ne
bodo delovale vse funkcije.
1Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu se prikaže osnovni meni.
2S puščicama / izberite
[Setup].
Opravi nastavitev zaslona v skladu z
vrsto priključkov.
Opravi nastavitev zvoka v skladu z
vrsto priključkov.
[BD/DVD Viewing Settings]
(stran 61)
Opravi natančne nastavitve za BD/DVD
predvajanje.
[Parental Control Settings]
(stran 62)
Omogoča natančnejše nastavitve za
funkcijo starševskega nadzora.
[Music Settings] (stran 62)
Omogoča natančne nastavitve za
predvajanje Super Avdio CD-ja.
[System Settings] (stran 62)
Opravi nastavitve, ki se nanašajo na
sistem.
[Network Settings] (stran 64)
Opravi natančne nastavitve za Internet
in omrežje.
3S puščicama / izberite simbol za
kategorijo, ki jo želite spremeniti, nato
pritisnite na .
Primer: [Screen Settings] (nastavitev zaslona)
Setup
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
Nastavite lahko naslednje možnosti
Simbol
Opis
[Remote Controller Setting
Guide] (stran 58)
Opravi nastavitve daljinskega
upravljalnika za upravljanje TV-ja in
drugih komponent.
58SL
[Easy Setup] (stran 64)
Ponovi postopek ‘Easy Setup’ in opravi
osnovne nastavitve.
[Resetting] (stran 64)
Ponastavi sistem na tovarniške
nastavitve.
[Remote Controller
Setting Guide]
[Preset Mode]
Kodo daljinskega upravljalnik lahko spremenite
tako, da boste lahko upravljali komponente, ki
niso Sony. Podrobnosti sio glejte v poglavju
“Spreminjanje nastavljene kode daljinskega
upravljalnika (Preset mode)” (stran 56).
[Learning Mode]
Dodelite lahko kodo za funkcijo, ki je drugačna
od nastavljenih funkcij za tipke na daljinskem
upravljalniku.
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Programiranje
kode iz drugega daljinskega upravljalnika
(Learning mode)” (stran 56).
[Network Update]
(posodobitev omrežja)
Funkcije sistema lahko posodobite in izboljšate.
Podrobnosti o posodabljanju funkcij si oglejte na
spletni strani: http://support.sony-europe.com/
Med posodabljanjem programa se bo na
prikazovalniku sprednje plošče prikazal napis
“UPDATING”, video signali prek HDMI povezave
pa se ne bodo prikazali. Ko je posodabljanje
končano, se bo glavna enota samodejno izklopila.
Počakajte, da se posodobitev programa konča. V
tem času ne vklapljajte in ne izklapljajte glavne
enote in ne upravljajte glavne enote ali TV-ja.
[Fixed Aspect Ratio]: Spreminjanje razmerja
slike, tako da se prilagaja zaslonu z originalnim
razmerjem slike.
[DVD Aspect Ratio]
[Letter Box] :Prikaže široko sliko s črnimi robovi
na vrhu in spodaj.
[Pan & Scan]:Prikaže sliko na celotnem zaslonu v
polni višini in obrezanimi stranicami.
[3D Output Setting]
[Auto]: Običajna izbira.
[Off]: Izberite to nastavitev, da se vsa vsebina
prikaže v 2D.
Opomba
• 3D video potuje iz priključka HDMI (IN 1) ali HDMI (IN
2) ne glede na to nastavitev.
[TV Screen Size Setting for 3D]
Nastavite lahko velikost zaslona za TV, ki je
združljiv s 3D.
Opomba
• Nastavitev ne velja za 3D video iz priključka HDMI (IN
1) ali HDMI (IN 2).
[TV Type]
[16:9]: Izberite to postavko, če priključite televizor
s širokim zaslonom ali televizor s funkcijo širokega
zaslona.
[4:3]: Izberite to postavko, če priključite televizor z
zaslonom 4:3, ki nima funkcije široke slike.
[Cinema Conversion Mode]
[Auto]: Običajno izberite to možnost. Predvajalnik
samodejno zazna vrsto materiala (video ali film) in
izbere ustrezno pretvorbeno metodo.
[Video]: Pretvorbena metoda za video material se
uporabi stalno, ne glede na vrsto materiala.
Nastavitve
[Screen Settings]
(nastavitev slike)
[Output Video Format]
[HDMI]: Običajna izbira je [Auto]. Izberite
[Original Resolution] za posredovanje ločljivosti,
posnete na disku. (Če je ločljivost nižja od
ločljivosti SD, se poviša na ločljivost SD).
[Component Video]: Izberete lahko ločljivost, ki
ustreza vašemu televizorju.
[Video]: Samodejno nastavi najnižjo loljivost.
Opomba
• Če hkrati priključite priključka HDMI (OUT) in druge
izhodne priključke, izberite [Component Video].
• Če se pri izbiri ločljivosti [HDMI] ali [Component Video]
slika ne prikaže, izberite drugo nastavitev.
[Screen Format]
[Original]:To možnost izberite pri priključitvi na
televizor, ki ima na voljo širokozaslonsko funkcijo.
4:3 slika se prikaže v 16:9 razmerju slike tudi na
širokozaslonskem televizorju.
59SL
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto ]: Posredovanje 1920 x 1080p/24 Hz video
signalov samo pri priključitvi televizorja, ki je
združljiv s 1080/24p, prek HDMI (OUT) priključka.
[Off]: To nastavitev izberite, če vaš televizor ni
združljiv z 1080/24 Hz video signali.
YCbCr (HDMI)
[Auto ]: Samodejno zaznavanje tipa zunanje
naprave in izbor ustrezne nastavitve barve.
[YCbCr (4:2:2)]: Posreduje YCbCr 4:2:2 video
signale.
[YCbCr (4:4:4)]: Posreduje YCbCr 4:4:4 video
signale.
[RGB]: Izberite to možnost, če priključite napravo,
ki ima s priključek DVI, združljiv s HDCP.
[HDMI Deep Colour Output]
[Auto ]: Običajno izberite to nastavitev.
[12bit], [10bit]: oddaja 12 bit-ne/10-bitne video
signale, če je TV združljiv s funkcijo ‘Deep
Colour’.
[Off]: To nastavitev izberite v primeru nestabilne
slike ali nenaravnih barv.
[Pause Mode] (samo BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto]:Slike, ki vključujejo objekte, ki se
dinamično premikajo, se prikažejo brez motenj. To
je običajna izbira.
[Frame]:Prikaz statičnih slik z visoko ločljivostjo.
[Audio Settings]
[BD Audio MIX Setting]
[On]: Enota oddaja zvok, ustvarjen z združitvijo
interaktivnega zvoka in sekundarnega zvoka v
primarni zvok.
[Off]: Enota oddaja samo primarni zvok. Izberite
to možnost, če HD avdio signali potujejo v AV
sprejemnik.
[Audio DRC]
Kompresirate lahko dinamični obseg zvočnega
posnetka.
[Auto]: Predvaja zvok z dinamičnim razponom, ki
ga določi disk (samo BD-ROM).
[Off]: Dinamični razpon se ne kompresira.
[On]: Sistem reproducira zvočni posnetek s takim
dinamičnim razponom, kakršnega si je zamislil
snemalni tehnik .
[Attenuate – AUDIO]
Pri poslušanju komponente, ki je priključena v
priključke AUDIO (AUDIO IN L/R) se utegnejo
pojaviti motnje.
Da bi preprečili motnje, zmanjšajte vhodni nivo na
enoti.
[On]: Vhodni nivo se zniža. Izhodni nivo se
spremeni.
[Off]: Običajni vhodni nivo.
[Audio Output]
Sistem ne more oddajati večkanalnega zvoka iz
priključkov HDMI (OUT) in iz zvočnikov sistema.
[Speaker]: zvok potuje samo iz zvočnikov sistema.
[Speaker + HDMI]: zvok potuje iz zvočnikov
sistema, 2-kanalni linearni PCM signali pa iz
priključka HDMI (OUT).
[HDMI]: zvok potuje samo iz priključka HDMIO
(OUT). Format zvoka je odvisen od priključene
komponente.
Opomba
• Tudi če izberete [HDMI] ali [Speaker + HDMI], bo zvok
funkcij, ki niso “BD/DVD”, “D. MEDIA”, “HDMI1”
ali “HDMI2” potoval iz zvočnikov sistema in ne iz
priključka HDMI (OUT).
60SL
• Če nastavite možnost [Audio Output] na [HDMI],
funkcije SOUND MODE, TONE, NIGHT MODE in
SUR.SETTING ne delujejo.
• Če je funkcija ‘System Audio Control’ (stran 50)
vklopljena, se nastavitev samodejno spremeni.
[Sound Effect]
Zvočne učinke sistema (SOUND MODE, D.BASS,
NIGHT MODE in SUR.SETTING) lahko vklopite
ali izklopite.
[On]: zvočni učinki sistema so vklopljeni. Zgornja
meja frekvence vzorčenja je nastavljana na 48kHz.
[Off]: zvočni učinki so izklopljeni. Izberite to
možnost, če ne želite nastaviti zgornje omejitve
frekvence vzorčenja.
[Speaker Settings]
[Auto Calibration]
Izberete lahko samodejno kalibriranje ustreznih
nastavitev. Podrobnosti si oglejte na strani 51.
BD/DVD nastavitve
Opravite lahko natančne nastavitve za predvajanje
diska BD/DVD.
[BD/DVD Menu]
[Subtitle]
Nastavitev privzetega jezika za podnapise za BDROM ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Select Language Code«, se prikaže
zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite kodo
vašega jezika. Več informacij o tem najdete na
strani 79 »Seznam jezikovnih kod«.
[BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Predvaja BD plast.
[DVD/CD]: Predvaja DVD ali CD plast.
[BD Internet Connection]
[Allow]: Običajna izbira.
[Do not allow]: Internetna povezava ni dovoljena.
Nastavitve
Da bi dobili kar najboljši možni prostorski zvok,
nastavite zvočnike. Podrobnosti si oglejte v
poglavju “Nastavitev zvočnikov” (stran 52).
[Audio]
Nastavitev privzetega avdio jezika za BD-ROM ali
DVD VIDEO diske.
Če izberete »Original«, se izbere prednosti jezik
diska. Če izberete »Select Language Code«, se
prikaže zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite
kodo vašega jezika. Več informacij o tem najdete na
strani 79 »Seznam jezikovnih kod«.
[BD Data Storage Options]
[Internal memory]: Izbere notranji pomnilnik za
shranjevanja BD podatkov.
(USB) vrata na
[USB naprava (leva)]: Izbere
levi strani enote za shranjevanje BD podatkov.
(USB) vrata na
[USB naprava (leva)]: Izbere
desni strani enote za shranjevanje BD podatkov.
Nastavitev privzetega jezika menijev za BD-ROM
ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Select Language Code«, se prikaže
zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite kodo vašega
jezika. Več informacij o tem najdete na strani 79
»Seznam jezikovnih kod«.
61SL
Nastavitve
starševskega nadzora
Geslo (Password)
Nastavitev ali sprememba gesla za starševski
nadzor. Z geslom lahko nastavite omejitev
predvajanja BD-ROM, DVD VIDEO in internetnih
videov. Po potrebi lahko določite stopnjo omejitve
za BD-ROM, DVD VIDEO in Internet video.
Parental Control Area Code
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
BD-ROM ali DVD VIDEO diskov glede na
geografsko področje. Posamezne kadre lahko
blokirate ali jih zamenjate z drugimi kadri.
Sledite navodilom na zaslonu in vpišite štirimestno
geslo.
BD Parental Control
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
BD-ROM diskov glede na starost uporabnikov.
Posamezne kadre lahko blokirate ali jih zamenjate
z drugimi kadri. Sledite navodilom na zaslonu in
vpišite štirimestno geslo.
DVD Parental Control
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
DVD VIDEO diskov. Posamezne kadre lahko
blokirate ali jih zamenjate z drugimi kadri. Sledite
navodilom na zaslonu in vpišite štirimestno geslo.
Internet Video Parental Control
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
internetnih videov glede na starost uporabnikov.
Posamezne kadre lahko blokirate ali jih zamenjate
z drugimi kadri. Sledite navodilom na zaslonu in
vpišite štirimestno geslo.
Internet Video Unrated
Allow: Omogoča predvajanje neocenjenih
internetnih videov.
Block: Blokira predvajanje neocenjenih internetnih
videov.
Nastavitve »Music«
Opravite lahko natančnejšo nastavitev za Super
Avdio CD.
Predvajalna plast za Super Avdio
CD
Super Audio CD: Predvajanje Super Avdio CD
plasti.
CD: Predvajanje CD plasti.
Predvajalni kanali za Super Avdio
CD
DSD 2ch: Predvajanje 2-kanalnega področja.
DSD Multi: Predvajanje več-kanalnega področja.
[System Settings]
(nastavitve sistema)
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
[OSD]
Izberite jezik za prikaze menijev na zaslonu.
[S-AIR Settings]
Izberete lahko nastavitve S-AIR. Podrobnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba izdelka S-AIR “ na
strani 45.
[ID]: Nastavite lahko ID sistema.
[Pairing]: Sistem in podenoto S-AIR, na primer
prostorski ojačevalnik ali S-AIR sprejemnik, lahko
združite.
[RF Change]: Če je brezžični prenos nestabilen,
funkcijo nastavite.
[MODE]: v zvoku iz sistema lahko uživate tudi v
drugih sobah.
[Standby]: S-AIR sprejemnik lahko uporabljate,
medtem ko je enota v stanju pripravljenosti.
[Dimmer]
[Bright]: svetlejše.
[Dark]: temnejše.
[HDMI Settings]
Če s HDMI kablom priključite Sony komponento,
ki je združljiva s funkcijo ‘Control for HDMI’, bo
upravljanje enostavnejše. Podrobnosti si oglejte na
strani 49.
62SL
[Control for HDMI]
Funkcijo [Control for HDMI] lahko vklopite ali
izklopite.
[On]: vklop. Upravljate lahko komponente,
priključene s HDMI kablom.
[Off]: izklop.
[Audio Return Channel]
Ta funkcija je na voljo, če povežete sistem in TV,
združljiva s to funkcijo.
[Auto]: sistem lahko samodejno sprejema digitalni
avdio signal televizorja prek HDMI kabla.
[Off]: izklop.
Opomba
• Ta funkcija je na voljosamo, če je možnost [Control for
HDMI] nastavljena na [On].
Opomba
• Ta funkcija je na voljosamo, če je možnost [Control for
HDMI] nastavljena na [On].
[HDMI1 Audio Input Mode]
Izberete lahko avdio vhod komponente, ki je
priključena v priključek HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Zvok komponente, ki je priključena
v HDMI (IN 1) priključek potuje v enoto iz
priključka HDMI (IN 1).
[SAT/CABLE]: Zvok komponente, ki je priključena
v HDMI (IN 1) priključek potuje v enoto iz
priključka DIGITAL IN (SAT/CABLE OPT).
[On]: skrajša čas zagona iz stanja pripravljenosti.
Sistem lahko hitro po vkopu začnete upravljati.
[Off]: tovarniška nastavitev.
[Auto Standby]
[On]: vklopi funkcijo [Auto Standby]. Če sistema
približno 30 minut ne upravljate, samodejno
vzpostavi stanje pripravljenosti.
[Off]: funkcija je izklopljena.
Opomba
• Ta funkcija ne deluje, če je nastavljen časovnik izklopa.
[Auto Display]
[On]: Samodejni prikaz informacij pri
spreminjanju naslova, načina slike, avdio signala,
itd.
[Off]: Prikaz informacij samo v primeru pritiska na
tipko DISPLAY.
[Screen Saver]
[On]: Vklop funkcije ohranjevalnika zaslona.
[Off]: Izklop ohranjevalnika zaslona.
Nastavitve
[Volume Limit]
Če je funkcija ‘System Audio Control’ (stran 50)
vklopljena, se utegne iz sistema oglasiti glasen
zvok, odvisen od nastavljene glasnosti. To lahko
preprečite tako, da omejite maksimalni nivo
glasnosti, kadar je funkcija ‘System Audio Control’
vklopljena.
[Level3]: maksimalni nivo glasnosti je nastavljen
na 15.
[Level2]: maksimalni nivo glasnosti je nastavljen
na 20.
[Level1]: maksimalni nivo glasnosti je nastavljen
na 30.
[Off]: izklop.
[Quick Start Mode]
[Software Update Notification]
[On]: sistem nastavi tako, da vas obvešča o
novejših verzijah programa (stran 58).
[Off]: funkcija je izklopljena.
[Gracenote Settings]
[Auto]: ko ustavite predvajanje diska, samodejno
naloži informacije. Za nalaganje informacij mora
biti sistem povezan z omrežjem.
[Manual]: naloži informacije o disku, če v meniju
z možnostmi izberete [Playback History] ali
[Information Display].
[DivX® VOD]
Prikažete lahko registracijsko kodo ali kodo za
preklic registracije za ta sistem in lahko prekličete
registracijo sistema po registriranju.
63SL
Če je vklop onemogočen
[Renderer Set-up]
[Registration Code]: prikaže se registracijska koda.
[Deregistration Code]: prikaže se koda za preklic
registracije. (To postavko lahko izberete po tem, ko
se prikaže registracijska koda).
Če je registracija omogočena
[Automatic Access Permission]: Nastavi možnost
da se ali da se ne omogoči samodejni dostop iz na
novo zaznanega DLNA upravljalnika.
[Smart Select]: Omogoča Sony-jevemu DLNA
upravljalniku, da poišče sistem kot ciljnjo
komponento za upravljanje z uporabo infrardečih
žarkov. To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
[Renderer Name]: Prikaže ime sistema, kot je
navedeno v seznamu na drugih DLNA napravah,
na omrežju.
S puščicama / izberite [OK] ali
[Cancel], nato pritisnite na .
[OK]: registracija naprave je preklicana in prikaže
se koda za preklic .
[Cancel]: sistem se vrne na predhodni prikaz.
Podrobnosti si oglejte na spletnistrani http://www.
divx.com
[System Information]
Prikažete lahko informacije o verziji programa tega
sistema in MAC naslov.
[Network Settings]
(Nastavitve omrežja)
Opravite lahko natančne nastavitve za Internet in
omrežje.
[Internet Settings]
Najprej povežite sistem z omrežjem. Podrobnosti si
oglejte na strani 25.
[View Network Status]: prikaže se trenutno stanje
omrežja.
[Wired Setup]: izberite to možnost, če želite
direktno priključiti širokopasovni usmerjevalni.
[USB Wireless Setup]: izberite ta način, če
uporabljate USB Wireless LAN Adapter.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani http://
support.sony-europe.com/
[Network Connection Diagnostics]
S pomočjo diagnostike omrežja lahko preverite, če
so omrežne povezave pravilno izvedene.
[Renderer Access Control]
Nastavi možnost sprejemanja ukazov iz DLNA
upravljalnika.
[Party Auto Start]
[On]: Začne zabavo ali se pridruži obstoječi zabavi
na zahtevo naprave, povezane z omrežjem, ki je
združljiva s funkcijo PARTY STREAMING.
[Off]: izklop.
[BD Remote Device Registration]
»BD Remote« napravo lahko registrirate.
[Registered BD Remote Device]
Prikaže se seznam registriranih »BD
Remote« naprav.
Enostavna nastavitev
Ponovi enostavno nastavitev in opravi osnovne
nastavitve. Sledite navodilom na zaslonu.
Ponastavitev
predvajalnika
Vse nastavitve lahko prekličete in povrnete
tovarniške nastavitve, tako da izberete skupino
nastavitev. Vse nastavitve v tej skupini se
ponastavijo.
[Connection Server Settings]
Nastavi možnost prikaza priključenega DLNA
strežnika.
64SL
Inicializacija osebnih informacij
Vse osebne informacije, shranjene na sistemu,
lahko izbrišete.
Dodatne informacije
Varnostni ukrepi
Varnost
• Zaradi nevarnosti požara ali električnega udara na
napravo ne postavljajte posod z vodo (npr. vaze).
• Če v notranjost naprave zaide tujek ali tekočina,
nemudoma odklopite napravo iz električnega
omrežja in naj jo pred nadaljnjo uporabo pregleda
strokovno usposobljena oseba.
Uporaba
• Če napravo prenesete iz hladnega v topel prostor,
se lahko v notranjosti tvori kondenzacijska
vlaga, ki lahko poškoduje leče. Zato pred
prvo priključitvijo naprave ali če jo prenesete
iz hladnega v topel prostor pred vključitvijo
počakajte približno eno uro.
• Kadar premikate predvajalnik, odstranite disk. V
nasprotnem primeru se utegne disk poškodovati.
Naravnavanje glasnosti
• Ne dotikajte se omrežnega kabla z mokrimi
rokami. S tem bi utegnili povzročiti električni
udar.
−−Ne povečujte glasnosti med poslušanjem zelo
tihih delov ali ko ni avdio signala. Sicer lahko
ob delih z največjo glasnostjo pride do poškodbe
zvočnikov.
Vir napajanja
Čiščenje
• Če sistema dlje časa ne boste uporabljali, izvlecite
kabel iz omrežne vtičnice. Pri tem držite za vtič in
ne za kabel.
• Napravo postavite na zračno mesto, da ne bi
prišlo do premočnega segrevanja.
• Po daljšem času predvajanja pri visoki glasnosti
se ohišje segreje. To ne predstavlja okvare. V tem
primeru se ne dotikajte ohišja. Ne postavljajte
enote v zaprt prostor, kjer je premalo zračenja, ker
bi se naprava utegnila pregreti.
• Ne postavljajte predmetov na sistem, ker bi
utegnili prekriti zračnike. Ne postavljajte sistema
na mehko površino, kot je preproga, ker bi s
tem utegnili zapreti zračnike na spodnji strani.
Sistem je opremljen z močnim ojačevalnikom.
Če prekrijete zračnike, se utegne enota pregreti in
pokvariti.
• Ne postavljajte naprave na površine, prekrite
z volneno odejo ali podobnim materialom ali
v bližino zaves, ker bi s tem utegnili prekriti
odprtine za zračenje naprave na spodnji strani
predvajalnika.
• Ne nameščajte naprave v zaprt prostor, na primer
v omarico ali podobno enoto.
• Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote
in je ne izpostavljajte sončnim žarkom; ne
izpostavljajte je prahu ali mehanskim vibracijam
in udarcem.
• Če imate kakršnakoli vprašanja ali probleme v
zvezi z vašim predvajalnikom, se posvetujte z
najbljižjim pooblaščenim Sonyjevim prodajalcem.
Čiščenje diskov
• Ne uporabljajte komercialnega čistilnega diska
ali čistilca za diske/leče (mokrega ali v spreju). Z
njim bi utegnili povzročiti okvaro.
Dodatne informacije
O postavitvi
• Očistite ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne tipke
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim čistilom.
Ne uporabljajte grobih krp, čistilnega praška ali
topil, kot sta bencin in alkohol.
Zamenjava delov
• V primeru popravila enote, se zbrani deli ponovno
uporabijo ali reciklirajo.
Nekaj o barvah televizorja
• Če zvočniki povzročajo nepravilnosti v barvah,
TV izklopite in ga nato po 15-ih ali 30-ih minutah
ponovno vklopite. Če barve še vedno niso prave,
namestite zvočnike dlje od televizorja.
POMEMBNO OBVESTILO
Opozorilo: Ta sistem omogoča neprekinjeno
prikazovanje mirujoče video slike ali slike
prikazovalnika na zaslonu. Dolgotrajen prikaz
take slike na TV zaslonu utegne povzročiti trajno
poškodbo TV zaslona. Projekcijski televizorji so
še posebno občutljivi.
65SL
Nekaj o prenašanju sistema
Pred premikanjem sistema odstranite disk in
izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice.
Nekaj o funkciji S-AIR
• Ker funkcija S-AIR prenaša zvok po radijskih
valovih, utegne zvok prekinjati, če so radijski
valovi ovirani. To ne pomeni okvare.
Opombe v zvezi z diski
Ravnanje z diski
• Da bo disk ostal čist, se ga dotikajte le na robu.
Ne dotikajte se površine.
• Ker funkcija S-AIR prenaša zvok po radijskih
valovih, utegnejo naprave, ki ustvarjajo
elektromagnetno energijo, na primer
mikrovalovne pečice, ovirati prenos zvoka.
• Ker funkcija S-AIR uporablja radijske valove,
ki si delijo isto frekvenco z drugimi brezžičnimi
sistemi (npr. brezžični LAN ali Bluetooth), utegne
priti do motenj ali slabega prenosa. V tem primeru
storite naslednje:
−−Ne nameščajte sistema v bližino brezžičnih
sistemov,
−−Ne uporabljajte sistema in drugih brezžičnih
sistemov hkrati.
• Razdalja prenosa je odvisna od okolja uporabe.
Poiščite mesto, kjer bo prenos med glavno enoto
S-AIR in pod-enoto S-AIR najbolj učinkovit in
enoti namestite tja.
• Diskov ne izpostavljajte sončnim žarkom ali
virom toplote. Ne imejte jih shranjenih v vozilu,
parkiranem na soncu; notranjost avtomobila se
lahko močno segreje.
• Po koncu predvajanja disk shranite v škatlico.
Čiščenje
• Pred predvajanjem disk očistite s čistilno krpico.
Disk obrišite od sredine navzven.
• Postavite izdelek S-AIR na stabilno površino in
ne na tla.
• V naslednjih primerih je lahko razdalja prenosa
prekratka in prenos utegne biti slabši:
−−Če je/so med izdelki S-AIR stena/tla iz močnega
betona ali kamna,
−−Če je/so med izdelki S-AIR razdelilnik/vrata
ali pohištvo/električna naprava iz ognjevarnega
stekla, kovine, ipd.
• Ne uporabljajte topil kot so bencin, razredčilo ali
drugih močnih čistil; ne uporabljajte antistatičnih
pršilk, namenjenih čiščenju vinilnih gramofonskih
plošč.
Ta sistem lahko predvaja le okrogle diske. Z
uporabo nestandardnih diskov (npr. v obliki srca ali
zvezde) lahko poškodujete sistem.
Ne uporabljajte diskov z dodatkom, npr. nalepko
ali obročem.
66SL
Odpravljanje težav
Če med uporabo predvajalnika naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, upoštevajte podana
navodila. Če se težave kljub temu nadaljujejo, se posvetujte z najbližjim zastopnikom podjetja Sony.
Če serviser med popravilom zamenja dele, lahko te dele obdrži.
Če se pojavi težava s funkcijo S-AIR, naj prodajalec opreme Sony pregleda celotni sistem (galvno enoto in
S-AIR pod-enoto).
Napajanje
Težava
Vzrok in rešitev
Naprava ni vključena.
• Preverite, če je omrežni kabel pravilno priključen na električno omrežje.
Če se na prikazovalniku sprednje
plošče izmenično prikazujeta
napisa „PROTECTOR“ in „PUSH
POWER“
izključite sistem in za tem, ko se prikaže napis „STANDBY“, preverite
• S tipko
naslednje postavke.
• Ali sta + in – kabla za zvočnik ustvarila kratek stik?
• Ali uporabljate ustrezne zvočnike?
• Ali kaj ovira zračnike na vrhu sistema?
• Ko ste preverili zgornje postavke in popravili težavo, ponovno vklopite sistem. Če
še vedno ne najdete vzroka za težavo, se posvetujte z najbližjem prodajalcem Sony
opreme.
Težava
Vzrok in rešitev
Daljinski upravljalnik ne deluje
• Razdalja med daljinskim upravljalnikom in enoto je prevelika.
• Bateriji sta šibki.
• Če menija ni mogoče upravljati prek prikazovalnika sprednje plošče, pritisnite na
tipko HOME na daljinskem upravljalniku.
Sistem ne deluje pravilno.
• Izključite omrežni napajalnik iz stenske vtičnice, nato ga po nekaj minutah ponovno
priključite.
Dodatne informacije
Splošno
Slika
Težava
Vzrok in rešitev
Ni slike.
• Preglejte video povezave (stran 19).
• Enota ni priključena na ustrezni TV vhodni priključek (str. 19).
• Video vhod na televizorju ni pravilno nastavljen.
• Preverite način izhoda na vašem sistemu (str. 19).
• Ponovno priključite priključni kabel.
• Enota je priključena v vhodno napravo, ki ni združljiva s HDCP (high-bandwidth
digital content protection) (na sprednji plošči napis “HDMI” ne zasveti). Glej stran
19.
• Če predvajate dvo-plastni DVD, se utegneta slika in zvok za trenutek prekiniti na
mestu, kjer se plasti zamenjata.
3D slike iz priključka HDMI (IN
1) ali HDMI (IN 2) se ne prikažejo
na TV zaslonu.
• Pri nekaterih televizorjih in video komponentah se 3D slike ne prikažejo.
67SL
Težava
Vzrok in rešitev
Če video izhodni format, ki ste ga
izbrali v »Output Video Format«
ni pravilen, se slika ne prikaže.
in VOLUME - na enoti, da se video
• Pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipki
izhodni format ponastavi na najnižjo ločljivost.
Video signali potujejo samo iz
priključkov HDMI (OUT), če
hkrati priključite priključka HDMI
(OUT) in VIDEO OUT.
• Nastavite [Output Video Format] v [Screen Settings] na [Component Video] (stran
59).
Temna polja na sliki so pretemna/
svetla polja so presvetla ali
nenaravna
• Nastavite »Picture Quality Mode« na »Standard« (tovarniška nastavitev) (stran 37).
Enota slike ne oddaja pravilno.
• Preverite nastavitve »Output Video Format« (stran 59).
• Če sistem hkrati oddaja analogne in digitalne signale, nastavite [BD/DVD-ROM
1080/24p Output] v [Screen Settings] na [Off] (stran 60).
• Pri diskih BD-ROM preverite nastavitve [BD/DVD-ROM 1080 24p Output] v
[Screen Settings] (stran 60).
Slika je motena.
• Disk je umazan ali z napako.
• Če slika, ki jo oddaja sistem, potuje prek videorekorderja v TV, utegne signal za
zaščito pred kopiranjem, dodeljen nekaterim BD/DVD programom, vplivati na
kakovost slike. Če se težava nadaljuje tudi po tem, ko priključite enoto neposredno v
TV, poskusite priključiti enoto v drug vhodni priključek.
Tudi če je v [TV Type] pod
[Screen Settings] nastavite
razmerje slike, slika ne izpolni
celega TV zaslona.
• Razmerje slike je na disku tovarniško določeno.
Na TV zaslonu se pojavijo barvne
nepravilnosti.
• Če uporabljate zvočnike s televizorjem, ki vključuje katodno cev, ali projektor,
postavite zvočnike najmanj 0,3 m od televizorja.
• Če se barvne nepravilnosti nadaljujejo, izključite televizor, nato pa ga po 15 – 30-ih
minutah ponovno vklopite.
• Prepričajte se, da v bližini zvočnikov ni nobenih magnetnih predmetov.
Zvok
Težava
68SL
Vzrok in rešitev
Ni zvoka.
• Kabel za zvočnik ni pravilno priključen.
• Preverite nastavitve zvočnikov (stran 52).
za vrnitev na
• Enota izvaja hitro predvajanje naprej ali nazaj. Pritisnite tipko
običajni način predvajanja.
za vrnitev
• Enota izvaja počasno predvajanje ali zamrznitev slike. Pritisnite tipko
na običajni način predvajanja.
• Nastavite [Audio Output] na [Speaker] (stran 60).
Priključek HDMI (OUT) ne
oddaja zvoka.
• Nastavite možnost [Audio Output] na [HDMI] (stran 60).
Enota ne oddaja Super Avdio
CD-ja zvoka komponente, ki je
priključena v priključek HDMI
(IN 1) ali HDMI (IN 2)
• Priključeka HDMI (IN 1) in HDMI (IN 2) ne sprejmeta avdio formata, ki vsebuje
zaščito pred presnemavanjem. Priključite analogni avdio izhod komponente v
priključka AUDIO (AUDIO IN L/R) na enoti.
Levi in desni zvok nista v pravem
razmerju ali sta zamenjana
• Preverite, če so zvočniki in komponente pravilno priključeni.
Težava
Vzrok in rešitev
Nizkotonec ne oddaja zvoka
• Preverite priključitev in nastavitve zvočnikov (strani 18, 52).
Pri uporabi funkcije ‘Audio Return
Channel’ priključek HDMI (OUT)
ne oddaja digitalnega zvoka
• Nastavite možnost [Control for HDMI] v [HDMI Settings] pod [System Settings] na
[On] (stran 62). Poleg tega nastavite [Audio Return Channel] v [HDMI Settings] pod
[System Settings] na [Auto] (stran 62).
• Prepričajte se, da je vaš TV združljiv s funkcijo ‚Audio Return Channel‘.
• Prepričajte se, da je HDMI kabel priključen v priključek na televizorju, ki je
združljiv s funkcijo ‚Audio Return Channel‘.
• Frekvenca vzorčenja vhodnega podatkovnega toka je večja od 48 kHz.
Sistem ne oddaja zvoka pravilno,
če je priključena v enoto ‚set-top
box‘.
• Nastavite možnost [Audio Return Channel] v [HDMI Settings] pod [System Settings]
na [Off] (stran 51).
V zvočnikih je slišati šumenje
• Preverite, če so priključni kabli odmaknjeni od transformatorja ali motorja in vsaj 3
metre oddaljeni od televizorja ali fluorescentne luči.
• Odmaknite televizor od avdio komponent.
• Očistite disk.
Med predvajanjem CD-ja zvok
izgubi stereo učinek
• S pritiskom na tipko
Med predvajanjem zvočnega
zapisa Dolby Digital ali MPEG je
učinek “surround” težko zaznati
• Preverite nastavitev načina dekodiranja (stran 30).
• Preverite priključitve in nastavitve zvočnikov (strani 18, 52).
• Pri nekaterih DVD-jih izhodni signal morda ni 5.1 kanalni, temveč mono ali stereo,
tudi če je zvočni zapis posnet v formatu Dolby Digital ali MPEG.
Zvok prihaja samo iz srednjega
zvočnika
• Pri nekaterih diskih oddaja zvok samo srednji zvočnik.
Srednji zvočnik ne oddaja zvoka
• Preverite priključitev zvočnikov in nastavitve (strani 18, 52).
• Preverite nastavitev načina dekodiranja (str. 30)
• Pri nekaterih izvorih bo učinek srednjega zvočnika manj očiten.
• Predvaja se 2-kanalni izvor.
Prostorski zvočniki ne oddajajo
zvoka ali pa oddajajo zvok zelo
nizke jakosti.
• Preverite priključitev in nastavitve zvočnikov (str. strani 18, 52).
• Preverite nastavitev načina dekodiranja (str. 30)
• Pri nekaterih izvorih bo učinek prostorskih zvočnikov manj očiten.
• Preverite brezžično nastavitev (stran 26).
• Predvaja se 2-kanalni izvor.
Začetek zvoka je odrezan.
• Nastavite način zvoka na “MOVIE” ali “MUSIC” (stran 39).
• Za “SUR.SETTING” izberite “A.F.D. STD” (stran 30).
Zvočni učinki ne delujejo.
• Učinki načinov SOUND MODE, D.BASS, NIGHT MODE in SUR. SETTING pri
nekaterih vhodnih signalih ne delujejo (stran 61).
V zvoku priključene naprave se
pojavi popačenje.
• Zmanjšajte vhodni nivo priključene komponente tako, da nastavite [Attenuate AUDIO] (stran 60).
izberite stereo zvok (stran 39).
Dodatne informacije
69SL
Težava
Vzrok in rešitev
Prostorska zvočnika in prostorska
zadnja zvočnika ne oddajajo
zvoka.
Preverite stanje indikatorja S-AIR/STANDBY na prostorskem ojačevalniku.
• Se izklopi.
–– Prepričajte se, da je omrežni kabel prostorskega ojačevalnika trdno priključen.
na prostorskem ojačevalniku.
–– Vklopite prostorski ojačevalnik s tipko
• Utripa oranžno.
–– Prepričajte se, da je brezžična oddajno-sprejemna enota pravilno vstavljena v
prostorski ojačevalnik (stran 24).
• Hitro utripa zeleno.
–– Nastavite stikalo SURROUND SELECTOR na prostorskem ojačevalniku na
SURROUND (stran 26).
–– Če prostorska zadnja zvočnika ne oddajata zvoka, nastavite [Surround Back] v
[Speaker Setting] na [Yes] (stran 53).
• Utripa rdeče
izklopite prostorski ojačevalnik in preverite naslednje postavke.
–– S tipko
• Sta + in – kablov za zvočnike morda v kratkem stiku?
 Ali morda kaj ovira zračnike na prostorskem ojačevalniku?
 Ko ste preverili zgornje postavke in odpravili težavo, vklopite prostorski
ojačevalnik. Če težave ne najdete, se posvetujte z najbližjim trgovcem z opremo
Sony.
• Počasi utripa zeleno ali se spremeni v rdečo.
–– Potrdite S-AIR ID enote in S-AIR podenote (stran 45).
–– Preverite nastavitev združevanja (stran 47).
–– Glej poglavje “Če je prenos zvoka nestabilen” (stran 48).
–– Prenos zvoka je slab. Premaknite prostorski ojačevalnik tako, da bo indikator
S-AIR/STANDBY zasvetil zeleno.
–– Umaknite sistem dlje od drugih brezžičnih naprav.
–– Ne uporabljajte drugih brezžičnih naprav.
• Se spremeni v zeleno.
–– Kabel za zvončike ni pravilno priključen.
–– Preverite povezave in nastavitve zvočnikov.
–– Pri nekaterih izvorih in nastavitvah S-AIR glavne enote utegne biti učinek
zvočnikov manj opazen.
Delovanje
Težava
70SL
Vzrok in rešitev
Radijskih postaj ni mogoče
uglasiti.
• Preverite, če so antene ustrezno priključene. Nastavite antene in po potrebi
priključite zunanjo anteno.
• Signal postaje je prešibek (pri uporabi samodejnega uglaševanja). Uporabite
neposredno uglaševanje.
Diska ni mogoče predvajati
• Poskušate predvajati disk s formatom, katerega ta sistem ne more predvajati (stran
74).
• Na BD/DVD-ju preverite kodo področja.
• Znotraj sistema se je nabrala vlaga. Odstranite disk in pustite sistem prižgan
približno pol ure.
• Sistem ne more predvajati posnetih diskov, ki niso bili pravilno zakljušeni (stran 74).
Težava
Vzrok in rešitev
• Sistem lahko prikaže samo znake, ki ustrezajo standardu ISO 8859-1. Ostali znaki se
prikažejo drugače.
• Pri nekaterih zapisovalnih programih se utegnejo vpisani znaki prikazati drugače.
Predvajanje se ne izvaja od
začetka diska.
• Izbrana je funkcija ‚Resume Play‘. Pritisnite na OPTIONS in izberite [Play from
start], nato pritisnite .
• Pritisnite tipko OPTIONS in izberite [Play from start], nato pa pritisnite na .
• Pri nekaterih diskih se utegne BD/DVD meni samodejno pojaviti na zaslonu.
Predvajanje se ne začne od mesta,
kjer ste ga nazadnje ustavili.
• Mesto ustavitve se pri nekaterih diskih izbriše iz pomnilnika, če:
–– Odstranite disk,
–– Izključite USB napravo,
–– Predvajate drugo vsebino,
–– Izklopite enoto.
Sistem samodejno začne
predvajati.
• BD/DVD izvaja funkcijo samodejnega predvajanja.
Predvajanje se samodejno ustavi.
• Nekateri diski vsebujejo signal za samodejno začasno ustavitev. Med predvajanjem
takega diska sistem ob tem signalu ustavi predvajanje.
Nekaterih funkcij, na primer
ustavitve ali iskanja, ni mogoče
izvesti
• Pri nekaterih diskih se lahko zgodi, da katera od omenjenih funkcij ni na voljo.
Glejte navodila za uporabo, ki so priložena disku.
Sporočila se ne prikažejo na TV
zaslonu v želenem jeziku.
• V nastavitvenem prikazu v [OSD] pod [System Settings] izberite želeni jezik (stran
62).
Jezika za zvočni posnetek/
podnapis in kota ni mogoče
spremeniti.
• Poskusite uporabiti meni BD-ja ali DVD-ja.
• Na BD-ju ali DVD-ju, ki ga predvajate, jeziki/podnapisi niso posneti v večih jezikih
/ kader ni posnet iz večih kotov.
• BD ali DVD ne dovoljujeta spreminjanja jezika za zvočni posnetek/podnapise in
kotov.
Nosilec diska se ne odpre in
diska ne morete odstraniti, tudi če
pritisnete na tipko .
• Preizkusite naslednje:  Pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipko VOLUME – in
na enoti, da se nosilec za disk odpre.  Odstranite disk. (3) Izključite omrežni
kabel iz stenske vtičnice, nato pa ga po nekaj minutah ponovno priključite.
Diska ni mogoče odstraniti in na
prikazovalniku sprednje plošče se
prikaže napis »TLK ON«.
• Posvetujte se s prodajalcem ali s pooblaščenim serviserjem opreme Sony.
Funkcija Control for HDMI ne
deluje.
• Nastavite [CONTROL FOR HDMI] pod [HDMI Settings] na [On] (str. 62).
• Prepričajte se, da je priključena komponenta združljiva s funkcijo CONTROL FOR
HDMI.
• Preverite nastavitev za funkcijo HDMI CONTROL na priključeni komponenti.
Oglejte si navodila za uporabo komponente.
• Če spremenite priključitev HDMI, priključite in izključite omrežni kabel ali če
pride do izpada elektrike, nastavite [CONTROL FOR HDMI] v [HDMI Settings] na
[OFF], nato nastavite [CONTROL FOR HDMI] na [ON] (str. 62).
• Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja vmesnika HDMI za
»BRAVIA« Sync« (stran 49).
Med uporabo funkcije »System
Audio Control« sistem in TV ne
oddajata zvoka.
• Prepričajte se, da je priključen TV združljiv s funkcijo »System Audio Control«.
• Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja vmesnika HDMI za
»BRAVIA« Sync« (stran 49).
Dodatne informacije
Ime datoteke se ne prikaže
pravilno
71SL
Težava
Vzrok in rešitev
Dodatne vsebine (bonus) in drugih
podatkov na BD-ROM-u ni
mogoče predvajati.
• Preizkusite naslednje:  Odstranite disk.  Izklopite sistem.  Odstranite in
ponovno vstavite USB napravo (stran 33).  Vklopite sistem.  Vstavite BD-ROM
s funkcijo ‚Bonus View/BD-Live‘.
Ko pritisnete na eno od tipk
na enoti, enota ne deluje in na
prikazovalniku sprednje plošče se
prikaže napis »CHILD LOCK«.
• Izklopite funkcijo ‚Child Lock‘ (stran 54).
Meni sistema ne deluje.
• Meni sistema ne deluje.
USB naprava
Težava
Sistem ne prepozna USB naprave.
Vzrok in rešitev
• Preizkusite naslednje:  Izklopite sistem.  Odstranite in ponovno priključite USB
napravo.  Vklopite sistem.
(USB).
• Prepričajte se, da je USB naprava trdno priključena v priključek
• Preverite, če je USB naprava ali kabel morda poškodovan.
• Prepričajte se, če je USB naprava vklopljena.
• Če je USB naprava povezana prek USB vrat, jo izključite in priključite neposredno
v enoto.
S-AIR
Težava
72SL
Vzrok in rešitev
Brezžična povezava ni vklopljena;
indikator pod-enote S-AIR počasi
utripa zeleno ali se spremeni v
rdečo:
• Prepričajte se, da je brezžična oddajno-sprejemna enota trdno vstavljena v enoto in v
S-AIR pod-enoto (stran 24).
• Potrdite S-AIR ID enote in pod-enote S-AIR (stran 45).
• Potrdite nastavitev združitve (stran 47).
• Glej poglavje »Če je brezžični prenos nestabilen« (stran 48).
• Prenos zvoka je slab. Premaknite pod-enoto S-AIR tako, da bo indikator svetil
zeleno.
• Umaknite sistem dlje od drugih brezžičnih naprav.
• Ne uporabljajte drugih brezžičnih naprav.
Pojavi se šum / zvok prekinja.
• Če uporabljate glavno enoto S-AIR, jo postavite najmanj 8 m stran od enote.
• Postavite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR bližje skupaj.
• Izogibajte se uporabi naprav, ki ustvarjajo elektromagnetno energij , kot je
mikrovalovna pečica.
• Namestite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR stran od drugih brezžičnih
izdelkov.
• Preverite, če je morda brezžični prenos nestabilen (stran 48).
• Spremenite nastavitev S-AIR ID za glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR.
• Izklopite sistem in pod-enoto S-AIR in ju nato ponovno vklopite.
BRAVIA Internet Video
Težava
Vzrok in rešitev
Slika/zvok sta slaba/nekateri
programi se prikažejo z manj
detajlov, posebej med hitropremikajočimi ali temnimi kadri.
• Kakovost slike/zvoka utegne biti pri nekaterih ponudnikih internetnih vsebin slabša.
• Kakovost slike/zvoka se utegne izboljšati, če spremenite hitrost povezave.
Priporočamo vam 2,5 Mb/s za standardno ločljivost videa (10 Mb/s za visoko-ločljiv
video).
• Vsi videi ne vsebujejo zvoka.
Slika je majhna.
• Pritisnite na  in jo povečajte.
Povezava omrežja
Težava
Vzrok in rešitev
• Preverite povezavo (stran 25) in nastavitve omrežja (stran 64).
Računalnika ne morete priključiti
na Internet, po tem ko ste izvedli
nastavitev [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)].
• Brezžične nastavitve usmerjevalnika se samodejno spremenijo, če uporabite funkcijo
‚Wi-Fi Protected Setup‘ pred izbiro nastavitev za usmerjevalnik. V tem primeru
ustrezno spremenite brezžične nastavitve računalnika.
Sistema ni mogoče
povezati z brezžičnim LAN
usmerjevalnikom.
• Preverite, če je LAN usmerjevalnika vklopljen.
• Pri nekaterih pogojih, vključno z materijalom stene, pogoji sprejema radijskih
valov in ovirami med sistemom in brezžičnim LAN usmerjevalnikom, utegne biti
razdalja za vzpostavitev komunikacije krajša. Približajte sistem in brezžični LAN
usmerjevalnik bližje drug k drugemu.
• Naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz, na primer mikrovalovna pečica,
Bluetooth in digitalna brezžična naprava, utegnejo prekiniti komunikacijo.
Premaknite enoto stran od takih naprav ali take naprave izključite.
Enota ne zazna želenega
brezžičnega usmerjevalnika, tudi
če izvedete postopek [Scan].
• Pritisnite na RETURN in se vrnite na predhodni zaslon, nato ponovite postopek
[Scan]. Če enota še vedno ne zazna brezžičnega usmerjevalnika, pritisnite na
RETURN in izberite [Manual registration].
Ob vklopu sistema se na zaslonu
prikaže sporočilo [A new software
version has been found on the
network. Perform update under
»Network Update«].
• Glej [Network Update] (stran 58) in posodobite sistem z najnovejšo verzijo
programa.
Dodatne informacije
Predvajalnik se ne poveže na
omrežje.
Ostalo
Težava
Na prikazovalniku sprednje plošče
se prikaže »Exxxx«.
Vzrok in rešitev
• Obrnite se na najbližjega zastopnika ali lokalnega pooblaščenega serviserja opreme
Sony.
73SL
Diski, ki jih lahko predvajate
Blu-ray Disc1)
BD-ROM
BD-R2)/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (Music CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Ker so Blu-ray Disc specifikacije nove in
v razvoju, nekaterih diskov ne bo mogoče
predvajati. Avdio izhod je odvisen od izvora,
priključenega izhodnega priključka in izbrane
avdio nastavitve.
2)
BD-RE: Ver.2.1 BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 vključno
z organsko vrsto barvila BD-R (vrste LTH)
BD-R-ja, posnetega na računalniku, ni mogoče
predvajati, če je možno dodatno snemanje.
3)
CD-ja ali DVD-ja ne bo mogoče predvajati,
če nista bila pravilno zaključena. Podrobnosti
si oglejte v navodilih z a uporabo, priloženih
snemalni napravi.
Naslednjih diskov ni mogoče
predvajati:
• BD z ohišjem
• Diskov DVD-RAM
• Diskov HD DVD
• DVD avdio diskov
• Diskov PHOTO CD
• Podatkovni del diska CD-Extras
• Diskov VCD/Super VCD
• Stran dvojnega diska z avdio materijalom.
Opomba o postopkih predvajanja BD/
DVD diskov
Nekatere postopke predvajanja BD/DVD diskov
lahko proizvajalci programske opreme namerno
določijo. Ker ta sistem predvaja BD/DVD diske
glede na vsebino, ki so jo razvijalci programske
opreme določili, nekatere funkcije predvajanja niso
na voljo.
74SL
Opomba o dvoplastnih BD/DVD diskih
Predvajane slike in zvok se lahko za trenutek
prekinejo pri menjavi plasti.
BD/DVD regijske kode
Sistem ima na hrbtni strani odtisnjeno regijsko
kodo in lahko predvaja samo BD-ROM/DVD
VIDEO diske, ki so označeni z enako regijsko
kodo.
Vrste datotek, ki jih lahko
predvajate
Video
Format datoteke
Končnice
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
“.mpg,” “.mpeg,”
“.m2ts,”
“.mts”
DivX2)
.avi,” “.divx
MPEG4/AVC1)5)
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,”
“.m2ts,” “.mts”
WMV91)5)
“.wmv,” “.asf”
AVCHD
3)
5)
Glasba
Končnice
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC1)4)5)
“.m4a”
WMA9 Standard1)4)
.wma”
LPCM
“.wav”
Fotografija
Format datoteke
Končnice
JPEG
“.jpg,” “.jpeg,” “.jpe”
1)
Predvajalnik ne predvaja kodiranih datotek, na
primer, DRM.
2)
NEKAJ O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni
video format, ki ga je ustvarilo podjetje DivX,
Inc. To je naprava z uradnim potrdilom DivX,
ki predvaja DivX video. Več informacij in več o
tem, kako pretvoriti vaše datoteke v DivX video,
si oglejte na spletni strani www.divx.
NEKAJ O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Za
predvajanje vsebine DivX Video-on-Demand
(VOD) mora biti naprava z uradnim potrdilom
DivX registrirana. Za registracijsko kodo si
oglejte DivX VOD v nastavitvenem meniju
naprave. S to kodo pojdite na vod.divx.com in
zaključite postopek registracije. Izvedeli boste
tudi več o DivX VOD.
Sistem predvaja datoteke formata AVCHD,
posnete na digitalni video kameri, ipd. Če disk
formata AVCHD ni bil pravilno zaključen, ga ne
bo mogoče predvajati.
*4
Sistem ne predvaja kodiranih datotek, na primer
Lossless.
*5
Sistem teh datotek ne predvaja s funkcijo DLNA.
6)
Sistem predvaja SD ločljivost samo s funkcijo
DLNA.
Opomba
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče
predvajati, kar je odvisno od formata, kodiranja
in od pogojev snemanja.
• Določenih datotek, urejenih na računalniku, ne
bo mogoče predvajati.
• Predvajalnik prepozna naslednje datoteke ali
mape v BD, DVD, CD in USB napravah:
−− vse do map v 5. drevesu,
−− vse do 500 datotek v enem drevesu.
• Sistem prepozna naslednje datoteke ali mape,
shranjene v DLNA strežniku:
−− vse do map v 20. drevesu,
−− vse do 999 datotek v enem drevesu.
• Nekatere USB naprave na tem sistemu ne bodo
delovale.
• Sistem prepozna naprave ‚Mass Storage Class‘
(MSC) (na primer ‚flash‘ pomnilnik ali HDD),
ki so združljive s FAT in niso razdeljene na
več particij, naprave razreda SICD (Still Image
Capture Device) in tipkovnico 101 (samo
sprednji USB priključek).
• Da se datoteke in USB pomnilnik ali naprava
ne bi poškodovali, izklopite predvajalnik, kadar
priključujete ali odstranjujete USB pomnilnik ali
napravo.
• Predvajalnik morda ne bo gladko predvajal video
datotek z visoko hitrostjo prenosa podatkov
na DATA CD-ju. Priporočamo vam, da za
predvajanje teh datotek uporabite DATA DVD.
Dodatne informacije
Format datoteke
*3
75SL
Avdio formati, ki jih sistem podpira
Avdio formati, ki jih sistem podpira, so naslednji:
Funkcija
Format
LPCM
2ch
LPCM
5.1ch,
LPCM 7.1ch
Dolby
Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
“BD/DVD”
O
O
O
O
O
O
O
O
“HDMI (IN 1)”
“HDMI (IN 2)”
O
O
O
─
O
─
─
─
“SAT/CABLE”
“TV” (DIGITAL
IN)
O
─
O
─
O
─
─
─
o: Sistem podpira format.
─: Sistem formata ne podpira.
Opomba
HDMI (IN 1) in HDMI (IN 2) ne sprejemata avdio formata, ki vsebuje zaščito pred presnemavanjam (npr.
SACD ali DVD-avdio).
Nastavitev video izhodne ločljivosti
Izhodna ločljivost je odvisna od nastavitev »Output Video Format« v nastavitvah »Screen Settings« (stran
59).
Nastavitev
ločljivosti
Če je [Output Video Format] nastavljen
na [HDMI]
Priključek
VIDEO OUT
Priključek
COMPONENT
VIDEO OUT
Priključek
HDMI (OUT)
Če je [Output Video Format] nastavljen
na [Component Video]
Priključek
VIDEO OUT
Priključek
COMPONENT
VIDEO OUT
Priključek
HDMI (OUT)
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
720p*
720p
480i/576i
720p*
720p
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
480i/576i
1080i
1080i
1080p
480i/576i
1080i*
1080p
Ni mogoče
izbrati
Ni mogoče
izbrati
Ni mogoče
izbrati
* Zaščitena vsebina na DVD-jih se oddaja v ločljivosti 480p/576p.
Če je [Output Video Format] nastavljen na [Video]
480i/576i video signali potujejo iz priključka VIDEO OUT ali COMPONENT VIDEO OUT, 480p/576p
video signali pa iz priključka HDMI (OUT).
76SL
Tehnični podatki
LAN
Priključek LAN (100):
Ojačevalnik
Sprejemnik
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L (levi)/Sprednji R (desni):
105 W + 105 W (3 omi pri 1 kHz, 1% THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji L (levi)/Sprednji R (desni)/srednji:
167 W (na kanal pri 3 omih, 1 kHz)
Nizkotonec: 165 W (pri 3 omih, 80Hz)
Vhodi (analogni)
AUDIO (AUDIO IN):
Občutljivost: 450/250 mV
Vhodi (digitalni)
DIGITAL IN (SAT/CABLE OPT), DIGITAL IN (TV OPT):
Formati, ki jih podpira: LPCM 2CH (vse do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
Sistem FM sprejemnik
Območje uglaševanja Antena Antenski priključki:
Medfrekvenca
Video
VIDEO:1 Vp-p 75 omov
COMPONENT: Y: 1 Vp-p 75 omov
PB/CB, PR/CR:: 0,7 Vp-p 75 omov
HDMI
Konektor Vrsta A (19pin)
Video vhodi HDMI (IN 1), HDMI (IN2):
640 × 480p@60 Hz
720 × 480i@59,94/60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576i@50 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
BD/DVD/SACD/CD sistem
Format signala PAL/NTSC
USB
USB vrata: Vrsta A (za priključitev USB pomnilnika,, čitalca spominskih kartic, digitalnega fotoaparata in digitalne videokamere)
Max. tok: 500 mA
PLL kvarčni digitalni sintetizirani sistem
87,50 – 108,0 MHz (korak: 50 kHz)
FM žična antena
75 omski
10,7 MHz
Zvočniki
Sprednji /prostorski (SS-TSIZ1)
Sistem zvočnikov 2-stezni 2-pogonski sistem zvočnikov, bas refleks
Enota
Visokotonski zvočnik:
20 mm konusni
Nizkotonski zvočnik: 40 mm x 70 mm konusni
Nazivna impedanca 3 omi
Mere (prbl.)
Sprednji zvočnik (ko je sestavljen)
200 mm x 1.100 mm x 230 mm (navpični položaj)
200 mm x 1.100 mm x 255 mm (nagnjeni položaj)
Prostorski zvočnik (ko je sestavljen):
103 mm x 335 mm x 103 mm (navpični položaj)
103 mm x 356 mm x 103 mm (nagnjeni položaj)
Masa (prbl.)
Sprednji zvočnik (ko je sestavljen): 2,9 kg
Prostorski zvočnik (ko je sestavljen): 0,6 kg
Dodatne informacije
Izhodi
100BASE-TX Terminal
Srednji (SS-CTB101)
Sistem zvočnikov Enota
Nazivna impedanca Mere (prbl.)
Masa (prbl.)
polnega razpona, magnetno zaščiten
30 mm x 60 mm, konusni
3 omi
290 mm x 49 mm x 49 mm (š/v/g)
0,28 kg
Prostorski (SS-WSIZ1)
Sistem zvočnikov Enota
Nazivna impedanca nizkotonski zvočnik, bas refleks
180 mm, konusni
3 omi
77SL
Mere (prbl.)
Masa (prbl.)
275 mm x 405 mm x 275 mm (š/v/g)
7,5 kg
Splošno
Zahteve napajanja
Poraba moči 220-240 V, 50/60 Hz
Pri vklopljeni napravi: 110 W
V stanju pripravljenosti: 0,3 W (v načinu varčevanja za energijo)
Mere
Masa
430 mm x 83 mm x 355 mm (vključno z izstopajočimi deli)
430 x 83 x 384 mm (vključno z brezžično oddajno-sprejemno enoto) (EZW-RT10)
5,3 kg
Prostorski ojačevalnik (TA-SA200WR)
Ojačevalnik
Izhodna moč (nazivna) 80 W + 80 W (pri 3 omih, 1 kHz, 1 % THD)
Izhodna moč (referenčna) 167 W (na kanal pri 3 omih, 1 kHz)*
Nazivna impedanca: 3 – 16 Ω
Splošno
Zahteve napajanja
220-240 V, 50/60 Hz
Poraba
Pri vklopljeni napravi: 50 W
Poraba v stanju pripravljenosti
1 W (način stanja pripravljenosti)
0,18 W (pri izklopljeni enoti)
Mere
206 x 60 x 256 mm z vstavljeno oddajno-sprejemno enoto.
Masa
1,3 kg
Brezžična oddajno-sprejemna enota
(EZW-RT10/EZW-RT10A)
Komunikacijski sistem
Frekvenčni pas Način modulacije
Zahteve napajanja Mere (prbl.)
Masa (prbl.)
S-AIR različica specifikacij 1.0
2,4000 GHz – 2,4835 GHz
DSSS
DC 3,3 V, 350 mA
50 x 13 x 60 mm (š/v/g)
24 g
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb
78SL
brez predhodnega obvestila.
• Poraba v stanju pripravljenosti je 0,3 W.
Seznam jezikovnih kod
Oznake za jezike so povzete po standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Koda
Jezik
Koda
Jezik
1183 Irish
1186 Scots Gaelic
1194 Galician
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croatian
1229 Hungarian
1233 Armenian
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indonesian
1253 Icelandic
1254 Italian
1257 Hebrew
1261 Japanese
1269 Yiddish
1283 Javanese
1287 Georgian
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambodian
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latin
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lithuanian
1334 Latvian; Lettish
1345 Malagasy
Koda
Jezik
1347 Maori
1349 Macedonian
1350 Malayalam
1352 Mongolian
1353 Moldavian
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Maltese
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Dutch
1379 Norwegian
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Polish
1435 Pashto; Pushto
1436 Portuguese
1463 Quechua
1481 RhaetoRomance
1482 Kirundi
1483 Romanian
1489 Russian
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Serbo-Croatian
1503 Singhalese
1505 Slovak
1506 Slovenian
Koda
Jezik
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albanian
1512 Serbian
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Swedish
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turkish
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ukrainian
1564 Urdu
1572 Uzbek
1581 Vietnamese
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chinese
1697 Zulu
1703 Ni določena
Dodatne informacije
1027 Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabic
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Byelorussian
1059 Bulgarian
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali;
Bangla
1067 Tibetan
1070 Breton
1079 Catalan
1093 Corsican
1097 Czech
1103 Welsh
1105 Danish
1109 German
1130 Bhutani
1142 Greek
1144 English
1145 Esperanto
1149 Spanish
1150 Estonian
1151 Basque
1157 Persian
1165 Finnish
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 French
1181 Frisian
Seznam kod za področja starševskega nadzora
Koda
PodročjE
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgium
2070 Brazil
2090 Chile
2092 China
2093 Colombia
2115 Denmark
2165 Finland
2174 France
Koda
Področje
2109 Germany
2200 Greece
2219 Hong Kong
2248 India
2238 Indonesia
2239 Ireland
2254 Italy
2276 Japan
2304 Korea
2333 Luxembourg
2363 Malaysia
2362 Mexico
Koda
Področje
2376 Netherlands
2390 New Zealand
2379 Norway
2427 Pakistan
2424 Philippines
2428 Poland
2436 Portugal
2489 Russia
2501 Singapore
2149 Spain
2499 Sweden
2086 Switzerland
Koda
Področje
2543 Taiwan
2528 Thailand
2184 United
Kingdom
79SL
Slovarček
AVCHD
Visokoločljivostni format za videokamere,
ki se uporablja za snemanje SD (standardna
ločljivost) ali HD (visoka ločljivost) signala pri
1080i specifikaciji ali 720p specifikaciji na DVD,
s pomočjo učinkovite kodirne tehnologije za
kompresijo podatkov. MPEG-4 AVC/H.264 format
je prilagojen za kompresijo video podatkov in
Dolby Digital ali Linear PCM se uporabljata za
kompresijo avdio podatkov. MPEG-4 AVC/H.264
format je zmožen kompresije slike pri večji
učinkovitosti, kot pa je to pri običajnih formatih
kompresije slike. MPEG-4 AVC/H.264 format
omogoča, da se visokoločljivostni (HD) format
posnet na digitalni videokameri posname na DVD
na enak način, kot pri SD (standardna ločljivost)
TV signalu.
BD-J aplikacija
BD-ROM format podpira Javo za interaktivne
funkcije. »BD-J« dobaviteljem vsebin omogoča
skoraj neomejeno funkcionalnost pri ustvarjanju
interaktivnih BD-ROM naslovov.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je enkratno
zapisljiv Blu-ray Disc, ki je na voljo z enako
nosilnostjo podatkov kot BD. Ker lahko vsebino
posnamete samo enkrat, lahko diske BD-R
uporabljate za arhiviranje pomembnih podatkov in
shranjevanje ter distribuiranje video gradiva.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) Blu-ray Disc,
na katerega lahko večkrat snemate, ki je na voljo
z enako nosilnostjo podatkov kot BD. Možnost
ponovnega zapisovanja omogoča večkratno
urejanje in aplikacije s časovnim zamikom.
BD-ROM
BD-ROM so diski izdelani za komercialne namene
in so na voljo z enako nosilnostjo podatkov kot
BD diski. Poleg običajnih filmskih in video
vsebin imajo ti diski izboljšane možnosti, kot so
interaktivna vsebina, upravljanje z meniji preko
pojavnih menijev (glej spodaj), velika izbira
prikazov podnapisov in diaprojekcije. Čeprav lahko
BD-ROM vsebuje kakršnokoli vrsto podatkov,
večina diskov vsebuje filme v visokoločljivostnem
formatu za predvajanje na BD/DVD predvajalnikih.
80SL
Blu-ray Disc (BD)
Format diska razvit za snemanje/predvajanje
visokoločljivostnega (HD) videa (za HDTV, itd.) in
za shranjevanje velikih količin podatkov. Na samo
eno plast Blu-ray diska lahko shranite do 25GB
podatkov, na dvoplastni BD disk pa celo do 50GB.
Digital Cinema Auto Calibration
Sony je razvil funkcijo ‚Digital Cinema Auto
Calibration‘, ki v kratkem času samodejno izmeri in
nastavi zvočnike v skladu z okoljem poslušanja.
Dolby Digital
Ta format zvoka za kino je naprednejši od “Dolby
Pro Logic Surround”. V tem formatu zadnja
zvočnika oddajata stereo zvok s širšim frekvenčnim
območjem, nizkotonski kanal za globoke nizke tone
pa je ločen. Ta format se imenuje tudi “5,1”, ker
nizkotonski kanal šteje kot 0,1 kanala (saj deluje le
kadar je potreben učinek nizkih tonov). Vseh šest
kanalov v tem formatu je posnetih ločeno, tako da
uresničijo izvrstno ločenost kanalov. Poleg tega so
vsi kanali procesirani digitalno in zato se pojavlja
manj izgub signala.
Dolby Digital Plus
Razvit kot dopolnilo Dolby Digital tehnologiji. Ta
avdio kodirna tehnologija podpira 7.1 večkanalni
prostorski zvok.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II ustvarja pet kanalov iz dvokanalnega zvoka. To napravi tako, da uporabi
izboljšani prostorski dekodirnik z zelo čisto
matrico, ki izvleče prostorske lastnosti osnovnega
posnetka, brez dodajanja novih zvokov ali tonalnih
obarvanj.
Movie mode
Način “Movie” (film) se uporablja pri stereo TV
programih in vseh programih, kodiranih v Dolby
Surround. Rezultat je poudarjena usmerjenost
zvočnih polj, ki dosega kakovost diskretnega 5,1
kanalnega zvoka.
Dolby Surround Pro Logic
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD je kodirna tehnologija brez izgube,
ki podpira do 8 kanalov večkanalnega prostorskega
zvoka pri najnovejši generaciji optičnih diskov.
Reproducirani zvok je povsem zvest prvotnemu
viru.
DTS
Ta pojem predstavlja tehnologijo digitalne zvočne
kompresije, ki so jo razvili pri Dolby Theater
Systems, inc. Ta tehnologija je usklajena s 5.1
kanalnim “surround” zvokom. Zadnji kanal pri
tem formatu je stereofonski, kanal za napajanje
(aktivnega) bas zvočnika je ločen. DTS nudi
enake 5.1 kanale visoko kvalitetnega digitalnega
zvoka, kot ga imajo zvočni sistemi Dolby Digital v
kinodvoranah . Ločitev med kanali je dobra, ker je
vsak kanal posnet posebej in se obdeluje digitalno.
HDMI je vmesnik, ki podpira tako sliko kot zvok
v eni sami digitalni povezavi. Povezava HDMI
prenaša običajne do visoko definirane video signale
in večkanalne avdio signale v AV komponente, kot
je televizor, opremljen s HDMI v digitali obliki,
brez poslabšanja kakovosti.
Ker so video signali združljivi s trenutnim
formatom DVI (Digital Visual Interface),
lahko priključke HDMI povežete s priključki
DVI s pretvorniškim kablom HDMI-DVI.
HDMI podpira HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection – širokopasovna digitalna
zaščita vsebine), tehnologijo za zaščito pred
presnemavanjem, ki vključuje tehnologijo kodiranja
za digitalne video signale.
LTH (Low to High)
LTH je snemalni sistem, ki podpira organsko
pigmentirano vrsto diskov BD-R.
Dodatne informacije
To je ena od metod dekodiranja Dolby Surround.
Dolby Pro Logic Surround ustvarja štiri kanale
iz dvo-kanalnega zvoka. Če jo primerjamo s
prejšnjim sistemom Dolby Surround, Dolby Pro
Logic Surround reproducira zvok levo-desno, ki je
naravnejši in bolj osredotočen. Če želite popolnoma
izkoristiti prednosti sistema Dolby Pro Logic
Surround, bi morali imeti par zadnjih zvočnikov in
srednji zvočnik. Zadnja zvočnika oddajata mono
zvok.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
81SL
Starševski nadzor (Parental Control)
To je funkcija pri DVD,ki omogoča omejitev
predvajanja diska glede na starost gledalca v skladu
z nivojem zaščite za posamezne države. Zaščite so
pri različnih diskih različne; če je zaščita vključena,
je lahko predvajanje prepovedano v celoti ali
se posamezni kadri, ki kršijo določila zaščite
preskočijo oz. nadomestijo z drugimi kadri, itd.
PhotoTV HD
Funkcija »PhotoTV HD« ustvarja izjemno natančne
sliko in fotografski izraz nežnih struktur in barv.
Če s kablom HDMI priključite Sonyjevo napravo,
združljivo s funkcijo »PhotoTV HD«, boste
lahko uživali v povsem novem svetu fotografij,
v osupljivi Full HD kakovosti. na primer, nežna
struktura človeške kože, rože, peska in valov lahko
prikažete na velikem zaslonu v čudoviti fotografski
kakovosti.
Pop-up menu
Izboljšan način dela z meniji, ki je na voljo pri
BD-ROM diskih. Pojavni meni se pojavi, ko med
predvajanjem pritisnete POP UP/MENU in z njim
lahko upravljate, ko je predvajanje v teku.
S-AIR (Sony Audio Interactive Radio
frequency)
Današnji časi so priča hitremu širjenju medija
DVD, digitalnega oddajanja in drugih visokokakovostnih medijev.
Da bi se vse nianse teh visoko-kakovostnih medijev
prenašale brez poslabšav, je Sony razvil tehnologijo
z imenom “S-AIR” za radijski prenos digitalnih
video signalov brez kompresije in jo vključil v
enoto EZW-RT10/EZW-RT10A/EZW-T100.
Ta tehnologija pretvori digitalne avdio signale
brez kompresiranja s pomočjo 2,4 GHz ISM
frekvenčnega pasu (Industrial, Scientific and
Medical band) , kot sta brezžična LAN in
Bluetooth.
24p True Cinema
Filmi, ki so posneti s filmsko kamero, vsebujejo 24
slik na sekundo. Ker običajni TV sprejemniki (tako
tisti s katodno cevjo, kot tudi ploskovni) prikazujejo
slike v 1/60 ali 1/50 sekundnih intervalih, se 24 slik
ne prikaže v enakomernem tempu.
Pri priključitvi na TV sprejemnik s 24p zmožnostjo
lahko predvajalnik prikaže vsako sliko v 1/24
sekundnih intervalih – enak interval, kot se uporabi
pri prvotnem snemanju s filmsko kamero in s tem
se omogoči pristno reproduciranje prvotne kino
slike.
82SL
Abecedno kazalo
Številčno
24p True Cinema 82
3D 32
Nastavitev 3D izhoda 59
A, B, C, D
A/V SYNC 38
Attenuate – AUDIO 60
Audio Return Channel20,63
Audio DRC 60
AVCHD 80
Avdio 61
Avdio izhod 60
BD Audio MIX nastavitve 60
BD internetna povezava 61
BD starševski nadzor 62
BD/DVD meni 61
BD/DVD-ROM 1080/24p izhod 60
BD-LIVE 32
BD-R 80
BD-RE 80
Blu-ray Disc80
BONUSVIEW 32
BRAVIA Internet Video 35
CD 74
Child Lock 54
Control for HDMI 49, 63
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 51, 80
Daljinsko upravljanje 12
Diagnosticiranje spletnih povezav 64
Diaprojekcija 38
Diski, ki jih lahko predvajate 74
DivX® VOD 63
DLNA 35, 64
Dolby Digital 39, 80
Dolby Digital Plus 80
Dolby Pro Logic II 81
Dolby Surround Pro Logic 81
Dolby TrueHD 81
DTS 39, 81
DTS-HD 81
DVD 74
DVD starševski nadzor 62
E, F, G, H
Enostavna nastavitev 27, 64
FM MODE 42
Format zaslona 59
Geslo 62
HDMI 81
HDMI Deep Colour Output 60
HDMI YcbCr/RGB (HDMI) 60
I, J, K, L
Informacije o predvajanju 33
Informacije o sistemu 64
Inicializacija osebnih informacij 64
Internetna vsebina 35
Internetne nastavitve 64
Izhodni video format 59
Kanali predvajanja diska SACD 62
LTH 81
M, N, O, P
Možnosti shranjevanja BD podatkov 61
Način ‘Cinema Conversion’ 59
Način ‘Learning’ 58
Način začasne ustavitve 60
Nastavitev ‘Renderer Set-up’ 64
Nastavitev velikosti TV zaslona za 3D
59
Nastavitve ‘Gracenote’ 63
Nastavitve BD/DVD predvajanja 61
Nastavitve glasbe 62
Nastavitve omrežja 64
Nastavitve S-AIR 62
Nastavitve starševskega nadzora 62
Nastavitve zaslona 59
Nastavitve zvočnikov 53
Povezava 53
Razdalja 53
Nivo 52, 61
Nastavitve zvoka 60
NIGHT MODE 41
Ohranjevalnik zaslona 63
OSD 62
Party (zabava) 35
Party Auto Start (samodejni začetek
zabave) 64
PhotoTV HD 82
Plošča na hrbtni strani 10
Podnapisi 61
Področna koda 74
Področna koda za starševski nadzor 62
Ponastavite 64
Posodobitev 58, 59
Posodobitev omrežja 59
Predvajalna plast hibridnega diska BD
61
Predvajalna plast Super Avdio CD-ja
62
Prepleten format 81
Prikazovalnik sprednje plošče 9
Progresivni format 82
Prostorski ojačevalnik 11, 45
Quick Start Mode 63
R, S, Š, T
Razmerje slike DVD 59
RDS 43
Registracija BD daljinske naprave 64
Registrirane BD daljinske naprave 64
S-AIR 46
Način 47
Združevanje 48
RF Change 45
S-AIR sprejemnik 46
Stanje pripravljenosti
45, 82
Samodejna kalibracija 51, 61
Samodejni prikaz 63
Samodejno stanje pripravljenosti 63
Seznam jezikovnih kod 79
SLEEP 54
Sprednja plošča 8
Starševski nadzor 82
Starševski nadzor nad internetnim
videom 62
SYSTEM MENU 30, 38, 41
Testni ton 54
83SL
U, V, Z, Ž
USB 33
Vodnik za nastavitev daljinskega
upravljalnika 58
Vrnitev na tovarniške nastavitve
64
Vrsta televizorjev 59
WEP 26
WPA2-PSK (AES) 26
WPA2-PSK (TKIP) 26
WPA-PSK (AES) 26
WPA-PSK (TKIP) 26
Zatemnitev (Dimmer) 62
Zvočni učinki 61
Zvok ‘Multiplex broadcast’ 40
84SL
85SL
Sony Corporation
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z
drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do
katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo
k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni
upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske
opreme.
Download PDF

advertising