BD/DVD sistem za domači kino
Navodila za uporabo
BDV-IT1000/BDV-IS1000
1
POZOR
Ne izpostavljajte sistema dežju in vlagi zaradi nevarnosti požara in električnega udara.
Ne postavljajte sistema v knjižno omaro ali vgrajeno omaro z neustreznim zračenjem.
Ne prekrivajte zračnikov s časopisnim papirjem, prtom, zavesami, itd. Ne polagajte prižganih sveč na
napravo.
Ne izpostavljajte baterij polagajte predmetov na napravo (npr. vaza z vodo).
Ne izpostavljajte baterij visokim temperaturam, na primer soncu, ognju, ipd.
Da ne bi prišlo do poškodbe, naj bo naprava varno nameščena na tla/steno v skladu z navodili za
namestitev.
Prekomeren pritisk zvoka iz slušalk lahko privede do izgube sluha.
Naprava je namenjena samo uporabi v prostoru.
Pozor – Uporaba optičnih instrumentov s tem izdelkom je nevarna za oči.
Naprava je ocenjena kot CLASS 1 LASER izdelek. Oznaka za CLASS 1 LASER
PRODUCT je na zadnji ali spodnji zunanji strani.
Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje,
ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Opomba za stranke: spodnja informacija se nanaša samo na naprave, ki se prodajajo v državah, za
katere veljajo EU direktive.
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih
za servis in v garantnem listu.
Opozorila
Napajanje
•
•
Enota ni izključena iz omrežja, vse dokler je priključena v stensko vtičnico, tudi če je sama izključena.
Postavite sistema na mesto, kjer boste lahko omrežni kabel v primeru težav takoj izvlekli iz stenske
vtičnice.
2
Zaščita avtorskih pravic in blagovne znamke
•
•
Ta proizvod vključuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodami, ki se sklicujejo
na patente ZDA in druge elemente intelektualne lastnine. Pravica do uporabe avtorskih pravic do te
tehnologije zaščite mora biti odobrena s strani Microvision in je namenjena le za domačo uporabo in
druge uporabnike v omejenem obsegu, razen če podjetje Microvision ne odobri drugačne uporabe.
Dekodiranje ali razstavljanje je prepovedano.
Ta sistem vključuje prilagodljiva matrična prostorska dekodirnika Dolby* Digital in Dolby Pro Logic (II)
in sistem DTS** Digital Surround Surround.
*Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. »Dolby«, »Pro Logic« in simbol z dvojnim D so
blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
** Izdelano po licenci pod U.S.Patent# : 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 & drugih
ameriških in svetovnih patentov. DTS je registrirana blagovna znamka, DTS logotip, simbol, DTS-HD in DTS-HD
Advanced Digital Out pa so blagovne znamke družbe DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
•
•
Ta sistem vključuje tehnologijo HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, logotip HDMI in izraz »High-Definition Multimedia Interface« so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družbe HDMI Licencing LLC.
•
»AVCHD« in logotip »AVCHD« sta blagovni znamki družbe Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. in korporacije
Sony.
Java in vse blagovne znamke osnovane na Javi, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe
Sun Microsystems, Inc.
“BD-Live” in “BonusView” sta blagovni znamki združenja ‘Blu-ray Disc”.
“BRAVIA” je blagovna znamka korporacije Sony.
“S-AIR” in njegov logotip sta blagovni znamki korporacije Sony.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TM
, »XMB« in »xross media bar« so blagovne znamke korporacije Sony in družbe Sony Computer Entertainment
Inc.
“PLAYSTATION” je blagovna znamka družbe “Sony Computer Entertainment Inc.”
»Blu-ray Disc« je blagovna znamka.
Logotipi »Blu-ray Disc«, »DVD+RW«, »DVD-RW«, »DVD+R, »DVD-R«, »DVD VIDEO« in »CD« so blagovne
znamke.
»x.v.Colour« in »x.v.Colour« logotip sta blagovni znamki korporacije Sony.
»PhotoTV HD« in »PhotoTV HD« logotip sta blagovni znamki korporacije Sony.
Imena drugih sistemov in izdelkov so običajno blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke proizvajalcev.
TM
Oznaki
in ® v tem priročniku nista navedeni.
3
Nekaj o navodilih za uporabo
•
•
•
V teh navodilih so opisane tipke na daljinskem upravljalniku. Uporabljate pa lahko tudi tipke na
predvajalniku, ki imajo podoben simbol kot tipke na daljinskem upravljalniku.
Simboli (npr.
), ki so navedeni nad vsakim opisom, pomenijo, kateri medij lahko uporabljate za
opisano funkcijo. Podrobnosti si oglejte v poglavju »Diski, ki jih lahko predvajate« (stran 140).
V tem priročniku se za diske BD, DVD in CD uporablja splošni izraz »disk«, razen če ni drugače
navedeno.
•
Navodila v tem priročniku se nanašajo na modela BDV-IT1000 in BDV-IS1000. Za ilustracijo je uporabljen model
BDV-IT1000. Razlike v delovanju so jasno označene, na primer »BDV-IT1000«.
•
•
Postavke v nadzornem meniju so odvisne od področja.
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
Nekaj o funkciji S-AIR
Ta sistem je združljiv s funkcijo S-AIR, ki omogoča brezžičen prenos zvoka med izdelki S-AIR.
S sistemom lahko uporabljate naslednje izdelke S-AIR:
•
•
Prostorski ojačevalnik: omogoča brezžično poslušanje zvoka iz prostorskih zvočnikov.
Zadnji prostorski ojačevalnik (ni priložen): omogoča brezžično poslušanje zvoka iz zadnjih prostorskih
zvočnikov.
•
Ojačevalnik S-AIR: zvok iz sistema lahko poslušate v drugi sobi.
Opombe in navodila za prostorski ojačevalnik ali sprejemnik S-AIR v tem priročniku se nanašajo samo na
primer, ko uporabljate prostorski ojačevalnik ali sprejemnik S-AIR.
Podrobnosti o funkciji S-AIR si oglejte v poglavju »Uporaba izdelkov S-AIR« (stran 99).
4
Pregled vsebine
Ostale funkcije
Nekaj o priročniku......................................... 4
Nekaj o funkciji S-AIR................................... 4
Sistem omogoča predvajanje naslednjih
diskov.......................................................... 6
Uporaba funkcije upravljanja vmesnika
HDMI za »BRAVIA« Sync.......................... 105
Samodejno kalibriranje ustreznih
nastavitev................................................... 108
Nastavitev zvočnikov................................. 110
Upravljanje televizorja in dodatnih
komponent s priloženim daljinskim
upravljalnikom............................................... 111
Uporaba zvočnih učinkov............................. 115
Uporaba časovnika izklopa.......................... 116
Zaklep tipk na enoti...................................... 116
Uvod
Korak 1:Sestavljanje zvočnikov................ 18
Korak 2: Postavitev zvočnikov................. 37
Korak 3:Priključitev sistema.................... 52
Korak 4: Postavitev brezžičnega sistema 67
Korak 5: Enostavna nastavitev
(Easy Setup)................................. 69
Korak 6: Poslušanje zvoka s
posameznimi funkcijami..............73
Nastavitve
Uporaba prikaza za nastavitve…………
117
Posodabljanje omrežja……………………… 118
Nastavitve video posnetkov………………… 119
Nastavitev zvoka …………………………… 121
Nastavitve za predvajanje diskov BD/DVD… 122
Nastavitve fotografij………………………… 124
HDMI nastvitve……………………………… 124
Nastavitve sistema…………………………… 126
Nastavitve omrežja………………………….. 127
Enostavne nastavitve ……………………… 128
Ponastavitev………………………………… 129
Disk
Predvajanje diskov BD/DVD......................... 74
Predvajanje diskov CD................................. 82
Predvajanje datotek s fotografijami …….... 84
Nastavitev zvoka
Poslušanje prostorskega zvoka................. 86
Izbiranje načina zvoka................................ 89
Sprememba zvoka.................................... 90
Radijski sprejemnik
Dodatne informacije
Poslušanje radia........................................ 92
Uporaba funkcije RDS (Radio Data System) 97
Opozorila...................................................... 130
Opombe o diskih.......................................... 131
Odpravljanje težav........................................ 132
Funkcija samodiagnoze..................................139
Diski, ki jih lahko predvajate……………… 140
Avdio formati, ki jih naprava podpira………. 143
Ločljivost video izhoda……………………… 144
Tehnični podatki........................................... 146
Seznam jezikovnih kod................................ 149
Določila in pogoji uporabe in licenčni
dogovor ………………………………………. 150
Pojasnitev pojmov......................................... 153
Zunanja avdio naprava
Uporaba DIGITAL MEDIA PORT adapterja 98
Uporaba izdelka S-AIR............................... 99
5
Opis delov in tipk
Dodatne informacije si lahko ogledate na straneh, navedenih med oklepaji.
Daljinski upravljalnik
Podrobnosti o uporabi daljinskega upravljalnika si oglejte v poglavju “Uporaba daljinskega upravljalnika”
(stran 16).
Na tipkah 5, ANALOG/
poenostavlja upravljanje.
, PROG + in
se nahaja otipljiva pika, ki
: za upravljanje sistema
: za upravljanje televizorja
: za upravljanje enote ‘set-top box’/digitalnega satelitskega
sprejemnika/Sonyjeve komponente (npr. videorekorderja ali DVD
predvajalnika/snemalnika, itd.). (Podrobnosti si oglejte v poglavju
“Upravljanje televizorja in drugih komponent s priloženim daljinskim
upravljalnikom” na strani 111).
1 THEATRE
Samodejno preklopi na video način, ki najbolj ustreza gledanju filmov.
ONE-TOUCH PLAY
Če pritisnete na to tipko, se TV samodejno vklopi, nastavi izbirnik vhoda
BD/DVD in sistem samodejno začne predvajati disk.
AV
(vklop/stanje pripravljenosti)
Vklopi priključeno komponento, na primer TV ali enoto ‘set-top box’/digitalni
satelitski sprejemnik ali nastavi način stanja pripravljenosti.
2
(odpri/zapri)
Odpre ali zapre nosilec diska.
OPERATION CHANGE
Spremeni izvor, ki ga želite upravljati na daljinskem upravljalniku.
: za upravljanje enote ‘set-top box’/digitalnega satelitskega
sprejemnika.
: za upravljanje TV-ja.
:za upravljanje TV-ja.
3 Oštevilčene tipke
Vpišete lahko številko naslova/poglavja ali radijske frekvence, ipd.
CLEAR
Izbris vnešenega polja.
(text)
Dostop do teksta.
TIME
Na prikazovalniku sprednje plošče prikaže pretekli/preostali čas
predvajanja.
6
ENTER
Za potrditev izbrane postavke.
-/--/-- uporabljamo za izbiranje številke kanala, ki je večja od 10.
(avdio)
4
Izberite avdio format/posnetek.
(podnapis)
Izberete lahko jezik za podnapise, če so na disku BD-ROM/DVD VIDEO posneti v večih jezikih.
(kot)
Izberete lahko drug zorni kot, če so na disku BD-ROM/DVD VIDEO kadri posneti iz različnih zornih kotov.
(TV vhod)
Za preklapljanje vhodnega vira televizorja med TV-jem in drugimi vhodnimi viri.
ANALOG
Za izbiro analognega načina.
DIGITAL
Za izbiro digitalnega načina.
(široko)
Spremeni razmerje stranic slike na priključenem televizorju.
5 SCENE SEARCH
Preklopi na način ‘Scene Search’, ki vam omogoča hitro premikanje med kadri znotraj trenutno
predvajanega naslova.
TONE
Nastavi zvok in sicer tako, da spremeni frekvenčni obseg zvoka.
NIGHT
Vklopi funkcijo “nočni način”.
DISPLAY
Na TV zaslonu prikaže informacije o predvajanju.
6 Barvne tipke (rdeča/zelena/rumena/modra)
Bližnjice za izbiro postavk v nekaterih menijih diska BD (lahko se uporablja tudi za interaktivne funkcije
Java na disku BD).
7 TOP MENU
Odpre ali zapre Top Menu diska BD ali DVD.
POP UP/MENU
Odpre ali zapre Pop-up Menu diska BD-ROM ali meni DVD-ja.
(info/prikaz teksta)
Prikaz informacij.
OPTIONS
Na TV zaslonu se prikaže z možnostmi, ki jih lahko izberete.
HOME
Vklop ali izhod iz domačega menija sistema.
RETURN
Vrnitev na predhodni prikaz.
///
Označite lahko prikazani postavko, ki jo želite izbrati.
(ENTER)
Potrditev izbrane postavke.
(vodič)
Prikaže se digitalni vodič EPG (Digital Electronic Programme Guide).
TOOLS
Prikaže se upravljalni meni za trenutni prikaz.
7
8 FUNCTION
Izbere izvor za predvajanje.
SOUND MODE: Izbere način zvoka za filme ali glasbo.
9 / (predhodni/naslednji)
Preskoči predhodnje/naslednje poglavje, posnetek ali datoteko. Pritisnite dvakrat za pomik na začetek
predhodnega posnetka.
PRESET +/Izberete lahko nastavljeno radijsko postajo.
/ REPLAY/ADVANCE
Ponovno predvajanje kadra/hiter pomik kadra naprej
/
(hitro pomikanje nazaj/naprej)
Če na tipko pritiskate med predvajanjem, se bo disk hitro predvajal nazaj/naprej.
Z vsakim pritiskom na tipko se hitrost iskanja spremeni.
Za vrnitev na običajno hitrost pritisnite na
.
TUNING +/Poišče radijsko postajo.
(predvajanje)
Začne ali ponovno začne predvajanje.
Če vstavite disk z JPEG slikovnimi datotekami, lahko predvajate diaprojekcijo.
S-AIR MODE
Izbere način predvajanja za S-AIR sprejemnik.
(začasna ustavitev)
Začasno ustavi ali ponovno začne predvajanje.
(stop)
Ustavi predvajanje in si zapomni mesto ustavitve.
Mesto ustavitve naslova/posnetka je zadnje mesto predvajanja ali zadnja fotografija v mapi s fotografijami.
10
(utišanje)
Začasen izklop zvoka.
(glasnost) +/Nastavitev glasnosti.
PROG +/Izbere lahko kanal (gor in dol).
Ko pritisnete na
, lahko izberete naslednjo ( ) ali predhodno ( ) stran teksta.
11 SLEEP
Nastavite lahko časovnik izklopa.
TUNER MENU
Vklop menija za nastavitve sprejemnika.
DIRECT TUNING
Izberete lahko radijsko frekvenco.
A/V SYNC
Za sinhronizacijo slike in zvoka.
DECODING MODE
Izberete lahko vnaprej programiran način dekodiranja, ki bo v vašem domu ustvaril vznemirljiv in močan
zvok kinodvorane.
DVD RECORDER
Spremeni način upravljanja Sonyjevega DVD snemalnika.
HDD: HDD način
DVD: DVD način
DISPLAY
Zamenja radijske informacije na prikazovalniku sprednje plošče med radijsko frekvenco in imenom
postaje.
8
Sprednja stran
(vklop/stanje pripravljenosti)
1
S to tipko lahko vklopite enoto ali nastavite način stanja pripravljenosti.
2 Tipke na dotik
Te tipke lahko upravljate z dotikanjem natisnjenega področja ali izstopajočega dela. Ne pritiskajte nanje
premočno.
(predvajanje)
Začne ali ponovno začne predvajanje.
Če vstavite disk z JPEG slikovnimi datotekami, lahko predvajate diaprojekcijo.
(stop)
Ustavi predvajanje in si zapomni mesto ustavitve.
Mesto ustavitve naslova/posnetka je zadnje mesto predvajanja ali zadnja fotografija v mapi s fotografijami.
FUNCTION
Izbere izvor za predvajanje.
VOLUME +/Nastavi glasnost sistema.
(odpri/zapri)
Odpre ali zapre nosilec diska.
3 Indikator za S-AIR
Zasveti, ko v enoto vstavite oddajno-sprejemno enoto S-AIR in sistem oddaja zvok.
4 Indikator za HDMI
Zasveti, ko pravilno priključite HDMI OUT priključek v napravo s HDMI ali DVI (Digital Visual Interface)
vhodom, ki je združljiva s HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
5 Indikator za DISC
Utripa: sistem nalaga disk.
Sveti: disk je vstavljen. (Če disk ni vstavljen, indikator DISC ne sveti.)
6 Prikaz na sprednji plošči
7 Nosilec diska
8
(senzor za daljinsko upravljanje)
9
Prikazovalnik na sprednji plošči
Indikatorji
na prikazovalniku sprednje plošče
1 Stanje predvajanja
2 Zasveti, ko enota sprejema postajo (samo radio)
3 Mono / stereo učinek (samo radio)
4 Zasveti, če enota prepozna zunanji pomnilnik.
5 Zasveti, če enota oddaja 720p/1080i/1080p video signale iz HDMI OUT priključka ali 720p/1080i
video signale iz priključkov COMPONENT VIDEO OUT.
6 Utripa, če je nastavljen časovnik izklopa
7 Prikaže stanje sistema, npr. številko poglavja, naslova ali posnetka, informacije o času,
radijsko frekvenco, stanje predvajanja, način dekodiranja, itd.
8 Sveti, medtem ko sistem išče omrežje.
9 Zasveti, če enota oddaja 1920 x 1080p/24Hz video signale.
10 Zasveti, če je vklopljen nočni način.
11 Sveti, če je HDMI IN1 ali 2 pravilno priključen v napravo s HDMI ali DVI (Digital visual interface)
izhodom, združljivo s HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
12 Trenutni format zvoka
10
Zadnja stran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Priključek LAN (100)
Priključki COMPONENT VIDEO IN (SAT/CABLE)
Priključki COMPONENT VIDEO OUT
Priključka VIDEO OUT (VIDEO, S VIDEO)
Priključka HDMI IN 1/2
IR REMOTE (IN, OUT) (samo BDV-IT1000)
Priključek DIGITAL IN (TV OPTICAL)
Priključka DIGITAL IN (SAT/CABLE OPTICAL, COAXIAL)
Reža za EZW-RT10
AM priključek
Priključek FM 75Ω COAXIAL
Priključek HDMI OUT
Priključek DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
Priključek A.CAL MIC
Priključki SAT/CABLE IN (VIDEO, AUDIO R/L)
Priključka TV (AUDIO IN R/L)
Reža EXTERNAL
Priključki SPEAKER
11
Prostorski ojačevalnik
Sprednja stran
Hrbtna stran
1 Priključek PHONES
2 POWER (ON/OFF)
3 Indikator POWER / ON LINE
4 Indikator PAIRING
5 PAIRING
6 Reža za brezžično oddajno-sprejemno enoto (EZW-RT10)
7 Stikalo S-AIR ID
8 Priključek SPEAKER L
9 Priključek SPEAKER R
10 Stikalo SURROUND SELECTOR
12
Začetek
Odpiranje embalaže
BDV-IT1000
•
Sprednja zvočnika (2)
•
Prostorska zvočnika
(2)
•
•
•
•
Pokrovi za konzole
(10)
•
Vijaki (5)
•
AM zančna antena
(1)
•
FM žična antena (1)
Drogovi (4)
Dolgi vijaki (8, črni)
Nizkotonec (1)
•
•
•
Srednji zvočnik (1)
•
•
Talni podstavki (4)
Okrasni pokrovi (3
kratki, 2 dolga)
•
ali
Podložke (2
debelejša, 2 tanjša)
•
Kabli za zvočnike (6,
bel/rdeč/moder/siv/
zelen/vijoličen)
•
Video kabel (1)
•
Daljinski upravljalnik
(1)
Konzole za
namestitev na steno
(zgornji del) (5)
Mrežice (5)
•
Konzole za
namestitev na steno
(spodnji del) (5)
13
•
•
•
•
•
•
Bateriji R6, velikosti
AA (2)
•
Kalibracijski mikrofon
(1)
•
Prostorski ojačevalnik
(1)
•
Pokrov za zvočniški
kabel (1)
•
Držalo za zvočniški
kabel (1)
•
Brezžični oddajnosprejemni enoti (2)
Navodila za uporabo
Osnovne povezave (kartica)
Vodič za namestitev zvočnikov (kartica)
Opozorila o uporabi zvočnikov
Informacije o licenci programa
Opombe
• Iz embalaže odstranite zvočnike, pri čemer pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
• Zvočniki naj bodo odmaknjeni drug od drugega, ker so magnetno privlačni in utegnejo udariti drug ob
drugega ter povzročiti okvaro.
• Ne približujte magnetnih predmetov, kot so ure, magnetne kartice, ipd. Zvočnikom.
14
BDV-IS1000
•
•
•
Sprednja zvočnika
(2), srednji zvočnik
(1) in prostorski
zvočnik (2)
•
FM žična antena (1)
•
Ključ (1)
•
Prostorski ojačevalnik
(1)
•
Pokrov za zvočniški
kabel (1)
ali
•
Video kabel (1)
•
Daljinski upravljalnik
(1)
•
Bateriji R6 (velikost
AA)
•
Držalo za zvočniški
kabel (1)
•
Kalibracijski mikrofon
(1)
•
Brezžični oddajnosprejemni enoti (2)
•
Konzole (5)
•
Navodila za uporabo
•
Osnovne povezave
(kartica)
Nizkotonec (1)
AM zančna antena
(1)
15
Uporaba daljinskega upravljalnika
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA) v prostor za baterije v daljinskem upravljalniku. Pri tem upoštevajte
oznaki za polariteto (+ in -). Pri uporabi daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na sistemu.
Opombe
•
•
•
•
Daljinskega upravljalnika ne puščajte v zelo vročih ali vlažnih prostorih.
Ne uporabljajte nove baterije skupaj s staro.
Pazite (zlasti pri menjavi baterij), da v daljinski upravljalnik ne zaidejo tuji predmeti.
Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite bateriji; s tem se boste izognili
nevarnosti okvare in korozije, če bi prišlo do izlitja baterij.
Nekaj o upravljanju daljinskega upravljalnika
Sistem, TV in enoto ‘set-top box’/digitalni satelitski sprejemnik lahko upravljate s priloženim daljinskim
upravljalnikom. Način upravljanja lahko spremenite s pomočjo tipk OPERATION CHANGE.
Upravljanje sistema
Pritisnite na BD (BD za 1 sekundo zasveti).
Daljinski upravljalnik vklopi način upravljanja sistema in ob pritiskanju na tipke za upravljanje, tipka BD
zasveti.
Za upravljanje sistema usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju na enoti.
Upravljanje televizorja
Pritisnite na TV (TV za 1 sekundo zasveti).
Daljinski upravljalnik vklopi način upravljanja televizorja in ob pritiskanju na tipke za upravljanje, tipka TV
zasveti (TV ne zasveti, če pritisnete na tipko, ki ni na voljo za upravljanje televizorja).
Za upravljanje televizorja nastavite signal za daljinsko upravljanje tako, da bo ustrezal televizorju.
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Upravljanjte televizorja in drugih komponente s priloženim daljinskim
upravljalnikom” na strani 111.
16
Upravljanje enote ‘set-top box’/digitalnega satelitskega sprejemnika/Sonyjeve
komponente (npr. videorekorder, DVD predvajalnik/snemalnik, ipd.)
Pritisnite na STB (STB za 1 sekundo zasveti).
Daljinski upravljalnik vklopi način upravljanja enote ‘set-top box’/digitalnega satelitskega sprejemnika in ob
pritiskanju na tipke za upravljanje, tipka STB zasveti (STB ne zasveti, če pritisnete na tipko, ki ni na voljo
za upravljanje teh enot).
Za upravljanje enote ‘set-top box’/digitalnega satelitskega sprejemnika/Sonyjeve komponente nastavite
signal za daljinsko upravljanje tako, da bo ustrezal tem enotam. Podrobnosti si oglejte v poglavju
“Upravljanjte televizorja in drugih komponente s priloženim daljinskim upravljalnikom” na strani 111.
Opomba
•
Ne izpostavljajte senzorja za daljinsko upravljanje neposrednemu soncu ali lučem. S tem bi utegnili
povzročiti okvaro.
Uporaba daljinskega upravljalnika, oddaljenega od sistema
(samo BDV-IT1000)
Daljinski upravljalnik lahko uporabljate oddaljeno od sistema, če v enoto priključite IR repetitorski sistem
(ni priložen). Uporabite to možnost, če enoto postavite na mesto, kjer ne more sprejemati signalov za
daljinsko upravljanje.
Zadnja stran enote
IR repetitorski sistem
17
Korak 1: Sestavljanje zvočnikov
(samo BDV-IT1000)
Zvočnike lahko z uporabo stojal postavite na dva načina: če jih želite postaviti na tla, uporabite stojala za
zvočnike (stran 23), če pa jih želite postaviti na mizo, polico, ipd., uporabite namizna stojala (stran 31).
Opozorilo glede uporabe zvočnikov
•
Ko želite zvočnike premakniti, držite eno roko pod namiznim stojalom, z drugo roko pa držite oba dela
zvočnika. Če uporabljate stojala za zvočnike, držite za drog in podstavek.
•
Naslednje napake utegnejo povzročiti okvaro zvočnikov:
Zvočnik se
prevrne
Zvočnik se
strese
Zvočnik zaniha
Pritiskanje na
zvočnik
Udarjanje po
zvočniku
Sestavljanje zvočnikov
Uporabite naslednje dele:
• Sprednja zvočnika (2)
• Prostorska zvočnika (2)
• Srednji zvočnik (1)
• Kabli za zvočnike (5, bel/rdeč/moder/siv/zelen)
• Okrasni pokrovi (3 kratki, 2 dolga)
• Mrežice (5)
Uporabite naslednje, če želite uporabiti podstavke za zvočnike:
• Podstavki za na tla (4)
• Drogovi (4)
• Dolgi vijaki (8, črni)
Uporabite naslednje, če želite uporabiti namizna stojala:
• Namizna stojala (4)*
* Namizna stojala so pritrjena na talne podstavke. Če želite uporabiti namizna stojala, odvijte vijake in odstranite stojala.
Čeprav je sprednji del sprednjega zvočnika malce drugačen od prostorskega zvočnika, je način
sestavljanja enak.
18
Več o priključitvi kablov za zvočnike si oglejte na strani 54.
Opomba
• Zaščitite tla z večjim kosom blaga.
• Pri sestavljanju zvočnikov pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
Primer: Sprednji zvočnik
Zvočniške enote
Opomba
• Sprednja, srednji in prostorska zvočnika lahko namestite na steno in sicer z uporabo stenskih konzol
(priloženi) (stran 42). V tem primeru vam na zvočnike ne bo treba pritrditi ne stojal za zvočnike, ne
namiznih stojal.
Prepoznavanje zvočnikov
Oglejte si etiketo na zvočniku.
• Sprednji levi zvočnik (L): FRONT L (bel)
• Sprednji desni zvočnik (R): FRONT R (rdeč)
• Prostorski levi zvočnik (L): SUR L (moder)
• Prostorski desni zvočnik (R): SUR R (siv)
• Srednji zvočnik: CENTER (zelen)
19
Sestava srednjega zvočnika
1 Odstranite pokrov z zvočnika.
Odprite pokrov tako, da v režo na pokrovu vstavite tanek, ploščat predmet. Za ponovno pritrditev pokrova
si oglejte korak 3.
Srednji zvočnik
Pokrov
Reža
Opomba
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
2 Priključite kable v zvočnike.
Uporabite kable za zvočnike (zelena). Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z
barvno cevčico v (+) in kabel brez barvne cevčice v (-). Pazite, da se izolacija kabla ne ujame v priključke
za zvočnike.
Srednji zvočnik
Barvna cevčica (zelena)
Priključek (zelen)
Preverite polariteto na etiketi.
Opomba
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
20
3 Zavarujte kabel, tako da ga potegnete skozi režo, nato pa pritrdite pokrov na zvočnik.
Srednji zvočnik
Reža
Pokrov
Kabli za zvočnike
4 Pritrdite okrasni pokrov na zvočnik.
Uporabite okrasni pokrov (kratek). Pritisnite na oba konca okrasnega pokrova čez zatič in ga pritrdite na
sprednjo stran zvočnika.
Okrasni pokrov (kratek)
21
5 Pritrdite mrežico na zvočnik.
Pazite, da bo mrežica pravilno obrnjena. Logotip »SONY« naj bo na levi strani mrežice
Oznaka »SONY«
Mrežica
Opombe
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
• Zvočnike uporabljajte s pritrjeno mrežico.
• Ne pritiskajte na pritrjeno mrežico. S tem bi utegnili poškodovati zvočniške enote.
6 Pritrdite podložke na spodnjo stran zvočnikov.
Pritrdite debelejše podložke na sprednjo stran zvočnika in tanjše na zadnjo stran, tako da bo zvočnik pri
namestitvi na TV omarico, ipd., nagnjen malce navzgor.
Podložke (debelejše)
Spodnja stran srednjega zvočnika
Podložke (tanjše)
Stranski pogled
Podložke (tanjše)
Podložke (debelejše)
22
Sestavljanje sprednjih in prostorskih zvočnikov s stojali
1 Pritrdite drog v talni podstavek.
Pri sestavljanju uskladite položaj izstopajočih delov na drogu s tistimi na podstavku.
Pritrdite drog na talni podstavek z dvema dolgima črnima vijakoma (priložena).
Drog
Spredaj
Dolgi vijaki
Spredaj
Talni podstavek
2 Povlecite kabel za zvočnik skozi luknjo na spodnji strani podstavka in ga na zgornjem delu
izvlecite.
Kabel za zvočnik
23
3 Odstranite vijak iz zvočnika
Odstranjeni vijak se uporablja za pritrditev zvočnika na drog, zato pazite, da ga ne izgubite.
Sprednji zvočnik
Vijak
Prostorski zvočnik
Opomba
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
24
4 Priključite kable v zvočnik.
Priključek in barvna cevčica na kablih za zvočnike sta označena z enako barvo kot oznaka na priključkih,
v katere jih nameravate priključiti.
Uporabite kable na naslednji način:
• Sprednji levi zvočnik (L): Bel
• Sprednji desni zvočnik (R): Rdeč
• Prostorski levi zvočnik (L): Moder
• Prostorski desni zvočnik (R): Siv
Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno cevčico v (+) in kabel brez barvne
cevčice v (-). Pazite, da se izolacija kabla za zvočnik ne ujame v priključek.
Priključek
Sprednji zvočnik
Barvna cevčica
Preverite polariteto na etiketi
in njeno barvo.
Priključek
Prostorski zvočnik
Vstavite kable v priključek na zvočniku vse do konca. Prepričajte se, da so kabli dobro priključeni in sicer
tako, da enega za drugim nežno povlečete.
Opomba
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
Nasvet
• Ko kable za zvočnike odstranjujete iz priključkov, izvlecite kabel, medtem ko pritiskate na belo tipko na
priključku s pripomočkom kot je ploščati izvijač.
25
5 Pritrdite zvočnik na drog.
Pri sestavljanju uskladite položaj droga z zvočnikom.
Pritrdite zvočnik z vijakom, ki ste ga v koraku 3 odstranili.
Sprednji zvočnik Prostorski zvočnik
Sprednji zvočnik
Vijak
Prostorski zvočnik
Vijak
Prilagodite dolžino kabla.
Opomba
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
6 Poravnajte kabel tako, da ga povlečete iz spodnjega dela talnega podstavka in ga zavarujte tako,
da ga potegnete skozi držala za kable.
Kabel za zvočnik
Spodnja stran talnega podstavka
Držala za kable
26
7 Pritrdite okrasni pokrov na zvočnik.
Uporabite kratki okrasni pokrov za sprednji zvočnik in daljšega za prostorski zvočnik. Pritisnite oba konca
okrasnega pokrova čez zatič(-e), nato pritisnite pokrov ob sprednjo stran zvočnika.
Sprednji zvočnik
Prostorski zvočnik
Oznaka
Okrasni pokrov (kratek)
Okrasni pokrov (dolg)
27
8 Pritrdite mrežico na zvočnik.
Pazite, da bo mrežica pravilno obrnjena. Logotip »SONY« naj bo na spodnji strani mrežice.
Sprednji zvočnik
Mrežica
Prostorski zvočnik
Mrežica
Opombe
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
• Zvočnike uporabljajte s pritrjeno mrežico.
• Ne pritiskajte na pritrjeno mrežico. S tem bi utegnili poškodovati zvočniške enote.
28
Slika končne postavitve s podstavki
Sprednji levi zvočnik
(L):bela oznaka
Sprednji desni zvočnik
(R):rdeča oznaka
Bel
Prostorski levi zvočnik
(L): modra oznaka
Rdeč
Srednji zvočnik: zelena oznaka
Zelen
29
Moder
Prostorski desni zvočnik
(R):
siva oznaka
Siv
Opomba
• Pri premikanju zvočnikov držite za talni podstavek in drog (1) in ne za zvočnik (2).
30
Sestavljanje sprednjih in prostorskih zvočnikov z namiznimi stojali
1 Odvijte kratke vijake iz spodnje strani talnih podstavkov in iz talnih podstavkov odstranite
namizna stojala.
Spodnja stran talnih podstavkov
Namizno stojalo
Kratki vijaki
Talni podstavek
Opomba
• Shranite odstranjene vijake za kasnejšo uporabo.
2 Povlecite kabel za zvočnik skozi luknjo na spodnji strani namiznega stojala.
Spodnja stran namiznega stojala
Kabel za zvočnik
31
3 Odstranite vijak iz zvočnika.
Odstranjeni vijak se uporablja za pritrditev namiznega stojala. Pazite, da ga ne izgubite.
Sprednji zvočnik
Vijak
Prostorski zvočnik
Opombe
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
32
4 Priključite kable v zvočnik.
Priključek in barvna cevčica na kablih za zvočnike sta označena z enako barvo kot oznaka na priključkih,
v katere jih nameravate priključiti.
Uporabite kable na naslednji način:
• Sprednji levi zvočnik (L): Bel
• Sprednji desni zvočnik (R): Rdeč
• Prostorski levi zvočnik (L): Moder
• Prostorski desni zvočnik (R): Siv
Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno cevčico v (+) in kabel brez barvne
cevčice v (-). Pazite, da se izolacija kabla za zvočnik ne ujame v priključek.
Sprednji zvočnik
Priključek
Barvna cevčica
Preverite polariteto na etiketi.
Prostorski zvočnik
Vstavite kable v priključek na zvočniku vse do konca. Prepričajte se, da so kabli dobro priključeni in sicer
tako, da enega za drugim nežno povlečete.
Opomba
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
Nasvet
• Ko odstranjujete kable za zvočnike iz priključkov, izvlecite kabel, medtem ko pritiskate na belo tipko na
priključku s pripomočkom kot je ploščati izvijač.
33
5 Pritrdite zvočnik na namizno stojalo.
Pri sestavljanju uskladite položaj namiznega stojala z zvočnikom.
Pritrdite zvočnik z vijakom, ki ste ga v koraku 3 odstranili.
Primer: Sprednji zvočnik
Vijak
Prilagodite dolžino kabla
Opomba
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
6 Poravnajte kabel tako, da ga povlečete iz spodnjega dela namiznega stojala in ga zavarujte tako,
da ga potegnete skozi režo.
Kabel za zvočnik
Spodnja stran namiznega stojala
Reža
Opomba
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
34
7 Pritrdite okrasni pokrov na zvočnik.
Uporabite kratki okrasni pokrov za sprednji zvočnik in daljšega za prostorski zvočnik. Pritisnite oba konca
okrasnega pokrova čez zatič(-e), nato pritisnite pokrov ob sprednjo stran zvočnika.
Sprednji zvočnik
Prostorski zvočnik
Oznaka **
Okrasni pokrov (kratek)
Okrasni pokrov (dolg)
Opomba
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
8 Pritrdite mrežico na zvočnik.
Pazite, da bo mrežica pravilno obrnjena. Logotip »SONY« naj bo na spodnji strani mrežice.
Sprednji zvočnik
Mrežica
Oznaka »SONY«
Prostorski zvočnik
Mrežica
Oznaka »SONY«
Opombe
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
• Zvočnike uporabljajte s pritrjeno mrežico.
• Ne pritiskajte na pritrjeno mrežico. S tem bi utegnili poškodovati zvočniške enote.
35
Slika končne postavitve s podstavki
Sprednji levi zvočnik
(L):bela oznaka
Sprednji desni zvočnik
(R):rdeča oznaka
Bel
Prostorski levi zvočnik
(L): modra oznaka
Rdeč
Moder
Srednji zvočnik: zelena oznaka
Zelen
Opomba
• Pri premikanju zvočnikov držite za namizno stojalo (1) in ne za zvočnik (2).
Primer : Sprednji zvočnik
36
Prostorski desni zvočnik
(R):
siva oznaka
Siv
Korak 1: Namestitev sistema
Če želite doseči najboljši »surround« zvok, naj bodo vsi zvočnik razen niztotonca enako oddaljeni od mesta
poslušanja (A).
Postavite sistem kot kaže spodnja slika
BDV-IT1000
(A) Sprednji levi zvočnik (L)
(B) Sprednji desni zvočnik (R)
(C) Srednji zvočnik
(D) Prostorski levi zvočnik (L)
(E) Prostorski desni zvočnik (R)
(F) Nizkotonec
(G) Enota
(H) Prostorski ojačevalnik
Za zadnje prostorske
zvočnike (nista priložena)
(I) Zadnji prostorski levi zvočnik (L)
(J) Zadnji prostorski desni zvočnik (R)
(K) Prostorski ojačevalnik
BDV-IS1000
(A) Sprednji levi zvočnik (L)
(B) Sprednji desni zvočnik (R)
(C) Srednji zvočnik
(D) Prostorski levi zvočnik (L)
(E) Prostorski desni zvočnik (R)
(F) Nizkotonec
(G) Enota
(H) Prostorski ojačevalnik
Za zadnje prostorske zvočnike (nista
priložena)
(I) Zadnji prostorski levi zvočnik (L)
(J) Zadnji prostorski desni zvočnik (R)
(K) Prostorski ojačevalnik
37
Nekaj o zadnjih prostorskih zvočnikih
Če kupite dodatni ojačevalnik (ni priložen), boste lahko z zadnjimi prostorskimi zvočniki uživali v
poslušanju 7.1 prostorskega zvoka. Za zadnje prostorske zvočnike uporabite zvočnike, ki jih lahko kupite v
trgovini. Če želite za zadnje prostorske zvočnike uporabiti prostorski ojačevalnik, priključite zadnje
prostorske zvočnike (niso priloženi) v prostorski ojačevalnik in si oglejte poglavje »Uporaba izdelka SAIR« na strani 99.
Opomba
• Ne postavljajte ovir okoli zvočnikov.
• Po namestitvi zvočnikov razporedite kable tako, da se ne boste vanje spotaknili in s tem prevrnili
zvočnikov.
• Ne postavljajte srednjega zvočnika na TV.
• Ne postavljajte zvočnikov v nagnjen položaj.
• Na postavljajte zvočnikov na naslednja mesta:
- Kjer je zelo vroče ali hladno,
- Kjer je prašno ali umazano,
- Kjer je zelo vlažno,
- Kjer bi bili izpostavljeni tresenju,
- Kjer bi bili izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.
•
Bodite previdni, ko postavljate zvočnike in/ali stojala na katera so pritrjeni zvočniki, na premazana tla
(z voskom, oljem, ipd.), ker bi se utegnili pojaviti madeži ali razbarvanje površine.
• Ne uporabljajte grobih krp, praškov ali topil kot sta alkohol in bencin.
• Ne naslanjajte in ne obešajte se na zvočnik, ker bi le-ta utegnil pasti.
• Ne upogibajte, ne vrtite in ne zlagajte mrežic za zvočnike. (samo BDV-IT1000)
• Ne vstavljajte predmetov (še posebej ne kovinskih) v luknjo na sprednjem delu zvočnika. (samo BDVIT1000)
• Ne postavljajte zvočnikov v bližino televizorja s katodno cevjo. S tem bi namreč povzročili barvne
nepravilnosti. (samo BDV-IT1000)
• Če uporabljate stojala za zvočnike, vam priporočamo, da zvočnike postavite na ravna, trdna tla (ne, na
primer, na debelo preprogo), zato da se ne bi prevrnili.
Nasvet
• Ko spremenite položaj zvočnika, vam Sony priporoča, da spremenite tudi nastavitve. Podrobnosti si
oglejte v poglavju “Samodejno kalibriranje ustreznih nastavitev” (stran 108) in “Nastavitev zvočnikov”
(stran 110).
38
Učinkovita uporaba nizkotonca
Če želite ojačati nizke tone, postavite nizkotonec čim bližje steni.
Blizu stene
Opomba
• Če boste nizkotonec postavili pred sprednji zvočnik, naj bo razdalja manj kot 0,5 m.
•
Če postavite nizkotonec izven obsega (3), zvok nizkih tonov ne bo tako učinkovit. Nastavite razdaljo od
mesta poslušanja.
39
•
Ne postavljajte predmetov na vrh nizkotonca, kjer se nahaja zvočniška enota.
•
Ne postavljajte nizkotonca pod mizo ali v omarico, ipd.
•
Ne postavljajte nizkotonca za oviro, na primer za TV, ipd. S tem bi namreč zmanjšali obseg srednjih
tonov.
TV, ipd.
40
Ravnanje z nizkotoncem
•
Pri dvigovanju ne vstavljajte roke v režo na nizkotoncu. S tem bi utegnili poškodovati zvočniško enoto.
Pri dvigovanju držite za spodnji del nizkotonca.
Nizkotonec
Reže
•
Ne pritiskajte na zgornji del nizkotonca, kjer se nahaja zvočniška enota.
Zvočniška enota
41
Namestitev zvočnikov na steno
Opozorila
•
•
•
V trgovini se pozanimajte o strukturi sten in kateri vijaki so primerni.
Uporabite vijake, ki so primerni za strukturo in moč stene. Ker je stena iz gipsa šibka, vijake varno
pritrdite na tram in jih nato pritrdite na steno. Namestite zvočnike na navpično in ravno steno, z
dodatno ojačitvijo.
Sony ne prevzema odgovornosti za nesreče ali poškodbe, ki jih povzročijo nepravilna namestitev,
nezadostna moč stene, neustrezni vijaki, itd.
BDV-IT1000
1 Odločite se, kako bi namestili zvočnike.
Primer priporočljive namestitve:
Pogled od spredaj
Srednji zvočnik
Sprednji levi zvočnik (L)
Sprednji desni zvočnik (R)
TV
Postavite sprednja zvočnika tako, da bosta sredini poravnani s televizorjem. Postavite srednji zvočnik
tako, da bosta sredina zvočnika in TV poravnana.
Pogled od zgoraj
Sprednji levi zvočnik (L)
Sprednji desni zvočnik (R)
TV
Prostorska zvočnika postavite tako visoko (ali malce višje) kot sprednja zvočnika.
Nasvet
• Podrobnosti o postavitvi zvočnikov si oglejte v poglavju “Korak 2: Namestitev sistema” (stran 37).
42
2 Odločite se, kako bi želeli postaviti zvočnike in označite mesta za vijake.
Za vsako konzolo potrebujete dva vijaka (nista priložena). Naslednja slika kaže ožjo namestitev vijakov.
Za sprednja/prostorska zvočnika
Za srednji zvočnik
3 Odstranite pokrov z zvočnika.
Odprite pokrov tako, da v režo na pokrovu vstavite tanek, ploščat predmet.
Pokrov
Reža
Srednji zvočnik
Sprednji zvočnik
Prostorski zvočnik
Opomba
• Pri sestavljanju zvočnikov pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
43
4 Priključite kable v zvočnike.
Povlecite kable za zvočnik skozi luknje na spodnji strani konzole.
Uporabite kable na naslednji način:
• Sprednji levi zvočnik (L): Bel
• Sprednji desni zvočnik (R): Rdeč
• Prostorski levi zvočnik (L): Moder
• Prostorski desni zvočnik (R): Siv
• Srednji zvočnik: Zelen
Priključek in barvna cevčica na kablih za zvočnike sta označena z enako barvo kot oznaka na priključkih,
v katere jih nameravate priključiti. Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno
cevčico v (+) in kabel brez barvne cevčice v (-). Pazite, da se izolacija kabla za zvočnik ne ujame v
priključek.
Priključek
Primer: Sprednji zvočnik
Barvna cevčica
Preverite polariteto na etiketi.
Srednji zvočnik
Leva stran
Sprednji zvočnik
Prostorski zvočnik
Vstavite kable v priključek na zvočniku vse do konca. Prepričajte se, da so kabli dobro priključeni in sicer
tako, da enega za drugim nežno povlečete.
Opomba
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
Nasvet
• Ko odstranjujete kable za zvočnike iz priključkov, izvlecite kabel, medtem ko pritiskate na belo tipko na
priključku s pripomočkom kot je ploščati izvijač.
44
5 Pritrdite okrasni pokrov na zvočnik.
Uporabite kratki okrasni pokrov za sprednji zvočnik in daljšega za prostorski zvočnik. Pritisnite oba konca
okrasnega pokrova čez zatič(-e), nato pritisnite pokrov ob sprednjo stran zvočnika.
Sprednji zvočnik
Prostorski zvočnik
Oznaka **
Okrasni pokrov (kratek)
Okrasni pokrov (dolg)
Srednji zvončik
Okrasni pokrov (kratek)
45
6 Pritrdite konzolo (spodnjo stran) na zvočnik.
Vstavite konzolo (spodnjo stran) trdno v zvočnik.
Primer: Sprednji zvočnik
Konzola (spodnja stran)
Kabel za zvočnik
Opomba
• Pri namestitvi konzole pazite, da se kabel ne zagozdi med zvočnik in konzolo.
• Pri namestitvi pazite, da se ne dotikate zvočniških enot.
7 Pritrdite konzolo (zgornja stran) na zvočnik.
Vstavite konzolo (zgornjo stran) v zvočnik in jo pritrdite z vijakom (priložen).
Vijak
Konzola (zgornja stran)
Desna stran
Srednji zvočnik
Sprednji zvočnik
Prostorski zvočnik
Opomba
• Pri namestitvi pazite, da se ne dotikate zvočniških enot.
46
8 Pritrdite zvočnik na steno.
Preverite vodoravni in navpični položaj ter z ustreznima dvema vijakoma za vsako konzolo (ni priloženo)
trdno pritrdite zvočnik na steno (prej se prepričajte, da je stena dovolj debela) v zaporedju (1) in (2).
Srednji zvočnik
Sprednji/prostorski zvočnik
Opombi
• Pri namestitvi zvočnika pazite, da se kabel ne zagozdi med zvočnik in steno.
• Pri namestitvi pazite, da se ne dotikate zvočniških enot.
9 Pritrdite pokrov konzole na zvočnik.
Potisnite pokrov s sprednje strani zvočnika.
Sprednji/prostorski
zvočnik
Pokrov konzole
Srednji zvočnik
47
10 Pritrdite mrežico na zvočnik.
Pazite, da bo mrežica pravilno obrnjena. Logotip »SONY« naj bo na spodnji strani mrežice pri
sprednjih/prostorskih zvočnikih in na levi strani mrežice pri srednjem zvočniku.
Srednji zvočnik
Mrežica
Oznaka »SONY«
Mrežica
Sprednji/prostorski zvočnik
Oznaka »SONY«
Opombe
• Pri sestavljanju zvočnika pazite, da se ne dotaknete zvočniških enot.
• Ne pritiskajte na pritrjeno mrežico. S tem bi utegnili poškodovati zvočniške enote.
48
BDV-IS1000
1 Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo luknjam na konzolah.
2 Pritrdite konzolo na steno in pri tem uporabite luknjo (1).
Nasvet
• Da preprečite vrtenje zvočnika, uporabite tudi luknjo (2).
3 S ključem (priložen) odstranite pokrovček na hrbtni strani in nato z izvijačem odstranite
podstavek zvočnika (+) (ni priložen).
Ključ (priložen)
Pokrovček na hrbtni strani
Vijak
Opomba
• Odstranjeni vijak shranite za kasnejšo uporabo.
49
4 S priloženim ključem (1) pritisnite na (A), nato pa odstranite kable za zvočnike (2).
Če je stikalo spodaj, so kabli za zvočnike zaklenjeni
Če je stikalo zgoraj, lahko kable za zvočnike odstranite.
5 Povlecite kable za zvočnike skozi luknji (3).
6 Ponovno priključite odstranjene kable za zvočnike in pri tem uskladite (+)/(-) z ustreznimi
priključki (1), nato pritisnite stikalo povsem dol (2).
Nasvet
• Če je stikalo težko pritisniti navzdol, uporabite priloženi ključ.
50
7 S priloženim ključem (priložen) ponovno pritrdite pokrovček na hrbtno stran.
8 Pritrdite zvočnik na konzolo z vijakom, ki ste ga v koraku 3 odstranili in za to uporabite
luknjo (4).
51
Korak 3: Priključitev sistema
Oglejte si spodnji diagram in preberite dodatne informacije od točke (1) do (8) na naslednjih straneh.
Opombi
• Povezave naj bodo opravljene temeljito, da ne bi prišlo do brnenja ali šumov.
• Če priključite drugo komponento z gumbom za nastavitev glasnosti, povišajte glasnost na drugi
komponenti do stopnje, kjer zvok ni popačen.
BDV-IT1000
(2) TV
(3) DIGITAL MEDIA PORT adapter
(3) Enota ‘set-top box’/digitalni satelitski sprejemnik,
videorekorder ali enota Playstation, itd.
(4) AM zančna antena
(6) Zunanji pomnilnik (5) Brezžična oddajno-sprejemna enota
(4) FM žična antena
(8) Omrežni kabel
(7) Omrežje
(1) Srednji zvočnik
(1) Nizkotonec
(1) Sprednji zvočnik (L)
(1) Sprednji desni zvočnik (R)
(5) Brezžična oddajno-sprejemna enota
Prostorski ojačevalnik
(8) Omrežni kabel
(1) Prostorski levi zvočnik (L)
(1) Prostorski desni zvočnik (L)
Smer signala
52
BDV-IS1000
(2) TV
(3) DIGITAL MEDIA PORT adapter
(3) Enota ‘set-top box’/digitalni satelitski
sprejemnik, videorekorder ali enota
Playstation, itd.
(4) AM zančna antena
(6) Zunanji pomnilnik (5) Brezžična oddajno
-sprejemna enota
(4) FM žična antena
(7) Omrežje
(8) Omrežni kabel
(1) Sprednji zvočnik (L) (1) Srednji zvočnik
(1) Nizkotonec
(1) Sprednji desni zvočnik (R)
(5) Brezžična oddajno-sprejemna enota
Prostorski ojačevalnik
(8) Omrežni kabel
(1) Prostorski levi zvočnik (L)
(1) Prostorski desni zvočnik (L)
Smer signala
53
Priključitev zvočnikov
Sprednja/srednji zvočnik in nizkotonec za BDV-IT1000
Za priključitev kablov za zvočnike v enoto, vstavite konektor, da zaskoči.
Hrbtna stran enote
V nizkotonec (vijoličen)
V srednji zvočnik (zelen)
V sprednji desni zvočnik (R) (rdeč
V sprednji levi zvočnik (L) (bel)
Za priključitev kablov za zvočnike v nizkotonec uporabite kable za zvočnike, označete z vijolično. Pazite,
da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno cevčico v (+) in kabel brez barvne cevčice
v (-). Pazite, da se izolacija kabla ne ujame v priključke za zvočnike.
Hrbtna stran nizkotonca
Priključek (vijoličen)
Barvna cevčica (vijolična)
54
Sprednji/srednji zvočniki in nizkotonec za BDV-IS1000
Za priključitev v enoto vstavite konektor do konca, dokler ne klikne.
Hrbtna stran enote
V nizkotonec (rumen)
V nizkotonec (vijoličen)
V srednji zvočnik (zelen
V sprednji desni zvočnik (R) (rdeč))
V sprednji levi zvočnik (L) (bel)
Kabla za zvočnike (rumen in vijoličen) sta že prej priključena v nizkotonec in sicer na naslednji način. Pri
ponovni priključitvi pazite, da bodo kabli povezani z ustreznimi priključki na zvočnikih: kabel z barvno
cevčico v (+) in kabel brez barvne cevčice v (-). Pazite, da se izolacija kabla ne ujame v priključke za
zvočnike.
Konektor (rumen)
Barvna cevčica
(rumena)
Konektor (vijoličen)
Barvna cevčica (vijolična)
Hrbtna stran nizkotonca
55
Prostorski zvočniki
Hrbtna stran prostorskega ojačevalnika
V prostorski levi zvočnik
(L) (moder)
V prostorski desni zvočnik (R) (siv)
Nekaj o kablih za sprednje/srednji zvočnik(-)e in nizkotonec
Kable za zvočnike lahko odstranite iz konektorjev. Z zatičem obrnjenim navzdol, pritisnite in držite
konektor ob ravno površino (1) in odstranite kable (2).
Zatič
Ko želite kable pritrditi v konektor, pazite, da se bo polariteta kablov za zvočnike ujemala s polariteto
konektorja.
Konektor
Opombi
• Če pride do kratkega stika zvočnikov, se utegne sistem poškodovati. Da do tega ne bi prišlo, pazite, da
se gola žica posameznih kablov ne dotakne priključka drugega zvočnika in da se ne dotakne drugega
kabla.
• Pazite, da se bodo kabli za zvočnike ujemali z ustreznimi priključki: (+) v + in (-) v -. Če sta kabla
obrnjena, bo zvoku primanjkovalo nizkih tonov ali pa utegne biti popačen.
56
Priključitev televizorja
Uporabite naslednje dele:
Video kabel (1)
Če želite poslušati zvok iz televizorja prek šestih zvočnikov sistema, povežite TV in sistem z avdio kablom
(ni priložen) (A).
Za video izhod v TV, preverite video vhode na televizorju in izberite način povezave med A, B, C in D.
Kakovost slike se izboljšuje od A (standardna) do D (HDMI).
Če ima TV digitalni optični izhod, lahko izboljšate kakovost zvoka tako, da priključite digitalni optični kabel
(ni priložen) (B).
Komponentni video kabel
(ni priložen)*
Zelen
Moder
Rdeč
S video kabel
(ni priložen)
V S video vhodni
priključek televizorja
Digitalni optični kabel
(ni priložen)
V digitalni optični izhodni
priključek tekevizorja
V komponentne video vhodne
priključke televizorja
Hrbtna stran enote
(primer: BDV-IT1000)
Video kabel (priložen)
Avdio kabel (ni priložen)
HDMI** kabel (ni priložen)
Bel
Rdeč
V video vhodni priključek
televizorja
V HDMI IN priključek
televizorja
V avdio izhodna priključka televizorja
* Če vaš TV sprejema signale progresivnega formata, opravite to povezavo.
** HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Če ima vaš TV HDMI priključek, opravite to povezavo.
57
Nekaj o HDMI povezavi
Če priključite TV, ki je združljiv s formatom 1080/24p ali 1080p, uporabite 'High-Speed HDMI' kabel.
Če priključite Sony TV, ki je združljiv s funkcijo ‘Control for HDMI’ (stran 105), bo upravljanje
poenostavljeno (npr. ONE-TOUCH PLAY: z enim pritiskom na tipko se priključeni TV vklopi in izbirnik
vhoda na televizorju samodejno preklopi na sistem). Podrobnosti si oglejte v poglavju “Uporaba funkcije
‘Control for HDMI’ za “BRAVIA” Sync” (stran 105).
Opomba
• Uporabljajte le HDMI kabel z logotipom HDMI.
• Pri priključitvi HDMI kabla pazite, da bodo priključki pravilno obrnjeni.
Priključitev v TV prek vhoda DVI
Uporabite pretvorniški kabel HDMI-DVI (ni priložen). Priključek DVI ne bo sprejemal avdio signalov; zato
zvok ne bo potoval iz televizorja.
Poleg tega HDMI OUT priključka ne morete priključiti v priključke DVI, ki niso združljivi s HDCP (npr.
priključki DVI na PC zaslonih).
58
Priključitev drugih komponent
Priključene komponente lahko uporabite s šestimi zvočniki tega sistema.
• Enota ‘set-top box’/digitalni satelitski sprejemnik, videorekorder, PlayStation, ipd. (brez priključka HDMI
OUT): (1)
• Enota ‘set-top box’/digitalni satelitski sprejemnik, PLAYSTATION®3, ipd. (s priključkom HDMI OUT):
(2)
• DIGITAL MEDIA PORT adapter: (3)
Avdio povezava
(A) Avdio kabel (ni priložen) (B) Digitalni optični kabel (ni priložen)
Bel
Rdeč
HDMI kabel (ni priložen)
(B) Digitalni koaksialni kabel (ni priložen)
V avdio izhodna priključka komponente
V digitalni optični izhodni priključek komponente
V digitalni koaksialni izhodni priključek komponente
V HDMI OUT priključek
komponente
Hrbtna stran enote
(primer: BDV-IT1000)
Video povezava
(B) Komponentni video
kabel (ni priložen)
(A) Video kabel (ni priložen)
DIGITAL MEDIA PORT adapter
V video izhodni priključek
komponente
V komponentni video izhodne
priključke komponente
59
Povezava (priključki SAT/CABLE)
Opravite obe povezavi, video in avdio.
Za video povezavo preverite video izhodne priključke na komponentni in izberite način povezave.
(B) (komponentna) povezava nudi boljšo kakovost slike kot (A) (standardna).
Za avdio povezavo priključite avdio kable (A). Če ima komponenta digitalni optični ali koaksialni izhodni
priključek, lahko kakovost zvoka izboljšate tako, da priključite digitalni kabel (B).
Opomba
• Sistem lahko sprejema digitalne in analogne signale. Digitalni signali imajo prednost pred analognimi.
(COAXIAL ima prednost pred OPTICAL.) Če digitalni signal izgine, se bo po dveh sekundah nadaljeval
analogni signal.
Povezava (priključki HDMI IN1/2)
Če povežete sistem in komponento s HDMI kablom, lahko uživate v visoko-kakovostni digitalni sliki in
zvoku prek priključka HDMI IN1 ali 2. Priključite lahko največ dve komponenti.
Opomba
• Pri priključitvi HDMI kabla pazite, da bodo priključki pravilno obrnjeni.
Povezava (priključek DMPORT)
Priključite DIGITAL MEDIA PORT adapter (ni priložen) v priključek DMPORT. Podrobnosti si oglejte v
poglavju “Uporaba DIGITAL MEDIA PORT adapterja” (stran 98).
Opomba
• Priključite DIGITAL MEDIA PORT adapter tako, da bosta puščici poravnani. Ko želite adapter
izključiti, ga izvlecite med pritiskanjem na (A).
60
Odnos med vhodnim in izhodnim video signalom
Odnos med vhodnim in izhodnim video signalom za posamezne funkcije je naslednji.
Funkcija
“BD/DVD”
“TUNER FM”
“TUNER AM”
Priključki, ki sprejemajo video signal
Jih ni (samo izhod video signala)
Priključki, ki oddajajo video signal
*
*
*
“SAT/CABLE”
SAT/CABLE IN
(VIDEO)
─
─
COMPONENT VIDEO
IN (SAT/CABLE)
─
─
“DMPORT”
DMPORT
─
─
“HDMI1”
”HDMI2”
HDMI1, HDMI2
─
─
─
: oddaja(-jo) video signale
─: ne oddaja(-jo) video signalov
* Pri nekaterih nastavitvah ločljivosti video izhoda, priključek morda ne bo oddajal video signalov.
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Ločljivost video izhoda” (stran 144).
Odnos med vhodnim in izhodnim avdio signalom
Odnos med vhodnim in izhodnim avdio signalom za posamezne funkcije je naslednji.
Funkcija
Priključki, ki sprejemajo avdio signal
BD/DVD
Jih ni (samo izhod avdio signala)
Priključki, ki oddajajo avdio signal
SPEAKER SPEAKER in HDMI OUT
*
TUNER FM
TUNER AM
Jih ni (samo izhod avdio signala)
─
TV
DIGITAL IN (TV
OPTICAL)
─
TV (AUDIO IN R/L)
─
DIGITAL IN (SAT/
CABLE OPTICAL,
COAXIAL)
─
SAT/CABLE IN
(AUDIO R/L)
─
DMPORT
DMPORT
─
HDMI1
HDMI2
HDMI1, HDMI2
─
SAT/CABLE
: oddaja(-jo) avdio signale
─: ne oddaja(-jo) avdio signalov
* Če povežete sistem in TV s HDMI kablom (ni priložen), lahko zvok potuje iz zvočnikov sistema in iz TV zvočnika. Za
izhod zvoka iz priključka HDMI OUT nastavite [Audio (HDMI)] V [HDMI Settings] na [TV+AMP]. Če ima TV stereo
zvočnike, bo v stereo načinu tudi zvok, ki potuje iz zvočnikov sistema, tudi če predvajate več-kanalni izvor.
Podrobnosti o možnosti [Audio (HDMI)] si oglejte na strani 125.
61
Priključitev antene
FM žična antena (priložena)
ali
Hrbtna stran enote
(primer: BDV-IT1000)
AM zančna antena (priložena)
Opomba
Kabel (A) in kabel (B) lahko priključite v enega ali drug priključek.
Opombe
• AM zančna antena in kabel naj bosta oddaljena od sistema in od drugih AV komponent, da ne bi
povzročala šuma.
• FM žično anteno povsem raztegnite.
• Po priključitvi FM žične antene naj bo le-ta v čim bolj vodoravnem položaju.
Nasvet
• AM zančno anteno obrnite tako, da bo zvok čim boljši.
• Če je FM sprejem slab, za povezavo sistema z zunanjo FM anteno uporabite 75-omski koaksialni
kabel (ni priložen), kot je prikazano spodaj.
Zunanja FM antena
Enota
62
Vstavljanje brezžične oddajno-sprejemne enote
Zvok lahko prenašate iz enote v S-AIR izdelek (npr. prostorski ojačevalnik ali S-AIR sprejemnik).
Če želite uporabiti funkcijo S-AIR, morate vstaviti brezžične oddajno-sprejemne enote v napravo,
prostorski ojačevalnik in S-AIR sprejemnik.
Podrobnosti o funkciji S-AIR si oglejte v poglavju »Uporaba S-AIR izdelka« (stran 99).
Hrbtna stran naprave (primer: BDV-IT1000)
Brezžična oddajnosprejemna enota
Hrbtna stran prostorskega ojačevalnika
Brezžična oddajnosprejemna enota
Opombe
•
Ko vstavljate brezžično oddajno-sprejemno enoto, pazite, da omrežni kabel ne bo priključen v stensko
vtičnico.
• Ne dotikajte se priključkov na brezžični oddajno-sprejemni enoti.
• Vstavite brezžično oddajno-sprejemno enoto tako, da bo logotip S-AIR obrnjen navzgor.
• Vstavite brezžično oddajno-sprejemno enoto tako, da bosta oznaki poravnani.
• Ne vstavljajte drugih brezžičnih oddajno-sprejemnih enot v režo EZW-RT10.
63
Vstavljanje zunanjega pomnilnika
Vstavite zunanji pomnilnik (lokalni shranjevalnik) (ni priložen: USM1GH (od aprila 2008)) v režo
EXTERNAL. Če priključite zunanji pomnilnik, lahko uporabljate dodatne vsebine (BonusView/BD-Live), ki
so odvisne od diska.
Hrbtna stran enote (primer: BDV-IT1000)
USM1GH
(od aprila 2008)
Priključki naj
bodo obrnjeni navzgor
Opomba
• Vstavite zunanji pomnilnik v smeri puščice v režo EXTERNAL do konca.
• Prepričajte se, da ob vklopu sistema kratica “EXT” na prikazovalniku sprednje plošče zasveti.
Uporaba funkcije BonusView/BD-Live
Glej poglavje “Uporaba funkcije ‘BonusView’/’BD-Live’ (stran 78).
Odstranitev zunanjega pomnilnika
1 Pritisnite na tipko
in izklopite predvajalnik.
2 Povlecite zunanji pomnilnik iz reže EXTERNAL.
•
•
•
•
•
•
Opomba
Vstavite zunanji pomnilnik naravnost v režo. Če ga v režo vstavite s silo, lahko poškodujete zunanji
pomnilnik in enoto.
Hranite zunanji pomnilnik izven dosega majhnih otrok, da ga ne bi nehote pogoltnili.
Ne pritiskajte premočno na zunanji pomnilnik v reži, ker bi utegnili povzročiti okvaro.
Priporočamo uporabo pomnilnika USM1GH, naprodaj od aprila 2008.
Da ne bi prišlo do okvare podatkov v zunanjem pomnilniku, naj bo sistem med vstavljanjem ali
odstranjevanjem zunanjega pomnilnika izklopljen.
Ne vstavljajte zunanjega pomnilnika, ki vsebuje datoteke s fotografijami ali glasbo, ker bi s tem utegnili
poškodovati podatke.
64
Priključitev v omrežje
Če s pomočjo omrežnega kabla povežete priključek LAN (100) na enoti z Internetom, boste lahko s
pomočjo omrežja posodobili programsko opremo sistema. Lahko boste tudi uporabljali funkcijo BD-Live
(stran 78).
Opravite ustrezne nastavitve v [Internet Settings] pod [Network Settings] (stran 127).
Neposredna priključitev
v širokopasovni usmerjevalnik
Priključitev prek brezžičnega LAN usmerjevalnik
Omrežni kabel (ni priložen)
Brezžični LAN usmerjevalnik
(mesto dostopa) (ni priložen)
Omrežni kabel
(ni priložen)
Širokopasovni
usmerjevalnik (ni priložen)
Ethernet/brezžični pretvornik
LAN (ni priložen)
V računalnik
V računalnik Omrežni
kabel (ni priložen)
Omrežni kabel (ni priložen)
ADSL modem/kabelski
modem (ni priložen)
ADSL modem/kabelski
modem (ni priložen)
Internet
Internet
Posodobitev programske opreme sistema s pomočjo omrežja
Oglejte si možnosti [Network Update] (Posodobitev omrežja) (stran 118) in [Software Update Notification]
(sporočilo o posodabljanju programa) (stran 126).
Uporaba funkcije BD-Live
Glej poglavje »Uporaba funkcij ‘BonusView’/’BD-Live’” (stran 78).
Opombe
• Ne povezujte priključka LAN na predvajalniku s priključkom LAN na računalniku.
• Vrsta kabla za omrežje (LAN) je odvisna od modema ali usmerjevalnika. Podrobnosti o kablih LAN si
oglejte v navodilih za uporabo modema ali usmerjevalnika.
• Ne povezujte priključka LAN na predvajalniku s priključkom LAN na računalniku.
65
•
Za uporabo funkcije ‘BD-Live’ priporočamo povezavo z Internetom pri učinkoviti hitrosti 1 Mb/s ali višji,
odvisno od pogojev povezave in stanja omrežja.
Priključitev omrežnih kablov
Preden priključite omrežni kabel enote in prostorskega ojačevalnika v stensko vtičnico, priključite sprednja
zvočnika, srednji zvočnik in nizkotonec v enoto ter prostorska zvočnika v prostorski ojačevalnik.
Hrbtna stran enote (primer: BDV-IT1000)
Hrbtna stran prostorskega ojačevalnika
V stensko vtičnico
V stensko vtičnico
66
Korak 4: Postavitev brezžičnega sistema
Če želite uporabljati brezžični sistem, morate postaviti prostorski ojačevalnik. Pred nastavitvijo se prepričajte, da sta
brezžični oddajno-sprejemni enoti pravilno vstavljeni v enoto in prostorski ojačevalnik (stran 63).
Brezžični sistem se imenuje “S-AIR”. Podrobnosti o funkciji S-AIR si oglejte v poglavju “”Uporaba S-AIR izdelka” (stran
99).
Indikator POWER / ON LINE
POWER
Stikalo S-AIR ID
Priključek PHONES
Stikalo SURROUND SELECTOR
Enota oddaja zvok v prostorski ojačevalnik, ki je priključen v prostorska zvočnika. Če želite vzpostaviti prenos zvoka,
opravite naslednje korake.
1Pritisnite na na enoti.
Sistem se vklopi.
2Prepričajte se, da je stikalo SURROUND SELECTOR na prostorskem ojačevalniku nastavljen na
SURROUND.
3Nastavite S-AIR ID stikalo na prostorskem ojačevalniku na A.
4Pritisnite na POWER na prostorskem ojačevalniku.
Indikator POWER / ON LINE se spremeni v zeleno barvo. Če ne, preverite stanje prenosa na naslednji način.
Preverjanje stanja prenosa
Stanje prenosa zvoka med enoto in prostorskim ojačevalnikom lahko preverite s pomočjo indikatorja POWER / ON
LINE na prostorskem ojačevalniku.
Indikator POWER / ON LINE
Se spremeni v zeleno barvo.
Utripa v zeleni barvi.
Se spremeni v rdečo barvo.
Se izklopi.
Stanje
Prenos zvoka je vzpostavljen.
Prenos zvoka ni vzpostavljen.
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Upravljanje prostorskega
ojačevalnika” (stran 138).
Prostorski ojačevalnik ne oddaja zvoka.
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Upravljanje prostorskega
ojačevalnika” (stran 138).
Prostorski ojačevalnik se izklopi ali se vklopi njegova zaščita.
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Upravljanje prostorskega
ojačevalnika” (stran 138).
Poslušanje zvoka s slušalkami
Če priključite slušalke v priključek PHONES na prostorskem ojačevalniku, lahko zvok sistema poslušate v drugem
prostoru.
Opombe
•
•
Če priključite slušalke v prostorski ojačevalnik, ne bosta zvoka oddajala iz zvočnikov sistema ne enota
in ne prostorski ojačevalnik.
Če izključite prostorski ojačevalnik, medtem ko so vanj priključene slušalke ali če je radijski sprejem
slab, se glasnost enote nastavi na minimalno. V tem primeru se na prikazovalniku sprednje plošče
izmenično prikazujeta napisa “HP NO LINK” in “VOLUME MIN”. Preverite radijski sprejem in ponovno
nastavite glasnost.
67
Če uporabljate več S-AIR izdelkov
Nepravilen prenos med S-AIR izdelki lahko preprečite tako, da nastavite različne ID-je za vsak izdelek S-AIR.
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Vzpostavljanje prenosa zvoka med enoto in S-AIR pod-enoto (nastavitev ID)” (stran
99).
Preprečitev prenosa od vaših sosedov
Da bi preprečili prenos od vaših sosedov, lahko enoto in prostorski ojačevalnik identificirate s pomočjo
postopka združevanja. Podrobnosti si oglejte v poglavju “Identifikacija enote z določeno pod-enoto S-AIR
(postopek združevanja)” (stran 102).
Uporaba prostorskega ojačevalnika za prostorske zadnje zvočnike
Če kupite dodaten prostorski ojačevalnik, boste lahko uživali v 7.1 prostorskem zvoku prek prostorskih
zadnjih zvočnikov.
Če želite uporabiti prostorski ojačevalnik za prostorske zadnje zvočnike, jih priključite (niso priloženi) v
prostorski ojačevalnik, nastavite stikalo SURROUND SELECTOR na SURROUND BACK in opravite
nastavitev S-AIR za prostorski ojačevalnik. Podrobnosti si oglejte v poglavju “Uporaba izdelkov S-AIR”
(stran 99).
Pritrditev pokrova na prostorski ojačevalnik
Po priključitvi in nastavitvi lahko na prostorski ojačevalnik pritrdite pokrov za ureditev in shranjevanje
odvečnih kablov za zvočnike.
1 Pritrdite pokrov za kable za zvočnike tako, da ga potisnete vzdolž utorov na prostorskem
ojačevalniku.
Pokrov za kable za zvočnike
Prostorski ojačevalnik
Utori
Potisnite pokrov za kable za zvočnike navzdol, dokler ne slišite klika. Obrnite prostorski ojačevalnik
narobe, nato spravite kable v pokrov.
2 Vstavite kaveljčka na držalu za kable v reži na pokrovu za kable in pritisnite.
Držalo za kable za zvočnike
Prostorski ojačevalnik
Opombe
• Pri odstranjevanju odstranite držalo za kable, nato pa še pokrov kabla za zvočnike. Za odstranitev
držala, na rahlo pritisnite zatič na držalu in ga snemite. Za odstranitev pokrova za kable, na rahlo
dvignite robove pokrova in ga snemite.
• Pri shranjevanju kablov ne uporabljajte sile.
68
Korak 5: Enostavna nastavitev (Easy Setup)
S pomočjo spodnjih korakov lahko opravite osnovne nastavitve za uporabo sistema.
Prikazane postavke so odvisne od področja.
1 Vklopite televizor.
2 Pritisnite na na enoti in tipko POWER na prostorskem
ojačevalniku.
3 Preklopite izbirnik vhoda na televizorju tako, da se bo na TV
zaslonu prikazal signal iz sistema.
Pojavi se nastavitveni prikaz (Setup Display) za izbiro jezika za
prikaz na zaslonu.
Če se prikaz za enostavno nastavitev ne prikaže
Glej poglavje »Kako priklicati prikaz 'Easy Setup'« (stran 72).
4 S puščicama / izberite jezik.
Sistem prikaže meni in podnapise v izbranem jeziku.
5
Pritisnite na
ali .
Prikaže se sporočilo o nastavitvi.
To sporočilo se prikaže samo pri prvi, osnovni nastavitvi. V možnosti [Easy Setup] pod [Setup] se ne
prikaže.
6 Pritisnite na ali .
Prikaže se nastavitveni prikaz (Setup Display) za izbiro video kabla.
7 S puščicama / izberite kabel za povezavo enote in televizorja.
Preverite povezavo enote in televizorja (stran 57).
• Če enoto in TV povežete s HDMI kablom, izberite [HDMI], nadaljujte od koraka 8 in nastavite ločljivost
video izhoda v skladu s televizorjem.
• Če enoto in TV povežete s komponentnim video kablom, izberite [Component Video], nadaljujte od
koraka 8 in nastavite ločljivost video izhoda v skladu s televizorjem.
• Če enoto in TV povežete z video ali S video kablom, izberite [Video or S Video] in nadaljujte od koraka
9.
69
Opombe
• Če enote in televizorja ne priključite s HDMI kablom, možnosti [HDMI] ne morete izbrati.
• Če priključite HDMI OUT priključek in druge video izhode hkrati, izberite možnost [Component Video].
• Podrobnosti o ločljivosti video izhoda si oglejte v poglavju »Ločljivost video izhoda« (stran 144).
8 Pritisnite na ali .
Prikaže se nastavitveni prikaz za izbiro ločljivosti video izhoda. Podrobnosti si oglejte pod [Output
Video Format] (stran 120).
Če v koraku 7 izberete [HDMI]
Izbirate lahko med [Auto], [480i/576i], [480p/
576p], [720p], [1080i], in [1080p].
.
Če povežete HDMI OUT priključek in druge video izhode hkrati, video
signali, v primeru, da je izbrana možnost [Auto] ali [1080p], morda ne
bodo potovali iz priključkov, razen iz priključka HDMI OUT.
Če v koraku 7 izberete [Component Video]
Izbirate lahko med [480i/576i], [480p/576p],
[720p], in [1080i].
Če spremenite ločljivost video izhoda
Slika se za približno 30 sekund prikaže v izbrani ločljivosti, nato vas
prikaz prosi za potrditev.
Sledite navodilom na zaslonu in nadaljujte z naslednjim korakom.
Opomba
• Če je slika popačena ali če se ne prikaže, počakajte približno 30 sekund in v tem času ne pritiskajte na
tipke. Prikaže se napis [Is this resolution OK?] (ali je ta ločljivost OK?). Izberite [Cancel]. Prikaz se vrne
na zaslon za nastavitev ločljivosti.
• Če izbrana ločljivost video izhoda ni pravilna, se na zaslonu ne bo prikazala nobena slika. V tem
primeru pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipko
in
, da se ločljivost video izhoda ponastavi na
najnižjo ločljivost. Če želite spremeniti ločljivost video izhoda, nastavite [Output Video Format] v [Video
Settings] (stran 119).
9 Pritisnite ali .
Prikaže se nastavitveni prikaz za izbiro razmerja slike na TV-ju, ki ga želite priključiti.
10 S puščicama / izberite nastavitev, ki ustreza vrsti televizorja.
•
•
[16:9]: za širokozaslonski televizor ali običajni televizor 4:3 z načinom širokega zaslona (str. 119).
[4:3]: Če imate televizor 4:3 (stran 119)
11 Pritisnite na
ali ..
Če enoto in TV priključite s HDMI kablom
Prikaže se nastavitveni prikaz za funkcijo [Control for HDMI]. Nadaljujte od koraka 12.
Če enote in televizorja ne povežete s HDMI kablom
Prikaže se nastavitveni prikaz za [BD Internet Connection]. Nadaljujte od koraka 14.
70
12 S puščicama / izberite nastavitev za funkcijo 'Control for HDMI'.
Izberite [On], če priključite Sonyjeve komponente, združljive s funkcijo
'Control for HDMI' in želite uporabiti funkcijo [Control for HDMI] (stran
105).
Če funkcije [Control for HDMI] ne želite uporabiti, izberite [Off].
13 Pritisnite na
ali ..
Prikaže se nastavitveni prikaz za [BD Internet Connection].
14 S puščicama / izberite nastavitev za povezave 'BD Internet'.
Izberite [Allow], da omogočite povezavo z Internetom.
Če povezave ne želite omogočiti, izberite [Do not allow].
15 Pritisnite na
ali .
Prikaže se nastavitveni prikaz za [Standby Mode].
16 S puščicama / izberite način stanja pripravljenosti.
Če vklopite to funkcijo, boste lahko hitro začeli upravljati predvajalnik.
Če želite skrajšati čas do vklopa iz stanja pripravljenosti, izberite [Quick Start]. Tovarniška nastavitev je
[Normal].
Opomba
• Način 'Quick Start' bo povečala porabo elektrike in v načinu stanja pripravljenosti se bo vklopil
ventilator.
17 Pritisnite na ali .
Prikazal se bo nastavitveni prikaz za samodejno kalibracijo, [Auto
Calibration].
18 Priključite mikrofon za kalibriranje (priložen) v priključek
A.CAL MIC na hrbtni strani enote.
S pomočjo stojala, ipd. (ni priloženo), postavite mikrofon za
kalibriranje v višino ušesa. Sprednja stran zvočnikov naj bo obrnjena
proti mikrofonu in med zvočniki in mikrofonom naj ne bo nobenih ovir.
Mikrofon za kalibriranje
71
19 S puščicama / izberite [OK].
Za preklic izberite [Cancel].
Opomba
• Prepričajte se, da v prostorski ojačevalnik niso priključene slušalke. Če so slušalke priključene,
naslednjih korakov ne boste mogli opraviti.
20 Pritisnite na
.
Prikaže se [Auto Calibration].
Sistem samodejno nastavi zvočnike. Med meritvami bodite tiho.
Opombe
• Ko se funkcija [Auto Calibration] začne, bo slišati glasen testni zvok. Glasnosti ne morete znižati, zato
pomislite na otroke in sosede.
• Pred postopkom [Auto Calibration] namestite prostorski ojačevalnik na ustrezno lokacijo. Če namestite
prostorski ojačevalnik na neustrezno lokacijo, na primer v drugo sobo, meritev ne bo pravilno
opravljena.
• Ne zadržujte se v področju, kjer se opravljajo meritve in ne povzročajte hrupa med meritvami (trajajo
približno 1 minuto), ker bi to imelo vpliv na meritve.
• Če uporabljate prostorske zadnje zvočnike z dodatnim prostorskim ojačevalnikom, postavite zvočnike
na ustrezno mesto in ojačevalnik vklopite.
21 Potrdite rezultate meritev [Auto Calibration].
Rezultati meritev se prikažejo na TV zaslonu. S puščicama /
lahko obračate strani. Na prvi strani je
navedena razdalja zvočnikov. Na drugi strani je naveden nivo zvočnikov. Če so rezultati zadovoljivi,
izvlecite kalibracijski mikrofon in s puščicama /
izberite [OK].
Opomba
• Okolje v sobi, v katero boste postavili sistem, vpliva na meritve.
• Če meritev spodleti, sledite sporočilu in ponovite postopek samodejnega kalibriranja.
22 Pritisnite na
.
Enostavna nastavitev je končana. Vse povezave in nastavitve so opravljene.
Izklop enostavne nastavitve
Pritisnite na tipko HOME v kateremkoli koraku.
Nasvet
• Če spremenite položaj zvočnikov, ponastavite njihove nastavitve. Glej poglavja »Samodejna kalibracija
ustreznih nastavitev« (stran 108) in »Nastavitev zvočnikov« (stran 110).
• Če želite spremeniti katero od nastavitev, si oglejte poglavje »Nastavitve« (stran 117).
Kako priklicati prikaz 'Easy Setup'
1 Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže domači meni (Home menu).
2 S puščicama /
izberite [Setup].
3 S puščicama / izberite [Easy Setup] in pritisnite na tipko
4 S puščicama /
izberite [Start] in pritisnite na tipko .
Pojavi se prikaz 'Easy Setup'.
72
.
Korak 6: Poslušanje zvoka s posameznimi funkcijami
Zvok iz BD/DVD predvajalnika, televizorja, enote ‘set-top box’/digitalnega satelitskega sprejemnika ali
videorekorderja lahko poslušate iz vseh zvočnikov tega sistema.
Z odprtim pokrovom
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku sprednje
plošče ne prikaže želena funkcija.
Z vsakim pritiskom na FUNCTION se funkcija spremeni na naslednji način:
“BD/DVD” “TUNER FM” “TUNER AM” “TV” “SAT/
CABLE” “HDMI1” “HDMI2” “DMPORT” …
Funkcija
Izvor
“BD/DVD”
Disk, ki ga predvaja sistem.
“TUNER FM”/
“TUNER AM”
FM/AM radio (stran 92).
“TV”
TV
“SAT/CABLE”
Komponenta, ki je priključena v priključke SAT/CABLE na hrbtni
strani (stran 59).
Komponenta, ki je priključena v priključek HDMI1 ali 2 na hrbtni strani
(stran 59).
DIGITAL MEDIA PORT adapter (stran 98).
“HDMI1”/“HDMI2”
“DMPORT”
Opomba
• Če uporabite TV (AUDIO IN) priključke (analogna povezava) in DIGITAL IN (TV) priključek (digitalna
povezava) ali SAT/CABLE IN (AUDIO) priključke (analogna povezava) in DIGITAL IN (SAT/CABLE)
priključke (digitalna povezava) hkrati, bo imela digitalna povezava prednost.
2 Pritiskajte na DECODING MODE, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže želeni
način dekodiranja.
Če želite, da zvok televizorja ali stereo zvok 2-kanalnega izvora potuje iz šestih zvočnikov, izberite “PRO
LOGIC”, “PLII MOVIE” ali “PLII MUSIC”. Podrobnosti si oglejte na strani 86.
Opomba
• Pri nekaterih televizorjih bo za poslušanje prostorskega zvoka sistema potrebno izklopiti zvočnik
televizorja.
Opomba
• Če poslušate MP3 datoteke ali drugo kompresirano glasbo z adapterjem DIGITAL MEDIA PORT,
lahko zvok izboljšate.
• Pritiskajte na tipko DECODING MODE, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis
“A.F.D. STD” (stran 86) in nastavite način zvoka (stran 89) na “MOVIE”, “MUSIC” ali “NEWS”. Za
preklic izberite drugo nastavitev in ne “A.F.D.STD”.
• Če uporabljate dodatni prostorski ojačevalnik (ni priložen) s prostorskimi zadnjimi zvočniki (niso
priloženi), lahko za način dekodiranja izberete “PLIIx MOVIE” in “PLIIx MUSIC” (stran 86).
Če se v zvoku priključene naprave pojavi popačenje
Vhodni nivo priključene komponente lahko znižate. Podrobnosti si oglejte v [Attenuate - TV] (stran 121) in
[Attenuate – SAT/CABLE] (stran 121).
73
Predvajanje
Predvajanje diska BD/DVD
Pri nekaterih diskih so lahko funkcije drugačne ali omejene.
Oglejte si navodila, priložena disku.
Nosilec diska
1 Vklopite TV.
2 Preklopite izbirnik vhoda na TV-ju na ta sistem.
3 Pritisnite na :
Sistem se vklopi.
4 Pritiskajte tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže napis “BD/DVD”.
5 Pritisnite na
6 Vstavite disk.
.
Položite ga na nosilec in pritisnite na
.
Če vstavite kupljen BD-ROM ali DVD VIDEO, se predvajanje pri nekaterih diskih samodejno začne.
Opombe
• Če predvajate 8 cm disk, ga položite na notranji obroč nosilca. Pazite, da disk ne zdrsne z notranjega
obroča.
• Ne zapirajte nosilca za disk na silo s prstom, ker bi utegnili povzročiti okvaro.
• Ne vstavljajte več kot enega diska v nosilec.
7 S puščicama /
izberite [Video].
8 S puščicama / izberite , nato pritisnite na
ali
.
Pri kupljenih diskih BD-ROM ali DVD VIDEO se predvajanje začne.
Pri diskih BD ali DVD, posnetih na drugi opremi, se prikaže seznam naslovov. S puščicama / izberite
, nato pritisnite na
ali . Predvajanje se začne.
74
9 S tipko
+/- na daljinskem upravljalniku ali tipko VOLUME +/- na enoti nastavite glasnost.
Nivo glasnosti se prikaže na TV zaslonu in na prikazovalniku sprednje plošče.
Opombe
• V nekaterih stanjih sistema, se nivo glasnosti ne bo prikazalo na TV zaslonu.
• Če nastavite funkcijo [Control for HDMI] na [On], boste lahko TV, ki je priključen v sistem s HDMI
kablom (ni priložen), upravljali sinhrono s sistemom. Podrobnosti si oglejte v poglavju “Uporaba
funkcije ‘Control for HDMI’ za “BRAVIA” Sync” (stran 105).
Nasvet
• Hitrost s katero nastavljate glasnost, lahko spremenite.
Za hitro dviganje/nižanje jakosti zvoka pritisnite in držite tipko
+/- na daljinskem upravljalniku ali
tipko VOLUME +/- na enoti.
+/- na daljinskem upravljalniku ali na
Za natančnejšo nastavitev glasnosti, na hitro pritisnite na
VOLUME +/- na enoti.
Izklop sistema
Pritisnite na tipko
, medtem ko je sistem vklopljen. Sistem vzpostavi stanje pripravljenosti.
Varčevanje z energijo v načinu stanja pripravljenosti
Pritisnite na tipko
, medtem ko je sistem vklopljen.
Za vzpostavitev načina varčevanja z energijo se prepričajte, da je sistem v naslednjem stanju:
- [Control for HDMI] je nastavljen na [Off] (stran 105),
- [S-AIR Standby] je nastavljen na [Off] (stran 102),
- [Standby Mode] je nastavljen na [Normal] (stran 126).
Uporaba slušalk
Priključite slušalke v priključek PHONES na prostorskem ojačevalniku. Zvok sistema je utišan.
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Poslušanje zvoka s slušalkami” (stran 67).
Ostale funkcije
Za
Stop
Začasna ustavitev
Nadaljevanje predvajanja po začasni ustavitvi
Pomik na naslednje poglavje
Pomik na predhodnje poglavje
Pritisnite
ali
dvakrat v sekundi.
Ko enkrat pritisnete na , se lahko pomaknete na začetek
trenutnega poglavja.
Začasni izklop zvoka
Za preklic ponovno pritisnite na tipko ali s tipko
nastavite glasnost.
Ustavitev predvajanja in odstranitev želenega diska
Hitro iskanje točke s predvajanjem diska s hitrim
predvajanjem naprej ali nazaj (Scan) 1)
Ponovno predvajanje predhodnega kadra 2)
Hitro predvajanje trenutnega kadra3)
+/-
ali med predvajanjem diska. Z vsakim pritiskom na ali
med pregledovanjem, se hitrost predvajanja spremeni na
naslednji način:
Smer predvajanja
1 (×10) 2 (×30) 3 (×120)
Obratna smer
(×1) 1 (×10) 2 (×30) 3(×120)
Če pritisnete in držite tipko, se bo hitro vrtenje naprej/nazaj
nadaljevalo v izbrani hitrosti, dokler tipke ne sprostite.
Za vrnitev na običajno hitrost pritisnite na
. Dejanska hitrost
je odvisna od diska.
(takojšnja ponovitev) med predvajanjem.
(takojšnji pomik naprej) med predvajanjem.
1)
Hitrost pregledovanja (Scan) je odvisna od diska.
Samo BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
3)
Samo BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R.
2)
75
Opomba
• Pri nekaterih kadrih uporaba funkcij ‘Instant Replay’ in ‘Instant Advance’ ne bo mogoča.
Predvajanje diskov BD ali DVD z omejitvami (Parental Control -starševski nadzor)
Če predvajate BD z omejitvami
Spremenite [BD Parental Control] v nastavitvah [BD/DVD Viewing Settings] (stran 122).
Če predvajate DVD z omejitvami
Spremenite [DVD Parental Control] v nastavitvah [BD/DVD Viewing Settings] (stran 122).
Če predvajate BD ali DVD z omejitvami, se bo na zaslonu prikazal zaslon za vpis gesla.
Z oštevilčenimi tipkami vpišite štiri-mestno geslo in pritisnite na .
Predvajanje se začne.
Za registracijo ali spremembo gesla si oglejte poglavje [Password] (stran 123).
Predvajanje diskov BD-RE ali BD-R z omejitvami (Disc Lock)
Če predvajate disk BD-RE ali BD-R, katerega predvajanje je omejeno s funkcijo ‘Disc Lock’, se bo prikazal zaslon za
vpis gesla.
1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite štiri-mestno geslo, ki ste ga po ustvarjanju diska registrirali, nato
pritisnite na
.
2 Izberite naslov in pritisnite na
ali
.
Predvajanje se začne.
Funkcija ‘One-Touch Play’ (predvajanje z enim pritiskom) (samo za HDMI povezavo)
Pritisnite na ONE-TOUCH PLAY.
Sistem in priključeni TV se vklopita, izbirnik vhoda na televizorju preklopi na sistem in lahko začnete uživati v vsebini
diska.
Opomba
•
•
Če uporabite HDMI povezavo, se lahko slika na zaslonu prikaže z zakasnitvijo in začetni del
predvajane slike se ne prikaže.
Za uporabo te funkcije v [HDMI Settings] nastavite možnost [Control for HDMI] na [On] (stran 124).
Razpoložljive možnosti (OPTIONS)
1 Pritisnite na OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
2 S puščicama /izberite postavko in pritisnite na .
Razpoložljivost postavk je odvisna od vrste diska in od stanja sistema.
Postavke
[Video Settings]
[Title List]
[Play]
[Play from start]
[Top Menu]
[Menu/Popup Menu]
[Stop]
[Title Search]
[Chapter Search]
Podrobnosti
Nastavitve za sliko (stran 81).
Prikaže se seznam naslovov.
Predvaja naslov od mesta, kjer ste pritisnili na .
Predvaja naslov od začetka.
Prikaže meni ‘Top Menu’ diska (stran 78).
Prikaže meni ‘Pop-up Menu’ diska BD-ROM ali meni DVD-ja
(stran 78).
Ustavi predvajanje.
Poišče naslov in ga začne predvajati od začetka (stran 79).
Poišče poglavje in ga začne predvajati od začetka (stran 79).
76
Spreminjanje zornega kota
Če so na disku kadri posneti iz različnih smeri oz. kotov (multi-angles), lahko zorni kot spreminjate.
Med predvajanjem pritisnite na tipko
in izberite želeni zorni kot.
Opomba
• Pri nekaterih diskih spreminjanje zornega kota ne bo mogoče, tudi če je kader posnet z večih zornih
kotov.
Prikaz podnapisov
Pri predvajanju diska s posnetimi podnapisi lahko podnapise kadarkoli vključite ali izključite.
Pri diskih s podnapisi, posnetimi v večih jezikih, lahko med predvajanjem jezik podnapisa kadarkoli
spremenite in ga vključite ali izključite.
Med predvajanjem pritisnite na tipko
in izberite želeni jezik za podnapise.
Opomba
• Pri nekaterih diskih spreminjanje podnapisov ne bo mogoče, tudi če so na disku podnapisi posneti v
večih jezikih.
Nadaljevanje predvajanja v točki, kjer ste disk ustavili (Resume PlayNadaljevanje predvajanja)
Ko predvajanje diska ustavite, si sistem zapomni mesto, kjer ste pritisnili tipko . Če ne odprete nosilca
diska, vam je ta možnost na voljo tudi če s pritiskom na tipko
na daljinskem upravljalniku nastavite
sistem v način stanja pripravljenosti.
1 Med predvajanjem diska, s pritiskom na tipko prekinite predvajanje.
2 S puščicama / izberite
in pritisnite na
ali
.
Predvajanje se nadaljuje na mestu, kjer ste v koraku 1 predvajanje prekinili.
Opombe
•
•
•
Sistem morda ne bo nadaljeval s predvajanjem točno od istega mesta, kar je odvisno od tega, kje ste
disk ustavili.
Podatek o mestu prekinitve se izbriše, če:
odprete nosilec za disk,
predvajate drug naslov,
spremen
spremenite nastavitev na sistemu,
zključite omrežni kabel,
odstranite zunanji pomnilnik (za BD-ROM).
Ta funkcija pri nekaterih diskih ne deluje.
Predvajanje od začetka naslova
Pritisnite na tipko OPTIONS in izberite [Play from start], nato pritisnite na
začetka naslova.
77
. Predvajanje se začne od
Uporaba menija diska BD ali DVD
Prikaz menija 'Top Menu'
BD/DVD je razdeljen v več delov, ki ustvarjajo sliko ali zvok. Ti deli se imenujejo “naslovi”. Ko predvajate
BD ali DVD, vsebuje več naslovov, lahko s pomočjo menija ‘Top Menu’ izberete želenega. Izberete lahko
tudi postavke kot je jezik za podnapise in jezik za zvok.
1 Pritisnite na TOP MENU.
Na TV zaslonu se prikaže meni diska. Vsebina menija je odvisna od diska.
2 S puščicami ///
ali oštevilčenimi tipkami izberite postavko, ki jo želite predvajati ali
spremeniti.
3 Pritisnite na
.
Prikaz menijev 'Pop-up Menu'
Nekateri diski BD-ROM vsebujejo Pop-up menije, ki se prikažejo, ne da bi prekinili predvajanje.
1 Med predvajanjem pritisnite na POP UP/MENU. Prikaže se Pop-up meni.
2 S puščicami ///
, barvnimi tipkami ali oštevilčenimi tipkami izberite postavko in sledite
navodilom na zaslonu.
Uporaba funkcije BONUSVIEW/BD-LIVE
Nekateri diski BD-ROM vključujejo dodatno vsebino (bonus) in druge podatke, ki jih lahko naložite na
zunanji pomnilnik (lokalni shranjevalnik).
1 S tipko
izklopite predvajalnik.
2 Vstavite zunanji pomnilnik (ni priložen) v režo EXTERNAL na hrbtni strani enote.
Zunanji pomnilnik se uporablja kot lokalni shranjevalnik.
Prepričajte se, da je zunanji pomnilnik pravilno vstavljen v enoto (stran 64).
3 S tipko
vklopite sistem.
4 Vstavite BD-ROM s funkcijo BonusView/BD-Live.
Način upravljanja je odvisen od diska. Oglejte si navodila, priložena disku.
Brisanje podatkov iz zunanjega pomnilnika
Izbrišete lahko vse nepotrebne podatke.
1 Pritisnite na HOME.
2 S puščicama /
izberite
[Video].
3 S puščicama / izberite [BD Data] in pritisnite na
4 Izberite ime diska in pritisnite na OPTIONS.
5 Izberite [Erase] in pritisnite na .
7 Izberite [OK] in pritisnite na .
.
Podatki o izbranem disku se izbrišejo.
Opomba
• Pri nekaterih diskih BD-ROM se ime diska ne prikaže.
Nasvet
• Če želite izbrisati vse podatke v zunanjem pomnilniku hkrati, v koraku 5 izberite [Erase All].
• V koraku 4 namesto OPTIONS pritisnite na
in s tem preskočite 5. korak.
78
Hitro iskanje kadra (Scene Search)
Ta funkcija vam omogoča, da se hitro premikate med kadri znotraj naslova, ki ga predvajate.
1 Med predvajanjem ali začasno ustavitvijo predvajanja pritisnite na SCENE SEARCH.
Predvajanje se začasno ustavi in na spodnjem delu zaslona se prikaže merilni trak z indikatorjem za kader
(kvadraten – predstavlja trenutno mesto).
2 Pritisnite in držite /
ali /
ter premaknite indikator za kader na kader, ki ga iščete.
Indikator za kader
Trenutno mesto
Indikator za kader na merilnem traku se prikaže okoli mesta predvajanja.
3 Sprostite tipko na mestu, ki ga želite gledati.
Kader, kjer ste sprostili tipko se prikaže v načinu začasne ustavitve.
Če želite poiskati drug kader, s puščicama /
ali / premaknite indikator za kader.
4 Pritisnite na tipko SCENE SEARCH,
Predvajanje se začne.
,
ali Preklic načina ‘Scene Search’
Pritisnite na tipko SCENE SEARCH, ,
ali .
Predvajanje se začne od mesta, kjer ste pritisnili na tipko.
Opombi
• Funkcija ‘Scene Search’ je na voljo za naslove, ki so daljši od 100 sekund in krajši od 100 ur.
• Pri nekaterih diskih ta funkcija ne bo delovala.
Iskanje naslova/poglavja
Poglavje lahko poiščete, če naslov vsebuje oznake za poglavja.
1 Med predvajanjem ali začasno ustavitvijo pritisnite na tipko OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
2 S puščicama / izberite način iskanja in pritisnite na .
• [Title Search] (za diske BD-ROM/DVD VIDEO): poišče želeni naslov.
• [Chapter Search]: poišče želeno poglavje.
Prikaže se prikaz za vpis številke.
Na primer: Chapter Search (iskanje poglavja)
79
3 Z oštevilčenimi tipkami vpišite številko naslova ali poglavja.
Če se zmotite, pritisnite na tipko CLEAR in vpišite drugo številko.
4 Pritisnite na .
Čez nekaj časa predvajalnik začne s predvajanjem od izbrane številke.
Preklic funkcij [Title Search]/[Chapter Search]
Pritisnite na RETURN.
Prikaz predvajalnega časa in informacij o predvajanju
Ogledate si lahko informacije o naslovu, vključno s hitrostjo prenosa podatkov, ipd.
Med predvajanjem pritisnite na DISPLAY.
Prikazane informacije so odvisne od vrste diska in stanja predvajanja.
Primer: Predvajanje diska BD-ROM
1 Trenutno izbrani kot
2 Številka ali ime naslova
3 Trenutno izbrana nastavitev zvoka in podnapisov
4 Razpoložljive funkcije (
kot/
zvok/
podnapisi)
5 Informacije o predvajanju
Prikaže se vrsta diska/način predvajanja/video kodek/hitrost prenosa
podatkov/stanje predvajanja/čas predvajanja (preostali čas*)
6 Izhodna ločljivost/Video frekvenca
* Prikaže se, če večkrat pritisnete na TIME.
Nasvet
• Informacije o predvajanju lahko preverite tudi na prikazovalniku sprednje plošče.
• Če pritisnete na tipko
,
ali
boste lahko preverili posamezno vrsto informacij.
Preverjanje časa predvajanja in preostalega časa na prikazovalniku sprednje plošče
Večkrat pritisnite na TIME.
Vsakič ko med predvajanjem diska pritisnete na TIME, se prikaz spremeni:
Čas predvajanja trenutnega naslova
Preostali čas trenutnega naslova
Nekatere prikazane postavke čez nekaj sekund izginejo.
80
Nastavitev slike za video posnetke
1 Med predvajanjem pritisnite na OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
2 S puščicama / izberite [Video Settings] in pritisnite na
Prikaže se zaslon [Video Settings].
3 S puščicama / izberite postavko in pritisnite na
.
.
[Picture Quality Mode] (način kakovosti slike)
Izboljša nastavitev slike za različno osvetljena okolja.
• [Standard]
• [Brighter Room]
• [Theatre Room]
[FNR]
Zmanjša šum, ki se pojavi v sliki.
• [Off]
• [Auto]
[BNR]
V sliki zmanjša blokovni šum mozaične vrste.
• [Off]
• [Auto]
[MNR]
Zmanjša manjše šume okoli obrisov slike (mosquito noise).
• [Off]
• [Auto]
4 S puščicami ///
izberite nastavitev in pritisnite na
Če želite nastaviti druge postavke, ponovite koraka 3 in 4.
.
Opombe
• Preden spremenite nastavitev kakovosti slike (Picture Quality Mode), za nastavitev slike vašega
televizorja izberite »Standard«.
• Če je priključeni televizor nastavljen na način 'Theatre' (stran 106), nastavitve »Video Settings« niso na
voljo.
• Pri nekaterih predvajanih diskih ali kadrih, so učinki »FNR«, »BNR« in »MNR« težko prepoznavni.
81
Nastavitev sinhronizacije zvoka s sliko (A/V SYNC)
Če zvok ne ustreza sliki na zaslonu, lahko zvok sinhronizirate s sliko.
1 Pritisnite na tipko A/V SYNC.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže napis „A/V SYNC“.
2 S puščicama / nastavite zamik med sliko in zvokom.
Nastavitev lahko izberete med 0 ms do 300 ms v korakih po 25 ms.
Opomba
• Pri nekaterih vhodnih signalih ta funkcija ne bo imela učinka.
•
Predvajanje CD-ja
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže
“BD/DVD”.
2 Vstavite CD.
Prikaže se zaslon ‘Music Player’.
3 Pritisnite na
.
Predvajanje se začne.
Številka trenutnega posnetka in pretekli čas
4 Nastavite glasnost s tipko +/- .
Na TV zaslonu in na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže nivo glasnosti .
82
Izbira posnetka
1 Pritisnite na tipko HOME.
2 S puščicama /
izberite
[Music].
3 Pritisnite na
.
Prikaže se glasbeni seznam.
4 S puščicama / izberite posnetek in pritisnite na
ali
.
Sistem predvaja izbrani posnetek.
Ostale funkcije
Za
ustavitev
začasno ustavitev
nadaljevanje predvajanja po začasni ustavitvi
začetek predvajanja od mesta, kjer ste
pritisnili na pomik na naslednji posnetek
pomik na predhodni posnetek
Pritisnite
ali
dvakrat v sekundi.
Če pritisnete na enkrat, se lahko premaknete na začetek
trenutnega posnetka.
začasni izklop zvoka
Za preklic ponovno pritisnite na tipko ali s tipko
glasnost zvoka.
ustavitev predvajanja in odstranitev diska
hitro vrtenje nazaj/naprej
+/- nastavite
ali med predvajanjem.
Razpoložljive možnosti (OPTIONS)
1 Pritisnite na tipko OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
2 S puščicama / izberite postavko in
pritisnite na .
Razpoložljivost postavk je odvisna od vrste diska
in od stanja sistema.
Postavke
Podrobnosti
[Play]
[Play from start]
Predvaja se izbrani posnetek.
Predvaja se trenutni posnetek od
začetka.
Predvaja se izbrani posnetek od
začetka.
Predvajanje se ustavi.
[Play from start]
[Stop]
Opombe
• Mesto, kjer ste ustavili predvajanje (Resume Point) se iz pomnilnika izbriše, če:
- ste odprli nosilec diska,
- izklopili sistem.
Preverjanje časa predvajanja in preostalega časa na prikazovalniku sprednje plošče
Večkrat pritisnite na TIME.
Vsakič ko med predvajanjem diska pritisnete na TIME, se prikaz spremeni:
Čas predvajanja trenutnega posnetka
Preostali čas trenutnega posnetka
Čas predvajanja diska
Preostali čas diska
83
Predvajanje datotek s fotografijami
*1
Diski BD-RE/BD-R, ki vsebujejo slikovne datoteke JPEG.
Diski DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R, ki vsebujejo slikovne datoteke JPEG.
*3
Diski CD-RW/CD-R, ki vsebujejo slikovne datoteke JPEG.
*2
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže “BD/DVD”.
2 Vstavite disk, ki vsebuje datoteke s fotografijemi.
3 Pritisnite na tipko HOME.
4 S puščicama /
izberite
[Photo].
5 S puščicama / izberite
, nato pritisnite na
Prikaže se seznam datotek ali seznam map.
.
Vzorčne sličice datotek*
* Prikaže se samo, če ima datoteka informacije o vzorčnih sličicah.
6 S puščicama / izberite datoteko ali mapo in pritisnite na .
Če izberete mapo, s puščicama /
izberite datoteko v mapi in pritisnite na
Prikaže se izbrana datoteka s fotografijami.
Ostale funkcije
Za
Pritisnite
predvajanje diaprojekcije,
ustavitev diaprojekcije,
začasno ustavitev diaprojekcije,
pomik na naslednjo fotografijo
vrnitev na predhodno fotografijo
prikaz informacij o datoteki,
Razpoložljive možnosti (OPTIONS) med predvajanjem
1 Pritisnite na tipko OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
2 S puščicama / izberite postavko in pritisnite na
Razpoložljivost postavk je odvisna od situacije.
84
.
.
Postavka
[Slideshow Speed]1)2)
[Stop]1)
1)
2)
Opis
Spremeni hitrost zaporednega prikaza slik.
•
Fast (hitro)
•
Normal (običajno
•
Slow (počasi)
Zaporedni prikaz slik se ustavi.
[Rotate Left]1)
Fotografijo lahko obrnete za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.
[Rotate Right]1)
Fotografijo lahko obrnete za 90 stopinj v smeri urinega kazalca.
[ViewImage]2)
Prikažejo se izbrane slike.
[Slideshow]2)
Začne se zaporedni prikaz slik.
Prikaže se, če med predvajanjem datotek s fotografijami pritisnete na tipko OPTIONS.
Prikaže se , če med prikazom seznama datotek/map pritisnite na tipko OPTIONS.
Opombe
•
•
•
•
•
•
Če poskušate predvajati naslednje datoteke s fotografijami, se na zaslonu prikaže oznaka
in
fotografij ne bo mogoče predvajati:
Foto datoteke, večje od 8.192 slikovnih točk (širina ali višina) ,
Foto datoteke, manjše od 15 slikovnih točk (širina ali višina),
Foto datoteke, ki presegajo 32 MB,
Foto datoteke z ekstremnim razmerjem slike (večjo od 50:1 ali 1:50),
Foto datoteke v progresivnem JPEG formatu,
Foto datoteke s končnico ».jpeg« ali ».jpg«, ki pa niso formata JPEG,
Foto datoteke, ki imajo zelo dolgo ime.
Naslednjih datotek s fotografijami ni mogoče predajati:
Foto datoteke, posnete na disku BD-R v kateremkoli formatu razen UDF (Universal Disc Format) 2.6,
Foto datoteke, posnete na disku BD-RE v kateremkoli formatu razen UDF (Universal Disc Format)
2.5.
Naslednjih datotek in map s fotografijami ni mogoče prikazati v seznamu datotek ali map:
Foto datoteke z drugo končnico in ne ».jpeg« ali ».jpg«,
Foto datoteke, ki imajo zelo dolgo ime,
Foto datoteke v 5. drevesu ali nižje,
501. ali višja mapa, če skupno število map in datotek v enem drevesu presega 500.
Datotek s fotografijami, urejenimi na računalniku, ni mogoče predvajati.
Vzorčnih sličic nekaterih foto datotek ni mogoče prikazati.
Pri velikih foto datotekah utegne trajati nekaj časa, da se prikažejo ali da se začne zaporedni prikaz
slik.
Ogled slik v najboljši kakovosti
Če je vaš Sonyjev TV združljiv s funkcijo »PhotoTV HD«, lahko s pomočjo naslednjih povezav in
nastavitev uživate v slikah najboljše kakovosti.
1 Priključite predvajalnik v TV s HDMI kablom (ni priložen).
2 Za video nastavitev televizorja izberite način [VIDEO-A].
Podrobnosti o načinu [VIDEO-A] si oglejte v navodilih za uporabo televizorja.
85
Nastavitev zvoka
Predvajanje prostorskega zvoka
Prostorski zvok lahko poslušate preprosto tako, da izberete enega od vnaprej programiranih načinov
dekodiranja. Le-ti ustvarijo vznemirljiv in močan zvok kinodvorane v vašem domu.
Z odprtim pokrovom
Pritiskajte na tipko DECODING MODE, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže
želeni način dekodiranja.
Prikaz
»A.F.D. STD«
»A.F.D. MULTI«
Način
dekodiranja
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
»PRO LOGIC«
Dolby Pro Logic
»PLII MOVIE«
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Učinek
Zvok predvaja takšnega, kakršen je bil posnet/kodiran.
Pri nekaterih izvorih sozvočniki, ki oddajajo zvok drugačni.
2-kanalni izvor: zvok, posnet v 2-kanalnem načinu (sprednji
levi in desni kazan) se dodeli tudi prostorskemu levemu in
desnemu kanalu. Ta način oddaja zvok iz sprednjega levega
in desnega zvočnika, prostorskega levega in desnega
zvočnika ter iz nizkotonca. Srednji zvočnik ne oddaja zvoka.
Večkanalni izvor: pri nekaterih izvorih bodo zvočniki, ki
oddajajo zvok drugačni.
Enota za vhodni signal izvede dekodiranje Pro Logic in z 2kanalnim izvorom posnema prostorski zvok.
Ta način oddaja zvok iz vseh zvočnikov in iz nizkotonca. Pri
nekaterih izvorih zvok morda ne bo potoval iz vseh zvočnikov.
Dolby Pro Logic II ustvarja pet kanalov iz dvo-kanalnega
zvoka. Ta nastavitev je idealna za gledanje video posnetkov
presnetih ali starih filmov.
Ta način oddaja zvok iz vseh zvočnikov in iz nizkotonca. Pri
nekaterih izvorih zvok morda ne bo potoval iz vseh zvočnikov.
86
Prikaz
»PLII MUSIC«
Način
dekodiranja
Dolby Pro Logic II
MUSIC
»PLIIx
1)
MOVIE«
Dolby Pro Logic IIx
MOVIE
»PLIIx
MUSIC«1)
Dolby Pro Logic IIx
MUSIC
»NEO:6
CINEMA«
dts NEO:6 Cinema
»2CH
STEREO«
»HP
2) 3)
THEATRE«
2)
»HP 2CH«
2 CHANNEL
STEREO
HEADPHONE
THEATRE
HEADPHONE 2
CHANNEL
STEREO
Učinek
Pro Logic II ustvarja pet kanalov iz dvo-kanalnega zvoka. Ta
nastavitev je idealna za običajne stereo izvore kot je CD.
Ta način oddaja zvok iz vseh zvočnikov in iz nizkotonca. Pri
nekaterih izvorih zvok morda ne bo potoval iz vseh zvočnikov.
Enota za vhodni signal izvede dekodiranje v načinu 'Pro Logic
IIx Movie' in ustvari 7.1 izhodni kanal . Ta nastavitev je
idealna za gledanje video posnetkov presnetih ali starih
filmov.
Pri nekaterih izvorih zvok morda ne bo potoval iz vseh
zvočnikov.
Enota za vhodni signal izvede dekodiranje v načinu 'Pro Logic
IIx Music' in ustvari 7.1 izhodni kanal. Ta nastavitev je idealna
za običajne stereo izvore kot je CD.
Pri nekaterih izvorih zvok morda ne bo potoval iz vseh
zvočnikov.
Enota za vhodni signal izvede dekodiranje v načinu DTS
Neo:6 Cinema in ustvari 6.1 izhodni kanal. Ta nastavitev je
idealna za gledanje video posnetkov presnetih ali starih
filmov.
Ta način oddaja zvok iz vseh zvočnikov in iz nizkotonca. Pri
nekaterih izvorih zvok morda ne bo potoval iz vseh zvočnikov.
Zvok potuje iz sprednjih zvočnikov in nizkotonca. Večkanalni
prostorski formati se združijo v 2 kanala.
Zvok v slušalkah je protorski.
Zvok potuje iz slušalk. Večkanalni prostorski formati se združijo v 2
kanala.
1)
Prikaže se samo, če uporabljate dodatni prostorski ojačevalnik (ni priložen) s prostorskimi zadnjimi zvočniki (niso
priloženi) (stran 67).
2)
Prikaže se samo, če slušalke priključite v prostorski ojačevalnik (stran 67).
3)
Samo BDV-IT1000. Uporablja se tehnologija DCS (stran 89).
Izklop prostorskega zvoka
Pritiskajte na tipko DECODING MODE, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaž napis
“A.F.D. STD” ali “2CH STEREO” in nastavite način zvoka (stran 89) na “MOVIE” ali “MUSIC”.
Opomba
• Če izberete “A.F.D. STD”, utegne biti pri nekaterih diskih in izvorih začetek zvoka odrezan, ker se
najboljši način samodejno izbere. Da bi se temu izognili, izberite “A.F.D. STD”.
• Če je vhodni signal več-kanalni izvor, se funkcije “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE”, “PLII MUSIC”, “NEO:6
CINEMA” in “NEO:6 MUSIC” prekličejo in večkanalni izvor se oddaja direktno.
• Če v enoto vstopa dvojezični zvok, načini “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” in “PLII MUSIC” nimajo učinka.
87
•
•
•
Funkcije “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE”, “PLII MUSIC”, “PLIIx MOVIE”, “PLIIxMUSIC”, “NEO:6 CINEMA”
in “NEO:6 MUSIC” se prekličejo, če za način zvoka (stran 89) izberete naslednjo nastavitev:
“SPORTS”
“OMNI-DIR”
“MOVIE-D.R.S.-“ (samo BDV-IT1000)
Pri nekaterih vhodnih signalih način dekodiranja morda ne bo imel učinka. Za vklop načina dekodiranja
nastavite [Fs Limit] v [Audio Settings] (stran 121) na [On].
Če način dekodiranja spremenite med uporabo S-AIR sprejemnika, bo zvok iz S-AIR sprejemnika
preskočil.
Nasvet
• Sistem si zapomni zadnji izbrani način dekodiranja za vsako funkcijo. Ko izberete funkcijo, kot je na
primer “BD/DVD” ali “TUNER FM”, bo enota samodejno uporabila način dekodiranja, ki ste ga
nazadnje uporabili za to funkcijo. Na primer, če poslušate “BD/DVD” z načinom dekodiranja “PRO
LOGIC”, preklopite na drugo funkcijo in se nato vrnete na “BD/DVD”, se bo ponovno vklopil način
“PRO LOGIC”.
88
Izbiranje načina zvoka
Izberete lahko način zvoka, ki ustreza filmom ali glasbi.
Med predvajanjem pritiskajte tipko SOUND MODE, dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže želeni način.
•
•
•
•
•
•
•
*
“AUTO”: sistem samodejno izbere “MOVIE” ali “MUSIC” in ustvari zvočni
učinek v skladu z diskom ali zvočnim signalom.
“MOVIE”: Sistem ustvari zvok za filme.
“MUSIC”: Sistem ustvari zvok za glasbo.
“SPORTS”: sistem doda odmev za športne oddaje.
“NEWS”: Sistem ustvari zvok za glasovne programe, kot so novice.
“OMNI-DIR”: Sistem oddaja enak zvok iz vseh zvočnikov; enak zvok je slišati
povsod v sobi. Večkanalni prostorski formati se združijo v dva kanala.
“MOVIE-D.C.S.”*: Sistem reproducira zvočne značilnosti studia Sony Pictures
Entertainment “Cary Grant Theater”.
Samo BDV-IT1000. Uporabi se tehnologija DCS.
Opombe
• Če priključite slušalke v prostorski ojačevalnik, funkcija SOUND MODE ne deluje.
• Pri nekaterih diskih ali izvorih, utegne biti ob izbiri načina “AUTO” začetek zvoka odrezan, ker sistem
samodejno izbere najboljši način. Da do tega ne bi prišlo, izberite drugo nastavitev.
• Pri nekaterih vhodnih virih način zvoka morda ne bo imel učinka.
• Če spremenite način zvoka med uporabo S-AIR sprejemnika, utegne zvok S-AIR sprejemnika
preskakovati.
Uživanje v digitalnem kinodvoranskem zvoku
(samo BDV-IT1000)
Nekaj o funkciji DCS (Digital Cinema Sound)
Edinstvena tehnologija zvočne reprodukcije za domači kino, katerega je Sony razvil v sodelovanju s Sony
Picture Entertainment, za poslušanje vznemirljivega in močnega kinodvoranskega zvoka doma. S
tehnologijo »Digital Cinema Sound«, ki je bila izdelana z integracijo procesiranja digitalnega zvoka (DSP)
in izmerjenih podatkov, lahko idealni zvok, kakršnega so si zamislili ustvarjalci filmov, poslušate doma.
Nekaj o funkciji »MOVIE-D.C.S.-«
Funkcija »MOVIE-D.C.S.-« je idealna za gledanje filmskih programov, kodiranih z več-kanalnim formatom,
kot je Dolby Digital DVD. Ta način ustvari zvočne karakteristike studiov Sony Pictures Entertainment.
Funkcija »MOVIE-D.C.S.-« vsebuje naslednje tri elemente:
• Virtual Multi Dimension
• Sistem iz enega para dejanskih prostorskih zvočnikov okoli poslušalca ustvari pet nizov navideznih
zvočnikov.
• Screen Depth Matching
• V kinodvorani se zdi, da zvok prihaja iz notranjosti slike na zaslonu. Ta element ustvari enak občutek v
vaši sobi in sicer tako, da prestavi zvok sprednjih zvočnikov »v« zaslon.
• Cinema Studio Reverberation
• Sistem reproducira odmeve, ki so značilni za kinodvorano.
89
“MOVIE-D.C.S.-“ je integriran način, ki upravlja vse te elemente hkrati.
Opombi
• Učinek navideznega zvočnika utegne povečati šum v predvajanem signalu.
• Pri načinih dekodiranja, ki uporabljajo navidezne zvočnike, ne boste mogli slišati zvoka, ki prihaja
direktno iz prostorskih zvočnikov.
Spreminjanje zvoka
Kadar predvajate diske BD/DVD VIDEO, posnete v večih zvočnih formatih (PCM, Dolby Digital, MPEG
avdio ali DTS), lahko izberete želeni zvočni format. Če je disk BD/DVD VIDEO posnet v večih jezikih,
lahko izberete tudi jezik.
Pri CD-jih lahko izbirate med zvokom levega in desnega kanala in ta izbrani zvok poslušate v levem in
desnem zvočniku.
in izberite želeni avdio signal.
Med predvajanjem pritisnite na tipko
Na TV zaslonu se prikažejo informacije o zvoku.
BD/DVD VIDEO
Pri nekaterih diskih BD/DVD VIDEO je izbira jezikov drugačna.
Prikazane 4 števke predstavljajo jezikovno kodo. Glejte seznam jezikovnih kod na strani 149.
Če je prikazan isti jezik dva ali več-krat, pomeni, da je BD/DVD VIDEO posnet v večih zvočnih formatih.
90
DVD-VR
Prikažejo se vse vrste zvočnih posnetkov na disku.
Primer:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
Opomba
• [ Stereo (Audio1)] in [ Stereo (Audio2)] se ne prikažeta, če je na disku posnet samo en avdio signal.
CD
•
•
•
[
[
[
Stereo]: običajni stereo zvok
1/L]: Zvok levega kanala (mono)
2/R]: Zvok desnega kanala (mono)
Poslušanje zvoka Multiplex Broadcast
(DUAL MONO)
Zvok „Multiplex Broadcast“ lahko poslušate, če sistem sprejema ali predvaja signal Dolby Digital multiplex
broadcast.
Opomba
•
Za sprejem signala Dolby Digital morate z optičnim kablom priključiti digitalni satelitski sprejemnik v
sistem in nastaviti način digitalnega izhoda televizorja ali druge komponente na Dolby Digital.
Večkrat pritisnite na
, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže želeni signal.
• MAIN
Levi in desni zvočnik oddajata glavni zvok.
• SUB
Levi in desni zvočnik oddajata pod-zvok.
• MAIN+SUB
Levi in desni zvočnik oddajata glavni zvok in pod-zvok.
91
Radijski sprejemnik
Poslušanje radia
Zvok iz radia lahko poslušate prek zvočnikov tega sistema.
OŠTEVILČENE TIPKE
BARVNE TIPKE
(RDEČA/ZELENA/RUMENA/MODRA)
Z odprtim pokrovom
Funkcijo radijskega sprejemnika lahko uporavljate s pomočjo spodnjega prikaza na TV zaslonu.
Trenutni frekvenčni pas in nastavitvena številka
Trenutna postaja
Ime postaje
Opomba
•
Funkcijo radijskega sprejemnika lahko upravljate z menijem na prikazovalniku sprednje plošče. Glej poglavje
“Upravljanje funkcij radijskega sprejemnika z menijem” (stran 95).
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže “TUNER
FM” ali “TUNER AM”.
2 Izberite radijsko postajo.
Samodejno uglaševanje
Pritisnite in držite tipko TUNING +/-, dokler se ne začne samodejno iskanje postaj.
Na TV zaslonu se prikaže [Auto Tuning].
Iskanje se ustavi, ko sistem uglasi postajo.
Za ročno ustavitev samodejnega uglaševanja, pritisnite na TUNING +/- ali .
Na prikazovalniku sprednje plošče zasvetita “TUNED” in “ST” (za stereo program).
Ročno uglaševanje
Pritiskajte na tipko TUNING +/-.
3 S tipko
+/-
nastavite glasnost.
Izklop radia
Pritisnite na
.
Nasvet
• Za izboljšanje sprejema obrnite priključeno anteno.
92
Prednastavitev radijskih postaj
Nastavite lahko 20 FM in 10 AM postaj.
Preden začnete nastavljati postaje, zmanjšajte glasnost na minimum.
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis “TUNER FM” ali
»TUNER AM«.
2 Pritisnite in držite tipko TUNING +/-, dokler se ne začne samodejno iskanje.
Na TV zaslonu se prikaže [Auto Tuning]. Ko sistem uglasi postajo, se iskanje ustavi. Na prikazovalniku se
prikažeta napisa „TUNED“ in „ST“ (za stereo program).
3 Pritisnite tipko OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
4 S puščicama / izberite [Preset Memory] in pritisnite na .
5 S puščicama / izberite želeno prednastavitveno številko.
Pritisnite .
Nastavitev je opravljena.
Sprememba prednastavitvene številke
S tipko PRESET +/- izberite želeno prednastavitveno številko in opravite postopek od koraka 3.
Izbiranje nastavljenih postaj
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis “TUNER FM” ali
»TUNER AM«.
Uglasi se zadnja sprejeta postaja.
2 Pritiskajte na PRESET +/- in izberite postajo.
Na TV zaslonu in prikazovalniku sprednje plošče se prikaže nastavitvena številka in frekvenca. Z vsakim
pritiskom na tipko sistem uglasi eno od nastavljenih postaj.
Opomba
• Številko nastavljene postaje lahko izberete neposredno s pritiskom na oštevilčeno tipko.
Izbira radijske postaje z neposrednim vpisom frekvence
Če poznate frekvenco, lahko izberete radijsko postajo tako, da jo vpišete.
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis “TUNER FM” ali
»TUNER AM«.
2 Pritisnite na OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
3 S puščicama / izberite [Direct Tuning] in pritisnite na
4 S pritiskanjem na oštevilčene tipke izberite frekvenco.
5 Pritisnite na .
.
Nastavitev je opravljena.
Če FM program šumi
Če FM program šumi, lahko izberete mono sprejem. V tem primeru ne bo stereo učinka, a sprejem bo
boljši.
1 Pritisnite na tipko OPTIONS.
2 S puščicama / izberite [FM Mode] in pritisnite na
3 S puščicama / izberite [Monaural].
•
•
[Stereo]: stereo sprejem.
[Monaural]: mono sprejem
4 Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
93
.
Poimenovanje nastavljenih postaj
Za vsako nastavljeno postajo lahko vpišete ime. Ta imena (npr. »ABC«) se prikažejo na prikazovalniku, na sprednji
strani sistema, ko izberete postajo.
Za vsako postajo lahko vpišete le eno ime.
Če sprejemate RDS postajo, se ime postaje prikaže na prikazovalniku sprednje plošče.
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis “TUNER FM” ali
»TUNER AM«.
Uglasi se zadnja sprejeta postaja.
2 Pritiskajte tipko PRESET + / – in izberite nastavljeno postajo, za katero želite ustvariti ime.
3 Pritisnite tipko OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
4 S puščicama / izberite [Preset Name Input] in pritisnite na
.
Prikaže se prikaz za vpis znakov. Več o vpisovanju znakov si oglejte v naslednjih korakih.
Vpisovanje znakov
1 Pritiskajte na oštevilčeno tipko in izberite znak.
Primer:
Enkrat pritisnite na tipko 3 za vpis črke [D].
Trikrat pritisnite na tipko 3 za vpis črke [F].
2 Pritisnite na in vpišite naslednji znak.
3 Pritisnite modro tipko ([Finish]) za zaključitev.
Za vpisovanje znakov lahko uporabite naslednje tipke.
Tipke
Rdeča tipka
[Letter Type]
Zelena tipka
[A/a]
Rumena tipka
[Symbol]
Modra tipka
[Finish]
CLEAR
[Clear]/[Clear All]
RETURN
[Cancel]
/
/
/
,
Opis
Tipkovnica preklaplja med črkami in številkami.
Tipkovnica preklaplja med velikimi in malimi tiskanimi črkami.
Prikaže tipkovnico za simbole.
Vnos je potrjen in sistem se vrne na predhoni prikaz.
Izbriše se znak na desni strani smernika.
Za izbris vseh znakov pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko CLEAR.
Vrnitev na predhodni prikaz in preklic vnosa.
•
•
S puščicami /
/
/
lahko izberete funkcijo vnosa, nato pa pritisnite na .
Vpišite znake na naslednji način: (1) S puščicami /
/
/
izberite zaslon za
izbiro znakov, nato pritisnite na . (2) S puščicama /
izberite znak in
pritisnite na .
Razpoložljive možnosti (OPTIONS) za radio
1
Pritisnite na OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
2 S puščicama / izberite postavko, nato pritisnite na
Razpoložljivost postavk je odvisna od situacije.
Postavke
[Preset Memory]
[Direct Tuning]
[Preset Name
Input]
[FM Mode]
.
Opis
Nastavi 20 FM postaj, 10 AM postaj.
Neposredno lahko vnesete frekvenco postaje.
Vpišete lahko ime za nastavljeno postajo.
Možnost [Preset Name Input] se ne prikaže, če enota sprejema RDS postajo.
Izberite mono ali stereo sprejem za FM program.
94
Ogled imena postaje in frekvence na prikazovalniku sprednje plošče
Če je sistem nastavljen na “TUNER FM” ali „TUNER AM“, lahko frekvenco preverite na prikazovalniku sprednje
plošče.
Pritisnite na tipko DISPLAY.
Z vsakim pritiskom na tipko DISPLAY se prikaz spremeni na naslednji način.
(1) Ime postaje*
(2) Frekvenca**
* Prikaže se, če ste vpisali ime za nastavljeno postajo.
** Po sedmih sekundah se vrne na originalni prikaz.
Upravljanje funkcij radijskega sprejemnika z menijem
Funkcije radijskega sprejemnika lahko upravljate s pomočjo menija na prikazovalniku sprednje plošče.
Prednastavitev radijskih postaj
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis “TUNER FM” ali
»TUNER AM«.
2 Pritisnite in držite tipko TUNING +/-, dokler se ne začne samodejno iskanje.
Ko sistem uglasi postajo, se iskanje ustavi. Na prikazovalniku zasvetita napisa „TUNED“ in „ST“ (za stereo
program).
3 Pritisnite tipko TUNER MENU.
4 Pritiskajte na /, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis „MEMORY?“.
5 Pritisnite ali .
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže prednastavitvena številka.
6 S puščicama / izberite želenoprednastavitveno številko.
Opomba
• Številko lahko izberete tudi z oštevilčenimi tipkami.
7 Pritisnite na .
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže “COMPLETE!” in postaja je shranjena.
8 Za shranitev ostalih postaj ponavljajte korake od 2 do 7.
9 Pritisnite na TUNER MENU.
Sistem se izklopi.
Sprememba prednastavitvene številke
S tipko PRESET +/- izberite želeno prednastavitveno številko in opravite postopek od koraka 3.
Poslušanje radijskih postaj, ko poznate njihovo frekvenco
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis “TUNER FM” ali »TUNER AM«.
2 Pritisnite na DIRECT TUNING.
3 Z oštevilčenimi tipkami izberite frekvenco.
4 Pritisnite na :
Opomba
•
Za izboljšanje sprejema obrnite priključeno anteno.
95
Če FM program šumi
Če FM program šumi, lahko izberete mono sprejem. V tem primeru ne bo stereo učinka, a sprejem bo boljši.
1 Pritisnite na tipko TUNER MENU.
2 Pritiskajte na /, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis “FM MODE?”
3 Pritisnite na ali .
4 S puščicama / izberite “MONO”.
•
•
“STEREO”: stereo sprejem.
“MONO”: mono sprejem
5 Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
6 Pritisnite na TUNER MENU.
Sistem se izklopi.
Poimenovanje nastavljenih postaj
Za vsako nastavljeno postajo lahko vpišete ime. Ta imena (npr. »ABC«) se prikažejo na prikazovalniku, na sprednji
strani sistema, ko izberete postajo.
Za vsako postajo lahko vpišete le eno ime.
Če sprejemate RDS postajo, se bo na prikazovalniku sprednje plošče prikazalo ime postaje.
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION +/-, dokler se na prikazovalniku ne prikaže »TUNER FM«.
Uglasi se zadnja sprejeta postaja.
2 Pritiskajte tipko PRESET + ali – in izberite nastavljeno postajo, za katero želite ustvariti ime.
3 Pritisnite tipko TUNER MENU.
4 Pritiskajte na /, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis “NAME IN?”.
5 Pritisnite tipko ali .
6 S pomočjo PUŠČIC ///
ustvarite ime.
S puščicama /
izberite znak, nato s puščico premaknite smernik na naslednje mesto.
Za ime radijske postaje lahko vpišete črke, številke in druge simbole.
Če ste naredili napako
Pritiskajte na /
, dokler ne začne utripati znak, ki ga želite spremeniti, nato s puščicama / izberite
želeni znak.
, dokler ne začne znak, ki ga želite izbrisati, utripati, nato pa
Za izbris znaka večkrat pritisnite na /
pritisnite na tipko CLEAR.
7 Pritisnite tipko .
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže napis „COMPLETE“ in ime postaje je shranjeno.
8 Pritisnite na TUNER MENU.
Meni sistema se izklopi.
96
Uporaba sistema RDS (Radio Data System)
Kaj je RDS (Radio Data System - radijski podatkovni sistem)?
RDS* je storitev, ki jo nudi oddajna postaja in radijskim postajam omogoča pošiljanje dodatnih informacij
skupaj z običajnim signalom programa. RDS nudijo samo FM postaje*.
Opomba
•
•
V primeru, da se RDS signal ne oddaja pravilno ali če je signal šibek, RDS morda ne bo pravilno
deloval.
*RDS usluge ne nudijo vse FM postaje in vse postaje ne nudijo enakih uslug. Če niste seznanjeni s
sistemom RDS, se pri vaši lokalni radijski postaji pozanimajte o podrobnostih uslug RDS na vašem
področju.
Sprejemanje RDS signalov
Preprosto izberite postajo v frekvenčnem območju FM.
Ko uglasite postajo, ki nudi storitve RDS, se na prikazovalniku sprednje plošče prikaže ime postaje*.
• Če ne sprejemate RDS signalov, se ime postaje morda ne bo prikazalo.
97
Uporaba adapterja DIGITAL MEDIA PORT
Adapter DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) (ni priložen) je namenjen poslušanju zvoka iz prenosnega
avdio izvora ali iz računalnika. Če priključite adapter, boste lahko poslušali zvok iz priključene komponente
prek sistema.
Razpoložljivost adapterjev DIGITAL MEDIA PORT je odvisna od države.
Podrobnosti o priključitvi adapterja si oglejte v poglavju »3 Priključitev drugih komponent« (stran 59).
Opombe
• Ne priključujte adapterja, ki ni DIGITAL MEDIA PORT.
• Ne priključujte ali izključujte adapterja DIGITAL MEDIA PORT v/iz enote, medtem ko je sistem
vklopljen.
• Pri nekaterih vrstah DIGITAL MEDIA PORT adapterjev, enota ne bo oddajala slike (stran 61).
• Če uporabljate sistem in brezžični avdio adapter Bluetooth (na primer TDM-BT1, ni priložen) hkrati,
utegne biti razdalja oddajanja med oddajnikom Bluetooth in brezžičnim avdio adapterjem Bluetooth
zmanjšan. V tem primeru postavite oddajnik Bluetooth čim dlje od sistema ali premaknite brezžični
avdio adapter Bluetooth bližje oddajniku Bluetooth.
• Če uporabljate sistem in brezžični omrežni avdio adapter Bluetooth (na primer TDM-NC1, ni priložen)
hkrati, postavite brezžični omrežni avdio adapter Bluetooth čim dlje od sistema.
Predvajanje priključene komponente prek sistema
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis
»DMPORT«.
2 Začnite s predvajanjem priključene komponente.
Zvok in slika iz priključene komponente se bosta predvajala na sistemu ali priključenem televizorju.
Več o delovanju si oglejte v navodilih za uporabo adapterja DIGITAL MEDIA PORT (ni priložen).
Nasvet
• Pri poslušanju MP3 datotek ali druge kompresirane glasbe iz prenosnega avdio izvora, lahko zvok
izboljšate. Izberite “A.F.D. STD” za način dekodiranja (stran 86) in nastavite način zvoka (stran 89) na
“MOVIE”, “MUSIC” ali “NEWS”. Za preklic izberite drugo nastavitev in ne “A.F.D. STD”.
• Pri nekaterih vrstah adapterjev DIGITAL MEDIA PORT, priključene komponente ne boste mogli
upravljati s tipkami na daljinskem upravljalniku in enoti. Naslednja slika kaže primer tipk, ki jih lahko v
tem primeru uporabljate.
98
Uporaba izdelka S-AIR
Enota je združljiva s funkcijo S-AIR (stran 155), ki omogoča prenos zvoka med izdelki S-AIR.
Nekaj o izdelkih S-AIR
Obstajata dve vrsti izdelkov S-AIR:
• Glavna enota S-AIR (ta enota): enota služi prenašanju zvoka. Uporabljate lahko vse do tri glavne enote
S-AIR. (Število glavnih enot S-AIR, ki jih lahko uporabljate, je odvisna od pogojev uporabe.)
• Pod-enota S-AIR: ta enota služi sprejemanju zvoka.
- Prostorski ojačevalnik: zvok iz prostorskih zvočnikov lahko poslušate brezžično.
- Sprejemnik S-AIR: zvok iz sistema lahko poslušate v drugi sobi.
Soba A
Glavna enota S-AIR
Pod-enota S-AIR
(prostorski ojačevalnik)
Soba B
Pod-enota S-AIR
(S-AIR sprejemnik)
Opomba
• Te funkcije ne morete uporabiti, če v enoto pravilno ne vstavite brezžične oddajno-sprejemne enote
(stran 63).
Vzpostavitev prenosa zvoka med enoto in pod-enoto S-AIR (ID
nastavitev)
Za prostorski ojačevalnik
Za sprejemnik S-AIR
Z uskladitvijo ID-ja enote in pod-enote S-AIR, lahko vzpostavite prenos zvoka. Več glavnih enot S-AIR
lahko uporabite tako, da nastavite različne ID-je za posamezne komponente.
Nastavitev ID-ja enote
1 Pritisnite na
na enoti.
Sistem se vklopi.
2 Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže domači meni.
3 S puščicama /
izberite
[Setup].
4 S puščicama / izberite [System Settings] in pritisnite na
5 S puščicama / izberite [S-AIR ID] in pritisnite na .
6 S puščicama / izberite želeni ID in pritisnite na .
Izberete lahko katerikoli ID (A, B ali C).
Prikaže se zaslon za potrditev, nato pa samodejno izgine.
7 Nastavite enoto S-AIR na enak ID.
Prenos zvoka je vzpostavljen na naslednji način (primer):
99
.
Glavna enota S-AIR (ta enota)
ID A
Pod-enota S-AIR ID A
Pod-enota S-AIR
Opomba
• Za potrditev trenutnega ID-ja opravite zgornje korake 1 do 6. Če združite enoto s pod-enoto S-AIR
(stran 102), se na zaslonu za izbiro ID-ja poleg ID-ja prikaže napis [(PAIRING)].
Nastavite ID za prostorski ojačevalnik
1 Prepričajte se, da je stikalo SURROUND SELECTOR na prostorskem ojačevalniku nastavljen na
SURROUND.
2 Nastavite stikalo S-AIR ID na prostorskem ojačevalniku tako, da se bo ujemal z ID (A, B ali C) na
enoti.
3 Pritisnite na POWER na prostorskem ojačevalniku.
Ko vzpostavite prenos zvoka, indikator POWER / ON LINE na prostorskem ojačevalniku spremeni barvo v
zeleno.
Podrobnosti o indikatorju POWER /ON LINE si oglejte v poglavju “Preverjanje stanja prenosa” (stran 67).
Opomba
• Če uporabljate dodatni prostorski ojačevalnik (ni priložen) s prostorskimi zadnjimi zvočniki (niso
priloženi), nastavite stikalo SURROUND SELECTOR na SURROUND BACK.
Nastavitev ID za sprejemnik S-AIR
Oglejte si navodila za uporabo sprejemnika S-AIR.
Uporaba večih glavnih enot S-AIR
Uporabite lahko več glavnih enot S-AIR, tako da za posamezne komponente nastavite različne ID.
Glavna enota S-AIR (ta enota)
Druga glavna enota S-AIR
ID A
Pod-enota S-AIR
ID A
Pod-enota S-AIR
ID B
Pod-enota S-AIR
100
Poslušanje zvoka iz sistema v drugi sobi
Za sprejemnik S-AIR
Zvok sistema lahko poslušate s pomočjo sprejemnika S-AIR. Sprejemnik S-AIR lahko namestite kjerkoli,
ne glede na lokacijo enote in tako uživate v zvoku tudi v drugih sobah.
Podrobnosti o sprejemniku S-AIR si oglejte v navodilih za uporabo sprejemnika S-AIR.
1 Nastavite ID za S-AIR sprejemnik na ID glavne enote.
•
•
Za nastavitev ID-ja enote si oglejte poglavje “Nastavitev ID-ja enote” (stran 99).
Za nastavitev ID-ja S-AIR sprejemnika si oglejte navodila za uporabo S-AIR sprejemnika.
2 Pritisnite na tipko S-AIR MODE na daljinskem upravljalniku glavne enote.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže način S-AIR. Z vsakim pritiskom na tipko S-AIR se način
spremeni:
•
“PARTY”: sprejemnik S-AIR oddaja zvok v skladu s funkcijo, nastavljeno na enoti.
• “SEPARATE”: nastavite lahko želeno funkcijo za sprejemnik S-AIR, medtem ko se funkcije enote ne
spremenijo.
3 Izberite želeno funkcijo na S-AIR sprejemniku.
Če je nastavljena možnost “PARTY”
Funkcija se spreminja v zaporedju pritiskanja na tipko FUNCTION na glavni enoti (stran 73).
Če je nastavljena možnost “SEPARATE”
Funkcija se spreminja na naslednji način:
“MAIN UNIT” “TUNER FM” “TUNER AM” “DMPORT” …
Če želite uporabiti isto funkcijo kot enota, izberite “MAIN UNIT”.
Če na enoti izberete “TUNER FM” ali “TUNER AM”, lahko na S-AIR sprejemniku izberete samo isto
frekvenco za radijski sprejemnik. Čepa izberete drugo nastavitev in ne “TUNER FM” ali “TUNER AM”,
lahko za radijski sprejemnik na S-AIR sprejemniku izberete katerikoli frekvenčni pas.
4 Nastavite glasnost na S-AIR sprejemniku.
Opomba
•
Če zvok ni 2-kanalni stereo zvok, se večkanalni zvok združi v 2-kanalnega.
Upravljanje sistema iz sprejemnika S-AIR
Sistem lahko upravljate iz sprejemnika S-AIR z uporabo naslednjih tipk.
Pritisnite
,,,/
S-AIR CH
Postopek
Daljinski upravljalnik in enota si delita iste funkcije.
Funkcija na sistemu se spremeni.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo sprejemnika S-AIR.
101
Uporaba sprejemnika S-AIR, medtem ko je enota v stanju
pripravljenosti
Za sprejemnik S-AIR
Če nastavite [S-AIR Standby] na [On], lahko sprejemnik S-AIR uporabljate, medtem ko je enota v stanju
pripravljenosti.
1 Pritisnite na
.
Sistem se vklopi.
2 Pritiskajte na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže domači meni.
3 S puščicama /
izberite
[Setup].
4 S puščicama / izberite [System Settings], nato pritisnite na
5 S puščicama / izberite [S-AIR Standby], nato pritisnite na
6 S puščicama / izberite želeno nastavitev.
.
.
•
•
[On]: sprejemnik S-AIR lahko uporabite, medtem ko je enota v stanju pripravljenosti ali vklopljena.
[Off]: sprejemnika S-AIR ne morete uporabljati, medtem ko je enota v stanju pripravljenosti.
4 Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
Opomba
•
•
•
•
•
Če nastavite [S-AIR Standby] na [On], se bo poraba energije v stanju pripravljenosti povečala.
Če izklopite sistem, medtem ko je možnost [S-AIR Standby] nastavljena na [On], začne napis “S-AIR” na
prikazovalniku sprednje plošče utripati (če ni vzpostavljen prenos zvoka med enoto in sprejemnikom S-AIR) ali
sveti (če je prenos zvoka med enoto in sprejemnikom S-AIR vzpostavljen).
Če sistem izklopite, medtem ko je nosilec diska odprt in je [S-AIR Standby] nastavljen na [On], se bo nosilec diska
samodejno zaprl.
Če v enoto ni vstavljena brezžična oddajno-sprejemna enota, možnosti [S-AIR Standby] ne morete nastaviti.
Možnost [S-AIR Standby] se samodejno nastavi na [Off], če brezžično oddajno-sprejemno enoto odstranite.
Uporaba prostorskega ojačevalnika za prostorske zadnje zvočnike
Za prostorski ojačevalnik
Če uporabljate dodatni prostorski ojačevalnik (ni priložen) s prostorskimi zadnjimi zvočniki, nastavite stikalo
SURROUND SELECTOR na SURROUND BACK. Podrobnosti o prostorskih zadnjih zvočnikih si oglejte v poglavju
“Nekaj o prostorskih zadnjih zvočnikih” (stran 38).
Indentifikacija enote z določeno pod-enoto S-AIR (postopek združevanja)
Za prostorski ojačevalnik
Za sprejemnik S-AIR
Nastavitev istega ID-ja za enoto in pod-enoto S-AIR in vzpostavitev prenosa zvoka sta enostavna. Če pa ID-ja nista
enaka, se lahko zgodi, da sosedje sprejemajo zvok vašega sistema ali da vi sprejemate zvok od sosedov. Da bi to
preprečili, lahko enoto identificirate z določeno pod-enoto S-AIR tako, da opravite postopek združevanja.
Pred združevanjem
Pred združevanjem prenos zvoka vzpostavi ID (primer).
Vaša soba
Sosed
Ta enota
ID A
Pod-enota S-AIR
ID A
Pod-enota S-AIR
102
Po združitvi
Prenos zvoka se vzpostavi samo med združeno enoto in pod-enoto S-AIR.
Vaša soba
Sosed
Ta enota
ID A
ID A
Pod-enota S-AIR
Ni prenosa
Pod-enota S-AIR
Združitev
Izvedba združitve
1Postavite pod-enoto S-AIR, ki jo želite združiti, v bližino enote.
Opomba
•
Odstranite slušalke iz prostorskega ojačevalnika (če so priključene).
2
•
•
•
Nastavite enaka ID-ja za enoto in pod-enoto S-AIR.
Če želite nastaviti ID enote, si oglejte poglavje “Nastavitev ID-ja enote” (stran 99).
Če želite nastaviti ID prostorskega ojačevalnika, si oglejte poglavje “Nastavitev ID-ja prostorskega ojačevalnika”
(stran 100).
Če želite nastaviti ID S-AIR sprejemnika, si oglejte navodila za uporabo S-AIR sprejemnika.
3 Pritisnite na HOME.
Na TV zaslonu se prikaže domači meni.
4 S puščicama /
izberite
[Setup].
5 S puščicama / izberite [System Settings], nato pritisnite na
6 S puščicama / izberite [S-AIR Pairing], nato pritisnite na .
Prikaže se zaslon za potrditev.
7 S puščicama /
izberite [OK], nato pritisnite na
.
.
Enota začne s postopkom združevanja. Če tega ne želite, izberite [Cancel].
8 Začnite z združevanjem pod-enote S-AIR.
Za prostorski ojačevalnik
Pritisnite na tipko POWER na prostorskem ojačevalniku in ga tako vklopite, nato pa na njegovi hrbtni strani pritisnite
na tipko PAIRNING.
Ko se združevanje začne, indikator PAIRING začne utripati rdeče.
Ko se vzpostavi prenos zvoka, indikator PAIRING na prostorskem ojačevalniku zasveti rdeče in prikaže se zaslon za
potrditev.
Opomba
•
Za pritisk na tipko PAIRING na hrbtni strani prostorskega ojačevalnika lahko uporabite tanek predmet,
na primer, sponko za papir.
Za sprejemnik S-AIR
Oglejte si navodila za uporabo sprejemnika S-AIR.
Ko se vzpostavi prenos zvoka, se prikaže zaslon za potrditev.
Opomba
•
Opravite postopek združevanja v roku nekaj minut po koraku 8. Če ne, se združevanje samodejno
prekliče in prikaže se zaslon za potrditev. Če želite opraviti postopek združevanja, izberite [OK]. Za
vrnitev na predhodni prikaz izberite [Cancel].
9 S puščicama /
izberite naslednjo operacijo.
Za zaključek združevanja
Izberite [Finish] in pritisnite na .
Za izvedbo združevanja druge S-AIR pod-enote
Izberite [Continute] in pritisnite na .
103
Opomba
•
•
Če izvedete postopek združevanja med enoto in drugo S-AIR pod-enoto (stran 102), bo prenos zvoka,
ki ga je vzpostavil ID, preklican.
Če izvedete postopek združevanja, se ob ID-ju na prikazu za izbiro ID-ja prikaže [(Pairing)].
Preklic združevanja
Opravite nastavitev ID-ja za enoto v skladu s postopkom nastavitve ID-ja za enoto (stran 99). Če izberete nov ID
(lahko izberete istega kot prej), se združevanje prekliče.
Če je prenos zvoka nestabilen
Za prostorski ojačevalnik
Za sprejemnik S-AIR
Če uporabljate več brezžičnih sistemov, ki si delijo 2,4 GHz frekvenčni pas, na primer brezžični LAN ali
Bluetooth, utegne biti prenos iz izdelkov S-AIR ali drugih brezžičnih sistemov, nestabilen. V tem primeru
lahko izboljšate prenos tako, da spremenite naslednjo nastavitev [S-AIR RF Change].
1 Pritisnite na HOME.
Prikaže se domači meni.
2 S puščicama /
izberite
[Setup].
3 S puščicama / izberite [System Settings], nato pritisnite na
4 S puščicama / izberite [S-AIR RF Change], nato pritisnite na
5 S puščicama / izberite želeno nastavitev.
•
•
•
.
.
[Auto]: običajna izbira. Sistem samodejno spremeni nastavitev na [On] ali [Off].
[On]: sistem oddaja zvok tako, da poišče boljši kanal za prenos zvoka.
[Off]: sistem oddaja zvok tako, da nastavi kanal za prenos zvoka.
6 Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
7 Če izberete nastavitev [Off], izberite ID, tako da bo prenos zvoka najbolj stabilen (stran 99).
Opombe
• V večini primerov bo potrebna sprememba nastavitve.
• Če je možnost “RF CHANGE” nastavljena na [Off], lahko prenos med enoto in pod-enoto S-AIR podenoto opravite z uporabo enega od naslednjih kanalov.
- S-AIR ID A: enako kanalu za Wi-Fi kanal 1
- S-AIR ID B: enako kanalu za Wi-Fi kanal 6
- S-AIR ID C: enako kanalu za Wi-Fi kanal 11
• Prenos lahko izboljšate tako, da spremenite kanal prenosa (frekvenco) drugega brezžičnega sistema.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo drugega brezžičnega sistema.
104
Ostale funkcije
Uporaba nadzora HDMI za funkcijo BRAVIA Sync
Ta funkcija je na voljo le na televizorjih s funkcijo “BRAVIA” Sync.
S povezavo Sony naprav z nadzorno funkcijo HDMI s kablom HDMI(ni priložen), se upravljanje poenostavi
kot je navedeno spodaj:
- Dvoranski način - Theatre Mode (str. 106)
- Predvajanje z enim pritiskom (str. 106)
- Izklop sistema (str. 107)
- Omejitev glasnosti (str. 107)
- Nadzor avdio sistema (str. 107)
- Izbira jezika (str. 107)
Nadzor HDMI je vzajemna nadzorna funkcija standarda CEC(Consumer Electronics Control) za HDMI.
Nadzorna HDMI funkcija ne bo delovala v naslednjih primerih:
- Ko povežete ta sistem s komponento, ki ni združljiva z nadzorno HDMI funkcijo.
- Naprava nima HDMI priključka.
Na sistemskem daljinskem upravljalniku so priročne tipke za upravljanje televizorja kot so THETRE, ONE. Podrobnosti so navedene na strani 111 in v navodilih za uporabo televizorja.
TOUCH PLAY,AV
Opombi
• Glede na priključeno napravo, lahko nadzorna funkcija HDMI tudi ne deluje. Preverite navodila za
uporabo priključene naprave.
• Funkcija ‘Control for HDMI’ lahko ne deluje, če ne uporabljate Sonyjeve naprave tudi, če je naprava
združljiva z nadzorno funkcijo HDMI.
Priprava na nadzorno HDMI funkcijo
(Nadzor za HDMI – Easy Setting (enostavna nastavitev))
Sistem je združljiv s funkcijo HDMI – Easy Setting. Če je TV združljiv s funkcijo HDMI – Easy Setting,
lahko nastavite sistemsko [CONTROL FOR HDMI] funkcijo na televizorju. Podrobnosti so navedene v
navodilih za uporabo televizorja.
Če TV ni združljiv s funkcijo Control for HDMI – Easy Setting, ročno nastavite nadzorno HDMI funkcijo
sistema.
Opomba
• Prikazane postavke so odvisne od modela.
1 Prepričajte se, da je sistem povezan s TV-jem in priključenimi komponentami (ki morajo biti
združljive s funkcijo ‘Control form HDMI’) s HDMI kabli.
2 Vklopite sistem in TV.
3 Spremenite izbirnik vhoda na TV-ju, da se signal iz sistema prikaže na TV zaslonu.
4 Nastavite funkcijo ‘Control for HDMI’ tega sistema in TV-ja.
Funkciji ‘Control for HDMI’ sistema in priključene komponente se hkrati vklopita.
Med nastavljanjem se na prikazovalniku sprednje plošče prikaže napis “SCANNING”. Po končanem
nastavljanju se prikaže napis “COMPLETE”. Počakajte, da je nastavitev opravljena.
105
Opomba
•
Podrobnosti o nastavitvi televizorja I priključenih komponent si oglejte v navodilih za uproabo.
Če se napis “SCANNING” ali “COMPLETE” po opravljeni enostavni nastavitvi (Easy Setting) funkcije ‘Control
for HDMI’ ne prikaže
Nastavite funkcijo ‘Control for HDMI’ na ‘On’ posebej za sistem in za priključeno komponento.
1 Pritisnite na HOME.
Prikaže se domači meni.
2 S puščicama /
izberite
[Setup].
3 S puščicama / izberite [HDMI Settings], nato pritisnite na
.
Prikažejo se možnosti za [HDMI Settings].
4 S puščicama / izberite [Control for HDMI], nato pritisnite na
5 S puščicama / izberite [On] in pritisnite na .
.
Funkcija ‘Control for HDMI’ je vklopljena.
6 Vklopite funkcijo ‘Control for HDMI’ priključene komponente.
Podrobnosti o nastavitvi priključene komponente si oglejte v navodilih za uporabo.
7 Izberite vhod sistema, priključenega v komponento, za katero želite uporabiti funkcijo ‘Control for HDMI’
(HDMI1, HDMI2) in ponovite korak 6.
Dodajanje ali ponovna priključitev komponente
Ponovite korake pod “Priprava na nadzorno HDMI funkcijo”.
Opombe
•
Med nastavljanjem funkcije ‘Control for HDMI’ za sistem, funkcija ‘System Audio Control’ ne bo delovala.
•
Če funkcije ‘Control for HDMI’ za priključeno komponento ni mogoče nastaviti hkrati z nastavitvijo možnosti
“CONTROL FOR HDMI” na televizorju, nastavite funkcijo ‘Control for HDMI’ s pomočjo menija prikjlučene
komponente.
•
Podrobnosti o nastavitvi televiozrja in priključenih komponent si oglejte v navodilih za uporabo.
Nasvet
•
Tovarniška nastavitev za funkcijo ‘Control for HDMI’ je [Off].
Uporaba načina ‘Theatre Mode’ (dvoranski način)
Če pritisnete na tipko THEATRE, bo sistem samodejno preklopil na video način, ki najbolj ustreza filmom. Tudi izhod
zvočnikov se samodejno preklopi. Če s HDMI kablom priključite televizor, združljiv za načinom ‘Theatre’, se video
način televizorja preklopi na način ‘Theatre’.
Predvajanje BD/DVD-ja z enim pritiskom tipke.
(One-Touch Play)
Le s pritiskom na ONE-TOUCH PLAY se TV vključi in preklopi na BD/DVD vhod in sistem začne s predvajanjem
DVD-ja.
Sistem in TV delujeta kot sledi:
Ta sistem
Se vključi.(Če se ni vključen)
TV
Se vključi.(Če se ni vključen)
Preklopi na funkcijo “BD/DVD”
Preklopi na vhod HDMI.
Začne s predvajanjem diska in zvoka
Zmanjša glasnost. (System Audio Control)
Če predvajate priključeno komponento, se sistem in TV samodejno vklopita in preklopita na ustrezni HDMI vhod.
Opombe
•
Prepričajte se, da so povezave pravilne in nastavite možnost [Control for HDMI] na [On].
•
Pri nekaterih televizorjih se začetek vsebine ne bo predvajal.
•
Pri nekaterih diskih utegne trajati nekaj časa preden se začnejo predvajati.
• Če pritisnete na tipko
, funkcija ‘One-Touch Play’ ne bo delovala.
106
Izklop sistema usklajen s TV
(Sistem Power Off)
Ko izklopite TV s tipko na daljinskem upravljalniku TV-ja ali na sistemu, se sistem samodejno izklopi.
Opomba
• Pred uporabo funkcije System Power Off nastavite funkcijo za TV vklop.
• Pri nekaterih stanjih sistema se sistem ali priključene komponente ne izklopijo samodejno. Podrobnosti
si oglejte v navodilih, priloženih priključenim komponentam.
Nastavitev omejitve največje glasnosti sistema
(Volume Limit)
Če zamenjate izhodni način iz TV zvočnikov na zvočnike sistema ali če pritisnete na THEATRE, lahko
glede na nastavitev glasnosti sistema pride do glasnega zvoka iz sistema.
To lahko preprečite z omejitvijo največje glasnosti sistema. Podrobnosti na str. 124.
Poslušanje zvoka televizorja po zvočnikih tega sistema
(System Audio Control / avdio nadzor sistema)
Zvok televizorja lahko poslušate po zvočnikih tega sistema s pomočjo preprostega postopka.
Če hočete uporabiti System Audio Control (avdio nadzor sistema), povežite sistem in TV z avdio kablom
(ni priložen) in HDMI kablom (ni priložen) (stran 57).
System Audio Control lahko uporabite na sledeče načine:
• Zvok TV-ja lahko poslušate iz zvočnikov sistma in sicer s preprosto operacijo. Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo televizorja.
• Če je sistem vklopljen, bo zvok iz televizorja potoval iz zvočnikov sistema.
• Če zvok televizorja potuje iz zvočnikov sistema, lahko nastavite glasnost in izklopite zvok sistema s
pomočjo TV daljinskega upravljalnika.
Opombe
• Če je TV vklopljen preden vklopite sistem, zvočniki za trenutek ne bodo oddajali zvoka.
• Ko je TV v načinu PAP (picture and picture / slika in slika) funkcija System Audio Control ne bo
delovala. Ko gre TV iz načina PAP, se izhodni način vrne na prejšnjega.
• Če preklopite izbirnik vhoda na televizorju in pri nekaterih stanjih priključenih komponent, utegne
sistem samodejno preklopiti vhod.
Nasvet
• Zvok sistema in televizorja lahko povežete digitalno. Podrobnosti si oglejte na strani 57.
Spreminjanje jezika za prikaz na TV zaslonu
(Language Follow)
Če spremenite jezik za prikaz na TV zaslonu, se bo spremenil tudi jezik prikaza na zaslonu sistema.
107
Samodejno kalibriranje ustreznih nastavitev
[AUTO CALIBRATION]
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration) lahko samodejno nastavi ustrezni prostorski zvok.
Opomba
• Ko se začne postopek [Auto Calibration], sistem odda glasen testni zvok. Pri tem zmanjšanje glasnosti
ni možno. Bodite uvidevni in pomislite na otroke in sosede.
• Prepričajte se, da slušalke niso priključene v prostorski ojačevalnik. Če so slušalke priključene,
naslednjih postopkov ne morete opraviti.
1 Pritisnite na HOME.
Prikaže se domači meni.
2 S puščicama /
izberite
[Setup].
3 S puščicama / izberite [Audio Settings], nato pritisnite na
4 S puščicama / izberite [Auto Calibration], nato pritisnite na
.
.
Prikaže se zaslon za potrditev funkcije [Auto Calibration].
5 Priključite kalibracijski mikrofon na A.CAL MIC priključek na hrbtni plošči.
Kalibracijski mikrofon s pomočjo stativa, itd. (ni priložen) postavite na višino ušes. Sprednja stran vsakega
zvočnika naj bo obrnjena proti kalibracijskemu mikrofonu in med zvočniki ter mikrofonom naj ne bo ovir.
Kalibracijski mikrofon
Npr: BDV-IT1000
6 S puščicama / izberite [OK].
Za preklic izberite [Cancel].
108
7 Pritisnite
.
Postopek [Auto Calibration] se začne.
Sistem samodejno izbere nastavitve za zvončike.
Med meritvami ne povzročajte hrupa v prostoru.
Opombe
• Pred postopkom samodejne kalibracije se prepričajte, da je prostorski ojačevalnik vklopljen in da stoji
na ustreznem mestu. Če stoji na neustreznem mestu, na primer, v drugi sobi, meritev ne bo opravljena
pravilno.
• Med uporabo dodatnega prostorskega ojačevalnika za prostorske zadnje zvočnike (niso priloženi), se
prepričajte, da je dodatni prostorski ojačevalnik vklopljen in da stoji na ustreznem mestu.
• Ne zadržujte se v področju, kjer se opravljajo meritve in ne povzročajte hrupa med meritvami (trajajo
približno 1 minuto), ker bi to imelo vpliv na meritve.
• Okolje v sobi, v katero boste postavili sistem, vpliva na meritve.
• Ko se samodejno kalibriranje začne, enota oddaja glasen zvok. Glasnosti ne morete znižati. Bodite
uvidevni do otrok in sosedov.
• Če se prikaže sporočilo o napaki, sledite sporočilu in izberite [OK].
Sporočilo o napaki se prikaže, če:
- so slušalke priključene v prostorski ojačevalnik,
- če kalibracijski mikrofon ni priključen,
- če sprednji zvočniki niso pravilno priključeni,
- če prostorski zvočniki niso pravilno priključeni,
- prostorski zadnji zvočniki (niso priloženi) niso pravilno priključeni,
- če nizkotonec ni priključen.
8 Potrdite rezultate meritev [Auto Calibration].
Rezultati meritev se prikažejo na TV zaslonu. S puščicama /
lahko obračate strani. Na prvi strani je
navedena razdalja zvočnikov. Na drugi strani je naveden nivo zvočnikov.
Opomba
• Če meritev spodleti, sledite sporočilu in ponovite postopek samodejnega kalibriranja.
9 S puščicama / izberete [OK] ali [Cancel] in nato pritisnite .
Meritve so pravilne
Izdklopite kalibracijski mikrofon in izberite možnost [OK]. Rezultat se uporabi.
Meritve so napačne
Sledite sporočili in nato izberite [OK] za ponovni poskus.
Opombe
• Med izvajanjem funkcije samodejnih meritev:
- Ne izklapljajte naprave,
- Ne pritiskajte na tipke,
- Ne spreminjajte glasnosti,
- Ne menjajte funkcij,
- Ne menjajte diska,
- Ne vstavljajte in ne odstranjujte diska,
- Ne priključujte slušalke v prostorski ojačevalnik,
- Ne izključujte kalibracijskega mikrofona.
Nasvet
• Razdaljo med mestom poslušanja in posameznimi zvočniki lahko preverite. Stran 110.
109
Nastavitev zvočnikov
(SPEAKER SETUP)
Če želite poslušati najboljši možni prostorski zvok, najprej določite velikost priključenih zvočnikov in njihovo
oddaljenost od mesta poslušanja. Nato nastavite razmerje in nivo zvoka. Uporabite testni zvok za nastavitev glasnosti
zvočnikov na enak nivo.
Opomba
•
Če so v prostorski ojačevalnik priključene slušalke, funkcije [Speaker Settings] ni mogoče uporabljati.
1 Pritisnite na HOME.
Prikaže se domači meni.
2 S puščicama /
izberite
[Setup].
3 S puščicama / izberite [Audio Settings], nato pritisnite na .
4 S puščicama / izberite [Speaker Settings], nato pritisnite na
.
Prikaže se zaslon za potrditev funkcije [Speaker Settings].
5
S puščicama /
izberite postavko in pritisnite na
.
CONNECTION
Če ne želite priključiti srednjega in prostorskih zvočnikov, nastavite parametre postavk [Center] in [Surround].
Nastavitev prednjih zvočnikov ni mogoče spreminjati.
Če uporabljate dodatni prostorski ojačevalnik za prostorske zadnje zvočnike (niso priloženi) (stran 37), nastavite tudi
[Surround Back].
[Front]
[Yes]
[Center]
Yes: običajna izbira.
None: izberite to postavko, če ne želite priključiti srednjega zvočnika
[Surround]
[Yes]: običajna izbira.
[None]: Izberite, če ne uporabljate prostorskih zvočnikov.
[Surround Back]
[Yes]: izberite, če uporabljate prostorske zadnje zvočnike.
[None]: Izberite, če ne uporabljate prostorskih zadnjih zvočnikov.
[Subwoofer]
[Yes]
[Distance]
Če zvočnike premaknete, ne pozabite nastaviti parametre za razdaljo (A) med mestom poslušanja in zvočniki.
Parameter lahko nastavite od 0.0 do 7.0 m.
Zvočniki na sliki:
(1) Srednji zvočnik
(2) Sprednji levi zvočik (L)
(3) Sprednji desni zvočnik (R)
(4) Nizkotonec
(5) Prostorski levi zvočik (L)
(6) Prostorski desni zvočnik (R)
(7) Prostorski levi zadnji zvočik (L)
(8) Prostorski desni zadnji zvočnik (R)
[Front L/R] 3.0m: nastavite oddaljenost sprednjih zvočnikov.
[Center] 3.0m*: nastavite oddaljenost srednjega zvočnika.
[Surround L/R] 3.0m*: nastavite oddaljenost prostorskih zvočnikov.
[Surround Back L/R] 3.0m*: nastavite oddaljenost prostorskih zadnjih zvočnikov.
[Subwoofer] 3.0m: nastavite oddaljenost nizkotonca.
* Postavka se prikaže, če v nastavitvah [Connection] izberete [Yes].
110
Opomba
•
•
Če v enostavnih nastavitvah (Easy Setup; stran 69) izvedete postopek samodejnega kalibriranja, se
tovarniške nastavitve spremenijo.
Pri nekaterih vhodnih signalih možnost [Distance] morda ne bo imela učinka.
[Level]
Možnost imate spreminjati nivo posameznih zvočnikov. Parametre lahko nastavite med -0,6 dB in +6,0 dB za. Ne
pozabite nastaviti “TEST TONE” na “ON” za poenostavitev nastavitve.
[Front L/R] 0.0dB: Nastavite nivo sprednjih zvočnikov.
[Center] 0.0dB*: Nastavite nivo srednjega zvočnika.
[Surround L/R] 0.0dB*: nastavite nivo prostorskih zvočnikov.
[Surround Back L/R] 0.0dB*: nastavite nivo prostorskih zadnjih zvočnikov.
[Subwoofer] 0.0dB: nastavite nivo nizkotonca.
* Postavka se prikaže, če v nastavitvah [Connection] izberete [Yes].
[Test Tone]
Zvočniki bodo oddajali testni ton za nastavitev postavke [Level].
[Off]: zvočniki ne oddajajo testnega tona.
[On]: testni ton potuje iz obeh zvočnikov, levega in desnega, hkrati, medtem pa se nastavlja razmerje. Če izberete eno
od postavk v [Speakers Settings], testni ton potuje iz obeh zvočnikov zaporedoma.
Nastavitev nivoja zvoka
1 Nastavite [Test Tone] na [On].
2 S puščicami ///
izberite želeni zvočnik in nivo.
3 Pritisnite na .
4 Ponovite korake od 1 do 3.
5 S puščicami ///
nastavite [Test Tone] na [Off] po nastavitvi nivoja.
Opomba
•
Signali testnega tona ne potujejo iz priključka HDMI.
Nasvet
•
Če želite nastaviti gasnost vseh zvočnikov hkrati, pritisnite na
+/- .
Upravljanje televizorja in drugih komponent s priloženim daljinskim upravljalnikom
Če nastavite signal daljinskega upravljalnika, boste s priloženim daljinskim upravljalnikom lahko upravljali televizor,
Sony komponente (videorekorder, DVD predvajalnik/snemalnik, ipd.), CATV ali enoto ‘set-top box’/digitalni satelitski
sprejemnik.
Opomba
•
Ko v daljinskem upravljalniku zamenjate baterije, se utegne koda ponastaviti na tovarniško nastavitev
(SONY). Ponovno nastavite ustrezno kodo.
Priprava daljinskega upravljalnika za upravljanje komponent
1 Med pritiskanjem na tipko TV (za TV) ali STB (za Sony komponento, CATV ali enoto ‘set-top
box’/digitalni satelitski sprejemnik, ipd.) pritisnite na POP UP/MENU.
TV ali STB (pritisnjena tipka) začne utripati.
2 Medtem ko TV ali STB utripa, z oštevilčenimi tipkami vpišite kodo proizvajalca (glej tabelo), nato
pritisnite na TIMER.
Če je koda proizvajalca uspešno nastavljena, bo TV ali STB dvakrat počasi utripnil. Če nastavitev ni bila
uspešna, bo TV ali STB petkrat hitro utripnil.
Koda komponent, ki jih lahko upravljate
Če je navedenih več kod, vnesite eno za drugo, dokler ne najdete kode, ki deluje za vaš TV.
111
TV
Proizvajalec
SONY
AIWA
AKAI
DAEWOO
GE
GOLDSTAR/LG
HITACHI
JVC 5016
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMPO
SAMSUNG
SHARP
TOSHIBA
Proizvajalec
GENERAL
INSTRUMENT
Številka kode
5001 (default), 5002
5001
5003
5003, 5015, 5044
5003, 5009, 5010,
5044
5003, 5015, 5017,
5044, 5068
5003, 5014, 5015,
5017, 5044,5057,
5071
KMC 5017
5003, 5015, 5017,
5018, 5044,5066
5027
5003, 5027, 5044,
5066, 5068
5003, 5017, 5044,
5066
5009, 5053, 5072
5015, 5018, 5057,
5070, 5071
5009, 5025, 5051
5003, 5010, 5044
5066
5003, 5015, 5017,
5044, 5057,5066,
5069, 5074
5017, 5035, 5065
5035, 5041, 5051
GNC
GOLDSTAR
HAMLIN
ILLICO
JERROLD
MACOM
MAGNAVOX
MEMOREX
MOTOROLA
NET
OAK
PACE
PANASONIC
PARAGON
PHILIPS
PIONEER
Sony komponenta
Videorekorder
DVD predvajalnik/snemalnik
PULSAR
QUASAR
REGAL
7001, 7002, 7003
4001, 4002, 4003,
4004
RODGERS
RUNCO
SAMSUNG
SCIENTIFIC ATLANTA
CATV
Proizvajalec
SONY
ABC
ADELPHIA
ADVANCED NEWHOUSE
ALTRIO
AMERICAST
ATLANTIC BROADBAND
BELL & HOWELL
BELL SOUTH
BLUE RIDGE
BRIGTH HOUSE
CABLEVISION
CHARTER
COMCAST
COX
DIRECTOR
GEMINI
Številka kode
8501
8513, 8555
8507, 8510
8507
8507
8505
8507
8513
8505
8507
8507
8507
8507
8507
8507
8503
8036, 8543
SEREN
SIGECOM
SUSQUEHANNA
TIME WARNER
TOCOM
TOSHIBA
VIDEOTRON
WIDEOPENWEST
ZENITH
112
Številka kode
8018, 8032, 8503, 8512,
8513,8514, 8515, 8516,
8517, 8518,8519, 8532,
8553, 8554, 8557
8505
5825
8023, 8024, 8025, 8026,
8532,8533, 8534,
8535,8536
8507
8001, 8002, 8003, 8004,
8005,8006, 8007, 8008,
8018, 8022,8032, 8503,
8512, 8513,8514,8515,
8516,8517,8518,8519,
8532, 8553, 8554, 8557
8033, 8034, 8035, 8540,
8541,8542
8037
8506, 8523, 8544
8503, 8510, 8511
8030, 8552
8027, 8028, 8029, 8537,
8538,8539
8507
8019, 8020, 8021, 8523,
8529,8530, 8531
8506, 8523
8039, 8040, 8041, 8043,
8044,8504, 8546,
8547,8548, 8549,8550,
8551
8014, 8015, 8507, 8525,
8526
8506, 8523
8523
8532, 8533, 8534, 8535,
8536
8507
8506, 8523
8038, 8525, 8545
8009, 8010, 8011, 8502,
8507,8508, 8509, 8520,
8521, 8522,8555, 8556
8507
8507
8507
8507
8016, 8017, 8031, 8527,
8528,8553
8506, 8523
8507
8505, 8507
8012, 8013, 8505, 8506,
8523,8524
Enota ‘set-top box’/digitalni satelitski
sprejemnik
Proizvajalec
SONY
ADB
ALPHASTAR
AMSTRAD
B sky B
CANAL +
CROSSDIGITAL
DGTEC
DIRECTV
DISH NETWORK
ECHOSTAR
GALAXIS
GE
GENERAL INSTRUMENT
Gold Box
Grundig
HIRSCHMANN
HITACHI
HUGHES
Hyundai
Jerrold
JVC
KATHREIN
MAGNAVOX
MATSUI
MEMOREX
NIKKO
NOKIA
NTV PLUS
On digital
PACE
Številka kode
8201, 8202 (default),
8203,
8701, 8702, 8703
8262
8710
8204, 8225, 8226,
8247, 8259
8243
8208
8717
8292, 8293, 8294
8713, 8717, 8718,
8719, 8723,8714
8712, 8714, 8725
8712, 8720
8212, 8214, 8216,
8232, 8233,
8254, 8272
8719
8711
8238
8228, 8229, 8237,
8265
8263
8707
8706
8245
8240
8712, 8714, 8720
8224, 8244, 8250
8715, 8716, 8718
8227
8716
8223
8219, 8239, 8257,
8276, 7277
2000 8242
8273
8217, 8218, 8222,
8243, 8260,8261
PANASONIC
8267, 8705
PAYSAT
PHILIPS
8716
8255,
8716,
8704,
8213,
8253
8704,
8721
8210,
8234,
8248,
8287,
8722
8243
8205,
8295
8716
8289,
8220,
8241,
8252,
8279,
8234,
8275
8283,
8708
8256
8715,
8206
8209,
8251,
8269,
PROSCAN
RADIX
RCA
SABA
SAMSUNG
Sky
SKY MASTER
Sky+
STAR SIGHT
STRONG
TECHNISAT
Thomson
TOMSON
TOSHIBA
TPS
UNIDEN
WATSON
Zehnder
.
113
8278, 8715,
8718
8709, 8719
8226, 8231,
8709, 8719,
8211, 8230,
8235,
8270, 8286
8288, 8717,
8207, 8285
8290, 8291
8221, 8236,
8246,
8266, 8268,
7280
8271, 8274,
8284
8716
8215, 8249,
8264, 8268,
8281, 8282
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom
Z uporabo naslednjih tipk lahko upravljate TV sprejemnik. Za uporabo teh tipk in pritiskom na na tipko TV
(TV za 1 sekundo zasveti) nastavite daljinski upravljalnik na TV način.
Opomba
• Če v načinu TV pritisnete na katerokoli od naslednjih tipk, TV zasveti. (Pri nekaterih nastavitvah
proizvajalca, nekatere tipke morda ne bodo delovale in TV ne bo zasvetil).
• Če pritisnete na drugo tipko in ne na navedene, medtem ko je daljinski upravljalnik v načinu TV, TV ne
bo zasvetil.
• Pri nekaterih televizorjih upravljanje ali uporaba nekaterih tipk ne bo mogoča.
S pritiskom na
AV
THEATRE
Lahko
Vklopite/izklopite TV sprejemnik
Uživate v kakovosti slike, ki najbolj ustreza filmom.
Preklapljate vhodni vir za TV med TV in drugimi vhodnimi viri.
Ko pritisnete na , lahko zadržite trenutno stran s tekstom.
Nastavite TV glasnosti
+/Izberete
TV kanal.
PROG +/-*
ali predhodno
Ko pritisnete na , lahko izberete naslednjo
stran s tekstom.
Začasen izklop zvoka na TV
Oštevilčene tipke, -/-- Izbira TV kanala.
Ko pritisnete na , lahko izberete stran s tekstom tako, da
vpišete tri števke za stran.
HOME
Prikaz menija TV-ja.
ANALOG
Preklopite na analogni način.
DIGITAL
Preklopite na digitalni način.
Prikažete informacije.
Imate dostop do teksta.
Prikažete EPG (Digital Electronic Programme Guide)
TOOLS
Prikažete meni postopkov za trenutno vsebino.
RETURN
Vrnitev na prejšnji kanal ali stopnjo v meniju TV.
Spremenite razmerje slike na priključenem televizorju.
/
/
/
,
Izberete postavko v meniju.
Začnete s predvajanjem.
*
Začasno ustavite predvajanje.
*
Ustavite predvajanje.
/*
Preskočite na predhodnje/naslednje poglavje, posnetek ali
datoteko.
/ *
Ponovite kader/se hitro pomikate naprej po kadru.
*
Hitro vrtite nazaj/naprej med predvajanjem.
* Na voljo samo za komponento, ki je priključena v TV s HDMI ali iLINK povezavo. Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo televizorja.
Nasvet
• Funkcije teh tipke so enake kot funkcije tipk na daljinskem upravljalniku televizorja Sony. Podrobnosti
si oglejte v navodilih za uporabo televizorja.
114
Upravljanje Sony komponente, CATV ali enote ‘set-top
box’/digitalnega satelitskega sprejemnika
Z uporabo naslednjih tipk lahko upravljate Sony komponente (videorekorder, DVD predvajalnik/snemalnik, ipd.),
CATV ali enoto ‘set-top box’/digitalni satelitski sprejemnik. Za uporabo teh tipk in pritiskom na na tipko STB (STB za 1
sekundo zasveti) nastavite daljinski upravljalnik na STB način.
Opomba
•
•
•
Če v načinu STB pritisnete na katerokoli od naslednjih tipk, STB zasveti. (Pri nekaterih nastavitvah
proizvajalca, nekatere tipke morda ne bodo delovale in STB ne bo zasvetil).
Če pritisnete na drugo tipko in ne na navedene, medtem ko je daljinski upravljalnik v načinu STB, STB
ne bo zasvetil.
Pri nekaterih komponentah upravljanje ali uporaba nekaterih tipk ne bo mogoča.
S pritiskom na
AV
PROG +/Oštevilčene tipke, -/-HOME
OPTIONS
RETURN
CLEAR
/
/
/
,
DVD RECORDER
(HDD, DVD)*
Lahko
Vklopite/izklopite enoto ‘set-top box’/digitalni satelitski sprejemnik.
Izberete kanal enote ‘set-top box’/digitalnega satelitskega sprejemnika.
Izberete kanal enote ‘set-top box’/digitalnega satelitskega sprejemnika.
Prikaz menija enote ‘set-top box’/digitalnega satelitskega sprejemnika.
Na TV zaslonu prikažete meni z možnostmi, ki jih lahko uporabite.
Vrnitev na prejšnji kanal ali stopnjo v meniju enote ‘set-top box’/digitalnega
satelitskega sprejemnika..
Izbrišete vnešeno polje.
Izberete postavko v meniju.
Spremenite način upravljanja Sony DVD snemalnikov.
Začnete s predvajanjem.
*
Začasno ustavite predvajanje.
*
Ustavite predvajanje.
*
Se hitro pomikate naprej po kadru.
*
Hitro vrtite nazaj/naprej med predvajanjem.
* Na voljo samo za Sony komponento, na primer videorekorder, DVD predvajalnik/snemalnik, ipd.
Uporaba zvočnih učinkov
Poslušanje zvoka pri nizki jakosti
Ob zvočnih učinkih ali dialogu lahko uživate tudi pri nizkih glasnostih, kot to lahko tudi v kinematografski dvorani.
Funkcija je še posebej priročna pri gledanju filmov pozno ponoči.
Pritisnite NIGHT
Na prikazovalniku se pojavi sporočilo »NIGHT ON« in zvočni učinek je vklopljen.
Medtem ko je vklopljen nočni način, na prikazovalniku sprednje plošče sveti napis “NIGHT”.
Opombe
•
Če se zvok oddaja preko sredinskega zvočnika, je ta učinek še posebej poudarjen, ker se govor
(filmski dialogi, itd.) lažje sliši. Če se zvok ne oddaja preko sredinskega zvočnika ali če uporabljate
slušalke, sistem prilagodi glasnost na najboljši nivo.
Izklop zvočnega učinka
Ponovno pritisnite NIGHT.
Nastavitev zvoka
Zvok lahko nastavite tako, da spremenite tonalno razmerje.
1 Pritiskajte na tipko TONE, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže želena nastavitev.
•
•
•
“BASS”: nastavite lahko nizke frekvence.
“MIDDLE” (samo BDV-IS1000): nastavite lahko srednje frekvence.
“TREBLE”: nastavite lahko visoke frekvence.
2 S puščicama / nastavite zvok.
Nastavljena vrednost se prikaže na prikazovalniku sprednje plošče. Vrednost lahko nastavite med -6.0 in +6.0.
115
Uporaba časovnika izklopa
Sistem lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi ob nastavljenem času in tako lahko zaspite med
poslušanjem glasbe. Čas lahko nastavite v 10-minutnih korakih.
Pritisnite SLEEP.
Z vsakim pritiskom tipke SLEEP se prikaz minut (preostali čas) spremeni za 10 minut. Ko nastavite
časovnik za samodejni izklop, na prikazovalniku utripa »SLEEP«.
Preverjanje preostalega časa
Enkrat pritisnite tipko SLEEP.
Spreminjanje preostalega časa
Zaporedoma pritisnite SLEEP za izbiro želenega časa.
Zaklep tipk na enoti
(Child Lock)
Tipke na enoti (razen tipke
otroka).
) lahko zaklenete in tako preprečite neželeno upravljanje enote (npr.
Pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipko na enoti.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikažeta napisa “CHILD LOCK” in “ON”.
Funkcija zaklepa je vklopljena in tipke na enoti se zaklenejo. (Sistem lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom).
Za preklic pritisnite in več kot 5 sekund držite tipko , da se na prikazovalniku sprednje plošče prikažeta
napisa “CHILD LOCK” in “OFF”.
Opomba
• Če pritisnete na tipke na enoti, medtem ko deluje funkcija ‘Child Lock’, se bo na prikazovalniku
sprednje plošče prikazal napis “CHILD LOCK”.
116
Nastavitve
Uporaba nastavitvenega prikaza (Setup Display)
Z uporabo prikaza za nastavitve lahko opravite razne nastavitve postavk, na primer slike in zvoka.
Ko želite spremeniti nastavitve sistema, v domačem meniju izberite
(Setup).
Opomba
• Nastavitve predvajanja, ki so shranjene na disku, imajo prednost pred nastavitvami v ‘Setup Display’.
Morda ne bodo delovale vse funkcije.
1Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu se prikaže domači meni.
2S puščicama /
izberite
[Setup].
3S puščicama / izberite simbol za kategorijo, ki jo želite spremeniti, nato pritisnite na
Primer: [Video Settings] (nastavitev slike)
Nastavite lahko naslednje možnosti
Simbol
Opis
[Network Update] (stran 118)
Posodobitev programa sistema.
[Video Settings] (stran 119)
Opravi nastavitev slike v skladu z vrsto priključkov.
[Audio Settings] (stran 121)
Opravi nastavitev zvoka v skladu z vrsto priključkov.
[BD/DVD Viewing Settings] (stran 122)
Opravi natančne nastavitve za BD/DVD predvajanje.
[Photo Settings] (stran 124)
Opravi nastavitve, ki se nanašajo na fotografije.
[HDMI Settings] (stran 124)
Opravi hdmi nastavitve.
[System Settings] (stran 126)
Opravi nastavitve, ki se nanašajo na sistem.
[Network Settings] (stran 127)
Opravi natančne nastavitve za Internet in omrežje.
[Easy Setup] (stran 128)
Ponovi postopek ‘Easy Setup’ in opravi osnovne nastavitve.
[Resetting] (stran 129)
Ponastavi sistem na tovarniške nastavitve.
117
.
4 S puščicama / izberite postavko, nato pritisnite na
.
Prikažejo se možnosti za izbrano postavko.
Primer: [TV Type]
Možnosti
5 S puščicama / izberite nastavitev in pritisnite na
.
Nastavitev je izbrna in postopek je končan.
Prikažejo se možnosti za izbrano postavko.
Primer: [4:3]
Izbrana nastavitev
[Network Update] (posodobitev omrežja)
Funkcije sistema lahko posodobite in izboljšate.
Podrobnosti o posodabljanju funkcij si oglejte na spletni strani: http://www.sony.net/
1 S puščicama / izberite [Network Update], nato pritisnite na
.
Enota se poveže z omrežjem in prikaže se zaslon za potrditev.
2 S puščicama /
izberite [OK] in pritisnite na .
Enota začne nalagati in nato samodejno program posodobi.
Ko je posodabljanje končano, se na prikazovalniku sprednje plošče za 5 sekund prikaže napis
“COMPLETE!”, nato se sistem samodejno izklopi.
3 Pritisnite na
in vklopite sistem.
Sistem se zažene s posodobljenim programom.
Opombe
• Ne izključujte napajalnega ali omrežnega kabla med nalaganjem ali posodabljanjem programa.
• Med nalaganjem ni na voljo nobena funkcija, vključno z odpiranjem nosilca za disk.
• Čas nalaganja je odvisen od strežnikovega ponudnika in od stanja povezave.
•
Če se prikaže sporočilo o napaki, ki se nanaša na povezavo z omrežjem, preverite povezavo s
pomočjo funkcije [Network Diagnostic] v [Internet Settings] pod [Network Settings] (stran 127).
Opombe
• Števec “UPDATE */9” (“*” se nanaša na korak posodobitve) na prikazovalniku sprednje plošče kaže
tudi napredovanje posodobitve.
• Trenutni program lahko preverite tako, da v [System Settings] izberete [System Information] (stran
126).
• Po posodobitvi se nastavitve [Setup] ohranijo.
• Če je funkcija [Software Update Notification] nastavljena na [On] (tovarniška nastavitev), vas sistem
obvesti o novejši verziji programa (stran 126).
118
Posodobitev programa s posodobitvenim diskom
Funkcije sistema lahko posodobite in izboljšate s pomočjo posodobitvenega diska, ki ga lahko kupite v
trgovini s Sonyjevo opremo ali pri lokalnem serviserju za opremo Sony.
1 Vstavite posodobitveni disk.
Prikaz vas prosi za potrditev.
2 Izberite [OK] in pritisnite na
.
Posodabljanje programa se začne.
Ko je posodabljanje končano, se na prikazovalniku sprednje plošče za 5 sekund prikaže napis
“COMPLETE!”, nato se nosilec diska samodejno odpre.
3 Odstranite disk.
Sistem se samodejno izklopi.
4 Pritisnite na
, da vklopite sistem.
Sistem se zažene s posodobljenim programom.
Opomba
• Ne izključujte napajalnega kabla med posodabljanjem.
• Med posodabljanjem ni na voljo nobena funkcija, vključno z odpiranjem nosilca za disk.
Nasvet
• Števec “UPDATE */9” (“*” se nanaša na korak posodobitve) na prikazovalniku sprednje plošče kaže
tudi napredovanje posodobitve.
• Trenutni program lahko preverite tako, da v [System Settings] izberete [System Information] (stran
126).
• Po posodobitvi se nastavitve [Setup] ohranijo.
• Informacije o drugih načinih posodabljanja programa si lahko ogledate na naslednji spletni strani ali pa
se posvetujete s prodajalcem opreme Sony ali lokalnim pooblaščenim serviserjem:
http://www.sony.net/
[Video Settings] (nastavitev slike)
Sliko lahko nastavite v skladu z vrsto priključkov.
[TV Type]
Izberete lahko razmerje stranic pri sliki na priključenem televizorju.
[16:9]: Izberite to postavko, če priključite televizor s širokim zaslonom ali televizor s funkcijo širokega
zaslona.
[4:3]: Izberite to postavko, če priključite televizor z zaslonom 4:3, ki nima funkcije široke slike.
[Screen Format]
Izberite konfiguracijo prikaza za 4:3 sliko na 16:9 širokozaslonskem televizorju.
[Original]:
To možnost izberite pri priključitvi na televizor, ki ima na voljo širokozaslonsko funkcijo.
4:3 slika se prikaže v 16:9 razmerju slike tudi na širokozaslonskem televizorju.
[Fixed Aspect Ratio]: Spreminjanje razmerja slike, tako da se prilagaja zaslonu z originalnim razmerjem
slike.
[DVD Aspect Ratio]
Prilagoditev nastavitev zaslona za predvajanje 16:9 slike na 4:3 televizorju (je na voljo, če je nastavitev
»TV Type« nastavljena na »4:3« in če je nastavitev »Screen Format« nastavljena na »Fixed Aspect
Ratio«).
[Letter Box] :
Prikaže široko sliko s črnimi robovi na vrhu in spodaj.
[Pan & Scan]: Prikaže sliko na celotnem zaslonu v polni višini in obrezanimi
stranicami.
119
[Cinema Conversion Mode]
Nastavitev video pretvorbene metode za 480p/576p, 720p, 1080i ali 1080p* signale, ki se posredujejo prek HDMI
OUT priključka ali COMPONENT VIDEO OUT priključkov.
*Samo HDMI
[Auto]:
Običajno izberite to možnost. Predvajalnik samodejno zazna vrsto materiala (video ali film) in izbere ustrezno
pretvorbeno metodo.
[Video]: Pretvorbena metoda za video material se uporabi stalno, ne glede na vrsto materiala.
[Output Video Format]
Izbor tipa priključka za posredovanje video signalov (»TV Connection Method«) in ločljivosti za HDMI / komponento
povezavo ([HDMI Resolution]/ [Component Resolution]).
1 S puščicama / izberite tip priključka za posredovanje video signalov in potem pritisnite
.
Opomba
•
Pri hkratni priključitvi na HDMI priključek in druge video izhode izberite možnost »Component Video«.
[TV Connection Method]
[HDMI]: Posredovanje signalov prek HDMI OUT priključka glede na nastavitev »HDMI Resolution« (stran 43).
[Component Video]:
Posredovanje signalov prek COMPONENT VIDEO OUT priključkov glede na nastavitev
»Component resolution« (stran 43).
[Video or S Video]:
Posredovanje signalov prek LINE OUT VIDEO ali S VIDEO priključka.
2 (samo pri izboru možnosti »HDMI« ali »Component Video«)S puščicama / izberite tip signala
za HDMI OUT priključek ali COMPONENT VIDEO OUT priključke in pritisnite .
Če spremenite izhodno video ločljivost, se za okrog 30 sekund prikaže slika z izbrano ločljivostjo in potem
morate potrditi izbiro. Sledite navodilom na zaslonu.
Pri oddajanju 720p/1080i/1080p video signalov, na prikazovalniku sprednje plošče zasveti “HD” .
Opomba
•
•
•
Če je slika popačena ali če se ne prikaže, počakajte približno 30 sekund in ne pritiskajte na nobene
tipke. Prikaz se bo vrnil na zaslon za nastavitev ločljivosti.
Če izbrana ločljivost video izhoda ni pravilna, se ob pritisku katerekoli tipke v roku 30-ih sekund slika
ne bo prikazala na zaslonu. V tem primeru pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipki
in
na enoti,
da se ločljivost video izhoda ponastavi na najnižjo ločljivost.
Če povežete HDMI OUT priključek in druge video izhode hkrati, bodo video signali morda potovali
samo iz priključka HDMI OUT, v primeru, da je izbrana možnost [Auto] ali [1080p].
[HDMI Resolution]/[Component Resolution]
[Auto] (samo HDMI):
Običajno izberite to nastavitev. Enota posreduje signale glede na najvišjo možno resolucijo
televizorja: 1080p > 1080i > 720p > 480p/576p >480i/576i
Če slika ni ustrezna, poskusite uporabiti drugo nastavitev, ki bolj ustreza vašemu
televizorju.
[480i/576i]:
Posredujejo se 480i/576p video signali.
[480p/576p]:
Posredujejo se 480p/576p video signali.
[720p]:
Posredujejo se 720p video signali.
[1080i]:
Posredujejo se 1080i video signali.
[1080p] (samo HDMI):
Posredujejo se 1080p video signali.
[Pause Mode] (samo BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Izberete lahko sliko v načinu začasne ustavitve.
[Auto]: Slike, ki vključujejo objekte, ki se dinamično premikajo, se prikažejo brez motenj. To je običajna izbira.
[Frame]: Prikaz statičnih slik z visoko ločljivostjo.
120
[Audio Settings]
Opravite lahko nastavitve zvoka.
[BD Audio Setting]
Med predvajanjem diska BD, ki vsebuje zvok, lahko izberete možnost združitve ali nezdružitve
interaktivnega zvoka in sekundarnega zvoka.
[Mix]:
Enota oddaja zvok, ustvarjen z združitvijo interaktivnega zvoka in sekundarnega zvoka v
primarni zvok.
Enota oddaja samo primarni zvok.
[Direct]:
[Audio DRC] (samo BD/DVD VIDEO)
Kompresirate lahko dinamični obseg zvočnega posnetka. Funkcija [Audio DRC] je uporabna za gledanje
filmov ponoči, pri nizki jakosti.
[Auto]:
Predvaja zvok z dinamičnim razponom, ki ga določi disk (samo BD-ROM). Drugi diski se
predvajajo z nivojem “Standard”.
[Off]:
Dinamični razpon se ne kompresira.
[Standard]:
Sistem reproducira zvočni posnetek s takim dinamičnim razponom, kakršnega si je
zamislil snemalni tehnik .
[Max]:
Sistem povsem kompresira dinamični razpon.
[Fs Limit]
Izberete lahko zgornjo mejo frekvence vzorčenja v zvočnem signalu za poslušanje polnega zvoka.
[On]: Izbere nastavitev 48kHz. Upravljate lahko vse funkcije zvočnega nadzora.
[Off]: Izbere nastavitev 192kHz.
Opombi
• [Fs Limit] deluje samo za funkcije “BD/DVD”, “HDMI1” in “HDMI2”.
• V formatu DTS96/24 nekatere funkcije zvočnega nadzora ne bodo delovale, tudi če ste izbrali
nastavitev [On].
[Attenuate - TV]
Pri poslušanju komponente, ki je priključena v TV priključke, se utegnejo pojaviti motnje.
Motnja ne pomeni nepravilnega delovanja in je odvisna od piključene komponente.
Da bi preprečili motnje, zmanjšajte vhodni nivo na enoti.
[On]: Vhodni nivo se zniža. Izhodni nivo se spremeni.
[Off]: Običajni vhodni nivo.
[Attenuate – SAT/CABLE]
Pri poslušanju komponente, ki je priključena v priključke SAT/CABLE IN, se utegnejo pojaviti motnje.
Motnja ne pomeni nepravilnega delovanja in je odvisna od piključene komponente.
Da bi preprečili motnje, zmanjšajte vhodni nivo na enoti.
[On]: Vhodni nivo se zniža. Izhodni nivo se spremeni.
[Off]: Običajni vhodni nivo.
[Speaker Settings]
Da bi dobili kar najboljši možni prostorski zvok, nastavite zvočnike. Podrobnosti si oglejte v poglavju
“Nastavitev zvočnikov” (stran 110).
[Auto Calibration]
Ta funkcija omogoči samodejno kalibriranje ustreznih nastavitev. Podrobnosti si oglejte v poglavju
“Samodejno kalibriranje ustreznih nastavitev” (stran 108).
121
BD/DVD nastavitve
Opravite lahko natančne nastavitve za predvajanje diska BD/DVD.
[BD/DVD Menu]
Nastavitev privzetega jezika menijev za BD-ROM ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Select Language Code«, se prikaže zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite kodo vašega jezika. Več
informacij o tem najdete na strani 149 »Seznam jezikovnih kod«.
[Audio]
Nastavitev privzetega avdio jezika za BD-ROM ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Original«, se izbere prednosti jezik diska. Če izberete »Select Language Code«, se prikaže zaslon za
vnos jezikovne kode. Vnesite kodo vašega jezika. Več informacij o tem najdete na strani 149 »Seznam jezikovnih
kod«.
[Subtitle]
Nastavitev privzetega jezika za podnapise za BD-ROM ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Select Language Code«, se prikaže zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite kodo vašega jezika. Več
informacij o tem najdete na strani 149 »Seznam jezikovnih kod«.
[BD Parental Control]
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih BD-ROM diskov. Posamezne scene lahko blokirate ali jih zamenjate
z drugimi scenami.
1 Z oštevilčenimi tipkami vnesite vašo 4-mestno geslo.
2 S puščicama / izberite [OK] in pritisnite .
3 S puščicama / izberite starostno omejitev in pritisnite
.
Nižja je vrednost, večja je omejitev.
Če izberete »Select Age Restriction« lahko s pomočjo tipk /
/
/
ali oštevilčenih tipk vnesite starost od »0« do
»255«.
Preklic nastavitve starševskega nadzora
Izberite [No Restrictions].
Opomba
•
Če pozabite geslo za »Parental Control«, boste morali ponastaviti predvajalnik (stran 129) in nastaviti novo geslo
(glejte »Password« na strani 123).
•
Predvajanje diskov, ki ne podpirajo funkcije starševskega nadzora, na tej enoti ni mogoče omejiti.
•
Odvisno od diska se lahko zgodi, da boste morali med predvajanjem diska spremeniti stopnjo omejitve. V tem
primeru vnesite geslo in potem spremenite stopnjo omejitve.
•
Če v »Select Age Restriction« izberete »255«, se nastavitev starševskega nadzora prekliče.
Nasvet
Prav tako lahko spremenite geslo (glejte stran 123 »Password«).
[DVD Parental Control]
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih DVD VIDEO diskov. Posamezne scene lahko blokirate ali jih
zamenjate z drugimi scenami.
1 Z oštevilčenimi tipkami vnesite vašo 4-mestno geslo.
2 S puščicama / izberite [OK] in pritisnite .
3 S puščicama / izberite starostno omejitev in pritisnite
.
Nižja je vrednost, večja je omejitev.
Preklic nastavitve starševskega nadzora
Izberite [No Restrictions].
Opombe
•
Če pozabite geslo za »Parental Control«, boste morali ponastaviti predvajalnik (stran 129) in nastaviti novo geslo
(glejte »Password« na strani 123).
122
•
•
•
Predvajanje diskov, ki ne podpirajo funkcije starševskega nadzora, na tem predajalniku ni mogoče omejiti.
Odvisno od diska se lahko zgodi, da boste morali med predvajanjem diska spremeniti stopnjo omejitve. V tem
primeru vnesite geslo in potem spremenite stopnjo omejitve.
Če v »Select Age Restriction« izberete »255«, se nastavitev starševskega nadzora prekliče.
Nasvet
• Prav tako lahko spremenite geslo (glejte stran 123 »Password«).
[Parental Control Region Code]
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih BD-ROM ali DVD VIDEO diskov glede na geografsko
področje. Posamezne scene lahko blokirate ali jih zamenjate z drugimi scenami.
1 Z oštevilčenimi tipkami vnesite vašo 4-mestno geslo.
2 S puščicama / izberite [OK] in pritisnite .
3 S puščicama / izberite področje in pritisnite .
Ko izberete »Select Region Code«, se prikaže zaslon za vnos regijske kode. Vnesite regijsko kodo. Več informacij o
tem najdete na strani 149.
Opombe
•
•
•
•
Če pozabite geslo za »Parental Control«, boste morali ponastaviti predvajalnik (stran 129) in nastaviti novo geslo
(glejte »Password« na strani 123).
Predvajanje diskov, ki ne podpirajo funkcije starševskega nadzora, na tem predajalniku ni mogoče omejiti.
Odvisno od diska se lahko zgodi, da boste morali med predvajanjem diska spremeniti stopnjo omejitve. V tem
primeru vnesite geslo in potem spremenite stopnjo omejitve.
Če v »Select Age Restriction« izberete »255«, se nastavitev starševskega nadzora prekliče.
Nasvet
•
Prav tako lahko spremenite geslo (glejte stran 123 »Password«).
[Password]
Nastavitev ali sprememba gesla za starševski nadzor. Z geslom lahko nastavite omejitev predvajanja BDROM ali DVD VIDEO.
1 Z oštevilčenimi tipkami vnesite vašo 4-mestno geslo.
2 S puščicama / izberite [OK] in pritisnite .
Spreminjanje gesla
1 Po koraku 1 z oštevilčenimi tipkami vpišite štirimestno geslo.
2 S puščicama / izberite [OK] in pritisnite .
3 Z oštevilčenimi tipkami vnesite novo geslo.
4 puščicama / izberite [OK] in pritisnite .
[Hybrid Disc Playback Layer]
Nastavitev prednostnega sloja pri predvajanju hibridnega diska. Če želite spremeniti nastavitev, izklopite
in ponovno vklopite predvajalnik.
[BD]:
Predvajanje BD sloja.
[DVD/CD]:
Predvajanja DVD ali CD sloja.
BD Internet Connection
Nastavite lahko možnost priključitve interneta med predvajanjem vsebine BD (v načinu BDMV). Za
uporabo te funkcije so potrebne omrežne povezave in nastavitve (stran 127).
123
[Photo Settings] (nastavitev fotografije)
Opravite lahko nastavitve, ki se nanašajo na fotografije.
[Slideshow Speed]
Nastavitev hitrosti diaprojekcije.
[Fast]:
[Normal]:
[Slow]:
Hitra izmenjava slik.
Normalna hitrost izmenjave slik.
Počasna menjava slik.
[HDMI Settings]
Opravite lahko HDMI nastavitve.
[Control for HDMI]
Funkcijo [Control for HDMI] lahko vklopite ali izklopite. Ta funkcija je na voljo, če sta sistem in TV
povezana s HDMI kablom. Podrobnosti si oglejte v poglavju “Uporaba funkcije ‘Control for HDMI’ za
“BRAVIA” Sync” (stran 105).
[On]: Funkcija je vklopljena. Skupaj lahko upravljate vse komponente, ki so priključene s HDMI kablom.
[Off]: Funkcija je izklopljena.
Opomba
• Ta funkcija je na voljo samo, če enoto in TV povežete s HDMI kablom.
[Volume Limit]
Če v meniju televizorja ali s tipko THEATRE spremenite način izhoda iz televizorja v zvočnike sistema, se
vklopi funkcija ‘System Audio Control’ (stran 107) in enota utegne oddati glasen zvok, ki pa je odvisen od
nivoja glasnosti na sistemu. To lahko preprečite tako, da omejite maksimalne glasnosti.
[Level3]: maksimalna glasnost je nastavljena na 15.
[Level2]: maksimalna glasnost je nastavljena na 20.
[Level1]: maksimalna glasnost je nastavljena na 30.
[Off]: funkcija je izklopljena.
Opomba
• Ta funkcija je na voljo samo, če enoto in TV povežete s HDMI kablom in če je funkcija [Control for
HDMI] nastavljena na [On].
124
[BD-ROM 1080/24p Output]
Nastavitev 1920 x 1080p/24 Hz video signalov pri predvajanju filmskih materialov na BD-ROM diskih
(720p/24 Hz ali 1080p/24 Hz). 1920 x 1080p/24 Hz video signali se lahko predvajajo samo pri izpolnitvi
naslednjih pogojev:
- če televizor, ki je združljiv z 1080/24p, priključite prek HDMI OUT priključka,
- če je nastavitev »Output Video Format« nastavljena na »HDMI«,
- če je nastavitev »HDMI Resolution« nastavljena na »Auto« ali »1080p«.
Indikator 24P zasveti, če enota oddaja 1920 x 1080p/24 Hz video signale.
[Auto ]: Posredovanje 1920 x 1080p/24 Hz video signalov samo pri priključitvi televizorja, ki je združljiv s
1080/24p, prek HDMI OUT priključka.
[On]: Posredovanje 1920 x 1080p/24 Hz video signalov ne glede na tip priključenega televizorja.
[Off]: To nastavitev izberite, če vaš televizor ni združljiv z 1080/24 Hz video signali.
Opomba
• Če je možnost [BD-ROM 1080/24p Output] nastavljena na [On], enota morda ne bo oddajala video
signalov.
Če priključen televizor ni združljiv z 1080/24p in če je nastavitev »BD-ROM 1080/24p Output« nastavljena
na »On«, se ne prikaže slika BD-ROM diska. V tem primeru za prikaz začetnega menija pritisnite tipko
HOME in spremenite nastavitev »BD-ROM 1080/24p Output«.
YCbCr (HDMI)
Nastavitev barve za video signale, ki se posredujejo prek HDMI OUT priključka. Izberite nastavitev, ki
ustreza tipu priključenega televizorja.
[Auto ]: Samodejno zaznavanje tipa zunanje naprave in izbor ustrezne nastavitve barve.
[YCbCr (4:2:2)]: Posreduje YCbCr 4:2:2 video signale.
[YCbCr (4:4:4)]: Posreduje YCbCr 4:4:4 video signale.
[RGB (16-235)]: Izberite to možnost, če priključite napravo, ki ima s priključek DVI, združljiv s HDCP.
[RGB (0-255)]: Izberite to možnost pri priključitvi RGB (0-255) naprave.
[x.v.Colour Output]
Nastavitev posredovanja xvYCC podatkov do priključenega televizorja.
Če združite xvYCC združljivi video s televizorjem, ki podpira x.v.Colour prikaz, se bodo ustvarile izjemne
naravne barve.
[Auto ]: Običajno izberite to nastavitev.
[Off]: To nastavitev izberite v primeru nestabilne slike ali nenaravnih barv.
[Audio (HDMI)]
Nastavitev tipa signala za HDMI OUT priključek.
[AMP]: HDMI avdio signali potujejo samo v zvočnike sistema. Več-kanalni zvok lahko predvajate tak kot
je.
[TV+AMP]: HDMI avdio signali potujejo iz zvočnika televizorja in iz zvočnikov sistema.
Opombe
• Če nastavite možnost [TV+AMP], bo kakovost zvoka sistema odvisna od kakovosti zvoka televizorja,
na primer, število kanalov, frekvenca vzorčenja, itd. Če ima TV stereo zvočnike, bo zvok, ki potuje iz
zvočnikov sistema stereo, kot tudi zvok iz televizorja, tudi če predvajate več-kanalni vir.
• Če priključite sistem v video komponento (projektor, itd.), sistem morda ne bo oddajal zvoka. V tem
primeru izberite [AMP].
• Če je funkcija ‘System Audio Control’ (stran 107) vklopljena, se lahko ta nastavitev samodejno
spremeni.
125
[System Settings] (nastavitve sistema)
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
[OSD]
Izberite jezik za prikaze menijev na zaslonu.
[Dimmer]
Prilagoditev svetlosti prikazovalnika na sprednji plošči.
[Bright]:Močnejša osvetlitev.
[Dark]: Šibkejša osvetlitev.
[Standby Mode]
Čas zagona po vklopu sistema lahko skrajšate.
[Quick Start]:
Krajši čas za preklop iz stanja pripravljenosti. Predvajalnik lahko po vklopu uporabite hitreje.
[Normal]:
Tovarniška nastavitev.
Opomba
•
-
Če je nastavitev »Standby Mode« nastavljena na »Quick Start«:
poraba energije bo večja kot pri nastavitvi »Normal«,
pri določeni temperaturi okolice se lahko vklopi ventilator.
[Auto Display]
Pri preklapljanju avdio načinov in med predvajanjem lahko prikažete informacije.
[On]: Samodejni prikaz informacij pri spreminjanju naslova, načina slike, avdio signala, itd.
DISPLAY.
[Off]: Prikaz informacij samo v primeru pritiska na tipko
[Screen Saver]
Ohranjevalnik zaslona se vklopi, ko predvajalnika med prikazom na zaslonu, npr. začetnega menija, ne uporabljate
več kot 15 minut. Ohranjevalnik zaslona preprečuje morebitne poškodbe zaslona.
[On]: Vklop funkcije ohranjevalnika zaslona.
[Off]: Izklop ohranjevalnika zaslona.
[S-AIR ID]
Nastavite lahko S-AIR ID sistema. Podrobnosti si oglejte v poglavju “Vzpostavitev prenosa zvoka med enoto in podenoto S-AIR (ID nastavitev)” ( stran 99).
[S-AIR Pairing]
Združite lahko sistem in S-AIR pod-enoto, na primer prostorski ojačevalnik ali S-AIR sprejemnik. Podrobnosti si
oglejte v poglavju “Indentifikacija enote z določeno pod-enoto S-AIR (postopek združevanja)” ( stran 102).
[S-AIR Standby]
S-AIR sprejemnik lahko uporabljate, medtem ko je enota v stanju pripravljenosti. Podrobnosti si oglejte v poglavju
“Uporaba sprejemnika S-AIR, medtem ko je enota v stanju pripravljenosti” (stran 102).
[S-AIR RF Change]
Izboljšate lahko S-AIR prenos in sicer s spremembo nastavitve. Podrobnosti si oglejte v poglavju “Če je prenos zvoka
nestabilen” (stran 102).
[Software Update Notification]
Dobite lahko informacije o novejši verziji programa. Informacije se prikažejo na TV zaslonu, ko vklopite sistem. Za
uporabo te funkcije so potrebne omrežne povezave in nastavitve (stran 127).
[On]: sistem nastavi tako, da vas obvešča o novejših verzijah programa (stran 118).
[Off]: funkcija je izklopljena.
[System Information]
Prikažete lahko informacije o verziji programa tega sistema in MAC naslov.
126
[Network Settings] (Nastavitve omrežja)
Opravite lahko natančne nastavitve za Internet in omrežje.
[Internet Settings]
Te nastavitve so potrebne pri priključitvi na internet prek omrežnega kabla. Vnesite ustrezne vrednosti za vaš
širokopasovni usmerjevalnik ali brezžični LAN usmerjevalnik. Nastavitve, ki jih je treba nastaviti, so odvisne od
ponudnika internetnih storitev. Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo, ki ste jih prejeli od vašega
ponudnika internetnih storitev ali usmerjevalnika.
1 S puščicama / izberite [IP Adress Acquisition] in pritisnite na
2 S puščicama / izberite postavko in pritisnite na :
.
[Use DHCP]: To možnost izberite, če so DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nastavitve strežnika na voljo
prek vašega internetnega ponudnika storitev. Potrebne nastavitve omrežja se uporabijo samodejno.
Če nastavite možnost [DNS Server Auto Acquisition] na [Off], nastavite naslednje postavke:
[DNS Server (Primary)],
[DNS Server (Secondary)]
[Use Static IP Address]: Ročna nastavitev IP naslova glede na okolje omrežja.
Nastavite tudi naslednje:
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
DNS Server (Primary)
DNS Server (Secondary)
Opomba
•
Pri ročni nastavitvi naslovov DNS Server (Primary)/DNS Server (Secondary) vnesite naslov DNS Server (Primary).
V nasprotnem primeru nastavitve »Internet Settings« ne bodo ustrezne.
3 Če ima vaš ponudnik internetnih storitev uporablja določene nastavitve proxy strežnika, s pomočjo tipk /
izberite [Proxy Settings] in pritisnite ENTER.
Prikaže se zaslon »Proxy Server«.
Če se za proxy strežnik ne uporabljajo določene nastavitve, nadaljujte s korakom 8.
4 S puščicama / izberite [Use of Proxy Server] in pritisnite na
5 S puščicama / izberite [On] in pritisnite na .
6 Izberite [Proxy Server] in [Port] in vnesite nastavitve.
:
Za vnos nastavitev proxy strežnika glejte stran 127 »Vnos znakov«.
7 Pritisnite RETURN.
8 S pomočjo tipk / izberite [Network Diagnostic] in pritisnite .
9 S puščicama /
izberite [Start] in pritisnite .
10 Preverite, če se prikaže sporočilo [Network connections are correct].
Nastavitveni postopek je dokončan. Če se sporočilo ne prikaže, se držite navodil na zaslonu.
Vnos znakov
Ko v »Proxy Settings« izberete »Proxy Server«, prikaže se zaslon za vnos podatkov.
1 Za vnos znaka večkrat pritisnite ustrezno oštevilčeno tipko.
Primer:
Za vnos črke D enkrat pritisnite oštevilčeno tipko 3.
Za vnos črke F trikrat pritisnite oštevilčeno tipko 3.
2 Pritisnite in vnesite naslednji znak.
3 Za dokončanje vnosa pritisnite modro tipko (»Finish«).
127
Za vpis znakov lahko uporabite naslednje tipke:
Tipke
Rdeča tipka
[Letter Type]
Zelena tipka
[A/a]
Rumena tipka
[Symbol]
Modra tipka
[Finish]
CLEAR
[Clear]/[Clear All]
RETURN
[Cancel]
/
/
/
,
Podrobnosti
Preklapljanje med črkami in številkami.
Nastavitev velikih in malih črk.
Prikaz simbolov.
Potrditev vnosa. Vrnitev na prejšnji zaslon.
Vrnitev na prejšnji zaslon in preklic vnosa.
•
S pomočjo tipk /
/
/
izberite vhodno funkcijo in
pritisnite .
•
Vnesite znake po naslednjem postopku:
S pomočjo tipk /
/
/
izberite znak in pritisnite .
S pomočjo tipk /
izberite znak in pritisnite .
[Easy Setup] (Osnovne nastavitve)
Prikličete lahko funkcijo ‘Easy Setup’ in opravite osnovne nastavitve.
1 S pomočjo tipk /
izberite [Start] in pritisnite na .
2 Držite se navodil koraka 4 pod »Korak 5: Osnovne nastavitve« na strani 69.
128
[Resetting] (Ponastavitev)
Vse nastavitve lahko prekličete in povrnete tovarniške nastavitve.
1 Pritisnite na in izberite [Reset to Factory Default] in pritisnite ENTER.
2 S puščicama / izberite nastavitve, ki jih želite ponastaviti in nato pritisnite na
.
Ponastavite lahko naslednje nastavitve:
Video Settings
Audio Settings
BD/DVD Viewing Settings
Photo Settings
HDMI Settings
System Settings
Network Settings
All Settings
3 S pomočjo tipk /
izberite [Start] in pritisnite
Za preklic izberite [Cancel].
.
Opomba
•
Če v koraku 2 izberete možnost »All Settings«, se ponastavijo vse nastavitve in sistem se izklopi.
129
Dodatne informacije
Varnostni ukrepi
Varnost
• Zaradi nevarnosti požara ali električnega udara na napravo ne postavljajte posod z vodo (npr. vaze).
• Če v notranjost naprave zaide tujek ali tekočina, nemudoma odklopite napravo iz električnega omrežja
in naj jo pred nadaljnjo uporabo pregleda strokovno usposobljena oseba.
• Ne dotikajte se omrežnega kabla z mokrimi rokami. S tem bi utegnili povzročiti električni udar.
OPOZORILO
Da ne bi prišlo do poškodb, napravo trdno in varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili.
O postavitvi
•
•
•
•
•
•
Napravo postavite na zračno mesto, da ne bi prišlo do premočnega segrevanja.
Po daljšem času predvajanja pri visoki glasnosti se ohišje segreje. To ne predstavlja okvare. V tem
primeru se ne dotikajte ohišja. Ne postavljajte enote v zaprt prostor, kjer je premalo zračenja, ker bi se
naprava utegnila pregreti.
Ne postavljajte predmetov na sistem, ker bi utegnili prekriti zračnike. Ne postavljajte sistema na mehko
površino, kot je preproga, ker bi s tem utegnili zapreti zračnike na spodnji strani. Sistem je opremljen z
močnim ojačevalnikom. Če prekrijete zračnike, se utegne enota pregreti in pokvariti.
Ne postavljajte naprave na površine, prekrite z volneno odejo ali podobnim materialom ali v bližino
zaves, ker bi s tem utegnili prekriti odprtine za zračenje naprave na spodnji strani predvajalnika.
Ne nameščajte naprave v zaprt prostor, na primer v omarico ali podobno enoto.
Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote in je ne izpostavljajte sončnim žarkom; ne izpostavljajte
je prahu ali mehanskim vibracijam in udarcem.
Uporaba
•
•
Če napravo prenesete iz hladnega v topel prostor, se lahko v notranjosti tvori kondenzacijska vlaga, ki
lahko poškoduje leče. Zato pred prvo priključitvijo naprave ali če jo prenesete iz hladnega v topel
prostor pred vključitvijo počakajte približno eno uro.
Kadar premikate predvajalnik, odstranite disk. V nasprotnem primeru se utegne disk poškodovati.
Naravnavanje glasnosti
•
Ne povečujte glasnosti med poslušanjem zelo tihih delov ali ko ni avdio signala. Sicer lahko ob delih z
največjo glasnostjo pride do poškodbe zvočnikov.
Čiščenje
•
•
Očistite ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne tipke z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim čistilom. Ne
uporabljajte grobih krp, čistilnega praška ali topil, kot sta bencin in alkohol.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali probleme v zvezi z vašim predvajalnikom, se posvetujte z najbljižjim
pooblaščenim Sonyjevim prodajalcem.
Čiščenje diskov
•
Ne uporabljajte komercialnega čistilnega diska ali čistilca za diske/leče (mokrega ali v spreju). Z njim bi
utegnili povzročiti okvaro.
Zamenjava delov
• V primeru popravila enote, se zbrani deli ponovno uporabijo ali reciklirajo.
Nekaj o barvah televizorja
Če zvočniki povzročajo nepravilnosti v barvah, TV izklopite in ga nato po 15-ih ali 30-ih minutah ponovno
vklopite. Če barve še vedno niso prave, namestite zvočnike dlje od televizorja.
130
POMEMBNO OBVESTILO
Opozorilo: Ta sistem omogoča neprekinjeno prikazovanje mirujoče video slike ali slike prikazovalnika na
zaslonu. Dolgotrajen prikaz take slike na TV zaslonu utegne povzročiti trajno poškodbo TV zaslona.
Projekcijski televizorji so še posebno občutljivi.
Nekaj o prenašanju sistema
Pred premikanjem sistema odstranite disk in izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice.
Nekaj o funkciji S-AIR
• Ker funkcija S-AIR prenaša zvok po radijskih valovih, utegne zvok prekinjati, če so radijski valovi
ovirani. To ne pomeni okvare.
• Ker funkcija S-AIR prenaša zvok po radijskih valovih, utegnejo naprave, ki ustvarjajo elektromagnetno
energijo, na primer mikrovalovne pečice, ovirati prenos zvoka.
• Ker funkcija S-AIR uporablja radijske valove, ki si delijo isto frekvenco z drugimi brezžičnimi sistemi
(npr. brezžični LAN ali Bluetooth), utegne priti do motenj ali slabega prenosa. V tem primeru storite
naslednje:
- Ne nameščajte sistema v bližino brezžičnih sistemov,
- Ne uporabljajte sistema in drugih brezžičnih sistemov hkrati.
• Razdalja prenosa je odvisna od okolja uporabe. Poiščite mesto, kjer bo prenos med glavno enoto SAIR in pod-enoto S-AIR najbolj učinkovit in enoti namestite tja.
Nekaj o prostorskem ojačevalniku
Tablica z imenom se nahaja ob strani, na zunanji strani enote.
Opombe v zvezi z diski
Ravnanje z diski
•
•
Da bo disk ostal čist, se ga dotikajte le na robu. Ne dotikajte se površine.
Diskov ne izpostavljajte sončnim žarkom ali virom toplote. Ne imejte jih shranjenih v vozilu, parkiranem
na soncu; notranjost avtomobila se lahko močno segreje.
•
Po koncu predvajanja disk shranite v škatlico.
Čiščenje
•
Pred predvajanjem disk očistite s čistilno krpico. Disk obrišite od sredine navzven.
•
Ne uporabljajte topil kot so bencin, razredčilo ali drugih močnih čistil; ne uporabljajte antistatičnih pršilk,
namenjenih čiščenju vinilnih gramofonskih plošč.
Ta sistem lahko predvaja le okrogle diske. Z uporabo nestandardnih diskov (npr. v obliki srca ali
zvezde) lahko poškodujete sistem.
Ne uporabljajte diskov z dodatkom, npr. nalepko ali obročem.
•
•
131
Odpravljanje težav
Če med uporabo predvajalnika naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, upoštevajte
podana navodila. Če se težave kljub temu nadaljujejo, se posvetujte z najbližjim zastopnikom podjetja
Sony.
Če serviser med popravilom zamenja dele, lahko te dele obdrži.
Če vstavite S-AIR pod-enoto (ni priložena) in se pojavi težava s funkcijo S-AIR, naj prodajalec opreme
Sony pregleda celotni sistem (galvno enoto in S-AIR pod-enoto).
Napajanje
Težava
Naprava ni vključena.
Če se na prikazovalniku
sprednje plošče izmenično
prikazujeta napisa
„PROTECTOR“ in „PUSH
POWER“
•
•
•
•
•
•
•
Rešitev
Preverite, če je omrežni kabel pravilno priključen na električno omrežje.
za tem, ko napis »STANDBY« izgine s prikazovalnika
Pritisnite na
sprednje plošče
S tipko
izključite sistem in za tem, ko se prikaže napis „STANDBY“,
preverite naslednje postavke.
Ali sta + in – kabla za zvočnik ustvarila kratek stik?
Ali uporabljate ustrezne zvočnike?
Ali kaj ovira zračnike na vrhu sistema?
Ko ste preverili zgornje postavke in popravili težavo, ponovno vklopite
sistem. Če še vedno ne najdete vzroka za težavo, se posvetujte z
najbližjem prodajalcem Sony opreme.
.
132
Slika
Težava
Ni slike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Rešitev
Video priključni kabel ni pravilno priključeni.
Video priključni kabel je poškodovan.
Enota ni priključena na ustrezni TV vhodni priključek (str. 57).
Video vhod na televizorju ni pravilno nastavljen.
Preverite način izhoda na vašem sistemu (str. 57).
Ponovno priključite priključni kabel.
Enota je priključena v vhodno napravo, ki ni združljiva s HDCP (highbandwidth digital content protection) (na sprednji plošči napis “HDMI”
ne zasveti). Glej stran 57.
Če predvajate dvo-plastni DVD, se utegneta slika in zvok za trenutek
prekiniti na mestu, kjer se plasti zamenjata
Če video izhodni format, ki
ste ga izbrali v »Output
Video Format« ni pravilen,
se slika ne prikaže.
•
Pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipki
in
na enoti, da se
video izhodni format ponastavi na najnižjo ločljivost.
Video signali potujejo samo
iz priključkov HDMI OUT, če
hkrati priključite priključek
HDMI OUT in druge video
izhodne priključke.
•
V nastavitvah »Video Settings« nastavite »Output Video Format« na
»Component Video« (stran 119).
Temna polja na sliki so
pretemna/svetla polja so
presvetla ali nenaravna
•
Nastavite »Picture Quality Mode« na »Standard« (tovarniška
nastavitev) (stran 81).
Enota slike ne oddaja
pravilno.
•
Slika je motena.
Tudi če je v [TV Type] pod
[Video Settings] nastavite
razmerje slike, slika ne izpolni
celega TV zaslona.
Na TV zaslonu se pojavijo
barvne nepravilnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preverite nastavitve »Output Video Format« v nastavitvah »Video
Settings« (stran 119).
Disk je umazan ali z napako.
Če slika, ki jo oddaja sistem, potuje prek videorekorderja v TV,
utegne signal za zaščito pred kopiranjem, dodeljen nekaterim
BD/DVD programom, vplivati na kakovost slike. Če se težava
nadaljuje tudi po tem, ko priključite enoto neposredno v TV, poskusite
priključiti enoto v drug vhodni priključek (stran 57).
Razmerje slike je na disku tovarniško določeno.
Če uporabljate zvočnike s televizorjem, ki vključuje katodno cev, ali
projektor, postavite zvočnike najmanj 0,3 m od televizorja.
Če se barvne nepravilnosti nadaljujejo, izključite televizor, nato pa ga
po 15 – 30-ih minutah ponovno vklopite.
Če se pojavi zavijanje, premaknite zvočnike dlje od televizorja.
Prepričajte se, da v bližini zvočnikov ni nobenih magnetnih
predmetov.
133
Zvok
Težava
Ni zvoka.
•
•
•
•
Priključek HDMI OUT ne
oddaja nobenega zvoka.
•
•
•
•
Oddaja se zvok Super Avdio
CD-ja v komponenti, ki je
priključena v HDMI1 ali HDMI2
priključek.
•
Levi in desni zvok nista v
pravem razmerju ali sta
zamenjana
•
Nizkotonec ne oddaja zvoka
V zvočnikih je slišati šumenje
•
•
•
•
•
•
Med predvajanjem CD-ja
zvok izgubi stereo učinek
•
•
•
Med predvajanjem zvočnega •
zapisa Dolby Digital ali
•
MPEG je učinek “surround” •
težko zaznati
Zvok prihaja samo iz srednjega
zvočnika
•
•
•
•
•
•
Prostorski zvočniki ne oddajajo •
zvoka ali pa oddajajo zvok zelo
•
nizke jakosti.
•
•
Srednji zvočnik ne oddaja
zvoka
Rešitev
Kabel za zvočnik ni pravilno priključen.
Pritisnite tipko
na daljinskem upravljalniku, če se na
prikazovalniku prikaže napis “MUTING ON”.
Sistem je v stanju začasne ustavitve. Pritisnite tipko
za vrnitev na
običajni način predvajanja.
Enota izvaja hitro predvajanje naprej ali nazaj. Pritisnite tipko
za
vrnitev na običajni način predvajanja.
Preverite nastavitve zvočnikov (stran 110).
Priključek HDMI OUT je priključek v napravo DVI (digital visual
interface) (priključki DVI ne sprejemajo avdio signalov).
Poskusite naslednje: Izklopite sistem in ga nato ponovno vklopite.
Izklopite priključeno napravo in jo nato ponovno vklopite.
Izključite in nato ponovno priključite kabel HDMI.
Nastavite možnost [Audio (HDMI)] v [HDMI Settings] na [TV + AMP]
(stran 125).
HDMI1 in HDMI2 ne sprejemata zvočnega formata, ki vsebuje zaščito
pred presnemavanjem (stran 143). Priključite analogni avdio izhod
komponente v priključke SAT/CABLE IN (AUDIO R/L) ali TV (AUDIO
IN R/L) na enoti
Preverite, če so zvočniki in komponente pravilno priključeni.
Preverite priključitev in nastavitve zvočnikov (strani 54, 110).
Za način dekodiranja izberite »A.F.D. STD« (stran 86).
Preverite, če so zvočniki in komponente pravilno priključeni
Preverite, če so priključni kabli odmaknjeni od transformatorja ali
motorja in vsaj 3 metre oddaljeni od televizorja ali fluorescentne luči.
Odmaknite televizor od avdio komponent.
Priključki so umazani. Obrišite jih s krpo, malce navlaženo z
alkoholom.
Očistite disk.
S pritiskom na tipko
izberite stereo zvok (stran 90)
Preverite se, če ste ustrezno priključili predvajalnik.
Preverite nastavitev načina dekodiranja (stran 86)
Preverite priključitve in nastavitve zvočnikov (strani 54, 110).
Pri nekaterih DVD-jih izhodni signal morda ni 5.1 kanalni, temveč
mono ali stereo, tudi če je zvočni zapis posnet v formatu Dolby Digital
ali MPEG.
Pri nekaterih diskih oddaja zvok samo srednji zvočnik.
Preverite priključitev zvočnikov in nastavitve (strani 54, 110).
Preverite nastavitev načina dekodiranja (str. 86)
Pri nekaterih izvorih bo učinek srednjega zvočnika manj očiten.
Predvaja se 2-kanalni izvor.
Preverite priključitev in nastavitve zvočnikov (str. strani 54, 110).
Preverite nastavitev načina dekodiranja (str. 86)
Pri nekaterih izvorih bo učinek prostorskih zvočnikov manj očiten.
Preverite brezžično povezavo (stran 67).
Predvaja se 2-kanalni izvor.
134
.
Začetek zvoka je odrezan.
•
•
Nastavite način zvoka na “MOVIE” ali “MUSIC” (stran 89).
Za način dekodiranja izberiet “A.F.D. STD” (stran 86).
Delovanje
Težava
Radijskih postaj ni mogoče
uglasiti.
Na AM radiu bo slišati šum.
Daljinski upravljalnik ne
deluje
Diska ni mogoče predvajati
Predvajanje slikovnih
datotek JPEG ni mogoče.
Rešitev
• Preverite, če so antene ustrezno priključene. Nastavite antene in po
potrebi priključite zunanjo anteno.
• Signal postaje je prešibek (pri uporabi samodejnega uglaševanja).
Uporabite neposredno uglaševanje.
• Ni nastavljenih postaj ali pa so bile nastavljene postaje izbrisane (pri
uglaševanju s pregledovanjem nastavljenih postaj). Nastavite postaje
(str. 92).
• Pritisnite na tipko DISPLAY, da se bo na prikazovalniku sprednje
plošče prikazala frekvenca.
• Preverite položaj AM zančne antene in kabla (stran 62).
• Odstranite ovire med daljinskim upravljalnikom in predvajalnikom.
• Daljinski upravljalnik približajte predvajalniku.
• Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na predvajalniku.
• Če so baterije v daljinskem upravljalniku slabe, jih zamenjajte z
novimi.
• Disk je umazan.
• V predvajalniku ni diska.
• Disk ni pravilno vstavljen.
• Disk vstavite v predvajalnik tako, da je stran s posnetkom na spodnji
strani.
• Disk ne leži pravilno na nosilcu.
• Poskušate predvajati disk s formatom, katerega ta sistem ne more
predvajati (stran 140).
• Na BD/DVD-ju preverite kodo področja.
• Znotraj sistema se je nabrala vlaga. Odstranite disk in pustite sistem
prižgan približno pol ure.
• Sistem ne more predvajati posnetih diskov, ki niso bili pravilno
zakljušeni (stran 140).
• Naslednjih slikovnih datotek ni mogoče predvajati:
-
Ime datoteke se ne prikaže
pravilno
•
•
•
•
slikovnih datotek, večjih od 8.192 slikovnih točk (širina ali višina),
slikovnih datotek, manjših od 15 slikovnih točk (širina ali višina),
slikovnih datotek, ki presegajo 32 MB,
slikovnih datotek s prekomernim razmerjem stranic (večjim od 50:1 ali 1:50),
slikovnih datotek v progresivnem JPEG formatu,
slikovnih datotek s končnico “.jpeg“ali “.jpg”, ki pa niso v JPEG formatu,
slikovnih datotek z zelo dolgim imenom,
slikovnih datotek, posnetih na BD-R v formatu, ki ni UDF (Universal Disk
Format) 2.6,
slikovnih datotek, posnetih na BD-RE v formatu, ki ni UDF (Universal Disk
Format) 2.5,
slikovnih datotek, posnetih na BD-R v formatu, ki ni UDF (Universal Disk
Format),
Sistem ne predvaja slikovnih datotek, urejenih na računalniku.
Ne ustreza TV zaslonu.
Sistem lahko prikaže samo znake, ki ustrezajo standardu ISO 88591. Ostali znaki se prikažejo drugače.
Pri nekaterih zapisovalnih programih se utegnejo vpisani znaki
prikazati drugače.
135
Predvajanje se ne izvaja od
začetka diska.
Sistem samodejno začne
predvajati.
Predvajanje se samodejn
ustavi.
•
•
Izbrana je funkcija 'Resume Play'.
Pritisnite tipko OPTIONS in izberite [Play from start], nato pa pritisnite
na .
•
Pri nekaterih diskih se utegne BD/DVD meni samodejno pojaviti na zaslonu.
BD/DVD izvaja funkcijo samodejnega predvajanja.
•
Nekateri diski vsebujejo signal za samodejno začasno ustavitev. Med
predvajanjem takega diska sistem ob tem signalu ustavi predvajanje
•
Nekaterih funkcij, na primer •
ustavitve ali iskanja, ni
mogoče izvesti
Sporočila se ne prikažejo na •
TV zaslonu v želenem
jeziku.
•
•
Nosilec diska se ne odpre in •
diska ne morete odstraniti,
tudi če pritisnete na tipko
:
Diska ni mogoče odstraniti
•
in na prikazovalniku
sprednje plošče se prikaže
napis »LOCKED«.
Sistem ne deluje pravilno.
•
Funkcija Control for HDMI
ne deluje.
•
•
•
•
•
•
•
Med uporabo funkcije
»System Audio Control«
sistem in TV ne oddajata
zvoka.
Sistem ne prepozna
zunanjega pomnilnika.
•
•
•
Pri nekaterih diskih se lahko zgodi, da katera od omenjenih funkcij ni
na voljo. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena disku.
Uporabite meni BD-ja ali DVD-ja namesto tipke za neposredno izbiro
na daljinskem upravljalniku (stran 78).
Na disku, ki ga predvajate, ni posnetkov/podnapisov v večih jezikih.
BD ali DVD ne dovoljuje spreminjanja jezika za zvočni
posnetek/podnapis ali zornega kota.
Preizkusite naslednje: Pritisnite in najmanj 5 sekund držite tipko
na enoti, da se nosilec za disk odpre. Odstranite
VOLUME – in
disk. Izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice, nato pa ga po
nekaj minutah ponovno priključite
Posvetujte se s prodajalcem ali s pooblaščenim serviserjem opreme
Sony.
Izvlecite omrežni kabel iz stenske vtičnice in ga čez nekaj minut
ponovno vključite.
Če oznaka »HDMI« na prikazovalniku sprednje plošče ne zasveti,
preverite povezavo HDMI (str. 57).
Nastavite [CONTROL FOR HDMI] pod [HDMI Settings] na [On] (str.
124).
Prepričajte se, da je priključena komponenta združljiva s funkcijo
CONTROL FOR HDMI.
Prepričajte se, da je omrežni kabel priključene naprave pravilno
priključen.
Preverite nastavitev za funkcijo HDMI CONTROL na priključeni
komponenti. Oglejte si navodila za uporabo komponente.
Če spremenite priključitev HDMI, priključite in izključite omrežni kabel
ali če pride do izpada elektrike, nastavite [CONTROL FOR HDMI] v
[HDMI Settings] na [OFF], nato nastavite [CONTROL FOR HDMI] na
[ON] (str. 124).
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja
vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync« (stran 105).
Prepričajte se, da je priključen TV združljiv s funkcijo »System Audio
Control«.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja
vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync« (stran 105).
Preizkusite naslednje: Izklopite sistem. Naravnajte puščico na
reži EXTERNAL s puščico na zunanjem pomnilniku ter vstavite
zunanji pomnilnik (stran 64). Vklopite sistem. Prepričajte se, da
indikator EXTERNAL na prikazovalniku sprednje plošče sveti.
136
Dodatne vsebine (bonus) in
drugih podatkov na BDROM-u ni mogoče
predvajati.
Preizkusite naslednje: (1) Odstranite disk. (2) Izklopite sistem. (3)
Odstranite in ponovno vstavite zunanji pomnilnik (stran 64). (4) Vklopite
sistem. (5) Prepričajte se, da indikator EXTERNAL na prikazovalniku
sprednje plošče sveti. (6) Vstavite BD-ROM s funkcijo 'Bonus View/BDLive'.
Prikaže se sporočilo, da na lokalnem shranjevalniku ni dovolj prostora.
Izbrišite nepotrebne podatke v zunanjem pomnilniku (stran 78).
Ko pritisnete na eno od tipk
na enoti, enota ne deluje in
na prikazovalniku sprednje
plošče se prikaže napis
»CHILD LOCK«.
Izklopite funkcijo 'Child Lock' (stran 116).
Funkcija S-AIR
Težava
Povezava S-AIR (prenos
zvoka) ni vzpostavljena;
indikator pod-enote S-AIR
ne stori naslednjega:
• Se ne izklopi,
• Ne utripa,
• Ne sveti rdeče.
Izdelek S-AIR ne oddaja
zvoka.
Pojavi se šum / zvok
prekinja.
Rešitev
• Če uporabljate glavno enoto S-AIR, jo postavite najmanj 8 m stran od
enote.
• Potrdite ID enote in pod-enote S-AIR (stran 99).
• Izvedli ste združitev enote in druge pod-enote S-AIR. Opravite
združitev želene pod-enote S-AIR (stran 102).
• Enota je združena z drugo S-AIR pod-enoto. Prekličite združitev ter
ponastavite ID enote in S-AIR pod-enote (stran 99).
• Namestite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR stran od drugih
brezžičnih izdelkov.
• Prenehajte uporabljati druge brezžične izdelke.
• Pod-enota S-AIR je izklopljena. Prepričajte se, da je omrežni kabel
priključen in vklopite pod-enoto.
• Če uporabljate glavno enoto S-AIR, jo postavite najmanj 8 m stran od
enote.
• Potrdite ID enote in pod-enote S-AIR (stran 99).
• Potrdite nastavitev združitve (stran 102).
• Postavite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR bližje skupaj.
• Izogibajte se uporabi naprav, ki ustvarjajo elektromagnetno energijo,
kot je mikrovalovna pečica.
• Namestite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR stran od drugih
brezžičnih izdelkov.
• Prenehajte uporabljati druge brezžične izdelke.
• Spremenite nastavitev [S-AIR RF Change] (stran 104).
• Spremenite ID nastavitev za glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR.
• Izklopite sistem in pod-enoto S-AIR, nato ju ponovno vklopite.
• Če uporabljate glavno enoto S-AIR, jo postavite najmanj 8 m stran od
enote.
• Postavite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR bližje skupaj.
• Izogibajte se uporabi naprav, ki ustvarjajo elektromagnetno energij ,
kot je mikrovalovna pečica.
• Namestite glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR stran od drugih
brezžičnih izdelkov.
• Prenehajte uporabljati druge brezžične izdelke.
• Spremenite nastavitev [S-AIR RF Change] (stran 104).
• Spremenite ID nastavitev za glavno enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR.
137
Upravljanje prostorskega ojačevalnika
Če prostorska zvočnika ne oddajata zvoka, preverite stanje indikatorja POWER /ON LINE na prostorskem
ojačevalniku. Podrobnosti o indikatorju POWER / ON LINE si oglejte v poglavju “Korak 4: Postavitev
brezžičnega sistema” (str. 67).
Težava
Sistem ni vklopljen.
Indikator POWER / ON LINE
se ne vklopil.
Ni zvoka.
Na prikazovalniku sprednje
plošče se izmenično
prikazujeta napisa »HP NO
LINK« in »VOLUME MIN« in
glasnost enote se zniža na
minimum.
Rešitev
• Preverite, če je omrežni kabel pravilno priključen.
• Izklopite prostorski ojačevalnik in odstranite omrežni kabel
prostorskega ojačevalnika, nato preverite naslednje:
• Je morda prišlo do kratkega stika + in – kablov za zvočnike?
• Ali kaj ovira zračnike na prostorskem ojačevalniku?
• Ko ste preverili zgornji postavki in odpravili težavo, priključite
omrežni kabel prostorskega ojačevalnika in vklopite prostorski
ojačevalnik. Če s pomočjo tabele ne najdete vzroka za težavo, se
posvetujte z najbližnjim prodajalcem opreme Sony.
• Sveti zeleno
- Preverite povezave in nastavitve zvočnikov,
- Glasnost je na enoti nastavljena na minimum,
- Na enoti je glasnost utišana,
- Pri nekaterih izvorih in nastavitvah enote utegne biti učinek
zvočnikov manj opazen,
- Priključene so slušalke.
• Utripa zeleno
- Enota je vklopljena,
- Izvedli ste združitev enote in druge S-AIR pod-enote,
- Prostorski ojačevalnik je združen z drugo glavno enoto S-AIR,
- Potrdite ID enote in prostorskega ojačevalnika (stran 99),
- Postopek združevanja ni zaključen,
- Prenos zvoka je slab,
- Premaknite prostorski ojačevalnik tako, da bo indikator POWER /
ON LINE zasvetil zeleno.
- Namestite enoto in prostorski ojačevalnik stran od drugih
brezžičnih izdelkov,
- Prenehajte uporabljati druge brezžične izdelke,
- Brezžična oddajno-sprejemna enota ni pravilno vstavljena,
• Sveti rdeče
- Obrnite stikalo SURROUND SELECTOR na prostorskem
ojačevalniku v skladu z enoto.
• Če izklopite prostorski ojačevalnik s priključenimi slušalkami
preden izklopite enoto ali če je radijski sprejem slab, se glasnost
zniža na minimum. V tem primeru preverite radijski sprejem in
ponovno nastavite glasnost.
138
Funkcija samodiagnoze
Ko se vklopi funkcija samodiagnoze za preprečevanje napak v delovanju predvajalnika, se na
prikazovalniku sprednje plošče prikaže koda o napaki ali samo oznaka
brez sporočila čez ves zaslon.
Če se prikaže koda o napaki
Koda napake
Vzrok in/ali rešitev
Exxxx
Posvetujte se z najbližjim prodajalcem Sony opreme ali pooblaščenim
servisnim centrom in jim sporočite kodo napake.
SYSTEM
Izklopite sistem, nato pa ga ponovno vklopite. Če sistem ne deluje
ERROR
normalno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony opreme ali
pooblaščenim servisnim centrom.
Če se prikaže samo simbol
brez sporočil
Posvetujte se z najbližjim prodajalcem Sony opreme ali pooblaščenim servisnim centrom.
139
Diski, ki jih lahko predvajate
Vrsta
Blu-ray
Disc
DVD
VIDEO
DVD/DATA
DVD
Logotip diska
Značilnosti
Simbol, ki se uporablja
v teh navodilih
Diski BD-ROM in BD-RE/BD-R v
načinu BDMV in BDAV, vključno z
8 cm diski (enojna plast) in diski
DL
Diski, na primer filmi, ki jih lahko
kupite ali si jih izposodite.
Diski DVD+RW/DVD+R v načinu
+VR ali diski DVD-RW/DVD-R v
video in VR načinu, vključno z 8
cm diski (enojna plast) in diski
DVD+R DL/DVD-R DL.
Diski DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R, ki vključujejo slikovne
datoteke JPEG*.
CD
Glasbeni CD-ji ali diski CD-R/CDRW v glasbenem CD formatu.
DATA CD
Diski CD-R/CD-RW, ki vsebujejo
slikovne datoteke JPEG.
* JPEG format, ki ustreza standardu UDF (Universal Disk Format).
Opombe o združljivost z BD-ROM
Ker so Blu-ray Disc specifikacije nove in v razvoju, nekaterih diskov ne bo mogoče predvajati. Avdio izhod
je odvisen od izvora, priključenega izhodnega priključka in izbrane avdio nastavitve.
Naslednjih diskov ni mogoče predvajati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD z ohišjem
Diskov DVD-RAM
Diskov HD DVD
DVD avdio diskov
Diskov PHOTO CD
Podatkovni del diska CD-Extras
Diskov VCD/Super VCD
HD plasti na Super Avdio CD-jih
Diskov BD-ROM/DVD VIDEO z drugačno področno kodo (stran 141).
140
Opomba o postopkih predvajanja BD/DVD diskov
Nekatere postopke predvajanja BD/DVD diskov lahko proizvajalci programske opreme namerno določijo.
Ker ta sistem predvaja BD/DVD diske glede na vsebino, ki so jo razvijalci programske opreme določili,
nekatere funkcije predvajanja niso na voljo. Preberite si tudi navodila priložena BD/DVD disku.
BD/DVD regijske kode
Predvajalnik ima na hrbtni strani odtisnjeno regijsko kodo in lahko predvaja samo BD-ROM/DVD VIDEO
diske, ki so označeni z enako regijsko kodo. Ta sistem se uporablja za zaščito avtorskih pravic.
.
Na tem sistemu je možno tudi predvajanje DVD VIDEO diskov s kodo
Če poskusite predvajati drug DVD VIDEO, se bo na TV zaslonu prikazalo sporočilo [Playback prohibited
by region code.]. Čeprav predvajanje BD-ROM/DVD VIDEO diska ni možno zaradi področnih omejitev, na
disku morda ni regijske označbe, kar pa je odvisno od BD-ROM/DVD VIDEO diska.
Opombe o diskih BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ali CD-R/CD-RW diskih
Predvajanje nekaterih diskov BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ali CD-R/CD-RW diskov
na tej napravi ni možno zaradi kakovosti snemanja ali fizičnega stanja diska ali lastnosti snemalne
naprave in avtorske programske opreme. Predvajanje DVD diska ni možno, če ga ne pravilno zaključite.
Za več informacij si preberite navodila za uporabo snemalne naprave. Nekatere funkcije predvajanja niso
na voljo pri nekaterih DVD+RW/DVD+R diskih, čeprav ste jih pravilno zaključili. V tem primeru si disk
oglejte v običajnem načinu predvajanja.
Glasbeni diski ki vsebujejo tehnologijo zaščite pred kopiranjem
Ta naprava je zasnovana za predvajanje diskov, ki ustrezajo Compact Disc (CD) standardu. Zadnje čase
nekatere založniške družbe tržijo različne glasbene diske, ki vsebujejo tehnologijo zaščite pred
kopiranjem. Med temi diski so tudi takšni, ki ne ustrezajo CD standardu in jih ni možno predvajati na tej
napravi.
Opomba o DualDiskih
DualDisk je dvostranski disk, ki združuje DVD vsebino posneto na eni strani z digitalno avdio vsebino na
drugi strani. Kljub temu predvajanje na tej napravi ni zagotovljeno, ker stran z avdio vsebino ne ustreza
CD standardu.
Opomba o dvoplastnih BD/DVD diskih
Predvajane slike in zvok se lahko za trenutek prekinejo pri menjavi plasti.
Opomba o 8 cm diskih BD-RE/BD-R
Nekaterih 8 cm diskov BD-RE/BD-R na tem sistemu ni mogoče predvajati.
Opomba o diskih BD-RE/BD-R
Vaš predvajalnik podpira Ver. 2.1 BD-RE in Ver. 1.1 in 1.2, vključno z organsko pigmentirano vrsto BD-R
(vrste LTH).
141
O predvajanju diskov posnetih v AVCHD formatu
Ta predvajalnik lahko predvaja diske v AVCHD formatu.
Kaj je AVCHD format?
AVCHD format je visokoločljivostni digitalni video format kamere, ki se uporablja za snemanje SD
1
2
(standardna ločljivost) ali HD (visoka ločljivost) signalov po 1080i specifikaciji* ali 720p specifikaciji* na
DVD diske z uporabo kodirne tehnologije učinkovite kompresije podatkov. MPEG-4 AVC/H.264 format je
prilagojen kompresiji video podatkov in Dolby Digital ali Linear PCM sistem se uporablja za kompresijo
avdio podatkov. MPEG-4 AVC/H.264 format je zmožen kompresije podob z višjo učinkovitostjo, kot pa pri
običajnih formatih kompresije slike. MPEG-4 AVC/H.264 format omogoča, da se visoka ločljivost (HD)
video signala posnetega na digitalni video kameri posname na DVD diske na enak način, kot je to pri TV
signalu standardne ločljivosti (SD).
1
* Specifikacija visoke ločljivosti ki uporablja 1080 učinkovitih skenirnih linij in prepleteni sistem.
2
* Specifikacija visoke ločljivosti ki uporablja 720 učinkovitih skenirnih linij in progresivni sistem.
Opomba
• Zaradi pogojev snemanja predvajanje nekaterih diskov v AVCHD formatu ni možno.
• Predvajanje diska v AVCHD formatu ni možno, če ga niste pravilno zaključili.
142
Avdio formati, ki jih sistem podpira
Avdio formati, ki jih sistem podpira, so naslednji:
Funkcija
LPCM
2ch
LPCM
5.1ch,
LPCM
7.1ch
Dolby
Digital,
Dolby
Digital
EX
“BD/DVD”
“HDMI1”
“HDMI2”
“SAT/CABLE”
“TV”
(DIGITAL IN)
─
Format
Dolby
Digital
Plus
Dolby
TrueHD
DTS,
DTS-ES
Discrete
6.1,
DTS-ES
Matrix
6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTSHD
Master
Audio
*
*
─
─
─
─
: Sistem podpira format.
─: Sistem formata ne podpira.
* : Če je možnost [Output Video Format] nastavljena na [Video or S Video] (stran 120) ali [HDMI
Resolution]/[Component Resolution] na [480i/576p] (stran 120), bo zvok dekodiran z DTS.
Opomba
• Zgoranja tabela velja samo za primer, da nastavite [BD Audio Setting] na [Direct] (stran 121) in [Fs
Limit] na [Off] (stran 121). Če uporabite drugo nastavitev, se utegne zvok pri nekaterih avdio formatih
samodejno dekodirati tako, da bo ustrezal formatu.
• HDMI1 in HDMI2 ne sprejemata zvoka v primeru avdio formata, ki vsebuje zaščito pred kopiranjem,
npr. Super Avdio CD ali DVD-Avdio.
143
Nastavitev video izhodne ločljivosti
Izhodna ločljivost je odvisna od nastavitev »Output Video Format« v nastavitvah »Video Settings« (stran
119).
Če je [Output Video Format] nastavljen na [HDMI]
Nastavitev ločljivosti
Priključek VIDEO OUT
Priključek
Priključek HDMI OUT
(VIDEO, S VIDEO)
COMPONENT VIDEO
OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
1080p
Ni slike
Ni slike
1080p
Če je [Output Video Format] nastavljen na [Video ali S Video]
Nastavitev ločljivosti
Priključek VIDEO OUT
(VIDEO, S VIDEO)
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
1080p
Priključek
COMPONENT VIDEO
OUT
480i/576i
480i/576i
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
Priključek HDMI OUT
480i/576i
480p/576p
720p*
1080i
* Zaščitena vsebina na DVD-jih se oddaja v ločljivosti 480p/576p.
Če je [Output Video Format] nastavljen na [Video ali S Video]
480i/576i video signali potujejo iz priključka VIDEO OUT (VIDEO, S VIDEO) ali COMPONENT VIDEO
OUT, 480p/576p video signali pa iz priključka HDMI OUT.
Opomba
• Video vhodni signal iz priključka SAT/CABLE IN (VIDEO) ali priključkov COMPONENT VIDEO IN
(SAT/CABLE) ne potuje iz priključka VIDEO OUT (S VIDEO).
Nekaj o ločljivosti video izhoda priključene komponente
Funkcija
Vhodni priključek
“SAT/CABLE”
Priključek VIDEO IN
Priključki
COMPONENT VIDEO
IN
“DMPORT”*
Priključek DMPORT
Ločljivost
vhodnega video
signala
480i/576i
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
480i/576i
144
Ločljivost izhodnega video signala
Priključek VIDEO
OUT (VIDEO)
480i/576i
Ni slike
Ni slike
Ni slike
Ni slike
480i/576i
Priključek VIDEO
OUT (S VIDEO)
Ni slike
Ni slike
Ni slike
Ni slike
Ni slike
Ni slike
Funkcija
Vhodni priključek
“SAT/CABLE”
Priključek VIDEO IN
Priključki
COMPONENT VIDEO
IN
“DMPORT”*
Priključek DMPORT
Ločljivost
vhodnega video
signala
480i/576i
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
480i/576i
Ločljivost izhodnega video signala
Priključek VIDEO
OUT (VIDEO)
Ni slike
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
Ni slike
Priključek VIDEO
OUT (S VIDEO)
480p/576p
480p/576p
480p/576p
720p
1080i
480p/576p
* Na voljo samo, če priključite DIGITAL MEDIA PORT adapter, ki lahko oddaja video signal.
Opomba
• Ločljivosti video izhoda priključene komponente ne morete spremeniti.
145
Tehnični podatki
Ojačevalnik (HCD-IT1000)
Izhodna moč (nazivna)
Sprednji L / Sprednji R:
80 W + 80 W (pri 3,5 omih, 1 kHz, 1% THD)
RMS izhodna moč (referenčna)
Sprednji L / Sprednji R:
100 W + 100 W (pri 3,5 omih, 1 kHz, 10% THD)
Srednji*:
100 W (pri 3,5 omih, 1 kHz, 10% THD)
Nizkotonec*:
200 W (pri 2 omih, 100 Hz, 10% THD)
* Pri nekaterih nastavitvah načina dekodiranja in izvorih, sistem ne bo oddajal zvoka.
Ojačevalnik (HCD-IS1000)
Izhodna moč (nazivna)
Sprednji L / Sprednji R:
35 W + 35 W (pri 10-ih omih, 1 kHz, 1% THD)
RMS izhodna moč (referenčna)
Sprednji L / Sprednji R:
Srednji*:
Nizkotonec*:
50 W + 50 W (pri 10-ih omih, 1 kHz, 10% THD)
50 W (pri 10-ih omih, 1 kHz, 10% THD)
100 W (pri 4-ih omih, 70 Hz, 10% THD) + 100 W (pri 4-ih omih, 500 Hz, 10%
THD
* Pri nekaterih nastavitvah načina dekodiranja in izvorih, sistem ne bo oddajal zvoka.
Vhodi (analogni)
TV, SAT/CABLE:
450 (ATT ON)/250 mV (ATT OFF); Impedanca 50 kiloomov
Občutljivost:
Vhodi (digitalni/COAXIAL)
SAT/CABLE
Video
Izhodi
VIDEO:
S VIDEO:
COMPONENT:
Vhodi
VIDEO:
COMPONENT:
HDMI
Priključek
Video vhodi
BD/DVD/CD sistem
Laser
Trajanje emisije:
Format signala
Sprejemnik
Impedanca: 75 omov
1 Vp-p 75 omov
Y: 1 Vp-p 75 omov
C: 0,286 Vp-p 75 omov
Y: 1 Vp-p 75 omov
PB/CB, PR/CR:0,7 Vp-p 75 omov
1 Vp-p 75 omov
Y: 1 Vp-p 75 omov
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p 75 omov
HDMI 19-pinski standardni konektor
640 × 480p@60 Hz
720 × 480i@59.94/60 Hz
720 × 480p@59.94/60 Hz
1280 × 720p@59.94/60 Hz
1920 × 1080i@59.94/
60 Hz
1920 × 1080p@59.94/
60 Hz
720 × 576i@50 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Polprevodni laser
(BD: λ = 405 nm)
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
neprekinjeno
PAL/NTSC
PLL kvarčni digitalni sintetizirani sistem
146
Sistem
FM sprejemnik
Območje uglaševanja
Antena
Antenski priključki
Medfrekvenca
AM sprejemnik
Območje uglaševanja
Antena
Medfrekvenca
87,50 – 108,0 MHz (korak: 50 kHz)
FM žična antena
75 omski
10,7 MHz
531 – 1.602 kHz (korak: 9 kHz)
AM zančna antena
450 kHz
Zvočniki (BDV-IT1000)
Sprednji (SS-ITF1)
Sistem zvočnikov
Enota
Nazivna impedanca
Mere (prbl.)
Masa (prbl.)
Srednji (SS-ITC1)
Sistem zvočnikov
Enota
Nazivna impedanca
Mere (prbl.)
Masa (prbl.)
Prostorski (SS-ITR1)
Sistem zvočnikov
Enota
Nazivna impedanca
Mere (prbl.)
Masa (prbl.)
Nizkotonec (SS-ITW1)
Sistem zvočnikov
Enota
Nazivna impedanca
Mere (prbl.)
Masa (prbl.)
Zvočniki (BDV-IS1000)
Sprednji/srednji/prostorski (SSIS15)
Sistem zvočnikov
Enota
Nazivna impedanca
Mere (prbl.)
Masa
Nizkotonec (SS-ISW1)
Sistem zvočnikov
Enota
Nazivna impedanca
Mere (prbl.)
2-stezni sistem, bas refleks
16 mm x 120 mm, konusne vrste, x 3
3,5 oma
19,5 mm x 546 mm x 30,5 mm (š/v/g)
19,5 mm x 602 mm x 35 mm (š/v/g) s konzolo za na steno
121 mm x 560 mm x 121 mm (š/v/g) z namiznim stojalom
181 mm x 1.200 mm x 181 mm (š/v/g) s stojalom za zvočnike
0,5 kg
0,5 kg s konzolo za na steno
1,0 kg z namiznim stojalom
2,0 kg s stojalom za zvočnike
2-stezni sistem, bas refleks
16 mm x 120 mm, konusni
3,5 oma
540 x 19,5 x 30,5 mm (š/v/g)
597 mm x 19,5 mm x 35 mm (š/v/g) s konzolo za na steno
0,5 kg
0,5 kg s konzolo za na steno
polnega razpona, bas refleks
16 mm x 120 mm, konusni
3,5 oma
19,5 mm x 546 mm x 30,5 mm (š/v/g)
19,5 mm x 602 mm x 35 mm (š/v/g) s konzolo za na steno
121 mm x 560 mm x 121 mm (š/v/g) z namiznim stojalom
181 mm x 1.200 mm x 181 mm (š/v/g) s stojalom za zvočnike
0,4 kg
0,4 kg s konzolo za na steno
0,9 kg z namiznim stojalom
1,9 kg s stojalom za zvočnike
Bas refleks
150 mm, konusni X 2
2 oma
196 x 410 x 372 mm (š/v/g)
10,5 kg
polnega razpona
35 mm, konusni
10 omov
45 mm x 55 mm x 40 mm (š/v/g)
0,07 kg
2-stezni , bas refleks
120 mm, konusni + 160 mm, konusni
4 omi
196 x 360 x 372 mm (š/v/g)
147
Masa (prbl.)
Splošno
9,0 kg
Zahteve napajanja
Poraba moči (BDV-IT1000):
220-240 V, 50/60 Hz
Pri vklopljeni napravi: 140 W
V stanju pripravljenosti: 0,3 W (v načinu varčevanja za energijo)
Poraba moči (BDV-IS1000):
Pri vklopljeni napravi: 100 W
V stanju pripravljenosti: 0,3 W (v načinu varčevanja za energijo)
Izhodna napetost/tok (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V/700 mA
LAN (100)
100BASE-TX priključek
EXTERNAL
Reža za zunanji pomnilnik (za priključitev zunanjega pomnilnika)
DC izhod: 5 V 500 mA, max.
Mere
430 x 125 x 355 mm (vključno z izstopajočimi deli in tipkami)
430 x 125 x 385 mm (z vstavljeno brezžično oddajno-sprejemno enoto)
Masa
10 kg
Prostorski ojačevalnik (TA-SA100WR)
Ojačevalnik (BDV-IT1000)
RMS izhodna moč
100 W + 100 W (pri 3,5 omih, 1 kHz, 10% THD)*
Ojačevalnik (BDV-IS1000)
RMS izhodna moč
50 W + 50 W (pri 10 omih, 1 kHz, 10% THD)*
Nazivna impedanca
3–6Ω
Splošno
Zahteve napajanja
Moč
Mere
220-240 V, 50/60 Hz
Pri vklopljeni napravi: 50 W
85 x 100 x 330 mm (vključno z EZW-RT10)
85 x 100 x 345 mm (vključno s pokrovom za kable za zvočnike in držalom kablov
za zvočnike)
Masa
1,7 kg (vključno s pokrovom za kable za zvočnike in držalom kablov)
Brezžična oddajno-sprejemna enota (EZW-RT10)
Komunikacijski sistem
S-AIR različica specifikacij 1.0
Izhod
12,0 mW
Frekvenčni pas
2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Način modulacije
DSSS
Zahteve napajanja
DC 3,3 V, 350 mA
Mere (prbl.)
50 x 13 x 60 mm (š/v/g)
Masa (prbl.)
24 g
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb brez predhodnega obvestila.
148
Seznam jezikovnih kod
Oznake za jezike so povzete po standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
1027 Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabic
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Byelorussian
1059 Bulgarian
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali;
Bangla
1067 Tibetan
1070 Breton
1079 Catalan
1093 Corsican
1097 Czech
1103 Welsh
1105 Danish
1109 German
1130 Bhutani
1142 Greek
1144 English
1145 Esperanto
1149 Spanish
1150 Estonian
1151 Basque
1157 Persian
1165 Finnish
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 French
1181 Frisian
1347 Maori
1349 Macedonian
1350 Malayalam
1352 Mongolian
1353 Moldavian
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Maltese
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Dutch
1379 Norwegian
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Polish
1435 Pashto;
Pushto
1436 Portuguese
1463 Quechua
1481 RhaetoRomance
1482 Kirundi
1483 Romanian
1489 Russian
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 SerboCroatian
1503 Singhalese
1505 Slovak
1506 Slovenian
1183 Irish
1186 Scots Gaelic
1194 Galician
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croatian
1229 Hungarian
1233 Armenian
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indonesian
1253 Icelandic
1254 Italian
1257 Hebrew
1261 Japanese
1269 Yiddish
1283 Javanese
1287 Georgian
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambodian
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latin
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lithuanian
1334 Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
Koda Jezik
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albanian
1512 Serbian
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Swedish
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turkish
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ukrainian
1564 Urdu
1572 Uzbek
1581 Vietnamese
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chinese
1697 Zulu
1703 Ni določena
Seznam kod za področja starševskega nadzora
Koda Področje
Koda Področje
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgium
2070 Brazil
2079 Canada
2090 Chile
2092 China
2115 Denmark
2165 Finland
2174 France
2109 Germany
2248 India
2238 Indonesia
2254 Italy
2276 Japan
2304 Korea
2363 Malaysia
149
Koda Področje
Koda Področje
2362 Mexico
2376 Netherlands
2390 New Zealand
2379 Norway
2427 Pakistan
2424 Philippines
2436 Portugal
2489 Russia
2501 Singapore
2149 Spain
2499 Sweden
2086 Switzerland
2528 Thailand
2184 United
Kingdom
Določila in pogoji uporabe in licenčni dogovor
Sony Blu-ray Disc predvajalnik (»izdelek«) in ustrezna programska oprema (»programska oprema«) sta lastnina korporacije Sony in
njenih podružnic (»Sony«). Sony prav tako prek svoje servisne spletne strani zagotavlja ustrezne servisne storitve. Programska oprema
je lahko shranjena na različnih medijih in priložena izdelku. Prav tako pa lahko korporacija Sony programsko opremo zagotovi na kakšen
drugačen način, kot npr. nalaganje prek spletne strani.
PRI DOSTOPU, BRSKANJU ALI UPORABI SERVISNIH STORITEV, IZDELKOV, PROGRAMSKE OPREME IN/ALI SPLETNE STRANI SE BREZ
OMEJITEV STRINJATE Z DOLOČILI IN POGOJI KORPORACIJE SONY, KI SO NAVEDENI NA SPLETNI STRANI. ČE SE NE STRINJATE S
POGOJI IN DOLOČILI TEGA DOGOVORA, VAM KORPORACIJA SONY NE DOVOLJUJE UPORABE STORITEV, IZDELKA, PROGRAMSKE
OPREME IN/ALI SPLETNE STRANI.
1. Lastništvo
Programska oprema in ves preostali material na spletni strani, vključno s slikami, programsko opremo in besedili, so zaščiteni z
avtorskimi zakoni in mednarodnimi dogovori. Programske opreme, storitev, izdelka, vsebine in spletne strani lahko uporabite samo pod
pogoji in določili, ki so navedeni tukaj. Na spletni strani so tudi številni logotipi, servisne oznake in blagovne znamke. Ker so ti logotipi,
servisne oznake in blagovne znamke na voljo na spletni strani, za njihovo uporabo ne potrebujete posebne licence. Vsaka
nepooblaščena uporaba storitev, spletne strani, vsebine ali programske opreme lahko pomeni kršenje zakonov o avtorskih pravicah,
blagovnih znamkah, zasebnosti ter druge predpise. Vsa imena programske opreme ali drugega materiala na spletni strani in vse kopije
programske opreme so last korporacije Sony, njenih dobaviteljev ali drugih lastnikov licenc. Vse pravice, ki niso natančno določene v
tem dogovoru, so v lasti korporacije Sony, njenih dobaviteljev ali drugih lastnikov licenc.
2.
Vaše pravice & omejitve licence
Storitve, spletna stran, programska oprema, vsebine in izdelek so namenjene samo zasebni uporabi. Odgovorni ste za vse spodaj
naštete aktivnosti, vključno za uporabo vseh storitev in za vse osebe, ki storitve uporabljajo prek vašega izdelka. Storitve, spletno stran,
programsko opremo, vsebine ali izdelek lahko uporabljate samo v zakonite namene. Vsebine, ki jih kopirate s spletne strani, vključno z
besedili, slikami, avdio in video vsebinami, lahko uporabljate samo v zasebne namene. Kakršna koli uporaba za poslovne ali komercialne
namene je prepovedana. V kolikor upoštevate določila in pogoje tega dogovora, vam korporacija Sony dovoljuje dostop in uporabo
storitev, spletne strani in programske opreme, ki so bili omenjeni v tem dogovoru. Prav tako se strinjate, da ne boste kakor koli motili
delovanja storitev, spletne strani ali programske opreme.
3. Samodejna posodobitev
Programska oprema se pri vsaki povezavi izdelka s strežnikom korporacije Sony ali tretjega podjetja, ki sodeluje s korporacijo Sony,
samodejno posodobi. V primeru, da ne želite uporabljati samodejne posodobitve programske opreme, se strinjate, da ne želite uporabiti
varnostnih posodobitev, odpravljanja napak in drugih posodobitev ali sprememb delovanja, ki jih ponuja korporacija Sony. Prav tako se
s tem strinjate, da lahko v primeru neuporabe posodobitev pride do omejitve nadaljnje uporabe programske opreme.
Če je samodejna posodobitev programske opreme, ki je bila opisana v prejšnjem odstavku, vklopljena, se strinjate s samodejno
posodobitvijo programske opreme, kar bo omogočilo izboljšavo varnosti, odpravljanje napak in druge posodobitve ali spremembe
delovanja. Poleg tega se prav tako strinjate, da lahko pri posodobitvi programske opreme pride do izboljšanja in sprememb delovanja
programske opreme.
4. Dodatna določila za uporabo programske opreme izdelka
Programsko opremo lahko uporabljate izključno samo z izdelkom, kateremu je bila priložena. Programska oprema se prodaja samo
skupaj z izdelkom. Poleg že naštetih določil in pogojev je pri uporabi programske opreme upoštevati tudi naslednje:
Uporaba programske opreme: programsko opremo lahko skupaj z izdelkom uporabljate samo za zasebno rabo.
Omejitve o spreminjanju, preoblikovanju, razstavljanju in onesposabljanju programske opreme: programske opreme ne smete poskušati
spreminjati, preoblikovati, razstavljati in onesposabljati.
Ločevanje posameznih komponent: programska oprema je patentirana kot en izdelek. Posameznih komponent programske opreme ne
smete uporabljati skupaj z različnimi napravami, razen v primeru, da za to pridobite posebno dovoljenje korporacije Sony.
Podatkovne datoteke: programska oprema lahko samodejno ustvari podatkovne datoteke za uporabo s programsko opremo. Vse
morebitne podatkovne datoteke veljajo kot del programske opreme.
Izposoja: programske opreme ne smete izposojati ali dajati v zakup.
Prenos programske opreme: vse pravice tega dogovora lahko trajno prenesete na drugo osebo samo v primeru prodaje programske
opreme in izdelka. Pri tem v vaši lastni ne smejo ostati kopije (vključno z vsemi kopijami, deli komponent mediji, natisnjenim
materialom, vsemi različicami in posodobitvami programske opreme ter ta dogovor) in poleg tega se mora prejemnik izdelka s
programsko opremo strinjati z določili in pogoji tega dogovora.
Odvisnost programske opreme: pri programski opremi, omrežnih storitvah ali drugih izdelkih, od katerih je odvisno delovanje
programske opreme, lahko pride zaradi dobaviteljev do motenj v delovanju (dobavitelji programske opreme, izvajalci storitev,
korporacija Sony).
Visoko tvegane aktivnosti: programska oprema ni zasnovana, izdelana ali namenjena za uporabo v tveganjih okoljih, kot so npr.
nuklearni objekti, sistemih letalske navigacije ali komunikacijski sistemi, medicinskih naprav ali orožnih sistemov, pri katerih bi lahko
motnje v delovanju programske opreme povzročile smrt, osebne poškodbe ali poškodbe okolice. Korporacija Sony in njeni dobavitelji
niso odgovorni za morebitne poškodbe ali motnje pri visoko tveganih aktivnostih.
Splošno dovoljenje GNU in druga dovoljenja: določeni deli te programske opreme so zaščiteni s splošnim dovoljenjem GNU, različico 2.1
(LGPL) in splošnim dovoljenjem GNU, različico 2 (GPL) in drugimi dovoljenji, katerih kopije so priložene. Pri določenih delih programske
opreme lahko pride do konflikta med tem dogovorom in splošnim dovoljenjem GNU. V tem primeru veljajo določbe splošnega dovoljenja
GNU.
Razpoložljivost določenih kod virov: korporacija Sony je prek splošnih dovoljenj GPL/LGPL dala na voljo kode virov za določene dele
PROGRAMSKE OPREME. Več informacij o pridobitvi kod virov najdete na spletni strani http://www.sony.com/linux.
150
5. Spreminjanje storitev
Korporacija Sony si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni nekatere ali vse funkcije storitev. Korporacija Sony lahko brez
opozorila od časa do časa spremeni, doda ali odstrani določene funkcije, posodobi ali preoblikuje storitve, spletno stran in/ali
programsko opremo. V kolikor želite, lahko od korporacije Sony prejemate obvestila o spremembah in novih funkcijah. Vsa nova
besedila, vsebine, datoteke, podatki, izdelki, storitve, informacije, programska oprema, programsko orodje ali druge funkcije korporacije
Sony (ki jih podjetje posreduje prek spleta ali CD-ROM diska) (vključno s posodobitvami iz dela 3) so del tega dogovora. V primeru, da
skupaj z zgoraj naštetimi izdelki dobite ločena določila in pogoje, imajo takšna določila in pogoji prednost pred tem dogovorom.
6. Zaupnost podatkov
Uporabnik se obvezuje, da bo zaupno ravnal z vsemi podatki o izdelku in dokumentaciji, ki je priložena na podlagi tega dogovora in ni
javno znana. Prav tako uporabnik teh informacij brez pisnega dovoljenja ne sme zaupati tretji osebi.
7. Uvoz programske opreme
Uporabnik se obvezuje, da bo programsko opremo uvažal samo v skladu z vsemi ustreznimi določili in pogoji.
8. Sonyjeva pravica do ukinjanja ali spreminjanja določil in pogojev tega dogovora
Korporacija Sony si pridržuje pravico, da lahko kadar koli in brez predhodnega opozorila doda, spremeni ali odstrani posamezne dele
določil in pogojev tega dogovora. Vse spremembe tega dogovora ali posameznih določil, ki so objavljene na spletni strani, začnejo veljati
nemudoma po objavi. Pri nadaljnji uporabi storitev, izdelka, programske opreme in/ali spletne strani se je treba držati morebitnih
sprememb določil ali pogojev.
KORPORACIJA SONY LAHKO KADAR KOLI ZAČASNO ALI TRAJNO DODAJA IN BREZ PREDHODNEGA OPOZORILA SPREMINJA ALI
ODSTRANI KATERE KOLI DRUGE VSEBINE, KI SO OBJAVLJENE NA SPLETNI STRANI , VKLJUČNO S FUNKCIJAMI IN TEHNIČNIMI
PODATKI O IZDELKIH, KI SO OPISANI ALI OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI. PRAV TAKO LAHKO KORPORACIJA SONY V PRIMERU, DA
NE UPOŠTEVATE DOLOČIL ALI POGOJEV TEGA DOGOVORA, OB PREDHODNEM OPOZORILO NEMUDOMA ODSTOPI OD TEGA
DOGOVORA. Po odstopu od tega dogovora mora uporabnik programsko opremo uničiti v štirinajstih (14) dneh od datuma ukinitve
dogovora. Korporacija Sony lahko za zaščito določil in pogojev tega dogovora uporabi pravne in tehnične postopke. Pri tem lahko
uporabniku prepreči dostop do storitev, v kolikor meni, da je to kršitev tega dogovora.
9. Odškodnina
Strinjate se, da boste povrnili škodo in zavarovali in ščitili Sony in vse njegove zastopnike, direktorje, zaposlene, poročevalske enote,
izdajatelje in prejemnike licenc, podružnice, ponudnike vsebin, matično in hčerinska podjetja pred vsako odgovornostjo in stroški, ki so
jih povzročile oškodovane stranke v povezavi s kakršnimkoli zahtevkom zaradi vaše kršitve ali domnevne kršitve tega sporazuma na
kakršenkoli način, kakršnokoli informacijo, ki jo predložite Sonyju po tej pogodbi, kakršnokoli vašo dejansko ali domnevno kršitvijo pravic
tretje stranke ali kakršnokoli škodo, ki ste jo dejansko ali domnevno povzročili Storitvi. Sodelovali boste toliko, kolikor je razumno
potrebno pri obrambi zahtevka oškodovanih strank. Sony in/ali oškodovane stranke si pridržujejo pravico, da na lasten račun prevzamejo
izključno obrambo in nadzor nad vsako zadevo, ki bi bila drugače podvržena povrnitvi škode z vaše strani, in v nobenem primeru ne
boste nobene zadeve poravnali brez pisnega soglasja Sonyja ali/in oškodovanih strank.
10. ZAVRNITEV GARANCIJE IN POŠKODB; OMEJENA GARANCIJA
PRI UPORABA TEGA IZDELKA IN STORITEV UPORABNIK POTREBUJE TUDI DOSTOP DO SPLETA, ZA KATEREGA JE POPOLNOMA
ODGOVOREN SAM. DELOVANJE IZDELKA IN/ALI STORITEV JE LAHKO ZARADI SPOSOBNOSTI ALI TEHNIČNIH ZAHTEV VAŠEGA
SPLETNEGA PONUDNIKA OMEJENO.
UPORABNIK PROGRAMSKO OPREMO, STORITVE, IZDELEK, VSEBINE IN/ALI SPLETNO STRAN UPORABLJA NA LASTNO ODGOVORNOST.
KORPORACIJA SONY NE DAJE NIKAKRŠNIH ZAGOTOVIL ALI GARANCIJ, DA JE STREŽNIK(I) STORITEV, PROGRAMSKE OPREME IN/ALI
SPLETNE STRANI, KI SO NA VOLJO, BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH KOMPONENT, KI BI LAHKO VPLIVALE ALI POŠKODOVALE VAŠ
RAČUNALNIK, TELEVIZOR, DRUGE NAPRAVE ALI DRUGO LASTNINO. POLEG TEGA KORPORACIJA SONY NE DAJE NIKAKRŠNIH
ZAGOTOVIL ALI GARANCIJ ZA UPORABO PROGRAMSKE OPREME, STORITEV IN/ALI SPLETNE STRANI. USTNE ALI PISNE INFORMACIJE
ALI NASVETI S STRANI POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV KORPORACIJE SONY NE SLUŽIJO KOT GARANCIJA IN PRAV TAKO NE
POVEČUJEJO OBSEG TE GARANCIJE. V PRIMERU POMANJKLJIVOSTI PROGRAMSKE OPREME, STORITEV IN/ALI SPLETNE STRANI VSE
STROŠKE POTREBNIH POPRAVIL NOSI UPORABNIK (IN NE KORPORACIJA SONY ALI POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK KOROPORACIJE
SONY).
POD NOBENIM POGOJEM KORPORACIJA SONY NI ODGOVORNA ZA TEŽAVE V PRIMERU VSEBIN TRETJIH PODJETIJ. NEKATERE
DRŽAVE NE DOPUŠČAJO IZKLJUČITVE POSLEDIČNE ALI SLUČAJNE ŠKODE, ZATO NEKATERA ZGORAJ NAVEDENA DOLOČILA ZA VAS
NE VELJAJO.
NEKATERE DRŽAVE IN REGIJE NE DOVOLJUJEJO NEKATERIH IZKLJUČITEV IZ VSEBINE GARANCIJE, ZATO SE LAHKO ZGODI, DA
NEKATERA NAVEDENA DOLOČILA ZA VAS NE VELJAJO.
DOLOČILA O IZKLJUČITVI GARANCIJE NE VPLIVAJO NA VAŠE PRAVICE POTROŠNIKA. PRAV TAKO NE OMEJUJEJO ALI IZKLJUČUJEJO
ODGOVORNOSTI V PRIMERU SMRTI ALI OSEBNIH POŠKODB V PRIMERU NEMARNOSTI KORPORACIJE SONY ALI DRUGE
ODGOVORNOSTI, KI JIH PO ZAKONU NI MOGOČE IZKLJUČITI.
Se nadaljuje
151
11. Splošno določilo
Ta dogovor, omejena odgovornost in dodatna določila, ki so objavljena na spletni strani, sestavljajo celoten dogovor med korporacijo
Sony in uporabnikom. V primeru, da pristojno sodišče ugotovi, da ni mogoče uveljaviti posamezne določbe tega dogovora, se ta določba
uveljavi v največjem možnem obsegu, kar pa ne vpliva na veljavnost celotnega dogovora.
V primeru vprašanj se lahko pismeno po pošti, elektronski pošti ali prek spletne strani obrnete na korporacijo Sony. Ta dogovor velja na
podlagi japonske zakonodaje.
152
Slovarček
AACS
»Advanced Access Content System« je specifikacija za upravljanje z digitalno zabavno vsebino
shranjeno na naslednji generaciji posnetih optičnih medijev. Specifikacija uporabnikom omogoča
doživetje digitalne zabavne vsebine, vključno z visokoločljivostno vsebino.
AVCHD
Visokoločljivostni format za videokamere, ki se uporablja za snemanje SD (standardna ločljivost) ali
HD (visoka ločljivost) signala pri 1080i specifikaciji ali 720p specifikaciji na DVD, s pomočjo učinkovite
kodirne tehnologije za kompresijo podatkov. MPEG-4 AVC/H.264 format je prilagojen za kompresijo
video podatkov in Dolby Digital ali Linear PCM se uporabljata za kompresijo avdio podatkov. MPEG-4
AVC/H.264 format je zmožen kompresije slike pri večji učinkovitosti, kot pa je to pri običajnih formatih
kompresije slike. MPEG-4 AVC/H.264 format omogoča, da se visokoločljivostni (HD) format posnet na
digitalni videokameri posname na DVD na enak način, kot pri SD (standardna ločljivost) TV signalu.
BD-J aplikacija
BD-ROM format podpira Javo za interaktivne funkcije. »BD-J« dobaviteljem vsebin omogoča skoraj
neomejeno funkcionalnost pri ustvarjanju interaktivnih BD-ROM naslovov.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je enkratno zapisljiv Blu-ray Disc, ki je na voljo z enako nosilnostjo
podatkov kot BD. Ker lahko vsebino posnamete samo enkrat, lahko diske BD-R uporabljate za
arhiviranje pomembnih podatkov in shranjevanje ter distribuiranje video gradiva.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) Blu-ray Disc, na katerega lahko večkrat snemate, ki je na voljo z
enako nosilnostjo podatkov kot BD. Možnost ponovnega zapisovanja omogoča večkratno urejanje in
aplikacije s časovnim zamikom.
BD-ROM
BD-ROM so diski izdelani za komercialne namene in so na voljo z enako nosilnostjo podatkov kot BD
diski. Poleg običajnih filmskih in video vsebin imajo ti diski izboljšane možnosti, kot so interaktivna
vsebina, upravljanje z meniji preko pojavnih menijev (glej spodaj), velika izbira prikazov podnapisov in
diaprojekcije. Čeprav lahko BD-ROM vsebuje kakršnokoli vrsto podatkov, večina diskov vsebuje filme
v visokoločljivostnem formatu za predvajanje na BD/DVD predvajalnikih.
Blu-ray Disc (BD)
Format diska razvit za snemanje/predvajanje visokoločljivostnega (HD) videa (za HDTV, itd.) in za
shranjevanje velikih količin podatkov. Na samo eno plast Blu-ray diska lahko shranite do 25GB
podatkov, na dvoplastni BD disk pa celo do 50GB.
Digital Cinema Auto Calibration
Sony je razvil funkcijo 'Digital Cinema Auto Calibration', ki v kratkem času samodejno izmeri in nastavi
zvočnike v skladu z okoljem poslušanja.
Dolby Digital
Ta format zvoka za kino je naprednejši od “Dolby Pro Logic Surround”. V tem formatu zadnja zvočnika
oddajata stereo zvok s širšim frekvenčnim območjem, nizkotonski kanal za globoke nizke tone pa je
ločen. Ta format se imenuje tudi “5,1”, ker nizkotonski kanal šteje kot 0,1 kanala (saj deluje le kadar je
potreben učinek nizkih tonov). Vseh šest kanalov v tem formatu je posnetih ločeno, tako da uresničijo
izvrstno ločenost kanalov. Poleg tega so vsi kanali procesirani digitalno in zato se pojavlja manj izgub
signala.
153
Dolby Digital Plus
Razvit kot dopolnilo Dolby Digital tehnologiji. Ta avdio kodirna tehnologija podpira 7.1 večkanalni
prostorski zvok.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II ustvarja pet kanalov iz dvo-kanalnega zvoka. To napravi tako, da uporabi izboljšani
prostorski dekodirnik z zelo čisto matrico, ki izvleče prostorske lastnosti osnovnega posnetka, brez
dodajanja novih zvokov ali tonalnih obarvanj.
Movie mode
Način “Movie” (film) se uporablja pri stereo TV programih in vseh programih, kodiranih v Dolby
Surround. Rezultat je poudarjena usmerjenost zvočnih polj, ki dosega kakovost diskretnega 5,1
kanalnega zvoka.
Music mode
Način “Music” (glasba) se uporablja pri stereo posnetkih in ustvarja širok in globok zvočni prostor.
Dolby Surround Pro Logic
To je ena od metod dekodiranja Dolby Surround. Dolby Pro Logic Surround ustvarja štiri kanale iz dvokanalnega zvoka. Če jo primerjamo s prejšnjim sistemom Dolby Surround, Dolby Pro Logic Surround
reproducira zvok levo-desno, ki je naravnejši in bolj osredotočen. Če želite popolnoma izkoristiti
prednosti sistema Dolby Pro Logic Surround, bi morali imeti par zadnjih zvočnikov in srednji zvočnik.
Zadnja zvočnika oddajata mono zvok.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD je kodirna tehnologija brez izgube, ki podpira do 8 kanalov večkanalnega prostorskega
zvoka pri najnovejši generaciji optičnih diskov. Reproducirani zvok je povsem zvest prvotnemu viru.
DTS
Ta pojem predstavlja tehnologijo digitalne zvočne kompresije, ki so jo razvili pri Dolby Theater
Systems, inc. Ta tehnologija je usklajena s 5.1 kanalnim “surround” zvokom. Zadnji kanal pri tem
formatu je stereofonski, kanal za napajanje (aktivnega) bas zvočnika je ločen. DTS nudi enake 5.1
kanale visoko kvalitetnega digitalnega zvoka, kot ga imajo zvočni sistemi Dolby Digital v kinodvoranah
Ločitev med kanali je dobra, ker je vsak kanal posnet posebej in se obdeluje digitalno.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI je vmesnik, ki podpira tako sliko kot zvok v eni sami digitalni povezavi. Povezava HDMI prenaša
običajne do visoko definirane video signale in večkanalne avdio signale v AV komponente, kot je
televizor, opremljen s HDMI v digitali obliki, brez poslabšanja kakovosti.
Ker so video signali združljivi s trenutnim formatom DVI (Digital Visual Interface), lahko priključke
HDMI povežete s priključki DVI s pretvorniškim kablom HDMI-DVI. HDMI podpira HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection – širokopasovna digitalna zaščita vsebine), tehnologijo za
zaščito pred presnemavanjem, ki vključuje tehnologijo kodiranja za digitalne video signale.
LTH (Low to High)
LTH je snemalni sistem, ki podpira organsko pigmentirano vrsto diskov BD-R.
Starševski nadzor (Parental Control)
To je funkcija pri DVD,ki omogoča omejitev predvajanja diska glede na starost gledalca v skladu z
nivojem zaščite za posamezne države. Zaščite so pri različnih diskih različne; če je zaščita vključena,
je lahko predvajanje prepovedano v celoti ali se posamezni kadri, ki kršijo določila zaščite preskočijo
oz. nadomestijo z drugimi kadri, itd.
154
PhotoTV HD
Funkcija »PhotoTV HD« ustvarja izjemno natančne sliko in fotografski izraz nežnih struktur in barv. Če
s kablom HDMI priključite Sonyjevo napravo, združljivo s funkcijo »PhotoTV HD«, boste lahko uživali v
povsem novem svetu fotografij, v osupljivi Full HD kakovosti. na primer, nežna struktura človeške
kože, rože, peska in valov lahko prikažete na velikem zaslonu v čudoviti fotografski kakovosti.
Pop-up menu
Izboljšan način dela z meniji, ki je na voljo pri BD-ROM diskih. Pojavni meni se pojavi, ko med
predvajanjem pritisnete POP UP/MENU in z njim lahko upravljate, ko je predvajanje v teku.
S-AIR (Sony Audio Interactive Radio frequency)
Današnji časi so priča hitremu širjenju medija DVD, digitalnega oddajanja in drugih visoko-kakovostnih
medijev.
Da bi se vse nianse teh visoko-kakovostnih medijev prenašale brez poslabšav, je Sony razvil
tehnologijo z imenom “S-AIR” za radijski prenos digitalnih video signalov brez kompresije in jo vključil
v enoto EZW-RT10/EZW-T100.
Ta tehnologija pretvori digitalne avdio signale brez kompresiranja s pomočjo 2,4 GHz ISM
frekvenčnega pasu (Industrial, Scientific and Medical band) , kot sta brezžična LAN in Bluetooth.
x.v.Colour
'x.v.Colour' je bolj poznan izraz za standard xvYCC, ki ga je predlagal Sony, in je blagovna znamka
korporacije Sony.
xvYCC je mednarodni standard za barveni prostor v video posnetku. Ta standard lahko izrazi širšo
barvni obseg kot trenutno uporabljeni oddajni standard.
24p True Cinema
Filmi, ki so posneti s filmsko kamero, vsebujejo 24 slik na sekundo. Ker običajni TV sprejemniki (tako
tisti s katodno cevjo, kot tudi ploskovni) prikazujejo slike v 1/60 ali 1/50 sekundnih intervalih, se 24 slik
ne prikaže v enakomernem tempu.
Pri priključitvi na TV sprejemnik s 24p zmožnostjo lahko predvajalnik prikaže vsako sliko v 1/24
sekundnih intervalih – enak interval, kot se uporabi pri prvotnem snemanju s filmsko kamero in s tem
se omogoči pristno reproduciranje prvotne kino slike.
155
Download PDF