Sony | SRS-X88 | Sony SRS-X88 Prenosni brezžični zvočnik BLUETOOTH®/Wi-Fi Navodila za uporabo

4-566-479-21(1) (SL)
Osebni zvočni
sistem
Navodila za uporabo
Uvod
O aplikaciji SongPal
Poslušanje glasbe prek
povezave BLUETOOTH
Poslušanje glasbe prek
omrežja Wi-Fi
Poslušanje glasbe
s povezanimi komponentami
Dodatne informacije
Več informacij o poslušanju glasbe, shranjene v osebnem računalniku
ali drugi napravi, prek omrežja Wi-Fi najdete v dokumentu Začetna
navodila za Wi-Fi (ločen dokument).
SRS-X88
Pred uporabo sistema pozorno preberite ta
navodila, nato pa jih shranite za morebitno
poznejšo uporabo.
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganim svečam).
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara,
tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam
ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte prekomerni vročini,
na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja
za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem,
enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote,
takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz
električne vtičnice.
Če je sistem priključen v električno vtičnico,
je povezan z napajalnim omrežjem, tudi če
je izklopljen.
POZOR
Pri nepravilni zamenjavi baterije obstaja nevarnost
eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z enako
ali enakovredno vrsto.
Pri uporabi baterije nepravilne vrste obstaja
nevarnost eksplozije.
Izrabljene baterije odvrzite v skladu z navodili.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali je bil proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi
na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite
na pooblaščenega predstavnika, družbo
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede
servisa ali garancije glejte naslove, navedene
v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Veljavnost oznake CE je omejena samo na države,
kjer to zahteva zakonodaja (večinoma v državah
Evropskega gospodarskega prostora (EGP).
Ta izdelek je namenjen za uporabo v teh državah:
BE, LU, NL, LI, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU,
Kosovo, MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, AD, FR, MC,
CY, GR, PT, ES, IT, MT, SM, VA, DK, FI, IS, NO, SE, AT,
PL, EE, LV, LT, IE, GB
2SL
Opomba za uporabnike v Evropi
Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje,
da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami
in drugimi ustreznimi določbami
v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti so na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Pas od 5150 MHz do 5350 MHz je omejen izključno
na delovanje v zaprtih prostorih.
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne
in elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni,
da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in baterije
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje in
zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter
električno in elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca,
pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Delovanje
Previdnostni ukrepi
Varnost
Oznaka izdelka z logotipom Sony,
številko modela in podatki o napajanju
je nameščena na spodnji zunanji strani
te enote.
Oznaka z naslovom MAC je nameščena
na zunanji strani te enote.
MAC1: naslov MAC žičnega omrežja
MAC2: naslov MAC omrežja Wi-Fi
 Pred uporabo enote preverite, ali
njena delovna napetost ustreza
lokalnemu viru napajanja.
Kraj nakupa
Delovna napetost
Vse države/regije
100–240 V pri izmeničnem
toku, 50 Hz/60 Hz
 V vtičnice ali prezračevalno odprtino
na zadnji strani enote ne vstavljajte
majhnih predmetov itd., sicer lahko
pride do kratkega stika ali okvare enote.
Čiščenje
 Za čiščenje ohišja ne uporabljajte
alkohola, bencina ali razredčila.
Drugo
 Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s to enoto, ki niso zajeta v tem
priročniku, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
 Pri odstranjevanju ali odlaganju te enote
enoto uvodno nastavite, da ponastavite
vse nastavitve na tovarniško privzete
vrednosti (stran 23).
Opombe glede omrežnega napajalnika
 Pred priklopom ali odklopom omrežnega
napajalnika izklopite enoto. V nasprotnem
primeru lahko pride do okvare.
 Uporabljajte samo priloženi omrežni
napajalnik. Ne uporabljajte nobenega
drugega omrežnega napajalnika,
da preprečite okvaro enote.
Polarnost vtiča
 Omrežni napajalnik priključite v bližnjo
električno vtičnico. V primeru težave
ga takoj izključite iz električne vtičnice.
 Omrežnega napajalnika ne postavljajte
v zaprt prostor, na primer v knjižno ali
vgradno omaro.
 Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da omrežnega
napajalnika ne izpostavljate vodnim
kapljam ali curkom in nanj ne postavljate
predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Postavitev
 Enote ne nameščajte v nagnjen položaj.
 Enote ne postavljajte v bližino toplotnih
virov in je ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi, prahu, vlagi, dežju ali
udarcem.
3SL
Priloženi dokumenti
Navodila za uporabo
(ta dokument)
Vsebuje pomembne
varnostne informacije,
informacije glede načina
povezave BLUETOOTH
in odpravljanja težav ipd.
Začetna navodila
za Wi-Fi
(ločen dokument)
Opisuje, kako poslušati
glasbo, shranjeno
v osebnem računalniku
ali drugi napravi, prek
omrežja Wi-Fi.
Avtorske pravice
 Windows, logotip Windows in


Vodnik za pomoč
(dokument v spletu,
velja za osebni
računalnik/pametni
telefon)
Vsebuje podrobnosti
o enoti, omrežju in načinu
povezave BLUETOOTH
z različnimi napravami,
načinu predvajanja zvoka
z visoko ločljivostjo itd.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/







4SL
Windows Media so zaščitene blagovne
znamke ali blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj
tega izdelka ni dovoljena brez licence
podjetja Microsoft ali njegove
pooblaščene podružnice.
Apple, logotip Apple, AirPlay, iPad,
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch, iTunes, Mac in OS X
so blagovne znamke družbe Apple Inc.,
zaščitene v ZDA in drugih državah.
iPad Air in iPad mini sta blagovni
znamki družbe Apple Inc.
App Store je oznaka storitve družbe
Apple Inc.
Oznake »Made for iPod«, »Made for
iPhone« in »Made for iPad« pomenijo,
da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod, iPhone
ali iPad in da ima potrdilo proizvajalca
o skladnosti s standardi za delovanje
izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple
ni odgovorno za delovanje te naprave
ali njeno skladnost z varnostnimi
in predpisanimi standardi. Uporaba
te dodatne opreme z napravo iPod,
iPhone ali iPad lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
»
« je oznaka združenja Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® in Wi-Fi
Alliance® so registrirane blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
in Wi-Fi Protected Setup™ so blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
»S-Master« je blagovna znamka družbe
Sony Corporation.
ClearAudio+ in
sta blagovni
znamki družbe Sony Corporation.
»DSEE« in
sta blagovni znamki
družbe Sony Corporation.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
 Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH®









so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.,
družba Sony Corporation pa jih uporablja
na podlagi licence. Druge blagovne
znamke in tovarniška imena so blagovne
znamke svojih lastnikov.
Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka podjetja
NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
Google Play in Android sta blagovni
znamki družbe Google Inc.
Google Cast™ Ready in Google Cast
Ready Badge sta blagovni znamki
družbe Google Inc.
»Xperia« in »Xperia Tablet« sta
blagovni znamki družbe Sony Mobile
Communications AB.
WALKMAN® in logotip WALKMAN® sta
registrirani blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
LDAC™ in logotip LDAC sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
DLNA™, logotip DLNA in DLNA
CERTIFIED™ so blagovne znamke,
oznake storitev ali oznake potrdil
združenja Digital Living Network Alliance.
AOSS je blagovna znamka podjetja
BUFFALO INC.
Imena sistemov in izdelkov v tem
priročniku so običajno blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke svojega
proizvajalca.
Oznaki ™ in ® sta izpuščeni iz besedila
v tem priročniku.
Opombe glede licence
Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki
jo Sony uporablja na podlagi licenčne pogodbe
z imetnikom avtorskih pravic za to programsko
opremo. Na podlagi zahtev imetnika avtorskih
pravic za programsko opremo smo dolžni
uporabnike obvestiti o vsebini te pogodbe.
Preberite vsebino licenčne pogodbe, opisano
v priloženem ločenem dokumentu.
Obvestilo o programski opremi,
uporabljeni na podlagi licence
GNU GPL/LGPL
Ta izdelek vsebuje programsko opremo,
za katero velja naslednja licenca GNU General
Public License (v nadaljevanju »GPL«) ali GNU
Lesser General Public License (v nadaljevanju
»LGPL«). Ti določata, da imajo kupci pravico
do pridobivanja, spreminjanja in nadaljnje
distribucije izvorne kode zgoraj omenjene
programske opreme, in sicer v skladu s pogoji
ustrezne licence GPL ali LGPL. Izvorna koda
za zgoraj omenjeno programsko opremo
je na voljo v spletu.
Prenesete jo lahko na naslednjem naslovu URL,
kjer izberete ime modela »SRS-X88«.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Družba Sony ne more odgovarjati na vprašanja
oz. se odzvati na poizvedbe v zvezi z vsebino
izvorne kode.
Opombe glede posodobitve
Če je ta enota povezana z internetom prek žične
povezave ali omrežja Wi-Fi, lahko samodejno
posodobi programsko opremo na najnovejšo
različico.
S posodobitvijo programske opreme bodo
dodane nove funkcije za priročnejšo
in zanesljivejšo uporabo.
Če ne želite omogočiti samodejne
posodobitve programske opreme, lahko to
funkcijo onemogočite prek aplikacije SongPal,
nameščene v pametnem telefonu/napravi
iPhone.
Vendar se lahko programska oprema
samodejno posodobi, da zagotovi zanesljivejšo
uporabo ipd., tudi če onemogočite to funkcijo.
Če to funkcijo onemogočite, lahko programsko
opremo še vedno posodobite ročno.
Podrobnosti o nastavitvi in delovanju najdete
v Vodniku za pomoč.
Enota brez posodobitev morda ne bo delovala.
Zavrnitev odgovornosti za storitve,
ki jih ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki,
se lahko
spremenijo, začasno prekinejo ali ukinejo brez
predhodnega obvestila. Družba Sony v takih
primerih ne nosi nobene odgovornosti.
5SL
Kazalo vsebine
Previdnostni ukrepi..........................3
Priloženi dokumenti........................ 4
Avtorske pravice.............................. 4
Uvod
Položaj in funkcija upravljalnih
gumbov ........................................7
O aplikaciji SongPal
Možnosti uporabe aplikacije
SongPal....................................... 12
Poslušanje glasbe prek
povezave BLUETOOTH
Seznanjanje enote z napravo
BLUETOOTH in poslušanje
glasbe ......................................... 13
Poslušanje glasbe s funkcijo
delovanja z enim dotikom
(NFC) ........................................... 15
Poslušanje glasbe prek
omrežja Wi-Fi
Izbira načina omrežne povezave ... 16
Vzpostavljanje povezave
z osebnim računalnikom ............ 16
Poslušanje iste glasbe
iz več zvočnikov
(funkcija SongPal Link) ............... 18
Poslušanje različnih internetnih
glasbenih storitev....................... 18
6SL
Poslušanje glasbe s povezanimi
komponentami
Poslušanje glasbe, shranjene
v pomnilniku USB itd. (USB-A) ....19
Poslušanje glasbe, shranjene
v napravi Walkman®, ki podpira
visoko ločljivost (USB-B)..............19
Poslušanje glasbe, shranjene
v zunanji napravi (AUDIO IN)...... 20
Dodatne informacije
Odpravljanje težav .........................21
Kaj je brezžična tehnologija
BLUETOOTH? .............................. 24
Tehnični podatki ............................ 25
Uvod
Položaj in funkcija upravljalnih gumbov
V tem priročniku so razloženi predvsem postopki, pri katerih uporabljate gumbe na enoti,
vendar lahko enake postopke izvajate tudi z gumbi z enakimi ali podobnimi imeni
na daljinskem upravljalniku.
Uvod
Enota
Zadnja stran enote
 Indikator LINK
Prikazuje stanje omrežne povezave enote.
 Gumb/indikator (BLUETOOTH)
PAIRING
Tapnite pri seznanjanju ali povezovanju
z napravo BLUETOOTH ali poslušanju
glasbe z napravo BLUETOOTH.
Enkrat tapnite, če želite preklopiti enoto
v način BLUETOOTH. Tapnite in pridržite,
če želite preklopiti enoto v način
za seznanjanje.
 Gumba VOL (glasnost) –/+
Tapnite, da prilagodite glasnost.
Ko tapnete ta gumba, indikator /
(vklop/stanje pripravljenosti) in indikator
odziva utripata glede na nastavitev
glasnosti.
 Gumb/indikator / (vklop/stanje
pripravljenosti)
Tapnite, da vklopite/izklopite enoto.
 Gumb UPDATE
Prikazuje stanje posodobitve programske
opreme enote.
7SL
 Gumb/indikator NETWORK
Tapnite, da preklopite enoto v način
NETWORK.
Tapnite, če želite z enoto uporabljati
različne glasbene storitve ali poslušati
glasbo, shranjeno v napravi v domačem
omrežju.
 Gumb/indikator USB-A
Tapnite, če želite poslušati glasbo
v napravi, povezani prek vrat USB A
(
A). Ko tapnete ta gumb, indikator
USB-A zasveti.
 Gumb/indikator USB-B
Tapnite, če želite poslušati glasbo
v napravi, povezani prek vrat USB B
(
B). Ko tapnete ta gumb, indikator
USB-B zasveti.
 Gumb/indikator AUDIO IN
Tapnite, če želite poslušati glasbo
v napravi, povezani prek vtičnice
AUDIO IN. Ko tapnete ta gumb,
indikator AUDIO IN zasveti.
 Antena Wi-Fi
Pri povezavi Wi-Fi namestite v pokončni
položaj, kot je prikazano spodaj.
 Gumb WPS
Pridržite pri vzpostavljanju povezave
z omrežjem Wi-Fi.
Če gumb WPS pridržite dve sekundi,
se bo predvajal zvočni signal,
ki označuje, da je enota pripravljena
za povezavo z brezžičnim
usmerjevalnikom.
Če ima brezžični usmerjevalnik gumb
WPS, lahko za povezavo z omrežjem
uporabite ta gumb.
 Vrata LAN
Za povezavo računalnika ali brezžičnega
usmerjevalnika uporabite kabel LAN
(ni priložen).
 Vrata USB B (
B)
Povežite računalnik prek kabla USB
(ni priložen).
Pri vzpostavljanju povezave z napravo
Walkman®, ki podpira visoko ločljivost,
uporabite dodatni kabel WM-PORT
vmesnika USB za visokoločljivostni zvok.
 Vrata USB A (
A)
Pomnilnik USB priključite neposredno.
Napravo iPhone/iPad/iPod ali Walkman®
povežite prek kabla, priloženega napravi.
 Senzor za signal daljinskega
upravljalnika
 Zasukajte levo stran antene navzven.
 Izvlecite anteno.
 Obrnite anteno 90 stopinj v smeri
urnega kazalca.
 Obrnite anteno navzgor.
 Oznaka N
S pametnim telefonom, ki podpira
funkcijo NFC, se dotaknite oznake N.
Enota se samodejno vklopi in registrira
(seznani), da omogoči vzpostavitev
povezave BLUETOOTH.
 Vtičnica DC IN 19.5 V
Priključite omrežni napajalnik (priložen).
 Vtičnica AUDIO IN
Povežite s priključkom za slušalke
prenosljive zvočne naprave ipd. prek
avdio kabla (ni priložen).
8SL
 Indikator odziva
Ko enota prejema signale priloženega
daljinskega upravljalnika, indikator
odziva (senzor za signal daljinskega
upravljalnika) utripa.
Poleg tega indikator utripa glede
na nastavitev glasnosti enote.
Predvajanje bolj dinamičnega zvoka
Z orodjem za odstranitev mreže zvočnika
(priloženo) odstranite mrežo s sprednje
strani enote.*1
Indikator LINK
Stanje enote
Zasveti (oranžno)
Enota je povezana
z omrežjem Wi-Fi.
Zasveti (rožnato)
Enota je povezana z žičnim
omrežjem.
Utripa (oranžno)
Enota vzpostavlja povezavo
z omrežjem Wi-Fi.
Utripa (rožnato)
Enota vzpostavlja povezavo
z žičnim omrežjem.
Orodje za odstranitev mreže zvočnika
(priloženo)
Utripa (rdeče)
Omrežna povezava
ni uspela.
*1 Položite odstranjeno mrežo na ravno površino,
da se ne zvije.
Zasveti (rdeče)
Omrežna povezava ni uspela
ali povezava ni uspela, tudi
če je nastavitev omrežja
dokončana.
Če sveti/utripa indikator
Indikator / (vklop/stanje pripravljenosti)
Stanje
indikatorja
(barva)
Stanje enote
Zasveti (zeleno)
Enota je vklopljena.
Zasveti (oranžno)
Enota je v stanju
pripravljenosti povezave
BLUETOOTH/omrežja.
Se izklopi
Enota je v stanju
pripravljenosti.
Utripa (zeleno)
• Če tapnete gumb /
(vklop/stanje
pripravljenosti) za izklop
enote, indikator počasi
utripa zeleno in nato
zasveti oranžno ali
se izklopi. Enota med
utripanjem indikatorja
ne deluje.
• Če tapnete gumb VOL
(glasnost) –/+, indikator
zasveti enkrat ali trikrat,
odvisno od nastavljene
glasnosti.
Utripa (rdeče)
Enota je v varnostnem
načinu. Podrobnosti najdete
v razdelku »Indikator /
(vklop/stanje pripravljenosti)
utripa rdeče« (stran 22).
Uvod
Stanje
indikatorja
(barva)
Barva vklopljenega indikatorja se spreminja glede
na povezano glasbeno storitev.
 Podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Indikator
(BLUETOOTH)
PAIRING
Stanje
indikatorja
(barva)
Stanje enote
Zasveti (belo)
Enota je povezana z napravo
BLUETOOTH.
Hitro utripa (belo)
Enota se seznanja z napravo
BLUETOOTH.
Utripa (belo)
Enota išče napravo
BLUETOOTH za vzpostavitev
povezave.
Indikator NETWORK
Stanje
indikatorja
(barva)
Stanje enote
Zasveti (belo)
Enota je v načinu NETWORK.
Utripa (belo)
Enota prejema zvočno
datoteko prek omrežja.
9SL
Gumb UPDATE
Stanje
indikatorja
(barva)
Stanje enote
Zasveti (oranžno)
Ko enota, povezana
z internetom, zazna
najnovejšo programsko
opremo, gumb zasveti
oranžno. Če vklopljeni gumb
pridržite, se zažene
posodobitev programske
opreme enote.
Utripa (oranžno)
• Enota posodablja
programsko opremo.
Upravljanje enote med
posodabljanjem ni
mogoče.
• Ko se enota prvič
vklopi po posodobitvi
programske opreme,
gumb UPDATE trikrat
zasveti, kar označuje, da je
posodobitev dokončana.
Daljinski upravljalnik
 Gumb USB-B
Pritisnite, če želite poslušati glasbo
v napravi USB, povezani prek vrat USB B
(
B).
 Gumba VOLUME +/–
Pritisnite za nastavitev glasnosti.
Na gumbu VOLUME + je otipljiva pika,
ki vam bo v pomoč pri upravljanju enote.
 Gumb MUTING
Pritisnite gumb enkrat, če želite izklopiti
zvok. Če želite vklopiti zvok, znova
pritisnite gumb.
 Gumb /(nazaj/naprej)
Pritisnite, če želite upravljati povezano
napravo med predvajanjem glasbe.
Če je naprava povezana z vrati USB B
(
B) ali z vtičnico AUDIO IN,
upravljanje ni mogoče.
Pritisnite gumb enkrat, če želite
predvajati prejšnjo/naslednjo skladbo.
Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno
od naprave.
 Gumb  (predvajanje/začasna
zaustavitev predvajanja)
Pritisnite, če želite upravljati povezano
napravo med predvajanjem glasbe.
Če je naprava povezana z vrati USB B
(
B) ali z vtičnico AUDIO IN,
upravljanje ni mogoče.
Med predvajanjem pritisnite gumb
enkrat, če želite predvajanje začasno
zaustaviti. Med začasno zaustavitvijo
pritisnite gumb enkrat, da nadaljujete
predvajanje.
Ta funkcija morda ne bo na voljo,
odvisno od naprave.
 Gumb AUDIO IN
Pritisnite, če želite poslušati glasbo
v napravi, povezani z vtičnico AUDIO IN.
 Gumb / (vklop/stanje pripravljenosti)
Pritisnite, da vklopite/izklopite enoto.
 Gumb USB-A
Pritisnite, če želite poslušati glasbo
v napravi, povezani prek vrat USB A
(
A).
10SL
 Gumb (BLUETOOTH)
Pritisnite za seznanjanje z napravo
BLUETOOTH ali poslušanje glasbe
iz naprave BLUETOOTH.
 Gumb NETWORK
Pritisnite med poslušanjem glasbe,
shranjene v napravi v domačem omrežju,
prek enote.
Vstavljanje baterij
Vstavite priloženi bateriji R03 (velikost AAA),
najprej s stranjo , da se poli baterij
ujemajo, kot prikazuje spodnja slika.
Uvod
Opomba
 Baterij ne poskušajte polniti.
 V primeru iztekanja baterij odstranite iztočeno
tekočino iz predela za bateriji in zamenjajte
bateriji.
 Močna svetloba (npr. svetilne opreme)
ali neposredna sončna svetloba lahko moti
delovanje daljinskega upravljalnika. Daljinski
upravljalnik morda ne bo deloval.
 Bateriji zamenjajte vsakih 6 mesecev. Če je
delovanje daljinskega upravljalnika moteno,
zamenjajte bateriji.
 Naprav z vstavljenimi baterijami ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi,
ognju ipd.
11SL
O aplikaciji SongPal
Možnosti uporabe
aplikacije SongPal
SongPal je aplikacija za upravljanje zvočnih
naprav Sony, ki so združljive z aplikacijo
SongPal, z vašim pametnim telefonom/
napravo iPhone.
* Glasbene storitve in njihova razpoložljivost se
lahko razlikujejo med državami in regijami.
Nekatere storitve zahtevajo ločeno registracijo.
Morda bo potrebno posodobiti napravo.
Storitve, ki jih ponujajo tretje stranke, se lahko
brez obvestila spremenijo, prekinejo ali ukinejo.
Družba Sony v takih primerih ne prevzema
nobene odgovornosti.
Kaj lahko upravljate z aplikacijo SongPal,
je odvisno od priključene naprave.
Tehnični podatki in oblika aplikacije se lahko
spremenijo brez obvestila.
Poiščite aplikacijo SongPal v trgovini
Google Play™ ali App Store in jo prenesite.
Prenos aplikacije v pametni telefon/napravo
iPhone omogoča naslednje funkcije.
Zvočne nastavitve modela SRS-X88
Zvok lahko preprosto prilagodite
ali uporabite priporočene nastavitve
»Sony« in »ClearAudio+« družbe Sony.
Glasbena storitev*
Za uporabo glasbenih storitev lahko
nastavite začetne nastavitve.
Za uporabo glasbenih storitev
potrebujete aplikacijo drugih
proizvajalcev.
Prikazan je pregled naprav v domačem omrežju.
S funkcijo SongPal Link lahko izberete zvočno napravo,
iz katere želite predvajati vsebino, ali razvrstiti zvočne
naprave v skupine (funkcija multi-room).
Upravljanje naprav v domačem omrežju
Prek omrežja lahko predvajate glasbo,
shranjeno v računalniku ali domačem
omrežju.
Upravljanje naprave, povezane prek
priključka USB
Predvajate lahko glasbo v napravi,
povezani prek vrat USB A modela
SRS-X88.
 Podroben opis postopka najdete
v Vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Zvočne vire, iz katerih želite predvajati vsebino,
lahko izberete s seznama zvočnih virov, ki so na voljo.
Lahko tudi nastavite različne nastavitve zvoka/omrežja
zvočne naprave.
 Podrobnosti najdete v pomoči
za aplikacijo SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
12SL
 Ko tapnete gumb
(BLUETOOTH)
PAIRING, enota poskusi vzpostaviti
povezavo BLUETOOTH z napravo
BLUETOOTH, ki je bila povezana
nazadnje. Če je naprava v bližini,
se povezava BLUETOOTH vzpostavi
samodejno in indikator
(BLUETOOTH)
sveti še naprej. Če želite vzpostaviti
povezavo z drugo napravo BLUETOOTH,
prekinite trenutno povezavo BLUETOOTH
prek trenutno povezane naprave
BLUETOOTH.
Poslušanje glasbe prek
povezave BLUETOOTH
Seznanjanje enote
z napravo BLUETOOTH
in poslušanje glasbe
3
Indikator (BLUETOOTH) začne hitro
utripati belo in enota preklopi v način
za seznanjanje.
Opomba
 Pri seznanjanju enote z napravo BLUETOOTH
postavite napravo BLUETOOTH največ en meter
stran od enote.
 Če naprava BLUETOOTH podpira funkcijo
povezave z enim dotikom (NFC), preskočite
spodnja navodila. Preberite poglavje
»Poslušanje glasbe s funkcijo delovanja
z enim dotikom (NFC)« (stran 15).
1
2
Tapnite in pridržite gumb
(BLUETOOTH)
PAIRING,
dokler ne slišite zvočnega
signala.
4
Izvedite postopek seznanjanja
v napravi BLUETOOTH,
da bo naprava zaznala enoto.
Ko se na zaslonu naprave BLUETOOTH
prikaže seznam zaznanih naprav,
izberite »SRS-X88«.
Če je na zaslonu naprave BLUETOOTH
navedena zahteva po geslu, vnesite
»0000«.
Vklopite enoto.
Indikator / (vklop/stanje
pripravljenosti) zasveti zeleno.
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
Glasbo iz naprave BLUETOOTH lahko
poslušate prek brezžične povezave.
Pred uporabo funkcije BLUETOOTH
izvedite postopek seznanjanja,
da registrirate naprave BLUETOOTH.
Opomba
Tapnite gumb
PAIRING.
(BLUETOOTH)
Pred postopkom seznanjanja zaustavite
predvajanje glasbe v napravi BLUETOOTH.
Po vzpostavitvi povezave BLUETOOTH
se bo morda predvajal glasen zvočni signal.
Ko je povezava vzpostavljena, se bo zvočni
signal morda predvajal tudi pri prvem
predvajanju glasbe. Priporočamo, da pred
začetkom predvajanja zmanjšate glasnost.
Indikator (BLUETOOTH) začne
utripati belo.
Namig
 Informacije o seznanjanju niso tovarniško
shranjene v enoti. Ko tapnete gumb
(BLUETOOTH)
PAIRING, indikator
(BLUETOOTH) začne hitro utripati belo
in enota samodejno preklopi v način
za seznanjanje. V tem primeru nadaljujte
s 4. korakom.
5
Z napravo BLUETOOTH
vzpostavite povezavo
BLUETOOTH.
Ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, indikator
(BLUETOOTH) sveti neprekinjeno.
Če povezava BLUETOOTH ni
vzpostavljena, ponovite postopek
od 3. koraka naprej.
13SL
6
Prilagodite glasnost v napravi
BLUETOOTH ali tapnite VOL
(glasnost) –/+, da nastavite
ustrezno glasnost.
7
Zaženite predvajanje prek
naprave BLUETOOTH.
Namig
 Medtem ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena z eno napravo BLUETOOTH,
lahko poskusite postopek seznanjanja
in vzpostavljanja povezave BLUETOOTH izvesti
tudi z drugo napravo BLUETOOTH. Trenutno
vzpostavljena povezava BLUETOOTH je
prekinjena, ko je povezava BLUETOOTH
uspešno vzpostavljena z drugo napravo.
 Aplikacija SongPal nima funkcije za
predvajanje glasbe prek povezave BLUETOOTH.
Glasbo predvajajte s programsko opremo
za predvajanje glasbe naprav BLUETOOTH
(npr. pametnih telefonov, osebnih
računalnikov ipd.)
Opomba
 Zgoraj opisane funkcije morda niso na voljo
za določene naprave BLUETOOTH. Poleg tega
se dejanske funkcije lahko razlikujejo, odvisno
od povezane naprave BLUETOOTH.
 Po približno 5 minutah se način seznanjanja
enote prekine in indikator
(BLUETOOTH)
počasi utripa. Če informacije o seznanjanju
niso shranjene v enoti, na primer v okviru
tovarniških nastavitev, se način seznanjanja
ne prekine. Če se način seznanjanja prekine
pred dokončanjem postopka, ponovite
postopek od 3. koraka naprej.
 Kadar seznanjate napravo BLUETOOTH,
ki ne more prikazati seznama zaznanih naprav,
ali napravo, ki nima zaslona, lahko to napravo
morda seznanite tako, da preklopite enoto
in napravo BLUETOOTH v način za seznanjanje.
Če je v tem trenutku v napravi BLUETOOTH
nastavljeno geslo, ki ni »0000«, enote ne
morete seznaniti.
 Ko so naprave seznanjene, tega postopka
ni potrebno ponavljati. Postopek seznanjanja
morate ponoviti v naslednjih primerih:
 Pri popravilu naprave BLUETOOTH so bile
izbrisane informacije o seznanjanju.
 Enoto poskušate seznaniti z več kot
9 napravami BLUETOOTH.
Ta enota se lahko seznani z do 9 napravami
BLUETOOTH. Če želite s sistemom seznaniti
še eno napravo BLUETOOTH, medtem
ko ste postopek seznanjanja opravili z že
9 napravami, se informacije o seznanjanju
naprave, ki je bila z enoto povezana prva,
prepišejo z informacijami na novo
seznanjene naprave.
 Informacije o seznanjanju in registraciji
s to enoto se izbrišejo iz priključene naprave.
 Pri inicializaciji enote se vse informacije
o seznanjanju izbrišejo.
 Enoto lahko seznanite z več napravami, vendar
enota ne more hkrati predvajati glasbe iz več
kot ene seznanjene naprave.
 Geslo lahko označuje izraz »ključ«, »koda PIN«,
»številka PIN« ali »šifra« itd.
Prekinitev povezave z napravo
BLUETOOTH
Prekinite povezavo BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH.
Namig
Odvisno od naprave BLUETOOTH se povezava
BLUETOOTH lahko prekine samodejno, potem
ko zaustavite predvajanje glasbe.
Poslušanje glasbe prek
registrirane naprave
Po 2. koraku v razdelku »Seznanjanje enote
z napravo BLUETOOTH in poslušanje
glasbe« (stran 13) v napravi BLUETOOTH
vzpostavitve povezavo z enoto. Ko
prilagodite glasnost v napravi BLUETOOTH,
zaženite predvajanje v napravi BLUETOOTH.
Namig
Prekinite predvajanje v napravi BLUETOOTH,
preden napravo BLUETOOTH povežete z enoto.
14SL
Poslušanje glasbe
s funkcijo delovanja
z enim dotikom (NFC)
1
S pametnim telefonom se
dotaknite oznake N na enoti.
S pametnim telefonom se dotaknite
enote in počakajte, da se telefon
odzove.
Za informacije o tem, s katerim delom
pametnega telefona se dotaknite
enote, glejte navodila za uporabo
pametnega telefona.
Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH
NFC je tehnologija za brezžično
komunikacijo kratkega dosega
med različnimi napravami, kot
je mobilni telefon ali oznaka IC.
S pametnim telefonom se preprosto
dotaknite enote. Enota se samodejno
vklopi, napravi se seznanita in povezava
BLUETOOTH je vzpostavljena.
Pred tem vklopite nastavitve NFC
in odklenite zaslon pametnega telefona.
Namig
Če se s pametnim telefonom, ki podpira
funkcijo NFC, dotaknete enote, medtem ko
je z njo povezana druga naprava BLUETOOTH,
je povezava z napravo BLUETOOTH prekinjena
in enota se poveže s pametnim telefonom.
Upoštevajte navodila na zaslonu,
da vzpostavite povezavo.
Ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, indikator
(BLUETOOTH) preneha
utripati in sveti neprekinjeno.
2
Ko vzpostavite povezavo,
začnite predvajati vsebino
v pametnem telefonu.
Za prekinjanje vzpostavljene povezave
se s pametnim telefonom dotaknite
oznake N na enoti.
15SL
Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi
Izbira načina omrežne
povezave
Če to enoto povežete z omrežjem, jo lahko
izkoristite na različne načine. Nastavitveni
načini se razlikujejo glede na omrežno
okolje. Med spodaj navedenimi izberite
primeren način povezovanja za svoje
omrežno okolje.
Namig
Za nastavitev statičnega naslova IP uporabite
zaslon v 6. koraku poglavja »Vzpostavljanje
povezave z osebnim računalnikom« (stran 16).
Vzpostavljanje povezave
z osebnim računalnikom
Če vaš brezžični usmerjevalnik nima gumba
WPS (AOSS), konfigurirajte nastavitve Wi-Fi
tako, da s kablom LAN povežete enoto
z računalnikom.
Pred vzpostavljanjem povezave si priskrbite
kabel LAN (komercialno dostopen).
Namig
Pri nastavitvi omrežja Wi-Fi boste morda
potrebovali SSID (ime omrežja Wi-Fi) in varnostni
ključ (WEP ali WPA). Varnostni ključ (ali omrežni
ključ) uporablja šifriranje, s katerim omeji naprave,
ki lahko komunicirajo. Zagotavlja večjo varnost
za naprave, ki komunicirajo prek brezžičnega
usmerjevalnika/dostopovne točke.
Opomba
Istočasna povezava z omrežjem Wi-Fi in žičnim
omrežjem ni mogoča. Pri povezovanju z omrežjem
Wi-Fi morate iz enote izklopiti kabel LAN.
1
Zabeležite SSID in geslo
usmerjevalnika.
Podrobnosti so v navodilih za uporabo
usmerjevalnika.
Način uporabe pametnega telefona/
naprave iPhone
Namestite aplikacijo SongPal v pametni
telefon/napravo iPhone. Podrobnosti
najdete v dokumentu Začetna navodila
za Wi-Fi (ločen dokument).
SSID (ime omrežja Wi-Fi)
Geslo (varnostni ključ)
Način uporabe brezžičnega
usmerjevalnika z gumbom WPS
Uporabite gumb WPS, da vzpostavite
povezavo. Podrobnosti najdete
v dokumentu Začetna navodila za Wi-Fi
(ločen dokument).
2
S kablom LAN enoto neposredno
povežite z računalnikom.
Način uporabe osebnega računalnika
Preberite razdelek »Vzpostavljanje povezave
z osebnim računalnikom« (stran 16).
Način uporabe žičnega omrežja
 Podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Kabel LAN
(ni priložen)
Za vzpostavljanje povezave uporabite
kabel LAN (komercialno dostopen).
16SL
3
4
Vklopite enoto.
Počakajte, da indikator LINK preneha
utripati in zasveti rožnato (približno
1 minuto).
Odprite [Sony Network Device
Settings] na zaslonu računalnika.
 Zaženite brskalnik.
 V naslovno vrstico vnesite naslednji
naslov URL.
7
Izberite [Apply].
8
Ob pozivu izključite kabel LAN
iz enote.
9
Preverite, ali je indikator LINK
zasvetil oranžno.
Nastavite anteno Wi-Fi (stran 8).
Ko je povezava Wi-Fi vzpostavljena,
indikator LINK zasveti oranžno.
Traja lahko 1 minuto, preden oznaka
zasveti.
Zgornji URL uporabite, ko sta osebni
računalnik in enota povezana
s kablom LAN.
5
V meniju izberite [Network
Settings].
Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi
Več informacij o poslušanju glasbe
s to enoto najdete v dokumentu Začetna
navodila za Wi-Fi (ločen dokument).
Network Settings
6
Izberite SSID brezžičnega
usmerjevalnika in vnesite geslo.
SSID
Uporabite geslo, vneseno v 1. koraku
(stran 16).
17SL
Poslušanje iste glasbe
iz več zvočnikov
(funkcija SongPal Link)
Poslušanje različnih
internetnih glasbenih
storitev
1
Povežite enoto in pametni
telefon/napravo iPhone
z omrežjem Wi-Fi.
Povežite enoto in pametni telefon/
napravo iPhone z ustrezno oznako SSID
usmerjevalnika.
Uživajte v glasbi v katerem koli prostoru
prek omrežja Wi-Fi.
Svojo najljubšo glasbo, shranjeno v osebnih
računalnikih ali mobilnih telefonih ali celo
tisto, ki jo najdete prek storitev pretakanja,
lahko poslušate v različnih prostorih
z vrhunsko kakovostjo zvoka.
1
Povežite enoto in pametni
telefon/napravo iPhone
z omrežjem Wi-Fi.
Povežite enoto in pametni telefon/
napravo iPhone z ustrezno oznako SSID
usmerjevalnika.
2
Namestite brezplačno aplikacijo
SongPal v pametni telefon/
napravo iPhone.
3
Ko povezujete več naprav,
povežite naprave, združljive
s funkcijo SongPal Link,
z omrežjem Wi-Fi.
 Podroben opis postopka najdete
v Vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
18SL
2
Namestite brezplačno aplikacijo
SongPal v pametni telefon/
napravo iPhone.
3
Glasbo svoje najljubše glasbene
storitve predvajajte s pametnim
telefonom/napravo iPhone.
 Podroben opis postopka najdete
v Vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Poslušanje glasbe s povezanimi
komponentami
Poslušanje glasbe,
shranjene v pomnilniku
USB itd. (USB-A)
2
Dodatni kabel
WM-PORT
vmesnika USB za
visokoločljivostni
zvok*
Priključite pomnilnik USB ali
napravo Walkman® ali iPhone/
iPad/iPod v vrata USB A (
A).
Tapnite gumb USB-A in nato
pritisnite gumb  (predvajanje/
začasna zaustavitev)
na daljinskem upravljalniku
ali zaženite predvajanje
prek povezane naprave.
 Podroben opis postopka najdete
v Vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Kabel USB
(ni priložen)
* Dodatni kabel WM-PORT vmesnika USB
za visokoločljivostni zvok lahko naročite
v lokalnem Sonyjevem servisnem centru.
1
Priključite napravo Walkman®
ali računalnik, ki podpira visoko
ločljivost, v vrata USB B (
B).
2
Tapnite gumb USB-B in nato
zaženite predvajanje prek
povezane naprave.
Poslušanje glasbe s povezanimi komponentami
1
Poslušanje glasbe,
shranjene v napravi
Walkman®, ki podpira
visoko ločljivost (USB-B)
 Podroben opis postopka najdete
v Vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
19SL
Poslušanje glasbe,
shranjene v zunanji
napravi (AUDIO IN)
Avdio kabel
(ni priložen)
1
Povežite napravo z vtičnico
AUDIO IN prek avdio kabla
(ni priložen).
2
Tapnite gumb AUDIO IN in nato
zaženite predvajanje prek
povezane naprave.
 Podroben opis postopka najdete
v Vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
20SL
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če med uporabo enote pride do težav,
pred posvetovanjem z lokalnim prodajalcem
izdelkov Sony preverite spodnja navodila
za odpravljanje težav.
 Preverite, ali je napaka navedena
na seznamu v tem razdelku
»Odpravljanje težav«.
 Preberite Vodnik za pomoč.
 Podrobnosti najdete v razdelkih
»Napotki za uporabo« in »Odpravljanje
težav« v Vodniku za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Enote ni mogoče povezati z napravo
BLUETOOTH prek povezave z enim
dotikom (NFC)
 Pametni telefon imejte blizu enote in počakajte,
da se pametni telefon odzove. Če enota ne
more vzpostaviti povezave, počasi pomaknite
pametni telefon prek oznake N na enoti. Ko se
pametni telefon odzove, sledite navodilom
na zaslonu, da vzpostavite povezavo.
 Preverite, ali je v pametnem telefonu
vključena funkcija NFC.
 Če je pametni telefon v etuiju, ga vzemite
iz etuija.
 Občutljivost sprejema NFC je odvisna
od naprave. Če po več poskusih ne morete
vzpostaviti povezave med enoto in pametnim
telefonom z enim dotikom, vzpostavite
povezavo tako, da postopek opravite
na zaslonu.
 Preverite, ali je vaš pametni telefon združljiv
s funkcijo NFC. Na spletnem mestu za podporo
kupcem poiščite informacije o težavi.
Zvok se ne predvaja
mestu za podporo uporabnikom.
http://www.sony.eu/support
 Odklopite omrežni napajalnik, počakajte
nekaj časa in ga nato znova priklopite.
Če težave po upoštevanju vseh zgoraj
navedenih navodil ni mogoče odpraviti,
se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
 Če z enoto povezujete računalnik,
se prepričajte, da je nastavitev avdio
izhoda računalnika nastavljena za napravo
BLUETOOTH.
 Preverite, ali je enota vzpostavila povezavo
BLUETOOTH z napravo BLUETOOTH.
 Znova seznanite enoto in napravo
BLUETOOTH.
Dodatne informacije
 Poiščite informacije o težavi na spletnem
Popačen zvok/šumenje iz zvočnikov
 Približajte napravo BLUETOOTH enoti.
BLUETOOTH
Odstranite vse predmete med enoto
in napravo BLUETOOTH.
 Za kakovost predvajanja s pretakanjem
Seznanjanje enote z napravo BLUETOOTH
ni mogoče/povezave BLUETOOTH med
enoto in pametnim telefonom/napravo
iPhone prek aplikacije SongPal ni mogoče
vzpostaviti.
 Enoto in napravo BLUETOOTH približajte
na 1 meter.
 Če indikator
(BLUETOOTH) ne utripa hitro
belo, tapnite in držite gumb
(BLUETOOTH)
PAIRING, dokler ne zaslišite zvočnega
signala enote in indikator
(BLUETOOTH)
začne hitro utripati belo.
 Če zaženete enoto, ta morda ne bo mogla
vzpostaviti povezave z napravo iPhone/
iPad/iPod. V tem primeru izbrišite podatke
o seznanjanju na napravi iPhone/iPad/iPod
in znova opravite seznanjanje.
zvoka prek povezave BLUETOOTH izberite
»Priority on stable connection«.
Omrežje
Povezave Wi-Fi med enoto in domačim
omrežjem ni mogoče vzpostaviti
 Enota ne podpira standarda IEEE 802.11ac.
Za omrežje Wi-Fi uporabite frekvenčni pas
2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) ali 5 GHz
(IEEE 802.11 a/n).
 Pri nastavljanju omrežja Wi-Fi prek aplikacije
SongPal v pametnem telefonu/napravi iPhone
predhodno povežite pametni telefon/napravo
iPhone z omrežjem Wi-Fi.
21SL
 Če je z enoto povezan kabel LAN, ga odklopite
in znova zaženite enoto. Kadar je z enoto
povezan kabel LAN, enota poskuša
samodejno vzpostaviti povezavo z domačim
omrežjem prek žične povezave, pri čemer
uporaba brezžičnega omrežja ni mogoča.
 Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik
vklopljen.
 Približajte brezžični usmerjevalnik enoti.
Naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz
(mikrovalovne pečice, naprave BLUETOOTH
ali brezžične digitalne naprave ipd.), lahko
povzročajo motnje komunikacije. Premaknite
enoto stran od takšnih naprav ali te izklopite.
 Nastavite anteno Wi-Fi.
 Če omrežje Wi-Fi ni na voljo, tudi če je
nastavitev tega omrežja pravilna, poskusite
naslednje.
 Izklopite brezžični usmerjevalnik/
dostopovno točko, počakajte nekaj časa
in nato znova vklopite napajanje.
 Izklopite enoto, počakajte nekaj časa
in jo nato znova vklopite.
Popačen zvok/šumenje ali hrup
pri predvajanju zvoka z enoto
 Zmanjšajte glasnost povezane naprave.
 Če ima povezana naprava funkcijo
izenačevalnika, jo izklopite.
 Enota mora biti postavljena stran
od mikrovalovne pečice, drugih brezžičnih
naprav itd.
 Premaknite enoto stran od kovinskih
predmetov.
 Povežite enoto in brezžični usmerjevalnik/
računalnik prek kabla LAN in ne prek
omrežja Wi-Fi.
Brez zvoka/pridušen zvok
 Enota in povezana naprava morata biti
vklopljeni.
 Povečajte glasnost enote in povezane
naprave.
 Preverite, ali povezana naprava predvaja
vsebino.
Program iTunes ne najde enote prek funkcije
AirPlay
 Prepričajte se, da imata računalnik
z nameščenim programom iTunes in enota
vzpostavljeno povezavo z istim domačim
omrežjem.
 Posodobite programsko opremo iTunes
na najnovejšo različico.
22SL
Splošno
Indikator / (vklop/stanje pripravljenosti)
utripa rdeče
 Enota je v varnostnem načinu. Odklopite
omrežni napajalnik enote in vse druge
naprave, priključene na enoto. Nato znova
priklopite omrežni napajalnik in vklopite
enoto. Če indikator / (vklop/stanje
pripravljenosti) še vedno utripa, se obrnite
na prodajalca izdelkov Sony, pri katerem
ste kupili enoto.
Zadnja nastavitev se ne ohrani
 Če odklopite omrežni napajalnik, medtem
ko je enota vklopljena, se zadnja nastavitev
pred odklopom napajalnika ne ohrani.
Izklopite enoto in nato odklopite omrežni
napajalnik.
Enota je nepričakovano preklopila v stanje
pripravljenosti ali stanje pripravljenosti
povezave BLUETOOTH/omrežja
 To ne pomeni, da gre za okvaro.
Enota samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti ali stanje pripravljenosti
povezave BLUETOOTH/omrežja zaradi
funkcije samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti, kadar enote ne uporabljate
ali če enota ne predvaja zvoka približno
15 minut. Podrobnosti o funkciji samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti najdete
v Vodniku za pomoč.
Preverjanje moči signala omrežja
povezave Wi-Fi (občutljivost
sprejema)
Zagon enote
Ko je enota povezana z omrežjem Wi-Fi,
tapnite in zadržite gumb NETWORK,
dokler se ne predvaja zvočni signal.
1 Preverite, ali je enota vklopljena.
Če s temi ukrepi ne odpravite težave
ali nastavitve ne uspejo, zaženite enoto.
Tapnite ter hkrati zadržite gumb VOL
(glasnost) – in / (vklop/stanje
pripravljenosti) 5 sekund.
Enota se izklopi. Nastavitve se povrnejo
na tovarniško privzete vrednosti, vse
informacije o seznanjanju BLUETOOTH
in omrežne nastavitve pa se ponastavijo.
Opomba
4 ······
3 ······
2 ······
1 ······
Če zaženete enoto, ta morda ne bo mogla
vzpostaviti povezave z napravo iPhone/iPad/iPod.
V tem primeru izbrišite podatke o seznanjanju
na napravi iPhone/iPad/iPod in znova opravite
seznanjanje.
 Če imate z enoto druge težave, preberite Vodnik
za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
0 ······
Število utripajočih
funkcijskih indikatorjev
Utripanje se konča, ko pritisnete kateri
koli gumb.
Če želite močnejši signal:
 Spremenite položaj antene Wi-Fi.
 Izklopite druge brezžične naprave.
Dodatne informacije
Moč
signala
Uporaba funkcije preklopa
v stanje pripravljenosti
povezave BLUETOOTH/omrežja
Če je funkcija preklopa v stanje
pripravljenosti povezave BLUETOOTH/
omrežja vključena, se enota vklopi
samodejno, ko upravljate napravo
BLUETOOTH ali omrežno napravo,
tudi če je izklopljena. Enota se
bo zagnala hitreje kot običajno.
1 Preverite, ali je enota vklopljena.
Tapnite in zadržite gumb / (vklop/
stanje pripravljenosti), dokler
ne zasveti oranžno.
Enota se izklopi in preklopi v stanje
pripravljenosti povezave BLUETOOTH/
omrežja.
Če upravljate napravo BLUETOOTH ali
omrežno napravo, se enota samodejno
vklopi in se vzpostavi povezava.
23SL
Kaj je brezžična
tehnologija BLUETOOTH?
Brezžična tehnologija BLUETOOTH
je brezžična tehnologija kratkega
dosega, ki omogoča brezžično prenašanje
podatkov med digitalnimi napravami,
kot sta računalnik in digitalni fotoaparat.
Brezžična tehnologija BLUETOOTH deluje
v obsegu 10 metrov.
Običajno se povežeta dve napravi, nekatere
naprave pa je mogoče povezati z več
napravami hkrati.
Za povezavo ne potrebujete kabla in naprav
ni treba usmeriti eno proti drugi kot pri
infrardeči tehnologiji. Tako napravo lahko
na primer uporabljate v torbi ali žepu.
Standard BLUETOOTH je mednarodni
standard, ki ga podpira več tisoč podjetij
po vsem svetu in ga uporabljajo različna
podjetja po svetu.
Največji obseg za komunikacijo
Največji obseg za komunikacijo med
napravami je lahko manjši pod temi pogoji:
 če je med sistemom in napravo
BLUETOOTH ovira, na primer oseba,
kovinski predmet ali stena;
 če se v bližini sistema uporablja
naprava z brezžično povezavo LAN;
 če se v bližini sistema uporablja
mikrovalovna pečica;
 če je v bližini sistema naprava,
ki proizvaja elektromagnetno sevanje.
Motnje, ki jih povzročajo druge
naprave
Ker naprave BLUETOOTH in brezžični LAN
(IEEE802.11b/g/n) uporabljajo isto
frekvenco, lahko pride do motenj
mikrovalov. Če sistem uporabljate v bližini
naprave z brezžično povezavo LAN, je lahko
hitrost komunikacije posledično nižja, slišite
lahko šume ali pa povezave ni mogoče
vzpostaviti. V tem primeru izvedite
naslednji postopek:
 sistem uporabljajte vsaj 10 m stran
od naprave z brezžično povezavo LAN;
 med uporabo sistema v območju 10 m
izklopite vse naprave z brezžično
povezavo LAN.
24SL
Motnje, ki jih enota povzroča drugim
napravam
Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava
BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje
elektronskih medicinskih naprav. Ker lahko
sistem in druge naprave BLUETOOTH
povzročijo nezgodo, jih izklopite na teh
mestih:
 povsod, kjer so prisotni vnetljivi plini,
v bolnišnicah, na vlakih, na letalih ali
na bencinskih črpalkah;
 v bližini avtomatskih vrat ali požarnega
alarma.
 Če želite uporabljati funkcijo BLUETOOTH, mora
naprava BLUETOOTH, s katero želite vzpostaviti
povezavo, imeti enak profil kot sistem.
Tudi če obstaja enak profil, se lahko funkcije
naprav razlikujejo, kar je odvisno od njihovih
specifikacij.
 Zaradi lastnosti brezžične tehnologije
BLUETOOTH lahko med pogovorom po telefonu
ali poslušanjem glasbe sistem zvok predvaja
z rahlim zamikom v primerjavi z zvokom,
ki ga predvaja naprava BLUETOOTH.
 Ta sistem podpira varnostne funkcije, skladne
s standardom BLUETOOTH, da zagotovi varno
povezavo pri uporabi brezžične tehnologije
BLUETOOTH, vendar tovrstna zaščita glede
na nastavitev morda ne bo zadostna.
Pri komuniciranju prek brezžične tehnologije
BLUETOOTH bodite previdni.
 Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno
uhajanje informacij pri komunikaciji BLUETOOTH.
 Naprave, ki vključujejo funkcijo BLUETOOTH,
morajo biti skladne s standardom BLUETOOTH
družbe Bluetooth SIG in morajo biti overjene.
Četudi je povezana naprava v skladu
z navedenim standardom BLUETOOTH,
nekaterih naprav zaradi njihovih funkcij ali
specifikacij morda ne bo mogoče povezati
ali ne bodo delovale pravilno.
 Odvisno od naprave BLUETOOTH,
ki je povezana s sistemom, okolja, v katerem
poteka komunikacija, ter okolja uporabe se
lahko pojavijo šumi ali pa se zvok med
predvajanjem prekinja.
Pasovna širina prenosa (A2DP)
Tehnični podatki
Razdelek za zvočnik
Zvočniki
Super visokotonski zvočnik:
pribl. 20 mm (premer) × 2
Srednjetonski zvočnik:
pribl. 40 mm (premer) × 2
Globokotonec: pribl. 69 mm (premer) × 1
20–20.000 Hz (s frekvenco vzorčenja 44,1 kHz)
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so
fizične ovire med napravama, magnetna polja
okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, zmogljivost antene,
operacijski sistem, aplikacija programske
opreme itd.
*2 Običajni profili BLUETOOTH označujejo namen
komuniciranja BLUETOOTH med napravami.
*3 Kodek: Oblika zapisa stisnjenega in
pretvorjenega zvočnega signala
*4 Kodiranje podpasov
*5 Napredno zvočno kodiranje
IZHODNA MOČ IN SKUPNO HARMONIČNO
POPAČENJE:
Referenčna izhodna moč
*6 LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja podjetja
Sony, ki omogoča prenos zvočne vsebine
z visoko ločljivostjo (Hi-Res) tudi prek povezave
BLUETOOTH. Za razliko od drugih tehnologij
šifriranja, ki podpirajo standard BLUETOOTH
(npr. SBC), deluje brez pretvarjanja zvočne
vsebine z visoko ločljivostjo na nižjo raven*7,
omogoča prenos trikrat večje količine
podatkov*8 prek brezžičnega omrežja
BLUETOOTH kot druge tehnologije ter
zagotavlja neprekosljivo kakovost zvoka
na podlagi učinkovitega šifriranja
in optimiziranega paketiranja.
Super visokotonski zvočnik: 15 W × 2 (pri manj
kot 10 % harmoničnega popačenja, 10 kHz)
Srednjetonski zvočnik: 15 W × 2 (pri manj
kot 10 % harmoničnega popačenja, 1 kHz)
Globokotonec: 30 W (pri manj kot 10 %
harmoničnega popačenja, 100 kHz)
Razdelek za omrežje
Združljivi standardi
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bitov,
WEP 128 bitov, WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP))
*7 Razen vsebin formata DSD
*8 V primerjavi s tehnologijo SBC (šifriranje
podpasov), ko je izbrana bitna hitrost 990 kb/s
(96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz)
Dodatne informacije
Razdelek za ojačevalnik
Radijska frekvenca
Frekvenčni pas 2,4/5 GHz
Razdelek za vrata USB
Razdelek za BLUETOOTH
Vrata USB A (
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 2
Priklopite lahko pomnilnik USB, napravo
Walkman® ali napravo iPhone/iPad/iPod,
združljivo s to enoto.
Največji obseg za komunikacijo
Podprt format*1
Brez fizičnih ovir približno 10 m*1
MP3: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16–320 kb/s (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16–320 kb/s (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kb/s
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24-bitni)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24-bitni)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24-bitni)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24-bitni)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz, (1-bitni)
Radijska frekvenca
Frekvenčni pas 2,4 GHz (2,4–2,4835 GHz)
Komunikacijski sistem
Specifikacija BLUETOOTH, različica 3.0
Združljivi profili BLUETOOTH*2
A2DP (Profil naprednega distribuiranja
zvoka)/AVRCP 1.3 (Avdio-video profil
z daljinskim upravljanjem)
Podprti kodek*3
SBC*4/AAC*5/LDAC*6
A)
25SL
Hitrost prenosa
Visoka hitrost prenosa podatkov
Podprta naprava USB
Za količinsko shranjevanje (MSC)
Največji izhodni tok
2,1 A MAX
Vrata USB B (
B)
S kablom USB (ni priložen) lahko povežete
združljivo napravo, kot je osebni računalnik
ipd., z enoto.
Podprt format*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32-bitni)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1-bitni)
*1 Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje ter
s snemalnimi napravami in zapisovalnimi
mediji ni zagotovljena.
Napajalni kabel (2)
Omrežni napajalnik (VGP-AC19V75) (1)
Bateriji velikosti AAA za daljinski
upravljalnik (2) (za preizkusno uporabo)
Orodje za odstranitev mreže zvočnika (1)
(stran 9)
Začetna navodila za Wi-Fi
Navodila za uporabo (ta dokument)
Garancijska kartica (1)
Za uporabnike v Združenem kraljestvu
in Hongkongu ter na Irskem, Cipru in Malti:
Uporabite napajalni kabel (A).
Napajalni kabel (B) zaradi varnostnih
razlogov ni predviden za uporabo v zgornjih
državah/regijah, zaradi česar takšna
uporaba ni dovoljena.
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
Uporabite napajalni kabel (B).
(A)
Splošno
AUDIO IN
ANALOG Φ (3,5-mm stereo mini vtičnica)
(B)
Vrata omrežja
10BASE-T/100BASE-TX (samodejna
polarnost)
Vklop
19,5 V pri enosmernem toku (pri uporabi
priloženega omrežnega napajalnika,
povezanega z napajanjem 100–240 V
pri izmeničnem toku, 50 Hz/60 Hz)
Poraba energije
45 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)
Manj kot 0,5 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti
BLUETOOTH/omrežja)
Manj kot 6 W
Delovna temperatura
od 5 °C do 35 °C
Dimenzije (š/v/g) (vključno z izbočeni
deli in upravljalnimi gumbi)
Pribl. 359 × 111 × 103 mm
Teža
Pribl. 2,7 kg
Priložena dodatna oprema:
Daljinski upravljalnik (RMT-CX9) (1)
26SL
Napajalni kabel (B) ni na voljo za uporabnike
v Hongkongu.
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Združljivi modeli naprav iPhone/
iPad/iPod
Združljivi
modeli
naprav
* SongPal ne podpira uporabe naprav iPod touch
(tretje generacije), iPod classic in iPod nano.
Aplikacija SongPal od januarja 2015 ne podpira
zaslona, optimiziranega za napravo iPad.
BLUETOOTH
USB
iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad (četrte
generacije)*



iPad mini*



iPad (tretje
generacije)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(pete
generacije)



iPod touch
(četrte
generacije)



iPod touch
(tretje
generacije)*



Opomba
Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti
za izgubo ali poškodbo podatkov, shranjenih
v napravi iPhone/iPad/iPod, ko je naprava iPhone/
iPad/iPod priključena na enoto tega sistema.

iPod classic*
iPod nano
(sedme
generacije)*
AirPlay deluje z napravami iPhone, iPad in
iPod touch s sistemom iOS 4.3.3 ali novejšo
različico, napravami Mac s sistemom OS X
Mountain Lion ali novejšo različico ter
računalniki Mac in računalniki s sistemom
Windows s programom iTunes 10.2.2 ali
novejšo različico.
Dodatne informacije
AirPlay


iPod nano
(šeste
generacije)*

iPod nano
(pete
generacije)*

iPod nano
(četrte
generacije)*

27SL
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising