Sony | BDP-S5100 | Sony BDP-S5100 Predvajalnik 3D Blu-ray Disc™ s povezavo Wi-Fi Navodila za uporabo

4-442-385-11(2) (SI)
Predvajalnik za
Blu-ray Disc™/DVD
Navodila za uporabo
Uvod
Predvajanje
Internet
Nastavitve in prilagoditve
Zahvaljujemo se vam za nakup. Preden začnete
uporabljati predvajalnik, pozorno preberite
priložena navodila.
BDP-S4100/S5100
Dodatne informacije
OPOZORILO
Nevarnost požara ali električnega udara
zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne
postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Če želite preprečiti možnost električnega udara,
ne odpirajte ohišja. Popravila naj izvaja
pooblaščeno osebje.
Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem
izdelkom poveča nevarnost poškodb oči.
Ne razstavljajte ohišja, saj lahko laserski
žarek v tem predvajalniku diskov Blu-ray/
DVD-predvajalniku poškoduje oči.
Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Ta oznaka je nameščena na zaščitnem ohišju
laserja znotraj naprave.
Za uporabnike v evropskih državah
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Oznaka
izdelka CLASS 1 LASER je nameščena na zadnji
zunanji strani naprave.
2
Obvestilo za uporabnike v Združenem
kraljestvu in Republiki Irski
Zaradi varnosti in priročne uporabe je ta naprava
opremljena z modularnim vtičem, ki ustreza
zahtevam standarda BS1363.
Če je treba zamenjati varovalko priloženega vtiča,
uporabite novo varovalko z isto nazivno
vrednostjo, ki jo je za uporabo potrdilo združenje
ASTA ali BSI (za standard BS1362) in ki ima
oznako
ali
.
Če ima vtič, ki je priložen tej opremi, odstranljiv
pokrov varovalke, ne pozabite tega pokrova
namestiti, potem ko zamenjate varovalko.
Ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke.
Če pokrov varovalke izgubite, se obrnite na
najbližji servisni center za izdelke Sony.
Odstranjevanje odpadne
električne in elektronske
opreme (velja za države
EU in druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Odložiti ga morate
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme. S tem,
ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka se
obrnite na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU
in druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave
pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku,
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje
več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen
serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo
tako, da izdelek ob koncu življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Za uporabnike v evropskih državah
Ta izdelek je izdelala družba Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska oz. je bil izdelan v njenem imenu.
Poizvedbe v zvezi s skladnostjo glede na
zakonodajo Evropske unije morajo biti
naslovljene na pooblaščenega predstavnika –
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj
glede servisa ali garancije glejte naslove, navedene
v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Previdnostni ukrepi
• Ta enota deluje pri 220 V – 240 V izmenične
napetosti, 50/60 Hz. Preverite, ali delovna
napetost ustreza lokalnemu viru napajanja.
• To enoto namestite tako, da lahko napajalni
kabel v primeru težav takoj izvlečete iz
stenske vtičnice.
Previdnostni ukrepi
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od treh metrov.
Postavitev
• Predvajalnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
čezmerno segrevanje.
• Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
• Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganim svečam).
• Predvajalnika ne postavljajte v zaprte
prostore, na primer v knjižno omaro
ali na podobna mesta.
• Predvajalnika ne postavljajte na prosto,
v vozila, na ladje ali druga plovila.
• Če predvajalnik prenesete s hladnega na
toplo mesto ali če ga postavite v zelo vlažen
prostor, se lahko na lečah v notranjosti
predvajalnika nabere kondenzirana vlaga.
Predvajalnik zato morda ne bo deloval
pravilno. V tem primeru odstranite disk
in pustite predvajalnik vklopljen približno
pol ure, da vlaga izhlapi.
• Predvajalnika ne nameščajte v nagnjen
položaj. Zasnovan je samo za delovanje
v vodoravnem položaju.
• Pred prednjo ploščo ne postavljajte
kovinskih predmetov. Omejijo lahko
sprejem radijskih valov.
• Predvajalnika ne postavljajte v prostore, kjer
se uporablja medicinska oprema. Povzroči
lahko okvaro medicinskih pripomočkov.
3
• Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali
drugo medicinsko napravo, se pred uporabo
funkcije brezžične povezave LAN posvetujte
z zdravnikom ali se obrnite na proizvajalca
medicinske naprave.
• Pri nameščanju in upravljanju predvajalnika
mora biti razdalja med predvajalnikom in
vašim telesom najmanj 20 cm (kar ne velja
za okončine: roke, zapestja, noge in gležnje).
• Na predvajalnik ne polagajte težkih ali
nestabilnih predmetov.
• Na pladenj za vstavljanje diska lahko
polagate samo diske. V nasprotnem primeru
lahko poškodujete predvajalnik ali predmet.
• Pred premikanjem predvajalnika s pladnja
v njem odstranite diske. V nasprotnem
primeru se lahko disk poškoduje.
• Pred premikanjem predvajalnika iz njega
odklopite napajalni kabel in vse ostale kable.
Viri napajanja
• Če je predvajalnik priključen v električno
vtičnico, je povezan z virom napajanja
(napajalnim omrežjem) z izmeničnim
tokom, tudi če je izklopljen.
• Če predvajalnika ne nameravate uporabljati
dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice.
Napajalni kabel odstranite tako, da primete
vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite
kabla).
• Poškodbe napajalnega kabla preprečite tako,
da upoštevate spodnje točke. Napajalnega
kabla ne uporabljajte, če je poškodovan,
saj lahko v nasprotnem primeru pride
do električnega udara ali požara.
– Napajalnega kabla ne priščipnite med
predvajalnik in zid, polico itd.
– Na napajalni kabel ne polagajte težkih
predmetov ter ga ne vlecite.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in tipke očistite z mehko krpo.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.
Čiščenje diskov, sredstva za čiščenje
diskov/leč
Ne uporabljajte čistil za diske ali sredstev za
čiščenje diskov/leč (vključno s sredstvi na
vodni osnovi ali z razpršilniki). Ti lahko
povzročijo okvaro naprave.
Zamenjava delov
Dele predvajalnika, ki se ob popravilu
zamenjajo, je morda mogoče znova
uporabiti ali reciklirati.
Povezovanje s priključkom HDMI OUT
Upoštevajte spodnje točke, saj lahko
z neustreznim ravnanjem poškodujete
priključek HDMI OUT in priključek HDMI.
• Priključek HDMI OUT na zadnji strani
predvajalnika pazljivo poravnajte
s priključkom HDMI, tako da preverite
njuni obliki. Preverite, ali priključek ni
obrnjen navzdol oz. nagnjen.
• Pred premikanjem predvajalnika odklopite
kabel HDMI.
Prilagoditev glasnosti
Ne povečujte glasnosti med poslušanjem
zelo tihih delov ali če ni zvočnega signala.
Ob nenadnem predvajanju delov z najvišjo
glasnostjo si lahko poškodujete ušesa ali pa
to poškoduje zvočnike.
4
• Priključek HDMI naj bo med povezovanjem
ali odklapljanjem kabla HDMI poravnan.
Priključka HDMI ne zvijajte in ne
uporabljajte sile, da bi ga povezali
v priključek HDMI OUT.
Predvajanje videov 3D
Zaščita pred kopiranjem
Nekateri ljudje pri gledanju videov 3D
občutijo nelagodje (naprezanje oči, utrujenost
ali slabost). Družba Sony priporoča, da si med
gledanjem videov 3D redno privoščite odmor.
Dolžina in pogostost potrebnih odmorov sta
pri ljudeh različna. Odločite se glede na lastne
potrebe. Če občutite nelagodje, prenehajte
gledati videoposnetke 3D in počakajte,
da se vaše počutje izboljša. Posvetujte se
z zdravnikom, če mislite, da je to potrebno.
Poleg tega (i) preberite navodila za uporabo
in/ali opozorila glede drugih naprav ali vsebin
diskov Blu-ray Disc, ki jih predvajate s tem
izdelkom, ter (ii) preverite najnovejše
informacije na našem spletnem mestu*.
Upoštevajte, da se vid majhnih otrok (zlasti
otrok, mlajših od 6 let) še razvija. Preden
dovolite otrokom gledati videoposnetke 3D,
se posvetujte z zdravnikom (s pediatrom ali
okulistom).
Odrasli morajo poskrbeti, da otroci
uporabljajo izdelek le v skladu z zgoraj
navedenimi priporočili.
Nosilci podatkov Blu-ray Disc™ in DVD
uporabljajo napredna sistema za zaščito
vsebine. Ta sistema, imenovana AACS
(Advanced Access Content System) in CSS
(Content Scramble System), vključujeta
določene omejitve predvajanja, analognega
izhodnega signala in drugih podobnih funkcij.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve
se lahko razlikujejo glede na datum nakupa
izdelka, saj je mogoče, da je odbor za
upravljanje sistema AACS po dnevu nakupa
tega izdelka sprejel ali spremenil določbe,
ki se nanašajo na te omejitve.
* Za uporabnike v evropskih državah
http://www.sony-europe.com/myproduct/
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: Ta predvajalnik omogoča
neprekinjen prikaz mirujoče slike
ali zaslonskega prikaza na zaslonu
televizorja. Dolgotrajen neprekinjen
prikaz mirujoče slike ali zaslonski prikaz
na zaslonu televizorja lahko povzroči
trajno okvaro zaslona. To velja za
televizorje s plazma zasloni in
projekcijsko televizijsko sliko.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s predvajalnikom, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Opomba za tehnologijo Cinavia
Nepooblaščeno uporabo kopij nekaterih
komercialnih filmov in video vsebin ter
njihovih zvočnih posnetkov v tem izdelku
omejuje tehnologija Cinavia. Če izdelek zazna
prepovedano uporabo nepooblaščene kopije,
se prikaže sporočilo, predvajanje ali kopiranje
pa se prekine.
Več informacij o tehnologiji Cinavia
je na voljo v spletnem informacijskem
središču za potrošnike Cinavia na naslovu
http://www.cinavia.com. Če želite dodatne
informacije o tehnologiji Cinavia prejeti po
pošti, dopisnico s svojim naslovom pošljite
na naslov: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, ZDA.
Avtorske pravice in blagovne znamke
• »AVCHD« in logotip »AVCHD 3D/
Progressive« sta blagovni znamki
podjetij Panasonic Corporation in
Sony Corporation.
• Java je blagovna znamka podjetja
Oracle in/ali njegovih podružnic.
•
, »XMB« in »xross media bar« so
blagovne znamke podjetij Sony Corporation
in Sony Computer Entertainment Inc.
• Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic in
simbol DD so blagovne znamke podjetja
Dolby Laboratories.
5
• Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo
patenti v ZDA s številkami: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 ter drugi
patenti, ki so bili izdani ali so v postopku
izdaje v ZDA in drugih državah. DTS-HD,
povezani simbol in DTS-HD skupaj
s simbolom so zaščitene blagovne znamke
ter DTS-HD Master Audio je blagovna
znamka podjetja DTS, Inc. V izdelku
je programska oprema. © DTS, Inc.
Vse pravice pridržane.
• Izraza HDMI® in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing LLC
v ZDA in drugih državah.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ in logotipi
so blagovne znamke združenja Blu-ray
Disc Association.
• »Logotip DVD« je blagovna znamka
podjetja DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Logotipi »DVD+RW«, »DVD-RW«,
»DVD+R«, »DVD-R», »DVD VIDEO«
in »CD« so blagovne znamke.
• BRAVIA je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
• Ta izdelek vključuje patentirano tehnologijo
na podlagi licence podjetja Verance
Corporation in je zaščiten s patentom
v ZDA 7.369.677 in drugimi patenti, ki so
bili izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in
drugih državah, določeni deli te tehnologije
pa so zaščiteni z avtorskimi pravicami in
izjavami o varovanju poslovnih skrivnosti.
Cinavia je blagovna znamka podjetja
Verance Corporation. Copyright 2000 –
2010 Verance Corporation. Vse pravice
pridržane za Verance. Obratno inženirstvo
ali razstavljanje je prepovedano.
• Windows Media je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
6
Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je
predmet nekaterih pravic intelektualne
lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali
distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka
ni dovoljena brez ustreznih licenc podjetja
Microsoft.
Lastniki vsebin za zaščito svoje intelektualne
lastnine, vključno z avtorsko zaščiteno
vsebino, uporabljajo tehnologijo za dostop
do vsebin Microsoft PlayReady™.
Ta naprava za dostop do vsebine, ki je
zaščitena s storitvijo PlayReady in/ali
WMDRM, uporablja tehnologijo
PlayReady. Če uporabe vsebin v napravi
ni mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki
vsebin zahtevajo, da podjetje Microsoft
napravi onemogoči uporabo vsebine,
zaščitene s storitvijo PlayReady. Ukinitev
uporabe ne vpliva na nezaščiteno vsebino ali
vsebino, zaščiteno z drugimi tehnologijami
za dostop do vsebin. Za dostop do vsebin,
zaščitenih s storitvijo PlayReady, bo morda
treba nadgraditi tehnologijo PlayReady.
Če nadgradnjo zavrnete, dostop do vsebine,
ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.
• Tehnologijo za prepoznavanje zvočnih
in video vsebin ter povezane podatke
zagotavlja družba Gracenote®.
Gracenote določa tehnološke standarde
za prepoznavanje glasbe in ponudbo
povezanih vsebin. Več informacij je na
voljo na naslovu www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc in z glasbo in
video vsebinami povezani podatki družbe
Gracenote, Inc., copyright © 2000 – danes
Gracenote. Gracenote Software, copyright
© 2000 – danes Gracenote. Ta izdelek in
storitev vključujeta vsaj en patent v lasti
podjetja Gracenote. Omejen seznam
uporabljenih patentov Gracenote je na voljo
na spletnem mestu Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo in
logotip Gracenote ter logotip Powered by
Gracenote so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja Gracenote v ZDA
in/ali drugih državah.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® and
Wi-Fi Alliance® so blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
and Wi-Fi Protected Setup™ so blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka
potrdila združenja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup Mark je oznaka
združenja Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, logotip DLNA in DLNA
CERTIFIED™ so blagovne znamke, oznake
storitev ali oznake potrdil združenja Digital
Living Network Alliance.
• Naprave SDK Opera® podjetja
Opera Software ASA. Copyright 2002-2012
Opera Software ASA. Vse pravice pridržane.
• Vse druge blagovne znamke so blagovne
znamke svojih lastnikov.
• Imena drugih sistemov in izdelkov so
običajno blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke proizvajalcev. Oznaki
™ in ® v tem dokumentu nista navedeni.
Licenčna pogodba za končnega uporabnika
podjetja Gracenote®
Ta aplikacija ali naprava vsebuje programsko
opremo podjetja Gracenote, Inc. iz mesta
Emeryville v Kaliforniji (v nadaljevanju
»Gracenote«). Programska oprema podjetja
Gracenote (v nadaljevanju »programska
oprema Gracenote«) tej aplikaciji omogoča
prepoznavanje diskov in/ali datotek,
pridobivanje informacij, povezanih z glasbo,
na primer informacij o imenu, izvajalcu,
skladbi in naslovu (v nadaljevanju »podatki
Gracenote«), iz spletnih strežnikov ali
vdelanih zbirk podatkov (s skupnim imenom
»strežniki Gracenote«) ter izvajanje drugih
funkcij. Podatke Gracenote lahko uporabljate
le prek predvidenih funkcij za končnega
uporabnika v tej aplikaciji ali napravi.
Strinjate se, da boste podatke Gracenote,
programsko opremo Gracenote in strežnike
Gracenote uporabljali izključno v osebne
nekomercialne namene. Strinjate se, da
programske opreme Gracenote ali katerih
koli podatkov Gracenote ne boste dodelili,
kopirali, prenesli ali oddali nobeni tretji osebi.
STRINJATE SE, DA PODATKOV
GRACENOTE, PROGRAMSKE OPREME
GRACENOTE ALI STREŽNIKOV
GRACENOTE NE BOSTE UPORABLJALI
ALI IZKORIŠČALI, RAZEN KOT JE TO
IZRECNO DOVOLJENO V TEM
DOKUMENTU.
Strinjate se, da vaša neizključna licenca za
uporabo podatkov Gracenote, programske
opreme Gracenote in strežnikov Gracenote
preneha veljati, če prekršite te omejitve.
Če vaša licenca preneha veljati, se strinjate,
da boste v celoti prenehali uporabljati podatke
Gracenote, programsko opremo Gracenote in
strežnike Gracenote. Gracenote si pridržuje
vse pravice v zvezi s podatki Gracenote,
programsko opremo Gracenote in strežniki
Gracenote, vključno z vsemi lastninskimi
pravicami. Podjetje Gracenote v nobenem
primeru ni odgovorno za nobeno plačilo
za kakršne koli informacije, ki jih zagotovite.
Strinjate se, da lahko podjetje Gracenote, Inc.
svoje pravice v okviru te pogodbe v svojem
imenu uveljavlja neposredno pri vas.
Storitev Gracenote za sledenje poizvedbam
v statistične namene uporablja enolični
identifikator. Namen naključno dodeljenega
številskega identifikatorja je, da storitvi
Gracenote omogoča štetje poizvedb, pri
tem vsi podatki o vas ostanejo popolnoma
anonimni. Če želite več informacij, glejte
spletno stran z izjavo o zasebnosti podjetja
Gracenote za storitev Gracenote.
7
Programska oprema Gracenote in vsak
element zbirke podatkov Gracenote so
vam licencirani »TAKI, KOT SO«. Podjetje
Gracenote ne daje zagotovil ali jamstev,
izrecnih ali naznačenih, v zvezi z natančnostjo
katerih koli podatkov Gracenote v strežnikih
Gracenote. Podjetje Gracenote si pridržuje
pravico do brisanja podatkov iz strežnikov
Gracenote ali spreminjanja kategorij
podatkov iz kakršnega koli razloga, ki se mu
zdi ustrezen. Podjetje Gracenote ne daje
nobenega jamstva, da so programska oprema
Gracenote ali strežniki Gracenote brez napak
ali da bodo programska oprema Gracenote ali
strežniki Gracenote delovali brez prekinitev.
Podjetje Gracenote vam ni dolžno zagotavljati
novih naprednih ali dodatnih vrst oz. kategorij
podatkov, ki jih bo morda zagotavljalo
v prihodnosti, prav tako lahko kadar koli
prekine zagotavljanje svojih storitev.
PODJETJE GRACENOTE ZAVRAČA VSA
JAMSTVA, IZRECNA ALI NAZNAČENA,
VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA
NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO,
USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN,
NAZIVA IN NEKRŠITVE. PODJETJE
GRACENOTE NE DAJE JAMSTEV
ZA REZULTATE, KI JIH PRIDOBITE
S PROGRAMSKO OPREMO GRACENOTE
ALI KATERIM KOLI STREŽNIKOM
GRACENOTE. PODJETJE GRACENOTE
V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNO
ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO ALI
NAKLJUČNO ŠKODO ALI ZA IZGUBO
DOBIČKA ALI PRIHODKOV.
© Gracenote, Inc. 2009
8
Vsebina
2
3
OPOZORILO
Previdnostni ukrepi
10
15
15
17
18
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
1. korak: Priložena dodatna oprema
2. korak: Povezovanje predvajalnika
3. korak: Priprave za omrežno povezavo
4. korak: Preprosta nastavitev
Uvod
Predvajanje
19
21
21
23
Predvajanje diska
Predvajanje vsebin iz naprave USB
Predvajanje prek omrežja
Razpoložljive možnosti
Internet
26
Brskanje po spletnih mestih
Nastavitve in prilagoditve
28
28
28
30
31
31
32
32
34
35
35
Uporaba zaslonov z nastavitvami
[Network Update] (Posodobitev omrežja)
[Screen Settings] (Nastavitve zaslona)
[Audio Settings] (Zvočne nastavitve)
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve predvajanja diskov BD/DVD)
[Parental Control Settings] (Nastavitve starševskega nadzora)
[Music Settings] (Glasbene nastavitve)
[System Settings] (Sistemske nastavitve)
[Network Settings] (Omrežne nastavitve)
[Easy Network Settings] (Preproste omrežne nastavitve)
[Resetting] (Ponastavitev)
Dodatne informacije
36
41
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
9
Uvod
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Sprednja plošča
z
Na gumbu N je otipljiva pika. Ta pika vam bo v pomoč pri uporabi predvajalnika.
A Pladenj za vstavljanje diska
B Zaslon sprednje plošče
C Z (odpiranje/zapiranje)
D N (predvajanje)
E x (zaustavitev)
F [/1 (vklop/stanje
pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite
predvajalnik ali ga preklopite
v stanje pripravljenosti.
G Priključek (USB)
S tem priključkom povežite
napravo USB.
H Tipalo za signal daljinskega
upravljalnika
10
Zaklepanje pladnja za vstavljanje diska
(ključavnica za otroke)
Pladenj za vstavljanje diska lahko
zaklenete ter tako preprečite
naključno odpiranje.
Ko je predvajalnik vklopljen, pridržite
gumb N na predvajalniku za več
kot 10 sekund in tako zaklenite ali
odklenite pladenj.
Zadnja plošča
Uvod
A Priključek DIGITAL OUT
(COAXIAL)
C Priključek LAN (100)
D Priključek
(USB)
B Priključek HDMI OUT
11
Daljinski upravljalnik
Razpoložljive funkcije daljinskega
upravljalnika so različne, odvisno
od diska ali posameznega primera.
A Z (odpiranje/zapiranje)
S tem gumbom odprete ali zaprete
pladenj za vstavljanje diska.
-TV- t (za izbiro vhodnega
signala televizorja)
S tem gumbom preklopite vhodni
vir televizorja med televizijskim
in drugimi vhodnimi viri.
-TV- [/1 (vklop/način
pripravljenosti televizorja)
S tem gumbom vklopite televizor ali
ga preklopite v način pripravljenosti.
[/1 (vklop/stanje
pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite
predvajalnik ali ga preklopite
v stanje pripravljenosti.
B Številski gumbi (0 – 9)
Omogočajo vnos številk naslova/
poglavja/skladbe itd.
b
Številke skladb se nanašajo samo
na CD-DA (glasbeni CD).
2 (glasnost) +/–
S tem gumbom prilagodite glasnost
televizorja.
AUDIO (stran 31)
Ko so na disku BD-ROM/DVD
VIDEO na voljo večjezični posnetki,
izberite jezik.
Omogoča izbiro zvočnega posnetka
na CD-ju.
z
Na gumbu s številko 5, gumbih AUDIO,
2 + in N je otipljiva pika. Ta pika vam
bo v pomoč pri uporabi predvajalnika.
12
SUBTITLE (stran 31)
Omogoča izbiro jezika podnapisov,
če so na disku BD-ROM/DVD
VIDEO na voljo podnapisi
v več jezikih.
(izklop zvoka)
S tem gumbom začasno
izklopite zvok.
C Barvni gumbi (rdeč/zelen/
rumen/moder)
Bližnjični gumbi za interaktivne
funkcije.
D TOP MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete
osnovni meni diska BD ali DVD.
OPTIONS (stran 23)
Omogoča prikaz razpoložljivih
možnosti na zaslonu televizorja.
HOME
S tem gumbom odprete osnovni
meni predvajalnika.
Ko pritisnete ikono kategorije
osnovnega menija, se prikaže ozadje.
RETURN
S tem gumbom odprete prejšnji
zaslon.
</M/m/,
S temi gumbi označite prikazano
možnost in jo izberete.
Osrednji gumb (ENTER)
Omogoča potrditev izbrane
možnosti.
E ./> (nazaj/naprej)
S tem gumbom se pomaknete
na prejšnje/naslednje poglavje,
posnetek ali datoteko.
X (začasna zaustavitev)
S tem gumbom začasno zaustavite
ali znova zaženete predvajanje.
Uvod
POP UP/MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete
pojavni meni diska BD-ROM
ali DVD.
m/M (hitro pomikanje
nazaj/naprej)
• Če pritisnete ta gumb med
predvajanjem, omogoča hitro
pomikanje po posnetku nazaj/
naprej. Hitrost pomikanja se
spremeni z vsakim pritiskom
gumba med predvajanjem videov.
• Če v načinu začasne zaustavitve
gumb pridržite za več kot eno
sekundo, omogočite počasni
posnetek.
• Če v načinu začasne zaustavitve
gumb pridržite za krajši čas,
se predvaja posamezni izsek.
N (predvajanje)
S tem gumbom začnete ali znova
nadaljujete predvajanje.
DISPLAY (stran 20)
Omogoča prikaz podatkov
o predvajanju in spletnem
brskanju na zaslonu.
x (zaustavitev)
S tem gumbom zaustavite
predvajanje, pri čemer si sistem
zapomni točko zaustavitve
(točko nadaljnjega predvajanja).
Točka nadaljnjega predvajanja
naslova/posnetka je nazadnje
predvajana vsebina ali zadnja
prikazana fotografija (v mapi
s fotografijami).
SEN (stran 21)
Omogoča dostop do spletne storitve
»Sony Entertainment Network™«.
13
Prikaz osnovnega menija
Osnovni meni se prikaže, če pritisnete
gumb HOME. Kategorijo izberite
z gumboma </,. Z gumboma M/m
izberite element in nato pritisnite
gumb ENTER.
Možnost
Kategorija
[Setup] (Nastavitev): Omogoča
prilagoditev nastavitev
predvajalnika.
[Photo] (Slike): Omogoča prikaz
fotografij.
[Music] (Glasba): Omogoča
predvajanje glasbe.
[Video]: Omogoča predvajanje
videov.
[Network] (Omrežje): Omogoča
prikaz omrežnih elementov.
14
1. korak: Priložena dodatna oprema
Preverite, ali imate naslednje elemente:
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6 (AA) (2)
Uvod
2. korak: Povezovanje predvajalnika
Napajalni kabel priklopite šele, ko povežete vse ostale priključke.
Povezovanje s televizorjem
Prek kabla HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov predvajalnik povežite
s televizorjem.
Kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov (ni priložen)
Visoka kakovost
b
Predvajalnika ne povezujte prek videorekorderja. Na video signale iz videorekorderja lahko
vplivajo sistemi za zaščito avtorskih pravic, zato je slika na televizorju lahko popačena.
15
Povezovanje z ojačevalnikom AV (sprejemnikom)
Glede na vhodne priključke ojačevalnika AV izberite enega od spodnjih načinov
povezave. Ko izberete možnost A ali B, v nastavitvi [Audio Settings] (Zvočne
nastavitve) določite ustrezne možnosti (stran 30).
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
(ni priložen)
Kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov (ni priložen)
t Nastavite možnost [BD Audio MIX Setting]
(Nastavitev za mešanje zvoka BD) (stran 30).
Digitalni kabel Coaxial
(ni priložen)
16
b
3. korak: Priprave za
omrežno povezavo
Če predvajalnika ne boste povezali
v omrežje, nadaljujte s »4. korak:
Preprosta nastavitev« (stran 18).
Vmesnik USB za povezavo
z brezžičnim lokalnim omrežjem
Uvod
Nastavitev žičnega omrežja
• Vmesnik USB za povezavo z brezžičnim
lokalnim omrežjem morda v nekaterih
regijah/državah ni na voljo.
• Občutljivost sprejema se spreminja glede
na okolje. Po potrebi uporabite podaljšek,
priložen vmesniku USB za povezavo
z brezžičnim lokalnim omrežjem.
Kabel LAN priključite v priključek
LAN (100) na predvajalniku.
Kabel LAN (ni priložen)
Kabel LAN
(ni priložen)
Internet
Modem ADSL/
kabelski modem
Širokopasovni
usmerjevalnik
z
Priporočamo, da uporabite zaščiten vmesniški
kabel (kabel LAN), ki je lahko raven ali
prekrižan.
Nastavitev brezžičnega omrežja
z USB (samo BDP-S4100)
Izklopite predvajalnik, nato pa vmesnik
USB za povezavo z brezžičnim lokalnim
omrežjem (UWA-BR100 (ni priložen))
povežite s priključkom USB na zadnji
strani predvajalnika.
Brezžični
usmerjevalnik
LAN
Modem ADSL/
kabelski modem
Internet
Nastavitev brezžičnega omrežja
(samo BDP-S5100)
Uporabite funkcijo brezžične povezave
LAN, vgrajene v računalnik.
Kabel LAN (ni priložen)
Brezžični
Modem ADSL/
Internet
usmerjevalnik kabelski modem
LAN
17
4. korak: Preprosta
nastavitev
Prvi vklop
4
Vklopite televizor in nastavite izbirnik
vhoda na svoj televizor. Tako se bo
signal iz predvajalnika začel predvajati
na vašem televizijskem zaslonu.
5
Uporabite možnost [Easy Initial
Settings] (Preproste začetne
nastavitve).
Počakajte nekaj trenutkov, preden
se predvajalnik vklopi in zažene
možnost [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve).
1
Upoštevajte navodila na zaslonu
in prilagodite osnovne nastavitve
z gumbi </M/m/, in ENTER
na daljinskem upravljalniku.
Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA),
tako da sta pola baterij 3 in #
poravnana z oznakami v prostoru
za baterije.
</M/m/,
ENTER
b
Ko so [Easy Initial Settings] (Preproste
začetne nastavitve) dokončane, izberite
[Easy Network Settings] (Preproste
omrežne nastavitve) in tako uporabite
omrežne funkcije predvajalnika.
2
Predvajalnik priključite v električno
napajanje.
v električno napajanje
3
18
Pritisnite gumb [/1, da vklopite
predvajalnik.
Predvajanje
Predvajanje diska
Uporaba funkcije BONUSVIEW/
BD-LIVE
Za več informacij o vrstah diskov, ki jih
lahko predvaja ta sistem, glejte stran 42.
Nekateri diski BD-ROM z logotipom
»BD-LIVE«* vključujejo dodatne
vsebine in druge podatke, ki jih
lahko prenesete.
1
*
1
Pritisnite gumb Z in vstavite disk
v pladenj za vstavljanje diska.
Kot lokalno pomnilniško napravo
uporabite pomnilnik USB
z zmogljivostjo 1 GB ali več.
2
Pritisnite gumb Z, da zaprete pladenj
za vstavljanje diska.
Predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne
samodejno, izberite
v kategoriji
[Video],
[Music] (Glasba)
ali
[Photo] (Slike) in pritisnite
ENTER.
Pripravite sistem za BD-LIVE
(samo za BD-LIVE).
• Predvajalnik povežite v omrežje
(stran 17).
• Nastavite [BD Internet
Connection] (Internetna povezava
BD) v možnosti [BD/DVD
Viewing Settings] (Nastavitve
predvajanja diskov BD/DVD),
nastavljenih na [Allow] (Dovoli)
(stran 31).
Stran za predvajanje naj bo obrnjena navzdol
3
Pomnilnik USB povežite s priključkom
USB na zadnji strani predvajalnika
(stran 11).
Predvajanje
2
Preklopite izbirnik vhoda, tako da se
na zaslonu televizorja prikaže signal
predvajalnika.
3
Vstavite disk BD-ROM z vsebino
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način upravljanja je odvisen od
posameznega diska. Upoštevajte
priročnik z navodili, ki je bil
priložen disku.
z
Če želite izbrisati podatke iz pomnilnika USB,
izberite [Delete BD Data] (Izbriši podatke BD)
v kategoriji
[Video] in pritisnite ENTER.
Izbrišejo se vsi podatki, shranjeni v mapi buda.
19
Uporaba funkcije Blu-ray 3D
Sistem podpira predvajanje diskov
Blu-ray 3D z logotipom »Blu-ray 3D«*.
*
1
Pripravite predvajalnik za predvajanje
diska Blu-ray 3D.
• Prek kabla HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov
predvajalnik povežite z napravami,
ki podpirajo predvajanje
vsebin 3D.
• V nastavitvi [Screen Settings]
(Nastavitve zaslona) določite
možnosti [3D Output Setting]
(Nastavitev izhodnega signala 3D)
in [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavitev velikosti zaslona
televizorja za predvajanje
vsebin 3D) (stran 28).
2
Vstavite disk Blu-ray 3D.
Način upravljanja je odvisen od
posameznega diska. Upoštevajte
priročnik z navodili, ki je bil
priložen disku.
z
Preberite tudi priročnik z navodili, priložen
televizorju ali povezani napravi.
Prikaz podatkov o predvajanju
Podatke o predvajanju ipd. prikažete
tako, da pritisnete gumb DISPLAY.
Prikazani podatki se razlikujejo glede
na vrsto diska in stanje predvajalnika.
Primer: predvajanje diska BD-ROM
A Izhodna ločljivost/frekvenca
prikazovanja slik
B Številka naslova ali ime posnetka
C Trenutno izbrani kot
D Trenutno izbrana nastavitev zvoka
E Razpoložljive funkcije (
kot,
zvok,
podnapisi)
F Podatki o predvajanju
Prikazani so način predvajanja,
vrstica stanja predvajanja, vrsta
diska, video kodek, bitna hitrost,
vrsta ponovitve, pretečeni čas in
skupni čas predvajanja.
G Številka poglavja
20
Predvajanje vsebin
iz naprave USB
Za »Vrste datotek, ki jih lahko predvaja
ta predvajalnik« glejte stran 44.
1
Napravo USB povežite v priključek USB
na predvajalniku (stran 10).
2
V osnovnem meniju z gumboma
[Video],
</, izberite kategorijo
[Music] (Glasba) ali [Photo]
(Slike).
3
Z gumboma M/m izberite
[USB
device] (Naprava USB), nato pa
pritisnite gumb ENTER.
Predvajalnik povežite v omrežje
(stran 17).
2
Pritisnite gumb SEN na daljinskem
upravljalniku.
3
Z gumbi </M/m/, izberite
internetno vsebino in različne zabavne
vsebine na zahtevo, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
Nadzorna plošča za pretakanje videa
Nadzorna plošča se prikaže ob začetku
predvajanja video datoteke. Prikazane
oznake se lahko razlikujejo glede na
ponudnika internetnih vsebin.
Za vnovičen prikaz pritisnite gumb
DISPLAY.
Predvajanje
Pred povezovanjem naprave USB
preberite priročnik z navodili,
priložen napravi.
1
Predvajanje prek omrežja
Uporaba storitve Sony
Entertainment Network
Sony Entertainment Network deluje kot
prehod, skozi katerega se neposredno
v predvajalnik pretakajo izbrana
internetna vsebina in različne
zabavne vsebine na zahtevo.
z
• Predvajanje nekaterih internetnih vsebin
zahteva predhodno registracijo prek
računalnika.
• Nekatere internetne vsebine morda
v nekaterih regijah/državah niso na voljo.
A Prikaz upravljalnih funkcij
Za upravljanje predvajanja
uporabite gumbe </M/m/,
ali ENTER.
B Vrstica stanja predvajanja
Vrstica stanja; kazalec, ki prikazuje
trenutni položaj; čas predvajanja;
dolžina video datoteke
C Stanje omrežne povezave
pomeni moč signala za brezžično
povezavo.
pomeni žično povezavo.
D Hitrost omrežne povezave
E Ime datoteke naslednjega videa
F Ime datoteke trenutno izbranega
videa
21
Predvajanje datotek prek
domačega omrežja (DLNA)
Izdelek, ki podpira funkcijo DLNA,
omogoča predvajanje video/glasbenih/
slikovnih datotek, shranjenih v drugem
izdelku, ki podpira funkcijo DLNA,
in sicer prek omrežja.
1
Predvajanje datoteke, shranjene v strežniku
DLNA, prek drugega izdelka (upodabljalnik)
Ko datoteke, shranjene v strežniku
DLNA, predvajate s to enoto, lahko
za upravljanje predvajanja uporabite
izdelek, združljiv z upravljalnikom
DLNA (telefon itd.).
Priprava sistema za uporabo
funkcije DLNA.
• Predvajalnik povežite v omrežje
(stran 17).
• Pripravite druge potrebne izdelke,
ki podpirajo funkcijo DLNA.
Upoštevajte priročnik z navodili,
priložen izdelku.
Predvajanje datoteke, shranjene v strežniku
DLNA, prek te enote (predvajalnik DLNA).
Strežnik
Predvajalnik
V kategorijah
[Video],
[Music]
(Glasba) ali
[Photo] (Slike) izberite
ikono strežnika DLNA, nato pa izberite
datoteko, ki jo želite predvajati.
Strežnik
Upodabljalnik
Upravljalnik
To enoto lahko upravljate
z upravljalnikom DLNA. Upoštevajte
priročnik z navodili, priložen
upravljalniku DLNA.
Predvajanje iste glasbe
v različnih prostorih
(PARTY STREAMING)
Glasbene datoteke v predvajalniku
(gostitelj PARTY) lahko hkrati
predvajate v drugih prostorih
z izdelki družbe Sony (gost PARTY),
ki so združljivi s funkcijama DLNA
in PARTY STREAMING, oz. obratno.
1
Priprava na funkcijo PARTY STREAMING.
• Predvajalnik povežite v omrežje
(stran 17).
• Izdelke, ki podpirajo funkcijo
PARTY STREAMING, povežite
v omrežje.
22
Uporaba predvajalnika kot gostitelja PARTY
V kategoriji [Music] (Glasba) izberite
skladbo, nato pa v meniju z možnostmi
izberite [Start PARTY] (Vklopi funkcijo
PARTY), da vklopite funkcijo PARTY.
Uporaba sistema kot gosta PARTY
V kategoriji [Music] (Glasba) izberite
[PARTY] (Funkcija Party), nato pa
izberite ikono gostiteljskega izdelka
PARTY.
Prodajna in proizvodna vrsta izdelkov, ki
podpirajo funkcijo PARTY STREAMING,
se razlikuje glede na območje.
S pritiskom gumba OPTIONS se
prikažejo različne nastavitve in možnosti
predvajanja. Razpoložljive možnosti so
odvisne od posameznega primera.
Skupne možnosti
x
ponavljanja.
x
[3D Menu] (Meni 3D):
– [Simulated 3D] (Simulirani učinek
3D): Prilagodi simulirani učinek 3D.
– [3D Depth Adjustment]
(Prilagoditev globine 3D): Prilagodi
globino slike 3D.
– [2D Playback] (Predvajanje 2D):
Nastavi predvajanje na sliko 2D.
Uporaba programa
»TV SideView«
x
»TV SideView« je brezplačen mobilni
program za oddaljene naprave
(npr. pametni telefon itd.). Če s tem
predvajalnikom uporabljate program
»TV SideView«, ga lahko preprosto
upravljate z oddaljeno napravo.
Storitev ali program lahko zaženete
neposredno z oddaljeno napravo ter
si med predvajanjem diska ogledate
podatke o njem. »TV SideView«
lahko uporabljate tudi kot daljinski
upravljalnik in tipkovnico
programske opreme.
Preden napravo »TV SideView« prvič
uporabite s tem predvajalnikom, morate
registrirati napravo »TV SideView«.
Napravo »TV SideView« registrirate
tako, da upoštevate navodila na
zaslonu naprave.
[Repeat Setting] (Nastavitev
ponavljanja): Nastavi način
Predvajanje
b
Razpoložljive možnosti
[Play]/[Stop] (Predvajaj/Zaustavi):
Začne ali zaustavi predvajanje.
x
[Play from start] (Predvajaj od
začetka): Predvaja posnetek
x
[Change Category] (Zamenjaj
kategorijo): Zamenja kategorije
od začetka.
in
[Video],
[Music] (Glasba)
[Photo] (Slike).
Samo za kategorijo
x
[Video]
[3D Output Setting] (Nastavitev
izhodnega signala 3D): Omogoča
samodejno nastavitev video 3D
signala za izhodni signal.
x
[A/V SYNC] (Sinhroniziranje A/V):
Prilagodi razmik med sliko in
zvokom, tako da predvajanje zvoka
zamakne glede na predvajanje slike
(od 0 do 120 milisekund).
b
Registracijo je mogoče izvesti samo
v osnovnem meniju.
23
x
[Video Settings] (Video nastavitve):
x
– [Picture Quality Mode] (Način za
kakovost slike): Omogoča izbiro
nastavitev slike za različno
osvetljene prostore.
– [BNR]: Zmanjša popačenje slike
v obliki mozaika.
– [MNR]: Zmanjša manjše popačenje
slike ob robovih (brenčanje).
x
[Pause] (Začasna zaustavitev):
x
Začasno zaustavi predvajanje.
[Top Menu] (Osnovni meni): Odpre
osnovni meni diska BD ali DVD-ja.
x
[Menu]/[Popup Menu] (Meni/
pojavni meni): Prikaže pojavni meni
x
[Title Search] (Iskanje naslova):
diska BD-ROM ali DVD.
BD-ROM/DVD-ROM na podlagi
tehnologije Gracenote.
Ko izberete možnost [Cast] (Igralska
zasedba) ali [Related] (Sorodne
vsebine) s ključnimi besedami
tehnologije Gracenote poišče
povezane podatke.
Ko izberete možnost [Playback
History] (Zgodovina predvajanja) ali
[Search History] (Zgodovina iskanja),
prikaže seznam naslovov.
Samo za kategorijo
(Glasba)
x
Omogoča iskanje naslova na disku
BD-ROM/DVD VIDEO in zažene
predvajanje od začetka.
x
x
x
x
x
[IP Content Noise Reduction]
(Zmanjšanje popačenja vsebine IP):
Prilagodi kakovost slike internetnih
vsebin.
24
[Music]
[Add Slideshow BGM] (Dodajanje
glasbe v ozadju za diaprojekcije):
Omogoča registriranje glasbenih
datotek v pomnilniku USB kot glasbo
v ozadju za diaprojekcije (BGM).
[Chapter Search] (Iskanje poglavja):
Omogoča iskanje poglavja in zažene
predvajanje od začetka.
[Audio] (Zvok): Ko so na disku
BD-ROM/DVD VIDEO na voljo
večjezični posnetki, omogoča
preklapljanje med jeziki. Omogoča
izbiro zvočnega posnetka na CD-ju.
[Subtitle] (Podnapisi): Omogoča
preklapljanje med jeziki podnapisov,
če so na disku BD-ROM/DVD
VIDEO na voljo podnapisi v več
jezikih.
[Angle] (Kot): Omogoča preklop
v druge vidne kote, če so različni koti
posneti na disku BD-ROM/DVD
VIDEO.
[Video Search] (Iskanje video
vsebine): Prikaže podatke o disku
x
[Start PARTY] (Vklopi funkcijo
PARTY): Vklopi funkcijo PARTY za
izbrani vir. Ta možnost morda ne
bo prikazana, odvisno od vira.
x
[Leave PARTY] (Onemogoči funkcijo
PARTY): Onemogoči funkcijo PARTY
za posamezni predvajalnik. Funkcija
PARTY STREAMING se med
ostalimi povezanimi izdelki
izvaja naprej.
x
[Close PARTY] (Izklopi funkcijo
PARTY): Izklopi funkcijo PARTY
v posameznem predvajalniku.
Funkcija PARTY STREAMING
se izklopi za vse povezane izdelke.
x
[Music Search] (Iskanje glasbene
vsebine): Prikaže podatke o avdio
Samo za kategorijo [Photo]
(Slike)
x
[Slideshow Speed] (Hitrost
diaprojekcije): Omogoča
x
[Slideshow Effect] (Učinek
diaprojekcije): Nastavi učinek
x
[Slideshow BGM] (Glasba v ozadju
za diaprojekcije):
[Rotate Left] (Obrni v levo): Obrne
sliko za 90 stopinj v nasprotni smeri
urnega kazalca.
x
[Rotate Right] (Obrni v desno):
Obrne sliko za 90 stopinj v smeri
urnega kazalca.
Predvajanje
(glasbenem) CD-ju na podlagi
tehnologije Gracenote.
Ko izberete možnost [Track]
(Skladba) ali [Artist] (Izvajalec)
ali [Related] (Sorodne vsebine)
s ključnimi besedami tehnologije
Gracenote poišče povezane podatke.
Ko izberete možnost [Playback
History] (Zgodovina predvajanja)
ali [Search History] (Zgodovina
iskanja), prikaže seznam naslovov.
x
spreminjanje hitrosti diaprojekcije.
za diaprojekcijo.
– [Off] (Izklopljeno): Izklopi funkcijo.
– [My Music from USB] (Moja glasba
iz pomnilniške naprave USB):
Nastavi glasbene datoteke,
registrirane v možnosti [Add
Slideshow BGM] (Dodajanje glasbe
v ozadju za diaprojekcije).
– [Play from Music CD] (Predvajaj
glasbo z glasbenega CD-ja): Nastavi
skladbe na avdio (glasbenem)
CD-ju.
x
x
x
[Change Display] (Zamenjaj zaslon):
Omogoča preklapljanje med
pogledoma [Grid View] (Mrežni
pogled) in [List View] (Pogled
seznama).
[View Image] (Prikaži sliko): Prikaže
izbrano fotografijo.
[Slideshow] (Diaprojekcija): Predvaja
diaprojekcijo.
25
Prikaz prejšnje strani
Internet
Brskanje po spletnih
mestih
Vzpostavite lahko povezavo
z internetom in brskate po
spletnih mestih.
1
V meniju z možnostmi izberite
[Previous page] (Prejšnja stran).
Če se prejšnja stran po izbiri možnosti
[Previous page] (Prejšnja stran) ne
prikaže, v meniju z možnostmi izberite
[Window List] (Seznam oken), nato pa
na seznamu izberite stran, ki jo želite
prikazati.
Zapiranje internetnega brskalnika
Pritisnite gumb HOME.
Pripravite internetni brskalnik.
Predvajalnik povežite v omrežje
(stran 17).
2
V osnovnem meniju z gumboma
</, izberite možnost
[Network] (Omrežje).
3
Z gumboma M/m izberite možnost
[Internet Browser] (Internetni
brskalnik), nato pa pritisnite
gumb ENTER.
Prikaz internetnega brskalnika
Podatke o spletnem mestu prikažete
tako, da pritisnete gumb DISPLAY.
Prikazani podatki se razlikujejo glede
na stanje spletnega mesta in strani.
z
Ta brskalnik ne podpira določenih funkcij
spletnih mest, nekatera spletna mesta pa
morda ne bodo prikazana pravilno.
Vnos naslova URL
A Ime strani
V meniju z možnostmi izberite [URL
entry] (Vnos naslova URL). S tipkovnico
programske opreme vnesite naslov URL,
nato izberite [Enter] (Potrdi).
B Naslov strani
Nastavitev privzete začetne strani
Ko je prikazana stran, ki jo želite
nastaviti, v meniju z možnostmi izberite
[Set as start page] (Nastavi kot začetno
stran).
C Kazalec
Premikajte ga z gumbi
</M/m/,. Kazalec postavite
na povezavo, ki si jo želite ogledati,
in pritisnite gumb ENTER. Prikaže
se povezano spletno mesto.
D Ikona SSL
Prikazuje, kdaj je spletno mesto
zaščiteno in varno povezano.
E Indikator moči signala (samo za
brezžično omrežno povezavo)
26
F Vrstica napredovanja/ikona
nalaganja
Prikaže se med branjem strani ali
prenosom datoteke.
G Polje za vnos besedila
Pritisnite gumb ENTER in v meniju
z možnostmi izberite [Input]
(Vnos), da odprete tipkovnico
programske opreme.
x
Prikaže seznam oken na spletnem
mestu, ki so trenutno odprta.
Omogoča, da se vrnete na predhodno
prikazano spletno mesto, tako da
izberete okno.
x
[Bookmark List] (Seznam
zaznamkov): Prikaže seznam
x
[URL entry] (Vnos naslova URL):
zaznamkov.
H Vrstica pomikanja
Z gumbi </M/m/, lahko stran
premikate levo, gor, dol ali desno.
Omogoča vnos naslova URL, ko je
prikazana tipkovnica programske
opreme.
x
x
x
x
x
[Browser Setup] (Nastavitev
brskalnika): Prikaže nastavitve
internetnega brskalnika.
– [Zoom] (Povečava/pomanjšava):
Poveča ali pomanjša velikost
prikazane vsebine.
– [JavaScript Setup] (Nastavitev
možnosti JavaScript): Omogoči ali
onemogoči možnost JavaScript.
– [Cookie Setup] (Nastavitev
piškotkov): Omogoči nastavitev, ali
so piškotki brskalnika podprti ali ne.
– [SSL Alarm Display] (Prikaz alarma
SSL): Omogoči ali onemogoči SSL.
[Input] (Vnos): Prikaže tipkovnico
programske opreme za vnos znakov
med brskanjem po spletnem mestu.
[Break] (Prelom): Premakne kazalec
v naslednjo vrstico polja za vnos
besedila.
[Delete] (Izbriši): Med vnosom
besedila izbriše znak levo od kazalca.
[Previous page]/[Next page]
(Prejšnja stran/naslednja stran):
Pomakne prikaz na prejšnjo/
naslednjo stran.
x
x
x
Internet
Razpoložljive možnosti
S pritiskom gumba OPTIONS se
prikažejo različne nastavitve in
možnosti.
Razpoložljive možnosti so odvisne
od posameznega primera.
[Window List] (Seznam oken):
[Cancel loading] (Prekliči nalaganje):
S tem gumbom zaustavite nalaganje
strani.
[Reload] (Ponovno naloži): S tem
gumbom ponovno naložite isto stran.
[Add to Bookmark] (Dodaj med
zaznamke): S tem gumbom dodate
trenutno prikazano spletno mesto
na seznam zaznamkov.
x
[Set as start page] (Nastavi kot
začetno stran): S tem gumbom
nastavite trenutno prikazano spletno
mesto kot privzeto začetno stran.
x
[Open in new window] (Odpri
v novem oknu): S tem gumbom
odprete povezavo v novem oknu.
x
x
[Character encoding] (Šifriranje
znakov): Določi kodo znakov.
[Display certificate] (Prikaži
certifikat): Prikaže strežniške
certifikate, ki so jih poslale strani
s podporo za SSL.
27
Nastavitve in prilagoditve
Uporaba zaslonov
z nastavitvami
V osnovnem meniju izberite
[Setup]
(Nastavitve), če želite spremeniti
nastavitve predvajalnika.
Privzete nastavitve so podčrtane.
1
2
V osnovnem meniju z gumboma
</, izberite možnost
[Setup] (Nastavitve).
Z gumboma M/m izberite ikono
kategorije nastavitve, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
[Screen Settings]
(Nastavitve zaslona)
x [3D Output Setting] (Nastavitev
izhodnega signala 3D)
[Auto] (Samodejno): Običajno izberite
to nastavitev.
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite,
če želite celotno vsebino prikazati
v načinu 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavitev velikosti zaslona
televizorja za predvajanje
vsebin 3D)
Nastavi velikost zaslona za televizor,
ki podpira tehnologijo 3D.
x [TV Type] (Vrsta televizorja)
[Network Update]
(Posodobitev omrežja)
Če želite posodobiti programsko
opremo predvajalnika prek omrežja,
izberite možnost [OK] (V redu).
z
• Priporočamo, da posodobitev prek omrežja
izvedete na približno 2 meseca.
• Če želite več informacij o funkcijah
posodabljanja, obiščite to spletno mesto:
Za uporabnike v evropskih državah
http://support.sony-europe.com/
28
[16:9]: To možnost izberite pri
povezovanju s televizorjem s širokim
zaslonom ali s funkcijo širokega zaslona.
[4:3]: To možnost izberite pri
povezovanju s televizorjem, ki ima
zaslon 4:3 brez funkcije širokega zaslona.
x [Screen Format] (Format zaslona)
[Full] (Celoten): To možnost izberite pri
povezovanju s televizorjem s funkcijo
širokega zaslona. Slika zaslona 4:3 se
prikaže v razmerju 16:9 tudi na
televizorju s širokim zaslonom.
[Normal] (Običajno): Spremeni velikost
slike, da se prilagodi velikosti zaslona
z razmerjem višina/širina izvirne slike.
x [DVD Aspect Ratio] (Razmerje višina/
širina DVD-ja)
x [BD-ROM 24p Output] (Izhod
BD-ROM 24p)
[Letter Box] (Podolgovato): Prikaže
široko sliko s črnim pasom na vrhu
in na dnu.
[Auto] (Samodejno): Video signale
1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo,
če je prek priključka HDMI OUT
povezan s televizorjem, ki podpira
ločljivost 1080/24p.
[On] (Vklopljeno): Vklopi funkcijo.
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite,
če televizor ne podpira video signalov
1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output] (Izhod
DVD-ROM 24p)
x [Cinema Conversion Mode] (Način
pretvorbe za kino)
[Auto] (Samodejno): Video signale
1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo,
če je prek priključka HDMI OUT
povezan s televizorjem, ki podpira
ločljivost 1080/24p.
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite,
če televizor ne podpira video signalov
1080/24p.
[Auto] (Samodejno): Običajno izberite
to nastavitev. Predvajalnik samodejno
zazna, ali je material video ali film ter
preklopi na ustrezen način pretvorbe.
[Video]: Vedno se bo izbral način
pretvorbe, primeren za videoposnetke,
ne glede na material.
x [Output Video Resolution] (Izhodna
video ločljivost)
Običajno izberite možnost [Auto]
(Samodejno). Izberite možnost
[Original Resolution] (Izvirna ločljivost)
za ločljivost, posneto na disk. Če je
ločljivost slabša od ločljivosti SD,
se poveča na ločljivost SD.
Nastavitve in prilagoditve
[Pan & Scan] (Samodejno prilagajanje):
Prikaže sliko polne višine na celotnem
zaslonu, s prirezanimi stranicami.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Samodejno): Samodejno zazna
vrsto povezanega televizorja in preklopi
na ustrezno nastavitev barve.
[YCbCr (4:2:2)]: Predvaja video signale
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Predvaja video signale
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Predvaja video signale RGB.
x [HDMI Deep Colour Output] (Izhod
HDMI za globoke barve)
[Auto] (Samodejno): Običajno izberite
to nastavitev.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Predvaja
16-bitne/12-bitne/10-bitne video
signale, če priključen televizor
podpira funkcijo globokih barv.
[Off] (Izklopljeno): To možnost izberite,
če je slika motena ali so barve nenaravne.
29
x [Pause Mode] (Način začasne
zaustavitve)
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavitev
za mešanje zvoka BD)
[Auto] (Samodejno): Običajno izberite
to nastavitev. Slike, ki se dinamično
premikajo, so prikazane brez
zamegljenosti.
[Frame] (Okvir): Mirujoče slike
prikaže v visoki ločljivosti.
[On] (Vklopljeno): Predvaja zvok,
ustvarjen z mešanjem interaktivnega
zvoka ter sekundarnega zvoka
v primarni zvok.
[Off] (Izklopljeno): Predvaja samo
primarni zvok. To možnost izberite,
če želite zvočne signale HD predvajati
prek ojačevalnika AV (sprejemnika).
[Audio Settings]
(Zvočne nastavitve)
x [Digital Audio Output] (Digitalni
avdio izhod)
[Auto] (Samodejno): Običajno izberite
to nastavitev. Zvočne signale predvaja
glede na stanje povezanih naprav.
[PCM]: Predvaja signale PCM prek
priključkov DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]/[Music] (Kino/glasba):
Predvaja simulirani večkanalni
prostorski zvok prek dvokanalnega vira
prek priključka HDMI OUT glede na
zmogljivosti povezane naprave, in sicer
v načinu DTS Neo:6 Cinema ali DTS
Neo:6 Music.
[Off] (Izklopljeno): Prek priključka
HDMI OUT predvaja zvok z izvirnim
številom kanalov.
x [Audio DRC] (Avdio DRC)
x [DSD Output Mode] (Način izhoda
DSD)
[On] (Vklopljeno): Med predvajanjem
diskov Super Audio CD predvaja signale
DSD prek priključka HDMI OUT.
Ko je izbrana možnost [On]
(Vklopljeno), se prek drugih
priključkov ne predvaja noben signal.
[Off] (Izklopljeno): Med predvajanjem
diskov Super Audio CD predvaja signale
PCM prek priključka HDMI OUT.
30
[Auto] (Samodejno): Predvaja posnetek
z dinamičnim razponom, ki ga določa
disk (samo BD-ROM). Ostali diski se
predvajajo na ravni [On] (Vklopljeno).
[On] (Vklopljeno): Predvaja
s standardno ravnjo stiskanja.
[Off] (Izklopljeno): Predvaja brez
stiskanja. Proizveden je bolj
dinamičen zvok.
x [Downmix] (Pretvarjanje kanalov)
[Surround] (Prostorski zvok): Predvaja
zvočne signale z učinki prostorskega
zvoka. To možnost izberite pri
povezovanju zvočne naprave, ki podpira
sistem Dolby Surround (Pro Logic)
ali DTS Neo:6.
[Stereo]: Predvaja zvočne signale
brez učinkov prostorskega zvoka.
To možnost izberite pri povezovanju
zvočne naprave, ki ne podpira sistema
Dolby Surround (Pro Logic) ali
DTS Neo:6.
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO
izbere privzeti jezik podnapisov.
Izberite možnost [Select Language
Code] (Izberi jezikovno kodo) in vnesite
kodo za svoj jezik po navodilih, opisanih
v razdelku »Seznam jezikovnih kod«
(stran 47).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Plast predvajanja hibridnega
diska BD)
[BD]: Predvaja plast diska BD.
[DVD/CD]: Predvaja plast diska
DVD ali CD.
x [BD Internet Connection]
(Internetna povezava BD)
[Allow] (Dovoli): Običajno izberite to
nastavitev.
[Do not allow] (Ne dovoli): Onemogoča
internetno povezavo.
Nastavitve in prilagoditve
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavitve
predvajanja diskov
BD/DVD)
x [Subtitle Language] (Jezik
podnapisov)
x [BD/DVD Menu Language] (Jezik
menija diskov BD/DVD)
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO
izbere privzeti jezik menija.
Izberite možnost [Select Language
Code] (Izberi jezikovno kodo) in vnesite
kodo za svoj jezik po navodilih, opisanih
v razdelku »Seznam jezikovnih kod«
(stran 47).
[Parental Control
Settings] (Nastavitve
starševskega nadzora)
x [Password] (Geslo)
x [Audio Language] (Jezik zvoka)
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO
izbere privzeti jezik skladb.
Ko izberete možnost [Original]
(Izvirnik), je izbran jezik, ki ima
prednost na disku.
Izberite možnost [Select Language
Code] (Izberi jezikovno kodo) in vnesite
kodo za svoj jezik po navodilih, opisanih
v razdelku »Seznam jezikovnih kod«
(stran 47).
Nastavi ali spremeni geslo za funkcijo
starševskega nadzora. Z geslom lahko
nastavite omejitve za predvajanje
videoposnetkov prek diskov BD-ROM
ali DVD VIDEO oz. interneta.
Po potrebi lahko nastavite različne
ravni omejitev za diske BD-ROM in
DVD VIDEO oz. za internetne videe.
31
x [Parental Control Area Code]
(Območna koda starševskega
nadzora)
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanali predvajanja diska Super
Audio CD)
Predvajanje nekaterih diskov BD-ROM
ali DVD VIDEO oz. internetnih videov
je lahko omejeno glede na geografsko
območje. Prizori so lahko blokirani ali
zamenjani z drugimi. Upoštevajte
navodila na zaslonu in vnesite
štirimestno geslo.
[DSD 2ch] (Dvokanalni DSD): Predvaja
dvokanalno območje.
[DSD Multi] (Večkanalni DSD):
Predvaja večkanalno območje.
x [BD Parental Control] (Starševski
nadzor za diske BD)/[DVD Parental
Control] (Starševski nadzor za diske
DVD)/[Internet Video Parental
Control] (Starševski nadzor za
internetne video vsebine)
Če nastavite starševski nadzor,
so lahko prizori blokirani ali zamenjani
z drugimi. Upoštevajte navodila na
zaslonu in vnesite štirimestno geslo.
x [Internet Video Unrated]
(Neocenjene internetne
video vsebine)
[Allow] (Dovoli): Dovoli predvajanje
neocenjenih internetnih video vsebin.
[Block] (Blokiraj): Blokira predvajanje
neocenjenih internetnih video vsebin.
[Music Settings]
(Glasbene nastavitve)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Plast predvajanja diska Super
Audio CD)
[Super Audio CD]: Predvaja plast diska
Super Audio CD.
[CD]: Predvaja plast diska CD.
32
[System Settings]
(Sistemske nastavitve)
x [OSD Language] (Jezik prikaza
na zaslonu)
Izbere jezik za prikaz na zaslonu za
vaš predvajalnik.
x [Dimmer] (Zatemnitev)
[Bright] (Svetlo): Visoka osvetlitev.
[Dark] (Temno): Nizka osvetlitev.
[Off] (Izklopljeno): Med predvajanjem
izklopi osvetlitev. Nizka osvetlitev
v primerih, ko se video ne predvaja.
x [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
Če s kablom HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov priključite
komponente družbe Sony, ki podpirajo
funkcije HDMI, se upravljanje
poenostavi.
[Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
[On] (Vklopljeno): Na voljo so spodnje
funkcije BRAVIA Sync:
– Predvajanje z enim dotikom
– Izklop napajanja sistema
– Samodejna nastavitev jezika
[Off] (Izklopljeno): Izklopi funkcijo.
z
Za več podrobnosti upoštevajte priročnik
z navodili, priložen televizorju ali
komponentam.
[Linked to TV-off] (Povezan z izklopom
televizorja)
[On] (Vklopljeno): Samodejno
izklopi predvajalnik in komponente,
ki podpirajo vmesnik HDMI,
ko povezan televizor preide v stanje
pripravljenosti (BRAVIA Sync).
[Off] (Izklopljeno): Izklopi funkcijo.
x [Startup Screen] (Zaslon zagona)
x [Quick Start Mode] (Način za hitri
zagon)
[On] (Vklopljeno): Skrajša čas zagona
pri vklopu predvajalnika.
[Off] (Izklopljeno): Zmanjša porabo
energije v načinu pripravljenosti.
x [Auto Standby] (Samodejni preklop
v način pripravljenosti)
[On] (Vklopljeno): Če več kot 30 minut
ne pritisnete nobenega gumba,
samodejno preklopi v način
pripravljenosti.
[Off] (Izklopljeno): Izklopi funkcijo.
[On] (Vklopljeno): Na zaslonu
samodejno prikaže informacije pri
spreminjanju naslovov, načinov slike,
zvočnih signalov itd.
[Off] (Izklopljeno): Prikaže informacije
samo, ko pritisnete gumb DISPLAY.
x [Screen Saver] (Ohranjevalnik
zaslona)
[On] (Vklopljeno): Vklopi funkcijo
ohranjevalnika zaslona. Slika
ohranjevalnika zaslona se prikaže,
če več kot 10 minut ne uporabljate
predvajalnika, ko je prikazan
zaslonski prikaz.
[Off] (Izklopljeno): Izklopi funkcijo.
x [Software Update Notification]
(Obvestilo o posodobitvah
programske opreme)
[On] (Vklopljeno): Nastavi predvajalnik,
da vas obvesti, ko je na voljo nova
različica programske opreme (stran 28).
[Off] (Izklopljeno): Izklopi funkcijo.
Nastavitve in prilagoditve
Nastavi zaslon zagona pri vklopu
predvajalnika.
[Network Service Screen] (Zaslon
omrežne storitve): Se zažene na zaslonu
portala storitve Sony Entertainment
Network.
[Home Menu Screen] (Zaslon
osnovnega menija): Zažene se na
zaslonu osnovnega menija.
x [Auto Display] (Samodejni prikaz)
x [Gracenote Settings] (Nastavitve
storitve Gracenote)
[Auto] (Samodejno): Po zaustavitvi
predvajanja diska samodejno prenese
informacije o njem. Vzpostavite
povezavo z omrežjem za prenos.
[Manual] (Ročno): Prenese informacije
o disku, ko je izbrana možnost [Video
Search] (Iskanje video vsebine) ali
[Music Search] (Iskanje glasbene
vsebine).
x [System Information] (Informacije
o sistemu)
Prikaže informacije o različici
programske opreme predvajalnika
in naslov MAC.
33
x [Software License Information]
(Podatki o licenci za programsko
opremo)
Prikaže podatke o licenci za programsko
opremo.
[Network Settings]
(Omrežne nastavitve)
x [Network Connection Status] (Stanje
omrežne povezave)
Prikaže trenutno stanje omrežja.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika omrežne povezave)
Preveri pravo omrežno povezavo
z zagonom diagnostike omrežja.
x [Connection Server Settings]
(Nastavitve strežnika za povezavo)
Določa, ali je prikazan povezani strežnik.
x [Internet Settings] (Internetne
nastavitve)
Najprej morate predvajalnik povezati
v omrežje. Več informacij je na voljo
v razdelku »3. korak: Priprave za
omrežno povezavo« (stran 17).
[Wired Setup] (Nastavitev žičnega
omrežja): To možnost izberite, če sistem
na širokopasovni usmerjevalnik
povezujete s kablom LAN.
[Wireless Setup (built-in)] (Nastavitev
žičnega omrežja) (samo pri modelu
BDP-S5100): To možnost izberite,
če za brezžično omrežno povezavo
uporabljate vmesnik za brezžično
povezavo LAN, ki je vgrajen
v predvajalnik.
[USB Wireless Setup] (Nastavitev
brezžičnega omrežja z USB) (samo
pri modelu BDP-S4100): To možnosti
izberite, če za brezžično omrežno
povezavo uporabljate vmesnik USB
za povezavo z brezžičnim lokalnim
omrežjem.
z
Če želite več podrobnosti, obiščite spodnje
spletno mesto in si oglejte pogosta vprašanja:
Za uporabnike v evropskih državah
http://support.sony-europe.com/
34
x [Renderer Set-up] (Nastavitev
upodabljalnika)
[Automatic Access Permission]
(Dovoljenje za samodejni dostop):
Določa, ali je dovoljen samodejni
dostop za na novo zaznani izdelek,
ki podpira upravljalnik DLNA.
[Renderer Name] (Ime upodabljalnika):
Prikaže ime predvajalnika, kot je
prikazano v drugih izdelkih DLNA
v omrežju.
x [Renderer Access Control] (Nadzor
dostopa upodabljalnika)
Prikaže seznam izdelkov, ki podpirajo
upravljalnik DLNA, in določi, ali je
omogočen dostop do posameznega
izdelka prek tega predvajalnika.
x [PARTY Auto Start] (Samodejni
zagon funkcije PARTY)
[On] (Vklopljeno): Na zahtevo izdelka
v omrežju, ki podpira funkcijo PARTY
STREAMING, zažene funkcijo PARTY
ali združi obstoječe funkcije PARTY.
[Off] (Izklopljeno): Izklopi funkcijo.
x [Registered Remote Devices]
(Registrirane oddaljene
predstavnostne naprave)
Prikaže seznam registriranih oddaljenih
predstavnostnih naprav.
b
Če želite uporabiti to funkcijo, posodobite
programsko opremo predvajalnika prek
omrežja.
x [Remote Start] (Oddaljeni zagon)
[On] (Vklopljeno): Vklopi ali izklopi
predvajalnik z oddaljeno napravo,
ko se vzpostavlja povezava z omrežjem.
[Off] (Izklopljeno): Izklopi funkcije.
Ta funkcija ne deluje z vmesnikom USB za
povezavo z brezžičnim lokalnim omrežjem
(le pri modelu BDP-S4100).
[Easy Network
Settings] (Preproste
omrežne nastavitve)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Povrnitev privzetih tovarniških
nastavitev)
Nastavitve predvajalnika povrnete na
privzete tovarniške, tako da izberete
skupino nastavitev. Ponastavljene
bodo vse nastavitve v skupini.
x [Initialise Personal Information]
(Inicializacija osebnih nastavitev)
Izbriše osebne podatke, shranjene
v predvajalniku.
Nastavitve in prilagoditve
b
[Resetting]
(Ponastavitev)
Izberite možnost [Easy Network
Settings] (Preproste omrežne nastavitve)
in določite omrežne nastavitve.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
35
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi predvajalnika pojavi
katera od spodnjih težav, lahko pred
zahtevo za popravilo poskusite težavo
odpraviti sami, tako da upoštevate ta
navodila za odpravljanje težav. Če težave
ne morete odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Slika
Slika se ne prikazuje oz. se prikazuje
nepravilno.
, Preverite, ali so vsi povezovalni kabli
ustrezno pritrjeni (stran 15).
, Preklopite izbirnik vhoda na
televizorju, da začne predvajati signal
iz predvajalnika.
, Ponastavite možnost [Output Video
Resolution] (Izhodna video ločljivost)
na najnižjo vrednost, tako da za več
kot 10 sekund pridržite gumb x
na predvajalniku.
, Poskusite storiti to: 1Izklopite
in znova vklopite predvajalnik.
2Izklopite in znova vklopite
povezano opremo. 3Odklopite
in znova priklopite kabel HDMI.
, Priključek HDMI OUT je povezan
z napravo DVI, ki ne podpira
tehnologije za zaščito avtorskih pravic.
, Preverite možnost [Output Video
Resolution] (Izhodna video ločljivost)
v nastavitvi [Screen Settings]
(Nastavitve zaslona) (stran 29).
36
, Za diske BD-ROM preverite možnost
[BD-ROM 24p Output] (Izhod
BD-ROM 24p) v nastavitvi [Screen
Settings] (Nastavitve zaslona)
(stran 29).
, Za diske DVD-ROM preverite
možnost [DVD-ROM 24p Output]
(Izhod DVD-ROM 24p) v nastavitvi
[Screen Settings] (Nastavitve zaslona)
(stran 29).
Jezik zaslonskega prikaza se samodejno
preklopi, ko je predvajalnik povezan
s priključkom HDMI OUT.
, Ko je možnost [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) v nastavitvi
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
nastavljena na [On] (Vklopljeno)
(stran 32), se jezik zaslonskega
prikaza samodejno preklopi glede
na nastavitev jezika povezanega
televizorja (če spremenite nastavitev
na televizorju itd.).
Zvok
Zvok se ne predvaja oz. se predvaja
nepravilno.
, Preverite, ali so vsi povezovalni kabli
ustrezno pritrjeni (stran 15).
, Izbirnik vhoda na ojačevalniku AV
(sprejemniku) preklopite tako, da se
zvočni signali predvajalnika predvajajo
prek ojačevalnika AV (sprejemnika).
, Če se zvočni signal ne predvaja prek
priključka DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT, preverite
zvočne nastavitve (stran 30).
Zvok HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio in DTS-HD
Master Audio) se ne predvaja prek
bitnega toka.
, Nastavite [BD Audio MIX Setting]
(Nastavitev za mešanje zvoka BD)
v možnosti [Audio Settings] (Zvočne
nastavitve) na [Off] (Izklopljeno)
(stran 30).
, Preverite, ali je povezani ojačevalnik
AV (sprejemnik) združljiv z vsako
obliko zvočnega zapisa HD.
Interaktivni zvok se ne predvaja.
, Nastavite [BD Audio MIX Setting]
(Nastavitev za mešanje zvoka BD)
v možnosti [Audio Settings] (Zvočne
nastavitve) na [On] (Izklopljeno)
(stran 30).
Med predvajanjem diska se na zaslonu
prikaže sporočilo s kodo 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being played
is protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 3.] (Avdio izhod je trenuno
izključen. Ne prilagajajte jakosti
predvajanja. Vsebina, ki se predvaja,
je zaščitena s tehnologijo Cinavia in je
ni dovoljeno predvajati v tej napravi. Več
informacij o tehnologiji Cinavia je na voljo
na na naslovu http://www.cinavia.com.
Koda sporočila 3.).
, Zvočni posnetek videa, ki ga
predvajate, vsebuje kodo Cinavia,
kar nakazuje, da je to nepooblaščena
kopija profesionalno izdelane vsebine
(stran 5).
Disk
Dodatne informacije
, Pri povezavah HDMI poskusite storiti
to: 1Izklopite in znova vklopite
predvajalnik. 2Izklopite in znova
vklopite povezano opremo.
3Odklopite in znova priklopite
kabel HDMI.
, Če pri povezavah HDMI predvajalnik
ni povezan s televizorjem prek
ojačevalnika AV (sprejemnika),
poskusite kabel HDMI povezati
neposredno s televizorjem.
Upoštevajte tudi priročnik z navodili,
priložen ojačevalniku AV
(sprejemniku).
, Priključek HDMI OUT je povezan
z napravo DVI (priključki DVI ne
sprejemajo zvočnih signalov).
, Naprava, povezana s priključkom
HDMI OUT, ne podpira oblike
zvočnega zapisa predvajalnika.
Preverite zvočne nastavitve (stran 30).
Disk se ne predvaja.
, Disk je umazan ali nesimetričen.
, Disk je narobe obrnjen. Vstavite disk,
tako da je stran za predvajanje
obrnjena navzdol.
, Disk je v obliki zapisa, ki ga ta
predvajalnik ne podpira (stran 42).
, Predvajalnik ne more predvajati
neustrezno posnetega diska.
, Področna koda diska BD/DVD
se ne ujema s predvajalnikom.
37
Naprava USB
Predvajalnik ne zazna povezane
naprave USB.
, Preverite, ali je naprava USB ustrezno
povezana v priključek USB.
, Preverite, ali je naprava USB
(oz. kabel) poškodovana.
, Preverite, ali je naprava USB
vklopljena.
, Če je naprava USB povezana prek
zvezdišča USB, jo povežite neposredno
v predvajalnik.
Sony Entertainment Network
Kakovost slike/zvoka je slaba oziroma pri
nekaterih programih manjkajo podrobnosti,
zlasti pri hitrem predvajanju ali temnih
prizorih.
, Kakovost slike/zvoka lahko izboljšate,
tako da spremenite hitrost povezave.
Za predvajanje videov s standardno
ločljivostjo je priporočena hitrost
povezave najmanj 2,5 Mb/s (10 Mb/s
za videe v visoki ločljivosti).
Slika je majhna.
, Pritisnite gumb M, da jo povečate.
Omrežna povezava
Predvajalnik ne more vzpostaviti povezave
z omrežjem.
, Preverite delovanje omrežne povezave
(stran 17) in omrežne nastavitve
(stran 34).
38
Računalnik ne more vzpostaviti internetne
povezave po opravljeni nastavitvi [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Nastavitev
zavarovanega omrežja Wi-Fi).
, Če funkcijo varne nastavitve Wi-Fi
uporabite pred prilagoditvijo
nastavitev usmerjevalnika, se lahko
nastavitve brezžične povezave
usmerjevalnika samodejno
spremenijo. V tem primeru ustrezno
prilagodite nastavitve brezžične
povezave računalnika.
Predvajalnik ne more vzpostaviti povezave
z brezžičnim usmerjevalnikom LAN.
, Preverite, ali je brezžični
usmerjevalnik LAN vklopljen.
, Okolje uporabe (vključno z
materialom, iz katerega so narejene
stene, s pogoji za sprejemanje radijskih
valov ali predmeti med
predvajalnikom in brezžičnim
usmerjevalnikom LAN) lahko
povzroča motnje komunikacije med
napravama. Zmanjšajte razdaljo
med predvajalnikom in brezžičnim
usmerjevalnikom LAN.
, Naprave, ki uporabljajo frekvenčni
pas 2,4 GHz (mikrovalovne pečice,
naprave Bluetooth ali brezžične
digitalne naprave), lahko povzročajo
motnje komunikacije. Predvajalnik
premaknite stran od takšnih naprav
ali te izklopite.
Želeni brezžični usmerjevalnik se ne prikaže
na seznamu brezžičnih omrežij.
, Pritisnite gumb RETURN, da se
prikaže prejšnji zaslon, in poskusite
znova nastaviti brezžično omrežje.
Če sistem še vedno ne zazna želenega
brezžičnega usmerjevalnika, pritisnite
gumb RETURN in izberite možnost
[Manual registration] (Ročno
registriranje).
, Več o posodobitvi programske opreme
predvajalnika na novo različico
preberite v razdelku [Network Update]
(Posodobitev omrežja) (stran 28).
Funkcije PARTY STREAMING ni mogoče
zagnati.
, Preverite, ali je možnost [PARTY Auto
Start] (Samodejni zagon funkcije
PARTY) [Network Settings]
(Omrežne nastavitve) nastavljena
na [On] (Vklopljeno) (stran 34).
Funkcija [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
ne deluje (BRAVIA Sync).
, Preverite, ali je [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) v možnosti
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
nastavljena na [On] (Vklopljeno)
(stran 32).
, Če spremenite povezavo HDMI,
izklopite predvajalnik, nato pa ga
znova vklopite.
, V primeru izpada elektrike nastavite
možnost [Control for HDMI] (Nadzor
za HDMI) v nastavitvi [HDMI
Settings] (Nastavitve HDMI) na [Off]
(Izklopljeno), nato nastavite [Control
for HDMI] (Nadzor za HDMI)
v možnosti [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) na [On]
(Vklopljeno) (stran 32).
, Preverite spodnja stanja in upoštevajte
priročnik z navodili, priložen
komponenti.
– Povezana komponenta podpira
uporabo funkcije [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI).
– Nastavitev povezane komponente
za uporabo funkcije [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI) je
ustrezna.
, Ko predvajalnik povežete
s televizorjem prek ojačevalnika AV
(sprejemnika),
– televizorja morda ne boste mogli
upravljati prek predvajalnika,
če ojačevalnik AV (sprejemnik)
ni združljiv s funkcijo [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI).
Dodatne informacije
Pri vklopu predvajalnika se na zaslonu
prikaže sporočilo [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section of
the menu and select “Network Update” to
perform the update.] (Na voljo je nova
različica programske opreme. Če želite
izvesti posodobitev, v menijskem razdelku
»Nastavitve« izberite možnost »Posodobitev
omrežja«.)
Control for HDMI (Nadzor za
HDMI) (BRAVIA Sync)
39
– Če spremenite povezavo HDMI,
odklopite in znova priklopite
napajalni kabel, v primeru izpada
elektrike pa poskusite to: 1Izbirnik
vhoda ojačevalnika AV
(sprejemnika) preklopite, tako da se
na zaslonu televizorja prikaže slika,
ki jo oddaja predvajalnik.
2Nastavite možnost [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI)
v možnosti [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) na [Off]
(Izklopljeno), nato nastavite
[Control for HDMI] (Nadzor
za HDMI) v nastavitvi [HDMI
Settings] (Nadzor za HDMI)
na [On] (Vklopljeno) (stran 32).
Upoštevajte priročnik z navodili,
priložen ojačevalniku AV
(sprejemniku).
Funkcija za izklop napajanja sistema ne
deluje (BRAVIA Sync).
, Preverite, ali sta možnosti [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI) in [Linked
to TV-off] (Povezano z izklopom
televizorja) v nastavitvi [HDMI
Settings] (Nastavitve HDMI)
nastavljeni na [On] (Vklopljeno)
(stran 32).
Drugo
Vsebina se ne začne predvajati na začetku.
, Pritisnite gumb OPTIONS in izberite
možnost [Play from start] (Predvajaj
od začetka).
Predvajanje se ne nadaljuje od točke
nadaljevanja predvajanja, pri kateri
ste nazadnje zaustavili predvajanje.
, Pri nekaterih diskih se lahko točka
nadaljevanja predvajanja izbriše iz
pomnilnika, ko:
– odprete pladenj za vstavljanje diska,
– odklopite napravo USB,
– predvajate drugo vsebino,
– izklopite predvajalnik.
Sporočilo s kodo 1 [Playback stopped. The
content being played is protected by Cinavia
and is not authorized for playback on this
device. For more information, see http://
www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Predvajanje zaustavljeno. Predvajana
vsebina je zaščitena s tehnologijo
Cinavia, njeno predvajanje v tej napravi
ni dovoljeno. Glejte spletno stran http://
www.cinavia.com. Koda sporočila 1.)
se prikaže na zaslonu med predvajanjem
diska.
, Zvočni posnetek videa, ki ga
predvajate, vsebuje kodo Cinavia, kar
nakazuje, da je ta vsebina namenjena
le za predstavitve s profesionalno
opremo in uporabniki niso
pooblaščeni za predvajanje (stran 5).
40
Pladenj za vstavljanje diska se ne odpre,
na zaslonu sprednje plošče pa se prikaže
oznaka »LOCK« ali »D ON«.
, Ko se na zaslonu prikaže oznaka
»LOCK«, je predvajalnik zaklenjen.
Če želite izklopiti ključavnico za
otroke, na predvajalniku pridržite
gumb N, dokler se na zaslonu
sprednje plošče ne prikaže oznaka
»UNLCK« (stran 10).
, Ko se na zaslonu prikaže sporočilo
»D ON«, se obrnite na prodajalca
družbe Sony ali na lokalni pooblaščen
servisni center Sony.
Predvajalnik se ne odziva na pritisk
nobenega gumba.
, V notranjosti predvajalnika se nabira
kondenzirana vlaga (stran 3).
, Za več kot 10 sekund pridržite
gumb [/1 na predvajalniku,
dokler se predvajalnik ne izklopi.
Če se predvajalnik vseeno ne odziva
na noben gumb, odklopite in znova
priklopite napajalni kabel.
Tehnični podatki
Pladenj za vstavljanje diskov se ne odpre,
diska pa ni mogoče odstraniti niti
s pritiskom gumba Z.
Sistem
, Poskusite storiti to: 1Izklopite
predvajalnik in izključite napajalni
kabel. 2Ponovno priključite napajalni
kabel, med tem pa držite pritisnjen
gumb Z na predvajalniku. 3Še vedno
držite pritisnjen gumb Z na
predvajalniku, dokler se pladenj ne
odpre. 4Odstranite disk. 5Ko se
na zaslonu sprednje plošče prikaže
oznaka »OPEN«, za več kot 10 sekund
pridržite gumb [/1 na predvajalniku,
da se ta izklopi.
(Ime priključka:
vrsta priključka/raven izhoda/
impedanca nalaganja)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
fono priključek/0,5 1Vp-p/75 ohmov
HDMI OUT:
standardni 19-pinski priključek HDMI
LAN (100):
Priključek 100BASE-TX
USB:
Priključek USB vrste A (za
povezovanje pomnilniške naprave
USB, bralnika pomnilniške kartice,
digitalnega fotoaparata in digitalne
videokamere)
, Ko se prikaže oznaka »Exxxx«,
se obrnite na najbližjega prodajalca
družbe Sony ali lokalni pooblaščen
servisni center Sony in jim sporočite
kodo napake.
, Ko se prikaže oznaka »TEMP«,
predvajalnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
čezmerno segrevanje. Oznaka
»TEMP« se bo prikazala
v kratkem času.
Vhodni in izhodni priključki
Dodatne informacije
Na zaslonu prednje plošče se prikaže oznaka
»Exxxx« ali »TEMP«.
Laser: polprevodniški laser
Brezžično (le pri modelu BDP-S5100)
Standard brezžične povezave LAN:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni razpon:
Pas 2,4 GHz: Kanali od 1 do 13
Modulacija:
DSSS in OFDM
Splošno
Napajanje:
220 V – 240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
41
Poraba energije:
BDP-S4100: 13 W
BDP-S5100: 14 W
Mere (pribl.):
360 mm × 199 mm × 43 mm
(širina/globina/višina)
vključno z izbočenimi deli
Teža (pribl.): 1,3 kg
Delovna temperatura:
od 5 ºC do 35 ºC
Delovna vlažnost:
od 25 % do 80 %
Priložena dodatna oprema
Glejte stran 15.
Tehnični podatki in oblika se lahko
spremenijo brez obvestila.
Diski, ki jih lahko predvaja
ta sistem
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
*1
*2
42
CD-DA (glasbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Ker so nekatere tehnične značilnosti diskov
Blu-ray Disc nove ali se še razvijajo, sistem
ne bo mogel predvajati nekaterih diskov,
odvisno od njihove vrste in različice.
Izhodni zvočni signal je odvisen od vira,
povezanega izhodnega priključka in
izbranih zvočnih nastavitev.
BD-RE: različice 2.1
BD-R: različic 1.1, 1.2, 1.3, vključno
z organskim pigmentom vrste BD-R (LTH)
Diskov BD-R, posnetih z računalnikom,
ni mogoče predvajati, če so elementi
PostScript zapisljivi.
*3
Sistem ne more predvajati CD-ja ali
DVD-ja, ki ni ustrezno posnet. Več
informacij je na voljo v priročniku
z navodili, priloženemu napravi
za snemanje.
Diski, ki jih sistem ne more predvajati
• BD s kartušo
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• Avdio DVD
• CD s fotografijami
• Podatkovni del diska CD-Extra
• Super VCD
• Zvočna stran diskov DualDisc
Opomba glede diskov
Ta izdelek je zasnovan za predvajanje
diskov, ki so izdelani v skladu
s standardom Compact Disc (CD).
Diski DualDisc in nekateri glasbeni
diski, kodirani s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic, niso izdelani v skladu
s standardom Compact Disc (CD),
zato jih ta izdelek morda ne bo
mogel predvajati.
Opomba glede funkcij predvajanja
diskov BD/DVD
Nekatere funkcije predvajanja diskov
BD/DVD namerno nastavijo nekateri
izdajatelji programske opreme. Ker
ta predvajalnik omogoča predvajanje
diskov BD/DVD glede na vsebino diska,
ki jo je zasnoval izdajatelj programske
opreme, nekatere funkcije predvajanja
morda ne bodo na voljo.
Opomba glede dvoslojnih diskov BD/DVD
Preklop med slojema lahko začasno
zmoti predvajano sliko ali zvok.
Področna koda (samo za diske BD-ROM/
DVD VIDEO)
Področna koda je natisnjena na zadnji
strani enote, predvajalnik pa omogoča
samo predvajanje diskov BD-ROM/
DVD VIDEO, označenih z isto
področno kodo ali ALL .
področna koda
Dodatne informacije
43
Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik
Video
Kodek
Vsebnik
*1
MPEG-1 Video
MPEG-2 Video*2
Xvid
Pripona
Z zvokom
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
TS
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9
ASF
.wmv, .asf
WMA9
Premikanje
JPEG*6
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC*5
*1
VC1
*1
.avi
Oblika
AVCHD (Različica 2.0)*1*7*8
Glasba
Slike
Kodek
44
Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
Oblika
Pripona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*10
*11
b
• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati,
odvisno od oblike zapisa datotek, kodiranja
datotek, posnetega stanja ali stanja
strežnika DLNA.
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče
predvajati.
• V nekaterih datotekah mogoče ne bo
omogočena uporaba funkcij hitrega
pomikanja naprej ali nazaj.
• Predvajalnik ne omogoča predvajanja
kodiranih datotek, kot so datoteke DRM
in Lossless.
• Predvajalnik lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape na diskih BD, DVD
in CD ter v napravah USB:
– največ do map na 9. ravni, vključno
s korensko mapo
– do 500 datotek/map na posamezni ravni.
• Predvajalnik lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape, shranjene v strežniku
DLNA:
– do map na 19. ravni
– do 999 datotek/map na posamezni ravni
• Predvajalnik podpira hitrost sličic:
– do 60 sličic/sekundo le za AVCHD
(MPEG4/AVC).
– do 30 sličic/sekundo za druge video
kodeke.
• Predvajalnik podpira video bitno hitrost
do 40 Mb/s.
• Predvajalnik podpira ločljivost videa
do 1920 × 1080p.
• Nekatere naprave USB morda ne bodo
delovale s tem predvajalnikom.
• Predvajalnik lahko prepozna naprave
za količinsko shranjevanje (MSC) (kot je
bliskovni pomnilnik ali disk HDD), naprave
za zajemanje mirujoče slike (SICD) in
tipkovnice s 101 tipko.
• Če želite preprečiti poškodbe podatkov
ali okvaro pomnilniške naprave USB ali
drugih naprav, pred priključevanjem ali
odstranjevanjem pomnilniške naprave USB
izklopite predvajalnik.
• Predvajanje videodatotek z visoko bitno
hitrostjo na podatkovnem CD-ju bo morda
moteno. Za te datoteke je priporočeno, da so
shranjene na podatkovnem DVD-ju ali
podatkovnem disku BD.
Dodatne informacije
*9
Predvajalnik morda ne bo predvajal te
oblike zapisa datotek v strežniku DLNA.
Predvajalnik v strežniku DLNA omogoča
samo predvajanje video vsebine
s standardno ločljivostjo.
Predvajalnik ne omogoča predvajanja
zapisa datotek v obliki DTS
v strežniku DLNA.
Predvajalnik omogoča le predvajanje
datotek v obliki Dolby Digital
v strežniku DLNA.
Predvajalnik podpira AVC do ravni 4.1.
Predvajalnik ne omogoča predvajanja te
oblike zapisa datotek v strežniku DLNA.
Predvajalnik podpira hitrost sličic
do 60 sličic/sekundo.
Predvajalnik predvaja obliko datotek
AVCHD, ki so posnete z digitalno
videokamero itd.
Predvajalnik ne more predvajati
neustrezno posnetega diska oblike
AVCHD.
Predvajalnik lahko predvaja
datoteke ».mka«.
Te datoteke ni mogoče predvajati
v strežniku DLNA.
Predvajalnik ne predvaja animiranih
datotek PNG ali GIF.
Pri datotekah MPO, ki niso 3D, je
prikazana ključna slika ali prva slika.
45
O varnosti brezžičnega
omrežja LAN
Ker komunikacija prek funkcije
brezžičnega omrežja LAN poteka
prek radijskih valov, je lahko brezžični
signal moten. Predvajalnik za zaščito
brezžične komunikacije podpira različne
varnostne funkcije. Varnostne
nastavitve ustrezno konfigurirajte
v skladu z omrežnim okoljem.
Brez varnosti
Čeprav je nastavitev enostavna, lahko
kdor koli zmoti brezžično komunikacijo
ali vdre v vaše brezžično omrežje, in sicer
brez posebnih orodij. Ne pozabite na
tveganje nepooblaščenega dostopa
in prestrezanje podatkov.
WEP
WEP zavaruje komunikacijo in
tretjim osebam prepreči prestrezanje
komunikacije ter vdor v brezžično
omrežje. WEP je varnostna tehnologija,
ki tudi starejšim napravam brez podpore
za TKIP/AES omogoča povezavo.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je varnostna tehnologija, ki je
bila razvita zaradi pomanjkljivosti
tehnologije WEP. TKIP zagotavlja višjo
raven varnosti kot tehnologija WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je varnostna tehnologija, ki
uporablja napredni način zaščite ter se
razlikuje od tehnologij WEP in TKIP.
AES zagotavlja višjo raven varnosti kot
tehnologija WEP ali TKIP.
46
Opombe glede diskov
• Če želite, da disk
ostane čist, se
ga dotikajte le
ob robovih.
Ne dotikajte
se površine.
Prah, prstni odtisi ali praske lahko
povzročijo okvaro diska.
• Diska ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom,
kot so toplozračne cevi, in ga ne
puščajte v avtu, postavljenem na
neposredni sončni svetlobi, saj se lahko
notranjost avtomobila močno segreje.
• Disk po koncu predvajanja shranite
v ovitek.
• Disk očistite s čistilno
krpo. Obrišite ga od
sredine navzven.
• Ne uporabljajte topil,
kot je bencin,
razredčil,
komercialnih čistil za diske/leče ali
antistatičnih razpršilnikov, ki so
namenjeni za čiščenje vinilnih
gramofonskih plošč.
• Če ste natisnili oznako diska, se mora
ta pred predvajanjem diska posušiti.
• Ne uporabljajte teh diskov.
– Disk za čiščenje leče.
– Disk z nestandardno obliko
(npr. z obliko kartice ali srca).
– Disk s prilepljeno oznako ali nalepko.
– Disk, na katerem je trak iz celofana
ali nalepka.
• Strani za predvajanje ne prevlecite
z novo plastjo, da bi odstranili praske.
Številke kod za televizorje,
ki jih je mogoče upravljati
Medtem ko držite gumb -TV- [/1,
s številskimi gumbi vnesite kodo
proizvajalca televizorja.
Če je navedena več kot ena številka kode,
jih posamično vnašajte, dokler ne
najdete kode, ki deluje za vaš televizor.
Številka kode
Sony
01 (privzeto)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Več informacij je na voljo v razdelku
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve
predvajanja diskov BD/DVD) (stran 31).
Jezikovne kode so v skladu s standardom
ISO 639: 1988 (E/F).
Koda Jezik
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Dodatne informacije
Proizvajalec
Seznam jezikovnih kod
47
Koda Jezik
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
48
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
ni določeno
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Koda starševskega nadzora/
območna koda
Več informacij je na voljo v razdelku
[Parental Control Area Code]
(Območna koda starševskega nadzora)
(stran 32).
Koda Območje
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2376
2390
2428
2489
2149
2086
2543
Argentina
Avstrija
Brazilija
Danska
Finska
Grčija
Indija
Irska
Japonska
Kolumbija
Luksemburg
Mehika
Nizozemska
Nova Zelandija
Poljska
Rusija
Španija
Švica
Tajvan
2047
2057
2090
2424
2174
2219
2238
2254
2092
2304
2363
2109
2379
2427
2436
2501
2499
2528
2184
Avstralija
Belgija
Čile
Filipini
Francija
Hongkong
Indonezija
Italija
Kitajska
Koreja
Malezija
Nemčija
Norveška
Pakistan
Portugalska
Singapur
Švedska
Tajska
Združeno
kraljestvo
Download PDF