Sony | BDP-S3500 | Sony BDP-S3500 Predvajalnik Blu-ray Disc™ z vrhunsko povezavo Wi-Fi Simple Manual

4-549-793-11(2) (SI)
Blu-ray Disc™/
DVD-predvajalnik
Preprosti priročnik
Navodila za napredne funkcije so na voljo
v navodilih za uporabo na naslednji spletni strani:
www.sony.eu/support
2
OPOZORILO
Uvod
6
8
9
9
Daljinski upravljalnik
1. korak: Povezovanje predvajalnika
2. korak: Priprave za omrežno povezavo
3. korak: Easy Setup (Preprosta nastavitev)
Predvajanje
12 Predvajanje diska
13 Predvajanje vsebin iz naprave USB
13 Predvajanje prek omrežja
Internet
14 Brskanje po spletnih straneh
14 Posodobitev programske opreme
Dodatne informacije
15 Diski, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik
15 Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik
18 Tehnični podatki
BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500
Odstranjevanje odpadne
električne in elektronske opreme
(velja za države EU in druge
evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
OPOZORILO
Nevarnost požara ali električnega udara zmanjšate tako,
da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in
nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Če želite preprečiti možnost električnega udara, ne
odpirajte ohišja. Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča
nevarnost poškodb oči. Ne razstavljajte ohišja, saj lahko
laserski žarek v tem predvajalniku diskov Blu-ray/
DVD­predvajalniku poškoduje oči.
Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Ta oznaka je nameščena na zaščitnem ohišju laserja
znotraj naprave.
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. S tem, ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Samo za
Evropo
Odstranjevanje izrabljenih baterij
(velja za države EU in druge
evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave
pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku,
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka
na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 %
svinca. S tem, ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov
ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja
samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da
izdelek ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme.
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Oznaka
izdelka CLASS 1 LASER je nameščena na zadnji
zunanji strani naprave.
Obvestilo za uporabnike v Združenem kraljestvu
in Republiki Irski
Zaradi varnosti in priročne uporabe je ta naprava
opremljena z modularnim vtičem, ki ustreza zahtevam
standarda BS1363.
Če je treba zamenjati varovalko priloženega vtiča, uporabite
novo varovalko z isto nazivno vrednostjo, ki jo je za
uporabo potrdilo združenje ASTA ali BSI (za standard
BS1362) in ki ima oznako
ali . Če ima vtič, ki je
priložen tej opremi, odstranljiv pokrov varovalke, ne
pozabite tega pokrova namestiti, potem ko zamenjate
varovalko. Ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke.
Če pokrov varovalke izgubite, se obrnite na najbližji
servisni center za izdelke Sony.
2
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije
se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali
pa je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja
glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje
Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika,
družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa
ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Previdnostni ukrepi
• Ta enota deluje pri 220–240 V izmenične napetosti,
50/60 Hz. Preverite, ali delovna napetost ustreza
lokalnemu viru napajanja.
• To enoto namestite tako, da lahko napajalni kabel
v primeru težav takoj izvlečete iz stenske vtičnice.
• Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam
Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnega kabla, krajšega od
treh metrov.
• Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd.
• Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja
(na primer prižganim svečam).
• Predvajalnika ne postavljajte v zaprte prostore,
na primer v knjižno omaro ali na podobna mesta.
• Če predvajalnik prenesete s hladnega na toplo
mesto ali če ga postavite v zelo vlažen prostor,
se lahko na lečah v notranjosti predvajalnika nabere
kondenzirana vlaga. Predvajalnik zato morda ne bo
deloval pravilno. V tem primeru odstranite disk in
pustite predvajalnik vklopljen približno pol ure,
da vlaga izhlapi.
• Če je predvajalnik priključen v električno vtičnico,
je povezan z virom napajanja (napajalnim omrežjem)
z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljen.
Opomba za uporabnike v Evropi
(samo pri modelih BDP-S5500/S3500)
Družba Sony Corporation s tem dokumentom potrjuje,
da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Omrežni napajalnik
• Uporabljajte priložen omrežni napajalnik
za predvajalnik, saj lahko uporaba drugega
napajalnika povzroči okvaro.
• Ne razstavljajte napajalnika ali izvajajte
obratnega inženirstva.
• Napajalnika ne hranite v zaprtem prostoru, na primer
v knjižni omari ali v avdio-video omarici.
• Napajalnika ne priključujte na potovalni električni
pretvornik, sicer lahko povzročite segrevanje in
okvaro delovanja.
• Napajalnika ne izpostavljajte padcem ali udarcem.
Avtorske pravice in blagovne znamke
• Java je blagovna znamka podjetja Oracle in/ali
njegovih podružnic.
• Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby
Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki podjetja Dolby Laboratories.
• Več informacij o patentih DTS je na voljo na naslovu
http://patents.dts.com. Izdelano na podlagi licence
družbe DTS Licensing Limited. Kratica DTS, simbol
ter kombinacija kratice DTS in simbola so zaščitene
blagovne znamke ter DTS 2.0+Digital Out je blagovna
znamka družbe DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice
pridržane.
• Izraza HDMI® in HDMI High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing
LLC v ZDA in drugih državah.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™
in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray
Disc Association.
• Blu-ray 3D™ in logotip Blu-ray 3D™ sta blagovni
znamki združenja Blu-ray Disc Association.*1
• Logotip »DVD« je blagovna znamka podjetja
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logotipi »DVD+RW«, »DVD-RW«, »DVD+R«,
»DVD-R«, »DVD VIDEO« in »CD« so blagovne
znamke.
• BRAVIA je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
• Ta izdelek vključuje patentirano tehnologijo na
podlagi licence podjetja Verance Corporation in
je zaščiten s patentom v ZDA 7,369,677 in drugimi
patenti, ki so bili izdani ali so v postopku izdaje
v ZDA in drugih državah, določeni deli te tehnologije
pa so zaščiteni z avtorskimi pravicami in izjavami
o varovanju poslovnih skrivnosti. Cinavia je blagovna
znamka podjetja Verance Corporation. Copyright
2004–2010 Verance Corporation. Vse pravice
pridržane za Verance. Obratno inženirstvo ali
razstavljanje je prepovedano.
• Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je predmet
nekaterih pravic intelektualne lastnine podjetja
Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije
zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih
licenc podjetja Microsoft.
3
Lastniki vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine,
vključno z avtorsko zaščiteno vsebino, uporabljajo
tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft
PlayReady™. Ta naprava za dostop do vsebine,
ki je zaščitena s storitvijo PlayReady in/ali WMDRM,
uporablja tehnologijo PlayReady. Če uporabe vsebin
v napravi ni mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki
vsebin zahtevajo, da podjetje Microsoft napravi
onemogoči uporabo vsebine, zaščitene s storitvijo
PlayReady. Ukinitev uporabe ne vpliva na nezaščiteno
vsebino ali vsebino, zaščiteno z drugimi
tehnologijami za dostop do vsebin. Za dostop
do vsebin, zaščitenih s storitvijo PlayReady,
bo morda treba nadgraditi tehnologijo PlayReady.
Če nadgradnjo zavrnete, dostop do vsebine,
ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.
• Gracenote, logo in logotip Gracenote, »Powered by
Gracenote«, Gracenote MusicID, Gracenote VideoID
ter Gracenote Video Explore so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke podjetja Gracenote, Inc.
v ZDA in/ali drugih državah.*1
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® in Wi-Fi Alliance®
so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi
Alliance.*2
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™, Miracast™ in Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ so blagovne znamke združenja Wi-Fi
Alliance.*2
• Logotip Wi-Fi CERTIFIEDje oznaka potrdila
združenja Wi-Fi Alliance.*2
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je oznaka
potrdila združenja Wi-Fi Alliance.*2
• DLNA™, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™
so blagovne znamke, oznake storitev ali oznake
potrdil združenja Digital Living Network Alliance.*1
• Naprave SDK Opera® podjetja Opera Software ASA.
Copyright 1995-2014 Opera Software ASA.
Vse pravice pridržane.
• Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke
svojih lastnikov.
• Imena drugih sistemov in izdelkov so običajno
blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke
proizvajalcev. Oznaki ™ in ® v tem dokumentu
nista navedeni.
4
*1
*2
Samo pri modelih BDP-S5500/S4500
Samo pri modelih BDP-S5500/S3500
Licenčna pogodba za končnega uporabnika
podjetja Gracenote®
Ta aplikacija ali naprava vsebuje programsko
opremo podjetja Gracenote, Inc. iz mesta Emeryville
v Kaliforniji (v nadaljevanju »Gracenote«).
Programska oprema podjetja Gracenote
(v nadaljevanju »programska oprema Gracenote«)
tej aplikaciji ali napravi omogoča prepoznavanje diskov
in/ali datotek, pridobivanje informacij, povezanih
z glasbo in/ali videoposnetki, na primer informacij
o imenu, izvajalcu, skladbi in naslovu (v nadaljevanju
»podatki Gracenote«), iz spletnih strežnikov ali
vdelanih zbirk podatkov (s skupnim imenom »strežniki
Gracenote«) ter izvajanje drugih funkcij. Podatke
Gracenote lahko uporabljate le prek namenskih funkcij
za končnega uporabnika v tej aplikaciji ali napravi;
Gracenote ne zagotavlja prejemanja in prikaza
podatkov v tej aplikaciji ali napravi, zanju je v celoti
odgovoren proizvajalec aplikacije oziroma naprave.
Ta aplikacija ali naprava lahko vključuje vsebino,
ki pripada ponudnikom podjetja Gracenote. V tem
primeru vse omejitve, določene v tej pogodbi, veljajo
tudi za takšno vsebino, zadevni ponudniki vsebine pa
so upravičeni do vseh ugodnosti in zaščit, ki v skladu
s to pogodbo veljajo za Gracenote. Soglašate, da boste
podatke Gracenote, programsko opremo Gracenote
in strežnike Gracenote uporabljali izključno za osebne,
nekomercialne namene. Strinjate se, da programske
opreme Gracenote ali katerih koli podatkov Gracenote
ne boste dodelili, kopirali, prenesli ali oddali nobeni
tretji osebi. STRINJATE SE, DA PODATKOV
GRACENOTE, PROGRAMSKE OPREME
GRACENOTE ALI STREŽNIKOV GRACENOTE
NE BOSTE UPORABLJALI ALI IZKORIŠČALI,
RAZEN KOT JE TO IZRECNO DOVOLJENO
V TEM DOKUMENTU.
Strinjate se, da vaša neizključna licenca za uporabo
podatkov Gracenote, programske opreme Gracenote
in strežnikov Gracenote preneha veljati, če prekršite
te omejitve. Če vaša licenca preneha veljati, se strinjate,
da boste v celoti prenehali uporabljati podatke
Gracenote, programsko opremo Gracenote in strežnike
Gracenote. Gracenote si pridržuje vse pravice v zvezi
s podatki Gracenote, programsko opremo Gracenote
in strežniki Gracenote, vključno z vsemi lastninskimi
pravicami. Podjetje Gracenote v nobenem primeru
ni odgovorno za nobeno plačilo za kakršne koli
informacije, ki jih zagotovite. Strinjate se, da lahko
podjetje Gracenote svoje pravice v okviru te pogodbe
v svojem imenu uveljavlja neposredno pri vas.
Gracenote lahko s predhodnim obvestilom ali brez
njega spremeni ali odstrani podatke Gracenote in lahko
blokira ali spremeni dostop do njih; zoper Gracenote ne
morete uveljavljati odškodninskih zahtevkov na podlagi
takih sprememb ali odstranitve podatkov oziroma
blokiranja ali spreminjanja dostopa.
UPOŠTEVAJTE, da je za uporabo podatkov Gracenote
običajno potrebna posebna tehnična oprema, kot je ta
aplikacija ali naprava, programska oprema, metode
prenosa, telekomunikacijske storitve in druge storitve
tretjih strank, za katere boste morda morali posebej
plačati dodatne stroške, zlasti priključnino. Gracenote
ne zagotavlja takih aplikacij ali naprav, programske
opreme, metod prenosa, telekomunikacijskih storitev
ali drugih storitev in ne odgovarja za storitve tretjih
strank. Podjetje Gracenote ni odgovorno za pravilno
namestitev, povezavo ali opremo (kadar je potrebna)
te aplikacije ali naprave za prejemanje podatkov
Gracenote; to je izključno vaša odgovornost.
Storitev Gracenote za sledenje poizvedbam v statistične
namene uporablja enolični identifikator. Namen
naključno dodeljenega številskega identifikatorja je,
da storitvi Gracenote omogoča štetje poizvedb, pri tem
vsi podatki o vas ostanejo popolnoma anonimni.
Če želite več informacij, glejte spletno stran z izjavo
o zasebnosti podjetja Gracenote za storitev Gracenote.
Programska oprema Gracenote in vsak element zbirke
podatkov Gracenote so za vas licencirani »TAKI,
KOT SO«. Podjetje Gracenote ne daje zagotovil ali
jamstev, izrecnih ali naznačenih, v zvezi z natančnostjo
katerih koli podatkov Gracenote v strežnikih
Gracenote. Sami nosite tveganje za prenos ali kakršen
koli drugačen prejem vsebine, zlasti prenos podatkov
Gracenote, pri čemer ste sami odgovorni za kakršno
koli škodo, povzročeno tej aplikaciji ali napravi,
in kakršno koli drugo škodo, vključno z izgubo
podatkov, ki je posledica tovrstnih dejanj. Podjetje
Gracenote si pridržuje pravico do brisanja podatkov
iz strežnikov Gracenote ali spreminjanja kategorij
podatkov iz kakršnega koli razloga, ki se mu zdi
ustrezen. Podjetje Gracenote ne daje nobenega jamstva,
da so programska oprema Gracenote ali strežniki
Gracenote brez napak ali da bodo programska oprema
Gracenote ali strežniki Gracenote delovali brez
prekinitev. Podjetje Gracenote ni dolžno posredovati
novih, naprednih ali dodatnih vrst oz. kategorij
podatkov, ki jih bo morda zagotavljalo v prihodnosti,
prav tako lahko kadar koli prekine zagotavljanje svojih
storitev.
PODJETJE GRACENOTE ZAVRAČA VSA
JAMSTVA, IZRECNA ALI NAZNAČENA,
VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA NAZNAČENA
JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO,
USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NAZIVA
IN NEKRŠITVE. PODJETJE GRACENOTE NE DAJE
JAMSTEV ZA REZULTATE, KI JIH PRIDOBITE S
PROGRAMSKO OPREMO GRACENOTE, PODATKI
GRACENOTE ALI KATERIM KOLI STREŽNIKOM
GRACENOTE. PODJETJE GRACENOTE
V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNO
ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO ALI
NAKLJUČNO ŠKODO ALI ZA IZGUBO
DOBIČKA ALI PRIHODKOV.
© 2000 – danes. Gracenote, Inc. Vse pravice pridržane.
Podatki o licenci za programsko opremo
Če želite izvedeti več o pogodbi EULA (Licenčna
pogodba za končnega uporabnika), glejte [License
agreement] (Licenčna pogodba) v meniju z možnostmi
na vsaki ikoni omrežnih storitev.
Če želite izvedeti več o drugih licencah za programsko
opremo, izberite [Setup] (Nastavitev) in glejte [Software
License Information] (Podatki o licenci za programsko
opremo) v meniju [System Settings] (Sistemske
nastavitve).
Ta izdelek vsebuje programsko opremo, za katero velja
GNU General Public License (»GPL«) ali GNU Lesser
General Public License (»LGPL«). Ti licenci določata,
da imajo kupci pravico do pridobivanja, spreminjanja
in nadaljnje distribucije izvorne kode zgoraj omenjene
programske opreme, in sicer v skladu s pogoji licence
GPL ali LGPL.
Za izvorno kodo za programsko opremo, uporabljeno
v tem izdelku, veljata licenci GPL in LGPL, koda pa je
na voljo v spletu. Če jo želite prenesti, obiščite spodnje
spletno mesto:
http://www.sony.net/Products/Linux
Družba Sony se ne more odzvati na poizvedbe v zvezi
z vsebino te izvorne kode.
Zavrnitev odgovornosti za storitve, ki jih ponujajo
tretje stranke
Storitve, ki jih ponujajo tretje stranke, se lahko brez
predhodnega obvestila spremenijo, začasno prekinejo
ali ukinejo. Družba Sony v takih primerih ne nosi
nobene odgovornosti.
5
Uvod
Daljinski upravljalnik
Razpoložljive funkcije daljinskega upravljalnika
so različne, odvisno od diska ali posameznega
primera.
A Z (odpiranje/zapiranje)
S tem gumbom odprete ali zaprete pladenj
za vstavljanje diska.
-TV- t (za izbiro vhodnega signala
televizorja)
S tem gumbom preklopite vhodni vir
televizorja med televizijskim in drugimi
vhodnimi viri.
-TV- [/1 (vklop/stanje pripravljenosti
televizorja)
S tem gumbom vklopite televizor ali
ga preklopite v stanje pripravljenosti.
[/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite predvajalnik ali
ga preklopite v stanje pripravljenosti.
B Barvni gumbi (rdeč/zelen/rumen/
moder)
Bližnjični gumbi za interaktivne funkcije.
C TOP MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete osnovni
meni diska BD ali DVD.
POP UP/MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete pojavni
meni diska BD-ROM ali DVD.
OPTIONS
Omogoča prikaz razpoložljivih možnosti
na zaslonu televizorja.
RETURN
S tem gumbom odprete prejšnji zaslon.
</M/m/,
S temi gumbi označite prikazano možnost
in jo izberete.
b
M/m sta bližnjična gumba za iskanje posnetkov
med predvajanjem glasbenih CD-jev.
Osrednji gumb (ENTER)
Omogoča potrditev izbrane možnosti.
z
Na gumbih N, 2 + in AUDIO je otipljiva pika.
Ta pika vam bo v pomoč pri uporabi predvajalnika.
HOME
S tem gumbom odprete osnovni zaslon
predvajalnika.
(priljubljeno)
Omogoča dostop do aplikacije,
ki je nastavljena kot priljubljena.
6
NETFLIX
Omogoča dostop do spletne storitve
»NETFLIX«. Za več podrobnosti o spletni
storitvi NETFLIX obiščite spodnjo spletno
stran in si oglejte pogosta vprašanja:
www.sony.eu/support
N (predvajanje)
S tem gumbom začnete ali znova nadaljujete
predvajanje.
./> (nazaj/naprej)
S tem gumbom se pomaknete na prejšnje/
naslednje poglavje, posnetek ali datoteko.
Zaklepanje pladnja za vstavljanje diska
(ključavnica za otroke)
Pladenj za vstavljanje diska lahko zaklenete
ter tako preprečite naključno odpiranje.
Ko je predvajalnik vklopljen, pritisnite gumb
x (zaustavitev), HOME in nato TOP MENU
na daljinskem upravljalniku, da zaklenete ali
odklenete pladenj.
Številke kod za televizorje,
ki jih je mogoče upravljati
2 sekundi pridržite gumb -TV- [/1, nato pa
z gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite
kodo proizvajalca televizorja.
Če je naveden več kot en gumb na daljinskem
upravljalniku, kode posamično vnašajte, dokler
ne najdete takšne, ki deluje za vaš televizor.
Proizvajalec
Gumb na daljinskem
upravljalniku
Sony (privzeto)
Barvni gumb (rdeč)
x (zaustavitev)
S tem gumbom zaustavite predvajanje,
pri čemer si sistem zapomni točko
zaustavitve (točko nadaljnjega predvajanja).
Točka nadaljnjega predvajanja naslova/
posnetka je nazadnje predvajana vsebina
ali zadnja prikazana fotografija (v mapi
s fotografijami).
Philips
Barvni gumb (zelen)/
barvni gumb (rumen)/
RETURN
Panasonic
Barvni gumb (moder)/
osrednji gumb (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
SUBTITLE
Omogoča izbiro jezika podnapisov, če so
na disku BD-ROM/DVD VIDEO na voljo
podnapisi v več jezikih.
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
2 (glasnost) +/–
S tem gumbom prilagodite glasnost
televizorja.
LG/Goldstar
m
X (začasna zaustavitev)
S tem gumbom začasno zaustavite ali znova
zaženete predvajanje.
Uvod
D m/M (hitro pomikanje nazaj/naprej)
• Če pritisnete ta gumb med predvajanjem,
omogoča hitro pomikanje po posnetku
nazaj/naprej. Hitrost pomikanja se
spremeni z vsakim pritiskom gumba
med predvajanjem videov.
• Če v načinu začasne zaustavitve gumb
pridržite za več kot eno sekundo,
omogočite počasni posnetek.
• Če v načinu začasne zaustavitve gumb
pridržite za krajši čas, se predvaja
posamezni izsek.
DISPLAY
Omogoča prikaz podatkov o predvajanju
in spletnem brskanju na zaslonu (samo
pri modelih BDP-S5500/S4500/S3500).
AUDIO
Ko so na disku BD-ROM/DVD VIDEO
na voljo večjezični posnetki, izberite jezik.
Omogoča izbiro zvočnega posnetka
na CD­ju.
(izklop zvoka)
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
7
1. korak: Povezovanje predvajalnika
Napajalni kabel priklopite šele, ko povežete vse ostale priključke.
Povezovanje s televizorjem
Prek kabla HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov predvajalnik povežite s televizorjem.
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
(ni priložen)
Povezovanje z ojačevalnikom AV (sprejemnikom)
Glede na vhodne priključke ojačevalnika AV izberite enega od spodnjih načinov povezave. Ko izberete
možnost A ali B, določite ustrezne nastavitve v meniju [Audio Settings] (Zvočne nastavitve).
A
B
8
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
(ni priložen)
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
(ni priložen)
Digitalni kabel Coaxial
(ni priložen)
2. korak: Priprave za omrežno
povezavo
Wired Setup
(Nastavitev žičnega omrežja)
Kabel LAN priključite v priključek LAN (100)
na predvajalniku.
3. korak: Easy Setup
(Preprosta nastavitev)
Prvi vklop
Počakajte nekaj trenutkov, preden se
predvajalnik vklopi in zažene možnost
[Easy Initial Settings] (Preproste začetne
nastavitve).
Kabel LAN
(ni priložen)
Širokopasovni
usmerjevalnik
Modem ADSL/
kabelski modem
Vstavite dve bateriji R03 (AAA), tako da sta
pola baterij 3 in # poravnana z oznakami
v prostoru za baterije v daljinskem
upravljalniku.
Uvod
1
Internet
z
Priporočamo, da uporabite zaščiten in raven vmesniški
kabel (kabel LAN).
Wireless Setup (Nastavitev
brezžične povezave)
(samo pri modelih BDP­S5500/S3500)
2
Priklopite napajalni kabel v priloženi
omrežni napajalnik v vrstnem redu,
kot je prikazano spodaj. Kabel odstranite
v obratnem vrstnem redu.
Uporabite funkcijo brezžične povezave LAN,
vgrajene v računalnik.
1 v priključek DC IN 12 V
Omrežni napajalnik (priložen)
Kabel LAN (ni priložen)
2
Brezžični
Modem ADSL/ Internet
usmerjevalnik kabelski modem
LAN
Napajalni kabel (priložen)
3
v električno
napajanje
9
3
Pritisnite gumb [/1, da vklopite
predvajalnik.
Prikaz osnovnega zaslona
Osnovni zaslon se prikaže, če pritisnete gumb
HOME. Z gumbi </M/m/, izberite aplikacijo
in pritisnite gumb ENTER.
Orodja
Aplikacija
*
Update Services
* S tem gumbom vklopite predvajalnik
ali ga preklopite v stanje pripravljenosti.
4
5
Vklopite televizor in nastavite izbirnik
vhoda na svoj televizor. Tako se bo signal
iz predvajalnika začel predvajati na vašem
televizijskem zaslonu.
Uporabite možnost [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve).
Upoštevajte navodila na zaslonu in
prilagodite osnovne nastavitve z gumbi
</M/m/, in ENTER na daljinskem
upravljalniku.
</M/m/,
ENTER
b
• Ko so [Easy Initial Settings] (Preproste začetne
nastavitve) dokončane, izberite [Easy Network
Settings] (Preproste omrežne nastavitve) in tako
uporabite omrežne funkcije predvajalnika.
• Če želite omogočiti brezžično povezavo, v meniju
[Network Settings] (Omrežne nastavitve) možnost
[Internet Settings] (Internetne nastavitve) nastavite
na [Wireless Setup(built-in)] ((Vgrajena) nastavitev
brezžičnega omrežja)
(samo pri modelih BDP-S5500/S3500).
• Če želite onemogočiti brezžično povezavo, nastavite
možnost [Internet Settings] (Internetne nastavitve)
v meniju [Network Settings] (Omrežne nastavitve)
na [Wired Setup] (Nastavitev žičnega omrežja)
(samo pri modelih BDP-S5500/S3500).
10
You can enjoy many
services after updating
network services from
the Sony server.
All Apps
Setup
No Disc
You can customize this area by adding your favourite apps.
[My Apps] (Moje aplikacije): upravlja
priljubljeno aplikacijo. Za aplikacijo lahko
dodate bližnjico iz možnosti [All Apps]
(Moje aplikacije).
[Featured Apps] (Predstavljene aplikacije):
prikaže priporočeno aplikacijo.
[Update Services] (Storitve posodobitve):
posodobi seznam omrežnih aplikacij. Prikaže se,
ko je na voljo posodobitev omrežnih aplikacij.
[All Apps] (Vse aplikacije): prikaže vse
razpoložljive aplikacije. V možnost [My Apps]
(Moje aplikacije) lahko dodajate aplikacije tako,
da pritisnete gumb OPTIONS in izberete
možnost [Add to My Apps] (Dodaj v Moje
aplikacije).
[Setup] (Nastavitev): omogoča prilagoditev
nastavitev predvajalnika.
b
Funkcija zrcaljenja zaslona je na voljo samo
pri modelih BDP-S5500/S3500.
Razpoložljive možnosti
S pritiskom gumba OPTIONS se prikažejo
različne nastavitve in možnosti predvajanja.
Razpoložljive možnosti so odvisne od
posameznega primera.
Uvod
[Move Application] (Premakni aplikacijo):
preuredi aplikacije v meniju [My Apps]
(Moje aplikacije).
[Remove Application] (Odstrani aplikacijo):
omogoča brisanje aplikacij iz menija [My Apps]
(Moje aplikacije).
[Register as Favourite] (Nastavi kot
priljubljeno): eno aplikacijo nastavi na gumb
(priljubljeno) na daljinskem upravljalniku.
11
3
Predvajanje
Način upravljanja je odvisen od
posameznega diska. Upoštevajte priročnik
z navodili, ki je bil priložen disku.
Predvajanje diska
Več o vrstah diskov, ki jih lahko predvaja
ta sistem, preberite v razdelku stran 15.
1
Pritisnite gumb Z in vstavite disk v pladenj
za vstavljanje diska.
Vstavite disk BD-ROM z vsebino BONUSVIEW/
BD-LIVE.
z
Če želite izbrisati podatke iz pomnilniške naprave USB,
v meniju [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve
predvajanja diskov BD/DVD) izberite možnost
[Delete BD Data] (Izbriši podatke BD) in pritisnite
gumb ENTER. Izbrisani bodo vsi podatki, shranjeni
v mapi BUDA.
Uporaba funkcije Blu-ray 3D
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500)
1
• Prek kabla HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov predvajalnik povežite
z napravami, ki podpirajo predvajanje
vsebin 3D.
• V meniju [Screen Settings] (Nastavitve
zaslona) določite možnosti [3D Output
Setting] (Nastavitev izhodnega signala 3D)
in [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavitev velikosti TV-zaslona za
predvajanje vsebin 3D).
Stran za predvajanje naj bo obrnjena navzdol
2
Pritisnite gumb Z , da zaprete pladenj
za vstavljanje diska.
Predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne samodejno,
v meniju
[Disc] (Disk) izberite kategorijo
[Video] (Video),
[Music] (Glasba)
ali
[Photo] (Slike) in pritisnite gumb
ENTER.
Uporaba funkcije BONUSVIEW/BD-LIVE
1
Pomnilnik USB povežite s priključkom USB
na predvajalniku.
Kot lokalno pomnilniško napravo uporabite
pomnilnik USB z zmogljivostjo 1 GB ali več.
2
Pripravite sistem za BD-LIVE (samo za BD-LIVE).
• Povežite predvajalnik z omrežjem
(stran 9).
• Nastavite funkcijo [BD Internet
Connection] (Internetna povezava BD)
v meniju [BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavitve predvajanja diskov BD/DVD)
na [Allow] (Omogoči).
12
Pripravite predvajalnik za predvajanje diska
Blu-ray 3D Disc.
2
Vstavite disk Blu-ray 3D Disc.
Način upravljanja je odvisen od
posameznega diska. Upoštevajte priročnik
z navodili, ki je bil priložen disku.
z
Preberite tudi priročnik z navodili, priložen televizorju
ali povezani napravi.
Predvajanje vsebin iz
naprave USB
Za »Vrste datotek, ki jih lahko predvaja
ta predvajalnik« glejte stran 15.
1
Napravo USB povežite v priključek USB
na predvajalniku.
2
Z gumbi </M/m/, izberite možnost
[USB device] (Naprava USB) in
pritisnite gumb ENTER.
3
Z gumboma M/m izberite kategorijo
[Video]
(Video), [Music] (Glasba) ali [Photo]
(Slike) in pritisnite gumb ENTER.
Uporaba programa »TV SideView«
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500/
S3500)
»Zrcaljenje zaslona« je funkcija, pri kateri se
s tehnologijo Miracast zaslon mobilne naprave
prikaže na televizorju.
Predvajalnik je mogoče povezati neposredno
z napravo, združljivo z zrcaljenjem zaslona
(npr. pametnim telefonom, tabličnim
računalnikom). Prikazni zaslon svoje naprave
lahko tako spremljate na velikem televizijskem
zaslonu. Za uporabo te možnosti ni potreben
brezžični usmerjevalnik (ali dostopna točka).
b
• Pri zrcaljenju zaslona se lahko kakovost slike in zvoka
včasih zaradi motenj iz drugih omrežij poslabšata.
• Nekatere omrežne funkcije morda zaradi zrcaljenja
zaslona ne bodo na voljo.
• Preverite, ali je naprava združljiva s tehnologijo
Miracast. Povezljivost z vsemi napravami,
združljivimi s tehnologijo Miracast, ni zagotovljena.
1
Z gumbi </M/m/, na osnovnem zaslonu
izberite možnost [Screen mirroring] (Zrcaljenje
zaslona) in pritisnite gumb ENTER.
2
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Predvajanje
Predvajanje prek omrežja
Uporaba zrcaljenja zaslona
(samo pri modelih BDP-S5500/S3500)
»TV SideView« je brezplačen mobilni program
za oddaljene naprave (npr. pametni telefon itd.).
Če s tem predvajalnikom uporabljate program
»TV SideView«, ga lahko preprosto upravljate
z oddaljeno napravo. Storitev ali program lahko
zaženete neposredno z oddaljeno napravo ter
si med predvajanjem diska ogledate podatke
o njem. »TV SideView« lahko uporabljate
tudi kot daljinski upravljalnik in tipkovnico
programske opreme.
Preden napravo »TV SideView« prvič
uporabite s tem predvajalnikom, morate
registrirati napravo »TV SideView«. Napravo
»TV SideView« registrirate tako, da upoštevate
navodila na zaslonu naprave.
b
Registracijo je mogoče izvesti samo na osnovnem
zaslonu.
13
Internet
Brskanje po spletnih straneh
Posodobitev programske
opreme
1
Na osnovnem zaslonu z gumbi </M/m/,
izberite možnost
[Setup] (Nastavitev).
2
Z gumboma M/m izberite možnost
[Software Update] (Posodobitev
programske opreme), nato pa pritisnite
gumb ENTER.
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500/S3500)
Vzpostavite lahko povezavo z internetom
in brskate po spletnih mestih.
1
2
3
Povežite predvajalnik z omrežjem (stran 9).
Na osnovnem zaslonu z gumbi </M/m/,
izberite možnost
[All Apps] (Vse aplikacije).
Izberite možnost
[Internet Browser]
(Internetni brskalnik) z gumbi </M/m/,,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
z
Ta brskalnik ne podpira določenih funkcij spletnih
mest, nekatera spletna mesta pa morda ne bodo
prikazana pravilno.
x [Update via Internet]
(Posodobitev prek interneta)
Posodobi programsko opremo predvajalnika
prek razpoložljivega omrežja. Preverite, ali ima
omrežje internetno povezavo. Več informacij
je na voljo v razdelku »2. korak: Priprave za
omrežno povezavo« (stran 9).
x [Update via USB Memory]
(Posodobitev prek pomnilniške
naprave USB)
Posodobi programsko opremo predvajalnika
z uporabo pomnilniške naprave USB.
Preverite, ali ima mapa za posodobitev
programske opreme pravilno ime »UPDATE«
in so v njej shranjene vse datoteke
s posodobitvami. Predvajalnik lahko prepozna
do 500 datotek/map na posamezni ravni,
vključno z datotekami/mapami
s posodobitvami.
z
• Priporočamo, da posodobitev programske
opreme izvedete približno vsaka dva meseca.
• Če je stanje vašega omrežja slabo, obiščite spletno
stran www.sony.eu/support, prenesite zadnjo
različico programske opreme in izvedite
posodobitev prek pomnilniške naprave USB.
Na spletni strani so na voljo tudi informacije
o funkcijah posodabljanja.
14
Dodatne informacije
Diski, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik
*2
Blu-ray Disc*1
BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/
DVD+RW
CD*3
CD-DA (glasbeni CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW
*1
Ker so nekatere tehnične značilnosti diskov Blu-ray
Disc nove ali se še razvijajo, sistem ne bo mogel
predvajati nekaterih diskov, odvisno od njihove vrste
in različice. Izhodni zvočni signal je odvisen od vira,
povezanega izhodnega priključka in izbranih
zvočnih nastavitev.
*3
BD-RE: različica 2.1, BD-R: različice 1.1, 1.2, 1.3,
vključno z organskim pigmentom vrste BD-R
(LTH). Diskov BD-R, posnetih z računalnikom,
ni mogoče predvajati, če so elementi PostScript
zapisljivi.
Sistem ne more predvajati CD-ja ali DVD-ja,
ki ni ustrezno posnet. Več informacij je na voljo
v priročniku z navodili, priloženemu napravi
za snemanje.
Področna koda (samo za plošče BD-ROM/DVD VIDEO)
Področna koda je natisnjena na zadnji strani
enote, predvajalnik pa omogoča samo
predvajanje diskov BD-ROM/DVD VIDEO,
označenih z isto področno kodo ali ALL .
področna koda
Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Xvid
Vsebnik
Pripona
Z zvokom
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
TS*1
MPEG4/AVC*5
VC1*1
*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
Dodatne informacije
Kodek
15
Kodek
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
Vsebnik
Pripona
Z zvokom
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
*8
Format
*9
AVCHD (različica 2.0)*1*8*9*10
Kodek
Pripona
*10
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*11
.mp3
*11
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*6
.wma
*12
LPCM*11
.wav
*13
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
Vorbis*6
.ogg
Monkey’s Audio*6
.ape
Format
Pripona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*12
GIF
.gif*12
MPO
.mpo*6*13
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
16
Predvajalnik morda ne bo predvajal tega formata
datotek v strežniku DLNA (samo pri modelih
BDP­S5500/S4500/S3500).
Predvajalnik v strežniku DLNA omogoča samo
predvajanje video vsebine s standardno ločljivostjo
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500/S3500).
Predvajalnik v strežniku DLNA ne predvaja
formata datotek DTS (samo pri modelih
BDP­S5500/S4500/S3500).
Predvajalnik v strežniku DLNA omogoča samo
predvajanje formata datotek Dolby Digital
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500/S3500).
Predvajalnik podpira AVC do ravni 4.1.
Predvajalnik ne predvaja tega formata datotek
v strežniku DLNA (samo pri modelih BDP-S5500/
S4500/S3500).
Predvajalnik podpira WMV9 do ravni Advance
Profile.
Predvajalnik podpira hitrost sličic do 60 sličic/
sekundo.
Predvajalnik omogoča predvajanje datotek
AVCHD, ki so posnete z digitalno videokamero ipd.
Disk z datotekami AVCHD se ne bo predvajal,
če ni ustrezno posnet.
Predvajalnik lahko predvaja datoteke AVCHD 3D
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500).
Predvajalnik lahko predvaja datoteke ».mka«.
(Te datoteke ni mogoče predvajati v strežniku
DLNA (samo pri modelih BDP-S5500/S4500/
S3500).)
Predvajalnik ne predvaja animiranih datotek PNG
ali GIF.
Pri datotekah MPO, ki niso 3D, je prikazana ključna
slika ali prva slika (samo pri modelih BDP-S5500/
S4500).
b
Dodatne informacije
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče predvajati,
odvisno od formata datotek, kodiranja datotek,
stanja posnetka ali stanja strežnika DLNA
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500/S3500).
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
• Hitro pomikanje naprej ali nazaj pri nekaterih
datotekah morda ne bo omogočeno.
• Predvajalnik ne omogoča predvajanja kodiranih
datotek, kot so datoteke DRM in Lossless.
• Predvajalnik lahko prepozna naslednje datoteke ali
mape na diskih BD, DVD in CD ter v napravah USB:
– največ do map na 9. ravni, vključno s korensko
mapo,
– do 500 datotek/map na posamezni ravni.
• Predvajalnik lahko prepozna naslednje datoteke
ali mape, shranjene v strežniku DLNA
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500/S3500):
– do map na 19. ravni;
– do 999 datotek/map na posamezni ravni.
• Predvajalnik podpira hitrost sličic:
– do 60 sličic/sekundo le za AVCHD (MPEG4/AVC),
– do 30 sličic/sekundo za druge video kodeke.
• Predvajalnik podpira video bitno hitrost do 40 Mb/s.
• Nekatere naprave USB morda ne bodo delovale s tem
predvajalnikom.
• Predvajalnik lahko prepozna naprave za količinsko
shranjevanje (MSC) (kot je bliskovni pomnilnik ali
disk HDD), naprave za zajemanje mirujoče slike
(SICD) in tipkovnice s 101 tipko.
• Če želite preprečiti poškodbe podatkov ali okvaro
pomnilniške naprave USB ali drugih naprav, pred
priključevanjem ali odstranjevanjem pomnilniške
naprave USB izklopite predvajalnik.
• Predvajanje videodatotek z visoko bitno hitrostjo
na podatkovnem CD-ju bo morda moteno. Za te
datoteke je priporočeno, da so shranjene na
podatkovnem DVD-ju ali podatkovnem disku BD.
17
Tehnični podatki
Sistem
Laser
Polprevodniški laser
Vhodni in izhodni priključki
DIGITAL OUT (COAXIAL)
(ime priključka)
Fono priključek/0,5 Vp-p/75 ohmov (vrsta priključka/raven izhoda/
impedanca nalaganja)
HDMI OUT
Standardni 19-pinski priključek HDMI
LAN (100)
Priključek 100BASE-TX
USB
Priključek USB vrste A (za povezovanje pomnilniške naprave USB,
bralnika pomnilniške kartice, digitalnega fotoaparata in digitalne
videokamere)
Vhod za enosmerni tok
BDP-S5500: 12 V DC, 750 mA
BDP-S4500/S3500: 12 V DC, 650 mA
BDP-S1500: 12 V DC, 600 mA
Brezžično (samo pri modelih BDP-S5500/S3500)
Standard brezžične
povezave LAN
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni razpon
Pas 2,4 GHz: kanali od 1 do 13
Modulacija
DSSS in OFDM
Splošno
Napajanje
12 V DC (omrežni napajalnik)
Nazivna napetost: vhodna od 220 V do 240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije
(pri uporabi omrežnega
napajalnika)
BDP-S5500: 11 W
BDP-S4500/S3500: 9,5 W
BDP-S1500: 8,8 W
Stanje pripravljenosti omrežja*
4,5 W (kadar je žično/brezžično omrežje omogočeno)
Mere (pribl.)
230 mm x 194 mm x 39 mm
(širina/globina/višina), vključno z izbočenimi deli
Teža (pribl.)
0,8 kg
Delovna temperatura
od 5 °C do 35 °C
Delovna vlažnost
od 25 % do 80 %
Priložena dodatna oprema
•
•
•
•
Omrežni napajalnik (AC-M1208WW) (1)
Napajalni kabel (1)
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
* V meniju [Network Settings] (Omrežne nastavitve) možnost [Remote Start] (Oddaljeni zagon) nastavite
na [On] (Vklopljeno) in izklopite predvajalnik, da aktivirate stanje pripravljenosti omrežja.
Tehnični podatki in oblika se lahko spremenijo brez obvestila.
18
V prihodnosti bodo morda na voljo posodobitve za programsko opremo tega predvajalnika.
Več informacij o posodobitvah, ki so na voljo, in najnovejša navodila za uporabo najdete
na tem spletnem mestu:
www.sony.eu/support
z
Koristne namige, nasvete in informacije o izdelkih in storitvah Sony najdete na spletnem
mestu: www.sony.eu/myproducts/
4-549-793-11(2) (SI)
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising