Sony | BDP-S5200 | Sony BDP-S5200 3D-predvajalnik Blu-ray Disc™ z zrcaljenjem zaslona Simple Manual

4-476-195-41(1) (SI)
Predvajalnik
za Blu-ray Disc™/DVD
Preprosti priročnik
Navodila za napredne funkcije so na voljo
v navodilih za uporabo na naslednji spletni strani:
http://support.sony-europe.com/
2
OPOZORILO
Uvod
5
7
8
8
Daljinski upravljalnik
1. korak: Povezovanje predvajalnika
2. korak: Priprave za omrežno povezavo
3. korak: Easy Setup
Predvajanje
10 Predvajanje diska
10 Predvajanje vsebin iz naprave USB
11 Predvajanje prek omrežja
Internet
13 Brskanje po spletnih straneh
13 Posodobitev programske opreme
Dodatne informacije
14 Diski, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik
14 Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta
predvajalnik
16 Tehnični podatki
BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200
Odstranjevanje odpadne
električne in elektronske opreme
(velja za države EU in druge
evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
OPOZORILO
Nevarnost požara ali električnega udara zmanjšate tako,
da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in
nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Če želite preprečiti možnost električnega udara, ne
odpirajte ohišja. Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča
nevarnost poškodb oči. Ne razstavljajte ohišja, saj lahko
laserski žarek v tem predvajalniku diskov Blu-ray/
DVD-predvajalniku poškoduje oči.
Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Ta oznaka je nameščena na zaščitnem ohišju laserja znotraj
naprave.
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Oznaka izdelka
CLASS 1 LASER je nameščena na zadnji zunanji strani
naprave.
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. S tem, ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Samo za
Evropo
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave
pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku,
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka
na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 %
svinca. S tem, ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov
ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja
samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da
izdelek ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije
se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali pa je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja
glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje
Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika,
družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa
ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih
ali garancijskih dokumentih.
2
Previdnostni ukrepi
• Ta enota deluje pri 220–240 V izmenične napetosti,
50/60 Hz. Preverite, ali delovna napetost ustreza
lokalnemu viru napajanja.
• To enoto namestite tako, da lahko napajalni kabel
v primeru težav takoj izvlečete iz stenske vtičnice.
• Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam
Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnega kabla, krajšega od
treh metrov.
• Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd.
• Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja
(na primer prižganih sveč).
• Predvajalnika ne postavljajte v zaprte prostore,
na primer v knjižno omaro ali na podobna mesta.
• Če predvajalnik prenesete s hladnega na toplo
mesto ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se
lahko na lečah v notranjosti predvajalnika nabere
kondenzirana vlaga. Predvajalnik zato morda ne bo
deloval pravilno. V tem primeru odstranite disk in
pustite predvajalnik vklopljen približno pol ure, da
vlaga izhlapi.
• Če je predvajalnik priključen v električno vtičnico,
je povezan z virom napajanja (napajalnim omrežjem)
z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljen.
Omrežni napajalnik
• Uporabljajte priložen omrežni napajalnik za
predvajalnik, saj lahko uporaba drugega napajalnika
povzroči okvaro.
• Ne razstavljajte napajalnika ali izvajajte obratnega
inženirstva.
• Napajalnika ne hranite v zaprtem prostoru, na
primer v knjižni omari ali v avdio-video omarici.
• Napajalnika ne priključujte na potovalni električni
pretvornik, sicer lahko povzročite segrevanje in
okvaro delovanja.
• Napajalnika ne izpostavljajte padcem ali udarcem.
Avtorske pravice in blagovne znamke
• »AVCHD« in logotip »AVCHD 3D/Progressive«
sta blagovni znamki podjetij Panasonic Corporation
in Sony Corporation.
• Java je blagovna znamka podjetja Oracle in/ali
njegovih podružnic.
•
, »XMB« in »xross media bar« so blagovne znamke
podjetij Sony Corporation in Sony Computer
Entertainment Inc.
• Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic in simbol
DD so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.
• Več informacij o patentih DTS je na voljo na naslovu
http://patents.dts.com. Izdelano na podlagi licence
družbe DTS Licensing Limited. Kratica DTS, simbol
ter kombinacija kratice DTS in simbola so zaščitene
blagovne znamke ter DTS 2.0+Digital Out je blagovna
znamka družbe DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice
pridržane.
• Izraza HDMI® in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe
HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ in logotipi so blagovne znamke
združenja Blu-ray Disc Association.
• Logotip »DVD Logo« je blagovna znamka podjetja
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logotipi »DVD+RW«, »DVD-RW«, »DVD+R«,
»DVD-R«, »DVD VIDEO« in »CD« so blagovne
znamke.
• BRAVIA je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
• Ta izdelek vključuje patentirano tehnologijo na
podlagi licence podjetja Verance Corporation in
je zaščiten s patentom v ZDA 7,369,677 in drugimi
patenti, ki so bili izdani ali so v postopku izdaje
v ZDA in drugih državah, določeni deli te tehnologije
pa so zaščiteni z avtorskimi pravicami in izjavami
o varovanju poslovnih skrivnosti. Cinavia je blagovna
znamka podjetja Verance Corporation. Copyright
2004–2010 Verance Corporation. Vse pravice
pridržane za Verance. Obratno inženirstvo ali
razstavljanje je prepovedano.
• Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je predmet
nekaterih pravic intelektualne lastnine podjetja
Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije
zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih licenc
podjetja Microsoft.
Lastniki vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine,
vključno z avtorsko zaščiteno vsebino, uporabljajo
tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft
PlayReady™. Ta naprava za dostop do vsebine,
ki je zaščitena s storitvijo PlayReady in/ali WMDRM,
uporablja tehnologijo PlayReady. Če uporabe vsebin
v napravi ni mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki
vsebin zahtevajo, da podjetje Microsoft napravi
onemogoči uporabo vsebine, zaščitene s storitvijo
PlayReady. Ukinitev uporabe ne vpliva na nezaščiteno
vsebino ali vsebino, zaščiteno z drugimi tehnologijami
za dostop do vsebin. Za dostop do vsebin, zaščitenih
s storitvijo PlayReady, bo morda treba nadgraditi
tehnologijo PlayReady. Če nadgradnjo zavrnete, dostop
do vsebine, ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.
3
• Tehnologijo za prepoznavanje zvočnih in video
vsebin ter povezane podatke zagotavlja družba
Gracenote®. Gracenote določa tehnološke standarde
za prepoznavanje glasbe in ponudbo povezanih
vsebin. Več informacij je na voljo na naslovu
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc in z glasbo in video vsebinami
povezani podatki družbe Gracenote, Inc., copyright ©
2000–danes Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000–danes Gracenote. Ta izdelek in
storitev vključujeta vsaj en patent v lasti podjetja
Gracenote. Omejen seznam uporabljenih patentov
Gracenote je na voljo na spletnem mestu Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo in
logotip Gracenote ter logotip Powered by Gracenote
so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke
podjetja Gracenote v ZDA in/ali drugih državah.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® in Wi-Fi Alliance®
so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi
Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ in
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ so blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka potrdila
združenja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup Mark je oznaka združenja
Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™
so blagovne znamke, oznake storitev ali oznake
potrdil združenja Digital Living Network Alliance.
• Naprave SDK Opera® podjetja Opera Software ASA.
Copyright 2002-2012 Opera Software ASA.
Vse pravice pridržane.
• Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke
svojih lastnikov.
• Imena drugih sistemov in izdelkov so običajno
blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke
proizvajalcev. Oznaki ™ in ® v tem dokumentu
nista navedeni.
4
A Z (odpiranje/zapiranje)
S tem gumbom odprete ali zaprete pladenj
za vstavljanje diska.
Uvod
Daljinski upravljalnik
Razpoložljive funkcije daljinskega upravljalnika
so različne, odvisno od diska ali posameznega
primera.
POP UP/
MENU
-TV- [/1 (vklop/stanje pripravljenosti
televizorja)
S tem gumbom vklopite televizor ali ga
preklopite v stanje pripravljenosti.
Uvod
TOP MENU
-TV- t (za izbiro vhodnega signala
televizorja)
S tem gumbom preklopite vhodni vir
televizorja med televizijskim in drugimi
vhodnimi viri.
[/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite predvajalnik
ali ga preklopite v stanje pripravljenosti.
B Barvni gumbi (rdeč/zelen/rumen/moder)
Bližnjični gumbi za interaktivne funkcije.
C TOP MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete osnovni
meni diska BD ali DVD.
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
NETFLIX
POP UP/MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete pojavni
meni diska BD-ROM ali DVD.
OPTIONS
Omogoča prikaz razpoložljivih možnosti na
zaslonu televizorja.
RETURN
S tem gumbom odprete prejšnji zaslon.
SUBTITLE
AUDIO
DISPLAY
</M/m/,
S temi gumbi označite prikazano možnost in
jo izberete.
b
M/m sta bližnjična gumba za iskanje posnetkov
med predvajanjem glasbenih CD-jev.
Osrednji gumb (ENTER)
Omogoča potrditev izbrane možnosti.
z
Na gumbih N, 2 + in AUDIO je otipljiva pika.
Ta pika vam bo v pomoč pri uporabi predvajalnika.
HOME
S tem gumbom odprete osnovni meni
predvajalnika.
Ko pritisnete ikono kategorije osnovnega
menija, se prikaže ozadje.
SEN
Omogoča dostop do spletne storitve
»Sony Entertainment Network™«.
5
NETFLIX
Omogoča dostop do spletne storitve
»NETFLIX«. Za več podrobnosti o spletni
storitvi NETFLIX obiščite spodnjo spletno
stran in si oglejte pogosta vprašanja:
http://support.sony-europe.com/
D m/M (hitro pomikanje nazaj/naprej)
• Če pritisnete ta gumb med predvajanjem,
omogoča hitro pomikanje po posnetku
nazaj/naprej. Hitrost pomikanja se
spremeni z vsakim pritiskom gumba
med predvajanjem videov.
• Če v načinu začasne zaustavitve gumb
pridržite za več kot eno sekundo,
omogočite počasni posnetek.
• Če v načinu začasne zaustavitve gumb
pridržite za krajši čas, se predvaja
posamezni izsek.
N (predvajanje)
S tem gumbom začnete ali znova nadaljujete
predvajanje.
./> (nazaj/naprej)
S tem gumbom se pomaknete na prejšnje/
naslednje poglavje, posnetek ali datoteko.
X (začasna zaustavitev)
S tem gumbom začasno zaustavite ali znova
zaženete predvajanje.
x (zaustavitev)
S tem gumbom zaustavite predvajanje, pri
čemer si sistem zapomni točko zaustavitve
(točko nadaljnjega predvajanja).
Točka nadaljnjega predvajanja naslova/
posnetka je nazadnje predvajana vsebina
ali zadnja prikazana fotografija (v mapi
s fotografijami).
SUBTITLE
Omogoča izbiro jezika podnapisov, če so
na disku BD-ROM/DVD VIDEO na voljo
podnapisi v več jezikih.
2 (glasnost) +/–
S tem gumbom prilagodite glasnost
televizorja.
AUDIO
Ko so na disku BD-ROM/DVD VIDEO
na voljo večjezični posnetki, izberite jezik.
Omogoča izbiro zvočnega posnetka na
CD-ju.
6
(izklop zvoka)
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
DISPLAY
Omogoča prikaz podatkov o predvajanju
in spletnem brskanju na zaslonu (samo
pri modelih BDP-S3200/S4200/S5200).
1. korak: Povezovanje predvajalnika
Napajalni kabel priklopite šele, ko povežete vse ostale priključke.
Povezovanje s televizorjem
Prek kabla HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov predvajalnik povežite s televizorjem.
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov (ni priložen)
Uvod
Povezovanje z ojačevalnikom AV (sprejemnikom)
Glede na vhodne priključke ojačevalnika AV izberite enega od spodnjih načinov povezave. Ko izberete
možnost A ali B, v nastavitvi [Audio Settings] (Zvočne nastavitve) določite ustrezne možnosti.
A
B
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
(ni priložen)
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
(ni priložen)
Digitalni kabel Coaxial
(ni priložen)
7
2. korak: Priprave za omrežno
povezavo
3. korak: Easy Setup
Prvi vklop
Wired Setup
Kabel LAN priključite v priključek LAN (100)
na predvajalniku.
Počakajte nekaj trenutkov, preden se
predvajalnik vklopi in zažene možnost
[Easy Initial Settings] (Preproste začetne
nastavitve).
1
Kabel LAN
(ni priložen)
Širokopasovni Modem ADSL/
usmerjevalnik kabelski modem
Vstavite dve bateriji R03 (AAA), tako da sta
pola baterij 3 in # poravnana z oznakami
v prostoru za baterije v daljinskem
upravljalniku.
Internet
z
Priporočamo, da uporabite zaščiten in raven vmesniški
kabel (kabel LAN).
2
Wireless Setup (samo pri modelih
BDP-S3200/S5200)
Priklopite napajalni kabel v priloženi
omrežni napajalnik v vrstnem redu,
kot je prikazano spodaj. Kabel odstranite
v obratnem vrstnem redu.
Uporabite funkcijo brezžične povezave LAN,
vgrajene v računalnik.
1 v priključek DC IN 12 V
Omrežni napajalnik (priložen)
Kabel LAN (ni priložen)
2
Brezžični
Modem ADSL/ Internet
usmerjevalnik kabelski modem
LAN
Napajalni kabel (priložen)
3
3
v električno
napajanje
Pritisnite gumb [/1, da vklopite predvajalnik.
*
* S tem gumbom vklopite predvajalnik
ali ga preklopite v stanje pripravljenosti.
8
4
5
Vklopite televizor in nastavite izbirnik
vhoda na svoj televizor. Tako se bo signal
iz predvajalnika začel predvajati na vašem
televizijskem zaslonu.
Uporabite možnost [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve).
Uvod
Upoštevajte navodila na zaslonu
in prilagodite osnovne nastavitve
z gumbi </M/m/, in ENTER
na daljinskem upravljalniku.
</M/m/
ENTER
b
• Ko so [Easy Initial Settings] (Preproste začetne
nastavitve) dokončane, izberite [Easy Network
Settings] (Preproste omrežne nastavitve) in tako
uporabite omrežne funkcije predvajalnika.
• Če želite omogočiti brezžično povezavo, nastavite
možnost [Internet Settings] (Internetne nastavitve)
v nastavitvi [Network Settings] (Omrežne nastavitve)
na [Wireless Setup(built-in)] ((Vgrajena) nastavitev
brezžičnega omrežja) (samo pri modelih BDP-S3200/
S5200).
• Če želite onemogočiti brezžično povezavo, nastavite
možnost [Internet Settings] (Internetne nastavitve)
v nastavitvi [Network Settings] (Omrežne nastavitve)
na [Wired Setup] (Nastavitev žičnega omrežja)
(samo pri modelih BDP-S3200/S5200).
9
Predvajanje
Predvajanje diska
Več o vrstah diskov, ki jih lahko predvaja
ta sistem, preberite v razdelku stran 14.
1
Pritisnite gumb Z in vstavite disk v pladenj
za vstavljanje diska.
z
Če želite izbrisati podatke iz pomnilnika USB, izberite
[Delete BD Data] (Izbriši podatke BD) v kategoriji
[Video] (Videoposnetki) in pritisnite ENTER.
Izbrišejo se vsi podatki, shranjeni v mapi buda.
Uporaba funkcije Blu-ray 3D (samo
pri modelih BDP-S4200/S5200)
1
• Prek kabla HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov predvajalnik povežite
z napravami, ki podpirajo predvajanje
vsebin 3D.
• V meniju [Screen Settings] (Nastavitve
zaslona) nastavite možnosti [3D Output
Setting] (Nastavitev izhodnega signala 3D)
in [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavitev velikosti TV-zaslona za
predvajanje vsebin 3D).
Stran za predvajanje naj bo obrnjena navzdol
2
Pritisnite gumb Z , da zaprete pladenj za
vstavljanje diska.
Predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne samodejno,
izberite
v kategoriji
[Video]
(Videoposnetki),
[Music] (Glasba) ali
[Photo] (Slike) in pritisnite ENTER.
Pripravite predvajalnik za predvajanje diska
Blu-ray 3D Disc.
2
Vstavite disk Blu-ray 3D Disc.
Način upravljanja je odvisen od posameznega
diska. Upoštevajte priročnik z navodili, ki je
bil priložen disku.
z
Preberite tudi priročnik z navodili, priložen televizorju
ali povezani napravi.
Uporaba funkcije BONUSVIEW/BD-LIVE
1
Pomnilnik USB povežite s priključkom USB na
predvajalniku.
Kot lokalno pomnilniško napravo uporabite
pomnilnik USB z zmogljivostjo 1 GB ali več.
2
Pripravite sistem za BD-LIVE (samo za BD-LIVE).
• Predvajalnik povežite v omrežje (stran 8).
• Nastavite možnost [BD Internet
Connection] (Internetna povezava BD)
v nastavitvi [BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavitve predvajanja diskov BD/DVD)
na [Allow] (Dovoli).
3
Vstavite disk BD-ROM z vsebino BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Način upravljanja je odvisen od
posameznega diska. Upoštevajte priročnik
z navodili, ki je bil priložen disku.
10
Predvajanje vsebin iz naprave USB
Za »Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta
predvajalnik« glejte stran 14.
1
Napravo USB povežite v priključek USB na
predvajalniku.
2
V osnovnem meniju z gumboma </, izberite
kategorijo
[Video] (Videoposnetki),
[Music] (Glasba) ali [Photo] (Fotografije).
3
Z gumboma M/m izberite možnost
[USB
device] (Naprava USB) in pritisnite ENTER.
Predvajanje prek omrežja
Predvajanje datoteke, shranjene v strežniku DLNA,
prek te enote (predvajalnik DLNA).
Uporaba funkcije Sony Entertainment
Network
Sony Entertainment Network deluje kot prehod,
skozi katerega se neposredno v predvajalnik
pretakajo izbrana internetna vsebina in različne
zabavne vsebine na zahtevo.
1
2
3
Predvajalnik povežite v omrežje (stran 8).
Pritisnite gumb SEN na daljinskem upravljalniku.
V kategorijah
[Video] (Videoposnetki),
[Music] (Glasba) ali
[Photo] (Slike)
izberite ikono strežnika DLNA, nato pa izberite
datoteko, ki jo želite predvajati.
Predvajanje datoteke, shranjene v strežniku DLNA,
prek drugega izdelka (upodabljalnik)
Ko datoteke, shranjene v strežniku DLNA,
predvajate s to enoto, lahko za upravljanje
predvajanja uporabite izdelek, združljiv
z upravljalnikom DLNA (telefon itd.).
Predvajanje
Izberete lahko internetno vsebino in različne
zabavne vsebine na zahtevo z gumbi
</M/m/,, nato pa pritisnite ENTER.
Predvajalnik
Strežnik
Upodabljalnik
z
• Predvajanje nekaterih internetnih vsebin zahteva
predhodno registracijo prek računalnika.
• Nekatere internetne vsebine morda v nekaterih
regijah/državah niso na voljo.
Predvajanje datotek prek domačega
omrežja (DLNA) (samo pri modelih
BDP-S3200/S4200/S5200)
Izdelek, ki podpira funkcijo DLNA, omogoča
predvajanje video/glasbenih/slikovnih datotek,
shranjenih v drugem izdelku, ki podpira funkcijo
DLNA, in sicer prek omrežja.
Priprava sistema za uporabo funkcije DLNA.
• Predvajalnik povežite v omrežje (stran 8).
• Pripravite druge potrebne izdelke, ki podpirajo
funkcijo DLNA. Upoštevajte priročnik
z navodili, priložen izdelku.
Strežnik
Upravljalnik
To enoto lahko upravljate z upravljalnikom
DLNA. Upoštevajte priročnik z navodili,
priložen upravljalniku DLNA.
Uporaba programa »TV SideView« (samo
pri modelih BDP-S3200/S4200/S5200)
»TV SideView« je brezplačen mobilni program
za oddaljene naprave (npr. pametni telefon itd.).
Če s tem predvajalnikom uporabljate program
»TV SideView«, ga lahko preprosto upravljate
z oddaljeno napravo. Storitev ali program lahko
zaženete neposredno z oddaljeno napravo ter
si med predvajanjem diska ogledate podatke
o njem. »TV SideView« lahko uporabljate
tudi kot daljinski upravljalnik in tipkovnico
programske opreme.
Preden napravo »TV SideView« prvič uporabite
s tem predvajalnikom, morate registrirati
napravo »TV SideView«. Napravo »TV
SideView« registrirate tako, da upoštevate
navodila na zaslonu naprave.
b
Registracijo je mogoče izvesti samo v osnovnem meniju.
11
Uporaba zrcaljenja zaslona
(samo pri modelih BDP-S3200/S5200)
»Zrcaljenje zaslona« je funkcija, pri kateri se
s tehnologijo Miracast zaslon mobilne naprave
prikaže na televizorju.
Predvajalnik je mogoče povezati neposredno
z napravo, združljivo z zrcaljenjem zaslona (npr.
pametnim telefonom, tabličnim računalnikom).
Prikazni zaslon svoje naprave lahko tako
spremljate na velikem televizijskem zaslonu.
Za uporabo te možnosti ni potreben brezžični
usmerjevalnik (ali dostopna točka).
b
• Pri zrcaljenju zaslona se lahko kakovost slike in zvoka
včasih zaradi motenj iz drugih omrežij poslabšata.
• Nekatere omrežne funkcije morda zaradi zrcaljenja
zaslona ne bodo na voljo.
• Preverite, ali je naprava združljiva s tehnologijo
Miracast Povezljivost z vsemi napravami, združljivimi
s tehnologijo Miracast, ni zagotovljena.
12
1
V osnovnem meniju izberite možnost [Screen
mirroring] (Zrcaljenje zaslona) v kategoriji
[Input] (Vnos) z gumboma </,, nato pa
pritisnite ENTER.
2
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Internet
Brskanje po spletnih straneh
(samo pri modelih BDP-S3200/S4200/S5200)
Vzpostavite lahko povezavo z internetom in
brskate po spletnih mestih.
1
2
Predvajalnik povežite v omrežje (stran 8).
3
Z gumboma M/m izberite možnost
[Internet
Browser] (Internetni brskalnik), nato pa
pritisnite ENTER.
V osnovnem meniju z gumboma </, izberite
možnost
[Network] (Omrežje).
Prikaz brskalnika
Če si želite ogledati prikaz spletne strani,
pritisnite gumb DISPLAY. Prikazani podatki
se razlikujejo glede na stanje spletnega mesta
in strani.
Izbira razpoložljivih možnosti
S pritiskom gumba OPTIONS se prikažejo
različne nastavitve in možnosti. Razpoložljive
možnosti so odvisne od posameznega primera.
Zapiranje internetnega brskalnika
Pritisnite gumb HOME.
1
V osnovnem meniju izberite možnost
[Setup] (Nastavitev) z gumboma </,.
2
Z gumboma M/m izberite možnost
[Software Update] (Posodobitev
programske opreme), nato pa pritisnite ENTER.
x [Update via Internet] (Posodobitev prek
interneta)
Posodobi programsko opremo predvajalnika
z uporabo omrežja, ki je na voljo. Preverite,
ali ima omrežje internetno povezavo. Več
informacij je na voljo v razdelku »2. korak:
Priprave za omrežno povezavo« (stran 8).
x [Update via USB Memory] (Posodobitev
prek pomnilniške naprave USB)
Posodobi programsko opremo predvajalnika
z uporabo pomnilniške naprave USB.
Preverite, ali ima mapa za posodobitev
programske opreme pravilno ime
»UPDATE« in so v njej shranjene vse datoteke
s posodobitvami. Predvajalnik lahko prepozna
do 500 datotek/map na posamezni ravni,
vključno z datotekami/mapami
s posodobitvami.
Internet
z
Ta brskalnik ne podpira določenih funkcij spletnih
mest, nekatera spletna mesta pa morda ne bodo
prikazana pravilno.
Posodobitev programske opreme
z
• Priporočamo, da posodobitev programske
opreme izvedete na približno 2 meseca.
• Če želite več informacij o funkcijah posodabljanja,
obiščite to spletno mesto:
http://support.sony-europe.com/
13
Dodatne informacije
Diski, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik
Blu-ray Disc*1
BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (glasbeni CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW
*1
*2
*3
Ker so nekatere tehnične značilnosti diskov Blu-ray Disc nove ali se še razvijajo, sistem ne bo mogel predvajati
nekaterih diskov, odvisno od njihove vrste in različice. Izhodni zvočni signal je odvisen od vira, povezanega
izhodnega priključka in izbranih zvočnih nastavitev.
BD-RE: različica 2.1, BD-R: različice 1.1, 1.2, 1.3, vključno z organskim pigmentom vrste BD-R (LTH). Diskov
BD-R, posnetih z računalnikom, ni mogoče predvajati, če so elementi PostScript zapisljivi.
Sistem ne more predvajati CD-ja ali DVD-ja, ki ni ustrezno posnet. Več informacij je na voljo v priročniku
z navodili, priloženemu napravi za snemanje.
Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik
Kodek
Vsebnik
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video
*2
Xvid
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
TS
*4
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
FLV
*6
3gpp/3gpp2
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
14
Z zvokom
PS
MP4
MPEG4/AVC*5
Pripona
*6
.3gp, .3g2, .3gpp,
AAC
.3gp2
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
b
Format
AVCHD (različica 2.0)*1*7*8
Kodek
Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*9 .mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
Format
Pripona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
*2
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
Dodatne informacije
*3
Predvajalnik morda ne bo predvajal tega formata
datotek v strežniku DLNA (samo pri modelih
BDP-S3200/S4200/S5200).
Predvajalnik v strežniku DLNA omogoča samo
predvajanje video vsebine s standardno ločljivostjo
(samo pri modelih BDP-S3200/S4200/S5200).
Predvajalnik ne predvaja formata datotek DTS
v strežniku DLNA (samo pri modelih BDP-S3200/
S4200/S5200).
Predvajalnik omogoča le predvajanje formata
datotek Dolby Digital v strežniku DLNA
(samo pri modelih BDP-S3200/S4200/S5200).
Predvajalnik podpira AVC do ravni 4.1.
Predvajalnik ne predvaja tega formata datotek
v strežniku DLNA (samo pri modelih BDP-S3200/
S4200/S5200).
Predvajalnik podpira hitrost sličic do
60 sličic/sekundo.
Predvajalnik omogoča predvajanje datotek
AVCHD, ki so posnete z digitalno videokamero ipd.
Disk z datotekami AVCHD se ne bo predvajal,
če ni ustrezno posnet.
Predvajalnik lahko predvaja datoteke ».mka«.
(Te datoteke ni mogoče predvajati v strežniku
DLNA (samo pri modelih BDP-S3200/S4200/
S5200).)
Predvajalnik ne predvaja animiranih datotek
PNG ali GIF.
Pri datotekah MPO, ki niso 3D, je prikazana
ključna slika ali prva slika (samo pri modelih
BDP-S4200/S5200).
• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati, odvisno
od formata, kodiranja ali posnetega stanja datoteke
(samo pri modelih BDP-S1200).
• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati, odvisno
od formata datotek, kodiranja datotek, stanja
posnetka ali stanja strežnika DLNA (samo pri
modelih BDP-S3200/S4200/S5200).
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
• V nekaterih datotekah mogoče ne bo omogočena
uporaba funkcij hitrega pomikanja naprej ali nazaj.
• Predvajalnik ne omogoča predvajanja kodiranih
datotek, kot so datoteke DRM in Lossless.
• Predvajalnik lahko prepozna naslednje datoteke ali
mape na diskih BD, DVD in CD ter v napravah USB:
– največ do map na 9. ravni, vključno s korensko
mapo,
– do 500 datotek/map na posamezni ravni.
• Predvajalnik lahko prepozna naslednje datoteke
ali mape, shranjene v strežniku DLNA (samo
pri modelih BDP-S3200/S4200/S5200):
– do map na 19. ravni;
– do 999 datotek/map na posamezni ravni.
• Predvajalnik podpira hitrost sličic:
– do 60 sličic/sekundo le za AVCHD (MPEG4/AVC).
– do 30 sličic/sekundo za druge video kodeke.
• Predvajalnik podpira video bitno hitrost do 40 Mb/s.
• Predvajalnik podpira ločljivost videa do 1920 × 1080p.
• Nekatere naprave USB morda ne bodo delovale s tem
predvajalnikom.
• Predvajalnik lahko prepozna naprave za količinsko
shranjevanje (MSC) (kot je bliskovni pomnilnik ali
disk HDD), naprave za zajemanje mirujoče slike
(SICD) in tipkovnice s 101 tipko.
• Če želite preprečiti poškodbe podatkov ali okvaro
pomnilniške naprave USB ali drugih naprav, pred
priključevanjem ali odstranjevanjem pomnilniške
naprave USB izklopite predvajalnik.
• Predvajanje videodatotek z visoko bitno hitrostjo
na podatkovnem CD-ju bo morda moteno.
Za te datoteke je priporočeno, da so shranjene na
podatkovnem DVD-ju ali podatkovnem disku BD.
15
Tehnični podatki
Sistem
Laser
Polprevodniški laser
Vhodni in izhodni priključki
DIGITAL OUT (COAXIAL)
(ime priključka)
Fono priključek/0,5 Vp-p/75 ohmov (vrsta priključka/raven izhoda/
impedanca nalaganja)
HDMI OUT
Standardni 19-pinski priključek HDMI
LAN (100)
Priključek 100BASE-TX
USB
Priključek USB vrste A (za povezovanje pomnilniške naprave USB,
bralnika pomnilniške kartice, digitalnega fotoaparata in digitalne
videokamere)
Vhod za enosmerni tok
BDP-S1200: 12 V DC, 600 mA
BDP-S3200/S4200: 12 V DC, 650 mA
BDP-S5200: 12 V DC, 750 mA
Brezžično (samo pri modelih BDP-S3200/S5200)
Standard brezžične povezave
LAN
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni razpon
Pas 2,4 GHz: kanali od 1 do 13
Modulacija
DSSS in OFDM
Splošno
Napajanje
12 V DC (omrežni napajalnik)
Nazivna napetost: vhodna od 220 V do 240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije
(pri uporabi omrežnega
napajalnika)
BDP-S1200: 8,8 W
BDP-S3200/S4200: 9,5 W
BDP-S5200: 11 W
Stanje pripravljenosti omrežja*
4,5 W (kadar je žično/brezžično omrežje omogočeno)
Mere (pribl.)
265 mm x 199 mm x 43 mm
(širina/globina/višina), vključno z izbočenimi deli
Teža (pribl.)
0,9 kg
Delovna temperatura
Od 5 °C do 35 °C
Delovna vlažnost
Od 25 % do 80 %
Priložena dodatna oprema
•
•
•
•
Omrežni napajalnik (AC-M1208WW) (1)
Napajalni kabel (1)
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
* Nastavite možnost [Remote Start] (Oddaljeni zagon) v meniju [Network Settings] (Omrežne nastavitve)
na [On] (Vklopljeno) in izklopite predvajalnik, da aktivirate stanje pripravljenosti omrežja.
Tehnični podatki in oblika se lahko spremenijo brez obvestila.
16
V prihodnosti bodo morda na voljo posodobitve za programsko opremo tega predvajalnika.
Več informacij o posodobitvah, ki so na voljo, in najnovejša navodila za uporabo najdete na
tem spletnem mestu:
http://support.sony-europe.com/
z
Koristne namige, nasvete in informacije o izdelkih in storitvah Sony najdete na spletnem
mestu: www.sony-europe.com/myproduct/
4-476-195-41(1) (SI)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising