Sony | BDP-S7200 | Sony BDP-S7200 Predvajalnik Blu-ray Disc™ z višanjem ločljivosti na 4K Navodila za uporabo

4-535-717-21(1) (SI)
Predvajalnik
za Blu-ray Disc™/DVD
Navodila za uporabo
Uvod
Predvajanje
Internet
Nastavitve in prilagoditve
Zahvaljujemo se vam za nakup. Preden začnete
uporabljati predvajalnik, pozorno preberite
priložena navodila.
BDP-S7200
Dodatne informacije
Odstranjevanje odpadne
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
OPOZORILO
Nevarnost požara ali električnega udara
zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne
postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Če želite preprečiti možnost električnega udara,
ne odpirajte ohišja. Popravila naj izvaja
pooblaščeno osebje.
Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen
serviser.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom
poveča nevarnost poškodb oči. Ne razstavljajte
ohišja, saj lahko laserski žarek v tem
predvajalniku diskov Blu-ray/DVDpredvajalniku poškoduje oči.
Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme. S tem,
ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka se
obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Samo za
Evropo
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka je nameščena na zaščitnem ohišju
laserja znotraj naprave.
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave
pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku,
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje
več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Oznaka
izdelka CLASS 1 LASER je nameščena na zadnji
zunanji strani naprave.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo,
tako da izdelek ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
2
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonska, ali pa je bil proizveden
v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti
izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje
Evropske unije naslovite na pooblaščenega
predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
V primeru vprašanj glede servisa ali garancije
glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Previdnostni ukrepi
• Ta enota deluje pri 220–240 V izmenične
napetosti, 50/60 Hz. Preverite, ali delovna
napetost ustreza lokalnemu viru napajanja.
• To enoto namestite tako, da lahko napajalni
kabel v primeru težav takoj izvlečete iz stenske
vtičnice.
Previdnostni ukrepi
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od treh metrov.
Postavitev
• Predvajalnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje.
• Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
• Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganih sveč).
• Predvajalnika ne postavljajte v zaprte
prostore, na primer v knjižno omaro ali
na podobna mesta.
• Predvajalnika ne postavljajte na prosto,
v vozila, na ladje ali druga plovila.
• Če predvajalnik prenesete s hladnega na
toplo mesto ali če ga postavite v zelo vlažen
prostor, se lahko na lečah v notranjosti
predvajalnika nabere kondenzirana vlaga.
Predvajalnik zato morda ne bo deloval
pravilno. V tem primeru odstranite disk in
pustite predvajalnik vklopljen približno pol
ure, da vlaga izhlapi.
• Predvajalnika ne nameščajte v nagnjen
položaj. Zasnovan je samo za delovanje
v vodoravnem položaju.
• Pred prednjo ploščo ne postavljajte
kovinskih predmetov. Omejijo lahko
sprejem radijskih valov.
• Predvajalnika ne postavljajte v prostore, kjer
se uporablja medicinska oprema. Povzroči
lahko okvaro medicinskih pripomočkov.
• Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali
drugo medicinsko napravo, se pred uporabo
funkcije brezžične povezave LAN posvetujte
z zdravnikom ali se obrnite na proizvajalca
medicinske naprave.
• Pri nameščanju in upravljanju predvajalnika
mora biti razdalja med predvajalnikom in
vašim telesom najmanj 20 cm (kar ne velja
za okončine: roke, zapestja, noge in gležnje).
3
• Na predvajalnik ne polagajte težkih ali
nestabilnih predmetov.
• Na pladenj za vstavljanje diska lahko
polagate samo diske. V nasprotnem primeru
lahko poškodujete predvajalnik ali predmet.
• Pred premikanjem predvajalnika s pladnja
v njem odstranite diske. V nasprotnem
primeru se lahko disk poškoduje.
• Pred premikanjem predvajalnika iz njega
odklopite napajalni kabel in vse ostale kable.
Viri napajanja
• Če je predvajalnik priključen v električno
vtičnico, je povezan z virom napajanja
(napajalnim omrežjem) z izmeničnim
tokom, tudi če je izklopljen.
• Če predvajalnika ne nameravate uporabljati
dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice.
Napajalni kabel odstranite tako, da primete
vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite
kabla).
• Poškodbe napajalnega kabla preprečite tako,
da upoštevate spodnje točke. Napajalnega
kabla ne uporabljajte, če je poškodovan,
saj lahko v nasprotnem primeru pride do
električnega udara ali požara.
– Napajalnega kabla ne priščipnite med
predvajalnik in zid, polico itd.
– Na napajalni kabel ne polagajte težkih
predmetov ter ga ne vlecite.
Prilagoditev glasnosti
Ne povečujte glasnosti med poslušanjem
zelo tihih delov ali če ni zvočnega signala.
Ob nenadnem predvajanju delov z najvišjo
glasnostjo si lahko poškodujete ušesa ali pa
to poškoduje zvočnike.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in tipke očistite z mehko krpo.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.
Čiščenje diskov, sredstva za čiščenje
diskov/leč
Ne uporabljajte čistil za diske ali sredstev za
čiščenje diskov/leč (vključno s sredstvi na
vodni osnovi ali z razpršilniki). Ti lahko
povzročijo okvaro naprave.
4
Zamenjava delov
Dele predvajalnika, ki se ob popravilu
zamenjajo, je morda mogoče znova uporabiti
ali reciklirati.
Povezovanje s priključkom HDMI OUT
Upoštevajte spodnje točke, saj lahko
z neustreznim ravnanjem poškodujete
priključek HDMI OUT in priključek HDMI.
• Priključek HDMI OUT na zadnji strani
predvajalnika pazljivo poravnajte
s priključkom HDMI, tako da preverite
njuni obliki. Preverite, ali priključek ni
obrnjen navzdol oz. nagnjen.
• Pred premikanjem predvajalnika odklopite
kabel HDMI.
• Priključek HDMI naj bo med povezovanjem
ali odklapljanjem kabla HDMI poravnan.
Priključka HDMI ne zvijajte in ne
uporabljajte sile, da bi ga povezali
v priključek HDMI OUT.
Predvajanje videoposnetkov 3D
Nekateri ljudje pri gledanju videoposnetkov
3D občutijo nelagodje (naprezanje oči,
utrujenost ali slabost). Družba Sony
priporoča, da si med gledanjem videov 3D
redno privoščite odmor. Dolžina in pogostost
potrebnih odmorov sta pri ljudeh različna.
Odločite se glede na lastne potrebe.
Če občutite nelagodje, prenehajte gledati
videoposnetke 3D in počakajte, da se vaše
počutje izboljša. Posvetujte se z zdravnikom,
če mislite, da je to potrebno. Poleg tega
preberite (i) navodila za uporabo in/ali
opozorila glede drugih naprav ali vsebin plošč
Blu-ray Disc, ki jih predvajate s tem izdelkom,
ter preverite (ii) najnovejše informacije na
naši spletni strani
(http://www.sony-europe.com/myproduct/).
Upoštevajte, da se vid majhnih otrok (zlasti
otrok, mlajših od 6 let) še razvija. Preden
dovolite otrokom gledati videoposnetke 3D,
se posvetujte z zdravnikom (s pediatrom ali
okulistom).
Odrasli morajo poskrbeti, da otroci
uporabljajo izdelek le v skladu z zgoraj
navedenimi priporočili.
prepovedano uporabo nepooblaščene kopije,
se prikaže sporočilo, predvajanje ali kopiranje
pa se prekine.
POMEMBNO OBVESTILO
Avtorske pravice in blagovne znamke
Pozor: ta predvajalnik omogoča
neprekinjen prikaz mirujoče slike ali
zaslonskega prikaza na zaslonu
televizorja. Dolgotrajen neprekinjen
prikaz mirujoče slike ali zaslonski prikaz
na zaslonu televizorja lahko povzroči
trajno okvaro zaslona. To velja za
televizorje s plazma zasloni in
projekcijsko televizijsko sliko.
• »AVCHD« in logotip »AVCHD 3D/
Progressive« sta blagovni znamki podjetij
Panasonic Corporation in Sony Corporation.
• Java je blagovna znamka podjetja Oracle in/
ali njegovih podružnic.
•
, »XMB« in »xross media bar« so
blagovne znamke podjetij Sony Corporation
in Sony Computer Entertainment Inc.
• Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic in
simbol DD so blagovne znamke družbe
Dolby Laboratories.
• Več informacij o patentih DTS je na voljo na
naslovu http://patents.dts.com. Izdelano na
podlagi licence družbe DTS Licensing
Limited. Kratici DTS, DTS-HD, simbol ter
kombinacija kratice DTS in simbola so
zaščitene blagovne znamke ter DTS-HD
Master Audio je blagovna znamka družbe
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice
pridržane.
• Izraza HDMI® in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing LLC
v ZDA in drugih državah.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ in logotipi so
blagovne znamke združenja Blu-ray Disc
Association.
• Logotip »DVD Logo« je blagovna znamka
podjetja DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s predvajalnikom, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Zaščita pred kopiranjem
Nosilci podatkov Blu-ray Disc™ in DVD
uporabljajo napredna sistema za zaščito
vsebine. Ta sistema, imenovana AACS
(Advanced Access Content System) in CSS
(Content Scramble System), vključujeta
določene omejitve predvajanja, analognega
izhodnega signala in drugih podobnih funkcij.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se
lahko razlikujejo glede na datum nakupa
izdelka, saj je mogoče, da je odbor za
upravljanje sistema AACS po dnevu nakupa
tega izdelka sprejel ali spremenil določbe,
ki se nanašajo na te omejitve.
Opomba za tehnologijo Cinavia
Nepooblaščeno uporabo kopij nekaterih
komercialnih filmov in video vsebin ter
njihovih zvočnih posnetkov v tem izdelku
omejuje tehnologija Cinavia. Če izdelek zazna
Več informacij o tehnologiji Cinavia je na
voljo v spletnem informacijskem središču
za potrošnike Cinavia na naslovu
http://www.cinavia.com. Če želite dodatne
informacije o tehnologiji Cinavia prejeti po
pošti, dopisnico s svojim naslovom pošljite
na naslov: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, ZDA.
5
• Logotipi »DVD+RW«, »DVD-RW«,
»DVD+R«, »DVD-R«, »DVD VIDEO«
in »CD« so blagovne znamke.
• BRAVIA je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
• Ta izdelek vključuje patentirano tehnologijo
na podlagi licence podjetja Verance
Corporation in je zaščiten s patentom
v ZDA 7,369,677 in drugimi patenti, ki so
bili izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in
drugih državah, določeni deli te tehnologije
pa so zaščiteni z avtorskimi pravicami in
izjavami o varovanju poslovnih skrivnosti.
Cinavia je blagovna znamka podjetja
Verance Corporation. Copyright 2004–2010
Verance Corporation. Vse pravice pridržane
za Verance. Obratno inženirstvo ali
razstavljanje je prepovedano.
• Windows Media je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je
predmet nekaterih pravic intelektualne
lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali
distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka
ni dovoljena brez ustreznih licenc podjetja
Microsoft.
Lastniki vsebin za zaščito svoje intelektualne
lastnine, vključno z avtorsko zaščiteno
vsebino, uporabljajo tehnologijo za dostop
do vsebin Microsoft PlayReady™.
Ta naprava za dostop do vsebine, ki je
zaščitena s storitvijo PlayReady in/ali
WMDRM, uporablja tehnologijo
PlayReady. Če uporabe vsebin v napravi
ni mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki
vsebin zahtevajo, da podjetje Microsoft
napravi onemogoči uporabo vsebine,
zaščitene s storitvijo PlayReady. Ukinitev
uporabe ne vpliva na nezaščiteno vsebino ali
vsebino, zaščiteno z drugimi tehnologijami
za dostop do vsebin. Za dostop do vsebin,
zaščitenih s storitvijo PlayReady, bo morda
treba nadgraditi tehnologijo PlayReady.
6
Če nadgradnjo zavrnete, dostop do vsebine,
ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.
• Tehnologijo za prepoznavanje zvočnih
in video vsebin ter povezane podatke
zagotavlja družba Gracenote®.
Gracenote določa tehnološke standarde
za prepoznavanje glasbe in ponudbo
povezanih vsebin. Več informacij je na
voljo na naslovu www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc in z glasbo in
video vsebinami povezani podatki družbe
Gracenote, Inc., copyright © 2000–danes
Gracenote. Gracenote Software, copyright
© 2000–danes Gracenote. Ta izdelek in
storitev vključujeta vsaj en patent v lasti
podjetja Gracenote. Omejen seznam
uporabljenih patentov Gracenote je na voljo
na spletnem mestu Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo in
logotip Gracenote ter logotip Powered by
Gracenote so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja Gracenote v ZDA
in/ali drugih državah.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® in Wi-Fi
Alliance® so zaščitene blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ in
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ so blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka
potrdila združenja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je
oznaka združenja Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, logotip DLNA in DLNA
CERTIFIED™ so blagovne znamke, oznake
storitev ali oznake potrdil združenja Digital
Living Network Alliance.
• Naprave SDK Opera® podjetja Opera
Software ASA. Copyright 1995–2013 Opera
Software ASA. Vse pravice pridržane.
• Vse druge blagovne znamke so blagovne
znamke svojih lastnikov.
• Imena drugih sistemov in izdelkov so
običajno blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke proizvajalcev. Oznaki ™
in ® v tem dokumentu nista navedeni.
Licenčna pogodba za končnega uporabnika
podjetja Gracenote®
Ta aplikacija ali naprava vsebuje programsko
opremo podjetja Gracenote, Inc. iz mesta
Emeryville v Kaliforniji (v nadaljevanju
»Gracenote«). Programska oprema podjetja
Gracenote (v nadaljevanju »programska
oprema Gracenote«) tej aplikaciji omogoča
prepoznavanje diskov in/ali datotek,
pridobivanje informacij, povezanih z glasbo,
na primer informacij o imenu, izvajalcu,
skladbi in naslovu (v nadaljevanju »podatki
Gracenote«), iz spletnih strežnikov ali
vdelanih zbirk podatkov (s skupnim imenom
»strežniki Gracenote«) ter izvajanje drugih
funkcij. Podatke Gracenote lahko uporabljate
le prek predvidenih funkcij za končnega
uporabnika v tej aplikaciji ali napravi.
Strinjate se, da boste podatke Gracenote,
programsko opremo Gracenote in strežnike
Gracenote uporabljali izključno v osebne
nekomercialne namene. Strinjate se, da
programske opreme Gracenote ali katerih koli
podatkov Gracenote ne boste dodelili,
kopirali, prenesli ali oddali nobeni tretji osebi.
STRINJATE SE, DA PODATKOV
GRACENOTE, PROGRAMSKE OPREME
GRACENOTE ALI STREŽNIKOV
GRACENOTE NE BOSTE UPORABLJALI
ALI IZKORIŠČALI, RAZEN KOT JE TO
IZRECNO DOVOLJENO V TEM
DOKUMENTU.
Strinjate se, da vaša neizključna licenca za
uporabo podatkov Gracenote, programske
opreme Gracenote in strežnikov Gracenote
preneha veljati, če prekršite te omejitve.
Če vaša licenca preneha veljati, se strinjate,
da boste v celoti prenehali uporabljati podatke
Gracenote, programsko opremo Gracenote in
strežnike Gracenote. Gracenote si pridržuje
vse pravice v zvezi s podatki Gracenote,
programsko opremo Gracenote in strežniki
Gracenote, vključno z vsemi lastninskimi
pravicami. Podjetje Gracenote v nobenem
primeru ni odgovorno za nobeno plačilo za
kakršne koli informacije, ki jih zagotovite.
Strinjate se, da lahko podjetje Gracenote, Inc.
svoje pravice v okviru te pogodbe v svojem
imenu uveljavlja neposredno pri vas.
Storitev Gracenote za sledenje poizvedbam
v statistične namene uporablja enolični
identifikator. Namen naključno dodeljenega
številskega identifikatorja je, da storitvi
Gracenote omogoča štetje poizvedb, pri tem
vsi podatki o vas ostanejo popolnoma
anonimni. Če želite več informacij, glejte
spletno stran z izjavo o zasebnosti podjetja
Gracenote za storitev Gracenote.
Programska oprema Gracenote in vsak
element zbirke podatkov Gracenote so vam
licencirani »TAKI, KOT SO«. Podjetje
Gracenote ne daje zagotovil ali jamstev,
izrecnih ali naznačenih, v zvezi z natančnostjo
katerih koli podatkov Gracenote v strežnikih
Gracenote. Podjetje Gracenote si pridržuje
pravico do brisanja podatkov iz strežnikov
Gracenote ali spreminjanja kategorij
podatkov iz kakršnega koli razloga, ki se mu
zdi ustrezen. Podjetje Gracenote ne daje
nobenega jamstva, da so programska oprema
Gracenote ali strežniki Gracenote brez napak
ali da bodo programska oprema Gracenote ali
strežniki Gracenote delovali brez prekinitev.
Podjetje Gracenote vam ni dolžno zagotavljati
novih naprednih ali dodatnih vrst oz. kategorij
podatkov, ki jih bo morda zagotavljalo
v prihodnosti, prav tako lahko kadar koli
prekine zagotavljanje svojih storitev.
7
PODJETJE GRACENOTE ZAVRAČA VSA
JAMSTVA, IZRECNA ALI NAZNAČENA,
VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA
NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO,
USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN,
NAZIVA IN NEKRŠITVE. PODJETJE
GRACENOTE NE DAJE JAMSTEV ZA
REZULTATE, KI JIH PRIDOBITE
S PROGRAMSKO OPREMO GRACENOTE
ALI KATERIM KOLI STREŽNIKOM
GRACENOTE. PODJETJE GRACENOTE
V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNO
ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO ALI
NAKLJUČNO ŠKODO ALI ZA IZGUBO
DOBIČKA ALI PRIHODKOV.
© 2000 do danes. Gracenote, Inc.
8
Vsebina
2
3
OPOZORILO
Previdnostni ukrepi
10
15
17
17
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
1. korak: Povezovanje predvajalnika
2. korak: Priprave za omrežno povezavo
3. korak: Easy Setup
Uvod
Predvajanje
19
21
21
24
Predvajanje diska
Predvajanje vsebin iz naprave USB
Predvajanje prek omrežja
Razpoložljive možnosti
Internet
27
Brskanje po spletnih straneh
Nastavitve in prilagoditve
29
29
29
31
32
33
33
34
35
36
36
Uporaba zaslonov z nastavitvami
[Software Update] (Posodobitev programske opreme)
[Screen Settings] (Nastavitve zaslona)
[Audio Settings] (Nastvitve zvoka)
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve ogleda BD/DVD)
[Parental Control Settings] (Nastavitve starševskega nadzora)
[Music Settings] (Nastavitve glasbe)
[System Settings] (Sistemske nastavitve)
[Network Settings] (Omrežne nastavitve)
[Easy Network Settings] (Preproste omrežne nastavitve)
[Resetting] (Ponastavitev)
Dodatne informacije
37
42
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
9
Uvod
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Sprednja plošča
A Pladenj za vstavljanje diska
B Z (odpiranje/zapiranje)
C Zaslon sprednje plošče
D Priključek (USB)
S tem priključkom povežite
napravo USB.
E Tipalo za signal daljinskega
upravljalnika
F [/1 (vklop/stanje
pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite
predvajalnik ali ga preklopite
v stanje pripravljenosti.
10
Zaklepanje pladnja za vstavljanje diska
(ključavnica za otroke)
Pladenj za vstavljanje diska lahko
zaklenete ter tako preprečite naključno
odpiranje.
Ko je predvajalnik vklopljen, pritisnite
x (zaustavitev), HOME in nato gumb
TOP MENU na daljinskem upravljalniku,
da zaklenete ali odklenete pladenj.
Zadnja plošča
Uvod
A Priključek DIGITAL OUT (COAXIAL)
B Priključek LAN (100)
C Priključek HDMI OUT
D Priključek
(USB)
11
Daljinski upravljalnik
Razpoložljive funkcije daljinskega
upravljalnika so različne, odvisno
od diska ali posameznega primera.
TOP MENU
POP UP/
MENU
A Z (odpiranje/zapiranje)
S tem gumbom odprete ali zaprete
pladenj za vstavljanje diska.
-TV- t (za izbiro vhodnega
signala televizorja)
S tem gumbom preklopite vhodni
vir televizorja med televizijskim in
drugimi vhodnimi viri.
-TV- [/1 (vklop/stanje
pripravljenosti televizorja)
S tem gumbom vklopite televizor
ali ga preklopite v stanje
pripravljenosti.
[/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite
predvajalnik ali ga preklopite
v stanje pripravljenosti.
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
SUBTITLE
NETFLIX
AUDIO
DISPLAY
B Barvni gumbi (rdeč/zelen/
rumen/moder)
Bližnjični gumbi za interaktivne
funkcije.
C TOP MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete
osnovni meni diska BD ali DVD.
POP UP/MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete
pojavni meni diska BD-ROM
ali DVD.
OPTIONS (stran 24)
Omogoča prikaz razpoložljivih
možnosti na zaslonu televizorja.
RETURN
S tem gumbom odprete prejšnji
zaslon.
z
Na gumbih N, 2 + in AUDIO je otipljiva
pika. Ta pika vam bo v pomoč pri uporabi
predvajalnika.
</M/m/,
S temi gumbi označite prikazano
možnost in jo izberete.
b
M/m sta bližnjična gumba za iskanje
posnetkov med predvajanjem glasbenih
CD-jev.
12
Osrednji gumb (ENTER)
Omogoča potrditev izbrane
možnosti.
HOME
S tem gumbom odprete osnovni
meni predvajalnika.
Ko pritisnete ikono kategorije
osnovnega menija, se prikaže ozadje.
NETFLIX
Omogoča dostop do spletne storitve
»NETFLIX«. Za več podrobnosti
o spletni storitvi NETFLIX obiščite
spodnjo spletno stran in si oglejte
pogosta vprašanja:
http://support.sony-europe.com/
D m/M (hitro pomikanje nazaj/
naprej)
• Če pritisnete ta gumb med
predvajanjem, omogoča hitro
pomikanje po posnetku nazaj/
naprej. Hitrost pomikanja se
spremeni z vsakim pritiskom
gumba med predvajanjem videov.
• Če v načinu začasne zaustavitve
gumb pridržite za več kot eno
sekundo, omogočite počasni
posnetek.
• Če v načinu začasne zaustavitve
gumb pridržite za krajši čas,
se predvaja posamezni izsek.
SUBTITLE (stran 33)
Omogoča izbiro jezika podnapisov,
če so na disku BD-ROM/DVD
VIDEO na voljo podnapisi v več
jezikih.
Uvod
SEN (stran 21)
Omogoča dostop do spletne storitve
»Sony Entertainment Network™«.
x (zaustavitev)
S tem gumbom zaustavite
predvajanje, pri čemer si sistem
zapomni točko zaustavitve
(točko nadaljnjega predvajanja).
Točka nadaljnjega predvajanja
naslova/posnetka je nazadnje
predvajana vsebina ali zadnja
prikazana fotografija (v mapi
s fotografijami).
2 (glasnost) +/–
S tem gumbom prilagodite glasnost
televizorja.
AUDIO (stran 32)
Ko so na disku BD-ROM/DVD
VIDEO na voljo večjezični posnetki,
izberite jezik.
Omogoča izbiro zvočnega posnetka
na CD-ju.
(izklop zvoka)
S tem gumbom začasno izklopite
zvok.
DISPLAY (stran 20)
Omogoča prikaz podatkov
o predvajanju in spletnem
brskanju na zaslonu.
N (predvajanje)
S tem gumbom začnete ali znova
nadaljujete predvajanje.
./> (nazaj/naprej)
S tem gumbom se pomaknete
na prejšnje/naslednje poglavje,
posnetek ali datoteko.
X (začasna zaustavitev)
S tem gumbom začasno zaustavite
ali znova zaženete predvajanje.
13
Prikaz osnovnega menija
Osnovni meni se prikaže, če pritisnete
gumb HOME. Kategorijo izberite
z gumboma </,. Z gumboma M/m
izberite element in nato pritisnite gumb
ENTER.
Možnost
Kategorija
[Setup] (Nastavitve): omogoča
prilagoditev nastavitev
predvajalnika.
[Photo] (Slike): omogoča prikaz
fotografij.
[Music] (Glasba): omogoča
predvajanje glasbe.
[Video] (Videoposnetki): omogoča
predvajanje videov.
[Input] (Vhod): omogoča zrcaljenje
zaslona z združljivo izvirno
napravo.
[Network] (Omrežje): omogoča
prikaz omrežnih elementov.
14
1. korak: Povezovanje predvajalnika
Napajalni kabel priklopite šele, ko povežete vse ostale priključke.
Povezovanje s televizorjem
Kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov (ni priložen)
Uvod
Prek kabla HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov predvajalnik povežite
s televizorjem.
Visoka kakovost
15
Povezovanje z ojačevalnikom AV (sprejemnikom)
Glede na vhodne priključke ojačevalnika AV izberite enega od spodnjih
načinov povezave. Ko izberete možnost A ali B, v nastavitvi [Audio Settings]
(Zvočne nastavitve) določite ustrezne možnosti (stran 31).
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
(ni priložen)
Kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov (ni priložen)
t Nastavite možnost [BD Audio MIX Setting]
(Nastavitev za mešanje zvoka BD) (stran 32).
Digitalni kabel Coaxial
(ni priložen)
b
Predvajalnika ne postavite neposredno na ojačevalnik AV (sprejemnik).
16
2. korak: Priprave za
omrežno povezavo
Če predvajalnika ne boste povezali
v omrežje, nadaljujte z razdelkom
»3. korak: Easy Setup« (stran 17).
Prvi vklop
Počakajte nekaj trenutkov, preden
se predvajalnik vklopi in zažene
možnost [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve).
Uvod
Wired Setup
3. korak: Easy Setup
1
Vstavite dve bateriji R03 (AAA), tako da
sta pola baterij 3 in # poravnana
z oznakami v prostoru za baterije
v daljinskem upravljalniku.
2
Predvajalnik priključite v električno
napajanje.
Kabel LAN priključite v priključek
LAN (100) na predvajalniku.
Kabel LAN
(ni priložen)
Širokopasovni
usmerjevalnik
Modem ADSL/ Internet
kabelski modem
z
Priporočamo, da uporabite zaščiten in raven
vmesniški kabel (kabel LAN).
Wireless Setup
Uporabite funkcijo brezžične povezave
LAN, vgrajene v računalnik.
v električno napajanje
3
Pritisnite gumb [/1, da vklopite
predvajalnik.
Kabel LAN (ni priložen)
Brezžični
usmerjevalnik
LAN
Modem ADSL/ Internet
kabelski modem
17
4
Vklopite televizor in nastavite izbirnik
vhoda na svoj televizor. Tako se bo
signal iz predvajalnika začel predvajati
na vašem televizijskem zaslonu.
5
Uporabite možnost [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve).
Upoštevajte navodila na zaslonu in
prilagodite osnovne nastavitve
z gumbi </M/m/, in ENTER na
daljinskem upravljalniku.
</M/m/,
ENTER
b
• Ko so [Easy Initial Settings] (Preproste
začetne nastavitve) dokončane, izberite
[Easy Network Settings] (Preproste
omrežne nastavitve) in tako uporabite
omrežne funkcije predvajalnika.
• Če želite omogočiti brezžično povezavo,
nastavite možnost [Internet Settings]
(Internetne nastavitve) v nastavitvi
[Network Settings] (Omrežne nastavitve)
na [Wireless Setup(built-in)] ((Vgrajena)
nastavitev brezžičnega omrežja).
• Če želite onemogočiti brezžično povezavo,
nastavite možnost [Internet Settings]
(Internetne nastavitve) v nastavitvi
[Network Settings] (Omrežne nastavitve)
na [Wired Setup] (Nastavitev žičnega
omrežja).
18
Predvajanje
Predvajanje diska
Uporaba funkcije BONUSVIEW/
BD-LIVE
Več o vrstah diskov, ki jih lahko predvaja
ta sistem, preberite v razdelku stran 43.
Nekateri diski Blu-ray z logotipom
»BD-LIVE«* vključujejo dodatne
vsebine in druge podatke, ki jih lahko
prenesete.
1
*
1
Pritisnite gumb Z in vstavite disk
v pladenj za vstavljanje diska.
Kot lokalno pomnilniško napravo
uporabite pomnilnik USB
z zmogljivostjo 1 GB ali več.
2
Pritisnite gumb Z, da zaprete pladenj
za vstavljanje diska.
Predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne
samodejno, izberite
v kategoriji
[Video] (Videoposnetki),
[Music] (Glasba) ali
[Photo]
(Slike) in pritisnite ENTER.
Pripravite sistem za BD-LIVE
(samo za BD-LIVE).
• Predvajalnik povežite v omrežje
(stran 17).
• Nastavite [BD Internet
Connection] (Internetna povezava
BD) v možnosti [BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavitve predvajanja
diskov BD/DVD), nastavljenih na
[Allow] (Dovoli) (stran 33).
Stran za predvajanje naj bo
obrnjena navzdol
3
Pomnilnik USB povežite s priključkom
USB na zadnji strani predvajalnika
(stran 10).
Predvajanje
2
Preklopite izbirnik vhoda, tako da se
na zaslonu televizorja prikaže signal
predvajalnika.
3
Vstavite disk Blu-ray z vsebino
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način upravljanja je odvisen od
posameznega diska. Upoštevajte
priročnik z navodili, ki je bil
priložen disku.
z
Če želite izbrisati podatke iz pomnilnika USB,
izberite [Delete BD Data] (Izbriši podatke BD)
v kategoriji
[Video] (Videoposnetki) in
pritisnite ENTER. Izbrišejo se vsi podatki,
shranjeni v mapi buda.
19
Uporaba funkcije Blu-ray 3D
Prikaz podatkov o predvajanju
Sistem podpira predvajanje diskov
Blu-ray 3D Disc z logotipom
»Blu-ray 3D«*.
Podatke o predvajanju ipd. prikažete
tako, da pritisnete gumb DISPLAY.
Prikazani podatki se razlikujejo glede
na vrsto diska in stanje predvajalnika.
*
1
Pripravite predvajalnik za predvajanje
diska Blu-ray 3D Disc.
• Prek kabla HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov predvajalnik
povežite z napravami, ki podpirajo
predvajanje vsebin 3D.
• V nastavitvi [Screen Settings]
(Nastavitve zaslona) določite
možnosti [3D Output Setting]
(Nastavitev izhodnega signala 3D)
in [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavitev velikosti TV-zaslona za
predvajanje vsebin 3D) (stran 29).
2
Vstavite disk Blu-ray 3D Disc.
Način upravljanja je odvisen od
posameznega diska. Upoštevajte
priročnik z navodili, ki je bil
priložen disku.
z
Preberite tudi priročnik z navodili, priložen
televizorju ali povezani napravi.
Primer: predvajanje diska BD-ROM
A Izhodna ločljivost/frekvenca
prikazovanja slik
B Številka naslova ali ime posnetka
C Trenutno izbrani kot
D Trenutno izbrana nastavitev zvoka
E Razpoložljive funkcije (
kot,
zvok,
podnapisi)
F Podatki o predvajanju
Prikazani so način predvajanja,
vrstica stanja predvajanja, vrsta
diska, video kodek, bitna hitrost,
vrsta ponovitve, pretečeni čas in
skupni čas predvajanja.
G Številka poglavja
20
1
Predvajanje vsebin iz
naprave USB
Predvajalnik povežite v omrežje
(stran 17).
2
Za »Vrste datotek, ki jih lahko predvaja
ta predvajalnik« glejte stran 44.
Pritisnite gumb SEN na daljinskem
upravljalniku.
3
Z gumbi </M/m/, izberite
internetno vsebino in različne zabavne
vsebine na zahtevo, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
1
Napravo USB povežite v priključek USB
na predvajalniku (stran 10).
2
V osnovnem meniju z gumboma
</, izberite kategorijo
[Video]
(Videoposnetki), [Music] (Glasba) ali
[Photo] (Fotografije).
3
Izberite
[USB device] (Naprava
USB) z gumboma M/m, in pritisnite
ENTER.
Predvajanje prek omrežja
Uporaba funkcije Sony
Entertainment Network
Sony Entertainment Network deluje kot
prehod, skozi katerega se neposredno
v predvajalnik pretakajo izbrana
internetna vsebina in različne zabavne
vsebine na zahtevo.
z
• Predvajanje nekaterih internetnih vsebin
zahteva predhodno registracijo prek
računalnika.
• Nekatere internetne vsebine morda
v nekaterih regijah/državah niso na voljo.
Nadzorna plošča za pretakanje videa
Nadzorna plošča se prikaže ob začetku
predvajanja videodatoteke. Prikazane
oznake se lahko razlikujejo glede na
ponudnika internetnih vsebin.
Za vnovičen prikaz pritisnite
gumb DISPLAY.
Predvajanje
Pred povezovanjem naprave USB
preberite priročnik z navodili,
priložen napravi.
A Prikaz upravljalnih funkcij
Za upravljanje predvajanja uporabite
gumbe </M/m/, ali ENTER.
B Vrstica stanja predvajanja
Vrstica stanja; kazalec, ki prikazuje
trenutni položaj; čas predvajanja;
dolžina videodatoteke
C Stanje omrežne povezave
pomeni moč signala za brezžično
povezavo.
pomeni žično povezavo.
D Hitrost omrežne povezave
E Ime datoteke naslednjega videa
F Ime datoteke trenutno izbranega
videa
21
Predvajanje datotek prek
domačega omrežja (DLNA)
Izdelek, ki podpira funkcijo DLNA,
omogoča predvajanje video/glasbenih/
slikovnih datotek, shranjenih v drugem
izdelku, ki podpira funkcijo DLNA,
in sicer prek omrežja.
1
Priprava sistema za uporabo
funkcije DLNA.
Predvajanje datoteke, shranjene v strežniku
DLNA, prek te enote (predvajalnik DLNA).
Predvajalnik
V kategorijah
[Video]
(Videoposnetki),
[Music] (Glasba)
ali
[Photo] (Slike) izberite ikono
strežnika DLNA, nato pa izberite
datoteko, ki jo želite predvajati.
22
Ko datoteke, shranjene v strežniku
DLNA, predvajate s to enoto, lahko
za upravljanje predvajanja uporabite
izdelek, združljiv z upravljalnikom
DLNA (telefon itd.).
Strežnik
• Predvajalnik povežite v omrežje
(stran 17).
• Pripravite druge potrebne izdelke,
ki podpirajo funkcijo DLNA.
Upoštevajte priročnik z navodili,
priložen izdelku.
Strežnik
Predvajanje datoteke, shranjene v strežniku
DLNA, prek drugega izdelka (upodabljalnik)
Upodabljalnik
Upravljalnik
To enoto lahko upravljate
z upravljalnikom DLNA.
Upoštevajte priročnik z navodili,
priložen upravljalniku DLNA.
Uporaba programa »TV SideView«
b
Registracijo je mogoče izvesti samo
v osnovnem meniju.
»Screen mirroring« (Zrcaljenje zaslona)
je funkcija, pri kateri se s tehnologijo
Miracast zaslon mobilne naprave
prikaže na televizorju.
Predvajalnik je mogoče povezati
neposredno z napravo, združljivo
z zrcaljenjem zaslona (npr. pametnim
telefonom, tabličnim računalnikom).
Prikazni zaslon svoje naprave lahko
tako spremljate na velikem televizijskem
zaslonu. Za uporabo te možnosti ni
potreben brezžični usmerjevalnik
(ali dostopna točka).
Predvajanje
»TV SideView« je brezplačen
mobilni program za oddaljene naprave
(npr. pametni telefon itd.). Če s tem
predvajalnikom uporabljate program
»TV SideView«, ga lahko preprosto
upravljate z oddaljeno napravo. Storitev
ali program lahko zaženete neposredno
z oddaljeno napravo ter si med
predvajanjem diska ogledate podatke
o njem. »TV SideView« lahko uporabljate
tudi kot daljinski upravljalnik in
tipkovnico programske opreme.
Preden napravo »TV SideView« prvič
uporabite s tem predvajalnikom, morate
registrirati napravo »TV SideView«.
Napravo »TV SideView« registrirate
tako, da upoštevate navodila na
zaslonu naprave.
Uporaba zrcaljenja zaslona
b
• Pri zrcaljenju zaslona se lahko kakovost slike
in zvoka včasih zaradi motenj iz drugih
omrežij poslabšata.
• Nekatere omrežne funkcije morda zaradi
zrcaljenja zaslona ne bodo na voljo.
• Preverite, ali je naprava združljiva
s tehnologijo Miracast. Povezljivost z vsemi
napravami, združljivimi s tehnologijo
Miracast, ni zagotovljena.
1
V osnovnem meniju z gumboma </,
izberite možnost [Screen mirroring]
(Zrcaljenje zaslona) v kategoriji [Input]
(Vnos), nato pa pritisnite ENTER.
2
Upoštevajte navodila na zaslonu.
23
[Direct] (Neposredno)
[Brighter Room] (Svetlejši
prostor)
z [Theater Room] (Kino dvorana)
z [Auto] (Samodejno)
z [Custom1] (Po meri1)/[Custom2]
(Po meri2)
x [Texture Remaster]
(Vnovična nastavitev teksture):
prilagodi ostrino in natančnost
prikaza robov.
x [Super Resolution]
(Super-ločljivost): omogoča
izboljšanje ločljivosti.
x [Smoothing] (Izravnavanje):
omogoča zmanjšanje
učinka trakov na zaslonu
z izravnavanjem prelivanja
v ploskih območjih.
x [Contrast Remaster] (Vnovična
nastavitev kontrasta): omogoča
samodejno razporeditev črnih in
belih ravni, tako da zaslon ni
pretemen in je slika uravnana.
x [Clear Black] (Jasni odtenki črne
barve): omogoča prilagoditev
prikaza temnih elementov slike.
Sence ostanejo izrazite, odtenki
črne barve pa se čudovito
reproducirajo.
x [FNR]: zmanjša naključno
popačenje slike.
x [BNR]: zmanjša popačenje slike
v obliki mozaika.
x [MNR]: zmanjša manjše
popačenje slike ob robovih
(brenčanje).
x [Contrast] (Kontrast)
x [Brightness] (Svetlost)
x [Colour] (Barva)
x [Hue] (Odtenek)
[Pause] (Začasno zaustavi): začasno
zaustavi predvajanje.
[Top Menu] (Glavni meni): odpre
osnovni meni diska Blu-ray ali DVD-ja.
z
Razpoložljive možnosti
z
S pritiskom gumba OPTIONS se
prikažejo različne nastavitve in možnosti
predvajanja. Razpoložljive možnosti so
odvisne od posameznega primera.
Skupne možnosti
x
[Repeat Setting] (Nastavitev
ponavljanja): nastavi način
ponavljanja.
x
[3D Menu] (Meni 3D):
– [Simulated 3D] (Simulirani 3D):
prilagodi simulirani učinek 3D.
– [3D Depth Adjustment]
(Prilagoditev globine 3D):
prilagodi globino slike 3D.
– [2D Playback] (Predvajanje 2D):
nastavi predvajanje na sliko 2D.
x
[Play]/[Stop] (Predvajaj/Zaustavi):
začne ali zaustavi predvajanje.
x
x
[Play from start] (Predvajaj od
začetka): predvaja posnetek od začetka.
[Change Category] (Spremeni
kategorijo): zamenja kategorije
[Video] (Videoposnetki),
[Music] (Glasba) in
[Photo]
(Fotografije).
Samo za možnost
(Videoposnetki)
x
[Video]
[3D Output Setting] (Nastavitev
izhoda 3D): omogoča samodejno
nastavitev video 3D signala za
izhodni signal.
x
[A/V SYNC] (Sinhronizacija A/V):
prilagodi razmik med sliko in
zvokom, tako da predvajanje zvoka
zamakne glede na predvajanje slike
(od 0 do 120 milisekund).
x
[Video Settings] (Nastavitve
videoposnetkov):
– [Picture Quality Mode] (Način
kakovosti slike): omogoča izbiro
nastavitev slike za različno
osvetljene prostore.
x
x
24
x
[Menu]/[Popup Menu] (Meni/
Pojavni meni): prikaže pojavni meni
Samo za možnost
(Glasba)
diska Blu-ray ali meni DVD-ja.
x
x
[Title Search] (Iskanje naslova):
omogoča iskanje naslova na disku
BD-ROM/DVD VIDEO in zažene
predvajanje od začetka.
x
x
x
x
[IP Content NR Pro] (IP vsebina
NR Pro): prilagodi kakovost slike
x
[Video Search] (Iskanje video
vsebine):
prikaže podatke o disku BD-ROM/
DVD-ROM na podlagi tehnologije
Gracenote.
Ko izberete možnost [Cast] (Igralska
zasedba) ali [Related] (Sorodne
vsebine), s ključnimi besedami
tehnologije Gracenote poišče
povezane podatke.
Ko izberete možnost [Playback
History] (Zgodovina predvajanja) ali
[Search History] (Zgodovina iskanja),
prikaže seznam naslovov.
[Music Search] (Iskanje glasbene
vsebine): prikaže podatke o zvočnem
(glasbenem) CD-ju na podlagi
tehnologije Gracenote.
Ko izberete možnost [Track]
(Skladba) ali [Artist] (Izvajalec)
ali [Related] (Sorodne vsebine),
s ključnimi besedami tehnologije
Gracenote poišče povezane podatke.
Ko izberete možnost [Playback
History] (Zgodovina predvajanja) ali
[Search History] (Zgodovina iskanja),
prikaže seznam naslovov.
Samo za možnost
(Fotografije)
[Photo]
x
[Slideshow Speed] (Hitrost
diaprojekcije): omogoča
x
[Slideshow Effect] (Učinek
diaprojekcije): nastavi učinek
x
[Slideshow BGM] (Diaprojekcija BGM):
spreminjanje hitrosti diaprojekcije.
internetnih vsebin.
x
[Add Slideshow BGM] (Dodaj
diaprojekcijo BGM): omogoča
registriranje glasbenih datotek
v pomnilniku USB kot glasbo
v ozadju za diaprojekcije (BGM).
[Number Entry] (Vnos številke):
omogoča izbiro številke z gumbi
</M/m/, na daljinskem
upravljalniku.
x
x
Predvajanje
x
[Track Search] (Iskanje posnetka):
poišče številko posnetka med
predvajanjem glasbenega CD-ja.
[Chapter Search] (Iskanje poglavja):
omogoča iskanje poglavja in zažene
predvajanje od začetka.
[Audio] (Zvok): ko so na disku
BD-ROM/DVD VIDEO na voljo
večjezični posnetki, omogoča
preklapljanje med jeziki. Omogoča
izbiro zvočnega posnetka na CD-ju.
[Subtitle] (Podnapisi): omogoča
preklapljanje med jeziki podnapisov,
če so na disku BD-ROM/DVD VIDEO
na voljo podnapisi v več jezikih.
[Angle] (Kot): preklopi v druge kote
gledanja, če so na disku BD-ROM/
DVD VIDEO posneti različni koti.
[Music]
za diaprojekcijo.
– [Off] (Izklop): izklopi funkcijo.
– [My Music from USB] (Moja glasba
z naprave USB): nastavi glasbene
datoteke, registrirane v možnosti
[Add Slideshow BGM] (Dodajanje
glasbe v ozadju za diaprojekcije).
– [Play from Music CD] (Predvajaj
z glasbenega CD-ja): nastavi
posnetke na CD-jih.
25
x
x
x
x
x
[Change Display] (Spremeni
pogled): omogoča preklapljanje
med pogledoma
[Grid View] (Mrežni pogled) in
[List View] (Pogled seznama).
[View Image] (Prikaži sliko): prikaže
izbrano fotografijo.
[Slideshow] (Diaprojekcija): predvaja
diaprojekcijo.
[Rotate Left] (Zasuči v levo): obrne
sliko za 90 stopinj v nasprotni smeri
urnega kazalca.
[Rotate Right] (Zasuči v desno):
obrne sliko za 90 stopinj v smeri
urnega kazalca.
26
Prikaz internetnega brskalnika
Internet
Brskanje po spletnih
straneh
Podatke o spletnem mestu prikažete
tako, da pritisnete gumb DISPLAY.
Prikazani podatki se razlikujejo glede
na stanje spletnega mesta in strani.
Vzpostavite lahko povezavo z internetom
in brskate po spletnih mestih.
1
Pripravite internetni brskalnik.
Predvajalnik povežite v omrežje
(stran 17).
2
z
Ta brskalnik ne podpira določenih funkcij
spletnih mest, nekatera spletna mesta pa
morda ne bodo prikazana pravilno.
Vnos naslova URL
A Ime strani
B Naslov strani
C Kazalec
Premikajte ga z gumbi </M/m/,.
Kazalec postavite na povezavo, ki si
jo želite ogledati, in pritisnite gumb
ENTER. Prikaže se povezana spletna
stran.
V meniju z možnostmi izberite [URL
entry] (Vnos naslova URL). S tipkovnico
programske opreme vnesite naslov URL,
nato izberite [Enter] (Potrdi).
D Ikona SSL
Prikazuje, kdaj je spletno mesto
zaščiteno in varno povezano.
Nastavitev privzete začetne strani
E Indikator moči signala (samo za
brezžično omrežno povezavo)
Ko je prikazana stran, ki jo želite
nastaviti, v meniju z možnostmi izberite
[Set as start page] (Nastavi kot začetno
stran).
Prikaz prejšnje strani
V meniju z možnostmi izberite
[Previous page] (Prejšnja stran).
Če se prejšnja stran po izbiri možnosti
[Previous page] (Prejšnja stran) ne
prikaže, v meniju z možnostmi izberite
[Window List] (Seznam oken), nato pa
na seznamu izberite stran, ki jo želite
prikazati.
Internet
3
V osnovnem meniju z gumboma </,
izberite možnost [Network]
(Omrežje).
Z gumboma M/m izberite možnost
[Internet Browser] (Internetni
brskalnik), nato pa pritisnite ENTER.
F Vrstica napredovanja/ikona
nalaganja
Prikaže se med branjem strani ali
prenosom datoteke.
G Polje za vnos besedila
Pritisnite gumb ENTER in v meniju
z možnostmi izberite [Input]
(Vnos), da odprete tipkovnico
programske opreme.
H Vrstica pomikanja
Z gumbi </M/m/, lahko stran
premikate levo, gor, dol ali desno.
Zapiranje internetnega brskalnika
Pritisnite gumb HOME.
27
x
Razpoložljive možnosti
S pritiskom gumba OPTIONS se
prikažejo različne nastavitve in možnosti.
Razpoložljive možnosti so odvisne od
posameznega primera.
x
x
x
x
x
internetnega brskalnika.
– [Zoom] (Povečava): poveča ali
pomanjša velikost prikazane
vsebine.
– [JavaScript Setup] (Nastavitev kode
JavaScript): omogoči ali onemogoči
možnost JavaScript.
– [Cookie Setup] (Nastavitev
piškotkov): omogoči nastavitev, ali
so piškotki brskalnika podprti ali ne.
– [SSL Alarm Display] (Prikaz
opozorila za SSL): omogoči ali
onemogoči SSL.
[Input] (Vnos): prikaže tipkovnico
programske opreme za vnos znakov
med brskanjem po spletnem mestu.
[Break] (Prelom): premakne kazalec
v naslednjo vrstico polja za vnos
besedila.
[Delete] (Izbriši): med vnosom
besedila izbriše znak levo od kazalca.
[Window List] (Seznam oken):
[Bookmark List] (Seznam zaznamkov):
prikaže seznam zaznamkov.
x
[URL entry] (Vnos URL-ja): omogoča
vnos naslova URL, ko je prikazana
tipkovnica programske opreme.
x
[Previous page]/[Next page]
(Prejšnja stran/Naslednja stran):
pomakne prikaz na prejšnjo/
naslednjo stran.
28
x
s tem gumbom zaustavite nalaganje
strani.
[Reload] (Znova naloži): s tem
gumbom ponovno naložite isto stran.
[Add to Bookmark] (Dodaj med
zaznamke): s tem gumbom dodate
trenutno prikazano spletno mesto
na seznam zaznamkov.
[Browser Setup] (Nastavitve
brskalnika): prikaže nastavitve
prikaže seznam oken na spletnem
mestu, ki so trenutno odprta.
Omogoča, da se vrnete na predhodno
prikazano spletno mesto, tako da
izberete okno.
x
x
[Cancel loading] (Prekliči nalaganje):
x
[Set as start page] (Nastavi kot
začetno stran): s tem gumbom
nastavite trenutno prikazano spletno
mesto kot privzeto začetno stran.
x
[Open in new window] (Odpri
v novem oknu): s tem gumbom
odprete povezavo v novem oknu.
x
x
[Character encoding] (Kodiranje
znakov): določi kodo znakov.
[Display certificate] (Prikaži
certifikat): prikaže strežniške
certifikate, ki so jih poslale strani
s podporo za SSL.
Nastavitve in prilagoditve
Uporaba zaslonov
z nastavitvami
V osnovnem meniju izberite
[Setup]
(Nastavitve), če želite spremeniti
nastavitve predvajalnika.
Privzete nastavitve so podčrtane.
1
2
V osnovnem meniju z gumboma
</, izberite možnost
[Setup]
(Nastavitve).
[Software Update]
(Posodobitev programske
opreme)
x [Update via Internet] (Posodobitev
prek interneta)
Posodobi programsko opremo
predvajalnika z uporabo omrežja,
ki je na voljo. Preverite, ali ima omrežje
internetno povezavo. Več informacij je
na voljo v razdelku »2. korak: Priprave za
omrežno povezavo« (stran 17).
x [Update via USB Memory]
(Posodobitev prek pomnilnika USB)
Posodobi programsko opremo
predvajalnika z uporabo pomnilniške
naprave USB. Preverite, ali ima mapa
za posodobitev programske opreme
pravilno ime »UPDATE« in so v njej
shranjene vse datoteke s posodobitvami.
Predvajalnik lahko prepozna do
500 datotek/map na posamezni ravni,
vključno z datotekami/mapami
s posodobitvami.
[Screen Settings]
(Nastavitve zaslona)
x [3D Output Setting] (Nastavitev
izhoda 3D)
[Auto] (Samodejno): običajno izberite to
nastavitev.
[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite,
če želite celotno vsebino prikazati
v načinu 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavitev velikosti TV-zaslona za
predvajanje vsebin 3D)
Nastavitve in prilagoditve
Z gumboma M/m izberite ikono
kategorije nastavitve, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
z
• Priporočamo, da posodobitev programske
opreme izvedete na približno 2 meseca.
• Če želite več informacij o funkcijah
posodabljanja, obiščite to spletno mesto:
http://support.sony-europe.com/
Nastavi velikost zaslona za televizor,
ki podpira tehnologijo 3D.
x [TV Type] (Vrsta televizorja)
[16:9]: to možnost izberite pri
povezovanju s televizorjem s širokim
zaslonom ali s funkcijo širokega zaslona.
[4:3]: to možnost izberite pri
povezovanju s televizorjem, ki ima
zaslon 4:3 brez funkcije širokega zaslona.
x [Screen Format] (Format zaslona)
[Full] (Celotni zaslon): to možnost
izberite pri povezovanju s televizorjem
s funkcijo širokega zaslona. Slika zaslona
4:3 se prikaže v razmerju 16:9 tudi na
televizorju s širokim zaslonom.
[Normal] (Običajni): spremeni velikost
slike, da se prilagodi velikosti zaslona
z razmerjem višina/širina izvirne slike.
29
x [DVD Aspect Ratio]
(Razmerje zaslona DVD-ja)
[Letter Box] (Pismo): prikaže široko
sliko s črnim pasom na vrhu in na dnu.
[On] (Vklopljeno): vklopi funkcijo.
[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite,
če televizor ne podpira video
signalov 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output]
(Izhod BD-ROM 24p)
[Pan & Scan] (Premikanje): prikaže sliko
polne višine na celotnem zaslonu,
s prirezanimi stranicami.
[Auto] (Samodejno): video signale
1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo,
če je prek priključka HDMI OUT povezan
s televizorjem, ki podpira ločljivost
1080/24p.
[Off] (Izklopljeno): to možnost
izberite, če televizor ne podpira
video signalov 1080/24p.
x [4K Output] (Izhod 4K)
x [Cinema Conversion Mode]
(Kinematografski način pretvorbe)
[Auto] (Samodejno): običajno izberite to
nastavitev. Predvajalnik samodejno
zazna, ali je material video ali film ter
preklopi na ustrezen način pretvorbe.
[Video] (Videoposnetki): vedno se bo
izbral način pretvorbe, primeren za
videoposnetke, ne glede na material.
x [Output Video Resolution]
(Izhodna video ločljivost)
Običajno izberite možnost [Auto]
(Samodejno). Izberite možnost
[Original Resolution] (Izvirna ločljivost)
za ločljivost, posneto na disk. Če je
ločljivost slabša od ločljivosti SD,
se poveča na ločljivost SD.
x [BD-ROM 24p Output]
(Izhod BD-ROM 24p)
[Auto] (Samodejno): video signale
1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo,
če je prek priključka HDMI OUT
povezan s televizorjem, ki podpira
ločljivost 1080/24p.
30
[Auto1] (Samodejno1): pri predvajanju
videoposnetkov predvaja video signale
2K (1920 × 1080) in pri predvajanju
fotografij video signale 4K, če je
vzpostavljena povezava z opremo Sony,
ki je združljiva s 4K.
Video signale 4K predvaja pri
predvajanju videovsebin 24p s plošč
BD/DVD ROM in pri predvajanju
fotografij, če je vzpostavljena povezava z
opremo, ki je ni izdelala družba Sony
in je združljiva s 4K. Ta nastavitev ne
deluje pri predvajanju videov in slik 3D.
[Auto2] (Samodejno2): samodejno
predvaja video signale 4K/24p, ko
vzpostavite povezavo
z opremo, ki podpira signale 4K/24p, in
določite ustrezne nastavitve v možnosti
[BD-ROM 24p Output] (Izhod
BD-ROM 24p) ali [DVD-ROM 24p
Output] (Izhod DVD-ROM 24p), poleg
tega pa predvaja tudi fotografije 4K/24p,
če predvajate slikovne datoteke 2D.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
b
Če sistem vaše opreme Sony ne zazna, ko
izberete možnost [Auto1] (Samodejno1),
bodo nastavitve imele enak učinek kot pri
možnosti [Auto2] (Samodejno2).
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Samodejno): samodejno zazna
vrsto povezanega televizorja in preklopi
na ustrezno nastavitev barve.
[YCbCr (4:2:2)]: predvaja video signale
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: predvaja video signale
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: predvaja video signale RGB.
[Auto] (Samodejno): običajno izberite
to nastavitev.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: predvaja
16-bitne/12-bitne/10-bitne video
signale, če priključen televizor podpira
funkcijo globokih barv.
[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite,
če je slika motena ali so barve nenaravne.
x [SBM] (Super bitna preslikava)
[On] (Vklopljeno): izravna prelivanje
video signalov prek vtičnice
HDMI OUT.
[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite,
če so izhodni video signali moteni ali so
barve videti nenaravne.
x [IP Content NR Pro] (IP vsebina
NR Pro)
[Video3]/[Video2]/[Video1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: prilagodi
kakovost slike internetnih vsebin.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
[Auto] (Samodejno): običajno izberite
to nastavitev. Slike, ki se dinamično
premikajo, so prikazane brez
zamegljenosti.
[Frame] (Okvir): mirujoče slike prikaže
v visoki ločljivosti.
[Audio Settings]
(Nastvitve zvoka)
x [Digital Audio Output] (Digitalni
avdio izhod)
[Auto] (Samodejno): običajno izberite
to nastavitev. Zvočne signale predvaja
glede na stanje povezanih naprav.
[PCM]: predvaja signale PCM prek
priključkov DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT.
Nastavitve in prilagoditve
x [HDMI Deep Colour Output]
(Izhod HDMI z globokimi barvami)
x [Pause Mode] (Način začasne
zaustavitve)
x [DSD Output Mode] (Način
izhoda DSD)
[On] (Vklopljeno): med predvajanjem
CD-ja Super Audio CD in datotek
formata DSD predvaja signale DSD prek
priključka HDMI OUT. Ko je izbrana
možnost [On] (Vklopljeno), se prek
drugih priključkov ne predvaja
noben signal.
[Off] (Izklopljeno): med predvajanjem
CD-ja Super Audio CD in datotek
formata DSD predvaja signale PCM prek
priključka HDMI OUT.
31
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavitev
mešanja zvoka BD)
[On] (Vklopljeno): predvaja zvok,
ustvarjen z mešanjem interaktivnega
zvoka ter sekundarnega zvoka
v primarni zvok.
[Off] (Izklopljeno): predvaja samo
primarni zvok. To možnost izberite,
če želite zvočne signale HD predvajati
prek ojačevalnika AV (sprejemnika).
x [Digital Music Enhancer] (Digitalni
ojačevalnik zvoka)
[On] (Vklopljeno): nastavi zvočni
učinek med predvajanjem internetne
vsebine ali vsebine USB-ja.
[Off] (Izklopljeno)/[Sound Bar Mode]
(Način zvočnika): izklopi funkcijo.
x [Downmix] (Mešanje)
[Surround] (Prostorski): predvaja
zvočne signale z učinki prostorskega
zvoka. To možnost izberite pri
povezovanju zvočne naprave, ki podpira
sistem Dolby Surround (Pro Logic) ali
DTS Neo:6.
[Stereo]: predvaja zvočne signale brez
učinkov prostorskega zvoka. To možnost
izberite pri povezovanju zvočne naprave,
ki ne podpira sistema Dolby Surround
(Pro Logic) ali DTS Neo:6.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavitve
ogleda BD/DVD)
x [DTS Neo:6]
[Cinema] (Kino)/[Music] (Glasba):
predvaja simulirani večkanalni
prostorski zvok prek 2-kanalnih virov
prek priključka HDMI OUT glede na
zmogljivosti povezane naprave, in sicer
v načinu DTS Neo:6 Cinema ali DTS
Neo:6 Music.
[Off] (Izklopljeno): prek priključka
HDMI OUT predvaja zvok z izvirnim
številom kanalov.
x [BD/DVD Menu Language]
(Jezik menija BD/DVD)
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO
izbere privzeti jezik menija.
Izberite možnost [Select Language
Code] (Izberi jezikovno kodo) in vnesite
kodo za svoj jezik po navodilih, opisanih
v razdelku »Seznam jezikovnih kod«
(stran 47).
x [Audio Language] (Jezik zvoka)
x [Audio DRC] (Zvok DRC)
[Auto] (Samodejno): predvaja posnetek
z dinamičnim razponom, ki ga določa
disk (samo BD-ROM). Ostali diski se
predvajajo na ravni [On] (Vklopljeno).
[On] (Vklopljeno): predvaja
s standardno ravnjo stiskanja.
[Off] (Izklopljeno): predvaja brez
stiskanja. Proizveden je bolj
dinamičen zvok.
32
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO
izbere privzeti jezik skladb.
Ko izberete možnost [Original]
(Izvirnik), je izbran jezik, ki ima
prednost na disku.
Izberite možnost [Select Language
Code] (Izberi jezikovno kodo) in vnesite
kodo za svoj jezik po navodilih, opisanih
v razdelku »Seznam jezikovnih kod«
(stran 47).
x [Subtitle Language]
(Jezik podnapisov)
x [Parental Control Area Code] (Koda
območja s starševskim nadzorom)
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO
izbere privzeti jezik podnapisov.
Izberite možnost [Select Language Code]
(Izberi jezikovno kodo) in vnesite kodo za
svoj jezik po navodilih, opisanih v razdelku
»Seznam jezikovnih kod« (stran 47).
Predvajanje nekaterih diskov BD-ROM
ali DVD VIDEO oz. internetnih videov
je lahko omejeno glede na geografsko
območje. Prizori so lahko blokirani
ali zamenjani z drugimi. Upoštevajte
navodila na zaslonu in vnesite
štirimestno geslo.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Predvajanje plasti hibridnih
diskov BD)
[BD]: predvaja plast diska BD.
[DVD/CD]: predvaja plast diska
DVD ali CD.
[Allow] (Dovoli): običajno izberite to
nastavitev.
[Do not allow] (Ne dovoli): onemogoča
internetno povezavo.
[Parental Control
Settings] (Nastavitve
starševskega nadzora)
Če nastavite starševski nadzor,
so lahko prizori blokirani ali zamenjani
z drugimi. Upoštevajte navodila na
zaslonu in vnesite štirimestno geslo.
x [Internet Video Unrated]
(Neocenjeni internetni
videoposnetki)
Nastavitve in prilagoditve
x [BD Internet Connection]
(Internetna povezava BD)
x [BD Parental Control]
(Starševski nadzor za BD)/
[DVD Parental Control]
(Starševski nadzor za DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Starševski nadzor za internetne
videoposnetke)
[Allow] (Dovoli): dovoli predvajanje
neocenjenih internetnih video vsebin.
[Block] (Blokiraj): blokira predvajanje
neocenjenih internetnih video vsebin.
x [Password] (Geslo)
Nastavi ali spremeni geslo za funkcijo
starševskega nadzora. Z geslom lahko
nastavite omejitve za predvajanje
videoposnetkov prek diskov BD-ROM
ali DVD VIDEO oz. interneta.
Po potrebi lahko nastavite različne ravni
omejitev za diske BD-ROM in DVD
VIDEO oz. za internetne videe.
[Music Settings]
(Nastavitve glasbe)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Sloj predvajanja Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Predvaja sloj Super
Audio CD.
[CD]: Predvaja sloj diska CD.
33
x [Super Audio CD Playback Channel]
(Kanal za predvajanje Super
Audio CD)
[DSD 2ch]: Predvaja dvokanalno
območje.
[DSD Multi]: Predvaja večkanalno
območje.
[System Settings]
(Sistemske nastavitve)
[Linked to TV-off] (Izklop v povezavi
s televizorjem)
[On] (Vklopljeno): samodejno izklopi
predvajalnik in komponente, ki
podpirajo vmesnik HDMI, ko povezan
televizor preide v stanje pripravljenosti
(BRAVIA Sync).
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
x [Quick Start Mode] (Način hitrega
zagona)
[On] (Vklopljeno): skrajša čas zagona
pri vklopu predvajalnika.
[Off] (Izklopljeno): zmanjša porabo
energije v načinu pripravljenosti.
x [OSD Language] (Jezik OSD)
Izbere jezik za prikaz na zaslonu za vaš
predvajalnik.
x [Dimmer] (Jakost osvetlitve)
[Bright] (Svetlo): visoka osvetlitev.
[Dark] (Temno): nizka osvetlitev.
[Off] (Izklopljeno): med predvajanjem
izklopi osvetlitev. Nizka osvetlitev
v primerih, ko se video ne predvaja.
x [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
Če s kablom HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov priključite
komponente družbe Sony, ki podpirajo
funkcije HDMI, se upravljanje
poenostavi.
[Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
[On] (Vklopljeno): na voljo so spodnje
funkcije BRAVIA Sync:
– Predvajanje z enim dotikom
– Izklop napajanja sistema
– Samodejna nastavitev jezika
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
z
Za več podrobnosti upoštevajte priročnik
z navodili, priložen televizorju ali
komponentam.
34
x [Auto Standby] (Samodejni preklop
v pripravljenost)
[On] (Vklopljeno): če več kot 20 minut
ne pritisnete nobenega gumba,
samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
x [Auto Display] (Samodejni prikaz)
[On] (Vklopljeno): na zaslonu
samodejno prikaže informacije pri
spreminjanju naslovov, načinov slike,
zvočnih signalov itd.
[Off] (Izklopljeno): prikaže informacije
samo, ko pritisnete gumb DISPLAY.
x [Screen Saver] (Ohranjevalnik zaslona)
[On] (Vklopljeno): vklopi funkcijo
ohranjevalnika zaslona. Slika
ohranjevalnika zaslona se prikaže,
če več kot 10 minut ne uporabljate
predvajalnika, ko je prikazan zaslonski
prikaz.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
x [Software Update Notification]
(Obveščanje o posodobitvi
programske opreme)
[On] (Vklopljeno): nastavi predvajalnik,
da vas obvesti, ko je na voljo nova
različica programske opreme (stran 29).
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
x [Gracenote Settings] (Nastavitve
storitve Gracenote)
x [Device Name] (Ime naprave)
Prikaže ime predvajalnika. Ime
predvajalnika lahko spremenite.
x [System Information]
(Informacije o sistemu)
Prikaže informacije o različici
programske opreme predvajalnika
in naslov MAC.
x [Software License Information]
(Informacije o licenci za programsko
opremo)
Prikaže podatke o licenci za programsko
opremo.
x [Internet Settings] (Internetne
nastavitve)
Najprej morate predvajalnik povezati
v omrežje. Več informacij je na voljo
v razdelku »2. korak: Priprave za
omrežno povezavo« (stran 17).
[Wired Setup] (Nastavitev žičnega
omrežja): to možnost izberite, če sistem
na širokopasovni usmerjevalnik
priključujete s kablom LAN.
[Wireless Setup(built-in)] ((Vgrajena)
nastavitev brezžičnega omrežja):
to možnost izberite, če za brezžično
omrežno povezavo uporabljate vmesnik
za brezžično povezavo LAN, ki je vgrajen
v predvajalnik.
z
Če želite več podrobnosti, obiščite spodnje
spletno mesto in si oglejte pogosta vprašanja:
http://support.sony-europe.com/
Nastavitve in prilagoditve
[Auto] (Samodejno): po zaustavitvi
predvajanja diska samodejno prenese
informacije o njem. Vzpostavite
povezavo z omrežjem za prenos.
[Manual] (Ročno): prenese informacije
o disku, ko je izbrana možnost [Video
Search] (Iskanje video vsebine) ali [Music
Search] (Iskanje glasbene vsebine).
[Network Settings]
(Omrežne nastavitve)
x [Network Connection Status]
(Stanje omrežne povezave)
Prikaže trenutno stanje omrežja.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika omrežne povezave)
Preveri pravo omrežno povezavo
z zagonom diagnostike omrežja.
x [Connection Server Settings]
(Nastavitve strežnika za povezavo)
Določa, ali je prikazan povezani strežnik.
35
x [Auto Renderer Access Permission]
(Dovoljenje za samodejni dostop
upodabljalnika)
[On] (Vklopljeno): omogoča samodejni
dostop za na novo zaznani izdelek,
ki podpira upravljalnik DLNA.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
x [Renderer Access Control] (Nadzor
dostopa do upodabljalnika)
Prikaže seznam izdelkov, ki podpirajo
upravljalnik DLNA, in določi, ali je
omogočen dostop do posameznega
izdelka prek tega predvajalnika.
x [Registered Remote Devices]
(Registrirane oddaljene naprave)
Prikaže seznam registriranih oddaljenih
naprav.
x [Remote Start] (Oddaljeni zagon)
[On] (Vklopljeno): vklopi ali izklopi
predvajalnik z oddaljeno napravo,
ko se vzpostavlja povezava z omrežjem.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcije.
b
Nastavite možnost [Remote Start] (Oddaljeni
zagon) na [On] (Vklopljeno) in izklopite
predvajalnik, da aktivirate stanje
pripravljenosti omrežja (stran 42).
[Easy Network
Settings] (Preproste
omrežne nastavitve)
Izberite možnost [Easy Network
Settings] (Preproste omrežne nastavitve)
in določite omrežne nastavitve.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
[Resetting]
(Ponastavitev)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Ponastavi na privzete tovarniške
nastavitve)
Nastavitve predvajalnika povrnete na
privzete tovarniške, tako da izberete
skupino nastavitev. Ponastavljene bodo
vse nastavitve v skupini.
x [Initialise Personal Information]
(Inicializiraj osebne podatke)
Izbriše osebne podatke, shranjene
v predvajalniku.
b
Če to enoto odvržete, jo prenesete ali
preprodate, iz varnostnih razlogov izbrišite
vse osebne podatke. Po uporabi omrežne
storitve izvedite tudi vse ustrezne ukrepe,
kot je odjava.
36
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi predvajalnika pojavi
katera od spodnjih težav, lahko pred
zahtevo za popravilo poskusite težavo
odpraviti sami, tako da upoštevate ta
navodila za odpravljanje težav. Če težave
ne morete odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Slika
Slika se ne prikazuje oz. se prikazuje
nepravilno.
Jezik zaslonskega prikaza se samodejno
preklopi, ko je predvajalnik povezan
s priključkom HDMI OUT.
, Ko je možnost [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) v nastavitvi
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
nastavljena na [On] (Vklopljeno)
(stran 34), se jezik zaslonskega
prikaza samodejno preklopi glede
na nastavitev jezika povezanega
televizorja (če spremenite nastavitev
na televizorju itd.).
Zvok
Zvok se ne predvaja oz. se predvaja
nepravilno.
, Preverite, ali so vsi povezovalni kabli
ustrezno pritrjeni (stran 15).
, Izbirnik vhoda na ojačevalniku AV
(sprejemniku) preklopite tako, da se
zvočni signali predvajalnika predvajajo
prek ojačevalnika AV (sprejemnika).
, Če se zvočni signal ne predvaja prek
priključka DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT, preverite
zvočne nastavitve (stran 31).
, Pri povezavah HDMI poskusite storiti
to: 1Izklopite in znova vklopite
predvajalnik. 2Izklopite in znova
vklopite povezano opremo.
3Odklopite in znova priklopite
kabel HDMI.
, Če pri povezavah HDMI predvajalnik
ni povezan s televizorjem prek
ojačevalnika AV (sprejemnika),
poskusite kabel HDMI povezati
neposredno s televizorjem. Upoštevajte
tudi priročnik z navodili, priložen
ojačevalniku AV (sprejemniku).
Dodatne informacije
, Preverite, ali so vsi povezovalni kabli
ustrezno pritrjeni (stran 15).
, Preklopite izbirnik vhoda na
televizorju, da začne predvajati signal
iz predvajalnika.
, Ponastavite možnost [Output Video
Resolution] (Izhodna video ločljivost)
na najnižjo vrednost, tako da pritisnete
x (zaustavitev), HOME in nato gumb
POP UP/MENU na daljinskem
upravljalniku.
, Poskusite storiti to: 1Izklopite in
znova vklopite predvajalnik.
2Izklopite in znova vklopite
povezano opremo. 3Odklopite in
znova priklopite kabel HDMI.
, Priključek HDMI OUT je povezan
z napravo DVI, ki ne podpira
tehnologije za zaščito avtorskih pravic.
, Preverite možnost [Output Video
Resolution] (Izhodna video ločljivost)
v nastavitvi [Screen Settings]
(Nastavitve zaslona) (stran 30).
, Za diske BD-ROM preverite možnost
[BD-ROM 24p Output] (Izhod
BD-ROM 24p) v nastavitvi [Screen
Settings] (Nastavitve zaslona)
(stran 30).
, Za diske DVD-ROM preverite
možnost [DVD-ROM 24p Output]
(Izhod DVD-ROM 24p) v nastavitvi
[Screen Settings] (Nastavitve zaslona)
(stran 30).
37
, Priključek HDMI OUT je povezan
z napravo DVI (priključki DVI ne
sprejemajo zvočnih signalov).
, Naprava, povezana s priključkom
HDMI OUT, ne podpira oblike
zvočnega zapisa predvajalnika.
Preverite zvočne nastavitve (stran 31).
Zvok HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio in DTS-HD
Master Audio) se ne predvaja prek
bitnega toka.
, Nastavite [BD Audio MIX Setting]
(Nastavitev za mešanje zvoka BD)
v možnosti [Audio Settings] (Zvočne
nastavitve) na [Off] (Izklopljeno)
(stran 32).
, Preverite, ali je povezani ojačevalnik
AV (sprejemnik) združljiv z vsako
obliko zvočnega zapisa HD.
Interaktivni zvok se ne predvaja.
, Nastavite [BD Audio MIX Setting]
(Nastavitev za mešanje zvoka BD)
v možnosti [Audio Settings] (Zvočne
nastavitve) na [On] (Vklopljeno)
(stran 32).
Med predvajanjem diska se na zaslonu
prikaže sporočilo s kodo 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being played
is protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 3.] (Avdio izhod je trenutno
izključen. Ne prilagajajte jakosti
predvajanja. Vsebina, ki se predvaja,
je zaščitena s tehnologijo Cinavia in je
ni dovoljeno predvajati v tej napravi.
Več informacij o tehnologiji Cinavia je na
voljo na naslovu http://www.cinavia.com.).
, Zvočni posnetek videa, ki ga predvajate,
vsebuje kodo Cinavia, kar nakazuje,
da je to nepooblaščena kopija
profesionalno izdelane vsebine (stran 5).
38
Disk
Disk se ne predvaja.
, Disk je umazan ali nesimetričen.
, Disk je narobe obrnjen. Vstavite disk,
tako da je stran za predvajanje
obrnjena navzdol.
, Disk je v obliki zapisa, ki ga ta
predvajalnik ne podpira (stran 43).
, Predvajalnik ne more predvajati
neustrezno posnetega diska.
, Področna koda diska BD/DVD se ne
ujema s predvajalnikom.
Naprava USB
Predvajalnik ne zazna povezane naprave USB.
, Preverite, ali je naprava USB ustrezno
povezana v priključek USB.
, Preverite, ali je naprava USB (oz. kabel)
poškodovana.
, Preverite, ali je naprava USB
vklopljena.
, Če je naprava USB povezana prek
zvezdišča USB, jo povežite neposredno
v predvajalnik.
Sony Entertainment Network
Kakovost slike/zvoka je slaba oziroma pri
nekaterih programih manjkajo podrobnosti,
zlasti pri hitrem predvajanju ali temnih
prizorih.
, Kakovost slike/zvoka lahko izboljšate,
tako da spremenite hitrost povezave.
Za predvajanje videov s standardno
ločljivostjo je priporočena hitrost
povezave najmanj 2,5 Mb/s (10 Mb/s
za videe v visoki ločljivosti).
Slika je majhna.
, Pritisnite gumb M, da jo povečate.
Omrežna povezava
Predvajalnik ne more vzpostaviti povezave
z omrežjem.
, Preverite delovanje omrežne povezave
(stran 17) in omrežne nastavitve
(stran 35).
Računalnik ne more vzpostaviti internetne
povezave po opravljeni nastavitvi [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Nastavitev
zavarovanega omrežja Wi-Fi).
Predvajalnik ne more vzpostaviti povezave
z brezžičnim usmerjevalnikom LAN.
, Preverite, ali je brezžični
usmerjevalnik LAN vklopljen.
, Okolje uporabe (vključno
z materialom, iz katerega so narejene
stene, s pogoji za sprejemanje radijskih
valov ali predmeti med predvajalnikom
in brezžičnim usmerjevalnikom LAN)
lahko povzroča motnje komunikacije
med napravama. Zmanjšajte razdaljo
med predvajalnikom in brezžičnim
usmerjevalnikom LAN.
, Naprave, ki uporabljajo frekvenčni
pas 2,4 GHz (mikrovalovne pečice,
naprave Bluetooth ali brezžične
digitalne naprave), lahko povzročajo
motnje komunikacije. Predvajalnik
premaknite stran od takšnih naprav
ali te izklopite.
, Pritisnite gumb RETURN, da se
prikaže prejšnji zaslon, in poskusite
znova nastaviti brezžično omrežje.
Če sistem še vedno ne zazna želenega
brezžičnega usmerjevalnika,
z možnostjo [New connection
registration] (Registriranje nove
povezave) izvedite [Manual
registration] (Ročno registriranje).
Pri vklopu predvajalnika se na zaslonu
prikaže sporočilo [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section of
the menu and select “Network Update” to
perform the update.] (Na voljo je nova
različica programske opreme. Če želite
izvesti posodobitev, v menijskem razdelku
»Nastavitev« izberite možnost »Posodobitev
omrežja«.).
, Več o posodobitvi programske opreme
predvajalnika na novo različico
preberite v razdelku [Software Update]
(Posodobitev programske opreme)
(stran 29).
Dodatne informacije
, Če funkcijo nastavitve zavarovanega
omrežja Wi-Fi uporabite pred
prilagoditvijo nastavitev
usmerjevalnika, se lahko nastavitve
brezžične povezave usmerjevalnika
samodejno spremenijo. V tem primeru
ustrezno prilagodite nastavitve
brezžične povezave računalnika.
Želeni brezžični usmerjevalnik se ne prikaže
na seznamu brezžičnih omrežij.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
ne deluje (BRAVIA Sync).
, Preverite, ali je možnost [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI)
v nastavitvi [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) nastavljena na
[On] (Vklopljeno) (stran 34).
, Če spremenite povezavo HDMI,
izklopite predvajalnik, nato pa ga
znova vklopite.
39
, V primeru izpada elektrike nastavite
možnost [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) v nastavitvi [HDMI
Settings] (Nastavitve HDMI) na [Off]
(Izklopljeno), nato nastavite [Control
for HDMI] (Nadzor za HDMI)
v [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
na [On] (Vklopljeno) (stran 34).
, Preverite spodnja stanja in upoštevajte
priročnik z navodili, priložen
komponenti.
– Povezana komponenta podpira
uporabo funkcije [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI).
– Nastavitev povezane komponente
za uporabo funkcije [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI) je
ustrezna.
, Ko predvajalnik povežete
s televizorjem prek ojačevalnika
AV (sprejemnika),
– televizorja morda ne boste mogli
upravljati prek predvajalnika,
če ojačevalnik AV (sprejemnik ni
združljiv s funkcijo [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI).
– Če spremenite povezavo HDMI,
odklopite in znova priklopite
napajalni kabel, v primeru izpada
elektrike pa poskusite to: 1Izbirnik
vhoda ojačevalnika AV
(sprejemnika) preklopite, tako da se
na zaslonu televizorja prikaže slika,
ki jo oddaja predvajalnik.
2Nastavite možnost [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI)
v nastavitvi [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) na [Off]
(Izklopljeno), nato nastavite
[Control for HDMI] (Nadzor
za HDMI) v nastavitvi [HDMI
Settings] (Nadzor za HDMI) na [On]
(Vklopljeno) (stran 34). Upoštevajte
priročnik z navodili, priložen
ojačevalniku AV (sprejemniku).
40
Funkcija za izklop napajanja sistema ne
deluje (BRAVIA Sync).
, Preverite, ali sta možnosti [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI) in [Linked
to TV-off] (Povezano z izklopom
televizorja) v nastavitvi [HDMI
Settings] (Nastavitve HDMI) nastavljeni
na [On] (Vklopljeno) (stran 34).
Drugo
Vsebina se ne začne predvajati na začetku.
, Pritisnite gumb OPTIONS in izberite
možnost [Play from start] (Predvajaj
od začetka).
Predvajanje se ne nadaljuje od točke
nadaljevanja predvajanja, pri kateri ste
nazadnje zaustavili predvajanje.
, Pri nekaterih diskih se lahko točka
nadaljevanja predvajanja izbriše iz
pomnilnika, ko:
– odprete pladenj za vstavljanje diska,
– odklopite napravo USB,
– predvajate drugo vsebino,
– izklopite predvajalnik.
Med predvajanjem diska se na zaslonu
prikaže sporočilo s kodo 1 [Playback
stopped. The content being played is
protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 1.] (Predvajanje
zaustavljeno. Vsebina, ki se predvaja,
je zaščitena s tehnologijo Cinavia in je ni
dovoljeno predvajati v tej napravi. Več
informacij o tehnologiji Cinavia je na voljo
na na naslovu http://www.cinavia.com.).
, Zvočni posnetek videa, ki ga predvajate,
vsebuje kodo Cinavia, kar nakazuje, da je
ta vsebina namenjena le za predstavitve
s profesionalno opremo in uporabniki
niso pooblaščeni za predvajanje (stran 5).
Pladenj za vstavljanje diska se ne odpre,
na zaslonu sprednje plošče pa se prikaže
oznaka »LOCK« ali »D ON«.
, Ko se na zaslonu prikaže oznaka
»LOCK«, je predvajalnik zaklenjen.
Če želite izklopiti ključavnico za
otroke, pritisnite x (stop), HOME in
nato gumb TOP MENU na daljinskem
upravljalniku, dokler se na zaslonu
sprednje plošče ne prikaže »UNLCK«
(stran 10).
, Ko se na zaslonu prikaže oznaka
»D ON«, se obrnite na prodajalca
družbe Sony ali na lokalni pooblaščeni
servisni center Sony.
, Poskusite storiti to: 1Izklopite
predvajalnik in izključite napajalni
kabel. 2Ponovno priključite napajalni
kabel, med tem pa držite pritisnjen
gumb Z na predvajalniku. 3Še vedno
držite pritisnjen gumb Z na
predvajalniku, dokler se pladenj
ne odpre. 4Odstranite disk.
, V notranjosti predvajalnika se nabira
kondenzirana vlaga (stran 3).
Dodatne informacije
Pladenj za vstavljanje diskov se ne odpre,
diska pa ni mogoče odstraniti niti s pritiskom
gumba Z.
Predvajalnik se ne odziva na pritisk
nobenega gumba.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
oznaka »Exxxx« ali »TEMP«.
, Ko se prikaže oznaka »Exxxx«,
se obrnite na najbližjega prodajalca
družbe Sony ali lokalni pooblaščeni
servisni center Sony in jim sporočite
kodo napake.
, Ko se prikaže oznaka »TEMP«,
predvajalnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje. Oznaka
»TEMP« bo prikazana kratek čas.
41
Tehnični podatki
Sistem
Laser: polprevodniški laser
Vhodni in izhodni priključki
(Ime priključka:
vrsta priključka/raven izhoda/
impedanca nalaganja)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
fono priključek/0,5 1Vp-p/75 ohmov
HDMI OUT:
standardni 19-pinski priključek HDMI
LAN (100):
priključek 100BASE-TX
USB:
priključek USB vrste A (za povezovanje
pomnilniške naprave USB, bralnika
pomnilniške kartice, digitalnega
fotoaparata in digitalne videokamere)
Brezžično
Standard brezžične povezave LAN:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni razpon:
Pas 2,4 GHz: kanali od 1 do 13
Modulacija:
DSSS in OFDM
Splošno
Napajanje:
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije:
16 W
Stanje pripravljenosti omrežja:
5,8 W (kadar je žično/brezžično
omrežje omogočeno)
42
Mere (pribl.):
430 mm × 210 mm × 49 mm
(širina/globina/višina)
vključno z izbočenimi deli
Teža (pribl.): 2,3 kg
Delovna temperatura:
od 5 °C do 35 °C
Delovna vlažnost:
od 25 % do 80 %
Priložena dodatna oprema
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
Tehnični podatki in oblika se lahko
spremenijo brez obvestila.
Diski, ki jih lahko predvaja ta
predvajalnik
Blu-ray Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (glasbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*3
Ta izdelek je zasnovan za predvajanje
diskov, ki so izdelani v skladu
s standardom Compact Disc (CD).
Diski DualDisc in nekateri glasbeni
diski, kodirani s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic, niso izdelani v skladu
s standardom Compact Disc (CD),
zato jih ta izdelek morda ne bo mogel
predvajati.
Opomba glede funkcij predvajanja diskov
BD/DVD
Nekatere funkcije predvajanja diskov
BD/DVD namerno nastavijo nekateri
izdajatelji programske opreme. Ker ta
predvajalnik omogoča predvajanje
diskov BD/DVD glede na vsebino diska,
ki jo je zasnoval izdajatelj programske
opreme, nekatere funkcije predvajanja
morda ne bodo na voljo.
Opomba glede dvoslojnih BD-jev/DVD-jev
Preklop med slojema lahko začasno
zmoti predvajano sliko ali zvok.
Dodatne informacije
*2
Ker so nekatere tehnične značilnosti diskov
Blu-ray Disc nove ali se še razvijajo, sistem
ne bo mogel predvajati nekaterih diskov,
odvisno od njihove vrste in različice.
Izhodni zvočni signal je odvisen od vira,
povezanega izhodnega priključka in
izbranih zvočnih nastavitev.
BD-RE: različice 2.1
BD-R: različice 1.1, 1.2, 1.3, vključno
z organskim pigmentom vrste BD-R (LTH)
Diskov BD-R, posnetih z računalnikom,
ni mogoče predvajati, če so elementi
PostScript zapisljivi.
Sistem ne more predvajati CD-ja ali
DVD-ja, ki ni ustrezno posnet.
Več informacij je na voljo v priročniku
z navodili, priloženemu napravi za
snemanje.
Opomba glede diskov
Področna koda (samo za diske BD-ROM/
DVD VIDEO)
Področna koda je natisnjena na zadnji
strani enote, predvajalnik pa omogoča
samo predvajanje diskov BD-ROM/
DVD VIDEO, označenih z isto
področno kodo ali ALL .
Diski, ki jih sistem ne more predvajati
• BD s kartušo
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• Avdio DVD
• CD s fotografijami
• Podatkovni del diska CD-Extra
• Super VCD
• Zvočna stran diskov DualDisc
področna koda
43
Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
Vsebnik
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Format
AVCHD (različica 2.0)*1*7*8
44
Z zvokom
PS
MPEG-2 Video*2 TS*4
Xvid
Pripona
.avi
*9
Glasba
Kodek
Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
*10
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
*11
*1
Predvajalnik lahko predvaja datoteke
».mka«.
Te datoteke ni mogoče predvajati
v strežniku DLNA.
Predvajalnik ne predvaja animiranih
datotek PNG ali GIF.
Predvajalnik ne omogoča predvajanja
datotek, kodiranih s funkcijo DST.
Pri datotekah MPO, ki niso 3D,
je prikazana ključna slika ali prva slika.
.wma
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
b
Dolby Digital*6*9
.ac3
• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati,
odvisno od formata datotek, kodiranja
datotek, posnetega stanja ali stanja strežnika
DLNA.
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče
predvajati.
• V nekaterih datotekah mogoče ne bo
omogočena uporaba funkcij hitrega
pomikanja naprej ali nazaj.
• Predvajalnik ne omogoča predvajanja
kodiranih datotek, kot so datoteke DRM in
Lossless.
• Predvajalnik lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape na diskih BD, DVD in CD
ter v napravah USB:
– največ do map na 9. ravni, vključno
s korensko mapo;
– do 500 datotek/map na posamezni ravni.
• Predvajalnik lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape, shranjene v strežniku
DLNA:
– do map na 19. ravni;
– do 999 datotek/map na posamezni ravni.
• Predvajalnik podpira hitrost sličic:
– do 60 sličic/sekundo le za AVCHD
(MPEG4/AVC);
– do 30 sličic/sekundo za druge video kodeke.
• Predvajalnik podpira video bitno hitrost
do 40 Mb/s.
• Nekatere naprave USB morda ne bodo
delovale s tem predvajalnikom.
• Predvajalnik lahko prepozna naprave za
količinsko shranjevanje (MSC) (kot je
bliskovni pomnilnik ali disk HDD), naprave
za zajemanje mirujoče slike (SICD) in
tipkovnice s 101 tipko.
DSF
*6
.dsf
DSDIFF*6*11
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC
*6
.m4a
Fotografije
Format
Pripona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*12
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Predvajalnik morda ne bo predvajal tega
formata datotek v strežniku DLNA.
Predvajalnik v strežniku DLNA omogoča
samo predvajanje video vsebine
s standardno ločljivostjo.
Predvajalnik ne predvaja formata datotek
DTS v strežniku DLNA.
Predvajalnik omogoča le predvajanje
formata datotek Dolby Digital v strežniku
DLNA.
Predvajalnik podpira AVC do ravni 4.1.
Predvajalnik ne predvaja tega formata
datotek v strežniku DLNA.
Predvajalnik podpira hitrost sličic do
60 sličic/sekundo.
Predvajalnik predvaja format datotek
AVCHD, ki so posnete z digitalno
videokamero itd.
Predvajalnik ne more predvajati
neustrezno posnetega diska formata
AVCHD.
*12
Dodatne informacije
WMA9 Standard
45
• Če želite preprečiti poškodbe podatkov ali
okvaro pomnilniške naprave USB ali drugih
naprav, pred priključevanjem ali
odstranjevanjem pomnilniške naprave USB
izklopite predvajalnik.
• Predvajanje videodatotek z visoko bitno
hitrostjo na podatkovnem CD-ju bo morda
moteno. Za te datoteke je priporočeno, da so
shranjene na podatkovnem DVD-ju ali
podatkovnem disku BD.
O varnosti brezžičnega
omrežja LAN
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je varnostna tehnologija, ki je bila
razvita zaradi pomanjkljivosti tehnologije
WEP. TKIP zagotavlja višjo raven
varnosti kot tehnologija WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je varnostna tehnologija,
ki uporablja napredni način zaščite ter se
razlikuje od tehnologij WEP in TKIP.
AES zagotavlja višjo raven varnosti kot
tehnologija WEP ali TKIP.
Opombe glede diskov
Ker komunikacija prek funkcije
brezžičnega omrežja LAN poteka prek
radijskih valov, je lahko brezžični signal
moten. Predvajalnik za zaščito brezžične
komunikacije podpira različne
varnostne funkcije. Varnostne
nastavitve ustrezno konfigurirajte
v skladu z omrežnim okoljem.
Brez varnosti
Čeprav je nastavitev enostavna, lahko
kdor koli zmoti brezžično komunikacijo
ali vdre v vaše brezžično omrežje, in sicer
brez posebnih orodij. Ne pozabite na
tveganje nepooblaščenega dostopa in
prestrezanje podatkov.
WEP
WEP zavaruje komunikacijo in tretjim
osebam prepreči prestrezanje
komunikacije ter vdor v brezžično
omrežje. WEP je varnostna tehnologija,
ki tudi starejšim napravam brez podpore
za TKIP/AES omogoča povezavo.
46
• Če želite, da disk
ostane čist, se ga
dotikajte le ob
robovih.
Ne dotikajte
se površine.
Prah, prstni odtisi ali praske lahko
povzročijo okvaro diska.
• Diska ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom,
kot so toplozračne cevi, in ga ne
puščajte v avtu, postavljenem na
neposredni sončni svetlobi, saj se lahko
notranjost avtomobila močno segreje.
• Disk po koncu predvajanja shranite
v ovitek.
• Disk očistite s čistilno
krpo. Obrišite ga od
sredine navzven.
• Ne uporabljajte topil,
kot je bencin,
razredčil,
komercialnih čistil za diske/leče ali
antistatičnih razpršilnikov, ki so
namenjeni za čiščenje vinilnih
gramofonskih plošč.
• Če ste natisnili oznako diska, se mora
ta pred predvajanjem diska posušiti.
• Ne uporabljajte teh diskov.
– Disk za čiščenje leče.
– Disk z nestandardno obliko
(npr. z obliko kartice ali srca).
– Disk s prilepljeno oznako ali nalepko.
– Disk, na katerem je trak iz celofana ali
nalepka.
• Strani za predvajanje ne prevlecite
z novo plastjo, da bi odstranili praske.
Seznam jezikovnih kod
Več informacij je na voljo v razdelku
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve
ogleda BD/DVD) (stran 32).
Jezikovne kode so v skladu s standardom
ISO 639: 1988 (E/F).
Koda Jezik
Številke kod za televizorje, ki jih
je mogoče upravljati
Proizvajalec
Gumb na
daljinskem
upravljalniku
Sony (privzeto)
Barvni gumb
(rdeč)
Philips
Barvni gumb
(zelen)/barvni
gumb (rumen)/
RETURN
Panasonic
Barvni gumb
(moder)/osrednji
gumb (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
Sharp
M
1299
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Dodatne informacije
Za 2 sekundi pridržite gumb -TV- [/1,
nato pa z gumbi na daljinskem
upravljalniku vnesite kodo proizvajalca
televizorja.
Če je naveden več kot en gumb na
daljinskem upravljalniku, kode
posamično vnašajte, dokler ne najdete
takšne, ki deluje za vaš televizor.
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
47
Koda Jezik
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
48
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
ni določeno
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Koda starševskega nadzora/
območna koda
Več informacij je na voljo v razdelku
[Parental Control Area Code] (Koda
območja s starševskim nadzorom)
(stran 33).
Koda Območje
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2376
2390
2428
2489
2149
2086
2543
2184
Argentina
Avstrija
Brazilija
Danska
Finska
Grčija
Indija
Irska
Japonska
Kolumbija
Luksemburg
Mehika
Nizozemska
Nova Zelandija
Poljska
Rusija
Španija
Švica
Tajvan
Združeno
kraljestvo
2047
2057
2090
2424
2174
2219
2238
2254
2092
2304
2363
2109
2379
2427
2436
2501
2499
2528
2586
Avstralija
Belgija
Čile
Filipini
Francija
Hongkong
Indonezija
Italija
Kitajska
Koreja
Malezija
Nemčija
Norveška
Pakistan
Portugalska
Singapur
Švedska
Tajska
Vietnam
V prihodnosti bodo morda na voljo posodobitve za programsko opremo tega
predvajalnika. Več informacij o posodobitvah, ki so na voljo, in najnovejša navodila
za uporabo najdete na tem spletnem mestu:
http://support.sony-europe.com/
z
Koristne namige, nasvete in informacije o izdelkih in storitvah Sony najdete
na spletnem mestu: www.sony-europe.com/myproduct/
4-535-717-21(1) (SI)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising