Sony | BDP-S1500 | Sony BDP-S1500 Predvajalnik Blu-ray Disc™ Navodila za uporabo

4-549-800-11(2) (SI)
Blu-ray Disc™/
DVD-predvajalnik
Navodila za uporabo
Uvod
Predvajanje
Internet
Nastavitve in prilagoditve
Zahvaljujemo se vam za nakup. Preden začnete
uporabljati predvajalnik, pozorno preberite
priložena navodila.
BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S1500
Dodatne informacije
OPOZORILO
Nevarnost požara ali električnega udara
zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne
postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Če želite preprečiti možnost električnega
udara, ne odpirajte ohišja. Popravila naj
izvaja pooblaščeno osebje.
Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte prekomerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s tem
izdelkom poveča nevarnost poškodb oči.
Ne razstavljajte ohišja, saj lahko laserski
žarek v tem predvajalniku diskov Blu-ray/
DVD­predvajalniku poškoduje oči.
Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Ta oznaka je nameščena na zaščitnem ohišju
laserja znotraj naprave.
Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER.
Oznaka izdelka CLASS 1 LASER je nameščena
na zadnji zunanji strani naprave.
2
Obvestilo za uporabnike v Združenem
kraljestvu in Republiki Irski
Zaradi varnosti in priročne uporabe je ta
naprava opremljena z modularnim vtičem,
ki ustreza zahtevam standarda BS1363.
Če je treba zamenjati varovalko priloženega
vtiča, uporabite novo varovalko z isto nazivno
vrednostjo, ki jo je za uporabo potrdilo združenje
ASTA ali BSI (za standard BS1362) in ki ima
oznako
ali
. Če ima vtič, ki je priložen tej
opremi, odstranljiv pokrov varovalke, ne pozabite
tega pokrova namestiti, potem ko zamenjate
varovalko. Ne uporabljajte vtiča brez pokrova
varovalke. Če pokrov varovalke izgubite,
se obrnite na najbližji servisni center za
izdelke Sony.
Odstranjevanje odpadne
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Odložiti ga morate
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme. S tem,
ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka se
obrnite na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Samo za
Evropo
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži
naprave pomeni, da baterij,
priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na
nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski
simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več
kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen
serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo,
tako da izdelek ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Previdnostni ukrepi
• Ta enota deluje pri 220–240 V izmenične
napetosti, 50/60 Hz. Preverite, ali delovna
napetost ustreza lokalnemu viru napajanja.
• To enoto namestite tako, da lahko napajalni
kabel v primeru težav takoj izvlečete iz
stenske vtičnice.
Opomba za uporabnike v Evropi
(samo pri modelu BDP-S5500)
Družba Sony Corporation s tem dokumentom
potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti najdete
na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska, ali pa je bil proizveden
v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti
izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje
Evropske unije naslovite na pooblaščenega
predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
V primeru vprašanj glede servisa ali garancije
glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
3
Previdnostni ukrepi
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od treh metrov.
Postavitev
• Predvajalnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje.
• Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
• Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganim svečam).
• Predvajalnika ne postavljajte v zaprte
prostore, na primer v knjižno omaro
ali na podobna mesta.
• Predvajalnika ne postavljajte na prosto,
v vozila, na ladje ali druga plovila.
• Če predvajalnik prenesete s hladnega na
toplo mesto ali če ga postavite v zelo vlažen
prostor, se lahko na lečah v notranjosti
predvajalnika nabere kondenzirana vlaga.
Predvajalnik zato morda ne bo deloval
pravilno. V tem primeru odstranite disk
in pustite predvajalnik vklopljen približno
pol ure, da vlaga izhlapi.
• Predvajalnika ne nameščajte v nagnjen
položaj. Zasnovan je samo za delovanje
v vodoravnem položaju.
• Pred prednjo ploščo ne postavljajte
kovinskih predmetov. Omejijo lahko
sprejem radijskih valov.
• Predvajalnika ne postavljajte v prostore, kjer
se uporablja medicinska oprema. Povzroči
lahko okvaro medicinskih pripomočkov.
• Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali
drugo medicinsko napravo, se pred uporabo
funkcije brezžične povezave LAN posvetujte
z zdravnikom ali se obrnite na proizvajalca
medicinske naprave.
• Pri nameščanju in upravljanju predvajalnika
mora biti razdalja med predvajalnikom in
vašim telesom najmanj 20 cm (kar ne velja
za okončine: roke, zapestja, noge in gležnje).
4
• Na predvajalnik ne polagajte težkih
ali nestabilnih predmetov.
• Na pladenj za vstavljanje diska lahko
polagate samo diske. V nasprotnem primeru
lahko poškodujete predvajalnik ali predmet.
• Pred premikanjem predvajalnika s pladnja
v njem odstranite diske. V nasprotnem
primeru se lahko disk poškoduje.
• Pred premikanjem predvajalnika iz njega
odklopite napajalni kabel in vse ostale kable.
Viri napajanja
• Če je predvajalnik priključen v električno
vtičnico, je povezan z virom napajanja
(napajalnim omrežjem) z izmeničnim
tokom, tudi če je izklopljen.
• Če predvajalnika ne nameravate uporabljati
dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice.
Napajalni kabel odstranite tako, da primete
vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite
kabla).
• Poškodbe napajalnega kabla preprečite tako,
da upoštevate spodnje točke. Napajalnega
kabla ne uporabljajte, če je poškodovan,
saj lahko v nasprotnem primeru pride
do električnega udara ali požara.
– Napajalnega kabla ne priščipnite
med predvajalnik in zid, polico itd.
– Na napajalni kabel ne polagajte
težkih predmetov ter ga ne vlecite.
Omrežni napajalnik
• Uporabljajte priložen omrežni napajalnik
za predvajalnik, saj lahko uporaba drugega
napajalnika povzroči okvaro.
• Ne razstavljajte napajalnika ali izvajajte
obratnega inženirstva.
• Napajalnika ne hranite v zaprtem prostoru,
na primer v knjižni omari ali v avdio-video
omarici.
• Napajalnika ne priključujte na potovalni
električni pretvornik, sicer lahko povzročite
segrevanje in okvaro delovanja.
• Napajalnika ne izpostavljajte padcem ali
udarcem.
Prilagoditev glasnosti
Ne povečujte glasnosti med poslušanjem
zelo tihih delov ali če ni zvočnega signala.
Ob nenadnem predvajanju delov z najvišjo
glasnostjo si lahko poškodujete ušesa ali pa
to poškoduje zvočnike.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in tipke očistite z mehko krpo.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.
Čiščenje diskov, sredstva za čiščenje
diskov/leč
Ne uporabljajte čistil za diske ali sredstev
za čiščenje diskov/leč (vključno s sredstvi
na vodni osnovi ali z razpršilniki). Ti lahko
povzročijo okvaro naprave.
Zamenjava delov
Dele predvajalnika, ki se ob popravilu
zamenjajo, je morda mogoče znova
uporabiti ali reciklirati.
Povezovanje s priključkom HDMI OUT
Upoštevajte spodnje točke, saj lahko
z neustreznim ravnanjem poškodujete
priključek HDMI OUT in priključek HDMI.
• Priključek HDMI OUT na zadnji strani
predvajalnika pazljivo poravnajte
s priključkom HDMI, tako da preverite
njuni obliki. Preverite, ali priključek ni
obrnjen navzdol oz. nagnjen.
• Priključek HDMI naj bo med povezovanjem
ali odklapljanjem kabla HDMI poravnan.
Priključka HDMI ne zvijajte in ne
uporabljajte sile, da bi ga povezali
v priključek HDMI OUT.
Predvajanje videoposnetkov 3D
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500)
Nekateri ljudje pri gledanju videoposnetkov
3D občutijo nelagodje (naprezanje oči,
utrujenost ali slabost). Družba Sony
priporoča, da si med gledanjem videov 3D
redno privoščite odmor. Dolžina in pogostost
potrebnih odmorov sta pri ljudeh različna.
Odločite se glede na lastne potrebe.
Če občutite nelagodje, prenehajte gledati
videoposnetke 3D in počakajte, da se vaše
počutje izboljša. Posvetujte se z zdravnikom,
če mislite, da je to potrebno. Poleg tega
preberite (i) navodila za uporabo in/ali
opozorila glede drugih naprav ali vsebin
plošč Blu-ray Disc, ki jih predvajate s tem
izdelkom, ter preverite (ii) najnovejše
informacije na naši spletni strani
(http://www.sony-europe.com/myproduct/).
Upoštevajte, da se vid majhnih otrok (zlasti
otrok, mlajših od 6 let) še razvija. Preden
dovolite otrokom gledati videoposnetke 3D,
se posvetujte z zdravnikom (s pediatrom ali
okulistom).
Odrasli morajo poskrbeti, da otroci
uporabljajo izdelek le v skladu z zgoraj
navedenimi priporočili.
POMEMBNO OBVESTILO
• Pred premikanjem predvajalnika odklopite
kabel HDMI.
Pozor: ta predvajalnik omogoča
neprekinjen prikaz mirujoče slike
ali zaslonskega prikaza na zaslonu
televizorja. Dolgotrajen neprekinjen
prikaz mirujoče slike ali zaslonski
prikaz na zaslonu televizorja lahko
povzroči trajno okvaro zaslona.
To velja za televizorje s plazma zasloni
in projekcijsko televizijsko sliko.
5
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s predvajalnikom, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Zaščita pred kopiranjem
Nosilci podatkov Blu-ray Disc™ in DVD
uporabljajo napredna sistema za zaščito
vsebine. Ta sistema, imenovana AACS
(Advanced Access Content System) in CSS
(Content Scramble System), vključujeta
določene omejitve predvajanja, analognega
izhodnega signala in drugih podobnih funkcij.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve
se lahko razlikujejo glede na datum nakupa
izdelka, saj je mogoče, da je odbor za
upravljanje sistema AACS po dnevu nakupa
tega izdelka sprejel ali spremenil določbe,
ki se nanašajo na te omejitve.
Opomba za tehnologijo Cinavia
Nepooblaščeno uporabo kopij nekaterih
komercialnih filmov in video vsebin ter
njihovih zvočnih posnetkov v tem izdelku
omejuje tehnologija Cinavia. Če izdelek zazna
prepovedano uporabo nepooblaščene kopije,
se prikaže sporočilo, predvajanje ali kopiranje
pa se prekine.
Več informacij o tehnologiji Cinavia je na
voljo v spletnem informacijskem središču
za potrošnike Cinavia na naslovu
http://www.cinavia.com. Če želite dodatne
informacije o tehnologiji Cinavia prejeti po
pošti, dopisnico s svojim naslovom pošljite
na naslov: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, ZDA.
O tem priročniku
Na naslovni strani je fotografija modela
BDP­S5500.
Avtorske pravice in blagovne znamke
• Java je blagovna znamka podjetja Oracle
in/ali njegovih podružnic.
• Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby
Laboratories. Dolby in simbol DD sta
blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
6
• Več informacij o patentih DTS je na voljo
na naslovu http://patents.dts.com. Izdelano
na podlagi licence družbe DTS Licensing
Limited. Kratica DTS, simbol ter
kombinacija kratice DTS in simbola
so zaščitene blagovne znamke ter DTS
2.0+Digital Out je blagovna znamka
družbe DTS, Inc. © DTS, Inc.
Vse pravice pridržane.
• Izraza HDMI® in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing LLC
v ZDA in drugih državah.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ in logotipi so blagovne
znamke združenja Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray 3D™ in logotip Blu-ray 3D™ sta
blagovni znamki združenja Blu-ray Disc
Association.*1
• Logotip »DVD« je blagovna znamka
podjetja DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Logotipi »DVD+RW«, »DVD-RW«,
»DVD+R«, »DVD-R«, »DVD VIDEO«
in »CD« so blagovne znamke.
• BRAVIA je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
• Ta izdelek vključuje patentirano tehnologijo
na podlagi licence podjetja Verance
Corporation in je zaščiten s patentom
v ZDA 7,369,677 in drugimi patenti, ki so
bili izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in
drugih državah, določeni deli te tehnologije
pa so zaščiteni z avtorskimi pravicami in
izjavami o varovanju poslovnih skrivnosti.
Cinavia je blagovna znamka podjetja
Verance Corporation. Copyright
2004–2010 Verance Corporation.
Vse pravice pridržane za Verance.
Obratno inženirstvo ali razstavljanje
je prepovedano.
• Windows Media je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je
predmet nekaterih pravic intelektualne
lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali
distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka
ni dovoljena brez ustreznih licenc podjetja
Microsoft.
Lastniki vsebin za zaščito svoje intelektualne
lastnine, vključno z avtorsko zaščiteno
vsebino, uporabljajo tehnologijo za
dostop do vsebin Microsoft PlayReady™.
Ta naprava za dostop do vsebine, ki je
zaščitena s storitvijo PlayReady in/ali
WMDRM, uporablja tehnologijo
PlayReady. Če uporabe vsebin v napravi
ni mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki
vsebin zahtevajo, da podjetje Microsoft
napravi onemogoči uporabo vsebine,
zaščitene s storitvijo PlayReady. Ukinitev
uporabe ne vpliva na nezaščiteno vsebino ali
vsebino, zaščiteno z drugimi tehnologijami
za dostop do vsebin. Za dostop do vsebin,
zaščitenih s storitvijo PlayReady, bo morda
treba nadgraditi tehnologijo PlayReady.
Če nadgradnjo zavrnete, dostop do vsebine,
ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.
• Gracenote, logo in logotip Gracenote,
»Powered by Gracenote«, Gracenote
MusicID, Gracenote VideoID ter Gracenote
Video Explore so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke podjetja
Gracenote, Inc. v ZDA in/ali drugih
državah.*1
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® in Wi-Fi
Alliance® so zaščitene blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.*2
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ in Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ so blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.*2
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka
potrdila združenja Wi-Fi Alliance.*2
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je
oznaka potrdila združenja Wi-Fi Alliance.*2
• DLNA™, logotip DLNA in DLNA
CERTIFIED™ so blagovne znamke,
oznake storitev ali oznake potrdil združenja
Digital Living Network Alliance.*1
• Naprave SDK Opera® podjetja Opera
Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera
Software ASA. Vse pravice pridržane.
• Vse druge blagovne znamke so blagovne
znamke svojih lastnikov.
• Imena drugih sistemov in izdelkov so
običajno blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke proizvajalcev. Oznaki ™
in ® v tem dokumentu nista navedeni.
*1
*2
Samo pri modelih BDP-S5500/S4500
Samo pri modelu BDP-S5500
Licenčna pogodba za končnega uporabnika
podjetja Gracenote®
Ta aplikacija ali naprava vsebuje programsko
opremo podjetja Gracenote, Inc. iz mesta
Emeryville v Kaliforniji (v nadaljevanju
»Gracenote«). Programska oprema podjetja
Gracenote (v nadaljevanju »programska
oprema Gracenote«) tej aplikaciji ali napravi
omogoča prepoznavanje diskov in/ali datotek,
pridobivanje informacij, povezanih z glasbo
in/ali videoposnetki, na primer informacij
7
o imenu, izvajalcu, skladbi in naslovu
(v nadaljevanju »podatki Gracenote«),
iz spletnih strežnikov ali vdelanih zbirk
podatkov (s skupnim imenom »strežniki
Gracenote«) ter izvajanje drugih funkcij.
Podatke Gracenote lahko uporabljate le prek
namenskih funkcij za končnega uporabnika
v tej aplikaciji ali napravi; Gracenote ne
zagotavlja prejemanja in prikaza podatkov
Gracenote v tej aplikaciji ali napravi, zanju
je v celoti odgovoren proizvajalec aplikacije
oziroma naprave.
primeru ni odgovorno za nobeno plačilo
za kakršne koli informacije, ki jih zagotovite.
Strinjate se, da lahko podjetje Gracenote svoje
pravice v okviru te pogodbe v svojem imenu
uveljavlja neposredno pri vas. Gracenote
lahko s predhodnim obvestilom ali brez njega
spremeni ali odstrani podatke Gracenote in
lahko blokira ali spremeni dostop do njih;
zoper Gracenote ne morete uveljavljati
odškodninskih zahtevkov na podlagi takih
sprememb ali odstranitve podatkov oziroma
blokiranja ali spreminjanja dostopa.
Ta aplikacija ali naprava lahko vključuje
vsebino, ki pripada ponudnikom podjetja
Gracenote. V tem primeru vse omejitve,
določene v tej pogodbi, veljajo tudi za takšno
vsebino, zadevni ponudniki vsebine pa
so upravičeni do vseh ugodnosti in zaščit,
ki v skladu s to pogodbo veljajo za Gracenote.
Soglašate, da boste podatke Gracenote,
programsko opremo Gracenote in strežnike
Gracenote uporabljali izključno za osebne,
nekomercialne namene. Strinjate se, da
programske opreme Gracenote ali katerih
koli podatkov Gracenote ne boste dodelili,
kopirali, prenesli ali oddali nobeni tretji osebi.
STRINJATE SE, DA PODATKOV
GRACENOTE, PROGRAMSKE OPREME
GRACENOTE ALI STREŽNIKOV
GRACENOTE NE BOSTE UPORABLJALI
ALI IZKORIŠČALI, RAZEN KOT JE TO
IZRECNO DOVOLJENO V TEM
DOKUMENTU.
UPOŠTEVAJTE, da je za uporabo podatkov
Gracenote običajno potrebna posebna
tehnična oprema, kot je ta aplikacija ali
naprava, programska oprema, metode
prenosa, telekomunikacijske storitve in druge
storitve tretjih strank, za katere boste morda
morali posebej plačati dodatne stroške, zlasti
priključnino. Gracenote ne zagotavlja takih
aplikacij ali naprav, programske opreme,
metod prenosa, telekomunikacijskih storitev
ali drugih storitev in ne odgovarja za storitve
tretjih strank. Podjetje Gracenote ni
odgovorno za pravilno namestitev, povezavo
ali opremo (kadar je potrebna) te aplikacije
ali naprave za prejemanje podatkov
Gracenote; to je izključno vaša odgovornost.
Strinjate se, da vaša neizključna licenca za
uporabo podatkov Gracenote, programske
opreme Gracenote in strežnikov Gracenote
preneha veljati, če prekršite te omejitve.
Če vaša licenca preneha veljati, se strinjate,
da boste v celoti prenehali uporabljati podatke
Gracenote, programsko opremo Gracenote
in strežnike Gracenote. Gracenote si pridržuje
vse pravice v zvezi s podatki Gracenote,
programsko opremo Gracenote in strežniki
Gracenote, vključno z vsemi lastninskimi
pravicami. Podjetje Gracenote v nobenem
8
Storitev Gracenote za sledenje poizvedbam
v statistične namene uporablja enolični
identifikator. Namen naključno dodeljenega
številskega identifikatorja je, da storitvi
Gracenote omogoča štetje poizvedb,
pri tem vsi podatki o vas ostanejo popolnoma
anonimni. Če želite več informacij, glejte
spletno stran z izjavo o zasebnosti podjetja
Gracenote za storitev Gracenote.
,nadaljevanje: stran 10
Vsebina
2
4
OPOZORILO
Previdnostni ukrepi
11
16
18
18
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
1. korak: Povezovanje predvajalnika
2. korak: Priprave za omrežno povezavo
3. korak: Easy Setup (Preprosta nastavitev)
Uvod
Predvajanje
20
22
22
24
Predvajanje diska
Predvajanje vsebin iz naprave USB
Predvajanje prek omrežja
Razpoložljive možnosti
Internet (samo pri modelih BDP-S5500/S4500)
26
Brskanje po spletnih straneh
Nastavitve in prilagoditve
28
28
28
30
31
32
32
34
35
35
Uporaba zaslonov z nastavitvami
[Software Update] (Posodobitev programske opreme)
[Screen Settings] (Nastavitve zaslona)
[Audio Settings] (Zvočne nastavitve)
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve predvajanja diskov BD/DVD)
[Parental Control Settings] (Nastavitve starševskega nadzora)
[System Settings] (Sistemske nastavitve)
[Network Settings] (Omrežne nastavitve)
[Easy Network Settings] (Preproste omrežne nastavitve)
[Resetting] (Ponastavitev)
Dodatne informacije
36
42
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
9
Programska oprema Gracenote in vsak
element zbirke podatkov Gracenote so za
vas licencirani »TAKI, KOT SO«. Podjetje
Gracenote ne daje zagotovil ali jamstev,
izrecnih ali naznačenih, v zvezi z natančnostjo
katerih koli podatkov Gracenote v strežnikih
Gracenote. Sami nosite tveganje za prenos ali
kakršen koli drugačen prejem vsebine, zlasti
prenos podatkov Gracenote, pri čemer ste
sami odgovorni za kakršno koli škodo,
povzročeno tej aplikaciji ali napravi, in
kakršno koli drugo škodo, vključno z izgubo
podatkov, ki je posledica tovrstnih dejanj.
Podjetje Gracenote si pridržuje pravico do
brisanja podatkov iz strežnikov Gracenote ali
spreminjanja kategorij podatkov iz kakršnega
koli razloga, ki se mu zdi ustrezen. Podjetje
Gracenote ne daje nobenega jamstva, da so
programska oprema Gracenote ali strežniki
Gracenote brez napak ali da bodo programska
oprema Gracenote ali strežniki Gracenote
delovali brez prekinitev. Podjetje Gracenote
ni dolžno posredovati novih, naprednih ali
dodatnih vrst oz. kategorij podatkov, ki jih bo
morda zagotavljalo v prihodnosti, prav tako
lahko kadar koli prekine zagotavljanje svojih
storitev.
PODJETJE GRACENOTE ZAVRAČA VSA
JAMSTVA, IZRECNA ALI NAZNAČENA,
VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA
NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO,
USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN,
NAZIVA IN NEKRŠITVE. PODJETJE
GRACENOTE NE DAJE JAMSTEV
ZA REZULTATE, KI JIH PRIDOBITE
S PROGRAMSKO OPREMO GRACENOTE,
PODATKI GRACENOTE ALI KATERIM
KOLI STREŽNIKOM GRACENOTE.
PODJETJE GRACENOTE V NOBENEM
PRIMERU NI ODGOVORNO ZA
KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO ALI
NAKLJUČNO ŠKODO ALI ZA IZGUBO
DOBIČKA ALI PRIHODKOV.
© 2000 – danes. Gracenote, Inc. Vse pravice
pridržane.
10
Podatki o licenci za programsko opremo
Če želite izvedeti več o pogodbi EULA
(Licenčna pogodba za končnega uporabnika),
glejte [License agreement] (Licenčna
pogodba) v meniju z možnostmi na vsaki
ikoni omrežnih storitev.
Če želite izvedeti več o drugih licencah
za programsko opremo, izberite [Setup]
(Nastavitev) in glejte [Software License
Information] (Podatki o licenci za
programsko opremo) v meniju [System
Settings] (Sistemske nastavitve).
Ta izdelek vsebuje programsko opremo,
za katero velja GNU General Public License
(»GPL«) ali GNU Lesser General Public
License (»LGPL«). Ti licenci določata,
da imajo kupci pravico do pridobivanja,
spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne
kode zgoraj omenjene programske opreme, in
sicer v skladu s pogoji licence GPL ali LGPL.
Za izvorno kodo za programsko opremo,
uporabljeno v tem izdelku, veljata licenci
GPL in LGPL, koda pa je na voljo v spletu.
Če jo želite prenesti, obiščite spodnje
spletno mesto:
http://www.sony.net/Products/Linux
Družba Sony se ne more odzvati na poizvedbe
v zvezi z vsebino te izvorne kode.
Uvod
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Sprednja plošča
2
6
A Pladenj za vstavljanje diska
B Z (odpiranje/zapiranje)
C [/1 (vklop/stanje
pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite
predvajalnik ali ga preklopite
v stanje pripravljenosti.
D Indikator vklopa
Zasveti, če je predvajalnik vklopljen.
34
Uvod
1
5
Zaklepanje pladnja za vstavljanje diska
(ključavnica za otroke)
Pladenj za vstavljanje diska lahko
zaklenete ter tako preprečite naključno
odpiranje.
Ko je predvajalnik vklopljen,
pritisnite x (zaustavitev), HOME in
nato gumb TOP MENU na daljinskem
upravljalniku, da zaklenete ali odklenete
pladenj.
E Priključek (USB)
S tem priključkom povežite
napravo USB.
F Tipalo za signal daljinskega
upravljalnika
11
Zadnja plošča
A Prezračevalne reže
B Priključek DIGITAL OUT (COAXIAL)
C Priključek HDMI OUT
D Priključek LAN (100)
E Priključek DC IN 12 V (vhod za omrežni napajalnik)
12
Daljinski upravljalnik
Razpoložljive funkcije daljinskega
upravljalnika so različne, odvisno
od diska ali posameznega primera.
A Z (odpiranje/zapiranje)
S tem gumbom odprete ali zaprete
pladenj za vstavljanje diska.
-TV- t (za izbiro vhodnega
signala televizorja)
S tem gumbom preklopite vhodni
vir televizorja med televizijskim
in drugimi vhodnimi viri.
Uvod
-TV- [/1 (vklop/stanje
pripravljenosti televizorja)
S tem gumbom vklopite televizor
ali ga preklopite v stanje
pripravljenosti.
[/1 (vklop/stanje
pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite
predvajalnik ali ga preklopite
v stanje pripravljenosti.
B Barvni gumbi (rdeč/zelen/
rumen/moder)
Bližnjični gumbi za interaktivne
funkcije.
C TOP MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete
osnovni meni diska BD ali DVD.
POP UP/MENU
S tem gumbom odprete ali
zaprete pojavni meni diska
BD­ROM ali DVD.
OPTIONS (stran 24)
Omogoča prikaz razpoložljivih
možnosti na zaslonu televizorja.
z
Na gumbih N, 2 + in AUDIO je otipljiva
pika. Ta pika vam bo v pomoč pri uporabi
predvajalnika.
RETURN
S tem gumbom odprete prejšnji
zaslon.
</M/m/,
S temi gumbi označite prikazano
možnost in jo izberete.
b
M/m sta bližnjična gumba za iskanje
posnetkov med predvajanjem glasbenih
CD-jev.
13
Osrednji gumb (ENTER)
Omogoča potrditev izbrane
možnosti.
HOME
S tem gumbom odprete osnovni
zaslon predvajalnika.
(priljubljeno) (stran 15)
Omogoča dostop do aplikacije,
ki je nastavljena kot priljubljena.
NETFLIX
Omogoča dostop do spletne storitve
»NETFLIX«. Za več podrobnosti
o spletni storitvi NETFLIX obiščite
spodnjo spletno stran in si oglejte
pogosta vprašanja:
www.sony.eu/support
D m/M (hitro pomikanje nazaj/
naprej)
• Če pritisnete ta gumb med
predvajanjem, omogoča hitro
pomikanje po posnetku nazaj/
naprej. Hitrost pomikanja se
spremeni z vsakim pritiskom
gumba med predvajanjem videov.
• Če v načinu začasne zaustavitve
gumb pridržite za več kot eno
sekundo, omogočite počasni
posnetek.
• Če v načinu začasne zaustavitve
gumb pridržite za krajši čas,
se predvaja posamezni izsek.
N (predvajanje)
S tem gumbom začnete ali znova
nadaljujete predvajanje.
./> (nazaj/naprej)
S tem gumbom se pomaknete
na prejšnje/naslednje poglavje,
posnetek ali datoteko.
X (začasna zaustavitev)
S tem gumbom začasno zaustavite
ali znova zaženete predvajanje.
14
x (zaustavitev)
S tem gumbom zaustavite
predvajanje, pri čemer si sistem
zapomni točko zaustavitve
(točko nadaljnjega predvajanja).
Točka nadaljnjega predvajanja
naslova/posnetka je nazadnje
predvajana vsebina ali zadnja
prikazana fotografija (v mapi
s fotografijami).
SUBTITLE (stran 31)
Omogoča izbiro jezika podnapisov,
če so na disku BD-ROM/DVD
VIDEO na voljo podnapisi v več
jezikih.
2 (glasnost) +/–
S tem gumbom prilagodite glasnost
televizorja.
AUDIO (stran 31)
Ko so na disku BD-ROM/DVD
VIDEO na voljo večjezični posnetki,
izberite jezik.
Omogoča izbiro zvočnega posnetka
na CD-ju.
(izklop zvoka)
S tem gumbom začasno izklopite
zvok.
DISPLAY (stran 21)
Omogoča prikaz podatkov
o predvajanju in spletnem
brskanju na zaslonu (samo pri
modelih BDP-S5500/S4500).
Prikaz osnovnega zaslona
Razpoložljive možnosti
Osnovni zaslon se prikaže, če pritisnete
gumb HOME. Z gumbi </M/m/,
izberite aplikacijo in pritisnite gumb
ENTER.
Orodja
Aplikacija
You can enjoy many
services after updating
network services from
the Sony server.
All Apps
Setup
No Disc
You can customize this area by adding your favourite apps.
[My Apps] (Moje aplikacije): upravlja
priljubljeno aplikacijo. Za aplikacijo
lahko dodate bližnjico iz možnosti
[All Apps] (Moje aplikacije).
[Featured Apps] (Predstavljene
aplikacije): prikaže priporočeno
aplikacijo.
[Update Services] (Storitve
posodobitve): posodobi seznam
omrežnih aplikacij. Prikaže se, ko je na
voljo posodobitev omrežnih aplikacij.
[All Apps] (Vse aplikacije): prikaže vse
razpoložljive aplikacije. V možnost [My
Apps] (Moje aplikacije) lahko dodajate
aplikacije tako, da pritisnete gumb
OPTIONS in izberete možnost [Add to
My Apps] (Dodaj v Moje aplikacije).
[Setup] (Nastavitev): omogoča
prilagoditev nastavitev predvajalnika.
[Move Application] (Premakni
aplikacijo): preuredi aplikacije
v meniju [My Apps] (Moje aplikacije).
[Remove Application] (Odstrani
aplikacijo): omogoča brisanje aplikacij
iz menija [My Apps] (Moje aplikacije).
[Register as Favourite] (Nastavi kot
priljubljeno): eno aplikacijo nastavi na
gumb (priljubljeno) na daljinskem
upravljalniku.
Uvod
Update Services
S pritiskom gumba OPTIONS se
prikažejo različne nastavitve in možnosti
predvajanja. Razpoložljive možnosti
so odvisne od posameznega primera.
b
Funkcija zrcaljenja zaslona je na voljo samo
pri modelu BDP-S5500.
15
1. korak: Povezovanje predvajalnika
Napajalni kabel priklopite šele, ko povežete vse ostale priključke.
Povezovanje s televizorjem
Prek kabla HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov predvajalnik povežite
s televizorjem.
Kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov
(ni priložen)
16
Visoka
kakovost
Povezovanje z ojačevalnikom AV (sprejemnikom)
Glede na vhodne priključke ojačevalnika AV izberite enega od spodnjih načinov
povezave. Ko izberete možnost A ali B, v [Audio Settings] (Zvočne nastavitve)
določite ustrezne možnosti (stran 30).
Uvod
Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
(ni priložen)
Kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov
(ni priložen)
t Nastavite možnost [BD Audio MIX Setting]
(Nastavitev za mešanje zvoka BD) (stran 31).
Digitalni kabel Coaxial
(ni priložen)
17
Wireless Setup (Nastavitev
brezžične povezave)
(samo pri modelu BDP-S5500)
2. korak: Priprave za
omrežno povezavo
Če predvajalnika ne boste povezali
v omrežje, nadaljujte z razdelkom
»3. korak: Easy Setup (Preprosta
nastavitev)« (stran 18).
Wired Setup (Nastavitev
žične povezave)
Kabel LAN (ni priložen)
Kabel LAN priključite v priključek
LAN (100) na predvajalniku.
Kabel LAN
(ni priložen)
Širokopasovni
usmerjevalnik
Modem ADSL/
kabelski modem
Brezžični
Modem ADSL/ Internet
usmerjevalnik kabelski modem
LAN
3. korak: Easy Setup
(Preprosta nastavitev)
Internet
z
Priporočamo, da uporabite zaščiten in raven
vmesniški kabel (kabel LAN).
18
Uporabite funkcijo brezžične povezave
LAN, vgrajene v računalnik.
Prvi vklop
Počakajte nekaj trenutkov, preden
se predvajalnik vklopi in zažene
možnost [Easy Initial Settings]
(Preproste začetne nastavitve).
1
Vstavite dve bateriji R03 (AAA), tako
da sta pola baterij 3 in # poravnana
z oznakami v prostoru za baterije
v daljinskem upravljalniku.
4
Vklopite televizor in nastavite izbirnik
vhoda na svoj televizor. Tako se bo
signal iz predvajalnika začel predvajati
na vašem televizijskem zaslonu.
5
Uporabite možnost [Easy Initial
Settings] (Preproste začetne
nastavitve).
2
Priklopite napajalni kabel v priloženi
omrežni napajalnik v vrstnem redu, kot
je prikazano spodaj. Kabel odstranite
v obratnem vrstnem redu.
Uvod
Upoštevajte navodila na zaslonu
in prilagodite osnovne nastavitve
z gumbi </M/m/, in ENTER
na daljinskem upravljalniku.
</M/m/,
ENTER
b
1 v priključek DC IN 12 V
Omrežni napajalnik (priložen)
2
Napajalni kabel
(priložen)
3
3
v električno
napajanje
Pritisnite gumb [/1, da vklopite
predvajalnik.
• Ko so [Easy Initial Settings] (Preproste
začetne nastavitve) dokončane, izberite
[Easy Network Settings] (Preproste
omrežne nastavitve) in tako uporabite
omrežne funkcije predvajalnika.
• Če želite omogočiti brezžično povezavo,
v meniju [Network Settings] (Omrežne
nastavitve) nastavite možnost [Internet
Settings] (Internetne nastavitve) na
[Wireless Setup(built-in)] ((Vgrajena)
nastavitev brezžičnega omrežja)
(samo pri modelu BDP-S5500).
• Če želite onemogočiti brezžično povezavo,
nastavite možnost [Internet Settings]
(Internetne nastavitve) v meniju [Network
Settings] (Omrežne nastavitve) na [Wired
Setup] (Nastavitev žičnega omrežja)
(samo pri modelu BDP-S5500).
19
Predvajanje
Predvajanje diska
Več o vrstah diskov, ki jih lahko predvaja
ta sistem, preberite na strani stran 43.
1
Preklopite izbirnik vhoda, tako da se
na zaslonu televizorja prikaže signal
predvajalnika.
2
Pritisnite gumb Z in vstavite disk
v pladenj za vstavljanje diska.
Uporaba funkcije BONUSVIEW/
BD-LIVE
Nekateri diski BD-ROM z logotipom
»BD-LIVE« vključujejo dodatne vsebine
in druge podatke, ki jih lahko prenesete.
1
Pomnilnik USB povežite s priključkom
USB na predvajalniku (stran 11).
Kot lokalno pomnilniško napravo
uporabite pomnilnik USB
z zmogljivostjo 1 GB ali več.
2
Pripravite sistem za BD-LIVE
(samo za BD-LIVE).
• Povežite predvajalnik z omrežjem
(stran 18).
• Nastavite funkcijo [BD Internet
Connection] (Internetna povezava
BD) v meniju [BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavitve predvajanja
diskov BD/DVD) na [Allow]
(Omogoči) (stran 32).
Stran za predvajanje naj bo obrnjena navzdol
3
Pritisnite gumb Z, da zaprete pladenj
za vstavljanje diska.
Predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne
samodejno, v meniju
[Disc]
(Disk) izberite kategorijo
[Video] (Video),
[Music]
(Glasba) ali
[Photo] (Slike) in
pritisnite gumb ENTER.
20
3
Vstavite disk BD-ROM z vsebino
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način upravljanja je odvisen od
posameznega diska. Upoštevajte
priročnik z navodili, ki je bil
priložen disku.
z
Če želite izbrisati podatke iz pomnilniške
naprave USB, v meniju [BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavitve predvajanja diskov
BD/DVD) izberite možnost [Delete BD Data]
(Izbriši podatke BD) in pritisnite gumb
ENTER. Izbrišejo se vsi podatki, shranjeni
v mapi buda.
Uporaba funkcije Blu-ray 3D
(samo pri modelih BDP-S5500/
S4500)
Sistem podpira predvajanje diskov
Blu-ray 3D Disc z logotipom
»Blu-ray 3D«.
Primer: predvajanje diska BD-ROM
Pripravite predvajalnik za predvajanje
diska Blu-ray 3D Disc.
• Prek kabla HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov
predvajalnik povežite
z napravami, ki podpirajo
predvajanje vsebin 3D.
• V meniju [Screen Settings]
(Nastavitve zaslona) določite
možnosti [3D Output Setting]
(Nastavitev izhoda 3D) in
[TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavitev velikosti zaslona
televizorja za predvajanje
vsebin 3D) (stran 28).
2
Podatke o predvajanju ipd. prikažete
tako, da pritisnete gumb DISPLAY.
Prikazani podatki se razlikujejo glede
na vrsto diska in stanje predvajalnika.
Vstavite disk Blu-ray 3D Disc.
Način upravljanja je odvisen od
posameznega diska. Upoštevajte
priročnik z navodili, ki je bil
priložen disku.
z
Preberite tudi priročnik z navodili, priložen
televizorju ali povezani napravi.
Predvajanje
1
Prikaz podatkov o predvajanju
A Izhodna ločljivost/frekvenca
prikazovanja slik
B Številka naslova ali ime posnetka
C Trenutno izbrani kot
D Trenutno izbrana nastavitev zvoka
E Razpoložljive funkcije (
kot,
zvok,
podnapisi)
F Podatki o predvajanju
Prikazani so način predvajanja,
vrstica stanja predvajanja, vrsta
diska, video kodek, bitna hitrost,
vrsta ponovitve, pretečeni čas in
skupni čas predvajanja.
G Številka poglavja
21
Predvajanje vsebin iz
naprave USB
Za »Vrste datotek, ki jih lahko predvaja
ta predvajalnik« glejte stran 44.
1
Napravo USB povežite v priključek USB
na predvajalniku (stran 11).
Pred povezovanjem naprave USB
preberite priročnik z navodili,
priložen napravi.
2
3
Izberite
[USB device] (Naprava
USB) z gumbi </M/m/,, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
Izberite kategorijo
[Video] (Video),
[Music] (Glasba) ali [Photo]
(Slike) z gumbi M/m in pritisnite
gumb ENTER.
Predvajanje prek omrežja
Predvajanje datotek prek
domačega omrežja (DLNA) (samo
pri modelih BDP-S5500/S4500)
Izdelek, ki podpira funkcijo DLNA,
omogoča predvajanje video/glasbenih/
slikovnih datotek, shranjenih v drugem
izdelku, ki podpira funkcijo DLNA,
in sicer prek omrežja.
1
Priprava sistema za uporabo
funkcije DLNA.
• Povežite predvajalnik z omrežjem
(stran 18).
• Pripravite druge potrebne izdelke,
ki podpirajo funkcijo DLNA.
Upoštevajte priročnik z navodili,
priložen izdelku.
Predvajanje datoteke, shranjene v strežniku
DLNA, prek te enote (predvajalnik DLNA)
Strežnik
Predvajalnik
V meniju
[Media Server]
(Predstavnostni strežnik) v [All Apps]
(Moje aplikacije) izberite kategorijo
[Video] (Video),
[Music]
(Glasba) ali
[Photo] (Slike), nato pa
izberite datoteko, ki jo želite predvajati.
22
Predvajanje datoteke, shranjene v strežniku
DLNA, prek drugega izdelka (upodabljalnik)
Ko datoteke, shranjene v strežniku
DLNA, predvajate s to enoto, lahko
za upravljanje predvajanja uporabite
izdelek, združljiv z upravljalnikom
DLNA (telefon itd.).
Preden napravo »TV SideView« prvič
uporabite s tem predvajalnikom, morate
registrirati napravo »TV SideView«.
Napravo »TV SideView« registrirate
tako, da upoštevate navodila na zaslonu
naprave.
b
Registracijo je mogoče izvesti samo
na osnovnem zaslonu.
Strežnik
Upravljalnik
To enoto lahko upravljate
z upravljalnikom DLNA. Upoštevajte
priročnik z navodili, priložen
upravljalniku DLNA.
Uporaba programa
»TV SideView« (samo pri
modelih BDP-S5500/S4500)
»TV SideView« je brezplačen mobilni
program za oddaljene naprave
(npr. pametni telefon itd.). Če s tem
predvajalnikom uporabljate program
»TV SideView«, ga lahko preprosto
upravljate z oddaljeno napravo.
Storitev ali program lahko zaženete
neposredno z oddaljeno napravo ter
si med predvajanjem diska ogledate
podatke o njem. »TV SideView« lahko
uporabljate tudi kot daljinski
upravljalnik in tipkovnico programske
opreme.
Uporaba zrcaljenja zaslona
(samo pri modelu BDP-S5500)
»Screen mirroring« (Zrcaljenje zaslona)
je funkcija, pri kateri se s tehnologijo
Miracast zaslon mobilne naprave
prikaže na televizorju.
Predvajalnik je mogoče povezati
neposredno z napravo, združljivo
z zrcaljenjem zaslona (npr. pametnim
telefonom, tabličnim računalnikom).
Prikazni zaslon svoje naprave lahko
tako spremljate na velikem televizijskem
zaslonu. Za uporabo te možnosti ni
potreben brezžični usmerjevalnik
(ali dostopna točka).
Predvajanje
Upodabljalnik
b
• Pri zrcaljenju zaslona se lahko kakovost
slike in zvoka včasih zaradi motenj iz
drugih omrežij poslabšata.
• Nekatere omrežne funkcije morda zaradi
zrcaljenja zaslona ne bodo na voljo.
• Preverite, ali je naprava združljiva
s tehnologijo Miracast. Povezljivost
z vsemi napravami, združljivimi
s tehnologijo Miracast, ni zagotovljena.
1
Z gumbi </M/m/ na osnovnem
zaslonu izberite možnost [Screen
mirroring] (Zrcaljenje zaslona) in
pritisnite gumb ENTER.
2
Upoštevajte navodila na zaslonu.
23
x
prilagodi razmik med sliko in
zvokom, tako da predvajanje zvoka
zamakne glede na predvajanje slike
(od 0 do 120 milisekund).
Razpoložljive možnosti
S pritiskom gumba OPTIONS se
prikažejo različne nastavitve in možnosti
predvajanja. Razpoložljive možnosti
so odvisne od posameznega primera.
x
Običajne možnosti
x
[Repeat Setting] (Nastavitev
ponavljanja): nastavi način
ponavljanja.
x
[3D Menu] (Meni 3D) (samo pri
modelih BDP-S5500/S4500):
– [Simulated 3D] (Simulirani 3D):
prilagodi simulirani učinek 3D.
– [3D Depth Adjustment]
(Prilagoditev globine 3D):
prilagodi globino slike 3D.
– [2D Playback] (Predvajanje 2D):
nastavi predvajanje na sliko 2D.
x
x
x
[Change Category] (Spremeni
kategorijo): zamenja kategorije
x
[Title Search] (Iskanje naslova):
diska Blu-ray ali meni DVD-ja.
omogoča iskanje naslova na disku
BD-ROM/DVD VIDEO in zažene
predvajanje od začetka.
x
[Video] (Video),
[Music]
(Glasba) in
[Photo] (Slike).
x
[Data Contents] (Podatkovne
vsebine): predvaja vsebino mešanih
x
diskov.
Samo za možnost
(Video)
x
[Video]
24
x
[3D Output Setting] (Nastavitve
izhodnega signala 3D) (samo pri
modelih BDP-S5500/S4500):
omogoča samodejno nastavitev
video 3D signala za izhodni signal.
[Top Menu] (Glavni meni):
[Menu]/[Popup Menu] (Meni/
Pojavni meni): prikaže pojavni meni
začetka.
x
– [Picture Quality Mode] (Način
kakovosti slike): omogoča izbiro
nastavitev slike za različno
osvetljene prostore.
– [BNR]: zmanjša popačenje slike
v obliki mozaika.
– [MNR]: zmanjša manjše popačenje
slike ob robovih (brenčanje).
[Pause] (Začasno zaustavi): začasno
zaustavi predvajanje.
x
[Play]/[Stop] (Predvajaj/Zaustavi):
[Play from start] (Predvajaj od
začetka): predvaja posnetek od
[Video Settings] (Nastavitve
videoposnetkov):
odpre osnovni meni diska Blu-ray
ali DVD-ja.
začne ali zaustavi predvajanje.
x
[A/V SYNC] (Sinhronizacija A/V):
x
[Chapter Search] (Iskanje poglavja):
omogoča iskanje poglavja in zažene
predvajanje od začetka.
[Audio] (Zvok): če so na disku
BD-ROM/DVD VIDEO na voljo
večjezični posnetki, omogoča
preklapljanje med jeziki. Omogoča
izbiro zvočnega posnetka na CD-ju.
[Subtitle] (Podnapisi): omogoča
preklapljanje med jeziki podnapisov,
če so na disku BD-ROM/DVD
VIDEO na voljo podnapisi v več
jezikih.
[Angle] (Kot): preklopi v druge kote
gledanja, če so na disku BD-ROM/
DVD VIDEO posneti različni koti.
x
Ko izberete možnost [Playback
History] (Zgodovina predvajanja)
ali [Search History] (Zgodovina
iskanja), prikaže seznam naslovov.
[Number Entry] (Vnos številke):
omogoča izbiro številke z gumbi
</M/m/, na daljinskem
upravljalniku.
x
[IP Content Noise Reduction]
(Zmanjšanje popačenja vsebine IP):
prilagodi kakovost slike internetnih
vsebin.
x
[Video Search] (Iskanje video
vsebine) (samo pri modelih
BDP-S5500/S4500): prikaže podatke
Samo za možnost
(Glasba)
x
x
[Slideshow Speed] (Hitrost
diaprojekcije): omogoča
x
[Slideshow Effect] (Učinek
diaprojekcije): nastavi učinek
x
[Slideshow BGM]
(Diaprojekcija BGM):
spreminjanje hitrosti diaprojekcije.
za diaprojekcijo.
– [Off] (Izklop): izklopi funkcijo.
– [My Music from USB] (Moja glasba
z naprave USB): nastavi glasbene
datoteke, registrirane v možnosti
[Add Slideshow BGM] (Dodajanje
glasbe v ozadju za diaprojekcije).
– [Play from Music CD] (Predvajaj
z glasbenega CD-ja): nastavi
posnetke na CD-jih.
[Music]
x
[Track Search] (Iskanje posnetka):
[Add Slideshow BGM] (Dodaj
diaprojekcijo BGM): omogoča
registriranje glasbenih datotek
v pomnilniku USB v obliki glasbe
v ozadju za diaprojekcije (BGM).
x
[Change Display] (Spremeni
pogled): omogoča preklapljanje
med pogledoma [Grid View]
(Mrežni pogled) in [List View]
(Pogled seznama).
poišče številko posnetka med
predvajanjem glasbenega CD-ja.
x
[Photo]
Predvajanje
o disku BD-ROM/DVD-ROM na
podlagi tehnologije Gracenote.
Ko izberete možnost [Cast]
(Igralska zasedba) ali [Related]
(Sorodne vsebine), s ključnimi
besedami tehnologije Gracenote
poišče povezane podatke.
Ko izberete možnost [Playback
History] (Zgodovina predvajanja)
ali [Search History] (Zgodovina
iskanja), prikaže seznam naslovov.
Samo za možnost
(Slike)
x
[View Image] (Prikaži sliko):
prikaže izbrano fotografijo.
x
[Slideshow] (Diaprojekcija):
predvaja diaprojekcijo.
[Music Search] (Iskanje glasbene
vsebine) (samo pri modelih
BDP-S5500/S4500): prikaže podatke
x
o zvočnem (glasbenem) CD-ju na
podlagi tehnologije Gracenote.
Ko izberete možnost [Track]
(Skladba) ali [Artist] (Izvajalec)
ali [Related] (Sorodne vsebine),
s ključnimi besedami tehnologije
Gracenote poišče povezane podatke.
x
[Rotate Left] (Zasuči v levo):
zasuče sliko za 90 stopinj v nasprotni
smeri urnega kazalca.
[Rotate Right] (Zasuči v desno):
zasuče sliko za 90 stopinj v smeri
urnega kazalca.
25
Internet (samo pri modelih
BDP-S5500/S4500)
Brskanje po spletnih
straneh
Prikaz internetnega brskalnika
Prikazani podatki se razlikujejo glede
na stanje spletnega mesta in strani.
History
Vzpostavite lahko povezavo
z internetom in brskate po spletnih
mestih.
1
Tabs
New Tab
Bookmarks
Close Tab
Pripravite internetni brskalnik.
Povežite predvajalnik z omrežjem
(stran 18).
2
Na osnovnem zaslonu z gumbi
</M/m/, izberite možnost
[All Apps] (Moje aplikacije).
3
Z gumbi </M/m/, izberite
možnost
[Internet Browser]
(Internetni brskalnik) in pritisnite
gumb ENTER.
z
Ta brskalnik ne podpira določenih funkcij
spletnih mest, nekatera spletna mesta pa
morda ne bodo prikazana pravilno.
A Virtuani kazalec
Uporabite gumbe </M/m/,
za prikaz virtualnega kazalca.
Mogoče so tri vizualne različice,
in sicer
(puščica) za običajno,
(iztegnjen prst) za povezave, kot
so besedilo in slike, ter (žarek I) za
polje za vnos besedila za urejanje na
spletnem mestu.
B Bližnjice
Če želite prikazati bližnjice,
premaknite navidezni kazalec
na vrh spletne strani.
C Vrstica za brskanje
Pritisnite gumb DISPLAY ali
premaknite navidezni kazalec na
vrh spletne strani, da se prikaže
vrstica za brskanje.
D Vrstica pomikanja
Premaknite navidezni kazalec na
najbližji rob z gumbi </M/m/,
in prikazana vsebina na spletni
strani se bo ustrezno pomaknila.
26
E Polje za vnos besedila
Premaknite navidezni kazalec na
polje za vnos besedila in pritisnite
ENTER, da se prikaže tipkovnica
programske opreme.
F Ikona varne povezave
Prikazuje, kdaj je spletno mesto
zaščiteno in varno povezano.
G Vrstica napredovanja
Prikaže se, ko se spletno mesto
nalaga.
Internet (samo pri modelih BDP-S5500/S4500)
27
Nastavitve in prilagoditve
Uporaba zaslonov
z nastavitvami
Na osnovnem zaslonu izberite
[Setup] (Nastavitve), če želite
spremeniti nastavitve predvajalnika.
Privzete nastavitve so podčrtane.
1
Na osnovnem zaslonu z gumbi
</M/m/, izberite možnost
[Setup] (Nastavitve).
2
Z gumboma M/m izberite ikono
kategorije nastavitve, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
[Software Update]
(Posodobitev programske
opreme)
x [Update via Internet]
(Posodobitev prek interneta)
Posodobi programsko opremo
predvajalnika z uporabo omrežja,
ki je na voljo. Preverite, ali ima omrežje
internetno povezavo. Več informacij je
na voljo v razdelku »2. korak: Priprave
za omrežno povezavo« (stran 18).
28
x [Update via USB Memory]
(Posodobitev prek pomnilnika USB)
Posodobi programsko opremo
predvajalnika z uporabo pomnilniške
naprave USB. Preverite, ali ima mapa
za posodobitev programske opreme
pravilno ime »UPDATE« in so v njej
shranjene vse datoteke s posodobitvami.
Predvajalnik lahko prepozna do
500 datotek/map na posamezni ravni,
vključno z datotekami/mapami
s posodobitvami.
z
• Priporočamo, da posodobitev
programske opreme izvedete
približno vsaka dva meseca.
• Če je stanje vašega omrežja slabo,
obiščite spletno stran
www.sony.eu/support, prenesite zadnjo
različico programske opreme in izvedite
posodobitev prek pomnilniške
naprave USB.
Na spletni strani so na voljo tudi
informacije o funkcijah posodabljanja.
[Screen Settings]
(Nastavitve zaslona)
x [3D Output Setting]
(Nastavitev izhoda 3D):
(samo pri modelih BDP-S5500/
S4500)
[Auto] (Samodejno): običajno izberite
to nastavitev.
[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite,
če želite celotno vsebino prikazati
v načinu 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavitev velikosti TV-zaslona
za predvajanje vsebin 3D) (samo
pri modelih BDP-S5500/S4500)
Nastavi velikost zaslona za televizor,
ki podpira tehnologijo 3D.
x [TV Type] (Vrsta televizorja)
[16:9]: to možnost izberite pri
povezovanju s televizorjem s širokim
zaslonom ali s funkcijo širokega zaslona.
[4:3]: to možnost izberite pri
povezovanju s televizorjem, ki ima
zaslon 4:3 brez funkcije širokega zaslona.
[Full] (Polni): to možnost izberite pri
povezovanju s televizorjem s funkcijo
širokega zaslona. Slika zaslona 4:3 se
prikaže v razmerju 16:9 tudi na
televizorju s širokim zaslonom.
[Normal] (Običajni): spremeni velikost
slike, da se prilagodi velikosti zaslona
z razmerjem višina/širina izvirne slike.
x [DVD Aspect Ratio]
(Razmerje zaslona DVD-ja)
[Letter Box] (Podolgovato): prikaže
široko sliko s črnim pasom na vrhu
in na dnu.
[Pan & Scan] (Premikanje): prikaže
sliko polne višine na celotnem zaslonu,
s prirezanimi stranicami.
[Auto] (Samodejno): običajno izberite
to nastavitev. Predvajalnik samodejno
zazna, ali je material video ali film, ter
preklopi na ustrezen način pretvorbe.
[Video] (Videoposnetek): vedno se bo
izbral način pretvorbe, primeren za
videoposnetke, ne glede na material.
x [Output Video Resolution]
(Izhodna video ločljivost)
Običajno izberite možnost [Auto]
(Samodejno). Izberite možnost
[Original Resolution] (Izvirna ločljivost)
za ločljivost, posneto na disk. Če je
ločljivost slabša od ločljivosti SD,
se poveča na ločljivost SD.
x [24p Output] (Izhod 24p)
Video signale 24p predvaja samo, če je
v sistem prek priključka HDMI povezan
televizor, ki podpira ločljivost 1080/24p,
možnost [Output Video Resolution]
(Ločljivost izhodnega video signala) pa
je nastavljena na [Auto] (Samodejno)
ali [1080p].
Nastavitve in prilagoditve
x [Screen Format] (Format zaslona)
x [Cinema Conversion Mode]
(Kinematografski način pretvorbe):
[BD-ROM 24p Output]
(Izhod BD-ROM 24p)
[Auto] (Samodejno): video signale
1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo,
če je prek priključka HDMI OUT
povezan s televizorjem, ki podpira
ločljivost 1080/24p.
[On] (Vklopljeno): vklopi funkcijo.
[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite,
če televizor ne podpira video signalov
1080/24p.
29
[DVD-ROM 24p Output]
(Izhod DVD-ROM 24p)
[Auto] (Samodejno): video signale
1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo,
če je prek priključka HDMI OUT
povezan s televizorjem, ki podpira
ločljivost 1080/24p.
[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite,
če televizor ne podpira video signalov
1080/24p.
[Data content 24p Output]
(Izhod podatkovne vsebine 24p)
[Auto] (Samodejno): video signale
1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo,
če je prek priključka HDMI OUT
povezan s televizorjem, ki podpira
ločljivost 1080/24p.
[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite,
če televizor ne podpira video signalov
1080/24p.
[Network content 24p Output]
(Izhod omrežne vsebine 24p)
[Auto] (Samodejno): video signale
1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo,
če je prek priključka HDMI OUT
povezan s televizorjem, ki podpira
ločljivost 1080/24p.
[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite,
če televizor ne podpira video signalov
1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Samodejno): samodejno zazna
vrsto povezanega televizorja in preklopi
na ustrezno nastavitev barve.
[YCbCr (4:2:2)]: predvaja video signale
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: predvaja video signale
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: predvaja video signale RGB.
30
x [HDMI Deep Colour Output]
(Izhod HDMI za globoke barve)
[Auto] (Samodejno): običajno izberite
to nastavitev.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: predvaja
16­bitne/12-bitne/10-bitne video
signale, če priključen televizor
podpira funkcijo globokih barv.
[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite,
če je slika motena ali so barve nenaravne.
x [Pause Mode]
(Način začasne zaustavitve):
[Auto] (Samodejno): običajno izberite
to nastavitev. Slike, ki se dinamično
premikajo, so prikazane brez
zamegljenosti.
[Frame] (Okvir): mirujoče slike prikaže
v visoki ločljivosti.
[Audio Settings]
(Zvočne nastavitve)
x [Digital Audio Output]
(Digitalni avdio izhod)
[Auto] (Samodejno): običajno izberite
to nastavitev. Zvočne signale predvaja
glede na stanje povezanih naprav.
[PCM]: predvaja signale PCM prek
priključkov DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT.
x [BD Audio MIX Setting]
(Nastavitev za mešanje zvoka BD)
[On] (Vklopljeno): predvaja zvok,
ustvarjen z mešanjem interaktivnega
zvoka ter sekundarnega zvoka
v primarni zvok.
[Off] (Izklopljeno): predvaja samo
primarni zvok. To možnost izberite,
če želite zvočne signale HD predvajati
prek ojačevalnika AV (sprejemnika).
x [Dolby D Compatible Output]
(Izhod, združljiv z Dolby D):
x [Audio DRC] (Avdio DRC)
[Auto] (Samodejno): predvaja posnetek
z dinamičnim razponom, ki ga določa
disk (samo BD-ROM). Ostali diski se
predvajajo na ravni [On] (Vklopljeno).
[On] (Vklopljeno): predvaja
s standardno ravnjo stiskanja.
[Off] (Izklopljeno): predvaja
brez stiskanja. Proizveden je
bolj dinamičen zvok.
x [Downmix] (Mešanje)
[Surround] (Prostorski): predvaja
zvočne signale z učinki prostorskega
zvoka. To možnost izberite pri
povezovanju zvočne naprave,
ki podpira sistem Dolby Surround
(Pro Logic) ali DTS Neo:6.
[Stereo]: predvaja zvočne signale
brez učinkov prostorskega zvoka.
To možnost izberite pri povezovanju
zvočne naprave, ki ne podpira sistema
Dolby Surround (Pro Logic) ali DTS
Neo:6.
x [BD/DVD Menu Language]
(Jezik menija BD/DVD)
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO
izbere privzeti jezik menija.
Izberite možnost [Select Language
Code] (Izberi jezikovno kodo) in
vnesite kodo za svoj jezik po navodilih,
opisanih v razdelku »Seznam jezikovnih
kod« (stran 48).
x [Audio Language] (Jezik zvoka)
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO
izbere privzeti jezik skladb.
Ko izberete možnost [Original]
(Izvirnik), je izbran jezik, ki ima
prednost na disku.
Izberite možnost [Select Language
Code] (Izberi jezikovno kodo) in
vnesite kodo za svoj jezik po navodilih,
opisanih v razdelku »Seznam jezikovnih
kod« (stran 48).
Nastavitve in prilagoditve
[On] (Vklopljeno): pretvori zvočni
vir DTS v zvok Dolby Digital
s standardom EDID (Extended
Display Identification Data).
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavitve
predvajanja diskov BD/DVD)
x [Subtitle Language]
(Jezik podnapisov)
Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO
izbere privzeti jezik podnapisov.
Izberite možnost [Select Language
Code] (Izberi jezikovno kodo) in
vnesite kodo za svoj jezik po navodilih,
opisanih v razdelku »Seznam jezikovnih
kod« (stran 48).
31
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Predvajanje plasti hibridnih
diskov BD)
x [Parental Control Area Code]
(Območna koda starševskega
nadzora)
[BD]: predvaja plast diska BD.
[DVD/CD]: predvaja plast diska
DVD ali CD.
Predvajanje nekaterih diskov BD-ROM
ali DVD VIDEO oz. internetnih videov
je lahko omejeno glede na geografsko
območje. Prizori so lahko blokirani
ali zamenjani z drugimi. Upoštevajte
navodila na zaslonu in vnesite
štirimestno geslo.
x [BD Internet Connection]
(Internetna povezava BD)
[Allow] (Dovoli): običajno izberite
to nastavitev.
[Do not allow] (Ne dovoli):
onemogoča internetno povezavo.
x [Delete BD Data] (Izbriši podatke BD)
Izbriše podatke v pomnilniški napravi
USB.
Izbrisani bodo vsi podatki, shranjeni
v mapi BUDA.
[Parental Control
Settings] (Nastavitve
starševskega nadzora)
x [Password] (Geslo)
Nastavi ali spremeni geslo za funkcijo
starševskega nadzora. Z geslom lahko
nastavite omejitve za predvajanje
videoposnetkov prek diskov BD-ROM
ali DVD VIDEO oz. interneta. Po
potrebi lahko nastavite različne ravni
omejitev za diske BD-ROM in DVD
VIDEO oz. za internetne videe.
x [BD Parental Control]
(Starševski nadzor za diske BD)/
[DVD Parental Control]
(Starševski nadzor za DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Starševski nadzor za internetne
video vsebine)
Če nastavite starševski nadzor, so lahko
prizori blokirani ali zamenjani
z drugimi. Upoštevajte navodila na
zaslonu in vnesite štirimestno geslo.
x [Internet Video Unrated]
(Neocenjeni internetni
videoposnetki)
[Allow] (Dovoli): dovoli predvajanje
neocenjenih internetnih video vsebin.
[Block] (Blokiraj): blokira predvajanje
neocenjenih internetnih video vsebin.
[System Settings]
(Sistemske nastavitve)
x [OSD Language] (Jezik OSD)
Izbere jezik za prikaz na zaslonu za vaš
predvajalnik.
32
x [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
x [Auto Display] (Samodejni prikaz)
Če s kablom HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov priključite
komponente družbe Sony, ki podpirajo
funkcije HDMI, se upravljanje
poenostavi.
[On] (Vklopljeno): na zaslonu
samodejno prikaže informacije pri
spreminjanju naslovov, načinov slike,
zvočnih signalov itd.
[Off] (Izklopljeno): prikaže informacije
samo, ko pritisnete gumb DISPLAY.
[Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
[On] (Vklopljeno): na voljo so spodnje
funkcije BRAVIA Sync:
– Predvajanje z enim dotikom
– Izklop napajanja sistema
– Samodejna nastavitev jezika
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
[Linked to TV-off]
(Izklop v povezavi s televizorjem)
[On] (Vklopljeno): vklopi funkcijo
ohranjevalnika zaslona. Slika
ohranjevalnika zaslona se prikaže,
če več kot 10 minut ne uporabljate
predvajalnika, ko je prikazan zaslonski
prikaz.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
x [Software Update Notification]
(Obvestilo o posodobitvah
programske opreme)
[Valid] (Veljavno): samodejno izklopi
predvajalnik, ko povezani televizor
preklopi v stanje pripravljenosti
(BRAVIA Sync).
[Invalid] (Neveljavno): izklopi funkcijo.
[On] (Vklopljeno): nastavi predvajalnik,
da vas obvesti, ko je na voljo nova
različica programske opreme (stran 28).
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
x [Quick Start Mode]
(Način za hitri zagon)
x [Gracenote Settings] (Nastavitve
storitve Gracenote) (samo pri
modelih BDP-S5500/S4500)
[On] (Vklopljeno): skrajša čas zagona
pri vklopu predvajalnika.
[Off] (Izklopljeno): zmanjša porabo
energije v načinu pripravljenosti.
x [Auto Standby] (Samodejni
preklop v pripravljenost)
[On] (Vklopljeno): če več kot
20 minut ne pritisnete nobenega
gumba, samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
Nastavitve in prilagoditve
z
Za več podrobnosti upoštevajte priročnik
z navodili, priložen televizorju ali
komponentam.
x [Screen Saver]
(Ohranjevalnik zaslona)
[Auto] (Samodejno): po zaustavitvi
predvajanja diska samodejno prenese
informacije o njem. Vzpostavite
povezavo z omrežjem za prenos.
[Manual] (Ročno): prenese informacije
o disku, ko je izbrana možnost [Video
Search] (Iskanje video vsebine) ali
[Music Search] (Iskanje glasbene
vsebine).
x [Device Name] (Ime naprave) (samo
pri modelih BDP-S5500/S4500)
Prikaže ime predvajalnika. Ime
predvajalnika lahko spremenite.
33
x [System Information]
(Informacije o sistemu)
x [Network Connection Status]
(Stanje omrežne povezave)
Prikaže informacije o različici
programske opreme predvajalnika
in naslov MAC.
Prikaže trenutno stanje omrežja.
x [Software License Information]
(Informacije o licenci za programsko
opremo)
Preveri pravo omrežno povezavo
z zagonom diagnostike omrežja.
Prikaže podatke o licenci za programsko
opremo.
x [Screen mirroring RF Setting]
(Nastavitev RF za zrcaljenje zaslona)
(samo pri modelu BDP-S5500)
[Network Settings]
(Omrežne nastavitve)
x [Internet Settings]
(Internetne nastavitve)
Najprej morate predvajalnik povezati
v omrežje. Več informacij je na voljo
v razdelku »2. korak: Priprave za
omrežno povezavo« (stran 18).
[Wired Setup] (Nastavitev žičnega
omrežja) (samo pri modelu
BDP­S5500): to možnost izberite,
če sistem na širokopasovni
usmerjevalnik priključujete
s kablom LAN.
[Wireless Setup(built-in)] ((Vgrajena)
nastavitev brezžičnega omrežja) (samo
pri modelu BDP-S5500): to možnost
izberite, če za brezžično omrežno
povezavo uporabljate vmesnik za
brezžično povezavo LAN, ki je vgrajen
v predvajalnik.
z
Če želite več podrobnosti, obiščite spodnje
spletno mesto in si oglejte pogosta vprašanja:
www.sony.eu/support
34
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika omrežne povezave)
[Auto] (Samodejno): samodejno nastavi
pas kanala RF (radijska frekvenca)
za povezavo za zrcaljenje zaslona.
[CH 1] (Kanal 1)/[CH 6] (Kanal 6)/
[CH 11] (Kanal 11): prednostno nastavi
CH 1/CH 6/CH 11.
x [Connection Server Settings]
(Nastavitve strežnika za povezavo)
(samo pri modelih BDP-S5500/
S4500)
Določa, ali je prikazan povezani strežnik.
x [Auto Renderer Access Permission]
(Dovoljenje za samodejni dostop
upodabljalnika) (samo pri modelih
BDP-S5500/S4500)
[On] (Vklopljeno): omogoča samodejni
dostop za na novo zaznani izdelek,
ki podpira upravljalnik DLNA.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
x [Renderer Access Control]
(Nadzor dostopa upodabljalnika)
(samo pri modelih BDP-S5500/
S4500)
Prikaže seznam izdelkov, ki podpirajo
upravljalnik DLNA, in določi, ali je
omogočen dostop do posameznega
izdelka prek tega predvajalnika.
x [Registered Remote Devices]
(Registrirane oddaljene naprave)
(samo pri modelih BDP-S5500/
S4500)
Prikaže seznam registriranih oddaljenih
naprav.
[Resetting]
(Ponastavitev)
x [Remote Start] (Oddaljeni zagon)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Ponastavi na privzete tovarniške
nastavitve)
[On] (Vklopljeno): vklopi ali izklopi
predvajalnik z oddaljeno napravo,
ko se vzpostavlja povezava z omrežjem.
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
Nastavitve predvajalnika povrnete na
privzete tovarniške, tako da izberete
skupino nastavitev. Ponastavljene
bodo vse nastavitve v skupini.
b
x [Initialise Personal Information]
(Inicializiraj osebne podatke)
Izbriše osebne podatke, shranjene
v predvajalniku.
b
[Easy Network
Settings] (Preproste
omrežne nastavitve)
Če to enoto odvržete, jo prenesete ali
preprodate, iz varnostnih razlogov izbrišite
vse osebne podatke. Po uporabi omrežne
storitve izvedite tudi vse ustrezne ukrepe,
kot je odjava.
Nastavitve in prilagoditve
Nastavite možnost [Remote Start]
(Oddaljeni zagon) na [On] (Vklopljeno)
in izklopite predvajalnik, da aktivirate
stanje pripravljenosti omrežja (stran 42).
Izberite možnost [Easy Network
Settings] (Preproste omrežne nastavitve)
in določite omrežne nastavitve.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
35
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi predvajalnika pojavi
katera od spodnjih težav, lahko pred
zahtevo za popravilo poskusite težavo
odpraviti sami, tako da upoštevate
ta navodila za odpravljanje težav.
Če težave ne morete odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Slika
Slika se ne prikazuje oz. se prikazuje
nepravilno.
, Preverite, ali so vsi povezovalni
kabli ustrezno pritrjeni (stran 16).
, Preklopite izbirnik vhoda na
televizorju, da začne predvajati signal
iz predvajalnika.
, Ponastavite možnost [Output Video
Resolution] (Izhodna video ločljivost)
na najnižjo vrednost, tako da pritisnete
x (zaustavitev), HOME in nato gumb
POP UP/MENU na daljinskem
upravljalniku.
, Poskusite storiti to: 1Izklopite
in znova vklopite predvajalnik.
2Izklopite in znova vklopite
povezano opremo. 3Odklopite
in znova priklopite kabel HDMI.
, Priključek HDMI OUT je povezan
z napravo DVI, ki ne podpira
tehnologije za zaščito avtorskih pravic.
, Preverite nastavitve [Output Video
Resolution] (Ločljivost izhodnega
video signala) v meniju [Screen
Settings] (Nastavitve zaslona)
(stran 29).
36
, Za diske BD-ROM/DVD-ROM
v meniju [Screen Settings] (Nastavitve
zaslona) preverite nastavitve [24p
Output] (Izhod 24p) (stran 29).
Jezik zaslonskega prikaza se samodejno
preklopi, ko je predvajalnik povezan
s priključkom HDMI OUT.
, Ko je možnost [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) v nastavitvi
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
nastavljena na [On] (Vklopljeno)
(stran 33), se jezik zaslonskega
prikaza samodejno preklopi glede
na nastavitev jezika povezanega
televizorja (če spremenite nastavitev
na televizorju itd.).
Zvok
Zvok se ne predvaja oz. se predvaja
nepravilno.
, Preverite, ali so vsi povezovalni
kabli ustrezno pritrjeni (stran 16).
, Izbirnik vhoda na ojačevalniku AV
(sprejemniku) preklopite tako, da se
zvočni signali predvajalnika predvajajo
prek ojačevalnika AV (sprejemnika).
, Če se zvočni signal ne predvaja
prek priključka DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT, preverite
zvočne nastavitve (stran 30).
, Pri povezavah HDMI poskusite
storiti to: 1Izklopite in znova
vklopite predvajalnik. 2Izklopite
in znova vklopite povezano opremo.
3Odklopite in znova priklopite
kabel HDMI.
, Če pri povezavah HDMI predvajalnik
ni povezan s televizorjem prek
ojačevalnika AV (sprejemnika),
poskusite kabel HDMI povezati
neposredno s televizorjem.
Upoštevajte tudi priročnik
z navodili, priložen ojačevalniku
AV (sprejemniku).
, Priključek HDMI OUT je povezan
z napravo DVI (priključki DVI ne
sprejemajo zvočnih signalov).
, Naprava, povezana s priključkom
HDMI OUT, ne podpira oblike
zvočnega zapisa predvajalnika.
Preverite zvočne nastavitve (stran 30).
, V meniju [Audio Settings] (Zvočne
nastavitve) funkcijo [BD Audio MIX
Setting] (Nastavitev za mešanje
zvoka BD) nastavite na [Off]
(Izklopljeno) (stran 31).
, Preverite, ali je povezani ojačevalnik
AV (sprejemnik) združljiv z vsako
obliko zvočnega zapisa HD.
Interaktivni zvok se ne predvaja.
, V meniju [Audio Settings] (Zvočne
nastavitve) funkcijo [BD Audio MIX
Setting] (Nastavitev za mešanje
zvoka BD) nastavite na [On]
(Vklopljeno) (stran 31).
, Zvočni posnetek videa, ki ga
predvajate, vsebuje kodo Cinavia,
kar nakazuje, da je to nepooblaščena
kopija profesionalno izdelane vsebine
(stran 6).
Disk
Dodatne informacije
Zvok HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio in DTS-HD
Master Audio) se ne predvaja prek
bitnega toka.
Med predvajanjem diska se na zaslonu
prikaže sporočilo s kodo 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being played
is protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 3.] (Avdio izhod je trenutno
izključen. Ne prilagajajte jakosti
predvajanja. Vsebina, ki se predvaja, je
zaščitena s tehnologijo Cinavia in je ni
dovoljeno predvajati v tej napravi. Več
informacij o tehnologiji Cinavia je na voljo
na naslovu http://www.cinavia.com.)
Disk se ne predvaja.
, Disk je umazan ali nesimetričen.
, Disk je narobe obrnjen. Vstavite
disk, tako da je stran za predvajanje
obrnjena navzdol.
, Disk je v obliki zapisa, ki ga ta
predvajalnik ne podpira (stran 43).
, Predvajalnik ne more predvajati
neustrezno posnetega diska.
, Področna koda diska BD/DVD
se ne ujema s predvajalnikom.
37
Naprava USB
Predvajalnik ne zazna povezane
naprave USB.
, Preverite, ali je naprava USB ustrezno
povezana v priključek USB.
, Preverite, ali je naprava USB
(oz. kabel) poškodovana.
, Preverite, ali je naprava USB
vklopljena.
, Če je naprava USB povezana prek
zvezdišča USB, jo povežite neposredno
s predvajalnikom.
Pretakanje internetnih vsebin
Kakovost slike/zvoka je slaba oziroma pri
nekaterih programih manjkajo podrobnosti,
zlasti pri hitrem predvajanju ali temnih
prizorih.
, Kakovost slike/zvoka lahko izboljšate,
tako da spremenite hitrost povezave.
Za predvajanje videov s standardno
ločljivostjo je priporočena hitrost
povezave najmanj 2,5 Mb/s
(10 Mb/s za videe v visoki ločljivosti).
Omrežna povezava
Predvajalnik ne more vzpostaviti povezave
z omrežjem.
, Preverite delovanje omrežne povezave
(stran 18) in omrežne nastavitve
(stran 34).
38
Računalnik ne more vzpostaviti internetne
povezave po opravljeni nastavitvi
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Nastavitev zavarovanega omrežja Wi-Fi)
(samo pri modelu BDP-S5500).
, Če funkcijo nastavitve zavarovanega
omrežja Wi-Fi uporabite pred
prilagoditvijo nastavitev
usmerjevalnika, se lahko nastavitve
brezžične povezave usmerjevalnika
samodejno spremenijo. V tem
primeru ustrezno prilagodite
nastavitve brezžične povezave
računalnika.
Predvajalnik ne more vzpostaviti povezave
z brezžičnim usmerjevalnikom LAN
(samo pri modelu BDP-S5500).
, Preverite, ali je brezžični
usmerjevalnik LAN vklopljen.
, Okolje uporabe (vključno
z materialom, iz katerega so narejene
stene, s pogoji za sprejemanje
radijskih valov ali predmeti med
predvajalnikom in brezžičnim
usmerjevalnikom LAN) lahko
povzroča motnje komunikacije
med napravama. Zmanjšajte razdaljo
med predvajalnikom in brezžičnim
usmerjevalnikom LAN.
, Naprave, ki uporabljajo frekvenčni
pas 2,4 GHz (mikrovalovne pečice,
naprave Bluetooth ali brezžične
digitalne naprave), lahko povzročajo
motnje komunikacije. Predvajalnik
premaknite stran od takšnih naprav
ali te izklopite.
Želeni brezžični usmerjevalnik se ne
prikaže na seznamu brezžičnih omrežij
(samo pri modelu BDP-S5500).
, Pritisnite gumb RETURN, da se
prikaže prejšnji zaslon, in poskusite
znova nastaviti brezžično omrežje.
Če sistem še vedno ne zazna želenega
brezžičnega usmerjevalnika,
z možnostjo [New connection
registration] (Registriranje nove
povezave) izvedite [Manual
registration] (Ročno registriranje).
, Več o posodobitvi programske
opreme predvajalnika na novo
različico preberite v razdelku
[Software Update] (Posodobitev
programske opreme) (stran 28).
Control for HDMI (Nadzor
za HDMI) (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
ne deluje (BRAVIA Sync).
, Preverite, ali je možnost [Control
for HDMI] (Nadzor za HDMI)
v nastavitvi [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) nastavljena
na [On] (Vklopljeno) (stran 33).
, Če spremenite povezavo HDMI,
izklopite predvajalnik, nato pa ga
znova vklopite.
Dodatne informacije
Pri vklopu predvajalnika se na zaslonu
prikaže sporočilo [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section of
the menu and select “Software Update” to
perform the update.] (Na voljo je nova
različica programske opreme. Če želite
izvesti posodobitev, v menijskem razdelku
»Nastavitev« izberite možnost »Posodobitev
omrežja«.).
, V primeru izpada elektrike nastavite
možnost [Control for HDMI]
(Nadzor za HDMI) v nastavitvi
[HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)
na [Off] (Izklopljeno), nato nastavite
[Control for HDMI] (Nadzor za
HDMI) v [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) na [On]
(Vklopljeno) (stran 33).
, Preverite spodnja stanja in
upoštevajte priročnik z navodili,
priložen komponenti.
– Povezana komponenta podpira
uporabo funkcije [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI).
– Nastavitev povezane komponente
za uporabo funkcije [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI) je
ustrezna.
, Ko predvajalnik povežete
s televizorjem prek ojačevalnika
AV (sprejemnika),
– televizorja morda ne boste mogli
upravljati prek predvajalnika,
če ojačevalnik AV (sprejemnik)
ni združljiv s funkcijo [Control
for HDMI] (Nadzor za HDMI).
– Če spremenite povezavo HDMI,
odklopite in znova priklopite
napajalni kabel, v primeru izpada
elektrike pa poskusite to:
1Izbirnik vhoda ojačevalnika AV
(sprejemnika) preklopite, tako da
se na zaslonu televizorja prikaže
slika, ki jo oddaja predvajalnik.
2Nastavite možnost [Control for
HDMI] (Nadzor za HDMI)
v nastavitvi [HDMI Settings]
(Nastavitve HDMI) na
[Off](Izklopljeno), nato nastavite
[Control for HDMI] (Nadzor za
HDMI) v nastavitvi [HDMI
Settings] (Nadzor za HDMI) na
[On] (Vklopljeno) (stran 33).
Upoštevajte priročnik z navodili,
priložen ojačevalniku AV
(sprejemniku).
39
Funkcija za izklop napajanja sistema
ne deluje (BRAVIA Sync).
, Preverite, ali sta možnosti [Control
for HDMI] (Nadzor za HDMI) in
[Linked to TV-off] (Izklop v povezavi
s televizorjem) v meniju [HDMI
Settings] (Nastavitve HDMI)
nastavljeni na [On] (Vklopljeno)
in [Valid] (Veljavno) (stran 33).
Drugo
Vsebina se ne začne predvajati na začetku.
, Pritisnite gumb OPTIONS in izberite
možnost [Play from start] (Predvajaj
od začetka).
Predvajanje se ne nadaljuje od točke
nadaljevanja predvajanja, pri kateri ste
nazadnje zaustavili predvajanje.
, Pri nekaterih diskih se lahko točka
nadaljevanja predvajanja izbriše
iz pomnilnika, ko:
– odprete pladenj za vstavljanje diska,
– odklopite napravo USB,
– predvajate drugo vsebino,
– izklopite predvajalnik.
40
Med predvajanjem diska se na zaslonu
prikaže sporočilo s kodo 1 [Playback
stopped. The content being played is
protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 1.] (Predvajanje zaustavljeno.
Vsebina, ki se predvaja, je zaščitena
s tehnologijo Cinavia in je ni dovoljeno
predvajati v tej napravi. Več informacij
o tehnologiji Cinavia je na voljo na na
naslovu http://www.cinavia.com.)
, Zvočni posnetek videa, ki ga
predvajate, vsebuje kodo Cinavia,
kar nakazuje, da je ta vsebina
namenjena le za predstavitve
s profesionalno opremo in
uporabniki niso pooblaščeni
za predvajanje (stran 6).
Pladenj za vstavljanje diskov se ne odpre,
diska pa ni mogoče odstraniti niti
s pritiskom gumba Z.
, Poskusite storiti to: 1Izklopite
predvajalnik in izključite napajalni
kabel. 2Ponovno priključite napajalni
kabel, med tem pa držite pritisnjen
gumb Z na predvajalniku. 3Še vedno
držite pritisnjen gumb Z na
predvajalniku, dokler se pladenj ne
odpre. 4Odstranite disk. 5Znova
odklopite in priklopite napajalni kabel,
da ponastavite predvajalnik.
Pri pritisku gumba Z (odpiranje/zapiranje)
se na zaslonu prikaže sporočilo [[EJECT] Key is
currently unavailable.] (Gumb [EJECT]
(Izmet) trenutno ni na voljo).
, Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony ali
na lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Predvajalnik se ne odziva na pritisk
nobenega gumba.
, V notranjosti predvajalnika se nabira
kondenzirana vlaga (stran 4).
Dodatne informacije
41
Tehnični podatki
Sistem
Laser: polprevodniški laser
Vhodni in izhodni priključki
(Ime priključka:
vrsta priključka/raven izhoda/
impedanca nalaganja)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
fono priključek/0,5 1Vp-p/75 ohmov
HDMI OUT:
standardni 19-pinski priključek HDMI
LAN (100):
priključek 100BASE-TX
USB:
Priključek USB vrste A
(za povezovanje pomnilniške naprave
USB, bralnika pomnilniške kartice,
digitalnega fotoaparata in digitalne
videokamere)
Vhod za enosmerni tok:
BDP-S5500: 12 V DC, 750 mA
BDP-S4500: 12 V DC, 650 mA
BDP-S1500: 12 V DC, 600 mA
Brezžično (samo pri modelu BDP-S5500)
Standard brezžične povezave LAN:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni razpon:
Pas 2,4 GHz: kanali od 1 do 13
Modulacija:
DSSS in OFDM
Splošno
Napajanje:
12 V DC (omrežni napajalnik)
Nazivna napetost: vhodna od 220 V
do 240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije (pri uporabi
omrežnega napajalnika):
BDP-S5500: 11 W
BDP-S4500: 9,5 W
BDP-S1500: 8,8 W
42
Stanje pripravljenosti omrežja:
4,5 W (kadar je žično/brezžično
omrežje omogočeno)
Mere (pribl.):
230 mm × 194 mm × 39 mm
(širina/globina/višina)
vključno z izbočenimi deli
Teža (pribl.): 0,8 kg
Delovna temperatura:
od 5 °C do 35 °C
Delovna vlažnost:
od 25 % do 80 %
Priložena dodatna oprema
Omrežni napajalnik (AC-M1208WW) (1)
Napajalni kabel (1)
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
Tehnični podatki in oblika se lahko
spremenijo brez obvestila.
Diski, ki jih lahko predvaja ta
predvajalnik
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (glasbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
*3
Diski, ki jih sistem ne more predvajati
• BD s kartušo
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• Avdio DVD
• CD s fotografijami
• Podatkovni del diska CD-Extra
• Super VCD
• Zvočna stran diskov DualDisc
Ta izdelek je zasnovan za predvajanje
diskov, ki so izdelani v skladu
s standardom Compact Disc (CD).
Diski DualDisc in nekateri glasbeni
diski, kodirani s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic, niso izdelani v skladu
s standardom Compact Disc (CD),
zato jih ta izdelek morda ne bo mogel
predvajati.
Opomba glede funkcij predvajanja
diskov BD/DVD
Nekatere funkcije predvajanja diskov
BD/DVD namerno nastavijo nekateri
izdajatelji programske opreme.
Ker ta predvajalnik omogoča
predvajanje diskov BD/DVD glede na
vsebino diska, ki jo je zasnoval izdajatelj
programske opreme, nekatere funkcije
predvajanja morda ne bodo na voljo.
Opomba glede dvoslojnih BD-jev/DVD-jev
Preklop med slojema lahko začasno
zmoti predvajano sliko ali zvok.
Dodatne informacije
*2
Ker so nekatere tehnične značilnosti diskov
Blu-ray Disc nove ali se še razvijajo, sistem
ne bo mogel predvajati nekaterih diskov,
odvisno od njihove vrste in različice.
Izhodni zvočni signal je odvisen od vira,
povezanega izhodnega priključka in
izbranih zvočnih nastavitev.
BD-RE: različice 2.1
BD-R: različice 1.1, 1.2, 1.3, vključno
z organskim pigmentom vrste BD-R (LTH)
Diskov BD-R, posnetih z računalnikom,
ni mogoče predvajati, če so elementi
PostScript zapisljivi.
Sistem ne more predvajati CD-ja
ali DVD­ja, ki ni ustrezno posnet.
Več informacij je na voljo v priročniku
z navodili, priloženemu napravi za
snemanje.
Opomba glede diskov
Področna koda (samo za diske BD-ROM/
DVD VIDEO)
Področna koda je natisnjena na zadnji
strani enote, predvajalnik pa omogoča
samo predvajanje diskov BD-ROM/
DVD VIDEO, označenih z isto
področno kodo ali ALL .
področna koda
43
Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
Vsebnik
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
MPEG4/AVC*5
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Format
AVCHD (različica 2.0)*1*8*9*10
44
Z zvokom
PS
MPEG-2 Video*2 TS*4
Xvid
Pripona
.avi
*8
Music
Kodek
Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*6
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
Vorbis*6
.ogg
Monkey’s Audio*6
.ape
*9
*10
*11
*12
*13
Photo
Pripona
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*12
GIF
.gif*12
MPO
.mpo*6*13
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Predvajalnik morda ne bo predvajal tega
formata datotek v strežniku DLNA
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500).
Predvajalnik v strežniku DLNA omogoča
samo predvajanje video vsebine
s standardno ločljivostjo
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500).
Predvajalnik ne predvaja formata datotek
DTS v strežniku DLNA (samo pri modelih
BDP-S5500/S4500).
Predvajalnik omogoča le predvajanje
datotek v obliki Dolby Digital
v strežniku DLNA
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500).
Predvajalnik podpira AVC do ravni 4.1.
Predvajalnik ne predvaja tega formata
datotek v strežniku DLNA
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500).
Predvajalnik podpira WMV9 do ravni
Advance Profile.
b
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče
predvajati, odvisno od formata datotek,
kodiranja datotek, posnetega stanja ali
stanja strežnika DLNA
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500).
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče
predvajati.
• V nekaterih datotekah morda ne bo
omogočena uporaba funkcij hitrega
pomikanja naprej ali nazaj.
• Predvajalnik ne omogoča predvajanja
kodiranih datotek, kot so datoteke DRM
in Lossless.
• Predvajalnik lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape na diskih BD, DVD in CD
ter v napravah USB:
– največ do map na 9. ravni, vključno
s korensko mapo;
– do 500 datotek/map na posamezni ravni.
• Predvajalnik lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape, shranjene v strežniku
DLNA
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500):
– do map na 19. ravni;
– do 999 datotek/map na posamezni ravni.
Dodatne informacije
Format
JPEG
Predvajalnik podpira hitrost sličic
do 60 sličic/sekundo.
Predvajalnik predvaja format datotek
AVCHD, ki so posnete z digitalno
videokamero itd.
Predvajalnik ne more predvajati
neustrezno posnetega diska formata
AVCHD.
Predvajalnik omogoča predvajanje
formata datotek AVCHD 3D
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500).
Predvajalnik lahko predvaja datoteke
».mka«.
(Te datoteke ni mogoče predvajati
v strežniku DLNA (samo pri modelih
BDP-S5500/S4500).)
Predvajalnik ne predvaja animiranih
datotek PNG ali GIF.
Pri datotekah MPO, ki niso 3D, je
prikazana ključna slika ali prva slika
(samo pri modelih BDP-S5500/S4500).
45
• Predvajalnik podpira hitrost sličic:
– do 60 sličic/sekundo le za AVCHD
(MPEG4/AVC);
– do 30 sličic/sekundo za druge video
kodeke.
• Predvajalnik podpira video bitno hitrost
do 40 Mb/s.
• Nekatere naprave USB morda ne bodo
delovale s tem predvajalnikom.
• Predvajalnik lahko prepozna naprave
za količinsko shranjevanje (MSC)
(kot je bliskovni pomnilnik ali disk HDD),
naprave za zajemanje mirujoče slike (SICD)
in tipkovnice s 101 tipko.
• Če želite preprečiti poškodbe podatkov
ali okvaro pomnilniške naprave USB ali
drugih naprav, pred priključevanjem ali
odstranjevanjem pomnilniške naprave
USB izklopite predvajalnik.
• Predvajanje videodatotek z visoko bitno
hitrostjo na podatkovnem CD-ju bo morda
moteno. Za te datoteke je priporočeno,
da so shranjene na podatkovnem DVD-ju
ali podatkovnem disku BD.
O varnosti brezžičnega
omrežja LAN
(samo pri modelu BDP-S5500)
Ker komunikacija prek funkcije
brezžičnega omrežja LAN poteka
prek radijskih valov, je lahko brezžični
signal moten. Predvajalnik za zaščito
brezžične komunikacije podpira
različne varnostne funkcije. Varnostne
nastavitve ustrezno konfigurirajte
v skladu z omrežnim okoljem.
Brez varnosti
Čeprav je nastavitev enostavna, lahko
kdor koli zmoti brezžično komunikacijo
ali vdre v vaše brezžično omrežje, in sicer
brez posebnih orodij. Ne pozabite na
tveganje nepooblaščenega dostopa in
prestrezanje podatkov.
46
WEP
WEP zavaruje komunikacijo in
tretjim osebam prepreči prestrezanje
komunikacije ter vdor v brezžično
omrežje. WEP je varnostna tehnologija,
ki tudi starejšim napravam brez podpore
za TKIP/AES omogoča povezavo.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je varnostna tehnologija, ki je
bila razvita zaradi pomanjkljivosti
tehnologije WEP. TKIP zagotavlja višjo
raven varnosti kot tehnologija WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je varnostna tehnologija, ki
uporablja napredni način zaščite ter se
razlikuje od tehnologij WEP in TKIP.
AES zagotavlja višjo raven varnosti kot
tehnologija WEP ali TKIP.
Opombe glede diskov
• Če želite, da disk
ostane čist, se ga
dotikajte le ob
robovih. Ne
dotikajte se
površine. Prah, prstni odtisi ali praske
lahko povzročijo okvaro diska.
• Diska ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom,
kot so toplozračne cevi, in ga ne
puščajte v avtu, postavljenem na
neposredni sončni svetlobi, saj se lahko
notranjost avtomobila močno segreje.
• Disk po koncu predvajanja shranite
v ovitek.
• Disk očistite s čistilno
krpo. Obrišite ga od
sredine navzven.
• Ne uporabljajte topil, kot je bencin,
razredčil, komercialnih čistil za diske/
leče ali antistatičnih razpršilnikov,
ki so namenjeni za čiščenje vinilnih
gramofonskih plošč.
• Če ste natisnili oznako diska, se mora
ta pred predvajanjem diska posušiti.
• Ne uporabljajte teh diskov.
– Disk za čiščenje leče.
– Disk z nestandardno obliko
(npr. z obliko kartice ali srca).
– Disk s prilepljeno oznako ali nalepko.
– Disk, na katerem je trak iz celofana
ali nalepka.
• Strani za predvajanje ne prevlecite
z novo plastjo, da bi odstranili praske.
Številke kod za televizorje,
ki jih je mogoče upravljati
Za 2 sekundi pridržite gumb -TV- [/1,
nato pa z gumbi na daljinskem
upravljalniku vnesite kodo proizvajalca
televizorja.
Če je naveden več kot en gumb na
daljinskem upravljalniku, kode
posamično vnašajte, dokler ne najdete
takšne, ki deluje za vaš televizor.
Gumb na
daljinskem
upravljalniku
Sony (privzeto)
Barvni gumb
(rdeč)
Philips
Barvni gumb
(zelen)/barvni
gumb (rumen)/
RETURN
Panasonic
Barvni gumb
(moder)/osrednji
gumb (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Dodatne informacije
Proizvajalec
47
Seznam jezikovnih kod
Več informacij je na voljo v razdelku
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve
predvajanja diskov BD/DVD) (stran 31).
Jezikovne kode so v skladu s standardom
ISO 639: 1988 (E/F).
Koda Jezik
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
48
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Koda Jezik
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
ni določeno
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Koda starševskega nadzora/
območna koda
Več informacij je na voljo v razdelku
[Parental Control Area Code]
(Območna koda starševskega nadzora)
(stran 32).
Koda Območje
Argentina
Avstrija
Brazilija
Danska
Finska
Grčija
Indija
Irska
Japonska
Kolumbija
Luksemburg
Mehika
Nizozemska
Nova Zelandija
Poljska
Rusija
Španija
Švica
Tajvan
Združeno
kraljestvo
2047
2057
2090
2424
2174
2219
2238
2254
2092
2304
2363
2109
2379
2427
2436
2501
2499
2528
2586
Avstralija
Belgija
Čile
Filipini
Francija
Hongkong
Indonezija
Italija
Kitajska
Koreja
Malezija
Nemčija
Norveška
Pakistan
Portugalska
Singapur
Švedska
Tajska
Vietnam
Dodatne informacije
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2376
2390
2428
2489
2149
2086
2543
2184
49
V prihodnosti bodo morda na voljo posodobitve za programsko opremo tega
predvajalnika. Več informacij o posodobitvah, ki so na voljo, in najnovejša navodila
za uporabo najdete na tem spletnem mestu:
www.sony.eu/support
z
Koristne namige, nasvete in informacije o izdelkih in storitvah Sony najdete
na spletnem mestu: www.sony-europe.com/myproduct/
4-549-800-11(2) (SI)
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising