S
Navodila za uporabo
Blu-ray disk / DVD predvajalnik
BDP-S370/S373
© 2010 Sony korporacija
1
OPOZORILO
Zaradi nevarnosti požara ali električnega udara
te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Zaradi nevarnosti električnega udara ne odpirajte
ohišja. Popravila naj izvaja pooblaščeno in
primerno usposobljeno osebje.
Omrežni kabel zamenjajte v usposobljenem
servisu.
Baterije in naprave z vstavljenimi baterijami
ne izpostavljajte visokim temperaturam, kot so
neposredna sončna svetloba, ogenj itd.
PREVIDNO
Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom
lahko poveča nevarnost poškodb na očeh. Ker
lahko laserski žarek v tem Blu-ray disk/DVD
predvajalniku poškoduje oči, ne razstavljajte
ohišja. Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Ta nalepka je nameščena na zaščitnem ohišju
laserja znotraj naprave.
Ta naprava je označena kot CLASS 1 laserski
izdelek. Na zadnji strani se nahaja označba za
laserski izdelek 1. razreda.
2
Odpadna električna in elektronska oprema
(velja za evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za električno in elektronsko opremo. S
tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kako odvreči baterijo (nanaša se na
Evropsko unijo in druge evropske države s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na bateriji ali na embalaži nahaja ta
simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki.
S tem, ko tako baterijo pravilno odvržete, boste
pripomogli k preprečevanju možnih negativnih
posledic za okolje in človeško zdravje, katere
bi v nasprotnem primeru utegnilo povzročiti
nepravilno ravnanje z odpadno baterijo. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire.
Tam, kjer izdelki za varnost, delovanje in
ohranjevanje podatkov potrebujejo trajno
povezavo z vgrajeno baterijo, naj baterijo
zamenja le usposobljen serviser.
Da bi zagotovili ustrezno ravnanje z baterijo,
oddajte izdelek, ki ne deluje več, na ustrezno
zbiralno mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme.
Več o vseh ostalih baterijah si oglejte poglavje
o tem, kako varno odstraniti baterijo iz izdelka.
Oddajte baterijo na ustrezno zbiralno mesto za
recikliranje baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Več o vseh ostalih baterijah si oglejte poglavje
o tem, kako varno odstraniti baterijo iz izdelka.
Oddajte baterijo na ustrezno zbiralno mesto za
recikliranje baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 109-0075
Japan. Pooblaščeni zastopnik za EMC in
varnost izdelkov je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Za vse, kar zadeva servis ali garancijo,
se prosimo obrnite na naslove, navedene v ločeni
servisni ali garancijski dokumentaciji.
Varnostni ukrepi
• Ta naprava deluje na 220-240V izmenični
napetosti, 50/60Hz. Preverite, če se delovna
napetost naprave ujema z lokalno napetostjo.
• Zaradi nevarnosti požara ali električnega udara
na napravo ne postavljajte posod z vodo (npr.
vaze).
• Postavite napravo na mesto, ki v primeru težav
omogoča takojšnjo izključitev iz omrežne
vtičnice.
Nekaj o diskih
• Diska ne prijemajte na površini ampak ob
robovih, da ostane čist.
• Diska ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali virom toplote, kot so izpusti toplote,
ali pa ga pustite v avtu parkiranem na soncu, ker
lahko temperatura v notranjosti naraste precej
nad zunanjo temperaturo.
• Po predvajanju disk shranite v ovitek.
• Disk čistite s krpo za čiščenje. Obrišite ga iz
sredine navzven.
• Ne uporabljajte topil, kot so bencin, razredčilo,
čistila za diske/leče v prosti prodaji ali
protistatično razpršilo namenjeno vinilnim
ploščam.
• Če uporabljate medij z natisljivo stranjo, pred
predvajanjem posušite natisnjeno stran.
• Ne uporabljajte naslednjih diskov:
– diskov nenavadnih oblik (npr. v obliki srca,
kartice, ipd.)
– diskov z nalepko,
– diskov, na katerih se nahaja celofan.
• Ne poskušajte odstraniti prask z diska.
Varnostni ukrepi
Naprava je bila testirana in je v skladu z
omejitvami, ki jih določa direktiva EMC glede
uporabe povezovalnega kabla, krajšega od 3
metrov.
Namestitev
• Naprave ne nameščajte na nagnjeno površino.
Namenjena je delovanju samo v vodoravnem
položaju.
• Napravo in diske ne izpostavljajte opremi
z močnim magnetnim poljem, kot so
mikrovalovne pečice ali večji zvočniki.
• Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je
knjižna polica ali podobni prostori.
• Ne postavljajte predvajalnika v bližino izvora
toplote in ne izpostavljajte ga neposredni sončni
svetlobi, prekomernemu prahu ali mehanskim
udarcem.
• Če napravo prinesete neposredno iz mrzlega
v topel prostor ali če jo postavite v zelo vlažno
sobo, se lahko na lečah nabere kondenzirana
vlaga. V tem primeru lahko naprava deluje
nepravilno. Odstranite disk in pustite napravo
vklopljeno vsaj eno uro, da vlaga izhlapi.
• Ne postavljajte naprave v nagnjen položaj, ker
je izdelan tako, da deluje samo v vodoravnem
položaju.
• Ne postavljajte težkih in nestabilnih predmetov
na predvajalnik.
• Ne postavljajte drugih predmetov, razen
diskov, na nosilec za diske. S tem bi utegnili
poškodovati predvajalnik ali predmet.
• Pred premikanjem predvajalnika odstranite
disk. Če disk ostane v predvajalniku, se utegne
poškodovati.
• Pred premikanjem predvajalnika izvlecite
omrežni napajalnik in vse druge kable iz
predvajalnika.
(se nadaljuje)
3
O električnem napajanju
Priključitev v priključek HDMI OUT
• Dokler je električni kabel priključen na
električno vtičnico, je predvajalnik priključen na
električno omrežje, čeprav ste ga izklopili.
• Če predvajalnika dlje časa ne boste uporabljali,
ga odklopite iz električnega omrežja. Pri tem
potegnite za električnega kabla vtič in ne vlecite
kabla samega.
• Preprečite poškodbo omrežnega kabla z
upoštevanjem naslednjih pravil. Če je omrežni
kabel poškodovan, obstaja nevarnost požara ali
električnega udara:
– pazite, da omrežnega kabla ne priščipnete
med predvajalnik in steno, polico, ipd.
– ne postavljajte težkih predmetov na omrežni
kabel in ne vlecite za sam kabel.
Bodite pozorni na naslednje, kajti nepravilno
ravnanje utegne poškodovati HDMI OUT
priključek in konektor.
• Natančno naravnajte priključek HDMI OUT na
hrbtni strani predvajalnika in konektor HDMI
v skladu z obliko njuno obliko. Pazite, da
konektor ne bo obrnjen ali nagnjen.
Nastavitev glasnosti
Ne višajte glasnosti, medtem ko poslušate del
posnetka, kjer je nivo zvoka nizek ali kjer ni
zvoka. Ko bi se predvajal del z najvišjim nivojem
glasnosti, bi se zvočniki utegnili poškodovati.
Čiščenje
Očistite ohišje, sprednjo ploščo in tipke z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blagim detergentom. Ne
uporabljajte grobih gob, praška ali topil kot sta
alkohol in bencin.
• Če premikate predvajalnik, ne pozabite
izključiti kabla HDMI.
Čiščenje diskov, čistila za diske/leče
Za čiščenje ne uporabljajte čistil za diske/leče, ki
so na voljo v prosti prodaji (tekoča ali razpršila).
Povzročijo lahko napako v delovanju naprave.
• Pri priključevanju ali izključevanju ne odvijajte
in ne vrtite konektorja HDMI.
O zamenjavi delov
POMEMBNO OBVESTILO
Če je pri popravilu naprave potrebna zamenjava
delov, se ti lahko oddajo na posebnih zbirnih
mestih in reciklirajo.
Opozorilo: Ta predvajalnik lahko na zaslonu
TV sprejemnika nedoločen čas prikazuje
zaustavljeno sliko ali prikaz na zaslonu. Če dlje
časa pustite tovrsten prikaz na zaslonu, obstaja
možnost poškodbe zaslona. Pri plazemskih in
projekcijskih TV sprejemnikih je ta možnost še
posebej velika.
Če imate še dodatna vprašanja ali težave s
predvajalnikom, se obrnite na najbližjega Sony
zastopnika.
4
Vsebina
OPOZORILO .......................................................................................... 2
Varnostni ukrepi ...................................................................................... 3
Opis delov in tipk .................................................................................... 6
Priključitve
Korak 1: Priprava predvajalnika ................................................................. 9
Korak 2: Priključitev predvajalnika ..............................................................10
Korak 3: Enostavna nastavitev ...................................................................12
Priključitev v omrežje ...............................................................................12
Predvajanje
Predvajanje diska....................................................................................14
Predvajanje iz USB naprave ......................................................................15
Predvajanje prek omrežja .........................................................................16
Razpoložljive funkcije...............................................................................16
Nastavitve
Uporaba nastavitvenih prikazov .................................................................18
Posodabljanje omrežja ............................................................................19
Nastavitve zaslona ..................................................................................20
Avdio nastavitve ......................................................................................21
Nastavitve za BD/DVD .............................................................................22
Nastavitev starševskega nadzora ...............................................................22
Nastavitve »Music« ..................................................................................23
Nastavitve sistema ..................................................................................24
Nastavitve omrežja ..................................................................................24
Enostavne nastavitve ...............................................................................24
Ponastavitev...........................................................................................24
Dodatne informacije
Odpravljanje težav ..................................................................................25
Tehnične lastnosti ..................................................................................28
Abecedno kazalo ...................................................................................34
5
Opis delov in tipk
Sprednja plošča
z
Na tipki N se nahaja otipljiva pika za enostavnejše upravljanje predvajalnika.
1 Nosilec diska
6 x (stop)
2 Indikator vklopa
7 N (predvajanje)
Če je predvajalnik vklopljen, sveti belo.
3 Senzor za daljinsko upravljanje
4 Prikaz na sprednji plošči
N, X: sveti med predvajanjem in med
začasno ustavitvijo.
: sveti, ko je vklopljen način ponavljanja.
: sveti, če enota oddaja 720p/1080i/1080p
video signale.
5 Priključek
(USB)
V ta priključek priključite USB napravo.
8 Z (odpri/zapri)
9 (/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
S to tipko lahko vklopite predvajalnik ali
nastavite način stanja pripravljenosti.
Zaklep nosilca za disk (Child Lock)
Nosilec za disk lahko zaklenete.
Ko je predvajalnik vklopljen, držite tipko N na
predvajalniku najmanj 10 sekund. Nosilec diska
se zaklene ali odklene.
Hrbtna stran
1 Priključka LINE OUT (R-AUDIO-L)
6 Priključek
2 Priključek LINE OUT (VIDEO)
7 Priključek HDMI OUT
3 Priključek DIGITAL OUT (COAXIAL)
4 Priključek DIGITAL OUT (OPTICAL)
8 Priključki COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR)
5 Zračniki
9 Priključek LAN (100)
6
(USB)
Daljinski upravljalnik
Razpoložljivost funkcij na daljinskem
upravljalniku je odvisna od diska in situacije.
1 Z (odpri/zapri)
S to tipko lahko odprete ali zaprete nosilec
diska.
-TV- … (izbira TV vhoda)
Preklop med TV-jem in drugim vhodnim
izvorom.
-TV- (/1 (TV vklop/stanje
pripravljenosti)
Vklop televizorja ali nastavitev stanja
pripravljenosti.
(/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
Vklop predvajalnika ali nastavitev stanja
pripravljenosti.
2 Oštevilčene tipke (0 -9)
Vpišete lahko številko naslova/poglavja, ipd.
2 (glasnost) +/–
Nastavite glasnost televizorja.
THEATRE (stran 30)
Samodejno preklopi na optimalni video
način za gledanje filmov. Tipka THEATRE
deluje le, če je priključen AV ojačevalnik
(sprejemnik) ali televizor, združljiv z načinom
Sony Theatre Mode.
AUDIO (stran 21)
Če so na disku BD-ROM/DVD VIDEO
posnetki posneti v večih jezikih, lahko
izberete jezik.
Izberete lahko zvočni posnetek na CD-ju.
SUBTITLE (stran 21)
Če disk BD-ROM/DVD VIDEO vsebuje
podnapise v večih jezikih, lahko izberete jezik.
(priljubljene) (stran 16)
V seznam priljubljenih doda internetno
vsebino. Shranite lahko vse do 18 najljubših
programov z internetno vsebino.
3 Barvne tipke (rdeča/zelena/
rumena/modra)
Bližnjice za interaktivne funkcije.
z
Na tipkah 5, AUDIO, 2+ in N se nahaja
otipljiva pika za lažje upravljanje.
4 TOP MENU
S to tipko lahko odprete ali zaprete Top Menu
diskov BD ali DVD.
POP UP/MENU
S to tipko lahko odprete ali zaprete Pop-up
Menu diskov BD-ROM ali meni diskov DVD.
7
OPTIONS (stran 16)
Na zaslonu se prikaže meni z možnostmi, ki
jih lahko izberete.
HOME
Prikaže se začetni meni predvajalnika.
Če pritisnete na simbol kategorije za začetni
meni, se prikaže ozadje.
RETURN
Prikaz začetnega menija
Začetni meni se prikaže, če pritisnete na tipko
HOME. S puščicama </, izberite kategorijo.
S puščicama M/m izberite postavko, nato
pritisnite na ENTER.
Postavka
Kategorija
Vrnitev na predhodni prikaz.
</M/m/,
S puščicami lahko izberete prikazano
postavko.
Srednja tipka (ENTER)
Za potrditev izbrane postavke.
5 ./> (predhodni/naslednji)
Preskakovanje na predhodno/naslednje
poglavje, posnetek ali datoteko.
(takojšnja ponovitev
predvajanja/takojšnji pomik naprej)
<z/z,
Trenutni kader ponovno predvaja za 10
sekund/trenutni kader hitro premakne naprej
za 15 sekund.
m/M (hitro vrtenje naprej/nazaj)
Če v stanju začasne ustavitve pritisnete na to
tipko in jo najmanj eno sekundo držite, se bo
kader počasi predvajal.
Če na hitro pritisnete na tipko med
predvajanjam, bo enota predvajala po eno
sliko.
N (predvajanje)
Začne ali ponovno začne s predvajanjem.
DISPLAY (stran 15)
Na zaslonu se prikažejo informacije o
predvajanju.
X (začasna ustavitev)
Začasno ustavi ali ponovno začne
predvajanje.
x (stop)
Ustavi predvajanje. Mesto ustavitve se shrani
v spomin (resume point).
Pri naslovu/posnetku velja za mesto
nadaljevanja predvajanja zadnje mesto, ki
ste ga predvajali, za mapo s fotografijami pa
zadnja fotografija.
6
(osvetlitev) (samo BDP-S373)
Tipki 4 in 5 zasvetita (ne velja za tipke
</M/m/, in ENTER) za enostavnejše
upravljanje v temi.
8
(Setup): Nastavitev predvajalnika.
(Photo): Prikaz fotografij.
(Music): Predvajanje glasbe.
(Video): Predvajanje videa.
(Network): Prikaz postavk omrežja.
Korak 1: Priprava
predvajalnika
Pregled priložene opreme
Preverite, če imate naslednje:
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6 (velikost AA) (2)
Priprava daljinskega
upravljalnika
Vstavite dve bateriji R6 (velikost AA), tako
da bosta strani + in – na bateriji v prostoru za
baterijo pravilno obrnjeni.
Nastavitve
9
Korak 2: Priključitev predvajalnika
Ne priključujte omrežnega kabla, dokler niste opravili vseh povezav.
Priključitev televizorja
Izberite enega od naslednjih načinov priključitve glede na vhodne priključke na televizorju.
Pri priključitvi uskladite barve na vtičih z barvami na priključkih.
HDMI kabel (ni priložen)
Visoka kakovost
Avdio/video kabel (ni priložen)
Komponentni video kabel
(ni priložen)
Avdio/video kabel (ni priložen)
Standardna
kakovost
b
Ne priključujte predvajalnika prek videorekorderja. Na video signale, ki potujejo prek videorekorderja,
lahko vpliva sistem zaščite avtorskih pravic in zato utegne biti slika na televizorju popačena.
10
Priključitev AV ojačevalnika (sprejemnika)
Izberite enega od naslednjih načinov priključitve glede na vhodne priključke na vašem AV ojačevalniku
(sprejemniku). Če izberete način A ali B, opravite ustrezne nastavitve v avdio nastavitvah na strani 20.
HDMI kabel (ni priložen)
HDMI kabel (ni priložen)
t Nastavite »BD Audio MIX Setting« (stran 20).
Koaksialni digitalni kabel (ni priložen)
ali
Optični digitalni kabel (ni priložen)
t Nastavite »Dolby Digital (Coaxial / Optical)*1« (stran 20)
in »DTS (Coaxial / Optical)*2« (stran 20)
Avdio/video kabel (ni priložen)
*1 Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
»Dolby«, »Pro Logic« in simbol z dvojnim D so
blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
*2 Izdelano po licenci pod U.S.Patent# : 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 &
drugih ameriških in svetovnih patentov. DTS
je registrirana blagovna znamka, DTS logotip,
simbol, DTS-HD in DTS-HD Advanced Digital
Out pa so blagovne znamke družbe DTS, Inc. ©
1996-2008 DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
11
Korak 3: Enostavna
nastavitev
Ko napravo prvič vklopite
Počakajte nekaj časa, da se predvajalnik vklopi
in zažene enostavno nastavitev »Easy Setup«.
1
Priključitev na
omrežje
Žična nastavitev
Uporabite LAN kabel za priključitev v priključek
LAN (100) na predvajalniku.
Priključite predvajalnik v omrežje.
LAN kabel (ni priložen)
V omrežno vtičnico
2
Pritisnite na (/1, da se predvajalnik
vklopi.
Širokopasovni
usmerjevalnik
ADSL modem / Internet
kabelski modem
Nastavitev omrežja
Izberite »Network Settings«, »Internet Settins«,
nato pa »Wired Setup« (stran 24) in sledite
navodilom na zaslonu.
3
Vklopite TV in preklopite izbirnik vhoda
na televizorju tako, da se bo signal iz
predvajalnika prikazal na TV zaslonu.
USB brezžična nastavitev
Izklopite predvajalnik in priključite USB
brezžični LAN adapter (UWA-BR100 na voljo
od januarja 2010) v USB priključek na sprednji
ali hrbtni strani predvajalnika.
b
USB brezžični LAN adapter ni na voljo v vseh
državah/področjih.
USB brezžični
LAN adapter
4
Opravite enostavno nastavitev, »Easy
Setup«.
Sledite navodilom na zaslonu in opravite
osnovne nastavitve s pomočjo puščic
</M/m/, ter tipke ENTER na daljinskem
upravljalniku.
</M/m/,
ENTER
12
LAN kabel (ni priložen)
Brezžični LAN
usmerjevalnik
ADSL modem / Internet
kabelski modem
Nastavitev omrežja
Izberite »Network Settings«, »Internet Settins«,
nato pa »USB Wireless Setup« (stran 24) in
sledite navodilom na zaslonu.
13
Predvajanje diska
Več o diskih, ki jih lahko predvajate, si oglejte na
strani 29.
1
Preklopite izbirnik vhoda na televizor
tako, da se bo na TV zaslonu prikazal
signal iz predvajalnika.
2
Pritisnite na Z in položite disk na
nosilec za disk
Predvajalna stran naj bo obrnjena navzdol
3
Pritisnite na Z in zaprite nosilec za
disk.
Na začetnem meniju se prikaže simbol
predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne samodejno,
izberite
v kategoriji
(Video),
(Music) ali
(Photo) in pritisnite na
ENTER.
Predvajanje
in
Uporaba funkcije
BONUSVIEW/BD-LIVE
Nekateri diski BD-ROM z logotipom »BD-LIVE
Logo*« vključujejo dodatno vsebino (bonus) in
druge podatke, ki jih lahko naložite.
*
1
Priključite USB pomnilnik v USB
priključek na hrbtni strani predvajalnika
(stran 6).
Za lokalni shranjevalnik uporabite USB
pomnilnik zmogljivosti najmanj 1 GB.
2
Opravite priprave za BONUSVIEW/
BD-LIVE.
• Priključite predvajalnik v omrežje (stran
12).
• Nastavite »BD Internet Connection« na
»Allow« (stran 21).
14
3
Vstavite BD-ROM z BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način upravljanja je odvisen od diska. Oglejte
si navodila za uporabo, priložena disku.
z
Če želite izbrisati podatke na USB pomnilniku,
izberite »Erase BD Data« v
(Video) in
pritisnite na ENTER. Vsi podatki, shranjeni v
mapi 'buda/budb' se izbrišejo.
Predvajanje iz USB
naprave
Predvajate lahko video/glasbene/foto datoteke na
priključeni USB napravi.
Več o USB napravah, ki jih lahko predvajate, si
oglejte na strani 29.
1
Prikaz informacij o
predvajanju
Priključite USB napravo v USB priključek
na predvajalniku.
Pred priključitvijo si oglejte navodila za
uporabo, priložena USB napravi.
S pritiskom na tipko DISPLAY si lahko ogledate
informacije o predvajanju.
Prikazane informacije so odvisne od vrste diska
in stanja predvajanja.
Primer: Predvajanje diska BD-ROM
USB naprava
2
S puščicama </, izberite
(Video),
(Music) ali
(Photo) na začetnem
meniju.
3
S puščicama M/m izberite
(USB
Device) in pritisnite na ENTER.
1 Trenutno izbrani kot
2 Številka ali ime naslova
3 Trenutno izbrana nastavitev zvoka
4 Razpoložljive funkcije (
kot/
zvok/
podnapisi)
5 Informacije o predvajanju
Prikaže se način predvajanja, predvajalni
pas, vrsta diska, video kodek, hitrost prenosa
podatkov in vrsta ponavljanja.
6 Številka poglavja
7 Izhodna ločljivost/Video frekvenca
15
Predvajanje prek
omrežja
Prenos BRAVIA Internet
Videa
Vrata, ki omogočajo prenos izbrane internetne
vsebine in različnih vrst naročenega razvedrila
naravnost v predvajalnik.
1
Razpoložljive
možnosti
Če pritisnete na tipko OPTIONS, vam bodo na
voljo različne nastavitve in funkcije predvajanja.
Razpoložljivost postavk je odvisna od situacije.
Običajne možnosti
Postavke
Podrobnosti
Playback
History
Prikaže naslov v zgodovini
predvajanja diska BD-ROM/
DVD-ROM/glasbenega
CD-ja na podlagi tehnologije
Gracenote.
S puščicama </, izberite
(Video),
(Music) ali
(Photo) na začetnem
meniju.
Repeat Setting
Nastavi način ponavljanja.
Favourites List
Prikaže seznam
priljubljenih.
S puščicama M/m izberite simbol
ponudnika internetne vsebine in pritisnite
na ENTER.
Play/Stop
Začne ali ustavi predvajanje.
Play from start
Predvajanje se začne od
začetka.
Information
Dusplay
Prikaže informacije na disku
BD-ROM/DVD-ROM/
glasbenem CD-ju na podlagi
tehnologije Gracenote.
Add to
Favourites
Seznamu priljubljenih doda
internetno vsebino.
Remove from
Favourites
Iz seznama prikljubljenih
odstrani internetno vsebino.
Opravite priprave za BRAVIA Internet
Video.
Priključite predvajalnik v omrežje (stran 12).
2
3
Ko dobite seznam internetne vsebine, se
prikaže nov simbol.
Uporabite nadzorno ploščo
Nadzorna plošča se prikaže, ko se začne
predvajati video datoteka. Prikazane postavke
so odvisne od ponudnika internetne vsebine. Za
ponovn prikaz pritisnite na DISPLAY
Samo
(Video)
Postavke
Podrobnosti
AV SYNC
Nastavi zamik med sliko
in zvokom in sicer z
zakasnitvijo izhoda zvoka
glede na izhod slike (0 do
120 milisekund).
Video Settings
• Picture Quality Mode:
izbere nastavitev slike za
različno osvetljena okolja.
• FNR: zmanjša naključni
šum na sliki.
• BNR: zmanjša mozaični
blokovni šum na sliki.
• MNR: zmanjša manjši
šum okoli obrisov slike
(mosquito noise).
1 Nadzorni prikaz
Pritisnite na </M/m/, ali ENTER za
upravljanje predvajanja.
2 Predvajalni pas
Stanje, smernik, ki označuje trenutni položaj,
čas predvajanja, trajanje video datoteke
3 Ime naslednje video datoteke
4 Ime trenutno izbrane video datoteke in rating
(gledanost)
16
Postavke
Podrobnosti
Play/Pause
Začne ali začasno ustavi
predvajanje.
Top Menu
Prikaže Top Menu BD-ja ali
DVD-ja.
Menu/Popup
Menu
Prikaže Pop-up Menu
BD-ROMa ali DVD meni.
Title Search
Poišče naslov na disku
BD-ROM/DVD VIDEO in
začne predvajati od začetka.
Chapter Search Poišče poglavje in začne
predvajati od začetka.
Angle
Samo
Če so diski BD-ROM/DVD
VIDEO posneti z različnimi
zornimi koti, preklopi na
drug zorni kot.
(Photo)
Postavke
Podrobnosti
Slideshow
Speed
Spremeni hitrost
diaprojekcije.
Slideshow
Predvaja diaprojekcijo.
Rotate Left
Fotografijo obrne v nasprotni
smeri urinega kazalca, za
90 stopinj.
Rotate Right
Fotografijo obrne v smeri
urinega kazalca, za 90
stopinj.
17
Uporaba nastavitvenih prikazov
Če želite spremeniti nastavitve predvajalnika,
v začetnem meniju izberite
(Setup).
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
1
S puščicama </, izberite
na začetnem meniju.
2
S puščicama M/m izberite simbol za
nastavitveno kategorijo in pritisnite na
ENTER.
Ikona
(Setup)
Razlaga
Posodobitev omrežja (stran 19)
Posodobitev programske opreme
predvajalnika.
Nastavitev zaslona
(stran 19)
Opravi video nastavitve glede na
vrsto povezave.
Nastavitve
Avdio nastavitve
(stran 20)
Prilagajanje avdio nastavitev
glede na vrsto povezave.
Nastavitve za predvajanje
diskov BD/DVD (stran 21)
Natančnejša nastavitev za
predvajanje diskov BD/DVD.
Nastavitev starševskega
nadzora (stran 22)
Natančnejša nastavitev funkcije
starševskega nadzora.
Nastavitev glasbe (stran 22)
Natančnejša nastavitev za
predvajanje Super Avdio CD-ja.
Sistemske nastavitve
(stran 23)
Nastavitve predvajalnika.
Nastavitve omrežja (stran 24)
Natančnejše nastavitve spleta ali
omrežja.
Osnovne nastavitve (stran 24)
Izvajanje hitrih osnovnih
nastavitev.
Ponastavitev (stran 24)
Ponastavitev tovarniških
nastavitev predvajalnika.
18
Posodobitev
omrežja
DVD Aspect Ratio
Prikaže široko sliko s črnimi
Letter Box
robovi na vrhu in spodaj.
Izberite »OK« za posodobitev predvajalnikovega
programa prek omrežja.
z
• Priporočamo vam posodobitev omrežja na
približno 2 meseca.
• Informacije o funkcijah posodabljanja si oglejte
na spletni strani: http://support.sony-europe.
com/
Pan & Scan
Prikaže sliko na celotnem
zaslonu v polni višini in
obrezanimi stranicami.
Nastavitve zaslona
TV Type
16:9
4:3
Screen Format
Original
Fixed
Aspect Ratio
Cinema Conversion Mode
Običajno izberite to
Auto
možnost. Predvajalnik
samodejno zazna vrsto
materiala (video ali film) in
izbere ustrezno pretvorbeno
metodo.
Širokozaslonski TV
sprejemnik ali TV
sprejemnik s funkcijo
širokokotnega načina prikaza
TV sprejemnik s stranico v
razmerju 4:3
To možnost izberite pri
priključitvi na televizor, ki
ima na voljo širokozaslonsko
funkcijo. 4:3 slika se prikaže
v 16:9 razmerju slike tudi
na širokozaslonskem
televizorju.
Spreminjanje razmerja slike,
tako da se prilagaja zaslonu
z originalnim razmerjem
slike.
Video
Pretvorbena metoda za video
material se uporabi stalno,
ne glede na vrsto materiala.
Output Video Format
Običajna nastavitev je
HDMI
»Auto«. Izberite »Original
Resolution« za oddajanje v
ločljivosti, v kateri je disk
posnet. Če je ločljivost nižja
od SD ločljivosti, se izboljša
na SD ločljivost.
Component
Video
Video
Izberite ločljivosti, ki ustreza
televizorju.
Samodejno nastavi najnižjo
ločljivost.
z
• Če priključujete HDMI OUT priključek in
druge video izhodne priključke hkrati, izberite
»Component Video«.
• Če se slika pri nastavitvi ločljivosti »HDMI« ali
»Component Video« ne prikaže, poskusite drugo
nastavitev.
(se nadaljuje)
19
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
Posredovanje 1920 x
Auto
1080p/24 Hz video signalov
samo pri priključitvi
televizorja, ki je združljiv z
1080/24p, prek HDMI OUT
priključka.
Off
To nastavitev izberite, če
vaš televizor ni združljiv z
1080/24 Hz video signali.
YCbCr/RGB (HDMI)
Samodejno zaznavanje vrste
Auto
priključenega televizorja in
izbor ustrezne nastavitve
barve.
YCbCr
(4:2:2)
YCbCr
(4:4:4)
RGB
Posreduje YCbCr 4:4:4
video signale.
nastavitev.
Oddaja 12-bitne/10bitne video signale, če je
priključeni televizor združljiv
z »Deep Colour«.
Off
Izberite to možnost, če je
slika nestabilna ali če barve
izgledajo nenaravno.
20
2ch PCM
Običajno izberite to
nastavitev. Dinamično
gibljive slike se prikažejo
brez motenj.
Prikaz statičnih slik z visoko
ločljivostjo.
Običajno izberite to
nastavitev. Posreduje avdio
signale glede na status
priključene HDMI naprave.
Posreduje PCM signale iz
priključka HDMI OUT.
DSD Output Mode
Posreduje DSD signale iz
On
priključka HDMI OUT,
kadar predvajate Super
Avdio CD. Če izberete »On«,
enota med predvajanjem
Super Avdio CD-ja ne
oddaja analognih signalov.
Off
Posreduje RGB video
signale.
12bit
10bit
Frame
Audio (HDMI)
Auto
Posreduje YCbCr 4:2:2
video signale.
HDMI Deep Colour Output
Običajno izberite to
Auto
Pause Mode
Auto
Avdio nastavitve
Posreduje PCM signale iz
priključka HDMI OUT,
kadar predvajate Super
Avdio CD.
BD Audio Mix Settings
Posredujejo se mešani
On
interaktivni in sekundarni
avdio.
Off
Posredujejo se samo
primarni avdio signali.
Izberite to možnost, da
bo enota v AV ojačevalnik
(sprejemnik) oddajala HD
avdio signale.
Dolby Digital (Coaxial / Optical)
Pretvorba signalov v Linear
Downmix
PCM signale. To nastavitev
PCM
izberite pri priključitvi avdio
naprave, ki nima vgrajenega
Dolby Digital dekoderja.
Dolby Digital
To nastavitev izberite v
primeru priključitve avdio
naprave z vgrajenim Dolby
Digital dekoderjem.
DTS
Downmix
PCM
DTS
Audio DRC
Auto
Pretvorba signalov v Linear
PCM signale. To nastavitev
izberite pri priključitvi avdio
naprave, ki nima vgrajenega
DTS dekoderja.
To nastavitev izberite v
primeru priključitve avdio
naprave z vgrajenim DTS
dekoderjem.
Predvajanje na običajni
kompresijski stopnji.
Wide Range
Brez kompresije. Ustvari se
bolj dinamičen zvok.
Normal
BD/DVD Menu
Nastavitev privzetega jezika menijev za BD-ROM
ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Select Language Code«, se prikaže
zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite kodo
vašega jezika. Več informacij o tem najdete na
strani 33 »Seznam jezikovnih kod«.
Audio
Predvajanje z dinamičnim
obsegom, ki je določen na
disku (samo BD-ROM).
Drugi diski se predvajajo na
stopnji »Standard«.
Standard
Downmix
Surround
BD/DVD nastavitve
Predvajanje avdio signalov s
prostorskimi učinki. Izberite
to možnost, če priključite
avdio napravo, ki podpira
Dolby Surround (Pro Logic)
ali DTS Neo 6.
Predvajanje avdio signalov
brez prostorskih učinkov.
To nastavitev izberite pri
priključitvi avdio naprave, ki
ne podpira Dolby Surround
(Pro Logic) ali DTS Neo 6.
Nastavitev privzetega avdio jezika za BD-ROM
ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Original«, se izbere prednosti jezik
diska. Če izberete »Select Language Code«, se
prikaže zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite
kodo vašega jezika. Več informacij o tem najdete
na strani 33 »Seznam jezikovnih kod«.
Subtitle
Nastavitev privzetega jezika za podnapise za
BD-ROM ali DVD VIDEO diske.
Če izberete »Select Language Code«, se prikaže
zaslon za vnos jezikovne kode. Vnesite kodo
vašega jezika. Več informacij o tem najdete na
strani 33 »Seznam jezikovnih kod«.
BD Hybrid Disc Playback Layer
Predvajanje BD plasti.
BD
Predvajanje DVD ali CD
DVD/CD
plasti.
BD Internet Connection
Običajna izbira.
Allow
Do not allow Ne dovoli internetne
povezave.
21
Nastavitve
starševskega nadzora
Nastavitve
»Music«
Geslo (Password)
Predvajalna plast za Super Avdio CD
Super Audio Predvajanje Super Avdio CD
plasti.
CD
Predvajanje CD plasti.
CD
Nastavitev ali sprememba gesla za starševski
nadzor. Z geslom lahko nastavite omejitev
predvajanja BD-ROM ali DVD VIDEO in
predvajanja internetnih videov. Po potrebi lahko
ločite nivoje za BD-ROM in DVD VIDEO.
Parental Control Area Code
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
BD-ROM ali DVD VIDEO diskov in internetnih
videov glede na geografsko področje. Posamezne
kadre lahko blokirate ali jih zamenjate z drugimi
kadri.
Sledite navodilom na zaslonu in vpišite
štirimestno geslo.
BD Parental Control
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
BD-ROM diskov glede na starost uporabnikov.
Posamezne kadre lahko blokirate ali jih
zamenjate z drugimi kadri. Sledite navodilom na
zaslonu in vpišite štirimestno geslo.
DVD Parental Control
S to funkcijo lahko omejite predvajanje
nekaterih DVD VIDEO diskov. Posamezne
kadre lahko blokirate ali jih zamenjate z drugimi
kadri. Sledite navodilom na zaslonu in vpišite
štirimestno geslo.
Internet Video Parental Control
S to funkcijo lahko omejite predvajanje nekaterih
internetnih videov glede na starost uporabnikov.
Posamezne kadre lahko blokirate ali jih
zamenjate z drugimi kadri. Sledite navodilom na
zaslonu in vpišite štirimestno geslo.
Internet Video Unrated
Omogoča predvajanje
Allow
neocenjenih internetnih
videov.
Block
22
Blokira predvajanje
neocenjenih internetnih
videov.
Predvajalni kanali za Super Avdio CD
Predvajanje 2-kanalnega
DSD 2ch
področja.
DSD Multi
Predvajanje več-kanalnega
področja.
Sistemske
nastavitve
Screen Saver
On
OSD
Izberite jezik za prikaze menijev na zaslonu.
Dimmer
Bright
Dark
Off
Off
Svetlejši prikazovalnik.
Temnejši prikazovalnik.
Izklop osvetlitve
prikazovalnika med
predvajanjem. Temnejši
prikazovalnik.
uporabo funkcije »Control
for HDMI« (stran 30).
Off
novejši različici programske
opreme (stran 19).
informacije o disku, ko se
predvajanje diska ustavi.
Za nalaganje je potrebna
povezava z omrežjem.
Manual
pri vklapljanju predvajalnika.
Off
Auto Standby
On
Off
Auto Display
On
Off
Izklop funkcije.
Gracenote Settings
Samodejno naloži
Auto
Izklop funkcije.
Quick Start Mode
Ta način skrajša čas zagona
On
Izklop ohranjevalnika
zaslona.
Software Update Notofication
Nastavitev obveščanja o
On
Off
Control for HDMI
Ta nastavitev omogoča
On
Vklop funkcije
ohranjevalnika zaslona.
Če predvajalnika najmanj
10 minut ne uporabljate,
medtem ko je prikazan
prikaz na zaslonu, se bo
vklopil ohranjevalnik
zaslona.
Zmanjša porabo energije v
stanju pripravljenosti.
Naloži informacije o disku,
če v meniju možnosti
izberete »Playback History«
ali »Information Display«.
DivX(R) VOD
Funkcija »Auto Standby« se
vklopi. Če najmanj 30 minut
ne pritisnete na nobeno
tipko na predvajalniku ali
daljinskem upravljalniku, se
samodejno vrne na način
stanja pripravljenosti.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani: vod.divx.
com.
System Information
Prikaz informacij o različici programske opreme
in MAC naslov.
Funkcija je izklopljena.
Samodejni prikaz informacij
pri spreminjanju naslova,
načina slike, avdio signala,
itd.
Prikaz informacij samo v
primeru pritiska na tipko
DISPLAY.
23
Nastavitve
omrežja
Enostavna
nastavitev
Nastavitve Interneta
Ponovi enostavno nastavitev in opravi osnovne
nastavitve. Sledite navodilom na zaslonu.
Najprej priključite predvajalnik v omrežje.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Priključitev v
omrežje« (stran 12).
View
Network
Status
Wired Setup
USB
Wireless
Setup
Prikaže trenutno stanje
omrežja.
Izberite to možnost,
če ste enoto priključili
neposredno v širokopasovni
usmerjevalnik.
Izberite to možnost, če
uporabljate USB brezžični
LAN adapter.
Podrobnosti in pogosto
zastavljena vprašanja si
oglejte na naslednji spletni
strani: http://support.sonyeurope.com/
Diagnostika omrežnih povezav
S pomočjo diagnostike omrežja lahko preverite,
če so omrežne povezave pravilno izvedene.
Registracija »BD Remote« naprave
»BD Remote« napravo lahko registrirate.
Registrirane »BD Remote« naprave
Prikaže se seznam registriranih »BD Remote«
naprav.
24
Ponastavitev
predvajalnika
Ponastavitev predvajalnika
Vse nastavitve lahko prekličete in povrnete
tovarniške nastavitve, tako da izberete skupino
nastavitev. Vse nastavitve v tej skupini se
ponastavijo.
Inicializacija osebnih informacij
Vse osebne informacije, shranjene na
predvajalniku, lahko izbrišete.
Odpravljanje težav
Če se med uporabo predvajalnika pojavi katera
od sledečih težav, poskušajte odpraviti napako
s pomočjo teh navodil, preden se obrnete na
servis. Če težave kljub temu niste odpravili,
se posvetujte z najbližjim zastopnikom Sony
opreme.
Slika
Ni slike/Na sliki so motnje
, Preverite, če so povezovalni kabel pravilno
priključeni (stran 10).
, Preklopite izbirnik vhoda na televizorju tako,
da se bo prikazal signal iz predvajalnika.
, Pritisnite in najmanj 10 sekund držite tipko
,
Dodatne
informacije
,
,
,
x na predvajalniku,da ponastavite ločljivost
video izhoda na najnižjo ločljivost.
Pri HDMI povezavi poskusite naslednje: 1
Izklopite in ponovno vklopite predvajalnik.
2 Izklopite in ponovno vklopite priključeno
napravo. 3 Izključite in nato ponovno
priključite HDMI kabel.
HDMI OUT priključek je priključen v DVI
napravo, ki ne podpira tehnologije za zaščito
avtorskih pravic.
Pri HDMI povezavi preverite nastavitve
»Output Video Format« v nastavitvah »Screen
Settings« (stran 19).
Če se posredujejo tudi analogni signali, v
nastavitvah »Screen Settings« nastavite »BD/
DVD-ROM 1080/24p Output« na »Off«
(stran 20).
Jezik za prikaz na zaslonu se samodejno
preklopi, ko uporabite priključek HDMI OUT.
, Če je »Control for HDMI« nastavljen na
»On« (stran 23), se jezik za prikaz na zaslonu
samodejno preklopi v skladu z nastavitvijo
jezika za priključeni TV (če spremenite
nastavitev na televizorju, itd.).
(se nadaljuje)
25
Zvok
Disk
Ni zvoka ali pa se zvok ne oddaja pravilno.
Disk se ne predvaja.
, Preverite, če so povezovalni kabel pravilno
, Disk je umazan.
, Disk je narobe obrnjen. Vstavite ga tako, da
,
,
,
,
,
,
priključeni (stran 10).
Preklopite izbirnik vhoda na AV ojačevalniku
(sprejemniku) tako, da bodo signali iz
predvajalnika potovali iz AV ojačevalnika
(sprejemnika).
Če avdio signal ne potuje prek priključka
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) /
HDMI OUT, preverite avdio nastavitev (stran
20).
Pri HDMI povezavi poskusite naslednje: (1)
Izklopite in ponovno vklopite predvajalnik.
(2) Izklopite in ponovno vklopite priključeno
napravo. (3) Izključite in nato ponovno
priključite HDMI kabel.
Pri HDMI povezavi: če je predvajalnik
priključen v TV prek AV ojačevalnika
(sprejemnika), poskusite priključiti HDMI
kabel neposredno v TV. Oglejte si navodila za
uporabo AV ojačevalnika (sprejemnika).
HDMI OUT priključek je priključen v DVI
napravo (DVI priključki ne sprejemajo avdio
signalov).
Naprava, priključena v HDMI OUT
priključek, ne podpira avdio formata
predvajalnika. Preverite avdio nastavitve
(stran 20).
HD zvok (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio in DTS-HD
Master Audio) ne potuje s pretokom
podatkov.
, V nastavitvah »Audio Settings« nastavite »BD
Audio Setting« na »Direct« (stran 20).
, Prepričajte se, da je priključeni AV
ojačevalnik (sprejemnik) združljiv s
posameznim HD avdio formatom.
Enota ne oddaja interaktivnega zvoka.
, V nastavitvah »Audio Settings« nastavite »BD
Audio MIX Setting« na »On« (stran 20).
26
je predvajalna stran obrnjena navzdol.
, Poskušate predvajati disk formata, ki ga
predvajalnik ne more predvajati (stran 29).
, Predvajalnik ne more predvajati posnetih
diskov, ki niso bili pravilno zaključeni.
, Področna koda diska BD ali DVD se ne
ujema s predvajalnikom.
USB naprava
Predvajalnik ne zazna USB naprave,
priključene v predvajalnik.
, Prepričajte se, da je USB naprava pravilno
priključena v USB priključek.
, Preverite, če je USB naprava vklopljena.
, Če je USB naprava priključena prek USB
vrat, jo priključite neposredno v predvajalnik.
BRAVIA Internet Video
Slika/zvok sta slaba/nekateri programi se
prikažejo z manj detajlov, posebej med hitropremikajočimi ali temnimi kadri.
, Kakovost slike/zvoka utegne biti pri nekaterih
ponudnikih internetnih vsebin slabša.
, Kakovost slike/zvoka se utegne izboljšati, če
spremenite hitrost povezave. Priporočamo
vam 2,5 Mb/s za standardno ločljivost videa
(10 Mb/s za visoko-ločljiv video).
, Vsi videi ne vsebujejo zvoka.
Slika je majhna.
, Pritisnite na M in jo povečajte.
Povezava omrežja
Ostalo
Predvajalnik se ne poveže na omrežje.
Predvajanje se ne začne od začetka vsebine.
, Preverite povezavo (stran 12) in nastavitve
, Pritisnite na tipko OPTIONS in izberite »Play
omrežja (stran 24).
Ob vklopu predvajalnika se prikaže sporočilo
»A new software version has been found
on the network. Perform update under
»Network Update««.
, Glej poglavje »Posodobitev omrežja« (stran
19) in posodobite predvajalnik z novejšo
verzijo programa.
BRAVIA Synch (»Control for
HDMI«)
from start«.
Predvajanje se ne začne od mesta, kjer ste
ga nazadnje ustavili (resume).
, Mesto »Resume« se utegne pri nekaterih
diskih izbrisati, če:
– odprete nosilec za disk,
– izključite USB kabel,
– predvajate drugo vsebino,
– izklopite predvajalnik.
Nosilec za disk se ne odpre in na
prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
napis »LOCKED« ali »TLK ON«.
, Če se prikaže napis »LOCKED« pomeni,
Funkcija »Control for HDMI« ne deluje
(BRAVIA Sync).
, Prepričajte se, da je »Control for HDMI«
nastavljen na »On« (stran 23).
, Če spremenite HDMI povezavo, izklopite in
nato ponovno vklopite predvajalnik.
, Če pride do izpada elektrike, nastavite
»Control for HDMI« na »Off« in nato na
»On« (stran 23).
, Preverite naslednje in si oglejte navodila za
uporabo, priložena komponenti:
– Priključena komponenta je združljiva s
funkcijo »Control for HDMI«,
– Priključena komponenta je pravilno
nastavljena za funkcijo »Control for
HDMI«.
, Če priključite predvajalnik v TV prek AV
ojačevalnika (sprejemnika):
– Če AV ojačevalnik (sprejemnik) ni združljiv
s funkcijo »Control for HDMI«, televizorja
morda ne boste mogli upravljati prek
predvajalnika,
– Če spremenite HDMI povezavo, izključite
in ponovno priključite omrežni kabel ali
če pride do izpada elektrike: (1) Preklopite
izbirnik vhoda na AV ojačevalniku
(sprejemniku) tako, da se bo slika iz
predvajalnika prikazala na TV zaslonu. (2)
Nastavite »Control for HDMI« na »Off« in
nato na »On« (stran 23). Oglejte si navodila
za uporabo, priložena AV ojačevalniku
(sprejemniku).
da je predvajalnik zaklenjen. Za preklic
funkcije »Child Lock« držite tipko N na
predvajalniku, dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže napis »UNLOCK«
(stran 6).
, Če se prikaže napis »TLK ON«, se posvetujte
z najbližjim zastopnikom ali z lokalnim
pooblaščenim serviserjem opreme Sony.
Nosilec za disk se ne odpre in diska ne
morete odstraniti, čeprav ste pritisnili na
tipko Z.
, Poskusite naslednje: 1 Izklopite predvajalnik
in izključite omrežni kabel. 2 Med
pritiskanjem na tipko Z na predvajalniku,
ponovno priključite omrežni kabel. 3
Pritiskajte na tipko Z na predvajalniku,
dokler se nosilec ne odpre. 4 Odstranite
disk. 5 Ko se na prikazovalniku sprednje
plošče prikaže napis »WAIT«, najmanj 10
sekund držite tipko (/1 na predvajalniku,
dokler se predvajalnik ne vklopi.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
»Exxxxx« ali »FAN ERR«.
, Če se prikaže »Exxxxx«, se obrnite na
najbližjega zastopnika ali lokalnega
pooblaščenega serviserja opreme Sony.
(se nadaljuje)
27
, Če se prikaže napis »FAN ERR«, poskusite
naslednje: 1 Prepričajte se, da zračniki na
hrbtni strani predvajalnika niso zaprti. 2
Postavite predvajalnik na mesto, ki omogoča
ustrezno zračenje, da se predvajalnik ne bi
pregrel.
Predvajalnik se ne odziva na nobeno tipko.
, V predvajalniku se je nabrala vlaga (stran 3).
, Pritisnite in najmanj 10 sekund držite tipko
(/1 na predvajalniku, dokler se indikatorji
na prikazovalniku sprednje ploošče ne
izklopijo.
, Če se predvajalnik še vedno ne odziva
na tipke, izključite in ponovno priključite
omrežni kabel.
Tehnične lastnosti
Sistem
Laser: Polprevodni laser
Vhodi in izhodi
(Ime priključka:
vrsta priključka/Izhodna stopnja/ obremenilna
impedanca)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono priključek/2 Vrms/10 kiloohmov
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optični izhodni priključek/–18 dBm (valovna
dolžina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključek /0.5 Vp-p/75Ω
HDMI OUT:
HDMI 19-pinski standardni priključek
COMPONENT VIDEO OUT(Y, PB, PR):
Phono priključek/Y: 1.0 Vp-p, PB, PR: 0.7
Vp-p/75Ω
LINE OUT VIDEO:
Phono priključek /1.0 Vp-p/75Ω
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
EXT:
USB priključek vrste A (za priključitev
USB pomnilnika, čitalca spominskih
kartic, digitalnega fotoaparata in digitalne
videokamere)
Splošno
Električno napajanje:
220-240V, 50/60Hz
Električna poraba:
22 W
Mere (približno):
430 x 219 x 36 mm (širina/ višina/ globina)
vključno z izstopajočimi deli.
Masa (približno):
2,0 kg
Delovna temperatura:
5°C do 35°C
Delovna zračna vlaga:
25% do 80%
Priložena dodatna oprema:
Glej stran 9.
Lastnosti in oblikovanje se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
28
Diski, ki jih lahko predvajate
Opomba o dvoplastnih BD/DVD diskih
Predvajane slike in zvok se lahko za trenutek
prekinejo pri menjavi plasti.
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
Regijska koda (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
Predvajalnik ima na hrbtni strani odtisnjeno
regijsko kodo in lahko predvaja samo BD-ROM/
DVD-ROM diske, ki so označeni z enako regijsko
kodo ALL .
CD*3
CD-DA (Music CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1 Ker so Blu-ray Disc specifikacije nove in
v razvoju, nekaterih diskov ne bo mogoče
predvajati. Avdio izhod je odvisen od izvora,
priključenega izhodnega priključka in izbrane
avdio nastavitve.
*2 BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver. 1.1,1.2,1.3, vključno z BD-R vrste
organske pigmentacije(vrsta LTH)
Diske BD-R, posnete na računalnik, ni mogoče
predvajati, če so posnete postskripte.
*3 Predvajanje CD-ja ali DVD-ja ni mogoče, če
ga ne zaključite pravilno. Za več informacij
si preberite navodila za uporabo snemalne
naprave.
Regijska koda
Vrste datotek, ki jih lahko
predvajate
Video
Format datoteke
DivX*2
MPEG-4 AVC
“.avi,” “.divx”
*1
Naslednjih diskov ni mogoče predvajati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD z ohišjem
Diskov DVD-RAM
Diskov HD DVD
DVD avdio diskov
Diskov PHOTO CD
Podatkovni del diska CD-Extras
Diskov VCD/Super VCD
VCD/Super VCD
Stran z avdiom na dvojnem disku (DualDisc)
Opombe o diskih
Ta naprava je zasnovana za predvajanje diskov, ki
ustrezajo Compact Disc (CD) standardu. Dvojni
diski (DualDiscs) in nekateri glasbeni diski,
kodirani s tehnologijami za zaščito avtorskih
pravic, ne ustrezajo standardu CD (Compact
Disc), zato teh diskov morda ne bo mogoče
predvajati.
Nekaj o funkcijah predvajanja za diske BD/
DVD
Nekatere funkcije predvajanja za diske BD/
DVD so izdelovalci programa morda namenoma
nastavili. Ker predvajalnik predvaja diske
BD/DVD v skladu z vsebino diska, ki so ga
ustvarjalci programa oblikovali, nekatere funkcije
predvajanja morda ne bodo na voljo.
Končnica
MPEG-1 Video/PS*1 “.mpg,” “.mpeg,”
MPEG-2 Video/PS, “.m2ts,” “.mts”
TS*1
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,” “.m2ts,”
“.mts”
WMV9*1
“.wmv,” “.asf”
AVCHD
*3
Music
Glasba
Format datoteke
Končnica
MP3 (MPEG-1 Audio “.mp3”
Layer III)
AAC*1*4
“.m4a”
WMA9 Standard*1*4
“.wma”
LPCM
“.wav”
Fotografija
Photo
Format datoteke
Končnica
JPEG
“.jpg,” “.jpeg”
*1 Predvajalnik ne predvaja kodiranih datotek, na
primer, DRM.
(se nadaljuje)
29
*2 NEKAJ O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni
video format, ki ga je ustvarilo podjetje DivX,
Inc. To je naprava z uradnim potrdilom DivX,
ki predvaja DivX video. Več informacij in več o
tem, kako pretvoriti vaše datoteke v DivX video,
si oglejte na spletni strani www.divx.
NEKAJ O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Za
predvajanje vsebine DivX Video-on-Demand
(VOD) mora biti naprava z uradnim potrdilom
DivX registrirana. Za registracijsko kodo si
oglejte DivX VOD v nastavitvenem meniju
naprave. S to kodo pojdite na vod.divx.com in
zaključite postopek registracije. Izvedeli boste
tudi več o DivX VOD.
3
* Predvajalnik predvaja datoteke formata
AVCHD, posnete na digitalni video kameri,
ipd. Če disk formata AVCHD ni bil pravilno
zaključen, ga ne bo mogoče predvajati.
4
* Predvajalnik ne predvaja kodiranih datotek, na
primer Lossless.
b
• Nekaterih datotek morda ne bo mogoče
predvajati, kar je odvisno od formata, kodiranja
in od pogojev snemanja.
• Predvajalnik prepozna naslednje datoteke ali
mape v BD, DVD, CD in USB napravah:
– vse do map v 5. drevesu,
– vse do 500 datotek v enem drevesu.
• Nekatere USB naprave s tem predvajalnikom ne
bodo delovale.
• Predvajalnik prepozna naprave 'Mass Storage
Class' (MSC) (na primer 'flash' pomnilnik ali
HDD), ki so združljive s FAT in niso razdeljene
na več particij, naprave razreda SICD (Still
Image Capture Device) in tipkovnico 101 (samo
sprednji USB priključek).
• Da se datoteke in USB pomnilnik ali naprava
ne bi poškodovali, izklopite predvajalnik, kadar
priključujete ali odstranjujete USB pomnilnik ali
napravo.
• Predvajalnik morda ne bo gladko predvajal
video datotek z visoko hitrostjo prenosa
podatkov na DATA CD-ju. Priporočamo vam,
da za predvajanje teh datotek uporabite DATA
DVD.
30
Nekaj o funkcijah »BRAVIA«
Sync (samo za HDMI
povezave)
Če s HDMI kablom (ni priložen) priključite
Sonyjevo komponento, ki podpira funkcijo
'Control for HDMI', se upravljanje poenostavi,
kot je to opisano spodaj:
• Predvajanje s pritiskom na eno tipko (OneTouch Play)
Ko pritisnete na naslednje tipke, se priključeni
TV vklopi in izbirnik vhoda na televizorju
samodejno preklopi na predvajalnik:
– (/1,
– HOME: začetni meni se samodejno prikaže
(stran 8, 14, 18),
– N: predvajanje se samodejno začne.
• Izklop sistema
Ko izklopite TV sprejemnik s pritiskom na
tipko (/1 ali tipko POWER na daljinskem
upravljalniku TV sprejemnika, se predvajalnik
in naprava, združljiva s HDMI, samodejno
izklopita.
• Theatre
Če pritisnete na tipko THEATRE, predvajalnik
samodejno preklopi na optimalni video način
za gledanje filmov. Če je naprava priključena
v AV ojačevalnik (sprejemnik) s kablom
HDMI, se bo samodejno preklopil tudi izhod
za zvočnike. Če je naprava s kablom HDMI
priključena v TV, združljiv s funkcijo 'Theatre
Mode', se bo video način televizorja preklopil
na način 'Theatre Mode'. Za vrnitev na osnovno
nastavitev ponovno pritisnite na tipko.
• Language Follow
Če spremenite jezik za prikaz na TV zaslonu, se
bo po izklopu in vklopu spremenil tudi jezik za
prikaz na zaslonu predvajalnika.
Priprava na uporabo funkcije »BRAVIA« Sync
V nastavitvah »System Settings« nastavite
postavko »Control for HDMI« na »On« (stran
23).
Podrobnosti o nastavitvah televizorja in drugih
priključenih komponent, si oglejte v navodilih za
uporabo, priloženih televizorju in komponentam.
z
• Če s HDMI kablom priključite Sony TV, ki je
združljiv s funkcijo »Control for HDMI« Easy
Settings, se bo nastavitev »Control for HDMI«
na predvajalniku samodejno preklopila na
»On«, če nastavite funkcijo »Control for HDMI«
na televizorju na »On«. Oglejte si navodila za
uporabo televizorja.
• Če s HDMI kablom priključite Sony TV, ki je
združljiv s funkcijami 'BRAVIA Sync', boste
lahko upravljali osnovne funkcije predvajalnika
z daljinskim upravljalnikom televizorja, če je
funkcija »Control for HDMI« na priključenem
televizorju nastavljena na »On«. Oglejte si
navodila za uporabo televizorja.
b
Z nekaterimi komponentami funkcija »Control
for HDMI« ne bo delovala. Preberite si navodila
za uporabo komponente.
Nekaj o zaščiti brezžičnega
LAN
Ker se komunikacija prek funkcije brezžičnega
LAN ustvarja po radijskih valovih, utegne biti
brezžični signal občutljiv na prestrezanje drugih
signalov. Da bi zaščitili brezžično komunikacijo,
predvajalnik podpira različne varnostne funkcije.
Pazite na to, da bo konfiguracija varnostnih
nastavitev pravilna in v skladu z vašim omrežjem.
B Brez zaščite
Čeprav so nastavitve povsem enostavne, lahko
kdorkoli prestreže brezžično komunikacijo
ali se vmeša v vaše brezžično omrežje, brez
posebnega orodja. Pomnite, da obstaja tveganje
nepooblaščenega dostopa in prestrezanja
podatkov.
B WEP
WEP komunikacijam dodeli zaščito in
preprečuje zunanjim uporabnikom prestreganje
komunikacije in vmešavanje v brezžično omrežje.
WEP je varnostna tehnologija, ki omogoča
priključitev starejših naprav, ki ne podpirajo
TKIP/AES.
B WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je varnostna tehnologija, ki je namenjena
odpravljanju pomanjkljivosti tehnologije
WEP. TKIP zagotavlja višjo stopnjo zaščite od
tehnologije WEP.
B WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je varnostna tehnologija, ki uporablja
napreden način zaščite, drugačen od WEP in
TKIP.
AES zagotavlja višjo stopnjo zaščite od WEP ali
TKIP.
Blagovne znamke
• Ta naprava vsebuje tehnologijo zaščite
avtorskih pravic, ki je zaščitena s patenti
v ZDA in drugimi pravicami intelektualne
lastnine. Uporabo te tehnologije zaščite mora
odobriti družba Macrovision in je namenjena
domači uporabi in za druge omejene namene,
razen v primeru drugačnih pooblastil družbe
Macrovision. Razstavljanje in uporaba
tehnologije sta prepovedani.
• »AVCHD« in logotip »AVCHD« sta blagovni
znamki družbe Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. in korporacije Sony.
• Java in vse blagovne znamke osnovane na Javi,
so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke družbe Sun Microsystems, Inc.
•
, »XMB« in »xross media bar« so blagovne
znamke korporacije Sony in družbe Sony
Computer Entertainment Inc.
• Ta Blu-ray Disc/DVD predvajalnik vključuje
tehnologijo HDMITM (High-Definition
Multimedia Interface). HDMI, HDMI logotip
in High-Definition Multimedia Interface so
blagovne znamke ali zaščitene znamke družbe
HDMI Licensing LLC.
• »Blu-ray Disc« je blagovna znamka.
• Logotipi »Blu-ray Disc«, »DVD+RW«, »DVDRW«, »DVD+R, »DVD-R«, »DVD VIDEO« in
»CD« so blagovne znamke.
• »BD-Live«, logotip »BD-LIVE« in »BonusView«
so blagovne znamke združenja »Blu-ray Disc«.
• »x.v.Colour« in »x.v.Colour« logotip sta blagovni
znamki korporacije Sony.
• »BRAVIA Sync« je blagovna znamka
korporacije Sony.
• »PhotoTV HD« in »PhotoTV HD« logotip sta
blagovni znamki korporacije Sony.
• Tehnologija MPEG Layer-3 avdio kodiranja
in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS in
Thomson.
• DivX®, DivX Certified® in ustrezni logotipi so
registrirane blagovne znamke družbe DivX, Inc.
in se uporabljajo z licenco.
(se nadaljuje)
31
• Gracenote® nudi tehnologijo prepoznavanja
glasbe in videa in podobne podatke.
Gracenote je industrijski standard v tehnologiji
prepoznavanja glasbe in ponudbi podobne
vsebine. Podrobnosti si oglejte na spletni strani
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc in glasbeni ter video
podatki podjetja Gracenote, Inc. avtorske
pravice © 2000-sedanji Gracenote. Gracenote
Software, avtorske pravice © 2000-sedanji
Gracenote. Na ta izdelek in storitve se nanaša
najmanj en patent, ki je last podjetja Gracenote.
Na spletni strani podjetja Gracenote si lahko
ogledate neskončen seznam Gracenote
patentov. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logotip Gracenote in vrsta
logotipa ter logotip »Power by Gracenote«
so registrirane blagovne znamke ali blagovne
znamke Gracenote v ZDA in/ali drugih
državah.
Številske kode televizorjev,
ki jih lahko upravljate
Če je navedenih več kod, vnesite eno za drugo,
dokler ne najdete kode, ki deluje za vaš TV.
Proizvajalec
Številska koda
Sony
(tovarniško nast.)
01 (default)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT*1
15, 16
JVC*1
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
• Ostala imena sistemov in izdelkov so večinoma
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke proizvajalcev. TM in ® v tem
dokumentu nista označena.
*1
*1
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips*2
06, 07, 08, 72
Saba*1
12, 13, 74
Samsung*3
22, 23, 71
Sanyo
*1
25
Sharp
29
Telefunken*1
36
Thomson*1
43, 75
Toshiba
38
*1 Samo BDP-S373
*2 Za BDP-S370 lahko izberete samo 06, 08 ali 72.
*3 Za BDP-S370 lahko izberete samo 71.
32
Seznam jezikovnih kod
Podrobnosti si preberite navodila na strani 21.
Oznake za jezike so povzete po standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Number,
Language (BD Language Code/DVD Language Code)
Koda, Jezik
not
notspecified
specified
notdoločena
specified
Ni
Seznam kod za področja starševskega nadzora
Podrobnosti si preberite navodila na strani 22.
Number,
Area (Code)
Koda, Področje
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgium (be)
2070, Brazil (br)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Denmark (dk)
2165, Finland (fi)
2174, France (fr)
2109, Germany (de)
2200, Greece (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonesia (id)
2239, Ireland (ie)
2254, Italy (it)
2276, Japan (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Netherlands (nl)
2390, New Zealand (nz)
2379, Norway (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Poland (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Russia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spain (es)
2499, Sweden (se)
2086, Switzerland (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, United Kingdom (gb)
33
Kazalo
Besede v oklepajih se prikažejo
na prikazovalniku.
Simboli
(priljubljeni) 7
A, B
AUDIO 7
Avdio nastavitve 20
Barvne tipke 7
Baterije 9
BD-Live 14
BD-R 29
BD-RE 29
Blu-ray Disc 29
BonusView14
BRAVIA Internet Video 16
BRAVIA Sync 27, 30
C, D
CD 29
Child Lock 6, 27
Control for HDMI 23, 27, 30
Daljinski upravljalnik 7, 9
Deep Colour 20
Diski, ki jih lahko
predvajate 29
DISPLAY 8
Dolby Digital 20
DSD Output Mode 20
DTS 20
DVD 29
E, F
Enostavna nastavitev (Easy
Setup) 12, 24
G, H
Gracenote Settings 23
HDMI 19, 20
Hitrost prenosa podatkov 26
HOME 8, 18
I, J
Informacije o predvajanju 15
Internetna vsebina 7, 16
Izklop sistema 30
34
K, L
V, W, Z
Language Follow 30
Vrsta televizorja 19
WEP 31
WPA2-PSK (AES) 31
WPA2-PSK (TKIP) 31
WPA-PSK (AES) 31
WPA-PSK (TKIP) 31
Zatemnitev 23
M, N
MAC naslov 23
Meni 'Home' 18
Nadaljevanje predvajanja
»Resume« 8, 27
Nastavitev glasbe 22
Nastavitev starševskega
nadzora 22
Nastavitve 18
Nastavitve omrežja 24
Nastavitve sistema 23
Nastavitve za predvajanje
BD/DVD 21
Nastavitve zaslona 19
O, P
Odpravljanje težav 25
OPTIONS 8
OSD 23
Področna koda 29
Ponastavitev 24
Ponastavitev
predvajalnika 24
POP UP/MENU 7
Posodabljanje 19
Posodobitev omrežja 19
Posodobitev programske
opreme 19, 23
Predvajanje z enim
pritiskom 30
Priključitev
AV ojačevalnika
(sprejemnika) 11
Omrežja 12
Televizorja 10
Q, R, S
Quick Start 23
Samodejni izklop 23
Starševski nadzor 22
SUBTITLE 7
T, U
THEATRE 7, 30
TOP MENU 7
USB 1
35
36
Download PDF

advertising