DVD sistem
za domači kino
Navodila za uporabo
DAV-DZ830W
©2007 Sony korporacija
1
POZOR
Ne izpostavljajte sistema dežju
in vlagi zaradi nevarnosti požara
in električnega udara in ne
odpirajte ohišja zaradi nevarnosti
električnega udara.
Pozor – uporaba optičnih instrumentov s tem izdelkom poveča
nevarnost za oči.
Ne postavljajte sistema v knjižno omaro ali
vgrajeno omaro z neustreznim zračenjem.
Ne prekrivajte zračnikov s časopisnim papirjem,
prtom, zavesami, itd. Ne polagajte prižganih sveč
na napravo.
Ne polagajte predmetov na napravo (npr. vaza z
vodo).
Naprava je ocenjena
kot CLASS 1 LASER
izdelek. Oznaka za
CLASS 1 LASER
PRODUCT je na
zadnji ali spodnji
zunanji strani.
Opozorila
Nekaj o virih napajanja
• Omrežni kabel naj zamenjajo v usposobljenem
servisu.
• Naprava ni ločena od električnega omrežja,
dokler je vtič priključen v vtičnico, kljub temu
da je naprava izključena.
• Postavite sistem na mesto, kjer boste lahko v
primeru težav, takoj izvlekli omrežni kabel iz
stenske vtičnice.
2
Odpadna električna in
elektronska oprema
(velja za evropsko unijo
in druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za električno in elektronsko opremo. S
tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Dobrodošli!
Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za nakup
kompaktnega DVD sistema za domači kino
Sony. Pred prvo uporabo naprave vas prosimo,
da skrbno in v celoti preberete ta navodila za
uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.
Pregled vsebine
Dobrodošli! ............................................ 2
Nekaj o priročniku................................. 5
Sistem omogoča predvajanje
naslednjih diskov ............................. 5
Priprave – OSNOVE –
Korak 1: Sestavljanje zvočnikov
in namestitev prostorskega
ojačevalnika ......................... 9
Korak 2: Priključitev
televizorja ...........................16
Korak 3: Postavitev sistema ..20
Korak 4: Hitra nastavitev ........22
Priprave – DODATNE –
Izklop demonstracije .......................... 25
Namestitev zvočnikov na steno .......... 26
Priključitev televizorja
(naprednejša) ............................... 28
Priključitev drugih komponent ........... 32
Osnovne funkcije
Predvajanje diskov .................34
Poslušanje radia in drugih
komponent .........................35
Poslušanje zvoka televizorja
ali videorekorderja iz vseh
zvočnikov ............................36
Izbira načinov Movie (film)
in Music (glasna) ...............37
Nastavitev zvoka
Poslušanje prostorskega zvoka z
uporabo zvočnega polja ................ 38
Poslušanje zvoka »Multiplex Broadcast«
(DUAL MONO) ........................... 40
Iskanje kadra (Picture Navigation) .... 43
Nadaljevanje predvajanja od mesta,
kjer ste ustavili disk
(Resume Play) ............................... 43
Ustvarjanje svojega programa
(Program Play) .............................. 44
Predvajanje v naključnem zaporedju
(Shuffle Play) ................................ 46
Ponavljajoče predvajanje
(Repeat Play)................................. 47
Uporaba menija za DVD..................... 48
Spreminjanje zvoka ............................. 53
Izbira načinov [ORIGINAL] in
[PLAY LIST] na disku
DVD-R/DVD-RW..............................50
Ogled informacij o disku .................... 51
Spreminjanje zornega kota.................. 53
Prikaz podnapisov ............................... 54
Nastavitev sinhronizacije zvoka
s sliko (A/V SYNC) ..................... 54
Nekaj o zvočnih posnetkih MP3 in
slikovnih datotekah JPEG ............ 55
Predvajanje diskov DATA CD ali DATA
DVD z zvočnimi posnetki MP3 in
slikovnimi datotekami JPEG......... 57
Zaporedni prikaz zvočnih posnetkov
in slik z zvokom ............................ 59
Predvajanje filmov DivX® ....................61
Predvajanje VIDEO CD-jev z uporabo
funkcij PBC (Ver.2.0) (funkcija
PBC Playback) .............................. 63
Funkcije radijskega
sprejemnika
Nastavitev radijskih postaj .................. 64
Poslušanje radia ................................... 65
Uporaba funkcije RDS
(Radio Data System) .................... 66
Različne funkcije za
predvajanje diskov
Iskanje določenega mesta na disku
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame) ........................................... 41
Iskanje naslova/poglavja/posnetka/
kadra, itd. ....................................... 42
3
Ostale funkcije
Upravljanje televizorja s priloženim
daljinskim upravljalnikom ............ 67
Uporaba funkcije THEATRE SYNC .. 68
Uporaba zvočnikh učinkov ................. 70
Uporaba časovnika izklopa ................. 70
Sprememba osvetlitve prikazovalnika
na sprednji plošči ......................... 71
Uporaba adapterja DIGITAL
MEDIA PORT .............................. 72
Zaklep tipk na enoti
(Child Lock) ................................. 73
Naprednejše nastavitve
Zaklepanje diskov (CUSTOM
PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL) ........... 74
Kako ustvariti najboljši prostorski
zvok v sobi? (SPEAKER
FORMATION) ............................. 77
Samodejno kalibriranje
ustreznih nastavitev (AUTO
CALIBRATION) .......................... 79
Uporaba prikaza za nastavitve............ 81
Nastavitev jezika za prikaz in zvok
(LANGUAGE SETUP) ............... 83
Nastavitve prikaza
(SCREEN SETUP) ...................... 83
Posebne nastavitve
(CUSTOM SETUP) ..................... 85
Nastavitve zvočnikov
(SPEAKER SETUP) .................... 86
Vrnitev na tovarniške nastavitve ......... 89
Dodatne informacije
Opozorila .............................................. 90
Opombe o diskih ................................. 91
Odpravljanje težav ............................... 91
Funkcija samodiagnoze (ko se na
prikazovalniku prikažejo črke/
številke) .......................................... 96
Tehnični podatki .................................. 96
Pojasnitev pojmov ................................ 98
Seznam jezikovnih kod ..................... 102
Seznam sestavnih delov in elementov
upravljanja ................................... 103
Prikaz nadzornega menija ................ 107
Seznam menija DVD Setup ...............110
Seznam menija AMP..........................111
Abecedno kazalo ................................112
4
Nekaj o priročniku
• Napotki v tem navodilu za uporabo se nanašajo
na elemente upravljanja, ki se nahajajo na
ohišju daljinskega upravljalnika. Za upravljanje
naprave lahko uporabite tudi tipke na sistemu,
če imajo enako ali podobno oznako kot na
daljinskem upravljalniku.
• Postavke v nadzornem meniju so odvisne od
področja.
• Oznaka »DVD« se nanaša na diske DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R in DVD-RW/
DVD-R.
• V navodilih za uporabo se pojavljajo simboli, ki
so navedeni v tabeli:
Simbol
1)
Pomen
Funkcije, ki so na voljo za diske
DVD VIDEO in DVD-R/DVD-RW
v načinu VIDEO in diske DVD+R/
DVD+RW.
Funkcije, ki so na voljo za diske
DVD-RW v načinu VR (Video
Recording).
Funkcije, ki so na voljo za diske
VIDEO CD (vključno z diski Super
VCD in CD-R/CD-RW v formatih
Video CD ali Super VCD).
Funkcije, ki so na voljo za glasbene
CD-je in diske CD-R/CD-RW v
formatu glasbenega CD-ja.
Funkcije, ki so na voljo za diske
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CDRW, ki vsebujejo zvočne posnetke
MP3*1, slikovne datoteke JPEG in
video datoteke DivX*2*3)
Funkcije, ki so na voljo za diske
DATA DVD (DVD-ROM/DVDR/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW),
ki vsebujejo zvočne posnetke MP31),
slikovne datoteke JPEG in video
datoteke DivX 2) 3).
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je standardni format,
usklajen z določili ISO/MPEG, ki kompresira zvočne
podatke.
32
DivX® je tehnologija kompresiranja filmskih datotek,
katero je razvila družba DivXNetworks, Inc.
43
DivX, DivX Certified sta blagovni znamki korporacije
DivXNetworks, Inc. in se uporabljajo z licenco.
Sistem omogoča
predvajanje naslednjih
diskov
Format diska
DVD VIDEO
Oznaka diska
DVD-RW/
DVD-R
DVD+R/
DVD+R
VIDEO CD
(diski Ver.1.1 in
2.0/Avdio CD)
CD-R/CD-RW
(zvočni podatki)
(datoteke MP3)
(datoteke
JPEG)
»DVD+RW«, »DVD-RW«, »DVD-R«,
»DVD VIDEO« in »CD« so blagovne znamke.
Opombe o diskih CD/DVD
Na tem sistemu lahko predvajate diske CD-ROM/
CD-R/CD-RW, posnete v naslednjih formatih:
– avdio CD format,
– video CD format,
– zvočni posnetki MP3, slikovne datoteke JPEG
in filmske datoteke DivX formata, ki ustreza
standardu ISO 9660 Level 1/Level 2 ali
razširjenemu formatu Joliet.
Se nadaljuje
5
Na tem sistemu lahko predvajate diske DVDROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R,
posnete v naslednjih formatih:
– zvočni posnetki MP3, slikovne datoteke JPEG
in filmske datoteke DivX* formata, ki ustreza
standardu UDF (Universal Disc Format).
Primeri diskov, ki jih ni mogoče
predvajati na tem sistemu
Na tem sistemu ni mogoče predvajati naslednjih
diskov:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW, ki niso posneti v
formatih, navedenih na strani 6,
• CD-ROM, posnetih v formatu PHOTO CD,
• Podatkovnega dela CD-Extras,
• DVD avdio,
• Super Avdio CD,
• DATA DVD-ji, ki ne vsebujejo zvočnih
posnetkov MP3, slikovnih datotek JPEG ali
filmskih datotek DivX*.
• DVD-RAM.
Poleg tega na tem sistemu ni mogoče predvajati
naslednjih diskov:
• DVD VIDEO z neustrezno področno kodo
(stran 6, 100),
• diskov nenavadnih oblik (npr. v obliki kartice
ali srca),
• diskov, na katerih se nahajajo nalepke ali papir,
• diskov z ostanki celofana ali nalepke.
Opomba o diskih CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
V nekaterih primerih diskov CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW na tem
sistemu ne bo mogoče predvajati. Možnost
predvajanja je odvisna od kakovosti posnetkov,
fizikalnih pogojev diska in lastnosti snemalne
naprave.
Poleg tega, diska ne bo mogoče predvajati, če ni
bil pravilno zaključen. Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo snemalne naprave.
Pri nekaterih diskih DVD+RW/DVD+R določene
funkcije predvajanja ne bodo delovale, čeprav so
bili diski pravilno zaključeni. V tem primeru si
oglejte disk v običajnem načinu predvajanja.
Tudi nekaterih diskov DATA-CD/DATA-DVD v
formatu Packet Write ni mogoče predvajati.
6
Glasbeni diski, kodirani s tehnologijo za
zaščito avtorskih pravic
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov, ki
ustrezajo standardu Compact Disc (CD). V
zadnjem času je nekaj glasbenih založb izdalo
avdio diske z avtorsko zaščito in nekaterih na vaši
enoti ne bo mogoče predvajati.
Opombe o dvojnih diskih (DualDiscs)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje
gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani,
z digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov
ne ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti
ne bo mogoče predvajati zvočne strani diska
DualDisc.
»DualDisc« je blagovna znamka združenja RIAA
(Recording Industry Association of America).
Predvajanje diska Multi Session CD
• Na tem sistemu lahko predvajate Multi Session
CD-je, če se avdio posnetek MP3 nahaja v
prvem delu. Predvajate lahko tudi vse nadaljnje
avdio posnetke MP3, posnete v sledečih delih.
• Na tem sistemu lahko predvajate Multi Session
CD-je, če se slikovna datoteka JPEG nahaja v
prvem delu. Predvajate lahko tudi vse nadaljnje
slikovne datoteke, posnete v sledečih delih.
• Če so v prvem delu posneti avdio posnetki in
slike v formatu glasbenega CD ali video CD, se
bo predvajal samo prvi del.
Koda področja
Ta sistem ima kodo področja, ki je označena
na zadnji strani ohišja. Možno je le predvajanje
diskov DVD, ki so označeni z enako kodo
področja.
Na tem sistemu lahko predvajate diske DVD
VIDEO z oznako .
Če bi skušali predvajati disk z drugačno oznako,
bi se na TV zaslonu pojavil napis [Playback
prohibited by area limitations] (Predvajanje tega
diska ni dovoljeno zaradi področnih omejitev).
ALL
Pri nekaterih diskih DVD VIDEO koda
področja ni označena, čeprav obstajajo omejitve
predvajanja glede na področje.
Opomba v zvezi s predvajanjem DVD
in VIDEO CD
Nekatere funkcije predvajanja DVD in VIDEO
CD določajo proizvajalci teh medijev. Ker ta
sistem vse funkcije predvajanja izvaja skladno
z zapisi na mediju, se lahko zgodi, da katera od
funkcij predvajanja ni na voljo. Zato upoštevajte
tudi navodila, ki so priložena diskom DVD ali
VIDEO CD.
Zaščita avtorskih pravic
Ta proizvod vključuje tehnologijo zaščite
avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodami, ki
se sklicujejo na patente ZDA in druge elemente
intelektualne lastnine. Pravica do uporabe
avtorskih pravic do te tehnologije zaščite
mora biti odobrena s strani Microvision in je
namenjena le za domačo uporabo in druge
uporabnike v omejenem obsegu, razen če podjetje
Microvision ne odobri drugačne uporabe.
Dekodiranje ali razstavljanje je prepovedano.
Ta sistem vključuje prilagodljiva matrična
prostorska dekodirnika Dolby* Digital in Dolby
Pro Logic (II) in sistem DTS** Digital Surround
Surround.
* Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
»Dolby«, »Pro Logic« in simbol z dvojnim D so
blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
** Izdelano po licenci podjetja Digital Theater Systems,
Inc.
»DTS« in »DTS Digital Surround« sta registrirani
blagovni znamki Digital Theater Systems, Inc.
7
Priprave – OSNOVE –
Oglejte si poglavje “Odpiranje embalaže” v tehničnih podatkih, stran 96.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik je namenjen za upravljanje sistema.
Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA) v prostor za baterije v daljinskem upravljalniku. Pri tem
upoštevajte oznaki za polariteto (3 in #). Pri uporabi daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju
na sistemu.
Opombe
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v zelo vročih ali vlažnih prostorih.
• Ne uporabljajte nove baterije skupaj s staro.
• Pazite (zlasti pri menjavi baterij), da v daljinski upravljalnik ne zaidejo tuji predmeti.
• Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte sončnim žarkom ali lučem. To bi lahko povzročilo okvaro.
• Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite bateriji; s tem se boste izognili nevarnosti
okvare in korozije, če bi prišlo do izlitja baterij.
Pritrditev podložk na nizkotonec
Pritrdite priložene podložke na spodnjo stran nizkotonca, da bo stabilen.
8
Korak 1: Sestavljanje zvočnikov
Pred priključitvijo zvočnikov nanje pritrdite stojala.
(Za sprednja in prostorska zvočnika.)
Postopek sestavljanja prostorskega zvočnika (L) (levega prostorskega zvočnika) je malce drugačen od
ostalih. (Prostorski zvočnik (L) ima IR sprejemnik). V navodilih je razlika v postopku jasno opisana, na
primer »Za prostorski zvočnik (L)«.
Več o tem, kako priključiti kable za zvočnike v priključke SPEAKER, si oglejte na strani 17.
Opomba
• Zaščitite tla z večjim kosom blaga.
Nasvet
• Zvočnik lahko uporabite tudi brez stojala, če ga pritrdite na steno (stran 26).
Uporabite vijake, ki so prikazani na spodnjih slikah.
Vijak (majhen, črn)
1
Vijak (majhen, srebrn)
Vijak (velik, s podložko)
Potegnite kabel za zvočnik (in kabel za sistem zvočnikov) skozi luknjo
na podstavku in drogu.
Nekaj o kabelu za zvočnik
Konektor in barvna cevčica kabla imata enako barvo kot oznaka na priključkih, v katere ga morate
priključiti.
Uporabite kable za zvočnike na naslednji način:
• Sprednji zvočnik (L): bel
• Sprednji zvočnik (R): rdeč
• Prostorski zvočnik (R): siv
• Prostorski zvočnik (L): moder (uporabljen v koraku 4)
Se nadaljuje
9
Za sprednja in prostorska zvočnika (R)
Bodite pozorni na to, kako obrnete drog. Potegnite kabel za zvočnik (in kabel za sistem zvočikov) v
konec droga, ki ima dve luknji.
Drog
Spodnja stran podstavka
2 luknji
,
Kabel za zvočnik
Zgornja stran podstavka
Za prostorski zvočnik (L)
Bodite pozorni na to, kako obrnete drog. Potegnite kabel za zvočnik tako, da bo priključen v prostorski
zvočnik (R) in kabel za sistem zvočnikov na omrežnem napajalniku v konec droga, ki ima dve luknji.
Drog
Spodnja stran podstavka
2 luknji
Kabel za zvočnik
(siv priključek)
Kabel za sistem zvočnikov na
omrežnem napajalniku (AC-SD1)
10
,
Zgornja stran podstavka
2
Pritrdite pokrov na drugi konec droga.
Obrnite režo proti vam in vstavite pokrov tako, da se reža na drogu ujame z izstopajočim delom
na pokrovu, nato ju pritrdite z vijakom.
Kabel za sistem zvočnikov
(samo prostorski zvočnik (L))
Potegnite kabel za zvočnik skozi
luknjo na pokrovu za drog.
Kabel za zvočnik
Luknja
Pokrov za drog
Zgornji del droga
Vijak (majhen, črn)
3
Položite drog v režo v zvočniku, potegnite ga do konca reže, nato ga pritrdite
s ploščico za pritrditev in vijaki.
Izberite zvočnik, katerega barva na priključku na zadnji strani se ujema z barvno cevčico na kablu
za zvočnik.
Pokrov za drog
Med vstavljanjem
droga bodite
pozorni na to,
kako je obrnjen
pokrov.
Privijte 2 vijaka (velik, s
podložko) kot prikazuje slika.
Zadnja stran zvočnika
Ploščica za pritrditev
* Kabel za sistem zvočnikov
(samo prostorski zvočnik)(L)
Se nadaljuje
11
4
Pritrdite pokrov na drugi konec droga.
Priključite kabel za zvočnik v ustrezni priključek na komponentah: 3 v 3 in # v #.
Za sprednja in prostorski zvočnik (R)
Barvna cevčica
Sprednji zvočnik (L): bel
Sprednji zvočnik (R): rdeč
Prostorski zvočnik (R): siv
Zadnji del zvočnika
(npr. sprednji zvočnik)
Za prostorski zvočnik (L)
Uporabite kabel za sistem zvočnikov na omrežnem napajalniku (AC-SD1) samo za priključitev
prostorskega zvočnika SA-TS76W.
Kabel za
zvočnik
Priključek
(siv)
Kabel za sistem zvoč. na omr. nap. (AC-SD1)
Zadnji del zvočnika
12
Priključek
(moder)
SA-TS76W
Barvna cevčica
(modra)
5
Pritrdite drog v podstavek.
Vstavite drog tako, da se reža na spodnjem delu roga ujame z izstopajočim delom na podstavku,
nato za pritrditev uporabite 2 vijaka.
Drog
Reža
,
Izstopajoči
del
Podstavek
Vijaka (majhna, siva)
Opomba
• Naravnajte režo na podstavku z izstopajočim delom na podstavku, tako da drog rahlo vrtite.
Se nadaljuje
13
6
Nastavite višino zvočnika.
Zrahljajte vijaka (a ga ne odstranite), nastavite višino zvočnika, nato vijaka ponovno privijte.
Nastavite zvočnik na eni strani, nato nastavite drug zvočnik, pri tem pa si pomagajte s črtami.
Opomba
• Med nastavljanjem višine zvočnika držite zvočnik, da ne pade.
Npr. sprednji zvočnik
Črte
Drog
,
Poleg vijakov, ki ste
jih privili v koraku 3,
privijte še dva vijaka
(skupaj boste privili
4 vijake.)
Zrahljajte 2 vijaka.
7
Pripravite kabel za zvočnik (in kabel za sistem zvočnikov)*
Pripravite kabel tako, da ga povlečete iz spodnjega dela podstavka in ga pritrdite v objemko
* Samo prostorski zvočnik (L).
Npr. sprednji zvočnik
Objemka za kabel
Zavarujte kabel za zvočnik
tako, da ga potegnete skozi
režo.
,
Podstavek
Nastavite dolžino kabla.
14
Slika končne postavitve
Sprednji zvočnik (L):
bela oznaka
Sprednji zvočnik (R):
rdeča oznaka
Prostorski zvočnik (R):
siva oznaka
Prostorski zvočnik (L):
modra oznaka
IR sprejemnik
Kabel za
sistem
zvočnikov
Bel
Rdeč
15
Korak 2: Priključitev televizorja
Tu je opisana osnovna povezava sistema z zvočniki in televizorjem. Ostale načine povezave s televizorjem si oglejte na strani 28. Priključitev drugih komponent si oglejte na strani 32.
Več o sprejemanju progresivnih signalov si oglejte na strani 29.
Oglejte si spodnji diagram in si preberite informacije od 1 do 5 na naslednjih straneh.
Sprednji zvočnik (R)
Sprednji zvočnik (L)
Srednji zvočnik
AM zančna antena
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
SPEAKER
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
Omrežni kabel
FM žična antena
IR oddajnik
Nizkotonec
Televizor
Prostorski zvočnik (R)
Prostorski zvočnik (L)
Omrežni napajalnik
(Omrežni kabel)
: Smer signala
16
1 Priključitev zvočnikov
Potrebni kabli
Priključek in barvna cevčica na kablih za zvočnike sta enake barve kot priključki, v katere jih želite
priključiti.
Barvna cevčica
Opomba
• Pazite, da izolacija kabla za zvočnike ne pride v stik s priključkom SPEAKER.
Kako preprečiti kratek stik na zvočnikih
Kratek stik na zvočnikih lahko poškoduje sistem. Preprečite ga lahko tako, da pri priključitvi zvočnikov
upoštevate naslednja opozorila. Prepričajte se, da se neizolirani del kabla posameznih zvočnikov ne
dotika drugega priključka na zvočniku ali žice drugega kabla.
Črtasti kabel za zvočnike se dotika
drugega priključka na zvočniku.
Črtasti kabli za zvočnike se zaradi neprimerne
odstranitve izolacije, dotikata drug drugega.
Po priključitvi vseh komponent, zvočnikov in napajalnega kabla, s testnim tonom preverite, da so vsi
zvočniki pravilno povezani. Podrobnosti o testnem tonu si oglejte na strani 88.
Če zvočniki med oddajanjem testnega tona ne oddajajo nobenega zvoka ali če testni ton prihaja iz
drugega zvočnika in ne iz trenutno prikazanega na nastavitvenem prikazu, utegne priti do kratkega
stika. V tem primeru ponovno preverite povezave zvočnikov.
Opomba
• Pazite, da boste kable za zvočnike priključili v ustrezne priključke na komponentah: 3 v 3 in # v #. V
nasprotnem primeru bo zvok popačen in manjkalo bo nizkih tonov.
Se nadaljuje
17
2 Priključitev televizorja
Potrebni kabli
Kabel SCART (EURO AV) (ni priložen)
Ne pozabite priključiti kabla SCART (EURO AV) v priključek EURO AV T OUTPUT (TO TV) na
sistemu.
Če za priključitev uporabite kabel SCART (EURO AV), preverite, če TV ustreza signalom S video
ali RGB. Če TV ustreza signalom S video, spremenite vhodni način televizorja na signale RGB.
Upoštevajte tudi navodila za uporabo televizorja, ki ga želite priključiti.
Nasvet
• Če želite oddajati TV zvok ali stereo zvok 2-kanalnega izvora iz 6 zvočnikov, izberite zvočno polje “Dolby Pro
Logic”, “Dolby Pro Logic II MOVIE” ali “Dolby Pro Logic II MUSIC” (stran 38).
3 Priključitev antene
Oblika in dolžina antene sta taka, da lahko antena sprejema AM signale. Ne razstavljajte in na
upogibajte antene.
1
2
3
S plastičnega stojala odstranite le del z zanko.
Postavite AM zančno anteno.
Priključite kable v priključke za AM zančno anteno.
Kabel (A) in kabel (B) lahko priključite v katerikoli priključek.
Potisnite ročico na priključku
navzdol in vstavite kable.
A
B
Vstavite ta del
Opomba
• Ne postavljajte AM zančne antene v bližino sistema ali drugih AV naprav, ker bi se utegnil pojaviti šum.
Nasvet
• Nastavite smer antene za najboljši zvok AM oddaj.
18
4
Prepričajte se, da je AM zančna antena trdno pritrjena, tako da jo nežno potegnete.
Priključite FM žične antene
Priključite FM žično anteno v priključek COAXIAL FM 75 omov.
FM žična antena (priložena)
FM žična antena (priložena)
ali
Priključek COAXIAL FM 75 omov
Priključek COAXIAL FM 75 omov
Opombi
• FM žično anteno popolnoma raztegnite.
• Po priključitvi FM žične antene, naj bo v čim bolj vodoravnem položaju.
Nasvet
• Če je FM sprejem slab, za povezavo sistema z zunanjo FM anteno, uporabite 75-omski koaksialni kabel (ni
priložen), kot je prikazano spodaj.
Zunanja FM antena
Sistem
4 Priključitev IR oddajnika
IR oddajnik oddaja zvok z infrardečimi signali. Priključite ga v priključek DIR-T1.
Rožnat
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
DIR-T1
SPEAKER
CENTER
WOOFER
DIGITAL IN
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICA
SAT/CABLE
IR oddajnik
5 Priključitev omrežnega kabla
Preden priključite omrežni kabel tega sistema in omrežni napajalnik v stensko vtičnico, v sistem
priključite sprednja zvočnika, srednji zvočnik in nizkotonec v enoto, prostorski zvočnik (R) pa v
prostorski zvočnik (L).
19
Korak 3: Postavitev
sistema
Pogled iz strani
Infrardeči signal
10
10
Namestitev zvočnikov
Pribl. 10 m
IR oddajnik
Če želite doseči najboljši »surround« zvok, naj
bodo vsi zvočniki, razen bas zvočnika, enako
oddaljeni od mesta poslušanja (A).
Postavite IR oddajnik in IR sprejemnik prostorskega zvočnika (L) v ravni črti. Podrobnosti si
oglejte v poglavju »Nastavitev IR oddajnika in
IR sprejemnika prostorskega zvočnika (L) (stran
21).
Postavite zvočnike, kot kaže slika
IR oddajnik
IR sprejemnik
Prostorski zvočnik (L)
Opombe
• Ne postavljajte IR sprejemnika prostorskega zvočnika
(L) (ali IR sprejemnika) na mesto, izpostavljeno
neposredni sončni ali drugi močni svetlobi.
• Kabel IR oddajnika in IR sprejemnika je namenjen le
temu sistemu.
• Ne postavljajte zvočnikov v nagnjen položaj.
• Ne postavljajte zvočnikov v prostor:
– kjer je izjemno vroče ali mrzlo,
– kjer je prašno ali umazano,
– kjer je zelo vlažno,
– kjer bi bili izpostavljeni tresenju,
– kjer bi bili izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.
• Bodite previdni, ko postavljate zvočnike in/ali stojala
(niso priložena), na katera so pritrjeni zvočniki,
na premazana tla (z voskom, oljem, ipd.), ker bi se
utegnili pojaviti madeži ali razbarvanje površine.
• Ne uporabljajte grobih čistil, praškov ali topil kot sta
alkohol in bencin.
• Ne naslanjajte in ne obešajte se na zvočnik, ker bi
le-ta utegnil pasti.
Nasveti
IR sprejemnik prostorskega zvočnika (L)
V naslednjem diagramu je prikazano polje
infrardečega prenosa (obseg, ki ga dosežejo
infrardeči žarki).
Pogled od zgoraj
Infrardeči signal
10
10
IR oddajnik
Pribl. 10 m
Prostorski zvočnik (L)
20
• IR oddajnik lahko namestite na steno. Podrobnosti si
oglejte na strani 27.
• Položaj prostorskih zvočnikov (L) in (R) lahko
zamenjate, glede na omrežno vtičnico in postavitev
zvočnikov (stran 21).
• Če je prenos slab, lahko priključite prostorska
zvočnika v sistem s kabli za zvočnike (OPTION)
(priloženi).
• Če spremenite položaj zvočnikov, vam priporočamo,
da spremenite tudi nastavitve. Podrobnosti si oglejte
v poglavju »Ustvarjanje najboljšega prostorskega
zvoka za sobo« (stran 77) in »Samodejno kalibriranje
ustreznih nastavitev« (stran 79).
Nastavitev IR oddajnika in IR sprejemnika prostorskega zvočnika (L)
Po priključitvi zvočnikov, omrežnega napajalnika,
IR oddajnika in omrežnega kabla, nastavite
brezžični sistem, da bo prenos čim boljši.
@/1
Nasveta
• IR oddajnik je premakljiv, tako da ga je enostavno
preusmeriti.
• IR oddajnik lahko namestite tudi na steno.
Podrobnosti si oglejte na strani 27.
Opombe
POWER
Omrežni napajalnik
Indikator POWER
Indikator stanja IR
• Prepričajte se, da med IR oddajnikom in IR
sprejemnikom prostorskega ojačevalnika (L) ni
nobene ovire (npr. osebe ali predmeta). V nasprotnem
primeru utegne zvok iz prostorskih zvočnikov
prekinjati.
• Če se indikator stanja IR spremeni v oranžnega, do
prenosa ni prišlo. Nastavljajte položaj IR oddajnika in
prostorskega zvočnika (L), dokler se indikator stanja
IR ne spremeni v zelenega.
• Če indikator stanja IR utripa v oranžni barvi,
pomeni, da IR sprejemnik sprejema infrardeč žarek iz
drugega Sonyjevega brezžičnega izdelka. Premaknite
IR oddajnik in/ali prostorski zvočnik (L) tako, da
indikator stanja IR zasveti zeleno.
IR sprejemnik
Postavitev prostorskega zvočnika (L) v
položaj (R)
Prostorski zvočnik (L) lahko po potrebi postavite
tudi v položaj (R), kar je odvisno od lokacije
omrežne vtičnice.
Prostorski zvočnik (L)
1 Pritisnite na tipko POWER na omrežnem
napajalniku in na @/1 na enoti.
Omrežni napajalnik in sistem se vklopita.
Indikator POWER zasveti in indikator stanja
IR za prostorski zvočnik (L) se spremeni v
oranžnega.
2 Obrnite IR oddajnik in IR sprejemnik
prostorskega zvočnika (L) druge proti
drugemu.
Nastavljajte položaj, dokler se indikator stanja
IR ne spremeni v zelenega.
1 Pritisnite na SYSTEM MENU.
2 Pritiskajte na O/o, dokler se ne
prikazovalniku ne prikaže napis »SL SR REV«,
nato pritisnite na
ali p.
3 Pritisnite na O/o in izberite nastavitev.
• REV OFF: Nastavi prostorski zvočik (L) (z
IR sprejemnikom) v položaj (L).
• REV ON: Nastavi prostorski zvočik (L) (z
IR sprejemnikom) v položaj (R).
4 Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
5 Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Opomba
Če izvedete zgornji postopek, priporočamo, da
spremenite tudi nastavitve zvočnikov. Podrobnosti si
oglejte v poglavju »Ustvarjanje najboljšega prostorskega
zvoka za sobo« (stran 77) in »Samodejno kalibriranje
ustreznih nastavitev« (stran 79).
21
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Korak 4: Hitra nastavitev
(Quick Setup)
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
S pomočjo spodnjih korakov lahko opravite
osnovne nastavitve za uporabo sistema.
@/1
5
6
P/O/o/p
Vklopite televizor.
7
Opomba
3
4
Preklopite izbirnik vhoda na televizorju
tako, da se bo na TV zaslonu prikazal
signal iz sistema.
Na spodnji strani zaslona se prikaže napis
[Press [ENTER] to run QUICK SETUP.].
Če se to sporočilo ne prikaže, prikažite
možnost Quick Setup in ponovite postopek
(stran 24).
Pritisnite tipko
brez vstavitve diska.
Pojavi se nastavitveni prikaz (Setup
Display) za izbiro jezika za prikaz na
zaslonu.
22
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
VIDEO
FULL
S puščicama O/o izberite nastavitev, ki
ustreza vrsti televizorja.
x Če imate širokozaslonski televizor
ali običajni televizor 4:3 z načinom
širokega zaslona
[16:9] (stran 83)
x Če imate televizor 4:3
[4:3 LETTER BOX] ali [4:3 PAN SCAN]
(stran 83)
Pritisnite na @/1 na enoti in POWER na
omrežnem napajalniku.
• Kadar uporabljate funkcijo Quick Setup, naj
bodo slušalke izključene. Če so le-te vključene,
ne morete opraviti korakov po 10.
• Prepričajte se, da je funkcija nastavljena na
»DVD« (str. 34).
Pritisnite na tipko .
Prikaže se nastavitveni prikaz (Setup
Display) za izbiro razmerja slike na
televizorju.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
DISPLAY
1
2
S puščicama O/o izberite jezik.
Sistem prikaže meni in podnapise v
izbranem jeziku.
8
Pritisnite na tipko .
Prikaže se nastavitveni prikaz (Setup
Display) za izbiro načina izhoda video
signalov iz priključka EURO AV T
OUTPUT (TO TV) na zadnji strani sistema.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SCREEN SAVER:
ON
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
VIDEO
RGB
9
S puščicama O/o izberite način
izhoda video signalov.
• [VIDEO]: izhod video signalov.
• [RGB]: izhod RGB signalov.
AUDIO IN / A.CAL MIC
Opomba
• Če vaš televizor ne sprejme signalov
RGB, se na TV zaslonu slika ne bo
prikazala, tudi če izberete način [RGB].
Oglejte si navodila za uporabo televizorja.
10
11
mikrofon za kalibriranje
Pritisnite na tipko .
Prikaže se nastavitveni prikaz (Setup
Display) za nastavitev razdalje zvočnikov.
S puščicama P/p izberite sliko take
postavitve zvočnikov, kot je dejanska.
Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Ustvarjanje najboljšega prostorskega zvoka
za sobo« (stran 77)
SPEAKER FORMATION
STANDARD(WIRELESS)
12 Pritisnite na tipko .
13 Priključite mikrofon za kalibriranje v
priključek A.CAL MIC na sprednji plošči
in s puščicama O/o izberite [YES].
S pomočjo stojala, ipd. (ni priloženo),
postavite mikrofon za kalibriranje v višino
ušesa. Sprednja stran zvočnikov naj bo
obrnjena proti mikrofonu in med zvočniki
in mikrofonom naj ne bo nobenih ovir.
14 Pritisnite na tipko
.
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
Samodejno kalibriranje se začne.
Opombi
• Ko se funkcija [AUTO CALIBRATION] začne,
bo slišati glasen testni zvok. Glasnosti ne morete
znižati, zato pomislite na otroke in sosede.
• Med merjenjem (ki traja približno 1 minuto)
ne bodite v prostoru merjenja in ne povzročajte
hrupa, ker bi ga s tem motili merjenje.
Se nadaljuje
23
15
Izključite mikrofon za kalibriranje in
pritisnite na P/p ter izberite [YES].
Measurement complete.
FRONT L :
5.00m 0.0dB
FRONT R :
5.00m 0.0dB
CENTER :
5.00m + 1.0dB
SUBWOOFER :
5.00m + 4.0dB
SURROUND L :
3.00m - 2.0dB
3.00m - 2.0dB
SURROUND R :
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
Kako priklicati prikaz Quick Setup
1
Pri ustavljenem sistemu pritisnite na
tipko DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni (Control Menu).
2
S puščicama O/o izberite
[SETUP] in pritisnite na tipko
.
Prikažejo se možnosti za [SETUP].
12(27)
18(34)
:
:
NO
DVD VIDEO
Opombe
• Okolje v sobi, v katero ste namestili sistem,
utegnejo vplivati na meritve.
• Če meritev ne uspe, preberite sporočilo
in ponovno preizkusite funkcijo [AUTO
CALIBRATION].
• Če za možnost [SPEAKER FORMATION]
izberete [SECOND ROOM], se meritve za
[SURROUND L] in [SURROUND R] ne
prikažejo.
16
Pritisnite na tipko .
Hitra nastavitev je končana. Vse povezave in
nastavitve so opravljene.
Prekinitev hitre nastavitve.
Pritisnite na tipko
koraku.
DISPLAY v kateremkoli
Nasvet
• Če spremenite položaj zvočnikov, vam priporočamo,
da spremenite tudi nastavitve. Podrobnosti si oglejte
v poglavju »Ustvarjanje najboljšega prostorskega
zvoka za sobo« (stran 77) in »Samodejno kalibriranje
ustreznih nastavitev« (stran 79).
• Če želite spremeniti nastavitve, glejte poglavje
»Uporaba prikaza za nastavitve« (stran 81).
24
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3
S puščicama O/o izberite [QUICK] in
pritisnite na tipko ENTER.
Pojavi se prikaz Quick Setup.
Priprave – DODATNE –
Vklop/izklop demonstracije
Izklop demonstracije
1
2
@/1
3
O/o/p
SYSTEM
MENU
4
5
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Večkrat pritisnite na O/o, da se na
prikazovalniku sprednje plošče prikaže
napis »DEMO«, nato pritisnite na
ali p.
S puščicama O/o izberite nastavitev.
• DEMO ON: vklop demonstracije.
• DEMO OFF: izklop demonstracije.
Pritisnite na tipko
.
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Po priključitvi omrežnega kabla se na
prikazovalniku sprednje plošče prikaže
demonstracija. Ko pritisnete na tipko @/1 na
daljinskem upravljalniku, se demonstracija
izklopi.
Opomba
• Če pritisnete na tipko @/1 na sistemu, se
demonstracija ne bo izklopila.
• Če nastavite način demonstracije v meniju sistema
na »ON«, se demonstracija ne bo izklopila, tudi če
pritisnete na tipko @/1 na daljinskem upravljalniku.
Če jo želite izklopiti, nastavite način demonstracije
na »OFF«, nato pritisnite na tipko @/1 na
daljinskem upravljalniku. Če je način demonstracije
izklopljen, sistem varčuje z energijo v načinu stanja
pripravljenosti.
• Če ima sistem tovarniške nastavitve (razen po
izvedbi postopka »COLD RESET« (stran 89)), lahko
demonstracijo izklopite s pritiskom na tipko @/1
na daljinskem upravljalniku. V nasprotnem primeru
ustavite demonstracijo tako, da nastavite »DEMO« na
»DEMO OFF«.
25
Za ostale zvočnike
Namestitev zvočnikov in IR
oddajnika na steno
170 mm
Zvočnite lahko pritrdite na steno.
Pri nekaterih stanjih IR oddajnikov (za brezžični
sistem), lahko namestite IR oddajnik na steno.
6 do 9 mm
Namestitev zvočnikov na steno
1
Pripravite vijake (niso priloženi), ki
ustrezajo luknjam na zadnji strani
zvočnikov. Glej sliko na naslednji
strani.
3
Obesite zvočnike na vijake.
4,6 mm
4 mm
10 mm
30 mm
4,6 mm
Luknja na zadnji
strani zvočnika
10 mm
Zadnja stran zvočnika
2
Pritrdite vijake v steno.
Opombe
Za srednji zvočnik
265 mm
6 do 9 mm
26
• Uporabite vijake, ki so primerni za strukturo in moč
stene. Ker je stena iz gipsa šibka, vijake varno pritrdite
na tram in jih nato pritrdite na steno. Namestite
zvočnike na navpično in ravno steno, z dodatno
ojačitvijo.
• V trgovini se pozanimajte o strukturi sten in kateri
vijaki so primerni.
• Sony ne prevzema odgovornosti za nesreče ali
poškodbe, ki jih povzročijo nepravilna namestitev,
nezadostna moč stene, neustrezni vijaki, itd.
Namestitev IR oddajnika na steno
IR oddajnik lahko obesite na steno, če:
- je med IR oddajnikom in IR sprejemnikom
prostorskega zvočnika (L) ovira.
- med IR oddajnikom in IR sprejemnikom
prostorskega zvočnika (L) pogosto hodijo
ljudje.
3 Obesite IR oddajnik za luknjo na spodnji
strani stojala na vijak.
Prepričajte se, da se po namestitvi IR oddajnik
ne premika.
IR oddajnik
Če obesite obe enoti, IR oddajnik in prostorski
zvočnik (L), nastavite položaj IR oddajnika
za tem, ko se odločite za položaj prostorskega
zvočnika (L).
1 Obrnite podstavek IR oddajnika.
IR oddajnik
Podstavek
Nasvet
Kable lahko vstavite v brazde v spodnjem delu podstavka.
Podstavek
Podstavek
2 Vstavite 2 vijaka (dobite jih v trgovinah) v
Brazda
steno, tako da iz nje izstopata za 4 mm.
Razmak med vijakoma naj bo 30 mm.
30 mm
4 mm
Opombe
• Uporabite vijake, ki ustrezajo materialu in trdnosti
stene.
• Ne nameščajte IR oddajnika na steno, ki ni dovolj
močna.
• Sony ni odgovoren za kakršnekoli poškodbe ali
nesreče, do katerih je prišlo zaradi nepravilne
namestitve (npr. na steno, ki ni dovolj močna, ipd.),
nepravilne uporabe izdelka ali naravne nesreče.
• Ko priključujete/izključujete kabel, najprej odstranite
IR oddajnik s stene.
27
Priključitev televizorja (naprednejša)
Predvajano DVD sliko pošlje v televizor.
Preglejte priključke na televizorju in izberite način priključitve A, B ali C. Kakovost slike se bo
izboljšala v zaporedju od A (standard) do C (HDMI).
C
TV s priključkom HDMI* IN
IN
V HDMI* OUT
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
SPEAKER
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
V COMPONENT
VIDEO OUT
B
V EURO AV T
OUTPUT (TO TV)
A
Y
PB/CB
PR/CR
TV s priključki COMPONENT
VIDEO IN
TV s priključkom EURO AV INPUT
: Smer signala
* HDMI (high-definiton multimedia interface)
Sistem vključuje tehnologijo visoko-definiranega multimedijskega vmesnika (HDMITM). HDMI, logotip za HDMI in vmesnik »High-Definition Multimedia Interface« so blagovne znamke in registrirane
blagovne znamke HDMI Licensing LLC.
28
Opomba
• Če sistem in televizor povežete s kablom HDMI in kablom SCART (EURO AV) hkrati, se utegne TV
samodejno nastaviti na vhod SCART (EURO AV). V tem primeru nastavite želeni vhodni izvor na
televizorju ali uporabite kabel SCART (EURO AV) z ločenimi avdio priključki.
A Priključitev v televizor s kablom SCART (EURO AV) (ni priložen)
Ne pozabite priključiti kabla SCART (EURO AV) v priključek EURO AV T OUTPUT (TO TV) na
sistemu.
Če za priključitev uporabite kabel SCART (EURO AV), preverite, če TV ustreza signalom S video
ali RGB. Če TV ustreza signalom S video, spremenite vhodni način televizorja na signale RGB.
Upoštevajte tudi navodila za uporabo televizorja, ki ga želite priključiti.
B Če priključite TV s priključki COMPONENT VIDEO IN
Priključite komponentni video kabel (ni priložen). Če želite uporabiti priključke COMPONENT
VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR), mora biti TV monitor opremljen s priključki COMPONENT VIDEO
IN (Y, PB/CB, PR/CR).
Če vaš TV sprejme signale progresivnega formata, morate uporabiti to povezavo in nastaviti izhodni
kanal sistema na progresivni format (stran 30).
B Priključitev televizorja prek vhodnega priključka HDMI (high-definition mulitmedia
interface)/DVI (digital visual interface)
Uporabite posebni kabel HDMI (ni priložen), če želite uživati v visoko kakovostni digitalni sliki in
zvoku iz priključka HDMI OUT.
Priključitev televizorja z vhodom DVI
Uporabite pretvorniški kabel HDMI-DVI (ni priložena) z adapterjem HDMI-DVI (ni priložen).
Priključek DVI ne sprejema nobenih zvočnih signalov. Poleg tega, priključka HDMI OUT ne morete
povezati s priključki DVI, ki niso združljivi s HDCP (high-bandwidth digital content protection) (npr.
priključka DVI na računalniških monitorjih).
Izbira vrste video signala, ki potuje iz priključka HDMI OUT
Če enoto in televizor priključite s kablom HDMI, izberite vrsto video signala, ki potuje iz priključka
HDMI (high-definition multimedia interface out).
1
Pritiskajte na tipko FUNCTION +/– in izberite »DVD«.
Se nadaljuje
29
2
Pritisnite na tipko VIDEO FORMAT.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže trenutna vrsta video signalov.
Z vsakim pritiskom na tipko VIDEO FORMAT se prikaz spremeni:
t 720 x 480p*
r
1280 x 720p*
r
720 x 480p*
r
1920 x 1080i*
• „720 x 480p*“: pošilja 720 x 480p video signale
• „1280 x 720p*“: pošilja 1280 x 720p video signale
• „720 x 480p*“: pošilja 720 x 480p video signale
*i: prepleten, p:progresiven
**V nekaterih državah se utegne prikazati [720 x 576p].
Opomba
• Če na sprednji plošči zasveti indikator HDMI, bodo slike, drugačne od [720 x 480p] ali [720 x 576p]
vertikalno raztegnjene.
Priključitev standardnega televizorja 4:3
Pri nekaterih diskih se slika morda ne bo ujemala s TV zaslonom.
Če želite spremeniti razmerje slike, si oglejte stran 83.
Ali vaš televizor sprejme progresivne signale?
Progresivni format je način prikaza TV slike, ki zmanjšuje utripanje in izostri sliko. Za prikaz slike v
tem načinu, morate priključiti televizor, ki sprejme progresivne signale.
FUNCTION
VIDEO
FORMAT
Če sistem oddaja progresivne signale, se na prikazovalniku na sprednji strani prikaže napis »PROGRE«.
1
Pritiskajte na tipko FUNCTION +/– in izberite »DVD«.
30
2
Pritisnite na tipko VIDEO FORMAT.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže trenutni signal.
Z vsakim pritiskom na tipko VIDEO FORMAT se prikaz spremeni na naslednji način:
t
NORMAL (INTERLACE)
r
PROGRESIVE
x NORMAL (INTERLACE)
Izberite to nastavitev v naslednjih primerih:
– vaš TV ne sprejme progresivnih signalov, ali
– TV je priključen v druge priključke in ne COMPONENT VIDEO OUT priključke (EURO AV
T OUTPUT (TO TV)).
x PROGRESSIVE
Izberite to nastavitev v naslednjih primerih:
– vaš TV sprejme progresivne signale in
– TV je priključen v priključke COMPONENT VIDEO OUT.
Pri zgornjih pogojih je to običajna izbira. Ta način samodejno zazna vrsto programa in izbere
ustrezen način pretvorbe.
Upoštevajte, da slika ne bo jasna ali da se sploh ne bo prikazala, če izberete toe nastavitve pri tem,
da kateri od pogojev ni uresničen.
Nekaj o vrstah programov DVD in načinih pretvorbe
Poznamo dve vrsti DVD programov: program, osnovan na filmu in program, osnovan na videu.
Program, osnovan na videu, npr. televizijske drame prikaže 30 slik/60 polslik na sekundo. Program,
osnovan na filmu pa prikaže 24 slik na sekundo. Nekateri DVD programi vsebujejo obe vrsti.
Da bi bile slike v progresivnem formatu čim bolj naravne, se morajo progresivni signali pretvoriti tako,
da bodo ustrezali vrsti DVD programa, ki ga gledate.
Opombe
• Če predvajate program, osnovan na videu, v formatu progresivnih signalov, deli nekaterih vrst
slik utegnejo izgledati nenarvano, zaradi postopka pretvorbe, kadar potujejo prek priključkov
COMPONENT VIDEO OUT. Tudi če izberete nastavitev »PROGRESSIVE«, to na slike iz priključka
EURO AV T OUTPUT (TO TV) nima vpliva, ker potujejo v prepletenem formatu.
• Če nastavite [LINE] v [SCREEN SETUP] na [RGB] (stran 84), sistem preklopi na »INTERLACE«.
To se bo zgodilo, tudi če izberete nastavitev »PROGRESSIVE«.
• Če nastavite [LINE] v [SCREEN SETUP] na [RGB] (stran 84), sistem ne bo oddajal komponentnih
video signalov.
31
Priključitev drugih komponent
Če priključite priključke AUDIO OUT na drugi komponenti, boste lahko poslušali zvok prek zvočnikov
sistema. Za video povezavo z drugimi komponentami, priključite sistem neposredno v TV.
Adapter DIGITAL
MEDIA PORT
V priključek
DMPORT
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
SPEAKER
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
V SAT/CABLE (DIGITAL
IN OPTICAL) ali
(DIGITAL IN COAXIAL)
COAXIAL
DIGITAL
OUT
OPTICAL
DIGITAL
OUT
Y
P B/C B
P R/C R
OUTPUT(TO TV)
COMPONENT VIDEO OUT
V SAT/CABLE (AUDIO IN)
AUDIO
OUT
L
R
: smer signala
Videorekorder, digitalni
satelitski sprejemnik ali
PlayStation, itd.
Povezava priključkov AUDIO OUT na drugi komponenti s priključki LINE (AUDIO IN) na sistemu
Priključite videorekorder ali druge komponente v priključke LINE (AUDIO IN) s pomočjo avdio
kabla (ni priložen). Pri priključitvi kabla pazite, da boste priključili barvno označene vtikače v ustrezne
vtičnice na komponentah.
Bel (L/avdio)
Rdeč (R/avdio)
Priključitev adapterja DIGITAL MEDIA PORT
Priključite adapter DIGITAL MEDIA PORT (ni priložen) v priključek DMPORT. Podrobnosti o adapterju si oglejte v poglavju »Uporaba adapterja DIGITAL MEDIA PORT« (stran 72).
32
Poslušanje zvoka iz prenosnega avdio izvora prek sistema
Priključite avdio izhodne priključke na prenosnem avdio izvoru v priključek AUDIO IN na sprednji
strani sistema, s pomočjo kabla s stereo mini vtičem (ni priložen).
Nasvet
• Če poslušate posnetke formata MP3 s prenosnim avdio izvorom, lahko zvok poudarite. Pritisnite na
tipko FUNCTION in izberite »AUDIO«. Priključite prenosni avdio izvor. Pritiskajte na tipko SOUND
FIELD, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis »A.F.D. STD«. Za preklic
izberite nastavitev, ki ni »A.F.D. STD«.
Če priključite digitalni satelitski sprejemnik s priključkom DIGITAL OUT (OPTICAL ali COAXIAL)
Za priključitev digitalnega satelitskega sprejemnika lahko uporabite priključek SAT/CABLE (DIGITAL
IN COAXIAL ali OPTICAL) namesto priključkov SAT/CABLE (AUDIO IN) na enoti.
Sistem sprejema tako digitalne kot tudi analogne signale. Digitalni signali imajo prednost pred analognimi. (COAXIAL ima prednost pred OPTICAL.) Če je digitalni signal šibak, bo po dveh sekundah
nadaljeval analogni signal.
Digitalni koaksialni kabel
ali
Digitalni optični kabel
Če priključite digitalni satelitski sprejemnik brez priključka DIGITAL OUT
Priključite digitalni satelitski sprejemnik v priključka SAT/CABLE (AUDIO IN) na sistemu.
Opomba
• Priključitev naj bo trdna, da ne bi prišlo do šuma.
• Če priključite komponento, ki ima gumb za nastavitev jakosti zvoka, zavrtite gumb do stopnje, kjer
zvok ni popačen.
33
5
Osnovne funkcije
Predvajanje diskov
A
@/1
Vstavite disk.
Položite disk na nosilec, nato pritisnite na
tipko A.
Naravnajte
glasnost
H FUNCTION
Opomba
Nosilec diska
Z
• Če uporabljate 8 cm disk, ga položite na
notranji obroč na nosilcu. Pazite, da disk ne bo
ukrivljen ob notranjem obroču.
• Ne zapirajte nosilca za disk s silo, ker bi ga
utegnili poškodovati.
• Ne polagajte na nosilec več kot dva diska.
Priključite slušalke
@/1
FUNCTION
+/–
6
Pritisnite na tipko H.
Sistem začne predvajati disk. Nastavite
glasnost.
Pri nekaterih sistemih se nivo glasnosti na
TV zaslonu morda ne bo prikazal.
Opombi
• Pri nekaterih stanjih sistema, se stopnja
./>
X
H
x
glasnosti na TV zaslonu ne bo prikazala.
• Če izberete funkcijo HDMI CONTROL na
“On” (str. 85), lahko TV, ki je priključen v
sistem s kablom HDMI, upravljate istočasno
s sistemom. Podrobnosti si oglejte v vodiču
HDMI CONTROL (priložen ločeno).
MUTING
VOLUME
+/–
Pri nekaterih diskih DVD VIDEO in VIDEO CD
se lahko posamezne funkcije razlikujejo od opisa
ali pa niso dovoljene.
Upoštevajte navodila, ki so priložena disku.
1
2
Nasvet
• Če povežete sistem in TV s kablom HDMI, ju
lahko upravljate na enostaven način s pomočjo
funkcije HDMI CONTROL. Podrobnosti si
oglejte v vodiču HDMI CONTROL (priložen
ločeno).
Vključite televizor.
Varčevanje z energijo v načinu stanja
pripravljenosti
Z vhodnim izbirnikom na televizorju
izberite ta sistem.
Pritisnite tipko @/1, medtem ko je sistem
vklopljen. Za preklic stanja pripravljenosti, enkrat
pritisnite na tipko @/1.
3
Pritisnite tipko @/1.
Sistem se vklopi.
Če način sistema ni nastavljen na »DVD«, s
tipko FUNCTION izberite »DVD«.
4
Pritisnite na tipko A.
34
Dodatne funkcije
Za
Pritisnite
ustavitev
tipko x.
začasno ustavitev
tipko X.
Poslušanje radia in drugih
komponent
nadaljevanje predvajanja tipko X ali H.
po začasni ustavitvi
skok na naslednje
poglavje, posnetek ali
kader
tipko >
(razen za JPEG).
skok na predhodno
poglavje, posnetek ali
kader
tipko .
(razen za JPEG).
Utišanje zvoka
tipko MUTING. Če
želite preklicati utišanje
zvoka, ponovno pritisnite
tipko ali VOLUME + in
nastavite glasnost.
FUNCTION
+/–
O/o/p
SYSTEM
MENU
ustavitev predvajanja in tipko Z na daljinskem
odstranitev diska
upravljalniku ali A na
enoti.
ponovno predvajanje
predhodnega kadra
(takojšnja
Tipko
ponovitev) med
predvajanjem.
hiter preskok
trenutnega kadra
Tipko
(takojšen
pomik naprej) med
predvajanjem.
*1
Samo pri diskih DVD VIDEO/DVD-RW/
DVD-R. Tipke ne morete uporabiti za filmske
datoteke DivX (razen modelov Združene
kraljevine in Severne Amerike).
*2
Samo pri diskih DVD VIDEO/DVD-RW/
DVD-R/DVD+RW(DVD+R. Tipke ne morete
uporabiti za filmske datoteke DivX.
Izbira priključene komponente
Videorekorder ali druge komponente lahko
priključite v priključke SAT/CABLE na zadnji
strani enote Več o uporabi drugih komponent si
oglejte v navodilih za uporabo le-teh.
Pritiskajte na tipko FUNCTION +/–, dokler
se na prikazovalnik sprednje strani ne
prikaže oznaka „SAT/CABLE“.
Z vsakim pritiskom na tipko FUNCTION +/– se
način sistema spremeni v naslednjem zaporedju.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t SAT/
CABLE t TV t DMPORT t AUDIO t …
Opomba
Opomba
• Pri nekaterih kadrih morda ne bo mogoče uporabiti
funkcij »Instant Replay« in »Instant Advance«.
Če uporabite priključke SAT/CABLE (AUDIO IN)
(analogna povezava) in SAT/CABLE (COAXIAL ali
OPTICAL DIGITAL IN) (digitalna povezava) hkrati,
bo digitalna povezava imela prednost.
Se nadaljuje
35
Sprememba izhodnega nivoja zvoka iz
priključenih komponent
Pri poslušanju komponente, priključene v
priključek SAT/CABLE ali priključke EURO AV
T OUTPUT (TO TV) na zadnji strani enote ali
v AUDIO IN na sprednji strani enote, se utegnejo
pojaviti motnje. To ne pomeni okvare in je odvisno od priključene komponente.
Da ne bi prišlo do popačenja zvoka, lahko spremenite vhodni nivo zvoka iz druge komponente.
1
2
3
4
5
6
Pritiskajte na tipko FUNCTION, dokler
se na prikazovalniku sprednje plošče
ne prikaže napis „SAT/CABLE“, „TV“ ali
„AUDIO“.
Predvajanje zvoka televizorja
in videorekorderja iz vseh
zvočnikov
Zvok televizorja ali videorekorderja lahko
poslušate iz vseh zvočnikov tega sistema.
Podrobnosti si oglejte v poglavjih »Korak 2:
Priključitev televizorja » (stran 16), »Priključitev
televizorja (naprednejša)« (stran 28) in
»Priključitev drugih komponent« (stran 32).
FUNCTION
+/–
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na tipki O/o, dokler se na
prikazovalniku sprednje strani ne
prikaže napis „ATTENUATE“, nato pa
pritisnite na tipko
ali p.
Pritiskajte na tipki O/o in izberite
nastavitev.
• ATT ON: zmanjša vhodni signal. Izhodni
signal se spremeni.
• ATT OFF: običajen vhodni nivo.
Pritisnite na tipko .
Prikaže se nastavitev.
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
SOUND
FIELD +/–
1
2
Pritiskajte na tipko FUNCTION +/–,
dokler se na prikazovalnik sprednje
plošče ne prikaže napis „SAT/CABLE“
ali »TV«.
Pritiskajte na tipko SOUND FIELD +/–,
dokler se na prikazovalniku ne prikaže
želeno zvočno polje.
Če želite oddajati TV zvok ali stereo
zvok 2 kanalnega izvora iz 6 zvočnikov,
izberite zvočno polje »PRO LOGIC«, »PLII
MOVIE« ali »PLII MUSIC«. Podrobnosti o
zvočnem polju si oglejte na strani 35.
Opombi
• Če za [HDMI CONTROL] v [CUSTOM SETUP]
izberete nastavitev [ON] (stran 85), se bo vklopila
funkcija »System Audio Control« in TV ne bo oddajal
zvoka. Podrobnosti o funkciji »System Audio Control«
si oglejte v vodiču HDMI CONTROL (priložen
ločeno).
• Če uporabljate priključke SAT/CABLE (AUDIO IN)
(analogna povezava) in SAT/CABLE (COAXIAL ali
OPTICAL DIGITAL IN) (digitalna povezava) hkrati,
ima digitalna povezava prednost.
36
Izbira načina »Movie« ali
»Music«
Izberete si lahko ustrezni način za predvajanje
filmov in glasbe.
MOVIE/
MUSIC
Med predvajanjem pritisnite na tipko
MOVIE/MUSIC.
Pritiskajte na tipko MOVIE/MUSIC, dokler na
prikazovalniku sprednje plošče ne zasveti želeni
način. Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• AUTO: ta možnost samodejno izbere način, da
lahko ustvari zvočni učinek, ki ustreza disku.
• MOVIE: nudi zvok za filme.
• MUSIC: nudi zvok za glasbo.
Nasvet
• Ko izberete način za film ali glasbo, se bo na
prikazovalniku sprednje plošče prikazal napis
»MOVIE« ali »MUSIC«. Če se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže ne en ne drug napis, se
izbere možnost »AUDIO«.
Opomba
• Pri nekaterih diskih ali izvorih utegne zvok, če je
izbrana možnost »AUTO«, med izbiro najboljšega
načina prekiniti. Da bi se izognili prekinitvi zvoka,
izberite »MOVIE« ali »MUSIC«.
37
Nastavitev zvoka
Poslušanje prostorskega
zvoka z uporabo zvočnega
polja
Če izberete eno od programiranih zvočnih polj,
lahko uživate v poslušanju prostorskega zvoka.
Zvočna polja ustvarijo vznemirljiv in močan zvok
kino in koncertnih dvoran, v vašem domu.
Samodejno oddajanje originalnega
zvoka
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Funkcija samodejnega dekodiranja samodejno
prepozna vrsto vhodnega zvočnega signala
(Dolby Digital, DTS ali standardni 2 kanalni
stereo) in po potrebi izvede ustrezno dekodiranje.
Ta način predstavlja zvok, natanko tak, kot je
bil posnet/kodiran, brez dodajanja učinkov (npr.
odmeva).
Če ni signalov nizkih frekvenc (Dolby Digital
LFE, itd.), bo ustvaril signale nizkih frekvenc, ki
bodo potovali v nizkotonec.
Oddajanje zvoka iz večih zvočnikov
x AUTO FORMAT DIRECT MULIT
Ta način omogoča poslušanje zvoka vseh vrst
diskov iz večih zvočnikov.
Opombi
• Pri nekaterih izvorih zvok ne bo potoval iz večih
zvočnikov.
• Pri nekaterih diskih ali izvorih utegne zvok med
izbiro najboljšega načina prekiniti. Da bi se izognili
prekinitvi zvoka, izberite »A.F.D. STD«.
SOUND
FIELD
Pritisnite na tipko SOUND FIELD.
Pritiskajte na tipko SOUND FIELD, dokler se
na prikazovalniku na sprednji plošči ne prikaže
želeno zvočno polje.
Vsa zvočna polja (*Uporaba tehnologije DCS)
Zvočno polje
Prikaz
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
Oddajanje 2 kanalnih izvorov, npr.
CD-jev s 5.1 kanali
x Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic ustvari pet izhodnih kanalov
iz dvokanalnih izvorov. Ta način izvede Pro
Logic dekodiranje vhodnega signala in ga pošlje
v sprednje, srednji in prostorske zvočnike.
Prostorski kanal postane mono.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro LogicII ustvari pet izhodnih kanalov
polnega frekvenčnega obsega iz dvokanalnih
izvorov. To opravi z uporabo izpopolnjenega, zelo
natančnega matričnega prostorskega dekodiranja,
ki izvzame prostorske lastnosti izvirnega
posnetka, ne da bi dodal kateri koli nov zvok ali
obarvanje tonov.
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
Opombi
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
• Če vhodni signal potuje iz večkanalnega izvora,
se načina Dolby Pro Logic in Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC prekličeta in večkanali izvor se
oddaja neposredno.
• Če sistem sprejema zvok dvojezičnega programa,
načina Dolby Pro Logic in Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC nimata učinka.
HEADPHONE THEATER
HP THEATER*
HEADPHONE
2 CHANNEL STEREO
HP 2CH
38
Nekaj o DCS (Digital Cinema Sound)
Sony je v sodelovanju s studiom Sony Picture
Entertainment izmeril zvočno okolje svojih studiov ter podatke teh meritev in tehnologijo DSP
(Digital Signal Processor) upošteval pri razvoju
funkcije »Digital Signal Processor«. Funkcija
»Digital Signal Processor« v domačem kinu posnema idealno zvočno okolje kinodvorane, prav
tako kot si je to zamislil režiser filma.
x CINEMA STUDIO EX A
To zvočno polje je namenjeno posebej za klasični
urejevalni studio Sony Pictures Entertainment
"Cary Grant Theater ". To je običajen način,
izvrsten pri gledanju večine zvrsti filmov.
x CINEMA STUDIO EX B
To zvočno polje je namenjeno posebej za klasični
urejevalni studio Sony Pictures Entertainment
"Kim Novak Theater". Ta način je primeren predvsem za znanstvenofantastične in akcijske filme,
v katerih se pojavlja veliko zvočnih učinkov.
x CINEMA STUDIO EX C
To zvočno polje je namenjeno posebej za
snemalni studio Sony Pictures Entertainment.
Ta način je primeren predvsem za muzikle in
starejše filme.
Nekaj o načinih CINEMA STUDIO EX
Načini CINEMA STUDIO EX so primerni
za gledanje filmskih programov, kodiranih z
večkanalnim formatom, kot je Dolby Digital
DVD. Ta način reproducira zvočne karakteristike
snemalnega studia Sony Pictures Entertainment.
Načini CINEMA STUDIO EX vključujejo
sledeče tri elemente:
• Virtual Multi Dimension
Ustvari 5 nizov navideznih zvočnikov, ki
obkrožajo poslušalca, iz enega para dejanskih
prostorskih zvočnikov.
• Screen Depth Matching
Ustvarja občutek, da zvok prihaja iz notranjosti
zaslona, kot v kinu.
• Cinema Studio Reverberation
Ustvarja tak odmev, kot ga slišimo v kinu.
»Cinema Studio EX« je integrirani način, ki
deluje z vsemi temi elementi sočasno.
Opombi
• Učinki navideznih zvočnikov lahko povečajo hrup
predvajanega signala.
• Ko poslušate z zvočnimi polji, ki uporabljajo
navidezne zvočnike, ne morete slišati zvoka
neposredno iz prostorskih zvočnikov.
Če želite uporabiti samo sprednja
zvočnika in nizkotonec
x 2 CHANNEL STEREO
Ta način oddaja zvok iz sprednjega levega in
desnega zvočnika in iz nizkotonca. Standardni
dvokanalni (stereo) izvori povsem obidejo
procesiranje zvočnega polja. Večkanalni
prostorski formati se združijo v dva kanala.
To vam omogoča predvajanje katerega koli izvora
z uporabo samo sprednjega levega in desnega
zvočnika ter nizkotonca.
Poslušanje prostorskega zvoka s
slušalkami
x HEADPHONE THEATER
Ta način iz slušalk L/R oddaja prostorski zvok.
Ta funkcija je osnovana na tehnologiji »Digital
Cinema Sound«.
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
Ta način oddaja zvok iz slušalk (L/R). Standardni 2 kanalni (stereo) izvori se povsem izognejo
procesiranju zvočnega polja. Večkanalni prostorski formati se združijo v dva kanala.
x Izklop prostorskih učinkov
Pritiskajte tipko SOUND FIELD, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis
»A.F.D. AUTO« ali »2CH STEREO«.
Izklop prostorskih učinkov
Pritiskajte tipko SOUND FIELD, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis
»A.F.D. AUTO« ali »2CH STEREO«.
Se nadaljuje
39
Nasvet
Sistem shrani zadnje zvočno polje, izbrano v
posameznih načinih, v pomnilnik.
Kadar izberete funkcijo kot DVD ali TUNER, se
samodejno vklopi zvočno polje, katerega ste za to funkcijo nazadnje uporabljali. Na primer, če poslušate DVD
z zvočnim poljem PRO LOGIC, nato izberete drugo
funkcija in se ponovno vrnete na DVD, se bo ponovno
vklopil PRO LOGIC.
Poslušanje zvoka Multiplex
Broadcast (DUAL MONO)
Zvok „Multiplex Broadcast“ lahko poslušate, če
sistem sprejema signal AC-3 multiplex broadcast.
Opomba
Za sprejem signala Dolby Digital morate z optičnim
kablom priključiti digitalni satelitski sprejemnik v sistem
(str. 32) in nastaviti način digitalnega izhoda digitalnega
satelitskega sprejemnika na Dolby Digital.
AUDIO
Pritisnite AUDIO.
Pritiskajte na AUDIO, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni signal. Tovarniška nastavitev
je podčrtana.
• MAIN
Levi in desni zvočnik oddajata glavni zvok.
• SUB
Levi in desni zvočnik oddajata pod-zvok.
• MAIN+SUB
Levi in desni zvočnik oddajata glavni zvok in
pod-zvok.
40
Razne funkcije za predvajanje diskov
Iskanje določenega mesta
na disku
(Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)
Možnost imate hitro poiskati določeno mesto
na disku med gledanjem slike ali počasnim
predvajanjem.
Opomba
• Pri nekaterih DVD/DivX video*/VIDEO CD nekatere
funkcije niso mogoče.
Hitro iskanje mesta s hitrim vrtenjem
diska naprej ali nazaj (Scan) (ne velja
za JPEG)
Med predvajanjem diska pritisnite na tipko
/m ali M/y. Ko najdete želeno mesto,
pritisnite na tipko H in se vrnite na običajno
hitrost predvajanja. Z vsakim pritiskom na
tipko /m ali M/y med funkcijo »Scan«
(pregledovanje), se hitrost predvajanja spremeni.
Z vsakim pritiskom se prikaz spremeni, kot je
prikazano spodaj. Dejanska hitrost je odvisna od
diska.
Smer predvajanja
Počasno predvajanje (Slow-motion
play) (samo DVD VIDEO, DVD-R, DVDRW, DivX video, VIDEO CD)
* razen za modele Združene kraljevine in Severne
Amerike.
Ko je sistem v načinu začasne ustavitve, pritisnite
na tipko /m ali M/y. Za vrnitev na
običajno hitros, pritisnite na tipko H. Z vsakim
pritiskom na tipko /m ali M/y med
počasnim predvajanjem, se hitrost predvajanja
spremeni. Na voljo sta dve hitrosti. Z vsakim
pritiskom se prikaz spremeni na naslednji način:
Smer predvajanja
2yy1y
Nasprotna smer predvajanja (samo DVD
VIDEO)
y1
2
Zamrznitev slike (Freeze Frame)
(ne velja za CD, MP3 in JPEG)
Ko je sistem v načinu začasne ustavitve, pritisnite
na tipko
za pomik na naslednji okvir.
za pomik na predhodni
Pritisnite na tipko
okvir (samo DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW).
Za vrnitev na običajno predvajanje pritisnite na
tipko H.
Opombi
• Mirujoče slike ne morete iskati na disku DVD-RW v
načinu VR.
• Pri diskih DATA CD/DATA DVD ta funkcija deluje
samo za filmske datoteke DivX.
3M (samo DVD VIDEO/DVD-VR način/DiVX
video*/VIDEO CD)
x2B (samo DVD VIDEO/CD)
Nasprotna smer predvajanja
3b (samo DVD VIDEO/DVD-VR način/DiVX
video*/VIDEO CD)
x2m (samo DVD VIDEO)
* razen za modele Združene kraljevine in Severne
Amerike.
Z vsakim pritiskom je hitrost predvajanja hitrejša.
41
Iskanje Title (naslova)/Chapter (poglavja)/
Track (posnetka)/Scene (kader), itd.
DVD lahko pregledate z izbiranjem naslova ali
poglavja, VIDEO CD, CD, DATA CD in DATA
DVD pa z izbiranjem posnetka, indeksa ali
kadra. Ker so naslovom in posnetkom dodeljena
edinstvena imena na disku, lahko želenega
izberete tako, da vpišete številko. Kader pa lahko
poiščete s pomočjo časovne kode.
1
2
3
Pritisnite na tipko .
[** (**)] se spremeni v [-- (**)].
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
DVD VIDEO
S puščicama O/o ali z oštevilčenimi
tipkami izberite številko naslova,
poglavja, posnetka, indeksa, kadra,
itd., ki ga želite poiskati.
Če naredite napako
Pritisnite na tipko DISPLAY (če
predvajate DATA CD/DATA DVD s
slikovnimi datotekami JPEG,
dvakrat pritisnite na tipko DISPLAY).
Prikaže se nadzorni meni.
S puščicama O/o izberite način
iskanja.
Prikaz bo pokazal razne postavke, odvisno
od diska.
[TITLE], [TRACK], [SCENE]
[CHAPTER], [INDEX]
[TIME/TEXT]
S tipko CLEAR prekličite številko in
izberite drugo.
5
Iskanje kadra s pomočjo časovne kode
(samo DVD VIDEO in v načinu DVD-VR)
Primer: če iščete čas predvajanja trenutnega
naslova na DVD-ju.
1
V koraku 2 izberite
[TIME/
TEXT].
Izbere se [T **:**.**] (čas predvajanja
trenutnega naslova).
2
Pritisnite .
[T **:**.**] se spremeni v [T --:--.--].
3
S pomočjo tipk s številkami vpišite
časovno kodo, nato pritisnite .
Na primer, če želite poiskati kader 2 uri,
10 minut in 20 sekund po začetku, vpišite
[2:10:20].
Če želite iskati začetno mesto z vpisom
časovne kode, izberite [TIME/TEXT].
[TRACK]
[ALBUM]
[FILE]
[CHAPTER]
Primer: če izberete
Izbere se [** (**)] (** se nanaša na
številko).
Številka v oklepajih pomeni skupno število
naslovov, poglavij, posnetkov, indeksov,
kadrov, albumov ali datotek.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Pritisnite tipko .
Sistem začne s predvajanjem od izbrane
številke.
Opomba
• Če je nadzorni meni izklopljen, lahko poiščete
poglavje (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), posnetek
(CD) ali datoteko (DATA CD/DATA DVD (DivX
video)) s pritiskom na oštevilčene tipke in na tipko
.
Nasvet
Izbrana vrsta
42
• Kadra na DVD+RW/DVD+R ne morete poiskati s
pomočjo časovne kode.
Iskanje po kadrih
Nadaljevanje predvajanja
v točki, kjer ste disk
ustavili
(Picture Navigation)
Zaslon lahko razdelite na 9 podzaslonov in hitro
poiščete želeni kader.
1
Med predvajanjem pritisnite na tipko
PICTURE NAVI.
Prikaže se naslednji prikaz.
CHAPTER VIEWER
2
3
Pritiskajte na tipko PICTURE NAVI in
izberite postavko.
• [TITLE VIEWER] (samo DVD VIDEO)
• [CHAPTER VIEWER] (samo DVD
VIDEO).
• [TRACK VIEWER] (samo VIDEO CD/
Super VCD)
Pritisnite na tipko .
Prikaže se prvi kader vsakega naslova,
poglavja ali posnetka.
1
4
ENTER
2
3
4
5
6
7
8
9
S puščicami P/O/o/p izberite naslov,
poglavje ali posnetek in pritisnite na
tipko .
Predvajanje se začne od izbranega kadra.
Vrnitev na običajno predvajanje med
nastavljanjem
Pritisnite na tipko O RETURN.
(Resume Play- Nadaljevanje predvajanja)
Ko predvajanje diska ustavite, si sistem
zapomni mesto, kjer ste pritisnili tipko x in na
prikazovalniku na sprednji plošči se prikaže napis
»RESUME«. Če ne odprete nosilca diska, vam je
ta možnost na voljo tudi če s pritiskom na tipko
na daljinskem upravljalniku nastavite sistem v
način stanja pripravljenosti.
1
2
Med predvajanjem diska, s pritiskom
na tipko x prekinite predvajanje.
Na prikazovalniku se pojavi napis
»RESUME«.
Če se napis »RESUME« ne pojavi, možnost
za nadaljevanje predvajanja na mestu
prekinitve ni na voljo.
Pritisnite tipko H.
Predvajanje se nadaljuje na mestu, kjer ste v
koraku 1 predvajanje prekinili.
Opombe
• Sistem morda ne bo nadaljeval s predvajanjem točno
od istega mesta, kar je odvisno od tega, kje ste disk
ustavili.
• Podatek o mestu prekinitve se izbriše, če:
– odstranite disk,
– sistem vzpostavi način stanja pripravljenosti (samo
DATA CD/DATA DVD),
– spremenite nastavitev v nastavitvenem prikazu
(Setup Display),
– spremenite funkcijo s tipko FUNCTION,
– izključite omrežni kabel.
• Pri diskih DVD-R/DVD-RW v načinu VR, CD,
SACD, DATA CD in DATA DVD, si sistem zapomni
mesto nadaljevanja predvajanja za trenutni disk.
• Funkcija »Resume Play« ne deluje med uporabo
funkcij »Program Play« in »Shuffle Play«.
• Ta funkcija pri nekaterih diskih ne deluje.
Opomba
• Pri določenih diskih nekaterih postavk ne bo mogoče
izbrati.
Se nadaljuje
43
Nasvet
• Za predvajanje od začetka diska dvakrat pritisnite
tipko x, nato pa pritisnite tipko H.
Ustvarjanje svojega
programa
Nadaljevanje predvajanja diska s funkcijo
»Resume Playback« (Multi-Disc Resume)
(samo DVD VIDEO, VIDEO CD)
(Program Play)
Sistem lahko shrani mesta ustavitve predvajanja
za vse do 40 diskov in ob naslednji vstavitvi diska
začne s predvajanjem od tega mesta. Če shranite
mesto nadaljevanja predvajanja za 41. disk, se bo
mesto za prvi disk izbrisalo.
Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost
[MULTI-DISC RESUME] v [CUSTOM SETUP]
na [ON]. Podrobnosti si oglejte pod »[MULTIDISC RESUME] (samo DVD VIDEO, VIDEO
CD)« na strani 85.
Sistem omogoča izdelavo programa, po katerem
se izvaja predvajanje posnetkov. Program lahko
vsebuje vse do 99 posnetkov.
1
2
Pritisnite na tipko DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
S puščicama O/o izberite
[PROGRAM] in nato pritisnite na tipko
.
Prikažejo se možnosti za [PROGRAM].
6 (14)
T
2:50
OFF
OFF
SET
ON
Nasvet
• Če želite predvajati disk od začetka, dvakrat pritisnite
na tipko x, nato pritisnite na tipko H.
PLAY
CD
Opomba
• Če je možnost [MULTI-DISC RESUME] v
[CUSTOM SETUP] nastavljena na [OFF] (stran 85),
se bo mesto nadaljevanja predvajanja izbrisalo, ko s
tipko FUNCTION +/– spremenite funkcijo.
3
S puščicama O/o izberite [SET t] in
pritisnite na tipko .
Če predvajate VIDEO CD ali CD,
se prikaže možnost [TRACK].
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Skupni čas
programiranih
posnetkov
Posnetki
na disku
4
Pritisnite na tipko p.
Smernik se premakne na vrsto s posnetki
[T] (v tem primeru [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
44
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
5
Izberite posnetek, ki ga želite
programirati.
Na primer, izberite posnetek [02].
S puščicama O/o izberite [02] pod [T],
nato pritisnite ENTER.
Izbrani posnetek
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Preklic vseh posnetkov v programiranem
zaporedju
1
Sledite korakom 1 do 3 v poglavju
“Ustvarjanje svojega programa
(Program Play)”.
2
Pritisnite na tipko O in izberite [ALL
CLEAR].
3
Pritisnite na tipko
.
Skupni čas posnetkov v programu
6
7
Za programiranje drugih posnetkov,
ponavljajte koraka 4 in 5.
Posnetki za programirano predvajanje se
prikažejo v izbranem vrstnem redu.
Pritisnite tipko H za začetek
predvajanja.
Predvajanje programa se začne.
Ko se program konča, lahko pritisnete tipko
H in ga ponovno predvajate.
Vrnitev na običajno predvajanje
Pritisnite na tipko CLEAR ali izberite [OFF]
v koraku 3. Za ponovno predvajanje istega
programa izberite [ON] v koraku 3 in pritisnite
na tipko .
Izklop nadzornega menija
Pritiskajte na tipko DISPLAY, dokelr se
nadzorni meni ne izklopi.
Sprememba ali preklic programa
1
Sledite korakom 1 do 3 v poglavju
“Ustvarjanje svojega programa
(Program Play)”.
2
S tipkama O/o izberite številko
posnetka, katerega želite zamenjati ali
preklicati.
Če želite posnetek izbrisati iz programa,
pritisnite na tipko CLEAR.
3
Sledite koraku 5 in ustvarite nov
program.
Za preklic programa izberite [--] pod [T] in
pritisnite na tipko .
45
Predvajanje v naključnem
zaporedju
Sistem »pomeša« posnetke in jih predvaja v
naključnem zaporedju. Zaporedje predvajanja se
ponavadi razlikuje od prejšnjega zaporedja.
Opomba
• Nekatere pesmi se utegnejo med predvajanjem MP3ja ponoviti.
2
Med predvajanjem pritisnite na tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni (Control Menu).
S puščicama O/o izberite
(SHUFFLE) in nato pritisnite na tipko
.
Prikažejo se možnosti za [SHUFFLE].
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
3
S puščicama O/o izberite postavko, ki
jo želite »pomešati«.
x Če predvajate disk VIDEO CD ali CD
• [TRACK]: posnetki na disku se
pomešajo.
x Če je vklopljena funkcija »Program
Play«:
• [ON]: posnetki v programu se pomešajo.
x Če predvajate DATA CD (z izjemo
DivX*) ali DATA DVD (z izjemo DivX*)
• [ON]: zvočni posnetiki MP3 v albumu
na trenutno izbranem disku se pomašajo.
Če ne izberete nobenega albuma, se bo
predvajal prvi album.
Opomba
• Za predvajanje v naključnem zaporedju se izbere tudi
posnetek, ki ste ga že predvajali.
4
Pritisnite na tipko .
Predvajanje v naključnem zaporedju se
začne.
46
Pritisnite na tipko CLEAR ali v koraku 3 izberite
[OFF].
Izklop nadzornega menija
(Shuffle Play)
1
Vrnitev na običajno predvajanje
Pritiskajte na tipko DISPLAY, dokler se
nadzorni meni ne izklopi.
Opomba
• To funkcijo lahko uporabite tudi z diski VIDEO CD in
Super VCD s funkcijami PBC.
x Predvajanje diskaDATA CD ali DATA
DVD
• [OFF]: predvajanje se ne ponavlja.
• [DISC]: ponavlja vse albume na disku.
• [ALBUM]: ponavlja trenutni album
• TRACK (samo zvočni posnetki MP3):
ponavlja trenutni posnetek.
• FILE (samo filmske datoteke DivX):
ponavlja trenutno datoteko.
Ponavljajoče predvajanje
(Repeat Play)
S ponavljanjem lahko predvajate vse naslove,
posnetke in albume na disku ali pa samo
posamezne naslove, poglavja, posnetke in
albume.
Uporabite lahko kombinacijo načinov »Shuffle
Play« in »Program Play«.
1
2
4
.
Izklop nadzornega menija
Med predvajanjem pritisnite na tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni (Control Menu).
S puščicama O/o izberite
(REPEAT) in nato pritisnite na tipko
Prikažejo se možnosti za [REPEAT].
T
6 (14)
2:50
Pritiskajte na tipko DISPLAY, dokler se
nadzorni meni ne izklopi.
Opombi
.
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
Pritisnite na tipko
Postavka je izbrana.
• Te funkcije ni mogoče uporabiti z diski VIDEO CD in
Super VCD s funkcijami PBC.
• Če predvajate DATA CD/DATA DVD, ki vsebuje
zvočne posnetke MP3 in slikovne datoteke JPEG in
njihov čas predvajanja ni enak, zvok ne bo ustrezal
slili.
• Če je [MODE (MP3, JPEG)] nastavljen na [IMAGE
(JPEG)] (stran 59), možnosti [TRACK] ne morete
izbrati.
S puščicama O/o izberite postavko, ki
jo želite ponavljati.
Tovarniška nastavitev je podčrtana
x Predvajanje diska DVD VIDEO ali
DVD-RW
• [OFF]: predvajanje se ne ponavlja.
• [DISC]: ponavlja vse naslove na disku.
• [TITLE]: ponavlja trenutni naslov na disku.
• [CHAPTER]: ponavlja trenutno poglavje.
x Predvajanje diska VIDEO CD ali CD
• [OFF]: predvajanje se ne ponavlja.
• [DISC]: ponavlja vse posnetke na disku.
• [TRACK]: ponavlja trenutni posnetek.
47
Uporaba menija za DVD
DVD je razdeljen na več delov, ki skupaj
ustvarjajo sliko in zvok. Ti deli se imenujejo
»naslovi« (titles). Če predvajate DVD, ki vsebuje
več naslovov, lahko želeni naslov izberete s
tipko DVD TOP MENU. Če predvajate DVD,
ki omogoča izbiro postavk, kot sta jezik za podnapise in jezik za zvok, jih lahko izberete s tipko
DVD MENU.
1
2
3
Pritisnite na tipko TOP MENU ali MENU.
Na TV zaslonu se pojavi meni diska.
Vsebina menija se od diska do diska
razlikuje.
S tipkami P/O/o/p ali tipkami s
številkami izberite postavko, ki jo želite
predvajati ali spremeniti.
Pritisnite tipko
Spreminjanje zvoka
Kadar predvajate diske DVD VIDEO ali DATA
CD/DATA DVD (filmske datoteke DivX),
posnete v več zvočnih formatih (PCM, Dolby
Digital, MPEG ali DTS), lahko izberete želeni
zvočni format. Če je disk DVD VIDEO posnet v
več jezikih, lahko izberete tudi jezik.
Pri diskih VIDEO CD, CD, DATA CD ali
DATA DVD lahko izbirate med zvokom levega
in desnega kanala in ta izbrani zvok poslušate
v levem in desnem zvočniku. Na primer, pri
disku s posneto glasbo, lahko desni kanal oddaja
vokale, levi kanal pa zvok instrumentov. Če želite
poslušati samo zvok instrumentov, lahko izberete
levi kanal in ga poslušate v obeh zvočnikih.
1
.
Med predvajanjem pritisnite na tipko
AUDIO.
Prikaže se naslednji prikaz.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
S pritiskanjem na tipko AUDIO izberite
želeni zvočni signal.
x Med predvajanjem diska DVD
VIDEO:
Pri nekaterih diskih DVD VIDEO je izbira
jezikov drugačna.
Prikazane 4 števke predstavljajo jezikovno
kodo. Glejte seznam jezikovnih kod na
strani 102.
Če je prikazan isti jezik dva ali več-krat,
pomeni, da je DVD VIDEO posnet v večih
zvočnih formatih.
x Med predvajanjem diska DVD-RW
Prikažejo se vse vrste zvočnih posnetkov na
disku. Tovarniška nastavitev je podčrtana.
Primer:
• [1: MAIN] (glavni zvok)
• [1: SUB] (podzvok)
• [1: MAIN+SUB] (glavni + podzvok)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB] (glavni + podzvok)
48
Opomba
• Če je na disku posnet le en zvočni signal,
se postavke [2: MAIN], [2: SUB] in [2:
MAIN+SUB] ne prikažejo.
x Med predvajanjem VIDEO CD, CD,
DATA CD (MP3 avdio) ali DATA DVD
(MP3 avdio)
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• [STEREO]: običajni stereo zvok
• [1/L]: Zvok levega kanala (mono)
• [2/R]: Zvok desnega kanala (mono)
x Med predvajanjem diska DATA CD
(DivX video) ali DATA DVD (DivX video)
(samo DAV-DZ110/DZ410)
Izbira formatov zvočnega signala diskov
DATA CD in DATA DVD je odvisna od
filmske datoteke DivX, ki jo disk vsebuje.
Format se prikaže na prikazovalniku.
Kako preveriti format zvočnega
signala
(samo DVD, DivX video)
Če med predvajanjem pritiskate na tipko
AUDIO, se bo format za trenutni zvočni signal
(PCM, Dolby Digital, DTS, itd.) prikazal na
naslednji način.
x Med predvajanjem diska DVD
Primer:
Dolby Digital 5.1 ch
LFE (Low Frequency Effect
Prostorski (L/R) – učinek nizke frekvence)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
x Med predvajanjem Super VCD
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• [STEREO]: stereo zvok zvočnega
posnetka 1
• [1:1/L]: zvok levega kanala zvočnega
posnetka 1 (mono)
• [1:2/R]: zvok desnega kanala zvočnega
posnetka 1 (mono)
• [2:STEREO]: stereo zvok zvočnega
posnetka 2
• [2:1/R]: zvok levega kanala zvočnega
posnetka 2 (mono)
• [2:2/R]: zvok desnega kanala zvočnega
posnetka 2 (mono)
Sprednji (L/R) +
srednji
C
R
LFE
LS
RS
Format trenutno
predvajanega programa
Primer:
Dolby Digital 3 ch
Sprednji (L/R)
Prostorski (mono)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Format trenutno predvajanega programa
Opombi
• Med predvajanjem diska Super VCD, na katerem ni
posnetega zvočnega posnetka 2, pri izbiri možnosti
[2:STEREO], [2:1/R], [2:2/R] ne bo zvoka.
x Med predvajanjem diska DATA CD (DivX
video) ali DATA DVD (DivX video)
Primer:
MP3 avdio
1: MP3 128k
Hitrost prenosa podatkov
Se nadaljuje
49
Nekaj o zvočnih signalih
Zvočni signali, posneti na disku, vsebujejo zvočne
elemente (kanale), prikazane spodaj. Vsak kanal
potuje iz ločenega zvočnika.
• Sprednji (L - levi)
• Sprednji (R - desni)
• Srednji
• Prostorski (L - levi)
• Prostorski (R - desni)
• Prostorski (mono): Te signale lahko
predstavljajo procesirani signali zvoka Dolby
Surround ali mono prostorski zvočni signali
zvoka Dolby Digital.
• Signala LFE (Low Frequency Effect – učinek
nizke frekvence)
Izbira načinov [ORIGINAL]
in [PLAY LIST] na disku
DVD-R/DVD-RW
Nekateri diski DVD-R/DVD-RW v načinu VR
(Video Recording) imajo za predvajanje na voljo
dve vrsti naslovov:
Originalno posnete naslove ([ORIGINAL])
in naslove, ki jih lahko ustvarite na DVD
predvajalnikih za urejanje ([PLAY LIST]). Vrsto
naslova, ki ga želite predvajati, lahko izberete
sami.
1
2
Pri ustavljeni enoti pritisnite na tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
S puščicama O/o izberite
[ORIGINAL/PLAY LIST] in nato
pritisnite na tipko .
Prikažejo se možnosti za [ORIGINAL/
PLAY LIST].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
4
50
DVD-VR
S puščicama O/o izberite nastavitev.
• [PLAY LIST]: predvajajo se naslovi,
ustvarjeni iz originalnih [ORIGINAL] za
urejanje.
• [ORIGINAL]: predvajajo se originalno
posneti naslovi.
Pritisnite na tipko
.
Ogled informacij o disku
Pri predvajanju diska DATA CD (MP3
avdio) ali DATA DVD (MP3 avdio)
1 Čas predvajanja in številka trenutnega
posnetka
2 Ime posnetka (datoteke)
Preverjanje časa predvajanja in
preostanka časa predvajanja na
prikazovalniku na sprednji plošči
Podatke o disku, na primer preostali čas, skupno
število naslovov na DVD-ju ali posnetkov
na diskih VIDEO CD, CD ali v MP3 in ime
datoteke filma DivX, si lahko ogledate s pomočjo
prikazovalnika na sprednji plošči (stran 105).
Pritisnite tipko DISPLAY.
Z vsakim pritiskom na tipko DISPLAY med
predvajanjem diska, se prikaz spremeni, 1 t
2t…t1t…
Prikaz se po 2 sekundah vrne na zgornjo sliko.
Pri predvajanju diska DVD VIDEO ali DVDR/DVD-RW
1 Čas predvajanja in številka trenutnega naslova
2 Preostali čas trenutnega naslova
3 Čas predvajanja in številka trenutnega
poglavja
4 Preostali čas trenutnega poglavja
5 Ime diska
6 Naslov in poglavje
Nasveti
• Če predvajate VIDEO CD-je s funkcijami PBC, se
prikaže samo čas predvajanja.
Opombe
• Sistem lahko prikaže le prvi nivo teksta DVD/CD,
npr. ime diska ali naslov.
• Če sistem ne more prikazati imena datoteke MP3, se
bo na prikazovalnik sprednje plošče prikazala oznaka
»*«.
• Pri nekaterih tekstih se ime diska ali posnetka morda
ne bo prikazalo.
• Čas predvajanja zvočnih posnetkov MP3 in filmskih
datotek DivX se morda ne bo pravilno prikazal.
Preverjanje časa predvajanja in
preostanka časa predvajanja
Preverite lahko čas predvajanja in preostanek
časa predvajanja trenutnega naslova / poglavja
/ posnetka, skupni čas predvajanja in preostali
čas diska. Preverite lahko tudi DVD tekst in ime
mape MP3/ime datoteke, posnete na disku.
1
Med predvajanjem pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se naslednji prikaz.
Pri predvajanju diska DATA CD (DivX
video) ali DATA DVD (DivX video).
T 1:01:57
1 Čas predvajanja trenutne datoteke
2 Ime trenutne datoteke
3 Številka trenutnega albuma in datoteke
Prikaz časa
Pri predvajanju diska VIDEO CD (brez
funkcij PBC) ali CD
1 Čas predvajanja trenutnega posnetka
2 Preostali čas trenutnega posnetka
3 Čas predvajanja diska
4 Preostali čas diska
5 Ime diska
6 Posnetek in indeks
* samo VIDEO CD.
2
S pritiskanjem tipke DISPLAY
spremenite časovni podatek.
Prikaz in čas, ki ga lahko spremenite, sta
odvisna od predvajanega diska.
x Pri predvajanju diskov DVD VIDEO ali
DVD-RW
• T **:**:**: Čas predvajanja trenutnega
naslova
• T–**:**:**: Preostanek časa predvajanja
trenutnega naslova
51
• C **:**:**: Čas predvajanja trenutnega
poglavja
• C–**:**:**: Preostanek časa predvajanja
trenutnega poglavja
x Pri predvajanju diskov VIDEO CD (s
funkcijami PBC)
• **:**: Čas predvajanja trenutnega kadra
x Pri predvajanju diska VIDEO CD (brez
funkcij PBC) ali CD
• T **:**: Čas predvajanja trenutnega
posnetka
• T–**:**: Preostanek časa predvajanja
trenutnega posnetka
• D **:**: Čas predvajanja trenutnega
diska
• D–**:**: Preostanek časa predvajanja
trenutnega diska
x Pri predvajanju diskov DATA CD (MP3
avdio) ali DATA DVD (MP3 avdio)
• T–**:**: Čas predvajanja trenutnega
posnetka
x Pri predvajanju diskov DATA CD (DivX
video)/DATA DVD (DivX video).
• **:**:**: Čas predvajanja trenutne
datoteke
Kako preveriti podatke o predvajanju
diska
Preverjanje DVD/CD teksta
V koraku 2 pritiskajte na tipko DISPLAY, da se
prikaže tekst, posnet na disku DVD/CD. DVD
/CD tekst se prikaže samo, če je posnet na disku.
Teksta ni mogoče spreminjati. Če disk ne vsebuje
teksta, se prikaže napis »NO TEXT«.
BRAHMS SYMPHONY
Preverjanje DATA CD/DATA DVD ((MP3
avdio/DivX video) teksta
Če med predvajanjem zvočnih posnetkov MP3
na disku DATA CD/DATA DVD ali video
datotek DivX na disku DATA CD/DATA DVD
pritiskate na tipko DISPLAY, lahko na TV
zaslonu prikažete ime albuma/posnetka/datoteke
in hitrost prenosa avdio podatkov (količina
podatkov na sekundo za trenutno predvajani
zvok).
Hitrost prenosa podatkov*
T 17:30
128k
Opombi
• Prikažejo se lahko le črke abecede in številke.
• Pri nekaterih vrstah diskov, ki jih predvajate, lahko
sistem prikaže samo omejeno število znakov. Prikaz
znakov je odvisen tudi od diska.
JAZZ
RIVER SIDE
Ime albuma
Ime posnetka/datoteke
* Prikaže se, če:
– predvajate zvočni posnetek MP3 na disku DATA
CD/DATA DVD,
– predvajate filmsko datoteko DivX, ki vsebuje
zvočne signale MP3 na disku DATA CD/DATA
DVD.
52
Preverjanje datuma (samo JPEG)
Spreminjanje zornega kota
Datum lahko preverite med predvajanjem, če je v
slikovnih podatkih JPEG posneta oznaka Exif*.
Med predvajanjem dvakrat pritisnite na
tipko DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2006
DATA CD JPEG
Če so na disku DVD VIDEO kadri posneti iz
različnih smeri oz. kotov (multi-angles), lahko
zorni kot spreminjate.
Med predvajanjem pritisnite na tipko
ANGLE.
Z vsakim pritiskom na tipko ANGLE, se kot
spremeni.
Podatki o datumu
Opomba
• Pri nekaterih diskih DVD VIDEO ni možno izbirati
zornih kotov kadra tudi v primerih, če so kadri na
disku posneti z več zornih kotov.
* »Exchangeable Image File Format« je slikovni format
digitalnega fotoaparata, katerega določa JEITA (Japan
Electronics & Information Technology Industries
Association).
Nasvet
• Podatki o datumu se prikažejo kot [DD/MM/YYYY].
DD: dan (day)
MM: mesec (month)
YYYY: leto (year)
53
Prikaz podnapisov
Pri predvajanju DVD-jev s posnetimi podnapisi
lahko podnapise kadarkoli vključite ali izključite.
Pri DVD-jih s podnapisi, posnetimi v večih
jezikih, lahko med predvajanjem jezik podnapisa
kadarkoli spremenite in ga vključite ali izključite.
Med predvajanjem pritisnite na tipko
SUBTITLE.
Z vsakim pritiskom na tipko SUBTITLE, se jezik
za podnapise spremeni.
Nastavitev sinhronizacije
zvoka s sliko
(A/V SYNC)
Če zvok ne ustreza sliki na zaslonu, lahko zvok
sinhronizirate s sliko.
1
2
Opomba
• Pri nekaterih diskih DVD VIDEO ni možno
spremeniti podnapisov, čeprav so podnapisi na disku
posneti v več jezikih. Morda jih tudi izklopiti ne bo
mogoče.
• Podnapise lahko spremenite, če ima filmska datoteka
DivX končnico ».AVI« ali »DIVX« in v isti datoteki
vsebuje podatke o podnapisih.
Pri ustavljeni enoti pritisnite na tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
S puščicama O/o izberite
[A/V
SYNC], nato pa pritisnite na tipko .
Prikažejo se možnosti za [A/V SYNC].
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
3
4
S puščicama O/o izberite nastavitev.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• [OFF]: nastavitev se ne izvede.
• [ON]: zvok se sinhronizira s sliko.
Izbrana nastavitev se vklopi.
Pritisnite na
.
Opomba
• Pri nekaterih vhodnih signalih ta funkcija ne bo imela
učinka.
54
Zvočni posnetki MP3 in
slikovne datoteke JPEG
Kaj pomeni MP3/JPEG?
MP3 je tehnologija kompresiranja zvoka,
ki ustreza zahtevam ISO/MPEG. JPEG je
tehnologija kompresiranja slik.
Diski, ki jih lahko predvajate v tem
sistemu
Predvajate lahko diske DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) in DATA DVD (DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW/DVD-ROM), posnete v
formatu MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) in JPEG.
Vendar pa morajo biti diski DATA CD posneti
v skladu s formatom ISO 9660 Level 1, Level 2
ali Joliet, diski DATA DVD pa v formatu UDF
(Universal Disc Format), da bo sistem lahko
prepoznal posnetke (ali datoteke). Predvajate
lahko tudi diske, posnete v načinu »Multi
Session«.
Podrobnosti o snemalnem formatu si oglejte v
navodilih, priloženih na CD-R/CD-RW ali DVDR/DVD-RW pogonih in snemalnemu programu
(ni priložen).
Zvočni posnetki MP3 in slikovne
datoteke JPEG, ki jih ta sistem lahko
predvaja
Sistem lahko predvaja zvočne posnetke MP3 in
slikovne datoteke JPEG:
• ki imajo končnico ».MP3« (zvočni posnetek
MP3) ali ».jpg«/«.JPEG« (slikovna datoteka
JPEG),
• ki ustrezajo formatu slikovne datoteke DCF*.
* DCF: »Design rule for Camera File System«: slikovni
standard za digitalne fotoaparate po določilih
združenja JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Indusries Association).
Opomba
• Sistemu lahko predvaja vse podatke s
končnicami ».MP3«, ».JPG« in ».JPEG«, tudi
če niso posneti v formatu MP3 ali JPEG.
Predvajanje takih podatkov bo povzročilo glasen
šum, ki utegne poškodovati sistem zvočnikov.
• Sistem ne ustreza zvoku formata MP3 PRO.
Nekaj o diskih »Multi Session«
Če so zvočni posnetki MP3 ali slikovne datoteke
JPEG posneti v prvem delu, bo sistem predvajal
tudi zvočne posnetke MP3 ali slikovne datoteke
JPEG v drugih delih. Če so v prvem delu posneti
zvoči posnetki in slike v formatu glasbenega CD
ali video CD, se bo predvajal samo prvi del.
Opomba
• Sistem ne bo predvajal nekaterih diskov DATA CD/
DATA DVD, ustvarjenih v formatu Packet Write.
Se nadaljuje
55
Zaporedje predvajanja zvočnih
posnetkov MP3 in slikovnih datotek
JPEG
Zaporedje predvajanja zvočnih posnetkov MP3 in
slikovnih datotek JPEG, posnetih na disku DATA
CD/DATA DVD, je naslednje:
x Struktura vsebine diska
Drevo 1 Drevo 2 Drevo 3 Drevo 4 Drevo 5
2//4
Album Posnetek (MP3 audio) ali
datoteka (JPEG Image)
Ko vstavite disk DATA CD in pritisnete na tipko
H, se oštevilčeni posnetki (datoteke) predvajajo
v zaporedju, od 1 do 7. Pod-albumu/posnetki
(ali datoteke), ki jih vsebuje izbrani album, imajo
prednost pred naslednjim albumom v istem
drevesu. (Primer: C vsebuje D, zato ima 4
prednost pred 5.)
Če pritisnete na tipko MENU in se prikaže
seznam albumov (stran 57), se imena albumov
razvrstijo na naslednji način:
A t B t C t D t F t G Albumi,
ki ne vsebujejo posnetkov (datotek) (npr. album
E), se ne prikažejo v seznamu.
56
Nasvet
• Če pri shranjevanju posnetkov (ali posnetkov) na disk,
pred imenom posnetka/datoteke vpišite številke (01,
02, 03, itd.), se bodo posnetki in datoteke predvajale v
takem zaporedju.
• Pri disku z večimi drevesi traja dlje časa, da se
predvajati začne.
Opombe
• Pri nekaterih programih za ustvarjanje diskov DATA
CD ali DATA DVD ali če je več kot 200 albumov in
v vsakem albumu več kot 300 datotek, bo vrstni red
predvajanja drugačen od prikazanega.
• Sistem lahko prepozna vse do 200 albumov in ne bo
predvajal albumov nad številko 200.
• Nekaterih vrst datotek JPEG ne bo mogoče
predvajati.
Predvajanje diskov DATA
CD in DATA DVD z zvočnimi
posnetki MP3 in slikovnimi
datotekamo JPEG
Izbiranje zvočnega posnetka MP3 ali
albuma
1
V DATA CD ali DATA DVD.
Prikaže se seznam albumov, posnetih
na DATA CD-ju ali DATA-DVD-ju.
Ko predvajate album, je njegov naslov
zasenčen.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Ustavitev predvajanja
Pritisnite na tipko x.
Predvajanje naslednjega ali predhodnega
zvočnega posnetka MP3
Pritisnite na tipki ./>. Ne pozabite, da
lahko izberete naslednji album z nadaljnjim
pritiskanjem na tipko > po zadnjem posnetku
trenutno izbranega albuma, na predhodni album
pa se ne morete vrniti s pritiskanjem na tipko
.. Za vrnitev na predhodni album izberite
album v seznamu.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na tipko O RETURN.
Izklop prikaza
Pritisnite na tipko MENU.
Izbira slikovne datoteke JPEG ali
albuma
1
S puščicama O/o izberite želeni album.
x Pri izbiri albuma
Pritisnite na tipko H, da se začne
predvajanje izbranega albuma.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
x Pri izbiri posnetka
Pritisnite na tipko .
Prikaže se seznam posnetkov, ki jih vsebuje
album.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
S puščicama O/o izberite posnetek in
pritisnite na .
Izbrani posnetek se začne predvajati. S
tipko MENU lahko seznam posnetkov
izklopite.
Če želite prikazati seznam albumov,
ponovno pritisnite na tipko MENU.
Vstavite DATA CD ali DATA DVD.
Prikažejo se albumi, posneti na DATA CDju ali DATA-DVD-ju. Med predvajanjem
albuma je njegov naslov zasenčen.
2
S puščicama O/o izberite album.
x Pri izbiri albuma
Pritisnite na tipko H, da se začne
predvajanje izbranega albuma.
x Pri izbiri posnetka
Pritisnite na tipko PICTURE NAVI.
Slike datotek v albumu se prikažejo v 16-ih
podzaslonih.
Se nadaljuje
57
Ustavitev predvajanja
Pritisnite na tipko x.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nasvet
• Na desni strani zaslona se prikaže iskalni okvir. Če
želite prikazati dodatne slike, izberite spodnjo sliko in
pritisnite na tipko o. Za vrnitev na predhodno sliko,
izberite zgornjo sliko in pritisnite na tipko O.
9
10
11
12
13
14
15
16
S puščicami P/O/o/p izberite želene slike
in pritisnite na ENTER.
Predvajanje naslednje ali predhodnje
slikovne datoteke JPEG
Pri tem, da nadzorni meni ni prikazan, pritisnite
na tipko P/p. Ne pozabite, da lahko izberete
naslednji album z nadaljnjim pritiskanjem
na tipko p po zadnji sliki prvega albuma, na
predhodni album pa se ne morete vrniti s
pritiskanjem na tipko P. Za vrnitev na predhodni
album izberite album v seznamu.
Obračanje slike JPEG
Ko je na zaslonu prikazana slikovna datoteka
JPEG, lahko sliko obrnete za 90 stopinj.
Pritiskajte tipki O/o medtem ko je slika
prikazana. Z vsakim pritiskom na tipko O se slika
zavrti za 90 stopinj v smeri urinega kazalca.
Primer enkratnega pritiska na tipko O:
Smer obrata
Za vrnitev na običajni pogled pritisnite na tipko
CLEAR.
58
Zaporedni prikaz zvočnih
posnetkov in slik z zvokom
Če vstavite datoteke MP3 in JPEG v isti album
na DATA CD-ju ali DATA DVD-ju, lahko
predvajate zaporedni prikaz z zvokom. Če
predvajate DATA CD ali DATA DVD, izberite
način [AUDIO] kot je opisano spodaj.
1
2
3
Vstavite DATA CD ali DATA DVD.
Pri ustavljeni enoti pritisnite na tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
S puščicama O/o izberite
[MODE (MP3, JPEG)] in pritisnite na
tipko .
Prikažejo se možnosti za [MODE (MP3,
JPEG)].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
5
6
S puščicama O/o izberite želeni album
in pritisnite na tipko H.
Sistem začne predvajati izbrani album.
Seznam albumov lahko vklopite in izklopite
s pritiskanjem na tipko MENU.
Nasvet
• Če izberete način [AUTO], bo sistem prepoznal
vse do 300 posnetkov MP3 in 300 datotek JPEG v
enem albumu. Če izberete način [AUDIO (MP3)] ali
[IMAGE (JPEG)], bo sistem prepoznal vse do 600
posnetkov MP3 in 600 datotek JPEG v enem albumu.
Sistem prepozna največ 200 albumov, ne glede na
izbrani način.
Opombe
• Če nastavite [MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE
(JPEG)], ko disku vsebuje samo posnetke MP3 ali
na [AUDIO (MP3)], ko disk vsebuje samo datoteke
JPEG, nastavitve [MODE (MP3, JPEG)] ne bo
mogoče spremeniti.
• Če izberete način [AUDIO (MP3)], funkcija
PICTURE NAVI ne bo delovala.
• Če predvajate veliko število podatkov za posnetek
MP3 in za datoteko JPEG hkrati, utegne zvok
prekinjati. Priporočamo vam, da za ustvarjanje
datoteke, hitrosti prenosa podatkov MP3 nastavite
na 128 kb/s ali manj. Če zvok še vedno preskakuje,
zmanjšajte velikost datoteke JPEG.
Določitev trajanja zaporednega
prikaza slik (samo JPEG)
S puščicama O/o izberite želeno
nastavitev.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• [AUTO]: predvaja slikovne datoteke
JPEG in zvočne posnetke MP3 v istem
albumu, v načinu zaporednega prikaza.
• [AUDIO (MP3)]: predvaja samo zvočne
posnetke MP3, neprekinjeno.
• [IMAGE (JPEG)]: predvaja samo
slikovne datoteke, v načinu zaporednega
prikaza.
Pritisnite na tipko
7
.
Pritisnite na tipko DVD MENU.
Prikaže se seznam albumov, posnetih na
DATA CD-ju ali DATA DVD-ju.
Če predvajate slikovne datoteke JPEG s funkcijo
“Slide Show” (zaporedni prikaz slik), lahko
določite trajanje prikaza slike na zaslonu.
1
2
Dvakrat pritisnite na tipko DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni za JPEG.
S puščicama O/o izberite
[INTERVAL], nato pritisnite na tipko
Prikažejo se možnosti za [INTERVAL].
3 ( 12)
4)
1(
10 / 29 / 2 004
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
.
DATA CD JPEG
Se nadaljuje
59
3
4
S puščicama O/o izberite želeno
nastavitev.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• [NORMAL]: trajanje prikaza se nastavi
na približno 6 do 9 sekund. (Pri slikah s
štirimi milijoni slikovnih pik ali več, bo
trajanje prikaza daljše.
• [FAST]: trajanje prikaza je krajše kot v
načinu [NORMAL].
• [SLOW1]: trajanje prikaza je daljše kot v
načinu [NORMAL].
• [SLOW2]: trajanje prikaza je daljše kot v
načinu [SLOW1]
Pritisnite na tipko ENTER.
Izbrana nastavitev začne delovati.
Nasvet
• Nekatere datoteke JPEG zahtevajo več časa, da se
prikažejo, kot druge, kar daje vtis, da je trajanje
daljše kot naj bi bilo pri izbrani možnosti. Še posebej
progresivne datoteke JPEG ali datoteke JPEG s 3 000
000 slikovnih točk in več.
Izbira učinka za slikovne datoteke v
zaporednem prikazu slik (samo JPEG)
Če predvajate slikovno datoteko JPEG, lahko
izberete učinek, ki ga želite uporabiti za
zaporedni prikaz slik.
1
2
Dvakrat pritisnite na tipko DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni za JPEG.
S puščicama O/o izberite
[EFFECT], nato pritisnite na tipko .
Prikažejo se možnosti za [EFFECT].
3 ( 12)
4)
1(
10/23/2004
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
60
DATA CD JPEG
3
4
S puščicama O/o izberite želeno
nastavitev.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• [MODE1]: slika se počasi pojavi od
zgoraj navzdol.
• [MODE2]: slika se raztegne čez zaslon
od leve proti desni.
• [MODE3]: slika se raztegne čez zaslon
od sredine navzven.
• [MODE4]: slike se pojavljajo z učinki v
naključnem zaporedju.
• [MODE5]: naslednja slika se pomakne
prek predhodne slike.
• [OFF]: funkcija se izklopi.
Pritisnite na tipko ENTER.
Predvajanje filmov DivX®
Nekaj o filmskih datotekah DivX
Filmske datoteke DivX, ki jih sistem lahko
predvaja
Sistem bo predvajal datoteke, posnete v formatu
DivX in datoteke s končnico “.AVI” ali “.DIVX”.
Ne bo pa predvajal datotek s končnicami “.AVI”
ali “.DIVX”, če ne vsebujejo video datotek DivX.
DivX® je tehnologija kompresiranja
filmske datoteke, katero je razvilo podjetje
DivXNetworks, Inc. Ta izdelek je uradni izdelek s
potrdilom DivX®.
Predvajate lahko diske DATA CD in DATA
DVD, ki vsebujejo filmske datoteke DivX®.
Nasvet
Diski DATA CD in DATA DVD, ki jih lahko
sistem predvaja
• Sistem morda ne bo predvajal filmske datoteke DivX,
če je sestavljena iz dveh ali več filmskih datotek DivX.
• Sistem ne bo predvajal filmske datoteke DivX,
velikosti večje od 720 (širina) x 576 (višina)/2 GB.
• Pri nekaterih filmskih datotekah DivX utegne zvok
preskalovati ali ne ustrezati sliki na zaslonu.
• Sistem ne more predvajati filmskih datotek DivX,
daljših od 3 ur.
• Pri nekaterih video datotekah DivX, se utegne slika
začasno ustaviti ali postati nejasna. V tem primeru
priporočamo, da ustvarite datoteko z nižjo hitrostjo
prenosa podatkov. Če zvok še vedno ni jasen, vam
priporočamo zvočni format MP3. Upoštevajte pa, da
ta sistem ne ustreza formatu WMA (Windows Media
Audio).
• Zaradi tehnologije kompresiranja, ki se uporablja za
video datoteke DivX, utegne trajati nekaj časa (po
pritisku na tipko H), da se slika prikaže.
Predvajanje diskov DATA CD (CD-ROM/CDR/CD-RW) in DATA DVD (DVD-ROM/DVDR/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) je podvrženo
določenim pogojem;
– pri diskih DATA CD /DATA DVD, ki poleg
posnetkov MP3 in slikovnih datotek JPEG
vsebujejo filmske datoteke DivX, bo sistem
predvajal samo filmske datoteke DivX,
Ta sistem pa predvaja samo DATA CD-je, katerih
logični format je ISO 9660 Level 1/Level 2 ali
Joliet in DATA DVD-je formata UDF (Universal
Disk Format).
Več o snemalnem formatu si oglejte v navodilih,
priloženih pogonom za disk in snemalnemu
programu (ni priložen).
Vrstni red predvajanja podatkov na diskih
DATA CD in DATA DVD
• Podrobnosti o zvočnih posnetkih MP3 in slikovnih
datotekah JPEG na diskih DATA CD, ki jih lahko
predvajate, si oglejte v poglavju “Diski, ki jih lahko
predvajate v tem sistemu” (stran 55).
Opombe
Izbiranje albuma
1
Oglejte si poglavje “Vrstni red predvajanja zvočnih
posnetkov MP3 in slikovnih datotek JPEG” (stran
56). Vrstni red predvajanja včasih ne bo veljal,
kar je odvisno od programa, ki ste ga uporabili za
ustvarjanje filmske datoteke DivX in v primeru,
da je albumov več kot 200 in da je v posameznem
albumu več kot 600 filmskih datotek DivX.
Pritisnite na tipko MENU.
Prikaže se seznam albumov na disku. V
seznamu so samo albumi, ki vsebujejo
filmske datoteke DivX.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Opomba
• Sistem nekaterih diskov DATA CD/DATA DVD,
ustvarjenih v formatu Packet Write, ne bo predvajal.
2
S puščicama O/o izberite album, ki ga
želite predvajati.
Se nadaljuje
61
3
Pritisnite na tipko ·.
Sistem začne predvajati izbrani album.
Za izbiro filmskih datotek DivX si oglejte
poglavje “Izbira filmske datoteke DivX”
(stran 62).
Pomik na naslednjo ali predhodno stran
Pritisnite na P/p.
Izklop prikaza
Pritiskajte na tipko DVD MENU.
Ustavitev predvajanja
Pritisnite na tipko x.
Izbira filmske datoteke DivX
1
Po koraku 2 v poglavju “Izbiranje
albuma”, pritisnite na tipko .
Prikaže se seznam datotek v albumu.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
S puščicama O/o izberite datoteko in
pritisnite na tipko .
Izbrana datoteka se začne predvajati.
Pomik na naslednjo ali predhodno stran
Pritisnite na tipko P/p.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite na O RETURN.
Ustavitev predvajanja
Pritisnite na tipko x.
62
Predvajanje naslednje ali predhodne
filmske datoteke DivX brez vklopa
zgornjega seznama datotek
Naslednjo ali predhodno filmsko datoteko
DivX v istem albumu lahko izberete s tipkama
./>. Lahko tudi med predvajanjem zadnje
datoteke v trenutno izbranem albumu izberete
prvo datoteko naslednjega albuma s tipko >.
Upoštevajte pa, da se ne morete vrniti na
predhodni album s pritiskom na tipko .. Če
se želite vrniti na predhodni album, ga izberite v
seznamu.
Nasvet
• Če je število ogledov vnaprej nastavljeno, si lahko
filmske datoteke DivX ogledate tolikorkrat, kolikor to
določa število. Štejejo tudi naslednji pogoji:
– sistem je izklopljen,
– nosilec za disk je odprt,
– predvaja se druga datoteka.
Predvajanje VIDEO CD-jev
z uporabo funkcije PBC
(Ver. 2.0)
(PBC predvajanje)
S funkcijami PBC (nadzor predvajanja), lahko
izvajate enostavne interaktivne operacije,
operacije s funkcijami iskanja, itd.
PBC predvajanje omogoča interaktivno
predvajanje VIDEO CD-jev s pomočjo menija na
TV zaslonu.
1
2
3
4
Za začetek predvajanja VIDEO CD s
funkcijami PBC.
Prikaže se meni za vašo izbiro.
Z oštevilčenimi tipkami izberite številko
želene postavke.
Pritisnite tipko
.
Za interaktivne operacije sledite
navodilom menija na zaslonu.
Upoštevajte tudi navodila, ki so priložena
disku. Postopek operacije se pri nekaterih
VIDEO CD utegne razlikovati.
Vrnitev na meni
Pritisnite O RETURN.
Opomba
• V navodilih za uporabo, ki so priložena disku, je lahko
pri nekaterih VIDEO CD-jih napis [Press ENTER] v
koraku 3 izražen s [Press SELECT]. V tem primeru
pritisnite H.
Nasvet
• Če želite predvajati disk brez uporabe funkcije PBC,
pritisnite ./> ali tipke s številkami, medtem ko
je enota ustavljena in izberite posnetek, nato pritisnite
H ali . Na TV zaslonu se prikaže »Play without
PBC« in sistem začne z neprekinjenim predvajanjem.
Mirujočih slik, npr. menija, ni mogoče prikazati. Če
želite predvajati s funkcijo PBC, dvakrat pritisnite
tipko x in nato pritisnite H.
63
Funkcije radijskega sprejemnika
Prednastavitev radijskih
postaj
Nastavite lahko 20 postaj za FM in 10 postaj za
AM.
Preden začnete nastavljati postaje, zmanjšajte
glasnost na minimum.
1
2
3
4
Pritiskajte na tipko FUNCTION +/–,
dokler se na prikazovalniku ne prikaže
napis “TUNER FM” ali “TUNER AM”.
Pritisnite in držite tipko TUNING + ali -,
dokler se ne začne samodejno iskanje.
Ko sistem uglasi postajo, se iskanje konča.
Na prikazovalniku se prikažeta napisa
„TUNED“ in „ST“.
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na tipki O/o, dokler se
na prikazovalniku ne prikaže napis
“MEMORY”.
5
Pritisnite tipko
ali p.
Prikaže se prednastavitvena številka.
6
S puščicama O/o izberite želeno
prednastavitveno številko.
Nasvet
• Prednastavitveno številko lahko izberete
neposredno s pritiskom na oštevilčene
tipke.
7
8
9
Pritisnite .
Postaja je shranjena.
Za shranitev ostalih postaj, ponavljajte
korake 1 do 7.
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
64
Sprememba prednastavitvene številke
Ponovno začnite s postopkom od koraka 1.
Poslušanje radia
Najprej nastavite radijske postaje v pomnilniku
sistema (glejte poglavje “Nastavitev radijskih
postaj” na strani 64).
1
2
Pritiskajte na tipko FUNCTION +/–,
dokler se na prikazovalniku ne prikaže
napis “TUNER FM” ali “TUNER AM”.
Uglasi se zadnja sprejeta postaja.
S tipko PRESET + ali – izberite želeno
nastavljeno postajo.
Z vsakim pritiskom na tipko sistem uglasi
eno postajo.
Če je v programu šum
Če je v FM programu šum, lahko izberete mono
sprejem. V tem primeru ne bo stereo učinka, a
sprejem bo boljši.
1
2
3
4
Nasvet
• Številko nastavljene postaje lahko izberete s
pritiskom na oštevilčeno tipko.
3
S tipko VOLUME +/- nastavite glasnost.
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na O/o, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “FM MODE”.
Pritisnite na
ali p.
Pritisnite na O/o in izberite “MONO”.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• STEREO: stereo sprejem.
• MONO: mono sprejem
5
Pritisnite na .
Nastavitev je opravljena.
6
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Izklop radia
Pritisnite tipko @/1.
Poslušanje radijskih postaj, ki niso
nastavljene
Uglasite postajo ročno ali samodejno v koraku 2.
Za ročno uglaševanje pritiskajte tipko TUNING
+ ali - na daljinskem upravljalniku.
Za samodejno uglaševanje pritisnite in držite
tipko TUNING + ali -. Samodejno uglaševanje
se samodejno ustavi, ko sistem sprejmea radijsko
postajo. Za ročno ustavitev samodejne nastavitve
pritisnite tipko TUNING + ali –.
Poimenovanje nastavljenih postaj
Za vsako nastavljeno postajo lahko vpišete
ime. Ta imena (npr. »XYZ«) se prikažejo na
prikazovalniku, na sprednji strani sistema, ko
izberete postajo.
Za vsako postajo lahko vpišete le eno ime.
Opomba
• Nastavljenim postajam sistema RDS (Radio Data
System) ne morete vpisati imena (stran 66).
1
Poslušanje radijskih postaj, ko poznate
frekvence
Uporabite neposredno uglaševanje v koraku 2.
1
2
Pritisnite na tipko D.TUNING.
3
Pritisnite na
Z oštevilčenimi tipkami izberite številko
frekvence, ki jo želite poslušati.
.
Nasvet
2
3
4
• Če želite izboljšati sprejem, obrnite priloženo anteno.
5
Pritiskajte na tipko FUNCTION +/–,
dokler se na prikazovalniku ne prikaže
»TUNER FM« ali »TUNER AM«.
Uglasi se zadnja sprejeta postaja.
Pritiskajte tipko PRESET + ali – in
izberite nastavljeno postajo, za katero
želite ustvariti ime.
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na O/o, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže napis
“NAME IN”.
Pritisnite na
ali p.
Se nadaljuje
65
6
S pomočjo smernih tipka ustvarite ime.
S puščicama O/o izberite znak, nato s puščico
p premaknite smernik na naslednje mesto.
Za ime radijske postaje lahko vpišete črke,
številke in druge simbole.
Če ste naredili napako
Pritiskajte na P/p, dokler ne začne
utripati znak, ki ga želite spremeniti, nato
s puščicama O/o izberite želeni znak. Za
ime radijske postaje lahko uporabite velike
tiskane črke, številke in druge simbole.
Za izbris znaka večkrat pritisnite na P/p,
dokler ne začne znak, ki ga želite izbrisati,
utripati, nato pa pritisnite na tipko CLEAR.
7
3
Pritisnite na .
Na prikazovalniku sprednje plošče se
prikaže napis „COMPLETE“ in ime postaje
je shranjeno.
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Nasvet
• Frekvenco lahko preverite s pritiskanjem na tipko
DISPLAY (stran 62).
Ogled imena postaje in frekvence na
prikazovalniku sprednje plošče
Če je sistem nastavljen na “TUNER AM” ali
“TUNER FM”, lahko frekvenco preverite na
prikazovalniku sprednje plošče.
Pritisnite na tipko DISPLAY.
Z vsakim pritiskom na tipko DISPLAY se prikaz
spremeni na naslednji način.
1 Ime postaje*
2 Frekvenca**
* Ime se prikaže, če ste ga za nastavljeno postajo vpisali.
** Po nekaj sekundah se vrne na originalni prikaz.
66
Uporaba sistema RDS
(Radio Data System)
Kaj je RDS (Radio Data System radijski podatkovni sistem)?
RDS* je storitev, ki jo nudi oddajna postaja
in radijskim postajam omogoča pošiljanje
dodatnih informacij skupaj z običajnim signalom
programa. RDS nudijo samo FM postaje*.
Opomba
• V primeru, da se RDS signal ne oddaja pravilno ali če
je signal šibek, RDS morda ne bo pravilno deloval.
* RDS usluge ne nudijo vse FM postaje in vse postaje
ne nudijo enakih uslug. Če niste seznanjeni s
sistemom RDS, se pri vaši lokalni radijski postaji
pozanimajte o podrobnostih uslug RDS na vašem
področju.
Sprejemanje RDS signalov
Preprosto izberite postajo v frekvenčnem
območju FM.
Ko uglasite postajo, ki nudi storitve RDS, se
na prikazovalniku sprednje plošče prikaže ime
postaje*.
* Če ne sprejemate RDS signalov, se ime postaje morda
ne bo prikazalo.
Ostale funkcije
Proizvajalec
Številka kode
Upravljanje televizorja z
daljinskim upravljalnikom
Če nastavite signal za daljinsko upravljanje, boste
lahko s priloženim daljinskim upravljalnikom
upravljalni svoj televizor.
Upravljanje televizorja z daljinskim
upravljalnikom
Pritisnite in držite tipko TV @/1, medtem pa
z oštevilčenimi tipkami vpišite kodo proizvajalca televizorja (glej tabelo). Nato tipko
sprostite.
Če uspešno nastavite kodo proizvajalca, bo tipka
TV dvakrat počasi utripnila. Če nastavitev ni bila
uspešna, bo tipka TV petkrat hitro utripnila.
CATV
Proizvajalec
Številka kode
Kode televizorjev, ki jih lahko upravljate
Če je navedena več kot ena koda, jih vpišite
eno za drugo in poiščite tisto, ki deluje z vašim
televizorjem.
TV
Proizvajalec
Številka kode
Upravlojanje televizorja
Svoj televizor lahko upravljate s pomočjo tipk,
opisanih spodaj.
S pritiskom tipke Lahko
TV @/1
vklopite in izklopite TV.
TV INPUT
preklapljate vhodni vir
televizorja med TV in
drugim vhodnim virom.
TV VOL +/–
nastavite glasnost
televizorja.
TV CH +/–
izberete TV kanal.
Oštevilčenih tipk
med pritiskanjem
na tipko TV*
izberete TV kanal.
TOOLS*
prikažete upravljalni meni
za trenutni prikaz.
Se nadaljuje
67
S pritiskom tipke Lahko
RETURN*
se vrnete na prejšnji
kanal ali prikaz menija
televizorja.
TV MENU*
prikaže meni televizorja.
MUTING*
začasno izklopite zvok
televizorja.
P/O/o/p*,
*
izberete postavko v meniju.
* Če želite med uporabo TV načina (TV tipke
svetijo) uporabiti te tipke, pritisnite na TV
tipko.
S tipko -/-- lahko izberete številko kanala, ki je
večja od 10. (Na primer, za kanal 25, pritisnite na
tipko -/--, nato pa na 2 in 5).
Opomba
Pri nekaterih televizorjih upravljanje televizorja in
uporaba nekaterih tipk morda ne bo mogoča.
Če daljinskega upravljalnika 10 sekund ne upravljate, se
bo TV način izklopil.
Uporaba funkcije THEATRE
SYNC
Funkcija THEATRE SYNC vam omogoča,
da z eno tipko vklopite SONY TV in sistem,
spremenite način sistema na „DVD“ ter
preklopite nastavljeni vhodni vir televizorja.
Priprave za funkcije THEATRE SYNC
Vpišite vhodni vir televizorja, priključenega v
sistem.
Pritisnite in držite tipko TV INPUT, medtem
ko s pomočjo oštevilčenih tipk vpisujete
kodo za vhodni vir televizorja, da boste
lahko priključili sistem (glej tabelo).
Vhodni vir televizorja je izbran.
Če ste uspešno nastavili kodo za vhodni vir televizorja, bo tipka TV dvakrat počasi utripnila. Če
nastavitev ni bila uspešna, bo tipka TV petkrat
hitro utripnila.
Nastavite vhod televizorja na vhod, katerega ste
uporabili za priključitev sistema. Podrobnosti si
oglejte v navodilih za uporabo televizorja.
S pritiskom Številka
na tipko
TV INPUT 0
Vhodni vir
televizorja
Vhodnega vira
ni (tovarniška
nastavitev)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
CLEAR
COMPONENT 2
PICTURE NAVI COMPONENT 3
AUDIO*
SUBTITLE*
ANGLE*
VIDEO
FORMAT
MOVIE/MUSIC*
DYNAMIC
BASS*
68
COMPONENT 4
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
HDMI 5
Delovanje funkcije THEATRE SYNC
Usmerite daljinski upravljalnik proti
televizorju in sistemu, nato enkrat pritisnite
tipko THEATRE SYNC.
Če funkcija ne deluje, spremenite čas oddajanja.
Čas oddajanja je odvisen od televizorja.
Sprememba časa oddajanja
Pritisnite in držite tipko TV CH +, medtem ko
s pomočjo oštevilčenih tipk vpisujete kodo
za čas oddajanja (glej spodnjo tabelo).
Čas oddajanja je izbran.
Če ste uspešno nastavili kodo za čas prenosa, bo
tipka TV dvakrat počasi utripnila. Če nastavitev
ni bila uspešna, bo tipka TV petkrat hitro
utripnila.
* Deluje tako kot tipki TV CH + in FUNCTION +.
S pritiskom na
tipko
Številka
Čas oddajanja
TV CH +
1
0.5 (tovarniška
nastavitev)
2
1
3
1.5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
Opomba
• Ta funkcija velja samo za televizorje serije SONY. (Ta
funkcija pri nekaterih televizorjih Sony morda ne bo
delovala.)
• Če je razdalja med televizorjem in sistemom
prevelika, funkcija morda ne bo delovala. Postavite
sistem v bližino televizorja.
• Med utripanjem tipke TV naj bo daljinski upravljalnik
usmernjen neposredno v TV in sistem.
• Med vpisovanjem kode naj bo daljinski upravljalnik
usmerjen proti televizorju in sistemu.
69
Uporaba zvočnih učinkov
Ojačitev nizkih frekvenc
Nizke frekvence lahko ojačate.
Pritisnite na tipko DYNAMIC BASS.
Nizke frekvence se učinkovito ojačajo.
Izklop zvočnega učinka
Ponovno pritisnite na tipko DYNAMIC BASS.
Uporaba časovnika izklopa
Sistem lahko nastavite tako, da se ob določenem
času samodejno izklopi in lahko boste zaspali ob
poslušanju glasbe. Čas lahko nastavite v korakih
po 10 minut.
Pritisnite tipko SLEEP.
Z vsakim pritiskom na tipko SLEEP, se prikaz
minut (preostalega časa) spremeni na sledeč
način:
Če nastvaite časovnik izklopa, bo na prikazovalniku sprednje plošče zasvetil napis »SLEEP«.
Preverjanje preostalega časa
Enkrat pritisnite tipko SLEEP.
Sprememba preostalega časa
Večkrat pritisnite tipko SLEEP in izberite želeni
čas.
Preklic funkcije časovnika izklopa
Pritiskajte tipko SLEEP, dokler se ne prikaže
napis »SLEEP OFF«.
Nastavitev časovnika izklopa z menijem
sistema
1 Pritisnite na SYSTEM MENU.
2 Pritiskajte na O/o, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže
ali p.
napis »SLEEP«, nato pritisnite na
3 S puščicama O/o izberite nastavitev.
Prikaz minut (preostali čas) se prikaže na
naslednji način:
Nasvet
• Preostali čas lahko izberete s pomočjo
oštevilčenih tipk. V tem primeru lahko nastavite
čas v dobah po 1 minuto.
70
5 Pritisnite na
.
Nastavitev je opravljena in na prikazovalniku
sprednje plošče zasveti napis »SLEEP«.
6 Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Sprememba osvetlitve
prikazovalnika na sprednji
plošči
Za spremembo osvetlitve prikazovalnika sta na
voljo dva nivoja.
1
2
3
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na tipki O/o, dokler se
na prikazovalniku ne prikaže napis
ali p.
»DIMMER«, nato pritisnite tipko
S puščicama O/o izberite osvetlitev
prikazovalnika na sprednji plošči.
• DIMMER OFF: Prikazovalnik je
osvetljen.
• DIMMER ON: Prikazovalnik sprednje
plošče se zatemni.
4
5
Pritisnite tipko .
Nastavitev se vklopi.
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
71
Uporaba adaprerja
DIGITAL MEDIA PORT
Adapter DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
je namenjen poslušanju zvoka iz prenosnega
avdio izvora ali iz računalnika. Če priključite
adapter, boste lahko poslušali zvok iz priključene
komponente prek sistema.
Razpoložljivost adapterjev DIGITAL MEDIA
PORT je odvisna od države.
Podrobnosti o priključitvi adapterja si oglejte v
poglavju »Priključitev drugih komponent«
(stran 32).
Nasvet
• Pri nekaterih vrstah adapterjev DIGITAL MEDIA
PORT (ni priložen) priključene komponente ne boste
mogli upravljati s tipkami na daljinskem upravljalniku
in enoti. Naslednja slika kaže primer tipk, ki jih lahko
v tem primeru uporabljate.
Opombe
• Ne priključujte adapterja, ki ni DIGITAL MEDIA
PORT.
• Ne priključujte ali izključujte adapterja DIGITAL
MEDIA PORT v/iz enote, medtem ko je sistem
vklopljen.
• Pri nekaterih vrstah adapterjev DIGITAL MEDIA
PORT (ni priložen), bo sistem oddajal tudi slike. V
tem primeru bo sistem oddajal samo signal EURO AV
OUTPUT, ne glede na vrsto video signala.
Predvajanje priključene komponente prek
sistema
1
2
Pritiskajte na tipko FUNCTION +/–,
dokler se na prikazovalniku sprednje
plošče ne prikaže napis »DMPORT«.
Začnite s predvajanjem priključene
komponente.
Zvok in slika iz priključene komponente se
bosta predvajala na sistemu ali priključenem
televizorju.
Več o delovanju si oglejte v navodilih za
uporabo adapterja DEGITAL MEDIA
PORT (ni priložen).
Opomba
• Med poslušanjem MP3-ja ali druge kompresirane
glasbe prek prenosnega avdio izvora, lahko zvok
poudarite. Pritiskajte na tipko SOUND FIELD,
dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis »A.F.D. STD«. Za preklic izberite drugo
možnost in ne »A.F.D. STD«.
72
./>
X
H
x
Zaklep tipk na enoti
(Child Lock)
Tipke na enoti (razen tipke @/1) lahko zaklenete
in tako preprečite neželeno upravljanje (npr.
otrok). Če je funkcija »Child Lock« vklopljena,
so tipke na enoti zaklenjene in na prikazovalniku
. (Sistem
sprednje plošče zasveti oznaka
lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.)
Opomba
Če pritisnete na tipke na enoti, medtem ko
je funkcija »Child Lock« vklopljena, se bo na
prikazovalniku sprednje plošče prikazal napis
»CHILD LOCK«.
1
2
3
4
5
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na tipki O/o, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže napis »CHILD
LOCK«, nato pritisnite tipko
ali p.
S puščicama O/o izberite nastavitev.
• OFF: funkcija je izklopljena.
• ON: funkcija je vklopljena.
Pritisnite tipko .
Nastavitev je opravljena.
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Nasvet
Funkcijo »Child Lock« lahko vklopite tako, da
pritisnete in najmanj 5 sekund držite tipko x (na
prikazovalniku sprednje plošče zasveti oznaka
.)
Za preklic pritisnite in najmanj 5 sekund držite
izgine s prikazovalnika.
tipko x, da oznaka
73
4
Naprednejše nastavitve
Zaklepanje diskov
S tipkama O/o izberite [ON t] in
pritisnite na tipko .
x Če še niste določili gesla
Prikaže se prikaz za vnos novega gesla.
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
PARENTAL CONTROL
Uporabite lahko dve vrsti omejitev predvajanja
izbranih diskov.
• Custom Parental Control (osebni starševski
nadzor)
Omejitev predvajanja lahko nastavite tako,
da predvajalnik neprimernih diskov ne bo
predvajal.
• Parental Control (starševski nadzor)
Predvajanje nekaterih diskov DVD VIDEO
lahko omejite v skladu z vnaprej določno
stopnjo, na primer starosti gledalca. Kadri
bodo blokirani ali pa se bodo zamenjali z
drugimi. Za starševski nadzor in za osebni
starševski nadzor velja isto geslo .
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Z uporabo tipk s številkami izberite števko za
4-znakovno geslo, nato pritisnite tipko .
Prikaže se prikaz za potrditev gesla.
x Če ste že določili geslo
Prikaže se prikaz za vpis gesla.
5
Preprečevanje predvajanja določenih
diskov [CUSTOM PARENTAL CONTROL]
Geslo osebnega starševskega nadzora lahko
nastavite za vse do 40 diskov.
Če nastavite 41. disk, se nastavitev prvega diska
prekliče.
1
2
3
Vstavite disk, ki ga želite zakleniti.
Če se disk predvaja, najprej pritisnite na x
za ustavitev predvajanja.
Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni .
S tipkama O/o izberite
[PARNETAL CONTROL], nato pritisnite
na tipko .
Prikažejo se možnosti za [PARNETAL
CONTROL].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
74
DVD VIDEO
Z uporabo tipk s številkami vpišite
svoje 4-znakovno geslo, nato pritisnite
.
Na zaslonu se prikaže napis “Custom
parental control is set.” (osebni starševski
nadzor je nastavljen), nato se zaslon vrne
na prikaz nadzornega menija.
Izklop nadzornega menija
1
Sledite korakom 1 do 3 v poglavju
“Preprečevanje predvajanja določenih
diskov [CUSTOM PARENTAL CONTROL]«.
2
S puščicama O/o izberite [OFF t] in
pritisnite na tipko .
3
Z uporabo tipk s številkami izberite števko
za 4-znakovno geslo, nato pritisnite tipko
.
Predvajanje diska, na katerem ste
nastavili osebni starševski nadzor
1
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Vstavite disk, na katerem ste nastavili
osebni starševski nadzor.
Pojavi se prikaz CUSTOM PARENTAL
CONTROL.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
3
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
2
DVD VIDEO
S puščicama O/o izberite [PLAYER t],
nato pritisnite na tipko .
x Če še niste določili gesla
Prikaže se prikaz za vnos novega gesla.
PARENTAL CONTROL
S tipkami s številkami vpišite vaše 4znakovno geslo in nato pritisnite .
Sistem začne s predvajanjem.
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Nasvet
• Če pozabite svoje geslo: Ko vas prikaz [CUSTOM
PARENTAL CONTROL] povpraša po vašem geslu,
vpišite 6-znakovno številko “199703” in nato pritisnite
ENTER. Prikaz vas povpraša po novem 4-znakovnem
geslu.
Z uporabo tipk s številkami izberite števko
za 4-znakovno geslo, nato pritisnite .
Prikaže se prikaz za potrditev gesla.
Omejitev predvajanja za otroke
[Parental Control]
x Če ste že določili geslo
Prikaže se prikaz za vpis gesla.
(samo DVD)
PARENTAL CONTROL
Predvajanje nekaterih diskov DVD VIDEO lahko
omejite v skladu z vnaprej določno stopnjo,
na primer starosti uporabnikov. Funkcija
[PARENTAL CONTROL] vam omogoča, da
nastavite stopnjo omejitve predvajanja.
1
2
Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se nastavitveni meni.
S puščicama O/o izberite
[PARENTAL CONTROL], nato pritisnite
na tipko .
Prikažejo se možnosti za [PARENTAL
CONTROL].
Enter password, then press
4
ENTER
.
Z uporabo tipk s številkami vpišite
svoje geslo, nato pritisnite .
Pojavi se prikaz za nastavitev stopnje
omejitve predvajanja.
Se nadaljuje
75
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
S tipkama O/o izberite [STANDARD],
nato pritisnite tipko .
Prikažejo se razpoložljive postavke za
[STANDARD].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
6
7
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
OFF
USA
USA
OTHERS
S tipkama O/o izberite geografsko
področje kot stopnjo omejitve
predvajanja, nato pritisnite tipko .
Področje je izbrano.
Če izberete [OTHERS t], izberite in z
uporabo tipk s številkami vpišite običajno
kodo iz tabele na strani 88.
S puščicama O/o izberite [LEVEL], nato
pritisnite tipko .
Prikažejo se razpoložljive postavke za
[LEVEL].
4:
PG13
USA
Čim nižja je vrednost, tem strožja je
omejitev
Izklop funkcije „Parental Control“
V koraku 8 nastavite [LEVEL] na [OFF].
Predvajanje diska, na katerem ste
nastavili starševski nadzor
1
Vstavite disk in pritisnite tipko H.
Prikaže se prikaz za vpis gesla.
2
Z uporabo tipk s številkami vpišite vaše
4-znakovno geslo in nato pritisnite .
Predvajalnik začne s predvajanjem.
Nasvet
• Če pozabite svoje geslo, odstranite disk in ponovite
korake 1 do 3 v poglavju “Preprečevanje predvajanja
določenih diskov [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]«. Ko vas prikaz povpraša po vašem
geslu, vpišite številko “199703” in nato pritisnite .
Prikaz vas povpraša po novem 4-znakovnem geslu. Ko
v koraku 3 vpišete 4-znakovno geslo, vstavite disk v
sistem in pritisnite tipko H. Ko se prikaže prikaz za
vpis gesla, vpišite novo geslo.
Opombe
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
S tipkama O/o izberite želeno stopnjo,
nato pritisnite tipko .
Starševski nadzor je nastavljen.
76
• Če predvajate diske, ki nimajo funkcije »Parental
Control«, predvajanje ne bo omejeno.
• Pri nekaterih diskih boste morali predvajanjem
zamenjati nivo starševskega nadzora. V tem primeru
vpišite geslo, nato pa spremenite nivo. Če se način
»Resume Play« izklopi, se nivo vrne na prejšnjega.
Sprememba gesla
1
2
3
4
5
6
Ustvarjanje najboljšega
prostorskega zvoka za
sobo
Pri ustavljeni enoti pritisnite na tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
(SPEAKER FORMATION)
S puščicama O/o izberite
[PARENTAL CONTROL], nato pritisnite
na tipko ENTER.
Prikažejo se možnosti za [PARENTAL
CONTROL].
Pri nekaterih oblikah sobe je bolje, če nekaterih
zvočnikov ne postavite. Za boljši prostorski
zvok je priporočljivo, če najprej določite položaj
zvočnikov.
S puščicama O/o izberite [PASSWORD
t], nato pritisnite na tipko .
Prikaže se prikaz za vpis gesla.
1
Z oštevilčenimi tipkami vpišite 4mestno geslo in pritisnite na tipko
2
.
Z oštevilčenimi tipkami vpišite novo
4-mestno geslo in pritisnite na tipko
Za potrditev gesla ponovno vpišite
geslo, nato pa pritisnite na tipko .
.
3
Večkrat pritisnite na tipko FUNCTION,
da se na prikazovalniku sprednje
plošče prikaže napis “DVD”.
Pri ustavljenem sistemu pritisnite na
tipko DISPLAY. Prikaže se nadzorni
meni.
S puščicama O/o izberite
[SPEAKER FORMATION], nato pritisnite
na .
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
Če ste se pri vpisovanju gesla zmotili
Preden pritisnete na tipko ENTER pritisnite na
tipko P in vpišite pravilno številko.
4
DVD VIDEO
S puščicama O/o izberite [SPEAKER
FORMATION], nato pritisnite na .
Prikažejo se možnosti za [SPEAKER
FORMATION].
SPEAKER FORMATION
STANDARD(WIRELESS)
Se nadaljuje
77
5
S puščicama P/p izberite nastavitev.
• [STANDARD (WIRELESS)]: če
postavite sprednja in srednji zvočnik,
pri tem da priključite sistem s kabli
za zvočnike in prostorski zvočnika z
brezžičnim sistemom.
• [ALL FRONT]: če postavite vse zvočnike pred
mestom poslušanja.
• [ALL FRONT]: če postavite sprednja in
prostorski zvočnik pred mestom poslušanja.
• [NO CENTER]: če postavite sprednja in
prostorski zvočnik.
• [SECOND ROOM]: če postavite sprednja
zvočnika v eno sobo in prostorske zvočnike v
drugo.
Priključite prostorska sistema v sistem.
• [NO SURROUND]: če postavite srednji
in sprednja zvočnika.
• [FRONT ONLY]: če postavite sprednja
zvočnika.
78
Zvočnike lahko postavite tudi tako kot je
prikazano spodaj.
S priloženimi kabli za zvočnike (OPTION,
siva/modra) priključite zvočnike* (impedanca 3.0
omov - niso priloženi) v sistem.
Opomba
• Zvok iz zvočnikov v drugi sobi je enak kot ta iz
sprednjih in prostorskih zvočnikov.
• [STANDARD (WIRED)]: če postavite
vse zvočnike in priključite sistem s kabli
za zvočnike.
Samodejno kalibriranje
ustreznih nastavitev
(AUTO CALIBRATION)
Funkcija D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) samodejno nastavi ustrezni
prostorski zvok.
Opomba
• Ko se funkcija [AUTO CALIBRATION] začne, odda
močan testni zvok. Glasnosti ne morete znižati, zato
ne pozabite na otroke in sosede.
1
6
7
Pritisnite na .
Izbrana nastavitev se vklopi.
S puščicama O/o izberite [YES] ali
[NO], nato pritisnite na .
• [YES]: nadaljujte s samodejnim
kalibriranjem [AUTO CALIBRATION],
glejte korak 4 v poglavju “Samodejno
kalibriranje ustreznih nastavitev”
(stran 79).
• [NO]: izklop možnosti [SPEAKER
FORMATION].
2
3
Večkrat pritisnite na tipko FUNCTION
+/–, da se na prikazovalniku sprednje
plošče prikaže napis “DVD”.
Pri ustavljenem sistemu pritisnite na
tipko DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
S puščicama O/o izberite
[AUTO
CALIBRATION], nato pritisnite na .
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
DVD VIDEO
SPEAKER FORMATION
Continue with AUTO CALIBRATION?
YES
NO
Opombe
• Če želite poslušati prostorski zvok za tem, ko ste
spremenili položaj zvočnikov, vam priporočamo, da
nastavite postavko [SPEAKER FORMATION] in
nato postavko [AUTO CALIBRATION].
• Za nastavitev postavke [AUTO CALIBRATION]
morate priključiti priloženi mikrofon za kalibriranje.
• Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
izbrani [SPEAKER FORMATION]. Ne prikaže pa
zvočnikov, ki oddajajo zvok.
• Če spremenite nastavitev [SIZE], bo nastavitev
[STANDARD (WIRED)] ali [STANDARD
(WIRELESS)] pod [SPEAKER FORMATION]
ostala nespremenjena, druge nastavitve [SPEAKER
FORMATION] pa se bodo vrnile na [STANDARD
(WIRELESS)].
4
S puščicama O/o izberite [AUTO
CALIBRATION], nato pritisnite na
Prikažejo se možnosti za [AUTO
CALIBRATION].
.
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
Priključite mikrofon za kalibriranje v
priključek A.CAL MIC na sprednji plošči
ter ga s pomočjo stojala, ipd. (ni priložen)
postavite v višino ušes. Sprednja stran
zvočnikov naj bo obrnjena proti mikrofonu
in med zvočniki in mikrofonom ne sme biti
nobene ovire.
Se nadaljuje
79
• Odboji od sten in tal utegnejo vplivati na
meritve.
• Če se prikaže sporočilo o napaki, sledite
sporočilu, nato pa izberite [YES].
Sporočilo o napaki se pojavi, če:
– so priključene slušalke,
– mikrofon za kalibriranje ni priključen,
– sprednja zvočnika nista pravilno
priključena,
– prostorska zvočnika nista pravilno
priključena,
– sprednja in prostorska zvočnika nista
pravilno priključena,
– je okoli mikrofona za kalibriranje preveč
hrupa.
– nizkotonec ni priključen.
AUDIO IN / A.CAL MIC
mikrofon za kalibriranje
6
S puščicami P/O/o/p izberite [YES] ali
[NO], nato pritisnite na .
x Merjenje je bilo uspešno.
Izključite mikrofon za kalibriranje in
izberite [YES]. Rezultat se upošteva.
5
S puščicama O/o izberite [YES], nato
pa pritisnite na .
Kalibriranje se začne.
Measuring. Please wait a moment.
Measurement complete.
FRONT L :
5.00m 0.0dB
FRONT R :
5.00m 0.0dB
CENTER :
5.00m + 1.0dB
SUBWOOFER :
5.00m + 4.0dB
SURROUND L :
3.00m - 2.0dB
SURROUND R :
3.00m - 2.0dB
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
NO
x Merjenje ni bilo uspešno
Sledite sporočilu, nato izberite [YES] in
poskusite znova.
Measurement failure.
Check speaker connection.
Retry?
YES
NO
Opombe
• Med merjenjem (ki traja približno 3 minute) ne
bodite v prostoru merjenja in ne povzročajte hrupa,
ker bi ga s tem motili merjenje. Med merjenjem
zvočniki oddajajo testne signale.
80
Nasvet
• Razdaljo med mestom poslušanja in posameznimi
zvočniki lahko preverite. Glej stran 86.
Opomba
• Med delovanjem funkcije »Auto Calibration«:
– ne izklapljajte napajanja,
– ne pritiskajte na nobene tipke,
– ne spreminjajte jakosti zvoka,
– ne menjajte funkcije,
– ne menjajte diska,
– ne vstavljajte in ne odstranjujte diskov,
– ne priključujte slušalk,
– ne izključujte mikrofon za kalibriranje.
Uporaba prikaza za
nastavitve
Z uporabo prikaza za nastavitve lahko opravite
razne nastavitve postavk, na primer slike in
zvoka. Med drugim lahko izberete tudi jezik za
podnapise in za prikaz za nastavitve.
Celoten seznam postavk v prikazu za nastavitve
si oglejte na strani 105.
Prikazane postavke so odvisne od modela.
Opomba
• Nastavitve za predvajanje, ki so shranjene na disku,
imajo prednost pred nastavitvami „Setup Display“
in morda ne bodo delale vse funkcije, ki so opisane
spodaj.
1
2
3
Večkrat pritisnite na tipko FUNCTION
+/–, dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne pojavi napis “DVD”.
Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
S puščicama O/o izberite
[SETUP] in pritisnite na tipko .
Prikažejo se možnosti za [SETUP].
12(27)
18(34)
:
:
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
4
S puščicama O/o izberite [CUSTOM] in
pritisnite na tipko .
Prikaže se nastavitveni prikaz (Setup
Display).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
Se nadaljuje
81
5
S puščicama O/o izberite postavko iz
prikazanega seznama: [LANGUAGE
SETUP], [SCREEN SETUP], [CUSTOM
SETUP] ali [SPEAKER SETUP]. Nato
pritisnite na tipko .
Prikaže se izbrana postavka.
Na primer: [SCREEN SETUP]
Vrnitev nastavitev [SETUP] na tovarniško
nastavitev
1
V koraku 3 izberite [RESET] in pritisnite na
tipko enter.
2
S puščicama O/o izberite [YES].
Če v tem koraku izberete [NO], lahko
postopek prekinete in se vrnete na nadzorni
meni.
3
Pritisnite na tipko .
Vse nastavitve, opisane na straneh 83 do
88 se vrnejo na tovarniško nastavitev. Ne
pritiskajte na tipko @/1 med resetiranjem
sistema, ker traja nekaj sekund, da se
zaključi.
Izbrana postavka
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
16:9
ON
JACKET PICTURE
FULL
Nastavitvene postavke
6
S puščicama O/o izberite postavko,
nato pritisnite na tipko .
Prikažejo se možnosti za izbrano postavko.
Na primer: [TV TYPE]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Možnosti
7
S puščicama O/o izberite nastavitev,
nato pritisnite na tipko .
Nastavitev je izbrana in končana.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
FULL
Izbrana nastavitev
82
Opomba
• Če po resetiranju vklopite sistem in v njem ni diska,
se na TV zaslonu prikaže sporočilo. Če želite izvesti
hitro nastavitev (stran 22), pritisnite na tipko
, za vrnitev na običajni zaslon pa pritisnite na tipko
CLEAR.
Nastavitev prikaza ali
jezika za zvočni zapis
[SCREEN SETUP]
Izberite nastavitve glede na TV, ki ga želite
priključiti.
[LANGUAGE SETUP]
[LANGUAGE SETUP] vam omogoča nastavitev
jezika za prikaz na zaslonu in za zvočne zapise.
V prikazu za nastavitve izberite [LANGUAGE
SETUP]. Podrobnosti o uporabi prikaza si oglejte
v poglavju “Uporaba prikaza za nastavitve” na
strani 81.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Nastavitve prikaza
V prikazu za nastavitve izberite “SCREEN
SETUP«. Podrobnosti o uporabi prikaza si oglejte
v poglavju »Uporaba prikaza za nastavitve« na
strani 81.
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
FULL
4:3 OUTPUT:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
x OSD (prikaz na zaslonu)
Izbiranje jezika za prikaz na zaslonu.
x MENU (samo DVD VIDEO)
Izberete lahko jezik za meni diska.
x TV TYPE
Izbere razmerje stranic pri sliki na priključenem
televizorju (običajno 4:3 ali široko).
Tovarniška nastavitev je odvisna od države.
[16:9]
Izberite to postavko, če
priključite televizor s širokim
zaslonom ali televizor s funkcijo
širokega zaslona.
[4:3 PAN
SCAN]
Izberite to postavko, če
priključite televizor z zaslonom
4:3. Samodejno se prikaže
široka slika na celem zaslonu,
odvečni deli pa se odrežejo.
x AUDIO (samo DVD VIDEO)
Izbira jezika za zvočni zapis.
Izbira jezika iz prikazanega seznama.
x SUBTITLE (samo DVD)
Izberete lahko jezik za podnapise.
Če izberete [AUDIO FOLLOW], se jezik za
podnapise spremeni v skladu z jezikom, ki ste ga
izbrali za zvočni posnetek.
Nasvet
• Če v [MENU], [AUDIO] in [SUBTITLE] izberete
[OTHERS t], izberite in vpišite kodo jezika v
seznamu (stran 102) s pomočjo tipk s številkami.
[16:9]
Izberite to postavko, če
priključite televizor s širokim
zaslonom ali televizor s funkcijo
širokega zaslona.
[4:3 LETTER BOX]
Opomba
• Če izberete jezik v [MENU], [AUDIO] in
[SUBTITLE], ki ni posnet na disku DVD VIDEO,
enota samodejno izbere enega od posnetih jezikov
(pri nekaterih diskih se jezik ne bo samodejno izbral).
[4:3 PAN SCAN]
[16:9]
83
Opomba
• Pri nekaterih DVD-jih pride do samodejnega izbora
[4:3 LETTER BOX] namesto [4:3 PAN SCAN] ali
obratno.
x (YCBCR/RGB (HDMI))
Izbere vrsto izhoda HDMI signala iz priključka
HDMI OUT.
x LINE
Izberite način izhoda za video signale iz
priključka EURO AV T OUTPUT (TO TV) na
zadnji strani sistema.
[VIDEO]
Oddaja video signale
[RGB]
Oddaja RGB signale
[YCBCR]
Oddaja signale YCBCR.
Opombi
[RGB]
Oddaja signale RGB.
• Če vaš TV ne sprejema signalov RGB, se na
Opombi
•Če je predvajana slika popačena, nastavite (YCBCR)
na [RGB].
• Če je priključek HDMI OUT na napravo povezan s
priključkom DVI, se bodo samodejno oddajali signali
[RGB], tudi če ste izbrali (YCBCR).
x SCREEN SAVER
Če vključite zaščito zaslona, se pojavi prikaz za
zaščito zaslona, če v stanju začasne ustavitve 15
minut ne izvedete nobenega ukaza ali če več kot
15 minut ne predvajate diska CD ali DATA CD
(MP3 avdio). Zaščita zaslona preprečuje, da bi
zaradi dolgotrajne stoječe slike prišlo do okvare
zaslona. Če želite zaščito zaslona izklopiti,
pritisnite katerokoli tipko (npr. tipko H).
[ON]
zaščita zaslona se vključi.
[OFF]
zaščita zaslona se izključi.
TV zaslonu ne prikaže nobena slika, tudi če ste
izbrali postavko “RGB”. Oglejte si priložena
navodila za uporabo televizorja.
• Medtem ko indikator HDMI sveti, ne morete
izbrati možnosti [RGB]. [RGB] samodejno
preklopi na [VIDEO], če vklopite katerokoli
priključeno napravo HDMI.
x 4:3 OUTPUT
Ta nastavitev ima učinek samo, če nastavite [TV
TYPE] v [SCREEN SETUP] na [16:9] (stran
83). Nastavite jo, če želite gledati progresivne
signale v razmerju 4:3. Če lahko na televizorju,
združljivem s progresivnim formatom, izberete
razmerje slike, spremenite nastavitev na televizorju in ne na sistemu. Ta nastavitev deluje samo
za HDMI povezavo ali progresivne signale, ki
potujejo iz priključkov COMPONENT VIDEO
OUT.
Opomba
x BACKGROUND
Izbor barve ozadja ali slike na TV zaslonu v
stanju ustavitve ali med predvajanjem diska CD
ali DATA CD (MP3 avdio).
[JACKET
PICTURE]
V ozadju se pojavi ovojna slika
(jacket picture), vendar samo
v primeru da je že posneta na
disk (CD-EXTRA, itd.). Če
disk ne vsebuje ovojne slike, se
prikaže grafična slika.
[GRAPHICS]
V ozadju se pojavi vnaprej
shranjena slika.
[BLUE]
Barva ozadja je modra.
[BLACK]
Barva ozadja je črna.
• Ta nastavitev je učinkovita samo, če s tipko
VIDEO FORMAT izberete “PROGRESSIVE”
(stran 30).
[FULL]
Izberite to možnost, če lahko
spremenite razmerje slike na
televizorju.
[NORMAL] Izberite to možnost, če ne
morete spremeniti razmerja slike
na televizorju. Prikaže se slika v
razmerju 16:9, s črnimi pasovi na
levi in desni strani.
TV z razmerjem slike 16:9
84
Posebne nastavitve
[CUSTOM SETUP]
Uporabite to funkcijo za nastavitve, ki se
nanašajo na predvajanje in za druge nastavitve.
V prikazu za nastavitve izberite [CUSTOM
SETUP]. Podrobnosti o uporabi prikaza si oglejte
v poglavju “Uporaba prikaza za nastavitve” na
strani 81.
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
x [PAUSE MODE] (samo DVD VIDEO/DVDRW)
Izbere sliko v načinu začasne ustavitve.
[AUTO]
Slika, vključno z dinamično
premikajočimi se objekti, se
prikaže brez motenj. To je
običajna izbira.
[FRAME]
Slika, vključno z objekti, ki se
ne premikajo tako dinamično, se
prikaže v visoki ločljivosti.
x TRACK SELECTION (samo DVD VIDEO)
Pri predvajanju diska DVD VIDEO, na katerem
je posnetih več zvočnih formatov (PCM, MPEG
avdio, DTS ali Dolby Digital) da prednost
zvočnemu zapisu, ki vsebuje največje število
kanalov.
[OFF]
prednost ni dana.
[AUTO]
dana je prednost.
Opombe
x [HDMI CONTROL]
Za vklop/izklop funkcije HDMI CONTROL.
Ta funkcija je na voljo, če priključite sistem in
TV s kablom HDMI. Podrobnosti o tej funkciji
si oglejte v vodiču HDMI CONTROL (priložen
ločeno).
[OFF]
Funkcija HDMI CONTROL je
izklopljena.
[ON]
Funkcija HDMI CONTROL je
vklopljena. Komponente, ki so
povezani s kablom HDMI, lahko
Opomba
• Če poskusite izbrati nastavitev [ON], medtem ko
televizor ni povezan s kablom HDMI, se bo prikazalo
opozorilo [Please verify the HDMI connection] in
nastavitve »ON« ne morete izbrati.
x [STB SYNCHRO]
Funkcijo STB SYNCHRO lahko vklopite ali
izklopite. Ta funkcija je na voljo, če povežete sistem in TV s kablom HDMI in nastavite [HDMI
CONTROL] na [ON]. Podrobnosti o tej funkciji
si oglejte v navodilih HDMI CONTROL Guide
(priložena).
[OFF]
Izklopi funkcijo STB SYNCHRO.
[ON]
Vklopi funkcijo STB SYNCHRO.
• Ko postavko nastavite na »AUTO«, se utegne jezik
spremeniti. Nastavitev »TRACK SELECTION«
ima prednost pred nastavitvami »AUDIO« v
»LANGUAGE SETUP« (stran 83). (Ta funkcija pri
nekaterih diskih ne bo delovala.)
• Če imejo zvočni zapisi PCM, DTS, MPEG avdio in
Dolby Digital enako število kanalov, sistem izbere
PCM, DTS, Dolby Digital in MPEG avdio v tem
zaporedju.
x [MULTI-DISC RESUME] (samo DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Vklop ali izklop nastavitve funkcije »Multi-disc
Resume«.
[ON]
V pomnilniku shrani mesto
nadaljevanja predvajanja za vse
do 40 diskov.
[OFF]
Mesto predvajanja se ne shrani
v pomnilniku. Predvajanje se
ponovno začne na mestu, kjer
ste ga prekinili, samo za disk, ki
se trenutno nahaja v sistemu.
Opomba
Ta funkcija je na voljo samo, če nastavite [HDMI CONTROL] na [ON].
Se nadaljuje
85
x AUDIO DRC (Dynamic Range Control
– nadzor dinamičnega razpona) (samo DVD
VIDEO)
Zmanjša dinamični razpon zvočnega posnetka.
Ta način je uporaben za gledanje filmov ponoči,
pri nizki jakosti.
[OFF]
Ni kompresije dinamičnega
razpona.
[STANDARD] Reproducira zvočni posnetek
z dinamičnim razponom,
kakršnega je želel ustvariti
producent zvoka.
[MAX]
Kar najbolj kompresira
dinamični razpon.
x [AUDIO HDMI]
Izbere vrsto avdio signala, ki potuje iz priključka
HDMI OUT.
[OFF]
Zvok ne potuje iz priključka
HDMI OUT.
[ON]
Pretvori signale Dolby Digital,
DTS (digital theater system) ali
96 kHz/24 bit PCM (pulse code
modulation) v 48 kHz/16 bit
PCM.
Opomba
• Če povežete sistem in TV s kablom HDMI in izberete
[ON], DYNAMIC BASS, MOVIE/MUSIC in zvočno
polje ni dodeljeno zvoku, ki potuje iz televizorja.
x [DivX]
Prikaže registracijsko kodo za ta sistem.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani
http://www.divx.com na Internetu.
86
Nastavitev zvočnikov
[SPEAKER SETUP]
Če želite poslušati najboljši možni prostorski
zvok, najprej določite velikost priključenih
zvočnikov in njihovo oddaljenost od mesta
poslušanja. Nato nastavite razmerje in nivo
zvoka. Uporabite testni zvok za nastavitev
glasnosti zvočnikov na enak nivo.
V prikazovalniku za nastavitve izberite [SPEAKER SETUP]. Podrobnosti si oglejte v poglavju
“Uporaba prikaza za nastavitve” na strani 81.
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
Opomba
• Teh funkcij ne morete uporabiti, če so v sistem
priključene slušalke.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES
YES
YES
YES
Vrnitev na tovarniško nastavitev med
spreminjanjem nastavitev
Izberite postavko, nato pritisnite na tipko
CLEAR. Upoštevajte, da se samo nastavitev
[SIZE] ne vrne na tovarniško nastavitev.
x (CONECTION)
Če ne želite priključiti srednjega in prostorskih
zvočnikov, nastavite parametre postavk [CENTER] in [SURROUND]. Nastavitev prednjih
zvočnikov ni mogoče spreminjati.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: običajni izbor.
[NONE]: izberite to
postavko, če ne želite
priključiti srednjega zvočnika
[SURROUND]
[YES]: običajni izbor.
[NONE]: Izberite, če ne
uporabljate prostorskih
zvočnikov.
[SUBWOOFER] [YES]
Opomba
• Če spremenite nastavitev [CONNECTION],
se bo nastavitev [STANDARD (WIRED)] ali
[STANDARD (WIRELESS)] pod [SPEAKER
FORMATION] vrnila na [STANDARD
(WIRELESS)].
x DISTANCE (FRONT)
Spodaj je prikazana tovarniška nastavitev
oddaljenosti zvočnikov od mesta poslušanja.
Če nastavite razdaljo s pomočjo hitre nastavitve
(Quick Setup, str. 22), se nastavitev samodejno
prikaže.
0.0 - 7.0 m**/
0 - 23 ft
Ne pozabite pri premiku zvočnikov spremeniti
vrednost v prikazu za nastavitve.
[L/R]
3 m*
Razdaljo sprednjega
zvočnika lahko nastavite
(prikaže se, če v
v korakih po 0,2 metra od
nastavitvah (CONNEC- 1 do 7 metrov.
0.00 - 7.00 m2)/
0 - 23 ft
TION) nastavite (SURROUND) na (YES).
* Če uporabite hitro nastavitev (Quick Setup, str. 22), se
tovarniške nastavitve spremenijo.
Opombe
Ne pozabite pri premiku zvočnikov spremeniti
vrednost v prikazu za nastavitve.
[L/R]
3 m1)
[CENTER]
3 m1)
(prikaže se, če v
nastavitvah (CONNECTION) nastavite
(CENTER) na (YES).
[SUBWOOFER]
3m
1)
Razdaljo sprednjega
zvočnika lahko nastavite
od 0 do 7 metrov.
Razdaljo srednjega
zvočnika od mesta
poslušanja lahko nastavite
od 0 do 7 m.
Razdaljo nizkotonca od
mesta poslušanja lahko
nastavite na 0 do 7 m.
Če uporabite hitro nastavitev (Quick Setup, str. 22), se
tovarniške nastavitve spremenijo.
x DISTANCE (SURROUND)
Spodaj je prikazana tovarniška nastavitev
oddaljenosti zvočnikov od mesta poslušanja.
Če nastavite razdaljo s pomočjo hitre nastavitve
(Quick Setup, str. 22), se nastavitev samodejno
prikaže.
• Ko nastavite razdaljo, zvok za trenutek prekine.
• Če razdalje od mesta poslušanja niso enake pri vseh
sprednjih in prostorskih zvočnikih, nastavite razdaljo
najbližjega zvočnika.
• Oddaljenost prostorskih zvočnikov od mesta
poslušanja naj ne bo večja od oddaljenosti sprednjih
zvočnikov.
• Pri nekaterih vhodnih virih nastavitev (DISTANCE)
morda ne bo učinkovita.
x LEVEL (FRONT)
Možnost imate spreminjati nivo posameznih
zvočnikov. Ne pozabite nastaviti “TEST TONE”
na “ON” za poenostavitev nastavitve.
[L/R]
Nastavite to postavko med
0 dB
-6 dB in 0 dB, v korakih
po 1 dB.
[CENTER]
Nastavite to postavko med
(prikaže se, če v
-6 dB in +6 dB, v korakih
nastavitvah (CONpo 1 dB.
NECTION) nastavite
(CENTER) na (YES).
[SUBWOOFER]
0 dB
Nastavite to postavko med
-6 dB in +6 dB, v korakih
po 1 dB.
Se nadaljuje
87
x [LEVEL (SURROUND)]
Nivo prostorskih zvočnikov lahko spreminjate na
naslednji način. Ne pozabite nastaviti postavko
[TEST TONE] na [ON] za lažjo nastavitev.
Ta nastavitev se ne prikaže, če je v nastavitvi
[SIZE] postavka [SURROOUND] nastavljena
na [NONE].
[L/R]
0 dB
(prikaže se, če
v nastavitvah
[CONNECTION]
nastavite [CENTER]
na [YES].
Nastavite to postavko med
-6 dB in +6 dB, v korakih
po 1 dB.
Nastavitev glasnosti vseh zvočnikov hkrati
Uporabite tipko VOLUME na sistemu ali
pritisnite tipko VOLUME +/- na daljinskem
upravljalniku.
x TEST TONE
Zvočniki bodo oddajali testni ton za nastvitev
postavk [LEVEL (FRONT)] in [LEVEL
(SURROUND)].
[OFF]
ON
zvočniki ne oddajajo testnega tona.
testni ton potuje iz obeh zvočnikov,
levega in desnega, hkrati, medtem
pa se nastavlja razmerje. Če izberete
eno od postavk v [SPEAKER
SETUP], testni ton potuje iz obeh
zvočnikov zaporedoma.
Nastavitev nivoja zvočnikov s pomočjo
testnega tona
1
2
Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
S puščicama O/o izberite
[SETUP], nato pritisnite na tipko
Prikažejo se možnosti za [SETUP].
.
3
S puščicama O/o izberite [CUSTOM],
nato pritisnite na tipko .
Prikaže se nastavitveni prikaz.
4
S puščicama O/o izberite p [SPEAKER
SETUP], nato pritisnite na tipko
.
5
S puščicama O/o izberite [TEST
TONE], nato pritisnite na tipko
ali p.
6
S puščicama O/o izberite [ON], nato
pritisnite na tipko .
Slišali boste testni ton zaporedoma iz
vsakega zvočnika.
7
8
Z vašega mesta poslušanja, s
puščicami P/O/o/p nastavite vrednost
za [LEVEL (FRONT)] ali [LEVEL
(SURROUND)].
Testni ton bo potoval samo iz zvočnika,
katerega nastavljate.
Pritisnite tipko
nastavitvami.
, ko končate z
9
S puščicama O/o izberite [TEST
TONE], nato pritisnite .
10
S puščicama O/o izberite [OFF], nato
pritisnite .
Opomba
• Med nastavljanjem zvonikov se zvok za trenutek
prekine.
88
Vrnitev na tovarniške
nastavitve
Parametre sistema, kot so prednastavitve postaj,
lahko vrnete na tovarniško nastavitev.
@/1
A
x
1
Pritisnite na tipko @/1, da se sistem
vklopi.
2
Pritisnite na tipke x, A in @/1 na
sistemu hkrati.
Na prikazovalnik sprednje plošče se prikaže
napis »COLD RESET« in nastavitve se
vrnejo na tovarniške nastavitve.
89
Dodatne informacije
Opozorila
Vir napajanja
• Če enote dlje časa ne nameravate uporabljati,
jo izklopite iz stenske vtičnice. Pri
izključevanju kabla držite za vtič in ne za sam
kabel.
O postavitvi
• Napravo postavite na zračno mesto, da ne bi
prišlo do premočnega segrevanja.
• Po daljšem času predvajanja pri visoki
glasnosti se ohišje segreje. To ne predstavlja
okvare. V tem primeru se ne dotikajte ohišja.
Ne postavljajte enote v zaprt prostor, kjer je
premalo zračenja, ker bi se naprava utegnila
pregreti.
• Ne postavljajte predmetov na sistem, ker bi
utegnili prekriti zračnike. Ne postavljajte
sistema na mehko površino, kot je preproga,
ker bi s tem utegnili zapreti zračnike na
spodnji strani. Sistem je opremljen z močnim
ojačevalnikom. Če prekrijete zračnike, se
utegne enota pregreti in pokvariti.
• Ne postavljajte naprave na površine, prekrite
z volneno odejo ali podobnim materialom ali
v bližino zaves, ker bi s tem utegnili prekriti
odprtine za zračenje naprave na spodnji strani
predvajalnika.
• Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote
in je ne izpostavljajte sončnim žarkom;
ne izpostavljajte je prahu ali mehanskim
vibracijam in udarcem.
• Ne postavljajte naprave v nagnjen položaj.
Narejena je za delovanje v vodoravnem
položaju.
• Enota in diski naj bodo oddaljeni od naprav z
močnimi magneti, kot so mikrovalovne pečice
ali veliki zvočniki.
• Ne postavljajte težkih predmetov na enoto.
Uporaba
• Če napravo prenesete iz hladnega v
topel prostor, se lahko v notranjosti tvori
kondenzacijska vlaga, ki lahko poškoduje leče.
Zato pred prvo priključitvijo naprave ali če
jo prenesete iz hladnega v topel prostor pred
vključitvijo počakajte približno eno uro.
• Kadar premikate predvajalnik, odstranite
disk. V nasprotnem primeru se utegne disk
poškodovati.
90
Naravnavanje glasnosti
• Ne povečujte glasnosti med poslušanjem
zelo tihih delov ali ko ni avdio signala. Sicer
lahko ob delih z največjo glasnostjo pride do
poškodbe zvočnikov.
Čiščenje
•Očistite ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne
tipke z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim
čistilom. Ne uporabljajte grobih krp, čistilnega
praška ali topil, kot sta bencin in alkohol.
•Če imate kakršnakoli vprašanja ali probleme
v zvezi z vašim predvajalnikom, se posvetujte
z najbljižjim pooblaščenim Sonyjevim
prodajalcem.
Čiščenje diskov
•Ne uporabljajte komercialnega čistilnega diska,
ker bi utegnil povzročiti okvaro.
Nekaj o barvah televizorja
•Če zvočniki povzročajo nepravilnosti v
barvah, TV izklopite in ga nato po 15-ih ali
30-ih minutah ponovno vklopite. Če barve še
vedno niso prave, namestite zvočnike dlje od
televizorja.
POMEMBNO OBVESTILO
Opozorilo: Ta sistem omogoča neprekinjeno
prikazovanje mirujoče video slike ali slike
prikazovalnika na zaslonu. Dolgotrajen prikaz
take slike na TV zaslonu utegne povzročiti
trajno poškodbo TV zaslona. Projekcijski
televizorji so še posebno občutljivi.
Nekaj o prenašanju sistema
•Pred premikanjem sistema odstranite disk in
izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice.
Nekaj o omrežnem napajalniku
Naziv je naveden na spodnji zunanji strani.
Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov, le
napajalnik AC-SD1.
Opombe v zvezi z diski
Ravnanje z diski
• Da bo disk ostal čist, se ga dotikajte le na robu.
• Ne dotikajte se površine.
• Diskov ne izpostavljajte sončnim žarkom
ali virom toplote. Ne imejte jih shranjenih
v vozilu, parkiranem na soncu; notranjost
avtomobila se lahko močno segreje.
• Po koncu predvajanja disk shranite v škatlico.
Čiščenje
• Pred predvajanjem disk očistite s čistilno
krpico. Disk obrišite od sredine navzven.
• Ne uporabljajte topil kot so bencin, razredčilo
ali drugih močnih čistil; ne uporabljajte
antistatičnih pršilk, namenjenih čiščenju
vinilnih gramofonskih plošč.
Ta sistem lahko predvaja le okrogle diske. Z
uporabo nestandardnih diskov (npr. v obliki srca
ali zvezde) lahko poškodujete sistem.
Ne uporabljajte diskov z dodatkom, npr. nalepko
ali obročem.
Odpravljanje težav
Če med uporabo predvajalnika naletite na katero
od težav, ki so opisane v nadaljevanju, upoštevajte
podana navodila. Če se težave kljub temu nadaljujejo, se posvetujte z najbližjim zastopnikom
podjetja Sony.
Če se pojavi težava v zvezi s prostorskim sistemom, naj trgovec z opremo Sony pregleda celotni sistem (glavno enoto, IR oddajnik, omrežni
napajalnik in prostorski zvočnik (L)).
Napajanje
Naprava ni vključena.
• Preverite, če je omrežni kabel pravilno
priključen na električno omrežje.
• Ko napis „STANDBY“ izgine s
prikazovalnika sprednje plošče, pritisnite na
tipko @/1.
Če se na prikazovalniku sprednje
plošče izmenično prikazujeta napisa
„PROTECTOR“ in „PUSH POWER“
S tipko @/1 izključite sistem in za tem, ko
se prikaže napis „STANDBY“, preverite
naslednje postavke.
• Ali sta + in – kabla za zvočnik ustvarila
kratek stik?
• Ali uporabljate ustrezne zvočnike?
• Ali kaj ovira zračnike na vrhu sistema?
Ko ste preverili zgornje postavke in popravili
težavo, ponovno vklopite sistem. Če še vedno
ne najdete vzroka za težavo, se posvetujte z
najbližjem prodajalcem Sony opreme.
Indikator stanja IR na prostorskem zvočniku
(L) se ne vklopi.
• Pritisnite na tipko POWER, da se omrežni
napajalnik izklopi, pravilno priključite
zvočnike in nato s pritiskom na POWER
ponovno vklopite omrežni napajalnik.
Slika
Ni slike.
• Kabel SCART (EURO AV) ni pravilno
priključeni.
• Kabel SCART (EURO AV) je poškodovan.
• Predvajalnik ni priključen na ustrezni
priključek t EURO AV INPUT (str. 16).
• Video vhod na televizorju ni pravilno
nastavljen.
• Preverite način izhoda na vašem sistemu
(str. 84).
Se nadaljuje
91
• Progresivni format ste nastavili, a jih televizor
ne more sprejemati. V tem primeru vrnite
nastavitev na prepleteni format (tovarniška
nastavitev) (stran 30).
• Tudi če je TV združljiv s signali
progresivnega formata (525p/625p), utegne
na sliko nastavitev progresivanega formata
vplivati na sliko. V tem primeru vrnite
nastavitev na prepleteni format (tovarniška
nastavitev) (stran 30).
• Ponovno priključite priključni kabel.
• Sistem je priključen v vhodno napravo, ki ni
združljiva s HDCP (high-bandwidth digital
content protection) (na sprednji plošči napis
“HDMI” ne zasveti). Glej stran 105.
• Če za video izhod uporabite priključek
HDMI OUT, utegne težavo rešiti sprememba
video signala, ki potuje iz priključka HDMI
OUT, in sicer s pritiskom na tipko VIDEO
FORMAT (stran 29).
• Priključite TV in sistem z uporabo video
priključka, ki ni HDMI OUT ter preklopite
vhod televizorja na priključeni video
vhod, tako da boste lahko videli prikaz na
zaslonu. Spremenite nastavitev [HDMI
RESOLUTION] pod [SCREEN SETUP] in
preklopite vhod televizorja nazaj na HDMI.
Če se slika še vedno ne prikaže, ponovite
korake in preizkusite še druge možnosti.
• S tipko VIDEO FORMAT na daljinskem
upravljalniku ste izbrali “PROGRESSIVE”
(na prikazovalniku sprednje plošče je zasvetil
napis “PROGRE”), čeprav vaš televizor ne
more sprejemati progresivnega signala. V tem
primeru izključite kabel HDMI iz ENOTE
in izberite “INTERLACE”, da se indikator
„PROGRE“ izklopi.
• Če je signal iz priključka LINE OUT
(VIDEO) popačen, spremenite vrsto video
signalov, ki jih oddaja priključek HDMI OUT
in sicer tako, da pritisnete na tipko VIDEO
FORMAT na [720 x 480p]* (stran 29).
* V nekaterih državah se utegne prikazati
[720 x 576p].
Slika je motena.
• Disk je umazan ali z napako.
Formata zaslona ni možno spremeniti,
tudi če v “SCREEN SETUP” pod “TV TYPE”
izberete nastavitev razmerja slike.
• Razmerje slike je na disku tovarniško
določeno.
Na TV zaslonu se pojavijo barvne nepravilnosti.
Nizkotonec in sprednja zvočnika tega sistema
sta magnetno zaščitena. Vseeno pa se utegne
pojaviti nekaj magnetnega polja, ker je magnet
zelo močan. V tem primeru preverite naslednje:
92
• Če uporabljate zvočnike s televizorjem, ki
vključuje katodno cev, ali projektor, postavite
zvočnike najmanj 0,3 m od televizorja.
• Če se barvne nepravilnosti nadaljujejo,
izključite televizor, nato pa ga po 15 – 30-ih
minutah ponovno vklopite.
• Če se pojavi zavijanje, premaknite zvočnike
dlje od televizorja.
• Prepričajte se, da v bližini zvočnikov ni
nobenih magnetnih predmetov.
Zvok
Ni zvoka.
• Kabel za zvočnik ni pravilno priključen.
• Pritisnite tipko MUTING na daljinskem
upravljalniku, če se na prikazovalniku
prikaže napis “MUTING ON”.
• Predvajalnik je v stanju začasne ustavitve ali
počasnega predvajanja. Pritisnite tipko H
za vrnitev na običajni način predvajanja.
• Predvajalnik izvaja hitro predvajanje naprej
ali nazaj. Pritisnite tipko H za vrnitev na
običajni način predvajanja.
• Preverite nastavitve zvočnikov (stran 86).
• Naprava, priključena v priključek HDMI
OUT ne ustreza formatu avdio signala. V
tem primeru nastavite [AUDIO (HDMI)] v
[CUSTOM SETUP] na [ON] (str. 86).
Priključek HDMI OUT ne oddaja zvoka.
• Nastavite [AUDIO (HDMI)] pod
[CUSTOM SETUP] na [ON] (stran 80).
• Priključek HDMI OUT je priključek v
napravo DVI (digital visual interface)
(priključki DVI ne sprejemajo avdio signalov).
• Poskusite naslednje: 1 Izklopite sistem
in ga nato ponovno vklopite. 2 Izklopite
priključeno napravo in jo nato ponovno
vklopite. 3 Izključite in nato ponovno
priključite kabel HDMI.
Levi in desni zvok nista v pravem razmerju
ali sta zamenjana
• Preverite, če so zvočniki in komponente
pravilno priključeni.
Nizkotonec ne oddaja zvoka
• Preverite priključitev in nastavitve zvočnikov
(strani 16, 86).
• Nastavite zvočno polje na “A. F. D. STD”
(str. 38).
V zvočnikih je slišati šumenje
• Preverite, če so zvočniki in komponente
pravilno priključeni.
• Preverite, če so priključni kabli odmaknjeni
od transformatorja ali motorja in vsaj 3 metre
oddaljeni od televizorja ali fluorescentne luči.
• Odmaknite televizor od avdio komponent.
• Priključki so umazani. Obrišite jih s krpo,
malce navlaženo z alkoholom.
• Očistite disk.
Med predvajanjem diska VIDEO CD, CD ali
datoteke MP3, zvok izgubi stereo učinek
• S pritiskom na tipko AUDIO nastavite
“AUDIO” na “STEREO” (str. 48)
• Preverite se, če ste ustrezno priključili
predvajalnik.
Med predvajanjem zvočnega zapisa Dolby
Digital ali MPEG je učinek “surround” težko
zaznati
• Preverite, če je funkcija zvočnega polja
vključena (str. 38)
• Preverite priključitve in nastavitve zvočnikov
(str. 16, 86).
• Pri nekaterih DVD-jih izhodni signal morda
ni 5.1 kanalni, temveč mono ali stereo, tudi
če je zvočni zapis posnet v formatu Dolby
Digital ali MPEG.
Zvok prihaja samo iz srednjega zvočnika
• Pri nekaterih diskih oddaja zvok samo
srednji zvočnik.
Srednji zvočnik ne oddaja zvoka
• Preverite priključitev zvočnikov in nastavitve
(stran 16, 86).
• Prepričajte se, da je funkcija zvočnega polja
vključena (str. 38).
• Pri nekaterih izvorih bo učinek srednjega
zvočnika manj očiten.
• Predvajate 2-kanalni izvor.
Prostorski zvočniki ne oddajajo zvoka ali pa
oddajajo zvok zelo nizke jakosti.
• Prostorski zvočniki ne oddajajo zvoka ali pa
oddajajo zvok zelo nizke jakosti.
• Preverite priključitev in nastavitve zvočnikov
(str. 16, 86).
• Prepričajte se, da je funkcija zvočnega polja
vklopljena (str. 38).
• Pri nekaterih izvorih bo učinek prostorskih
zvočnikov manj očiten.
• Brezžična povezava prostorskega zvočnika
ni pravilna (stran 21).
• Plazma zaslon utegne motiti prenos. V tem
primeru nastavite položaj IR oddajnika in
IR sprejemnika prostorskega zvočnika (L)
(stran 21).
• Ne postavljajte prostorskega zvočnika (L)
na mesto, izpostavljano neposredni sončni
ali drugi močni svetlobi.
• Očistite površino IR oddajnika in IR
sprejemnika prostorskega zvočnika (L).
• Predvaja se 2-kanalni izvor.
Zvočniki, ki so prikazani na prikazovalniku
sprednje plošče, ne oddajajo zvoka
• Prikazovalnik sprednje plošče
prikaže izbrano možnost [SPEAKER
FORMATION], ne prikaže pa zvočnikov, ki
oddajajo zvok (stran 38, 77).
Začetek zvoka je odrezan.
• Nastavite način Movie/Music na „MOVIE“
ali „MUSIC“ (str. 37).
• Nastavite zvočno polje na „A.F.D. STD“
(str. 38).
Delovanje
Radijskih postaj ni mogoče uglasiti.
• Preverite, če so antene ustrezno priključene.
Nastavite antene in po potrebi priključite
zunanjo anteno.
• Signal postaje je prešibek (pri uporabi
samodejnega uglaševanja). Uporabite
neposredno uglaševanje.
• Ni nastavljenih postaj ali pa so bile
nastavljene postaje izbrisane (pri
uglaševanju s pregledovanjem nastavljenih
postaj). Nastavite postaje (str. 64).
• Pritisnite tipko DISPLAY, da se na
prikazovalniku prikaže frekvenca.
Daljinski upravljalnik ne deluje
• Odstranite ovire med daljinskim
upravljalnikom in predvajalnikom.
• Daljinski upravljalnik približajte predvajalniku.
• Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju na predvajalniku.
• Če so baterije v daljinskem upravljalniku
slabe, jih zamenjajte z novimi.
Indikator stanja IR na prostorskem zvočniku
(L) za trenutek zasveti oranžno.
• Indikator za trenutek zasveti oranžno. To ne
pomeni okvare.
• Med IR oddajlnikom in IR sprejemnikom se
nahaja ovira (človek ali predmet). Nastavite
IR oddajnik in IR sprejemnik
prostorskega zvočnika (L).
Indikator stanja IR na prostorskem zvočniku
(L) za trenutek utripa oranžno.
• IR sprejemnik prostorskega zvočnika (L)
sprejema infrardeči signal iz Sonyjeve
brezžične naprave. Premaknite IR
oddajnik in/ali prostorski zvočnik, tako da
bo indikator svetil zeleno.
• Odmaknite brezžični sistem od drugih
bližnjih brezžičnih sistemov.
• Usmerite IR oddajnik proti IR sprejemniku
prostorskega zvočnika (L).
Se nadaljuje
93
Diska ni mogoče predvajati
• V predvajalniku ni diska.
• Disk ni pravilno vstavljen.
Disk vstavite v predvajalnik tako, da je stran
s posnetkom na spodnji strani.
• Disk je umazan.
• Na predvajalniku ni možno predvajati CDROM-ov, itd. (str. 5).
• Na DVD-ju preverite kodo področja.
• Znotraj sistema se je nabrala vlaga.
Odstranite disk in pustite sistem prižgan
približno pol ure.
Predvajanje zvočnih posnetkov MP3 ni
mogoče.
• DATA CD ni posnet v formatu MP3, ki
ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2
ali Joliet.
• Zvočni posnetek MP3 nima končnice “.MP3”.
• Podatki niso formatirani v MP3, čeprav
imajo končnico “.MP3”.
• Podatki niso podatki standarda MPEG1
Audio Layer 3.
• Sistem ne more predvajati zvočnih
posnetkov v formatu MP3PRO.
• Nastavitev [MODE (MP3, JPEG)] je bila
nastavljena na [IMAGE (JPEG)] (stran 59).
• Če ne morete spremeniti nastavitve [MODE
(MP3, JPEG)], ponovno vstavite disk ali
izklopite in nato ponovno vklopite sistem.
• Disk DATA CD/DATA DVD vključuje
filmsko datoteko DivX.
• Sistem ne more predvajati zvočnih posnetkov
MP3, posnetih na disku DATA DVD.
Predvajanje slikovnih datotek JPEG ni
mogoče.
• DATA CD ni posnet v formatu JPEG, ki
ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2
ali Joliet.
• DATA DVD ni posnet v formatu JPEG,
ki ustreza standardu UDF (Universal Disk
Format).
• Slikovna datoteka nima končnice “.JPG“ali
“.JPEG”.
• Slikovna datoteka je večja od 3 072 (širina)
x 2 048 (višina) v običajnem načinu ali
več kot 2 000 000 slikovnih točk v načinu
Progressive JPEG.
• Nastavitev [MODE (MP3, JPEG)] je bila
nastavljena na [AUDIO (MP3)] (stran 59).
• Če ne morete spremeniti nastavitve [MODE
(MP3, JPEG)], ponovno vstavite disk ali
izklopite in nato ponovno vklopite sistem.
• Disk DATA CD/DATA DVD vključuje
filmsko datoteko DivX.
• Sistem ne more predvajati slikovnih datotek
JPEG, posnetih na disku DATA DVD.
94
Zvočni posnetki MP3 in slikovne datoteke
JPEG se začnejo predvajati hkrati.
• V načinu [MODE (MP3, JPEG)] je izbran
način [AUTO] (stran 59).
Filmske datoteke DivX ni mogoče
predvajati.
• Datoteka ni bila ustvarjena v formatu DivX.
• Datoteka nima končnice “.AVI” ali “.DIVX”.
• DATA CD/DATA DVD ni ustvarjan v
formatu DivX, ki ustreza standardom ISO
9660 Level 1/Level 2 ali Joliet/UDF.
• Filmska datoteka DivX je večja od 720
(širina) x 575 (višina).
Naslovi albuma/posnetka/datoteke se ne
prikaže pravilno
• Sistem lahko prikaže samo črke abecede in
številke. Ostali znaki se prikažejo kot (*).
Predvajanje se ne izvaja od začetka diska.
• Izbrano je programirano predvajanje,
naključno predvajanje ali predvajanje s
ponavljanjem.
Pritisnite tipko CLEAR, da se funkcije pred
predvajanjem diska, prekličejo.
• Izbrali ste nadaljevanje predvajanja. Pri
ustavljeni enoti pritisnite na x sistemu ali
na daljinskem upravljalniku in začnite s
predvajanjem (str. 43).
• Pri nekaterih diskih se utegne meni
samodejno pojaviti na zaslonu.
Sistem samodejno začne predvajati DVD.
• DVD izvaja funkcijo samodejnega
predvajanja.
Predvajanje se samodejno ustavi
• Pri nekaterih diskih je posnet signal za
samodejno prekinitev (auto pause signal).
Pri predvajanju takih diskov, predvajalnik ob
tem signalu ustavi predvajanje.
Nekaterih funkcij, na primer ustavitve, iskanja,
počasnega predvajanja ali ponavljajočega
predvajanja ni mogoče izvesti
• Pri nekaterih diskih se lahko zgodi, da
katera od omenjenih funkcij ni na voljo.
Glejte navodila za uporabo, ki so priložena
disku.
Sporočila na zaslonu se ne pojavijo v
želenem jeziku
• Pri nastavitvah “LANGUAGE SETUP” pri
točki “OSD” izberite jezik (str. 83).
Jezika, v katerem se predvaja zvok, ni
možno spremeniti.
• Zvok na DVD-ju ni posnet v več jezikih.
• Menjava jezika za zvok na tem DVD-ju je
prepovedana.
Jezika za podnapise ne morete zamenjati.
• Zvok na DVD-ju ni posnet v več jezikih.
• Menjava jezika za zvok na tem DVD-ju je
prepovedana.
Podnapisov ne morete izključiti
• Pri nekaterih DVD-jih izključitev
podnapisov ni možna.
Zornega kota ni mogoče spremeniti.
• DVD ne vsebuje posnetkov z več zornih
kotov (str. 53).
• Menjava zornega kota je na tem DVD-ju
prepovedana.
Nosilec diska se ne odpre, v prikazovalniku
se prikaže napis »LOCKED«
• Posvetujte se z najbližjim zastopnikom
podjetja Sony.
Na TV zaslonu se pri predvajanju diska
DATA CD ali DATA DVD prikaže napis [Data
error]
• Zvočni posnetek MP3/slikovna datoteka
JPEG/filmska datoteka DivX, ki jo želite
predvajati je poškodovana.
• Podatki niso podatki v standardu MPEG1
Audio Layer 3.
• Format slikovne datoteke JPEG ne ustreza
standardu DCF.
• Slikovna datoteka JPEG ima končnico
»JPG« ali ».JPEG«, a ni formata JPEG.
• Datoteka, ki jo želite predvajati ima
končnico “.AVI” ali “.DIVX”, a ni formata
DivX ali pa je v formatu DivX, vendar ne
ustreza profilu standarda DivX Certified.
Funkcija HDMI CONTROL ne deluje.
• Če oznaka »HDMI« na prikazovalniku
sprednje plošče ne zasveti, preverite
povezavo HDMI (str. 28).
• Nastavite [HDMI CONTROL] pod
[CONTROL SETUP] na [ON] (str. 85).
• Prepričajte se, da je priključena komponenta
združljiva s funkcijo HDMI CONTROL.
• Prepričajte se, da je omrežni kabel
priključene naprave pravilno priključen.
• Preverite nastavitev za funkcijo HDMI
CONTROL na priključeni komponenti.
Oglejte si navodila za uporabo komponente.
• Če spremenite priključitev HDMI,
priključite in izključite omrežni kabel ali če
pride do izpada elektrike, nastavite [HDMI
CONTROL] v [CUSTOM SETUP] na
[OFF], nato nastavite [HDMI CONTROL]
na [ON] (str. 85).
• Podrobnosti o funkciji HDMI CONTROL
si oglejte v vodiču HDMI CONTROL
(priložen ločeno).
Med uporabo funkcije »System Audio
Control« sistem in TV ne oddajata zvoka.
• Nastavite [AUDIO (HDMI)] v [CUSTOM
SETUP] na [ON] (str. 86).
• Prepričajte se, da je priključen TV združljiv
s funkcijo »System Audio Control«.
• Podrobnosti o funkciji »System Audio
Control« si oglejte v vodiču HDMI
CONTROL (priložen ločeno).
Sistem ne deluje pravilno.
• Izvlecite omrežni kabel iz stenske vtičnice in
ga čez nekaj minut ponovno vključite.
Enota ne deluje in če pritisnete na tipko na
enoti, se na prikazovalniku sprednje plošče
prikažen napis »CHILD LOCK«.
• Izklopite funkcijo »Child Lock« (str. 67).
95
Funkcija samodiagnoze
(ko se na prikazovalniku prikažejo črke/
številke)
Če se vključi funkcija samodiagnostike za
preprečitev nepravilnega delovanja sistema, se na
zaslonu in na prikazovalniku na prednji plošči
pojavi petmestna servisna številka (na primer C
13 50) s kombinacijo črke in štirih števk. V tem
primeru preverite naslednjo tabelo.
Tehnični podatki
Ojačevalnik
DAV-DZ110
Način »stereo«
Način »surround«
C:13:50
Prva tri mesta
servisne številke
C13
C31
E XX
(XX številko)
Vzrok in/ali ukrepanje
Disk je umazan.
, Očistite disk s mehko
krpico (stran 91).
Disk ni pravilno
vstavljen.
, Ponovno pravilno
vstavite disk.
Za preprečitev
nepravilnega delovanja
se je vključila funkcija
samodiagnoze.
, Pri posvetu z
zastopnikom
podjetja Sony ali
s pooblaščenim
servisom navedite
vseh pet mest
servisne številke (na
primer E 61 10).
* Pri nekaterih nastavitvah zvočnega polja in izvora
zvoka ne bo.
Vhodi (analogni)
TV (AUDIO IN)
Občutljivost: 450/250 mV
SAT/CABLE (AUDIO IN)
Občutljivost: 450/250 mV
AUDIO IN
Občutljivost: 250/125 Mv
Vhodi (digitalni)
SAT/CABLE (COAXIAL IN/OPTICAL IN):
Impedanca 75 omov/Izhodi (analogni)
PHONES:
Sprejme slušalke z nizko
in visoko impedanco
DVD sistem
Laser
Sistem signala
Ko vklopite sistem, se utegne na zaslonu
prikazati številka različice [VER.X.XX] (X je
številka). Čeprav to ni napaka in je namenjena
le Sonyjevemu servisiranju, običajna uporaba
sistema ne bo mogoča. Izklopite sistem in ga
ponovno vklopite.
VER.X.XX
96
polprevodniški laser
(DVD: : 650 nm)
(CD: 790 nm)
Čas emisije: neprekinjeno
PAL/NTSC
Sprejemnik
Sistem
Prikaz številke različice na zaslonu
108 W + 108 W (3 omi pri
1 kHz, 1% THD)
RMS izhodna moč,
10 %THD
FL/FR/C/SR*: 143 W (na
kanal pri 3 omih, 1 kHz,
10%)
SL/SR*: 100 W
(s SA-TS76W/SS-TS75)
Nizkotonec*: 285 W
(pri 1,5 omih, 80 Hz, 10%
THD)
PLL kvarčni digitalni
sintetizirani sistem
FM sprejemnik
Območje uglaševanja 87,50 – 108,00 MHz
(korak: 50 kHz)
Antena
FM žična antena
Antenski priključki 75 omski
Medfrekvenca
10,7 MHz
AM sprejemnik
Območje uglaševanja 531 – 1602 kHz (interval:
9 kHz)
Antena
AM zančna antena
Vmesna frekvenca
450 kHz
Video
Izhodi
Video: 1 Vp-p 75 omov
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 omov
Y, PB/CB, PR/CR:
0,7 Vp-p 75 omov
RGB: 0,7 Vp-p 75 omov
HDMI OUT: vrsta A
(19-polni)
Zvočniki
Sprednji (SS-TS74)
Sistem zvočnikov
2-stezni, bas refleks,
magnetno zaščiten
Enota
Nizkotonec: 65 mm,
konusni, konusni x 2
Visokotonec: 50 mm,
konusni
Nazivna impedanca 3,0 omov
111 x 827 x 75 mm (š/v/g)
Mere (prbl.)
316 x 1041 – 1339 x
316 mm (š/v/g) s stojalom
Masa (prbl.)
2,2 kg
4,6 kg s stojalom
Srednji (SS-CT72)
Sistem zvočnikov
zaprtega tipa, magnetno
zaščiten
Enota
30 x 60 mm, konusni
Nazivna impedanca 3,0 omov
Mere (prbl.)
381 x 48 x 62 mm (š/v/g)
Masa (prbl.)
0,5 kg
Prostorski (L) (SS-TS76W)
Sistem zvočnikov
bas refleks, magnetno
zaščiten
Enota
65 mm, konusni
Nazivna impedanca 3,0 omov
Mere (prbl.)
111 x 827 x 75 mm (š/v/g)
316 x 1041 – 1339 x
316 mm (š/v/g) s stojalom
Masa (prbl.)
2,2 kg
4,6 kg s stojalom
Nizkotonec (SS-WS73)
Sistem zvočnikov
Bas refleks, magnetno
zaščiten
Enota
160 mm, konusni
Nazivna impedanca 1.5 omov
Mere (prbl.)
197 x 322 x 345 mm
(š/v/g)
Masa (prbl.)
5,6 kg
Splošno
Zahteve napajanja
Moč
220-240 V, 50/60 Hz
Pri vklopljeni napravi: 180 W
V stanju pripravljenosti:
0,3 W (v načinu
varčevanja za energijo)
Izhodna napetost (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Izhodni tok (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Mere
430 x 63 x 380 mm
(vključno z izstopajočimi
deli in tipkami)
Masa
4,2 kg
Omrežni napajalnik (AC-SD1)
Zahteve napajanja
220-240 V, 50/60 Hz
Moč
Pri vklopljeni napravi: 40 W
Izhodna napetost
DC 28 V
Izhodni tok za SA-TS76W
1.5 A (maksimalen tok
je 8 A)
Mere
249 x 45 x 82 mm (š/v/g)
65 x 45 x 82 mm (š/v/g)
s kablom
Masa
0,8 kg
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih
sprememb brez predhodnega obvestila.
Prostorski (R) (SS-TS76W)
Sistem zvočnikov
bas refleks, magnetno
zaščiten
Enota
65 mm, konusni
Nazivna impedanca 3,0 omov
Mere (prbl.)
111 x 827 x 75 mm (š/v/g)
316 x 1041 – 1339 x
316 mm (š/v/g) s stojalom
Masa (prbl.)
1,7 kg
4,1 kg s stojalom
97
Odpiranje embalaže
• Sprednja zvočnika (2)
• Srednji zvočnik (1)
• Prostorska zvočnika (2)
• Nizkotonec (1)
• AM zančna antena (1)
• FM žična antena (1)
• Kabli za zvočnike (6, rdeč/bel/zelen/siv/
moder/vijoličen)
• Kabli za zvočnike (OPTION) (2, siv/moder)*
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6 (velikost AA) (2)
• Mikrofon za kalibriranje (1)
• Podložke (1 set)
• Drogovi (4)
• Podstavki (4)
• Ploščice za montažo (4)
• Pokrovi za drogove (4)
• Vijaki (veliki, s podložko ) (16)
• Vijaki (majhni, srebrni) (8)
• Vijaki (majhni, črni) (4)
• IR oddajnik (1)**
• Omrežni napajalnik
• Navodila za uporabo
• Vodič HDMI CONTROL
• Priključki za zvočnike in televizor
* Uporabite za priključitev prostorskih zvočnikov
v sistem s kabli za zvočnike.
**Kabel za IR oddajnik je namenjen le temu
sistemu. Podaljševalnega kabla, kupljenega v
trgovini, ne morete uporabiti.
Pojasnitev pojmov
Album
Del glasbenega zapisa na podatkovnem CD-ju, ki
vsebuje zvočne posnetke MP3 ali datoteke JPEG.
Poglavje (Chapter)
To je zapis glasbe ali zvoka, ki je krajši kot naslov.
Več poglavij sestavlja naslov.
Digital Cinema Auto Calibration
(samodejna kalibracija digitalnega zvoka)
Sony je razvil funkcijo ‘Digital Cinema Auto
Calibration’, ki omogoča hitro samodejno
merjenje in nastavitev zvočnikov za prostor, v
katerem poslušate zvok.
Digital Direct Twin Drive Subwoofer
Digitalni direktni nizkotonec z dvojnim
pogonom, ki vključuje Sonyjevo tehnologijo
S-Master, predstavlja dva digitalna ojačevalnika SMaster, ki nudita posebno moč strateško postavljenemu nizkotoncu za izjemen zvok. Digitalni
direktni nizkotonec z dvojnim pogonom,
katerega postavitev je povsem enostavna, nudi
stabilno zvočno polje prek mnogo večjega
področja poslušanja, brez potrebe po nastavitvah
frekvenčnih nivojev.
Digital Infrared Audio Transmission
Digitalni infrardeči prenos zvoka - Digital Infrared Audio Transmission
V zadnjem času smo priča hitremu širjenju DVDjev, digitalnih satelitskih sprejemnikov in drugih
visoko kakovostnih medijev. Da se lahko podrobnosti v zvoku, ki jih prinašajo ti visoko kakovostni
mediji, prenašajo brez izgub v kakovosti, je Sony
razvil tehnologijo, imenovano “Digital Infrared
Audio Transmission” za infrardeč prenos digitalnih avdio signalov brez kompresije in jo vključil
v sistem.
Ta tehnologija prenaša digitalne avdio signale
brez kompresije znotraj podnosilca frekvenčnega
pasu, ki ga določata IEC (International Electronics Committee) in JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
Kakovost prenosa je enakovredna CD-ju, če ne še
boljša. (Glej sliko 1).
98
Analogni
prenos
L
Digitalni prenos (digitalni
infrardeči prenos zvoka)
R
6 [MHz]
2
3
4
5
Slika 1: Spekter signalov za digitalni infrardeči
prenos zvoka
Dolby Surround Pro Logic
To je ena od metod dekodiranja Dolby Surround.
Dolby Pro Logic Surround ustvarja štiri kanale
iz dvo-kanalnega zvoka. Če jo primerjamo s
prejšnjim sistemom Dolby Surround, Dolby Pro
Logic Surround reproducira zvok levo-desno,
ki je naravnejši in bolj osredotočen. Če želite
popolnoma izkoristiti prednosti sistema Dolby
Pro Logic Surround, bi morali imeti par zadnjih
zvočnikov in srednji zvočnik. Zadnja zvočnika
oddajata mono zvok.
DTS
DivX®
Digitalna video tehnologija, katero je ustvarila
družba DivXNetworks, Inc. filmi, kodirani s
tehnologijo DivX so med najbolj kvalitetnimi, z
razmeroma majhno velikostjo datoteke.
Dolby Digital
Ta format zvoka za kino je naprednejši od “Dolby
Pro Logic Surround”. V tem formatu zadnja
zvočnika oddajata stereo zvok s širšim frekvenčnim
območjem, nizkotonski kanal za globoke nizke tone
pa je ločen. Ta format se imenuje tudi “5,1”, ker
nizkotonski kanal šteje kot 0,1 kanala (saj deluje le
kadar je potreben učinek nizkih tonov). Vseh šest
kanalov v tem formatu je posnetih ločeno, tako da
uresničijo izvrstno ločenost kanalov. Poleg tega so
vsi kanali procesirani digitalno in zato se pojavlja
manj izgub signala.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II ustvarja pet kanalov iz dvokanalnega zvoka. To napravi tako, da uporabi
izboljšani prostorski dekodirnik z zelo čisto
matrico, ki izvleče prostorske lastnosti osnovnega
posnetka, brez dodajanja novih zvokov ali
tonalnih obarvanj.
x Movie mode
Način “Movie” (film) se uporablja pri stereo TV
programih in vseh programih, kodiranih v Dolby
Surround. Rezultat je poudarjena usmerjenost
zvočnih polj, ki dosega kakovost diskretnega 5,1
kanalnega zvoka.
x Music mode
Način “Music” (glasba) se uporablja pri stereo
posnetkih in ustvarja širok in globok zvočni
prostor.
Ta pojem predstavlja tehnologijo digitalne zvočne
kompresije, ki so jo razvili pri Dolby Theater
Systems, inc. Ta tehnologija je usklajena s 5.1
kanalnim “surround” zvokom. Zadnji kanal pri
tem formatu je stereofonski, kanal za napajanje
(aktivnega) bas zvočnika je ločen. DTS nudi
enake 5.1 kanale visoko kvalitetnega digitalnega
zvoka, kot ga imajo zvočni sistemi Dolby Digital v
kinodvoranah . Ločitev med kanali je dobra, ker je
vsak kanal posnet posebej in se obdeluje digitalno.
DVD
To je disk, na katerem je lahko posneto do 8 ur
žive slike, čeprav je premer diska enak kot pri
običajnih CD-jih.
Kapaciteta enoslojnega enostranskega diska je 4,7
GB (giga byte), kar je sedemkrat več kot pri CDju. Kapaciteta dvoslojnega enostranskega diska je
8,5 GB, enoslojnega dvostranskega diska 9,4 GB,
dvoslojnega dvostranskega diska pa 17 GB.
Podatki za sliko so posneti v formatu MPEG 2,
ki je eden od v svetu uveljavljenih standardov za
tehnologijo digitalne kompresije. Obseg podatkov
je skrčen na približno 1 / 40 originalnega
obsega. Pri DVD je uporabljena tudi tehnologija
spremenljive hitrosti kodiranja, ki vpliva na
dodelitev podatkov glede na stanje slike. Avdio
podatki so posneti tako v formatu Dolby Digital
(AC-3) kakor tudi v PCM, kar omogoča bolj
realno predstavitev zvočnega okolja.
Poleg tega so pri DVD na voljo še druge
funkcije,kot npr. posnetki iz več zornih kotov,
večjezičnosti in starševski nadzor.
99
DVD-RW
MPEG avdio
DVD-RW je disk, na katerega je mogoče snemati
in presnemavati in je enake velikosti kot DVD
VIDEO. Na DVD-RW lahko snemate na dva
različna načina: VR ali Video. Diski DVD-RW,
narejeni v načinu Video, imajo enak format kot
DVD VIDEO, medtem ko diski, narejeni v načinu
VR (Video Recording), dovoljujejo programiranje
in urejevanje vsebine.
Sistem kodiranja za kompresiranje digitalnih
avdio signalov. MPEG-1 se uporablja za MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 se uporablja
za enega od avdio formatov DVD-ja.
DVD+RW
Diski DVD+RW (plus RW) omogočajo
presnemavanje in prepisovanje. Ti diski
uporabljajo snemalni format, ki je podoben
formatu DVD VIDEO.
Datoteka
Slika JPEG, posneta na disku DATA CD ali film
DivX na disku DATA CD/DATA DVD.
(“File” (datoteka) je poseben izraz za ta sistem).
Ena datoteka vsebuje eno sliko ali film.
Program osnovan na filmu / na videu
DVD-je lahko opredelimo kot program, osnovan
na filmu ali program osnovan na videu. DVD-ji,
osnovani na filmu, vsebujejo enake slike (24 slik
na sekundo), kot jih kažejo v kino-dvoranah. DVDji, osnovani na videu, napr. televizijske drame,
prikažejo 30 slik (ali 60 polslik) na sekundo.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI je vmesnik, ki podpira tako sliko kot
zvok v eni sami digitalni povezavi. Povezava
HDMI prenaša običajne do visoko definirane
video signale in večkanalne avdio signale v AV
komponente, kot je televizor, opremljen s HDMI
v digitali obliki, brez poslabšanja kakovosti.
Ker so video signali združljivi s trenutnim
formatom DVI (Digital Visual Interface), lahko
priključke HDMI povežete s priključki DVI s
pretvorniškim kablom HDMI-DVI. HDMI podpira HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection – širokopasovna digitalna zaščita
vsebine), tehnologijo za zaščito pred presnemavanjem, ki vključuje tehnologijo kodiranja za
digitalne video signale.
100
Spreminjanje zornega kota
(Multi-angle function)
Na nekaterih DVD-jih so zapisani posnetki za
posamezen kader, ki so bili posneti s kamerami iz
različnih zornih kotov.
Večjezičnost (Multilingual function)
Na nekaterih DVD-jih so podnapisi ali zvok
posneti v več jezikih.
Starševski nadzor (Parental Control)
To je funkcija pri DVD,ki omogoča omejitev
predvajanja diska glede na starost gledalca
v skladu z nivojem zaščite za posamezne
države. Zaščite so pri različnih diskih različne;
če je zaščita vključena, je lahko predvajanje
prepovedano v celoti ali se posamezni kadri, ki
kršijo določila zaščite preskočijo oz. nadomestijo
z drugimi kadri, itd.
Nadzor predvajanja (Playback Control
(PBC))
To je signal, ki je kodiran na VIDEO CD (verzija
2,0) in je namenjen za nadzor predvajanja.
Z uporabo menijev, ki so posneti na VIDEO CD
s funkcijami PBC, lahko preprosto uporabljate
predvajanje z interaktivnim programom, s
funkcijami za iskanje, itd.
Progresive format (progresivni format)
Za razliko od prepletenega formata lahko progresivni format reproducira 50-60 slik na sekundo, s
tem da reproducira vse (scanning) črte (525 črt
za sistem NTSC, 625 črt za sistem PAL). Kakovost celotne slike se izboljša mirujoče slike, tekst
in vodoravne črte pa izgledajo ostrejše. Ta format
je združljiv s progresivnim formatom 525 ali 625.
Koda področja (Region Code)
Ta sistem se uporablja za zaščito avtorskih pravic.
Številka področja je dodeljena vsakemu DVD
predvajalniku in DVD-ju, v skladu z območjem
prodaje. Koda področja je zapisana tako na
predvajalniku, kot tudi na disku. Predvajalnik
lahko predvaja diske, ki ustrezajo njegovi področni
kodi. Predvajalnik lahko predvaja tudi diske z
oznako . Tudi če na DVD-ju ni zapisane kode
področja, utegne biti omejitev prisotna.
ALL
Kader
Na VIDEO CD-ju s funkcijami PBC (nadzor
predvajanja) se meni, slike v gibanju in mirujoče
slike delijo v kadre.
Naslov (Title)
To je najdaljši odsek slike ali zvoka na DVD, npr.
film na disku s posneto video informacijo ali
album na disku z avdio zapisom.
Posnetek (Track)
Ta pojem predstavlja del slikovnega ali zvočnega
zapisa na CD-ju, VIDEO CD-ju ali MP3. Album
sestoji iz nekaj posnetkov (samo MP3).
VIDEO CD
To je kompaktni disk, na katerem je posneta živa
slika.
Slikovni podatki so v formatu MPEG 1, enem
od svetovnih standardov za tehnologijo digitalne
kompresije. Obseg podatkov za sliko je skrčen na
priblično 1/140 originalnega obsega. Zato je na
disk s premerom 12 cm možno shraniti 74 minut
dolg video posnetek.
Na VIDEO CD-ju so lahko shranjeni tudi
kompaktni avdio posnetki, Zvoki izven obsega
človeškega sluha so kompresirani, zvoki, ki jih
lahko slišimo, pa niso. VIDEO CD zato lahko
sprejme šestkrat daljšo avdio informacijo kot
običajni CD.
Obstajata dve verziji VIDEO CD:
• verzija 1.1: predvajate lahko le živo sliko in
zvok.
• Verzija 2.0: možno je tudi predvajanje stoječih
slik z veliko ločljivostjo in uporaba funkcij
PBC.
Ta predvajalnik lahko uporablja obe vrsti diskov.
101
Seznam jezikovnih kod
Oznake za jezike so povzete po standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Področje
Koda Področje
Seznam kod za starševski nadzor
Koda Področje
102
Koda Področje
Seznam sestavnih delov in elementov upravljanja
Podrobnosti so opisane na straneh, ki so navedene v oklepajih.
Sprednja stran
1 Tipka @/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(34)
6
(senzor za daljinski upravljalnik) (8)
8 Gumb VOLUME (34)
2 A (odpri/zapri) (34)
3 Upravljanje diska (34)
4 FUNCTION (34)
7 Priključek PHONES (34)
9 Priključek AUDIO IN/A.CAL MIC (22, 32)
0 Nosilec diska (34)
5 Prikazovalnik na sprednji plošči (105)
Se nadaljuje
103
Zadnja stran
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
SPEAKER
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
1 Priključki SPEAKER (16)
2 Priključek DIR-T1 (16)
7 Priključki EURO AV T OUTPUT
(TO TV) (16)
3 Priključka SAT/CABLE (AUDIO IN R/L)
(32)
8 Priključki COMPONENT VIDEO OUT (28)
9 Priključek SAT/CABLE (DIGITAL IN
OPTICAL) (32)
4 DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
(32, 72)
5 AM priključek (16)
0 Priključek SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) (32)
6 Priključek COAXIAL FM 75 omov (16)
qa Priključek HDMI (28)
104
Prikazovalnik na sprednji plošči
Indikatorji na prikazovalniku sprednje plošče
1 Zasveti, če je priključek HDMI OUT
pravilno priključen v napravo, združljivo
s HDCP (high-bandwidth digital content
protection), ki ima vhod HDMI ali DVI
(digital visual interface). (28)
2 Zasveti, če se na prikazovalniku sprednje
plošče prikažejo časovni podatki za
naslov ali poglavje (samo DVD). (51)
3 Zasveti, če vstavite disk NTSC.
4 Zasveti, ko enota sprejema postajo
(samo radio) (64)
5 Mono/stereo učinek (samo radio) (65)
6 Zasveti, če je vklopljen časovnik
izklopa. (70)
7 Zasveti, če izberete glasbeni ali filmski
način. (37)
8 Status predvajanja (samo za DVD)
0 Zasveti, če je funkcija “Child Lock”
vklopljena. (73)
qa Zasveti, če sistem oddaja progresivne
signale (samo funkcija DVD). (30)
qs Označuje izbrani način [SPEAKER
FORMATION]. (77)
qd Zasveti, če je vklopljena funkcija Digital
Cinema Sound (DCS) (38)
qf Trenutni prostorski format (ne velja za
JPEG).
qg Zasveti, če izberete DYNAMIC BASS.
(70)
qh Prikaže status sistema, npr. številko
poglavja, naslova ali posnetka,
informacije o času, radijsko frekvenco,
status predvajanja, zvočno polje, itd.
9 Trenutni način ponavljanja (47)
Se nadaljuje
105
Omrežni napajalnik
1 Kabel za sistem zvočnikov (9)
2 Indikator POWER (21)
Omrežni napajalnik
1 IR sprejemnik (21)
2 Indikator stanja IR (21)
106
3 POWER (ON/OFF) (21)
4 Omrežni kabel (19)
Prikaz nadzornega menija (Control Menu Display)
DISPLAY
Nadzorni meni lahko uporabite za izbiro funkcije, ki jo želite uporabiti. Za vklop ali spremembo
nadzornega medija, pritisnite na tipko DISPLAY:
, Prikaz nadzornega menija 1
m
Prikaz nadzornega menija 2 (prikaže se samo pri določenih diskih)
m
Izklop prikaza nadzornega menija
Prikaz nadzornega menija
Prikaza nadzornega menija 1 in 2 bosta prikazala različne postavke, ki pa so odvisne od vrste diska.
Podrobnosti o posameznih postavkah si oglejte na straneh, navedenih v oklepajih.
Primer: Prikaz nadzornega menija 1 pri predvajanju diska DVD VIDEO.
Se nadaljuje
107
Številka trenutno predvajanega naslova*1
Številka trenutno predvajanega poglavja*2
Skupno število posnetih naslovov*1
Skupno število posnetih poglavij*2
Postavke nadzornega
menija
12
18
T
Izbrana postavka
Funkcijsko ime za
postavko, izbrano v
nadzornem meniju
(27)
(34)
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Status predvajanja
(N predvajanje, X
začasna ustavitev, x
ustavitev, itd.)
Vrsta diska, ki ga
predvajate*3
Čas predvajanja*4
Trenutna nastavitev
Možnosti
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Sporočilo o upravljanju
*1 Prikaže številko kadra na disku VIDEO CD (če je funkcija PBC vklopljena), številko posnetka na disku VIDEO CD/
CD, številko albuma na disku DATA CD/DATA DVD. Številka video albuma DivX na disku DATA CD/DATA DVD.
*2 Prikaže indeksno številko na disku VIDEO CD, številko zvočnega posnetka MP3 ali številko slikovne datoteke
JPEG na disku DATA CD/DATA DVD. Številka video datoteke DivX na disku DATA DVD/DATA.
*3 Prikaže Super VCD kot „SVCD“. Prikaže „MP3“ v prikazu nadzornega menija 1 ali „JPEG“ v nadzornem meniju 2
za diske DATA CD/DATA DVD.
*4 Prikaže podatke o datotekah JPEG.
Izklop prikaza
Pritisnite na tipko
DISPLAY.
Seznam postavk nadzornega menija
Postavka
Ime postavke, funkcija, ustrezna vrsta diska
[TITLE] (stran 42)/[SCENE] (stran 42)/[TRACK] (stran 42)
Za izbiro naslova, kadra ali posnetka, ki ga želite predvajati.
[CHAPTER] (stran 42)/[INDEX] (stran 42)
Za izbiro poglavja ali indeksa, ki ga želite predvajati.
[TRACK] (stran 42)
Za izbiro posnetka, ki ga želite predvajati.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (stran 50)
Za izbiro vrste naslova (DVD-RW), ki ga želite predvajati, [ORIGINAL] ali
[PLAY LIST].
[TIME/TEXT] (stran 42)
Za preverjanje preteklega časa in preostalega časa predvajanja.
Za vpis časovne kode za iskanje slike ali glasbe.
Za prikaz DVD/CD teksta ali imena posnetka MP3.
108
[SPEAKER FORMATION] (strani 77, 79)
[PROGRAM] (stran 44)
Za izbiro posnetkov, ki jih želite predvajati, v želenem zaporedju.
[SHUFFLE] (stran 46)
Za predvajanje posnetkov v naključnem zaporedju.
[REPEAT] (stran 47)
Za ponavljajoče predvajanje celega diska (vseh naslovov/posnetkov/albumov) ali enega
naslova/poglavja/posnetka.
*
*
[A/V SYNC] (stran 54)
Za nastavitev sinhronizacije zvoka s sliko.
*
*
[PARENTAL CONTROL] (stran 74)
Za nastavitev omejitve predvajanja na tem sistemu.
[SETUP] (stran 81)
[QUICK] Setup (stran 22)
Uporabite funkcijo Quick Setup za izbiro želenega jezika za prikaz na zaslonu, razmerja
slike na TV zaslonu in velikosti zvočnikov, ki jih uporabljate.
[CUSTOM] Setup: Poleg nastavitev Quick Setup lahko opravite še dodatne nastavitve.
[RESET] Setup: Vrnitev nastavitev v [SETUP] na tovarniško nastavitev.
[ALBUM] (stran 42)
Za izbiro albuma, ki ga želite predvajati.
[FILE] (stran 42)
Za izbiro slikovne datoteke JPEG ali filmske datoteke DivX, ki jo želite predvajati.
*
[DATE] (stran 53)
Za prikaz datuma, ko je bila slika fotografirana z digitalnim fotoaparatom.
*
[INTERVAL] (stran 59)
Za določitev intervala za zaporedni prikaz slik na zaslonu.
**
[EFFECT] (stran 60)
Za izbiro učinkov, ki jih želite uporabiti za spreminjanje slik med zaporednim
prikazom.
*
[MODE (MP3, JPEG)] (stran 59)
Za izbiro vrste podatkov; zvočni posnetek MP3 (audio), slikovna datoteka JPEG
(IMAGE) ali oboje (AUTO), ki jih želite predvajati z diskom DATA CD.
* Te postavke se ne prikažejo, če predvajate DATA CD/DATA DVD s filmskimi datotekami DivX.
Nasvet
• Simbol v nadzornem meniju zasveti zeleno
t
, če izberete katerokoli postavko, razen [OFF] (samo
[PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT], [A/V SYNC]). Indikator [ORIGINAL/PLAY LIST] zasveti zeleno, če
izberete [PLAY LIST] (tovarniška nastavitev). Indikator [ORIGINAL/PLAY LIST] zasveti zeleno, če izberete
[PLAY LIST] (tovarniška nastavitev).
109
Seznam menija DVD Setup
Na prikazu DVD Setup lahko nastavite naslednje postavke.
Zaporedje prikazanih postavk se utegne razlikovati od dejanskega.
LANGUAGE SETUP
CUSTOM SETUP
HDMI
CONTROL
STB
SYNCHRO
PAUSE
MODE
TRACK
SELECTION
MULTI-DISC
RESUME
OSD*
MENU*
AUDIO*
SUBTITLE*
AUDIO DRC
AUDIO
(HDMI)
DivX
SCREEN SETUP
TV TYPE
YCBCR/RGB (HDMI)
SCREEN SAVER
BACKGROUND
LINE
4:3 OUTPUT
OFF
ON
OFF
ON
AUTO
FRAME
OFF
AUTO
ON
OFF
OFF
STANDARD
MAX
OFF
ON
SPEAKER SETUP
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
YCBCR
RGB
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
FULL
NORMAL
CONNECTION
FRONT
CENTER
SUBWOOFER
L
R
CENTER
SUBWOOFER
L
R
YES
YES
NONE
YES
NONE
YES
0.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
L
R
CENTER
SUBWOOFER
L
R
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
SURROUND
DISTANCE
(FRONT)
DISTANCE
(SURROUND)
LEVEL
(FRONT)
LEVEL
(SURROUND)
TEST TONE
* Izberite jezik, ki ga želite uporabljati, v prikazanem seznamu jezikov.
110
OFF
ON
Seznam menija sistema
Naslednje postavke lahko nastavite z SYSTEM MENU na daljinskem upravljalniku.
Meni
sistema
y
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
REV OFF
REV ON
OFF
ON
SL SR REV
CHILD LOCK
1)
Prikaže se samo med uporabo »TUNER FM« ali »TUNER AM«.
Prikaže se samo med uporabo »TUNER FM«.
3) Napis »ATTENUATE« se pri nekaterih izbranih funkcijah ne prikaže.
2)
111
Avecedno kazalo
Številčno
16:9 ...................................................................... 83
4:3 LETTER BOX ............................................... 83
4:3 OUTPUT ....................................................... 83
4:3 PAN SCAN.................................................... 83
5.1 kanalni Surround .......................................... 49
A, B, C, D
A/V SYNC ............................................................54
ALBUM ............................................................... 42
Album ................................................................... 98
ANGLE ................................................................ 53
ATTENUATE ...................................................... 36
AUDIO ................................................................. 83
AUDIO (HDMI) ................................................. 86
AUDIO DRC ....................................................... 86
BACKGROUND ..................................................84
Baterije.....................................................................8
Brezžično .............................................................21
CHAPTER ........................................................... 42
CINEMA STUDIO EX ...................................... 39
COAXIAL (Digitalni izhod) .............................. 33
COLD RESET ..................................................... 89
COMPONENT VIDEO OUT............................ 30
CUSTOM ..............................................................81
CUSTOM PARENTAL CONTROL ..................74
CUSTOM SETUP ............................................... 85
D.C.A.C. ........................................................ 79, 98
Daljinski upravljalnik ...................................... 8, 67
DATA CD .......................................................57, 61
DATA DVD ....................................................57, 61
Datoteka ..............................................................100
DEMO .................................................................. 25
Demonstracija ..................................................... 25
Digital Cinema Auto Calibration................. 79, 98
Digital Cinema Sound ........................................ 39
Digital Direct Twin Drive Subwoofer ................ 98
DIGITAL MEDIA PORT .................................. 72
Digitalna povezava .............................................. 33
Digitalni infrardeči zvočni prenos ..................... 98
DIMMER ..............................................................71
DISPLAY ............................................................. 66
DivX® ...................................................... 61, 86, 99
DOLBY DIGITAL ........................................ 48, 99
Dolby Pro Logic II .............................................. 99
Dolby Surround Pro Logic ................................. 99
DTS................................................................. 48, 99
DUAL MONO..................................................... 40
DVD...................................................................... 99
DVD+RW ............................................................100
112
DVD-RW ...................................................... 50, 100
DVI ....................................................................... 29
DYNAMIC BASS ............................................... 70
E, F, G, H
EFFECT ............................................................... 60
FILE ..................................................................... 42
FM MODE .......................................................... 65
Funkcija “Multi-angle” ................................ 53, 100
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) ..................................84
HDMI (high-definition multimedia
interface) ................................................. 29, 100
HDMI CONTROL .............................................. 85
Hitra nastavitev.................................................... 22
Hitro vrtenje naprej ..............................................41
Hitro vrtenje nazaj................................................41
I, J, K, L
Imenovanje nastavljenih postaj .......................... 65
INDEX ................................................................. 42
INTERVAL .......................................................... 59
IR oddajnik .....................................................21, 26
Iskanje ..................................................................41
JPEG .............................................................. 55, 57
Kader ...................................................................100
LANGUAGE SETUP ......................................... 83
LINE......................................................................84
M, N, O, P
Meni za DVD ....................................................... 48
MENU .................................................................. 83
MODE (MP3, JPEG) ......................................... 59
MOVIE/MUSIC ...................................................37
MP3 ................................................................ 55, 57
MPEG avdio .......................................................100
Multi Session CD ...................................................6
MULTI-DISC RESUME .................................... 85
MUTING ............................................................. 35
Nadaljevanje predvajanja .................................... 43
Nadzorni meni ....................................................107
Naključno predvajanje ........................................ 46
Naslov ..................................................................101
Običajno predvajanje ...........................................34
Odpiranje embalaže..............................................97
Odpravljanje težav ................................................91
OPTICAL (digitalni izhod) ................................ 33
ORIGINAL .......................................................... 50
OSD ...................................................................... 83
PARENTAL CONTROL.................................... 75
PAUSE MODE .................................................... 85
PBC predvajanje .................................................. 63
PICTURE NAVI............................................ 43, 58
PLAY LIST .......................................................... 50
Počasno predvajanje.............................................41
Področna koda ............................................... 6, 100
Poglavje ................................................................ 98
Poslušanje drugih komponent ............................ 35
Poslušanje zvoka iz televizorja ........................... 36
Posnetek .............................................................101
Pregledovanje .......................................................41
Prikaz za nastavitve ...................................... 81, 110
Prikazovalnik na sprednji plošči .................51, 105
Priključitev drugih komponent ........................... 32
Priključitev televizorja ......................................... 28
Program, osnovan na filmu ...............................100
Programirano predvajanje .................................. 44
Progresivni format ....................................... 30, 100
PROGRESSIVE ..................................................31
U, V, Z
Uporabni diski ........................................................5
Upravljanje televizorja .........................................67
Večjezičnost .......................................................100
VIDEO CD .........................................................101
Zamrznitev slike ...................................................41
Zaporedni prikaz slik .......................................... 59
Zvočno polje ........................................................ 38
R, S, T
Radijske postaje ....................................................64
Radio ................................................................... 65
Ravnanje z diski ....................................................91
RDS ...................................................................... 66
Repeat Play ...........................................................47
RESET.................................................................. 82
Samodejno kalibriranje ................................. 79, 98
SCENE ................................................................. 42
SCREEN SAVER .................................................84
SCREEN SETUP ................................................ 83
SETUP...................................................................81
Seznam jezikovnih kod ......................................102
Seznam menija sistema ...................................... 111
SLEEP .................................................................. 70
SPEAKER FORMATION ..................................77
SPEAKER SETUP.............................................. 86
CONNECTION ............................................. 86
DISTANCE .....................................................87
LEVEL ...................................................... 87, 88
Sprednja plošča...................................................103
Starševski nadzor ................................................100
SUBTITLE ..................................................... 54, 83
SYSTEM MENU ................. 25, 36, 65, 70, 71, 73
Takojšnja ponovitev ............................................. 35
Takojšnje nadaljevanje......................................... 35
TEST TONE ........................................................ 88
THEATRE SYNC ............................................... 68
TIME/TEXT ........................................................ 42
TITLE ................................................................... 42
TRACK................................................................. 42
TRACK SELECTION ........................................ 85
TV TYPE ............................................................. 83
113
Daljinski upravljalnik
BUTTON
DESCRIPTIONS
OPIS
TIPK
ALPHABETICAL
PO
ABECEDI ORDER
A–O
P–Z
ANGLE 4 (53)
AUDIO** es (48)
CLEAR ed (42, 66, 68, 82)
D.TUNING wd (65)
DISPLAY wa (51, 66)
DVD MENU 5 (48, 61)
DVD TOP MENU ea (48)
DYNAMIC BASS ws (70)
ENTER* 3 (22, 25, 36, 42, 64,
74)
FUNCTION +/– 2 (30, 34, 35,
43, 64, 77)
MOVIE/MUSIC ef (37)
MUTING wj (34)
Number
buttons**
Oštevilčene
tipke** qh (42, 65, 67,
74)
PICTURE NAVI qg (43, 68)
PRESET +/– 7 qs (65)
SLEEP eg (70)
SOUND FIELD +/–** 9 (36,
38)
SUBTITLE wd (54)
SYSTEM MENU 6 (25, 36, 71,
111)
THEATRE SYNC w; (69)
TOOLS 6 (67)
TUNING +/– wg wl (64)
TV qa (67)
TV CH +/–** 9 (67)
TV INPUT qk (67)
TV MENU e; (67)
TV VOL +/– q; (67)
VIDEO FORMAT qj (30)
VOLUME +/– q; (34, 65, 88)
114
[/1 (on/standby) 1 (22, 25, 34,
43, 65)
TV [/1 (on/standby) eh (67)
qf (22, 25, 36, 42,
C/X/x/c/
64, 74)
REPLAY/
ADVANCE wf (34)
./> qs 7 (34)
m/M wl wg (41)
/
wl wg (41)
H (play)** 8 (34, 43, 75)
x (stop) wh (35, 43, 74)
X (pause) wk (35)
Z (odpri/zapri)
(open/close) ql (35)
DISPLAY e; (24, 42, 74,
107)
O RETURN qd (43)
-/-- ed (68)
* Tipka
ENTERbutton
ima enako
The ENTER
has the
.
funkcijo kot tipka
** Na tipkah H, številka 5 in
VOLUME + se nahaja otipljiva
pika.
Download PDF

advertising