DVD sistem
za domači kino
Navodila za uporabo
DAV-DZ260
©2008 Sony korporacija
1
POZOR
Ne izpostavljajte sistema dežju in
vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara in ne odpirajte
ohišja zaradi nevarnosti električnega
udara.
Ne postavljajte sistema v knjižno omaro ali
vgrajeno omaro z neustreznim zračenjem.
Ne prekrivajte zračnikov s časopisnim papirjem,
prtom, zavesami, itd. Ne polagajte prižganih sveč
na napravo.
Ne polagajte predmetov na napravo (npr. vaza z
vodo).
Ne izpostavljajte baterij visokim temperaturam,
na primer soncu, ognju, ipd.
Naprava je ocenjena
kot CLASS 1 LASER
izdelek. Oznaka za
CLASS 1 LASER
PRODUCT je na
zadnji ali spodnji
zunanji strani.
Odpadna električna in
elektronska oprema
(velja za evropsko unijo
in druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za električno in elektronsko opremo. S
tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
2
Odpadne baterije (velja
za evropsko unijo in
druge evropske države
s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo enako
kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo
pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev
tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost
izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi
s servisom in garancijo se obrnite na naslove,
navedene v dokumentih za servis in v garantnem
listu.
Opozorila
Nekaj o virih napajanja
• Omrežni kabel naj zamenjajo v usposobljenem
servisu.
• Naprava ni ločena od električnega omrežja,
dokler je vtič priključen v vtičnico, kljub temu
da je naprava izključena.
• Postavite sistem na mesto, kjer boste lahko v
primeru težav, takoj izvlekli omrežni kabel iz
stenske vtičnice.
Nekaj o navodilih za uporabo
• V navodilih za uporabo so opisani postopki
z uporabo tipk na daljinskem upravljalniku.
Uporabite lahko tudi tipke na enoti, če imajo
enako ali podobno ime kot le-te na daljinskem
upravljalniku.
• Postavke v nadzornem meniju so odvisne od
področja.
• »DVD« se uporablja kot splošni izraz za DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R in DVD-RW/
DVD-R.
3
Pregled vsebine
Nekaj o priročniku ............................................3
Sistem omogoča predvajanje naslednjih
diskov.............................................................5
Uvod
Korak 1: Postavitev sistema................... 10
Korak 2: Priključitev sistema ................. 13
Korak 3: Hitra nastavitev ........................ 20
Korak 4: Poslušanje zvoka iz vseh
zvočnikov ............................................. 23
Nastavitev zvoka
Poslušanje prostorskega zvoka z uporabo
načina dekodiranja ......................................... 25
Izbira načina zvoka..........................................27
Poslušanje zvoka »Multiplex Broadcast«.......27
Disk
Predvajanje diskov ......................................... 28
Uporaba načina predvajanja ...........................34
Iskanje/izbira diska ......................................... 36
Predvajanje datotek MP3/slikovnih
datotek JPEG............................................. 38
Predvajanje filmov DivX® ............................41
Nastavitev sinhronizacije zvoka s sliko ........ 43
Omejitev predvajanja diskov .......................... 44
Uporaba nastavitvenega prikaza .................. 46
Radijski sprejemnik
Nastavitev radijskih postaj ............................. 53
Poslušanje radia ...............................................54
Uporaba funkcije RDS
(Radio Data System) ................................ 56
Upravljanje HDMI/zunanje avdio
naprave
Uporaba funkcije upravljanja vmesnika
HDMI za »BRAVIA« Sync ........................57
Predvajanje avdio datotek/slikovnih datotek
JPEG USB naprave ................................... 60
Shranjevanje pesmi v USB napravi ............... 66
USB naprave, ki jih lahko uporabljate .......... 69
Uporaba DIGITAL MEDIA PORT
adapterja..................................................... 69
4
Ostale funkcije
Ustvarjanje najboljšega prostorskega zvoka
za sobo ........................................................71
Samodejno kalibriranje ustreznih
nastavitev ................................................... 72
Upravljanje televizorja s priloženim
daljinskim upravljalnikom ........................ 73
Uporaba zvočnikh učinkov .............................74
Uporaba časovnika izklopa.............................74
Sprememba osvetlitve prikazovalnika na
sprednji plošči ........................................... 75
Ogled informacij o disku................................ 75
Vrnitev na tovarniške nastavitve .................... 78
Dodatne informacije
Opozorila......................................................... 79
Opombe o diskih ............................................ 80
Odpravljanje težav ...........................................81
Funkcija samodiagnoze .................................. 89
Tehnični podatki ............................................. 90
Pojasnitev pojmov............................................91
Seznam jezikovnih kod................................... 93
Seznam sestavnih delov in elementov
upravljanja...................................................94
Prikaz nadzornega menija.............................. 98
Abecedno kazalo ...........................................102
Diski, ki jih lahko predvajate
Vrsta
Logotip diska
Značilnosti
Simbol
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW v formatu DVD
VIDEO ali video načinu DVD+R/
DVD+RW v formatu DVD VIDEO
Način VR
(Video Recording)
• DVD-R/DVD-RW v načinu (Video
Recording) (razen DVD-R DL)
Super Avdio CD
• Super Avdio CD
VIDEO CD
• VIDEO CD (diski Ver. 1.1 in 2.0)
• CD-R/CD-RW/CD-ROM v video CD
formatu ali Super VCD formatu
CD
• Avdio CD
• CD-R/CD-RW v avdio CD formatu
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM v DATA CD
formatu, ki vsebujejo datoteke MP31)
in video datoteke DivX 3)4)5) in ki
ustrezajo določilom ISO 96606) Level
1/Level 2 ali Joliet (podaljšan format)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW v formatu DATA
DVD, ki vsebujejo datoteke MP31),
slikovne datoteke JPEG2) in video
datoteke DivX 3)4)5) in ki ustrezajo
formatu UDF (Universal Disc Format)
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je standardni format, usklajen z določili ISO/MPEG, ki kompresira
zvočne podatke. Datoteke MP3 morajo biti v formatu MPEG1 Audio Layer 3.
2) Slikovne datoteke JPEG morajo ustrezati formatu slikovnih datotetk DCF. (DCF »Design rule for
Camera Fila system«: slikovni standardi za digitalne fotoaparate, ki jih določa združenje JEITA
(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)).
5
3)
Razen modelov za Veliko Britanijo in Severno Ameriko.
DivX® je tehnologija kompresiranja filmskih datotek, katero je razvila družba DivXNetworks, Inc.
5) Logični format datotek in map na CD-ROM-ih, določen s standardom ISO (International Organization for Standardization).
6) Logotipi »DVD-RW«, »DVD+RW«, »DVD+R«, »DVD VIDEO« in »CD« so blagovne znamke.
4)
Primeri diskov, ki jih ni mogoče predvajati na tem sistemu
Na tem sistemu ni mogoče predvajati naslednjih diskov:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW, ki niso posneti v formatih, navedenih na strani 6,
• CD-ROM, posnetih v formatu PHOTO CD,
• Podatkovnega dela CD-Extras,
• CD grafični disk,
• DVD avdio,
• DATA DVD-ji, ki ne vsebujejo zvočnih posnetkov MP3, slikovnih datotek JPEG ali filmskih datotek
DivX.
• DVD-RAM.
Poleg tega na tem sistemu ni mogoče predvajati naslednjih diskov:
• DVD VIDEO z neustrezno področno kodo (stran 7),
• diskov nenavadnih oblik (npr. v obliki kartice ali srca),
• diskov, na katerih se nahajajo nalepke ali papir,
• diskov z ostanki celofana ali nalepke.
Opomba o diskih CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
V nekaterih primerih diskov CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW na tem sistemu ne
bo mogoče predvajati. Možnost predvajanja je odvisna od kakovosti posnetkov, fizikalnih pogojev diska
in lastnosti snemalne naprave.
Poleg tega, diska ne bo mogoče predvajati, če ni bil pravilno zaključen. Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo snemalne naprave.
Pri nekaterih diskih DVD+RW/DVD+R določene funkcije predvajanja ne bodo delovale, čeprav so bili
diski pravilno zaključeni. V tem primeru si oglejte disk v običajnem načinu predvajanja.
Tudi nekaterih diskov DATA-CD/DATA-DVD v formatu Packet Write ni mogoče predvajati.
Glasbeni diski, kodirani s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu Compact Disc (CD). V zadnjem času
je nekaj glasbenih založb izdalo avdio diske z avtorsko zaščito in nekaterih na vaši enoti ne bo mogoče
predvajati.
Opombe o dvojnih diskih (DualDiscs)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani,
z digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani. Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne
ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti ne bo mogoče predvajati zvočne strani diska DualDisc.
»DualDisc« je blagovna znamka združenja RIAA (Recording Industry Association of America).
6
Predvajanje diska Multi Session CD
• Na tem sistemu lahko predvajate Multi Session CD-je, če se avdio posnetek MP3 nahaja v prvem
delu. Predvajate lahko tudi vse nadaljnje avdio posnetke MP3, posnete v sledečih delih.
• Na tem sistemu lahko predvajate Multi Session CD-je, če se slikovna datoteka JPEG nahaja v prvem
delu. Predvajate lahko tudi vse nadaljnje slikovne datoteke, posnete v sledečih delih.
• Če so v prvem delu posneti avdio posnetki in slike v formatu glasbenega CD ali video CD, se bo
predvajal samo prvi del.
Koda področja
Ta sistem ima kodo področja, ki je označena na zadnji strani ohišja. Možno je le predvajanje diskov
DVD, ki so označeni z enako kodo področja.
Na tem sistemu lahko predvajate diske DVD VIDEO z oznako ALL .
Če bi skušali predvajati disk z drugačno oznako, bi se na TV zaslonu pojavil napis [Playback prohibited
by area limitations] (Predvajanje tega diska ni dovoljeno zaradi področnih omejitev).
Pri nekaterih diskih DVD VIDEO koda področja ni označena, čeprav obstajajo omejitve predvajanja
glede na področje.
Opomba v zvezi s predvajanjem DVD in VIDEO CD
Nekatere funkcije predvajanja DVD in VIDEO CD določajo proizvajalci teh medijev. Ker ta sistem vse
funkcije predvajanja izvaja skladno z zapisi na mediju, se lahko zgodi, da katera od funkcij predvajanja
ni na voljo. Zato upoštevajte tudi navodila, ki so priložena diskom DVD ali VIDEO CD.
Zaščita avtorskih pravic
Ta proizvod vključuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodami, ki se sklicujejo
na patente ZDA in druge elemente intelektualne lastnine. Pravica do uporabe avtorskih pravic do te
tehnologije zaščite mora biti odobrena s strani Microvision in je namenjena le za domačo uporabo in
druge uporabnike v omejenem obsegu, razen če podjetje Microvision ne odobri drugačne uporabe.
Dekodiranje ali razstavljanje je prepovedano.
Ta sistem vključuje prilagodljiva matrična prostorska dekodirnika Dolby* Digital in Dolby Pro Logic
(II) in sistem DTS** Digital Surround Surround.
* Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. »Dolby«, »Pro Logic« in simbol z dvojnim D so
blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
** Izdelano po licenci podjetja Digital Theater Systems, Inc.
»DTS« in »DTS Digital Surround« sta registrirani blagovni znamki Digital Theater Systems, Inc.
Ta sistem vključuje tehnologijo HDMITM (High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, logotip HDMI in izraz »High-Definition Multimedia Interface« so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licencing LLC.
»BRAVIA« in
sta blagovni znamki korporacije Sony.
7
Uvod
Odpiranje embalaže
• Sprednja zvočnika (2) in
prostorska zvočnika (2)
• AM zančna antena (1)
• Bateriji R6, velikosti AA (2)
• Kalibracijski mikrofon (1)
• FM žična antena (1)
• Srednji zvočnik (1)
ali
• Podložke (1 set)
• Nizkotonec (1)
• Kabli za zvočnike (6, rdeč/
bel/zelen/siv/moder/vijoličen)
• Navodila za uporabo
• Povezave zvočnikov in televizorja (kartica)
• Daljinski upravljalnik (1)
8
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA) v prostor za baterije v daljinskem upravljalniku. Pri tem
upoštevajte oznaki za polariteto 3 in #. Pri uporabi daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju
na sistemu.
Opombe
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v zelo vročih ali vlažnih prostorih.
• Ne uporabljajte nove baterije skupaj s staro.
• Pazite (zlasti pri menjavi baterij), da v daljinski upravljalnik ne zaidejo tuji predmeti.
• Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte sončnim žarkom ali lučem. To bi lahko povzročilo okvaro.
• Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite bateriji; s tem se boste izognili
nevarnosti okvare in korozije, če bi prišlo do izlitja baterij.
Pritrditev podložk na nizkotonec
Pritrdite priložene podložke na spodnjo stran nizkotonca, da bo stabilen.
,
Odstranite podložke
s podlage
9
Korak 1: Postavitev sistema
Če želite doseči najboljši »surround« zvok, naj bodo vsi zvočniki, razen bas zvočnika, enako oddaljeni
od mesta poslušanja A.
Sistem vam omogoča tudi, da srednji zvočnik postavite vse do 1,6 m bližje B, prostorska zvočnika pa
vse do 5,0 m bližje C sprednjima zvočnikoma.
Sprednja zvočnika lahko postavite od 1,0 do 7,0 m A od mesta poslušanja.
Postavite zvočnike, kot kaže slika
A Sprednji zvočnik (L, levi)
B Sprednji zvočnik (R, desni)
C Srednji zvočnik
D Prostorski zvočnik (L, levi)
E Prostorski zvočnik (R, desni)
F Nizkotonec
G Enota
B
A
C
G
A A
D
F
E
A
A
Pogled od zgoraj
C
A
A
A
B
B
A
C
C
D
E
Opomba
• Ne postavljajte zvočnikov v nagnjen položaj.
• Ne postavljajte zvočnikov v prostor:
– kjer je izjemno vroče ali mrzlo,
– kjer je prašno ali umazano,
– kjer je zelo vlažno,
– kjer bi bili izpostavljeni tresenju,
– kjer bi bili izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.
• Bodite previdni, ko postavljate zvočnike in/ali stojala (niso priložena), na katera so pritrjeni zvočniki,
na premazana tla (z voskom, oljem, ipd.), ker bi se utegnili pojaviti madeži ali razbarvanje površine.
• Ne uporabljajte grobih čistil, praškov ali topil kot sta alkohol in bencin.
• Ne naslanjajte in ne obešajte se na zvočnik, ker bi le-ta utegnil pasti.
Nasvet
• Če spremenite položaj zvočnikov, vam priporočamo, da spremenite tudi nastavitve. Podrobnosti si
oglejte v poglavju »Ustvarjanje najboljšega prostorskega zvoka za sobo« (stran 71) in »Samodejno
kalibriranje ustreznih nastavitev« (stran 72).
10
Namestitev zvočnikov na steno
Preden namestite zvočnike na steno, vanje priključite kable.
Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno cevčico v 3 in kabel brez
barvne cevčice v #.
Barvna cevčica
Sprednji zvočnik (L, levi): bel
Sprednji zvočnik (R, desni): rdeč
Srednji zvočnik: zelen
Prostorski zvočnik (L, levi): moder
Prostorski zvočnik (R, desni): siv
1
Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo luknjam na zadnji strani zvočnikov.
Glej sliko na naslednji strani.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Luknja na zadnji
strani zvočnika
10 mm
Pritrdite vijake v steno.
Za srednji zvočnik
Za ostale zvočnike
145 mm
8 do 10 mm
8 do 10 mm
3
Obesite zvočnike na vijake.
5 mm
Luknja na zadnji strani
zvočnika
10 mm
zadnja stran zvočnika
11
Opombe
• Uporabite vijake, ki so primerni za strukturo in moč stene. Ker je stena iz gipsa šibka, vijake varno
pritrdite na tram in jih nato pritrdite na steno. Namestite zvočnike na navpično in ravno steno, z
dodatno ojačitvijo.
• V trgovini se pozanimajte o strukturi sten in kateri vijaki so primerni.
• Sony ne prevzema odgovornosti za nesreče ali poškodbe, ki jih povzročijo nepravilna namestitev,
nezadostna moč stene, neustrezni vijaki, itd.
12
Korak 2: Priključitev sistema
Oglejte si spodnji diagram in preberite dodatne informacije pod točkami 1 do 5 na naslednjih
straneh.
Opombi
• Opravite povezave pravilno, da ne bo prišlo do šumov ali brnenja.
• Če priključite drugo komponento z gumbom za nastavitev glasnosti, pojačajte glasnost druge komponente do stopnjo, kjer zvok ni popačen.
3 DIGITAL MEDIA PORT adapter
3 Prenosni avdio izvor
2 TV
4 AM zančna antena
4 FM žična antena
1 Srednji zvočnik
1 Nizkotonec
1 Sprednji zvočnik
(R, desni)
1 Sprednji zvočnik
(L, levi)
1 Prostorski zvočnik (L, levi)
: smer signala
1 Prostorski zvočnik (R)
13
1 Priključitev zvočnikov
Priključek in barvna cevčica na kablih za zvočnike sta enake barve kot nalepka na priključkih, v katere
jih boste priključili. Pazite, da bodo kabli ustrezali priključkom na zvočnikih: kabel z barvno cevčico v
3 in kabel brez barvne cevčice v #. Pazite, da se izolacija kabla za zvočnik ne ujame v priključek.
Zadnji zvočnik
Barvna cevčica
Priključek
Ko priključite enoto, vstavite konektor, dokler ne zaskoči.
Hrbtna plošča
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
R
KE
EA
SP
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
R
FE
OO
BW
SU
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
V prostorski zvočnik (L) (moder)
ER
NT
CE
V prostorski zvočnik (R) (siv)
RL
SU
R
KE
EA
SP
RR
SU
TL
ON
FR
TR
ON
FR
V srednji zvočnik
(zelen)
V nizkotonec
(vijoličen)
V sprednji zvočnik (R)
(rdeč)
V sprednji zvočnik (L) (bel)
14
2 Priključitev televizorja
Za video izhod v televizor preverite video vhodne priključke na televizorju in izberite način povezave A
ali B. Kakovost slike se izboljšuje od A (standard) do B (HDMI).
Če ima televizor digitalni optični ali koaksialni izhod, lahko zvok izboljšate tako, da za povezavo
uporabite digitalni kabel A.
Digitalni optični kabel (ni priložen)
Digitalni koaksialni kabel (ni priložen)
L IN
DIGITA
COAXIAL
OPTICAL
TV
V digitalni koaksialni izhod na TV
V digitalni optični izhod na TV
FRONT L
SUR R
Hrbtna stran
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
HDMI* kabel (ni priložen)
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
SCART (EURO AV) kabel (ni pril.)
EURO
HDMI
AV
OUT
OU TP
V HDMI IN priključek na TV
UT (TO
TV )
V SCART (EURO AV) priključek na TV
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Če ima vaš TV HDMI priključek, uporabite to povezavo in izberite vrsto izhodnega signala
(stran 22).
Opombi
• Med uporabo funkcije »DMPORT«, priključek HDMI OUT ne oddaja video signala.
• Sistem lahko sprejema digitalne in analogne signale. Digitalni signali imajo prednost pred analognimi. (COAXIAL ima prednost pred OPTICAL.). Če digitalni signal izgine, se bo po dveh sekundah
nadaljeval analogni signal.
15
3 Priključitev drugih komponent
Priključeno komponento lahko uporabljate skupaj s šestimi zvočniki sistema.
• Prenosni avdio izvor: A
• DIGITAL MEDIA PORT adapter: B
Kabel s stereo mini-vtičem (ni priložen)
V prenosni avdio izvor
Sprednja plošča
(USB) vrata (stran 60)
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
Hrbtna stran
ANTENNA
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
DC5VMAX
0.7A
RT
DMPO
DIGITAL MEDIA PORT adapter
(ni priložen)
Priključitev DIGITAL MEDIA PORT adapterja
Priključite DIGITAL MEDIA PORT adapter (ni priložen) v priključek DMPORT. Podrobnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba DIGITAL MEDIA PORT adapterja” (stran 69).
Opomba
• Priključite DIGITAL MEDIA PORT adapter tako, da bosta puščici V poravnani. Pri izključitvi ga
med pritiskanjem na A izvlecite.
A
16
Če ima vaš televisor več avdio/video vhodov
Zvok lahko poslušate z zvočniki sistema, prek priključenega televizorja. Priključite komponente na
naslednji način.
Videorekorder, digitalni satelitski
sprejemnik ali PlayStation, itd.
TV
Videorekorder, digitalni satelitski
sprejemnik ali PlayStation, itd.
Sistem
: smer signala
Izberite komponento na TV. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo televizorja.
Če TV nima več avdio/video vhodov, bo za sprejem zvoka iz več kot dveh komponent potreben
preklopnik.
17
4 Priključitev antene
AM zančna antena (priložena)
A
B
Opomba
• Kabel (A) ali kabel (B) lahko priključite v en ali drug
priključek.
FRONT L
SUR R
Hrbtna stran
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
NNA
ANTE
IAL 75
FM
COAX
FM žična antena
(priložena)
Opombe
• Ne postavljajte AM zančne antene in kabla v bližino sistema ali drugih AV naprav, ker bi se utegnil
pojaviti šum.
• FM žično anteno popolnoma raztegnite.
• Po priključitvi FM žične antene, naj bo v čim bolj vodoravnem položaju.
Nasveta
• Nastavite smer antene za najboljši zvok AM oddaj.
• Če je FM sprejem slab, za povezavo sistema z zunanjo FM anteno, uporabite 75-omski koaksialni
kabel (ni priložen), kot je prikazano spodaj.
Zunanja FM antena
Enota
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
18
AM
5 Priključitev omrežnega kabla
Preden priključite omrežni kabel tega sistema in omrežni napajalnik v stensko vtičnico, v enoto
priključite vse zvočnike.
Hrbtna stran
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
V stensko vtičnico
Nekaj o demonstraciji
Ko priključite omrežni kabel se na prikazovalniku sprednje plošče prikaže demonstracija.
Nastavitev načina demonstrancije na on/off
1
Pritisnite na @/1 na enoti.
Sistem se vklopi.
2
3
Pritisnite na SYSTEM MENU.
4
5
Pritiskajte na O/o, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis
“DEMO”, nato pritisnite na ali p.
S puščicama O/o izberite nastavitev.
• DEMO ON: vklopljen.
• DEMO OFF: izklopljen.
Pritisnite na
.
Nastavitev je opravljena.
6
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni se izklopi.
Nasvet
• Če je sistem nov ali če ima tovarniške nastavitve (npr. po izvedbi postopka “COLD RESET” (stran
78)), lahko demonstracijo izklopite preprosto s tipko @/1 na daljinskem upravljalniku.
19
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Korak 3: Hitra nastavitev
(Quick Setup)
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
S pomočjo spodnjih korakov lahko opravite
osnovne nastavitve za uporabo sistema.
Opomba
• Če povežete sistem in televior s HDMI
kablom (ni priložen), morate nastaviti vrsto video
izhod v skladu s televizorjem. Podrobnosti si
oglejte v poglavju »Nastavitev vrste video izhoda
v skladu s televizorjem« (stran 22).
5
6
@/1
S puščicama O/o izberite jezik.
Sistem prikaže meni in podnapise v
izbranem jeziku.
Pritisnite na tipko .
Prikaže se nastavitveni prikaz (Setup
Display) za izbiro razmerja slike na
televizorju.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
P/O/o/p
7
DISPLAY
1
2
Pritisnite na @/1.
Opomba
3
4
Preklopite izbirnik vhoda na televizorju
tako, da se bo na TV zaslonu prikazal
signal iz sistema.
Na spodnji strani zaslona se prikaže napis
[Press [ENTER] to run QUICK SETUP.].
Če se to sporočilo ne prikaže, prikažite
možnost Quick Setup in ponovite postopek
(stran 22).
Pritisnite tipko
brez vstavitve diska.
Pojavi se nastavitveni prikaz (Setup
Display) za izbiro jezika za prikaz na
zaslonu.
20
S puščicama O/o izberite nastavitev, ki
ustreza vrsti televizorja.
x Če imate širokozaslonski televizor
ali običajni televizor 4:3 z načinom
širokega zaslona
[16:9] (stran 47)
x Če imate televizor 4:3
[4:3 LETTER BOX] ali [4:3 PAN SCAN]
(stran 47)
Vklopite televizor.
• Prepričajte se, da je funkcija nastavljena na
»DVD« (str. 22).
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
8
Pritisnite na tipko .
Prikaže se nastavitveni prikaz (Setup Display)
za izbiro načina izhoda video signalov iz
priključka EURO AV T OUTPUT (TO TV)
na zadnji strani sistema.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
9
S puščicama O/o izberite način
izhoda video signalov.
• [VIDEO]: izhod video signalov.
• [RGB]: izhod RGB signalov.
Opomba
IC
LM
.CA
N/A
IO I
AUD
• Če vaš televizor ne sprejme signalov
RGB, se na TV zaslonu slika ne bo
prikazala, tudi če izberete način [RGB].
Oglejte si navodila za uporabo televizorja.
10
11
Mikrofon za kalibriranje
Pritisnite na tipko .
Prikaže se nastavitveni prikaz (Setup
Display) za nastavitev razdalje zvočnikov.
S puščicama P/p izberite sliko take
postavitve zvočnikov, kot je dejanska.
Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Ustvarjanje najboljšega prostorskega zvoka
za sobo« (stran 71)
SPEAKER FORMATION
STANDARD
14 S puščicama P/p izberite [YES].
Opomba
12 Pritisnite na tipko .
13 Priključite mikrofon za kalibriranje
v priključek A.CAL MIC na sprednji
plošči].
• Prepričajte se, da slušalke niso priključene
v enoto. Naslednjih korakov ni mogoče
izvesti, če so slušalke priključene.
15
S pomočjo stojala, ipd. (ni priloženo),
postavite mikrofon za kalibriranje v višino
ušesa. Sprednja stran zvočnikov naj bo
obrnjena proti mikrofonu in med zvočniki in
mikrofonom naj ne bo nobenih ovir.
Pritisnite na
.
Samodejno kalibriranje se začne. Med
meritvami bodite tiho.
Opombi
• Ko se funkcija [AUTO CALIBRATION]
začne, bo slišati glasen testni zvok. Glasnosti ne morete znižati, zato pomislite na
otroke in sosede.
• Med merjenjem (ki traja približno 3
minute) ne bodite v prostoru merjenja
in ne povzročajte hrupa, ker bi ga s tem
motili merjenje.
16
Izključite mikrofon za kalibriranje in
pritisnite na P/p ter izberite [YES].
Opomba
• Odboji od sten ali tal utegnejo vplivati na
meritve.
• Če meritev ne uspe, preberite sporočilo
in ponovno preizkusite funkcijo [AUTO
CALIBRATION].
21
17
Pritisnite na
.
Hitra nastavitev je končana. Vse priključitve
in nastavitve so opravljene.
Prekinitev hitre nastavitve.
Pritisnite na tipko
koraku.
DISPLAY v kateremkoli
Izbira vrste izhoda video signala
iz priključka HDMI OUT
Če enoto in televizor priključite s kablom HDMI,
izberite vrsto video signala, ki potuje iz priključka
HDMI. Podrobnosti si oglejte v navodilih,
priloženih televizorju/projektorju, itd.
1
Pritiskajte na tipko FUNCTION,
dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže napis
„DVD“.
2
Pri ustavljenem sistemu pritisnite na
tipko DISPLAY.
Nasvet
• Če spremenite položaj zvočnikov, vam
priporočamo, da spremenite tudi nastavitve.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Ustvarjanje
najboljšega prostorskega zvoka za sobo« (stran
71) in »Samodejno kalibriranje ustreznih
nastavitev« (stran 72).
• Če želite spremeniti nastavitve, glejte poglavje
»Uporaba prikaza za nastavitve« (stran 46).
2
3
4
Pritiskajte na tipko FUNCTION
+/–, dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže napis
»DVD«.
Pri ustavljenem sistemu pritisnite na
tipko DISPLAY.
S puščicama O/o izberite
[SETUP] in pritisnite na tipko
5
DVD VIDEO
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
4
S puščicama O/o izberite [QUICK]
in pritisnite na tipko .
Pojavi se prikaz Quick Setup.
S puščicama O/o izberite
[CUSTOM], nato pritisnite na
.
S puščicama O/o izberite [HDMI
SETUP], nato pritisnite na .
Prikažejo se možnosti za [HDMI SETUP].
6
7
.
Prikažejo se možnosti za [SETUP].
94( 99)
1( 1)
T
0: 01: 08
.
Prikaže nastavitveni prikaz.
Prikaže se nadzorni meni (Control Menu).
3
S puščicama O/o izberite
[SETUP] in pritisnite na tipko
Prikažejo se možnosti za [SETUP].
Kako priklicati prikaz Quick
Setup
1
Prikaže se nadzorni meni (Control Menu).
S puščicama O/o izberite [HDMI
RESOLUTION], nato pritisnite na
S puščicama O/o izberite želeno
nastavitev, nato pritisnite na .
• [AUTO (1920 x 1080i)]: Sistem oddaja
optimalne video signale za priključeni
televisor.
• [1920 x 1080i]: Sistem oddaja 1920 x
1080i* video signale.
• [1280 x 720p]: Sistem oddaja 1280 x
720p * video signale.
• [720 x 480p]: Sistem oddaja 720 x
480p** video signale.
* i: prepleten, p:progresiven
**V nekaterih državah se utegne prikazati
[720 x 576p].
Opomba
Nastavitev vrste video izhoda
v skladu s televizorjem
Izberite vrsto video izhoda za sistem v skladu s
priključenim televizorjem (stran 15).
22
• Če na sprednji plošči zasveti indikator HDMI,
bodo slike, drugačne od [720 x 480p] ali [720
x 576p] vertikalno raztegnjene.
.
Opomba
Korak 4: Predvajanje
zvoka iz vseh zvočnikov
Zvok DVD-ja, televizorja ali videorekorderja
lahko poslušate iz vseh zvočnikov tega sistema.
• Če uporabljate TV priključek (COAXIAL
ali OPTICAL DIGITAL IN) (digitalna
povezava), ima digitalna povezava prednost.
2
3
FUNCTION
+/–
4
SYSTEM
MENU
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na puščici O/o, dokler se
na prikazovalniku sprednje plošče
ne prikaže napis »DEC. MODE«,
nato pritisnite na ali p.
Pritiskajte na puščici O/o, dokler se
na prikazovalniku sprednje plošče
ne prikaže želeni način dekodiranja.
Če želite oddajati TV zvok ali stereo zvok
2 kanalnega izvora iz 6 zvočnikov, izberite
zvočno polje »PRO LOGIC«, »PLII MOVIE«
ali »PLII MUSIC«. Podrobnosti o zvočnem
polju si oglejte na strani 25.
P/O/o
5
Pritisnite na
.
Nastavitev je opravljena.
1
Pritiskajte na tipko FUNCTION
+/-, dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže želena
funkcija.
Z vsakim pritiskom na tipko FUNCTION +/se funkcija spremeni na naslednji način:
“DVD” t “TUNER FM” t “TUNER
AM” t “USB” t “TV” t “DMPORT”
t “AUDIO” t …
Funkcija
Izvor
“DVD“
Disk, ki ga predvaja
sistem.
“TUNER FM“/
“TUNER AM “
FM/AM radio (stran 53)
“USB“
USB naprava (stran 60)
“TV“
TV
“DMPORT“
DIGITAL MEDIA PORT
adapter (stran 69)
“AUDIO“
Prenosni avdio izvor (ki
je priključen v AUDIO
IN priključek na sprednji
plošči)
6
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Opomba
• Pri nekaterih televizorjih bo morda potrebno
izklopiti zvočnik televizorja, če boste hoteli
poslušati prostorski zvok sistema.
Nasvet
• Če poslušate avdio datoteke prek prenosnega
avdio izvora, lahko zvok izboljšate. S tipko
FUNCTION +/– izberite »AUDIO«. Priključite
prenosni avdio izvor. Izberite »A.F.D. STD« za
»DEC. MODE«.
Sprememba izhodnega
nivoja zvoka iz priključenih
komponent
Pri poslušanju komponente, priključene v
priključek EURO AV T OUTPUT (TO TV) na
zadnji strani enote ali v priključek AUDIO IN na
sprednji plošči, se utegnejo pojaviti motnje. To
ne pomeni okvare in je odvisno od priključene
komponente.
23
Da ne bi prišlo do popačenja zvoka, zmanjšajte
vhodni nivo na enoti.
1
Pritiskajte na tipko FUNCTION,
dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže napis
„TV“ ali „AUDIO“.
2
3
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
4
Pritiskajte na tipki O/o, dokler se na
prikazovalniku sprednje strani ne
prikaže napis „ATTENUATE“, nato
pa pritisnite na tipko ali p.
Pritiskajte na tipki O/o in izberite
nastavitev.
ATT ON: zmanjša vhodni signal. Izhodni
signal se spremeni.
ATT OFF: običajen vhodni nivo.
5
Pritisnite na tipko
.
Prikaže se nastavitev.
6
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
24
Nastavitev zvoka
Poslušanje prostorskega zvoka z uporabo načina
dekodiranja
Prostorski zvok lahko poslušate preprosto tako, da priključite enega od sistemovih vnaprej
programiranih načinov dekodiranja. Tako bose uživali v vznemirljivem in močnem zvoku kino dvorane,
v svojem domu.
SYSTEM
MENU
P/O/o
1
2
3
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Pritiskajte na O/o, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže napis
»DEC. MODE«, nato pritisnite na ali p.
Pritiskajte na O/o, dokler se na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže želeni
način dekodiranja.
Prikaz
Način dekodiranja
“A.F.D. STD“
AUTO FORMAT
Zvok nastavi tak, kakršen je bil posnet/kodiran.
DIRECT STANDARD Iz katerih zvočnikov bo potoval zvok, je odvisno od
izvora.
Učinek
“A.F.D. MULTI“
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
2-kanalni izvor: zvok, posnet v 2-kanalnem načinu
(sprednji levi in desni kazan) se tudi dodeli prostorskemu
levemu in desnemu kanalu. Ta način oddaja zvok iz
sprednjega levega in desnega zvočnika, prostorskega
levega in desnega zvočnika in nizkotonca. Srednji zvočnik
ne oddaja zvoka.
Večkanalni izvor: Iz katerih zvočnikov bo potoval zvok, je
odvisno od izvora.
“PRO LOGIC“
Dolby Pro Logic
Opravi postopek dekodiranja Pro Logic vhodnega signala
in posnema prostorski zvok iz 2-kanalnega izvora.
Ta način oddaja zvok iz vseh zvočnikov in iz nizkotonca.
Zvok morda ne bo potoval iz vseh zvočnikov, kar je
odvisno od izvora.
25
Prikaz
Način dekodiranja
Učinek
«PL II MOVIE»
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Izvede način Dolby Pro Logic II Movie dekodiranja
vhodnih signalov in iz dveh kanalov ustvari pet izhodnih
kanalov polne pasovne širine Ta nastavitev je idealna za
gledanje video posnetkov presnetih ali starih filmov. Ta
način oddaja zvok iz vseh zvočnikov in iz nizkotonca. Pri
nekaterih izvorih zvok ne bo potoval iz vseh zvočnikov.
«PL II MUSIC»
Dolby pro Logic II
MUSIC
Izvede način Dolby Pro Logic II music dekodiranja
vhodnih signalov in iz dveh kanalov ustvari pet izhodnih
kanalov polne pasovne širine Ta nastavitev je idealna za
običajne stereo izvore, kot je CD. Ta način oddaja zvok
iz vseh zvočnikov in iz nizkotonca. Pri nekaterih izvorih
zvok ne bo potoval iz vseh zvočnikov.
«2CH STEREO»
2 CHANNEL
STEREO
Zvok potuje iz sprednjega levega in desnega zvočnika in
nizkotonca. Večkanalni prostorski formati se združijo v
2 kanala.
„HP 2CH“
HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO
Zvok potuje iz slušalk. Večkanalni prostorski formati se
združijo v 2 kanala.
„HP VIRTUAL“
HEADPHONE
VIRTUAL
Zvok potuje kot prostorski zvok iz slušalk. Ta način je
učinkovit samo, če predvajate večkanalni izvor.
4
Pritisnite na
.
Nastavitev je opravljena.
5
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Izklop prostorskega zvoka
Za “DEC. MODE” izberite “A.F.D. STD” ali “2CH STEREO”.
Opombe
• Če je vhodni signal večkanalni izvor, se načini “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” in “PLII MUSIC”
prekličejo in enota oddaja direktno večkanalni izvor.
• Če v enoto vstopa dvojezični zvok, načini “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” in “PLII MUSIC” nimajo
učinka.
• Če enota bere datoteke v USB napravi ali snema/kopira pesmi, načina dekodiranja ne mroete izbrati.
• Pri nekaterih vhodnih signalih, način dekodiranja morda ne bo imel učinka.
• Če izberete “A.F.D. STD”, prostorski in stereo učinek morda ne bosta prišla do izraza. V tem primeru
izberite “A.F.D. STD”, PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” ali “PLII MUSIC”.
26
Izbira načina zvoka
Izberete lahko ustrezen način zvoka za filme in
glasbo.
Poslušanje zvoka
Multiplex Broadcast
(DUAL MONO)
Zvok „Multiplex Broadcast“ lahko poslušate, če
sistem sprejema ali predvaja signal Dolby Digital
multiplex broadcast.
Opomba
SOUND
MODE
• Za sprejem signala Dolby Digital morate z
optičnim kablom priključiti digitalni satelitski
sprejemnik v sistem (str. 15) in nastaviti način
digitalnega izhoda televizorja ali druge komponente na Dolby Digital.
AUDIO
Med predvajanjem večkrat pritisnite
na tipko SOUND MODE, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želeni način.
• AUTO: Sistem samodejno izbere način »MOVIE« ali »MUSIC« in ustvari zvočni učinek v
skladu z diskom.
• MOVIE: Sistem ustvari zvok za filme.
• MUSIC: Sistem ustvari zvok za glasbo.
Opomba
• Teh postavk ni mogoče uporabiti, če so v enoto
priključene slušalke.
Večkrat pritisnite na AUDIO, dokler se
na prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže želeni signal.
• MAIN: Levi in desni zvočnik oddajata glavni
zvok.
• SUB: Levi in desni zvočnik oddajata pod-zvok.
• MAIN+SUB: Levi in desni zvočnik oddajata
glavni zvok in pod-zvok.
27
Položite disk na nosilec, nato pritisnite na
tipko A.
Osnovne funkcije
Predvajanje diskov
Pri nekaterih diskih DVD VIDEO in VIDEO CD
se lahko posamezne funkcije razlikujejo od opisa
ali pa niso dovoljene.
Upoštevajte navodila, ki so priložena disku.
A
@/1
Naravnajte
glasnost
H FUNCTION
Nosilec diska
Priključite slušalke
@/1
FUNCTION
+/–
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/-
/m/
M/y
X
1
2
3
4
5
./>
H
x
Vključite televizor.
Z vhodnim izbirnikom na televizorju
izberite ta sistem.
Pritisnite tipko @/1.
Sistem se vklopi.
Če način sistema ni nastavljen na »DVD«, s
tipko FUNCTION +/– izberite »DVD«.
Pritisnite na tipko A.
Vstavite disk.
28
Opomba
• Če uporabljate 8 cm disk, ga položite na
notranji obroč na nosilcu. Pazite, da disk ne bo
ukrivljen ob notranjem obroču.
• Ne zapirajte nosilca za disk s silo, ker bi ga
utegnili poškodovati.
• Ne polagajte na nosilec več kot dva diska.
6
Pritisnite na tipko H.
Sistem začne predvajati disk.
7
Nastavite glasnost s tipko VOLUME
+/- na daljinskem upravljalniku ali
gumbom VOLUME na enoti.
Pri nekaterih sistemih se nivo glasnosti na TV
zaslonu morda ne bo prikazal.
Opombi
• Pri nekaterih stanjih sistema, se stopnja glasnosti na TV zaslonu ne bo prikazala.
• Če nastavite funkcijo HDMI CONTROL
na “On”, lahko TV, ki je priključen v sistem
s kablom HDMI (ni priložen), upravljate
istočasno s sistemom. Podrobnosti si oglejte v
poglavju “Uporaba funkcije nadzora HDMI za
“BRAVIA” Sync” (stran 57).
Nasvet
• Če povežete sistem in TV s kablom HDMI
(ni priložen), ju lahko upravljate na enostaven
način s pomočjo funkcije HDMI CONTROL.
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Uporaba
funkcije nadzora HDMI za “BRAVIA” Sync”
(stran 57).
Izklop sistema
Medtem ko je sistem vklopljen pritisnite na @/1.
Sistem vzpostavi način stanja pripravljenosti.
Varčevanje z energijo v načinu
stanja pripravljenosti
Pritisnite tipko @/1, medtem ko je sistem
vklopljen. Za vklop stanja pripravljenosti naj bo
sistem v naslednjem stanju:
– »DEMO« je nastavljen na »OFF« (stran 19).
– [CONTROL FOR HDMI] je nastavljen na
[OFF] (stran 57).
Uporaba slušalk
Priključite slušalke v priključek PHONES na
enoti. Zvok sistema je utišan.
Za
Pritisnite
Predvajanje
posameznih slik
(Freeze Frame)
3)5)6)
STEP C za pomik naprej
na naslednjo sliko, medtem
ko je sistem v načinu
začasne ustavitve. Pritisnite
na STEP c za pomik na
naslednjo sliko, medtem ko
je sistem v načinu začasne
ustavitve (samo DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW).
Za vrnitev na običajno
predvajanje, pritisnite na H.
Ostale funkcije
Za
Pritisnite
Stop
x
Začasna ustavitev X
Nadaljevanje
predvajanja po
začasni ustavitvi
X ali H
Pomik na naslednje >
poglavje, posnetek
ali kader 1)
Pomik na
.
predhodnje
poglavje, posnetek
ali kader 1)
Začasni izklop
zvoka
MUTING.
Za preklic ponovno
pritisnite na tipko ali s
tipko VOLUME + nastavite
glasnost.
Ustavitev
predvajanja
in odstranitev
želenega diska
A na enoti.
Hitro iskanje točke
s predvajanjem
diska s hitrim
predvajanjem
naprej ali nazaj
(Scan)1)2)
M/y ali /m,
med predvajanjem diska.
Z vsakim pritiskom na
M/y ali /m med
pregledovanjem, se hitrost
predvajanja spremeni. Za
vrnitev na običajno hitrost
pritisnite na H. Dejanska
hitrost je odvisna od diska.
Ponovno
(takojšnja ponovitev)
predvajanje
med predvajanjem.
predhodnega kadra
(10 sekund prej)7)
(takojšnji pomik naprej)
Hitro predvajanje
trenutnega kadra med predvajanjem.
(30 sekund
kasneje)8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Gledanje slike za M/y ali /m4),
sliko (Slow-motion medtem ko je sistem v
Play) 3)
načinu začasne ustavitve.
Z vsakim pritiskom na
M/y ali /m4) med
počasnim predvajanjem, se
hitrost predvajanja spremeni.
Na voljo sta dve hitrosti. Za
vrnitev na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite na
H.
8)
Razen slikovnih datotek JPEG.
Hitrost pregledovanja je odvisna od diska.
Samo DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
VIDEO CD.
Razen VIDEO CD-jev.
Slik na DVD-VR ne morete iskati.
Pri diskih DATA CD/DATA DVD ta funkcija
deluje samo za video datoteke DivX.
Samo DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Tipko ne morete uporabiti za video datoteke
DivX.
Samo DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW.
Tipko ne morete uporabiti za video datoteke
DivX.
Prikaz večih zornih kotov in
podnapisov
Spreminjanje zornega kota
Če so na disku DVD VIDEO kadri posneti iz
različnih smeri oz. kotov (multi-angles), lahko
zorni kot spreminjate.
Med predvajanjem pritisnite na tipko
ANGLE in izberite želeni zorni kot.
Opomba
• Pri nekaterih diskih DVD VIDEO ni možno
izbirati zornih kotov kadra tudi v primerih, če
so kadri na disku posneti z več zornih kotov.
29
Prikaz podnapisov
*
*
* razen modelov Združene kraljevine in Severne
Amerike.
Pri predvajanju DVD-jev s posnetimi podnapisi
lahko podnapise kadarkoli vključite ali izključite.
Pri DVD-jih s podnapisi, posnetimi v večih
jezikih, lahko med predvajanjem jezik podnapisa
kadarkoli spremenite in ga vključite ali izključite.
Med predvajanjem pritisnite na tipko
SUBTITLE in izberite želeni jezik za
podnapise.
Opombi
• Pri nekaterih diskih DVD VIDEO ni možno
spremeniti podnapisov, čeprav so podnapisi
na disku posneti v več jezikih. Morda jih tudi
izklopiti ne bo mogoče.
• Podnapise lahko spremenite, če ima filmska
datoteka DivX končnico ».AVI« ali »DIVX« in
v isti datoteki vsebuje podatke o podnapisih.
(razen modelov Združene kraljevine in Severne
Amerike).
Spreminjanje zvoka
Kadar predvajate diske DVD VIDEO ali DATA
CD/DATA DVD (filmske datoteke DivX*),
posnete v več zvočnih formatih (PCM, Dolby
Digital, MPEG ali DTS), lahko izberete želeni
zvočni format. Če je disk DVD VIDEO posnet v
več jezikih, lahko izberete tudi jezik.
Pri diskih VIDEO CD, CD, DATA CD ali
DATA DVD lahko izbirate med zvokom levega
in desnega kanala in ta izbrani zvok poslušate v
levem in desnem zvočniku.
Zvoka za Super Avdio CD ni mogoče spremeniti.
* razen modelov Združene kraljevine in Severne
Amerike.
Med predvajanjem pritisnite na tipko
AUDIO in izberite želeni avdio signal.
x DVD VIDEO
Pri nekaterih diskih DVD VIDEO je izbira
jezikov drugačna.
30
Prikazane 4 števke predstavljajo jezikovno kodo.
Glejte seznam jezikovnih kod na strani 93.
Če je prikazan isti jezik dva ali več-krat, pomeni,
da je DVD VIDEO posnet v večih zvočnih
formatih.
x DVD-RW
Prikažejo se vse vrste zvočnih posnetkov na
disku.
Primer:
• [1: MAIN] (glavni zvok)
• [1: SUB] (podzvok)
• [1: MAIN+SUB] (glavni + podzvok)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Opomba
• Če je na disku posnet le en zvočni signal,
se postavke [2: MAIN], [2: SUB] in [2:
MAIN+SUB] ne prikažejo.
x VIDEO CD, CD, DATA CD (MP3 avdio)
ali DATA DVD (MP3 avdio)
• [STEREO]: običajni stereo zvok
• [1/L]: Zvok levega kanala (mono)
• [2/R]: Zvok desnega kanala (mono)
x DATA CD (DivX video) ali DATA DVD
(DivX video) (razen modelov Združene
kraljevine in Severne Amerike)
Izbira formatov zvočnega signala diskov DATA
CD in DATA DVD je odvisna od filmske
datoteke DivX, ki jo disk vsebuje. Format se
prikaže na prikazovalniku.
x Super VCD
• [STEREO]: stereo zvok zvočnega posnetka 1
• [1:1/L]: zvok levega kanala zvočnega posnetka
1 (mono)
• [1:2/R]: zvok desnega kanala zvočnega posnetka 1 (mono)
• [2:STEREO]: stereo zvok zvočnega posnetka 2
• [2:1/R]: zvok levega kanala zvočnega posnetka
2 (mono)
• [2:2/R]: zvok desnega kanala zvočnega posnetka 2 (mono)
Opomba
• Med predvajanjem diska Super VCD, na
katerem ni posnetega zvočnega posnetka 2, pri
izbiri možnosti [2:STEREO], [2:1/R], [2:2/R]
ne bo zvoka.
x DATA CD (DivX video) ali DATA DVD
(DivX video) (razen modelov Združene
kraljevine in Severne Amerike).
Primer:
MP3 avdio
Kako preveriti format
zvočnega signala
1:MP3
128k
Hitrost prenosa podatkov
*
*
* razen modelov Združene kraljevine in Severne
Amerike.
Če med predvajanjem pritiskate na tipko
AUDIO, se bo format za trenutni zvočni signal
(PCM, Dolby Digital, DTS, itd.) prikazal na
naslednji način.
Izbira predvajalnega
področja za Super Avdio CD
Super Avdio CD (stran 92) lahko predvajate, če
izberete predvajalno področje.
x DVD
Primer:
LFE (Low Frequency
Effect – učinek nizke
frekvence)
Prostorski (L/R)
1: ENGLISH
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Sprednji (L/R) +
srednji
L
C
R
LFE
LS
RS
Izbira predvajalnega področja
na 2-kanalnem + večkanalnem
Super Avdio CD-ju
Nekateri Super Avdio CD-ji so sestavljeni
iz 2-kanalnega področja predvajanja in večkanalnega področja predvajanja. Izberete lahko
tistega, katerega želite.
1
Format trenutno predvajanega programa
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
2
Primer
Sprednji (L/R)
1:SPANISH
Pri ustavljeni enoti pritisnite na
tipko DISPLAY.
S puščicama O/o izberite
(MULTI/2CH), nato pritisnite na
.
Prikažejo se možnosti za [MULTI/2CH).]
Prostorski (mono)
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Format trenutno predvajanega programa
3
S puščicama O/o izberite želeno
nastavitev in pritisnite na .
• [MULTI]: predvajate lahko večkanalno
področje predvajanja.
• [2CH]: predvajate lahko dvokanalno
področje predvajanja.
Opomba
• Področja predvajanja ne morete spremeniti
med predvajanjem.
31
Izbira predvajalne plasti, ko
predvajate hibridni Super Avdio
CD
Nekateri Super Avdio CD-ji so sestavljeni iz HD
in iz CD plasti. Izberete lahko tisto, katero želite
poslušati.
Opomba
• Če Super Avdio CD nima HD plasti, plasti
predvajanja ne morete izbrati.
1
Pri ustavljeni enoti pritisnite na
tipko DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
2
S puščicama O/o izberite
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER],
nato pritisnite na .
Prikažejo se možnosti za [SUPER AUDIO
CD/CD LAYER].
3
S puščicama O/o izberite želeno
nastavitev in pritisnite na .
• [SUPER AUDIO CD]: Predvajate lahko
HD plast.
Če sistem predvaja HD plast, na prikazovalniku sveti napis “SA-CD”.
• [CD]: predvajate lahko CD plast.
Če sistem predvaja CD plast, na prikazovalniku sveti napis “CD”.
Opombe
• Vsaka funkcija predvajalnega načina deluje
samo znotraj izbrane plasti ali področja predvajanja.
• Če izberete CD plast, ne morete spremeniti
predvajalnega področja.
• Super Avdio CD avdio signalov ni mogoče
oddajati iz priključka HDMI OUT.
Predvajanje VIDEO CD-jev z
uporabo funkcije PBC (Ver. 2.0)
1
Za začetek predvajanja VIDEO CD s
funkcijami PBC.
Prikaže se meni za vašo izbiro.
2
Z oštevilčenimi tipkami izberite
številko želene postavke.
3
4
Pritisnite tipko
.
Za interaktivne operacije sledite
navodilom menija na zaslonu.
Upoštevajte tudi navodila, ki so priložena
disku. Postopek operacije se pri nekaterih
VIDEO CD utegne razlikovati.
Vrnitev na meni
Pritisnite O RETURN.
Opomba
• V navodilih za uporabo, ki so priložena disku,
je lahko pri nekaterih VIDEO CD-jih napis
[Press ENTER] v koraku 3 izražen s [Press
SELECT]. V tem primeru pritisnite H.
Nasveta
• Če želite predvajati disk brez uporabe
funkcije PBC, pritisnite ./> ali tipke s
številkami, medtem ko je enota ustavljena in
izberite posnetek, nato pritisnite H ali .
• Na TV zaslonu se prikaže »Play without PBC«
in sistem začne z neprekinjenim predvajanjem. Mirujočih slik, npr. menija, ni mogoče
prikazati. Če želite predvajati s funkcijo PBC,
dvakrat pritisnite tipko x in nato pritisnite
H.
Nadaljevanje predvajanja v
točki, kjer ste disk ustavili
(Resume Play- Nadaljevanje
predvajanja)
(PBC predvajanje)
S funkcijami PBC (nadzor predvajanja), lahko
izvajate enostavne interaktivne operacije,
operacije s funkcijami iskanja, itd.
PBC predvajanje omogoča interaktivno
predvajanje VIDEO CD-jev s pomočjo menija na
TV zaslonu.
32
Ko predvajanje diska ustavite, si sistem
zapomni mesto, kjer ste pritisnili tipko x in na
prikazovalniku na sprednji plošči se prikaže napis
»RESUME«. Če ne odprete nosilca diska, vam je
ta možnost na voljo tudi če s pritiskom na tipko
@/1 na daljinskem upravljalniku nastavite sistem
v način stanja pripravljenosti.
1
Med predvajanjem diska, s
pritiskom na tipko x prekinite
predvajanje.
Na prikazovalniku se pojavi napis
»RESUME«.
2
Pritisnite tipko H.
Predvajanje se nadaljuje na mestu, kjer ste v
koraku 1 predvajanje prekinili.
Opomba
• Sistem lahko shrani najmanj 10 mest predvajanja.
• Če je možnost [MULTI-DISC RESUME] v
[CUSTOM SETUP] nastavljena na [OFF]
(stran 50), se bo mesto nadaljevanja predvajanja izbrisalo, ko s tipko FUNCTION +/spremenite funkcijo.
Opombe
• Sistem morda ne bo nadaljeval s predvajanjem
točno od istega mesta, kar je odvisno od tega,
kje ste disk ustavili.
• Podatek o mestu prekinitve se izbriše, če:
– odstranite disk,
– sistem vzpostavi način stanja pripravljenosti
(samo DATA CD/DATA DVD),
– spremenite nastavitev v nastavitvenem
prikazu (Setup Display),
– spremenite funkcijo s tipko FUNCTION +/-,
– izključite omrežni kabel.
• Pri diskih DVD-RW, VIDEO CD, SACD, CD,
DATA CD in DATA DVD si sistem zapomni
mesto nadaljevanja predvajanja za trenutni
disk.
• Funkcija »Resume Play« ne deluje med uporabo funkcij »Program Play« in »Shuffle Play«.
• Ta funkcija pri nekaterih diskih ne deluje.
Nasvet
• Za predvajanje od začetka diska dvakrat pritisnite tipko x, nato pa pritisnite tipko H.
Nadaljevanje predvajanja diska
s funkcijo »Resume Playback«
(Multi-Disc Resume)
Sistem si zapomni mesto, kjer ste nazanje
ustavili predvajanje diska in ob naslednji vstavitvi
diska začne s predvajanjem od tega mesta. Če
je pomnilnik poln, se mesto predvajanja najdlje
nazaj predvajanega diska izbriše.
Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost
[MULTI-DISC RESUME] v [SYSTEM SETUP]
na [ON]. Podrobnosti si oglejte pod »[MULTIDISC RESUME] (samo DVD VIDEO, VIDEO
CD)« na strani 50.
33
Izbrani posnetek
Uporaba Play Mode
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Ustvarjanje svojega programa
(Program Play)
Sistem omogoča izdelavo programa, po katerem
se izvaja predvajanje posnetkov. Program lahko
vsebuje vse do 99 posnetkov.
1
Pritisnite na tipko
6
DISPLAY.
S puščicama O/o izberite
[PROGRAM] in nato pritisnite na
tipko .
7
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Za programiranje drugih posnetkov,
ponavljajte koraka 4 in 5.
Pritisnite tipko H za začetek
predvajanja.
Predvajanje programa se začne.
Ko se program konča, lahko pritisnete tipko
H in ga ponovno predvajate.
S puščicama O/o izberite [SET t]
in pritisnite na tipko .
Skupni čas programiranih posnetkov
––
01
02
03
04
05
06
Posnetki za programirano predvajanje se
prikažejo v izbranem vrstnem redu.
Prikažejo se možnosti za [PROGRAM].
3
02
––
––
––
––
––
––
Skupni čas posnetkov v programu
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
2
0: 03:51
T
Vrnitev na običajno predvajanje
Pritisnite na tipko CLEAR, medtem ko prikaz za
nastavitev programa ni prikazan na TV zaslonu
ali izberite [OFF] v koraku 3. Za ponovno
predvajanje istega programa izberite [ON] v
koraku 3 in pritisnite na tipko .
Izklop nadzornega menija
Pritiskajte na tipko
DISPLAY, dokler se
nadzorni meni ne izklopi.
Posnetki na disku
4
Pritisnite na tipko p.
Sprememba ali preklic
programa
Smernik se premakne na vrsto s posnetki [T]
(v tem primeru [01]).
1
Sledite korakom 1 do 3 v poglavju
“Ustvarjanje svojega programa
(Program Play)”.
2
S tipkama O/o izberite številko
posnetka, katerega želite zamenjati
ali preklicati.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
5
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Izberite posnetek, ki ga želite
programirati.
Na primer, izberite posnetek [02].
S puščicama O/o izberite [02] pod [T], nato
pritisnite .
34
Če želite posnetek izbrisati iz programa,
pritisnite na tipko CLEAR.
3
Sledite koraku 5 in ustvarite nov
program.
Za preklic programa izberite [--] pod [T] in
pritisnite na tipko .
Preklic vseh posnetkov v
programiranem zaporedju
• [ON (MUSIC)]: zvočni posnetiki MP3 v mapi
na trenutno izbranem disku se pomašajo. Če
ne izberete nobene mape, se bo predvajala prva
mapa.
* razen modelov Združene kraljevine in Severne
Amerike.
1
Sledite korakom 1 do 3 v poglavju
“Ustvarjanje svojega programa
(Program Play)”.
2
Pritisnite na tipko O in izberite [ALL
CLEAR].
4
Pritisnite na tipko
Vrnitev na običajno predvajanje
3
.
Predvajanje v naključnem
zaporedju
(Shuffle Play)
Pritisnite na tipko
.
Predvajanje v naključnem zaporedju se začne.
V koraku 3 pritisnite na tipko CLEAR ali izberite
[OFF].
Izklop nadzornega menija
Pritiskajte na tipko
DISPLAY, dokler se
nadzorni meni ne izklopi.
Opomba
Sistem »pomeša« posnetke in jih predvaja v
naključnem zaporedju. Zaporedje predvajanja se
ponavadi razlikuje od prejšnjega zaporedja.
Opomba
• Nekatere pesmi se utegnejo med predvajanjem
MP3-ja ponoviti.
1
Med predvajanjem pritisnite na
tipko DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni
(Control Menu).
2
S puščicama O/o izberite
(SHUFFLE) in nato pritisnite na
tipko .
• To funkcijo lahko uporabite tudi z diski VIDEO
CD in Super VCD s funkcijami PBC.
Ponavljajoče predvajanje
(Repeat Play)
Vsebino na disku lahko predvajate s
ponavljanjem.
Uporabite lahko kombinacijo načinov »Shuffle
Play« in »Program Play«.
1
Prikažejo se možnosti za [SHUFFLE].
3
S puščicama O/o izberite postavko,
ki jo želite »pomešati«.
x VIDEO CD/SACD/CD
• [OFF]: Izklopljena.
• [TRACK]: posnetki na disku se
pomešajo.
x Če je vklopljena funkcija »Program
Play«:
• [OFF]: izklopljena.
• [ON]: posnetki v programu se pomešajo.
x DATA CD (z izjemo DivX*) ali DATA
DVD (z izjemo DivX*)
• [OFF]: izklopljena.
Med predvajanjem pritisnite na
tipko DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni
(Control Menu).
2
S puščicama O/o izberite
(REPEAT) in nato pritisnite na
tipko .
Prikažejo se možnosti za [REPEAT].
3
S puščicama O/o izberite postavko,
ki jo želite ponavljati.
DVD VIDEO / DVD-RW
• OFF: izklopljena.
• DISC: ponavlja vse naslove na disku.
• TITLE: ponavlja trenutni naslov na disku.
• CHAPTER: ponavlja trenutno poglavje.
35
VIDEO CD /SACD/CD
• OFF: izklopljena.
• DISC: ponavlja vse posnetke na disku.
• TRACK: ponavlja trenutni posnetek.
4
Iskanje/izbiranje diska
Uporaba menija za DVD
DATA CD / DATA DVD
• OFF: izklopljena.
• DISC: ponavlja vse albume na disku.
• FOLDER: ponavlja trenutni album
• TRACK (samo zvočni posnetki MP3):
ponavlja trenutni posnetek.
• FILE (samo filmske datoteke DivX):
ponavlja trenutno datoteko.
* razen modelov Združene kraljevine in
Severne Amerike.
DVD je razdeljen na več delov, ki skupaj
ustvarjajo sliko in zvok. Ti deli se imenujejo
»naslovi« (titles). Če predvajate DVD, ki vsebuje
več naslovov, lahko želeni naslov izberete s
tipko DVD TOP MENU. Če predvajate DVD,
ki omogoča izbiro postavk, kot sta jezik za
podnapise in jezik za zvok, jih lahko izberete s
tipko DVD MENU.
Pritisnite na tipko
1
.
Postavka je izbrana.
Na TV zaslonu se pojavi meni diska. Vsebina
menija se od diska do diska razlikuje.
Vrnitev na običajno predvajanje
V koraku 3 pritisnite na tipko CLEAR ali izberite
[OFF].
Pritisnite na tipko DVD TOP MENU
ali DVD MENU.
2
S tipkami O/o/P/p ali tipkami s
številkami izberite postavko, ki jo
želite predvajati ali spremeniti.
Pritiskajte na tipko
DISPLAY, dokler se
nadzorni meni ne izklopi.
3
Pritisnite tipko
Opombe
Prikaz menija DVD-ja na prikazu
nadzornega menija
Izklop nadzornega menija
• Te funkcije ni mogoče uporabiti z diski VIDEO
CD in Super VCD s funkcijami PBC.
• Če predvajate DATA CD/DATA DVD, ki vsebuje zvočne posnetke MP3 in slikovne datoteke
JPEG in njihov čas predvajanja ni enak, zvok
ne bo ustrezal slili.
• Če je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavljen
na [IMAGE] (stran 40), možnosti [TRACK]
ne morete izbrati.
1
.
Med predvajanjem pritisnite na
tipko DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
2
S tipkami O/o izberite
MENU], nato pritisnite na
[DISC
.
Prikažejo se možnosti za [DISC MENU].
3
S puščicama O/o izberite [MENU]
ali [TOP MENU].
4
Pritisnite na
.
Izklop prikaza nadzornega
menija
Pritiskajte na
DISPLAY, dokler se prikaz
nadzornega menija ne izklopi.
36
Izbira načinov [ORIGINAL] in
[PLAY LIST] na disku
DVD-R/DVD-RW
2
Primer:
[CHAPTER]
Izbere se **(**) (** se nanaša na številko).
Številke med oklepaji se nanašajo na
skupno število naslovov, poglavij, posnetkov,
indeksov, kadrov, map ali datotek.
Ta funkcija je na voljo samo za diske DVD-VR z
ustvarjenim seznamom za predvajanje (Playlist).
1
S puščicama O/o izberite način
iskanja.
Pri ustavljeni enoti pritisnite na
tipko DISPLAY.
T
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB MUSIC
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
2
S puščicama O/o izberite
[ORIGINAL/PLAY LIST] in nato
pritisnite na tipko .
Prikažejo se možnosti za [ORIGINAL/PLAY
LIST].
3
Izbrana vrsta
3
Pritisnite na
S puščicama O/o izberite
nastavitev.
T
• [PLAY LIST]: predvajajo se naslovi,
ustvarjeni iz originalnih [ORIGINAL] za
urejanje.
•[ORIGINAL]: predvajajo se originalno
posneti naslovi.
4
Pritisnite na tipko
.
4
Iskanje naslova/poglavja/
posnetka/kadra, itd.
1
1(
1)
1( 144)
1: 31
USB MUSIC
Pritisnite na O/o ali oštevilčene
tipke in izberite želeno številko
naslova, poglavja, posnetka,
indeksa, kadra, itd.
Če se zmotite, pritisnite na CLEAR in
številko prekličite.
5
DVD VIDEO/DVD-VR lahko preiščete po
naslovih ali poglavjih, VIDEO CD/SACD/
CD/DATA CD/DATA DVD pa po posnetkih,
indeksih ali kadrih. Pri diskih DATA CD/DATA
DVD lahko iščete tudi po mapah ali datotekah.
Ker so naslovom in datotekam dodeljene posebne
številke na disku, lahko želeni naslov ali posnetek
izberete tako, da vpišete številko. Lahko pa tudi
poiščete kader s pomočjo časovne kode.
.
**(**) se spremeni v (––(**)).
Pritisnite na
.
Sistem začne predvajati od izbrane številke.
Opomba
• Če je nadzorni meni izklopljen, lahko kader
(DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), posnetek
(VIDEO CD/SACD/CD) ali datoteko (DATA
CD/DATA DVD (video datoteka DivX))
poiščete z oštevilčenimi tipkami in tipko .
Pritisnite na DISPLAY. (če
predvajte DATA CD/DATA DVD
s slikovnimi datotekami JPEG,
dvakrat pritisnite na DISPLAY).
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
37
Iskanje kadra s pomočjo
časovne kode
1
V koraku 2 izberite
[TIME].
Izbere se (T **:**:**) (čas predvajanja
trenutnega naslova).
2
Pritisnite na
.
(T **:**:**) se spremeni v (T ––:––:––).
3
Z oštevilčenimi tipkami vpišite
časovno kodo.
Na primer, če želite poiskati kader 2 uri, 10
minut in 20 sekund po začetku, pritisnite na
2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20])
4
Pritisnite na
Predvajanje datotek MP3
/slikovnih datotek JPEG
.
Opomba
• Na disku DVD+RW ne morete najti kadra s
časovno kodo.
Predvajate lahko datoteke MP3 in slikovne
datoteke JPEG:
• s končnico ».MP3« (datoteke MP3) ali ».JPG«/
».JPEG« (slikovne datoteke JPEG),
• ki ustrezajo formatu slikovne datoteke DCF
Opombe
• Sistem predvaja vsakršne podatke s končnico
».MP3«, ».JPG« ali ».JPEG«, tudi če to ni
PM3 ali JPEG format. Predvajanje takih
datotek utegne povzročiti glasen šum, ki lahko
poškoduje zvočnike.
• Sistem ne ustreza avdiu v formatu MP3 PRO.
• Sistem lahko prepozna vse do 200 map in map
nad tem številom ne bo predvajal.
• Sistem lahko prepozna vse do 150 MP3 datotetk/JPEG slikovnih datotek v mapi.
• Sistem utegne potrebovati več časa za začetek
predvajanja, če se pomakne na prejšnjo mapo
ali če skoči na drugo mapo.
• Sistem nekaterih vrst JPEG slikovnih datotek
ne bo predvajal (na primer, JPEG slikovne
datoteke, ki je manjša od 8 (širina) x 8 (višina).
Izbiranje zvočnega posnetka
MP3 ali albuma
1
Vstavite DATA CD ali DATA DVD.
Prikaže se seznam map, posnetih na DATA
CD-ju ali DATA-DVD-ju. Ko predvajate
mapo, je njegov naslov zasenčen.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
38
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
1
Prikažejo se datoteke, posnete na DATA
CD-ju ali DATA-DVD-ju. Med predvajanjem
datoteke je njen naslov zasenčen.
S puščicama O/o izberite želen
mapo.
x Predvajanje MP3 datotek v mapi
Pritisnite na tipko H, da se začne
predvajanje izbrane mape.
x Izbira MP3 datoteke
Pritisnite na tipko .
Prikaže se seznam datotek, ki jih vsebuje
mapa.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
S puščicama O/o izberite datoteko in
pritisnite na .
Izbrana datoteka se začne predvajati. S tipko
DVD MENU lahko seznam datotek izklopite.
Če želite prikazati seznam map, ponovno
pritisnite na tipko DVD MENU.
Ustavitev predvajanja
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
S puščicama O/o izberite datoteko.
x Predvajanje JPEG slikovnih datotek
v mapi
Pritisnite na tipko H, da se začne
predvajanje izbrane mape.
x Izbira JPEG slikovne datoteke s
prikazom podzaslonov
Pritisnite na tipko PICTURE NAVI.
Slike JPEG slikovne datoteke v mapi se
prikažejo v 16-ih podzaslonih.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pritisnite na tipko x.
Predvajanje naslednjega
ali predhodnega zvočnega
posnetka MP3
Pritisnite na tipki >/.. Ne pozabite, da
lahko izberete naslednjo mapo z nadaljnjim
pritiskanjem na tipko > po zadnji datoteki
trenutno izbrane datoteke, na predhodno
datoteko pa se ne morete vrniti s pritiskanjem na
tipko .. Za vrnitev na predhodno datoteko
izberite datoteko v seznamu.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na tipko O RETURN.
Izklop prikaza
Pritisnite na tipko DVD MENU.
Izbira slikovne datoteke
JPEG ali albuma
1 Vstavite DATA CD ali DATA DVD.
S puščicami O/o/P/p izberite želeno sliko
in pritisnite na .
Za vrnitev na običajni zaslon pritisnite na O
RETURN.
Opomba
• Funkcija PICTURE NAVI ne deluje, če
nastavite [MODE (MUSIC, IMAGE)] na
[MUSIC].
Nasvet
• Na desni strani zaslona se prikaže iskalni
okvir. Če želite prikazati dodatne JPEG
slikovne datoteke, izberite spodnjo sliko
in pritisnite na tipko o. Za vrnitev na
predhodno sliko, izberite zgornjo sliko in
pritisnite na tipko O.
39
Predvajanje naslednje ali predhodnje slikovne datoteke JPEG
Pri tem, da nadzorni meni ni prikazan, pritisnite
na tipko p/P. Ne pozabite, da lahko izberete
naslednji album z nadaljnjim pritiskanjem
na tipko p po zadnji sliki prvega albuma, na
predhodni album pa se ne morete vrniti s
pritiskanjem na tipko P. Za vrnitev na predhodni
album izberite album v seznamu.
1
2
3
4
Pritisnite na tipko x.
Prikaz seznama MP3 datotek/
JPEG slikovnih datotek
5
6
Med predvajanjem pritisnite na
DISPLAY.
7
S puščicama O/o izberite želeni
seznam in pritisnite na .
• [FOLDER LIST]: prikaže se seznam map.
Sledite koraku 2 v poglavju “Izbira MP3
datoteke ali mape”.
•[PICTURE LIST]: slike JPEG slikovnih
datotek se prikažejo v 16-ih podzaslonih.
Sledite koraku 2 v poglavju “Izbira JPEG
slikovne datoteke ali mape”.
Predvajanje MP3 datotek in JPEG
slikovnih datotek v obliki zaporednega prikaza slik z zvokom
40
.
Pritisnite na DVD MENU.
S puščicama O/o izberite želeno
mapo in pritisnite na H:
Sistem začne predvajati izbrano mapo.
Seznam map lahko vklopite in izklopite s
tipko DVD MENU.
.
Prikažejo se možnosti za [BROWSING].
Če najprej vstavite MP3 datoteke in JPEG
slikovne datoteke v isto mapo na DATA CD ali
DATA DVD, lahko nastavite zaporedni prikaz
slik z zvokom.
Pritisnite na
Prikaže se seznam map, posnetih na DATA
CD ali DATA DVD.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
3
S puščicama O/o izberite
nastavitev.
• [AUTO]: zaporedni prikaz JPEG slikovnih
datotek in MP3 datotek v isti mapi.
•[MUSIC]: zaporedno predvajanje MP3
datotek.
•[IMAGE]: zaporedno predvajanje JPEG
slikovnih datotek.
Ustavitev predvajanja
S puščicama O/o izberite
[BROWSING], nato pritisnite na
S puščicama O/o izberite
[MODE (MUSIC, IMAGE)] in
pritisnite na .
Prikažejo se možnosti za [MODE (MUSIC,
IMAGE)].
Ko je na zaslonu prikazana slikovna datoteka
JPEG, lahko sliko obrnete za 90 stopinj.
Pritiskajte tipki O/o medtem ko je JPEG
slikovna datoteka prikazana. Pritisnite na
CLEAR za vrnitev na običajni prikaz.
2
Pri ustavljeni enoti pritisnite na
DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
Obračanje slike JPEG
1
Vstavite DATA CD ali DATA DVD.
Opomba
• Če nastavite [MODE (MUSIC, IMAGE)]
na [IMAGE] na disku, ki vsebuje samo MP3
datoteke ali na [MUSIC] na disku, ki vsebuje
samo JPEG slikovne datoteke, nastavitve
[MODE (MUSIC, IMAGE)] morda ne boste
mogli spremeniti.
• Funkcija PICTURE NAVI ne deluje, če je
izbrana možnost [MUSIC].
• Če predvajate veliko MP3 datoteko in JPEG
slikovno datoteko hkrati, zvok utegne preskakovati. Sony vam priporoča, da pri ustvarjanju datoteke MP3 hitrosti prenosa podatkov nastavite
na 128 kb/s ali manj.
Izbira trajanja zaporednega
prikaza JPEG slikovnih datotek
1
Dvakrat pritisnite na
DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
2
S puščicama O/o izberite
[INTERVAL] in pritisnite na
.
Predvajanje filmov DivX®
Prikažejo se možnosti za [INTERVAL].
3
S puščicama O/o izberite
nastavitev.
• [NORMAL]: standardna dolžina.
• [FAST]: dolžina krajša kot pri
[NORMAL].
• [SLOW 1]: dolžina daljša kot pri
[NORMAL].
• [SLOW 2]: dolžina daljša kot pri
[SLOW 1].
4
Pritisnite na
.
• Pri nekaterih JPEG slikovnih datotekah traja
dlje, da se prikažejo, kot pri izbrani možnosti.
Še posebej pri progresivnih JPEG slikovnih datotekah in JPEG slikovnih datotekah z najmanj
3 000 000 slikovnimi točkami.
• Dolžina interval je odvisna od nastavitev
[JPEG RESOLUTION] v [HDMI SETUP]
(stran 48).
Izbira učinka za zaporedni
prikaz JPEG slikovnih datotek
Dvakrat pritisnite na
DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
2
S puščicama O/o izberite
[EFFECT] in pritisnite na .
Prikažejo se možnosti za [EFFECT].
3
4
S puščicama O/o izberite nastavitev.
• [MODE1]: slika se počasi pojavi od
zgoraj navzdol.
• [MODE2]: slika se raztegne čez zaslon
od leve proti desni.
• [MODE3]: slika se raztegne čez zaslon
od sredine navzven.
• [MODE4]: slike se pojavljajo z učinki v
naključnem zaporedju.
• [MODE5]: naslednja slika se pomakne
prek predhodne slike.
• [OFF]: funkcija se izklopi.
Pritisnite na
DivX® je tehnologija kompresiranja
filmske datoteke, katero je razvilo podjetje
DivXNetworks, Inc. Ta izdelek je uradni izdelek s
potrdilom DivX®.
Predvajate lahko diske DATA CD in DATA
DVD, ki vsebujejo filmske datoteke DivX®.
Diski DATA CD in DATA DVD, ki
jih lahko sistem predvaja
Opombi
1
Nekaj o filmskih datotekah DivX
Predvajanje diskov DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) in DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) je podvrženo
določenim pogojem;
– pri diskih DATA CD /DATA DVD, ki poleg
posnetkov MP3 in slikovnih datotek JPEG
vsebujejo filmske datoteke DivX, bo sistem
predvajal samo filmske datoteke DivX,
Ta sistem pa predvaja samo DATA CD-je, katerih
logični format je ISO 9660 Level 1/Level 2 ali
Joliet in DATA DVD-je formata UDF (Universal
Disk Format).
Več o snemalnem formatu si oglejte v navodilih,
priloženih pogonom za disk in snemalnemu
programu (ni priložen).
Vrstni red predvajanja podatkov
na diskih DATA CD in DATA DVD
Vrstni red predvajanja včasih ne bo veljal, kar
je odvisno od programa, ki ste ga uporabili za
ustvarjanje filmske datoteke DivX in v primeru,
da je map več kot 200 in da je v posamezni mapi
več kot 150 filmskih datotek DivX.
Opomba
• Sistem nekaterih diskov DATA CD/DATA
DVD, ustvarjenih v formatu Packet Write, ne
bo predvajal.
.
Opomba
• Nastavitev [EFFECT] nima učinka, če
nastavite [JPEG RESOLUTION] v [HDMI
SETUP] na [(1920 x 1080i) HD ] ali
[(1920 x 1080i) HD] (stran 49).
41
Filmske datoteke DivX, ki jih
sistem lahko predvaja
Sistem bo predvajal datoteke, posnete v formatu
DivX in datoteke s končnico “.AVI” ali “.DIVX”.
Ne bo pa predvajal datotek s končnicami “.AVI”
ali “.DIVX”, če ne vsebujejo video datotek DivX.
2
S puščicama O/o izberite mapo, ki
jo želite predvajati.
3
Pritisnite na tipko H.
Sistem začne predvajati izbrano mapo.
Za izbiro filmskih datotek DivX si oglejte
poglavje “Izbira
filmske datoteke DivX” (stran 42).
Nasvet
• Podrobnosti o zvočnih posnetkih MP3 in slikovnih datotekah JPEG na diskih DATA CD,
ki jih lahko predvajate, si oglejte v poglavju
“Diski, ki jih lahko predvajate v tem sistemu”
(stran 5).
Pomik na naslednjo ali
predhodno stran
Pritisnite na
.
Izklop prikaza
Opombe
• Sistem morda ne bo predvajal filmske datoteke
DivX, če je sestavljena iz dveh ali več filmskih
datotek DivX.
• Sistem ne bo predvajal filmske datoteke DivX,
velikosti večje od 720 (širina) x 576 (višina)/2 GB.
• Pri nekaterih filmskih datotekah DivX utegne
zvok preskalovati ali ne ustrezati sliki na
zaslonu.
• Sistem ne more predvajati filmskih datotek
DivX, daljših od 3 ur.
• Pri nekaterih video datotekah DivX, se utegne
slika začasno ustaviti ali postati nejasna. V tem
primeru priporočamo, da ustvarite datoteko
z nižjo hitrostjo prenosa podatkov. Če zvok
še vedno ni jasen, vam priporočamo zvočni
format MP3. Upoštevajte pa, da ta sistem
ne ustreza formatu WMA (Windows Media
Audio) za predvajanje filmskih datotek DivX.
• Zaradi tehnologije kompresiranja, ki se uporablja za video datoteke DivX, utegne trajati
nekaj časa (po pritisku na tipko H), da se
slika prikaže.
Izbira mape
1 Pritisnite na tipko MENU.
Prikaže se seznam map na disku. V seznamu
so samo mape, ki vsebujejo filmske datoteke
DivX.
FOLDER LIST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
42
Pritiskajte na tipko MENU.
Ustavitev predvajanja
Pritisnite na tipko x.
Izbira filmske datoteke DivX
1 Po koraku 2 v poglavju “Izbira
mape”, pritisnite na tipko
.
Prikaže se seznam datotek v mapi.
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
S puščicama O/o izberite datoteko
in pritisnite na tipko .
Izbrana datoteka se začne predvajati.
Pomik na naslednjo ali
predhodno stran
Pritisnite na
.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritiskajte na tipko O RETURN.
Ustavitev predvajanja
Pritisnite na tipko x.
Predvajanje naslednje ali
predhodne filmske datoteke
DivX brez vklopa zgornjega
seznama datotek
Naslednjo ali predhodno filmsko datoteko
DivX v istem albumu lahko izberete s tipkama
>/.. Lahko tudi med predvajanjem zadnje
datoteke v trenutno izbranem albumu izberete
prvo datoteko naslednjega albuma s tipko >.
Upoštevajte pa, da se ne morete vrniti na
predhodni album s pritiskom na tipko .. Če
se želite vrniti na predhodni album, ga izberite v
seznamu.
Nasvet
• Če je število ogledov vnaprej nastavljeno, si
lahko filmske datoteke DivX ogledate tolikorkrat, kolikor to določa število. Štejejo tudi
naslednji pogoji:
– sistem je izklopljen,
– nosilec za disk je odprt,
– predvaja se druga datoteka.
Nastavitev sinhronizacije
zvoka s sliko
(A/V SYNC)
Če zvok ne ustreza sliki na zaslonu, lahko zvok
sinhronizirate s sliko.
1
Pritisnite na tipko
DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
2
S puščicama O/o izberite
[A/V SYNC], nato pa pritisnite na
tipko .
Prikažejo se možnosti za [A/V SYNC].
3
S puščicama O/o izberite
nastavitev.
[OFF]: nastavitev se ne izvede.
[ON]: zvok se sinhronizira s sliko.
4
Pritisnite na
.
Opomba
• Pri nekaterih vhodnih signalih ta funkcija ne
bo imela učinka.
43
Z uporabo tipk s številkami izberite števko
za 4-mestno geslo, nato pritisnite tipko .
Prikaže se prikaz za potrditev gesla.
x Če ste že določili geslo
Prikaže se prikaz za vpis gesla.
Omejitev predvajanja
diska
[PARENTAL CONTROL] (starševski
nadzor)
7
Predvajanje nekaterih diskov DVD VIDEO lahko
omejite v skladu z vnaprej določeno stopnjo, kot
je starost uporabnika. Kadre lahko blokirate ali
jih zamenjate z drugimi kadri.
Omejitev predvajanja lahko nastavite tako,
da registrirate geslo. Če vklopite nastavite
funkcijo [PARENTAL CONTROL], morate za
predvaajnje vpisati geslo.
1
2
Pritiskajte na tipko FUNCTION
+/-, dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže napis
„DVD“.
3
4
Prikaže se prikaz za nastavitev stopnje za
omejitev predvajanja.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
8
Pri ustavljenem sistemu pritisnite na
DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže nadzorni meni.
S puščicama O/o izberite
[SETUP], nato pritisnite na
9
.
.
S puščicama O/o za omejitev
predvajanja izberite geografsko
področje in pritisnite na .
Prikažejo se možnosti za [SETUP].
Področje je izbrano.
S puščicama O/o izberite
[CUSTOM] in pritisnite na
Če izberete [OTHERS t], izberite in z
oštevilčenimi tipkami vpišite standardno
kodo v tabeli v poglavju „Seznam področnih
kod za starševski nadzor „ (stran 93).
.
S puščicama O/o izberite [SYSTEM
SETUP] in pritisnite na .
10
S puščicama O/o izberite
[PARENTAL CONTROL t] in
pritisnite na .
x Če še niste določili gesla
Prikaže se prikaz za vnos novega gesla.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
44
S puščicama O/o izberite [LEVEL]
in pritisnite na .
Prikažejo se postavke, ki jih lahko izberete za
[LEVEL].
Prikažejo se možnosti za [SYSTEM SETUP].
6
S puščicama O/o izberite
[STANDARD] in pritisnite na
OFF
USA
Prikažejo se postavke, ki ji lahko izberete za
[STANDARD].
Prikaže se nastavitveni prikaz.
5
Z uporabo tipk s številkami vpišite
svoje 4-znakovno geslo, nato
pritisnite .
11
S puščicama O/o izberite želeno
stopnjo in pritisnite na .
Nastavitev funkcije [PARENTAL
CONTROL] je zaključena.
Čim nižja je vrednost, tem strožja je omejitev.
Izklop funkcije [PARENTAL
CONTROL]
4
V kroaku 11 nastavite [LEVEL] na [OFF].
Prikaže se nastavitveni prikaz.
Predvajanje diska z nastavljeno
omejitvijo predvajanja
([PARENTAL CONTROL])
5
1
6
Vstavite disk in pritisnite na H.
Prikaže se prikaz za vpis gesla.
2
Z oštevilčenimi tipkami vpišite
4-mestno geslo in pritisnite na
S puščicama O/o izberite [CUSTOM],
nato pritisnite na tipko .
S puščicama O/o izberite [SYSTEM
SETUP], nato pritisnite na tipko .
Prikažejo se možnosti za [SYSTEM SETUP].
S puščicama O/o izberite
[PARENTAL CONTROL t], nato
pritisnite na tipko .
Prikaže se prikaz za vpis gesla.
.
Sistem začne s predvajanjem.
7
Z oštevilčenimi tipkami vpišite
4-mestno geslo in pritisnite na tipko
.
8
S puščicama O/o izberite [CHANGE
PASSWORD t] in pritisnite na .
9
Z oštevilčenimi tipkami vpišite
4-mestno geslo in pritisnite na tipko
.
10
Z oštevilčenimi tipkami vpišite novo
4-mestno geslo in pritisnite na tipko
.
11
Za potrditev gesla ponovno vpišite
geslo, nato pa pritisnite na tipko .
Opombi
• Če predvajate diske, ki nimajo funkcije »Parental Control«, predvajanje ne bo omejeno.
• Pri nekaterih diskih boste morali predvajanjem
zamenjati nivo starševskega nadzora. V tem
primeru vpišite geslo, nato pa spremenite nivo.
Če se način »Resume Play« izklopi, se nivo
vrne na prejšnjega.
Nasvet
• Če pozabite svoje geslo, odstranite disk in
ponovite korake 1 do 7 v poglavju “Omejitev
predvajanja diskov« (stran 44). Ko vas prikaz
povpraša po vašem geslu, vpišite številko
“199703” in nato pritisnite . Prikaz vas
povpraša po novem 4-znakovnem geslu. Ko
vpišete 4-mestno geslo, vstavite disk v sistem
in pritisnite tipko H. Ko se prikaže prikaz za
vpis gesla, vpišite novo geslo.
Če ste se pri vpisovanju gesla
zmotili
Preden pritisnete na tipko P pritisnite na tipko
in vpišite pravilno številko.
Sprememba gesla
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION
+/-, dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže napis
„DVD“.
2
Pri ustavljeni enoti pritisnite na
tipko DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
3
S puščicama O/o izberite
[SETUP], nato pritisnite na tipko
.
Prikažejo se možnosti za [SETUP].
45
6
Uporaba prikaza za
nastavitve
S puščicama O/o izberite postavko,
nato pritisnite na tipko .
Prikažejo se možnosti za izbrano postavko.
Na primer: [TV TYPE]
Z uporabo prikaza za nastavitve lahko opravite
razne nastavitve postavk, na primer slike in
zvoka. Prikazane postavke so odvisne od modela.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Opomba
• Nastavitve za predvajanje, ki so shranjene na
disku, imajo prednost pred nastavitvami „Setup
Display“ in morda ne bodo delale vse funkcije,
ki so opisane spodaj.
1
2
Večkrat pritisnite na tipko
FUNCTION, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
pojavi napis “DVD”.
Možnosti
7
S puščicama O/o izberite
nastavitev, nato pritisnite na tipko
.
Nastavitev je izbrana in končana.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
3
S puščicama O/o izberite
[SETUP] in pritisnite na tipko
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Izbrana nastavitev
.
Prikažejo se možnosti za [SETUP].
4
S puščicama O/o izberite
[CUSTOM] in pritisnite na tipko
.
Prikaže se nastavitveni prikaz (Setup Display).
5
S puščicama O/o izberite postavko
iz prikazanega seznama:
• [LANGUAGE SETUP] (stran 47),
•[VIDEO SETUP] (stran 47),
•[HDMI SETUP] (stran 48),
•[AUDIO SETUP] (stran 49),
•[SYSTEM SETUP] (stran 50),
•[SPEAKER SETUP] (stran 51).
Na primer: [VIDEO SETUP]
Izbrana postavka
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Nastvitvene postavke
46
16:9
VIDEO
AUTO
Opomba
• Če po resetiranju vklopite sistem in v njem ni
diska, se na TV zaslonu prikaže sporočilo. Če
želite izvesti hitro nastavitev (stran 20), pritisnite na tipko , za vrnitev na običajni zaslon
pa pritisnite na tipko CLEAR.
Ponastavitev za [SETUP]
Če želite ponastaviti vse nastavitve za [SETUP],
glejte poglavje “Vrnitev nastavitev [SETUP] na
tovarniške nastavitve” (stran 78).
Nastavitev prikaza ali jezika
za zvočni zapis
[LANGUAGE SETUP]
[LANGUAGE SETUP] vam omogoča nastavitev
jezika za prikaz na zaslonu in za zvočne zapise.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Nastavitve prikaza
[VIDEO SETUP]
Izberite nastavitve glede na TV, ki ga želite
priključiti.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x OSD (prikaz na zaslonu)
Izbiranje jezika za prikaz na zaslonu.
x MENU (samo DVD VIDEO)
Izberete lahko jezik za meni diska.
16:9
VIDEO
AUTO
x TV TYPE
Izbere razmerje stranic pri sliki na priključenem
televizorju.
[16:9]: Izberite to postavko, če priključite
televizor s širokim zaslonom ali televizor s
funkcijo širokega zaslona.
x AUDIO (samo DVD VIDEO)
Izbira jezika za zvočni zapis.
Če izberete [ORIGINAL], je izbran jezik, ki ima
na disku prednost.
x SUBTITLE (samo DVD VIDEO)
Izberete lahko jezik za podnapise.
Če izberete [AUDIO FOLLOW], se jezik za
podnapise spremeni v skladu z jezikom, ki ste ga
izbrali za zvočni posnetek.
[4:3 LETTER BOX]: Izberite to postavko, če
priključite televizor z zaslonom 4:3. Prikaže se
široka slika, s temnim pasom na zgornjem in
spodnjem delu zaslona.
Opomba
Če izberete jezik v [MENU], [AUDIO] in
[SUBTITLE], ki ni posnet na disku DVD
VIDEO, enota samodejno izbere enega od
posnetih jezikov (pri nekaterih diskih se jezik ne
bo samodejno izbral).
Nasvet
[4:3 PAN SCAN]: Izberite to postavko, če
priključite televizor z zaslonom 4:3. Samodejno
se prikaže široka slika na celem zaslonu, odvečni
deli pa se odrežejo.
Če v [MENU], [AUDIO] in [SUBTITLE]
izberete [OTHERS XX], izberite in vpišite kodo
jezika v seznamu (stran 93) s pomočjo tipk s
številkami.
Opomba
• Pri nekaterih DVD-jih pride do samodejnega
izbora [4:3 LETTER BOX] namesto [4:3 PAN
SCAN] ali obratno.
47
x [LINE]
Izberete lahko vrsto izhoda za video signale iz
priključka EURO AV T OUTPUT (TO TV) na
hrbtni strani enote.
[1280 x 720p]: Sistem oddaja 1280 x 720p *
video signale.
[720 x 480p]: Sistem oddaja 720 x 480p** video
signale.
[VIDEO]: sistem oddaja video signale.
[RGB]: sistem oddaja RGB signale.
* i: prepleten, p:progresiven
**V nekaterih državah se utegne prikazati [720
x 576p].
Opombi
Opomba
• Če TV ne sprejema RGB signalov, se na TV
zaslonu ne bo pojavila nobena slika, čeprav ste
izbrali možnost [RGB].
• Možnosti [RGB] ne morete izbrati, medtem ko
sveti indikator HDMI. Ko vklopite priključeno
HDMI napravo, se [RGB] samodejno preklopi
na [VIDEO].
• Če na sprednji plošči zasveti indikator HDMI,
bodo slike, drugačne od [720 x 480p] ali [720
x 576p] vertikalno raztegnjene.
x [PAUSE MODE] (samo DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
Izberete lahko sliko v načinu začasne ustavitve.
[AUTO]: slika, vključno z objekti, ki se
dinamično premikajo, se prikaže brez migetanja.
To je običajna izbira.
[FRAME]: slika, vključno z objekti brez
dinamičnega premikanja, se prikažejo v visoki
ločljivosti.
Nastavitve za HDMI
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080P)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
HD
x [HDMI RESOLUTION]
Izberete lahko vrsto video signala, ki potuje iz
priključka HDMI OUT. Podrobnosti si oglejte v
poglavju »Izbira vrste video signala, ki potuje iz
priključka HDMI OUT« (stran 22).
[AUTO (1920 x 1080i)]: Sistem oddaja
optimalne video signale za priključeni televisor.
[1920 x 1080i]: Sistem oddaja 1920 x 1080i*
video signale.
48
x [CONTROL FOR HDMI]
Funkcijo [CONTROL FOR HDMI] lahko
vklopite/izklopite. Ta funkcija je na voljo, ko
priključite sistema in TV s HDMI kablom.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba
funkcije upravljanja vmesnika HDMI za
»BRAVIA« Sync« (stran 57).
[OFF]: izklopljena.
[ON]: vklopljena. Komopnente, ki so priključene
s kablom HDMI, lahko upravljate hkrati.
Opomba
• Če želite izbrati nastavitev [ON], TV pa ni
priključen z vmesnikom HDMI, se bo prikazal
napis [Please verify the HDMI connection.]
(prosimo, da preverite HDMI povezavo) in
nastavitev ne bo mogoča.
x [VOLUME LIMIT]
Če spremenite način izhoda televizorja na sistem
zvočnikov na TV meniju ali s pritiskom na tipko
THEATRE, se vklopi funkcija 'System Audio
Control' (nadzor zvoka sistema) (stran 59) in
slišati bo glasen zvok, ki je odvisen od nivoja
glasnosti sistema. To lahko preprečite tako, da
nastavite maksimalno glasnost.
[LEVEL3]:
maksimalna glasnost je nastavljena na 10.
[LEVEL2]:
maksimalna glasnost je nastavljena na 15.
[LEVEL1]:
maksimalna glasnost je nastavljena na 20.
[OFF]:
izklopljeno
Opomba
• Ta funkcija je na voljo samo, če je način [CONTROL FOR HDMI] nastavljen na [ON].
x (YCBCR/RGB (HDMI))
Izberete lahko vrsto izhoda HDMI signala iz
priključka HDMI OUT.
[YCbCr]: Sistem oddaja signale YCBCR.
[RGB]: Sistema oddaja signale RGB.
Opombi
• Če je predvajana slika popačena, nastavite
(YCBCR) na [RGB].
• Če je priključek HDMI OUT na napravo povezan s priključkom DVI, se bodo samodejno
oddajali signali [RGB], tudi če ste izbrali
(YCBCR).
x [AUDIO (HDMI)]
Izbere vrsto avdio signala, ki potuje iz priključka
HDMI OUT.
[OFF]: Zvok ne potuje iz priključka HDMI OUT.
[ON]: Pretvori signale Dolby Digital, DTS ali 96
kHz/24 bit PCM v 48 kHz/16 bit PCM.
Opombe
• Funkcia [JPEG RESOLUTION] je učinkovita
le, če način [TV TYPE] v [VIDEO SETUP]
nastavite na [16:9], način [HDMI RESOLUTION] v [HDMI SETUP] pa na nastavitev, ki
ni [720 x 480p] ali [720 x 476p].
ali [1920
• Možnost [1920 x 1080i] HD
x 1080i] HD lahko izberete le, če nastavite
[HDMI RESOLUTION] v [HDMI SETUP]
na [1920 x 1080i].
• HDMI signal se bo za trenutek ustavil, ko:
– V sistem vstavljate ali odstranjujete DATA
CD ali DATA DVD,
– Priključujete ali izključujete USB napravo.
Nastvitev zvoka
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
SPEAKER FORMATION:
AUTO CALIBRATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
OFF
OFF
Opombi
• Če povežete sistem in TV s kablom HDMI in
izberete [ON], načini [AUDIO DRC], [A/V
SYNC], DYNAMIC BASS, »DEC. MODE« in
način zvoka niso dodeljene zvoku, ki potuje iz
televizorja.
• Če nastavite funkcijo, ki ni »DVD«, sistem ne
bo oddajal zvoka iz priključka HDMI OUT,
če je način [AUDIO (HDMI)] nastavljen na
[ON].
x [JPEG RESOLUTION]
Izberete lahko ločljivost JPEG slikovnih datotek,
ki potujejo iz priključka HDMI OUT.
[SD ]: sistem oddaja standardno ločljivost s
črnim okvirom.
[HD ]: sistem oddaja HD ločljivost s črnim
okvirom.
[HD]: sistem oddaja HD ločljivost brez črnega
okvira.
[(1920 x 1080i) HD ]: sistem oddaja HD
ločljivost polne velikosti s črnim okvirom.
[(1920 x 1080i) HD]: sistem oddaja HD
ločljivost polne velikosti brez črnega okvira.
x [SPEAKER FORMATION]
Izberete lahko položaj zvočnikov za boljši
prostorski zvok. Podrobnosti si oglejte v poglavju
„Ustvarjanje optimalnega prostorskega zvoka za
sobo“ (stran 71).
x [AUTO CALIBRATION]
Ustrezne nastavitve se lahko samodejno
kalibrirajo. Podrobnosti si oglejte v poglavju
„Samodejno kalibriranje ustreznih nastavitev“
(stran 72).
x [AUDIO DRC] (samo DVD VIDEO)
Kompresirate lahko dinamični obseg zvočnega
zapisa. Funkcija [AUDIO DRC] je uporabna
za gledanje filmov pri nizki jakosti, na primer,
ponoči.
[OFF]: dinamični obseg se ne kompresira.
[STANDARD]: Reproducira zvočni posnetek
z dinamičnim razponom, kakršnega je želel
ustvariti producent zvoka.
[MAX]: sistem povsem kompresira dinamični
obseg.
49
Opomba
• Funkcija [AUDIO DRC] deluje le za Dolby
Digital.
x TRACK SELECTION (samo DVD VIDEO)
Pri predvajanju diska DVD VIDEO, na katerem
je posnetih več zvočnih formatov (PCM, MPEG
avdio, DTS ali Dolby Digital) da prednost
zvočnemu zapisu, ki vsebuje največje število
kanalov.
[OFF]: izklopljeno.
[AUTO]: sistem samodejno izbere zvočni
posnetek v skladu s prednostjo.
Opombi
• Ko postavko nastavite na »AUTO«, se utegne
jezik spremeniti. Nastavitev »TRACK SELECTION« ima prednost pred nastavitvami »AUDIO« v »LANGUAGE SETUP« (stran 47). (Ta
funkcija pri nekaterih diskih ne bo delovala.)
• Če imejo zvočni zapisi PCM, DTS, Dolby
Digital in MPEG avdio enako število kanalov,
sistem izbere PCM, DTS, Dolby Digital in
MPEG avdio v tem zaporedju.
Ostale nastavitve
[SYSTEM SETUP]
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
x SCREEN SAVER
Zaščita zaslona preprečuje, da bi zaradi
dolgotrajne stoječe slike prišlo do okvare zaslona.
Če želite zaščito zaslona izklopiti, pritisnite
katerokoli tipko (npr. tipko H).
[ON]: zaščita zaslona se vključi, če 15 minut
pustite sistem v načinu začasne ustavitve ali
ustavitve ali če več kot 15 minut predvajate
SACD, CD, DATA CD (MP3 datoteke).
[OFF]: izklopljeno.
50
x BACKGROUND
Izbor barve ozadja ali slike na TV zaslonu v
stanju ustavitve ali med predvajanjem diska CD,
DATA CD (MP3 datoteka) ali DATA DVD
(MP3 datoteka).
[JACKET PICTURE]: V ozadju se pojavi ovojna
slika (jacket picture), vendar samo v primeru da
je že posneta na disk (CD-EXTRA, itd.). Če disk
ne vsebuje ovojne slike, se prikaže grafična slika.
[GRAPHICS]: V ozadju se pojavi vnaprej
shranjena slika.
[BLUE]: Barva ozadja je modra.
[BLACK]: Barva ozadja je črna.
x PARENTAL CONTROL
Nastavite lahko omejitev predvajanja.
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Omejitev
predvajanja diskov” (stran 44).
x [DivX] (razen modelov Združene kraljevine
in Severne Amerike)
Prikaže registracijsko kodo za ta sistem.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani http://
www.divx.com na Internetu.
x [MULTI-DISC RESUME] (samo DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Vklop ali izklop nastavitve funkcije »Multi-disc
Resume«.
[ON]: V pomnilniku shrani mesto nadaljevanja
predvajanja za vse do 10 diskov.
[OFF]: Mesto predvajanja se ne shrani v
pomnilniku. Predvajanje se ponovno začne na
mestu, kjer ste ga prekinili, samo za disk, ki se
trenutno nahaja v sistemu.
x RESET
Nastavitve [SET UP], z izjemo nastavitev
[PARENTAL CONTROL], lahko vrnete na
tovarniške nastavitve. Podrobnosti si oglejte
v poglavju “Vrnitev nastavitev [SETUP] na
tovarniške nastavitve” (stran 78).
Nastavitev zvočnikov
(SPEAKER SETUP)
Če želite poslušati najboljši možni prostorski
zvok, najprej določite velikost priključenih
zvočnikov in njihovo oddaljenost od mesta
poslušanja. Nato nastavite razmerje in nivo
zvoka. Uporabite testni zvok za nastavitev
glasnosti zvočnikov na enak nivo.
x DISTANCE (FRONT)
Če premaknete sprednja zvočnika in srednji
zvočnik, ne pozabite nastaviti parametre za
razdaljo A med mestom poslušanja in zvočniki.
Parameter lahko nastavite od 1.0 do 7.0 m 1) za
sprednja zvočnika in od 1,1 do 7m 2) za srednji
zvočnik.
Opomba
• Teh funkcij ne morete uporabiti, če so v sistem
priključene slušalke.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST
TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
A
YES
YES
YES
YES
x CONNECTION
Če ne želite priključiti srednjega in prostorskih
zvočnikov, nastavite parametre postavk
[CENTER] in [SURROUND]. Nastavitev
prednjih zvočnikov ni mogoče spreminjati.
FRONT
YES
CENTER
YES: običajni izbor.
NONE: izberite to postavko, če ne želite
priključiti srednjega zvočnika
SURROUND
YES: Običajno izberite.
NONE: Izberite, če ne uporabljate prostorskih
zvočnikov.
[L/R] 3 m 3): Nastavite oddaljenost sprednjih
zvočnikov.
CENTER 3 m 3)4): Nastavite oddaljenost
srednjega zvočnika (vse do 1,6 m bližje
sprednjima zvočnikoma)
1)
0,9 do 6,9 m za severnoameriške modele.
2)
0,0 do 6,9 m za severnoameriške modele.
3)
Če uporabite hitro nastavitev (Quick Setup, str.
20), se tovarniške nastavitve spremenijo.
4)
Ta postavka se prikaže, če nastavite [CENTER] na [YES] v nastavitvah [CONNECTION].
x DISTANCE (SURROUND)
Če premaknete prostorska zvočnika in srednji
zvočnik, ne pozabite nastaviti parametre za
razdaljo B med mestom poslušanja in zvočniki.
Parameter lahko nastavite od 0,0 do 7,0 1) m.
SUBWOOFER
YES
Opomba
• Če spremenite nastavitev [CONNECTION],
bo nastavitev [SPEAKER FORMATION] v
[SPEAKER FORMATION] ostala ista, ostale
nastavitve v [SPEAKER FORMATION] pa se
bodo vrnile na [STANDARD].
51
[L/R] 0 dB: Nastavite nivo prostorskih zvočnikov.
* Ta postavka se prikaže, če nastavite [SURROUND] na [YES] v nastavitvah [CONNECTION].
B
[L/R] 3 m2)3): Nastavite oddaljenost prostorskih
zvočnikov (vse do 5 m bližje sprednjima
zvočnikoma)
1)
0,0 do 6,9 m za severnoameriške modele.
2)
Če uporabite hitro nastavitev (Quick Setup, str.
20), se tovarniške nastavitve spremenijo.
3)
Ta postavka se prikaže, če nastavite [SURROUND] na [YES] v nastavitvah [CONNECTION].
Opombe
• Če razdalje od mesta poslušanja niso enake
pri vseh sprednjih in prostorskih zvočnikih,
nastavite razdaljo najbližjega zvočnika.
• Oddaljenost prostorskih zvočnikov od mesta
poslušanja naj ne bo večja od oddaljenosti
sprednjih zvočnikov.
• Pri nekaterih vhodnih virih nastavitev (DISTANCE) morda ne bo učinkovita.
x LEVEL
Možnost imate spreminjati nivo posameznih
zvočnikov. Ne pozabite nastaviti “TEST TONE”
na “ON” za poenostavitev nastavitve.
[L/R] 0.0 dB: Nastavite nivo sprednjih zvočnikov.
[CENTER] (0,0 dB)*: Nastavite nivo srednjega
zvočnika.
[SUBWOOFER] 0 dB: Nastavite nivo nizkotonca.
* Ta postavka se prikaže, če nastavite [CENTER]
na [YES] v nastavitvah [CONNECTION].
x [LEVEL (SURROUND)]
Nivo prostorskih zvočnikov lahko spreminjate na
naslednji način. Ne pozabite nastaviti postavko
[TEST TONE] na [ON] za lažjo nastavitev.
52
x TEST TONE
Zvočniki bodo oddajali testni ton za nastvitev
postavk [LEVEL (FRONT)] in [LEVEL
(SURROUND)].
OFF: zvočniki ne oddajajo testnega tona.
ON: testni ton potuje iz obeh zvočnikov, levega in
desnega, hkrati, medtem pa se nastavlja razmerje.
Če izberete eno od postavk v [SPEAKER
SETUP], testni ton potuje iz obeh zvočnikov
zaporedoma.
Nastavitev nivoja zvoka
1
2
3
4
5
Nastavite [TEST TONE] na [ON].
S puščicami O/o/P/p izberite želeni
zvočnik in nivo.
Pritisnite na
.
Ponovite korake od 1 do 3.
S puščicami O/o/P/p nastavite
[TEST TONE] na [OFF] po nastavitvi
nivoja.
Opomba
• Signal testnega tona ne potuje iz priključka
HDMI OUT.
Nasveta
• Če želite nastaviti vse zvočnike hkrati, obrnite
gumb VOLUME na enoti ali pritisnite na tipko
VOLUME +/- na daljinskem upravljalniku.
• Za vrnitev na tovarniške nastavitve med
spreminjanjem nastavitev, izberite postavko,
nato pritisnite na CLEAR. Ne pozabite, da se
samo nastavitev [CONNECTION] ne vrne na
tovarniško nastavite.
Nasvet
Radijski sprejemnik
Prednastavitveno številko lahko izberete
neposredno s pritiskom na oštevilčene tipke.
Prednastavitev radijskih
postaj
7
Nastavite lahko 20 postaj za FM in 10 postaj za
AM.
Preden začnete nastavljati postaje, zmanjšajte
glasnost na minimum.
8
Nasvet
• Sprejemnik lahko upravljate s pomočjo naslednjega prikaza na TV zaslonu.
Trenutna postaja
Trenutni frekvenčni pas in
prednastavitvena številka
Pritisnite
.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
napis “COMPLETE” in postaja je shranjena.
9
Za shranitev ostalih postaj,
ponavljajte korake 2 do 7.
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Sprememba prednastavitvene
številke
Ponovno začnite s postopkom od koraka 2.
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Ime postaje
1
Pritiskajte na tipko FUNCTION
+/-, dokler se na prikazovalniku
ne prikaže napis “TUNER FM” ali
“TUNER AM”.
2
Pritisnite in držite tipko TUNING +
ali -, dokler se ne začne samodejno
iskanje.
Ko sistem uglasi postajo, se iskanje konča. Na
prikazovalniku se prikažeta napisa „TUNED“
in „ST“.
3
4
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na tipki O/o, dokler se
na prikazovalniku ne prikaže napis
“MEMORY”.
5
Pritisnite tipko ali p.
Prikaže se prednastavitvena številka.
6
S puščicama O/o izberite želeno
prednastavitveno številko.
53
Poslušanje radia
Najprej nastavite radijske postaje v pomnilniku
sistema (glejte poglavje “Nastavitev radijskih
postaj” na strani 53).
1
Pritiskajte na tipko FUNCTION
+/-, dokler se na prikazovalniku
ne prikaže napis “TUNER FM” ali
“TUNER AM”.
Uglasi se zadnja sprejeta postaja.
2
S tipko PRESET + ali – izberite
želeno nastavljeno postajo.
Z vsakim pritiskom na tipko sistem uglasi eno
postajo.
Če je v FM programu šum
Če je v FM programu šum, lahko izberete mono
sprejem. V tem primeru ne bo stereo učinka, a
sprejem bo boljši.
1
2
3
4
5
• Številko nastavljene postaje lahko
izberete s pritiskom na oštevilčeno tipko.
S tipko VOLUME +/- nastavite
glasnost.
Izklop radia
Pritisnite tipko @/1.
Poslušanje radijskih postaj, ki
niso nastavljene
Uglasite postajo ročno ali samodejno v koraku 2.
Za ročno uglaševanje pritiskajte tipko TUNING
+ ali - na daljinskem upravljalniku.
Za samodejno uglaševanje pritisnite in držite
tipko TUNING + ali -. Samodejno uglaševanje
se samodejno ustavi, ko sistem sprejmea radijsko
postajo. Za ročno ustavitev samodejne nastavitve
pritisnite tipko TUNING +/- ali x.
6
1
Pritiskajte na tipko FUNCTION
+/-, dokler se na prikazovalniku
ne prikaže napis “TUNER FM” ali
“TUNER AM”.
2
3
Pritisnite na tipko D.TUNING.
Z oštevilčenimi tipkami izberite
številko frekvence, ki jo želite poslušati.
Pritisnite na
54
Pritisnite na
ali p.
Pritisnite na O/o in izberite “MONO”.
STEREO: stereo sprejem.
MONO: mono sprejem
Pritisnite na
.
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Poimenovanje nastavljenih
postaj
Za vsako nastavljeno postajo lahko vpišete
ime. Ta imena (npr. »XYZ«) se prikažejo na
prikazovalniku, na sprednji strani sistema, ko
izberete postajo.
Za vsako postajo lahko vpišete le eno ime.
Opomba
• Nastavljenim postajam sistema RDS (Radio
Data System) ne morete vpisati imena (stran 56).
1
Poslušanje radijskih postaj, ko
poznate frekvence
4
Pritiskajte na O/o, dokler se na
prikazovalniku sprednje plošče ne
prikaže napis “FM MODE”.
Nastavitev je opravljena.
Nasvet
3
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na tipko FUNCTION +/-,
dokler se na prikazovalniku ne
prikaže »TUNER FM« ali »TUNER AM«.
Uglasi se zadnja sprejeta postaja.
2
Pritiskajte tipko PRESET + ali – in
izberite nastavljeno postajo, za
katero želite ustvariti ime.
3
4
Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Pritiskajte na O/o, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže napis
“NAME IN”.
.
5
Pritisnite tipko
ali p.
1
S pomočjo tipk O/o/P/p ustvarite
ime.
S puščicama O/o izberite znak, nato s
puščico p premaknite smernik na naslednje
mesto.
Za ime radijske postaje lahko vpišete črke,
številke in druge simbole.
Če ste naredili napako
Pritiskajte na P/p, dokler ne začne
utripati znak, ki ga želite spremeniti, nato s
puščicama O/o izberite želeni znak. Za ime
radijske postaje lahko uporabite velike tiskane
črke, številke in druge simbole.
Za izbris znaka večkrat pritisnite na P/p,
dokler ne začne znak, ki ga želite izbrisati,
utripati, nato pa pritisnite na tipko CLEAR.
2
Pritisnite tipko
.
Če ime postaje ni nastavljeno
1 Frekvenca
Npr. “FM1 87.50”
2 Nastavitev za “FM MODE”
Npr. “STEREO”
x „TUNER AM“
Če je ime postaje nastavljeno
1 Ime postaje
Npr. “SONY RADIO”
2 Frekvenca
Npr. “AM1 576”
Če ime postaje ni nastavljeno
1 Frekvenca
Npr. “AM1 576”
Opomba
• Po nekaj sekundah se vrne na originalni prikaz.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
napis „COMPLETE“ in ime postaje je
shranjeno.
3
Pritisnite na SYSTEM MENU.
Meni sistema se izklopi.
Ogled imena postaje in
frekvence na prikazovalniku
sprednje plošče
Če je sistem nastavljen na “TUNER AM” ali
“TUNER FM”, lahko frekvenco preverite na
prikazovalniku sprednje plošče.
Pritisnite na tipko DISPLAY.
Z vsakim pritiskom na tipko DISPLAY se prikaz
spremeni na naslednji način.
1 t 2 t ... t 1 t ...
x „TUNER FM“
Če je ime postaje nastavljeno
1 Ime postaje
Npr. “SONY RADIO”
2 Frekvenca
Npr. “FM1 87.50”
3 Nastavitev za “FM MODE”
Npr. “STEREO”
55
Uporaba sistema RDS
(Radio Data System)
Kaj je RDS (Radio Data
System - radijski podatkovni
sistem)?
RDS* je storitev, ki jo nudi oddajna postaja
in radijskim postajam omogoča pošiljanje
dodatnih informacij skupaj z običajnim signalom
programa. RDS nudijo samo FM postaje*.
Opomba
• V primeru, da se RDS signal ne oddaja
pravilno ali če je signal šibek, RDS morda ne
bo pravilno deloval.
* RDS usluge ne nudijo vse FM postaje in
vse postaje ne nudijo enakih uslug. Če niste
seznanjeni s sistemom RDS, se pri vaši lokalni
radijski postaji pozanimajte o podrobnostih
uslug RDS na vašem področju.
Sprejemanje RDS signalov
Preprosto izberite postajo v frekvenčnem
območju FM.
Ko uglasite postajo, ki nudi storitve RDS, se
na prikazovalniku sprednje plošče prikaže ime
postaje*.
• Če ne sprejemate RDS signalov, se ime postaje
morda ne bo prikazalo.
56
Nadzor HDMI/zunanje avdio
naprave
Uporaba nadzora HDMI za
funkcijo BRAVIA Sync
Ta funkcija je na voljo le na televizorjih s funkcijo
“BRAVIA” Sync.
S povezavo Sony naprav z nadzorno funkcijo
HDMI s kablom HDMI(ni priložen), se
upravljanje poenostavi kot je navedeno spodaj:
– Dvoranski način - Theatre Mode (str. 58)
– Predvajanje z enim pritiskom (str. 58)
– Izklop sistema (str. 58)
– Nadzor avdio sistema (str. 59)
– Omejitev glasnosti (str. 59)
Nadzor HDMI je vzajemna nadzorna funkcija
standarda CEC(Consumer Electronics Control)
za HDMI.
Nadzorna HDMI funkcija ne bo delovala v
naslednjih primerih:
– Ko povežete ta sistem s komponento, ki ni
združljiva z nadzorno HDMI funkcijo.
– Naprava nima HDMI priključka.
Na sistemskem daljinskem upravljalniku so
priročne tipke za upravljanje televizorja kot
so THETRE, ONE-TOUCH PLAY, TV @/1.
Podrobnosti so navedene na strani 73 in v
navodilih za uporabo televizorja.
ONE-TOUCH
THEATRE
PLAY
TV
BRAVIA Sync
Priprava na nadzorno HDMI
funkcijo
(Nadzor za HDMI – Easy Setting
(enostavna nastavitev))
Sistem je združljiv s funkcijo HDMI – Easy
Setting. Če je TV združljiv s funkcijo HDMI
– Easy Setting, lahko nastavite sistemsko
[CONTROL FOR HDMI] funkcijo na
televizorju. Podrobnosti so navedene v navodilih
za uporabo televizorja.
Če TV ni združljiv s funkcijo HDMI – Easy
Setting, ročno nastavite nadzorno HDMI
funkcijo sistema.
Opomba
• Prikazane postavke se razlikujejo glede na
regijo modela.
1
Prepričajte se, če je nadzorna
enota priključena na TV (združljiv
s funkcijo HDMI CONTROL) s
pomočjo HDMI povezave.
2
3
Vklopite sistem in TV.
4
Spremenite izbirnik vhoda na TV-ju,
da se signal iz sistema prikaže na
TV zaslonu.
Nastavite za ta sistem in TV
ustrezno nadzoeno funkcijo HDMI.
Za več informacij o nastavitvi tega
sistema glejte »Nastavitev funkcije [HDMI
CONTROL]« spodaj. Za več informacij o
nastavitvi TV-ja preberite navodila za uporabo
TV-ja. Tovarniške nastavitve nadzorne
funkcije HDMI so lahko izklopljene, to je
odvisno od televizorja.
Opombi
• Glede na priključeno napravo, lahko nadzorna
funkcija HDMI tudi ne deluje. Preverite
navodila za uporabo priključene naprave.
• Nadzorna HDMI funkcija lahko ne deluje, če
ne uporabljate Sonyjeve naprave tudi, če je
naprava združljiva z nadzorno funkcijo HDMI.
57
Vklop/izklop funkcije [CONTROL
FOR HDMI]
1
Pritiskajte FUNCTION +/- dokler se
ne prikaže “DVD”
2
Pritisnite DISPLAY, ko je sistem v
načinu ustavitve
Na TV zaslonu se prikaže meni Control
Menu.
3
Pritisnite O/o za izbiro
[SETUP] in za tem pritisnite
Funkcija One-Touch Play deluje tudi ko:
– pritisnete A, ko je nosilec diska odprt in na
prikazovalniku se prikaže H.
– zaprete nosilec diska s potiskom nosilca
– pritisnete DVD TOP MENU/DVD MENU in
na prikazovalniku se prikaže H.
– izberete funkcijo “DVD” s pritiskom FUNCTION +/- IN na prikazovalniku se prikaže H.
Opomba
• One-Touch Play ne deluje, ko pritisnete H.
.
Sistem in TV delujeta kot sledi:
Možnosti za [SETUP] se prikažejo.
4
Pritisnite O/o za izbiro [CUSTOM] in
za tem pritisnite .
Prikaže se Setup Display.
5
Pritisnite O/o za izbiro [HDMI
SETUP] in za tem pritisnite .
6
Pritisnite O/o za izbiro [CONTROL
FOR HDMI] in za tem pritisnite .
7
Pritisnite O/o za izbiro nastavitve in
za tem pritisnite .
[OFF]: izklop
[ON]: vklop
Opomba
• Ko se prikaže [Please verify the HDMI connection (potrdite HDMI povezavo)], preverite, če
je HDMI povezava ustrezna.
Uporaba načina Theatre
Mode
(Theatre Mode – dvoranski način)
Če je vaš TV združljiv z načinom Theatre, lahko
uživate optimalno filmsko sliko in zvok gre
samodejno preko zvočnikov tega sistema, ko
pritisne THEATRE.
Predvajanje DVD-ja z enim
pritiskom tipke.
(One-Touch Play)
Le s pritiskom na ONE-TOUCH PLAY se TV
vključi in preklopi na DVD vhod in sistem začne
s predvajanjem DVD-ja.
58
Ta sistem
TV
Se vključi.
(Če se ni vključen)
r
Preklopi na funkcijo
“DVD”
r
Začne s predvajanjem
diska in zvoka
Se vključi.
(Če se ni vključen)
r
Preklopi na vhod
HDMI.
r
Zmanjša glasnost.
(System Audio Control)
Izklop sistema usklajen s TV
(Sistem Power Off)
Ko izklopite TV @/1 s tipko na daljinskem
upravljalniku TV-ja ali na sistemu, se sistem
samodejno izklopi.
Opombi
• Pred uporabo funkcije System Power Off
nastavite funkcijo za TV vklop.
• Glede na stanje sistema(npr. ko ne deluje funkcija “DVD” ali “TV” ali se predvaja CD), se
sistem lahko ne izklopi samodejno.Poslušanje
zvoka televizorja po zvočnikih tega sistema
(System Audio Control /
avdio nadzor sistema)
Zvok televizorja lahko poslušate po zvočnikih
tega sistema s pomočjo preprostega postopka.
Če hočete uporabiti System Audio Control
(avdio nadzor sistema), priključite sistem in TV
s pomočjo avdio kabla (ni priložen) in HDMI
kabla (ni priložen).
Odvisno od nastavitve TV-ja se sistem lahko
vklopi ali samodejno preklopi na funkcijo »TV«
medtem, ko gledate TV. Zvok TV-ja izhaja iz
zvočnikov sistema in hkrati se povsem zniža
glasnost TV zvočnikov.
Nastavitev omejitve največje
glasnosti sistema
(Volume Limit)
Če zamenjate izhodni način iz TV zvočnikov
na zvočnike sistema, lahko glede na nastavitev
glasnosti sistema pride do glasnega zvoka iz
sistema.
To lahko preprečite z omejitvijo največje glasnosti
sistema. Podrobnosti na str. 48.PREDVAJANJE
AVDIO DATOTEK/JPEG SLIKOVNIH
DATOTEK NA USB NAPRAVI
System Audio Control lahko uporabite na sledeče
načine:
• Ko med gledanjem TV-ja vklopite sistem, zvok
TV-ja samodejno izhaja iz zvočnikov sistema.
• Glasnost sistema lahko nastavite s pomočjo
nadzora glasnosti TV-ja.
• Če sistem izklopite, izhaja zvok iz zvočnikov
TV-ja.
System Audio Control lahko upravljate tudi s
pomočjo TV menija. Za več informacij preberite
navodila za uporabo vašega TV-ja.
Opombe
• Če TV vklopite, preden vklopite sistem, zvok iz
TV-ja za trenutek ne bo izhajal.
• Ko je TV v načinu PAP (picture and picture /
slika in slika) funkcija System Audio Control
ne bo delovala. Ko gre TV iz načina PAP, se
izhodni način vrne na prejšnjega.
• Če med predvajanjem DVD-ja izberete TV
program, se funkcija “TV” samodejno nastavi
na TV zvok.
• Če med gledanjem TV-ja pritisnete One Touch
Play, se vključi funkcija System Audio Control
in TV zvok se utiša.
• Med snemanjem posnetkov iz avdio CD-ja na
USB napravo, funkcija System Audio Control
ne bo delovala.
Nasvet
• Sistem in TV lahko povežete tudi digitalno.
Podrobnosti na str. 16.
59
Predvajanje avdio
datotek/slikovnih datotek
JPEG USB naprave
Predvajate lahko avdio datoteke (MP3/WMA/
AAC datoteke)/JPEG slikovne datoteke, ki so
shranjene na USB napravi, kot je USB nosilec
podatkov (ni priložen) in sicer tako, da USB
napravo priključite na to napravo.
Za seznam USB naprav, ki jih lahko priključite na
to napravo si preberite poglavje »Združljive USB
naprave« (stran 69).
Na tem sistemu lahko predvajate samo datoteke
avdio formata MP3/WMA/ AAC*.
* Na sistemu ni možno predvajati datoteke z
zaščito pred kopiranjem.
Priklop USB naprave
Sprednja plošča
USB naprava
Opombe
• Pri priklopu USB naprave preverite, če je
priključek pravilno obrnjen.
• USB naprave ne priklapljajte na silo, ker lahko
s tem povzročite poškodbe na napravi.
• Razen USB naprave na priključek ne priklapljajte drugih naprav.
• Glede na vrsto USB naprave lahko traja tudi
do 10 sekund, preden se na zaslonu izpiše
»READING«.
Odklop USB naprave
1
Pritisnite x za zaustavitev
predvajanja.
2
3
Pritisnite @/1 za izklop sistema.
Odstranite USB napravo.
Opombe o USB napravi
• Sistem lahko predvaja do 200 map vključno
z albumi, ki ne vsebujejo avdio datotek in
JPEG slikovnih datotek. Če se na USB napravi
nahaja več kot 200 map, se prepoznane mape
razlikujejo glede na konfiguracijo map.
• Sistem lahko predvaja sledeče vrste datotek.
Datoteka
Končnica datoteke
MP3 datoteka
».mp3«
WMA datoteka
».wma«
AAC datoteka
».m4a«
JPEG slikovna datoteka ».jpg« ali ».jpeg«
Opomba
• Če uporabljate AUDIO IN/A. CAL MIC
priključek, ko je priključena USB naprava,
ravnajte previdno zaradi omejenega prostora.
1
Pritiskajte FUNCTION +/-, da se na
prikazovalniku izpiše »USB«.
2
Priključite USB napravo (digitalni
glasbeni predvajalnik ali USB
spominska naprava).
Pri priklopu USB naprave se na
prikazovalniku izpisuje sporočilo
»READING«, dokler sistem ne prebere vseh
podatkov na USB napravi.
60
Sistem predvaja katerekoli podatke z zgoraj
navedeno končnico, čeprav ni MP3/WMA/
AAC/JPEG formata. Pri predvajanju tovrstnih
podatkov se lahko povzroči glasen hrup, ki
lahko poškoduje vaš zvočniški sistem.
• Pri sledečih USB napravah/ okoliščinah se
lahko pojavi podaljšan čas pri začetku predvajanja:
• USB naprave s posneto zapleteno drevesno
strukturo map.
– če ste ravnokar predvajali avdio datoteke ali
JPEG slikovne datoteke v drugi mapi.
• Pri nekaterih USB napravah predvajanje
zaradi datotečnega formata ni možno.
• Sistem lahko predvaja mape samo do 8 stopenj
globoko.
• Predvajanje morda ne bo možno zaradi vrste
datoteke.
• Ko vstavite USB napravo, sistem prebere
vse datoteke na USB napravi. Če se na USB
napravi nahaja veliko map ali datotek, lahko
traja dlje časa, da se zaključi postopek branja
vsebine USB naprave.
• Ne povezujte sistema in USB naprave preko
USB razdelilnika.
• Pri nekaterih priključenih USB napravah lahko
po izvedenem postopku traja nekaj časa preden
sistem ta postopek izvede.
• Če sistem izklopite pri vklopljenem načinu
Nadaljevanja predvajanja, se ob vklopu naprave
predvajanje začne na začetku avdio datoteke, ki
je bila v načinu Nadaljevanja predvajanja.
• Ta sistem morda ne podpira vseh funkcij, ki jih
omogoča priključena USB naprava.
• Datoteke posnete z napravo, kot je osebni
računalnik, se morda ne bodo predvajale v
posnetem vrstnem redu.
• Seznam predvajanja pri sistemu se lahko razlikuje od seznama predvajanja na priključeni
USB napravi.
• Pred odklopom USB naprave vedno najprej
izklopite sistem. Če USB napravo odklopite pri
vklopljenem sistemu, se lahko okvarijo podatki
na USB napravi.
• Na USB napravo z avdio datotekami ali JPEG
slikovnimi datotekami ne shranjujte drugih vrst
datotek ali nepotrebnih map.
• Sistem preskoči mape, ki ne vsebujejo avdio
datoteke ali JPEG slikovne datoteke.
• Združljivost z vsemi MP3/WMA/ AAC
kodirnimi/zapisovalnimi programi, snemalnimi
napravami in nosilci podatkov ni zagotovljena.
Pri nezdružljivih USB napravah bo morda
slišen šum ali prekinitve zvoka, možno pa je
tudi, da jih sistem sploh ne predvaja.
• Pred uporabo USB naprave se prepričajte, da
na napravi ni datotek okuženih z virusi.
Izbira avdio datoteke ali
mape
1
Pritiskajte FUNCTION +/-, da se na
prikazovalniku izpiše »USB«.
2
Pritisnite DISPLAY, ko je sistem v
zaustavljenem načinu.
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
3
S pritiskom O/o izberite
[MODE (MUSIC, IMAGE)] in
pritisnite .
Prikažejo se možnosti za [MODE (MUSIC,
IMAGE)]
4
5
6
S pritiskom O/o izberite [MUSIC].
Pritisnite
.
Pritisnite DVD MENU.
Pojavijo se mape posnete na USB napravi. Ko
se predvaja mapa, se naslov te mape osenči.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
S pritiskom O/o izberite mapo.
x Za predvajanje avdio datotek v
mapi
Pritisnite za začetek predvajanja izbrane
mape.
xZa izbiro avdio datoteke
Pritisnite .
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
61
Prikaže se seznam datotek v mapi.
S pritiskom O/o izberite datoteko in
pritisnite . Sistem začne s predvajanjem
izbrane datoteke. Seznam datotek lahko
izklopite s pritiskom DVD MENU. S
ponovnim pritiskom DVD MENU se prikaže
seznam map.
6
Pritisnite DVD MENU.
Pojavijo se mape posnete na USB napravi. Ko
se predvaja mapa, se naslov te mape osenči.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Nasvet
• Sistem lahko prepozna do 150 avdio datotek v
posamezni mapi.
Za zaustavitev predvajanja
Pritisnite x.
Za predvajanje naslednje ali
prejšnje avdio datoteke
Pritisnite >/.. Pri tem vedite, da lahko
izberite naslednjo mapo z nadaljevanjem
pritiskanja tipke >, ko ste prešli zadnjo
datoteko v trenutni mapi, ne morete pa se vrniti na
prejšnjo mapo, če pritisnete .. Za vrnitev na
prejšnjo mapo jo morate izbrati na seznamu map.
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
S pritiskom / izberite mapo.
x Za predvajanje JPEG slikovnih
datotek v mapi na način projekcije
Pritisnite za začetek predvajanja izbrane
mape.
JPEG datoteke se predvajajo kot projekcija.
Spremenite lahko čas prikaza (stran 63) in
dodajate učinke pri slikovni projekciji (stran
63).
Za vrnitev na prejšnji prikaz
x Za izbiro JPEG slikovne datoteke
s prikazom pomanjšanega prikaza
Za izklop prikaza
Pritisnite PICTURE NAVI.
Prikažejo se ikone JPEG slikovnih
datotek v mapi v 16 pomanjšanih prikazih.
Pritisnite O RETURN.
Pritisnite DVD MENU.
Drugi postopki
1
2
3
4
Poglejte si poglavje o drugih postopkih na strani
29.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Izbira JPEG slikovne
datoteke ali mape
1 Pritiskajte FUNCTION +/-, da se na
prikazovalniku izpiše »USB«.
2
Pritisnite DISPLAY, ko je sistem v
zaustavljenem načinu.
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
3
S pritiskom O/o izberite
[MODE
(MUSIC, IMAGE)] in pritisnite .
Prikažejo se možnosti za [MODE (MUSIC,
IMAGE)]
4
5
S pritiskom O/o izberite [IMAGE].
Pritisnite
62
.
S pritiskom O/o/P/p izberete JPEG
slikovno datoteko, ki si jo želite ogledati in
nato pritisnite . Za vrnitev na običajni
zaslon pritisnite O RETURN.
Nasvet
• Na desni strani TV zaslona je prikazan drsnik. Za prikaz dodatnih JPEG
slikovnih datotek izberite spodnjo JPEG
slikovno datoteko in pritisnite o. Za vrnitev na prejšnjo JPEG slikovno datoteko
izberite najvišjo JPEG slikovno datoteko
in pritisnite O.
• Sistem lahko prepozna do 150 JPEG
slikovnih datotek v posamezni mapi.
Predvajanje naslednje ali
prejšnje JPEG slikovne datoteke
Pritisnite p/P, ko ni prikazan Nadzorni meni. Pri
tem vedite, da lahko naslednjo mapo izberete z
nadaljnjim pritiskom p po zadnji sliki v trenutni
mapi, na prejšnjo mapo pa se ne morete vrniti s
pritiskom na P. Za vrnitev na prejšnjo mapo jo
morate izbrati na seznamu map.
Vrtenje JPEG slikovne datoteke
Ko je na TV zaslonu prikazana JPEG slikovna
datoteka, jo lahko zavrtite za 90 stopinj.
Med ogledom JPEG slikovne datoteke pritisnite
O/o. Pritisnite CLEAR za vrnitev na običajni
pogled.
Opomba
• Pri nekaterih JPEG slikovnih datotekah lahko
se za prikaz potrebuje več časa, kot pa je
izbrana možnost. Še posebej pri progresivnih
JPEG slikovnih datotekah ali JPEG slikovnih
datotekah s 3 000 000 slikovnih točk ali več.
Izbira učinka za JPEG slikovne
datoteke v video projekciji
1
2
Opomba
Pritisnite O/o za izbiro nastavitve.
[MODE 1]: JPEG slikovna datoteka se
prikaže iz vrha proti dnu.
[MODE 2]: JPEG slikovna datoteka se
raztegne iz leve proti desni strani TV zaslona.
[MODE 3]: JPEG slikovna datoteka se
raztegne iz sredine TV zaslona proti robovom.
[MODE 4]: JPEG slikovne datoteke se
naključno prikazujejo z vsemi učinki.
[MODE 5]: Naslednja JPEG slikovna
datoteka zdrsne preko prejšnje slike.
[OFF]: Izklop
4
Pritisnite
Pritisnite x.
Drugi postopki
Poglejte si poglavje o drugih postopkih na strani
29.
Nastavitev trajanja video
projekcije JPEG slikovnih
datotek
Dvakrat pritisnite
DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
S pritiskom O/o izberite
[INTERVAL].
Prikažejo se možnosti za [INTERVAL].
3
4
Pritisnite O/o za izbiro nastavitve.
[NORMAL]: trajanje lahko nastavite na 6 do
9 sekund.
[FAST]: Izberete lahko trajanje, ki je krajše
od [NORMAL].
[SLOW 1]: Izberete lahko trajanje, ki je daljše
od [NORMAL].
[SLOW 2]: Izberete lahko trajanje, ki je daljše
od [SLOW 1].
Pritisnite
S pritiskom O/o izberite
[EFFECT].
3
Za zaustavitev predvajanja
2
DISPLAY.
Prikažejo se možnosti za [EFFECT].
• Če [JPEG RESOLUTION] v [HDMI SETUP]
nastavite na [(1920 x 1080i) HD ] ali [(1920
x 1080i) HD], vrtenje JPEG slikovne datoteke
ni možno.
1
Dvakrat pritisnite
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
.
.
Opomba
• Nastavitev [EFFECT] ne deluje, če je [JPEG
RESOLUTION] v [HDMI SETUP] nastavljeno na [(1920 x 1080i) HD ] ali [(1920 x
1080i) HD] (stran 49).
Prikaz seznama avdio
datotek/ JPEG slikovnih
datotek
1 Med predvajanjem pritisnite
DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
2
S pritiskom O/o izberite
[BROWSING].
Prikažejo se možnosti za [BROWSING].
3
S pritiskom O/o izberite želen
seznam in nato pritisnite .
63
• [FOLDER LIST]: Pojavi se seznam map.
Upoštevajte korak 2 pri »Izbira avdio
datoteke ali mape«.
• [PICTURE LIST]: V 16 pomanjšanih
prikazih se pojavijo slike JPEG slikovnih
datotek v mapi. Upoštevajte korak 2 pri
»Izbira JPEG slikovne datoteke ali mape«.
Ponovno predvajanje
(Repeat Play)
Avdio datoteke/JPEG slikovne datoteke na USB
napravi lahko tudi ponovno predvajate.
1
Dvakrat pritisnite
Iskanje avdio datoteke/
JPEG slikovne datoteke/
mape, itd.
Na USB napravi lahko iščete avdio datoteke,
JPEG slikovne datoteke ali mape. Ker je avdio
datotekam in JPEG slikovnim datotekam na
USB napravi dodeljena unikatna številka, lahko z
vnosom te številke izberete želeno avdio datoteko
ali JPEG slikovno datoteko.
1
DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
2
S pritiskom O/o izberite
[REPEAT].
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
2
Prikažejo se možnosti za [REPEAT].
3
Pritisnite
S pritiskom O/o izberite način
iskanja.
[TRACK]: avdio datoteke
[FILE]: JPEG slikovne datoteke
[FOLDER]: Mape.
Pritisnite O/o za izbiro nastavitve.
[OFF]: Izklop.
[MEMORY]: Ponovno se predvajajo vse
mape na USB napravi.
[FOLDER]: Ponovno se predvaja trenutna
mapa.
[TRACK] (samo pri avdio datotekah):
Trenutna datoteka se ponovno predvaja.
4
Pritisnite DISPLAY. (Pri
predvajanju JPEG slikovne datoteke
dvakrat pritisnite DISPLAY).
[**(**)] je izbrano (** se nanaša na
številko). Številke v oklepajih prikazujejo
celotno število avdio datotek, JPEG slikovnih
datotek ali map.
1(
1)
1( 144)
T
0: 23
.
USB MUSIC
Vrnitev na običajno predvajanje
Pritisnite CLEAR ali pa izberite možnost [OFF]
v Koraku 3.
Za izklop prikaza Nadzornega
menija
Zaporedoma pritiskajte
DISPLAY, dokler se
ne izklopi prikaz Nadzornega menija.
Opomba
• Če je [MODE (MUSIC, IMAGE)] nastavljeno na [IMAGE] (stran 62), izbira možnosti
[TRACK] ni možna.
64
Izbrana vrstica
3
Pritisnite
.
[**(**)] se spremeni na [–– (**)].
1(
1)
1( 144)
T
1: 31
USB MUSIC
4
Pretok podatkov
S pritiskom O/o ali številskih tipk
izberite želeno številko.
T
Če se pri tem zmotite, pritisnite CLEAR za
preklic številke.
5
Pritisnite
0: 13
192k MP3
.
Sistem začne s predvajanjem na želeni
številki.
Ogled informacij o avdio
datoteki na prikazovalniku
Zaporedoma pritisnite DISPLAY.
Z vsakim pritiskom tipke DISPLAY se med
predvajanjem diska prikaz spreminja:
1t2
1 Čas predvajanja in številka trenutne skladbe.
2 Ime skladbe (datoteke)*.
* Če ima MP3 datoteka ID3 označbo, potem
sistem prikaže ime mape/posnetka (datoteke)
iz ID3 informacij.
Sistem lahko podpira ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3. Prikaz ID3 verzije 2.2/2.3 im
prednost, če se pri posamezni MP3 datoteki
uporabita tako ID3 označba verzije 1.0/1.1 kot
tudi verzije 2.2/2.3.
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Ime mape*
Ime datoteke*
* Če ima MP3 datoteka ID3 označbo, potem
sistem prikaže ime mape/posnetka (datoteke)
iz ID3 informacij.
Sistem lahko podpira ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3. Prikaz ID3 verzije 2.2/2.3 im
prednost, če se pri posamezni MP3 datoteki
uporabita tako ID3 označba verzije 1.0/1.1 kot
tudi verzije 2.2/2.3.
Opombi
• V nekaterih jezikih se ne izpišejo črke/znaki.
• Glede na vrsto predvajane datoteke lahko
sistem prikaže samo omejeno število znakov.
Prav tako se glede na datoteko ne prikažejo vsi
znaki.
Opombe
• Če prikaz imena datoteke pri avdio datoteki
ni možen, se namesto tega na prikazovalniku
prikaže »*«.
• Glede na besedilo v imenu se to morda ne bo
prikazalo.
• Čas predvajanja MP3 datotek morda ne bo
prikazan pravilno.
Ogled informacij o avdio
datoteki na TV zaslonu
Na TV zaslonu lahko prikažete informacije o
avdio datoteki, kot so informacije o času, ime
mape/avdio datoteke in avdio pretok podatkov
(količina podatkov na sekundo pri trenutni avdio
datoteki).
Med predvajanjem pritisnite DISPLAY.
Podatki o avdio datoteki se prikažejo na TV
zaslonu.
65
Preverjanje informacij o
datumu pri JPEG slikovnih
datotekah
Med predvajanjem lahko preverite informacije
o datumu, če je posneta Exif* označba v JPEG
slikovni datoteki.
Med predvajanjem dvakrat pritisnite
DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
2(
2)
6( 30)
16/ 9/ 2002
USB IMAGE
Informacije o datumu
* »Exchangeable Image File Format« je slikovni
format za digitalne kamere, ki ga je določila
Zveza japonskih proizvajalcev elektronske in
informacijske tehnologije (JEITA).
Nasvet
• Informacije o datumu so [DD/MM/YYYY].
DD: Dan
MM: Mesec
YYYY: Leto
66
Shranjevanje pesmi na
USB napravo
Na USB napravo lahko posnamete pesmi iz
glasbenega CD kodirane v MP3 formatu. Prav
tako lahko kopirate MP3 datoteke iz DATA CD/
DATA DVD na USB napravo.
Za priklop USB naprave si preberite poglavje
»Priklop USB naprave« (stran 60).
Posneto glasbo lahko uporabljate samo v
omejeni osebni uporabi. Za uporaba glasbe izven
teh omejitev je potrebno dovoljenje lastnikov
avtorskih pravic.
Opombe o USB snemanju/
kopiranju
• Naprave in USB naprave ne povezujte preko
USB razdelilnika.
• Preverite, če je na USB napravi dovolj pomnilnika za snemanje ali kopiranje.
• Med snemanjem/kopiranjem ne odklapljajte
USB naprave.
• Pri snemanju skladb iz CD diska, se ti posnamejo kot 128kbps MP3 datoteke.
• Pri kopiranju MP3 datotek iz DATA CD/
DATA DVD se MP3 datoteke posnamejo z
enakim razmerjem prenosa podatkov, kot je to
pri izvirnih MP3 datotekah.
• V ustvarjene MP3 datoteke se CD tekstovne
informacije ne zapišejo.
• Če med postopkom prekinete snemanje, se
izbriše MP3 datoteka, kjer ste ustavili snemanje.
• Snemanje se zaustavi samodejno, če:
– na USB napravi med snemanjem/ kopiranjem
zmanjka prostora.
– Število MP3 datotek na USB napravi preseže
omejitev števila datotek, ki jih ta naprava še
lahko zazna.
• V posamezno mapo lahko shranite do 150
datotek.
• Na posamezno USB napravo lahko shranite do
199 map.
• Če mapa, ki jo želite izbrisati, vsebuje datoteke
ali podmape, ki niso avdio formata, se te ne
izbrišejo.
• Če mapa ali datoteka, ki jo poskušate posneti,
že obstaja na USB napravi z istim imenom, se
za imenom doda zaporedna številka, izvirna
mapa ali datoteka pa se ne prepiše.
• Predvajanje nekaterih USB naprav ni možno
zaradi formata datotek.
x Preklic posnetka
Snemanje pesmi iz avdio CD
diska na USB napravo
1 Vstavite avdio CD.
2 Pritisnite DISPLAY, ko je sistem v
zaustavljenem načinu.
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
3
4
S pritiskom O/o izberite
RECORDING] in pritisnite
x Preklic vseh skladb
S pritiskom O/o/P/p izberete [s ALL] in
nato pritisnete .
6
[USB
S pritiskom O/o izberite [TRACK] in
nato pritisnite .
Opomba
• Glede na število posnetkov lahko traja
nekaj minut za prikaz vseh posnetkov.
Izberite skladbo, ki jo želite posneti.
Za preklic snemanja pritisnite x.
Kopiranje MP3 datotek iz
DATA CD/ DATA DVD na USB
napravo
1 Vstavite DATA CD/DATA DVD.
2 Pritisnite DISPLAY, ko je sistem v
zaustavljenem načinu.
Prost pomnilnik na USB napravi
USB RECORDING
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
Free:
01
02
03
04
05
06
07
08
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
3
START
ALL
ALL
S pritiskom O/o/P/p izberete
[START] in nato pritisnete .
Sistem začne s postopkom snemanja in
prikaže se stanje snemanja.
.
Na prikazovalniku se med prikazovanjem
skladb posnetih na avdio CD izpisuje
»READING«.
5
S tipkama O/o izberete posnetek in nato
pritisnete . Označba na skladbi se odstrani.
4
S pritiskom O/o izberite
RECORDING] in pritisnite
[USB
.
S pritiskom O/o izberite [TRACK] ali
[FOLDER] in nato pritisnite .
[TRACK]: pojavijo se mape posnete na
DATA CD/DATA DVD. Prekopirate lahko
želene MP3 datoteke.
[FOLDER]: Pojavijo se mape posnete na
DATA CD/DATA DVD. Prekopirate lahko
vse MP3 datoteke v mapi. Nadaljujte s
korakom 6.
Skladbe določene za snemanje
x Izbira želenega posnetka
S tipkama O/o izberete posnetek in nato
pritisnite . Skladbe se označijo v vrstnem
redu, kot so izbrane.
Na prikazovalniku se med prikazovanjem
skladb/map posnetih na DATA CD/ DATA
DVD izpisuje »READING«.
x Izbira vseh skladb na glasbenem
CD
Opomba
S pritiskom O/o/P/p izberete [x ALL] in
nato pritisnete .
• Glede na število posnetkov/map lahko traja nekaj minut za prikaz vseh posnetkov/
map.
5
S pritiskom O/o izberete želeno
mapo in nato pritisnete .
6
Izberite MP3 datoteko/mapo, ki jo
želite prekopirati.
67
Prost pomnilnik na USB napravi
USB RECORDING
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Free:
START
ALL
Izbris avdio datotek na USB
napravi
Izbrišete lahko avdio datoteke na USB napravi.
ALL
MP3 datoteke/mape določene za snemanje
1
2
S pritiskom O/o izberite mapo.
x Izbira želene MP3 datoteke/
mape
x Za izbris vseh avdio datotek v
S tipkama O/o izberete MP3 datoteke/mape
in nato pritisnite . MP3 datoteke/mape se
označijo.
Pritisnite CLEAR.
x Izbira vseh MP3 datotek/map
Pritisnite .
Pojavi se seznam datotek v mapi.
mapi
x Za izbris posamezne avdio
datoteke
v ALL] in
S pritiskom O/o/P/p izberete [s
nato pritisnete .
S tipkama O/o izberite želeno avdio datoteko
in pritisnite CLEAR.
x Preklic MP3 datoteke/mape
S tipkama O/o izberete MP3 datoteke/
mape in nato pritisnite . Označba na MP3
datotekah/mapah se odstrani.
x Preklic vseh MP3 datotek/map
S pritiskom O/o/P/p izberete [s ALL] in
nato pritisnete .
7
Zaporedoma pritiskajte FUNCTION
+/-, da se na prikazovalniku izpiše
»USB«.
S pritiskom O/o/P/p izberete
[START] in nato pritisnete .
Sistem začne s postopkom snemanja in
prikaže se stanje snemanja.
Za preklic snemanja pritisnite x.
Za vrnitev na prejšnji prikaz
Pritisnite O RETURN.
Opomba
• Edine avdio datoteke, ki jih lahko presnamete
iz DATA CD/DATA DVD, so MP3 datoteke.
68
3
S pritiskom P/p izberete [YES] in
nato pritisnete .
Za preklic izberite [NO] in nato pritisnite
.
Opombi
• Med postopkom brisanja ne odklapljajte USB
naprave.
• Če mapa vsebuje datoteke ali podmape, ki niso
avdio formata, se te ne izbrišejo.
Za vrnitev na prejšnji prikaz
Pritisnite O RETURN.
Združljive USB naprave
Na tem sistemu lahko uporabite sledeče Sony
USB naprave.
Potrjeni Sony digitalni glasbeni
predvajalniki (od aprila 2007)
Ime izdelka
Ime modela
Walkman®
NWD-B103/B105/B103F/
B105F
NWZ-A815/A816/A818
NWZ-S515/S516/S615F/
S616F/S618F
Potrjeni Sony IC snemalniki
(od aprila 2007)
Ime izdelka
Ime modela
IC snemalnik
ICD-U50/U60/U70
ICD-SX57/SX67/SX77
Potrjene Sony USB pomnilniške
naprave (od aprila 2007)
Ime izdelka
Ime modela
MICROVAULT USM 512JX/1GJX/2GJX/4GJX
Uporaba adapterja
DIGITAL MEDIA PORT
Adapter DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
(ni priložen) je namenjen poslušanju zvoka iz
prenosnega avdio izvora ali iz računalnika. Če
priključite adapter, boste lahko poslušali zvok iz
priključene komponente prek sistema.
Razpoložljivost adapterjev DIGITAL MEDIA
PORT je odvisna od države.
Podrobnosti o priključitvi adapterja si oglejte
v poglavju »Priključitev adapterja DIGITAL
MEDIA PORT« (stran 16).
Opombe
• Ne priključujte adapterja, ki ni DIGITAL
MEDIA PORT.
• Ne priključujte ali izključujte adapterja DIGITAL MEDIA PORT v/iz enote, medtem ko je
sistem vklopljen.
• Pri nekaterih vrstah adapterjev DIGITAL
MEDIA PORT (ni priložen), bo sistem oddajal
tudi slike. V tem primeru bo sistem oddajal
samo signal EURO AV OUTPUT, ne glede na
vrsto video signala.
Predvajanje priključene
komponente prek sistema
1 Pritiskajte na tipko FUNCTION,
dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže napis
»DMPORT«.
Opombe
• Ne uporabljajte drugih USB naprav, kot pa
zgoraj navedene. Delovanje modelov, ki tukaj
niso navedeni, ni zagotovljeno.
• Tudi pri zgoraj navedenih USB napravah
delovanje ni zmeraj zagotovljeno.
• V nekaterih območjih nekatere izmed USB
naprav niso na voljo v prodaji.
2
Začnite s predvajanjem priključene
komponente.
Zvok in slika iz priključene komponente se
bosta predvajala na sistemu ali priključenem
televizorju.
Več o delovanju si oglejte v navodilih za
uporabo adapterja DIGITAL MEDIA PORT
(ni priložen).
Nasvet
• Med poslušanjem MP3-ja ali druge kompresirane glasbe prek prenosnega avdio izvora,
lahko zvok poudarite. Pritiskajte na tipko
SOUND FIELD, dokler se na prikazovalniku
sprednje plošče ne prikaže napis »A.F.D.
STD«. Za preklic izberite drugo možnost in ne
»A.F.D. STD«.
69
• Pri nekaterih vrstah adapterjev DIGITAL
MEDIA PORT (ni priložen) priključene komponente ne boste mogli upravljati s tipkami na
daljinskem upravljalniku in enoti. Naslednja slika kaže primer tipk, ki jih lahko v tem
primeru uporabljate.
./>
X
70
H
x
[NO SURROUND]: Izberite to možnost, če
ste namestili samo sredinskega in sprednje
zvočnike.
[FRONT ONLY]: Izberite to možnost, če ste
namestili samo sprednje zvočnike.
[ALL FRONT]: Izberite to možnost če ste
vse zvočnike namestili pred mesto poslušanja.
[ALL FRONT – NO CENTER]: Izberite
to možnost, če ste namestili sprednje in
prostorske zvočnike pred mesto poslušanja.
Drugi postopki
Kako doseči najboljši
prostorski zvok za sobo
[SPEAKER FORMATION]
Namestitev nekaterih zvočnikov ni možna zaradi
oblike sobe. Za boljši prostorski zvok vam Sony
priporoča, da se najprej odločite za položaj
zvočnikov.
1
Zaporedoma pritiskajte FUNCTION
+/-, da se na prikazovalniku izpiše
»DVD«.
2
Pritisnite DISPLAY, ko je sistem v
zaustavljenem načinu.
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
3
S pritiskom O/o izberite
[SETUP] in pritisnite .
8
Pritisnite
..
Nastavitve so opravljene in pojavi se
potrditveno okno.
9
S pritiskom O/o izberete [YES] ali
[NO] in nato pritisnete .
[YES]: Nadaljujte z [AUTO
CALIBRATION]. Sledite postopku
od Koraka 7 pri poglavju »Samodejno
kalibriranje ustreznih nastavitev« (stran 72).
[NO]: Izhod iz [SPEAKER FORMATION].
Prikažejo se možnosti za [SETUP]
4
Opombi
S pritiskom O/o izberite [CUSTOM]
in nato pritisnite .
Prikaže se Nastavitveni prikaz.
5
S pritiskom O/o izberite [AUDIO
SETUP].
Pojavijo se možnosti za [AUDIO SETUP].
6
S pritiskom O/o izberite [SPEAKER
FORMATION] in pritisnite .
• Če želite uživati v prostorskem zvoku po
spremembi položaja zvočnikov, vam Sony
priporoča nastavitev [SPEAKER FORMATION] in nato še [AUTO CALIBRATION]
(stran 72).
• Če spremenite [CONNECTION] nastavitev v [SPEAKER MENU] (stran 51), se
[SPEAKER FORMATION] nastavitev vrne na
[STANDARD].
Pojavijo se možnosti za [SPEAKER
FORMATION].
SPEAKER FORMATION
STANDARD
7
S pritiskom O/o izberite nastavitev.
[STANDARD]: Izberite to možnost, če ste
zvočnike postavili na običajen način.
[NO CENTER]: Izberite to možnost, če
ste namestili samo sprednje in prostorske
zvočnike.
71
Samodejno kalibriranje
ustreznih nastavitev
IC
N/
IO I
[AUTO CALIBRATION]
AL M
A.C
AUD
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
lahko samodejno nastavi ustrezni prostorski zvok.
Opombi
• Ko se začne postopek [AUTO CALIBRATION], sistem odda glasen testni zvok. Pri tem
zmanjšanje glasnosti ni možno. Bodite uvidevni
in pomislite na otroke in sosede.
• Preverite, če so na napravo priključene
slušalke. Izvajanje sledečih korakov ni možno,
če so na napravo priključene slušalke.
1
Zaporedoma pritiskajte FUNCTION
+/-, da se na prikazovalniku izpiše
»DVD«.
2
Pritisnite DISPLAY, ko je sistem v
zaustavljenem načinu.
Kalibracijski mikrofon
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
3
S pritiskom O/o izberite
[SETUP] in pritisnite .
Prikažejo se možnosti za [SETUP]
4
S pritiskom O/o izberite [CUSTOM]
in nato pritisnite .
Prikaže se Nastavitveni prikaz.
5
S pritiskom O/o izberite [AUDIO
SETUP].
Pojavijo se možnosti za [AUDIO SETUP].
6
S pritiskom O/o izberite [AUTO
CALIBRATION] in pritisnite .
Pojavijo se možnosti za [AUTO
CALIBRATION].
7
Priključite kalibracijski mikrofon
(priložen) na A.CAL MIC priključek
na sprednji plošči.
Kalibracijski mikrofon s pomočjo stativa,
itd. (ni priložen) postavite na višino ušes.
Sprednja stran vsakega zvočnika naj bo
obrnjena proti kalibracijskemu mikrofonu in
med zvočniki ter mikrofonom naj ne bo ovir.
72
8
9
S pritiskom P/p izberete [YES].
Pritisnite
.
Postopek [AUTO CALIBRATION] se začne.
Med meritvami ne povzročajte hrupa v
prostoru.
Opombe
• Pazite, da ne boste v meritvenem
območju in da med postopkom ne boste
povzročali hrupa (približno 3 minute),
ker lahko s tem povzročite napačne rezultate meritev. Med meritvami zvočniki
oddajajo testne signale.
• Postavitev in okolje sobe, kjer je sistem
nameščen, lahko vplivata na meritve.
• Če se pojavi sporočilo o napaki, sledite
sporočilu in izberite [YES].
Sporočilo o napaka se pojavi, ko:
– so na napravo priključene slušalke.
– Kalibracijski mikrofon ni priključen.
– Sprednji zvočniki niso pravilno
priključeni.
– Prostorski zvočniki niso pravilno
priključeni.
– Sprednji in prostorski zvočniki niso
pravilno priključeni.
10
S pritiskom P/p izberete [YES] ali
[NO] in nato pritisnite .
x Meritve so pravilne
Odklopite kalibracijski mikrofon in izberite
možnost [YES]. Rezultat se uporabi.
x Meritve so napačne
Sledite sporočili in nato izberite [YES] za
ponovni poskus.
Nadzor TV sprejemnika
s priloženim daljinskim
upravljalnikom
Z uporabo sledečih tipk lahko nadzirate TV
sprejemnik (samo znamke Sony). Uporabite te
tipke (razen TV @/1, TV INPUT in TV VOL +/-)
med držanjem TV tipke.
Opombi
• Med izvajanjem funkcije samodejnih meritev:
– Ne izklopite naprave.
– Ne pritiskajte na tipke.
– Ne spreminjajte glasnosti.
– Ne spreminjajte funkcije.
– Ne menjajte diska.
– Ne vstavljajte ali izvrzite diska.
– Ne priklapljajte slušalk na napravo.
– Ne odklapljajte kalibracijskega mikrofona.
• Nastavitev za [SUBWOOFER] je vedno
[YES], ker sistem ne izvaja kalibracije nizkotonskega zvočnika.
Nasvet
• Preverite lahko razdaljo med položajem
poslušanja in posameznimi zvočniki. Glej stran
51.
Opomba
• Morda nadzor TV sprejemnika ali uporaba
nekaterih tipk ne bo možna, kar pa je odvisno
od TV sprejemnika.
S pritiskom
Lahko
TV @/1
Vklop/izklop TV sprejemnika
TV INPUT
Preklop vhodnega vira za TV
med TV in drugimi vhodnimi
viri
TV VOL +/-
Nastavitev TV glasnosti
PROG +/-*
Izbira TV kanala
Številske tipke*, Izbira TV kanala
-/--* ENTER*
TOOLS*
Prikaz menija postopkov za
trenutno vsebino
RETURN*
Vrnitev na prejšnji kanal ali
stopnjo v meniju TV.
MENU*
Prikaz menija TV
MUTING*
Začasen izklop zvoka na TV
O/o/P/p*,
*
Izbira postavke v meniju
* Te tipke lahko uporabite samo med držanjem
tipke TV.
73
Uporaba zvočnih učinkov
Ojačanje nizkih frekvenc
Nizke (bas) frekvence lahko ojačate.
Pritisnite DYNAMIC BASS.
Na prikazovalniku se izpiše »D.BASS ON« in
nizke frekvence se posledično ojačajo.
Izklop zvočnega učinka
Ponovno pritisnite DYNAMIC BASS.
Uživanje ob zvoki pri nizki
glasnosti
Ob zvočnih učinkih ali dialogu lahko uživate
tudi pri nizkih glasnostih, kot to lahko tudi v
kinematografski dvorani. Funkcija je še posebej
priročna pri gledanju filmov pozno ponoči.
Pritisnite NIGHT
Na prikazovalniku se pojavi sporočilo »NIGHT
ON« in zvočni učinek je vklopljen.
Opombi
• Ta učinek ne deluje pri Super Audio CD. Če
med »NIGHT ON« vstavite Super Audio CD,
se zvočni učinek samodejno izklopi.
• Če se zvok oddaja preko sredinskega zvočnika,
je ta učinek še posebej poudarjen, ker se govor
(filmski dialogi, itd.) lažje sliši. Če se zvok
ne oddaja preko sredinskega zvočnika ali če
uporabljate slušalke, sistem prilagodi glasnost
na najboljši nivo.
Uporaba časovnika za
samodejni izklop
Sistem lahko nastavite tako, da se samodejno
izklopi ob nastavljenem času in tako lahko
zaspite med poslušanjem glasbe. Čas lahko
nastavite v 1 ali 10-minutnih korakih.
Pritisnite SLEEP.
Z vsakim pritiskom tipke SLEEP se prikaz
minut (preostali čas) spremeni za 10 minut.
Ko nastavite časovnik za samodejni izklop, na
prikazovalniku utripa »SLEEP«.
Preverjanje preostalega časa
Enkrat pritisnite tipko SLEEP.
Spreminjanje preostalega časa
Zaporedoma pritisnite SLEEP za izbiro želenega
časa.
Preklic funkcije časovnika za
samodejni izklop
Zaporedoma pritiskajte SLEEP, dokler se na
prikazovalniku ne izpiše »SLEEP OFF«.
Nastavitev časovnika preko
sistemskega menija
1
2
3
Izklop zvočnega učinka
Ponovno pritisnite NIGHT.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Zaporedoma pritisnite O/o , da se
na prikazovalniku prikaže »SLEEP«
in nato pritisnite ali p.
Pritisnite O/o za izbiro nastavitve.
Minutni prikaz (preostali čas) se spreminja v
10-minutnih korakih.
Nasvet
• Preostali čas lahko izberete s pritiskom
številskih tipk. V tem primeru lahko čas
nastavite v enominutnih korakih.
4
Pritisnite
.
Nastavitev se izvede in v prikazovalniku
utripa »SLEEP«.
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Sistemski meni se izklopi.
74
Spreminjanje svetlosti
prikazovalnika na
sprednji plošči
Svetlost prikazovalnika lahko nastavite na dve
stopnji.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU.
Zaporedoma pritisnite O/o , da
se na prikazovalniku prikaže
»DIMMER« in nato pritisnite ali p.
Pritisnite O/o za izbiro svetlosti
prikazovalnika na sprednji plošči.
»DIMMER OFF«: Svetlo.
»DIMMER ON«: Temno.
4
Pritisnite
.
Nastavitev se izvede.
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Sistemski meni se izklopi.
Prikaz informacij o disku
Prikaz časa predvajanja in
preostalega časa na prikazovalniku na sprednji plošči
Zaporedoma pritisnite tipko DISPLAY.
Z vsakim pritiskom tipke DISPLAY se med
predvajanjem diska prikaz spremeni:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Nekatere prikazane informacije bodo morda
izginile po nekaj sekundah.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Čas predvajanja za trenutni naslov.
2 Preostali čas za trenutni naslov.
3 Čas predvajanja za trenutno poglavje.
4 Preostali čas za trenutno poglavje.
5 Ime diska.
6 Naslov in poglavje.
x VIDEO CD (brez PBC funkcij)/Super
Audio CD/CD
1 Čas predvajanja za trenutni posnetek.
2 Preostali čas za trenutni posnetek.
3 Čas predvajanja celotnega diska.
4 Preostali čas celotnega diska.
5 Ime posnetka.
6 Posnetek in kazalo*.
* Samo pri VIDEO CD/Super Audio CD.
x DATA CD (MP3 datoteka)/ DATA DVD
(MP3 datoteka)
1 Čas predvajanja in številka trenutne skladbe.
2 Ime posnetka (datoteke)*
* Če ima MP3 datoteka ID3 označbo, potem
sistem prikaže ime mape/posnetka (datoteke)
iz ID3 informacij.
Sistem lahko podpira ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3. Prikaz ID3 verzije 2.2/2.3 im
prednost, če se pri posamezni MP3 datoteki
uporabita tako ID3 označba verzije 1.0/1.1 kot
tudi verzije 2.2/2.3.
x DATA CD (DivX video datoteka)/
DATA DVD (DivX video datoteka)
1 Čas predvajanja trenutne datoteke.
2 Ime trenutne datoteke.
3 Trenutni album in številka datoteke.
75
x VIDEO CD (brez PBC funkcij)/
Opombe
• Ta sistem lahko prikaže samo prvo stopnjo
DVD/CD besedila, kot je ime diska ali naslov.
• Če imena Mp3 datoteke ni možno prikazati, se
namesto tega na prikazovalniku izpiše »*«.
• Odvisno od besedila se ime diska ali ime
skladbe morda ne bo prikazalo.
• Čas predvajanja pri MP3 datotekah in DivX
video datotekah* se morda ne bo prikazal
pravilno.
Super Audio CD/CD
Nasvet
T **:**
Čas predvajanja trenutnega posnetka.
T-**:**
Preostali čas trenutnega posnetka.
D **:**
Čas predvajanja trenutnega diska.
D-**:**
Preostali čas trenutnega diska.
• Če sistem predvaja VIDEO CD s PBC funkcijami, se prikaže čas predvajanja.
x DATA CD (MP3 datoteka)/DATA
DVD (MP3 datoteka)
Prikaz časa predvajanja
in preostalega časa na TV
zaslonu
1 Med predvajanjem pritisnite
DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže sledeč prikaz.
T
1: 01: 40
Informacije o času
2
Za spreminjanje informacij o
času zaporedoma pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaz in vrsta časa, ki ga lahko preverite, sta
odvisna od predvajanega diska.
x DVD VIDEO/DVD-VR
T **:**:**
Čas predvajanja trenutnega naslova.
T -**:**:**
Preostali čas trenutnega naslova.
C **:**:**
Čas predvajanja trenutnega poglavja.
C- **:**:**
Preostali čas trenutnega poglavja.
x VIDEO CD (s PBC funkcijami)
**:**
Čas predvajanja trenutnega prizora.
76
T **:**
Čas predvajanja trenutne skladbe.
x DATA CD (DivX video datoteka)/
DATA DVD (DivX video datoteka)
**:**:**
Čas predvajanja trenutne datoteke.
Opombi
• V nekaterih jezikih se morda ne bodo prikazale
črke/znaki.
• Glede na vrsto predvajanega diska lahko sistem
prikaže samo omejeno število znakov. Torej se
glede na disk morda ne bodo prikazale vse črke
ali znaki.
Preverjanje informacij o
predvajanju diska
Preverjanje DVD/Super Audio
CD/CD besedila
Zaporedoma pritisnite DISPLAY med
predvajanjem, da se prikaže besedilo posneto na
DVD/Super Audio CD/CD.
DVD/Super Audio CD/CD besedilo se prikaže
samo, če je posneto na disku. Spreminjanje
besedila ni možno. Če disk ne vsebuje besedila,
se na pojavi sporočilo »NO TEXT«.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
Preverjanje DATA CD/DATA
DVD (MP3 datoteka/DivX video
datoteka3)) besedila
S pritiskom tipke DISPLAY med predvajanjem
MP3 datotek ali DivX video datotek3) na DATA
CD/DATA DVD lahko na TV zaslonu prikažete
ime mape/MP3 datoteke/ DivX video datoteke3)
in avdio razmerje prenosa (količina podatkov na
sekundo glede na trenutni zvok).
Razmerje prenosa1)
T
0: 13
192k MP3
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD JPEG
Informacije od datumu
* »Exchangeable Image File Format« je slikovni
format za digitalne kamere, ki ga je določila
Zveza japonskih proizvajalcev elektronske in
informacijske tehnologije (JEITA).
Nasvet
• Informacije o datumu so [DD/MM/YYYY].
DD: Dan
MM: Mesec
YYYY: Leto
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Ime mape2)
Ime MP3 datoteke2)/
DivX video datoteke3)
1)
Se pojavi, če:
predvajate MP3 datoteko na DATA CD/DATA
DVD predvajate DivX video datoteko, ki vsebuje MP3 avdio signale na DATA CD/ DATA
DVD (razen pri modelih za Veliko Britanijo in
ZDA).
2)
Če ima MP3 datoteka ID3 označbo, potem
sistem prikaže ime mape/posnetka (datoteke)
iz ID3 informacij.
Sistem lahko podpira ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3. Prikaz ID3 verzije 2.2/2.3 im
prednost, če se pri posamezni MP3 datoteki
uporabita tako ID3 označba verzije 1.0/1.1 kot
tudi verzije 2.2/2.3.
3)
Razen pri modelih za Veliko Britanijo in ZDA.
Preverjanje informacij o
datumu pri JPEG slikovnih
datotekah
Med predvajanjem lahko preverite informacije
o datumu, če je Exif* označba posneta z JPEG
slikovno datoteko.
Med predvajanjem dvakrat pritisnite
DISPLAY.
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
77
Priklic tovarniških
nastavitev
Priklic tovarniških nastavitev
za sistemske parametre, kot
so shranjene postaje
@/1
A
x
6
S pritiskom O/o izberite [RESET] in
pritisnite p.
7
S pritiskom P/p izberete [YES].
Na tej točki lahko tudi prekinete postopek in
se vrnete na prikaz Nadzornega menija, če
izberete možnost [NO].
8
Pritisnite
.
Med ponastavljanjem sistema ne pritiskajte
tipke @/1, ker postopek traja nekaj sekund.
Opomba
1
2
• Nastavitve za [MODE (MUSIC,IMAGE)],
[INTERVAL], [EFFECT] in [MULTI/2CH]
se tudi povrnejo na tovarniško nastavljene
vrednosti.
Pritisnite @/1 za vklop sistema.
Hkrati pritisnite x, A in @/1 na
napravi.
Na prikazovalniku se izpiše »COLD RESET«
in sistem povrne tovarniške nastavitve.
Priklic tovarniških nastavitev
v Nastavitvah [SETUP]
Tudi pri [SETUP] nastavitvah (stran 46), razen
za [PARENTAL CONTROL], lahko povrnete
tovarniške nastavitve.
1
Zaporedoma pritiskajte FUNCTION
+/-, da se na prikazovalniku izpiše
»DVD«.
2
Pritisnite DISPLAY, ko je sistem v
zaustavljenem načinu.
Na TV zaslonu se prikaže Nadzorni meni.
3
S pritiskom O/o izberite
[SETUP] in pritisnite .
Prikažejo se možnosti za [SETUP]
4
S pritiskom O/o izberite [CUSTOM]
in nato pritisnite .
Prikaže se Nastavitveni prikaz.
5
S pritiskom O/o izberite [SYSTEM
SETUP] in pritisnite .
Pojavijo se možnosti za [SYSTEM SETUP].
78
Dodatne informacije
Opozorila
Vir napajanja
• Če enote dlje časa ne nameravate uporabljati,
jo izklopite iz stenske vtičnice. Pri
izključevanju kabla držite za vtič in ne za sam
kabel.
O postavitvi
• Napravo postavite na zračno mesto, da ne bi
prišlo do premočnega segrevanja.
• Po daljšem času predvajanja pri visoki
glasnosti se ohišje segreje. To ne predstavlja
okvare. V tem primeru se ne dotikajte ohišja.
Ne postavljajte enote v zaprt prostor, kjer je
premalo zračenja, ker bi se naprava utegnila
pregreti.
• Ne postavljajte predmetov na sistem, ker bi
utegnili prekriti zračnike. Ne postavljajte
sistema na mehko površino, kot je preproga,
ker bi s tem utegnili zapreti zračnike na
spodnji strani. Sistem je opremljen z močnim
ojačevalnikom. Če prekrijete zračnike, se
utegne enota pregreti in pokvariti.
• Ne postavljajte naprave na površine, prekrite
z volneno odejo ali podobnim materialom ali
v bližino zaves, ker bi s tem utegnili prekriti
odprtine za zračenje naprave na spodnji strani
predvajalnika.
• Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote
in je ne izpostavljajte sončnim žarkom;
ne izpostavljajte je prahu ali mehanskim
vibracijam in udarcem.
• Ne postavljajte naprave v nagnjen položaj.
Narejena je za delovanje v vodoravnem
položaju.
• Enota in diski naj bodo oddaljeni od naprav z
močnimi magneti, kot so mikrovalovne pečice
ali veliki zvočniki.
• Ne postavljajte težkih predmetov na enoto.
Naravnavanje glasnosti
• Ne povečujte glasnosti med poslušanjem
zelo tihih delov ali ko ni avdio signala. Sicer
lahko ob delih z največjo glasnostjo pride do
poškodbe zvočnikov.
Čiščenje
•Očistite ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne
tipke z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim
čistilom. Ne uporabljajte grobih krp, čistilnega
praška ali topil, kot sta bencin in alkohol.
•Če imate kakršnakoli vprašanja ali probleme
v zvezi z vašim predvajalnikom, se posvetujte
z najbljižjim pooblaščenim Sonyjevim
prodajalcem.
Čiščenje diskov
•Ne uporabljajte komercialnega čistilnega diska,
ker bi utegnil povzročiti okvaro.
Nekaj o barvah televizorja
•Če zvočniki povzročajo nepravilnosti v
barvah, TV izklopite in ga nato po 15-ih ali
30-ih minutah ponovno vklopite. Če barve še
vedno niso prave, namestite zvočnike dlje od
televizorja.
POMEMBNO OBVESTILO
Opozorilo: Ta sistem omogoča neprekinjeno
prikazovanje mirujoče video slike ali slike
prikazovalnika na zaslonu. Dolgotrajen prikaz
take slike na TV zaslonu utegne povzročiti
trajno poškodbo TV zaslona. Projekcijski
televizorji so še posebno občutljivi.
Nekaj o prenašanju sistema
•Pred premikanjem sistema odstranite disk in
izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice.
Uporaba
• Če napravo prenesete iz hladnega v
topel prostor, se lahko v notranjosti tvori
kondenzacijska vlaga, ki lahko poškoduje leče.
Zato pred prvo priključitvijo naprave ali če
jo prenesete iz hladnega v topel prostor pred
vključitvijo počakajte približno eno uro.
• Kadar premikate predvajalnik, odstranite
disk. V nasprotnem primeru se utegne disk
poškodovati.
79
Opombe v zvezi z diski
Ravnanje z diski
• Da bo disk ostal čist, se ga dotikajte le na robu.
• Ne dotikajte se površine.
• Diskov ne izpostavljajte sončnim žarkom
ali virom toplote. Ne imejte jih shranjenih
v vozilu, parkiranem na soncu; notranjost
avtomobila se lahko močno segreje.
• Po koncu predvajanja disk shranite v škatlico.
Čiščenje
• Pred predvajanjem disk očistite s čistilno
krpico. Disk obrišite od sredine navzven.
• Ne uporabljajte topil kot so bencin, razredčilo
ali drugih močnih čistil; ne uporabljajte
antistatičnih pršilk, namenjenih čiščenju
vinilnih gramofonskih plošč.
Ta sistem lahko predvaja le okrogle diske. Z
uporabo nestandardnih diskov (npr. v obliki srca
ali zvezde) lahko poškodujete sistem.
Ne uporabljajte diskov z dodatkom, npr. nalepko
ali obročem.
80
Odpravljanje težav
Če med uporabo predvajalnika naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, upoštevajte
podana navodila. Če se težave kljub temu nadaljujejo, se posvetujte z najbližjim zastopnikom podjetja
Sony.
Napajanje
Težava
Rešitev
Naprava ni vključena.
• Preverite, če je omrežni kabel pravilno priključen na električno
omrežje.
• Pritisnite na @/1 za tem, ko napis »STANDBY« izgine s prikazovalnika sprednje plošče.
Če se na prikazovalniku sprednje • S tipko @/1 izključite sistem in za tem, ko se prikaže napis
plošče izmenično prikazujeta
„STANDBY“, preverite naslednje postavke.
napisa „PROTECTOR“ in „PUSH • Ali sta + in – kabla za zvočnik ustvarila kratek stik?
POWER“
• Ali uporabljate ustrezne zvočnike?
• Ali kaj ovira zračnike na vrhu sistema?
• Ko ste preverili zgornje postavke in popravili težavo, ponovno
vklopite sistem. Če še vedno ne najdete vzroka za težavo, se
posvetujte z najbližjem prodajalcem Sony opreme.
Slika
Težava
Rešitev
Ni slike.
• Kabel SCART (EURO AV) ni pravilno priključeni.
• Kabel SCART (EURO AV) je poškodovan.
• Predvajalnik ni priključen na ustrezni priključek T EURO AV
INPUT (str. 15).
• Video vhod na televizorju ni pravilno nastavljen.
• Preverite način izhoda na vašem sistemu (str. 15).
• Ponovno priključite priključni kabel.
• Sistem je priključen v vhodno napravo, ki ni združljiva s HDCP
(high-bandwidth digital content protection) (na sprednji plošči
napis “HDMI” ne zasveti). Glej stran 15.
• Če za video izhod uporabite priključek HDMI OUT, utegne
težavo rešiti sprememba video signala, ki potuje iz priključka
HDMI OUT, in sicer s pritiskom na tipko VIDEO FORMAT
(stran 22).
• Priključite TV in sistem z uporabo video priključka, ki ni HDMI
OUT ter preklopite vhod televizorja na priključeni video vhod,
tako da boste lahko videli prikaz na zaslonu. Spremenite vrsto
video signala, ki potuje iz priključka HDMI OUT in preklopite
vhod televizorja nazaj na HDMI. Če se slika še vedno ne prikaže,
ponovite korake in preizkusite še druge možnosti.
Slika je motena.
• Disk je umazan ali z napako.
• Če je signal iz priključka EURO AV T OUTPUT (TO TV)
popačen, spremenite vrsto video signala, ki potuje iz priključka
HDMI OUT, tako da nastavite [HDMI RESOLUTION] v
(HDMI SETUP) na (720x576p) (stran 22).
81
Težava
Rešitev
Tudi če je v [TV TYPE] pod
[VIDEO SETUP] nastavite
razmerje slike, slika ne izpolni
celega TV zaslona.
• Razmerje slike je na disku tovarniško določeno.
Na TV zaslonu se pojavijo barvne • Nizkotonec in sprednja zvočnika tega sistema sta magnetno
nepravilnosti.
zaščitena. Vseeno pa se utegne pojaviti nekaj magnetnega polja,
ker je magnet zelo močan. V tem primeru preverite naslednje:
• Če uporabljate zvočnike s televizorjem, ki vključuje katodno cev,
ali projektor, postavite zvočnike najmanj 0,3 m od televizorja.
• Če se barvne nepravilnosti nadaljujejo, izključite televizor, nato
pa ga po 15 – 30-ih minutah ponovno vklopite.
• Če se pojavi zavijanje, premaknite zvočnike dlje od televizorja.
• Prepričajte se, da v bližini zvočnikov ni nobenih magnetnih
predmetov.
Zvok
Težava
Rešitev
Ni zvoka.
• Kabel za zvočnik ni pravilno priključen.
• Pritisnite tipko MUTING na daljinskem upravljalniku, če se na
prikazovalniku prikaže napis “MUTING ON”.
• Predvajalnik je v stanju začasne ustavitve ali počasnega predvajanja. Pritisnite tipko H za vrnitev na običajni način predvajanja.
• Predvajalnik izvaja hitro predvajanje naprej ali nazaj. Pritisnite
tipko H za vrnitev na običajni način predvajanja.
• Preverite nastavitve zvočnikov (stran 51).
• Oprema, priključena v priključek HDMI OUT, ne ustreza formatu avdio signala. V tem primeru nastavite [AUDIO (HDMI)]
pod [CUSTOM SETUP] na [PCM] (stran 49).
Priključek HDMI OUT ne oddaja • Nastavite [AUDIO (HDMI)] pod [CUSTOM SETUP] na [ON]
nobenega zvoka.
(stran 49).
• Priključek HDMI OUT je priključek v napravo DVI (digital
visual interface) (priključki DVI ne sprejemajo avdio signalov).
• Priključek HDMI OUT ne oddaja SACD zvoka.
• Poskusite naslednje: 1 Izklopite sistem in ga nato ponovno
vklopite. 2 Izklopite priključeno napravo in jo nato ponovno
vklopite. 3 Izključite in nato ponovno priključite kabel HDMI.
Levi in desni zvok nista v pravem • Preverite, če so zvočniki in komponente pravilno priključeni.
razmerju ali sta zamenjana
Nizkotonec ne oddaja zvoka
• Preverite priključitev in nastavitve zvočnikov (strani 14, 51).
• Izberite “A. F. D. STD” za “DEC. MODE” (str. 25).
V zvočnikih je slišati šumenje
• Preverite, če so zvočniki in komponente pravilno priključeni.
• Preverite, če so priključni kabli odmaknjeni od transformatorja
ali motorja in vsaj 3 metre oddaljeni od televizorja ali fluorescentne luči.
• Odmaknite televizor od avdio komponent.
• Priključki so umazani. Obrišite jih s krpo, malce navlaženo z
alkoholom.
• Očistite disk.
82
Težava
Rešitev
Med predvajanjem diska VIDEO • S pritiskom na tipko AUDIO nastavite “AUDIO” na “STEREO”
CD, CD ali datoteke MP3, zvok
(str. 30)
izgubi stereo učinek
• Preverite se, če ste ustrezno priključili predvajalnik.
Med predvajanjem zvočnega
• Preverite nastavitev za »DEC. MODE« (str. 25)
zapisa Dolby Digital ali MPEG je • Preverite priključitve in nastavitve zvočnikov (str. 14, 51).
učinek “surround” težko zaznati • Pri nekaterih DVD-jih izhodni signal morda ni 5.1 kanalni,
temveč mono ali stereo, tudi če je zvočni zapis posnet v formatu
Dolby Digital ali MPEG.
Zvok prihaja samo iz srednjega
zvočnika
• Pri nekaterih diskih oddaja zvok samo srednji zvočnik.
Srednji zvočnik ne oddaja zvoka
• Preverite priključitev zvočnikov in nastavitve (str. 14, 51).
• Preverite nastavitev za »DEC. MODE« (str. 25)
• Pri nekaterih izvorih bo učinek srednjega zvočnika manj očiten.
• Predvaja se 2-kanalni izvor.
Prostorski zvočniki ne oddajajo
zvoka ali pa oddajajo zvok zelo
nizke jakosti.
• Preverite priključitev in nastavitve zvočnikov (str. 14, 51).
• Preverite nastavitev za »DEC. MODE« (str. 25)
• Pri nekaterih izvorih bo učinek prostorskih zvočnikov manj
očiten.
• Predvaja se 2-kanalni izvor.
Priključek DIGITAL IN COAXIAL/ • Frekvenca vzorčenja vhodnega signala je več kot 48 kHz.
OPTICAL ne oddaja zvoka.
Delovanje
Težava
Rešitev
Radijskih postaj ni mogoče
uglasiti.
• Preverite, če so antene ustrezno priključene. Nastavite antene in
po potrebi priključite zunanjo anteno.
• Signal postaje je prešibek (pri uporabi samodejnega uglaševanja).
Uporabite neposredno uglaševanje.
• Ni nastavljenih postaj ali pa so bile nastavljene postaje izbrisane
(pri uglaševanju s pregledovanjem nastavljenih postaj). Nastavite
postaje (str. 53).
• Pritisnite tipko DISPLAY, da se na prikazovalniku prikaže frekvenca.
Daljinski upravljalnik ne deluje
• Odstranite ovire med daljinskim upravljalnikom in predvajalnikom.
• Daljinski upravljalnik približajte predvajalniku.
• Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na predvajalniku.
• Če so baterije v daljinskem upravljalniku slabe, jih zamenjajte z
novimi.
Diska ni mogoče predvajati
• V predvajalniku ni diska.
• Disk ni pravilno vstavljen.
• Disk vstavite v predvajalnik tako, da je stran s posnetkom na
spodnji strani.
• Disk je umazan.
• Na predvajalniku ni možno predvajati CD-ROM-ov, itd. (str. 5).
• Na DVD-ju preverite kodo področja.
• Znotraj sistema se je nabrala vlaga. Odstranite disk in pustite
sistem prižgan približno pol ure.
83
Težava
Rešitev
Predvajanje zvočnih posnetkov
MP3 ni mogoče.
• DATA CD ni posnet v formatu MP3, ki ustreza standardu
ISO9660 Level 1/Level 2 ali Joliet.
• Zvočni posnetek MP3 nima končnice “.MP3”.
• Podatki niso formatirani v MP3, čeprav imajo končnico “.MP3”.
• Podatki niso podatki standarda MPEG1 Audio Layer 3.
• Sistem ne more predvajati zvočnih posnetkov v formatu MP3PRO.
• Nastavitev [MODE (MUSIC, IMAGE)] je bila nastavljena na
[IMAGE] (stran 40).
• Če ne morete spremeniti nastavitve [MODE (MUSIC, IMAGE)], ponovno vstavite disk ali izklopite in nato ponovno
vklopite sistem.
• Disk DATA CD/DATA DVD vključuje filmsko datoteko DivX.
Predvajanje slikovnih datotek
JPEG ni mogoče.
• DATA CD ni posnet v formatu JPEG, ki ustreza standardu
ISO9660 Level 1/Level 2 ali Joliet.
DATA DVD ni posnet v formatu JPEG, ki ustreza standardu
UDF (Universal Disk Format).
• Slikovna datoteka nima končnice “.JPG“ali “.JPEG”.
• Slikovna datoteka je večja od 3 072 (širina) x 2 048 (višina) v
običajnem načinu ali več kot 2 000 000 slikovnih točk v
načinu Progressive JPEG.
• Nastavitev [MODE (MUSIC, IMAGE)] je bila nastavljena na
[MUSIC] (stran 40).
• Če ne morete spremeniti nastavitve [MODE (MUSIC, IMAGE)], ponovno vstavite disk ali izklopite in nato ponovno
vklopite sistem.
• Disk DATA CD/DATA DVD vključuje filmsko datoteko DivX.
Zvočni posnetki MP3 in
slikovne datoteke JPEG se
začnejo predvajati hkrati.
• V načinu [MODE (MUSIC, IMAGE)] je izbran način [AUTO]
(stran 40).
Filmske datoteke DivX ni
mogoče predvajati.
• Datoteka ni bila ustvarjena v formatu DivX.
• Datoteka nima končnice “.AVI” ali “.DIVX”.
• DATA CD/DATA DVD ni ustvarjan v formatu DivX, ki ustreza
standardom ISO 9660 Level 1/Level 2 ali Joliet/UDF.
• Filmska datoteka DivX je večja od 720 (širina) x 575 (višina).
• Naslovi albuma/posnetka/datoteke se ne prikaže pravilno
• Sistem lahko prikaže samo črke abecede in številke. Ostali znaki
se prikažejo kot „“.
Predvajanje se ne izvaja od
začetka diska.
• Izbrano je programirano predvajanje, naključno predvajanje ali
predvajanje s ponavljanjem.
• Pritisnite tipko CLEAR, da se funkcije pred predvajanjem diska,
prekličejo.
• Izbrali ste nadaljevanje predvajanja. Pri ustavljeni enoti pritisnite
x na sistemu ali na daljinskem upravljalniku in začnite s predvajanjem (str. 32).
• Pri nekaterih diskih se utegne meni samodejno pojaviti na
zaslonu.
Sistem samodejno začne
predvajati DVD.
• DVD izvaja funkcijo samodejnega predvajanja.
84
Težava
Rešitev
Predvajanje se samodejno ustavi
• Pri nekaterih diskih je posnet signal za samodejno prekinitev
(auto pause signal). Pri predvajanju takih diskov, predvajalnik ob
tem signalu ustavi predvajanje.
Nekaterih funkcij, na primer
ustavitve, iskanja, počasnega
predvajanja ali ponavljajočega
predvajanja ni mogoče izvesti
• Pri nekaterih diskih se lahko zgodi, da katera od omenjenih funkcij ni na voljo. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena disku.
Sporočila na zaslonu se ne
pojavijo v želenem jeziku
• Pri nastavitvah “LANGUAGE SETUP” pri točki “OSD” izberite
jezik (str. 47).
Jezika, v katerem se predvaja
zvok, ni možno spremeniti.
• Zvok na DVD-ju ni posnet v več jezikih.
• Menjava jezika za zvok na tem DVD-ju je prepovedana.
Jezika za podnapise ne morete
zamenjati.
• Zvok na DVD-ju ni posnet v več jezikih.
• Menjava jezika za zvok na tem DVD-ju je prepovedana.
Podnapisov ne morete izključiti
• Pri nekaterih DVD-jih izključitev podnapisov ni možna.
Zornega kota ni mogoče
spremeniti.
• DVD ne vsebuje posnetkov z več zornih kotov (str. 29).
• Menjava zornega kota je na tem DVD-ju prepovedana.
Nosilec diska se ne odpre, v
prikazovalniku se prikaže napis
»LOCKED«
• Posvetujte se z najbližjim zastopnikom podjetja Sony.
Na TV zaslonu se pri
predvajanju diska DATA CD
ali DATA DVD prikaže napis
[Data error]
• Zvočni posnetek MP3/slikovna datoteka JPEG/filmska datoteka
DivX, ki jo želite predvajati je poškodovana.
• Podatki niso podatki v standardu MPEG1 Audio Layer 3.
• Format slikovne datoteke JPEG ne ustreza standardu DCF.
• Slikovna datoteka JPEG ima končnico »JPG« ali ».JPEG«, a ni
formata JPEG.
• Datoteka, ki jo želite predvajati ima končnico “.AVI” ali
“.DIVX”, a ni formata DivX ali pa je v formatu DivX, vendar ne
ustreza profilu standarda DivX Certified.
Sistem ne deluje pravilno.
• Izvlecite omrežni kabel iz stenske vtičnice in ga čez nekaj minut
ponovno vključite.
Funkcija HDMI CONTROL ne
deluje.
• Če oznaka »HDMI« na prikazovalniku sprednje plošče ne zasveti, preverite povezavo HDMI (str. 15).
• Nastavite [CONTROL FOR HDMI] pod [HDMI SETUP] na
[ON] (str. 48).
• Prepričajte se, da je priključena komponenta združljiva s funkcijo
CONTROL FOR HDMI.
• Prepričajte se, da je omrežni kabel priključene naprave pravilno
priključen.
• Preverite nastavitev za funkcijo HDMI CONTROL na priključeni
komponenti. Oglejte si navodila za uporabo komponente.
• Če spremenite priključitev HDMI, priključite in izključite
omrežni kabel ali če pride do izpada elektrike, nastavite
[CONTROL FOR HDMI] v [HDMI SETUP] na [OFF], nato
nastavite [CONTROL FOR HDMI] na [ON] (str. 48).
• Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja
vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync« (stran 57).
Med uporabo funkcije »System
Audio Control« sistem in TV ne
oddajata zvoka.
• Nastavite [AUDIO (HDMI)] v [CUSTOM SETUP] na [ON]
(str. 49).
• Prepričajte se, da je priključen TV združljiv s funkcijo »System
Audio Control«.
• Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja
vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync« (stran 57).
85
Težava
Rešitev
Med uporabo funkcije »System
Audio Control« sistem in TV ne
oddajata zvoka.
• Nastavite [AUDIO (HDMI)] v [CUSTOM SETUP] na [ON]
(str. 49).
• Prepričajte se, da je priključen TV združljiv s funkcijo »System
Audio Control«.
• Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uporaba funkcije upravljanja
vmesnika HDMI za »BRAVIA« Sync« (stran 57).
USB naprava
Težava
Rešitev
Na prikazovalniku sprednje
plošče se prikaže napis
»OVERLOAD«.
• Pojavila se je težava v zvezi z nivojem električnega toka iz XX
(USB) vrat. Izklopite sistem in izključite USB napravo iz XX
(USB) vrat. Prepričajte se, da težava ni v USB napravi. Če prikaz
ne izgine, se posvetujte s prodajalcem opreme Sony.
Ali uporabljate USB napravo,
ki jo sistem podpira?
• Če priključite USB napravo, katere sistem ne podpira, se utegnejo
pojaviti naslednje težave:
– Sistem ne prepozna USB naprave,
– Imena datotek in map se ne prikažejo na sistemu,
– Predvajanje ni mogoče,
– Zvok prekinja,
– Pojavi se šum,
– Zvok je popačen,
– Snemanje se ustavi še pred koncem.
Ni zvoka
• USB naprava ni pravilno priključena. Izključite sistem, nato
ponovno priključite USB napravo-
Zvok je popačen.
• Hitrost prenosa podatkov med kodiranjem avdio datotek je zelo
nizka. V USB napravo pošljite avdio datoteke, kodirane pri višji
hitrostji prenosa podatkov.
Pojavi se šum / zvok prekinja.
• Izključite sistem, nato ponovno priključite USB napravo.
• Šum se je morda pojavil že med snemanjem ali kopiranjem.
Izbrišite datoteko in jo nato ponovno posnemite ali kopirajte.
• Kopirajte datoteke v računalnik, formatirajte USB napravo v
formatu FAT12, FAT16 ali FAT32 in ponovno kopirajte datoteke
v USB napravo.*
* Sistem podpira formate FAT12, FAT16 ali FAT32, a nekatere
USB naprave morda ne podpirajo vseh. Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo USB naprave ali se posvetujte s proizvajalcem.
USB naprave ni mogoče
priključiti v USB vrata.
• USB napravo hočete priključiti v obratni smeri. Priključite jo v
pravi smeri.
USB naprava, ki ste jo uporabljali • Morda je posneta v formatu, ki ga sistem ne podpira. V tem
na drugi napravi, ne deluje.
primeru najprej ustvarite varnostne kopije pomembnih datotek na
USB napravi, tako da jih kopirate na trdi disk računalnika. Nato
formatirajte USB napravo s sistemom datotek FAT12, FAT16 ali
FAT32 in ponovno prenesite avdio datoteke v USB napravo.*
* Sistem podpira formate FAT12, FAT16 ali FAT32, a nekatere
USB naprave morda ne podpirajo vseh. Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo USB naprave ali se posvetujte s proizvajalcem.
86
Težava
Rešitev
Napis »READING« je prikazan
dlje časa.
• Postopek branja podatkov utegne trajati dlje časa v naslednjih
primerih:
– Na USB napravi je mnogo map in datotek,
– Struktura datoteke je zelo kompleksna,
– Zmogljivost pomnilnika je velika,
– Notranji pomnilnik je fragmentiran.
• Sony priporoča naslednje:
– Skupno število map na USB napravi: največ 200
– Skupno število datotek na mapo: največ 150
Napaka v prikazu
• Ponovno pošljite glasbene podatke v USB napravo, ker so bili
podatki, shranjeni v USB napravi, morda poškodovani.
• Znakovne kode, ki jih lahko sistem prikaže lahko sestojijo le iz
številk in črk. Ostalih znakov ne prikaže pravilno.
Na prikazovalniku sprednje
plošče se med predvajanjem
USB naprave prikaže napis
»DATA ERROR«.
• Avdio datoteka/JPEG slikovan datoteka, ki jo želite predvajati, je
poškodovana.
• Podatki niso v formatu MPEG1 Audio Layer3.
• Format slikovne datoteke JPEG ne ustreza standardu DCF.
• Slikovna datoteka JPEG ima končnico ».JPG« ali ».JPEG«, ni pa
format JPEG.
Predvajanje se ne začne.
• Izklopite sistem, nato ponovno priključite USB napravo.
• Priključite USB napravo, katero lahko sistem predvaja (stran 69).
• Pritisnite na H za začetek predvajanja.
Predvajanje se ne začne od
prvega posnetka.
• Izklopite funkcijo »Repeat Play« (stran 64).
USB naprave (avdio datoteka/
slikovna datoteka JPEG) ni
mogoče predvajati.
• Sistem ne podpira USB naprave, formatirane z drugim sistemom
datotek kot FAT12, FAT16 in FAT32*.
• Datotek, ki so kodirane ali zaščitene z geslom, ni mogoče predvajati.
• MP3 datoteka nima končnice ».MP3«.
• WMA datoteka nima končnice ».wma«.
• AAC datoteka nima končnice ».m4a«.
• Podatki niso shranjeni v želenem formatu.
• MP3 datotek v drugem formatu kot MPEG1 audio Layer 3, ni
mogoče predvajati.
• Sistem lahko predvaja samo do globine 8-ih map.
• Pri avdio datotekah/JPEG slikovnih datotekah preverite nastavitev [MODE (MUSIC, IMAGE)] (stran 61, 62).
• Število map presega 200.
• Število map presega 150.
• Pri avdio datotekah/JPEG slikovnih datotekah mapa vsebuje več
kot 150 datotek.
• JPEG slikovna datoteka nima končnice ».JPG« ali ».JPEG«.
• WMA datoteke, formata WMA DRM, WMA Lossless ali WMA
PRO, ni mogoče predvajati.
• AAC datoteke formata AAC DRM ali AAC Lossless ni mogoče
predvajati.
* Sistem podpira formate FAT12, FAT16 in FAT32, vendar nekatere
USB naprave ne podpirajo vseh formatov FAT. Podrobnosti si
oglejte v navodilih za uporabo USB naprave ali se posvetujte s
proizvajalcem.
87
Težava
Rešitev
Pri avdio datotekah in JPEG
slikovnih datotekah traja dlje,
da se predvajanje začne, kot pri
drugih.
• Ko sistem prebere vse datoteke na USB napravi, utegne trajati dlje
kot običajno, da se predvajanje začne, če:
– Je število map ali datotek zeli veliko,
– Je struktura map ali datotek zelo kompleksna,
– Je zmogljivost pomnilnika zelo velika,
– Je datoteka zelo velika.
– Je fizična struktura v pomnilniku fragmentirana.
• Sony priporoča, da upoštevate naslednje:
– Skupno število map na USB napravi: največ 200
– Skupno število na mapo: najmanj 150.
Ne morete začeti snemati/kopirati • Pojavijo se lahko naslednje težave:
na USB napravo.
– USB naprava je polna,
– Število MP3 datotek in map na USB napravi je dosegla zgornjo
mejo.
– USB naprav je zaščitena pred presnemavanjem.
Snemanje/kopiranje se ustavi pred • Hitrost komuniciranja USB naprave je zelo počasna. Priključite
koncem.
USB napravo, katero sistem lahko predvaja.
• Če večkrat snemate, kopirate in brišete, postane struktura datoteke v USB napravi kompleksna. Sledite postopku za formatiranje USB naprave, ki je opisan v navodilih za uporabo. Če s tem
ne rešite težave, se posvetujte s prodajalcem opreme Sony.
Pri snemanju na USB napravo
pride do napake.
• Uporabljate USB napravo, katere sistem ne podpira. Oglejte si
poglavje »USB naprave, ki jih lahko predvajate« (stran 69).
• USB napravo ste med snemanjem/kopiranjem izključili. Izbrišite
delno posneto datoteko in ponovite snemanje/kopiranje. Če s tem
ne rešite težave, utegne biti USB naprava poškodovana. Sledite
postopku za formatiranje USB naprave, ki je opisan v navodilih
za uporabo. Če se težava nadaljuje, se posvetujte s prodajalcem
opreme Sony.
Avdio datotek ali map na USB
napravi ni mogoče izbrisati.
• Preverite, če je USB naprava zaščitena pred presnemavanjem.
• USB napravo ste med brisanjem izključili. Izbrišite delno posneto
datoteko. Če s tem ne rešite težave, utegne biti USB naprava
poškodovana. Sledite postopku za formatiranje USB naprave,
ki je opisan v navodilih za uporabo. Če se težava nadaljuje, se
posvetujte s prodajalcem opreme Sony.
88
Funkcija samodiagnoze
(ko se na prikazovalniku prikažejo črke/
številke)
Če se vključi funkcija samodiagnostike za
preprečitev nepravilnega delovanja sistema, se na
zaslonu in na prikazovalniku na prednji plošči
pojavi petmestna servisna številka (na primer C
13 50) s kombinacijo črke in štirih števk. V tem
primeru preverite naslednjo tabelo.
Prikaz številke različice na
zaslonu
Ko vklopite sistem, se utegne na zaslonu
prikazati številka različice [VER.X.XX] (X je
številka). Čeprav to ni napaka in je namenjena
le Sonyjevemu servisiranju, običajna uporaba
sistema ne bo mogoča. Izklopite sistem in ga
ponovno vklopite.
VER.X.XX
C:13:50
Prva tri mesta
servisne številke
C13
C31
E XX
(XX je številka)
Vzrok in/ali ukrepanje
Disk je umazan.
, Očistite disk s mehko
krpico (stran 80).
Disk ni pravilno
vstavljen.
, Ponovno pravilno
vstavite disk.
Za preprečitev
nepravilnega delovanja
se je vključila funkcija
samodiagnoze.
, Pri posvetu z
zastopnikom
podjetja Sony ali
s pooblaščenim
servisom navedite
vseh pet mest
servisne številke (na
primer E 61 10).
89
Tehnični podatki
Ojačevalnik
Način »stereo«
108 W + 108 W (3 omi pri
1 kHz, 1% THD)
Način »surround«
RMS izhodna moč,
FL/FR/C/SR*: 142 W
(na kanal pri 3 omih, 1
kHz, 10%)
Nizkotonec*: 140 W
(pri 3 omih, 80 Hz,
10% THD)
* Pri nekaterih nastavitvah zvočnega polja in
izvora zvoka ne bo.
Vhodi (analogni)
LINE (AUDIO IN): Občutljivost: 450/250 mV
AUDIO IN:
Občutljivost: 250/125 Mv
Vhodi (digitalni)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN):
Impedanca 75 omov/Izhodi (analogni)
PHONES:
Sprejme slušalke z nizko
in visoko impedanco
SACD/DVD sistem
Laser
Sistem signala
polprevodniški laser
(SACD/DVD: 650 nm)
(CD: 790 nm)
Čas emisije: neprekinjeno
PAL/NTSC
USB
Hitrost pretoka podatkov, ki jo podpira
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s
WMA:
48 kb/s – 192 kb/s
AAC:
48 kb/s – 320 kb/s
Frekvenca vzorčenja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
Sprejemnik
Sistem
PLL kvarčni digitalni
sintetizirani sistem
FM sprejemnik
Območje uglaševanja 87,50 – 108,00 MHz
(korak: 50 kHz)
Antena
FM žična antena
Antenski priključki 75 omski
90
Medfrekvenca
10,7 MHz
AM sprejemnik
Območje uglaševanja 531 – 1602 kHz (interval:
9 kHz)
Antena
AM zančna antena
Vmesna frekvenca
450 kHz
Video
Izhodi
RGB: 0,7 Vp-p 75 omov
HDMI OUT: vrsta A
(19-polni)
Sprednji/prostorski (SS-TS80)
Sistem zvočnikov
polnega razpona, bas
refleks, magnetno zaščiten
Enota
65 mm, konusni
Nazivna impedanca 3 omi
Mere (prbl.)
103 x 164 x 82 mm (š/v/g)
Masa (prbl.)
0,6 kg
Srednji (SS-CT80)
Sistem zvočnikov
polnega razpona, bas
refleks, magnetno zaščiten
Enota
65 mm, konusni
Nazivna impedanca 3 omi
Mere (prbl.)
265 x 93 x 71 mm (š/v/g)
Masa (prbl.)
0,7 kg
Nizkotonec (SS-WS80)
Sistem zvočnikov
Bas refleks
Enota
160 mm, konusni
Nazivna impedanca 3 omi
Mere (prbl.)
205 x 325 x 325 mm
(š/v/g)
Masa (prbl.)
5,2 kg
Splošno
Zahteve napajanja
Moč
220-240 V, 50/60 Hz
Pri vklopljeni napravi: 160 W
V stanju pripravljenosti:
0,3 W (v načinu
varčevanja za energijo)
Izhodna napetost (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Izhodni tok (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Velikost
430 x 66 x 385 mm
(vključno z izstopajočimi
deli in tipkami)
Masa
4,2kg
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih
sprememb brez predhodnega obvestila.
Pojasnitev pojmov
Digital Cinema Auto Calibration
Sony je razvil funkcijo 'Digital Cinema Auto
Calibration', ki v kratkem času samodejno izmeri
in nastavi zvočnike v skladu z okoljem poslušanja.
Dolby Digital
Ta format zvoka za kino je naprednejši od
“Dolby Pro Logic Surround”. V tem formatu
zadnja zvočnika oddajata stereo zvok s širšim
frekvenčnim območjem, nizkotonski kanal za
globoke nizke tone pa je ločen. Ta format se
imenuje tudi “5,1”, ker nizkotonski kanal šteje
kot 0,1 kanala (saj deluje le kadar je potreben
učinek nizkih tonov). Vseh šest kanalov v tem
formatu je posnetih ločeno, tako da uresničijo
izvrstno ločenost kanalov. Poleg tega so vsi kanali
procesirani digitalno in zato se pojavlja manj
izgub signala.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II ustvarja pet kanalov iz dvokanalnega zvoka. To napravi tako, da uporabi
izboljšani prostorski dekodirnik z zelo čisto
matrico, ki izvleče prostorske lastnosti osnovnega
posnetka, brez dodajanja novih zvokov ali
tonalnih obarvanj.
x Movie mode
Način “Movie” (film) se uporablja pri stereo TV
programih in vseh programih, kodiranih v Dolby
Surround. Rezultat je poudarjena usmerjenost
zvočnih polj, ki dosega kakovost diskretnega 5,1
kanalnega zvoka.
DTS
Ta pojem predstavlja tehnologijo digitalne zvočne
kompresije, ki so jo razvili pri Dolby Theater
Systems, inc. Ta tehnologija je usklajena s 5.1
kanalnim “surround” zvokom. Zadnji kanal pri
tem formatu je stereofonski, kanal za napajanje
(aktivnega) bas zvočnika je ločen. DTS nudi
enake 5.1 kanale visoko kvalitetnega digitalnega
zvoka, kot ga imajo zvočni sistemi Dolby Digital
v kinodvoranah . Ločitev med kanali je dobra,
ker je vsak kanal posnet posebej in se obdeluje
digitalno.
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI je vmesnik, ki podpira tako sliko kot
zvok v eni sami digitalni povezavi. Povezava
HDMI prenaša običajne do visoko definirane
video signale in večkanalne avdio signale v AV
komponente, kot je televizor, opremljen s HDMI
v digitali obliki, brez poslabšanja kakovosti.
Ker so video signali združljivi s trenutnim
formatom DVI (Digital Visual Interface), lahko
priključke HDMI povežete s priključki DVI
s pretvorniškim kablom HDMI-DVI. HDMI
podpira HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection – širokopasovna digitalna
zaščita vsebine), tehnologijo za zaščito pred
presnemavanjem, ki vključuje tehnologijo
kodiranja za digitalne video signale.
Starševski nadzor (Parental
Control)
x Music mode
Način “Music” (glasba) se uporablja pri stereo
posnetkih in ustvarja širok in globok zvočni
prostor.
To je funkcija pri DVD,ki omogoča omejitev
predvajanja diska glede na starost gledalca
v skladu z nivojem zaščite za posamezne
države. Zaščite so pri različnih diskih različne;
če je zaščita vključena, je lahko predvajanje
prepovedano v celoti ali se posamezni kadri, ki
kršijo določila zaščite preskočijo oz. nadomestijo
z drugimi kadri, itd.
Dolby Surround Pro Logic
Super Audio CD
To je ena od metod dekodiranja Dolby Surround.
Dolby Pro Logic Surround ustvarja štiri kanale
iz dvo-kanalnega zvoka. Če jo primerjamo s
prejšnjim sistemom Dolby Surround, Dolby Pro
Logic Surround reproducira zvok levo-desno,
ki je naravnejši in bolj osredotočen. Če želite
popolnoma izkoristiti prednosti sistema Dolby
Pro Logic Surround, bi morali imeti par zadnjih
zvočnikov in srednji zvočnik. Zadnja zvočnika
oddajata mono zvok.
Super Audio CD je nov standard visokokakovostnega avdio diska, kjer se glasba
posname v formatu DSD (Direct Stream Digital)
(pobičajni CD-ji so posneti v formatu PCM).
Format DSD, ki uporablja frekvenco vzorčenja,
ki je 64 krat večja od običajnega CD-ja in
1-bitno kvantizacijo, ustvarja oboje, široko
frekvenčno in široko dinamično območje prek
slišnega frekvenčnega območja in nudi glasbeno
reprodukcijo, ki je izredno zvesta originalnemu
zvoku.
91
x Vrste Super Audio CD-jev
Obstajata dve vrstidiskov, odvisno od kombinacije
Super Audio CD plasti in CD plasti.
• Super Audio CD plast: plast z zelo gostim
zapisom za SACD.
• CD plast: plast, ki jo lahko bere običajni CD
predvajalnik.
Disk z enojno plastjo (disk z eno Super Audio
CD plastjo)
Super Avdio CD
plast
Hibridni disk 2)
(disk s Super Audio CD plastjo in CD plastjo)
CD plast 3)
Super Audio CD
plast 3)
Super Audio CD plast vsebuje 2 kanalno ali
večkanalno področje.
• 2-kanalo področje: področje, v katerem so
posneti 2-kanalni stereo posnetki.
• Večkanalno področje: področje, v katerem
so posneti večkanalni (vse do 5.1 kanalov)
posnetki.
2-kanalno področje
Večkanalno
področje
1)
2)
3)
Super Audio
CD plast
CD plast lahko predvajate na običajnem CD
predvajalniku.
Ker se obe plasti nahajata na eni strani, diska
med predvajanjem ni treba obračati.
Za izbiro plasti si oglejte poglavje “Izbira predvajalnega področja za Super Audio CD” (stran
32).
92
Seznam jezikovnih kod
Oznake za jezike so povzete po standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Seznam kod za starševski nadzor
Koda Področje
Koda Področje
Koda Področje
Koda Področje
93
Seznam sestavnih delov in elementov upravljanja
Podrobnosti so opisane na straneh, ki so navedene v oklepajih.
Sprednja stran
1 Tipka @/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(20, 78)
2 A (odpri/zapri) (28)
3 Prikazovalnik na sprednji plošči (96)
4 Upravljalne tipke (28)
(senzor za daljinski upravljalnik) (9)
5
6 FUNCTION (23)
94
7 Gumb VOLUME (28)
8 Priključek PHONES (28)
9 Priključek AUDIO IN/A.CAL MIC (16, 20,
72)
0
(USB) vrata (60)
qa Nosilec diska (28)
Zadnja stran
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
1 Priključki SPEAKER (14)
5 Priključek COAXIAL FM 75 omov (18)
2 DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
(16, 69)
4 AM priključek (18)
3 Priključki EURO AV T OUTPUT
6 Priključek HDMI (15)
6 Priključka TV (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL) (15)
(TO TV) (15)
95
Prikazovalnik na sprednji plošči
Indikatorji na prikazovalniku sprednje plošče
1 Stanje predvajanja
2 Utripa, če je nastavljen časovnik
izklopa (74)
3 Prikaže stanje sistema, npr. številko
poglavja, naslova ali posnetka,
informacije o času, radijsko frekvenco,
stanje predvajanja, način dekodiranja,
itd.
6 Zasveti, če je priključek HDMI OUT
pravilno priključen v napravo, združljivo
s HDCP (high-bandwidth digital content
protection), ki ima vhod HDMI ali DVI
(digital visual interface). (15)
4 Zasveti, ko enota sprejema postajo
(samo radio) (53)
5 Stereo/mono učinek (samo radio) (54)
9 Sveti med USB snemanjem/
kopiranjem. (66)
0 Zasveti, ko vstavite SACD/CD. (31)
96
7 Trenutni prostorski format (razen za
JPEG slikovno datoteko)
8 Zasveti, ko vstavite disk NTSC
Daljinski upravljalnik
PO
ABECEDNEMORDER
REDU
ALPHABETICAL
A–O
P–Z
ANGLE 3 (29)
AUDIO qh (30)
CLEAR es (34, 46, 54)
D.TUNING ws (54)
DISC SKIP1) ed
DISPLAY wa (55, 65, 75)
DVD MENU wg (36)
DVD TOP MENU qd (36)
DYNAMIC BASS 6 (74)
ENTER2) wf (19, 20, 31, 34, 53,
71)
FUNCTION +/– 2 (23, 28)
MENU wg (73)
MUTING 7 (28)
NIGHT wd (74)
ONE-TOUCH PLAY eg (58)
PICTURE NAVI qg (39, 62)
PRESET +/– wj (54)
PROG +/– wj (73)
S-AIR MODE1) 4
SLEEP qj (74)
SOUND MODE 5 (27)
SUBTITLE ws (30)
SYSTEM MENU wf (19, 23, 74,
75)
THEATRE qk (57)
TOOLS wh (73)
TUNING +/– 0 (53)
TV wl (73)
TV INPUT w; (73)
TV VOL +/– ef (73)
VOLUME +/– 8 (28)
OPIS
TIPK
BUTTON
DESCRIPTIONS
Number buttons qf (32, 53, 73)
[/1 (on/standby) 1 (19, 20, 28)
TV [/1 (on/standby) ql (73)
C/X/x/c/
qs (19, 20, 31, 34,
53, 71)
REPLAY/ADVANCE
9 (28)
./> wj (28)
m/M 0 (28)
STEP
/
9 (28)
SLOW
/
0 (28)
H (play) e; (28)
x (stop) wk (28)
X (pause) qa (28)
DISPLAY3) wh (20, 31, 34, 71)
O RETURN ea (32, 73)
-/-- es (73)
1)
Ta tipka
pri tem
This
buttonniisna
notvoljo
available
modelu.
for
this model.
2)
Tipka ENTER ima enako
1)
2)
The ENTER button has the
funkcijo kot tipka . Če
same function as the
uporavljate
se
button.
Whentelevizor,
you operate
tipko
uporablja
the
TV,ENTER
the ENTER
button isza
pa
izbiro
tipko
used
forkanala,
selecting
a channel,
za izbiro
meniju
and
the postavk
button is vused
for
(stran 73).
selecting
menu items
3)
Ta tipka
(page
73).je na voljo samo za
3)This
funkcijo
“USB”.
button“DVD”
is only in
available
for the “DVD” or “USB”
function.
97
Prikaz nadzornega menija (Control Menu Display)
Nadzorni meni lahko uporabite za izbiro funkcije, ki jo želite uporabiti.
DISPLAY
Večkrat pritisnite na
Z vsakim pritiskom na
DISPLAY.
DISPLAY, se prikaz nadzornega menija spremeni:
1 t 2 t ... t 1 t ...
1 Prikaz nadzornega menija 1
2 Prikaz nadzornega menija 2 (prikaže se samo pri določenih diskih)
3 Izklop prikaza nadzornega menija
Opomba
• Nadzorni meni se prikaže samo med funkcijo »DVD« in »USB«.
Prikaz nadzornega menija
Prikaza nadzornega menija 1 in 2 bosta prikazala različne postavke, ki pa so odvisne od vrste diska.
Podrobnosti o posameznih postavkah si oglejte na straneh, navedenih v oklepajih.
98
Primer: Prikaz nadzornega menija 1 pri predvajanju diska DVD VIDEO.
Številka trenutno predvajanega naslova*1
Številka trenutno predvajanega poglavja*2
Skupno število posnetih naslovov*1
Skupno število posnetih poglavij*2
Postavke nadzornega
menija
Izbrana postavka
Funkcijsko ime za
postavko, izbrano v
nadzornem meniju
98( 9 9)
1 3( 9 9)
T
0 : 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
DVD VIDEO
Status predvajanja
(N predvajanje, X
začasna ustavitev, x
ustavitev, itd.)
Vrsta diska, ki ga
predvajate*3
Čas predvajanja*4
Trenutna nastavitev
Možnosti
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Sporočilo o upravljanju
*1
Prikaže številko kadra na disku VIDEO CD (če je funkcija PBC vklopljena), številko posnetka na
disku VIDEO CD/CD, številko albuma na disku DATA CD/DATA DVD. Številka video albuma
DivX na disku DATA CD/DATA DVD (razen modelov Združene kraljevine in Severne Amerike).
*2
Prikaže indeksno številko na disku VIDEO CD, številko zvočnega posnetka MP3 ali številko slikovne
datoteke JPEG na disku DATA CD/DATA DVD. Številka video datoteke DivX na disku DATA
DVD/DATA CD (razen modelov Združene kraljevine in Severne Amerike).
*3
Prikaže Super VCD kot „SVCD“. Prikaže „MP3“ v prikazu nadzornega menija 1 ali „JPEG“ v nadzornem meniju 2 za diske DATA CD/DATA DVD.
*4
Prikaže podatke o datotekah JPEG.
Izklop prikaza
Pritisnite na tipko
DISPLAY.
Seznam postavk nadzornega menija
Postavka Ime postavke, funkcija, ustrezna vrsta diska
[TITLE] (stran 37)/[SCENE] (stran 37)/[TRACK] (stran 38)
Za izbiro naslova, kadra ali posnetka, ki ga želite predvajati.
d
[CHAPTER] (stran 37)/[INDEX] (stran 37)
Za izbiro poglavja ali indeksa, ki ga želite predvajati.
d
d
[INDEX] (stran 37)
Za prikaz in izbiro indeksa, ki ga želite predvajati.
d
[TRACK] (stran 37)
Za izbiro posnetka, ki ga želite predvajati.
d
99
[ORIGINAL/PLAY LIST] (stran 37)
Za izbiro vrste naslova (DVD-RW), ki ga želite predvajati, [ORIGINAL] ali
[PLAY LIST].
d
[TIME] (stran 37)
Za preverjanje preteklega časa in preostalega časa predvajanja.
Za vpis časovne kode za iskanje slike ali glasbe.
Za prikaz DVD/SACD/CD teksta ali imena posnetka MP3.
d
[MULTI/2CH] (stran 31)
Izberete lahko področje predvajanja na SACD-ju, če je na voljo.
d
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (stran 31)
Izberete lahko plast predvajanja na SACD-ju, če je na voljo.
d
[PROGRAM] (stran 34)
Za izbiro posnetkov, ki jih želite predvajati, v želenem zaporedju.
d
[SHUFFLE] (stran 35)
Za predvajanje posnetkov v naključnem zaporedju.
d
[REPEAT] (stran 35)
Za ponavljajoče predvajanje celega diska (vseh naslovov/posnetkov/albumov) ali enega
naslova/poglavja/posnetka.
d
[A/V SYNC] (stran 43)
Za nastavitev sinhronizacije zvoka s sliko.
1)
1)
d
[DISC MENU] (stran 36)
Prikažete lahko DVD meni.
d
[BROWSER] (stran 40)
Prikažete lahko seznam map/JPEG slikovnih datotek.
d
[SETUP] (stran 46)
[QUICK] Setup (stran 20)
Opravite lahko osnovne nastavitve. Uporabite funkcijo Quick Setup za izbiro želenega
jezika za prikaz na zaslonu, razmerja slike na TV zaslonu in za izbiro samodejne
kalibracije.
[CUSTOM] Setup
Poleg nastavitev Quick Setup lahko opravite še dodatne nastavitve.
d
[FOLDER] (stran 37)
Izberete lahko mapo, ki jo želite predvajati.
d
100
[FILE] (stran 37)
Za izbiro slikovne datoteke JPEG ali filmske datoteke DivX, ki jo želite predvajati.
d
[DATE] (stran 77)
Za prikaz datuma, ko je bila slika fotografirana z digitalnim fotoaparatom.
d
[INTERVAL] (stran 40)
Za določitev intervala za zaporedni prikaz slik na zaslonu.d
d
[EFFECT] (stran 41)
Za izbiro učinkov, ki jih želite uporabiti za spreminjanje slik med zaporednim prikazom.
d
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (stran 40)
Za izbiro vrste podatkov; zvočni posnetek MP3 (audio), slikovna datoteka JPEG ali oboje,
ko predvajate disk DATA CD/DATA DVD.
d
* Te postavke se ne prikažejo, če predvajate DATA CD/DATA DVD s filmskimi datotekami DivX.
Seznam postavk nadzornega menija za USB naprave
Postavka Ime postavke, funkcija, ustrezna vrsta diska
[REPEAT] (stran 64)
Ponavljajoče lahko predvajate celo USB napravo (vse datoteke/vse mape) ali eno mapo/
datoteko..
[BROWSING] (stran 63)
Prikažete lahko seznam map/JPEG slikovnih datotek.
[DATE] (stran 66)
Prikažete lahko datum slike, ki je bila posneta z digitalnim fotoaparatom.
[INTERVAL] (stran 63)
Izberete lahko trajanje prikaza slik na TV zaslonu.
[EFFECT] (stran 63)
Izberete lahko učinke za zaporedni prikaz slik (Slideshow).
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (stran 61, 62)
Izberete lahko vrsto podatkov; avdio datoteko ali JPEG slikovno datoteko, ko predvajate
USB napravo.
[USB RECORDING] (stran 66)
Posnetke lahko posnamete na avdio CD ali kopirate MP3 datoteke z DATA CD-ja na USB
napravo.
Nasvet
• Simbol v nadzornem meniju zasveti rumeno
t
, če izberete katerokoli postavko, razen [OFF] (samo [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT], [A/V SYNC]). Indikator [ORIGINAL/
PLAY LIST] zasveti zeleno, če izberete [PLAY LIST] (tovarniška nastavitev).
101
Abecedno kazalo
Numerics
Številčno
H
R
5.1 Channel Surround 31
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 49
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 92
HDMI RESOLUTION 48
HDMI SETUP 48
RDS 56
Rear panel 95
Region Code 7
Remote 9
Repeat Play 35
RESET 50, 78
Resume Play 32
A
A/V SYNC 43
AAC file 60
ANGLE 29
ATTENUATE 24
AUDIO 47
AUDIO (HDMI) 49
AUDIO DRC 49
AUDIO SETUP 49
AUTO CALIBRATION 49, 72,
91
B
BACKGROUND 50
C
COLD RESET 78
CONTROL FOR HDMI 48
Control for HDMI 57
Control Menu Display 98
CUSTOM 46
D
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 72, 91
DATA CD 41
DATA DVD 41
DEC. MODE 25
DEMO 19
DIGITAL MEDIA PORT 69
DIMMER 75
DISPLAY 55
DivX® 41, 50
Dolby Digital 30, 91
Dolby Pro Logic II 91
Dolby Surround Pro Logic 91
DTS 30, 92
DUAL MONO 27
DVD’s menu 36
DYNAMIC BASS 74
E
EFFECT 41, 63
F
FM MODE 54
Front panel 94
Front panel display 75, 96
DAV-DZ260
102
I
Instant Advance 29
Instant Replay 29
INTERVAL 40, 63
J
JPEG image file 38, 60
JPEG RESOLUTION 49
L
Language Code List 93
LANGUAGE SETUP 47
LINE 48
M
MENU 47
MODE (MUSIC, IMAGE) 40,
61, 62
MP3 file 38, 60
Multi Session CD 7
MULTI-DISC RESUME 50
Multiplex broadcast sound 27
N
Naming preset stations 54
NIGHT 74
S
SCREEN SAVER 50
SETUP 46
Shuffle Play 35
SLEEP 74
Slide Show 40
Sound Mode 27
SPEAKER FORMATION 49,
71
SPEAKER SETUP 51
CONNECTION 51
DISTANCE 51
LEVEL 52
SUBTITLE 30, 47
Super Audio CD 31, 92
SYSTEM MENU 19, 23, 24,
25, 54, 74, 75
SYSTEM SETUP 50
T
TEST TONE 52
TIME 37
TRACK SELECTION 50
TV TYPE 47
U
O
USB device 60
ORIGINAL 37
OSD 47
V
P
VIDEO SETUP 47
VOLUME LIMIT 48
PARENTAL CONTROL 44,
50, 92
PAUSE MODE 48
PBC Playback 32
PICTURE NAVI 39, 62
PLAY LIST 37
Playable discs 5
Program Play 34
Q
Quick Setup 20
W
WMA file 60
Download PDF

advertising