Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 Sistem za domači kino DVD Navodila za uporabo

4-295-622-13(1) (SI)
Sistem za domači kino
s predvajalnikom DVD
Navodila za uporabo
DAV-TZ215/DAV-TZ715
OPOZORILO
Pozor – Uporaba optičnih
pripomočkov s tem
izdelkom poveča nevarnost
poškodb na očeh.
Naprave ne postavljajte v zaprt
prostor, na primer v knjižno ali
vgradno omaro.
Da bi zmanjšali nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže
naprave s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd. Na napravo ne
postavljajte virov odprtega ognja,
na primer prižganih sveč.
Zmanjšajte nevarnost električnega
udara, tako da naprave ne
izpostavljate vodnim kapljam ali
curkom, in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s
tekočinami (na primer vaz).
Baterij ali naprave, v kateri so
baterije, ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju ipd.
Preprečite poškodbe, tako da
napravo varno pritrdite na tla/
steno v skladu z navodili
o nameščanju.
Naprava je namenjena samo za
uporabo v zaprtih prostorih.
Ta naprava ima oznako CLASS 1
LASER. Ta oznaka je nameščena na
zadnji zunanji strani naprave.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje
odpadne
električne in
elektronske
opreme (velja
za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
2SI
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka
ni dovoljeno odvreči skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Z ustrezno
odstranitvijo izdelka pripomorete k
preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev
tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se
obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca,
pri katerem ste kupili izdelek.
Odstranjevanje
izrabljenih
baterij (velja
za države EU in
druge evropske
države s
sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži
naprave pomeni, da baterij,
priloženih temu izdelku, ni
dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah
vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 %
živega srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi
jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali
zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo, tako da izdelek
ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in
elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij
iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite
na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Opomba za uporabnike: Spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano
v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Proizvajalec tega izdelka je podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokio, 108-0075
Japonska. Pooblaščeni predstavnik
za elektromagnetno združljivost
in varnost izdelka je podjetje Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. V primeru vprašanj glede
servisa ali garancije glejte naslove,
navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Previdnostni
ukrepi
Viri napajanja
• Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
• Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno
električno vtičnico. Če opazite
neobičajno delovanje enote,
takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Avtorske pravice
Ta sistem je opremljen s
prilagodljivimi dekoderji
prostorskega zvoka Dolby*
Digital in Dolby Pro Logic (II)
ter digitalnim zvočnim
sistemom DTS**.
* Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic in simbol DD
so blagovne znamke podjetja
Dolby Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence,
ki jo določajo patenti v ZDA s
številkami: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 ter drugi patenti, ki
so bili izdani ali so v postopku
izdaje v ZDA in drugih državah.
DTS, povezani simbol in DTS
skupaj s simbolom so zaščitene
blagovne znamke ter DTS Digital
Surround Master Audio in
logotipi DTS so blagovne
znamke podjetja DTS, Inc.
V izdelku je programska
oprema. © DTS, Inc. Vse
pravice pridržane.
Ta sistem je opremljen
s tehnologijo High-Definition
Multimedia Interface
(HDMI™).
HDMI, logotip HDMI in
High-Definition Multimedia
Interface so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC
v ZDA in drugih državah.
Logotipi DVD-RW, DVD-R,
DVD+RW, DVD+R, DVD
VIDEO in CD so blagovne
znamke.
BRAVIA je blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
PLAYSTATION je blagovna
znamka podjetja Sony
Computer Entertainment Inc.
Tehnologija zvočnega
šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
Windows Media je blagovna
znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek uporablja
tehnologijo, ki je predmet
nekaterih pravic intelektualne
lastnine podjetja Microsoft.
Uporaba ali distribucija te
tehnologije zunaj tega izdelka
ni dovoljena brez ustreznih
licenc podjetja Microsoft.
Patent MPEG-4 Visual
TA IZDELEK JE LICENCIRAN
V OKVIRU LICENCE
PORTFELJA ZA PATENT
MPEG-4 VISUAL ZA OSEBNO
IN NEKOMERCIALNO
UPORABO POTROŠNIKA
ZA ODKODIRANJE VIDEO
VSEBIN V SKLADU S
STANDARDOM MPEG-4
VISUAL (»MPEG-4 VIDEO«),
KI JIH JE POTROŠNIK
KODIRAL V OKVIRU OSEBNE
IN NEKOMERCIALNE
DEJAVNOSTI IN/ALI
PRIDOBIL OD PONUDNIKA
VIDEO VSEBIN, KATEREMU
JE LICENCO ZA
DISTRIBUCIJO VIDEO
VSEBIN MPEG-4 PODELIL
MPEG LA. LICENCA SE NE
IZDAJA IN NI NAMENJENA
ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO
UPORABO. DODATNE
INFORMACIJE, VKLJUČNO
Z INFORMACIJAMI GLEDE
UPORABE V REKLAMNE,
INTERNE IN KOMERCIALNE
NAMENE IN GLEDE
PRIDOBITVE LICENC,
DOBITE PRI DRUŽBI
MPEG LA, LLC. GLEJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Vse druge blagovne znamke
so blagovne znamke svojih
lastnikov.
O teh navodilih
za uporabo
• V teh navodilih so opisane
upravljalne tipke na
daljinskem upravljalniku.
Uporabite lahko tudi
upravljalne tipke enote,
če so poimenovane enako
ali podobno kot tipke
daljinskega upravljalnika.
• Elementi nadzornega menija
se lahko razlikujejo glede na
območje.
• »DVD« se lahko uporablja
kot splošen izraz za DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R
in DVD-RW/DVD-R.
• Privzeta nastavitev je
podčrtana.
3SI
Vsebina
Previdnostni ukrepi ....................................3
O teh navodilih za uporabo .......................3
Diski/datoteke v napravi USB, ki jih
lahko predvaja ta sistem ......................5
Vsebina paketa ............................................9
Seznam delov sistema in
upravljalnih tipk .................................11
Navodila za uporabo nadzornega
menija ..................................................16
Uvod
1. korak: Namestitev sistema ......... 19
2. korak: Povezovanje sistema....... 22
3. korak: Nastavitev sistema........... 26
Predvajanje
Predvajanje diska ......................................29
Predvajanje datotek na disku/
v napravi USB .....................................29
Druge funkcije predvajanja .....................31
Izbira načina predvajanja.........................35
Prikaz informacij o disku/
napravi USB ........................................38
Uporaba zvoka/videa povezane
komponente........................................40
Sprejemnik
Prednastavitev radijskih postaj ...............41
Poslušanje radia.........................................41
Zvočni učinek
Predvajanje prostorskega zvoka..............43
Izbiranje zvočnega učinka .......................45
Uporabne funkcije
Uporaba funkcije Control for HDMI
(Nadzor za HDMI) za možnost
»BRAVIA« Sync .................................46
Prenos skladb v napravo USB .................48
Uporaba odštevalnika časa ......................50
Prilagoditev zamika med sliko
in zvokom............................................51
Spreminjanje ravni vhoda zvoka iz
povezanih komponent.......................51
4SI
Nastavitve
Spreminjanje svetlosti zaslona
sprednje plošče...................................52
Vklop/izklop načina predstavitve...........52
Ponovitev hitre nastavitve .......................52
Nastavitev samodejnega preklopa
sistema v način pripravljenosti ........52
Določanje drugih nastavitev....................53
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi..................................60
Odpravljanje težav ....................................62
Tehnični podatki.......................................67
Stvarno kazalo ...........................................71
Diski/datoteke v napravi USB, ki jih lahko predvaja ta sistem
Vrsta
Logotip diska
Značilnosti
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW v formatu DVD
VIDEO ali v video načinu
• DVD+R/DVD+RW v formatu DVD
VIDEO
Način VR (snemanje
video vsebine)
• DVD-R/DVD-RW v načinu VR
(snemanje video vsebine) (razen za
DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (diski razl. 1.1 in 2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM v formatu
video CD ali Super VCD
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• Zvočni CD
• CD-R/CD-RW v formatu zvočnega
diska CD
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM v formatu
DATA CD, ki vsebuje naslednje vrste
datotek in je v skladu s standardom
ISO 96601) raven 1/raven 2 ali Joliet
(razširjen format).
– datoteke MP3 2)3)
– slikovne datoteke JPEG4)
– videodatoteke Xvid/MPEG4
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW v formatu DATA
DVD, ki vsebuje naslednje vrste datotek
in je v skladu s formatom UDF
(Universal Disk Format).
– datoteke MP3 2)3)
– slikovne datoteke JPEG4)
– videodatoteke Xvid/MPEG4
Ikona
5SI
Vrsta
Logotip diska
Naprava USB
–
Značilnosti
Ikona
• Naprava USB, ki vsebuje naslednje vrste
datotek.
– datoteke MP32)3) ali WMA/AAC3)
– slikovne datoteke JPEG4)
– videodatoteke Xvid/MPEG4
1)
Logični format datotek in map na diskih CD-ROM, ki je določen s standardom ISO (Mednarodna organizacija
za standardizacijo).
2)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je standardni format, ki je določen s standardom ISO/MPEG za stisnjene zvočne
podatke. Datoteke MP3 morajo biti v formatu MPEG1 Audio Layer 3.
3)Sistem ne omogoča predvajanja datotek z zaščito avtorskih pravic DRM.
4)Slikovne datoteke JPEG morajo biti v skladu s formatom slikovnih datotek DCF. (DCF »Design rule for Camera
File system«: Slikovni standardi za digitalne kamere, ki jih upravlja združenje JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).)
Opombe na diskih
Ta izdelek je zasnovan za predvajanje diskov, ki so izdelani v skladu s standardom Compact Disc (CD).
Diski DualDisc in nekateri glasbeni diski, kodirani s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic, niso
izdelani v skladu s standardom Compact Disc (CD), zato morda niso združljivi s tem izdelkom.
Primer diskov, ki jih sistem ne more predvajati
Sistem ne more predvajati teh diskov:
• diskov CD-ROM/CD-R/CD-RW, ki niso posneti v formatih, naštetih na strani 5,
• diskov CD-ROM, posnetih v formatu PHOTO CD,
• podatkovnih delov diska CD-Extra,
• diskov CD Graphics,
• diskov DVD Audio,
• diskov DATA CD/DATA DVD, ki ne vsebujejo datotek MP3, slikovnih datotek JPEG oz.
videodatotek Xvid ali MPEG4,
• diskov DATA CD/DATA DVD, ustvarjenih v formatu paketnega zapisovanja,
• diskov DVD-RAM,
• diskov Blu-ray Disc.
Sistem prav tako ne more predvajati teh diskov:
• DVD VIDEO z drugačno kodo regije (stran 7),
• diskov z nestandardno obliko (npr. z obliko kartice ali srca),
• diskov s papirjem ali nalepko,
• diskov, na katerih je lepilo traka iz celofana ali nalepka.
Opombe glede diskov CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
V nekaterih primerih diskov CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW zaradi kakovosti
zapisovanja/fizičnega stanja diska ali lastnosti naprave za zapisovanje in uporabljene programske
opreme ta sistem ne more predvajati nekaterih zapisljivih medijev.
Predvajalnik ne more predvajati neustrezno posnetega diska. Več informacij je na voljo v navodilih
za uporabo naprave za snemanje.
Nekatere funkcije predvajanja morda ne delujejo z določenimi diski DVD+RW/DVD+R, tudi če so bili
pravilno posneti. V tem primeru disk predvajajte v običajnem načinu. Predvajalnik prav tako ne more
predvajati nekaterih diskov DATA CD/DATA DVD, ustvarjenih v formatu paketnega zapisovanja.
6SI
Opomba glede CD-jev za več sej
• Ta sistem lahko predvaja diske CD za več sej, ko je v prvi seji shranjena datoteka MP3. Prav tako
lahko predvaja vse naslednje datoteke MP3, posnete v poznejših sejah.
• Ta sistem lahko predvaja diske CD za več sej, ko je v prvi seji shranjena slikovna datoteka JPEG.
Prav tako lahko predvaja vse naslednje slikovne datoteke JPEG, posnete v poznejših sejah.
• Če so v prvi seji posnete datoteke MP3 in slikovne datoteke JPEG v formatu glasbenega ali
video CD-ja, se predvaja samo prva seja.
Področna koda
Področna koda je pritrjena na zadnji strani enote, sistem pa omogoča samo predvajanje diskov DVD,
označenih z isto področno kodo.
Ta sistem predvaja tud diske DVD VIDEO z oznako ALL .
Če boste poskusili predvajati kateri koli drugi disk DVD VIDEO, se bo na zaslonu televizorja prikazalo
sporočilo [Playback prohibited by area limitations.] (Predvajanje je prepovedano zaradi območnih
omejitev.). Oznaka področne kode morda ni navedena (odvisno od vrste diska DVD VIDEO), čeprav
je predvajanje diska DVD VIDEO prepovedano z območnimi omejitvami.
Opomba glede funkcij predvajanja diskov DVD ali VIDEO CD
Nekatere funkcije predvajanja na diskih DVD ali VIDEO CD namerno nastavijo nekateri izdajatelji
programske opreme. Ker ta sistem omogoča predvajanje diskov DVD ali VIDEO CD glede na vsebino
diska, ki jo je zasnoval izdajatelj programske opreme, nekatere funkcije predvajanja morda ne bodo na
voljo. Preverite navodila za uporabo diskov DVD in VIDEO CD.
Opombe glede datotek, ki jih lahko predvajate
• Sistem lahko prepozna največ 200 map, vključno z albumi (mapami), ki ne vsebujejo zvočnih datotek,
slikovnih datotek JPEG ali videodatotek. Ko je na disku DATA CD/DATA DVD/v napravi USB več
kot 200 map ali je v mapi več kot 150 datotek, se mape/datoteke, ki jih prepozna sistem, razlikujejo
glede na konfiguracijo map.
• Sistem lahko predvaja te datoteke.
Datoteka
Pripona datoteke
datoteka MP3
.mp3
datoteka WMA*
.wma
datoteka AAC*
.m4a
slikovna datoteka JPEG .jpg ali .jpeg
videodatoteka Xvid
.avi
videodatoteka MPEG-4 .mp4 ali .m4v
Sistem bo poskušal predvajati vse podatke z zgornjimi priponami, tudi če niso v formatu MP3/WMA/
AAC/JPEG/Xvid/MPEG4. Pri predvajanju takšnih podatkov se lahko pojavi glasen šum, ki lahko
poškoduje zvočniški sistem.
7SI
• Spodaj so našteti primeri, ki lahko podaljšajo čas za začetek predvajanja:
– ko je disk DATA CD/DATA DVD/naprava USB posneta z zapleteno drevesno strukturo,
– če so bile pravkar predvajane zvočne datoteke, slikovne datoteke JPEG ali videodatoteke
v drugi mapi,
• Odvisno od formata nekaterih datotek na diskih DATA CDs/DATA DVD/v napravah USB ni
mogoče predvajati.
• Sistem lahko predvaja samo datoteke do globine 8 map.
• Odvisno od vrste datotek sistem morda ne bo mogel predvajati zvočnih datotek, slikovnih datotek
JPEG ali videodatotek.
• Datotek, posnetih z napravo, kot je računalnik, sistem morda ne bo predvajal v vrstnem redu,
v katerem so bile posnete.
• Mape brez zvočnih datotek, slikovnih datotek JPEG ali videodatotek ne bodo vključene.
• Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje datotek MP3/WMA/AAC
ter s snemalnimi napravami ali mediji ni zagotovljena.
• Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje videodatotek MPEG4 ter
s snemalnimi napravami ali mediji ni zagotovljena.
• Odvisno od programske opreme, uporabljene za ustvarjanje zvočnih datotek, slikovnih datotek JPEG
ali videodatotek, oz. če je na disku več kot 200 map ali v vsaki mapi več kot 150 datotek, sistem
vrstnega reda predvajanja morda ne bo upošteval.
* Samo v napravi USB.
Opombe glede naprav USB
• Ta sistem podpira naprave MSC za količinsko shranjevanje.
• Delovanje sistema z vsemi napravami USB ali pomnilniki ni zagotovljeno.
• Čeprav za naprave USB obstaja vrsta kompleksnih funkcij, lahko sistem predvaja samo glasbo,
fotografije in videovsebino v povezani napravi USB. Če želite več informacij, preberite navodila
za uporabo naprave USB.
• Ko je vstavljena naprava USB, sistem prebere vse datoteke v njej. Če je v napravi USB večje število
map ali datotek, lahko branje vsebin v njej traja dalj časa.
• Za povezavo sistema in naprave USB ne uporabljajte zvezdišča USB.
• Pri nekaterih povezanih napravah USB lahko pride do zamika, preden sistem izvede funkcijo.
• Vrstni red predvajanja, ki ga določi sistem, se lahko razlikuje od vrstnega reda predvajanja v
priključeni napravi USB.
• Pred odstranjevanjem naprave USB vedno izklopite sistem. Če napravo USB odstranite, ko je sistem
vklopljen, se lahko poškodujejo podatki, shranjeni v njej.
• Pred uporabo naprave USB preverite, ali so v njej datoteke, ki vsebujejo viruse.
8SI
Vsebina paketa
Glavna enota
Kompleti zvočnikov
• DAV-TZ215
• DAV-TZ715
• Kabli zvočnikov (1 komplet)
(rdeč/bel/zelen/siv/moder)
• Podložke (1 komplet)
• Sestavni deli pokončnih zvočnikov
Za model DAV-TZ715
(4)
(4)
(16)
9SI
Dodatna oprema
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6 (AA) (2)
• Žična antena FM (1)
ali
• Videokabel (1)
• Kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov* (1)
* Kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov je priložen samo
nekaterim modelom/na nekaterih
območjih.
10SI
• Navodila za uporabo
• Kratka navodila za
namestitev
• Navodila za namestitev
zvočnikov (samo za model
DAV-TZ715)
Seznam delov sistema in upravljalnih tipk
Več informacij je na voljo na straneh, navedenih v oklepajih.
Sprednja plošča
A Pladenj za vstavljanje diska
H Gumbi za upravljanje predvajanja
B Zaslon sprednje plošče (stran 12)
Z (odpiranje/zapiranje)
C
S tem gumbom odprete ali zaprete pladenj
za vstavljanje diska.
(senzor za daljinski upravljalnik)
Sprejema oddaljeni signal. Ko uporabljate
daljinski upravljalnik, ga usmerite v to
točko.
D Gumb MASTER VOLUME
Z njim prilagajate glasnost sistema.
E REC TO USB (stran 48)
Prenašajte pesmi/datoteke MP3/radijske
programe v napravo USB.
F Vrata USB (
) (stran 29)
Omogočajo povezovanje naprave USB.
N (predvajanje)
Začne ali znova začne predvajanje.
x (zaustavitev)
S tem gumbom zaustavite predvajanje, pri
čemer si sistem zapomni mesto zaustavitve
(mesto nadaljnjega predvajanja).
I "/1 (vklop/način pripravljenosti)
S tem stikalom vklopite enoto ali jo
preklopite v način pripravljenosti.
G FUNCTION
S tem gumbom izberete vir predvajanja.
11SI
Zaslon sprednje plošče
A Indikator stanja predvajanja
B Indikator SLEEP
Utripa, ko je nastavljen odštevalnik časa.
C Zaslon stanja sistema
D Indikator TUNED (samo pri poslušanju
radia)
Zasveti, če sistem sprejema signal postaje.
E Indikator ST (samo pri poslušanju radia)
Zasveti, če sistem sprejema stereo zvočni
signal.
F Indikator prostorskega zvoka
12SI
G Indikator HDMI
Zasveti, ko je med televizorjem in enoto
prek kabla HDMI vzpostavljen signal.
H Indikator NTSC
Zasveti, ko je barvni sistem nastavljen na
NTSC. (samo pri modelih za Azijo, Bližnji
vzhod in Evropo)
I Indikator prenosa USB
Zasveti med prenosom v napravo USB.
J Indikator SA-CD
Zasveti, ko je naložen sistem Super Audio
CD/CD.
Zadnja plošča
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
VIDEO
OUT
SPEAKERS
OUT
L
TV
AUDIO IN
R
FRONT R
FRONT L
SUR R
ONLY FOR SS-TS
SUR L
CENTER SUBWOOFER
ONLY FOR ONLY FOR
SS-CT
SS-WS
A Priključki SPEAKERS (stran 22)
D Priključki TV (AUDIO IN L/R) (stran 23)
B Priključek VIDEO OUT (stran 23)
E Priključek HDMI OUT (stran 23)
C Priključek ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM)
(stran 25)
13SI
B Gumbi s črno-belimi besedilnimi oznakami
Daljinski upravljalnik
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
Gumbi za izbiro funkcij (strani 29, 40, 41)
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
DVD/CD
USB
4
5
6
TV
AUDIO
IN
FUNCTION
7
8
9
TIME/
TEXT
SOUND
MODE
SYSTEM
MENU
CLEAR
0
TV INPUT
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
D.TUNING
MEM SEL
DVD
TOP MENU
DVD/CD
3
FM
2,3
TV
FUNCTION
Omogoča izbiro funkcij v zaporedju.
TIME/TEXT (stran 38)
VOLUME
4
RETURN
6
PRESET
TUNING
TUNING
Spremeni informacije na zaslonu sprednje
plošče.
SOUND MODE (stran 45)
DISPLAY
PRESET
FM
USB
DVD
MENU MUTING
7
Omogočajo izbiro vira predvajanja.
Sistem se samodejno vklopi, ko pritisnete
gumb za izbiro funkcije, medtem ko je
izklopljen.
Omogoča izbiro načina zvoka.
5
SHIFT
SYSTEM MENU (strani 41, 43, 50, 52)
Odpre meni sistema.
AUDIO (stran 33)
Omogoča izbiro formata zvoka/skladbe.
Na gumbu s številko 5/AUDIO IN ter na
gumbih VOLUME +, AUDIO in N je
otipljiva pika. Ta pika vam bo v pomoč
pri uporabi daljinskega upravljalnika.
SUBTITLE (stran 33)
A THEATRE (stran 46)
ANGLE (stran 33)
Samodejno preklopi v optimalen video
način za gledanje filmov.
Omogoča preklop v druge vidne kote, če so
na disku DVD VIDEO posneti različni koti.
ONE-TOUCH PLAY (stran 46)
D.TUNING (stran 41)
Zažene predvajanje z enim dotikom.
Izbere radijske frekvence.
TV "/1 (vklop/način pripravljenosti)*
MEM SEL (strani 29, 48)
S tem stikalom vklopite televizor ali ga
preklopite v način pripravljenosti.
Izbere številko pomnilnika naprave USB
za predvajanje ali prenos.
"/1 (vklop/način pripravljenosti)
(stran 26)
S tem gumbom vklopite sistem ali ga
preklopite v način pripravljenosti.
14SI
Izbere jezik podnapisov, če so pri
predvajanju video vsebine z diska DVD
VIDEO na voljo podnapisi v več jezikih.
C Gumbi z rožnatimi besedilnimi oznakami
(Naslednji gumbi delujejo, ko pridržite
SHIFT (6).)
Številski gumbi (strani 32, 41)
Omogočajo vnos številk naslova/poglavja,
radijske frekvence itd.
CLEAR (strani 31, 35, 50)
Počisti polje za vnos.
TV INPUT*
DISPLAY (strani 16, 26, 29, 31, 35,
46, 48, 53)
Na zaslonu televizorja se prikažejo podatki
o predvajanju.
* Deluje samo s televizorji Sony. Pri nekaterih
televizorjih nekaterih gumbov morda ne boste
mogli uporabljati.
Opomba
• Gumb AUDIO IN pri tem modelu ne deluje.
Preklopi vhodni vir televizorja.
D MUTING
Začasno izklopi zvok.
VOLUME +/– (stran 29)
Prilagodi glasnost.
Vstavljanje baterij
Vstavite priloženi bateriji R6 (AA) v daljinski
upravljalnik, tako da sta pola baterij 3 in #
poravnana z oznakami v prostoru za baterije.
E Gumbi za upravljanje predvajanja
Preberite razdelek »Druge funkcije
predvajanja« (stran 31).
./> (nazaj/naprej)
m/M (hitro pomikanje nazaj/naprej)
/
(počasno predvajanje)
N (predvajanje)
X (začasna zaustavitev)
x (zaustavitev)
Gumbi za upravljanje radia
Preberite razdelek »Poslušanje radia«
(stran 41).
PRESET +/–
TUNING +/–
F SHIFT
Pridržite ta gumb, da uporabite gumbe
z rožnatimi besedilnimi oznakami (3).
G DVD TOP MENU (stran 34)
Odpre ali zapre osnovni meni diska DVD.
DVD MENU (stran 34)
Odpre ali zapre meni diska DVD.
Opomba
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na vročem
ali vlažnem mestu.
• Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
• Pazite, da vam v ohišje daljinskega upravljalnika
ne pade tujek, predvsem pri menjavi baterij.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da preprečite
razlitje baterij in korozijo.
C/X/x/c
Označijo prikazano možnost.
(ENTER)
Potrdi izbrano možnost.
O RETURN (stran 30)
Odpre prejšnji zaslon.
15SI
Navodila za uporabo nadzornega menija
Nadzorni meni lahko uporabljate za izbiro funkcije in prikaz dodatnih informacij.
DISPLAY
Ko uporabljate funkcijo »DVD/CD« ali »USB«, pritisnite
DISPLAY.
Z vsakim pritiskom gumba
DISPLAY se prikaz nadzornega menija spremeni:
1 t 2 t 3 t 1 t ...
1 Nadzorni meni 1
2 Nadzorni meni 2 (prikaže se, ko je na voljo)
3 Nadzorni meni izklopljen
16SI
Nadzorni meni
Primer: Nadzorni meni 1 med predvajanjem diska DVD VIDEO.
Številka naslova, ki se trenutno predvaja
Številka poglavja, ki se trenutno predvaja
Skupno število naslovov
Skupno število poglavij
Možnosti nadzornega
menija
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Izbrani element
Stanje predvajanja
(N Predvajanje,
X Začasna zaustavitev,
x Zaustavitev itd.)
DVD VIDEO
Vrsta vira, ki se predvaja
Čas predvajanja
Trenutna nastavitev
Možnosti
Ime funkcije izbranega
elementa nadzornega menija
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Sporočilo o delovanju
Seznam elementov nadzornega menija
Odvisno od vira nadzorna menija 1 in 2 prikazujeta različne elemente. Podrobnosti najdete na straneh,
ki so v spodnji tabeli prikazane v oklepajih.
Element
Ime elementa, funkcija, ustrezen vir
[TITLE] (NASLOV) (stran 32)/[SCENE] (PRIZOR) (stran 32)/[TRACK] (SKLADBA) (stran 32)
Izberete lahko naslov, prizor ali skladbo, ki jo želite predvajati.
[CHAPTER] (POGLAVJE) (stran 32)/[INDEX] (SEZNAM) (stran 32)
Izberete lahko poglavje ali seznam, ki ga želite predvajati.
[INDEX] (SEZNAM) (stran 32)
Prikažete lahko seznam in izberete tistega, ki ga želite predvajati.
[TRACK] (SKLADBA) (stran 32)
Izberete lahko skladbo, ki jo želite predvajati.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (IZVIRNIK/SEZNAM PREDVAJANJA) (stran 34)
Izberete lahko vrsto naslovov (DVD-RW/DVD-R), ki jih želite predvajati, [ORIGINAL]
(IZVIRNIK) ali urejeno možnost [PLAY LIST] (SEZNAM PREDVAJANJA).
[TIME] (ČAS) (stran 32)
Preverite lahko pretečeni čas in preostali čas predvajanja.
Predvajanje lahko nadaljujete na želeni točki, tako da vnesete časovno kodo (samo za diske
DVD VIDEO/DVD-VR).
[MULTI/2CH] (VEČKANALNO/DVOKANALNO) (stran 34)
Izberete lahko območje predvajanja na disku Super Audio CD, ko je na voljo.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (SUPER AUDIO CD/PLAST DISKA CD) (stran 34)
Izberete lahko plast predvajanja na disku Super Audio CD, ko je na voljo.
17SI
[PROGRAM] (PROGRAM) (stran 35)
Izberete lahko skladbo, ki jo želite predvajati v poljubnem vrstnem redu.
[SHUFFLE] (NAKLJUČNO PREDVAJANJE) (stran 36)
Skladbe/datoteke lahko predvajate v naključnem vrstnem redu.
[REPEAT] (PONOVITEV) (stran 36)
Lahko ponavljate predvajanje celotnega diska/naprave USB (vse naslove/vse skladbe/vse
mape/vse datoteke) ali en naslov/eno poglavje/eno skladbo/eno mapo/eno datoteko.
[A/V SYNC] (SINHRONIZIRANJE A/V) (stran 51)
Prilagodite lahko zamik med sliko in zvokom.
[DISC MENU] (MENI DISKA) (stran 34)
Prikažete lahko meni diska DVD.
[BROWSING] (BRSKANJE) (stran 30)
Prikažete lahko seznam map/slikovnih datotek JPEG.
[SETUP] (NASTAVITEV) (stran 53)
[CUSTOM] (PO MERI)
Poleg možnosti hitre nastavitve je na voljo tudi prilagoditev številnih drugih nastavitev.
[QUICK] (HITRA) (stran 26)
Prilagajate lahko osnovne nastavitve. s hitro nastavitvijo lahko izberete jezik zaslonskega
prikaza in razmerje stranic televizorja.
[FOLDER] (MAPA) (stran 32)
Izberete lahko mapo, ki jo želite predvajati.
[FILE] (DATOTEKA) (stran 32)
Izberete lahko slikovno datoteko JPEG ali videodatoteko, ki jo želite predvajati.
[DATE] (DATUM) (stran 39)
Prikažete lahko datum slike, posnete z digitalnim fotoaparatom.
[INTERVAL] (INTERVAL) (stran 37)
Izberete lahko trajanje prikaza diapozitivov na TV-zaslonu.
[EFFECT] (UČINEK) (stran 37)
Izberete lahko učinke, ki se uporabijo pri zamenjavi diapozitivov med diaprojekcijo.
[MEDIA] (MEDIJ) (stran 31)
Izberete lahko prednostno predvajanje za različne vrste medijev (datoteke MP3/AAC1)/WMA1),
slikovne datoteke JPEG, videodatoteke ali oboje datoteke MP3 in slikovne datoteke JPEG2)) za
predvajanje z diskom DATA CD/DATA DVD/napravo USB.
[USB TRANSFER] (PRENOS USB) (stran 48)
Skladbe na zvočnem CD-ju ali datoteke MP3 na disku DATA CD/DATA DVD lahko
prenašate v napravo USB.
1)
Samo v napravi USB.
2)
Samo za diske DATA CD/DATA DVD.
Namig
• Lučke ikone nadzornega menija zasvetijo rumeno
t
, ko izberete kateri koli element, ki ni [OFF]
(IZKLOPLJENO) (samo [PROGRAM] (PROGRAM), [SHUFFLE] (NAKLJUČNO PREDVAJANJE), [REPEAT]
(PONAVLJANJE) in [A/V SYNC] (SINHRONIZIRANJE A/V)). Indikator [ORIGINAL/PLAY LIST] (IZVIRNIK/
SEZNAM PREDVAJANJA) zasveti rumeno, ko izberete [PLAY LIST] (SEZNAM PREDVAJANJA) (privzeta
nastavitev). Indikator [MULTI/2CH] (VEČKANALNO/DVOKANALNO) zasveti rumeno, ko na disku Super
Audio CD izberete območje večkanalnega predvajanja.
18SI
Uvod
Uvod
1. korak: Namestitev sistema
Postavitev sistema
Sistem namestite tako, kot je prikazano na spodnji sliki.
A
B
F
C
G
D
A Sprednji zvočnik (L – levi)
B Sprednji zvočnik (D – desni)
C Osrednji zvočnik
D Zvočnik za prostorski zvok (L – levi)
E Zvočnik za prostorski zvok (D – desni)
F Globokotonec
G Enota
E
Pritrjevanje podložk na globokotonec
,
Podložke odlepite z zaščitne
prevleke.
Opomba
• Pri postavljanju zvočnikov in/ali stojal za zvočnike na premazana tla (z voskom, oljem ipd.) bodite previdni,
da ne bodo nastali madeži oz. da se površina ne bo razbarvala.
Montaža zvočnikov
(samo za model DAV-TZ715)
Navodila za montažo zvočnikov so opisana v »Navodilih za namestitev zvočnikov« (priloga).
19SI
Uvod
Namestitev zvočnikov na steno
Pozor
• Če potrebujete informacije glede materiala stene ali vrste vijakov za montažo, se obrnite na trgovca z orodjem ali
monterja.
• Uporabite vijake, ki so primerni za material in nosilnost stene. Ker je stena iz mavčnih plošč še posebej krhka,
vijake čvrsto pritrdite na nosilec. Zvočnike namestite na navpično in ravno steno z dodatno ojačitvijo.
• Sony ne prevzema odgovornosti za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne namestitve, neustrezne
nosilnosti stene ali nepravilne pritrditve vijakov, naravne nesreče itd.
1
Kabel zvočnika z barvnim ovojem povežite s priključkom 3, kabel zvočnika brez barvnega
ovoja pa s priključkom #.
barvni ovoj
sprednji levi zvočnik (L): bel
sprednji desni zvočnik (R): rdeč
osrednji zvočnik: zelen
levi zvočnik za prostorski zvok (L): moder
desni zvočnik za prostorski zvok (R): siv
2
Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo odprtinam na zadnji strani vsakega zvočnika.
Glejte spodnje slike.
4 mm
30 mm
20SI
5 mm
10 mm
odprtina na zadnji
strani zvočnika
3
Privijte vijake v steno, nato na steno obesite zvočnik.
Globina privitega vijaka
Uvod
8–10 mm
Za pokončne zvočnike (samo za model DAV-TZ715)
Za osrednji zvočnik
145 mm
101,6 mm
Za majhne zvočnike (samo za model DAV-TZ215)
21SI
Uvod
2. korak: Povezovanje sistema
Povezovanje zvočnikov
1
Priključke kablov zvočnikov vstavite v ustrezne barvno označene priključke SPEAKERS enote,
da se zaskočijo.
zelen
(osrednji zvočnik)
vijoličen
(globokotonec)
KERS
SPEA
TR
FRON
TL
FRON
R
SUR
SUR
L
ER
CENT R
FO
ONLY
SS-CT
R
OOFE
SUBW FOR
ONLYS
SS-W
SS-TS
FOR
ONLY
moder
(levi zvočnik za prostorski zvok (L))
rdeč
(sprednji desni zvočnik (R))
siv
(desni zvočnik za prostorski zvok (R))
bel
(sprednji levi zvočnik (L))
2
Kabel zvočnika z barvnim ovojem povežite s priključkom 3, kabel zvočnika brez barvnega
ovoja pa s priključkom #.
Kabel globokotonca je pritrjen na globokotonca.
zadnja stran zvočnika
barvni ovoj (+)
priključek
(–)
Opomba
• Izolacije kabla zvočnika (gumijaste prevleke) ne zapnite v priključke zvočnikov.
22SI
Povezovanje televizorja/televizijskega komunikatorja
Povezovanje televizorja in televizijskega komunikatorja
video
1 video
2 zvok
1 video
2 zvok
1 Povezovanje videa s televizorjem
Odvisno od priključkov na televizorju izberite enega od načinov povezovanja.
x Prvi način: Povezava prek video kabla (priložen)
To je osnovna povezava.
x Drugi način: Povezava prek kabla HDMI*
Kakovost slike bo v primerjavi s prvim načinom boljša.
IN
VIDEO
HDMI
IN
VIDEO
OUT
OUT
Prvi način
(priloženo)
Drugi način*
* Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov je priložen samo nekaterim modelom/na nekaterih območjih.
23SI
Uvod
Povezovanje samo s televizorjem
Uvod
2 Povezovanje zvoka iz televizorja/televizijskega komunikatorja
Če želite zvok televizorja ali televizijskega komunikatorja poslušati prek sistema, morate povezati
zvočni kabel (ni priložen).
OUT
AUDIO L
R
L
TV
IN
AUDIO
R
zvočni kabel
(ni priložen)
Namig
• V priključek za televizor lahko namesto televizorja povežete tudi drugo komponento, kot je videorekorder, digitalni
satelitski sprejemnik ali igralna konzola PlayStation.
Spreminjanje barvnega sistema (PAL ali NTSC) (samo pri modelih za Azijo, Bližnji
vzhod in Evropo)
Odvisno od televizorja boste morda morali kot barvni sistem izbrati PAL ali NTSC.
Začetna nastavitev pri modelih za Bližnji vzhod in Evropo je PAL.
Začetna nastavitev pri modelih za Azijo je NTSC.
1
2
Sistem izklopite tako, da pritisnete "/1.
Sistem vklopite tako, da na enoti pritisnete "/1, hkrati pa na njej pridržite gumb FUNCTION.
Vsakič, ko izvedete ta postopek, se barvni sistem preklopi med možnostma PAL in NTSC.
Na zaslonu sprednje plošče zasveti možnost »NTSC«, ko je barvni sistem nastavljen na NTSC.
24SI
Povezovanje antene
Uvod
NNA
ANTE
FM
IAL 75
COAX
ali
žična antena FM (priložena)
Opomba
• Žično anteno FM povežite, nato pa jo raztegnite in postavite v čim bolj vodoraven položaj.
Povezovanje napajalnega kabla
1
Povežite napajalni kabel.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže predstavitev.
Stenska vtičnica: Oblika električne
vtičnice se lahko razlikuje glede na
območje.
2
Pritisnite "/1, da vklopite sistem, nato pa znova pritisnite "/1, da izklopite predstavitev.
"/1
25SI
Uvod
5
3. korak: Nastavitev
sistema
Pritisnite X/x, da izberete jezik, nato
pa pritisnite .
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Izvajanje hitre nastavitve
Prikazane oznake se razlikujejo glede na
območje.
"/1
6
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Z gumboma X/x izberite nastavitev,
ki ustreza vrsti televizorja, in pritisnite
gumb
.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
4:3 LETTER BOX
PAUSE MODE:
4:3 PAN SCAN
• [16:9]: To razmerje stranic je za
širokozaslonski televizor ali standardni
televizor 4:3 s širokozaslonskim načinom
(stran 54)
• [4:3 LETTER BOX] (PODOLGOVATO
4:3) ali [4:3 PAN SCAN] (SAMODEJNO
PRILAGAJANJE 4:3): To razmerje stranic
je za standardni televizor 4:3 (stran 54)
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
3
4
Vklopite televizor.
Preklopite izbirnik vhoda, tako da se
na zaslonu televizorja prikaže signal
sistema.
Pritisnite "/1, da vklopite sistem.
Pritisnite , ne da bi vstavili disk ali
povezali napravo USB.
Home Theatre System
Press
Press
ENTER
CLEAR
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
Opomba
• Če se to sporočilo ne prikaže, pritisnite DVD/
CD. Če se to sporočilo vseeno ne prikaže,
prikličite zaslon hitre nastavitve (stran 52).
26SI
7
Z gumboma X/x izberite nastavitev
»Control for HDMI« (Nadzor za HDMI)
in pritisnite gumb
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
ON
OFF
OFF
SD
• [ON] (VKLOPLJENO): Funkcija
Control for HDMI (Nadzor za HDMI)
je vklopljena.
• [OFF] (IZKLOPLJENO): Funkcija
Control for HDMI (Nadzor za HDMI)
je izklopljena.
8
Z gumboma C/c izberite sliko z dejansko
postavitvijo zvočnikov in pritisnite .
1
Pritisnite DVD/CD.
Uvod
SPEAKER FORMATION
2
3
STANDARD
• [STANDARD] (STANDARDNO): To
možnost izberite, če ste vse zvočnike
namestili z običajno postavitvijo.
• [NO CENTER] (BREZ OSREDNJEGA
ZVOČNIKA): To možnost izberite, če
ste namestili samo sprednja zvočnika
in zvočnika za prostorski zvok.
• [NO SURROUND] (BREZ ZVOČNIKOV
ZA PROSTORSKI ZVOK): To možnost
izberite, če ste namestili samo osrednji in
sprednja zvočnika.
• [FRONT ONLY] (SAMO SPREDNJA
ZVOČNIKA): To možnost izberite, če
ste namestili samo sprednja zvočnika.
• [ALL FRONT] (VSI ZVOČNIKI
SPREDAJ): To možnost izberite, če ste vse
zvočnike glede na položaj poslušalca
postavili spredaj.
• [ALL FRONT - NO CENTER]
(VSI ZVOČNIKI SPREDAJ – BREZ
OSREDNJEGA ZVOČNIKA): To
možnost izberite, če ste sprednja zvočnika
in zvočnika za prostorski zvok glede na
položaj poslušalca postavili spredaj.
Z gumboma X/x izberite
[SETUP]
(NASTAVITEV), nato pa pritisnite
.
CUSTOM
4
Z gumboma X/x izberite možnost
[CUSTOM] (PO MERI), nato pa pritisnite
.
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
5
Z gumboma X/x izberite [HDMI SETUP]
(NASTAVITEV HDMI), nato pa pritisnite
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
Preklic hitre nastavitve
V katerem koli koraku pritisnite
Ko je sistem v zaustavljenem načinu
predvajanja, pritisnite
DISPLAY.
.
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
DISPLAY.
Nastavitev vrste video izhoda,
ki se ujema s televizorjem
Odvisno od povezave televizorja (stran 23)
izberite vrsto video izhoda za sistem.
Izbira vrste video signala, ki se oddaja
iz priključka HDMI OUT
Ko enoto in televizor povežete prek kabla
HDMI, izberite vrsto video signalov, ki se
oddajajo prek priključka HDMI OUT.
6
Z gumboma X/x izberite možnost
[HDMI RESOLUTION] (LOČLJIVOST HDMI),
nato pa pritisnite .
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
27SI
Z gumboma X/x izberite želeno
nastavitev in pritisnite
.
Uvod
7
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
AUTO(1920x1080p)
OFF
1920x1080i
LEVEL2
1280x720p
YCBCR
720x480p
OFF
SD
• [AUTO (1920 × 1080p)] (SAMODEJNO
(1920 × 1080p)): Sistem oddaja optimalen
video signal za priključen televizor.
• [1920 × 1080i]: Sistem oddaja video
signale 1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: Sistem oddaja video
signale 1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: Sistem oddaja video
signale 1920 × 1080p*.
* i: interlace (prepleteno), p: progressive
(progresivno)
** Odvisno od območja se lahko pojavi možnost
[720 × 480/576p], sistem pa oddaja video
signale 720 × 576p.
28SI
Predvajanje datotek na
disku/v napravi USB
Predvajanje
Predvajanje diska
Predvajanje
Z
Z
"/1
USB
DVD/CD
FUNCTION
DVD/CD
FUNCTION
C/X/x/c,
DVD MENU
VOLUME +/–
O
RETURN
VOLUME +/–
DISPLAY
N
N
1
x
1
Pritisnite DVD/CD.
• DVD/CD: za disk.
• USB: za napravo USB.
To funkcijo lahko izberete tudi tako, da
večkrat pritisnete gumb FUNCTION.
To funkcijo lahko izberete tudi tako, da
večkrat pritisnete gumb FUNCTION.
2
Pritisnite Z, da odprete pladenj za
vstavljanje diska.
3
Vstavite disk v pladenj in pritisnite Z.
Pritisnite DVD/CD ali USB.
2
Vstavite vir.
x Za disk
Pritisnite gumb Z, da odprete/zaprete
pladenj in vanj vstavite disk.
x Za napravo USB
Povežite napravo USB neposredno v enoto.
Z nalepko na zgornji strani.
4
5
Pritisnite N, da zaženete predvajanje.
Pritisnite VOLUME +/–, da prilagodite
glasnost.
naprava USB
29SI
Odstranjevanje naprave USB
Opomba
• Glede na vrsto povezane naprave USB se lahko
sporočilo »READING« (BRANJE) na zaslonu
sprednje plošče prikaže šele po približno
10 sekundah.
Na TV-zaslonu se prikaže [FOLDER LIST]
(SEZNAM MAP).
Če se [FOLDER LIST] (SEZNAM MAP)
ne prikaže, pritisnite DVD MENU.
3
Z gumboma X/x izberite mapo.
1
Dvakrat pritisnite x, da ustavite
predvajanje.
2
3
Pritisnite [/1, da izklopite sistem.
Predvajanje določene datoteke
1
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Odstranite napravo USB.
2
3
Izberite mapo, tako da upoštevate korake
v razdelku »Predvajanje datotek na disku/
v napravi USB« (stran 29).
Pritisnite
, da prikažete seznam datotek.
Izberite datoteko.
Če se želite vrniti na seznam map, pritisnite
O RETURN.
x Za video in zvočne datoteke
4
Z gumboma X/x izberite datoteko.
Pritisnite N, da zaženete predvajanje.
x Za video in zvočne datoteke
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
Sistem začne predvajati datoteke v izbrani
mapi.
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
x Za slikovne datoteke JPEG
Sistem začne diaprojekcijo datotek v izbrani
mapi.
5
Pritisnite VOLUME +/–, da prilagodite
glasnost.
x Za datoteke JPEG
Z gumbi C/X/x/c izberite sliko.
Izbira vira predvajanja naprave USB
Odvisno od naprave USB lahko izberete številko
pomnilnika za predvajanje.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pritisnite MEM SEL.
številka izbranega pomnilnika
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
4
Zaženite predvajanje.
x Za video in zvočne datoteke
Za začetek predvajanja izbrane datoteke
pritisnite N.
Opomba
• Ko pomnilnika ni mogoče izbrati, se na TV-zaslonu
prikaže sporočilo [Operation not possible.]
(Postopka ni mogoče izvesti.).
• Odvisno od naprave USB se številka pomnilnika
spreminja.
30SI
x Za slikovne datoteke JPEG
Za začetek predvajanja diaprojekcijo z
izbrano datoteko pritisnite N. Pritisnite
, da prikažete samo izbrano datoteko.
Vklop/izklop seznama map/datotek
Pritisnite DVD MENU.
Prikaz seznama map/datotek
z nadzornim menijem
1
2
DISPLAY.
Z gumboma X/x izberite
[BROWSING] (BRSKANJE), nato pa
pritisnite
.
Z gumboma X/x izberite želeni seznam
in pritisnite .
• [FOLDER LIST] (SEZNAM MAP):
Prikaže se seznam map. Če želite prikazati
seznam datotek, pritisnite X/x, da
izberete mapo, nato pa pritisnite .
• [PICTURE LIST] (SEZNAM SLIK) (samo
slikovne datoteke JPEG): Prikaže se seznam
sličic slikovnih datotek JPEG v mapi.
Ko so na disku/v napravi USB
različne vrste datotek
3
Pritisnite
DISPLAY.
Z gumboma X/x izberite
(MEDIJ), nato pa pritisnite
Gumbi za funkcije predvajanja na
daljinskem upravljalniku
Odvisno od vrste diska/datoteke ta funkcija
morda ne bo delovala.
Funkcija
Pritisnite
Zaustavitev
x
Začasna zaustavitev X
Ko so na disku/v napravi USB različni mediji
(zvočne datoteke, slikovne datoteke JPEG ali
videodatoteke), lahko izberete vrsto datoteke,
ki bo imela prednost pri predvajanju.
1
2
Druge funkcije predvajanja
Predvajanje
3
Pritisnite
Privzeta nastavitev se razlikuje glede na vir.
Podrobnosti o prednosti predvajanja vrst
datotek v nastavitvi [MEDIA] (MEDIJ)
najdete v razdelku »Prednost pri
predvajanju datotek« (stran 69).
[MEDIA]
.
Z gumboma X/x izberite nastavitev in
pritisnite gumb .
• [MUSIC/PHOTO] (GLASBA/
FOTOGRAFIJE) (samo diski DATA CD/
DATA DVD): Kot diaprojekcijo lahko
predvajate slikovne datoteke JPEG in
datoteke MP3.
• [MUSIC] (GLASBA): Prednost pri
predvajanju imajo zvočne datoteke.
• [VIDEO] (VIDEO): Prednost pri
predvajanju imajo videodatoteke.
• [PHOTO] (FOTOGRAFIJE): Prednost
pri predvajanju imajo slikovne datoteke
JPEG. Slikovne datoteke JPEG lahko
predvajate kot diaprojekcijo.
Vrnitev v običajno
predvajanje ali
nadaljevanje
predvajanja po
začasni zaustavitvi
N
Preklic točke za
nadaljevanje
predvajanja
x dvakrat.
Preskok trenutnega . ali >.
poglavja, skladbe,
• .: vrnitev na začetek.
datoteke ali prizora • V eni sekundi dvakrat pritisnite
., da se prikaže prejšnji
element.
• >: preskok na naslednji
element.
Preskok trenutne
slikovne datoteke
JPEG
Med predvajanjem pritisnite
C ali c.
• C: vrnitev na prejšnjo datoteko.
• c: preskok na naslednji element.
Hitro iskanje točke
Med predvajanjem diska
pritisnite
/m ali M/
.
•
/m: iskanje s hitrim
pomikanjem nazaj.
• M/
: iskanje s hitrim
pomikanjem naprej.
Z vsakim pritiskom gumba
/
m ali M/
med iskanjem se
hitrost pomikanja spremeni.
31SI
Funkcija
Pritisnite
Prikaz vsake slike
posebej
X, nato pritisnite
/m ali
M/
.
•
/m: počasno predvajanje
(nazaj).
• M/
: počasno predvajanje
(naprej).
Z vsakim pritiskom gumba
/
m ali M/
med počasnim
predvajanjem se hitrost
predvajanja spremeni.
Obračanje slikovne
datoteke JPEG
•
•
•
[INDEX] (SEZNAM)
[FOLDER] (MAPA)
[FILE] (DATOTEKA)
Primer:
[CHAPTER] (POGLAVJE)
Izbrana je možnost [** (**)] (** je številka).
Številka v oklepaju prikazuje skupno število
naslovov, poglavij, skladb, seznamov,
prizorov, map ali datotek.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Med ogledom slikovne datoteke
pritisnite X/x.
Če se želite vrniti v običajni
prikaz, pridržite SHIFT in
pritisnite CLEAR.
DVD VIDEO
izbrana vrstica
Namig
• Med predvajanjem datotek lahko naslednjo mapo
izberete tako, da po predvajanju zadnje datoteke v
trenutni mapi naprej pritiskate > (c za slikovne
datoteke JPEG), vendar pa se s pritiskanjem gumba
.(C za slikovne datoteke JPEG) ne morete vrniti
v prejšnjo mapo. Če se želite vrniti v prejšnjo mapo,
jo izberite s seznama map.
• Slikovne datoteke JPEG ne morete obrniti, ko [JPEG
RESOLUTION] (LOČLJIVOST JPEG) v možnosti
[HDMI SETUP] (NASTAVITEV HDMI) nastavite
na [(1920 × 1080i) HD
] ali [(1920 × 1080i) HD]
(stran 55).
Opomba
• Če je možnost [MEDIA] (MEDIJ) nastavljena na
[MUSIC/PHOTO] (GLASBA/FOTOGRAFIJE)
in se
[FILE] (DATOTEKA) ne prikaže,
znova pritisnite
DISPLAY.
3
Z gumboma X/x izberite želeno številko
naslova, poglavja, skladbe, prizora itd.,
nato pa pritisnite .
Številko lahko izberete tudi s številskimi
gumbi, medtem ko pridržite SHIFT.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Predvajanje določenega naslova/
poglavja/skladbe/prizora itd.
DVD VIDEO
Izbira številke naslova/poglavja/
skladbe/prizora/seznama/mape/
datoteke za predvajanje
Če se zmotite, številko prekličete tako,
da pridržite SHIFT in pritisnete CLEAR.
1
2
Pritisnite
DISPLAY.
Z gumboma X/x izberite način iskanja
in pritisnite .
•
[TITLE/SCENE/TRACK]
(NASLOV/PRIZOR/SKLADBA)
•
[CHAPTER/INDEX]
(POGLAVJE/SEZNAM)
•
[TRACK] (SKLADBA)
32SI
Izbira prizora s časovno kodo
1
2
Pritisnite
DISPLAY.
Z gumboma X/x izberite
(ČAS), nato pa pritisnite
[TIME]
.
3
S številskimi gumbi vnesite časovno
kodo, medtem ko pridržite gumb SHIFT,
nato pa pritisnite .
Če želite na primer poiskati prizor 2 uri,
10 minut in 20 sekund po začetku: pridržite
gumb SHIFT in pritisnite 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
• Iskanje prizora na disku DVD+RW s časovno kodo
ni mogoče.
Kanal Dolby Digital 5.1
zvočnik za prostorski
zvok (L/D)
1: ENGLISH
sprednja zvočnika
(L/D) + osrednji
zvočnik
LFE (nizkofrekvenčni
učinek)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
RS
format programa, ki se trenutno predvaja
Spreminjanje kotov
Predvajanje
Opomba
Primer:
x DVD-VR
Med predvajanjem pritisnite gumb ANGLE
in izberite želeni kot.
Prikaz podnapisov
Med predvajanjem pritisnite SUBTITLE in
izberite želeni jezik.
Spreminjanje glasnosti
Med predvajanjem pritiskajte AUDIO in
izberite želeni zvok.
x DVD VIDEO
Ko vir vsebuje različne oblike zvočnega zapisa
ali zvoke v več jezikih, lahko preklapljate med
različnimi zvočnimi zapisi ali jeziki.
Prikazana štirimestna številka pomeni jezikovno
kodo. Opisi jezikovnih kod so na voljo v
razdelku »Seznam jezikovnih kod« (stran 70).
Če je isti jezik prikazan dvakrat ali večkrat, je
disk Blu-ray/video DVD posnet v več oblikah
zvočnega zapisa.
Ko je na disku več zvočnih posnetkov, lahko
preklapljate med njimi.
x VIDEO CD/CD/DATA CD (datoteka MP3)/
DATA DVD (datoteka MP3)/naprava USB
(zvočna datoteka)
Zamenjate lahko zvočni posnetek.
• [STEREO] (STEREO): Stereo zvok.
• [1/L]: Zvok levega kanala (mono).
• [2/R]: Zvok desnega kanala (mono).
x Super VCD
Zamenjate lahko zvočni posnetek.
• [1:STEREO] (1:STEREO): Stereo zvok
zvočnega posnetka 1.
• [1:1/L]: Zvok levega kanala zvočnega
posnetka 1 (mono).
• [1:2/R]: Zvok desnega kanala zvočnega
posnetka 1 (mono).
• [2:STEREO] (2:STEREO): Stereo zvok
zvočnega posnetka 2.
• [2:1/L]: Zvok levega kanala zvočnega
posnetka 2 (mono).
• [2:2/R]: Zvok desnega kanala zvočnega
posnetka 2 (mono).
33SI
Uporaba menija diska DVD
Izbira območja predvajanja za
Super Audio CD
Ko predvajate DVD z več naslovi, lahko želenega
izberete z gumbom DVD TOP MENU.
Ko predvajate DVD, ki podpira izbiro več
elementov, kot sta jezik podnapisov in jezik
zvoka, lahko te elemente izberete z gumbom
DVD MENU
1
2
Pritisnite DVD TOP MENU ali DVD MENU.
Nekateri diski Super Audio CD so sestavljeni iz
območja dvokanalnega predvajanja in območja
večkanalnega predvajanja. Izberete lahko
območje predvajanja, ki ga želite poslušati.
1
Z gumbi C/X/x/c izberite element, ki ga
želite predvajati ali spremeniti, nato pa
pritisnite .
2
Z gumboma X/x izberite
[MULTI/
2CH] (VEČKANALNO/DVOKANALNO),
nato pa pritisnite
.
Številko lahko izberete tudi s številskimi
gumbi, medtem ko pridržite SHIFT.
3
Z gumboma X/x izberite nastavitev in
pritisnite gumb
.
• [MULTI] (VEČKANALNO): Predvajate
lahko območje za večkanalno predvajanje.
• [2CH] (DVOKANALNO): Predvajate
lahko območje za dvokanalno
predvajanje.
Prikaz menija diska DVD v nadzornem
meniju
1
2
3
Pritisnite
DISPLAY.
Z gumboma X/x izberite
MENU] (MENI DISKA) .
[DISC
Z gumboma X/x izberite možnost [MENU]
(MENI) ali [TOP MENU] (OSNOVNI MENI),
nato pa pritisnite
.
Izbira izvirnega ali spremenjenega
naslova na disku DVD-VR
Ta funkcija je na voljo samo za diske DVD-VR,
na katerih je ustvarjen seznam predvajanja.
1
2
3
Ko je sistem v zaustavljenem načinu
predvajanja, pritisnite
DISPLAY.
Spreminjanje plasti predvajanje za
hibridni disk Super Audio CD
Nekateri diski Super Audio CD so sestavljeni iz
plasti Super Audio CD in iz plasti CD. Izberete
lahko plast predvajanja, ki jo želite poslušati.
1
2
Ko je sistem v zaustavljenem načinu
predvajanja, pritisnite
DISPLAY.
Z gumboma X/x izberite možnost
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (PLAST
SUPER AUDIO CD/CD), nato pa pritisnite
Z gumboma X/x izberite možnost
[ORIGINAL/PLAY LIST] (IZVIRNIK/SEZNAM
PREDVAJANJA) in nato pritisnite
.
x Ko je izbrana plast CD
Z gumboma X/x izberite nastavitev in
pritisnite gumb
.
x Ko je izbrana plast Super Audio CD
• [PLAY LIST] (SEZNAM PREDVAJANJA):
Naslove lahko predvajate v vrstnem redu
obstoječega seznama predvajanja.
• [ORIGINAL] (IZVIRNIK): Naslove lahko
predvajate v vrstnem redu, v katerem so
bili izvirno posneti.
34SI
Ko je sistem v zaustavljenem načinu
predvajanja, pritisnite
DISPLAY.
Prikaže se možnost [SUPER AUDIO CD]
(SUPER AUDIO CD).
Prikaže se možnost [CD] (CD).
.
3
Če želite zamenjati plast, pritisnite
.
4
Kazalec se pomakne v vrstico skladbe [T]
(v tem primeru [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Opomba
• Zvočni signali diska Super Audio CD se ne predvajajo
prek priključka HDMI OUT.
5
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Izberite skladbo, ki jo želite programirati.
Predvajanje
• [SUPER AUDIO CD] (SUPER AUDIO CD):
Predvajate lahko plast Super Audio CD.
Ko sistem predvaja plast Super Audio CD,
na zaslonu sprednje plošče zasveti možnost
»SA-CD«.
• [CD] (CD): Predvajate lahko plast CD.
Ko sistem predvaja plast CD, na zaslonu
sprednje plošče zasveti možnost »CD«.
Pritisnite c.
Primer: Če želite kot prvo programirano
skladbo nastaviti skladbo 2
Z gumboma X/x v možnosti [T] izberite
[02], nato pa pritisnite
.
Izbira načina predvajanja
izbrana skladba
Predvajanje v programiranem
vrstnem redu
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
(programirano predvajanje)
Vsebino diska lahko predvajate v želenem
vrstnem redu, tako da določite vrstni red
skladb na disku ter ustvarite svoj program.
Programirate lahko do 99 skladb.
1
2
3
Pritisnite
DISPLAY.
številka skladbe [T]
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
skupni čas programiranih skladb
6
Ostalo skladbe programirate tako, da
ponovite koraka 4 in 5.
Z gumboma X/x izberite možnost
[PROGRAM] (PROGRAM), nato
pritisnite
.
7
Z gumboma X/x izberite [SET t]
(NASTAVI), nato pa pritisnite .
Vrnitev v običajni način predvajanja
skupni čas programiranih skladb
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
skladbe, posnete na disk
Pritisnite N, da zaženete programirano
predvajanje.
Če na TV-zaslonu ni prikazan zaslon za
nastavitev programa, pridržite gumb SHIFT
in pritisnite CLEAR, ali pa v 3. koraku izberite
[OFF] (IZKLOP). Če želite znova predvajati
enak program, v 3. koraku izberite [ON]
(VKLOPLJENO) in pritisnite .
Spreminjanje ali preklic programa
1
2
Upoštevajte korake 1–3 v razdelku
»Predvajanje v programiranem vrstnem
redu«.
Z gumboma X/x programirane številke
skladbe, ki jo želite spremeniti ali preklicati.
Če želite skladbo izbrisati iz programa,
pridržite gumb SHIFT in pritisnite CLEAR.
35SI
3
Za novo programiranje upoštevajte
5. korak v razdelku »Predvajanje v
programiranem vrstnem redu«.
x DATA CD (samo zvočne datoteke)/
DATA DVD (samo zvočne datoteke)/
naprava USB (samo zvočne datoteke)
Če želite preklicati program, v možnosti [T]
izberite [--], nato pa pritisnite
.
• [OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
• [ON (MUSIC)] (VKLOPLJENO
(GLASBA)): V naključnem vrstnem redu
lahko predvajate zvočne datoteke iz mape
na trenutnem disku/v trenutni napravi
USB. Ko ni izbrana nobena mapa, se
naključno predvajajo zvočne datoteke
v prvi mapi.
Preklic vseh skladb v programiranem
vrstnem redu
1
2
Upoštevajte korake 1–3 v razdelku
»Predvajanje v programiranem vrstnem
redu«.
Z gumboma X izberite [ALL CLEAR]
(POČISTI VSE), nato pa pritisnite .
4
Pritisnite , da zaženete naključno
predvajanje.
Vrnitev v običajni način predvajanja
Pridržite gumb SHIFT in pritisnite CLEAR ali pa v
tretjem koraku izberite [OFF] (IZKLOPLJENO).
Predvajanje v naključnem
vrstnem redu
Opomba
(naključno predvajanje)
• Naključnega predvajanja ne morete uporabljati z diski
VIDEO CD ali Super VCD z načinom predvajanja PBC.
Ponavljanje predvajanja
Opomba
• Ko predvajate datoteke MP3, lahko omogočite
ponavljanje predvajanja ene skladbe.
1
2
3
Med predvajanjem pritisnite
(ponavljajoče se predvajanje)
DISPLAY.
Z gumboma X/x izberite možnost
[SHUFFLE] (NAKLJUČNO PREDVAJANJE),
nato pritisnite
.
1
2
Z gumboma X/x izberite element, za
katerega želite omogočiti naključno
predvajanje.
3
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
• [TRACK] (SKLADBA): V naključnem
vrstnem redu lahko predvajate skladbe
na disku.
x Med programiranim predvajanjem
• [OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
• [ON] (VKLOPLJENO): V naključnem
vrstnem redu lahko predvajate skladbe,
izbrane za programirano predvajanje.
Med predvajanjem pritisnite
DISPLAY.
Z gumboma X/x izberite možnost
[REPEAT] (PONOVITEV), nato
pa pritisnite
.
Z gumboma X/x izberite element, ki ga
želite ponavljati, nato pa pritisnite
.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
• [DISC] (DISK): Ponavljate lahko vse
naslove na disku.
• [TITLE] (NASLOV): Ponavljate lahko
trenutni naslov na disku.
• [CHAPTER] (POGLAVJE): Ponavljate
lahko trenutno poglavje na disku.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
• [DISC] (DISK): Ponavljate lahko vse
skladbe na disku.
• [TRACK] (SKLADBA): Ponavljate lahko
trenutno skladbo.
36SI
• [MODE 5] (NAČIN 5): Naslednja slikovna
datoteka JPEG prekrije prejšnjo sliko.
• [OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
x DATA CD/DATA DVD/naprava USB
4
Pritisnite N, da zaženete ponavljajoče se
predvajanje.
Vrnitev v običajni način predvajanja
Pridržite gumb SHIFT in pritisnite CLEAR ali pa v
3. koraku izberite [OFF] (IZKLOPLJENO).
Opomba
• Ponavljajočega se predvajanja ne morete uporabljati
z diski VIDEO CD ali Super VCD z načinom
predvajanja PBC.
Izbira učinka za diaprojekcijo
1
2
3
Pritiskajte gumb
DISPLAY, dokler se
v nadzornem meniju ne prikaže
[EFFECT] (UČINEK).
Z gumboma X/x izberite
(UČINEK), nato pritisnite
[EFFECT]
.
Z gumboma X/x izberite nastavitev in
pritisnite gumb .
• [MODE 1] (NAČIN 1): Slikovna datoteka
JPEG se pomika od vrha proti dnu
TV-zaslona.
• [MODE 2] (NAČIN 2]: Slikovna datoteka
JPEG se razširi od leve proti desni strani
TV-zaslona.
• [MODE 3] (NAČIN 3): Slikovna datoteka
JPEG se razširi iz središča TV-zaslona.
• [MODE 4] (NAČIN 4): Slikovne datoteke
JPEG naključno krožijo skozi učinke.
Opomba
• Nastavitev [EFFECT] (UČINEK) ni omogočena,
ko [JPEG RESOLUTION] (LOČLJIVOST JPEG)
v možnosti [HDMI SETUP] (NASTAVITEV HDMI)
nastavite na [(1920 × 1080i) HD
] ali [(1920 ×
1080i) HD] (stran 55).
• Nastavitve [EFFECT] (UČINEK) ni mogoče izbrati,
ko predvajate disk, ki ne vsebuje slikovnih datotek
JPEG, ali napravo USB, ali ko za možnost [MEDIA]
(MEDIJ) določite nastavitev, ki ne more predvajati
slikovnih datotek JPEG.
Predvajanje
• [OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
• [DISC] (samo za diske DATA CD/DATA
DVD): Ponavljate lahko vse mape na disku.
• [MEMORY] (POMNILNIK) (samo za
napravo USB): Ponavljate lahko vse mape
v napravi USB.
• [FOLDER] (MAPA): Ponavljate lahko
trenutno mapo.
• [TRACK] (SKLADBA) (samo za zvočne
datoteke): Ponavljate lahko trenutno
datoteko.
• [FILE] (DATOTEKA) (samo za
videodatoteke): Ponavljate lahko
trenutno datoteko.
Izbira trajanja diaprojekcije
1
Pritiskajte
DISPLAY, dokler se v
nadzornem meniju ne prikaže
[INTERVAL] (INTERVAL).
2
Z gumboma X/x izberite možnost
[INTERVAL] (INTERVAL), nato
pa pritisnite
.
3
Z gumboma X/x izberite nastavitev in
pritisnite gumb
.
• [NORMAL] (OBIČAJNO): Nastavite
lahko standardno predvajanje.
• [FAST] (HITRO): Nastavite lahko
trajanje, krajše od možnosti [NORMAL]
(OBIČAJNO).
• [SLOW 1] (POČASNO 1): Nastavite
lahko trajanje, daljše od možnosti
[NORMAL] (OBIČAJNO).
• [SLOW 2] (POČASNO 2): Nastavite
lahko trajanje, daljše od možnosti
[SLOW 1] (POČASNO 1).
Opomba
• Morda bo trajalo dlje časa od izbrane možnosti,
da se prikažejo določene slikovne datoteke JPEG,
predvsem progresivne slikovne datoteke JPEG ali
slikovne datoteke JPEG s 3.000.000 slikovnih pik
ali več.
• Nastavitve [INTERVAL] (INTERVAL) ni mogoče
izbrati, ko predvajate disk, ki ne vsebuje slikovnih
datotek JPEG, ali napravo USB, ali ko za možnost
[MEDIA] (MEDIJ) določite nastavitev, ki ne more
predvajati slikovnih datotek JPEG.
37SI
Predvajanje diaprojekcije z zvokom
1
Pripravite mapo na disku, ki vsebuje
datoteke MP3 in slikovne datoteke JPEG.
Datoteke MP3 in slikovne datoteke JPEG
ne smejo biti v ločenih mapah. Podrobnosti
o ustvarjanju diska najdete v navodilih
za uporabo računalnika, programske
opreme itd.
2
3
4
5
Pritisnite
Prikaz informacij o predvajanju
Med predvajanjem pritiskajte TIME/TEXT.
DISPLAY.
Z gumboma X/x izberite
(MEDIJ), nato pa pritisnite
[MEDIA]
Informacije na TV-zaslonu
.
Ko je izbrana možnost [MUSIC/PHOTO]
(GLASBA/FOTOGRAFIJE), se pomaknite
na 5. korak. Ko je izbrana katera koli
druga možnost, ki ni [MUSIC/PHOTO]
(GLASBA/FOTOGRAFIJE), z gumboma X/x
izberite [MUSIC/PHOTO] (GLASBA/
FOTOGRAFIJE), nato pa pritisnite
.
Če se seznam map ne prikaže, pritisnite
DVD MENU.
Če želite vklopiti/izklopiti seznam map,
pritiskajte DVD MENU.
6
Prikaz informacij o disku/
napravi USB
Z gumboma X/x izberite želeno mapo
in pritisnite .
Opomba
• Če hkrati predvajate veliko datoteko MP3 in slikovno
datoteko JPEG, lahko zvok preskakuje. Družba Sony
priporoča, da bitno hitrost MP3 pri ustvarjanju datoteke
nastavite na 128 kb/s ali manj. Če zvok vseeno
preskakuje, zmanjšajte velikost slikovne datoteke JPEG.
1
T
0: 13
2
3
192k MP3
4, 5
Dvorak/Tchaikovsky/NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
1 [T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]
Čas predvajanja trenutnega naslova,
skladbe/poglavja/diska
[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]
Preostali čas predvajanja trenutnega
naslova, skladbe/poglavja/diska
[**:**:**]
Čas predvajanja trenutnega prizora/
videodatoteke
2 Bitna hitrost
Prikaže se med predvajanjem zvočne
datoteke.
3 Vrsta datoteke
Prikaže se med predvajanjem zvočne/
videodatoteke.
4 Ime mape/datoteke
Prikaže se med predvajanjem zvočne
datoteke/slikovne datoteke JPEG/
videodatoteke.
Če ima datoteka MP3 oznako ID3,
sistem prikazuje ime albuma/ime
naslova iz informacij v oznaki ID3.
38SI
Sistem podpira ID3 razl. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ko se za eno datoteko MP3 uporabljajo
oznake ID3 razl. 1.0/1.1 in 2.2/2.3, imajo
slednje prednost.
5 Besedilne informacije
Opomba
1 Čas predvajanja in številka trenutne skladbe
2 Ime skladbe (datoteke)*
* Če ima datoteka MP3 oznako ID3, sistem
prikazuje ime naslova iz informacij v oznaki ID3.
Sistem podpira ID3 razl. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Ko se za eno datoteko MP3 uporabljajo oznake
ID3 razl. 1.0/1.1 in 2.2/2.3, imajo slednje prednost.
x DATA CD (videodatoteka)/DATA DVD
(videodatoteka)/naprava USB
(videodatoteka)
• Odvisno od vira, ki se predvaja, lahko sistem
prikazuje omejeno število znakov. Odvisno
od vira prav tako morda ne bodo prikazani vsi
besedilni znaki.
1 Čas predvajanja trenutne datoteke
2 Ime trenutne datoteke
3 Številka trenutnega albuma in datoteke
Informacije na zaslonu sprednje plošče
• Sistem lahko prikazuje samo prvo raven besedila
diska DVD/CD, kot je ime diska ali naslov.
• Ime diska ali skladbe morda ne bo prikazano, odvisno
od besedila.
• Čas predvajanja datotek MP3 in videodatotek morda
ne bo pravilno prikazan.
Vsakič, ko med predvajanjem pritisnete
TIME/TEXT, se prikažejo te informacije.
Nekateri prikazani elementi lahko po nekaj
sekundah izginejo.
Predvajanje
Besedilo DVD/Super Audio CD/CD
se prikaže samo, ko je posneto na disk.
Besedila ni mogoče spreminjati. Če na
disku ni besedila, se prikaže sporočilo
»NO TEXT«.
x DATA CD/DATA DVD/naprava USB
(zvočna datoteka)
Opomba
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Čas predvajanja trenutnega naslova
2 Preostali čas predvajanja trenutnega naslova
3 Čas predvajanja trenutnega poglavja
4 Preostali čas predvajanja trenutnega poglavja
5 Ime diska
6 Naslov in poglavje
x VIDEO CD (s funkcijami za upravljanje
predvajanja)/Super VCD (s funkcijami za
upravljanje predvajanja)
1 Čas predvajanja trenutnega elementa
2 Ime diska
3 Številka prizora
x VIDEO CD (brez funkcije za upravljanje
predvajanja)/Super Audio CD/CD
1 Čas predvajanja trenutne skladbe
2 Preostali čas predvajanja trenutne skladbe
3 Čas predvajanja diska
4 Preostali čas predvajanja diska
5 Ime skladbe
6 Skladba in seznam*
* Samo za diske VIDEO CD/Super Audio CD.
x Super VCD (brez funkcije za upravljanje
predvajanja)
1 Čas predvajanja trenutne skladbe
2 Besedilo skladbe
3 Številka skladbe in seznama
Prikaz informacij o datumu za
slikovno datoteko JPEG
Informacije o datumu lahko preverite med
predvajanjem, ko se v slikovni datoteki JPEG
posname oznaka Exif*.
Pritiskajte gumb
DISPLAY, dokler se
v nadzornem meniju ne prikaže
[DATE] (DATUM).
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD
informacije o datumu
* »Exif« (Exchangeable Image File Format) je format
slike, zajete z digitalnim fotoaparatom, ki ga
upravlja združenje JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
39SI
Uporaba zvoka/videa
povezane komponente
gumbi za
izbiro funkcij
1
Z gumbi za izbiro funkcij lahko izberete
želeno funkcijo.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
izbrani element.
Gumb
Vir
DVD/CD
Disk, ki ga predvaja sistem
FM
Radio FM
USB
Naprava USB
TV
Televizor ali televizijski
komunikator
Želeno funkcijo lahko izberete tudi tako,
da večkrat pritisnete FUNCTION.
2
Pripravite vir.
• DVD/CD: Disk vstavite v enoto (stran 29).
• TUNER FM: Izberite radijski program
(stran 41).
• USB: Napravo USB povežite neposredno
v enoto.
• TV: Izberite kanal na televizorju ali
televizijskem komunikatorju.
3
Upravljajte povezano komponento.
Če želite uporabljati televizijski
komunikator, izberite njegov vhod
prek televizorja, s katerim je povezan.
40SI
Spreminjanje številke prednastavljene
postaje
Sprejemnik
Prednastavitev radijskih
postaj
Prednastavite lahko 20 postaj.
FM
FM 10 : 88.00 MHz
1
2
7
8
9
1
2
3
Pridržite gumb TUNING +/–, dokler se ne
zažene samodejno iskanje postaj.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Z gumboma X/x izberite »MEMORY«.
Pritisnite
ali c.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
številka za prednastavljeno postajo.
6
Najprej shranite radijske postaje v pomnilnik
sistema (glejte razdelek »Prednastavitev
radijskih postaj« (stran 41)).
Pritisnite FM.
Iskanje se zaustavi, ko sistem najde postajo.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
oznaka »TUNED«. Ko sistem sprejema
stereo program, se na zaslonu sprednje
plošče prikaže tudi oznaka »ST«.
3
4
5
Poslušanje radia
Z gumboma X/x izberite želeno
prednastavljeno številko.
Pritisnite FM.
Prednastavljeno postajo izberete tako,
da pritiskate gumb PRESET +/–.
Prilagodite glasnost z gumbom
VOLUME +/–.
Poslušanje radijskih postaj, ko poznate
frekvence
V 2. koraku pritisnite D.TUNING ter izberite
frekvence tako, da pridržite gumb SHIFT in
pritisnete številske gumbe, nato pa pritisnite .
Poslušanje radijskih postaj, ki niso
prednastavljene
V 2. koraku uporabite ročno ali samodejno
iskanje postaj.
Če želite uporabiti ročno iskanje postaj,
pritiskajte gumb TUNING +/–.
Pri samodejnem iskanju postaj pridržite
gumb TUNING +/–. Samodejno iskanje postaj
se zaustavi, ko sistem najde radijsko postajo.
Če želite samodejno iskanje postaj zaustaviti
ročno, pritisnite gumb TUNING +/– ali x.
Če je pri poslušanju programa FM
prisoten šum
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
oznaka »COMPLETE«, postaja pa se shrani.
Če je pri poslušanju programa FM prisoten šum,
lahko izberete sprejem mono signala. V tem
primeru stereo učinek ne bo na voljo, vendar
bo sprejem boljši.
Druge radijske postaje shranite tako,
da ponovite postopek od 2. do 7. koraka.
1
2
Pritisnite
.
Sprejemnik
Trenutna postaja
Trenutni frekvenčni pas in številka
prednastavljene postaje
Z gumbom PRESET +/– (stran 41) izberite
ustrezno številko prednastavljene postaje, nato
pa izvedite postopek od 3. koraka naprej.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Z gumboma X/x izberite »FM MODE«.
Pritisnite SYSTEM MENU.
41SI
3
4
Pritisnite
ali c.
Z gumboma X/x izberite »MONO«.
• »STEREO«: Sprejem stereo signala.
• »MONO«: Sprejem mono signala.
5
6
42SI
Pritisnite
.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Zvočni učinek
Predvajanje prostorskega zvoka
Prostorski zvok lahko uporabite tako, da izberete eno od predhodno določenih nastavitev prostorskega
zvoka.
Uporaba zvoka televizorja s 5.1-kanalnim učinkom prostorskega zvoka
Pritisnite SYSTEM MENU.
Z gumboma X/x izberite »SUR.SETTING«, nato pa pritisnite
Zvočni učinek
1
2
ali c.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže izbrani element.
3
4
Z gumboma X/x izberite »PRO LOGIC«, nato pa pritisnite
.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Opomba
• Ko je zvok televizijskega programa mono, se ta oddaja samo prek osrednjega zvočnika.
Izbira nastavitev prostorskega zvoka po želji
1
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Z gumboma X/x izberite »SUR.SETTING«, nato pa pritisnite
ali c.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže izbrani element.
3
Z gumboma X/x izberite želeno nastavitev prostorskega zvoka, nato pa pritisnite gumb
.
Glejte spodnjo tabelo z opisi nastavitev prostorskega zvoka.
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Več o izhodu zvočnikov
V spodnji tabeli so opisane možnosti ko vse zvočnike povežete z enoto in možnost [SPEAKER
FORMATION] (POSTAVITEV ZVOČNIKOV) nastavite na [STANDARD] (STANDARDNO)
(stran 56).
Vir zvoka
Nastavitev
prostorskega zvoka
Učinek
»A.F.D. MULTI«
• Dvokanalni vir: Sistem oddaja dvokanalni zvok iz sprednjih
in prostorskih zvočnikov, tako da dvokanalni zvok dodeli
levemu in desnemu kanalu za prostorski zvok.
• Večkanalni vir: Sistem predvaja zvok iz zvočnikov glede
na število kanalov vira.
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
43SI
Vir zvoka
Odvisno od vira.
Nastavitev
prostorskega zvoka
Učinek
»PRO LOGIC«
»PLII MOVIE«
»PLII MUSIC«
• Dvokanalni vir: Sistem simulira prostorski zvok iz
dvokanalnih virov in predvaja zvok iz vseh zvočnikov.
– »PRO LOGIC« omogoča dekodiranje načina Dolby Pro
Logic.
– »PLII MOVIE« omogoča dekodiranje načina Dolby Pro
Logic II movie.
– »PLII MUSIC« omogoča dekodiranje načina Dolby Pro
Logic II music.
• Večkanalni vir: Sistem predvaja zvok iz zvočnikov glede na
število kanalov vira.
»2CH STEREO«
Sistem predvaja zvok iz sprednjih zvočnikov in globokotonca
ne glede na zvočno obliko ali število kanalov vira. Večkanalni
prostorski zvok se pretvori v dvokanalni zvok.
»A.F.D. STD«
Sistem ločuje zvočno obliko vira in predvaja zvok, kot je bil
posnet/kodiran.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
Opomba
• Nastavitev prostorskega zvoka ne morete izbrati, medtem ko sistem nalaga disk.
• Odvisno od prenosa vhodnega signala nastavitve prostorskega zvoka morda ne bodo uveljavljene.
44SI
Izbiranje zvočnega učinka
Izbira učinka, ki ustreza viru
Med predvajanjem pritiskajte gumb SOUND
MODE, dokler se na zaslonu sprednje plošče
ne prikaže želeni način.
Zvočni učinek
• »AUTO«: Sistem samodejno izbere možnost
»MOVIE« ali »MUSIC« in ustvari zvočni
učinek glede na vir. Na zaslonu sprednje
plošče se prikaže oznaka »AUTO«.
• »MOVIE«: Sistem ustvari zvok za predvajanje
filmov. Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
oznaka »MOVIE«.
• »MUSIC«: Sistem ustvari zvok za predvajanje
glasbe. Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
oznaka »MUSIC«.
Opomba
• Pri predvajanju diska Super Audio CD ta funkcija
ne deluje.
Izboljšanje stisnjenega zvoka
Stisnjen zvok, kot je datoteka MP3, lahko
izboljšate.
Ta učinek se samodejno aktivira, ko so
izpolnjeni ti pogoji:
– Funkcija je nastavljena na »USB«.
– Možnost »SUR.SETTING« je nastavljena na
»A.F.D. STD« ali »A.F.D. MULTI« (stran 43).
Izklop zvočnega učinka
V razdelku »SUR.SETTING« izberite možnost, ki
ni »A.F.D. STD« ali »A.F.D. MULTI« (stran 43).
45SI
Uporabne funkcije
Uporaba funkcije Control for
HDMI (Nadzor za HDMI) za
možnost »BRAVIA« Sync
Ta funkcija je na voljo samo na televizorjih
s funkcijo »BRAVIA« Sync.
Če s kablom HDMI povežete komponente
družbe Sony, ki so združljive s funkcijo Control
for HDMI (Nadzor za HDMI), se upravljanje
poenostavi, kot je prikazano v nadaljevanju:
– Izklop sistema (stran 46)
– Predvajanje z enim dotikom (stran 47)
– Način kina (stran 47)
– Sistemski nadzor zvoka (stran 47)
– Omejitev glasnosti (stran 47)
– Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom (stran 47)
– Samodejna nastavitev jezika (stran 47)
Control for HDMI (Nadzor za HDMI)
predstavlja standard funkcije skupnega nadzora,
ki ga uporablja CEC (Consumer Electronics
Control) za HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Opomba
• Odvisno od povezane komponente funkcija Control
for HDMI (Nadzor za HDMI) morda ne bo delovala.
Upoštevajte navodila za uporabo komponente.
Priprava funkcije Control for HDMI
(Nadzor za HDMI)
(Control for HDMI - Easy Setting (Nadzor za
HDMI – preprosta nastavitev))
Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo »Control
for HDMI - Easy Setting« (Nadzor za HDMI –
preprosta nastavitev), lahko samodejno
nastavite funkcijo [CONTROL FOR HDMI]
(NADZOR ZA HDMI), tako da nastavite
televizor. Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo televizorja.
46SI
Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo »Control
for HDMI - Easy Setting« (Nadzor za HDMI –
preprosta nastavitev), ročno nastavite funkcijo
Control for HDMI (Nadzor za HDMI) sistema
in televizorja.
1
2
3
4
Preverite, ali sta sistem in televizor
povezana prek kabla HDMI.
Če želite vklopiti sistem, najprej vklopite
televizor in pritisnite [/1.
Preklopite izbirnik vhoda televizorja,
tako da se prek vhoda HDMI na zaslonu
prikaže signal sistema.
V televizorju nastavite funkcijo Control
for HDMI (Nadzor za HDMI ).
Podrobnosti o nastavitvi televizorja lahko
najdete v navodilih za uporabo televizorja.
5
6
Na sistemu pritisnite DVD/CD.
Ko je sistem v zaustavljenem načinu
predvajanja, pritisnite
DISPLAY.
7
Z gumboma X/x izberite
[SETUP]
(NASTAVITEV), nato pa pritisnite
.
8
Z gumboma X/x izberite možnost
[CUSTOM] (PO MERI), nato pa pritisnite
.
Z gumboma X/x izberite [HDMI SETUP]
(NASTAVITEV HDMI), nato pa pritisnite
.
9
10 Z gumboma X/x izberite [CONTROL FOR
HDMI] (NADZOR ZA HDMI), nato pa
pritisnite .
11 Z gumboma X/x izberite možnost [ON]
(VKLOPLJENO), nato pa pritisnite
.
Izklop sistema skupaj s televizorjem
(Izklop sistema)
Ko televizor izklopite z gumbom POWER
na daljinskem upravljalniku televizorja ali z
gumbom TV [/1 na daljinskem upravljalniku
sistema, se sistem izklopi samodejno.
Opomba
• Ta funkcija je odvisna od nastavitev televizorja.
Če želite več informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
• Odvisno od stanja sistema (npr. med predvajanjem
diska CD) se sistem morda ne bo samodejno izklopil.
Predvajanje diska DVD s pritiskom
enega gumba
• Odvisno od televizorja se med prilagajanjem glasnosti v
sistemu raven glasnosti prikaže na zaslonu televizorja.
V tem primeru se lahko ravni glasnosti, ki se prikažejo
na zaslonu televizorja, in ravni, ki se prikažejo na
zaslonu sprednje plošče sistema, razlikujejo.
(Predvajanje z enim dotikom)
Namig
Pritisnite ONE-TOUCH PLAY.
Televizor se vklopi, njegova funkcija je nastavljena
na vhod HDMI, s katerim je povezan sistem,
sistem pa začne samodejno predvajati disk.
Funkcija sistemskega nadzora zvoka se prav
tako samodejno aktivira.
Uporaba načina kina
Omejevanje ravni glasnosti zvoka
televizorja, ki se predvaja prek
zvočnikov sistema
• Odvisno od televizorja ta funkcija morda ne bo delovala.
(Omejitev glasnosti)
Ko je funkcija sistemskega nadzora zvoka
aktivirana, zvok televizorja pa se oddaja prek
zvočnikov sistema, je raven glasnosti omejena
na raven, določeno v možnosti [VOLUME
LIMIT] (OMEJITEV GLASNOSTI). Več
informacij je na voljo v razdelku [VOLUME
LIMIT] (OMEJITEV GLASNOSTI) (stran 55).
Predvajanje zvoka televizorja prek
zvočnikov, ki so povezani v sistem
Upravljanje sistema prek daljinskega
upravljalnika televizorja
Pritisnite THEATRE.
Opomba
(Sistemski nadzor zvoka)
Če želite uporabiti to funkcijo, sistem in
televizor povežite z avdio kablom in kablom
HDMI (stran 23).
Če želite vklopiti sistem, ko je televizor že
vklopljen, pritisnite [/1.
Funkcija sistemskega nadzora zvoka se prav
tako samodejno aktivira. Zvok televizorja se
oddaja prek zvočnikov sistema, glasnost
zvočnikov televizorja pa se samodejno zmanjša.
Opomba
• Ko je televizor v načinu PAP (slika in slika), funkcija
sistemskega nadzora zvoka ne deluje. Ko v televizorju
onemogočite način PAP, izhod televizorja preklopi v
način, ki je bil omogočen pred načinom PAP.
• Ko sistem vklopite z gumbom za izbiro funkcij, se
video in zvok morda ne bosta ujemala.
Uporabne funkcije
(Način kina)
Ko je televizor združljiv z načinom kina, lahko
uživate v optimalni kakovosti slike in zvoka,
ki sta primerni za filme, funkcija sistemskega
nadzora zvoka pa se samodejno aktivira.
• Funkcijo sistemskega nadzora zvoka lahko upravljate
tudi prek menija televizorja.
• Nastavitev glasnosti in izklopa zvoka v sistemu lahko
upravljate pred daljinskega upravljalnika televizorja.
(Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom)
Osnovne funkcije sistema lahko nadzirate
z daljinskim upravljalnikom televizorja, če
je video izhod sistema prikazan na zaslonu
televizorja. Podrobnosti najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
Spreminjanje jezika zaslonskega
prikaza sistema skupaj z jezikom
televizorja
(Samodejna nastavitev jezika)
Če spremenite jezik za prikaz na zaslonu televizorja,
se spremeni tudi jezik prikaza na zaslonu sistema.
Opomba
• Ko je prikazan zaslonski prikaz sistema, ta funkcija
ne deluje.
47SI
Izbira cilja prenosa naprave USB
Prenos skladb v napravo USB
Odvisno od naprave USB lahko izberete številko
pomnilnika za prenos.
Skladbe na zvočnem CD-ju ali radijske
programe lahko prenašate v napravo USB,
tako da jih šifrirate v format MP3. V napravo
USB lahko prenašate tudi datoteke MP3,
shranjene na disku DATA CD/DATA DVD.
Navodila za povezovanje naprave USB so
opisana v razdelku »Predvajanje datotek na
disku/v napravi USB« (stran 29).
Pritisnite MEM SEL.
Prenesena glasba je omejena na zasebno
uporabo. Za druge vrste uporabe potrebujete
dovoljene lastnikov avtorskih pravic.
Opombe glede prenosov USB
• Za povezavo enote in naprave USB ne
uporabljajte zvezdišča USB.
• Preverite, ali je v napravi USB dovolj prostora
za prenos.
• Naprave USB med prenosom ne odstranjujte.
• Med prenosom skladb z zvočnega CD-ja se
te skladbe posnamejo kot datoteke MP3 pri
hitrosti 128 kb/s.
• Datoteke MP3 se z diska DATA CD/DATA
DVD prenašajo z isto bitno hitrostjo kot
izvirne datoteke MP3.
• Med prenosom radijskega programa se zvok
posname kot datoteka MP3 pri hitrosti 128 kb/s.
• Besedilne informacije CD-ja se ne prenesejo v
ustvarjene datoteke MP3.
• Če predčasno zaustavite prenos z zvočnega
CD-ja, se datoteka MP3, ki je nastajala, izbriše.
• Prenos se samodejno zaustavi, če:
– med prenosom v napravi USB zmanjka
prostora,
– število map v napravi USB doseže omejitev
števila, ki ga sistem lahko prepozna.
• V mapo lahko shranite največ 150 datotek.
• V eno napravo USB lahko shranite največ
199 map.
• Če mapa ali datoteka, ki jo želite prenesti,
v napravi USB že obstaja z istim imenom,
se imenu doda zaporedna številka, izvirna
mapa ali datoteka pa ostane nedotaknjena.
48SI
številka izbranega pomnilnika
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
Opomba
• Ko pomnilnika ni mogoče izbrati, se na TV-zaslonu
prikaže sporočilo [Operation not possible.]
(Postopka ni mogoče izvesti.).
• Odvisno od naprave USB se številka pomnilnika
spreminja.
• Pred začetkom prenosa izberite njegov cilj.
Pravila ustvarjanja map in datotek
Med prenašanjem v napravo USB se neposredno
pod mapo »ROOT« ustvari mapa »MUSIC«.
Glede na način prenosa in vir se mape in
datoteke v tej mapi »MUSIC« ustvarijo, kot je
opisano v nadaljevanju.
• Med prenosom več skladb na zvočnem CD-ju
ali več datotek MP3 na disku DATA CD/
DATA DVD
Vir
Ime mape
MP3
Enako kot vir prenosa1)
Ime datoteke
Zvočni CD
»FLDR001«2)
»TRACK001«3)
• Med prenosom ene skladbe na zvočnem CD-ju
ali ene datoteke MP3 na disku DATA CD/
DATA DVD
Vir
Ime mape
Ime datoteke
MP3
»REC1-MP3«4)
Enako kot vir
prenosa1)
Zvočni CD
»REC1-CD«4)
»TRACK001«3)
Izbiranje posameznih skladb/datotek
MP3/map
• Med prenosom radijskega programa
Ime mape
Ime datoteke
»FM001«4)
»TRACK001«3)
1)Dodeljenih
je največ 64 znakov imena (vključno
s pripono).
2)
Mape se nato dodeljujejo v številskem vrstnem redu.
3)
Datoteke se nato dodeljujejo v številskem vrstnem redu.
Z gumboma X/x označite skladbo/datoteko
MP3/mapo, nato pa pritisnite , da v 5. koraku
dodate kljukico.
Če želite preklicati izbiro, označite skladbo/
datoteko MP3/mapo, nato pa pritisnite ,
da počistite kljukico.
x Za zvočni CD
4)Pri
vsakem prenosu posamezne skladbe se nova
datoteka prenese v mapo »REC1-MP3« ali
»REC1-CD«.
nezaseden prostor v napravi USB
USB TRANSFER
1
1
2
3
2
3
ALL
ALL
x Za disk DATA CD/DATA DVD
Z gumboma X/x izberite
[USB
TRANSFER] (PRENOS USB), nato pa
pritisnite .
nezaseden prostor v napravi USB
USB TRANSFER
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
in se pomaknite na 5. korak.
x Za disk DATA CD/DATA DVD
Nadaljujte z naslednjim korakom.
Z gumboma X/x izberite [TRACK]
(SKLADBA) ali [FOLDER] (MAPA),
nato pa pritisnite
.
Z gumbi C/X/x/c izberite [x ALL] (VSE)
(za zvočni CD) ali [ ALL] (VSE) (za disk
DATA CD/DATA DVD), nato pa pritisnite
Če želite preklicati prenos, pritisnite x.
ALL
ALL
Prenos s pritiskom enega gumba
V napravo USB lahko prenašate skladbe/
datoteke MP3, tako da preprosto pritisnete REC
TO USB.
.
1
2
Naložite zvočni CD/DATA CD/DATA DVD.
Pritisnite x.
Če želite prenesti vse skladbe, preskočite
na 4.korak.
Če želite prenesti eno skladbo, nadaljujte
z naslednjim korakom.
Če želite počistiti izbiro vseh skladb, izberite
.
[s ALL] (VSE), nato pa pritisnite
Z gumbi C/X/x/c izberite [START]
(ZAČETEK), nato pa pritisnite
.
START
Datoteke MP3/mape, ki se bodo prenesle.
• [TRACK] (SKLADBA): Prikaže se
seznam map. Z gumboma X/x izberite
želeno mapo, nato pa pritisnite
.
• [FOLDER] (MAPA): Prikažejo se mape,
posnete na disku DATA CD/DATA
DVD. Prenašate lahko vse datoteke MP3
v mapi.
6
START
Skladbe, ki se bodo prenesle.
Ko je sistem v zaustavljenem načinu
predvajanja, pritisnite
DISPLAY.
Pritisnite
5
01
02
03
04
05
06
07
08
Naložite zvočni CD/DATA CD/DATA DVD.
x Za zvočni CD
4
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
Uporabne funkcije
Prenos skladb na zvočnem CD-ju ali
datotek MP3 na disku DATA CD/
DATA DVD v napravo USB
3
Izberite želeno skladbo/datoteko MP3,
nato pa pritisnite N.
49SI
4
Na enoti pritisnite REC TO USB.
Indikator z zasveti, na zaslonu sprednje
plošče pa se prikaže oznaka »READING«.
Nato se na zaslonu sprednje plošče
izmenično prikazujeta oznaka »PUSH
PLAY« in nezaseden prostor v napravi USB.
5
Za začetek prenosa pritisnite N.
Ko je prenos končan, se na zaslonu sprednje
plošče prikaže oznaka »COMPLETE«,
predvajanje diska in naprave USB pa se
samodejno zaustavi.
Če želite preklicati prenos, pritisnite x.
Brisanje zvočnih datotek iz
naprave USB
Zvočne datoteke (».mp3«, ».wma« ali »m4a«)
lahko izbrišete iz naprave USB.
1
2
3
Pritisnite USB.
Z gumboma X/x izberite mapo.
Izberite zvočne datoteke.
x Brisanje vseh zvočnih datotek v mapi
Pridržite gumb SHIFT in pritisnite CLEAR.
x Brisanje ene zvočne datoteke
Prenos radijskega programa
V napravo USB lahko prenašate tudi radijske
programe.
1
2
3
4
5
Želeno zvočno datoteko izberite tako, da
pritisnete
in gumb X/x, nato pa
pridržite gumb SHIFT in pritisnite CLEAR.
4
Pritisnite FM.
Z gumboma C/c izberite [YES] (DA), nato
pa pritisnite .
Z gumbom PRESET +/– ali TUNING +/–
izberite radijsko postajo.
Če želite preklicati izbiro, izberite [NO]
(NE), nato pa pritisnite .
Na enoti pritisnite REC TO USB.
Opomba
Indikator z zasveti, na zaslonu sprednje
plošče pa se izmenično prikazujeta oznaki
»PLEASE« (PROSIM) in »WAIT«
(POČAKAJTE). Nato se na zaslonu sprednje
plošče izmenično prikazujeta oznaka »PUSH
PLAY« in nezaseden prostor v napravi USB.
• Med brisanjem naprave USB ne odstranjujte.
• Če so v mapi, ki jo želite izbrisati, datoteke ali
podmape, ki niso v formatu zvočnega zapisa, se te
izbrišejo s seznama na TV-zaslonu, vendar se ne
izbrišejo iz naprave USB.
Za začetek prenosa pritisnite N.
Če želite končati prenos, pritisnite x.
Ustvarjanje nove datoteke MP3 med
prenosom
Med prenosom pritisnite REC TO USB.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže oznaka
»NEW TRACK« (NOVA SKLADBA), prenos
pa se nadaljuje v novi datoteki MP3, takoj ko
pritisnete gumb »REC TO USB«.
Če v nekaj sekundah še enkrat pritisnete gumb
REC TO USB, nove datoteke MP3 ni mogoče
ustvariti.
Uporaba odštevalnika časa
Sistem lahko nastavite tako, da se izklopi ob
predhodno nastavljenem času in tako lahko
zaspite med poslušanjem glasbe.
1
2
3
Opomba
Namig
50SI
Z gumboma X/x izberite »SLEEP«, nato
pa pritisnite
ali c.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
izbrani element.
Z gumboma X/x izberite nastavitev in
pritisnite gumb
.
Prikaz minut (preostali čas) se spremeni
za 10 minut.
• Ko je nova datoteka MP3 ustvarjena, je prenos
začasno onemogočen.
• Nova datoteka MP3 se po približno eni uri prenosa
ustvari samodejno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Prilagoditev zamika med
sliko in zvokom
[A/V SYNC] (SINHRONIZIRANJE A/V)
Spreminjanje ravni vhoda
zvoka iz povezanih
komponent
Popačenje zvoka povezane komponente lahko
izboljšate, tako da zmanjšate raven vhoda.
Če se zvok ne ujema s prikazanimi slikami na
televizorju, lahko prilagodite zamik med sliko
in zvokom.
1
2
DISPLAY.
Z gumboma X/x izberite
[A/V SYNC] (SINHRONIZIRANJE A/V),
nato pa pritisnite
.
Z gumboma X/x izberite nastavitev in
pritisnite gumb
.
• [OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
• [ON] (VKLOPLJENO): Prilagodite lahko
zamik med sliko in zvokom.
4
Pritisnite gumb TV.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Z gumboma X/x izberite »ATTENUATE«,
nato pa pritisnite
ali c.
Z gumboma X/x izberite nastavitev in
pritisnite gumb
.
• »ATT ON«: Raven vhoda lahko znižate.
• »ATT OFF«: Običajna raven vhoda.
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Uporabne funkcije
3
Pritisnite
1
2
3
Opomba
• Možnost [A/V SYNC] (SINHRONIZIRANJE A/V)
se odvisno od prenosa vhodnega signala morda ne
bo uveljavila.
51SI
Nastavitve
Ponovitev hitre nastavitve
Spreminjanje svetlosti
zaslona sprednje plošče
1
2
1
2
3
Z gumboma X/x izberite
[SETUP]
(NASTAVITEV), nato pa pritisnite
.
4
Z gumboma X/x izberite možnost
[QUICK] (HITRO), nato pa pritisnite
gumb .
Pritisnite SYSTEM MENU.
Z gumboma X/x izberite »DIMMER«,
nato pa pritisnite
ali c.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
izbrani element.
3
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Vklop/izklop načina
predstavitve
Nastavitev samodejnega
preklopa sistema v način
pripravljenosti
Pritisnite SYSTEM MENU.
Sistem samodejno preide v način
pripravljenosti, ko ga ne uporabljate približno
30 minut in ko ta približno 30 minut ne oddaja
zvoka. Dve minuti preden sistem preide v način
pripravljenosti začne na zaslonu sprednje plošče
utripati oznaka »AUTO STBY«.
Funkcijo samodejnega preklopa v način
pripravljenosti lahko vklopite oz. izklopite.
Z gumboma X/x izberite »DEMO«,
nato pa pritisnite
ali c.
1
2
Ko je sistem v načinu pripravljenosti, lahko
na zaslonu sprednje plošče vklopite/izklopite
predstavitev.
1
2
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
izbrani element.
3
Z gumboma X/x izberite nastavitev
in pritisnite gumb .
3
Z gumboma X/x izberite »AUTO STBY«,
nato pa pritisnite
ali c.
Z gumboma X/x izberite nastavitev
in pritisnite gumb .
• »ON«: Vklopljeno.
• »OFF«: Izklopljeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
4
52SI
Pritisnite SYSTEM MENU.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
izbrani element.
• »DEMO OFF«: Izklopljeno.
• »DEMO ON«: Vklopljeno.
4
Ko je sistem v zaustavljenem načinu
predvajanja, pritisnite
DISPLAY.
Hitro nastavitev izvedite v skladu
s postopkom, opisanem v razdelku
»Izvajanje hitre nastavitve« (stran 26).
Z gumboma X/x izberite svetlost zaslona
sprednje plošče, nato pa pritisnite .
• »DIMMER OFF«: Zaslon sprednje plošče
je svetel.
• »DIMMER ON«: Zaslon sprednje plošče
je zatemnjen.
Pritisnite DVD/CD.
Pritisnite SYSTEM MENU.
6
Določanje drugih nastavitev
Prikažejo se možnosti za izbrani element.
Primer: [TV TYPE] (VRSTA TELEVIZORJA)
Možnosti, kot sta slika in zvok, lahko
spreminjate na različne načine.
Prikazane oznake se razlikujejo glede na območje.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
PAUSE MODE:
AUTO
4:3 PAN SCAN
Opomba
• Nastavitve predvajanja, shranjene na disku, imajo
prednost pred nastavitvami na zaslonu za nastavitve,
zato morda ne bodo delovale vse opisane funkcije.
1
2
Možnosti
Pritisnite DVD/CD.
7
Ko je sistem v zaustavljenem načinu
predvajanja, pritisnite
DISPLAY.
3
Z gumboma X/x izberite
[SETUP]
(NASTAVITEV), nato pa pritisnite
.
4
Z gumboma X/x izberite možnost
[CUSTOM] (PO MERI), nato pa pritisnite
Z gumboma X/x izberite element
nastavitve, nato pa pritisnite gumb
Možnost je izbrana, nastavitev pa končana.
Primer: [4:3 LETTER BOX]
(PODOLGOVATO 4:3)
.
.
• [LANGUAGE SETUP] (NASTAVITEV
JEZIKA) (stran 53)
• [VIDEO SETUP] (NASTAVITEV
VIDEA) (stran 54)
• [HDMI SETUP] (NASTAVITEV HDMI)
(stran 55)
• [AUDIO SETUP] (NASTAVITEV
ZVOKA) (stran 56)
• [SYSTEM SETUP] (NASTAVITEV
SISTEMA) (stran 57)
• [SPEAKER SETUP] (NASTAVITEV
ZVOČNIKOV) (stran 58)
Primer: [VIDEO SETUP] (NASTAVITEV
VIDEA)
Izbrani element
VIDEO SETUP
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
PAUSE MODE:
16:9
AUTO
AUTO
Z gumboma X/x izberite nastavitev in
pritisnite gumb
.
VIDEO SETUP
4:3 LETTER BOX
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
AUTO
PAUSE MODE:
AUTO
Nastavitve
5
Z gumboma X/x izberite element, nato
pa pritisnite gumb .
Izbrana nastavitev
Ponastavitev vseh možnosti [SETUP]
(NASTAVITEV)
Če želite ponastaviti vse možnosti v razdelku
[SETUP] (NASTAVITEV), glejte razdelek
[RESET] (PONASTAVITEV) (stran 58).
Nastavitev jezika zaslona ali
zvočnega posnetka
[LANGUAGE SETUP] (NASTAVITEV JEZIKA)
Za zaslonski prikaz ali zvočni posnetek lahko
nastavite različne jezike.
x [OSD] (Zaslonski prikaz)
elementi nastavitve
Spremenite lahko jezik za prikaz na
televizijskem zaslonu.
53SI
x [MENU] (MENI)
Spremenite lahko jezik menija diska.
[4:3 LETTER BOX] (PODOLGOVATO 4:3): To
možnost izberite, če povežete standardni televizor
z zaslonom v razmerju 4:3. Sistem prikaže široko
sliko s pasom na vrhu in na dnu TV-zaslona.
x [AUDIO] (ZVOK)
Spremenite lahko jezik zvočnega posnetka.
Če izberete možnost [ORIGINAL] (IZVIRNIK),
sistem izbere jezik, ki ga prednostno obravnava
glede na disk.
x [SUBTITLE] (PODNAPISI)
Spremenite lahko jezik podnapisov, posnetih
na disku DVD VIDEO.
Če izberete možnost [AUDIO FOLLOW]
(GLEDE NA JEZIK), se jezik podnapisov
spremeni glede na jezik, ki ste ga izbrali za
zvočni posnetek.
[4:3 PAN SCAN] (SAMODEJNO
PRILAGAJANJE 4:3): To možnost izberite,
če povežete standardni televizor z zaslonom
v razmerju 4:3. Sistem samodejno prikaže široko
sliko čez ves zaslon in izreže dele, ki se ne prilegajo.
Opomba
• Ko v možnosti [MENU] (MENI), [AUDIO] (ZVOK)
ali [SUBTITLE] (PODNAPISI) izberete jezik, ki ni
posnet na disku DVD VIDEO, se samodejno izbere
eden od posnetih jezikov (odvisno od diska se jezik
morda ne bo izbral samodejno).
Namig
• Če v možnosti [MENU] (MENI), [AUDIO]
(ZVOK) ali [SUBTITLE] (PODNAPISI) izberete
[OTHERS t] (DRUGI), s seznama »Seznam
jezikovnih kod« (stran 70) s številskimi gumbi
izberite in vnesite jezikovno kodo.
Nastavitve zaslona
[VIDEO SETUP] (NASTAVITEV VIDEA)
x [COLOR SYSTEM (VIDEO CD)] (BARVNI
SISTEM (VIDEO CD))
(samo pri modelih za Azijo, Bližnji vzhod in Evropo)
Med predvajanjem diska VIDEO CD lahko
izberete barvni sistem.
[AUTO] (SAMODEJNO): Sistem oddaja
video signale diska, ki so lahko PAL ali NTSC.
Če televizor uporablja sistem dvojnega sprejema
signalov, izberite [AUTO] (SAMODEJNO).
[PAL]: Sistem spreminja video signal diska
NTSC in ga oddaja v sistem PAL.
[NTSC]: Sistem spreminja video signal diska
PAL in ga oddaja v sistem NTSC.
Opomba
Nastavitve izberite glede na svoj televizor.
x [TV TYPE] (VRSTA TELEVIZORJA)
• Barvnega sistema diska ni mogoče spremeniti.
• Barvni sistem tega sistema lahko spremenite glede
na povezan televizor (stran 23).
Izberete lahko razmerje stranic povezanega
televizorja.
x [BLACK LEVEL] (RAVEN ČRNE BARVE)
[16:9]: To možnost izberite pri povezavi
televizorja s širokim zaslonom ali s funkcijo
širokega zaslona.
(samo pri modelih za Južno Ameriko)
Za izhod video signalov iz priključkov, ki niso
HDMI OUT, lahko izberete raven črne barve
(raven nastavitve).
[ON] (VKLOPLJENO): Standardna raven.
[OFF] (IZKLOPLJENO): Standardno raven
črne barve lahko znižate. To možnost uporabite,
ko je slika preveč bela.
54SI
x [PAUSE MODE] (NAČIN ZAČASNE
ZAUSTAVITVE)
(samo za diske DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
V načinu začasne zaustavitve lahko izberete
sliko.
[AUTO] (SAMODEJNO): Slika, vključno
s predmeti, ki se dinamično premikajo, se
predvaja brez tresljajev. Ta nastavitev je
primerna za običajno uporabo.
[FRAME] (OKVIR): Slika, vključno s predmeti,
ki se ne premikajo dinamično, se predvaja
z visoko ločljivostjo.
Nastavitve za HDMI
[HDMI SETUP] (NASTAVITEV HDMI)
Izberete lahko vrsto video signala, ki ga oddaja
priključek HDMI OUT.
[AUTO (1920 × 1080p)] (SAMODEJNO
(1920 × 1080p)): Sistem oddaja optimalen
video signal za priključen televizor.
[1920 × 1080i]: Sistem oddaja video signale
1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Sistem oddaja video signale
1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Sistem oddaja video signale
1920 × 1080p*.
* i: interlace (prepleteno), p: progressive
(progresivno)
** Odvisno od območja se lahko prikaže možnost
[720 × 480/576p].
Ko je aktiviran sistemski nadzor zvoka (stran 47),
se lahko oddaja glasen zvok, odvisno od ravni
glasnosti, nastavljene v sistemu. To lahko
preprečite tako, da omejite najvišjo raven
glasnosti, ko je aktivirana funkcija sistemskega
nadzora zvoka.
[OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
[LEVEL3] (RAVEN 3): Najvišja raven glasnosti
je nastavljena na 10.
[LEVEL2] (RAVEN 2): Najvišja raven glasnosti
je nastavljena na 15.
[LEVEL1] (RAVEN 1): Najvišja raven glasnosti
je nastavljena na 20.
Opomba
• Ta funkcija je na voljo samo, kadar je možnost
[CONTROL FOR HDMI] (NADZOR ZA HDMI)
nastavljena na [ON] (VKLOPLJENO).
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Izberete lahko vrsto izhoda signala HDMI
prek priključka HDMI OUT.
Nastavitve
x [HDMI RESOLUTION] (LOČLJIVOST HDMI)
x [VOLUME LIMIT] (OMEJITEV GLASNOSTI)
[YCBCR]: Sistem oddaja signale YCBCR.
[RGB]: Sistem oddaja signale RGB.
x [AUDIO (HDMI)] (ZVOK (HDMI))
Izberete lahko stanje izhoda zvoka prek
priključka HDMI OUT.
[OFF] (IZKLOPLJENO): Sistem ne oddaja
zvoka prek priključka HDMI OUT.
[ON] (VKLOPLJENO): Sistem oddaja zvočne
signale, tako da signale Dolby Digital, DTS
ali 96 kHz/24-bitne signale PCM pretvarja
v 48 kHz/16-bitne signale PCM.
Opomba
x [CONTROL FOR HDMI] (NADZOR ZA HDMI)
Ta funkcija je na voljo samo, ko s kablom HDMI
povežete sistem in televizor, ki podpira funkcijo
Control for HDMI (Nadzor za HDMI).
• Ko nastavite funkcijo, ki ni »DVD/CD« ali »USB«,
sistem ne oddaja zvoka prek priključka HDMI OUT,
tudi če možnost [AUDIO (HDMI)] (ZVOK (HDMI))
nastavite na [ON] (VKLOPLJENO).
[ON] (VKLOPLJENO): Vklopljeno. Hkrati
lahko upravljate več komponent, ki so povezane
s kablom HDMI.
[OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
55SI
x [JPEG RESOLUTION] (LOČLJIVOST JPEG)
Izberete lahko ločljivost slikovnih datotek JPEG,
ki se oddajajo prek priključka HDMI OUT.
[SD ]: Sistem predvaja sliko standardne
ločljivosti s črnim okvirjem.
[HD ]: Sistem predvaja sliko HD ločljivosti
s črnim okvirjem.
[HD]: Sistem predvaja sliko HD ločljivosti brez
črnega okvirja.
[(1920 × 1080i) HD ]: Sistem predvaja sliko
HD ločljivosti polne velikosti s črnim okvirjem.
[(1920 × 1080i) HD]: Sistem predvaja sliko HD
ločljivosti polne velikosti brez črnega okvirja.
Opomba
• Možnost [JPEG RESOLUTION] (LOČLJIVOST
JPEG) deluje samo, ko je [TV TYPE] (VRSTA
TELEVIZORJA) v možnosti [VIDEO SETUP]
(NASTAVITEV VIDEA) nastavljena na [16:9],
[HDMI RESOLUTION] (LOČLJIVOST HDMI)
v možnosti [HDMI SETUP] ni nastavljena na
[720 × 480p] ali [720 × 480/576p].
• Možnost [(1920 × 1080i) HD
] ali [(1920 × 1080i)
HD] lahko izberete samo, ko je [HDMI
RESOLUTION] (LOČLJIVOST HDMI) v možnosti
[HDMI SETUP] nastavljena na [1920 × 1080i].
• Signal HDMI se zaustavi, takoj ko:
– sistem nalaga ali odstranjuje disk DATA CD ali
DATA DVD,
– ko povežete ali odstranite napravo USB.
Nastavitve zvoka
[AUDIO SETUP] (NASTAVITEV ZVOKA)
x [SPEAKER FORMATION] (POSTAVITEV
ZVOČNIKOV)
Odvisno od oblike prostora nekaterih zvočnikov
morda ne boste mogli namestiti. Družba Sony
za boljši prostorski zvok priporoča, da najprej
določite položaj zvočnikov.
[STANDARD] (STANDARDNO): To možnost
izberite, če ste vse zvočnike namestili z običajno
postavitvijo.
[NO CENTER] (BREZ OSREDNJEGA
ZVOČNIKA): To možnost izberite, če ste
namestili samo sprednja zvočnika in zvočnika
za prostorski zvok.
56SI
[NO SURROUND] (BREZ ZVOČNIKOV ZA
PROSTORSKI ZVOK): To možnost izberite, če
ste namestili samo osrednji in sprednja zvočnika.
[FRONT ONLY] (SAMO SPREDNJA
ZVOČNIKA): To možnost izberite, če ste
namestili samo sprednja zvočnika.
[ALL FRONT] (VSI ZVOČNIKI SPREDAJ): To
možnost izberite, če ste vse zvočnike glede
na položaj poslušalca postavili spredaj.
[ALL FRONT - NO CENTER] (VSI ZVOČNIKI
SPREDAJ – BREZ OSREDNJEGA ZVOČNIKA):
To možnost izberite, če ste sprednja zvočnika in
zvočnika za prostorski zvok glede na položaj
poslušalca postavili spredaj.
x [AUDIO DRC] (NADZOR DINAMIČNEGA
RAZPONA ZVOKA)
Dinamičen razpon zvočnega posnetka lahko
stisnete. Možnost [AUDIO DRC] (NADZOR
DINAMIČNEGA RAZPONA ZVOKA) je zlasti
uporabna, če želite ponoči gledati filme pri nizki
glasnosti.
[OFF] (IZKLOPLJENO): Brez stiskanja
dinamičnega razpona.
[STANDARD] (STANDARDNO): Sistem
ustvari zvočni posnetek z vrsto dinamičnega
razpona, ki jo je določil snemalec.
[MAX] (NAJVEČ): Sistem popolnoma stisne
dinamični razpon.
Opomba
• Možnost [AUDIO DRC] (NADZOR DINAMIČNEGA
RAZPONA ZVOKA) deluje samo skupaj s signalom
Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION] (IZBIRA SKLADBE)
Ko je posnetih več oblik zvočnega zapisa (PCM,
DTS, Dolby Digital ali MPEG audio), lahko
daste prednost zvočnemu posnetku z največjim
številom kanalov.
[OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
[AUTO] (SAMODEJNO): Sistem glede na
prednostno nastavitev samodejno izbere zvočni
posnetek.
Opomba
• Ko element nastavite na [AUTO] (SAMODEJNO),
se lahko jezik spremeni. Nastavitev [TRACK
SELECTION] (IZBIRA SKLADBE) ima prednost pred
nastavitvami [AUDIO] (ZVOK) v možnosti [LANGUAGE
SETUP] (NASTAVITEV JEZIKA) (stran 53) (Odvisno od
diska ta funkcija morda ne bo delovala.)
Druge nastavitve
[SYSTEM SETUP] (NASTAVITEV SISTEMA)
4
Z gumboma X/x izberite možnost [LEVEL]
(RAVEN), nato pa pritisnite
.
5
Z gumboma X/x izberite želeno raven in
pritisnite .
Nižja kot je vrednost, strožja je omejitev.
x [SCREEN SAVER] (OHRANJEVALNIK ZASLONA)
Zmanjšate lahko poškodbe prikazne naprave
(podvajanje). Za preklic ohranjevalnika zaslona
pritisnite kateri koli gumb (npr. N).
[ON] (VKLOPLJENO): Slika ohranjevalnika
zaslona se prikaže, če sistema ne uporabljate
približno 15 minut.
[OFF] (IZKLOPLJENO): Izklopljeno.
x [BACKGROUND] (OZADJE)
Na TV-zaslonu lahko izberete barvo ozadja
ali sliko.
x [PARENTAL CONTROL] (STARŠEVSKI NADZOR)
Funkcija [PARENTAL CONTROL]
(STARŠEVSKI NADZOR) omogoča omejitev
predvajanja diskov DVD, ki vsebujejo ocene.
Prizori so lahko blokirani ali zamenjani z drugimi.
1
2
3
S številskimi gumbi vnesite ali ponovno
vnesite štirimestno geslo, nato pa
pritisnite
.
Z gumboma X/x izberite možnost
[STANDARD] (STANDARDNO), nato
pa pritisnite
.
Z gumboma X/x kot raven omejitve
predvajanja izberite geografsko
območje, nato pa pritisnite .
Ko izberete možnost [OTHERS t] (DRUGI),
s seznama »Starševski nadzor Seznam
območnih kod« (stran 70) s številskimi
gumbi izberite in vnesite kodo standarda.
V 5. koraku možnost [LEVEL] (RAVEN)
nastavite na [OFF] (IZKLOPLJENO).
Predvajanje diska, za katerega je nastavljena
funkcija [PARENTAL CONTROL] (STARŠEVSKI
NADZOR)
Ko naložite disk in pritisnete gumb N, se
prikaže zaslon za vnos gesla. S številskimi gumbi
vnesite štirimestno geslo, nato pa pritisnite .
Namig
• Če ste pozabili geslo, s številskimi gumbi vnesite
»199703«, nato pa pritisnite . Sistem vas bo pozval,
da znova vnesete štirimestno geslo. Ko vnesete
novo štirimestno geslo, zamenjajte disk v enoti in
pritisnite N. Ko se prikaže zaslon za vnos gesla,
vnesite novo geslo.
Nastavitve
[JACKET PICTURE] (OVOJNA SLIKA):
Ovojna slika (mirujoča slika) se prikaže samo,
če je že posneta na disku (CD-EXTRA itd.).
Če na disku ni ovojne slike, se prikaže
prednastavljena slika, shranjena v sistemu.
[GRAPHICS] (GRAFIKA): Prikaže se
prednastavljena slika, shranjena v sistemu.
[BLUE] (MODRO): Ozadje je modro.
[BLACK] (ČRNO): Ozadje je črno.
Izklop funkcije [PARENTAL CONTROL] (STARŠEVSKI
NADZOR)
Spreminjanje gesla
1
2
3
S številskimi gumbi vnesite štirimestno
geslo, nato pa pritisnite .
Z gumboma X/x izberite [CHANGE
PASSWORD t] (SPREMENI GESLO),
nato pa pritisnite .
S številskimi gumbi vnesite novo
štirimestno geslo, nato pa pritisnite
.
Če se pri vnosu gesla zmotite, najprej
pritisnite C, nato pritisnite
in vnesite
pravilno številko.
4
Geslo potrdite tako, da ga ponovno
vnesete s številskimi gumbi, nato pa
pritisnite .
x [MULTI-DISC RESUME] (NADALJEVANJE
PREDVAJANJA VEČ DISKOV)
Sistem si zapomni mesto, na katerem ste ustavili
disk med zadnjim predvajanjem, in nadaljuje
predvajanje s tega mesta, ko naslednjič vstavite
isti disk.
57SI
[ON] (VKLOPLJENO): Sistem v pomnilnik
shranjuje mesta nadaljnjega predvajanja za
največ 10 diskov.
[OFF] (IZKLOPLJENO): Sistem ne shranjuje
mest nadaljnjega predvajanja v pomnilnik. Na
mestu nadaljnjega predvajanja se predvajanje
znova začne samo za trenutni disk v enoti.
Opomba
• Ko je pomnilnik nadaljnjega predvajanja poln, se
izbriše mesto nadaljnjega predvajanja najstarejšega
diska.
x [RESET] (PONASTAVITEV)
Možnosti [SETUP] (NASTAVITVE), razen
[PARENTAL CONTROL] (STARŠEVSKI
NADZOR) lahko povrnete na privzete
nastavitve.
Z gumboma C/c izberite [YES] (DA), nato pa
pritisnite .
Postopek lahko tudi prekinete in se vrnete
v nadzorni meni, tako da tukaj izberete možnost
[NO] (NE).
Med ponastavljanjem sistema ne pritisnite
gumba [/1, saj lahko postopek traja nekaj
sekund.
Opomba
• Možnosti [MEDIA] (MEDIJ), [INTERVAL]
(INTERVAL), [EFFECT] (UČINEK) IN [MULTI/
2CH] (VEČKANALNO/DVOKANALNO) so prav
tako ponastavljene na privzete nastavitve.
Nastavitve zvočnikov
[SPEAKER SETUP] (NASTAVITEV
ZVOČNIKOV)
Nastavitve zvočnikov lahko prilagodite ročno
brez hitre nastavitve.
Izberite zvočnike, ki jih boste uporabljali, nato
nastavite oddaljenost zvočnikov od položaja
poslušala, nato pa prilagodite raven zvoka
posameznih zvočnikov. Raven zvoka zvočnikov
lahko prilagodite s funkcijo [TEST TONE]
(PREIZKUSNI TON).
58SI
x [CONNECTION] (POVEZAVA)
[FRONT] (SPREDNJI)
[YES] (DA)
[CENTER] (OSREDNJI)
[YES] (DA): Običajno izberite to nastavitev.
[NONE] (BREZ): To možnost izberite, če ne
uporabljate osrednjega zvočnika.
[SURROUND] (PROSTORSKI ZVOK)
[YES] (DA): Običajno izberite to nastavitev.
[NONE] (BREZ): To možnost izberite, če ne
uporabljate zvočnikov za prostorski zvok.
[SUBWOOFER] (GLOBOKOTONEC)
[YES] (DA)
Opomba
• Ko spremenite nastavitev [CONNECTION]
(POVEZAVA), se nastavitev [STANDARD]
(STANDARDNO) za možnost [SPEAKER
FORMATION] (POSTAVITEV ZVOČNIKOV)
ne spremeni, druge nastavitve možnosti [SPEAKER
FORMATION] (POSTAVITEV ZVOČNIKOV) pa
se ponastavijo na [STANDARD] (STANDARDNO).
x [DISTANCE] (ODDALJENOST)
Nastavite oddaljenost vseh zvočnikov od
položaja poslušalca.
Če želite poslušati najboljši možen prostorski
zvok, vse zvočnike postavite tako, da bodo enako
oddaljeni od položaja poslušalca. Razdalja za
sprednja zvočnika je lahko 1–7 metrov, za
osrednji zvočnik ter zvočnika za prostorski
zvok pa 0–7 metrov.
Če osrednjega zvočnika ne morete namestiti na
enaki razdalji, ga lahko premaknete do 1,6 metra
bližje položaju poslušalca. Če prostorskih
zvočnikov ne morete namestiti na enaki razdalji,
ju lahko premaknete do 5 metrov bližje položaju
poslušalca.
[FRONT] (SPREDNJI) 3,0 m: Nastavite
oddaljenost sprednjega zvočnika.
[CENTER] (OSREDNJI) 3,0 m: Nastavite
oddaljenost osrednjega zvočnika (do 1,6 metra
bližje sprednjima zvočnikoma).
[SURROUND] (PROSTORSKI ZVOK) 3,0 m:
Nastavite oddaljenost zvočnikov za prostorski
zvok (do 5 metrov bližje sprednjima
zvočnikoma).
x [LEVEL (FRONT)] (RAVEN (SPREDNJI)
Prilagodite lahko raven zvoka sprednjih
zvočnikov, osrednjega zvočnika in globokotonca.
Parametre lahko nastavite od –6,0 dB do 0 dB
za [L/R] (L/D) in od –6,0 dB do +6,0 dB za
[CENTER] (OSREDNJI) in [SUBWOOFER]
(GLOBOKOTONEC). Za preprosto prilagajanje
nastavite možnost [TEST TONE] (PREIZKUSNI
TON) na [ON] (VKLOPLJENO).
1
2
3
4
Možnost [TEST TONE] (PREIZKUSNI TON)
nastavite na [ON] (VKLOPLJENO).
Želeni zvočnik in raven izberite tako,
da pritiskate gumba C/X/x/c, nato pa
pritisnite
.
Ponovite 2. korak.
Ko prilagodite raven zvočnikov, z gumbi
C/X/x/c nastavite možnost [TEST TONE]
(PREIZKUSNI TON) na [OFF]
(IZKLOPLJENO).
[L/R] (L/D) 0,0 dB: Nastavite raven sprednjega
zvočnika.
[CENTER] (OSREDNJI) 0,0 dB: Nastavite raven
osrednjega zvočnika.
[SUBWOOFER] (GLOBOKOTONEC) +2,0 dB:
Nastavite raven globokotonca.
Raven zvočnikov za prostorski zvok lahko
prilagodite. Parameter lahko nastavite med –6,0
in +6,0 dB. Za preprosto prilagajanje nastavite
možnost [TEST TONE] (PREIZKUSNI TON)
na [ON] (VKLOPLJENO).
Nastavitve
x [LEVEL (SURROUND)] (RAVEN (PROSTORSKI
ZVOK))
[L/R] (L/D) 0,0 dB: Nastavite raven zvočnikov
za prostorski zvok.
x [TEST TONE] (PREIZKUSNI TON)
Raven zvoka vseh zvočnikov lahko prilagodite
s funkcijo [TEST TONE] (PREIZKUSNI TON).
[OFF] (IZKLOPLJENO): Zvočniki ne oddajo
preizkusnega tona.
[ON] (VKLOPLJENO): Med prilagajanjem
ravni zvočniki zaporedno oddajo preizkusni
ton.
Prilagodite raven zvoka, kot je opisano v
nadaljevanju.
59SI
Prilagoditev glasnosti
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi
Viri napajanja
• Če enote ne nameravate uporabljati dalj časa, jo
izključite iz električne vtičnice. Pri tem ne držite
za kabel, ampak za priključek.
Postavitev
• Sistem postavite na dobro prezračevano mesto,
da preprečite prekomerno segrevanje.
• Ob dolgotrajnejšem predvajanju pri visoki glasnosti
se ohišje sistema segreje. To ne pomeni, da gre za
okvaro. Kljub temu pa se ohišja raje ne dotikajte.
Sistema ne postavljajte v zaprte prostore z
neustreznim prezračevanjem, ker bi se lahko
prekomerno segrel.
• Pred prezračevalne reže sistema ne postavljajte
predmetov, da pretok zraka ne bo oviran. Sistem
je opremljen z zmogljivim ojačevalnikom. Oviran
pretok zraka skozi prezračevalne reže lahko povzroči
prekomerno segrevanje in okvaro sistema.
• Sistema ne postavljajte na mehke površine (preproge,
odeje ipd.) ali v bližino materialov (zaves, zastorov), ki
lahko ovirajo pretok zraka skozi prezračevalne reže.
• Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov,
kot so radiatorji ali toplozračne cevi, in ga ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu,
mehanskim tresljajem ali udarcem.
• Sistema ne nameščajte v nagnjen položaj. Zasnovan
je samo za delovanje v vodoravnem položaju.
• Sistema in diskov ne postavljajte v bližino komponent
z močnim magnetnim delovanjem, kot je
mikrovalovna pečica ali večji zvočniki.
• Na sistem ne polagajte težkih predmetov.
Delovanje
• Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto
ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko
na lečah enote nabere kondenzacijska vlaga. Sistem
zato morda ne bo deloval pravilno. V tem primeru
odstranite disk in pustite sistem vklopljen približno
pol ure, da vlaga izhlapi.
• Če v ohišje sistema pade predmet, izključite enoto,
pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
60SI
• Ne povečujte glasnosti med poslušanjem zelo tihih
delov ali če ni zvočnega signala. Sicer se lahko ob
nenadnem predvajanju delov z najvišjo glasnostjo
poškodujejo zvočniki.
Čiščenje
• Ohišje, ploščo in upravljalne tipke sistema očistite
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino
čistila. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Čiščenje diskov, sredstva za čiščenje
diskov/leč
• Ne uporabljajte čistil za diske ali sredstev za
čiščenje diskov/leč (vključno s sredstvi na vodni
osnovi ali z razpršilniki). Povzročijo lahko okvaro
naprave.
Barve na zaslonu televizorja
• Če barve na zaslonu televizorja zaradi delovanja
zvočnikov niso prave, izklopite televizor in ga znova
vklopite po 15–30 minutah. Če barve še vedno niso
prave, povečajte razdaljo med zvočniki in televizorjem.
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: Ta sistem omogoča neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonskega prikaza na zaslonu
televizorja. Dolgotrajen neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonski prikaz na zaslonu
televizorja lahko povzroči trajno okvaro zaslona.
To še posebej velja za projekcijsko televizijsko sliko.
Premikanje sistema
• Pred premikanjem sistema odstranite disk in
izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Opombe glede diskov
Ravnanje z diski
• Da bi disk ostal čist, se ga dotikajte le ob
robovih. Ne dotikajte se površine.
• Na disk ne lepite papirja ali lepilnega traku.
• Diska ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so toplozračne
cevi, in ga ne puščajte v avtu, parkiranem na
neposredni sončni svetlobi, saj se lahko
notranjost avtomobila močno segreje.
• Disk po koncu predvajanja shranite v ovitek.
Čiščenje
• Ne uporabljajte topil, kot je bencin, razredčil,
komercialnih čistil ali antistatičnih
razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje
vinilnih gramofonskih plošč.
Dodatne informacije
• Disk pred predvajanjem očistite s čistilno krpo.
Obrišite ga od sredine navzven.
Sistem lahko predvaja samo standardne okrogle
diske. Z uporabo nestandardnih diskov, ki niso
okrogle oblike (npr. v obliki kartice, srca ali
zvezde), lahko poškodujete sistem.
Ne predvajajte diskov z dodatkom, ki ga je
mogoče kupiti, kot je nalepka ali obroč.
61SI
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko preden zahtevate popravilo, poskusite
težavo odpraviti sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Če serviser pri popravilu zamenja nekatere dele naprave, lahko te dele obdržite.
Splošno
Težava
Opisi in rešitve
Sistem ni vklopljen.
• Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.
Daljinski upravljalnik ne deluje. • Razdalja med upravljalnikom in enoto je prevelika.
• Raven napolnjenosti baterij v daljinskem upravljalniku je nizka.
Sistem ne deluje normalno.
• Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova
priključite.
• Izvedite spodnji postopek. (Nastavitve parametrov sistema, kot so prednastavljene
postaje, se povrnejo na privzete.)
1 Pritisnite "/1, da vklopite sistem.
2 Hkrati pritisnite N, FUNCTION in "/1 na enoti. Na zaslonu sprednje
plošče se prikaže oznaka »COLD RESET«.
Slika
Težava
Opisi in rešitve
Ni slike.
• Video vhod v televizorju ni določen, tako da si lahko slike ogledujete prek
sistema.
• Preverite način izhoda sistema.
Pri vzpostavitvi povezave
prek kabla HDMI ni slike.
• Enota je povezana z vhodno napravo, ki ne podpira funkcije HDCP (zaščita
digitalnih vsebin pri širokopasovnem prenosu) (na zaslonu sprednje plošče
ne zasveti oznaka »HDMI«).
• Če se kot video vhod uporablja priključek HDMI OUT, spremenite izhod
video signala iz vtičnice HDMI OUT (stran 55).
Televizor in enoto povežite prek video priključka, ki ni HDMI OUT, nato
pa vhod televizorja preklopite na video vhod, tako pa boste videli prikaz na
zaslonu. Spremenite vrsto izhoda video signala iz priključka HDMI OUT
ter vhod televizorja preklopite nazaj na HDMI. Če slika vseeno ni prikazana,
ponovite korake in preizkusite druge možnosti.
Slika je popačena.
• Če izhodni signal slike iz sistema potuje do televizorja prek videorekorderja,
lahko signal za zaščito pred kopiranjem, ki se uporablja pri nekaterih programih
DVD, zmanjša kakovost slike. Enoto povežite neposredno v televizor.
Slika ni prikazana prek celotnega • Preverite nastavitev [TV TYPE] (VRSTA TELEVIZORJA) v možnosti [VIDEO
zaslona televizorja.
SETUP] (NASTAVITEV VIDEA) (stran 54).
• Razmerje stranic na disku je nespremenljivo.
62SI
Težava
Opisi in rešitve
Barve na TV-zaslonu niso
prikazane pravilno.
Zvočniki sistema vsebujejo magnetne dele, zato lahko pride do magnetnega
izkrivljanja. Kadar pride do motenj prikaza barv na TV-zaslonu, preverite
naslednje možnosti.
• Zvočnike namestite vsaj 0,3 metra od televizorja.
• Če motenj prikaza barv na TV-zaslonu ne odpravite, izklopite televizor in
ga znova vklopite po 15–30 minutah.
• Poskrbite, da v bližini zvočnikov ni nobenih magnetnih predmetov, kot so
magnetna sponka na stojalu televizorja, medicinske naprave, igrače ipd.
• Zvočnike premestite dlje od televizorja.
Predvajana slika je motena.
• [YCBCR] v možnosti [YCBCR/RGB (HDMI)] nastavite na [RGB] (stran 55).
Zvok
Težava
Opisi in rešitve
Ni zvoka.
• Kabel zvočnikov ni ustrezno povezan.
• Preverite nastavitve zvočnikov (stran 58).
Ko je komponenta (digitalni
• Preverite spodnje stanje.
satelitski sprejemnik, igralna
– Prek priključka AUDIO OUT (izhod zvoka) televizorja zvočni kabel
konzola PlayStation 3 itd.) prek
povežite s sistemom (stran 23) in izberite funkcijo »TV«.
kabla HDMI povezana neposredno – Onemogočite zvočnike televizorja.
v televizor, se zvok ne predvaja.
Stereo učinek je pri predvajanju • Izberite stereo zvok, tako da pritisnete gumb AUDIO (stran 33).
diska VIDEO CD ali CD oz.
zvočne datoteke moten.
Zvoka ni ali pa je raven glasnosti • Preverite nastavitev prostorskega zvoka (stran 43).
določenega zvočnika oz. vseh
• Preverite priključke in nastavitve zvočnikov (strani 22, 58).
zvočnikov zelo nizka.
• Odvisno od diska DVD izhodni signal morda ne bo v celoti 5.1-kanalni.
• Predvaja se dvokanalni vir.
Dodatne informacije
Slišati je mogoče glasno šumenje • Premaknite televizor stran od zvočnih komponent.
ali brnenje.
• Očistite disk.
Zvok predvaja le osrednji zvočnik. • Pri nekaterih diskih lahko zvok predvaja le osrednji zvočnik.
Televizor ne oddaja sistemskega • [AUDIO (HDMI)] (ZVOK (HDMI)) v možnosti [HDMI SETUP]
zvoka.
(NASTAVITEV HDMI) nastavite na [ON] (VKLOPLJENO) (stran 55).
• Zvok diska Super Audio CD se ne predvaja prek priključka HDMI OUT.
• Izvedite spodnji postopek.
1 Izklopite in znova vklopite sistem.
2 Izklopite in znova vklopite povezano komponento.
3 Odklopite in znova priklopite kabel HDMI.
Zvok datotek, predvajanih iz
diska DATA CD/DATA DVD/
naprave USB, je popačen.
• Bitna hitrost pri šifriranju zvočnih datotek je bila nizka. Na disk DATA CD/
DATA DVD/v napravo USB prenašajte zvočne datoteke, šifrirane z višjimi
bitnimi hitrostmi.
Pri predvajanju naprave USB se • Datoteke kopirajte v računalnik, nato formatirajte napravo USB v formatu
sliši šum ali pa se zvok prekinja. FAT12, FAT16 ali FAT32 in datoteke prenesite nazaj v napravo USB.
63SI
Predvajanje diska
Težava
Opisi in rešitve
Disk se ne predvaja.
• Področna koda diska DVD se ne ujema s sistemom.
• Kondenzirana vlaga v notranjosti enote lahko povzroči okvaro optičnega
pogona. Odstranite disk in pustite enoto vklopljeno približno pol ure.
• Jezik nastavite z menijem diska.
Jezika zvočnega posnetka ali
podnapisov ni mogoče spremeniti.
Sistem ne začne predvajati diska • Ko je sistem v zaustavljenem načinu predvajanja, na enoti ali na daljinskem
od začetka.
upravljalniku pritisnite x in začnite predvajanje (stran 31).
Diskov DATA CD/DATA DVD • Disk DATA CD ni posnet v skladu s standardom ISO 9660 raven 1/raven 2
ni mogoče predvajati.
ali Joliet.
• Disk DATA DVD ni posnet v formatu UDF (Universal Disk Format).
Datoteke ni mogoče predvajati. • Pripona imena datoteke ali format datoteke ni pravilen. Preberite razdelek
»Diski/datoteke v napravi USB, ki jih lahko predvaja ta sistem« (stran 5).
• Preverite nastavitev [MEDIA] (MEDIJ) (stran 31).
• Sistem lahko predvaja samo datoteke do globine 8 map.
• Preverite, ali na disku ni več kot 200 map.
• Preverite, ali v mapi ni več kot 150 zvočnih datotek/slikovnih datotek JPEG.
Slikovne datoteke JPEG ni
• Slikovna datoteka JPEG je večja od 3072 (širina) × 2048 (višina) slikovnih pik
mogoče prikazati.
v navadnem načinu ali ima več kot 2.000.000 slikovnih pik v progresivni obliki,
kar se večinoma uporablja na spletnih mestih v internetu.
Videodatoteke ni mogoče
• Videodatoteka je večja od 720 (širina) × 576 (višina).
predvajati.
Naslovi map/datoteke/imena
• Sistem lahko prikaže samo številke in črke abecede. Drugi znaki so prikazani
datotek se ne prikažejo pravilno. kot [_].
Imena datotek se ne prikažejo
• Kode znakov, ki jih lahko prikaže ta sistem, so samo številke in črke v abecedi.
pravilno.
Drugi znaki ne bodo pravilno prikazani.
Predvajanje naprave USB
Težava
Opisi in rešitve
Naprava USB ne začne
predvajati diska od začetka.
Naprave USB ni mogoče
predvajati.
• Ko je sistem v zaustavljenem načinu predvajanja, na enoti ali na daljinskem
upravljalniku pritisnite x in začnite predvajanje (stran 31).
• Naprave USB, formatirane z datotečnimi sistemi, ki niso FAT12, FAT16 ali
FAT32, niso podprte.*
* Ta sistem podpira formate FAT12, FAT16 in FAT32, vendar ni nujno, da jih
podpirajo tudi naprave USB. Več informacij poiščite v navodilih za uporabo
posamezne naprave USB ali se obrnite na proizvajalca.
• Če uporabljate napravo USB, ki je razdeljena na particije, je mogoče predvajati
samo zvočne datoteke na prvi particiji.
• Pripona imena datoteke ali format datoteke ni pravilen. Preberite razdelek
»Diski/datoteke v napravi USB, ki jih lahko predvaja ta sistem« (stran 5).
• Preverite nastavitev [MEDIA] (MEDIJ) (stran 31).
• Sistem lahko predvaja samo datoteke do globine 8 map.
• Preverite, ali v napravi USB ni več kot 200 map.
• Preverite, ali v mapi ni več kot 150 zvočnih datotek/slikovnih datotek JPEG.
• Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli, ni mogoče predvajati.
• Slikovna datoteka JPEG je večja od 3072 (širina) × 2048 (višina) slikovnih pik
v navadnem načinu ali ima več kot 2.000.000 slikovnih pik v progresivni obliki,
kar se večinoma uporablja na spletnih mestih v internetu.
• Videodatoteka je večja od 720 (širina) × 576 (višina).
Datoteke ni mogoče predvajati.
Slikovne datoteke JPEG ni
mogoče prikazati.
Videodatoteke ni mogoče
predvajati.
64SI
Težava
Opisi in rešitve
Datoteke WMA ni mogoče
predvajati.
Datoteke AAC ni mogoče
predvajati.
Naslovi map/datoteke/imena
datotek se ne prikažejo pravilno.
Imena datotek se ne prikažejo
pravilno.
Pred začetkom predvajanja
preteče nekaj časa.
• Datoteke WMA v formatu WMA DRM, WMA Lossless ali WMA PRO ni
mogoče predvajati.
• Datoteke AAC v formatu AAC DRM ali AAC Lossless ni mogoče predvajati.
Naprava USB, ki je bila
uporabljena z drugo napravo,
ne deluje.
• Sistem lahko prikaže samo številke in črke abecede. Drugi znaki so prikazani
kot [_].
• Kode znakov, ki jih lahko prikaže ta sistem, so samo številke in črke v abecedi.
Drugi znaki ne bodo pravilno prikazani.
• Ko sistem prebere vse datoteke v napravi USB, lahko v naslednjih primerih
do začetka predvajanje preteče več časa kot običajno:
– če je v napravi USB je veliko map ali datotek,
– če je struktura razvrstitve map ali datotek zelo kompleksna,
– če je pomnilnik zelo velik,
– če je datoteka izjemno velika,
– če je notranji pomnilnik fragmentiran.
• Sistem predvaja zvočno datoteko v formatu AAC.
• Morda je posneta v nepodprtem formatu. V tem primeru najprej varnostno
kopirajte pomembne datoteke iz naprave USB na trdi disk računalnika. Nato
formatirajte napravo USB v formatu FAT12, FAT16 ali FAT32 in datoteke
prenesite nazaj v napravo USB.
Težava
Opisi in rešitve
Prenosa v napravo USB ni
mogoče začeti.
• Morda je prišlo do spodnjih težav.
– Naprava USB je polna.
– Število zvočnih datotek in map v napravi USB je doseglo zgornjo mejo.
– Naprava USB je zaščitena pred pisanjem.
Prenos se je zaustavil, preden
• Komunikacija naprave USB je zelo počasna. Povežite napravo USB, ki jo sistem
je bil dokončan.
lahko predvaja.
• Če postopke prenosov in brisanja ponovite večkrat, postane struktura datotek
v napravi USB bolj kompleksna. Upoštevajte postopek za formatiranje naprave
USB v navodilih za uporabo naprave. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
• Naprava USB je polna.
• Število zvočnih datotek in map v napravi USB je doseglo zgornjo mejo.
Prenos v napravo USB se ne
• Med postopkom brisanja je bila odklopljena naprava USB oz. je bil izklopljen
konča uspešno.
sistem. Izbrišite delno izbrisane datoteke. Če tako težave ne odpravite, je
naprava USB morda okvarjena. Upoštevajte postopek za formatiranje naprave
Zvočnih datotek ali map v
napravi USB ni mogoče izbrisati. USB v navodilih za uporabo naprave. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
• Preverite, ali je naprava USB zaščitena pred pisanjem.
Dodatne informacije
Prenos zvočnih posnetkov/datotek
Sprejemnik
Težava
Opisi in rešitve
Sistem ne sprejema signala
radijskih postaj.
• Preverite, ali je antena ustrezno priključena. Prilagodite položaj antene ali po
potrebi priključite zunanjo anteno.
• Moč signala radijskih postaj ni zadostna (pri samodejnem iskanju postaj).
Uporabite neposredno iskanje.
• Za povezavo enote z zunanjo anteno FM uporabite 75-ohmski koaksialni kabel
(ni priložen).
Sprejem FM je slab.
65SI
Control for HDMI (Nadzor za HDMI)
Težava
Opisi in rešitve
Funkcija Control for HDMI
(Nadzor za HDMI) ne deluje.
• [CONTROL FOR HDMI] (NADZOR ZA HDMI) v možnosti [HDMI SETUP]
(NASTAVITEV HDMI) nastavite na [ON] (VKLOPLJENO) (stran 55).
• Preverite, ali povezana komponenta podpira uporabo funkcije [CONTROL
FOR HDMI] (NADZOR ZA HDMI).
• Preverite nastavitev funkcije Control for HDMI (Nadzor za HDMI) priključene
komponente. Upoštevajte navodila za uporabo komponente.
• Če spremenite povezavo HDMI, priključite in izključite napajalni kabel.
V primeru izpada elektrike [CONTROL FOR HDMI] (NADZOR ZA HDMI)
v možnosti [HDMI SETUP] (NASTAVITEV HDMI) nastavite na [OFF]
(IZKLOPLJENO) in nato na [ON] (VKLOPLJENO) (stran 55).
• Več informacij je na voljo v razdelku »Uporaba funkcije Control for HDMI
(Nadzor za HDMI) za možnost »BRAVIA« Sync« (stran 46).
Ko uporabljate funkcijo
sistemskega nadzora zvoka,
sistem in televizor ne oddajata
zvoka.
• Preverite, ali povezani televizor podpira funkcijo sistemskega nadzora zvoka.
• Več informacij je na voljo v razdelku »Uporaba funkcije Control for HDMI
(Nadzor za HDMI) za možnost »BRAVIA« Sync« (stran 46).
Sporočila
Težava
Opisi in rešitve
Izmenično se prikazujeta oznaki • Izklopite sistem, tako da pritisnete stikalo "/1. Ko oznaka »STANDBY« ni več
»PROTECTOR« in »PUSH
prikazana, preverite spodnje elemente.
POWER«.
– Ali je med priključkoma + in – kabla zvočnika nastal kratek stik?
– Ali je pretok zraka skozi prezračevalne reže sistema oviran?
– Ko to preverite in odpravite morebitne težave, vklopite sistem. Če vzroka
za nastale težave še vedno ne morete ugotoviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Najprej se prikaže oznaka
»OVERLOAD«, nato
»REMOVE USB« in »PUSH
POWER«.
• Zaznana je bila težava v zvezi z ravnjo električnega toka iz vrat USB (
).
Izklopite sistem in odstranite napravo USB iz vrat USB (
). Preverite, ali je
z napravo USB vse v redu. Če težave z zaslonom ne morete odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Prikaže se oznaka »LOCKED«,
diska pa ni mogoče odstraniti.
• Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Prikaže se oznaka »DATA
ERROR«.
• Datoteka, ki jo želite predvajati, je poškodovana.
• Format datoteke se ne ujema s pripono imena datoteke. Preberite razdelek
»Diski/datoteke v napravi USB, ki jih lahko predvaja ta sistem« (stran 5).
• Format slikovne datoteke JPEG ni v skladu z DCF.
Med predvajanjem je dalj časa
• Postopek branja lahko v naslednjih primerih traja dalj časa:
prikazana oznaka »READING«.
– če je v napravi USB je veliko map ali datotek,
– če je struktura razvrstitve map ali datotek zelo kompleksna,
– če je pomnilnik zelo velik,
– če je notranji pomnilnik fragmentiran.
66SI
Funkcija samodiagnoze
(ko se na zaslonu prikažejo črke/številke)
Ko je funkcija samodiagnoze aktivirana, da
prepreči okvaro sistema, se na TV-zaslonu ali
zaslonu sprednje plošče prikaže petmestna
servisna številka (npr. C 13 50) s kombinacijo
črke in štirih številk. V tem primeru preverite
spodnjo tabelo.
C:13:50
Tehnični podatki
Ojačevalnik
IZHODNA MOČ (nazivna):
Sprednji L + sprednji D: 65 W + 65 W (pri 3 ohmih,
1 kHz, 1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna):
Sprednji L/sprednji D/
osrednji/prostorski L/
prostorski D zvočnik:
100 W (na kanal pri
3 ohmih, 1 kHz)
Globokotonec: 100 W
(pri 3 ohmih, 80 Hz)
Vhodni (analogni) signali TV (AUDIO IN)
Občutljivost: 450/250 mV
Sistem za diske Super Audio CD/DVD
Vzrok in/ali navodila za
odpravljanje
C 13
Disk je umazan.
,Disk očistite z mehko krpo
(stran 61).
E XX
Sistem je z namenom preprečevanja
(XX je številka) okvar izvedel samodiagnozo.
,Obrnite se na najbližjega
prodajalca družbe Sony ali
lokalni pooblaščeni servisni
center Sony in jim sporočite
petmestno servisno številko.
Primer: E 61 10
Ko se na TV-zaslonu prikaže številka
različice
Ko vklopite sistem, se lahko na TV-zaslonu
prikaže številka različice [VER.X.XX]
(RAZL.X.XX) (X je številka). Čeprav to ni
okvara in je namenjeno samo za servis družbe
Sony, normalno delovanje sistema ne bo
mogoče. Izklopite in nato znova vklopite sistem.
VER.X.XX
Lastnosti laserske diode
Trajanje oddajanja:
neprekinjeno
Izhodna moč laserja: manj
kot 44,6 μW
* Ta izhodna moč je izmerjena pri razdalji 200 mm
od površine leče objektiva na optičnem bralniku
z odprtino 7 mm.
Sistem oblike signala
Za južnoameriške modele: NTSC
Drugi modeli:
NTSC/PAL
USB
Vrata USB (
Največji tok:
):
500 mA
Dodatne informacije
Prvi trije znaki
servisne
številke
Radio
Sistem
Frekvenčni pas
Antena
Priključki za anteno
Digitalni sintetizator
PLL (Quartz)
87,5–108,0 MHz (po
intervalih 50 kHz)
žična antena FM
75 ohmov, neuravnovešen
Video
Izhodni priključki
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmov
HDMI OUT: vrsta A
(19-pinski)
Zvočniki
Sprednji zvočniki
DAV-TZ215 (SS-TS102)
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
103 × 164 × 85 mm (š/v/d)
0,5 kg
67SI
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
Podprti format datotek
235 mm × 1000 /970 /940 /
910 mm × 235 mm
(samo zvočnik: 103 mm ×
545 mm × 77 mm) (š/v/g)
2,2 kg
Osrednji zvočnik (SS-CT101)
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
265 × 94 × 70 mm (š/v/d)
0,6 kg
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Pripona datoteke:
Bitna hitrost:
Podprte frekvence
vzorčenja:
32/44,1/48 kHz
WMA (samo za naprave USB)
Zvočnik za prostorski zvok
Pripona datoteke:
wma
Bitna hitrost:
48–192 kb/s
Podprte frekvence vzorčenja:44,1 kHz
DAV-TZ215 (SS-TS102)
AAC (samo za naprave USB)
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
103 × 164 × 85 mm (š/v/d)
0,5 kg
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
235 mm × 1000 /970 /940 /
910 mm × 235 mm
(samo zvočnik: 103 mm ×
545 mm × 77 mm) (š/v/g)
2,2 kg
Globokotonec
Pripona datoteke:
Bitna hitrost:
Podprte frekvence
vzorčenja:
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
169 × 300 × 320 mm
(š/v/d)
5,3 kg
DAV-TZ715 (SS-WS102)
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)
225 × 395 × 315 mm
(š/v/d)
6,5 kg
Pripona datoteke:
Video kodek:
Bitna hitrost:
Ločljivost/hitrost sličic:
Napajanje
Pri modelih za Južno
Ameriko:
Pri modelih za Savdsko
Arabijo:
Zvočni kodek:
110–240 V pri izmeničnem
toku,
50/60 Hz
127–240 V izmeničnega
toka,
50/60 Hz
Drugi modeli:
220–240 V pri izmeničnem
toku,
50/60 Hz
Poraba energije
Vklopljeno stanje: 105 W
Način pripravljenosti:
0,2 W*
* Velja, če je sistem v naslednjem stanju:
– Možnost »DEMO« je nastavljena na »OFF«.
– Možnost [CONTROL FOR HDMI] (NADZOR ZA
HDMI) je nastavljena na [OFF] (IZKLOPLJENO).
Mere (pribl.)
430 × 67 × 335 mm (š/v/d)
vključno z izbočenimi deli
Teža (pribl.)
3,6 kg
44,1 kHz
avi
Xvid video
4,854 Mb/s (največ)
720 × 480 (30 sličic/
sekundo)
720 × 576 (25 sličic/
sekundo)
MP3
MPEG4
Oblika zapisa datoteke:
Pripona datoteke:
Video kodek:
Bitna hitrost:
Ločljivost/hitrost sličic:
Splošno
m4a
48–320 kb/s
Xvid
DAV-TZ215 (SS-WS101)
68SI
mp3
32–320 kb/s
Zvočni kodek:
DRM:
MP4
mp4/m4v
enostaven profil MPEG4
(AVC ni združljiv)
4 Mb/s
720 × 576 (30 sličic/
sekundo)
AAC-LC (HE-AAC ni
združljiv)
ni združljiv
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
obvestila.
• Poraba energije v načinu pripravljenosti je 0,2 W.
• Halogenski zaviralci ognja v nekaterih tiskanih vezjih
niso uporabljeni.
• Prek 85 % moči omejitve ojačevalnika predstavlja
povsem digitalni ojačevalnik, S-Master.
Prednost pri predvajanju datotek
V spodnji tabeli je opisan prednostni vrstni red predvajanja vrst datotek v nastavitvi [MEDIA] (MEDIJ).
Vrsta datoteke na disku ali
v napravi USB
Nastavitev [MEDIA] (MEDIJ)
[VIDEO] (VIDEO)
Disk
[MUSIC/
[PHOTO]
[MUSIC]
PHOTO]
(FOTOGRAFIJE) (GLASBA)
(GLASBA
FOTOGRAFIJE)
Naprava USB
Disk
Disk/naprava
USB
Disk/naprava
USB
videodatoteke
videodatoteke
videodatoteke
videodatoteke
videodatoteke
samo slikovne datoteke
JPEG
slikovne
datoteke JPEG
slikovne
datoteke JPEG
slikovne
datoteke JPEG
slikovne
datoteke JPEG
slikovne
datoteke JPEG
samo zvočne datoteke*
datoteke MP3
zvočne
datoteke
datoteke MP3
zvočne
datoteke*
zvočne
datoteke*
videodatoteke in slikovne
datoteke JPEG
videodatoteke
videodatoteke
slikovne
datoteke JPEG
slikovne
datoteke JPEG
videodatoteke
videodatoteke in zvočne
datoteke*
videodatoteke
videodatoteke
datoteke MP3
zvočne
datoteke*
zvočne
datoteke*
zvočne datoteke* in
slikovne datoteke JPEG
datoteke MP3 zvočne
datoteke
in slikovne
datoteke JPEG z
diaprojekcijo
datoteke MP3 slikovne
datoteke JPEG
in slikovne
datoteke JPEG z
diaprojekcijo
zvočne
datoteke*
videodatoteke, zvočne
datoteke* in slikovne
datoteke JPEG
videodatoteke
datoteke MP3 slikovne
datoteke JPEG
in slikovne
datoteke JPEG z
diaprojekcijo
zvočne
datoteke*
videodatoteke
Dodatne informacije
samo videodatoteke
* Kadar uporabljate disk, lahko predvajate samo datoteke MP3.
69SI
Seznam jezikovnih kod
Jezikovne kode so v skladu s standardom ISO 639: 1988 (E/F).
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ni določeno
Starševski nadzor Seznam območnih kod
70SI
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2109
2376
2379
2390
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Avstralija
Avstrija
Belgija
Brazilija
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francija
Indija
Indonezija
Italija
Japonska
Kanada
Kitajska
Koreja
Malezija
Mehika
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova
Zelandija
2427 Pakistan
2436 Portugalska
2489 Rusija
Singapur
Španija
Švedska
Švica
Tajska
Združeno
kraljestvo
Stvarno kazalo
I
S
A/V SYNC
(SINHRONIZIRANJE
A/V) 51
ANGLE 33
ATTENUATE 51
AUDIO (HDMI) (ZVOK
(HDMI)) 55
AUDIO (ZVOK) 54
AUDIO DRC (NADZOR
DINAMIČNEGA RAZPONA
ZVOKA) 56
AUDIO SETUP
(NASTAVITEV ZVOKA) 56
AUTO STBY 52
INTERVAL (INTERVAL) 37
OSD (Zaslonski prikaz) 53
SCREEN SAVER
(OHRANJEVALNIK
ZASLONA) 57
SETUP 53
seznam jezikovnih kod 70
SLEEP 50
SPEAKER FORMATION
(POSTAVITEV
ZVOČNIKOV) 56
SPEAKER SETUP
(NASTAVITEV
ZVOČNIKOV) 58
CONNECTION
(POVEZAVA) 58
DISTANCE
(ODDALJENOST) 58
LEVEL (RAVEN) 59
sprednja plošča 11
SUBTITLE 33
SUBTITLE (PODNAPISI) 54
Super Audio CD 34
SYSTEM MENU 41, 43, 50,
51, 52
SYSTEM SETUP
(NASTAVITEV
SISTEMA) 57
P
T
PARENTAL CONTROL
(STARŠEVSKI NADZOR) 57
PAUSE MODE (NAČIN
ZAČASNE
ZAUSTAVITVE) 55
področna koda 7
ponavljajoče se predvajanje 36
programirano predvajanje 35
TEST TONE (PREIZKUSNI
TON) 59
TIME (ČAS) 32
TRACK SELECTION
(IZBIRA SKLADBE) 56
TV TYPE (VRSTA
TELEVIZORJA) 54
B
BACKGROUND
(OZADJE) 57
BLACK LEVEL (RAVEN
ČRNE BARVE) 54
C
CD-ji za več sej 7
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(BARVNI SISTEM
(VIDEO CD)) 54
CONTROL FOR HDMI
(NADZOR ZA HDMI) 55
Control for HDMI
(Nadzor za HDMI) 46
CUSTOM (PO MERI) 53
D
DEMO 52
DIMMER 52
diski, ki jih lahko predvaja
ta sistem 5
E
EFFECT (UČINEK) 37
F
FM MODE 41
H
J
JPEG RESOLUTION
(LOČLJIVOST JPEG) 56
L
LANGUAGE SETUP
(NASTAVITEV JEZIKA) 53
M
MEDIA (MEDIJ) 31, 38
meni diska DVD 34
MENU (MENI) 54
MULTI-DISC RESUME
(NADALJEVANJE
PREDVAJANJA VEČ
DISKOV) 57
N
nadzorni meni 16
naključno predvajanje 36
O
R
RESET (PONASTAVITEV) 58
Dodatne informacije
A
V
VIDEO SETUP (NASTAVITEV
VIDEA) 54
VOLUME LIMIT (OMEJITEV
GLASNOSTI) 55
Z
zadnja plošča 13
zaslon sprednje plošče 12
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 55
HDMI RESOLUTION
(LOČLJIVOST HDMI) 55
HDMI SETUP
(NASTAVITEV HDMI) 55
hitra namestitev 26
71SI
4-295-622-13(1) (SI)
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising