Sony | NSZ-GS7 | Sony NSZ-GS7 Vodnik za odpravljanje težav

© 2012 Sony Corporation
4-421-777-11(1) (SI)
Previdnostni ukrepi
Referenčni priročnik
SI
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam Direktive
o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od treh metrov.
Postavitev
Mrežni medijski predvajalnik
NSZ-GS7
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost električnega udara, tako da naprave ne
izpostavljate vodnim kapljam ali curkom, in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Da bi zmanjšali nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne
reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd. Naprave
ne izpostavljajte virom odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
Če želite preprečiti možnost električnega udara, ne odpirajte
ohišja. Popravila naj izvaja pooblaščeno osebje.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni
vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.
Obvestilo za uporabnike v Združenem
kraljestvu in Republiki Irski
Zaradi varnosti in priročne uporabe je ta naprava opremljena
z modularnim vtičem, ki ustreza zahtevam standarda BS1363.
Če je treba zamenjati varovalko priloženega vtiča, uporabite
novo varovalko z isto nazivno vrednostjo, ki jo je za uporabo
potrdilo združenje ASTA ali BSI (za standard BS1362) in ki ima
oznako
ali
.
Če ima vtič, ki je priložen tej opremi, odstranljiv pokrov varovalke,
ne pozabite tega pokrova namestiti, potem ko zamenjate
varovalko. Ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke.
Če pokrov varovalke izgubite, se obrnite na najbližji servisni
center za izdelke Sony.
Odstranjevanje odpadne električne in
elektronske opreme (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in
zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega
izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih
virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na
lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste
kupili izdelek.
Za uporabnike na območju Azija-Pacifik in
v Afriki
Zgornji simbol velja za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov.
Izrabljene baterije (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij,
priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi
jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje
prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen
serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob
koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
• Predvajalnik postavite na dobro prezračevano mesto,
da preprečite prekomerno segrevanje.
• Predvajalnika ne nameščajte na mehke površine, kot je
preproga, ki bi lahko ovirale pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine.
• Predvajalnika ne postavljajte v bližino toplotnih virov in
ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
• Predvajalnika ne postavljajte na prosto, v vozila, na ladje
ali druga plovila.
• Če predvajalnik prenesete s hladnega na toplo mesto ali
če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na zunanjih
površinah in v notranjosti predvajalnika nabere vlaga.
Predvajalnik zato morda ne bo deloval pravilno. V tem
primeru pustite predvajalnik vklopljen približno pol ure,
da vlaga izhlapi.
• Predvajalnika ne nameščajte v nagnjen položaj. Zasnovan
je samo za delovanje v vodoravnem položaju.
• Ob strani predvajalnika ali pred njega ne postavljajte
kovinskih predmetov. Omejijo lahko sprejem
radijskih valov.
• Predvajalnika ne postavljajte v prostore, kjer se uporablja
medicinska oprema. Povzroči lahko okvaro medicinskih
pripomočkov.
• Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo medicinsko
napravo, se pred uporabo brezžične funkcije LAN
posvetujte z zdravnikom ali se obrnite na proizvajalca
medicinske naprave.
• Na predvajalnik ne polagajte težkih ali nestabilnih
predmetov.
• Pred premikanjem predvajalnika iz njega odklopite
napajalni kabel in vse ostale kable.
Viri napajanja
• Če predvajalnika ne nameravate uporabljati dalj časa,
ga izključite iz električne vtičnice. Napajalni kabel
odstranite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice
(ne vlecite kabla).
• Poškodbe napajalnega kabla preprečite tako, da
upoštevate spodnje točke. Napajalnega kabla ne
uporabljajte, če je poškodovan, saj lahko v nasprotnem
primeru pride do električnega udara ali požara.
– Napajalnega kabla ne priščipnite med predvajalnik in zid,
polico itd.
– Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov ter
ga ne vlecite.
Opomba za uporabnike:
Prilagoditev glasnosti
Spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo,
ki je naprodaj v državah, v katerih veljajo direktive EU.
Ne povečujte glasnosti med poslušanjem zelo tihih delov
ali če ni zvočnega signala. V nasprotnem primeru lahko
ob nenadnem predvajanju delov z najvišjo glasnostjo
poškodujete ušesa ali zvočnike.
Proizvajalec tega izdelka je podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščeni predstavnik za elektromagnetno združljivost in
varnost izdelka je družba Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Vprašanja glede servisa ali
garancije pošljite na naslov, naveden v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Previdnostni ukrepi
• Če je predvajalnik priključen v električno vtičnico, je povezan
z virom napajanja (napajalnim omrežjem) z izmeničnim tokom,
tudi če je izklopljen.
• Enoto namestite tako, da lahko napajalni kabel v primeru težav
takoj izvlečete iz električne vtičnice.
• Oznaka izdelka je nameščena na spodnji zunanji strani
predvajalnika.
• Oznaka izdelka daljinskega upravljalnika je nameščena pod
pokrovom prostora za baterije.
Namestitev
• Predvajalnika ne postavljajte v zaprte prostore, na primer
v knjižno omaro ali na podobna mesta.
Za uporabnike v Avstraliji
Pri nameščanju in upravljanju opreme mora biti razdalja med
virom sevanja in vašim telesom najmanj 20 cm (ne velja za
okončine: roke, zapestja, noge in gležnje).
Čiščenje
Ohišje, ploščo in tipke očistite z mehko krpo. Ne uporabljajte
grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol
in bencin.
Zamenjava delov
Dele predvajalnika, ki se ob popravilu zamenjajo, je morda
mogoče znova uporabiti ali reciklirati.
Povezovanje s priključkom HDMI
Upoštevajte spodnje točke, saj lahko z neustreznim
ravnanjem poškodujete priključek HDMI in konektor.
• Priključek HDMI na zadnji strani predvajalnika pazljivo
poravnajte s konektorjem HDMI, tako da preverite njuni
obliki. Preverite, ali konektor ni obrnjen navzdol oz.
nagnjen.
Priključek HDMI
Priključek HDMI
• Pred premikanjem predvajalnika odklopite kabel HDMI.
• Priključek HDMI naj bo med povezovanjem ali
odklapljanjem kabla HDMI poravnan. Konektorja HDMI
ne zvijajte in ne uporabljajte sile, da bi ga povezali
v priključek HDMI.
Predvajanje videoposnetkov 3D
Nekateri ljudje ob gledanju videov 3D občutijo nelagodje
(naprezanje oči, utrujenost ali slabost).
Družba Sony priporoča, da si med gledanjem videov 3D
redno privoščite odmor. Dolžina in pogostost potrebnih
odmorov sta pri ljudeh različna.
Odločite se glede na lastne potrebe. Če občutite nelagodje,
prenehajte gledati videoposnetke 3D in počakajte, da se vaše
počutje izboljša. Posvetujte se z zdravnikom, če mislite, da
je to potrebno. Poleg tega (i) preberite navodila za uporabo
in/ali opozorila glede drugih naprav, ki jih uporabljate s tem
izdelkom, ter (ii) preverite najnovejše informacije na našem
spletnem mestu*. Upoštevajte, da se vid majhnih otrok
(zlasti otrok, mlajših od 6 let) še razvija. Preden dovolite
otrokom gledati videoposnetke 3D, se posvetujte
z zdravnikom (s pediatrom ali okulistom).
Odrasli morajo poskrbeti, da otroci uporabljajo izdelek le
v skladu z zgoraj navedenimi priporočili.
* Za uporabnike v Evropi in Združenem kraljestvu
http://www.sony-europe.com/myproduct/
Za uporabnike na območju Azija-Pacifik in v Afriki
http://www.sony-asia.com/support/
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: Ta predvajalnik omogoča neprekinjen
prikaz mirujoče slike ali zaslonskega prikaza na
zaslonu televizorja. Dolgotrajen neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonski prikaz na zaslonu
televizorja lahko povzroči trajno okvaro zaslona.
To velja za televizorje s plazma zasloni in
projekcijsko televizijsko sliko.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
s predvajalnikom, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Tehnični podatki
Podatki o blagovni znamki
Vhodni/izhodni priključki
HDMI IN
Standardni 19-pinski priključek HDMI
Video: 480i/576i, 480p/576p, 720/50p/60p*1, 1080/50i/60i*1, 1080/24p/50p/60p*1
Avdio: Linear PCM (največ 8 kanalov), Dolby Digital
HDMI OUT
Standardni 19-pinski priključek HDMI
Video: 720/50p/60p*2, 1080/50i/60i, 1080/24p/50p/60p*2
Avdio: Linear PCM (največ 8 kanalov), Dolby Digital, Dolby Digital Plus
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Priključek optičnega izhoda/–18 dBm (valovna dolžina 660 nm)
Linear PCM (dvokanalno), Dolby Digital
LAN
USB
Priključek 100BASE-TX
Priključek USB vrste A*3
IR Blaster
Mini priključek (za povezovanje kabla IR Blaster)
Napajanje in drugi podatki
Napajanje
220–240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Poraba energije
21 W
Mere (pribl.)
204 mm × 130 mm × 35 mm
(š/v/d), vključno z izbočenimi deli
Teža (pribl.)
0,6 kg
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
5–35 °C
25–80 %
Brezžična povezava
Standard brezžične povezave LAN
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni razpon
Pas 2,4 GHz: kanali od 1 do 13
Modulacija
Modem DS-SS in OFDM
Bluetooth
Komunikacijski sistem
Bluetooth različice 3.0
Frekvenčni razpon
Pas 2,4 GHz: kanali 79 z 1 MHz BW
Modulacija
Združljivi profili Bluetooth*4
FHSS
HID (Human Interface Device Profile), SPP (Serial Port Profile)
Dodatna oprema
Priložena dodatna oprema
Daljinski upravljalnik NSG-MR5E (1)/bateriji R6 (velikost AA)*5 (2)/napajalni kabel (1)/
kabel IR Blaster (1)/kratka navodila za namestitev (1)/uvod (1)/referenčni priročnik (1)/
garancijski list (1)
*1 Podpora za 3D vhod.
*2 Podpora za 3D izhod.
*3 Podrobnosti o napravah USB, ki jih lahko povežete s predvajalnikom najdete v priročniku za pomoč
(http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/).
*4 Profili Bluetooth so standardizirani glede na namen uporabe naprave Bluetooth.
*5 Alkalne baterije. Pri zamenjavi starih baterij ne smete uporabiti manganovih ali litijevih baterij.
Dodatne informacije
Varnost brezžičnega omrežja LAN
Ker komunikacija prek funkcije brezžičnega omrežja LAN
poteka prek radijskih valov, je lahko brezžični signal
moten. Predvajalnik za zaščito brezžične komunikacije
podpira različne varnostne funkcije. Varnostne nastavitve
ustrezno konfigurirajte v skladu z omrežnim okoljem.
• Brez varnosti
Čeprav je nastavitev preprosta, lahko kdor koli zmoti
brezžično komunikacijo ali vdre v vaše brezžično omrežje,
in sicer brez posebnih orodij. Ne pozabite na tveganje
nepooblaščenega dostopa in prestrezanje podatkov.
• WEP
WEP zavaruje komunikacijo in tretjim osebam prepreči
prestrezanje komunikacije ter vdor v brezžično omrežje.
WEP je varnostna tehnologija, ki tudi starejšim napravam
brez podpore za TKIP/AES omogoča povezavo.
• WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je varnostna tehnologija, ki je bila razvita zaradi
pomanjkljivosti tehnologije WEP. TKIP zagotavlja višjo
raven varnosti kot tehnologija WEP.
• WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je varnostna tehnologija, ki uporablja napredni način
zaščite ter se razlikuje od tehnologij WEP in TKIP.
AES zagotavlja višjo raven varnosti kot tehnologija
WEP ali TKIP.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3
z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface
ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA
in drugih državah.
• Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja
Dolby Laboratories.
• Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane
blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.,
vsakršna uporaba teh blagovnih znamk s strani družbe
Sony Corporation pa je licenčna.
• WPA™ in WPA2™ sta blagovni znamki združenja
Wi-Fi Alliance.
• Tehnologijo za prepoznavanje zvočnih in video vsebin
ter povezane podatke zagotavlja družba Gracenote®.
Gracenote določa tehnološke standarde za prepoznavanje
glasbe in ponudbo povezanih vsebin. Več informacij je na
voljo na naslovu www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc in z glasbo in video vsebinami
povezani podatki družbe Gracenote, Inc., copyright
© 2000–danes Gracenote. Gracenote Software, copyright
© 2000–danes Gracenote. Ta izdelek in storitev vključujeta
vsaj en patent v lasti podjetja Gracenote. Omejen seznam
uporabljenih patentov Gracenote je na voljo na spletnem
mestu Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
logo in logotip Gracenote ter logotip Powered by
Gracenote so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke podjetja Gracenote v ZDA in/ali drugih državah.
• Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena blagovna
znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami intelektualne
lastnine podjetja Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali njegove
pooblaščene podružnice.
• Vključuje tehnologijo Flash®, Flash® Lite® in/ali Reader®
družbe Adobe Systems Incorporated. Izdelek Sony
vključuje programsko opremo za predvajanje Adobe®
Flash® na podlagi licence družbe Adobe System
Incorporated, Copyright © 1995-2010 Adobe Systems
Incorporated. Vse pravice pridržane. Adobe, Flash, Flash
Lite in Reader so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali
drugih državah.
• Zasnovano z UEI Technology™
Z licenco družbe Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000–2012
• Imena drugih sistemov in izdelkov so običajno blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke proizvajalcev.
Oznaki ™ ® v tem dokumentu nista navedeni.
Download PDF