Sony | ZS-PS30CP | Sony ZS-PS30CP Predvajalnik s CD-jem in USB-jem Navodila za uporabo

Odpadne baterije (velja za evropsko
unijo in druge evropske države s
sistemom ločevanja odpadkov)
4-415-335-32(1)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo enako
kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah
je ta simbol uporabljen skupaj s kemijskim simbolom.
Kemijska simbola za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) se
dodata, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca. S tem ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
Osebni avdio sistem
Navodila za uporabo
SL
Glasbeni diski, kodirani z avtorsko
zaščito pred presnemavanjem
Osnovne funkcije
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov, ki ustrezajo
standardu CD (Compact Disc). Nekatere založbe plošč
so nedavno začele izdajati glasbene diske, kodirane
z avtorsko zaščito pred presnemavanjem. Bodite
pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne ustrezajo
standardu CD in jih na tej enoti ne bo mogoče
predvajati.
ne bo pravilno prepoznal in bo oddal šum, ki utegne
poškodovati zvočnike.
• Ime datoteke se ne sklada z informacijami ID3 tag.
Poslušanje radia
1 Pritisnite na OPERATE (ali POWER) .
2 Večkrat pritisnite na tipko RADIO BAND .
3 Z vsakim pritiskom na tipko indikator preklopi med
Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer-3 in
patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.
©2012 Korporacija Sony
Za zagotavljanje pravilnega ravnanja z baterijo jo
oddajte na ustreznem zbirnem mestu ob koncu
življenjske dobe. Pri vseh ostalih baterijah si preberite
poglavje o varnem odstranjevanju baterij.
Nasvet
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
ZS-PS30CP
Tablica z imenom in pomembnimi informacijami se
nahaja na spodnji zunanji strani.
Ne izpostavljajte predvajalnika dežju ali vlagi,
zaradi nevarnosti požara in električnega
udara.
Prekomeren zvočni pritisk iz slušalk utegne povzročiti
izgubo sluha.
Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Ne prekrivajte zračnikov naprave s časopisnim
papirjem, prti, zavesami, ipd., da ne bi prišlo do
požara. Ne postavljajte prižganih sveč na napravo.
Ne izpostavljajte naprave vodi in ne postavljajte nanjo
predmetov napolnjenih s tekočino, kot so vaze, da ne
bi prišlo do kratkega stika ali požara.
Ker se glavni vtič uporablja za izključitev enote iz
omrežja, priključite enoto v dostopno omrežno
vtičnico. V primeru nepravilnega delovanja enote, vtič
nemudoma izvlecite iz omrežne vtičnice.
Enota ni izključena iz omrežja vse dokler je priključena
v stensko vtičnico, tudi če je sama enota izklopljena.
Ne vstavljajte naprave v ozek prostor, na primer v
knjižno omaro ali vgrajeno omarico.
Ne izpostavljajte baterij (akumulatorske baterije ali
vstavljenih baterij) prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju in podobnem, dlje časa.
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno
in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Viri napajanja
*Na tipkah VOL +  in   se nahaja otipljiva pika.
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom
in garancijo se obrnite na naslove, navedene v
dokumentih za servis in v garantnem listu.
Če želite
začasno ustaviti
predvajanje,
Pred uporabo enote
Vklop/izklop enote.
Pritisnite na OPERATE .
Opomba
DualDiscs (dvojni diski)
Ko vklopite enoto, držite tipko OPERATE (ali POWER) , dokler ne
zasveti indikator OPR/BATT .
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje
gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani, z
digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne
ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti ne bo
mogoče predvajati zvočne strani diska DualDisc.
Nastavitev glasnosti
Pritisnite na VOL +, - .
Poslušanje s slušalkami
Priključite slušalke v priključek  (slušalke) .
Predvajanje diskov CD/MP3
1 Pritisnite na OPERATE (ali POWER) .
2 Pritisnite na tipko CD .
3 Pritisnite na PUSH OPEN/CLOSE ()  in položite
disk (s potiskano stranjo obrnjeno navzgor) na
nosilec za CD-je.
Zaprite nosilec za CD-je s pritiskom na tipko PUSH
OPEN/CLOSE () .
Tehnični podatki
Priključitev omrežnega kabla
CD predvajalnik
Priključite omrežni kabel v enoto () in v stensko vtičnico ().
V AC IN ()
Sistem
CD digitalni avdio sistem
Lastnosti laserske diode
Trajanje emisije: neprekinjeno
Laserski izhod: manj kot 44.6 µW
(vrednost moči je merjena na oddaljenosti 200mm od leče objektiva na
optičnem bloku z odprtino 7mm)
Število kanalov
2
Frekvenčni odziv
20 – 20.000 Hz +1/-2 dB
Motnje zaradi vrtenja
Manj, kot je mogoče izmeriti
Radijski sprejemnik
V stensko vtičnico ()
Priprava baterij
Vstavite šest baterij R14 (velikost C) v prostor za baterije.
Frekvenčno območje
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 531 – 1.602 kHz
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Vgrajena feritna antena
Če FM oddaja vsebuje šum, izberite način »mono«.
1 Pritisnite na MODE .
Prikaže se napis »STEREO« ali »MONO«.
2 Medtem ko je prikazan napis »STEREO« pritisnite na MODE ,
da se prikaže »MONO«.
*
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Opozorilo
Masa
pribl. 2,4 kg (vključno z baterijami)
Priložena oprema
Napajalni kabel (1)
*D
elovanje baterij je odvisno od temperature okolja, pogojev uporabe,
proizvajalca in vrste.
ustaviti
predvajanje
izbrati naslednji
posnetek/
datoteko MP3,
izbrati predhodni
posnetek/
datoteko MP3,
izbrati mapo na
disku MP3,
poiskati mesto,
med poslušanjem
zvoka,
poiskati
mesto med
spremljanjem
prikaza,
odstraniti CD,
pritisnite na
 . Za nadaljevanje
predvajanja ponovno pritisnite
na tipko.
 .
Hitrost prenosa podatkov, ki jo enota podpira: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 – 320 kb/s, VBR
Frekvenca vzorčenja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
(USB) vrata
USB-A (Full Speed)
 .

FM sprejem
Sony R14P: pribl. 17 ur
Opombe
• Baterije zamenjajte, ko indikator OPR/BATT  slabo sveti ali ko naprava preneha delovati.
• Vse baterije zamenjajte z novimi. Preden zamenjate baterije odstranite CD iz predvajalnika.
• Za uporabo predvajalnika na baterije iz predvajalnika odstranite omrežni kabel.
Če enote v načinu CD, USB ali AUDIO IN več kot 20 minut ne uporabljate, se bo samodejno izklopila.
Alkalne Sony LR14: pribl. 30ur
Predvajanje CD-jev
Sony R14P: pribl. 1,5 ur
Alkalne Sony LR14: pribl. 13 ur
Mere (š / v / g)
pribl. 299 x 126 x 210 mm (vključno z izstopajočimi deli)
Poslušate lahko glasbo, shranjeno na USB napravi
(digitalni glasbeni predvajalnik ali USB shranjevalni
medij).
Na enoti lahko predvajate glasbene datoteke v
formatu MP3*1.
Pritisnite OPERATE (ali POWER) .
Pritisnite na USB .
Priključite USB napravo v
Številka datoteke Ko se prikažeta ime datoteke in ime
pesmi, se bosta prikazala številka
datoteke in čas predvajanja*2 .
*1 Datotek z zaščitenimi avtorskimi pravicami (Digital Rights
Management) na tej enoti ni mogoče predvajati.
*2 Če je čas predvajanja več kot 100 minut, se na
prikazovalniku prikaže »--:--».
Ostale funkcije
Nasveta
Če želite
Ustaviti
predvajanje
Primer strukture map in zaporedja
predvajanja
Izbrati datoteko
 ali  .
Poiskati mesto v
datoteki
 ali   in jo na želenem
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb brez
predhodnega obvestila.
Začasno ustaviti
predvajanje
Izbrati mapo
Mapa
Datoteka MP3
Potiskana stran obrnjena navzgor
Slušalke Sony MDR
Storite naslednje
Pritisnite  . Za nadaljevanje
predvajanja ponovno pritisnite
na tipko*3.
• Predvajanje se začne od posnetka/datoteke MP3, pri katerem ste
na zadnje ustavili predvajanje (Resume play). Pri ustavljeni enoti
se prikaže posnetek/datoteka MP3, ki se bo predvajala.
• Če želite preklicati mesto nadaljevanja predvajanja (Resume
play) in začeti s predvajanjem od začetka prvega posnetka/
datoteke MP3, pri ustavljeno enoti pritisnite na tipko   ali pri
ustavljeni enoti odprite nosilec za CD-je.
Zaporedje predvajanja map in datotek je naslednje:
Dodatna oprema
(USB) vrata .
Pritisnite na  .
Enota začne s predvajanjem.
/TUNE +  za pomik naprej in
/TUNE –  za pomik nazaj.
 (naprej) ali  (nazaj) 
med predvajanjem, in držite tipko,
dokler mesta ne najdete.
 (naprej) ali  (nazaj)
 na enoti pri začasno ustavljeni
enoti, in držite tipko, dokler mesta
ne najdete in nato pritisnite na
 .
PUSH OPEN/CLOSE () .
 .
/TUNE + ali – .
Med predvajanjem držite tipko
mestu sprostite.
*3 Če predvajate datoteko VBR MP3, utegne enota nadaljevati s
predvajanjem od drugega mesta.
Izbira pomnilnika za predvajanje/informacije
4 Pritisnite na tipko  .
Če ima USB naprava več kot en pomnilnik (na primer,
notranji pomnilnik in spominsko kartico), lahko
izberete tistega, ki ga želite predvajati.
Predvajalnik enkrat predvaja vse posnetke/
datoteke MP3. Če predvajate disk MP3, se po tem,
ko predvajalnik prebere vse podatke o datoteki, na
prikazovalniku prikaže »MP3«.
1 Priključite USB napravo v priključek
(USB) .
2 Pritisnite na USB  na enoti.
3 Pritisnite na MEMORY SELECT  pri ustavljeni
Avdio CD
enoti. Če obstaja še en pomnilnik, se bo prikazalo
skupno število posnetkov/map v pomnilniku.
Številka posnetka
Nasveta
Čas predvajanja
• Predvajanje se začne od datoteke MP3, ki ste jo nazadnje
predvajali (Resume play). Pri ustavljeni enoti se prikažeta številka
datoteke MP3 in čas predvajanja.
• Za preklic funkcije ‘Resume Play’ (če želite predvajati od začetka
prve datoteke MP3), pritisnite na  .
Disk MP3
Splošno
Zvočnik
Celotni obseg : premera 8 cm, 8 omov, stožčastega tipa (2)
Izhodi
Vtičnica za slušalke (stereo mini vtičnica)
Za slušalke impedance od 16 do 32 omov
Vhod
AUDIO IN priključek (stereo mini vtičnica)
(USB) vrata: Vrsta A, maksimalen tok 500 mA
Izhodna moč
1,0 W + 1,0 W (pri 8-ih omih, 10 % harmoničnega popačenja)
Napajanje
Za CD radio: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 baterij R14 (velikost C)
Poraba energije
11 W
Čas delovanja baterij*
Za CD radio:
Poslušanje glasbe na USB napravi
1
2
3
4
 .
USB
Spodnja stran
AM in FM.
Držite tipko /TUNE + ali – , dokler se števke
za frekvenco na prikazovalniku ne začnejo
spreminjati.
Predvajalnik samodejno preišče radijske frekvence
in se ustavi, ko najde jasno postajo.
Če ne morete uglasiti postaje, večkrat pritisnite na
tipko /TUNE + ali –  na enoti in spreminjajte
frekvenco korak za korakom.
*
Pri izdelkih ki zahtevajo neprekinjeno povezavo
z baterijo zaradi varnosti, delovanja ali ohranitve
podatkov, naj baterijo zamenja usposobljeno servisno
osebje.
Sprememba načina predvajanja
Številka datoteke MP3 Po imenu mape*1 in
naslovu pesmi*2 se
prikaže številka datoteke
in čas predvajanja*3.
*1 Če ni nobene mape, se na prikazovalniku prikaže »ROOT«.
*2 Če v informacijah ID3 tag ni naslovov pesmi, se bo prikazal
napis »NO TITLE«.
*3 Če je čas predvajanja več kost 100 minut, se na prikazovalniku
prikaže »--:--».
Opombe o diskih MP3
• Če je disk vstavljen, predvajalnik prebere vse datoteke na disku.
V tem času je prikazan napis »READING«. Če se na disku nahaja
večje število map ali če se na disku nahajajo datoteke, ki niso
MP3, utegne trajati dlje časa, da se predvajanje začne ali da se
začne predvajati naslednja datoteka MP3. Priporočamo vam, da
na disk, ki ga boste poslušali, ne shranjujete nepotrebnih map in
datotek, razen MP3-jev.
• Mapa, ki ne vključuje datotek MP3, se preskoči.
• Največje število datotek: 511
Največje število map: 256 (vključno z osnovno)
Največje skušno število map in datotek: 512
Največje število nivojev: 8
• Imena map in datotek se lahko prikažejo z 64-imi znaki, vključno
z narekovaji.
• Predvajalnik lahko prikaže znake A – Z, 0 – 9 in _. Ostali znaki se
prikažejo kot »-».
• Ta predvajalnik ustreza verziji formata ID3 oznake 1,0, 1,1,
2,2, 2, 3 in 2,4. Če datoteka vsebuje podatke ID3, se bodo na
prikazovalniku prikazali naslov pesmi, ime izvajalca in ime
albuma. Če datoteka ne vsebuje podatkov ID3, se namesto
naslova pesmi prikaže ime datoteke, namesto imena izvajalca se
prikaže »NO ARTIST« in namesto naslova albuma se prikaže »NO
ALBUM«. Informacije ID3 tag se prikažejo z vse do 30-imi znaki.
• Pri naslavljanju ne pozabite imenu datoteke dodati končnico
».mp3«.
• Če dodate končnico ».mp3« datoteki, ki ni MP3, je predvajalnik
Pritiskajte na tipko MODE (4), medtem ko USB naprava
ne predvaja ali dokler ni začasno ustavljena. Izberete
lahko običajno predvajanje (Normal Play – » « za
vse datoteke v mapi na USB napravi), Repeat Play
(» 1« ali » «), Shuffle Play (»SHUF«) ali Program
Play (»PGM« ali »PGM «) (glej poglavje »Izbiranje
različnih načinov predvajanja« na hrbtni strani).
Opombe o USB napravi
• S to enoto niso združljive vse USB naprave.
• Med predvajanjem ali začasno ustavitvijo
predvajanja ni mogoče spremeniti načina
predvajanja.
• Preden se predvajanje začne utegne trajati nekaj
časa:
– struktura mape je kompleksna,
– USB naprava je polna.
• Če je priključena USB naprava, enota prebere vse
datoteke na napravi. če je na napravi mnogo map
ali datotek, utegne trajati dlje časa, da enota vse
prebere.
• Ne priključujte USB naprave v enoto prek USB vrat.
• Pri nekaterih USB napravah: če uporabite funkcijo
na USB napravi bo morda pred izvedbo funkcije na
enoti trajalo nekaj časa.
• Enota ne podpira vseh funkcij, ki jih nudi priključena
USB naprava.
• Zaporedje predvajanja na tej enoti utegne biti
drugačno od zaporedja na USB napravi.
• Ne shranjujte datotek, ki niso formata MP3 ali
nepotrebnih map na USB napravo, ki vsebuje
datoteke MP3.
• Med predvajanjem se mape, ki vsebujejo datoteke
MP3, preskočijo.
• Enota lahko predvaja samo datoteke MP3, ki imajo
končnico ».mp3«.
• Če so na disku datoteke, ki imajo končnico ».mp3«, a
niso datoteke MP3, bo enota oddajala šum ali ne bo
pravilno delovala.
• Ena USB naprava lahko vsebuje največ 999 datotek
MP3 in 128 map. Ena mapa lahko vsebuje največ 128
datotek.
Največje število datotek MP3 in map je odvisno od
strukture datoteke in mape.
Maksimalno število nivojev je 9.
• Združljivost z vsemi programi MP3 kodiranja/
zapisovanja, snemalnimi napravami in snemalnimi
mediji ni zagotovljena. Če uporabljate nezdružljivo
USB napravo, bo zvok preskakoval ali pa bo naprava
ustvarjala šum ali sploh ne bo predvajala.
• Datotek, naloženih s spletnih strani za nalaganje
glasbe, morda ne bo mogoče predvajati.
• Združljivost z USB bralnikom/zapisovalnikom ni
zagotovljena.
Ostale funkcije
Uporaba prikazovalnika
Ponavljajoče predvajanje posnetkov/
datotek MPE (Repeat Play)
S pomočjo prikazovalnika si lahko ogledate
informacije o disku.
Predvajanje posnetkov/MP3 datotek ali USB naprave
lahko ponavljate v običajnem načinu ali v načinu
predvajanja programa.
Ogled informacij o avdio CD-ju
Če želite preveriti skupno število posnetkov in
čas predvajanja CD-ja
Ko enota prebere CD, se prikaže skupno število
posnetkov in skupni čas predvajanja, če pa želite
preklicati predvajanje »Resume«, dvakrat pritisnite na
tipko  .
Skupno število
posnetkov
Skupni čas
predvajanja
Če želite preveriti skupno število map na CDju.
Ko enota prebere informacije o datoteki/mapi, se
prikaže skupno število map in skupno število datotek,
če pa želite preklicati predvajanje »Resume«, dvakrat
pritisnite na tipko  .
Skupno število map
Kako preveriti podatke o USB napravi
Če želite preveriti skupno število map na USB
napravi
Med predvajanjem dvakrat pritisnite na tipko   ali
med izbiranjem datoteke enkrat pritisnite na  .
Če je map več, se skupno število datotek ne prikaže.
USB naprava
(primer: če je priključena USB naprava)
Skupno število
datotek
Preverjanje podatkov o datoteki
Pritisnite na tipko DISPLAY/ENTER  na enoti,
medtem ko predvajate disk MP3 ali USB napravo.
Prikaz se spreminja na naslednji način:
Naslov pesmi ( )*1

Številka trenutne datoteke in čas predvajanja*2
*1 Če datoteka nima informacij ID3, se namesto naslova pesmi,
imena izvajalca in imena albuma prikažejo napisi »NO TITLE«,
»NO ARTIST« in »NO ALBUM«.
*2 Čez nekaj sekund se ime izvajalca in ime albuma spremenita v
ta prikaz.
Izbira različnih načinov predvajanja
Medtem ko je disk/USB naprava ustavljen(-a),
lahko izberete način predvajanja, ponavljajoče ali v
naključnem zaporedju.
Pritisnite na MODE .
Z vsakim pritiskom se način spremeni na naslednji
način:

Najprej ustavite predvajanje, nato pritiskajte na tipko
MODE  (pritisnite na  , nato pa na tipko MODE
 med predvajanjem), dokler oznaka » « ne izgine
s prikazovalnika.
Predvajanje posnetkov/MP3 datotek v
naključnem zaporedju (Shuffle Play)
Posnetke /MP3 datoteke ali USB napravo lahko
predavjate v naključnem zaporedju.
shranjeno postajo.
Priključitev dodatnih komponent
USB naprava
Zvok iz dodatne komponente (npr. prenosnega
digitalnega glasbenega predvajalnika) lahko
poslušate prek zvočnikov te enote. Preden opravite
povezave, izklopite vse komponente.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo
komponent, ki jih želite priključiti.
5 Pritisnite na DISPLAY/ENTER .
Na prikazovalniku se prikaže napis »STEP xx«.
Avdio CD
3 Vklopite priključeno komponento.
4 Pritisnite na AUDIO IN  in začnite predvajati zvok
MP3 disk
priključene komponente.
Zvočniki bodo oddajali zvok iz priključene
komponente.
USB naprava
6 Za vključitev dodatne pesmi v program ponavljajte
koraka 4 in 5.
7 Pritisnite na   da začnete s predvajanjem
programa.
Preklic funkcije »Program Play«
Najprej ustavite predvajanje. Nato pritiskajte na
tipko MODE , dokler napis »PGM« ne izgine s
prikazovalnika.
Pritisnite na DISPLAY/ENTER  (pritisnite na 
, nato pa na tipko DISPLAY/ENTER  med
predvajanjem).
Na prikazovalniku se prikaže zadnji programirani
korak v programu. Po nekaj sekundah se na
prikazovalniku prikaže številka zadnjega posnetka/
datoteke vključene(-ga) v program.
Sprememba trenutnega programa
Če je CD ustavljen enkrat pritisnite na  , če se
predvaja, pa dvakrat. Trenutno izbrani program se
izbriše. Ustvarite nov program.
Nasveti
• Če poskušate v program vključiti več kot 21 posnetkov/MP3
datotek, se bo prikazal napis »FULL«.
• Isti program lahko ponovno predvajate, saj ostane shranjen,
dokler ne odprete prostora za CD.
• Funkcija »Resume« med uporabo funkcije »Program Play« ne
deluje.
• Načina predvajanja ni mogoče spremeniti, medtem ko se
posnetek/MP3 datoteka predvaja ali je začasno ustavljena.
Če med predvajanjem pritisnete na MODE , se na
prikazovalniku prikaže napis »PUSH STOP«.
Postajo s šibkim signalom nastavite ročno.
1 Pritisnite na OPERATE (ali POWER) .
2 S pritiskanjem na tipko RADIO BAND  izberite

Ponavljanje vseh posnetkov (

Predvajanje izbrane mape (
)
)*

Ponavljanje predvajanja izbrane mape (
3 Uglasite želeno postajo s pritiskanjem na
Ustvarjanje programa (Program Play)
1)
,

Predvajanje v naključnem zaporedju (SHUF)

Predvajanje programa (PGM)

, PGM)
* Te funkcije pri uporabi diska CD-DA ne pridejo v poštev.
)*
+ ali – .
/TUNE
S to funkcijo lahko določite vrstni red predvajanja
za vse do 20 posnetkov/datotek MP3 na CD-ju/USB
napravi.
4 Pritisnite na MANUAL PRESET .
1 Pritisnite na OPERATE (ali POWER) .
2 Pritisnite na tipko CD  ali USB .
3 Pritisnite na tipko MODE  (pritisnite na  ,
5 Pritisnite na tipko PRESET + ali – , dokler ne
4 Pritisnite na tipko  ali   in izberite
posnetek. Za MP3 datoteke najprej pritisnite
TUNE + ali –  in nato na  ali  .
Na prikazovalniku utripa številka posnetka
(datoteke).
Na prikazovalniku začne utripati izbrano
frekvenčno območje (»FM-xx« ali »AM-xx«).
začne utripati prednastavitvena številka, na katero
želite nastaviti novo postajo.
6 Pritisnite na tipko DISPLAY/ENTER (3).
nato pa na tipko MODE  med predvajanjem),
dokler se ne prikaže »PGM«.
Nova postaja zamenja staro.
Nasvet
/
Opombe glede diskov
• Pred predvajanjem očistite disk
s čistilno krpo od sredine proti
robu.
Če želite priključiti enoto v TV ali videorekorder,
uporabite podaljševalni kabel (ni priložen) s stereo
mini vtičem na eni in dvema fono vtičema na drugi
strani.
Prednastavljene radijske postaje ostanejo v pomnilniku, tudi če
izvlečete omrežni kabel ali odstranite baterije.
Odpravljanje težav
Splošno
Enota se ne vključi.
• Trdno priključite omrežni kabel v stensko vtičnico.
• Prepričajte se, če so baterije pravilno vstavljene.
• Če so baterije šibke, zamenjajte vse baterije z novimi.
Ni zvoka.
• Kadar poslušate zvok preko zvočnikov, izvlecite
slušalke.
Sliši se šum
• Nekdo uporablja prenosni telefon ali drugo napravo,
ki oddaja radijske valove blizu radiokasetofona.
 Umaknite tako napravo proč od enote.
CD/MP3 predvajalnik
Diska ni mogoče predvajati ali na
prikazovalniku zasveti oznaka »noDISC», tudi
ko je disk nameščen.
• Ne uporabljajte topil (npr.bencin ali razredčilo),
čistil, ki so na voljo v prodaji ali antistatičnih razpršil,
primernih za klasične plošče.
• Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali virom toplote (npr. cevem za vroč zrak) in jih ne
puščajte v avtomobilu, parkiranem na soncu.
• Na disk ne lepite papirja ali nalepk in pazite, da je ne
opraskate.
• Po uporabi hranite diske v ovitku za diske.
Varnost
• Laserski žarek v CD predvajalniku je škodljiv za oči,
zato ne poskušajte sami odpirati ohišja. Servisne
storitve naj opravlja le usposobljeno osebje.
• Če pade v ohišje komponente sistema predmet ali
tekočina, izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice. Preden
ga znova vključite, naj ga pregleda pooblaščeni
serviser.
• Diski nestandardnih oblik se morejo predvajati v tem
predvajalniku. Poskus tega lahko povzoči okvaro
tega predvajalnika. Ne uporabljajte takih diskov.
• Za delovanje enote na izmenično napetost,
preverite, če le-ta ustreza lokalni napetosti (glejte
poglavje »Tehnični podatki«) in uporabite priloženi
napajalni kabel. Ne uporabljajte drugih vrst kablov.
Izbirnik napetosti se nahaja na spodnjem delu
enote.
• Tudi če je sistem izklopljen, je pod omrežno
napetostjo. Popolnoma je izklopljen samo v primeru,
če izvlečete napajalni kabel iz vtičnice.
• Če naprave nekaj časa ne nameravate uporabljati, jo
izključite iz omrežne vtičnice.
• Če ne uporabljate baterij, jih odstranite, da se
izognete poškodbam, ki jih lahko povzroči izlitje
baterij ali rjavenje.
• Tablica z napisi, na kateri je navedeno napajanje,
poraba energije, itd., se nahaja na spodnji strani
enote.
• Vstavite disk tako, da je potiskana stran obrnjena
navzgor.
• Očistite CD.
• Odstranite CD in pustite nosilec nekaj ur odprt, da se
vlaga osuši.
• CD-R/CD-RW je prazen.
• Težava je s kakovostjo CD-R/CD-RW diska, snemalno
napravo ali programsko opremo.
• Če so baterije šibke, jih zamenjajte z novimi.
Zvok prekinja.
• Zmanjšajte glasnost.
• Očistite disk, če pa je poškodovan, ga nadomestite
z drugim.
• Predvajalnik postavite na mesto, kjer ni izpostavljen
tresljajem.
• Očistite lečo s pihalnikom, ki ga lahko kupite v
trgovini.
• Zvok prekinja ali ima motnje zaradi slabe kakovosti
CD-R/CD-RW diska, snemalne naprave ali
programske opreme.
Enota potrebuje dlje časa kot običajno, da
začne s predvajanjem.
• Naslednji diski potrebujejo dlje časa, da se začnejo
predvajati:
–disk, posnet z zapleteno drevesno strukturo,
–disk, ki ni bil zaključen (disk na katerega lahko
dodajate podatke),
–disk z večimi mapami ali datotekami, ki niso MP3.
Radio
Sprejem je slab
• Obrnite anteno
tako, da se FM
sprejem izboljša.
Postavitev sistema
Delovanje sistema
da začne na prikazovalniku utripati »AUTO«.
želeno frekvenčno območje.

Ponavljanje enega posnetka (
Diski, ki jih na tej enoti NE MORETE predvajati
• Diski CD-R/CD-RW, ki niso posneti v CD formatu ali v
MP3 formatu, ki ustreza standardu ISO9660 Level 1/
Level 2 ali Joliet.
• Diski CD-R/CD-RW slabe kakovosti, CD-R/CD-RW,
ki so opraskani ali umazani ali CD-R/CD-RW, posneti
z nezdružljivo snemalno napravo.
• Disk CD-R/CD-RW, ki ni pravilno zaključen.
4 Pritisnite tipko DISPLAY/ENTER .
Če postaje ni mogoče samodejno nastaviti
• Med uporabo funkcije »Shuffle Play« ni mogoče izbrati
prejšnjega posnetka/MP3 datoteke s pritiskom na  .
• Med uporabo funkcije »Shuffle Play« funkcija »Resume« ne
deluje.
* CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio. To je snemalni
standard, ki se uporablja za avdio CD-je.
3 Pritisnite in 2 sekundi držite tipko AUTO PRESET ,
želeno frekvenčno območje.
Postaje se shranijo v pomnilniku od najnižje do
najvišje frekvence.
Nasveta
• Avdio CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/datoteke MP3)
• Sistema ne postavljajte na mesta, kjer je izpostavljen
neposredni sončni svetlobi, mehanskim tresljajem
ali prahu in umazaniji.
• Ne postavljajte ga na neravne površine.
• Izberite prostor, kjer bo omogočeno kroženje zraka
za hlajenje stereo sistema, da preprečite njegovo
pregrevanje.
• Če ga pustite v avtomobilu, parkiranem na soncu,
izberite mesto, kjer ne bo izpostavljen neposredni
sončni svetlobi.
• Ker je v zvočnikih močan magnet, ne polagajte
nanje kreditnih kartic z magnetno kodo ali ur, ker bi
jih magnet utegnil poškodovati.
1 Pritisnite na OPERATE (ali POWER) .
2 S pritiskanjem na tipko RADIO BAND  izberite
Opomba
Diski, ki jih na tej enoti LAHKO predvajate
Viri energije
Preklic predvajanja v naključnem azporedju
Najprej ustavite predvajanje, nato pritiskajte na tipko
MODE  (pritisnite na  , nato pa na tipko MODE
 med predvajanjem), dokler napis »SHUF« ne izgine
s prikazovalnika.
Opozorila
priključek AUDIO IN  na enoti z linijskim
izhodnim priključkom na prenosnem digitalnem
glasbenem predvajalniku ali drugi komponenti.
enoto.
Radijske postaje lahko shranite v spominu
predvajalnika. Nastavite lahko do 30 radijskih postaj,
20 FM in 10 AM v kakršnemkoli zaporedju.
v naključnem zapordju.
1 Z avdio priključnim kablom (ni priložen) povežite
2 Pritisnite na OPERATE (ali POWER) , da vklopite
4 Pritisnite na tipko  , da se začne predvajanje
Običajni način (brez)
Ponavljanje programa (
3 Pritisnite na tipko PRESET + ali –  in uglasite
Prednastavitev radijskih postaj
nato pa na tipko MODE  med predvajanjem),
dokler se ne prikaže »SHUF«.
)*1
frekvenčno območje.
MP3 disk
Preverjanje zaporedja posnetkov/MP3
datotek
1 Pritisnite na OPERATE (ali POWER) .
2 Pritisnite na CD  ali USB .
3 Pritisnite na tipko MODE  (pritisnite na  ,

Ime izvajalca ( )*1

Ime albuma (
1 Pritiskajte na tipko MODE  (pritisnite
na  , nato pa na tipko MODE
 med predvajanjem), dokler se ne
prikaže oznaka »  1«.
2 S tipko  ali   izberite
posnetek/datoteko MP3, ki jo želite
ponavljati.
3 Pritisnite na tipko  .
Vse
1 Pritiskajte na tipko MODE  (pritisnite
posnetke/
na  , nato pa na tipko MODE
datoteke
 med predvajanjem), dokler se ne
MP3,
prikaže oznaka » «.
2 Pritisnite na tipko  .
Izbrano
1 Pritisnite na tipko MODE  (pritisnite
mapo
na  , nato pa na tipko MODE 
(samo disk
med predvajanjem), da se prikažeta
MP3 ali USB
oznaki » « in » «.
2 S pritiskom na » «/TUNE + ali - (18)
naprava),
izberite mapo.
3 Pritisnite na tipko tipko  .
Posnetke/
1 Vključite posnetke/datoteke MP3 v
datoteke
programu (glej poglavje »Ustvarjanje
MP3 v
programa«).
programu 2 Pritiskajte na tipko MODE  (pritisnite
na  , nato pa na tipko MODE
 med predvajanjem), dokler se
neprikažeta »PGM« in » «.
3 Pritisnite na tipko  .
Preklic funkcije »Repeat Play«
• Če je CD prazen, se na prikazovalniku prikaže napis »noDISC«.
• Če na USB napravi ni datotek MP3, se na prikazovalniku prikaže
napis »NO FILE«.
1 Pritisnite na OPERATE (ali POWER) .
2 S pritiskanjem na tipko RADIO BAND  izberite
Storite naslednje
• Načina predvajanja ni mogoče spremeniti, medtem ko se
posnetek/MP3 datoteka predvaja ali je začasno ustavljena.
Če med predvajanjem pritisnete na MODE , se na
prikazovalniku prikaže napis »PUSH STOP«.
Nasveta

Če želite
ponavljati
Opomba
Skupno število map
Avdio CD
CD/MP3 ali USB naprava ne predvajajo.
En
posnetek/
datoteko
MP3,
Preverjanje informacij o disku MP3
Skupno število
datotek
1 Pritisnite na OPERATE (ali POWER) .
2 Pritisnite na CD  ali USB .
3 Nadaljujte na naslednji način, medtem ko se disk
Predvajanje nastavljenih radijskih
postaj
• Če enoto prinesete iz hladnega v topel prostor
ali v zelo vlažen prostor, se lahko v notranjosti
predvajalnika diskov ustvari vlaga in sistem ne bo
deloval pravilno. Odstranite zgoščenko in enoto eno
uro pustite vključeno, da vlaga izhlapi.
Čiščenje ohišja
• Ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne tipke očistite z
mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim čistilom. Ne
uporabljajte grobih čistil, čistilnih praškov ali topil,
kot sta alkohol in bencin.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali probleme v zvezi z
vašim stereo sistemom, prosimo, da se posvetujete z
najbližnjim pooblaščnim Sonyjevim prodajalcem.
• Obrnite samo
enoto, da
izboljšate AM
sprejem.
Zvok je šibek ali slabe kakovosti.
• Če so baterije slabe, jih nadomestite z novimi.
• Predvajalnik odstranite od televizorja.
• Če med poslušanjem AM radijske postaje, se utegne
pojaviti šum.
Slika vašega televizorja je nestabilna.
• Če poslušate FM program blizu televizorja s sobno
anteno, predvajalnik odstranite od televizorja.
USB naprava
Ali uporabljate združljivo USB napravo?
• Če priključite nezdružljivo USB napravo, se utegnejo
pojaviti naslednje težave. Seznam naprav, ki so
združljive s to enoto, si oglejte v poglavju »USB
naprave, ki jih lahko predvajate«.
–enota ne prepozna USB naprave,
–imena datotek in map se ne prikažejo,
– predvajanje ni mogoče,
–zvok prekinja,
–pojavi se šum,
–zvok je popačen.
Prikaže se napis »OVER CURRENT«
• Enota je zaznala težavo v nivoju električnega toka
iz USB vrat . Izključite enoto in odstranite USB
napravo iz
(USB) vrat . Prepričajte se, da USB
naprava pravilno deluje. Če prikaz ne izgine, se
posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme Sony.
Ni zvoka.
• USB naprava ni pravilno priključena. Izklopite
sistem in ponovno priključite USB napravo, nato pa
vklopite enoto.
Pojavi se šum, preskakovanje zvoka ali
popačen zvok.
• Izklopite enoto in ponovno priključite USB napravo,
nato pa vklopite enoto.
• Glasbeni podatki že sami vsebujejo šum ali pa
je zvok popačen. Šum se je morda pojavil med
postopkom prenašanja. Izbrišite datoteko in
ponovno prenesite glasbo.
USB naprave ni mogoče priključiti v USB vrata
(14).
• USB napravo ste priključili v nepravilni smeri.
Priključite jo v pravi smeri.
Napis »READING« je prikazan dlje časa ali traja
dolgo časa, da se predvajanje začne.
• Postopek branja utegne trajati dlje časa v naslednjih
primerih:
–na USB napravi je mnogo map ali datotek,
–struktura datoteke je izjemno kompleksna,
–polnilnik je skoraj povsem poln,
–notranji pomnilnik je fragmentiran.
• Zato priporočamo naslednje:
–skupno število map na USB napravi: največ 100,
–skupno število datotek na mapo: največ 100.
Nepravilen prikaz.
• Ponovno pošljite avdio datoteke v USB napravo, ker
so avdio datoteke, shranjene na USB napravi, morda
poškodovane.
• Enota lahko prikaže samo številke in črke abecede.
Ostali znaki se ne prikažejo pravilno.
Enota ne prepozna USB naprave.
• Izklopite enoto in ponovno priključite USB napravo,
nato pa vklopite enoto.
• USB naprava ne deluje pravilno. Več o tem si oglejte
v navodilih za uporabo USB naprave.
Predvajanje se ne začne.
• Izklopite sistem in ponovno priključite USB napravo.
Predvajanje se ne začne s prvim posnetkom.
• Nastavite način predvajanja na običajno predvajanje.
MP3 datotek ni mogoče predvajati.
• Datoteke MP3 nimajo končnice ».mp3«.
• Podatki niso shranjeni v formatu MP3.
• USB shranjevalna naprava uporablja sistem datotek,
ki ni FAT16 ali FAT32*.
• Predvajate lahko vse do 9 nivojev.
• Število map je preseglo 128.
• Število datotek in map je preseglo 999.
• Ena mapa lahko vsebuje največ 128 datotek.
• Datoteke so kodirane ali zaščitene z geslom.
* Enota podpira FAT16 in FAT32, vendar nekatere USB naprave
morda ne podpirajo obeh sistemov datotek.
* Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo USB naprave ali
se obrnite na proizvajalca.
Če se težave nadaljujejo, izključite omrežni kabel
iz stenske vtičnice in odstranite vse baterije. Ko
vsi indikatorji izginejo s prikazovalnika, ponovno
priključite omrežni kabel in vstavite baterije. Če
težav tudi s tem ne rešite, se posvetujte z najbližjim
pooblaščenim Sonyjevim prodajalcem.
Download PDF