Sony | ZS-S10CP | Sony ZS-S10CP Predvajalnik s CD-jem in radiem AM/FM Navodila za uporabo

Odpadne baterije (velja za evropsko
unijo in druge evropske države s
sistemom ločevanja odpadkov)
4-414-779-32(1)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo enako
kot z gospodinjskimi odpadki. Na določenih baterijah
se simbol pojavlja skupaj s kemičnimi simboli.
Kemijska simbola za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) se
dodata, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca.
S tem ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Osebni avdio sistem
Navodila za uporabo
SL
©2012 Sony Corporation
Opozorilo
Prekomeren zvočni pritisk iz slušalk utegne povzročiti
izgubo sluha.
Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Zaradi nevarnosti požara in električnega
udara naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Ne prekrivajte zračnikov naprave s časopisnim
papirjem, prti, zavesami, ipd., da ne bi prišlo do požara.
Ne postavljajte prižganih sveč na napravo.
Ne izpostavljajte naprave vodi in ne postavljajte nanjo
predmetov napolnjenih s tekočino, kot so vaze, da ne
bi prišlo do kratkega stika ali požara.
Ker se glavni vtič uporablja za izključitev enote iz
omrežja, priključite enoto v dostopno omrežno
vtičnico. V primeru nepravilnega delovanja enote, vtič
nemudoma izvlecite iz omrežne vtičnice.
Naprave ne namestite v utesnjen prostor, kot je knjižna
omara ali vgradna omarica.
Ne izpostavljajte baterij (akumulatorske baterije ali
vstavljenih baterij) prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju in podobnem, dlje časa.
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje
gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani, z
digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne
ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti ne bo
mogoče predvajati zvočne strani diska DualDisc.
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno
in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov, ki ustrezajo
standardu CD (Compact Disc). Nekatere založbe plošč
so nedavno začele izdajati glasbene diske, kodirane
z avtorsko zaščito pred presnemavanjem. Bodite
pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne ustrezajo
standardu CD in jih na tej enoti ne bo mogoče
predvajati.
Priključitev napajalnega kabla
Omrežni kabel priključite v enoto in električno vtičnico.
Priprava baterij
Vstavite šest baterij R14 (velikosti C) (niso priložene) v predal za baterije.
Opombi
• Ko se zatemni indikator OPR/BATT  ali ko enota preneha delovati, zamenjajte baterije. Vse baterije zamenjajte z novimi. Pred zamenjavo
baterij iz enote odstranite CD disk.
• Pri uporabi baterij iz enote odstranite omrežni napajalnik.
Enota se po 20 minutah neaktivnosti po predvajanju CD diska ali uporabi načina AUDIO IN samodejno izklopi.
*
Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer-3 in
patenti imajo licenco Fraunhofer IIS in Thomson.
*
*Tipki VOLUME +  in   sta označeni z otipljivo točko.
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Pred uporabo enote
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom
in garancijo se obrnite na naslove, navedene v
dokumentih za servis in v garantnem listu.
Vklop/izklop
Pritisnite tipko OPERATE .
Opomba
Za
Iskanje
točke med
upravljanjem
prikazovalnika
Pri vklopi enote pritisnite in držite tipko OPERATE , dokler se ne
osvetli indikator OPR/BATT .
Odstranitev CD
diska
Nastavitev glasnosti
Nasveta
Pritisnite tipko VOLUME +, – .
Poslušanje s slušalkami
Slušalke priključite na priključek  (slušalke)  na
hrbtni strani enote.
Predvajanje CD/MP3 diska
1 Pritisnite tipko OPERATE .
2 Pritisnite tipko CD .
3 Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE ()  in vstavite disk
Ploščica z imenom modela in pomembne informacije v
zvezi z varnostjo se nahajajo na spodnji strani enote.
Napajanje
Osnovno delovanje
Glasbeni diski, kodirani z avtorsko
zaščito pred presnemavanjem
Za vse baterije si preberite poglavje o varnem
odstranjevanju baterije iz izdelka. Baterijo oddajte na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odpadnih
baterij.
ZS-S10CP
Opozorilo
Pri izdelkih ki iz varnostnih, delovnih ali podatkovnih
razlogov zahtevajo neprekinjeno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj menjavo baterije opravi usposobljeno
strokovno osebje. Ob koncu življenjske dobe izdelek
na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme.
DualDiscs (dvojni diski)
Pritisnite
 (naprej) ali  (nazaj)
 med začasno zaustavljenim
predvajanjem in držite tipko,
dokler ne najdete želene točke in
potem pritisnite  .
PUSH OPEN/CLOSE () .
• Predvajanje se začne od posnetka/MP3 datoteke, pri kateri ste
nazadnje zaustavili predvajanje (nadaljevanje predvajanja).
Med zaustavitvijo predvajanja se prikaže številka posnetka/MP3
datoteke.
• Za preklic nadaljevanja predvajanja (predvajanje od začetka
prvega posnetka/MP3 datoteke) med zaustavitvijo predvajanja
CD diska pritisnite tipko  . Ko odprete predal za CD disk, se
prekliče funkcija nadaljevanja predvajanja. Če izklopite enoto, ko
je priključen omrežni kabel, se funkcija nadaljevanja predvajanja
ne prekliče.
Primer strukture mape in vrstnega reda
predvajanja
Vrstni red predvajanja map in datotek je naslednji:
Mapa
v predal za CD disk. Označena stran diska mora biti
obrnjena navzgor.
Predal za CD disk zaprite s pritiskom na PUSH
OPEN/CLOSE () .
MP3 datoteka
Tehnični podatki
CD predvajalnik
Sistem
CD digitalni avdio sistem
Lastnosti laserske diode
Trajanje emisije: neprekinjeno
Laserski izhod: največ 44,6 μW
(vrednost moči je merjena na oddaljenosti 200mm od leče objektiva na
optičnem bloku z odprtino 7mm)
Število kanalov
2
Frekvenčni odziv
20 – 20.000 Hz +1/-2 dB
Motnje zaradi vrtenja
Manj, kot je mogoče izmeriti
Radijski sprejemnik
Frekvenčno območje
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 531 – 1.602 kHz
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: teleskopska antena
AM: vgrajena feritna antena
Masa
Okrog 2,4 kg (vključno z baterijami)
Priložena oprema
Omrežni kabel (1)
* Trajanje baterije je odvisno od sprememb temperature v okolici, pogojev
uporabe in vrste baterije.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb brez
predhodnega obvestila.
Dodatna oprema
Označena stran je obrnjena navzgor
Slušalke Sony serije MDR
4 Pritisnite tipko  .
Enota predvaja vse posnetke/MP3 datoteke.
Pri predvajanju MP3 diska se, ko enota prebere
podatke datoteke, osvetli MP3 indikator.
Avdio CD disk
Opombe o MP3 diskih
Splošno
Zvočnik
Celotni obseg: premer 8 cm, 8 ohmov, stožčastega tipa (2)
Izhodi
Priključek za slušalke (stereo mini priključek):
Za slušalke impedance od 16 do 32 ohmov
Vhod
Priključek AUDIO IN (stereo mini priključek)
Izhodna moč
1 W + 1 W (pri 8 ohmih, 10 % harmoničnega popačenja)
Napajanje
Za predvajalnik:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 baterije R14 (velikost C)
Poraba energije
AC 11 W
Trajanje baterije*
Za predvajalnik:
FM sprejem
R14P: okrog 7 ur
Sony alkalne baterije LR14: okrog 30 ur
CD predvajanje
R14P: okrog 1,5 ure
Sony alkalne baterije LR14: okrog 13 h
Mere
Okrog 299 mm × 126 mm × 210 mm (š/v/g) (vključno z izstopajočimi
deli)
Po prikazu številke posnetka se prikaže čas predvajanja*.
MP3 disk
Po prikazu številke MP3 mape in številke posnetka se prikaže čas
predvajanja*.
* Če je čas predvajanja daljši od 100 minut, se na prikazovalniku
prikaže »--:--«.
Za
Začasno
zaustavitev
predvajanja
Zaustavitev
predvajanja
Preskok na
naslednji
posnetek/MP3
datoteko
Preskok na
predhodni
posnetek/MP3
datoteko
Izbor mape na
MP3 disku
Iskanje točke
med poslušanje
zvoka
Pritisnite
 . Za nadaljevanje
predvajanja ponovno pritisnite to
tipko.
 .
 .
• Ko vstavite disk enota prebere vse datoteke na disku. Na
prikazovalniku se prikaže »READING«. Če je na disku veliko
map ali datotek, ki niso MP3 datoteke, se lahko zgodi, da se
predvajanje ne bo začelo nemudoma ali pa se ne bo nemudoma
začela predvajati naslednja MP3 datoteka.
• Priporočamo, da na disk ne shranjujete nepotrebnih map ali
drugih datotek, ki jih ne nameravate uporabiti za poslušanje
MP3 datotek.
• Mapa brez MP3 datotek se preskoči.
Največje število datotek: 511
Največje število map: 256 (vključno z izvorno mapo)
Skupno število map in datotek: 512
Največje število nivojev direktorija: 8
• Če datoteki, ki ni MP3 datoteka, dodate končnico »mp3«, enota
ne bo pravilno prepoznala datoteko in bo ustvarila šum, ki lahko
poškoduje zvočnike.
Poslušanje radijskega sprejemnika
1 Pritisnite OPERATE .
2 Večkrat pritisnite RADIO BAND .
Vsakič ko pritisnete tipko, se spremeni frekvenčni
pas (AM ali FM).
3 Pritisnite in držite tipko
 .
/TUNE +  za premik naprej in
/TUNE –  za premik nazaj.
 (naprej) ali  (nazaj) 
med predvajanjem in držite tipko,
dokler ne najdete želene točke.
/TUNE + ali – ,
dokler se na prikazovalniku ne začne spreminjati
frekvenca.
Enota samodejno preišče radijske frekvence in se
zaustavi, ko najde radijsko postajo.
Če ne najdete radijske postaje, večkrat pritisnite
tipko /TUNE + ali –  in frekvenco poiščite
korak za korakom.
Ko sprejemate FM stereo postajo, se prikaže »ST«.
Nasvet
Če je sprejem FM radijske postaje moten, nastavite način mono,
kar običajno izboljša sprejem.
1 Pritisnite MODE .
Prikaže se »ST« ali »Mono«.
2 Ko se prikaže »ST«, pritisnite tipko MODE  in prikažite »Mono«.
Druge funkcije
Opozorila
Uporaba prikazovalnika
Ustvarjanje programa predvajanja
Informacije o CD diskih lahko preverite preko
prikazovalnika.
(Program Play)
Preverjanje informacij o avdio CD disku
Preverjanje skupnega števila posnetkov in čas
predvajanja CD diska
Po branju CD diska se prikaže skupni čas predvajanja.
Za preklic ponovnega predvajanja dvakrat pritisnite
tipko  .
Skupni čas
predvajanja
Preverjanje informacij MP3 diska
Ustvarite lahko vrstni red predvajanja za do 20
posnetkov/MP3 datotek na CD disku.
1 Pritisnite OPERATE .
2 Pritisnite CD .
3 Pritisnite MODE  (med predvajanjem pritisnite
  in potem pritisnite MODE ), da se prikaže
»PGM«.
4 S tipkama  ali  izberite posnetek.
Pri MP3 datotekah najprej uporabite tipki /TUNE
+ ali –  in potem pritisnite  ali  .
Avdio CD
Preverjanje skupnega števila map/datotek na
CD disku
Po branju informacij o mapah/datotekah se prikaže
skupno število map in datotek. Za preklic ponovnega
predvajanja dvakrat pritisnite tipko  .
Skupno število map Skupno število datotek
Posnetke/MP3 datoteke lahko ponovno predvajate v
normalnem ali programiranem načinu.
1 Pritisnite OPERATE .
2 Pritisnite CD .
3 Ko se CD/MP3 disk ne predvaja, izvedite naslednje.
Za ponovitev Izvedite
Posameznega 1 Pritisnite MODE  (med
posnetka/
predvajanjem pritisnite   in potem
MP3 datoteke
pritisnite MODE ), da se prikaže »
 1«.
2 S tipkama  in   izberite
posnetek/MP3 datoteko, ki jo želite
ponoviti.
3Pritisnite  .
Vseh
1 Pritisnite MODE  (med
posnetkov/
predvajanjem pritisnite   in potem
MP3 datotek
pritisnite MODE ), da se prikaže
na CD disku
» «.
2Pritisnite  .
Izbrane mape 1 Pritisnite MODE  (med
(samo MP3
predvajanjem pritisnite   in potem
disk)
pritisnite MODE ), da se prikaže » «
in » «.
2 S tipkama /TUNE + in –  izberite
mapo.
3Pritisnite  .
Programiranih 1 Programirajte posnetke/MP3 datoteke
posnetkov/MP3
(glejte »Ustvarjanje programa
datotek
predvajanja«).
2 Pritisnite MODE  (med
predvajanjem pritisnite   in potem
pritisnite MODE ), da se prikaže
» «.
3Pritisnite  .
MP3 disk
5 Pritisnite DISPLAY/ENTER .
Avdio CD
MP3 disk
6 Naslednjo skladbo lahko programirate tako, da
ponovite koraka 4 in 5.
7 Za začetek programiranega predvajanja pritisnite
 .
Preklic programiranega predvajanja
Najprej zaustavite predvajanje in potem pritisnite
MODE , da na prikazovalniku izgine »PGM«.
Preverjanje vrstnega reda posnetkov/MP3
datotek
Pritisnite DISPLAY/ENTER  (med predvajanjem
pritisnite   in potem pritisnite DISPLAY/ENTER
).
Na prikazovalniku se prikaže številka zadnjega
programiranega koraka. Po nekaj sekundah
se na prikazovalniku prikaže številka zadnjega
programiranega posnetka/mape.
Spreminjanje trenutnega programa
Če se CD disk ne predvaja enkrat in če se CD predvaja
dvakrat pritisnite  . Trenutni program se izbriše.
Izvedite postopek programiranja in ustvarite nov
program.
Nasveti
• Če programirate 21 posnetkov/MP3 datotek ali več, se na
prikazovalniku prikaže »FULL«.
• Program lahko predvajate večkrat, ker je shranjen, dokler ne
odprete predala za CD disk.
• Pri programiranem predvajanju ne deluje funkcija nadaljevanja
predvajanja.
Opomba
• Med predvajanjema/začasno zaustavitvijo predvajanja ne
morete spremeniti načina predvajanja.
Če med predvajanjem pritisnete MODE , se na prikazovalniku
prikaže »PUSH STOP«.
Preklic ponovnega predvajanja
Pritisnite MODE  (med predvajanjem pritisnite
  in potem pritisnite MODE ), da na
prikazovalniku izgine » «.
Naključno predvajanje posnetkov/
MP3 datotek (Shuffle Play)
Posnetke/MP3 datoteke lahko predvajate po
naključnem vrstnem redu.
1 Pritisnite OPERATE XX.
2 Pritisnite CD .
3 Pritisnite MODE  (med predvajanjem pritisnite
  in potem pritisnite MODE ), da se prikaže
»SHUF«.
4 Za začetek naključnega predvajanja pritisnite 
.
Preklic naključnega predvajanja
Najprej zaustavite predvajanje. Pritisnite MODE 
 (med predvajanjem pritisnite   in potem
pritisnite MODE  ), da na prikazovalniku izgine
»SHUF«.
Opomba
• Med predvajanjema/začasno zaustavitvijo predvajanja ne
morete spremeniti načina predvajanja.
Če med predvajanjem pritisnete MODE , se na prikazovalniku
prikaže »PUSH STOP«.
Nasveta
• Med naključnim predvajanje s pritiskom tipke   ne morete
izbrati predhodnega posnetka/MP3 datoteke.
• Med naključnim predvajanjem ne deluje funkcija nadaljevanja
predvajanja.
1 Pritisnite OPERATE .
2 S tipko RADIO BAND  izberite frekvenčni pas.
3 S tipkama PRESET + in –  izberite shranjeno
radijsko postajo.
Priključitev drugih komponent
Preko zvočnikov te enote lahko uživate lahko ob
poslušanju glasbe druge komponente, kot npr.
prenosnega digitalnega predvajalnika glasbe. Pred
priključitvijo izklopite vse komponente. Več informacij
o priključitvi komponente najdete v navodilih za
uporabo komponente.
1 Priključek AUDIO IN  z avdio kablom (ni priložen)
Na prikazovalniku se prikaže »P-xx«.
Ponovno predvajanje posnetkov/MP3
datotek (Repeat Play)
Predvajanje shranjenih radijskih
postaj
Shranjevanje radijskih postaj
Radijske postaje lahko shranite v pomnilnik enote.
Shranite lahko do 30 radijskih postaj, 20 FM radijskih
postaj in 10 AM radijskih postaj.
povežite z izhodom prenosnega digitalnega
predvajalnika glasbe ali katere druge komponente.
2 Pritisnite OPERATE  in vklopite enoto.
3 Vklopite priključeno komponento.
4 Pritisnite AUDIO ON  in začnite s predvajanjem
na priključeni komponenti.
Zvok priključene komponente se predvaja preko
zvočnikov te enote.
Za priključitev enote na televizor ali videorekorder
uporabite daljši kabel (ni priložen) s stereo mini
priključkom na eni strani in dvema fono vtičema na
drugi strani.
Odpravljanje težav
Naprava LAHKO predvaja naslednje diske
• Avdio CD diske
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3 datoteke) diske
* CD-DA je okrajšava za Compact Disc Digital Audio, kar je
standard snemanja avdio CD diskov.
Naprava NE predvaja sledečih diskov
• CD-R/CD-RW diskov, ki niso posneti v formatu
glasbenih CD diskov ali MP3 formatu, ki ustreza
standardu ISO9660 nivo 1/nivo 2 ali Joliet
• CD-R/CD-RW diskov slabe kakovosti snemanja,
CD-R/CD-RW s praskami ali umazanijo na površini
ali CD-R/CD-RW posneti na nezdružljivi snemalni
napravi
• Nepravilno zaključeni CD-R/CD-RW diskov.
Opombe o diskih
• Ne uporabljajte topil (npr. bencin ali razredčilo),
čistil, ki so na voljo v prodaji ali antistatičnih razpršil,
primernih za klasične plošče.
• Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali virom toplote (npr. cevem za vroč zrak) in jih ne
puščajte v avtomobilu, parkiranem na soncu.
• Na disk ne lepite papirja ali nalepk in pazite, da je ne
opraskate.
• Po uporabi hranite diske v ovitku za diske.
Varnost
• Laserski žarek v CD predvajalniku je škodljiv za oči,
zato ne poskušajte sami odpirati ohišja. Servisne
storitve naj opravlja le usposobljeno osebje.
• Če pade v ohišje komponente sistema predmet ali
tekočina, izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice. Preden
ga znova vključite, naj ga pregleda pooblaščeni
serviser.
• Naprava ne predvaja diskov nestandardnih oblik.
Neupoštevanje tega napotka lahko povzroči okvaro
predvajalnika. Ne uporabljajte tovrstnih diskov.
Viri energije
• Za delovanje enote na izmenično napetost
uporabite priloženi omrežni kabel. Ne uporabljajte
drugih vrst kablov.
• Tudi če je sistem izklopljen, je pod omrežno
napetostjo. Popolnoma je izklopljen samo v primeru,
če izvlečete napajalni kabel iz vtičnice.
• Če ne uporabljate baterij, jih odstranite, da se
izognete poškodbam, ki jih lahko povzroči izlitje
baterij ali rjavenje.
Postavitev sistema
• Sistema ne postavljajte na mesta, kjer je izpostavljen
neposredni sončni svetlobi, mehanskim tresljajem
ali prahu in umazaniji.
• Ne postavljajte ga na neravne ali nestabilne
površine.
• Okrog sistema mora biti vsaj 10 mm praznega
prostora. Izberite prostor, kjer bo omogočeno
kroženje zraka za hlajenje stereo sistema, da
preprečite njegovo pregrevanje.
• Ker je v zvočnikih močan magnet, ne polagajte
nanje kreditnih kartic z magnetno kodo ali ur, ker bi
jih magnet utegnil poškodovati.
• Če enoto prinesete iz hladnega v topel prostor
ali v zelo vlažen prostor, se lahko v notranjosti
predvajalnika diskov ustvari vlaga in sistem ne bo
deloval pravilno. Odstranite zgoščenko in enoto eno
uro pustite vključeno, da vlaga izhlapi.
• Oblika ročaja ne omogoča nošenje sistema, ko je
odprt predal za CD disk.
Ročaj
Če radijske postaje ne morete shraniti
samodejno
Radijsko postajo s slabšim signalom shranite ročno.
5 S tipkama PRESET + in –  izberite številko, pod
katero želite shraniti radijsko postajo.
6 Pritisnite DISPLAY/ENTER .
Nova radijska postaja zamenja predhodno radijsko
postajo.
Nasvet
Shranjene radijske postaje ostanejo shranjene tudi, če izvlečete
omrežni kabel ali odstranite baterije.
• Kadar poslušate zvok preko zvočnikov, izvlecite
slušalke.
Sliši se šum
• Nekdo uporablja prenosni telefon ali drugo napravo,
ki oddaja radijske valove blizu radiokasetofona.
 Motečo napravo umaknite od predvajalnika.
• Vstavite disk tako, da je potiskana stran obrnjena
navzgor.
• Očistite disk.
• Odstranite disk in pustite nosilec nekaj ur odprt, da
se vlaga posuši.
• CD-R/CD-RW je prazen.
• Težava je s kakovostjo CD-R/CD-RW diska, snemalno
napravo ali programsko opremo.
• Če so baterije šibke, jih zamenjajte z novimi.
Zvok prekinja.
• Zmanjšajte glasnost.
• Očistite disk, če pa je poškodovan, ga zamenjajte z
drugim.
• Predvajalnik postavite na mesto, kjer ni izpostavljen
tresljajem.
• Očistite lečo.
• Zvok prekinja ali ima motnje zaradi slabe kakovosti
CD-R/CD-RW diska, snemalne naprave ali
programske opreme.
Predvajanje se ne začne nemudoma.
• Naslednji diski se ne začnejo predvajati nemudoma:
– diski z zahtevnejšo strukturo datotek,
– diski, ki niso zaključeni (diski, katerim lahko
dodajate podatke),
– diski z veliko mapami ali datotekami, ki niso MP3
datoteke.
Radijski sprejemnik
Sprejem je slab
• Premaknite
anteno za
izboljšanje FM
sprejema.
• Premaknite
sam sprejemnik
za boljši AM
sprejem.
• Če so baterije slabe, jih nadomestite z novimi.
• Predvajalnik odmaknite od televizorja.
• Pri uporabi daljinskega upravljalnika med
poslušanjem AM sprejema lahko pride do motenj.
Slika vašega televizorja je nestabilna.
• Če poslušate FM program blizu televizorja s sobno
anteno, predvajalnik odstranite od televizorja.
Če se težave nadaljujejo, izključite omrežni kabel
iz stenske vtičnice in odstranite vse baterije. Ko
vsi indikatorji izginejo s prikazovalnika, ponovno
priključite omrežni kabel in vstavite baterije. Če
težav tudi s tem ne rešite, se posvetujte z najbližjim
pooblaščenim prodajalcem opreme Sony.
Radijske postaje se shranijo od najnižje do najvišje
frekvence.
Na prikazovalniku se prikaže izbrani frekvenčni pas
(»FM-xx« ali »AM-xx«).
Ni zvoka.
Zvok je šibek ali slabe kakovosti.
Delovanje sistema
dokler na prikazovalniku ne začne utripati »AUTO«.
4 Pritisnite MANUAL PRESET .
• Pravilno priključite omrežni kabel v stensko vtičnico.
• Preverite, če so baterije pravilno vstavljene.
• Če so baterije slabe, jih zamenjajte z novimi.
Diska ni mogoče predvajati ali na
prikazovalniku zasveti oznaka »noDISC«, tudi
ko je disk nameščen.
4 Pritisnite DISPLAY/ENTER .
radijsko postajo.
Enota se ne vključi.
CD/MP3 predvajalnik
• Pred predvajanjem očistite disk
s čistilno krpo od sredine proti
robu. Če so na površini praske,
umazanija ali prstni odtisi, lahko
to povzroči napake pri branju
vsebine.
1 Pritisnite OPERATE .
2 S tipko RADIO BAND  izberite frekvenčni pas.
3 Pritisnite in dve sekundi držite AUTO PRESET ,
1 Pritisnite OPERATE .
2 S tipko RADIO BAND  izberite frekvenčni pas.
3 S tipkama /TUNE+ in –  poiščite želeno
Splošno
Čiščenje ohišja
• Ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne tipke očistite z
mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim čistilom. Ne
uporabljajte grobih čistil, čistilnih praškov ali topil,
kot sta alkohol in bencin.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave v zvezi z
vašim predvajalnikom, se posvetujete z najbližjim
pooblaščenim Sonyjevim prodajalcem.
Download PDF

advertising