Sony | ZS-RS70BTB | Sony ZS-RS70BTB Radio DAB/DAB+ s povezavo Bluetooth® Navodila za uporabo

4-470-543-12(1)
Osnovno delovanje
Drugi postopki
IIO5
SL
Osebni avdio sistem
Za
Izvedite
Začasno
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite tipko  . Za
nadaljevanje predvajanja
ponovno pritisnite tipko*.
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite tipko  . Če
pritisnete na   po ustavitvi
predvajanja, se bo predvajanje
začelo od začetka posnetka/
datoteke, ki ste jo nazadnje
predvajali (Resume Play).
Navodila za uporabo
Preklic funkcije
»Resume Play«
©2013 Sony Corporation
Osvetlitev
Osvetlitev  na ročici ima naslednji dve funkciji.
Odpadne baterije (velja za
evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja
odpadkov)
OPOZORILO
Zaradi nevarnosti požara in električnega udara
naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Ne prekrivajte zračnikov naprave s časopisnim
papirjem, prti, zavesami, ipd., da ne bi prišlo do
požara. Ne postavljajte prižganih sveč na napravo.
Ne izpostavljajte naprave vodi in ne postavljajte nanjo
predmetov napolnjenih s tekočino, kot so vaze, da ne
bi prišlo do kratkega stika ali požara.
Ker se glavni vtič uporablja za izključitev enote iz
omrežja, priključite enoto v dostopno omrežno
vtičnico. V primeru nepravilnega delovanja enote, vtič
nemudoma izvlecite iz omrežne vtičnice.
Naprave ne namestite v utesnjen prostor, kot je
knjižna omara ali vgradna omarica.
Prekomerni zvočni pritisk iz slušalk utegne povzročiti
izgubo sluha.
Ne izpostavljajte baterij (akumulatorske baterije ali
vstavljenih baterij) prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju in podobnem, dlje časa.
Ploščica z imenom modela in pomembne informacije
v zvezi z varnostjo se nahajajo na spodnji strani enote.
Opomba za kupce v državah, v
katerih so veljavne EU direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in
garancijo se obrnite na naslove, navedene v
dokumentih za servis in v garantnem listu.
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol,
pomeni, naj z njo ne ravnamo enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Na določenih baterijah se
simbol pojavlja skupaj s kemičnimi simboli. Kemijska
simbola za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) se dodata, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca. S tem ko baterijo pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
O podrobnostih o recikliranju tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Pri izdelkih ki iz varnostnih, delovnih ali podatkovnih
razlogov zahtevajo neprekinjeno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj menjavo baterije opravi usposobljeno
strokovno osebje. Ob koncu življenjske dobe izdelek
na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme.
Za vse baterije si preberite poglavje o varnem
odstranjevanju baterije iz izdelka. Baterijo oddajte na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odpadnih
baterij.
Licence in blagovne znamke
• Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer-3 in
patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.
• Windows Media je registrirana blagovna znamka ali
blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v
ZDA in/ali drugih državah.
• Ta izdelek ima na voljo tehnologijo, za katero ima
določene intelektualne pravice družba Microsoft.
Uporaba ali distribucija te tehnologije izven tega
izdelka je prepovedana brez ustrezne licence družbe
Microsoft.
• Znamka in logotip Bluetooth® sta last podjetja
Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony Corporation ima
dovoljenje za uporabo teh znamk.
• Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in
drugih državah.
• Android je blagovna znamka podjetja Google Inc.
• Vse druge blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke so v lasti njihovih zakonitih
lastnikov. V teh navodilih nista posebej navedena
znaka ™ in ®.
Indikator spremembe funkcije
Če preklopite na eno od petih funkcij, se osvetlitev
na sredi (bela) pojača, s čimer uporabnika opozori na
spremembo funkcije. Če preklopite na funkcijo
Bluetooth, se modro obarva tudi osvetlitev na obeh
straneh.
Pred uporabo enote
Vklop ali izklop enote
Pritisnite tipko OPERATE . Enoto lahko prav tako
vklopite s funkcijo neposrednega vklopa (glejte
spodaj).
V tem priročniku so postopki opisani z uporabo
funkcije neposrednega vklopa.
Izbor datoteke
Pritisnite tipko  ali  .
Preskočite lahko posamezne
datoteke. Če želite preskočiti več
datotek, držite tipko  ali 
 in jo spustite, ko dosežete
želeni posnetek/datoteko.
Primer strukture map in vrstnega reda
predvajanja
Vrstni red predvajanja map in datotek je naslednji:
Mapa
MP3/WMA
datoteka
Slušalke priključite v priključek za slušalke  .
Poudarjanje nizkih tonov
Opombe o MP3/WMA diskih
• Ko vstavite disk, enota začne z branjem vseh datotek na
Izklop funkcije Light Sync
Funkcija Light Sync na tej enoti ustvarja svetlobne
učinke v skladu z izvorom glasbe. Po tovarniški
nastavitvi je ta funkcija vklopljena, lahko pa jo tudi
izklopite.
Pritiskajte na tipko LIGHT SYNC , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže napis »LIGHT SYNC OFF«.
Če želite funkcijo vklopiti, ponovno pritiskajte na
tipko, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis
»LIGHT SYNC ON«.
– avdio CD diski s CD-DA posnetki v CD-DA formatu,
– CD-R/CD-RW diski z MP3 ali WMA avdio datotekami,
posnetimi v standardu ISO 9660 Level 1/Level 2 ali
Joliet.
1 Pritisnite na CD , da se vklopi funkcija CD.
2 Pritisnite na PUSH OPEN/CLOSE   in
položite disk v prostor za CD, s potiskano
stranjo obrnjeno navzgor.
Potiskana stran
navzgor
3 Pritisnite na PUSH OPEN/CLOSE  , da
zaprete prostor za CD.
disku. V tem času se na enoti prikaže napis READING. Če
je na disku veliko map ali drugih datotek, ki niso v
formatu MP3/WMA, se lahko zgodi, da se predvajanje
ali začetek predvajanja naslednje MP3/WMA datoteke
ne bo začelo nemudoma.
• Priporočamo, da pri ustvarjanju MP3/WMA diskov ne
vključujete datotek, ki niso v formatu MP3/WMA, ali
nepotrebnih map.
• Med predvajanjem se mape, ki ne vsebujejo MP3/WMA
datotek, preskočijo.
• Ta enota podpira naslednje avdio formate:
–MP3: končnica ».mp3«
–WMA: končnica ».wma«
Če ime datoteke vsebuje ustrezno končnico, ampak je
dejanska datoteka bila ustvarjena v drugem avdio
formatu, lahko pri predvajanju pride do motenj.
• Enota ne podpira formata MP3 PRO.
• Ne morete predvajat WMA datoteke v formatu WMA
DRM WMA Lossless in WMA PRO.
• Ta enota zvočnih datotek na disku ne predvaja v
naslednjih primerih:
–če skupno število zvočnih datotek presega 511
datotek,
–če skupno število map na posameznem disku
presega 511 map,
–če je več kot 9 direktorijev (vključno z mapo ROOT).
• Imena map in datotek se lahko prikažejo z 32 znaki,
vključno z narekovaji.
• Znaki in simboli, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani
kot »_«.
• Ta predvajalnik ustreza verziji formata ID3 oznake za
datoteke 1,0, 1,1, 2,2, 2, 3 in 2,4. Če datoteka vsebuje
podatke ID3, se bodo na prikazovalniku prikazali naslov
skladbe, ime izvajalca in naslov albuma. Če datoteka ne
vsebuje teh podatkov, enota namesto naslova skladbe
prikaže naslednje:
–ime datoteke namesto naslova skladbe,
–sporočilo »NO ARTIST« namesto imena izvajalca,
–sporočilo »NO ALBUM« namesto naslova albuma.
Informacije ID3 in WMA so prikazane z vse do 32 znaki.
Spreminjanje načina predvajanja
Ob zaustavljenem predvajanju diska večkrat pritisnite
tipko MODE . Glejte »Izbor načina predvajanja«.
(Primer: če je vstavljen CD)
Skupno število posnetkov
Poslušanje glasbe na USB
napravi
Skupni čas predvajanja
(Primer: če je vstavljen MP3/WMA disk)
omrežni kabel (priložen)
nemudoma:
– struktura datotek je kompleksna,
– USB naprava je skoraj polna.
• Ne shranjujte datotek, ki niso MP3/WMA in nepotrebnih
map na USB napravo, ki vsebuje MP3/WMA datoteke.
• Med predvajanjem se mape, ki ne vsebujejo MP3/WMA
datotek, preskočijo.
• Ta enota podpira naslednje avdio formate:
– MP3: končnica ».mp3«
– WMA: končnica ».wma«
Če ime datoteke vsebuje ustrezno končnico, ampak je
dejanska datoteka bila ustvarjena v drugem avdio
formatu, lahko pri predvajanju pride do motenj.
• Enota ne podpira formata MP3 PRO.
• Predvajati ne morete WMA datotek v WMA DRM, WMA
Lossless in WMA PRO formatu.
• Enota ne predvaja avdio datotek na USB napravi v
naslednjih primerih:
– če skupno število avdio datotek v posamezni mapi
presega 999 datotek,
– če skupno število avdio datotek na USB napravi
presega 5.000 datotek,
– če skupno število map na USB napravi ne presega 255
map (vključno z mapo »ROOT«),
– če ima direktorij presega 8 nivojev (vključno z mapo
»ROOT«).
Število datotek in map je odvisno od strukture datotek
in map.
• Ne zagotavljamo združljivost z vsemi programi
kodiranja/zapisovanja. Pri uporabi nezdružljive USB
naprave bo zvok preskakoval ali pa bo zvok moten ali
pa se sploh ne bo predvajal.
• Imena map in datotek se lahko prikažejo z 32 znaki,
vključno z narekovaji.
• Znaki in simboli, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani
kot »_«.
• Ta predvajalnik ustreza verziji formata ID3 oznake za
datoteke 1,0, 1,1, 2,2, 2, 3 in 2,4. Če datoteka vsebuje
podatke ID3, se bodo na prikazovalniku prikazali naslov
skladbe, ime izvajalca in naslov albuma. Če datoteka ne
vsebuje teh podatkov, enota namesto naslova skladbe
prikaže naslednje:
–ime datoteke namesto naslova skladbe,
–sporočilo »NO ARTIST« namesto imena izvajalca,
–sporočilo »NO ALBUM« namesto naslova albuma.
Informacije ID3 in WMA so prikazane z vse do 32 znaki.
Snemanje glasbe z diska na
USB napravo
Na USB napravo (digitalni glasbeni predvajalnik ali
USB shranjevalni medij, itd.) lahko shranite celotni disk
(Synchro Recording) ali trenutno predvajani posnetek
ali datoteko (single track recording).
Če snemate s CD-ja, se posnetki posnamejo kot MP3
datoteke, s hitrostjo 128 kb/s. če snemate z MP3/WMA
diska, se MP3/WMA datoteke posnamejo z enako
hitrostjo prenosa podatkov kot originalni MP3/WMA
datoteke.
Več o združljivih USB napravah si lahko ogledate v
poglavju »Združljive USB naprave«.
1 Priključite USB napravo v priključek
* Če so MP3/WMA datoteke prisotne samo v
osnovnem direktoriju (mapa »ROOT«), se na
prikazovalniku prikaže »1FLDR«.
Predvajate lahko avdio datoteke, ki so shranjene na
USB napravi (digitalni predvajalnik glasbe ali USB
pomnilna naprava).
Na tej enoti lahko predvajate formata MP3 in WMA*.
Več o združljivosti USB naprav si oglejte v poglavju
»Združljive USB naprave« na hrbtni strani.
4 Pritisnite na   in začnite s predvajanjem.
Številka posnetka ali datoteke MP3/WMA
1 Priključite USB napravo v priključek
(USB)
.
2 Vstavite disk, ki ga želite posneti, v predal za
CD.
S pritiskanjem na
želeno mapo.
(mapa) + ali ―  izberite
Snemanje samo najljubših posnetkov/
datotek
.
Opravite postopek od koraka 1 do 5 v poglavju
»Ustvarjanje osebnega programa (Program Play)«.
Opomba
Enote ni mogoče uporabljati za polnjenje USB naprav.
Snemanje enega posnetka/datoteke
Izberite in začnite s predvajanjem posnetka/
datoteke, ki ga/jo želite posneti.
3 Pritisnite na REC CD  USB .
»REC« utripa in enota začne ocenjevati količino
prostora na USB napravi.
Čas predvajanja
Če predvajate MP3/WMA disk, se pred časom
predvajanja*2 prikažeta ime mape*1 in naslov
skladbe.
• Baterije zamenjajte, ko se zatemni indikator OPR/BATT  ali ko enota ne deluje več. Vse baterije zamenjajte z novimi. Pred
zamenjavo baterij odstranite CD in iz enote izključite vse USB naprave ali kakršnekoli druge komponente.
• Če želite enoto uporabljati na baterije, izključite omrežni napajalnik iz enote in iz stenske vtičnice.
Uporaba funkcije za uravnavanje porabe energije
Ta enota ima na voljo funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. S to funkcijo se enota samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti, ko 20 minut ne izvedete nobenega postopka ali brez avdio signala.
Za vklop ali izklop stanja pripravljenosti pritisnite tipko DISPLAY , medtem ko pritiskate na  . Ob vsakem
pritisku tipke se na prikazovalniku prikaže »AUTO STANDBY ON« ali »AUTO STANDBY OFF«.
Opombe
• Približno 2 minuti pred preklopom v stanje pripravljenosti začne na prikazovalniku vsebina utripati.
• V stanju pripravljenosti pri priključenemu napajalnem kablu se na prikazovalniku prikaže »STANDBY«.
• Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti ni na voljo v načinu FM/AM.
*1Če ni mape, se na prikazovalniku prikaže napis
»ROOT«.
*2 Če je čas predvajanja daljši od 100 minut, se na
prikazovalniku prikaže »--:--«.
Za
Izvedite
Začasno
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite tipko  . Za
nadaljevanje predvajanja
ponovno pritisnite tipko.
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite tipko  . Če
pritisnete na   po ustavitvi
predvajanja, se bo predvajanje
začelo od začetka posnetka/
datoteke, ki ste jo nazadnje
predvajali (Resume Play).
Preklic funkcije
»Resume Play«
Dvakrat pritisnite na  . Če
pritisnete na   po preklicu
Pritisnite tipko
― .
Izbor posnetka/
datoteke
Iskanje točke v
posnetku/
datoteki
Nasvet
Ko se ocenjevanje konča, se na prikazovalniku
najprej prikaže »FREE***G«/»FREE***M« (preostali
prostor za shranjevanje na napravi, v GB/MB) in
nato »PUSH ENT«.
Če se prikaže »LOW ***M« pomeni, da na napravi ni
dovolj prostora. Za preklic snemanja pritisnite na 
. Če želite nadaljevati s snemanjem, nadaljujte
od koraka 4.
Prikažeta se ime mape in naslov skladbe, nato pa še
številka datoteke in čas predvajanja.
Številka datoteke
4 Pritisnite na ENTER .
(mapa) + ali
Čas predvajanja*
Snemanje se začne. Med snemanjem ne
odstranjujte USB naprave.
Predvajanje se samodejno ustavi, ko je snemanje
Synchro Recording zaključeno.
Predvajanje se nadaljuje, ko se snemanje enega
posnetka/datoteke konča.
* Pri času predvajanja nad 100 minut se na
prikazovalniku prikaže »--:--«.
Prikaže se napis »TRACK ERASE?« ali »FOLDER
ERASE?«.
4 Pritisnite na .
Izbrana avdio datoteka ali mapa se izbriše in na
prikazovalniku se prikaže napis »COMPLETE«.
Pravila za ustvarjanje map in datotek
Ko postopek snemanja najprej izvedete na USB
napravi, se v mapi ROOT ustvari mapa MUSIC. Znotraj
te mape MUSIC se glede na način snemanja ustvarijo
datoteke.
Sinhronizirano snemanje*1
Vir snemanja
MP3/WMA
CD-DA
Ime mape
Ime datoteke
Enako kot vir snemanja*2
»FLDR001«*3
»TRACK001«*4
2 Vklopite funkcijo Bluetooth na Bluetooth
napravi.
Nasvet
Pri nazadnje priključeni Bluetooth napravi enota
ponovno poskusi vzpostaviti Bluetooth povezavo, če je
funkcija Bluetooth vklopljena. Če je Bluetooth
povezava vzpostavljena, indikator Bluetooth ( )
ostane prižgan.
3 Izberite »SONY:ZS-RS70BT/BTB«, ki je prikazan
na prikazovalniku naprave Bluetooth.
Po potrebi izberite Bluetooth profil »A2DP«, ki ga
enota podpira. Podrobnosti o profilih si oglejte v
poglavju »Kaj je brezžična tehnologija Bluetooth?«.
Bluetooth povezava je vzpostavljena in na
prikazovalniku se prikaže napis »BT AUDIO«.
Vir snemanja
MP3/WMA
Ime mape
»REC1«*5
CD-DA
Ime datoteke
Enako kot vir
snemanja*2
»TRACK001«*4
*1Snemanje celega diska, MP3/WMA datoteke v določeni
mapi in samo najljubši posnetki/datoteke (Program
Play)
*2Dodelite lahko ime mape z vse do 32 znaki.
*3Imena map se dodelijo v zaporednem vrstnem redu, vse
do 255 (vključno z mapami »ROOT« in »MUSIC«).
*4Imena datotek se dodelijo v zaporednem vrstnem redu.
*5Nova datoteka se posname v mapo »REC1« vsakič, ko
izvedete postopek snemanje enega posnetka.
Opombe
• Če začnete snemati v načinu predvajanja »Shuffle«
(naključno predvajanje) ali »Repeat Play« (ponavljajoče
predvajanje), se izbrani način predvajanja samodejno
zamenja z običajnim.
• Med snemanjem ali brisanjem ne odstranjujte USB
naprave. S tem bi poškodovali podatke na napravi ali
samo napravo.
• Med snemanjem z diska MP3/WMA enota ne oddaja
zvoka in na prikazovalniku se prikaže napis »HI-SPEED«.
• Informacije CD-TEXT se ne prenesejo na ustvarjeno
datoteko MP3.
• Snemanje se samodejno ustavi, če:
– USB napravi med snemanjem zmanjka prostora,
– število avdio datotek in map na USB napravi doseže
število, ki jih enota še lahko prepozna,
– funkcija je spremenjena.
• Če ima mapa ali datoteka, ki jo poskušate posneti,
enako ime kot že obstoječa mapa ali datoteka na USB
napravi, se imenu doda zaporedna številka, originalna
mapa ali datoteka pa se ne izbrišeta.
• MP3/WMA map med predvajanjem ali začasno
ustavitvijo ni mogoče brisati.
• Datoteke ali pod-mape, ki niso formata MP3/WMA in ki
se nahajajo v mapi, ki jo želite izbrisati, se ne izbrišejo.
• Radijskega zvoka ni mogoče posneti na USB napravo.
Opomba o vsebini, zaščiteni pred presnemavanjem
Posneto glasbo lahko uporabljate samo v osebne namene.
Če jo želite uporabiti za druge namene, potrebujete
dovoljenje imetnika avtorskih pravic.
Opombi
• Ta korak pri nekaterih napravah ni potreben.
• Če enote ni mogoče povezati z Bluetooth napravo,
izbrišite »SONY:ZS-RS70BT/BTB« iz Bluetooth
naprave in nato ponovite postopek združevanja.
Uporaba funkcije stanja pripravljenosti
povezave BLUETOOTH
Pri uporabi funkcije stanja pripravljenosti povezave
BLUETOOTH lahko enoto vklopite in samodejno
preklopite na funkcijo Bluetooth, ko poskušate
vzpostaviti Bluetooth povezavo z Bluetooth napravo
(samo če je priključen omrežni kabel).
Držite tipko OPERATE , dokler se na prikazovalniku
ne prikaže napis »BT STANDBY ON«. Enota se izklopi in
vzpostavi način stanja pripravljenosti povezave
Bluetooth.
Za preklica načina ponovite postopek, dokler se ne
prikaže napis »BT STANDBY OFF«. Enota se izklopi in
vzpostavi način stanja pripravljenosti.
Vzorec C
Povezava s pametnim telefonom z enim
dotikom (funkcija NFC)
Z dotikom enote s pametnim telefonom, ki je združljiv
s funkcijo NFC, se enota vklopi samodejno in
samodejno se izvede postopek združitve in
vzpostavitve povezave BLUETOOTH.
Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo NFC (operacijski
sistem: Android 2.3.3 ali kasnejši, razen Android 3.x)
Kaj je NFC?
NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki
zagotavlja brezžično komunikacijo na kratki razdalji
med različnimi napravami, kot so prenosni telefoni in
druge prenosne naprave. Funkcija NFC zagotavlja
preprostejši prenos podatkov z dotikom simbola ali
posebej zasnovanega dela na napravi, ki podpira
funkcijo NFC.
1 Na pametnem telefonu vklopite funkcijo NFC.
Brezžična povezava Bluetooth
naprav
Bluetooth povezava vam omogoča poslušanje glasbe
iz brezžično povezanih Bluetooth naprav.
Izberite enega od treh načinov povezave, ki najbolj
ustreza Bluetooth napravi. Podrobnosti o upravljanju
naprave si oglejte v navodilih za uporabo te naprave.
Združevanje Bluetooth naprave:
Glejte Vzorec A
Naprave Bluetooth je najprej potrebno med seboj
združiti.
Priključitev združenih naprav:
Glejte Vzorec B
Za poslušanje glasbe iz Bluetooth naprave, ki ste jo
združili, glejte ta vzorec.
NFC - povezava s pametnim telefonom, z enim
dotikom:
Glejte Vzorec C
Z uporabo pametnega telefona, združljivega s funkcijo
NFC, lahko vzpostavite Bluetooth povezavo z enim
samim dotikom enote.
Pred upravljanjem enote preverite naslednje:
• Enota in naprava sta drug od drugega oddaljena
največ 1m,
• Enota je povezana z omrežnim kablom ali indikator
OPR/BATT  sveti.
• Na voljo so vam navodila za uporabo, priložena
napravi.
Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih
za uporabo pametnega telefona.
Če ima pametni telefon nameščen
operacijski sistem Android 2.3.3 ali kasnejši
in operacijski sistem, ki ne presega Android
4.1
Nadaljujte s korakom 2.
Če ima pametni telefon nameščen
operacijski sistem Android 4.1 ali kasnejši
Nadaljujte s korakom 4.
2 Na pametni telefon si prenesite in namestite
NFC Easy Connect je originalna Sonyjeva aplikacija
za telefone Android in je na voljo v Google Play
trgovini.
Aplikacijo si prenesite tako, da poiščete »NFC Easy
Connect« ali do nje dostopite s pomočjo naslednje
dvodimenzionalne kode. Lahko se zgodi, da prenos
aplikacije ne bo brezplačen.
Lahko se zgodi, da aplikacija ni na voljo v nekaterih
državah/regij.
Nasvet
Pri nekaterih pametnih telefonih povezava z enim
dotikom ni na voljo brez namestitve aplikacije NFC
Easy Connect. V tem primeru se delovanje in podatki
razlikujejo od podatkov, ki so bili navedeni predhodno.
Podrobnosti o tem najdete v navodilih za uporabo
pametnega telefona.
Dvodimenzionalna koda:
Uporabite aplikacijo za branje dvodimenzionalnih
kod.
Združevanje in priključitev Bluetooth
naprave
funkcijo Bluetooth.
3 Na pametnem telefonu zaženite aplikacijo
NFC Easy Connect.
S pametnim telefonom se večkrat dotaknite znaka
N  na tej enoti, dokler se ne izvede povezovanje.
Bluetooth.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo,
priloženih napravi.
Če niso združene nobene naprave, na primer, ko
prvič po nakupu pritisnete na tipko BLUETOOTH
, enota samodejno vklopi način združevanja in
indikator Bluetooth ( ) in napis »PAIRING« na
prikazovalniku začneta utripati. V tem primeru
nadaljujte s korakom 4.
Opomba
Če je zaslon pametnega telefona zaklenjen, pametni
telefon ne bo deloval. V tem primeru odklenite
pametni telefon in se potem s pametnim telefonom
ponovno dotaknite znaka N .
Izvedite
napravi, da zazna enoto.
Pritisnite tipko  ali  .
Posamezne posnetke/datoteke
lahko preskočite.
Ustavitev
snemanja
Pritisnite na  . Datoteka
MP3/WMA se ustvari vse do
mesta, kjer ste ustavili snemanje.
Med predvajanjem pritisnite
tipko  ali   in tipko
izpustite na želeni točki. Če
najdete mesto med začasno
ustavitvijo, pritisnite na  ,
da se predvajanje začne.
Odstranitev USB
naprave
Pritisnite USB , nato držite
tipko  , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže »NO
DEV«, nato odstranite USB
napravo.
Za združitev drugih Bluetooth naprav ponavljajte korake 2
do 6 za vsako napravo posebej.
Opombe
• Način združevanja enote se po približno 5ih minutah
izklopi in indikator Bluetooth ( ) začne utripati. Če se
način združevanja izklopi med samim postopkom,
začnite znova od koraka 3.
• Geslo enote je nastavljeno na »0000«. Enote ni mogoče
združiti z Bluetooth napravo, katere geslo je drugačno
od »0000«.
• Ko so Bluetooth naprave enkrat združene, ta postopek
ne bo več potreben, razen v naslednjih primerih:
– enota je združena z več kot 10 napravami.
Enoto lahko združite z vse do 9 Bluetooth napravami.
Če želite združiti dodatno napravo, nova naprava
zamenja tisto, katere datum združitve je najstarejši.
• S to enoto lahko sicer združite več kot eno napravo,
vendar bo zvok slišati samo iz ene od naprav.
Izbris informacij o združeni napravi, shranjenih
na enoti
1 S tipko BLUETOOTH  vklopite funkcijo
Bluetooth.
2 Držite tipko ERASE , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže napis »BT RESET«.
3 Pritisnite na ENTER , da se enota ponastavi
in izbriše vse informacije o združeni napravi.
Ko so informacije o združeni napravi izbrisane, se
na prikazovalniku prikaže napis »COMPLETE«.
Za preklic ponastavitve pritisnite na   preden
pritisnete na ENTER .
Poslušanje radijskega
sprejemnika
1 S tipko RADIO DAB/FM  izberite želeni
frekvenčni pas, »DAB« ali »FM«.
Sprejem radijske postaje DAB/DAB +
Ko prvič po nakupu enote pritisnete na tipko
RADIO RADIO DAB/FM , se samodejno začne
uglaševanje postaj DAB in ustvari se seznam
razpoložljivih storitev. Med samodejnim
uglaševanjem postaj DAB indikator na
prikazovalniku utripa. V tem času ne pritiskajte
nobenih tipk, ker bi se iskanje prekinilo in
seznam storitev ne bi bil popoln.
2 Opravite postopek uglaševanja.
Uglaševanje postaje DAB/DAB+
Pritisnite in držite tipko TUNE + ali ― , da uglasite
želeno postajo.
Če ima izbrana osnovna postaja še sekundarno
storitev, na prikazovalniku utripa »SC«. S pritiskom
na TUNE + ali ―  uglasite sekundarno storitev.
»SC« zasveti, ko enota sprejme sekundarno storitev.
Uglaševanje postaje FM
Pritisnite in držite tipko TUNE + ali ― , dokler se
na prikazovalniku ne začne spreminjati frekvenca.
Enota samodejno preišče frekvence in se zaustavi,
ko najde radijsko postajo.
Če enote ne najdete s samodejnim iskanjem, lahko
s pritiskom tipke TUNE + ali ―  frekvenco
spremenite ročno.
Ko najdete FM stereo radijsko postajo, se na
prikazovalniku osvetli »ST«.
• Ko uglašujete postajo DAB/DAB+, utegne trajati nekaj
časa, preden se zasliši zvok.
• Enota samodejno sprejme primarno storitev, ko se
sekundarna storitev konča.
• Radijski sprejemnik ne podpira podatkovnih storitev.
Če je sprejem FM signala moten
Pritisnite in držite tipko MODE , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže »MONO«.
Izgubili boste stereo učinek, ampak se bo izboljšal
sprejem.
prikazovalniku ne prikaže »DRC«.
2 Pritisnite na TUNE + ali ―  in izberite »2«,
»1« (tovarniška nastavitev) ali »0,5«.
Za izklop funkcije DRC izberite »0«.
Ročna uglasitev postaj DAB
prikazovalniku naprave Bluetooth.
Nasvet
Storite enega od spodnjih postopkov:
• Izklopite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo,
priloženih napravi.
• Izklopite Bluetooth napravo.
• Zamenjajte funkcijo na enoti.
• Izklopite enoto.
• Ponovno se s pametnim telefonom dotaknite enote,
da prekinete povezavo (samo pametni telefoni,
združljivi z NFC).
3 Pritisnite na ENTER .
5 Izberite »SONY:ZS-RS70BT/BTB«, prikazan na
* Za geslo se lahko uporabi beseda »Passkey«, »PIN
code«, »PIN number«, ali »Password«.
Po uporabi
1 Držite tipko MODE , dokler se na
4 Opravite postopek združevanja na Bluetooth
Bluetooth povezava je vzpostavljena. Na
prikazovalniku se prikaže napis »BT AUDIO«.
nastavite glasnost.
Funkcija DRC (Dynamic range control) izboljša jasnost
nizkih tonov tudi pri nižji jakosti zvoka.
Prepričajte se, da postaja DAB/DAB+, ki jo poslušate,
ustreza funkciji DRC.
Enota vklopi način združevanja in indikator
Bluetooth ( ) in napis »PAIRING« na prikazovalniku začneta utripati.
Nekatere naprave ne prikažejo seznama zaznanih
naprav.
2 Začnite predvajati Bluetooth napravo, nato
Da bodo med sprejemanjem postaj DAB/DAB+
nizki toni jasni
ne slišate dveh piskov.
Opomba
Podrobnosti o postopku Bluetooth povezave sio
glejte v poglavju »Vzpostavljanje brezžične povezave z Bluetooth napravami«. Ko je Bluetooth
povezava vzpostavljena, sveti indikator ( ).
Pametni telefon se odzove
(enota je prepoznana)
3 Držite tipko BLUETOOTH-PAIRING , dokler
Če se »SONY:ZS-RS70BT/BTB« ne prikaže, ponovite
postopek od koraka 2.
in napravo.
Opombe o postajah DAB/DAB+
4 Te enote se dotaknite s pametnim telefonom.
2 Vklopite funkcijo Bluetooth naprave
1 Vzpostavite povezavo Bluetooth med enoto
aplikacijo NFC Easy Connect.
Vzorec A
1 S pritiskom na BLUETOOTH  vklopite
Funkcije so odvisne od naprave Bluetooth.
Upoštevajte tudi navodila za uporabo, priložena
napravi.
Nastavite glasnost Bluetooth naprave na zmerno
jakost, nato uporabite tipko VOLUME ― ali +  na
enoti.
Snemanje enega posnetka
Drugi postopki
Za
Če pritisnete na tipko  , odprete predal za CD ali
izklopite enoto se funkcija »Resume Play« izklopi.
Na prikazovalniku se prikaže napis »ERASE?«.
3 Pritisnite na ENTER .
6 Če je potreben vpis gesla*, vpišite »0000«.
funkcije Resume Play, se
predvajanje začne od začetka
prvega posnetka/datoteke.
Izbor mape na
disku MP3/WMA
2 Pritisnite na ERASE .
Skupno število map
* Če USB naprava nima oznake glasnosti, prek zaslona
potuje napis »STORAGE DRIVE«.
Oznaka glasnosti je ime, ki ga lahko dodelite mediju
za shranjevanje podatkov ali napravam.
Brezžično poslušanje glasbe
na Bluetooth napravi
funkcijo Bluetooth.
Sledite navodilom na zaslonu, da vzpostavite
povezavo.
Ko je povezava vzpostavljena, se na prikazovalniku
prikaže napis »BT AUDIO«.
3 Pritisnite na  , da se predvajanje začne.
Drugi postopki
1 S pritiskom na BLUETOOTH  vklopite
Preverite, ali se je prikazal zaslon aplikacije.
Snemanje datotek MP3/WMA v določeni
mapi
2 Pritisnite na USB , da se vklopi funkcij USB.
Opombi
S pritiskom na  ali   izberite avdio
datoteko.
Pritisnite na (mapa) + ali ―  in izberite mapo.
Nadaljujte s korakom 3.
(USB)
Oznaka glasnosti* enkrat potuje prek zaslona, nato
se prikaže skupno število map.
Povezava z združeno napravo Bluetooth
Snemanje celega diska
* Na enoti ne morete predvajati datotek z zaščito pred
presnemavanjem (DRM - Digital Rights Management)
ali datotek, ki ste jih prenesli iz spletne glasbene
trgovine. Pri poskusu predvajanja takšne datoteke
enota začne predvajati naslednjo nezaščiteno datoteko.
Skupno število map*
V AC IN
Ko odstranjujete USB napravo, vedno držite tipko  
pritisnjeno, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis
»NO DEV«. Če USB napravo odstranite brez zgornjega
koraka, utegnete poškodovati podatke na napravi ali
samo napravo.
• Lahko se zgodi, da se predvajanje ne bo začelo
Poslušanje s slušalkami
Pritisnite na MEGA BASS .
Na prikazovalniku zasveti napis »MEGA BASS«.
Za vrnitev na običajni zvok ponovno pritisnite na
tipko.
Opomba
Opombe o USB napravi
Pritisnite na VOLUME + ali ― .
Stopnjo glasnosti enote lahko nastavite po korakih od
0 do 31. V koraku 31 se prikaže napis »VOL MAX«.
V stensko vtičnico
Pritisnite tipko  , da se na
prikazovalniku prikaže napis »NO
DEV« in nato odstranite USB
napravo.
Ko je USB naprava ustavljena, pritisnite tipko MODE
.
Več informacij o tem najdete pod »Izbor načina
predvajanja«.
Prilagoditev glasnosti
Priključite napajalni kabel , ali vstavite baterije R14 (velikost C) (niso priložene) v prostor za baterije .
Med predvajanjem pritisnite
tipko  ali   in tipko
izpustite na želeni točki. Če
najdete mesto med začasno
ustavitvijo, pritisnite na  
da se predvajanje začne.
Spreminjanje načina predvajanja
Ko je enota izklopljena, pritisnite tipko CD , USB ,
BLUETOOTH , RADIO DAB/FM  ali AUDIO IN .
Enota se vklopi in neposredno preklopi na izbrani
način.
Napajanje
Iskanje točke v
posnetku/
datoteki
Odstranitev USB
naprave
Uporaba funkcije neposrednega vklopa
Na tej enoti lahko predvajate naslednje vrste diskov:
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta
simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih o recikliranju tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
(mapa) + ali
* Pri predvajanju VBR MP3/WMA datoteke se lahko zgodi,
da se bo predvajanje začelo od različne točke.
Predvajanje glasbenega diska
Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za evropsko unijo in
druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Svetlobni učinki pri predvajanju zvoka
Svetlobni učinki (obe strani se osvetlita rdeče) so
sinhronizirani z glasbenim virom. Po želji lahko to
funkcijo vklopite ali izklopite (glejte »Izklop funkcije
Light Sync«).
Dvakrat pritisnite na  . Če
pritisnete na   po preklicu
funkcije Resume Play, se
predvajanje začne od začetka
prve datoteke.
Pritisnite tipko
― .
* Na tipkah   in VOLUME +  se nahaja otipljiva točka.
Vzorec B
1 Izberite avdio datoteko ali mapo, ki jo želite
izbrisati.
Izbor mape
ZS-RS70BTB
Brisanje avdio datotek in map iz USB naprave
Nasveti
• Če je težko vzpostaviti povezavo, poskusite
naslednje:
– vklopite aplikacijo NFC Easy Connect in
premaknite telefon malce prek oznake N  na
enoti,
– če je pametni telefon v etuiju, ga vzemite ven.
• Za prekinitev povezave se s pametnim telefonom
ponovno dotaknite enote.
• Če imate več naprav, združljivih z NFC, se s
pametnim telefonom dotaknite druge naprave, da
se povezava vzpostavi s to napravo. Na primer, če je
pametni telefon povezan s slušalkami, združljivimi z
NFC, se s pametnim telefonom dotaknite enote, da
se povežete z enoto (One-touch connection
switching).
Če ste se preselili na drugo območje, ročno opravite
uglaševanje postaj DAB in ponovno registrirajte
vsebino oddaj.
Držite tipko RADIO DAB/FM-SCAN , dokler se na
prikazovalniku izmenično ne prikazujeta napisa
»INITIAL« in »SCAN?«.
Iskanje se začne. Trajanje iskanja je odvisno od
razpoložljivosti storitev DAB/DAB+ na vašem področju
Indikator napredovanja
Ko se iskanje konča, se ustvari seznam razpoložljivih
storitev.
Opombi
• Če vaša država ne podpira oddajanja postaj DAB/DAB+,
se na prikazovalniku prikaže napis »NOSIGNAL«.
• Ko se postopek samodejnega uglaševanja postaj DAB
začne, se bo shranjeni seznam razpoložljivih storitev
izbrisal.
Izboljšava radijskega sprejema
Obrnite anteno tako, da se sprejem izboljša.
ZS-RS70BTB_CED [SL] 4-470-543-12(1)
Druge funkcije
Dodatne informacije
Opomba
Če poskusite v program vključiti več kot 26 posnetkov/
datotek, se na prikazovalniku prikaže napis »FULL«.
Nasvet
Način »Resume Play« je na voljo, če način »Program Play«
uporabljate s funkcijo USB. Po tem, ko s tipko  
ustavite funkcijo »Program Play«, pritisnite na  .
Predvajanje programa se začne od mesta, kjer je bilo
predvajanje ustavljeno.
Prikaz informacij o programiranih posnetkih/
datotekah
Ko ste ustvarili program, lahko preverite informacije o
vključenih posnetkih/datotekah.
Pritiskajte na tipko DISPLAY , da se prikaže
naslednje:
Skupno število programiranih korakov  številka
zadnjega vključenega posnetka/datoteke in skupni
čas predvajanja*
* Za MP3/WMA diske in USB naprave se prikaže »--:--«.
Preklic predvajanja programa
S tipko   ustavite predvajanje in nato pritiskajte na
tipko MODE  dokler »PGM« ne izgine z zaslona.
* Na tipkah   in VOLUME +  se nahaja otipljiva pika.
Brisanje vseh posnetkov/datotek v programu
Funkcija »Repeat Play« (ponavljanje
posnetka/datoteke)
Uporaba prikazovalnika
Prikaz informacij o datoteki MP3/WMA
Med predvajanjem MP3/WMA datoteke na
disku/USB napravi pritisnite tipko DISPLAY .
Enoto lahko nastavite tako, da bo ponavljala
predvajanje posnetkov CD-DA na avdio CD-ju ali
datotek MP3/WMA na disku CD-R/CD-RW ali na USB
napravi v običajnem načinu ali v načinu predvajanja
programa.
1 S tipko CD  ali USB  vklopite funkcijo CD
ali USB.
Naslov skladbe ( )*1
2 Nadaljujte z naslednjim postopkom:

Ima izvajalca ( )*1

Naslov albuma (
)*1

Številka trenutne datoteke in čas
predvajanja*2
*1Če
datoteka nima na voljo ustreznih podatkov ID3 ali
WMA, se namesto imena skladbe, imena izvajalca ali
naslova albuma prikaže sporočilo »NO ARTIST« ali »NO
ALBUM«.
*2Ime izvajalca ali naslov albuma se bo po nekaj
sekundah spremenil v ta prikaz.
Preverjanje prostora na USB napravi
1 S pritiskanjem na tipko MODE  izklopite
način predvajanja mape, način
ponavljajočega predvajanja mape, način
predvajanja programa ali način
ponavljajočega predvajanja programa.
2 Medtem ko je USB naprava ustavljena,
Za ponavljanje
Storite naslednje
Enega posnetka/ 1 Pritiskajte na tipko MODE 
dokler se ne prikaže » 1«.
datoteke
2 S tipko  ali   izberite
posnetek/datoteko, ki ga/jo
želite ponavljati. Če želite
izbrati mapo, ki vsebuje MP3/
WMA datoteke, najprej s tipko
(mapa) + ali ―  izberite
mapo in nato s tipkama  ali
  izberite datoteko.
3 Pritisnite na tipko  , da se
ponavljajoče predvajanje
začne.
Vseh posnetkov/ 1 Pritiskajte na tipko MODE ,
dokler se ne prikaže » «.
datotek
2 Pritisnite na tipko  , da se
ponavljajoče predvajanje
začne.
Izbrane mape na 1 Pritisnite na tipko MODE 
dokler se ne prikažeta » «
disku MP3/WMA
(mapa) in » «.
ali USB napravi
2 S tipko (mapa) + ali ― 
izberite mapo.
3 Pritisnite na tipko   da se
ponavljajoče predvajanje
začne.
Programa s
posnetki/
datotekami
pritisnite na DISPLAY .
Na prikazovalniku se prikaže napis
»FREE***G”/“FREE***M« (preostali prostor na
napravi za shranjevanje, v GB/MB).
Preverjanje imena priključene Bluetooth
naprave
Pritisnite na tipko DISPLAY , medtem ko je
Bluetooth naprava povezana z enoto.
1 Vključite posnetke/datoteke v
program (glejte poglavje
»Ustvarjanje osebnega
programa (Program Play)«).
2 Pritiskajte na tipko MODE 
dokler se ne prikažeta »PGM«
in » «.
3 Pritisnite na tipko  , da se
ponavljajoče predvajanje
začne
Preverjanje radijskih informacij
Med poslušanjem radia pritiskajte na tipko
DISPLAY .
V pomnilnik enote lahko shranite želene radijske
postaje. Shranite lahko 30 radijski postaj (20 FM in 10
DAB).
1 Večkrat pritisnite tipko RADIO DAB/FM  in
izberite »FM«.
2 Pritisnite in držite tipko RADIO DAB/FM-SCAN
, dokler na prikazovalniku ne začne utripati
»AUTO«.
3 Za shranitev radijske postaje pritisnite tipko
ENTER .
Postaje se shranijo v pomnilnik od nižjih do višjih
frekvenc.
Ročno shranjevanje radijskih postaj
Radijske frekvence želenih postaj lahko uglasite in
shranite ročno.
1 S tipko RADIO DAB/FM  izberite frekvenčni
pas.
2 Poiščite želeno radijsko postajo.
3 Pritisnite in držite tipko MANUAL PRESET ,
dokler na prikazovalniku ne začne utripati
»DAB-xx« ali »FM-xx«.
(primer: DAB)
4
Pritiskajte na tipko PRESET + ali ― , dokler
ne začne na prikazovalniku utripati želena
številka postaje.
1 S tipko CD  ali USB  vklopite funkcijo CD
ali USB.
5 Za shranitev radijske postaje pritisnite tipko
ENTER .
Prikaz se spreminja na naslednji način:
prikazovalniku ne prikaže »SHUF«.
Če poslušate FM postajo
Prednastavljena številka*1  Ime postaje*2 
oznaka PTY*2 (glejte »PTY (vrsta programa)« v
poglavju »Tehnični podtaki«)  Radijski tekst*2 
Frekvenca
Če poslušate DAB postajo
Prednastavljena številka*1  DLS (Dynamic Label
Segment)*3  oznaka PTY*3 (glejte »PTY (vrsta
programa)« v poglavju »Tehnični podatki«)  Oznaka
izvajalca*3  Kanal  Hitrost prenosa podatkov*4 
Nivo signala*4  Oznaka komponente
Pritisnite na tipko ENTER  za vrnitev na običajni
prikaz.
*1Prednastavljena številka se prikaže samo, če poslušate
prednastavljeno radijsko postajo.
*2Če se RDS postaja ne sprejema pravilno ali če posatja ne
nudi storitev RDS, se prikaže napis »NO PS«, »NO PTY«
ali »NO TEXT«.
3
* Če enota ne sprejema segmenta DLS, oznake PTY ali
oznake izvajalca, se prikaže napis »NO DLS«, »NO PTY«
ali »NOSIGNAL«.
*4Če ni prenosa podatkov ali če enota ne sprejema
signala, se prikaže »---«.
Opombe o funkcijah RDS
3 Pritisnite na  , da se začne predvajanje
v naključnem zaporedju.
Funkcija RDS (Radio Data System), katero je zveza EBU
predstavila leta 1987, omogoča sprejem informacij, kot
so imena postaj, prek 57 kHz podnosilca signala FM
postaj.
Razpoložljivost RDS podatkov pa je odvisna od
področja, zato RDS informacije niso vedno dostopne.
Preklic predvajanja v naključnem zaporedju
S tipko   ustavite predvajanje in nato pritiskajte na
tipko MODE , dokler »SHUF« ne izgine z zaslona.
Nasveta
• Med predvajanjem v naključnem zaporedju ni mogoče
s tipko   izbrati prejšnjega posnetka/datoteke.
uporabljate s funkcijo USB. Po tem, ko s tipko  
ustavite funkcijo »Shuffle Play«, pritisnite na  .
Predvajanje v naključnem zaporedju se začne od mesta,
kjer je bilo predvajanje ustavljeno.
RT (radio text)
• Če FM postaja, ko jo sprejemate, ne oddaja podatkov
RDS, se funkcije RDS ne bodo vklopile. Funkcije ne bodo
pravilno delovale tudi na področjih, kjer je prenos RDS
podatkov šele v poskusni fazi.
• Če so radijski signali šibki, utegne sprejemanje RDS
podatkov trajati dlje časa.
Izbor načina predvajanja
2 Pritiskajte na tipko MODE , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže »PGM«.
Shranjene radijske postaje ostanejo shranjene tudi v
naslednjih primerih:
– če odstranite napajalni kabel,
– če odstranite baterije.
Poslušanje shranjenih
radijskih postaj
1 Večkrat pritisnite tipko RADIO DAB/FM  in
izberite želeni frekvenčni pas.

Predvajanje izbrane mape (
)*

Ponovno predvajanje izbrane mape (
Zvok iz dodatne komponente (npr. prenosnega
digitalnega predvajalnika glasbe) lahko poslušate
preko zvočnikov te enote. Preden opravite povezave,
izklopite vse komponente.
Več informacij o tem lahko najdete v navodilih za
uporabo komponente, ki jo želite priključiti.
Avdio priključni kabel (ni
priložen)
V komponento
(npr. prenosni
digitalni glasbeni
predvajalnik)
1 Z avdio priključnim kablom (ni priložen)
povežite priključek  na enoti z linijskim
izhodnim priključkom na prenosnem
digitalnem glasbenem predvajalniku ali drugi
komponenti.
2 Vklopite priključeno komponento.
3 Pritisnite tipko AUDIO IN  in začnite s
predvajanjem na priključeni komponenti.
Številka koraka
Številka zadnjega
programiranega posnetka
)*

Ponavljanje programa (
, PGM)
* Te funkcije so na voljo samo pri predvajanju datotek
MP3/WMA ali USB naprave.
Zvočniki bodo oddajali zvok priključene
komponente.
Za priključitev enota na televizor ali videorekorder,
uporabite podaljšan kabel (ni priložen) s stereo
mini vtičem na eni in dvema fono vtičema (L/R) na
drugi strani.
Opombe

Naključno predvajanje (SHUF)

Predvajanje programa (PGM)
dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis
»SELECT?«.
4 Pritisnite na ENTER .
5 S tipkama  ali   izberite številko
pomnilnika.
Prikaže se ime pomnilnika. Prikaz imena je odvisen
od tehničnih lastnosti USB naprave.
Če lahko izberete le en pomnilnik, nadaljujte s
korakom 6.
• Delovanje ni vedno zagotovljeno, tudi če USB naprava
ustreza zahtevam združljivosti.
• Če je priključena USB naprava, enota prebere vse
datoteke na napravi. Če je na napravi veliko map ali
datotek, se lahko zgodi, da bo enota za branje podatkov
potrebovala dlje časa.
• USB naprave v enoto ne priključite preko USB vmesnika.
• Pri nekaterih USB napravah se pri uporabi funkcije na
USB napravi lahko zgodi, da se bo funkcija na enoti
izvedla z zamudo.
• Ta enota morda ne bo podpirala vseh funkcij, ki jih
omogoča priključena USB naprava.
• Vrstni red predvajanja na tej enoti se lahko razlikuje od
vrstnega reda na USB napravi.
• S to enoto ni mogoče polniti USB naprav.
Zahteve za združljivost naprav so naslednje. Pred
uporabo te enote, preverite, ali naprava izpolnjuje vse
zahteve.
• Naprave morajo ustrezati Bluetooth standardu
verzije 3.0
• Napave morajo podpirati profil A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) in AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile)
• Možnost uporabe funkcije NFC (potrebno samo, če
uporabljate funkcijo združevanja NFC)
Najnovejše informacije o združljivosti Bluetooth
naprav, vključno s pametnimi telefoni, združljivimi s
funkcijo NFC, si lahko ogledate na naslednji spletni
strani:
http://support.sony-europe.com/
Kaj je Bluetooth brezžična
tehnologija?
Bluetooth brezžična tehnologija je brezžična
tehnologija kratkega dometa, ki omogoča brezžičen
prenos podatkov med digitalnimi napravami (npr.
računalnik in digitalni fotoaparat). Brezžična
tehnologija Bluetooth deluje znotraj približno 10 m
obsega.
Povezava dveh naprav je običajna, nekatere naprave
pa lahko povežete z večimi napravami hkrati.
Za povezavo ne potrebujete kabla in ni potrebno, da
so naprave obrnjene druga proti drugi, kot zahteva
infrardeča tehnologija. Na primer, tako napravo lahko
uporabite v torbici ali v žepu.
Standard Bluetooth je mednarodni standard, ki ga
podpira na tisoče podjetij po vsem svetu in katerega
uporabljajo razna podjetja širom po svetu.
Komunikacijski sistem in združljivi Bluetooth
profili enote
Profil je standardizacija funkcije za tehnične lastnosti
posameznih Bluetooth naprav. Enota podpira
naslednje različice in profile Bluetooth:
Komunikacijski sistem:
Bluetooth specifikacija različice 3.0
Združljivi Bluetooth profili:
– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Prenaša in sprejema avdio vsebino visoke
kakovosti,
– AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
Upravljanje A/V naprav; začasna ustavitev,
ustavitev in začetek predvajanja, itd.
Napravo Bluetooth uporabite v razdalji največ 10m od
enote.
Največji domet utegne biti v določenih pogojih krajši:
– med enoto in napravo Bluetooth se nahaja ovira
(človek, kovina, stena, ipd.),
– v bližini enote so v uporabi naprave kot so brezžična
naprava LAN,
– v bližini enote je v uporabi mikrovalovna pečica,
– v bližini enote so v uporabi naprava, ki oddaja
elektromagnetno sevanje,
– enota je postavljena na polico, narejeno iz kovine.
Skupni čas predvajanja*
* Če programirate MP3/WMA disk/USB napravo ali če
je skupni čas predvajanja presegel 100 minut, se
prikaže »--:--«.
5 Za dodajanje posnetkov/datotek ponavljajte
koraka 3 in 4.
6 S tipko   začnite predvajati program.
Ustvarjeni program je na voljo, dokler ne odprete
predala za CD, odstranite USB napravo ali izklopite
enoto. Če želite program ponovno predvajati,
pritisnite na  .
Kovinska omarica
Priključitev dodatnih
komponent
V priključek
AUDIO IN
Posnetek/datoteka je vključen(-a) v program.
Najprej se prikaže številka koraka v programu, nato
pa še skupni čas predvajanja.
(primer: avdio CD)
,
2 Za preklop na funkcijo USB pritisnite tipko .
3 Pritiskajte na tipko USB-MEMORY SELECT ,
Enota
Če želite izbrati mapo, ki vsebuje MP3/WMA
datoteke, najprej pritisnite na (mapa) + ali ― 
nato pa s tipkama  ali   izberite
datoteko.
1)
)
(USB)
.
shranjene radijske postaje.
Normalno predvajanje (brez prikaza)

Ponovitev vseh posnetkov (
1 USB napravo priključite v priključek
2 S tipko PRESET + ali ―  izberite številko
3 S tipkama  ali   izberite posnetke/
Vsakič ko pritisnete tipko, se prikaz spreminja po
naslednjem vrstnem redu:

Ponovitev enega posnetka (
Če ima USB naprava na voljo več kot en pomnilnik
(npr. notranji pomnilnik in spominsko kartico), lahko
izberete, kateri pomnilnik želite uporabiti, in potem
začnete s predvajanjem ali snemanjem. Želeni
pomnilnik izberite pred predvajanjem ali snemanjem,
ker pomnilnika ne morete izbrati med predvajanje ali
snemanjem.
ali USB.
4 Pritisnite na ENTER .
Večkrat pritisnite tipko MODE .
Izbor pomnilnika na napravi za predvajanje ali
snemanje
1 S tipko CD  ali USB  vklopite funkcijo CD
Enoto lahko nastavite tako, da posnetke/datoteke na
disku/USB napravi ponovno predvaja ali pa jih
predvaja po naključnem vrstnem redu.

Nasvet
datoteko.
Opombi
* Način Mass Storage je način, ki gostiteljski napravi
omogoča dostop do USB naprave in prenos
podatkov. Večina USB naprav podpira način Mass
Storage.
Določite lahko zaporedje predvajanja vse do 25ih
posnetkov/datotek na disku ali USB napravi.
Enota podpira naslednje funkcije RDS.
Opis
Prikaže se ime postaje, katero
poslušate.
Prikaže se tip programa, ki ga
sprejemate.
Prikaže informacije v obliki
besedila.
Če je na izbrani številki že shranjena radijska
postaja, se ta radijska postaja izbriše in shrani se
nova radijska postaja.
• Način »Resume Play« je na voljo, če način »Shuffle Play«
Uporaba funkcij RDS
Funkcije RDS
Prikaz imena
postaje
PTY (tip programa)
• Združljivost z USB 2.0 (Full Speed)
• Združljivost z načinom Mass Storage*
Največji domet komunikacije
Ustvarjanje osebnega programa (Program
Play)
Kaj je RDS?
Enota podpira USB naprave, ki izpolnjujejo naslednje
zahteve. Pred uporabo preverite, ali USB naprava
izpolnjuje zahteve.
Združljive Bluetooth naprave
zaslona.
2 Pritiskajte na tipko MODE , dokler se na
in je pravilno zaključen*2.
Združljive USB naprave
Opombe o USB napravi
S tipko   ustavite predvajanje in nato pritiskajte na
tipko MODE , dokler » « (ali » 1«) ne izgine z
Enoto lahko nastavite tako, da bo posnetke CD-DA na
avdio CD-ju ali datoteke MP3/WMA na disku CD-R/
CD-RW ali na USB napravi predvajala v naključnem
zaporedju.
• Audio CD diski (CD-DA posnetki*1)
• CD-R/CD-RW diski, ki vsebujejo MP3/WMA datoteke
6 Pritisnite na tipko ENTER .
Preklic ponavljajočega predvajanja
Funkcija »Shuffle Play« (predvajanje
posnetkov/datotek v naključnem
zaporedju)
Diski, ki jih na tej enoti LAHKO predvajate:
Združljive naprave
Shranjevanje radijskih postaj
Samodejno shranjevanje FM postaj
Prikaz se spremenja po naslednjem vrstnem redu:

Ustavite predvajanje in pritisnite na  . Prikaže se
napis »NO STEP« in ustvarite lahko nov program s
pomočjo postopka v poglavju »Ustvarjanje osebnega
programa (Program Play)«.
Opozorila
• Če za priključitev uporabite mono izhod na digitalnem
predvajalniku glasbe, se bo zvok posredoval samo
preko levega kanala.
• Če za priključitev uporabite linijski izhod na digitalnem
predvajalniku glasbe, lahko pride do motenj zvoka. V
primeru motenj zvoka povezavo izvedite preko
priključka za slušalke.
• Če za priključitev uporabite priključek za slušalke na
digitalnem predvajalniku glasbe, najprej zvišajte
glasnost na digitalnem predvajalniku glasbe in potem
prilagodite glasnost na tej enoti.
Optimalno delovanje
Omejeno delovanje
Motnje, ki jih povzročajo druge naprave
Ker naprava Bluetooth in brezžična naprava LAN
(IEEE802.11b/g/n) uporabljata isti frekvenčni pas (2,4
GHz), se utegnejo pojaviti mikrovalovne motnje, ki
vplivajo na hitrost komunikacije, povzročajo šum in
nepravilno povezavo, če enoto uporabljate v bližini
brezžične naprave LAN. V tem primeru opravite
naslednje:
– uporabljajte enoto najmanj 10 m oddaljeno od
brezžične naprave LAN,
– če enoto uporabljate v oddaljenost 10 m od
brezžične naprave LAN, le-to izklopite,
– uporabite napravo Bluetooth čim bližje enoti.
Motnje, ki jih enota povzroča drugim
napravam
Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, utegnejo
vplivati na delovanje elektronskih medicinskih naprav.
Na naslednjih lokacijah izklopite enoto in Bluetooth
napravo, da ne bi prišlo do nesreče:
– kjer je prisoten vnetljiv plin, v bolnicah, na vlaku,
avionu, bencinski črpalki,
– v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
Opombe
• Da lahko uporabljate funkcijo Bluetooth, mora imeti
naprava Bluetooth, ki jo želite priključiti, isti profil kot
enota. Pomnite, da tudi če je profil enak, bo naprava
morda delovala drugače kot je opisano v tehničnih
lastnostih.
• Zaradi lastnosti Bluetooth brezžične tehnologije ima
lahko zvok, ki se predvaja na enoti, malce zakasnitve v
primerjavi z zvokom, predvajanim na napravi Bluetooth.
• Enota podpira varnostne zmogljivosti, ki ustrezajo
standardu Bluetooth, za varno povezavo pri uporabi
brezžične tehnologije Bluetooth, ki pa utegnejo biti pri
nekaterih nastavitvah nezadostne. Bodite pozorni na to
pri uporabi komunikacije z brezžično tehnologijo
Bluetooth.
• Sony je sprejema nobene odgovornosti za morebitno
uhajanje informacij pri uporabi funkcije Bluetooth na tej
enoti.
• Naprava Bluetooth, ki jo uporabljate s to enoto, mora
ustrezati standardom Bluetooth, ki jih določa Bluetooth
SIG in njena ustreznost mora biti potrjena. Tudi če
priključena naprava ustreza zgoraj omenjenim
Bluetooth standardom, nekaterih naprav morda ne bo
mogoče priključiti ali ne bodo pravilno delovale, kar je
odvisno od funkcij in lastnosti naprave.
• Pri uporabi nekaterih Bluetooth naprav s to enoto, v
nekaterih okoliščinah komunikacije in uporabe lahko
pride do šuma ali preskakovanja zvoka.
*1CD-DA
je kratica za Compact Disc Digital Audio. Je
snemalni standard, ki se uporablja za avdio CD diske.
*2Zaključitev diska je postopek, ki omogoča da lahko
CD-R/CD-RW diske predvajate na predvajalniku diskov.
Zaključitev diska je dodatna nastavitev, ki jo lahko
vklopite ali izklopite med ustvarjanjem diska v večini
programov.
Diski, ki jih na tej enoti NE MORETE predvajati
• CD-R/CD-RW diski, ki niso posneti v formatu CD
Odpravljanje težav
Splošno
Naprava Bluetooth
Če je priključen napajalni kabel, se enota ne
vključi.
Ni zvoka.
• Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen v
električno vtičnico.
Enota se ne vklopi pri napajanju z baterijami.
• Preverite, ali so pravilno vstavljene baterije.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo »LOW
BATTERY« in enota se samodejno izklopi.
• Vstavite nove baterije.
formatu ali v MP3/WMA, ki ustreza standardu
ISO9660 Level 1/Level 2 ali Joliet.
• CD-R/CD-RW diski slabe kakovosti, CD-R/CD-RW
diski, ki so opraskani ali umazani, ali CD-R/CD-RW
diski, ki so posneti z nezdružljivo snemalno napravo.
• CD-R/CD-RW diski, ki niso pravilno zaključeni.
Enota nepričakovano vzpostavi stanje
pripravljenosti.
Opombe o diskih
• Pred predvajanjem očistite CD disk s čistilno krpo od
sredine proti robu. V primeru prask, umazanije ali
prstnih odtisov na CD disku lahko pride do napak pri
predvajanju.
• Ne uporabljajte topil (npr. bencin ali razredčilo),
čistil, ki so na voljo v prodaji ali antistatičnih razpršil,
primernih za klasične plošče.
• Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali virom toplote in jih ne puščajte v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
• Na disk ne lepite papirja ali nalepk in pazite, da je ne
opraskate.
• Po uporabi hranite diske v ovitku za diske.
Ni zvoka
Opomba o dvojnih diskih (DualDiscs)
• Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje
gradivo v standardu DVD z digitalnim zvočnim
gradivom na drugi strani. Ker nekateri od teh diskov
ne ustrezajo standardu CD, na tej enoti ne bo
mogoče predvajati zvočne strani diska DualDisc.
Glasbeni diski, ki so kodirani z avtorsko zaščito
pred presnemavanjem
• Ta izdelek je zasnovan za predvajanje diskov, ki
ustrezajo standardu Compact Disc (CD). Nekatere
založbe plošč so nedavno začele izdajati glasbene
diske, kodirane z avtorsko zaščito pred
presnemavanjem. Bodite pozorni na to, da nekateri
od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in jih na tej
enoti ne bo mogoče predvajati.
Varnost
• Laserski žarek v CD predvajalniku je škodljiv za oči,
zato ne poskušajte sami odpirati ohišja. Servisne
storitve naj opravlja le usposobljeno osebje.
• Če pade v ohišje enote predmet ali tekočina,
prekinite napajanje enote. Preden enoto ponovno
vklopite, naj jo pregleda pooblaščeni serviser.
• Na tej enoti ne morete predvajati diskov
nestandardnih oblik, ker lahko poškodujete enoto.
Ne uporabljajte takšnih diskov.
Napajanje
• Pri omrežnem napajanju uporabite priložen
napajalni kabel. Ne uporabljajte drugih kablov.
• Če enote ne boste uporabljali dlje časa, odstranite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
• Če enote ne napajate z baterijami, baterije
odstranite iz enote, tako da ne pride do odtekanja
baterijske tekočine ali korozije.
Tehnični podatki
• To ne pomeni napake. Če enote 15 minut ne
uporabljate in če ne oddaja nobenega zvočnega
signala, se samodejno izklopi. Glejte poglavje “
Uporaba funkcije za uravnavanje porabe energije”.
• Preverite, ali ste izbrali ustrezen način za predvajanje
glasbe ali vir zvoka.
• Za poslušanje zvoka prek zvočnikov izvlecite
slušalke.
Zvok je moten.
• Ali kdo v bližini enote uporablja prenosni telefon ali
katero drugo napravo, ki oddaja radijske valove?
Napravo, ki oddaja radijske valove, odstranite vstran
od te enote in od Bluetooth naprave. Naprave, ko so
mobilni telefoni, itd., vplivajo na Blutooth
komunikacijo.
CD/MP3/WMA predvajalnik
CD predvajalnik ne predvaja zvoka ali pa se, ko
je vstavljen CD disk na prikazovalniku prikaže
napis NO DISC.
• Vstavite CD disk, tako da bo napis obrnjen navzgor.
• Očistite CD disk.
• Odstranite CD disk in z odprtim predalom za diske
počakajte okrog eno uro, da se posuši vlaga.
• CD-R/CD-RW je prazen ali pa ni zaključen.
• Na disku ni MP3/WMA datotek, ki jih je mogoče
predvajati.
• Prišlo je do težave s kakovostjo CD-R/CD-RW diska,
snemalne naprave ali programske opreme.
• Ko se baterije izpraznijo, vse baterije zamenjajte z
novimi baterijami.
Zvok se nenadoma prekine.
• Zmanjšajte glasnost.
• Očistite CD disk ali pa ga zamenjajte, če je CD disk
poškodovan.
• Enoto postavite na mesto, ki ni izpostavljeno
tresljajem.
• Lasersko lečo očistite s posebnim pihalnikom.
• Pri predvajanju CD-R/CD-RW diska slabe kakovosti
ali v primeru težave snemalne naprave ali
programske opreme lahko pride do prekinitve ali
motenj zvoka.
Enota začne kasneje s predvajanjem kot
običajno.
• V naslednjih primerih se diski ne začnejo predvajati
• Prepričajte se, da enota ni preveč oddaljena od
naprave Bluetooth ali da ta enota ne sprejema
motenj brezžičnega LAN-a, razen 2,4 GHz bezžične
naprave ali mikrovalovne pečice.
• Prepričajte se, da je Bluetooth povezava med enoto
in Bluetooth napravo (ali pametnim telefonom)
pravilno vzpostavljena.
• Ponovno opravite postopek združevanja (glejte
poglavje »Združevanje naprav Bluetooth«).
• Ne približujte enote kovinskim predmetom.
• Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth na napravi
Bluetooth (ali na pametnem telefonu) vklopljena.
Zvok preskakuje / korespondenčna razdalja je
kratka.
• Če je v bližini naprava, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, na primer brezžični LAN, druge Bluetooth
naprave ali mikrovalovna pečica, umaknite enoto od
teh virov.
• Odstranite kakršnekoli ovire med enoto in napravo
ali ju umaknite od teh ovir.
• Postavite enoto in napravo čim bližje ena drugi.
• Premestite enoto.
• Premestite napravo Bluetooth ali pametni telefon.
Priključitev ni mogoča.
• Odvisno od priključene naprave se lahko zgodi, da
komunikacija ne bo nemudoma vzpostavljena.
• Ponovno opravite postopek združevanja. (glejte
poglavje »Združevanje naprav Bluetooth«).
• Prepričajte se, da je naprava Bluetooth združljiva s to
enoto. Najnovejše informacije o združljivih napravah
Bluetooth si lahko ogledate na spletni strani. URL je
naveden v poglavju »Združljive naprave Bluetooth«.
Združitev je spodletela.
• Postavite enoto in napravo Bluetooth bližje drugo k
drugi.
• Izbrišite ime modela enote iz naprave Bluetooth in
Frekvenca
Kanal
Frekvenca
5A
174.928
10N
210.096
5B
176.640
10B
211.648
5C
178.352
10C
213.360
5D
180.064
10D
215.072
6A
181.936
11A
216.928
6B
183.648
11N
217.088
6C
185.360
11B
218.640
6D
187.072
11C
220.352
Radijski sprejemnik
7A
188.928
11D
222.064
Sprejem je slab
7B
190.640
12A
223.936
7C
192.352
12N
224.096
7D
194.064
12B
225.648
8A
195.936
12C
227.360
• Zamenjajte vse baterije z novimi.
• Umaknite enoto stran od bližnjega televizorja.
• Pri sprejemu FM radijske postaje: popolnoma
Slika na televizorju ni stabilna.
Delovanje
• Če enoto prenesete iz hladnega v topel prostor, se
lahko na zunanjem delu ohišja in v notranjosti enote
začne nabirati vlaga, kar lahko povzroči nepravilni
delovanje enote. V primeru nabiranja vlage izklopite
enoto in pustite, da se vlaga popolnoma posuši. V
tem času ne uporabljajte enote.
Ravnanje z enoto
• Predal za CD diske zapirajte in tako preprečite
nabiranje prahu in delcev umazanije.
Čiščenje ohišja
• Ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne tipke očistite z
mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim čistilom. Ne
uporabljajte grobih čistil, čistilnih praškov ali topil,
kot sta alkohol in bencin.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali probleme pri
uporabi vaše enote, se o tem posvetujete z najbližjim
pooblaščenim prodajalcem opreme Sony.
Sporočila
DATA ERROR: zvočna datoteka je poškodovana.
ERASE ERROR: brisanje avdio datotek ali map je
spodletelo.
FATAL ERROR: USB naprava je bila med snemanjem ali
brisanjem odstranjena in je morda poškodovana.
FULL: v program ste poskušali vključiti več kot 25
posnetkov ali datotek (korakov).
LOW BATTERY: baterije so skoraj povsem iztrošene.
NO BT: Bluetooth povezava ni vzpostavljena.
NO DEV: priključena ni nobena USB naprava ali pa je
bila priključena USB naprava odstranjena.
NO STEP: vsi posnetki/datoteke, vključeni(-e) v
program, so izbrisani(-e).
NO TRK: na USB napravi ni nobenih MP3/WMA
datotek, ki bi jih bilo mogoče predvajati.
NOSIGNAL: v vaši državi ni postaj DAB/DAB+, ki bi jih
enota podpirala ali pa ste izgubili sprejem izbrane
postaje DAB/DAB+.
NOT IN USED: poskušali ste izvesti določeno operacijo
pod pogoji, ki tega ne dovoljujejo.
NOT SET: ni shranjenih postaj.
NOT SUPPORT: priključena ja nezdružljiva USB
naprava.
OFF-AIR: izbrana postaja ali storitev trenutno ne
obratuje.
PROTECT: priključena USB naprava je zaščitena pred
presnemavanjem. Odstranite USB napravo in
prekličite zaščito ali uporabite drugo USB napravo.
PUSH STOP: poskušali ste izvesti določeno operacijo,
ki med predvajanjem ali začasno ustavitvijo ni
dovoljena. S tipko   ustavite predvajanje in nato
poskusite znova.
REC ERROR: snemanje se ni začelo, se je na sredi
ustavilo ali se na kak drug način ni izvedlo.
Ni zvoka.
• USB naprava ni pravilno priključena. Izklopite sistem
in ponovno priključite USB napravo, nato pa
vklopite enoto.
Pojavi se šum, preskakovanje zvoka ali
popačen zvok.
• Izklopite enoto in ponovno priključite USB napravo,
nato pa vklopite enoto.
• Glasbeni podatki že sami vsebujejo šum ali pa je
zvok popačen. Šum se je morda pojavil med
ustvarjanjem zvočne datoteke. Ponovno ustvarite
zvočno datoteko in jo predvajajte na enoti.
USB naprave ni mogoče priključiti v USB
vrata .
• USB napravo ste priključili v nepravilni smeri.
Priključite jo v pravi smeri.
Napis »READING« je prikazan dlje časa ali traja
dolgo časa, da se predvajanje začne.
• Postopek branja utegne trajati dlje časa v naslednjih
primerih:
– na USB napravi je mnogo map ali datotek,
– struktura datoteke je izjemno kompleksna,
– polnilnik je skoraj povsem poln,
– notranji pomnilnik je fragmentiran.
Zato priporočamo naslednje:
– skupno število map na USB napravi: največ 100,
– skupno število datotek na mapo: največ 100.
Nepravilen prikaz.
• Podatki, shranjeni na USB napravi, utegnejo biti
poškodovani. Ponovno pošljite glasbene podatke v
USB napravo.
• Enota lahko prikaže samo številke in črke abecede.
Ostali znaki se ne prikažejo pravilno.
Prikaže se napis »REC ERROR«
• Med snemanjem je prišlo do napake. Izklopite enoto
in odstranite USB napravo. Nato preverite naslednje:
– preverite preostali prostor za shranjevanje na USB
napravi. Če prostora za snemanje ni dovolj,
izbrišite nepotrebne datoteke ali mape.
– prepričajte se, da podatki, ki jih želite posneti, niso
poškodovani,
– prepričajte se, da je format datoteke, ki jo želite
posneti, združljiv z enoto.
Če sporočilo ne izgine, se posvetujte z najbližjim
trgovcem z opremo Sony.
Enota ne prepozna USB naprave.
• Izklopite enoto in ponovno priključite USB napravo,
Radijski sprejemnik
Kanal
»Združevanje naprav Bluetooth«). Nekaterih
telefonov, združljivih s funkcijo NFC, morda ne bo
mogoče združiti z uporabo funkcije NFC na enoti,
kar je odvisno od tehničnih lastnosti naprave.
• Ponovno zaženite program »NFC Easy Connect« in
počasi premaknite pametni telefon po delu,
označenem z N .
• Prepričajte se, da je pametni telefon združljiv (glejte
»Združljivi pametni telefoni«).
USB naprava ne deluje pravilno.
Prikaže se napis »OVER CURRENT«
• Enota je zaznala težavo v nivoju električnega toka iz
. Izključite enoto in odstranite USB
USB vrat
napravo iz
USB vrat . Prepričajte se, da USB
naprava pravilno deluje. Če prikaz ne izgine, se
posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme Sony.
*1Dejanski doseg bo odvisen od dejavnikov kot so
prepreke med napravama, magnetna polja okoli
mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost
sprejema, operacijski sistem, programska oprema
itd.
*2Bluetooth standardni profili prikazujejo namen
Bluetooth povezave med napravami.
*3Nekatere funkcije na določenih napravah ne bodo
na voljo.
*4Kodek: Format stiskanja in pretvorbe avdio signala
DAB (Band-III) frekvenčna tabela (MHz)
• Poskusite naprave združiti ročno (Glejt poglavje
mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni
svetlobi, mehanskim tresljajem ali prahu in
umazaniji.
• Enote ne postavljajte na neravne ali nestabilne
površine.
• Na hrbtnem delu enote mora za dobro
prezračevanje biti vsaj 10 mm praznega prostora.
Bodite pozorni, da ne prekrijete prezračevalnih
odprtin enote, tako da zagotovite pravilno
delovanje enote.
• Ker se v zvočnikih uporablja močni magnet, na
zvočnika ne postavljajte plačilnih kartic z magnetno
kodo ali ur, ker jih lahko magnet poškoduje.
zgoditi naslednje:
– enota ne prepozna USB naprave,
– imena datotek ali map se na enoti ne prikažejo,
– predvajanje ni mogoče,
– zvok preskakuje,
– zvok je moten,
– izhodni zvok je popačen.
Sistem povezovanja
Bluetooth Specification Version 3.0
Izhod
Bluetooth Specification Power Class 2
Največja razdalja povezave
Pribl. 10 m*1
Frekvenčni pas
2,4 GHz (2,4000 GHz — 2,4835 GHz)
Modulacijska metoda
FHSS
Združljivi Bluetooth profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Združljivi kodek*4
SBC (Subband Codec)
Združitev s funkcijo NFC je spodletela.
USB naprava
• Če priključite nezdružljivo USB napravo, se utegne
Bluetooth section
Frekvenčno območje
DAB (Band-III): 174.928 MHz — 239.200 MHz
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (korak po 50 kHz)
Medfrekvenca
DAB (Band-III): 2.048 MHz
FM: 2.198 MHz
Postavitev
• Enote ne postavljajte v bližino virov toplote ali na
Sistem
Digitalni predvajalnik kompaktnih diskov (CD
diskov)
Laserska dioda
Trajanje emisije: neprekinjeno
Laserski izhod: manj kot 44,6 μW
(Vrednost moči je merjena na oddaljenosti 200 mm
od leče objektiva na optičnem bloku z odprtino 7
mm.)
Število kanalov
2
Frekvenčni odziv
20 Hz — 20.000 Hz +1/–2 dB
Motnje zaradi vrtenja
Neizmerljivo
ponovno opravite postopek združevanja.
• Prepričajte se, da je naprava Bluetooth združljiva s to
enoto. Najnovejše informacije o združljivih napravah
Bluetooth si lahko ogledate na spletni strani. URL je
naveden v poglavju »Združljive naprave Bluetooth«.
raztegnite anteno in prilagodite njen položaj, tako
da boste imeli dober FM sprejem.
• V stavbi radijski sprejemnik poslušajte v bližini okna.
• V primeru, da se v bližini radijskega sprejemnika
nahaja prenosni telefon, se lahko na enoti zasliši
glasen zvok. Prenosnega telefona ne uporabljajte v
bližini radijskega sprejemnika.
nemudoma:
– disk ima zapleteno strukturo,
– disk z veliko mapami ali datotekami, ki niso
združljive s formatom MP3/WMA.
CD predvajalnik
• Če FM radijsko postajo poslušate blizu televizorja s
sobno anteno, enoto odstranite vstran od
televizorja.
8B
197.648
12D
229.072
8C
199.360
13A
230.784
8D
201.072
13B
232.496
9A
202.928
13C
234.208
235.776
9B
204.640
13D
9C
206.352
13E
237.488
9D
208.064
13F
239.200
10A
209.936
Antene
Teleskopska antena
Vhod
DAB (glejte poglavje »Ročna nastavitev postaj DAB«)
AUDIO IN
Stereo mini priključek
Priključek
(USB)
Tip A, največji tok 500 mA, združljivost z USB 2.0 Full
Speed
tipko TUNE + ali –  izberite drugo storitev.
Izhod
nekatere storitve/frekvence spremeniti. Opravite
postopek samodejnega uglaševanja postaj DAB in
ponovno registrirajte vsebino oddaje. (Postopek bo
izbrisal vse prej shranjene postaje.)
Podprti avdio formati
Enota radijskih postaj DAB/DAB+ ne sprejema
pravilno
• Opravite postopek samodejnega uglaševanja postaj
• Trenutna storitev DAB/DAB+ trenutno ni na voljo. S
• Če ste se preselili na drugo področje, se utegnejo
Če se težave nadaljujejo, odstranite napajalni kabel iz
električne vtičnice in odstranite vse baterije. Ko na
prikazovalniku izginejo vsi prikazi, ponovno priključite
napajalni kabel ali vstavite baterije. Če se težave
nadaljuje, se o tem posvetujte z vašim najbližjim
prodajalcem opreme Sony.
Priključek za slušalke , stereo mini vtič
Za slušalke z impedanco 16 do 32 ohmov
Hitrost prenosa podatkov
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s — 320 kb/s, VBR
WMA:
48 kb/s — 192 kb/s, VBR
Frekvenca vzorčenja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
Splošno
Zvočnik
Dva zvočnika s celotnim obsegom : premer 8 cm,
3,2 Ω, konusni (2)
Izhodna moč
2,3 W + 2,3 W (pri 3,2 Ω, 10 % harmoničnega
popačenja)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
9 V DC (6 baterij R14 (velikosti C))
Poraba energije
AC 16 W
Čas delovanja baterij*1, *2
Predvajanje CD diska
Približno 7,5 ur
Predvajanje USB naprave
Približno 7 ur (pri toku 100mA)
Približno 3,5 ure (pri toku 500mA)
DAB sprejem
Približno 9 ur
FM sprejem
Približno 9 ur
Bluetooth
Približno 10 ur
*1Meritve v skladu s Sonyjevimi standardi. Dejansko
čas delovanja baterij je odvisen od pogojev uporabe
enote.
2
* Pri uporabi Sonyjevih alkalnih baterij.
Mere
Okrog 380 mm × 158 mm × 235 mm (Š/V/G)
(vključno z izstopajočimi deli)
Masa
Okrog 3,3 kg (vključno z baterijami)
Priložena oprema
Napajalni kabel (1)
Zaščitni list (1)
Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in
tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.
PTY (tip programa)
Ta funkcija označuje storitve ali RDS podatke v določeni
vrsti programa, na primer News (poročila) ali Sports
(šport), ki jih prenašajo podatki DAB ali RDS.
Če sprejeta storitev ali postaja ne prenaša tipa programa,
se prikaže »NONE«.
Vrsta programa
Prikaz
Nobena vrsta programa
NONE
Poročila
NEWS
Aktualni dogodki
AFFAIRS
Informacije
INFO
• Izklopite sistem in ponovno priključite USB napravo.
Šport
SPORT
Izobraževanje
EDUCATE
Predvajanje se ne začne s prvim posnetkom.
Dramska umetnost
DRAMA
Kultura
ARTS
Znanost
SCIENCE
Različno
TALK
Pop glasba
POP
Rock glasba
ROCK
Nezahtevna glasba
EASY
Nezahtevna glasba
CLASSICS
Resnejša klasika
CLASSICS
Druga glasba
OTHER M
Vreme
WEATHER
Denar
FINANCE
Otroški program
CHILDREN
Družbene zadeve
FACTUAL
Vera
RELIGION
Telefonski klici v oddaje
PHONE IN
Potovanja
TRAVEL
Prosti čas
LEISURE
Jazz glasba
JAZZ
Country glasba
COUNTRY
Narodna glasba
NATION M
Starejša glasba
OLDIES
Ljudska glasba
FOLK
Dokumentarne oddaje
DOCUMENT
nato pa vklopite enoto.
• USB naprava ne deluje pravilno. Več o tem si oglejte
v navodilih za uporabo USB naprave.
Predvajanje se ne začne.
• Nastavite način predvajanja na običajno
predvajanje.
MP3/WMA datotek ni mogoče predvajati.
• Avdio datoteke imajo morda nepravilno končnico.
Končnice, ki jih enota podpira, so naslednje:
– MP3: končnica datoteke je ».mp3«
– WMA: končnica datoteke je ».wma«
• Zvočne datoteke so morda ustvarjene v drugem
formatu in ne v MP3/WMA.
• USB shranjevalna naprava uporablja sistem datotek,
ki ni FAT16 ali FAT32*.
• USB shranjevalna naprava ima na voljo več particij.
Predvajate lahko samo MP3/WMA datoteke prve
particije.
• Predvajate lahko vse do 8 nivojev.
• Število map je preseglo 255 (vključno z mapo
»ROOT«).
• Število datotek na napravi je preseglo število 5.000.
• Število datotek na mapo je preseglo 999.
• Datoteke so kodirane ali zaščitene z geslom.
* Enota podpira FAT16 in FAT32, vendar nekatere USB
naprave morda ne podpirajo obeh sistemov datotek.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo USB
naprave ali se obrnite na proizvajalca.
Sony Europe Limited
Podružnica v Sloveniji
1000 Ljubljana
Slovenia
Sony tehnična pomoč/podpora
+ 386 1 588 1154
www.sony.si
support.si@eu.sony.com
ZS-RS70BTB_CED [SL] 4-470-543-12(1)
Download PDF

advertising