Sony | ZS-PS50 | Sony ZS-PS50 Predvajalnik CD Navodila za uporabo

Za uporabnike v Evropi
4-562-022-11(2) (SL)
Osebni zvočni sistem
Navodila za uporabo
Zvočni CD
(Skupno število skladb in skupni čas predvajanja
se prikažeta eden za drugim.)
Opomba za uporabnike: spodaj
navedene informacije se nanašajo samo
na opremo, prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali je bil proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi
na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite
na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa
ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Skupno število skladb
Skupni čas predvajanja
Plošča MP3/WMA
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter
električne in elektronske opreme (velja
za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
©2014 Sony Corporation
ZS-PS50
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate slabim
vremenskim pogojem ali vlagi.
Da bi zmanjšali tveganje požara, ne prekrivajte
odprtine za prezračevanje na napravi s časopisi,
prtički, zavesami itd. Naprave ne izpostavljajte
odprtemu plamenu (npr. prižganim svečam).
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti,
ker si lahko poškodujete sluh.
Baterij (paketa baterij ali naprave, v kateri so baterije)
ne izpostavljajte dalj časa prekomerni vročini,
na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Oznaka izdelka je na zunanji spodnji strani naprave.
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara,
tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali
curkom in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj
izvlecite glavni napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Poslušanje glasbe v napravi USB
Poslušate lahko zvočne datoteke, ki so shranjene
v napravi USB (digitalni predvajalnik glasbe
ali USB-mediji za shranjevanje).
S to enoto lahko predvajate zvočne datoteke v obliki
zapisa MP3, WMA in AAC.*
* Predvajanje datotek z zaščito avtorskih pravic DRM
(upravljanje digitalnih pravic) s to enoto ni mogoče.
Združljive naprave USB
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali
embalaži pomeni, da izdelka in baterij
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več
kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter
električno in elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih
baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek
ali baterijo.
Skupno
število map*1
3
Skupno število
datotek
Pritisnite  , da zaženete predvajanje.
Čas predvajanja*2, 3
*1 Če so datoteke MP3/WMA le v korenskem imeniku,
se na zaslonu prikaže oznaka »001«.
*2Če je čas predvajanja daljši od 100 minut,
se na zaslonu prikaže oznaka »--:--«.
*3Če pritisnete gumb DISPLAY , se prikaz informacij
na zaslonu za predvajanje spremeni, tako da prikazuje
čas predvajanja, ime funkcije ali številko trenutne
skladbe (oziroma številko trenutne mape in datoteke).
Ostale funkcije
Osebni zvočni sistem je namenjen predvajanju
glasbenih virov na CD-jih ali v napravah USB in
poslušanju radijskih postaj.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z virom napajanja (napajalnim
omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljena.
Viri napajanja
 Enota ne more predvajati zvočnih datotek na plošči
v naslednjih primerih:
Če je skupno število zvočnih datotek večje od 999.
Če je skupno število map na eni plošči večje od 256
(vključno z mapo »ROOT«).
Če raven imenika (globine map) presega 8 (vključno z
mapo »ROOT«).
Za naprave USB veljajo naslednje zahteve glede
združljivosti. Preden začnete uporabljati napravo
s to enoto, preverite, ali izpolnjuje zahteve.
 Skladnost z USB 2.0 (največja hitrost)
 Podpira način količinskega shranjevanja*
* Način količinskega shranjevanja je način, ki napravi USB
omogoča, da je na voljo gostiteljski napravi, pri čemer
omogoča prenose datotek. Večina naprav USB podpira
način količinskega shranjevanja.
1
2
Skupno število map
3
Možnost
Dejanje
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb  .
Če se želite vrniti na predvajanje,
znova pritisnite gumb.
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb  .
Če po zaustavitvi predvajanja
znova pritisnete gumb  ,
se predvajanje nadaljuje od
točke, pri kateri ste ga zaustavili
(nadaljevanje predvajanja).
+ ali  .
Izbiranje mape
na plošči MP3/
WMA
Pritisnite gumb
Izbiranje
skladbe/
datoteke
Pritisnite gumb  ali  .
Preskakujete lahko posamezne
skladbe/datoteke.
Iskanje točke v
skladbi/datoteki
Med predvajanjem pridržite
gumb  ali   in ga spustite
na želeni točki. Kadar iščete točko
med začasno zaustavitvijo,
pritisnite gumb  , da znova
zaženete predvajanje, ko najdete
želeno točko.
Napravo USB priključite v vrata  (USB) .
Pritisnite gumb USB , da vklopite funkcijo
USB.
Pritisnite  , da zaženete predvajanje.
*1 Če je čas predvajanja daljši od 100 minut,
se na zaslonu prikaže oznaka »--:--«.
*2Če pritisnete gumb DISPLAY , se prikaz informacij
na zaslonu za predvajanje spremeni, tako da prikazuje
čas predvajanja, ime funkcije ali številko trenutne
mape in datoteke.
Ostale funkcije
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb  .
Če se želite vrniti na predvajanje,
znova pritisnite gumb.*
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb  .
Če po zaustavitvi predvajanja
znova pritisnete gumb  ,
se predvajanje nadaljuje od
točke, pri kateri ste ga zaustavili
(nadaljevanje predvajanja).
Nasvet
Izbira mape
Pritisnite gumb
Če želite preklicati nadaljevanje predvajanja, pritisnite
gumb  , ko je predvajanje plošče CD zaustavljeno.
Izbira datoteke
Pritisnite gumb  ali  .
Preskakujete lahko posamezne
datoteke.
Za zaporedno preskakovanje
datotek pridržite gumb  ali
  in ga spustite pri želeni
datoteki.
Opomba
Nadaljevanje predvajanja je preklicano v naslednjih primerih:
Ko odprete ležišče za CD.
Ko izklopite enoto.
V električno vtičnico
Primer strukture map in vrstnega reda
predvajanja
V AC IN
Napajalni kabel (priložen)
Mape in datoteke so predvajane v naslednjem
vrstnem redu. Vendar se lahko vrstni red predvajanja
razlikuje od vrstnega reda na plošči, odvisno od
uporabljene metode snemanja.
Zadnja stran
Mapa
Datoteka MP3/
WMA
Iskanje točke v
datoteki
+ ali  .
Med predvajanjem pridržite
gumb  ali   in ga
spustite na želeni točki.
Kadar iščete točko med začasno
zaustavitvijo, pritisnite gumb
 , da znova zaženete
predvajanje, ko najdete želeno
točko.
 Baterije zamenjajte, ko je indikator OPR/BATT  zatemnjen ali ko enota preneha delovati. Zamenjajte vse baterije z novimi.
Preden zamenjate baterije, preverite, ali ste iz enote odstranili morebiten CD ter izključili naprave USB in dodatne komponente.
 Če želite enoto uporabljati z baterijami, izključite napajalni kabel iz enote in električne vtičnice.
 Ko je enota v stanju pripravljenosti in je napajalni kabel priključen, je na zaslonu prikazana oznaka »STANDBY«.
Uporaba funkcije upravljanja porabe energije (samo evropski modeli)
Ta enota ima funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. Ta funkcija samodejno preklopi enoto v stanje
pripravljenosti, če sistema ne uporabljate približno 15 minut ali če izhod zvočnega signala ni nastavljen.
Če želite preklopiti v stanje pripravljenosti ali iz njega, pritisnite gumb VOL  , ko držite pritisnjen gumb TUNE + .
Vsakič ko pritisnete gumba, sporočilo »STANDBY« utripa 2 sekundi, na zaslonu pa se prikaže sporočilo »ON« ali »OFF«.
Opombi
 Približno 2 minuti pred preklopom v stanje pripravljenosti začne na zaslonu prikazana vsebina utripati.
 Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti ni na voljo za funkcijo FM/AM.
Pred uporabo enote
Predvajanje glasbene plošče
Vklop in izklop
1
2
Pritisnite gumb OPERATE . To enoto lahko vklopite
tudi s funkcijo neposrednega vklopa (spodaj).
V tem priročniku so funkcije pojasnjene predvsem
z uporabo funkcije neposrednega vklopa.
Uporaba funkcije neposrednega vklopa
Ko je enota izklopljena, pritisnite gumb CD ,
USB , FM/AM , AUDIO IN  ali FAVORITE RADIO
STATIONS (1-3) . Enota se vklopi z izbrano funkcijo.
Pritisnite gumb CD , da vklopite funkcijo CD.
Pritisnite gumb PUSH OPEN/CLOSE  ,
vstavite ploščo v ležišče za CD in zaprite
pokrov ležišča.
Stran z nalepko
obrnjena navzgor
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite gumb VOL + ali  .
Poslušanje glasbe s slušalkami
Priključite slušalke v priključek  (slušalke) .
Plošča je vstavljena in na zaslonu se prikažejo
podatki o plošči.
 Ko je plošča je naložena, enota prebere vse datoteke na
tej plošči. Med tem utripa oznaka »READ«. Če je na plošči
večje število map ali datotek, ki niso MP3/WMA, lahko
traja dalj časa, da se zažene predvajanje ali da se začne
predvajati naslednja datoteka MP3/WMA.
 Priporočamo, da pri ustvarjanju plošč MP3/WMA ne
vključujete datotek, ki niso kodirane v obliki zapisa MP3/
WMA, ali nepotrebnih map.
 Med predvajanjem zvočnih datotek enota preskoči tiste,
ki niso datoteke MP3 in WMA, tudi če so vključene v mapo.
 Spodaj so navedene oblike zvočnega zapisa, ki jih podpira
ta enota:
MP3: pripona ».mp3«
WMA: pripona ».wma«
Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar je bila
datoteka ustvarjena v drugi obliki zvočnega zapisa, lahko
ta enota predvaja šum ali ne deluje.
 Oblika zapisa MP3 PRO ni podprta.
 Datotek WMA, ki so kodirane v oblikah zapisa WMA DRM,
WMA Lossless in WMA PRO, ni mogoče predvajati.
Spreminjanje intervala za iskanje postaj
FM/AM
(samo pri modelih v Boliviji, Čilu, Paragvaju, Peruju,
Urugvaju, Maleziji, Filipinih in Singapurju)
Interval za iskanje postaj FM/AM se lahko po potrebi
spremeni po naslednjem postopku.
1
2
4
Naprava USB
Opombe o ploščah MP3/WMA
Nasveti
 Enota frekvence nastavljenih postaj je MHz za frekvenčni
pas FM in kHz za frekvenčni pas AM.
 Če se pri sprejemu FM stereo pojavi šum, večkrat pritisnite
gumb FM MODE , dokler se na zaslonu ne prikaže
»Mono«. V tem primeru stereo učinek ne bo na voljo,
vendar bo sprejem boljši.
Opomba
Mape in datoteke so predvajane v naslednjem
vrstnem redu. Vendar se lahko vrstni red predvajanja
razlikuje od vrstnega reda v napravi USB, odvisno od
uporabljene metode snemanja.
Mapa
Datoteka MP3/
WMA/AAC
Večkrat pritisnite gumb FM/AM , da vklopite
funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas »FM«
ali »AM«.
Pridržite gumb TUNE + ali  , dokler se na
zaslonu ne začnejo spreminjati frekvenčne
številke.
Enota samodejno išče radijske frekvence in se
ustavi, ko najde postajo brez šuma.
Če iskanje postaje ne uspe v načinu samodejnega
iskanja, večkrat pritisnite gumb TUNE + ali  ,
da frekvenco spremenite postopoma.
Ko je sprejeto stereo oddajanje FM, na zaslonu
zasveti »ST«.
3
Primer strukture map in vrstnega reda
predvajanja
Opombi
1
* Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA/AAC se bo
predvajanje morda nadaljevalo na drugi točki.
Ko odstranjujete napravo USB, pridržite gumb  , dokler
se ne prikaže »no DEV«, nato izklopite enoto ali predhodno
preklopite na druge funkcije. Če napravo USB odstranite brez
teh korakov, se lahko poškodujejo podatki v njej ali naprava
sama.
*  Na gumbih  in VOL +  je otipljiva tipka.
Poslušanje radia
2
Dejanje
Priključite napajalni kabel  ali vstavite šest baterij LR14 (velikost C) (niso priložene) v prostor za baterije .
 V naslednjih primerih lahko traja dalj časa,
da se predvajanje zažene:
struktura map zapletena,
naprava USB je skoraj polna.
 Ko je naprava USB priključena, enota prebere vse datoteke
v napravi. Če je v napravi večje število map ali datotek,
lahko traja dalj časa, da jih enota prebere.
 Za priključitev naprave USB na enoto ne uporabljajte
zvezdišča USB.
 Po izvedbi funkcije v nekaterih priključenih napravah USB
lahko pride do zakasnitve, preden isto funkcijo izvede
enota.
 Ta enota morda ne podpira vseh funkcij priključene
naprave USB.
 V napravo USB, ki vsebuje datoteke MP3/WMA/AAC,
ne shranjujte datotek, ki niso kodirane v obliki zapisa
MP3/WMA/AAC, ali nepotrebnih map.
 Med predvajanjem zvočnih datotek enota preskoči
datoteke, ki niso datoteke MP3, WMA in AAC, tudi če so
vključene v mapo.
 Spodaj so navedene oblike zvočnega zapisa, ki jih podpira
ta enota:
MP3: pripona ».mp3«
WMA: pripona ».wma«
AAC: pripona ».m4a«, ».3gp« in ».mp4«
Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar je bila
datoteka ustvarjena v drugi obliki zvočnega zapisa,
lahko ta enota predvaja šum ali ne deluje.
 Oblika zapisa MP3 PRO ni podprta.
 Datotek WMA, ki so kodirane v oblikah zapisa WMA DRM,
WMA Lossless in WMA PRO, ni mogoče predvajati.
 Datotek AAC, kodiranih v obliki zapisa AAC z zaščito
avtorskih pravic, ni mogoče predvajati.
 Ta enota podpira profil AAC-LC (AAC Low Complexity).
 Enota ne more predvajati zvočnih datotek v napravi USB
v naslednjih primerih:
Če je skupno število zvočnih datotek v posamezni mapi
večje od 999.
Če je skupno število zvočnih datotek v posamezni
napravi USB večje od 5000.
Če je skupno število map v posamezni napravi USB
večje od 256 (vključno z mapo »ROOT«).
Če raven imenika (globine map) presega 8
(vključno z mapo »ROOT«).
Število se lahko razlikuje glede na strukturo datotek
in map.
 Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za
šifriranje/zapisovanje ni zagotovljena. Če so bile zvočne
datoteke v napravi USB prvotno šifrirane z nezdružljivo
programsko opremo, bodo te datoteke morda povzročale
šum ali prekinjen zvok ali se sploh ne bodo predvajale.
Čas predvajanja*1, 2
Možnost
Osnovne funkcije
Opombe glede naprave USB
5
Večkrat pritisnite gumb FM/AM , da izberete
pas.
Pridržite gumb ENTER , dokler na zaslonu
ne začne utripati »FM-xx« ali »AM-xx«.
Pridržite gumb FM/AM , dokler se ne
prikaže trenutni interval za iskanje.
Pritisnite gumb  ali  , da izberete
želeni interval za iskanje.
Izberete lahko »FM 50K« (za interval 50 kHz) ali
»FM 100K« (za interval 100 kHz) v frekvenčnem
pasu FM ter »AM 9K« (za interval 9 kHz) ali »AM
10K« (za interval 10 kHz) v frekvenčnem pasu AM.
Pritisnite gumb ENTER .
Ko spremenite interval za iskanje, se izbrišejo vse
prednastavljene postaje FM/AM, shranjene v enoti.
Ko spremenite interval za iskanje, ponastavite
prednastavljene postaje.
Izboljšanje sprejema radijskega signala
Obrnite anteno za boljši
sprejem FM.
Obrnite enoto za
boljši sprejem AM.
Prednastavitev radijskih postaj
na gumbe FAVORITE RADIO
STATIONS
Na gumbe FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) lahko
prednastavite do tri priljubljene postaje. Vsakemu
gumbu dodelite en program FM ali AM.
1
2
3
Večkrat pritisnite gumb FM/AM , da vklopite
funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas »FM«
ali »AM«.
Izberite radijsko postajo, ki jo želite
prednastaviti.
Pritisnite in pridržite želeni gumb FAVORITE
RADIO STATIONS (–SET) (1–3) , dokler ne
slišite kratkega zvočnega signala.
Najdena postaja se prednastavi na izbrani gumb
FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) in na zaslonu
zasveti številka gumba, ki mu je dodeljena
postaja.
(Primer: prednastavitev FM 87,50 MHz na številko
)
Spreminjanje prednastavljene postaje
Ponovite korake od 1 do 3.
Prednastavljena postaja na gumbu bo zamenjana
z drugo postajo.
Poslušanje prednastavljenih
postaj z gumbi FAVORITE RADIO
STATIONS
Pritisnite želeni gumb FAVORITE RADIO STATIONS
(1–3) .
Opomba
Gumba ne pridržite, da pomotoma ne spremenite
prednastavljenih postaj. Če boste gumb pridržali,
bo prednastavljena postaja na gumbu zamenjana s postajo,
ki jo trenutno poslušate.
Ustvarjanje lastnega programa
(programirano predvajanje)
Drugi postopki
Izbira načina predvajanja
Enoto lahko nastavite tako, da se skladbe ali
datoteke ponavljajo ali predvajajo naključno,
medtem ko je plošča ali naprava USB zaustavljena.
Večkrat pritisnite gumb PLAY MODE .
Vsakič, ko pritisnete gumb, se oznake spremenijo
v tem zaporedju:

Določite lahko vrstni red predvajanja do 25 skladb/
datotek na plošči/v napravi USB.
Poslušanje prednastavljenih
radijskih postaj
1
1
2
3
4
Običajno predvajanje (brez)

Ponovitev ene skladbe (

Ponovitev vseh skladb (
(Primer: zvočni CD)
Številka koraka
)*
,
)*
5
6
)

Ponovitev programiranega predvajanja (
, PGM)
* Te funkcije so na voljo le pri predvajanju datotek MP3/
WMA na plošči MP3/WMA ali datotek MP3/WMA/AAC
v napravi USB.
Večkratno predvajanje skladb/datotek
(ponavljajoče se predvajanje)
Enoto lahko nastavite tako, da se skladbe CD-DA
na zvočnem CD-ju, datoteke MP3/WMA na plošči
CD-R/CD-RW ali datoteke MP3/WMA/AAC v napravi
USB ponavljajoče predvajajo v načinu običajnega
predvajanja in programiranega predvajanja.
Pritisnite gumb CD  ali USB , da vklopite
funkcijo CD ali USB.
Nadaljujte na naslednji način.
Možnost
ponavljanja
Dejanje
Posamezne
skladbe/
datoteke
1 Večkrat pritisnite gumb PLAY
MODE , dokler se ne prikaže
» 1«.
2 Pritisnite gumb  ali 
, da izberete skladbo/
datoteko, za katero želite, da
se ponavlja.
3 Pritisnite gumb  .
1 Večkrat pritisnite gumb PLAY
MODE , dokler se ne prikaže
» «.
2 Pritisnite gumb  .
Izbrane mape na 1 Večkrat pritisnite gumb PLAY
MODE , dokler se ne
plošči MP3/WMA
prikažeta » « in » «.
ali v napravi USB
2 Izberite mapo tako, da
pritisnete gumb + ali  .
3 Pritisnite gumb  .
Programiranih
skladb/datotek
1 Programirajte skladbe/
datoteke (glejte »Ustvarjanje
lastnega programa
(programirano predvajanje)«).
2 Večkrat pritisnite gumb PLAY
MODE , dokler se na zaslonu
ne prikažeta »PGM« in » «.
3 Pritisnite gumb  .
Pritisnite gumb  , da zaustavite predvajanje,
nato večkrat pritisnite gumb PLAY MODE , dokler
» « (ali » 1«) ne izgine z zaslona.
Predvajanje skladb/datotek v naključnem
vrstnem redu (naključno predvajanje)
Enoto lahko nastavite tako, da se skladbe CD-DA
na zvočnem CD-ju, datoteke MP3/WMA na plošči
CD-R/CD-RW ali datoteke MP3/WMA/AAC v napravi
USB predvajajo v naključnem vrstnem redu.
2
3
Ponovite korake od 3 do 4, če želite
programirati dodatne skladbe/datoteke.
Pritisnite gumb  , da zaženete
programirano predvajanje.
1
Pritisnite gumb SLEEP .
2
Na zaslonu se prikaže privzeta nastavitev (»90«)
in indikator »SLEEP« zasveti.
Večkrat pritisnite gumb SLEEP , da izberete
želeno nastavitev.
Če poskusite programirati 26 skladb/datotek ali več,
na zaslonu utripa sporočilo »FULL«.
Prikaz informacij o programirani skladbi/
datoteki
Potem ko ustvarite svoj lastni program, lahko
preverite informacije o programiranih skladbah/
datotekah.
Večkrat pritisnite gumb DISPLAY  in zaslonski
prikaz se bo spremenil na naslednji način:
Skupno število korakov  Številka zadnje
programirane skladbe/datoteke.
Preklic programiranega predvajanja
Pritisnite gumb  , da zaustavite predvajanje,
nato večkrat pritisnite gumb PLAY MODE ,
dokler »PGM« ne izgine z zaslona.
Brisanje vseh skladb/datotek v trenutnem
programu
Zaustavite predvajanje in nato pritisnite gumb  .
Na zaslonu se prikaže sporočilo »noSTEP« in
ustvarite lahko nov program po postopku
»Ustvarjanje lastnega programa (programirano
predvajanje)«.
Prednastavitev radijskih postaj
Radijske postaje lahko shranite v pomnilnik enote.
Prednastavite lahko do 30 radijskih postaj, in sicer
20 postaj FM in 10 postaj AM.
1
2
Pritisnite gumb  , da zaustavite predvajanje,
nato večkrat pritisnite gumb PLAY MODE , dokler
» « ne izgine z zaslona.
Nasvet
Med naključnim predvajanjem ne morete izbrati prejšnje
skladbe/datoteke z gumbom  .
Večkrat pritisnite gumb FM/AM , da vklopite
funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas »FM«
ali »AM«.
Pridržite gumb FM/AM , dokler na zaslonu
ne začne utripati »AUTO«.
Nasvet
Če nastavite izklopni časovnik, lahko preverite, čez koliko
časa se bo enota izklopila, tako da ponovno pritisnete gumb
SLEEP .
Priključitev dodatnih komponent
Prek zvočnikov te enote lahko poslušate predvajanje
zvoka iz dodatne komponente, kot je prenosni
digitalni predvajalnik glasbe.
Pred kakršno koli priključitvijo izklopite napajanje
vseh komponent.
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo
komponente, ki jo boste priključili.
1
2
3
Kabel za avdio povezavo (ni priložen)
priključite v priključek AUDIO IN  in izhodni
priključek prenosnega digitalnega
predvajalnika glasbe ali druge komponente.
Vklopite priključeno komponento.
Pritisnite gumb AUDIO IN  in začnite
predvajati zvok priključene komponente.
Zvok iz priključene komponente se predvaja prek
zvočnikov.
Enoto priključite na televizor ali videorekorder/
predvajalnik s podaljškom (ni priložen), ki ima na
enem koncu stereo mini vtičnico, na drugem pa
dva fono vtiča.
Plošče, ki jih ta enota LAHKO predvaja
 Zvočni CD (skladbe CD-DA*1)
 Plošče CD-R/CD-RW, ki vsebujejo datoteke MP3/
WMA in so ustrezno posnete*2.
3
Pritisnite ENTER , da shranite postajo.
Postaje so v pomnilnik shranjene v zaporedju
od nižjih do višjih frekvenc.
Če postaje ni mogoče samodejno
prednastaviti
Postajo s šibkim signalom morate prednastaviti
ročno.
1
2
3
Večkrat pritisnite gumb FM/AM , da izberete
pas.
Poiščite želeno postajo.
Pridržite gumb ENTER , dokler na zaslonu
ne začne utripati »FM-xx« ali »AM-xx«.
(Primer: FM)
4
5
Pritiskajte gumb PRESET + ali  , dokler
na zaslonu ne začne utripati trenutna številka
želene postaje.
Pritisnite ENTER , da shranite postajo.
Če je izbrani prednastavljeni številki že dodeljena
postaja, bo to postajo nadomestila nova postaja.
Nasvet
Prednastavljene radijske postaje ostanejo v pomnilniku
enote tudi v naslednjih primerih.
Napajalni kabel je izključen.
Baterije so odstranjene.
Odpravljanje težav
Splošno
Sistem se ne vklopi.
Prikaže se sporočilo »Err C12«.
 Priključena naprava USB je formatirana
v nepodprtem formatu.
Prikaže se »notUSE«.
 Poskušali ste izvesti poseben postopek pod
pogoji, pri katerih je takšen postopek prepovedan.
CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio. To je
standard snemanja, ki se uporablja za zvočne CD-je.
*2 Ustrezno posneta plošča je bila izdelana v postopku, ki
zagotavlja, da je plošče CD-R/CD-RW mogoče predvajati
z izdelki za predvajanje plošč za široko uporabo,
ta postopek pa je mogoče omogočiti ali onemogočiti kot
dodatno nastavitev med ustvarjanjem plošče pri večini
programske opreme.
 Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen
v električno vtičnico.
 Preverite, ali je konektor napajalnega kabla
ustrezno vstavljen v priključek AC IN.
 Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene, tako
da se polarnost ujema.
 Zamenjajte vse baterije z novimi, če je indikator
OPR/BATT  zatemnjen.
Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati
Zvok se ne predvaja.
 Plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v obliki
zapisa zvočnega CD-ja in niso v skladu z zapisom
ISO 9660 Level 1/Level 2 ali Joliet
 Plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo kakovostjo
zapisovanja, opraskane ali umazane plošče
CD-R/CD‑RW ali plošče CD‑R/CD-RW, posnete
z nezdružljivo napravo za snemanje
 Nedokončane ali nepravilno posnete plošče
CD-R/CD-RW
 Preverite, ali je izbrana ustrezna funkcija za vir
zvoka ali glasbe, ki ga želite poslušati.
 Ko zvok poslušate prek zvočnikov, izključite
slušalke.
Opombe o ploščah
Predvajalnik plošč CD/MP3/WMA
Na zaslonu je dalj časa prikazana oznaka
»READ« ali pa je predvajanje zakasnjeno.
CD-predvajalnik ne predvaja zvoka, čeprav
je CD vstavljen.
 Postopek branja lahko traja dalj časa v naslednjih
primerih:
V napravi USB je veliko map ali datotek.
Datotečna struktura je zapletena.
Pomnilnik je skoraj poln.
Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Da preprečite zgornje težave, upoštevajte
naslednja navodila:
Skupno število map v napravi USB je lahko
največ 100.
Skupno število datotek v posamezni mapi
je lahko največ 100.
*1
 Umazan CD očistite s čistilno krpo.
Obrišite ga od sredine navzven.
Če so na CD-ju praske, umazanija ali
prstni odtisi, lahko pri sledenju
zapisa pride do napake.
 Ne uporabljajte topil, kot so bencin,
razredčila ali komercialna čistila,
ali antistatičnih razpršilnikov, ki so
namenjeni za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
 CD-ja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in ga
ne puščajte v avtu, parkiranem na neposredni
sončni svetlobi, saj se lahko notranjost avtomobila
močno segreje.
 Na CD ne lepite papirja ali nalepk in pazite, da ne
opraskate njegove površine.
 CD po koncu predvajanja shranite v ovitek.
Opombe o ploščah DualDisc
 DualDisc je dvostranska plošča, na kateri so
združene posnete DVD-vsebine na eni strani
in digitalne zvočne vsebine na drugi. Ker stran
z zvočnimi vsebinami ni izdelana v skladu
s standardom Compact Disc (CD), ta izdelek teh
vsebin morda ne bo mogel predvajati.
Glasbene plošče, kodirane s tehnologijami
za zaščito avtorskih pravic
 Ta izdelek je namenjen predvajanju plošč, ki so
izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD).
V zadnjem času nekatere založniške hiše izdane
glasbene plošče kodirajo s tehnologijami za
zaščito avtorskih pravic. Nekatere od teh plošč niso
izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD)
in jih ta izdelek ne more predvajati.
Varnost
 Ne razstavljajte ohišja, saj lahko laserski žarek v
CD-predvajalniku poškoduje oči. Popravila naj
izvaja pooblaščeno osebje.
 Če v enoto pade predmet ali če vanj uide tekočina,
izključite enoto, pred nadaljnjo uporabo pa jo
mora pregledati usposobljeni serviser.
 Enota ne more predvajati plošč z nestandardno
obliko (na primer z obliko srca, kvadrata ali
zvezde). Predvajanje bi lahko povzročilo okvaro
enote. Ne uporabljajte takih plošč.
Viri napajanja
Pritisnite gumb CD  ali USB , da vklopite
funkcijo CD ali USB.
Večkrat pritisnite gumb PLAY MODE , dokler
se na zaslonu ne prikaže » «.
Pritisnite gumb  , da zaženete naključno
predvajanje.
Preklic naključnega predvajanja
Vsakič ko pritisnete gumb, se na zaslonu
spremeni časovno obdobje (v minutah),
po približno 4 sekundah pa je izbrana nastavitev
samodejno potrjena.
Opomba
Preklic ponavljajočega se predvajanja
1
Če med poslušanjem radia večkrat pritisnete gumb DISPLAY
, se prikaz informacij o radiu spremeni, tako da prikazuje
številko za prednastavljeno postajo ali frekvenco.
Po preteku 2 sekund prikaz številke prednastavljene postaje
samodejno preklopi na prikaz frekvence.
Ustvarjeni program je na voljo, dokler ne odprete
ležišča za CD, priključite napravo USB ali izklopite
enoto. Če želite programirano vsebino predvajati
znova, pritisnite gumb  .

Programirano predvajanje (PGM)
Vseh skladb/
datotek
Nasvet
Enoto lahko nastavite tako, da se po določenem
času samodejno izklopi.

2
2
Večkrat pritisnite gumb FM/AM , da vklopite
funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas »FM«
ali »AM«.
Pritisnite gumb PRESET + ali  , da izberete
shranjeno prednastavljeno številko za želeno
radijsko postajo.
Uporaba izklopnega časovnika
)

Ponovitev predvajanja izbrane mape (
1
Če želite določiti datoteke MP3/WMA/AAC,
najprej pritisnite gumb + ali  , da izberete
mapo, nato pa pritisnite gumb  ali  ,
da izberete datoteko.
Pritisnite gumb ENTER .
Skladba/datoteka je programirana in prikaže se
številka koraka programa.
1)

Predvajanje izbrane mape (
Naključno predvajanje (
Pritisnite gumb CD  ali USB , da vklopite
funkcijo CD ali USB.
Večkrat pritisnite gumb PLAY MODE , dokler
se na zaslonu ne prikaže »PGM«.
Pritisnite gumb  ali  , da izberete
skladbo/datoteko.
Previdnostni ukrepi
 Za uporabo pri izmeničnem toku uporabite
napajalni kabel za izmenični tok; ne uporabljajte
drugega kabla.
 Če enote ne nameravate uporabljati dalj časa,
jo izključite iz električne vtičnice.
 Kadar ne uporabljate baterij, jih odstranite,
da preprečite škodo, ki bi jo lahko povzročilo
razlitje baterij ali korozija.
Postavitev
 Enote ne postavljajte v bližino toplotnih virov in je
ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi,
prahu ali udarcem. Ne puščajte je v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
 Enote ne postavljajte na nagnjeno ali nestabilno
površino.
 V razdalji 10 mm od zadnjega dela ohišja ne
postavljajte ničesar. Da bo enota delovala pravilno
in bo življenjska doba njenih komponent čim
daljša, pred prezračevalnimi režami ne sme biti
nobenih ovir.
 Ker se za zvočnike uporablja močan magnet,
v bližini enote ne puščajte kreditnih kartic
z magnetnim kodiranjem ali ur z vzmetjo,
da preprečite škodo, ki jo lahko povzroči magnet.
Delovanje
 Če enoto prenesete s hladnega na toplo mesto ali
če jo postavite v zelo vlažen prostor, se lahko
na leči v notranjosti CD-predvajalnika nabere
kondenzirana vlaga. Enota zato morda ne bo
delovala pravilno. V tem primeru odstranite CD
in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Ravnanje z enoto
 Da preprečite nabiranje prahu in umazanije,
ležišča za CD ne puščajte odprtega.
Čiščenje ohišja
 Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov
ali topil, kot sta alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z enoto, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Pri zvoku se pojavi šum.
 Ali nekdo v bližini enote uporablja mobilni telefon
ali drugo opremo, ki oddaja radijske valove? Enoto
umaknite stran od teh naprav.
 CD vstavite tako, da je nalepka na zgornji strani.
 Očistite CD.
 Odstranite CD in pustite ležišče za CD odprto
približno eno uro, da se posuši vlaga.
 Plošča CD-R/CD-RW je prazna ali nepravilno
posneta.
 Na plošči ni datotek MP3/WMA, ki bi jih enota
lahko predvajala.
 Kakovost plošče CD-R/CD-RW, snemalne naprave
ali uporabniške programske opreme ni ustrezna.
 Zamenjajte vse baterije z novimi, če je indikator
OPR/BATT  zatemnjen.
Ko je plošča je vstavljena, se prikaže
sporočilo »noCD«.
 V ležišču za CD ni plošče. Vstavite ploščo.
 Morda je prišlo do težav pri branju CD-ja.
Zamenjajte ploščo.
 Morda je CD narobe obrnjen. Ploščo vstavite tako,
da je nalepka na zgornji strani.
 Naložena je plošča, ki je ni mogoče predvajati
(BD itd.). Zamenjajte ploščo.
Ko je plošča vstavljena, na zaslonu utripa
sporočilo »00«.
 Na plošči ni nobene zvočne datoteke, posnete
v podprti obliki zapisa, ali pa ima datoteka,
ki jo želite predvajati, nepodprto pripono.
Ko je plošča je vstavljena, se prikaže
sporočilo »Err C13«.
 Morda je CD umazan. Očistite ploščo.
 Morda so na CD-ju praske. Zamenjajte ploščo.
 Vstavljena je plošča, ki je ni mogoče predvajati
(DVD itd.). Zamenjajte ploščo.
 Morda je prišlo do težav pri branju CD-ja.
Zamenjajte ploščo.
 Morda je v ležišču za CD prazna plošča.
Zvok preskakuje.
 Zmanjšajte glasnost.
 Očistite CD ali ga zamenjajte, če je močno
poškodovan.
 Postavite enoto na mesto, kjer ni vibracij.
 Očistite lečo s krtačo, ki je na voljo v trgovinah.
 Pri uporabi plošče CD-R/CD-RW slabe kakovosti ali
v primeru težav s snemalno napravo ali
uporabniško programsko opremo lahko zvok
preskakuje ali pa se sliši šum.
Predvajanje se začne pozneje kot običajno.
 Spodnje plošče se začnejo predvajati z
zakasnitvijo.
plošča, posneta z zapleteno drevesno strukturo,
plošča z velikim številom map ali datotek, ki niso
datoteke MP3/WMA.
Naprava USB
Naprava USB ne deluje pravilno.
 Če priključite nezdružljivo vrsto naprave USB,
lahko pride do spodnjih težav.
Sistem ne prepozna naprave USB.
Imena datotek ali map se ne prikažejo
na zaslonu enote.
Predvajanje ni mogoče.
Zvok je prekinjen.
Sliši se šum.
Predvajan zvok je popačen.
Prikaže se sporočilo »Err C13«.
 Pride do nepričakovane napake priključene
naprave.
 Priključena je neznana naprava.
Prikaže se sporočilo »Err01«.
 Uporabljena je funkcija predvajanja ali začasne
zaustavitve skladbe v priključeni napravi USB,
ki ni združljiva.
Prikaže se sporočilo “Err02” in enota
se samodejno izklopi.
 Enota je zaznala neobičajno raven električnega
toka na vratih  (USB) . V tem primeru napravo
USB odstranite iz vrat  (USB) , jo znova
priključite in nato znova vklopite. Če je ta težava
po vklopu enote še vedno prisotna, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Zvok se ne predvaja.
 Morda naprava USB ni pravilno priključena.
Izklopite enoto in znova priključite napravo USB.
Nato vklopite enoto.
Sliši se šum, predvajanje zvoka se prekinja
ali je popačeno.
 Izklopite enoto in znova priključite napravo USB.
Ponovno vklopite enoto.
 Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo šum oziroma
so popačeni. Med ustvarjanjem zvočnih datotek
je lahko v datoteko vstopil šum. Poskusite znova
ustvariti zvočne datoteke in jih predvajajte
s to enoto.
Naprave USB ni mogoče priključiti v vrata
 (USB) .
 Konektor naprave USB ali kabel USB je narobe
priključen. Pravilno ga vstavite v vrata  (USB) .
Nepravilen prikaz.
 Podatki, shranjeni v napravi USB, so morda
poškodovani. Zvočne podatke znova pošljite
v napravo USB.
 Ta enota lahko prikaže samo številke in črke
abecede. Drugi znaki ne bodo pravilno prikazani.
Sistem ne prepozna naprave USB.
 Izklopite enoto, znova priključite napravo USB in
vklopite enoto.
 Naprava USB ne deluje pravilno. Informacije o tem,
kako odpraviti to težavo, so na voljo v priročniku
za uporabo naprave USB.
Tehnični podatki
Predvajalnik CD-jev
Sistem
Zvočni sistem za predvajanje CD-jev in digitalnih zvočnih
vsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Izhodna moč laserja: manj kot 44,6 μW
(Ta izhodna moč je izmerjena pri razdalji 200 mm
od površine leče objektiva na optičnem bralniku
z odprtino 7 mm.)
Število kanalov
2
Frekvenčni odziv
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje tona
pod izmerljivo mejo
Radio
Frekvenčni obseg
Modeli za Evropo, Srednji vzhod, Afriko, Novo Zelandijo,
Tajvan in Korejo
FM: 87,5 MHz  108 MHz (v intervalih po 50 kHz)
AM: 531 kHz  1602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
Modeli za Bolivijo, Čile, Paragvaj, Peru in Urugvaj
FM: 87,5 MHz  108 MHz (v intervalih po 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (v intervalih po 50 kHz)
AM: 530 kHz  1610 kHz (v intervalih po 10 kHz)
531 kHz  1602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
Modeli za Malezijo, Filipine in Singapur
FM: 87,5 MHz  108 MHz (v intervalih po 50 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (v intervalih po 100 kHz)
AM: 531 kHz  1602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
530 kHz  1610 kHz (v intervalih po 10 kHz)
Drugi modeli
FM: 87,5 MHz  108 MHz (v intervalih po 100 kHz)
AM: 530 kHz  1710 kHz (v intervalih po 10 kHz)
Srednja frekvenca
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: teleskopska antena
AM: vgrajena feritna palična antena
Vhod
AUDIO IN
Stereo mini vtičnica
 vrata (USB)
vrste A, največji tok 500 mA, združljiva z USB 2.0 Full Speed
Izhod
 stereo mini vtičnica (slušalke)
Za slušalke z impedanco 16   32 
Podprte oblike zvočnega zapisa
Podprte bitne hitrosti
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA:
48 kb/s  192 kb/s, VBR
AAC*:
8 kb/s  320 kb/s, VBR
* Samo funkcija USB
Sistem ne začne predvajati prvega
posnetka.
Frekvence vzorčenja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
 Način predvajanja nastavite na običajno
predvajanje.
Splošno
Predvajanje se ne začne.
 Izklopite enoto in znova priključite napravo USB.
Datotek MP3/WMA/AAC ni mogoče
predvajati.
 Pripone zvočnih datotek so morda nepravilne.
Spodaj so navedene pripone, ki jih podpira
ta enota:
MP3: pripona ».mp3«
WMA: pripona ».wma«
AAC: pripona ».m4a«, ».3gp« in ».mp4«
 Zvočne datoteke morda niso bile ustvarjene
v obliki zapisa MP3/WMA/AAC.
 Naprava za shranjevanje USB uporablja datotečni
sistem, ki ni datotečni sistem FAT16 ali FAT32.*
 Datoteke so šifrirane ali zaščitene z gesli.
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32,
vendar nekateri USB-mediji za shranjevanje morda
ne podpirajo obeh navedenih datotečnih sistemov.
Za več informacij preberite priročnik za uporabo zadevne
naprave za shranjevanje USB ali pa se obrnite
na proizvajalca.
Radio
Zvočni signal je šibek ali pa je sprejem slab.
 Zamenjajte vse baterije z novimi.
 Enoto premaknite stran od bližnjih televizorjev.
 Za čim boljši sprejem FM povsem raztegnite
anteno in jo obrnite. Za čim boljši sprejem AM
obrnite enoto.
 Če ste v stavbi, poslušajte v bližini okna.
 Če je v bližini enote mobilni telefon, lahko iz enote
prihaja glasen zvok. Telefon premaknite stran
od enote.
Slika televizorja je nestabilna.
 Če program FM poslušate v bližini televizorja
z notranjo anteno, enoto premaknite stran
od televizorja.
Če ste izvedli vse predlagane ukrepe in težava
še vedno ni odpravljena, izklopite napajalni kabel ali
odstranite vse baterije. Potem ko z zaslona izginejo
vsa sporočila, ponovno vklopite napajalni kabel ali
ponovno vstavite baterije. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
* Samo funkcija USB
Zvočnik
S polnim obsegom, z diagonalo 8 cm, 6 , stožčasti (2)
Izhodna moč
2 W + 2 W (pri 6 , 10 % harmoničnega popačenja)
Napajanje
Modeli za Evropo, Novo Zelandijo, Bolivijo, Čile, Paragvaj,
Peru in Urugvaj
230 V pri izmeničnem toku, 50 Hz (napajanje pri
izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij LR14 (velikost C))
Modeli za Malezijo, Filipine in Singapur
220 V  240 V pri izmeničnem toku, 50 Hz (napajanje
pri izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij LR14 (velikost C))
Modeli za Srednji vzhod in Afriko
220 V  240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
(napajanje pri izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij LR14 (velikost C))
Korejski model
220 V pri izmeničnem toku, 60 Hz (napajanje pri
izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij LR14 (velikost C))
Drugi modeli
120 V pri izmeničnem toku, 60 Hz (napajanje pri
izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij LR14 (velikost C))
Poraba energije
15 W
0,9 W (v stanju pripravljenosti)
Čas delovanja baterije*1, *2
Predvajanje CD-jev
Približno 9 ur
Predvajanje naprave USB
Približno 11 ur (pri obremenitvi 100 mA)
Približno 3 ure (pri obremenitvi 500 mA)
Sprejem FM
Približno 26 ur
*1 Izmerjeno v skladu s standardi podjetja Sony.
Dejanski čas delovanja baterije se lahko razlikuje glede
na okoliščine delovanja enote in pogojev delovanja.
*2Če uporabljate alkalne baterije podjetja Sony.
Mere
Približno 300 mm × 125 mm × 210,5 mm (Š/V/G) (vključno
z izbočenimi deli)
Teža
Približno 2 kg (vključno z baterijami)
Priložena dodatna oprema
Napajalni kabel (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Opomba glede licenc
in blagovnih znamk
 Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS
in Thomson.
 Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
 Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft
Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne
tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena
brez licence podjetja Microsoft ali njegove
pooblaščene podružnice.
 Druge blagovne znamke in tovarniška imena
so blagovne znamke svojih lastnikov.
Oznaki ™ in v tem priročniku nista posebej
navedeni.
®
Download PDF

advertising