Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT Predvajalnik CD s povezavo Bluetooth Navodila za uporabo

4-559-899-11(2) (SL)
Osnovne funkcije
Osebni zvočni sistem
Navodila za uporabo
©2014 Sony Corporation
* Na gumbih   in VOL +  je otipljiva tipka.
Pred uporabo enote
ZS-RS60BT
Vklop in izklop
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter
električne in elektronske opreme (velja
za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate slabim
vremenskim pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd. Naprave ne izpostavljajte
virom odprtega ognja (na primer gorečim svečam).
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara,
tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam
ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj
izvlecite glavni napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Če je enota priključena v električno vtičnico, je
povezana z virom napajanja (napajalnim omrežjem)
z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljena.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti,
ker si lahko poškodujete sluh.
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali
embalaži pomeni, da izdelka in baterij
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem,
ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter
električno in elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih
baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek
ali baterijo.
Osebni zvočni sistem je namenjen predvajanju
glasbenih virov na CD-jih ali napravah USB,
prenosu glasbe v naprave USB, poslušanju
radijskih postaj in poslušanju glasbe
v napravah BLUETOOTH.
Pritisnite gumb OPERATE . To enoto lahko vklopite
tudi s funkcijo neposrednega vklopa (spodaj).
V tem priročniku so funkcije pojasnjene predvsem
z uporabo funkcije neposrednega vklopa.
Uporaba funkcije neposrednega vklopa
Ko je enota izklopljena, pritisnite gumb CD ,
USB , BLUETOOTH , FM/AM , AUDIO IN  ali
FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) . Enota se vklopi
z izbrano funkcijo.
Prilagoditev glasnosti
Pritisnite gumb VOL + ali  .
Poslušanje glasbe s slušalkami
Priključite slušalke v priključek  (za slušalke) .
Ojačitev nizkih tonov
Pritisnite gumb MEGA BASS .
Na zaslonu zasveti indikator »MEGA BASS«.
Da preklopite v običajen zvok, znova
pritisnete gumb.
Predvajanje glasbene plošče
1
2
Pritisnite gumb CD , da vklopite funkcijo CD.
Pritisnite gumb PUSH OPEN/CLOSE  ,
vstavite ploščo v ležišče za CD in zaprite
pokrov ležišča.
 Spodaj so navedene oblike zvočnega zapisa, ki jih podpira
ta enota:
MP3: pripona ».mp3«
WMA: pripona ».wma«
Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar je
bila datoteka ustvarjena v drugi obliki zvočnega zapisa,
lahko ta enota predvaja šum ali ne deluje.
 Oblika zapisa MP3 PRO ni podprta.
 Datotek WMA, ki so kodirane v oblikah zapisa WMA DRM,
WMA Lossless in WMA PRO, ni mogoče predvajati.
 Enota ne more predvajati zvočnih datotek na plošči
v naslednjih primerih:
Če je skupno število zvočnih datotek večje od 999.
Če je skupno število map na eni plošči večje
od 256 (vključno z mapo »ROOT«).
Če raven imenika (globine map) presega 8 (vključno
z mapo »ROOT«).
 Prikazana imena map lahko imajo največ 32 znakov,
vključno z narekovaji.
 Prikazana imena datotek lahko imajo največ 32 znakov,
vključno z narekovaji in priponami.
 Če enota ne more prikazati znakov in simbolov,
bo prikazan znak »_«.
 Ta enota je v skladu z različico 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 in 2.4 oblike
zapisa oznake ID3 za datoteke MP3 in oblike zapisa
oznake WMA, ki jo za datoteke WMA opredeljuje
specifikacija ASF (Advanced Systems Format). Če ima
datoteka informacije v oznaki ID3 ali WMA, bodo prikazani
naslov skladbe, ime izvajalca in ime albuma. Če datoteka
nima informacij v oznaki, enota prikaže naslednje:
Ime datoteke namesto naslova skladbe.
Sporočilo »NO ARTIST« namesto imena izvajalca.
Sporočilo »NO ALBUM« namesto imena albuma.
Prikazane informacije v oznaki ID3 lahko imajo največ
64 znakov, informacije v oznaki WMA pa največ 32 znakov.
Napravo USB priključite v vrata  (USB) .
Pritisnite gumb USB , da vklopite
funkcijo USB.
Skupno število skladb
Skupno število map
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali je bil proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi
na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite
na pooblaščenega predstavnika, družbo
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede
servisa ali garancije glejte naslove, navedene
v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Skupni čas predvajanja
3
Številka datoteke
Skupno število map*
Viri napajanja
3
Pritisnite gumb  , da zaženete
predvajanje.
Priključite napajalni kabel  ali vstavite šest baterij LR14 (velikost C) (niso priložene) v prostor za baterije .
Številka skladbe ali številka
datoteke MP3/WMA
5
Čas predvajanja
Napajalni kabel (priložen)
V AC IN
Zadnja stran
Čas predvajanja*
* Če je čas predvajanja daljši od 100 minut,
se na zaslonu prikaže oznaka »--:--«
Ostale funkcije
V električno vtičnico
Storite to
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb  .
Za vrnitev v predvajanje
znova pritisnete gumb.*
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb  . Ko po
ustavitvi predvajanja znova
pritisnete gumb  ,
se predvajanje nadaljuje od
točke, pri kateri ste ga zaustavili
(nadaljevanje predvajanja).
Opombe
 Baterije zamenjajte, ko je indikator OPR/BATT  zatemnjen ali ko enota preneha delovati. Zamenjajte vse baterije z novimi.
Preden zamenjate baterije, preverite, ali ste iz enote odstranili morebiten CD ter izključili naprave USB in dodatne komponente.
 Če želite enoto uporabljati z baterijami, izključite napajalni kabel iz enote in električne vtičnice.
 Ko je enota v stanju pripravljenosti in je napajalni kabel priključen, se na zaslonu prikaže sporočilo »STANDBY«.
Uporaba funkcije upravljanja porabe energije (samo evropski modeli)
Ta enota ima funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. Ta funkcija samodejno preklopi enoto
v stanje pripravljenosti, če sistema ne uporabljate približno 15 minut ali če izhod zvočnega signala ni nastavljen.
. Vsakič ko
Za vklop ali izklop stanja pripravljenosti pritisnite gumb VOL   in hkrati pridržite gumb
pritisnete gumba, se na zaslonu prikaže sporočilo »AUTO STANDBY ON« ali »AUTO STANDBY OFF«.
Storite to
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb  .
Za vrnitev v predvajanje
znova pritisnete gumb.
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb  . Ko po
ustavitvi predvajanja znova
pritisnete gumb  , se
predvajanje nadaljuje od točke,
pri kateri ste ga zaustavili
(nadaljevanje predvajanja).
Pritisnite gumb
Izbiranje
datoteke
Pritisnite gumb  ali  .
Preskakujete lahko posamezne
datoteke.
Za zaporedno preskakovanje
datotek pridržite gumb 
ali   in ga spustite na
želeni datoteki.
Pritisnite gumb
Izbiranje
skladbe/
datoteke
Pritisnite gumb  ali  .
Skladbe/datoteke lahko
preskakujete eno po eno.
Iskanje točke
v skladbi/
datoteki
Med predvajanjem pridržite
gumb  ali   in ga
spustite na želeni točki. Kadar
iščete točko med začasno
zaustavitvijo, pritisnite
gumb  , da znova
zaženete predvajanje,
ko najdete želeno točko.
Opombe
 Približno 2 minuti pred preklopom stanja pripravljenosti začne na zaslonu prikazana vsebina utripati.
 Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti ni na voljo za funkcijo FM/AM.
Iskanje točke
v datoteki
+ ali  .
Izbiranje mape
na plošči
MP3/WMA
+ ali  .
Izbiranje mape
Ostale funkcije
Dejanje
Med predvajanjem pridržite
gumb  ali   in ga
spustite na želeni točki. Kadar
iščete točko med začasno
zaustavitvijo, pritisnite
gumb  , da znova
zaženete predvajanje,
ko najdete želeno točko.
* Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA/AAC se bo
predvajanje morda nadaljevalo na drugi točki.
Nasvet
Če želite preklicati nadaljevanje predvajanja, pritisnite
gumb  , ko je predvajanje plošče CD zaustavljeno.
Opomba
Ko odstranjujete napravo USB, pridržite gumb  , dokler
se ne prikaže »NO DEV«, nato izklopite enoto ali predhodno
preklopite na druge funkcije. Če napravo USB odstranite
brez teh korakov, se lahko poškodujejo podatki na njej ali
pa naprava sama.
Primer strukture mape in vrstnega reda
predvajanja
Mape in datoteke so predvajane v naslednjem
vrstnem redu. Vendar se lahko vrstni red predvajanja
razlikuje od vrstnega reda v napravi USB, odvisno od
uporabljene metode snemanja.
Naprava USB
Nadaljevanje predvajanja je preklicano v naslednjih primerih:
Ko odprete ležišče za CD.
Ko izklopite enoto.
Pritisnite gumb BLUETOOTH , da vklopite
funkcijo BLUETOOTH.
Če nobena naprava še ni bila seznanjena, na
primer kadar prvič po nakupu naprave pritisnete
gumb BLUETOOTH , enota samodejno preklopi
v način seznanjanja, na zaslonu pa utripata
indikator BLUETOOTH ( ) in sporočilo »PAIRING«.
Mape in datoteke so predvajane v naslednjem
vrstnem redu. Vendar se lahko vrstni red predvajanja
razlikuje od vrstnega reda na plošči, odvisno od
uporabljene metode snemanja.
Mapa
Datoteka MP3/WMA
Opombe glede naprave USB
 V naslednjih primerih lahko traja dalj časa,
da se predvajanje zažene:
Struktura map je zapletena.
Naprava USB je skoraj polna.
 V napravo USB, ki vsebuje datoteke MP3/WMA/AAC,
ne shranjujte datotek, ki niso datoteke MP3/WMA/AAC,
ali nepotrebnih map.
 Med predvajanjem zvočnih datotek enota preskoči
datoteke, ki niso datoteke MP3, WMA in AAC,
tudi če so vključene v mapo.
 Spodaj so navedene oblike zvočnega zapisa,
ki jih podpira ta enota:
MP3: pripona ».mp3«
WMA: pripona ».wma«
AAC: pripona ».m4a«, ».3gp« in ».mp4«
Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar je
bila datoteka ustvarjena v drugi obliki zvočnega zapisa,
lahko ta enota predvaja šum ali ne deluje.
 Oblika zapisa MP3 PRO ni podprta.
 Datotek WMA, ki so kodirane v oblikah zapisa WMA DRM,
WMA Lossless in WMA PRO, ni mogoče predvajati.
 Datotek AAC, kodiranih v obliki zapisa AAC z zaščito
avtorskih pravic, ni mogoče predvajati.
 Ta enota podpira profil AAC-LC (AAC Low Complexity).
 Če imate težave pri vzpostavljanju povezave,
poskusite naslednje.
Aktivirajte aplikacijo »NFC Easy Connect« in se
s pametnim telefonom počasi premaknite čez
oznako N  na enoti.
Če je pametni telefon v etuiju, ga vzemite iz njega.
 Če želite povezavo prekiniti, se s pametnim telefonom
znova dotaknite enote.
 Če imate več naprav, združljivih s funkcijo NFC,
se s pametnim telefonom dotaknite druge naprave,
da preklopite povezavo na tisto napravo. Ko je vaš
pametni telefon povezan na primer s slušalkami,
združljivimi s funkcijo NFC, se s pametnim telefonom
dotaknite enote, da povezavo BLUETOOTH preklopite
na enoto (preklop povezave z enim dotikom).
Poslušanje glasbe
Pred uporabo enote preverite naslednje.
Funkcija BLUETOOTH naprave BLUETOOTH
je vklopljena.
Postopek seznanjanja je zaključen. (Glejte
»Seznanjanje te enote z napravo BLUETOOTH«.)
1
Pravila ustvarjanja map in datotek
Med prvim prenosom v napravo USB se neposredno
pod mapo »ROOT« ustvarita mapa »MUSIC« in njena
podmapa »SONY«.
Mape in datoteke so ustvarjene znotraj mape »CD«
pod mapo »SONY« v skladu s spodnjimi pravili.
3
4
5
Vklopite funkcijo BLUETOOTH
naprave BLUETOOTH.
Izvedite postopek seznanjanja v napravi
BLUETOOTH, da je enota zaznana.
Izberite »ZS-RS60BT«, ki se prikaže na zaslonu
naprave BLUETOOTH.
Če zaslon naprave BLUETOOTH zahteva geslo*,
vnesite »0000«.
* »Geslo« lahko označuje izraz »ključ«, »koda PIN«,
»številka PIN« ali »šifra«.
Nasvet
Seznanite lahko do 8 naprav BLUETOOTH. Če boste seznanili
še deveto napravo BLUETOOTH, bo najstarejša seznanjena
naprava izbrisana.
Opombe
 Način seznanjanja enote je preklican po približno
5 minutah, indikator BLUETOOTH ( ) pa utripa.
Če je med tem postopkom način seznanjanja preklican,
znova začnite postopek od koraka 1 naprej.
 Geslo enote je nastavljeno na »0000«. Enote ni mogoče
seznaniti z napravo BLUETOOTH, katere geslo ni »0000«.
Seznanjanje s pametnim telefonom,
ki je združljiv s funkcijo NFC
Z enoto se dotaknite pametnega telefona,
združljivega s funkcijo NFC, in enota se bo vklopila,
samodejno preklopila na funkcijo BLUETOOTH, nato
pa seznanila in povezala s pametnim telefonom.
Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo NFC
(operacijski sistem: Android™ 2.3.3 ali novejša različica,
razen Android 3.x)
Ime mape
MP3/WMA
Enako kot vir prenosa*1, 2
CD-DA
»ALBUM001«*3
Kaj je »NFC«?
NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega
polja) je tehnologija, ki omogoča brezžično
komunikacijo kratkega dosega med različnimi
napravami, kot so mobilni telefoni in oznake
IC. S funkcijo NFC lahko podatke enostavno
prenašate tako, da se dotaknete ustrezne
oznake ali lokacije na napravah, ki so
združljive s funkcijo NFC.
Ime datoteke
»TRACK001«*4
Prenos REC1
Vir prenosa
MP3/WMA
CD-DA
Ime mape
»REC1«*5
Ime datoteke
Enako kot vir
prenosa*2
»TRACK001«*4
1
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo,
ki so priložena pametnemu telefonu.
*1 V načinu programiranega predvajanja je ime mape
»FLDRxxx«, ime datoteke pa je odvisno od vira prenosa.
*2Dodeliti je mogoče največ 32 znakov (vključno s pripono
za ime datoteke).
*3Imena map so dodeljena v zaporednem vrstnem redu
do največ 256 (vključno z mapama »ROOT« in »MUSIC«).
*4Imena datotek so dodeljena v zaporednem vrstnem redu.
*5Pri vsakem prenosu posamezne skladbe se v mapo »REC1«
prenese nova datoteka.
Če vaš pametni telefon uporablja
operacijski sistem Android 2.3.3
ali novejšo različico, ki je starejša
od Android 4.1
Nadaljujte s korakom 2.
Če vaš pametni telefon uporablja
operacijski sistem Android 4.1 ali
novejšo različico
Brisanje zvočnih datotek ali map
iz naprave USB
1
2
3
4
Večkrat pritisnite gumb  ali  ,
da izberete zvočno datoteko, ali gumb +
ali – , da izberete mapo.
Pritisnite gumb ERASE .
2
Opomba o vsebini z zaščito avtorskih pravic
Prenesena glasba je omejena na zasebno uporabo.
Za druge vrste uporabe potrebujete dovoljenje
lastnikov avtorskih pravic.
Nadaljujte s korakom 4.
V pametni telefon prenesite in namestite
aplikacijo »NFC Easy Connect«.
»NFC Easy Connect« je originalna Sonyjeva
aplikacija za telefone Android in je na voljo
v trgovini Google Play™.
Prenesite in namestite brezplačno aplikacijo tako,
da poiščete »NFC Easy Connect« ali naslednjo
dvodimenzionalno kodo. Za prenos aplikacije
se obračuna prenos podatkov.
Aplikacija v nekaterih državah in/ali regijah
morda ni na voljo.
Na zaslonu se prikaže sporočilo »ERASE?«.
Pritisnite gumb ENTER .
Na zaslonu se prikaže sporočilo »TRACK ERASE?«
ali »FOLDER ERASE?«.
Pritisnite gumb ENTER .
Izbrana zvočna datoteka ali mapa je izbrisana,
na zaslonu pa se prikaže sporočilo »COMPLETE«.
 Če prenos začnete v načinu naključnega predvajanja
ali ponavljajočega se predvajanja, bo izbrani način
predvajanja samodejno spremenjen v običajno
predvajanje.
 Med prenosom ali brisanjem datotek ne odstranjujte
naprave USB. Če jo odstranite, se lahko poškodujejo
podatki, shranjeni v napravi, ali naprava sama.
 Med prenosom se ne oddaja nikakršen zvok, na zaslonu
pa je prikazano sporočilo »HI-SPEED«.
 Besedilne informacije CD-ja (CD-TEXT) se ne prenesejo
v ustvarjene datoteke MP3.
 Prenos se samodejno zaustavi v naslednjih primerih:
Če med prenosom v napravi USB zmanjka prostora.
Če število zvočnih datotek in map v napravi USB
doseže omejitev števila, ki ga enota lahko prepozna.
 Datoteke, ki niso v obliki zapisa MP3/WMA/AAC,
ali podmape v mapi niso izbrisane.
 Zvoka iz radia in zvoka iz dodatne komponente
ni mogoče prenesti v napravo USB.
Vklopite funkcijo NFC v pametnem telefonu.
Nasvet
Pri nekaterih pametnih telefonih je povezava z enim
dotikom na voljo brez prenosa aplikacije »NFC Easy
Connect«. V tem primeru se delovanje in specifikacije
lahko razlikujejo od teh, ki so opisane v tem priročniku.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so
priložena pametnemu telefonu.
Dvodimenzionalna koda:
Uporabite aplikacijo za branje
dvodimenzionalnih kod.
3
Prek pametnega telefona zaženite aplikacijo
»NFC Easy Connect«.
Prikazan naj bo zaslon aplikacije.
 Enota frekvence nastavljenih postaj je MHz za frekvenčni
pas FM in kHz za frekvenčni pas AM.
 Če se pri sprejemu FM stereo pojavi šum, večkrat pritisnite
gumb FM MODE , dokler se na zaslonu ne prikaže
»MONO«. V tem primeru stereo učinek ne bo na voljo,
vendar bo sprejem boljši.
(Samo pri modelih v Urugvaju, Paragvaju, Peruju,
Čilu, Boliviji, Indiji, Vietnamu in Južni Afriki)
Interval za iskanje postaj FM/AM se lahko po
potrebi spremeni po naslednjem postopku.
1
2
3
4
5
Večkrat pritisnite gumb FM/AM ,
da izberete pas.
Pridržite gumb ENTER , dokler na zaslonu
ne začne utripati »FM-xx« ali »AM-xx«.
Pridržite gumb FM/AM , dokler se ne
prikaže trenutni interval za iskanje.
Pritisnite gumb  ali  , da izberete
želeni interval za iskanje.
Izberete lahko »FM 50K« (za interval 50 kHz) ali
»FM 100K« (za interval 100 kHz) v frekvenčnem
pasu FM ter »AM 9K« (za interval 9 kHz) ali »AM
10K« (za interval 10 kHz) v frekvenčnem pasu AM.
Pritisnite gumb ENTER .
Ko spremenite interval za iskanje, se izbrišejo vse
prednastavljene postaje FM/AM, shranjene v enoti.
Ko spremenite interval za iskanje, ponastavite vaše
prednastavljene postaje.
Izboljšanje sprejema radijskega signala
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med
enoto in napravo.
Pritisnite gumb BLUETOOTH , da vklopite
funkcijo BLUETOOTH.
Zadnja povezana naprava bo samodejno
povezana.
Obrnite anteno za
boljši sprejem FM.
Pametni telefon, ki je združljiv
s funkcijo NFC
Obrnite enoto za
boljši sprejem AM.
S pametnim telefonom se dotaknite oznake N 
na enoti.
2
Zaženite predvajanje zvočnega vira, npr.
glasbe, videoposnetka, igre itd. v napravi.
Za podrobnosti o funkcijah predvajanja glejte
navodila za uporabo vaše naprave.
Če se na zaslonu naprave »ZS-RS60BT« ne
prikaže, ponovite postopek od koraka 2.
Povezava z napravo BLUETOOTH je vzpostavljena.
Na zaslonu se prikaže »BT AUDIO«.
Prenos CD SYNC
Vir prenosa
Enota samodejno išče radijske frekvence in se
ustavi, ko najde postajo brez šuma.
Če iskanje postaje ne uspe v načinu samodejnega
iskanja, večkrat pritisnite gumb TUNE + ali  ,
da frekvenco spremenite postopoma.
Ko je sprejeto stereo oddajanje FM, na zaslonu
zasveti »ST«.
Naprava BLUETOOTH, ki je združljiva
s funkcijo NFC
Pridržite gumb BLUETOOTH (–PAIRING) ,
dokler ne slišite dveh kratkih zvočnih signalov.
Opombe
Primer strukture mape in vrstnega
reda predvajanja
 Ko je plošča je naložena, enota prebere vse datoteke na
tej plošči. Med tem utripa oznaka »READING«. Če je na
plošči večje število map ali datotek, ki niso MP3/WMA,
lahko traja dalj časa, da se zažene predvajanje ali da
se začne predvajati naslednja datoteka MP3/WMA.
 Priporočamo, da pri ustvarjanju plošč MP3/WMA
ne vključujete datotek, ki niso MP3/WMA, ali
nepotrebnih map.
 Med predvajanjem zvočnih datotek enota preskoči tiste,
ki niso datoteke MP3 in WMA, tudi če so vključene
v mapo.
Pritisnite gumb  .
Datoteka MP3/WMA je ustvarjena do točke
zaustavitve prenosa.
Mapa
Datoteka
MP3/WMA/AAC
Opomba
Opombe o ploščah MP3/WMA
1
Vzorec B
Zaustavitev prenosa
Dejanje
Ko predvajate ploščo MP3/WMA, se prikažeta ime
mape*1 in naslov skladbe, nato pa se prikaže
čas predvajanja*2.
*1 Če so datoteke MP3/WMA le v korenskem imeniku,
se na zaslonu prikaže oznaka »ROOT«.
*2Če je čas predvajanja daljši od 100 minut,
se na zaslonu prikaže oznaka »--:--«.
Za delovanje te funkcije napravo BLUETOOTH enoti
približajte na 1 meter.
Pritisnite gumb  , da zaženete
predvajanje.
* Če so datoteke MP3/WMA le v korenskem imeniku
(mapa »ROOT«), se na zaslonu prikaže oznaka »1FLDR«.
Nasveti
Seznanjanje z napravo BLUETOOTH,
ki ni združljiva s funkcijo NFC
Pritisnite REC .
Na zaslonu utripa gumb »REC«, enota pa
začne izračunavati, koliko prostora je na
voljo v napravi USB.
Če se na zaslonu prikaže sporočilo »LOW ***M«,
v napravi ni na voljo dovolj prostora. Če želite
preklicati prenos, pritisnite gumb  . Če želite
kljub temu nadaljevati prenos, nadaljujte
s korakom 5.
Pritisnite gumb ENTER .
Prenos se začne.
Ko je prenos dokončan, enota samodejno
zaustavi predvajanje (prenos CD SYNC) ali pa
začne predvajati naslednjo skladbo/datoteko
(prenos REC1).
Večkrat pritisnite gumb FM/AM , da vklopite
funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas »FM«
ali »AM«.
Pridržite gumb TUNE + ali  , dokler
se na zaslonu ne začnejo spreminjati
frekvenčne številke.
Spreminjanje intervala za iskanje
postaj FM/AM
Seznanjanje s pametnim telefonom,
ki je združljiv s funkcijo NFC:
glejte Vzorec B
2
Prikažeta se ime mape in naslov skladbe,
nato pa številka datoteke in čas predvajanja.
Plošča MP3/WMA
Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite
povezavo.
Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena,
se na zaslonu prikaže »BT AUDIO«.
Seznanjanje z napravo BLUETOOTH,
ki ni združljiva s funkcijo NFC:
glejte Vzorec A
+ ali  , da izberete
Izberite skladbo/datoteko, ki jo želite prenesti,
in zaženite predvajanje.
2
Pametni telefon se odzove
(enota je prepoznana)
Naprave BLUETOOTH morate najprej »seznaniti«.
Ko so naprave BLUETOOTH enkrat seznanjene,
jih ni več treba seznanjati, razen če so podatki
o seznanjanju izbrisani.
Glede na napravo izberite enega od spodaj
navedenih načinov seznanjanja.
ĄĄPrenos REC1
Prenos posamezne skladbe/datoteke
4
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU
Če je zaslon vašega pametnega telefona zaklenjen,
pametni telefon ne bo deloval. Odklenite ga in se
s pametnim telefonom ponovno dotaknite oznake N .
Seznanjanje te enote
z napravo BLUETOOTH
Prenos datotek MP3/WMA
v posamezni mapi
Izvedite korake 1 do 5 v razdelku »Ustvarjanje
lastnega programa (programirano predvajanje)«
na hrbtni strani.
1
Opomba
Seznanjanje dveh ali več naprav
BLUETOOTH
Prenos samo priljubljenih skladb/datotek
Poslušanje radia
Nasveti
Napravo USB priključite v vrata  (USB) .
Pritisnite gumb CD , da vklopite funkcijo CD.
Vstavite ploščo, ki jo želite prenesti,
v ležišče za CD.
Večkrat pritisnite gumb
želeno mapo.
S pametnim telefonom se dotaknite enote.
S telefonom se še naprej dotikajte oznake N 
na enoti in počakajte, da se pametni telefon
odzove.
Prek povezave BLUETOOTH lahko glasbo poslušate
iz brezžično priključenih naprav BLUETOOTH, kot so
mobilni telefoni, pametni telefoni, predvajalniki
glasbe itd.
Nadaljujte s korakom 4.
Oznaka glasnosti se prikaže enkrat, nato se
na zaslonu prikaže skupno število map.
Zvočni CD
4
ĄĄPrenos CD SYNC
Prenos cele plošče
* Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM (upravljanje
digitalnih pravic) s to enoto ni mogoče predvajati.
Plošča je naložena, na zaslonu pa se prikažejo
podatki o plošči.
Za uporabnike v Evropi
1
2
3
Brezžično poslušanje glasbe
v napravi BLUETOOTH
Vzorec A
V napravo USB (digitalni predvajalnik glasbe ali
USB-medij za shranjevanje itd.) lahko prenesete
celotno ploščo (prenos CD SYNC) ali skladbo oziroma
datoteko, ki se trenutno predvaja (prenos REC1).
Pri prenosu s CD-ja se skladbe prenesejo kot
datoteke MP3 s frekvenco vzorčenja 44,1 kHz pri
128 kb/s (CBR). Pri prenosu s plošče MP3/WMA
se datoteke MP3/WMA prenesejo z enako bitno
hitrostjo kot izvirne datoteke MP3/WMA.
Poslušanje glasbe v napravi USB
1
2
Oznaka izdelka je na zunanji spodnji strani naprave.
Prenos glasbe s plošče
v napravo USB
Poslušate lahko zvočne datoteke, ki so shranjene
v napravi USB (digitalni predvajalnik glasbe ali
USB-mediji za shranjevanje).
S to enoto lahko predvajate zvočne datoteke v obliki
zapisa MP3, WMA in AAC.*
Stran z nalepko
obrnjena
navzgor
Baterij (paketa baterij ali naprave, v kateri so
baterije) ne izpostavljajte dalj časa prekomerni
vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
 Enota ne more predvajati zvočnih datotek v napravi USB
v naslednjih primerih:
Če je skupno število zvočnih datotek v posamezni mapi
večje od 999.
Če je skupno število zvočnih datotek v posamezni
napravi USB večje od 5.000.
Če je skupno število map v posamezni napravi USB
večje od 256 (vključno z mapo »ROOT«).
Če raven imenika (globine map) presega 8 (vključno
z mapo »ROOT«).
Število se lahko razlikuje glede na strukturo datotek
in map.
 Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za
šifriranje/zapisovanje ni zagotovljena. Če so bile zvočne
datoteke v napravi USB prvotno šifrirane z nezdružljivo
programsko opremo, bodo te datoteke morda povzročale
šum ali prekinjen zvok oz. se sploh ne bodo predvajale.
 Prikazana imena map lahko imajo največ 32 znakov,
vključno z narekovaji.
 Prikazana imena datotek lahko imajo največ 32 znakov,
vključno z narekovaji in priponami.
 Če enota ne more prikazati znakov in simbolov,
bo prikazan znak »_«.
 Ta enota je v skladu z različico 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 in 2.4 oblike
zapisa oznake ID3 za datoteke MP3, oblike zapisa oznake
WMA, ki jo za datoteke WMA opredeljuje specifikacija ASF
(Advanced Systems Format), in oblike zapisa oznake AAC
za datoteke AAC.
Če ima datoteka informacije v oznaki ID3, WMA ali AAC,
bodo prikazani naslov skladbe, ime izvajalca in ime
albuma. Če datoteka nima informacij v oznaki, enota
prikaže naslednje:
Ime datoteke namesto naslova skladbe.
Sporočilo »NO ARTIST« namesto imena izvajalca.
Sporočilo »NO ALBUM« namesto imena albuma.
Prikazane informacije v oznaki ID3/AAC lahko imajo
največ 64 znakov, informacije v oznaki WMA pa
največ 32 znakov.
Nasvet
Če želite prilagoditi glasnost, nastavite glasnost naprave
BLUETOOTH ali pametnega telefona na zmerno glasnost,
nato pritisnite gumb VOL  ali +  na enoti.
Prekinitev povezave BLUETOOTH
Izvedite katerega koli od spodnjih korakov.
 Izklopite funkcijo BLUETOOTH naprave
BLUETOOTH. Za več informacij glejte navodila
za uporabo, ki so priložena napravi.
 Izklopite napravo BLUETOOTH.
 Zamenjajte funkcijo enote.
 Izklopite enoto.
 Če želite povezavo prekiniti, se s pametnim
telefonom znova dotaknite enote (samo pri
pametnih telefonih, ki so združljivi s funkcijo NFC).
Brisanje podatkov o seznanjeni napravi
1
2
Pridržite gumb ERASE , dokler se na zaslonu
ne prikaže sporočilo »BT RESET«.
Pritisnite gumb ENTER .
Ko so podatki o seznanjeni napravi izbrisani,
se na zaslonu prikaže sporočilo »COMPLETE«.
Za preklic ponastavljene funkcije pritisnite
gumb  .
Prednastavitev radijskih
postaj na gumbe FAVORITE
RADIO STATIONS
Na gumbe FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) lahko
prednastavite do tri priljubljene postaje. Vsakemu
gumbu dodelite en program FM ali AM.
1
2
3
Večkrat pritisnite gumb FM/AM , da vklopite
funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas »FM«
ali »AM«.
Izberite radijsko postajo, ki jo želite
prednastaviti.
Pritisnite in pridržite želeni gumb FAVORITE
RADIO STATIONS (–SET) (1–3) , dokler ne
slišite kratkega zvočnega signala.
Najdena postaja je prednastavljena na izbrani
gumb FAVORITE RADIO STATIONS (1–3),
na zaslonu pa bo zasvetila enaka številka,
kot je številka gumba.
(Primer: Prednastavitev FM 87,50 MHz na
številko )
Spreminjanje prednastavljene postaje
Ponovite korake od 1 do 3.
Prednastavljena postaja na gumbu bo zamenjana
z drugo postajo.
Poslušanje prednastavljenih
postaj z gumbi FAVORITE
RADIO STATIONS
Pritisnite želeni gumb FAVORITE RADIO
STATIONS (1–3) .
Opomba
Gumba ne pridržite, da pomotoma ne spremenite
prednastavljenih postaj. Če boste gumb pridržali,
bo prednastavljena postaja na gumbu zamenjana
s postajo, ki jo trenutno poslušate.
4
Ostale funkcije
Pritisnite gumb ENTER .
Skladba/datoteka je programirana.
Prikaže se številka koraka programa in nato
skupni čas predvajanja.
(Primer: zvočni CD)
Uporaba zaslonskega prikaza
Dvakrat pritisnite gumb  , da prekličete
nadaljevanje predvajanja.
Številka koraka
Na zaslonu se prikažeta skupno število skladb
in skupni čas predvajanja.
Številka zadnje
programirane skladbe
Preverjanje informacij datoteke
MP3/WMA/AAC
Med predvajanjem datoteke MP3/WMA na plošči
ali datoteke MP3/WMA/AAC v napravi USB
večkrat pritisnite gumb DISPLAY .
Skupni čas predvajanja*
Naslov skladbe ( )*1, 2

Ime albuma (
* Pri programiranju plošče MP3/WMA/naprave USB
se na zaslonu prikaže oznaka »--:--«, če je čas
predvajanja daljši od 100 minut.
5
)*1
6

Številka in čas predvajanja trenutne datoteke*3
*1 Če datoteka nima ustreznih informacij v oznaki ID3, WMA
ali AAC, se na zaslonu namesto naslova skladbe, imena
izvajalca in imena albuma prikazujejo ime datoteke ter
sporočili »NO ARTIST« in »NO ALBUM«.
*22 sekundi pred prikazom naslova skladbe se prikaže
ime funkcije.
*3V to se bo v nekaj sekundah spremenilo ime izvajalca
ali ime albuma.
Preverjanje imena povezane naprave
BLUETOOTH
Pritisnite gumb DISPLAY , ko je naprava
BLUETOOTH povezana.
Ponovite korake od 3 do 4, če želite
programirati dodatne skladbe/datoteke.
Pritisnite gumb  , da zaženete
programirano predvajanje.
Ustvarjeni program je na voljo, dokler ne odprete
ležišča za CD, priključite napravo USB ali izklopite
enoto. Če želite ponovno predvajati isti program,
pritisnite gumb  .
Opomba
Če poskusite programirati 26 skladb/datotek ali več,
na zaslonu utripa sporočilo »FULL«.
Prikaz informacij o programirani
skladbi/datoteki
Potem ko ustvarite svoj lastni program,
lahko preverite informacije o programiranih
skladbah/datotekah.
Večkrat pritisnite gumb DISPLAY  in zaslonski
prikaz se bo spremenil na naslednji način:
Preverjanje informacij o radiu
Med poslušanjem radia večkrat pritisnite
gumb DISPLAY .
Zaslon se spremeni na naslednji način:
Prednastavljena številka*1, 2  Frekvenca
*1 Prednastavljena
številka je prikazana le, ko poslušate
prednastavljeno radijsko postajo.
*2Po preteku 2 sekund zaslonski prikaz samodejno preklopi
na prikaz frekvence.
Skupno število korakov  Številka zadnje
programirane skladbe/datoteke in skupni
čas predvajanja*
* Pri ploščah MP3/WMA ali napravah USB se prikaže »--:--«.
Preklic programiranega predvajanja
Pritisnite gumb  , da zaustavite predvajanje,
nato večkrat pritisnite gumb PLAY MODE ,
dokler »PGM« ne izgine z zaslona.
Brisanje vseh skladb/datotek
v trenutnem programu
Izbira načina predvajanja
Enoto lahko nastavite tako, da se skladbe ali
datoteke ponavljajo ali predvajajo naključno,
medtem ko je plošča ali naprava USB zaustavljena.
Zaustavite predvajanje in nato pritisnite gumb  .
Na zaslonu se prikaže sporočilo »NO STEP« in
ustvarite lahko nov program po postopku
»Ustvarjanje lastnega programa (programirano
predvajanje)«.
Večkrat pritisnite gumb PLAY MODE .
Prednastavitev radijskih postaj
Vsakič, ko pritisnete gumb, se navedbe spremenijo
na naslednji način:

Običajno predvajanje (brez)

Ponovitev ene skladbe (

Ponovitev vseh skladb (
1)
1
2
,
)*
3
Če postaje ni mogoče samodejno
prednastaviti

Ponovitev programiranega predvajanja (
, PGM)
* Te funkcije so na voljo le pri predvajanju datotek MP3/
WMA na plošči MP3/WMA ali datotek MP3/WMA/AAC
v napravi USB.
Večkratno predvajanje skladb/datotek
(ponavljajoče se predvajanje)
Postajo s šibkim signalom morate
prednastaviti ročno.
1
2
3
Pritisnite gumb CD  ali USB , da vklopite
funkcijo CD ali USB.
Nadaljujte na naslednji način.
Posamezne
skladbe/
datoteke
Vseh skladb/
datotek
Storite to
1 Večkrat pritisnite gumb
PLAY MODE , dokler se
ne prikaže » 1«.
2 Pritisnite gumb  ali
 , da izberete skladbo/
datoteko, za katero želite,
da se ponavlja.
3 Pritisnite gumb  .
1 Večkrat pritisnite gumb
PLAY MODE , dokler se
ne prikaže » «.
2 Pritisnite gumb  .
Izbrane mape na 1 Večkrat pritisnite gumb
PLAY MODE , dokler se
plošči MP3/WMA
ne prikažeta » « in » «.
ali napravi USB
2 Izberite mapo tako, da
pritisnete gumb + ali  .
3 Pritisnite gumb  .
Programiranih
skladb/datotek
1 Programirajte skladbe/
datoteke (glejte »Ustvarjanje
lastnega programa
(programirano predvajanje)«).
2 Večkrat pritisnite gumb PLAY
MODE , dokler se na zaslonu
ne prikažeta »PGM« in » «.
3 Pritisnite gumb  .
Preklic ponavljajočega se predvajanja
Pritisnite gumb  , da zaustavite predvajanje,
nato večkrat pritisnite gumb PLAY MODE ,
dokler » « (ali » 1«) ne izgineta z zaslona.
3
Pritisnite gumb CD  ali USB , da vklopite
funkcijo CD ali USB.
Večkrat pritisnite gumb PLAY MODE , dokler
se na zaslonu ne prikaže » «.
Pritisnite gumb  , da zaženete naključno
predvajanje.
Preklic naključnega predvajanja
Pritisnite gumb  , da zaustavite predvajanje,
nato večkrat pritisnite gumb PLAY MODE ,
dokler » « ne izgine z zaslona.
Nasvet
Med naključnim predvajanjem ne morete izbrati prejšnje
skladbe/datoteke z gumbom  .
Ustvarjanje lastnega programa
(programirano predvajanje)
Določite lahko vrstni red predvajanja do 25 skladb/
datotek na plošči/v napravi USB.
1
2
3
Združljive naprave BLUETOOTH
Za naprave veljajo naslednje zahteve glede
združljivosti. Preden začnete uporabljati napravo
s to enoto, preverite, ali izpolnjuje zahteve.
 Naprave morajo biti v skladu s standardno
različico BLUETOOTH 2.1 + EDR.
 Naprave morajo podpirati A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) in AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
 Združljivost s funkcijo NFC (potrebna le v primerih,
ko se uporablja funkcija enote za seznanjenje
prek NFC).
Na spodnjih spletnih mestih poiščite najnovejše
informacije o združljivih napravah BLUETOOTH,
vključno s pametnimi telefoni, ki so združljivi
s funkcijo NFC.
Za uporabnike v Evropi:
http://www.sony.eu/support
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
http://esupport.sony.com/LA
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/support
Kaj je brezžična tehnologija
BLUETOOTH?
Brezžična tehnologija BLUETOOTH je brezžična
tehnologija kratkega dosega, ki omogoča brezžično
prenašanje podatkov med digitalnimi napravami,
kot sta računalnik in digitalni fotoaparat. Brezžična
tehnologija BLUETOOTH deluje v obsegu 10 metrov.
Običajno se povežeta dve napravi, nekatere naprave
pa je mogoče povezati z več napravami hkrati.
Za povezavo ne potrebujete kabla in naprav ni treba
usmeriti eno proti drugi kot pri infrardeči tehnologiji.
Tako napravo lahko na primer uporabljate v torbi
ali žepu.
Standard Standard BLUETOOTH je mednarodni
standard, ki ga podpira več tisoč podjetij po vsem
svetu in ga uporabljajo različna podjetja po svetu.
Pritisnite gumb CD  ali USB , da vklopite
funkcijo CD ali USB.
Večkrat pritisnite gumb PLAY MODE , dokler
se na zaslonu ne prikaže »PGM«.
Pritisnite gumb  ali  , da izberete
skladbo/datoteko.
Če želite določiti datoteke MP3/WMA/AAC,
najprej pritisnite gumb + ali  , da izberete
mapo, nato pa pritisnite gumb  ali  ,
da izberete datoteko.
Največji obseg za komunikacijo med napravami je
lahko manjši pod temi pogoji:
če je med sistemom in napravo BLUETOOTH ovira,
na primer oseba, kovinski predmet ali stena;
če se v bližini enote uporablja naprava z brezžično
povezavo LAN;
če se v bližini enote uporablja mikrovalovna
pečica;
če je v bližini enote naprava, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje;
če je enota postavljena na jekleno polico.
Enota
Jekleno ohišje
4
5
Pritiskajte gumb PRESET + ali  , dokler na
zaslonu ne začne utripati trenutna številka
želene postaje.
Pritisnite gumb ENTER , da shranite postajo.
Če je izbrani prednastavljeni številki že določena
postaja, bo to postajo nadomestila nova postaja.
Nasvet
Prednastavljene radijske postaje ostanejo v pomnilniku
enote tudi v naslednjih situacijah.
Napajalni kabel je izključen.
Baterije so odstranjene.
Poslušanje prednastavljenih
radijskih postaj
1
2
Večkrat pritisnite gumb FM/AM , da vklopite
funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas »FM«
ali »AM«.
Pritisnite gumb PRESET + ali  , da izberete
shranjeno prednastavljeno številko za želeno
radijsko postajo.
Uporaba izklopnega časovnika
Enoto lahko nastavite tako, da se po določenem
času samodejno izklopi.
1
Pritisnite gumb SLEEP .
2
Na zaslonu se prikaže privzeta nastavitev (»90«)
in zasveti indikator »SLEEP«.
Večkrat pritisnite gumb SLEEP , da izberete
želeno nastavitev.
Enoto lahko nastavite tako, da se skladbe CD-DA
na zvočnem CD-ju, datoteke MP3/WMA na plošči
CD-R/CD-RW ali datoteke MP3/WMA/AAC v napravi
USB predvajajo v naključnem vrstnem redu.
2
 Ko je naprava USB priključena, enota prebere vse datoteke
v napravi. Če je v napravi večje število map ali datotek,
lahko traja dalj časa, da jih enota prebere.
 Za priključitev naprave USB na enoto ne uporabljajte
zvezdišča USB.
 Po izvedbi funkcije v nekaterih priključenih napravah
USB lahko pride do zakasnitve, preden isto funkcijo
izvede enota.
 Ta enota morda ne podpira vseh funkcij priključene
naprave USB.
 Vrstni red predvajanja, ki ga določi ta enota, se lahko
razlikuje od vrstnega reda predvajanja v priključeni
napravi USB.
Večkrat pritisnite gumb FM/AM ,
da izberete pas.
Poiščite želeno postajo.
Pridržite gumb ENTER , dokler na zaslonu
ne začne utripati »FM-xx« ali »AM-xx«.
Predvajanje skladb/datotek v naključnem
vrstnem redu (naključno predvajanje)
1
* Način količinskega shranjevanja je način, ki napravi USB
omogoča, da je na voljo gostiteljski napravi, pri čemer
omogoča prenose datotek. Večina naprav USB podpira
način količinskega shranjevanja.
(Primer: FM)
Enoto lahko nastavite tako, da se skladbe CD-DA
na zvočnem CD-ju, datoteke MP3/WMA na plošči
CD-R/CD-RW ali datoteke MP3/WMA/AAC v napravi
USB večkrat predvajajo v načinu običajnega
predvajanja in programiranega predvajanja.
Za ponavljanje
Pritisnite gumb ENTER , da shranite postajo.
Postaje so v pomnilnik shranjene od nižjih do
višjih frekvenc.
)

Programirano predvajanje (PGM)
2
Večkrat pritisnite gumb FM/AM , da vklopite
funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas »FM«
ali »AM«.
Pridržite gumb FM/AM , dokler na zaslonu
ne začne utripati »AUTO«.
)*

1
 Skladnost z USB 2.0 (največja hitrost)
 Podpira način količinskega shranjevanja*
Največji obseg za komunikacijo

Ponovitev predvajanja izbrane mape (
Naključno predvajanje (
Radijske postaje lahko shranite v pomnilnik enote.
Prednastavite lahko do 30 radijskih postaj, in sicer
20 postaj FM in 10 postaj AM.
)

Predvajanje izbrane mape (
Za naprave USB veljajo naslednje zahteve glede
združljivosti. Preden začnete uporabljati napravo
s to enoto, preverite, ali izpolnjuje zahteve.
Opombe glede naprave USB
Zaslon se spremeni na naslednji način:

Ime izvajalca ( )*1
Združljive naprave
Združljive naprave USB
Preverjanje informacij zvočnega CD-ja

Dodatne informacije
Vsakič ko pritisnete gumb, se na zaslonu
spremeni časovno obdobje (v minutah),
po približno 4 sekundah pa je izbrana
nastavitev samodejno potrjena.
Nasvet
Potem ko ste nastavili izklopni časovnik, lahko preverite,
čez koliko časa se bo enota izklopila, tako da ponovno
pritisnete gumb SLEEP .
Priključitev dodatnih komponent
Prek zvočnikov te enote lahko poslušate predvajanje
zvoka iz dodatne komponente, kot je prenosni
digitalni predvajalnik glasbe.
Pred kakršno koli priključitvijo izklopite napajanje
vseh komponent.
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo
komponente, ki jo boste priključili.
1
2
3
Optimalna zmogljivost
Omejena zmogljivost
Motnje, ki jih povzročajo druge naprave
Ker naprave BLUETOOTH in brezžični LAN
(IEEE802.11b/g/n) uporabljajo isto frekvenco, lahko
pride do motenj mikrovalov. Če enoto uporabljate
v bližini naprave z brezžično povezavo LAN, je lahko
hitrost komunikacije posledično nižja, slišite lahko
šume ali pa povezave ni mogoče vzpostaviti.
V tem primeru izvedite naslednji postopek:
enoto uporabljajte vsaj 10 metrov stran
od naprave z brezžično povezavo LAN;
med uporabo enote v območju 10 m izklopite
vse naprave z brezžično povezavo LAN;
napravo BLUETOOTH uporabljajte čim bližje enoti.
Motnje, ki jih enota povzroča drugim
napravam
Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH,
lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih
naprav. Na naslednjih lokacijah izklopite to enoto in
druge naprave BLUETOOTH, saj lahko povzročijo
nezgodo:
povsod, kjer so prisotni vnetljivi plini,
v bolnišnicah, na vlakih, na letalih ali na
bencinskih črpalkah;
v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
Opombe
 Če želite uporabljati funkcijo BLUETOOTH, mora imeti
naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, enak profil
kot enota.
Tudi če ima naprava enak profil, je lahko zaradi specifikacij
delovanje naprav različno.
 Zaradi lastnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH se
lahko med poslušanjem glasbe zvok prek enote predvaja
z rahlim zamikom v primerjavi z zvokom, ki ga predvaja
naprava BLUETOOTH.
 Ta enota podpira varnostne funkcije, skladne
s standardom BLUETOOTH, z namenom zagotavljanja
varne povezave pri uporabi brezžične tehnologije
BLUETOOTH, vendar tovrstna zaščita glede na nastavitev
morda ne bo zadostna. Pri komuniciranju prek brezžične
tehnologije BLUETOOTH bodite previdni.
 Za morebitno uhajanje informacij pri komunikaciji
BLUETOOTH ne prevzemamo odgovornosti.
 Naprave, ki vključujejo funkcijo BLUETOOTH, morajo biti
skladne s standardom BLUETOOTH družbe Bluetooth SIG
in morajo biti overjene. Četudi je povezana naprava
v skladu z navedenim standardom BLUETOOTH, nekaterih
naprav zaradi njihovih funkcij ali specifikacij morda ne
bo mogoče povezati ali ne bodo delovale pravilno.
 Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je povezana z enoto,
okolja, v katerem poteka komunikacija, ter okolja
uporabe se lahko pojavijo šumi ali pa se zvok med
predvajanjem prekinja.
Previdnostni ukrepi
Plošče, ki jih ta enota LAHKO predvaja
 Zvočni CD (skladbe CD-DA*1)
 Plošče CD-R/CD-RW, ki vsebujejo datoteke
MP3/WMA in so ustrezno posnete*2
Odpravljanje težav
Splošno
Enota se ne vklopi.
CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio. To je
standard snemanja, ki se uporablja za zvočne CD-je.
*2 Ustrezno posneta plošča je bila izdelana v postopku,
ki zagotavlja, da je plošče CD-R/CD-RW mogoče
predvajati na izdelkih za predvajanje plošč za široko
uporabo, in ga je mogoče v večini programske opreme
omogočiti ali onemogočiti kot dodatno nastavitev med
ustvarjanjem plošče.
 Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen
v električno vtičnico.
 Preverite, ali je konektor napajalnega kabla
ustrezno vstavljen v priključek AC IN.
 Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene,
tako da se polarnost ujema.
 Zamenjajte vse baterije z novimi, če je indikator
OPR/BATT  zatemnjen.
Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati
Zvok se ne predvaja.
.
*1
 Plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v obliki
zapisa zvočnega CD-ja in niso v skladu z zapisom
ISO 9660 Level 1/Level 2 ali Joliet
 Plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo kakovostjo
zapisovanja, opraskane ali umazane plošče
CD-R/CD‑RW ali plošče CD‑R/CD-RW, posnete
z nezdružljivo napravo za snemanje
 Nedokončane ali nepravilno posnete plošče
CD-R/CD-RW
Opombe o ploščah
 Umazan CD očistite s čistilno krpo.
Obrišite ga od sredine navzven.
Če so na CD-ju praske, umazanija
ali prstni odtisi, lahko pri sledenju
zapisa pride do napake.
 Ne uporabljajte topil, kot so bencin,
razredčila ali komercialna čistila, ali
antistatičnih razpršilnikov, ki so
namenjeni za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
 CD-ja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in ga
ne puščajte v avtu, parkiranem na neposredni
sončni svetlobi, saj se lahko notranjost avtomobila
močno segreje.
 Na CD ne lepite papirja ali nalepk in pazite,
da ne opraskate njegove površine.
 CD po koncu predvajanja shranite v ovitek.
Opombe o ploščah DualDisc
 DualDisc je dvostranska plošča, na kateri so
združene posnete DVD-vsebine na eni strani
in digitalne zvočne vsebine na drugi. Ker stran
z zvočnimi vsebinami ni izdelana v skladu
s standardom Compact Disc (CD), ta izdelek
teh vsebin morda ne bo mogel predvajati.
Glasbene plošče, kodirane s tehnologijami
za zaščito avtorskih pravic
 Ta izdelek je namenjen predvajanju plošč, ki so
izdelane v skladu s standardom Compact Disc
(CD). V zadnjem času nekatere založniške hiše
izdane glasbene plošče kodirajo s tehnologijami
za zaščito avtorskih pravic. Nekatere od teh plošč
niso izdelane v skladu s standardom Compact Disc
(CD) in jih ta izdelek ne more predvajati.
Varnost
 Ne razstavljajte ohišja, saj lahko laserski žarek
v CD-predvajalniku poškoduje oči. Popravila
naj izvaja pooblaščeno osebje.
 Če v enoto pade predmet ali če vanj uide tekočina,
izključite enoto, pred nadaljnjo uporabo pa jo
mora pregledati usposobljeni serviser.
 Enota ne more predvajati plošč z nestandardno
obliko (na primer z obliko srca, kvadrata ali
zvezde). Predvajanje bi lahko povzročilo
okvaro enote. Ne uporabljajte takih plošč.
 Preverite, ali je izbrana ustrezna funkcija za
vir zvoka ali glasbe, ki ga želite poslušati.
 Ko zvok poslušate prek zvočnikov,
izključite slušalke.
Pri zvoku se pojavi šum.
 Ali nekdo v bližini enote uporablja mobilni telefon
ali drugo opremo, ki oddaja radijske valove?
V tem primeru enoto in napravo BLUETOOTH
premaknite stran od takšnih naprav. Naprave,
kot so mobilni telefoni itd., lahko vplivajo na
komunikacijo BLUETOOTH.
Predvajalnik plošč CD/MP3/WMA
CD-predvajalnik ne predvaja zvoka,
čeprav je CD vstavljen.
 CD vstavite tako, da je nalepka na zgornji strani.
 Očistite CD.
 Odstranite CD in pustite ležišče za CD približno
eno uro odprto, da se vlaga posuši.
 Plošča CD-R/CD-RW je prazna ali nepravilno
posneta.
 Na plošči ni datotek MP3/WMA, ki bi jih enota
lahko predvajala.
 Kakovost plošče CD-R/CD-RW, snemalne naprave
ali uporabniške programske opreme ni ustrezna.
 Zamenjajte vse baterije z novimi, če je indikator
OPR/BATT  zatemnjen.
Ko je plošča je naložena, se prikaže
sporočilo »NO CD«.
 V ležišču za CD ni plošče. Vstavite ploščo.
 Morda je prišlo do težav pri branju CD-ja.
Zamenjajte ploščo.
 Morda je CD narobe obrnjen. Ploščo vstavite tako,
da je nalepka na zgornji strani.
 Naložena je plošča, ki je ni mogoče predvajati
(BD itd.). Zamenjajte ploščo.
Ko je plošča naložena, na zaslonu utripa
sporočilo »NO TRACK«.
 Na plošči ni nobene zvočne datoteke, posnete
v podprti obliki zapisa, ali pa ima datoteka,
ki jo želite predvajati, nepodprto pripono.
Ko je plošča naložena, se prikaže sporočilo
»DISC ERR«.
 Morda je CD umazan. Očistite ploščo.
 Morda so na CD-ju praske. Zamenjajte ploščo.
 Naložena je plošča, ki je ni mogoče predvajati
(DVD itd.). Zamenjajte ploščo.
 Morda je prišlo do težav pri branju CD-ja.
Zamenjajte ploščo.
 Morda je v ležišču za CD prazna plošča.
Zvok preskakuje.
 Za uporabo pri izmeničnem toku uporabite
napajalni kabel za izmenični tok; ne uporabljajte
drugega kabla.
 Če enote ne nameravate uporabljati dalj časa,
jo izključite iz električne vtičnice.
 Kadar ne uporabljate baterij, jih odstranite,
da preprečite škodo, ki bi jo lahko povzročilo
razlitje baterij ali korozija.
 Zmanjšajte glasnost.
 Očistite CD ali pa ga zamenjajte, če je močno
poškodovan.
 Postavite enoto na mesto, kjer ni vibracij.
 Očistite lečo s krtačo, ki je na voljo v trgovinah.
 Pri uporabi plošče CD-R/CD-RW slabe kakovosti
ali v primeru težav s snemalno napravo ali
uporabniško programsko opremo lahko
zvok preskakuje ali pa se sliši šum.
Postavitev
Predvajanje se začne pozneje kot običajno.
Viri napajanja
 Enote ne postavljajte v bližino toplotnih virov in
je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi,
prahu ali udarcem. Ne puščajte je v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
 Enote ne postavljajte na nagnjeno ali nestabilno
površino.
 V razdalji 10 mm od zadnjega dela ohišja ne
postavljajte ničesar. Da bo enota delovala pravilno
in bo življenjska doba njenih komponent čim
daljša, pred prezračevalnimi režami ne sme biti
nobenih ovir.
 Ker se za zvočnike uporablja močan magnet,
v bližini enote ne puščajte kreditnih kartic
z magnetnim kodiranjem ali ur z vzmetjo, da
preprečite škodo, ki jo lahko povzroči magnet.
Delovanje
 Če enoto prenesete s hladnega na toplo mesto
ali če jo postavite v zelo vlažen prostor, se lahko
na leči v notranjosti CD-predvajalnika nabere
kondenzirana vlaga. Enota zato morda ne bo
delovala pravilno. V tem primeru odstranite CD
in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Ravnanje z enoto
 Da preprečite nabiranje prahu in umazanije,
ležišča za CD ne puščajte odprtega.
Čiščenje ohišja
 Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov
ali topil, kot sta alkohol ali bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z enoto, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
 Naslednje plošče se začnejo predvajati
z zakasnitvijo:
plošča, posneta z zapleteno drevesno strukturo,
plošča z velikim številom map ali datotek, ki niso
datoteke MP3/WMA.
Naprava USB
Naprava USB ne deluje pravilno.
 Če priključite nezdružljivo vrsto naprave USB,
lahko pride do spodnjih težav.
Enota ne prepozna naprave USB.
Imena datotek ali map se ne prikažejo na enoti.
Predvajanje ni mogoče.
Zvok je prekinjen.
Sliši se šum.
Predvajan zvok je popačen.
Prikaže se sporočilo »OVER CURRENT«
in enota se samodejno izklopi.
 Enota je zaznala nenormalno raven električnega
toka iz vrat  (USB) . V tem primeru napravo
USB odstranite iz vrat  (USB) , napravo USB
ponovno priklopite, nato enoto ponovno vklopite.
Če je ta težava po vklopu enote še vedno prisotna,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Zvok se ne predvaja.
 Morda naprava USB ni pravilno priključena.
Izklopite enoto in znova priključite napravo USB.
Nato vklopite enoto.
Sliši se šum, predvajanje zvoka se prekinja
ali je popačeno.
 Izklopite enoto in znova priključite napravo USB.
Ponovno vklopite enoto.
 Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo šum oziroma
so popačeni. Med ustvarjanjem zvočnih datotek je
lahko v datoteko vstopil šum. Poskusite ponovno
ustvariti zvočne datoteke in jih predvajajte
s to enoto.
Naprave USB ni mogoče priključiti v vrata
 (USB) .
 Konektor naprave USB ali kabel USB sta narobe
priključena. Pravilno ga vstavite v vrata  (USB) .
Na zaslonu je dalj časa prikazano sporočilo
»READING« ali pa traja dolgo, da se
predvajanje začne.
 Postopek branja lahko traja dalj časa v naslednjih
primerih:
V napravi USB je veliko map ali datotek.
Datotečna struktura je zapletena.
Pomnilnik je skoraj poln.
Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Da preprečite zgornje težave, upoštevajte
naslednja navodila:
Skupno število map v napravi USB naj
bo 100 ali manj.
Skupno število datotek v posamezni mapi
naj bo 100 ali manj.
Nepravilen prikaz na zaslonu
 Podatki, shranjeni v napravi USB, so morda
poškodovani. Zvočne podatke znova pošljite
v napravo USB.
 Ta enota lahko prikaže samo številke in črke
abecede. Drugi znaki ne bodo pravilno prikazani.
Prikaže se sporočilo »REC ERROR«.
Kabel za avdio povezavo (ni priložen)
priključite v priključek AUDIO IN  in izhodni
priključek prenosnega digitalnega
predvajalnika glasbe ali druge komponente.
Vklopite priključeno komponento.
Pritisnite gumb AUDIO IN  in začnite
predvajati zvok priključene komponente.
 Pri prenosu je prišlo do napake. Izklopite enoto in
odstranite napravo USB iz enote. Nato preverite
naslednje:
Preverite, koliko je prostora za shranjevanje
v napravi USB. Če ni na voljo dovolj prostora
za prenos, izbrišite vse nepotrebne datoteke
ali mape.
Prepričajte se, da podatki za prenos niso
poškodovani.
Preverite, ali je oblika zapisa datoteke za prenos
združljiva z enoto.
Če sporočilo ne izgine, se obrnite na najbližjega
prodajalca Sony.
Zvok iz priključene komponente se oddaja
prek zvočnikov.
Enota ne prepozna naprave USB.
Enoto priključite na televizor ali videorekorder/
predvajalnik s podaljškom (ni priložen), ki ima na
enem koncu stereo mini vtičnico, na drugem pa
dva fono vtiča.
 Enoto izklopite, znova priključite napravo USB in
enoto vklopite.
 Naprava USB ne deluje pravilno. Informacije o tem,
kako odpraviti to težavo, so na voljo v priročniku
za uporabo naprave USB.
Predvajanje se ne začne.
 Izklopite enoto in znova priključite napravo USB.
Enota ne začne predvajati prve skladbe.
 Način predvajanja nastavite na običajno
predvajanje.
Datotek MP3/WMA/AAC ni mogoče
predvajati.
 Pripone zvočnih datotek so morda nepravilne.
Spodaj so navedene pripone, ki jih podpira
ta enota:
MP3: pripona ».mp3«
WMA: pripona ».wma«
AAC: pripona ».m4a«, ».3gp« in ».mp4«
 Zvočne datoteke morda niso bile ustvarjene
v obliki zapisa MP3/WMA/AAC.
 Naprava za shranjevanje USB uporablja datotečni
sistem, ki ni datotečni sistem FAT16 ali FAT32.*
 Datoteke so šifrirane ali zaščitene z gesli.
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32,
vendar nekateri USB-mediji za shranjevanje morda
ne podpirajo obeh navedenih datotečnih sistemov.
Za več informacij preberite priročnik za uporabo zadevne
naprave za shranjevanje USB ali pa se obrnite na
proizvajalca.
Naprava BLUETOOTH
Zvok se ne predvaja.
 Preverite, ali enota ni preveč oddaljena od
naprave BLUETOOTH (ali pametnega telefona)
ali da povezave ne moti brezžični LAN,
druga brezžična naprava 2,4 GHz ali
mikrovalovna pečica.
 Preverite, ali je bila povezava BLUETOOTH med
enoto in napravo BLUETOOTH (ali pametnim
telefonom) pravilno vzpostavljena.
 Ponovno izvedite postopek seznanjanja (glejte
»Seznanjanje te enote z napravo BLUETOOTH«).
 Enote ne približujte kovinskim predmetom
ali površinam.
 Preverite, ali je v napravi BLUETOOTH
(ali pametnem telefonu) aktivirana
funkcija BLUETOOTH.
Zvok preskakuje ali pa je razdalja
korespondence kratka.
Tehnični podatki
CD-predvajalnik
Sistem
Zvočni sistem za predvajanje CD-jev in digitalnih
zvočnih vsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Izhodna moč laserja: manj kot 44,6 μW
(Ta izhodna moč je izmerjena pri razdalji 200 mm
od površine leče objektiva na optičnem bralniku
z odprtino 7 mm.)
Število kanalov
2
Frekvenčni odziv
20 Hz20.000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje tona
Pod izmerljivo mejo
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem
Specifikacija BLUETOOTH, različica 2.1 + EDR
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 2
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno 10 m*1
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4000 GHz2,4835 GHz)
Modulacijski način
FHSS
Podprti profili BLUETOOTH*2
A2DP (Profil naprednega distribuiranja zvoka)
AVRCP*3 (Avdio-video profil z daljinskim upravljanjem)
Podprti kodek*4
SBC (kodiranje podpasov)
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so fizične ovire
med napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne
pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje
antene, operacijski sistem, uporabniška programska
oprema itd.
2
* Standardni profili BLUETOOTH zagotavljajo specifikacije
za komunikacijo BLUETOOTH med napravami.
*3 Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo (odvisno
od naprave).
*4 Kodek: oblika zapisa stisnjenega in pretvorjenega
zvočnega signala.
 Če je v bližini naprava, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, na primer
brezžični LAN, druge naprave BLUETOOTH
ali mikrovalovna pečica, jo odstranite, če je to
mogoče. Ali pa napravo in enoto premaknite
stran od takšnih virov.
 Odstranite morebitne ovire med enoto in napravo
ali pa napravo in enoto premaknite stran od ovire.
 Enoto in napravo postavite kar najbolj skupaj.
 Prestavite enoto.
 Poskusite uporabiti napravo BLUETOOTH ali
pametni telefon na drugi lokaciji.
Radio
Povezave ni mogoče vzpostaviti.
Srednja frekvenca
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
 Nekaj časa lahko traja, da se komunikacija začne
(odvisno od naprave, ki jo želite povezati).
 Ponovno izvedite postopek seznanjanja (glejte
»Seznanjanje te enote z napravo BLUETOOTH«).
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH združljiva
s to enoto. Najnovejše informacije o združljivih
napravah BLUETOOTH poiščite na spletnem
mestu. Naslov URL je naveden v razdelku
»Združljive naprave BLUETOOTH«.
Seznanjanje ni uspelo.
 Napravo BLUETOOTH postavite bližje enoti.
 Iz naprave BLUETOOTH izbrišite ime modela te
enote in ponovno izvedite postopek seznanjanja
(glejte »Seznanjanje te enote
z napravo BLUETOOTH«).
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH združljiva
s to enoto. Najnovejše informacije o združljivih
napravah BLUETOOTH poiščite na spletnem
mestu. Naslov URL je naveden v razdelku
»Združljive naprave BLUETOOTH«.
Seznanjanje prek funkcije NFC ni uspelo.
 Poskusite ročno izvesti postopek seznanjanja
(glejte »Seznanjanje te enote
z napravo BLUETOOTH«). Nekaterih pametnih
telefonov, združljivih s funkcijo NFC, morda ne bo
mogoče seznaniti prek funkcije NFC te enote
(odvisno od lastnosti ali specifikacij naprave).
 Ponovno zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect«
in pametni telefon počasi približajte oznaki N .
 Preverite, ali pametni telefon izpolnjuje zahteve
glede združljivosti (glejte »Združljivi pametni
telefoni«).
Radio
Zvok je šibek ali pa je sprejem slab.
 Zamenjajte vse baterije z novimi.
 Enoto premaknite stran od bližnjih televizorjev.
 Za čim boljši sprejem FM povsem raztegnite
anteno in jo obrnite. Za čim boljši sprejem AM
obrnite enoto.
 Če ste v stavbi, poslušajte v bližini okna.
 Če je v bližini enote mobilni telefon, lahko iz enote
prihaja glasen zvok. Telefon premaknite stran
od enote.
Slika televizorja je nestabilna.
 Če program FM poslušate v bližini televizorja
z notranjo anteno, enoto premaknite stran
od televizorja.
Če ste izvedli vse predlagane ukrepe in težava še
vedno ni odpravljena, izklopite napajalni kabel ali
odstranite vse baterije. Potem ko z zaslona izginejo
vsa sporočila, ponovno vklopite napajalni kabel ali
ponovno vstavite baterije. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Frekvenčni razpon:
Modeli za Evropo, Bližnji vzhod, Afriko (razen za Južno
Afriko), Tajsko in Malezijo
FM: 87,5 MHz108 MHz (v intervalih po 50 kHz)
AM: 531 kHz1.602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
Modeli za Vietnam, Indijo, Južno Afriko, Urugvaj, Paragvaj,
Peru, Čile in Bolivijo
FM: 87,5 MHz108 MHz (v intervalih po 100 kHz)
87,5 MHz108 MHz (v intervalih po 50 kHz)
AM: 530 kHz1.610 kHz (v intervalih po 10 kHz)
531 kHz1.602 kHz (v intervalih po 9 kHz)
Drugi modeli
FM: 87,5 MHz108 MHz (v intervalih po 100 kHz)
AM: 530 kHz1.710 kHz (v intervalih po 10 kHz)
Antene
FM: teleskopska antena
AM: vgrajena feritna palična antena
Vhod
AUDIO IN
Stereo mini vtičnica
 Vrata (USB)
vrste A, največji tok 500 mA, združljiva
z USB 2.0 Full Speed
Izhod
 (Slušalke) stereo mini vtičnica
Za slušalke z impedanco 16  32 
Podprte oblike zvočnega zapisa
Podprte bitne hitrosti
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s320 kb/s, VBR
WMA:
48 kb/s192 kb/s, VBR
AAC*:
8 kb/s320 kb/s, VBR
* Samo funkcija USB
Frekvence vzorčenja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Samo funkcija USB
Splošno
Zvočnik
S polnim obsegom, z diagonalo 8 cm, 6 , stožčasti (2)
Izhodna moč
2,0 W + 2,0 W (pri 6 , 10 % harmoničnega popačenja)
Napajanje
Modeli za Evropo, Urugvaj, Paragvaj, Peru, Čile in Bolivijo
230 V pri izmeničnem toku, 50 Hz
(napajanje pri izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij LR14 (velikost C))
Modeli za Bližnji vzhod, Afriko (razen za Južno Afriko)
in Malezijo
220 V240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
(napajanje pri izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij LR14 (velikost C))
Modeli za Vietnam, Indijo in Južno Afriko
220 V240 V pri izmeničnem toku, 50 Hz
(napajanje pri izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij LR14 (velikost C))
Model za Tajsko
220 V pri izmeničnem toku, 50 Hz
(napajanje pri izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij LR14 (velikost C))
Drugi modeli
120 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
(napajanje pri izmeničnem toku)
9 V pri enosmernem toku (6 baterij LR14 (velikost C))
Poraba energije
15 W
0,9 W (v stanju pripravljenosti)
Čas delovanja baterije*1, *2
Predvajanje CD-jev
Približno 9 ur
Predvajanje naprave USB
Približno 11 ur (pri obremenitvi 100 mA)
Približno 3 ure (pri obremenitvi 500 mA)
Sprejem FM
Približno 26 ur
BLUETOOTH
Približno 13 ur
*1 Izmerjeno v skladu s standardi podjetja Sony.
Dejanski čas delovanja baterije se lahko razlikuje
glede na okoliščine enote in načina delovanja.
*2Če uporabljate alkalne baterije podjetja Sony.
Mere
Približno 320 mm × 133 mm × 215 mm (Š/V/G)
(vključno z izbočenimi deli)
Teža
Približno 2,3 kg (vključno z baterijami)
Priložena dodatna oprema
Napajalni kabel (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
Opomba glede licenc
in blagovnih znamk
 Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS
in Thomson.
 Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
 Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine družbe
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence družbe Microsoft ali
njene pooblaščene podružnice.
 Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH so
v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba
Sony Corporation pa jih uporablja na
podlagi licence.
 Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA
in v drugih državah.
 Android™ in Google Play™ sta blagovni znamki
družbe Google Inc.
 Druge blagovne znamke in tovarniška imena so
blagovne znamke svojih lastnikov. Oznaki ™ in
v tem priročniku nista posebej navedeni.
®
Download PDF

advertising