Sony | ICD-PX312 | Sony ICD-PX312 PX312 2 GB Digitalni diktafon z režo za pomnilniško kartico Navodila za uporabo

4-267-070-72(1)
IC Recorder
Navodila za uporabo
Za začetek
Osnovne operacije
Druge operacije snemanja
Druge operacije med
predvajanjem
Urejanje datotek
Poslušanje radia FM
O funkciji menija
Uporaba računalnika
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
ICD-PX312/PX312F
Da ne pride do poškodb sluha,
glasbe ne poslušajte pri visoki
glasnosti dlje časa.
OPOZORILO
Baterij (kompleta baterij ali nameščenih baterij)
ne izpostavljajte dlje časa pretirani toploti, npr.
neposredni sončni svetlobi, ognju ali podobno.
NAZIVNA PORABA ELEKTRIČNEGA
TOKA: 800 mA
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno
v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi
embalaži nahaja ta simbol,
pomeni, da z izdelkom ne smete
ravnati enako kot z drugimi
gospodinjskimi odpadki. Morate
ga oddati na ustrezno zbirno
mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme. S pravilno
oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje
in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko
dobite pri lokalni mestni upravi, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko
opremo lahko oddate brezplačno tudi
distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
Dodatki, ki se lahko uporabljajo s tem izdelkom:
Stereo slušalke, stereo mikrofon z zaponko
2
SI
Odstranitev odpadnih baterij
(velja za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na
embalaži pomeni, naj se z baterijo
ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Pri
nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako
za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg)
ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več
kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti,
zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo,
naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno
osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo,
oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete
poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij.
Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje
odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali
baterije lahko povprašate na upravni enoti ali
v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Obvestilo strankam: naslednji
podatki so veljavni samo za
opremo, prodano v državah, ki
upoštevajo smernice EU
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščeni predstavnik za EMC in
varnost proizvodov je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da
se obrnete na naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
• Posneta glasba je namenjena zasebni uporabi.
Če jo želite uporabljati v druge namene,
morate pridobiti dovoljenje lastnika avtorskih
pravic.
• Družba Sony ne odgovarja za nepopoln zapis/
prenos ali okvaro podatkov, ki so posledica
težav z digitalnim diktafonom ali
računalnikom.
• Odvisno od vrste besedila in znakov besedilo
na digitalnem diktafonu morda ne bo
pravilno prikazano. Do tega pride zaradi:
– pomnilniške zmogljivosti povezanega
digitalnega diktafona,
– nepravilnega delovanja digitalnega
diktafona ali.
– zapisa informacij o vsebini v jeziku ali
znakih, ki jih digitalni diktafon ne podpira.
Obvestilo za uporabnike
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali
programske opreme, opisane v njem, ni dovoljeno
v celoti ali delno kopirati, prevajati ali spreminjati
v kakršno koli strojno berljivo obliko brez
predhodnega pisnega soglasja družbe Sony.
DRUŽBA SONY V NOBENEM PRIMERU
NE ODGOVARJA ZA NAKLJUČNO,
POSLEDIČNO ALI POSEBNO ŠKODO, KI
TEMELJI BODISI NA ODŠKODNINSKI
ODGOVORNOSTI, POGODBI ALI ČEM
DRUGEM, KI BI IZHAJALA IZ ALI
V POVEZAVI S TEM PRIROČNIKOM,
PROGRAMSKO OPREMO ALI DRUGIMI
INFORMACIJAMI, VKLJUČENIMI V TA
PRIROČNIK, ALI IZ NJIHOVE UPORABE.
Družba Sony si pridržuje pravico, da kadar koli
brez obvestila na kakršen koli način spremeni ta
priročnik ali informacije, opisane v njem.
Programska oprema, opisana v tem priročniku, je
morda vezana tudi na pogoje ločene uporabniške
licenčne pogodbe.
• Ta programska oprema je namenjena za
operacijski sistem Windows in se ne sme
uporabljati za operacijski sistem Macintosh.
• Priloženi povezovalni kabel USB je namenjen
digitalnemu diktafonu ICD-PX312/PX312F.
Drugih digitalnih diktafonov ne smete
priklapljatii.
3
SI
Vaši posnetki so namenjeni izkljuèno
osebnemu uživanju in uporabi. Zakoni
o avtorskih pravicah prepovedujejo druge
oblike uporabe brez dovoljenja imetnikov
avtorskih pravic.
Uporaba medijev Memory Stick™ za
snemanje grafik ali drugih podatkov,
zašèitenih z avtorskimi pravicami, je
omejena na omejitve, doloèene v skladu
z veljavnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Vsaka uporaba izven teh omejitev je
prepovedana.
Ta izdelek podpira medije »Memory
Stick Micro™ (M2™)«. »M2™« je
skrajšana oblika za »Memory Stick
Micro™«. V nadaljevanju tega
dokumenta se uporablja »M2™«.
Blagovne znamke
• Microsoft, Windows, Windows Vista in
Windows Media so registrirane blagovne
znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft
v Združenih državah in/ali drugih državah.
• Macintosh in Mac OS sta blagovni znamki
družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in
drugih državah.
• Pentium je registrirana blagovna znamka
družbe Intel.
• MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja avdia in
patenti licencirani s strani podjetja Fraunhofer
IIS in Thomson.
• Logotipa microSD in microSDHC sta blagovni
znamki družbe SD-3C, LLC.
• »Memory Stick Micro«, »M2« in
so
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke družbe Sony.
• »MagicGate« je blagovna znamka družbe Sony.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are
trademarks and/or registered trademarks of
Nuance Communications Inc., and/or its affiliates
in the United States and/or other countries.
Vse druge blagovne znamke in registrirane
blagovne znamke so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov.
Poleg tega oznaki » ™ « in »®« v tem priročniku
nista navedeni vsakič.
Programska oprema »Sound Organizer«
uporablja module programske opreme, kot je
prikazano spodaj:
Windows Media Format Runtime
4
SI
Vsebina
Za začetek
1. korak: Preverjanje vsebine paketa ....8
Posamezni deli in tipke.......................9
Preprečevanje neželenega delovanja
(HOLD) .............................................11
Vzdrževanje zmerne glasnosti
(AVLS)...............................................12
2. korak: Pripravljanje vira
napajanja ............................................13
Kdaj zamenjati baterije ....................14
3. korak: Vklop digitalnega diktafona.... 15
Vklop ..................................................15
Izklop ..................................................15
4. korak: Nastavitev ure ........................16
5. korak: Nastavljanje jezika zaslona.... 18
Osnovne operacije
Snemanje ........................................19
Poslušanje.......................................24
Brisanje...........................................29
Druge operacije snemanja
Spreminjanje nastavitev snemanja ......31
Izbira snemalnega načina za
posamezne okoliščine .......................31
Dodajanje posnetka predhodno
posneti datoteki .................................34
Dodajanje prepisanega posnetka med
predvajanjem......................................36
Začetek samodejnega snemanja ob
pojavitvi zvoka – funkcija VOR ......38
Snemanje na pomnilniško kartico .......40
Snemanje prek drugih naprav ..............44
Snemanje z zunanjim mikrofonom....44
Snemanje iz druge opreme ...............46
Operacije med snemanjem ...................48
Spremljanje snemanja .......................48
Druge operacije med
predvajanjem
Spreminjanje nastavitev predvajanja ... 49
Priročni načini predvajanja ..............49
Zmanjševanje šuma v zvoku
predvajanja in jasnejši človeški
glas – funkcija izločanja šuma ..........50
Prilagajanje hitrosti predvajanja –
funkcija DPC (Digital Pitch
Control) ..............................................52
Izbira načina predvajanja .................53
Predvajanje datoteke ob želenem času
z alarmom ...............................................56
Predvajanje prek drugih naprav...........59
Snemanje z drugo opremo................59
5
SI
Urejanje datotek
Razporejanje datotek v mapi ...............60
Premikanje datoteke v drugo mapo.... 60
Kopiranje datoteke v drug
pomnilnik ...........................................61
Brisanje vseh datotek v mapi...........63
Uporaba zaznamka ...............................65
Dodajanje zaznamka.........................65
Brisanje zaznamka ............................66
Brisanje vseh zaznamkov v izbrani
datoteki hkrati ...................................67
Razdelitev datoteke ..............................69
Razdelitev datoteke na trenutnem
mestu...................................................69
Razdelitev datoteke pri vseh
zaznamkih ..........................................70
Zaščita datoteke ....................................73
Poslušanje radia FM (samo za
ICD-PX312F)
Iskanje radijske postaje FM .................75
Iskanje radijske postaje z iskanjem
frekvenc ..............................................75
Iskanje nastavljene radijske postaje .... 76
Snemanje oddajanja FM...................77
Prednastavitev radijskih postaj FM.....78
Samodejna prednastavitev radijskih
postaj FM ...........................................78
Ročna prednastavitev radijskih postaj
FM .......................................................79
6
SI
Brisanje prednastavljenih radijskih
postaj FM............................................79
Spreminjanje nastavitev radijskega
sprejema FM...........................................81
Vklop občutljivosti sprejemnika
radia FM .............................................81
Vklop občutljivosti iskanja ...............82
Preklapljanje izhoda radia FM med
zvočnikom in slušalkami ...................83
O funkciji menija
Nastavitve za meni.................................84
Nastavitve menija ..................................86
Uporaba računalnika
Uporaba digitalnega diktafona
z računalnikom.....................................100
Priklop digitalnega diktafona na
računalnik .........................................101
Struktura map in datotek ...............102
Odklop digitalnega diktafona
z računalnika ....................................106
Kopiranje datotek iz digitalnega
diktafona v računalnik ........................107
Kopiranje datotek MP3 iz računalnika
v digitalni diktafon in njihovo
predvajanje ...........................................108
Kopiranje datoteke MP3 iz
računalnika v digitalni diktafon
(povleci in spusti) ............................108
Predvajanje iz računalnika kopiranih
datotek MP3 z digitalnim
diktafonom .......................................108
Uporaba digitalnega diktafona kot
pomnilnik USB ....................................110
Uporaba priložene programske opreme
Sound Organizer.................................. 111
Kaj omogoča Sound Organizer ..... 111
Sistemske zahteve za računalnik ... 112
Namestitev programske opreme
Sound Organizer ............................. 114
Okno Sound Organizer ..................115
Dodatne informacije
Uporaba napajalnika USB ................. 117
Izklop digitalnega diktafona iz
električne vtičnice ...........................117
Previdnostni ukrepi ............................. 119
Specifikacije ......................................... 122
Sistemske zahteve ...........................122
Zasnova in specifikacije..................123
Življenjska doba baterij..................126
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav ..............................127
Seznam sporočil ................................... 137
Sistemske omejitve ..............................142
Vodnik po zaslonu............................... 144
Stvarno kazalo ..................................... 149
7
SI
Za začetek
1. korak: Preverjanje vsebine paketa
Digitalni diktafon (1)
P Opomba
Če polnite baterije, kupite baterije za
ponovno polnjenje NH-AAA-B2KN (niso
priložene).
Stereo mikrofon z zaponko* (1)
Pred prvo uporabo digitalnega
diktafona z zaslona odstranite zaščitno
prevleko.
Stereo slušalke (1)
(samo za ICD-PX312F)
Povezovalni kabel USB (1)
Digitalni diktafon priklopite
v računalnik tako, da uporabite
priloženi kabel za povezavo USB.
LR03 (velikost AAA) alkalne
baterije (2)
8
SI
Programska oprema, Sound
Organizer (CD-ROM) (1)
Programska oprema, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)*
Navodila za uporabo
Navodila za uporabo so shranjena
v obliki datotek PDF v vgrajenem
pomnilniku digitalnega diktafona.
* Stereo mikrofon z zaponko in
programska oprema, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) so
priloženi samo nekaterim modelom
v nekaterih regijah.
Kakršne koli spremembe ali prilagoditve,
ki v niso izrecno dovoljenje v teh
navodilih za uporabo, lahko izničijo
pooblastilo za uporabo te naprave.
Posamezni deli in tipke
Sprednja stran
Za začetek
K Vhod i (slušalke) *2
L Indikator delovanja
M Tipka ERASE
N Tipka VOL (glasnost) –/+*1
O Tipka
(ponovitev) A-B
P Tipka z REC/PAUSE
Q Stikalo NOISE CUT
R Tipka T-MARK (zaznamek)
*1 Te tipke in vhod imajo reliefno
površino. Zaradi tega napravo lažje
upravljate in prepoznate posamezne
priključke.
*2 Priključite naglavne slušalke v vhod
i (za slušalke). Če se sliši šum, očistite
vtič slušalk.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Vgrajeni mikrofon
Vhod m (mikrofon) *1
Zaslon
Tipka DISP/MENU
Tipka SCENE
Tipka
(mapa)
Tipka N PLAY/STOP•ENTER*1
Tipka x (zaustavitev)
Tipki –. (hitro previjanje nazaj),
>+ (hitro previjanje naprej)
J Zvočnik
Vhod
i (slušalke)
9
SI
Zadnja stran
S Priključek
(USB)
T Reža za pomnilniško kartico M2™/
microSD
U Stikalo HOLD•POWER ON/OFF
V Prostor za baterijo
W Luknjica za trak (Trak ni priložen.)
10
SI
Preprečevanje neželenega
delovanja (HOLD)
Ko je aktivirana funkcija HOLD, se ob
pritisku na katero koli tipko pojavi napis
»HOLD«.
Če želite preprečiti neželeno delovanje
digitalnega diktafona na primer pri
prenašanju, lahko onemogočite vse
tipke (HOLD).
Preklop digitalnega diktafona iz
stanja HOLD
Za začetek
Preklop digitalnega diktafona
v stanje HOLD
Pomaknite stikalo HOLD•POWER
ON/OFF proti sredini.
P Opomba
Pomaknite stikalo HOLD•POWER
ON/OFF v smeri napisa »HOLD«.
Na zaslonu se približno 3 sekunde
prikazuje napis »HOLD«, ki označuje,
da so vse tipke onemogočene.
Če funkcijo HOLD aktivirate med
snemanjem, se vse tipke onemogočijo. Če
želite snemanje zaustaviti, morate najprej
preklicati funkcijo HOLD.
z Nasvet
Čeprav je aktivirana funkcija HOLD,
lahko predvajanje alarma zaustavite
s katero koli tipko. (Običajnega
predvajanja ni mogoče zaustaviti.)
11
SI
Vzdrževanje zmerne
glasnosti (AVLS)
S funkcijo AVLS (Automatic Volume
Limiter System) lahko pri uporabi
slušalk zvok poslušate na zmerni
glasnosti. Funkcija AVLS omeji
največjo glasnost ter s tem prepreči
slušne težave ali motnje pozornosti in
vzdržuje zmerno glasnost.
Ko je možnost »AVLS« nastavljena
na »ON«
Ko poskušate glasnost povečati do
stopnje, ki presega stopnjo, določeno z
AVLS, zasveti indikator »AVLS«.
Glasnosti ne morete nastaviti na raven,
ki presega omejitev.
1 Pritisnite in držite •DISP–MENU, da
odprete menijski način. Pritisnite
–. ali >+, da izberete »AVLS«, in
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»OFF«, in pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Prikaže se sporočilo »AVLS OFF?«,
ki ga spremlja pisk.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»YES«, in pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
4 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
P Opomba
Ob nakupu digitalnega diktafona je
funkcija »AVLS« nastavljena na »ON«. Če
želite funkcijo izklopiti in datoteke
predvajati v izvirni glasnosti, v meniju
nastavite »AVLS« na »OFF«.
Ko je možnost »AVLS« nastavljena
na »OFF«
Za izklop funkcije AVLS sledite
naslednjemu postopku:
12
SI
menijskega načina.
Da ponovno omogočite funkcijo AVLS,
prosimo izberite »ON« v koraku 2.
Če določen čas predvajate datoteke na
glasnosti, ki presega raven, določeno za
AVLS, se prikaže »AVLS« in meni
»AVLS« se samodejno nastavi na
»ON«.
2. korak: Pripravljanje vira napajanja
Pred prvo uporabo digitalnega
diktafona z zaslona odstranite zaščitno
prevleko.
Za začetek
Pomaknite pokrovček prostora za
baterijo v ustrezno smer in ga dvignite,
v prostor s pravilno polarnostjo vstavite
alkalne baterije LR03 (velikosti AAA)
ter pokrovček namestite nazaj.
Ko prvič vstavite baterije ali ko jih
vstavite, če je bil digitalni diktafon nekaj
časa brez njih, se prikaže okno za
nastavitev ure in utripati začne leto. Za
nastavitev datuma in časa glejte
razdelek »4. korak: Nastavitev ure« na
strani 16.
Če se pokrovček prostora za baterijo po
nesreči sname, ga pritrdite, kot je
prikazano.
z Nasveti
• Med zamenjavo baterij se posnete
datoteke in nastavitve alarma ne
izbrišejo, ko baterije odstranite.
• Med zamenjavo baterij ura deluje še
1 minuto po tem, ko baterije odstranite.
• Uporabite lahko dve bateriji za ponovno
polnjenje NH-AAA-B2KN (nista
priloženi).
13
SI
P Opombe
• V tem digitalnem diktafonu ne smete
uporabljati manganovih baterij.
• Ko menjavate baterije, pazite, da obe
bateriji zamenjate z novima.
• Navadnih baterij ni mogoče polniti.
Priloženih alkalnih baterij LR03
(velikosti AAA) ni mogoče polniti.
• Če digitalnega diktafona dlje časa ne
nameravate uporabljati, odstranite
baterije, da preprečite škodo zaradi
puščanja baterij in korozije.
Kdaj zamenjati baterije
Indikator prikazuje stanje baterije na
zaslonu.
Indikator napolnjenosti baterije
: Prikaže se »Low Battery Level«.
Zamenjajte stare baterije
z novimi.
m
: Prikaže se »Low Battery« in
digitalni diktafon preneha
delovati.
14
SI
3. korak: Vklop digitalnega diktafona
Vklop
Za začetek
z Nasveti
• Če digitalnega diktafona nekaj časa ne
nameravate uporabljati, priporočamo, da
ga izklopite.
• Če določen čas ne pritisnete nobene
tipke, ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve, se aktivira funkcija
samodejnega izklopa. (Ob nakupu
digitalnega diktafona je čas do aktivacije
samodejnega izklopa nastavljen na
»10min«.) Čas do aktivacije samodejnega
izklopa lahko izberete v meniju
(stran 98).
Pomaknite stikalo HOLD•POWER
ON/OFF v smeri »POWER ON/OFF«
in ga pridržite v tem položaju več kot
1 sekundo. Digitalni diktafon se vklopi
in prikaže se animacija »Accessing...«.
Izklop
Pomaknite stikalo HOLD•POWER
ON/OFF v smeri »POWER ON/OFF«
in ga pridržite v tem položaju več kot
2 sekundi – prikaže se »Power Off«.
Digitalni diktafon se izklopi v nekaj
sekundah.
15
SI
4. korak: Nastavitev ure
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Uro morate nastaviti, če želite
uporabljati alarm ali beležiti datum in
čas.
Ko prvič vstavite baterije ali ko jih
vstavite, če je bil digitalni diktafon brez
njih več kot 1 minuto, se prikaže »Set
Date&Time« in pojavi se zaslon za
nastavitev ure.
Uro nastavite takole:
Ko pritisnete N PLAY/
STOP•ENTER, se kazalec premakne
na mesec.
2 Na isti način po vrsti nastavite mesec,
dan, uro in minuto.
Za izbiro želenih številk pritisnite
–. ali >+, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Nastavite leto.
Za nastavitev leta pritisnite –. ali
>+, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER. Izberite zadnji dve
števki leta.
16
SI
Ko nastavite minuto, se prikaže
animacija »Executing...«, zatem pa se
prikaže zaslon načina zaustavitve.
Pri prvi uporabi digitalnega diktafona
ali ko ni posneta nobena datoteka, se
lahko prikaže naslednji zaslon.
Trenutna mapa
Pretekli čas
Prikaz trenutnega datuma in
časa
Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve, pritisnite x (zaustavitev) da
prikažete trenutni datum in čas za
približno 3 sekunde.
Za začetek
Številka trenutne
datoteke/skupno
število vseh datotek
v mapi
P Opombe
• Če v 1 minuti od vnosa podatkov za
nastavitev ure ne pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER, naprava preklopi iz
načina za nastavitev ure v način
zaustavitve.
• Če v načinu za nastavitev ure pritisnite
katero od tipk, ki ni namenjena za
nastavljanje ure, je nastavitev ure
preklicana. Uro nastavite v meniju.
Nastavljanje ure v meniju
Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve, lahko uro nastavite
v meniju.
Pritisnite in držite DISP/MENU, da
odprete menijski način. Izberite »Detail
Menu« in »Date&Time«, da nastavite
uro (stran 97).
17
SI
5. korak: Nastavljanje jezika zaslona
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Language«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
Sporočila, menije in drugo je mogoče
prikazati v 6 različnih jezikih.
1 Pritisnite in držite DISP/MENU, da
odprete menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Detail Menu«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
želeni jezik, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
Izberete lahko naslednje jezike.
Deutsch (nemščina), English
(angleščina), Español (španščina),
Français (francoščina), Italiano
(italijanščina), Русский (ruščina)
5 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
18
SI
Osnovne operacije
Snemanje
P Opombe
• Pred začetkom snemanja preverite indikator baterije (stran 14).
• Šum se lahko posname, če ste med snemanjem s prstom ali kakim drugim predmetom
nenamerno podrgnili ob digitalni diktafon ali ga popraskali.
z Namig
Priporočamo vam, da pred začetkom snemanja posnamete poskusni posnetek ali spremljate
snemanje (stran 48).
Osnovne operacije
Začetek snemanja
1 Pomaknite stikalo HOLD•POWER ON/OFF proti
sredini, da preklopite iz stanja HOLD (stran 11).
Prikaže se okno načina zaustavitve.
2 Izberite mapo, v katero želite posneti datoteke
(stran 25).
19
SI
3 Digitalni diktafon postavite tako, da je vgrajeni
mikrofon obrnjen proti smeri vira, ki ga
nameravate posneti.
4 Pritisnite z REC/PAUSE v načinu zaustavitve.
Indikator delovanja utripne oranžno, nato zasveti
rdeče. (Kadar je možnost »LED« v meniju
nastavljena na »OFF« (stran 96), indikator ne
zasveti.)
Med snemanjem vam ni treba pritisniti in držati
tipke z REC/PAUSE.
Nova datoteka bo samodejno posneta po zadnji
posneti datoteki.
Pretekli čas trenutnega posnetka
Številka datoteke, ki se snema/
skupno število posnetih datotek
v mapi
zNamig
Prikaz preteklega časa lahko spremenite v prikaz
preostalega časa ali drug prikaz s pritiskom na DISP/
MENU (stran 28).
20
SI
Indikator
delovanja
z REC/
PAUSE
Za zaustavitev snemanja
1 Pritisnite x (zaustavitev).
Prikaže se animacija »Accessing...«, digitalni
diktafon pa se ustavi na začetku datoteke, ki se
trenutno snema.
Pozneje lahko poiščete posneto datoteko s pomočjo
imena mape in številke datoteke.
x
Mapa, ki vsebuje posneto datoteko
Osnovne operacije
Številka posnete datoteke, ki
predstavlja, kako zgodaj je bila
datoteka posneta v mapo.
Upoštevajte med dostopom
Digitalni diktafon snema podatke in jih shranjuje na pomnilniški medij, kadar se
v prikaznem oknu prikaže animacija »Accessing...« ali indikator delovanja utripa
oranžno. Ko digitalni diktafon dostopa do podatkov, ne odstranjujte baterij, prav tako
ne priključite ali izključite napajalnika USB (ni priložen). Na ta način lahko
poškodujete podatke.
21
SI
Druge operacije
začasna prekinitev Pritisnite z REC/PAUSE. Med začasno prekinitvijo snemanja
indikator delovanja utripne rdeče, na zaslonu pa začne utripati
snemanja*
»PAUSE«.
sprostitev
prekinitve in
nadaljevanje
snemanja
Ponovno pritisnite z REC/PAUSE. Snemanje se nadaljuje od te
točke. (Če želite zaustaviti snemanje po začasni prekinitvi snemanja,
pritisnite x (zaustavitev).)
takojšen pregled
trenutnega
posnetka
Pritisnite N PLAY/STOP•ENTER. Snemanje se zaustavi,
predvajanje pa se začne na začetku pravkar posnete datoteke.
pregled med
snemanjem
Pritisnite in držite –. med snemanjem ali začasno prekinitvijo
snemanja. Snemanje se prekine, vi pa lahko iščete v obratni smeri med
poslušanjem hitrega predvajanja zvoka. Ko sprostite –., se
predvajanje začne na tej točki.
* Eno uro po začasni prekinitvi snemanja se začasna prekinitev snemanja samodejno sprosti,
digitalni diktafon pa vstopi v način zaustavitve.
z Namigi
• Datoteke, posnete s tem digitalnim diktafonom, bodo posnete kot datoteke MP3.
• V vsako mapo lahko posnamete do 199 datotek.
• Ustvarjate lahko nove mape ali brišete neželene mape s pomočjo priložene programske
opreme Sound Organizer (stran 111).
22
SI
Indikator preostalega pomnilnika
Med snemanjem se indikator preostalega pomnilnika manjša po eno enoto. Ko
preostali čas snemanja doseže 10 minut, zadnja enota indikatorja utripne. Ko preostali
čas doseže 1 minuto, se prikaz samodejno spremeni v prikaz preostalega časa, prav
tako pa utripa tudi prikaz preostalega časa snemanja. Če želite nadaljevati
s snemanjem, najprej izbrišite nekaj datotek.
Preostali čas
Osnovne operacije
Utripanje
Snemanje v skladu z okoliščinami za snemanje (izbira načina)
Glede na različni snemalni način lahko množično spreminjate elemente snemanja, kot
so REC Mode (stran 94), Mic Sensitivity (stran 94) itd., na priporočene nastavitve. Če
želite podrobnosti o izbiri načina, glejte stran 31.
23
SI
Poslušanje
Začetek predvajanja
1 Pomaknite stikalo HOLD•POWER ON/OFF proti
sredini, da preklopite iz stanja HOLD (stran 11).
Prikaže se okno načina zaustavitve.
2 Izberite datoteko, ki jo želite predvajati (stran 25).
3 Pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Predvajanje se začne kmalu, indikator delovanja pa
zasveti zeleno. (Kadar je možnost »LED« v meniju
nastavljena na »OFF« (stran 96), indikator ne
sveti.)
Indikator
delovanja
N PLAY/
STOP•ENTER
4 Pritisnite VOL –/+, da prilagodite glasnost.
P Opomba
Kadar je možnost »AVLS« v meniju nastavljena na
»ON« (stran 90), indikator »AVLS« pa sveti, glasnosti
ne morete nastaviti na raven, ki presega raven,
določeno za AVLS. Če želite funkcijo izklopiti in
datoteke predvajati z izvirno glasnostjo, v meniju
»AVLS« nastavite na »OFF«.
24
SI
VOL –/+
Zaustavitev predvajanja
1 Pritisnite x (zaustavitev).
x
Izbira mape in datoteke
1 Pritisnite
(mapa), da se prikaže okno za izbiro
Osnovne operacije
mape.
Trenutna mapa
Številka trenutne datoteke/
skupno število datotek v mapi
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete mapo.
Ob nakupu digitalnega diktafona je že na voljo 5
map (
FOLDER01-05).
–., >+
25
SI
3 Pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete datoteko.
–., >+
Pritisnite >+, da izberete datoteko z višjo
številko.
Pritisnite –. da izberete datoteko z nižjo
številko.
26
SI
Druge operacije
ustavitev na trenutnem Pritisnite N PLAY/STOP•ENTER. Če želite predvajanje
mestu (funkcija Začasna nadaljevati na tej točki, znova pritisnite N PLAY/
prekinitev predvajanja) STOP•ENTER.
Pritisnite –. enkrat.*1*2
vrnitev na prejšnje
datoteke
Pritisnite –. večkrat. (Med načinom zaustavitve držite gumb
pritisnjen za neprekinjeno vračanje na prejšnje datoteke.*3)
preskok na naslednjo
datoteko
Enkrat pritisnite >+.*1*2
preskok na naslednje
datoteke
Večkrat pritisnite >+. (Med načinom zaustavitve držite gumb
pritisnjen za neprekinjeno preskakovanje datotek.*3)
Osnovne operacije
vrnitev na začetek
trenutne datoteke
*1 Ko je zaznamek nastavljen, se digitalni diktafon pomakne nazaj ali naprej na zaznamek pred
ali za trenutno točko (stran 65).
*2 Te operacije veljajo, ko je možnost »Easy Search« nastavljena na »OFF« (stran 49).
3
* V načinu neprekinjenega iskanja digitalni diktafon ne poišče zaznamkov.
27
SI
O prikazu
Informacije o datoteki
Na kratko pritisnite DISP/MENU , da preklopite in preverite informacije o datoteki.
Datoteka, posneta z digitalnim diktafonom, je prikazana na naslednji način.
Pretekli čas: Pretekli čas predvajanja ene datoteke
Preostali čas: Najdaljši čas snemanja med snemanjem
Preostali čas predvajanja ene datoteke (v načinu zaustavitve ali
predvajanja)
Datum/čas posnetka: Datum/čas snemanja
: Ime datoteke (v načinu zaustavitve ali predvajanja):
Številka Datum_datoteka (npr. 110101_001 ali
FM_110101_001)
: Naslov (v načinu zaustavitve ali predvajanja):
Številka Datum_datoteka (npr. 110101_001 ali
FM_110101_001)
: Ime izvajalca (v načinu predvajanja):Ime izvajalca (npr. My Recording)
28
SI
Brisanje
P Opomba
Po izbrisu posnetka ne morete več obnoviti.
Izbira datoteke in njen izbris
1 Pomaknite stikalo HOLD•POWER ON/OFF proti
Osnovne operacije
sredini, da digitalni diktafon preklopite iz stanja
HOLD (stran 11).
Prikaže se okno načina zaustavitve.
2 Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati, ko je
digitalni diktafon v načinu zaustavitve ali
predvajanja (stran 25).
3 Pritisnite ERASE.
Prikaže se »Erase?«, izbrana datoteka pa se
predvaja za potrditev.
ERASE
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete »YES«.
–., >+
29
SI
5 Pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
V prikaznem oknu se prikaže animacija
»Erasing...«, izbrana datoteka pa bo izbrisana.
Po izbrisu datoteke se preostale datoteke
pomaknejo naprej, da med datotekami ni
presledka.
N PLAY/
STOP•ENTER
1. datoteka je bila izbrisana, številke
naslednjih datotek pa so se zmanjšale
za 1.
Skupno število datotek v mapi se
zmanjša s 05 na 04.
Preklic brisanja
1 Izberite »NO« v 4. koraku razdelka »Izbira
datoteke in njen izbris« in nato pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
Za brisanje druge datoteke
Nadaljujte s koraki od 2 do 5 v razdelku »Izbira datoteke in njen izbris«.
Izbris dela datoteke
Najprej razdelite datoteko v dve datoteki (stran 69), nato po izbiri datotete, ki jo želite
izbrisati, nadaljujte s koraki od 3 do 5 v razdelku »Izbira datoteke in njen izbris«.
30
SI
Druge operacije snemanja
Spreminjanje nastavitev snemanja
Izbira snemalnega načina
za posamezne okoliščine
SCENE
N PLAY/
STOP•ENTER
Prikaže se indikator, ki ustreza
izbrani sceni.
– . , >+
) Za snemanje v različnih
Druge operacije snemanja
Meeting (
razmerah, kot je snemanje
v konferenčni dvorani.
Glede na različni snemalni način lahko
množično spreminjate elemente
snemanja, kot so REC Mode (stran 94),
Mic Sensitivity (stran 94) itd., na
priporočene nastavitve.
1 Pritisnite SCENE v načinu
zaustavitve.
Prikaže se okno Scene Select.
Voice Notes
(
)
Interview (
Za snemanje nareka
z mikrofonom pred usti.
) Za snemanje človeškega
glasu na razdalji od 1 do 2
metrov.
Lecture (
) Za snemanje širokega
razpona zvokov, kot je npr.
predavanje v učilnici ali
vaje pevskega zbora.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
želeni način, nato pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
31
SI
Audio IN (
) Za snemanje iz zunanje
opreme, kot je prenosni
predvajalnik CD-jev/mini
diskov ali kasetar,
povezane z digitalnim
diktafonom prek priključka
za avdio izhod (priključek
stereo mini-jack).
Uporablja se tudi za
sinhroniziranje.
P Opombe
• Scene ne morete nastaviti med
snemanjem.
• Ko po pojavu okna Scene Select mine 60
sekund brez kakršne koli operacije, se
prikaže okno načina zaustavitve.
Namigi za boljše snemanje
Za snemanje boljših posnetkov ni na
voljo le izbiranje načina.
Snemanje glasovnega zapiska
Če digitalni diktafon postavite blizu
kotička ust, lahko preprečite dihanje
v vgrajen mikrofon in snemate s čistim
zvokom.
Snemanje na sestanku
S postavitvijo digitalnega diktafona na
stojalo ali robček lahko posnamete čist
zvok z malo šumi, pri čemer ni šumov
zaradi tresljajev mize.
32
SI
Vgrajen mikrofon
Snemanje razgovora
Digitalni diktafon postavite tako, da je
vgrajen mikrofon obrnjen proti osebi,
s katero imate razgovor.
Druge operacije snemanja
Snemanje glasbenega nastopa
S pritrditvijo na trinožno stojalo (ni
priloženo) ali postavitvijo digitalnega
diktafona na podstavek ali mizo lahko
natančneje prilagodite kot digitalnega
diktafona in vgrajenega mikrofona.
Kadar snemate na primer nastop
pevskega zbora ali pianista, postavite
digitalni diktafon na mizo približno 2 do
3 metre od izvajalcev. Digitalni diktafon
postavite tako, da bo zaslon obrnjen
navzgor, vgrajen mikrofon pa naj bo
obrnjen proti viru zvoka.
33
SI
Nastavitve za Scene Select
P Opomba
Če želite podrobnosti o elementih in
nastavitvah menija, glejte strani od 88 do 95.
Nastavitev za Scene Select ne morete
spreminjati. Če želite spremeniti elemente
nastavitev, kot so REC Mode (stran 94),
Mic Sensitivity (stran 94) itd., za okoliščine
snemanja, vsak element nastavitev
snemanja spremenite s pomočjo menija.
VOR
Meeting
( )
Voice Notes Interview
( )
( )
OFF
OFF
OFF
REC Mode 192kbps 128kbps 192kbps
(MONO) (MONO) (MONO)
(SHQ)
(SHQ)
(HQ)
Dodajanje posnetka
predhodno posneti datoteki
Mic
Medium Low
Sensitivity ( )
( )
Medium
( )
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
Select
Input
MIC IN
MIC IN
z REC/PAUSE
MIC IN
x
Lecture (
34
SI
) Audio IN (
VOR
OFF
OFF
REC Mode
192kbps
(MONO)
(SHQ)
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Mic
Sensitivity
Medium
( )
Low
( )
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
Select Input
MIC IN
Audio IN
)
–., >+
Ko je možnost »Add/Overwrite«
v meniju nastavljena na »Add«, lahko
dodate posnetek datoteki, ki se
predvaja. Dodani posnetek bo uvrščen
za trenutno datoteko in bo veljal za del
datoteke.
Med predvajanjem Datoteke 3
Datoteka 3
Datoteka 4
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Add«, nato pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Po dodajanju posnetka
Datoteka 3
Datoteka 4
Dodan posnetek
Najprej izberite datoteko, ki ji želite
posnetek dodati.
v načinu zaustavitve, da vstopite
v menijski način.
Prikazano bo okno menijskega
načina.
Druge operacije snemanja
1 Pritisnite in držite DISP/MENU
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Add/Overwrite«
nastavljena na »OFF«.
4 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Add/Overwrite«, nato pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Ko se datoteka, ki jo želite dodati,
predvaja, pritisnite z REC/PAUSE.
Prikaže se napis »Add REC?«.
Če želite podrobnosti o predvajanju,
glejte stran 24.
35
SI
6 Ko je prikazan napis »Add REC?«,
pritisnite z REC/PAUSE.
Indikator delovanja postane rdeč.
Nato se začne snemanje.
7 Pritisnite x (zaustavitev) za
zaustavitev snemanja.
Posnetek je dodan
trenutni datoteki.
Številka datoteke in
skupno število
datotek v mapi
ostaneta
nespremenjena.
P Opombe
• Posnetka ne morete dodati, ko datoteka
doseže največjo dovoljeno velikost
(500 MB).
• Posnetka ne morete dodati datoteki
MP3, ki ni bila posneta z uporabo
digitalnega diktafona. Poleg tega
datotekam morda ni mogoče dodati
posnetka, kadar datoteke urejate
z uporabo priložene programske opreme
Sound Organizer.
• REC Mode dodatnega posnetka je enak
kot dodana datoteka.
• Če je po 5. koraku minilo 10 minut,
morate postopek ponoviti od 5. koraka.
36
SI
Dodajanje prepisanega
posnetka med
predvajanjem
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
Kadar je možnost »Add/Overwrite«
v meniju nastavljena na »Overwrite«,
lahko dodate prepisan posnetek za
izbrano točko v posneti datoteki. Del
datoteke po izbrani točki se izbriše.
Začetna točka prepisanega posnetka
Datoteka 2
Datoteka 3 Datoteka 4
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Overwrite«, nato pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
Izbrisani del
Datoteke 2
Datoteka 2
Datoteka 3 Datoteka 4
Dodan prepisan posnetek v Datoteki 2
1 Pritisnite in držite DISP/MENU
Druge operacije snemanja
Najprej izberite datoteko, ki ji želite
dodati posnetek.
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Add/Overwrite«
nastavljena na »OFF«.
4 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
v načinu zaustavitve, da vstopite
v menijski način.
Prikazano bo okno menijskega
načina.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Add/Overwrite«, nato pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Ko se datoteka, ki jo želite dodati,
predvaja, pritisnite z REC/PAUSE
na mestu, kjer želite prepisati
datoteko.
Prikaže se napis »Overwrite REC?«.
Če želite podrobnosti o predvajanju,
glejte stran 24.
37
SI
6 Ko je prikazan napis »Overwrite
REC?«, pritisnite z REC/PAUSE.
Indikator delovanja postane rdeč.
Nato se začne snemanje.
7 Pritisnite x (zaustavitev) za
zaustavitev snemanja.
S snemanjem se
trenutna datoteka
presname. Številka
datoteke in skupno
število datotek v mapi
ostaneta
nespremenjena.
Začetek samodejnega
snemanja ob pojavitvi zvoka
– funkcija VOR
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
P Opombe
• Prepisanega posnetka ne morete dodati
datoteki MP3, ko datoteka doseže
največjo dovoljeno velikost (500 MB).
Vendar lahko datoteki dodate prepisan
posnetek, čeprav je dosegla največjo
velikost, kadar začetek točke, ki bo
prepisana, ni dosegel največje dovoljene
velikosti.
• Prepisanega posnetka ne morete dodati
datoteki MP3, ki ni bila posneta
z digitalnim diktafonom. Poleg tega
datotekam morda ni mogoče dodati
prepisanega posnetka, kadar datoteke
urejate z uporabo priložene programske
opreme Sound Organizer.
• REC Mode dodatnega posnetka je enak
kot dodana datoteka.
• Če je po 5. koraku minilo 10 minut,
morate postopek ponoviti od 5. koraka.
38
SI
Funkcijo VOR (Voice Operated
Recording) lahko nastavite na »ON«,
tako da digitalni diktafon začne snemati,
ko zazna zvok, in snemanje začasno
prekine, ko ni slišati zvoka, pri čemer se
odpravi snemanje med obdobji brez
zvoka.
1 Pritisnite in držite DISP/MENU
v načinu zaustavitve ali snemanja, da
vstopite v menijski način.
Prikazano bo okno menijskega
načina.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»VOR«, nato pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
Preklic funkcije VOR
Druge operacije snemanja
»ON«, nato pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Snemanje se začasno prekine, kadar
zvok ni zaznan, napis »PAUSE« pa
utripa. Ko digitalni diktafon znova zazna
zvok, se snemanje znova prične.
Možnost »VOR« nastavite na »OFF«
v 3. koraku.
P Opombe
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »VOR« nastavljena na
»OFF«.
4 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
• Na funkcijo VOR vpliva zvok, ki vas
obdaja. »Mic Sensitivity« nastavite
v meniju (stran 94) v skladu s pogoji
snemanja. Če snemanje po spremembi
nastavitve »Mic Sensitivity« ni
zadovoljivo ali pa gre za pomembno
snemanje, nastavite možnost »VOR«
v meniju na »OFF«.
• Med snemanjem FM (stran 77) funkcija
VOR ne deluje.
5 Pritisnite z REC/PAUSE.
Na zaslonu se prikažeta napis »VOR« in
znak »
«.
39
SI
Snemanje na pomnilniško kartico
N PLAY/STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
Vstavite M2™, pri čemer je stran
s priključki obrnjena proti vam.*
* Ko vstavljate
pomnilniško kartico,
pri čemer je zadnja
stran digitalnega
diktafona obrnjena
proti vam.
Vstavite kartico microSD, pri čemer je
stran z oznako obrnjena proti vam.*
Datoteke lahko poleg vgrajenega
pomnilnika snemate na pomnilniško
kartico.
40
SI
O združljivih pomnilniških
karticah
Z digitalnim diktafonom lahko
uporabljate te pomnilniške kartice:
• Memory Stick Micro™ Mediji (M2™):
Podprti so mediji do 16 GB.
• Kartica microSD: Podprte so kartice
microSD (FAT16), manjše od 2 GB, in
kartice microSDHC (FAT32) od 4 GB
do 32 GB.
Pomnilniška kartica s 64 MB ali manj ni
podprta.
V skladu z našimi standard so bile
preizkušene spodnje kartice microSD/
microSDHC.
Kartice microSD/microSDHC
Dobavitelj 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic a
a
a
a
—
a
a
a
a
a
SanDisk
a: Delovanje je preizkušeno
–: Delovanje ni preizkušeno
Januar 2011
V preskusih delovanja, izvedenih v zvezi
z ICD-PX312/PX312F , so bile uporabljene
pomnilniške kartice, ki so bile na voljo
januarja 2011.
Če želite najnovejše informacije
o preskušenih pomnilniških karticah, si
oglejte podporno domačo stran za digitalni
diktafon:
http://support.sony-europe.com/DNA
Zaradi specifikacij datotečnega sistema
za digitalni diktafon lahko s pomnilniško
kartico snemate in predvajate datoteke,
manjše od 500 MB.
Na medij M2™ lahko posnamete do
4.074 datotek.
pokrovček reže za pomnilniško
kartico.
2 Vstavite kartico M2™ ali microSD
v smeri, ki jo prikazuje ilustracija na
strani 40, vse do konca reže ali dokler
se ne zaskoči v pravem položaju. Nato
zaprite pokrovček.
Odstranjevanje pomnilniške
kartice
Pomnilniško kartico potisnite v režo. Ko
izskoči, jo odstranite iz reže za
pomnilniško kartico.
Struktura map in datotek
P Opomba
Na pomnilniški kartici se poleg map
v vgrajenem pomnilniku ustvari 5 map.
Struktura map in datotek je nekoliko
drugačna od strukture v vgrajenem
pomnilniku (stran 104).
Delovanje vseh vrst združljivih
pomnilniških kartic ni zagotovljeno.
P Opombe
Vstavljanje pomnilniške kartice
Pred snemanjem v računalnik
prekopirajte vse podatke, shranjene na
pomnilniški kartici, in pomnilniško
kartico formatirajte z digitalnim
diktafonom (stran 99), tako da ne bo
vsebovala nobenih podatkov.
Druge operacije snemanja
V tem priročniku se za kartice M2™ in
microSD splošno uporablja izraz
»pomnilniška kartica«.
Za režo za kartico M2™/microSD se
splošno uporablja izraz »reža za
pomnilniško kartico«.
1 V načinu zaustavitve odprite
• Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali
odstranjujte med snemanjem/
predvajanjem/formatiranjem. Na ta način
lahko pride do okvare digitalnega
diktafona.
• Pomnilniške kartice ne odstranjujte, ko je
na zaslonu prikazana animacija
»Accessing...«. Na ta način lahko pride do
poškodbe podatkov.
41
SI
• Če pomnilniška kartica ni prepoznana, jo
odstranite in nato znova vstavite
v digitalni diktafon.
• Dobro zaprite pokrovček reže za
pomnilniško kartico. Prav tako v režo ne
vstavljajte tekočine, kovin, vnetljivih
snovi ali drugih predmetov, ki niso
pomnilniška kartica. To lahko povzroči
požar, električni udar ali okvare.
Zamenjava cilja digitalnega
diktafona na pomnilniško kartico
1 Pritisnite in držite DISP/MENU
v načinu zaustavitve, da vstopite
v menijski način.
Prikazano bo okno menijskega
načina.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Select Memory«, nato pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Select Memory«
nastavljena na »Built-In Memory«.
Če je bila pomnilniška kartica že
formatirana, nadaljujte s 7. korakom.
4 Če pomnilniška kartica ni
formatirana, pritisnite –. ali >+,
da izberete »Detail Menu«, nato
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
5 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Format«, nato pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Prikaže se »Erase All Data?«.
6 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»YES«, nato pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Memory Card«, nato pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
42
SI
7 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
Prikaže se indikator
pomnilniške kartice.
Uporaba vgrajenega pomnilnika
Izberite »Built-In Memory« v 3. koraku.
Druge operacije snemanja
Začetek snemanja
Izberite mapo in nato pritisnite z REC/
PAUSE. Če želite podrobnosti
o snemanju, glejte stran 19.
43
SI
Snemanje prek drugih naprav
Snemanje z zunanjim
mikrofonom
Zunanji mikrofon
(ni priložen)
Vhod
m (mikrofon)
Stereo zvok lahko poslušate s stereo
slušalkami.
1 Zunanji mikrofon (ni priložen)
priključite v vhod m (mikrofon), ko
je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve.
Na zaslonu se prikaže napis »Select
Input«.
Če se napis »Select Input« ne prikaže,
to nastavite v meniju (stran 95).
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
»MIC IN«, nato pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
– . , >+
x
Če povežete stereo mikrofon (ni
priložen) z digitalnim diktafonom in je
način snemanja nastavljen na način
»SHQ« ali »HQ«, lahko zvok snemate v
načinu stereo.
44
SI
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Select Input« nastavljena
na »MIC IN«.
3 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
4 Pritisnite z REC/PAUSE za začetek
5 Pritisnite x (zaustavitev) za
P Opombe
• Ko vzpostavite povezavo, pred začetkom
snemanja preverite kakovost zvoka
pogovora in raven snemanja.
• Če je posneto piskanje telefona ali klicni
ton, se pogovor lahko posname z nižjo
ravnjo zvoka. V tem primeru začnite
snemati po začetku pogovora.
• Funkcija VOR (stran 38) morda ne bo
delala, kar je odvisno od vrste telefona ali
stanja linije.
• Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti
za nevšečnosti, tudi če pogovora
z uporabo digitalnega diktafona ne
morete posneti.
Druge operacije snemanja
snemanja.
Vgrajeni mikrofon se samodejno
izklopi, digitalni diktafon pa začne
snemati zvoke iz zunanjega
mikrofona.
Če je vhodna raven prešibka,
prilagodite nastavitev »Mic
Sensitivity« v digitalnem diktafonu
(stran 94).
Ko priključite mikrofon z napajanjem
ob priklopu, začne digitalni diktafon
samodejno napajati mikrofon.
Če želite podrobnosti, kako vzpostaviti
povezavo, si oglejte navodila za
uporabo, ki so priložena mikrofonu
ECM-TL1.
zaustavitev snemanja.
z Priporočeni mikrofoni
Uporabite lahko kondenzatorski elektret
mikrofon Sony ECM-CS10, ECM-CZ10,
ECM-DS70P, ECM-DS30P (ni priložen).
Snemanje zvoka iz telefona ali
mobilnega telefona
Za snemanje zvoka iz telefona ali
mobilnega telefona lahko uporabite
kondenzatorski elektret mikrofon
v obliki slušalk ECM-TL1 (ni priložen).
45
SI
Snemanje iz druge opreme
Predvajalnik CDjev itd.
Vhod
m (mikrofon)
z Namigi
• Pred začetkom snemanja je priporočljivo
posneti poskusni posnetek ali spremljati
snemanje (stran 48).
• Če je vhodna raven prešibka, priključite
priključek za slušalke (mini priključek,
stereo) druge opreme v vhod za mikrofon
m digitalnega diktafona in prilagodite
raven glasnosti na opremi, povezani
z digitalnim diktafonom.
1 Drugo opremo priključite v digitalni
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
– . , >+
x
Glasbene datoteke lahko izdelujete brez
uporabe računalnika tako, da zvok
snemate iz druge opreme, povezane
z digitalnim diktafonom.
Ko izberete »Audio IN« v meniju
»Scene Select«, so nastavitve, ki
ustrezajo snemanju iz druge opreme, že
izbrane. Če želite podrobnosti
o nastavitvi, glejte stran 31.
46
SI
diktafon, ko je diktafon v načinu
zaustavitve.
Priključite priključek za avdio izhod
(stereo mini priključek) druge
opreme v vhod za mikrofon
m digitalnega diktafona z uporabo
avdio povezovalnega kabla, ki je na
voljo na tržišču.
Na zaslonu se prikaže napis »Select
Input«.
Če se napis »Select Input« ne prikaže,
ga nastavite v meniju (stran 95).
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Audio IN«, nato pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
P Opomba
Ko je izhod za zvok zunanje naprave,
povezane z digitalnim diktafonom,
monaural in je način snemanja
nastavljen na »192kbps(MONO)«
(SHQ) ali »128kbps(MONO)« (HQ), se
zvok snema le na en kanal. V tem
primeru v meniju nastavite način
snemanja na »48kbps(MONO)« (SP) ali
»8kbps(MONO)« (LP) (stran 94).
Druge operacije snemanja
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Select Input« nastavljena
na »MIC IN«.
3 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
4 Pritisnite z REC/PAUSE za začetek
snemanja.
Vgrajeni mikrofon se samodejno
izklopi, digitalni diktafon pa začne
snemati zvoke iz priključene opreme.
5 Začnite predvajanje z opremo,
priključeno v digitalni diktafon.
6 Pritisnite x (zaustavitev) za
zaustavitev snemanja.
47
SI
Operacije med snemanjem
Spremljanje snemanja
Vhod i (slušalke)
VOL –/+
Če slušalke priključite v vhod i (za
slušalke), lahko spremljate snemanje.
Glasnost spremljanja lahko prilagajate
s pritiskanjem na VOL –/+, vendar
raven snemanja ostane enaka.
P Opomba
Če se kabel slušalk med spremljanjem
snemanja dotakne digitalnega diktafona,
lahko diktafon posname hreščanje.
Hreščanje lahko zmanjšate tako, da kabel
držite stran od digitalnega diktafona.
48
SI
Druge operacije med predvajanjem
Spreminjanje nastavitev predvajanja
Priročni načini predvajanja
Poslušanje z boljšo kakovostjo
zvoka
• Poslušanje s slušalkami:
Priključite naglavne slušalke v vhod
i (za slušalke). Vgrajeni zvočnik se
samodejno izklopi.
• Poslušanje prek zunanjega zvočnika:
Priključite aktivni ali pasivni zvočnik
v vhod za slušalke i .
Ko je možnost »Easy Search« v meniju
nastavljena na »ON« (stran 89), lahko
hitro poiščete točko začetka
predvajanja, tako da na tipki za
upravljanje med predvajanjem večkrat
pritisnete –. ali >+.
Posnetek lahko zavrtite nazaj za pribl. 3
sekunde, če enkrat pritisnete –., ali
ga zavrtite naprej za pribl. 10 sekund, če
enkrat pritisnete >+. Funkcija je
uporabna pri iskanju želene točke
v daljšem posnetku.
• Iskanje naprej (previjanje naprej):
Med predvajanjem pritisnite in držite
>+, dokler ne želite nadaljevati
predvajanja.
• Iskanje nazaj (previjanje nazaj):
Med predvajanjem pritisnite in držite
–., dokler ne želite nadaljevati
predvajanja.
Druge operacije med predvajanjem
Hitro iskanje točke začetka
predvajanja (easy search)
Iskanje naprej/nazaj med
predvajanjem (previjanje naprej/
nazaj)
Diktafon previja z majhno hitrostjo
z zvokom predvajanja. To je uporabno,
ko preverjate eno besedo naprej ali
nazaj. Če pritisnete in držite tipko, začne
diktafon previjati z večjo hitrostjo.
z Ko je končano predvajanje do
konca zadnje datoteke
• Ko je končano predvajanje ali hitro
predvajanje do konca zadnje datoteke,
zasveti »FILE END« za pribl. 5 sekund.
• Ko »FILE END« in indikator delovanja
prenehata svetiti, se digitalni diktafon
zaustavi na začetku zadnje datoteke.
• Če pritisnete in držite –., ko je
prižgan napis »FILE END«, se datoteke
49
SI
predvajajo hitro, običajno predvajanje pa
se začne, ko spustite tipko.
• Če je zadnja datoteka dolga in želite
začeti predvajanje v poznejšem delu
datoteke, pritisnite in držite >+, da se
pomaknete na konec datoteke, nato pa
pritisnite –., dokler je prižgan napis
»FILE END«, da se vrnete na želeno
točko.
• Pri datotekah, ki niso zadnje, se
pomaknite na začetek naslednje datoteke
in previjte nazaj do želene točke.
Zmanjševanje šuma v zvoku
predvajanja in jasnejši
človeški glas – funkcija
izločanja šuma
N PLAY/
STOP•ENTER
x
DISP/MENU
–., >+
Ko v načinu predvajanja premaknete
stikalo NOISE CUT na »ON«, je
zmanjšan ves hrup iz okolice, razen
človeškega glasu. Datoteka je
predvajana s čisto kakovostjo zvoka, ker
je zmanjšan hrup vseh frekvenčnih
pasov, vključno človeškega glasu.
50
SI
P Opombe
• Učinek funkcije izločanja šuma se lahko
razlikuje glede na pogoje posnetega
glasu.
• Pri uporabi vgrajenega zvočnika funkcija
za izločanje šuma ne deluje.
• Med poslušanjem FM radia funkcija za
izločanje šuma ne deluje.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Noise Cut Level«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
Nastavitev ravni izločanja šuma
1 V načinu zaustavitve ali predvajanja
pritisnite in držite DISP/MENU, da
odprete menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Maximum« ali »Medium«, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Druge operacije med predvajanjem
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Detail Menu«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Noise Cut Level«
nastavljena na »Maximum«.
5 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
Preklic funkcije izločanja šuma
Pomaknite stikalo NOISE CUT na
»OFF«.
51
SI
Prilagajanje hitrosti
predvajanja – funkcija DPC
(Digital Pitch Control)
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»DPC(Speed Control)«, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»ON«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Hitrost predvajanja lahko prilagajate
v razponu 0,50 do 2,00-krat. Datoteka se
predvaja v naravnih tonih s pomočjo
funkcije za digitalno obdelavo.
1 V načinu zaustavitve ali predvajanja
pritisnite in držite DISP/MENU, da
odprete menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
4 Pritisnite –. ali >+, da
prilagodite hitrost predvajanja.
–.: Ob vsakokratnem pritisku
tipke zmanjša hitrost za 0,05-krat
(od ×0,50 do ×1,00).
>+: Ob vsakokratnem pritisku
tipke poveča hitrost za 0,10-krat
(od ×1,00 do ×2,00).
52
SI
Če posamezno tipko pritisnete in
držite, lahko neprekinjeno
spreminjate hitrost.
Izbira načina predvajanja
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
A-B
x
–., >+
Ob nakupu digitalnega diktafona je
hitrost predvajanja nastavljena na
»×0,70«.
Izberite »OFF« pri 3. koraku.
P Opomba
Funkcija izločanja šuma (stran 50) ne
deluje, če »DPC(Speed Control)«
nastavite na »ON«.
Za izbiro načina predvajanja glede na
situacije predvajanje lahko uporabljate
meni ali tipke.
Druge operacije med predvajanjem
Nadaljevanje predvajanja
v običajni hitrosti
Neprekinjeno predvajanje vseh
datotek v mapi – neprekinjeno
predvajanje
1 V načinu zaustavitve ali predvajanja
pritisnite in držite DISP/MENU, da
odprete menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
53
SI
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Detail Menu«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Continuous Play«
nastavljena na »OFF«.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Continuous Play«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
Nadaljevanje predvajanja na
običajni način – predvajanje ene
datoteke
Izberite »OFF« pri 4. koraku.
Večkratno predvajanje datoteke
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»ON«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
54
SI
Med predvajanjem pritisnite in držite
N PLAY/STOP•ENTER, dokler se ne
prikaže » 1«. Izbrana datoteka se bo
vedno znova predvajala.
Če želite spet predvajati na običajni
način, znova pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Večkratno predvajanje
določenega razdelka –
ponavljanje A-B
1 Med predvajanjem pritisnite
(ponavljanje) A-B in določite
začetno točko A.
Prikaže se »A-B B?«.
Če želite spremeniti razdelek, določen
za predvajanje s ponavljanjem A-B:
Med predvajanjem s ponavljanjem A-B
znova pritisnite
(ponavljanje) A-B
in določite novo začetno točko A. Nato
določite novo končno točko B na enak
način kot pri 2. koraku.
P Opomba
Točk A in B ni mogoče nastaviti blizu
začetka ali konca datoteke oziroma blizu
zaznamka.
2 Znova pritisnite
Druge operacije med predvajanjem
(ponavljanje)
A-B, da določite končno točko B.
Prikaže se »
A-B« in predvajanje
določenega razdelka se ponavlja.
Nadaljevanje predvajanja v običajnem
načinu
Pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Če želite zaustaviti predvajanje
s ponavljanjem A-B:
Pritisnite x (zaustavitev).
55
SI
Predvajanje datoteke ob želenem času
z alarmom
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
2 Pritisnite –. ali >+, da
izberete »Alarm«, nato pa
pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
Ob želenem času lahko sprožite alarm in
začnete predvajanje izbrane datoteke.
Nastavite lahko predvajanje na določen
datum, enkrat na teden ali vsak dan ob
isti uri. Nastavite lahko alarm za
datoteko.
3 Pritisnite –. ali >+, da
izberete »ON«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Izberite datoteko, ki jo želite
predvajati z alarmom.
2 Odprite način za nastavitev alarma.
1 V načinu zaustavitve pritisnite in
držite DISP/MENU, da odprete
menijski način.
Prikaže se okno menijskega
načina.
56
SI
Ob nakupu digitalnega diktafona
je možnost »Alarm« nastavljena na
»OFF«.
3 Nastavite datum in čas alarma.
1 Pritisnite –. ali >+, da
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
najljubši vzorec alarma, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
menijskega načina.
Beep&Play
Izbrana datoteka bo
predvajana po alarmu.
Beep
Slišati bo le alarm.
Play
Predvajana bo le izbrana
datoteka.
Druge operacije med predvajanjem
izberete »Date«, dan v tednu, ali
»Daily«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Ko izberete »Date«:
Po vrsti nastavite leto, mesec, dan,
uro in minuto, kot je opisano
v razdelku »4. korak: Nastavitev
ure« na strani 16.
Ko izberete dan v tednu ali
»Daily«:
Pritisnite –. ali >+, da
nastavite uro, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER,
pritisnite –. ali >+, da
nastavite minuto, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
Sprememba nastavitve alarma
Izberite datoteko, za katero želite
spremeniti nastavitev alarma, nato pa
upoštevajte navodila, opisana v korakih
od 2 do 5.
Preklic nastavitve alarma
Ob nakupu digitalnega diktafona je
vzorec alarma nastavljen na
»Beep&Play«.
Prikazana je animacija »Executing...«.
Sledite 1. in 2. koraku. Pri koraku 2-3
izberite »OFF« in pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER. Alarm se prekliče in
znak za alarm izgine z zaslona.
57
SI
Ob nastavljenem datumu in času
Ob nastavljenem času se na zaslonu
prikaže »ALARM« – alarm in izbrana
datoteka se predvajata v izbranem
vzorcu alarma.
Ko je predvajanje končano, se digitalni
diktafon samodejno zaustavi. (Če je
vzorec alarma nastavljen na
»Beep&Play« ali »Play«, se digitalni
diktafon zaustavi na začetku izbrane
datoteke.)
Zaustavitev predvajanja alarma
Med alarmom pritisnite katero koli
tipko razen VOL –/+. Čeprav je
aktivirana funkcija HOLD, lahko
predvajanje alarma zaustavite s katero
koli tipko.
P Opombe
• Za vsako datoteko lahko nastavite le en
alarm.
• Če niste nastavili ure ali posneli niti ene
datoteke, ne morete nastaviti alarma.
58
SI
• Alarm je slišen tudi, če v meniju nastavite
»Beep« na »OFF« (stran 98).
• Če v času alarma diktafon dostopa do
podatkov in drugega, se lahko alarm
samodejno prekliče.
• Če hkrati nastopi čas za več alarmov, se
samo prva datoteka predvaja z alarmom.
• Če razdelite datoteko, za katero ste
nastavili alarm, ostane nastavitev
aktivirana le za prvi del razdeljene
datoteke.
• Če izbrišete datoteko, za katero ste
nastavili alarm, se alarm prav tako
prekliče.
• Za datoteke poddaj ni mogoče nastaviti
alarma.
• Za datoteke, shranjene na pomnilniški
kartici, ni mogoče nastaviti alarma.
Predvajanje prek drugih naprav
Snemanje z drugo opremo
Kasetofon,
predvajalnik mini
diskov, itd.
1 Povežite vhod za slušalke
i digitalnega diktafona z zunanjim
vhodnim priključkom druge opreme
s pomočjo priključnega avdio kabla,
ki ga lahko kupite posebej.
2 Pritisnite N PLAY/
Vhod i (slušalke)
Zvok v digitalnem diktafonu lahko
posnamete z drugo opremo.
Priporočamo, da pred pravim
snemanjem opravite poskusno
snemanje.
Druge operacije med predvajanjem
N PLAY/
STOP•ENTER
x
STOP•ENTERza začetek
predvajanja in hkrati nastavite
priključeno opremo na način
snemanja.
Datoteka v digitalnem diktafonu se
presname na priključeno opremo.
3 Za konec snemanja hkrati pritisnite
x (zaustavitev) na digitalnem
diktafonu in priključeni opremi.
z Nasvet
Če je glasnost posnetega zvoka premajhna,
povečajte glasnost predvajanja
v digitalnem snemalniku (stran 24).
59
SI
Urejanje datotek
Razporejanje datotek v mapi
Premikanje datoteke
v drugo mapo
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Move & Copy«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
. , >+
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
1 Izberite datoteko, ki jo želite
premakniti.
2 V načinu zaustavitve pritisnite in
držite DISP/MENU, da odprete
menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
60
SI
»Move File«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Pritisnite –. ali >+, da izberete
mapo, v katero želite premakniti
datoteko, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
Kopiranje datoteke v drug
pomnilnik
Reža za pomnilniško
kartico
DISP/MENU
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Prikaže se animacija »Moving File...«
in datoteka se premakne na zadnje
mesto v ciljni mapi.
Ko premaknete datoteko v drugo
mapo, se originalna datoteka
v prejšnji mapi izbriše.
menijskega načina.
Preklic premikanja datoteke
Pritisnite x (zaustavitev) pred korakom
5.
P Opombe
• Ne morete premakniti datotek poddaj.
• Ne morete premakniti zaščitenih datotek
(stran 73).
• Ne morete premakniti datotek v drug
pomnilniški medij.
Datoteke lahko kopirate med vgrajenim
pomnilnikom in pomnilniško kartico,
kar je uporabno za shranjevanje
varnostnih kopij. V režo za pomnilniško
kartico pred začetkom postopka vstavite
pomnilniško kartico, ki jo boste
uporabili za kopiranje.
Urejanje datotek
6 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
–., >+
1 Izberite datoteko, ki jo želite kopirati.
Če želite kopirati datoteko iz
pomnilniške kartice v vgrajeni
pomnilnik, nastavite izvorni pomnilniški
medij na »Memory Card« (stran 42).
2 V načinu zaustavitve pritisnite in
držite DISP/MENU, da odprete
menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
61
SI
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Move & Copy«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»File Copy«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
Prikaže se animacija »Copying...« in
datoteka se kopira kot zadnja
datoteka v ciljni mapi. Datoteka se bo
kopirala z enakim imenom datoteke.
6 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
Preklic kopiranja
Pritisnite x (zaustavitev) pred korakom 5.
Preklic kopiranja med
kopiranjem
»Copy to Memory Card« ali »Copy to
Built-In Memory« in prikaže se okno
za izbiro mape.
5 Pritisnite –. ali >+, da izberete
mapo, v katero želite kopirati
datoteko, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
62
SI
Med prikazovanjem animacije
»Copying...« v 5. koraku pritisnite
x (zaustavitev).
P Opombe
• Pred začetkom kopiranja ciljne datoteke
preverite indikator baterije (stran 14). Če
so baterije skoraj prazne, morda ne boste
mogli kopirati datotek.
• Če je preostala zmogljivost pomnilnika
ciljnega pomnilniškega medija
nezadostna, morda ne boste mogli
kopirati datotek.
• Ne morete kopirati datotek poddaj.
• Med kopiranjem ne smete odstraniti ali
vstaviti pomnilniške kartice ali izklopiti
digitalnega diktafona. Datoteke se lahko
poškodujejo.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Delete«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Brisanje vseh datotek
v mapi
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Erase All«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
– . , >+
Urejanje datotek
P Opomba
Če izbrana mapa vsebuje zaščiteno
datoteko (stran 73), te datoteke v tej mapi
ne morete izbrisati.
1 Izberite mapo z datotekami, ki jo
želite izbrisati, ko je digitalni diktafon
v načinu zaustavitve.
2 Za vstop v menijski način pritisnite in
držite DISP/MENU.
Prikaže se okno menijskega načina.
Prikaže se »Erase All?«.
5 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»YES«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Na zaslonu se prikaže animacija
»Erasing...« in vse datoteke v izbrani
mapi bodo izbrisane.
63
SI
6 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
Preklic brisanja
Izberite »NO« v 5. koraku, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
64
SI
Uporaba zaznamka
Dodajanje zaznamka
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
T-MARK
Zaznamek lahko dodate na mestu, kjer
želite kasneje razdeliti datoteko ali jo
najti med predvajanjem. Vsaki datoteki
lahko dodate največ 98 zaznamkov.
Urejanje datotek
Med snemanjem, predvajanjem ali
začasno prekinitvijo snemanja pritisnite
T-MARK na mestu, kjer želite dodati
zaznamek.
Indikator
(zaznamek) utripne in
zaznamek je dodan.
P Opombe
• Zaznamke lahko dodate le datotekam, ki
ste jih posneli z digitalnim diktafonom.
Če urejate datoteke s priloženo
programsko opremo Sound Organizer,
pa dodajanje zaznamkov morda ne bo
mogoče.
• Ne morete dodati zaznamka na mestu, ki
je od drugega zaznamka oddaljeno manj
kot 0,5 sekunde.
• Ne morete dodati zaznamka na samem
začetku ali koncu datoteke.
• Če je v datoteki že 98 zaznamkov, ne
morete dodati nobenega več.
• Ko dodate zaznamek med predvajanjem,
se predvajanje zaustavi.
Iskanje zaznamka in začetek
predvajanja od zaznamka
Pritisnite –. ali >+ v načinu
zaustavitve. Ko indikator (zaznamek)
utripne enkrat, pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
65
SI
Brisanje zaznamka
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Erase Track Mark«, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
1 Predvajanje zaustavite za
zaznamkom, katerega želite izbrisati.
2 V načinu zaustavitve pritisnite in
držite DISP/MENU, da odprete
menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Delete«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Prikaže se »Erase Track Mark?« in
indikator zaznamka in številka
zaznamka, ki ga želite zbrisati, bosta
začela utripati.
5 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»YES«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Na zaslonu se prikaže animacija
»Erasing...« in izbrani zaznamek bo
izbrisan.
Mesto zaustavitve
Brisanje
zaznamka
Zaznamek tik pred mestom zaustavitve bo
izbrisan.
66
SI
6 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
2 V načinu zaustavitve pritisnite in
držite DISP/MENU, da odprete
menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Delete«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Preklic brisanja
Izberite »NO« v 5. koraku, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Brisanje vseh zaznamkov
v izbrani datoteki hkrati
»Erase All Track Marks«, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Urejanje datotek
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
x
– . , >+
1 Izberite datoteko, iz katere želite
izbrisati zaznamke.
Prikaže se »Erase All Track Marks?«.
5 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»YES«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
67
SI
Na zaslonu se prikaže animacija
»Erasing...« in vsi zaznamki bodo
izbrisani hkrati.
6 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
Preklic brisanja
Izberite »NO« v 5. koraku, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
68
SI
Razdelitev datoteke
Razdelitev datoteke na
trenutnem mestu
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
2 V načinu zaustavitve pritisnite in
držite DISP/MENU, da odprete
menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Divide«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
– . , >+
Urejanje datotek
V načinu zaustavitve lahko razdelite
datoteko na dva dela, novemu delu
datoteke pa je dodeljena nova številka
datoteke. Z razdelitvijo datoteke lahko
enostavno najdete mesto, s katerega
želite predvajati, ko posnamete daljše
posnetke, na primer na sestanku.
Datoteko lahko delite, dokler skupno
število datotek v mapi ne doseže
najvišjega dovoljenega števila datotek.
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Divide Current Position«, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
1 Zaustavite datoteko na mestu, kjer jo
želite razdeliti.
Prikaže se »Divide?«.
69
SI
5 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»YES«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Prikaže se animacija »Dividing...« in
razdeljenima datotekama bo dodana
pripona z zaporedno številko (»_1« za
originalno datoteko in »_2« za novo
datoteko).
Datoteka 1
Datoteka 2
Datoteka 3
• Ko je doteka razdeljena, je ne morete
povrniti nazaj v originalno stanje.
• Če razdelite datoteko na mestu, ki je od
zaznamka oddaljeno manj kot
0,5 sekunde, bo zaznamek izbrisan.
• Zaradi omejitev sistema ne morete
razdeliti datoteke na samem začetku ali
koncu datoteke.
Preklic razdelitve
Izberite »NO« v koraku 5, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Datoteka je razdeljena.
Datoteka 1 Datoteka 2_1 Datoteka 2_2 Datoteka 3
Vsaki razdeljeni datoteki je dodana pripona
z zaporedno številko.
6 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
P Opombe
• Za razdelitev datoteke potrebujete
določeno količino praznega prostora
v pomnilniškem mediju.
• Ko razdelite datoteko z naslovom in
imenom izvajalca, ima novejši del isti
naslov in ime izvajalca.
• Datotek, ki niso posnete z digitalnim
diktafonom (npr. datoteka, prenesena iz
računalnika), ni mogoče razdeliti. Če
urejate datoteke s priloženo programsko
opremo Sound Organizer, razdelitev
datotek morda ne bo mogoča.
70
SI
Razdelitev datoteke pri vseh
zaznamkih
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
1 Izberite datoteko, ki jo želite razdeliti.
2 V načinu zaustavitve pritisnite in
držite DISP/MENU, da odprete
menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Divide«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
zaznamkih . Vsi obstoječi zaznamki
v datotekah bodo izbrisani.
Datoteka 1
Datoteka je razdeljena.
Datoteka 1_01 Datoteka 1_02
Datoteka 1_03
Vsaki razdeljeni datoteki je dodana pripona
z zaporedno številko.
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Divide All Track Marks«, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
6 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
Preklic razdelitve
Izberite »NO« v 5. koraku, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
5 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»YES«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Prikaže se animacija »Dividing...« in
datoteka je razdeljena pri vseh
Urejanje datotek
Prikaže se »Divide All Track
Marks?«.
z Nasvet
Za preklic razdelitve med izvajanjem pri
preostalih zaznamkih pritisnite
x (zaustavitev). Datoteke, ki so bile
razdeljene pred preklicem, ostanejo
razdeljene.
P Opombe
• Za razdelitev datoteke potrebujete
določeno količino praznega prostora
v pomnilniškem mediju.
• Ko razdelite datoteko z naslovom in
imenom izvajalca, ima novejši del isti
naslov in ime izvajalca.
71
SI
• Datotek, ki niso posnete z digitalnim
diktafonom (npr. datoteka, prenesena iz
računalnika), ni mogoče razdeliti. Če
urejate datoteke s priloženo programsko
opremo Sound Organizer, razdelitev
datotek morda ne bo mogoča.
• Ko je doteka razdeljena, je ne morete
povrniti nazaj v originalno stanje.
72
SI
Zaščita datoteke
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
4 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»ON«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Urejanje datotek
Pomembne datoteke lahko zaščitite ter
tako preprečite nenamerno brisanje ali
urejanje datoteke. Zaščitena datoteka je
označena z indikatorjem (zaščita) in
je samo za branje ter je ni mogoče
izbrisati ali urejati.
1 Prikažite datoteko, ki jo želite
zaščititi.
2 V načinu zaustavitve pritisnite in
držite DISP/MENU, da odprete
menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Protect«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Pritisnite x (zaustavitev) za izhod iz
menijskega načina.
Zaščita zaznamka
73
SI
Sprostitev zaščite
Izberite zaščiteno datoteko in nato
nadaljujte s koraki od 2 do 5.
V tem primeru izberite »OFF« v 4.
koraku, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
P Opomba
Ne morete nastaviti zaščite za datoteke
poddaj.
74
SI
Poslušanje radia FM
Poslušanje radia FM (samo za ICD-PX312F)
Iskanje radijske postaje FM
Iskanje radijske postaje
z iskanjem frekvenc
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»FM Radio«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Digitalni diktafon preklopi v način
radia FM.
Kabel slušalk je antena FM, zato pri
poslušanju radia FM priključite
naglavne slušalke v vhod i (za
slušalke).
3 Na kratko pritisnite DISP/MENU, da
Poslušanje radia FM
premaknete kazalca (b, B) na obe
strani prikaza frekvence na zgornji
črti zaslona.
P Opomba
Med sprejemom FM funkcija DPC in
funkcija izločanja šuma ne delujeta.
1 Za vstop v menijski način v načinu
zaustavitve pritisnite in držite DISP/
MENU.
Prikaže se okno menijskega načina.
Digitalni diktafon je zdaj pripravljen
na iskanje postaje z iskanjem
frekvenc.
75
SI
4 Pritisnite –. ali >+, da poiščete
postajo.
Iskanje nastavljene radijske
postaje
5 Za izklop radia FM pritisnite
x (zaustavitev).
Samodejno iskanje radijskih
frekvenc
V 4. koraku pritisnite in držite –. ali
>+, dokler se na zaslonu ne začnejo
spreminjati številke frekvence. Digitalni
diktafon samodejno išče radijske
frekvence in se zaustavi, ko najde
postajo s čistim sprejemom.
Če ne morete poiskati postaje, pritisnite
–. ali večkrat >+ za postopno
spreminjanje frekvence.
Prikaz zaslona med poslušanjem
radia FM
Indikator radia FM
Radijska frekvenca
Občutljivost sprejemnika
Prednastavljena Številka
postaje
76
SI
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
Ko že imate nastavljene radijske postaje
FM (stran 78), lahko postajo poiščete
tako, da izberete prednastavljeno
številko postaje.
1 Za vstop v menijski način v načinu
zaustavitve pritisnite in držite DISP/
MENU.
Prikaže se okno menijskega načina.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»FM Radio«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Za izklop radia FM pritisnite
x (zaustavitev).
Snemanje oddajanja FM
z REC/PAUSE
x
Digitalni diktafon preklopi v način
radia FM.
3 Na kratko pritisnite DISP/MENU, da
premaknete kazalca (b, B) na obe
strani prikaza frekvence na spodnji
črti zaslona.
1 Poiščite postajo, ki jo želite posneti.
2 Za začetek snemanja pritisnite
z REC/PAUSE.
3 Za konec snemanja pritisnite
x (zaustavitev).
Digitalni diktafon je zdaj pripravljen,
da poišče radijsko postajo tako, da
izbere številko postaje.
4 Pritisnite –. ali >+, dokler se ne
prikaže želena prednastavljena (P)
številka.
Poslušanje radia FM
P Opombe
• Ko je radio FM vklopljen, ne morete
zamenjati pomnilniškega medija ali
izbrati mape. Preden začnete snemati
radio FM, izberite pomnilniški medij in
mapo, ki ju želite uporabiti za snemanje
oddajanja FM vnaprej.
• Med snemanjem FM so nastavitve »Mic
Sensitivity« (stran 94), »VOR« (stran 38)
in »LCF(Low Cut)« (stran 95)
onemogočene.
77
SI
Prednastavitev radijskih postaj FM
Samodejna prednastavitev
radijskih postaj FM
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Radijske postaje lahko poiščete
samodejno in jih nato shranite
s prednastavljeno številko postaje.
S prednastavljenim menijem za nastavitev
lahko samodejno prednastavite največ 30
radijskih postaj FM.
1 Za vstop v menijski način med
sprejemom FM pritisnite in držite
DISP/MENU.
Prikaže se okno menijskega načina.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Auto Preset«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
78
SI
Prikaže se »Auto Preset?«.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»YES«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Digitalni diktafon samodejno poišče
radijske frekvence, ki so na voljo,
postaje pa bodo shranjene
v pomnilnik od najnižjih frekvenc do
najvišjih.
Med samodejno prednastavitvijo
radijskih postaj FM, prednastavljena
številka, ki jo lahko dodelite, utripa.
Zaustavitev samodejne
prednastavitve
Pritisnite x (zaustavitev). Postaje,
shranjene preden pritisnete tipko
x (zaustavitev), ostanejo v pomnilniku.
Ročna prednastavitev
radijskih postaj FM
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
Neshranjeno radijsko postajo FM lahko
shranite pod prednastavljeno številko
postaje. Nastavite lahko največ 30
radijskih postaj FM.
Postaja bo shranjena v pomnilnik pod
prednastavljeno številko postaje.
P Opomba
Če po prikazu zaslona »Assign to
Preset?« mine 10 sekund, so nastavitve
delovanja preklicane.
1 Upoštevajte korake od 1 do 4 v
2 Pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Prikazana bo prednastavljena številka
postaje in »Assign to Preset?«.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»YES«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Brisanje prednastavljenih
radijskih postaj FM
N PLAY/
STOP•ENTER
Poslušanje radia FM
razdelku »Iskanje radijske postaje
z iskanjem frekvenc« na strani 75 in
poiščite postajo, ki jo želite
prednastaviti. Če postaja ni
prednastavljena, se prikaže
» - -/P«. Lahko jo shranite z novo
prednastavljeno številko postaje.
–., >+
1 Upoštevajte korake od 1 do 4 v
razdelku »Iskanje nastavljene radijske
postaje« na strani 76 in predvajajte
postajo, da se prikaže prednastavljena
številka, ki jo želite izbrisati.
79
SI
2 Pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Prikazana bo prednastavljena številka
postaje in »Erase Preset?«.
3 Pritisnite –. ali
>+, da izberete
»YES«, nato pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Številka postaje se bo spremenila
v » - -/P«.
80
SI
Spreminjanje nastavitev radijskega
sprejema FM
Vklop občutljivosti
sprejemnika radia FM
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»DX« ali »LOCAL«, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Med poslušanjem radia FM lahko
nastavite občutljivost sprejemnika.
sprejemom FM pritisnite in držite
DISP/MENU.
Prikaže se okno menijskega načina.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»DX/LOCAL«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
Poslušanje radia FM
1 Za vstop v menijski način med
4 Za izhod iz menijskega načina
pritisnite x (zaustavitev).
DX
Običajno izberite to nastavitev.
LOCAL Izberite to nastavitev, kadar
prihaja do motenj ali prekinitev
zaradi močnega električnega polja
okoli antene oddajnika radijske
postaje, itd.
81
SI
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »DX/LOCAL« nastavljena na
»DX«.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Scan Sensitivity«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
P Opomba
Izberite »DX«, kadar sprejem digitalnega
diktafona ni dober zaradi šibkega signala.
Vklop občutljivosti iskanja
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»High« ali »Low«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
Med nastavljanjem radijskih postaj FM
lahko nastavite občutljivost iskanja.
1 Za vstop v menijski način med
sprejemom FM pritisnite in držite
DISP/MENU.
Prikaže se okno menijskega načina.
82
SI
Ob nakupu digitalnega diktafona je
občutljivost iskanja nastavljena na
»High«.
4 Za izhod iz menijskega načina
pritisnite x (zaustavitev).
Preklapljanje izhoda radia
FM med zvočnikom in
slušalkami
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Headphones« ali »Speaker«, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Med sprejemom FM ali snemanjem FM
lahko v meniju preklopite med
zvočnikom in slušalkami.
1 Za vstop v menijski način med
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
Ob nakupu digitalnega diktafona je
izhod radia FM nastavljen na
»Headphones«.
Poslušanje radia FM
sprejemom FM pritisnite in držite
DISP/MENU.
Prikaže se okno menijskega načina.
4 Za izhod iz menijskega načina
pritisnite x (zaustavitev).
»Audio Output«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
83
SI
O funkciji menija
Nastavitve za meni
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
nastaviti, in nato pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
1 Za vstop v menijski način pritisnite in
držite DISP/MENU.
Prikaže se okno menijskega načina.
3 Pritisnite –. ali >+, da izberete
nastavitev, ki jo želite nastaviti, nato
pa pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
2 Pritisnite –. ali >+, da izberete
element menija, ki ga želite nastaviti,
in nato pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
Ko izberete »Divide«, »Move &
Copy«, »Delete« ali »Detail Menu«,
pritisnite –. ali >+, da izberete
element podmenija, ki ga želite
84
SI
4 Pritisnite –. ali >+, da nastavite
nastavitev, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Za izhod iz menijskega načina
pritisnite x (zaustavitev).
P Opomba
Če v 60 sekundah ne pritisnete nobene
tipke, naprava samodejno preklopi iz
menijskega načina v običajen prikaz.
Vrnitev v prejšnje okno
Med uporabo menija pritisnite DISP/
MENU.
Ko se prikaže zaslon za izbiranje zaslona
podmenija, po izbiri možnosti »Divide«,
»Move & Copy«, »Delete« ali »Detail
Menu« pritisnite –. ali >+, da
izberete »[Back]«, nato pa pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER za vrnitev
v okno glavnega menija.
O funkciji menija
Izhod iz menijskega načina
Pritisnite x (zaustavitev).
85
SI
Nastavitve menija
Elementi menija
Način delovanja
(a: nastavitev je mogoča /—: nastavitev ni mogoča)
Način
zaustavitve
a
—
—
—
VOR
a
—
a
—
—
DPC(Speed Control)
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide
—
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Erase All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
Delete
SI
Način
Način
radijskega
radijskega
sprejema FM* sprejema FM*
Add/Overwrite
Move & Copy
86
Način
Način
predvajanja snemanja
* Samo za ICD-PX312F
Elementi menija
Način delovanja
(a: nastavitev je mogoča /—: nastavitev ni mogoča)
Način
zaustavitve
Način
Način
predvajanja snemanja
Način
Način
radijskega
radijskega
sprejema FM* sprejema FM*
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
Auto Preset*
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
Detail Menu
a
a
a
a
—
REC Mode
a
—
—
a
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Continuous Play
a
a
—
—
—
Noise Cut Level
a
a
—
—
—
LED
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
[Back]
a
a
a
—
—
O funkciji menija
Select Memory
* Samo za ICD-PX312F
87
SI
Elementi menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Add/Overwrite
Omogoča dodajanje posnetka predhodno posneti
datoteki ali prepisovanje med predvajanjem.
Add:
Posnetek lahko dodate.
Overwrite:
Posnetek lahko prepišete.
OFF*:
Dodajanje in prepisovanje posnetka ni mogoče.
VOR
Nastavi funkcijo VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Snemanje se začne, ko digitalni diktafon zazna zvok,
in se začasno prekine, ko ni nobenega zvoka, tako da
se tiha obdobja ne snemajo. Funkcija VOR je
aktivirana, ko pritisnete z REC/PAUSE.
OFF*:
Funkcija VOR ne deluje.
Glejte
stran
34, 36
38
P Opomba
Med snemanjem (stran 77) funkcija VOR ne deluje
(samo za ICD-PX312F).
DPC(Speed Control)
88
SI
Nastavi funkcijo DPC (Digital Pitch Control).
ON:
Hitrost predvajanja lahko prilagajate v razponu 0,50
do 2,00-krat.
OFF*:
Funkcija DPC je preklicana.
52
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Glejte
stran
Easy Search
Nastavi funkcijo za enostavno iskanje.
ON:
S pritiskanjem >+ se premaknete naprej za
približno 10 sekund, s pritiskanjem –. pa se
premaknete nazaj za približno 3 sekunde. Ta funkcije
je uporabna za iskanje želenega mesta v dolgem
posnetku.
OFF*:
Funkcija za enostavno iskanje ne deluje. Ko
pritisnete >+ ali –., se bo datoteka premikala
naprej ali nazaj.
49
Alarm
Nastavi alarm.
ON:
Funkcija alarma deluje. Nastavite datum, čas ali dan
v tednu ali izberite za vsakodnevno predvajanje ter
nastavite naslednji vzorec alarma.
Beep&Play: Izbrana datoteka se predvaja po
zvočnem alarmu.
Beep: Slišen je le alarm.
Play: Predvaja se le izbrana datoteka.
OFF*:
Funkcija alarma je preklicana.
56
O funkciji menija
Elementi menija
89
SI
Elementi menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
AVLS
Nastavi funkcijo AVLS (Automatic Volume Limiter
System).
ON*:
Funkcija AVLS, ki vzdržuje zmerno glasnost, deluje
pri poslušanju s slušalkami.
OFF:
Funkcija AVLS ne deluje, zvok je predvajan
z originalno glasnostjo.
Glejte
stran
12
P Opombe
• Če izklopite funkcijo, pazite, da ne poslušate
predvajanega pri preveliki glasnosti.
• Če predvajano poslušate s slušalkami določen čas, se
funkcija AVLS samodejno vklopi, čeprav v meniju
»AVLS« nastavite na »OFF«.
• Če glasnost prilagodite na raven, ki presega raven,
določeno za AVLS, bo ob izklopu digitalnega
diktafona glasnost nastavljena na zmerno.
Protect
90
SI
Zaščiti izbrano datoteko pred brisanjem, razdelitvijo ali
premikanjem.
ON:
Funkcija zaščite je aktivirana.
OFF*:
Funkcija zaščite je preklicana.
73
Elementi menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Divide Divide Current Razdeli datoteko na dva dela.
Position
YES:
Datoteka bo razdeljena na dva dela.
NO:
Razdelitev ni izvedena.
Divide All Track Razdeli datoteko pri vseh zaznamkih.
Marks
YES:
Razdelitev pri zaznamkih je izvedena.
NO:
Razdelitev pri zaznamkih ni izvedena.
Move & Move File
Copy
Delete Erase Track
Mark
69
70
Premakne izbrano datoteko v izbrano mapo.
Preden premaknete datoteko, izberite datoteko, ki jo
želite premakniti, in nato pojdite v okno menija.
60
Kopira izbrano datoteko iz vgrajenega pomnilnika
v želeno mapo na pomnilniški kartici ali s pomnilniške
kartice na želeno mapo v vgrajenem pomnilniku.
Preden kopirate datoteko, izberite datoteko, ki jo želite
kopirati, in nato pojdite v okno menija.
61
Izbriše zaznamek tik pred trenutnim mestom.
YES:
Zaznamek bo izbrisan.
NO:
Zaznamek ne bo izbrisan.
66
Erase All Track Izbriše vse zaznamke v izbrani datoteki.
Marks
YES:
Vsi zaznamki bodo izbrisani.
NO:
Vsi zaznamki ne bodo izbrisani.
O funkciji menija
File Copy
Glejte
stran
67
91
SI
Elementi menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Glejte
stran
Delete Erase All
Izbriše vse datoteke v izbrani mapi.
Pred brisanjem datotek pritisnite
(mapa) za prikaz
okna mape in izberite mapo, iz katere želite izbrisati vse
datoteke, nato pa pojdite v okno menija.
YES:
Vse datoteke v izbrani mapi bodo izbrisane.
NO:
Vse datoteke v izbrani mapi ne bodo izbrisane.
63
Select Memory
Izbere pomnilniški medij, na katerega želite shraniti
datoteko ali ki vsebuje datoteko, ki jo želite predvajati,
urejati ali kopirati.
Built-In Memory*:
Izbran je vgrajeni pomnilnik digitalnega diktafona.
Memory Card:
Izbrana je pomnilniška kartica v reži za pomnilniško
kartico.
42
P Opomba
Če v digitalnem diktafonu ni pomnilniške kartice, je
vgrajeni pomnilnik izbran samodejno.
92
SI
FM Radio
Digitalni diktafon preklopi v način radia FM.
(samo za ICD-PX312F)
75
Auto Preset
Samodejno poišče frekvence, ki so na voljo. Postaje
(samo za ICD-PX312F) bodo shranjene v pomnilnik.
YES:
Samodejna prednastavitev je aktivirana.
NO:
Samodejna prednastavitev je preklicana.
78
Elementi menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
DX/LOCAL
Nastavi občutljivost sprejemnika med poslušanjem radia
(samo za ICD-PX312F) FM.
DX*:
Običajno izberite to nastavitev.
LOCAL:
Izberite to nastavitev, kadar prihaja do motenj ali
prekinitev zaradi močnega električnega polja okoli
antene oddajnika radijske postaje, itd.
Glejte
stran
81
P Opomba
Izberite »DX«, kadar sprejem digitalnega diktafona ni
dober zaradi šibkega signala.
82
Audio Output
Med sprejemom FM ali snemanjem FM preklopi med
(samo za ICD-PX312F) zvočnikom in slušalkami.
Headphones*:
Zvok prihaja iz slušalk.
Speaker:
Zvok prihaja iz zvočnikov.
83
O funkciji menija
Scan Sensitivity
Nastavi občutljivost iskanja med prednastavljanjem
(samo za ICD-PX312F) radijskih postaj FM.
High*:
Občutljivost iskanja je nastavljena na visoko.
Low:
Občutljivost iskanja je nastavljena na nizko.
93
SI
Elementi menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Detail
Menu
Nastavi način snemanja, vključno s kakovostjo zvoka.
192kbps(MONO)*:
Monaural način snemanja zelo visoke kakovosti (v
oknu prikazano kot »SHQ«)
128kbps(MONO):
Mono način snemanja visoke kakovosti (v oknu
prikazano kot »HQ«)
48kbps(MONO):
Mono način snemanja običajne kakovosti (v oknu
prikazano kot »SP«)
8kbps(MONO):
Podaljšan mono način snemanja (v oknu prikazano
kot »LP«)
REC Mode
Mic Sensitivity Nastavi občutljivost mikrofona.
High:
Za snemanje zvoka daleč od digitalnega diktafona ali
snemanje tihega zvoka, kot je snemanje v veliki sobi
(v oknu prikazano kot »
«).
Medium*:
Za snemanje običajnega pogovora ali sestanka, kot je
snemanje v prostoru sestanka ali med intervjujem (v
oknu prikazano kot »
«).
Low:
Za snemanje nareka z mikrofonom pred usti, zvoka
blizu digitalnega diktafona ali glasnega zvoka (v oknu
prikazano kot » «).
P Opomba
Med snemanjem FM (stran 77) je nastavitev Mic
Sensitivity onemogočena (samo za ICD-PX312F).
94
SI
Glejte
stran
–
–
Elementi menija
Detail
Menu
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
LCF(Low Cut) Nastavi funkcijo LCF (Low Cut Filter) za izločanje
nizke frekvence, da zmanjša šum vetra. Tako lahko
posnamete datoteko bolj čisto.
ON:
Funkcija LCF je aktivirana.
OFF*:
Funkcija LCF je preklicana.
Glejte
stran
–
P Opomba
Med snemanjem FM (stran 77) funkcija LCF ne deluje
(samo za ICD-PX312F).
Select Input
44, 46
Continuous Play Nastavi neprekinjen način predvajanja.
ON:
Datoteke v eni mapi se predvajajo neprekinjeno.
OFF*:
Datoteka se predvaja in diktafon se ustavi na začetku
naslednje datoteke.
53
Noise Cut Level Nastavi raven za izločanje šuma, ko digitalni diktafon
predvaja datoteko, ki je posneta s funkcijo za izločanje
šuma.
Maximum*:
Raven izločanja šuma bo bolj intenzivna.
Medium:
Raven izločanja šuma bo oslabljena. Izberite, ko ne
morete enostavno ujeti zvoka z nastavitvijo »Noise
Cut Level« na »Maximum«.
51
O funkciji menija
Za snemanje izbere zunanji vhod, ki je priklopljen na
vhod m (mikrofon).
MIC IN*:
Izberite, ko snemate datoteke z zunanjim
mikrofonom.
Audio IN:
Izberite, ko snemate z drugo opremo.
95
SI
Elementi menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Detail
Menu
Vklopi ali izklopi indikator delovanja med delovanjem.
ON*:
Med dostopanjem do pomnilnika, snemanjem ali
predvajanjem indikator sveti ali utripa.
OFF:
Indikator delovanja ne sveti ali utripa, niti med
delovanjem.
LED
Glejte
stran
–
P Opomba
Ko je digitalni diktafon priklopljen na računalnik,
indikator delovanja sveti ali utripa, čeprav je možnost
»LED« nastavljena na »OFF«.
Language
96
SI
Nastavi jezik za sporočila, menije, imena map, imena
datotek itd.
Deutsch (nemščina), English (angleščina)*,
Español (španščina), Français (francoščina),
Italiano (italijanščina), Русский (ruščina)
18
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Glejte
stran
Detail
Menu
Date&Time
Nastavi uro za uporabljanje alarma ali beleženje datuma
in časa.
1Za vstop v menijski način pritisnite in držite DISP/
MENU. Izberite »Detail Menu«, nato
»Date&Time«.
2Pritisnite –. ali >+, da izberete
»Auto(Synchronizing)« ali »Manual«, nato pa
pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Auto(Synchronizing)*:
Ko je digitalni diktafon priklopljen na računalnik
s programsko opremo Sound Organizer, se ura
samodejno prilagodi glede na ta računalnik.
Manual:
Nastavi uro z nastavitvijo leta, meseca, dneva, ure
in minut (po vrsti).
3Ko izberete »Manual«, pritisnite –. ali >+, da
po vrsti nastavite leto, mesec, dan, uro in minuto,
nato pa pritisnite N PLAY/STOP•ENTER.
Pri nastavljanju leta izberite zadnji dve števki. Ko
nastavite minuto, se prikaže animacija »Executing...«.
16
Time Display
Nastavi prikaz ure.
12-Hour:
12:00AM = polnoč, 12:00PM = poldan
24-Hour*:
0:00 = polnoč, 12:00 = poldan
–
O funkciji menija
Elementi menija
97
SI
Elementi menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Detail
Menu
Nastavi, ali se pisk sliši ali ne.
ON*:
Zaslišal se bo pisk, ki označuje, da je bil postopek
sprejet ali pa je prišlo do napake.
OFF:
Piska ne bo.
Beep
Glejte
stran
–
P Opomba
Alarm je slišen tudi, če v meniju nastavite »Beep« na
»OFF«.
Auto Power Off Če ostane digitalni diktafon vključen določen čas, ki ste
ga nastavili, se bo izklopil samodejno.
5min:
Digitalni diktafon se bo izklopil po pribl. 5 minutah.
10min*:
Digitalni diktafon se bo izklopil po pribl. 10 minutah.
30min:
Digitalni diktafon se bo izklopil po pribl. 30 minutah.
60min:
Digitalni diktafon se bo izklopil po pribl. 60 minutah.
OFF:
Digitalni diktafon se ne bo samodejno izklopil.
98
SI
–
Elementi menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Detail
Menu
Formatira trenutno izbrani pomnilniški medij (vgrajeni
pomnilnik ali pomnilniška kartica) ter izbriše vse
podatke v pomnilniku in ponastavi strukturo map na
privzeto stanje.
YES:
Pojavi se animacija »Formatting...« in pomnilniški
medij bo formatiran.
NO:
Pomnilniški medij ne bo formatiran.
Format
Glejte
stran
–
P Opombe
O funkciji menija
• Za formatiranje pomnilniškega medija uporabite
funkcijo za formatiranje v digitalnem diktafonu.
• Pred formatiranjem preklopite na pomnilniški medij,
ki ga želite formatirati (stran 42).
• Če formatirate pomnilniški medij, se izbrišejo vsi
shranjeni podatki v digitalnem diktafonu. Ko izbrišete
pomnilniški medij, izbrisanih podatkov ne morete
obnoviti.
• Če formatirate vgrajeni pomnilnik, se izbrišejo tudi
v vgrajenem pomnilniku shranjena navodila za
uporabo. Za nova navodila obiščite domačo stran
podpore Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
99
SI
Uporaba računalnika
Uporaba digitalnega diktafona
z računalnikom
Ko je digitalni diktafon priklopljen na
računalnik, lahko prenašate podatke iz
enega v drugega.
Sistemske zahteve za računalnik
Kopiranje datotek iz digitalnega
diktafona v računalnik, če jih
želite shraniti (stran 107)
P Opomba
Kopiranje datotek MP3 iz
računalnika v digitalni diktafon,
če jih želite predvajati (stran 108)
Uporaba digitalnega diktafona
kot pomnilnik USB (stran 110)
Slikovne ali besedilne podatke iz
računalnika lahko začasno shranite na
digitalnem diktafonu.
Upravljanje in urejanje datotek
s programsko opremo Sound
Organizer (stran 111)
Priložena programska oprema Sound
Organizer omogoča prenašanje
z digitalnim diktafonom posnetih
datotek v računalnik, kjer jih lahko
upravljate in urejate. Prenašate lahko
tudi datoteke MP3 in poddaje iz
računalnika v digitalni diktafon.
100
SI
Več informacij o sistemskih zahtevah za
računalnik najdete na strani 112, 122.
Ko je digitalni diktafon priklopljen na
računalnik, sta delovanje diktafona in
sprejem FM onemogočena.
Priklop digitalnega
diktafona na računalnik
Računalnik
V vrata USB
računalnika
Digitalni
diktafon
Priključek
(USB)
Za izmenjavo datotek med digitalnim
diktafonom in računalnikom priklopite
digitalni diktafon na računalnik.
1 Priklopite priključek
(USB)
digitalnega diktafona v vrata USB
vključenega računalnika s priloženim
kablom USB, ki ga vstavite v priključka,
tako da ga potisnete do konca.
2 Prepričajte se, da je računalnik
pravilno prepoznal digitalni diktafon.
Računalnik prepozna digitalni diktafon
takoj, ko je povezava vzpostavljena.
Medtem ko je digitalni diktafon
priklopljen na računalnik, je na zaslonu
digitalnega diktafona prikazan napis
»Connecting«.
P Opombe
• Če na računalnik priklopite več kot dve
napravi USB, normalno delovanje ni
zagotovljeno.
• Uporaba tega digitalnega diktafona
z zvezdiščem USB ali kablom USB, ki ni
priloženi kabel za povezavo, ni
zagotovljena.
• Zaradi hkrati priklopljenih naprav USB
lahko pride do okvare.
• Preden priklopite digitalni diktafon na
računalnik, preverite, ali so baterije
vstavljene v digitalni diktafon.
• Kadar ne uporabljate digitalnega
diktafona, priklopljenega na računalnik,
priporočamo, da ga odklopite.
Uporaba računalnika
Povezovalni kabel
USB
Na zaslonu Windows odprite »Moj
računalnik« ali »Računalnik« in se
prepričajte, da je računalnik zaznal
»IC RECORDER« ali »MEMORY
CARD«.
Na zaslonu Macintosh se prepričajte,
da je na namizju prikazan pogon »IC
RECORDER« ali »MEMORY
CARD«.
101
SI
Struktura map in datotek
Mape in datoteke so prikazane na
zaslonu računalnika, kot je prikazano.
Mape in datoteke lahko prikažete, tako da
zaslonu sistema Windows s programom
Explorerin na zaslonu Macintosh
s programom Finder odprete »IC
RECORDER« ali »MEMORY CARD«.
Vgrajeni pomnilnik
»IC RECORDER«
Mapa za datoteke,
posnete z digitalnim
diktafonom
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Mapa, prenesena iz
računalnika
MUSIC
POP
J-POP*2
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS*2
MP3
MP3
Conversation*2
MP3
MP3
MP3
MP3
*4
Instructions*5
102
SI
*3
*3
z Nasveti
• Na digitalnem diktafonu je mogoče
prikazati naslov ali ime izvajalca in druge
podatke, zabeležene v datotekah MP3.
Koristno je, če s programsko opremo, ki
jo uporabljate za izdelovanje datotek
MP3 v računalniku, vnesete podatke
o oznaki ID3.
• Če ni naslova ali imena izvajalca, bo na
zaslonu digitalnega diktafona prikazan
napis »No Data«.
Ko priklopite digitalni diktafon na
računalnik, potem ko je bil ciljni
pomnilniški medij nastavljen na
»Memory Card« (stran 42), je struktura
map drugačna od strukture, ko je bil
ciljni pomnilniški medij nastavljen na
»Built-In Memory«.
Uporaba računalnika
*1 Ko datoteko prenesete v mapo VOICE,
jo digitalni diktafon prepozna in z njo
ravna kot z datoteko, preneseno iz
računalnika. Ko prenašate datoteko iz
računalnika v digitalni diktafon, jo dajte
v mape v mapi VOICE.
*2 Ime mape s shranjenimi datotekami
MP3 bo v digitalnem diktafonu
prikazano takšno, kakršno je, zato
priporočamo, da mapi že vnaprej
določite ime, ki si ga boste zlahka
zapomnili.
Mape, prikazane na sliki, so primeri
imen map.
*3 Digitalni diktafon prepozna največ 8
nivojev map, prenesenih vanj.
*4 Če prenašate datoteke MP3 ločeno, so
razvrščene, kot da so v »No Folder«.
*5 Navodila za uporabo digitalnega
diktafona so shranjena v mapi
»Instructions« v mapi »IC
RECORDER«.
103
SI
Memory Stick Micro™ (M2™)
»MEMORY CARD«
MSSONY
Kartica microSD
»MEMORY CARD«
PRIVATE
Mapa za datoteke,
posnete z digitalnim
diktafonom
VOICE
Sony
Mapa za datoteke, posnete
z digitalnim diktafonom
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Mapa, prenesena iz
računalnika
MUSIC
Mapa, prenesena iz
računalnika
MUSIC
POP
POP
J-POP
J-POP
MP3
MP3
MP3
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
Conversation
MP3
MP3
Conversation
MP3
MP3
MP3
104
SI
MP3
NEWS
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
Struktura map, prikazana na
zaslonu digitalnega diktafona
Prikaz zaslona datoteke, posnete
z digitalnim diktafonom
Prikaz strukture map na zaslonu
digitalnega diktafona je drugačen od
prikaza v računalniku.
Indikatorji map na zaslonu digitalnega
diktafona so naslednji:
Mapa za datoteke, posnete
z digitalnim diktafonom
:
Mapa, prenesena iz računalnika
(Prikazane so, če so bile datoteke
MP3 prenesene iz računalnika.)
:
Mapa za poddaje, prenesene iz
računalnika (Prikazane so, če so
poddaje prenesene iz
računalnika.)
Prikazane bodo mape za datoteke,
posnete z digitalnim diktafonom (mape
v mapi VOICE).
Prikaz zaslona datoteke MP3,
prenesene iz računalnika
P Opomba
Če mape
ali
ne vsebujejo datotek ,
ki jih je mogoče predvajati z digitalnim
diktafonom, ne bodo prikazane na
njegovem zaslonu. Tudi če mape
ne
vsebujejo datotek, bodo vseeno prikazane.
Med mapami, posredovanimi iz
računalnika, bodo prikazane naslednje
mape.
• Mape v mapi MUSIC, ki vsebuje
datoteko (kadar imajo nekatere mape
več nivojev, so vsi nivoji prikazani
vzporedno).
Uporaba računalnika
:
105
SI
• Mape, ki niso prenesene v mapo
MUSIC ali mapo PODCASTS
• Mapa z imenom »No Folder« (Če
prenašate datoteke MP3 ločeno, bodo
prikazane v tej mapi.)
Prikaz zaslona poddaje, prenesene
iz računalnika
Prikazane bodo poddaje, prenesene iz
računalnika.
Ko prenašate poddaje iz računalnika
v digitalni diktafon, uporabite priloženo
programsko opremo Sound Organizer.
Odklop digitalnega
diktafona z računalnika
Upoštevajte spodnja navodila, saj se
lahko v nasprotnem primeru podatki
poškodujejo.
1 Indikator delovanja digitalnega
diktafona ne sme svetiti.
106
SI
2 V računalniku storite naslednje.
Na zaslonu operacijskega sistema
Windows z levo tipko miške kliknite
ikono na dnu namizja.
t Z levo tipko miške kliknite »Izvrzi
IC RECORDER«.
Prikazana ikona in meni se lahko
v različnih operacijskih sistemih
razlikujeta.
Na zaslonu operacijskega sistema
Macintosh povlecite »IC
RECORDER« na namizju v »Trash«
in spustite.
Če želite izvedeti več o odklopu
digitalnega diktafona iz računalnika,
glejte navodila za uporabo, ki ste jih
prejeli z računalnikom.
3 Povezovalni kabel USB, ki je
priklopljen v digitalni diktafon, z vrat
USB na računalniku.
Kopiranje datotek iz digitalnega diktafona
v računalnik
z Kopiranje datoteke ali mape
(povleci in spusti)
Datoteke in mape lahko kopirate iz
digitalnega diktafona v računalnik, če jih
želite shraniti.
računalnik (stran 101).
2 Kopirajte datoteke ali mape, ki jih
želite prenesti v računalnik.
Povlecite in spustite datoteke ali
mape, ki jih želite kopirati iz medija
»IC RECORDER« ali »MEMORY
CARD« na lokalni disk
v računalniku.
3 Odklopite digitalni diktafon
z računalnika (stran 106).
Uporaba računalnika
1 Priklopite digitalni diktafon na
1 Kliknite in držite,
2 povlecite
3 in nato spustite.
107
SI
Kopiranje datotek MP3 iz računalnika
v digitalni diktafon in njihovo predvajanje
v »IC RECORDER« ali »MEMORY
CARD«.
Digitalni diktafon lahko prepozna
največ 400 map. V eno mapo lahko
kopirate največ 199 datotek. Digitalni
diktafon lahko skupaj prepozna
največ 4.095 map in datotek za en
pomnilniški medij.
Datoteke MP3 lahko kopirate iz
računalnika v digitalni diktafon tako, da
jih povlečete in spustite, nato pa jih
predvajate z digitalnim diktafonom.
Kopiranje datoteke MP3 iz
računalnika v digitalni
diktafon (povleci in spusti)
1 Priklopite digitalni diktafon na
računalnik (stran 101).
2 Kopirajte mapo s shranjenimi
datotekami MP3 v digitalni diktafon.
V programu Explorer na zaslonu
Windows ali v programu Finder na
zaslonu Macintosh povlecite in
spustite mapo z datotekami MP3
108
SI
3 Odklopite digitalni diktafon
z računalnika (stran 106).
Predvajanje iz računalnika
kopiranih datotek MP3
z digitalnim diktafonom
1 Pritisnite (mapa).
2 S tipko –. ali >+ izberite mapo
( ) s shranjenimi datotekami MP3
in pritisnite N PLAY/
STOP•ENTER.
3 S tipko –. ali
>+ izberite
datoteko MP3, ki jo želite predvajati.
4 Za začetek predvajanja pritisnite
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Za zaustavitev predvajanja pritisnite
x (zaustavitev).
P Opombe
• Datoteko MP3, kopirano iz računalnika,
je mogoče predvajati z digitalnim
diktafonom. Razdelitev datoteke in
nastavitev zaznamka pa ne bo mogoča.
• Če ste datoteke MP3 kopirali
z računalnikom, jih morda ne bo mogoče
kopirati v vrstnem redu prenosa zaradi
sistemskih omejitev. Če datoteke MP3
posamično kopirate iz računalnika
v digitalni diktafon, jih lahko prikažete in
predvajate v vrstnem redu kopiranja.
Zaslon med predvajanjem
datoteke MP3
Uporaba računalnika
Za preverjanje informacij o datoteki
MP3 med predvajanjem pritisnite DISP/
MENU.
: Ime mape
: Ime datoteke
: Naslov
: Ime izvajalca
109
SI
Uporaba digitalnega diktafona kot
pomnilnik USB
Ko je digitalni diktafon priklopljen na
računalnik, lahko slikovne ali besedilne
podatke v računalniku in tudi datoteke,
posnete z digitalnim diktafonom,
začasno shranite v digitalnem diktafonu.
Računalnik mora izpolnjevati določene
sistemske zahteve, če želite digitalni
diktafon uporabiti kot pomnilnik USB.
Več informacij o sistemskih zahtevah
najdete na strani 122.
110
SI
Uporaba priložene programske opreme
Sound Organizer
Kaj omogoča Sound
Organizer
Uvažanje datotek, posnetih
z digitalnim diktafonom
Datoteke, posnete z digitalnim
diktafonom, lahko uvozite v Sound
Organizer.
Uvožene datoteke so shranjene
v računalnik.
Skladbe z glasbenega CD-ja lahko
uvozite v Sound Organizer.
Uvožene skladbe so shranjene
v računalnik.
Uvažanje skladb iz računalnika
Glasbene in ostale datoteke, shranjene
v računalniku, lahko uvozite v Sound
Organizer.
Naročanje na poddaje in njihovo
posodabljanje
V programski opremi Sound Organizer
se lahko naročite na poddaje.
Naročanje na posodobitve poddaj vam
omogoča prenos (naročnina)
najnovejših podatkov iz interneta.
Uporaba računalnika
Sound Organizer omogoča izmenjavo
datotek z digitalnim diktafonom ali
pomnilniško kartico. Skladbe, uvožene
iz glasbenega CD-ja in ostalih medijev,
datoteke MP3 in ostale zvočne datoteke,
uvožene iz računalnika, ter poddaje je
prav tako mogoče predvajati in
prenašati v digitalni diktafon. Za
uvožene datoteke je mogoče izvesti
različne postopke, vključno
s predvajanjem, urejanjem in
pretvarjanjem v MP3 in druge formate.
Prav tako lahko zapisujete CD-je
z glasbo, ki vam je všeč, in pošiljate
zvočne datoteke po e-pošti.
Uvažanje skladb z glasbenega
CD-ja
Predvajanje datotek
Predvajate lahko datoteke, uvožene
v Sound Organizer.
111
SI
Spreminjanje informacij
o datoteki
Spremenite lahko ime naslova, ime
izvajalca in ostale informacije
o datoteki, ki so prikazane na seznamu
datoteke.
Razdelitev datotek
Eno datoteko lahko razdelite na več
datotek.
Združevanje datotek
Več datotek lahko združite v eno
datoteko.
Brisanje datotek iz digitalnega
diktafona
Izbrišete lahko datoteko, shranjeno
v digitalnem diktafonu.
Kadar želite povečati količino praznega
prostora v digitalnem diktafonu ali če
v njem obstajajo nepotrebne datoteke,
izbrišite datoteke na ta način.
Prenašanje datotek v digitalni
diktafon
Iz programske opreme Sound Organizer
lahko prenesete datoteko v digitalni
diktafon ali na pomnilniško kartico.
Uživate lahko v preneseni glasbi,
poddajah in ostali vsebini v digitalnem
diktafonu
112
SI
Zapisovanje glasbenega CD-ja
Med skladbami, uvoženimi v Sound
Organizer, lahko izberete najljubše
skladbe in nato zapišete lasten originalni
glasbeni CD.
Ostale priročne možnosti uporabe
• Zaženete lahko programsko opremo
za e-pošto in posneto datoteko
pošljete priloženo e-pošti.
• Za prepoznavanje govora v datoteki in
pretvarjanje govora v besedilo lahko
uporabite programsko opremo za
prepoznavanje govora Dragon
NaturallySpeaking*, ki je združljiva s
programsko opremo Sound Organizer.
* Programska oprema Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) je
priložena samo nekaterim modelom
v nekaterih državah.
Sistemske zahteve za
računalnik
Prikazane so sistemske zahteve za
uporabo programske opreme Sound
Organizer.
Operacijski sistemi
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
P Opombe
• Delovanje ni zagotovljeno, če je
uporabljen kateri koli drug operacijski
sistem (stran 112).
• 64-bitne različice operacijskega sistema
Windows XP niso podprte.
Računalnik IBM PC/AT ali
združljiv računalnik
• CPU
Windows XP: 500 MHz procesor
Pentium III ali hitrejši
Windows Vista: 800 MHz procesor
Pentium III ali hitrejši
Windows 7: 1 GHz procesor Pentium
III ali hitrejši
• Pomnilnik
Windows XP: Vsaj 256 MB
Windows Vista: Vsaj 512 MB
(V primeru operacijskega sistema
Windows Vista Ultimate/Business/
Home Premium priporočamo vsaj
1 GB.)
Windows 7: Vsaj 1 GB (32-bitna
različica)/Vsaj 2 GB (64-bitna
različica)
• Prostor na trdem disku
Potrebujete vsaj 400 MB prostora.
Glede na različico sistema Windows se
morda uporabi več kot 400 MB.
Potreben je tudi prazni prostor za
ravnanje z glasbenimi podatki.
• Nastavitve zaslona
Ločljivost zaslona: 800 × 600 slikovnih
pik ali več (priporočamo 1.024 × 768
slikovnih točk)
Barve zaslona: High Color (16 bitov)
ali več.
• Zvočna kartica
Priporočamo združljivo kartico
SoundBlaster.
• Vrata USB
Za uporabo naprav in medijev so
potrebna združljiva vrata USB.
Uporaba računalnika
• Windows 7 Starter (32-bitna različica)
• Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 ali novejši
• Windows Vista Business Service
Pack 2 ali novejši
• Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 ali novejši
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 ali novejši
• Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 ali novejši
• Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 ali novejši
• Windows XP Professional Service
Pack 3 ali novejši
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 ali novejši
Predhodno nameščeni.
113
SI
Delovanje preko zvezdišča USB ni
zagotovljeno, razen za modele, za
katere je bilo delovanje posebej
zagotovljeno.
Namestitev programske
opreme Sound Organizer
Namestite programsko opremo Sound
Organizer v računalnik.
P Opombe
• Ko nameščate programsko opremo
Sound Organizer, se prijavite
s skrbniškimi pravicami.
Če uporabljate Windows 7 in se prikaže
zaslon [Nadzor uporabniškega računa],
potrdite vsebino na zaslonu in nato
kliknite [Da] ([Nadaljuj] v primeru
sistema Windows Vista).
• Uporabnik z omejenimi pravicami
v sistemu Windows XP ne more zagnati
programske opreme Sound Organizer.
• Za uporabo funkcije posodabljanja
programske opreme v sistemu
Windows XP se morate prijaviti
s skrbniškimi pravicami.
• Pri nameščanju programske opreme
Sound Organizer je dodan modul
Windows Media Format Runtime. Po
odstranitvi programske opreme Sound
Organizer ta modul ni odstranjen.
Če je že bil nameščen, se morda ne bo
namestil.
114
SI
• Po odstranitvi programske opreme
Sound Organizer podatki v mapi za
shranjene vsebine niso izbrisani.
• V namestitvenem okolju, kjer je
nameščenih več operacijskih sistemov
v enem računalniku, programske opreme
Sound Organizer ne namestite v vsak
operacijski sistem. To lahko povzroči
neskladnost podatkov.
1 Prepričajte se, da digitalni diktafon ni
priklopljen, nato vklopite računalnik
in zaženite sistem Windows.
2 Vstavite priloženi CD-ROM
v CD-ROM pogon.
Meni [Sound Organizer - InstallShield
Wizard] se samodejno zažene in
prikaže se okno [Welcome to Sound
Organizer Installer].
Če se meni [Welcome to Sound
Organizer Installer] ne zažene,
odprite program Windows Explorer,
z desno tipko miške kliknite
CD-ROM pogon, dvokliknite
[SoundOrganizerInstaller.exe] in
sledite navodilom na zaslonu.
3 Sprejmite pogoje licenčne pogodbe,
izberite [I accept the terms in the
license agreement] in nato kliknite
[Next].
4 Ko se prikaže okno [Setup Type],
Okno Sound Organizer
izberite [Standard] ali [Custom] in
kliknite [Next].
Če izberete [Custom], sledite
navodilom na zaslonu in nastavite
namestitvene nastavitve.
5 Ko se prikaže okno [Ready to Install
the Program], kliknite [Install].
Namestitev se začne.
6 Ko se prikaže okno [Sound Organizer
P Opomba
Po namestitvi programske opreme Sound
Organizer boste morda morali ponovno
zagnati računalnik.
A Help
Prikaže pomoč za Sound Organizer.
Več informacij o delovanju poiščite
v teh datotekah za pomoč.
B Seznam datotek v programski
opremi Sound Organizer (My
Library)
Prikazuje seznam datotek, ki so
v skladu z delovanjem vključene
v knjižnici My Library programske
opreme Sound Organizer.
Recording Files: Prikaže seznam
posnetih datotek.
Uporaba računalnika
has been installed successfully.],
potrdite polje [Launch Sound
Organizer Now] in nato kliknite
[Finish].
115
SI
C
D
E
F
116
SI
Datoteke, ki so bile posnete
z digitalnim diktafonom, so po
uvozu prikazane v tej knjižnici.
Music: Prikaže seznam glasbenih
datotek.
V tej knjižnici so prikazane skladbe,
uvožene iz CD-ja.
Podcast: Prikaže seznam poddaj.
Seznam datotek digitalnega
diktafona
Prikazuje datoteke, shranjene
v priklopljenem digitalnem
diktafonu ali pomnilniški kartici.
Tipka Edit Mode
Prikaže območje za urejanje, tako da
lahko uredite datoteko.
Tipka Quick Operation Guide
Prikaže Quick Operation Guide za
vodenje po osnovnih funkcijah
programske opreme Sound
Organizer.
Stranska vrstica (Import/Transfer)
Digitalni diktafon: Prikazuje
zaslon za prenos. Pojavi se seznam
datotek na priklopljeni napravi.
Import CD: Prikaže zaslon za
uvažanje glasbenih CD-jev.
Burn CD/DVD: Prikaže zaslon
za zapisovanje CD-jev.
G Tipke za prenos
: Prenese datoteke programske
opreme Sound Organizer v digitalni
diktafon ali na pomnilniško kartico.
: Prenese datoteke digitalnega
diktafona ali pomnilniške kartice
v knjižnico My Library programske
opreme Sound Organizer.
Dodatne informacije
Uporaba napajalnika USB
Izklop digitalnega diktafona
iz električne vtičnice
V priključek
(USB)
Sledite spodnjim postopkom; kadar
digitalni diktafon vsebuje podatkovne
datoteke, saj se lahko v nasprotnem
primeru datoteke poškodujejo in jih ni
več mogoče predvajati.
USB povezovalni
kabel
Digitalni diktafon lahko uporabljate
tudi ko je priklopljen v električno
vtičnico prek napajalnika AC-U50AG
USB (ni priložen). Ta možnost je
koristna, kadar želite snemati dalj časa.
1 Če snemate ali predvajate datoteko,
pritisnite x (zaustavitev), da digitalni
diktafon preide v način zaustavitve.
2 Prepričajte se, da indikator delovanja
digitalnega diktafona ne sveti.
3 Povezovalni kabel USB izključite iz
vključite v električno vtičnico.
priključka
(USB) digitalnega
diktafona, nato izključite napajalnik
USB iz povezovalnega kabla USB,
nato napajalnik USB izključite iz
električne vtičnice.
2 Napajalnik USB povežite
s priloženim povezovalnim kablom
USB.
Dodatne informacije
1 Napajalnik USB (ni priložen)
3 Povezovalni kabel USB povežite
s priključkom
diktafona.
(USB) digitalnega
117
SI
P Opombe
• Med snemanjem (indikator delovanja
sveti ali utripa rdeče) ali dostopanjem do
podatkov (indikator delovanja utripa
oranžno)
– digitalnega diktafona ne smete
priključiti v ali izključiti iz napajalnika
USB, ki je vključen v vtičnico.
– napajalnika USB, ki je povezan
z digitalnim diktafonom, ne smete
vključiti v ali izključiti iz vtičnice.
Na ta način lahko poškodujete podatke.
Če mora digitalni diktafon obdelati
veliko količino podatkov, je lahko
začetno okno prikazano dalj časa. V tem
primeru ne gre za okvaro digitalnega
diktafona. Počakajte, dokler se na
zaslonu ne pojavi začetni zaslon.
• Med uporabo napajalnika USB na
zaslonu ni prikazan indikator baterije.
118
SI
Previdnostni ukrepi
O napajanju
Za napravo uporabljajte le napajanje
3,0 V ali 2,4 V z enosmernim tokom.
Uporabite dve alkalni bateriji LR03
(velikosti AAA) ali dve bateriji za
ponovno polnjenje NH-AAA-B2KN.
O varnosti
Z napravo ne rokujte med vožnjo,
kolesarjenjem ali upravljanjem
kakršnega koli motornega vozila.
O ravnanju
O šumu
• Šum lahko slišite, kadar je naprava
med snemanjem ali predvajanjem
postavljena v bližini napetostnega vira,
fluorescentne svetilke ali mobilnega
telefona.
• Šum se lahko posname, če ste med
snemanjem s prstom ali kakim drugim
predmetom podrgnili ob digitalni
diktafon ali ga popraskali.
Dodatne informacije
• Naprave ne puščajte blizu virov
toplote ali na mestu, ki je izpostavljeno
neposredni sončni svetlobi,
čezmernemu prašenju ali mehanskim
tresljajem.
• Če na napravo pade trden predmet ali
tekočina, odstranite baterije, napravo
pa naj pregleda usposobljeno osebje,
preden ponovno rokujete z njo.
• Pazite, da naprave ne poškropi voda.
Naprava ni vodoodporna. Zlasti
previdni bodite v naslednjih primerih.
– Kadar imate napravo v žepu in
greste na stranišče itd.
Ko se sklonite, lahko naprava pade
v vodo ali se zmoči.
– Kadar napravo uporabljate v okolju,
v katerem je izpostavljena dežju,
snegu ali vlagi.
– V okoliščinah, v katerih se potite. Če
se naprave dotaknete z mokrimi
rokami ali jo spravite v žep
prepotenih oblačil, se naprava lahko
zmoči.
• Kadar je okoljski zrak zelo suh, lahko
med uporabo slušalk v ušesih občutite
bolečino. V tem primeru to ni
posledica okvare slušalk, ampak
statične elektrike, nakopičene v vašem
telesu. Statično elektriko lahko
zmanjšate z nošenjem nesintetičnih
oblačil, ki preprečujejo pojavljanje
statične elektrike.
119
SI
O vzdrževanju
Če želite očistiti ohišje, uporabite
mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo.
Nato ohišje obrišite z mehko suho krpo.
Ne uporabljajte alkohola, bencina ali
redčila.
Če imate glede vaše naprave kakšno
vprašanje ali težavo, se obrnite na
najbližjega dobavitelja družbe Sony.
Priporočila glede varnostnega
kopiranja
Če se želite izogniti morebitnemu
tveganju izgube podatkov, ki bi jih
povzročilo nenamerno rokovanje ali
okvara digitalnega diktafona, je
priporočljivo shranjevati varnostno
kopijo posnetih datotek na računalnik
itd.
O uporabi pomnilniške kartice
P Opombe
• Med formatiranjem (inicializacijo)
pomnilniške kartice morate za
formatiranje uporabiti digitalni diktafon.
Delovanje pomnilniških kartic,
formatiranih z operacijskim sistemom
Windows ali drugimi napravami, ni
zagotovljeno.
120
SI
• Če formatirate pomnilniško kartico, ki
vsebuje posnete podatke, bodo posneti
podatki izbrisani. Pazite, da ne izbrišete
pomembnih podatkov.
• Pomnilniške kartice ne puščajte v dosegu
majhnih otrok. Nenamerno bi jo lahko
pogoltnili.
• Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali
odstranjujte med snemanjem/
predvajanjem/formatiranjem. V tem
primeru lahko pride do okvare
digitalnega diktafona.
• Pomnilniške kartice ne odstranjujte,
kadar je na zaslonu prikazana animacija
»Accessing...« ali pa indikator utripa
oranžno. Na ta način lahko poškodujete
podatke.
• Ne zagotavljamo delovanja vseh vrst
združljivih pomnilniških kartic
z digitalnim diktafonom.
• Seznam združljivih M2™ si oglejte na
spletni strani družbe Sony (stran 123).
• »MagicGate™« je skupno ime tehnologij
za zaščito vsebine, ki jih je razvila družba
Sony. Digitalni diktafon ne podpira
snemanja/predvajanja podatkov, za
katerega so potrebne funkcije
MagicGate™.
• Digitalni diktafon ne podpira
vzporednega prenosa podatkov.
• Ne morete uporabiti pomnilniške kartice,
ki je vrste ROM (read-only-memory) ali
je zaščitena pred pisanjem.
Dodatne informacije
• Podatki se lahko okvarijo v naslednjih
primerih:
– Kadar je med branjem ali pisanjem
pomnilniška kartica odstranjena ali se
digitalni diktafon ugasne.
– Kadar se pomnilniška kartica uporablja
na mestih, ki so izpostavljena statični
elektriki ali električnemu šumu.
• Za izgubo ali okvaro posnetih podatkov
ne prevzemamo odgovornosti.
• Priporočamo vam shranjevanje varnostne
kopije pomembnih podatkov.
• Priključkov pomnilniške kartice se ne
dotikajte z rokami ali kovinskim
predmetom.
• Pomnilniške kartice ne udarjajte,
upogibajte ali spuščajte.
• Pomnilniške kartice ne razstavljajte ali
spreminjajte.
• Pomnilniške kartice ne izpostavljajte
vodi.
• Pomnilniške kartice ne uporabljajte pod
naslednjimi pogoji:
– Na mestih, ki ne izpolnjujejo
zahtevanih pogojev delovanja, vključno
z mesti, kot so vroča notranjost
avtomobila, parkiranega na soncu in/ali
poleti, zunaj na neposredni sončni
svetlobi ali na mestu blizu grelnika.
– Na vlažnih krajih ali krajih, kjer so
prisotne jedke snovi.
• Kadar uporabljate pomnilniško kartico,
preverite, ali ste jo v režo za pomnilniško
kartico vstavili v pravilni smeri.
121
SI
Specifikacije
Sistemske zahteve
Če želite računalnik uporabljati
s programsko opremo Sound
Organizer
Če želite računalnik uporabljati
s programsko opremo Sound Organizer,
glejte razdelek »Sistemske zahteve za
računalnik« na strani 112.
Če želite računalnik uporabljati
brez programske opreme Sound
Organizer
Če želite računalnik uporabljati
z digitalnim diktafonom brez
programske opreme Sound Organizer
ali diktafon uporabljati kot napravo za
množično shranjevanje USB, mora vaš
računalnik izpolnjevati zahteve
operacijskega sistema in okolje vrat, kot
je opisano spodaj.
Operacijski sistemi:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
122
SI
– Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 ali novejši
– Windows Vista Business Service
Pack 2 ali novejši
– Windows Vista Home Premium
Service paket 2 ali novejši
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 ali novejši
– Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 ali novejši
– Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 ali novejši
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 ali novejši
– Windows XP Professional Service
Pack 3 ali novejši
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 ali novejši
– Mac OS X (od različice 10.2.8 do
različice 10.6)
Predhodno nameščen
P Opombe
• Delovanje ni zagotovljeno, če se
uporablja operacijski sistem, ki ni naštet
na levi (Windows 98, Windows 2000 ali
Linux itd.).
• 64-bitne različice operacijskega sistema
Windows XP niso podprte.
• Če želite informacije o najnovejših
različicah in združljivosti z vašim
operacijskim sistemom, si oglejte
podporno domačo stran za digitalni
diktafon:
http://support.sony-europe.com/DNA
Okolje strojne opreme:
– Zvočna kartica: Zvočne kartice,
združljive s katerim koli podprtim
operacijskim sistemom Microsoft
Windows
– Vrata: vrata USB
P Opomba
Zasnova in specifikacije
Razdelek digitalnega diktafona
Kapaciteta (kapaciteta dostopna za
uporabnika)
2 GB (pribl. 1,80 GB = 1,932,735,283
Byte))
Del kapacitete pomnilnika se uporablja kot
del za upravljanje.
• SHQ: 75 Hz - 20.000 Hz
• HQ: 75 Hz - 17.000 Hz
• SP: 75 Hz - 14.000 Hz
• LP: 75 Hz - 3.500 Hz
Bitna hitrost in frekvence vzorčenja za
datoteke MP3 *1
Bitna hitrost: 32 Kb/s - 320 Kb/s, VBR
Frekvence vzorčenja:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Datotečna pripona: .mp3
*1 Predvajanje datotek MP3, posnetih
z digitalnim diktafonom, je prav tako
podprto. Vsi kodirniki niso podprti.
Razdelek radia FM
(samo za ICD-PX312F)
Frekvenčni razpon
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 128 kHz
Antena
Antena v obliki kabla stereo slušalk
Splošno
Zvočnik
Pribl. 28 mm prem.
Dodatne informacije
• Podprti niso naslednji sistemi:
– Operacijski sistemi, ki niso našteti na
strani 122
– Po meri sestavljeni računalniki ali
operacijski sistemi
– Nadgrajeni operacijski sistemi
– Okolje z zagonom na več načinov
– Okolje z več zasloni
Frekvenčni razpon
Vhod/Izhod
• Vhod za mikrofon (mini priključek, stereo)
– vhod za napajanje, najnižja vhodna
raven
– 0,6 mV
123
SI
• Vhod za slušalke (mini priključek,
stereo)
– izhod za slušalke z impedanco 8 omov
- 300 omov
• USB priključek (vtič USB Mini-B)
– High-Speed USB združljiv
• Memory Stick Micro™ (M2™)/microSD
reža za pomnilniško kartico
Nadzor hitrosti predvajanja (DPC)
2,00-krat - 0,50-krat
Izhodna moč
300 mW
Zahteve glede napajanja
Dve alkalni bateriji LR03 (velikosti AAA)
(priloženi): 3,0 V
Dve bateriji za ponovno polnjenje
NH-AAA-B2KN (nista priloženi): 2,4 V
Delovna temperatura
5 °C - 35 °C
Mere (š/v/g) (brez štrlečih delov in
kontrolnikov) (JEITA)*2
Pribl. 37,5 mm × 114 mm × 20,9 mm
Masa (JEITA)*2
Pribl. 74 g vključno z dvema alkalnima
baterijama LR03
*2 Izmerjena vrednost po standardu JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Priložena oprema
Glejte stran 8.
124
SI
Dodatna oprema
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Aktivni zvočnik SRS-M50
Kondenzatorski elektret mikrofon
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1
Baterija za ponovno polnjenje
NH-AAA-B2KN
USB Napajalnik AC-U50AG
Polnilnik baterij BCG-34HSN
Vaš prodajalec izdelkov morda ne trži
nekaterih zgoraj naštetih izbirnih
dodatkov. Za več informacij se obrnite na
prodajalca.
Zasnova in specifikacije se lahko
spremenijo brez obvestila.
Najdaljši čas snemanja*3*4
Najdaljši čas snemanja vseh map je opisan spodaji.
REC Mode
Snemalna scena
Vgrajeni
pomnilnik
Pomnilniška kartica
16 GB
32 GB
22 ur 44 ur
89 ur
178 ur
20 min. 40 min. 25 min. 0 min.
357 ur
0 min.
) 33 ur
30 min.
33 ur 67 ur
30 min. 5 min.
134 ur
0 min.
268 ur
0 min.
536 ur
0 min.
48kbps(MONO) –
(SP)
89 ur
25 min.
89 ur 178 ur
25 min. 0 min.
357 ur
0 min.
715 ur
0 min.
1.431 ur
0 min.
8kbps(MONO)
(LP)
536 ur
0 min.
536 ur 1.073 ur 2.147 ur 4.294 ur 8.589 ur
0 min. 0 min. 0 min. 0 min. 0 min.
192kbps(MONO) Meeting ( )
(SHQ)
Interview ( )
Lecture ( )
Audio IN ( )
128kbps(MONO) Voice Notes (
(HQ)
–
22 ur
20 min.
2 GB
4 GB
8 GB
(ur: ure/min.: minute)
Dodatne informacije
*3 Kadar boste dalj časa neprekinjeno snemali, boste morda morali med snemanjem
zamenjati baterije. Za podrobnosti o življenjski dobi baterije si oglejte naslednjo tabelo.
*4 Najdaljši čas snemanja se razlikuje, če datoteke snemate v mešanem načinu snemanja.
125
SI
Življenjska doba baterij
Pri uporabi alkalnih baterij Sony LR03 (SG) (velikost AAA)*1
REC Mode
Snemanje
Predvajanje prek Predvajanje
Snemanje FM*3
zvočnika*2
z uporabo slušalk
192kbps(MONO) (SHQ)
55 ur
16 ur
41 ur
20 ur
128kbps(MONO) (HQ)
55 ur
16 ur
41 ur
20 ur
48kbps(MONO) (SP)
60 ur
16 ur
41 ur
20 ur
8kbps(MONO) (LP)
72 ur
16 ur
41 ur
20 ur
Sprejem FM*3 : 22 ur
(ur: ure)
Pri uporabi baterij za ponovno polnjenje Sony NH-AAA-B2KN*1
REC Mode
Snemanje
Predvajanje prek Predvajanje
Snemanje FM*3
zvočnika*2
z uporabo slušalk
192kbps(MONO) (SHQ)
37 ur
11 ur
30 ur
14 ur
128kbps(MONO) (HQ)
37 ur
11 ur
30 ur
14 ur
48kbps(MONO) (SP)
39 ur
11 ur
30 ur
14 ur
8kbps(MONO) (LP)
50 ur
11 ur
30 ur
14 ur
Sprejem FM*3 : 14 ur
(ur: ure)
*1 Življenjska doba baterije se preveri s preskusom z uporabo metod v lasti družbe Sony.
Življenjska doba baterije se lahko skrajša glede na način uporabe digitalnega diktafona.
*2 Pri predvajanju glasbe prek notranjega zvočnika, pri čemer je raven glasnosti nastavljena
na 14
*3 Samo za ICD-PX312F
126
SI
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Preden nesete digitalni diktafon v popravilo, preberite naslednje razdelke. Če s spodaj
opisanimi postopki ne boste odpravili težave, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Upoštevajte, da so lahko posnete datoteke med servisom ali popravilom izbrisane.
Rešitev
Sliši se šum.
• Med snemanjem ste s prstom ali kakim drugim predmetom
nenamerno podrgnili ob digitalni diktafon ali ga opraskali in
posnel se je šum.
• Digitalni diktafon ste med snemanjem ali predvajanjem
postavili v bližino napetostnega vira, fluorescentne svetilke
ali mobilnega telefona.
• Vtič priklopljenega mikrofona je umazan. Očistite ga.
• Vtič priklopljenih slušalk je umazan. Očistite ga.
• Šum se lahko sliši med premorom snemanja datoteke ali
snemanjem VOR.
Digitalnega diktafona ni
mogoče izklopiti.
• Pomaknite stikalo HOLD•POWER ON/OFF v smeri napisa
»POWER ON/OFF« in ga pridržite v tem položaju več kot 2
sekundi, dokler se digitalni diktafon ne zaustavi (stran 15).
Digitalnega diktafona ni
mogoče vklopiti.
• Digitalni diktafon je izklopljen. Pomaknite stikalo
HOLD•POWER ON/OFF v smeri napisa »POWER ON/
OFF« in ga pridržite v tem položaju več kot sekundo (stran 15).
• Bateriji ste napačno vstavili (stran 13).
Digitalni diktafon se
samodejno izklopi.
• Če določen čas ne pritisnete nobene tipke, ko je digitalni
diktafon v načinu zaustavitve, se aktivira funkcija
samodejnega izklopa. (Ob nakupu digitalnega diktafona je
čas do aktivacije samodejnega izklopa nastavljen na
»10min«.) Čas do aktivacije samodejnega izklopa lahko
izberete v meniju (stran 98).
Odpravljanje težav
Težava
127
SI
128
SI
Težava
Rešitev
Digitalni diktafon ne
deluje pravilno.
• Odstranite bateriji in ju ponovno vstavite.
Zaganjanje digitalnega
diktafona je dolgotrajno.
• Če mora digitalni diktafon obdelati veliko količino podatkov,
se lahko zaganja dlje časa. To ne pomeni okvare digitalnega
diktafona. Počakajte, dokler začetni prikaz ne izgine.
Digitalni diktafon ne
deluje.
• Morda ste pomnilnik digitalnega diktafona formatirali
z računalnikom. Pomnilnik formatirajte s funkcijo za
formatiranje v digitalnem diktafonu (stran 99).
Digitalni diktafon ne
deluje, tudi če pritisnete
poljubno tipko.
• Bateriji sta precej izpraznjeni (stran 14).
• Digitalni diktafon je izklopljen. Pomaknite stikalo
HOLD•POWER ON/OFF v smeri napisa »POWER ON/
OFF« in ga pridržite v tem položaju več kot sekundo
(stran 15).
• Aktivirana je funkcija HOLD. Pomaknite stikalo
HOLD•POWER ON/OFF proti sredini (stran 11).
Iz zvočnika se nič ne sliši.
• Zvok je izklopljen (stran 24).
• Priklopljene so slušalke (stran 49).
• Med poslušanjem radia FM je možnost »Audio Output«
nastavljena na »Headphones«. Nastavite jo na »Speaker«
(stran 83) (samo za ICD-PX312F).
Zvok je le enokanalen.
• Ko je izhod za zvok zunanje naprave, povezane z digitalnim
diktafonom, monaural in je način snemanja nastavljen na
način »192kbps(MONO)« (SHQ) ali »128kbps(MONO)«
(HQ), se zvok snema le na en kanal. V tem primeru v meniju
nastavite način snemanja na »48kbps(MONO)« (SP) ali
»8kbps(MONO)« (LP) (stran 94).
Težava
Rešitev
Iz zvočnika prihaja zvok,
tudi ko so priklopljene
slušalke.
• Če med predvajanjem slušalk ne priklopite dovolj dobro,
lahko iz zvočnika vseeno prihaja zvok. Odklopite slušalke in
jih ponovno vstavite, tako da vtič potisnete do konca.
• Med poslušanjem radia FM je možnost »Audio Output«
nastavljena na »Speaker«. Nastavite jo na »Headphones«
(stran 83) (samo za ICD-PX312F).
Indikator delovanja ne
sveti.
• Možnost »LED« je nastavljena na »OFF«. Odprite meni in
nastavite možnost »LED« na »ON« (stran 96).
Prikazan je napis
»Memory Full« in
snemanja ne morete
zagnati.
• Pomnilnik je poln. Izbrišite nekaj datotek (stran 29) ali
ustvarite varnostno kopijo vseh datotek na drugem
pomnilniškem mediju ali v računalniku in nato izbrišite vse
datoteke.
Prikazan je napis »File
Full« in digitalnega
diktafona ne morete
uporabljati.
• V izbrani mapi ( ) je posnetih 199 datotek ali pa je bilo
skupno posnetih 4.074 datotek (če je na voljo 21 map).
Zaradi tega ne morete posneti nove datoteke ali premakniti
obstoječe. Izbrišite nekaj datotek (stran 29) ali ustvarite
varnostno kopijo vseh datotek na drugem pomnilniškem
mediju ali v računalniku in nato izbrišite vse datoteke.
Datoteke ne morete
posneti.
• V pomnilniku ni dovolj prostora.
• Če izberete na območju za predvajanje mapo
(poddaje), snemanje datoteke ni mogoče.
Glasnost predvajanja je
nizka.
• Zvok je popolnoma utišan. Prilagodite glasnost s tipkama
VOL – ali + (stran 24).
• Scena za snemanje je nastavljena na »Voice Notes« ( ) ali
»Audio IN« ( ). Izberite ustrezno sceno glede na trenutne
okoliščine (stran 31).
• Možnost »Mic Sensitivity« je nastavljena na »Low« ( ).
Nastavite jo na »High« (
) ali »Medium« ( ) (stran 94).
(glasba) ali
Odpravljanje težav
129
SI
130
SI
Težava
Rešitev
Glasnost predvajanja je
nizka. Prikazan je napis
»AVLS«.
• Funkcija AVLS (Automatic Volume Limiter System) omeji
najvišjo glasnost predvajanja pri uporabi slušalk. V meniju
nastavite možnost »AVLS« na »OFF«. Če nastavite funkcijo
»OFF«, pazite, da datotek ne predvajate pri preveliki
glasnosti.
Ne morete dodati
posnetka ali ga prepisati.
• Možnost »Add/Overwrite« je v meniju nastavljena na
»OFF«. Nastavite možnost »Add/Overwrite« na »Add« ali
»Overwrite« (stran 34, 36).
• V pomnilniku ni dovolj prostora. Ko se konča snemanje
prepisujočega dela, bo prepisani del izbrisan. Zato lahko
prepisujete samo znotraj preostalega časa snemanja.
• Posnetka ne morete dodati ali ga prepisati v datoteko, ki ni
posneta z digitalnim diktafonom.
• Ne morete dodati ali prepisati posnetka v datoteko v mapi na
območju le za predvajanje (mapi
(glasba) in
(poddaje)).
Snemanje je bilo
prekinjeno.
• Funkcija VOR je aktivirana. V meniju nastavite možnost
»VOR« na »OFF« (stran 38).
Funkcija VOR ne deluje.
• Med snemanjem FM funkcija VOR ne deluje (samo za
ICD-PX312F).
Med snemanjem iz druge
opreme je vhodna moč
prevelika ali premajhna.
• Priključite vtič za slušalke druge opreme v vhod
m (mikrofon) digitalnega diktafona in prilagodite glasnost
v opremi, ki je povezana z diktafonom.
Hitrost predvajanja je
prehitra ali prepočasna.
• Hitrost predvajanja prilagodite s funkcijo DPC. V meniju
ponovno prilagodite hitrost v funkciji DPC (stran 52).
Rešitev
Datoteke ne morete
razdeliti.
• Za razdelitev datoteke potrebujete določeno količino
praznega prostora v pomnilniku.
• V izbrani mapi ( ) je posnetih 199 datotek. Izbrišite nekaj
datotek (stran 29) ali ustvarite varnostno kopijo vseh datotek
na drugem pomnilniškem mediju ali v računalniku in nato
izbrišite vse datoteke.
• Zaradi sistemskih omejitev morda ne boste mogli razdeliti
datoteke na samem začetku ali koncu datoteke.
• Datotek, ki niso posnete z digitalnim diktafonom (npr.
datoteke, prenesene iz računalnika), ni mogoče razdeliti.
Digitalni diktafone ne
prepozna pomnilniške
kartice.
• Ker so lahko na pomnilniški kartici shranjeni slikovni
podatki ali druge datoteke, razpoložljivi pomnilniški prostor
za ustvarjanje začetnih map morda ne zadošča. Izbrišite
neželene datoteke ali zaženite pomnilniško kartico
v digitalnem diktafonu s programom Windows Explorer, na
namizju sistema Macintosh ali z drugimi orodji.
• Spremenite pomnilniški medij v digitalnem diktafonu na
»Memory Card« (stran 42).
• Odstranite pomnilniško kartico in preverite, ali je pravilno
obrnjena. Nato jo pravilno vstavite.
Prikazan je napis »--:--«.
• Niste nastavili ure (stran 16).
Na zaslonu z datumom
snemanja je prikazano
»--y--m--d« ali »--:--«.
• Če ste datoteko posneli, ko ura ni bila nastavljena, datum
snemanja ne bo prikazan.
V menijskem načinu je
prikazanih manj
elementov menija.
• Prikazani elementi menija se razlikujejo glede na načine
delovanja (način zaustavitve, predvajanja, snemanja ali radia
FM (samo za ICD-PX312F)) (stran 86).
Odpravljanje težav
Težava
131
SI
Težava
Rešitev
Preostali čas, ki je
prikazan na zaslonu, je
krajši od preostalega časa
v priloženi programski
opremi Sound Organizer.
• Digitalni diktafon za delovanje sistema potrebuje določeno
količino pomnilnika. Ta količina se odšteje od preostalega
časa, kar je razlog za to razliko.
Življenjska doba baterij je • Ocena življenjske dobe baterije na strani 126 temelji na
kratka.
predvajanju pri glasnosti 14. Življenjska doba se lahko
razlikuje glede na delovanje digitalnega diktafona.
Bateriji sta bili dolgo
vstavljeni v digitalni
diktafon, čeprav ga niste
uporabljali, zdaj pa sta
prazni.
• Tudi če digitalnega diktafona ne uporabljate, se bateriji
počasi praznita. Če digitalnega diktafona ne nameravate
uporabljati dlje časa, priporočamo, da ga izklopite (stran 15)
ali odstranite bateriji. Če v meniju nastavite možnost »Auto
Power Off« na krajši čas (stran 98), lahko preprečite porabo
baterij, do katere pride, če digitalni diktafon pozabite
izklopiti.
Življenjska doba baterij za • Bateriji za ponovno polnjenje uporabljate v prostoru, kjer je
ponovno polnjenje je
temperatura nižja od 5 °C. Polnite ju pri temperaturi med
kratka.
5 °C in 35 °C.
• Digitalni diktafon ni bil v uporabi dlje časa. Z digitalnim
diktafonom večkrat napolnite in izpraznite bateriji za
ponovno polnjenje.
• Zamenjajte bateriji za ponovno polnjenje z novima.
• Indikator baterije je prikazan le kratek čas, vendar pa bateriji
za ponovno polnjenje nista popolnoma napolnjeni. Napolnite
bateriji do konca.
Meni ne odraža
spremembe nastavitev.
132
SI
• Če bateriji odstranite takoj po spremembi nastavitve menija
ali če nastavitev menija spremenite v nastavitvah »IC
Recorder Settings« v programski opremi Sound Organizer,
medtem ko sta vstavljeni bateriji izpraznjeni, nastavitev
menija morda ne bo spremenjena.
Rešitev
Črka v imenu mape ali
datoteke je prikazana
z neberljivim znakom.
• Digitalni diktafon ne podpira ali ne prikaže nekaterih
posebnih črk ali znakov, ki jih vnesete v programu Windows
Explorer ali na namizju Macintosh.
Animacija »Accessing...«
ne izgine z zaslona.
• Če mora digitalni diktafon obdelati veliko količino podatkov,
je lahko animacija prikazana dlje časa. To ne pomeni okvare
digitalnega diktafona. Počakajte, dokler sporočilo ne izgine.
Kopiranje datoteke je
dolgotrajno.
• Če je datoteka zelo velika, lahko kopiranje traja precej
dolgo. Počakajte, dokler se kopiranje ne konča.
Prenesene datoteke niso
prikazane.
• Digitalni diktafon prepozna največ 8 nivojev map,
prenesenih vanj.
• Če datoteke niso združljive in niso datoteke MP3 (.mp3), ki
jih digitalni diktafona podpira, morda ne bodo prikazane.
Glejte stran 123.
Računalnik ne prepozna
digitalnega diktafona.
Mape ali datoteke ni
mogoče prenesti iz
računalnika.
• Odklopite digitalni diktafon z računalnika in ga ponovno
priklopite.
• Ne uporabljajte zvezdišča USB ali podaljška USB, ki ni
priložen povezovalni kabel USB.
• Delovanje ni zagotovljeno, če uporabljate katere koli druge
sistemske zahteve kot tiste, ki so navedene na strani 122.
• Glede na položaj vrat USB digitalni diktafon morda ne bo
prepoznan. Če se to zgodi, uporabite druga vrata.
Datoteke, prenesene iz
računalnika, ni mogoče
predvajati.
• Format datoteke se morda razlikuje od tistih, ki jih lahko
predvajate z digitalnim diktafonom (MP3 (.mp3)). Preverite
ime datoteke (stran 123).
Računalnik se ne zažene.
• Če ponovno zaženete računalnik, medtem ko je digitalni
diktafon še vedno priklopljen nanj, lahko računalnik zmrzne
ali se ne zažene uspešno. Odklopite digitalni diktafon
z računalnika in računalnik ponovno zaženite.
Odpravljanje težav
Težava
133
SI
Težava
Rešitev
Zvok pri poslušanju radia • Baterij sta šibki. Zamenjajte bateriji z novima (stran 13).
je tih ali slabe kakovosti. • Napravo odmaknite stran od televizijskega sprejemnika.
(samo za ICD-PX312F)
134
SI
Slika televizijskega
sprejemnika migeta.
(samo za ICD-PX312F)
• Če poslušate radijski program FM v bližini televizijskega
sprejemnika z notranjo anteno, odmaknite digitalni diktafon
stran od televizijskega sprejemnika.
Digitalni diktafon ne
sprejema radijskih postaj
FM ali slišite šumenje.
(samo za ICD-PX312F)
• Slušalke niso priklopljene (kabel slušalk je antena FM).
Priklopite jih v vhod i (slušalke) in odvijte kabel.
• Možnost »DX/LOCAL« je nastavljena na »LOCAL«.
Nastavite jo na »DX« (stran 81).
Ne morete nastaviti
radijske postaje FM.
(samo za ICD-PX312F)
• Nastavili ste že 30 radijskih postaj FM. Izbrišite neželene
postaje (stran 79).
• Možnost »Scan Sensitivity« je nastavljena na »Low«.
Nastavite jo na »High« (stran 82).
Sound Organizer
Oglejte si tudi datoteke za pomoč v programski opremi Sound Organizer.
Razlog/rešitev
Programske opreme
Sound Organizer ni
mogoče namestiti.
• V računalniku je premalo prostora na disku ali v pomnilniku.
Preverite prostor na trdem disku in v pomnilniku.
• Programsko opremo Sound Organizer poskušate namestiti
v operacijski sistem, ki ga programska oprema ne podpira.
Namestite programsko opremo v podprti operacijski sistem
(stran 112).
• V operacijski sistem Windows XP ste se prijavili
z uporabniškim imenom računa z omejenimi pravicami.
V operacijski sistem Windows Vista ali Windows 7 ste se
vpisali z računom za goste. Prijavite se z uporabniškim
imenom računa s skrbniškimi pravicami.
Digitalnega diktafona ni
mogoče pravilno
priklopiti.
• Preverite, ali je bila namestitev programske opreme uspešna.
Preverite tudi naslednje:
– Če uporabljate zunanje zvezdišče USB, uporabite priloženi
povezovalni kabel USB.
– Odklopite digitalni diktafon in ga nato ponovno priklopite.
– Priklopite digitalni diktafon v druga vrata USB.
• Računalnik je morda v stanju mirovanja ali hibernacije.
Medtem ko je digitalni diktafon priklopljen na računalnik, ta
ne sme preiti v stanje mirovanja ali hibernacije.
• Ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki so shranjeni
v vgrajenem pomnilniku ali na pomnilniški kartici, nato pa
vgrajeni pomnilnik ali pomnilniško kartico formatirajte
s funkcijo za formatiranje iz menija (stran 99).
Odpravljanje težav
Težava
135
SI
Težava
Razlog/rešitev
Zvok, predvajan iz
• Zvočna kartica ni nameščena.
računalnika, je zelo tih./Iz • V računalniku ni vgrajenega zvočnika oz z njim ni povezan
računalnika ne prihaja
noben zunanji zvočnik.
noben zvok.
• Zvok je izklopljen.
• Povečajte glasnost v računalniku. (Glejte navodila za
uporabo računalnika.)
• Glasnost datotek WAV je mogoče shraniti in spremeniti
s funkcijo »Increase Volume« programske opreme Microsoft
Sound Recorder.
Shranjenih datotek ni
mogoče predvajati ali
urejati.
• Formatov datotek, ki jih programska oprema Sound
Organizer ne podpira, ne morete predvajati. Glede na format
datoteke ne morete uporabljati določenih funkcij urejanja
programske opreme. Oglejte si datoteke za pomoč
v programski opremi Sound Organizer.
Števec ali drsnik se ne
• To se zgodi, če predvajate datoteke, ki ste jih razdelili.
pomika pravilno ali se sliši Datoteko najprej* shranite v računalniku in jo nato dodajte
šum.
v digitalni diktafon. (*Datoteko shranite v formatu, ki ga
digitalni diktafon podpira.)
136
SI
Delovanje naprave je
počasno, če je shranjenih
veliko datotek.
• Ko se skupno število datotek poveča, se tudi delovanje
naprave upočasni, ne glede na čas snemanja.
Zaslon med
shranjevanjem,
dodajanjem ali brisanjem
datotek ne deluje.
• Kopiranje ali brisanje velikih datotek traja dlje. Počakajte,
dokler se kopiranje ne konča. Po končanih operacijah bo
zaslon deloval kot običajno.
Programska oprema se
zaustavi, ko se zažene
programska oprema
Sound Organizer.
• Medtem ko računalnik komunicira z digitalnim diktafonom,
diktafona ne odklapljajte, saj so lahko v nasprotnem primeru
operacije, ki se izvajajo v računalniku, prekinjene ali pa pride
do okvare podatkov, shranjenih v digitalnem diktafonu.
• Morda se programska oprema ne more izvajati skupaj
z drugimi gonilniki ali aplikacijami.
Seznam sporočil
Sporočilo
Razlog/rešitev
HOLD
• Vse tipke so onemogočene, ker je digitalni diktafon v stanju
HOLD za preprečitev nenamernega delovanja. Pomaknite
stikalo HOLD•POWER ON/OFF proti sredini, da
preklopite iz stanja HOLD (stran 11).
Low Battery
• Bateriji sta izpraznjeni. Zamenjajte stari alkalni bateriji
LR03 (velikost AAA) z novima (stran 13). Ali pa zamenjajte
stari bateriji za ponovno polnjenje z novima.
Memory Card Error
• Med vstavljanjem pomnilniške kartice v režo za pomnilniško
kartico je prišlo do napake. Odstranite pomnilniško kartico
in jo ponovno vstavite. Če je sporočilo še vedno prikazano,
uporabite novo pomnilniško kartico.
Memory Card Not Supported • Vstavljena je pomnilniška kartica, ki je digitalni diktafon ne
podpira. Glejte razdelek »O združljivih pomnilniških
karticah« na strani 40.
• Vstavljena je kartica M2™, ki je digitalni diktafon ni odobril.
Glejte razdelek »O združljivih pomnilniških karticah« na
strani 40.
Odpravljanje težav
Read Only Memory Card • Vstavljena je pomnilniška kartica samo za branje. Takšne
kartice ni mogoče uporabljati skupaj z digitalnim diktafonom.
Memory Card Locked
• Pomnilniška kartica je zaščitena pred zapisovanjem. Takšne
kartice ni mogoče uporabljati skupaj z digitalnim diktafonom.
Memory Card Access
Denied
• Vstavljena je pomnilniška kartica s funkcijo nadzora
dostopa, zato je ne morete uporabljati.
Memory Full
• V pomnilniku digitalnega diktafona ni dovolj prostora. Pred
snemanjem izbrišite nekaj datotek.
137
SI
Sporočilo
Razlog/rešitev
File Full
• Če je v izbrani mapi že shranjeno največje možno število
datotek ali je skupno število vseh datotek, shranjenih
v digitalnem diktafonu, že preseglo omejitev števila datotek,
ne boste mogli posneti nove datoteke. Pred snemanjem
izbrišite nekaj datotek.
File Damaged
• Datotek ni mogoče predvajati ali urejati, ker so podatki
v izbrani datoteki poškodovani.
Format Error
• Digitalnega diktafona ni mogoče vklopiti prek računalnika,
ker ni na voljo kopije kontrolne datoteke, ki se zahteva za
izvedbo dejanja. Digitalni diktafon formatirajte s funkcijo za
formatiranje iz menija (stran 99). Digitalnega diktafona ne
formatirajte z računalnikom.
Process Error
• Digitalni diktafon ni mogel dostopati do pomnilnika.
Odstranite bateriji in ju ponovno vstavite.
• Ustvarite varnostno kopijo podatkov in formatirajte digitalni
diktafon s funkcijo iz menija (stran 99).
Stop and Reinsert Memory • Med snemanjem ali predvajanjem je bila vstavljena
Card
pomnilniška kartica. Odstranite jo in jo vstavite, ko je
digitalni diktafon v načinu zaustavitve.
138
SI
Set Date&Time
• Nastavite uro, saj v nasprotnem primeru ne morete nastaviti
alarma.
Track Marks are Full
• Za posamezno datoteko lahko nastavite do 98 zaznamkov.
Izbrišite neželene zaznamke (stran 66).
No File
• V izbrani mapi ni nobene datoteke. Zaradi tega ne morete
premakniti datoteke ali nastaviti alarma.
No Track Marks
• Poskusili ste izbrisati enega ali več zaznamkov, ki ne
obstajajo, ali razdeliti datoteko na vseh označenih mestih.
Razlog/rešitev
• Zaradi izpraznjenosti baterij ne morete formatirati
pomnilnika ali izbrisati datotek iz mape. Zamenjajte stari
alkalni bateriji LR03 (velikost AAA) z novima (stran 13).
Ali pa zamenjajte stari bateriji za ponovno polnjenje
z novima.
Already Set
• Izbrana datoteka je že bila nastavljena za predvajanje ob
alarmu. Izberite drugo.
• Alarm za predvajanje datoteke ste nastavili za datum in čas,
ki ste ju že določili za neko drugo datoteko. Spremenite
nastavitev alarma.
Past Date/Time
• Alarm ste nastavili za pretekli čas. Preverite nastavitve in
nastavite pravilni datum in čas (stran 56).
File Protected
• Izbrana datoteka je zaščitena ali pa je »Samo za branje«. Ne
morete je izbrisati. Če želite datoteko urediti v digitalnem
diktafonu (stran 73), prekličite njeno zaščito v digitalnem
diktafonu ali v računalniku prekličite stanje »Samo za
branje«.
Settings are Full
• Ko je v pomnilniku digitalnega diktafona shranjenih že 30
radijskih postaj FM, nove postaje ni mogoče dodati (samo za
ICD-PX312F).
Set Add/Overwrite
• V meniju je možnost »Add/Overwrite« nastavljena na
»OFF«. Posnetka ne morete dodati ali ga prepisati (strani 34,
36).
Unknown Data
• Podatki niso shranjeni v obliki zapisa, ki ga podpira digitalni
diktafon. Digitalni diktafon podpira samo datoteke MP3
(.mp3). Več informacij najdete v razdelku »Zasnova in
specifikacije« na strani 123.
• Avtorsko zaščitenih datotek ne morete predvajati.
Odpravljanje težav
Sporočilo
Low Battery Level
139
SI
Sporočilo
Razlog/rešitev
Invalid Operation
• V mapi
(glasba) ali
(poddaje) na območju samo za
predvajanje ne morete razdeliti datotek ali jim dodati zaznamka.
• Če je določen sektor pomnilniške kartice poškodovan, nanjo
ni mogoče zapisovati. Zamenjajte jo z novo.
• Ime datoteke vsebuje največje dovoljeno število znakov.
Datoteke ne morete razdeliti. Skrajšajte ime datoteke.
• Funkcije »Divide All Track Marks« ni mogoče uporabiti, ker je
0,5 sekunde od mesta delitve vstavljen zaznamek.
• Funkcije »Divide All Track Marks« ni mogoče uporabiti, ker
je 0,5 sekunde od začetka ali konca datoteke vstavljen
zaznamek.
• Datoteka je krajša od 1 sekunde. Takšne datoteke ne morete
razdeliti.
• Funkcije »Divide Current Position« ni mogoče uporabiti na mestu,
ki je le 0,5 sekunde oddaljeno od začetka ali konca datoteke.
Cannot Divide - Max # Files • Če je v izbrani mapi že shranjenih 199 datotek ali je skupno
število vseh datotek, shranjenih v digitalnem diktafonu, že
doseglo preseglo zgornjo omejitev, datoteke ne boste mogli
razdeliti. Pred delitvijo datoteke izbrišite nekaj datotek.
Same File Name Exists
• V mapi že obstaja datoteka z enakim imenom, ko poskušate
datoteko razdeliti ali jo kopirati oz premakniti.
No Memory Card
• Ni pomnilniške kartice v reži za pomnilniško kartico, ko
poskušate nastaviti meni »Select Memory« ali »File Copy«.
New File
• Datoteka, ki jo snemate, je dosegla največjo omejitev
velikosti (500 MB). Datoteka bo samodejno razdeljena in
nadaljnje snemanje bo shranjeno v novo datoteko.
Erased-too near Track Marks • Če je zaznamek nastavljen do 0,5 sekunde od mesta
razdelitve, je samodejno izbrisan.
No operation with Memory • Za datoteko, shranjeno na pomnilniški kartici, ne morete
nastaviti alarma. Spremenite pomnilniški medij v digitalnem
Card
diktafonu na »Built-In Memory« (stran 42).
140
SI
Sporočilo
Razlog/rešitev
AVLS
• Glasnost predvajanja presega raven, določeno za AVLS.
Prilagodite glasnost na zmerno.
• S slušalkami določen čas poslušate predvajano na glasnosti,
ki presega raven, določeno za AVLS. V meniju je možnost
»AVLS« samodejno nastavljena na »ON«.
Change Folder
• Če v mapi
(glasba) ali
(poddaje) na območju samo za
predvajanje ni datotek, na zaslonu ni prikazana nobena
mapa. Prikazane je samo mapa z datotekami.
System Error
• Prišlo je do sistemske napake, ki ni opisana zgoraj.
Odstranite bateriji in ju ponovno vstavite.
Odpravljanje težav
141
SI
Sistemske omejitve
Digitalni diktafon ima določene sistemske omejitve. Spodaj opisane težave ne
pomenijo okvare digitalnega diktafona.
Težava
Razlog/rešitev
Datotek ne morete
snemati do
najdaljšega časa
snemanja.
• Če datoteke snemate v različnih načinih, je lahko čas snemanja
zelo različen, od najdaljšega časa snemanja v najvišjem načinu
snemanja do najdaljšega časa snemanja v nižjih načinih.
• Vsota časa, ki ga prikazuje števec, (pretekli čas snemanja) in
preostalega časa snemanja je lahko manjša od najdaljšega časa
snemanja digitalnega diktafona.
Datotek MP3 ne
• Če ste iz računalnika prenesli datoteke MP3, te zaradi sistemskih
morete prikazati ali
omejitev morda ne bodo prenesene v vrstnem redu prenosa. Če
predvajati
ste datoteke MP3 prenesli iz računalnika v digitalni diktafon eno
v določenem vrstnem
za drugo, jih lahko prikažete in predvajate v vrstnem redu
redu.
prenosa.
Datoteka se razdeli
samodejno.
• Datoteka, ki jo snemate, je dosegla največjo omejitev velikosti
(500 MB). Zato se razdeli samodejno.
Ne morete vnesti
malih črk.
• Glede na kombinacijo znakov, uporabljenih pri poimenovanju
mape v računalniku, se lahko ti znaki spremenijo v same velike
črke.
Namesto imena mape, • Uporabili ste znak, ki ga ni mogoče prikazati v digitalnem
naslova, imena
diktafonu. V računalniku ga zamenjajte z znakom, ki ga digitalni
izvajalca ali datoteke je diktafon podpira
prikazan znak »s«.
Ko nastavite
• Nastavljena mesta se lahko spremenijo glede na datoteko.
ponavljajoče se
predvajanje A-B, se
nastavljena mesta
nekoliko spremenijo.
142
SI
Težava
Razlog/rešitev
Pri delitvi datoteke se • Če želite razdeliti datoteko, potrebujete določeno količino
preostali čas snemanja prostega prostora na območju za upravljanje datotek, zato se
skrajša.
preostali čas snemanja skrajša.
Odpravljanje težav
143
SI
Vodnik po zaslonu
Zaslon, ko je naprava zaustavljena
A Indikator zaznamka
Prikazuje številko zaznamka tik pred
trenutnim mestom. Prikazan je, če je
za datoteko nastavljen zaznamek.
B Indikator nove poddaje
C Indikator podatkov o mapi
: Mapa, v katero lahko posnamete
datoteko
: Mapa, namenjena le predvajanju
: Mapa za poddaje
144
SI
D Indikator imena mape
E Indikator podatkov o datoteki
Prikaz podatkov o datoteki
spremenite s hitrim pritiskom na
tipko DISP/MENU: Pretekli čas c
Preostali čas c Datum in čas
snemanja c Ime datoteke c Naslov
c Ime izvajalca
: Ime datoteke
: Naslov
: Ime izvajalca (samo med
predvajanjem)
F Indikator lokacije datoteke
Številka izbrane datoteke je
prikazana kot deljenec, skupno
število datotek v mapi pa kot
delitelj.
G Indikator zaščite
Prikazan je, če je za datoteko
nastavljena zaščita.
H Indikator alarma
I Indikator razpoložljivega prostora
v pomnilniku
Prikazuje razpoložljivi prostor
v pomnilniku ter se z vsakim
snemanjem zmanjšuje.
J Indikator pomnilniške kartice
Indikator se prikaže, če je možnost
»Memory Card« izbrana kot »Select
Memory«. Če je izbrana možnost
»Built-In Memory«, indikator ni
prikazan.
K Indikator baterije
Zaslon med snemanjem
Odpravljanje težav
L Animirani prikaz napredka snemanja
Prikazuje animacijo napredka
snemanja.
M Indikator snemanja
Prikazan je, ko digitalni diktafon
snema
N Indikator snemanja VOR
Prikazan je, če je v meniju možnost
»VOR« nastavljena na »ON«.
O Indikator izbrane scene
Prikazuje trenutno izbrano sceno za
snemanje. Prikazan je, če je scena
nastavljena.
: Meeting
145
SI
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
P Indikator LCF (Low Cut Filter)
Prikazan je, če je v meniju možnost
»LCF(Low Cut)« nastavljena na
»ON«.
Q Indikator občutljivosti mikrofona
: High
: Medium
: Low
R Indikator načina snemanja
Prikazuje v meniju nastavljen način
snemanja, ko je digitalni diktafon
v načinu zaustavitve, in trenutni
način snemanja, ko je digitalni
diktafon v načinu predvajanja ali
snemanja:
SHQ: Mono način snemanja zelo
visoke kakovosti
(192kbps(MONO))
HQ: Mono način snemanja visoke
kakovosti (128kbps(MONO))
SP: Običajni mono način snemanja
(48kbps(MONO))
LP: Podaljšani mono način snemanja
(8kbps(MONO))
146
SI
Zaslon med predvajanjem
S Indikator načina predvajanja
1: Prikazan je pri ponavljajočem
se predvajanju ene datoteke.
A-B: Prikazan je pri
ponavljajočem se predvajanju
določenega obdobja A-B.
×0,50 do ×2,00: Predvajanje DPC
ALARM: Predvajanje alarma
T Indikator EASY-S (Easy Search)
Prikazan je, če je v meniju možnost
»Easy Search« nastavljena na »ON«.
Zaslon med poslušanjem radia FM
(samo za ICD-PX312F)
Zaslon med snemanjem radijskega
programa FM (samo za
ICD-PX312F)
Odpravljanje težav
U Indikator FM
V Radijska frekvenca
W Občutljivost sprejemnika
LOCAL: LOCAL
DX: DX
X Prednastavljena številka postaje
147
SI
Zaslon v stanju HOLD
Y Indikator HOLD
Prikazan je, ko je digitalni diktafon
v stanju HOLD, da se prepreči
nenamerno delovanje.
Iz stanja HOLD preklopite tako, da
pomaknete stikalo HOLD•POWER
ON/OFF proti sredini (stran 11).
148
SI
Stvarno kazalo
A
H
Alarm .........................................56, 86, 89
Alkalne baterije ............................ 13, 126
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ........................12, 86, 90
HOLD ....................................................11
B
Baterije za ponovno polnjenje .......... 126
Brisanje ..................................................29
Brisanje vseh datotek v mapi .... 63, 86, 92
Brisanje vseh zaznamkov .........67, 86, 91
Brisanje zaznamka ....................66, 86, 91
Č
Čas snemanja ...................................... 125
D
Datoteke MP3 ..................................... 123
Dodajanje posnetka .............................34
Dodajanje prepisanega posnetka .......36
DPC (Digital Pitch Control –
digitalni nadzor višine tona) ....52, 86, 88
E
Enostavno iskanje ....................49, 86, 89
I
Indikator baterije ..................................14
Izbira mape in datoteke .......................25
Izbira scene ............................................31
Izbira vhoda .........................44, 46, 87, 95
Izločanje šuma .......................................50
K
Kopiranje datotek MP3 na digitalni
diktafon ................................................108
Kopiranje datotek v računalnik ........107
Kopiranje datoteke v drug
pomnilnik ...................................61, 86, 91
M
Mapa .........................................25, 60, 102
Memory Stick Micro™ (M2™) ...40, 104
Meni
Add/Overwrite ............................86, 88
Alarm ...........................................86, 89
Audio Output ..............................87, 93
Auto Power Off ..........................87, 98
149
SI
Auto Preset .................................87, 92
AVLS ...........................................86, 90
Beep .............................................87, 98
Brisanje vseh zaznamkov ..........86, 91
Brisanje zaznamka .....................86, 91
Continuous Play .........................87, 95
Date&Time .................................87, 97
Delete ..........................................86, 91
Detail Menu ................................87, 94
Divide ..........................................86, 91
Divide All Track Marks ............86, 91
Divide Current Position ............86, 91
DPC(Speed Control) .................86, 88
DX/LOCAL ................................87, 93
Easy Search .................................86, 89
Erase All .....................................86, 92
File Copy .....................................86, 91
FM Radio ....................................87, 92
Format .........................................87, 99
Language .....................................87, 96
LCF(Low Cut) ............................87, 95
LED .............................................87, 96
Mic Sensitivity ............................87, 94
Move & Copy .............................86, 91
Move File ....................................86, 91
Nastavitve ..........................................84
150
SI
Nastavitve menija .............................86
Noise Cut Level ..........................87, 95
Protect ..........................................86, 90
REC Mode ..................................87, 94
Scan Sensitivity ...........................87, 93
Select Input .................................87, 95
Select Memory ............................87, 92
Time Display ...............................87, 97
VOR .............................................86, 88
microSD/microSDHC ..................40, 104
N
Načini predvajanja ................................53
Napajalnik USB ..................................117
Nastavitev jezika .......................18, 87, 96
Nastavitev ure ...........................16, 87, 97
Neprekinjeno predvajanje .......53, 87, 95
O
Odpravljanje težav ..............................127
P
Poddaja ................................................111
Pomnilnik USB ...................................110
Pomnilniška kartica ......................40, 120
Ponovitev A-B ......................................55
Posamezni deli in tipke
Display window ..............................144
Front ....................................................9
Rear ...................................................10
Pregled .............................................22, 49
Premikanje datoteke ................60, 86, 91
Prepisovanje posnetka .........................36
Prevajanje ........................................24, 49
Previdnostni ukrepi ............................ 119
Previjanje naprej ...................................49
Prikaz trenutnega datuma in časa .......17
Priklop digitalnega diktafona v
računalnik ............................................ 101
Prilagajanje glasnosti ......................24, 48
R
Radio FM
Poslušanje radia FM .......75, 76, 87, 92
Preklapljanje izhoda
radia FM ................................83, 87, 93
Preklapljanje občutljivosti
iskanja ....................................82, 87, 93
Preklapljanje občutljivosti
sprejemnika ...........................81, 87, 93
Ročna prednastavitev
radijskih postaj FM ..........................79
Samodejna prednastavitev
radijskih postaj FM ...............78, 87, 92
Snemanje oddajanja FM ..................77
Raven izločanja šuma ...............51, 87, 95
Razdelitev datoteke na
trenutnem mestu .......................69, 86, 91
Razdelitev datoteke pri vseh
zaznamkih ..................................70, 86, 91
S
Seznam sporočil ..................................137
Sistemske omejitve .............................142
Sistemske zahteve .......................112, 122
Snemanje .........................................19, 31
Snemanje iz druge opreme ..................46
Snemanje s telefona ..............................45
Snemanje z drugo opremo ...................59
Sound Organizer .................................111
Specifikacije .........................................122
Sprememba pomnilnika ...........42, 87, 92
Spreminjanje nastavitev za
izbiro scene ............................................31
Spremljanje snemanja ..........................48
Stikalo HOLD•POWER
ON/OFF ...........................................11, 15
Š
Šum .......................................................119
151
SI
U
Uporaba digitalnega diktafona z
računalnikom ...................................... 100
Urejanje datotek ...................................60
V
VOR (Voice Operated
Recording) .................................38, 86, 88
Vstavljanje baterij ................................13
Vzdrževanje ......................................... 120
Vzdrževanje zmerne
glasnosti .....................................12, 86, 90
Z
Začasna prekinitev snemanja ..............22
Zaslon med predvajanjem ...................28
Zaščita datoteke .......................73, 86, 90
Zaznamek ..............................................65
Zunanji mikrofon .................................44
Ž
Življenjska doba baterij .....................126
152
SI
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising