Sony | ICD-TX50 | Sony ICD-TX50 Digitalni diktafon TX50 serije TX Navodila za uporabo

IC snemalnik
Navodila za uporabo
Vsebina
Snemalne datoteke
Uporaba računalnika
Odpravljanje težav
Abecedno kazalo
SL
4-300-042-12(1)
ICD-TX50
2
OPOZORILO ...................................................5
Opombe za uporabnike...................................7
Predvajanje datotek
Pregled delov in tipk ...............................8
Uporaba prikazovalnika........................10
Preprečevanje neželenega upravljanja
(HOLD) ...............................................16
Ohranjanje zmerne jakosti zvoka .........17
Polnjenje baterij ....................................18
Osnovno predvajanje.............................44
Vklop IC snemalnika.............................20
Priročni načini predvajanja ..................50
Polnjenje baterije z uporabo računalnika ...18
Polnjenje baterije z uporabo USB
omrežnega adapterja ...................................19
Vklop snemalnika ..........................................20
Izklop snemalnika ..........................................20
Uporaba funkcije stanja pripravljenosti ......20
Uporaba načina varčevanja z energijo ........21
Nastavitev ure ........................................22
Nastavitev ure po polnjenju baterije ............22
Nastavitev ure z uporabo menija .................23
Nastavitev jezika za uporabo na
prikazovalniku ....................................25
Nekaj o meniju »Home« ........................26
Uporaba menija »Home« ..............................27
Izbira datoteke .......................................28
Izbira datoteke s pomočjo menija ................28
Izbira datoteke v okencu načina ustavitve
ali načina predvajanja ................................30
Prikaz informacij o datoteki .........................31
Vstavljanje microSD kartice .................32
Izbira pomnilnika .................................34
Snemalne datoteke
Osnovno snemanje ................................35
Spremljanje snemanja....................................36
Ustavitev snemanja ........................................37
Ostale funkcije ................................................37
Sprememba nastavitev za snemanje......38
Izbira ciljne mape za snemanje ...................38
Izbira kadra za snemanja v posameznih
situacijah ......................................................39
Nasveti za boljše snemanje ...........................40
Sprememba nastavitev »Scene Select« ........41
Vrnitev nastavitev »Scene Select« na
tovarniške nastavitve...................................42
Ustavitev predvajanja.....................................44
Ostale funkcije ................................................45
Sprememba nastavitev za predvajanje ..46
Zmanjševanje šuma in izbira zvočnih
učinkov med predvajanjem – funkcija
»Effect« .........................................................46
Nastavitev hitrosti predvajanja – funkcija
DPC (Digital Pitch Control) ......................48
Izbira načina predvajanja ..............................49
Poslušanje zvoka v boljši kakovosti .............50
Iskanje naprej/nazaj med predvajanjem
(Cue/Review) ...............................................50
Iskanje mesta, od koder želite hitro začeti
predvajati – funkcija »Easy Search« ..........51
Predvajanje datoteke ob želeni uri z
alarmom ..............................................52
Brisanje datotek
Brisanje datoteke ...................................54
Brisanje vseh datotek v mapi .................56
Urejanje datotek
Razvrščanje datotek v mapi ...................57
Premik datoteke v drugo mapo ....................57
Kopiranje datoteke v drug pomnilnik .........58
Uporaba oznake za posnetek.................60
Dodajanje oznake za posnetek .....................60
Brisanje oznake za posnetek .........................61
Brisanje vseh oznak v izbrani datoteki
naenkrat........................................................62
Delitev datoteke ....................................63
Delitev datoteke na trenutnem mestu .........63
Delitev datotek na vseh označenih
mestih ...........................................................64
Abecedno
kazalo
Priprava snemalnika
Samodejni začetek snemanja kot
odgovor na zvok – funkcija VOR .......43
Vsebina
Vsebina
3
Preimenovanje mape in datoteke ..........65
Zaščita datoteke .....................................67
Načini upravljanja menijev ...................68
Nastavitve menija ..................................70
Uporaba računalnika
Uporaba IC snemalnika z
računalnikom ......................................79
Priključitev IC snemalnika v računalnik ....80
Struktura map in datotek ..............................81
Izključitev IC snemalnika iz računalnika ...84
Kopiranje datotek iz IC snemalnika v
računalnik ...........................................85
Kopiranje glasbenih datotek iz
računalnika na IC snemalnik in
predvajanje ..........................................86
Kopiranje glasbenih datotek iz računalnika
na IC snemalnik (povleci in spusti) ..........86
Predvajanje glasbenih datotek, kopiranih
iz računalnika, na IC snemalniku .............87
Uporaba IC snemalnika kot USB
pomnilnik ............................................88
Uporaba priloženega programa
»Sound Organizer« .............................89
Kaj vam program »Sound Organizer«
omogoča .......................................................89
Sistemske zahteve vašega računalnika ........91
Namestitev programa »Sound Organizer« .92
Okence programa »Sound Organizer«........94
Dodatne informacije
Uporaba USB omrežnega adapterja......95
Izključitev IC snemalnika iz omrežne
vtičnice..........................................................96
Varnostna opozorila .............................97
Tehnični podatki ...................................99
Sistemske zahteve ...........................................99
Zasnova in tehnični podatki ...................... 101
Čas delovanja baterije ................................. 103
Odpravljanje težav ...............................104
Nekaj o funkcijah IC snemalnika.............. 105
Nekaj o programu »Sound Organizer« .... 110
Seznam sporočil ..................................112
Sistemske omejitve ..............................116
Blagovne znamke.................................117
Abecedno kazalo..................................118
Abecedno
kazalo
Nekaj o funkciji »Menu«
Odpravljanje težav
Vsebina
Sprememba imena mape...............................65
Sprememba imena datoteke .........................66
4
Uporaba vodiča
Abecedno
kazalo
Vsebina
Poiščite to kar iščete v seznamu vsebin.
Abecedno kazalo
Poiščite to kar iščete v seznamu ključnih besed, ki so omenjene v tem priročniku.
Sprememba postavitve
Tipke na okencu programa Adobe Reader vam omogočajo, da izberete način
prikaza strani.
Neprekinjeno
Strani se prikazujejo zaporedoma in
stran se sklada z velikostjo okenca.
Med iskanjem strani, strani potujejo
neprekinjeno gor in dol.
Vsebina
Brskanje po vodiču za uporabo funkcij
Ena stran
Strani se prikazujejo ena za drugo in
stran se sklada z velikostjo okenca.
Ko iščete stran, se prikaže prejšnja ali
naslednja stran.
Področje za iskanje teksta
5
• Posneta glasba je namenjena
samo zasebni rabi. Pri uporaba te
glasbe za katerekoli druge
namene potrebujete dovoljenje
lastnika avtorskih pravic.
• Družba Sony ne odgovarja za
nepopolno snemanje/prenose ali
poškodovane podatke zaradi
težav na IC snemalniku ali
osebnem računalniku.
• Odvisno od vrste besedila in
znakov se prikazano besedilo na
IC snemalniku ne bo pravilno
izpisalo na napravi. To je
posledica:
— zmogljivosti priključenega IC
snemalnika
— nepravilnega delovanja IC
snemalnika.
— Zapisa vsebinskih informacij v
jeziku ali z znaki, ki jih IC
snemalnik ne podpira.
Dodatna oprema: Slušalke
Abecedno
kazalo
Ne izpostavljajte baterij dlje časa
prekomerni vročini, na primer soncu,
ognju ali podobnem.
Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na
njegovi embalaži nahaja ta
simbol, pomeni, naj z
izdelkom ne ravnamo
enako kot z
gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in
elektronsko opremo. S tem ko izdelek
pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Vsebina
OPOZORILO
6
Ne poslušajte zvoka dlje časa
pri visoki jakosti, da si ne
poškodujete sluha.
Abecedno
kazalo
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je
korporacija Sony, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0045 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in
varnost izdelka je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom
in garancijo se obrnite na naslove,
navedene v dokumentih za servis in v
garantnem listu.
Vsebina
Odpadne baterije (velja za evropsko unijo
in druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na
njeni embalaži nahaja ta
simbol, pomeni, naj z njo
ne ravnamo enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Pri
nekaterih baterijah je ta simbol
uporabljen skupaj s kemijskim
simbolom. Kemijska simbola za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) se dodata,
če baterija vsebuje več kot 0,0005%
živega srebra ali 0,004 svinca. S tem
ko baterijo pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev
tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne
vire.
Pri izdelkih ki zahtevajo neprekinjeno
povezavo z baterijo zaradi varnosti,
delovanja ali ohranitve podatkov, naj
baterijo zamenja usposobljeno
servisno osebje.
Za zagotavljanje pravilnega ravnanja z
baterijo jo oddajte na ustreznem
zbirnem mestu ob koncu življenjske
dobe. Pri vseh ostalih baterijah si
preberite poglavje o varnem
odstranjevanju baterij.
O podrobnostih glede recikliranja
tega izdelka lahko povprašate na
upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
7
V NOBENEM PRIMERU SONY
CORPORATION NE ODGOVARJA
ZA NENAMERNE, POSLEDIČNE
ALI POSEBNE POŠKODBE, NE
GLEDE NA TO ALI JE TO
OSNOVANO NA DELIKTU,
POGODBI ALI DRUGAČE, ALI
IZHAJA IZ ALI V POVEZAVI S
TEMI NAVODILI, PROGRAMSKO
OPREMO ALI DRUGIMI TUKAJ
VSEBOVANIMI PODATKI ALI Z
NJIHOVO UPORABO.
Sony Corporation si pridržuje pravico
do spremembe teh navodil ali
informacij v teh navodilih kadarkoli
brez predhodnega obvestila.
• Programska oprema opisana v teh
navodilih je lahko tudi predmet
ločenih sporazumov o uporabniških
licencah.
• Ta programska oprema je
namenjena za Windows okolje in ni
združljiva z Macintosh okoljem.
• Priloženi povezovalni kabel je
namenjen samo za uporabo z IC
snemalnikom ICD-TX50. Priklop
drugih IC snemalnikov ni možen.
• Prikazovalniki v tem priročniku
utegnejo biti drugačni od dejanskih
prikazov na IC snemalniku, kar pa
je odvisno od kraja, kjer ste kupili
IC snemalnik in od nastavitev, ki ste
jih izbrali.
To kar posnamete je namenjeno le
osebni uporabi in užitku. Zakon o
zaščiti avtorskih pravic prepoveduje
druge vrste uporabe, brez dovoljenja
imetnikov avtorskih pravic.
Abecedno
kazalo
Vse pravice pridržane. Teh navodil in
tukaj opisane programske opreme, v
celoti ali deloma, ni dovoljeno
razmnoževati, prevajati ali spremeniti
v format združljiv za branje na
katerikoli napravi brez predhodnega
pisnega dovoljenja družbe Sony
Corporation.
Vsebina
Opombe za uporabnike
8
Priprava snemalnika
Sprednji del
 Tipka BACK/HOME (nazaj/osnovni
meni)
 Tipka T-MARK (oznaka posnetka)
 Priključek (USB)
 Luknja za pas
(pas ni priložen).
* Na teh tipkah in na priključku se nahaja
otipljiva pika za lažjo uporabo.
 Indikator snemanja
 Prikazovalnik
 Tipka  STOP
 Tipka  REC (snemalnik)/PAUSE
 Zvočnik
 Vgrajeni mikrofon (stereo) (L)
 Vgrajeni mikrofon (stereo) (R)
 Indikator upravljanja
 Tipka VOL (glasnost) -/+*
 Tipka  (hitro pomikanje
naprej/gor)
 Tipka /ENT (predvajanje/
potrditev)*
Abecedno
kazalo
 Tipka  (hitro pomikanje nazaj/
dol)
Vsebina
Priprava snemalnika
9
 Priponka
Dvignite zgornji del dušilca šumov (v
nasprotni smeri kot je označeno na sliki
) in ga odstranite.
 Stikalo POWER•HOLD
 Reža za microSD kartico
 Priključek  (slušalke)
 Tipka RESET
IC snemalnik lahko ponastavite
tako, da s koničastim predmetom
pritisnete na tipko (stran 104).
 Odstranitev dušilca šumov
 Nasvet
Dušilec šumov je namenjen zmanjševanju
šumov, ki jih oddaja miza. Če si IC
snemalnik pritrdite na kos oblačila,
dušilnik odstranite z IC snemalnika.
Abecedno
kazalo
Pritrditev dušilca šumov
Če na IC snemalnik pritrdite dušilec
šumov, lahko zmanjšate zvok
vibracije mize ali drugih površin,
kamor ste postavili IC snemalnik.
Poravnajte spodnji del dušilca
šumov s snemalnikom pod kotom,
prikazanim na sliki (), nato
pritisnite na del z logotipom (), da
dušilec šumov zaskoči.
Vsebina
Hrbtna stran
10
Uporaba prikazovalnika
Zgornje okence in ostala okenca v tem
poglavju prikazujejo indikatorje, številke
in postavke z namenom obrazložitve.
Dejanska okenca utegnejo biti drugačna.
 Lokacija datoteke
Na mestu števca se prikaže izbrana
številka datoteke, na mestu
imenovalca pa skupno število
datotek v mapi.

Datoteka
 Ime datoteke
Posneti datum (leto/mesec/dan)_
številka (npr. 121021_001)
 Števec (pretečeni čas)
Pri ustavljeni enoti: trenutni položaj
(pretečeni čas od začetka trenutno
izbrane datoteke)
V načinu predvajanja: pretečeni čas
predvajanja trenutne datoteke
V načinu snemanja: skupni snemalni
čas trenutne datoteke
 Indikator za LCF (Low Cut Filter
– filter za rezanje nizkih frekvenc)
Prikaže se, če je »LCF(Low Cut)« v
meniju nastavljen na »ON«.
 Preostali čas snemanja
Prikaže preostali čas snemanja v
urah, minutah in sekundah. Če je
ostalo 10 ur ali več, se bo čas
prikazal v urah.
Če je ostalo 10 minut ali več in manj
kot 10 ur, se bo čas prikazal v urah
in minutah.
Če je ostalo manj kot 10 minut, se
bo čas prikazal v minutah in
sekundah. (Indikator med
snemanjem utripa.)
 Oznaka posnetka
Prikaže se številka oznake posnetka
tik pred trenutnim položajem.
Prikaže se, če je za datoteko
nastavljena oznaka posnetka.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Opomba
 Občutljivost mikrofona/nastavitev
izbire kadra
Prikaže trenutno izbrano
občutljivost mikrofona ali nastavitev
kadra, ki se uporablja za snemanje.
Občutljivost mikrofona:
: High (visoka)
: Medium (srednja)
: Low (nizka)
Nastavitev izbire kadra:
: Shirt Pocket (žep na srajci)
: Meeting (sestanek)
: Voice Notes (glasovne opombe)
: Interview (intervju)
: My Scene (moj kader)
Vsebina
Priprava snemalnika
11
 Vrstica napredovanja (časovna črta)
Trenutno mesto ustavitve ali
predvajanja se označi na časovni črti
od leve začetne točke do desne
končne točke trenutne datoteke.
Abecedno
kazalo
 Indikator za baterijo
Prikaže preostali čas delovanja
baterije. Ko se baterija izprazni,
črtice na ikoni ena na drugo
izginejo.
Prikaže informacije o trenutni datoteki
Vsebina
 Indikator za microSD kartico
Indikator se prikaže, ko vstavite
microSD kartico in če je »Select
Memory« v meniju nastavljen na
»microSD Card«.
Če je izbrana možnost »Built-In
Memory«, se indikator ne prikaže.
 Naslov
Posneti datum (leto/mesec/dan)_
številka (npr. 121021_001) ali
registrirani naslov.
 Ime izvajalca
Ime izvajalca (npr. My Recording)
ali registrirano ime izvajalca.
 Posneti datum in ura
Prikaže posneti datum (leto/mesec/
dan) in uro (ure/minute).
 Format datoteke
Prikažejo se format datoteke in
druge informacije kot so hitrost
prenosa podatkov, »VBR« in
»MONO«. Če IC snemalnik ne more
pridobiti informacij o formatu
datoteke, se format datoteke prikaže
kot »--- ----«.
 Indikator zaščite
Prikaže se, če je datoteka zaščitena.
 Alarm
Prikaže se, če je v datoteki nastavljen
alarm.
Se nadaljuje 
12
 Način upravljanja
Prikaže se naslednje, odvisno od
trenutnega načina delovanja IC
snemalnika.
: predvajanje
: snemanje
: začasna ustavitev snemanja
(utripa)
: snemanje s funkcijo VOR ali
začasna ustavitev snemanja s
funkcijo VOR (utripa)
: hitro pomikanje nazaj
(preview), hitro pomikanje naprej
(cue)
Abecedno
kazalo
 Sporočilo o možnosti urejanja
Če so določene funkcije urejanja za
datoteko onemogočene, se prikaže
sporočilo (npr. »Cannot Divide File«
(datoteke ni mogoče razdeliti) ali
»Edit Track Mark« (uredi oznako
posnetka).
Prikaz med snemanjem
Vsebina
 Nove datoteke »podcast«
13
 Indikator za učinke
Prikaže se, če je kakovost zvoka v
meniju nastavljena na »Effect«.
: Clear Voice 1
: Clear Voice 2
: Music: Pop
: Music: Rock
: Music: Jazz
: Music: Bass 1
: Music: Bass 2
Abecedno
kazalo
 Način predvajanja/DPC/alarm
1:
Prikaže se, ko se datoteka
predvaja.
:
Prikaže se, če se datoteke v
eni mapi predvajajo
zaporedoma.
ALL: Prikaže se, ča se vse
datoteke predvajajo
zaporedoma.
1:
Prikaže se, se ponavlja
predvajanje ene datoteke.
: Prikaže se, se ponavlja
predvajanje datotek v eni
mapi.
ALL: Prikaže se, se ponavlja
predvajanje vseh datotek.
: Predvajanje DPC
(Digital Pitch Control)
(določena hitrost
predvajanja)
: Predvajanje alarma
Prikaz v stanju HOLD
Vsebina
Priprava snemalnika
 Indikator HOLD
Prikaže se, če ima IC snemalnik
vklopljeno funkcijo HOLD, ki
preprečuje nehoteno upravljanje.
Vse tipke so zaklenjene.
 Trenutni čas
Prikaže se trenutni čas, ko ima IC
snemalnik vklopljeno funkcijo
HOLD.
(npr. 12:00 (24-urni prikaz)/12:00
PM (12-urni prikaz)
 Indikator »Hold«
Prikaže se, če pritisnete na tipko, ko
ima IC snemalnik vklopljeno
funkcijo HOLD.
Za izklop funkcije HOLD
premaknite stikalo POWER•HOLD
proti sredini ( stran 16).
14
Seznam kategorij
Seznam datotek
 Indikator kategorije
Mape, ki vsebujejo datoteke, so za
lažje upravljanje razporejene v
področja, namenjena snemanju ali
samo predvajanju.
Recording Files: Področje,
namenjeno snemanju. Uporablja
se za upravljanje datotek,
posnetih z IC snemalnikom.
Music: Področje, namenjeno samo
predvajanju. Uporablja se za
upravljanje glasbenih datotek,
prenešenih iz računalnika.
Uporabite lahko samo omejeno
število funkcij za urejanje.
Podcast: Področje, namenjeno
samo predvajanju. Uporablja se
za upravljanje datotek »podcast«,
prenešenih iz računalnika.
Uporabite lahko vse funkcije za
urejanje, razen brisanja.
wk Ime mape
Prikaže se FOLDER01 do
FOLDER05 ali določeno ime mape.
Abecedno
kazalo
Seznam map
wj Indikator za mepo
: Mapa, v katero lahko posnamete
datoteko.
: Mapa, namenjena samo
predvajanju.
: Mapa, nemanjena samo
datotekam »podcast«
Vsebina
Priprava snemalnika
15
Meni »Home«
wk Meni »Home«
Meni »Home« vsebuje naslednjih
pet postavk. Vsaka predstavlja
pomembno funkcijo IC snemalnika.
Scene Select (izbira kadra)
Select File (izbira datoteke)
Erase Files (brisanje datotek)
Edit (urejanje)
Settings (nastavitve)
 Namig
Če izberete naslednji meni in pritisnete
na /ENT, se lahko vrnete na okence, ki
je bilo prikazano preden ste prikazali
meni:
Prikažeta se simbol in ena od
naslednjih postavk, kar je odvisno od
funkcije, ki jo izvedete pred prikazom
menija: na zaslon »Stop«/vrnitev na
predvajanje/vrnitev na REC
wk Tipke za izbiro postavke
S tipkama  in  lahko
izberete postavko, nato jo s
pritiskom na /ENT potrdite.
wk Postavke v meniju
Prikažejo se postavke v izbranem
meniju.
Abecedno
kazalo
Nastavitve menija
Vsebina
Prikaz med upravljanjem menija
16
Vse tipke lahko zaklenete (HOLD), da med nošenjem IC snemalnika ne bi
prišlo do nehotenega upravljanja naprave.
Medtem ko je enota vklopljena, premaknite stikalo POWER•HOLD proti
»HOLD«.
Napis »HOLD« in trenutni čas se prikažeta za približno 3 sekunde, kar pomeni,
da so vse tipke zaklenjene.
Odklep tipk
Premaknite stikalo POWER•HOLD proti sredini.
Opomba
Če se funkcija HOLD vklopi med snemanjem, se bodo vse tipke zaklenile. Za ustavitev
snemanja je najprej potrebno izklopiti funkcijo HOLD.
 Namig
Predvajanje alarma lahko ustavite tudi, ko je funkcija HOLD vklopljena in sicer tako, da
pritisnete na eno od tipk. (Običajnega predvajanja ni mogoče ustaviti.
Abecedno
kazalo
Zaklep tipk (HOLD)
Vsebina
Preprečevanje nehotenega upravljanja (HOLD)
17
Pritisnite na /ENT in nastavite glasnost.
Opomba
Če približno 20 ur po prikazu sporočila »Check The Volume Level« ne znižate glasnosti, se
bo le-ta samodejno znižala in prikazalo se bo sporočilo »Volume Lowered«.
Abecedno
kazalo
IC snemalnik omeji maksimalno jakost zvoka. Tako lahko s slušalkami
poslušate zvok pri zmerni jakosti.
Če poskušate nastaviti jakost zvoka na stopnjo, ki presega določeno stopnjo, se
bo prikazalo sporočilo »Check The Volume Level« (preverite stopnjo
glasnosti).
Vsebina
Ohranitev zmerne jakosti zvoka
18
Vsebina
Polnjenje baterije
Abecedno
kazalo
Polnjenje baterije s pomočjo računalnika
 Priključite IC snemalnik v računalnik.
Za povezavo priključka (USB) na IC snemalniku in USB vrat računalnika
v teku, uporabite USB priključni kabel, priložen IC snemalniku.
IC snemalnik
V USB vrata
na
računalniku
Računalnik
USB priključni
kabel
V priključek (USB)
Medtem ko se baterija polni, sta prikazana napis
»Connecting« in indikator za baterijo.
Ko je baterija povsem polna, se bo prikazal
indikator . Popolno polnjenje povsem prazne
baterije traja približno 1 uro in 30 minut.*1
Če prvič uporabljate IC snemalnik ali če ga dlje
časa niste uporabljali, ga polnite, dokler se ne
prikaže indikator .
Indikator baterije
Indikator popolnoma
napolnjene baterije
Se nadaljuje 
19
Sledite spodnjemu postopku. Če ne, se utegnejo v primeru, da IC
snemalnik vsebuje podatkovne datoteke, datoteke poškodovati ali jih ni
mogoče predvajati.
 Opravite spodnji postopek na računalniku.*2
V delovni vrstici okolja Windows na spodnji desni strani namizja levo
kliknite naslednji simbol:
 Levo klikni »Eject IC RECORDER« (Windows 7) ali »Safely remove
USB Mass Storage Device« (Windows XP, Windows Vista).
Prikazani simbol in meni sta lahko v različnih sistemih različna. Simbol se
ne prikaže vedno v orodni vrstici, kar je odvisno od nastavitve
računalnika.
Na zaslonu Macintosh kliknite na simbol za odstranitev, »IC RECORDER«
ali »MEMORY CARD«, na stranski vrstici za iskanje.
 Odstranite USB priključni kabel iz računalnika in IC snemalnika.
*1 To je približen čas, ki je potreben za popolno polnjenje povsem prazne baterije pri sobni
temperaturi. Odvisen je od preostale moči in od stanja baterije.
*2 Podrobnosti o izključitvi IC snemalnika iz računalnika si oglejte v navodilih za uporabo,
priloženih računalniku.
Polnjenje baterije z uporabo USB omrežnega adapterja
Baterijo lahko polnite tudi z USB omrežnim adapterjem (ni priložen) (stran
95).
Abecedno
kazalo
 Prepričajte se, da indikator delovanja ne sveti.
Vsebina
 Izključite IC snemalnik iz računalnika.
20
Premaknite in držite stikalo POWER•HOLD v smeri napisa »POWER«, dokler
se ne vklopi prikazovalnik. IC snemalnik je vklopljen.
Izklop naprave
Premaknite in držite stikalo POWER•HOLD v smeri napisa »POWER«, dokler
se ne prikaže napis »Power Off«. IC snemalnik je izklopljen.
 Nasvet
Če IC snemalnika v načinu ustavitve približno 5 sekund ne uporabljate, se bo
prikazovalnik samodejno izklopil (v načinu varčevanja z energijo). Če še naprave še
dodatnih 10 minut ne uporabljate, se bo IC snemalnik povsem izklopil (funkcija
samodejnega izklopa).
Funkcija stanja pripravljenosti
Pri ustavljeni enoti premaknite in držite stikalo POWER•HOLD v smeri napisa
»HOLD«. IC snemalnik vzpostavi stanje pripravljenosti in s tem zmanjša
trošenje baterije v IC snemalniku. Z uporabo naprave lahko takoj nadaljujete,
če s pomikom stikala POWER•HOLD v smeri napisa »POWER« funkcijo
»HOLD« izklopite.
 Namig
V običajnem načinu ustavitve, se bo IC snemalnik samodejno izklopil, če ga 10 minut ne
uporabljate. V načinu stanja pripravljenosti pa se samodejno izklopi, če naprave ne
uporabljate 24 ur.
Abecedno
kazalo
Vklop naprave
Vsebina
Korak 3: Vklop IC snemalnika
21
 Namig
Če želite način varčevanja z energijo izklopiti, pritisnite in držite tipko BACK/HOME,
dokler se ne prikaže meni Home, nato pa izberite Settings.
Nastavite »Power Saving Mode« na »OFF«.
Abecedno
kazalo
Da bi varčevali z energijo baterije, je način varčevanja tovarniško nastavljen na
»ON«. Če v tem načinu in pri ustavljeni enoti približno 5 sekund, v načinu
snemanja in predvajanja pa 10 minut, ne uporabite nobene funkcije, se
prikazovalnik samodejno izklopi. Tipke pa lahko uporabite tudi če je
prikazovalnik izklopljen. Če ga želite ponovno vklopiti, pritisnite na BACK/
HOME.
Vsebina
Uporaba načina varčevanja z energijo
22
Za uporabo funkcije alarma ali snemanje z zapisom datuma in časa je potrebno
nastaviti uro.
Vsebina
Nastavitev ure
Abecedno
kazalo
Nastavitev ure po polnjenju baterije

/ENT

BACK/HOME
Če ob nakupu IC snemalnika ura ni nastavljena in ko snemalnik prvič
uporabljate, se bo prikazal napis »Set Date&Time« in nato »Set Date&Time?«
za potrditev.
 S tipkama  in  izberite »YES«, nato pa pritisnite na /ENT.
Prikaže se okence za nastavitev ure in mesto za leto začne utripati.
 Nastavite leto, mesec, dan, uro in minute.
S tipkama  in  nastavite leto, nato
pritisnite na /ENT. Ponovite postopek za
nastavitev meseca, dneva, ure in minut v tem
zaporedju. Smernik lahko premaknete nazaj na
postavko s pritiskom na BACK/HOME.
Ko nastavite minute in pritisnete na /ENT, se prikaže napis »Please
Wait« in ura je nastavljena.
23
Vsebina
Nastavitev ure z uporabo menija

Abecedno
kazalo
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Medtem ko je IC snemalnik ustavljen, lahko uro nastavite z uporabo menija.
 V meniju izberite »Date&Time«.
 Pri ustavljeni enoti pritisnite in držite
tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže
meni Home.
 S tipkama  in  izberite
nato pritisnite na /ENT.
Settings,
 S tipkama  in  izberite »Common
Settings«, nato pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite
»Date&Time«, nato pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite »Auto(Synchronizing)« ali »Manual«,
nato pritisnite na /ENT.
Če izberete »Auto(Synchronizing)«, se ura
samodejno nastavi s pomočjo ure na
računalniku, priključenem v IC snemalnik in
kjer je zagnan program »Sound Organizer«.
Če izberete »Manual«, nadaljujte z naslednjim
korakom.
Se nadaljuje 
24
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Opombi
• Če v roku 1 minute po vpisu podatkov za uro ne pritisnete na tipko /ENT, se bo
nastavitev ure preklicala in okence se bo vrnilo na prikaz načina ustavitve.
• Ura se prikaže v 12-urnem načinu z »AM« ali »PM« ali v 24-urnem načinu, kar je
odvisno od nastavitve »Time Display« v meniju. Tovarniška nastavitev je odvisna od
področja, kjer ste kupili IC snemalnik.
Abecedno
kazalo
S tipkama  in  nastavite leto, nato
pritisnite na /ENT. Ponovite postopek za
nastavitev meseca, dneva, ure in minut v tem
zaporedju. Smernik lahko premaknete nazaj
na postavko s pritiskom na BACK/HOME.
Ko nastavite minute in pritisnete na /ENT, se
prikaže napis »Please Wait« in ura je nastavljena.
Vsebina
 Nastavite leto, mesec, dan, uro in minute.
25
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Izberete lahko jezik, ki se uporablja za sporočila, menije, imena map in datotek,
itd.
 Pri ustavljeni enoti pritisnite in držite tipko
BACK/HOME, da se prikaže meni HOME,
nato izberite Settings  Common
Settings  Language, in pritisnite na /
ENT.
 S tipkama  in  izberite želeni jezik
in pritisnite /ENT.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Abecedno
kazalo

Vsebina
Nastavitev jezika, ki se uporablja v
prikazovalniku
26
Vsebina
Nekaj o meniju Home
/ENT

BACK/HOME
Meni Home lahko prikažete s pritiskom in držanjem tipke BACK/HOME.
Meni Home je začetno mesto za vse funkcije IC snemalnika, na primer urejanja
in izbiranja različnih nastavitev.
Meni Home
Meni Home vsebuje pet postavk. S puščicama  in  izberite postavko v
meniju Home, nato pa pritisnite na /ENT za potrditev:
Scene Select (izbira kadra)
Select File (izbira datoteke)
Erase Files (brisanje datotek)
Edit (urejanje)
Settings (nastavitve)
Abecedno
kazalo

27
Vsebina
Uporaba menija Home

Abecedno
kazalo
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Če s pritiskom na  ali  izberete postavko in nato pritisnite na /
ENT, lahko prikažete okence menija en sloj nižje. Če pritisnete na tipko BACK/
HOME se lahko vrnete na okence menija en sloj višje. Ne glede na sloj okenca
menija, ki ga prikažete, se lahko s pritiskom in držanjem tipke BACK/HOME
vrnete naravnost na »Scene Select« v meniju Home.
Home menu
/ENT
Sub menu
Menu setting
Stop/Playback/Record window
 BACK: pritisnite na BACK/HOME.
 HOME: pritisnite in držite BACK/HOME.
Za izhod iz menija Home pritisnite na  STOP.
/ENT
28
Vsebina
Izbira datoteke
Abecedno
kazalo
Izbira datoteke z uporabo menija

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Mapo in datoteko za snemanje, predvajanje ali urejanje lahko izberete na
naslednji način:
 Prikažite meni » Select File«.
 V načinu ustavitve ali predvajanja
pritisnite in držite tipko BACK/HOME,
dokler se ne prikaže meni Home.
 Pritisnite tipko  ali  in izberite »
Select File«, nato pa pritisnite na /ENT.
 Izberite kategorijo.
S tipko  ali  izberite » Recording
Files«, » Music« ali » Podcast«, nato pa
pritisnite na /ENT.
Opomba
Ob nakupu IC snemalnika lahko izberete samo kategorijo » Recording Files«.
Drugih kategorij ne morete izbrati, ker v njih še ni nobenih datotek. Ko prenesete
datoteke iz računalnika, boste lahko prikazali tudi mape za te kategorije.
 Izberite mapo.
Ob nakupu IC snemalnika je v kategoriji
» Recording Files« na voljo že 5 map
(FOLDER01-05).
S tipko  ali  izberite želeno mapo, nato
pritisnite na /ENT.
Se nadaljuje 
29
 Pritisnite na  STOP za ustavitev predvajanja.
S tipkama  in  lahko izberete drugo
datoteko.
Abecedno
kazalo
S tipko  in  izberite želeno datoteko,
nato pritisnite na /ENT.
Prikaže se okence načina predvajanja izbrane
datoteke.
Vsebina
 Izberite datoteko.
30
Abecedno
kazalo

/ENT

BACK/HOME
V načinu ustavitve ali predvajanja pritisnite na BACK/HOME.
Prikaže se seznam datotek v trenutno izbrani mapi. S pritiskanjem na tipko
BACK/HOME lahko zaporedoma prikažete seznam map, seznam kategorij in
okence » Select File«.
V vsakem okencu lahko s pritiskom na  ali  izberete postavko, nato pa
pritisnite na tipko /ENT za potrditev.
Opomba
Če prikažete seznam map med predvajanjem, se bo predvajanje ustavilo.
BACK/HOME
/ENT
Seznam datotek
BACK/HOME
/ENT
Seznam map
BACK/HOME
/ENT
Seznam kategorij
BACK/HOME
/ENT
Okence »Select File«
Vsebina
Izbira datoteke v okencu načina ustavitve ali predvajanja
31
Vsebina
Prikaz informacij o datoteki
S pritiskom na tipko  STOP v načinu ustavitve lahko prikažete informacije o
trenutno izbrani datoteki. S pritiskanjem na tipko  STOP lahko prikažete
ostale informacije o datoteki in se nato vrnete na okence načina ustavitve.
 STOP
 STOP
 STOP
Abecedno
kazalo
 STOP
32
 V načinu ustavitve odprite pokrov reže za microSD kartico, nato
vstavite microSD kartico v režo kot kaže spodnja slika, dokler
kartica ne zaskoči.
Priključek naj bo obrnjen
naprej, stran z udolbino pa
navzgor.
Odstranitev microSD kartice
V načinu ustavitve potisnite microSD kartico v režo. Ko izskoči, jo odstranite iz
reže.
Struktura map in datotek
Poleg map v vgrajenem pomnilniku se ustvari še 5 map na microSD kartici.
Struktura map in datotek je nekoliko drugačna od strukture map in datotek v
vgrajenem pomnilniku (stran 81).
Opombe
• Če enota ne prepozna microSD kartice, jo odstranite in nato ponovno vstavite v IC
snemalnik.
• Pazite, da v režo za microSD kartico ne zaide tekočina ali kovinski ali vnetljiv predmet,
ker bi lahko prišlo do požara, električnega udara ali nepravilnega delovanja.
• Pred snemanjem vam priporočamo, da kopirate vse podatke, shranjene na microSD
kartici, na računalnik in kartico na IC snemalniku formatirate, tako da ne bo vsebovala
nobenih podatkov.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Poleg vgrajenega pomnilnika lahko za snemanje datotek uporabite tudi
microSD kartico. V tem priročniku se za kartice microSD in microSDHC
uporablja splošni izraz »microSD kartica«.
Vsebina
Vstavljanje microSD kartice
33
Opomba
Delovanje vseh vrst združljivih microSD kartic ni zagotovljeno.
Abecedno
kazalo
Zaradi tehničnih lastnosti datotečnega sistema IC snemalnika, lahko z uporabo
microSD kartice snemate in predvajate LPCM datoteko, manjšo od 2 GB in
MP3/WMA/AAC-LC datoteko, manjšo od 1 GB.
Vsebina
Nekaj o združljivosti microSD kartic
S tem IC snemalnikom lahko uporabljate microSD/microSDHC kartice.
34
Reža za microSD kartico

/ENT

BACK/HOME
Z uporabo menija lahko izberete vgrajeni pomnilnik ali microSD kartico.
 Če želite zamenjati pomnilnik z microSD kartico, vstavite kartico v
režo (stran 32).
 Pri ustavljeni enoti pritisnite in držite tipko
BACK/HOME, da se prikaže meni Home,
nato izberite Settings  Select Memory
in pritisnite na /ENT.
 S tipko  ali  izberite »microSD
Card« ali »Built-In Memory«, nato pa
pritisnite na /ENT.
Če izberete »microSD Card«, kartica pa ni
formatirana, nadaljujte z naslednjim korakom.
Če ne, nadaljujte s postopkom od koraka 6.
 Če microSD kartica ni formatirana, pritisnite in držite tipko BACK/
HOME, da se prikaže meni Home, nato izberite Settings 
Common Settings  Format in pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »All Data in microSD Card
Will be Erased« (vsi podatki na microSD kartici
se bodo izbrisali). Nato se prikaže napis
»Execute?« (želite izvesti postopek?).
 S tipko  ali  izberite »YES« in pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Please Wait« in microSD
kartica se formatira.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Če izberete »microSD Card«, se prikaže simbol
za microSD kartico.
Abecedno
kazalo
 STOP
Vsebina
Izbira pomnilnika
35
Vsebina
Osnovno snemanje
POWER•HOLD
Vgrajena mikrofona (L/R)
Abecedno
kazalo
Indikator snemanja/
delovanja
 REC/PAUSE
 STOP
/ENT

Spodaj so opisani osnovni postopki snemanja z uporabo določene občutljivosti
mikrofona in načina snemanja.
Opomba
Če med snemanjem po IC snemalniku podrgne predmet, na primer vaš prst, ipd., se bo
šum posnel.
 Namig
Preden začnete snemati vam priporočamo, da izvedete poskusno snemanje ali da snemanje
spremljate (stran 36).
 Premaknite stikalo POWER•HOLD v smeri napisa »POWER«, da se IC
snemalnik vklopi (stran 20) ali proti sredini, da prekličete funkcijo
HOLD (stran 16).
Prikaže se okence načina ustavitve.
 Izberite želeno ciljno mapo (stran 38).
 Nasvet
Če ne nastavite ciljnje mape, se bo datoteka posnela v mapo »FOLDER01« v
kategoriji » Recording Files« v vgrajenem pomnilniku ali na microSD kartici.
 Za snemanje z IC snemalnikom v
žepu srajce, vstavite snemalnik v žep
in ga pripnite s priponko.
Se nadaljuje 
36
PAUSE.
Indikator snemanja in indikator upravljanja
zasvetita rdeče.
Med snemanjem vam ni treba pritiskati na tipko
 REC/PAUSE.
Nova datoteka se bo samodejno posnela kot
zadnja datoteka v izbrani ciljni mapi.
 Namig
Izberete lahko nastavitev, ki ustreza pogojem snemanjam kadra, na primer, »Shift Pocket«
ali »Interview« (stran 39).
Spremljanje snemanja
VOL−/+

Če priključite priložene stereo slušalke v priključek  (slušalke), lahko
snemanje spremljate. Glasnost lahko nastavite s tipko VOL -/+, nivo snemanja
pa je nespremenljiv.
Abecedno
kazalo
 V načinu ustavitve pritisnite na  REC/
Vsebina
Če snemate z IC snemalnikom postavljenim
na mizo ali drugo površino, nanj pritrdite
priloženi dušilec šumov in ga postavite
tako, da bosta vgrajena mikrofona
obrnjena proti izvoru, ki ga snemate.
37
Vsebina
Ustavitev snemanja
 Pritisnite na  STOP.
Opomba med iskanjem podatkov
Če se na prikazovalniku prikaže napis »Please Wait« ali če indikator delovanja
utripa oranžno pomeni, da IC snemalnik snema in shranjuje podatke v
pomnilnik. Medtem ko IC snemalnik išče podatke, ne odstranjujte microSD
kartico in ne pritiskajte na tipko RESET. Poleg tega ne izključujte ali
priključujte USB omrežnega adapterja (ni priložen), če ga uporabljate. S tem bi
poškodovali podatke.
Ostale funkcije
Za
Storite naslednje
začasno ustavitev snemanja*
Pritisnite  REC/PAUSE. Med začasno ustavitvijo
snemanja indikator snemanja in indikator
in v prikazovalniku
delovanja utripata rdeče in
utripa indikator števca.
preklic začasne ustavitve in
nadaljevanje snemanja
Ponovno pritisnite  REC/PAUSE. Snemanje se
nadaljuje s te točke. (Za ustavitev snemanja po
začasni prekinitvi pritisnite  STOP.)
takojšnje poslušanje posnetka
Pritisnite /ENT. Snemanje se ustavi in
predvajanje začne od začetka sporočila, ki ste ga
ravnokar posneli.
Med snemanjem ali pri začasni ustavitvi snemanja
pritiskajte na . Snemanje se ustavi in med
poslušanjem zvoka lahko iščete v nasprotni smeri.
Ko sprostite tipko , se predvajanje začne na
tem mestu.
iskanje v nasprotni smeri med
snemanjem (Review)
* Eno uro po prekinitvi snemanja se prekinitev snemanja samodejno prekliče in IC snemalnik
preide v zaustavljen način.
 Namig
S pomočjo programa »Sound Organizer«, lahko ustvarite nove mape ali izbrišete tiste, ki
jih ne potrebujete (stran 89).
Abecedno
kazalo
Na prikazovalniku se prikaže napis »Please Wait« in indikator delovanja
utripa oranžno. IC snemalnik se ustavi na začetku trenutne snemalne
datoteke.
38

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Nastavite lahko mapo, v katero želite shraniti posneto datoteko. Mapo lahko
izberete v kategoriji » Recording Files« za vgrajeni pomnilnik in za microSD
kartico.
 Pri ustavljeni enoti pritisnite in držite tipko
BACK/HOME, da se prikaže meni »Home«,
nato izberite Settings  Recording
Settings in pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite »Save
Destination«, nato pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite želeno ciljno
mapo in pritisnite na /ENT.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
 Namig
Če je izbrana ciljna mapa ob začetku snemanja povsem polna (doseže maksimalno število
datotek), se ciljna mapa samodejno zamenja z drugo razpoložljivo mapo, kamor se
datoteka nato posname.
Če se to zgodi, se ob ustavitvi snemanja prikaže sporočilo, ki vas opozori na to, da je bila
ciljna mapa zamenjana.
Abecedno
kazalo
Izbira ciljne mape za snemanje
Vsebina
Spreminjanje nastavitev za snemanje
39
Vsebina
Izbira snemalnega kadra za posamezno situacijo


BACK/HOME
 STOP
Postavke za snemanje lahko izberete v skladu z različnimi kadri za snemanje,
na primer REC Mode (stran 72), Mic Sensitivity (stran 73), itd. Nastavitve za
posamezno postavko lahko tudi spremenite.
 V načinu ustavitve ali predvajanja
pritisnite in držite tipko BACK/HOME, da se
prikaže meni Home.
 Pritisnite na /ENT.
Prikaže se okence za nastavitev kadra.
 S tipkama  in  izberite želeni kader
in pritisnite na /ENT.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Kader
Shirt Pocket
Opis
Snemanje z IC snemalnikom v žepu srajce.
Meeting
Snemanje v različnih situacijah, na primer v prostorni
konferenčni sobi.
Voice Notes
Snemanje nareka z mikrofonom pred usti.
Interview
Snemanje človeškega glasu iz razdalje 1 do 2 metrov.
My Scene
Uporabite, če želite ohraniti svoje najljubše nastavitve.
Abecedno
kazalo
/ENT
40
Poleg izbire kadra obstajajo še drugi načini za ustvarjanje boljših posnetkov.
Snemanje glasovnega opomnika
Če držite IC snemalnik ob strani vaših ust, ne
boste dihali v vgrajena mikrofona in posneti zvok
bo jasnejši.
Snemanje intervjuja
Postavite IC snemalnik tako, da bosta vgrajena
mikrofona obrnjena proti osebi, s katero se
pogovarjate.
Snemanje z IC snemalnikom v žepu srajce
Če vstavite IC snemalnik v žep srajce, pritrjenega s
priponko, lahko zmanjšate šum, ki ga utegne
povzročiti blago.
Abecedno
kazalo
Snemanje na sestanku
Če snemate z IC snemalnikom postavljenim na
mizo, lahko zmanjšate šum tako, da na IC
snemalnik pritrdite priloženi dušilec šumov.
Če postavite IC snemalnik na kos blaga, lahko
zmanjšate šum vibracije in posnamete jasnejši
zvok.
Vsebina
Nasveti za boljše snemanje
41
 V načinu ustavitve ali predvajanja
 S tipkama  in  izberite kader,
katerega nastavitve želite spremeniti in
pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite »Edit« ali
»Edit from Current Setting« in pritisnite na
/ENT.
 S tipkama  in  izberite postavko, ki
jo želite spremeniti in nato pritisnite na
/ENT.
 S tipkama  in  izberite postavko in
pritisnite na /ENT.
Podrobnosti o postavkah menija in nastavitvah si oglejte v poglavju
»Nastavitve menija« (stran 72, 73).
 S tipkama  in  izberite »Edit
Complete« in pritisnite na /ENT.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Abecedno
kazalo
pritisnite in držite tipko BACK/HOME, da se
prikaže meni Home, nato pa izberite
Settings  Recording Settings  Scene
Edit in pritisnite na /ENT.
Vsebina
Sprememba nastavitev »Scene Select«
42
 V načinu ustavitve ali predvajanja pritisnite in držite tipko BACK/
 S tipkama  in  izberite kader, katerega nastavitve želite
vrniti na tovarniške in pritisnite na /ENT.
 Izberite »Set Default Value« in pritisnite na
/ENT.
Prikaže se »Set to Default Value?« (želite izbrati
tovarniško nastavitev?)
 S tipkama  in  izberite »YES« in pritisnite na /ENT.
Nastavitve postavk v meniju za izbrani kader se vrnejo na tovarniške
nastavitve.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Tovarniške nastavitve
Podrobnosti o postavkah v meniju in nastavitvah si oglejte na straneh 72 in 73.
Shirt Pocket
Meeting
Voice Notes
Interview
My Scene
MP3
192kb/s
MP3
192kb/s
MP3
128kb/s
MP3
192kb/s
MP3
192kb/s
Medium
High
Low
Medium
Medium
LCF(Low Cut) ON
ON
ON
ON
ON
VOR
OFF
OFF
OFF
OFF
REC Mode
Mic Sensitivity
OFF
Abecedno
kazalo
HOME, da se prikaže meni Home, nato pa izberite Settings 
Recording Settings  Scene Edit in pritisnite na /ENT.
Vsebina
Vrnitev nastavitev za »Scene Select« na tovarniške nastavitve
43
 REC/PAUSE

/ENT

BACK/HOME
VOR (Voice Operated Recording) funkcijo lahko nastavite na »ON« in nato IC
snemalnik začne snemati, ko zazna zvok in prekine snemanje, ko ni več zvoka,
ter s tem prepreči snemanje med tihimi obdobji.
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, da se
prikaže meni Home, nato pa izberite
Settings  Recording Settings  VOR in
pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite »ON« in
pritisnite na /ENT.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
 Pritisnite na  REC/PAUSE.
V prikazovalniku se prikaže
.
Če IC snemalnik zazna zvok, ki je nižji od določenega nivoja, bosta oznaka
in indikator števca utripala, snemanje VOR pa se bo začasno ustavilo.
Če IC snemalnik med začasno ustavitvijo snemanja zazna zvok, ki presega
določen nivo, se snemanje nadaljuje.
Preklic funkcije VOR
V koraku  nastavite »VOR« na »OFF«.
Opomba
Na funkcijo VOR vpliva zvok okoli vas. V meniju nastavite »Mic Sensitivity« v skladu s
pogoji snemanja. Če snemanje ne poteka zadovoljivo niti potem, ko ste spremenili
občutljivost mikrofona ali snemate kaj pomembnega, v meniju nastavite »VOR« na »OFF«.
Abecedno
kazalo
 STOP
Vsebina
Samodejno snemanje kot odgovor na zvok –
VOR funkcija
44
Predvajanje datotek
 Premaknite stikalo POWER•HOLD v smeri napisa »POWER«, da se IC
snemalnik vklopi (stran 20) ali proti sredini, da prekličete funkcijo
HOLD (stran 16).
Prikaže se okence načina ustavitve.
 Izberite želeno datoteko za predvajanje (stran 28).
Če ne izberete datoteke, se bo predvajala datoteka, ki ste jo ravnokar
posneli.
 Pritisnite na /ENT.
Predvajanje se začne in indikator delovanja zasveti
zeleno.
 S tipko VOL -/+ nastavite glasnost.
Ustavitev predvajanja
 Pritisnite na  STOP.
Abecedno
kazalo
POWER•HOLD
Indikator upravljanja
VOL−/+

/ENT

 STOP
Vsebina
Osnovne funkcije predvajanja
45
Storite naslednje
ustavitev na trenutnem mestu
(Playback Pause).
Pritisnite na /ENT.
Za nadaljevanje predvajanja s tega mesta ponovno
pritisnite /ENT.
premik na začetek trenutnega
sporočila.
PEnkrat pritisnite na .*1*2
vrnitev na prejšnja sporočila.
Večkrat pritisnite na  (Pri ustavljeni enoti
držite tipko pritisnjeno, če se želite pomikati po
sporočilih nazaj)*3)
skok na naslednje sporočilo.
Enkrat pritisnite na .*1*2
skok na naslednja sporočila.
Večkrat pritisnite na .
(Med ustavitvijo pritisnite in držite tipko za hitro
preskakovanje sporočil.*3)
*1 Če je posnetek označen z oznako, se IC snemalnik pomika nazaj ali naprej do oznake pred ali za
trenutnim mestom (stran 60).
*2 Te funkcije veljajo, če je »Easy Search« nastavljen na »OFF« (str. 51, 75).
*3 V načinu neprekinjenega iskanja IC snemalnik ne išče oznak posnetkov.
Abecedno
kazalo
Za
Vsebina
Ostale funkcije
46
Vsebina
Spreminjanje nastavitev za predvajanje

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Med predvajanjem lahko zmanjšate šum ali izberete zvočni učinek, ki ustreza
datoteki, ki jo želite predvajati.
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, da se
prikaže meni Home, nato pa izberite
Settings  Playback Settings in
pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite »Effect« in
pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite želeni
učinek in pritisnite na /ENT.
Pri ustavljeni enoti se bo izbrana datoteka
samodejno predvajala in za potrditev ustvarila
izbrani učinek.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Zmanjševanje šuma ali izbira zvočnega učinka med predvajanjem – funkcija
»Effect«
47
OFF
Izklop učinka.
Clear Voice 1
Ta možnost zmanjša šum, z izjemo človeškega glasu in samodejno
nastavi tišje in glasnejše glasove na optimalno glasnost, tako da je
zvok jasen in lahko poslušljiv.
Clear Voice 2
Ustvari jasnejši zvok z učinkovitejšim zmanjševanjem šumov in
nastavitvijo glasnosti kot v možnosti »Clear Voice 1«.
Music: Pop
Poudarijo se srednji toni, idealno za vokale.
Music: Rock
Poudarijo se visoki in nizki toni za močan zvok.
Music: Jazz
Poudarijo se visoki toni za živahnejši zvok.
Music: Bass 1
Poudarijo se nizki toni.
Music: Bass 2
Nizki toni so še bolj poudarjeni.
 Nasvet
Učinki možnosti »Clear Voice 1« in »Clear Voice 2« so nastavljeni na najboljše predvajanje
glasov, vključno s pogovori in ne ustrezajo predvajanju glasbe.
Abecedno
kazalo
Opis
Vsebina
Postavke
48
Vsebina
Nastavitev hitrosti predvajanja – funkcija DPC (Digital Pitch Control)

Abecedno
kazalo
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Hitrost predvajanja lahko nastavite na 0,50-kratno do 2-kratno hitrost.
Datoteka se s pomočjo funkcije digitalnega procesiranja predvaja z naravnim
tonom.
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, da se
prikaže meni Home, nato pa izberite
Settings  Playback Settings, 
DPC(Speed Control) in pritisnite na /
ENT.
 Za predvajanje pri trenutno nastavljeni
hitrosti s tipko  ali  izberite »ON«,
nato pritisnite na /ENT. Nadaljujte od
koraka 4.
Za spremembo hitrosti predvajanja s tipko
 ali  izberite »Set Speed« in
pritisnite na /ENT.
 S tipkama  ali  nastavite hitrost
predvajanja.
Hitrost se zmanjšuje v korakih po 0,05 krat (od
×0,50 do ×1,00).
Hitrost se povečuje po korakih po 0,10 krat (od
×1,00 do ×2,00).
Pri ustavljeni enoti se izbrana datoteka za
potrditev samodejno predvaja v izbrani hitrosti.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Nadaljevanje predvajanja z običajno hitrostjo
V koraku  izberite »OFF«.
Se nadaljuje 
49
Opomba
Abecedno
kazalo
Izbira načina predvajanja

/ENT

BACK/HOME
 STOP
V meniju lahko izberete način predvajanja.
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, da se
prikaže meni Home, nato pa izberite
Settings  Playback Settings,  Play
Mode in pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite 1, , ALL,
, in
1,
ENT.
ALL, in nato pritisnite na /
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Postavke
Opis / referančna stran
1
Datoteka se predvaja.
Datoteke v eni mapi se zaporedoma predvajajo.
ALL
1
Zaporedoma se predvajajo vse datoteke.
Eno sporočilo se ponavlja.
Sporočila v eni mapi se ponavljajo.
ALL
Vsebina
Datoteke LPCM ne morete predvajati s hitrostjo višjo od enkratne hitrost snemanja. Če
poskušate nastaviti hitrost predvajanja, ki je višja od omejitve, se na prikazovalniku prikaže
napis »NO FAST«.
Ponavljajo se vsa sporočila.
Ponavljanje predvajanja trenutno izbrane datoteke
Med predvajanjem pritisnite in držite tipko /ENT.
in trenutna datoteka se ponavlja. Za nadaljevanje v običanjem
Prikaže se
načinu predvajanja ponovno pritisnite na /ENT.
50
Vsebina
Priročni načini predvajanja


BACK/HOME
 STOP
Priključek  (slušalke)
Poslušanje zvoka boljše kakovosti
• Poslušanje s slušalkami:
• Priključite priložene stereo slušalke v priključek  (slušalke). Vgrajeni zvočnik se bo
samodejno izklopil.
• Poslušanje prek zunanjega zvočnika:
• Priključite aktivni zvočnik v priključek  (slušalke).
Iskanje naprej/nazaj med predvajanjem (Cue/Review)
• Iskanje naprej (Cue)
• Med predvajanjem pritisnite in držite tipko  in jo spustite na mestu, kjer želite
nadaljevati s predvajanjem.
• Iskanje nazaj (Review):
• Med predvajanjem pritisnite in držite tipko  in jo spustite na mestu, kjer želite
nadaljevati s predvajanjem.
IC snemalnik išče s počasno hitrostjo med predvajanjem. To je uporabno,
kadar želite, na primer, preveriti besedo prej ali kasneje. Če nato pritisnete in
držite tipko, začne IC snemalnik iskati z višjo hitrostjo.
 Če se datoteke predvajajo ali če se jih išče do konca zadnje datoteke
• Če predvajate ali hitro predvajate zadnjo datoteko do konca, bo približno 5 sekund svetil
napis »FILE END«.
• Ko se napis »FILE END« in indikator delovanja izklopita, se bo IC snemalnik ustavil na
začetku zadnje datoteke.
• Če pritisnete in držite tipko  medtem ko je prikazan napis »FILE END«, se bodo
datoteke hitro predvajale, na mestu, kjer tipko spustite, pa se bo začelo običajno
predvajanje.
Abecedno
kazalo
/ENT
51
Vsebina
Hitro iskanje točke za predvajanje – funkcija Easy Search


BACK/HOME
 STOP
Če je »Easy Search« v meniju nastavljen na »ON«, se lahko med predvajanjem s
tipko  pomikate nazaj, s tipko  pa naprej. Ta funkcija je uporabna pri
iskanju želene točke v dolgem posnetku, na primer sestanka.
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, da se
prikaže meni Home, nato pa izberite
Settings  Playback Settings,  Easy
Search in pritisnite na /ENT.
 Če želite preskočiti naprej ali nazaj za
določen čas, s tipko  ali  izberite
»ON«, nato pritisnite na /ENT. Nadaljujte
od koraka 5.
Če želite spremeniti dolžino skoka naprej ali
nazaj, pritisnite na  ali  in izberite »Set
Skip Time« in nato pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite »Set
Forward Skip« ali »Set Reverse Skip« in
nato pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite »Set
Forward Skip« ali »Set Reverse Skip« in
nato pritisnite na /ENT.
 Namig
Če želite nastaviti tako dolžino skoka naprej kot nazaj, ponavljajte korake 1 do 4.
Skok naprej
5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min, in 10min
Skok nazaj
1sec, 3sec, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min, in 10min
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Abecedno
kazalo
/ENT
52
Vsebina
Predvajanje sporočila ob želenem času z
alarmom
Abecedno
kazalo

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Lahko vklopite opozorilo in začnete s predvajanjem datoteke ob želenem času.
Datoteka se lahko predvaja na določen datum, enkrat na teden ali vsak dan ob
istem času.
Nastavite lahko alarm za datoteko.
 Izberite datoteko, ki jo želite predvajati z alarmom.
 Vpišite način za nastavitev alarma.
 Pri ustavljeni enoti pritisnite in držite
tipko BACK/HOME, da se prikaže meni
Home, nato pa izberite Settings 
Playback Settings,  Alarm in pritisnite
na /ENT.
 S tipko  ali  izberite »ON«, nato
pritisnite na /ENT.
 Nastavite datum in uro alarma.
 S puščicama  in  izberite »Date«
(datum), dan v tednu ali »Daily«
(vsakodnevno), nato pritisnite
/ENT.
 Če izberete »Date«:
S tipko  ali  po vrsti nastavite leto, mesec, dan, uro in minute, kot
je opisano v poglavju »Nastavitev ure« (stran 22).
Če izberete dan v tednu ali »Daily« (vsakodnevno):
S pritiskom na  ali  nastavite uro, nato pritisnite /ENT. S
pritiskom na  ali  nastavite minute in nato pritisnite na /ENT.
S tipko BACK/HOME lahko smernik pomaknete nazaj na postavko.
Se nadaljuje 
53
vzorec alarma, nato pritisnite /ENT.
Prikaže se napis »Please Wait« in nastavitev
alarma je dejavna.
Vsebina
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Abecedno
kazalo
 S tipkama  in  izberite želeni
Sprememba nastavitve alarma
Izberite datoteko, kateri želite spremeniti nastavitev alarma in sledite korakom
 do .
Preklic nastavitve alarma
Sledite korakoma  in . V koraku  –  izberite »OFF« in pritisnite na
/ENT. Alarm se prekliče in indikator alarma izgine z okenca z informacijami o
datoteki.
Ob nastavljenem datumu in uri
Ob nastavljeni uri se IC snemalnik samodejno vklopi in na prikazovalniku se
prikaže napis »ALARM«. Alarm in izbrana datoteka se predvajata v izbranem
vzorcu.
Ko se predvajanje konča, se IC snemalnik samodejno ustavi. (Če ste izbrali
»Beep&Play« ali »Play«, se bo IC snemalnik ustavil na začetku izbrane
datoteke.)
Ustavitev predvajanja alarma
Medtem, ko se sliši alarm, pritisnite katerokoli tipko razen tipke VOL -/+. Če je
vključena funkcija HOLD, lahko alarm ustavite tako, da pritisnete na eno od
tipk.
Potrditev nastavitve alarma
Pri ustavljeni enoti dvakrat pritisnite na  STOP, da se prikaže okence z
informacijami o datoteki. Ko se prikaže simbol  (indikator alarma), je alarm
nastavljen.
54
Erasing Files
Vsebina
Brisanje datoteke
POWER•HOLD
Abecedno
kazalo
 STOP

/ENT

BACK/HOME
Opomba
Ko datoteko izbrišete, je ni več mogoče priklicati.
 Premaknite stikalo POWER•HOLD v smeri napisa »POWER«, da
vklopite IC snemalnik (stran 20) ali proti sredini, da izklopite
funkcijo HOLD (stran 16).
Prikaže se okence načina ustavitve.
 Pri ustavljeni enoti ali v načinu predvajanja izberite datoteko, ki jo
želite izbrisati (stran 28).
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni
Home.
 S tipkama  in  izberite » Erase
Files« in pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite »Erase a
File« in pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Erase the File?« in izbrana
datoteka se predvaja za potrditev.
 S tipkama  in  izberite »YES« in
pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Please Wait« in izbrana datoteka
se izbriše.
Ko je datoteka izbrisana, se bodo preostale datoteke pomaknile naprej, da
med njimi ne bo presledka.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Se nadaljuje 
55
Abecedno
kazalo
Brisanje dela datoteke
Datoteko najprej razdelite v dva dela (stran 63), nato pa nadaljujte s koraki 
do .
Vsebina
Preklic brisanja
V koraku  izberite »NO« in pritisnite na /ENT.
56
Vsebina
Brisanje vseh datotek v mapi


BACK/HOME
 STOP
 Pri ustavljeni enoti izberite mapo z datotekami, ki jih želite izbrisati
(stran 28).
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME,
dokler se ne prikaže meni Home, nato pa
izberite Erase Files  Erase All Files in
pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Erase All Files?«.
 S tipkama  in  izberite »YES« in
pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Please Wait« in vse datoteke v
izbrani mapi se izbrišejo.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Preklic brisanja
V koraku  izberite »NO« in pritisnite na /ENT.
 Nasvet
Če mapa vsebuje datoteko z nastavljeno zaščito, se ne bo izbrisala.
Abecedno
kazalo
/ENT
57
Urejanje datotek
Vsebina
Urejanje datotek v mapi
Abecedno
kazalo
Premik datoteke v drugo mapo

/ENT

BACK/HOME
 STOP
 Izberite datoteko, ki jo želite premakniti.
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni
Home.
 S tipkama  in  izberite » Edit« in
pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite »Edit Files«
in pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite »Move File«
in pritisnite na /ENT.
 S tipkama  in  izberite kategorijo
ciljne mape in pritisnite na /ENT.
Opomba
Če za cilj izberete kategorijo » Music«, lahko datoteko premaknete v mapo, ki
vsebuje vrsto datotek, ki jih IC snemalnik lahko predvaja.
Se nadaljuje 
58
Vsebina
 S tipkama  in  izberite mapo, v
Abecedno
kazalo
katero želite premakniti datoteko, nato
pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Please Wait« in datoteka se
premakne na zadnje mesto v ciljni mapi.
Če premaknete datoteko v drugo mapo, se bo
originalna datoteka v prejšnji mapi izbrisala.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Preklic premika datoteke
V koraku  pritisnite na tipko  STOP.
Kopiranje datoteke v drug pomnilnik
Reža za microSD kartico
 STOP

/ENT

BACK/HOME
Kopiranje je mogoče med vgrajenim pomnilnikom in microSD kartico, kar je
priročno za ustvarjanje varnostne kopije. Pred začetkom kopiranja vstavite
microSD kartico, ki jo želite uporabiti za kopiranje, v režo.
 Izberite datoteko, ki jo želite kopirati.
Če želite datoteko kopirati iz microSD kartice v vgrajeni pomnilnik,
nastavite izvorni spominski medij na »microSD Card« (stran 34).
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME,
dokler se ne prikaže meni Home, nato pa
izberite Edit  Edit Files  File Copy in
pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Copy to microSD card Select Folder« ali »Copy to BuiltIn Memory Select Folder« in nato se prikaže še okence za izbiro kategorije.
Se nadaljuje 
59
pritisnite na /ENT.
Prikaže se seznam datotek v izbrani kategoriji.
Če za cilj izberete kategorijo » Music«, lahko datoteko kopirate v mapo, ki vsebuje
vrsto datotek, ki jih IC snemalnik lahko predvaja.
 S tipkama  in  izberite mapo, v katero želite kopirati
datoteko, nato pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Please Wait« in datoteka se kopira kot zadnja datoteka v
ciljni mapi. Datoteka se bo kopirala z istim imenom datoteke.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Preklic kopiranja
Pred korakom  pritisnite na tipko  STOP.
Preklic kopiranja med samim kopiranjem
Medtem ko je v koraku  prikazana animacija »Please Wait« pritisnite na
 STOP.
Abecedno
kazalo
Opomba
Vsebina
 S tipkama  in  izberite kategorijo ciljne mape, nato pa
60
Vsebina
Označevanje posnetkov

/ENT

T-MARK
Mesto, kjer želite razdeliti datoteko v dva dela ali ki ga želite med predvajanjem
najti, lahko označite. Posameznim datotekam lahko dodate največ 98 oznak.
Med snemanjem, predvajanjem ali začasno ustavitvijo
snemanja pritisnite na T-MARK na mestu, kjer želite
dodati oznako.
Oznaka (oznaka posnetka) in številka posnetka
trikrat utripneta in oznaka je dodana.
Iskanje oznake posnetka in začetek predvajanja na označenem mestu
Pri ustavljeni enoti pritisnite na  ali . Ko indikator (oznaka
posnetka) enkrat utripne, pritisnite na /ENT.
Abecedno
kazalo
Dodajanje oznak posnetkom
61
Vsebina
Brisanje oznak posnetkov


BACK/HOME
 STOP
 Ustavite posnetek za oznako, ki jo želite
izbrisati.
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME,
dokler se ne prikaže meni Home, nato pa
izberite Edit  Edit Files  Erase Track
Mark in pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Erase Track Mark?«.
 S puščicama  in  izberite »YES«,
nato pritisnite na /ENT.
Na prikazovalniku se prikaže animacija »Please
Wait« in izbrana oznaka se izbriše.
Mesto ustavitve
Izbris oznake
Izbriše se oznaka tik pred mestom ustavitve.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Preklic brisanja
V kroaku  izberite »NO«, nato pritisnite na /ENT.
Abecedno
kazalo
/ENT
62
Vsebina
Brisanje vseh oznak v izbrani datoteki naenkrat


BACK/HOME
 STOP
 Izberite datoteko, v kateri želite izbrisati oznake.
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME,
dokler se ne prikaže meni Home, nato pa
izberite Edit  Edit Files  Erase All Track
Marks in pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Erase All Track Marks?«.
 S puščicama  in  izberite »YES«, nato pritisnite na /ENT.
Na prikazovalniku se prikaže animacija »Please
Wait« in vse oznake posnetkov se izbrišejo
naenkrat.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Preklic brisanja
V koraku  izberite »NO«, nato pritisnite na /ENT.
Abecedno
kazalo
/ENT
63

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Datoteko lahko razdelite, ko je ustavljena. Razdeli se v dva dela in novemu delu
se doda nova številka datoteke. Z delitvijo datoteke lažje najdete točko, s katere
želite predvajati, ko ste posneli dolgo sporočilo (npr. na sestanku). Datoteko
lahko delite, dokler skupno število sporočil ne doseže maksimalno število.
 Ustavite datoteko za mestom, kjer želite datoteko razdeliti.
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME,
dokler se ne prikaže meni Home, nato pa
izberite Edit  Edit Files  Divide at
Current Position in pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Divide at Current Position?«.
 S puščicama  in  izberite »YES«, nato pritisnite na /ENT.
Na prikazovalniku se prikaže animacija »Please Wait« in datoteka je
razdeljena. Razdeljeni datoteki bosta označeni z zaporednimi številkami
(»-1« za izvorno datoteko in »-2« za novo datoteko).
Datoteka 1
Datoteka 2
Datoteka 3
Datoteka se razdeli.
Datoteka 1 Datoteka 2_1 Datoteka 2_2 Datoteka 3
Vsakemu delu razdeljene datoteke se doda
zaporedna številka.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Preklic delitve
V koraku  izberite »NO«, nato pritisnite na /ENT.
Abecedno
kazalo
Delitev datoteke na trenutno izbranem mestu
Vsebina
Delitev datoteke na trenutno izbranem mestu
64
Vsebina
Delitev datoteke na vseh označenih mestih


BACK/HOME
 STOP
 Izberite datoteko, ki jo želite razdeliti.
 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME,
dokler se ne prikaže meni Home, nato pa
izberite Edit  Edit Files  Divide All
Track Marks in pritisnite na /ENT.
Prikaže se napis »Divide All Track Marks?«.
 S puščicama  in  izberite »YES«, nato pritisnite na /ENT.
Na prikazovalniku se prikaže animacija »Please Wait« in datoteka se bo
razdelila na vseh označenih mestih. Vse obstoječe oznake v datoteki se
izbrišejo. Vsakemu delu razdeljene datoteke se doda zaporedna številka.
Datoteka 1
Datoteka se razdeli.
Datoteka1_01 Datoteka 1_02
Datoteka 1_03
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Preklic delitve
V koraku  izberite »NO«, nato pritisnite na /ENT.
Preklic delitve med postopkom delitve
Medtem ko je v postopku delitve v koraku  prikazan napis »Please Wait«
pritisnite na tipko  STOP.
Abecedno
kazalo
/ENT
65

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Ime mape, v katero shranjujete datoteke, posnete z IC snemalnikom, lahko
spremenite.
Novo ime za mapo lahko izberete med šablonami.
 V seznamu map pod kategorijo » Recording Files« izberite mapo,
katere ime želite spremeniti.
 Pri ustavljeni enoti pritisnite in držite tipko
BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni
Home, nato pa izberite Edit  Change
Names in pritisnite na /ENT.
 S puščicama  in  izberite »Change
Folder Name«, nato pritisnite na /ENT.
 S puščicama  in  izberite želeno
ime za mapo in pritisnite na /ENT.
Na prikazovalniku se prikaže animacija »Please
Wait« in ime mape se spremeni.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
 Namigi
• Če določite ime mape, ki že obstaja, se bo imenu nove mape dodala pripona, sestavljena
iz zaporednih številk (2 do 10).
• Če v šablonah izberete »FOLDER«, se bo vsakemu od imen za mape dodala pripona,
sestavljena iz zaporednih številk (01 do 10).
• Za urejanje šablom in spreminjanje imen map lahko uporabite priloženi program
»Sound Organizer«.
Abecedno
kazalo
Sprememba imena mape
Vsebina
Preimenovanje mape in datoteke
66
Vsebina
Sprememba imena datoteke


BACK/HOME
 STOP
Ime datoteke lahko spremenite tako, da imenu dodate predpono iz znakov
želene šablone. Znake, ki jih želite dodati, lahko izberete med šablonami.
Ime datoteke lahko spremenite tako, da imenu dodate predpono iz znakov
želene šablone. Znake, ki jih želite dodati, lahko izberete med šablonami.
 V seznamu map pod kategorijo » Recording Files« izberite
datoteko, katere ime želite spremeniti.
 Pri ustavljeni enoti pritisnite in držite
tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže
meni Home, nato pa izberite Edit 
Change Names  Change File Name in
pritisnite na /ENT.
 S puščicama  in  izberite želene
znake, ki jih želite dodati pred ime
datoteke, nato pritisnite na /ENT.
Na prikazovalniku se prikaže animacija »Please
Wait« in imenu datoteke se dodajo izbrani
znaki, ločeni od imena s črtico (_).
(npr. Če datoteki 11215_001 dodate »A«, se bo
novo ime glasilo A_11215_001.)
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
 Namig
Za urejanje šablom in spreminjanje imen datotek lahko uporabite priloženi program
»Sound Organizer«.
Abecedno
kazalo
/ENT
67
Vsebina
Zaščita datoteke


BACK/HOME
 STOP
Da datoteke ne bi nehote izbrisali ali uredili, jo lahko zaščitite. Zaščitena
datoteka bo označena z indikatorjem (zaščita) in bo namenjena samo branju.
Ne bo je mogoče izbrisati ali urediti.
 V mapi pod kategorijo » Recording Files« ali » Music« prikažite
datoteko, ki jo želite zaščititi.
 Pri ustavljeni enoti pritisnite in držite tipko
BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni
Home, nato pa izberite Edit  Edit Files 
Protect in pritisnite na /ENT.
 S puščicama  in  izberite »ON« in pritisnite na /ENT.
Datoteka je zaščitena.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Preklic zaščite
V koraku  izberite »OFF« in pritisnite na /ENT.
Abecedno
kazalo
/ENT
68
Podmeniji
Postavke v meniju
Način
Način
Način
ustavitve predvajanja snemanja


—


—
Erase a File


—
Erase All Files

—
—
Protect

—
—
Divide at Current Position

—
—
Divide All Track Marks

—
—
Move File

—
—
File Copy

—
—
Erase Track Mark

—
—
Erase All Track Marks

—
—

—
—
Change File Name

—
—
Scene Edit


—
Save Destination

—
—
REC Mode


—
Mic Sensitivity



LCF(Low Cut)



VOR



DPC(Speed Control)



Effect



Easy Search



Play Mode



Alarm

—
—

—
—
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Edit Files
Change Names Change Folder Name
Settings
Recording
Settings
Playback
Settings
Select Memory
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Meniji »Home«
Način upravljanja (: nastavitev
je mogoča/
— : nastavitev ni mogoča)
Vsebina
Načini upravljanja menijev
69
Podmeniji
Postavke v meniju
Vsebina
Meniji »Home«
Način upravljanja (: nastavitev
je mogoča/
— : nastavitev ni mogoča)
Način
Način
Način
ustavitve predvajanja snemanja
Common
Settings
LED



Power Saving Mode



Language

—
—
Date&Time

—
—
Time Display



Beep



Format

—
—
System Information

—
—
Abecedno
kazalo
Settings
70
Podmeniji
Postavke v meniju
Nastavitve
(* : tovarniška nastavitev)
Glej
stran
Omogoča vam, da izberete snemalni kader v skladu s pogoji snemanja::
(Meeting), (Voice Notes), (Interview), (My Scene).
Postavke za snemanje lahko spremenite v priporočene nastavitve.
(Shirt Pocket)*,
39
Select File (izbira datoteke)
Prikaže se seznam kategorij, seznam map in nato seznam datotek, kjer lahko izberete
datoteko.
28
Erase Files (brisanje datotek)
Erase a File (izbriši
datoteko)
Datoteka se izbriše.
Preden poskusite izbrisati datoteko, izberite datoteko, ki jo želite
izbrisati in nato odprite okno menija.
YES: Datoteka se izbriše.
NO: Datoteka se ne izbriše.
Erase All Files
Vse datoteke se izbrišejo.
(izbriši vse datoteke) Preden poskusite izbrisati datoteke, izberite mapo, v kateri so
datoteke, ki jih želite izbrisati in nato odprite okno menija.
YES: Vse datoteke v mapi se izbrišejo.
NO: Datoteke v mapi se ne izbrišejo.
54
56
Edit (urejanje)
Edit Files (urejanje
datotek)
Protect (zaščita)
Ta funkcija zaščiti datoteko, da je ne bi
nehote izbrisali, razdelili v dva dela ali
premaknili.
ON: Datoteka je zaščitena.
OFF*: Datoteka se ne zaščiti. Datoteko
je mogoče izbrisati, urediti ali
premakniti.
67
Divide at Current Position
(delitev na trenutno
izbranem mestu)
Datoteka se razdeli v dva dela.
YES: Datoteka se razdeli v dva dela.
NO: Delitev datoteke se ne izvede.
63
Divide All Track Marks
(delitev na vseh označenih
mestih)
Datoteka se razdeli na vseh označenih
mestih.
YES: Datoteka se razdeli na vseh
označenih mestih.
NO: Delitev datoteke se ne izvede.
64
Move File (premik
datoteke)
Izbrana datoteka se premakne v
izbrano mapo.
Preden poskusite premakniti datoteko,
izberite datoteko, ki jo želite premakniti
in nato odprite okno menija.
57
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Scene Select
Vsebina
Nastavitve menijev
71
Nastavitve
(* : tovarniška nastavitev)
Glej
stran
Edit Files (urejanje
datotek)
File Copy (kopiranje
datotek)
Izbrana datoteka se kopira iz
vgrajenega pomnilnika v želeno mapo
na microSD kartici ali iz microSD
kartice v želeno mapo v vgrajenem
pomnilniku.
Preden poskusite kopirati datoteko,
izberite datoteko, ki jo želite kopirati in
nato odprite okno menija.
58
Abecedno
kazalo
Postavke v meniju
Erase Track Mark (brisanje Oznaka posnetka tik pred trenutnim
oznake posnetka)
mestom se izbriše.
YES: Oznaka posnetka se izbriše.
NO: Oznaka posnetka se ne izbriše.
61
Erase All Track Marks
(brisanje vseh oznak
posnetkov)
Zbrišejo se vse oznake posnetkov v
izbrani datoteki.
YES: Vse oznake se izbrišejo.
NO: Oznake posnetkov se ne izbrišejo.
62
Mapo lahko preimenujete z izbiro
šablone.
65
Datoteko lahko preimenujete z izbiro
šablone in dodatkom predpone iz
znakov v izbrani šabloni.
66
Change Names
Change Folder Name
(sprememba imena) (sprememba imena mape)
Change File Name
(sprememba imena
datoteke)
Vsebina
Podmeniji
Se nadaljuje 
72
Postavke v meniju
Nastavitve
(* : tovarniška nastavitev)
Scene Edit (urejanje
kadrov)
Nastavitve različnih postavk v meniju
za snemanje, ki so bile
vnaprej nastavljene v
meniju »Scene Select«,
lahko uredite.
Uredi: Spremenijo se nastavitve v
izbrani postavki za kader.
Ko izberete »Edit
Complete«, je nastavitev
opravljena.
Uredi iz trenutne nastavitve:
Spremenijo se nastavitve,
ki so bile vnaprej
nastavljene v meniju. Ko
izberete »Edit Complete«,
je nastavitev opravljena.
Nastavitev tovarniško nastavljene
vrednosti: Nastavitve se
vrnejo na tovarniške
nastavitve.
Izvedba: Nastavitve se vrnejo na
tovarniške nastavitve in
postopek se zaključi.
Preklic: Postopek se zaključi ne da bi se
nastavitve spremenile.
Glej
stran
Settings
41
Abecedno
kazalo
Recording Settings
(nastavitve za
snemanje)
Vsebina
Podmeniji
Namig
Prilagodite lahko naslednje postavke
menija: »REC Mode«, »Mic Sensitivity«
(stran 73), »LCF(Low Cut)« (stran 73),
»VOR« (stran 43).
Save Destination
(destinacija shranjevanja)
Nastavite lahko ciljno mapo, v katero
želite snemati datoteke. Mapo lahko
določite v kategoriji » Recording
Files« za vgrajeni pomnilnik in za
microSD kartico.
38
REC Mode (način
snemanja)
Nastavitev načina snemanja.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (ni kompresiran) v stereo
visoko-kakovostnem načinu
snemanja
MP3 192kb/s*:
MP3 (kompresiran) v stereo
načinu snemanja standardne
kakovosti
MP3 128kb/s*:
MP3 (kompresiran) v stereo
načinu snemanja »long-play«
MP3 48kb/s* (MONO):
MP3 (kompresiran) v mono
standardnem načinu snemanja.
—
73
Nastavitve
(* : tovarniška nastavitev)
Recording Settings
(nastavitve za
snemanje)
Mic Sensitivity
(občutljivost mikrofo)
Nastavite lahko občutljivost mikrofona.
High :
za snemanje zvoka, ki je zelo
oddaljen od IC snemalnika ali
tišjega zvoka, na primer, ko
snemate v prostorni sobi.
Medium *:
za snemanje zvoka, ki je
relativno blizu IC snemalnika,
na primer med sestankom ali
intervjujem.
Low :
za snemanje nareka z
mikforonom pred usti, zvoka
blizu IC snemalnika ali glasnega
zvoka.
—
LCF(Low Cut)
Nastavite funkcijo LCF (Low Cut
Filter) tako, da izreže nizko frekvenco
in s tem zmanjša bučanje vetra;
sporočilo bo posneto bolj jasno.
ON: Funkcija LCF je vklopljena.
OFF*: Funkcija LCF je izklopljena.
—
VOR
Nastavitev funkcije VOR (Voice
Operated Recording).
ON: Snemanje se začne, ko enota
zazna zvok in se ustavi, ko zvoka
ni slišati, kar skrajša dele brez
zvoka. Funkcija VOR se aktivira,
ko pritisnete  REC/PAUSE.
OFF*: Funkcija VOR je izklopljena.
43
DPC(Speed Control)
Nastavitev funkcije DPC (Digital Pitch
Control). Hitrost predvajanja lahko
nastavite med 0,50 do 2,00 kratno.
Funkcija digitalnega procesiranja
omogoča naraven ton predvajane
datoteke.
ON(x n.nn): Datoteka se s pomočjo
funkcije DPC predvaja v izbrani
hitrosti (x n.nn: n=0 do 9).
OFF*:
Funkcija DPC je izklopljena.
Nastavitev hitrosti:
Hitrost predvajanja lahko
določite med x5.0 do x2.00
(x0.70*).
48
Playback Settings
(nastavitve za
snemanje)
Glej
stran
Abecedno
kazalo
Postavke v meniju
Vsebina
Podmeniji
Se nadaljuje 
74
Nastavitve
(* : tovarniška nastavitev)
Glej
stran
Playback Settings
(nastavitve za
snemanje)
Effect (učinek)
Nastavite lahko učinek, ki ustreza
predvajanemu zvoku.
OFF*:
Učinek je izklopljen.
Clear Voice 1:
Zmanjša šum, z izjemo
človeškega glasu in samodejno
nastavi tišje in glasnejše glasove
na optimalno vrednost, tako da
je zvok jasen in poslušljiv.
Clear Voice 2:
Ustvari jasnejši zvok z
učinkovitejšim zmanjšanjem
šumov in nastavitvijo glasnosti
kot v načinu »Clear Voice 1«.
Music: Pop:
Poudarijo se srednji toni,
idealno za vokale.
Music: Rock :
Poudarijo se visoki in nizki toni
za močan zvok.:
Music: Jazz:
Poudarijo se visoki toni za
živahnejši zvok.
Music: Bass 1:
Poudarijo se nizki toni.
Music: Bass 2:
Nizki toni so še bolj poudarjeni.
46
Opomba
Če predvajate datoteko z uporabo
vgrajenega zvočnika, funkcija učinkov
ne deluje.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Postavke v meniju
Vsebina
Podmeniji
75
Nastavitve
(* : tovarniška nastavitev)
Glej
stran
Playback Settings
(nastavitve za
snemanje)
Easy Search (enostavno
iskanje)
Nastavitev funkcije enostavnega
iskanja.
ON: S pritiskom na tipko  ali 
se lahko med predvajanjem
pomaknete za določen korak
naprej ali nazaj. Funkcija je
praktična pri iskanju zaželene
točke v dolgem posnetku.
OFF*: Funkcija enostavnega iskanja ne
deluje. S pritiskom na  ali
 se pomikate po sporočilih
naprej in nazaj.
Nastavitev dolžine skoka: Nastavite
lahko dolžino skoka naprej ali
nazaj med iskanjem.
Nastavitev skoka naprej: Dolžino
skoka naprej lahko nastavite s
tipko  (5s, 10s*, 30s, 1min,
5min ali 10min).
Nastavitev skoka nazaj: Dolžino
skoka nazaj lahko nastavite s
tipko  (1s, 3s*, 5s, 10s, 30s,
1min, 5min ali 10min).
51
Play Mode (način
predvajanja)
Nastavite lahko način predvajanja.
1:
Datoteka se predvaja.
*:
Datoteke v eni mapi se
zaporedoma predvajajo.
ALL: Zaporedoma se predvajajo vse
datoteke.
1:
Eno sporočilo se ponavlja.
: Sporočila v eni mapi se
ponavljajo.
ALL: Ponavljajo se vsa sporočila.
49
Alarm
Nastavitev alarma.
ON: Alarm je vklopljen.
OFF*: Alarm je izklopljen. Če ga
nastavite na »ON«, nastavite datum,
uro in dan v tednu ali izberite »Daily«
(dnevno) za predvajanje in nastavite
vzorec alarma.
Beep&Play: po tem, ko se alarm oglasi,
se predvaja izbrana
datoteka.
Beep:
oglasi se samo alarm.
Play:
predvaja se samo izbrana
datoteka.
52
Abecedno
kazalo
Postavke v meniju
Vsebina
Podmeniji
Se nadaljuje 
76
Nastavitve
(* : tovarniška nastavitev)
Glej
stran
Select Memory
(izberi pomnilnik)
Izberete lahko pomnilnik, na katerega želite shraniti datoteko ali
tistega, ki vsebuje datoteko, ki jo želite predvajati, urediti ali kopirati.
Notranji pomnilnik*: Izbran je notranji pomnilnik IC snemalnika.
microSD kartica
Izbrana je microSD kartica, vstavljena v režo.
34
Abecedno
kazalo
Postavke v meniju
Opomba
Če v IC snemalnik ni vstavljene microSD kartice, se samodejno
izbere notranji pomnilnik.
Common Settings
LED
(običajne nastavitve)
Vklop ali izklop indikatorjev snemanja
in delovanja.
ON*: med snemanjem indikator
snemanja in indikator delovanja
svetita ali utripata. Med
predvajanjem indikator
delovanja sveti ali utripa.
OFF: Indikatorji ne svetijo in ne
utripajo, niti med delovanjem
ne.
—
Opomba
Če je IC snemalnik priključen v
računalnik, indikator snemanja in
indikator delovanja svetita ali utripata,
tudi če je »LED« nastavljen na »OFF«.
Power Saving Mode (način Nastavite lahko način varčevanja z
varčevanja z energijo)
energijo, da trošenje porabo baterije.
ON*: Način varčevanja z energijo
deluje. Če naprave v načinu
ustavitve približno 5 sekund, v
načinu snemanja in predvajanja
pa 10 sekund ne uporabljate, se
bo prikazovalnik samodejno
izklopil.
OFF: Način varčevanje z energijo je
izklopljen.
Vsebina
Podmeniji
21
Se nadaljuje 
77
Postavke v meniju
Common Settings
Language
(običajne nastavitve)
Nastavitve
(* : tovarniška nastavitev)
Glej
stran
25
Abecedno
kazalo
Nastavite jezik, ki se uporablja za
sporočila, menije, itd.
Deutsch (nemško), English (angleško),
Español (špansko), Français
(francosko), Italiano (italijansko),
(korejsko),
Русский (rusko),
(kitajsko),
(tajsko)
(kitajsko),
Opomba
Število razpoložljivih jezikov in
tovarniška nastavitev sta odvisni od
regije nakupa ICD snemalnika.
Date&Time
Auto (sinhroniziranje)*:
če je IC snemalnik priključen v
računalnik, na katerem je
aktiven program »Sound
Organizer«, se bo ura
samodejno nastavila na uro
računalnika.
Manual:
nastavite lahko leto, mesec, dan,
uro in minute v tem zaporedju.
23
Time Display
Nastavi prikaz ure.
12-Hour: 12:00AM= polnoč,
12:00PM=opoldne
24-Hour: 0:00= polnoč, 12:00=
opoldne
—
Opomba
Tovarniška nastavitev je odvisna od
kraja, kjer ste IC snemalnik kupili.
Beep
Nastavitev zvočnega signala
ON*: Slišati bo zvočni signal, ki
opozarja na to, da je bila operacija
sprejeta.
OFF: Zvočni signal se ne bo oglasil.
Vsebina
Podmeniji
—
Opomba
Alarm se oglasi, tudi če je v meniju
možnost »Beep« nastavljena na »OFF«.
Se nadaljuje 
78
Postavke v meniju
Common Settings
Format
(običajne nastavitve)
Nastavitve
(* : tovarniška nastavitev)
—
Abecedno
kazalo
Formatira se pomnilnik, ki je trenutno
izbran (notranji pomnilnik ali microSD
kartica). Vsi podatki v pomnilniku se
izbrišejo in struktura mape se
ponastavi na tovarniško nastavitev.
Execute: Pomnilnik se formatira.
Cancel: Pomnilnik se ne formatira.
Glej
stran
Opombe
• Za formatiranje pomnilnika
uporabite funkcijo formatiranja pri
IC snemalniku.
• Pred začetkom formatiranja,
preklopite pomnilnik na tistega, ki ga
želite formatirati (stran 34).
• Ko je pomnilnik formatiran, se vsi
podatki, shranjeni v IC snemalniku,
izbrišejo. Ko je pomnilnik izbrisan,
podatkov ni več mogoče priklicati.
• Če formatirate notranji pomnilnik, se
bodo izbrisala tudi navodila za
uporabo, ki so shranjena v notranjem
pomnilniku. Če želite dobiti drugo
kopijo teh navodil, obiščite Sonyjevo
podporno spletno stran, ki je odvisna
od vašega kraja (stran 104).
System Information
Prikažejo se ime modela IC snemalnika
in številka različice programa.
Vsebina
Podmeniji
—
79
Uporaba osebnega računalnika
Ko priključite IC snemalnik v računalnik, med njima omogočite prenos
podatkov.
Kopiranje MP3 datotek iz računalnika na IC snemalnik za kasnejše predvajanje (stran
86)
Uporaba IC snemalnika kot USB pomnilnik (stran 88)
Slikovne in tekstovne datoteke, shranjene na računalniku, lahko začasno
shranite na IC snemalniku.
Upravljanje in urejanje datotek s pomočjo programa »Sound Organizer« (stran 89)
Priloženi program »Sound Organizer« vam omogoča, da prenesete sporočila,
ki ste jih posneli z IC snemalnikom, na računalnik in jih tam upravljate in
uredite. Prenesete lahko tudi glasbene datoteke iz računalnika v IC snemalnik.
Sistemske zahteve za vaš osebni računalnik
Podrobnosti o sistemskih zahtevah računalnika si oglejte na straneh 91, 99.
Abecedno
kazalo
Kopiranje datotek iz IC snemalnika na računalnik in shranjevanje (stran 85)
Vsebina
Uporaba IC snemalnika z osebnim računalnikom
80
IC snemalnik
Računalnik
USB priključni kabel
V priključek (USB)
Za izmenjavo datotek med IC snemalnikom in računalnikom priključite IC
snemalnik v računalnik.
 Povežite priključek (USB) na IC snemalniku z USB vrati na
vklopljenem računalniku s priloženim USB priključnim kablom,
trdno vstavljenim v priključke.
 Prepričajte se, da je računalnik pravilno prepoznal IC snemalnik.
Na zaslonu Windows: odprite »My Computer« ali »Computer« in se
prepričajte, da je »IC RECORDER« ali »MEMORY CARD« prepoznan.
Na zaslonu Macintosh: prepričajte se, da je na namizju prikazan pogon »IC
RECORDER« ali »MEMORY CARD«.
Računalnik prepozna IC snemalnik takoj, ko vzpostavite povezavo. Medtem ko
je IC snemalnik priključen v računalnik je na prikazovalniku IC snemalnika
prikazan napis »Connecting«.
Abecedno
kazalo
V USB vrata na
računalniku
Vsebina
Priključitev IC snemalnika v računalnik
81
Notranji pomnilnik
microSD kartica
SPOMINSKA KARTICA
IC SNEMALNIK
VOICE*1
FOLDER01
Mape za datoteke,
posnete z IC
snemalnikom
PRIVATE
SONY
FOLDER05
MAPA01
Mape, prenešene iz
računalnika
MUSIC
POP
J-POP*
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS*2
MP3
MAPA05
*3
POP
*3
J-POP
LPCM
PODCASTS
Conversation
LPCM
MP3
MP3
*4
AAC-LC
NEWS
AAC-LC
WMA
Mape, prenešene iz
računalnika
MUSIC
2
Conversation*2
Mape za datoteke,
posnete z IC
snemalnikom
VOICE
LPCM
MP3
MP3
AAC-LC
MP3
WMA
Navodila*5
*1 Tudi, če je datoteka prenešena neposredno pod mapo VOICE, se ne bo prikazala v
*2
*3
*4
*5
kategoriji » Recording Files« na IC snemalniku. Če datoteko prenesete iz
računalnika na IC snemalnik, vstavite datoteko v mape pod mapo VOICE.
Ime mape, v kateri so shranjene glasbene datoteke in datoteke »podcast«, se prikaže
na IC snemalnik tako kot je, zato je priporočljivo, da že vnaprej poimenujete mapo z
imenom, ki si ga je enostavno zapomniti. Mape, prikazane na sliki, so primeri imen
map.
IC snemalnik lahko prepozna vse do 8 nivojev map, prenešenih na IC snemalnik.
Če glasbena datoteke prenesete ločeno, se smatrajo, da so v mapi »No Folder«.
Navodila za uporabo IC snemalnika so shranjena v mapi »Instructions«, neposredno
pod mapo »IC RECORDER«.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Mape in datoteke se prikažejo na zaslonu računalnika.
Na zaslonu Windows z uporabo Explorer-ja in na zaslonu Macintosh z uporabo
Finder-ja, lahko mape in datoteke prikažete tako, da odprete »IC RECORDER«
ali »MEMORY CARD«.
Če IC snemalnik povežete z računalnikom po tem, ko ste ciljni pomnilnik
nastavili na »microSD Card« (stran 34), bo struktura map drugačna kot v
primeru, da izberete »Built-In Memory«.
Vsebina
Zgradba map in datotek
82
Struktura map, prikazanih na prikazovalniku IC snemalnika
Prikaz strukture map, ki ga vidite na prikazovalniku IC snemalnika, je
drugačen od tistega, ki je prikazan na računalniku.
Indikatorji map so na prikazovalniku IC snemalnika naslednji:
: Mape za datoteke, posnete z IC snemalnikom
: mape, prenešene iz računalnika (prikažejo se, če ste prenesli MP3
datoteke iz računalnika).
: Mape za datoteke »podcast«, prenešene iz računalnika (Te mape se
prikažejo, če ste datoteke »podcast« prenesli iz računalnika).
Opomba
Če mape nimajo datotek, ki jih IC snemalnik lahko predvaja, se ne bodo prikazale na
prikazovalniku IC snemalnika.
Mape, ki se prikažejo pod (Voice) IC snemalnika
Prikažejo se mape za datoteke, posnete z IC snemalnikom (mape pod mapo
VOICE).
Opomba
Tudi če datoteko prenesete neposredno pod mapo VOICE, se ne bo prikazala v kategoriji »
Recording Files« na IC snemalniku.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
• Naslov in ime izvajalca, registrirana v MP3 datotekah, lahko prikažete na IC snemalniku.
To je uporabno, kadar vnašate informacije ID3 tag s pomočjo programa, ki ga
uporabljate za ustvarjanje MP3 datotek na računalniku.
• Če naslov ali ime izvajalca nista registrirana, se bo na prikazovalniku IC snemalnika
prikazal napis »No Data«.
Vsebina
Namiga
83
Mape, ki se prikažejo pod
(Music) IC snemalnika
Vsebina
Mape, ki se prikažejo pod (Podcast) IC snemalnika
Prikažejo se mape za datoteke »Podcast«, prenešene iz računalnika.
Za prenos datoteke »Podcast« iz računalnika na IC snemalnik uporabite
priloženi program »Sound Organizer«.
Abecedno
kazalo
Med mapami, penešenimi iz računalnika, se bodo prikazale naslednje mape.
• Mape pod mapo MUSIC, ki vsebuje datoteko (če imajo nekatere mape več
nivojev, se bodo vse mape prikazale vzporedno. )
• Mape, prenešene drugam kot v mapo MUSIC ali mapo »podcast«.
• Mapa, ki se imenuje »No Folder« (če MP3 prenesete ločeno, se bodo te
datoteke prikazale pod to mapo).
84
Sledite spodnjemu postopku; v nasprotnem primeru lahko poškodujete
podatke.
IC snemalniku ne svetijo.
 Opravite naslednji postopek na računalniku*1.
Na delovni vrstici okolja Windows, na spodnji desni strani namizja, levokliknite na naslednji simbol:
 Levo-kliknite na »Eject IC RECORDER« (Windows 7) ali »Safely
remove USB Mass Storage Device« (Windows XP, Windows Vista).
Prikazan simbol in meni sta odvisna od operacijskega sistema. Simbol se
ne prikaže pri vseh računalniških nastavitvah.
Na zaslonu Macintosh, kliknite na simbol za izmet »IC RECORDER« ali
»MEMORY CARD« v stranski iskalni vrstici.
 Izključite USB priključni kabel, priključen v IC snemalnik, iz USB
vrat na računalniku.
*1 Podrobnosti o izključitvi IC snemalnika iz računalnika si oglejte v navodilih za uporabo,
priloženih računalniku.
Abecedno
kazalo
 Prepričajte se, da indikatorji za dostop, snemanje in predvajanje na
Vsebina
Izključitev IC snemalnika iz računalnika
85
Vsebina
Prenos datotek iz IC snemalnika na vaš
računalnik
Abecedno
kazalo
Datoteke ali mape lahko shranite s prenosom iz IC snemalnika na osebni
računalnik.
 Priključite vaš IC snemalnik v računalnik (str. 80).
 Kopirajte datoteke ali mape, ki jih želite prenesti na vaš računalnik.
Povlecite in izpustite datoteke ali mape, ki jih želite kopirati iz »IC
RECORDER« ali »MEMORY CARD« na lokalni disk na vašem
računalniku.
Kopiranje mape (povleci in izpusti)
IC snemalnik ali
microSD kartica
Računalnik
 Kliknite in držite,
 povlecite
 in nato spustite.
 Odklopite IC snemalnik (stran 84).
86
Vsebina
Kopiranje glasbenih datotek iz osebnega
računalnika na IC snemalnik in predvajanje
Abecedno
kazalo
Glasbene in druge avdio datoteke (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) lahko kopirate z vašega računalnika na IC
snemalnik in sicer tako, da jih povlečete in izpustite. Tako jih boste lahko
predvajali na IC snemalniku.
* Več o formatu datoteke, ki jo lahko predvajate z IC snemalnikom si oglejte v poglavju »Zasnova in
tehnični podatki« (stran 101).
Kopiranje glasbene datoteke iz računalnika na IC snemalnik (povleči in
spusti)
 Priključite IC snemalnik v računalnik (str. 80).
 Kopirajte mapo, v kateri so shranjene MP3 datoteke, na IC
snemalnik.
V Windows okolju uporabite Explorer, v Macintosh okolju uporabite
Finder, povlecite in izpustite mape z datotekami v »IC RECORDER« ali
»MEMORY CARD.
IC snemalnik prepozna vse do 400 map. Kopirate lahko vse do 199 datotek
v eno mapo. Poleg tega lahko IC snemalnik prepozna vse do 4.095 map in
datotek na enem pomnilniku.
 Izklopite IC snemalnik iz računalnika (stran 84).
87
Vsebina
Predvajanje glasbenih datotek, kopiranih iz računalnika, z uporabo IC
snemalnika
 Izberite datoteko.
 S tipko  ali  izberite » Music« in pritisnite na /ENT.
 S tipko  ali  izberite mapo ( ), v kateri so shranjene želene
glasbene datoteke in pritisnite na /ENT.
 Izberite glasbeno datoteko, ko jo želite predvajati.
S puščicama  in  izberite želeno datoteko, nato pa pritisnite na
/ENT. Izbrana datoteka se začne predvajati.
 Pritisnite na  STOP za izhod iz menija.
Predvajanje druge datoteke
Pri ustavljeni enoti s tipko  ali  prikažite želeno datoteko in nato
pritisnite na /ENT, da se predvajanje začne.
Abecedno
kazalo
 Prikažite seznam kategorij na enega od naslednjih načinov:
• V načinu ustavitve ali predavjanja pritisnite in držite tipko BACK/
HOME, da se prikaže meni Home, nato izberite » Select File« in
pritisnite na /ENT.
• V načinu ustavitve pritiskajte na tipko BACK/HOME, dokler se ne
prikaže seznam kategorij.
88
Abecedno
kazalo
Če priključite IC snemalnik v računalnik, lahko slikovne in tekstovne podatke
na računalniku, kot tudi datoteke, posnete z IC snemalnikom, začasno shranite
na IC snemalniku.
Če želite IC snemalnik uporabiti kot USB pomnilniik, mora računalnik
ustrezati določenim sistemskim zahtevam.
Podrobnosti o sistemskih zahtevah si oglejte na strani 99.
Vsebina
Uporaba IC snemalnika kot USB pomnilnik
89
Programska oprema »Sound Organizer« vam omogoča izmenjavo datotek med
IC snemalnikom in spominsko kartico. Tudi pesmi, uvožene z glasbenih CDjev in drugih medijev, MP3 in druge avdio datoteke, uvožene iz računalnika in
datoteke »podcast« lahko predvajate in prenesete na IC snemalnik. Za uvožene
datotek e lahko uporabite različne funkcije, vključno s predvajanjem, urejanjem
in pretvarjanjem v MP3 in druge formate. Lahko tudi zapišete CD z želeno
glasbo in pošljete avdio datoteke po pošti.
Uvažanje datotek, posnetih z IC snemalnikom
Datoteke, posnete z IC snemalnikom, lahko uvozite v Sound Organizer.
Uvožene datoteke se shranijo v računalnik.
Uvažanje pesmi z glasbenega CD-ja
Pesmi lahko z glasbenega CD-ja uvozite v Sound Organizer.
Uvožene pesmi se shranijo v računalnik.
Uvažanje pesmi na računalnik
Glasbo in druge datoteke, shranjene na računalniku, lahko uvozite v Sound
Organizer.
Naročanje na in posodabljanje datotek »podcast«
S programom Sound Organizer se lahko naročite na datoteke »podcast«.
Naročanje na in posodabljanje datotek »podcast« vam omogoča, da naložite
(naročanje) in uživate v najnovejših podatkih iz Interneta.
Predvajanje datotek
Predvajate lahko datoteke, uvožene v Sound Organizer.
Spreminjanje informacij o datoteki
Naslov, ime izvajalca in druge informacije o datoteki, ki se prikažejo v seznamu
datotek, lahko spremenite.
Delitev datotek
Eno datoteko lahko razdelite v več datotek.
Združevanje datotek
Več datotek lahko združite v eno
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Kaj vam nudi programska oprema »Sound Organizer«
Vsebina
Uporaba priložene programske opreme »Sound
Organizer«
90
Prenos datotek na IC snemalnik
Datoteko lahko prenesete iz programa Sound Organizer na IC snemalnik ali
spominsko kartico.
Prenešeno glasbo, datoteke »podcast« in drugo vsebino lahko predvajate na IC
snemalniku.
Zapisovanje CD-ja
Izberete lahko svoje najljubše pesmi, med tistimi, ki ste jih uvozili s
programom Sound Organizer in si ustvarite svoj lasten glasbeni CD.
Drugi priročni načini uporabe
• Lahko zaženete program za pošiljanje pošte in posneto datoteko pošljete kot
priponko pismu.
• Lahko uporabite program za prepoznavanje glasu, Dragon NaturallySpeaking
(ni priložen), ki je združljiv s programom Sound Organizer, in pretvorite glas
v tekst.
Abecedno
kazalo
Brisanje datotek iz IC snemalnika
Datoteke, shranjene na IC snemalniku, lahko izbrišete.
Če želite povečati prostor na IC snemalniku ali če datotek ne potrebujete,
uporabite funkcijo za brisanje datotek na IC snemalniku.
Vsebina
Urejanje šablon za imena map in datotek
Šablone, ki se uporabljajo v menijih »Sprememba imena datoteke« in
»Sprememba imena mape« lahko uredite.
91
Za uporabo programa Sound Organizer mora računalnik ustrezati naslednjim
sistemskim zahtevam:
Opomba
• Ena od zgornjih operacijskih sistemov mora biti že tovarniško nameščena. Naprava ne
podpira nadgradenj operacijskih sistemov in okolij »multi-boot«.
• Enota ne podpira 64-bitne verzije Windows XP.
IBM PC/AT ali združljiv
• CPU:
Windows XP: Pentium III procesor 500 MHz ali močnejši
Windows Vista: Pentium III procesor 800 MHz ali močnejši
Windows 7: Pentium III procesor 1 GHz ali močnejši
• Pomnilnik
Windows XP: najmanj 256 MB
Windows Vista: najmanj 512 MB (v primeru Windows Vista Ultimate/
Business/Home Premium, priporočamo najmanj 1 GB)
Windows 7: najmanj 1 GB (32 bitna različica)/najmanj 2 GB (64 bitna
različica)
• Prostor na trdem disku
Potrebnih je najmanj 400 MB.
Pri nekaterih različicah okolja Windows, se lahko uporablja več kot 400 MB.
Potreben je tudi prostor za upravljanje glasbenih podatkov.
• Nastavitve prikaza
Ločljivost zaslona: 800 × 600 slikovnih točk ali več (priporočamo 1.024 × 768
slikovnih točk)
Barva zaslona: High Color (16 bitov) ali več
Abecedno
kazalo
Operacijski sistemi:
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Home Basic
• Windows 7 Starter (32 bitne različica)
• Windows Vista Ultimate Service Pack 2 ali močnejši
• Windows Vista Business Service Pack 2 ali močnejši
• Windows Vista Home Premium Service Pack 2 ali močnejši
• Windows Vista Home Basic Service Pack 2 ali močnejši
• Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 ali močnejši
• Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 ali močnejši*
• Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 ali močnejši
• Windows XP Professional Service Pack 3 ali močnejši
• Windows XP Home Edition Service Pack 3 ali močnejši
Že nameščen
Vsebina
Sistemske zahteve
92
Naložite programsko opremo Sound Organizer na računalnik.
Opombe
• Ko nameščate program Sound Organizer, se prijavite s pravicami administratorja.
Če uporabljate Windows 7 in se prikaže zaslon [User Account Control], potrdite vsebino
zaslona in nato kliknite na [Yes] (pri Windows Vista, kliknite na [Continute]).
• Programa Sound Organizer ne more zagnati uporabnik z omejenimi pravicami v
Windows XP.
• Če želite uporabiti funkcijo za posodabljanje programa v Windows XP, se je potrebno
logirati na račun s pravicami administratorja.
• Pri nameščanju programa »Sound Organizer« se doda še modul Windows Media
Format Runtime. Ta modul se z odstranitvijo programa Sound Organizer ne odstrani.
Lahko pa se zgodi, da ga ni mogoče namestiti, če je bil že prej nameščen.
• Podatki v mapah za shranjevanje vsebine se z odstranitvijo programa Sound Organizer
ne izbrišejo.
• Če je na en računalnik nameščenih več operacijskih sistemov, ne nameščajte programa
Sound Organizer v vsakega od operacijskih sistemov. S tem bi povzročili neskladnost
podatkov.
 Prepričajte se, da IC snemalnik ni priključen, nator vklopite
računalnik in zaženite Windowse.
 Vstavite priloženi CD-ROM v CD-ROM pogon.
Meni [Sound Organizer – InstallShield Wizard] se samodejno zažene in
prikaže se okno [Welcome to Sound Organizer Installer].
Če se meni ne zažene, odprite Windows Explorer, desno-kliknite na CDROM pogon, dvokliknite [SoundOrganizerInstaller.exe] in nato sledite
navodilom na zaslonu.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Nalaganje programske opreme Sound Organizer
Vsebina
• Zvočna kartica
Priporočamo zvočno kartico, združljivo s SoundBlaster.
• USB vrata
Za uporabo naprave in medija so potrebna združljiva USB vrata.
Delovanje prek USB vrat ni zagotovljeno, razen pri določenih modelih.
• Pogon za disk
Potreben je CD-ROM pogon. Za ustvarjanje glasbenega CD-ja je potreben
CD-R/RW pogon.
93
terms of the license agreement], nato pa kliknite [Next].
 Ko se prikaže okence [Setup Type], izberite [Standard] ali [Custom]
 Ko se prikaže okence [Ready to Install the Program], kliknite na
[Install].
Namestitev se začne.
 Ko se prikaže okence [Sound Organizer has been installed
successfully], preverite [Launch Sound Organizer Now] in kliknite
na [Finish].
Opomba
Po namestitvi programa »Sound Organizer«, bo morda potrebno ponovno zagnati
računalnik.
Abecedno
kazalo
in kliknite na [Next].
Sledite navodilom na zaslonu in ko izberete [Custom], izberite nastavitve
za namestitev.
Vsebina
 Preverite, če se strinjate s pogoji in če se, izberite [I accept the
94
 Seznam datotek programa »Sound
Organizer« (My Library)
Prikaže se seznam datotek, vključno
z »My Library« programa »Sound
Organizer« , v skladu s funkcijo.
Recording Files: prikaže se
seznam snemalnih datotek.
Prikažejo se snemalne datoteke, ki
so bile posnete z IC snemalnikom.
Music: prikaže se seznam
glasbenih datotek. Pesmi, uvožene iz
glasbenih CD-jev, se prikažejo v tej
zbirki.
Podcast: prikaže se seznam
datotek »podcast«.
 Seznam datotek IC snemalnika
Prikažejo se datoteke, shranjene na
priključenem IC snemalniku ali
spominski kartici.
 Tipka »Edit Mode«
Prikaže urejevalno področje, da
lahko datoteko uredite.
 Stranska vrstica (Uvoz/Prenos)
IC Recorder: prikaže zaslon za
prenos. Prikaže se seznam datotek
na priključeni napravi.
Import CD: prikaže zaslon za
uvažanje glasbenih CD-jev.
Burn CD/DVD: prikaže zaslon za
zapisovanje diskov.
 Tipke za prenos
: prenese datoteke programa
»Sound Organizer« na IC snemalnik
ali spominsko kartico.
: uvozi datoteke na IC
snemalniku ali spominski kartici v
»My Library« programa »Sound
Organizer«.
Abecedno
kazalo
 Help
Prikaže se pomoč programa »Sound
Organizer«. Podrobnosti o
posameznih funkcija si oglejte v teh
datotekah.
 Tipka »Quick Operation Guide«
Prikaže vodnik za hitro uporabo
osnovnih funkcij programa »Sound
Organizer«.
Vsebina
Okno programa »Sound
Organizer«
95
Dodatne informacije
USB priključni kabel
Akumulatorske baterije lahko polnite tako, da priključite IC snemalnik v
omrežno vtičnico s pomočjo USB omrežnega adapterja (ni priložen). Baterije
se polnijo, medtem ko uporabljate IC snemalnik, kar je priročno, če želite
snemati dlje časa.
Ko prvič uporabite IC snemalnik ali če ga dlje časa niste uporabljali, polnite
baterije, dokler se ne prikaže simbol .
Da se povsem prazna baterija napolni traja približno 1 uro in 30 minut.*
* To je približen čas, ki je potreben za polnjenje, od povsem prazne do povsem polne baterije, pri
sobni temperaturi. Čas je odvisen od preostale moči baterije.
 Priključite USB omrežni adapter (ni priložen) v stensko vtičnico.
 Priključite USB omrežni adapter v priloženi USB priključni kabel.
 Priključite USB priključni kabel v priključek (USB) na IC
snemalniku.
Medtem ko se baterije polnijo, je prikazan indikator za baterijo.
Sedaj lahko uporabljate IC snemalnik med polnjenjem baterij.
Indikator baterije
Opomba
Med predvajanjem datotek z uporabo vgrajenega zvočnika, baterij ni mogoče polniti.
Abecedno
kazalo
V priključek (USB)
Vsebina
Uporaba USB omrežnega adapterja
96
Sledite spodnjemu postopku. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
Vsebina
Izključitev IC snemalnika iz električnega omrežja
 Če snemate ali predvajate sporočilo, pritisnite na  STOP, da se IC
 Prepričajte se, da indikator delovanja IC snemalnika ne sveti.
 Izključite IC snemalnik iz USB omrežnega adapterja in nato
izključite USB omrežni adapter iz USB priključnega kabla in iz
omrežne vtičnice.
Abecedno
kazalo
snemalnik ustavi.
97
Varnost
Ne uporabljajte naprave, ko vozite avto, kolo ali katerokoli motorno vozilo.
Ravnanje z napravo
• Ne puščajte naprave v bližini izvora toplote in ne izpostavljajte jo
neposrednemu soncu, prekomernemu prahu ali udarcem.
• Če v enoto pade trd predmet ali se vanjo izlije tekočina, odstranite baterijo in
naj enoto pregleda usposobljeno osebje.
• Naprave ne izpostavljajte pljuskom vode. Naprava ni vodoodporna. Bodite še
posebej pazljivi v sledečih situacijah.
– Če imate napravo v žepu in ste v kopalnici, itd. Ko se sklonite, vam lahko
naprava pade v vodo in se zmoči.
– Če napravo uporabljate v okolju, kjer je lahko izpostavljena dežju, snegu
ali visoki vlažnosti.
– V okoliščinah kjer ste izpostavljeni znojenju. Če primete napravo z
mokrimi rokami ali če napravo pospravite v žep preznojenih oblačil, se
naprava lahko zmoči.
• V ušesih boste začutili bolečino, če uporabljate slušalke, ko je okoliški zrak
zelo suh. To ni zaradi napake v delovanju slušalk, ampak zaradi nabiranja
statične elektrike na telesu. Naboju statične elektrike se lahko izognete tako,
da nosite ne-sintetična oblačila, ki preprečujejo pojav statične elektrike.
Nekaj o šumih
• Če se enota med snemanjem ali predvajanjem nahaja v bližini izvora
izmeničnega napajanja, fluorescentne luči ali mobilnega telefona, se utegne
slišati šum.
• Če med snemanjem s predmetom, na primer s prstom, ipd., podrgnete po
enoti ali jo opraskate, se utegne posneti šum.
Vzdrževanje
Za čiščenje zunanjega dela enote, uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo z
vodo. Ne uporabljajte alkohola, bencina ali razredčila.
Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z vašo enoto, pokličite najbližjega
Sonyjevega trgovca.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Napajanje
Enoto lahko napajate samo s 3,7 V enosmernim tokom z vgrajeno litij-ionsko
akumulatorsko baterijo.
Vsebina
Varnostna opozorila
98
Abecedno
kazalo
Uporaba microSD kartice
• Ko formatirate (inicializirate) microSD kartico, to storite na IC snemalniku.
Delovanje funkcij microSD kartic, formatiranih z računalnikom Windows ali
drugimi napravami, ni zagotovljeno.
• Če formatirate microSD kartico, ki vsebuje posnete podatke, se bodo ti
podatki izbrisali. Pazite, da ne izbrišete pomembnih podatkov.
• Ne puščajte microSD kartice v dosegu majhnih otrok, ker bi jo utegnili
pogoltniti.
• Ne vstavljajte in ne odstranjujte microSD kartice med snemanjem /
predvajanjem /formatiranjem. S tem bi utegnili povzročiti nepravilno
delovanje IC snemalnika.
• Ne odstranjujte microSD kartice, medtem ko indikator delovanja utripa
oranžno. S tem bi poškodovali podatke.
• Uporaba microSD kartice vrste ROM (read-only-memory) ali kartice
zaščitene pred presnemavanjem ni mogoča.
• V naslednjih primerih se lahko podatki poškodujejo:
– Če microSD kartico odstranite ali če IC snemalnik izklopite med branjem
ali zapisovanjem.
– Če uporabljate microSD kartico na mestu, izpostavljenem statični elektriki
ali električnemu šumu.
• Za izgubo ali okvaro posnetih podatkov nismo odgovorni.
• Priporočamo vam, da si ustvarite zaščitno kopijo pomembnih podatkov.
• Ne dotikajte se priključkov na spominski kartici z rokami ali s kovinskimi
predmeti.
• Ne udarjajte po spominski kartici, ne upogibajte je in pazite, da vam ne pade
na tla.
• Ne razstavljajte in ne spreminjajte spominske kartice.
• Ne izpostavljajte spominske kartice vodi.
• Ne uporabljajte spominske kartice v naslednjih pogojih:
– Na mestih, ki ne ustrezajo zahtevanim pogojem. Ta vključujejo mesta kot
so notranjost avtomobila, parkiranega na soncu in/ali poleti, na prostem,
na mestu, izpostavljenem soncu ali v bližini grelne naprave.
– Na vlažnem mestu ali kjer so prisotne korozivne substance.
• Če uporabljate spominsko kartico, pazite, da jo vstavite v režo v pravi smeri.
Vsebina
Varnostne kopije
Da bi se izognili možnim izgubam podatkov zaradi napačnih operacij ali zaradi
napačnega delovanja IC snemalnika, vam priporočamo, da shranite varnostne
kopije posnetih sporočil na vaš računalnik itd.
99
Vsebina
Tehnični podatki
Za uporabo računalnika s programom »Sound Organizer«
Za uporabo računalnika s programom ‘Sound Organizer’ si oglejte poglavje
»Sistemske zahteve« na strani 91.
Uporaba računalnika brez programa »Sound Organizer«
Za uporabo računalnika z IC snemalnikom in brez programa »Sound
Organizer« ali za uporabo IC snemalnika kot USB mass shranjevalno napravo,
mora računalnik ustrezati zahtevam operacijskega sistema.
Operacijski sistemi:
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Home Basic
• Windows 7 Starter
• Windows Vista Ultimate Service Pack 2 ali močnejši
• Windows Vista Business Service Pack 2 ali močnejši
• Windows Vista Home Premium Service Pack 2 ali močnejši
• Windows Vista Home Basic Service Pack 2 ali močnejši
• Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 ali močnejši
• Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 ali močnejši
• Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 ali močnejši
• Windows XP Professional Service Pack 3 ali močnejši
• Windows XP Home Edition Service Pack 3 ali močnejši
• Mac OS X (v10.3.9-v10.7)
Že nameščen
Opomba
• V računalnik mora biti tovarniško nameščen en od zgornjih operacijskih sistemov. Za
operacijske sisteme, ki niso navedeni zgoraj (Windows 98, Windows 2000 ali Linux,
itd.), delovanje ni zagotovljeno.
• Enota ne podpira 64-bitne verzije Windows® XP.
• Za najnovejšo verzijo in združljivost z operacijskim sistemom obiščite internetno stran
tehnične podpore za IC snemalnik (stran 104)
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Sistemske zahteve
100
Enota ne podpira naslednjih sistemov:
• operacijski sistemi, ki niso navedeni zgoraj (stran 99),
• ročno sestavljeni računalniki ali upravljalni sistemi,
• nadgrajeni OS,
• »multi-boot« operacijsko okolje,
• okolje z več zasloni.
Abecedno
kazalo
Opombe
Vsebina
Strojna oprema
• Zvočna kartica: zvočne kartice združljive s katerimkoli operacijskim
sistemom, ki ga enota podpira.
• Priključek: USB vrata
• Pogon za disk: Potreben je CD-ROM pogon. Za ustvarjanje glasbenega CD-ja
je potreben CD-R/RW pogon.
101
Vsebina
Zasnova in tehnične lastnosti
IC Snemalnik
Zmogljivost (Zmogljivost na voljo za uporabnika)
Abecedno
kazalo
4 GB (pribl. 3,60 GB =3,865,470,566 Byte)
Del zmogljivosti pomnilnika se uporablja kot upravljalno področje
Maksimalno število map (za pogon)
400 map
Maksimalno število datotek (za mapo)
199 datotek
Maksimalno število datotek (za pogon)
4.074 datotek (če pogon vsebuje 21 map)
Frekvenčni obseg
LPCM 44.1kHz/16bit
95 Hz - 20.000 Hz
MP3 192kbps
95 Hz - 18.000 Hz
MP3 128kbps
95 Hz - 16.000 Hz
MP3 48kbps(MONO)
95 Hz - 14.000 Hz
Združljivi formati datotek
MP3*1
Pretok podatkov: 32 – 320 kb/s (podpira spremenljivo hitrost
pretoka podatkov (VBR))
Frekvence vzorčenja: 16/ 22.05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz
Končnica datoteke: .mp3
*1 Omogoča tudi predvajanje MP3 datotek, posnetih z IC
snemalnikom. Ne podpira vseh dekodirnikov.
WMA*2
Pretok podatkov: 32 - 192 kb/s (podpira spremenljivo hitrost
pretoka podatkov (VBR))
Frekvenca vzorčenja: 44.1 kHz
Končnica datoteke: .wma
*2 WMA Ver.9 je združljiva, MBR (Multi Bit rate), Lossless,
Professional in Voice pa ne.
Datotek z zaščitenimi avtorskimi pravicami ni mogoče
predvajati.
Ne podpira vseh kodirnikov.
AAC-LC*3
Pretok podatkov: 16 - 320 kb/s (podpira spremenljivo hitrost
pretoka podatkov (VBR))
Frekvenca vzorčenja: 11,025/ 12/ 16/ 22.05/ 24/ 32/ 44,1/ 48
kHz
Končnica datoteke: .m4a
*3 Datotek z zaščitenimi avtorskimi pravicami ni mogoče
predvajati. Ne podpira vseh AAC kodirnikov.
LPCM
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz
Pretok podatkov: 16 bit
Končnica datoteke: .wav
Se nadaljuje 
102
Vsebina
Splošno
Zvočnik
Pribl. 10 mm × 6 mm v premeru.
Vhod/izhod
(mini vtič, stereo), priporočena impedanca bremena: 16 omov
USB priključek
(micro B priključek), združljiv s High-Speed USB
Reža za microSD kartico
združljiva z microSD/microSDHC kartico
Nadzor hitrosti predvajanja (DPC)
2,00 krat – 0,50 krat
MP3/WMA/AAC-LC
1,00 krat – 0,50 krat
LPCM
Izhod moči
150 mW
Napajanje
Vgrajena akumulatorska litij-ionska
baterija
3,7 V DC
Temperatura pri delovanju
5 °C - 35 °C
Mere (š/v/g) (brez izstopajočih delov in tipk) (JEITA)*4
40,8 mm × 102,3 mm × 6,4 mm
Masa (JEITA)*4
Pribl. 50 g
*4 Izmerjena vrednost po standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology and
Industries Association).
Priložena dodatna oprema
Glej priloženi vodič za hitro uporabo.
Oblika in tehnični podatki utegnejo biti spremenjeni brez vnaprejšnjega
opozorila.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Priključek za slušalke
103
Vsebina
Najdaljši čas snemanja*5*6
Najdaljši čas snemanja vseh map je naslednji.
Način snemanja (kader
snemanja*7)
Notranji
pomnilnik
LPCM 44.1kHz/16bit
6h
3h
6h
12 h
5 min
24 h
15 min
48 h
40 min
MP3 192kbps
( /
/ / )
44 h
40 min
22 h
20 min
44 h
40 min
89 h
25 min
178 h
357 h
MP3 128kbps ( )
67 h
5 min
33 h
30 min
67 h
5 min
134 h
268 h
536 h
178 h
89 h
25 min
178 h
357 h
715 h
1431 h
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
h – hour – ura/min – minute – minuta
*5 Če boste dlje časa neprekinjeno snemali, bo potrebna uporaba USB omrežnega adapterja (ni priložen).
Za več podrobnosti o življenjski dobi baterije, glejte tabelo »Čas delovanja baterije«.
*6 Najdaljši čas snemanja je lahko drugačen, kar je odvisno od tehničnih lastnosti kartice.
*7 Tovarniške nastavitve
Najdaljši čas predvajanja glasbenih datotek/število datotek*8
Hitrost pretoka
podatkov
Čas predvajanja
Število datotek
48 kb/s
178 h
2670 datotek
128 kb/s
67 h 5 min
1006 datotek
256 kb/s
33 h 30 min
502 datotek
h – hour – ura/min – minute – minuta
*8 V primeru, da so bile MP3 datoteke, dolge vsaka 4 minute, prenešene na IC snemalnik.
Čas delovanja baterije
Če uporabljate vgrajeno akumulatorsko litij-ionsko baterijo*1
Način snemanja
Snemanje
Predvajanje prek
zvočnikov*2
Predvajanje prek slušalk
LPCM 44.1kHz/16bit
približno 18 h
približno 10 h
približno 19 h
MP3 192kbps
približno 24 h
približno11 h
približno 23 h
MP3 128kbps
približno 24 h
približno11 h
približno 25 h
MP3 48kbps(MONO)
približno 24 h
približno11 h
približno 26 h
Music file
(128 kbps/44.1kHz)
—
približno11 h
približno 26 h
h – hour – ura
* Izmerjena vrednost po standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology and
Industries Association). Čas delovanja baterije se lahko skrajša glede na uporabo IC snemalnika.
*2 Pri predvajanju glasbe na notranjem zvočniku pri glasnosti nastavljeni na 28.
1
Abecedno
kazalo
MP3 48kbps(MONO)
microSD kartica
104
Odpravljanje težav
Med servisom ali popravili se bodo morda izbrisala posneta sporočila.
Nekaj o ponastavitvi IC snemalnika
Če se težava nadaljuje še po tem, ko ste ukrepali na spodaj opisan način, jo
boste morda lahko odpravili s ponastavitvijo IC snemalnika. S koničastim
predmetom pritisnite na tipko RESET. Če pritisnete na tipko RESET, medtem
ko IC snemalnik deluje, se bodo shranjeni podatki in nastavitve izbrisali. Pred
ponastavitvijo se prepričajte, da indikator delovanja ne sveti.
Tipka RESET
Abecedno
kazalo
Preden odnesete IC snemalnik na popravilo, poglejte spodaj, če lahko težavo
odpravite.
Če bi se težave nadaljevale, se posvetujte s Sonyjevim pooblaščenim
posrednikom.
Več informacij o IC snemalniku lahko dobite na naslednji spletni strani:
http://support.sony-europe.com/DNA
Vsebina
Odpravljanje težav
105
Vsebina
Nekaj o delovanju IC snemalnika
Šum
Napajanje
IC snemalnika ni mogoče vklopiti. IC snemalnik ne deluje, tudi če pritisnete na
eno od tipk.
• Baterija je šibka.
• IC snemalnik je izklopljen.
 Premaknite in držite stikalo POWER•HOLD v smeri napisa »POWER«, dokler se
ne prikaže okence. Snemalnik se vklopi (stran 20).
• Funkcija HOLD je vklopljena.
 Premaknite stikalo POWER•HOLD proti sredini (stran 16).
IC snemalnika ni mogoče izklopiti.
• Ko je snemalnik ustavljen, premaknite in držite stikalo POWER•HOLD v smeri
napisa »POWER«, dokler se ne prikaže napis »Power Off«. Snemalnik se izklopi
(stran 20).
IC snemalnik se samodejno izklopi.
• Če je IC snemalnik ustavljen in ga pustite približno 10 minut neuporabljenega, se
bo vklopila funkcija samodejnega izklopa. Če pri ustavljeni enoti premaknete
stikalo POWER•HOLD v smeri napisa »HOLD«, IC snemalnik vzpostavi stanje
pripravljenosti. V načinu stanja pripravljenosti se IC snemalnik samodejno izklopi,
če ga ne uporabljate 24 ur. V tem času se ne izklopi povsem, razen če ga izklopite
ročno.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Sliši se šum.
• Med snemanjem ste s predmetom, npr. s prsti, drgnili ali praskali po IC snemalniku
in hrup je bil posnet.
• IC snemalnik je bil med snemanjem ali predvajanjem postavljen blizu električnega
priključka, neonske luči ali mobilnega telefona.
• Priključek priključenega mikrofona je umazan.
 Očistite ga.
106
Baterij ni mogoče polniti s priključitvijo IC snemalnika v računalnik.
• Če priključite IC snemalnik v računalnik, ki ni v teku, se baterije ne bodo polnile.
Tudi če je računalnik vklopljen in je v načinu omejenega delovanja (standby ali
sleep), polnjenje baterij ni mogoče.
• Izključite in nato ponovno priključite IC snemalnik v računalnika.
Indikator polnjenja se ne prikaže ali sredi polnjenja izgine.
• USB priključni kabel ni pravilno priključen.
• Če priključite IC snemalnik v USB omrežni adapter (ni priložen) in predvajate
datoteke prek vgrajenega zvočnika, baterije ne bo mogoče polniti.
ali
.
Namesto indikatorja baterije utripa
• Temperatura v okolju je zunaj obsega, primernega za polnjenje. Polnite baterije pri
temperaturah okolja od 5 °C do 35 °C.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Polnjenje
Vsebina
Čas delovanja baterije je kratek.
• Čas delovanja baterije na strani 103 se nanaša na predvajanje z glasnostjo
nastavljeno na 28. Čas delovanja je lahko krajši, kar je odvisno od delovanja IC
snemalnika.
• Tudi če IC snemalnika ne uporabljate, se baterija počasi troši. Če snemalnika še dlje
časa nimate namena uporabljati, priporočamo, da ga izklopite (stran 20). Po
tovarniški nastavitvi je možnost »Power Saving Mode« (varčevanje z energijo)
nastavljena na »ON« (stran 21, 76), s čimer se trošenje baterije zmanjša. Čas, ki je
potreben za popolno polnjenje povsem prazne baterije, je 1 ura 30 min.
• Baterijo uporabljate pri temperaturi okolja pod 5 °C. Čas delovanja baterije se s tem
skrajša, kar ne pomeni okvare.
• IC snemalnika več kot eno leto niste uporabljali.
• Vgrajena akumulatorska baterija je morda slaba.
 Posvetujte se z najbližjim prodajalcem opreme Sony.
• Če je čas delovanja baterije krajši za približno polovico od originalnega časa, tudi ko
jo povsem napolnite, pomeni, da je baterija slaba.
 Posvetujte se z najbližjim prodajalcem opreme Sony.
107
Indikatorja snemanja in delovanja ne zasvetita.
• »LED« je nastavljen na »OFF«.
 Prikažite meni in nastavite »LED« na »ON« (stran 76).
Snemanje
Snemanje datoteke ni mogoče.
• Preostala zmogljivost pomnilnika ni zadostna.
• Če v področju, ki je namenjeno samo predvajanju, izberete » Music« ali »
Podcast«, snemanje datoteke ne bo mogoče.
• Datoteke so posnete v mapi, ki je v meniju določena z »Save Destination«.
Snemanje se prekine.
• Vklopljena je funkcija VOR. V meniju (stran 43) nastavite »VOR« na »OFF«.
Predvajanje
Glasnost predvajanja je nizka.
• Vgrajeni zvočnik je namenjen predvsem spremljanju zvoka in zato je glasnost nizka.
 Uporabite priložene slušalke.
Zvočniki ne oddajajo zvoka.
• Priključene so slušalke (str. 50).
Zvočniki oddajajo zvok, čeprav ste priključili slušalke.
• Če slušalke med predvajanjem niso pravilno priključene, utegne zvok oddajati
zvočnik.
 Izključite in nato ponovno trdno priključite slušalke.
Zvočni učinek se ne spremenit, tudi če spremenite nastavitev »Effect«.
• Če uporabljate vgrajeni zvočnik, funkcija »Effect« ne deluje.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
IC snemalnik ne deluje pravilno.
• Morda ste formatirali pomnilnik IC snemalnika z uporabo računalnika.
 Za formatiranje pomnilnika uporabite IC snemalnik (steran 78).
Vsebina
Delovanje
108
Urejanje
Sporočila ni mogoče razdeliti.
• Za delitev sporočila potrebujete določeno količino prostora v spominu.
• Zaščitene datoteke ni mogoče razdeliti.
• V izbrani mapi je posnetih že 199 datotek ( ).
 Izbrišite nekaj sporočil (stran 54) ali izbrišite vsa sporočila po prenosu na drug
medij ali na osebni računalnik.
• Delitev sporočila povsem na začetku ali povsem na koncu ni možna zaradi
sistemskih omejitev.
• Delite lahko samo datoteke, ki ste jih posneli z IC snemalnikom (npr. datoteko,
prenešeno iz računalnika).
Datoteke ni mogoče premakniti.
• Datoteke »podcast« ni mogoče premakniti.
• Zaščitene datoteke ni mogoče premakniti.
• Datoteke na microSD kartici ni mogoče premakniti.
Datoteke ni mogoče kopirati na drug pomnilnik.
• Datoteke »podcast« ni mogoče kopirati na drug pomnilnik.
Ura
Prikaže se »- -:- -«.
• Niste nastavili ure (str. 22).
Za datum in uro snemanja se prikaže »--y--m- -d« ali »- -:- -«.
• Datum in ura snemanja se ne bosta prikazala, če med snemanjem ura nista bila
nastavljena.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Če predvajate glasbeno datoteko, zvok predvajanja ni dober.
• V meniju »Effect« ste izbrali način »Clear Voice 1« ali »Clear Voice 2«.
 Nastavite »Effect« na »OFF« ali z možnostjo »Music« izberite drug učinek za
predvajanje datoteke.
Vsebina
Hitrost predvajanja je prehitra ali prepočasna.
• Funkcija »DPC (Speed Control)« je v meniju nastavljena na »ON« in IC snemalnik
predvaja datoteko v določeni hitrosti. Nastavite funkcijo »DPC (Speed Control)« na
»OFF«, da se bo datoteka predvajala z običajno hitrostjo.
 Ali pa nastavite hitrost predvajanja s funkcijo »Set Speed« (stran 48).
• LPCM datoteke ni mogoče predvajati pri hitrosti, ki presega 1x hitrost snemanja. Če
poskušate nastaviti hitrost predvajanja na višjo od omejitve, se bo prikazal napis
»NO FAST«.
109
Datoteke
Prikaže se »Memory Full« (pomnilnik poln) in ne morete začeti snemati.
• Pomnilnik je poln.
 Izbrišite nekaj datotek (str. 54) ali izbrišite vse datoteke, po tem, ko ste jih shranili
na drug medij ali na računalnik.
Prikaže se »File Full« (datoteka polna) in IC snemalnika ne morete upravljati.
• Posneli ste že 199 datotek v izbrano mapo ( )ali skupno 4.074 datotek (če je 21
map). Zato ne morete posneti nove datoteke ali premakniti datoteke.
 Izbrišite nekaj datotek (str. 54) ali izbrišite vse datoteke, po tem, ko ste jih shranili
na drug medij ali na računalnik.
Enota ne prepozna microSD kartice.
• Odstranite microSD kartico in jo ponovno vstavite v pravi smeri (stran 32).
• Preklopite pomnilnik IC snemalnika na »microSD Card« (stran 34).
Računalniki
Spremenjena menijska nastavitev ne deluje.
• Če spremenite menijsko nastavitev z uporabo programa »Sound Organizer«,
menijska nastavitev morda ne bo delovala.
Znakov v imenu mape ali datoteke ni mogoče brati.
• IC snemalnik nekaterih posebnih znakov in simbolov, ki ste jih vpisali s pomočjo
računalnika in ste za to uporabili Windows Explorer ali Macintosh Finder, ne
podpira in ne prikaže.
Kopiranje datoteke traja dlje časa.
• Če je velikost datoteke velika, traja dolgo časa, da se kopiranje konča. Počakajte, da
se kopiranje zaključi.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Preostali čas, ki je prikazan na prikazovalniku, je krajši od tistega, ki je prikazan v
priloženem programu »Sound Organizer«.
• Enota zahteva določeno količino pomnilnika za delovanje sistema. Ta količina se
odšteje od preostalega časa in zato pride do te razlike.
Vsebina
Prikazovalnik
110
• IC snemalnik lahko prepozna vse do 8 nivojev map, prenešenih v IC snemalnik.
• Format datoteke se lahko razlikuje od formata, ki ga je možno predvajati na IC
snemalniku (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Preverite
ime datoteke (stran 101).
Računalnik se ne zažene.
• Če računalnik ponovno zaženete z napravo priključeno na računalnik, lahko
računalnik zmrzne ali pa se ne zažene pravilno.
 Napravo odklopite od naprave in ponovno zaženite računalnik.
Nekaj o programu Sound Organizer (urejevalnik zvoka)
Glejte tudi datoteke Help (Pomoč) programske opreme Sound Organizer.
Programske opreme Sound Organizer ni mogoče naložiti.
• Na disku ali pomnilniku računalnika je premalo prostora.
 Preverite prazen prostor na trdem disku in pomnilniku.
• Programsko opremo skušate naložiti v operacijski sistem, ki ga Sound Organizer ne
podpira.
 Naložite program v operacijski sistem, ki ga naprava podpira (stran 91).
• V Windows XP ste se prijavili z uporabniškim imenom , ki je last uporabnikovega
računa z omejitvami. Ali: v Windows Vista ali Windows 7 ste se prijavili z uporabo
gostujočega računa.
 Prijavite se z uporabo uporabnikovega imena, ki ima pravice računalnikovega
administratorja.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Predvajanje prenesene datoteke ni možno.
Vsebina
Računalnik ne prepozna IC snemalnika. Mape/datoteke ni možno prenesti iz
računalnika.
• Odklopite in ponovno priklopite IC snemalnik na osebni računalnik.
• Ne uporabljajte USB vrat ali USB podaljševalnega kabla. Uporabljate samo priloženi
USB povezovalni kabel.
• Delovanje ni zagotovljeno, če uporabljate sistemske zahteve, ki se razlikujejo od
navedenih na strani 99.
• Glede na položaj USB priključka je možno, da se IC snemalnik ne prepozna. V tem
primeru uporabite drug USB vhod.
111
Shranjenih sporočil ni mogoče predvajati ali urejati.
• Ne morete predvajati datotek, če Sound Organizer ne podpira njihovega formata.
Odvisno od formata datoteke, dela urejevalnih funkcij programske opreme ne
morete uporabljati.
Števec ali drsnik se premikata nepravilno. Prihaja do motnje.
• Do tega pride, ko predvajate sporočila, ki ste jih razdelili.
 Sporočilo najprej shranite na računalnik*, nato ga dodajte na IC snemalnik.
*Izberite format za shranjevanje datotek, ki ustreza IC snemalniku.
Če je mnogo datotek, je delovanje počasno.
• Ko skupno število datotek narašča, postane delovanje počasnejše ne glede na
dolžino snemalnega časa.
Prikazovalnik med shranjevanjem, dodajanjem ali brisanjem datotek ne deluje.
• Kopiranje ali brisanje dolgih datotek dalj traja. Ko je operacija končana,
prikazovalnik deluje normalno.
Programska oprema se »obesi«, zaustavi, ko se Sound Organizer zaganja.
• Ne izključujte IC snemalnika, kadar računalnik komunicira z njim, sicer postanejo
računalniške operacije nestabilne in podatki v IC snemalniku se lahko poškodujejo.
• Morda je prišlo do konflikta med programsko opremo in kako drugo aplikacijo.
Abecedno
kazalo
Predvajani zvok iz računalnika je nizek./Računalnik ne oddaja zvoka.
• Zvočna kartica ni nameščena.
• Računalnik nima vgrajenega zvočnika oz. nanj ni priključen zvočnik.
• Galsnost je povsem zmanjšana.
• Povečajte glasnost pri računalniku. (Glejte priročnik z navodili za vaš računalnik.)
• Glasnost WAV datotek lahko spreminjate in shranjujete s pomočjo funkcije
»Increase Volume« (povečaj glasnost) Microsoft Sound Recorderja (Microsoftovega
snemalnika zvoka).
Vsebina
IC snemalnika ni mogoče priključiti na računalnik.
• Preverite, če je nalaganje programske opreme uspelo.
• Preverite tudi priključitev:
− Če uporabljate zunanji USB hub, uporabite priloženi USB priključni kabel za
priključitev IC snemalnika v računalnik.
− Izključite in ponovno priključite kabel z IC snemalnikom.
− Priključite IC snemalnik v druga USB vrata.
• Računalnik je morda v načinu pripravljenosti/hibernacije.
 Ko je IC priklmjjučen, naj računalnik ne preide v način pripravljenosti/
hibernacije.
• Ustvarite si varnostno kopijo vseh podatkov, shranjenih v notranji pomnilnik ali na
microSD kartico, nato pa notranji pomnilnik ali microSD kartico formatirajte z
uporabo menija (stran 78).
112
Vsebina
Sporočila o napakah
Če se na prikazovalniku prikaže sporočilo, sledite navodilom.
Vzrok/odpravljanje
HOLD...
Slide HOLD Switch to
Activate.
• Funkcija HOLD zaklene tipke na IC snemalniku in tako
prepreči nehoteno upravljanje. Za izklop funkcije HOLD
premaknite stikalo POWER•HOLD proti sredini (stran 16).
Low Battery Level
• Pomnilnika ni mogoče formatirati ali izbrisati vseh datotek
v mapi, ker bateriji zmanjkuje moči. Napolnite baterijo (str.
18).
Low Battery
• Baterija je iztrošena. Napolnite jo (stran 18).
Low Battery to Update
• Programske opreme ni mogoče posodobiti, ker baterija
nima dovolj moči. Napolnite jo (stran 18).
microSD Card Error
• Med vstavljanjem microSD kartice v režo je prišlo do
napake. Odstranite jo in jo ponovno vstavite. Če sporočilo
ne izgine, uporabite novo microSD kartico.
microSD Card Not
Supported
• Vstavili ste microSD kartico, katere IC snemalnik ne
podpira. Oglejte si poglavje o združljivosti microSD kartic
na strani 33.
Read Only microSD Card • Vstavili ste microSD kartico, ki je namenjena samo branju.
Teh na tem IC snemalniku ni mogoče uporabljati.
microSD Card Locked
• Vstavili ste microSD kartico, ki zaščitena pred
presnemavanjem. Odklenite jo.
Memory Full
• Preostala zmogljivost pomnilnika IC snemalnika ni
zadostna. Pred snemanjem izbrišite nekaj sporočil.
File Full
• Če je v izbrani mapi že maksimalno število datotek ali
skupno število datotek na IC snemalniku doseže
maksimum, sporočila ne morete posneti. Pred snemanjem
izbrišite nekaj sporočil.
Settings are Full
• Mape ne morete preimenovati, ker to ime že obstaja.
Izberite drugo ime za mapo.
Track Marks are Full
• Oznake posnetka ne morete nastaviti, ker je datoteka že
označena z maksimalnim številom oznak. Prekličite
neželene oznake (stran 61).
File Damaged
• Sporočil ne morete predvajati ali urejati, ker so podatki
izbrane datoteke poškodovani.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Sporočilo o napaki
113
Built-In Memory Needs
to be Formatted
• IC snemalnika ni mogoče vklopiti s pomočjo računalnika
prek USB povezave, ker je bil IC snemalnik formatiran z
rečunalnikom in ni kopije nadzorne datoteke, potrebne za
to. Formatirajte IC snemalnik s pomočjo funkcije
formatiranja v meniju (stran 78). Ne uporabljajte
računalnika za formatiranje IC snemalnika.
microSD Card Needs to
be Formatted
• microSD kartica je bila formatirana na računalniku s
formatom, katerega IC snemalnik ne podpira. Formatirajte
microSD kartico s funkcijo formatiranja v meniju (stran
78).
Process Error
• Shranite arhivsko kopijo podatkov in formatirajte IC
snemalnik s pomočjo menija (stran 78). Če se težava
nadaljuje, se posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme
Sony.
Stop and Reinsert
microSD Card
• microSD kartico ste vstavili med snemanjem ali
predvajanjem. Odstranite jo in ponovno vstavite, medtem
ko je IC snemalnik ustavljen.
Set Date&Time
• Nastavite ure; v nasprotnem primeru ni možno nastaviti
alarma.
No File
• V izbrani mapi ni sporočil. Zaradi tega ni možno
premakniti sporočila ali nastaviti alarma itd.
No Track Marks
• Poskušali ste izbrisati oznako ali več oznak ali razdeliti
datoteko na vseh označenih mestih, oznak pa sploh ni.
No microSD Card
• Ko poskušate nastaviti možnosti »Select Memory« ali »File
Copy«, v reži za microSD kartico ni vstavljene kartice.
File Protected
• Izbrano sporočilo je zaščiteno in je zdaj datoteka »Reading
only« (samo za branje). Izbrisati je ni mogoče. Na
računalniku prekličite »Read only«, da lahko urejate
datoteko s pomočjo IC snemalnika.
Already Set
• Pri alarmu ste za predvajanje datoteke nastavili datum in
čas, ki je predhodno določen za drugo datoteko.
Spremenite nastavitev.
Past Date/Time
• Alarm ste nastavili, ko je nastavljeni čas že minil. Nastavite
pravilen datum in uro (stran 52).
Unknown Data
• Podatki niso v datotečnem formatu, ki ga IC snemalnik
podpira. IC snemalnik podpira LPCM(.wav)/ MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a). Preberite si navodila na
strani 101.
• Predvajanje datotek zaščitenih pred kopiranjem ni možno.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Vzrok/odpravljanje
Vsebina
Sporočilo o napaki
114
Invalid Operation
• Datotek v mapah » Music« ali » Podcast« na področju,
ki je namenjen samo predvajanju, ni mogoče deliti ali jim
nastaviti oznake.
• Ime datoteke je doseglo maksimalno število znakov;
datoteke ne bo mogoče razdeliti. Skrajšajte ime datoteke.
• Funkcije »Divide All Track Marks« ni mogoče uporabiti,
ker se oznaka nahaja 0,5 sekund od mesta delitve.
• Funkcije »Divide All Track Marks« ni mogoče uporabiti,
ker se oznaka nahaja 0,5 sekund od začetka ali konca
datoteke.
• Dolžina datoteke je krajša od 1 sekunde; tako kratke
datoteke ni mogoče razdeliti.
• Funkcije »Divide Current Position« ni mogoče uporabiti na
mestu znotraj 0,5 sekund od začetka ali konca datoteke.
New File
• Datoteka, ki jo snemate, je dosegla maksimalno velikost (2
GB za datoteko LPCM in 1GB za datoteko MP3). Datoteka
se bo samodejno razdelila in snemanje se bo nadaljevalo z
novo datoteko.
Change Folder
• Če v mapah ali ni datotek, se na prik, se na
prikazovalniku ne bo prikazala nobena mapa. Prikaže se
samo mapa z datoteko.
Cannot Divide - Exceeds
Max 199 Files in Folder
• Če je v izbrani mapi že 199 datotek ali če skupno število
datotek, shranjenih na IC snemalniku, presega maksimum,
datoteke ne bo mogoče razdeliti. Najprej nekaj datotek
izbrišite.
Same File Name Exists
• V mapi že obstaja datoteka z istim imenom, zato mape ni
mogoče ustvariti ali jo preimenovati.
Erased Track Marks too
near Divide Point
• Če je oznaka posnetka nastavljena do 0,5 sekund od mesta
delitve, se bo oznaka samodejno izbrisala.
No operation with
microSD Card
• V datoteki, shranjeni na microSD kartici, ni mogoče
nastaviti alarma. Preklopite pomnilnik IC snemalnika na
»Built-In Memory« (stran 34).
Check the Volume Level* • Glasnost predvajanega zvoka presega določen nivo.
Nastavite jakost zvoka na zmerno glasnost.
Operation Invalid While
Recording
• Glasnost predvajanega zvoka presega določen nivo.
Nastavite jakost zvoka na zmerno glasnost.
Operation Invalid While
Playing
• Izbrane postavke menija ne morete uporabiti med
snemanjem. Ustavite snemanje in nato uporabite postavko
v meniju.
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
Vzrok/odpravljanje
Vsebina
Sporočilo o napaki
115
Vzrok/odpravljanje
System Error
• Prišlo je do sistemske napake, ki ni navedena zgoraj.
Pritisnite na tipko RESET in ponovno zaženite IC
snemalnik. Če se težava nadaljuje, se posvetujte z najbližjim
prodajalcem opreme Sony.
Abecedno
kazalo
Save Destination Changed • V izbrani mapi »Save Destination« že obstaja maksimalno
število datotek ali sama mapa je izbrisana. Ciljna mapa je
zamenjana z drugo razpoložljivo mapo.
Vsebina
Sporočilo o napaki
116
IC snemalnik ima nekatere sistemske omejitve. Spodaj navedene težave ne
predstavljajo napake pri delovanju IC snemalnika
Vzrok/odpravljanje
Glasbenih datotek ne
morete prikazati po
vrstnem redu.
• Če ste prenesli glasbene datoteke s pomočjo računalnika,
morda niso kopirane po vrstnem redu prenosa zaradi
sistemskih omejitev. Če posamezno kopirate glasbene
datoteke iz računalnika na IC snemalnik, lahko prikažete in
predvajate datoteke v prekopiranem zaporedju.
• Datoteka je presegla največjo velikost (2 GB za datoteko
LPCM in 1GB za datoteko MP3) in se zato samodejno
razdeli.
• Datoteka je presegla največjo velikost (2 GB za datoteko
LPCM in 1GB za datoteko MP3) in se zato samodejno
razdeli.
• Uporabljen je znak, katerega na IC snemalniku ni mogoče
prikazati. Z uporabo računalnika ga zamenjajte s takim, ki
ga snemalnik lahko prikaže.
Datoteka se razdeli
samodejno.
Malih tiskanih črk ne
morete vpisati.
Namesto imena mape,
naslova, imena izvajalca
ali imena datoteke se
prikaže .
Ko datoteko razdelite, je
preostali čas snemanja
krajši.
• Da področje za upravljanje datotek razdeli datoteko je
potrebna določena količina prostora, zato bo preostali čas
snemanja krajši.
Abecedno
kazalo
Simptom
Vsebina
Sistemske omejitve
117
• Nuance, logotip za Nuance, Dragon, Dragon NaturallySpeaking in RealSpeak
so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe Nuance
Communications Inc. in so registrirani v ZDA in drugih državah.
Vse druge blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so blagovne
znamke ali registrirane blagovne znamke nosilcev pravic. Oznaki »™« in »®« v
tem priročniku nista vedno navedeni.
Funkcija »Sound Organizer« uporablja spodnje programske module:
Windows Media Format Runtime
Ta izdelek vsebuje tehnologijo, katere pravice intelektualne lastnine so v lasti
podjetja Microsoft.
Uporaba in distribucija te tehnologije izven tega izdelka brez ustrezne licence
podjetja Microsoft nista dovoljeni.
Abecedno
kazalo
• Microsoft, Windows, Windows Vista in Windows Media so registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke korporacije Microsoft, registrirane v
ZDA in drugih državah.
• Macintosh in Mac OS sta blagovni znamki korporacije Apple Inc.,
registrirane v ZDA in drugih državah.
• Pentium is a registered trademark of Intel Corporation.
• MPEG Layer-3 avdio kodirna tehnologija in patenti po licenci Fraunhoferja
IIS in Thomsona.
• Logotipa microSD in microSDHC sta blagovni znamki 3D-3C, LLC.
Vsebina
Blagovne znamke
118
A
B
Brisanje datotek ...................54, 68, 70
Brisanje oznake posnetka ...61, 68, 71
Brisanje vseh datotek v
mapi ...................................56, 68, 70
Brisanje vseh oznak
posnetkov..........................62, 68, 71
Č
Čas delovanja baterije ................... 103
Čas predvajanja .............................. 103
Čas snemanja ................................. 103
D
Delitev datoteke na trenutnem mestu
63, 68, 70
Delitev datoteke na vseh označenih
mestih ................................64, 68, 70
DPC (Digital Pitch Control)48, 68, 73
E
Enostavno iskanje ................51, 68, 75
H
Hitrost predvajanja .......................... 48
HOLD ......................................... 13, 16
I
Indikator za baterijo .................. 18, 95
Iskanje (Cue) .................................... 50
Izbira datoteke pri ustavljeni enoti ali
v okencu za način
predvajanja ................................... 30
Izbira datoteke z uporabo
menija ............................................ 28
Izbira kadra ..........................39, 68, 70
L
LPCM datoteke ............................. 101
M
Maintenance .................................... 97
Menu
Alarm .............................................68, 75
Zvočni signal .................................69, 77
Sprememba imena datoteke ........68, 71
Sprememba imena mape .............68, 71
Datum&ura ...................................69, 77
Delitev na vseh označenih
mestih .........................................68, 70
Delitev na trenutnem mestu........68, 70
DPC(Speed Control) ...................68, 73
Enostavno iskanje .........................68, 75
Učinek ............................................68, 74
Brisanje datoteke ...........................68, 70
Brisanje veh datotek .....................68, 70
Brisanje vseh oznak posnetkov ...68, 71
Brisanje oznake posnetka ............68, 71
Kopiranje datoteke........................68, 71
Formatiranje .................................69, 78
Jezik ..................................................9, 77
LCF(Low Cut) ..............................68, 73
LED.................................................69, 76
Načini upravljanja menijev ...............68
Nastavitve menijev .............................70
Občutljivost mikrofona................68, 73
Premikanje datotek.......................68, 70
Način predvajanja .........................68, 75
Način varčevanja z energijo.........68, 76
Zaščita ............................................68, 70
REC Mode .....................................68, 72
Destinacija shranjevanja ..............68, 72
Urejanje kadra ...............................68, 72
Izbira kadra....................................68, 70
Izbira datoteke ...............................68, 70
Izbira pomnilika ...........................68, 76
Informacije o sistemu ...................69, 78
Prikaz ure .......................................69, 77
VOR ................................................68, 73
Se nadaljuje 
Abecedno
kazalo
AAC-LC datoteke .......................... 101
Alarm ....................................52, 68, 75
Izbira pomnilnika ................34, 68, 76
Vsebina
Abecedno kazalo
119
N
Š
Šum ................................................... 97
T
Tehnični podatki.............................. 99
O
Odpravljanje težav ......................... 104
Opis delov in tipk
Prikazovalnik .....................................10
Sprednja stran ....................................... 8
Hrbtna stran .......................................... 9
Opozorila ......................................... 97
Oznaka posnetka ............................. 60
P
Podcast ....................................... 14, 89
Polnjenje baterije ....................... 18, 95
Predvajanje ...................................... 44
Premikanje datotek .............57, 68, 70
Preostali čas snemanja ............10, 116
Prikazovalnik .................................. 10
Priključitev IC snemalnika v
računalnik ............................... 18, 80
Program »Sound Organizer« ......... 89
R
Review ........................................ 37, 50
S
Seznam sporočil ............................. 112
Sistemske omejitve ........................ 116
Sistemske zahteve ...................... 91, 99
Snemanje ......................................... 35
Sprememba nastavitve
U
Učinek ..................................46, 68, 74
Uporaba IC snemalnika z vašim
računalnikom ............................... 79
Urejevanje datotek ........................... 57
USB omrežni adapter ...................... 95
USB pomnilnik ................................ 88
V
Vgrajen mikrofon ............................ 35
Vgrajena baterija ....................... 34, 81
VOR (Voice Operated
Recording) ........................43, 68, 73
Vstavljanje microSD kartice........... 32
Vzdrževanje ..................................... 97
W
WMA datoteke............................... 101
Z
Začasna ustavitev snemanja ........... 37
Zaščita datoteke ...................67, 68, 70
Abecedno
kazalo
Način stanja pripravljenosti ........... 20
Način varčevanja z
energijo .............................21, 69, 76
Načini predvajanja...............49, 68, 75
Nastavitev glasnosti ................... 36, 44
Nastavitev jezika ..................25, 69, 77
Nastavitev ure.......................22, 69, 77
»Scene Select«...................41, 68, 72
Spreminjanje imena
datoteke .............................66, 68, 71
Spreminjanje imena
mape ..................................65, 68, 71
Spremljanje snemanja ..................... 36
Stikalo POWE•HOLD .............. 16, 20
Vsebina
Meni »Home«.......................15, 26, 68
microSD kartica .............32, 34, 81, 98
MP3 datoteke ................................. 101
Sony Corporation
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete
ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto
za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali
preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri
lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
Download PDF

advertising