Sony | ICD-TX650 | Sony ICD-TX650 Digitalni diktafon TX650 serije TX Kratka navodila za uporabo in hitro namestitev

SL
Previdnostni ukrepi
Napajanje
Naprava se lahko napaja le z vgrajeno litij-ionsko
akumulatorsko baterijo z napetostjo 3,7 V pri
enosmernem toku.
IC-snemalnik
Navodila za začetek
Varnost
Naprave ne uporabljajte med vožnjo z avtomobilom,
kolesom ali katerim koli drugim motornim vozilom.
Ravnanje z napravo
Naprave ne postavljajte v bližino toplotnih virov in je
ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
 Če v napravo pade predmet ali če vanjo uide tekočina,
mora napravo pred nadaljnjo uporabo pregledati
usposobljen serviser.
 Pri uporabi IC-snemalnika upoštevajte spodnje
previdnostne ukrepe, da preprečite deformacijo ohišja
oziroma nepravilno delovanje IC-snemalnika.
– Ne sedite z IC-snemalnikom v zadnjem hlačnem žepu.
– Ne imejte IC-snemalnika v torbi s slušalkami, ovitimi
okoli njega, in ne izpostavljajte torbe močnim udarcem.
Čas je, da preizkusite svoj nov IC-snemalnik
Polnjenje
 Pritisnite  ali , da izberete Next,
nato pa pritisnite .

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z napravo,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Zmogljivost (ki je na voljo uporabniku)*1*2)
16 GB (pribl. 14,40 GB = 15.461.882.265 bajtov)
*1 Manjši del notranjega pomnilnika, ki se uporablja za upravljanje datotek,
uporabniku ni na voljo za shranjevanje.
*2 Kadar se vgrajen pomnilnik formatira z IC-snemalnikom.
Dimenzije (š/v/g) (brez izbočenih delov in upravljalnih
tipk) (JEITA)*3
 Pritisnite  ali , da spremenite leto,
nato pa pritisnite , da vnesete številko.
Enako nastavite mesec, dan, uro in minuto
(v tem zaporedju).
 Napolnite IC-snemalnik.
Vtaknite priloženi kabel USB v konektor USB pod
njegovim pokrovčkom in v vrata USB na vklopljenem
računalniku.
Baterija se bo začela polniti.
Ko bo baterija popolnoma napolnjena, se bo prikazal
.
indikator baterije  Odklopite IC-snemalnik.
Kazalec lahko premaknete na prejšnji element tako,
da pritisnete BACK/HOME.
 Pritisnite  ali , da izberete Next,
nato pa pritisnite .
Poskrbite, da indikator delovanja ne sveti.
Nato si oglejte vodnik za pomoč za varen odklop
IC-snemalnika.
Ura kaže nastavljene vrednosti, na zaslonu pa se bo
nato prikazalo nastavitveno okno za vklop oziroma
izklop zvočnega signala.
Vklop
Pribl. 102,0 × 20,0 × 7,4 mm
ICD-TX650
 Pritisnite  ali , da izberete Yes oziroma No,
Masa (JEITA)*3
nato pa pritisnite .
Pribl. 29 g
*3 Vrednost, izmerjena skladno s standardom združenja JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
4-564-055-11(1) (SL)
Pregled priloženih elementov
IC-snemalnik (1)
 Stereo slušalke (1)
 Kabel USB (1)
 Etui (1)
 Navodila za začetek (ta list)
 Garancijska kartica
 Uporabniška programska oprema Sound Organizer
(namestitvena datoteka je shranjena v vgrajen pomnilnik,
tako da jo lahko namestite v svoj računalnik)
 Vodnik za pomoč (HTML-datoteka je shranjena v vgrajen
pomnilnik, tako da jo lahko preprosto kopirate v svoj
računalnik)

Glejte vodnik za pomoč
Ta navodila za začetek vsebujejo informacije o osnovnih
funkcijah IC-snemalnika.
Vodnik za pomoč je spletni priročnik.
Za več informacij o delovanju naprave in odpravljanju
težav glejte vodnik za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h_ce/
Dodatni pripomočki

Omrežni napajalnik USB AC-UD20
 Vklopite napravo.
Pomaknite stikalo POWER•HOLD v smeri POWER
in ga držite, dokler se zaslon ne vklopi.
Če želite napravo izklopiti, pomaknite stikalo POWER•HOLD
v smeri POWER in ga držite, dokler se na zaslonu ne prikaže
obvestilo Power Off.
Preprečevanje nenamernega delovanja (HOLD)
 Če želite, da IC-snemalnik ne bo več v stanju HOLD,
pomaknite stikalo POWER•HOLD na sredino.
Ko končate z nastavitvami zvoka, se bo prikazalo okno
menija HOME.
 Opombi
Če ob začetnem nastavljanju v eni minuti ne boste pritisnili
nobenega gumba, se bo na zaslonu prikazalo vprašanje
Quit Initial Set-up? oziroma Quit Beep Settings?.
 Uro in zvočni signal lahko nastavite tudi pozneje. Podrobnosti
najdete v vodniku za pomoč pri uporabi IC-snemalnika.

Izbira jezika menija
 Opomba
Odvisno od države ali regije nekateri modeli ali dodatni
pripomočki morda ne bodo na voljo.
Začetne nastavitve
 Pritisnite in držite BACK/HOME.
 Pritisnite  ali , da izberete
Pri prvem vklopu naprave ali kadar ura še ni nastavljena,
se na zaslonu prikaže Setting Date&Time, kjer lahko
nastavite uro.
© 2015 Sony Corporation
Settings – Common Settings – Language,
nato pa pritisnite .
 Pritisnite  ali , da izberete želeni jezik
besedila na zaslonu, nato pa pritisnite .
Na voljo so naslednji jeziki:
Deutsch (nemščina), English* (angleščina),
Español (španščina), Français (francoščina),
Italiano (italijanščina), Русский (ruščina).
 Prilagodite glasnost s pritiskom na VOL –/+.
 Pritisnite , da ustavite predvajanje.
 Vgrajen zvočnik je namenjen preverjanju posnetega zvoka,
zato je glasnost omejena. Če zvok predvajane datoteke
ni dovolj glasen ali če se slabo sliši, uporabite slušalke.
Uporaba menija HOME
Uporaba menija OPTION
Meni HOME, v katerem so na voljo vse funkcije, odprete
tako, da pritisnete in držite BACK/HOME.
V meniju HOME lahko izberete funkcijo, poiščete posnete
datoteke ali spremenite nastavitve IC-snemalnika.
Če želite prikazati meni OPTION, pritisnite OPTION.
Elementi menija OPTION, ki so pri posamezni funkciji
IC-snemalnika različni, omogočajo spreminjanje različnih
nastavitev itd.
 Pritisnite in držite BACK/HOME.
 V meniju HOME izberite želeno funkcijo in
* Privzeta nastavitev.
 Če se želite vrniti v meni HOME, pritisnite in držite
BACK/HOME.
Brisanje
Snemanje
pritisnite , nato pa pritisnite OPTION.
Prikazalo se bo okno menija HOME.
Prikazali se bodo elementi menija OPTION za
izbrano funkcijo.
 Opomba
Če datoteko izbrišete, je ne boste mogli obnoviti.
 Na seznamu posnetih datotek izberite datoteko,
ki jo želite izbrisati, ali predvajajte datoteko,
ki jo želite izbrisati.
Indikator delovanja
 Pred uporabo IC-snemalnika pomaknite stikalo
POWER•HOLD na sredino, da naprava preide iz stanja HOLD.
 Pritisnite .
Snemanje se bo začelo, indikator delovanja pa bo začel
svetiti rdeče.
Elementi menija HOME so razvrščeni v naslednjem
zaporedju.
 Pritisnite  ali , da izberete menijski
Podcast
Music
 Pritisnite OPTION in  ali , da izberete
Recorded
Files
nato pa pritisnite .
nato pa pritisnite .
Music
Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo Please Wait,
izbrana datoteka pa bo izbrisana.
Recorded Files
 Znova pritisnite , da ustavite snemanje.
Na zaslonu se bo najprej prikazalo obvestilo Saving...,
nato pa se bo prikazalo okno stanja ustavljenega
snemanja.
Record
Po ustavitvi snemanja lahko s pritiskom na 
predvajate pravkar posneto datoteko.
Settings
Poslušanje
Return to XX*
Indikator delovanja
 Pritisnite  ali , da v meniju HOME izberete
Recorded Files, nato pa pritisnite .
 Pritisnite  ali , da izberete želeno mapo,
nato pa pritisnite .
 Pritisnite  ali , da izberete želeno datoteko,
nato pa pritisnite .
Datoteka se bo začela predvajati, indikator delovanja
pa bo začel svetiti zeleno.
 Pritisnite  ali , da izberete nastavitev,
ki jo želite spremeniti, nato pa pritisnite .
 Več podrobnosti o nastavitvenih elementih pri posamezni
funkciji najdete v vodniku za pomoč.
Izbirate lahko med naslednjimi funkcijami:
 Pritisnite  ali , da izberete Yes,
mikrofona usmerjena proti viru zvoka, ki ga
želite posneti.
element, v katerem želite spremeniti nastavitev,
nato pa pritisnite .
Return to
XX*
 Pritisnite  ali , da izberete želeno funkcijo,
Podcast
 Namestite IC-snemalnik tako, da bosta vgrajena
Settings
* Namesto XX je prikazana funkcija,
ki jo trenutno uporabljate.
Delete a File, nato pa pritisnite .
Na zaslonu se bo prikazalo vprašanje Delete?,
izbrana datoteka pa se bo začela predvajati.
Record
Samodejen izklop zaslona
Če želite vklopiti zaslon, pritisnite BACK/HOME.
Časovnik za izklop zaslona je privzeto nastavljen na
Auto Screen Off, kar omogoča varčevanje z baterijo.
Zaslon se samodejno izklopi, če v stanju zaustavljenosti
približno 30 sekund ali v stanju snemanja in predvajanja
približno 10 sekund ne pritisnete nobenega gumba.
Kljub temu lahko napravo upravljate z gumbi, tudi
ko je zaslon izklopljen.
 Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite in držite
Settings – Common
BACK/HOME ter izberite
Settings – Screen Off Timer – No Auto Screen Off.
S to funkcijo lahko izberete
poddaje, uvožene iz računalnika,
in jih predvajate.
S to funkcijo lahko izberete
glasbene datoteke, uvožene iz
računalnika, in jih predvajate.
S to funkcijo lahko izberete
datoteke, posnete
z IC-snemalnikom, in jih predvajate.
Posnete datoteke so shranjene
v mapi (FOLDER).
S to funkcijo lahko odprete
snemalno okno. Če želite začeti
snemati, pritisnite .
S to funkcijo lahko odprete meni
Settings in spremenite različne
nastavitve IC-snemalnika.
S to funkcijo se lahko vrnete
na okno, ki je bilo prikazano,
preden ste odprli meni HOME.
* Namesto XX je prikazana funkcija,
ki jo trenutno uporabljate.
Namestitev programske opreme
Sound Organizer
Informacije o namestitvi programske opreme
Sound Organizer v svoj računalnik najdete v vodniku
za pomoč pri uporabi IC-snemalnika.
 Opombi
Programska oprema Sound Organizer je združljiva
le z računalniki z operacijskim sistemom Windows.
Programska oprema ni združljiva z računalniki Mac.
 Če formatirate vgrajen pomnilnik, bodo vsi shranjeni podatki
izbrisani (ob tem bosta izbrisana tudi vodnik za pomoč in
programska oprema Sound Organizer).

 Pri namestitvi programske opreme Sound Organizer se je
treba v račun prijaviti s skrbniškimi pravicami.
OPOZORILO
Baterij (paketa baterij ali naprave, v kateri so baterije)
ne izpostavljajte dalj časa prekomerni vročini, denimo
sončni svetlobi, ognju ipd.
Opomba za uporabnike: Spodaj navedene informacije
se nanašajo le na opremo, prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija
Ne poslušajte vsebin dolgo časa pri visoki glasnosti,
da se izognete morebitnim okvaram sluha.
Download PDF

advertising