Sony | ICD-UX512 | Sony ICD-UX512 ICD-UX512 Stereo diktafon 3-v-1, predvajalnik glasbe in pomnilnik USB Navodila za uporabo

4-275-850-21(1)
IC Recorder
Navodila za uporabo
Za začetek
Osnovne funkcije
Druge funkcije snemanja
Druge funkcije predvajanja
Urejanje datotek
Poslušanje FM-radia
O funkciji menija
Uporaba računalnika
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
ICD-UX512/UX513F
Da ne pride do poškodb sluha, glasbe
ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje
časa.
OPOZORILO
Baterij (kompleta baterij ali nameščenih baterij) ne
izpostavljajte dlje časa pretirani toploti, npr.
neposredni sončni svetlobi, ognju ali podobno.
NAZIVNA PORABA ELEKTRIČNEGA TOKA:
800 mA
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno
v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi
embalaži nahaja ta simbol, pomeni,
da z izdelkom ne smete ravnati enako
kot z drugimi gospodinjskimi
odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme.
S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi
prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi
tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo
k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite
pri lokalni mestni upravi, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo
lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno
ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
Dodatki, ki se lahko uporabljajo s tem izdelkom:
slušalke, kabel za povezavo USB
2
SI
Odstranitev odpadnih baterij
(velja za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z baterijo ne ravna
enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako za
kemijski element. Oznaka za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da
baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več
kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno
odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti
ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno
povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja
le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi
ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek
na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete
poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo
predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih
baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali
baterije lahko povprašate na upravni enoti ali
v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Obvestilo strankam: naslednji
podatki so veljavni samo za
opremo, prodano v državah, ki
upoštevajo smernice EU
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščeni predstavnik za EMC in varnost
proizvodov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve
ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na
naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
• Posneta glasba je namenjena zasebni uporabi.
Če jo želite uporabljati v druge namene, morate
pridobiti dovoljenje lastnika avtorskih pravic.
• Družba Sony ne odgovarja za nepopoln zapis/
prenos ali okvaro podatkov, ki so posledica težav
z digitalnim diktafonom ali računalnikom.
• Odvisno od vrste besedila in znakov besedilo na
digitalnem diktafonu morda ne bo pravilno
prikazano. Do tega pride zaradi:
– pomnilniške zmogljivosti povezanega
digitalnega diktafona,
– nepravilnega delovanja digitalnega diktafona
ali
– zapisa informacij o vsebini v jeziku ali znakih,
ki jih digitalni diktafon ne podpira.
Obvestilo uporabnikom
Vse pravice pridržane. Reproduciranje, prevajanje ali
pretvorba teh navodil za uporabo ali v njih opisane
programske opreme v računalniško berljivo obliko,
v celoti ali delno, brez predhodnega pisnega
dovoljenja družbe Sony Corporation ni dovoljeno.
DRUŽBA SONY CORPORATION V NOBENEM
PRIMERU BODISI PO POGODBI ZARADI
ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI ALI KAKO
DRUGAČE NE ODGOVARJA ZA NAKLJUČNO,
POSLEDIČNO ALI POSEBNO ŠKODO, KI
IZHAJA IZ OZIROMA JE POVEZANA S TEMI
NAVODILI ZA UPORABO IN INFORMACIJAMI
V NJIH ALI S PROGRAMSKO OPREMO IN
NJENO UPORABO.
Družba Sony Corporation si pridržuje pravico, da
kadar koli in brez obvestila spremeni vsebino teh
navodil za uporabo ali informacije, ki so v njih.
Programska oprema, opisana v teh navodilih, je lahko
prav tako predmet določil ločene licenčne pogodbe.
• Ta programska oprema je namenjena za uporabo
z operacijskim sistemom Windows in je ni mogoče
uporabljati s sistemom Macintosh.
• Priloženi kabel za povezavo je namenjen za
uporabo z digitalnim diktafonom ICD-UX512/
UX513F. Drugih digitalnih diktafonom z njim ni
mogoče povezati.
3
SI
Posnetki so namenjeni le za vašo lastno
zabavo in uporabo. Zakoni o avtorskih
pravicah prepovedujejo druge vrste
uporabe teh posnetkov brez privoljenja
njihovih lastnikov.
Uporaba medija Memory Stick™ za
snemanje grafike ali drugih podatkov,
zaščitenih z avtorskimi pravicami, je omejena
z omejitvami, določenimi v veljavnih zakonih
o zaščiti avtorskih pravic. Kakršna koli druga
uporaba je prepovedana.
Ta izdelek podpira medij »Memory Stick
Micro™ (M2™)«. »M2™« je skrajšana
oblika imena »Memory Stick Micro™«.
V nadaljevanju tega dokumenta se
uporablja »M2™«.
Blagovne znamke
• Microsoft, Windows, Windows Vista in Windows
Media sta blagovni znamki ali registrirani blagovni
znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih
državah in/ali drugih državah.
• Macintosh in Mac OS sta blagovni znamki podjetja
Apple Inc., registrirani v Združenih državah in
drugih državah.
4
SI
• Pentium je registrirana blagovna znamka družbe
Intel Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja avdia in
patenti licencirani s strani podjetja Fraunhofer IIS
and Thomson.
• Logotipa microSD in microSDHC sta blagovni
znamki SD-3C, LLC.
• »Memory Stick Micro«, »M2« in
so
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke
družbe Sony Corporation.
• »MagicGate« je registrirana blagovna znamka
družbe Sony Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
• Uporabo ameriških in tujih patentov je dovolilo
podjetje Dolby Laboratories.
Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne
znamke pripadajo svojim lastnikom. Oznaki » ™ « in
»®« nista uporabljeni v vseh primerih v teh navodilih
za uporabo.
»Sound Organizer« uporablja naslednji modul
programske opreme:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain
intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this
product is prohibited without the appropriate
license(s) from Microsoft.
Vsebina
Za začetek
Druge funkcije snemanja
1. korak: Preverjanje vsebine paketa ......... 8
Posamezni deli in tipke..........................9
Preprečevanje neželenega delovanja
(HOLD) ...............................................10
Vzdrževanje zmerne glasnosti
(AVLS) ................................................11
2. korak: Polnjenje baterije ......................12
Polnjenje baterije prek računalnika .....12
Polnjenje baterije prek
napajalnika USB..................................14
Čas za polnjenje/zamenjavo
baterije .................................................14
3. korak: Vklop digitalnega diktafona .....15
Vklop ...................................................15
Izklop...................................................15
4. korak: Nastavitev ure...........................16
Nastavitev ure po polnjenju baterije....16
Nastavitev ure v meniju.......................16
5. korak: Nastavitev jezika na zaslonu ....19
Spreminjanje nastavitev snemanja ...........32
Izbira scene snemanja za vsako
situacijo................................................32
Samodejni začetek snemanja ob
zvoku – funkcija VOR .........................37
Snemanje na pomnilniško kartico ............38
Snemanje prek drugih naprav ..................42
Snemanje z zunanjim mikrofonom ......42
Snemanje iz druge opreme...................43
Delovanje med snemanjem ......................46
Spremljanje snemanja ..........................46
Osnovne funkcije
Snemanje .........................................20
Poslušanje ........................................24
Brisanje............................................30
Druge funkcije predvajanja
Spreminjanje nastavitev predvajanja .......47
Priročni načini predvajanja ..................47
Zmanjševanje šuma pri predvajanju in
izboljševanje razločnosti izgovorjenih
glasov – funkcija izločanja šuma .........48
Prilagajanje hitrosti predvajanja –
funkcija DPC (Digital Pitch
Control)................................................49
Izbira zvočnega učinka ........................50
Izbira načina predvajanja .....................52
Predvajanje datoteke ob želenem času
z alarmom.................................................54
Predvajanje prek drugih naprav ...............56
Snemanje z drugo opremo ...................56
5
SI
Urejanje datotek
Razporejanje datotek v mapi ...................57
Premikanje datoteke v drugo mapo .....57
Kopiranje datoteke v drug
pomnilnik.............................................58
Brisanje vseh datotek v mapi...............59
Uporaba zaznamka...................................61
Dodajanje zaznamka............................61
Brisanje zaznamka...............................62
Brisanje vseh zaznamkov v izbrani
datoteki hkrati......................................63
Razdelitev datoteke..................................64
Razdelitev datoteke na
trenutnem mestu ..................................64
Razdelitev datoteke pri vseh
zaznamkih............................................65
Zaščita datoteke .......................................67
Poslušanje FM-radia
(samo pri ICD-UX513F)
Iskanje radijske postaje............................68
Iskanje radijske postaje z iskanjem
frekvenc ...............................................68
Iskanje nastavljene radijske postaje.....69
Snemanje radia ....................................70
Nastavitev radijskih postaj.......................71
Samodejna nastavitev radijskih
postaj....................................................71
Ročna nastavitev radijskih postaj ........71
Brisanje nastavljenih radijskih
postaj....................................................72
6
SI
Spreminjanje nastavitev radijskega
sprejema ...................................................73
Vklop občutljivosti sprejemnika
FM radia...............................................73
Spreminjanje občutljivosti iskanja.......74
Preklapljanje izhoda FM radia med
zvočnikom in slušalkami .....................75
O funkciji menija
Nastavitve za meni ...................................76
Nastavitve menija.....................................77
Uporaba računalnika
Uporaba digitalnega diktafona
z računalnikom.........................................94
Priklop digitalnega diktafona na
računalnik ............................................94
Struktura map in datotek......................96
Odklop digitalnega diktafona
z računalnika ......................................100
Kopiranje datotek iz digitalnega
diktafona v računalnik............................101
Kopiranje glasbenih datotek iz
računalnika v digitalni diktafon in
njihovo predvajanje................................102
Kopiranje glasbene datoteke iz
računalnika v digitalni diktafon
(povleci in spusti) ..............................102
Predvajanje iz računalnika kopiranih
glasbenih datotek z digitalnim
diktafonom .........................................102
Uporaba digitalnega diktafona kot
pomnilnik USB ......................................104
Uporaba priložene programske opreme
Sound Organizer ....................................105
Kaj omogoča Sound Organizer?........105
Minimalne sistemske zahteve za
računalnik ..........................................107
Namestitev programske opreme
Sound Organizer................................108
Okno Sound Organizer ......................109
Dodatne informacije
Uporaba napajalnika USB .....................111
Izključitev digitalnega diktafona iz
vtičnice ..............................................112
Opozorila ...............................................113
Specifikacije ..........................................116
Sistemske zahteve..............................116
Oblika in specifikacije.......................117
Življenjska doba baterije ...................121
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav .................................123
Seznam sporočil.....................................134
Sistemske omejitve ................................139
Vodnik po prikazih zaslona ...................141
Stvarno kazalo .......................................147
7
SI
Za začetek
1. korak: Preverjanje vsebine paketa
Digitalni diktafon (1)
Etui za baterijo (1)
Programska oprema Sound
Organizer (CD-ROM) (1)
Prenosna torbica (1)
Pred prvo uporabo digitalnega diktafona
z zaslona odstranite zaščitno prevleko.
Stereo slušalke (1)
Kabel za povezavo USB (1)
Če digitalnega diktafona ni mogoče
priklopiti neposredno na računalnik,
uporabite priložen kabel za povezavo
USB.
Baterija za ponovno polnjenje
NH-AAA (velikost AAA) (1)
8
SI
Navodila za uporabo
Navodila za uporabo digitalnega diktafona
so shranjena v vgrajenem pomnilniku
naprave v obliki PDF.
Kakršne koli spremembe ali prilagoditve,
ki v niso izrecno dovoljenje v teh navodilih
za uporabo, lahko izničijo uporabnikovo
garancijo.
Posamezni deli in tipke
Sprednja stran
L
M
N
O
Tipka ERASE
Tipka VOL (glasnost) –/+*
Tipka
(ponovitev) A-B
Tipka T-MARK (zaznamek)
Zadnja stran
Za začetek
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Indikator delovanja
Vgrajena mikrofona (stereo)
Zaslon
Tipka x STOP
Tipka z REC (snemaj)/PAUSE
Upravljalnik (v, V / . (iskanje/hitro
pomikanje nazaj), > (iskanje/hitro
pomikanje naprej))
Tipka N (predvajaj)/ENT (vnesi)*
Tipka
(mapa)
Tipka MENU/NOISE CUT
Vhod m (mikrofon) *
Vhod i (slušalke)
P
Q
R
S
T
U
Luknjica za trak (Trak ni priložen.)
Zvočnik
Drsna ročica za USB
Stikalo HOLD/POWER
Stikalo DPC(SPEED CTRL)
Reža za pomnilniško kartico M2™/
microSD
V Prostor za baterijo
* Ti tipki in vhod imajo reliefno površino.
Zaradi tega napravo lažje upravljate in
prepoznate posamezne priključke.
9
SI
Preprečevanje neželenega
delovanja (HOLD)
Preklop Digitalni diktafon iz
stanja HOLD
Če želite preprečiti neželeno delovanje
Digitalni diktafon na primer pri prenašanju,
lahko onemogočite vse tipke (HOLD).
Preklop Digitalni diktafon
v stanje HOLD
Pomaknite stikalo HOLD/POWER proti
sredini.
P Opomba
Pomaknite stikalo HOLD/POWER v smeri
»HOLD«.
Na zaslonu se približno 3 sekunde prikazuje
»HOLD« in vse tipke se onemogočijo.
10
SI
Če funkcijo HOLD aktivirate med snemanjem,
se vse tipke onemogočijo. Če želite snemanje
zaustaviti, morate najprej preklicati funkcijo
HOLD.
z Nasvet
Čeprav je aktivirana funkcija HOLD, lahko
predvajanje alarma zaustavite s katero koli
tipko. (Običajnega predvajanja ni mogoče
zaustaviti.)
Vzdrževanje zmerne
glasnosti (AVLS)
AVLS, se prikaže naslednja animacija in
»AVLS« v meniju se samodejno nastavi na
»ON«.
Ko je možnost »AVLS« v meniju
nastavljena na »ON« (stran 85) in skušate
nastaviti glasnost, ki presega raven,
določeno za AVLS, indikator »AVLS«
zasveti. Glasnosti ne morete nastaviti na
raven, ki presega omejitev.
Za začetek
S funkcijo AVLS (Automatic Volume
Limiter System) lahko ob uporabi slušalk
predvajano poslušate na zmerni glasnosti.
Funkcija AVLS omeji največjo glasnost ter
s tem prepreči slušne težave ali motnje
pozornosti in vzdržuje zmerno glasnost.
P Opomba
Ob nakupu digitalnega diktafona je možnost
»AVLS« nastavljena na »ON«. Če želite
funkcijo izklopiti in datoteke predvajati
v izvirni glasnosti, v meniju nastavite
»AVLS« na »OFF« (stran 85).
Ko v meniju nastavite »AVLS« na »OFF«,
se prikaže animacija »Advise to not listen at
high VOL for long periods«, ki jo spremlja
pisk. Pritisnite x STOP za vrnitev
v menijski način.
Če določen čas predvajate datoteke na
glasnosti, ki presega raven, določeno za
11
SI
2. korak: Polnjenje baterije
Polnjenje baterije prek
računalnika
Pred prvo uporabo digitalnega diktafona
z zaslona odstranite zaščitno prevleko.
Priključite digitalni diktafon na vključen
računalnik in polnite baterijo, dokler
indikator baterije ne začne kazati »
«.
Polnjenje v celoti izpraznjene baterije traja
okoli 3 ure in 30 minut.*1
Pomaknite drsno ročico za USB na
zadnji strani digitalnega diktafona
v smeri puščice in vstavite priključek
USB DIRECT v vrata USB na
vključenem računalniku.*2
1 Vstavite baterijo za ponovno polnjenje.
Pomaknite pokrovček baterije v ustrezno
smer in ga dvignite, v prostor s pravilno
polarnostjo vstavite baterijo za ponovno
polnjenje NH-AAA ter pokrovček
namestite nazaj.
Računalnik
Digitalni
diktafon
V vrata USB na
računalniku
Med polnjenjem baterije se prikazuje
animacija »Connecting« in indikator
baterije.
2 Povežite digitalni diktafon
z računalnikom.
12
SI
t Z levo tipko miške kliknite »Izvrzi
IC RECORDER«
Prikazana ikona in meni se lahko v
različnih operacijskih sistemih razlikujeta.
Na zaslonu Macintosh povlecite »IC
RECORDER« na namizju v »Trash«
in spustite.
Indikator baterije
Ko je baterija v celoti napolnjena,
indikator baterije začne kazati »
«.
Za začetek
Če želite izvedeti več o odklopu digitalnega
diktafona iz računalnika, glejte navodila za
uporabo, ki ste jih prejeli z računalnikom.
3 Odklopite digitalni diktafon z vrat
Indikator v celoti
napolnjene baterije
USB na računalniku in potisnite drsno
ročico za USB v smeri puščice, da
skrijete priključek USB DIRECT.
3 Odklopite digitalni diktafon iz
računalnika.
Upoštevajte spodnja navodila, saj se
lahko v nasprotnem primeru podatkovne
datoteke, shranjene v digitalnem
diktafonu, poškodujejo in jih ne bo več
mogoče predvajati.
1 Indikator delovanja ne sme svetiti.
2 V računalniku izvedite naslednji
postopek.
Na zaslonu Windows z levo tipko
miške kliknite ikono na dnu namizja.
*1 To je približni čas, potreben za to, da se
popolnoma izpraznjena baterija pri sobni
temperaturi popolnoma napolni, ter se
razlikuje glede na napolnjenost in stanje
baterije. Polnjenje prav tako traja dlje, če je
temperatura baterije nizka ali če se baterija
polni, ko prenašate podatke v digitalni
diktafon.
*2 Če digitalnega diktafona ni mogoče
priklopiti neposredno na računalnik,
uporabite priložen kabel za povezavo USB.
13
SI
P Opomba
Če se ne prikazuje animacija indikatorja
baterije, polnjenje ne poteka pravilno. Glejte
razdelek »Odpravljanje težav« na strani 123.
Pri uporabi v celoti napolnjene
baterije ali alkalne baterije LR03
(velikost AAA)
Čas za polnjenje/zamenjavo
baterije
Indikator prikazuje stanje baterije v obliki
animacije na zaslonu
Indikator napolnjenosti baterije
: Prikaže se »Low Battery Level«.
Napolnite baterijo za ponovno
polnjenje ali zamenjajte staro
baterijo z novo.
Izvedite korak 1.
P Opomba
Alkalne baterije LR03 (velikosti AAA) (ni
priložena) ni mogoče polniti.
z Nasveti
• V tem digitalnem diktafonu ne smete
uporabljati manganove baterije.
• Med zamenjavo baterije se posnete datoteke
in nastavitve alarma ne izbrišejo, ko baterijo
odstranite.
• Med zamenjavo baterije ura deluje še 1
minuto po tem, ko baterijo odstranite.
Polnjenje baterije prek
napajalnika USB
Baterijo lahko napolnite tudi
z napajalnikom AC-U50AG USB (ni
priložen) (stran 111).
14
SI
m
: Prikaže se »Low Battery« in
digitalni diktafon preneha delovati.
3. korak: Vklop digitalnega diktafona
Vklop
Za začetek
z Nasveti
• Če digitalnega diktafona nekaj časa ne
nameravate uporabljati, priporočamo, da ga
izklopite.
• Če določen čas ne pritisnete nobene tipke, ko
je digitalni diktafon v načinu zaustavitve, se
aktivira funkcija samodejnega izklopa.
(Ob nakupu digitalnega diktafona je čas do
aktivacije samodejnega izklopa nastavljen na
»10min«.) Čas do aktivacije samodejnega
izklopa lahko izberete v meniju (stran 91).
Pomaknite stikalo HOLD/POWER v smeri
»POWER« in ga pridržite v tem položaju
več kot 1 sekundo. Digitalni diktafon se
vklopi in prikaže se animacija
»Accessing...«.
Izklop
Pomaknite stikalo HOLD/POWER v smeri
»POWER« in ga pridržite v tem položaju
več kot 2 sekundi – prikaže se animacija
»Power Off«.
15
SI
4. korak: Nastavitev ure
x STOP
.
N/ENT
MENU/NOISE CUT
2 Pritisnite x STOP za vrnitev v način
zaustavitve.
v, V
Nastavitev ure v meniju
Uro morate nastaviti, če želite uporabljati
alarm ali beležiti datum in čas.
Ko prvič vstavite baterijo ali ko jo vstavite,
če je bil digitalni diktafon brez nje več kot
eno minuto, se prikaže animacija »Set
Date&Time« in na zaslonu za nastavitev
ure začne utripati leto.
Nastavitev ure po polnjenju
baterije
1 S tipko v ali V na upravljalniku zapored
nastavite leto, mesec, dan, uro in minuto
ter vsakič pritisnite N/ENT.
Pri nastavljanju leta izberite zadnji dve
števki.
16
SI
Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve, lahko uro nastavite v meniju.
1 V meniju izberite »Date&Time«.
1 S tipko MENU/NOISE CUT odprite
menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
(Zavihek
(FM radia) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
2 Na upravljalniku pritisnite .,
s tipko v ali V izberite zavihek
(Nastavitev digitalnega diktafona) in
pritisnite N/ENT.
3 S tipko v ali V na upravljalniku
izberite »Date&Time« in pritisnite
N/ENT.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»10y1m1d« in pritisnite N/ENT.
(Zavihek
(FM radia) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
»Auto« ali »Manual« in pritisnite N/
ENT.
Če ste izbrali »Auto«, se ura samodejno
prilagodi uri v računalniku, na katerega
je priključen digitalni diktafon in
v katerem je zagnana priložena
programska oprema Sound Organizer.
Če ste izbrali »Manual«, upoštevajte
navodila v nadaljevanju.
Za začetek
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
4 S tipko v ali V na upravljalniku zapored
nastavite leto, mesec, dan, uro in minuto
ter vsakič pritisnite N/ENT.
Pri nastavljanju leta izberite zadnji dve
števki.
5 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
P Opomba
Če v 1 minuti od vnosa podatkov za nastavitev
ure ne pritisnite N/ENT, naprava preklopi iz
načina za nastavitev ure v način zaustavitve.
17
SI
Prikaz trenutnega datuma in
časa
Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve, pritisnite x STOP ter držite
tipko pritisnjeno 3 sekunde, da prikažete
trenutni datum in čas.
18
SI
5. korak: Nastavitev jezika na zaslonu
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
x STOP
jezik, ki ga želite uporabljati, in pritisnite
N/ENT.
Za začetek
N/ENT
v, V
Sporočila, menije ter imena map in datotek
je mogoče prikazati v 6 različnih jezikih.
1 V meniju izberite zavihek
(Nastavitev digitalnega diktafona) t
»Language« in pritisnite N/ENT.
Izberete lahko naslednje jezike.
Deutsch (nemščina), English
(angleščina), Español (španščina),
Français (francoščina), Italiano
(italijanščina), Русский (ruščina)
3 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
19
SI
Osnovne funkcije
Snemanje
P Opombe
• Pred začetkom snemanja preverite indikator baterije (stran 14).
• Če med snemanjem na primer s prstom nenamerno podrgnete ob digitalni diktafon ali ga
opraskate, je lahko ta šum posnet.
z Nasvet
Priporočamo, da pred pravim snemanjem opravite poskusno snemanje ali snemanje spremljate
(stran 46).
Izbira mape
1 Pomaknite stikalo HOLD/POWER proti sredini, da
digitalni diktafon preklopi iz stanja HOLD (stran 10).
2 S tipko
20
SI
prikažite okno za izbiro mape.
3 Na upravljalniku pritisnite ., s tipko v ali V izberite
zavihek
(Govor) in pritisnite >.
v, V
., >
P Opomba
4 S tipko v ali V na upravljalniku izberite mapo, v katero
želite shranjevati datoteke.
Ob nakupu digitalnega diktafona je na voljo 5 map
(
FOLDER01-05).
Osnovne funkcije
Ob nakupu digitalnega diktafona je prikazan le zavihek
(Govor).
Zavihka
(Glasba) in
(Poddaje) se prikažeta šele, ko
prenesete datoteke iz računalnika (stran 102, 106). Zavihek
(Vgrajeni pomnilnik) se prikaže, ko v digitalni diktafon
vstavite pomnilniško kartico (stran 39).
v
V
5 Pritisnite N/ENT.
N/ENT
21
SI
Začetek snemanja (Samodejno snemanje (AGC))
1 Namestite digitalni diktafon tako, da sta vgrajena
mikrofona usmerjena proti viru, ki ga želite snemati.
2 V načinu zaustavitve pritisnite z REC/PAUSE.
Indikator delovanja zasveti rdeče.
Med snemanjem ni potrebno ves čas držati tipke
z REC/PAUSE.
Nova datoteka se samodejno posname za zadnjo
posneto datoteko.
Indikator
delovanja
z REC/
PAUSE
Zaustavitev snemanja
1 Pritisnite x STOP.
Prikaže se animacija »Accessing...« in digitalni diktafon
se zaustavi na začetku datoteke, ki ste jo pravkar posneli.
22
SI
x STOP
Med dostopanjem pazite
Ko se na zaslonu prikazuje animacija »Accessing...«, digitalni diktafon zapisuje podatke in jih
shranjuje na pomnilniški medij. Medtem ko digitalni diktafon dostopa do podatkov, ne smete
odstraniti baterije ali odklopiti napajalnika USB (ni priložen). S tem lahko poškodujete podatke.
Druge funkcije
premor snemanja*
Pritisnite z REC/PAUSE. Med premorom snemanja utripa indikator
delovanja rdeče in na zaslonu začne utripati »
«.
takojšnje iskanje
nazaj po trenutnem
posnetku
Pritisnite N/ENT. Snemanje se zaustavi in pravkar posneta datoteka se
začne predvajati od začetka.
iskanje nazaj med
snemanjem
Med snemanjem ali premorom snemanja pritisnite in držite . na
upravljalniku. Snemanje se zaustavi in poiščete lahko želeno mesto, tako da
poslušate hitro predvajanje. Ko spustite . na upravljalniku, se
predvajanje začne na tej točki.
Osnovne funkcije
sprostitev premora in Znova pritisnite z REC/PAUSE. Snemanje se nadaljuje, kjer ste ostali.
(Če želite med premorom snemanja to zaustaviti, pritisnite x STOP.)
nadaljevanje
snemanja
* 1 uro po premoru snemanja se premor samodejno sprosti in digitalni diktafon preklopi v način
zaustavitve.
z Nasveti
• V vsako mapo lahko shranite do 199 datotek.
• S priloženo programsko opremo Sound Organizer lahko ustvarite nove mape ali izbrišete
neželene mape (stran 105).
23
SI
Poslušanje
Začetek predvajanja
1 Pomaknite stikalo HOLD/POWER proti sredini, da
digitalni diktafon preklopi iz stanja HOLD (stran 10).
2 Pritisnite
.
3 Na tipki upravljalniku pritisnite ., s tipko v ali V
izberite zavihek
(Govor),
(Glasba) ali
(Poddaje) in pritisnite >.
4 S tipko v ali V na upravljalniku izberite mapo.
v, V
., >
v
V
24
SI
5 Na upravljalniku pritisnite >.
>
6 S tipko v ali V na upravljalniku izberite datoteko, ki jo
v
želite predvajati.
V
Začne se predvajanje in indikator delovanja zasveti
zeleno. (Če je »LED« v meniju nastavljeno na »OFF«
(stran 88), indikator delovanja ne sveti.)
Osnovne funkcije
7 Pritisnite N/ENT.
Indikator
delovanja
N/ENT
8 Pritisnite VOL –/+, če želite prilagoditi glasnost.
P Opomba
VOL –/+
Ko je možnost »AVLS« v meniju nastavljena na »ON«
(stran 85) in je prikazan indikator »AVLS«, glasnosti ni
mogoče prilagoditi čez raven, ki je določena za AVLS.
Če želite funkcijo izklopiti in datoteke predvajati v izvirni
glasnosti, v meniju nastavite »AVLS« na »OFF«.
25
SI
Zaustavitev predvajanja
1 Pritisnite x STOP.
x STOP
Druge funkcije
zaustavitev v trenutnem
Pritisnite N/ENT. Če želite nadaljevati predvajanje na tej točki,
položaju (funkcija premora znova pritisnite N/ENT.
predvajanja)
vrnitev na začetek
trenutnega dokumenta
Na upravljalniku enkrat pritisnite ..*1*2
vrnitev na prejšnje
datoteke
Na upravljalniku večkrat pritisnite .. (V načinu zaustavitve držite
tipko nenehno pritisnjeno, da se neprekinjeno pomikate nazaj po
datotekah.*3)
preskok na naslednjo
datoteko
Na upravljalniku enkrat pritisnite >.*1*2
preskok na naslednje
datoteke
Na upravljalniku večkrat pritisnite >. (V načinu zaustavitve držite
tipko nenehno pritisnjeno, da neprekinjeno preskakujete datoteke.*3)
*1 Ko nastavite zaznamek, se digitalni diktafon pomika nazaj do zaznamka pred trenutno točko ali naprej
do zaznamka za njo (stran 61).
*2 Ti ukazi veljajo, ko je možnost »Easy Search« nastavljena na »OFF« (stran 47).
*3 V načinu neprekinjenega iskanja digitalni diktafon ne najde zaznamkov.
26
SI
O pogledu zavihkov
Območje za snemanje in območje le za predvajanje v mapah, shranjenih na digitalnem
diktafonu, se urejata posebej in sta prikazani z zavihki. Ko izberete mapo, lahko preklopite na
eno od teh območij, tako da izberete zavihek.
Zavihki
Osnovne funkcije
(Govor): Območje za snemanje. To je območje za urejanje datotek, posnetih z digitalnim
diktafonom.
(Glasba): Območje le za predvajanje. To je območje za urejanje glasbenih datotek, ki ste
jih prenesli iz računalnika.
(Poddaje): Območje le za predvajanje. To je območje za urejanje poddaj, ki ste jih
prenesli iz računalnika.
(Vgrajeni pomnilnik) ali
(Zunanji pomnilnik): V digitalnem diktafonu lahko
preklapljate med vgrajenim pomnilnikom in zunanjim pomnilnikom (pomnilniška kartica)
(stran 40).
Ob nakupu digitalnega diktafona je prikazan le zavihek
(Govor).
Zavihka
(Glasba) in
(Poddaje) se prikažeta šele, ko prenesete datoteke iz računalnika
(stran 102, 106). Zavihek
(Vgrajeni pomnilnik) se prikaže, ko v digitalni diktafon
vstavite pomnilniško kartico (stran 39).
27
SI
Zaslon med predvajanjem datoteke
A Podatki o datoteki
Če želite preveriti podatke o datoteki med predvajanjem, na upravljalniku pritisnite v ali V.
Datoteka, posneta z digitalnim diktafonom, je prikazana tako.
: Ime mape: FOLDER01-FOLDER05
: Ime datoteke: Datum_številka datoteke (npr. 100101_001)
: Ime izvajalca (npr. My Recording)
: Naslov: Datum_številka datoteke (npr. 100101_001)
B Podatki števca
Način prikaza lahko izberete v meniju (stran 87).
Pretekli čas: Pretekli čas predvajanja ene datoteke
Preostali čas: Preostali čas predvajanja ene datoteke
Datum snemanja: Dan, ko je bil posnetek narejen
Čas snemanja: Ura, ko je bil posnetek narejen
28
SI
C Preostali čas snemanja
Prikaže preostali čas snemanja v urah, minutah in sekundah.
Če je preostali čas večji od 10 ur, je prikazan le v urah.
Če je preostali čas večji od 10 minut in manjši od 10 ur, je prikazan v urah in minutah.
Če je preostali čas manjši od 10 minut, je prikazan v minutah in sekundah.
Osnovne funkcije
29
SI
Brisanje
P Opomba
Ko posnetek izbrišete, ga ne morete več obnoviti.
Izbira datoteke in brisanje
1 Pomaknite stikalo HOLD/POWER proti sredini, da
digitalni diktafon preklopi iz stanja HOLD (stran 10).
2 Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati, ko je digitalni
diktafon v načinu zaustavitve ali predvajanja.
3 Pritisnite ERASE.
Prikaže se »Erase?« in želena datoteka se predvaja, da
preverite, ali je prava.
ERASE
4 S tipko v ali V na upravljalniku izberite »Execute«.
v
V
30
SI
5 Pritisnite N/ENT.
Na zaslonu se prikaže animacija »Erasing...« in izbrana
datoteka se izbriše.
Ko se datoteka izbriše, se preostale datoteke pomaknejo
naprej, da med njimi ni prostora.
N/ENT
Preklic brisanja
1 V koraku 4 razdelka »Izbira datoteke in brisanje«
Osnovne funkcije
izberite »Cancel« in pritisnite N/ENT.
N/ENT
Brisanje druge datoteke
Upoštevajte navodila, opisana v korakih od 2 do 5 v razdelku »Izbira datoteke in brisanje«.
Brisanje dela datoteke
Najprej razdelite datoteko na dve datoteki (stran 64) in nato upoštevajte navodila, opisana
v korakih od 2 do 5 v razdelku »Izbira datoteke in brisanje«.
31
SI
Druge funkcije snemanja
Spreminjanje nastavitev snemanja
Izbira scene snemanja za
vsako situacijo
x STOP
N/ENT
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
želeno sceno in pritisnite N/ENT.
v, V
Glede na različne scene snemanja lahko več
elementov za snemanje hkrati spremenite
na priporočene nastavitve, na primer REC
Mode (stran 80), Mic Sensitivity (stran 81)
itd. Spremenite lahko tudi nastavitve za
vsak element posebej.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Save Scene Setting« in pritisnite N/
ENT.
1 V meniju izberite zavihek
(Snemanje)
t »Scene Select« in pritisnite N/ENT.
Prikaže se okno Scene Select.
4 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
32
SI
(Meeting)
(Voice Notes)
(Interview)
(Lecture)
(My Scene)
Za snemanje nareka
z mikrofonom pred usti.
Za snemanje človeškega
glasu z razdalje od 1 do 2
metrov.
Nasveti za boljše snemanje
Obstaja več načinov ustvarjanja boljših
posnetkov poleg izbire scen.
Snemanje na sestanku
Če digitalni diktafon namestite na stojalo
ali robec, ki deluje kot stojalo, lahko
snemate z jasnim zvokom brez šumov in
vibracij mize.
Za snemanje širokega
razpona zvokov, na primer
predavanj v učilnici ali
zborovskega petja.
Za snemanje z zunanje
opreme, na primer
prenosnega CD/MD
predvajalnika ali kasetofona,
priključenega na digitalni
diktafon prek priključka
izhoda za zvok (izhod stereo
mini). Uporablja se tudi za
sinhronizacijo.
Uporabite za shranjevanje
najljubših nastavitev.
Druge funkcije snemanja
(Audio IN)
Za snemanje v raznolikih
situacijah, na primer
v prostorni konferenčni
dvorani.
Snemanje glasovne beležke
Če digitalni diktafon primaknete na eno
stran ust, ne dihate neposredno v vgrajena
mikrofona in snemate z jasnim zvokom.
P Opombe
• Scene ne morete nastaviti med snemanjem.
• Če v 60 sekundah po prikazu zaslona Scene
Select (koraki od 1 do 3) ne storite ničesar,
se prikaže način zaustavitve.
33
SI
Vgrajena
mikrofona
Snemanje intervjuja
Namestite digitalni diktafon tako, da sta
vgrajena mikrofona usmerjena proti
intervjuvancu.
Snemanje glasbenega nastopa
Če digitalni diktafon namestite na trinožnik
(ni priložen), stojalo ali mizo, lahko bolj
natančno prilagodite kot vgrajenih
mikrofonov v digitalnem diktafonu.
Pri snemanju zborovskega petja ali
klavirskega nastopa na primer namestite
34
SI
digitalni diktafon na mizo, ki je približno od
2 do 3 metre oddaljena od nastopajočega
oziroma nastopajočih. Namestite digitalni
diktafon tako, da je zaslon obrnjen navzgor
in sta vgrajena mikrofona usmerjena proti
viru zvoka.
Sprememba nastavitev ob
spremembi scene
4 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Edit Complete« in pritisnite N/ENT.
1 Izberite sceno, ki jo želite urediti, kot je
opisano v koraku 2 razdelka »Izbira
scene snemanja za vsako situacijo«,
s tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Edit from Current Setting« ali »Edit« in
pritisnite N/ENT.
5 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
P Opomba
Druge funkcije snemanja
Čeprav se nastavitve spremenijo, se izbira
scene nadaljuje.
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
element menija, ki ga želite spremeniti,
in pritisnite N/ENT.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
Nastavitev elementov menija za
Scene Select na privzete
vrednosti
1 Izberite sceno, katere nastavitve želite
povrniti na privzete vrednosti, kot je
opisano v koraku 2 razdelka »Izbira
scene snemanja za vsako situacijo«,
s tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Set Default Value« in pritisnite N/
ENT.
element nastavitve in pritisnite N/ENT.
Če želite izvedeti več o elementih in
nastavitvah menija, glejte strani
od 80 do 82.
35
SI
(Voice
(Meeting) Notes)
(Interview)
Prikaže se »Default Value?«.
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Execute« in pritisnite N/ENT.
Nastavitve elementov menija se povrnejo
na privzete nastavitve.
3 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
Privzete nastavitve
Če želite izvedeti več o elementih in
nastavitvah menija, glejte strani od 80 do
82.
(Voice
(Meeting) Notes)
(Interview)
36
SI
REC Mode MP3
192kbps
MP3
128kbps
MP3
192kbps
Mic
High
Sensitivity
Low
Medium
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
(Audio
(Lecture) IN)
(My
Scene)
REC Mode MP3
MP3
MP3
192kbps 192kbps 192kbps
Mic
Sensitivity
Medium Low
Medium
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
OFF
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC REC OFF
ON
OFF
Select Input MIC IN
Audio IN MIC IN
Samodejni začetek
snemanja ob zvoku –
funkcija VOR
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»ON« in pritisnite N/ENT.
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost » VOR« nastavljena na »OFF«.
3 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
4 Pritisnite z REC/PAUSE.
Na zaslonu se prikaže »
v, V
1 Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve ali snemanja, v meniju
izberite zavihek
(Snemanje) t
»VOR« in pritisnite N/ENT.
(Zavihek
(FM radio) je prikazan
samo pri
ICD-UX513F.)
Ko ni zaznan zvok, pride do premora
snemanja in »
« začne utripati.
Ko digitalni snemalnik znova zazna zvok,
se snemanje spet začne.
Druge funkcije snemanja
Funkcijo VOR (Voice Operated Recording)
lahko nastavite na »ON«, kar omogoča, da
bo začel digitalni diktafon snemati, ko
zazna zvok, in naredil premor, ko zvoka ni,
s čimer obdobij brez zvoka ne snemate.
«.
Preklic funkcije VOR
V koraku 2 nastavite »VOR« na »OFF«.
P Opombe
• Zvok okoli vas ima velik vpliv na delovanje
funkcije VOR. V meniju nastavite »Mic
Sensitivity« glede na pogoje snemanja. Če
s posnetkom niste zadovoljni, čeprav ste
spremenili nastavitev »Mic Sensitivity«, ali
pri pomembnem posnetku, v meniju
nastavite »VOR« na »OFF«.
• Če želite med snemanjem VOR narediti
premor in pritisnete z REC/PAUSE, utripa
le »
«.
• Med sinhroniziranim snemanjem (stran 44)
in snemanjem radia (stran 70) (le pri
ICD-UX513F), funkcija VOR ne deluje.
37
SI
Snemanje na pomnilniško kartico
x STOP
O združljivih pomnilniških
karticah
Vstavite M2™ tako, da je kontakt
obrnjen proti vam.*
Z digitalnim diktafonom lahko uporabljate
te pomnilniške kartice:
• Kartica Memory Stick Micro™ (M2™):
Podprto do 16 GB.
• Kartica microSD: Podprte so kartice
microSD (FAT16), manjše od 2 GB, in
kartice microSDHC (FAT32), velikosti
od 4 do 32 GB.
Pomnilniške kartice, manjše od 64 MB niso
podprte.
* Pri vstavljanju
pomnilniške kartice
tako, da je zadnja
stran digitalnega
digitalnega obrnjena
proti vam.
Kartice microSD/microSDHC, ki so bile
testirane v skladu z našimi standardi, so te.
Kartice microSD/microSDHC
z REC/PAUSE
.
N/ENT
v, V
Vstavite kartico microSD
z nalepko, obrnjeno proti vam.*
Poleg snemanja na vgrajeni pomnilnik,
lahko datoteke snemate tudi na pomnilniško
kartico.
Proizvajalec
2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic
a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a: Delovanje je bilo preizkušeno
–: Delovanje ni bilo preizkušeno
Od septembra 2010
38
SI
Pri ICD-UX512/UX513F so bile v preizkusih
delovanja uporabljene pomnilniške kartice,
ki so na voljo od septembra 2010.
Najnovejše informacije o preizkušenih
pomnilniških karticah najdete na domači strani
podpore za digitalni diktafon:
http://support.sony-europe.com/DNA
1 V načinu zaustavitve odprite režo za
V teh navodilih za uporabo se kartice M2™ in
microSD na splošno imenujejo »pomnilniške
kartice«.
Reža za kartice M2™/microSD se imenuje
»reža za pomnilniško kartico«.
Odstranjevanje pomnilniške
kartice
2 Vstavite kartico M2™ ali microSD
v režo v smeri, ki je prikazana na sliki na
strani 38, tako da se zaskoči. Zaprite
režo.
Potisnite pomnilniško kartico globlje
v režo. Ko kartica izskoči, jo odstranite
iz reže.
Struktura map in datotek
Poleg map v vgrajenem pomnilniku je še
5 map na pomnilniški kartici.
Struktura teh map in datotek je nekoliko
drugačna od tiste v vgrajenem pomnilniku
(stran 98).
P Opomba
P Opombe
Ne jamčimo pravilnega delovanja vseh vrst
združljivih pomnilniških kartic.
• Med snemanjem, predvajanjem ali
formatiranjem pomnilniške kartice ne
vstavljajte ali odstranjujte. S tem lahko
povzročite okvaro digitalnega diktafona.
• Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko je na
zaslonu prikazana animacija »Accessing...«.
S tem lahko poškodujete podatke.
• Če digitalni diktafon pomnilniške kartice ne
prepozna, jo odstranite in vstavite znova.
• Dobro zaprite režo za pomnilniško kartico.
Poleg tega v režo ne smete vstavljati nobenih
Vstavljanje pomnilniške kartice
Pred snemanjem morate vse podatke,
shranjene na pomnilniški kartici, kopirati
v računalnik in kartico v digitalnem
diktafonu formatirati (stran 92), da izbrišete
vse podatke.
Druge funkcije snemanja
Zaradi specifikacij datotečnega sistema
digitalnega diktafona lahko na pomnilniško
kartico snemate in z nje predvajate datoteke
LPCM, manjše od 2 GB, in datoteke MP3/
WMA/AAC-LC, manjše od 1 GB.
Na kartico M2™ lahko posnamete do 4.074
datotek.
pomnilniško kartico.
39
SI
tekočin, kovin, vnetljivih snovi oziroma
česar koli razen pomnilniške kartice. S tem
lahko povzročite požar, električni udar ali
okvare.
Preklop ciljnega pomnilniškega
medija digitalnega diktafona na
pomnilniško kartico (iz okna za
izbiro mape)
1 Pritisnite
.
Prikaže se okno za izbiro mape.
2 Na upravljalniku pritisnite ., s tipko
v ali V izberite zavihek
(Vgrajeni
pomnilnik) in pritisnite N/ENT.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Memory Card« in pritisnite N/ENT.
4 Pritisnite x STOP za vrnitev v način
zaustavitve.
Uporaba vgrajenega pomnilnika
V koraku 3 izberite »Built-In Memory«.
Preklop ciljnega pomnilniškega
medija digitalnega diktafona na
pomnilniško kartico (iz menija)
1 V meniju izberite zavihek
(Nastavitev digitalnega diktafona) t
»Select Memory« in pritisnite N/ENT.
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
Zavihek
(Vgrajeni pomnilnik) se
spremeni v zavihek
(Zunanji
pomnilnik) in prikaže se okno za izbiro
mape.
40
SI
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
Uporaba vgrajenega pomnilnika
»Memory Card« in pritisnite N/ENT.
V koraku 2 izberite »Built-In Memory«.
Začetek snemanja
Izberite mapo in pritisnite z REC/PAUSE.
Če želite izvedeti več o snemanju, glejte
stran 20.
Druge funkcije snemanja
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost » Select Memory« nastavljena
na »Built-In Memory«.
Če ste pomnilniško kartico že
formatirali, nadaljujte pri koraku 5.
3 Če pomnilniška kartica ni formatirana,
v meniju izberite zavihek
(Nastavitev digitalnega diktafona) t
»Format« in pritisnite N/ENT.
Prikaže se »Erase All Data?«.
4 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Execute« in pritisnite N/ENT.
5 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
41
SI
Snemanje prek drugih naprav
Snemanje z zunanjim
mikrofonom
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»MIC IN« in pritisnite N/ENT.
stereo mikrofon
Vhod m (mikrofon)
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Select Input« nastavljena na
»MIC IN«.
3 Pritisnite x STOP za izhod iz
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
1 V načinu zaustavitve priključite zunanji
mikrofon v vhod m (mikrofon).
Na zaslonu se prikaže »Select Input«.
Če se možnost »Select Input« ne prikaže,
jo nastavite v meniju (stran 82).
42
SI
menijskega načina.
4 Za začetek snemanja pritisnite z REC/
PAUSE.
Vgrajena mikrofona se samodejno
izklopita.
Če raven vnosa ni dovolj močna,
v Digitalni diktafon prilagodite
nastavitev »Mic Sensitivity«.
Ko je povezan mikrofon, ki se napaja
prek priključka na Digitalni diktafon, se
napajanje prične samodejno.
z Priporočljivi mikrofoni
Uporabite lahko mikrofon s kondenzatorjem
Electret Sony ECM-CS10, ECM-CZ10
(ni priložen).
Snemanje zvoka iz telefona ali
mobilnega telefona
P Opombe
• Ko vzpostavite povezavo, preverite kakovost
pogovora in raven snemanja ter šele nato
začnite snemati.
• Če posnamete pisk telefona ali klicni ton,
se lahko pogovor posname z nižjo ravnijo
glasnosti. V tem primeru začnite snemati
šele, ko pogovor že poteka.
• Funkcija VOR (stran 37) morda ne bo
delovala, odvisno od vrste telefona in stanja
linije.
• Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti
za morebitne težave, tudi če z digitalnim
snemalnikom sploh ne morete posneti
pogovora.
Predvajalnik
CD-jev ipd.
Vhod m (mikrofon)
x STOP
Druge funkcije snemanja
Z mikrofonom s kondenzatorjem Electret in
slušalkami ECM-TL1 (niso priložene)
lahko snemate zvok iz telefona ali
mobilnega telefona.
Podrobnosti o vzpostavljanju povezave
najdete v navodilih za uporabo mikrofona
ECM-TL1.
Snemanje iz druge opreme
z REC/PAUSE
v, V
N/ENT
Glasbene datoteke lahko ustvarjate brez
računalnika, tako da posnamete zvok iz
druge opreme, priključene na digitalni
diktafon.
Ko v meniju »Scene Select« izberete
»Audio IN«, so nastavitve, primerne za
snemanje iz druge opreme že izbrane.
Podrobnosti o nastavitvi najdete na
strani 32.
43
SI
z Nasveti
• Priporočamo, da pred pravim snemanjem
opravite poskusno snemanje.
• Če je raven glasnosti prenizka, priključite
priključek za slušalke (mini, stereo) druge
naprave v vhod m (mikrofon) na digitalnem
diktafonu in prilagodite glasnost na napravi,
priključeni na digitalni diktafon.
Snemanje s funkcijo
sinhroniziranega snemanja
Če digitalni diktafon več kot 2 sekundi ne
zaznava zvoka, pride do premora. Ko
digitalni diktafon znova zazna zvok, začne
snemati novo datoteko.
Če v meniju »Scene Select« izberete
»Audio IN«, je možnost »SYNC REC«
že nastavljena na »ON«.
1 V meniju izberite zavihek
(Snemanje)
t »SYNC REC« in pritisnite N/ENT.
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »SYNC REC« nastavljena
na »OFF«.
3 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
4 Priključite druge naprave na digitalni
diktafon, ko je ta v načinu zaustavitve.
Z zvočnim kablom, ki je na voljo v prosti
prodaji, povežite priključek izhoda za
zvok (priključek stereo mini) druge
naprave v vhod m (mikrofon) na
digitalnem diktafonu.
Na zaslonu se prikaže »Select Input«.
Če se možnost »Select Input« ne prikaže,
jo nastavite v meniju (stran 82).
5 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Audio IN« in pritisnite N/ENT.
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»ON« in pritisnite N/ENT.
44
SI
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Select Input« nastavljena na
»MIC IN«.
6 Za začetek snemanja pritisnite z REC/
PAUSE.
»
« utripne in digitalni diktafon
preklopi na način premora snemanja.
7 Začnite predvajati na napravi, priključeni
na digitalni diktafon.
Na zaslonu se prikaže »
« in
začne se sinhronizirano snemanje.
Snemanje brez funkcije
sinhroniziranega snemanja
Pri koraku 2 razdelka »Snemanje s funkcijo
sinhroniziranega snemanja«, stran 44
izberite »OFF« in nadaljujte pri korakih od
3 do 7. Ko pri koraku 6 pritisnete z REC/
PAUSE, se vgrajena mikrofona samodejno
izklopita in posname se zvok iz priključene
naprave.
Druge funkcije snemanja
Če digitalni diktafon več kot 2 sekundi ne
zaznava zvoka, pride do premora in
»
« začne utripati.
Ko digitalni diktafon znova zazna zvok,
začne snemati novo datoteko.
P Opombe
• Med sinhroniziranim snemanjem ni mogoče
narediti premora (stran 23) – snemajte
s funkcijo VOR (stran 37) in dodajte
zaznamek (stran 61).
• Odvisno od naprave, priključene na digitalni
diktafon, funkcija sinhroniziranega
snemanja morda ne bo delovala pravilno
zaradi razlike v vhodni moči zvoka.
• Med snemanjem iz druge opreme ne morete
spremeniti nastavitve »Mic Sensitivity«.
45
SI
Delovanje med snemanjem
Spremljanje snemanja
Vhod i(slušalke)
VOL –/+
Če povežete priložene stereo slušalke
v vhod za i (slušalke) lahko spremljate
snemanje. Glasnost spremljanja lahko
prilagodite, tako da pritisnete VOL –/+,
glasnosti snemanja pa ni mogoče
spreminjati.
P Opomba
Če se med spremljanjem snemanja kabel
slušalk dotakne digitalnega diktafona, je lahko
na posnetku slišno šelestenje. Šelestenje lahko
zmanjšate, tako da kabel držite proč od
digitalnega diktafona.
46
SI
Druge funkcije predvajanja
Spreminjanje nastavitev predvajanja
Priročni načini predvajanja
Poslušanje z boljšo kakovostjo
zvoka
• Poslušanje s slušalkami:
Priključite priložene stereo slušalke
v vhod i (slušalke). Vgrajeni zvočnik se
samodejno izklopi.
• Poslušanje prek zunanjega zvočnika:
Priključite aktivni ali pasivni zvočnik
(ni priložen) v vhod i (slušalke).
Ko je možnost »Easy Search« v meniju
nastavljena na »ON« (stran 84), lahko hitro
poiščete točko začetka predvajanja, tako da
na upravljalniku med predvajanjem večkrat
pritisnete > ali ..
Posnetek lahko zavrtite nazaj za približno
3 sekunde, tako da na upravljalniku enkrat
pritisnete ., ali ga zavrtite naprej za
10 sekund, tako da enkrat pritisnete >.
Funkcija je uporabna pri iskanju želene
točke v zelo dolgem posnetku.
• Iskanje naprej (previjanje naprej):
Med snemanjem pritisnite in držite >
na upravljalniku, dokler ne želite
nadaljevati predvajanja.
• Iskanje nazaj (previjanje nazaj):
Med snemanjem pritisnite in držite .
na upravljalniku, dokler ne želite
nadaljevati predvajanja.
Druge funkcije predvajanja
Hitro iskanje točke začetka
predvajanja (Easy search)
Iskanje naprej/nazaj med
predvajanjem (previjanje naprej/
nazaj)
Digitalni diktafon išče pri počasni hitrosti
z zvokom predvajanja. To je uporabno, ko
preverjate eno besedo naprej ali nazaj.
Če pritisnete in držite tipko, začne digitalni
diktafon iskati na večji hitrosti.
z Ko je končano predvajanje konca
zadnje datoteke
• Ko je končano predvajanje ali hitro
predvajanje konca zadnje datoteke, približno
5 sekund sveti »FILE END«.
• Ko »FILE END« in indikator delovanja
prenehata svetiti, se digitalni diktafon
zaustavi na začetku zadnje datoteke.
• Če pritisnete in držite . na upravljalniku,
ko sveti »FILE END«, poteka predvajanje
47
SI
datotek v večji hitrosti in običajno
predvajanje se začne na točki, kot spustite
tipko.
• Če je datoteka dolga in želite začeti
predvajanje na poznejšem delu datoteke,
pritisnite in držite > na upravljalniku,
dokler se ne pomaknete do konca datoteke,
nato pa pritisnite ., med tem ko sveti
»FILE END«, da se pomaknete nazaj do
želene točke.
• Pri datotekah, ki niso zadnje, se pomaknite
na začetek naslednje datoteke in zaženite
predvajanje nazaj do želene točke.
Zmanjševanje šuma pri
predvajanju in izboljševanje
razločnosti izgovorjenih
glasov – funkcija izločanja
šuma
x STOP
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
48
SI
Ko je v načinu predvajanja vključena
funkcija izločanja šuma, se zmanjša ves
šum okolja razen človeškega glasu.
Datoteka se predvaja z bolj jasno
kakovostjo zvoka, ker se vsi frekvenčni
pasovi, vključno s človeškim glasom,
zmanjšajo.
P Opombe
• Učinek funkcije izločanja šuma je odvisen
od stanja posnetega glasu.
• Pri uporabi vgrajenega zvočnika funkcija
izločanja šuma ne deluje.
• Ko je vključena funkcija izločanja šuma,
funkcija učinka ne deluje.
• Med poslušanjem FM radia (le pri
ICD-UX513F), funkcija izločanja šuma ne
deluje.
• Med poslušanjem datoteke AAC-LC ali
WMA funkcija izločanja šuma ne deluje.
1 Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve ali predvajanja, pritisnite in
držite MENU/NOISE CUT približno
2 sekundi ali dlje.
Prikaže se nastavitveno okno »Noise
Cut«.
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Maximum« ali »Medium« in pritisnite
N/ENT.
Prilagajanje hitrosti
predvajanja – funkcija DPC
(Digital Pitch Control)
Zadnja stran
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Noise Cut« nastavljena na
»OFF«.
3 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
Druge funkcije predvajanja
Preklic funkcije izločanja šuma
Sprednja stran
V koraku 2 izberite »OFF«.
Nastavitev funkcije izločanja šuma
v meniju
v, V
Na zavihku
(Predvajanje) v meniju
izberite in nastavite »Noise Cut«.
Hitrost predvajanja lahko prilagajate
v razponu od 0,50 do 2,00-krat. Funkcija
digitalne obdelave omogoča, da se datoteka
predvaja v naravnih tonih.
49
SI
1 Pomaknite stikalo DPC(SPEED CTRL)
Izbira zvočnega učinka
na »ON«.
2 Hitrost predvajanja prilagodite tako, da
med predvajanjem na upravljalniku
pritisnite v ali V.
V: Z vsakim pritiskom tipke zmanjšate
hitrost predvajanja za 0,05-krat
(od ×0,50 do ×1,00).
v: Z vsakim pritiskom tipke povečate
hitrost za 0,10-krat (od ×1,00 do ×2,00).
Če posamezno tipko pritisnete in držite,
lahko neprekinjeno spreminjate hitrost.
Ob nakupu digitalnega diktafona je
hitrost predvajanja nastavljena na »×0,70«.
Nadaljevanje predvajanja v
običajni hitrosti
Pomaknite stikalo DPC(SPEED CTRL) na
»OFF«.
x STOP
v, V
N/ENT
., >
V meniju lahko nastavite želeni učinek za
predvajanje.
1 Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve ali predvajanja, v meniju
izberite zavihek
(Predvajanje) t
»Effect« in pritisnite N/ENT.
P Opomba
Če so datoteke posnete v obliki LPCM/WMA/
AAC-LC, lahko hitrost predvajanja prilagajate
samo v razponu 0,50 do 1,00-krat. Če skušate
hitrost predvajanja prilagoditi nad tem
razponom, se na zaslonu prikaže »NO FAST«.
50
SI
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
želeni učinek predvajanja in pritisnite
N/ENT.
Nastavitev najljubše ravni zvoka
1 Pri koraku 2 nastavite »Effect« na
»Custom« in pritisnite N/ENT.
Prikaže se okno za nastavitev po meri.
2 Prilagodite raven zvoka za frekvenčne
3 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
pasove 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz in
10 kHz , tako da na upravljalniku
pritisnete . ali > za premik pasu
levo ali desno in nato pritisnite v ali V.
Mogočih je 7 različnih nastavitev, od –3
do +3.
Poudari srednja območja, idealno za
vokalno glasbo.
Rock
Poudari visoka in nizka območja za
močan zvok.
Jazz
Poudari visoka območja za živahen
zvok.
Bass1
Poudari nizke tone.
3 Pritisnite N/ENT.
Bass2
Še bolj poudari nizke tone.
4 Pritisnite x STOP za izhod iz
Custom
Ustvarite lahko raven zvoka po meri
za 5 območij izenačevalnika.
OFF
Onemogoči funkcijo učinka.
Druge funkcije predvajanja
Pop
menijskega načina.
P Opombe
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Effect« nastavljena na »OFF«.
• Pri uporabi vgrajenega zvočnika ali
poslušanju FM-radia (le pri ICD-UX513F) ta
nastavitev ne velja.
• Ko je vključena funkcija izločanja šuma,
funkcija učinka ne deluje.
51
SI
Izbira načina predvajanja
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»1«, »
«, »ALL«, »
1«, »
«
ali »
ALL« in pritisnite N/ENT.
x STOP
A-B
N/ENT
v, V
3 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
V meniju lahko izberete način predvajanja.
1 Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve ali predvajanja, v meniju
izberite zavihek
(Predvajanje) t
»Play Mode« in pritisnite N/ENT.
1
Datoteka se predvaja.
Datoteke v eni mapi se predvajajo
neprekinjeno.
ALL
1
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
Vse datoteke se predvajajo
neprekinjeno.
Datoteka se predvaja večkrat.
Datoteke v eni mapi se predvajajo
večkrat.
ALL Vse datoteke se predvajajo večkrat.
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »Play Mode« nastavljena na
»
«.
52
SI
Večkratno predvajanje
določenega razdelka –
ponavljanje A-B
P Opomba
Točk A in B ni mogoče nastaviti blizu začetka
ali konca datoteke oziroma blizu zaznamka.
1 Med predvajanjem pritisnite
(ponavljanje) A-B in določite
začetno točko A.
Prikaže se »A-B B?«.
2 Znova pritisnite
(ponavljanje) A-B,
da določite končno točko B.
Prikaže se »
A-B« in predvajanje
določenega razdelka se ponavlja.
Druge funkcije predvajanja
Če želite spet predvajati na običajni način:
Pritisnite N/ENT.
Če želite zaustaviti predvajanje
s ponavljanjem A-B:
Pritisnite x STOP.
Če želite spremeniti razdelek, določen za
predvajanje s ponavljanjem A-B:
Med predvajanjem s ponavljanjem A-B
pritisnite
(ponavljanje) A-B in določite
novo začetno točko A. Nato določite novo
končno točko B na enak način kot pri
koraku 2.
53
SI
Predvajanje datoteke ob želenem času
z alarmom
x STOP
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
N/ENT
v, V
2 S tipko v ali V na upravljalniku
izberite »ON« in pritisnite N/ENT.
3 Nastavite datum in čas alarma.
Ob želenem času lahko sprožite alarm in
začnete predvajanje izbrane datoteke.
Nastavite lahko predvajanje na določen
datum, enkrat na teden ali vsak dan ob isti
uri. Nastavite lahko alarm za datoteko.
1 Izberite datoteko, ki jo želite predvajati
z alarmom.
2 Odprite način za nastavitev alarma.
1 Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve, v meniju izberite zavihek
(Predvajanje) t »Alarm« in
pritisnite N/ENT.
54
SI
1 S tipko v ali V izberite »Date«, dan
v tednu ali »Daily« in pritisnite N/
ENT.
2 Če izberete »Date«:
Zapored nastavite leto, mesec, dan, uro
in minuto, kot je opisano v razdelku
»4. korak: Nastavitev ure« na strani 16.
Če izberete dan v tednu ali »Daily«:
S tipko v ali V na upravljalniku
nastavite uro in pritisnite N/ENTter
s tipko v ali V na upravljalniku
nastavite minute in pritisnite N/ENT.
4 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
najljubši vzorec alarma in pritisnite N/
ENT.
Ko je predvajanje končano, se digitalni
diktafon samodejno zaustavi. (Če je vzorec
alarma nastavljen na »Beep&Play« ali
»Play«, se digitalni diktafon zaustavi na
začetku izbrane datoteke.)
Prikaže se »Executing...«.
5 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
Postopek nastavitve je končan in na
zaslonu se prikaže »,« (znak za alarm).
Sprememba nastavitve alarma
Preklic nastavitve alarma
Upoštevajte navodila, opisana v korakih 1
in 2, na strani 54. Pri koraku
2-2 izberite »OFF« in pritisnite N/ENT.
Alarm se prekliče in znak za alarm izgine
z zaslona.
Ob nastavljenem datumu in času
Ob nastavljenem času se na zaslonu prikaže
»ALARM« – alarm in izbrana datoteka se
predvajata v izbranem vzorcu alarma.
Med alarmom pritisnite katero koli tipko
razen VOL –/+. Če je aktivirana funkcija
HOLD, lahko predvajanje alarma zaustavite
s katero koli tipko.
P Opombe
• Za vsako datoteko lahko nastavite le en
alarm.
• Če niste nastavili ure ali posneli niti ene
datoteke, ne morete nastaviti alarma.
• Alarm je slišen tudi, če v meniju nastavite
»Beep« na »OFF« (stran 90).
• Če v času alarma posodabljate podatke, se
alarm samodejno prekliče.
• Če hkrati nastopi čas za več alarmov, se
samo prva datoteka predvaja z alarmom.
• Če razdelite datoteko, za katero ste nastavili
alarm, ostane nastavitev aktivirana le za prvo
polovico razdeljene datoteke.
• Če izbrišete datoteko, za katero ste nastavili
alarm, se alarm prav tako prekliče.
• Za datoteke poddaj ni mogoče nastaviti
alarma.
• Za datoteke, shranjene na pomnilniški
kartici, ni mogoče nastaviti alarma.
Druge funkcije predvajanja
Izberite datoteko, za katero želite
spremeniti nastavitev alarma, ter nato
upoštevajte navodila, opisana v korakih od
2 do 5, na strani 54 in tej strani.
Zaustavitev predvajanja alarma
55
SI
Predvajanje prek drugih naprav
Snemanje z drugo opremo
Kasetofon,
predvajalnik mini
disc itd.
Vtič i(slušalke)
priključnega avdio kabla, ki ga lahko
kupite posebej.
2 Pritisnite N/ENT za začetek
predvajanja in hkrati nastavite
priključeno opremo na način snemanja.
Datoteka v digitalnem diktafonu se
presname na priključeno opremo.
3 Za konec snemanja hkrati pritisnite
x STOP na digitalnem diktafonu in
priključeni opremi.
x STOP
N/ENT
Zvok v digitalnem diktafonu lahko
posnamete z drugo opremo.
Priporočamo, da pred pravim snemanjem
opravite poskusno snemanje.
1 Povežite vhod za slušalke i digitalnega
diktafona z zunanjim vhodnim
priključkom druge opreme s pomočjo
56
SI
z Nasvet
Če je glasnost posnetega zvoka premajhna,
povečajte glasnost predvajanja v Digitalni
diktafon (stran 25).
Urejanje datotek
Razporejanje datotek v mapi
Premikanje datoteke v
drugo mapo
3 Na upravljalniku pritisnite ., s tipko
v ali V izberite zavihek
(Govor) ali
(Glasba) in pritisnite >.
x STOP
v, V
N/ENT
4 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
., >
mapo, v katero želite premakniti
datoteko, in pritisnite N/ENT.
Urejanje datotek
1 Izberite datoteko, ki jo želite premakniti.
2 Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve, v meniju izberite zavihek
(Urejanje) t »Move File« in
pritisnite N/ENT.
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
Prikaže se animacija »Moving File...« in
datoteka se premakne na zadnje mesto
v ciljni mapi.
Ko premaknete datoteko v drugo mapo,
se originalna datoteka v prejšnji mapi
izbriše.
5 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
57
SI
Preklic premikanja datoteke
Pred korakom 4 pritisnite x STOP.
P Opombe
• Datotek poddaj ni mogoče premikati.
• Zaščitenih datotek ni mogoče premikati
(stran 67).
• Datotek ni mogoče premikati v drug
pomnilniški medij.
Kopiranje datoteke v drug
pomnilnik
Reža za pomnilniško
kartico
x STOP
., >
N/ENT
v, V
Datoteke lahko kopirate med vgrajenim
pomnilnikom in pomnilniško kartico, kar je
uporabno za shranjevanje varnostnih kopij.
V režo za pomnilniško kartico pred
začetkom postopka vstavite pomnilniško
kartico, ki jo boste uporabili za kopiranje.
58
SI
1 Izberite datoteko, ki jo želite kopirati.
Če želite kopirati datoteko iz
pomnilniške kartice v vgrajeni
pomnilnik, nastavite izvorni pomnilniški
medij na »Memory Card« (stran 40).
2 V meniju izberite zavihek
(Urejanje)
t »File Copy« in pritisnite N/ENT.
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
Pojavi se animacija »Copy to Memory
Card Select Folder« ali »Copy to Built-In
Memory Select Folder« in prikaže se
okno za izbiro mape.
3 Na upravljalniku pritisnite ., s tipko
v ali V izberite zavihek
(Govor) ali
(Glasba) in pritisnite >.
4 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
mapo, v katero želite kopirati datoteko,
in pritisnite N/ENT.
Prikaže se animacija »Copying...« in
datoteka se kopira kot zadnja datoteka
v ciljni mapi. Datoteka se kopira
z enakim imenom datoteke.
• Če je preostala zmogljivost pomnilnika
ciljnega pomnilniškega medija nezadostna,
morda ne boste mogli kopirati datotek.
• Datotek poddaj ni mogoče kopirati.
• Med kopiranjem ne smete odstraniti oziroma
vstaviti pomnilniške kartice ali izklopiti
digitalnega diktafona. Datoteke se lahko
poškodujejo.
Brisanje vseh datotek
v mapi
x STOP
5 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
N/ENT
Preklic kopiranja
Urejanje datotek
v, V
Pred korakom 4 pritisnite x STOP.
Preklic kopiranja med
kopiranjem
Med prikazovanjem animacije »Copying...«
v koraku 4 pritisnite x STOP.
P Opomba
P Opombe
Če izbrana mapa vsebuje zaščiteno datoteko
(stran 67), te datoteke v tej mapi ne morete
izbrisati.
• Pred začetkom kopiranja ciljne datoteke
preverite indikator baterije. Če je baterija
skoraj prazna, morda ne boste mogli kopirati
datotek.
1 Izberite mapo z datotekami, ki jo želite
izbrisati, ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve.
59
SI
2 V meniju izberite zavihek
(Urejanje)
t »Erase All« in pritisnite N/ENT.
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
Prikaže se »Erase All Files in the
Folder?«.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Execute« in pritisnite N/ENT.
Na zaslonu se prikaže animacija
»Erasing...« in vse datoteke v izbrani
mapi se izbrišejo.
4 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
Preklic brisanja
Izberite »Cancel« v koraku 3 in pritisnite
N/ENT.
60
SI
Uporaba zaznamka
Dodajanje zaznamka
T-MARK
N/ENT
P Opombe
., >
Med snemanjem, predvajanjem ali
premorom pritisnite T-MARK na mestu,
kjer želite dodati zaznamek.
Indikator
(Zaznamek) trikrat utripne in
zaznamek je dodan.
Urejanje datotek
Zaznamek lahko dodate na mestu, kjer
želite pozneje razdeliti datoteko ali ga najti
med predvajanjem. Vsaki datoteki lahko
dodate največ 98 zaznamkov.
• Zaznamke lahko dodate le datotekam, ki ste
jih posneli z digitalnim diktafonom. Če
urejate datoteke s priloženo programsko
opremo Sound Organizer, dodajanje
zaznamkov morda ne bo mogoče.
• Ne morete dodati zaznamka na mestu, ki je
od drugega zaznamka oddaljeno manj kot
0,5 sekunde.
• Ne morete dodati zaznamka na samem
začetku ali koncu datoteke.
• Če je v datoteki že 98 zaznamkov, ne morete
dodati nobenega več.
• Ko dodate zaznamek med predvajanjem, se
predvajanje zaustavi.
Iskanje zaznamka in začetek
predvajanja od zaznamka
V načinu zaustavitve pritisnite . ali >
na upravljalniku. Ko indikator
(Zaznamek) utripne enkrat, pritisnite
N/ENT.
61
SI
Brisanje zaznamka
x STOP
Na zaslonu se prikaže animacija
»Erasing...« in izbrani zaznamek se
izbriše.
Mesto zaustavitve
N/ENT
Brisanje
zaznamka
v, V
1 Predvajanje zaustavite za zaznamkom, ki
ga želite izbrisati.
4 Pritisnite x STOP za izhod iz
2 V meniju izberite zavihek
(Urejanje)
t »Erase Track Mark« in pritisnite N/
ENT.
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
Prikaže se »Erase Track Mark?«.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Execute« in pritisnite N/ENT.
62
SI
Zaznamek tik pred mestom zaustavitve se
izbriše.
menijskega načina.
Preklic brisanja
V koraku 3 izberite »Cancel« in pritisnite
N/ENT.
Brisanje vseh zaznamkov v
izbrani datoteki hkrati
x STOP
Na zaslonu se prikaže animacija
»Erasing...« in vsi zaznamki se izbrišejo
hkrati.
4 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
N/ENT
v, V
Preklic brisanja
Izberite »Cancel« v koraku 3 in pritisnite
N/ENT.
1 Izberite datoteko, iz katere želite izbrisati
zaznamke.
2 V meniju izberite zavihek
Urejanje datotek
(Urejanje)
t »Erase All Track Marks« in pritisnite
N/ENT.
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
Prikaže se »Erase All Track Marks?«.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Execute« in pritisnite N/ENT.
63
SI
Razdelitev datoteke
Razdelitev datoteke na
trenutnem mestu
2 V meniju izberite zavihek
(Urejanje)
t »Divide Current Position« in
pritisnite N/ENT.
x STOP
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
N/ENT
v, V
Prikaže se »Divide?«.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
V načinu zaustavitve lahko razdelite
datoteko na dva dela, pri čemer se
novejšemu delu datoteke dodeli nova
številka datoteke. Z razdelitvijo datoteke
lahko enostavno najdete mesto, s katerega
želite predvajati, ko posnamete daljše
posnetke, na primer na sestanku. Datoteko
lahko delite, dokler skupno število datotek
v mapi ne doseže najvišjega dovoljenega
števila datotek.
1 Zaustavite datoteko na mestu, kjer jo
želite razdeliti.
64
SI
»Execute« in pritisnite N/ENT.
Prikaže se animacija »Dividing...« in
razdeljenima datotekama se doda
pripona z zaporedno številko (»_1« za
originalno datoteko in »_2« za novo
datoteko).
Datoteka 1
Datoteka 2
Datoteka 3
Datoteka se razdeli.
Datoteka 1 Datoteka 2_1 Datoteka 2_2 Datoteka 3
Vsaki razdeljeni datoteki je dodana pripona
z zaporedno številko.
4 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
Razdelitev datoteke pri vseh
zaznamkih
P Opombe
Preklic razdelitve
Izberite »Cancel« v koraku 3 in pritisnite
N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
1 Izberite datoteko, ki jo želite razdeliti.
2 Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve, v meniju izberite zavihek
(Urejanje) t »Divide All Track
Marks« in pritisnite N/ENT.
Urejanje datotek
• Za razdelitev datoteke potrebujete določeno
količino praznega prostora v pomnilniškem
mediju.
• Ko razdelite datoteko z naslovom in imenom
izvajalca, ima novi del isti naslov in ime
izvajalca.
• Datotek, ki niso posnete z digitalnim
diktafonom (npr. datoteka, prenesena iz
računalnika), ni mogoče razdeliti. Če urejate
datoteke s priloženo programsko opremo
Sound Organizer, razdelitev datotek morda
ne bo mogoča.
• Ko je doteka razdeljena, je ne morete
povrniti nazaj v originalno stanje.
• Če razdelite datoteko na mestu, ki je od
zaznamka oddaljeno manj kot 0,5 sekunde,
bo zaznamek izbrisan.
• Zaradi omejitev sistema ne morete razdeliti
datoteke na samem začetku ali koncu
datoteke.
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
Prikaže se »Divide All Track Marks?«.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Execute« in pritisnite N/ENT.
65
SI
Prikaže se animacija »Dividing...« in
datoteka se razdeli pri vseh zaznamkih.
Vsi obstoječi zaznamki v datotekah se
izbrišejo.
Datoteka 1
Datoteka se razdeli.
Datoteka 1_01 Datoteka 1_02
Datoteka 1_03
Vsaki razdeljeni datoteki je dodana pripona
z zaporedno številko.
4 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
Preklic razdelitve
Izberite »Cancel« v koraku 3 in pritisnite
N/ENT.
z Nasvet
Če želite preklicati razdelitev med izvajanjem
pri preostalih zaznamkih, pritisnite x STOP.
Datoteke, ki so bile razdeljene pred preklicem,
ostanejo razdeljene.
66
SI
P Opombe
• Za razdelitev datoteke potrebujete določeno
količino praznega prostora v pomnilniškem
mediju.
• Ko razdelite datoteko z naslovom in imenom
izvajalca, ima novi del isti naslov in ime
izvajalca.
• Datotek, ki niso posnete z digitalnim
diktafonom (npr. datoteka, prenesena iz
računalnika), ni mogoče razdeliti. Če urejate
datoteke s priloženo programsko opremo
Sound Organizer, razdelitev datotek morda
ne bo mogoča.
• Ko je doteka razdeljena, je ne morete
povrniti nazaj v originalno stanje.
Zaščita datoteke
x STOP
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
N/ENT
v, V
Prikaže se »Set Protection?«.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
1 V zavihku
(Govor) ali
(Glasba)
prikažite datoteko, ki jo želite zaščititi.
2 Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve, v meniju izberite zavihek
(Urejanje) t »Protect« in pritisnite
N/ENT.
4 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
Urejanje datotek
Pomembne datoteke lahko zaščitite in s tem
preprečite nenamerno brisanje ali urejanje
datoteke. Zaščitena datoteka je označena
z indikatorjem (zaščita) in je namenjena
samo za branje, zato je ni mogoče izbrisati
ali urejati.
»Execute« in pritisnite N/ENT.
Datoteka je zaščitena. Zaščitena datoteka
je označena z indikatorjem (zaščita).
Sprostitev zaščite
Izberite zaščiteno datoteko in upoštevajte
navodila, opisana v korakih od 2 do 4.
V tem primeru se pri koraku 2 prikaže
»Erase Protection?«.
P Opomba
V zavihku
(Poddaje) ni mogoče nastaviti
zaščite za datoteke.
67
SI
Poslušanje FM-radia
(samo pri ICD-UX513F)
(samo pri ICD-UX513F)
Iskanje radijske postaje FM
Iskanje radijske postaje
z iskanjem frekvenc
1 Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve, v meniju izberite zavihek
(FM Radio) t »FM Radio« in
pritisnite N/ENT.
x STOP
N/ENT
., >
Kabel priloženih stereo slušalk deluje kot
antena, zato pri poslušanju FM radia
priključite stereo slušalke v vhod
i (slušalke).
P Opomba
Med sprejemom radia FM ni mogoče polniti
baterije.
Digitalni diktafon preklopi v način
FM radia.
2 Za iskanje postaje na upravljalniku
večkrat pritisnite . ali >.
3 Za izklop FM radia pritisnite x STOP.
68
SI
Samodejno iskanje radijskih
frekvenc
V koraku 2 na upravljalniku pritisnite in
držite . ali >, dokler se na zaslonu ne
začnejo spreminjati številke frekvence.
Digitalni diktafon samodejno išče radijske
frekvence in se zaustavi, ko najde postajo
s čistim sprejemom.
Če ne morete poiskati postaje, večkrat
pritisnite . ali > na upravljalniku
za postopno spreminjanje frekvence.
Iskanje nastavljene radijske
postaje
x STOP
N/ENT
v, V
Zaslon med poslušanjem FM
radia
Oznaka FM
Radijska frekvenca
Številka postaje
Ko že imate nastavljene radijske postaje
FM (stran 71), postajo poiščete tako, da
izberete številko postaje.
1 Ko je digitalni diktafon v načinu
Poslušanje FM-radia
zaustavitve, v meniju izberite zavihek
(FM Radio) t »FM Radio« in
pritisnite N/ENT.
Občutljivost sprejemnika
69
SI
Snemanje radia
z REC/PAUSE
x STOP
1 Poiščite postajo, ki jo želite posneti.
2 Za začetek snemanja pritisnite z REC/
PAUSE.
Digitalni diktafon preklopi v način
FM radia.
2 Na upravljalniku pritiskajte v ali V,
dokler se ne prikaže želena številka
postaje (P).
3 Za izklop FM radia pritisnite x STOP.
70
SI
3 Za zaustavitev snemanja pritisnite
x STOP.
P Opombe
• Ko je FM radio vklopljen, ni mogoče
zamenjati pomnilniškega medija ali izbrati
mape. Pred začetkom snemanja radia FM
vnaprej izberite pomnilniški medij in mapo,
ki ju želite uporabiti za snemanje.
• V načinu LPCM radia FM ni mogoče
snemati. Ko je možnost »REC Mode«
nastavljena na »LPCM 44.1kHz/16bit«, se
radio snema v »MP3 192kbps«.
• Med snemanjem radia so funkcije Mic
Sensitivity, VOR in LCF (Low Cut Filter)
onemogočene.
Nastavitev radijskih postaj
Samodejna nastavitev
radijskih postaj
x STOP
N/ENT
v, V
Radijske postaje lahko poiščete samodejno
in jih shranite s številko postaje. Z menijem
za nastavitev lahko samodejno nastavite
največ 30 radijskih postaj FM.
»Execute« in pritisnite N/ENT.
Digitalni diktafon samodejno poišče
radijske frekvence, ki so na voljo, in
postaje se shranijo v pomnilnik od
najnižjih do najvišjih frekvenc.
Med samodejno nastavitvijo radijskih
postaj, dodeljena številka postaje utripa.
Zaustavitev samodejne
nastavitve
Pritisnite x STOP. Postaje, shranjene
preden ste pritisnili tipko x STOP, ostanejo
v pomnilniku.
Ročna nastavitev radijskih
postaj FM
Poslušanje FM-radia
1 Med poslušanjem radia v meniju izberite
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
zavihek
(FM radio) t »Auto
Preset« in pritisnite N/ENT.
N/ENT
v, V
Prikaže se »Auto Preset?«.
71
SI
Neshranjeno radijskih postaj FM je mogoče
shraniti pod številko postaje. V pomnilniku
digitalnega diktafona lahko nastavite največ
30 radijskih postaj FM.
1 Upoštevajte navodila, opisana v korakih
1 in 2 v razdelku »Iskanje nastavljene
radijske postaje«, ter poiščite postajo, ki
jo želite nastaviti in shraniti pod številko
postaje.
Če postaja, ki jo želite poiskati, ni
nastavljena, se prikaže »P - -«. V tem
primeru jo lahko shranite z novo številko
postaje.
2 Pritisnite N/ENT.
Na zaslonu se prikažejo številka postaje,
frekvenca in »Set?«.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Execute« in pritisnite N/ENT.
Brisanje nastavljenih
radijskih postaj FM
N/ENT
v, V
1 Upoštevajte navodila, opisana v korakih
1 in 2 v razdelku »Iskanje nastavljene
radijske postaje«, in poiščite postajo, da
prikažete številko postaje, ki jo želite
izbrisati.
2 Pritisnite N/ENT.
Na zaslonu se prikažejo številka postaje,
frekvenca in »Erase?«.
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Execute« in pritisnite N/ENT.
Številka postaje se spremeni v »P - -«.
Postaja bo shranjena v pomnilnik pod
številko postaje.
72
SI
Spreminjanje nastavitev radijskega
sprejema FM
Vklop občutljivosti
sprejemnika FM radia
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»DX« ali »LOCAL« in pritisnite N/
ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
3 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
1 Med poslušanjem FM radia v meniju
izberite zavihek
(FM radio) t
»DX/LOCAL« in pritisnite N/ENT.
DX
Običajno izberite to nastavitev.
LOCAL Izberite to nastavitev, kadar prihaja
do motenj ali sesuvanja zaradi
močnega električnega polja okoli
antene oddajnika radijske postaje,
itd.
Poslušanje FM-radia
Med poslušanjem FM radia lahko nastavite
občutljivost sprejemnika.
Ob nakupu digitalnega diktafona je
možnost »DX/LOCAL« nastavljena na
»DX«.
P Opomba
Izberite »DX«, če je sprejem digitalnega
diktafona slab zaradi šibkega signala.
73
SI
Spreminjanje občutljivosti
iskanja
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»High(SCAN H)« ali »Low(SCAN L)«
in pritisnite N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
Ob nakupu digitalnega diktafona je
občutljivost iskanja nastavljena na
»High(SCAN H)«.
3 Pritisnite x STOP za izhod iz
Med nastavljanjem radijskih postaj FM
lahko nastavite občutljivost iskanja.
1 Med poslušanjem FM radia v meniju
izberite zavihek
(FM radio) t
»Scan Sensitivity« in pritisnite N/ENT.
74
SI
menijskega načina.
Preklapljanje izhoda FM
radia med zvočnikom in
slušalkami
2 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
»Headphones« ali »Speaker« in pritisnite
N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
Ob nakupu digitalnega diktafona je izhod
FM radia nastavljen na »Headphones«.
3 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
Med poslušanjem ali snemanjem radia FM
lahko v meniju preklapljate med zvočnikom
in slušalkami.
Poslušanje FM-radia
1 Med poslušanjem ali snemanjem radia
FM v meniju izberite zavihek
(FM radio) t »Audio Output« in
pritisnite N/ENT.
75
SI
O funkciji menija
Nastavitve za meni
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
x STOP
.
element menija, za katerega želite
nastaviti nastavitve, in pritisnite N/
ENT.
N/ENT
MENU/NOISE CUT
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
v, V
1 S tipko MENU/NOISE CUT odprite
menijski način.
Prikaže se okno menijskega načina.
4 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
želeno nastavitev in pritisnite N/ENT.
5 Pritisnite x STOP za izhod iz
menijskega načina.
(Zavihek
(FM radio) je
prikazan samo pri
ICD-UX513F.)
2 Na upravljalniku pritisnite ., s tipko
v ali V izberite zavihek
(Snemanje),
(Predvajanje),
(Urejanje),
(Zaslon),
(Nastavitev digitalnega
diktafona) ali
(FM radio) in pritisnite
N/ENT.
76
SI
P Opomba
Če v 60 sekundah ne pritisnete nobene tipke,
naprava samodejno preklopi iz menijskega
načina v običajen prikaz.
Vrnitev na prejšnje okno
V menijskem načinu na upravljalniku
pritisnite ..
Izhod iz menijskega načina
Pritisnite x STOP ali MENU/NOISE CUT.
Nastavitve menija
Zavihki
Elementi menija
Način delovanja
(a: nastavitev je mogoča / —: nastavitev ni mogoča)
Način
zaustavitve
(Snemanje)
Način
poslušanja
FM radia*
Način
snemanja
FM radia*
a
—
—
—
—
REC Mode
a
—
—
—
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
VOR
a
—
a
—
—
SYNC REC
a
—
—
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Noise Cut
a
a
—
—
—
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Play Mode
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
O funkciji menija
Scene Select
(Predvajanje) Effect
(Urejanje)
Način
Način
predvajanja snemanja
* samo pri ICD-UX513F
77
SI
Zavihki
Elementi menija
Način delovanja
(a: nastavitev je mogoča / —: nastavitev ni mogoča)
Način
zaustavitve
(Urejanje)
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
a
a
a
—
a
LED
a
—
—
—
—
Backlight
a
—
—
—
—
Select Memory
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
USB Charge
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
* samo pri ICD-UX513F
SI
Način
snemanja
FM radia*
Divide All Track Marks
(FM Radio)* Auto Preset*
78
Način
poslušanja
FM radia*
Erase All Track Marks
(Zaslon) Display
(Nastavitev
digitalnega
diktafona)
Način
Način
predvajanja snemanja
Zavihki
(Snemanje)
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Scene Select
Omogoča izbiranje elementa scene snemanja za vsako
naslednjo situacijo:
(Meeting),
(Voice Notes),
(Interview),
(Lecture),
(Audio IN),
(My
Scene). Urejate lahko tudi nastavitve raznih elementov
menija snemanja, ki so prednastavljeni v meniju »Scene
Select«.
Save Scene Setting
Shrani spremenjene nastavitve in zaključi postopek
delovanja menija.
Edit from Current Setting:
Spremeni nastavitve, ki so prednastavljene v meniju.
Set Default Value:
Spremeni nastavitve na privzete.
Execute: Spremeni nastavitve na privzete in
zaključi postopek.
Cancel: Zaključi postopek brez shranjevanja
nastavitev.
Edit:
Spremeni nastavitve v nastavitvah izbranega
elementa scene.
Glejte
stran
32
O funkciji menija
Elementi
menija
z Nasvet
Urejate lahko naslednje elemente menija: »REC Mode«
(stran 80), »Mic Sensitivity« (stran 81), »LCF(Low
Cut)« (stran 81), »VOR« (stran 37) »SYNC REC«
(stran 44), »Select Input« (stran 42). Če ste izbrali »Edit
Complete«, se postopek zaključi.
79
SI
Zavihki
(snemanje)
Elementi
menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
REC Mode
Nastavi način snemanja.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (nestisnjen) v stereo načinu snemanja visoke
kakovosti
MP3 192kbps*:
MP3 (stisnjen) v stereo načinu snemanja običajne
kakovosti
MP3 128kbps:
MP3 (stisnjen) v podaljšanjem stereo načinu
snemanja
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (stisnjen) v monaural načinu snemanja običajne
kakovosti
MP3 8kbps(MONO):
MP3 (stisnjen) v podaljšanjem monaural načinu
snemanja
P Opomba
V načinu LPCM ni mogoče snemati FM radia (samo pri
ICD-UX513F). Če je izbran način LPCM, se radio
samodejno snema v načinu MP3 192kbps.
80
SI
Glejte
stran
–
Zavihki
Elementi
menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Mic Sensitivity
Nastavi občutljivost mikrofona.
High
:
Za snemanje zvoka daleč od digitalnega snemalnika
ali snemanje tihega zvoka, kot je snemanje v veliki
sobi.
Medium
*:
Za snemanje običajnega pogovora ali sestanka, kot je
snemanje v prostoru sestanka ali med intervjujem.
Low
:
Za snemanje nareka z mikrofonom pred usti, zvoka
blizu digitalnega diktafona ali glasnega zvoka.
(Snemanje)
Glejte
stran
–
P Opomba
LCF(Low Cut)
Nastavi funkcijo LCF (Low Cut Filter) za rezanje nizke
frekvence, da zmanjša šum vetra. Tako je zvok
v posneti datoteki bolj jasen.
ON:
Funkcija LCF je aktivirana.
OFF*:
Funkcija LCF je preklicana.
O funkciji menija
Med snemanjem radia (stran 70) je nastavitev Mic
Sensitivity onemogočena (samo pri ICD-UX513F).
–
P Opomba
Med snemanjem radia (stran 70) funkcija LCF ne deluje
(samo pri ICD-UX513F).
81
SI
Zavihki
Elementi
menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
VOR
Nastavi funkcijo VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Snemanje se začne, ko digitalni diktafon zazna zvok,
in se začasno prekine, ko ni nobenega zvoka, tako
snemanje tihih obdobij ni potrebno. Funkcija VOR je
aktivirana, ko pritisnete z REC/PAUSE.
OFF*:
Funkcija VOR ne deluje.
(Snemanje)
Glejte
stran
37
P Opomba
Med snemanjem radia (stran 70) funkcija VOR ne
deluje (samo pri ICD-UX513F).
82
SI
SYNC REC
Če je nastavljeno na »ON«, digitalni diktafon preklopi
v način premora snemanja, ko ne zazna zvoka več kot 2
sekundi, ob ponovnem zaznavanju zvoka pa začne
digitalni diktafon snemati novo datoteko.
ON:
Funkcija sinhroniziranega snemanja je aktivirana.
OFF*:
Funkcija sinhroniziranega snemanja je preklicana.
44
Select Input
Za snemanje izbere zunanjo napravo, ki je priklopljena
na vhod m (mikrofon).
MIC IN*:
Izberite, ko snemate datoteke z zunanjim
mikrofonom.
Audio IN:
Izberite, ko snemate z drugo opremo.
42, 43
Zavihki
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Noise Cut
Nastavi funkcijo izločanja šuma in raven izločanja
šuma, ko digitalni diktafon predvaja datoteko, posneto
s funkcijo izločanja šuma.
Maximum:
Ravni izločanja šuma bodo bolj intenzivne.
Medium:
Ravni izločanja šuma bodo oslabljene. Izberite, ko
ne morete enostavno ujeti zvoka z nastavitvijo
»Noise Cut« na »Maximum«.
OFF*:
Funkcija izločanja šuma je preklicana.
48
Effect
Nastavi želeni učinek za predvajanje.
Pop:
Poudari srednja območja, idealno za vokalno glasbo.
Rock:
Poudari visoka in nizka območja za močan zvok.
Jazz:
Poudari visoka območja za živahen zvok.
Bass1:
Poudari nizke tone.
Bass2:
Še bolj poudari nizke tone.
Custom:
V 7 korakih lahko prilagodite raven zvoka za 5
frekvenčnih pasov izenačevalnika (100 Hz, 300 Hz,
1 kHz, 3 kHz in 10 kHz) (od -3 do +3).
OFF*:
Funkcija učinka ne deluje.
50
(Predvajanje)
Glejte
stran
O funkciji menija
Elementi
menija
P Opomba
Pri predvajanju datotek z vgrajenimi zvočniki oziroma
poslušanju FM radia (samo pri ICD-UX513F)
(stran 68) ali ob aktivirani funkciji izločanja šuma
(stran 48), funkcija učinka ne deluje.
83
SI
Zavihki
Elementi
menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Easy Search
Nastavi funkcijo za enostavno iskanje.
ON:
S pritiskanjem tipke > na upravljalniku se
premaknete za približno 10 sekund naprej,
s pritiskanjem tipke . pa se premaknete za
približno 3 sekunde nazaj. Ta funkcija je uporabna
pri iskanju želenega mesta v dolgem posnetku.
OFF*:
Funkcija za enostavno iskanje ne deluje. Če na
upravljalniku pritisnete > ali ., se po datoteki
pomaknete naprej ali nazaj.
47
Play Mode
Nastavi način predvajanja.
1:
Datoteka se predvaja.
*:
Datoteke v eni mapi se predvajajo neprekinjeno.
ALL:
Vse datoteke se predvajajo neprekinjeno.
1:
Predvajanje ene datoteke se ponavlja.
:
Predvajanje datotek v eni mapi se ponavlja.
ALL:
Predvajanje vseh datotek se ponavlja.
52
(Predvajanje)
84
SI
Glejte
stran
Zavihki
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Alarm
Nastavi alarm.
ON:
Funkcija alarma je aktivirana. Nastavite datum, čas
oziroma dan v tednu ali izberite vsakodnevno
predvajanje in nastavite naslednji vzorec alarma.
Beep&Play: Izbrana datoteka se predvaja po
zvočnem alarmu.
Beep: Samo zvočni alarm.
Play: Predvaja se samo izbrana datoteka.
OFF*:
Funkcija alarma je preklicana.
54
AVLS
Nastavi funkcijo AVLS (Automatic Volume Limiter
System).
ON*:
Funkcija AVLS, ki vzdržuje zmerno glasnost, deluje
pri poslušanju s slušalkami.
OFF:
Funkcija AVLS ne deluje, zvok je predvajan
z originalno glasnostjo. Ko nastavite funkcijo na
»OFF«, se prikaže animacija »Advise to not listen at
high VOL for long periods«, ki jo spremlja pisk.
Pritisnite x STOP za vrnitev v menijski način.
11
(Predvajanje)
Glejte
stran
O funkciji menija
Elementi
menija
P Opombe
• Če izklopite funkcijo, pazite, da ne poslušate
predvajanega pri preveliki glasnosti.
• Če določen čas poslušate predvajano s slušalkami, se
funkcija AVLS samodejno vklopi, čeprav ste
v meniju možnost »AVLS« nastavili na »OFF«.
• Če glasnost prilagodite na raven, ki presega raven,
določeno za AVLS, bo ob izklopu digitalnega
diktafona glasnost nastavljena na zmerno.
85
SI
Zavihki
Elementi
menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Protect
Zaščiti izbrano datoteko pred brisanjem, razdelitvijo ali
premikanjem.
Execute:
Izbrana datoteka bo zaščitena. Če določite datoteko,
ki je že zaščitena, prekličite zaščito.
Cancel:
Zaščita ali preklic zaščite ni izveden.
67
Divide Current
Position
Razdeli datoteko na dva dela.
Execute:
Datoteka bo razdeljena na dva dela.
Cancel:
Razdelitev ni izvedena.
64
Move File
Premakne izbrano datoteko v izbrano mapo.
Preden premaknete datoteko, izberite datoteko, ki jo
želite premakniti, in odprite okno menija.
57
File Copy
Kopira izbrano datoteko iz vgrajenega pomnilnika
v želeno mapo na pomnilniški kartici ali s pomnilniške
kartice na želeno mapo v vgrajenem pomnilniku.
Preden kopirate datoteko, izberite datoteko, ki jo želite
kopirati, in odprite okno menija.
58
Erase Track
Mark
Izbriše zaznamek tik pred trenutnim mestom.
Execute:
Zaznamek bo izbrisan.
Cancel:
Zaznamek ne bo izbrisan.
62
Erase All Track
Marks
Izbriše vse zaznamke v izbrani datoteki.
Execute:
Vsi zaznamki bodo izbrisani.
Cancel:
Vsi zaznamki ne bodo izbrisani.
63
(Urejanje)
86
SI
Glejte
stran
Zavihki
(Urejanje)
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Divide All Track Razdeli datoteko pri vseh zaznamkih.
Marks
Execute:
Razdelitev pri zaznamkih je izvedena.
Cancel:
Razdelitev pri zaznamkih ni izvedena.
Glejte
stran
65
Erase All
Izbriše vse datoteke v izbrani mapi.
Pred brisanjem datotek pritisnite
za prikaz okna
mape in izberite mapo, iz katere želite izbrisati vse
datoteke, ter odprite okno menija.
Execute:
Vse datoteke v izbrani mapi bodo izbrisane.
Cancel:
Vse datoteke v izbrani mapi ne bodo izbrisane.
59
Display
Spremeni način prikaza.
Elapsed Time*:
Pretekli čas predvajanja ene datoteke
Remain Time:
Preostali čas predvajanja ene datoteke med
zaustavitvijo ali predvajanjem
Čas snemanja, ki je na voljo med snemanjem
REC Date:
Dan, ko je bil posnetek narejen
REC Time:
Ura, ko je bil posnetek narejen
–
O funkciji menija
(Zaslon)
Elementi
menija
87
SI
Zavihki
Elementi
menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
LED
Vklopi ali izklopi indikator delovanja med delovanjem.
ON*:
Med snemanjem ali predvajanjem indikator
delovanja sveti ali utripa.
OFF:
Indikator delovanja ne sveti ali utripa, niti med
delovanjem.
(Zaslon)
Glejte
stran
–
P Opomba
Ko je digitalni diktafon priklopljen na računalnik,
indikator delovanja sveti ali utripa, čeprav je možnost
»LED« nastavljena na »OFF«.
Backlight
88
SI
Vklopi ali izklopi osvetlitev ozadja na zaslonu.
ON*:
Osvetlitev ozadja na zaslonu se vklopi za približno
10 sekund.
OFF:
Osvetlitev ozadja na zaslonu ni vklopljena niti med
delovanjem.
–
Zavihki
Elementi
menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Select Memory
Izbere pomnilniški medij, na katerega želite shraniti
datoteko oziroma ki vsebuje datoteko, ki jo želite predvajati,
urejati ali kopirati.
Built-In Memory*:
Izbran je vgrajeni pomnilnik digitalnega diktafona.
Memory Card:
Izbrana je pomnilniška kartica v reži za pomnilniško
kartico.
(Nastavitev
digitalnega
diktafona)
Glejte
stran
40
P Opomba
Če v digitalnem diktafonu ni pomnilniške kartice, je
vgrajeni pomnilnik izbran samodejno.
Nastavi jezik za sporočila, menije, imena map, imena
datotek itd.
Deutsch (nemščina), English (angleščina)*, Espańol
(španščina), Français (francoščina), Italiano
(italijanščina), Русский (ruščina)
19
Date&Time
Auto*:
Ko je digitalni diktafon priklopljen na računalnik
s programsko opremo Sound Organizer, se ura
samodejno prilagodi glede na računalnik.
Manual:
Nastavi uro z nastavitvijo leta, meseca, dneva, ure in
minut.
16
O funkciji menija
Language
89
SI
Zavihki
Elementi
menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Time Display
Nastavi prikaz ure.
12-Hour:
12:00AM = polnoč, 12:00PM = poldan
24-Hour*:
0:00 = polnoč, 12:00 = poldan
–
Beep
Nastavi, ali se pisk sliši ali ne.
ON*:
Zaslišal se bo pisk, ki označuje, da je bil postopek
sprejet ali da je prišlo do napake.
OFF:
Piska ne bo.
–
(Nastavitev
digitalnega
diktafona)
Glejte
stran
P Opomba
Zvočni alarm se sproži, čeprav v meniju nastavite
»Beep« na »OFF«.
USB Charge
Nastavi, ali se bo baterija polnila prek povezave USB
ali ne.
ON*:
Baterija se bo polnila.
OFF:
Baterija se ne bo polnila.
P Opomba
Če digitalni diktafon vključite v vtičnico prek
napajalnika USB (ni priložen) (stran 111), lahko
baterijo polnite ne glede na to nastavitev.
90
SI
–
Zavihki
(Nastavitev
digitalnega
diktafona)
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Auto Power Off
Če ostane digitalni diktafon vključen določen čas, ki ste
ga nastavili, se bo izklopil samodejno.
5min:
Digitalni diktafon se bo izklopil po približno
5 minutah.
10min*:
Digitalni diktafon se bo izklopil po približno
10 minutah.
30min:
Digitalni diktafon se bo izklopil po približno
30 minutah.
60min:
Digitalni diktafon se bo izklopil po približno
60 minutah.
OFF:
Digitalni diktafon se ne bo izklopil samodejno.
Glejte
stran
–
O funkciji menija
Elementi
menija
91
SI
Zavihki
(Nastavitev
digitalnega
diktafona)
Elementi
menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Format
Formatira trenutno izbrani pomnilniški medij (vgrajeni
pomnilnik ali pomnilniška kartica) ter izbriše vse
podatke v pomnilniku in ponastavi strukturo map na
privzeto stanje.
Execute:
Pojavi se animacija »Formatting...« in pomnilniški
medij se formatira.
Cancel:
Pomnilniški medij se ne formatira.
P Opombe
• Za formatiranje pomnilniškega medija uporabite
funkcijo za formatiranje v digitalnem diktafonu.
• Pred formatiranjem preklopite na pomnilniški medij,
ki ga želite formatirati (stran 40).
• Če formatirate pomnilniški medij, se izbrišejo vsi
shranjeni podatki v digitalnem diktafonu. Ko izbrišete
pomnilniški medij, izbrisanih podatkov ni mogoče
več obnoviti.
• Če formatirate vgrajeni pomnilnik, se izbrišejo tudi
navodila za uporabo, shranjena v njem. Če želite novo
kopijo navodil za uporabo, obiščite domačo stran
podpore Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
92
SI
Glejte
stran
–
Zavihki
(Radio
FM)**
Elementi
menija
Nastavitve (*: začetna nastavitev)
Glejte
stran
FM Radio**
Digitalni diktafon preklopi v način FM radia.
68
Auto Preset**
Samodejno poišče frekvence, ki so na voljo. Postaje
bodo shranjene v pomnilnik.
Execute:
Samodejna nastavitev je izvedena.
Cancel:
Samodejna nastavitev je preklicana.
71
DX/LOCAL**
Nastavi občutljivost sprejemnika med poslušanjem FM radia.
DX*:
Običajno izberite to nastavitev.
LOCAL:
Izberite to nastavitev, kadar prihaja do motenj ali
sesuvanja zaradi močnega električnega polja okoli
antene oddajnika radijske postaje itd.
73
O funkciji menija
P Opomba
Izberite »DX«, če je sprejem digitalnega diktafona slab
zaradi šibkega signala.
Scan
Sensitivity**
Nastavi občutljivost iskanja med nastavljanjem
radijskih postaj.
High(SCAN H)*:
Občutljivost iskanja je nastavljena na visoko.
Low(SCAN L):
Občutljivost iskanja je nastavljena na nizko.
Audio Output** Med poslušanjem ali snemanjem radia preklopi med
zvočnikom in slušalkami.
Headphones*:
Zvok prihaja iz slušalk.
Speaker:
Zvok prihaja iz zvočnikov.
74
75
** samo pri ICD-UX513F
93
SI
Uporaba računalnika
Uporaba digitalnega diktafona
z računalnikom
Ko je Digitalni diktafon povezan
z računalnikom, lahko med njima prenašate
podatke.
Kopiranje datotek iz digitalnega
diktafona v računalnik, ko jih
želite shraniti (stran 101)
Kopiranje datotek iz računalnika
v digitalni diktafon, ko jih želite
predvajati (stran 102)
datoteke in datoteke poddaj iz računalnika
v digitalni diktafon.
Minimalne sistemske zahteve za
računalnik
Če želite izvedeti več o sistemskih zahtevah
za računalnik, glejte stran 107, 116.
Priklop digitalnega
diktafona na računalnik
Uporaba digitalnega diktafona
kot pomnilnik USB (stran 104)
Slikovne in besedilne podatke iz
računalnika lahko začasno shranite
v digitalnem diktafonu.
Upravljanje in urejanje datotek
s programsko opremo Sound
Organizer (stran 105)
Priložena programska oprema Sound
Organizer omogoča prenašanje datotek,
posnetih z digitalnim diktafonom,
v računalnik, kjer jih lahko upravljate in
urejate. Prenašate lahko tudi glasbene
94
SI
Računalnik
Digitalni
diktafon
V vrata USB na
računalniku
Če želite prenašati datoteke med digitalnim
diktafonom in računalnikom, priklopite
digitalni diktafon na računalnik.
1 Pomaknite drsno ročico za USB na
zadnji strani digitalnega diktafona in
vstavite priključek USB DIRECT v vrata
USB na vključenem računalniku.
Kabel za povezavo
USB (priložen)
2 Preverite, ali je računalnik pravilno
Če digitalnega diktafona ni mogoče
priklopiti neposredno v računalnik,
uporabite priložen kabel za povezavo USB.
P Opombe
• Če na računalnik priklopite več kot dve
napravi USB, normalno delovanje ni
zagotovljeno.
• Ne zagotavljamo pravilnega delovanja
digitalnega diktafona pri uporabi
z vmesnikom USB ali kablom USB, ki ni
priložen kabel za povezavo USB.
• Če hkrati priklopite več naprav USB, lahko
pride do napake.
• Preden priklopite digitalni diktafon na
računalnik, preverite, ali je baterija
vstavljena v digitalni diktafon.
• Ko ne uporabljate digitalnega diktafona,
priklopljenega na računalnik, priporočamo,
da ga odklopite.
Uporaba računalnika
zaznal digitalni diktafon.
Na zaslonu Windows odprite »Moj
računalnik« ali »Računalnik« in
preverite, ali je računalnik zaznal »IC
RECORDER« ali »MEMORY CARD«.
Na zaslonu Macintosh preverite, ali je na
namizju prikazana možnost »IC
RECORDER« ali »MEMORY CARD«.
Računalnik prepozna digitalni diktafon
takoj, ko je povezava vzpostavljena. Ko je
digitalni diktafon priklopljen na računalnik,
je na njegovem zaslonu prikazano
»Connecting«.
95
SI
Struktura map in datotek
Mape in datoteke so prikazane na zaslonu
računalnika, kot je prikazano.
Datoteke in mape prikažete tako, da odprete
»IC RECORDER« ali »MEMORY CARD«
– to storite s programom Explorer v sistemu
Windows in s programom Finder v sistemu
Macintosh.
Vgrajeni pomnilnik
»IC RECORDER«
Mapa za datoteke, posnete
z digitalnim diktafonom
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Mapa, prenesena iz
računalnika
MUSIC
POP
J-POP*2
LPCM
PODCASTS
AAC-LC
NEWS*2
MP3
AAC-LC
Conversation*2
LPCM
MP3
MP3
WMA
Instructions*5
96
SI
*4
*3
*3
Card« (stran 40), je struktura map drugačna
od strukture, ko ciljni pomnilniški medij
nastavite na »Built-In Memory«.
Uporaba računalnika
*1 Čeprav je datoteka prenesena neposredno
v mapo VOICE, ne bo prikazana na zavihku
(Govor) digitalnega diktafona. Ko
prenašate datoteko iz računalnika v digitalni
diktafon, jo dajte v mape pod map VOICE.
*2 Ime mape s shranjenimi glasbenimi
datotekami bo prikazano na digitalnem
diktafonu takšno, kakršno je, zato
priporočamo, da mapi že vnaprej določite
ime, ki si ga boste enostavno zapomnili.
Mape, prikazane na sliki, so primeri imen
map.
*3 Digitalni diktafon lahko prepozna največ 8
ravni map, prenesenih vanj.
*4 Če prenašate glasbene datoteke ločeno, so
razvrščene v »No Folder«.
*5 Navodila za uporabo digitalnega diktafona
so shranjena v mapi »Instructions» pod
mapo »IC RECORDER«.
z Nasveti
• Na digitalnem diktafonu je mogoče prikazati
naslov ali ime izvajalca itd iz glasbene
datotek. Koristno je, če s programsko
opremo, ki jo uporabljate za izdelovanje
glasbenih datotek v računalniku, vnesete
podatke o oznaki ID3.
• Če ni naslova ali imena izvajalca, bo na
zaslonu digitalnega diktafona prikazano
»Unknown«.
Ko priklopite digitalni diktafon na
računalnik, potem ko ste za ciljni
pomnilniški medij nastavili »Memory
97
SI
Memory Stick Micro™ (M2™)
»MEMORY CARD«
microSD kartica
»MEMORY CARD«
PRIVATE
MSSONY
Mapa za datoteke, posnete
z digitalnim diktafonom
VOICE
Sony
Mapa za datoteke, posnete
z digitalnim diktafonom
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Mapa, prenesena iz
računalnika
MUSIC
Mapa, prenesena iz
računalnika
MUSIC
POP
POP
J-POP
J-POP
LPCM
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
AAC-LC
Conversation
MP3
Conversation
LPCM
LPCM
MP3
98
SI
AAC-LC
NEWS
MP3
MP3
MP3
WMA
WMA
AAC-LC
Struktura map, prikazana na
zaslonu digitalnega diktafona
Prikaz strukture map na zaslonu digitalnega
diktafona je drugačen od prikaza
v računalniku.
Indikatorji map na zaslonu digitalnega
diktafona so naslednji:
Mapa za datoteke, posnete
z digitalnim diktafonom
:
Mapa, prenesena iz računalnika
(Prikazane so, ko so glasbene
datoteke prenesene iz računalnika.)
:
Mapa za datoteke poddaj, prenesene
iz računalnika (Prikazane so, ko so
datoteke poddaj prenesene iz
računalnika.)
P Opomba
Če mape ne vsebujejo datotek, ki jih je
mogoče predvajati z digitalnim diktafonom, ne
bodo prikazane na njegovem zaslonu.
Mape, prikazane na zavihku
(Govor) digitalnega diktafona
P Opomba
Čeprav je datoteka prenesena neposredno
v mapo VOICE, ne bo prikazana v zavihku
(Govor) digitalnega diktafona.
Mape, prikazane na zavihku
(Glasba) digitalnega diktafona
Uporaba računalnika
:
Prikazane bodo mape za datoteke, posnete
z digitalnim diktafonom (mape pod mapo
VOICE).
Med mapami, posredovanimi iz
računalnika, bodo prikazane naslednje
mape.
• Mape pod mapo MUSIC, ki vsebuje
datoteko (če imajo katere mape več ravni,
so vse ravni prikazane vzporedno.)
• Mape, ki niso prenesene v mapo MUSIC
ali mapo PODCASTS
• Mapa z imenom »No Folder« (Če
prenašate glasbene datoteke ločeno, bodo
prikazane v tej mapi.)
99
SI
Mape, prikazane na zavihku
(Poddaje) digitalnega diktafona
Prikazane bodo datoteke poddaj, prenesene
iz računalnika.
Ko prenašate datoteke poddaj iz
računalnika v digitalni diktafon, uporabite
priloženo programsko opremo Sound
Organizer.
Odklop digitalnega
diktafona z računalnika
Upoštevajte spodnja navodila, saj se lahko
v nasprotnem primeru podatki poškodujejo.
1 Preverite, ali indikator delovanja
digitalnega diktafona sveti.
2 V računalniku izvedite naslednji
postopek.
V sistemu Windows z levo tipko miške
kliknite ikono na dnu namizja.
100
SI
t Z levo tipko miške kliknite »Izvrzi IC
RECORDER«.
Prikazana ikona in meni se lahko
v različnih operacijskih sistemih
razlikujeta.
V sistemu Macintosh povlecite »IC
RECORDER« na namizju v »Trash« in
spustite.
Če želite izvedeti več o odklopu
digitalnega diktafona iz računalnika,
glejte navodila za uporabo, ki ste jih
prejeli z računalnikom.
3 Odklopite digitalni diktafon z vrat USB
na računalniku in potisnite drsno ročico
za USB v smeri puščice, da skrijete
priključek USB DIRECT.
Kopiranje datotek iz digitalnega diktafona
v računalnik
z Kopiranje datoteke ali mape
(povleci in spusti)
Datoteke in mape lahko kopirate iz
digitalnega diktafona v računalnik, če jih
želite shraniti.
računalnik (stran 94).
2 Kopirajte datoteke ali mape, ki jih želite
prenesti v računalnik.
Povlecite in spustite datoteke ali mape,
ki jih želite kopirati iz možnosti »IC
RECORDER« ali »MEMORY CARD«
na lokalni disk v računalniku.
1 Kliknite in držite,
2 povlecite
3 in spustite.
3 Odklopite digitalni diktafon
z računalnika (stran 100).
Uporaba računalnika
1 Priklopite digitalni diktafon na
101
SI
Kopiranje glasbenih datotek iz računalnika v
digitalni diktafon in njihovo predvajanje
2 Kopirajte mapo s shranjenimi glasbenimi
Glasbene ali druge avdio datoteke
(LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/
AAC-LC(.m4a)*) lahko kopirate iz
računalnika v digitalni diktafon tako, da jih
povlečete in spustite, nato pa jih predvajate
z digitalnim diktafonom.
* Formate datotek, ki jih lahko predvajate
z digitalnim diktafonom, Specifikacije
(stran 116).
Kopiranje glasbene
datoteke iz računalnika v
digitalni diktafon (povleci in
spusti)
1 Priklopite digitalni diktafon na
računalnik (stran 94).
102
SI
datotekami v digitalni diktafon.
V programu Explorer v sistemu
Windows ali v programu Finder
v sistemu Macintosh povlecite in spustite
mapo z glasbenimi datotekami v »IC
RECORDER« ali »MEMORY CARD«.
Digitalni diktafon lahko prepozna največ
400 map. V eno mapo lahko kopirate
največ 199 datotek. Digitalni diktafon
lahko skupaj prepozna največ 4.095 map
in datotek za en pomnilniški medij.
3 Odklopite digitalni diktafon
z računalnika (stran 100).
Predvajanje iz računalnika
kopiranih glasbenih datotek
z digitalnim diktafonom
1 Pritisnite
.
2 Na upravljalniku pritisnite ., s tipko
v ali V izberite zavihek
pritisnite >.
(Glasba), in
3 S tipko v ali V na upravljalniku izberite
mapo ( ), v kateri so shranjene
glasbene datoteke, in pritisnite > na
upravljalniku.
4 S tipko v ali V izberite glasbeno
datoteko, ki jo želite predvajati.
5 Za začetek predvajanja pritisnite N/
ENT.
6 Za zaustavitev predvajanja pritisnite
x STOP.
48 kb/s
128 kb/s
256 kb/s
89 ur
25 min.
(1.341
datotek)
33 ur
30 min.
(502
datoteki)
16 ur
45 min.
(251 datotek)
ICD178 ur
UX513F 0 min.
(2.670
datotek)
67 ur
5 min.
(1.006
datotek)
33 ur
30 min.
(502
datoteki)
ICDUX512
(min.: minute)
* V primeru, da so v digitalni diktafon prenesene
4-minutne datoteke MP3.
• Glasbene datoteke, kopirane iz računalnika,
je mogoče predvajati z digitalnim
diktafonom. Razdelitev datoteke in
nastavitev zaznamka pa morda ne bosta
mogoči.
• Če ste kopirali glasbene datoteke
z računalnikom, jih morda ne bo mogoče
kopirati v vrstnem redu prenosa zaradi
omejitev sistema. Če ste glasbene datoteke
kopirali iz računalnika v digitalni diktafon
eno za drugo, jih lahko prikažete in
predvajate v vrstnem redu kopiranja.
Zaslon med predvajanjem
glasbenih datotek
Za preverjanje informacij o glasbeni
datoteki med predvajanjem na
upravljalniku pritisnite v ali V.
Uporaba računalnika
Pri predvajanju glasbenih datotek
z digitalnim diktafonom je maksimalni čas
predvajanja (datoteke*) naslednji.
P Opombe
: Ime mape
: Ime datoteke
: Ime izvajalca
: Naslov
103
SI
Uporaba digitalnega diktafona kot
pomnilnik USB
Ko je digitalni diktafon priklopljen na
računalnik, lahko slikovne ali besedilne
podatke v računalniku in datoteke, posnete
z digitalnim diktafonom, začasno shranite
v digitalnem diktafonu.
Računalnik mora izpolnjevati določene
sistemske zahteve, če želite digitalni
diktafon uporabiti kot pomnilnik USB.
Več informacij o sistemskih zahtevah
najdete na strani 116.
104
SI
Uporaba priložene programske opreme
Sound Organizer
Kaj omogoča Sound
Organizer?
Uvažanje datotek, posnetih
z digitalnim diktafonom
Datoteke, posnete z digitalnim diktafonom,
lahko uvozite v Sound Organizer.
Uvožene datoteke se shranijo v računalnik.
Skladbe z glasbenega CD-ja lahko uvozite
v Sound Organizer.
Uvožene skladbe se shranijo v računalnik.
Uvažanje skladb v računalniku
Glasbene in ostale datoteke, shranjene
v računalniku, lahko uvozite v Sound
Organizer.
Naročanje na posodobitve
poddaj
V programski opremi Sound Organizer se
lahko naročite na poddaje.
Naročanje na posodobitve poddaj vam
omogoča prenos (naročnina) najnovejših
podatkov iz interneta.
Uporaba računalnika
Sound Organizer omogoča izmenjavo
datotek z digitalnim diktafonom ali
pomnilniško kartico. Skladbe, uvožene iz
glasbenega CD-ja in ostalih medijev,
datoteke MP3 in ostale avdio datoteke,
uvožene iz računalnika, ter poddaje je prav
tako mogoče prenašati v digitalni diktafon
in v njem predvajati. Za uvožene datoteke
je mogoče izvesti različne postopke,
vključno s predvajanjem, urejanjem in
pretvarjanjem v MP3 ter druge formate.
Prav tako lahko zapisujete CD-je z glasbo,
ki vam je všeč, in pošiljate avdio datoteke
po e-pošti.
Uvažanje skladb z glasbenega
CD-ja
Predvajanje datotek
Predvajate lahko skladbe, uvožene v Sound
Organizer.
105
SI
Spreminjanje informacij
o datoteki
Spremenite lahko ime naslova, ime
izvajalca in ostale informacije o datoteki, ki
so prikazane na seznamu datoteke.
Razdelitev datotek
Eno datoteko lahko razdelite na več
datotek.
Združevanje datotek
Več datotek lahko združite v eno datoteko.
Brisanje datotek iz digitalnega
diktafona
Izbrišete lahko datoteko, shranjeno
v digitalnem diktafonu.
Za brisanje datotek v digitalnem diktafonu
uporabite ta postopek, kadar želite povečati
količino praznega prostora v digitalnem
diktafonu ali če obstajajo nepotrebne
datoteke.
Prenašanje datotek v digitalni
diktafon
Iz programske opreme Sound Organizer
lahko prenesete datoteko v digitalni diktafon
ali na pomnilniško kartico.
Uživate lahko v preneseni glasbi, poddajah
in ostali vsebini v digitalnem diktafonu.
106
SI
Zapisovanje glasbenega CD-ja
Med skladbami, uvoženimi v Sound
Organizer, lahko izberete najljubše
skladbe in nato zapišete lasten originalni
glasbeni CD.
Ostale priročne možnosti
uporabe
• Zaženete lahko programsko opremo za
e-pošto in posneto datoteko pošljete kot
prilogo.
• Za prepoznavanje govora v datoteki in
pretvarjanje govora v besedilo lahko
uporabite programsko opremo za
prepoznavanje govora Dragon
NaturallySpeaking (ni priložena), ki je
združljiva s programsko opremo Sound
Organizer.
Minimalne sistemske
zahteve za računalnik
Prikazane so sistemske zahteve za uporabo
programske opreme Sound Organizer.
Operacijski sistemi
•
•
•
•
•
• Če je uporabljen kateri koli drug operacijski
sistem, delovanje ni zagotovljeno.
• 64-bitne različice operacijskega sistema
Windows XP niso podprte.
Računalnik IBM PC/AT ali
združljiv računalnik
• CPU
Windows XP: 500 MHz procesor
Pentium III ali hitrejši
Windows Vista: 800 MHz procesor
Pentium III ali hitrejši
Windows 7: 1 GHz procesor Pentium III
ali hitrejši
• Pomnilnik
Windows XP: vsaj 256 MB
Windows Vista: vsaj 512 MB (V primeru
različice Windows Vista Ultimate/
Business/Home Premium priporočamo
vsaj 1 GB.)
Windows 7: vsaj 1 GB (32-bitna
različica)/vsaj 2 GB (64-bitna različica)
• Prostor na trdem disku
Potrebno je vsaj 400 MB prostora.
Glede na različico sistema Windows se
lahko uporabi več kot 400 MB.
Potreben je tudi prazni prostor za
ravnanje z glasbenimi podatki.
Uporaba računalnika
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Starter (32-bitna različica)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2
ali novejša
• Windows Vista Business Service Pack 2
ali novejša
• Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 ali novejša
• Windows Vista Home Basic Service Pack
2 ali novejša
• Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 ali novejša
• Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 ali novejša
• Windows XP Professional Service Pack 3
ali novejša
• Windows XP Home Edition Service Pack
3 ali novejša
Prednameščeno.
P Opombe
107
SI
• Nastavitve zaslona
Resolucija zaslona: 800 × 600 slikovnih
točk ali več (priporočamo 1.024 × 768
slikovnih točk)
Barve zaslona: High Color (16 bitov) ali
več
• Zvočna kartica
Priporočamo združljivo kartico
SoundBlaster.
• Vrata USB
Za uporabo naprav in medijev so potrebna
združljiva vrata USB.
Delovanje prek vmesnika USB ni
zagotovljeno, razen za modele, za katere je
bilo delovanje posebno zagotovljeno.
Namestitev programske
opreme Sound Organizer
Namestite programsko opremo Sound
Organizer v računalnik.
P Opombe
• Ko nameščate programsko opremo Sound
Organizer, se prijavite s skrbniškimi
pravicami.
Če uporabljate Windows 7 in se prikaže
zaslon [Nadzor uporabniškega računa],
potrdite vsebino na zaslonu in nato kliknite
[Da] ([Espańol] v primeru sistema Windows
Vista).
108
SI
• Uporabnik z omejenimi pravicami v sistemu
Windows XP ne more zagnati programske
opreme Sound Organizer.
• Za uporabo funkcije posodabljanja
programske opreme v sistemu Windows XP
se morate prijaviti s skrbniškimi pravicami.
• Pri nameščanju programske opreme Sound
Organizer je dodan modul Windows Media
Format Runtime. Po odstranitvi programske
opreme Sound Organizer ta modul ni
odstranjen.
Če je že bil nameščen, se morda ne bo
namestil.
• Po odstranitvi programske opreme Sound
Organizer podatki v mapi za shranjene
vsebine niso izbrisani.
• V namestitvenem okolju, kjer je nameščenih
več operacijskih sistemov v enem
računalniku, ne namestite programske
opreme Sound Organizer v vsak operacijski
sistem. To lahko pripelje do neskladnosti
podatkov.
1 Prepričajte se, da digitalni diktafon ni
priklopljen, vklopite računalnik in
zaženite sistem Windows.
2 Vstavite priložen CD-ROM v CD-ROM
pogon.
Meni [Sound Organizer - InstallShield
Wizard] se zažene samodejno in prikaže
se okno [Welcome to Sound Organizer
Installer].
Če se meni [Welcome to Sound
Organizer Installer] ne zažene, odprite
program Windows Explorer, z desno
tipko miške kliknite CD-ROM pogon,
dvokliknite
[SoundOrganizerInstaller.exe] in nato
sledite navodilom na zaslonu.
P Opomba
Po namestitvi programske opreme Sound
Organizer boste morda mogli ponovno zagnati
računalnik.
Okno Sound Organizer
3 Sprejmite pogoje licenčne pogodbe,
izberite [I accept the terms in the license
agreement] in nato kliknite [Next].
4 Ko se prikaže okno [Setup Type],
5 Ko se prikaže okno [Ready to Install the
Program], kliknite [Install].
Namestitev se začne.
6 Ko se prikaže okno [Sound Organizer
has been installed successfully.], potrdite
[Launch Sound Organizer Now] in
kliknite [Finish].
A Help
Prikaže pomoč za Sound Organizer.
Več informacij o vsakem delovanju
poiščite v teh datotekah za pomoč.
B Seznam datotek za Sound Organizer
(My Library)
Prikaže seznam datotek, ki so v skladu
z delovanjem vključene v My Library
programske opreme Sound Organizer.
Uporaba računalnika
izberite [Standard] ali [Custom] in
kliknite [Next].
Sledite navodilom na zaslonu in
nastavite namestitvene nastavitve, ko
izberete [Custom].
109
SI
C
D
E
F
110
SI
Recording Files : Prikaže seznam
posnetih datotek.
Datoteke, ki so bile posnete
z digitalnim diktafonom, so po uvozu
prikazane v tej knjižnici.
Music: Prikaže seznam glasbenih
datotek.
V tej knjižnici so prikazane skladbe,
uvožene iz CD-ja.
Podcast: Prikaže seznam poddaj.
Seznam datotek digitalnega diktafona
Prikaže datoteke, shranjene
v priklopljenem digitalnem diktafonu
ali na pomnilniški kartici.
Tipka Edit Mode
Prikaže območje za urejanje, da lahko
urejate datoteko.
Tipka Quick Operation Guide
Prikaže Quick Operation Guide za
vodenje po osnovnih funkcijah
programske opreme Sound Organizer.
Stranska vrstica (Import/Transfer)
IC Recorder: Prikaže zaslon za
prenos. Pojavi se seznam datotek na
priklopljeni napravi.
Import CD: Prikaže zaslon za
uvažanje glasbenih CD-jev.
Burn CD/DVD: Prikaže zaslon za
uvažanje glasbenih CD-jev.
G Tipke za prenos
: Prenese datoteke programske
opreme Sound Organizer v digitalni
diktafon ali na pomnilniško kartico.
: Prenese datoteke digitalnega
diktafona ali pomnilniške kartice v My
Library programske opreme Sound
Organizer.
Dodatne informacije
Uporaba napajalnika USB
Priključek USB digitalnega diktafona
Napajalnik USB
(ni priložen)
1 Vključite napajalnik za USB (ni
priložen) v vtičnico.
2 Pomaknite drsno ročico USB na zadnji
Indikator baterije
* To je približni čas, ki je potreben, da se
popolnoma izpraznjena baterija pri sobni
temperaturi popolnoma napolni, ter se
razlikuje glede na napolnjenost in stanje
baterije. Polnjenje prav tako traja dlje, če je
temperatura baterije nizka ali če se baterija
polni, ko prenašate podatke v digitalni
diktafon.
P Opombe
• Med predvajanjem datotek skozi vgrajeni
zvočnik baterije ni mogoče polniti.
• Alkalne baterije LR03 (velikosti AAA) (ni
priložena) ni mogoče polniti.
Dodatne informacije
Baterijo za ponovno polnjenje napolnite
tako, da digitalni diktafon prek napajalnika
USB AC-U50AG (ni priložen) vključite
v vtičnico z izmeničnim tokom. Baterijo
lahko polnite tudi medtem, ko uporabljate
digitalni diktafon, kar je zelo priročno pri
daljšem snemanju.
Pri prvi uporabi digitalnega diktafona ali po
tem, ko ga nekaj časa niste uporabljali,
baterijo neprekinjeno polnite toliko časa,
dokler se ne prikaže ikona »
«.
Polnjenje popolnoma izpraznjene baterije
traja okoli 3 ure in 30 minut.*
priključek USB DIRECT v napajalnik
USB.
Med polnjenjem baterije je prikazana
animacija indikatorja baterije.
Medtem ko se baterija polni, lahko
uporabljate digitalni diktafon.
strani digitalnega diktafona in vstavite
111
SI
Izključitev digitalnega
diktafona iz vtičnice
Upoštevajte spodnja navodila, saj se lahko
v nasprotnem primeru podatkovne
datoteke, shranjene v digitalnem diktafonu,
poškodujejo in jih ne bo več mogoče
predvajati.
1 Če snemate ali predvajate datoteko,
pritisnite tipko x STOP, da zaustavite
delovanje digitalnega diktafona.
2 Preverite, ali indikator delovanja
digitalnega diktafona sveti.
3 Najprej iz napajalnika USB izključite
digitalni diktafon, nato pa še napajalnik
USB iz vtičnice.
P Opombe
• Med snemanja (indikator delovanja zasveti
ali začne utripati rdeče) ali dostopanjem do
podatkov (indikator delovanja utripa
oranžno)
– digitalnega diktafona ne smete povezati
v napajalnik USB, priključen v vtičnico,
ali ga izklopiti iz njega.
– napajalnika USB, povezanega z digitalnim
diktafonom, ne smete priključiti v vtičnico
ali izključiti iz nje.
112
SI
S tem lahko poškodujete podatke. Če mora
digitalni diktafon obdelati veliko količino
podatkov, je lahko začetno okno prikazano
dlje časa. To ne pomeni okvare digitalnega
diktafona. Počakajte, dokler začetno okno ne
izgine iz zaslona.
• Med uporabo napajalnika USB indikator
baterije na zaslonu ni prikazan.
Opozorila
Napetost
Napravo uporabljajte le pri enosmerni
napetosti 1,2 V ali 1,5 V.
Uporabljajte eno baterijo za ponovno
polnjenje NH-AAA ali eno alkalno baterijo
LR03 (velikosti AAA).
Varnost
Naprave ne uporabljajte med vožnjo,
kolesarjenjem ali upravljanjem katerega
koli drugega motoriziranega vozila.
Ravnanje z napravo
Šum
• Če napravo med snemanjem ali
predvajanjem postavite v bližino
napetostnega vira, fluorescentne svetilke
ali mobilnega telefona lahko zaslišite
šumenje.
• Če med snemanjem s prstom ali kakim
drugim predmetom podrgnete ob napravo
ali jo opraskate, se lahko šum posname.
Dodatne informacije
• Naprave ne puščajte v bližini virov toplote,
na neposredni sočni svetlobi ali v zaprašenih
prostorih in je ne izpostavljajte mehanskim
sunkom.
• Če v napravo zaidejo trdni delci ali
tekočina, odstranite baterijo in odnesite
napravo na pregled k usposobljenemu
serviserju, preden jo ponovno uporabite.
• Pazite, da naprave ne polijete z vodo.
Naprava nima vodoodbojne zaščite. Zlasti
pazljivi bodite v naslednjih situacijah.
– Ko imate napravo v žepu in se
odpravite v kopalnico.
Ko se sklonite, vam lahko naprava pade
v vodo in se zmoči.
– Ko napravo uporabljate v okolju, kjer je
izpostavljena dežju, snegu ali vlagi.
– Pri dejavnostih, pri katerih se potite. Če
se naprave dotaknete z mokrimi rokami
ali jo pospravite v potno oblačilo, se
lahko zmoči.
• Pri uporabi slušalk v zelo suhem zraku
lahko začutite bolečino v ušesih. Za to ni
kriva okvara slušalk, ampak statična
elektrika, ki se nakopiči na vašem telesu.
Kopičenje statične elektrike lahko
preprečite z nošenjem nesintetičnih oblačil,
ki preprečujejo njen nastanek.
Vzdrževanje
Zunanji del naprave čistite z mehko, rahlo
vlažno krpo. Nato jo obrišite s suho krpo.
113
SI
Ne uporabljajte alkohola, bencina ali
razredčila.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
z napravo, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Priporočila o varnostnem
kopiranju
Priporočamo, da v svojem računalniku
ali drugem mediju ustvarite varnostno
kopijo posnetih podatkov, da ne boste
nehote izgubili podatke zaradi
nenamernega ukaza ali okvare
digitalnega diktafona.
Uporaba pomnilniške kartice
P Opombe
• Pomnilniško kartico ob prvem zagonu
formatirajte z digitalnim diktafonom.
Pravilno delovanje pomnilniške kartice,
formatirane v operacijskem sistemu
Windows ali v drugih napravah, ni
zajamčeno.
• Če formatirate pomnilniško kartico, na kateri
so shranjeni podatki, bodo ti izbrisani.
Pazite, da ne izbrišete pomembnih podatkov.
• Pomnilniške kartice ne puščajte na dosegu
majhnih otrok, saj jih lahko po nesreči
pogoltnejo.
114
SI
• Med snemanjem, predvajanjem ali
formatiranjem pomnilniške kartice ne
vstavljajte ali odstranjujte. S tem lahko
povzročite okvaro digitalnega diktafona.
• Ko se na zaslonu prikaže animacija
»Accessing...« ali indikator utripa oranžno,
ne odstranjujte pomnilniške kartice. S tem
lahko poškodujete podatke.
• Ne jamčimo pravilnega delovanja vseh vrst
združljivih pomnilniških kartic z digitalnim
diktafonom.
• Dodatne informacije o združljivi
pomnilniški kartici M2™ najdete na
spletnem mestu Sony (stran 117).
• »MagicGate™« je skupno ime za
tehnologije za zaščito vsebin, ki jih je razvilo
podjetje Sony. Digitalni diktafon ne podpira
snemanja ali predvajanja podatkov, ki
zahteva funkcije MagicGate™.
• Digitalni diktafon ne podpira vzporednega
prenosa podatkov.
• Z njim ni mogoče uporabljati pomnilnikov
ROM (bralni pomnilnik) in pomnilniških
kartic z zaščito pred zapisovanjem.
• Do okvare podatkov lahko pride v naslednjih
primerih:
– Če med branjem ali zapisovanjem na
pomnilniško kartico odstranite kartico ali
izklopite digitalni diktafon.
– Če pomnilniško kartico uporabljate
v prostorih, kjer je veliko statične elektrike
ali električnega šuma.
• Ne prevzemamo nobene odgovornosti za
izgubo ali okvaro posnetih podatkov.
Dodatne informacije
• Priporočamo, da ustvarite varnostno kopijo
pomembnih podatkov.
• Kontaktov pomnilniške kartice se ne
dotikajte z rokami ali kovinskimi predmeti.
• Pomnilniške kartice ne udarjajte in
prepogibajte ter pazite, da vam ne pade iz
rok.
• Pomnilniške kartice ne razstavljajte ali
spreminjajte.
• Pazite, da ne pride v stik z vodo.
• Pomnilniške kartice ne uporabljajte
v naslednjih primerih:
– Na mestih, ki ne ustrezajo zahtevanim
pogojem delovanja, npr. v avtu, v katerem
je zelo vroče, ker je bil parkiran na vročem
soncu ali ker je poletje, na prostem, kjer je
naprava izpostavljena neposredni sončni
svetlobi ali v bližini grelnika.
– V vlažnih prostorih ali prostorih, kjer so
prisotne jedke snovi.
• Ko vstavljate pomnilniško kartico, preverite,
ali ste jo pravilno vstavili v režo za
pomnilniško kartico.
115
SI
Specifikacije
Sistemske zahteve
Uporaba računalnika
s programsko opremo Sound
Organizer
Če želite v svojem računalniku uporabljati
programsko opremo Sound Organizer,
preberite razdelek »Minimalne sistemske
zahteve za računalnik« na strani 107.
Uporaba računalnika brez
programske opreme Sound
Organizer
Če želite z digitalnim diktafon uporabljati
računalnik, v katerem ni nameščena
programska oprema Sound Organizer, ali
digitalni diktafon uporabljati kot masovno
pomnilniško napravo USB, mora vaš
računalnik izpolnjevati spodnje zahteve
glede sistema in vrat.
116
SI
Operacijski sistemi:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
ali novejši
– Windows Vista Business Service Pack 2
ali novejši
– Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 ali novejši
– Windows Vista Home Basic Service Pack
2 ali novejši
– Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 ali novejši
– Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 ali novejši
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 ali novejši
– Windows XP Professional Service Pack 3
ali novejši
– Windows XP Home Edition Service Pack
3 ali novejši
– Mac OS X (različice 10.2.8–10.6)
Prednameščeni.
P Opombe
• Če uporabljate kateri koli drug operacijski
sistem kot tiste, ki so navedeni na levi strani
(Windows 98, Windows 2000 ali Linux itd.),
delovanje ni zajamčeno.
• 64-bitne različice operacijskega sistema
Windows XP niso podprte.
• Če želite informacije o najnovejši različici in
njeni združljivosti z vašim operacijskim
sistemom, obiščite domačo stran podpore za
digitalni diktafon:
http://support.sony-europe.com/DNA
Strojna oprema:
– Zvočna kartica: zvočne kartice, združljive
s katerim koli od podprtih operacijskih
sistemov Microsoft Windows
– Vrata: vrata USB
P Opomba
Digitalni diktafon
Pomnilniška zmogljivost (na voljo za
uporabnika)
ICD-UX512: 2 GB
(pribl. 1,80 GB = 1.932.735.283 bajtov)
ICD-UX513F: 4 GB
(pribl. 3,60 GB = 3.865.470.566 bajtov)
Del pomnilniške zmogljivosti se uporablja kot
območje za upravljanje.
Frekvenčno območje
•
•
•
•
•
LPCM 44.1kHz/16bit: 50 - 20.000 Hz
MP3 192kbps: 50 - 20.000 Hz
MP3 128kbps: 50 - 16.000 Hz
MP3 48kbps(MONO): 50 - 14.000 Hz
MP3 8kbps(MONO): 60 - 3.400 Hz
Bitna hitrost in frekvence vzorčenja
datotek MP3*1
Bitna hitrost: 32 kb/s - 320 kb/s, VBR
Frekvence vzorčenja:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Pripona datoteke: .mp3
*1 Predvajanje datotek MP3, posnetih
z digitalnim diktafonom, je prav tako
podprto. Vsi kodirniki niso podprti.
Dodatne informacije
• Naslednji sistemi niso podprti:
– Operacijski sistemi, ki niso navedeni na
strani 116
– Računalniki ali operacijski sistemi, ki ste
jih izdelali sami
– Nadgrajeni operacijski sistemi
– Večzagonsko okolje
– Okolje z več monitorji
Oblika in specifikacije
117
SI
Bitna hitrost in frekvence vzorčenja
datotek WMA*2
Bitna hitrost: 32 kb/s - 192 kb/s, VBR
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz
Pripona datoteke: .wma
*2 WMA Ver. 9 je združljiva, MBR (Multi Bit
Rate), Lossless, Professional in Voice pa
niso podprte. Avtorsko zaščitene datoteke
ni mogoče predvajati. Vsi kodirniki niso
podprti.
Bitna hitrost in frekvence vzorčenja
datotek AAC-LC*3
Bitna hitrost: 16 kb/s - 320 kb/s, VBR
Frekvence vzorčenja:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Pripona datoteke: .m4a
*3 Avtorsko zaščitene datoteke ni mogoče
predvajati. Vsi kodirniki AAC niso podprti.
Pribl. 16 mm v premeru
Vhod/izhod
• Vhod za mikrofon (mini, stereo)
– vhod za napajanje, minimalna vhodna
moč
– 0,9 mV
• Vhod za slušalke (mini, stereo)
– izhod za slušalke z impedanco
8 ohmov - 300 ohmov
• Priključek USB (vrste A)
– združljiv z High-Speed USB
• Memory Stick Micro™ (M2™)/Reža za
pomnilniško kartico microSD
Upravljanje hitrosti predvajanja (DPC)
2,00-krat - 0,50-krat (MP3)
1,00-krat - 0,50-krat (LPCM/WMA/AAC-LC)
Izhodna moč
Frekvence vzorčenja: 44,1 kHz
Biti: 16 bitov
Pripona datoteke: .wav
Energijske zahteve
Frekvenčno območje
87,50 MHz - 108,00 MHz
Vmesna frekvenca (IF): 128 kHz
Antena
Kabel stereo slušalk, ki se uporablja kot antena
SI
Zvočnik
Frekvence vzorčenja in biti za datoteke
PCM z linearno kvantizacijo
FM radio (samo pri ICD-UX513F)
118
Splošno
90 mW
Ena baterija za ponovno polnjenje NH-AAA
(priložena): 1,2 V DC
Ena alkalna baterija LR03 (velikosti AAA) (ni
priložena): 1,5 V DC
Temperatura delovanja
5 °C - 35 °C
Mere (š/v/g) (ne vključujejo štrlečih
delov in gumbov) (JEITA)*4
Pribl. 36,6 mm × 102,0 mm × 14,6 mm
Teža (JEITA)*4
Pribl. 59 g, vključno z baterijo za ponovno
polnjenje NH-AAA
*4 Vrednost izmerjena po standardu združenja
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Dodatki, ki so priloženi
Glejte stran 8.
Izbirni dodatki
Obliko in specifikacije lahko brez obvestila
spremenimo.
Dodatne informacije
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Aktivni zvočnik SRS-M50
Mikrofon s kondenzatorjem Electret
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-TL1
Baterija za ponovno polnjenje
NH-AAA-B2KN
USB Napajalnik AC-U50AG
Polnilnik za baterijo BCG-34HSN
119
SI
Najdaljši čas snemanja*5*6
Najdaljši časi snemanja so naslednji.
REC Mode Scena za
snemanje*7
Vgrajeni
pomnilnik
Pomnilniška kartica
ICDUX512
ICD2 GB
UX513F
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
3 ur
0 min
6 ur
0 min
3 ur
0 min
6 ur
0 min
12 ur
5 min
24 ur
15 min
48 ur
40 min
44 ur
40 min
22 ur
20 min
44 ur
40 min
89 ur
25 min
178 ur
0 min
357 ur
0 min
33 ur
30 min
67 ur
5 min
33 ur
30 min
67 ur
5 min
134 ur
0 min
268 ur
0 min
536 ur
0 min
MP3
48kbps
(MONO)
89 ur
25 min
178 ur
0 min
89 ur
25 min
178 ur
0 min
357 ur
0 min
715 ur
0 min
1.431 ur
0 min
MP3 8kbps
(MONO)
536 ur
0 min
1.073 ur 536 ur
0 min
0 min
LPCM
44.1kHz/
16bit
MP3
192kbps
MP3
128kbps
(Meeting) 22 ur
(Interview) 20 min
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
(Voice
Notes)
1.073 ur 2.147 ur 4.294 ur 8.589 ur
0 min
0 min
0 min
0 min
(h: ure/min: minute)
*5 Pri dolgem, neprekinjenem snemanju boste med snemanjem morda morali zamenjati baterijo.
Podrobnosti o življenjski dobi baterij so prikazane v naslednji tabeli.
*6 Najdaljši časi snemanja se razlikujejo glede na različne načine snemanja datoteke.
*7 Privzete nastavitve
120
SI
Življenjska doba baterije
Pri uporabi baterije za ponovno polnjenje Sony NH-AAA*1
REC Mode
Snemanje
Predvajanje skozi Predvajanje
zvočnik*2
skozi slušalke
Snemanje
radijskega
signala FM*3
LPCM 44.1kHz/16bit
21 ur 0 min
16 ur 0 min
34 ur 0 min
–
MP3 192kbps
23 ur 0 min
17 ur 0 min
41 ur 0 min
7 ur 30 min
MP3 128kbps
23 ur 0 min
17 ur 0 min
41 ur 0 min
7 ur 30 min
MP3 48kbps(MONO)
24 ur 0 min
17 ur 0 min
41 ur 0 min
7 ur 30 min
MP3 8kbps(MONO)
29 ur 0 min
17 ur 0 min
41 ur 0 min
8 ur 0 min
Glasbena datoteka (128 kb/s/
44,1 kHz)
–
17 ur 0 min
41 ur 0 min
–
Sprejem radijskega signala*3
9 ur 0 min
(ur: ure/min: minute)
Dodatne informacije
121
SI
Pri uporabi alkalne baterije Sony LR03 (SG) (velikosti AAA)*1
REC Mode
Snemanje
Predvajanje skozi Predvajanje
zvočnik*2
skozi slušalke
Snemanje
radijskega
signala FM*3
LPCM 44.1kHz/16bit
22 ur 0 min
21 ur 30 min
49 ur 0 min
–
MP3 192kbps
27 ur 0 min
23 ur 0 min
61 ur 0 min
8 ur 30 min
MP3 128kbps
30 ur 30 min
23 ur 0 min
61 ur 0 min
8 ur 30 min
MP3 48kbps(MONO)
32 ur 30 min
23 ur 0 min
61 ur 0 min
8 ur 30 min
MP3 8kbps(MONO)
42 ur 0 min
23 ur 0 min
61 ur 0 min
10 ur 0 min
Glasbena datoteka (128 kb/s/
44,1 kHz)
–
23 ur 0 min
61 ur 0 min
–
Sprejem radijskega signala*3
11 ur 0 min
(ur: ure/min: minute)
*1 Življenjsko dobo baterije izmerimo pri testiranju po metodah, ki so last družbe Sony. Življenjska
doba se lahko skrajša zaradi načina uporabe digitalnega diktafona.
*2 Pri predvajanju glasbe skozi notranji zvočnik z glasnostjo nastavljeno na 14
*3 samo pri ICD-UX513F
122
SI
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Preden nesete digitalni diktafon v popravilo, preberite naslednje razdelke. Če s spodaj
opisanimi postopki ne boste odpravili težave, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Upoštevajte, da so lahko posnete datoteke med servisom ali popravilom izbrisane.
Rešitev
Sliši se šum.
• Med snemanjem ste s prstom ali kakim drugim predmetom
nenamerno podrgnili ob digitalni diktafon ali ga opraskali in
posnel se je šum.
• Digitalni diktafon ste med snemanjem ali predvajanjem postavili
v bližino napetostnega vira, fluorescentne svetilke ali mobilnega
telefona.
• Vtič priključenega mikrofona je umazan. Očistite ga.
• Vtič priključenih slušalk je umazan. Očistite ga.
• Šum se lahko sliši med premorom snemanja datoteke MP3,
snemanjem VOR ali sinhroniziranim snemanjem.
• Med poslušanjem datoteke AAC-LC ali WMA funkcija izločanja
šuma ne deluje.
Baterije ni mogoče polniti
tako, da digitalni diktafon
povežete z računalnikom.
• Če digitalni diktafon povežete z izklopljenim računalnikom,
se baterija ne bo polnila.
• Tudi če je računalnik vklopljen in je v stanju omejenega delovanja
(npr. v stanju pripravljenosti ali hibernacije), baterije ne bo
mogoče napolniti.
• Možnost »USB Charge« v meniju je nastavljena na »OFF«.
Če želite baterijo napolniti prek računalnika, izberite nastavitev
»ON« (stran 90).
• Odklopite digitalni diktafon iz računalnika in ga ponovno
priklopite.
• Če uporabljate katere koli druge sisteme, ki niso navedeni na
strani 116, delovanje ni zajamčeno.
Odpravljanje težav
Težava
123
SI
124
SI
Težava
Rešitev
Indikator polnjenja ni
prikazan ali izgine sredi
polnjenja.
• Niste vstavili baterije za ponovno polnjenje ali pa ste vstavili
drugo baterijo, ki je ni mogoče ponovno napolniti (npr. alkalno ali
mangansko baterijo).
• Baterijo za ponovno polnjenje ste napačno vstavili.
• Vstavili ste baterijo za ponovno polnjenje, ki ni NH-AAA.
• Baterija za ponovno polnjenje je uničena Zamenjajte jo z novo.
• Priključek USB DIRECT digitalnega diktafona ni pravilno
priključen.
• Možnost »USB Charge« v meniju je nastavljena na »OFF«.
Če želite baterijo napolniti prek računalnika, izberite nastavitev
»ON« (stran 90).
• Med predvajanjem datotek skozi vgrajeni zvočnik ali poslušanjem
FM radia (samo pri ICD-UX513F) baterije ni mogoče polniti.
Digitalnega diktafona ni
mogoče izklopiti.
• Pomaknite stikalo HOLD/POWER v smeri napisa »POWER« in
ga pridržite v tem položaju več kot dve sekundi, dokler se
digitalni diktafon ne zaustavi (stran 15).
Digitalnega diktafona ni
mogoče vklopiti.
• Digitalni diktafon je izklopljen. Pomaknite stikalo HOLD/
POWER v smeri napisa »POWER« in ga pridržite v tem položaju
več kot sekundo (stran 15).
• Baterijo za ponovno polnjenje ste napačno vstavili (stran 12).
Digitalni diktafon se
samodejno izklopi.
• Če je digitalni diktafon v načinu zaustavitve in določen čas ne
pritisnete nobene tipke, se aktivira funkcija samodejnega izklopa.
(Ob nakupu digitalnega diktafona je čas do aktivacije
samodejnega izklopa nastavljen na »10min«.) Čas do aktivacije
samodejnega izklopa lahko izberete v meniju (stran 91).
Digitalni diktafon ne deluje
pravilno.
• Odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.
Zaganjanje digitalnega
diktafona je dolgotrajno.
• Če mora digitalni diktafon obdelati veliko količino podatkov,
se lahko dlje časa zaganja. To ne pomeni okvare digitalnega
diktafona. Počakajte, dokler začetno okno ne izgine.
Težava
Rešitev
Digitalni diktafon ne deluje. • Morda ste pomnilnik digitalnega diktafona formatirali
z računalnikom. Pomnilnik formatirajte s funkcijo za formatiranje
v digitalnem diktafonu (stran 92).
Digitalni diktafon ne deluje, • Baterija je šibka (stran 14).
tudi če pritisnete poljubni
• Digitalni diktafon je izklopljen. Pomaknite stikalo HOLD/
gumb.
POWER v smeri napisa »POWER« in ga pridržite v tem položaju
več kot 1 sekundo (stran 15).
• Funkcija HOLD je aktivirana. Pomaknite stikalo HOLD/POWER
proti sredini (stran 10).
• Zvok je izklopljen (stran 25).
• Priklopljene so slušalke (stran 47).
• Pri poslušanju FM radia je možnost »Audio Output« nastavljena
na »Headphones « Nastavite jo na »Speaker« (stran 75) (samo pri
ICD-UX513F).
Iz zvočnika prihaja zvok,
tudi ko so priklopljene
slušalke.
• Če med predvajanjem slušalk ne priklopite dovolj dobro, lahko iz
zvočnika vseeno prihaja zvok. Odklopite slušalke in jih ponovno
vstavite, tako da vtič potisnete do konca.
• Pri poslušanju FM radia je možnost »Audio Output« nastavljena
na »Speaker « Nastavite jo na »Headphones« (stran 75) (samo pri
ICD-UX513F).
Indikator delovanja ne
zasveti.
• Možnost »LED« je nastavljena na »OFF«. Odprite meni in
nastavite možnost »LED« na »ON« (stran 88).
Odpravljanje težav
Iz zvočnika se nič ne sliši.
Prikazana je animacija
• Pomnilnik je poln. Izbrišite nekaj datotek (stran 30) ali ustvarite
»Memory Full« in snemanja varnostno kopijo vseh datotek na drugem pomnilniškem mediju
ni mogoče zagnati.
ali v računalniku in nato izbrišite vse datoteke.
125
SI
Težava
Rešitev
Prikazana je animacija »File • V izbrani mapi ( ) je posnetih 199 datotek ali pa je bilo skupno
Full« in digitalnega
posnetih 4.074 datotek (če je na voljo 21 map), zato ne morete
diktafona ni mogoče
posneti nove datoteke ali premakniti obstoječe. Izbrišite nekaj
uporabljati.
datotek (stran 30) ali ustvarite varnostno kopijo vseh datotek na
drugem pomnilniškem mediju ali v računalniku in nato izbrišite
vse datoteke.
Datoteke ni mogoče posneti. • V pomnilniku ni dovolj prostora.
• Če izberete mapo na območju samo za predvajanje (kartici
(Glasba) in
(Poddaje)), datoteke ne bo mogoče posneti.
Glasnost predvajanja je
nizka.
• Zvok je izklopljen. S tipko VOL+ ali – prilagodite glasnost
(stran 25).
• Scena za snemanje je nastavljena na
(Voice Notes) ali
(Audio IN). Izberite ustrezno sceno za trenutno situacijo
(stran 32).
• Možnost »Mic Sensitivity« je nastavljena na »Low
«.
Nastavite jo na »High
« ali »Medium
« (stran 81).
Glasnost predvajanja je
nizka. Prikazan je napis
»AVLS«.
• Funkcija AVLS (Automatic Volume Limiter System) pri uporabi
slušalk omeji najvišjo glasnost predvajanja. Nastavite možnost
»AVLS« v meniju na »OFF«. Če jo nastavite na »OFF«, pazite,
da ne boste glasbe poslušali pri preveliki glasnosti.
Snemanje je bilo prekinjeno. • Funkcija VOR je aktivirana. Nastavite možnost »VOR« v meniju
na »OFF« (stran 37).
126
SI
Funkcija VOR ne deluje.
• Med sinhroniziranim snemanjem funkcija VOR ne deluje
(stran 44).
• Med snemanjem radia funkcija VOR ne deluje (samo pri
ICD-UX513F).
Pri snemanju iz druge
naprave je vhodna moč
prevelika ali premajhna.
• Priključite priključek za slušalke druge opreme v vhod
m (mikrofon) digitalnega diktafona in prilagodite glasnost
v opremi, ki je povezana z diktafonom.
Rešitev
• Hitrost predvajanja prilagodite s funkcijo DPC. Pomaknite stikalo
DPC(SPEED CTRL) na »OFF« ali s tipko v ali V na
upravljalniku znova prilagodite hitrost v funkciji DPC (stran 49).
Datoteke ni mogoče
razdeliti.
• Za razdelitev datoteke potrebujete določeno količino praznega
prostora v pomnilniku.
• V izbrani mapi ( ) je posnetih 199 datotek. Izbrišite nekaj
datotek (stran 30) ali ustvarite varnostne kopije vseh datotek na
drugem pomnilniškem mediju ali v računalniku in nato izbrišite
vse datoteke.
• Zaradi sistemskih omejitev datoteke morda ne boste morali
razdeliti na začetku ali koncu.
• Datotek, ki niso posnete z digitalnim diktafonom (npr. datoteka,
prenesena iz računalnika), ni mogoče razdeliti.
Pomnilniška kartica ni bila
prepoznana.
• Ker so lahko na pomnilniški kartici shranjeni slikovni podatki ali
druge datoteke, razpoložljivi pomnilniški prostor za ustvarjanje
začetnih map morda ne zadošča. Neželene datoteke izbrišite
z brskalnikom Windows Explorer, na namizju sistema Macintosh
ali z drugimi orodji ali v digitalnem diktafonu zaženite
pomnilniško kartico.
• Spremenite pomnilniški medij v digitalnem diktafonu na
»Memory Card« (stran 40).
• Odstranite pomnilniško kartico in poglejte, če je bila pravilno
obrnjena. Nato jo znova vstavite, tako da bo obrnjena na pravo
stran in v pravi smeri.
Na zaslonu je prikazano
»--:--«.
• Niste nastavili ure (stran 16).
Na zaslonu REC Date je
prikazano »--y--m--d« ali
»--:--«.
• Če ste datoteko posneli, ko ura ni bila nastavljena, datum
snemanja ne bo prikazan.
Odpravljanje težav
Težava
Predvajanje je prehitro ali
prepočasno.
127
SI
Težava
Rešitev
V menijskem načinu je
prikazanih manj elementov
menija.
• Prikazani elementi menija se razlikujejo glede na načine delovanja
(način zaustavitve, predvajanja, snemanja ali radia (samo pri
ICD-UX513F)) (stran 77).
Preostali čas, prikazan na
zaslonu, je krajši od
prikazanega v priloženi
programske opreme Sound
Organizer.
• Digitalni diktafon za delovanje sistema potrebuje določeno
količino pomnilnika. Ta količina se odšteje od preostalega časa,
kar je razlog za to razliko.
Življenjska doba baterije je
kratka.
• Ocena življenjske dobe baterije na strani 121 temelji na
predvajanju pri nastavitvi glasnosti 14. Življenjska doba se lahko
razlikuje glede na delovanje digitalnega diktafona.
Baterija je bila dolgo
vstavljena v digitalni
diktafon, čeprav ga niste
uporabljali, zdaj pa je
prazna.
• Tudi če digitalnega diktafona ne uporabljate, se baterija počasi
prazni. Če veste, da digitalnega diktafona dlje časa ne boste
uporabljali, priporočamo, da ga izklopite (stran 15) ali odstranite
baterijo. Če nastavite možnost »Auto Power Off« v meniju na
krajši čas (stran 91), lahko preprečite porabo baterije, do katere
pride, če digitalni diktafon pozabite izklopiti.
Po odstranitvi digitalnega
diktafona iz napajalnika
USB, potem ko je bil
popolnoma napolnjen dlje
časa povezan z njim, je
baterija popolnoma
izpraznjena.
• Ko je baterija popolnoma napolnjena, se samodejno ne napolni
znova, tudi če pustite digitalni diktafon povezan z napajalnikom
USB. Digitalni diktafon lahko uporabljate tudi medtem, ko je
povezan z napajalnikom USB, vendar ga po izklopu ponovno
napolnite.
Namesto indikatorja baterije • Temperatura okolja je zunaj omejitev temperature za polnjenje.
utripa znak »
« ali
Baterijo polnite pri temperaturi 5 °C - 35 °C.
»
«.
128
SI
Težava
Rešitev
Življenjska doba baterije za • Baterijo za ponovno polnjenje uporabljate v prostoru, kjer je
ponovno polnjenje je kratka. temperatura nižja od 5 °C. Polnite jo pri temperaturi 5 °C–35 °C.
• Digitalni diktafon dlje časa ni bil v uporabi. Z digitalnim
diktafonom večkrat napolnite baterijo za ponovno polnjenje in jo
izpraznite.
• Zamenjajte jo z novo.
• Indikator baterije je prikazan le kratek čas, vendar pa baterija za
ponovno polnjenje ni popolnoma napolnjena. Polnjenje
popolnoma izpraznjene baterije traja približno 3 ure in 30 minut.
Meni ne odraža sprememb
nastavitev.
• Če baterijo zamenjate takoj po spremembi nastavitve menija ali če
nastavitev menija spremenite na kartici »IC Recorder Setting«
v programski opremi Sound Organizer, medtem ko je izpraznjena
baterija še vedno vstavljena, nastavitev menija morda ne bo
spremenjena.
Črka v imenu mape ali
datoteke je prikazan
z neberljivim znakom.
• Digitalni diktafon ne podpira in ne prikaže nekaterih posebnih črk
ali znakov, ki jih vnesete v brskalniku Windows Explorer ali na
namizju Macintosh.
Animacija »Accessing...« ne • Če mora digitalni diktafon obdelati veliko količino podatkov, je
izgine z zaslona.
lahko animacija prikazana dlje časa. To ne pomeni okvare
digitalnega diktafona. Počakajte, dokler sporočilo ne izgine.
• Če je datoteka zelo velika, lahko kopiranje traja precej dolgo.
Počakajte, dokler se kopiranje ne konča.
Prenesene datoteke niso
prikazane.
• Digitalni diktafon prepozna največ 8 nivojev map, prenesenih
vanj.
• Če datoteke niso združljive, npr. niso datoteke LPCM(.wav)/
MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a), ki jih digitalni
diktafon podpira, morda ne bodo prikazane. Glejte stran 117.
Odpravljanje težav
Kopiranje datoteke je
dolgotrajno.
129
SI
Težava
Rešitev
Računalnik ne prepozna
• Odklopite digitalni diktafon iz računalnika in ga ponovno
digitalnega diktafona.
priklopite.
Mape ali datoteke ni mogoče • Ne uporabljate drugih zvezdišč ali podaljškov USB, ampak samo
prenesti iz računalnika.
priloženi kabel za povezavo USB. Digitalni diktafon priklopite
neposredno v računalnik ali uporabite priloženi kabel za povezavo
USB.
• Če uporabljate katere koli druge sisteme, ki niso navedeni na
strani 116, delovanje ni zajamčeno.
• Odvisno od položaja vrat USB digitalni diktafon morda ne bo
prepoznan. Če se to zgodi, uporabite druga vrata.
Datoteke, prenesene iz
računalnika, ni mogoče
predvajati.
• Oblika datoteke se morda razlikuje od tistih, ki jih lahko
predvajate z digitalnim diktafonom (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Preverite ime datoteke
(stran 117).
Računalnik se ne zažene.
• Če ponovno zaženete računalnik, medtem ko je digitalni diktafon
še vedno povezan z njim, lahko računalnik zamrzne ali se ne
zažene uspešno. Odklopite digitalni diktafon iz računalnika in
računalnik ponovno zaženite.
Zvok pri poslušanju radia je • Baterija je šibka. Napolnite jo ali pa jo zamenjajte z novo
tih ali slabe kakovosti (samo (stran 12).
pri ICD-UX513F).
• Napravo odmaknite stran od televizijskega sprejemnika.
Slika televizijskega
sprejemnika migeta (samo
pri ICD-UX513F).
• Če poslušate radijski program v bližini televizijskega sprejemnika
z notranjo anteno, odmaknite digitalni diktafon stran od
televizijskega sprejemnika.
Digitalni diktafon ne
• Slušalke niso vklopljene (kabel slušalk deluje kot radijska antena).
sprejema radijskih postaj ali
Vstavite jih v vhod i (slušalke) in odvijte kabel.
slišite šumenje (samo pri
• Možnost »DX/LOCAL« je nastavljena na »LOCAL«. Nastavite jo
ICD-UX513F).
na »DX« (stran 73).
130
SI
Težava
Rešitev
Radijske postaje ni mogoče
nastaviti (samo pri
ICD-UX513F).
• Nastavili ste že 30 radijskih postaj FM. Izbrišite neželene postaje
(stran 72).
• Možnost »Scan Sensitivity« je nastavljena na »Low(SCAN L)«.
Nastavite jo na »High(SCAN H)« (stran 74).
Radijskega programa ni
mogoče posneti v načinu
snemanja LPCM (samo za
ICD-UX513F).
• V načinu PCM ni mogoče snemati. Ko je možnost »REC Mode«
nastavljena na »LPCM 44.1kHz/16bit«, se program snema
v načinu »MP3 192kbps«.
Odpravljanje težav
131
SI
Sound Organizer
Oglejte si tudi datoteke za pomoč v programski opremi Sound Organizer.
132
SI
Težava
Razlog/rešitev
Programske opreme Sound
Organizer ni mogoče
namestiti.
• V računalniku je premalo razpoložljivega diskovnega ali
pomnilniškega prostora. Preverite, ali je na voljo dovolj
diskovnega prostora in pomnilnika.
• Programsko opremo Sound Organizer poskušate namestiti
v operacijski sistem, ki ga programska oprema ne podpira.
Namestite programsko opremo v podprti operacijski sistem
(stran 107).
• V operacijski sistem Windows XP ste se vpisali z uporabniškim
imenom računa z omejenimi pravicami. V operacijski sistem
Windows Vista ali Windows 7 ste se vpisali z računom za goste.
Prijavite se z uporabniškim imenom računa s skrbniškimi
pravicami.
Digitalnega diktafona ni
mogoče pravilno povezati.
• Preverite, ali je bila namestitev programske opreme uspešna.
Preverite tudi naslednje:
– Pri uporabi zunanjega zvezdišča USB priklopite digitalni
diktafon neposredno v računalnik ali uporabite priloženi kabel
za povezavo USB.
– Odklopite digitalni diktafon in ga nato ponovno priklopite.
– Povežite digitalni diktafon z drugimi vrati USB.
• Računalnik je morda v stanju mirovanja ali hibernacije. Medtem
ko je priklopljen digitalni diktafon, računalnik ne sme preiti
v stanje mirovanja ali hibernacije.
• Ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki so shranjeni
v vgrajenem pomnilniku ali na pomnilniški kartici, nato pa
vgrajeni pomnilnik ali pomnilniško kartico formatirajte s funkcijo
za formatiranje iz menija (stran 92).
Težava
Razlog/rešitev
Zvok, predvajan iz
• Nameščena ni nobena zvočna kartica.
računalnika, je zelo tih./Iz
• V računalniku ni vgrajenega zvočnika oz. z njim ni povezan
računalnika ne prihaja noben noben zunanji zvočnik.
zvok.
• Zvok je izklopljen.
• Povečajte glasnost v računalniku. (Glejte navodila za uporabo
računalnika.)
• Glasnost datotek WAV je mogoče shraniti in spremeniti
s funkcijo »Increase Volume« programske opreme Microsoft
Sound Recorder.
Shranjenih datotek ni
• Oblik datotek, ki jih programska oprema Sound Organizer ne
mogoče predvajati ali urejati. podpira, ni mogoče predvajati. Odvisno od oblike datoteke ni
mogoče uporabljati določenih funkcij urejanja programske
opreme. Preberite datoteke za pomoč v programski opremi Sound
Organizer.
• Do tega pride, če predvajate datoteke, ki ste jih razdelili. Datoteko
najprej shranite v računalniku* in jo nato dodajte v digitalni
diktafon. (*Datoteko shranite v obliki, ki jo podpira vaš digitalni
diktafon.)
Delovanje naprave je
počasno, če je shranjenih
veliko datotek.
• Ko se skupno število datotek poveča, se tudi delovanje naprave
upočasni ne glede na čas snemanja.
Zaslon med shranjevanjem,
dodajanjem ali brisanjem
datotek ne deluje.
• Kopiranje ali brisanje velikih datotek traja dlje. Počakajte, dokler
se kopiranje ne konča. Po dokončanih operacijah bo zaslon
deloval, kot običajno.
Programska oprema se
zaustavi, ko se zažene
programska oprema Sound
Organizer.
• Medtem ko računalnik komunicira z digitalnim diktafonom,
diktafona ne odklapljajte, saj so lahko v nasprotnem primeru
operacije, ki se izvajajo v računalniku, prekinjene ali pa pride do
okvare podatkov, shranjenih v digitalnem diktafonu.
• Morda se programska oprema ne more izvajati skupaj z drugimi
gonilniki ali aplikacijami.
Odpravljanje težav
Števec ali drsnik se ne
pomika pravilno ali se sliši
šum.
133
SI
Seznam sporočil
Sporočilo
Razlog/rešitev
HOLD
• Ko je digitalni diktafon v stanju HOLD, so vse tipke
onemogočene, da se prepreči nenamerno delovanje. Pomaknite
stikalo HOLD/POWER proti sredini, da preklopite iz stanja
HOLD (stran 10).
Low Battery
• Baterija je izpraznjena. Zamenjajte staro alkalno baterijo LR03
(velikosti AAA) z novo ali pa napolnite baterijo za ponovno
polnjenje (stran 12) ali jo zamenjajte z novo.
Memory Card Error
• Med vstavljanjem pomnilniške kartice v režo za pomnilniško
kartico je prišlo do napake. Odstranite pomnilniško kartico in jo
ponovno vstavite. Če je sporočilo še vedno prikazano, uporabite
novo pomnilniško kartico.
Memory Card Not Supported • Vstavljena je pomnilniška kartica, ki je digitalni diktafon ne
podpira. Glejte razdelek »O združljivih pomnilniških karticah« na
strani 38.
Memory Card Locked
• Pomnilniška kartica je zaščitena pred zapisovanjem. Takšne
kartice ni mogoče uporabljati skupaj z digitalnim diktafonom.
Read Only Memory Card
• Vstavljena je kartica samo za branje. Takšne kartice ni mogoče
uporabljati skupaj z digitalnim diktafonom.
Memory Card Access Denied • Vstavljena je pomnilniška kartica s funkcijo nadzora dostopa,
zato je ne morete uporabljati.
Memory Full
134
SI
• Razpoložljivi pomnilniški prostor digitalnega diktafona je
premajhen. Pred snemanjem izbrišite nekaj datotek.
Razlog/rešitev
File Full
• Če je v izbrani mapi že shranjeno največje možno število datotek
ali je skupno število vseh datotek, shranjenih v digitalnem
diktafonu, že preseglo omejitev števila datotek, ne boste mogli
posneti nove datoteke. Pred snemanjem izbrišite nekaj datotek.
File Damaged
• Datotek ni mogoče predvajati ali urejati, ker so podatki v izbrani
datoteki poškodovani.
Format Error
• Digitalnega diktafona ni mogoče vklopiti prek računalnika, ker
kopija kontrolne datoteke, ki se zahteva za izvedbo dejanja, ni na
voljo. Digitalni diktafon formatirajte s funkcijo za formatiranje iz
menija (stran 92). Digitalnega diktafona ne formatirajte
z računalnikom.
Process Error
• Digitalni diktafon ni uspel dostopati do pomnilnika. Odstranite
baterijo in jo ponovno vstavite.
• Ustvarite varnostno kopijo podatkov in formatirajte digitalni
diktafon s funkcijo iz menija (stran 92).
Stop and Reinsert Memory
Card
• Med snemanjem ali predvajanjem je bila vstavljena pomnilniška
kartica. Odstranite jo in jo vstavite, ko bo digitalni diktafon
v načinu zaustavitve.
Advise to not listen at high
VOL for long periods
• Možnost »AVLS« v meniju je nastavljena na »OFF«. Datotek ne
predvajajte pri preveliki glasnosti.
Set Date&Time
• Nastavite uro, saj v nasprotnem primeru ne morete nastaviti
alarma.
Track Marks are Full
• Za posamezno datoteko lahko nastavite do 98 zaznamkov.
Izbrišite neželene zaznamke (stran 62).
No File
• V izbrani mapi ni nobene datoteke. Zaradi tega ni mogoče
premakniti datoteke ali nastaviti alarma.
No Track Marks
• Poskusili ste izbrisati enega ali več zaznamkov, ki ne obstajajo,
ali razdeliti datoteko na vseh označenih mestih.
Odpravljanje težav
Sporočilo
135
SI
136
SI
Sporočilo
Razlog/rešitev
Low Battery Level
• Zaradi izpraznjenosti baterije ni mogoče formatirati pomnilnika
ali izbrisati datotek iz mape. Zamenjajte staro alkalno baterijo
LR03 (velikosti AAA) z novo ali pa napolnite baterijo za
ponovno polnjenje (stran 12) ali jo zamenjajte z novo.
File Protected
• Izbrana datoteka je zaščitena ali pa je »Samo za branje«. Ni je
mogoče izbrisati. Če želite datoteko urediti v digitalnem
diktafonu (stran 67), prekličite njeno zaščito v digitalnem
diktafonu ali v računalniku prekličite stanje »Samo za branje«.
Already Set
• Alarm za predvajanje datoteke ste nastavili za datum in čas, ki ste
ju že določili za neko drugo datoteko. Spremenite nastavitve
alarma.
Past Date/Time
• Alarm ste nastavili za pretekli čas. Preverite nastavitve in
nastavite pravilna datum in čas (stran 54).
Settings are Full
• Ko je v pomnilniku digitalnega diktafona že shranjenih 30
radijskih postaj, nove postaje ni mogoče dodati (samo pri
ICD-UX513F).
Unknown Data
• Podatki niso shranjeni v obliki zapisa, ki ga podpira digitalni
diktafon. Digitalni diktafon podpira datoteke LPCM(.wav)/
MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a). Podrobnosti najdete
v razdelku »Oblika in specifikacije« na strani 117.
• Avtorsko zaščitenih datotek ni mogoče predvajati.
Razlog/rešitev
Invalid Operation
• Datotek, shranjenih v mapi na območju samo za predvajanje
(kartici
(Glasba) in
(Poddaje)), ni mogoče razdeliti ali jim
dodati zaznamek.
• Če je določen sektor pomnilniške kartice pokvarjen, nanjo ni
mogoče zapisovati. Zamenjajte jo z novo.
• Ime datoteke vsebuje največje dovoljeno število znakov. Datoteke
ni mogoče razdeliti. Skrajšajte njeno ime.
• Funkcije »Divide All Track Marks« ni mogoče uporabiti, ker je 0,5
sekunde od mesta delitve vstavljen zaznamek.
• Funkcije »Divide All Track Marks« ni mogoče uporabiti, ker je
0,5 sekunde od začetka ali konca datoteke vstavljen zaznamek.
• Datoteka je krajša od 1 sekunde. Takšne datoteke ni mogoče
razdeliti.
• Funkcije »Divide Current Position« ni mogoče uporabiti na mestu,
ki je le 0,5 sekunde oddaljen od začetka ali konca datoteke.
New File
• Datoteka, ki jo snemate, je dosegla največjo omejitev velikosti
(2 GB za datoteko LPCM in 1 GB za datoteko MP3). Datoteka bo
samodejno razdeljena in nadaljnje snemanje bo shranjeno v novo
datoteko.
Invalid when Noise Cut is
ON
• Ko je vključena funkcija izločanja šuma, funkcija učinka ne
deluje. Prekličite nastavitev izločanja šuma (stran 48).
Change Folder
• Če v mapi
ali
ni datotek, na zaslonu ni prikazana nobena
mapa. Prikazane so samo mape z datotekami.
Cannot Divide - Exceeds
Max 199 Files in Folder
• Če je v izbrani mapi že shranjenih 199 datotek ali je skupno
število vseh datotek, shranjenih v digitalnem diktafonu, že
doseglo preseglo zgornjo omejitev, ne boste mogli posneti nove
datoteke. Pred delitvijo datoteke izbrišite nekaj datotek.
Same File Name Exists
• Ko poskušate razdeliti datoteko ali jo kopirati ali premakniti, se
prikaže sporočilo, da datoteka s tem imenom v mapi že obstaja.
Odpravljanje težav
Sporočilo
137
SI
Sporočilo
Razlog/rešitev
No Memory Card
• Ko ste poskušali nastaviti meni »Select Memory« ali »File
Copy«, v režo za pomnilniško kartico ni bila vstavljena nobena
kartica.
Erased Track Marks too near • Če je zaznamek nastavljen do 0,5 sekunde od mesta razdelitve, je
Divide Point
samodejno izbrisan.
138
SI
No operation with Memory
Card
• Za datoteko, shranjeno na pomnilniški kartici, ni mogoče nastaviti
alarma. Spremenite pomnilniški medij v digitalnem diktafonu na
»Built-In Memory« (stran 40).
AVLS
• Glasnost predvajane datoteke presega raven, določeno za AVLS.
Znižajte glasnost.
System Error
• Prišlo je do sistemske napake, ki ni opisana zgoraj. Odstranite
baterijo in jo ponovno vstavite.
Sistemske omejitve
Digitalni diktafon ima določene sistemske omejitve. Težave, opisane spodaj, ne pomenijo
okvare digitalnega diktafona.
Težava
Razlog/rešitev
Datotek ni mogoče snemati do • Če datoteke snemate v različnih načinih, je lahko čas snemanja
najdaljšega časa snemanja.
zelo različen, od najdaljšega časa snemanja v najvišjem načinu
snemanja do najdaljšega časa snemanja v nižjih načinih.
• Vsota časa, ki ga prikazuje števec, (pretekli čas snemanja) in
preostalega časa snemanja je lahko manjša od najdaljšega časa
snemanja digitalnega diktafona.
• Če ste iz računalnika prenesli glasbene datoteke, teh zaradi
sistemskih omejitev morda ne bo mogoče predvajati v vrstnem
redu prenosa. Če glasbene datoteke posamično prenesete iz
računalnika v digitalni diktafon, jih lahko prikažete in predvajate
v vrstnem redu prenosa.
Datoteka je bila samodejno
razdeljena.
• Datoteka, ki jo snemate, je dosegla največjo omejitev velikosti
(2 GB za datoteko LPCM in 1 GB za datoteko MP3). Zato je bila
samodejno razdeljena.
Uporaba malih črk ni
dovoljena.
• Odvisno od kombinacije znakov, uporabljenih pri poimenovanju
mape v računalniku, se lahko ti znaki spremenijo v velike črke.
Odpravljanje težav
Datotek ni mogoče prikazati
ali predvajati v določenem
vrstnem redu.
Namesto imena mape, naslova • Uporabili ste znak, ki ga ni mogoče prikazati v digitalnem
skladbe, imena izvajalca ali
diktafonu. V računalniku ga zamenjajte z znakom, ki ga digitalni
datoteke je prikazan znak »s«. diktafon podpira.
Ko nastavite ponavljajoče se
predvajanje A-B, se
nastavljena mesta nekoliko
spremenijo.
• Nastavljena mesta se lahko spremenijo glede na datoteko.
139
SI
140
SI
Težava
Razlog/rešitev
Pri delitvi datoteke se
preostali čas snemanja
skrajša.
• Delitev datoteke na območju za upravljanje datoteke zahteva
določeno količino prostega prostora, zato se preostali čas
snemanja skrajša.
Vodnik po prikazih zaslona
Prikaz zaslona, ko je naprava
zaustavljena
Odpravljanje težav
A Indikator nove poddaje
B Indikator izbrane scene
Tukaj je prikazana scena, ki je trenutno
izbrana za snemanje. Indikator se
prikaže, ko nastavite sceno.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
: My Scene
C Indikator vrste podatkov o datoteki
: Mapa, v katero lahko posnamete
datoteko
: Mapa, namenjena le predvajanju
: Mapa za poddaje
: Naslov skladbe
: Ime izvajalca
: Ime datoteke
D Indikator občutljivosti mikrofona
: High
: Medium
: Low
E Podatki o datoteki
Tukaj so prikazani podatki o posamezni
datoteki glede na vrsto podatkov o
datoteki (ime mape, naslov skladbe,
ime izvajalca, ime datoteke).
F Tipka za preklapljanje med prikazanimi
podatki o datoteki
S pritiskom tipke v ali V na
upravljalniku lahko spreminjate vrstni
red prikazanih podatkov o datoteki.
141
SI
G Indikator načina delovanja
Glede na trenutno operacijo digitalnega
diktafona je lahko tukaj prikazano
naslednje.
: zaustavitev
: predvajanje
: snemanje
: snemanje v pripravljenosti/
premor snemanja (utripa)
: snemanje s funkcijo VOR
: premor snemanja
s funkcijo VOR (utripa)
Če medtem, ko je snemanje »VOR«
v meniju nastavljeno na »ON«,
pritisnete z REC/PAUSE, da začasno
zaustavite predvajanje, utripa le znak
»
«.
: sinhronizirano snemanje
: premor sinhroniziranega
snemanja (utripa)
: iskanje/hitro pomikanje
nazaj, iskanje/hitro pomikanje naprej
: neprekinjeno pomikanje
naprej/nazaj
H Pretekli čas/preostali čas/datum in čas
snemanja
I Indikator zaznamka
Tukaj je prikazana številka zaznamka
tik pred trenutnim mestom. Indikator je
142
SI
prikazan, če je za datoteko nastavljen
zaznamek.
J Indikator alarma
Prikazan je, ko je za datoteko nastavljen
alarm.
K Številka datoteke
Številka pove, katera po vrsti je izbrana
datoteka glede na skupno število vseh
datotek v mapi.
L Indikator načina snemanja
Ko je digitalni diktafon v načinu
zaustavitve, je tukaj prikazan način
snemanja, nastavljen v meniju, in ko je
digitalni diktafon v načinu predvajanja
ali snemanja, je tukaj prikazan trenutni
način snemanja.
: Datoteka LPCM, posneta
ali prenesena z digitalnim diktafonom
,
,
,
: Datoteka MP3, posneta ali
prenesena z digitalnim diktafonom
Pri prenosu datotek iz računalnika sta
prikazani le obliki datoteke (
/
).
: prenesene datoteke WMA
: prenesene datoteke AAC-LC
Ko digitalni diktafon ne prepozna načina
snemanja, je prikazano naslednje.
: Neznano
Prikaz zaslona med snemanjem
R Animirani prikaz napredka snemanja
Prikazuje animacijo napredka
samodejnega snemanja (AGC),
snemanja VOR, sinhroniziranega
snemanja in snemanja radia FM (samo
pri ICD-UX513F).
Odpravljanje težav
M Indikator zaščite
Prikazan je, ko je za datoteko
nastavljena zaščita.
N Indikator pomnilniške kartice
Indikator je prikazan, ko je pri »Select
Memory« izbrana možnost »Memory
Card«. Ko je izbrana možnost »Built-In
Memory«, indikator ni prikazan.
O Indikator LCF (Low Cut Filter)
Prikazan je, ko je funkcija »LCF(Low
Cut)« v meniju nastavljena na »ON«.
P Indikator baterije
Q Preostali čas snemanja
Prikaže preostali čas snemanja v urah,
minutah in sekundah.
Če je preostali čas večji od 10 ur, je
prikazan le v urah.
Če je preostali čas večji od 10 minut in
manjši od 10 ur, je prikazan v urah in
minutah.
Če je preostali čas manjši od 10 minut,
je prikazan v minutah in sekundah.
143
SI
Prikaz zaslona med predvajanjem
S Indikator načina predvajanja
1: Prikazan je pri predvajanju datoteke.
: Prikazan je pri neprekinjenem
predvajanju vseh datotek iz ene
mape.
ALL: Prikazan je pri neprekinjenem
predvajanju vseh datotek.
1: Prikazan je pri ponavljajočem se
predvajanju ene datoteke.
: Prikazan je pri ponavljajočem
se predvajanju vseh datotek iz ene
mape.
ALL: Prikazan je pri ponavljajočem
se predvajanju vseh datotek.
144
SI
T Indikator izločitve šuma/efekta
Prikazan je, ko je vključena funkcija
izločanja šuma ali je v meniju
nastavljena funkcija »Effect«.
: Izločanje šuma
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
Prikaz zaslona med poslušanjem FM
radia
Prikaz zaslona med snemanjem
radijskega programa FM
(samo pri ICD-UX513F)
(samo pri ICD-UX513F)
Indikator FM radia
Številka postaje
Radijska frekvenca
Občutljivost sprejemnika
: LOCAL
: DX
Odpravljanje težav
U
V
W
X
145
SI
Prikaz zaslona v stanju HOLD
Y Indikator HOLD
Prikazan je, ko je digitalni diktafon
v stanju HOLD, da se prepreči
nenamerno delovanje.
Iz stanja HOLD preklopite tako, da
pomaknete stikalo HOLD/POWER
proti sredini (stran 10).
146
SI
Stvarno kazalo
A
F
AAC-LC, datoteke ................................118
alarm ...........................................54, 77, 85
alkalna baterija ......................................122
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ..........................11, 77, 85
baterija za ponovno
polnjenje .................................12, 111, 121
brisanje ....................................................30
brisanje vseh datotek v mapi .......59, 78, 87
brisanje vseh zaznamkov ............63, 78, 86
brisanje zaznamka .......................62, 77, 86
FM radio
poslušanje FM radia ..........68, 69, 78, 93
preklapljanje izhoda
FM radia ..................................75, 78, 93
ročna nastavitev postaj ........................71
samodejna nastavitev radijskih
postaj .......................................71, 78, 93
snemanje radia ....................................70
spreminjanje občutljivosti
iskanja .....................................74, 78, 93
spreminjanje občutljivosti
sprejemnika ...................................78, 93
vklop občutljivosti sprejemnika ..........73
Č
H
čas snemanja .........................................120
HOLD ......................................................10
D
I
DPC (Digital Pitch Control) ...................49
indikator baterije .....................................14
iskanje naprej ..........................................47
iskanje nazaj ......................................23, 47
izbira mape ..............................................20
izbira scene ..............................................32
izbira vhoda .................................42, 77, 82
B
E
Easy search .............................................47
Effect .......................................................50
enostavno iskanje ..............................77, 84
147
SI
izločanje šuma ............................48, 77, 83
K
kopiranje datotek v računalnik ..............101
kopiranje datoteke v drug
pomnilniški medij .......................58, 77, 86
Kopiranje glasbenih datotek v digitalni
diktafon .................................................102
M
mapa ......................................20, 24, 57, 96
Memory Stick Micro™ (M2™) .......38, 98
meni
Alarm ............................................77, 85
Audio Output ................................78, 93
Auto Power Off ............................78, 91
Auto Preset ...................................78, 93
AVLS ............................................77, 85
Backlight .......................................78, 88
Beep ..............................................78, 90
Date&Time ...................................78, 89
Display ..........................................78, 87
Divide All Track Marks ................78, 87
Divide Current Position ................77, 86
DX/LOCAL ..................................78, 93
Easy Search ..................................77, 84
Effect ............................................77, 83
148
SI
Erase All .......................................78, 87
Erase All Track Marks ..................78, 86
Erase Track Mark .........................77, 86
File Copy ......................................77, 86
FM Radio ......................................78, 93
Format ...........................................78, 92
Language .......................................78, 89
LCF (Low Cut) .............................77, 81
LED ...............................................78, 88
Mic Sensitivity ..............................77, 81
Move File ......................................77, 86
nastavitve ............................................76
nastavitve menija ................................77
Noise Cut ......................................77, 83
Play Mode .....................................77, 84
Protect ...........................................77, 86
REC Mode ....................................77, 80
Scan Sensitivity ............................78, 93
Scene Select ..................................77, 79
Select Input ...................................77, 82
Select Memory ..............................78, 89
SYNC REC ...................................77, 82
Time Display ................................78, 90
USB Charge ..................................78, 90
VOR ..............................................77, 82
microSD/microSDHC .......................38, 98
MP3, datoteke .......................................117
N
načini predvajanja .......................52, 77, 84
napajalnik USB .....................................111
nastavitev jezika ..........................19, 78, 89
nastavitev ure ..............................16, 78, 89
O
odpravljanje težav .................................123
opozorila ...............................................113
P
poddaja ..................................................105
pogled zavihkov ......................................27
polnjenje baterije ....................................12
pomnilnik USB .....................................104
pomnilniška kartica .........................38, 114
Ponavljanje A–B .....................................53
posamezni deli in tipke
sprednja stran ........................................ 9
zadnja stran ........................................... 9
zaslon ................................................141
predvajanje ........................................24, 47
preklapljanje pomnilnika ............40, 78, 89
premikanje datoteke ....................57, 77, 86
premor snemanja .....................................23
prikaz trenutnega datuma in časa ............18
priklop digitalnega diktafona na
računalnik ................................................94
prilagajanje glasnosti .........................25, 46
R
razdelitev datoteke na trenutnem
mestu ...........................................64, 77, 86
razdelitev datoteke pri vseh
zaznamkih ...................................65, 78, 87
S
samodejno snemanje (AGC) ...................22
seznam sporočil .....................................134
sinhronizirano snemanje .............44, 77, 82
sistemske omejitve ................................139
sistemske zahteve ..........................107, 116
snemanje ............................................20, 32
snemanje iz druge opreme .......................43
snemanje iz telefona ................................43
snemanje z drugo opremo .......................56
Sound Organizer ...................................105
specifikacije ..........................................116
spreminjanje nastavitev
Scene Select ................................35, 77, 79
spremljanje snemanja ..............................46
stikalo HOLD/POWER .....................10, 15
149
SI
Š
šum ........................................................113
U
učinek ................................................77, 83
uporaba digitalnega diktafona z
računalnikom ..........................................94
urejanje datotek .......................................57
V
vgrajena mikrofona .................................22
VOR (Voice Operated
Recording) ..................................37, 77, 82
vzdrževanje ...........................................113
vzdrževanje zmerne glasnosti .....11, 77, 85
W
WMA, datoteke .....................................118
Z
zaščita datoteke ...........................67, 77, 86
zaznamek ................................................61
zunanji mikrofon .....................................42
Ž
življenjska doba baterije .......................121
150
SI
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising