Sony | HT-CT370 | Sony HT-CT370 2.1-kanalni zvočniški modul s povezavo Bluetooth Navodila za uporabo

Zvočniški modul
Navodila za uporabo
HT-CT370/CT770
OPOZORILO
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno
omaro.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne
reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim
svečam).
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato­ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali drugo podjetje v imenu
te družbe. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika,
družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove,
navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni
napajalni priključek iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Zvočniški modul
Oznaka izdelka je na njegovi spodnji strani.
Priporočeni kabli
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali zunanjimi napravami
uporabljajte ustrezno zaščitene in ozemljene kable ter konektorje.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam Direktive
o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnega
kabla, ki je krajši od 3 metrov.
2SI
Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Predstavljajte si vrhunski zvok
Zvočniški modul z brezžičnim globokotoncem - posebno doživetje
predvajanja filmov in glasbe.
Odstranjevanje izrabljene električne
in elektronske opreme (velja za države
EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije, se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste
kupili izdelek.
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni,
da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se
obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Samo za
Evropo
Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja
za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni,
da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski
simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb)
je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 %
svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob
koncu njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske opreme.
3SI
Kazalo vsebine
Uporabne funkcije
Namestitev zvočniškega modula na steno ...........................5
Uporaba funkcije Control for HDMI ....................................... 7
Uporaba funkcij »BRAVIA« Sync ............................................8
Nadzor sistema s pametnim telefonom ali tablično
napravo (SongPal) ............................................................9
Prilagajanje nastavitev ..........................................................11
Povezovanje sistema (LINK) ................................................. 13
Razno
Previdnostni ukrepi .............................................................. 14
Brezžična tehnologija BLUETOOTH ..................................... 16
Odpravljanje težav ............................................................... 17
Deli in upravljalne tipke ....................................................... 21
Tehnični podatki .................................................................. 27
Za nastavitev in opis osnovnih funkcij glejte priložena Navodila
za začetek.
4SI
1
Uporabne funkcije
S priloženimi vijaki pritrdite priložene stenske nosilce v luknje
na spodnji strani zvočniškega modula, obrnjene tako, kot je
prikazano na sliki.
Pritrdite dva stenska nosilca v luknje na levi in desni na dnu
zvočniškega modula.
Zvočniški modul lahko namestite na steno.
Uporabne funkcije
Namestitev zvočniškega modula na steno
Napajalni kabel
Vijak (priložen)
Opombe
 Pripravite
vijake (niso priloženi kompletu), ki so primerni za material in
nosilnost stene. Ker je stena iz mavčnih plošč še posebej krhka, vijake
čvrsto pritrdite v vložke na steni. Zvočniški modul namestite vodoravno
s pomočjo vijakov v nosilcih na raven del stene.
 Namestitev prepustite prodajalcem izdelkov Sony ali licenciranim
pogodbenikom, pri nameščanju pa še posebej pazite na varnost.
 Sony ne prevzema odgovornosti za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo
zaradi nepravilne namestitve, neustrezne nosilnosti stene ali nepravilne
pritrditve vijakov, naravne nesreče itd.
Stenski nosilec (priložen)
se nadaljuje
5SI
2
Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo odprtinam
na zadnji strani stenskih nosilcev.
4 mm
4
Obesite stenska nosilca, pritrjena na zvočniški modul,
na vijaka.
Poravnajte luknje stenskih nosilcev z vijakoma in obesite
zvočniški modul na oba vijaka.
Več kot 25 mm
4,4 mm
9,8 mm
Luknja na stenskem nosilcu
3
Pritrdite dva vijaka v steno.
Vijaka morata iz stene moleti od 6 do 7 mm.
HT-CT370: 652 mm
HT-CT770: 605 mm
6 do 7 mm
6SI
Namig
Zvočniški modul samodejno zazna, ali je nameščen na steno
oz. na vodoravno površino in optimizira zvok glede na montažo.
Uporaba funkcije Control for HDMI
Ko aktivirate opremo (predvajalnik Blu-ray Disc™, »PlayStation®4«
itd.), ki je s sistemom povezana prek kabla HDMI s hitrim prenosom
podatkov, se povezani televizor samodejno vklopi in vhodni signal
sistema se preklopi na ustrezen vhod HDMI.
Opombe
 Zgornje
funkcije morda ne delujejo z določeno opremo.
od nastavitev povezane opreme funkcija Control for HDMI
morda ne bo pravilno delovala. Glejte navodila za uporabo opreme.
 Odvisno
Izklop sistema
Ko izklopite televizor, se sistem in povezana oprema izklopita
samodejno.
Nadzor zvoka
Če vklopite sistem, ko gledate televizor, se zvok televizorja
samodejno oddaja iz zvočnikov sistema. Glasnost sistema se
prilagodi, ko prilagodite glasnost z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
Če se je zvok televizorja predvajal prek zvočnikov sistema, ko ste
nazadnje gledali televizor, se sistem samodejno vklopi, ko znova
vklopite televizor.
Audio Return Channel (ARC)
Če televizor podpira tehnologijo Audio Return Channel (ARC),
se prek kabla HDMI s hitrim prenosom podatkov v sistem
prenašajo tudi digitalni zvočni signali televizorja. Za predvajanje
zvoka televizorja prek sistema tako ni treba vzpostaviti ločene
zvočne povezave.
Funkcijo ARC omogočite tako, da nastavite »ARC (Audio return
channel)« na »ON« (stran 12). Privzeta nastavitev je »ON«.
7SI
Uporabne funkcije
Če omogočite funkcijo Control for HDMI in povežete opremo,
ki podpira funkcijo Control for HDMI prek kabla HDMI s hitrim
prenosom podatkov, se delovanje poenostavi s spodaj
navedenimi funkcijami.
Funkcijo Control for HDMI omogočite tako, da nastavite »CTRL
(Control for HDMI)« na »ON« (stran 12). Privzeta nastavitev je »ON«.
Predvajanje z enim dotikom
Če povezana oprema ni združljiva s tehnologijo za zaščito avtorskih
pravic (HDCP), se lahko slika in/ali zvok ob prenosu signalov prek
priključka HDMI OUT popači oziroma se ne predvaja. V tem primeru
preverite tehnične podatke o povezani opremi.
 Ko je kot vhodni vir sistema izbran »TV«, se video signali prek
enega od priključkov HDMI IN 1/2/3, ki je bil izbran prejšnjikrat,
predvajajo prek priključka HDMI OUT.
 Ta sistem podpira prenose Deep Color, »x.v.Colour«, 3D in 4K.
 Če želite predvajati slike 3D, povežite televizor in video opremo,
ki omogočata predvajanje vsebin 3D (predvajalnik Blu-ray Disc,
»PlayStation®4« itd.), s sistemom s kabli HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov, si nadenite 3D-očala in predvajajte s 3D-Blu-ray
Disc združljive vsebine.
 Če želite predvajati slike 4K, morajo televizor in predvajalniki,
ki so povezani s sistemom, omogočati predvajanje slik 4K.

Uporaba funkcij »BRAVIA« Sync
Izvirne funkcije Sony, ki so navedene spodaj, se lahko uporabljajo
tudi v izdelkih, ki podpirajo »BRAVIA« Sync.
Varčevanje z energijo
Če je s sistemom povezan televizor, ki podpira funkcijo »BRAVIA«
Sync, je poraba energije v stanju pripravljenosti manjša, saj se
prenos signala HDMI ob izklopu televizorja ustavi, funkcija prehoda
signalov* sistema pa je nastavljena na »AUTO« (stran 12).
Privzeta nastavitev je »AUTO«.
Če imate povezan nek drug televizor in ne »BRAVIA«, nastavite
možnost na »ON« (stran 12).
* Funkcija prehoda za signale HDMI se uporablja za oddajanje signalov
iz vtičnice HDMI OUT tega sistema, tudi če je ta v stanju pripravljenosti.
Opombe glede povezav HDMI
Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov.
Če uporabite standardni kabel HDMI, vsebine v načinih 1080p,
Deep Color, 3D, 3D in 4K morda ne bodo prikazane pravilno.
 Uporabite odobreni kabel HDMI.
Uporabite kabel Sony HDMI z veliko hitrostjo prenosa podatkov,
ki ima vrsto kabla označeno z logotipom.
 Uporaba kabla za pretvorbo signala HDMI-DVI ni priporočljiva.
 Če je kakovost slike slaba ali če se zvok opreme, povezane prek
kabla HDMI, ne predvaja, preverite nastavitev priključene opreme.
 Povezana oprema lahko povzroči zaustavitev prenosa zvočnih
signalov prek priključka HDMI (zaradi njihove frekvence vzorčenja,
bitne dolžine itd.).
 Ob spremembi frekvence vzorčenja ali števila kanalov izhodnih
zvočnih signalov opreme za predvajanje lahko pri predvajanju
zvoka nastanejo motnje.

8SI
Ko uporabljate napravo Android™
1
»SongPal« je aplikacija, ki vam pomaga upravljati sistem
s pomočjo pametnega telefona ali tablice itd.
»SongPal« je na voljo v storitvi Google Play™ ali App Store.
Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost »BT PWR
(napajanje BLUETOOTH)« nastavljena na »ON« (stran 12).
Privzeta nastavitev je »ON«.
2
3
4

5
6
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb 
(vklop/pripravljenost).
Zaslon zvočniškega modula zasveti.
Poiščite »SongPal« z napravo Android in prenesite aplikacijo.
Zaženite »SongPal« in sledite navodilom na zaslonu.
Ko se povezava BLUETOOTH prikaže v napravi Android,
na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb PAIRING.
Lučka BLUETOOTH (modra) med seznanjanjem hitro utripa.
Izberite »SONY:HT-CT370« ali »SONY:HT-CT770« na seznamu
naprav BLUETOOTH v napravi Android.
Ko je povezava vzpostavljena, zasveti lučka (modra) zvočniškega
modula.
Upravljajte sistem prek zaslona povezane naprave Android.
PAIRING
se nadaljuje
9SI
Uporabne funkcije
Nadzor sistema s pametnim telefonom
ali tablično napravo (SongPal)
Povezava z enim dotikom prek naprave Android
z vgrajeno funkcijo NFC (NFC)
1
2
Izvedite korake od 1 do 3 iz razdelka »Ko uporabljate napravo
Android«.
Ko se povezava BLUETOOTH prikaže v napravi Android,
se z napravo Android dotaknite oznake N na zvočniškem
modulu.
Ko je povezava vzpostavljena, zasveti lučka (modra) zvočniškega
modula.
Ko uporabljate napravo na dotik iPhone/iPod
1
2
3
4
5
Lučka (modra)
3
Upravljajte sistem prek zaslona povezane naprave Android.
10SI
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb 
(vklop/pripravljenost).
Zaslon zvočniškega modula zasveti.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb PAIRING.
Med seznanjanjem BLUETOOTH lučka (modra) na zvočniškem
modulu hitro utripa.
Preklopite iPhone/iPod v način za seznanjanje in izberite
»SONY:HT-CT370« ali »SONY:HT-CT770« na seznamu naprav
BLUETOOTH v napravi iPhone/iPod.
Ko je povezava vzpostavljena, zasveti lučka (modra) zvočniškega
modula.
Poiščite »SongPal« s povezano napravo iPhone/iPod in
prenesite aplikacijo.
Zaženite »SongPal« in upravljajte sistem prek zaslona
naprave na dotik iPhone/iPod.
Prilagajanje nastavitev
Z gumbom AMP MENU lahko na daljinskem upravljalniku nastavite naslednje elemente.
Vaše nastavitve se ohranijo, tudi če izključite napajalni kabel.
Meni
 (nazaj)/
  (izberi)/
 (naprej)/
(enter)
AMP MENU
LEVEL
TONE
AUDIO
Funkcija
Privzeto
DRC
(upravljanje
dinamičnega razpona)
Omogoča predvajanje zvoka Dolby Digital pri manjši glasnosti.
(ON/AUTO/OFF)
ON: Stisne zvok v skladu z informacijami o stiskanju v vsebini.
AUTO: Samodejno stisne zvok, kodiran v zapisu Dolby TrueHD.
OFF: Zvok se ne stisne.
BASS
Poudarjeni so nizki toni. Nastavitev lahko v enotah po 1 prilagajate
od –6 do +6.
0
TREBLE
Poudarjeni so visoki toni. Nastavitev lahko v enotah po 1 prilagajate
od –6 do +6.
0
SYNC
(sinhronizacija AV)
S to funkcijo lahko prilagodite zvok, če slika in zvok nista
sinhronizirana. (ON/OFF)
DUAL
(Dual mono)
Omogoča predvajanje zvoka »multiplex broadcast« signala
Dolby Digital. (M/S (glavni in dodatni kanali)/MAIN (glavni kanal)/
SUB (dodatni kanal))
AAV
(napredna samodejna
nastavitev glasnosti)
Zmanjša razlike v glasnosti med različnimi programi oz. programi
in reklamami. (ON/OFF)
EFFECT
(zvočni učinek)
ON: Predvaja se zvok izbranega zvočnega polja. Priporočljivo je,
da uporabljate to nastavitev.
OFF: Vhodni vir se pretvori v 2 kanala.
Opomba: Ko je možnost »EFFECT (zvočni učinek)« nastavljena
na »OFF«, se EFFECT (zvočni učinek)« samodejno nastavi
na »ON«, ko spremenite nastavitev SOUND FIELD.
AUTO
OFF
MAIN
OFF
ON
se nadaljuje
11SI
Uporabne funkcije
1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb AMP MENU, da se na zaslonu zvočniške konzole prikaže
menijsko okno ojačevalnika.
2 Z gumbi  (nazaj)/  (izberi)/ (naprej) izberite želeno nastavitev in pritisnite gumb
(enter).
3 Pritisnite gumb AMP MENU, če želite zapreti menijsko okno ojačevalnika.
Meni
HDMI
Funkcija
CTRL
(nadzor nad HDMI)
Za vklop oz. izklop funkcije Control for HDMI. (ON/OFF)
Za podrobnosti glejte razdelek »Uporaba funkcije Control for
HDMI« (stran 7).
P. THRU
(prehod signalov)
Za nastavitev načina varčevanja z energijo funkcije prehoda
za signale HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: Oddaja signale iz vtičnice HDMI OUT, ko je sistem v stanju
pripravljenosti glede na stanje televizorja. Ta nastavitev
v primerjavi z nastavitvijo »ON« v stanju pripravljenosti
varčuje z energijo.
ON: Vedno oddaja signale prek vtičnice HDMI OUT, ko je sistem
v stanju pripravljenosti. Če imate povezan nek drug televizor
in ne »BRAVIA«, uporabite nastavitev »ON«.
Opomba: Ta element je prikazan samo, ko je nastavitev
»CTRL (Control for HDMI)« nastavljena na »ON«.
 (nazaj)/
  (izberi)/
 (naprej)/
(enter)
ARC
(povratni zvočni kanal)
AMP MENU
SET BT
SYSTEM
WS
12SI
Privzeto
ON
AUTO
Če želite poslušati digitalni zvok iz televizorja, združljivega
s tehnologijo Audio Return Channel (ARC), ki je povezan prek
kabla HDMI s hitrim prenosom podatkov. (ON/OFF)
Opomba: Ta element je prikazan samo, ko je nastavitev
»CTRL (Control for HDMI)« nastavljena na »ON«.
ON
BT PWR
(napajanje BLUETOOTH)
Za vklop oz. izklop funkcije BLUETOOTH tega sistema. (ON/OFF)
Opomba: Če spremenite nastavitev na »OFF«, sta funkcija
BLUETOOTH in funkcija NFC onemogočeni.
ON
BT.STBY
(BLUETOOTH
v pripravljenosti)
Ko ima sistem informacije o seznanjanju, je v stanju pripravljenosti
BLUETOOTH, tudi kadar je izklopljen. (ON/OFF)
AAC
(napredno zvočno
kodiranje)
Nastavi, ali bo sistem uporabljal AAC prek povezave BLUETOOTH
ali ne. (ON/OFF)
Opomba: Če spremenite nastavitev, ko je sistem povezan
z napravo BLUETOOTH, se njegova povezava z napravo
prekine.
ON
A. STBY
(samodejni preklop
v stanje pripravljenosti)
Za vklop ali izklop funkcije AUTO POWER OFF. (ONOFF) Sistem
se samodejno izklopi, če ga nekaj časa (približno 20 minut)
ne uporabljate in ne prejema vhodnega signala.
ON
VER
(različica)
Prikazuje trenutno različico vdelane programske opreme.
SYS.RST
(ponastavitev sistema)
Za ponastavitev menijev in nastavitev (zvočnih polj itd.) sistema
v prvotno stanje, če sistem ne deluje pravilno.
Za podrobnosti glejte »Odpravljanje težav« (stran 20).
–
LINK
Za ponovno povezavo brezžičnega zvočnega sistema (stran 13).
–
RF CHK
Omogoča, da preverite, ali brezžični zvočni sistem deluje ali ne.
(OK/NG)
–
ON
–
Znova nastavite brezžično povezavo globokotonca.
Povezovanje sistema (LINK)
1
2
4
 (nazaj)/
  (izberi)/
 (naprej)/
(enter)
5
AMP MENU
Vklop/lučka pripravljenosti
HT-CT370
Vklop/lučka pripravljenosti
6
Izberite »WS« z gumbom   (izberi) in pritisnite gumb
(enter) ali  (naprej).
Izberite »LINK« z gumbom   (izberi) in pritisnite gumb
(enter) ali  (naprej).
Ko se na zaslonu zvočniškega modula prikaže »START«,
pritisnite gumb
(enter).
Prikaže se »SEARCH« in zvočniški modul išče opremo, ki jo je
mogoče uporabiti s funkcijo Link. Nadaljujte do naslednjega
koraka v roku 1 minute.
Če želite med iskanjem opreme funkcijo Link zapustiti, pritisnite
gumb  (nazaj).
Pritisnite gumb LINK na globokotoncu s konico svinčnika itd.
Lučka vklop/pripravljenost na globokotoncu zasveti zeleno.
Na zaslonu zvočniškega modula se prikaže »OK«.
Če se prikaže »FAILED«, preverite, ali je globokotonec vklopljen
in ponovite postopek od koraka 1 naprej.
Pritisnite gumb AMP MENU.
Meni ojačevalnika se izklopi.
HT-CT770
Gumb LINK
Gumb LINK
13SI
Uporabne funkcije
3
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb AMP MENU.
 Za
Razno
Previdnostni ukrepi
Varnost
 Če
v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina, ga izključite,
pred nadaljnjo uporabo pa ga mora pregledati usposobljeni serviser.
 Ne plezajte na zvočniški modul in na globokotonca, saj lahko padete
ali se poškodujete oz. poškodujete sistem.
Viri napajanja
 Pred uporabo sistema preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu
viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelka na dnu
zvočniškega modula.
 Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izključite iz
električne vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako, da primete vtič
in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
 Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek vtikača širši od drugega,
tako da je vtikač mogoče v električno vtičnico priključiti samo na en
način. Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti v električno vtičnico,
se obrnite na prodajalca.
 Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.
Segrevanje
Povsem običajno je, da se sistem med delovanjem segreva.
Pri dolgotrajni uporabi sistema pri visoki glasnosti se temperatura
zadnjega in spodnjega dela ohišja znatno poviša. Če želite preprečiti
morebitne opekline, se ne dotikajte sistema.
Postavitev
 Sistem
postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje in mu zagotovite dolgo življenjsko dobo.
 Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prekomernemu prahu ali udarcem.
14SI
zvočniški modul ali globokotonec ne odlagajte ničesar, kar bi lahko
oviralo pretok zraka skozi prezračevalne odprtine in povzročilo okvare.
 Če sistem uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali
predvajalnikom kaset, lahko nastane šum ali popačena slika. Če se to
zgodi, sistem premaknite nekoliko stran od televizorja, videorekorderja
ali predvajalnika kaset.
 Pri postavljanju sistema na posebej obdelano površino (z voskom,
oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži
ali se razbarva površina.
 Pazite, da se ne poškodujete ob stiku z robovi zvočniškega modula
in globokotonca.
Delovanje
Pred priključitvijo druge opreme izklopite sistem in ga odklopite
iz napajanja.
Barvne nepravilnosti na bližnjem TV-zaslonu
Barvne nepravilnosti se lahko pojavijo pri določenih vrstah televizorjev.
Če opazite barvne nepravilnosti ...
Izklopite televizor in ga znova vklopite po 15–30 minutah.
Če še naprej prihaja do barvnih nepravilnosti ...
Sistem premaknite stran od televizorja.
Čiščenje
Sistem očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic,
čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Avtorske pravice
Ime BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene blagovne znamke družbe
Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Corporation pa jih uporablja na podlagi
licence.
Ta sistem uporablja tehnologijo High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip
HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
Logotip »BRAVIA« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
»DSEE« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
»x.v.Colour« in logotip »x.v.Colour« sta blagovni znamki družbe
Sony Corporation.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomenita, da je
elektronska naprava zasnovana za povezavo z napravo iPod ali iPhone
in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za zmogljivost
delovanja izdelkov podjetja Apple. Apple ne odgovarja za delovanje
te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi.
Uporaba te dodatne opreme z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva na
zmogljivost delovanja brezžične povezave.
Izdelano za uporabo z modeli iPod/iPhone
Spodaj so navedeni združljivi modeli naprav iPod in iPhone.
Pred uporabo naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite
njeno programsko opremo.
Tehnologija BLUETOOTH deluje z naslednjimi napravami:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5. generacije)/iPod touch (4. generacije)
Druge blagovne znamke in tržna imena so last svojih lastnikov.
»PlayStation®« je registrirana blagovna znamka družbe Sony Computer
Entertainment Inc.
Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.
»ClearAudio+« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
15SI
Razno
Ta sistem vsebuje Dolby* Digital in DTS** Digital Surround System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo patenti v ZDA s številkami:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 ter drugi patenti, ki so bili izdani ali so v postopku
izdaje v ZDA in drugih državah. DTS-HD, simbol, & DTS-HD in simbol
so skupaj registrirane blagovne znamke družbe DTS, Inc.
Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice
pridržane.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod in iPod touch so blagovne znamke
družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in v drugih državah. App Store je
znamka storitve družbe Apple Inc.
Učinki na druge naprave
Brezžična tehnologija BLUETOOTH
Podprta različica tehnologije BLUETOOTH in profili
Profil se nanaša na standardni niz različnih funkcij izdelka
BLUETOOTH. Glejte razdelek »Tehnični podatki« (stran 27)
za različico BLUETOOTH in profile, ki jih podpira ta sistem.
Opombe
 Če
želite uporabljati funkcijo BLUETOOTH, mora naprava BLUETOOTH,
ki jo želite povezati, podpirati enak profil kot ta sistem. Tudi če naprava
podpira enak profil, se lahko funkcije razlikujejo zaradi specifikacij
naprave BLUETOOTH.
 Predvajanje zvoka v tem sistemu je lahko zakasnjeno glede na napravo
BLUETOOTH zaradi lastnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH.
Razpon omogočene komunikacije
Naprave BLUETOOTH morate uporabljati med seboj oddaljene
največ 10 metrov (razdalja brez motenj). Razpon omogočene
komunikacije je lahko manjši pri naslednjih pogojih:
 ko je med napravama s povezavo BLUETOOTH oseba,
kovinski predmet, zid ali druga ovira,
 na mestih, kjer je nameščen brezžični LAN,
 v bližini delujočih mikrovalovnih pečic
 na mestih, kjer se generirajo drugi elektromagnetni valovi.
Učinki drugih naprav
Naprave BLUETOOTH in brezžični LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo
enak frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo BLUETOOTH uporabljate
v bližini naprave z zmožnostjo brezžične povezave LAN, lahko
nastanejo elektromagnetne motnje.
To lahko upočasni hitrosti prenosa podatkov, povzroči šum
ali nezmožnost povezave. Če se to zgodi, naredite naslednje:
 Povežite sistem in mobilni telefon BLUETOOTH ali napravo
BLUETOOTH, ko ste vsaj 10 metrov oddaljeni od brezžične
opreme LAN.
 Ko uporabljate napravo BLUETOOTH, izklopite opremo za brezžični
LAN v obsegu 10 metrov.
16SI
Oddajanje radijskih valov tega sistema lahko moti delovanje
nekaterih medicinskih naprav. Ker lahko te motnje povzročijo
okvaro, vedno izklopite ta sistem, mobilne telefone BLUETOOTH
in napravo BLUETOOTH na naslednjih mestih:
 v bolnišnici, na vlakih ali letalih, bencinskih črpalkah in vseh mestih,
kjer so lahko prisotni vnetljivi plini,
 v bližini samodejnih vrat ali požarnih alarmov.
Opombe
 Ta
sistem podpira varnostne funkcije, ki so v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, kot način zagotavljanja varnosti med komunikacijo
s tehnologijo BLUETOOTH. Vendar pa je lahko ta varnost nezadostna,
odvisno od nastavitev in drugih dejavnikov. Zato bodite pri komunikaciji
s tehnologijo BLUETOOTH vedno zelo pazljivi.
 Družba Sony na noben način ne odgovarja za škodo ali drugo izgubo,
ki nastane zaradi odtekanja informacij med komunikacijo s tehnologijo
BLUETOOTH.
 Komunikacija BLUETOOTH ni nujno zagotovljena z vsemi napravami
BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta sistem.
 Naprave BLUETOOTH, povezane s tem sistemom, morajo biti v skladu
s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa Bluetooth SIG, Inc., in morajo
imeti potrdilo o tem. Tudi če je naprava v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, je v nekaterih primerih zaradi lastnosti ali specifikacij
naprave BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti povezavo ali se lahko načini
upravljanja, prikaza ali delovanja razlikujejo.
 Odvisno od naprave BLUETOOTH, povezane s sistemom,
komunikacijskega okolja ali prostorskih pogojev lahko nastane
šum ali zvok izgine.
Odpravljanje težav
NAPAJANJE
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno povezan.
Sistem se samodejno izklopi.
 Vklopljena je funkcija »A. STBY«. Nastavite »A. STBY (samodejni
preklop v stanje pripravljenosti)« na »OFF« (stran 12).
ZVOK
Sistem ne oddaja zvoka televizorja.
 Na daljinskem upravljalniku pritiskajte gumb , da se na zaslonu
prikaže »TV« (glejte razdelek »Predvajanje zvoka iz televizorja«
v priloženem gradivu Navodila za začetek).
 Preverite povezavo kabla HDMI, digitalnega optičnega kabla ali
avdio kabla, ki je povezan s sistemom ali televizorjem (glejte
razdelek »Povezava« v priloženem gradivu Navodila za začetek).
 Preverite zvočni izhod televizorja. Za nastavitve televizorja glejte
navodila za uporabo televizorja.
 Povečajte glasnost na televizorju ali prekličite izklop zvoka.
 Ko je televizor, združljiv s tehnologijo Audio Return Channel (ARC),
povezan prek kabla HDMI, mora biti kabel povezan z vhodnim
priključkom HDMI (ARC) televizorja (glejte razdelek »Povezava«
v priloženem gradivu Navodila za začetek).
 Če televizor ne podpira tehnologije Audio Return Channel (ARC),
priključite digitalni optični kabel in kabel HDMI, da omogočite
oddajanje zvoka (glejte »Povezava« v priloženem gradivu
Navodila za začetek).
Zvok televizorja iz sistema zaostaja za sliko.
 Nastavite »SYNC (AV sync)« na »OFF«, če je morda nastavljen
na »ON« (stran 11).
Sistem ne predvaja zvoka iz opreme, povezane z zvočniškim
modulom, ali pa je ta zelo tih.
 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb  + in preverite
glasnost (glejte razdelek »Deli in upravljalne tipke« (stran 21)).
 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb  ali  +, da
prekličete izklop zvoka (glejte razdelek »Deli in upravljalne tipke«
(stran 25)).
 Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran. Preskusite druge
vhodne vire, tako da na daljinskem upravljalniku večkrat pritisnete
gumb  (glejte razdelek »Predvajanje zvoka« v priloženem
gradivu Navodila za začetek).
 Preverite, ali so vsi kabli sistema trdno vstavljeni v vtičnice
na sistemu in povezani opremi.
Zvoka ni ali pa je iz zvočniškega modula ali globokotonca zvok
komaj slišen.
 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SW  +, da povečate
glasnost globokotonca (glejte razdelek »Deli in upravljalne tipke«
(stran 25)).
 Preverite, ali lučka za vklop/pripravljenost na globokotoncu sveti
zeleno. Če ne sveti, glejte razdelek »Iz globokotonca se ne sliši
zvoka.« pod temo »BREZŽIČNI ZVOK« (stran 18).
 Globokotonec reproducira nizkotonski zvok. Če uporabljate
vhodne vire, ki nimajo veliko komponent nizkotonskega zvoka
(npr. televizijska oddaja), je zvok iz globokotonca morda komaj
slišen.
 Ko predvajate vsebino, združljivo s tehnologijo za zaščito
avtorskih pravic (HDCP), se ta ne predvaja iz globokotonca.
Učinka prostorskega zvoka ni mogoče doseči.
 Odvisno od vhodnega signala in nastavitve zvočnega polja
obdelava prostorskega zvoka morda ne bo delovala učinkovito.
Učinek prostorskega zvoka je lahko komaj opazen, odvisno od
programa ali diska.
se nadaljuje
17SI
Razno
Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, jo lahko
po spodnjih navodilih poskušate odpraviti sami in šele nato pošljete
napravo v popravilo. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Na popravilo vedno prinesite tako zvočniški modul kot
globokotonec, tudi če je videti, da ima težave samo eden od njiju.
Zvok se oddaja iz sistema in televizorja.
 Izklopite zvok sistema ali televizorja.
 Če želite predvajati večkanalni zvok, preverite nastavitev za
digitalni avdio izhod na napravi, ki je povezana s sistemom.
Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena
povezani opremi.
Stanje sistema
Lučka (modra)
Med seznanjanjem BLUETOOTH
Hitro utripa modro
Sistem skuša vzpostaviti povezavo
z napravo BLUETOOTH
Utripa
Povezana naprava BLUETOOTH ne oddaja zvoka.
 Preverite, ali lučka (modra) na zvočniškem modulu sveti
(glejte razdelek »Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH«
v priloženem gradivu Navodila za začetek).
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje,
kot je brezžični LAN, druge naprave BLUETOOTH ali mikrovalovna
pečica, napravo odmaknite od sistema.
 Odstranite vse ovire med sistemom in napravo BLUETOOTH ali
odmaknite sistem od ovire.
 Premestite povezano napravo BLUETOOTH.
 Poskusite spremeniti brezžično frekvenco usmerjevalnika Wi-Fi,
računalnika itd. na frekvenčni pas 5 GHz.
 Povečajte glasnost na povezani napravi BLUETOOTH.
Sistem je vzpostavil povezavo
z napravo BLUETOOTH
Sveti
Zvok ni sinhroniziran s sliko.
 Ko gledate film, lahko zvok malce zaostaja za sliko.
Sistem je v stanju pripravljenosti za
BLUETOOTH (ko je sistem izklopljen)
Ne sveti
BREZŽIČNI ZVOK
BLUETOOTH
Povezave BLUETOOTH ni mogoče dokončati.
 Preverite, ali lučka (modra) na zvočniškem modulu sveti (glejte
razdelek »Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH« v priloženem
gradivu Navodila za začetek).
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati,
vklopljena in funkcija BLUETOOTH omogočena.
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
 Znova seznanite sistem in napravo BLUETOOTH. Morda boste
morali najprej z napravo BLUETOOTH preklicati seznanjanje s tem
sistemom.
Seznanjanje ni mogoče.
 Približajte sistem in napravo BLUETOOTH (glejte razdelek
»Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH« v priloženem gradivu
Navodila za začetek).
 Sistema ne sme motiti brezžični LAN, druge brezžične naprave,
ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz ali mikrovalovna pečica.
Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje,
jo odmaknite od sistema.
18SI
Iz globokotonca se ne sliši zvoka.
 Preverite, ali je napajalni kabel globokotonca pravilno priključen.
(Glejte razdelek »Vklop sistema« v priloženih navodilih za začetek.)
 Lučka vklop/pripravljenost ne sveti.
 Preverite, ali je napajalni kabel globokotonca pravilno
priključen.
 Pritisnite gumb  (vklop/pripravljenost) na globokotoncu,
da vklopite napajanje.
 Lučka vklop/pripravljenost počasi utripa zeleno ali sveti rdeče.
 Premaknite globokotonec na mesto blizu zvočniškega
modula, tako da lučka za vklop/pripravljenost zasveti zeleno.
 Sledite korakom v razdelku »Povezava sistema (LINK)«
(stran 13).
 Preverite komunikacijsko stanje brezžičnega zvočnega sistema
z možnostjo »RF CHK« v meniju ojačevalnika (stran 12).
 Lučka vklop/pripravljenost hitro utripa zeleno.
 Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Zvok je prekinjen ali je prisoten šum.
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetne valove,
kot je brezžični LAN ali delujoča mikrovalovna pečica, sistem
odmaknite od naprave.
 Če je med zvočniškim modulom in globokotoncem ovira,
jo premaknite oziroma odmaknite.
 Zvočniški modul in globokotonec namestite čim bližje.
 Preklopite frekvenco brezžičnega LAN-a usmerjevalnika Wi-Fi
v bližini ali osebnega računalnika na frekvenčni pas 5 GHz.
DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Daljinski upravljalnik sistema ne deluje.
 Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju daljinskega
upravljanja na zvočniškem modulu (glejte razdelek »Deli in
upravljalne tipke« (stran 25)).
 Odstranite vse predmete med daljinskim upravljalnikom in
sistemom.
 Če sta bateriji v daljinskem upravljalniku prazni, ju zamenjajte
z novima.
 Preverite, ali pritiskate pravi gumb na daljinskem upravljalniku.
DRUGO
Funkcija Control for HDMI ne deluje pravilno.
 Preverite povezavo HDMI (glejte »Povezava« v priloženem gradivu
Navodila za začetek).
 Nastavite funkcijo Control for HDMI na televizorju. Za nastavitev
televizorja glejte navodila za uporabo, ki so priložena televizorju.
 Preverite, ali je vsa priključena oprema združljiva s funkcijo
»BRAVIA« Sync.
 Preverite nastavitve Control for HDMI v priključeni opremi.
Upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena priključeni
opremi.
 Če priključite/izključite napajalni kabel, počakajte več kot
15 sekund, preden poskusite upravljati s sistemom.
 Če avdio izhod video opreme in sistem povežete s kablom, ki ni
kabel HDMI, se zvok morda ne predvaja zaradi funkcije »BRAVIA«
Sync. V tem primeru nastavite »CTRL (Control for HDMI)« na »OFF«
(stran 12) ali povežite kabel iz vtičnice avdio izhoda video opreme
neposredno s televizorjem.
Na zaslonu zvočniškega modula se prikaže »PRTECT (zaščiti)«.
 Sistem izklopite tako, da pritisnete gumb  (vklop/
pripravljenost). Ko indikator izgine, izključite napajalni kabel,
nato pa preverite, da pretok zraka skozi prezračevalne odprtine
sistema ni oviran.
Senzorji televizorja ne delujejo pravilno.
 Zvočniški modul lahko blokira nekatere senzorje (na primer senzor
za svetlost) in sprejemnik daljinskega upravljalnika televizorja
ali »oddajnik za 3D-očala (infrardeči prenos)« za 3D-televizor,
ki podpira sistem za infrardeča 3D-očala. Premaknite zvočniško
konzolo tako daleč stran iz dosega televizorja, da bodo ti deli
pravilno delovali. Za lokacije senzorjev in sprejemnika daljinskega
upravljalnika glejte navodila za uporabo, ki ste jih dobili
s televizorjem.
se nadaljuje
19SI
Razno
 Lučka vklop/pripravljenost hitro utripa rdeče.
 Pritisnite gumb  (vklop/pripravljenost) na globokotoncu,
da izklopite napajanje in preverite, ali pretok zraka skozi
njegove prezračevalne odprtine ni oviran.
 Globokotonec je namenjen predvajanju nizkotonskega zvoka.
Ko vhodni vir ne vsebuje veliko nizkotonskega zvoka, kar je na
primer značilno za večino TV-programov, se nizkotonski zvok
ne sliši.
 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SW  +, da povečate
glasnost globokotonca (glejte razdelek »Deli in upravljalne tipke«
(stran 25)).
PONASTAVITEV
Če sistem vseeno ne deluje pravilno, ga ponastavite tako:
1
2
3
4
5
6
Pritisnite gumb  (vklop/pripravljenost) na daljinskem
upravljalniku, da vklopite zvočniški modul.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb AMP MENU.
Pritiskajte gumb   (izberi), dokler se ne prikaže »SYSTEM«,
nato pritisnite gumb
(enter).
Pritiskajte gumb   (izberi), dokler se ne prikaže »SYS.RST«,
nato pritisnite gumb
(enter) (stran 12).
Ko se prikaže »START«, pritisnite gumb
(enter).
Na zaslonu se prikaže »RESET«, pri čemer se nastavitve menija
in zvočnih polj vrnejo v prvotno stanje.
Odklopite napajalni kabel.
20SI
Spredaj/zgoraj
Deli in upravljalne tipke
HT-CT370
Zvočniški modul





Zadaj/spodaj





Napajalni kabel
Priključek ANALOG IN
Priključek DIGITAL IN (OPT (TV))
Priključki HDMI IN 1/2/3
Priključek HDMI OUT (TV (ARC))
se nadaljuje
21SI
Razno
Gumb  (vklop/pripravljenost)
Gumb INPUT
Gumb PAIRING
Gumba VOL (glasnost) +/–
Oznaka N
Ko uporabljate funkcijo NFC, se z napravo NFC dotaknite oznake.
 Senzor daljinskega upravljalnika
 Lučka
 Bela: ko je zaslon zvočniškega modula izklopljen.
 Modra: način BLUETOOTH (stran 18)
 Zaslon
Globokotonec
22SI




Lučka vklop/pripravljenost
Gumb LINK
Gumb  (vklop/pripravljenost)
Napajalni kabel
HT-CT770
Zvočniški modul
Spredaj/zgoraj





Zadaj/spodaj





Napajalni kabel
Priključek ANALOG IN
Priključek DIGITAL IN (OPT (TV))
Priključki HDMI IN 1/2/3
Priključek HDMI OUT (TV (ARC))
se nadaljuje
23SI
Razno
Gumb  (vklop/pripravljenost)
Gumb INPUT
Gumb PAIRING
Gumba VOL (glasnost) +/–
Oznaka N
Ko uporabljate funkcijo NFC, se z napravo NFC dotaknite oznake.
 Senzor daljinskega upravljalnika
 Lučka
 Bela: ko je zaslon zvočniškega modula izklopljen.
 Modra: način BLUETOOTH (stran 18)
 Zaslon
Globokotonec
24SI




Lučka vklop/pripravljenost
Napajalni kabel
Gumb  (vklop/pripravljenost)
Gumb LINK
Daljinski upravljalnik
S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate sistem in vse
z njim povezane naprave. Nekaterih naprav pa morda ne morete
upravljati. V takih primerih uporabite daljinski upravljalnik zadevne
naprave.
Opomba
 Gumb  (vhod)
 Gumb / (vklop/pripravljenost)
 Gumb DISPLAY
Za preklop svetlosti (svetel/temen/izklopljen) zaslona na
zvočniškem modulu.
 Ko je svetlost zaslona nastavljena na »Off« (izklopljen), se
zaslon potem, ko je nekaj sekund v stanju delovanja, izklopi.
 Ko zaslon preklopite z možnosti »Off« (izklopljen) na »Bright«
(svetel), se na njem prikažejo informacije o pretakanju zvoka.
 Gumba SW  (glasnost globokotonca) +/–
 Gumbi SOUND FIELD*1
 Gumb NIGHT (nočni način)*1
 Gumb  (izklop zvoka)
 Gumba  (glasnost) +*2/–
 Gumb AMP MENU
 Gumb PAIRING
 Gumb RETURN
 Gumbi  (nazaj)/  (izberi)/ (naprej)/ (enter)
Pritisnite gumbe , ,  ali , da izberete nastavitev, in nato
pritisnite gumb , da jo registrirate.
 Gumb VOICE*1
Delovanje televizorja
 Gumba TV PROG (program) +/–
Za spreminjanje kanala.
 Gumb TV  (vhod)
Za preklop vhoda v televizorju.
 Gumb TV / (vklop/pripravljenost)
Za vklop in izklop televizorja prek daljinskega upravljalnika
sistema.
se nadaljuje
25SI
Razno
Daljinski upravljalnik morate usmeriti proti senzorju daljinskega
upravljalnika zvočniškega modula.
Delovanje sistema
Delovanje naprave BLUETOOTH
 Gumba /
Za preskakovanje skladb.
 Gumba /
Za hitro premikanje nazaj ali naprej po posnetku, ko gumb
pritisnete med predvajanjem.
 Gumbi za upravljanje predvajanja
*2 (predvajanje)/ (začasna zaustavitev)/ (zaustavitev)
Za začetek predvajanja, začasno zaustavitev ali zaustavitev
predvajanja. Če želite med začasno zaustavitvijo začeti
predvajanje, znova pritisnite gumb .
Nastavitev proizvajalca televizorja
1
Opomba
To so primeri osnovnega delovanja. Nekaterih naprav ni mogoče
upravljati na ta način ali delujejo drugače.
Medtem ko na daljinskem upravljalniku držite pritisnjen
gumb TV  (vklop/pripravljenost), pritisnite gumb,
ki ustreza proizvajalcu.
Proizvajalec
Gumb
SONY
 TV PROG +
Samsung
 DISPLAY
LG
 SW  +
Panasonic
 TV PROG 
Philips
 CLEARAUDIO+
 MOVIE
 GAME
*1 Glejte razdelek »Predvajanje zvočnih učinkov« v priloženih navodilih
za začetek.
*2 Gumba  (predvajanje) in  (volume) + imata otipljivo piko.
Pri upravljanju vam bo v pomoč.
26SI
Sharp
 SW  –
Toshiba
 STANDARD
2
Držite gumb TV  (vklop/pripravljenost) in pritisnite
gumb
(enter).
3
Spustite gumb TV  (vklop/pripravljenost) na daljinskem
upravljalniku.
Tehnični podatki
Zvočniški modul (SA-CT370, SA-CT770)
Ojačevalnik
Vhodi
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Ti 3 priključki so enaki. Uporabite lahko katerega koli.
Izhod
HDMI OUT (TV (ARC))
Sprednji L/sprednji D zvočnik
Zvočniški sistem
SA-CT370: Zvočniški sistem celotnega obsega, zaostajanje zvoka
SA-CT770: Dvosmerni zvočniški sistem, zaostajanje zvoka
Zvočnik
SA-CT370: 60 mm stožčast
SA-CT770: 60-mm konusni nizkotonec
20-mm visokotonec »balance drive«
Nazivna impedanca
4 ohmi
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem
Specifikacije BLUETOOTH različice 3.0
Izhod
Specifikacije BLUETOOTH razreda moči 2
Največji razpon komunikacije
Razdalja približno 10 m1)
Največje število naprav, ki jih lahko registrirate
9 naprav
Frekvenčni pas
pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Metoda modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Združljivi profili BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
se nadaljuje
27SI
Razno
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L + sprednji D: 50 W + 50 W
(pri 4 ohmih, 1 kHz, 1% THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
SA-CT370:
Sprednji L/sprednji D: 100 W (na kanal pri 4 ohmih, 1 kHz)
SA-CT770:
Sprednji L/sprednji D: 105 W (na kanal pri 4 ohmih, 1 kHz)
Podprti kodeki3)
SBC4), AAC5)
Obseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Podprta frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
1) Dejanski razpon je odvisen od dejavnikov, kot so ovire med
napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična
elektrika, brezžični telefon, občutljivost sprejema, operacijski sistem,
programska oprema itd.
2) Standardni profili BLUETOOTH navajajo namen komunikacije
BLUETOOTH med napravami.
3) Kodek: Oblika stiskanja in pretvorbe zvočnega signala
4) Kodek dodatnega pasu
5) Napredno zvočno kodiranje
Splošno
Napajanje
220–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije
Vklopljeno: 34 W
Stanje pripravljenosti (Vklopljena funkcija Control for HDMI):
0,5 W ali manj
Stanje pripravljenosti (Izklopljena funkcija Control for HDMI):
0,3 W ali manj
Stanje pripravljenosti BLUETOOTH: 0,5 W ali manj
Mere (pribl.) (š/v/g)
SA-CT370:
900 mm × 50 mm × 113 mm
(brez stenskih nosilcev)
900 mm × 113 mm × 72 mm
(s stenskimi nosilci)
SA-CT770:
1030 mm × 50 mm × 113 mm
(brez stenskih nosilcev)
1030 mm × 113 mm × 72 mm
(s stenskimi nosilci)
Teža (pribl.)
SA-CT370: 2,4 kg
SA-CT770: 2,6 kg
Globokotonec (SA-WCT370, SA-WCT770)
IZHODNA MOČ (referenčna)
SA-WCT370: 100 W (na kanal pri 4 ohmih, 100 Hz)
SA-WCT770: 120 W (na kanal pri 4 ohmih, 100 Hz)
Zvočniški sistem
Globokotonec, Bass Reflex
Zvočnik
SA-WCT370: 100 mm × 150 mm, stožčast
SA-WCT770: 160 mm, stožčast
Nazivna impedanca
4 ohmi
Napajanje
220–240 V AC, 50/60 Hz
28SI
Poraba energije
Vklopljeno: 30 W
Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj
Mere (pribl.) (š/v/g)
SA-WCT370: 135 mm × 361,5 mm × 394 mm (navpično)
361,5 mm × 135 mm × 394 mm (vodoravno)
SA-WCT770: 271 mm × 404 mm × 271 mm
Teža (pribl.)
SA-WCT370: 7,0 kg
SA-WCT770: 8,8 kg
Brezžični oddajnik/sprejemnik
Zvočniški sistem
Specifikacije brezžičnega zvoka različice 2.0
Frekvenčni pas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metoda modulacije
Pi / 4 DQPSK
Oblike zapisa digitalnega avdio vhoda, ki jih podpira
sistem
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2ch 48 kHz ali manj
Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHz ali manj*
* Te oblike je mogoče predvajati le s povezavo HDMI.
Video formati, ki jih podpira sistem
Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI)
3D
Slika-obsliki
(polovično)
Slika-nadsliko
(zgoraj-inspodaj)
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz*1 







4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz*2 



3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz*1 







3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz*2 







3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz*2 



1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz




1920 × 1080p pri 50 Hz




1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz




1920 × 1080p pri 25 Hz




1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz




1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz




1920 × 1080i pri 50 Hz




1280 × 720p pri 59,94/60 Hz




1280 × 720p pri 50 Hz




1280 × 720p pri 29,97/30 Hz




1280 × 720p pri 23,98/24 Hz




720 × 480p pri 59,94/60 Hz




720 × 576p pri 50 Hz




640 × 480p pri 59,94/60 Hz




4096 × 2160p @ 50 Hz*1
3840 × 2160p @ 50 Hz*1
3840 × 2160p @ 25 Hz*2
*1
*2
2D
Razno
Združitev
slik
Datoteka
YCbCr 4:2:0/Podprt le 8-bitni format
Podprt le 8-bitni format
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
29SI
©2014 Sony Corporation
4-488-970-21(3) (SI)
Download PDF

advertising