Sony | HT-CT60BT | Sony HT-CT60BT 2.1-kanalni zvočniški modul s povezavo Bluetooth Navodila za uporabo

4-475-782-21(2) (SI)
Sistem za
domači kino
Uvod
Funkcija BLUETOOTH
Možnosti predvajanja
Dodatne informacije
HT-CT60BT
OPOZORILO
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže
naprave s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom
odprtega ognja (na primer
prižganim svečam).
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave ne
izpostavljate vodnim kapljam ali curkom
in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Opomba za uporabnike:
spodaj navedene informacije
se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali je bil proizveden v imenu
tega podjetja. Vprašanja glede
skladnosti izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite
na pooblaščenega predstavnika,
družbo Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. V primeru vprašanj glede
servisa ali garancije glejte naslove,
navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno
delovanje enote, takoj izvlecite
glavni napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
Naprava je namenjena samo za uporabo
v zaprtih prostorih.
2SI
Družba Sony Corp. s tem
dokumentom potrjuje, da je
ta oprema skladna z osnovnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi
določbami v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem
naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Odstranjevanje
izrabljene
električne
in elektronske
opreme (velja
za države EU
in druge
evropske države
s sistemom
ločenega
zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka
ni dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Z ustrezno
odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Samo
za Evropo
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države
EU in druge
evropske države
s sistemom
ločenega
zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži
naprave pomeni, da baterij, priloženih
temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah
vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb)
je dodan, če baterija vsebuje več
kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen
serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo, tako da izdelek ob koncu
njegove življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije, se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
3SI
 Sistema
Previdnostni ukrepi
Varnost
 Če
v sistem pade predmet ali če
vanj uide tekočina, ga izključite, pred
nadaljnjo uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
 Ne plezajte na zvočno palico ali na
globokotonca, saj lahko padete ali se
poškodujete oz. poškodujete sistem.
Viri napajanja
 Pred
uporabo sistema preverite, ali
delovna napetost ustreza lokalnemu
viru napajanja. Delovna napetost je
navedena na oznaki izdelka na zadnji
strani zvočne palice.
 Če sistema ne nameravate uporabljati
dalj časa, ga izključite iz električne
vtičnice. Napajalni kabel odstranite
tako, da primete vtič in ga izvlečete
iz vtičnice (ne vlecite kabla).
 Zaradi zagotavljanja varnosti je en
priključek vtikača širši od drugega,
tako da je vtikač mogoče v električno
vtičnico priključiti samo na en način.
Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti
v električno vtičnico, se obrnite
na prodajalca.
 Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Segrevanje
Povsem običajno je, da se sistem med
delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sistema se
temperatura zadnjega in spodnjega
dela ohišja znatno poviša. Če želite
preprečiti morebitne opekline, se
ne dotikajte sistema.
Postavitev
 Sistem
postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje in zagotovite
dolgo življenjsko dobo sistema.
4SI
ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
 Za zvočno palico ne odlagajte ničesar,
kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
 Če sistem uporabljate s televizorjem,
videorekorderjem ali predvajalnikom
kaset, lahko nastane šum ali popačena
slika. Če se to zgodi, sistem premaknite
nekoliko stran od televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika kaset.
 Pri postavljanju sistema na obdelano
površino (z voskom, oljem, polirnim
sredstvom ipd.) bodite previdni, da
ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
 Izogibajte se možnostim poškodovanja
ob robovih zvočne palice
in globokotonca.
Delovanje
Pred priključitvijo druge opreme
izklopite sistem in ga odklopite
iz napajanja.
Barvne nepravilnosti
na bližnjem TV-zaslonu
Barvne nepravilnosti se lahko pojavijo
pri določenih vrstah televizorjev.
Če opazite barvne
nepravilnosti ...
Izklopite televizor in ga znova vklopite
po 15–30 minutah.
Če še naprej prihaja do barvnih
nepravilnosti ...
Sistem premaknite stran od televizorja.
Čiščenje
Sistem očistite z mehko suho krpo.
Ne uporabljajte grobih blazinic,
čistilnih praškov ali topil, kot sta
alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali
težave v zvezi s sistemom, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Avtorske pravice
Ta model je opremljen s sistemom
Dolby* Digital.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories. Dolby in simbol
DD sta blagovni znamki podjetja
Dolby Laboratories.
Ime BLUETOOTH® in logotipi
so zaščitene blagovne znamke
podjetja Bluetooth SIG, Inc., podjetje
Sony Corporation jih uporablja
na podlagi licence.
Oznaka N je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka podjetja
NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih
državah.
Android je blagovna znamka podjetja
Google Inc.
»PlayStation®« je registrirana blagovna
znamka podjetja Sony Computer
Entertainment Inc.
»WALKMAN« in logotip »WALKMAN«
sta registrirani blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
Druge blagovne znamke in tržna imena
so last svojih lastnikov.
Brezžična tehnologija
BLUETOOTH
Podprta različica tehnologije
BLUETOOTH in profili
Profil se nanaša na standardni niz
zmogljivosti za različne zmogljivosti
tehnologije BLUETOOTH izdelka.
Glejte razdelek »Tehnični podatki«
(stran 25) o različici tehnologije
BLUETOOTH in profilih, ki jih podpira
ta sistem.
Opombe
 Če
želite uporabljati funkcijo
BLUETOOTH, mora naprava
BLUETOOTH, ki jo želite povezati,
podpirati enak profil kot ta sistem.
Tudi če naprava podpira enak profil,
se lahko funkcije razlikujejo zaradi
specifikacij naprave BLUETOOTH.
 Predvajanje zvoka v tem sistemu je
lahko zakasnjeno glede na napravo
BLUETOOTH zaradi lastnosti brezžične
tehnologije BLUETOOTH.
Razpon omogočene
komunikacije
Naprave BLUETOOTH morate
uporabljati med seboj oddaljene
največ 10 metrov (razdalja brez
motenj). Razpon omogočene
komunikacije je lahko manjši
pri naslednjih pogojih:
 ko je med napravama s povezavo
BLUETOOTH oseba, kovinski
predmet, zid ali druga ovira,
 na mestih, kjer je nameščen
brezžični LAN,
 v bližini mikrovalovnih pečic,
ki se uporabljajo,
 na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi.
se nadaljuje
5SI
Učinki drugih naprav
Naprave BLUETOOTH in brezžični
LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo enak
frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo
BLUETOOTH uporabljate v bližini
naprave z zmožnostjo brezžičnega
LAN-a, lahko nastanejo
elektromagnetne motnje.
To lahko upočasni hitrosti prenosa
podatkov, povzroči šum ali
nezmožnost povezave. Če se to
zgodi, naredite naslednje:
 Ta sistem in mobilni telefon
BLUETOOTH ali napravo
BLUETOOTH poskusite povezati,
ko ste vsaj 10 metrov oddaljeni
od opreme za brezžični LAN.
 Ko uporabljate napravo
BLUETOOTH, izklopite opremo
za brezžični LAN v obsegu
10 metrov.
Učinki na druge naprave
Oddajanje radijskih valov tega
sistema lahko moti delovanje
nekaterih medicinskih naprav. Ker
lahko te motnje povzročijo okvaro,
vedno izklopite ta sistem, mobilne
telefone BLUETOOTH in napravo
BLUETOOTH na naslednjih mestih:
 v bolnišnici, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in vseh mestih,
kjer so lahko prisotni vnetljivi plini,
 v bližini samodejnih vrat ali
požarnih alarmov.
6SI
Opombe
 Ta
sistem podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, kot način zagotavljanja
varnosti med komunikacijo
s tehnologijo BLUETOOTH. Vendar je
lahko ta varnost nezadostna glede na
vsebine nastavitev in druge dejavnike,
tako da bodite pri komunikaciji s
tehnologijo BLUETOOTH vedno
previdni.
 Podjetje Sony na noben način ne
odgovarja za škodo ali drugo izgubo,
ki nastane zaradi odtekanja informacij
med komunikacijo s tehnologijo
BLUETOOTH.
 Komunikacija BLUETOOTH ni nujno
zagotovljena z vsemi napravami
BLUETOOTH, ki imajo enak profil
kot ta sistem.
 Naprave BLUETOOTH, povezane
s tem sistemom, morajo biti v skladu
s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa
Bluetooth SIG, Inc. in podprte. Tudi
če je naprava v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, je v nekaterih primerih
zaradi lastnosti ali specifikacij naprave
BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti
povezavo ali se lahko načini
upravljanja, prikaza ali delovanja
razlikujejo.
 Odvisno od naprave BLUETOOTH,
povezane s sistemom,
komunikacijskega okolja ali
prostorskih pogojev lahko
nastane šum ali izgine zvok.
Kazalo vsebine
Previdnostni ukrepi .................4
Brezžična tehnologija
BLUETOOTH .......................5
Uvod
Odstranjevanje embalaže .......8
Seznam delov in
upravljalnih tipk .................9
Povezovanje televizorja
in predvajalnika itd. ..........11
Postavitev sistema ................ 13
Priključitev napajalnega
kabla ................................ 15
Nastavitev zvočnega izhoda
povezane opreme ........... 15
Funkcija samodejnega
preklopa v način
pripravljenosti .................. 15
Funkcija BLUETOOTH
Uporaba funkcije
BLUETOOTH ..................... 16
Možnosti predvajanja
Upravljanje sistema
s priloženim daljinskim
upravljalnikom .................20
Upravljanje povezanega
televizorja ........................ 21
Zamenjava baterije ...............22
Dodatne informacije
Odpravljanje težav ................23
Tehnični podatki ....................25
Stvarno kazalo .......................26
7SI
Uvod
Odstranjevanje embalaže

Globokotonec (1)

Zvočna palica (1)

Digitalni optični kabel za televizor (1)

Napajalni kabel (1)
Daljinski upravljalnik
(RM-ANU191) (1)



Navodila za uporabo (1)
Garancija (1)
8SI
Seznam delov in upravljalnih tipk
Več informacij je na voljo na straneh, navedenih v oklepajih.
Zvočna palica
Uvod
 Indikator SURROUND (stran 20)
 Indikatorji vhodnega vira
(stran 20)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
 Indikator BLUETOOTH (stran 16)
se nadaljuje
9SI
Daljinski upravljalnik
V tem razdelku so opisane funkcije
gumbov globokotonca in zvočne
palice. Podrobnosti o funkcijah
gumbov povezane opreme najdete
na strani stran 20.
Opomba
 Daljinski
upravljalnik usmerite proti
sredini nadzorne plošče zvočne palice.
 TREBLE +/–
 BASS +/–
  +*/
 
 SURROUND
 TV  (samo za televizorje
Sony)
Opomba
 Pred
prvo uporabo daljinskega
upravljalnika odstranite izolacijski
papir, pritrjen v držalu za baterije.
 Baterijo v daljinski upravljalnik vstavijo
že v tovarni.
za upravljanje televizorja
delujeta le s televizorji Sony.
 Gumbi
* Na gumbu  + je otipljiva tipka.
Pri upravljanju vam bo v pomoč.
  (vklop/pripravljenost)
 INPUT
FUNCTION
BLUETOOTH
 PAIRING
 Televizor (samo za televizorje
Sony)


PROG +/–
 +/
10SI
Povezovanje televizorja in predvajalnika itd.
Vtič napajalnega kabla potisnite do konca.
Priključitev televizorja, predvajalnika in druge opreme
TV1)
Digitalni avdio
izhod za prenos
optičnega signala
Izhod HDMI
»PlayStation®3«,
predvajalnik Blu-ray
Disc™, DVD-predvajalnik,
satelitski sprejemnik,
kabelski sprejemnik itd.
Vhod
HDMI
Izhod za
analogni
signal
Analogni zvočni kabel
(ni priložen)
Pametni telefon,
WALKMAN ali
druga zvočna
oprema
Koaksialni
avdio izhod
DVD-predvajalnik
itd.
Koaksialni kabel
za prenos
digitalnega signala
(ni priložen)
Digitalni optični
kabel (priložen)2)
Zvočna palica (zadaj)
Globokotonec
V električno
vtičnico
11SI
Uvod
Kabel HDMI
(ni priložen)
1)
Če televizor ni opremljen z vtičnico za digitalni avdio izhod za prenos optičnega signala,
glejte razdelek »Priključitev televizorja, ki ni opremljen z vtičnico za digitalni avdio izhod
za prenos optičnega signala«
2)
Ob priključitvi digitalnega optičnega kabla (priložen) v priključek OPTICAL na zvočni palici
odstranite zaščitni pokrovček z vtičnice OPTICAL.
Priključitev televizorja, ki ni opremljen z vtičnico
za digitalni avdio izhod za prenos optičnega signala
Če je televizor opremljen s priključkom za slušalke, ki je združljiva z vtičnico
za avdio izhod, preverite nastavitve za avdio izhod. Več informacij je na voljo
v navodilih za uporabo, ki so priložena televizorju.
TV
Slušalke
Analogni zvočni
kabel (ni priložen)
Zvočna palica (zadaj)
12SI
Postavitev sistema
Na spodnjih slikah so prikazani primeri namestitve zvočne palice.
Opomba
• Ko izberete mesto za zvočno palico, ne blokirajte prezračevanja na zadnji plošči
zvočne palice.

Namestitev zvočne palice na omaro

Namestitev zvočne palice na steno
(stran 14)
Opomba v zvezi z nameščanjem globokotonca
Globokotonec namestite tako, da bo zadnja plošča od stene oddaljena najmanj
deset centimetrov.
10 cm
13SI
Uvod
Namestitev zvočne palice
Odstranjevanje stojal
Če želite zvočno palico namestiti
tako, da bo rahlo obrnjena navzgor
ali jo želite namestiti na steno,
odstranite stojali na dnu zvočne
palice, kot je prikazano spodaj.
 Sony
ne prevzema odgovornosti
za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo
zaradi nepravilne namestitve,
neustrezne nosilnosti stene ali
nepravilne pritrditve vijakov,
naravne nesreče itd.
1
Pripravite vijake (niso priloženi),
ki ustrezajo odprtinam na zadnji
strani zvočne palice.
Stojalo
4 mm
več kot 25 mm
5 mm
10 mm
Opomba
 Če želite
zvočno palico namestiti tako,
da bo rahlo obrnjena navzgor,
in pri tem odstranite stojala, pazite,
da prezračevalnih odprtin ne boste
blokirali s preprogo itd.
Namestitev zvočne palice
na steno
Odprtina na zadnji strani
zvočne palice
2
Pritrdite vijake v steno.
Vijaki morajo iz stene moleti
od 7 do 8 mm.
380 mm
Zvočno palico lahko namestite
na steno.
Opombe
 Uporabite
vijake, ki so primerni
za material in nosilnost stene. Ker je
stena iz mavčnih plošč še posebej
krhka, vijake čvrsto pritrdite na stenski
nosilec. Zvočno palico namestite
na navpično in ravno steno z dodatno
ojačitvijo.
 Namestitev prepustite prodajalcem
izdelkov Sony ali licenciranim
pogodbenikom, pri nameščanju
pa še posebej pazite na varnost.
14SI
7–8 mm
3
Zvočno palico obesite na vijaka.
Odprtine na zadnji strani zvočne
palice poravnajte z vijaki, nato pa
zvočno palico obesite na vijaka.
Priključitev napajalnega
kabla
Pred povezovanjem napajalnega
kabla zvočne palice z zidno vtičnico
s sistemom povežite vso ostalo
opremo in televizor.
Uvod
Nastavitev zvočnega
izhoda povezane
opreme
Če želite uporabiti večkanalni
digitalni avdio izhod, preverite
nastavitev za digitalni avdio izhod
na povezani opremi.
Več informacij je na voljo v navodilih
za uporabo, ki so priložena povezani
opremi.
Funkcija samodejnega
preklopa v način
pripravljenosti
Zvočna palica samodejno preide
v stanje pripravljenosti, kadar je
ne uporabljate približno 15 minut
in ne prejema vhodnega signala.
15SI
6
Funkcija BLUETOOTH
Uporaba funkcije
BLUETOOTH
Samodejno seznanjanje
Če sistem ni seznanjen z nobeno
opremo, morate sistem in opremo
seznaniti, da ju lahko povežete.
Izberite »BLUETOOTH« in gumb
BLUETOOTH na daljinskem
upravljalniku za prehod v način
seznanjanja.
1
2
3
4
5
16SI
Sistem in naprava BLUETOOTH
sta lahko oddaljena do 1 meter.
Pritisnite BLUETOOTH
na daljinskem upravljalniku.
Nastavite napravo BLUETOOTH
na način seznanjanja.
Več informacij o nastavitvi
naprave BLUETOOTH na način
seznanjanja je na voljo v navodilih
za uporabo, priloženih napravi.
Ko se v napravi BLUETOOTH
prikaže seznam zaznanih
naprav, preverite, da je na
seznamu »SONY:HT-CT60BT«.
V nekaterih napravah BLUETOOTH
se seznam morda ne prikaže.
Na seznamu izberite
»SONY:HT-CT60BT«.
Če morate vnesti geslo,
vnesite »0000«.
Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH.
Ko je povezava BLUETOOTH
pravilno vzpostavljena, indikator
BLUETOOTH zasveti modro,
informacije o seznanjanju pa
se shranijo v sistem.
O osvetlitvi LED za BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH zasveti ali
utripa modro, da prikaže stanje
povezave BLUETOOTH.
Stanje sistema
Stanje LED
Med seznanjanjem
BLUETOOTH
Hitro utripa modro.
Sistem skuša
Počasi utripa
vzpostaviti
modro.
povezavo z napravo
BLUETOOTH
Sistem je vzpostavil Zasveti modro.
povezavo z napravo
BLUETOOTH
Opombe
 Več
informacij o delovanju povezanih
naprav je na voljo v navodilih
za uporabo, priloženih napravam.
 Naprave BLUETOOTH, ki jih želite
povezati, morajo podpirati A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
 Napravo BLUETOOTH, kot je mobilni
telefon s tehnologijo BLUETOOTH,
uporabljajte na vidnem mestu
v prostoru, kjer je nameščena
zvočna palica.
 Če uporabljate opremo Wi-Fi, je lahko
komunikacija BLUETOOTH motena.
V tem primeru napravo BLUETOOTH
uporabljajte čim bližje zvočni palici.
 Zvok lahko prekinja zaradi težave
z napravo BLUETOOTH.
 Ko enkrat izvedete seznanjanje, ga ni
treba več ponavljati. Vendar pa morate
seznanjanje ponoviti v spodnjih
primerih.
Ročno seznanjanje
Če nameravate sistem seznaniti
z 2 ali več napravami BLUETOOTH,
je obvezno ročno seznanjanje.
1
2
3
Naprava BLUETOOTH, ki jo želite
povezati, naj bo od sistema
oddaljena največ 1 meter.
Pritisnite PAIRING na
daljinskem upravljalniku.
Izvedite korake od 3 do 6 iz
razdelka »Samodejno
seznanjanje« (stran 16).
Opombe
 Geslo,
tj. »Passkey«, lahko označuje
tudi beseda »Passcode«, »PIN code«,
»PIN number« ali »Password« itd.,
kar je odvisno od naprave.
 Stanje sistema v pripravljenosti na
seznanjanje je preklicano po približno
5 minutah. Če seznanjanje ni uspešno,
ponovite postopek iz koraka 1.
 Če želite seznaniti več naprav
BLUETOOTH, izvedite korake od 1 do 3
za vsako napravo BLUETOOTH posebej.
 Če
se informacije o seznanjanju ne
shranijo v sistem, sistem samodejno
preide v način seznanjanja, če za vhod
izberete »BLUETOOTH«. V tem primeru
se način seznanjanja ne začne
samodejno.
Povezava z enim dotikom
s pametnim telefonom
(NFC)
Če se dotaknete sistema s pametnim
telefonom, se sistem seznani
in poveže s pametnim telefonom
prek povezave BLUETOOTH ter se
samodejno vklopi.
NFC
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija, ki omogoča brezžično
komunikacijo kratkega dosega med
različnimi napravami, kot so mobilni
telefoni in mediji IC tag. S funkcijo
NFC je prenos podatkov preprost –
le dotaknete se ustreznega simbola
ali temu namenjenega mesta
na napravah, ki podpirajo
tehnologijo NFC.
Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo
NFC (OS: Android 2.3.3 ali novejši,
razen Android 3.x in 4.x)
1
Prenesite in namestite
aplikacijo »NFC Easy Connect«.
»NFC Easy Connect« je brezplačna
aplikacija Android, ki jo lahko
prenesete s spletnega mesta
Google Play. Prenesite aplikacijo
tako, da poiščete »NFC Easy
Connect« ali dostopajte do nje
z naslednjo dvodimenzionalno
kodo. Prenos aplikacije se lahko
zaračuna.
Uporabite aplikacijo za branje
dvodimenzionalne kode.
se nadaljuje
17SI
Funkcija BLUETOOTH
– Informacije o seznanjanju se
izbrišejo pri popravilu sistema.
– Treba je nastaviti seznanjanje za 9 ali
več naprav.
Ta sistem se lahko seznani
z do 8 napravami. Če je treba
nastaviti seznanjanje na napravi,
ko je bilo to že izvedeno na
8 napravah, se informacije o
seznanjanju naprave, ki je bila prva
seznanjena, prepišejo z novimi
informacijami.
– Zgodovina povezav s tem sistemom
se na povezani napravi izbriše.
Nasveti
 Če
2
3
4
Vklopite sistem.
Zaženite aplikacijo »NFC Easy
Connect« v pametnem telefonu.
Preverite, ali se prikaže zaslon
aplikacije.
S pametnim telefonom se
dotaknite oznake N na zvočni
palici.
Pametni telefon naj se dotika
zvočne palice, dokler telefon
ne zavibrira.
ne morete vzpostaviti povezave
s sistemom, izvedite naslednje.
– Zaženite aplikacijo v pametnem
telefonu in se z njim počasi
premaknite čez oznako N
na zvočni palici.
– Če je pametni telefon v torbici,
ga vzemite iz nje.
 Odvisno od pametnega telefona vam
morda ne bo treba prenesti aplikacije
»NFC Easy Connect«, da bi sistem
in pametni telefon povezali z enim
dotikom. V tem primeru se lahko
delovanje in specifikacije razlikujejo
od tega opisa. Več informacij je
na voljo v navodilih za uporabo,
ki so priložena pametnemu telefonu.
Opomba
Aplikacija morda ni na voljo v nekaterih
državah in/ali regijah.
Poslušanje glasbe prek
povezave BLUETOOTH
Upoštevajte navodila na zaslonu,
da dokončate povezovanje.
Ko indikator BLUETOOTH (moder)
preneha utripati in neprekinjeno
sveti, je sistem povezan z napravo.
Če želite povezavo s sistemom
prekiniti, se ga znova dotaknite
s pametnim telefonom.
Preden začnete s predvajanjem
glasbe, preverite naslednje:
 Funkcija BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH je vklopljena.
 Postopek seznanjanja je končan
tako v sistemu kot v napravi
BLUETOOTH.
1
2
3
18SI
Pritisnite BLUETOOTH
na daljinskem upravljalniku.
Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH iz naprave
BLUETOOTH.
Indikator BLUETOOTH zasveti
modro, ko je povezava
BLUETOOTH vzpostavljena.
Začnite predvajanje v napravi
BLUETOOTH.
4
Prilagodite glasnost.
Glasnost naprave BLUETOOTH
nastavite na zmerno raven in
pritisnite  +/.
Opombe
 Če
Funkcija BLUETOOTH
ima izvorna naprava funkcijo
za povečanje moči nizkih tonov ali
funkcijo izenačevanja, ju izklopite.
Če sta ti funkciji vklopljeni, je zvok
lahko moten.
 V naslednjih primerih boste morali
znova vzpostaviti povezavo
BLUETOOTH.
– Sistem ni vklopljen.
– Naprava BLUETOOTH ni vklopljena
ali je funkcija BLUETOOTH
izklopljena.
– Povezava BLUETOOTH ni
vzpostavljena.
 Če predvajanje izvaja več kot ena
naprava, seznanjena s sistemom,
se bo zvok predvajal samo iz ene
od teh naprav.
Prekinitev povezave
BLUETOOTH
Prekinite povezavo BLUETOOTH, tako
da izvedete eno od spodnjih operacij.
 Prekinite povezavo z napravo
BLUETOOTH. Več informacij je
na voljo v navodilih za uporabo,
ki so priložena napravi.
 Izklopite napravo BLUETOOTH.
 Izklopite sistem.
19SI
Vključitev funkcije za izklop
zvoka
Možnosti predvajanja
Pritisnite gumb .
Upravljanje sistema
s priloženim daljinskim
upravljalnikom

INPUT
BASS
+/–
TREBLE
+/–
SURROUND

 +/
1
2
3
Sistem vklopite tako,
da pritisnete .
Pritiskajte FUNCTION,
da izberete vhodni vir.
Vhodni vir
Oprema, ki lahko
predvaja
OPTICAL
Naprava, povezana
z vtičnico OPTICAL
COAXIAL
Naprava, povezana
z vtičnico COAXIAL
ANALOG
Naprava, povezana
z vtičnico ANALOG
Glasnost prilagodite tako,
da pritisnete  +/.
20SI
Namig
 Zvok se lahko predvaja prek zvočnikov
televizorja. V tem primeru zmanjšajte
glasnost zvočnikov televizorja
na najnižjo vrednost.
Predvajanje učinkov
prostorskega zvoka
S tem sistemom lahko ustvarite
večkanalni prostorski zvok.
Pritisnite SURROUND. Z vsakim
pritiskom gumba se način
prostorskega zvoka preklaplja med
ON in OFF. Ko je način prostorskega
zvoka aktiven, indikator SURROUND
na zvočni palici sveti.
Prilagajanje nizkih
in visokih tonov
Prilagodite lahko ravni nizkih
in visokih tonov.
Če želite prilagoditi raven visokih
tonov, pritisnite TREBLE +/–.
Če želite prilagoditi raven nizkih
tonov, pritisnite BASS +/–.
Ko so ravni nizkih ali visokih tonov
nastavljene na najnižjo ali najvišjo
vrednost, indikatorji vhoda na zvočni
palici utripajo.
Poslušanje zvoka pri nizki
glasnosti (nočni način)
V zvočnih učinkih lahko uživate in
poslušate jasen dialog tudi pri nizki
glasnosti (nočni način). Nočni način
je na voljo samo za TV-programe,
plošče DVD in plošče Blu-rayTM.
Nastavitev nočnega načina
na ON
Pritisnite in pridržite gumb
SURROUND, dokler indikator COAXIAL
na zvočni palici ne zasveti dvakrat.
Nastavitev nočnega načina
na OFF
Pritisnite in pridržite gumb
SURROUND, dokler indikator OPTICAL
na zvočni palici ne zasveti dvakrat.
Upravljanje povezanega
televizorja
Če uporabljate samo televizor
Sony brez tega sistema, lahko
upravljate televizor Sony, povezan
s tem sistemom, in sicer z gumbi
na daljinskem upravljalniku, ki imajo
rumen napis.
TV 

1
2
3
4

Televizor vklopite tako,
da pritisnete TV .
Pritisnite , da izberete vhod.
Pritisnite gumb TV PROG +/,
da izberete kanal.
Pritisnite gumb TV  +/,
da nastavite glasnost.
Pritisnite , da izklopite zvok
televizorja.
21SI
Možnosti predvajanja
Televiz
or 
TV
PROG
+/
Opombe
Zamenjava baterije
Ko se baterija prazni, se tudi delovna
razdalja daljinskega upravljalnika
krajša. Ko z daljinskim upravljalnikom
ne morete več upravljati enote,
zamenjajte baterijo z novo litijevo
baterijo CR2025.
1
Pritisnite in pridržite sponko
držala za baterije, nato pa
povlecite držalo.
Sponka
 Če daljinskega upravljalnika ne
nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite baterijo, da preprečite
razlitje baterij in korozijo.
 Staro baterijo takoj zavrzite. Litijeve
baterije hranite zunaj dosega otrok.
Če baterijo pogoltnete ali jo pogoltne
kdo drug, se nemudoma posvetujte
z zdravnikom.
 Baterijo obrišite s suho krpo ter tako
zagotovite dober stik.
 Pri vstavljanju baterij upoštevajte
pravilno polarnost.
 Baterije ne držite s kovinsko pinceto,
saj lahko v nasprotnem primeru pride
do kratkega stika.
 Če uporabite baterije, ki niso CR2025,
lahko pride do požara ali eksplozije.
POZOR
Pri nepravilni zamenjavi baterije
obstaja nevarnost eksplozije.
Baterijo zamenjajte samo z enako
ali enakovredno vrsto.
2 Baterijo zamenjajte tako, da je
pol »+« obrnjen navzgor, nato pa
držalo za baterije vstavite v režo.
+ obrnjen navzgor
Držalo za baterije
22SI
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi
katera od spodnjih težav, lahko,
preden zahtevate popravilo,
poskusite težavo odpraviti sami,
tako da upoštevate ta navodila
za odpravljanje težav. Če težave
ne morete odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
NAPAJANJE
ZVOK
Zvok Dolby Digital se ne predvaja.
 Preverite, ali je Blu-ray Disc, DVD
itd., posnet v obliki Dolby Digital.
 Pri povezovanju predvajalnika
plošč Blu-ray Disc, DVD itd.
z vtičnicami za digitalni vhod
na sistemu preverite zvočno
nastavitev (nastavitev za avdio
izhod) povezane opreme.
Učinka prostorskega zvoka ni
mogoče doseči.
 Odvisno od vhodnega signala
in nastavitve zvočnega polja
obdelava prostorskega zvoka
morda ne bo delovala učinkovito.
Učinek prostorskega zvoka je
lahko komaj opazen, odvisno
od programa ali diska.
Sistem ne oddaja zvoka televizorja.
 Preverite povezavo digitalnega
optičnega kabla ali avdio kabla,
ki je povezan s sistemom ali
televizorjem (stran 11, 12).
 Preverite zvočni izhod televizorja
(stran 15).
 Preverite, ali je zvok televizorja
nastavljen na nizko glasnost ali
izklopljen (stran 21).
 Preverite, ali je vhodna vtičnica,
ki je povezana s televizorjem,
pravilno izbrana (stran 20).
Zvok se oddaja iz sistema
in televizorja.
 Izklopite zvok sistema ali
televizorja.
Sistem ne predvaja zvoka povezane
opreme ali pa je ta zelo tih.
 Pritisnite gumb  + in preverite
raven glasnosti (stran 20).
 Pritisnite gumb  ali  +,
da prekličete funkcijo izklopa
zvoka (stran 20).
 Preverite, ali je vhodni vir pravilno
izbran (stran 20).
 Preverite, ali so vsi kabli sistema
v celoti vstavljeni v vtičnice
na sistemu in povezani opremi.
 Globokotonec reproducira
nizkotonski zvok. Če uporabljate
vhodne vire, ki nimajo veliko
komponent nizkotonskega
zvoka (npr. televizijska oddaja),
je zvok iz globokotonca morda
komaj slišen.
se nadaljuje
23SI
Dodatne informacije
Sistem ni vklopljen.
 Preverite, ali je napajalni kabel
ustrezno povezan.
 Če povežete predvajalnik
Blu-ray Disc ali DVD-predvajalnik,
združljiv s funkcijo surround
effect, učinek prostorskega
zvoka morda ne bo deloval.
V tem primeru funkcijo surround
effect na povezani opremi
izklopite.
Več informacij je na voljo
v navodilih za uporabo, ki so
priložena povezani opremi.
BLUETOOTH
Zvok se ne predvaja.
 Sistem ne sme biti preveč
oddaljen od naprave BLUETOOTH
in ga ne sme motiti omrežje Wi-Fi,
druga brezžična naprava,
ki uporablja frekvenčni pas
2,4 GHz ali mikrovalovna pečica.
 Preverite, ali je povezava
BLUETOOTH med sistemom
in napravo BLUETOOTH ustrezno
vzpostavljena.
 Znova seznanite sistem
in napravo BLUETOOTH.
Zvok je prekinjen ali je
korespondenčna razdalja prekratka.
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja
elektromagnetno sevanje, kot
je omrežje Wi-Fi, druge naprave
BLUETOOTH ali mikrovalovna
pečica, sistem odmaknite
od takšnih virov.
 Odstranite vse ovire med
sistemom in napravo BLUETOOTH
ali odmaknite sistem od ovire.
 Sistem in napravo BLUETOOTH
namestite čim bližje.
 Premestite sistem.
 Premestite napravo BLUETOOTH.
 Spremenite frekvenco Wi-Fi
usmerjevalnika Wi-Fi, računalnika
itd. na frekvenčni pas 5 GHz.
Seznanjanje ni mogoče.
 Približajte sistem in napravo
BLUETOOTH.
Zvok ni sinhroniziran s sliko.
 Ko gledate film, lahko zvok
zaostaja za sliko.
24SI
Povezave BLUETOOTH ni mogoče
dokončati.
 Preverite, ali je naprava
BLUETOOTH, ki jo želite
povezati, vklopljena in funkcija
BLUETOOTH omogočena.
 Povezava BLUETOOTH je bila
prekinjena. Znova vzpostavite
povezavo BLUETOOTH.
Daljinski upravljalnik ne deluje
 Daljinski upravljalnik usmerite
proti sredini nadzorne plošče
zvočne palice.
 Odstranite vse predmete
med daljinskim upravljalnikom
in sistemom.
 Če je raven napolnjenosti baterije
v daljinskem upravljalniku nizka,
jo zamenjajte z novo.
 Izbrati morate ustrezen vhod
na daljinskem upravljalniku.
Če sistem vseeno ne deluje
pravilno, tudi ko izvedete
zgornje ukrepe, ponastavite
sistem tako:
Za to dejanje uporabite gumbe
na daljinskem upravljalniku.
1
V treh sekundah v tem
zaporedju pritisnite gumbe
BASS +,   in TREBLE +.
Ko to preverite in odpravite
morebitne težave, vklopite sistem.
Če vzroka za nastale težave še vedno
ne morete ugotoviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
*1
Tehnični podatki
Oblike, ki jih podpira ta sistem
Spodaj so navedene podprte oblike
digitalnega vhoda.
*2
Format
Podprt/ni podprt
Dolby Digital

Dvokanalni linearni
PCM, 48 kHz ali manj

*3
*4
Dejanski razpon je odvisen
od dejavnikov, kot so ovire med
napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična
elektrika, brezžični telefon,
občutljivost sprejema, operacijski
sistem, programska oprema itd.
BLUETOOTH Standardni profili
navajajo namen komunikacije
BLUETOOTH med napravami.
Kodek: Oblika stiskanja in pretvorbe
zvočnega signala
Kodek dodatnega pasu
Zvočna palica
Sprednja zvočniška enota
Ojačevalnik
Vhodi
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem
BLUETOOTH specifikacije
različice 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Izhod
BLUETOOTH specifikacije razred
moči 2
Največji razpon komunikacije
Razdalja približno 10 m*1
Frekvenčni pas
pas 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Metoda modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Združljivi profili BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Podprti kodeki*3
SBC*4
Obseg prenosa (A2DP)
20 – 20.000 Hz (podprta frekvenca
vzorčenja 44,1 kHz)
Zvočniški sistem
Dvosmerni zvočniški sistem,
zaostajanje zvoka
Zvočniška enota
Globokotonec: 25 × 120 mm
Visokotonski zvočnik: 38 mm
stožčasti
Nazivna impedanca
4 ohmi
Napajanje
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije
Vklopljeno: 20 W
Način pripravljenosti: 0,5 W ali manj
Mere (pribl.)
940 × 83 × 70 mm (s stojali)
940 × 71 × 69 mm (brez stojal)
Teža (pribl.)
1,7 kg
Globokotonec
IZHODNA MOČ (referenčna)
30 W (na kanal pri 8 ohmih, 100 Hz)
Zvočniški sistem
Globokotonec, Bass reflex
Zvočniška enota
130 mm, stožčast
Nazivna impedanca
8 ohmov
Mere (pribl.)
170 × 245 × 300 mm (š/v/g)
Teža (pribl.)
2,7 kg
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
25SI
Dodatne informacije
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L + sprednji D: 7 W + 7 W
(pri 4 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji L/sprednji D: 15 W
(na kanal pri 4 ohmih, 1 kHz)
Stvarno kazalo
Simboli
 10
 10
B
BLUETOOTH 5, 16
D
daljinski upravljalnik
delovanje 10
digitalni optični kabel 11
DVD-predvajalnik 11
N
namestitev 13
P
ponastavitev 24
postavitev sistema 13
povezovanje
televizor 11
26SI
4-475-782-21(2) (SI)
©2013 Sony Corporation
Download PDF