Sony | HT-XT2 | Sony HT-XT2 2.1-kanalni osnovni zvočnik televizorja s povezavo Wi-Fi/tehnologijo Bluetooth® Navodila za uporabo

Sistem za domači kino
Navodila za uporabo
HT-XT2
Za uporabnike v Evropi
OPOZORILO
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne
prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti,
zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom
odprtega ognja (na primer
prižganim svečam).
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave ne
izpostavljate vodnim kapljam ali curkom
in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto priključite
v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote,
takoj izvlecite glavni napajalni priključek
iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
Opomba za uporabnike: spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano
v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil
proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka
s predpisi na podlagi zakonodaje
Evropske unije naslovite
na pooblaščenega predstavnika – družbo
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija. V primeru vprašanj
glede servisa ali garancije glejte naslove,
navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Družba Sony Corp. s tem dokumentom
potrjuje, da je ta oprema skladna
z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem naslovu
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Priporočeni kabli
Ta izdelek je namenjen za uporabo v teh
državah:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki
in/ali zunanjimi napravami uporabite
ustrezno zaščitene in ozemljene kable
ter konektorje.
Frekvenčni pas 5150–5350 MHz je
namenjen izključno za uporabo
v notranjih prostorih.
Naprava je namenjena samo
za uporabo v zaprtih prostorih.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam Pravilnika o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, ki je krajši od
3 metrov.
2SL
Odstranjevanje
izrabljene
električne in
elektronske
opreme (velja
za države EU in
druge evropske
države
s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka ni
dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske
opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev tega
izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka se
obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste
kupili izdelek.
Samo
za Evropo
morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen
serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo, tako da izdelek ob koncu
njegove življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije, se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU
in druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali
embalaži naprave pomeni, da baterij,
priloženih temu izdelku, ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah
vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb)
je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 %
svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij
pripomorete k preprečevanju
3SL
Kazalo vsebine
Priložena dodatna oprema ........... 6
Vodnik po delih sistema
in upravljalnih gumbih ............7
O začetnem meniju .......................11
Osnovne
povezave 
in priprava
Navodila za
začetek
(ločen dokument)
Povezovanje in priprava
Priključitev televizorja .................. 13
Vzpostavljanje povezave
z žičnim omrežjem ................14
Vzpostavljanje povezave
z brezžičnim omrežjem ......... 15
Predvajanje zvoka
Predvajanje zvoka televizorja ...... 17
Poslušanje glasbe
v napravi USB ......................... 17
Izbira zvočnega učinka
Nastavitev zvočnega učinka,
prilagojenega zvočnim
virom (SOUND FIELD) ............. 19
Predvajanje čistega zvoka pri nizki
glasnosti opolnoči (NIGHT) ... 20
Ustvarjanje razločnejših
dialogov (VOICE) ................... 20
Prilagajanje glasnosti
globokotonca ......................... 21
Prilagoditev zamika med sliko
in zvokom .............................. 21
Poslušanje glasbe/zvoka prek
funkcije BLUETOOTH
Poslušanje glasbe iz mobilne
naprave ..................................23
Poslušanje zvoka povezanega
televizorja ali naprave prek
slušalk ali zvočnikov ............. 26
4SL
Uporaba omrežne funkcije
Poslušanje glasbe prek računalnika
v domačem omrežju ............. 28
Poslušanje glasbe prek storitve
Music Services ...................... 29
Poslušanje glasbe iz mobilne
naprave prek aplikacije
SongPal ................................. 30
Uporaba funkcije
Google Cast ........................... 31
Poslušanje glasbe s priključitvijo
naprave, združljive s funkcijo
SongPal Link .......................... 31
Prikazovanje zaslona mobilne
naprave na TV-zaslonu
(MIRRORING) ..........................32
Uporaba različnih funkcij/
nastavitev
Predvajanje stisnjenih zvočnih
datotek z naravno
kakovostjo zvoka ...................33
Predvajanje zvoka Multiplex
Broadcast (AUDIO) .................33
Onemogočanje gumbov
na enoti ................................. 34
Spreminjanje svetlosti zaslona
sprednje plošče in indikatorja
BLUETOOTH (DIMMER) ......... 34
Varčevanje z energijo v stanju
pripravljenosti ....................... 35
Uporaba funkcije
Control for HDMI ................... 35
Uporaba funkcije
»BRAVIA« Sync .......................37
Uporaba namestitvenega
zaslona .................................. 38
Seznam menija z možnostmi ..... 44
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav ......................45
Ponastavitev sistema ..................50
Dodatne informacije
Tehnični podatki .......................... 51
Vrste datotek, ki jih je mogoče
predvajati .............................. 52
Podprte oblike vhodnega
zvočnega zapisa ....................54
Komunikacija BLUETOOTH .......... 55
LICENČNA POGODBA ZA
KONČNEGA UPORABNIKA .....56
Previdnostni ukrepi ..................... 61
Stvarno kazalo .............................65
5SL
• Navodila za uporabo (1)
Priložena dodatna
oprema
• Aktivni zvočnik (1)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
• Optični digitalni kabel (1)
• Navodila za začetek (1)
6SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Na slikah niso prikazane podrobnosti.
Enota
Spredaj
 Gumb  (vklop/izklop)*
Vklopi sistem ali ga preklopi
v stanje pripravljenosti.
 Gumb INPUT* (stran 11, 17)
 Gumb PAIRING* (stran 23)
 Gumba VOL +/–*
 Oznaka N (stran 25)
Ko uporabljate funkcijo NFC, se
z napravo, ki podpira funkcijo NFC,
dotaknite oznake.
 Indikator BLUETOOTH (moder)
– Hitro utripa modro: med stanjem
pripravljenosti seznanjanja
– Utripa modro: izvaja se poskus
vzpostavitve povezave
BLUETOOTH
– Zasveti modro: povezava
BLUETOOTH je vzpostavljena
 Vrata
(USB)
* Če na gumb postavite predmete,
se lahko delovanje gumba okvari.
 Senzor daljinskega
upravljalnika
 Prikaz sprednje plošče
7SL
Zadaj
 Vrata LAN(100)
 Vtičnica HDMI OUT (TV (ARC))
 Vtičnica TV IN (OPTICAL)
8SL
Daljinski upravljalnik
 INPUT +/– (stran 11, 17)
 (vklop/izklop)
Vklopi sistem ali ga preklopi
v stanje pripravljenosti.
 DISPLAY
Omogoča prikaz informacij
o predvajanju na TV-zaslonu.
 CLEAR AUDIO+ (stran 19)
SOUND FIELD (stran 19)
VOICE (stran 20)
NIGHT (stran 20)
 DIMMER (stran 34)
 Barvni gumbi
Bližnjični gumbi za izbiro
elementov v nekaterih menijih.
 MIRRORING (stran 32)
PAIRING (stran 23)
 OPTIONS (stran 21, 44)
BACK (stran 11)
/// (stran 11)
(enter) (stran 11)
HOME (stran 11)
  (izklop zvoka)
Začasno izklopi zvok.
 (glasnost) +/–
Omogoča prilagoditev glasnosti.
SW  (glasnost globokotonca)
+/–
Prilagodi glasnost globokotonca.
9SL
 Gumbi za upravljanje
predvajanja
/ (previjanje nazaj/hitro
previjanje naprej)
Omogoča iskanje po posnetku
nazaj ali naprej.
/ (nazaj/naprej)
Izbere prejšnje/naslednje
poglavje, posnetek ali datoteko.
 (predvajanje)
Zažene ali znova zažene
(nadaljuje) predvajanje.
 (začasna zaustavitev)
Začasno zaustavi ali znova
zažene predvajanje.
 (zaustavitev)
Zaustavi predvajanje.
 RX/TX (sprejemnik/oddajnik)
(stran 27)
 AUDIO (stran 33)
10SL
O začetnem meniju
Začetni meni lahko na TV-zaslonu prikažete tako, da sistem in televizor povežete
prek kabla HDMI (ni priložen). V začetnem meniju lahko določite različne nastavitve,
in sicer tako, da izberete
[Setup] ali pa s seznama vhodov izberete vhod ali
storitev, ki jo želite gledati.
[Setup]
Seznam vhodov
Uporaba začetnega menija
///,
(enter)
HOME
BACK
1
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
2
Pritisnite gumbe ///, da izberete
vhodov, in nato pritisnite .
[Setup] ali element s seznama
Na TV-zaslonu se prikaže izbrani vhod ali nastavitveni zaslon.
Če se želite vrniti na prejšnji zaslonski prikaz, pritisnite BACK.
11SL
Seznam vhodov
Ime vhoda
Razlaga
[TV]
Oddaja zvok iz televizorja. (stran 17)
[Bluetooth Audio]
Oddaja zvok naprave, povezane prek funkcije BLUETOOTH.
(stran 23)
[USB]
Oddaja glasbo ali predvaja slikovne datoteke, shranjene
v povezani napravi USB. (stran 17)
[Screen mirroring]
Na TV-zaslonu prikaže zaslon mobilne naprave. (stran 32)
[Home Network]
Oddaja glasbo ali predvaja slikovne datoteke iz naprave,
povezane prek omrežja. (stran 28)
[Music Services]
Uporablja glasbene storitve, ki so na voljo v internetu. (stran 29)
[Setup]
Preberite razdelek »Uporaba namestitvenega zaslona« (stran 38).
Namig
Vhod lahko izberete tudi tako, da večkrat pritisnete gumb INPUT +/–.
O opisih korakov
V teh navodilih za uporabo so postopki opisani v obliki korakov, ki jih prek
daljinskega upravljalnika opravite v začetnem meniju, prikazanem na TV-zaslonu,
kadar sta sistem in televizor povezana prek kabla HDMI (ni priložen).
Koraki, s katerimi izberete elemente na TV-zaslonu z gumbi /// in
so poenostavljeni na naslednji način.
Primer: V začetnem meniju izberite
[Setup].
Postopek, s katerim izberete element tako, da pritisnete /// in
kot »izberite«.
,
, je izražen
Primer: V začetnem meniju izberite [Network Settings] – [Internet Settings] –
[Wired Setup].
Pri ponovitvi postopka, s katerim izberete element tako, da pritisnete /// in
so izbrani elementi povezani z »–«.
Namigi
• Uporabite lahko tudi gumbe glavne enote, če so poimenovani enako ali podobno kot
gumbi daljinskega upravljalnika.
• Znaki v oglatih oklepajih [ ] se prikažejo na TV-zaslonu. Znaki v narekovajih » « se
prikažejo na zaslonu sprednje plošče.
12SL
,
Priključitev televizorja
Če ima vtičnica HDMI IN
televizorja oznako ARC
Če vtičnica HDMI IN
televizorja nima oznake ARC
Če vtičnica HDMI IN vašega televizorja
ni združljiva z možnostjo ARC, se zvok
iz televizorja ne predvaja prek sistema.
V tem primeru povežite vtičnico
za optični izhod na televizorju in
vtičnico TV IN (OPTICAL) na enoti prek
optičnega digitalnega kabla (priložen).
Povežite vtičnico HDMI OUT na enoti in
vtičnico HDMI IN televizorja, združljivo
z možnostjo ARC prek kabla HDMI
(ni priložen).
Kabel HDMI
(ni priložen)
Optični
digitalni kabel
(priložen)
Kabel HDMI
(ni priložen)
Televizor
Televizor
13SL
Povezovanje in priprava
Povezovanje in priprava
Namig
Vzpostavljanje povezave
z žičnim omrežjem
Pripravite omrežje tako, da sistem in
osebni računalnik povežete z domačim
omrežjem prek kabla LAN.
Vzpostavitev povezave
z osebnim računalnikom
ali usmerjevalnikom prek
kabla LAN
Na spodnji sliki je prikazan primer
povezovanja sistema in osebnega
računalnika v domače omrežje.
Priporočena je uporaba zaščitenega
vmesniškega kabla (ni priložen).
Povezovanje prek
samodejne pridobitve
omrežnih informacij
1
2
3
4
5
Kabel LAN
(ni priložen)
Usmerjevalnik
Strežnik
Strežnik mora biti povezan v omrežje,
v katerem je sistem.
14SL
Izberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Izberite [Auto].
Izberite [Save & Connect].
Sistem začne vzpostavljati
povezavo z omrežjem. Podrobnosti
najdete v sporočilih, ki se prikažejo
na TV-zaslonu.
Povezovanje prek stalnega
naslova IP
1
Opomba
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Sistem zažene omrežne nastavitve
in prikaže se stanje omrežne
nastavitve.
Pritisnite gumba / za izbiro
želenih nastavitev in nato pritisnite
gumb .
Internet
Modem
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
2
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
3
6
Izberite [Manual].
Nastavitev izvedite po navodilih
na zaslonu.
Sistem zažene omrežne nastavitve
in prikaže se stanje omrežne
nastavitve.
Pritisnite gumba / za izbiro
želenih nastavitev in nato pritisnite
gumb .
Izberite [Save & Connect].
Sistem začne vzpostavljati
povezavo z omrežjem. Podrobnosti
najdete v sporočilih, ki se prikažejo
na TV-zaslonu.
Vzpostavljanje povezave
z brezžičnim omrežjem
Pripravite omrežje tako, da sistem in
osebni računalnik povežete
z usmerjevalnikom brezžičnega
omrežja LAN.
Opomba
Strežnik mora biti povezan v omrežje,
v katerem je sistem.
Vzpostavljanje povezave
z gumbom WPS
Ko je brezžični usmerjevalnik LAN
(dostopovna točka) združljiv z uporabo
načina Wi-Fi Protected Setup (WPS),
lahko omrežne nastavitve preprosto
urejate z gumbom WPS.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Izberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
Izberite [Start].
Na dostopovni točki pritisnite
gumb WPS.
Sistem začne vzpostavljati
povezavo z omrežjem.
15SL
Povezovanje in priprava
4
5
Izberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Vzpostavljanje povezave
z izbiranjem imena omrežja
(SSID)
Če vaš usmerjevalnik za brezžično
omrežje LAN (dostopovna točka) ni
združljiv s funkcijo Wi-Fi Protected
Setup (WPS), vnaprej preverite
naslednje informacije.
– Ime omrežja (SSID)*
_____________________________________
– Varnostni ključ (geslo)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) je ime, ki
določa posamezno dostopovno točko.
** Te informacije so zapisane na oznaki
na vašem brezžičnem usmerjevalniku/
dostopovni točki LAN, v navodilih
za uporabo, lahko pa vam jih posreduje
oseba, ki je namestila vaše brezžično
omrežje, ali vaš ponudnik internetnih
storitev.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Izberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
imen omrežij.
Izberite želeno ime omrežja
(SSID).
S programsko tipkovnico vnesite
varnostni ključ (ali geslo) in nato
izberite [Enter].
Sistem začne vzpostavljati
povezavo z omrežjem.
16SL
Povezovanje prek stalnega
naslova IP
V 4. koraku postopka »Vzpostavljanje
povezave z izbiranjem imena omrežja
(SSID)« izberite [New connection
registration] – [Manual registration]
in upoštevajte navodila na zaslonu.
Vzpostavljanje povezave
s kodo PIN
V 4. koraku postopka »Vzpostavljanje
povezave z izbiranjem imena omrežja
(SSID)« izberite [New connection
registration] in nato izberite [(WPS) PIN
Method].
Vzpostavljanje povezave
z aplikacijo SongPal
Aplikacija SongPal lahko sistem poveže
z istim brezžičnim omrežjem, v katerem
je tudi mobilna naprava. Podrobnosti
najdete v navodilih aplikacije ali
na naslednjem naslovu URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Predvajanje zvoka
1
2
3
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite [TV].
Predvajate lahko glasbene/slikovne
datoteke, shranjene v povezani napravi
USB.
Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče
predvajati, preberite v razdelku »Vrste
datotek, ki jih je mogoče predvajati«
(stran 52).
1
Izberite program z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Izbrani TV-program se prikaže
na TV-zaslonu in sistem predvaja
zvok televizorja.
Priključite napravo USB v vrata
(USB).
4
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 21).
Namig
Možnost [TV] lahko izberete tako, da
na daljinskem upravljalniku pritisnete
INPUT +/–.
2
3
4
5
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[USB (Connected)].
Izberite [Music] – mapa, v kateri
so shranjene pesmi – pesem.
Izbrana pesem se predvaja in zvok
se oddaja iz sistema.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 21).
17SL
Predvajanje zvoka
Predvajanje zvoka
televizorja
Poslušanje glasbe
v napravi USB
Opomba
Naprave USB med delovanjem ne
odstranjujte. Pred priključevanjem ali
odstranjevanjem naprave USB izklopite
sistem, da preprečite poškodbe podatkov
ali okvaro naprave USB.
Namig
V meniju z možnostmi lahko izvajate
različne postopke (stran 44).
Ogled fotografij v napravi
USB
Predvajate lahko slikovne datoteke,
shranjene v povezani napravi USB.
Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče
predvajati, preberite v razdelku »Vrste
datotek, ki jih je mogoče predvajati«
(stran 52).
Izberite [Photo] – mapa, v kateri
so shranjene fotografije – fotografija
v 4. koraku.
Izbrana fotografija se prikaže
na TV-zaslonu.
Namig
V meniju z možnostmi lahko izvajate
različne postopke (stran 44).
18SL
Izbira zvočnega učinka
Uživate lahko v predvajanju vnaprej
programiranih zvočnih učinkov, ki
ustrezajo različnim vrstam zvočnih virov.
SOUND FIELD
Razlaga
[Sports]
Komentar je jasen,
navijanje se sliši kot
prostorski zvok in
zvoki so realistični.
[Game
Studio]
Zvočni učinki
so optimizirani
za igranje video igric.
[Standard]
Zvočni učinki
so optimizirani
za posamezen
zvočni vir.
Namigi
• Možnost [ClearAudio+] lahko izberete
tako, da na daljinskem upravljalniku
pritisnete CLEAR AUDIO+.
• Zvočno polje lahko izberete v meniju
z možnostmi (stran 44).
CLEAR AUDIO+
1
2
Pritisnite gumb SOUND FIELD.
Na TV-zaslonu se prikaže meni
zvočnega polja.
Pritiskajte gumb, da izberete
želeno zvočno polje.
Zvočno polje
Razlaga
[ClearAudio+]
Primerna nastavitev
zvoka za vir zvoka se
izbere samodejno.
[Movie]
Zvočni učinki
so optimizirani
za filme. Ta način
poustvarja gostoto in
bogato razsežnost
zvoka.
[Music]
Zvočni učinki
so optimizirani
za poslušanje
glasbe.
19SL
Izbira zvočnega učinka
Nastavitev zvočnega
učinka, prilagojenega
zvočnim virom (SOUND
FIELD)
Zvočno polje
Predvajanje čistega
zvoka pri nizki glasnosti
opolnoči (NIGHT)
Ustvarjanje razločnejših
dialogov (VOICE)
Zvok se oddaja pri nižji glasnosti
z minimalno izgubo natančnosti in
jasnosti dialoga.
VOICE
NIGHT
1
1
2
2
Pritisnite gumb NIGHT.
Na TV-zaslonu se prikaže nočni
način.
Pritiskajte gumb, da izberete
nočni način.
Način
Razlaga
[On]
Vklopi funkcijo
nočnega načina.
[Off]
Izklopi funkcijo
nočnega načina.
Pritisnite gumb VOICE.
Na TV-zaslonu se prikaže glasovni
način.
Pritiskajte gumb, da izberete
glasovni način.
Način
Razlaga
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Dialog se sliši brez
težav, saj se poveča
razpon dialoga.
[Up 2]
Razpon dialoga je večji
in zvok dialoga bodo
starejši ljudje morda
bolje slišali.
Namig
Namig
Možnost [Night] lahko izberete v meniju
z možnostmi (stran 44).
20SL
Možnost [Voice] lahko izberete v meniju
z možnostmi (stran 44).
Prilagoditev zamika med
sliko in zvokom
Globokotonec je namenjen predvajanju
nizkih tonov ali nizkofrekvenčnega
zvoka.
Če se zvok ne ujema s sliko na TV-zaslonu,
lahko med njima prilagodite zamik.
Način nastavitve se razlikuje glede
na vhod.
///,
SW  +/–
OPTIONS
Pritisnite SW (glasnost globokotonca)
 +/–, da prilagodite glasnost
globokotonca.
Opomba
Ko vhodni vir ne vsebuje veliko
nizkotonskega zvoka, kar je na primer
značilno za večino TV-programov, se
nizkotonski zvok iz globokotonca morda
ne bo slišal.
Med gledanjem televizorja
1
Pritisnite gumb OPTIONS.
Na zaslonu sprednje plošče
se prikaže oznaka »SYNC«.
2
Pritisnite  ali
Na zaslonu sprednje plošče
se prikaže čas za prilagajanje.
3
Prilagodite zamik z gumboma /
in nato pritisnite .
Zamik lahko prilagajate od 0 do
300 msek v korakih po 25 msek.
4
Pritisnite gumb OPTIONS.
Meni z možnostmi na zaslonu
sprednje plošče se izklopi.
21SL
Izbira zvočnega učinka
Prilagajanje glasnosti
globokotonca
Med gledanjem druge
naprave
1
2
3
Pritisnite gumb OPTIONS.
Na TV-zaslonu se prikaže meni
z možnostmi.
Izberite [A/V SYNC].
Prilagodite zamik z gumboma /
in nato pritisnite .
Zamik lahko prilagajate od 0 do
300 msek v korakih po 25 msek.
22SL
Poslušanje glasbe/zvoka prek
funkcije BLUETOOTH
Poslušanje glasbe
iz mobilne naprave
1
2
INPUT +/–
PAIRING
SW  +/–
3
4
HOME
 +/–
Gumbi
za upravljanje
predvajanja
RX/TX
5
Pritisnite gumb PAIRING.
Sistem preklopi v način
seznanjanja, na zaslonu sprednje
plošče se prikaže »BT« in indikator
BLUETOOTH hitro utripa.
Vključite funkcijo BLUETOOTH in
nato izberite »HT-XT2«, ko ste
ta model našli prek mobilne
naprave.
Če morate vnesti geslo, vnesite
»0000«.
Indikator BLUETOOTH na enoti
mora zasvetiti modro.
Povezava med sistemom in
mobilno napravo je vzpostavljena.
Začnite predvajati zvok prek
aplikacije za glasbo v priključeni
mobilni napravi.
Zvok se oddaja iz enote.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 21).
• Vsebino lahko predvajate ali
začasno zaustavite z gumbi
za upravljanje predvajanja
na daljinskem upravljalniku.
23SL
Poslušanje glasbe/zvoka prek funkcije BLUETOOTH
Glasbo, shranjeno v mobilni napravi,
kot je pametni telefon ali tablični
računalnik, lahko poslušate prek
brezžične povezave, in sicer tako,
da sistem in mobilno napravo povežete
prek funkcije BLUETOOTH.
Med povezovanjem z mobilno napravo
prek funkcije BLUETOOTH lahko sistem
upravljate preprosto s priloženim
daljinskim upravljalnikom, ne da bi
morali vklopiti televizor.
Poslušanje glasbe prek
seznanjanja z mobilno
napravo
Preverjanje stanja povezave
funkcije BLUETOOTH
Stanje
Indikator BLUETOOTH
Med stanjem
pripravljenosti
seznanjanja
Hitro utripa modro
Izvaja se poskus
vzpostavitve
povezave
Utripa modro
Povezava je
vzpostavljena
Zasveti modro
Povezava ni
vzpostavljena
Ne sveti
Namigi
• Ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, se glede na napravo, ki jo
imate priključeno, prikaže indikator, ki
priporoča, katero aplikacijo prenesite.
Po prikazanih navodilih lahko prenesete
aplikacijo SongPal, s katero boste lahko
upravljali sistem.
Za podrobnosti o aplikaciji SongPal glejte
»Poslušanje glasbe iz mobilne naprave
prek aplikacije SongPal« (stran 30).
• Izvedite seznanjanje za drugo in nadaljnje
mobilne naprave.
• Za preklic seznanjanja pritisnite HOME.
Poslušanje glasbe
iz seznanjene mobilne
naprave
1
2
3
4
5
Indikator BLUETOOTH mora
zasvetiti modro.
Povezava med sistemom in
mobilno napravo je vzpostavljena.
Začnite predvajati zvok prek
aplikacije za glasbo v priključeni
mobilni napravi.
Zvok se oddaja iz enote.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 21).
• Vsebino lahko predvajate ali
začasno zaustavite z gumbi
za upravljanje predvajanja
na daljinskem upravljalniku.
Prekinitev povezave z mobilno
napravo
Izvedite katerega koli od spodnjih
postopkov.
• Onemogočite funkcijo BLUETOOTH
v mobilni napravi.
• Pritisnite PAIRING na daljinskem
upravljalniku.
• izklopite sistem ali mobilno napravo.
Opomba
Vklopite funkcijo BLUETOOTH
v mobilni napravi.
Pritiskajte INPUT +/–, dokler se
na zaslonu sprednje plošče ne
prikaže oznaka »BT«.
Vhod se samodejno spremeni
v [Bluetooth Audio], nato se sistem
samodejno znova poveže z mobilno
napravo, s katero je bil povezan
nazadnje.
24SL
Če se napis »BT« ne prikaže na zaslonu
sprednje plošče, ko pritisnete INPUT +/–
v 2. koraku postopka »Poslušanje glasbe
iz seznanjene mobilne naprave«, enkrat
pritisnite gumb RX/TX na daljinskem
upravljalniku.
Namig
Če povezava ni vzpostavljena, v mobilni
napravi izberite »HT-XT2«.
Vzpostavljanje povezave
z mobilno napravo prek
funkcije enega dotika (NFC)
Združljive naprave
Pametni telefoni, tablični računalniki in
predvajalniki glasbe z vgrajeno funkcijo
NFC (OS: Android™, različica 2.3.3 ali
novejša, razen Android 3.x)
1
2
Vklopite funkcijo NFC v mobilni
napravi.
Z mobilno napravo se dotaknite
oznake N na enoti.
Zadržite dotik, dokler mobilna
naprava ne zavibrira in se na njej ne
prikaže sporočilo.
Za dokončanje seznanjanja enote
in mobilne naprave upoštevajte
navodila na zaslonu.
Indikator BLUETOOTH
3
Indikator BLUETOOTH mora
zasvetiti modro.
Povezava med sistemom in
mobilno napravo je vzpostavljena.
5
Začnite predvajati zvok prek
aplikacije za glasbo v priključeni
mobilni napravi.
Zvok se oddaja iz sistema.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 21).
• Vsebino lahko predvajate ali
začasno zaustavite z gumbi
za upravljanje predvajanja
na daljinskem upravljalniku.
Zaustavitev predvajanja
s funkcijo z enim dotikom
Z mobilno napravo se znova dotaknite
oznake N na enoti.
Opombe
• Od vrste naprave je odvisno, ali bo pred
tem v mobilni napravi morda treba
spremeniti določene nastavitve.
– Vklopite funkcijo NFC.
– Prek spletne trgovine Google Play™
prenesite aplikacijo »NFC Easy Connect«
in jo zaženite. (Aplikacija morda ni
na voljo v nekaterih državah/regijah.)
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave.
• Ta funkcija ne deluje pri slušalkah ali
zvočnikih, združljivih s tehnologijo
BLUETOOTH. Če želite predvajati zvok
prek slušalk ali zvočnikov, združljivih
s tehnologijo BLUETOOTH, glejte
»Poslušanje zvoka povezanega
televizorja ali naprave prek slušalk ali
zvočnikov« (stran 26).
• Možnost [Bluetooth Mode] se samodejno
spremeni v [Receiver], kadar povezavo
BLUETOOTH vzpostavljate s funkcijo enega
dotika. Tudi če prekličete funkcijo enega
dotika, nastavitev [Bluetooth Mode] ostane
kot [Receiver]. Za podrobnosti o načinu
[Bluetooth Mode] glejte [Bluetooth
Settings] (stran 40).
25SL
Poslušanje glasbe/zvoka prek funkcije BLUETOOTH
Če se z mobilno napravo, združljivo
s funkcijo NFC, na primer pametnim
telefonom ali tabličnim računalnikom,
približate oznaki N na enoti, se sistem
samodejno vklopi, postopek
seznanjanja in vzpostavitev povezave
BLUETOOTH pa se izvedeta samodejno.
4
Poslušanje zvoka
povezanega televizorja
ali naprave prek slušalk
ali zvočnikov
Zvok iz povezanega televizorja ali
naprave lahko poslušate iz slušalk ali
zvočnikov, združljivih s funkcijo
BLUETOOTH, in sicer tako, da jih
povežete prek funkcije BLUETOOTH.
6
7
Poslušanje zvoka
s seznanjanjem s slušalkami
ali zvočniki
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Vrnite se v začetni meni in izberite
želeni vhod.
Na TV-zaslonu se prikaže slika
izbranega vhoda, na zaslonu
sprednje plošče se prikaže »BT TX«
in nato se zvok predvaja prek slušalk
ali zvočnika.
Iz sistema se ne oddaja nikakršen
zvok.
Za izbiranje vhoda glejte »Uporaba
začetnega menija« (stran 11).
Prilagodite glasnost.
Najprej prilagodite raven glasnosti
slušalk ali zvočnika. Kadar je sistem
povezan s slušalkami ali zvočniki,
lahko raven glasnosti slušalk ali
zvočnika nastavite z gumboma VOL
+/– na enoti in gumboma  +/–
na daljinskem upravljalniku.
Preklic postopka seznanjanja
Prekličite seznanjanje slušalk ali
zvočnika v 4. koraku.
Odstranjevanje registrirane
naprave s seznama naprav
Izberite [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Sistem preklopi v stanje prenosa
BLUETOOTH.
1
Sledite postopkom korakov 1–5
v razdelku »Poslušanje zvoka
s seznanjanjem s slušalkami ali
zvočniki«.
Slušalke ali zvočnik, združljiv
s funkcijo BLUETOOTH, nastavite
v način za seznanjanje.
Za način seznanjanja glejte navodila
za uporabo slušalk ali zvočnika.
2
Izberite ime slušalk ali zvočnika in
nato pritisnite OPTIONS.
3
4
Izberite [Remove].
V možnosti [Device List] pod
[Bluetooth Settings] izberite ime
slušalk ali zvočnika.
Ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, se prikaže [Bluetooth
device is connected.]. (Pokaže se
tudi ime povezane naprave.)
Če na seznamu [Device List] ne
najdete imena slušalk ali zvočnika,
izberite [Scan].
26SL
Če želite s seznama naprav izbrisati
želene slušalke ali zvočnik,
upoštevajte navodila na zaslonu.
Poslušanje zvoka prek
seznanjenih slušalk ali
zvočnikov
1
2
4
5
Izberite želeni vhod.
Za izbiranje vhoda glejte »Uporaba
začetnega menija« (stran 11).
Vklopite funkcijo BLUETOOTH
slušalk ali zvočnika.
Pritisnite RX/TX na daljinskem
upravljalniku.
Možnost [Bluetooth Mode] je
nastavljena na [Transmitter] in
na zaslonu sprednje plošče se
prikaže »BT TX«.
Sistem samodejno znova vzpostavi
povezavo s slušalkami ali
zvočnikom, s katerim je bil povezan
nazadnje, nato se zvok oddaja prek
slušalk ali zvočnika.
Iz sistema se ne oddaja nikakršen
zvok.
Prilagodite glasnost.
Prilagodite raven glasnosti slušalk
ali zvočnika. Raven glasnosti slušalk
ali zvočnika lahko prilagodite tudi
z gumboma  +/– na daljinskem
upravljalniku.
Prekinitev povezave s slušalkami
ali zvočnikom
Izvedite katerega koli od spodnjih
postopkov.
– Onemogočite funkcijo BLUETOOTH
slušalk ali zvočnika.
– Pritisnite gumb RX/TX.
– Izklopite sistem, slušalke ali zvočnik.
– V možnosti [Setup] – [Bluetooth
Settings] – [Device List] izberite ime
naprave povezanih slušalk ali
zvočnika.
• Pri nekaterih slušalkah ali zvočnikih,
združljivih s funkcijo BLUETOOTH,
morda ne boste mogli nastaviti ravni
glasnosti.
• Ko je možnost [Bluetooth Mode]
nastavljena na [Transmitter],
so funkcije [Screen mirroring],
[Bluetooth Audio] in Home Theatre
Control onemogočene.
• Ko je izbran vhod [Bluetooth Audio] ali
[Screen mirroring], ne morete nastaviti
[Bluetooth Mode] na [Transmitter].
Tudi z možnostjo RX/TX na daljinskem
upravljalniku ne morete preklopiti
načina.
• Registrirate lahko največ 9 naprav
BLUETOOTH. Če registrirate še deseto
napravo BLUETOOTH, bo ta zamenjala
tisto že obstoječo napravo
BLUETOOTH, ki ste jo s sistemom
povezali kot prvo.
• Sistem lahko na seznamu [Device List]
prikaže do 15 zaznanih naprav
BLUETOOTH.
• V meniju z možnostmi ni mogoče
spreminjati zvočnih učinkov ali
nastavitev med oddajanjem zvoka
v slušalke ali zvočnik, združljiv
s funkcijo BLUETOOTH.
• Nekaterih vsebin morda ne bo
mogoče oddajati, ker so zaščitene.
• Predvajanje zvoka/glasbe prek
naprave BLUETOOTH je zakasnjeno
v primerjavi s predvajanjem prek
enote, do česar prihaja zaradi
značilnosti brezžične tehnologije
BLUETOOTH.
• Prejemanje zvoka AAC ali LDAC
iz naprave BLUETOOTH (stran 41)
lahko omogočite ali onemogočite.
27SL
Poslušanje glasbe/zvoka prek funkcije BLUETOOTH
3
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
O povezovanju slušalk ali
zvočnika
Uporaba omrežne funkcije
Poslušanje glasbe prek
računalnika v domačem
omrežju
Glasbene datoteke, shranjene
v osebnem računalniku, lahko
predvajate prek domačega omrežja.
Glasbene datoteke lahko predvajate
prek zaslonskega prikaza (OSD) sistema
ali namenske aplikacije SongPal
v mobilni napravi, kot je pametni telefon
ali tablični računalnik.
Poslušanje glasbe
v osebnem računalniku
Osebni računalnik
Usmerjevalnik za brezžični LAN
1
2
Priprava omrežja Home
Network
1
2
3
Sistem povežite v omrežje.
Glejte »Vzpostavljanje povezave
z žičnim omrežjem« (stran 14) in
»Vzpostavljanje povezave
z brezžičnim omrežjem« (stran 15).
Osebni računalnik povežite
v omrežje.
Podrobnosti so na voljo v navodilih
za uporabo osebnega računalnika.
Nastavite osebni računalnik.
Če želite osebni računalnik
uporabljati v domačem omrežju,
morate računalnik nastaviti kot
strežnik. Podrobnosti so na voljo
v navodilih za uporabo osebnega
računalnika.
Namig
Za preverjanje stanja omrežne povezave
glejte
[Setup] – [Network Settings] –
[Network Connection Status].
28SL
3
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite [Home
Network].
Na TV-zaslonu se prikaže ime
naprave v domačem omrežju.
Izberite želeno napravo –
[Music] – mapa, v kateri
so shranjene pesmi – pesem.
Izbrana pesem se predvaja in zvok
se oddaja iz sistema.
4
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumboma
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 21).
Namigi
• Fotografije, shranjene v osebnem
računalniku, si lahko ogledate tako,
da v 3. koraku izberete [Photo].
• V meniju z možnostmi lahko izvajate
različne postopke (stran 44).
Poslušanje glasbe
iz osebnega računalnika
prek aplikacije SongPal
Poslušanje glasbe prek
storitve Music Services
S sistemom lahko poslušate glasbene
storitve, ki so v ponudbi v spletu.
Če želite uporabljati to funkcijo, mora
biti sistem povezan z internetom.
Osebni računalnik
1
2
Pametni telefon ali
tablični računalnik
3
Glasbene datoteke, shranjene
v osebnem računalniku, lahko
predvajate prek namenske aplikacije
SongPal, ki jo prenesete v mobilno
napravo, kot je pametni telefon ali
tablični računalnik. Za podrobnosti
o aplikaciji SongPal glejte razdelek
»Možnosti uporabe aplikacije SongPal«
(stran 30) ali naslednji naslov URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
V začetnem meniju izberite
[Music Services].
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
glasbenih storitev.
Izberite želeno glasbeno storitev.
Na TV-zaslonu se prikaže vodnik
za poslušanje glasbene storitve.
Upoštevajte navodila vodnika in
uživajte v glasbenih storitvah.
Namig
Seznam ponudnika storitev lahko
posodobite tako, da v 2. koraku pritisnete
gumb OPTIONS in izberete možnost
[Update Services].
29SL
Uporaba omrežne funkcije
Usmerjevalnik
za brezžični LAN
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
Poslušanje glasbe
iz mobilne naprave prek
aplikacije SongPal
Možnosti uporabe aplikacije
SongPal
SongPal je aplikacija za upravljanje
združljivih zvočnih naprav Sony z vašim
pametnim telefonom/telefonom
iPhone.
Poiščite aplikacijo SongPal v trgovini
Google Play™ ali App Store in jo
prenesite v pametni telefon/iPhone.
Podrobnosti o aplikaciji SongPal najdete
na naslednjem naslovu URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Prenos aplikacije SongPal v pametni
telefon/iPhone omogoča naslednje.
Zvočne nastavitve sistema
Zvok lahko preprosto prilagodite ali
uporabite nastavitev [ClearAudio+],
ki jo priporoča Sony.
Glasbena storitev
Za uporabo glasbenih storitev lahko
nastavite začetne nastavitve*.
* Glasbene storitve in njihova
razpoložljivost se lahko razlikujejo med
državami in regijami.
Morda bo potrebno posodobiti napravo.
Če pri glasbeni storitvi uporabljate
storitev Google Cast™, glejte razdelek
»Uporaba funkcije Google Cast«
(stran 31).
Poslušanje glasbe v domačem
omrežju
Prek omrežja lahko predvajate glasbo,
shranjeno v računalniku ali domačem
omrežju.
30SL
Poslušanje glasbe prek
naprave USB
Predvajate lahko glasbo v napravi,
povezani prek vrat (USB) na enoti.
Opomba
Kaj lahko upravljate z aplikacijo SongPal, je
odvisno od priključene naprave. Tehnični
podatki in oblika aplikacije se lahko
spremenijo brez obvestila.
Uporaba funkcije SongPal
1
2
3
4
Brezplačno aplikacijo SongPal
prenesite v mobilno napravo.
Sistem in mobilno napravo
povežite prek funkcije
BLUETOOTH (stran 23) ali omrežne
funkcije (stran 14).
Zaženite aplikacijo SongPal.
Delajte po navodilih na zaslonu
aplikacije SongPal.
Opombe
• Pred uporabo aplikacije SongPal
nastavite možnost [Bluetooth Mode]
na [Receiver] (stran 40).
• Uporabljajte najnovejšo različico
aplikacije SongPal.
Namigi
• Sistem in mobilno napravo lahko
povežete prek funkcije NFC (stran 25).
• Pri povezovanju z omrežno funkcijo
mobilno napravo povežite v isto omrežje,
v katerem je tudi sistem.
Uporaba funkcije
Google Cast
Google Cast vam omogoča izbiranje
glasbene vsebine iz aplikacij, ki imajo
omogočeno funkcijo Google Cast, in
predvajanje prek enote.
Google Cast zahteva začetno nastavitev
prek aplikacije SongPal.
1
3
4
5
Povežite napravo prek povezave
Wi-Fi v isto omrežje, v katerem je
sistem (stran 15).
Zaženite SongPal, izberite sistem
in tapnite [Settings] – [Google
Cast] – [Learn how to Cast].
Preverite delovanje in aplikacije, ki
imajo omogočeno funkcijo Google
Cast, ter prenesite aplikacijo.
Zaženite aplikacijo, ki ima
omogočeno funkcijo Google Cast,
tapnite gumb cast in izberite
sistem.
Poslušanje iste glasbe
v različnih prostorih
(Wireless Multi Room)
Svojo glasbo, shranjeno v osebnih
računalnikih ali pametnih telefonih ali
celo tisto, ki jo najdete prek omrežnih
storitev, lahko poslušate v različnih
prostorih z vrhunsko kakovostjo zvoka.
Predvajanje lahko upravljate z aplikacijo
SongPal, ki je nameščena v pametnem
telefonu/telefonu iPhone. Če želite
uporabljati več naprav, združljivih
z aplikacijo SongPal, jih povežite z istim
brezžičnim omrežjem LAN.
Nastavljanje prek aplikacije
SongPal
Nastavitev izvedite po navodilih
v pomoči aplikacije SongPal
Namig
Za podrobnosti o načinu SongPal glejte
»Možnosti uporabe aplikacije SongPal«
(stran 30).
6
Izberite glasbo in jo predvajajte
v aplikaciji, ki ima omogočeno
funkcijo Google Cast.
Glasba se predvaja v sistemu.
Opomba
Funkcije Google Cast ne morete
uporabljati, ko je na zaslonu sprednje
plošče enote prikazan napis »google cast
updating«. Počakajte, da se posodobitev
dokonča, in nato poskusite znova.
31SL
Uporaba omrežne funkcije
2
Brezplačno aplikacijo SongPal
prenesite v mobilno napravo.
Poslušanje glasbe
s priključitvijo naprave,
združljive s funkcijo
SongPal Link
Prikazovanje zaslona
mobilne naprave na TVzaslonu (MIRRORING)
[Screen mirroring] je funkcija
za prikazovanje zaslona mobilne
naprave na TV-zaslonu, ki jo omogoča
tehnologija Miracast.
Sistem lahko neposredno povežete
z napravo, ki je združljiva s funkcijo
Screen mirroring (npr. s pametnim
telefonom in tabličnim računalnikom).
Zaslon naprave lahko prikažete
na velikem TV-zaslonu. Za uporabo te
funkcije ne potrebujete brezžičnega
usmerjevalnika (ali dostopovne točke).
MIRRORING
HOME
BACK
1
2
Pritisnite gumb MIRRORING.
Upoštevajte navodila na TVzaslonu.
Vklopite funkcijo Screen mirroring
v mobilni napravi.
Na TV-zaslonu se prikaže zaslon
mobilne naprave.
Namigi
• V 1. koraku v začetnem meniju lahko
izberete [Screen mirroring].
• Stabilnost predvajanja lahko izboljšate
tako, da nastavite [Screen mirroring RF
Setting] (stran 43).
32SL
Opombe
• Ob uporabi funkcije Screen mirroring je
kakovost slike in zvoka zaradi motenj
drugih omrežij včasih lahko nekoliko
slabša.
• Glede na pogoje okolja, v katerem
uporabljate sistem, je kakovost slike
in zvoka lahko nekoliko slabša.
• Nekatere omrežne funkcije morda ne
bodo na voljo med uporabo funkcije
Screen mirroring.
• Preverite, ali vaša naprava podpira
tehnologijo Miracast. Povezljivost z vsemi
napravami, združljivimi s tehnologijo
Miracast, ni zagotovljena.
Preklic zrcaljenja zaslona
Pritisnite HOME ali BACK.
Uporaba različnih funkcij/
nastavitev
Predvajanje stisnjenih
zvočnih datotek
z naravno kakovostjo
zvoka
1
2
3
4
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Zvok »multiplex broadcast« lahko
poslušate, če sistem sprejema signal
Dolby Digital multiplex broadcast.
AUDIO
1
Pritisnite gumb AUDIO.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
zvočni signal.
2
Pritiskajte gumb, da izberete
želeni zvočni signal.
Zvočni signal
Razlaga
»MAIN«
Predvaja se zvok
glavnega jezika.
»SUB«
Predvaja se zvok
dodatnega jezika.
»MN/SB«
Predvaja se
kombinirani zvok
glavnega in
dodatnega jezika.
Izberite [Audio Settings] – [DSEE].
Izberite [On].
Opombe
• Ta funkcija je združljiva z 2-kanalnimi
digitalnimi vhodnimi signali s frekvenco
vzorčenja 44,1 kHz ali 48 kHz.
• Frekvenca vzorčenja/bitna globina po
nadgradnji znaša do 96 kHz/24 bit.
• Ta funkcija ni združljiva s signali DSD.
Opombe
• Če želite omogočiti sprejemanje signala
Dolby Digital, povežite televizor ali druge
naprave z vtičnico TV IN (OPTICAL) prek
optičnega digitalnega kabla (priložen).
• Če je vtičnica HDMI IN vašega televizorja
združljiva s funkcijo Audio Return
Channel (stran 36), lahko prejemate
signal Dolby Digital prek kabla HDMI.
33SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
Ta funkcija izboljšuje kakovost zvoka
stisnjenih zvočnih datotek, in sicer tako,
da obnavlja vrhunski zvok, ki se odstrani
med postopkom stiskanja. Zvok lahko
poslušate skoraj tako, kot bi poslušali
izvirni, naravni in prostorski zvok stvari.
Funkcija je na voljo le, če izberete
zvočno polje [Music] (stran 19).
Predvajanje zvoka
Multiplex Broadcast
(AUDIO)
Onemogočanje gumbov
na enoti
Na enoti lahko onemogočite gumbe, da
preprečite neželeno uporabo sistema,
npr. otrokom (funkcija ključavnice
za otroke).
Spreminjanje svetlosti
zaslona sprednje plošče
in indikatorja
BLUETOOTH (DIMMER)
Spremenite lahko svetlost zaslona
sprednje plošče in indikatorja
BLUETOOTH.
DIMMER
Pritisnite VOL –, VOL +, in VOL –
v navedenem vrstnem redu, hkrati pa
pritisnite in zadržite gumb INPUT
na enoti.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
»LOCK« in gumbi na enoti ne delujejo.
Enoto lahko upravljate le z gumbi
na daljinskem upravljalniku.
Preklic funkcije ključavnice
za otroke
Pritisnite VOL –, VOL +, in VOL –
v navedenem vrstnem redu, hkrati pa
pritisnite in zadržite gumb INPUT
na enoti.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
»UNLCK« in funkcija ključavnice
za otroke je preklicana.
Opomba
Gumb  (vklop/izklop) pri funkciji
ključavnice za otroke ni zaklenjen.
34SL
1
2
Pritisnite gumb DIMMER.
Na zaslonu sprednje plošče se
prikaže način zaslona.
Pritiskajte gumb, da izberete
želeni način zaslona.
Način
Razlaga
»BRIGHT«
Zaslon sprednje plošče
in indikator BLUETOOTH
svetita svetlo.
»DARK«
Zaslon sprednje plošče
in indikator BLUETOOTH
svetita temno.
»OFF«
Zaslon sprednje plošče
je izklopljen.
Opomba
Če izberete nastavitev »OFF«, se zaslon
sprednje plošče izklopi. Če sistema ne
uporabljate približno 10 sekund, se zaslon
samodejno vklopi po pritisku katerega koli
gumba in nato znova izklopi. Vendar se
v nekaterih primerih zaslon sprednje
plošče morda ne bo izklopil. V tem primeru
je svetlost zaslona sprednje plošče enaka
vrednosti »DARK«.
Varčevanje z energijo
v stanju pripravljenosti
Preverite, ali ste nastavili naslednje:
– Možnost [Bluetooth Standby] je
nastavljena na [Off] (stran 41).
– Možnost [Quick Start/Network
Standby] je nastavljena na [Off]
(stran 42).
– Možnost [Remote Start] je nastavljena
na [Off] (stran 43).
Povezovanje naprave, kot je televizor ali
snemalnik plošč Blu-ray, združljiv
s funkcijo Control for HDMI*, prek kabla
HDMI vam omogoča enostavno
upravljanje naprave z daljinskim
upravljalnikom.
S funkcijo Control for HDMI lahko
uporabljate naslednje funkcije.
• Funkcija izklopa sistema
• Funkcija nadzora zvoka v sistemu
• Audio Return Channel
• Funkcija predvajanja z enim dotikom
• Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom
Opomba
Te funkcije bodo morda delovale pri
napravah, ki jih ne proizvaja družba Sony,
vendar delovanje ni zagotovljeno.
* Funkcija Control for HDMI je standard, ki
ga uporablja CEC (Consumer Electronics
Control) za omogočanje medsebojnega
nadzora naprav HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Funkcijo [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] v sistemu
preklopite na [On] (stran 41). Privzeta
nastavitev je [On].
Omogočite nastavitve funkcije Control
for HDMI za televizor in drugo napravo,
povezano s sistemom.
Namig
Če omogočite funkcijo Control for HDMI
(»BRAVIA« sync) med uporabo televizorja,
ki ga je izdelala družba Sony, je samodejno
omogočena tudi funkcija Control for HDMI
v sistemu. Ko so nastavitve dokončane, se
na zaslonu sprednje plošče prikaže oznaka
»DONE«.
Funkcija izklopa sistema
Ko izklopite televizor, se bo sistem
izklopil samodejno.
Funkcijo [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
v sistemu nastavite na [On] ali [Auto]
(stran 41). Privzeta nastavitev je [Auto].
Funkcija nadzora zvoka
v sistemu
Če vklopite sistem, ko gledate televizor,
se zvok televizorja oddaja iz zvočnikov
sistema. Glasnost sistema lahko
prilagodite z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
Če se je zvok televizorja predvajal prek
zvočnikov sistema, ko ste nazadnje
gledali televizor, se sistem samodejno
vklopi, ko znova vklopite televizor.
Nastavitve lahko spreminjate tudi prek
menija televizorja. Za več informacij
preberite navodila za uporabo
televizorja.
35SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
Uporaba funkcije Control
for HDMI
Priprava na uporabo
funkcije Control for HDMI
Opombe
Opombe
• Če med uporabo funkcije Twin Picture
na televizorju izberete vhod, ki ni [TV],
se zvok predvaja le prek televizorja.
Če onemogočite funkcijo Twin Picture,
se zvok predvaja prek sistema.
• Vrednost ravni glasnosti sistema je
prikazana na TV-zaslonu, kar je odvisno
od televizorja. Raven glasnosti, prikazana
na TV-zaslonu, se lahko razlikuje od ravni,
prikazane na sprednji plošči sistema.
• Funkcija za nadzor zvoka sistema morda
ne bo na voljo, odvisno od nastavitev
televizorja. Za več informacij preberite
navodila za uporabo televizorja.
• Če se je zvok televizorja nazadnje, ko ste
gledali televizor, predvajal prek zvočnikov
televizorja, se sistem ne vklopi, zvok in
slika pa se predvajata prek televizorja tudi
če predvajate vsebino v napravi (stran 41).
• Začetni del predvajane vsebine se morda
ne bo pravilno predvajal, odvisno od
televizorja.
Audio Return Channel
Če je sistem povezan z vtičnico HDMI IN
na televizorju, ki je združljiva s funkcijo
Audio Return Channel, lahko zvok
televizorja poslušate prek zvočnikov
sistema, ne da bi morali povezati
digitalni optični kabel.
Funkcijo [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Audio Return Channel]
v sistemu preklopite na [Auto]
(stran 41). Privzeta nastavitev je [Auto].
Opomba
Če televizor ni združljiv s funkcijo Audio
Return Channel, morate priključiti digitalni
optični kabel (priložen) (glejte priložena
navodila za začetek).
Funkcija predvajanja z enim
dotikom
Ko predvajate vsebino prek naprave
(predvajalnik plošč Blu-ray,
»PlayStation®4« itd.), povezane
s televizorjem, se sistem in televizor
samodejno vklopita, vhod sistema se
preklopi na vhod za televizor in zvok
se predvaja prek zvočnikov sistema.
36SL
Preprosto upravljanje
z daljinskim upravljalnikom
Sistem lahko upravljate tako, da ga
izberete v meniju za sinhronizacijo
v televiziji.
To funkcijo lahko uporabljate,
če televizor podpira meni
za sinhronizacijo. Za več informacij
preberite navodila za uporabo
televizorja.
Opombe
• V meniju s povezavami v televiziji
je sistem prepoznan kot »Player«.
• Nekatere funkcije v določenih televizorjih
morda niso na voljo.
Uporaba funkcije
»BRAVIA« Sync
Poleg funkcije Control for HDMI lahko
v napravah, združljivih s funkcijo
»BRAVIA« sync, uporabljate tudi
naslednje funkcije.
• Funkcija Scene Select
• Home Theatre Control
• Funkcija odpravljanja odmeva
• Povezanost jezikov
Opomba
Funkcija Scene Select
Zvočno polje sistema se samodejno
preklopi glede na nastavitev funkcije
Scene Select v televizorju. Za več
informacij preberite navodila
za uporabo televizorja.
Zvočno polje nastavite na [ClearAudio+]
(stran 19).
Funkcija Home Theatre
Control
Če uporabljate televizor, združljiv
s funkcijo Home Theatre Control, lahko
nastavitve sistema, nastavitve zvočnega
polja, preklapljanje vhodov itd. opravite
brez preklapljanja TV-vhoda.
To funkcijo lahko uporabljate, kadar je
televizor povezan z internetom. Za več
informacij preberite navodila
za uporabo televizorja.
Pri uporabi funkcije prikaza prek
družabnih omrežij (na primer storitev
Skype) med ogledom TV-programov se
zmanjša odmev. Ta funkcija je na voljo,
če televizor podpira funkcijo prikaza prek
družabnih omrežij. Za več informacij
preberite navodila za uporabo televizorja.
Opombe
• Zvok se prek zvočnika televizorja oddaja
le, če pri uporabi funkcije prikaza prek
družabnih omrežij vhod sistema ni [TV].
• Te funkcije ne morete uporabljati, kadar
se zvok predvaja iz televizorja.
Povezanost jezikov
Če spremenite jezik zaslonskega
prikaza televizorja, se spremeni tudi
jezik zaslonskega prikaza sistema.
Opombe glede povezav
HDMI
• Uporabljajte kabel HDMI (kabel HDMI
z visoko hitrostjo prenosa podatkov in
Ethernetom ali premium kabel HDMI
z visoko hitrostjo prenosa podatkov in
Ethernetom). Če uporabite standardni
kabel HDMI, vsebine v načinih 1080p in
4K morda ne bodo prikazane pravilno.
• Uporabite odobreni kabel HDMI.
Uporabite kabel HDMI (kabel HDMI
z visoko hitrostjo prenosa podatkov in
Ethernetom), ki ga proizvaja družba
Sony in je na njem oznaka vrste kabla.
• Uporaba kabla za pretvorbo signala
HDMI-DVI ni priporočljiva.
• Povezana naprava lahko povzroči
zaustavitev prenosa zvočnih signalov
prek vtičnice HDMI (zaradi njihove
frekvence vzorčenja, bitne dolžine itd.).
• Ta sistem podpira prenos
»TRILUMINOS« in 4K.
37SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
Te funkcije so v lasti podjetja Sony.
Ta funkcija ne deluje z izdelki, ki jih
ni proizvedla družba Sony.
Funkcija odpravljanja
odmeva
Uporaba namestitvenega zaslona
Izvedete lahko različne prilagoditve nastavitev za sliko in zvok.
Privzete nastavitve so podčrtane.
1
2
3
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon.
Izberite element nastavitve.
Nastavitveni element
Razlaga
[Software Update] Posodobi programsko opremo sistema. (stran 39)
[Screen Settings]
Prilagodi nastavitve zaslona glede na tip televizorja. (stran 39)
[Audio Settings]
Zvočne nastavitve prilagodi vrstam vtičnic, uporabljenih pri
povezavi. (stran 40)
[Bluetooth Settings] Omogoča podrobne nastavitve za funkcijo BLUETOOTH.
(stran 40)
[System Settings]
Omogoča prilagoditev nastavitev sistema. (stran 41)
[Network Settings] Omogoča podrobne nastavitve za internet in domače omrežje.
(stran 42)
[Input Skip Setting] Omogoča uporabo nastavitve preskoka vhoda za vsak vhod.
(stran 43)
38SL
[Easy Setup]
Znova zažene Easy Setup za določanje osnovnih nastavitev.
(stran 43)
[Resetting]
Sistemu povrne privzete tovarniške nastavitve. (stran 43)
[Software Update]
Če posodobite programsko opremo
na najnovejšo različico, lahko izkoristite
najnovejše funkcije.
Če želite več informacij o funkcijah
posodobitve, obiščite to spletno mesto:
www.sony.eu/support
Opombe
[Update via Internet]
Posodobi programsko opremo sistema
prek omrežja, ki je na voljo. Upoštevajte
navodila na zaslonu. Preverite, ali je
omrežje povezano s spletom.
[Update via USB Memory]
Posodobi programsko opremo prek
pomnilniške naprave USB. Preverite, ali
je mapa za programske posodobitve
pravilno zapisana kot »UPDATE«.
[Screen Settings]
[Output Video Resolution]
[Auto]: Oddaja video signal glede
na ločljivost televizorja ali povezane
naprave.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Oddaja video signal
glede na izbrano nastavitev ločljivosti.
* Če je vsebina predvajana v barvnem
sistemu NTSC, lahko ločljivost video
signalov pretvorite le v [480i] in [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Ta funkcija nastavlja izhod signalov
iz vtičnice HDMI OUT (ARC) na sistemu
med uporabo funkcije Screen mirroring.
[Auto]: Če televizor, združljiv z načinom
1080/24p, povežete prek možnosti
HDMI in je možnost [Output Video
Resolution] nastavljena na [Auto] ali
[1080p], oddaja le video signale
v ločljivosti 24p.
[Off]: To možnost izberite, če televizor
ne podpira video signalov 1080/24p.
[4K Output]
[Auto1]: Ob povezavi z napravo,
ki je združljiva z načinom 4K in jo je
proizvedla družba Sony, med funkcijo
zrcaljenja zaslona oddaja video signale
2K, med predvajanjem fotografij pa
video signale 4K.
[Auto2]: Ob povezavi z napravo,
združljivo z načinom 4K/24p med
predvajanjem vsebine 24p z zrcaljenjem
zaslona ali predvajanjem fotografij
oddaja video signale 4K.
[Off]: Izklopi funkcijo.
Opombe
[TV Type]
[16:9]: To možnost izberite pri povezavi
televizorja s širokim zaslonom ali
funkcijo širokega zaslona.
• Če sistem naprave, ki jo je proizvedla
družba Sony, ne zazna, ko izberete
možnost [Auto1], bo učinek enak kot pri
izbiri možnosti [Auto2].
39SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
• Za posodabljanje prek interneta
potrebujete internetno okolje.
• Med posodabljanjem programske
opreme se na zaslonu sprednje plošče
prikaže oznaka »UPDT«. Ko je
posodobitev dokončana, se sistem
samodejno znova zažene. Med
posodobitvijo ne vklapljajte/izklapljajte
sistema in ne upravljajte sistema/
televizorja. Počakajte, da se posodobitev
programske opreme zaključi.
• Možnost [Auto Update] nastavite na [On],
če želite, da se posodobitve programske
opreme opravljajo samodejno (stran 42).
Odvisno od podrobnosti posodobitev se
posodabljanje programske opreme lahko
izvede tudi če izberete [Off] v možnosti
[Auto Update].
[4:3]: To možnost izberite pri povezavi
televizorja z zaslonom 4 : 3 brez funkcije
širokega zaslona.
• Možnost [Network content 24p Output]
pod možnostjo [24p Output] mora biti
ustrezno nastavljena za [Auto2].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Samodejno zazna vrsto zunanje
naprave in vklopi nastavitev barvnega
prilagajanja.
[YCbCr (4:2:2)]: Oddaja video signale
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Oddaja video signale
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: To možnost izberite pri povezavi
z napravo prek vtičnice DVI, ki podpira
standard HDCP.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Olajša prehajanje video signalov,
oddanih prek vtičnice HDMI OUT (ARC).
[Off]: Izberite to možnost, če so video
signali popačeni ali je barva nenavadna.
[Audio Settings]
[DSEE]
Funkcija je na voljo le, če izberete
zvočno polje [Music].
[On]: Izboljša kakovost zvoka
z obnovitvijo vrhunskega zvoka
(stran 33).
[Off]: Izklopljeno
[Audio DRC]
Dinamični razpon zvočnega posnetka
lahko stisnete.
[Auto]: Samodejno stisne zvok, kodiran
v zapisu Dolby TrueHD.
[On]: Sistem poustvari zvočni posnetek
z dinamičnim razponom, ki ga je
predvidel snemalec.
[Off]: Brez stiskanja dinamičnega
razpona.
[Audio Output]
Izberete lahko način oddajanja
za izhodne zvočne signale.
[Speaker]: Večkanalni zvok oddaja le
prek zvočnikov sistema.
40SL
[Speaker + HDMI]: Večkanalni zvok
oddaja prek zvočnikov sistema in
dvokanalne linearne signale PCM prek
vtičnice HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Zvok oddaja le prek vtičnice
HDMI OUT (ARC). Zvočna oblika je
odvisna od povezane naprave.
Opomba
Ko je možnost [Control for HDMI]
nastavljena na [On] (stran 41), je možnost
[Audio Output] samodejno nastavljena
na [Speaker + HDMI] in je ne morete
spremeniti.
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Vsebino iz naprave BLUETOOTH lahko
poslušate prek tega sistema ali pa zvok,
predvajan s tem sistemom, poslušate
prek slušalk ali zvočnika, združljivega
s funkcijo BLUETOOTH.
[Receiver]: Sistem je v načinu
sprejemnika, kar pomeni, da lahko
sprejema in oddaja zvok, ki ga predvaja
naprava BLUETOOTH.
[Transmitter]: Sistem je v načinu
oddajnika, kar pomeni, da lahko
prenese zvok v slušalke ali zvočnik,
združljiv s funkcijo BLUETOOTH. Če
preklopite vhod sistema, se na zaslonu
sprednje plošče prikaže »BT TX«.
[Off]: Funkcija BLUETOOTH je
izklopljena, zato ne morete izbrati
vhoda [Bluetooth Audio].
Opomba
Povezavo z napravo BLUETOOTH lahko
vzpostavite s funkcijo z enim dotikom, tudi
če ste možnost [Bluetooth Mode] nastavili
na [Off].
[Device List]
Prikaže seznam seznanjenih in zaznanih
naprav BLUETOOTH (naprava SNK), ko je
možnost [Bluetooth Mode] nastavljena
na [Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Način [Bluetooth Standby] lahko
nastavite tako, da je sistem mogoče
vklopiti z napravo BLUETOOTH, tudi če
je sistem v stanju pripravljenosti. Ta
funkcija je omogočena samo, kadar je
možnost [Bluetooth Mode] nastavljena
na [Receiver] ali [Transmitter].
[On]: Sistem se samodejno vklopi,
ko zahtevate povezavo BLUETOOTH
prek seznanjene naprave BLUETOOTH.
[Off]: Izklopljeno
[Bluetooth Codec – AAC]
Opombe
• Če je funkcija AAC omogočena in jo
vaša naprava podpira, lahko uživate
v visokokakovostnem zvoku.
• Če povežete slušalke ali zvočnike,
združljive s funkcijo BLUETOOTH,
te nastavitve ni mogoče spremeniti.
[OSD Language]
[Bluetooth Codec – LDAC]
[HDMI Settings]
Ta funkcija je omogočena samo, kadar
je možnost [Bluetooth Mode]
nastavljena na [Receiver] ali
[Transmitter].
[On]: Omogoči kodek LDAC.
[Off]: Onemogoči kodek LDAC.
• [Control for HDMI] (stran 35)
[On]: Funkcija Control for HDMI je
omogočena. Naprave, povezane
s kablom HDMI, se lahko medsebojno
nadzorujejo.
[Off]: Izklopljeno
Opombe
• [Standby Linked to TV] (stran 35)
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [Control for HDMI]
nastavljena na [On].
[Auto]: Če je vhod sistema nastavljen
na [TV] ali [Screen mirroring], se sistem
samodejno izklopi, ko izklopite
televizor.
[On]: Sistem se ob izklopu televizorja
samodejno izklopi ne glede na vhod.
[Off]: Sistem se ne izklopi, ko izklopite
televizor.
• Če je funkcija LDAC omogočena in jo vaša
naprava podpira, lahko še bolj uživate
v visokokakovostnem zvoku.
• Če povežete slušalke ali zvočnike,
združljive s funkcijo BLUETOOTH, te
nastavitve ni mogoče spremeniti.
[Wireless Playback Quality]
Za predvajanje zvoka LDAC lahko
nastavite hitrost prenosa podatkov. Ta
funkcija je omogočena samo, kadar je
[System Settings]
Za prikaz na zaslonu sistema lahko
izberete poljubni jezik.
41SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
Ta funkcija je omogočena samo,
kadar je možnost [Bluetooth Mode]
nastavljena na [Receiver] ali
[Transmitter].
[On]: Omogoči kodek AAC.
[Off]: Onemogoči kodek AAC.
možnost [Bluetooth Mode] nastavljena
na [Transmitter], možnost [Bluetooth
Codec – LDAC] pa na [On].
[Auto]: Hitrost prenosa podatkov
se samodejno spreminja, odvisno
od komunikacijskega okolja.
Če je predvajanje zvoka v tem načinu
moteno, uporabite ostale tri načine.
[Sound Quality]: Uporablja se največja
bitna hitrost. Prenos zvoka je
visokokakovosten, vendar je lahko
predvajanje zvoka moteno, če povezava
ni dovolj stabilna.
[Standard]: Uporablja se srednja bitna
hitrost, ki uravnovesi kakovost zvoka in
stabilnost predvajanja.
[Connection]: Stabilnost se obravnava
prednostno. Kakovost zvoka bo najbrž
sprejemljiva, stanje povezave pa
najverjetneje stabilno. Ta nastavitev se
priporoča, kadar je povezava motena.
• [Audio Return Channel] (stran 36)
To funkcijo nastavite, kadar je sistem
priključen v vtičnico HDMI IN
na televizorju, ki je združljiva s funkcijo
Audio Return Channel. Ta funkcija je
omogočena, ko možnost [Control for
HDMI] nastavite na [On].
[Auto]: Zvok televizorja lahko
poslušate prek zvočnikov sistema.
[Off]: To nastavitev uporabljajte, kadar
je povezan digitalni optični kabel.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Skrajša čas zagona v stanju
pripravljenosti. Če uporabite to
možnost, bo sistem deloval hitreje.
[Off]: Izklopljeno
[Auto Standby]
[On]: Vključi funkcijo [Auto Standby].
Ko sistema ne uporabljate približno
20 minut, se samodejno preklopi
v stanje pripravljenosti.
[Off]: Izklopljeno
[Auto Display]
[On]: Samodejno prikaže informacije
na TV-zaslonu ob spremembi zvočnih
signalov, načina zaslona itd.
[Off]: Omogoča prikaz informacij, samo
če pritisnete gumb DISPLAY.
[Software Update Notification]
[On]: Omogoča nastavitev sistema tako,
da vas obvešča o najnovejših različicah
programske opreme (stran 39).
[Off]: Izklopljeno
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Posodobitev programske opreme
se samodejno izvede med 2. in 5. uro
zjutraj po lokalnem času v izbranem
časovnem pasu [Time Zone], ko ta
sistem ni v uporabi. Če v možnosti
[Quick Start/Network Standby] izberete
[Off], se posodobitev programske
opreme izvede, ko izklopite sistem.
[Off]: Izklopljeno
42SL
[Time Zone]
Izberite svojo državo/regijo.
Opombe
• Odvisno od podrobnosti posodobitev se
posodabljanje programske opreme lahko
izvede tudi če izberete [Off] v možnosti
[Auto Update].
• Posodobitev programske opreme se
izvede samodejno v 11 dneh po izidu nove
programske opreme.
[Device Name]
Ime sistema lahko ustrezno spremenite,
da ga ob uporabi funkcij [Bluetooth
Audio] ali [Screen mirroring] lažje
prepoznate. Ime se uporablja tudi ob
povezavi z drugimi omrežji, na primer
z domačim omrežjem. Upoštevajte
navodila na zaslonu in za vnos imena
uporabite virtualno tipkovnico.
[System Information]
Prikažete lahko informacije o različici
programske opreme sistema in naslov
MAC.
[Software License Information]
Prikažete lahko informacije o licenci
za programsko opremo.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Pred tem vzpostavite povezavo med
sistemom in omrežjem.
[Wired Setup]: To možnost izberite,
kadar vzpostavljate povezavo
s širokopasovnim usmerjevalnikom
prek kabla LAN.
[Wireless Setup]: Za vzpostavitev
povezave z brezžičnim omrežjem ob
uporabi vgrajene funkcije brezžične
povezave izberite to možnost.
Namig
Več podrobnosti najdete v razdelku
s pogostimi vprašanji na tem naslovu:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
[Remote Start]
Prikaže trenutno stanje omrežne
povezave.
[On]: Omogoča vklop sistema
prek naprave, povezane v omrežju,
ko je sistem v stanju pripravljenosti.
[Off]: Sistema ni mogoče vklopiti prek
naprave, povezane v omrežju.
[Network Connection Diagnostics]
Če želite preveriti, ali je omrežna
povezava ustrezno vzpostavljena,
zaženite diagnostični preizkus omrežja.
[Screen mirroring RF Setting]
[Connection Server Settings]
Omogoča/onemogoča prikaz
povezanega strežnika v domačem
omrežju.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Omogoča samodejni dostop
za upravljalnik domačega omrežja,
ki je bil na novo zaznan.
[Off]: Izklopljeno
[Home Network Access Control]
Možnost preskoka je priročna, saj
omogoča preskok neuporabljenih
vhodov med izbiranjem funkcij,
če pritisnete gumb INPUT +/–.
[Do not skip]: Sistem ne preskoči
izbranega vhoda.
[Skip]: Sistem preskoči izbrani vhod.
Če med prikazom začetnega menija
pritisnete gumb INPUT +/–, in ste ikono
nastavili na [Skip], bo ta videti zamegljena.
v
Namig
Funkcijo [Input Skip Setting] lahko izvedete
v meniju z možnostmi (stran 44).
[Easy Setup]
Zaženite [Easy Setup], če želite določiti
osnovne začetne nastavitve in osnovne
omrežne nastavitve sistema.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Sistemske nastavitve lahko ponastavite
na tovarniško privzete vrednosti,
tako da izberete skupino nastavitev.
Vse nastavitve v skupini bodo
ponastavljene.
Prikaže seznam izdelkov, združljivih
z upravljalnikom domačega omrežja,
in omogoča/onemogoča sprejemanje
ukazov od upravljalnikov na seznamu.
[Initialize Personal Information]
[External Control]
Če nameravate ta sistem odvreči, prenesti
ali prodati, zaradi varnostnih razlogov
iz njega izbrišite vse osebne podatke.
Upoštevajte razne previdnostne ukrepe
tako, da se na primer po uporabi omrežne
storitve iz nje odjavite.
[On]: Omogoča upravljanje tega
sistema z domačim samodejnim
upravljalnikom.
[Off]: Izklopljeno
Osebne podatke, shranjene v sistemu,
lahko izbrišete.
Opomba
43SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
Ob uporabi več brezžičnih sistemov, kot
je brezžično omrežje LAN, bo oddajanje
brezžičnih signalov morda moteno.
V tem primeru lahko predvajanje
izboljšate tako, da nastavite prednostni
radiofrekvenčni kanal za način Screen
mirroring.
[Auto]: To možnost izberite v običajnem
primeru. Sistem samodejno izbere
najustreznejši kanal za način Screen
mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Izbrani kanal ima
prednost ob povezavi z načinom Screen
mirroring.
[Input Skip Setting]
Seznam menija z možnostmi
Če pritisnete gumb OPTIONS, so na voljo številne nastavitve in načini predvajanja.
Razpoložljivi elementi se razlikujejo glede na način uporabe.
Element
Razlaga
[A/V SYNC]
Prilagodi časovni zamik med sliko in zvokom. Nastavite lahko
zakasnitev izhoda zvoka (stran 21).
[Sound Field]
Spremeni nastavitev zvočnega polja (stran 19).
[Night]
Izbere nočni način (stran 20).
[Voice]
Izbere glasovni način (stran 20).
[Input Skip Setting]
Preskoči nerabljene vhode med izbiranjem funkcije s pritiskom tipke
INPUT +/– (stran 43).
[Repeat Setting]
Nastavi ponavljajoče se predvajanje.
[Play/Stop]
Zažene ali zaustavi predvajanje.
[Play from start]
Predvaja posnetek od začetka.
[Shuffle Setting]
Nastavi naključno predvajanje.
[Add Slideshow BGM]
Glasbene datoteke registrira v pomnilniku USB kot diaprojekcijo
z glasbo v ozadju (BGM).
[Slideshow]
Zažene diaprojekcijo.
[Slideshow Speed]
Spremeni hitrost diaprojekcije.
[Slideshow Effect]
Nastavi učinek med predvajanjem diaprojekcije.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Izklopi funkcijo.
• [My Music from USB]: Nastavi glasbene datoteke,
registrirane v razdelku [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Preklopi med zaslonoma [Grid View] in [List View].
[Rotate Left]
Zasuče fotografijo v nasprotni smeri urnega kazalca za 90 stopinj.
[Rotate Right]
Zasuče fotografijo v smeri urnega kazalca za 90 stopinj.
[View Image]
Prikaže izbrano sliko.
44SL
Sistem se ne izklopi, tudi če se
izklopi televizor.
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če pri uporabi sistema pride do katere od
spodnjih težav, jo lahko po spodnjih
navodilih poskušate odpraviti sami in šele
nato pošljete napravo v popravilo. Če
težave ne morete odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Vklop
Sistem se ne vklopi.
Sistem se ne vklopi, tudi če se
vklopi televizor.
 Možnost [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI]
nastavite na [On] (stran 41). Televizor
mora podpirati funkcijo Control for
HDMI (stran 35). Za več informacij
preberite navodila za uporabo
televizorja.
 Preverite nastavitve zvočnikov
televizorja. Napajanje sistema se
sinhronizira z nastavitvami zvočnikov
televizorja. Za več informacij preberite
navodila za uporabo televizorja.
 Če se je zvok nazadnje predvajal
iz zvočnikov televizorja, se sistem ne
vklopi, tudi če vklopite televizor.
Sistem se izklopi, ko izklopite
televizor.
 Preverite nastavitev [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to TV]
(stran 41). Kadar je možnost [Standby
Linked to TV] nastavljena na [On], se
sistem ne glede na vhod izklopi
samodejno, ko izklopite televizor.
Slika
Slika ni (pravilno) prikazana.
 Izberite ustrezen vhod (stran 11).
 Če želite ponastaviti video izhod
na najnižjo ločljivost, pridržite INPUT
in hkrati pritisnite VOL +, VOL –, VOL +
na enoti.
Slika pri povezavi prek kabla HDMI
ni prikazana.
 Sistem je povezan z vhodno napravo,
ki ne podpira standarda HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection). V tem primeru preverite
tehnične podatke povezane naprave.
 Izključite kabel HDMI in ga znova
vključite. Kabel mora biti trdno vstavljen.
Slika ni prikazana na celotnem
TV-zaslonu.
 Preverite nastavitev [TV Type]
v razdelku [Screen Settings] (stran 39).
 Razmerje stranic za medij je fiksno.
Zvok
Sistem ne oddaja zvoka televizorja.
 Preverite vrsto in povezavo kabla
HDMI ali digitalnega optičnega kabla,
ki je povezan s sistemom ali
televizorjem (glejte priložena
navodila za začetek).
45SL
Odpravljanje težav
 Preverite, ali je napajalni kabel
ustrezno povezan.
 Odklopite napajalni kabel
iz električne vtičnice in ga čez nekaj
časa znova priklopite.
 Preverite nastavitev [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] (stran 41). Če želite,
da se sistem ne glede na vhod
samodejno izklopi ob izklopu
televizorja, nastavite možnost
[Standby Linked to TV] na [On].
Televizor mora podpirati funkcijo
Control for HDMI (stran 35). Za več
informacij preberite navodila
za uporabo televizorja.
 Če je sistem povezan s televizorjem,
združljivim s funkcijo Audio Return
Channel, mora biti sistem povezan
v vhodni priključek HDMI na televizorju,
ki je združljiv s funkcijo ARC (glejte
priložena navodila za začetek). Če se
zvok še vedno ne predvaja ali je
predvajanje zvoka moteno, priključite
optični digitalni kabel (priložen) in
možnost [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Audio Return Channel]
v sistemu nastavite na [Off] (stran 41).
 Če televizor ni združljiv s funkcijo
Audio Return Channel, priključite
digitalni optični kabel (priložen)
(glejte priložena navodila za začetek).
Če televizor ni združljiv s funkcijo
Audio Return Channel, se zvok
televizorja ne bo predvajal prek
sistema niti če je sistem priključen
v vtičnico HDMI IN na televizorju.
 Preklopite vhod sistema na [TV]
(stran 11).
 Povečajte glasnost sistema ali
prekličite izklop zvoka.
 Odvisno od zaporedja vzpostavljanja
povezave med televizorjem in
sistemom je lahko zvok sistema
izklopljen, na sprednji plošči sistema
pa je prikazana oznaka »MUTING«.
V tem primeru najprej vklopite
televizor in nato sistem.
 Nastavite zvočnike televizorja (BRAVIA)
na zvočni sistem. Za informacije
o nastavitvi televizorja glejte navodila
za nastavitev televizorja.
Zvok se predvaja iz sistema in
televizorja.
 Izklopite zvok sistema ali televizorja.
Zvok televizorja iz sistema zaostaja
za sliko.
 Če je možnost [A/V SYNC] nastavljena
na vrednost v obsegu med 25 in 300
msek, jo nastavite na 0 msek (stran 21).
46SL
Sistem ne predvaja zvoka povezane
naprave oziroma je ta komaj slišen.
 Pritisnite  + na daljinskem
upravljalniku in preverite raven
glasnosti (stran 9).
 Če želite preklicati funkcijo za izklop
zvoka, na daljinskem upravljalniku
pritisnite  ali  + (stran 9).
 Preverite, ali je vhodni vir pravilno
izbran. Poskusite uporabiti drug
vhodni vir, tako da na daljinskem
upravljalniku večkrat pritisnete gumb
INPUT +/– (stran 11).
 Preverite, ali so vsi kabli sistema in
povezane naprave ustrezno povezani
s priključki sistema.
Globokotonec ne predvaja zvoka
oziroma je ta komaj slišen.
 Če želite povečati glasnost
globokotonca, pritisnite gumb SW  +
na daljinskem upravljalniku (stran 21).
 Globokotonec poustvarja nizkotonski
zvok. Če uporabljate vhodne vire,
ki nimajo veliko komponent
nizkotonskega zvoka (npr. televizijska
oddaja), je zvok iz globokotonca
morda komaj slišen.
Učinka prostorskega zvoka
ni mogoče doseči.
 Odvisno od vhodnega signala in
nastavitve zvočnega polja obdelava
prostorskega zvoka morda ne bo
delovala učinkovito. Učinek
prostorskega zvoka je lahko komaj
opazen, odvisno od programa ali
plošče.
 Če želite predvajati večkanalni zvok,
preverite nastavitev za digitalni avdio
izhod v napravi, ki je povezana
s sistemom. Več informacij je na voljo
v navodilih za uporabo, ki
so priložena povezani napravi.
Povezava z napravo USB
Sistem ne prepozna naprave USB.
 Poskusite naslednje:
 Izklopite sistem.
 Izključite in znova priključite
napravo USB.
 Vklopite sistem.
 Preverite, ali je naprava USB ustrezno
priključena v vrata (USB) (stran 17).
 Prepričajte se, da naprava USB in
kabel nista poškodovana.
 Preverite, ali je naprava USB
vklopljena.
 Če je naprava USB povezana prek
zvezdišča USB, izključite napravo USB
in jo priključite neposredno
na sistem.
Povezave BLUETOOTH ni mogoče
vzpostaviti.
 Preverite, ali na enoti sveti indikator
BLUETOOTH (stran 24).
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH,
ki jo želite povezati, vklopljena in
funkcija BLUETOOTH omogočena.
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom in
napravo BLUETOOTH.
 Znova seznanite sistem in napravo
BLUETOOTH. Morda boste morali
najprej z napravo BLUETOOTH
preklicati seznanjanje s tem
sistemom.
 Podatki o seznanjanju se lahko
izbrišejo. Znova opravite postopek
seznanjanja (stran 23).
Uporaba funkcije NFC ni mogoča.
 Funkcija NFC ne deluje, če uporabljate
slušalke ali zvočnik, združljiv
s funkcijo BLUETOOTH. Če želite
predvajati zvok prek slušalk ali
zvočnika, združljivega s tehnologijo
BLUETOOTH, glejte »Poslušanje
zvoka povezanega televizorja ali
naprave prek slušalk ali zvočnikov«
(stran 26).
Povezana naprava BLUETOOTH ne
oddaja zvoka.
 Preverite, ali na enoti sveti indikator
BLUETOOTH (stran 24).
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom
in napravo BLUETOOTH.
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja
elektromagnetno sevanje, kot
so naprave z brezžično povezavo
LAN, druge naprave BLUETOOTH
ali mikrovalovna pečica, napravo
odmaknite od sistema.
 Odstranite vse ovire med sistemom in
napravo BLUETOOTH ali odmaknite
sistem od ovire.
 Premestite povezano napravo
BLUETOOTH.
 Preklopite frekvenco bližnjega
brezžičnega LAN-a usmerjevalnika
Wi-Fi ali osebnega računalnika
na frekvenčni pas 5 GHz.
 Povečajte glasnost na povezani
napravi BLUETOOTH.
Povezava s slušalkami ali
zvočnikom
Seznanjanje ni mogoče.
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom
in napravo BLUETOOTH.
 Sistema ne smejo motiti naprave
z brezžično povezave LAN, druge
brezžične naprave, ki uporabljajo
frekvenčni pas 2,4 GHz ali
Povezave BLUETOOTH ni mogoče
vzpostaviti.
 Preverite, ali na enoti sveti indikator
BLUETOOTH (stran 7).
47SL
Odpravljanje težav
Povezava z mobilno
napravo
mikrovalovna pečica. Če je v bližini
naprava, ki ustvarja elektromagnetno
sevanje, jo odmaknite od sistema.
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH,
ki jo želite povezati, vklopljena in
funkcija BLUETOOTH omogočena.
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom in
napravo BLUETOOTH.
 Znova seznanite sistem in napravo
BLUETOOTH. Morda boste morali
najprej z napravo BLUETOOTH
preklicati seznanjanje s tem
sistemom.
 Podatki o seznanjanju se lahko
izbrišejo. Znova opravite postopek
seznanjanja (stran 23).
 Premestite povezano napravo
BLUETOOTH.
 Preklopite frekvenco bližnjega
brezžičnega LAN-a usmerjevalnika
Wi-Fi ali osebnega računalnika
na frekvenčni pas 5 GHz.
 Povečajte glasnost na povezani
napravi BLUETOOTH.
 Nastavite možnost [Wireless Playback
Quality] na [Connection] (stran 41).
Seznanjanje ni mogoče.
Sistem ne more vzpostaviti
povezave z omrežjem.
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom in
napravo BLUETOOTH.
 Sistema ne smejo motiti naprave
z brezžično povezave LAN, druge
brezžične naprave, ki uporabljajo
frekvenčni pas 2,4 GHz ali
mikrovalovna pečica. Če je v bližini
naprava, ki ustvarja elektromagnetno
sevanje, jo odmaknite od sistema.
Uporaba funkcije NFC ni mogoča.
 Funkcija NFC ne deluje, če uporabljate
slušalke ali zvočnik, združljiv s funkcijo
BLUETOOTH. Če želite predvajati zvok
prek slušalk ali zvočnika, združljivega
s tehnologijo BLUETOOTH, glejte
»Poslušanje zvoka povezanega
televizorja ali naprave prek slušalk ali
zvočnikov« (stran 26).
Povezana naprava BLUETOOTH ne
oddaja zvoka.
 Preverite, ali na enoti sveti indikator
BLUETOOTH (stran 24).
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom in
napravo BLUETOOTH.
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja
elektromagnetno sevanje, kot
so naprave z brezžično povezavo
LAN, druge naprave BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, napravo
odmaknite od sistema.
 Odstranite vse ovire med sistemom in
napravo BLUETOOTH ali odmaknite
sistem od ovire.
48SL
Žična povezava LAN
 Preverite delovanje omrežne
povezave (stran 14) in nastavitve
omrežja (stran 42).
Brezžična povezava LAN
Po uporabi funkcije [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] z računalnikom ni
mogoče vzpostaviti internetne
povezave.
 Če pred prilagoditvijo nastavitev
usmerjevalnika uporabite funkcijo
Wi-Fi Protected Setup, se lahko
nastavitve brezžične povezave
usmerjevalnika samodejno
spremenijo. V tem primeru ustrezno
spremenite nastavitve brezžične
povezave računalnika.
Sistem ne more vzpostaviti
povezave z omrežjem ali je
omrežna povezava motena.
 Preverite, ali je brezžični
usmerjevalnik LAN vklopljen.
 Preverite delovanje omrežne
povezave (stran 15) in nastavitve
omrežja (stran 42).
 Odvisno od okolja uporabe, vključno
z materialom stenske pregrade,
pogoji sprejema radijskih valov ali
ovirami med sistemom in brezžičnim
usmerjevalnikom LAN, je lahko
komunikacijska razdalja krajša.
Zmanjšajte razdaljo med sistemom in
brezžičnim usmerjevalnikom LAN.
 Naprave, ki uporabljajo frekvenčni
pas 2,4 GHz (npr. mikrovalovne
pečice, naprave BLUETOOTH ali
brezžične digitalne naprave), lahko
motijo komunikacijo. Premaknite
enoto stran od tovrstnih naprav ali te
naprave izklopite.
 Brezžična povezava LAN bo morda
motena, odvisno od okolja uporabe,
zlasti pri uporabi funkcije BLUETOOTH
sistema. V tem primeru prilagodite
okolje uporabe.
Brezžični usmerjevalnik, ki ga želite
uporabljati, ni prikazan na seznamu
brezžičnih omrežij.
Globokotonec
Iz globokotonca se ne sliši zvoka.
 Globokotonec je namenjen
predvajanju nizkotonskega zvoka.
Ko vhodni vir ne vsebuje veliko
nizkotonskega zvoka, kar je na primer
značilno za večino TV-programov,
se nizkotonski zvok morda ne sliši.
 Če želite povečati glasnost
globokotonca, pritisnite gumb SW
 + na daljinskem upravljalniku
(stran 21).
 Nočni način nastavite na [Off].
Podrobnosti so na voljo v razdelku
»Predvajanje čistega zvoka pri nizki
glasnosti opolnoči (NIGHT)«
(stran 20).
Daljinski upravljalnik sistema ne
deluje.
 Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju za daljinski upravljalnik
na enoti (stran 7).
 Odstranite vse predmete med
daljinskim upravljalnikom in
sistemom.
 Če sta bateriji v daljinskem
upravljalniku prazni, ju zamenjajte
z novima.
 Preverite, ali pritiskate pravi gumb
na daljinskem upravljalniku.
Drugo
Funkcija Control for HDMI ne deluje
pravilno.
 Preverite povezavo s sistemom
(preberite priložena navodila
za začetek).
 Omogočite funkcijo Control for HDMI
v televizorju. Za več informacij
preberite navodila za uporabo
televizorja.
 Počakajte nekaj časa in nato
poskusite znova. Če odklopite sistem,
bo trajalo nekaj časa, preden lahko
opravljate postopke. Počakajte vsaj
15 sekund in nato poskusite znova.
 Vrste in število naprav, ki jih je
mogoče upravljati s funkcijo Control
for HDMI, je omejeno s standardom
HDMI CEC, kot je opisano spodaj:
– Snemalne naprave (snemalniki Bluray Disc, DVD-snemalniki itd.):
največ 3 naprave
– Naprave za predvajanje
(predvajalniki Blu-ray Disc, DVDpredvajalnik itd.): največ 3 naprave
– Naprave, povezane z radijskim
sprejemnikom: največ 4 naprave
– Zvočni sistem (sprejemnik/
slušalke): največ 1 naprava (uporaba
s tem sistemom)
49SL
Odpravljanje težav
 Pritisnite BACK, da se vrnete
na prejšnji zaslon, in poskusite znova
uporabiti [Wireless Setup] (stran 15).
Če želeni brezžični usmerjevalnik še
vedno ni zaznan, izberite [New
connection registration] na seznamu
omrežij in nato izberite [Manual
registration], da ročno vnesete ime
omrežja (SSID).
Daljinski upravljalnik
Na zaslonu sprednje plošče se
izmenično prikazujejo oznake
»PRTCT«, »PUSH« in »POWER«.
 Sistem izklopite tako, da pritisnete 
(vklop/izklop). Ko indikator izgine,
izključite napajalni kabel, nato pa
preverite, da pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine sistema ni
oviran.
Na zaslonu sprednje plošče se
prikaže oznaka »BT TX«.
 Na daljinskem upravljalniku pritisnite
RX/TX, da preklopite [Bluetooth Mode]
na [Receiver]. »[BT TX]« se prikaže, če je
možnost [Bluetooth Mode] nastavljena
na [Transmitter] (stran 40). Ko pritisnete
RX/TX na daljinskem upravljalniku, je
možnost [Bluetooth Mode] preklopljena
na [Receiver] in izbrani vhod se prikaže
na zaslonu sprednje plošče.
Senzorji televizorja ne delujejo
pravilno.
 Enota lahko blokira nekatere senzorje
(na primer senzor za svetlost),
sprejemnik daljinskega upravljalnika
televizorja ali oddajnik za 3D-očala
(infrardeči prenos) za 3D-televizor,
ki podpira sistem za infrardeča 3Dočala, ali brezžično komunikacijo.
Premaknite enoto na ustrezno
oddaljenost od televizorja, pri kateri
bodo ti deli pravilno delovali.
Za lokacije senzorjev in sprejemnika
daljinskega upravljalnika glejte
navodila za uporabo, priložena
televizorju.
Napajanje, vhod ali glasnost
sistema ne deluje pravilno.
 Če so na gumbih kovinski predmeti,
jih odstranite.
Brezžične funkcije (brezžični LAN ali
BLUETOOTH) so nestabilne.
 V bližino sistema ne postavljajte
kovinskih predmetov razen
televizorja.
50SL
Ponastavitev sistema
Če sistem vseeno ne deluje pravilno,
ga ponastavite na naslednji način.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Izberite [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings].
Izberite element menija,
ki ga želite ponastaviti.
Izberite [Start].
Preklic ponastavitve
V 5. koraku izberite [Cancel].
Dodatne informacije
Tehnični podatki
Ojačevalnik
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L + sprednji D:
20 + 20 W (pri 4 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji zvočnik L/sprednji zvočnik D:
35 W (na kanal pri 4 ohmih, 1 kHz)
Globokotonec: 100 W (pri 5 ohmih,
100 Hz)
Vhodi
TV IN (OPTICAL)
Izhodi
HDMI OUT (TV (ARC))
HDMI
Konektor
tip A (19-pinski)
Vrata
(USB):
Tip A (za povezavo pomnilniške
naprave USB, bralnika pomnilniških
kartic, digitalnega fotoaparata)
LAN
Priključek LAN(100)
Priključek 100BASE-TX
Brezžični LAN
Komunikacijski sistem
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenčni pas
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem
Specifikacija BLUETOOTH,
različice 4.1
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 1
Največji razpon komunikacije
Razdalja približno 30 m1)
Največje število naprav, ki jih lahko
registrirate
9 naprav
Frekvenčni pas
pas 2,4 GHz (2,4 GHz–2,4835 GHz)
Sprednji L/sprednji D zvočnik
Zvočniški sistem
2-smerni zvočniški sistem, zaostajanje
zvoka
Zvočnik
40 mm × 100 mm, stožčast
20 mm, kupolast
Globokotonec
Zvočniški sistem
Zvočniški sistem globokotonca, Bass
Reflex
Zvočnik
120 mm, stožčast
Splošno
Napajanje
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije
Vklopljeno: 40 W
Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj
(za podrobnosti o nastavitvi glejte
stran 35)
Možnost [Quick Start/Network
Standby] je nastavljena na [Off]
51SL
Dodatne informacije
USB
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Združljivi profili BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podprti kodeki3)
SBC4), AAC5), LDAC
Razpon prenosa (A2DP)
20 – 40.000 Hz (frekvenca vzorčenja
LDAC 96 kHz s prenosom 990 kb/s)
20 – 20.000 Hz (frekvenca vzorčenja
44,1 kHz)
1) Dejanski razpon je odvisen od
dejavnikov, kot so ovire med
napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična elektrika,
uporaba brezžičnega telefona,
občutljivost sprejema, operacijski
sistem, programske aplikacije itd.
2)
Standardni profili BLUETOOTH
označujejo namen komunikacije
BLUETOOTH med napravami.
3)
Kodek: oblika stiskanja in pretvorbe
zvočnega signala
4) Okrajšava za Subband Codec
(kodek dodatnega pasu)
5)
Okrajšava za Advanced Audio Coding
(napredno zvočno kodiranje)
(privzeta nastavitev): 3 W
Možnost [Quick Start/Network
Standby] je nastavljena na [On]
(vsi ožičeni omrežni vhodi
so povezani, vsi brezžični omrežni
vhodi so aktivirani): 7 W
Mere (pribl.) (š/v/g)
720 mm × 80 mm × 325 mm
(brez izbočenih delov)
Teža (pribl.)
8,5 kg
Združljivi modeli naprav iPod/iPhone
Spodaj so navedeni združljivi modeli
naprav iPod in iPhone. Pred uporabo
naprave iPod/iPhone s sistemom
posodobite njeno programsko opremo.
Tehnologija BLUETOOTH deluje
z naslednjimi napravami:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generacije)/
iPod touch (5. generacije)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Vrste datotek, ki jih je
mogoče predvajati
Glasba
Kodek
Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
Standard WMA92)
.wma
WMA10 Pro7)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografije
Oblika zapisa
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
52SL
Pripona
JPEG
Sistem omogoča predvajanje datotek
».mka«. Predvajanje teh datotek prek
strežnika Home Network ni mogoče.
Sistem morda ne bo omogočal
predvajanja datotek v tej obliki zapisa
prek strežnika Home Network.
Sistem ne omogoča predvajanja
datotek v tej obliki zapisa prek strežnika
Home Network.
Sistem ne omogoča predvajanja
šifriranih datotek DST.
Sistem ne omogoča predvajanja
animiranih datotek PNG ali GIF.
Sistem ne omogoča predvajanja
16-bitnih datotek BMP.
Sistem ne omogoča predvajanja
datotek s kodiranjem Losless.
Opombe
Dodatne informacije
• Predvajanje nekaterih datotek morda ne
bo mogoče, odvisno od oblike zapisa
datotek, šifriranja datotek, snemalnega
stanja ali stanja strežnika Home Network.
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče
predvajati.
• Hitro previjanje po posnetku nazaj/naprej
pri nekaterih datotekah morda ne bo
mogoče.
• Sistem ne omogoča predvajanja
kodiranih datotek, kot so datoteke DRM.
• Sistem lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape v napravah USB:
– do map na 9. ravni (vključno s korensko
mapo)
– do 500 datotek/map na posamezni ravni
• Sistem lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape, shranjene v strežniku
Home Network:
– do map na 19. ravni
– do 999 datotek/map na posamezni ravni
• Nekatere naprave USB morda ne
bodo delovale s tem sistemom.
• Sistem lahko prepozna naprave
za količinsko shranjevanje (MSC) (kot je
bliskovni pomnilnik ali disk HDD), naprave
za zajemanje mirujoče slike (SICD)
in tipkovnice s 101 tipko.
53SL
Podprte oblike vhodnega zvočnega zapisa
Spodaj so navedene podprte oblike zvočnega zapisa.
Oblika zapisa
Funkcija
»TV« (DIGITAL IN)
LPCM 2ch

LPCM 5.1ch
–
LPCM 7.1ch
–
Dolby Digital

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
–
DSD
–
: podprta oblika zapisa.
–: nepodprta oblika zapisa.
54SL
Komunikacija
BLUETOOTH
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s sistemom, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
55SL
Dodatne informacije
• Naprave BLUETOOTH morate uporabljati
med seboj oddaljene največ 10 metrov
(razdalja brez motenj). Razpon
omogočene komunikacije je lahko manjši
pri naslednjih pogojih:
– ko je med napravama s povezavo
BLUETOOTH oseba, kovinski predmet,
zid ali druga ovira,
– na mestih, kjer je nameščen brezžični LAN,
– v bližini delujočih mikrovalovnih pečic,
– na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi.
• Naprave BLUETOOTH in brezžični LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) uporabljajo enak
frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo
BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave
z zmožnostjo brezžičnega LAN-a, lahko
nastanejo elektromagnetne motnje. To
lahko upočasni hitrosti prenosa
podatkov, povzroči šum ali nezmožnost
povezave. Če se to zgodi, poskusite
naslednje:
– Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov stran
od naprave z brezžično povezavo LAN.
– Ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
izklopite napravo z brezžično povezavo
LAN v obsegu 10 metrov.
– Sistem in napravo BLUETOOTH
postavite kar najbolj skupaj.
• Oddajanje radijskih valov tega sistema
lahko moti delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker motnje zaradi
radijskih valov lahko povzročijo okvaro,
sistem in napravo BLUETOOTH vedno
izklopite na teh mestih:
– v bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod, kjer
so lahko prisotni vnetljivi plini;
– blizu avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
• Ta sistem podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijo BLUETOOTH,
z namenom zagotavljanja varne
povezave v času komuniciranja prek
tehnologije BLUETOOTH. Vendar je lahko
ta varnost nezadostna glede na vsebine
nastavitev in druge dejavnike, tako da
bodite pri komunikaciji s tehnologijo
BLUETOOTH vedno previdni.
• Podjetje Sony na noben način ne
odgovarja za škodo ali drugo izgubo, ki
nastane zaradi odtekanja informacij med
komunikacijo s tehnologijo BLUETOOTH.
• Komunikacija BLUETOOTH ni nujno
zagotovljena z vsemi napravami
BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta
sistem.
• Naprave BLUETOOTH, povezane s tem
sistemom, morajo biti v skladu
s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa
Bluetooth SIG, Inc., in podprte. Tudi če je
naprava v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, je v nekaterih primerih
zaradi lastnosti ali specifikacij naprave
BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti
povezavo ali se lahko načini upravljanja,
prikaza ali delovanja razlikujejo.
• Odvisno od naprave BLUETOOTH,
povezane s sistemom, komunikacijskega
okolja ali prostorskih pogojev lahko
nastane šum ali zvok izgine.
LICENČNA POGODBA ZA
KONČNEGA UPORABNIKA
POMEMBNO:
PRED UPORABO TE PROGRAMSKE
OPREME PREBERITE TO LICENČNO
POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA
(EULA). Z UPORABO PROGRAMSKE
OPREME SPREJEMATE DOLOČILA TE
POGODBE EULA. ČE NE SPREJMETE
DOLOČIL TE POGODBE EULA, NE SMETE
UPORABLJATI TE PROGRAMSKE OPREME.
Ta pogodba EULA je pravna pogodba
med vami in družbo Sony Corporation
(»SONY«). Ta pogodba EULA določa
vaše pravice in obveznosti v povezavi
s programsko opremo SONY družbe
SONY in/ali drugih povezanih
izdajateljev licenc (vključno
s podružnicami družbe SONY) in
njihovih podružnic (s skupnim imenom
»DRUGI DOBAVITELJI«), skupaj z vsemi
posodobitvami/nadgraditvami, ki jih
zagotavlja družba SONY, vso tiskano,
spletno ali elektronsko dokumentacijo
za tako programsko opremo in vsemi
podatkovnimi datotekami, ustvarjenimi
z uporabo take programske opreme
(s skupnim imenom »PROGRAMSKA
OPREMA«).
Ne glede na navedeno se za vso
programsko opremo v PROGRAMSKI
OPREMI, ki ima ločeno licenčno
pogodbo za končnega uporabnika
(vključno z, vendar ne omejeno na GNU
General Public License in Lesser/Library
General Public License), namesto določil
te pogodbe EULA uporablja takšna
ločena veljavna licenčna pogodba
za končnega uporabnika v obsegu, ki ga
zahteva taka ločena licenčna pogodba
za končnega uporabnika (»IZVZETA
PROGRAMSKA OPREMA«).
56SL
LICENCA ZA PROGRAMSKO
OPREMO
Družba SONY vam odobri licenco
za uporabo (in vam ne prodaja)
PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA
OPREMA je zaščitena z zakoni in
mednarodnimi pogodbami o avtorskih
pravicah in drugih pravicah
intelektualne lastnine.
AVTORSKE PRAVICE
Vse pravice in pravni naslovi v povezavi
s PROGRAMSKO OPREMO (vključno z,
vendar ne omejeno na kakršne koli
slike, fotografije, animacijo,
videoposnetke, glasbo, besedilo in
»programčke«) so last družbe SONY ali
enega ali več DRUGIH DOBAVITELJEV.
PODELITEV LICENCE
Družba SONY vam podeljuje omejeno
licenco za uporabo PROGRAMSKE
OPREME izključno v povezavi z vašo
združljivo napravo (»NAPRAVO«)
in le za individualno, nekomercialno
uporabo. Družba SONY in DRUGI
DOBAVITELJI si izrecno pridržujejo vse
pravice, pravne naslove in interese
(vključno z, vendar ne omejeno na vse
pravice intelektualne lastnine)
v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO,
ki vam jih ta pogodba EULA izrecno ne
podeljuje.
ZAHTEVE IN OMEJITVE
Kopiranje, objavljanje, prilagajanje,
nadaljnja distribucija, poskusi
pridobitve izvorne kode, spreminjanje,
obratni inženiring, povratno prevajanje
ali obratno zbiranje katere koli
PROGRAMSKE OPREME, v celoti ali
njenih delov, ali izpeljave iz ali od
PROGRAMSKE OPREME niso dovoljeni,
razen če PROGRAMSKA OPREMA
namerno olajša take izpeljave.
Spreminjanje ali poseganje v kakršne
koli funkcionalnosti za upravljanje
digitalnih pravic PROGRAMSKE OPREME
UPORABA PROGRAMSKE
OPREME Z AVTORSKO
ZAŠČITENIMI MATERIALI
PROGRAMSKO OPREMO boste morda
lahko uporabili za ogledovanje,
shranjevanje, obdelovanje in/ali
uporabo vsebine, ki ste jo ustvarili sami
ali pa so jo ustvarile druge osebe. Taka
vsebina je morda zaščitena na podlagi
zakonov o avtorskih pravicah, zakonov
o drugih pravicah intelektualne lastnine
in/ali sporazumov. Soglašate, da boste
PROGRAMSKO OPREMO uporabljali
samo v skladu z vsemi takimi zakoni in
sporazumi, ki veljajo za takšne vsebine.
Priznavate in se strinjate, da lahko SONY
sprejme ustrezne ukrepe za zaščito
avtorskih pravic vsebin, ki so shranjene,
obdelane ali uporabljene
s PROGRAMSKO OPREMO. Taki ukrepi
vključujejo, vendar niso omejeni
na štetje pogostosti izdelave varnostnih
kopij in obnavljanja prek določenih
funkcij PROGRAMSKE OPREME,
zavrnitev vaše zahteve za obnovitev
podatkov in prekinitev te pogodbe EULA
v primeru nezakonite uporabe
PROGRAMSKE OPREME.
VSEBINSKA STORITEV
UPOŠTEVAJTE, DA JE PROGRAMSKA
OPREMA LAHKO ZASNOVANA ZA
UPORABO Z VSEBINO, KI JE NA VOLJO
PREK ENE ALI VEČ VSEBINSKIH STORITEV
(»VSEBINSKA STORITEV«). UPORABA
STORITVE IN TE VSEBINE JE V SKLADU Z
DOLOČILI STORITVE ZA TO VSEBINSKO
STORITEV. ČE ZAVRNETE TA DOLOČILA,
BO VAŠA UPORABA TE PROGRAMSKE
OPREME OMEJENA. Priznavate in se
strinjate, da nekatero vsebino in
storitve, ki so na voljo prek
PROGRAMSKE OPREME, lahko
zagotovijo tretje stranke, nad katerimi
SONY nima nadzora. UPORABA
VSEBINSKE STORITVE ZAHTEVA
INTERNETNO POVEZAVO. VSEBINSKA
STORITEV JE LAHKO KADAR KOLI
PREKINJENA.
INTERNETNA POVEZLJIVOST IN
STORITVE TRETJIH STRANK
Priznavate in se strinjate, da je lahko
za dostop do nekaterih funkcij
PROGRAMSKE OPREME potrebna
internetna povezava, za katero ste
odgovorni sami. Poleg tega ste sami
odgovorni za plačilo vseh pristojbin
tretjim strankam, povezanih z vašo
internetno povezavo, vključno z, vendar
ne omejeno na ponudnika internetnih
storitev ali stroške časa predvajanja.
Delovanje PROGRAMSKE OPREME je
lahko omejeno ali onemogočeno, kar je
odvisno od zmogljivosti, pasovne širine
ali tehničnih omejitev vaše internetne
povezave in storitve. Zagotavljanje,
57SL
Dodatne informacije
ni dovoljeno. Ni dovoljeno obiti,
spremeniti, onesposobiti ali zaobiti
katere koli funkcije ali zaščite
PROGRAMSKE OPREME ali katerih koli
mehanizmov, ki so povezani
z delovanjem PROGRAMSKE OPREME.
Ni dovoljeno razdvojiti katerih koli
komponent PROGRAMSKE OPREME
za uporabo z več kot eno NAPRAVO,
razen z izrecnim dovoljenjem družbe
SONY. Odstranjevanje, spreminjanje,
prekrivanje ali uničenje katerih koli
blagovnih znamk ali obvestil
na PROGRAMSKI OPREMI ni dovoljeno.
Skupna raba, distribucija, najem, zakup,
podlicenciranje, dodeljevanje, prenos
ali prodaja PROGRAMSKE OPREME ni
dovoljena. Programska oprema,
omrežne storitve ali drugi izdelki, razen
PROGRAMSKE OPREME, od katerih
je odvisno delovanje PROGRAMSKE
OPREME, je lahko prekinjeno ali
ukinjeno po presoji dobaviteljev
(dobaviteljev programske opreme,
storitev ali družbe SONY). Družba SONY
in takšni dobavitelji ne jamčijo, da bodo
PROGRAMSKA OPREMA, omrežne
storitve, vsebina ali drugi izdelki še
naprej na voljo ali da bodo delovali
brez prekinitev ali sprememb.
kakovost in varnost take internetne
povezave je izključna odgovornost
tretje stranke, ki ponuja tako storitev.
IZVOZ IN DRUGI PREDPISI
Soglašate, da boste upoštevali vse
veljavne omejitve in predpise v zvezi
z uvozom in ponovnim uvozom
na območju ali državi, v katerih
prebivate, in da ne boste prenesli ali
dovolili prenosa PROGRAMSKE OPREME
v prepovedane države ali ravnali kako
drugače v nasprotju s temi omejitvami
ali predpisi.
UPORABA Z VISOKIM
TVEGANJEM
PROGRAMSKA OPREMA ni brez napak in
ni zasnovana, izdelana ali namenjena
za uporabo ali nadaljnjo prodajo kot
oprema za nadzor v nevarnih okoljih,
v katerih se zahteva visoka zanesljivost
(na primer v jedrskih elektrarnah ter
zrakoplovnih in komunikacijskih
sistemih, pri nadzoru zračnega
prometa, upravljanju medicinskih
naprav za ohranjanje življenja ali
v vojaških kompleksih z orožjem) in
v katerih lahko okvara pri delovanju
PROGRAMSKE OPREME povzroči smrt,
telesne poškodbe ali resno fizično ali
okoljsko škodo (»UPORABA Z VISOKIM
TVEGANJEM«). Družba SONY, vsi DRUGI
DOBAVITELJI in vse podružnice se
izrecno odpovedujejo kakršnim koli
izrecnim ali naznačenim jamstvom,
dolžnostim ali pogojem za primernost
opreme za UPORABO Z VISOKIM
TVEGANJEM.
IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA
PROGRAMSKO OPREMO
Soglašate in se strinjate, da
PROGRAMSKO OPREMO uporabljate
na lastno odgovornost in da ste
odgovorni za uporabo PROGRAMSKE
OPREME. PROGRAMSKA OPREMA je
na voljo »takšna, kot je«, brez kakršnih
koli jamstev, dolžnosti ali pogojev.
58SL
Družba SONY in vsi DRUGI DOBAVITELJI
(za namene tega razdelka
so poimenovani s skupnim imenom
»SONY«) IZRECNO ZAVRAČAJO VSA
JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI POGOJE,
IZRECNE ALI NAZNAČENE, VKLJUČNO Z,
VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENA
JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO
IN DOLOČEN NAMEN TER NEKRŠITVI.
DRUŽBA SONY NE JAMČI ALI
ZAGOTAVLJA KAKRŠNIH KOLI POGOJEV
ALI NAVEDB (A) DA BODO FUNKCIJE
KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME
IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BODO
POSODOBLJENE, (B) DA BO DELOVANJE
KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME
PRAVILNO ALI BREZ NAPAK ALI DA
BODO KATERE KOLI NAPAKE
ODPRAVLJENE, (C) DA PROGRAMSKA
OPREMA NE BO POŠKODOVALA KATERE
KOLI DRUGE PROGRAMSKE ALI STROJNE
OPREME ALI PODATKOV, (D) DA BO
KATERA KOLI PROGRAMSKA OPREMA,
OMREŽNA STORITEV (VKLJUČNO Z
INTERNETOM) ALI IZDELEK (RAZEN
PROGRAMSKE OPREME), NA KATEREM
TEMELJI DELOVANJE PROGRAMSKE
OPREME, NA VOLJO ŠE NAPREJ,
NEPREKINJENO ALI NESPREMENJENO IN
(E) V POVEZAVI Z UPORABO ALI
REZULTATI UPORABE PROGRAMSKE
OPREME V SMISLU NJENE PRAVILNOSTI,
NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI
DRUGAČE.
NOBENE INFORMACIJE ALI NASVETI
PODJETJA SONY ALI NJEGOVIH
POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV
V USTNI ALI PISNI OBLIKI NE POMENIJO
JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI POGOJA ALI
NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEČUJEJO
OBSEG TEGA JAMSTVA. ČE JE
PROGRAMSKA OPREMA OKVARJENA,
PREVZEMATE CELOTNE STROŠKE VSEH
POTREBNIH SERVISOV ALI POPRAVIL.
NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE
DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAZNAČENIH
JAMSTEV, ZATO TE IZKLJUČITVE MORDA
NE VELJAJO ZA VAS.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
FUNKCIJA SAMODEJNE
POSODOBITVE
Družba SONY ali DRUGI DOBAVITELJI
občasno samodejno posodobijo ali kako
drugače spremenijo PROGRAMSKO
OPREMO, vključno za, vendar ne
omejeno na namene izboljšanja
varnostnih funkcij, odpravljanje napak in
izboljšanje funkcij v času, ko ste
povezani s strežniki družbe SONY ali
strežniki tretjih strank ali drugače.
Te posodobitve ali spremembe lahko
izbrišejo ali spremenijo naravo funkcij ali
drugih vidikov PROGRAMSKE OPREME,
vključno z, vendar ne omejeno
na funkcije, ki jih potrebujete. Potrjujete
in se strinjate, da se lahko takšne
dejavnosti zgodijo po lastni presoji
družbe SONY in da družba lahko
pogojuje nadaljnjo uporabo
PROGRAMSKE OPREME s popolno
namestitvijo ali sprejetjem teh
posodobitev ali sprememb. Za namene
te pogodbe EULA se šteje, da so kakršne
koli posodobitve/spremembe sestavni
del PROGRAMSKE OPREME. S sprejetjem
te pogodbe EULA soglašate s takimi
posodobitvami/spremembami.
CELOTNA POGODBA,
ODPOVEDNA KLAVZULA,
LOČITVENA KLAVZULA
Ta pogodba EULA in pravilnik
o zasebnosti družbe SONY, kakor je
oboje občasno spremenjeno, skupaj
predstavljata celotno pogodbo med
vami in družbo SONY v zvezi
s PROGRAMSKO OPREMO. Neuspeh
družbe SONY pri izvedbi ali uveljavitvi
kakršne koli pravice ali določila te
pogodbe EULA ne pomeni opustitve
takšne pravice ali določila. Če je
katerikoli del te pogodbe EULA
neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv,
se ta določba izvrši do največje mogoče
mere, da se ohrani namen te pogodbe
EULA, drugi deli pa ostanejo v polni
veljavi.
ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST
Konvencija Združenih narodov
o pogodbah o mednarodni prodaji
blaga ne velja za to pogodbo EULA.
To pogodbo EULA ureja in uveljavlja
japonska zakonodaja, razen kolizijskih
določb. Za kakršne koli spore, ki bi
nastali na podlagi te pogodbe EULA,
je pristojno okrožno sodišče v Tokiu
na Japonskem. Stranki soglašata
s krajem in pristojnostjo teh sodišč.
PRAVIČNA PRAVNA SREDSTVA
Ne glede na vsebino te pogodbe EULA
soglašate in se strinjate, da bo vsaka
59SL
Dodatne informacije
DRUŽBA SONY IN VSI DRUGI
DOBAVITELJI (za namene tega razdelka
so poimenovani s skupnim imenom
»SONY«) NISO ODGOVORNI ZA
KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI KRŠITVE
IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA
JAMSTVA, KRŠITVE POGODBE,
MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE
ODGOVORNOSTI ALI NA PODLAGI
DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA,
POVEZANEGA S PROGRAMSKO
OPREMO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE
OMEJENO NA ŠKODO, KI NASTANE
ZARADI IZGUBE DOBIČKA, IZGUBO
PRIHODKOV, IZGUBO PODATKOV,
IZGUBO UPORABE PROGRAMSKE
OPREME ALI KATERE KOLI POVEZANE
STROJNE OPREME, ČASA IZPADA IN
UPORABNIKOVEGA ČASA, ČEPRAV SO
BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA
TAKŠNE ŠKODE. VSAKA IN VSE SKUPNE
ODGOVORNOSTI V OKVIRU DOLOČIL TE
POGODBE EULA JE V VSAKEM PRIMERU
OMEJENA NA DEJANSKI ZNESEK, PLAČAN
ZA IZDELEK. NEKATERE PRAVNE
UREDITVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE
ALI OMEJITVE NAKLJUČNIH ALI
POSLEDIČNIH ŠKOD, ZATO ZGORAJ
NAVEDENE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE
MORDA NE VELJAJO ZA VAS.
kršitev ali nespoštovanje te pogodbe
EULA z vaše strani povzročilo
nepopravljivo škodo družbi SONY,
za katero denarna odškodnina ne bi bila
dovolj, in soglašate, da družba SONY
pridobi kakršen koli ukrep pravnega
varstva s prepovedjo in pravičnim
nadomestilom, za katerega meni, da je
nujen ali primeren glede na okoliščine.
Družba SONY lahko sprejme tudi
kakršne koli pravne in tehnične ukrepe
za preprečevanje kršitev te pogodbe
EULA ali njeno uveljavljanje, vključno z,
vendar ne omejeno na takojšnje
prenehanje uporabe PROGRAMSKE
OPREME z vaše strani, če družba SONY
po lastni presoji meni, da kršite ali
nameravate kršiti to pogodbo EULA.
Ti ukrepi so dodatni k drugim pravnim
sredstvom, s katerimi družba SONY
razpolaga v skladu z zakonom,
kapitalom ali na podlagi pogodbe.
ODPOVED
V primeru kršitve katerih koli določil te
pogodbe EULA lahko družba SONY brez
poseganja v katere koli druge pravice to
pogodbo prekine. V primeru take
odpovedi morate prenehati uporabljati
PROGRAMSKO OPREMO in uničiti vse
njene kopije.
SPREMEMBE
DRUŽBA SONY SI PRIDRŽUJE PRAVICO,
DA SPREMENI KATERI KOLI POGOJ TE
POGODBE EULA PO LASTNI PRESOJI,
TAKO DA OBJAVI OBVESTILO NA
DOLOČENEM SPLETNEM MESTU,
Z E-POŠTNIM OBVESTILOM, POSLANIM
NA VAŠ NASLOV, Z OBVESTILOM KOT
DELOM POSTOPKA NADGRADNJE/
POSODOBITVE ALI NA KATERI KOLI
DRUG PRAVNO DOPUSTEN NAČIN
OBVEŠČANJA. Če se ne strinjate
s spremembo, se čim prej obrnite
na družbo SONY za navodila. Nadaljnja
uporaba PROGRAMSKE OPREME po
datumu uveljavitve takšnega obvestila
pomeni, da se strinjate s spremembo.
60SL
UPRAVIČENE TRETJE STRANKE
Vsak DRUG DOBAVITELJ je izrecna
upravičena tretja stranka vsake določbe
te pogodbe EULA v zvezi z njegovo
PROGRAMSKO OPREMO in ima pravico
uveljavljati pogodbene določbe.
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi
s to pogodbo EULA, se lahko pisno
obrnete na družbo SONY na veljaven
kontaktni naslov vsake regije ali države.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
Segrevanje
Opombe glede stekla
Povsem običajno je, da se sistem med
delovanjem segreva. Pri dolgotrajni uporabi
sistema pri visoki glasnosti se temperatura
zadnjega in spodnjega dela ohišja znatno
poviša. Če želite preprečiti morebitne
opekline, se ne dotikajte sistema.
• Na vrh sistema ne postavljajte vročih
predmetov, na primer segretih ponev ali
loncev. Zgornja steklena stran sistema
lahko poči oz. poškoduje vas ali sistem.
• Ne izvajajte velikega pritiska na zgornjo
stekleno stran sistema. Zgornja stran
sistema je iz ojačanega stekla, vendar
ni zajamčeno, da steklo ne more počiti.
Držite se naslednjih napotkov, da
preprečite razbitje stekla:
– Ne izvajajte pritiska na zgornjo stekleno
stran, tako da udarjate po njej ali da
nanjo odvržete ostre predmete.
– Ne opraskajte stekla in ne suvajte vanj
z ostrimi predmeti.
– Ne udarjajte po stekleni strani med
nameščanjem sistema na stojalo.
• Če steklo poči, se ga ne dotikajte z golimi
rokami. Lahko se porežete.
Previdnostni ukrepi
Varnost
• Če v sistem pade predmet ali če vanj uide
tekočina, ga izključite, pred nadaljnjo
uporabo pa ga mora pregledati
usposobljeni serviser.
• Ne plezajte na enoto, saj lahko padete ali
se poškodujete oz. poškodujete sistem.
Viri napajanja
Postavitev
• Sistem je združljiv s televizorjem
z velikostjo stojala 718 mm × 290 mm
ali manj in težo 40 kg ali manj.
• Pred sprednjim delom sistema ne sme
biti ovir.
• Sistema ne postavite na napravo,
ki oddaja toploto.
• Sistem postavite na dobro prezračevano
mesto, da preprečite prekomerno
segrevanje in mu zagotovite dolgo
življenjsko dobo.
61SL
Dodatne informacije
• Pred uporabo sistema preverite, ali
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja. Delovna napetost je navedena
na oznaki izdelka na zadnji strani enote.
• Če sistema ne nameravate uporabljati
dalj časa, ga izključite iz električne
vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako,
da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice
(ne vlecite kabla).
• Zaradi zagotavljanja varnosti je en
priključek vtikača širši od drugega, tako
da je vtikač mogoče v električno vtičnico
priključiti samo na en način. Če vtiča ni
mogoče ustrezno priključiti v električno
vtičnico, se obrnite na prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
• Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih
virov in ga ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi, prekomernemu prahu ali
udarcem.
• Za enoto ne odlagajte ničesar, kar bi lahko
oviralo pretok zraka skozi prezračevalne
odprtine in povzročilo okvaro.
• V bližino sistema ne postavljajte kovinskih
predmetov razen televizorja. Brezžične
funkcije bodo morda nestabilne.
• Če sistem uporabljate s televizorjem,
videorekorderjem ali predvajalnikom
kaset, lahko nastane šum ali popačena
slika. Če se to zgodi, sistem premaknite
nekoliko stran od televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika kaset.
• Pri postavljanju sistema na posebej
obdelano površino (z voskom, oljem,
polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni,
da ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
• Pazite, da se ob robovih sistema ne
poškodujete.
• Pri nameščanju sistema pazite, da ne
poškodujete zvočnika na spodnjem delu
sistema.
• Zvočniki sistema niso magnetno
zaščiteni. Ne postavljajte magnetnih
kartic ali televizorjev CRT na sistem
ali poleg njega.
• Na sistem ne postavljajte predmetov,
ki so težji od 40 kg, saj lahko poškodujejo
zgornjo stekleno stran ali sistem.
• Kaljeno steklo je bolj vzdržljivo od
navadnega, vendar se vseeno razbije,
če poči.
• Kaljeno steklo se lahko v izjemno redkih
primerih razbije samo od sebe.
V sistemu je uporabljeno ojačano steklo,
vendar ni zajamčeno, da steklo ne more
počiti.
Delovanje
Pred priključitvijo drugih naprav izklopite
sistem in ga odklopite z napajanja.
Čiščenje
Sistem očistite z mehko suho krpo.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s sistemom, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Zavrnitev odgovornosti za storitve,
ki jih ponujajo tretje stranke
Storitve, ki jih ponujajo tretje stranke, se
lahko spremenijo ter začasno ali dokončno
ukinejo brez predhodnega obvestila.
Družba Sony v takšnih primerih nima
nikakršne odgovornosti.
Opombe o posodabljanju
Ta sistem omogoča samodejno
posodobitev programske opreme, če je
povezan z internetom prek žičnega ali
brezžičnega omrežja.
Če sistem posodobite, mu lahko dodate
nove funkcije ter ga uporabljate priročneje
in varneje.
Če posodobitev ne želite opravljati
samodejno, lahko to funkcijo onemogočite
prek aplikacije SongPal, nameščene
v pametnem telefonu ali tabličnem
računalniku. Vseeno pa lahko sistem
programsko opremo posodobi samodejno,
na primer zaradi varnosti, tudi če je ta
funkcija onemogočena. Programsko
opremo lahko posodobite tudi prek menija
62SL
nastavitev, kadar je ta funkcija
onemogočena. Za podrobnosti glejte
»Uporaba namestitvenega zaslona«
(stran 38).
Med posodabljanjem programske opreme
ne smete uporabljati sistema.
Avtorske pravice in
blagovne znamke
Ta sistem vključuje Dolby* Digital.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories.
Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni
znamki podjetja Dolby Laboratories.
Ime BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene
blagovne znamke družbe Bluetooth SIG,
Inc., družba Sony Corporation pa jih
uporablja na podlagi licence. Druge
blagovne znamke in tržna imena so last
svojih lastnikov.
Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc.
v ZDA in v drugih državah.
Android in Google Play sta blagovni
znamki družbe Google Inc.
Google Cast in oznaka Google Cast sta
blagovni znamki družbe Google Inc.
Logotip »BRAVIA« je blagovna znamka
družbe Sony Corporation.
»ClearAudio+« je blagovna znamka družbe
Sony Corporation.
»PlayStation®« je zaščitena blagovna
znamka družbe Sony Computer
Entertainment Inc.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
Windows Media je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega
izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
Opera® Devices SDK proizvajalca Opera
Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera
Software ASA. Vse pravice pridržane.
»Xperia« je blagovna znamka družbe Sony
Mobile Communications AB.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod
touch in Retina so blagovne znamke
družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in
drugih državah. App Store je oznaka
storitve družbe Apple Inc.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for
iPhone« pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo z napravo
iPod ali iPhone in da ima potrdilo
proizvajalca o skladnosti s standardi
za delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® in Wi-Fi CERTIFIED Miracast®
so zaščitene blagovne znamke družbe WiFi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ in Miracast™
so blagovne znamke družbe Wi-Fi Alliance.
Logotipa LDAC™ in LDAC sta blagovni
znamki družbe Sony Corporation.
63SL
Dodatne informacije
Ta sistem uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke družbe HDMI Licensing
LLC v ZDA in drugih državah.
te naprave ali njeno skladnost
z varnostnimi in predpisanimi standardi.
Uporaba te dodatne opreme z napravo
iPod ali iPhone lahko vpliva na zmogljivost
delovanja brezžične povezave.
LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja
podjetja Sony, ki omogoča prenos zvočne
vsebine z visoko ločljivostjo (Hi-Res) tudi
prek povezave Bluetooth. Za razliko od
drugih tehnologij šifriranja, ki podpirajo
standard Bluetooth (npr. SBC), deluje brez
pretvarjanja zvočne vsebine z visoko
ločljivostjo* na nižjo raven, omogoča
prenos trikrat večje količine podatkov**
prek brezžičnega omrežja Bluetooth kot
druge tehnologije ter zagotavlja
neprekosljivo kakovost zvoka na podlagi
učinkovitega šifriranja in optimiziranega
paketiranja.
DLNA™, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™
so blagovne znamke, oznake storitev ali
oznake potrdil združenja Digital Living
Network Alliance.
* razen vsebin formata DSD
Spotify in logotipi Spotify so blagovne
znamke skupine Spotify Group.*
** v primerjavi s tehnologijo SBC (šifriranje
podpasov), ko je izbrana bitna hitrost
990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s
(88,2/44,1 kHz)
Ta izdelek vključuje programsko opremo,
za katero veljajo pogoji licence GNU
General Public License (»GPL«) ali GNU
Lesser General Public License (»LGPL«).
Te določajo, da imajo kupci pravico do
pridobitve, spreminjanja in nadaljnje
distribucije izvorne kode zgoraj omenjene
programske opreme v skladu s pogoji
licence GPL ali LGPL.
Za podrobnosti o licencah GPL ali LGPL oz.
drugih licencah za programsko opremo
glejte [Software License Information]
v razdelku [System Settings] menija [Setup]
izdelka.
Za izvorno kodo za programsko opremo,
uporabljeno v tem izdelku, veljata licenci
GPL in LGPL, koda pa je na voljo v spletu.
Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega
mesta:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Družba Sony ne odgovarja na vprašanja oz.
se ne odziva na poizvedbe v zvezi
z vsebino te izvorne kode.
»DSEE« je blagovna znamka družbe
Sony Corporation.
64SL
»TRILUMINOS« in logotip »TRILUMINOS«
sta zaščiteni blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
Ta izdelek vključuje programsko opremo
Spotify, ki je podvržena licencam tretjih
oseb, ki jih najdete tukaj*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
* Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno
od države ali regije.
Vse druge blagovne znamke so blagovne
znamke svojih lastnikov.
Stvarno kazalo
Številke
H
24p Output 39
4K Output 39
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 40
HDMI Settings 41
Home Network Access Control 43
A
Audio DRC 40
Audio Output 40
Audio Return Channel 42
Audio Settings 40
Auto Display 42
Auto Home Network Access
Permission 43
Auto Standby 42
Auto Update 42
Auto Update Settings 42
B
Bluetooth Codec – AAC 41
Bluetooth Codec – LDAC 41
Bluetooth Mode 40
Bluetooth Settings 40
Bluetooth Standby 41
C
Connection Server Settings 43
Control for HDMI 41
D
daljinski upravljalnik 9
Device List 40
Device Name 42
DSEE 40
I
Initialize Personal Information 43
Input Skip Setting 43
Internet Settings 42
M
Multiplex Broadcast, zvok 33
N
Network Connection Diagnostics 43
Network Connection Status 43
Network content 24p Output 39
Network Settings 42
NFC 25
O
omrežje 14, 32
OSD Language 41
Output Video Resolution 39
P
posodobitev 39
PRTCT 50
Q
Quick Start/Network Standby 42
E
R
Easy Setup 43
External Control 43
Remote Start 43
Reset to Factory Default Settings 43
Resetting 43
G
Google Cast 31
65SL
S
SBM 40
Screen mirroring RF Setting 43
Screen Settings 39
Slideshow 44
Software License Information 42
Software Update 39
Software Update Notification 42
System Information 42
System Settings 41
T
Time Zone 42
TV Type 39
W
Wireless Playback Quality 41
Z
zvočno polje 44
66SL
Programska oprema tega sistema se lahko v prihodnosti posodobi. Podrobnosti
o morebitnih razpoložljivih posodobitvah najdete na spodnjem naslovu URL.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-585-710-72(1) (SL)
Download PDF

advertising