Sony | HT-XT1 | Sony HT-XT1 2.1-kanalni osnovni zvočnik televizorja z vgrajenim globokotoncem Navodila za uporabo

Sistem za domači kino
Navodila za uporabo
HT-XT1
OPOZORILO
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali
vgradno omaro.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne
reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer
prižganim svečam).
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali drugo podjetje v imenu
te družbe. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika,
družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove,
navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni
napajalni priključek iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Priporočeni kabli
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali zunanjimi napravami
uporabite ustrezno zaščitene in ozemljene kable ter priključke.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam Direktive
o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnega
kabla, ki je krajši od 3 metrov.
2SI
Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Odstranjevanje izrabljene električne
in elektronske opreme (velja za
države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije, se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni,
da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Samo
za Evropo
Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja
za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni,
da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski
simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu
njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
3SI
Kazalo vsebine
Uporabne funkcije
Uporaba funkcije Control for HDMI .......................................5
Uporaba funkcij »BRAVIA« Sync ............................................6
Nadzor sistema s pametnim telefonom
ali tablično napravo (SongPal) ......................................... 7
Prilagajanje nastavitev ...........................................................9
Razno
Previdnostni ukrepi ...............................................................11
Brezžična tehnologija BLUETOOTH ..................................... 14
Odpravljanje težav ............................................................... 15
Deli in upravljalne tipke ....................................................... 18
Tehnični podatki ..................................................................20
Za nastavitev in opis osnovnih funkcij glejte priložena Navodila
za začetek.
4SI
Audio Return Channel (ARC)
Uporabne funkcije
Če omogočite funkcijo Control for HDMI in povežete opremo,
ki podpira funkcijo Control for HDMI prek kabla HDMI s hitrim
prenosom podatkov, se delovanje poenostavi z navedenimi
funkcijami.
Funkcijo Control for HDMI omogočite tako, da nastavite »CTRL
(Control for HDMI)« na »ON« (stran 10). Privzeta nastavitev je »ON«.
Izklop sistema
Ko izklopite televizor, se sistem in povezana oprema izklopita
samodejno.
One-Touch Play
Ko aktivirate opremo (predvajalnik Blu-ray Disc™, »PlayStation®4«
itd.), ki je s sistemom povezana prek kabla HDMI s hitrim prenosom
podatkov, se povezani televizor samodejno vklopi in vhodni signal
sistema se preklopi na ustrezen vhod HDMI.
Opombe
 Zgornje
funkcije morda ne delujejo z določeno opremo.
od nastavitev povezane opreme funkcija Control for HDMI
morda ne bo pravilno delovala. Glejte navodila za uporabo opreme.
 Odvisno
Nadzor zvoka
Če vklopite sistem, ko gledate televizor, se zvok televizorja
samodejno oddaja iz zvočnikov sistema. Glasnost sistema
se prilagodi, ko prilagodite glasnost z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
Če se je zvok televizorja predvajal prek zvočnikov sistema, ko ste
nazadnje gledali televizor, se sistem samodejno vklopi, ko znova
vklopite televizor.
5SI
Uporabne funkcije
Uporaba funkcije Control for HDMI
Če televizor podpira tehnologijo Audio Return Channel (ARC),
se prek kabla HDMI s hitrim prenosom podatkov v sistem prenašajo
tudi digitalni zvočni signali televizorja. Za predvajanje zvoka
televizorja prek sistema tako ni treba vzpostaviti ločene
zvočne povezave.
Funkcijo ARC omogočite tako, da nastavite »ARC (Audio return
channel)« na »ON« (stran 10). Privzeta nastavitev je »ON«.
Če povezana oprema ni združljiva s tehnologijo za zaščito avtorskih
pravic (HDCP), se lahko slika in/ali zvok ob prenosu signalov prek
priključka HDMI OUT popači oziroma se ne predvaja. V tem primeru
preverite tehnične podatke o povezani opremi.
 Ko je kot vhodni vir sistema izbran »TV«, se video signali prek
enega od priključkov HDMI IN 1/2/3, ki je bil izbran prejšnjikrat,
predvajajo prek priključka HDMI OUT.
 Ta sistem podpira prenose Deep Color, »x.v.Colour«, 3D in 4K.
 Če želite predvajati slike 3D, povežite televizor in video opremo,
ki omogočata predvajanje vsebin 3D (predvajalnik Blu-ray Disc,
»PlayStation®4« itd.), s sistemom s kabli HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov, si nadenite 3D-očala in predvajajte s 3D-Blu-ray
Disc združljive vsebine.
 Če želite predvajati slike 4K, morajo televizor in predvajalniki,
ki so povezani s sistemom, omogočati predvajanje slik 4K.

Uporaba funkcij »BRAVIA« Sync
Izvirne funkcije Sony, ki so navedene spodaj, se lahko uporabljajo
tudi v izdelkih, ki podpirajo »BRAVIA« Sync.
Varčevanje z energijo
Če je s sistemom povezan televizor, ki podpira funkcijo »BRAVIA«
Sync, je poraba energije v stanju pripravljenosti manjša, tako da
se ustavi prenos signala HDMI, ko je televizor vklopljen s funkcijo
prehoda signalov* sistema nastavljeno na »AUTO« (stran 10).
Privzeta nastavitev je »AUTO«.
Če imate povezan nek drug televizor in ne »BRAVIA«, nastavite
možnost na »ON« (stran 10).
* Funkcija prehoda za signale HDMI se uporablja za oddajanje signalov
iz vtičnice HDMI OUT tega sistema, tudi če je v stanju pripravljenosti.
Opombe glede povezav HDMI
Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov.
Če uporabite standardni kabel HDMI, vsebine v načinih 1080p,
Deep Color, 3D in 4K morda ne bodo prikazane pravilno.
 Uporabite odobreni kabel HDMI.
Uporabite kabel Sony HDMI z veliko hitrostjo prenosa podatkov,
ki ima vrsto kabla označeno z logotipom.
 Uporaba kabla za pretvorbo signala HDMI-DVI ni priporočljiva.
 Če je kakovost slike slaba ali če se zvok opreme, povezane prek
kabla HDMI, ne predvaja, preverite nastavitev priključene opreme.
 Povezana oprema lahko povzroči zaustavitev prenosa zvočnih
signalov prek priključka HDMI (zaradi njihove frekvence vzorčenja,
bitne dolžine itd.).
 Ob spremembi frekvence vzorčenja ali števila kanalov izhodnih
zvočnih signalov opreme za predvajanje lahko pri predvajanju
zvoka nastanejo motnje.

6SI
Ko uporabljate napravo Android™
1
»SongPal« je aplikacija, ki vam pomaga upravljati sistem s pomočjo
pametnega telefona ali tablice itd.
»SongPal« je na voljo v storitvi Google Play™ ali App Store.
Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost »BT PWR
(napajanje BLUETOOTH)« nastavljena na »ON« (stran 10). Privzeta
nastavitev je »ON«.
2
3
4
5
 (vklop/način
pripravljenosti)
6
Dotaknite se gumba na dotik  (vklop/pripravljenost)
na sistemu.
Zaslon sistema zasveti, ko se sistem vklopi.
Poiščite »SongPal« z napravo Android in prenesite aplikacijo.
Zaženite »SongPal« in sledite navodilom na zaslonu.
Ko se povezava BLUETOOTH prikaže v napravi Android,
se dotaknite gumba na dotik PAIRING na sistemu.
Med seznanjanjem BLUETOOTH osvetlitev LED (modra) sistema
hitro utripa.
Izberite »SONY:HT-XT1« s seznama naprav BLUETOOTH
v napravi Android.
Ko je povezava vzpostavljena, zasveti osvetlitev LED (modra)
sistema.
Upravljajte sistem prek zaslona povezane naprave Android.
PAIRING
osvetlitev LED (modra)
Zaslon
se nadaljuje
7SI
Uporabne funkcije
Nadzor sistema s pametnim telefonom
ali tablično napravo (SongPal)
Povezava One-Touch prek naprave Android z vgrajeno
funkcijo NFC (NFC)
1
2
Izvedite korake od 1 do 3 iz razdelka »Ko uporabljate napravo
Android«.
Ko se povezava BLUETOOTH prikaže v napravi Android,
se z napravo Android dotaknite oznake N sistema.
Ko je povezava vzpostavljena, zasveti osvetlitev LED (modra)
sistema.
Ko uporabljate iPhone/iPod touch
1
2
3
4
5
osvetlitev LED (modra)
3
8SI
Upravljajte sistem prek zaslona povezane naprave Android.
Dotaknite se gumba na dotik  (vklop/pripravljenost)
na sistemu.
Zaslon sistema zasveti, ko se sistem vklopi.
Dotaknite se gumba na dotik PAIRING na sistemu.
Med seznanjanjem BLUETOOTH osvetlitev LED (modra) sistema
hitro utripa.
Nastavite napravo iPhone/iPod touch v način za seznanjanje
in izberite »SONY:HT-XT1« s seznama naprav BLUETOOTH
v napravi iPhone/iPod touch.
Ko je povezava vzpostavljena, zasveti osvetlitev LED (modra)
sistema.
Poiščite »SongPal« s povezano napravo iPhone/iPod touch
in prenesite aplikacijo.
Zaženite »SongPal« in upravljajte sistem prek zaslona
naprave iPhone/iPod touch.
Prilagajanje nastavitev
Z gumbom MENU lahko na daljinskem upravljalniku nastavite naslednje elemente.
Vaše nastavitve se ohranijo, tudi če izključite napajalni kabel.
Meni
LEVEL
TONE
AUDIO
MENU
  (izberi)
ENTER
RETURN
Funkcija
Privzeto
DRC
(upravljanje
dinamičnega razpona)
Omogoča predvajanje zvoka Dolby Digital pri manjši glasnosti.
(ON/AUTO/OFF)
ON: Stisne zvok v skladu z informacijami o stiskanju v vsebini.
AUTO: Samodejno stisne zvok, kodiran v zapisu Dolby TrueHD.
OFF: Zvok se ne stisne.
BASS
Poudarjeni so nizki toni. Nastavitev lahko v enotah po 1 spremenite
od –6 do +6.
0
TREBLE
Poudarjeni so visoki toni. Nastavitev lahko v enotah
po 1 spremenite od –6 do +6.
0
SYNC
(sinhronizacija AV)
S to funkcijo lahko prilagodite zvok, če slika in zvok nista
sinhronizirana. (ON/OFF)
DUAL
(Dual mono)
Omogoča predvajanje zvoka »multiplex broadcast« signala Dolby
Digital audio. (M/S (glavni in dodatni kanali)/MAIN (glavni kanal)/
SUB (dodatni kanal))
AAV
(napredna samodejna
nastavitev glasnosti)
Zmanjša razlike v glasnosti med različnimi programi oz. programi
in reklamami. (ON/OFF)
EFFECT
(zvočni učinek)
ON: Predvaja se zvok izbranega zvočnega polja. Priporočljivo je,
da uporabljate to nastavitev.
OFF: Vhodni vir se pretvori v 2 kanala.
Opomba: Ko je možnost »EFFECT (zvočni učinek)« nastavljena
na »OFF«, se »EFFECT (zvočni učinek)« samodejno nastavi
na »ON«, ko spremenite nastavitev SOUND FIELD.
AUTO
OFF
MAIN
OFF
ON
se nadaljuje
9SI
Uporabne funkcije
1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb MENU, da se na zaslonu sistema prikaže menijsko
okno ojačevalnika.
2 Pritiskajte gumb   (izberi), da izberete želeno nastavitev in nato pritisnite gumb ENTER.
3 Če želite zapreti menijsko okno ojačevalnika, ponovno pritisnite gumb MENU.
Meni
HDMI
Funkcija
CTRL
(Control for HDMI)
Za vklop oz. izklop funkcije Control for HDMI. (ON/OFF)
Za podrobnosti glejte »Uporaba funkcije Control for HDMI«
(stran 5).
P. THRU
(prehod signalov)
Za nastavitev načina varčevanja z energijo funkcije prehoda
za signale HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: Oddaja signale iz vtičnice HDMI OUT, ko je sistem v stanju
pripravljenosti glede na stanje televizorja. Ta nastavitev
v primerjavi z nastavitvijo »ON« v stanju pripravljenosti varčuje
z energijo.
ON: Vedno oddaja signale prek vtičnice HDMI OUT, ko je sistem
v stanju pripravljenosti. Če imate povezan nek drug televizor
in ne »BRAVIA«, uporabite nastavitev »ON«.
Opomba: Ta element je prikazan samo, ko je nastavitev
»CTRL (Control for HDMI)« nastavljena na »ON.«
ARC
(povratni zvočni kanal)
SET BT
MENU
  (izberi)
ENTER
RETURN
SYSTEM
10SI
Privzeto
ON
AUTO
Če želite poslušati digitalni zvok iz televizorja, združljivega
s tehnologijo Audio Return Channel (ARC), ki je povezan prek
kabla HDMI s hitrim prenosom podatkov. (ON/OFF)
Opomba: Ta element je prikazan samo, ko je nastavitev
»CTRL (Control for HDMI)« nastavljena na »ON«.
ON
BT PWR
(napajanje BLUETOOTH)
Za vklop oz. izklop funkcije Control for BLUETOOTH. (ON/OFF)
Opomba: Če spremenite nastavitev na »OFF«, sta funkcija
BLUETOOTH in funkcija NFC onemogočeni.
ON
BT.STBY
(BLUETOOTH
v pripravljenosti)
Ko ima sistem informacije o seznanjanju, je v stanju pripravljenosti
BLUETOOTH, tudi kadar je izklopljen. (ON/OFF)
AAC
(napredno zvočno
kodiranje)
Nastavi, ali bo sistem uporabljal AAC prek povezave BLUETOOTH
ali ne. (ON/OFF)
Opomba: Če spremenite nastavitev, ko je sistem povezan
z napravo BLUETOOTH, se njegova povezava z napravo
prekine.
ON
A. STBY
(samodejni preklop
v stanje pripravljenosti)
Za vklop ali izklop funkcije AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Sistem se samodejno izklopi, če ga nekaj časa (približno 20 minut)
ne uporabljate in ne prejema vhodnega signala.
ON
VER
(različica)
Prikazuje trenutno različico vdelane programske opreme.
SYS.RST
(ponastavitev sistema)
Za ponastavitev menijev in nastavitev (zvočnih polj itd.) sistema na
prvotno stanje, če sistem ne deluje pravilno.
Za podrobnosti glejte »Odpravljanje težav« (stran 17).
ON
–
–
Postavitev
Razno
Previdnostni ukrepi
 Če
v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina, ga izključite, pred
nadaljnjo uporabo pa ga mora pregledati usposobljeni serviser.
 Ne plezajte na sistem, saj lahko padete ali se poškodujete oz.
poškodujete sistem.
 Na sistem ne polagajte ničesar razen televizorja.
Viri napajanja
 Pred uporabo sistema preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu
viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelka
na zadnji strani sistema.
 Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izključite
iz električne vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako, da primete
vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
 Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek vtikača širši od drugega,
tako da je vtikač mogoče v električno vtičnico priključiti samo na en
način. Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti v električno vtičnico,
se obrnite na prodajalca.
 Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.
Segrevanje
Povsem običajno je, da se sistem med delovanjem segreva.
Pri dolgotrajni uporabi sistema pri visoki glasnosti se temperatura
zadnjega in spodnjega dela ohišja znatno poviša. Če želite preprečiti
morebitne opekline, se ne dotikajte sistema.
stran sistema naj ostane odprta.
ne postavite na napravo, ki oddaja toploto.
 Sistem postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje in mu zagotovite dolgo življenjsko dobo.
 Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prekomernemu prahu ali udarcem.
 Za sistem ne odlagajte ničesar, kar bi lahko oviralo pretok zraka
skozi prezračevalne odprtine in povzročilo okvaro.
 Če sistem uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali
predvajalnikom kaset, lahko nastane šum ali popačena slika. Če se to
zgodi, sistem premaknite nekoliko stran od televizorja, videorekorderja
ali predvajalnika kaset.
 Pri postavljanju sistema na posebej obdelano površino (z voskom,
oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo
madeži ali se razbarva površina.
 Pazite, da se ob robovih sistema ne poškodujete.
 Pri nameščanju sistema pazite, da ne poškodujete zvočnika
na spodnjem delu sistema.
 Zvočniki sistema niso magnetno zaščiteni.
Ne postavljajte magnetnih kartic ali televizorjev CRT na sistem
ali poleg njega.
 Sistema
Opombe glede stekla
 Na
vrh sistema ne postavljajte vročih predmetov, na primer segretih
ponev ali loncev. Zgornja steklena stran sistema lahko poči oz.
poškoduje vas ali sistem.
 Ne izvajajte velikega pritiska na zgornjo stekleno stran sistema. Zgornja
stran sistema je iz ojačanega stekla, vendar ni zajamčeno, da steklo ne
more počiti. Držite se naslednjih napotkov, da preprečite razbitje stekla:
 Ne izvajajte pritiska na zgornjo stekleno stran, tako da udarjate po njej
ali da nanjo odvržete ostre predmete.
 Ne opraskajte stekla in ne suvajte vanj z ostrimi predmeti.
 Ne udarjajte po stekleni strani med nameščanjem sistema na stojalo.
 Če steklo poči, se ga ne dotikajte z golimi rokami. Lahko se porežete.
 Na sistem ne postavljajte predmetov, ki so težji od 30 kg, saj lahko
poškodujejo zgornjo stekleno stran ali sistem.
se nadaljuje
11SI
Razno
Varnost
 Sprednja
 Kaljeno steklo je bolj vzdržljivo od navadnega, vendar se vseeno razbije,
če poči.
 Kaljeno steklo se lahko v izjemno redkih primerih razbije samo od sebe.
Za ta sistem je bilo izbrano kakovostno steklo. Kljub temu ni zajamčeno,
da se ne more razbiti.
Delovanje
Pred priključitvijo druge opreme izklopite sistem in ga odklopite
iz napajanja.
Čiščenje
Sistem očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic,
čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Avtorske pravice
Ta sistem vsebuje Dolby* Digital in DTS** Digital Surround System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja
Dolby Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo patenti v ZDA s številkami:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 ter drugi patenti, ki so bili izdani ali so v postopku
izdaje v ZDA in drugih državah.
Kratica DTS-HD, simbol ter kombinacija kratice DTS-HD in simbola
so zaščitene blagovne znamke podjetja DTS, Inc.
Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice
pridržane.
Ime BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene blagovne znamke družbe
Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Corporation pa jih uporablja na
podlagi licence.
Ta sistem uporablja tehnologijo High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip
HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe
HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
Logotip »BRAVIA« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
»DSEE« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
»x.v.Colour« in logotip »x.v.Colour« sta blagovni znamki družbe
Sony Corporation.
»PlayStation®« je registrirana blagovna znamka družbe Sony Computer
Entertainment Inc.
Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.
Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.
»ClearAudio+« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
12SI
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod in iPod touch so blagovne znamke
družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah. App Store je oznaka
storitve družbe Apple Inc.
Razno
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomenita, da je
elektronska naprava zasnovana za povezavo z napravo iPod ali iPhone
in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje
izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te
naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi.
Uporaba te dodatne opreme z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva
na zmogljivost delovanja brezžične povezave.
Izdelano za uporabo z modeli iPod/iPhone
Spodaj so navedeni združljivi modeli naprav iPod in iPhone.
Pred uporabo naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite
njeno programsko opremo.
Tehnologija BLUETOOTH deluje z naslednjimi napravami:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5. generacije)/iPod touch (4. generacije)
Druge blagovne znamke in tržna imena so last svojih lastnikov.
13SI
Učinki na druge naprave
Brezžična tehnologija BLUETOOTH
Podprta različica tehnologije BLUETOOTH in profili
Profil se nanaša na standardni niz različnih funkcij izdelka
BLUETOOTH. Glejte razdelek »Tehnični podatki« (stran 20)
za različico BLUETOOTH in profile, ki jih podpira ta sistem.
Opombe
 Če
želite uporabljati funkcijo BLUETOOTH, mora naprava BLUETOOTH,
ki jo želite povezati, podpirati enak profil kot ta sistem. Tudi če naprava
podpira enak profil, se lahko funkcije razlikujejo zaradi specifikacij
naprave BLUETOOTH.
 Predvajanje zvoka v tem sistemu je lahko zakasnjeno glede na napravo
BLUETOOTH zaradi lastnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH.
Razpon omogočene komunikacije
Naprave BLUETOOTH morate uporabljati med seboj oddaljene
največ 10 metrov (razdalja brez motenj). Razpon omogočene
komunikacije je lahko manjši pri naslednjih pogojih:
 ko je med napravama s povezavo BLUETOOTH oseba,
kovinski predmet, zid ali druga ovira,
 na mestih, kjer je nameščen brezžični LAN,
 v bližini delujočih mikrovalovnih pečic,
 na mestih, kjer se generirajo drugi elektromagnetni valovi.
Učinki drugih naprav
Naprave BLUETOOTH in brezžični LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo
enak frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo BLUETOOTH uporabljate
v bližini naprave z zmožnostjo brezžičnega LAN-a, lahko nastanejo
elektromagnetne motnje.
To lahko upočasni hitrosti prenosa podatkov, povzroči šum ali
nezmožnost povezave. Če se to zgodi, naredite naslednje:
 povežite sistem in mobilni telefon BLUETOOTH ali napravo
BLUETOOTH, ko ste vsaj 10 metrov oddaljeni od brezžične
opreme LAN,
 ko uporabljate napravo BLUETOOTH, izklopite opremo za
brezžični LAN v obsegu 10 metrov.
14SI
Oddajanje radijskih valov tega sistema lahko moti delovanje
nekaterih medicinskih naprav. Ker lahko te motnje povzročijo
okvaro, vedno izklopite ta sistem, mobilne telefone BLUETOOTH
in napravo BLUETOOTH na naslednjih mestih:
 v bolnišnici, na vlakih ali letalih, bencinskih črpalkah in vseh
mestih, kjer so lahko prisotni vnetljivi plini,
 v bližini samodejnih vrat ali požarnih alarmov.
Opombe
 Ta
sistem podpira varnostne funkcije, ki so v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, kot način zagotavljanja varnosti med komunikacijo
s tehnologijo BLUETOOTH. Vendar pa je lahko ta varnost nezadostna,
odvisno od nastavitev in drugih dejavnikov. Zato bodite pri komunikaciji
s tehnologijo BLUETOOTH vedno zelo pazljivi.
 Družba Sony na noben način ne odgovarja za škodo ali drugo izgubo,
ki nastane zaradi odtekanja informacij med komunikacijo s tehnologijo
BLUETOOTH.
 Komunikacija BLUETOOTH ni nujno zagotovljena z vsemi napravami
BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta sistem.
 Naprave BLUETOOTH, povezane s tem sistemom, morajo biti v skladu
s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa Bluetooth SIG, Inc., in morajo
imeti potrdilo o tem. Tudi če je naprava v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, je v nekaterih primerih zaradi lastnosti ali specifikacij
naprave BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti povezavo ali se lahko
načini upravljanja, prikaza ali delovanja razlikujejo.
 Odvisno od naprave BLUETOOTH, povezane s sistemom,
komunikacijskega okolja ali prostorskih pogojev lahko nastane šum
ali zvok izgine.
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, jo lahko po
spodnjih navodilih poskušate odpraviti sami in šele nato pošljete
napravo v popravilo. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno povezan.
Sistem se samodejno izklopi.
 Vklopljena je funkcija »A. STBY«. Nastavite »A. STBY (samodejni
preklop v stanje pripravljenosti)« na »OFF« (stran 10).
SOUND
Sistem ne oddaja zvoka televizorja.
 Na daljinskem upravljalniku pritiskajte gumb INPUT, da se na
zaslonu prikaže »TV« (glejte razdelek »Predvajanje zvoka
iz televizorja« v priloženem gradivu Navodila za začetek).
 Preverite povezavo kabla HDMI, digitalnega optičnega kabla
ali avdio kabla, ki je povezan s sistemom ali televizorjem (glejte
razdelek »Povezava« v priloženem gradivu Navodila za začetek).
 Preverite zvočni izhod televizorja. Za nastavitve televizorja glejte
navodila za uporabo televizorja.
 Povečajte glasnost na televizorju ali prekličite izklop zvoka.
 Ko je televizor, združljiv s tehnologijo Audio Return Channel (ARC),
povezan prek kabla HDMI, mora biti kabel povezan z vhodnim
priključkom HDMI (ARC) televizorja (glejte razdelek »Povezava«
v priloženem gradivu Navodila za začetek).
 Če televizor ne podpira tehnologije Audio Return Channel (ARC),
priključite digitalni optični kabel in kabel HDMI, da omogočite
oddajanje zvoka (glejte razdelek »Povezava« v priloženem gradivu
Navodila za začetek).
Sistem ne predvaja zvoka povezane opreme ali pa je ta zelo tih.
 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb VOL + in preverite
glasnost (glejte razdelek »Deli in upravljalne tipke« (stran 19)).
 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb MUTING ali VOL +,
da prekličete izklop zvoka (glejte razdelek »Deli in upravljalne
tipke« (stran 19)).
 Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran. Preverite druge vhodne
vire, tako da na daljinskem upravljalniku večkrat pritisnete gumb
INPUT (glejte razdelek »Predvajanje zvoka« v priloženem gradivu
Navodila za začetek).
 Preverite, ali so vsi kabli sistema trdno vstavljeni v vtičnice
na sistemu in povezani opremi.
Sistem ne predvaja nizkotonskega zvoka ali pa je ta zelo tih.
 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SW VOL +,
da povečate glasnost globokotonca (glejte razdelek
»Deli in upravljalne tipke« (stran 19)).
Učinka prostorskega zvoka ni mogoče doseči.
 Odvisno od vhodnega signala in nastavitve zvočnega polja
obdelava prostorskega zvoka morda ne bo delovala učinkovito.
Učinek prostorskega zvoka je lahko komaj opazen, odvisno
od programa ali diska.
 Če želite predvajati večkanalni zvok, preverite nastavitev za
digitalni avdio izhod na napravi, ki je povezana s sistemom.
Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena
povezani opremi.
Zvok se oddaja iz sistema in televizorja.
 Izklopite zvok sistema ali televizorja.
se nadaljuje
15SI
Razno
POWER
Zvok televizorja iz sistema zaostaja za sliko.
 Nastavite »SYNC (AV sync)« na »OFF«, če je morda nastavljen na
»ON« (stran 9).
BLUETOOTH
Povezave BLUETOOTH ni mogoče dokončati.
 Preverite, ali osvetlitev LED (modra) sveti (glejte razdelek
»Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH« v priloženem gradivu
Navodila za začetek).
Stanje sistema
Stanje lučke LED
Med seznanjanjem BLUETOOTH
Hitro utripa modro
Sistem skuša vzpostaviti povezavo
z napravo BLUETOOTH
Utripa modro
Sistem je vzpostavil povezavo
z napravo BLUETOOTH
Sveti modro
Sistem je v stanju pripravljenosti za
BLUETOOTH (ko je sistem izklopljen)
Ne sveti
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati,
vklopljena in funkcija BLUETOOTH omogočena.
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
 Znova seznanite sistem in napravo BLUETOOTH. Morda boste
morali najprej z napravo BLUETOOTH preklicati seznanjanje
s tem sistemom.
Seznanjanje ni mogoče.
 Približajte sistem in napravo BLUETOOTH (glejte razdelek
»Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH« v priloženem gradivu
Navodila za začetek).
 Sistema ne sme motiti brezžični LAN, druge brezžične naprave,
ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz ali mikrovalovna pečica.
Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje,
jo odmaknite od sistema.
16SI
Povezana naprava BLUETOOTH ne oddaja zvoka.
 Preverite, ali osvetlitev LED (modra) sveti (glejte razdelek
»Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH« v priloženem gradivu
Navodila za začetek).
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, kot
je brezžični LAN, druge naprave BLUETOOTH ali mikrovalovna
pečica, napravo odmaknite od sistema.
 Odstranite vse ovire med sistemom in napravo BLUETOOTH
ali odmaknite sistem od ovire.
 Premestite povezano napravo BLUETOOTH.
 Poskusite spremeniti brezžično frekvenco usmerjevalnika Wi-Fi,
računalnika itd. na frekvenčni pas 5 GHz.
 Povečajte glasnost na povezani napravi BLUETOOTH.
Zvok ni sinhroniziran s sliko.
 Ko gledate film, lahko zvok malce zaostaja za sliko.
REMOTE CONTROL
Daljinski upravljalnik ne deluje.
 Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju daljinskega
upravljalnika (glejte razdelek »Deli in upravljalne tipke« (stran 18)).
 Odstranite vse predmete med daljinskim upravljalnikom
in sistemom.
 Če sta bateriji v daljinskem upravljalniku prazni, ju zamenjajte
z novima.
 Preverite, ali pritiskate pravi gumb na daljinskem upravljalniku.
OTHERS
RESET
Funkcija Control for HDMI ne deluje pravilno.
 Preverite povezavo HDMI (glejte »Povezava« v priloženem gradivu
Navodila za začetek).
 Nastavite funkcijo Control for HDMI na televizorju. Za nastavitev
televizorja glejte navodila za uporabo, ki so priložena televizorju.
 Preverite, ali je vsa priključena oprema združljiva s funkcijo
»BRAVIA« Sync.
 Preverite nastavitve funkcije Control for HDMI na priključeni
opremi. Upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena
priključeni opremi.
 Če priključite/izključite napajalni kabel, počakajte več kot
15 sekund, preden poskusite upravljati s sistemom.
 Če avdio izhod video opreme in sistem povežete s kablom, ki ni
kabel HDMI, se zvok morda ne predvaja zaradi funkcije »BRAVIA«
Sync. V tem primeru nastavite »CTRL (Control for HDMI)« na »OFF«
(stran 10) ali povežite kabel iz vtičnice avdio izhoda video opreme
neposredno s televizorjem.
Če sistem vseeno ne deluje pravilno, ga ponastavite tako:
1
2
3
5
6
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb MENU.
Pritiskajte gumb   (izberi), dokler se ne prikaže »SYSTEM«,
nato pritisnite gumb ENTER.
Pritiskajte gumb   (izberi), dokler se ne prikaže »SYS.RST«,
nato pritisnite gumb ENTER (stran 10).
Ko se prikaže »START«, pritisnite gumb ENTER.
Na zaslonu se prikaže »RESET«, pri čemer se nastavitve menija
in zvočnih polj vrnejo v prvotno stanje.
Odklopite napajalni kabel.
Na zaslonu sistema se prikaže »PRTECT (zaščiti)«.
 Sistem izklopite tako, da se dotaknete gumba na dotik  (vklop/
pripravljenost) na glavni enoti. Ko indikator izgine, izključite
napajalni kabel, nato pa preverite, da pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine sistema ni oviran.
17SI
Razno
4
Pritisnite gumb  (vklop/pripravljenost) na daljinskem
upravljalniku, da vklopite sistem.
Spredaj/zgoraj
Deli in upravljalne tipke
Glavna enota
 Gumb na dotik  (vklop/pripravljenost)
 Gumb na dotik PAIRING
 Gumb na dotik INPUT
 Senzor daljinskega upravljalnika
 Osvetlitev LED
 Bela: Osvetlitev LED se izklopi, ko je svetlost zaslona
nastavljena na »Off«.
 Modra: način BLUETOOTH (stran 16)
 Zaslon
 Oznaka N
Če želite uporabiti funkcijo NFC, se z napravo NFC dotaknite
oznake.
Zadaj
 Napajalni kabel
 Priključek DIGITAL IN (OPT (TV))
 Priključek ANALOG IN
 Priključki HDMI IN 1/2/3
 Priključek HDMI OUT (TV (ARC))
* S konico prsta se rahlo dotaknite gumba na dotik. Če se hkrati
dotaknete dveh ali več gumbov ali se jih dotaknete s palcem,
se želena dejavnost morda ne bo izvedla.
18SI
Daljinski upravljalnik
 Gumb  (vklop/pripravljenost)
 Gumb INPUT
 Gumb MUTING
 Gumb VOL (glasnost) +/–
 Gumb SOUND FIELD*
 Gumb VOICE*


Razno
 Gumb DISPLAY
Osvetlitev zaslona je mogoče preklopiti.
Bright (svetlo)  Dark (temno)  Off (izklopljen)
Ko je svetlost zaslona nastavljena na »Off« (izklopljen), se zaslon
potem, ko je nekaj sekund v stanju delovanja, izklopi.
Ko preklopite nastavitev z možnosti »Off« (izklopljen) na »Bright«
(svetlo), se na njem prikažejo informacije o pretakanju zvoka.
 Gumb NIGHT (nočni način)*
 Gumba SW VOL (glasnost globokotonca) +/
Nastavite glasnost nizkotonskega zvoka.
 Gumbi MENU/  (izberi)/ENTER/RETURN
Pritisnite gumb   (izberi), da izberete želeno nastavitev in nato
pritisnite gumb ENTER, da jo potrdite.
* Glejte razdelek »Predvajanje zvočnih učinkov« v priloženih navodilih
za začetek.
19SI
Tehnični podatki
Ojačevalnik
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L + sprednji D: 20 W + 20 W
(pri 3 ohmih, 1 kHz, 1% THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji zvočniki L/sprednji zvočniki D: 35 W (na kanal
pri 3 ohmih, 1 kHz)
Globokotonec: 100 W (pri 4 ohmih, 100 Hz)
Vhodi
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Ti 3 priključki so enaki. Uporabite lahko katerega koli.
Izhod
HDMI OUT (TV (ARC))
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem
BLUETOOTH specifikacije različice 3.0
Izhod
BLUETOOTH specifikacije razred moči 2
Največji razpon komunikacije
Razdalja približno 10 m1)
Največje število naprav, ki jih lahko registrirate
9 naprav
Frekvenčni pas
pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Metoda modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Združljivi profili BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Podprti kodeki3)
SBC4), AAC5)
Razpon prenosa (A2DP)
20–20.000 Hz (Podprta frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
20SI
1) Dejanski razpon je odvisen od dejavnikov, kot so ovire med
napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična
elektrika, brezžični telefon, občutljivost sprejema, operacijski sistem,
programska oprema itd.
2) Standardni profili BLUETOOTH navajajo namen komunikacije
BLUETOOTH med napravami.
3) Kodek: Oblika stiskanja in pretvorbe zvočnega signala
4) Kodek dodatnega pasu
5) Napredno zvočno kodiranje
Sprednji L/sprednji D zvočnik
Zvočniški sistem
Zvočniški sistem celotnega obsega, zaostajanje zvoka
Zvočnik
35 mm × 80 mm, stožčast
Nazivna impedanca
3 ohmi
Globokotonec
Zvočniški sistem
Globokotonec
Bass reflex
Zvočnik
100 mm, stožčast × 2
Nazivna impedanca
4 ohmi
Splošno
Napajanje
220–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije
Vklopljeno: 34 W
Stanje pripravljenosti (vklopljena funkcija Control for HDMI):
0,5 W ali manj
Stanje pripravljenosti (izklopljena funkcija Control for HDMI):
0,3 W ali manj
Stanje pripravljenosti BLUETOOTH: 0,5 W ali manj
Mere (pribl.) (š/v/g)
720 mm × 72 mm × 310 mm
Teža (pribl.)
8 kg
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira sistem
Video formati, ki jih podpira sistem
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI)
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2ch 48 kHz ali manj
Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHz ali manj*
* Te oblike je mogoče predvajati le s povezavo HDMI.
3D
Datoteka
2D Združitev
slik
Slika-ob- Slika-nad-sliko
sliki
(zgoraj-in(polovično)
spodaj)







4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz*2 



3840 × 2160p pri 59,94/60 Hz*1 







3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz*2 







3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz*2 



1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz




1920 × 1080p pri 50 Hz




1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz




1920 × 1080p pri 25 Hz




1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz




1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz




1920 × 1080i pri 50 Hz




1280 × 720p pri 59,94/60 Hz




1280 × 720p pri 50 Hz




1280 × 720p pri 29,97/30 Hz




1280 × 720p pri 23,98/24 Hz




720 × 480p pri 59,94/60 Hz




720 × 576p pri 50 Hz




640 × 480p pri 59,94/60 Hz




4096 × 2160p pri 50 Hz*1
3840 × 2160p pri 50 Hz*1
3840 × 2160p pri 25 Hz*2
*1
*2
Razno
4096 × 2160p pri 59,94/60 Hz*1 
YCbCr 4:2:0/Podprt le 8-bitni format
Podprt le 8-bitni format
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
21SI
©2014 Sony Corporation
4-487-196-21(2) (SI)
Download PDF

advertising