Sony | HT-MT500 | Sony HT-MT500 2.1-kanalni kompaktni zvočniški modul s tehnologijo Wi-Fi/Bluetooth® Navodila za uporabo

Zvočniški modul
Navodila za uporabo
HT-MT500/MT501
Priporočeni kabli
OPOZORILO
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže
naprave s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom
odprtega ognja (na primer
prižganim svečam).
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate vodnim kapljam ali
curkom in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Ker se napajalni vtič uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim
omrežjem, enoto priključite v lahko
dostopno električno vtičnico. Če opazite
neobičajno delovanje enote, napajalni
vtič takoj izključite iz električne vtičnice.
Ker se glavni vtič omrežnega
napajalnika uporablja za izklop
omrežnega napajalnika iz električnega
omrežja, ga priključite v lahko dostopno
električno vtičnico. Če opazite
neobičajno delovanje, vtič takoj
izključite iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
Naprava je namenjena samo za uporabo
v zaprtih prostorih.
2SL
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki
in/ali zunanjimi napravami uporabite
ustrezno zaščitene in ozemljene kable
ter konektorje.
Zvočniški modul
Oznaka izdelka je nameščena na
spodnji strani zvočniškega modula.
Za omrežni napajalnik:
Oznaki za številko modela in serijsko
številko omrežnega napajalnika sta na
njegovi spodnji strani.
Za uporabnike v Evropi
Opomba za uporabnike: spodaj
navedene informacije se
nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
oziroma je bil proizveden v imenu tega
podjetja. Vprašanja glede skladnosti
izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite na
pooblaščenega predstavnika – družbo
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Če imate
vprašanja glede servisa ali garancije,
glejte naslove, navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Družba Sony Corp. s tem dokumentom
potrjuje, da je ta oprema skladna
z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive
1999/5/ES.
Podrobnosti so na tem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Ta izdelek je namenjen za uporabo v teh
državah:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Frekvenčni pas 5150–5350 MHz je
namenjen izključno za uporabo
v notranjih prostorih.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam Pravilnika o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, ki je krajši
od 3 metrov.
Odstranjevanje
izrabljene
električne
in elektronske
opreme
(velja za države
EU in druge
evropske države
s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka
ni dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Z ustrezno
odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Samo
za Evropo
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU
in druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži
naprave pomeni, da baterij, priloženih
temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah
vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb)
je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,0005 % živega srebra ali 0,004 %
svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen
serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo, tako da izdelek ob koncu
njegove življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij
iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije, se obrnite na
lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
3SL
Kazalo
Vsebina embalaže ........................ 6
Možnosti uporabe sistema ........... 8
Vodnik po delih sistema in
upravljalnih gumbih ..............10
O začetnem meniju ...................... 15
Nastavitev
Osnovna
nastavitev
Navodila za
 začetek (ločen
dokument)
Priključitev televizorja ali prenosne zvočne naprave
prek vtičnice ANALOG IN ....... 17
Vzpostavljanje povezave
z žičnim omrežjem ................ 18
Vzpostavljanje povezave
z brezžičnim omrežjem ........ 20
Odstranjevanje
okvirja z mrežico .................... 21
Predvajanje zvoka
Predvajanje zvoka televizorja ......22
Poslušanje zvoka iz povezane
naprave AV ............................22
Poslušanje glasbe
v napravi USB .........................23
Izbira zvočnega učinka
Nastavitev zvočnega učinka,
prilagojenega zvočnim
virom (SOUND FIELD) ............ 24
Predvajanje čistega
zvoka pri nizki glasnosti
opolnoči (NIGHT) ...................25
Nastavitev za bolj razločne
dialoge (VOICE) ......................25
Prilagajanje glasnosti
globokotonca ........................ 26
Prilagoditev zamika
med sliko in zvokom ............. 26
4SL
Poslušanje glasbe/zvoka
prek funkcije BLUETOOTH
Poslušanje glasbe
iz mobilne naprave ................27
Poslušanje zvoka povezanega
televizorja ali naprave
s slušalkami ........................... 30
Poslušanje glasbe/zvoka
z omrežno funkcijo
Poslušanje glasbe prek
računalnika v domačem
omrežju ..................................33
Poslušanje glasbe
iz mobilne naprave prek
aplikacije SongPal ................. 34
Uporaba funkcije
Chromecast built-in .............. 35
Uporaba funkcije Spotify ............ 36
Uporaba gumba
MUSIC SERVICE .......................37
Vzpostavljanje povezave
z napravo, združljivo
s funkcijo SongPal Link
(Wireless Multi Room/
Wireless Surround) ............... 38
Uporaba različnih funkcij/
nastavitev
Prilagajanje nastavitev zvočnika
za prostorski zvok .................40
Vzpostavljanje brezžične povezave z globokotoncem
(SECURE LINK) ........................ 41
Predvajanje stisnjenih
zvočnih datotek
z nadgradnjo kakovosti
zvoka na skoraj visoko
ločljivost (DSEE HX) ...............43
Predvajanje zvoka Multiplex
Broadcast (AUDIO) ................43
Onemogočanje gumbov
na glavni enoti .......................44
Spreminjanje svetlosti
zaslona sprednje plošče
in indikatorja BLUETOOTH
(DIMMER) ...............................44
Varčevanje z energijo
v stanju pripravljenosti ..........45
Posredovanje signala daljinskega upravljalnika
televizorju prek
glavne enote .........................45
Uporaba funkcije
Control for HDMI ...................46
Uporaba funkcije
»BRAVIA Sync« ......................48
Uporaba
namestitvenega zaslona .......49
Seznam menija z možnostmi ......56
Dodatne informacije
Tehnični podatki ..........................65
Poraba energije glede
na vrednost nastavitve
v posameznih stanjih
pripravljenosti ....................... 67
Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati ................68
Podprte oblike vhodnega
zvočnega zapisa ....................69
Komunikacija BLUETOOTH ..........70
LICENČNA POGODBA ZA
KONČNEGA UPORABNIKA ......71
Previdnostni ukrepi ..................... 76
Stvarno kazalo .............................80
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav ...................... 57
Ponastavitev sistema ..................64
5SL
• Omrežni napajalnik (1)
Vsebina embalaže
• Zvočniški modul (1)
• Napajalni kabel (1)
• Globokotonec (1)
• Napajalni kabel za globokotonec (1)
• Podloga za globokotonec (4)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Navodila za začetek
• Baterija vrste R03 (velikost AAA) (2)
• Navodila za uporabo
• Optični digitalni kabel (1)
6SL
7SL
Možnosti uporabe sistema
»Predvajanje zvoka televizorja« (stran 22)
»Poslušanje zvoka iz povezane naprave AV« (stran 22)
Predvajalnik Blu-ray Disc™,
kabelski ali satelitski
sprejemnik ipd.
Priključitev televizorja
(glejte »Navodila za začetek« (ločen
dokument) ali »Priključitev televizorja
ali prenosne zvočne naprave prek
vtičnice ANALOG IN« (stran 17).)
»Uporaba funkcije Control for HDMI«
(stran 46)
»Uporaba funkcije »BRAVIA Sync««
(stran 48)
»Uporaba funkcije Spotify« (stran 36)*
»Uporaba gumba MUSIC SERVICE«
(stran 37)
* Ta storitev morda ni na voljo v nekaterih
državah/regijah.
* Če želite predvajati v sistemu, potrebujete
račun za Spotify.
»Vzpostavljanje
brezžične povezave
z globokotoncem (SECURE LINK)«
(stran 41)
8SL
»Poslušanje glasbe
v napravi USB«
(stran 23)
»Vzpostavljanje
povezave z žičnim
omrežjem« (stran 18)
Modem
Usmerjevalnik
Internet
»Vzpostavljanje povezave
z brezžičnim omrežjem«
(stran 20)
Usmerjevalnik za brezžično omrežje
»Poslušanje glasbe prek računalnika
v domačem omrežju« (stran 33)
»Poslušanje glasbe iz mobilne
naprave« (stran 27)
»Poslušanje glasbe iz mobilne naprave
prek aplikacije SongPal« (stran 34)
»Poslušanje zvoka povezanega
televizorja ali naprave s slušalkami«
(stran 30)
»Dodajanje zadnjih zvočnikov
(Wireless Surround)«
(stran 38)
»Poslušanje iste glasbe
v različnih prostorih (Wireless
Multi Room)« (stran 38)
9SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Na slikah niso prikazane podrobnosti.
Zvočniški modul (glavna enota)
Spredaj
 Oznaka N (stran 29)
Ko uporabljate funkcijo NFC, se
z napravo, ki podpira funkcijo NFC,
dotaknite oznake.
 Gumb
(izbira vhoda)
(stran 15, 22)
 Gumb BLUETOOTH PAIRING
(stran 27)
 Gumb
(MUSIC SERVICE)
(stran 37)
 Gumba +/– (glasnost)
 Gumb  (vklop/izklop)
Vklopi sistem ali ga preklopi
v stanje pripravljenosti.
 Vrata
10SL
(USB) (stran 23)
 Indikator BLUETOOTH
– Hitro utripa modro: med stanjem
pripravljenosti seznanjanja
– Utripa modro: izvaja se poskus
vzpostavitve povezave
BLUETOOTH
– Zasveti modro: povezava
BLUETOOTH je vzpostavljena
 Zaslon na sprednji plošči
 Senzor daljinskega
upravljalnika
Za upravljanje sistema daljinski
upravljalnik usmerite proti senzorju
za daljinsko upravljanje.
Zadaj
 Vtičnica DC IN
 Vrata LAN(100)
 Vtičnica HDMI OUT (TV (ARC))
 Vtičnica ANALOG IN
 Vtičnica TV IN (OPT)
11SL
Globokotonec
 Prezračevalne reže
Zaradi varnostnih razlogov ne
ovirajte prehoda zraka skozi
prezračevalne reže.
 Gumb  (vklop/izklop)
Vklopi globokotonec ali ga
preklopi v stanje pripravljenosti.
 Indikator za vklop/izklop
– Zasveti rdeče: globokotonec
je v stanju pripravljenosti
– Zasveti zeleno: globokotonec
je povezan s sistemom
– Zasveti oranžno: globokotonec
je povezan s sistemom prek
funkcije Secure Link
– Utripa zeleno: globokotonec
se poskuša povezati s sistemom
– Utripa oranžno: globokotonec
poskuša vzpostaviti povezavo
s sistemom prek funkcije
Secure Link
 Gumb SECURE LINK (stran 41)
 Priključek AC IN
12SL
Daljinski upravljalnik
 INPUT +/– (stran 15, 22)
 (vklop/izklop)
Vklopi sistem ali ga preklopi
v stanje pripravljenosti.
 DISPLAY
Omogoča prikaz informacij
o predvajanju na TV-zaslonu.
Informacije o predvajanju niso
prikazane za TV-vhod.
 CLEAR AUDIO+ (stran 24)
SOUND FIELD (stran 24)
VOICE (stran 25)
NIGHT (stran 25)
 DIMMER (stran 44)
 Barvni gumbi
Bližnjični gumbi za izbiro
elementov v nekaterih menijih.

MUSIC SERVICE (stran 37)
BLUETOOTH PAIRING (stran 27)
 OPTIONS (stran 26, 56)
BACK (stran 15)
/// (stran 15)
(enter) (stran 15)
HOME (stran 15)
  (izklop zvoka)
Začasno izklopi zvok.
 (glasnost) +*/–
Prilagodi glasnost.
SW  (glasnost
globokotonca) +/–
Prilagodi glasnost globokotonca.
13SL
 Gumbi za upravljanje
predvajanja
/ (previjanje nazaj/
hitro previjanje naprej)
Omogoča iskanje po posnetku
nazaj ali naprej.
/ (nazaj/naprej)
Izbere prejšnje/naslednje
poglavje, posnetek ali datoteko.
 (predvajanje)*
Zažene ali znova zažene
(nadaljuje) predvajanje.
 (začasna zaustavitev)
Začasno zaustavi ali znova
zažene predvajanje.
 (zaustavitev)
Zaustavi predvajanje.
 BLUETOOTH RX/TX
(sprejemnik/oddajnik
BLUETOOTH) (stran 31)
 AUDIO* (stran 43)
* Na gumbih AUDIO,  in  + je otipljiva
pika, ki vam bo v pomoč pri upravljanju.
14SL
O začetnem meniju
Začetni meni lahko na TV-zaslonu prikažete tako, da sistem in televizor povežete
prek kabla HDMI (ni priložen). V začetnem meniju lahko določite različne nastavitve,
in sicer tako, da izberete
[Setup] ali pa s seznama vhodov izberete vhod ali
storitev, ki jo želite gledati. Začetni meni je prikazan v jeziku, izbranem v možnosti
[Easy Setup]. (Naslednji zaslon je primer, če izberete angleščino.)
[Wireless Surround]
[Setup]
Seznam vhodov
Uporaba začetnega menija
///,
(enter)
HOME
BACK
1
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
2
Pritisnite /// za izbiro možnosti
[Setup], možnost na seznamu
vhodov ali
[Wireless Surround] in nato pritisnite .
Na TV-zaslonu je prikazan izbrani vhod, nastavitev zaslona ali prikaz
nastavitev za funkcijo »wireless surround«.
Če želite nazaj na prejšnji zaslon, pritisnite BACK.
15SL
Seznam vhodov
Ime vhoda
Razlaga
[TV]
Oddaja zvok iz televizorja. (stran 22)
[Bluetooth Audio]
Oddaja zvok naprave, povezane prek funkcije BLUETOOTH. (stran 27)
[Analog]
Oddaja zvok naprave, povezane prek vtičnice ANALOG IN. (stran 22)
[USB]
Oddaja zvok glasbenih datotek, shranjenih na priključeni napravi
USB. (stran 23)
[Home Network]
Oddaja zvok glasbenih datotek v napravi, priključeni prek omrežja.
(stran 33)
[Music Service List]
Prikaže način delovanja za glasbene storitve. (stran 37)
[Setup]
Preberite razdelek »Uporaba namestitvenega zaslona« (stran 49).
[Wireless Surround]
Prikaže zaslon z nastavitvami za funkcijo »wireless surround«, ki omogoča
uporabo brezžičnih zvočnikov (na voljo posebej) kot zvočnikov za prostorski
zvok v sistemu. Nastavitev izvedite po navodilih na zaslonu.
Podrobnosti o podprtih brezžičnih zvočnikih lahko preberete na naslednjem
naslovu. http://sony.net/nasite
Nasvet
Vhod lahko izberete tudi tako, da večkrat pritisnete gumb INPUT +/–.
O opisih korakov
V teh navodilih za uporabo so postopki opisani v obliki korakov, ki jih prek daljinskega
upravljalnika opravite v začetnem meniju, prikazanem na TV-zaslonu, kadar sta
sistem in televizor povezana prek kabla HDMI (ni priložen).
Koraki, s katerimi izberete elemente na TV-zaslonu z gumbi /// in
so poenostavljeni na naslednji način.
Primer: V začetnem meniju izberite
[Setup].
Postopek, s katerim izberete element tako, da pritisnete /// in
kot »izberite«.
,
, je izražen
Primer: V začetnem meniju izberite [Network Settings] – [Internet Settings] –
[Wired Setup].
Pri ponovitvi postopka, s katerim izberete element tako, da pritisnete /// in
so izbrani elementi povezani z »–«.
,
Nasveti
• Uporabite lahko tudi gumbe na glavni enoti, če imajo enaka ali podobna imena kot gumbi
na daljinskem upravljalniku.
• Znaki v oglatih oklepajih [ ] se prikažejo na TV-zaslonu. Znaki v narekovajih » « se prikažejo
na zaslonu sprednje plošče.
16SL
Osnovna nastavitev
Preberite navodila za začetek
(ločen dokument).
Priključitev televizorja
ali prenosne zvočne
naprave prek vtičnice
ANALOG IN
Nastavitev
Nastavitev
Če želite na sistem priključiti naslednje
naprave, jih priključite prek vtičnice
ANALOG IN na sistemu.
– Televizor, ki nima vtičnice HDMI
in vtičnice za digitalni optični izhod.
– Prenosne zvočne naprave, kot so
pametni telefoni, WALKMAN®
Analogni zvočni
kabel (ni priložen)
Analogni
zvočni
izhod
Televizor
Pametni telefon,
WALKMAN®, druge
zvočne naprave ipd.
17SL
Opomba
Če je vtičnico za slušalke na televizorju
mogoče uporabljati tudi kot vtičnico za
izhod zvoka, preverite nastavitve zvočnega
izhoda televizorja. Podrobnosti so
v navodilih za uporabo televizorja.
Vzpostavljanje povezave
z žičnim omrežjem
Pripravite omrežje tako, da sistem in
osebni računalnik povežete z domačim
omrežjem prek omrežnega kabla.
Vzpostavitev povezave
z osebnim računalnikom
ali usmerjevalnikom prek
omrežnega kabla
Na spodnji sliki je prikazan primer
povezovanja sistema in osebnega
računalnika v domače omrežje.
Internet
Modem
Omrežni kabel
(ni priložen)
Usmerjevalnik
Strežnik
Opomba
Strežnik mora biti povezan v omrežje,
v katerem je sistem.
18SL
Nasvet
Povezovanje prek
samodejne pridobitve
omrežnih informacij
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
3
4
5
6
Izberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Izberite [Manual].
Nastavitev izvedite po navodilih
na zaslonu.
Sistem zažene omrežne nastavitve
in prikaže se stanje omrežne
nastavitve.
Pritisnite gumba / za izbiro
želenih nastavitev in nato pritisnite
gumb .
Izberite [Save & Connect].
Sistem začne vzpostavljati
povezavo z omrežjem. Podrobnosti
so v sporočilih, ki se prikažejo na
TV-zaslonu.
Izberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Izberite [Auto].
Sistem zažene omrežne nastavitve
in prikaže se stanje omrežne
nastavitve.
Pritisnite gumba / za izbiro
želenih nastavitev in nato pritisnite
gumb .
5
Izberite [Save & Connect].
Sistem začne vzpostavljati
povezavo z omrežjem. Podrobnosti
so v sporočilih, ki se prikažejo na
TV-zaslonu.
Povezovanje prek stalnega
naslova IP
1
2
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
19SL
Nastavitev
Priporočamo uporabo oklopljenega
neposrednega vmesniškega kabla
(ni priložen).
Vzpostavljanje povezave
z brezžičnim omrežjem
Pripravite omrežje tako, da sistem
in osebni računalnik povežete
z usmerjevalnikom brezžičnega
krajevnega omrežja.
Vzpostavljanje povezave
z izbiranjem imena
omrežja (SSID)
Če vaš usmerjevalnik za brezžično
omrežje (dostopovna točka) ni združljiv
s funkcijo Wi-Fi Protected Setup (WPS),
vnaprej preverite naslednje informacije.
– Ime omrežja (SSID)*
Opomba
Strežnik mora biti povezan v omrežje,
v katerem je sistem.
_____________________________________
– Varnostni ključ (geslo)**
_____________________________________
Vzpostavljanje povezave
z gumbom WPS
Ko je brezžični usmerjevalnik
(dostopovna točka) združljiv z uporabo
načina Wi-Fi Protected Setup (WPS),
lahko omrežne nastavitve preprosto
urejate z gumbom WPS.
1
2
3
4
5
* SSID (Service Set Identifier) je ime,
ki določa posamezno dostopovno točko.
**Te informacije so zapisane na oznaki
na vašem brezžičnem omrežnem
usmerjevalniku/dostopovni točki,
v navodilih za uporabo, lahko pa vam
jih posreduje oseba, ki je namestila vaše
brezžično omrežje, ali vaš ponudnik
internetnih storitev.
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
1
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
2
Izberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
3
Izberite [Start].
Na dostopovni točki pritisnite
gumb WPS.
Sistem začne vzpostavljati
povezavo z omrežjem.
20SL
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Izberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
imen omrežij.
Izberite želeno ime omrežja
(SSID).
S programsko tipkovnico vnesite
varnostni ključ (ali geslo) in nato
izberite [Enter].
Sistem začne vzpostavljati
povezavo z omrežjem.
V 4. koraku postopka »Vzpostavljanje
povezave z izbiranjem imena
omrežja (SSID)« izberite
[New connection registration] –
[Manual registration] in upoštevajte
navodila na zaslonu.
Odstranjevanje okvirja
z mrežico
Okvir z mrežico lahko odstranite.
Če želite predvajati zvok z visoko
ločljivostjo, vam priporočamo uporabo
glavne enote brez okvirja z mrežico.
Vzpostavljanje povezave
s kodo PIN
V 4. koraku postopka »Vzpostavljanje
povezave z izbiranjem imena
omrežja (SSID)« izberite
[New connection registration] in nato
izberite [(WPS) PIN Method].
Za pritrditev okvirja z mrežico ga
namestite na glavno enoto tako,
da je oznaka s puščico na hrbtni strani
okvirja z mrežico usmerjena navzgor.
Okvir z mrežico je pritrjen z magnetom.
Vzpostavljanje povezave
z aplikacijo SongPal
SongPal lahko sistem poveže z istim
brezžičnim omrežjem, v katerem je
tudi mobilna naprava. Podrobnosti
so v navodilih aplikacije ali na
naslednjem naslovu.
http://info.songpal.sony.net/help/
Oznaka s puščico
21SL
Nastavitev
Povezovanje prek stalnega
naslova IP
Predvajanje zvoka
Poslušanje zvoka iz
povezane naprave AV
Predvajanje zvoka
televizorja
1
1
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
2
V začetnem meniju izberite [TV].
3
2
3
4
Izberite program z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Izbrani TV-program se prikaže na
TV-zaslonu in sistem predvaja zvok
televizorja.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumbom
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 26).
Opomba
Nastavite zvočnike televizorja (BRAVIA)
na zvočni sistem. Za informacije
o nastavitvi televizorja glejte navodila
za nastavitev televizorja.
Nasvet
Možnost [TV] lahko izberete tako,
da na daljinskem upravljalniku
pritisnete INPUT +/–.
22SL
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
Izberite [Analog].
Na TV-zaslonu se prikaže zaslon
[Analog].
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumbom
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 26).
Nasvet
Vhod lahko izberete tako, da na daljinskem
upravljalniku pritisnete INPUT +/–.
Poslušanje glasbe
v napravi USB
1
2
3
4
5
Nasvet
V meniju z možnostmi lahko izvajate
različne postopke (stran 56).
Priključite napravo USB v vrata
(USB).
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[USB (Connected)].
Izberite mapo, v kateri so
shranjene skladbe – skladba.
Izbrana skladba se predvaja in jo
boste slišali prek sistema.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumbom
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 26).
23SL
Predvajanje zvoka
Predvajate lahko glasbene datoteke,
shranjene v priključeni napravi USB.
Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče
predvajati, preberite v razdelku »Vrste
datotek, ki jih je mogoče predvajati«
(stran 68).
Opomba
Naprave USB med delovanjem ne
odstranjujte. Pred priključevanjem ali
odstranjevanjem naprave USB izklopite
sistem, da preprečite poškodbe podatkov
ali okvaro naprave USB.
Izbira zvočnega učinka
Nastavitev zvočnega
učinka, prilagojenega
zvočnim virom
(SOUND FIELD)
Uživate lahko v predvajanju vnaprej
programiranih zvočnih učinkov,
ki ustrezajo različnim vrstam
zvočnih virov.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
Zvočno polje
Razlaga
[Sports]
Komentar je jasen,
navijanje se sliši kot
prostorski zvok in
zvoki so realistični.
[Game
Studio]
Zvočni učinki so
optimizirani za
igranje video iger.
[Standard]
Zvočni učinki so
optimizirani za
posamezen
zvočni vir.
Opombe
• Pri uporabi funkcije »wireless multi room«
ali Chromecast built-in ali nastavitve
[Bluetooth Mode] za [Transmitter]
(stran 51), funkcija zvočnega polja
ni na voljo.
• Če uporabljate funkcije »wireless
surround«, lahko izberete [Movie]
ali [Music].
• Na TV-zaslonu za TV-vhod ni prikazan
meni za zvočno polje.
Nasveti
1
2
• Možnost [ClearAudio+] lahko izberete
tako, da na daljinskem upravljalniku
pritisnete CLEAR AUDIO+.
• Zvočno polje lahko izberete v meniju
z možnostmi (stran 56).
Pritisnite SOUND FIELD.
Na TV-zaslonu se prikaže meni
zvočnega polja.
Pritiskajte gumb, da izberete
želeno zvočno polje.
24SL
Zvočno polje
Razlaga
[ClearAudio+]
Primerna nastavitev
zvoka za vir zvoka se
izbere samodejno.
[Movie]
Zvočni učinki so
optimizirani za filme.
Ta način poustvarja
gostoto in bogato
razsežnost zvoka.
[Music]
Zvočni učinki so
optimizirani za
poslušanje glasbe.
Predvajanje čistega
zvoka pri nizki glasnosti
opolnoči (NIGHT)
Nastavitev za bolj
razločne dialoge (VOICE)
Izbira zvočnega učinka
Zvok se oddaja pri nižji glasnosti
z minimalno izgubo natančnosti
in jasnosti dialoga.
VOICE
NIGHT
1
1
2
2
Pritisnite NIGHT.
Na TV-zaslonu se prikaže nočni
način.
Pritiskajte gumb, da izberete
nočni način.
Način
Razlaga
[On]
Vklopi funkcijo
nočnega načina.
[Off]
Izklopi funkcijo
nočnega načina.
Pritisnite VOICE.
Na TV-zaslonu se prikaže glasovni
način.
Pritiskajte gumb, da izberete
glasovni način.
Način
Razlaga
[Up Off]
Standardno
[Up 1]
Dialog se sliši brez
težav, saj se poveča
razpon dialoga.
[Up 2]
Razpon dialoga je večji
in zvok dialoga bodo
starejši ljudje morda
bolje slišali.
Nasvet
Opomba
Ko izklopite sistem, je ta nastavitev
samodejno nastavljena na [Off]
(Izklopljeno).
Možnost [Voice] lahko izberete v meniju
z možnostmi (stran 56).
Nasvet
Možnost [Night] lahko izberete v meniju
z možnostmi (stran 56).
25SL
Prilagajanje glasnosti
globokotonca
Prilagoditev zamika med
sliko in zvokom
Globokotonec je namenjen predvajanju
nizkih tonov ali nizkofrekvenčnega
zvoka.
Če se zvok ne ujema s sliko na
TV-zaslonu, lahko prilagodite
zamik med njima.
///,
SW  +/–
OPTIONS
Pritisnite SW (glasnost globokotonca)
 +/–, da prilagodite glasnost
globokotonca.
Opomba
Ko vhodni vir ne vsebuje veliko
nizkotonskega zvoka, kar je na primer
značilno za večino TV-programov,
se nizkotonski zvok iz globokotonca
morda ne bo slišal.
Med gledanjem televizorja
1
2
Pritisnite  ali
Na zaslonu sprednje plošče se
prikaže čas za prilagajanje.
3
Prilagodite zamik z gumboma /
in nato pritisnite .
Prilagajate lahko od 0 msec do
300 msec v korakih po 25 msec.
4
26SL
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu sprednje plošče se
prikaže oznaka »SYNC«.
Pritisnite OPTIONS.
Meni z možnostmi na zaslonu
sprednje plošče se izklopi.
Poslušanje glasbe/zvoka
prek funkcije BLUETOOTH
Poslušanje glasbe
iz mobilne naprave
Poslušanje glasbe prek
seznanjanja z mobilno
napravo
1
2
INPUT +/–
BLUETOOTH
PAIRING
3
SW  +/–
HOME
 +/–
Gumbi za
upravljanje
predvajanja
4
Vključite funkcijo BLUETOOTH
in nato izberite »HT-MT500/501«,
ko ste ta model našli prek mobilne
naprave.
Če morate vnesti geslo, vnesite
»0000«.
Indikator BLUETOOTH na glavni
enoti mora zasvetiti modro.
Povezava med sistemom in
mobilno napravo je vzpostavljena.
Začnite predvajati zvok prek
aplikacije za glasbo v priključeni
mobilni napravi.
Glavna enota predvaja zvok.
BLUETOOTH
RX/TX
27SL
Poslušanje glasbe/zvoka prek funkcije BLUETOOTH
Glasbo, shranjeno v mobilni napravi,
kot je pametni telefon ali tablični
računalnik, lahko poslušate prek
brezžične povezave, in sicer tako,
da sistem in mobilno napravo
povežete prek funkcije BLUETOOTH.
Med povezovanjem z mobilno napravo
prek funkcije BLUETOOTH lahko sistem
upravljate preprosto s priloženim
daljinskim upravljalnikom, ne da bi
morali vklopiti televizor.
Pritisnite BLUETOOTH PAIRING.
Sistem preklopi v način seznanjanja,
na zaslonu sprednje plošče se
prikaže »BT« in indikator
BLUETOOTH hitro utripa.
5
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumbom
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 26).
• Vsebino lahko predvajate ali
začasno zaustavite z gumbi
za upravljanje predvajanja na
daljinskem upravljalniku.
Preverjanje stanja povezave
funkcije BLUETOOTH
Stanje
Indikator BLUETOOTH
Med stanjem
pripravljenosti
seznanjanja
Hitro utripa modro
Izvaja se poskus
vzpostavitve
povezave
Utripa modro
Povezava je
vzpostavljena
Zasveti modro
Povezava ni
vzpostavljena
Ne sveti
Nasveti
• Ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, se glede na napravo,
ki jo imate priključeno, prikaže indikator,
ki priporoča, katero aplikacijo namestite.
Po prikazanih navodilih lahko namestite
aplikacijo SongPal, s katero boste lahko
upravljali sistem.
Podrobnosti za SongPal so v razdelku
»Poslušanje glasbe iz mobilne naprave
prek aplikacije SongPal« (stran 34).
• Izvedite seznanjanje za drugo in nadaljnje
mobilne naprave.
28SL
Poslušanje glasbe
iz seznanjene mobilne
naprave
1
2
3
4
5
Vklopite funkcijo BLUETOOTH
v mobilni napravi.
Pritiskajte INPUT +/–, dokler
se na zaslonu sprednje plošče
ne prikaže oznaka »BT«.
Sistem samodejno znova vzpostavi
povezavo z mobilno napravo,
s katero je bil povezan nazadnje.
Indikator BLUETOOTH mora
zasvetiti modro.
Povezava med sistemom in
mobilno napravo je vzpostavljena.
Začnite predvajati zvok prek
aplikacije za glasbo v priključeni
mobilni napravi.
Glavna enota predvaja zvok.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumbom
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 26).
• Vsebino lahko predvajate ali
začasno zaustavite z gumbi
za upravljanje predvajanja na
daljinskem upravljalniku.
Prekinitev povezave z mobilno
napravo
Izvedite katerega koli od spodnjih
postopkov.
• Onemogočite funkcijo BLUETOOTH
v mobilni napravi.
• Pritisnite BLUETOOTH PAIRING na
daljinskem upravljalniku.
• Izklopite sistem ali mobilno napravo.
Opomba
Če se napis »BT« ne prikaže na zaslonu
sprednje plošče, ko pritisnete INPUT +/–
v 2. koraku postopka »Poslušanje glasbe
iz seznanjene mobilne naprave«, enkrat
pritisnite gumb BLUETOOTH RX/TX na
daljinskem upravljalniku.
Nasvet
Če povezava ni vzpostavljena, v mobilni
napravi izberite »HT-MT500/501«.
Če mobilno napravo, združljivo
s funkcijo NFC, na primer pametni
telefon ali tablični računalnik, približate
oznaki N na glavni enoti, se sistem
samodejno vklopi, nato pa se
samodejno izvedeta postopek
seznanjanja in vzpostavitev
povezave BLUETOOTH.
Združljive naprave
Pametni telefoni, tablični računalniki in
predvajalniki glasbe z vgrajeno funkcijo
NFC (OS: Android™, različica 2.3.3 ali
novejša, razen Android 3.x)
1
2
Vklopite funkcijo NFC v mobilni
napravi.
Z mobilno napravo se dotaknite
oznake N na glavni enoti.
Zadržite dotik, dokler mobilna
naprava ne zavibrira in se na njej ne
prikaže sporočilo.
Za dokončanje seznanjanja glavne
enote in mobilne naprave
upoštevajte navodila na zaslonu.
Indikator BLUETOOTH
3
4
5
Indikator BLUETOOTH mora
zasvetiti modro.
Povezava med sistemom in
mobilno napravo je vzpostavljena.
Začnite predvajati zvok prek
aplikacije za glasbo v priključeni
mobilni napravi.
Sistem predvaja zvok.
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumbom
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 26).
• Vsebino lahko predvajate ali
začasno zaustavite z gumbi
za upravljanje predvajanja na
daljinskem upravljalniku.
29SL
Poslušanje glasbe/zvoka prek funkcije BLUETOOTH
Vzpostavljanje povezave
z mobilno napravo prek
funkcije enega dotika (NFC)
Zaustavitev predvajanja
s funkcijo z enim dotikom
Z mobilno napravo se znova dotaknite
oznake N na glavni enoti.
Opombe
• Od vrste naprave je odvisno, ali bo
pred tem v mobilni napravi morda
treba spremeniti določene nastavitve.
– Vklopite funkcijo NFC.
– Iz spletne trgovine Google Play™
namestite aplikacijo »NFC Easy
Connect« in jo zaženite. (Aplikacija
morda ni na voljo v nekaterih državah/
regijah.) Za podrobnejše informacije
preberite navodila za uporabo naprave.
• Ta funkcija ne deluje s slušalkami,
združljivimi s tehnologijo BLUETOOTH.
Če želite zvok poslušati s slušalkami,
združljivimi s tehnologijo BLUETOOTH,
glejte »Poslušanje zvoka povezanega
televizorja ali naprave s slušalkami«
(stran 30).
• Možnost [Bluetooth Mode] se samodejno
spremeni v [Receiver], kadar povezavo
BLUETOOTH vzpostavljate s funkcijo
enega dotika. Tudi če prekličete
funkcijo enega dotika, nastavitev
[Bluetooth Mode] ostane kot [Receiver].
Za podrobnosti o načinu [Bluetooth
Mode] glejte [Bluetooth Settings]
(stran 51).
• Če vaša mobilna naprava preklopi v stanje
pripravljenosti zaradi magnetne sile,
morda ne boste mogli vzpostaviti
povezave s funkcijo NFC. Če funkcija
z enim dotikom ne deluje, jo povežite
z uporabo funkcije BLUETOOTH (stran 27).
30SL
Poslušanje zvoka
povezanega televizorja
ali naprave s slušalkami
Zvok iz povezanega televizorja ali
naprave lahko poslušate s slušalkami,
združljivimi s funkcijo BLUETOOTH,
in sicer tako, da jih povežete prek
funkcije BLUETOOTH.
Poslušanje zvoka
s seznanjanjem s slušalkami
1
2
3
4
5
Slušalke, združljive s funkcijo
BLUETOOTH, nastavite v način
za seznanjanje.
Za način seznanjanja glejte navodila
za uporabo slušalk.
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Izberite [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Sistem preklopi v stanje prenosa
BLUETOOTH.
V možnosti [Device List] pod
[Bluetooth Settings] izberite
ime slušalk.
Ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, se prikaže [Bluetooth
device is connected.]. (Pokaže
se tudi ime povezane naprave.)
Če na seznamu [Device List]
ne najdete imena slušalk,
izberite [Scan].
6
Prilagodite glasnost.
Najprej prilagodite glasnost slušalk.
Glasnost slušalk lahko upravljate
z možnostjo +/– na glavni enoti in
 +/– na daljinskem upravljalniku.
Poslušanje zvoka
s seznanjenimi slušalkami
1
2
3
4
Odstranjevanje registrirane
naprave s seznama naprav
1
Sledite postopkom korakov 1–5
v razdelku »Poslušanje zvoka
s seznanjanjem s slušalkami«.
2
Izberite ime slušalk in pritisnite
OPTIONS.
3
4
Izberite [Remove].
Če želite želene slušalke izbrisati
s seznama naprav, upoštevajte
navodila na zaslonu.
5
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
Izberite želeni vhod.
Za izbiranje vhoda glejte »Uporaba
začetnega menija« (stran 15).
Na slušalkah vklopite funkcijo
BLUETOOTH.
Pritisnite BLUETOOTH RX/TX na
daljinskem upravljalniku.
Možnost [Bluetooth Mode] je
nastavljena na [Transmitter] in na
zaslonu sprednje plošče se prikaže
»BT TX«.
Sistem samodejno znova vzpostavi
povezavo s slušalkami, s katerimi je
bil povezan nazadnje, nato se zvok
predvaja prek slušalk.
Iz sistema se ne oddaja nikakršen
zvok.
Prilagodite glasnost.
Prilagodite glasnost slušalk.
Glasnost slušalk lahko prilagodite
tudi z gumboma  +/– na
daljinskem upravljalniku.
Odklapljanje slušalk
Izvedite katerega koli od spodnjih
postopkov.
– Izklopite funkcijo BLUETOOTH
v slušalkah.
– Pritisnite BLUETOOTH RX/TX.
– Izklopite sistem ali slušalke.
– V možnosti
[Setup] – [Bluetooth
Settings] – [Device List] izberite ime
naprave povezanih slušalk.
31SL
Poslušanje glasbe/zvoka prek funkcije BLUETOOTH
7
Vrnite se v začetni meni in izberite
želeni vhod.
Na TV-zaslonu se prikaže slika
izbranega vhoda, na zaslonu
sprednje plošče pa »BT TX« in nato
se zvok predvaja prek slušalk.
Iz sistema se ne oddaja nikakršen
zvok.
Za izbiranje vhoda glejte »Uporaba
začetnega menija« (stran 15).
O povezavi za slušalke
• Glasnosti slušalk morda ne boste
mogli prilagajati, kar je odvisno
od slušalk, združljivih s funkcijo
BLUETOOTH.
• Funkcija [Bluetooth Audio] je
omogočena, če je možnost
[Bluetooth Mode] nastavljena
na [Off] ali [Transmitter].
• Ko je izbran vhod [Bluetooth Audio],
možnosti [Bluetooth Mode] ne morete
nastaviti na [Transmitter]. Načina ni
mogoče preklopiti tudi z možnostjo
BLUETOOTH RX/TX na daljinskem
upravljalniku.
• Registrirate lahko največ deset naprav
BLUETOOTH. Če registrirate še deseto
napravo BLUETOOTH, bo prepisala
najstarejšo že povezano napravo
BLUETOOTH.
• Sistem lahko na seznamu [Device List]
prikaže do 15 zaznanih naprav
BLUETOOTH.
• Med predvajanem zvoka s slušalkami,
združljivimi s funkcijo BLUETOOTH,
v meniju z možnostmi ni mogoče
spreminjati zvočnih učinkov ali
nastavitev.
• Nekatere vsebine morda ne bo
mogoče predvajati, ker je zaščitena.
• Predvajanje zvoka/glasbe prek
naprave BLUETOOTH je zaradi
značilnosti brezžične tehnologije
BLUETOOTH zakasnjeno v primerjavi
s predvajanjem z glavno enoto.
• Prejemanje zvoka AAC ali LDAC iz
naprave BLUETOOTH (stran 51) lahko
omogočite ali onemogočite.
32SL
Poslušanje glasbe/zvoka
z omrežno funkcijo
Poslušanje glasbe
v osebnem računalniku
Računalnik
Poslušanje glasbe prek
računalnika v domačem
omrežju
Priprava omrežja
Home Network
1
2
3
Sistem povežite v omrežje.
Glejte »Vzpostavljanje povezave
z žičnim omrežjem« (stran 18)
in »Vzpostavljanje povezave
z brezžičnim omrežjem« (stran 20).
Osebni računalnik povežite
v omrežje.
Podrobnosti so v navodilih za
uporabo osebnega računalnika.
Nastavite osebni računalnik.
Če želite osebni računalnik
uporabljati v domačem omrežju,
morate računalnik nastaviti kot
strežnik. Podrobnosti so v navodilih
za uporabo osebnega računalnika.
Usmerjevalnik za
brezžično omrežje
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Home Network].
Na TV-zaslonu se prikaže ime
naprave v domačem omrežju.
Izberite želeno napravo, mapo,
v kateri so shranjene skladbe,
in skladbo.
Izbrana skladba se predvaja in jo
boste slišali prek sistema.
4
Prilagodite glasnost.
• Glasnost prilagodite z gumbom
 +/– na daljinskem
upravljalniku.
• Glasnost globokotonca
prilagodite z gumboma SW  +/–
na daljinskem upravljalniku
(stran 26).
Nasvet
V meniju z možnostmi lahko izvajate
različne postopke (stran 56).
Nasvet
Za preverjanje stanja omrežne povezave
glejte
[Setup] – [Network Settings] –
[Network Connection Status].
33SL
Poslušanje glasbe/zvoka z omrežno funkcijo
Glasbene datoteke, shranjene
v osebnem računalniku, lahko
predvajate prek domačega omrežja.
Glasbene datoteke lahko predvajate
z menijem, prikazanem na TV-zaslonu
ali v aplikaciji SongPal v mobilni napravi,
kot je pametni telefon ali tablični
računalnik.
Poslušanje glasbe iz
osebnega računalnika
prek aplikacije SongPal
Računalnik
Poslušanje glasbe iz
mobilne naprave prek
aplikacije SongPal
Možnosti uporabe aplikacije
SongPal
Usmerjevalnik
za brezžično
omrežje
SongPal je aplikacija za upravljanje
združljivih zvočnih naprav Sony
z uporabo mobilnih naprav, kot so
pametni telefoni ali tablični računalniki.
Pametni telefon
ali tablični
računalnik
Glasbene datoteke, shranjene
v osebnem računalniku, lahko
predvajate z aplikacijo SongPal,
nameščeno v mobilni napravi, kot je
pametni telefon ali tablični računalnik.
Za podrobnosti o aplikaciji SongPal
glejte razdelek »Možnosti uporabe
aplikacije SongPal« (stran 34) ali
naslednji naslov.
http://info.songpal.sony.net/help/
Podrobnosti o aplikaciji SongPal so na
voljo tukaj:
http://info.songpal.sony.net/help/
Če v mobilno napravo namestite
SongPal, vam bodo s to aplikacijo na
voljo možnosti, opisane v nadaljevanju.
Zvočne nastavitve sistema
Zvok lahko preprosto prilagodite ali
uporabite nastavitev [ClearAudio+],
ki jo priporoča Sony.
Glasbena storitev
Za uporabo glasbenih storitev lahko
nastavite začetne nastavitve*.
* Glasbene storitve in njihova
razpoložljivost se lahko razlikujejo
med državami in regijami.
Morda bo treba posodobiti napravo.
Če pri glasbeni storitvi uporabljate
storitev Chromecast built-in, glejte
razdelek »Uporaba funkcije Chromecast
built-in« (stran 35).
Poslušanje glasbe v domačem
omrežju
Prek omrežja lahko predvajate glasbo,
shranjeno v računalniku ali domačem
omrežju.
34SL
Poslušanje glasbe prek
naprave USB
Predvajate lahko glasbo v napravi,
povezani prek vrat (USB) na glavni
enoti.
Opomba
Kaj lahko upravljate z aplikacijo SongPal,
je odvisno od priključene naprave.
Tehnični podatki in oblika aplikacije
se lahko spremenijo brez obvestila.
Uporaba funkcije
Chromecast built-in
Chromecast built-in omogoča izbiro
glasbene vsebine iz aplikacije,
ki podpira Chromecast, in njeno
predvajanje v sistemu ali v skupini,
v kateri je sistem.
1
Uporaba funkcije SongPal
2
3
4
Brezplačno aplikacijo SongPal
namestite v mobilno napravo.
Aplikacijo SongPal poiščite
v trgovini Google Play ali App Store
in jo namestite v mobilno napravo.
Sistem in mobilno napravo
povežite prek funkcije
BLUETOOTH (stran 27) ali
omrežne funkcije (stran 18).
Zaženite aplikacijo SongPal.
Upoštevajte navodila na zaslonu
aplikacije SongPal.
2
3
4
5
Opombi
• Pred uporabo aplikacije SongPal
nastavite možnost [Bluetooth Mode]
na [Receiver] (stran 51).
• Uporabljajte najnovejšo različico
aplikacije SongPal.
6
Nasveti
V začetnem meniju izberite
[Music Service List].
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
glasbenih storitev.
Izberite [Chromecast built-in].
Upoštevajte naslednje sporočilo
na zaslonu, da nastavite možnosti
za uporabo funkcije Chromecast
built-in.
Mobilno napravo prek povezave
Wi-Fi povežite v isto omrežje,
v katerem je sistem.
V mobilno napravo namestite
aplikacijo, ki podpira Chromecast.
Zaženite aplikacijo, ki podpira
Chromecast in se dotaknite
gumba za predvajanje ter
izberite sistem ali skupino,
v kateri je sistem.
• Sistem in mobilno napravo lahko
povežete prek funkcije NFC (stran 29).
• Pri povezovanju z omrežno funkcijo
mobilno napravo povežite v isto omrežje,
v katerem je tudi sistem.
7
Izberite glasbo in jo predvajajte
v aplikaciji, ki podpira
Chromecast.
Glasba se predvaja v sistemu.
35SL
Poslušanje glasbe/zvoka z omrežno funkcijo
1
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
Opomba
Funkcija Chromecast built-in in aplikacija,
ki podpira Chromecast, morda ne bosta na
voljo, kar je odvisno od države in območja,
kjer ste.
Uporaba funkcije Spotify
Glasbo lahko izberete v aplikaciji Spotify
in jo predvajate v sistemu. Če želite
predvajati v sistemu, potrebujete račun
za Spotify Premium.
Vklop funkcije Spotify
Connect
1
2
3
4
5
36SL
Mobilno napravo prek povezave
Wi-Fi povežite v isto omrežje,
v katerem je sistem.
V mobilno napravo namestite
brezplačno aplikacijo Spotify.
Odprite aplikacijo Spotify in se
prijavite v račun Spotify Premium.
V aplikaciji Spotify izberite glasbo
in jo začnite predvajati.
V aplikaciji Spotify izberite ikono
za povezavo ter kot izhodno
zvočno napravo izberite sistem.
Glasba se predvaja v sistemu.
Nadaljevanje predvajanja
glasbe iz mobilne naprave
1
Pritisnite MUSIC SERVICE.
Če ste v sistemu predvajali glasbo
iz storitve Spotify, se nadaljuje
predvajanje glasbe, ki ste jo
poslušali v storitvi Spotify.
Podrobnosti so na voljo v razdelku
»Uporaba gumba MUSIC SERVICE«
(stran 37).
Uporaba gumba MUSIC
SERVICE
Če želite uporabljati glasbene storitve,
mora sistem imeti internetno povezavo.
MUSIC SERVICE
Pritisnite MUSIC SERVICE.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
glasbenih storitev.
Če ste v sistemu predvajali glasbo
iz storitve Spotify, se nadaljuje
predvajanje glasbe, ki ste jo poslušali
v tej storitvi. Preberite razdelek
»Uporaba funkcije Spotify« (stran 36).
Opombe
• Glasbene storitve morda niso na voljo
v nekaterih državah/regijah.
• Če nadaljevanje predvajanja ni na voljo,
bo predvajan zadnji seznam predvajanja,
ki ste ga poslušali v sistemu.
• Če želite predvajati v sistemu,
potrebujete račun za Spotify.
Nasveti
• Glasbeno storitev lahko posodobite
s pritiskom na OPTIONS in izbiro možnosti
[Update Services] na seznamu glasbenih
storitev.
• Če želite prikazati seznam glasbenih
storitev, lahko v začetnem meniju
izberete [Music Service List] ali na glavni
enoti pritisnete MUSIC SERVICE.
37SL
Poslušanje glasbe/zvoka z omrežno funkcijo
Opomba
Aplikacija Spotify morda ni na voljo
v nekaterih državah/regijah.
Vzpostavljanje povezave
z napravo, združljivo
s funkcijo SongPal Link
(Wireless Multi Room/
Wireless Surround)
Prek s sistemom povezanega
brezžičnega zvočnika, združljivega
z aplikacijo SongPal Link, lahko uživate
v glasbi v katerem koli prostoru ali jo
poslušate v načinu prostorskega zvoka.
Upravljate lahko z aplikacijo SongPal,
nameščeno v mobilni napravi. Če želite
uporabljati več naprav, združljivih
z aplikacijo SongPal, jih povežite
z istim brezžičnim krajevnim omrežjem.
Nastavljanje prek aplikacije
SongPal
Nastavitev izvedite po navodilih
v pomoči aplikacije SongPal.
Opomba
Ta funkcija ni na voljo za glasbo v napravi,
ki je na sistem priključena prek funkcije
BLUETOOTH.
Nasvet
Poslušanje iste glasbe
v različnih prostorih
(Wireless Multi Room)
Za podrobnejše informacije o aplikaciji
SongPal glejte razdelek »Možnosti
uporabe aplikacije SongPal« (stran 34).
Dodajanje zadnjih zvočnikov
(Wireless Surround)
Prek domačega brezžičnega omrežja
lahko v različnih prostorih poslušate
visokokakovostno glasbo ali zvok iz
naslednjih virov.
• Glasba iz glasbene storitve
• Glasba, shranjena v računalniku
ali pametnem telefonu
• Zvok na vhodih [TV] ali [Analog]
v sistemu*
* Predvajate lahko zvok iz naprave,
priključene na sistem. Pri uporabi
zgornjih vhodov zvok zamuja za sliko.
Če vas moti časovni zamik med zvokom
in sliko, prekličite funkcijo »wireless multi
room«.
38SL
Brezžične zvočnike družbe Sony
(niso priloženi) lahko dodate kot
zvočnike za prostorski zvok sistema.
Oba brezžična zvočnika naj bosta
enakega modela.
Podrobnosti o ustreznih zvočnikih
najdete na naslednjem naslovu.
http://sony.net/nasite/
Opombe
• Funkcija brezžičnega omrežja ni na voljo,
če uporabljate funkcijo »wireless
surround«. Z omrežjem se povežite
prek žičnega omrežja.
• Če uporabljate funkcijo »wireless
surround«, možnosti [Bluetooth Mode]
ne morete nastaviti na [Transmitter]
(stran 51).
• Če uporabljate funkcijo »wireless
surround«, možnost [Bluetooth Codec –
LDAC] (stran 52) ni na voljo.
Nasvet
Prikaz nastavitev za funkcijo »wireless
surround« lahko prikažete tako,
da v začetnem meniju izberete
[Wireless Surround].
Nastavljanje prek aplikacije
SongPal
1
1
2
3
4
5
6
7
Brezžični zvočnik posodobite
na najnovejšo različico.
Programska oprema brezžičnega
zvočnika se ne posodobi
samodejno, če uporabljate funkcijo
»wireless surround«. Če jo želite
posodobiti, prekličite funkcijo
»wireless surround« in brezžični
zvočnik povežite z internetom.
Sistem povežite v omrežje prek
žičnega omrežja (stran 18).
Funkcija brezžičnega omrežja ni
na voljo, če uporabljate funkcijo
»wireless surround«.
Namestite ustrezne zvočnike
in jih vklopite.
2
3
4
Sistem povežite v omrežje prek
žičnega omrežja (stran 18).
Funkcija brezžičnega omrežja ni
na voljo, če uporabljate funkcijo
»wireless surround«.
Namestite ustrezne zvočnike
in jih vklopite.
Izberite sistem v aplikaciji SongPal
in nato nastavitev izvedite po
navodilih v aplikaciji SongPal.
Opomba
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
Nastavitve aplikacije SongPal veljajo
za različico SongPal 4.0 ali novejšo.
Podrobnosti o namestitvi aplikacije
SongPal preberite v razdelku »Uporaba
funkcije SongPal« (stran 35).
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Preklic funkcije »wireless
surround«
Izberite [Wireless Surround
Settings].
V začetnem meniju izberite
[Setup] – [Wireless Surround
Settings] – [Stop Wireless Surround].
Nastavitev izvedite po navodilih
na zaslonu.
39SL
Poslušanje glasbe/zvoka z omrežno funkcijo
Nastavljanje prek sistema
Brezžični zvočnik posodobite
na najnovejšo različico.
Programska oprema brezžičnega
zvočnika se ne posodobi
samodejno, če uporabljate funkcijo
»wireless surround«. Če jo želite
posodobiti, prekličite funkcijo
»wireless surround« in brezžični
zvočnik povežite z internetom.
[Surround R]2): Nastavi razdaljo do
desnega zvočnika za prostorski zvok.
Uporaba različnih funkcij/
nastavitev
Prilagajanje nastavitev
zvočnika za prostorski
zvok
Za najboljši možen prostorski zvok
nastavite razdaljo med zvočniki in
položajem, na katerem poslušate,
njihovo izhodno raven in drugo.
Privzete nastavitve so podčrtane.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Izberite [Audio Settings] –
[Speaker Settings].
Na TV-zaslonu se prikaže meni
[Speaker Settings].
Prilagodite nastavitve zvočnika.
Nastavitve izberite med naslednjimi
možnostmi, tako da pritisnete /
in , nato pa nastavite vrednost
glede na okolje s pritiskom na /
in .
1)
2)
Ta možnost ni prikazana, če uporabljate
funkcijo »wireless surround«.
Ta možnost je prikazana, če uporabljate
funkcijo »wireless surround«.
Nasvet
Merske enote lahko spremenite (čevlji ali
metri) s pritiskom na gumb za barvo (RED).
[Level]
Prilagodite glasnost zvočnikov.
Za [Front] in [Subwoofer] lahko
nastavite vrednost od –6,0 dB do 6,0 dB
v korakih po 0,5 dB.
Za [Surround L]* in [Surround R]*
lahko nastavite vrednost od –10,0 dB
do 10,0 dB v korakih po 0,5 dB.
[Front]: Nastavi glasnost sprednjega
zvočnika.
[Subwoofer]: Nastavi glasnost
globokotonca.
[Surround L]*: Nastavi glasnost levega
zvočnika za prostorski zvok.
[Surround R]*: Nastavi glasnost desnega
zvočnika za prostorski zvok.
* Ta možnost je prikazana, če uporabljate
funkcijo »wireless surround«.
[Test Tone]
Če želite preveriti razpoložljivost
zvočnikov, lahko iz zvočnikov
predvajate preizkusni ton.
[Off]: Preizkusni ton se ne predvaja
iz zvočnikov.
[On]: Preizkusni ton se predvaja
iz vsakega zvočnika po vrsti.
[Distance]
Nastavite razdaljo med zvočniki in
položajem, na katerem poslušate.
Nastavite lahko vrednost med 0 in 10 m
v korakih po 0,1 m.
[Front]1): Nastavi razdaljo do sprednjega
zvočnika.
[Subwoofer]1): Nastavi razdaljo do
globokotonca.
[Surround L]2): Nastavi razdaljo do
levega zvočnika za prostorski zvok.
40SL
[Sofa Mode]
Spremenite to nastavitev glede na
položaj namestitve globokotonca.
[On]: To možnost izberite, če je
globokotonec nameščen pod kavčem.
[Off]: To možnost izberite, če je
globokotonec nameščen kjer koli,
razen pod kavčem.
Vzpostavljanje
brezžične povezave
z globokotoncem
(SECURE LINK)
S funkcijo Secure Link lahko določite,
s katero brezžično povezavo boste
povezali sistem in globokotonec.
Ta funkcija preprečuje motnje,
kadar uporabljate več brezžičnih
izdelkov ali jih uporabljajo vaši sosedje.
3
4
5
6
7
Izberite [On].
Na zadnji strani globokotonca
pritisnite SECURE LINK.
Indikator vklopa/izklopa na
globokotoncu utripa oranžno.
V roku 1 minute izvedite naslednji
korak.
Izberite [Start].
Zažene se nastavitev povezave.
Če se želite vrniti na prejšnji zaslon,
izberite možnost [Cancel].
Za dokončanje nastavitve
povezave upoštevajte navodila
na zaslonu.
Indikator za vklop/izklop na
globokotoncu zasveti oranžno.
Opombi
SECURE LINK
1
2
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
• Če se prikaže sporočilo [Cannot set
Secure Link.], upoštevajte navodila
na zaslonu.
• Ko je možnost [Bluetooth Mode]
nastavljena na [Transmitter] in je naprava
BLUETOOTH povezana s sistemom,
ni mogoče vzpostaviti brezžične
povezave z globokotoncem.
Izbira frekvenčnega pasu
Za boljšo povezavo lahko izberete
frekvenčni pas.
1
2
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
41SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
Indikator za vklop/
izklop
Izberite [System Settings] –
[Wireless Subwoofer
Connection] – [Secure Link].
Na TV-zaslonu se prikaže meni
[Secure Link].
3
4
Izberite [System Settings] –
[Wireless Subwoofer
Connection] – [RF Band].
Izberite želeno nastavitev.
• [Auto] (privzeta nastavitev):
To možnost izberite v običajnem
primeru. Sistem samodejno izbere
najustreznejši frekvenčni pas
za prenos.
• [5.2GHz], [5.8GHz]: Prenaša zvok
glede na izbrani frekvenčni pas.
Nasvet
Priporočljivo je, da možnost [RF Band]
nastavite na [Auto].
Če je brezžični prenos
nestabilen
Ob uporabi več brezžičnih sistemov,
kot je brezžično omrežje LAN,
bo oddajanje brezžičnih signalov morda
moteno. V tem primeru lahko prenos
izboljšate tako, da spremenite
naslednjo nastavitev [RF Channel].
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Izberite [System Settings] –
[Wireless Subwoofer
Connection] – [RF Channel].
Izberite želeno nastavitev.
• [Auto] (privzeta nastavitev):
To možnost izberite v običajnem
primeru. Sistem samodejno izbere
najustreznejši kanal za prenos.
• [1], [2], [3]: Sistem oddaja zvok
tako, da popravi kanal za prenos.
Izberite kanal z boljšim prenosom.
42SL
Opombi
• Prenos lahko izboljšate tako,
da spremenite kanal za prenos
(frekvenco) drugih brezžičnih sistemov.
Več informacij je na voljo v navodilih za
uporabo drugih brezžičnih sistemov.
• Te funkcije ne morete izbrati, kadar je
možnost [RF Band] nastavljena na [Auto]
(stran 41).
Predvajanje stisnjenih
zvočnih datotek
z nadgradnjo kakovosti
zvoka na skoraj visoko
ločljivost (DSEE HX)
Predvajanje zvoka
Multiplex Broadcast
(AUDIO)
Zvok multipleksirane oddaje lahko
poslušate, če sistem sprejema signal
multipleksirane oddaje Dolby Digital.
1
2
3
4
AUDIO
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Izberite [Audio Settings] –
[DSEE HX].
Izberite [On].
1
Pritisnite AUDIO.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
zvočni signal.
2
Pritiskajte gumb, da izberete
želeni zvočni signal.
Zvočni signal
Razlaga
»MAIN«
Predvaja se zvok
glavnega jezika.
»SUB«
Predvaja se zvok
dodatnega jezika.
»MN/SB«
Predvaja se
kombinirani
zvok glavnega in
dodatnega jezika.
Opombi
• Ta funkcija je združljiva z 2-kanalnimi
digitalnimi vhodnimi signali s frekvenco
vzorčenja 44,1 kHz ali 48 kHz.
• Frekvenca vzorčenja/bitna globina po
obdelavi sta do 96 kHz (24-bitno).
• Ta funkcija ni združljiva s signali DSD.
• Ta funkcija ne deluje za analogni vhod.
• Ta funkcija ne deluje pri uporabi
funkcij »wireless surround« ali
Chromecast built-in.
Opombi
• Če želite sprejemati signal Dolby Digital,
povežite televizor ali druge naprave
z vtičnico TV IN (OPT) prek optičnega
digitalnega kabla (priložen).
• Če je vtičnica HDMI IN na televizorju
združljiva s funkcijo Audio Return Channel
(stran 47), lahko signal Dolby Digital
prejemate prek kabla HDMI.
43SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
Funkcija DSEE HX nadgradi obstoječe
zvočne vire na kakovost zvoka s skoraj
visoko ločljivostjo in ustvari občutek, kot
da bi bili prisotni v snemalnem studiu ali
na koncertu.
Funkcija je na voljo le, če izberete
zvočno polje [Music] (stran 24).
Onemogočanje gumbov
na glavni enoti
Na glavni enoti lahko onemogočite
gumbe, da preprečite nenamerno
upravljanje sistema, na primer med igro
otrok (funkcija ključavnice za otroke).
Spreminjanje svetlosti
zaslona sprednje plošče
in indikatorja
BLUETOOTH (DIMMER)
Spremenite lahko svetlost zaslona
sprednje plošče in indikatorja
BLUETOOTH.
DIMMER
Pritisnite –, + in – v navedenem
vrstnem redu, hkrati pa pritisnite in
zadržite gumb
na glavni enoti.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
»LOCK« in gumbi na glavni enoti ne
delujejo.
Sistem lahko upravljate le z gumbi na
daljinskem upravljalniku.
Preklic funkcije ključavnice
za otroke
Pritisnite –, + in – v navedenem vrstnem
redu, hkrati pa pritisnite in zadržite
gumb
na glavni enoti.
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže
»UNLCK« in funkcija ključavnice za
otroke je preklicana.
1
2
Pritisnite DIMMER.
Na zaslonu sprednje plošče se
prikaže način zaslona.
Pritiskajte gumb, da izberete
želeni način zaslona.
Način
Razlaga
»BRIGHT«
Zaslon sprednje
plošče in indikator
BLUETOOTH svetita
svetlo.
»DARK«
Zaslon sprednje
plošče in indikator
BLUETOOTH svetita
temno.
»OFF«
Zaslon sprednje
plošče je izklopljen.
Opomba
Gumb  (vklop/izklop) pri funkciji
ključavnice za otroke ni zaklenjen.
44SL
Opomba
Če izberete nastavitev »OFF«, se zaslon
sprednje plošče izklopi. Če sistema ne
uporabljate približno 10 sekund, se zaslon
samodejno vklopi po pritisku katerega koli
gumba in nato znova izklopi. Vendar se
v nekaterih primerih zaslon sprednje
plošče morda ne bo izklopil. V tem primeru
je svetlost zaslona sprednje plošče enaka
vrednosti »DARK«.
Varčevanje z energijo
v stanju pripravljenosti
Če glavna enota ovira senzor
daljinskega upravljalnika televizorja,
morda z daljinskim upravljalnikom ne
boste mogli upravljati televizorja. V tem
primeru vključite funkcijo ponavljalnika
IR sistema.
Televizor lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom tako, da posredujete
signal daljinskega upravljalnika s hrbtne
strani glavne enote.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Izberite [System Settings] –
[IR-Repeater].
Na TV-zaslonu se prikaže meni
[IR-Repeater].
Izberite [On].
45SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
Preverite, ali ste nastavili naslednje:
– Možnost [Bluetooth Standby] je
nastavljena na [Off] (stran 51).
– Možnost [Quick Start/Network
Standby] je nastavljena na [Off]
(stran 53).
Posredovanje
signala daljinskega
upravljalnika televizorju
prek glavne enote
Opombi
• Preverite, ali televizorja ne morete
upravljati z njegovim daljinskim
upravljalnikom, in nato nastavite
možnost [IR-Repeater] na [On]. Če je
ta možnost nastavljena na [On], ko je
televizor mogoče upravljati z daljinskim
upravljalnikom, ustrezno delovanje
morda ne bo mogoče zaradi motnje
med neposrednim ukazom daljinskega
upravljalnika in ukazom prek glavne
enote.
• Pri nekaterih televizorjih ta funkcija
morda ne bo delovala pravilno. V tem
primeru premestite glavno enoto
nekoliko dlje od televizorja.
Uporaba funkcije Control
for HDMI
Povezovanje naprave, kot je televizor ali
predvajalnik plošč Blu-ray Disc, združljiv
s funkcijo Control for HDMI*, prek kabla
HDMI vam omogoča enostavno
upravljanje naprave z daljinskim
upravljalnikom.
S funkcijo Control for HDMI lahko
uporabljate naslednje funkcije.
• Funkcija izklopa sistema
• Funkcija nadzora zvoka v sistemu
• TV Audio Input Mode
• Predvajanje z enim dotikom
• Uporaba menija z daljinskim
upravljalnikom televizorja
Opomba
Te funkcije bodo morda delovale pri
napravah, ki jih ne proizvaja družba Sony,
vendar delovanje ni zagotovljeno.
* Funkcija Control for HDMI je standard,
ki ga uporablja CEC (Consumer
Electronics Control) za omogočanje
medsebojnega nadzora naprav HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
46SL
Priprava na uporabo
funkcije Control for HDMI
Funkcijo [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] v sistemu
preklopite na [On] (stran 53). Privzeta
nastavitev je [On].
Omogočite nastavitve funkcije Control
for HDMI za televizor in drugo napravo,
povezano s sistemom.
Nasvet
Če omogočite funkcijo Control for HDMI
( »BRAVIA« sync) med uporabo televizorja
Sony, je samodejno omogočena tudi
funkcija Control for HDMI v sistemu.
Ko so nastavitve dokončane, se na zaslonu
sprednje plošče prikaže oznaka »DONE«.
Funkcija izklopa sistema
Ko izklopite televizor, se bo sistem
izklopil samodejno.
Funkcijo [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
v sistemu nastavite na [On] ali [Auto]
(stran 53). Privzeta nastavitev je [Auto].
Funkcija nadzora zvoka
v sistemu
Če vklopite sistem, ko gledate televizor,
se zvok televizorja oddaja iz zvočnikov
sistema. Glasnost sistema lahko
prilagodite z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
Če se je zvok televizorja predvajal prek
zvočnikov sistema, ko ste nazadnje
gledali televizor, se sistem samodejno
vklopi, ko znova vklopite televizor.
Nastavitve lahko spreminjate tudi prek
menija televizorja. Za več informacij
preberite navodila za uporabo
televizorja.
Opombe
Opomba
• Če med uporabo funkcije Twin Picture
na televizorju izberete vhod, ki ni [TV],
se zvok predvaja le prek televizorja.
Če onemogočite funkcijo Twin Picture,
se zvok predvaja prek sistema.
• Vrednost ravni glasnosti sistema je
prikazana na TV-zaslonu, kar je odvisno
od televizorja. Raven glasnosti, prikazana
na TV-zaslonu, se lahko razlikuje od ravni,
prikazane na sprednji plošči sistema.
• Funkcija za nadzor zvoka sistema morda
ne bo na voljo, odvisno od nastavitev
televizorja. Za več informacij preberite
navodila za uporabo televizorja.
Začetni del predvajane vsebine se morda
ne bo pravilno predvajal, odvisno od
televizorja.
Če je sistem povezan z vtičnico HDMI IN
na televizorju, ki je združljiva s funkcijo
Audio Return Channel (ARC), lahko zvok
televizorja poslušate prek zvočnikov
sistema, ne da bi morali povezati
digitalni optični kabel.
Funkcijo [System Settings] – [HDMI
Settings] – [TV Audio Input Mode]
v sistemu preklopite na [Auto]
(stran 53). Privzeta nastavitev je [Auto].
Z gumbom SYNC MENU na daljinskem
upravljalniku televizorja lahko izberete
sistem in ga upravljate.
To funkcijo lahko uporabljate,
če televizor podpira meni povezave.
Za več informacij preberite navodila
za uporabo televizorja.
Opombi
• V meniju s povezavami v televiziji je
sistem prepoznan kot »Player«.
• Nekatere funkcije v določenih televizorjih
morda niso na voljo.
Opomba
Če televizor ni združljiv s funkcijo Audio
Return Channel, morate priključiti digitalni
optični kabel (priložen) (glejte priložena
navodila za začetek).
Predvajanje z enim dotikom
Ko predvajate vsebino prek naprave
(predvajalnik plošč Blu-ray,
»PlayStation®4« itd.), povezane
s televizorjem, se sistem in televizor
samodejno vklopita, vhod sistema
se preklopi na vhod za televizor in zvok
se predvaja prek zvočnikov sistema.
47SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
TV Audio Input Mode
Uporaba menija z daljinskim
upravljalnikom televizorja
Uporaba funkcije
»BRAVIA Sync«
Poleg funkcije Control for HDMI lahko
v napravah, združljivih s funkcijo
»BRAVIA« sync, uporabljate tudi
naslednje funkcije.
• Funkcija Scene Select
• Home Theatre Control
• Funkcija odpravljanja odmeva
• Povezanost jezikov
Opomba
To so lastne funkcije podjetja Sony.
Ta funkcija ne deluje z izdelki, ki jih
ni proizvedla družba Sony.
Funkcija Scene Select
Zvočno polje sistema se samodejno
preklopi glede na nastavitev funkcije
Scene Select v televizorju. Za več
informacij preberite navodila za
uporabo televizorja.
Zvočno polje nastavite na [ClearAudio+]
(stran 24).
Funkcija Home Theatre
Control
Če uporabljate televizor, združljiv
s funkcijo Home Theatre Control, lahko
nastavitve sistema, nastavitve zvočnega
polja, preklapljanje vhodov ipd. opravite
brez preklapljanja TV-vhoda.
To funkcijo lahko uporabljate, kadar
je televizor povezan z internetom.
Za več informacij preberite navodila
za uporabo televizorja.
48SL
Funkcija odpravljanja
odmeva
Pri uporabi funkcije prikaza prek
družbenih omrežij (na primer storitev
Skype) med ogledom TV-programov se
zmanjša odmev. Ta funkcija je na voljo,
če televizor podpira funkcijo prikaza
prek družbenih omrežij. Za več
informacij preberite navodila za
uporabo televizorja.
Opombi
• Zvok se prek zvočnika televizorja oddaja
le, če pri uporabi funkcije prikaza prek
družabnih omrežij vhod sistema ni [TV].
• Te funkcije ne morete uporabljati, kadar
se zvok predvaja iz televizorja.
Povezanost jezikov
Če spremenite jezik zaslonskega prikaza
televizorja, se spremeni tudi jezik
zaslonskega prikaza sistema.
Opombe glede povezav
HDMI
• Uporabite odobreni kabel HDMI.
• Uporabite kabel Sony HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov in
Ethernetom z logotipom vrste kabla.
• Uporaba kabla za pretvorbo signala
HDMI-DVI ni priporočljiva.
• Povezana naprava lahko povzroči
zaustavitev prenosa zvočnih signalov
prek vtičnice HDMI (zaradi njihove
frekvence vzorčenja, bitne dolžine
ipd.).
Uporaba namestitvenega zaslona
Izvedete lahko različne prilagoditve nastavitev za sliko in zvok.
Privzete nastavitve so podčrtane.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon.
Izberite element nastavitve.
Nastavitveni element
Razlaga
Posodobi programsko opremo sistema. (stran 50)
[Screen Settings]
Prilagodi nastavitve zaslona glede na tip
televizorja. (stran 50)
[Audio Settings]
Zvočne nastavitve prilagodi vrstam vtičnic,
uporabljenih pri povezavi. (stran 50)
[Bluetooth Settings]
Omogoča podrobne nastavitve za funkcijo
BLUETOOTH. (stran 51)
[Wireless Surround Settings]
Omogoča nastavitev funkcije »wireless surround«.
(stran 52)
[System Settings]
Omogoča prilagoditev nastavitev sistema.
(stran 52)
[Network Settings]
Omogoča podrobne nastavitve za internet
in domače omrežje. (stran 54)
[Input Skip Setting]
Omogoča uporabo nastavitve preskoka vhoda
za vsak vhod. (stran 54)
[Easy Setup]
Znova zažene funkcijo Easy Setup za določanje
osnovnih nastavitev. (stran 54)
[Resetting]
Sistemu povrne privzete tovarniške nastavitve.
(stran 55)
49SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
[Software Update]
[Software Update]
Če posodobite programsko opremo
na najnovejšo različico, lahko izkoristite
najnovejše funkcije.
Če želite več informacij o funkcijah
posodobitve, obiščite to spletno mesto:
www.sony.eu/support
Opombe
• Za posodabljanje prek interneta
potrebujete internetno povezavo.
• Med posodabljanjem programske
opreme se na zaslonu sprednje
plošče prikaže oznaka »UPDT«.
Ko je posodobitev dokončana,
se sistem samodejno znova zažene.
Med posodobitvijo ne vklapljajte/
izklapljajte sistema in ne upravljajte
sistema/televizorja. Počakajte, da se
posodobitev programske opreme
zaključi.
• Možnost [Auto Update] nastavite na [On],
če želite, da se posodobitve programske
opreme opravljajo samodejno (stran 53).
Odvisno od podrobnosti posodobitev se
posodabljanje programske opreme lahko
izvede tudi če izberete [Off] v možnosti
[Auto Update].
[Update via Internet]
Posodobi programsko opremo sistema
prek omrežja, ki je na voljo. Upoštevajte
navodila na zaslonu. Preverite, ali je
omrežje povezano s spletom.
[Update via USB Memory]
Posodobi programsko opremo prek
pomnilniške naprave USB. Preverite,
ali je mapa za programske posodobitve
pravilno zapisana kot »UPDATE«.
50SL
[Screen Settings]
[Output Video Resolution]
[Auto]: Oddaja video signal glede
na ločljivost televizorja ali povezane
naprave.
[480p/576p]*: Oddaja video signala
480p/576p.
* Če je vsebina predvajana v barvnem
sistemu NTSC, lahko ločljivost video
signalov pretvorite le v [480p].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Samodejno zazna vrsto zunanje
naprave in vklopi nastavitev barvnega
prilagajanja.
[RGB]: To možnost izberite pri povezavi
z napravo prek vtičnice DVI, ki podpira
standard HDCP.
[Audio Settings]
[Speaker Settings]
Nastavitve zvočnika lahko prilagodite
za najboljši možen prostorski zvok.
Podrobnosti so na voljo v razdelku
»Prilagajanje nastavitev zvočnika za
prostorski zvok« (stran 40).
[DSEE HX]
Funkcija je na voljo le, če izberete
zvočno polje [Music].
[On]: Zvočne podatke pretvori
v zvočno datoteko z visoko ločljivostjo
in poustvari čist vrhunski zvok, ki se
pogosto izgubi (stran 43).
[Off]: Izklopljeno
[Audio DRC]
Opomba
Dinamični razpon zvočnega posnetka
lahko stisnete.
[Auto]: Samodejno stisne zvok.
[On]: Sistem poustvari zvočni posnetek
dolby z dinamičnim razponom, ki ga je
predvidel tonski tehnik.
[Off]: Brez stiskanja dinamičnega
razpona.
Povezavo z napravo BLUETOOTH* lahko
vzpostavite s funkcijo z enim dotikom, tudi
če ste možnost [Bluetooth Mode] nastavili
na [Off].
[Audio Output]
Opomba
Ko je možnost [Control for HDMI]
nastavljena na [On] (stran 53), je možnost
[Audio Output] samodejno nastavljena
na [Speaker + HDMI] in je ne morete
spremeniti.
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Vsebino iz naprave BLUETOOTH lahko
poslušate prek tega sistema ali pa zvok,
predvajan s tem sistemom, poslušate
prek slušalk, združljivih s funkcijo
BLUETOOTH.
[Receiver]: Sistem je v načinu
sprejemnika, kar pomeni, da lahko
sprejema in oddaja zvok, ki ga predvaja
naprava BLUETOOTH.
[Transmitter]: Sistem je v načinu
oddajnika, kar pomeni, da lahko
prenese zvok v slušalke, združljive
s funkcijo BLUETOOTH. Če preklopite
vhod sistema, se na zaslonu sprednje
plošče prikaže »BT TX«.
[Off]: Funkcija BLUETOOTH je
izklopljena, zato ne morete izbrati
vhoda [Bluetooth Audio].
[Device List]
Prikaže seznam seznanjenih in zaznanih
naprav BLUETOOTH (naprava SNK), ko je
možnost [Bluetooth Mode] nastavljena
na [Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Način [Bluetooth Standby] lahko
nastavite tako, da je sistem mogoče
vklopiti z napravo BLUETOOTH, tudi
če je sistem v stanju pripravljenosti.
Ta funkcija je omogočena samo,
kadar je možnost [Bluetooth Mode]
nastavljena na [Receiver] ali
[Transmitter].
[On]: Sistem se samodejno vklopi,
ko zahtevate povezavo BLUETOOTH
prek seznanjene naprave BLUETOOTH.
[Off]: Izklopljeno
[Bluetooth Codec – AAC]
Ta funkcija je omogočena samo,
kadar je možnost [Bluetooth Mode]
nastavljena na [Receiver] ali
[Transmitter].
[On]: Omogoči kodek AAC.
[Off]: Onemogoči kodek AAC.
Opombi
• Če je funkcija AAC omogočena in jo
vaša naprava podpira, lahko poslušate
visokokakovosten zvok.
• Če priključite slušalke, združljive
s funkcijo BLUETOOTH, te nastavitve
ni mogoče spremeniti.
51SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
Izberete lahko način oddajanja za
izhodne zvočne signale.
[Speaker]: Večkanalni zvok oddaja
le prek zvočnikov sistema.
[Speaker + HDMI]: Večkanalni zvok
oddaja prek zvočnikov sistema in
dvokanalne linearne signale PCM
prek vtičnice HDMI OUT (ARC).
* Samo mobilne naprave, kot so pametni
telefon, tablični računalnik, WALKMAN®.
[Bluetooth Codec – LDAC]
Ta funkcija je omogočena samo,
kadar je možnost [Bluetooth Mode]
nastavljena na [Receiver] ali
[Transmitter].
[On]: Omogoči kodek LDAC.
[Off]: Onemogoči kodek LDAC.
Opombi
• Če je funkcija LDAC omogočena in jo vaša
naprava podpira, lahko poslušate še bolj
visokokakovosten zvok.
• Če priključite slušalke, združljive
s funkcijo BLUETOOTH, te nastavitve
ni mogoče spremeniti.
[Wireless Surround
Settings]
Ta nastavitev je namenjena uporabi
brezžičnih zvočnikov (niso priloženi)
kot zvočnikov za prostorski zvok
sistema. Podrobnosti so na voljo
v razdelku »Dodajanje zadnjih
zvočnikov (Wireless Surround)«
(stran 38).
[System Settings]
[OSD Language]
[Wireless Playback Quality]
Za predvajanje zvoka LDAC lahko
nastavite hitrost prenosa podatkov.
Ta funkcija je omogočena samo,
kadar je možnost [Bluetooth Mode]
nastavljena na [Transmitter], možnost
[Bluetooth Codec – LDAC] pa na [On].
[Auto]: Hitrost prenosa podatkov se
samodejno spreminja, odvisno od
komunikacijskega okolja. Če je
predvajanje zvoka v tem načinu
nestabilno, uporabite ostale tri načine.
[Sound Quality]: Uporablja se največja
bitna hitrost. Prenos zvoka je
visokokakovosten, vendar je lahko
predvajanje zvoka nestabilno,
če kakovost povezave ni dovolj dobra.
[Standard]: Uporablja se srednja bitna
hitrost, ki uravnovesi kakovost zvoka
in stabilnost predvajanja.
[Connection]: Stabilnost se obravnava
prednostno. Kakovost zvoka bo najbrž
sprejemljiva, stanje povezave pa
najverjetneje stabilno. Uporaba te
nastavitve je priporočena, če je
povezava nestabilna.
52SL
Za prikaz na zaslonu sistema lahko
izberete poljubni jezik.
[Wireless Subwoofer Connection]
Znova lahko izvedete vzpostavljanje
brezžične povezave z globokotoncem.
Podrobnosti so na voljo v razdelku
»Vzpostavljanje brezžične povezave
z globokotoncem (SECURE LINK)«
(stran 41).
[IR-Repeater]
[On]: Oddaljeni signali, ki potujejo proti
televizorju, so oddajani iz zadnjega dela
glavne enote (stran 45).
[Off]: Izklopi funkcijo.
Podrobnosti so na voljo v razdelku
»Posredovanje signala daljinskega
upravljalnika televizorju prek glavne
enote« (stran 45).
[HDMI Settings]
[Software Update Notification]
• [Control for HDMI] (stran 46)
[On]: Funkcija Control for HDMI je
omogočena. Naprave, povezane
s kablom HDMI, se lahko medsebojno
nadzorujejo.
[Off]: Ne sveti
[On]: Omogoča nastavitev sistema tako,
da vas obvešča o najnovejših različicah
programske opreme (stran 50).
[Off]: Ne sveti
• [Standby Linked to TV] (stran 46)
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [Control for HDMI]
nastavljena na [On].
[Auto]: Če je vhod sistema nastavljen
na [TV], se sistem samodejno izklopi,
ko izklopite televizor.
[On]: Sistem se ob izklopu televizorja
samodejno izklopi ne glede na vhod.
[Off]: Sistem se ne izklopi, ko izklopite
televizor.
• [Auto Update]
[On]: Posodobitev programske
opreme se samodejno izvede med
2. in 5. uro zjutraj po lokalnem času
v izbranem časovnem pasu [Time
Zone], ko ta sistem ni v uporabi.
Če v možnosti [Quick Start/Network
Standby] izberete [Off], se
posodobitev programske opreme
izvede, ko izklopite sistem.
[Off]: Izklopljeno
• [Time Zone]
Izberite svojo državo/regijo.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Skrajša čas zagona v stanju
pripravljenosti. Sistem lahko vklopite
z napravo, povezano prek omrežja,
ko je sistem v stanju pripravljenosti.
[Off]: Ne sveti
[Auto Standby]
[On]: Vključi funkcijo [Auto Standby].
Ko sistema ne uporabljate približno
20 minut, se samodejno preklopi
v stanje pripravljenosti.
[Off]: Ne sveti
Opombi
• Odvisno od podrobnosti posodobitev se
posodabljanje programske opreme lahko
izvede tudi če izberete [Off] v možnosti
[Auto Update].
• Posodobitev programske opreme se
izvede samodejno v 11 dneh po izidu nove
programske opreme.
[Device Name]
Ime sistema lahko ustrezno spremenite,
da ga boste prepoznali pri uporabi
funkcije [Bluetooth Audio]. Ime se
uporablja tudi ob povezavi z drugimi
omrežji, na primer z domačim
omrežjem. Upoštevajte navodila na
zaslonu in za vnos imena uporabite
virtualno tipkovnico.
[System Information]
Prikažete lahko informacije o različici
programske opreme sistema in naslov
MAC.
[Software License Information]
Prikažete lahko informacije o licenci za
programsko opremo.
53SL
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
• [TV Audio Input Mode] (stran 47)
To funkcijo nastavite, kadar je sistem
priključen v vtičnico HDMI IN na
televizorju, ki je združljiva s funkcijo
Audio Return Channel. Funkcija Audio
Return Channel je na voljo, ko [Control
for HDMI] nastavite na [On].
[Auto]: Zvok televizorja lahko
poslušate prek zvočnikov sistema.
[Optical]: To nastavitev uporabljajte,
kadar je povezan digitalni optični
kabel.
[Auto Update Settings]
[Network Settings]
[Internet Settings]
Pred tem vzpostavite povezavo med
sistemom in omrežjem.
[Wired Setup]: To možnost izberite,
kadar vzpostavljate povezavo
s širokopasovnim usmerjevalnikom
prek omrežnega kabla. Ko izberete
to nastavitev, je funkcija brezžičnega
omrežja v sistemu samodejno
onemogočena.
[Wireless Setup]: Za vzpostavitev
povezave z brezžičnim omrežjem ob
uporabi vgrajene funkcije brezžične
povezave izberite to možnost.
Nasvet
Več podrobnosti najdete v razdelku
s pogostimi vprašanji na tem naslovu:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Prikaže trenutno stanje omrežne
povezave.
[Network Connection Diagnostics]
Če želite preveriti, ali je omrežna
povezava ustrezno vzpostavljena,
zaženite diagnostični preizkus omrežja.
[Home Network Access Control]
Prikaže seznam izdelkov, združljivih
s krmilnikom domačega omrežja,
in omogoča/onemogoča sprejemanje
ukazov od krmilnikov na seznamu.
[External Control]
[On]: Omogoča upravljanje tega
sistema s krmilnikom za avtomatizacijo
doma.
[Off]: Ne sveti
[Input Skip Setting]
Možnost preskoka je priročna, saj
omogoča preskok neuporabljenih
vhodov med izbiranjem funkcij,
če pritisnete gumb INPUT +/–.
[Do not skip]: Sistem ne preskoči
izbranega vhoda.
[Skip]: Sistem preskoči izbrani vhod.
Opomba
Če med prikazom začetnega menija
pritisnete gumb INPUT +/– in ste ikono
vhoda nastavili na [Skip], bo ta videti
zamegljena.
Nasvet
Funkcijo [Input Skip Setting] lahko izvedete
v meniju z možnostmi (stran 56).
[Connection Server Settings]
Omogoča/onemogoča prikaz
povezanega strežnika v domačem
omrežju.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Omogoča samodejni dostop za
krmilnik domačega omrežja, ki je bil na
novo zaznan.
[Off]: Izklopljeno
54SL
[Easy Setup]
Zaženite [Easy Setup], če želite določiti
osnovne začetne nastavitve in osnovne
omrežne nastavitve sistema.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Sistemske nastavitve lahko ponastavite
na tovarniško privzete vrednosti, tako
da izberete skupino nastavitev.
Vse nastavitve v skupini bodo
ponastavljene.
[Initialise Personal Information]
Osebne podatke, shranjene v sistemu,
lahko izbrišete.
Opomba
Uporaba različnih funkcij/nastavitev
Če nameravate ta sistem odvreči, prenesti
ali prodati, zaradi varnostnih razlogov
iz njega izbrišite vse osebne podatke.
Upoštevajte razne previdnostne ukrepe
tako, da se na primer po uporabi omrežne
storitve iz nje odjavite.
55SL
Seznam menija z možnostmi
Če pritisnete gumb OPTIONS, so na voljo številne nastavitve in načini predvajanja.
Razpoložljivi elementi se razlikujejo glede na način uporabe.
Element
Razlaga
[Sound Field]
Spremeni nastavitev zvočnega polja (stran 24).
[Night]
Izbere nočni način (stran 25).
[Voice]
Izbere glasovni način (stran 25).
[Input Skip Setting]
Preskoči nerabljene vhode med izbiranjem funkcije s pritiskom gumba
INPUT +/– (stran 54).
[Repeat Setting]
Nastavi ponavljajoče se predvajanje.
[Shuffle Setting]
Nastavi naključno predvajanje.
[Play/Stop]
Zažene ali zaustavi predvajanje.
[Play from start]
Predvaja posnetek od začetka.
56SL
Sistem se izklopi, ko izklopite
televizor.
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Če pri uporabi sistema pride do katere
od spodnjih težav, jo lahko po spodnjih
navodilih poskušate odpraviti sami in
šele nato pošljete napravo v popravilo.
Če težave ne morete odpraviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Na popravilo vedno prinesite tako
glavno enoto kot globokotonec,
tudi če je videti, da ima težave
samo eden od njiju.
Sistem se ne vklopi.
 Preverite, ali je napajalni kabel
ustrezno povezan.
 Odklopite napajalni kabel iz
električne vtičnice in ga čez
nekaj časa znova priklopite.
Sistem se ne vklopi, tudi če se
vklopi televizor.
 Možnost [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Control for HDMI]
nastavite na [On] (stran 53). Televizor
mora podpirati funkcijo Control for
HDMI (stran 46). Za več informacij
preberite navodila za uporabo
televizorja.
 Preverite nastavitve zvočnikov
televizorja. Napajanje sistema se
sinhronizira z nastavitvami zvočnikov
televizorja. Za več informacij
preberite navodila za uporabo
televizorja.
 Če se je zvok nazadnje predvajal iz
zvočnikov televizorja, se sistem ne
vklopi, tudi če vklopite televizor.
Sistem se ne izklopi, tudi če se
izklopi televizor.
 Preverite nastavitev [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] (stran 53). Če želite,
da se sistem ne glede na vhod
samodejno izklopi ob izklopu
televizorja, nastavite možnost
[Standby Linked to TV] na [On].
Televizor mora podpirati funkcijo
Control for HDMI (stran 46). Za več
informacij preberite navodila za
uporabo televizorja.
Slika
Slika ni (pravilno) prikazana.
 Izberite ustrezen vhod (stran 15).
 Če ni slike, ko je izbran vhod
televizorja, želeni TV-kanal izberite
z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
 Izključite kabel HDMI in ga znova
vključite. Kabel mora biti trdno
vstavljen.
 Če želite ponastaviti video izhod na
najnižjo ločljivost, pridržite
in
hkrati pritisnite +, –, + na glavni enoti.
 Sistem je povezan z vhodno napravo,
ki ne podpira standarda HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection). V tem primeru preverite
tehnične podatke povezane naprave.
Slika ni prikazana na celotnem
TV-zaslonu.
 Razmerje stranic za medij je fiksno.
57SL
Odpravljanje težav
Vklop
 Preverite nastavitev [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] (stran 53). Kadar je
možnost [Standby Linked to TV]
nastavljena na [On], se sistem ne
glede na vhod izklopi samodejno,
ko izklopite televizor.
Zvok
Sistem ne oddaja zvoka televizorja.
 Preverite vrsto in povezavo kabla
HDMI, optičnega digitalnega kabla
ali analognega zvočnega kabla,
ki povezuje sistem s televizorjem
(preberite priložena navodila za
začetek).
 Ko sta sistem in televizor povezana
s kablom HDMI, preverite naslednje.
– Vtičnica HDMI priključenega
televizorja je označena z »ARC«.
– Funkcija Control for HDMI
v televizorju je vklopljena.
– V sistemu je možnost [Control
for HDMI] nastavljena na [On] in
možnost [TV Audio Input Mode]
na [Auto] (stran 53).
 Če televizor ni združljiv s funkcijo
Audio Return Channel, priključite
digitalni optični kabel (priložen)
(glejte priložena navodila za začetek).
Če televizor ni združljiv s funkcijo
Audio Return Channel, se zvok
televizorja ne bo predvajal prek
sistema, niti če je sistem priključen
v vtičnico HDMI IN na televizorju.
 Preklopite vhod sistema na [TV].
Ko sistem in televizor povežete
z analognim zvočnim kablom
(ni priložen), vhod sistema preklopite
na [Analog] (stran 15).
 Povečajte glasnost sistema ali
prekličite izklop zvoka.
 Odvisno od zaporedja vzpostavljanja
povezave med televizorjem in
sistemom je lahko zvok sistema
izklopljen, na sprednji plošči sistema
pa je prikazana oznaka »MUTING«.
V tem primeru najprej vklopite
televizor in nato sistem.
 Nastavite zvočnike televizorja
(BRAVIA) na zvočni sistem.
Za informacije o nastavitvi
televizorja glejte navodila za
nastavitev televizorja.
58SL
Zvok se predvaja iz sistema in
televizorja.
 Izklopite zvok sistema ali televizorja.
Zvok televizorja iz sistema zaostaja
za sliko.
 Možnost »SYNC« nastavite na 0 msec,
če je nastavljena na vrednost med
25 msec in 300 msec (stran 26).
Sistem ne predvaja zvoka povezane
naprave oziroma je ta komaj slišen.
 Pritisnite  + na daljinskem
upravljalniku in preverite raven
glasnosti (stran 13).
 Če želite preklicati funkcijo za izklop
zvoka, na daljinskem upravljalniku
pritisnite  ali  + (stran 13).
 Preverite, ali je vhodni vir pravilno
izbran. Poskusite uporabiti drug
vhodni vir, tako da na daljinskem
upravljalniku večkrat pritisnete
gumb INPUT +/– (stran 13).
 Preverite, ali so vsi kabli sistema in
povezane naprave ustrezno povezani
s priključki sistema.
Učinka prostorskega zvoka
ni mogoče doseči.
 Odvisno od vhodnega signala in
nastavitve zvočnega polja obdelava
prostorskega zvoka morda ne bo
delovala učinkovito. Učinek
prostorskega zvoka je lahko komaj
opazen, odvisno od programa
ali plošče.
 Če želite predvajati večkanalni zvok,
preverite nastavitev za digitalni
zvočni izhod v napravi, ki je povezana
s sistemom. Več informacij je na voljo
v navodilih za uporabo, ki so
priložena povezani napravi.
Zvok zamuja za sliko.
 Če s funkcijo »wireless multi room«
predvajate zvok na vhodu [TV]
ali [Analog], zvok zamuja za sliko.
Če vas moti časovni zamik med
zvokom in sliko, prekličite funkcijo
»wireless multi room«.
Globokotonec
Globokotonec ne predvaja zvoka
oziroma je ta komaj slišen.
Zvok je prekinjen ali je prisoten
šum.
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja
elektromagnetne valove, kot je
brezžično omrežje ali delujoča
mikrovalovna pečica, sistem
odmaknite od naprave.
 Če je med glavno enoto in
globokotoncem ovira, jo
premaknite ali odstranite.
 Glavno enoto in globokotonec
namestite čim bližje.
 Frekvenco brezžičnega krajevnega
omrežja morebitnega usmerjevalnika
za Wi-Fi ali osebnega računalnika
v bližini preklopite na frekvenčni
pas 5 GHz.
 Spremenite omrežno povezavo
televizorja ali predvajalnika Blu-ray
Disc iz brezžične v žično.
Povezava z napravo USB
Sistem ne prepozna naprave USB.
 Poskusite naslednje:
 Izklopite sistem.
 Izključite in znova priključite
napravo USB.
 Vklopite sistem.
 Preverite, ali je naprava USB ustrezno
priključena v vrata (USB) (stran 23).
 Prepričajte se, da naprava USB in
kabel nista poškodovana.
 Preverite, ali je naprava USB
vklopljena.
 Če je naprava USB povezana prek
zvezdišča USB, izključite napravo USB
in jo priključite neposredno na sistem.
59SL
Odpravljanje težav
 Če želite povečati glasnost
globokotonca, pritisnite gumb
SW  + na daljinskem upravljalniku
(stran 26).
 Preverite, ali indikator vklopa/izklopa
na globokotoncu sveti zeleno ali
oranžno.
 Če indikator vklopa/izklopa
globokotonca ne sveti, poskusite
naslednje.
– Preverite, ali je napajalni kabel
globokotonca ustrezno priključen.
– Pritisnite  (vklop/izklop) na
globokotoncu, da vklopite
napajanje.
 Če indikator vklopa/izklopa
globokotonca počasi utripa zeleno
ali oranžno ali sveti rdeče, poskusite
naslednje.
– Premaknite globokotonec v bližino
glavne enote, da indikator vklopa/
izklopa globokotonca zasveti
zeleno ali oranžno.
– Sledite korakom v razdelku
»Vzpostavljanje
brezžične povezave
z globokotoncem (SECURE LINK)«
(stran 41).
 Indikator za vklop/izklop
globokotonca hitro utripa zeleno.
– Obrnite se na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
 Če indikator za vklop/izklop
globokotonca utripa rdeče,
pritisnite gumb  (vklop/izklop) na
globokotoncu, da izklopite napajanje
in preverite, ali pretok zraka skozi
njegove prezračevalne odprtine
ni oviran.
 Globokotonec poustvarja nizkotonski
zvok. Če uporabljate vhodne vire,
ki nimajo veliko komponent
nizkotonskega zvoka (npr. televizijska
oddaja), je zvok iz globokotonca
morda komaj slišen.
 Nočni način nastavite na [Off].
Podrobnosti so na voljo v razdelku
»Predvajanje čistega zvoka pri nizki
glasnosti opolnoči (NIGHT)«
(stran 25).
Povezava z mobilno napravo
Povezave BLUETOOTH ni mogoče
vzpostaviti.
 Preverite, ali na glavni enoti sveti
indikator BLUETOOTH (stran 28).
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH,
ki jo želite povezati, vklopljena in
funkcija BLUETOOTH omogočena.
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom
in napravo BLUETOOTH.
 Znova seznanite sistem in napravo
BLUETOOTH. Morda boste morali
najprej z napravo BLUETOOTH
preklicati seznanjanje s tem
sistemom.
 Podatki o seznanjanju se lahko
izbrišejo. Znova opravite postopek
seznanjanja (stran 27).
Seznanjanje ni mogoče.
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom
in napravo BLUETOOTH.
 Sistema ne smejo motiti naprave
z brezžično omrežno povezavo,
druge brezžične naprave,
ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz
ali mikrovalovna pečica. Če je v bližini
naprava, ki ustvarja elektromagnetno
sevanje, jo odmaknite od sistema.
Uporaba funkcije NFC ni mogoča.
 Funkcija NFC ne deluje, če uporabljate
slušalke, združljive s funkcijo
BLUETOOTH. Če želite zvok
poslušati s slušalkami, združljivimi
s tehnologijo BLUETOOTH, glejte
»Poslušanje zvoka povezanega
televizorja ali naprave s slušalkami«
(stran 30).
Iz sistema ni slišati zvoka iz mobilne
naprave, priključene prek povezave
BLUETOOTH.
 Preverite, ali na glavni enoti sveti
indikator BLUETOOTH (stran 28).
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom
in napravo BLUETOOTH.
60SL
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja
elektromagnetno sevanje, kot so
naprave z brezžično omrežno
povezavo, druge naprave
BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica,
napravo odmaknite od sistema.
 Odstranite vse ovire med sistemom
in napravo BLUETOOTH ali odmaknite
sistem od ovire.
 Premestite povezano napravo
BLUETOOTH.
 Frekvenco brezžičnega krajevnega
omrežja morebitnega usmerjevalnika
za Wi-Fi ali osebnega računalnika
v bližini preklopite na frekvenčni
pas 5 GHz.
 Povečajte glasnost na povezani
napravi BLUETOOTH.
Povezava slušalk prek
funkcije BLUETOOTH
Povezave BLUETOOTH ni mogoče
vzpostaviti.
 Preverite, ali na glavni enoti sveti
indikator BLUETOOTH (stran 10).
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH,
ki jo želite povezati, vklopljena in
funkcija BLUETOOTH omogočena.
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom
in napravo BLUETOOTH.
 Znova seznanite sistem in napravo
BLUETOOTH. Morda boste morali
najprej z napravo BLUETOOTH
preklicati seznanjanje s tem
sistemom.
 Podatki o seznanjanju se lahko
izbrišejo. Znova opravite postopek
seznanjanja (stran 30).
Seznanjanje ni mogoče.
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom
in napravo BLUETOOTH.
 Sistema ne smejo motiti naprave
z brezžično omrežno povezavo,
druge brezžične naprave,
ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz,
ali mikrovalovna pečica. Če je v bližini
naprava, ki ustvarja elektromagnetno
sevanje, jo odmaknite od sistema.
Uporaba funkcije NFC ni mogoča.
Povezane slušalke BLUETOOTH
ne predvajajo zvoka.
 Preverite, ali na glavni enoti sveti
indikator BLUETOOTH (stran 10).
 Zmanjšajte razdaljo med sistemom
in napravo BLUETOOTH.
 Če je v bližini naprava, ki ustvarja
elektromagnetno sevanje, kot so
naprave z brezžično omrežno
povezavo, druge naprave
BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica,
napravo odmaknite od sistema.
 Odstranite vse ovire med sistemom in
napravo BLUETOOTH ali odmaknite
sistem od ovire.
 Premestite povezano napravo
BLUETOOTH.
 Frekvenco brezžičnega krajevnega
omrežja morebitnega usmerjevalnika
za Wi-Fi ali osebnega računalnika
v bližini preklopite na frekvenčni
pas 5 GHz.
 Povečajte glasnost na povezani
napravi BLUETOOTH.
 Nastavite možnost [Wireless Playback
Quality] na [Connection] (stran 52).
Sistem ne more vzpostaviti
povezave z omrežjem.
 Preverite delovanje omrežne
povezave (stran 18) in nastavitve
omrežja (stran 54).
Brezžična omrežna
povezava
Po uporabi funkcije [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] z računalnikom
ni mogoče vzpostaviti internetne
povezave.
 Če pred prilagoditvijo nastavitev
usmerjevalnika uporabite funkcijo
Wi-Fi Protected Setup, se lahko
nastavitve brezžične povezave
usmerjevalnika samodejno
spremenijo. V tem primeru
ustrezno spremenite nastavitve
brezžične povezave računalnika.
Sistem ne more vzpostaviti
povezave z omrežjem ali pa je
omrežna povezava nestabilna.
 Preverite, ali je brezžični omrežni
usmerjevalnik vklopljen.
 Preverite delovanje omrežne
povezave (stran 20) in nastavitve
omrežja (stran 54).
 Odvisno od okolja uporabe, vključno
z materialom stenske pregrade,
pogoji sprejema radijskih valov ali
ovirami med sistemom in brezžičnim
omrežnim usmerjevalnikom, je lahko
komunikacijska razdalja krajša.
Zmanjšajte razdaljo med sistemom
in brezžičnim omrežnim
usmerjevalnikom.
61SL
Odpravljanje težav
 Funkcija NFC ne deluje, če uporabljate
slušalke, združljive s funkcijo
BLUETOOTH. Če želite zvok
poslušati s slušalkami, združljivimi
s tehnologijo BLUETOOTH, glejte
»Poslušanje zvoka povezanega
televizorja ali naprave s slušalkami«
(stran 30).
Žična omrežna povezava
 Naprave, ki uporabljajo frekvenčni
pas 2,4 GHz (npr. mikrovalovne
pečice, naprave BLUETOOTH ali
brezžične digitalne naprave), lahko
motijo komunikacijo. Premaknite
glavno enoto stran od tovrstnih
naprav ali te naprave izklopite.
 Brezžična omrežna povezava bo
morda nestabilna, kar je odvisno
od okolja uporabe, zlasti pri uporabi
funkcije BLUETOOTH sistema. V tem
primeru prilagodite okolje uporabe.
 Funkcija brezžične omrežne
povezave ni na voljo, če uporabljate
funkcijo »wireless surround«.
Brezžični omrežni usmerjevalnik,
ki ga želite uporabljati, ni prikazan
na seznamu brezžičnih omrežij.
 Pritisnite BACK, da se vrnete na
prejšnji zaslon, in poskusite znova
uporabiti [Wireless Setup] (stran 20).
Če želeni brezžični omrežni
usmerjevalnik še vedno ni zaznan,
izberite [New connection registration]
na seznamu omrežij in nato izberite
[Manual registration], da ročno
vnesete ime omrežja (SSID).
Internetna povezava
Sistema ne morete povezati
z internetom.
 Preverite žično ali brezžično omrežno
povezavo.
 Znova zaženite usmerjevalnik ali
brezžični omrežni usmerjevalnik.
62SL
Wireless Surround
Zvoka ni ali pa je zvok iz
brezžičnega zvočnika komaj slišen.
 Morda učinka prostorskega zvoka ne
boste mogli doseči, kar je odvisno od
vhodnega signala. Odvisno od
programa ali plošče je lahko raven
oddajanja zvočnih signalov za kanale
prostorskega zvoka zelo nizka.
 Ko predvajate vsebino, združljivo
s tehnologijo za zaščito avtorskih
pravic (HDCP ipd.), se ta morda ne bo
predvajala iz brezžičnega zvočnika.
 Preverite povezavo zvočnikov za
prostorski zvok v možnosti [Wireless
Surround Settings]-[Surround
Speaker Connection Check].
 Prilagodite glasnost zvočnikov za
prostorski zvok v možnosti [Audio
Settings]-[Speaker Settings].
Zvok zamuja za sliko.
 Pri uporabi funkcije »wireless
surround«, bo morda slišen
zamik zvoka.
Sistem ne more vzpostaviti
povezave z omrežjem.
 Funkcija brezžične omrežne
povezave ni na voljo, če uporabljate
funkcijo »wireless surround«.
Z omrežjem se povežite prek
žičnega omrežja.
Brezžičnih zvočnikov ni mogoče
povezati s sistemom.
 Programsko opremo sistema in
brezžičnih zvočnikov posodobite
na najnovejšo različico.
Wireless Multi Room
Zvok zamuja za sliko.
 Če s funkcijo »wireless multi room«
predvajate zvok na vhodu [TV] ali
[Analog], zvok zamuja za sliko.
Ta funkcija je za poslušanje zvoka
naprave, priključene v sistem v drugih
prostorih. Če vas moti časovni zamik
med zvokom in sliko, prekličite
funkcijo »wireless multi room«.
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik sistema
ne deluje.
Daljinski upravljalnik televizorja
ne deluje.
 To težavo lahko morda odpravite
tako, da vključite funkcijo
ponavljalnika IR (stran 52).
Drugo
Funkcija Control for HDMI ne deluje
pravilno.
 Preverite povezavo s sistemom
(preberite priložena navodila za
začetek).
 Omogočite funkcijo Control for HDMI
v televizorju. Za več informacij
preberite navodila za uporabo
televizorja.
Na zaslonu sprednje plošče se
izmenično prikazujejo oznake
»PRTCT«, »PUSH« in »POWER«.
 Sistem izklopite tako, da pritisnete
 (vklop/izklop). Ko indikator izgine,
izključite napajalni kabel, nato pa
preverite, da pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine sistema
ni oviran.
Na zaslonu sprednje plošče se
prikaže oznaka »BT TX«.
 Na daljinskem upravljalniku pritisnite
BLUETOOTH RX/TX, da preklopite
[Bluetooth Mode] na [Receiver].
»[BT TX]« se prikaže, če je možnost
[Bluetooth Mode] nastavljena na
[Transmitter] (stran 51). Ko pritisnete
BLUETOOTH RX/TX na daljinskem
upravljalniku, je možnost [Bluetooth
Mode] preklopljena na [Receiver]
in izbrani vhod se prikaže na zaslonu
sprednje plošče.
63SL
Odpravljanje težav
 Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju za daljinski upravljalnik na
glavni enoti (stran 10).
 Odstranite vse predmete med
daljinskim upravljalnikom in
sistemom.
 Če sta bateriji v daljinskem
upravljalniku prazni, ju zamenjajte
z novima.
 Preverite, ali pritiskate pravi gumb
na daljinskem upravljalniku.
 Počakajte nekaj časa in nato
poskusite znova. Če odklopite sistem,
bo trajalo nekaj časa, preden lahko
opravljate postopke. Počakajte vsaj
15 sekund in nato poskusite znova.
 Vrste in število naprav, ki jih je
mogoče upravljati s funkcijo Control
for HDMI, je omejeno s standardom
HDMI CEC, kot je opisano spodaj:
– Snemalne naprave (snemalniki
Blu-ray Disc, DVD-snemalniki ipd.):
največ 3 naprave
– Naprave za predvajanje
(predvajalniki Blu-ray Disc,
DVD-predvajalnik ipd.): največ
tri naprave (ta sistem uporablja
eno od njih)
– Naprave, povezane z radijskim
sprejemnikom: največ 4 naprave
– Zvočni sistem (sprejemnik/
slušalke): največ 1 naprava
(uporaba s tem sistemom)
Senzorji televizorja ne delujejo
pravilno.
 Glavna enota lahko blokira nekatere
senzorje (na primer senzor za
svetlost), sprejemnik daljinskega
upravljalnika televizorja ali oddajnik
za 3D-očala (infrardeči prenos) za
3D-televizor, ki podpira sistem za
infrardeča 3D-očala, ali brezžično
komunikacijo. Glavno enoto
premaknite na ustrezno oddaljenost
od televizorja, pri kateri bodo ti deli
pravilno delovali. Za lokacije
senzorjev in sprejemnika daljinskega
upravljalnika glejte navodila za
uporabo, priložena televizorju.
Brezžične funkcije (brezžično
krajevno omrežje, BLUETOOTH
ali globokotonec) so nestabilne.
 V bližino sistema ne postavljajte
kovinskih predmetov razen
televizorja.
Nenadoma se predvaja glasba,
ki je ne poznate.
 Morda je bila predvajana vnaprej
nameščena vzorčna glasba. Na glavni
enoti pritisnite
, da prekinete
predvajanje.
Sistem ne deluje pravilno.
 Sistem je morda v predstavitvenem
načinu. Če želite preklicati
predstavitveni način, ponastavite
sistem. Na glavni enoti pritisnite
in za več kot 5 sekund pridržite
 (vklop/izklop) in – (stran 64).
Ponastavitev sistema
Če sistem še vedno ne deluje
pravilno, ga ponastavite s tem
postopkom.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže začetni
meni.
V začetnem meniju izberite
[Setup].
Na TV-zaslonu se prikaže
nastavitveni zaslon.
Izberite [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings].
Izberite element menija,
ki ga želite ponastaviti.
Izberite [Start].
Preklic ponastavitve
V 5. koraku izberite možnost [Cancel].
Če ponastavitve ne morete
izvesti z uporabo začetnega
menija
Na glavni enoti pritisnite in za več
kot 5 sekund pridržite  (vklop/
izklop) in –.
Nastavitve so ponastavljene na
začetno stanje.
Opomba
Pri ponastavitvi je povezava
z globokotoncem lahko prekinjena.
V tem primeru upoštevajte
navodila iz razdelka »Vzpostavljanje
brezžične povezave z globokotoncem
(SECURE LINK)« (stran 41).
64SL
BLUETOOTH
Dodatne informacije
Tehnični podatki
Zvočniški modul
(SA-MT500, SA-MT501)
Ojačevalnik
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L + sprednji D: 25 W + 25 W
(pri 4 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednja skupina zvočnikov L/sprednja
skupina zvočnikov D: 35 W (na kanal pri
4 ohmih, 1 kHz)
HDMI
Konektor
Tip A (19-pinski)
USB
Vrata
(USB):
Vrsta A (za priključitev pomnilnika
USB)
Krajevno omrežje
Priključek LAN(100)
Priključek 100BASE-TX
Brezžično krajevno omrežje
Komunikacijski sistem
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenčni pas
2,4 GHz, 5 GHz
Sprednja skupina zvočnikov
L/sprednja skupina zvočnikov D
Zvočniški sistem
Zvočniški sistem celotnega obsega,
zaostajanje zvoka
Speaker
45 mm, stožčast
65SL
Dodatne informacije
Vhodi
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Izhodi
HDMI OUT (TV (ARC))
Komunikacijski sistem
Specifikacija BLUETOOTH, različice 4.1
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred
moči 1
Največji razpon komunikacije
Razdalja približno 30 m1)
Največje število naprav, ki jih lahko
registrirate
9 naprav
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4 GHz–2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Združljivi profili BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podprti kodeki3)
SBC4), AAC5), LDAC
Razpon prenosa (A2DP)
20–40.000 Hz (frekvenca vzorčenja
LDAC 96 kHz s prenosom 990 kb/s)
20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja
44,1 kHz)
1) Dejanski razpon je odvisen od
dejavnikov, kot so ovire med
napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična elektrika,
uporaba brezžičnega telefona,
občutljivost sprejema, operacijski
sistem, programske aplikacije ipd.
2)
Standardni profili BLUETOOTH
označujejo namen komunikacije
BLUETOOTH med napravami.
3)
Kodek: oblika stiskanja in pretvorbe
zvočnega signala
4) Okrajšava za Subband Codec (kodek
dodatnega pasu)
5)
Okrajšava za Advanced Audio Coding
(napredno zvočno kodiranje)
Splošno
Napajanje
19,5 V enosmerno (pri uporabi
priloženega omrežnega napajalnika,
priključenega na 100–240 V
izmenično, 50/60 Hz)
Poraba energije (pri uporabi priloženega
omrežnega napajalnika)
Vklopljeno: 30 W
Podrobnosti o porabi energije v stanju
pripravljenosti lahko preberete v
razdelku »Poraba energije glede na
vrednost nastavitve v posameznih
stanjih pripravljenosti« (stran 67).
Mere* (pribl.) (š/v/g)
500 mm × 64 mm × 108 mm
(brez okvirja z mrežico)
500 mm × 64 mm × 110 mm
(z okvirjem z mrežico)
*Brez izbočenih delov
Teža (pribl.)
2 kg
Združljivi modeli naprav iPod/iPhone
Spodaj so navedeni združljivi modeli
naprav iPod in iPhone. Pred uporabo
naprave iPod/iPhone s sistemom
posodobite njeno programsko opremo.
Tehnologija BLUETOOTH deluje
z naslednjimi napravami:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s
iPod touch (6. generacije)/iPod touch
(5. generacije)
66SL
Globokotonec
(SA-WMT500, SA-WMT501)
IZHODNA MOČ (referenčna)
85 W (pri 4 ohmih, 100 Hz)
Zvočniški sistem
Zvočniški sistem globokotonca,
Bass Reflex
Speaker
160 mm, stožčast
Napajanje
220–240 V izmenično, 50/60 Hz
Poraba energije
Vklopljeno: 20 W
Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj
Mere (pribl.) (š/v/g)
95 mm × 383 mm × 380 mm
(brez izbočenih delov)
Teža (pribl.)
6,6 kg
Brezžični oddajnik/
sprejemnik
Komunikacijski sistem
Specifikacije brezžičnega zvoka
različice 3.0
Frekvenčni pas
5,2 GHz (5,180–5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736–5,814 GHz)
Način modulacije
DSSS
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Poraba energije glede na vrednost nastavitve
v posameznih stanjih pripravljenosti
Stanje pripravljenosti
Privzeta
nastavitev
Vrednost nastavitve
[Bluetooth Standby]
(stran 51)
[On]
[Off]
[On]
[Quick Start/Network
Standby] (stran 53)
[Off]
[Off]
[On]
Manj kot 2 W
Manj kot 0,5 W
Manj kot 7 W
Poraba energije
Opombe
• Vrata Wi-Fi in ethernetna vrata sistema imajo funkcijo usmerjevalnika, ki lahko zvočne
podatke posreduje drugim izdelkom Sony.
• Če je možnost [Quick Start/Network Standby] nastavljena na [Off], je funkcija brezžičnega
omrežja onemogočena v stanju pripravljenosti.
• Če je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Off], je funkcija BLUETOOTH
onemogočena.
Dodatne informacije
67SL
Vrste datotek, ki jih
je mogoče predvajati
Glasba
Kodek
Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
Standard WMA92)
.wma
WMA10 Pro4)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),5)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
1)
2)
3)
4)
5)
Sistem omogoča predvajanje datotek
».mka«. Predvajanje teh datotek prek
strežnika Home Network ni mogoče.
Sistem morda ne bo omogočal
predvajanja datotek v tej obliki zapisa
prek strežnika Home Network.
Sistem ne omogoča predvajanja
datotek v tej obliki zapisa prek strežnika
Home Network.
Sistem ne omogoča predvajanja
datotek z brezizgubnim stiskanjem.
Sistem ne omogoča predvajanja
šifriranih datotek DST.
Opombe
• Predvajanje nekaterih datotek morda
ne bo mogoče, odvisno od oblike zapisa
datotek, šifriranja datotek, snemalnega
stanja ali stanja strežnika Home Network.
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče
predvajati.
• Hitro previjanje po posnetku nazaj/naprej
pri nekaterih datotekah morda ne bo
mogoče.
68SL
• Sistem ne omogoča predvajanja
kodiranih datotek, kot so datoteke DRM.
• Sistem lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape v napravah USB:
– do map na 9. ravni (vključno s korensko
mapo)
– do 500 datotek/map na posamezni
ravni
• Sistem lahko prepozna naslednje
datoteke ali mape, shranjene v strežniku
Home Network:
– do map na 19. ravni
– do 999 datotek/map na posamezni
ravni
• Nekatere naprave USB morda ne bodo
delovale s tem sistemom.
• Sistem lahko prepozna naprave za
količinsko shranjevanje (MSC) (kot je
bliskovni pomnilnik ali disk HDD) in
tipkovnice s 101 tipko.
Podprte oblike vhodnega zvočnega zapisa
Spodaj so navedene podprte oblike zvočnega zapisa.
Oblika zapisa
Funkcija
»TV« (DIGITAL IN)
LPCM 2ch

LPCM 5.1ch
–
LPCM 7.1ch
–
Dolby Digital

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
–
DTS

DSD
–
: podprta oblika zapisa.
–: nepodprta oblika zapisa.
Dodatne informacije
69SL
Komunikacija
BLUETOOTH
• Naprave BLUETOOTH morate uporabljati
med seboj oddaljene največ 10 metrov
(razdalja brez motenj). Razpon
omogočene komunikacije je lahko
manjši pri naslednjih pogojih:
– ko je med napravama s povezavo
BLUETOOTH oseba, kovinski predmet,
zid ali druga ovira,
– na mestih, kjer je nameščeno brezžično
omrežje,
– v bližini delujočih mikrovalovnih pečic,
– na mestih, kjer so drugi
elektromagnetni valovi.
• Naprave BLUETOOTH in brezžično
krajevno omrežje (IEEE 802.11 b/g/n)
uporabljajo enak frekvenčni pas
(2,4 GHz). Ko napravo BLUETOOTH
uporabljate v bližini naprave z brezžičnim
omrežnim vmesnikom, lahko pride do
elektromagnetnih motenj. To lahko
upočasni hitrosti prenosa podatkov,
povzroči šum ali nezmožnost povezave.
Če se to zgodi, poskusite naslednje:
– Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov stran
od naprave z brezžičnim omrežnim
vmesnikom.
– Ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
izklopite naprave z brezžičnim
omrežnim vmesnikom, oddaljene
manj kot 10 metrov.
– Sistem in napravo BLUETOOTH
postavite kar najbolj skupaj.
• Oddajanje radijskih valov tega sistema
lahko moti delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker motnje zaradi
radijskih valov lahko povzročijo okvaro,
sistem in napravo BLUETOOTH vedno
izklopite na teh mestih:
– v bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod,
kjer so lahko prisotni vnetljivi plini;
– blizu avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
70SL
• Ta sistem podpira varnostne funkcije,
ki so v skladu s specifikacijo BLUETOOTH,
z namenom zagotavljanja varne
povezave pri komunikaciji s tehnologijo
BLUETOOTH. Vendar je lahko ta varnost
nezadostna glede na vsebine nastavitev
in druge dejavnike, tako da bodite pri
komunikaciji s tehnologijo BLUETOOTH
vedno previdni.
• Podjetje Sony na noben način ne
odgovarja za škodo ali drugo izgubo,
ki nastane zaradi odtekanja informacij
med komunikacijo s tehnologijo
BLUETOOTH.
• Komunikacija BLUETOOTH ni nujno
zagotovljena z vsemi napravami
BLUETOOTH, ki imajo enak profil
kot ta sistem.
• Naprave BLUETOOTH, povezane
s tem sistemom, morajo biti v skladu
s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa
Bluetooth SIG, Inc., in podprte. Tudi če
je naprava v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, je v nekaterih primerih
zaradi lastnosti ali specifikacij naprave
BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti
povezavo ali se lahko načini upravljanja,
prikaza ali delovanja razlikujejo.
• Odvisno od naprave BLUETOOTH,
povezane s sistemom, komunikacijskega
okolja ali prostorskih pogojev lahko
nastane šum ali zvok izgine.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s sistemom, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
LICENČNA POGODBA ZA
KONČNEGA UPORABNIKA
POMEMBNO:
Družba SONY vam podeljuje licenco
za uporabo (in vam ne prodaja)
PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA
OPREMA je zaščitena z zakoni in
mednarodnimi pogodbami o avtorskih
pravicah in drugih pravicah
intelektualne lastnine.
AVTORSKE PRAVICE
Vse pravice in lastništvo v povezavi
s PROGRAMSKO OPREMO (vključno
z morebitnimi slikami, fotografijami,
animacijami, videoposnetki, glasbo,
besedilom in »programčki«) so last
družbe SONY ali enega ali več DRUGIH
DOBAVITELJEV.
PODELITEV LICENCE
Družba SONY vam podeljuje omejeno
licenco za uporabo PROGRAMSKE
OPREME izključno v povezavi z vašo
združljivo napravo (»NAPRAVO«) in le za
individualno, nekomercialno uporabo.
Družba SONY in DRUGI DOBAVITELJI
si izrecno pridržujejo vse pravice,
lastništvo in interese (vključno z vsemi
pravicami intelektualne lastnine,
vendar ne omejeno nanje) v povezavi
s PROGRAMSKO OPREMO, ki vam jih ta
pogodba EULA izrecno ne podeljuje.
ZAHTEVE IN OMEJITVE
Kopiranje, objavljanje, prilagajanje,
nadaljnja distribucija, poskusi
pridobitve izvorne kode, spreminjanje,
obratni inženiring, povratno prevajanje
ali obratno zbiranje katere koli
PROGRAMSKE OPREME, v celoti ali
njenih delov, ali izpeljave iz ali od
PROGRAMSKE OPREME niso dovoljeni,
razen če PROGRAMSKA OPREMA
namerno olajša take izpeljave.
Spreminjanje ali poseganje v kakršne
koli funkcionalnosti za upravljanje
digitalnih pravic PROGRAMSKE OPREME
ni dovoljeno.
71SL
Dodatne informacije
PRED UPORABO TE PROGRAMSKE
OPREME PREBERITE TO LICENČNO
POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA
(»EULA«). Z UPORABO PROGRAMSKE
OPREME SPREJEMATE DOLOČILA TE
POGODBE EULA. ČE NE SPREJMETE
DOLOČIL TE POGODBE EULA, NE SMETE
UPORABLJATI TE PROGRAMSKE
OPREME.
Ta pogodba EULA je pravna pogodba
med vami in družbo Sony Corporation
(»SONY«). Ta pogodba EULA določa
vaše pravice in obveznosti v povezavi
s programsko opremo SONY družbe
SONY in/ali drugih povezanih
izdajateljev licenc (vključno
s podružnicami družbe SONY) in
njihovih podružnic (s skupnim imenom
»DRUGI DOBAVITELJI«), skupaj z vsemi
posodobitvami/nadgraditvami, ki jih
zagotavlja družba SONY, vso tiskano,
spletno ali elektronsko dokumentacijo
za tako programsko opremo in vsemi
podatkovnimi datotekami, ustvarjenimi
z uporabo take programske opreme
(s skupnim imenom »PROGRAMSKA
OPREMA«).
Ne glede na navedeno se za vso
programsko opremo v PROGRAMSKI
OPREMI, ki ima ločeno licenčno
pogodbo za končnega uporabnika
(vključno z licencami GNU General
Public License in Lesser/Library General
Public License, vendar ne omejeno
nanje), namesto določil te pogodbe
EULA uporablja takšna ločena veljavna
licenčna pogodba za končnega
uporabnika v obsegu, ki ga zahteva taka
ločena licenčna pogodba za končnega
uporabnika (»IZVZETA PROGRAMSKA
OPREMA«).
LICENCA ZA PROGRAMSKO
OPREMO
Ni dovoljeno obiti, spremeniti,
onesposobiti ali zaobiti katere koli
funkcije ali zaščite PROGRAMSKE
OPREME ali katerih koli mehanizmov,
ki so povezani z delovanjem
PROGRAMSKE OPREME. Ni dovoljeno
razdvojiti katerih koli komponent
PROGRAMSKE OPREME za uporabo
z več kot eno NAPRAVO, razen
z izrecnim dovoljenjem družbe SONY.
Odstranjevanje, spreminjanje,
prekrivanje ali uničenje katerih koli
blagovnih znamk ali obvestil na
PROGRAMSKI OPREMI ni dovoljeno.
Skupna raba, distribucija, najem, zakup,
podlicenciranje, dodeljevanje, prenos
ali prodaja PROGRAMSKE OPREME
ni dovoljena. Programska oprema,
omrežne storitve ali drugi izdelki,
razen PROGRAMSKE OPREME,
od katerih je odvisno delovanje
PROGRAMSKE OPREME, je lahko
prekinjeno ali ukinjeno po presoji
dobaviteljev (dobaviteljev programske
opreme, storitev ali družbe SONY).
Družba SONY in takšni dobavitelji
ne jamčijo, da bodo PROGRAMSKA
OPREMA, omrežne storitve, vsebina
ali drugi izdelki še naprej na voljo ali
da bodo delovali brez prekinitev ali
sprememb.
UPORABA PROGRAMSKE
OPREME Z AVTORSKO
ZAŠČITENIMI MATERIALI
PROGRAMSKO OPREMO boste morda
lahko uporabili za ogledovanje,
shranjevanje, obdelovanje in/ali
uporabo vsebine, ki ste jo ustvarili sami
ali pa so jo ustvarile druge osebe. Taka
vsebina je morda zaščitena na podlagi
zakonov o avtorskih pravicah, zakonov
o drugih pravicah intelektualne lastnine
in/ali sporazumov. Soglašate, da boste
PROGRAMSKO OPREMO uporabljali
samo v skladu z vsemi takimi zakoni in
sporazumi, ki veljajo za takšne vsebine.
72SL
Priznavate in se strinjate, da lahko SONY
sprejme ustrezne ukrepe za zaščito
avtorskih pravic vsebin, ki so shranjene,
obdelane ali uporabljene
s PROGRAMSKO OPREMO. Taki ukrepi
vključujejo, vendar niso omejeni na
štetje pogostosti izdelave varnostnih
kopij in obnavljanja prek določenih
funkcij PROGRAMSKE OPREME,
zavrnitev vaše zahteve za obnovitev
podatkov in prekinitev te pogodbe
EULA v primeru nezakonite uporabe
PROGRAMSKE OPREME.
VSEBINSKA STORITEV
UPOŠTEVAJTE, DA JE PROGRAMSKA
OPREMA LAHKO ZASNOVANA ZA
UPORABO Z VSEBINO, KI JE NA VOLJO
PREK ENE ALI VEČ VSEBINSKIH STORITEV
(»VSEBINSKA STORITEV«). UPORABA
STORITVE IN TE VSEBINE JE V SKLADU
Z DOLOČILI STORITVE ZA TO VSEBINSKO
STORITEV. ČE ZAVRNETE TA DOLOČILA,
BO VAŠA UPORABA TE PROGRAMSKE
OPREME OMEJENA. Priznavate in
se strinjate, da nekatero vsebino
in storitve, ki so na voljo prek
PROGRAMSKE OPREME, lahko
zagotovijo tretje stranke, nad
katerimi SONY nima nadzora.
UPORABA VSEBINSKE STORITVE
ZAHTEVA INTERNETNO POVEZAVO.
VSEBINSKA STORITEV JE LAHKO KADAR
KOLI PREKINJENA.
INTERNETNA POVEZLJIVOST
IN STORITVE TRETJIH STRANK
Priznavate in se strinjate, da je lahko
za dostop do nekaterih funkcij
PROGRAMSKE OPREME potrebna
internetna povezava, za katero ste
odgovorni sami. Poleg tega ste sami
odgovorni za plačilo vseh pristojbin
tretjim strankam, povezanih z vašo
internetno povezavo, vključno
s ponudnikom internetnih storitev
ali stroški prenosa podatkov.
Delovanje PROGRAMSKE OPREME je
lahko omejeno ali onemogočeno, kar je
odvisno od zmogljivosti, pasovne širine
ali tehničnih omejitev vaše internetne
povezave in storitve. Zagotavljanje,
kakovost in varnost take internetne
povezave je izključna odgovornost
tretje stranke, ki ponuja tako storitev.
IZVOZ IN DRUGI PREDPISI
Soglašate, da boste upoštevali vse
veljavne omejitve in predpise v zvezi
z uvozom in ponovnim uvozom na
območju ali državi, v katerih prebivate,
in da ne boste prenesli ali dovolili
prenosa PROGRAMSKE OPREME
v prepovedane države ali ravnali kako
drugače v nasprotju s temi omejitvami
ali predpisi.
UPORABA Z VISOKIM
TVEGANJEM
Soglašate in se strinjate,
da PROGRAMSKO OPREMO uporabljate
na lastno odgovornost in da ste
odgovorni za uporabo PROGRAMSKE
OPREME. PROGRAMSKA OPREMA je na
voljo »takšna, kot je«, brez kakršnih koli
jamstev, dolžnosti ali pogojev.
SONY IN VSI DRUGI DOBAVITELJI
(za namene tega razdelka so
poimenovani s skupnim imenom
»SONY«) IZRECNO ZAVRAČAJO VSA
IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA,
DOLŽNOSTI ALI POGOJE, VKLJUČNO
Z NAZNAČENIMI JAMSTVI
O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN
DOLOČEN NAMEN TER NEKRŠITVI,
VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA
SONY NE JAMČI ALI ZAGOTAVLJA
KAKRŠNIH KOLI POGOJEV ALI NAVEDB
(A) DA BODO FUNKCIJE KATERE KOLI
PROGRAMSKE OPREME IZPOLNILE VAŠE
ZAHTEVE ALI DA BODO POSODOBLJENE,
(B) DA BO DELOVANJE KATERE KOLI
PROGRAMSKE OPREME PRAVILNO ALI
BREZ NAPAK ALI DA BODO KATERE KOLI
NAPAKE ODPRAVLJENE, (C) DA
PROGRAMSKA OPREMA NE BO
POŠKODOVALA KATERE KOLI DRUGE
PROGRAMSKE ALI STROJNE OPREME ALI
PODATKOV, (D) DA BO KATERA KOLI
PROGRAMSKA OPREMA, OMREŽNA
STORITEV (VKLJUČNO Z INTERNETOM)
ALI IZDELEK (RAZEN PROGRAMSKE
OPREME), NA KATEREM TEMELJI
DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME,
NA VOLJO ŠE NAPREJ, NEPREKINJENO
ALI NESPREMENJENO IN (E) V POVEZAVI
Z UPORABO ALI REZULTATI UPORABE
PROGRAMSKE OPREME V SMISLU NJENE
PRAVILNOSTI, NATANČNOSTI,
ZANESLJIVOSTI ALI DRUGAČE.
73SL
Dodatne informacije
PROGRAMSKA OPREMA ni brez napak
in ni zasnovana, izdelana ali namenjena
za uporabo ali nadaljnjo prodajo kot
oprema za nadzor v nevarnih okoljih,
v katerih se zahteva visoka zanesljivost
(na primer v jedrskih elektrarnah ter
zrakoplovnih in komunikacijskih
sistemih, pri nadzoru zračnega
prometa, upravljanju medicinskih
naprav za ohranjanje življenja ali
v vojaških kompleksih z orožjem) in
v katerih lahko okvara pri delovanju
PROGRAMSKE OPREME povzroči smrt,
telesne poškodbe ali resno fizično ali
okoljsko škodo (»UPORABA Z VISOKIM
TVEGANJEM«). Družba SONY, vsi DRUGI
DOBAVITELJI in vse podružnice se
izrecno odpovedujejo kakršnim koli
izrecnim ali naznačenim jamstvom,
dolžnostim ali pogojem za primernost
opreme za UPORABO Z VISOKIM
TVEGANJEM.
IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA
PROGRAMSKO OPREMO
NOBENE INFORMACIJE ALI NASVETI
PODJETJA SONY ALI NJEGOVIH
POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV
V USTNI ALI PISNI OBLIKI NE POMENIJO
JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI POGOJA ALI
NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEČUJEJO
OBSEG TEGA JAMSTVA. ČE JE
PROGRAMSKA OPREMA OKVARJENA,
PREVZEMATE CELOTNE STROŠKE VSEH
POTREBNIH SERVISOV ALI POPRAVIL.
NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE
DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAZNAČENIH
JAMSTEV, ZATO TE IZKLJUČITVE MORDA
NE VELJAJO ZA VAS.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
DRUŽBA SONY IN VSI DRUGI
DOBAVITELJI (za namene tega razdelka
so poimenovani s skupnim imenom
»SONY«) NISO ODGOVORNI ZA
KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI KRŠITVE
IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA
JAMSTVA, KRŠITVE POGODBE,
MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE
ODGOVORNOSTI ALI NA PODLAGI
DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA,
POVEZANEGA S PROGRAMSKO
OPREMO, MED DRUGIM VKLJUČNO
S ŠKODO, KI NASTANE ZARADI IZGUBE
DOBIČKA, IZGUBO PRIHODKOV, IZGUBO
PODATKOV, IZGUBO UPORABE
PROGRAMSKE OPREME ALI KATERE KOLI
POVEZANE STROJNE OPREME, ČASA
IZPADA IN UPORABNIKOVEGA ČASA,
ČEPRAV SO BILI OBVEŠČENI O
MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE.
VSAKA IN VSE SKUPNE ODGOVORNOSTI
V OKVIRU DOLOČIL TE POGODBE EULA
JE V VSAKEM PRIMERU OMEJENA NA
DEJANSKI ZNESEK, PLAČAN ZA IZDELEK.
NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE
DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE
NAKLJUČNIH ALI POSLEDIČNIH ŠKOD,
ZATO ZGORAJ NAVEDENE IZKLJUČITVE
ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO
ZA VAS.
74SL
FUNKCIJA SAMODEJNE
POSODOBITVE
Družba SONY ali DRUGI DOBAVITELJI
občasno samodejno posodobijo ali kako
drugače spremenijo PROGRAMSKO
OPREMO, vključno za, vendar ne
omejeno na namene izboljšanja
varnostnih funkcij, odpravljanje napak
in izboljšanje funkcij v času, ko ste
povezani s strežniki družbe SONY ali
strežniki tretjih strank ali drugače.
Te posodobitve ali spremembe lahko
izbrišejo ali spremenijo naravo funkcij ali
drugih vidikov PROGRAMSKE OPREME,
vključno s funkcijami, ki jih potrebujete,
vendar ne omejeno nanje. Potrjujete
in se strinjate, da se lahko takšne
dejavnosti zgodijo po lastni presoji
družbe SONY in da družba lahko
pogojuje nadaljnjo uporabo
PROGRAMSKE OPREME s popolno
namestitvijo ali sprejetjem teh
posodobitev ali sprememb. Za namene
te pogodbe EULA se šteje, da so kakršne
koli posodobitve/spremembe sestavni
del PROGRAMSKE OPREME.
S sprejetjem te pogodbe EULA
soglašate s takimi posodobitvami/
spremembami.
CELOTNA POGODBA,
ODPOVEDNA KLAVZULA,
LOČITVENA KLAVZULA
Ta pogodba EULA in pravilnik
o zasebnosti družbe SONY, kakor je
oboje občasno spremenjeno, skupaj
predstavljata celotno pogodbo med
vami in družbo SONY v zvezi
s PROGRAMSKO OPREMO. Neuspeh
družbe SONY pri izvedbi ali uveljavitvi
kakršne koli pravice ali določila te
pogodbe EULA ne pomeni opustitve
takšne pravice ali določila.
Če je katerikoli del te pogodbe EULA
neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv,
se ta določba izvrši do največje mogoče
mere, da se ohrani namen te pogodbe
EULA, drugi deli pa ostanejo v polni
veljavi.
ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST
Konvencija Združenih narodov
o pogodbah o mednarodni prodaji
blaga ne velja za to pogodbo EULA.
To pogodbo EULA ureja in uveljavlja
japonska zakonodaja, razen kolizijskih
določb. Za kakršne koli spore, ki bi
nastali na podlagi te pogodbe EULA,
je pristojno okrožno sodišče v Tokiu na
Japonskem. Stranki soglašata s krajem
in pristojnostjo teh sodišč.
PRAVIČNA PRAVNA SREDSTVA
V primeru kršitve katerih koli določil te
pogodbe EULA lahko družba SONY brez
poseganja v katere koli druge pravice
to pogodbo prekine. V primeru take
odpovedi morate prenehati uporabljati
PROGRAMSKO OPREMO in uničiti vse
njene kopije.
SPREMEMBE
DRUŽBA SONY SI PRIDRŽUJE PRAVICO,
DA SPREMENI KATERI KOLI POGOJ TE
POGODBE EULA PO LASTNI PRESOJI,
TAKO DA OBJAVI OBVESTILO NA
DOLOČENEM SPLETNEM MESTU,
Z E-POŠTNIM OBVESTILOM, POSLANIM
NA VAŠ NASLOV, Z OBVESTILOM KOT
DELOM POSTOPKA NADGRADNJE/
POSODOBITVE ALI NA KATERI KOLI
DRUG PRAVNO DOPUSTEN NAČIN
OBVEŠČANJA. Če se ne strinjate
s spremembo, se čim prej obrnite na
družbo SONY za navodila. Nadaljnja
uporaba PROGRAMSKE OPREME po
datumu uveljavitve takšnega obvestila
pomeni, da se strinjate s spremembo.
UPRAVIČENE TRETJE STRANKE
Vsak DRUG DOBAVITELJ je izrecna
upravičena tretja stranka vsake določbe
te pogodbe EULA v zvezi z njegovo
PROGRAMSKO OPREMO in ima pravico
uveljavljati pogodbene določbe.
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi
s to pogodbo EULA, se lahko pisno
obrnete na družbo SONY na veljaven
kontaktni naslov vsake regije ali države.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
75SL
Dodatne informacije
Ne glede na vsebino te pogodbe EULA
soglašate in se strinjate, da bo vsaka
kršitev ali nespoštovanje te pogodbe
EULA z vaše strani povzročilo
nepopravljivo škodo družbi SONY,
za katero denarna odškodnina ne bi bila
dovolj, in soglašate, da družba SONY
pridobi kakršen koli ukrep pravnega
varstva s prepovedjo in pravičnim
nadomestilom, za katerega meni,
da je nujen ali primeren glede na
okoliščine. SONY lahko sprejme tudi
morebitne pravne in tehnične ukrepe za
preprečevanje kršitev te pogodbe EULA
ali njeno uveljavljanje, med drugim tudi
s takojšnjim prenehanjem uporabe
PROGRAMSKE OPREME z vaše strani,
če SONY po lastni presoji meni, da kršite
ali nameravate kršiti to pogodbo EULA.
Ti ukrepi so dodatni k drugim pravnim
sredstvom, s katerimi družba SONY
razpolaga v skladu z zakonom,
kapitalom ali na podlagi pogodbe.
ODPOVED
Previdnostni ukrepi
Varnost
• Če v sistem pade predmet ali če vanj pride
tekočina, ga odklopite, pred nadaljnjo
uporabo pa ga mora pregledati
usposobljeni serviser.
• Ne plezajte na glavno enoto in na
globokotonec, saj lahko padete,
se poškodujete ali poškodujete sistem.
Viri napajanja
• Pred uporabo sistema preverite,
ali delovna napetost ustreza lokalnemu
viru napajanja. Delovna napetost je
navedena na oznaki izdelka na spodnji
strani glavne enote.
• Če sistema ne nameravate uporabljati
dlje časa, ga izključite iz električne
vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako,
da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice
(ne vlecite kabla).
• Zaradi zagotavljanja varnosti je en
priključek vtikača širši od drugega, tako
da je vtikač mogoče v električno vtičnico
priključiti samo na en način. Če vtiča ni
mogoče ustrezno priključiti v električno
vtičnico, se obrnite na prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Segrevanje
Povsem običajno je, da se sistem med
delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
uporabi sistema pri visoki glasnosti se
temperatura zadnjega in spodnjega dela
ohišja znatno poviša. Če želite preprečiti
morebitne opekline, se ne dotikajte
sistema.
Postavitev
• Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih
virov in ga ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi, prekomernemu prahu
ali udarcem.
76SL
• Za glavno enoto ali globokotonec ne
odlagajte ničesar, kar bi lahko oviralo
pretok zraka skozi prezračevalne odprtine
in povzročilo okvare.
• V bližino sistema ne postavljajte kovinskih
predmetov razen televizorja. Brezžične
funkcije bodo morda nestabilne.
• Če sistem uporabljate s televizorjem,
videorekorderjem ali predvajalnikom
kaset, lahko nastane šum ali popačena
slika. Če se to zgodi, sistem premaknite
nekoliko stran od televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika kaset.
• Pri postavljanju sistema na posebej
obdelano površino (z voskom, oljem,
polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni,
da ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
• Pazite, da se ne poškodujete ob robovih
glavne enote in globokotonca.
• Zvočniki sistema niso magnetno
zaščiteni. Ne postavljajte magnetnih
kartic na sistem ali v njegovo bližino.
• Če globokotonec namestite pod kavč,
vam bo morda slabo zaradi vibracij
globokotonca. V tem primeru prilagodite
glasnost globokotonca ali ga namestite
drugam kot pod kavč.
Uporaba
Pred priključitvijo drugih naprav izklopite
sistem in ga odklopite z napajanja.
Barvne nepravilnosti na bližnjem
TV-zaslonu
Barvne nepravilnosti se lahko pojavijo pri
določenih vrstah televizorjev.
Če opazite barvne nepravilnosti…
Izklopite televizor in ga znova vklopite po
15–30 minutah.
Če še naprej prihaja do barvnih
nepravilnosti…
Sistem premaknite stran od televizorja.
Čiščenje
Sistem očistite z mehko suho krpo.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s sistemom, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Zavrnitev odgovornosti
za storitve, ki jih ponujajo
tretje stranke
Za omrežne storitve, vsebino in (operacijski
sistem in) programsko opremo tega
izdelka lahko veljajo posamezni pogoji in
določila. Lahko jih kadar koli spremenimo,
prekinemo ali ukinemo in zanje bodo
morda potrebna nadomestila, registracija
ali podatki o kreditnih karticah.
Opombe o posodabljanju
Ta sistem vsebuje Dolby* Digital in DTS**
Digital Surround System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D
so blagovne znamke podjetja Dolby
Laboratories.
**Podrobnejše informacije o patentih DTS
so na voljo na spletnem mestu
http://patents.dts.com. Izdelano na
podlagi licence družbe DTS Licensing
Limited. DTS, povezani simbol in DTS
skupaj s simbolom so zaščitene blagovne
znamke, DTS Digital Surround pa je
blagovna znamka podjetja DTS, Inc.
© DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
Ime BLUETOOTH® in logotipi so
zaščitene blagovne znamke družbe
Bluetooth SIG, Inc., družba
Sony Corporation pa jih uporablja na
podlagi licence. Druge blagovne znamke
in tržna imena so last svojih lastnikov.
Ta sistem uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing, LLC v ZDA
in drugih državah.
Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc.
v ZDA in v drugih državah.
Android, Google Play in Chromecast so
blagovne znamke družbe Google Inc.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod,
iPod touch in Retina so blagovne znamke
družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in
drugih državah. App Store je storitvena
znamka družbe Apple Inc.
77SL
Dodatne informacije
Ta sistem omogoča samodejno
posodobitev programske opreme,
če je povezan z internetom prek žičnega
ali brezžičnega omrežja.
Če sistem posodobite, mu lahko dodate
nove funkcije ter ga uporabljate priročneje
in varneje.
Če posodobitev ne želite opravljati
samodejno, lahko to funkcijo onemogočite
prek aplikacije SongPal, nameščene
v pametnem telefonu ali tabličnem
računalniku. Vseeno pa lahko sistem
programsko opremo posodobi samodejno,
na primer zaradi varnosti, tudi če je ta
funkcija onemogočena. Programsko
opremo lahko posodobite tudi prek
menija nastavitev, kadar je ta funkcija
onemogočena. Podrobnosti so v razdelku
»Uporaba namestitvenega zaslona«
(stran 49).
Med posodabljanjem programske opreme
ne smete uporabljati sistema.
Avtorske pravice
in blagovne znamke
Oznaki »Made for iPod« in »Made for
iPhone« pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo z napravo
iPod ali iPhone in da ima potrdilo
proizvajalca o skladnosti s standardi
za delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za
delovanje te naprave ali njeno skladnost
z varnostnimi in predpisanimi standardi.
Uporaba te dodatne opreme z napravo
iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
Logotip »BRAVIA« je blagovna znamka
družbe Sony Corporation.
»ClearAudio+« je blagovna znamka družbe
Sony Corporation.
WALKMAN® in logotip WALKMAN®
sta zaščiteni blagovni znamki družbe
Sony Corporation.
»PlayStation« je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka družbe
Sony Interactive Entertainment Inc.
Tehnologija zvočnega kodiranja in patenti
MPEG Layer-3 so licencirani od ustanove
Fraunhofer IIS in podjetja Thomson.
Windows Media je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega
izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
78SL
Opera® Devices SDK proizvajalca
Opera Software ASA. Copyright 1995-2016
Opera Software ASA. Vse pravice
pridržane.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® in Wi-Fi
Alliance® so zaščitene blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ in Wi-Fi
Protected Setup™ so blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
Logotipa LDAC™ in LDAC sta blagovni
znamki družbe Sony Corporation.
LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja
podjetja Sony, ki omogoča prenos zvočne
vsebine z visoko ločljivostjo (Hi-Res) tudi
prek povezave Bluetooth. Za razliko od
drugih tehnologij šifriranja, ki podpirajo
standard Bluetooth (npr. SBC), deluje
brez pretvarjanja zvočne vsebine z visoko
ločljivostjo* na nižjo raven, omogoča
prenos trikrat večje količine podatkov**
prek brezžičnega omrežja Bluetooth
kot druge tehnologije ter zagotavlja
neprekosljivo kakovost zvoka na podlagi
učinkovitega šifriranja in optimiziranega
paketiranja.
* razen vsebin formata DSD
**v primerjavi s tehnologijo SBC
(šifriranje podpasov), ko je izbrana bitna
hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s
(88,2/44,1 kHz)
Ta izdelek vključuje programsko opremo,
za katero veljajo pogoji licence GNU
General Public License (»GPL«) ali GNU
Lesser General Public License (»LGPL«).
Te določajo, da imajo kupci pravico do
pridobitve, spreminjanja in nadaljnje
distribucije izvorne kode zgoraj omenjene
programske opreme v skladu s pogoji
licence GPL ali LGPL.
Za podrobnosti o licencah GPL ali LGPL oz.
drugih licencah za programsko opremo
glejte [Software License Information]
v razdelku [System Settings] menija
[Setup] izdelka.
Za izvorno kodo za programsko opremo,
uporabljeno v tem izdelku, veljata licenci
GPL in LGPL, koda pa je na voljo v spletu.
Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega
mesta:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Družba Sony ne odgovarja na vprašanja oz.
se ne odziva na poizvedbe v zvezi
z vsebino te izvorne kode.
»DSEE HX« je blagovna znamka družbe
Sony Corporation.
Dodatne informacije
DLNA™, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™
so blagovne znamke, oznake storitev ali
oznake potrdil združenja Digital Living
Network Alliance.
Ta izdelek vključuje programsko opremo
Spotify, ki je podvržena licencam tretjih
oseb, ki jih najdete tukaj*:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
Spotify in logotipi Spotify so blagovne
znamke skupine Spotify Group.*
* Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno
od države ali regije.
Vse druge blagovne znamke so blagovne
znamke svojih lastnikov.
79SL
Stvarno kazalo
A
I
Audio DRC 51
Audio Output 51
Audio Return Channel (ARC) 47, 53
Audio Settings 50
Auto Home Network Access
Permission 54
Auto Standby 53
Auto Update 53
Auto Update Settings 53
Initialise Personal Information 55
Input Skip Setting 54
Internet Settings 54
IR-Repeater 52
B
Bluetooth Codec – AAC 51
Bluetooth Codec – LDAC 52
Bluetooth Mode 51
Bluetooth Settings 51
Bluetooth Standby 45, 51
C
N
Network Connection Diagnostics 54
Network Connection Status 54
Network Settings 54
NFC 29
O
Omrežje 18
OSD Language 52
Output Video Resolution 50
P
Connection Server Settings 54
Control for HDMI 46, 53
Ponastavitev 64
Posodobitev 50
PRTCT 63
D
Q
Daljinski upravljalnik 13, 45
Device List 51
Device Name 53
DSEE HX 50
Quick Start/Network Standby 45, 53
E
Easy Setup 54
External Control 54
R
Reset to Factory
Default Settings 55, 64
Resetting 55
S
H
Screen Settings 50
Software License Information 53
Software Update 50
Software Update Notification 53
SongPal 34
Speaker Settings 50
System Information 53
System Settings 52
HDMI Settings 53
Home Network Access Control 54
T
F
Funkcija ključavnice za otroke 44
G
Globokotonec 26, 41, 59
Time Zone 53
TV Audio Input Mode 53
80SL
W
Wireless Playback Quality 52
Wireless Subwoofer Connection 52
Y
YCbCr/RGB (HDMI) 50
Z
Zvok multipleksirane oddaje 43
81SL
Programska oprema tega sistema se lahko v prihodnosti posodobi.
Podrobnosti o morebitnih razpoložljivih posodobitvah so na naslednjem naslovu.
www.sony.eu/support
©2017 Sony Corporation
4-687-810-32(1) (SL)
Download PDF