Sony | CFD-S50 | Sony CFD-S50 Predvajalnik CD/kasete Navodila za uporabo

4-474-860-11(1)
Osnovne funkcije
Hrbtna stran
Poslušanje radijskega
sprejemnika
SL
1 S tipko RADIO FM/AM ȣ izberite želeni
Osebni avdio sistem
frekvenčni pas, »FM« ali »AM«.
Navodila za uporabo
Snemanje kasete
Pred uporabo te funkcije preverite naslednje:
‡ Uporabljajte samo kaseto vrste I (normal).
Drugih vrst kasete ni mogoče uporabiti.
‡ Prepričajte se, da jeziček za zaščito pred
presnemavanjem ni odstranjem. Če je
odstranjen, zaprite odprtino z lepilnim trakom.
2 Držite tipko TUNE + ali ʥȤ, dokler se na
prikazovalniku ne začnejo spreminjati števke
za frekvenco.
1 Pripravite vir, na katerega želite snemati.
ý Snemanje CD-DA psonetkov ali MP3
datotek na disk
Pritisnite na CD ȣ in vstavite disk v prostor za CD.
Ne začnite še s predvjanjam. Oglejte si poglavje
»Predvajanje glasbenega diska«.
©2013 Sony Corporation
Enota samodejno preišče frekvence in se zaustavi,
ko najde jasno radijsko postajo. Ko enota sprejme
FM stereo oddajo, na prikazovalniku zasveti kratica
»ST«.
Če enot ne najde postaje s samodejnim iskanjem, s
pritiskom tipke TUNE + ali ʥ Ȥ frekvenco
spremenite ročno.
CFD-S50
OPOZORILO
Zaradi nevarnosti požara in električnega udara
naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Ne prekrivajte zračnikov naprave s časopisnim
papirjem, prti, zavesami, ipd., da ne bi prišlo do
požara. Ne postavljajte prižganih sveč na napravo.
Ne izpostavljajte naprave vodi in ne postavljajte nanjo
predmetov napolnjenih s tekočino, kot so vaze, da ne
bi prišlo do kratkega stika ali požara.
Ker se glavni vtič uporablja za izključitev enote iz
omrežja, priključite enoto v dostopno omrežno
vtičnico. V primeru nepravilnega delovanja enote, vtič
nemudoma izvlecite iz omrežne vtičnice.
Naprave ne namestite v utesnjen prostor, kot je
knjižna omara ali vgradna omarica.
Prekomerni zvočni pritisk iz slušalk utegne povzročiti
izgubo sluha.
simbol pojavlja skupaj s kemičnimi simboli. Kemijska
simbola za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) se dodata, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca.
S tem ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Pri izdelkih ki iz varnostnih, delovnih ali podatkovnih
razlogov zahtevajo neprekinjeno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj menjavo baterije opravi usposobljeno
strokovno osebje. Ob koncu življenjske dobe izdelek
na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme.
Za vse baterije si preberite poglavje o varnem
odstranjevanju baterije iz izdelka. Baterijo oddajte na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odpadnih
baterij.
Licence in blagovne znamke
‡ Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer-3 in
patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.
Ne izpostavljajte baterij (akumulatorske baterije ali
vstavljenih baterij) prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju in podobnem, dlje časa.
Pritiskajte na RADIO FM/AM da izberete
frekvenčni pas in uglasite želeno postajo. Oglejte si
poglavje »Poslušanje radia«.
ý Snemanje zvoka iz priključene dodatne
komponente
Nasvet
Ȣ Tipka POWER (ali OPERATE)
ȣ Fukcijske tipke
Tipka RADIO FM/AM–AUTO
PRESET
Tipka TAPE
Tipka CD
Tipka AUDIO IN
Ȥ Tipka TUNE/ (mapa) +
Tipka TUNE/ (mapa) ʥ
ȥ Pokrov prostora za CD
Ȧ Tipke za upravljanje kasete
Tipka ã (začasna ustavitev)
Tipka ýå (ustavi/odpri)
ȧ
Ȩ
ȩ
Ȫ
Tipka ò (hitro vrtenje naprej)
Tipka Ø (hitro vrtenje nazaj)
Tipka ó (predvajanje)*
Tipka ÿ (snemanje)
PUSH OPEN/CLOSE å
Tipka ¼ (nazaj)/PRESET ʥ
Tipka Ê (naprej)/PRESET +
Tipka ú (predvajanje/začasna
ustavitev)/MANUAL PRESET*
Tipka ý (stop)
Tipka VOLUME ʥ
Tipka VOLUME +*
Tipka MEGA BASS
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
ȯ
Ȱ
ȱ
Tipka DISPLAY/ENTER
Pokrov prostora za kaseto
Indikator OPR/BATT
Tipka MODE
Priključek AC IN
Priključek ¦ (slušalke)
Priključek AUDIO IN
Če je sprejem FM signala moten, pritisnite in držite tipko
MODE Ȯ, dokler se na prikazovalniku ne prikaže
»MONO«. Izgubili boste stereo učinek, ampak se bo
izboljšal sprejem.
Pritisnite na tipko AUDIO IN ȣ in priključite
dodatno komponento, nato začnite s
predvajanjem.
2 Pritisnite na ýå Ȧ (ɗ) in vstavite kaseto v
kasetofon (ɘ), nato pa zaprite pokrov.
Izboljšava radijskega sprejema
* Na tipkah ú Ȩ, VOLUME + ȩ in
Obrnite anteno tako, da se sprejem FM postaj izboljša.
ó Ȧ se nahaja otipljiva pika
3 Pritisnite na ÿ Ȧ da se snemanje začne (ob
tem se bo tipka za predvajanje ó Ȧ
samodejno sprostila).
(Primer: avdio CD)
Pred uporabo enote
Obrnite anteno tako, da se sprejem AM postaj izboljša.
Vklop ali izklop enote
Ploščica z imenom modela in pomembne informacije
v zvezi z varnostjo se nahajajo na spodnji strani enote.
Opomba za kupce v državah, v
katerih so veljavne EU direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in
garancijo se obrnite na naslove, navedene v
dokumentih za servis in v garancijskem listu.
Pritisnite tipko POWER (ali OPERATE) Ȣ. Enoto lahko
prav tako vklopite s funkcijo neposrednega vklopa
(glejte spodaj). V tem priročniku so postopki opisani z
uporabo funkcije neposrednega vklopa.
Čas predvajanja*1
(Primer: MP3 disk)
Predvajanje kasete
Čas predvajanja*2*3
*1 Vsakič ko pritisnete na tipko DISPLAY ȫ, predvajalni
zaslon preklopi med prikazom časa predvajanja in
prikazom trenutne številke posnetka.
*2 Če je predvajalni čas daljši od 100 minut, se na
prikazovalniku prikaže »--:--«.
*3 Vsakič ko pritisnete na tipko DISPLAY ȫ, predvajalni
zaslon preklopi med prikazom časa predvajanja in
prikazom trenutne številke posnetka ter števila map,
ki vsebujejo posnetek.
Prilagoditev glasnosti
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta
simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Odpadne baterije (velja za
evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol,
pomeni, naj z njo ne ravnamo enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Na določenih baterijah se
Napajanje
Priključite napajalni kabel ȇ ali vstavite baterije R14 (niso priložene) v prostor za baterije Ȉ.
Nasveti
Uporaba funkcije neposrednega vklopa
Ko je enota izklopljena, pritisnite tipko CD ȣ, TAPE
ȣ, RADIO FM/AM ȣ in AUDIO IN ȣ. Enota se vklopi
in neposredno preklopi na izbrani način.
Odpadna električna in elektronska
oprema (velja za evropsko unijo in
druge evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Pritisnite na VOLUME + ali ʥ ȩ.
Stopnjo glasnosti enote lahko nastavite po korakih od
0 do 31.
Poslušanje s slušalkami
Slušalke priključite v priključek za slušalke ¦ Ȱ.
Poudarjanje nizkih tonov
Pritisnite na MEGA BASS Ȫ.
Na prikazovalniku zasveti napis »MEGA BASS«.
Za vrnitev na običajni zvok ponovno pritisnite na
tipko.
Predvajanje glasbenega
diska
ʥ avdio CD s CD-DA posnetki v CD-DA formatu,
ʥ diski CD-R/CD-RW s posnetki CD-DA, posnetimi v
formatu diska CD-DA,
ʥ diski CD-R/CD-RW z MP3 avdio datotekami,
posnetimi v standardu ISO 9660 Level 1/Level 2 ali
Joliet.
1 Pritisnite na CD ȣ, da se vklopi funkcija CD.
2 Pritisnite na PUSH OPEN/CLOSE å ȧ in
Za
Začasno
zaustavitev
predvajanja
Zaustavitev
predvajanja
Preklic funkcije
»Resume Play«
Izvedite
Pritisnite tipko ú Ȩ. Za
nadaljevanje predvajanja
ponovno pritisnite tipko..
1 Pritisnite na tipko TAPE ȣ, da vklopite
funkcijo kasetofona.
2 Pritisnite na ýå Ȧ (ɗ), vstavite kaseto v
kasetofon (ɘ) in nato zaprite pokrov.
Pritisnite tipko ý Ȩ. Če
pritisnete na ú Ȩ po ustavitvi
predvajanja, se bo predvajanje
začelo od začetka posnetka/
datoteke, ki ste jo nazadnje
predvajali (Resume Play).
Izbor posnetka/
datoteke
Pritisnite na ¼ ali Ê Ȩ.
Posamezne posnetke/datoteke
lahko preskočite.
Iskanje točke v
posnetku/
datoteki
Med predvajanjem pritisnite
tipko ¼ ali Ê Ȩ in tipko
izpustite na želeni točki. Če
najdete mesto med začasno
ustavitvijo, pritisnite na ú Ȩ,
da se predvajanje začne.
Začasno
ustavitev
snemanja
Izvedite
Pritisnite tipko ýå Ȧ.
Pritisnite tipko ã Ȧ. Za
nadaljevanje snemanja ponovno
pritisnite tipko.
Začetek snemanja v kasnejšem delu CD-DA
posnetka ali MP3 datoteke
Pritisnite na ú Ȩ, da začasno ustavite predvajanje
na mestu, od koder želite snemati, nato pritisnite na ÿ
Ȧ.
1 Pritisnite na TAPE ȣ, da vklopite funkcijo
kasetofona.
2 Vstavite posneto kaseto v kasetofon.
3 Pritisnite na ÿ Ȧ.
Brisanje se začne in prejšnji posnetek se bo prepisal
s tišino.
Drugi postopki
Izvedite
Ustavitev
predvajanja
Pritisnite tipko ýå Ȧ.
Funkcija »Resume Play« se izklopi, ko odprete predal za
CD.
Začasno
ustavitev
predvajanja
Pritisnite tipko ã Ȧ. Za
nadaljevanje predvajanja
ponovno pritisnite tipko.
Primer strukture mape in zaporedja
predvajanja
Preklic funkcije
Pritisnite tipko ò ali Ø Ȧ.
»fast-forward« ali
»rewind«
Zaporedje predvajanja map in datotek je naslednje:
Ustavitev
snemanja
Če želite izbrisati kaseto, morate čez posnetek posneti
tišino.
Za
V AC IN
Za
Brisanje posnete kasete
3 Pritisnite na ó Ȧ, da se predvajanje začne.
Nasvet
Drugi postopki
Ustvarite program (glej poglavje »Ustvarjanje svojega
programa (Program Play)«, nato pritisnite na ÿ Ȧ, da
se snemanje začne.
+ ali ʥ Ȥ.
Pritisnite tipko
‡ Nastavljanje glasnosti ali zvoka ne bo vplivalo na nivo
snemanja.
‡ Če je po pritisku na tipko ÿ Ȧ v koraku 3 v AM
programu slišati žvižgajoč zvok, pritiskajte na tipko
MODE Ȯ in izberite položaj ISS (Interference Suppress
Switch - stikalo za zmanjšanje motenj), da se šum
zmanjša.
‡ Najbolje je, da med snemanjem za vir napajanja
uporabljate omrežno napajanje.
Snemanje najljubših CD-DA posnetkov ali MP3
datotek na disk
Dvakrat pritisnite na ý Ȩ. Če
pritisnete na ú Ȩ po preklicu
funkcije »Resume Play«, se
predvajanje začne od začetka
prvega posnetka/datoteke.
Izbor mape na
disku MP3
položite disk v prostor za CD, s potiskano
stranjo obrnjeno navzgor.
V stensko vtičnico
Pred uporabo te funkcije preverite naslednje:
‡ Uporabljajte samo kaseto vrste I (normal).
Drugih vrst kasete ni mogoče uporabiti.
‡ Če trak ni poravnan, ga
poravnajte z uporabo svinčnika,
da ne bi prišlo do okvare kasete
ali enote.
Drugi postopki
Na tej enoti lahko predvajate naslednje vrste diskov:
potiskana stran
navzgor
ali
ý Snemanje radijskega programa
Izmet kasete
Pritisnite tipko ýå Ȧ.
Mapa
MP3 datoteka
Omrežni kabel (priložen)
Ne izklapljajte enote, medtem ko predvajate kaseto. S tem
bi povzročili okvaro. Pred izklopom enote ustavite
predvajanje.
Disk je vstavljen in informacije se prikažejo na
prikazovalniku. Prikaz informacij je odvisen od vrste
diska (avdio CD/MP3 disk)
Spodnja
stran
Opomba
(Primer: če vstavite avdio CD)
Skupni čas predvajanja
(Primer: če je vstavljen MP3 disk)
S to enoto uporabljajte alkalne baterije. Uporaba manganskih baterij ni
priporočljiva, ker ima ta vrsta baterij ekstremno kratek čas delovanja.
Skupno
število map
Opombi
‡ Baterije zamenjajte, ko se zatemni indikator OPR/BATT ali ko enota ne deluje več. Vse baterije zamenjajte z novimi. Pred
zamenjavo baterij odstranite CD ali kaseto in iz enote izključite vse naprave ali kakršnekoli druge komponente.
‡ Če želite enoto uporabljati na baterije, izključite omrežni napajalnik iz enote in iz stenske vtičnice.
Skupno
število
posnetkov
3 Za začetek predvajanja pritisnite tipko ú
Ȩ.
Uporaba funkcije za uravnavanje porabe energije
Opombe o MP3 diskih
Ta enota ima na voljo funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. S to funkcijo se enota samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti, ko 15 minut ne izvedete nobenega postopka ali brez avdio signala.
‡ Ko vstavite disk, enota prebere vse podatke o datotekah
na disku. V tem času utripa napis »READ«. Če je na disku
večje število map ali datoteke, ki niso formata MP3,
utegne trajati dlje časa, preden se predvajanje začne ali
preden se začne predvajati naslednja MP3 datoteka.
‡ Svetujemo vam, da pri ustvarjanju MP3 diska ne
vključujete datotek, ki niso formata MP3 in nepotrebnih
map.
‡ Med predvajanjem se mape, ki ne vsebujejo MP3
datotek, preskočijo.
‡ Ta enota lahko predvaja le datoteke MP3 s končnico
».mp3«.
Če ime datoteke vsebuje ustrezno končnico, ampak je
dejanska datoteka bila ustvarjena v drugem avdio
formatu, lahko pri predvajanju pride do motenj.
‡ Enota ne podpira formata MP3 PRO.
‡ Enota ne predvaja avdio datotek na disku v naslednjih
primerih:
ʥče skupno število avdio datotek v posamezni mapi
presega 413,
ʥče skupno število map na enem disku presega 99,
ʥče ima direktorij presega 9 nivojev (vključno z mapo
»ROOT«).
Opombe
‡ Približno 2 minuti pred preklopom v stanje pripravljenosti začne na prikazovalniku vsebina utripati.
‡ V stanju pripravljenosti pri priključenemu napajalnem kablu se na prikazovalniku prikaže »STANDBY«.
‡ Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti ni na voljo v načinu FM/AM.
Sprememba načina predvajanja
Pritiskajte na tipko MODE Ȯ medtem ko je disk
ustavljen.
Podrobnosti si oglejte pod naslovom »Izbira načina
predvajanja«.
CFD-S50_CED [SL] 4-474-860-11(1)
Opozorila
Druge funkcije
Rear
Poslušanje shranjenih
radijskih postaj
1 Večkrat pritisnite tipko RADIO FM/AM ȣ in
izberite želeni frekvenčni pas.
Diski, ki jih na tej enoti LAHKO predvajate:
‡ Avdio CD diski (CD-DA posnetki*1.
‡ CD-R/CD-RW diski, ki vsebujejo avdio posnetke in
ustrezajo standardu CD-DA*1.
‡ CD-R/CD-RW diski, ki vsebujejo MP3 datoteke in je
pravilno zaključen*2.
*1
CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio. Je
snemalni standard, ki se uporablja za avdio CD diske.
*2 Zaključitev diska je postopek, ki omogoča da lahko
CD-R/CD-RW diske predvajate na predvajalniku
diskov. Zaključitev diska je dodatna nastavitev, ki jo
lahko vklopite ali izklopite med ustvarjanjem diska v
večini programov.
2 S tipko PRESET + ali ʥ Ȩ izberite številko
shranjene radijske postaje.
Priključitev dodatnih
komponent
Diski, ki jih na tej enoti NE MORETE predvajati
‡ CD-R/CD-RW diski, ki niso posneti v formatu CD
formatu ali v MP3, ki ustreza standardu ISO9660
Level 1/Level 2 ali Joliet.
‡ CD-R/CD-RW diski slabe kakovosti, CD-R/CD-RW
diski, ki so opraskani ali umazani, ali CD-R/CD-RW
diski, ki so posneti z nezdružljivo snemalno napravo.
‡ CD-R/CD-RW diski, ki niso pravilno zaključeni.
‡ CD-R/CD-RW diski, ki vsebujejo datoteke, ustvarjene
v avdio formatih, ki niso MP3.
Opombe glede diskov
Zvok iz dodatne komponente (npr. prenosnega
digitalnega predvajalnika glasbe) lahko poslušate
preko zvočnikov te enote. Preden opravite povezave,
izklopite vse komponente.
‡
Več informacij o tem lahko najdete v navodilih za
uporabo komponente, ki jo želite priključiti.
‡
Izbor načina predvajanja
‡
Enoto lahko nastavite tako, da posnetke ali datoteke
ponovno predvaja ali pa jih predvaja po naključnem
vrstnem redu.
‡
2 Pritiskajte na tipko MODE Ȯ, dokler se na
‡
prikazovalniku ne prikaže »PGM«.
Večkrat pritisnite tipko MODE Ȯ.
Vsakič ko pritisnete tipko, se prikaz spreminja po
naslednjem vrstnem redu:
Normalno predvajanje (brez prikaza)
Posnetek/datoteka je vključen(-a) v program in
prikaže se številka koraka v programu.
1 Z avdio priključnim kablom (ni priložen)
)
)*
y
Ponovno predvajanje izbrane mape (
,
)*
Številka koraka
y
Naključno predvajanje (SHUF)
y
Predvajanje programa (PGM)
y
Ponavljanje programa (
, PGM)
4 Za dodajanje posnetkov/datotek ponavljajte
Število programiranih korakov (posnetkov/datotek)
lahko preverite s pritiskom na DISPLAY ȫ.
1 1 S tipko CD ȣvklopite funkcijo CD.
Ustvarjeni program je na voljo, dokler ne odprete
predala za CD ali izklopite enoto. Če želite program
ponovno predvajati, pritisnite na ú Ȩ.
Opomba
Če poskusite v program vključiti več kot 26 posnetkov/
datotek, se na prikazovalniku prikaže napis »FULL«.
Preklic predvajanja programa
S tipko ý Ȩ ustavite predvajanje in nato pritiskajte na
tipko MODE Ȯ, dokler »PGM« ne izgine z zaslona.
2 Nadaljujte z naslednjim postopkom:
Za ponavljanje
Storite naslednje
Enega posnetka/ 1 Pritiskajte na tipko MODE Ȯ
dokler se ne prikaže » 1«.
datoteke
2 S tipko ¼ ali Ê Ȩ izberite
posnetek/datoteko, ki ga/jo
želite ponavljati. Če želite
izbrati mapo, ki vsebuje MP3
datoteke, najprej s tipko +
ali ʥ Ȥ izberite mapo in nato s
tipkama ¼ ali Ê Ȩ
izberite datoteko.
3 Pritisnite na tipko ú Ȩ, da se
ponavljajoče predvajanje
začne.
Vseh posnetkov/ 1 Pritiskajte na tipko MODE Ȯ
dokler se ne prikaže » «.
datotek
2 Pritisnite na tipko ú Ȩ, da se
ponavljajoče predvajanje
začne.
Izbrane mape na 1 Pritiskajte na tipko MODE Ȯ,
disku MP3
dokler se ne prikažeta » « in
» «.
2 S tipko + ali ʥ Ȥ izberite
mapo.
3 Pritisnite na tipko ú Ȩ, da se
ponavljajoče predvajanje
začne.
Vključite posnetke/datoteke v
program (glej poglavje
»Ustvarjanje osebnega
programa (Program Play)«).
4 Pritiskajte na tipko MODE Ȯ,
dokler se ne prikažeta »PGM«
in » «.
5 Pritisnite na tipko ú Ȩ, da se
ponavljajoče predvajanje
začne
‡ A Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje
gradivo v standardu DVD z digitalnim zvočnim
gradivom na drugi strani. Ker nekateri od teh diskov
ne ustrezajo standardu CD, na tej enoti ne bo
mogoče predvajati zvočne strani diska DualDisc.
Glasbeni diski, ki so kodirani z avtorsko zaščito
pred presnemavanjem
Brisanje vseh posnetkov/datotek v programu
Ustavite predvajanje in pritisnite na ý Ȩ. Prikaže se
napis »NO STEP« in ustvarite lahko nov program s
pomočjo postopka v poglavju »Ustvarjanje osebnega
programa (Program Play)«.
Zvočniki bodo oddajali zvok priključene
komponente.
Za priključitev enota na televizor ali videorekorder,
uporabite podaljšan kabel (ni priložen) s stereo
mini vtičem na eni in dvema fono vtičema (L/R) na
drugi strani.
Opombe
‡ Če za priključitev uporabite mono izhod na digitalnem
predvajalniku glasbe, se bo zvok posredoval samo
preko levega kanala.
‡ Če za priključitev uporabite linijski izhod na digitalnem
predvajalniku glasbe, lahko pride do motenj zvoka. V
primeru motenj zvoka povezavo izvedite preko
priključka za slušalke.
‡ Če za priključitev uporabite priključek za slušalke na
digitalnem predvajalniku glasbe, najprej zvišajte
glasnost na digitalnem predvajalniku glasbe in potem
prilagodite glasnost na tej enoti.
V pomnilnik enote lahko shranite želene radijske
postaje. Shranite lahko 30 radijski postaj (20 FM in 10
AM).
1 Večkrat pritisnite tipko RADIO FM/AM ȣ in
izberite frekvenčni pas.
2 Pritisnite in držite tipko AUTO PRESET ȣ,
dokler na prikazovalniku ne začne utripati
»AUTO«.
ENTER ȫ.
Postaje se shranijo v pomnilnik od nižjih do višjih
frekvenc.
Stran A
Zaščitni jeziček za stran A
Zaščitni jeziček za stran B
‡ Uporabe kaset, daljših od 90 minut, ne priporočamo,
razen v primerih dolgega, neprekinjenega snemanja
ali predvajanja.
Varnost
‡ Laserski žarek v CD predvajalniku je škodljiv za oči,
zato ne poskušajte sami odpirati ohišja. Servisne
storitve naj opravlja le usposobljeno osebje.
‡ Če pade v ohišje enote predmet ali tekočina,
prekinite napajanje enote. Preden enoto ponovno
vklopite, naj jo pregleda pooblaščeni serviser.
‡ Na tej enoti ne morete predvajati diskov
nestandardnih oblik, ker lahko poškodujete enoto.
Ne uporabljajte takšnih diskov.
‡Pri omrežnem napajanju uporabite priložen
napajalni kabel. Ne uporabljajte drugih kablov.
‡ Če enote ne boste uporabljali dlje časa, odstranite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
‡ Če enote ne napajate z baterijami, baterije
odstranite iz enote, tako da ne pride do odtekanja
baterijske tekočine ali korozije.
‡ Enote ne postavljajte v bližino virov toplote ali na
mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni
svetlobi, mehanskim tresljajem ali prahu in
umazaniji.
‡ Enote ne postavljajte na neravne ali nestabilne
površine.
‡ Na hrbtnem delu enote mora za dobro
prezračevanje biti vsaj 10 mm praznega prostora.
Bodite pozorni, da ne prekrijete prezračevalnih
odprtin enote, tako da zagotovite pravilno
delovanje enote.
‡ Ker se v zvočnikih uporablja močni magnet, na
zvočnika ne postavljajte plačilnih kartic z magnetno
kodo ali ur, ker jih lahko magnet poškoduje.
‡ Če enoto prenesete iz hladnega v topel prostor, se
lahko na zunanjem delu ohišja in v notranjosti enote
začne nabirati vlaga, kar lahko povzroči nepravilni
delovanje enote. V primeru nabiranja vlage izklopite
enoto in pustite, da se vlaga popolnoma posuši. V
tem času ne uporabljajte enote.
‡ Do not leave the CD compartment open to avoid
dust and debris contamination.
S tipko ý Ȩ ustavite predvajanje in nato pritiskajte na
tipko MODE Ȯ , dokler » « (ali » 1«) ne izgine z
zaslona.
Ročno shranjevanje radijskih postajy
Funkcija »Shuffle Play« (predvajanje
posnetkov/datotek v naključnem
zaporedju)
1 S tipko RADIO FM/AM ȣ izberite frekvenčni
Radijske frekvence želenih postaj lahko uglasite in
shranite ročno.
pas.
Enoto lahko nastavite tako, da bo posnetke CD-DA na
avdio CD-ju ali datoteke MP3 na disku CD-R/CD-RW
predvajala v naključnem zaporedju.
Enota se ne vklopi pri napajanju z baterijami.
‡ Preverite, ali so pravilno vstavljene baterije.
Enota nepričakovano vzpostavi stanje
pripravljenosti.
‡ To ne pomeni napake. Če enote 15 minut ne
uporabljate in če ne oddaja nobenega zvočnega
signala, se samodejno izklopi. Glejte poglavje
»Uporaba funkcije za uravnavanje porabe energije«.
Ni zvoka.
‡ Preverite, ali ste izbrali ustrezen način za predvajanje
glasbe ali vir zvoka.
‡ Za poslušanje zvoka prek zvočnikov izvlecite
slušalke.
CD/MP3 predvajalnik
CD predvajalnik ne predvaja zvoka ali pa se, ko
je vstavljen CD disk na prikazovalniku prikaže
napis NO DISC.
‡ Vstavite CD disk, tako da bo napis obrnjen navzgor.
‡ Očistite CD disk.
‡ Odstranite CD disk in z odprtim predalom za diske
počakajte okrog eno uro, da se posuši vlaga.
‡ CD-R/CD-RW je prazen ali pa ni zaključen.
‡ Na disku ni MP3 datotek, ki jih je mogoče predvajati.
‡ Prišlo je do težave s kakovostjo CD-R/CD-RW diska,
snemalne naprave ali programske opreme.
‡ Ko se baterije izpraznijo, vse baterije zamenjajte z
novimi baterijami.
Zvok se nenadoma prekine.
‡ Zmanjšajte glasnost.
‡ Očistite CD disk ali pa ga zamenjajte, če je CD disk
poškodovan.
‡ Enoto postavite na mesto, ki ni izpostavljeno
tresljajem.
‡ Lasersko lečo očistite s posebnim pihalnikom.
‡ Pri predvajanju CD-R/CD-RW diska slabe kakovosti
ali v primeru težave snemalne naprave ali
programske opreme lahko pride do prekinitve ali
motenj zvoka.
‡ V naslednjih primerih se diski ne začnejo predvajati
nemudoma.
ʥ Disk ima zapleteno strukturo.
ʥ Disk z veliko mapami ali datotekami, ki niso
združljive s formatom MP3.
Sprejem je slab
Sistem
Digitalni predvajalnik kompaktnih diskov (CD
diskov)
Laserska dioda
Trajanje emisije: neprekinjeno
Laserski izhod: manj kot 44,6 μW
(Vrednost moči je merjena na oddaljenosti 200 mm
od leče objektiva na optičnem bloku z odprtino 7
mm.)
Število kanalov
2
Frekvenčni odziv
20 Hz ʥ 20.000 Hz +1/–2 dB
Motnje zaradi vrtenja
Neizmerljivo
Združljiv avdio format
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Hitrost prenosa podatkov: 32 kb/s ʥ 320 kb/s, VBR
Frekvenca vzorčenja: 32/44,1/48 kHz
Radijski sprejemnik
Frekvenčno območje
FM: 87,5 MHz ʥ 108 MHz (korak po 50 kHz)
AM: 531 kHz ʥ1.602 kHz (korak po 9 kHz)
Medfrekvenca
FM: 300 kHz
AM: 400 kHz
Antene
FM: teleskopska antena
AM: vgrajena feritna antena
Kasetofon
Snemalni sistem
4-stezni 2-kanalni stereo
Čas hitrega vrtenja
Približno 150 sekund s Sony kaseto C-60
Frekvenčni odziv
Pri kaseti TYPE I (normal): 80 Hz – 10.000 Hz
Vhod
AUDIO IN
Stereo mini priključek
Izhod
Priključek za slušalke ¦, stereo mini vtič
Za slušalke z impedanco 16 do 32 ohmov
Splošno
Zvočnik
S celotnim obsegom : premer 8 cm, 4 Ω, konusni (2)
Izhodna moč
1,7 W + 1,7 W (pri 4 Ω, 10 % harmoničnega
popačenja)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz (izmenično napajanje)
9 V DC, 6 baterij R14 (velikosti C)
Poraba energije
AC 12 W (prbl. 0,8 W v načinu varčevanja z energijo)
Čas delovanja baterij*1, *2
Predvajanje CD-ja
Približno 8 ur (pri jakosti zvoka približno 24)
Snemanje FM programov
Približno 19 ur
Predvajanje kasete
Približno 13 ur (pri jakosti zvoka približno 24)
*1 Meritve v skladu s Sonyjevimi standardi. Dejansko
čas delovanja baterij je odvisen od pogojev uporabe
enote.
*2 Pri uporabi Sonyjevih alkalnih baterij.
‡ Zamenjajte vse baterije z novimi.
‡ Umaknite enoto stran od bližnjega televizorja.
‡ Pri sprejemu FM radijske postaje: popolnoma
raztegnite anteno in prilagodite njen položaj, tako
da boste imeli dober FM sprejem.
‡ Če ste v zgradbi, poslušajte radio v bližini okna.
‡ Če se v bližini enote nahaja mobilni telefon, utegne
enota oddajati glasbe šum. Oddaljite telefon od
enote.
Mere
Okrog 320 mm × 139 mm × 219 mm (Š/V/G
(vključno z izstopajočimi deli))
Masa
Okrog 2 kg
Okrog 2,3 kg (vključno z maso diska, baterij in
kasete)
Slika na televizorju ni stabilna.
Napajalni kabel (1)
‡ Če FM radijsko postajo poslušate blizu televizorja s
sobno anteno, enoto odstranite vstran od
televizorja.
Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in
tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.
Priložena oprema
Kasetofon
Kaseta se ob pritisku na tipko za upravljanje
ne premakne.
‡ Zaprite pokrov prostora za kaseto.
Tipka ÿ Ȧ ne deluje ali kaseta se ne začne
predvajati ali snemati.
‡ Prepričajte se, da jeziček za zaščito pred
presnemavanjem ni odstranjen.
Slaba ali popačena kakovost predvajanja,
snemanja ali brisanja.
‡ Površino kolesca, predvajalne/snemalne glave in
brisalne glave očistite s suho bombažno krpo. Če so
površine še vedno umazane kot je prikazano spodaj.
Če so površine še vedno umazane, jih očistite s krpo,
ki jo rahlo navlažite s komercialno čistilno tekočino.
Stikalo*
Postavitev
Čiščenje ohišja
Preklic ponavljajočega predvajanja
‡ Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen v
električno vtičnico.
Radijski sprejemnik
Delovanje
3 Za shranitev radijske postaje pritisnite tipko
Če je priključen napajalni kabel, se enota ne
vključi.
Opombe glede kaset
‡ Če želite kaseto zaščititi pred naključnim neželenim
presnemavanjem, odlomite zaščitni jeziček za stran
A ali B, kot kaže slika. Če želite takšno kaseto
ponovno uporabiti za snemanje, prelepite odprtino
z lepilnim trakom.
Tehnični podatki
CD predvajalnik
Enota začne kasneje s predvajanjem kot
običajno.
Napajanje
Shranjevanje radijskih
postaj
Splošno
‡ Ta izdelek je zasnovan za predvajanje diskov, ki
ustrezajo standardu Compact Disc (CD). Nekatere
založbe plošč so nedavno začele izdajati glasbene
diske, kodirane z avtorsko zaščito pred
presnemavanjem. Bodite pozorni na to, da nekateri
od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in jih na tej
enoti ne bo mogoče predvajati.
5 S tipko ú Ȩ začnite predvajati program.
Funkcija »Repeat Play« (ponavljanje
posnetka/datoteke)
Enoto lahko nastavite tako, da bo ponavljala
predvajanje posnetkov CD-DA na avdio CD-ju ali
datotek MP3 na disku CD-R/CD-RW v običajnem
načinu ali v načinu predvajanja programa.
povežite priključek AUDIO IN ȱ na enoti z
linijskim izhodnim priključkom na prenosnem
digitalnem glasbenem predvajalniku ali drugi
komponenti.
2 Vklopite priključeno komponento.
3 Pritisnite tipko AUDIO IN Ȥ in začnite s
predvajanjem na priključeni komponenti.
korak 3.
* Te funkcije so na voljo samo pri predvajanju datotek
MP3 na MP3 disku.
Programa s
posnetki/
datotekami
V priključek
AUDIO IN V komponento (npr.
prenosni digitalni
glasbeni predvajalnik)
1)
y
Ponovitev vseh posnetkov (
y
Predvajanje izbrane mape (
datoteko, nato pritisnite na ENTER ȫ.
Avdio
priključni
kabel (ni
priložen)
(Primer: programiranje CD-DA posnetkov)
y
Ponovitev enega posnetka (
Pred predvajanjem očistite CD disk s
čistilno krpo od sredine proti robu. V
primeru prask, umazanije ali prstnih
odtisov na CD disku lahko pride do
napak pri predvajanju.
Ne uporabljajte topil (npr.bencin ali
razredčilo), čistil, ki so na voljo v
prodaji ali antistatičnih razpršil,
primernih za klasične plošče.
Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali virom toplote in jih ne puščajte v avtomobilu,
parkiranem na soncu.
Na disk ne lepite papirja ali nalepk in pazite, da je ne
opraskate.
Po uporabi hranite diske v ovitku za diske.
Opomba o dvojnih diskih (DualDiscs)
3 S tipkama ¼ ali Ê Ȩ izberite posnetke/
Í
Odpravljanje težav
On cleaning the cabinet
‡ Ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne tipke očistite z
mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim čistilom. Ne
uporabljajte grobih čistil, čistilnih praškov ali topil,
kot sta alkohol in bencin.
Kolesce
Vodilo
Brisalna glava
Predvajalna/
snemalna glava
* Brisalna glava bo dostopnejša, če
pritisnete na tipko za snemanje (ÿ
Ȧ), medtem ko s prstom držite
stikalo.
‡ Razmagnetite glave z uporabo običajnih naprav za
razmagnetenje.
‡ Uporabljajte samo kaseto vrste I (normal). Skupaj s
tem sistemom ne morete uporabljati kaset tipa, ker
lahko povzročijo motnje zvoka.
Če se težave nadaljujejo, odstranite napajalni kabel iz
električne vtičnice in odstranite vse baterije. Ko na
prikazovalniku izginejo vsi prikazi, ponovno priključite
napajalni kabel ali vstavite baterije. Če se težave
nadaljuje, se o tem posvetujte z vašim najbližjim
prodajalcem opreme Sony.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali probleme pri
uporabi vaše enote, se o tem posvetujete z najbližjim
pooblaščenim prodajalcem opreme Sony.
1 S tipko CD ȣ vklopite funkcijo CD.
2 Poiščite želeno radijsko postajo.
3 Pritisnite in držite tipko MANUAL PRESET Ȩ ,
2 Pritiskajte na tipko MODE Ȯ, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže »SHUF«.
3 Pritisnite na ú Ȩ, da se začne predvajanje
v naključnem zaporedju.
Preklic predvajanja v naključnem zaporedju
S tipko ý Ȩ ustavite predvajanje in nato pritiskajte na
tipko MODE Ȯ, dokler »SHUF« ne izgine z zaslona.
Nasvet
Med predvajanjem v naključnem zaporedju ni mogoče s
tipko ¼ Ȩ izbrati prejšnjega posnetka/datoteke.
dokler na prikazovalniku ne začne utripati
»FM-xx« ali »AM-xx«.
(primer: FM)
4 Pritiskajte na tipko PRESET + ali ʥ Ȩ, dokler
ne začne na prikazovalniku utripati želena
številka postaje.
5 Za shranitev radijske postaje pritisnite tipko
ENTER ȫ.
Če je na izbrani številki že shranjena radijska
postaja, se ta radijska postaja izbriše in shrani se
nova radijska postaja.
Ustvarjanje osebnega programa (Program
Play)
Določite lahko zaporedje predvajanja vse do 25ih
posnetkov/datotek na disku.
1 S tipko CD ȣ vklopite funkcijo CD.
CFD-S50_CED [SL] 4-474-860-11(1)
Download PDF